ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2013.321.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 321

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

56. sējums
2013. gada 30. novembris


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1202/2013 (2013. gada 20. novembris), ar kuru attiecībā uz tarifu kvotām vīnam groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1215/2009

1

 

 

Labojumi

 

*

Kļūdu labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.)

6

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Leģislatīvi akti

REGULAS

30.11.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 321/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1202/2013

(2013. gada 20. novembris),

ar kuru attiecībā uz tarifu kvotām vīnam groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1215/2009

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 207. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (1),

tā kā:

(1)

Kopš 2000. gada Savienība gandrīz visiem Rietumbalkānu valstu izcelsmes produktiem ir piešķīrusi neierobežotu beznodokļu piekļuvi Savienības tirgum. Pašlaik šī sistēma ir paredzēta Padomes Regulā (EK) Nr. 1215/2009 (2).

(2)

Visas Rietumbalkānu valstis saskaņā ar tiem stabilizācijas un asociācijas nolīgumiem vai pagaidu nolīgumiem par tirdzniecību un ar tirdzniecību saistītiem jautājumiem, kuri noslēgti ar minētajām valstīm, izņemot Kosovu (3), izmanto tirdzniecības preferenču režīmu, ieskaitot atsevišķās tarifu kvotas.

(3)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1215/2009 kļuva pieejama vīna vispārējā tarifu kvota 50 000 hl apjomā, kura rindas kārtībā pieejama visiem saņēmējiem, kad izmantotas to atsevišķās tarifu kvotas, kas pieejamas saskaņā stabilizācijas un asociācijas nolīgumiem vai pagaidu nolīgumiem.

(4)

Lai Kosova, kura ir parādījusi, ka spēj eksportēt vīnu, varētu sociālekonomiski attīstīties, tai vajadzīga stabila piekļuve Savienības tirgum. Kosovai nav atsevišķās tarifu kvotas, tāpēc Kosovas vīna ražotājiem trūkst nepieciešamās eksporta prognozējamības.

(5)

Ir lietderīgi piešķirt atsevišķo gada importa tarifu kvotu 20 000 hl apjomā vīna eksportam no Kosovas uz Savienību un proporcionāli samazināt visiem saņēmējiem pieejamo vispārējo gada tarifu kvotu no 50 000 hl līdz 30 000 hl.

(6)

Atsevišķo tarifu kvotu izveido, slēdzot pašreizējo vispārējo tarifu kvotu un atverot divas jaunas kvotas, kuru kopapjoms ir tāds pats kā slēgtās tarifu kvotas apjoms.

(7)

Ir lietderīgi arī ieviest mehānismu, kas novērš juridisko nenoteiktību attiecībā uz tarifu kvotām, kas pieejamas dienā, kad stājas spēkā šī regula, un novērš to, ka koncesijas kopapjoms pārsniedz 50 000 hl.

(8)

Koncesiju kopapjoms netiek mainīts, tāpēc šī regula neietekmē Savienības vīna nozari. Šī regula neietekmē arī īpašās koncesijas, kas paredzētas stabilizācijas un asociācijas nolīgumos vai pagaidu nolīgumos.

(9)

Šī regula neietekmē Savienības saistības Pasaules Tirdzniecības organizācijā (PTO), un par to nav nepieciešams saņemt PTO atbrīvojumu.

(10)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1215/2009,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 1215/2009

Regulu (EK) Nr. 1215/2009 groza šādi:

1)

regulas 7.a panta 2. un 3. punktu aizstāj ar šādiem:

“2.   Pilnvaras pieņemt 7. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no 2013. gada 3. decembra. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

3.   Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 7. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.”;

2)

regulas I pielikumu aizstāj ar tekstu, kas ietverts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Pārejas pasākumi

No 2013. gada 3. decembra līdz 2013. gada 31. decembrim piemēro šādus pārejas pasākumus:

1)

2013. gada 3. decembrī jaunās tarifu kvotas, kuru kārtas numuri ir 09.1530 un 09.1560, proporcionāli pārņem tarifu kvotas 09.1515 atlikumu šādi:

a)

sākotnējo tarifu kvotas 09.1530 apjomu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

0,6 × tarifu kvotas 09.1515 atlikums 2013. gada 3. decembrī;

b)

sākotnējo tarifu kvotas 09.1560 apjomu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

0,4 × tarifu kvotas 09.1515 atlikums 2013. gada 3. decembrī;

c)

abus sākotnējos apjomus noapaļo līdz veselai vienībai (hektolitram);

2)

vēl neizlietotās (nepiešķirtās) tarifu kvotas pieprasījumus attiecībā uz tarifu kvotu 09.1515 atbilstīgi vīna izcelsmei pārnes uz tarifu kvotām 09.1530 un 09.1560.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2013. gada 20. novembrī

Eiropas Parlamenta vārdā

priekšsēdētājs

M. SCHULZ

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Eiropas Parlamenta 2013. gada 22. oktobra nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2013. gada 15. novembra lēmums.

(2)  Padomes Regula (EK) Nr. 1215/2009 (2009. gada 30. novembris), ar ko ievieš ārkārtas tirdzniecības pasākumus tām valstīm un teritorijām, kas piedalās vai ir saistītas ar Eiropas Savienības asociācijas un stabilizācijas procesu (OV L 328, 15.12.2009., 1. lpp.).

(3)  Šis nosaukums neskar nostāju par Kosovas statusu un atbilst ANO Drošības padomes rezolūcijai 1244(1999) un Starptautiskās Tiesas atzinumam par Kosovas neatkarības deklarāciju.


PIELIKUMS

“I PIELIKUMS

3. PANTA 1. PUNKTĀ MINĒTĀS TARIFU KVOTAS

Neskarot kombinētās nomenklatūras (KN) interpretācijas noteikumus, tiek uzskatīts, ka produktu apraksts ir tikai indikatīvs, un preferenču režīma noteikšanai šā pielikuma kontekstā izmanto KN kodus. Ja norādīti ex KN kodi, tad preferenču režīmu nosaka, piemērojot gan KN kodu, gan attiecīgo aprakstu.

Kārtas nr.

KN kods

Apraksts

Gada kvotas apjoms (1)

Saņēmēji

Nodokļa likme

09.1571

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 14 10

0303 14 20

0303 14 90

0304 42 10

0304 42 50

0304 42 90

ex 0304 52 00

0304 82 10

0304 82 50

0304 82 90

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 39 90

0305 43 00

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Foreles (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache un Oncorhynchus chrysogaster): dzīvas; svaigas vai dzesinātas; saldētas; žāvētas, sālītas vai sālījumā, kūpinātas; fileja un citāds zivju mīkstums; zivju milti un granulas, kas derīgas lietošanai pārtikā

15 tonnu

Kosovas muitas teritorija

0 %

09.1573

0301 93 00

0302 73 00

0303 25 00

ex 0304 39 00

ex 0304 51 00

ex 0304 69 00

ex 0304 93 90

ex 0305 10 00

ex 0305 31 00

ex 0305 44 90

ex 0305 59 80

ex 0305 64 00

Karpas (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus): dzīvas; svaigas vai dzesinātas; saldētas; žāvētas, sālītas vai sālījumā, kūpinātas; fileja un citāds zivju mīkstums; zivju milti un granulas, kas derīgas lietošanai pārtikā

20 tonnu

Kosovas muitas teritorija

0 %

09.1575

ex 0301 99 85

0302 85 10

0303 89 50

ex 0304 49 90

ex 0304 59 90

ex 0304 89 90

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 39 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Jūras karūsas (Dentex dentex un Pagellus spp.): dzīvas; svaigas vai dzesinātas; saldētas; žāvētas, sālītas vai sālījumā, kūpinātas; fileja un citāds zivju mīkstums; zivju milti un granulas, kas derīgas lietošanai pārtikā

45 tonnas

Kosovas muitas teritorija

0 %

09.1577

ex 0301 99 85

0302 84 10

0303 84 10

ex 0304 49 90

ex 0304 59 90

ex 0304 89 90

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 39 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Jūras asari (Dicentrarchus labrax): dzīvi; svaigi vai dzesināti; saldēti; žāvēti, sālīti vai sālījumā, kūpināti; fileja un citāds zivju mīkstums; zivju milti un granulas, kas derīgas lietošanai pārtikā

30 tonnu

Kosovas muitas teritorija

0 %

09.1530

ex 2204 21 93

ex 2204 21 94

ex 2204 21 95

ex 2204 21 96

ex 2204 21 97

ex 2204 21 98

ex 2204 29 93

ex 2204 29 94

ex 2204 29 95

ex 2204 29 96

ex 2204 29 97

ex 2204 29 98

Svaigu vīnogu vīns, kura faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepārsniedz 15 %, izņemot dzirkstošo vīnu

30 000 hl

Albānija (2) Bosnija un Hercegovina (3), bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika (4), Melnkalne (5), Serbija (6), Kosovas (7) muitas teritorija

Atbrīvojums

09.1560

ex 2204 21 93

ex 2204 21 94

ex 2204 21 95

ex 2204 21 96

ex 2204 21 97

ex 2204 21 98

ex 2204 29 93

ex 2204 29 94

ex 2204 29 95

ex 2204 29 96

ex 2204 29 97

ex 2204 29 98

Svaigu vīnogu vīns, kura faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepārsniedz 15 %, izņemot dzirkstošo vīnu

20 000 hl

Kosovas muitas teritorija

Atbrīvojums”


(1)  Kvotas saņēmēju izcelsmes importam pieejams tarifu kvotas kopapjoms.

(2)  Lai Albānijas izcelsmes vīnam varētu izmantot vispārējo tarifu kvotu, iepriekš jābūt izsmeltai atsevišķajai tarifu kvotai, kas paredzēta ar Albāniju noslēgtajā Protokolā par vīnu. Minētā atsevišķā kvota ir atvērta ar kārtas numuriem 09.1512 un 09.1513.

(3)  Lai Bosnijas un Hercegovinas izcelsmes vīnam varētu izmantot vispārējo tarifu kvotu, iepriekš jābūt izsmeltām abām atsevišķajām tarifu kvotām, kas paredzētas ar Bosniju un Hercegovinu noslēgtajā Protokolā par vīnu. Minētās atsevišķās kvotas ir atvērtas ar kārtas numuriem 09.1528 un 09.1529.

(4)  Lai bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas izcelsmes vīnam varētu izmantot vispārējo tarifu kvotu, iepriekš jābūt izsmeltām abām atsevišķajām tarifu kvotām, kas paredzētas ar bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku noslēgtajā Papildprotokolā par vīnu. Minētās atsevišķās tarifu kvotas ir atvērtas ar kārtas numuriem 09.1558 un 09.1559.

(5)  Lai Melnkalnes izcelsmes vīnam varētu izmantot vispārējo tarifu kvotu, iepriekš jābūt izsmeltai atsevišķajai tarifu kvotai, kas paredzēta ar Melnkalni noslēgtajā Protokolā par vīnu. Minētā atsevišķā kvota ir atvērta ar kārtas numuru 09.1514.

(6)  Lai Serbijas izcelsmes vīnam varētu izmantot vispārējo tarifu kvotu, iepriekš jābūt izsmeltām abām atsevišķajām tarifu kvotām, kas paredzētas ar Serbiju noslēgtajā Protokolā par vīnu. Minētās atsevišķās kvotas ir atvērtas ar kārtas numuriem 09.1526 un 09.1527.

(7)  Lai Kosovas muitas teritorijas izcelsmes vīnam varētu izmantot vispārējo tarifu kvotu, iepriekš jābūt izsmeltai tarifu kvotai, kas paredzēta šajā regulā. Minētā atsevišķā kvota ir atvērta ar kārtas numuru 09.1560.


Labojumi

30.11.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 321/6


Kļūdu labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012

( OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp. )

1.

19. lappuse, 4. panta 1. punkta 19) apakšpunkts

Teksts:

“19)

“aktīvu pārvaldīšanas sabiedrība” ir aktīvu pārvaldīšanas sabiedrība, kā tā definēta Direktīvas 2002/87/EK 2. panta 5. punktā, un AIFP, kā tas definēts Direktīvas 2011/61/ES 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā, tostarp, ja vien nav noteikts citādi, trešo valstu sabiedrības, kas veic līdzīgas darbības, kurām piemēro tādas trešās valsts tiesību aktus, ..”

jālasa:

“19)

“aktīvu pārvaldīšanas sabiedrība” ir aktīvu pārvaldīšanas sabiedrība, kā tā definēta Direktīvas 2002/87/EK 2. panta 5. punktā, vai AIFP, kā tas definēts Direktīvas 2011/61/ES 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā, tostarp, ja vien nav noteikts citādi, trešo valstu sabiedrības, kuras veic līdzīgas darbības un kurām piemēro tādas trešās valsts tiesību aktus, ..”.

2.

20. lappuse, 4. panta 1. punkta 26) apakšpunkts

Teksts:

“.., bet neietverot apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības un jauktas darbības apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības, kā tās definētas Direktīvas 2009/138/EK 212. panta 1. punkta g) apakšpunktā;”

jālasa:

“.., bet neietverot apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības un jauktas darbības apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības, kā tās definētas attiecīgi Direktīvas 2009/138/EK 212. panta 1. punkta f) un g) apakšpunktā;”.

3.

20. lappuse, 4. panta 1. punkta 27) apakšpunkta h) punkts

Teksts:

“h)

apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība;”

jālasa:

“h)

apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība kā tā definēta Direktīvas 2009/138/EK 212. panta 1. punkta f) apakšpunktā;”.

4.

20. lappuse, 4. panta 1. punkta 27) apakšpunkta i) līdz j) punkts

Svītro 4. panta 1. punkta 27) apakšpunkta i) līdz j) punktu.

