ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2014.008.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 8

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

57. sējums
2014. gada 11. janvāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

 

2014/7/ES

 

*

Padomes Lēmums (2013. gada 5. decembris) par to, lai Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu protokolu Partnerības un sadarbības līgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses, par pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un Gruziju par vispārējiem principiem Gruzijas līdzdalībai Savienības programmās

1

 

 

Protokols Partnerības un sadarbības līgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses, par pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un Gruziju par vispārējiem principiem Gruzijas līdzdalībai Savienības programmās

3

 

*

Eiropas Savienības paziņojums Sanmarīno Republikai par tehnisku grozījumu saistībā ar 2007. gada 1. janvāra Bulgārijas un Rumānijas un 2013. gada 1. jūlija Horvātijas pievienošanos I pielikumā Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Sanmarīno Republiku, ar ko nodrošina pasākumus, kuri ir līdzvērtīgi tiem pasākumiem, kas noteikti Padomes 2003. gada 3. jūnija Direktīvā 2003/48/EK par procentu ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli

7

 

*

Eiropas Savienības paziņojums Lihtenšteinas Firstistei par tehnisku grozījumu saistībā ar 2007. gada 1. janvāra Bulgārijas un Rumānijas un 2013. gada 1. jūlija Horvātijas pievienošanos I pielikumā Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Lihtenšteinas Firstisti, ar ko nodrošina pasākumus, kuri ir līdzvērtīgi tiem pasākumiem, kas noteikti Padomes 2003. gada 3. jūnija Direktīvā 2003/48/EK par procentu ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli

8

 

*

Eiropas Savienības paziņojuma vēstule Monako Firstistei par tehnisku grozījumu saistībā ar 2007. gada 1. janvāra Bulgārijas un Rumānijas un 2013. gada 1. jūlija Horvātijas pievienošanos I pielikumā Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Monako Firstisti, ar ko nodrošina pasākumus, kuri ir līdzvērtīgi tiem pasākumiem, kas noteikti Padomes 2003. gada 3. jūnija Direktīvā 2003/48/EK par procentu ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli

9

 

*

Eiropas Savienības paziņojums Andoras Firstistei par tehnisku grozījumu saistībā ar 2007. gada 1. janvāra Bulgārijas un Rumānijas un 2013. gada 1. jūlija Horvātijas pievienošanos I pielikumā Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Andoras Firstisti, ar ko nodrošina pasākumus, kuri ir līdzvērtīgi tiem pasākumiem, kas noteikti Padomes 2003. gada 3. jūnija Direktīvā 2003/48/EK par procentu ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli

10

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 16/2014 (2014. gada 9. janvāris), ar ko 209. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Al-Qaida tīklu

11

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 17/2014 (2014. gada 10. janvāris), ar ko izveido standarta veidlapu paziņojuma sniegšanai par īpašu pasākumu saskaņā ar ātrās reaģēšanas mehānismu pret krāpšanu PVN jomā

13

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 18/2014 (2014. gada 10. janvāris) par nosaukuma ierakstīšanu Garantēto tradicionālo īpatnību reģistrā [Žemaitiškas kastinys (GTĪ)]

16

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 19/2014 (2014. gada 10. janvāris), ar ko attiecībā uz vielu hloroformu groza pielikumu Regulā (ES) Nr. 37/2010 par farmakoloģiski aktīvajām vielām un to klasifikāciju pēc to atlieku maksimāli pieļaujamā satura dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos ( 1 )

18

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 20/2014 (2014. gada 10. janvāris), ar ko attiecībā uz vielu butafosfānu groza pielikumu Regulai (ES) Nr. 37/2010 par farmakoloģiski aktīvajām vielām un to klasifikāciju pēc to atlieku maksimāli pieļaujamā satura dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos ( 1 )

20

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 21/2014 (2014. gada 10. janvāris), ar ko 210. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Al-Qaida tīklu

22

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 22/2014 (2014. gada 10. janvāris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

24

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 23/2014 (2014. gada 10. janvāris), ar ko nosaka piešķīruma koeficientu, kurš jāpiemēro olīveļļas ievešanas atļauju pieteikumiem, kas iesniegti laikā no 2014. gada 6. līdz 7. janvārim saskaņā ar Tunisijas tarifu kvotu, un ar ko aptur ievešanas atļauju izdošanu 2014. gada janvārim

26

 

 

LĒMUMI

 

 

2014/8/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2013. gada 10. oktobris), ar ko groza Lēmumu 2010/372/ES par kontrolējamo vielu lietošanu par procesu aģentiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1005/2009 8. panta 4. punktu (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 6517)

27

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Padomes Regulā (Euratom) Nr. 1369/2013 (2013. gada 13. decembris) par Savienības atbalstu kodoliekārtu ekspluatācijas izbeigšanas palīdzības programmai Lietuvā un atceļ Regulu (EK) Nr. 1990/2006 ( OV L 346, 20.12.2013. )

30

 

*

Labojums Padomes Regulā (Euratom) Nr. 1368/2013 (2013. gada 13. decembris) par Savienības atbalstu kodoliekārtu ekspluatācijas izbeigšanas palīdzības programmām Bulgārijā un Slovākijā un atceļ Regulas (Euratom) Nr. 549/2007 un (Euratom) Nr. 647/2010 ( OV L 346, 20.12.2013. )

31

 

*

Labojums Komisijas Lēmumā 2013/114/ES (2013. gada 1. marts), ar ko nosaka vadlīnijas dalībvalstīm, kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/28/EK 5. pantu aprēķināt no siltumsūkņiem iegūstamo atjaunojamo enerģiju, izmantojot dažādas siltumsūkņu tehnoloģijas ( OV L 62, 6.3.2013. )

32

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

11.1.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 8/1


PADOMES LĒMUMS

(2013. gada 5. decembris)

par to, lai Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu protokolu Partnerības un sadarbības līgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses, par pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un Gruziju par vispārējiem principiem Gruzijas līdzdalībai Savienības programmās

(2014/7/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 212. pantu saistībā ar 218. panta 5. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2007. gada 18. jūnijā pilnvaroja Komisiju risināt sarunas par protokolu Partnerības un sadarbības līgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses (1), par pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un Gruziju par vispārējiem principiem Gruzijas līdzdalībai Savienības programmās (“protokols”).

(2)

Sarunas ir pabeigtas.

(3)

Protokola mērķis ir izklāstīt finanšu un tehniskos noteikumus, kas ļautu Gruzijai piedalīties konkrētās Savienības programmās. Horizontālie principi, ko nosaka protokols, veido ekonomisku, finanšu un tehnisku sadarbības pasākumu, kas sniedz piekļuvi palīdzībai, jo īpaši finansiālai palīdzībai, ko saskaņā ar Savienības programmām sniegtu Savienība. Šie principi ir piemērojami tikai tām Savienības programmām, kurās Gruzijas iespēju piedalīties paredz attiecīgie izveides tiesību akti. Tāpēc protokola parakstīšana un provizoriska piemērošana neietver tādu pilnvaru īstenošanu, ko paredz programmās realizētā dažādu nozaru politika un kas tiek īstenotas, izveidojot programmas.

