ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2013.341.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 341

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

56. sējums
2013. gada 18. decembris


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/58/ES (2013. gada 11. decembris), ar ko groza Direktīvu 2009/138/EK (Maksātspēja II) attiecībā uz tās transponēšanas datumu, tās piemērošanas datumu un dažu direktīvu (Maksātspēja I) atcelšanas datumu ( 1 )

1

 

 

LĒMUMI

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1351/2013/ES (2013. gada 11. decembris) par makrofinansiālo palīdzību Jordānijas Hāšimītu Karalistei

4

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1352/2013 (2013. gada 4. decembris), ar ko izveido veidlapas, kuras paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 608/2013 par muitas darbu intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā

10

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1353/2013 (2013. gada 9. decembris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā [Liers vlaaike (AĢIN)]

32

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1354/2013 (2013. gada 17. decembris), ar kuru paredz ICES 27. un 28.2. apakšrajonā 2014. gadā nepiemērot konkrētus zvejas piepūles limitus atbilstīgi Padomes Regulai (EK) Nr. 1098/2007, ar ko izveido daudzgadu plānu Baltijas jūras mencu krājumiem un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto

34

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1355/2013 (2013. gada 17. decembris), ar kuru groza I pielikumu Regulai (EK) Nr. 669/2009, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 882/2004 saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas, kas nav dzīvnieku izcelsmes barība un pārtika, pastiprinātu importa oficiālo kontroli ( 1 )

35

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1356/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko sāk izmeklēšanu attiecībā uz konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes stikla šķiedras sieta audumu importam ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) Nr. 791/2011 noteiktu antidempinga pasākumu iespējamu apiešanu, kura notiek, importējot konkrētus mazliet pārveidotus Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes stikla šķiedras sieta audumus, un nosaka, ka šāds imports jāreģistrē

43

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1357/2013 (2013. gada 17. decembris) par grozījumiem Regulā (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi

47

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1358/2013 (2013. gada 17. decembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

50

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Īstenošanas direktīva 2013/63/ES (2013. gada 17. decembris), ar kuru groza Padomes Direktīvas 2002/56/EK I un II pielikumu par minimālajām prasībām, kas jāievēro attiecībā uz sēklas kartupeļiem un sēklas kartupeļu partijām ( 1 )

52

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums 2013/768/KĀDP (2013. gada 16. decembris), par ES darbībām, ar kurām saskaņā ar Eiropas Drošības stratēģiju atbalsta Ieroču tirdzniecības līguma īstenošanu

56

 

 

2013/769/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2013. gada 11. decembris), ar ko noraida Ungārijas pieprasījumu ieviest ātrās reaģēšanas mehānisma īpašo pasākumu, atkāpjoties no Direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 193. panta (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 9007)

68

 

 

2013/770/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2013. gada 17. decembris), ar ko nodibina Patērētāju, veselības un pārtikas izpildaģentūru un atceļ Lēmumu 2004/858/EK

69

 

 

2013/771/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2013. gada 17. decembris), ar ko izveido Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūru un atceļ Lēmumu 2004/20/EK un Lēmumu 2007/372/EK

73

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Leģislatīvi akti

DIREKTĪVAS

18.12.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 341/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2013/58/ES

(2013. gada 11. decembris),

ar ko groza Direktīvu 2009/138/EK (Maksātspēja II) attiecībā uz tās transponēšanas datumu, tās piemērošanas datumu un dažu direktīvu (Maksātspēja I) atcelšanas datumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 53. panta 1. punktu un 62. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (1),

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2009/138/EK (2) paredzēta mūsdienīga, uz risku balstīta Savienības apdrošināšanas un pārapdrošināšanas uzņēmumu darbības regulējuma un uzraudzības sistēma. Minētā sistēma ir būtiska, lai nodrošinātu apdrošināšanas nozares drošumu, stabilitāti un spēju piedāvāt ilgtspējīgus apdrošināšanas produktus un stiprināt reālo ekonomiku, veicinot ilgtermiņa ieguldījumus un papildu stabilitāti.

(2)

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/89/ES (3) izdarīti daži grozījumi Direktīvas 2009/138/EK 212. līdz 262. pantā, kas jāpiemēro no 2013. gada 10. jūnija.

(3)

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2012/23/ES (4) groza Direktīvu 2009/138/EK, transponēšanas datumu pārceļot no 2012. gada 31. oktobra uz 2013. gada 30. jūniju, piemērošanas datumu pārceļot no 2012. gada 1. novembra uz 2014. gada 1. janvāri un spēkā esošo apdrošināšanas un pārapdrošināšanas direktīvu (5) (kopējais apzīmējums “Maksātspēja I”) atcelšanas datumu pārceļot no 2012. gada 1. novembra uz 2014. gada 1. janvāri.

(4)

Komisija 2011. gada 19. janvārī pieņēma priekšlikumu (“Omnibus II priekšlikums”) grozīt, inter alia, Direktīvu 2009/138/EK, lai ņemtu vērā jauno apdrošināšanas uzraudzības sistēmu, proti, Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes) izveidi. Omnibus II priekšlikumā ir iekļauti arī noteikumi, lai noteiktu vēlāku Direktīvas 2009/138/EK transponēšanas datumu un piemērošanas datumu un “Maksātspējas I” atcelšanas datumu, un tas ir arī līdzeklis, kā Direktīvu 2009/138/EK pielāgot tam, ka ir stājies spēkā Līgums par Eiropas Savienības darbību, pārveidojot noteikumus, ar ko Komisiju pilnvaro pieņemt īstenošanas aktus par noteikumiem, ar ko Komisiju pilnvaro pieņemt deleģētos un īstenošanas aktus.

(5)

Ņemot vērā Omnibus II priekšlikuma sarežģītību, pastāv risks, ka tas nebūs stājies spēkā pirms Direktīvas 2009/138/EK transponēšanas datuma un piemērošanas datuma. Atstājot minētos datumus nemainītus, Direktīva 2009/138/EK būtu jāīsteno pirms Omnibus II priekšlikumā paredzēto pārejas noteikumu un attiecīgo pielāgojumu, tostarp precizējuma par deleģēto un īstenošanas aktu pieņemšanas pilnvarām, stāšanās spēkā.

(6)

Lai tiesību aktos paredzētie pienākumi saskaņā ar Direktīvu 2009/138/EK un vēlāk saskaņā ar jauno Omnibus II priekšlikumā paredzēto uzraudzības sistēmu dalībvalstīm nebūtu pārlieku apgrūtinoši, ir lietderīgi tādēļ Direktīvas 2009/138/EK transponēšanas datumu un piemērošanas datumu atlikt, lai uzraudzības iestādēm un apdrošināšanas un pārapdrošināšanas uzņēmumiem dotu pietiekamu laiku sagatavoties minētās jaunās sistēmas piemērošanai.

(7)

No notikumu hronoloģijas izriet, ka Direktīvas 2009/138/EK transponēšanas datuma un piemērošanas datuma atlikšanai būtu jāattiecas arī uz tiem minētās direktīvas grozījumiem, kas tika izdarīti ar Direktīvu 2011/89/EK.

(8)

Juridiskās noteiktības labad būtu attiecīgi jānosaka vēlāks “Maksātspējas I” atcelšanas datums.

(9)

Ņemot vērā ļoti īso laikposmu līdz attiecīgajiem Direktīvā 2009/138/EK noteiktajiem datumiem, šai direktīvai būtu jāstājas spēkā nekavējoties.

(10)

Tādējādi ir pamatoti šajā gadījumā piemērot Protokola Nr. 1 par dalībvalstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā 4. pantā steidzamības gadījumiem paredzēto atkāpi attiecībā uz šīs direktīvas priekšlikuma nosūtīšanu valstu parlamentiem,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 2009/138/EK groza šādi:

1)

direktīvas 309. panta 1. punktu groza šādi:

a)

pirmajā daļā datumu “2013. gada 30. jūnijam” aizstāj ar datumu “2015. gada 31. martam”;

b)

otrajā daļā datumu “2014. gada 1. janvāra” aizstāj ar datumu “2016. gada 1. janvāra”;

2)

direktīvas 310. panta pirmajā daļā datumu “2014. gada 1. janvāra” aizstāj ar datumu “2016. gada 1. janvāra”;

3)

direktīvas 311. panta otrajā daļā datumu “2014. gada 1. janvāra” aizstāj ar datumu “2016. gada 1. janvāra”.

2. pants

Šī direktīva stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

3. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Strasbūrā, 2013. gada 11. decembrī

Eiropas Parlamenta vārdā

priekšsēdētājs

M. SCHULZ

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Eiropas Parlamenta 2013. gada 21. novembra nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2013. gada 5. decembra lēmums.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/138/EK (2009. gada 25. novembris) par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (OV L 335, 17.12.2009., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/89/ES (2011. gada 16. novembris), ar ko attiecībā uz finanšu konglomerātā esošo finanšu sabiedrību papildu uzraudzību groza Direktīvu 98/78/EK, 2002/87/EK, 2006/48/EK un 2009/138/EK (OV L 326, 8.12.2011., 113. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/23/ES (2012. gada 12. septembris), ar ko groza Direktīvu 2009/138/EK attiecībā uz tās transponēšanas datumu, tās piemērošanas datumu un dažu direktīvu atcelšanas datumu (OV L 249, 14.9.2012., 1. lpp.).

(5)  Padomes Direktīva 64/225/EEK (1964. gada 25. februāris) par ierobežojumu atcelšanu attiecībā uz brīvību veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvību pārapdrošināšanas un retrocesijas jomā (OV 56, 4.4.1964., 878./64. lpp.), Padomes Pirmā direktīva 73/239/EEK (1973. gada 24. jūlijs) par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz uzņēmējdarbības sākšanu un veikšanu tiešās apdrošināšanas nozarē, kas nav dzīvības apdrošināšana (OV L 228, 16.8.1973., 3. lpp.), Padomes Direktīva 73/240/EEK (1973. gada 24. jūlijs), ar ko atceļ ierobežojumus attiecībā uz brīvību veikt uzņēmējdarbību tiešās apdrošināšanas jomā, kas nav dzīvības apdrošināšana (OV L 228, 16.8.1973., 20. lpp.), Padomes Direktīva 76/580/EEK (1976. gada 29. jūnijs), ar ko groza Direktīvu 73/239/EEK (OV L 189, 13.7.1976., 13. lpp.), Padomes Direktīva 78/473/EEK (1978. gada 30. maijs) par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju Kopienas līdzapdrošināšanas jomā (OV L 151, 7.6.1978., 25. lpp.), Padomes Direktīva 84/641/EEK (1984. gada 10. decembris), ar ko groza, jo īpaši attiecībā uz palīdzību tūristiem, Padomes Pirmo direktīvu (73/239/EEK) (OV L 339, 27.12.1984., 21. lpp.), Padomes Direktīva 87/344/EEK (1987. gada 22. jūnijs) par normatīvo un administratīvo aktu saskaņošanu attiecībā uz juridisko izdevumu apdrošināšanu (OV L 185, 4.7.1987., 77. lpp.), Padomes Otrā direktīva 88/357/EEK (1988. gada 22. jūnijs) par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz tiešo apdrošināšanu, kas nav dzīvības apdrošināšana, par noteikumiem pakalpojumu sniegšanas brīvības efektīvākai izmantošanai (OV L 172, 4.7.1988., 1. lpp.), Padomes Direktīva 92/49/EEK (1992. gada 18. jūnijs) par normatīvo un administratīvo aktu koordinēšanu attiecībā uz tiešo apdrošināšanu, kas nav dzīvības apdrošināšana (Trešā nedzīvības apdrošināšanas direktīva) (OV L 228, 11.8.1992., 1. lpp.), Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/78/EK (1998. gada 27. oktobris) par apdrošināšanas grupu apdrošināšanas uzņēmumu papildu uzraudzību (OV L 330, 5.12.1998., 1. lpp.), Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/17/EK (2001. gada 19. marts) par apdrošināšanas sabiedrību sanāciju un darbības izbeigšanu (OV L 110, 20.4.2001., 28. lpp.), Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/83/EK (2002. gada 5. novembris) par dzīvības apdrošināšanu (OV L 345, 19.12.2002., 1. lpp.) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/68/EK (2005. gada 16. novembris) par pārapdrošināšanu (OV L 323, 9.12.2005., 1. lpp.).


LĒMUMI

18.12.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 341/4


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS Nr. 1351/2013/ES

(2013. gada 11. decembris)

par makrofinansiālo palīdzību Jordānijas Hāšimītu Karalistei

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 212. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (1),

tā kā:

(1)

Savienības un Jordānijas Hāšimītu Karalistes (“Jordānija”) attiecības attīstās saskaņā ar Eiropas kaimiņattiecību politiku (EKP). 2002. gada 1. maijā stājās spēkā asociācijas nolīgums starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordāniju, no otras puses (2) (“ES un Jordānijas asociācijas nolīgums”). Divpusējais politiskais dialogs un ekonomiskā sadarbība vēl vairāk attīstījās saistībā ar EKP rīcības plāniem; jaunākais no šiem plāniem aptver 2010.–2015. gada laikposmu. 2010. gadā Savienība piešķīra Jordānijai “īpaša statusa” partnerību, kas aptver plašu jomu abu pušu sadarbībā. ES un Jordānijas asociācijas nolīgums 2013. gadā tika papildināts ar Pamatnolīgumu starp Savienību un Jordāniju par vispārējiem principiem Jordānijas līdzdalībai Savienības programmās, tādējādi turpinot sadarbību starp Savienību un Jordāniju.

(2)

Jordānijas ekonomiku ir ievērojami ietekmējuši notikumi, kas valstī norisinājušies saistībā ar notikumiem Vidusjūras dienvidu reģionā kopš 2010. gada beigām, kas pazīstami kā “Arābu pavasaris”, kā arī vēl aizvien neapklusušie reģionālie nemieri, jo īpaši kaimiņvalstīs Ēģiptē un Sīrijā. Jordānijas ekonomiku īpaši smagi ietekmē Sīrijas bēgļu lielais pieplūdums, kuri ir meklējuši patvērumu šajā valstī. Daudz nelabvēlīgākas pasaules ekonomiskās situācijas kontekstā būtisku ārējo un budžeta finanšu iztrūkumu radīja gan atkārtotie Ēģiptes dabasgāzes piegādes pārtraukumi, kuru rezultātā Jordānija bija spiesta aizstāt no Ēģiptes importēto gāzi ar dārgāku degvielu elektroenerģijas ražošanai, gan būtiskie finanšu resursi, kas nepieciešami humānās palīdzības sniegšanai Jordānijas teritorijā esošajiem bēgļiem no Sīrijas.

(3)

Kopš Arābu pavasara sākuma Savienība vairākkārt ir apliecinājusi savu apņemšanos atbalstīt Jordāniju tās ekonomisko un politisko reformu procesā. Minētā apņemšanās tika vēlreiz apstiprināta 2012. gada decembrī secinājumos, kas pieņemti Savienības un Jordānijas asociācijas padomes 10. sanāksmē.

(4)

Ģeogrāfiskā stāvokļa dēļ Jordānija ir arī stratēģiski svarīga valsts stabilitātei un drošībai Tuvajos Austrumos, taču vienlaikus tas padara valsti īpaši neaizsargātu pret ārējiem politiskiem un ekonomiskiem satricinājumiem. Tāpēc ir būtiski sniegt pienācīgu atbalstu Jordānijai un turpināt politisku un ekonomisku dialogu starp Savienību un Jordāniju.

(5)

Jordānija ir sākusi vairākas politiskās reformas, kuru rezultātā Jordānijas parlaments 2011. gada septembrī pieņēma vairāk nekā 40 konstitūcijas grozījumus, kas ir nozīmīgs solis ceļā uz pilnvērtīgu demokrātisko sistēmu. Savienības politiskais un ekonomiskais atbalsts, kas paredzēts Jordānijas reformu procesam, atbilst EKP kontekstā izklāstītajai politikai, kuru Savienība īsteno attiecībā uz Vidusjūras dienvidu reģionu.

(6)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes kopīgo deklarāciju, kas pieņemta kopā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 778/2013/ES (3), Savienības makrofinansiālajai palīdzībai vajadzētu būt ārkārtas finanšu instrumentam nolūkā sniegt konkrētam mērķim nepiesaistītu un nedefinētu atbalstu maksājumu bilances problēmu novēršanai, lai saņēmējs varētu atgūt stabilu ārējo finanšu stāvokli, un ar to būtu jāpalīdz īstenot politisku programmu ar stingriem korekcijas un strukturālu reformu pasākumiem, kuri paredzēti maksājumu bilances uzlabošanai, it īpaši šīs programmas darbības laikā, un attiecīgo ar Savienību noslēgto nolīgumu un programmu īstenošanas veicināšanai.

(7)

Jordānijas iestādes un Starptautiskais Valūtas fonds (SVF) 2012. gada augustā vienojās par trīs gadu ilgu un ar piesardzības pasākumiem nesaistītu rezerves vienošanos (“SVF programma”) attiecībā uz īpašām aizņēmuma tiesībām (SAT) 1 364 miljonu apmērā, lai atbalstītu Jordānijas ekonomisko korekciju un reformu programmu. SVF programmas mērķi saskan ar Savienības makrofinansiālās palīdzības mērķi, proti, atvieglot īstermiņa maksājumu bilances grūtības, un stingru korekcijas pasākumu īstenošana atbilst Savienības makrofinansiālās palīdzības mērķim.

(8)

Saskaņā ar savu parasto sadarbības programmu Savienība 2011.–2013. gada laikposmam ir piešķīrusi EUR 293 miljonus dotāciju veidā, lai atbalstītu Jordānijas ekonomisko un politisko reformu plānu. Turklāt Jordānijai 2012. gadā tika piešķirti EUR 70 miljoni no SPRING programmas “Atbalsts partnerībai, reformām un integrējošai izaugsmei” un EUR 10 miljoni no Savienības humānās palīdzības, lai atbalstītu Sīrijas bēgļus.

(9)

Jordānija, ņemot vērā ekonomiskās situācijas un perspektīvas pasliktināšanos, 2012. gada decembrī lūdza Savienības makrofinansiālo palīdzību.

(10)

Tā kā Jordānija ir valsts, uz kuru attiecas EKP, tā būtu jāuzskata par atbilstīgu Savienības makrofinansiālās palīdzības saņemšanai.

(11)

Tā kā Jordānijas maksājumu bilancē vēl joprojām saglabājas būtisks ārējā finansējuma iztrūkums, kas ievērojami pārsniedz SVF un citu daudzpusēju iestāžu piešķirtos līdzekļus, un neraugoties uz to, ka Jordānija īsteno stingras ekonomikas stabilizācijas un reformu programmas, kā arī ņemot vērā Jordānijas ārējās finanšu pozīcijas neaizsargātību pret ārējiem satricinājumiem, kuras dēļ nepieciešama ārvalstu valūtas rezervju uzturēšana atbilstošā līmenī, Savienības Jordānijai sniedzamā makrofinansiālā palīdzība (“Savienības makrofinansiālā palīdzība”) pašreizējos ārkārtas apstākļos ir uzskatāma par piemērotu atbildi Jordānijas lūgumam atbalstīt ekonomikas stabilizāciju saistībā ar SVF programmu. Savienības makrofinansiālā palīdzība atbalstītu Jordānijas ekonomiskās stabilizācijas un strukturālo reformu programmu, papildinot resursus, kas pieejami saskaņā ar SVF finansiālo vienošanos.

(12)

Savienības makrofinansiālās palīdzības mērķim vajadzētu būt palīdzēt Jordānijai atjaunot stabilu ārējo finanšu stāvokli, tādējādi atbalstot tās ekonomisko un sociālo attīstību.

(13)

Savienības makrofinansiālās palīdzības apjoma noteikšana balstās uz pilnīgu Jordānijas ārējo finanšu deficīta vajadzību kvantitatīvu novērtējumu, un tajā tiek ņemtas vērā šīs valsts spējas izmantot pašas resursus, jo īpaši tās rīcībā esošās ārējās rezerves. Ar Savienības makrofinansiālo palīdzību būtu jāpapildina tās programmas un resursi, ko nodrošina SVF un Pasaules Banka. Nosakot palīdzības apjomu, tiek ņemti vērā arī gaidāmie citu daudzpusējo līdzekļu devēju finanšu ieguldījumi un vajadzība nodrošināt taisnīgu sloga sadali starp Savienību un citiem līdzekļu devējiem, kā arī citu Savienības ārējās finansēšanas instrumentu līdzšinējā izmantošana Jordānijā un Savienības vispārējās iesaistīšanās pievienotā vērtība.

(14)

Komisijai būtu jānodrošina, lai Savienības makrofinansiālā palīdzība juridiski un pēc būtības saskanētu ar pamatprincipiem, mērķiem un pasākumiem, kas veikti dažādajās Savienības ārējās darbības jomās, un ar citām attiecīgajām Savienības politikas nostādnēm.

(15)

Savienības makrofinansiālajai palīdzībai būtu jāatbalsta Savienības ārpolitika attiecībā uz Jordāniju. Komisijas dienestiem un Eiropas Ārējās darbības dienestam būtu cieši jāsadarbojas visu makrofinansiālās palīdzības sniegšanas laiku, lai koordinētu Savienības ārpolitiku un nodrošinātu tās saskaņotību.

(16)

Savienības makrofinansiālajai palīdzībai būtu jāveicina Jordānijas apņēmība ievērot vērtības, kas tai ir kopīgas ar Savienību, tostarp demokrātiju, tiesiskumu, labu pārvaldību, cilvēktiesības, ilgtspējīgu attīstību un nabadzības samazināšanu, kā arī tās saistības ievērot atklātas, likumīgas un godīgas tirdzniecības principus.

(17)

Vienam no Savienības makrofinansiālās palīdzības piešķiršanas priekšnoteikumiem vajadzētu būt tādam, ka Jordānijā tiek ievēroti efektīvi demokrātiskie mehānismi, tostarp daudzpartiju parlamentārā sistēma un tiesiskums, un tiek garantēta cilvēktiesību ievērošana. Turklāt ar Savienības makrofinansiālās palīdzības konkrētajiem mērķiem būtu jāuzlabo publiskā sektora finanšu pārvaldības sistēmu efektivitāte, pārredzamība un pārskatatbildība Jordānijā un jāveicina strukturālās reformas, kuru mērķis ir atbalstīt ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi, darba vietu izveidi un fiskālo konsolidāciju. Komisijai būtu regulāri jāuzrauga gan priekšnoteikuma izpildīšana, gan minēto mērķu sasniegšana.

(18)

Lai nodrošinātu, ka Savienības finansiālās intereses saistībā ar Savienības makrofinansiālo palīdzību tiek efektīvi aizsargātas, Jordānijai būtu jāveic atbilstīgi pasākumi, lai novērstu un apkarotu krāpšanu, korupciju un visus citus pārkāpumus saistībā ar šo palīdzību. Turklāt būtu jāparedz, ka Komisija veic pārbaudes un ka Revīzijas palāta veic revīzijas.

(19)

Savienības makrofinansiālās palīdzības izmaksāšana neskar Eiropas Parlamenta un Padomes pilnvaras.

(20)

Makrofinansiālās palīdzības summām vajadzētu atbilst budžeta apropriācijām, kas paredzētas daudzgadu finanšu shēmā.

(21)

Savienības makrofinansiālā palīdzība būtu jāpārvalda Komisijai. Lai nodrošinātu to, ka Eiropas Parlaments un Padome spēj sekot šā lēmuma īstenošanai, Komisijai tie būtu regulāri jāinformē par norisēm saistībā ar palīdzību un jāsniedz tiem attiecīgie dokumenti.

(22)

Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šā lēmuma īstenošanai, īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir Komisijai. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011 (4).

(23)

Uz Savienības makrofinansiālo palīdzību būtu jāattiecas ekonomiskās politikas nosacījumiem, kas jāizklāsta saprašanās memorandā. Lai nodrošinātu vienādus īstenošanas nosacījumus un panāktu efektivitāti, Komisija būtu jāpilnvaro risināt sarunas par šādiem nosacījumiem ar Jordānijas iestādēm tādas dalībvalstu pārstāvju komitejas uzraudzībā, kura paredzēta saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011. Saskaņā ar minēto regulu parasti būtu jāpiemēro konsultēšanās procedūra visos gadījumos, izņemot tos, kas paredzēti minētajā regulā. Ņemot vērā to, cik liela ietekme var būt palīdzībai, kas pārsniedz EUR 90 miljonus, ir lietderīgi paredzēt, ka attiecībā uz darbībām, kuras pārsniedz minēto robežvērtību, ir jāizmanto pārbaudes procedūra. Ņemot vērā Savienības makrofinansiālās palīdzības summu, kas paredzēta Jordānijai, saprašanās memoranda pieņemšanai un arī palīdzības samazināšanai, apturēšanai vai atcelšanai būtu jāpiemēro konsultēšanās procedūra,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Savienība dara Jordānijai pieejamu makrofinansiālo palīdzību (“Savienības makrofinansiālā palīdzība”) ar maksimālo summu EUR 180 miljoni, lai atbalstītu Jordānijas ekonomikas stabilizāciju un reformas. Palīdzība sekmē to, lai segtu Jordānijas maksājumu bilances vajadzības, kas konstatētas SVF programmā.