5.

23. lappuse, 4. panta 1. punkta 71) apakšpunkts

Teksts:

“71)

“atbilstošs kapitāls” ir turpmāk nosaukto elementu summa:

a)

pirmā līmeņa kapitāls, kā minēts 25. pantā;

b)

otrā līmeņa kapitāls, kā minēts 71. pantā un kas ir vienāds vai mazāks par vienu trešdaļu no pirmā līmeņa kapitāla;”

jālasa:

“71)

“atbilstošs kapitāls”:

a)

Otrās daļas III sadaļā ir turpmāk nosaukto elementu summa:

i)

pirmā līmeņa kapitāls, kā minēts 25. pantā, nepiemērojot 36. panta 1. punkta k) apakšpunkta i) punktā noteikto atskaitījumu;

ii)

otrā līmeņa kapitāls, kā minēts 71. pantā un kas ir vienāds vai mazāks par vienu trešdaļu no pirmā līmeņa kapitāla, kas aprēķināts ievērojot šā punkta i) apakšpunktu;

b)

regulas 97. pantā un Ceturtajā daļā ir turpmāk nosaukto elementu summa:

i)

pirmā līmeņa kapitāls, kā minēts 25. pantā;

ii)

otrā līmeņa kapitāls, kā minēts 71. pantā un kas ir vienāds vai mazāks par vienu trešdaļu no pirmā līmeņa kapitāla;” .

6.

24. lappuse, 4. panta 1. punkta 82) apakšpunkts

Teksts:

“82)

“līgums par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu” un “līgums par aktīvu pirkšanu ar atpārdošanu” ir jebkurš līgums, ar kuru iestāde vai tās darījuma partneris nodod vērtspapīrus vai preces, vai garantētas tiesības attiecībā uz:

a)

īpašuma tiesībām uz vērtspapīriem vai precēm, ja šo garantiju sniedz atzīta birža, kas ir tiesību turētāja attiecībā uz šiem vērtspapīriem vai precēm, un līgums liedz iestādei nodot vai ieķīlāt konkrēto vērtspapīru vai preci vairāk nekā vienam darījuma partnerim vienlaicīgi, ievērojot saistību tos atpirkt;

b)

tādiem pašiem aizstātiem vērtspapīriem vai precēm – par noteiktu cenu noteiktā dienā nākotnē vai dienā, ko noteiks persona, kura nodod īpašuma tiesības, un tad tas ir līgums par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu iestādei, kas pārdod vērtspapīrus, un līgums par aktīvu pirkšanu ar atpārdošanu iestādei, kas tos pērk;”

jālasa:

“82)

“līgums par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu” un “līgums par aktīvu pirkšanu ar atpārdošanu” ir jebkurš līgums, ar kuru iestāde vai tās darījuma partneris nodod vērtspapīrus vai preces, vai garantētas tiesības attiecībā uz īpašuma tiesībām uz vērtspapīriem vai precēm, ja šo garantiju sniedz atzīta birža, kas ir tiesību turētāja attiecībā uz šiem vērtspapīriem vai precēm, un līgums liedz iestādei nodot vai ieķīlāt konkrēto vērtspapīru vai preci vairāk nekā vienam darījuma partnerim vienlaicīgi, ievērojot saistību tos atpirkt vai tādiem pašiem aizstātiem vērtspapīriem vai precēm – par noteiktu cenu noteiktā dienā nākotnē vai dienā, ko noteiks persona, kura nodod īpašuma tiesības, un tad tas ir līgums par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu iestādei, kas pārdod vērtspapīrus, un līgums par aktīvu pirkšanu ar atpārdošanu iestādei, kas tos pērk;”.

7.

24. lappuse, 4. panta 1. punkta 88) apakšpunkts

Teksts:

“88)

“atbilstīgs centrālais darījumu partneris” ir centrālais darījumu partneris, ..”

jālasa:

“88)

“atbilstīgs centrālais darījumu partneris” jeb “QCCP” ir centrālais darījumu partneris, ..”.

8.

25. lappuse, 4. panta 1. punkta 91) apakšpunkts

Teksts:

“91)

“tirdzniecības riska darījumi” ir tīrvērtes dalībnieka vai CCP klienta pašreizējie riska darījumi, tostarp mainīgā drošības rezerve, kas pienākas tīrvērtes dalībniekam, bet vēl nav saņemta ..”

jālasa:

“91)

“tirdzniecības riska darījumi” ir tīrvērtes dalībnieka vai CCP klienta pašreizējie riska darījumi, tostarp mainīgā drošības rezerve, kas pienākas tīrvērtes dalībniekam vai klientam, bet vēl nav saņemta ..”.

9.

26. lappuse, 4. panta 1. punkta 120) apakšpunkts

Teksts:

“120)

“mazākuma līdzdalības daļa” ir iestādes meitasuzņēmumi pirmā līmeņa pamata kapitāla apmērs, ..”

jālasa:

“120)

“mazākuma līdzdalības daļa” ir iestādes meitasuzņēmuma pirmā līmeņa pamata kapitāla apmērs, ..”.

10.

27. lappuse, 4. panta 2. punkts

Teksts:

“2.   Jebkura atsauce šajā regulā uz nekustamo īpašumu vai mājokļa vai komerciālo nekustamo īpašumu ..”

jālasa:

“2.   Jebkura atsauce šajā regulā uz nekustamo īpašumu, mājokļa īpašumu vai komerciālo nekustamo īpašumu ..”.

11.

27. lappuse, 6. panta 2. punkts

Teksts:

“2.   Katrai iestādei, kas ir vai nu meitasuzņēmums dalībvalstī, kur tā ir saņēmusi atļauju un tiek uzraudzīta, vai mātesuzņēmums, un katrai iestādei, kura saskaņā ar 19. pantu ir iekļauta konsolidācijā, ..”

jālasa:

“2.   Nevienai iestādei, kas ir vai nu meitasuzņēmums dalībvalstī, kur tā ir saņēmusi atļauju un tiek uzraudzīta, vai mātesuzņēmums, un nevienai iestādei, kura saskaņā ar 18. pantu ir iekļauta konsolidācijā, ..”.

12.

27. lappuse, 6. panta 3. punkts

Teksts:

“3.   Katrai iestādei, kas ir vai nu mātesuzņēmums, vai meitasuzņēmums, un katrai iestādei, kura saskaņā ar 19. pantu ir iekļauta konsolidācijā, ..”

jālasa:

“3.   Nevienai iestādei, kas ir vai nu mātesuzņēmums, vai meitasuzņēmums, un nevienai iestādei, kura saskaņā ar 18. pantu ir iekļauta konsolidācijā, ..”.

13.

29. lappuse, 8. panta 4. punkts

Teksts:

“4.   Kompetentās iestādes 1., 2. un 3. punktu var piemērot arī iestādēm, kas ir dalībnieces vienā un tajā pašā institucionālajā aizsardzības shēmā, kura minēta 113. panta 7. punkta b) apakšpunktā, ar noteikumu, ka tās atbilst visiem 113. panta 7. punkta nosacījumiem, un citām iestādēm, ..”

jālasa:

“4.   Kompetentās iestādes 1., 2. un 3. punktu var piemērot arī iestādēm, kas ir dalībnieces vienā un tajā pašā institucionālajā aizsardzības shēmā, kura minēta 113. panta 7. punktā, ar noteikumu, ka tās atbilst visiem tajā noteiktajiem nosacījumiem, un citām iestādēm, ..”.

14.

29. lappuse, 10. panta 1. punkta otrā daļa

Teksts:

“Dalībvalstis var saglabāt un izmantot spēkā esošos valsts tiesību aktus attiecībā uz pirmajā daļā minēto nepiemērošanu tiktāl, ciktāl tā nav pretrunā ar šo regulu un Direktīvu 2013/36/ES.”

jālasa:

“Dalībvalstis var saglabāt un izmantot spēkā esošos valsts tiesību aktus attiecībā uz pirmajā daļā minēto nepiemērošanu tiktāl, ciktāl tā nav pretrunā ar šo regulu vai Direktīvu 2013/36/ES.”.

15.

30. lappuse, 11. panta 3. punkts

Teksts:

“3.   ES mātes iestādes un iestādes, ko kontrolē ES mātes finanšu pārvaldītājsabiedrība, kā arī iestādes, ko kontrolē ES mātes jaukta pārvaldītājsabiedrība, ievēro Sestajā daļā noteiktās saistības, pamatojoties uz šīs mātes iestādes, finanšu pārvaldītājsabiedrības vai jauktas pārvaldītājsabiedrības konsolidēto finanšu stāvokli, ja grupa ietver vienu vai vairākas kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, kuras ir saņēmušas atļauju sniegt ieguldījumu pakalpojumus un darbības, kas uzskaitītas Direktīvas 2004/39/EK I pielikuma A iedaļas 3. un 6. punktā. Gaidot Komisijas saskaņā ar 508. panta 2. punktu ..”

jālasa:

“3.   ES mātes iestādes, iestādes, ko kontrolē ES mātes finanšu pārvaldītājsabiedrība, un iestādes, ko kontrolē ES mātes jaukta pārvaldītājsabiedrība, ievēro Sestajā daļā noteiktās saistības, pamatojoties uz šīs mātes iestādes, finanšu pārvaldītājsabiedrības vai jauktas pārvaldītājsabiedrības konsolidēto finanšu stāvokli, ja grupa ietver vienu vai vairākas kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, kuras ir saņēmušas atļauju sniegt ieguldījumu pakalpojumus un darbības, kas uzskaitītas Direktīvas 2004/39/EK I pielikuma A iedaļas 3. un 6. punktā. Gaidot Komisijas saskaņā ar šīs regulas 508. panta 2. punktu ..”.

16.

31. lappuse, 15. panta 1. punkta a) līdz d) apakšpunkts

Teksts:

“1.   Konsolidētās uzraudzības iestāde var, izskatot katru gadījumu atsevišķi, izlemt konsolidēti nepiemērot šīs regulas Trešo daļu un Direktīvas 2013/36/ES VII sadaļas 4. nodaļu, ar šādiem nosacījumiem:

a)

katras grupas ES ieguldījumu brokeru sabiedrības kopējās riska darījumu vērtības aprēķināšanai izmanto 95. panta 2. punktā minēto alternatīvo metodi;

b)

visas grupas ieguldījumu brokeru sabiedrības ietilpst 95. panta 1. punktā un 96. panta 1. punktā minētajās kategorijās;

c)

katra grupas ES ieguldījumu brokeru sabiedrība individuāli izpilda 95. panta prasības un vienlaicīgi atskaita no sava pirmā līmeņa pamata kapitāla jebkuras iespējamās saistības par labu ieguldījumu brokeru sabiedrībām, finanšu iestādēm, aktīvu pārvaldīšanas sabiedrībām un palīgpakalpojumu uzņēmumiem, kurus pretējā gadījumā konsolidētu;

d)

jebkurai finanšu pārvaldītājsabiedrībai, kura ir dalībvalsts mātes finanšu pārvaldītājsabiedrība kādai grupas ieguldījumu brokeru sabiedrībai, ir vismaz tāds pats pašu kapitāla apjoms, kas šeit definēts kā elementu summa, kas izriet no šīs regulas 26. panta 1. punktā, 51. panta 1. punktā un 62. panta 1. punktā minētajiem posteņiem, aptverot šādu elementu summu: ..”

jālasa:

“1.   Konsolidētās uzraudzības iestāde var, izskatot katru gadījumu atsevišķi, izlemt konsolidēti nepiemērot šīs regulas Trešo daļu un Direktīvas 2013/36/ES VII sadaļas 4. nodaļu, ar šādiem nosacījumiem:

a)

katras grupas ES ieguldījumu brokeru sabiedrības kopējās riska darījumu vērtības aprēķināšanai izmanto 95. panta 2. punktā vai 96. panta 2. punktā minēto alternatīvo metodi;

b)

visas grupas ieguldījumu brokeru sabiedrības ietilpst 95. panta 1. punktā vai 96. panta 1. punktā minētajās kategorijās;

c)

katra grupas ES ieguldījumu brokeru sabiedrība individuāli izpilda 95. vai 96. panta prasības un vienlaicīgi atskaita no sava pirmā līmeņa pamata kapitāla jebkuras iespējamās saistības par labu ieguldījumu brokeru sabiedrībām, finanšu iestādēm, aktīvu pārvaldīšanas sabiedrībām un palīgpakalpojumu uzņēmumiem, kurus pretējā gadījumā konsolidētu;

d)

jebkurai finanšu pārvaldītājsabiedrībai, kura ir dalībvalsts mātes finanšu pārvaldītājsabiedrība kādai grupas ieguldījumu brokeru sabiedrībai, ir vismaz tāds pašu kapitāla apjoms, kas šeit definēts kā elementu summa, kas izriet no šīs regulas 26. panta 1. punktā, 51. panta 1. punktā un 62. panta 1. punktā minētajiem posteņiem, kas ir pietiekams lai aptvertu šādu elementu summu: ..”.

17.

32. lappuse, 18. panta 5. punkta pirmais teikums

Teksts:

“Tādas dalības vai kapitāla saikņu gadījumos, kas nav minētas 1. un 2. punktā, kompetentās iestādes nosaka, ..”

jālasa:

“Tādas dalības vai kapitāla saikņu gadījumos, kas nav minētas 1. un 4. punktā, kompetentās iestādes nosaka, ..”.

18.

33. lappuse, 19. panta 2. punkta b) apakšpunkts

Teksts:

“b)

ja attiecīgais uzņēmums ir nebūtisks, ņemot vērā kredītiestāžu uzraudzības mērķus;”

jālasa:

“b)

ja attiecīgais uzņēmums ir nebūtisks, ņemot vērā iestāžu uzraudzības mērķus;”.