(4)

Protokols būtu jāparaksta Savienības vārdā, un tas būtu jāpiemēro provizoriski, kamēr tiek pabeigtas procedūras tā noslēgšanai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo atļauj Savienības vārdā parakstīt protokolu Partnerības un sadarbības līgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses, par pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un Gruziju par vispārējiem principiem Gruzijas līdzdalībai Savienības programmās (“protokols”), ņemot vērā tā noslēgšanu.

Protokola teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots norīkot personu vai personas, kas tiesīgas Savienības vārdā parakstīt protokolu.

3. pants

Protokolu provizoriski piemēro no tā parakstīšanas dienas (2), kamēr tiek pabeigtas procedūras, kas nepieciešamas tā noslēgšanai.

4. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2013. gada 5. decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

D. A. BARAKAUSKAS


(1)  OV L 205, 4.8.1999., 3. lpp.

(2)  Protokola parakstīšanas dienu Padomes Ģenerālsekretariāts publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.


11.1.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 8/3


PROTOKOLS

Partnerības un sadarbības līgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses, par pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un Gruziju par vispārējiem principiem Gruzijas līdzdalībai Savienības programmās

EIROPAS SAVIENĪBA, turpmāk “Savienība”,

no vienas puses,

un

GRUZIJA, turpmāk “Gruzija”,

no otras puses,

turpmāk kopā “Puses”,

Tā kā:

(1)

Gruzija ir noslēgusi Partnerības un sadarbības līgumu ar Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm (“līgums”) (1), kas stājās spēkā 1999. gada 1. jūlijā.

(2)

Eiropadomes 2004. gada 17. un 18. jūnija sanāksmē atzinīgi tika novērtēti Eiropas Komisijas priekšlikumi par Eiropas kaimiņattiecību politiku (EKP) un apstiprināti Padomes 2004. gada 14. jūnija secinājumi.

(3)

Padome vairākkārt savos secinājumos ir apstiprinājusi minēto politiku.

(4)

Padome 2007. gada 5. martā pauda atbalstu Eiropas Komisijas 2006. gada 4. decembra paziņojumā izklāstītajai vispārējai pieejai EKP partnervalstu līdzdalībai Kopienas aģentūrās un Kopienas programmās, atbilstoši to sasniegumiem un ja to pieļauj juridiskais pamats.

(5)

Gruzija ir paudusi vēlmi piedalīties vairākās Savienības programmās.

(6)

Īpašie noteikumi un nosacījumi par Gruzijas līdzdalību katrā konkrētā Savienības programmā, jo īpaši finanšu ieguldījums, kas Gruzijai jāmaksā, kā arī ziņošanas un novērtēšanas procedūras būtu jānosaka ar nolīgumu starp Eiropas Komisiju un Gruziju,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

Gruzijai ir atļauts piedalīties visās pašreizējās un turpmākās Savienības programmās, kas saskaņā ar minēto programmu pieņemšanas attiecīgajiem noteikumiem ir atvērtas Gruzijas līdzdalībai.

2. pants

Gruzija veic finansiālus ieguldījumus Eiropas Savienības vispārējā budžetā atbilstīgi īpašajām Savienības programmām, kurās Gruzija piedalās.

3. pants

Gruzijas pārstāvjiem ir ļauts piedalīties kā novērotājiem un saistībā ar jautājumiem, kas attiecas uz Gruziju, tajās nozares pārvaldības komitejās, kas atbildīgas par to Savienības programmu uzraudzību, kurās Gruzija veic finansiālus ieguldījumus.

4. pants

Projekti un iniciatīvas, ko iesniedz Gruzijas dalībnieki, ciktāl iespējams, ir pakļauti tiem pašiem noteikumiem, nosacījumiem un procedūrām, kas attiecas uz attiecīgajām Savienības programmām, kuras tiek piemērotas dalībvalstīm.

5. pants

1.   Īpašos noteikumus un nosacījumus par Gruzijas līdzdalību katrā konkrētajā Savienības programmā, jo īpaši finansiālo ieguldījumu, kas Gruzijai jāmaksā, kā arī ziņošanas un novērtēšanas procedūras, nosaka, izmantojot nolīgumu starp Eiropas Komisiju un Gruziju, pamatojoties uz attiecīgo Savienības programmu noteiktajiem kritērijiem.

2.   Gadījumā, ja Gruzija piesakās Savienības ārējai palīdzībai, lai piedalītos kādā konkrētā Savienības programmā, pamatojoties uz 3. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1638/2006 (2) vai saskaņā ar jebkuru līdzīgu regulu, ar kuru paredz Savienības ārējo palīdzību Gruzijai un kuru var pieņemt nākotnē, nosacījumus, kas reglamentē to, kā Gruzija izmanto Savienības ārējo palīdzību, nosaka finansēšanas nolīgumā jo īpaši saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1638/2006 20. pantu.

6. pants

1.   Katrā saskaņā ar 5. pantu noslēgtajā nolīgumā atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (3) nosaka, ka finanšu kontroli vai revīzijas, vai citas pārbaudes, tostarp administratīvu izmeklēšanu, veic Eiropas Komisija, Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai un Revīzijas palāta, vai ka tās tiek veiktas ar šo iestāžu atļauju.

2.   Katrs saskaņā ar 5. pantu noslēgts nolīgums ietver sīki izstrādātus noteikumus par finanšu kontroli un revīzijām, administratīvajiem pasākumiem, sankcijām un piedziņu, kas Eiropas Komisijai, Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai un Revīzijas palātai piešķir tādas pilnvaras, kuras ir līdzvērtīgas to pilnvarām attiecībā uz palīdzības saņēmējiem vai līgumslēdzējiem, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā.

7. pants

1.   Šo protokolu piemēro, kamēr spēkā ir Līgums.

2.   Šo protokolu Puses paraksta un apstiprina saskaņā ar savām attiecīgajām procedūrām.

3.   Katra Puse var šo protokolu denonsēt, par to rakstveidā paziņojot otrai Pusei. Šis protokols zaudē spēku sešus mēnešus pēc šāda paziņojuma dienas. Protokola izbeigšana dēļ jebkuras Puses denonsēšanas neietekmē pārbaudes un kontroles, kas attiecīgos gadījumos jāveic saskaņā ar 5. un 6. pantu.

8. pants

Ne vēlāk kā trīs gadus pēc šā protokola spēkā stāšanās dienas un reizi trijos gados pēc tam abas Puses var pārskatīt šā protokola īstenošanu, pamatojoties uz Gruzijas faktisko līdzdalību Savienības programmās.

9. pants

Šo protokolu piemēro, no vienas puses, teritorijās, kurās piemēro Līgumu par Eiropas Savienības darbību, un saskaņā ar minētajā līgumā paredzētajiem nosacījumiem un, no otras puses, Gruzijas teritorijā.

10. pants

1.   Šis protokols stājas spēkā nākamā mēneša pirmajā dienā pēc dienas, kad Puses, izmantojot diplomātiskos kanālus, viena otrai paziņojušas, ka ir pabeigtas to procedūras, kas vajadzīgas, lai protokols stātos spēkā.

2.   Puses vienojas, ka līdz protokola spēkā stāšanās brīdim tās šo protokolu piemēro provizoriski no tā parakstīšanas dienas, ņemot vērā tā noslēgšanu vēlāk.