2.   Visu Savienības makrofinansiālās palīdzības summu Jordānijai piešķir aizdevumu veidā. Komisija ir pilnvarota Savienības vārdā kapitāla tirgos vai no finanšu iestādēm aizņemties nepieciešamos līdzekļus, lai tālāk aizdotu tos Jordānijai. Maksimālais aizdevumu atmaksas termiņš ir 15 gadi.

3.   Savienības makrofinansiālās palīdzības izmaksāšanu pārvalda Komisija, ievērojot nolīgumus vai kārtību, par ko SVF vienojies ar Jordāniju, un galvenos ekonomikas reformu principus un mērķus, kas noteikti ES un Jordānijas asociācijas nolīgumā un EKP ietvaros noslēgtajā ES un Jordānijas rīcības plānā 2010.–2015. gadam. Komisija regulāri informē Eiropas Parlamentu un Padomi par norisēm saistībā ar Savienības makrofinansiālo palīdzību, cita starpā par tās izmaksāšanu, un laikus iesniedz minētājām iestādēm attiecīgos dokumentus.

4.   Savienības makrofinansiālā palīdzība ir pieejama divus gadus, sākot no pirmās dienas pēc 3. panta 1. punktā minētā saprašanās memoranda stāšanās spēkā.

5.   Ja Jordānijas finanšu vajadzības Savienības makrofinansiālās palīdzības izmaksāšanas laikā būtiski samazinās, salīdzinot ar sākotnējām prognozēm, Komisija saskaņā ar 7. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru samazina palīdzības summu vai arī to aptur vai atceļ.

2. pants

Viens no Savienības makrofinansiālās palīdzības piešķiršanas priekšnoteikumiem paredz, ka Jordānijā tiek ievēroti efektīvi demokrātiskie mehānismi, tostarp parlamentārā daudzpartiju sistēma un tiesiskums, kā arī tiek garantēta cilvēktiesību ievērošana. Komisija uzrauga šā priekšnoteikuma ievērošanu visu Savienības makrofinansiālās palīdzības sniegšanas laiku. Šo pantu piemēro saskaņā ar Padomes Lēmumu 2010/427/ES (5).

3. pants

1.   Komisija saskaņā ar 7. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru vienojas ar Jordānijas iestādēm par skaidri definētiem ekonomikas politikas un finanšu nosacījumiem, kam jāattiecas uz Savienības makrofinansiālo palīdzību un kuros galvenā uzmanība pievērsta strukturālām reformām un stabilām valsts finansēm, un kuri jāiekļauj saprašanās memorandā (“saprašanās memorands”). Saprašanās memorandā iekļauj minēto nosacījumu izpildes grafiku. Saprašanās memorandā noteiktie ekonomikas politikas un finanšu nosacījumi ir saskaņā ar 1. panta 3. punktā minētajiem nolīgumiem vai kārtību, arī ar makroekonomikas korekciju un strukturālo reformu programmām, ko Jordānija īsteno ar SVF atbalstu.

2.   Minēto nosacījumu mērķis jo īpaši ir palielināt publiskā sektora finanšu pārvaldības sistēmu efektivitāti, pārredzamību un atbildību Jordānijā, arī attiecībā uz Savienības makrofinansiālās palīdzības izmantošanu. Izstrādājot politikas pasākumus, pienācīgi ņem vērā arī panākumus saistībā ar savstarpēju tirgus atvēršanu, uz noteikumiem balstītas un taisnīgas tirdzniecības attīstību un citas prioritātes saistībā ar Savienības ārpolitiku. Komisija regulāri pārrauga panākumus minēto mērķu sasniegšanā.

3.   Savienības makrofinansiālās palīdzības detalizēti finanšu noteikumi ir izklāstīti aizdevuma līgumā, par ko vienojas Komisija un Jordānijas iestādes.

4.   Komisija regulāri pārbauda, vai joprojām tiek pildīti 4. panta 3. punktā minētie nosacījumi, tostarp to, vai Jordānijas ekonomikas politika ir saskaņā ar Savienības makrofinansiālās palīdzības mērķiem. Šādi rīkojoties, Komisija cieši sadarbojas ar SVF un Pasaules Banku un vajadzības gadījumā ar Eiropas Parlamentu un Padomi.

4. pants

1.   Ievērojot 3. punkta nosacījumus, Komisija Savienības makrofinansiālo palīdzību dara pieejamu divās aizdevuma daļās. Katras aizdevuma daļas apmēru nosaka saprašanās memorandā.

2.   Savienības makrofinansiālās palīdzības summas vajadzības gadījumā nosaka saskaņā ar Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 480/2009 (6).

3.   Komisija pieņem lēmumu par maksājumu veikšanu, ja ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:

a)

priekšnosacījums, kas izklāstīts 2. pantā;

b)

pastāvīgi un sekmīgi tiek īstenota politikas programma ar stingriem pielāgošanas un strukturālo reformu pasākumiem, kuru atbalsta SVF noslēgta un ar piesardzības pasākumiem nesaistīta vienošanās par kredītu; un

c)

ekonomikas politikas un finanšu nosacījumi, par kuriem panākta vienošanās saprašanās memorandā, tiek īstenoti, ievērojot konkrētu grafiku.

Otrās daļas izmaksu veic ne agrāk kā trīs mēnešus pēc pirmā maksājuma veikšanas.

4.   Ja 3. punktā minētie nosacījumi nav izpildīti, Komisija uz laiku pārtrauc vai atceļ Savienības makrofinansiālās palīdzības izmaksāšanu. Šādos gadījumos tā informē Eiropas Parlamentu un Padomi par minētās apturēšanas vai atcelšanas iemesliem.

5.   Savienības makrofinansiālo palīdzību izmaksā Jordānijas Centrālajai bankai. Ievērojot saprašanās memorandā paredzētos noteikumus, tostarp apstiprinājumu par atlikušajām budžeta finansēšanas vajadzībām, Savienības līdzekļus var pārskaitīt Jordānijas Finanšu ministrijai kā galasaņēmējam.

5. pants

1.   Ar Savienības makrofinansiālo palīdzību saistītās aizņēmuma un aizdevuma darbības veic euro, izmantojot vienu un to pašu valutēšanas dienu, un tās Savienību neiesaista maksājuma termiņu pārcelšanā un nepakļauj to maiņas kursa vai procentu likmju riskam vai jebkādam citam komercriskam.

2.   Piemērotos apstākļos un pēc Jordānijas lūguma Komisija var veikt vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka aizdevuma noteikumos tiek iekļauta klauzula par pirmstermiņa atmaksu un ka tāda pati klauzula tiek ietverta aizņēmuma operāciju noteikumos.

3.   Ja apstākļi ļauj samazināt aizdevuma procentu likmi un ja Jordānija to lūdz, Komisija var nolemt refinansēt visus tās sākotnējos aizņēmumus vai to daļu vai var pārstrukturēt atbilstošos finanšu nosacījumus. Refinansēšanas vai pārstrukturēšanas darbības veic saskaņā ar 1. un 4. punktu, un ar tām nevar pagarināt minēto aizņēmumu atmaksas termiņu vai palielināt neatmaksātā kapitāla summu refinansēšanas vai pārstrukturēšanas dienā.

4.   Visas izmaksas, kas Savienībai rodas saistībā ar šajā lēmumā paredzētajām aizņēmuma un aizdevuma darbībām, sedz Jordānija.

5.   Komisija informē Eiropas Parlamentu un Padomi par to, kā norisinās 2. un 3. punktā minētās darbības.

6. pants

1.   Savienības makrofinansiālo palīdzību īsteno saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (7) un Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 1268/2012 (8).

2.   Savienības makrofinansiālo palīdzību īsteno saskaņā ar tiešu pārvaldību.

3.   Saprašanās memorandā un aizdevuma nolīgumā, par ko jāvienojas ar Jordānijas iestādēm, ietver noteikumus:

a)

ar kuriem nodrošina, ka Jordānija regulāri kontrolē no Savienības vispārējā budžeta piešķirtā finansējuma pareizu izmantošanu, veic piemērotus pasākumus pārkāpumu un krāpšanas novēršanai un vajadzības gadījumā uzsāk tiesvedību tādu izšķērdētu līdzekļu atgūšanai, kuri bija piešķirti saskaņā ar šo lēmumu;

b)

ar kuriem saskaņā ar Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 2988/95 (9), Padomes Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/96 (10) un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 883/2013 (11) nodrošina Savienības finansiālo interešu aizsardzību, jo īpaši paredz speciālus pasākumus krāpšanas, korupcijas un jebkuru citu tādu nelikumību novēršanai un apkarošanai, kuras ietekmē Savienības makrofinansiālo palīdzību;

c)

ar kuriem nepārprotami pilnvaro Komisiju, kā arī Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai (OLAF) vai tā pārstāvjus veikt pārbaudes, tostarp pārbaudes un apskates uz vietas;

d)

ar kuriem Komisiju un Revīzijas palātu nepārprotami pilnvaro veikt revīzijas laikposmā, kad ir piešķirta Savienības makrofinansiālā palīdzība, un pēc tam, arī veikt dokumentu revīzijas un revīzijas uz vietas, piemēram, operatīvos novērtējumus;

e)

ar kuriem nodrošina, ka Savienībai ir tiesības saņemt aizdevuma atmaksu pirms termiņa, ja tiek konstatēts, ka saistībā ar Savienības makrofinansiālās palīdzības pārvaldību Jordānija ir iesaistījusies kādā krāpnieciskā vai koruptīvā darbībā vai kādā citā prettiesiskā darbībā, kas rada kaitējumu Savienības finansiālajām interesēm.

4.   Savienības makrofinansiālās palīdzības īstenošanas laikā Komisija, veicot operatīvos novērtējumus, raugās, lai ar šo palīdzību saistīto Jordānijas finansiālo vienošanos, administratīvo procedūru, iekšējās un ārējās kontroles mehānismu darbība būtu pareiza un lai Jordānija ievērotu grafiku, par ko panākta vienošanās.

7. pants

1.   Komisijai palīdz komiteja. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

8. pants

1.   Katru gadu līdz 30. jūnijam Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šā lēmuma īstenošanu iepriekšējā gadā, tostarp īstenošanas novērtējumu. Ziņojumā:

a)

izvērtē Savienības makrofinansiālās palīdzības īstenošanā panākto progresu;

b)

izvērtē Jordānijas ekonomikas stāvokli un perspektīvas, kā arī panākumus, kas gūti, īstenojot 3. panta 1. punktā minētos politikas pasākumus;

c)

norāda saistību starp saprašanās memorandā izklāstītajiem ekonomiskās politikas nosacījumiem, Jordānijas faktisko ekonomisko un fiskālo situāciju un Komisijas lēmumiem izmaksāt Savienības makrofinansiālās palīdzības daļas.

2.   Ne vēlāk kā divus gadus pēc 1. panta 4. punktā minētā pieejamības laikposma beigām Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei paveiktā novērtējuma ziņojumu, kurā ir izvērtēti Savienības sniegtās makrofinansiālās palīdzības rezultāti un efektivitāte un tas, cik lielā mērā tā ir veicinājusi palīdzības mērķu sasniegšanu.

9. pants

Šis lēmums stājas spēkā trešajā dienā pēc tā publicēšanās Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Strasbūrā, 2013. gada 11. decembrī

Eiropas Parlamenta vārdā

priekšsēdētājs

M. SCHULZ

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Eiropas Parlamenta 2013. gada 20. novembra nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2013. gada 5. decembra lēmums.

(2)  Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgums, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, no otras puses (OV L 129, 15.5.2002., 3. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 778/2013/ES (2013. gada 12. augusts) par turpmākas makrofinansiālās palīdzības sniegšanu Gruzijai (OV L 218, 14.8.2013., 15. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).

(5)  Padomes Lēmums 2010/427/ES (2010. gada 26. jūlijs), ar ko nosaka Eiropas Ārējās darbības dienesta organizatorisko struktūru un darbību (OV L 201, 3.8.2010., 30. lpp.).

(6)  Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 480/2009 (2009. gada 25. maijs), ar ko izveido Garantiju fondu ārējai darbībai (OV L 145, 10.6.2009., 10. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (2012. gada 25. oktobris) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).

(8)  Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1268/2012 (2012. gada 29. oktobris) par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, piemērošanas noteikumiem (OV L 362, 31.12.2012., 1. lpp.).

(9)  Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 2988/95 (1995. gada 18. decembris) par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību (OV L 312, 23.12.1995., 1. lpp.).

(10)  Padomes Regula (Euratom, EK) Nr. 2185/96 (1996. gada 11. novembris) par pārbaudēm un apskatēm uz vietas, ko Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu un citām nelikumībām (OV L 292, 15.11.1996., 2. lpp.).

(11)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013 (2013. gada 11. septembris) par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999 un Padomes Regulu (Euratom) Nr. 1074/1999 (OV L 248, 18.9.2013., 1. lpp.).


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

18.12.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 341/10


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1352/2013

(2013. gada 4. decembris),

ar ko izveido veidlapas, kuras paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 608/2013 par muitas darbu intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 12. jūnija Regulu (ES) Nr. 608/2013 par muitas darbu intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1383/2003 (1), un jo īpaši tās 6. panta 1. punktu un 12. panta 7. punktu,

pēc apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju,

tā kā:

(1)

Regulā (ES) Nr. 608/2013 ir paredzēti nosacījumi un procedūras muitas dienestu rīcībai gadījumos, kad preces, par kurām ir aizdomas, ka ar tām pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības, ir pakļautas vai tām vajadzētu būt pakļautām muitas uzraudzībai vai muitas kontrolei saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2913/92 (2).

(2)

Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 608/2013 personas un vienības, kas ir tiesīgas to darīt, kompetentajai muitas nodaļai var iesniegt pieprasījumu, ar kuru lūdz muitas dienestiem rīkoties saistībā ar minētajām precēm (turpmāk “pieprasījums”), un var arī lūgt pagarināt muitas dienestu rīcībai paredzēto laikposmu attiecībā uz iepriekš apstiprinātu pieprasījumu (turpmāk “pagarināšanas lūgums”).

(3)

Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus pieprasījuma un pagarināšanas lūguma iesniegšanai, būtu jāizveido standarta veidlapas.

(4)

Minētajām standarta veidlapām būtu jāaizstāj veidlapas, kas paredzētas Komisijas Regulā (EK) Nr. 1891/2004 (3), ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 1383/2003 (4), kuru atceļ ar Regulu (ES) Nr. 608/2013.

(5)

Tādēļ būtu jāatceļ Regula (EK) Nr. 1891/2004.

(6)

Regulu (ES) Nr. 608/2013 piemēro no 2014. gada 1. janvāra, un tādēļ šī regula būtu jāpiemēro no tās pašas dienas.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Regulas (ES) Nr. 608/2013 34. panta 1. punktā minētā Muitas kodeksa komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Regulas (ES) Nr. 608/2013 6. pantā minētais pieprasījums muitas dienestiem rīkoties attiecībā uz precēm, par kurām ir aizdomas, ka ar tām tiek pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības (pieprasījums), ir jāiesniedz, izmantojot veidlapu šīs regulas I pielikumā.

2.   Regulas (ES) Nr. 608/2013 12. pantā minētais lūgums pagarināt laikposmu, kurā muitas dienestiem jārīkojas (pagarināšanas lūgums), ir jāiesniedz, izmantojot veidlapu šīs regulas II pielikumā.

3.   I un II pielikumā paredzētās veidlapas ir jāaizpilda saskaņā ar skaidrojumiem par aizpildīšanu, kas izklāstīti III pielikumā.

2. pants

Neskarot Regulas (ES) Nr. 608/2013 5. panta 6. punktu, šīs regulas I un II pielikumā paredzētās veidlapas vajadzības gadījumā var salasāmi aizpildīt rokrakstā.

Minētajās veidlapās nedrīkst būt dzēsumi, pārrakstīti vārdi vai citi labojumi, un tām ir jābūt divos eksemplāros.

Rokrakstā aizpildītie pieprasījumi ir jāaizpilda ar tintes pildspalvu, drukātiem burtiem.

3. pants

Ar šo atceļ Regulu (EK) Nr. 1891/2004.

4. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2014. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 4. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 181, 29.6.2013., 15. lpp.

(2)  Padomes 1992. gada 12. oktobra Regula (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2004. gada 21. oktobra Regula (EK) Nr. 1891/2004, ar ko paredz piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1383/2003 par muitas rīcību attiecībā uz precēm, par kurām ir aizdomas, ka tās pārkāpj atsevišķas intelektuālā īpašuma tiesības, un pasākumiem, ko veic attiecībā uz precēm, kas ir pārkāpušas šādas tiesības (OV L 328, 30.10.2004., 16. lpp.).

(4)  Padomes 2003. gada 22. jūlija Regula (EK) Nr. 1383/2003 par muitas rīcību attiecībā uz precēm, par kurām ir aizdomas, ka tās pārkāpj atsevišķas intelektuālā īpašuma tiesības, un pasākumiem, ko veic attiecībā uz precēm, kas ir pārkāpušas šādas tiesības (OV L 196, 2.8.2003., 7. lpp.).


I PIELIKUMS

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


II PIELIKUMS

Image

Image

Image

Image


III PIELIKUMS

SKAIDROJUMI PAR AIZPILDĪŠANU

I.   PASKAIDROJUMI PAR AILĒM VEIDLAPĀ “PIEPRASĪJUMS RĪKOTIES”, KAS PAREDZĒTA I PIELIKUMĀ UN JĀAIZPILDA PIEPRASĪTĀJAM

Ar zvaigznīti (*) atzīmētie lauki ir obligāti jāaizpilda.

Ja ailē viens vai vairāki lauki ir atzīmēti ar plus zīmi (+), ir jāaizpilda vismaz viens no tiem.

Ailes ar norādi “dienesta vajadzībām” nav jāaizpilda.

1. aile.   Pieprasītājs

Šajā ailē jāsniedz dati par pieprasītāju. Tajā jānorāda informācija par vārdu un uzvārdu, pieprasītāja pilna adrese, tālruņa, mobilā tālruņa vai faksa numurs. Vajadzības gadījumā pieprasītājs var norādīt nodokļu maksātāja identifikācijas numuru, citu valsts reģistrācijas numuru un komersanta reģistrācijas un identifikācijas numuru (EORI numuru), proti, visā Savienībā vienotu numuru, ko muitas iestāde kādā dalībvalstī piešķir ekonomikas dalībniekiem, kas iesaistīti muitas darbībās. Pieprasītājs vajadzības gadījumā var arī norādīt savu e-pasta adresi un tīmekļa vietnes adresi.

2. aile.   Pieprasījums Savienībā/dalībvalstī

Ir jāatzīmē attiecīgā aile, lai norādītu, vai pieprasījums ir dalībvalstī vai Savienībā, kā minēts Regulas (ES) Nr. 608/2013 2. panta 10. un 11. punktā.

3. aile.   Pieprasītāja statuss

Ir jāatzīmē attiecīgā aile, lai norādītu pieprasītāja statusu Regulas (ES) Nr. 608/2013 3. panta izpratnē. Pieprasījumā jāiekļauj dokumenti, kas kompetentajai muitas nodaļai pierāda, ka pieprasītājs ir tiesīgs iesniegt pieprasījumu.

4. aile.   Pārstāvis, kas pieprasītāja vārdā iesniedz pieprasījumu

Ja pieprasījumu ir iesniedzis pieprasītāja pārstāvis, šajā ailē jānorāda dati par minēto pārstāvi. Pieprasījumā jāiekļauj pierādījumi par pārstāvja pilnvarām rīkoties kā pārstāvim atbilstoši tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurā iesniedz pieprasījumu, un jāatzīmē attiecīgā aile.

5. aile.   Tiesību veids, par kuru ir iesniegts pieprasījums

Jānorāda īstenojamo intelektuālā īpašuma tiesību (IĪT) veids(-i), atzīmējot attiecīgo aili.

6. aile.   Dalībvalsts vai dalībvalstis (ja iesniegts pieprasījums Savienībā), kurās tiek pieprasīta muitas rīcība

Jānorāda dalībvalsts vai dalībvalstis (ja iesniegts pieprasījums Savienībā), kurās tiek pieprasīta muitas rīcība, atzīmējot attiecīgo aili.

7. aile.   Pārstāvis juridiskos jautājumos

Šajā ailē jānorāda dati par pārstāvi, ko pieprasītājs iecēlis juridisko jautājumu risināšanai.

8. aile.   Pārstāvis tehniskos jautājumos

Ja ir iecelts pārstāvis tehniskos jautājumos, kas nav tā pati persona, kura minēta 7. ailē, šajā ailē jānorāda dati par pārstāvi tehniskos jautājumos.

9. aile.   Dati par pieprasītāja iecelto pārstāvi juridiskos un tehniskos jautājumos, ja iesniegts pieprasījums Savienībā

Ja iesniegts pieprasījums Savienībā, dati par pārstāvi vai pārstāvjiem, ko pieprasītājs iecēlis tehnisku un juridisku jautājumu risināšanai 6. ailē norādītajās dalībvalstīs, ir jāsniedz atsevišķā pielikumā, kurā jāiekļauj 7. un 8. ailē pieprasītās informācijas elementi. Ja pārstāvis ir iecelts attiecībā uz vairāk nekā vienu dalībvalsti, ir skaidri jānorāda, attiecībā uz kurām dalībvalstīm viņš ir iecelts.

10. aile.   Mazo sūtījumu procedūra

Ja pieprasītājs vēlas pieprasīt Regulas (ES) Nr. 608/2013 26. pantā paredzētās mazos sūtījumos sūtītu preču iznīcināšanas procedūras izmantošanu, ir jāatzīmē šī aile.

11. aile.   Tiesību saraksts, par kurām ir iesniegts pieprasījums

Šajā ailē jānorāda informācija par tiesībām, kas jāīsteno.

Kolonnā “Nr.” jānorāda kārtas numuri katram intelektuālā īpašuma tiesību veidam, par ko iesniegts pieprasījums.

Kolonnā “Tiesību veids” jānorāda IĪT veids, izmantojot attiecīgus saīsinājumus, kas parādās 5. ailē iekavās.

Ailē “Preču saraksts, uz kurām attiecas tiesības” ir jānorāda preču veids, uz ko attiecas attiecīgās IĪT, un saistībā ar kurām pieprasītājs vēlas pieprasīt muitas rīcību tiesību īstenošanā.

Apakšaile “Ierobežotas pieejamības informācija” 12.–28. ailē

Ja pieprasītājs vēlas, lai informācija, ko viņš sniedzis 12.–28. ailē, būtu atzīmēta kā ierobežotas pieejamības informācija Regulas (ES) Nr. 608/2013 31. panta 5. punkta izpratnē, ir jāatzīmē šī aile.

2. aile.   Informācija par autentiskajām precēm 12.–19. ailē

Pieprasītājam 12.–19. ailē vajadzības gadījumā jānorāda konkrēti un tehniski dati par autentiskajām precēm, informācija, kas vajadzīga, lai muitas dienesti varētu viegli identificēt preces, par kurām ir aizdomas, ka ar tām tiek pārkāptas IĪT, un informācija, kas svarīga analīzei un novērtējumam, kuru muitas dienesti veic, lai noteiktu attiecīgo IĪT pārkāpuma risku.

12. aile.   Informācija par precēm

12. ailē jānorāda autentisko preču apraksts, tostarp apdare un grafiskie simboli, kombinētās nomenklatūras kodi un vērtība ES iekšējā tirgū. Pieprasītājs vajadzības gadījumā iesniedz minēto preču attēlus. Informācija ir jāsagrupē pa dažādiem preču veidiem vai pa preču sortimentiem.

13. aile.   Precēm raksturīgās iezīmes

13. ailē jānorāda informācija par autentisko preču tipiskām iezīmēm, piemēram, marķējumu, etiķetēm, drošības josliņām, hologrammām, nozīmēm, piekariņiem, svītrkodiem, norādot precīzu minēto iezīmju atrašanās vietu uz precēm un to izskatu.

14. aile.   Ražošanas vieta

Šajā ailē jānorāda informācija par autentisko preču ražošanas vietu.

15. aile.   Iesaistītie uzņēmumi

Šajā ailē jānorāda informācija par visiem autorizētiem importētājiem, piegādātājiem, ražotājiem, pārvadātājiem, preču saņēmējiem vai eksportētājiem. Informācija ir jāsagrupē pa dažādiem preču veidiem.

16. aile.   Tirgotāji

Šajā ailē jānorāda informācija par personām vai vienībām, kurām ir tiesības tirgot produktus, kas saistīti ar to IĪT izmantošanu, kuras vēlas īstenot. Minētā informācija ir personu vai vienību vārds, uzvārds vai nosaukums, adrese un reģistrācijas numurs, piemēram, EORI numurs. Tāpat jānorāda, kā licenču īpašnieki var pierādīt, ka viņiem ir tiesības izmantot attiecīgās IĪT.