19.

35. lappuse, 22. pants

Teksts:

“Meitas iestādes piemēro 89. līdz 91. pantā un Trešajā un Piektajā daļā noteiktās prasības, pamatojoties uz to subkonsolidēto finanšu stāvokli, ..”

jālasa:

“Meitas iestādes piemēro 89. līdz 91. pantā un Trešajā un Ceturtajā daļā noteiktās prasības, pamatojoties uz to subkonsolidēto finanšu stāvokli ..”.

20.

35. lappuse, 33. panta 1. punkta c) apakšpunkts

Teksts:

“c)

visi patiesās vērtības guvumi un zaudējumi, kas rodas no iestādes pašas kredītriska saistībā ar no atvasinātajiem instrumentiem izrietošām saistībām.”

jālasa:

“c)

patiesās vērtības peļņa un zaudējumi no ietādes atvasinātajiem instrumentiem, kuri rodas no izmaiņām iestādes pašas kredītstāvoklī.”.

21.

43. lappuse, 40. pants

Teksts:

“.., ja uzkrājumi paaugstinātu I sadaļas 3. nodaļas 3. iedaļā minēto paredzamo zaudējumu līmeni.”

jālasa:

“.., ja uzkrājumi paaugstinātu Trešās daļas II sadaļas 3. nodaļas 3. iedaļā minēto paredzamo zaudējumu līmeni.”.

22.

43. un 44. lappuse, 41. panta 1. punkts

Teksts:

“1.   Šīs regulas 36. panta 1. punkta e) apakšpunkta vajadzībām definētu pabalstu pensiju fondu aktīvu atskaitāmo summu samazina par:

a)

jebkādu attiecīgo atliktā nodokļa saistību summu, ko varētu dzēst, ja samazinātos aktīvu vērtība vai ja tiktu pārtraukta to atzīšana saskaņā ar piemērojamo grāmatvedības regulējumu;

b)

definētu pabalstu pensiju fondu aktīvu summu, ko iestāde var neierobežoti izmantot ar nosacījumu, ka iestāde ir saņēmusi kompetentās iestādes iepriekšēju atļauju. Aktīviem, ko izmanto, lai samazinātu atskaitāmo summu, attiecīgā gadījumā piemēro riska pakāpi saskaņā ar Trešās daļas II sadaļas 2. vai 3. nodaļu.”

jālasa:

“1.   Šīs regulas 36. panta 1. punkta e) apakšpunkta vajadzībām definētu pabalstu pensiju fondu aktīvu atskaitāmo summu samazina par:

a)

jebkādu attiecīgo atliktā nodokļa saistību summu, ko varētu dzēst, ja samazinātos aktīvu vērtība vai ja tiktu pārtraukta to atzīšana saskaņā ar piemērojamo grāmatvedības regulējumu;

b)

definētu pabalstu pensiju fondu aktīvu summu, ko iestāde var neierobežoti izmantot ar noteikumu, ka iestāde ir saņēmusi kompetentās iestādes iepriekšēju atļauju.

Aktīviem, ko izmanto, lai samazinātu atskaitāmo summu, attiecīgā gadījumā piemēro riska pakāpi saskaņā ar Trešās daļas II sadaļas 2. vai 3. nodaļu.”.

23.

45. lappuse, 46. panta 1. punkta b) apakšpunkts

Teksts:

“.., dalīta ar iestādes tiešās, netiešās un sintētiskās līdzdalības minēto finanšu sektora sabiedrību pašu kapitāla instrumentos kopējo apmēru.”

jālasa:

“.., dalīta ar iestādes tiešās, netiešās un sintētiskās līdzdalības minēto finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa pamata kapitāla, pirmā līmeņa papildu kapitāla un otrā līmeņa papildu kapitāla instrumentos kopējo apmēru.”.

24.

45. lappuse, 46. panta 3. punkts

Teksts:

“3.   Summu, ko paredzēts atskaitīt saskaņā ar 1. punktu, sadala pa visiem turētajiem pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumentiem. Iestādes nosaka līdzdalības daļu pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumentos, ko atskaita saskaņā ar 1. punktu, reizinot šā punkta a) apakšpunktā norādīto summu ar šā punkta b) apakšpunktā norādīto proporciju: ..”

jālasa:

“3.   Summu, ko paredzēts atskaitīt saskaņā ar 1. punktu, sadala pa visiem turētajiem pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumentiem. Iestādes nosaka katra pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumenta summu, ko atskaita saskaņā ar 1. punktu, reizinot šā punkta a) apakšpunktā norādīto apmēru ar šā punkta b) apakšpunktā norādīto proporciju: ..”.

25.

45. un 46. lappuse, 46. panta 5. punkts

Teksts:

“5.   Iestādes nosaka līdzdalības daļu pašu kapitāla instrumentos, kas ir riska svērtā vērtība, dalot a) apakšpunktā norādīto summu ar b) apakšpunktā norādīto summu:

a)

līdzdalības apmērs, kam ir jābūt riska svērtajai vērtībai saskaņā ar 4. punktu;

b)

summa, kas precizēta i) punktā, dalīta ar ii) punktā precizēto summu:

i)

kopējais pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumentu apmērs;

ii)

kopējais apmērs iestādes tiešai, netiešai un sintētiskai līdzdalībai tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumentos, kurās iestādei nav būtisku ieguldījumu.”

jālasa:

“5.   Iestādes nosaka katra pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumenta, kuram piemērota riska svēršana saskaņā ar 4. punktu, summu, reizinot šā punkta a) apakšpunktā norādīto apmēru ar šā punkta b) apakšpunktā norādīto summu:

a)

līdzdalības apmērs, kuram piemēro riska svēršanu saskaņā ar 4. punktu;

b)

proporcija, kas rodas no 3. punkta b) apakšpunktā noteiktā aprēķina.”.

26.

48. lappuse, 49. panta 5. punkts

Teksts:

“5.   Ja iestāde piemēro Direktīvas 2002/87/EK I pielikumā paredzēto 1. vai 2. metodi, iestāde ..”

jālasa:

“5.   Ja iestāde piemēro Direktīvas 2002/87/EK I pielikumā paredzēto 1., 2. vai 3. metodi, iestāde ..”.

27.

52. lappuse, 60. panta 1. punkta a) apakšpunkts

Teksts:

“a)

kopējā summa, par kādu iestādes tiešā, netiešā un sintētiskā līdzdalība finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa pamata kapitāla, ..”

jālasa:

“a)

kopējā summa, par kādu iestādes tiešā, netiešā un sintētiskā līdzdalība finanšu sektora sabiedrību, kurās iestādei nav būtiska ieguldījuma, pirmā līmeņa pamata kapitāla, ..”.

28.

53. lappuse, 60. panta 3. punkts

Teksts:

“3.   Summu, ko paredzēts atskaitīt saskaņā ar 1. punktu, sadala pa visiem turētajiem pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumentiem. Summu, ko paredzēts atskaitīt no katra pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumenta saskaņā ar 1. punktu, aprēķina, reizinot šā punkta a) apakšpunktā norādīto summu ar šā punkta b) apakšpunktā norādīto proporciju:

a)

līdzdalības apmērs, kas ir jāatskaita saskaņā ar 1. punktu;

b)

summa, kas norādīta i) punktā, dalīta ar ii) punktā norādīto summu:

i)

pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumenta kopējais apmērs;

ii)

kopējais apmērs iestādes tiešai, netiešai un sintētiskai līdzdalībai tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumentos, kurās iestādei nav būtisku ieguldījumu.”

jālasa:

“3.   Summu, ko paredzēts atskaitīt saskaņā ar 1. punktu, sadala pa visiem turētajiem pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumentiem. Iestādes nosaka katra pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumenta summu, ko paredzēts atskaitīt ievērojot 1. punktu, reizinot šā punkta a) apakšpunktā norādīto summu ar šā punkta b) apakšpunktā norādīto proporciju:

a)

līdzdalības apmērs, kas ir jāatskaita saskaņā ar 1. punktu;

b)

kopējā apmēra proporcija iestādes tiešai, netiešai un sintētiskai līdzdalībai tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumentos, kurās iestādei nav būtisku ieguldījumu, kuru pārstāv katrs turētais pirmā līmeņa papildu kapitāla instruments.”.

29.

53. lappuse, 60. panta 5. punkts

Teksts:

“5.   Iestādes nosaka līdzdalības daļu pašu kapitāla instrumentos, kas ir riska svērtā vērtība, dalot a) apakšpunktā norādīto summu ar b) apakšpunktā norādīto summu:

a)

līdzdalības apmērs, kam ir jābūt riska svērtajai vērtībai saskaņā ar 4. punktu;

b)

summa, kas precizēta i) punktā, dalīta ar ii) punktā precizēto summu:

i)

kopējais pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumentu apmērs;

ii)

kopējais apmērs iestādes tiešai, netiešai un sintētiskai līdzdalībai tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumentos, kurās iestādei nav būtisku ieguldījumu.”

jālasa:

“5.   Iestādes nosaka katra pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumenta, kuram piemērota riska svēršana saskaņā ar 4. punktu, summu, reizinot šā punkta a) apakšpunktā norādīto apmēru ar šā punkta b) apakšpunktā norādīto summu:

a)

līdzdalības apmērs, kuram piemēro riska svēršanu saskaņā ar 4. punktu;

b)

proporcija, kas rodas no 3. punkta b) apakšpunktā noteiktā aprēķina.”.

30.

56. lappuse, 70. panta 1. punkta a) apakšpunkts

Teksts:

“a)

kopējā summa, par kādu iestādes tiešā, netiešā un sintētiskā līdzdalība finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa pamata kapitāla, ..”

jālasa:

“a)

kopējā summa, par kādu iestādes tiešā, netiešā un sintētiskā līdzdalība finanšu sektora sabiedrību, kurās iestādei nav būtiska ieguldījuma, pirmā līmeņa pamata kapitāla, ..”.

31.

56. lappuse, 70. panta 1. punkta b) apakšpunkts

Teksts:

“b)

iestādes tiešā, netiešā un sintētiskā līdzdalība finanšu sektora sabiedrību otrā līmeņa kapitāla instrumentos, ..”

jālasa:

“b)

iestādes tiešā, netiešā un sintētiskā līdzdalība finanšu sektora sabiedrību, kurās iestādei nav būtiska ieguldījuma, otrā līmeņa kapitāla instrumentos, ..”.

32.

56. lappuse, 70. panta 3. punkts

Teksts:

“3.   Summu, ko paredzēts atskaitīt saskaņā ar 1. punktu, sadala pa visiem turētajiem otrā līmeņa kapitāla instrumentiem. Iestādes nosaka līdzdalības daļu otrā līmeņa kapitāla instrumentus, ko atskaita, reizinot šā punkta a) apakšpunktā norādītos summu ar šā punkta b) apakšpunktā norādīto proporciju:

a)

līdzdalības kopējā summa, kas ir jāatskaita saskaņā ar 1. punktu;

b)

summa, kas norādīta i) punktā, dalīta ar ii) punktā norādīto summu;

i)

kopējais otrā līmeņa kapitāla instrumentu apmērs;

ii)

kopējais apmērs iestādes tiešai, netiešai un sintētiskai līdzdalībai tādu finanšu sektora sabiedrību otrā līmeņa kapitāla instrumentos, kurās iestādei nav būtisku ieguldījumu.”

jālasa:

“3.   Summu, ko paredzēts atskaitīt saskaņā ar 1. punktu, sadala pa visiem turētajiem otrā līmeņa kapitāla instrumentiem. Iestādes nosaka summu, ko paredzēts atskaitīt no katra otrā līmeņa papildu kapitāla instrumenta ievērojot 1. punktu, reizinot šā punkta a) apakšpunktā norādītos summu ar šā punkta b) apakšpunktā norādīto proporciju:

a)

līdzdalības kopējā summa, kas ir jāatskaita saskaņā ar 1. punktu;

b)

kopējā apmēra proporcija iestādes tiešai, netiešai un sintētiskai līdzdalībai tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumentos, kurās iestādei nav būtisku ieguldījumu, kuru pārstāv katrs turētais pirmā līmeņa papildu kapitāla instruments.”.

33.

57. lappuse, 70. panta 5. punkts

Teksts:

“5.   Iestādes nosaka līdzdalības daļu pašu kapitāla instrumentos, kas ir riska svērtā vērtība, dalot a) apakšpunktā norādīto summu ar b) apakšpunktā norādīto summu:

a)

līdzdalības apmērs, kam ir jābūt riska svērtajai vērtībai saskaņā ar 4. punktu;

b)

summa, kas precizēta i) punktā, dalīta ar ii) punktā precizēto summu:

i)

kopējais pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumentu apmērs;

ii)

kopējais apmērs iestādes tiešai, netiešai un sintētiskai līdzdalībai tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumentos, kurās iestādei nav būtisku ieguldījumu.”

jālasa:

“5.   Iestādes nosaka katra otrā līmeņa kapitāla instrumenta, kuram piemērota riska svēršana saskaņā ar 4. punktu, summu, reizinot šā punkta a) apakšpunktā norādīto apmēru ar šā punkta b) apakšpunktā norādīto summu:

a)

līdzdalības apmērs, kuram piemēro riska svēršanu saskaņā ar 4. punktu;

b)

proporcija, kas rodas no 3. punkta b) apakšpunktā noteiktā aprēķina.”.

34.