11. pants

Šis protokols ir līguma sastāvdaļa.

12. pants

Šis protokols ir sagatavots divos oriģināleksemplāros angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, horvātu, igauņu, itāliešu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu, zviedru un gruzīnu valodā, un visi teksti ir vienlīdz autentiski.

Съставено в Брюксел на дванадесети декември две хиляди и тринадесета година.

Hecho en Bruselas, el doce de diciembre de dos mil trece.

V Bruselu dne dvanáctého prosince dva tisíce třináct.

Udfærdiget i Bruxelles den tolvte december to tusind og tretten.

Geschehen zu Brüssel am zwölften Dezember zweitausenddreizehn.

Kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta detsembrikuu kaheteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δώδεκα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δεκατρία.

Done at Brussels on the twelfth day of December in the year two thousand and thirteen.

Fait à Bruxelles, le douze décembre deux mille treize.

Sastavljeno u Bruxellesu dvanaestog prosinca dvije tisuće trinaeste.

Fatto a Bruxelles, addì dodici dicembre duemilatredici.

Briselē, divi tūkstoši trīspadsmitā gada divpadsmitajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai tryliktų metų gruodžio dvyliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenharmadik év december havának tizenkettedik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tnax-il jum ta’ Diċembru tas-sena elfejn u tlettax.

Gedaan te Brussel, de twaalfde december tweeduizend dertien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwunastego grudnia roku dwa tysiące trzynastego.

Feito em Bruxelas, em doze de dezembro de dois mil e treze.

Întocmit la Bruxelles la doisprezece decembrie două mii treisprezece.

V Bruseli dvanásteho decembra dvetisíctrinásť.

V Bruslju, dne dvanajstega decembra leta dva tisoč trinajst.

Tehty Brysselissä kahdentenatoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakolmetoista.

Som skedde i Bryssel den tolfte december tjugohundratretton.

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Image

За Грузия

Por Georgia

Za Gruzii

For Georgien

Für Georgien

Gruusia nimel

Για τη Γεωργία

For Georgia

Pour la Géorgie

Za Gruziju

Per la Georgia

Gruzijas vārdā –

Gruzijos vardu

Grúzia részéről

Għall-Ġeorġja

Voor Georgië

W imieniu Gruzji

Pela Geórgia

Pentru Georgia

Za Gruzínsko

Za Gruzijo

Georgian puolesta

För Georgien

Image

Image


(1)  Partnerības un sadarbības līgums par partnerības izveidi starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses (OV L 205, 4.8.1999., 3. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1638/2006 (2006. gada 24. oktobris), ar ko paredz vispārējos noteikumus Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta izveidošanai (OV L 310, 9.11.2006., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (2012. gada 25. oktobris) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).


11.1.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 8/7


Eiropas Savienības paziņojums Sanmarīno Republikai par tehnisku grozījumu saistībā ar 2007. gada 1. janvāra Bulgārijas un Rumānijas un 2013. gada 1. jūlija Horvātijas pievienošanos I pielikumā Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Sanmarīno Republiku, ar ko nodrošina pasākumus, kuri ir līdzvērtīgi tiem pasākumiem, kas noteikti Padomes 2003. gada 3. jūnija Direktīvā 2003/48/EK par procentu ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli

God. kungs / cien. kundze!

Man ir gods atsaukties uz Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Sanmarīno Republiku, ar ko nodrošina pasākumus, kuri ir līdzvērtīgi tiem pasākumiem, kas noteikti Padomes Direktīvā 2003/48/EK par procentu ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli.

Saistībā ar 2007. gada 1. janvāra Bulgārijas un Rumānijas un 2013. gada 1 jūlija Horvātijas pievienošanos I pielikumā Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Andoras Firstisti, ar ko nodrošina pasākumus, kuri ir līdzvērtīgi tiem pasākumiem, kas noteikti Padomes Direktīvā 2003/48/EK par procentu ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli, ir nepieciešams tehnisks grozījums saskaņā ar nolīguma 20. panta 2. punkta pirmo daļu.

Nolīguma 20. panta 2. punkta pirmajā daļā paredzēts, ka kompetento iestāžu sarakstu I pielikumā var grozīt tādējādi, ka Sanmarīno Republika vienkārši paziņo otrai līgumslēdzējai pusei par minētā pielikuma a) punktā norādīto iestādi un Eiropas Kopiena paziņo par citām iestādēm.

Ar šo Savienības vārdā paziņoju, ka Bulgārijas, Rumānijas un Horvātijas kompetentās iestādes ir:

Bulgārijā: Изпълнителният директор на Nационалната агенция за приходите vai pilnvarotais pārstāvis,

Rumānijā: Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală vai pilnvarotais pārstāvis,

Horvātijā: Ministar financija vai pilnvarotais pārstāvis

un ka šī norāde jāpievieno nolīguma I pielikuma aa), ab) un ac) punktā aiz kompetentajām iestādēm, kas minētas z) punktā.

God. kungs / cien. kundze, lūdzu, pieņemiet manus visdziļākās cieņas apliecinājumus!

Eiropas Savienības vārdā

Nodokļu un muitas savienības ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors

Heinz ZOUREK


11.1.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 8/8


Eiropas Savienības paziņojums Lihtenšteinas Firstistei par tehnisku grozījumu saistībā ar 2007. gada 1. janvāra Bulgārijas un Rumānijas un 2013. gada 1. jūlija Horvātijas pievienošanos I pielikumā Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Lihtenšteinas Firstisti, ar ko nodrošina pasākumus, kuri ir līdzvērtīgi tiem pasākumiem, kas noteikti Padomes 2003. gada 3. jūnija Direktīvā 2003/48/EK par procentu ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli

God. kungs / cien. kundze!

Man ir gods atsaukties uz Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Lihtenšteinas Firstisti, ar ko nodrošina pasākumus, kuri ir līdzvērtīgi tiem pasākumiem, kas noteikti Padomes Direktīvā 2003/48/EK par procentu ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli.

Saistībā ar 2007. gada 1. janvāra Bulgārijas un Rumānijas un 2013. gada 1. jūlija Horvātijas pievienošanos I pielikumā Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Lihtenšteinas Firstisti, ar ko nodrošina pasākumus, kuri ir līdzvērtīgi tiem pasākumiem, kas noteikti Padomes Direktīvā 2003/48/EK par procentu ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli, ir nepieciešams tehnisks grozījums saskaņā ar nolīguma 20. panta 2. punkta pirmo daļu.

Nolīguma 20. panta 2. punkta pirmajā daļā paredzēts, ka kompetento iestāžu sarakstu I pielikumā var grozīt tādējādi, ka Lihtenšteinas Firstiste vienkārši paziņo otrai līgumslēdzējai pusei par minētā pielikuma a) punktā norādīto iestādi un Eiropas Kopiena paziņo par citām iestādēm.

Ar šo Savienības vārdā paziņoju, ka Bulgārijas, Rumānijas un Horvātijas kompetentās iestādes ir:

Bulgārijā: Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите vai pilnvarotais pārstāvis,

Rumānijā: Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală vai pilnvarotais pārstāvis,

Horvātijā: Ministar financija vai pilnvarotais pārstāvis

un ka šī norāde jāpievieno nolīguma I pielikuma aa), ab) un ac) punktā aiz kompetentajām iestādēm, kas minētas z) punktā.