17. aile.   Informācija par preču muitošanu un izplatīšanu

Šajā ailē jānorāda informācija par autentisko preču izplatīšanas kanāliem, piemēram, informācija, kas saistīta ar centrālajām noliktavām, nosūtīšanas departamentiem, transportēšanas veidiem, satiksmes ceļiem un piegādi, kā arī par muitas procedūrām un birojiem, kur tiek veikta autentisko preču muitošana.

18. aile.   Iepakojumi

Šajā ailē jānorāda informācija par autentisko preču iepakojumu, piemēram šāda informācija:

a)

iepakojuma veids, ko norāda, izmantojot attiecīgos kodus, kā noteikts Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2454/93 (1) 38. pielikumā;

b)

iepakojumu raksturīgās iezīmes (piemēram, marķējums, etiķetes, drošības josliņas, hologrammas, nozīmes, piekariņi un svītrkodi), norādot precīzu minēto iezīmju atrašanās vietu uz iepakojuma;

c)

īpašs iepakojuma dizains (krāsa, forma);

d)

vajadzības gadījumā, preču attēli.

19. aile.   Pavaddokumenti

Šajā ailē jānorāda informācija par autentisko preču pavaddokumentiem, piemēram, brošūrām, lietošanas instrukcijām, garantijas dokumentiem vai citiem līdzīgiem dokumentiem.

3. aile.   Informācija par pārkāpuma precēm 20.–27. ailē

Pieprasītājs 20.–27. ailē vajadzības gadījumā norāda informāciju, kas svarīga analīzei un novērtējumam, kuru muitas dienesti veic, lai noteiktu attiecīgo IĪT pārkāpuma risku.

20. aile.   Informācija par precēm

Šajā ailē jānorāda to preču apraksts, par kurām ir aizdomas, ka tiek pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības (pārkāpuma preces), tostarp noformējums un grafiskie simboli. Pieprasītājs vajadzības gadījumā iesniedz minēto preču attēlus. Informācija ir jāsagrupē pa dažādiem preču veidiem vai pa preču sortimentiem.

21. aile.   Precēm raksturīgās iezīmes

Šajā ailē jāiekļauj informācija par aizdomās turamo pārkāpuma preču tipiskām iezīmēm, piemēram, marķējumu, etiķetēm, drošības josliņām, hologrammām, nozīmēm, piekariņiem, svītrkodiem, norādot precīzu minēto iezīmju atrašanās vietu uz precēm un to izskatu.

22. aile.   Ražošanas vieta

Šajā ailē jānorāda informācija par pārkāpuma preču zināmo izcelsmes vietu, vietu, no kuras pārkāpuma preces ieved vai uz kuru piegādā, vai par vietu, par kuru ir aizdomas, ka tā varētu būt pārkāpuma preču izcelsmes vieta, vieta, no kuras pārkāpuma preces ieved vai uz kuru piegādā.

23. aile.   Iesaistītie uzņēmumi

Šajā ailē jāiekļauj informācija par importētājiem, piegādātājiem, ražotājiem, pārvadātājiem, saņēmējiem vai eksportētājiem, par kuriem ir aizdomas, ka tie ir iesaistīti attiecīgo intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumos.

24. aile.   Tirgotāji

Šajā ailē jāiekļauj informācija par personām vai vienībām, kurām nav tiesību tirgot produktus, kas saistīti ar to IĪT izmantošanu, kuras vēlas īstenot, un šīs personas vai vienības iepriekš ir tirgojušas produktus Savienībā.

25. aile.   Informācija par preču izplatīšanu

Šajā ailē jānorāda informācija par pārkāpuma preču izplatīšanas kanāliem, piemēram, informācija, kas saistīta ar noliktavām, nosūtīšanas departamentiem, transportēšanas veidiem, satiksmes ceļiem un piegādes vietām, kā arī par muitas procedūrām un birojiem, kur tiek veikta pārkāpuma preču muitošana.

26. aile.   Iepakojumi

Šajā ailē jānorāda informācija par aizdomās turamo pārkāpuma preču iepakojumu, piemēram šāda informācija:

a)

iepakojuma veids, ko norāda, izmantojot attiecīgos kodus, kā noteikts Regulas (EEK) Nr. 2454/93 38. pielikumā;

b)

iepakojumu raksturīgās iezīmes (piemēram, marķējums, etiķetes, hologrammas, nozīmes, piekariņi un svītrkodi), norādot precīzu minēto iezīmju atrašanās vietu uz iepakojuma;

c)

īpašs iepakojuma dizains (krāsa, forma);

d)

vajadzības gadījumā, preču attēli.

27. aile.   Pavaddokumenti

Šajā ailē jānorāda informācija par aizdomās turamo pārkāpuma preču pavaddokumentiem, piemēram, brošūrām, lietošanas instrukcijām, garantijas dokumentiem vai citiem līdzīgiem dokumentiem.

28. aile.   Papildu informācija

Pieprasītājs 28. ailē var norādīt papildu informāciju, kas svarīga analīzei un novērtējumam, kuru muitas dienesti veic, lai noteiktu attiecīgo IĪT pārkāpuma risku, piemēram, īpašu informāciju par plānotajām aizdomās turamo pārkāpuma preču piegādēm, tostarp īpašu un detalizētu informāciju par transportēšanas veidiem, konteineriem un iesaistītajām personām.

29. aile.   Apliecinājums

Nemainiet šīs ailes saturu un neievadiet datus tajā.

30. aile.   Paraksts

Šajā ailē pieprasītājam vai pieprasītāja pārstāvim, kas norādīts 4. ailē, jānorāda pieprasījuma aizpildīšanas vieta un datums un jāparakstās. Parakstītāja vārds un uzvārds jānorāda drukātiem burtiem.

II.   PASKAIDROJUMI PAR AILĒM VEIDLAPĀ “LAIKPOSMA PAGARINĀŠANAS LŪGUMS”, KAS PAREDZĒTA II PIELIKUMĀ UN JĀAIZPILDA LĒMUMA SAŅĒMĒJAM

Ar zvaigznīti (*) atzīmētie lauki ir obligāti jāaizpilda.

Ailēs, kurās lauki ir atzīmēti ar plus zīmi (+), ir jāaizpilda vismaz viens no tiem.

Neievadiet datus ailēs ar norādi “dienesta vajadzībām”.

1. aile.   Dati par lēmuma saņēmēju

Šajā ailē jāsniedz dati par lēmuma saņēmēju.

2. aile.   Laikposma pagarināšanas lūgums

Šajā ailē jānorāda pieprasījuma reģistrācijas numurs, tostarp pirmie divi cipari, kas atbilst tās valsts ISO divburtu kodam, kura apstiprinājusi pieprasījumu. Lēmuma saņēmējam jānorāda, vai viņš pieprasa pieprasījumā sniegtās informācijas izmaiņas, atzīmējot attiecīgo aili.

3. aile.   Paraksts

Šajā ailē lēmuma saņēmējam vai lēmuma saņēmēja pārstāvim jānorāda pieprasījuma aizpildīšanas vieta un datums un jāparakstās. Parakstītāja vārds un uzvārds jānorāda drukātiem burtiem.


(1)  Komisijas 1993. gada 2. jūlija Regula (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.).


18.12.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 341/32


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1353/2013

(2013. gada 9. decembris)

par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā [Liers vlaaike (AĢIN)]

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (1) un jo īpaši tās 52. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 50. panta 2. punkta a) apakšpunktu Beļģijas pieteikums, kurā lūgts reģistrēt nosaukumu “Liers vlaaike”, ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (2).

(2)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 51. pantu, tāpēc nosaukums “Liers vlaaike” būtu jāreģistrē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas pielikumā minētais nosaukums ar šo tiek ierakstīts reģistrā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 9. decembrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

Komisijas loceklis

Dacian CIOLOȘ


(1)  OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.

(2)  OV C 177, 22.6.2013., 8. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 1151/2012 I pielikuma I daļā uzskaitītie lauksaimniecības produkti un pārtikas produkti:

2.4. grupa.   Maize, mīklas izstrādājumi, kūkas, konditorejas izstrādājumi, cepumi un citi maizes un konditorejas izstrādājumi

BEĻĢIJA

Liers vlaaike (AĢIN)


18.12.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 341/34


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1354/2013

(2013. gada 17. decembris),

ar kuru paredz ICES 27. un 28.2. apakšrajonā 2014. gadā nepiemērot konkrētus zvejas piepūles limitus atbilstīgi Padomes Regulai (EK) Nr. 1098/2007, ar ko izveido daudzgadu plānu Baltijas jūras mencu krājumiem un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 18. septembra Regulu (EK) Nr. 1098/2007, ar ko izveido daudzgadu plānu Baltijas jūras mencu krājumiem un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto, groza Regulu (EEK) Nr. 2847/93 un atceļ Regulu (EK) Nr. 779/97 (1), un jo īpaši tās 29. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1098/2007 ir paredzēti noteikumi par zvejas piepūles limitu noteikšanu attiecībā uz mencu krājumiem Baltijas jūrā.

(2)

Pamatojoties uz Regulu (EK) Nr. 1098/2007, Padomes Regulas (ES) Nr. 1180/2013 (2) II pielikumā ir noteikti zvejas piepūles limiti Baltijas jūrā 2014. gadam.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1098/2007 29. panta 2. punktu Komisija var nolemt ICES 27. un 28.2. apakšrajonā nepiemērot konkrētus zvejas piepūles limitus, ja iepriekšējā pārskata periodā mencu nozveja ir bijusi mazāka par noteiktu robežvērtību.

(4)

Ņemot vērā dalībvalstu iesniegtos ziņojumus un Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komitejas ieteikumu, 2014. gadā ICES 27. un 28.2. apakšrajonā minētie zvejas piepūles limiti nebūtu jāpiemēro.

(5)

Regulu (ES) Nr. 1180/2013 piemēros no 2014. gada 1. janvāra. Lai nodrošinātu atbilstību minētajai regulai, arī šī regula būtu jāpiemēro no 2014. gada 1. janvāra.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Zvejniecības un akvakultūras komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

ICES 27. un 28.2. apakšrajonā 2014. gadā nepiemēro Regulas (EK) Nr. 1098/2007 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta, 3., 4. un 5. punkta noteikumus.

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2014. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 17. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 248, 22.9.2007., 1. lpp.

(2)  Padomes 2013. gada 19. novembra Regula (ES) Nr. 1180/2013 ar ko 2014. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Baltijas jūrā (OV L 313, 22.11.2013., 4. lpp.).


18.12.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 341/35


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1355/2013

(2013. gada 17. decembris),

ar kuru groza I pielikumu Regulai (EK) Nr. 669/2009, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 882/2004 saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas, kas nav dzīvnieku izcelsmes barība un pārtika, pastiprinātu importa oficiālo kontroli

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem (1), un jo īpaši tās 15. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 669/2009 (2) iekļauti noteikumi par pastiprinātu oficiālo kontroli, kas jāveic, importējot tās I pielikumā uzskaitīto (“saraksts”) barību un pārtiku, kas nav dzīvnieku izcelsmes barība un pārtika, ievešanas vietās Regulas (EK) Nr. 882/2004 I pielikumā minētajās teritorijās.

(2)

Regulas (EK) Nr. 669/2009 2. pantā noteikts, ka sarakstu pārskata regulāri un ne retāk kā reizi ceturksnī, ņemot vērā vismaz tos informācijas avotus, kas norādīti minētajā pantā.

(3)

Kā liecina ar pārtiku saistītu incidentu biežums un nozīmīgums ātrās brīdināšanas sistēmā pārtikas un barības jomā (RASFF), konstatējumi, kas gūti, Pārtikas un veterinārajam birojam apmeklējot trešās valstis, kā arī tie ceturkšņa ziņojumi par pārtikas un barības sūtījumiem, kas nav dzīvnieku izcelsmes pārtika un barība, kurus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 669/2009 15. pantu Komisijai iesniegušas dalībvalstis, minētais saraksts būtu jāgroza.

(4)

Jo īpaši saraksts būtu jāgroza, svītrojot ierakstus par precēm, par kurām pieejamajos informācijas avotos norādīts, ka kopumā tās pienācīgi atbilst attiecīgajām Savienības tiesību aktos noteiktajām nekaitīguma prasībām, un kurām tāpēc vairs nav pamata veikt pastiprinātu oficiālo kontroli. Tādēļ no saraksta būtu jāsvītro ieraksti par lazdu riekstiem no Azerbaidžānas, muskatriekstu mizu, ingveru un kurkumu no Indijas, muskatriekstu mizu no Indonēzijas un krustziežu dārzeņiem no Taizemes.

(5)

Kopienas tiesību aktu konsekvences un skaidrības labad Regulas (EK) Nr. 669/2009 I pielikumu ir lietderīgi aizstāt ar šīs regulas pielikuma tekstu.

(6)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 669/2009.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 669/2009 I pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2014. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 17. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2009. gada 24. jūlija Regula (EK) Nr. 669/2009, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 882/2004 saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas, kas nav dzīvnieku izcelsmes barība un pārtika, pastiprinātu importa oficiālo kontroli un groza Lēmumu 2006/504/EK (OV L 194, 25.7.2009., 11. lpp.).


PIELIKUMS

“I PIELIKUMS

Barība un pārtika, kas nav dzīvnieku izcelsmes un kuru izraudzītajā ievešanas vietā pārbauda pastiprinātā oficiālā kontrolē

Barība un pārtika

(paredzētais izmantojums)

KN kods (1)

Taric apakšgrupa

Izcelsmes valsts

Risks

Fiziskās kontroles un identitātes kontroles biežums (%)

Rozīnes

0806 20

 

Afganistāna (AF)

Ohratoksīns A

50

(Pārtika)

 

 

 

 

 

Zemesrieksti, nelobīti

1202 41 00

 

Brazīlija (BR)

Aflatoksīni

10

Zemesrieksti, lobīti

1202 42 00

 

Zemesriekstu sviests

2008 11 10

 

Zemesrieksti, citādi sagatavoti vai konservēti

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

 

(Barība un pārtika)

 

 

 

 

 

Zemenes (saldētas)

0811 10

 

Ķīna (CN)

Norovīruss un A hepatīts

5

(Pārtika)

 

 

 

 

 

Brassica oleracea

(citi pārtikā lietojami Brassica ģints augi, Ķīnas brokoļi) (2)

ex 0704 90 90

40

Ķīna (CN)

Pesticīdu atliekas, kas analizētas, izmantojot vairāku atlieku noteikšanas metodes, kuras balstītas uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (3)

20

(Pārtikasvaiga vai dzesēta)

 

 

 

 

 

Kaltētas nūdeles

ex 1902 11 00;

ex 1902 19 10;

ex 1902 19 90;

ex 1902 20 10;

ex 1902 20 30;

ex 1902 20 91;

ex 1902 20 99;

ex 1902 30 10;

ex 1902 30 10

10

10

10

10

10

10

10

10

91

Ķīna (CN)

Alumīnijs

10

(Pārtika)

 

 

 

 

 

Pomelo

ex 0805 40 00

31; 39

Ķīna (CN)

Pesticīdu atliekas, kas analizētas, izmantojot vairāku atlieku noteikšanas metodes, kuras balstītas uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (4)

20

(Pārtika – svaiga)

 

 

 

 

 

Tēja, arī aromatizēta

0902

 

Ķīna (CN)

Pesticīdu atliekas, kas analizētas, izmantojot vairāku atlieku noteikšanas metodes, kuras balstītas uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (5)

10

(Pārtika)

 

 

 

 

 

Baklažāni

0709 30 00;

ex 0710 80 95

72

Dominikānas Republika (DO)

Pesticīdu atliekas, kas analizētas, izmantojot vairāku atlieku noteikšanas metodes, kuras balstītas uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (6)

10

Balzambumbieri (Momordica charantia)

ex 0709 99 90;

ex 0710 80 95

70

70

(Pārtika – svaigi, dzesēti vai saldēti dārzeņi)

 

 

 

 

 

Sparģeļpupiņas (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

Dominikānas Republika (DO)

Pesticīdu atliekas, kas analizētas, izmantojot vairāku atlieku noteikšanas metodes, kuras balstītas uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (6)

20

Pipari (saldie un citi) (Capsicum spp.)

0709 60 10;

ex 0709 60 99

20

(Pārtika – svaigi, dzesēti vai saldēti dārzeņi)

0710 80 51;

ex 0710 80 59

20

Apelsīni (svaigi vai žāvēti)

0805 10 20;

0805 10 80

 

Ēģipte (EG)

Pesticīdu atliekas, kas analizētas, izmantojot vairāku atlieku noteikšanas metodes, kuras balstītas uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (7)

10

Zemenes

0810 10 00

 

(Pārtika – svaigi augļi)

 

 

 

 

 

Pipari (saldie un citi) (Capsicum spp.)

0709 60 10;

ex 0709 60 99;

20

Ēģipte (EG)

Pesticīdu atliekas, kas analizētas, izmantojot vairāku atlieku noteikšanas metodes, kuras balstītas uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (8)

10

(Pārtika – svaiga, dzesēta vai saldēta)

0710 80 51;

ex 0710 80 59

20

Capsicum annuum, veseli

0904 21 10

 

Indija (IN)

Aflatoksīni

10

Capsicum annuum,

grūsti vai malti

ex 0904 22 00

10

Žāvēti Capsicum ģints augļi, veseli, izņemot saldos piparus (Capsicum annuum)

0904 21 90

 

Karijs (čilli produkti)

0910 91 05

 

Muskatrieksti

0908 11 00;

0908 12 00

 

(Myristica fragrans)

 

 

 

 

 

Muskatrieksti (Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

Indonēzija (ID)

Aflatoksīni

20

(Myristica fragrans)

 

 

 

 

 

Zirņi ar pākstīm (nelobīti)

ex 0708 10 00

40

Kenija (KE)

Pesticīdu atliekas, kas analizētas, izmantojot vairāku atlieku noteikšanas metodes, kuras balstītas uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (9)

10

Pupas ar pākstīm (nelobītas)

ex 0708 20 00

40

(Pārtika – svaiga vai dzesēta)

 

 

 

 

 

Piparmētras

ex 1211 90 86

30

Maroka (MA)

Pesticīdu atliekas, kas analizētas, izmantojot vairāku atlieku noteikšanas metodes, kuras balstītas uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (10)

10

(Pārtika – svaigi garšaugi)

 

 

 

 

 

Kaltētas pupiņas

0713 39 00

 

Nigērija (NG)

Pesticīdu atliekas, kas analizētas, izmantojot vairāku atlieku noteikšanas metodes, kuras balstītas uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (11)

50

(Pārtika)

 

 

 

 

 

Arbūzu (Egusi, Citrullus lanatus) sēklas un no tām iegūti produkti

ex 1207 70 00;

ex 1106 30 90;

ex 2008 99 99

10

30

50

Sjerraleone (SL)

Aflatoksīni

50

(Pārtika)

 

 

 

 

 

Pipari (izņemot saldos) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

Taizeme (TH)

Pesticīdu atliekas, kas analizētas, izmantojot vairāku atlieku noteikšanas metodes, kuras balstītas uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (12)

10

(Pārtika – svaiga)

 

 

 

 

 

Koriandra lapas

ex 0709 99 90

72

Taizeme (TH)

Salmonella (13)

10

Baziliks (svētais, saldais)

ex 1211 90 86

20

Piparmētras

ex 1211 90 86

30

(Pārtika – svaigi garšaugi)

 

 

 

 

 

Koriandra lapas

ex 0709 99 90

72

Taizeme (TH)

Pesticīdu atliekas, kas analizētas, izmantojot vairāku atlieku noteikšanas metodes, kuras balstītas uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (14)

10

Baziliks

ex 1211 90 86

20

(svētais, saldais)

 

 

 

 

 

Sparģeļpupiņas (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

Taizeme (TH)

Pesticīdu atliekas, kas analizētas, izmantojot vairāku atlieku noteikšanas metodes, kuras balstītas uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (14)

20

Baklažāni

0709 30 00;

ex 0710 80 95

72

(Pārtika – svaigi, dzesēti vai saldēti dārzeņi)

 

 

 

 

 

Saldie pipari (Capsicum annuum)

0709 60 10;

0710 80 51

 

Turcija (TR)

Pesticīdu atliekas, kas analizētas, izmantojot vairāku atlieku noteikšanas metodes, kuras balstītas uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (15)

10

(Pārtika – svaigi, dzesēti vai saldēti dārzeņi)

 

 

 

 

 

Rozīnes

0806 20

 

Uzbekistāna (UZ)

Ohratoksīns A

50

(Pārtika)

 

 

 

 

 

Koriandra lapas

ex 0709 99 90

72

Vjetnama (VN)

Pesticīdu atliekas, kas analizētas, izmantojot vairāku atlieku noteikšanas metodes, kuras balstītas uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (16)

20

Baziliks (svētais, saldais)

ex 1211 90 86

20

Piparmētras

ex 1211 90 86

30

Pētersīļi

ex 0709 99 90

40

(Pārtika – svaigi garšaugi)

 

 

 

 

 

Okras

ex 0709 99 90

20

Vjetnama (VN)

Pesticīdu atliekas, kas analizētas, izmantojot vairāku atlieku noteikšanas metodes, kuras balstītas uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (16)

20

Pipari (izņemot saldos) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

(Pārtika – svaiga)

 

 

 

 

 


(1)  Ja jāpārbauda tikai daži ar kādu KN kodu klasificēti produkti un preču nomenklatūrā šim kodam nav atsevišķas apakšnodaļas, tad KN kodu marķē ar “ex”.

(2)  Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var.Italica Plenck sugas alboglabra šķirne. Pazīstama arī kā Kai Lan, Gai Lan, Gailan, Kailan, Chinese bare Jielan.

(3)  Jo īpaši šādu vielu atliekas: hlorfenapirs, fipronils (fipronila un sulfona metabolīta summa (MB46136), izteikta kā fipronils), karbendazīms un benomils (benomila un karbendazīma summa, kas izteikta kā karbendazīms), acetamiprīds, dimetomorfs un propikonazols.

(4)  Jo īpaši šādu vielu atliekas: triazofoss, triadimefons un triadimenols (triadimefona un triadimenola summa), parationmetils (parationmetila un paraoksonmetila summa, kas izteikta kā parationmetils), fentoāts, metidations.

(5)  Jo īpaši šādu vielu atliekas: buprofezīns, imidakloprīds, fenvalerāts un esfenvalerāts (RS un SR izomēru summa), profenofoss, trifluralīns, triazofoss, triadimefons un triadimenols (triadimefona un triadimenola summa), cipermetrīns (cipermetrīns, tostarp pārējo sastāvā esošo izomēru maisījumi (izomēru summa)).

(6)  Jo īpaši šādu vielu atliekas: amitrazs (amitrazs, kura sastāvā ir metabolīti, kas satur 2,4-dimetilanilīnu, kas izteikti kā amitrazs), acefāts, aldikarbs (aldikarba, tā sulfoksīda un sulfona summa, izteikta kā aldikarbs), karbendazīms un benomils (benomila un karbendazīma summa, izteikta kā karbendazīms), hlorfenapirs, hlorpirifoss, ditiokarbamāti (ditiokarbamāti, kas izteikti kā CS2, ieskaitot manebu, mankocebu, metirāmu, propinebu, tirāmu un ciramu), diafentiurons, diazinons, dihlorvoss, dikofols (p, p’ un o,p’ izomēru summa), dimetoāts (dimetoāta un ometoāta summa, izteikta kā dimetoāts), endosulfāns (alfa un beta izomēru un endosulfāna sulfāta summa, kas izteikta kā endosulfāns), fenamidons, imidakloprīds, malations (malationa un malaoksona summa, izteikta kā malations), metamidofoss, metiokarbs (metiokarba un metiokarba sulfoksīda un sulfona summa, izteikta kā metiokarbs), metomils un tiodikarbs (metomila un tiodikarba summa, kas izteikta kā metomils), monokrotofoss, oksamils, profenofoss, propikonazols, tiabendazols, tiaklorprīds.

(7)  Jo īpaši šādu vielu atliekas: karbendazīms un benomīls (benomila un karbendazīma summa, kas izteikta kā karbendazīms), ciflutrīns (ciflutrīns, ieskaitot pārējos komponentu izomēru maisījumus (izomēru summa)), ciprodinils, diazinons, dimetoāts (dimetoāta un ometoāta summa, izteikta kā dimetoāts), etions, fenitrotions, fenpropatrīns, fludioksonils, heksaflumurons, lambda-cihalotrīns, metiokarbs (metiokarba un metiokarba sulfoksīda un sulfona summa, izteikta kā metiokarbs), metomils un tiokarbs (metomila un tiokarba summa, izteikta kā metomils), oksamils, fentoāts, tionfanātmetils.