62. lappuse, 85. panta 1. punkta ievadfrāze

Teksts:

“1.   Iestādes nosaka meitasuzņēmuma atbilstīgo pirmā līmeņa kapitālu, ko ietver konsolidētajā pašu kapitālā, no minētā uzņēmuma pašu kapitāla atņemot rezultātu, ..”

jālasa:

“1.   Iestādes nosaka meitasuzņēmuma atbilstīgo pirmā līmeņa kapitālu, ko ietver konsolidētajā pašu kapitālā, no minētā uzņēmuma pirmā līmeņa pamata kapitāla atņemot rezultātu, ..”.

35.

65. lappuse, 92. panta 4. punkta ievadfrāze

Teksts:

“4.   Aprēķinot 3. punktā minēto riska darījumu kopējo apmēru, piemēro šādus noteikumus:”

jālasa:

“4.   Aprēķinot 3. punktā minēto kopējo riska darījumu vērtību, piemēro šādus noteikumus:”.

36.

66 lappuse, 95. panta 3. punkts

Teksts:

“3.   Šā panta 1. punktā minētajām ieguldījumu brokeru sabiedrībām piemēro visus citus noteikumus attiecībā uz operacionālo risku, kas paredzēti Direktīvas 2013/36/ES VII sadaļas 3. nodaļas II iedaļas 1. apakšiedaļā.”

jālasa:

“3.   Šā panta 1. punktā minētajām ieguldījumu brokeru sabiedrībām piemēro visus citus noteikumus attiecībā uz operacionālo risku, kas paredzēti Direktīvas 2013/36/ES VII sadaļas 2. nodaļas II iedaļas 2. apakšiedaļā.”.

37.

68 lappuse, 99. panta 4. punkts

Teksts:

“4.   Šā panta 2. punktā un 3. punkta pirmajā daļā minēto finanšu informāciju ..”

jālasa:

“4.   Šā panta 2. un 3. punktā minēto finanšu informāciju ..”.

38.

68. lappuse, 101. panta 1. punkta a) apakšpunkts

Teksts:

“a)

zaudējumiem, kas radušies riska darījumos, kuros iestāde mājokļa nekustamo īpašumu ir atzinusi”

jālasa:

“a)

zaudējumiem, kas radušies riska darījumos, kuros iestāde mājokļa īpašumu ir atzinusi ..”.

39.

69. lappuse, 101. panta 1. punkta b) apakšpunkts

Teksts:

“b)

kopējiem zaudējumiem, kas radušies riska darījumos, kuros iestāde mājokļu nekustamo īpašumu ir atzinusi par nodrošinājumu, līdz riska darījumu daļai, kuru saskaņā ar 124. panta 1. punktu uzskata par pilnībā nodrošinātu ar mājokļu nekustamo īpašumu;”

jālasa:

“b)

kopējiem zaudējumiem, kas radušies riska darījumos, kuros iestāde mājokļa īpašumu ir atzinusi par nodrošinājumu, līdz riska darījumu daļai, kuru saskaņā ar 124. panta 1. punktu uzskata par pilnībā nodrošinātu ar mājokļa īpašumu;”.

40.

69. lappuse, 101. panta 1. punkta c) apakšpunkts

Teksts:

“c)

riska darījumu vērtību visiem nenokārtotajiem riska darījumiem, kuros iestāde mājokļu nekustamo īpašumu ir atzinusi par nodrošinājumu tikai attiecībā uz daļu, kuru saskaņā ar 124. panta 1. punktu uzskata par pilnībā nodrošinātu ar mājokļu nekustamo īpašumu;”

jālasa:

“c)

riska darījumu vērtību visiem nenokārtotajiem riska darījumiem, kuros iestāde mājokļa īpašumu ir atzinusi par nodrošinājumu tikai attiecībā uz daļu, kuru saskaņā ar 124. panta 1. punktu uzskata par pilnībā nodrošinātu ar mājokļa īpašumu;”.

41.

69. lappuse, 101. panta 3. punkts

Teksts:

“3.   Kompetentās iestādes katru gadu apkopo un publisko 1. punkta a) līdz f) apakšpunktā noteiktos datus kopā ar vēsturiskiem datiem, ja tādi pieejami. Kompetentā iestāde pēc citas dalībvalsts kompetentās iestādes vai EBI pieprasījuma šai kompetentajai iestādei vai EBI sniedz detalizētāku informāciju par mājokļa vai komerciālā nekustāmā īpašuma tirgu stāvokli šajā dalībvalstī.”

jālasa:

“3.   Kompetentās iestādes katru gadu apkopo un publisko 1. punkta a) līdz f) apakšpunktā noteiktos datus kopā ar vēsturiskiem datiem, ja tādi pieejami. Kompetentā iestāde pēc citas dalībvalsts kompetentās iestādes vai EBI pieprasījuma šai kompetentajai iestādei vai EBI sniedz detalizētāku informāciju par mājokļa īpašuma vai komerciālā nekustāmā īpašuma tirgu stāvokli šajā dalībvalstī.”.

42.

70. lappuse, 105. panta 2. punkta b) apakšpunkts

Teksts:

“b)

skaidru un no tirdzniecības struktūrvienības neatkarīgu pārskatu sniegšanas kārtību par vērtēšanu atbildīgajai nodaļai.”

jālasa:

“b)

skaidru un no tirdzniecības struktūrvienības neatkarīgu pārskatu sniegšanas kārtību par vērtēšanu atbildīgajai nodaļai, kas sniedzas līdz pat vadības struktūrai.”.

43.

70. lappuse, 105. panta 2. punkta otrā daļa

Svītro 105. panta 2. punkta otro daļu.

44.

72. lappuse, 106. panta 1. punkta e) apakšpunkts un otrā daļa

Teksts:

“e)

to rūpīgi uzrauga.

Uzraudzību nodrošina ar atbilstīgām procedūrām.”

jālasa:

“e)

to rūpīgi uzrauga saskaņā ar atbilstīgām procedūrām.”.

45.

75. lappuse, 113. panta 6. punkta a) apakšpunkts

Teksts:

“a)

darījuma partneris ir iestāde, finanšu pārvaldītājsabiedrība vai jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība, finanšu iestāde, aktīvu pārvaldīšanas sabiedrība vai palīgpakalpojumu uzņēmums, kam piemēro ..;”

jālasa:

“a)

darījuma partneris ir iestāde, finanšu iestāde vai palīgpakalpojumu uzņēmums, kam piemēro ..;”.

46.

76. lappuse, 114. panta 5. punkts

Svītro 114. panta 5. punktu.

47.

76. lappuse, 114. panta 6. punkts

Teksts:

“6.   Riska darījumiem, kas minēti 5. punktā:

a)

2018. gadā aprēķinātās riska darījumu riska svērtās vērtības ir 20 % no riska pakāpes, kas šiem riska darījumiem piešķirtas saskaņā ar 114. panta 2. punktu;

b)

2019. gadā aprēķinātās riska darījumu riska svērtās vērtības ir 50 % no riska pakāpes, kas šiem riska darījumiem piešķirtas saskaņā ar 114. panta 2. punktu;

c)

2020. gadā un pēc tam aprēķinātās riska darījumu riska svērtās vērtības ir 50 % no riska pakāpes, kas šiem riska darījumiem piešķirtas saskaņā ar 114. panta 2. punktu.”

jālasa:

“6.   Riska darījumiem, kas norādīti 495. panta 2. punktā:

a)

2018. gadā riska darījumu vērtībai piemērotā riska pakāpe ir 20 % no riska pakāpes, kas šiem riska darījumiem piešķirtas saskaņā ar 2. punktu;

b)

2019. gadā riska darījumu vērtībai piemērotā riska pakāpe ir 50 % no riska pakāpes, kas šiem riska darījumiem piešķirtas saskaņā ar 2. punktu;

c)

2020. gadā un pēc tam riska darījumu vērtībai piemērotā riska pakāpe ir 50 % no riska pakāpes, kas šiem riska darījumiem piešķirtas saskaņā ar 2. punktu.”.

48.

80. lappuse, 124. panta 1. punkts

Teksts:

“1.   Riska darījumam vai jebkurai riska darījuma daļai, kas ir pilnībā nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku, piešķir 100 % riska pakāpi, ja nav izpildīti 125. un 126. panta nosacījumi, izņemot jebkuru riska darījuma daļu, kuru klasificē cita riska darījumu kategorijā. Riska darījuma daļai, kura pārsniedz īpašuma hipotekāro vērtību, piešķir riska pakāpi, kas piemērojama iesaistītā darījumu partnera nenodrošinātajiem riska darījumiem.”

jālasa:

“1.   Riska darījumam vai jebkurai riska darījuma daļai, kas ir pilnībā nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku, piešķir 100 % riska pakāpi, ja nav izpildīti 125. vai 126. panta nosacījumi, izņemot jebkuru riska darījuma daļu, kuru klasificē cita riska darījumu kategorijā. Riska darījuma daļai, kura pārsniedz ar hipotēku nodrošināto nekustamā īpašuma vērtību, piešķir riska pakāpi, kas piemērojama iesaistītā darījumu partnera nenodrošinātajiem riska darījumiem.”.

49.

81. lappuse, 124. panta 2. punkta sestās daļas otrais teikums

Teksts:

“EBI publicē riska pakāpes un kritērijus, ko kompetentās iestādes nosaka riska darījumiem, kuri minēti 125., 126. un 199. pantā.”

jālasa:

“EBI publicē riska pakāpes un kritērijus, ko kompetentās iestādes nosaka riska darījumiem, kuri minēti 125., 126. un 199. panta 1. punkta a) apakšpunktā.”.

50.

81. lappuse, 124. panta 5. punkts

Teksts:

“.. attiecībā uz riska darījumiem, kuri ir nodrošināti ar hipotēkām attiecībā uz komerciālu un mājokļa nekustamo īpašumu, kas atrodas šajā dalībvalstī.”

jālasa:

“.. attiecībā uz riska darījumiem, kuri ir nodrošināti ar hipotēkām attiecībā uz komerciālu un mājokļa īpašumu, kas atrodas šajā dalībvalstī.”.

51.

82. lappuse, 126. panta 3. punkta ievadfrāze

Teksts:

“3.   Iestādes var atkāpties no 2. punkta b) apakšpunkta attiecībā uz riska darījumiem, kas pilnībā nodrošināti ar tāda komerciālā īpašuma hipotēku, kurš atrodas ..”

jālasa:

“3.   Iestādes var atkāpties no 2. punkta b) apakšpunkta attiecībā uz riska darījumiem, kas pilnībā nodrošināti ar tāda komerciālā nekustamā īpašuma hipotēku, kurš atrodas ..”.

52.

86. lappuse, 134. panta 1. punkts

Teksts:

“1.   Materiāliem aktīviem Direktīvas 86/635/EEK 4. panta 10. punkta nozīmē piešķir 100 % riska pakāpi.”

jālasa:

“1.   Materiāliem aktīviem Direktīvas 86/635/EEK 4. panta iedaļas “Aktīvi” 10. punktā nozīmē piešķir 100 % riska pakāpi.”.

53.

90. lappuse, 142. panta 1. punkta 4. apakšpunkta ievadfrāze

Teksts:

“(4)

“liela finanšu sektora sabiedrība” ir jebkura finanšu sektora sabiedrība, kura nav 4. panta 1. punkta 27) apakšpunkta j) punktā minētā sabiedrība un kura atbilst šādiem nosacījumiem:”

jālasa:

“(4)

“liela finanšu sektora sabiedrība” ir jebkura finanšu sektora sabiedrība, kura atbilst šādiem nosacījumiem:”.

54.

90. lappuse, 142. panta 1. punkta 5. apakšpunkts

Teksts:

“5)

“neregulēta finanšu sabiedrība” ir jebkura cita sabiedrība, kas nav regulēta finanšu sektora sabiedrība, ..”

jālasa:

“5)

“neregulēta finanšu sektora sabiedrība” ir jebkura cita sabiedrība, kas nav regulēta finanšu sektora sabiedrība, ..”.

55.

94. lappuse, 150. panta 1. punkta d) apakšpunkta ii) punkts

Teksts:

“ii)

riska darījumiem ar centrālo valdību un centrālo banku saskaņā ar 114. panta 2. 4. vai 5. punktu ir piešķirta 0 % riska pakāpe;”

jālasa:

“ii)

riska darījumiem ar centrālo valdību un centrālo banku saskaņā ar 114. panta 2. vai 4. punktu vai 495. panta 2. punktu ir piešķirta 0 % riska pakāpe;”.

56.

95. lappuse, 150. panta 2. punkta pirmais teikums

Teksts:

“.., kas radušies saistībā ar 1.punkta g) apakšpunktā minētajām likumdošanas programmām, ..”

jālasa:

“.., kas radušies saistībā ar 1.punkta h) apakšpunktā minētajām likumdošanas programmām, ..”.

57.

95. lappuse, 151. panta 1. punkts

Teksts:

“1.   Riska darījumiem, kas ietilpst vienā no 147. panta 2. punkta a) līdz e) un g) apakšpunktā minētajām riska darījumu kategorijām, riska darījumu riska svērtās vērtības kredītriskam aprēķina, ja vien tos neatskaita no pašu kapitāla, saskaņā ar 2. apakšiedaļu, izņemot gadījumus, kad šos riska darījumus atskaita no pirmā līmeņa pamata kapitāla, pirmā līmeņa papildu kapitāla vai otrā līmeņa kapitāla posteņiem.”

jālasa:

“1.   Riska darījumiem, kas ietilpst vienā no 147. panta 2. punkta a) līdz e) un g) apakšpunktā minētajām riska darījumu kategorijām, riska darījumu riska svērtās vērtības kredītriskam aprēķina, ja vien tos neatskaita no pašu kapitāla, saskaņā ar 2. apakšiedaļu, izņemot gadījumus, kad šos riska darījumus atskaita no pirmā līmeņa pamata kapitāla posteņiem, pirmā līmeņa papildu kapitāla vai otrā līmeņa kapitāla posteņiem.”.