God. kungs / cien. kundze, lūdzu, pieņemiet manus visdziļākās cieņas apliecinājumus!

Eiropas Savienības vārdā

Nodokļu un muitas savienības ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors

Heinz ZOUREK


11.1.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 8/9


Eiropas Savienības paziņojuma vēstule Monako Firstistei par tehnisku grozījumu saistībā ar 2007. gada 1. janvāra Bulgārijas un Rumānijas un 2013. gada 1. jūlija Horvātijas pievienošanos I pielikumā Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Monako Firstisti, ar ko nodrošina pasākumus, kuri ir līdzvērtīgi tiem pasākumiem, kas noteikti Padomes 2003. gada 3. jūnija Direktīvā 2003/48/EK par procentu ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli

God. kungs / cien. kundze!

Man ir gods atsaukties uz Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Monako Firstisti, ar ko nodrošina pasākumus, kuri ir līdzvērtīgi tiem pasākumiem, kas noteikti Padomes Direktīvā 2003/48/EK par procentu ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli.

Saistībā ar 2007. gada 1. janvāra Bulgārijas un Rumānijas un 2013. gada 1. jūlija Horvātijas pievienošanos I pielikumā Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Andoras Firstisti, ar ko nodrošina pasākumus, kuri ir līdzvērtīgi tiem pasākumiem, kas noteikti Padomes Direktīvā 2003/48/EK par procentu ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli, ir nepieciešams tehnisks grozījums saskaņā ar nolīguma 20. panta 2. punkta pirmo daļu.

Nolīguma 20. panta 2. punkta pirmajā daļā paredzēts, ka kompetento iestāžu sarakstu I pielikumā var grozīt tādējādi, ka Monako Firstiste vienkārši paziņo otrai līgumslēdzējai pusei par minētā pielikuma a) punktā norādīto iestādi un Eiropas Kopiena paziņo par citām iestādēm.

Ar šo Savienības vārdā paziņoju, ka Bulgārijas, Rumānijas un Horvātijas kompetentās iestādes ir:

Bulgārijā: Изпълнителният директор на Nационалната агенция за приходите vai pilnvarotais pārstāvis,

Rumānijā: Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală vai pilnvarotais pārstāvis,

Horvātijā: Ministar financija vai pilnvarotais pārstāvis

un ka šī norāde jāpievieno nolīguma I pielikuma aa), ab) un ac) punktā aiz kompetentajām iestādēm, kas minētas z) punktā.

God. kungs / cien. kundze, lūdzu, pieņemiet manus visdziļākās cieņas apliecinājumus!

Eiropas Savienības vārdā

Nodokļu un muitas savienības ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors

Heinz ZOUREK


11.1.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 8/10


Eiropas Savienības paziņojums Andoras Firstistei par tehnisku grozījumu saistībā ar 2007. gada 1. janvāra Bulgārijas un Rumānijas un 2013. gada 1. jūlija Horvātijas pievienošanos I pielikumā Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Andoras Firstisti, ar ko nodrošina pasākumus, kuri ir līdzvērtīgi tiem pasākumiem, kas noteikti Padomes 2003. gada 3. jūnija Direktīvā 2003/48/EK par procentu ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli

God. kungs / cien. kundze!

Man ir gods atsaukties uz Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Andoras Firstisti, ar ko nodrošina pasākumus, kuri ir līdzvērtīgi tiem pasākumiem, kas noteikti Padomes Direktīvā 2003/48/EK par procentu ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli.

Saistībā ar 2007. gada 1. janvāra Bulgārijas un Rumānijas un 2013. gada 1. jūlija Horvātijas pievienošanos I pielikumā Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Andoras Firstisti, ar ko nodrošina pasākumus, kuri ir līdzvērtīgi tiem pasākumiem, kas noteikti Padomes Direktīvā 2003/48/EK par procentu ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli, ir nepieciešams tehnisks grozījums saskaņā ar nolīguma 18. panta 2. punkta pirmo daļu.

Nolīguma 18. panta 2. punkta pirmajā daļā paredzēts, ka kompetento iestāžu sarakstu I pielikumā var grozīt tādējādi, ka Andoras Firstiste vienkārši paziņo otrai līgumslēdzējai pusei par minētā pielikuma a) punktā norādīto iestādi un Eiropas Kopiena paziņo par citām iestādēm.

Ar šo Savienības vārdā paziņoju, ka Bulgārijas, Rumānijas un Horvātijas kompetentās iestādes ir:

Bulgārijā: Изпълнителният директор на Nационалната агенция за приходите vai pilnvarotais pārstāvis,

Rumānijā: Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală vai pilnvarotais pārstāvis,

Horvātijā: Ministar financija vai pilnvarotais pārstāvis

un ka šī norāde jāpievieno nolīguma I pielikuma aa), ab) un ac) punktā aiz kompetentajām iestādēm, kas minētas z) punktā.

God. kungs / cien. kundze, lūdzu, pieņemiet manus visdziļākās cieņas apliecinājumus!

Eiropas Savienības vārdā

Nodokļu un muitas savienības ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors

Heinz ZOUREK


REGULAS

11.1.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 8/11


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 16/2014

(2014. gada 9. janvāris),

ar ko 209. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Al-Qaida tīklu

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 27. maija Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Al-Qaida tīklu, (1) un jo īpaši tās 7. panta 1. punkta a) apakšpunktu un 7.a panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumā ir uzskaitītas personas, grupas un organizācijas, uz kurām saskaņā ar minēto regulu attiecas līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana.

(2)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Sankciju komiteja 2013. gada 19. decembrī nolēma svītrot vienu personu no to personu, grupu un organizāciju saraksta, uz kurām jāattiecina līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana.

(3)

Tādēļ attiecīgi būtu jāatjaunina Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 9. janvārī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

Ārpolitikas instrumentu dienesta vadītājs


(1)  OV L 139, 29.5.2002., 9. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumu groza šādi:

sadaļā “Fiziskās personas” svītro šādu ierakstu:

“Abdelhadi Ben Debka (alias a) L'Hadi Bendebka, b) El Hadj ben Debka, c) Abd Al Hadi, d) Hadi). Adrese: Alžīrija. Dzimšanas gads: 17.11.1963. Dzimšanas vieta: Alžīra, Alžīrija. Valstspiederība: Alžīrijas. Cita informācija: 13.9.2008. deportēts no Itālijas uz Alžīriju. Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais datums: 17.3.2004.”


11.1.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 8/13


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 17/2014

(2014. gada 10. janvāris),

ar ko izveido standarta veidlapu paziņojuma sniegšanai par īpašu pasākumu saskaņā ar ātrās reaģēšanas mehānismu pret krāpšanu PVN jomā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (1) un jo īpaši tās 199.b panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Direktīvu 2006/112/EK, kurā grozījumi izdarīti ar Padomes Direktīvu 2013/42/ES (2), tiek ieviests ātrās reaģēšanas mehānisms cīņai pret krāpšanu pievienotās vērtības nodokļa (PVN) jomā.