(8)  Jo īpaši šādu vielu atliekas: karbofurāns (karbofurāna un 3-hidroksi-karbofurāna summa, izteikta kā karbofurāns), hlorpirifoss, cipermetrīns (cipermetrīns, ieskaitot pārējo komponentu izomēru maisījumus (izomēru summa)), ciprokonazols, dikofols (p, p’ un o,p’ izomēru summa), difenokonazols, dinotefurāns, etions, fluzilazols, folpets, prohlorāzs (prohlorāza un tā metobolītu summa, kas satur 2,4,6-trihlorfenola grupu, izteikts kā prohlorāzs), profenofoss, propikonazols, tiofanātmetils un triforīns.

(9)  Jo īpaši šādu vielu atliekas: dimetoāts (dimetoāta un ometoāta summa, izteikta kā dimetoāts), hlorpirifoss, acefāts, metamidofoss, metomils un tiokarbs (metomila un tiokarba summa, izteikta kā metomils), diafentiurons, indoksakarbs kā izomēru S un R summa.

(10)  Jo īpaši šādu vielu atliekas: hlorpirifoss, cipermetrīns (tostarp pārējo sastāvā esošo izomēru maisījumi (izomēru summa)), dimetoāts (dimetoāta un ometoāta summa, izteikta kā dimetoāts), endosulfāns (alfa un beta izomēru un endosulfāna sulfāta summa, kas izteikta kā endosulfāns), heksakonazols, parationmetils (parationmetila un paraoksonmetila summa, izteikta kā parationmetils), metomils un tiodikarbs (metomila un tiokarba summa, izteikta kā metomils), flutriafols, karbendazīms un benomils (benomila un karbendazīma summa, kas izteikta kā karbendazīms), flubendiamīds, miklobitanīls, malations (malationa un malaoksona summa, izteikta kā malations).

(11)  Jo īpaši dihlorvosa atliekas.

(12)  Jo īpaši šādu vielu atliekas: karbofurāns (karbofurāna un 3-hidroksi-karbofurāna summa, izteikta kā karbofurāns), metomils un tiodikarbs (metomila un tiodikarba summa, kas izteikta kā metomils), dimetoāts (dimetoāta un ometoāta summa, izteikta kā dimetoāts), triazofoss, malations (malationa un malaoksona summa, izteikta kā malations), profenofoss, protiofoss, etions, karbendazīms un benomils (benomila un karbendazīma summa, kas izteikta kā karbendazīms), triforīns, procimidons, formetanāts (formetanāta un tā sāļu summa, izteikta kā formetanāts (hidrohlorīds)).

(13)  Atsauces metode EN/ISO 6579 vai metode, kas apstiprināta attiecībā pret to, kā minēts Komisijas Regulas (EK) Nr. 2073/2005 5. pantā (OV L 338, 22.12.2005., 1. lpp.).

(14)  Jo īpaši šādu vielu atliekas: acefāts, karbarils, karbendazīms un benomils (benomila un karbendazīma summa, kas izteikta kā karbendazīms), karbofurāns (karbofurāna un 3-hidroksi-karbofurāna summa, izteikta kā karbofurāns), hlorpirifoss, hlorpirifosmetils, dimetoāts (dimetoāta un ometoāta summa, izteikta kā dimetoāts), etions, malations (malationa un malaoksona summa, izteikta kā malations), metalaksils un metalaksils-M (metalaksils, ieskaitot pārējos komponentu izomēru maisījumus, tostarp metalaksilu-M (izomēru summa)), monokrotofoss, profenofoss, protiofoss, hinalfoss, triadimefons un triadimenols (triadimefona un triadimenola summa), triazofoss, dikrotofoss, EPN, triforīns.

(15)  Jo īpaši šādu vielu atliekas: metomils un tiodikarbs (metomila un tiokarba summa, izteikta kā metomils), oksamils, karbendazīms un benomils (benomila un karbendazīma summa, kas izteikta kā karbendazīms), klofentezīns, diafentiurons, dimetoāts (dimetoāta un ometoāta summa, izteikta kā dimetoāts), formetanāts (formetanāta un tā sāļu summa, izteikta kā formetanāts (hidrohlorīds)), malations (malationa un malaoksona summa, izteikta kā malations), procimidons, tetradifons, tiofanātmetils.

(16)  Jo īpaši šādu vielu atliekas: karbofurāns (karbofurāna un 3-hidroksi-karbofurāna summa, izteikta kā karbofurāns), karbendazīms un benomils (benomila un karbendazīma summa, kas izteikta kā karbendazīms), hlorpirifoss, profenofoss, permetrīns (izomēru summa), heksakonazols, difenokonazols, propikonazols, fipronils (fipronila un sulfona metabolīta summa (MB46136), izteikta kā fipronils), propargīts, fluzilazols, fentoāts, cipermetrīns (tostarp pārējo sastāvā esošo izomēru maisījumi (izomēru summa)), metomils un tiodikarbs (metomila un tiokarba summa, izteikta kā metomils), hinalfoss, pencikurons, metidations, dimetoāts (dimetoāta un ometoāta summa, izteikta kā dimetoāts), fenbukonazols.”


18.12.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 341/43


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1356/2013

(2013. gada 17. decembris),

ar ko sāk izmeklēšanu attiecībā uz konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes stikla šķiedras sieta audumu importam ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) Nr. 791/2011 noteiktu antidempinga pasākumu iespējamu apiešanu, kura notiek, importējot konkrētus mazliet pārveidotus Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes stikla šķiedras sieta audumus, un nosaka, ka šāds imports jāreģistrē

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 30. novembra Regulu (EK) Nr. 1225/2009 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (1) (“pamatregula”), un jo īpaši tās 13. panta 3. punktu un 14. panta 5. punktu,

saskaņā ar pamatregulas 13. panta 3. punktu un 14. panta 5. punktu apspriedusies ar padomdevēju komiteju,

tā kā:

A.   PIEPRASĪJUMS

(1)

Eiropas Komisija (“Komisija”) saskaņā ar pamatregulas 13. panta 3. punktu un 14. panta 5. punktu saņēma pieprasījumu izmeklēt konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes stikla šķiedras sieta audumu importam noteiktu antidempinga pasākumu iespējamu apiešanu, kura notiek, importējot konkrētus mazliet pārveidotus Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes stikla šķiedras sieta audumus, un noteikt, ka šāds imports jāreģistrē

(2)

Pieprasījumu 2013. gada 6. novembrī iesniedza četri konkrētu stikla šķiedras sieta audumu Savienības ražotāji: Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o., Tolnatext Fonalfeldolgozo, AS “Valmieras stikla šķiedra” un Vitrulan Technical Textiles GmbH.

B.   RAŽOJUMS

(3)

Ražojums, uz kuru attiecas iespējamā pasākumu apiešana, ir konkrēti Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes stikla šķiedras sieta audumi, kuriem gan garumā, gan platumā sieta acs izmērs ir lielāks par 1,8 mm, kuri sver vairāk nekā 35 g/m2 (izņemot stikla šķiedras diskus) un kurus pašlaik klasificē ar KN kodiem ex 7019 51 00 un ex 7019 59 00 (“attiecīgais ražojums”).

(4)

Izmeklējamais ražojums ir tas pats, kurš definēts iepriekšējā apsvērumā, bet pašlaik to klasificē ar KN kodu ex 7019 40 00, un tā izcelsme ir Ķīnas Tautas Republikā (“izmeklējamais ražojums”).

C.   SPĒKĀ ESOŠIE PASĀKUMI

(5)

Pašlaik spēkā esošie pasākumi, kuri, iespējams, tiek apieti, ir antidempinga pasākumi, kas noteikti ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) Nr. 791/2011 (2).

D.   PAMATOJUMS

(6)

Pieprasījumā ir pietiekami pirmšķietami pierādījumi, ka konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes stikla šķiedras sieta audumu importam noteiktie antidempinga pasākumi tiek apieti, mazliet pārveidojot attiecīgo ražojumu, tā ka tas klasificējams ar muitas kodiem, uz kuriem parasti neattiecas pasākumi, un tā ka pārveidojumi nemaina attiecīgā ražojuma pamatīpašības. Nelielais pārveidojums izpaužas kā lielāka stikla šķiedras grīstu proporcija tīklā, kuras dēļ pēc svara tās izmeklējamajā ražojumā ir pārsvarā, tāpēc ražojumu klasificē ar KN kodu 7019 40 00 pie stikla šķiedras audumiem no grīstēm.

(7)

Iesniegtie pirmšķietamie pierādījumi ir šādi.

(8)

Pieprasījums liecina, ka pēc tam, kad ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 791/2011 attiecīgajam ražojumam tika noteikts galīgais antidempinga maksājums, no Ķīnas Tautas Republikas uz Savienību veiktā eksporta tirdzniecības modelis ir ievērojami mainījies un šādām pārmaiņām nav cita pietiekama iemesla vai ekonomiska pamatojuma kā vien maksājuma noteikšana.

(9)

Šķiet, ka šīs pārmaiņas ir saistītas ar izmeklējamā ražojuma importēšanu Savienībā. Pieprasījumā ir pietiekami pirmšķietami pierādījumi, ka izmeklējamajam ražojumam ir tādas pašas pamatīpašības un pamatlietojumi kā attiecīgajam ražojumam.

(10)

Turklāt pieprasījumā ir pietiekami pirmšķietami pierādījumi, ka spēkā esošo attiecīgajam ražojumam piemērojamo antidempinga pasākumu koriģējošā ietekme tiek mazināta gan attiecībā uz daudzumu, gan cenu. Šķiet, ka attiecīgā ražojuma importu ir aizstājuši ievērojami izmeklējamā ražojuma importa apjomi. Turklāt ir pietiekami pirmšķietami pierādījumi, ka izmeklējamā ražojuma imports notiek par cenām, kuras ir zemākas par cenu, kas nerada kaitējumu un kas konstatēta izmeklēšanā, kuras rezultātā tika noteikti spēkā esošie pasākumi.

(11)

Visbeidzot pieprasījumā ir pietiekami daudz pirmšķietamu pierādījumu, ka, salīdzinot ar normālo vērtību, kas attiecīgajam ražojumam tika konstatēta iepriekš, izmeklējamais ražojums tiek pārdots par dempinga cenām.

(12)

Ja izmeklēšanas gaitā papildus iepriekš minētajai tiks konstatētas vēl arī citas apiešanas darbības, uz ko attiecas pamatregulas 13. pants, izmeklēšanu var attiecināt arī uz tām.

E.   PROCEDŪRA

(13)

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija secināja, ka ir pietiekami pierādījumi, kas pamato izmeklēšanas sākšanu atbilstīgi pamatregulas 13. panta 3. punktam un izmeklējamā ražojuma importa reģistrēšanu saskaņā ar pamatregulas 14. panta 5. punktu.

a)   Anketas

(14)

Lai iegūtu informāciju, ko Komisija uzskata par vajadzīgu izmeklēšanai, tā nosūtīs anketas zināmajiem eksportētājiem/ražotājiem un zināmajām eksportētāju/ražotāju apvienībām Ķīnas Tautas Republikā, zināmajiem importētājiem un zināmajām importētāju apvienībām Savienībā, kā arī Ķīnas Tautas Republikas iestādēm. Informāciju var attiecīgi iegūt arī no Savienības ražošanas nozares.

(15)

Katrā ziņā visām ieinteresētajām personām vienmēr būtu jāsazinās ar Komisiju nekavējoties un ne vēlāk kā šīs regulas 3. pantā noteiktajā termiņā un šīs regulas 3. panta 1. punktā noteiktajā termiņā jāpieprasa anketa, jo šīs regulas 3. panta 2. punktā noteiktais termiņš attiecas uz visām ieinteresētajām personām.

(16)

Ķīnas Tautas Republikas iestādes tiks informētas par izmeklēšanas sākšanu.

b)   Informācijas vākšana un uzklausīšana

(17)

Visas ieinteresētās personas ar šo ir aicinātas rakstiski izteikt savu viedokli un sniegt pierādījumus, kas to pamato. Turklāt Komisija var uzklausīt ieinteresētās personas, ja tās to rakstiski pieprasa un norāda konkrētus iemeslus, kāpēc tās būtu jāuzklausa.

c)   Atbrīvojums no importa reģistrēšanas vai pasākumiem

(18)

Saskaņā ar pamatregulas 13. panta 4. punktu izmeklējamā ražojuma importu var atbrīvot no reģistrēšanas vai pasākumiem, ja ar šādu importu pasākumi apieti netiek.

(19)

Iespējamā pasākumu apiešana notiek ārpus Savienības, tāpēc saskaņā ar pamatregulas 13. panta 4. punktu atbrīvojumu var piešķirt tādiem izmeklējamā ražojuma ražotājiem Ķīnas Tautas Republikā, kuri var parādīt, ka tie nav saistīti (3) ne ar vienu ražotāju, uz kuru attiecas spēkā esošie pasākumi (4), un ja ir konstatēts, ka tie nav iesaistīti pamatregulas 13. panta 1. un 2. punktā definētajās apiešanas darbībās. Ražotājiem, kas vēlas saņemt atbrīvojumu, šīs regulas 3. panta 3. punktā norādītajā termiņā būtu jāiesniedz pieprasījums, kas pienācīgi pamatots ar pierādījumiem.

F.   REĢISTRĒŠANA

(20)

Ievērojot pamatregulas 14. panta 5. punktu un lai nodrošinātu, ka tad, ja izmeklēšanā tiktu konstatēta pasākumu apiešana, tad no dienas, kad noteikts, ka jāreģistrē imports, varētu atbilstošā apmērā iekasēt antidempinga maksājumus.

G.   TERMIŅI

(21)

Labas pārvaldības labad būtu jānosaka termiņi, kuros:

ieinteresētās personas var pieteikties Komisijā, rakstiski darīt zināmu savu viedokli un iesniegt atbildes uz anketas jautājumiem un visu pārējo informāciju, kas jāņem vērā izmeklēšanā,

ražotāji Ķīnas Tautas Republikā var pieprasīt atbrīvojumu no importa reģistrēšanas vai pasākumiem,

ieinteresētās personas var iesniegt Komisijai rakstisku uzklausīšanas pieprasījumu.

(22)

Uzmanība tiek pievērsta faktam, ka vairākuma pamatregulā noteikto procesuālo tiesību īstenošana ir atkarīga no tā, vai persona piesakās šīs regulas 3. pantā noteiktajos termiņos.

H.   NESADARBOŠANĀS

(23)

Ja ieinteresētā persona liedz piekļuvi nepieciešamajai informācijai vai nesniedz to noteiktajā termiņā, vai ievērojami kavē izmeklēšanu, tad saskaņā ar pamatregulas 18. pantu apstiprinošus vai noraidošus konstatējumus var sagatavot, pamatojoties uz pieejamajiem faktiem.

(24)

Ja tiek konstatēts, ka ieinteresētā persona ir sniegusi nepatiesu vai maldinošu informāciju, šo informāciju neņem vērā un izmanto pieejamos faktus.

(25)

Ja ieinteresētā persona nesadarbojas vai sadarbojas tikai daļēji un tāpēc konstatējumi saskaņā ar pamatregulas 18. pantu ir pamatoti ar pieejamajiem faktiem, rezultāts šai personai var būt mazāk labvēlīgs nekā tad, ja tā būtu sadarbojusies.

I.   IZMEKLĒŠANAS GRAFIKS

(26)

Izmeklēšana saskaņā ar pamatregulas 13. panta 3. punktu tiks pabeigta deviņu mēnešu laikā no šīs regulas publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

J.   PERSONAS DATU APSTRĀDE

(27)

Tiek norādīts, ka šajā izmeklēšanā iegūtos personas datus apstrādās saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (5).

K.   UZKLAUSĪŠANAS AMATPERSONA

(28)

Ieinteresētās personas var lūgt Tirdzniecības ģenerāldirektorāta uzklausīšanas amatpersonas iesaistīšanos. Uzklausīšanas amatpersona darbojas kā vidutājs starp ieinteresētajām personām un Komisijas izmeklēšanas dienestiem. Uzklausīšanas amatpersona izskata pieprasījumus par piekļuvi lietai, strīdus par dokumentu konfidencialitāti, pieprasījumus pagarināt termiņu un trešo personu uzklausīšanas pieprasījumus. Uzklausīšanas amatpersona var rīkot uzklausīšanu atsevišķai ieinteresētajai personai un darboties kā mediators, lai pilnībā tiktu īstenotas ieinteresētās personas tiesības uz aizstāvību.

(29)

Uzklausīšanas pieprasījums jāiesniedz uzklausīšanas amatpersonai rakstiski un tajā jānorāda pieprasījuma iemesli. Lai tiktu pārstāvēti dažādi viedokļi un piedāvāti atspēkojoši argumenti par jautājumiem, uzklausīšanas amatpersona nodrošinās arī iespēju piedalīties uzklausīšanā, kurā iesaistītas attiecīgās personas.

(30)

Papildu informācija un kontaktinformācija pieejama uzklausīšanas amatpersonas tīmekļa lapās Tirdzniecības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1225/2009 13. panta 3. punktu tiek sākta izmeklēšana, lai noskaidrotu, vai tādu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes stikla šķiedras sieta audumu imports Savienībā, kuriem gan garumā, gan platumā sieta acs izmērs ir lielāks par 1,8 mm, kuri sver vairāk nekā 35 g/m2 (izņemot stikla šķiedras diskus) un kurus pašlaik klasificē ar KN kodu ex 7019 40 00 (Taric kodi 7019400011, 7019400021 un 7019400050), tiek veikts, apejot ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 791/2011 noteiktos pasākumus.

2. pants

Muitas dienesti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1225/2009 13. panta 3. punktu un 14. panta 5. punktu veic vajadzīgos pasākumus, lai reģistrētu šīs regulas 1. pantā noteikto importu Savienībā.

Deviņus mēnešus pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas reģistrēšanu beidz.

Komisija ar regulu var uzdot muitas dienestiem izbeigt to ražojumu importa reģistrāciju Savienībā, kurus izgatavojuši ražotāji, kas iesnieguši pieteikumu par atbrīvojumu no reģistrācijas un par ko konstatēts, ka tie atbilst atbrīvojuma piešķiršanas nosacījumiem.

3. pants

1.   Anketas Komisijā jāpieprasa 15 dienu laikā no šīs regulas publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.   Ieinteresētajām personām, kuras vēlas, lai to viedokli ņemtu vērā izmeklēšanā, jāpiesakās, sazinoties ar Komisiju, rakstiski jāizklāsta savs viedoklis un jāiesniedz atbildes uz anketas jautājumiem vai jebkāda cita informācija 37 dienu laikā no dienas, kad šo regulu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ja vien nav norādīts citādi.

3.   Ražotājiem Ķīnas Tautas Republikā, kuri pieprasa atbrīvojumu no importa reģistrēšanas vai pasākumiem, tajā pašā 37 dienu termiņā jāiesniedz pieprasījums, kas pienācīgi pamatots ar pierādījumiem.

4.   Ieinteresētajām personām, lai tās uzklausītu, tajā pašā 37 dienu termiņā jāpiesakās Komisijā.

5.   Ieinteresētās personas tiek lūgtas visu informāciju un pieprasījumus iesniegt elektroniski (nekonfidenciālo informāciju pa e-pastu, konfidenciālo – CD-R/DVD), un tām jānorāda savs nosaukums, adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs. Tomēr pilnvaras, parakstīti apliecinājumi un to atjauninājumi, ko pievieno atbildēm uz anketas jautājumiem, jāiesniedz uz papīra, t. i., jānosūta pa pastu vai jāiesniedz personīgi turpmāk norādītajā adresē. Ja kāda ieinteresētā persona dokumentus un pieprasījumus nevar iesniegt elektroniski, tai saskaņā ar pamatregulas 18. panta 2. punktu nekavējoties jāinformē Komisija. Sīkāku informāciju par saraksti ar Komisiju ieinteresētās personas var iegūt Tirdzniecības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/.

Visi rakstiski iesniegtie dokumenti, tostarp šajā regula prasītā informācija, kā arī ieinteresēto personu atbildes uz anketas jautājumiem un sarakste, kurai lūgts saglabāt konfidencialitāti, ir ar norādi “Limited (6), un saskaņa ar pamatregulas 19. panta 2. punktu tiem pievieno nekonfidenciālu versiju ar norādi “For inspection by interested parties”.

Komisijas adrese sarakstei:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 08/020

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fakss: +32 2 22962219

E-pasts: TRADE-OPEN-MESH-FABRICS-DUMPING@ec.europa.eu

4. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 17. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 343, 22.12.2009., 51. lpp.

(2)  OV L 204, 9.8.2011., 1. lpp.

(3)  Saskaņā ar 143. pantu Komisijas Regulā (EEK) Nr. 2454/93 (OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.) par Kopienas Muitas kodeksa īstenošanu personas uzskata par saistītām tikai tad, ja: a) viena persona ir otras personas uzņēmuma amatpersona vai direktors; b) tās ir juridiski atzīti uzņēmējdarbības partneri; c) tās ir darba devējs un darba ņēmējs; d) kādai personai tieši vai netieši pieder, tā pārvalda vai tur 5 % vai vairāk no abu personu balsstiesīgajām apgrozībā esošajām akcijām vai daļām; e) viena no personām tieši vai netieši kontrolē otru; f) abas personas tieši vai netieši kontrolē kāda trešā persona; g) abas personas kopā tieši vai netieši kontrolē kādu trešo personu; vai h) tās ir vienas ģimenes locekļi. Par vienas ģimenes locekļiem uzskata tikai tādas personas, kuru starpā pastāv šādas attiecības: i) vīrs un sieva, ii) tēvs vai māte un bērns, iii) brālis un māsa vai pusbrālis un pusmāsa, iv) vectēvs vai vecāmāte un bērna bērns, v) tēva vai mātes brālis vai māsa un brāļa vai māsas bērns, vi) vīra vai sievas tēvs vai māte un znots vai vedekla, vii) svainis un svaine. Šajā kontekstā termins “persona” attiecas gan uz fizisku, gan juridisku personu.

(4)  Tomēr pat tad, ja ražotāji iepriekšminētajā nozīmē ir saistīti ar uzņēmumiem, uz kuriem attiecas spēkā esošie Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes importam piemērojamie pasākumi (sākotnējie antidempinga pasākumi), atbrīvojumu var piešķirt, ja nav pierādījumu, ka saistība ar uzņēmumiem, uz ko attiecās sākotnējie pasākumi, ir izveidota vai izmantota sākotnējo pasākumu apiešanai.

(5)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.

(6)  Dokumentu ar norādi “Limited” uzskata par konfidenciālu saskaņā ar 19. pantu Regulā (EK) Nr. 1225/2009 un 6. pantu PTO Nolīgumā par 1994. gada GATT VI panta īstenošanu (Antidempinga nolīgums). Tas ir aizsargāts arī atbilstoši 4. pantam Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1049/2001 (OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.).


18.12.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 341/47


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1357/2013

(2013. gada 17. decembris)

par grozījumiem Regulā (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (1) un jo īpaši tās 247. pantu,

tā kā:

(1)

Visiem nepreferenciālās tirdzniecības pasākumiem, tostarp antidempinga un kompensācijas maksājumiem, ir jāpiemēro nepreferenciālās izcelsmes noteikumi.

(2)

Regulas (EEK) Nr. 2913/92 24. pantā ir noteikts pamatprincips, ka izcelsmes valsts precēm, kuru ražošanā iesaistīta vairāk nekā viena valsts, ir tā, kurā šim nolūkam apgādātā ražotavā notikusi pēdējā būtiskā ekonomiski pamatotā pārstrāde vai apstrāde, kas beidzas ar jauna produkta saražošanu vai ir svarīga tā ražošanas stadija.

(3)

Attiecībā uz kristāliskā silīcija fotoelektrisko moduļu vai paneļu un to galveno sastāvdaļu deklarāciju laišanai brīvā apgrozībā saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 513/2013 (2) noteikti pagaidu antidempinga maksājumi.

(4)

Lai nodrošinātu pareizu un vienotu pagaidu antidempinga maksājumu īstenošanu, attiecībā uz kristāliskā silīcija fotoelektriskajiem moduļiem vai paneļiem un uz vienu no to galvenajām sastāvdaļām – fotoelektriskajiem elementiem – ir nepieciešams izstrādāt detalizētu noteikumu Regulas (EEK) Nr. 2913/92 24. pantā izklāstītā principa interpretēšanai par to preču izcelsmes valsts noteikšanu, uz kurām attiecas šie noteikumi.

(5)

Kristāliskā silīcija fotoelektrisko moduļu vai paneļu ražošanas procesu var iedalīt šādos galvenajos posmos: silīcija plāksnīšu ražošana; silīcija plāksnīšu pārstrāde par kristāliskā silīcija fotoelektriskajiem elementiem; vairāku kristāliskā silīcija fotoelektrisko elementu montāža, kurā tiek veidots kristāliskā silīcija fotoelektriskais modulis vai panelis.

(6)

Silīcija fotoelektrisko paneļu vai moduļu vissvarīgākā ražošanas stadija ir silīcija plāksnīšu pārstrāde par kristāliskā silīcija fotoelektriskajiem elementiem. Tā ir noteicošā ražošanas stadija, kuras gaitā tiek noteikta moduļa vai paneļa sastāvdaļu galīgais izmantojums un tiem tiek piešķirtas to raksturīgās īpašības.