58.

96. lappuse, 152. panta 3. punkts

Teksts:

“3.   Ja riska darījumi KIU daļu vai akciju veidā neatbilst 132. panta 3. punktā noteiktajiem kritērijiem vai ja iestādei nav zināmi visi KIU pamatā esošie riska darījumi vai tie KIU pamatā esošie riska darījumi, kas paši ir riska darījumi KIU ieguldījumu apliecību vai akciju veidā, iestāde caurskata šos pamatā esošos ..”

jālasa:

“3.   Ja riska darījumi KIU daļu vai akciju veidā neatbilst 132. panta 3. punktā noteiktajiem kritērijiem vai ja iestādei nav zināmi visi KIU pamatā esošie riska darījumi vai KIU daļas vai akcijas pamatā esošie riska darījumi, kas paši ir KIU pamatā esoši riska darījumi, iestāde caurskata šos pamatā esošos ..”.

59.

97. lappuse, 153. panta 1. punkta ii) apakšpunkta otrais ievilkums

Teksts:

“—

kur iestādes izmanto pašu aplēses attiecībā uz LGD, RW ir

Formula

;”

jālasa:

“—

kur iestādes izmanto pašu aplēses attiecībā uz LGD, RW ir

Formula

;”.

60.

97. lappuse, 153. panta 2. punkta otrais teikums

Teksts:

“Visiem riska darījumiem ar neregulētām finanšu sabiedrībām 1. punkta iii) apakšpunktā un ..”

jālasa:

“Visiem riska darījumiem ar neregulētām finanšu sektora sabiedrībām 1. punkta iii) apakšpunktā un ..”.

61.

106. lappuse, 164. panta 5. punkts

Teksts:

“Pamatojoties uz datiem, kas savākti saskaņā ar 101. pantu, un ņemot vērā īpašuma tirgus tendenču prognozes un jebkādus citus attiecīgus rādītājus, kompetentās iestādes periodiski, vismaz reizi gadā, izvērtē, vai šā panta 4. punktā minētās minimālās LGD vērtības ir pienācīgas attiecībā uz riska darījumiem, kuri ir nodrošināti ar to teritorijā esošiem mājokļu vai komerciāliem nekustamiem īpašumiem. Kompetentās iestādes, pamatojoties uz finansiālās stabilitātes apsvērumiem, var attiecīgos gadījumos noteikt augstākas minimālās vērtības vidējiem svērtiem LGD attiecībā uz riska darījumiem, kas ir nodrošināti ar to teritorijāesošiem īpašumiem.”

jālasa:

“Pamatojoties uz datiem, kas savākti saskaņā ar 101. pantu, un ņemot vērā nekustamā īpašuma tirgus tendenču prognozes un jebkādus citus attiecīgus rādītājus, kompetentās iestādes periodiski, vismaz reizi gadā, izvērtē, vai šā panta 4. punktā minētās minimālās LGD vērtības ir pienācīgas attiecībā uz riska darījumiem, kas ir nodrošināti ar to teritorijā esošiem mājokļu īpašumiem vai komerciāliem nekustamiem īpašumiem. Kompetentās iestādes, pamatojoties uz finansiālās stabilitātes apsvērumiem, var attiecīgos gadījumos noteikt augstākas minimālās vērtības vidējiem svērtiem LGD attiecībā uz riska darījumiem, kas ir nodrošināti ar to teritorijā esošiem nekustamiem īpašumiem.”.

62.

106. lappuse, 164. panta 7. punkts

Teksts:

“7.   Vienas dalībvalsts iestādes piemēro augstākās minimālās LGD vērtības, ko citas dalībvalsts kompetentās iestādes ir noteikušas attiecībā uz riska darījumiem, kuri ir nodrošināti ar īpašumu, kas atrodas tajā dalībvalstī.”

jālasa:

“7.   Vienas dalībvalsts iestādes piemēro augstākās minimālās LGD vērtības, ko citas dalībvalsts kompetentās iestādes ir noteikušas attiecībā uz riska darījumiem, kuri ir nodrošināti ar nekustamu īpašumu, kas atrodas tajā dalībvalstī.”.

63.

176. lappuse, 166. panta 8. punkta d) un e) apakšpunkts

Teksts:

“d)

citām kredītlīnijām, parādzīmju emitēšanas garantijām (NIF) un atjaunojamām kredītu piešķiršanas garantijām (RUF) piemēro korekcijas pakāpi 75 % apmērā;

e)

iestādes, kas atbilst 6. sadaļā noteiktajām prasībām, lai varētu izmantot pašu aplēstās korekcijas pakāpes, var, saņemot kompetento iestāžu atļauju, lietot pašu aplēstās korekcijas pakāpes dažādiem a) līdz d) apakšpunktā minētajiem produktu veidiem.”

jālasa:

“d)

citām kredītlīnijām, parādzīmju emitēšanas garantijām (NIF) un atjaunojamām kredītu piešķiršanas garantijām (RUF) piemēro korekcijas pakāpi 75 % apmērā.

Iestādes, kas atbilst 6. sadaļā noteiktajām prasībām, lai varētu izmantot pašu aplēstās korekcijas pakāpes, var, saņemot kompetento iestāžu atļauju, lietot pašu aplēstās korekcijas pakāpes dažādiem a) līdz d) apakšpunktā minētajiem produktu veidiem.”.

64.

112. lappuse, 178. panta 1. punkta b) apakšpunkta otrais teikums

Teksts:

“.. riska darījumiem, kas nodrošināti ar mājokļa nekustamo īpašumu vai MVU komerciālo nekustamo īpašumu, ..”

jālasa:

“.. riska darījumiem, kas nodrošināti ar mājokļa īpašumu vai MVU komerciālo nekustamo īpašumu, ..”.

65.

116. lappuse, 181. panta 3. punkta b) apakšpunkts

Teksts:

“b)

nosacījumus, ar kādiem kompetentā iestāde var atļaut un iestāde saskaņā ar 3. punktu var izmantot svarīgos datus ..”

jālasa:

“b)

nosacījumus, ar kādiem kompetentā iestāde var atļaut iestādei, ievērojot 2. punktu, izmantot svarīgos datus ..”.

66.

122. lappuse, 190. panta 2. punkta b) apakšpunkts

Teksts:

“b)

iestādes reitingu sistēmu kopsavilkuma pārskatu sagatavošanu un analīzi;”

jālasa:

“b)

kopsavilkuma pārskatu sagatavošana un analīze, ko veic iestādes reitingu sistēma;”.

67.

122. lappuse, 190. panta 3. punkta b) apakšpunkts

Teksts:

“b)

iestādes reitingu sistēmu kopsavilkuma vadības pārskatu sagatavošana;”

jālasa:

“b)

kopsavilkuma vadības pārskatu sagatavošana, ko veic iestādes reitingu sistēma;”.

68.

125. lappuse, 197. panta 5. punkta b) apakšpunkts

Teksts:

“b)

KIU drīkst ieguldīt vienīgi instrumentos, kuri ir atbilstīgi atzīšanai saskaņā ar 1. un 2. punktu.”

jālasa:

“b)

KIU drīkst ieguldīt vienīgi instrumentos, kuri ir atbilstīgi atzīšanai saskaņā ar 1. un 4. punktu;”.

69.

127. lappuse, 199. panta 4. punkta ievadfrāze

Teksts:

“4.   Iestādes var atkāpties no 2. punkta b) apakšpunkta prasībām attiecībā uz komerciāliem nekustamiem īpašumiem, kas atrodas dalībvalsts teritorijā, ja šīs dalībvalsts kompetentā iestāde ir publicējusi pierādījumus tam, ka šajā teritorijā pastāv labi attīstīts un stabils komerciālo īpašumu tirgus, kurā ..”

jālasa:

“4.   Iestādes var atkāpties no 2. punkta b) apakšpunkta prasībām attiecībā uz komerciāliem nekustamiem īpašumiem, kas atrodas dalībvalsts teritorijā, ja šīs dalībvalsts kompetentā iestāde ir publicējusi pierādījumus tam, ka šajā teritorijā pastāv labi attīstīts un stabils komerciālo nekustamo īpašumu tirgus, kurā ..”.

70.

128. lappuse, 201. panta 1. punkta g) apakšpunkts

Teksts:

“g)

citas komercsabiedrības, tostarp mātes, meitas un radniecīgās komercsabiedrības, ..”

jālasa:

“g)

citas komercsabiedrības, tostarp iestādes mātesuzņēmumi, meitasuzņēmumi un radniecīgās komercsabiedrības, ..”.

71.

131. lappuse, 208. panta 3. punkta pirmās daļas a) apakšpunkts

Teksts:

“.. vismaz reizi gadā komerciāliem nekustamajiem īpašumiem un vismaz reizi trijos gados mājokļa nekustamajiem īpašumiem; ..”

jālasa:

“.. vismaz reizi gadā komerciāliem nekustamajiem īpašumiem un vismaz reizi trijos gados mājokļa īpašumiem; ..”.

72.

131. lappuse, 208. panta 3. punkta otrā daļa

Teksts:

“Lai pārraudzītu īpašuma vērtību un noteiktu, vai nepieciešams atkārtoti novērtēt īpašumu, iestādes var izmantot statistikas metodes.”

jālasa:

“Lai pārraudzītu nekustamā īpašuma vērtību un noteiktu, vai nepieciešams atkārtoti novērtēt nekustamo īpašumu, iestādes var izmantot statistikas metodes.”.

73.

131. lappuse, 208. panta 4. punkts

Teksts:

“4.   Iestādes skaidri dokumentē to mājokļa un komerciālo nekustamo īpašumu veidus, kurus tās pieņem kā nodrošinājumu, kā arī to kreditēšanas politiku šajā jomā.”

jālasa:

“4.   Iestādes skaidri dokumentē to mājokļa īpašumu un komerciālo nekustamo īpašumu veidus, kurus tās pieņem kā nodrošinājumu, kā arī to kreditēšanas politiku šajā jomā.”.

74.

138. lappuse, 221. panta 3. punkta otrās daļas pirmais teikums

Teksts:

“Iestādes, kuras ir saņēmušas atļauju izmantot iekšēju riska pārvaldības modeli saskaņā ar IV sadaļas 5. nodaļu, ..”

jālasa:

“Iestādes, kuras ir saņēmušas atļauju izmantot iekšējo riska mērīšanas modeli saskaņā ar IV sadaļas 5. nodaļu, ..”.

75.

146. lappuse, 229. panta 1. punkta otrā daļa

Teksts:

“Savukārt tajās dalībvalstīs, kuras normatīvajos aktos ir definējušas stingrus hipotekārās vērtības novērtēšanas kritērijus, neatkarīgs vērtētājs īpašumu var novērtēt ..”

jālasa:

“Savukārt tajās dalībvalstīs, kuras normatīvajos aktos ir definējušas stingrus hipotekārās vērtības novērtēšanas kritērijus, neatkarīgs vērtētājs nekustamo īpašumu var novērtēt ..”.

76.

146. lappuse, 229. panta 1. punkta trešā daļa

Teksts:

“.., lai atspoguļotu 208. panta 3. punktā noteiktās uzraudzības rezultātus un ņemot vērā jebkādus prioritārākus prasījumus attiecībā uz īpašumu.”

jālasa:

“.., lai atspoguļotu 208. panta 3. punktā noteiktās uzraudzības rezultātus un ņemot vērā jebkādus prioritārākus prasījumus attiecībā uz nekustamo īpašumu.”.

77.

146. lappuse, 230. panta 2. punkts, 5. tabulas pirmā sleja otrā rinda

Teksts:

“Mājokļa nekustamais īpašums/ komerciālais nekustamais īpašums”

jālasa:

“Mājokļa īpašums/ komerciālais nekustamais īpašums”.

78.

147. lappuse, 230. panta 3. punkts

Teksts:

“3.   Ja ir izpildīti visi 199. panta 4. punkta nosacījumi, iestādes kā ..”

jālasa:

“3.   Ja ir izpildīti visi 199. panta 3. vai 4. punkta nosacījumi, iestādes kā ..”.

79.

151. lappuse, 242. panta 9. punkts

Teksts:

“9)

“uz aktīviem balstīto komerciālo vērtspapīru (ABKV) programma” ir vērtspapīrošanas programma, ..”

jālasa:

“9)

“uz aktīviem balstīto komerciālo vērtspapīru programma” jeb “ABKV programma” ir vērtspapīrošanas programma, ..”.

80.

153. lappuse, 244. panta 2. punkta b) un c) apakšpunkts

Teksts:

“b)

ja attiecīgajā vērtspapīrošanā nav mezanīna vērtspapīrošanas pozīciju un iniciatoriestāde var pierādīt, ka tādu vērtspapīrošanas pozīciju riska darījumu vērtība, uz ko attiektos atskaitīšana no pirmā līmeņa pamata kapitāla vai 1 250 % riska pakāpes piemērošana, būtiski pārsniedz vērtspapīroto riska darījumu paredzamo zaudējumu pamatotu novērtējumu, iniciatoriestāde netur vairāk par 20 % no to vērtspapīrošanas pozīciju riska darījumu vērtības, uz ko attiektos atskaitīšana no pirmā līmeņa pamata kapitāla vai 1 250 % riska pakāpes piemērošana;

c)

Ja riska darījumu riska svērto vērtību iespējama samazināšana, kuru iniciatoriestāde sasniegtu, veicot šo vērtspapīrošanu, nav pamatota ar samērīgu kredītriska pārvešanu trešām personām, kompetentā iestāde katrā atsevišķā gadījumā var nolemt, ka būtisks kredītrisks nav uzskatāms par pārvestu trešām personām.”

jālasa:

“b)

ja attiecīgajā vērtspapīrošanā nav mezanīna vērtspapīrošanas pozīciju un iniciatoriestāde var pierādīt, ka tādu vērtspapīrošanas pozīciju riska darījumu vērtība, uz ko attiektos atskaitīšana no pirmā līmeņa pamata kapitāla vai 1 250 % riska pakāpes piemērošana, būtiski pārsniedz vērtspapīroto riska darījumu paredzamo zaudējumu pamatotu novērtējumu, iniciatoriestāde netur vairāk par 20 % no to vērtspapīrošanas pozīciju riska darījumu vērtības, uz ko attiektos atskaitīšana no pirmā līmeņa pamata kapitāla vai 1 250 % riska pakāpes piemērošana.