(2)

Ātrās reaģēšanas mehānisms ļauj dalībvalstīm paziņot par īpaša pasākuma pieņemšanu, atkāpjoties no vispārīgajiem noteikumiem, kas paredzēti Direktīvā 2006/112/EK attiecībā uz personu, kas atbildīga par PVN nomaksu. Šis pasākums ir PVN apgrieztās maksāšanas piemērošana, lai apkarotu pēkšņas un masveida krāpšanas, kas varētu radīt ievērojamus un neatgriezeniskus finanšu zaudējumus.

(3)

Lai atvieglotu paziņojuma par ātrās reaģēšanas mehānisma īpašajiem pasākumiem apstrādi, būtu jāpieņem paziņojuma standarta veidlapa, kurā aprakstīta un strukturēta informācija, kas vajadzīga no dalībvalsts, kas iesniedz paziņojumu.

(4)

Lai saīsinātu un racionalizētu paziņošanas procedūru, šādas veidlapas būtu Komisijai jāiesniedz elektroniski.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Administratīvās sadarbības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Lai paziņotu Komisijai par ātrās reaģēšanas mehānisma īpaša pasākuma pieņemšanu, kā paredzēts Direktīvas 2006/112/EK 199.b pantā, dalībvalstis izmanto šīs regulas pielikumā noteikto standarta veidlapu.

2.   Paziņojumu, kas minēts 1. punktā, iesniedz elektroniski, nosūtot uz īpašu e-pasta adresi, ko Komisija ir paziņojusi Administratīvās sadarbības pastāvīgajai komitejai.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 10. janvārī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 347, 11.12.2006., 1. lpp.

(2)  Padomes 2013. gada 22. jūlija Direktīva 2013/42/ES, ar ko attiecībā uz ātrās reaģēšanas mehānismu pret krāpšanu PVN jomā groza Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV L 201, 26.7.2013., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Image

Image


11.1.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 8/16


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 18/2014

(2014. gada 10. janvāris)

par nosaukuma ierakstīšanu Garantēto tradicionālo īpatnību reģistrā [Žemaitiškas kastinys (GTĪ)]

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (1) un jo īpaši tās 52. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 50. panta 2. punkta b) apakšpunktu Lietuvas pieteikums, kurā lūgts reģistrēt nosaukumu “Žemaitiškas kastinys”, ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (2).

(2)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 51. pantu, tāpēc nosaukums “Žemaitiškas kastinys” būtu jāreģistrē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas pielikumā minētais nosaukums ar šo tiek ierakstīts reģistrā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 10. janvārī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.

(2)  OV C 237, 15.8.2013., 40. lpp.


PIELIKUMS

Līguma I pielikumā uzskaitītie lauksaimniecības produkti, kas paredzēti lietošanai pārtikā:

1.4. grupa.   Citi dzīvnieku izcelsmes produkti (olas, medus, dažādi piena produkti, izņemot sviestu, u. c.)

LIETUVA

Žemaitiškas kastinys (GTĪ)


11.1.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 8/18


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 19/2014

(2014. gada 10. janvāris),

ar ko attiecībā uz vielu hloroformu groza pielikumu Regulā (ES) Nr. 37/2010 par farmakoloģiski aktīvajām vielām un to klasifikāciju pēc to atlieku maksimāli pieļaujamā satura dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 6. maija Regulu (EK) Nr. 470/2009, ar ko nosaka Kopienas procedūras farmakoloģiski aktīvo vielu atlieku pieļaujamo daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos, ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 2377/90 un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/82/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 726/2004 (1), un jo īpaši tās 14. pantu saistībā ar 17. pantu,

ņemot vērā Eiropas Zāļu aģentūras atzinumu, ko sagatavojusi Veterināro zāļu komiteja,

tā kā:

(1)

Tādu farmakoloģiski aktīvo vielu atlieku maksimāli pieļaujamo saturu (MRL), kuras Savienībā paredzētas izmantošanai veterinārajās zālēs produktīviem dzīvniekiem vai lopkopībā izmantojamos biocīdajos produktos, nosaka saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 470/2009.

(2)

Farmakoloģiski aktīvās vielas un to klasifikācija pēc MRL dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos ir noteikta Komisijas Regulas (ES) Nr. 37/2010 (2) pielikumā.

(3)

Hloroforms kā aizliegta viela patlaban ir iekļauts Regulas (ES) Nr. 37/2010 pielikuma 2. tabulā.

(4)

Eiropas Zāļu aģentūrai tika iesniegts pieteikums noteikt atlieku maksimālo pieļaujamo saturu hloroformam attiecībā uz visām atgremotāju un cūku sugām.

(5)

Veterināro zāļu komiteja (turpmāk “VZK”) ieteica, ka nav nepieciešams noteikt hloroforma MRL visu atgremotāju un cūku sugām.

(6)

Lai aizsargātu cilvēku veselību, ir jānodrošina, ka atlieku iedarbība uz patērētājiem joprojām ir mazāka par pieļaujamo dienas devu, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 470/2009 6. pantā. Tādēļ jāierobežo hloroforma izmantošana par palīgvielu vakcīnās un jānosaka vielas daudzums, ko var ievadīt.

(7)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 5. pantu Eiropas Zāļu aģentūrai ir jāizskata iespēja izmantot kādai farmakoloģiski aktīvai vielai kādā konkrētā pārtikas produktā noteikto MRL arī citam pārtikas produktam, kas iegūts no tās pašas sugas, vai iespēja kādai farmakoloģiski aktīvai vielai noteikto MRL vienā vai vairākās sugās izmantot arī citām sugām. VZK ieteica ekstrapolēt to, ka nav vajadzīgs noteikt hloroforma MRL visu atgremotāju un cūku sugām, uz visām produktīvajām zīdītāju sugām.

(8)

Regulas (ES) Nr. 37/2010 pielikuma 1. tabula būtu jāgroza, lai iekļautu vielu hloroformu attiecībā uz visām produktīvo zīdītāju sugām, vienlaikus nosakot, ka nav nepieciešams noteikt MRL; ieraksts par hloroformu minētā pielikuma 2. tabulā būtu jāsvītro.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Veterināro zāļu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 37/2010 pielikumu groza atbilstīgi šīs regulas pielikumam.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 10. janvārī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 152, 16.6.2009., 11. lpp.

(2)  Komisijas 2009. gada 22. decembra Regula (ES) Nr. 37/2010 par farmakoloģiski aktīvajām vielām un to klasifikāciju pēc to atlieku maksimāli pieļaujamā satura (OV L 15, 20.1.2010., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 37/2010 pielikumu groza šādi:

1)

pielikuma 1. tabulā iekļauj šādu vielu hloroformu:

Farmakoloģiski aktīvā viela

Marķieratliekas

Dzīvnieku suga

MRL

Izmeklējamie audi

Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)

Terapeitiskā klasifikācija

“Hloroforms

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās zīdītāju sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai izmantošanai par palīgvielu vakcīnās un tikai koncentrācijā, kas nepārsniedz 1 % m/v, un kopējā deva uz vienu dzīvnieku nepārsniedz 20 mg

IERAKSTA NAV”

2)

pielikuma 2. tabulā svītro ierakstu par vielu hloroformu.