(7)

Šī pārveidošana tādējādi saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2913/92 24. pantu ir jāuzskata par pēdējo būtisko ekonomiski pamatoto pārveidošanu silīcija fotoelektrisko moduļu vai paneļu ražošanā. Tādēļ kristāliskā silīcija fotoelektrisko elementu ražotājvalstij vajadzētu būt tai, kura ir silīcija fotoelektrisko moduļu vai paneļu nepreferenciālās izcelsmes valsts.

(8)

Ar Lēmumu 94/800/EK (3) Padome cita starpā apstiprināja Līgumu par izcelsmes noteikumiem (PTO–GATT 1994), kas pievienots Marrākešā 1994. gada 15. aprīlī parakstītajam nobeiguma aktam. Saskaņā ar minētajā līgumā izklāstītajiem principiem attiecībā uz harmonizēšanas darba programmu, lai noteiktu valsti, kur produktiem notikusi pēdējā būtiskā ekonomiski pamatotā pārveidošana, vispirms ir jāņem vērā valsts, kur ražošanas procesa dēļ ir notikušas izmaiņas tarifa klasifikācijā. Tikai tad, ja šis kritērijs neļauj noteikt valsti, kur notikusi pēdējā būtiskā pārveidošana, drīkst izmantot citus kritērijus, piemēram, pievienotās vērtības kritēriju vai konkrētas apstrādes darbības noteikšanu. Ir lietderīgi izmantot tos pašus principus ES muitas tiesību aktos.

(9)

Kristāliskā silīcija fotoelektriskie elementi ir klasificēti Harmonizētās sistēmas (HS) pozīcijā 8541. Kristāliskā silīcija fotoelektriskie moduļi vai paneļi ir klasificēti tajā pašā pozīcijā. Izejmateriāls – silīcija plāksnītes – klasificēts HS pozīcijā 3818. Tādējādi noteikums, kas pamatojas uz tarifa pozīcijas izmaiņām, pienācīgi atspoguļo pēdējo kristāliskā silīcija fotoelektrisko elementu būtisko pārveidošanu. Tajā pašā laikā tas izslēdz iespēju tādas montāžas rezultātā, kad no elementiem tiek samontēti kristāliskā silīcija fotoelektriskie paneļi vai moduļi, gala produktam noteikt izcelsmes statusu, jo gan paneļi, gan elementi ir klasificēti vienā un tajā pašā pozīcijā.

(10)

Lai noteiktu izcelsmi produktam, kuram pēdējā pārveidošana ir montāža, uz pievienoto vērtību balstīts noteikums par izcelsmi, kas parasti tiek apvienots ar noteikumu par izmaiņām tarifa pozīcijā attiecībā uz kristāliskā silīcija fotoelektriskajiem moduļiem vai paneļiem nav piemērojams, jo nepieciešamā paredzamība un juridiskā noteiktība attiecībā uz šiem produktiem labāk būtu panākama, nosakot svarīgāko ražošanas posmu.

(11)

Ja kristāliskā silīcija fotoelektrisko paneļu vai moduļu izcelsmes noteikšanai galvenais noteikums par izmaiņām tarifa pozīcijā nav piemērojams, ir nepieciešams tā saucamais “palīgnoteikums”. Šādā gadījumā kristāliskā silīcija fotoelektrisko elementu vai lielākajai kristāliskā silīcija fotoelektrisko elementu vērtības daļai būtu jānosaka paneļa vai moduļa izcelsme.

(12)

Kristāliskā silīcija fotoelektriskie moduļi vai paneļi saskaņā ar konkrētiem nosacījumiem ir klasificēti HS pozīcijā 8501. Līdzīgs noteikums kā attiecībā uz HS pozīciju 8541 būtu jānosaka attiecībā uz minētajiem kristāliskā silīcija fotoelektriskajiem paneļiem vai moduļiem.

(13)

Tāpēc Komisijas Regula (EEK) Nr. 2454/93 (4) būtu attiecīgi jāgroza.

(14)

Muitas kodeksa komiteja atzinumu nesniedza. Īstenošanas akts tika uzskatīts par nepieciešamu, un priekšsēdētājs šā akta projektu iesniedza pārsūdzības komitejai turpmākai apspriešanai. Pārsūdzības komiteja atzinumu nesniedza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EEK) Nr. 2454/93 11. pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 17. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2013. gada 4. jūnija Regula (ES) Nr. 513/2013, ar ko nosaka pagaidu antidempinga maksājumu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes vai no Ķīnas Tautas Republikas nosūtītu kristāliskā silīcija fotoelektrisko moduļu un to galveno sastāvdaļu (proti, elementu un plāksnīšu) importam un groza Regulu (ES) Nr. 182/2013, ar ko nosaka, ka jāreģistrē Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes vai no tās nosūtīts imports (OV L 152, 5.6.2013., 5. lpp.).

(3)  Padomes 1994. gada 22. decembra Lēmums 94/800/EK par daudzpusējo sarunu Urugvajas kārtā (1986–1994) panākto nolīgumu slēgšanu Eiropas Kopienas vārdā jautājumos, kas ir tās kompetencē (OV L 336, 23.12.1994., 1. lpp.).

(4)  Komisijas 1993. gada 2. jūlija Regula (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (EEK) Nr. 2454/93 11. pielikumu groza šādi:

1)

starp ierakstiem attiecībā uz produktiem, kas klasificēti ar KN kodiem ex 8482 un ex 8520, iekļauj šādu tekstu:

“Ex85 01

Kristāliskā silīcija fotoelektriskie moduļi vai paneļi

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot pozīciju 8541 un to, kurā klasificēts produkts.

Ja produkts ir ražots no pozīcijā 8501 vai 8541 klasificētiem materiāliem, tad produkta izcelsmi nosaka šo materiālu izcelsme.

Ja produkts ir ražots no pozīcijā 8501 vai 8541 klasificētiem materiāliem, kuru izcelsme ir vairākās valstīs, tad produkta izcelsmi nosaka šo materiālu vērtības lielākā daļa.”

2)

starp ierakstiem attiecībā uz produktiem, kas klasificēti ar KN kodiem ex 8528 un ex 8542, iekļauj šādu tekstu:

“Ex85 41

Kristāliskā silīcija fotoelektriskie elementi, moduļi vai paneļi

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot to, kurā klasificēts produkts.

Ja produkts ir ražots no pozīcijā 8541 klasificētiem materiāliem, tad produkta izcelsmi nosaka šo materiālu izcelsme.

Ja produkts ir ražots no pozīcijā 8541 klasificētiem materiāliem, kuru izcelsme ir vairākās valstīs, tad produkta izcelsmi nosaka šo materiālu vērtības lielākā daļa.”


18.12.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 341/50


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1358/2013

(2013. gada 17. decembris),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem.

(2)

Standarta importa vērtību aprēķina katru darbdienu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. panta 1. punktu, ņemot vērā mainīgos dienas datus. Tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 17. decembrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jerzy PLEWA


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta importa vērtība

0702 00 00

AL

55,3

IL

216,6

MA

74,1

TN

106,3

TR

89,0

ZZ

108,3

0707 00 05

AL

106,5

MA

158,2

TR

143,0

ZZ

135,9

0709 93 10

MA

136,8

TR

132,3

ZZ

134,6

0805 10 20

AR

26,3

MA

57,5

TR

64,1

UY

27,9

ZA

38,4

ZZ

42,8

0805 20 10

MA

54,6

ZZ

54,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

107,2

JM

139,0

TR

69,4

ZZ

105,2

0805 50 10

AR

102,8

TR

58,1

ZZ

80,5

0808 10 80

CN

77,6

MK

27,7

NZ

153,0

US

119,0

ZZ

94,3

0808 30 90

TR

121,5

US

158,4

ZZ

140,0


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “cita izcelsme”.


DIREKTĪVAS

18.12.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 341/52


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS DIREKTĪVA 2013/63/ES

(2013. gada 17. decembris),

ar kuru groza Padomes Direktīvas 2002/56/EK I un II pielikumu par minimālajām prasībām, kas jāievēro attiecībā uz sēklas kartupeļiem un sēklas kartupeļu partijām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 13. jūnija Direktīvu 2002/56/EK par sēklas kartupeļu tirdzniecību (1) un jo īpaši tās 24. pantu,

tā kā:

(1)

Kopš Direktīvas 2002/56/EK pieņemšanas ir izstrādātas jaunas kartupeļu pavairošanas metodes, kā arī ir pilnveidoti diagnostikas rīki kaitīgo organismu identificēšanai un agronomiskā prakse cīņai pret kaitīgo organismu izplatīšanos.

(2)

Šie tehniskie jauninājumi ļauj ražot sēklas kartupeļus atbilstīgi stingrākām prasībām nekā tās, kuras noteiktas Direktīvas 2002/56/EK I un II pielikumā. Līdztekus minētajam ir kļuvušas pieejamas zināšanas par jauniem slimību izraisītājiem un pilnveidotas zināšanas par esošajām slimībām, un pilnveidotās zināšanas liecina, ka attiecībā uz dažām slimībām ir vajadzīgi stingrāki pasākumi.

(3)

Ņemot vērā minēto, šiem tehniskajiem un zinātniskajiem jauninājumiem ir pielāgots Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas (ANO/EEK) standarts attiecībā uz sēklas kartupeļu tirdzniecību un komerciālās kvalitātes kontroli (2).

(4)

Ņemot vērā šīs pārmaiņas, Direktīvas 2002/56/EK I un II pielikumā būtu jāatjaunina konkrētas minimālās prasības un pielaides un II pielikums būtu jāpapildina ar ierobežojumiem attiecībā uz melno kraupi, irdeno kraupi un tādiem sēklas kartupeļiem, kuri ir kļuvuši pārāk dehidrēti un sačokurojušies.

(5)

Kopš Direktīvas 2002/56/EK pieņemšanas ir iegūti zinātniski apliecinājumi par saistību starp sēklas kartupeļu paaudzēm un kaitēkļu klātbūtnes līmeni tajos. Paaudžu skaita ierobežošana ir nepieciešams līdzeklis, kā mazināt latentā formā esošo kaitēkļu izraisīto fitosanitāro risku. Šāds ierobežojums ir vajadzīgs, lai mazinātu minēto risku, un nav pieejami citi mazāk stingri alternatīvi pasākumi. Attiecībā uz pirmsbāzes un bāzes sēklas kartupeļiem septiņas paaudzes ir maksimālais paaudžu skaits, kas ļauj sasniegt līdzsvaru starp vajadzību pavairot pietiekamu skaitu sēklas kartupeļu sertificētu sēklas kartupeļu ražošanai un to veselības statusa aizsardzību.

(6)

No I pielikuma būtu jāsvītro prasības attiecībā uz kaitīgo organismu Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc., jo tā klātbūtni sēklas kartupeļos reglamentē Padomes Direktīva 69/464/EEK (3). No I un II pielikuma būtu jāsvītro prasības attiecībā uz kaitīgo organismu Corynebacterium sepedonicum (Spieck. et Kotth.) Skapt. un Burkh., kura nosaukums ir aizstāts ar Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieck. et Kotth.) Davis et al., jo tā klātbūtni sēklas kartupeļos reglamentē Padomes Direktīva 93/85/EEK (4). No II pielikuma būtu jāsvītro prasības attiecībā uz kaitīgo organismu Heterodera rostochiensis Woll., kura nosaukums ir aizstāts ar Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, jo tā klātbūtni sēklas kartupeļos reglamentē Padomes Direktīva 2007/33/EK (5). No II pielikuma būtu jāsvītro prasības attiecībā uz kaitīgo organismu Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, kura nosaukums ir aizstāts ar Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., jo tā klātbūtni sēklas kartupeļos reglamentē Padomes Direktīva 98/57/EK (6).

(7)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Direktīvas 2002/56/EK I un II pielikums.

(8)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā Lauksaimniecības, dārzkopības un mežsaimniecības sēklu un pavairojamā materiāla pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Grozījumi Direktīvā 2002/56/EK

Direktīvas 2002/56/EK I un II pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

Transponēšana

Dalībvalstis vēlākais līdz 2015. gada 31. decembrim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmu minēto noteikumu tekstu.

Dalībvalstis minētos noteikumus piemēro no 2016. gada 1. janvāra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2013. gada 17. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 193, 20.7.2002., 60. lpp.

(2)  ANO/EEK standarts S-1 attiecībā uz sēklas kartupeļu tirdzniecību un komerciālās kvalitātes kontroli, 2011. gada izdevums, Ņujorka.

(3)  Padomes 1969. gada 8. decembra Direktīva 69/464/EEK par kartupeļu vēža kontroli (OV L 323, 24.12.1969., 1. lpp.).

(4)  Padomes 1993. gada 4. oktobra Direktīva 93/85/EEK par kartupeļu gaišās gredzenpuves kontroli (OV L 259, 18.10.1993., 1. lpp.).

(5)  Padomes 2007. gada 11. jūnija Direktīva 2007/33/EK par kartupeļu cistu nematožu kontroli un ar ko atceļ Direktīvu 69/465/EEK (OV L 156, 16.6.2007., 12. lpp.).

(6)  Padomes 1998. gada 20. jūlija Direktīva 98/57/EK par Ralstonia Solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. apkarošanu (OV L 235, 21.8.1998., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Direktīvas 2002/56/EK I un II pielikumu groza šādi:

1)

direktīvas I pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 1. un 2. punktu aizstāj ar šādu:

“1.

Bāzes sēklas kartupeļi atbilst šādām minimālajām prasībām:

a)

stādījumu oficiālajā pārbaudē konstatēto ar melnkāju slimo augu skaits nepārsniedz 1,0 %;

b)

šķirnei netipisko augu skaits un citu šķirņu piejaukums kopā nepārsniedz 0,1 %, un sēklas kartupeļu ataudzējumā tas kopā nepārsniedz 0,25 %;

c)

sēklas kartupeļu ataudzējumā augu skaits ar vīrusu infekcijas pazīmēm nepārsniedz 4,0 %;

d)

stādījumu oficiālajās pārbaudēs to augu skaits, kam konstatēti kartupeļu mozaīkas simptomi, un to augu skaits, kam konstatēti lapu ritināšanās vīrusa simptomi, kopā nepārsniedz 0,8 %.

2.

Sertificēti sēklas kartupeļi atbilst šādām minimālajām prasībām:

a)

stādījumu oficiālajā pārbaudē konstatēto ar melnkāju slimo augu skaits nepārsniedz 4,0 %;

b)

šķirnei netipisko augu skaits un citu šķirņu piejaukums kopā nepārsniedz 0,5 %, un sēklas kartupeļu ataudzējumā tas kopā nepārsniedz 0,5 %;

c)

sēklas kartupeļu ataudzējumā augu skaits ar vīrusu infekcijas pazīmēm nepārsniedz 10,0 %;

d)

stādījumu oficiālajās pārbaudēs to augu skaits, kam konstatēti kartupeļu mozaīkas simptomi, un to augu skaits, kam konstatēti lapu ritināšanās vīrusa simptomi, kopā nepārsniedz 6,0 %.”;

b)

pielikuma 3. punktu svītro;

c)

pielikuma 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.

pielikuma 1. punkta c) un d) apakšpunktā un 2. punkta c) un d) apakšpunktā noteiktās pielaides piemēro tikai gadījumos, kad vīrusu izraisītu slimību cēlonis ir Eiropā izplatītākie vīrusi.”;

d)

pielikuma 5. un 6. punktu svītro;

e)

pievieno šādu punktu:

“7.

Attiecībā uz bāzes kartupeļiem maksimālais paaudžu skaits ir četras, un attiecībā uz pirmsbāzes kartupeļiem uz lauka un bāzes kartupeļiem kopējais paaudžu skaits ir septiņas paaudzes.

Attiecībā uz sertificētiem sēklas kartupeļiem maksimālais paaudžu skaits ir divas paaudzes.

Gadījumos, kad uz oficiālās etiķetes paaudze nav norādīta, attiecīgos kartupeļus uzskata par piederīgiem maksimālajai konkrētajā kategorijā atļautajai paaudzei.”;

2)

direktīvas II pielikumu aizstāj ar šādu:

“II PIELIKUMS

SĒKLAS KARTUPEĻU PARTIJĀM NOTEIKTĀS MINIMĀLĀS KVALITĀTES PRASĪBAS

Piemaisījumu, bojājumu un slimību pielaides attiecībā uz sēklas kartupeļiem:

1)

zeme un svešķermeņi: 1,0 masas % attiecībā uz bāzes sēklas kartupeļiem un 2,0 masas % attiecībā uz sertificētiem sēklas kartupeļiem;

2)

sausā un slapjā puve kopā, izņemot to, kuru izraisa Synchytrium endobioticum, Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus vai Ralstonia solanacearum: 0,5 masas %, no kuriem slapjā puve – 0,2 masas %;

3)

ārēji bojājumi, piemēram, nepareizas formas vai mehāniski bojāti bumbuļi: 3,0 masas %;

4)

parastais kraupis, kas sedz vairāk nekā trešo daļu no bumbuļu virsmas: 5,0 masas %;

5)

melnais kraupis, kas sedz vairāk nekā 10,0 % no bumbuļu virsmas: 5,0 masas %;

6)

irdenais kraupis, kas sedz vairāk nekā 10,0 % no bumbuļu virsmas: 3,0 masas %;

7)

pārliekas dehidrācijas vai sudrabotā kraupja izraisītas dehidrācijas dēļ sačokurojušies bumbuļi: 1,0 masas %.

Kopējā pielaide 2. līdz 7. punktam: 6,0 masas % attiecībā uz bāzes sēklas kartupeļiem, un 8,0 masas % attiecībā uz sertificētiem sēklas kartupeļiem.”


LĒMUMI

18.12.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 341/56


PADOMES LĒMUMS 2013/768/KĀDP

(2013. gada 16. decembris),

par ES darbībām, ar kurām saskaņā ar Eiropas Drošības stratēģiju atbalsta Ieroču tirdzniecības līguma īstenošanu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 26. panta 2. punktu un 31. panta 1. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

ANO Ģenerālā asambleja 2006. gada 6. decembrī pieņēma Rezolūciju 61/89 “Ceļā uz ieroču tirdzniecības līgumu – vienotu starptautisku standartu izveide parasto ieroču importam, eksportam un nodošanai”, tādējādi sākot ANO līmeņa procesu, lai izstrādātu ieroču tirdzniecības līgumu (ITL process). ANO Ģenerālā asambleja 2009. gada 2. decembrī pieņēma Rezolūciju 64/48 “Ieroču tirdzniecības līgums”, ar ko tā nolēma 2012. gadā sasaukt ANO konferenci par ieroču tirdzniecības līgumu, lai sagatavotu juridiski saistošu instrumentu, kas paredzētu visaugstākos iespējamos kopējos starptautiskos standartus parastu ieroču nodošanas jomā.

(2)

Tā kā 2012. gada jūlijā sarīkotajā ANO konferencē par ieroču tirdzniecības līgumu tam paredzētajā termiņā neizdevās vienoties par noslēguma dokumentu un pēc tam, kad ANO Ģenerālā asambleja 2012. gada 24. decembrī bija pieņēmusi arī Rezolūciju 67/234 A, ANO noslēguma konference par ieroču tirdzniecības līgumu tika sasaukta 2013. gada martā. Tajā izstrādāja līdzsvarotu un plaši atbalstītu līguma tekstu, tomēr konsensu neizdevās panākt trīs ANO dalībvalstu izteikto iebildumu dēļ. Pēc tam šis jautājums tika nodots ANO Ģenerālajai asamblejai, kas 2013. gada 2. aprīlī, balsojot par Rezolūciju A/RES/67/234 B, ar lielu balsu pārsvaru pieņēma Ieroču tirdzniecības līgumu. Vēlāk līgumu atvēra parakstīšanai 2013. gada 3. jūnijā, un tas stāsies spēkā pēc 50. ratifikācijas. Visas Savienības dalībvalstis minēto līgumu ir parakstījušas.

(3)

Padome 2006. gada 11. decembra, 2007. gada 10. decembra, 2010. gada 12. jūlija un 2012. gada 25. jūnija secinājumos pauda stingru apņemšanos sekmēt jaunu juridiski saistošu starptautisku instrumentu, ar kuru būtu jāpanāk visaugstākie iespējamie kopējie starptautiskie standarti, lai regulētu parasto ieroču likumīgu tirdzniecību, un kuram vajadzētu attiekties uz visām valstīm, un tādēļ tas varētu būt vispārējs.

(4)

Lai veicinātu ITL procesa pieejamību un atbilstību, Padome pieņēma Lēmumu 2009/42/KĀDP (1) un Lēmumu 2010/336/KĀDP (2), kuros tika atbalstīta inter alia virkne reģionālu semināru visā pasaulē. Pēc ANO 2012. gada jūlija konferences, kurā neizdevās panākt rezultātu, Savienības nepārtrauktās darbības ieroču tirdzniecības līguma atbalstam tika papildinātas ar Padomes Lēmumu 2013/43/KĀDP (3).

(5)

Tagad prioritāte ir atbalstīt līguma drīzu stāšanos spēkā un pilnīgu īstenošanu. Saskaņā ar savu agrīno apņēmību atbalstīt ITL procesu, tagad Savienība var sniegt ievērojamu devumu minētā mērķa sasniegšanai, jo īpaši balstoties uz savu ilgtermiņa pieredzi, finansējot eksporta kontroles palīdzību un informēšanas pasākumus. Tā kā ieroči un divējāda lietojuma atļauju izsniegšana ES joprojām ir valstu atbildībā, speciālās zināšanas par eksporta kontroli, kuras izmanto Savienības finansētās palīdzības un informēšanas programmās ir lielā mērā atkarīgas no dalībvalstīm. Tādēļ, lai Savienības eksporta kontroles palīdzības un informēšanas darbības būtu sekmīgas, dalībvalstīm jānodrošina eksperti, kas uzturēs Savienības programmas.

(6)

Ieroču eksporta kontroles jomā Savienības palīdzības un informēšanas darbības tika īstenotas saskaņā ar Padomes Vienoto rīcību 2008/230/KĀDP (4), Padomes Lēmumu 2009/1012/KĀDP (5) un Padomes Lēmumu 2012/711/KĀDP (6). Paveiktās darbības bija vērstas uz vairākām trešām valstīm Savienības tuvos kaimiņos, un to mērķis bija stiprināt šo valstu ieroču eksporta kontroli un panākt lielāku atbildību un pārredzamību.

(7)

Turklāt Savienība ir ilglaicīga palīdzības sniedzēja eksporta kontroles jomā attiecībā uz divējāda lietojuma precēm atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 1717/2006 (7), ar kuru tika izveidots stabilitātes instruments, ar ko nodrošina palīdzību, lai izstrādātu juridisko regulējumu un iestāžu spējas izveidot un īstenot efektīvas divējāda lietojuma preču eksporta kontroles, tostarp reģionālas sadarbības pasākumus. Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome 2004. gada 28. aprīlī pieņēma Rezolūciju 1540 (2004) (“ANO DP Rezolūcija 1540 (2004)”), ar ko reglamentē ar masu iznīcināšanas ieročiem saistītu preču efektīvu nodošanas kontroli. Savienība ir atbalstījusi ANO DP Rezolūcijas 1540 (2004) īstenošanu, jo īpaši ar Padomes Vienoto rīcību 2006/419/KĀDP (8), Padomes Vienoto rīcību 2008/368/KĀDP (9) un Padomes Lēmumu 2013/391/KĀDP (10), un – attiecībā uz ANO DP Rezolūcijas 1540 (2004) eksporta kontroles dimensiju – ar ES divējāda lietojuma preču eksporta kontroles palīdzības programmām.

(8)

Papildus konkrētai palīdzībai ieroču eksporta kontroles jomā, pašas kontroles, kas izstrādātas, lai īstenotu ANO DP Rezolūciju 1540 (2004), un izstrādātas atbilstīgi Savienības divējāda lietojuma preču eksporta kontroles palīdzības programmām, veicina kopējās spējas efektīvi īstenot Ieroču tirdzniecības līgumu, jo daudzos gadījumos tiesību akti, administratīvās procedūras un aģentūras, kas atbild par divējāda lietojuma preču eksporta kontroli, ir tās pašas, kas saistītas ar parasto ieroču eksporta kontroli. Tādējādi palīdzība, ko sniedz divējāda lietojuma preču jomā, sekmē ieroču eksporta kontroles spējas. Tāpēc ir svarīgi nodrošināt ciešu koordināciju starp divējāda lietojuma preču eksporta kontroles darbībām un darbībām, ar ko atbalsta Ieroču tirdzniecības līguma īstenošanu.

(9)

Ņemot vērā minēto vēlamo koordināciju ar citās atbilstīgās jomās sniegto eksporta kontroles palīdzību, ar šo lēmumu atbalstīto darbību mērķis ir stiprināt ieroču nodošanas kontroles spējas vairākās saņēmējās valstīs, lai atbalstītu efektīvu un iedarbīgu Ieroču tirdzniecības līguma īstenošanu. Tā kā Līguma iedarbība būs atkarīga no tā, cik vispārēji piemērojama tā ir, un no tās ievērošanas pakāpes, būtu jāatbalsta arī informēšanas un informētības veicināšanas darbības ar mērķi sekmēt attiecīgo ieinteresēto personu un citu trešo valstu atbalstu līgumam, kā arī mudināt interesi par tā īstenošanu.