Ja riska darījumu riska svērto vērtību iespējama samazināšana, kuru iniciatoriestāde sasniegtu, veicot šo vērtspapīrošanu, nav pamatota ar samērīgu kredītriska pārvešanu trešām personām, kompetentā iestāde katrā atsevišķā gadījumā var nolemt, ka būtisks kredītrisks nav uzskatāms par pārvestu trešām personām.”.

81.

168. lappuse, 272. panta 10. punkts

Teksts:

“10)

“efektīvais termiņš, piemērojot iekšējā modeļa metodi savstarpējo prasījumu ieskaita kopai ar termiņu, kas ilgāks par vienu gadu” ir rādītājs, kuru aprēķina, ..”

jālasa:

“10)

“efektīvais termiņš”, piemērojot iekšējā modeļa metodi savstarpējo prasījumu ieskaita kopai ar termiņu, kas ilgāks par vienu gadu ir rādītājs, kuru aprēķina, ..”.

82.

173. lappuse, 279. panta a) punkts

Teksts:

“a)

nodrošinājumu, kas saņemts no darījuma partnera, uzskata par prasījumu pret darījuma partneri saskaņā ar atvasinātā instrumenta līgumu (garā pozīcija), kura termiņš ..”

jālasa:

“a)

nodrošinājumu, kas saņemts no darījuma partnera, uzskata par saistību pret darījuma partneri saskaņā ar atvasinātā instrumenta līgumu (īsā pozīcija), kuras termiņš ..”.

83.

173. lappuse, 279. panta b) punkts

Teksts:

“b)

nodrošinājumu, kas iesniegts darījuma partnerim, uzskata par saistību pret darījuma partneri (īsā pozīcija), kuras termiņš ..”

jālasa:

“b)

nodrošinājumu, kas iesniegts darījuma partnerim, uzskata par prasījumu pret darījuma partneri (garā pozīcija), kura termiņš ..”.

84.

176. lappuse, 284. panta 2. punkts

Teksts:

“2.   Lai modelī ņemtu vērā drošības rezerves noteikšanas ietekmi, nodrošinājuma vērtības modelim ir jāatbilst IMM modeļa kvantitatīvajām, kvalitatīvajām un datu atbilstības prasībām ..”

jālasa:

“2.   Lai modelī ņemtu vērā drošības rezerves noteikšanas ietekmi, nodrošinājuma vērtības modelim ir jāatbilst IMM kvantitatīvajām, kvalitatīvajām un datu atbilstības prasībām ..”.

85.

177. lappuse, 284. panta 8. punkts

Teksts:

“8.   Iestāde katram darījuma partnerim var izmantot sadalījuma mēru, kas aprēķināts izmantojot modeli, kurš ir ..”

jālasa:

“8.   Iestāde katram darījuma partnerim var izmantot sadalījuma mēru, kas aprēķināts izmantojot IMM, kurš ir ..”.

86.

177. lappuse, 285. panta 1. punkta pirmās daļas ievadfrāze

Teksts:

“Ja attiecībā uz savstarpējo prasījumu ieskaita kopu ir noslēgts līgums par drošības rezervi un katru dienu notiek vērtēšana pēc tirgus vērtības, iestāde var izmantot vienu no šādiem EPE mēriem:”

jālasa:

“Ja attiecībā uz savstarpējo prasījumu ieskaita kopu ir noslēgts līgums par drošības rezervi un katru dienu notiek vērtēšana pēc tirgus vērtības, iestāde aprēķina efektīvo EPE kā noteikts šajā punktā. Ja modelis, aplēšot EE, ņem vērā drošības rezerves noteikšanas ietekmi, iestāde ar kompetento iestāžu atļauju var izmantot modeļa EE aprēķinu tieši 284. panta 5. punkta vienādojumā. Kompetentās iestādes piešķir šādu atļauju vienīgi tad, ja ir pārbaudījušas, vai modelis EE aplēsēs ietver drošības rezerves noteikšanas ietekmi. Iestāde, kas nav saņēmusi šādu atļauju izmanto vienu no šādiem efektīvā EPE mēriem:”.

87.

177. lappuse, 285. panta 1. punkta pirmās daļas a) apakšpunkts

Teksts:

“a)

efektīvo EPE, neņemot vērā nekādu nodrošinājumu, kas ..”

jālasa:

“a)

efektīvo EPE, kas aprēķināts neņemot vērā nekādu nodrošinājumu, kas ..” .

88.

177. lappuse, 285. panta 1. punkta pirmās daļas b) apakšpunkts

Teksts:

“b)

pieaugumu, kas atspoguļo iespējamo riska darījuma apjoma palielināšanos maržinālā riska perioda laikā, ..”

jālasa:

“b)

efektīvo EPE, kas aprēķināts kā iespējamā riska darījuma apjoma palielināšanās maržinālā riska perioda laikā, ..”.

89.

177. lappuse, 285. panta 1. punkta pirmās daļas c) apakšpunkts

Svītro 285. panta 1. punkta pirmās daļas c) apakšpunktu.

90.

177. lappuse, 285. panta 1. punkta otrā daļa

Teksts:

“.., izmantojot uzraudzības iestāžu noteiktās svārstīguma korekcijas saskaņā ar 4. nodaļas 3. iedaļu ..”

jālasa:

“.., izmantojot uzraudzības iestāžu noteikto svārstīguma korekciju pieeju saskaņā ar 4. nodaļas 4. iedaļu ..”.

91.

178. lappuse, 285. panta 7. punkts

Teksts:

“.. vai uzraudzības iestāžu noteiktās standarta svārstīguma korekcijas saskaņā ar 4. nodaļu.”

jālasa:

“.. vai standarta uzraudzības iestāžu noteikto svārstīguma korekciju pieeju saskaņā ar 4. nodaļu.”.

92.

183. lappuse, 292. panta 7. punkta pirmais teikums

Teksts:

“.. kad šie riski kļūst ievērojami, koriģētu savas EEPE aplēses.”

jālasa:

“.. kad šie riski kļūst ievērojami, koriģētu savas efektīvās EPE aplēses.”.

93.

190. lappuse, 303. panta 2. līdz 5. punkts

Svītro 303. panta 2. līdz 5. punktu.

94.

193. lappuse, 309. panta 1. punkts

Teksts:

“..Formula..”

jālasa:

“..Formula..”.

95.

208. lappuse, 344. panta 2. punkts

Teksts:

“2.   Pirms 1. punktā minēto tehnisko standartu stāšanās spēkā iestādes var turpināt piemērot 3. un 4. punktā noteikto procedūru, ..”

jālasa:

“2.   Pirms 1. punktā minēto tehnisko standartu stāšanās spēkā iestādes var turpināt piemērot 4. punkta otrajā teikumā noteikto procedūru, ..”.

96.

224. lappuse, 382. panta 4. punkta pirmās daļas d) apakšpunkts

Teksts:

“d)

darījumi ar darījumu partneriem, kas minēti Regulas (ES) Nr. 648/2012 1. panta 4. punkta a) un b) apakšpunktā un 1. panta 5. punkta a), b) un c) apakšpunktā un darījumi ar darījumu partneriem, kuriem ar šīs regulas 115. pantu ir noteikta 0 % ..”

jālasa:

“d)

darījumi ar darījumu partneriem, kas minēti Regulas (ES) Nr. 648/2012 1. panta 4. punkta un 1. panta 5. punkta un darījumi ar darījumu partneriem, kuriem ar šīs regulas 114. panta 4. punktu un 115. panta 2. punktu ir noteikta 0 % ..”.

97.

224. lappuse, 382. panta 4. punkta otrā daļa

Teksts:

“Šā punkta c) apakšpunktā minētajiem darījumiem, kas ir noslēgti Regulas (ES) Nr. 648/2012 89. panta 1. punktā minētajā pārejas periodā, atbrīvojumu no CVA nodevas piemēro visā darījuma līguma laikā.”

jālasa:

“Šā punkta c) apakšpunktā minētajiem darījumiem, kas ir noslēgti Regulas (ES) Nr. 648/2012 89. panta 1. punktā minētajā pārejas periodā, atbrīvojumu no CVA riska maksājumiem piemēro visā minētā darījuma līguma laikā.”.

98.

224. lappuse, 382. panta 4. punkts

Aiz otrās daļas pievieno trešo daļu:

“Attiecībā uz a) apakšpunktu, ja iestādei atbrīvošanas sliekšņu pārsniegšanas vai atbrīvošanas sliekšņu izmaiņu gadījumā vairs nepiemēro atbrīvojumu, vēl spēkā esošie līgumi paliek atbrīvoti līdz to termiņa beigām.”.

99.

224. lappuse, 382. panta 5. punkts

Teksts:

“5.   EBI līdz 2015. gada 1. janvārim un pēc tam ik pa diviem gadiem veic pārskatu, ņemot vērā starptautisko regulatīvo prasību attīstību un tostarp iespējamo metodoloģiju par kalibrēšanu un sliekšņiem attiecībā uz CVA nodevām nefinanšu darījumu partneriem, kas veic uzņēmējdarbību trešā valstī.

EBI sadarbībā ar EVTI sešu mēnešu laikā no pārskata sagatavošanas izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektus, lai precizētu procedūras, ar kurām uz darījumiem ar nefinanšu darījumu partneriem, kas veic uzņēmējdarbību trešā valstī, neattiecina CVA riska pašu kapitāla prasības.”

jālasa:

“5.   EBI līdz 2015. gada 1. janvārim un pēc tam ik pa diviem gadiem veic pārskatu, ņemot vērā starptautisko regulatīvo prasību attīstību un tostarp iespējamo metodoloģiju par kalibrēšanu un sliekšņiem attiecībā uz CVA riska maksājumiem nefinanšu darījumu partneriem, kas veic uzņēmējdarbību trešā valstī.

EBI sadarbībā ar EVTI sešu mēnešu laikā no pārskata sagatavošanas izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektus, lai precizētu procedūras, ar kurām uz darījumiem ar nefinanšu darījumu partneriem, kas veic uzņēmējdarbību trešā valstī, neattiecina CVA riska maksājumu pašu kapitāla prasības.” .

100.

226. lappuse, 383. panta 5. punkta c) apakšpunkts

Teksts:

“c)

šiem aprēķiniem piemēros trīskāršo reizinātāju, ko izmanto pašu kapitāla prasību aprēķināšanai, pamatojoties uz riskam pakļauto vērtību un riskam pakļauto vērtību stresa apstākļos saskaņā ar 264. panta 1. punktu. Lai pārbaudītu konsekvenci, EBI pārrauga jebkuru izvēlēto uzraudzības formu, kas tiek izmantota nolūkā riska vērtības un stresam pakļautas riska vērtības datiem attiecībā uz CVA maksājumiem piemērot augstāku reizinātāju nekā trīs. Kompetentās iestādes, kuras izmanto reizinātāju, kas ir augstāks nekā trīs, sniedz rakstisku pamatojumu EBI;”

jālasa:

“c)

šiem aprēķiniem piemēros trīskāršo reizinātāju, ko izmanto pašu kapitāla prasību aprēķināšanai, pamatojoties uz riskam pakļauto vērtību un riskam pakļauto vērtību stresa apstākļos saskaņā ar 264. panta 1. punktu. Lai pārbaudītu konsekvenci, EBI pārrauga jebkuru izvēlēto uzraudzības formu, kas tiek izmantota nolūkā riska vērtības un stresam pakļautas riska vērtības datiem attiecībā uz CVA riska maksājumiem piemērot augstāku reizinātāju nekā trīs. Kompetentās iestādes, kuras izmanto reizinātāju, kas ir augstāks nekā trīs, sniedz rakstisku pamatojumu EBI;”.

101.

228. lappuse, 386. panta 1. punkta pirmās daļas b) apakšpunkts

Teksts:

“b)

indeksa kredītriska mijmaiņas līgumi ar nosacījumu, ka bāze starp jebkura atsevišķa darījuma partnera kredītriska starpību un indeksa kredītriska mijmaiņas līgumu veidoto riska ierobežošanas pozīciju kredītriska starpībām ir, pēc kompetentās iestādes ieskata, pietiekoši atspoguļota riskam pakļautajā vērtībā.”

jālasa:

“b)

indeksa kredītriska mijmaiņas līgumi ar nosacījumu, ka bāze starp jebkura atsevišķa darījuma partnera kredītriska starpību un indeksa kredītriska mijmaiņas līgumu veidoto riska ierobežošanas pozīciju kredītriska starpībām ir, pēc kompetentās iestādes ieskata, pietiekoši atspoguļota riskam pakļautajā vērtībā un riskam pakļautājā vērtībā spriedzes apstākļos.”.

102.