11.1.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 8/20


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 20/2014

(2014. gada 10. janvāris),

ar ko attiecībā uz vielu butafosfānu groza pielikumu Regulai (ES) Nr. 37/2010 par farmakoloģiski aktīvajām vielām un to klasifikāciju pēc to atlieku maksimāli pieļaujamā satura dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 6. maija Regulu (EK) Nr. 470/2009, ar ko nosaka Kopienas procedūras farmakoloģiski aktīvo vielu atlieku pieļaujamo daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos, ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 2377/90 un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/82/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 726/2004 (1), un jo īpaši tās 14. pantu saistībā ar 17. pantu,

ņemot vērā Eiropas Zāļu aģentūras atzinumu, ko sagatavojusi Veterināro zāļu komiteja,

tā kā:

(1)

Tādu farmakoloģiski aktīvo vielu atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu (MRL), kuras Savienībā paredzētas izmantošanai veterinārajās zālēs produktīviem dzīvniekiem vai lopkopībā izmantojamos biocīdajos produktos, nosaka saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 470/2009.

(2)

Farmakoloģiski aktīvās vielas un to klasifikācija pēc MRL dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos ir noteikta Komisijas Regulas (ES) Nr. 37/2010 (2) pielikumā.

(3)

Patlaban butafosfāns ir iekļauts Regulas (ES) Nr. 37/2010 pielikuma 1. tabulā kā atļauta viela liellopu sugu dzīvniekiem, vienlaikus nosakot, ka nav nepieciešams norādīt MRL.

(4)

Eiropas Zāļu aģentūrai iesniegts pieteikums attiecināt spēkā esošo ierakstu par butafosfānu arī uz cūku sugām.

(5)

Veterināro zāļu komiteja (VZK) ieteica, ka nav nepieciešams noteikt butafosfāna MRL cūku sugām.

(6)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 5. pantu Eiropas Zāļu aģentūrai ir jāizskata iespēja izmantot kādai farmakoloģiski aktīvai vielai kādā konkrētā pārtikas produktā noteiktos maksimāli pieļaujamos atlieku daudzumus arī citam pārtikas produktam, kas iegūts no tās pašas sugas, vai iespēja kādai farmakoloģiski aktīvai vielai noteikto MRL vienā vai vairākās sugās izmantot arī citām sugām.

(7)

VZK ieteica butafosfāna novērtēšanas rezultātu attiecībā uz liellopu un cūku sugām attiecināt uz visām produktīvajām zīdītāju sugām.

(8)

Tāpēc Regulas (ES) Nr. 37/2010 pielikuma 1. tabula būtu jāgroza, lai tajā iekļautu vielu butafosfānu attiecībā uz visām produktīvo zīdītāju sugām, vienlaikus nosakot, ka nav nepieciešams noteikt MRL.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Veterināro zāļu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 37/2010 pielikumu groza atbilstīgi šīs regulas pielikumam.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 10. janvārī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 152, 16.6.2009., 11. lpp.

(2)  OV L 15, 20.1.2010., 1. lpp.


PIELIKUMS

Ierakstu par vielu butafosfānu Regulas (ES) Nr. 37/2010 pielikuma 1. tabulā aizstāj ar šādu:

Farmakoloģiski aktīvā viela

Marķieratliekas

Dzīvnieku suga

MRL

Izmeklējamie audi

Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)

Terapeitiskā klasifikācija

“Butafosfāns

NEATTIECAS

Visas produktīvās zīdītāju sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

Gremošanas traktam un vielmaiņai / minerālvielu piedevas”


11.1.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 8/22


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 21/2014

(2014. gada 10. janvāris),

ar ko 210. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Al-Qaida tīklu

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 27. maija Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Al-Qaida tīklu (1), un jo īpaši tās 7. panta 1. punkta a) apakšpunktu un 7.a panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumā ir uzskaitītas personas, grupas un organizācijas, uz kurām saskaņā ar minēto regulu attiecas līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana.

(2)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes (ANO DP) Sankciju komiteja 2014. gada 2. janvārī nolēma svītrot divas personas no to personu, grupu un organizāciju saraksta, uz kurām jāattiecina līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana. Turklāt 2014. gada 6. janvārī ANO DP Sankciju komiteja nolēma no minētā saraksta svītrot divas organizācijas.

(3)

Tādēļ attiecīgi būtu jāatjaunina Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 10. janvārī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

Ārpolitikas instrumentu dienesta vadītājs


(1)  OV L 139, 29.5.2002., 9. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumu groza šādi:

1)

sadaļā “Juridiskās personas, grupas un organizācijas” svītro šādus ierakstus:

a)

International Islamic Relief Organization, filiāles Filipīnās (alias a) International Islamic Relief Agency; b) International Relief Organization; c) Islamic Relief Organization; d) Islamic World Relief; e) International Islamic Aid Organization; f) Islamic Salvation Committee; g) The Human Relief Committee of the Muslim World League; h) World Islamic Relief Organization; i) Al Igatha Al-Islamiya; j) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya; k) Hayat al-Igatha; l) Hayat Al-'Igatha; m) Ighatha; n) Igatha; o) Igassa; p) Igasa; q) Igase; r) Egassa; s) IIRO). Adrese: a) International Islamic Relief Organization, Philippines Office, 201 Heart Tower Building; 108 Valero Street; Salcedo Village, Makati City; Manila, Philippines; b) Zamboanga City, Philippines; c) Tawi Tawi, Philippines; d) Marawi City, Philippines; e) Basilan, Philippines; f) Cotabato City, Philippines. Papildu informācija: a) saistīta ar Abu Sayyaf Group un Jemaah Islamiyah; b) visi biroji slēgti 2006. gadā, bet 2009. gada sākumā no jauna atvērts IIRO birojs Manilā, Filipīnās. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 4.8.2006.”;

b)

International Islamic Relief Organization, filiāle Indonēzijā (alias a) International Islamic Relief Agency, (b) International Relief Organization, (c) Islamic Relief Organization, (d) Islamic World Relief, (e) International Islamic Aid Organization, (f) Islamic Salvation Committee, (g) The Human Relief Committee of the Muslim World League, (h) World Islamic Relief Organization, (i) Al Igatha Al-Islamiya, (j) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya, (k) Hayat al-Igatha, (l) Hayat Al-'Igatha, (m) Ighatha, (n) Igatha, (o) Igassa, (p) Igasa, (q) Igase, (r) Egassa, (s) IIRO). Adrese: a) International Islamic Relief Organization, Indonesia Office; Jalan Raya Cipinang Jaya No. 90; East Jakarta, 13410, Indonesia; b) P.O. Box 3654; Jakarta 54021, Indonesia; c) 8 Jalan Tarnan Simanjuntak Barat, Cipinang Cempedak Jakarta Timur 13340 Indonesia. Papildu informācija: saistīta ar Jemaah Islamiyah un International Islamic Relief Organization filiālēm Filipīnās. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 9.11.2006.”;

2)

sadaļā “Fiziskās personas” svītro šādus ierakstus:

a)

Nabil Ben Mohamed Ben Ali Ben Attia (alias Abu Salim). Adrese: 1 Via Val Bavona, Milāna, Itālija. Dzimšanas datums: 11.5.1966. Dzimšanas vieta: Tunisa, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: L289032 (Tunisijas pase, izdota 22.8.2001., derīga līdz 21.8.2006.). Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā noteiktā diena: 3.9.2002.”;

b)

Atilla Selek (alias: Muaz). Dzimšanas datums: 28.2.1985. Dzimšanas vieta: Ulm, Vācija. Identifikācijas numurs: L1562682 (Identitātes dokumentu izsniegusi Ārvalstnieku iestāde Freiburgā, Vācijā). Adrese: Kurwaldweg 1, 75365 Calw, Vācija. Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 18.6.2009.”