(10)

Lēmuma 2009/1012/KĀDP un Lēmuma 2012/711/KĀDP tehnisko īstenošanu Padome ir uzticējusi Vācijas Federālajam ekonomikas un eksporta kontroles birojam (turpmāk “BAFA”). Tas sekmīgi organizēja visas darbības, kas bija paredzētas Padomes Lēmumā 2009/1012/KĀDP. Turklāt BAFA ir saskaņā ar “stabilitātes instrumentu”, finansēto eksporta kontroļu un divējāda lietojuma preču projektu īstenošanas aģentūra. Ņemot vērā minēto, izvēle noteikt BAFA par īstenošanas aģentūru Savienības darbībām, ar ko atbalsta Ieroču tirdzniecības līguma īstenošanu trešās valstīs, ir pamatota, jo BAFA ir pārbaudīta pieredze, kvalifikācijas un vajadzīgās speciālās zināšanas par visu attiecīgo Savienības eksporta kontroļu darbību loku gan divējāda lietojuma preču, gan ieroču eksporta kontroles jomās. Izvēloties BAFA, tiks atvieglota sinerģiju apzināšana starp darbībām divējāda lietojuma preču un ar ieročiem saistīta eksporta kontroles jomā, lai nodrošinātu to, ka ar Ieroču tirdzniecības līgumu saistītā palīdzība lietderīgi papildina palīdzību, ko jau sniedz saskaņā ar pastāvošajām divējāda lietojuma preču un eksporta kontroles palīdzības programmām,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Nolūkā atbalstīt Ieroču tirdzniecības līguma (“ITL”) drīzu stāšanos spēkā un īstenošanu, Savienība veic darbības, kurām ir šādi mērķi:

pēc attiecīgo valstu lūguma atbalstīt vairākas valstis ar mērķi stiprināt to ieroču nodošanas kontroles sistēmas, lai tās būtu spējīgas īstenot ITL;

valstu un reģionālā mērogā palielināt attiecīgo valstu un reģionālo iestāžu un ieinteresēto pilsoniskās sabiedrības daļu informētību un atbildību par ITL, lai tās vairāk iesaistītos ITL īstenošanā.

2.   Lai sasniegtu 1. punktā minētos mērķus, Savienība īsteno šādas projektu darbības:

a)

palīdzēt saņēmējām valstīm attiecīgos gadījumos izstrādāt, atjaunināt un īstenot attiecīgus tiesību aktus un administratīvus pasākumus ar nolūku ieviest un pilnveidot efektīvu ieroču eksporta kontroles sistēmu, kas atbilst ITL prasībām;

b)

stiprināt saņēmēju valstu atļauju izsniedzēju un tiesībaizsardzības amatpersonu speciālās zināšanas un spējas, jo īpaši izmantojot paraugprakses apmaiņu, apmācības un piekļuvi attiecīgiem informācijas avotiem, lai nodrošinātu ieroču nodošanas kontroļu pienācīgu īstenošanu un izpildi;

c)

pamatojoties uz ITL pārredzamības prasībām, sekmēt starptautiskās ieroču tirdzniecības pārredzamību;

d)

veicināt ITL noteikumu pastāvīgu ievērošanu saņēmējās valstīs, iesaistot attiecīgas valstu un reģionālas ieinteresētās personas, piemēram, valstu parlamentus, kompetentas reģionālas organizācijas un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus, kuri ilgtermiņā ir ieinteresēti pārraudzīt efektīvu ITL īstenošanu;

e)

sekmēt plašāku interesi par ITL, sazinoties ar valstīm, kas nav izrādījušas interesi par ITL, nolūkā atbalstīt tā vispārēju piemērošanu.

Pielikumā ir dots sīki izklāstīts šajā punktā minēto projekta darbību apraksts.

2. pants

1.   Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos (“Augstais pārstāvis”) ir atbildīgs par šā lēmuma īstenošanu.

2.   Lēmuma 1. panta 2. punktā minēto projekta darbību tehnisko īstenošanu veic Vācijas Federālais ekonomikas un eksporta kontroles birojs (BAFA).

3.   BAFA savus uzdevumus veic Augstā pārstāvja atbildībā. Šajā nolūkā Augstais pārstāvis ar BAFA noslēdz vajadzīgās vienošanās.

3. pants

1.   Finanšu atsauces summa 1. panta 2. punktā minēto projektu darbību īstenošanai ir EUR 5 200 000. Visa projekta kopējais aplēstais budžets ir EUR 6 445 000. Minētā aplēstā budžeta daļu, ko nesedz atsauces summa, nodrošina ar Vācijas Federatīvās Republikas valdības līdzfinansējumu.

2.   Izdevumus, ko finansē no šā panta 1. punktā minētās atsauces summas, pārvalda saskaņā ar procedūrām un noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam.

3.   Komisija pārrauga 1. punktā minētos izdevumu pienācīgu pārvaldību. Šajā nolūkā Komisija noslēdz dotācijas nolīgumu ar BAFA. Šādā nolīgumā paredz, ka BAFA nodrošina Savienības ieguldījuma apjomam atbilstīgu pamanāmību.

4.   Šā panta 3. punktā minēto dotācijas nolīgumu Komisija cenšas noslēgt, cik drīz vien iespējams pēc šā lēmuma stāšanās spēkā. Tā ziņo Padomei par jebkādām grūtībām šajā procesā, kā arī par dotācijas nolīguma noslēgšanas dienu.

4. pants

1.   Augstais pārstāvis ziņo Padomei par šā lēmuma īstenošanu, pamatojoties uz BAFA sagatavotiem regulāriem ziņojumiem. Minētie ziņojumi ir Padomes veiktā izvērtējuma pamatā.

2.   Komisija sniedz informāciju par 1. panta 2. punktā minēto projektu darbību īstenošanas finanšu aspektiem.

5. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Tas zaudē spēku 36 mēnešus pēc 3. panta 3. punktā minētā dotācijas nolīguma noslēgšanas. Tomēr, ja pirms minētās dienas šāds dotācijas nolīgums nav noslēgts, tas zaudē spēku (2014. gada 17. jūnijs).

Briselē, 2013. gada 16. decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

C. ASHTON


(1)  Padomes Lēmums 2009/42/KĀDP (2009. gada 19. janvāris) par atbalstu ES darbībām, aicinot trešās valstis parakstīt ieroču tirdzniecības līgumu Eiropas drošības stratēģijas sistēmā (OV L 17, 22.1.2009., 39. lpp.).

(2)  Padomes Lēmums 2010/336/KĀDP (2010. gada 14. jūnijs) par ES darbībām, saskaņā ar Eiropas Drošības stratēģiju atbalstot ieroču tirdzniecības līgumu (OV L 152, 22.1.2010., 14. lpp.).

(3)  Padomes Lēmums 2013/43/KĀDP (2013. gada 22. janvāris) par turpmākām Savienības darbībām, saskaņā ar Eiropas Drošības stratēģiju atbalstot ieroču tirdzniecības līguma sarunas (OV L 20, 23.1.2013., 53. lpp.).

(4)  Padomes Vienotā rīcība 2008/230/KĀDP (2008. gada 17. marts) par atbalstu ES darbībām, lai veicinātu ieroču eksporta kontroli un ES Rīcības kodeksā attiecībā uz ieroču eksportu ietvertos principus un kritērijus trešās valstīs (OV L 75, 18.3.2008., 81. lpp.).

(5)  Padomes Lēmums 2009/1012/KĀDP ( 2009. gada 22. decembris ) par atbalstu ES darbībām, lai trešās valstīs veicinātu ieroču eksporta kontroli un principus un kritērijus, kas iekļauti Kopējā nostājā 2008/944/KĀDP (OV L 348, 29.12.2009., 16. lpp.).

(6)  Padomes Lēmums 2012/711/KĀDP (2012. gada 19. novembris) par atbalstu Savienības darbībām, lai trešās valstīs veicinātu ieroču eksporta kontroli un Kopējās nostājas 2008/944/KĀDP principus un kritērijus (OV L 321, 20.11.2012., 62. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1717/2006 (2006. gada 15. novembris), ar ko izveido Stabilitātes instrumentu (OV L 327, 24.11.2006., 1. lpp.).

(8)  Padomes Vienotā rīcība 2006/419/KĀDP (2006. gada 12. jūnijs) atbalstot Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūcijas 1540 (2004) īstenošanu un īstenojot ES Stratēģiju masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai (OV L 165, 17.6.2006., 30. lpp.).

(9)  Padomes Vienotā rīcība 2008/368/KĀDP (2008. gada 14. maijs), atbalstot Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūcijas 1540 (2004) īstenošanu un īstenojot ES Stratēģiju masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai (OV L 127, 15.5.2008., 78. lpp.).

(10)  2013/391/CFSP: Padomes Lēmums 2013/391/KĀDP (2013. gada 22. jūlijs), atbalstot Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūcijas 1540 (2004) par masu iznīcināšanas ieroču un to nogādes līdzekļu neizplatīšanu praktisku īstenošanu (OV L 198, 23.7.2013., 40. lpp.).


PIELIKUMS

PROJEKTA DARBĪBAS, KAS MINĒTAS 1. PANTA 2. PUNKTĀ

1.   Priekšvēsture un KĀDP atbalsta pamatojums

Šis lēmums ir balstīts uz iepriekšējiem Padomes lēmumiem, ar ko atbalsta ANO procesu ieroču tirdzniecības līguma izstrādei un sekmē atbildīgāku un pārredzamāku ieroču eksporta kontroles sistēmu izstrādi trešās valstīs (1). ANO Ģenerālā asambleja 2013. gada 2. aprīlī pieņēma minēto līgumu, un 2013. gada 3. jūnijā tas tika darīts pieejams parakstīšanai.

Līguma deklarētais priekšmets ir “izveidot augstākos iespējamos kopējos starptautiskos standartus, lai regulētu parasto ieroču starptautisko tirdzniecību vai uzlabotu tās regulējumu, novērst un izskaust parasto ieroču nelikumīgu tirdzniecību un novērst to novirzīšanu”. Tā deklarētais mērķis ir “sniegt ieguldījumu starptautiskā un reģionālā miera, drošības un stabilitātes nodrošināšanā, mazināt cilvēku ciešanas un veicināt līgumslēdzēju valstu sadarbību, pārredzamību un atbildīgu rīcību parasto ieroču starptautiskajā tirdzniecībā, tādējādi vairojot līgumslēdzēju valstu savstarpējo uzticēšanos”. Līguma priekšmets un mērķis tādējādi ir savietojami ar Savienības vispārējiem centieniem attiecībā uz ārpolitiku un drošības politiku, kas noteikts Līguma par Eiropas Savienību 21. pantā un sīkāk precizēts Eiropas Drošības stratēģijā.

Pēc Ieroču tirdzniecības līguma pieņemšanas ANO Ģenerālajā asamblejā Savienība ir identificējusi trīs galvenos pārbaudījumus saistībā ar nolīgumu: nodrošināt tā drīzu stāšanos spēkā, nodrošināt tā efektīvu īstenošanu un, visbeidzot, rīkoties, lai panāktu vispārēju piemērošanu. Palīdzība eksporta kontroles jomā un informēšanas pasākumi ir svarīgi, lai risinātu minētos pārbaudījumus, un tāpēc tie ir šā lēmuma pamatelementi.

Attiecībā uz palīdzību eksporta kontroles jomā šajā lēmumā ir paredzēts izstrādāt vairākas specializētas palīdzības programmas, ar kurām saņēmējām valstīm palīdzēs izpildīt ITL prasības tām pielāgotā un padziļinātā veidā. Palīdzība tiks nodrošināta atbilstīgi palīdzības ceļvedim, par ko vienosies ar saņēmējām valstīm, kuras precizēs rīcības prioritātes, nodrošinās vietējo atbildību un norādīs apņemšanos ratificēt līgumu.

Papildus specializētas palīdzības programmām šajā lēmumā ir paredzētas ad hoc palīdzības darbības, ar ko papildinās specializētas palīdzības programmas, kuras vērstas uz citām saņēmējām valstīm, kam ir nedaudzas un ļoti konkrētas vajadzības. Minētās ad hoc palīdzības darbības dos Savienībai iespēju elastīgi un atsaucīgi pievērsties palīdzības lūgumiem.

Lai veicinātu saņēmēju valstu ieroču nodošanas kontroles centienu ilgtermiņa noturību, šī lēmuma mērķis ir iesaistīt ieinteresētās personas, piemēram, valstu parlamentus, kompetentas reģionālas organizācijas un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus, kuri ilgtermiņā ir ieinteresēti pārraudzīt efektīvu ITL īstenošanu.

Visbeidzot, attiecībā uz ITL vispārēju piemērošanu, šajā lēmumā ir ietverti informēšanas aspekti, kuru mērķis ir iesaistīt visas attiecīgās valstis. Izdarītā izvēle ir sazināties ar minētajām valstīm, izmantojot to kompetento reģionālo organizāciju ietekmi, kurās minētās valstis piedalās un kuras veic ar ieroču nodošanas kontroli saistītas darbības.

Tādējādi šajā lēmumā ir nodrošināts vispusīgs palīdzības un informēšanas darbību kopums, lai pienācīgi pārvarētu minētos trīs konstatētos pārbaudījumus. Aktīva pievēršanās minētajiem pārbaudījumiem atbilst Savienības un tās dalībvalstu ilgtermiņa apņēmībai atbalstīt Ieroču tirdzniecības līgumu.

2.   Vispārīgie mērķi

Šā lēmuma galvenais mērķis ir pēc attiecīgo valstu lūguma atbalstīt vairākas valstis ar mērķi stiprināt to ieroču nodošanas kontroles sistēmas, lai tās būtu spējīgas efektīvi īstenot ITL. Saistībā ar šo lēmumu izstrādātos palīdzības centienus vēlāk izmantotu plašākā kontekstā, iesaistot attiecīgās ieinteresētās personas un veicot informēšanas pasākumus citās valstīs. Konkrēti ar Savienības darbību nodrošinās to, ka:

a)

tiek stiprinātas saņēmēju valstu ieroču nodošanas kontroles spējas;

b)

tiek palielināta to attiecīgo ieinteresēto personu, piemēram, kompetento reģionālo organizāciju, valstu parlamentu un pilsoniskās sabiedrības pārstāvju, informētība un atbildība, kuri ir ilgtermiņā ieinteresēti nodrošināt līguma īstenošanas efektivitāti;

c)

tiek veikti informēšanas pasākumi attiecībā uz citām valstīm, lai atbalstītu līguma vispārēju piemērošanu.

3.   Projekta darbību apraksts

3.1.   Izmantojamo ekspertu saraksta izveide

3.1.1.   Projekta mērķis

Izmantojamo ekspertu saraksta izveides mērķis ir īstenošanas aģentūrai nodrošināt labi identificētus, kompetentus un uzticamus resursus, lai varētu pienācīgi reaģēt uz palīdzības lūgumiem un pēc tam atbalstīt attiecīgās palīdzības darbības. Šāda saraksta izveide ir paredzēta arī, lai mudinātu dalībvalstu eksporta kontroles aģentūras izraudzīties attiecīgus ekspertus, jo to pieejamība un iesaiste palīdzības darbībās būs ļoti būtiska, lai minētās darbības būtu iespējams īstenot.

3.1.2.   Projekta apraksts

Īstenošanas aģentūra izveidos izmantojamo ekspertu sarakstu. Minētie eksperti veiks palīdzības darbības, kas izstrādātas saņēmējām valstīm, ņemot vērā ekspertu zināšanu jomas un vajadzības, ko apzinājušas saņēmējas valstis vai kas apzinātas sadarbībā ar tām.

Īstenošanas aģentūrai ekspertu atlasē būtu jānodrošina lielākā iespējamā ģeogrāfiskā pārstāvniecība. Tai būtu jāizmanto arī atbilstīgi un pieejami eksperti no citām Savienības eksporta kontroles aģentūrām. Tam būtu jāveicina tādu ekspertu piedalīšanās, kuri nāk no valstīm, kas nesen ir sekmīgi izstrādājušas valstu ieroču nodošanas kontroles sistēmas, tostarp tās, kuras ir izstrādātas saistībā ar saņemto starptautisko palīdzību.

Kopējam izmantojamo ekspertu saraksta speciālo zināšanu apjomam būtu pilnīgi jāaptver valsts ieroču nodošanas kontroles sistēmas darbība; jo īpaši juridiskie aspekti, atļauju izsniegšana, muita/tiesībaizsardzība, informētība, kriminālvajāšana/sankcijas, ziņošana/pārredzamība.

3.2.   Pielāgotas valsts palīdzības programmas, kas veiktas saskaņā ar palīdzības ceļvedi

3.2.1.   Projekta mērķis

Specializētas palīdzības programmu un ar tām saistīto ceļvežu mērķis ir stiprināt saņēmēju valstu spējas vispusīgā un noturīgā veidā izpildīt ITL prasības. Ceļvedis saņēmējai valstij nodrošinās paredzamību attiecībā uz to, kas ir plānots palīdzības ziņā, un tajā būs izklāstīti uzlabojumi, ko valsts var sagaidīt savās nodošanas kontroles spējās.

3.2.2.   Projekta apraksts

Tiks izveidotas maksimums divpadsmit saņēmējām valstīm paredzētas valsts palīdzības programmas. Pirmajos divos lēmuma īstenošanas gados tiks uzsāktas ne vairāk kā desmit īstenošanas palīdzības programmas, lai Savienībai būtu iespējams reaģēt uz papildu lūgumiem pēc palīdzības, kas iesniegti vēlākā posmā.

Specializētās palīdzības programmas būtu jāizstrādā atbilstīgi turpmāk minētajiem soļiem:

a)

lūgums palīdzēt īstenot ITL (ko trešā valsts ir iesniegusi īstenošanas aģentūrai). Minētajam lūgumam vajadzētu būt pēc iespējas pamatotam, ideālajā variantā jau norādot konkrētas jomas, kurās šo palīdzību ir paredzēts sniegt. Attiecīgā gadījumā lūguma iesniedzējai valstij vajadzētu norādīt arī to, kādu palīdzību tā ir iepriekš saņēmusi un šobrīd saņem no citiem palīdzības sniedzējiem, un sniegt informāciju par tās ITL valsts īstenošanas stratēģiju;

b)

balstoties uz lūguma pamatotības pakāpi un 5.1. nodaļā izklāstītajiem kritērijiem, Augstais pārstāvis sadarbībā ar Parasto ieroču eksporta jautājumu darba grupu (COARM) un īstenošanas aģentūru lems par lūguma iesniedzējas valsts atbilstību;

c)

ja lūgums pēc palīdzības tiek novērtēts pozitīvi, īstenošanas aģentūra organizēs novērtēšanas ekspertu vizīti. Tās pamatā vajadzētu būt ciešai saziņai starp īstenošanas aģentūru un trešo valsti, kura lūdz palīdzību, un tajā būtu jāiekļauj daži no visatbilstošākajiem ekspertiem, kas izraudzīti no 3.1. nodaļā minētā izmantojamo ekspertu saraksta.

Novērtēšanas ekspertu vizīti, ja iespējams, sagatavo, izmantojot anketas un esošās informācijas apkopojumu; tajā iekļauj tās valsts vajadzību un prioritāšu sākotnējo novērtējumu, kura lūdz palīdzību. Tā jo īpaši ļaus ar valsti, kura lūdz palīdzību, precizēt to, kas ir nepieciešams, lai efektīvi īstenotu ITL, kā arī ļaus salīdzināt minētās vajadzības ar esošajiem attiecīgās valsts ieroču nodošanas kontroles resursiem Šīs sākotnējās novērtēšanas ekspertu vizītes ietvaros tiks vienkopus pulcētas visas attiecīgās vietējās aģentūras un ieinteresētās personas, kā arī tiks apzināti motivēti un uzticami vietējie partneri;

d)

pamatojoties uz novērtēšanas ekspertu vizītes rezultātiem, īstenošanas aģentūra izstrādās palīdzības ceļvedi. Izstrādājot šādu palīdzības ceļvedi, īstenošanas aģentūra ņems vērā jebkādu ar ITL saistīto palīdzību, ko, iespējams, sniedz citas organizācijas. Gadījumos, kad valsts, kura lūdz palīdzību, jau ir izstrādājusi ITL valsts īstenošanas stratēģiju, īstenošanas aģentūra arī nodrošinās Savienības palīdzības ceļveža saskaņotību ar minēto valsts īstenošanas stratēģiju;

e)

par novērtēšanas ekspertu vizītes rezultātiem un no tās izrietošo palīdzības ceļveža projektu tiks speciāli ziņots Komisijai saistībā ar parasto finanšu un aprakstošo ziņojumu, kā paredzēts šā lēmuma 3. pantā;

f)

palīdzības ceļveža projektu darīs zināmu saņēmējai valstij, lai saņemtu tās apstiprinājumu. Šo ceļvedi pielāgos saņēmējai valstij, un tajā apzinās ar palīdzību saistītās prioritātes;

g)

ceļvedi īstenos, iesaistot no izmantojamo ekspertu saraksta izvēlētus attiecīgos ekspertus un –vajadzības gadījumā – iesaistot citas ieinteresētās personas.

Atkarībā no attiecīgās saņēmējas valsts konkrētajām vajadzībām ceļveža izstrāde balstīsies uz ierasto piecu pīlāru pieeju, ko tradicionāli izmanto ar tirdzniecības kontroli saistītas stratēģiskās palīdzības jomā (juridiskie aspekti, atļauju izsniegšana, muita/tiesībaizsardzība, informētība un sankcijas/kriminālvajāšana). Papildus minētajām piecām standarta jomām, maksimāla uzmanība tiks veltīta ziņošanai un pārredzamībai.

Virkne palīdzības instrumentu jo īpaši ietvers tiesību aktu pārskatīšanu, apmācību seminārus, darbseminārus, mācību braucienus, kā arī tīmekļa rīku un informācijas avotu izmantošanu. Minētos palīdzības instrumentus īstenošanas aģentūra izraudzīsies atbilstoši konkrētajām vajadzībām un prioritātēm, kas apzinātas novērtēšanas ekspertu vizītē, un saskaņā ar apstiprināto ceļvedi. Palīdzības ceļvedī būtu skaidri jānorāda un jāpamato tie palīdzības instrumenti, kas izvēlēti, lai pienācīgi reaģētu uz palīdzības lūgumu.

3.3.    Ad hoc individuālās palīdzības darbsemināri

3.3.1.   Projekta mērķis

Ad hoc individuālās palīdzības darbsemināru mērķis ir nostiprināt saņēmēju valstu ieroču nodošanas kontroles spējas, lai mērķtiecīgā un piemērotā veidā varētu izpildīt ITL prasības. Minētās ad hoc palīdzības darbības ļaus Savienībai elastīgi un atsaucīgi reaģēt uz tiem lūgumiem pēc palīdzības, kuros norādīta konkrēta vajadzība, kas ir būtiska ITL efektīvai īstenošanai.

3.3.2.   Projekta apraksts

Konkrētām saņēmējām valstīm tiek rīkoti maksimums desmit divu dienu darbsemināri, lai tādējādi reaģētu uz mērķtiecīgiem lūgumiem pēc palīdzības un pausto ieinteresētību sekmēt vienu vai vairākas ar ieroču nodošanas kontroles sistēmu saistītas konkrētas jomas.

Minētajos darbsemināros tiks sniegta ierobežota individuālā un īpaši pielāgota palīdzība, un tajos pievērsīsies lūguma iesniedzējas valsts izvirzītajam(-iem) konkrētajam(-iem) jautājumam(-iem), piemēram, ar nodošanas kontroli saistītu tiesību aktu pārskatīšana, labākā ziņošanas prakse, informācijas avoti, kuriem ir būtiska nozīme ITL riska novērtējuma kritēriju izmantošanā, galīgā izmantojuma kontroles pasākumi un dokumentācija. Tie notiks saņēmējās valstīs, un īpašās zināšanas tajās sniegs eksperti, kas izraudzīti no 3.1. nodaļā minētā izmantojamo ekspertu saraksta.

Par palīdzības lūgumu saņemšanu būs atbildīga īstenošanas aģentūra; tā par šiem lūgumiem ziņos Augstajam pārstāvim, kurš, apspriežoties ar COARM, izlems, kā uz tiem reaģēt. Veicot novērtējumu, Augstais pārstāvis jo īpaši ņems vērā 5.1. nodaļā izklāstītos kritērijus, lūguma pareizību un to, kā tajā izklāstīts konkrētais(-ie) jautājums(-i), kā arī ievēros ģeogrāfisko līdzsvaru.

3.4.   Iespēja specializētās palīdzības programmu resursus nodot ad hoc palīdzības darbsemināriem

Ja netiek sasniegts tādu pilnvērtīgo specializētās palīdzības programmu maksimālais skaits, kuras minētas 3.2. nodaļā, tad 3.3. nodaļā paredzēto darbsemināru skaitu varētu palielināt līdz divdesmit.