228. lappuse, 386. panta 1. punkta otrā daļa

Teksts:

“Šā punkta b) apakšpunkta prasība, ka bāze starp jebkura atsevišķa darījuma partnera kredītriska starpību un indeksa kredītriska mijmaiņas līgumu veidoto riska ierobežošana pozīciju kredītriska starpībām ir jāatspoguļo riskam pakļautajā vērtībā, attiecas arī uz gadījumiem, kad izmanto darījuma partnera kredītriska starpības aizstājējvērtību.”

jālasa:

“Šā punkta b) apakšpunkta prasība, ka bāze starp jebkura atsevišķa darījuma partnera kredītriska starpību un indeksa kredītriska mijmaiņas līgumu veidoto riska ierobežošana pozīciju kredītriska starpībām ir jāatspoguļo riskam pakļautajā vērtībā un riskam pakļautājā vērtībā spriedzes apstākļos, attiecas arī uz gadījumiem, kad izmanto darījuma partnera kredītriska starpības aizstājējvērtību.”.

103.

228. lappuse, 386. panta 1. punkta ceturtā daļa

Teksts:

“.., iestāde riskam pakļautajā vērtībā atspoguļo tikai ..”

jālasa:

“.., iestāde riskam pakļautajā vērtībā un riskam pakļautājā vērtībā spriedzes apstākļos, atspoguļo tikai ..”.

104.

230. lappuse, 394. panta 2. punkta ievadfrāze

Teksts:

“.., kā arī par tās desmit lielākajiem riska darījumiem konsolidētajā līmenī ar neregulētām finanšu sabiedrībām, ..”

jālasa:

“.., kā arī par tās desmit lielākajiem riska darījumiem konsolidētajā līmenī ar neregulētām finanšu sektora sabiedrībām, ..”.

105.

236. lappuse, 402. panta 1. punkta ievadfrāze

Teksts:

“1.   Lai aprēķinātu riska darījumu vērtību 395. panta vajadzībām, iestāde var samazināt vērtību riska darījumam vai jebkurai riska darījuma daļai, kas pilnībā nodrošināta ar nekustamo īpašumu saskaņā ar 125. panta 1. punktu, par attiecīgā īpašuma tirgus vērtības vai hipotekārās vērtības ķīlas summu, ..”

jālasa:

“1.   Lai aprēķinātu riska darījumu vērtību 395. panta vajadzībām, iestāde var samazināt vērtību riska darījumam vai jebkurai riska darījuma daļai, kas pilnībā nodrošināta ar nekustamo īpašumu saskaņā ar 125. panta 1. punktu, par attiecīgā nekustamā īpašuma tirgus vērtības vai hipotekārās vērtības ķīlas summu, ..”.

106.

236. lappuse, 402. panta 1. punkta a) apakšpunkts

Teksts:

“a)

dalībvalsts kompetentā iestāde nav noteikusi augstāku riska pakāpi par 35 % tādiem riska darījumiem vai riska darījumu daļām, kas nodrošināti ar mājokļu nekustamo īpašumu saskaņā ar 124. panta 2 punktu;”

jālasa:

“a)

dalībvalsts kompetentā iestāde nav noteikusi augstāku riska pakāpi par 35 % tādiem riska darījumiem vai riska darījumu daļām, kas nodrošināti ar mājokļa īpašumu saskaņā ar 124. panta 2. punktu;”.

107.

236. lappuse, 402. panta 2. punkta ievadfrāze

Teksts:

“2.   Lai aprēķinātu riska darījumu vērtību 395. panta vajadzībām, iestāde var samazināt vērtību riska darījumam vai jebkurai riska darījuma daļai, kas pilnībā nodrošināta ar nekustamo īpašumu saskaņā ar 126. panta 1. punktu, par attiecīgā īpašuma tirgus vērtības vai hipotekārās vērtības ķīlas summu, ..”

jālasa:

“2.   Lai aprēķinātu riska darījumu vērtību 395. panta vajadzībām, iestāde var samazināt vērtību riska darījumam vai jebkurai riska darījuma daļai, kas pilnībā nodrošināta ar nekustamo īpašumu saskaņā ar 126. panta 1. punktu, par attiecīgā nekustamā īpašuma tirgus vērtības vai hipotekārās vērtības ķīlas summu, ..”.

108.

236. lappuse, 402. panta 2. punkta b) apakšpunkta ii) punkts

Teksts:

“ii)

birojiem vai citām komerciālām telpām un riska darījumiem, kas saistīti ar īpašuma nomas darījumiem;”

jālasa:

“ii)

birojiem vai citām komerciālām telpām un riska darījumiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma nomas darījumiem;”.

109.

237. lappuse, 402. panta 2. punkta d) apakšpunkts

Teksts:

“d)

komerciālais īpašums ir pilnībā uzbūvēts.”

jālasa:

“d)

komerciālais nekustamais īpašums ir pilnībā uzbūvēts.”.

110.

242. lappuse, 415. panta 5. punkta ievadfrāze

Teksts:

“5.   Kompetentās iestādes, kas īsteno konsolidēto uzraudzību saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 112. pantu, ..”

jālasa:

“5.   Kompetentās iestādes, kas īsteno konsolidēto uzraudzību saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 111. pantu, ..”.

111.

243. lappuse, 416. panta 3. punkta otrā daļa

Teksts:

“Pirmās daļas c), d) un e) apakšpunktā minētos nosacījumus nepiemēro 1. punkta e) apakšpunktā minētajiem aktīviem.”

jālasa:

“Pirmās daļas c), d) un e) apakšpunktā minētos nosacījumus nepiemēro 1. punkta a), e) un f) apakšpunktā minētajiem aktīviem.”.

112.

244. lappuse, 417. panta d) punkts

Teksts:

“d)

daļu likvīdo aktīvu, izņemot tos, kuri minēti 416. panta 1. punkta a), c) un e) apakšpunktā, periodiski un vismaz reizi gadā likvidē, ..”

jālasa:

“d)

daļu likvīdo aktīvu, izņemot tos, kuri minēti 416. panta 1. punkta a), c), e) un f) apakšpunktā, periodiski un vismaz reizi gadā likvidē ..”.

113.

250. lappuse, 424. panta 6. punkta otrais teikums

Teksts:

“Atkāpjoties no 425. panta 2. punkta d) apakšpunkta, minētie attīstību veicinošie aizdevumi ..”

jālasa:

“Atkāpjoties no 425. panta 2. punkta g) apakšpunkta, minētie attīstību veicinošie aizdevumi ..”.

114.

251. lappuse, 427. panta 1. punkta b) apakšpunkta iv) punkts

Teksts:

“.. vai līdzvērtīgas trešās valsts noguldījumu garantiju shēmai atbilstīgi 421. panta 2. punktam;”

jālasa:

“.. vai līdzvērtīgas trešās valsts noguldījumu garantiju shēmai atbilstīgi 421. panta 1. punktam;”.

115.

252. lappuse, 428. panta 1. punkta h) apakšpunkta ii) punkts

Teksts:

“ii)

nodrošināti ar mājokļu nekustamo īpašumu;”

jālasa:

“ii)

nodrošināti ar mājokļa īpašumu;”

116.

259. lappuse, 447. panta e) punkts

Teksts:

“e)

kopējā nerealizētā peļņa vai zaudējumi, kopējā nerealizētā pārvērtēšanas peļņa vai zaudējumi un jebkuras no šīm summām, kas ir iekļautas sākotnējā vai papildu pašu kapitālā.”

jālasa:

“e)

kopējā nerealizētā peļņa vai zaudējumi, kopējā nerealizētā pārvērtēšanas peļņa vai zaudējumi un jebkuras no šīm summām, kas ir iekļautas pirmā līmeņa pamata kapitālā.”.

117.

266. lappuse, 458. panta 2. punkta d) apakšpunkta vi) punkts

Teksts:

“vi)

riska pakāpes, lai ņemtu vērā aktīvu “burbuļus” mājokļu un komerciālo īpašumu nozarē;”

jālasa:

“vi)

riska pakāpes, lai ņemtu vērā aktīvu “burbuļus” mājokļa īpašumu un komerciālo nekustamo īpašumu nozarē; vai”.

118.

266. lappuse, 458. panta 2. punkta d) apakšpunkta vii) punkts

Teksts:

“vii)

finanšu sektora iekšējie riska darījumi; vai”

jālasa:

“vii)

finanšu sektora iekšējie riska darījumi;”.

119.

269. lappuse, 468. panta 2. punkta trešā daļa

Teksts:

“No 2015. gada 1. janvāra, ja kompetentā iestāde saskaņā ar 467. pantu pieprasa iestādēm pirmā līmeņa pamata kapitāla aprēķinā iekļaut 100 % no to nerealizētajiem zaudējumiem, kas novērtēti pēc patiesās vērtības, minētā kompetentā iestāde nedrīkst noteikt nerealizētajai peļņai piemērojamo procentuālo attiecību, kas minēta šā panta 2. punktā, ja tā pārsniedz saskaņā ar ..”

jālasa:

“No 2015. gada 1. janvāra, ja kompetentā iestāde saskaņā ar 467. pantu pieprasa iestādēm pirmā līmeņa pamata kapitāla aprēķinā iekļaut procentuālo attiecību no to nerealizētajiem zaudējumiem, kas novērtēti pēc patiesās vērtības, minētā kompetentā iestāde nenosaka nerealizētajai peļņai piemērojamo procentuālo attiecību, kas minēta šā panta 2. punktā, kuras rezultātā rodas nerealizētās peļņas procentuālā attiecība, ko iekļauj pirmā līmeņa pamata kapitāla aprēķinā, kas pārsniedz saskaņā ar ..”.

120.

270. lappuse, 468. panta 4. punkts

Teksts:

“4.   Atkāpjoties no 33. panta 1. punkta c) apakšpunkta, laikposmā 2013. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim iestādes savā pašu kapitālā iekļauj 478. pantā minēto piemērojamo procentuālo attiecību no peļņas un zaudējumiem, kas izriet no atvasināto instrumentu saistībām, kuras rodas no iestādes pašas kredītriska, patiesās vērtības.”

jālasa:

“4.   Atkāpjoties no 33. panta 1. punkta c) apakšpunkta, laikposmā no 2013. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim iestādes savā pašu kapitālā neiekļauj 478. pantā precizēto piemērojamo procentuālo attiecību no to peļņas un zaudējumu patiesās vērtības, kas radušies no to atvasināto instrumentu saistībām, kas rodas no izmaiņām iestādes pašas kredītriskā. Zaudējumu, kas rodas no izmaiņām iestādes pašas kredītriskā, patiesajai vērtībai piemērotā procentuālā attiecība nepārsniedz peļņas, kas rodas no izmaiņām iestādes pašas kredītriskā, patiesajai vērtībai piemēroto procentuālo attiecību.”.

121.

275. lappuse, 481. panta 2. punkta pirmais teikums

Teksts:

“Atkāpjoties no 36. panta 1. punkta i) apakšpunkta un 49. panta 1. un 3. punkta, laikposmā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. decembrim kompetentās iestādes var prasīt vai atļaut iestādēm piemērot metodes, kas minētas 49. panta 1. punktā, ja nav izpildītas 49. panta 1. punkta b) un e) apakšpunktā minētās prasības, ..”

jālasa:

“Atkāpjoties no 36. panta 1. punkta i) apakšpunkta un 49. panta 1. punkta, laikposmā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. decembrim kompetentās iestādes var prasīt vai atļaut iestādēm piemērot metodes, kas minētas 49. panta 1. punktā, ja nav izpildītas 49. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētās prasības, ..”.

122.

277. lappuse, 483. panta 1. punkta c) un d) apakšpunkts

Teksts:

“c)

Komisija ir uzskatījusi, ka instrumenti ir saderīgi ar iekšējo tirgu saskaņā ar LESD 107. pantu;

d)

gadījumos, kad uz instrumentiem ir parakstījušies gan dalībvalsts, gan privātie ieguldītāji un daļa dalībvalsts parakstīto instrumentu tiek dzēsti, tad atbilstīgai daļai no šiem privāti parakstītajiem instrumentiem saskaņā ar 484. pantu piemēro tiesības saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus. Ja ir dzēsti visi dalībvalsts parakstītie instrumenti, pārējiem privāto ieguldītāju parakstītajiem instrumentiem saskaņā ar 484. pantu piemēro tiesības saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus.”

jālasa:

“c)

Komisija ir uzskatījusi, ka instrumenti ir saderīgi ar iekšējo tirgu saskaņā ar LESD 107. pantu.

Ja uz instrumentiem ir parakstījušies gan dalībvalsts, gan privātie ieguldītāji un daļa dalībvalsts parakstīto instrumentu tiek dzēsti, tad atbilstīgai daļai no šiem privāti parakstītajiem instrumentiem saskaņā ar 484. pantu piemēro tiesības saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus. Ja ir dzēsti visi dalībvalsts parakstītie instrumenti, pārējiem privāto ieguldītāju parakstītajiem instrumentiem saskaņā ar 484. pantu piemēro tiesības saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus.”.

123.

277. lappuse, 484. panta 1. punkts

Teksts:

“1.   Šis pants attiecas tikai uz tādiem instrumentiem un pozīcijām, ko emitēja pirms 2011. gada 31. decembra vai ko varēja uzskatīt par pašu kapitālu un uz kuriem nav attiecināms 483. panta 1. punkts.”

jālasa:

“1.   Šis pants attiecas tikai uz tādiem instrumentiem un pozīcijām, kuras emitēja 2011. gada 31. decembrī vai pirms šā datuma, kuras 2011. gada 31. decembrī varēja uzskatīt par pašu kapitālu un uz kurām nav attiecināms 483. panta 1. punkts.”.

124.