11.1.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 8/24


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 22/2014

(2014. gada 10. janvāris),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem.

(2)

Standarta importa vērtību aprēķina katru darbdienu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. panta 1. punktu, ņemot vērā mainīgos dienas datus. Tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 10. janvārī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jerzy PLEWA


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta importa vērtība

0702 00 00

AL

67,1

MA

76,4

TN

88,3

TR

114,1

ZZ

86,5

0707 00 05

MA

158,2

TR

131,4

ZZ

144,8

0709 93 10

MA

61,8

TR

124,6

ZZ

93,2

0805 10 20

EG

41,4

MA

84,0

TR

83,5

ZA

59,6

ZZ

67,1

0805 20 10

IL

186,9

MA

66,6

ZZ

126,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

78,9

JM

93,8

MA

117,9

TR

82,4

ZZ

93,3

0805 50 10

EG

66,2

TR

72,7

ZZ

69,5

0808 10 80

CA

147,4

CN

110,7

MK

28,7

US

158,4

ZZ

111,3

0808 30 90

CN

53,4

TR

165,9

US

189,3

ZZ

136,2


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “cita izcelsme”.


11.1.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 8/26


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 23/2014

(2014. gada 10. janvāris),

ar ko nosaka piešķīruma koeficientu, kurš jāpiemēro olīveļļas ievešanas atļauju pieteikumiem, kas iesniegti laikā no 2014. gada 6. līdz 7. janvārim saskaņā ar Tunisijas tarifu kvotu, un ar ko aptur ievešanas atļauju izdošanu 2014. gada janvārim

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 188. pantu,

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 31. augusta Regulu (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu (2), un jo īpaši tās 7. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar 1. protokola (3) 3. panta 1. un 2. punktu Eiropas un Vidusjūras valstu nolīgumā par asociācijas izveidošanu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Tunisijas Republiku, no otras puses (4), atver tarifa kvotu ar nulles nodokļa likmi, lai ievestu Tunisijas izcelsmes neapstrādātu olīveļļu ar KN kodu 1509 10 10 un 1509 10 90, ko tieši no Tunisijas ieved Eiropas Savienībā, nepārsniedzot katram gadam noteikto ierobežojumu.

(2)

Komisijas 2006. gada 20. decembra Regulas (EK) Nr. 1918/2006 par tarifa kvotas atvēršanu un pārvaldīšanu Tunisijas izcelsmes olīveļļai (5) 2. panta 2. punktā noteikti kvantitatīvie ierobežojumi ievešanas atļauju izdošanai mēnesī.

(3)

Atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1918/2006 3. panta 1. punktam kompetentajām iestādēm iesniegto pieteikumu skaits ievešanas atļauju saņemšanai attiecas uz kopējo daudzumu, kas pārsniedz minētās regulas 2. panta 2. punktā janvārim noteikto ierobežojumu.

(4)

Šajā gadījumā Komisijai ir jānosaka piešķīruma koeficients, lai varētu izdot ievešanas atļaujas proporcionāli pieejamajam daudzumam.

(5)

Tā kā ir sasniegts janvāra maksimālais daudzums, minētajam mēnesim nevar izdot ievešanas atļaujas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ievešanas atļauju pieteikumiem, kas iesniegti 2014. gada 6. un 7. janvārī, atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1918/2006 3. panta 1. punktam piemēro piešķīruma koeficientu 25,008646 %.

Ievešanas atļauju izdošana 2014. gada janvārim par daudzumiem, kas pieprasīti no 2014. gada 8. janvāra, ir apturēta.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2014. gada 11. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 10. janvārī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jerzy PLEWA


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp.

(3)  OV L 97, 30.3.1998., 57. lpp.

(4)  OV L 97, 30.3.1998., 2. lpp.

(5)  OV L 365, 21.12.2006., 84. lpp.


LĒMUMI

11.1.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 8/27


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2013. gada 10. oktobris),

ar ko groza Lēmumu 2010/372/ES par kontrolējamo vielu lietošanu par procesu aģentiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1005/2009 8. panta 4. punktu

(izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 6517)

(Autentisks ir tikai teksts franču, itāļu, nīderlandiešu, poļu, portugāļu un vācu valodā)

(2014/8/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Regulu (EK) Nr. 1005/2009 par ozona slāni noārdošām vielām (1) un jo īpaši tās 8. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Ņemot vērā Savienības saistības, kas noteiktas Monreālas protokola par ozona slāni noārdošām vielām līgumslēdzēju pušu Lēmumā X/14 un turpmākajos lēmumos, Regulas (EK) Nr. 1005/2009 8. panta 4. punktā noteikts ierobežojums, paredzot, ka maksimālais kontrolējamo vielu daudzums, ko var izmantot kā procesu aģentus, nepārsniedz 1 083 metriskās tonnas gadā un ka maksimālais šādu vielu daudzums, ko var emitēt no procesu aģenta lietojumiem, nepārsniedz 17 metriskās tonnas gadā.

(2)

Ar Komisijas Lēmumu 2010/372/ES (2) izveido to uzņēmumu sarakstu, kuros ir atļauts lietot kontrolējamās vielas par procesu aģentiem, nosakot maksimāli pieļaujamos daudzumus, ko var izmantot izstrādei, un emisiju līmeņus katram šādam uzņēmumam atsevišķi.

(3)

Kopš 2010. gada divi uzņēmumi (Anwil SA un CUF Quimicos Industriais SA) vairs nelieto kontrolējamās vielas par procesu aģentiem. Cits uzņēmums (Arkema France SA) informēja Francijas kompetentās iestādes, ka emisiju datos, ko tas paziņojis Komisijai 2007., 2008., 2009., 2010. un 2011. gadā, ir bijušas būtiskas un acīmredzamas kļūdas, kā rezultātā tā ikgadējās emisijas tika novērtētas daudz par zemu. Komisija šos datus izmantoja par pamatu, lai aprēķinātu uzņēmuma emisiju robežvērtību, kas norādīta Lēmuma 2010/372/ES pielikumā, kurā ietverti uzņēmumi un emisiju daudzums, ko katrs no tiem gada laikā drīkst radīt. Francijas kompetentās iestādes izskatīja šo pieprasījumu un konstatēja, ka šādas acīmredzamas kļūdas paziņotajos datos patiešām pastāv. Šīs kļūdas paziņotajos datos šķiet netīšas, un tās bijušas par iemeslu tam, ka attiecīgajam uzņēmumam noteikta robežvērtība, kas ir ievērojami zemāka par to, kāda tam būtu noteikta gadījumā, ja gada emisiju daudzums būtu paziņots pareizi. Tādēļ Lēmuma 2010/372/ES pielikumā noteiktā robežvērtība šā uzņēmuma vēsturisko gada emisiju daudzumu atspoguļo nepareizi un būtu jāizlabo.