Augstais pārstāvis un Komisija sadarbībā ar COARM reizi sešos mēnešos pārskatīs stāvokli saistībā ar specializētās palīdzības programmām, lai izvērtētu iespējas palielināt individuālās palīdzības darbsemināru skaitu proporcionāli nesasniegtajam specializētās palīdzības programmu skaitam.

3.5.   To valstu konference, kuras izmanto ar ITL saistītās palīdzības darbības

3.5.1.   Projekta mērķis

Konferences mērķis ir vēl vairāk palielināt to attiecīgo ieinteresēto personu, piemēram, kompetento reģionālo organizāciju, valstu parlamentu un pilsoniskās sabiedrības pārstāvju, informētību un atbildību, kuri ir ilgtermiņā ieinteresēti nodrošināt līguma īstenošanas efektivitāti.

3.5.2.   Projekta apraksts

Projekts tiks organizēts kā divu dienu konference, kas jāorganizē laikā, kad šā lēmuma īstenošana tuvosies beigām. Šī konference vienkopus pulcēs to valstu attiecīgos pārstāvjus, kuras ir izmantojušas 3.2. nodaļā minētās specializētās palīdzības programmas un 3.3. nodaļā minētās ad hoc palīdzības darbības.

Minētā konference sekmēs saņēmēju valstu pieredzes apmaiņu, tajā tiks sniegta informācija par šo valstu nostāju saistībā ar ITL un par ITL ratifikācijas un īstenošanas statusu, kā arī sekmēs attiecīgās informācijas apmaiņu ar valstu parlamentu un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem.

Tādēļ šajā konferencē būtu jāpiedalās:

saņēmēju valstu diplomātiem un militāro/aizsardzības spēku personālam, jo īpaši no iestādēm, kas atbild par valsts politiku saistībā ar ITL;

saņēmēju valstu tehniskajam un tiesībaizsardzības personālam, jo īpaši no iestādēm, kuras izdod atļaujas, un no muitas, kā arī tiesībaizsardzības amatpersonām;

pārstāvjiem no valsts, reģionālām un starptautiskām organizācijām, kuras ir iesaistītas palīdzības sniegšanā, kā arī to valstu pārstāvjiem, kuras ir ieinteresētas sniegt vai saņemt ar tirdzniecības kontroli saistītu stratēģisko palīdzību;

attiecīgu nevalstisko organizāciju (NVO), ideju laboratoriju, valstu parlamentu un nozares pārstāvjiem.

Ir paredzams, ka konferencē piedalīsies līdz pat 80 pārstāvju. Augstais pārstāvis, pamatojoties uz īstenošanas aģentūras iesniegto priekšlikumu un apspriežoties ar COARM, noteiks konferences norises vietu un uzaicināto valstu un organizāciju galīgo sarakstu.

3.6.   Reģionāli semināri

3.6.1.   Projekta mērķis

Reģionālie semināri palīdzēs vērsties arī pie citām valstīm nolūkā atbalstīt līguma vispārēju piemērošanu. Ar tiem tiks arī atbalstīta reģionālo mērķorganizāciju turpmāka iesaiste ITL un to ieinteresētība ITL veicināšanā visās to attiecīgajās dalībvalstīs.

3.6.2.   Projekta apraksts

Projekts tiks organizēts kā pieci divu dienu semināri, kuros galvenā uzmanība tiks pievērsta stāvoklim attiecībā uz ITL spēkā stāšanās procesu un ar to saistītajiem īstenošanas jautājumiem.

Semināri ļaus valstīm, kuras izmanto ar ieroču nodošanas kontroli saistītās palīdzības darbības, apmainīties ar viedokļiem un pieredzi un izvērtēt to, kā šāda palīdzība ir saistīta ar darbībām, kuras veic to attiecīgā reģionālā organizācija. Tajos īpaša uzmanība tiks pievērsta arī:

pieredzei un iespējām, ko saistībā ar ieroču nodošanas kontroles sistēmu izstrādi un attīstīšanu sniedz jaunattīstības valstu sadarbība;

ITL papildināmībai ar citiem attiecīgiem ANO instrumentiem, jo īpaši ar ANO Rīcības programmu par kājnieku ieroču un vieglo ieroču nelikumīgas tirdzniecības novēršanu, apkarošanu un izskaušanu visos aspektos.

Semināri notiks pirmajos astoņpadsmit Padomes lēmuma īstenošanas mēnešos, un tie būs paredzēti turpmāk minētajām reģionālajām organizācijām un to attiecīgajām dalībvalstīm:

Apvienoto Nāciju Organizācijas Āzijas un Klusā okeāna reģiona valstu Reģionālais miera un atbruņošanās centrs (UNRCPD);

Apvienoto Nāciju Organizācijas Āfrikas Reģionālais miera un atbruņošanās centrs (UNREC);

Apvienoto Nāciju Organizācijas Dienvidamerikas un Karību jūras reģiona valstu Reģionālais miera, atbruņošanās un attīstības centrs (UNLIREC);

Rietumāfrikas valstu ekonomikas kopiena (ECOWAS);

Eiropas Drošības un sadarbības organizācija (EDSO).

Ja iespējams, seminārus būtu vēlams rīkot valstī, kura izmanto specializētās palīdzības programmu. Tomēr, ja tas nav iespējams, norises vieta būtu jānosaka Augstajam pārstāvim, apspriežoties ar COARM.

Reģionālajos semināros vajadzētu piedalīties:

a)

reģiona valstu diplomātiem un militāro/aizsardzības spēku personālam, jo īpaši no iestādēm, kas atbild par valsts politiku saistībā ar ITL;

b)

reģiona valstu tehniskajam un tiesībaizsardzības personālam, jo īpaši no iestādēm, kuras izsniedz atļaujas, un no muitas, kā arī tiesībaizsardzības amatpersonām;

c)

starptautisku un reģionālu organizāciju, reģionālu NVO, ideju laboratoriju, valstu parlamentu un vietēju/reģionālu nozaru pārstāvjiem;

d)

valstu un starptautiskiem tehniskajiem ekspertiem ieroču nodošanas kontroles jautājumos, tostarp Savienības ekspertiem un nozares pārstāvjiem.

Ir paredzams, ka katrā seminārā piedalīsies līdz pat 70 pārstāvju.

4.   Saikne ar citām palīdzības darbībām, kurām ir būtiska nozīme attiecībā uz eksporta kontroli

4.1.   Saskaņošana ar citām Savienības eksporta kontroles palīdzības darbībām

Pamatojoties uz pieredzi, kas gūta iepriekšējās darbībās, un uz darbībām, kuras pašlaik īsteno eksporta kontroles palīdzības jomā gan attiecībā uz divējāda lietojuma precēm, gan parastajiem ieročiem, sniedzot ar ITL saistītu palīdzību trešām valstīm, būtu jācenšas panākt pēc iespējas lielāku sinerģiju un papildināmību, lai nodrošinātu Savienības veikto darbību iespējami lielāku efektivitāti un saskaņotību un izvairītos no nevajadzīgas dublēšanās.

4.2.   Saskaņošana ar citām attiecīgām palīdzības darbībām

Īstenošanas aģentūrai maksimāla uzmanība būtu jāvelta arī ar ITL saistītajām darbībām, kuras veic saskaņā ar ANO Rīcības programmu par kājnieku ieroču un vieglo ieroču nelikumīgas tirdzniecības novēršanu, apkarošanu un izskaušanu visos aspektos un tās Īstenošanas atbalsta sistēmu (PoA-ISS), ANO DP Rezolūciju 1540/2004 un ANO Ieguldījumu mehānismu, ar ko atbalsta sadarbību ieroču noregulējuma jomā (UNSCAR). Īstenošanai aģentūrai vajadzības gadījumā būtu jāsadarbojas ar šiem palīdzības sniedzējiem, lai izvairītos no centienu dublēšanās un nodrošinātu pēc iespējas lielāku saskaņotību un papildināmību.

4.3.   Jaunattīstības valstu sadarbības veicināšana eksporta kontroles jomā, izmantojot attiecīgus Savienības instrumentus

Projekta mērķis ir arī tajās valstīs, kuras saņem palīdzību saskaņā ar šo lēmumu, palielināt informētību par Savienības instrumentiem, ar kuriem iespējams atbalstīt jaunattīstības valstu sadarbību eksporta kontroles jomā. Šajā sakarā ar 3.2. un 3.3. nodaļā paredzētajām palīdzības darbībām vajadzētu informēt par pieejamajiem instrumentiem, piemēram, ES ierosmi “CBRN izcilības centri”, un tos veicināt.

5.   Adresāti

5.1.   Ar ITL saistītu specializētās palīdzības programmu un ad hoc palīdzības darbsemināru adresāti

3.2. un 3.3. nodaļā minēto projekta darbību adresāti var būt valstis, kuras lūdz palīdzību nolūkā īstenot ITL un kuras izraudzīsies, pamatojoties inter alia uz šādiem kritērijiem:

ITL parakstīšana un stāvoklis saistībā ar to starptautisko instrumentu īstenošanu, kuri ir saistīti ar ieroču tirdzniecību un ieroču nodošanas kontroli un kuri ir piemērojami attiecīgajai valstij;

iespējamība panākt palīdzības darbību sekmīgu iznākumu saistībā ar mērķi ratificēt ITL;

jebkuras iespējamās palīdzības novērtējums, kas jau ir saņemta vai tiek plānota divējāda lietojuma preču un ieroču nodošanas kontroles jomā;

valsts nozīme saistībā ar ieroču tirdzniecību pasaulē;

valsts nozīme saistībā ar Savienības drošības interesēm;

OAP atbilstība.

5.2.   Reģionālo semināru adresāti

Reģionālo semināru adresāti var būt valstis, kuras ir 3.6.2. nodaļā minēto reģionālo organizāciju dalībnieces vai uz kurām attiecas šo organizāciju darbība.

Augstais pārstāvis, pamatojoties uz īstenošanas aģentūras iesniegto priekšlikumu un apspriežoties ar COARM, veiks galīgo atlasi, kurā izraudzīsies uz katru semināru uzaicināmās valstis un semināru dalībniekus.

6.   Īstenotāja struktūra

Šā Padomes lēmuma īstenošanu uzticēs BAFA. Vajadzības gadījumā BAFA sadarbosies ar dalībvalstu eksporta kontroles aģentūrām, attiecīgām reģionālām un starptautiskām organizācijām, ideju laboratorijām, pētniecības institūtiem un NVO.

BAFA rīcībā ir galvenā pieredze nodošanas kontroles palīdzības sniegšanā un informēšanas pasākumu īstenošanā. Tā šādu pieredzi ir uzkrājusi visās attiecīgajās stratēģiskas nodošanas kontroles jomās, pievēršoties aspektiem, kuri saistīti ar ķīmiskiem, bioloģiskiem un radioloģiskiem materiāliem un kodolmateriāliem (CBRN), divējāda lietojuma precēm un ieročiem.

Attiecībā uz ieroču nodošanas kontroles palīdzību un informēšanas pasākumiem – BAFA ir veiksmīgi pabeigusi Lēmuma 2009/1012/KĀDP īstenošanu. Šobrīd BAFA atbild par Lēmuma 2012/711/KĀDP īstenošanu, kura pamatā ir Lēmums 2009/1012/KĀDP un kura mērķis ir saņēmējās valstīs nostiprināt ieroču eksporta kontroles sistēmas, lai panāktu lielāku pārredzamību un atbildību, ievērojot Savienības regulējumu, kas izveidots saskaņā ar Kopējo nostāju 2008/944/KĀDP.

Attiecībā uz divējāda lietojuma precēm un ar CBRN saistītām precēm – BAFA ir aģentūra, kas īsteno pašreizējo Savienības stabilitātes instrumenta finansēto divējāda lietojuma preču eksporta kontroles palīdzības un informēšanas pasākumu programmu, un, veicot šo pienākumu, tā ir guvusi padziļinātas zināšanas par to valstu nodošanas kontroles sistēmām, uz kurām attiecas minētā programma. Šīs zināšanas tiek papildinātas, stabilitātes instrumenta, kurā BAFA ir iesaistīta, ietvaros pakāpeniski īstenojot ar nodošanas kontroli saistītus projektus, piemēram, ierosmi “CBRN izcilības centrs”.

Kopiznākums ir tāds, ka BAFA ir visizdevīgākajā situācijā, lai varētu noteikt to valstu nodošanas kontroles sistēmu stiprās un vājās puses, kuras varētu izmantot ar ITL īstenošanu saistītas atbalsta darbības, kas paredzētas šajā lēmumā. Tādēļ BAFA vislabāk var veicināt sinerģiju starp dažādajām palīdzības programmām un izvairīties no nevajadzīgas dublēšanās.

Tā kā tiesību akti, administratīvās procedūras, izpildes resursi un par divējāda lietojuma preču eksporta kontroli atbildīgās aģentūras lielā mērā ir tās pašas kā tās, kuras ir atbildīgas par parasto ieroču eksporta kontroli, viens no galvenajiem uzdevumiem saistībā ar palīdzības darbībām, kuras attiecas uz ITL, būs ņemt vērā palīdzību, ko jau sniedz divējāda lietojuma preču un CBRN riska mazināšanas jomās. BAFA izvēle palīdz nodrošināt to, ka ar ITL saistītā palīdzība lietderīgi papildina palīdzību, ko jau sniedz saskaņā ar pastāvošajām divējāda lietojuma preču, CBRN riska mazināšanas un ieroču eksporta kontroles palīdzības programmām.

7.   Savienības pamanāmība un palīdzības materiālu pieejamība

Projekta rezultātā izstrādātie materiāli nodrošinās Savienības pamanāmību, jo īpaši pamatojoties uz logotipu un grafisko tēlu, par ko panākta vienošanās saistībā ar Lēmuma 2012/711/KĀDP īstenošanu.

Saistībā ar palīdzības darbībām, kuras attiecas uz ITL un kuras paredzētas šajā lēmumā, tiks veicināts Lēmumā 2012/711/KĀDP paredzētais tīmekļa portāls, kas pašlaik tiek izstrādāts.

Tādēļ īstenošanas aģentūrai, veicot attiecīgās palīdzības darbības, būtu jāsniedz informācija par tīmekļa portālu un jāmudina izmantot tā informāciju un tehniskos resursus. Tai būtu jānodrošina Savienības pamanāmība tīmekļa portāla veicināšanā.

8.   Ietekmes novērtējums

Lēmumā paredzēto darbību ietekme būtu tehniski jāizvērtē pēc tam, kad tās ir pabeigtas. Pamatojoties uz īstenošanas aģentūras sniegto informāciju un ziņojumiem, Augstais pārstāvis sadarbībā ar COARM un attiecīgā gadījumā ar Savienības delegācijām saņēmējās valstīs, kā arī ar citām attiecīgām ieinteresētajām personām, veiks ietekmes novērtējumu.

Attiecībā uz valstīm, kuras ir izmantojušas specializētās palīdzības programmu, ietekmes novērtējumā īpaša uzmanība būtu jāpievērš to valstu skaitam, kuras ir ratificējušas ITL, kā arī to ieroču nodošanas kontroles spēju attīstīšanai. Šādā novērtējumā par saņēmēju valstu ieroču nodošanas kontroles spējām jo īpaši būtu jāiekļauj informācija par attiecīgu valsts līmeņa noteikumu sagatavošanu un izdošanu, spēju ziņot par ieroču eksportu un importu un attiecīgās valsts pārvaldes iestādes pilnvarām, kura atbild par ieroču nodošanas kontroli.

9.   Ziņošana

Īstenošanas aģentūra regulāri sagatavos ziņojumus, tostarp pēc katras darbības beigām. Ziņojumi būtu jāiesniedz Augstajam pārstāvim vēlākais sešas nedēļas pēc attiecīgo darbību pabeigšanas.


(1)  Skatīt Lēmumu 2010/336/KĀDP, Lēmumu 2013/43/KĀDP, Lēmumu 2009/1012/KĀDP un Lēmumu 2012/711/KĀDP.


18.12.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 341/68


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2013. gada 11. decembris),

ar ko noraida Ungārijas pieprasījumu ieviest ātrās reaģēšanas mehānisma īpašo pasākumu, atkāpjoties no Direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 193. panta

(izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 9007)

(Autentisks ir tikai teksts ungāru valodā)

(2013/769/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (1) un jo īpaši tās 199.b pantu,

tā kā:

(1)

Ar paziņojumu, kas Komisijā reģistrēts 2013. gada 27. novembrī, Ungārija pieprasīja atļauju ieviest ātrās reaģēšanas mehānisma īpašo pasākumu, atkāpjoties no Direktīvas 2006/112/EK 193. panta.

(2)

Saskaņā ar minēto paziņojumu valsts iestādes ir noskaidrojušas, ka daudzi uzņēmēji nemaksā PVN kompetentajām nodokļu iestādēm.

(3)

Pieprasītā pasākuma saturs ir noteikt, ka saistībā ar preces, šajā gadījumā cukura, piegādi par PVN nomaksu atbildīgā persona ir persona, kurai piegādātas preces, nevis piegādātājs.

(4)

Komisija 2013. gada 4. decembrī paziņoja dalībvalstīm, ka tās rīcībā ir visa informācija, ko tā uzskata par vajadzīgu, lai izvērtētu šo pieprasījumu.

(5)

Pamatojoties uz Ungārijas iesniegtiem detalizētiem datiem par krāpšanu, ir skaidri redzams, ka jau 2011. un 2012. gadā šajā nozarē bija ievērojams krāpšanas apmērs.

(6)

Tāpēc tika secināts, ka konstatētā krāpšana nav pēkšņa krāpšana Direktīvas 2006/112/EK 199.b panta izpratnē.

(7)

Tāpēc pieprasītā atkāpe nebūtu jāpiešķir,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ungārija nedrīkst ieviest pieprasīto ātrās reaģēšanas mehānisma īpašo pasākumu, atkāpjoties no Direktīvas 2006/112/EK 193. panta.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Ungārijai.

Briselē, 2013. gada 11. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Algirdas ŠEMETA


(1)  OV L 347, 11.12.2006., 1. lpp.


18.12.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 341/69


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2013. gada 17. decembris),

ar ko nodibina Patērētāju, veselības un pārtikas izpildaģentūru un atceļ Lēmumu 2004/858/EK

(2013/770/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 19. decembra Regulu (EK) Nr. 58/2003, ar ko nosaka statūtus izpildaģentūrām, kurām uztic konkrētus Kopienas programmu pārvaldības uzdevumus (1), un jo īpaši tās 3. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 58/2003 Komisijai ir uzticēts deleģēt pilnvaras izpildaģentūrām, kuras tās vārdā un pārraudzībā pilnībā vai daļēji īstenotu Savienības programmu vai projektu.

(2)

Ar programmu īstenošanu saistīti uzdevumi tiek uzticēti izpildaģentūrām, lai Komisija varētu koncentrēties uz pamatdarbībām un funkcijām, kurās nevar izmantot ārpakalpojumus, nezaudējot kontroli pār darbībām, ko pārvalda minētās izpildaģentūras, un galīgo atbildību par tām.

(3)

Ar programmas īstenošanu saistītu uzdevumu deleģēšana izpildaģentūrai ir iespējama, skaidri nodalot programmas izstrādes posmus, kuros ir lielā mērā jāīsteno tiesības rīkoties pēc saviem ieskatiem saskaņā ar politiski pamatotu izvēli un par kuriem atbild Komisija, un programmas īstenošanu, kas būtu jāuztic izpildaģentūrai.

(4)

Komisija ar Lēmumu 2004/858/EK (2) izveidoja Veselības aizsardzības programmas izpildaģentūru (turpmāk “Aģentūra”) un uzticēja tai pārvaldīt ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1786/2002/EK (3) pieņemto Kopienas rīcības programmu sabiedrības veselības aizsardzības jomā laikposmā no 2003. gada 1. janvāra līdz 2008. gada 31. decembrim.

(5)

Pēc tam Komisija vairākkārt grozīja Aģentūras pilnvaras, attiecinot tās arī uz jaunu projektu un programmu pārvaldību. Ar Komisijas Lēmumu 2008/544/EK (4) Veselības aizsardzības programmas izpildaģentūra tika pārveidota par Veselības un patērētāju izpildaģentūru, tās pilnvaras tika pagarinātas līdz 2015. gada 31. decembrim, un tai tika uzdots īstenot Veselības aizsardzības programmu 2008.–2013. gadam, kura pieņemta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1350/2007/EK (5), Patērētāju aizsardzības programmu 2007.–2013. gadam, kura pieņemta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1926/2006/EK (6), un mācību pasākumus pārtikas nekaitīguma jomā, uz kuriem attiecas Padomes Direktīva 2000/29/EK (7) un Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 882/2004 (8). Ar Komisijas Īstenošanas lēmumu 2012/740/ES (9) Aģentūras darbības joma tika paplašināta, ietverot arī mācību pasākumus ārpus Eiropas Savienības dalībvalstīm, un tai tika uzticēts pārvaldīt tādus mācību pasākumus pārtikas nekaitīguma jomā, uz kuriem attiecas Komisijas Lēmums C(2012) 1548 (10) un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1905/2006 (11) 22. panta 1. un 3. punkts. Turklāt Aģentūrai ir uzticēts pārvaldīt nolīgumu ar organizāciju ANEC (“Eiropas patērētāja balss standartizācijā”), ko regulē Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1025/2012 (12).

(6)

Aģentūra, kas izveidota ar Lēmumu 2004/858/EK, ir pierādījusi savu efektivitāti un lietderību. Neatkarīgi konsultanti veica Sabiedrības veselības izpildaģentūras (kopš 2008. gada jūlija – “Veselības un patērētāju izpildaģentūra”) starpposma novērtējumu. 2010. gada decembra nobeiguma ziņojums liecina, ka Aģentūra varēja efektīvāk veikt Sabiedrības veselības programmas īstenošanas uzdevumus, vienlaikus nodrošinot, ka minētās Kopienas programmas un pasākumus pārrauga Komisija.

(7)

Komisija 2011. gada 29. jūnija paziņojumā “Budžets stratēģijai “Eiropa 2020”” (13) ierosināja vairāk izmantot esošās izpildaģentūras, lai īstenotu nākamajā daudzgadu finanšu shēmā ietvertās Savienības programmas.

(8)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 58/2003 3. panta 1. punktu veiktā izmaksu un ieguvumu analīze (14) ir parādījusi, ka, uzticot Aģentūrai īstenot Patērētāju tiesību aizsardzības programmu, Sabiedrības veselības aizsardzības programmu un mācību pasākumus pārtikas nekaitīguma jomā, tas būtiski uzlabotu kvalitatīvos un kvantitatīvos ieguvumus salīdzinājumā ar scenāriju, kad visus ar jaunajām programmām saistītos aspektus pārvalda vienīgi Komisija. Trīs turpmākās programmas atbilst Aģentūras pilnvarām un misijai un turpina Aģentūras veiktās darbības. Aģentūra vairāku gadu garumā ir uzkrājusi pieredzi, prasmes un spēju pārvaldīt minētās programmas. Tāpēc Komisija un programmu atbalsta saņēmēji gūtu labumu no Aģentūras uzkrātās pieredzes, zināšanām un izrietošā arvien lielākā ražīguma, pateicoties augstas kvalitātes programmu pārvaldībai, procedūru vienkāršošanai un uzlabotai pakalpojumu sniegšanai, ātrāk noslēdzot līgumus un veicot maksājumus. Laika gaitā Aģentūra ir izveidojusi efektīvus kanālus, kā nodrošināt atbalsta saņēmēju tuvumu un labu Savienības kā attiecīgo programmu sekmētāja pārredzamību. Programmu pārvaldību deleģējot Aģentūrai, tiktu nodrošināta patlaban deleģēto programmu atbalsta saņēmēju un visu ieinteresēto personu uzņēmējdarbības turpināmība. Tādējādi pāreja uz iekšēju vienošanos varētu būt traucējoša. Tiek lēsts, ka, deleģējot programmu pārvaldību Aģentūrai, laikposmā no 2014. līdz 2024. gadam gūtais ieguvums būs EUR 14 miljoni salīdzinājumā ar scenāriju, kad pārvaldību veic Komisijas dienesti.

(9)

Lai nodrošinātu izpildaģentūru saskaņotu atpazīstamību, Komisija, nosakot izpildaģentūru jaunās pilnvaras, cik vien iespējams, ir sagrupējusi darba uzdevumus atbilstoši politikas jomām.