278. lappuse, 486. panta 4. punkta c) apakšpunkts

Teksts:

“c)

subordinētā aizdevuma kapitāla, kas palika emisijā 31. decembrī, ..”

jālasa:

“c)

subordinētā aizdevuma kapitāla, kas palika emisijā 2012. gada 31. decembrī, ..”.

125.

279. lappuse, 489. panta 1. punkts

Teksts:

“.. ir piemērojamas šā panta 2. līdz 7. pantā noteiktās prasības.”

jālasa:

“.. ir piemērojams šis pants.”.

126.

280. lappuse, 490. panta 1. punkts

Teksts:

“.. ir piemērojamas šā panta 2. līdz 7. punktā noteiktās prasības.”

jālasa:

“.. ir piemērojams šis pants.”.

127.

280. lappuse, 490. panta 4. punkta ievadfrāze

Teksts:

“4.   Sākot ar 2013. gada 1. janvāri, posteņi nav atzīstami par otrā līmeņa kapitāla posteņiem, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:”

jālasa:

“4.   Sākot ar 2014. gada 1. janvāri, posteņi nav atzīstami par otrā līmeņa kapitāla posteņiem, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:”.

128.

282. lappuse, 494. panta ievadfrāze

Teksts:

“Atkāpjoties no 4. panta 1. punkta 71) apakšpunkta b) punkta, atbilstošā kapitālā var iekļaut otrā līmeņa kapitālu, kas nepārsniedz šādu summu:”

jālasa:

“Atkāpjoties no 4. panta 1. punkta 71) apakšpunkta a) punkta ii) apakšpunkta un b) punkta, atbilstošā kapitālā var iekļaut otrā līmeņa kapitālu, kas nepārsniedz šādu summu:”.

129.

283. lappuse, 495. panta 2. punkts

Teksts:

“.., līdz 2015. gada 31. decembrim piešķir to pašu riska pakāpi, kas tiktu piešķirta šādiem riska darījumiem, kas denominēti un finansēti to vietējā valūtā.”

jālasa:

“.., līdz 2017. gada 31. decembrim piešķir to pašu riska pakāpi, kas tiktu piešķirta šādiem riska darījumiem, kas denominēti un finansēti to vietējā valūtā.”.

130.

496. panta 1. punkta ievadfrāze

Teksts:

“1.   Līdz 2017. gada 31. decembrim kompetentās iestādes augstākās prioritātes daļām, ko emitējuši Francijas Fonds Communs de Créances vai vērtspapīrošanu veicošas sabiedrības, kas ir līdzvērtīgas 129. panta 1. punkta d) un e) apakšpunktā norādītajiem Francijas Fonds Communs de Créances, ..”

jālasa:

“1.   Līdz 2017. gada 31. decembrim kompetentās iestādes augstākās prioritātes daļām, ko emitējuši Francijas Fonds Communs de Créances vai vērtspapīrošanu veicošas sabiedrības, kas ir līdzvērtīgas 129. panta 1. punkta d) un f) apakšpunktā norādītajiem Francijas Fonds Communs de Créances, ..”.

131.

496. panta 1. punkta a) apakšpunkts

Teksts:

“a)

vērtspapīroto riska darījumu ar mājokļa vai komerciāliem nekustamajiem īpašumiem ..”

jālasa:

“a)

vērtspapīroto riska darījumu ar mājokļa īpašumiem vai komerciāliem nekustamajiem īpašumiem ..”.

132.

283. lappuse, 496. panta 2. punkts

Teksts:

“2.   Regulas 129. panta 1. punkta c) apakšpunkta vajadzībām līdz 2014. gada 31. decembrim iestādes augstākas prioritātes nenodrošinātie riska darījumi, kas saskaņā ar valstu tiesību aktiem pirms šīs regulas spēkā stāšanās atbilda 20 % riska pakāpei, ..”

jālasa:

“2.   Regulas 129. panta 1. punkta c) apakšpunkta vajadzībām līdz 2014. gada 31. decembrim iestādes augstākas prioritātes nenodrošinātie riska darījumi, kas saskaņā ar valstu tiesību aktiem pirms 2013. gada 28. jūnija atbilda 20 % riska pakāpei, ..”.

133.

283. lappuse, 496. panta 3. punkts

Teksts:

“3.   Regulas 129. panta 5. punkta vajadzībām līdz 2014. gada 31. decembrim iestādes augstākas prioritātes nenodrošinātie riska darījumi, kas saskaņā ar valstu tiesību aktiem pirms šīs regulas spēkā stāšanās atbilda 20 % riska pakāpei, ..”

jālasa:

“3.   Regulas 129. panta 5. punkta vajadzībām līdz 2014. gada 31. decembrim iestādes augstākas prioritātes nenodrošinātie riska darījumi, kas saskaņā ar valstu tiesību aktiem pirms 2013. gada 28. jūnija atbilda 20 % riska pakāpei, ..”.

134.

283. lappuse, 497. panta 1.punkts

Teksts:

“1.   Ilgākais 15 mēnešu laikā pēc tam, kad stājas spēkā pēdējais no vienpadsmit regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kas minēti Regulas (ES) 648/2012 89. panta 3. punkta pirmās daļas beigās, vai līdz brīdim, kad saskaņā ar minētās regulas 14. pantu pieņemts lēmums par atļaujas izsniegšanu CCP, – atkarībā no tā, kurš datums ir agrāk – iestāde var uzskatīt, ka CCP ir QCCP, ja ir izpildīts minētā apakšpunkta pirmajā daļā minētais nosacījums.”

jālasa:

“1.   Ilgākais 15 mēnešus pēc tam, kad stājas spēkā pēdējais no Regulas (ES) Nr. 648/2012 16., 25., 26., 29., 34., 41., 42., 44., 45., 47. un 49.pantā minētajiem regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, vai līdz laikam, kad saskaņā ar minētās regulas 14. pantu pieņemts lēmums par atļaujas izsniegšanu CCP, – atkarībā no tā, kurš datums ir agrāk – iestāde var uzskatīt, ka CCP ir QCCP, ar noteikumu, ka CCP savā dalībvalstī ir tiesīgs veikt uzņēmējdarbību, sniedzot tīrvērtes pakalpojumus saskaņā ar minētās dalībvalsts valsts tiesību aktiem, pirms tiek pieņemti visi minētās regulas 16., 25., 26., 29., 34., 41., 42., 44., 45., 47. un 49.pantā minētie regulatīvie tehniskie standarti.”.

135.

283. lappuse, 497. panta 2.punkts

Teksts:

“2.   Ilgākais 15 mēnešu laikā pēc tam, kad stājas spēkā pēdējais no desmit regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kas minēti Regulas (ES) 648/2012 89. panta 3. punkta otrās daļas beigās, vai līdz brīdim, kad ..”

jālasa:

“2.   Ilgākais 15 mēnešus pēc tam, kad stājas spēkā pēdējais no Regulas (ES) Nr. 648/2012 16., 26., 29., 34., 41., 42., 44., 45., 47. un 49.pantā minētajiem regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, vai līdz laikam, kad ..”.

136.

291. lappuse, 520. panta 1.punkts, grozāmās Regulas (ES) Nr. 648/2012 50.a panta 1. punkts

Teksts:

“1.   Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 ( ..gada ..) 2013. gada 26. jūnijam par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām (*) 308. panta vajadzībām, ja CCP ir saņēmis paziņojumu, kas norādīts minētās regulas 301. panta 2. punkta b) apakšpunktā, tas aprēķina K CCP, kā ..”

jālasa:

“1.   Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām (1) 308. panta vajadzībām, CCP aprēķina K CCP, kā ..

137.

292. lappuse, 520. panta 1.punkts, grozāmās Regulas (ES) Nr. 648/2012 50.a panta 2. punkts

Punktam pievieno otro daļu:

“Visas formulas vērtības pirmajā daļā attiecas uz vērtības noteikšanu dienas beigās pirms notiek minētās dienas pēdējā drošības rezervju pieprasījuma apmaiņa.”.

138.

292. lappuse, 520. panta 1.punkts, grozāmās Regulas (ES) Nr. 648/2012 50.b panta a) punkta i) apakšpunkts

Teksts:

“i)

riska darījumiem, kas rodas saistībā ar līgumiem un darījumiem, kuri uzskaitīti Regulas (ES) Nr. 575/2013 301. panta 1. punkta a) un d) apakšpunktā;”

jālasa:

“i)

riska darījumiem, kas rodas saistībā ar līgumiem un darījumiem, kuri uzskaitīti Regulas (ES) Nr. 575/2013 301. panta 1. punkta a) un d) apakšpunktā, tas aprēķina tos saskaņā ar tās 274. pantā noteikto tirgus vērtības metodi;”.

139.

292. lappuse, 520. panta 1.punkts, grozāmās Regulas (ES) Nr. 648/2012 50.b panta d) punkts

Svītro Regulas (ES) Nr. 648/2012 50.b panta d) punktu.

140.

292. lappuse, 520. panta 1.punkts, grozāmās Regulas (ES) Nr. 648/2012 50.b panta g) punkts

Svītro Regulas (ES) Nr. 648/2012 50.b panta g) punktu.

141.

293. lappuse, 520. panta 1.punkts, grozāmās Regulas (ES) Nr. 648/2012 50.b panta i) punkta ii) apakšpunkts

Teksts:

“ii)

trīs mēnešu laikposmam tas var izmantot NGR vērtību 0,3, lai veiktu g) apakšpunktā norādīto PCEred aprēķinu;”

jālasa:

“ii)

trīs mēnešu laikposmam tas var izmantot NGR vērtību 0,3, lai veiktu šā panta h) apakšpunktā norādīto PCEred aprēķinu;”.

142.

293. lappuse, 520. panta 1.punkts, grozāmās Regulas (ES) Nr. 648/2012 50.c panta 1. punkta e) apakšpunkts

Teksts:

“e)

koncentrācijas faktoru (β), kā noteikts 50.d punktā;”

jālasa:

“e)

koncentrācijas faktoru (β), kā noteikts 50.d punktā.”.

143.

293. lappuse, 520. panta 1.punkts, grozāmās Regulas (ES) Nr. 648/2012 50.c panta 1. punkta f) apakšpunkts

Svītro 520. panta 1.punkta, grozāmās Regulas (ES) Nr. 648/2012 50.c panta 1. punkta f) apakšpunktu.

144.

294. lappuse, 520. panta 2.punkts, grozāmās Regulas (ES) Nr. 648/2012 89. panta 5.a punkta pirmā daļa

Teksts:

“5.a.   Piecpadsmit mēnešu laikā pēc tam, kad stājas spēkā pēdējais no vienpadsmit regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kas minēti 3. punkta pirmās daļas beigās, vai līdz brīdim, kad ..”

jālasa:

“5.a.   Ilgākais 15 mēnešus pēc tam, kad stājas spēkā pēdējais no 16., 25., 26., 29., 34., 41., 42., 44., 45., 47. un 49.pantā minētajiem regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, vai līdz laikam, kad ..”.

145.

294. lappuse, 520. panta 2.punkts, grozāmās Regulas (ES) Nr. 648/2012 89. panta 5.a punkta otrā daļa

Teksts:

“Ilgākais piecpadsmit mēnešus pēc tam, kad stājas spēkā pēdējais no vienpadsmit regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kas minēti 3. punkta otrās daļas beigās, vai līdz brīdim, kad ..”

jālasa:

“Ilgākais 15 mēnešus pēc tam, kad stājas spēkā pēdējais no 16., 26., 29., 34., 41., 42., 44., 45., 47. un 49. pantā minētajiem regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, vai līdz laikam, kad ..” .

146.

294. lappuse, 520. panta 2.punkts, grozāmās Regulas (ES) Nr. 648/2012 89. panta 5.a punkta trešā daļa

Teksts:

“Ja CCP nav saistību neizpildes fonds un tas nav izveidojis saistošu līgumisku kārtību ar tā tīrvērtes dalībniekiem, kas tam ļauj izmantot visu vai daļu no sākotnējās drošības rezerves, kas saņemta no tā tīrvērtes dalībniekiem tā, it kā tās būtu iepriekš finansētas iemaksas, informācijā, ko tas ziņo saskaņā ar 50.c panta 1. punktu, iekļauj sākotnējās drošības rezerves kopējo summu, kuru tas ir saņēmis no tā tīrvērtes dalībniekiem (IM).”

jālasa:

“Līdz šā punkta pirmajās divās daļās noteiktajiem termiņiem un ņemot vērā šā punkta ceturto daļu, ja CCP nav ne saistību neizpildes fonda, ne saistošas līgumiskas kārtības ar tā tīrvērtes dalībniekiem, kas tam ļauj izmantot visu vai daļu no sākotnējās drošības rezerves, kas saņemta no tā tīrvērtes dalībniekiem tā, it kā tās būtu iepriekš finansētas iemaksas, informācijā, ko tas ziņo saskaņā ar 50.c panta 1. punktu, iekļauj sākotnējās drošības rezerves kopējo summu, kuru tas ir saņēmis no tā tīrvērtes dalībniekiem.”.

147.

294. lappuse, 520. panta 2.punkts, grozāmās Regulas (ES) Nr. 648/2012 89. panta 5.a punkta ceturtā daļa

Teksts:

“Šā punkta pirmajā un otrajā daļā minētos termiņus var pagarināt vēl par sešiem mēnešiem, ja Komisija ir pieņēmusi Regulas (ES) Nr. 575/2013 497. panta 3. punktā minēto īstenošanas aktu.”

jālasa:

“Šā punkta pirmajā un otrajā daļā minētos termiņus var pagarināt par sešiem mēnešiem saskaņā ar Komisijas īstenošanas aktu, kas pieņemts ievērojot Regulas (ES) Nr. 575/2013 497. panta 3. punktu.”.


(1)  OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.”.