(4)

Tāpēc būtu jāgroza Lēmuma 2010/372/ES pielikums.

(5)

Būtu arī jāprecizē, ka izstrādes kvotu nodot izmantošanai citai vielai un lietojumam var arī viena un tā paša uzņēmuma ietvaros.

(6)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Lēmums 2010/372/ES.

(7)

Lēmums 2010/372/ES nav ierobežots laikā, tāpēc to, un jo īpaši tā pielikumu, var būt lietderīgi pārskatīt, ņemot vērā turpmāko tehnoloģiju attīstību.

(8)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā atzinumu, ko sniegusi ar Regulas (EK) Nr. 1005/2009 25. panta 1. punktu izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2010/372/ES groza šādi:

1)

lēmuma 3. panta pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

“Neatkarīgi no konkrētās vielas vai lietojuma uzņēmums visu savu pielikumā norādītajai esošajai iekārtai piešķirto izstrādes kvotu vai tās daļu var nodot citam pielikumā minētam uzņēmumam vai tā paša uzņēmuma ietvaros izmantošanai citai vielai un lietojumam, kas attiecīgajam uzņēmumam noteikti pielikumā.”;

2)

Lēmuma 2010/372/ES pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikumu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts šādiem uzņēmumiem:

Anwil SA

ul. Toruńska 222

87-805 Włocławek

POLAND

Arkema France SA

420 rue d’Estienne D’Orves

92705 Colombes Cedex

FRANCE

Bayer Material Science AG

CAS-PR-CKD, Gebäude B669

41538 Dormhagen

GERMANY

CUF Químicos Industriais SA

Quinta da Indústria, Beduído

3860-680 Estarreja

PORTUGAL

Potasse et Produits Chimiques SA

95 rue du General de Gaulle

68802 Thann Cedex

FRANCE

Vencorex France

Etablissement du Pont-de-Claix

Plate-forme chimique

Rue Lavoisier

BP16

38801 Le Pont-de-Claix Cedex

FRANCE

Solvay Specialty Polymers Italy SpA

Viale Lombardia 20

20021 Bollate (MI)

ITALY

Teijin Aramid BV

Oosterhorn 6

9930 AD Delfzijl

NETHERLANDS

Briselē, 2013. gada 10. oktobrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Connie HEDEGAARD


(1)  OV L 286, 31.10.2009., 1. lpp.

(2)  OV L 169, 3.7.2010., 17. lpp.


PIELIKUMS

(Šo pielikumu nepublicē, jo tajā ir ietverta konfidenciāla komercinformācija.)


Labojumi

11.1.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 8/30


Labojums Padomes Regulā (Euratom) Nr. 1369/2013 (2013. gada 13. decembris) par Savienības atbalstu kodoliekārtu ekspluatācijas izbeigšanas palīdzības programmai Lietuvā un atceļ Regulu (EK) Nr. 1990/2006

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 346, 2013. gada 20. decembris )

1.

7. lappusē 5. apsvēruma otrajā teikumā:

tekstu:

“No norādītās summas EUR 500 miljoni 2011. gada cenās, kas ir aptuveni EUR 553 miljoni pašreizējās cenās, ..”

lasīt šādi:

“No norādītās summas EUR 860 miljoni 2011. gada cenās, kas ir aptuveni EUR 969 miljoni pašreizējās cenās, ..”

2.

9. lappusē 3. panta 1. punkta pirmajā teikumā:

tekstu:

“1.   Finansējums Ignalinas programmas īstenošanai laikposmā no 2014. gada līdz 2020. gadam pašreizējās cenās ir EUR 229 629 000.”

lasīt šādi:

“1.   Finansējums Ignalinas programmas īstenošanai laikposmā no 2014. gada līdz 2020. gadam pašreizējās cenās ir EUR 450 818 000.”


11.1.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 8/31


Labojums Padomes Regulā (Euratom) Nr. 1368/2013 (2013. gada 13. decembris) par Savienības atbalstu kodoliekārtu ekspluatācijas izbeigšanas palīdzības programmām Bulgārijā un Slovākijā un atceļ Regulas (Euratom) Nr. 549/2007 un (Euratom) Nr. 647/2010

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 346, 2013. gada 20. decembris )

1.

2. lappusē 7. apsvēruma otrajā teikumā:

tekstu:

“No norādītās summas EUR 500 miljoni 2011. gada cenās, kas ir aptuveni EUR 553 miljoni pašreizējās cenās, ..”

lasīt šādi:

“No norādītās summas EUR 860 miljoni 2011. gada cenās, kas ir aptuveni EUR 969 miljoni pašreizējās cenās, ..”

2.

3. lappusē 3. panta 1. punkta pirmajā daļā:

tekstu:

“1.   Finansējums Kozlodujas un Bohunices programmu īstenošanai laikposmā no 2014. gada līdz 2020. gadam pašreizējās cenās ir EUR 323 318 000. Minēto summu starp Kozlodujas un Bohunices programmām sadala šādi:

a)

EUR 208 503 000 Kozlodujas programmai 2014.–2020. gadam;

b)

EUR 114 815 000 Bohunices programmai 2014.–2020. gadam.”

lasīt šādi:

“1.   Finansējums Kozlodujas un Bohunices programmu īstenošanai laikposmā no 2014. gada līdz 2020. gadam pašreizējās cenās ir EUR 518 442 000. Minēto summu starp Kozlodujas un Bohunices programmām sadala šādi:

a)

EUR 293 032 000 Kozlodujas programmai 2014.–2020. gadam;

b)

EUR 225 410 000 Bohunices programmai 2014.–2020. gadam.”


11.1.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 8/32


Labojums Komisijas Lēmumā 2013/114/ES (2013. gada 1. marts), ar ko nosaka vadlīnijas dalībvalstīm, kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/28/EK 5. pantu aprēķināt no siltumsūkņiem iegūstamo atjaunojamo enerģiju, izmantojot dažādas siltumsūkņu tehnoloģijas

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 62, 2013. gada 6. marts )

32. un 33. lappusē 3.6. nodaļas “Siltumsūkņu SPF un Qusable standartvērtības” 1. un 2. tabulā, kurā norādītas HHP vērtības (gada ekvivalentās siltumsūkņa darba stundas) reversajiem “gaiss–gaiss” un “gaiss–ūdens” tipa siltumsūkņiem, kas izmanto aerotermālo enerģiju un darbojas siltos klimatiskajos apstākļos, attiecīgi 3. slejas 3. un 4. rindā:

tekstu:

“480” un “470”

lasīt šādi:

“120” un “120”.

35. lappusē 4. nodaļas “Aprēķināšanas piemērs” tabulā, kurā norādītas “gada ekvivalentās siltumsūkņa darba stundas” (HHP) “ūdens–ūdens” tipa siltumsūknim, priekšpēdējās slejas 3. rindā:

tekstu:

“2 010”

lasīt šādi:

“2 070”.