(10)

Pārvaldot Sabiedrības veselības aizsardzības programmu 2008.–2013. gadam, kas pieņemta ar Lēmumu Nr. 1350/2007/EK, Patērētāju tiesību aizsardzības programmu 2007.–2013. gadam, kas pieņemta ar Lēmumu Nr. 1926/2006/EK, mācību pasākumus pārtikas nekaitīguma jomā, uz kuriem attiecas Direktīva 2000/29/EK, Regula (EK) Nr. 882/2004, Regula (EK) Nr. 1905/2006 un Lēmums C(2012) 1548, un nolīgumu ar ANEC, ko reglamentē Regula (ES) Nr. 1025/2012, kurus visus patlaban īsteno Aģentūra, kā arī pārvaldot Patērētāju tiesību aizsardzības programmu 2014.–2020. gadam (15), Sabiedrības veselības aizsardzības programmu 2014.–2020. gadam (16), un mācību pasākumus pārtikas nekaitīguma jomā, uz kuriem attiecas Regula (EK) Nr. 882/2004 un Direktīva 2000/29/EK, noris tehnisku projektu īstenošana, kas nav saistīta ar politisku lēmumu pieņemšanu, bet prasa padziļinātas tehniskas un finanšu zināšanas visā projekta ciklā.

(11)

Aģentūrai būtu jāatbild par administratīvā un loģistikas atbalsta pakalpojumu sniegšanu, jo īpaši gadījumos, ja šādu atbalsta pakalpojumu centralizēta sniegšana būtu izmaksu ziņā efektīvāka un nodrošinātu apjomradītus ietaupījumus.

(12)

Lai nodrošinātu šā lēmuma un attiecīgo programmu konsekventu īstenošanu paredzētajā laikā, ir nepieciešams nodrošināt, ka Aģentūra pilda ar šo programmu īstenošanu saistītos uzdevumus no datuma, kad šīs programmas stājas spēkā.

(13)

Būtu jānodibina Patērētāju, veselības un pārtikas izpildaģentūra. Tai būtu jāaizstāj izpildaģentūra, kas izveidota ar Lēmumu 2004/858/EK, un jābūt tās pēctecei. Tai būtu jādarbojas saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 58/2003 noteiktajiem vispārējiem statūtiem.

(14)

Tāpēc Lēmums 2004/858/EK būtu jāatceļ un būtu jānosaka pārejas noteikumi.

(15)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Izpildaģentūru komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Nodibināšana

Ar šo tiek nodibināta Patērētāju, veselības un pārtikas izpildaģentūra (turpmāk “Aģentūra”), kura no 2014. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim aizstās izpildaģentūru, kas izveidota ar Lēmumu 2004/858/EK, un būs tās pēctece, un šīs Aģentūras statūtus reglamentē Regula (EK) Nr. 58/2003.

2. pants

Atrašanās vieta

Aģentūra atrodas Luksemburgā.

3. pants

Mērķi un uzdevumi

1.   Ar šo Aģentūrai tiek uzticēts īstenot šādu Savienības programmu daļas un pasākumus:

a)

Patērētāju tiesību aizsardzības programma 2014.–2020. gadam;

b)

Sabiedrības veselības aizsardzības programma 2014.–2020. gadam;

c)

mācību pasākumi pārtikas nekaitīguma jomā, uz kuriem attiecas Direktīva 2000/29/EK un Regula (EK) Nr. 882/2004.

Punkta pirmo daļu piemēro no datuma, kad stājas spēkā katra no minētajām programmām.

2.   Ar šo Aģentūrai tiek uzticēts īstenot šādas programmas un pasākumus, kas pārņemti no:

a)

Patērētāju tiesību aizsardzības programmas 2007.–2013. gadam;

b)

Sabiedrības veselības aizsardzības programmas 2008.–2013. gadam;

c)

mācību pasākumiem pārtikas nekaitīguma jomā, uz kuriem attiecas Direktīva 2000/29/EK, Regulas (EK) Nr. 882/2004, (EK) Nr. 1905/2006 un Lēmums C(2012) 1548;

d)

tāda nolīguma ar organizāciju ANEC (“Eiropas patērētāja balss standartizācijā”) pārvaldības, ko reglamentē Regula (ES) Nr. 1025/2012.

3.   Aģentūra ir atbildīga par šādiem uzdevumiem, kas saistīti ar 1. un 2. punktā minēto Savienības programmu daļu un pasākumu īstenošanu:

a)

atsevišķu vai visu programmas īstenošanas posmu un konkrētu projektu atsevišķu vai visu posmu pārvaldība, pamatojoties uz attiecīgajām Komisijas pieņemtajām darba programmām, ja Komisija deleģēšanas aktā tai ir piešķīrusi attiecīgas pilnvaras;

b)

budžeta izpildes dokumentu pieņemšana attiecībā uz ieņēmumiem un izdevumiem un visu to darbību veikšana, kas vajadzīgas, lai pārvaldītu attiecīgo programmu, ja Komisija deleģēšanas aktā tai ir piešķīrusi attiecīgas pilnvaras;

c)

atbalstu nodrošināšana attiecībā programmas īstenošanu, ja Komisija deleģēšanas aktā tai ir piešķīrusi attiecīgas pilnvaras.

4.   Ja tas paredzēts deleģēšanas aktā, Aģentūra var būt atbildīga par administratīvā un loģistikas atbalsta pakalpojumu sniegšanu programmas īstenošanas struktūrām atbilstoši minētajā aktā noteiktajai programmas darbības jomai.

4. pants

Amata pilnvaru laiks

1.   Koordinācijas komitejas locekļus ieceļ uz diviem gadiem.

2.   Aģentūras direktoru ieceļ uz četriem gadiem.

5. pants

Uzraudzība un ziņošanas prasība

Aģentūra ir Komisijas pakļautībā un regulāri tai ziņo par to, kā noris to Savienības programmu vai to daļu īstenošana, par kurām Aģentūra ir atbildīga, ievērojot deleģēšanas aktā noteikto kārtību un ziņojumu iesniegšanas termiņus.

6. pants

Darbības budžeta izpilde

Darbības budžeta izpildi Aģentūra veic saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 1653/2004 (17) noteikumiem.

7. pants

Atcelšana un pārejas noteikumi

1.   Lēmumu 2004/858/EK atceļ no 2014. gada 1. janvāra. Atsauces uz atcelto lēmumu uzskata par atsaucēm uz šo lēmumu.

2.   Aģentūru uzskata par tās izpildaģentūras tiesību pārņēmēju, kas izveidota ar Lēmumu 2004/858/EK.

3.   Neskarot deleģēšanas aktā paredzēto norīkoto ierēdņu klasificēšanas pārskatīšanu, šis lēmums neietekmē Aģentūrā strādājošo darbinieku, tostarp tās direktora, tiesības un pienākumus.

8. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2014. gada 1. janvāra.

Briselē, 2013. gada 17. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 11, 16.1.2003., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2004. gada 15. decembra Lēmums 2004/858/EK, ar kuru izveido Veselības aizsardzības programmas izpildaģentūru Kopienas darbību pārvaldei veselības aizsardzības jomā – atbilstīgi Padomes Regulai (EK) Nr. 58/2003 (OV L 369, 16.12.2004., 73. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 23. septembra Lēmums Nr. 1786/2002/EK par Kopienas rīcības programmas pieņemšanu sabiedrības veselības aizsardzības jomā (2003–2008) (OV L 271, 9.10.2002., 1. lpp.).

(4)  Komisijas 2008. gada 20. jūnija Lēmums 2008/544/EK, ar ko groza Lēmumu 2004/858/EK, lai Veselības aizsardzības programmas izpildaģentūru pārveidotu par Veselības un patērētāju izpildaģentūru (OV L 173, 3.7.2008., 27. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. oktobra Lēmums Nr. 1350/2007/EK, ar ko izveido otro Kopienas rīcības programmu veselības aizsardzības jomā (2008.–2013. gadam) (OV L 301, 20.11.2007., 3. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Lēmums Nr. 1926/2006/EK, ar ko izveido Kopienas rīcības programmu patērētāju tiesību aizsardzības politikas jomā (no 2007. gada līdz 2013. gadam) (OV L 404, 30.12.2006., 39. lpp.).

(7)  Padomes 2000. gada 8. maija Direktīva 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā (OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp.).

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem (OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp.).

(9)  Komisijas 2012. gada 29. novembra Īstenošanas lēmums 2012/740/ES, ar ko groza Lēmumu 2004/858/EK, kurā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2008/544/EK, ar ko izveido Veselības un patērētāju izpildaģentūru, piemērojot Padomes Regulu (EK) Nr. 58/2003 (OV L 331, 1.12.2012., 50. lpp.).

(10)  Komisijas 2012. gada 15. marta Lēmums C(2012) 1548 par 2012. gada darba programmas pieņemšanu, kura kalpo kā finansēšanas lēmums projektu finansēšanai ārējās tirdzniecības attiecību jomā, ieskaitot piekļuvi ārpus Eiropas Savienības esošu valstu tirgiem un iniciatīvām ar tirdzniecību saistītas palīdzības jomā.

(11)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1905/2006, ar ko izveido finanšu instrumentu sadarbībai attīstības jomā (OV L 378, 27.12.2006., 41. lpp.).

(12)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES) Nr. 1025/2012 par Eiropas standartizāciju, ar ko groza Padomes Direktīvas 89/686/EEK un 93/15/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/9/EK, 94/25/EK, 95/16/EK, 97/23/EK, 98/34/EK, 2004/22/EK, 2007/23/EK, 2009/23/EK un 2009/105/EK, un ar ko atceļ Padomes Lēmumu 87/95/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1673/2006/EK (OV L 316, 14.11.2012., 12. lpp.).

(13)  Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Budžets stratēģijai “Eiropa 2020”” (COM(2011) 500 galīgā redakcija).

(14)  Izmaksu un ieguvumu analīze attiecībā uz tādu uzdevumu deleģēšanu izpildaģentūrām, kuri saistīti ar Savienības 2014.–2020. gada programmu īstenošanu (nobeiguma ziņojums, 2013. gada 19. augusts).

(15)  Komisijas priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Patērētāju tiesību aizsardzības programmu 2014.–2020. gadam (COM(2011) 707, 2011. gada 9. novembris)

(16)  Komisijas priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu “Veselība izaugsmei” – trešo ES daudzgadu rīcības programmu veselības aizsardzības jomā 2014.–2020. gadam (COM(2011) 709, 2011. gada 9. novembris).

(17)  Komisijas 2004. gada 21. septembra Regula (EK) Nr. 1653/2004 par finanšu tipa regulu izpildu aģentūrām, piemērojot Padomes Regulu (EK) Nr. 58/2003 par atsevišķu uzdevumu izpildu aģentūru statūtiem attiecībā uz Kopienas programmu pārvaldi (OV L 297, 22.9.2004., 6. lpp.).


18.12.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 341/73


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2013. gada 17. decembris),

ar ko izveido Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūru un atceļ Lēmumu 2004/20/EK un Lēmumu 2007/372/EK

(2013/771/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 19. decembra Regulu (EK) Nr. 58/2003, ar ko nosaka statūtus izpildaģentūrām, kurām uztic konkrētus Kopienas programmu pārvaldības uzdevumus (1), un jo īpaši tās 3. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 58/2003 Komisijai ir uzticēts deleģēt pilnvaras izpildaģentūrām, kuras tās vārdā un pārraudzībā pilnībā vai daļēji īstenotu Savienības programmu vai projektu.

(2)

Ar programmu īstenošanu saistīti uzdevumi tiek uzticēti izpildaģentūrām, lai Komisija varētu koncentrēties uz pamatdarbībām un funkcijām, kurās nevar izmantot ārpakalpojumus, nezaudējot kontroli pār darbībām, ko pārvalda minētās izpildaģentūras, un galīgo atbildību par tām.

(3)

Ar programmas īstenošanu saistītu uzdevumu deleģēšana izpildaģentūrai ir iespējama, skaidri nodalot programmas izstrādes posmu, kurā ir lielā mērā jāīsteno tiesības rīkoties pēc saviem ieskatiem saskaņā ar politiski pamatotu izvēli un par kuru atbild Komisija, un programmas īstenošanu, kuru plānots uzticēt izpildaģentūrai.

(4)

Komisija ar Lēmumu 2004/20/EK (2) izveidoja Saprātīgas enerģētikas izpildaģentūru (turpmāk “Aģentūra”) un uzticēja tai pārvaldīt Kopienas darbības atjaunojamās enerģijas un energoefektivitātes jomā.

(5)

Pēc tam Komisija ar Lēmumu 2007/372/EK (3) grozīja Aģentūras pilnvaras, attiecinot tās arī uz jaunu inovācijas, uzņēmējdarbības un mobilitātes jomas projektu un programmu pārvaldību un pārdēvējot Aģentūru par Konkurētspējas un jauninājumu izpildaģentūru.

(6)

Ar Lēmumu 2004/20/EK nodibinātā aģentūra ir parādījusi, ka konkrētu darbības programmu pārvaldības nodošana ārpakalpojumu sniedzējiem ir ļāvusi attiecīgo jomu ģenerāldirektorātiem koncentrēties uz programmu politikas aspektiem. Ievērojot joprojām pastāvošos ES budžeta ierobežojumus, uzdevumu deleģēšana izpildaģentūrai ir izmaksu ziņā efektīvāka. Divi Aģentūras starpposma novērtējumi ir parādījuši, ka kopumā tās darbības rezultāti ir labi un ka tā ir efektīvs mehānisms tādu iniciatīvu izpildei, kuru darbību īstenošana ir tai uzticēta.

(7)

Komisija 2011. gada 29. jūnija paziņojumā “Budžets stratēģijai “Eiropa 2020” ” (4) ierosināja vairāk izmantot esošās izpildaģentūras, lai īstenotu nākamajā daudzgadu finanšu shēmā ietvertās Savienības programmas.

(8)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 58/2003 3. panta 1. punktu veiktā izmaksu un ieguvumu analīze (5) ir parādījusi, ka paredzamās izmaksas sasniegs EUR 295 miljonus, savukārt, ja pārvaldību veiktu Komisijas dienesti, tās sasniegtu EUR 399 miljonus. Uzticot pārvaldību nevis Komisijas dienestiem, bet Aģentūrai, kā ieguvums ir gaidāms efektivitātes pieaugums EUR 104 miljonu apmērā. Turklāt saskaņotāku programmu kopumu pielāgošana Aģentūras pamata kompetencēm un zīmola identitātei nodrošinās nozīmīgus ieguvumus kvalitātes ziņā. Analīze ir parādījusi, ka Pētniecības un inovācijas pamatprogrammas 2014.–2020. gadam “Apvārsnis 2020” (6) (turpmāk “Apvārsnis 2020”), Uzņēmumu konkurētspējas un mazo un vidējo uzņēmumu programmas 2014.–2020. gadam (7) (turpmāk “COSME”) un Vides un klimata pasākumu programmas (8) (turpmāk “LIFE”) pārvaldības apvienošana nodrošinās Aģentūrai sinerģiju, vienkāršošanu un apjomradītus ietaupījumus. Apvienojot visus programmas “Apvārsnis 2020” MVU instrumenta aspektus, potenciālajiem saņēmējiem tiks nodrošināts arī vienots piekļuves punkts un konsekvence pakalpojumu sniegšanā. Atsevišķas Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (9) (turpmāk “EJZF”) darbības, kas saistītas ar integrētās jūrlietu politikas virzienu, ir lielā mērā piemērotas pašreizējam Aģentūras darbības profilam inovāciju un konkurētspējas jomā. Uzticot Inovācijas un tīklu izpildaģentūrai pārvaldīt darbības, kas pārņemtas no 2007.–2013. gada programmas Marco Polo, tādu darbību pārvaldība, kuras saistītas ar transporta jomas infrastruktūras programmām, tiks vēl lielākā mērā centralizēta šajā Aģentūrā, tādējādi nodrošinot vienotu piekļuves punktu finansējuma saņēmējiem.

(9)

Lai nodrošinātu izpildaģentūru saskaņotu atpazīstamību, Komisija, nosakot izpildaģentūru jaunās pilnvaras, cik vien iespējams, ir sagrupējusi darba uzdevumus atbilstoši politikas jomām.

(10)

Aģentūrai būtu jāuztic pārvaldīt programmu LIFE, kas ir pēctece iepriekšējai programmai LIFE+, kuru saskaņā ar 2007.–2013. gada daudzgadu finanšu shēmu pārvalda Komisijas dienesti. Programmas LIFE pārvaldība ietver tādu tehnisku projektu īstenošanu, kas nav saistīti ar politisku lēmumu pieņemšanu, bet visā projekta ciklā prasa padziļinātas zināšanas tehnikas un finanšu jomās. Programmā LIFE lielākoties ir projekti, kuros ir daudz vienveidīgu standarta darbību.

(11)

Aģentūrai būtu jāuztic pārvaldīt programmas COSME daļas, kuras ir Konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammā 2007.–2013. gadam (10) (turpmāk “CIP”) ietvertās Uzņēmējdarbības un inovāciju programmas pēcteces un kuru pārvaldību šobrīd dalīti veic gan Aģentūra, gan Komisijas dienesti. Aģentūrai deleģējamā programmas COSME daļu pārvaldība ietver tādu tehnisku projektu īstenošanu, kas nav saistīti ar politisku lēmumu pieņemšanu, bet visā projekta ciklā prasa padziļinātas zināšanas tehnikas un finanšu jomās. Atsevišķās programmas COSME daļās lielākoties ir projekti, kuros ir daudz vienveidīgu standarta darbību.

(12)

Aģentūrai būtu jāuztic pārvaldīt EJZF daļas, kas saistītas ar integrēto jūrlietu politiku (IJP), uzraudzību un zinātniskajiem ieteikumiem un zināšanām, un kas ir to līdzīgo darbību pēcteces, kuru pārvaldību šobrīd saskaņā ar 2007.–2013. gada daudzgadu finanšu shēmu veic Komisijas dienesti. EJZF pārvaldība ietver tādu tehnisku projektu īstenošanu, kas nav saistīti ar politisku lēmumu pieņemšanu, bet visā projekta ciklā prasa padziļinātas zināšanas tehnikas un finanšu jomās.

(13)

Aģentūrai būtu jāuztic pārvaldīt šādas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” daļas:

a)

daļas no II daļas “Vadošā loma rūpniecībā”, kurās lielākoties ir daudz vienveidīgu standarta darbību;

b)

daļas no III daļas “Sabiedrības problēmu risināšana”, kuras ietver tādu tehnisku projektu īstenošanu, kas nav saistīti ar politisku lēmumu pieņemšanu, bet visā projekta ciklā prasa padziļinātas zināšanas tehnikas un finanšu jomās.

(14)

Aģentūrai būtu jāuztic pārvaldīt šādas pārņemtās darbības, kuru pārvaldība jau tika tai deleģēta kā CIP pamatprogrammas daļa saskaņā ar 2007.–2013. gada daudzgadu finanšu shēmu – “Saprātīga enerģija Eiropai (IEE II)”, Eiropas Biznesa atbalsta tīkls, uzņēmējdarbības portāls “Tava Eiropa”, Eiropas Palīdzības dienests intelektuālā īpašuma tiesību jautājumos, ekoinovācijas iniciatīva un IPorta projekts.

(15)

Aģentūrai būtu jāatbild par administratīvā un loģistikas atbalsta pakalpojumu sniegšanu, jo īpaši gadījumos, ja šāda atbalsta centralizēta sniegšana būtu izmaksu ziņā efektīvāka un nodrošinātu apjomradītus ietaupījumus.

(16)

Būtu jāizveido Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra. Tai būtu jāaizstāj Aģentūra, kas izveidota ar Lēmumu 2004/20/EK, kurā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2007/372/EK, un vajadzētu būt tās pēctecei. Tai būtu jādarbojas saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 58/2003 noteiktajiem vispārējiem statūtiem.

(17)

Būtu jāatceļ Lēmumi 2004/20/EK un 2007/372/EK, un būtu jānosaka pārejas noteikumi.

(18)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Izpildaģentūru komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Izveidošana

Ar šo tiek izveidota Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra (turpmāk “Aģentūra”), kura no 2014. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim aizstāj izpildaģentūru, kas nodibināta ar Lēmumu 2004/20/EK, kurā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2007/372/EK, un ir tās pēctece, un šīs Aģentūras statūtus reglamentē Regula (EK) Nr. 58/2003.

2. pants

Atrašanās vieta

Aģentūra atrodas Briselē.

3. pants

Mērķi un uzdevumi

1.   Ar šo Aģentūrai tiek uzticēts īstenot šādu Savienības programmu daļas:

a)

Uzņēmumu konkurētspējas un mazo un vidējo uzņēmumu programma (COSME) 2014.–2020. gadam (11);

b)

Vides un klimata pasākumu programma (LIFE) 2014.–2020. gadam (12);

c)

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF) (13), tostarp integrētā jūrlietu politika (IJP), uzraudzība un zinātniskie ieteikumi un zināšanas;

d)

daļas no Pētniecības un inovācijas pamatprogrammas 2014.–2020. gadam “Apvārsnis 2020” (14) II daļas “Vadošā loma rūpniecībā” un III daļas “Sabiedrības problēmu risināšana”.

Punkta pirmo daļu piemēro saskaņā ar attiecīgo programmu un no tās spēkā stāšanās dienas.

2.   Ar šo Aģentūrai tiek uzticēts īstenot šādas darbības, kas pārņemtas no CIP:

a)

“Saprātīga enerģija Eiropai (IEE II)”;

b)

ekoinovācijas iniciatīva;

c)

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls;

d)

uzņēmējdarbības portāls “Tava Eiropa”;

e)

Eiropas Palīdzības dienests intelektuālā īpašuma tiesību jautājumos;

f)

IPorta projekts.

3.   Aģentūra atbild par šādiem uzdevumiem, kas saistīti ar 1. un 2. punktā minēto Savienības programmu daļu īstenošanu:

a)

atsevišķu vai visu programmas īstenošanas posmu un konkrētu projektu atsevišķu vai visu posmu pārvaldība, pamatojoties uz attiecīgajām Komisijas pieņemtajām darba programmām, ja Komisija deleģēšanas aktā tai ir piešķīrusi attiecīgas pilnvaras;

b)

budžeta izpildes dokumentu pieņemšana attiecībā uz ieņēmumiem un izdevumiem, kā arī visu to darbību veikšana, kas vajadzīgas, lai pārvaldītu attiecīgo programmu, ja Komisija deleģēšanas aktā tai ir piešķīrusi attiecīgas pilnvaras;

c)

atbalsta nodrošināšana attiecībā uz programmas īstenošanu, ja Komisija deleģēšanas aktā tai ir piešķīrusi attiecīgas pilnvaras.

4.   Ja tas paredzēts deleģēšanas dokumentā, Aģentūra drīkst atbildēt par administratīvo un loģistikas atbalsta pakalpojumu sniegšanu programmas īstenošanas struktūrām atbilstoši minētajā dokumentā noteiktajai programmas darbības jomai.

4. pants

Amata pilnvaru laiks

1.   Koordinācijas komitejas locekļus ieceļ uz diviem gadiem.

2.   Aģentūras direktoru ieceļ uz pieciem gadiem.

5. pants

Uzraudzība un ziņošanas prasība

Aģentūra ir Komisijas uzraudzībā un regulāri ziņo Komisijai par tai uzticētās Savienības programmu vai to daļu īstenošanas gaitu, ievērojot deleģēšanas aktā paredzēto kārtību un ziņojumu iesniegšanas termiņus.

6. pants

Darbības budžeta izpilde

Darbības budžeta īstenošanu Aģentūra veic saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 1653/2004 (15) noteikumiem.

7. pants

Atcelšana un pārejas noteikumi

1.   Lēmumu 2004/20/EK un Lēmumu 2007/372/EK atceļ no 2014. gada 1. janvāra. Atsauces uz atceltajiem lēmumiem uzskata par atsaucēm uz šo lēmumu.

2.   Aģentūru uzskata par izpildaģentūras, kas izveidota ar Lēmumu 2004/20/EK, kurā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2007/372/EK, tiesību pārņēmēju.

3.   Neskarot pārcelto ierēdņu amata pakāpju pārskatīšanu, kas paredzēta deleģēšanas aktā, šis lēmums neietekmē Aģentūrā strādājošo darbinieku, tostarp tās direktora, tiesības un pienākumus.

8. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2014. gada 1. janvāra.

Briselē, 2013. gada 17. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 11, 16.1.2003., 1. lpp.

(2)  OV L 5, 9.1.2004., 85. lpp.

(3)  OV L 140, 1.6.2007., 52. lpp.

(4)  COM(2011) 500 galīgā redakcija.

(5)  Izmaksu un ieguvumu analīze attiecībā uz tādu uzdevumu deleģēšanu izpildaģentūrām, kuri saistīti ar Savienības 2014.–2020. gada programmu īstenošanu (nobeiguma ziņojums), 2013. gada 19. augusts.

(6)  COM(2011) 809 galīgā redakcija.

(7)  COM(2011) 834 galīgā redakcija.

(8)  COM(2011) 874 galīgā redakcija.

(9)  COM(2011) 804 galīgā redakcija.

(10)  OV L 310, 9.11.2006., 15. lpp.

(11)  COM(2011) 834 galīgā redakcija.

(12)  COM(2011) 874 galīgā redakcija.

(13)  COM(2011) 804 galīgā redakcija.

(14)  COM(2011) 809 galīgā redakcija.

(15)  OV L 297, 22.9.2004., 6. lpp.