ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2013.299.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 299

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

56. sējums
2013. gada 9. novembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1116/2013 (2013. gada 6. novembris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 185/2010, precizējot, saskaņojot un vienkāršojot dažus konkrētus aviācijas drošības pasākumus ( 1 )

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1117/2013 (2013. gada 6. novembris), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā [Arancia Rossa di Sicilia (AĢIN)]

18

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1118/2013 (2013. gada 6. novembris), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā [Miel de Corse – Mele di Corsica (ACVN)]

20

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1119/2013 (2013. gada 6. novembris), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā [Melva de Andalucía (AĢIN)]

22

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1120/2013 (2013. gada 6. novembris), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā [Piment d’Espelette/Piment d’Espelette – Ezpeletako Biperra (ACVN)]

24

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1121/2013 (2013. gada 6. novembris), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā [Volaille de Bresse/Poulet de Bresse/Poularde de Bresse/Chapon de Bresse (ACVN)]

26

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1122/2013 (2013. gada 6. novembris), ar ko apstiprina maznozīmīgu specifikācijas grozījumu attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Κονσερβολιά Στυλίδας (Konservolia Stylidas) (ACVN))

28

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1123/2013 (2013. gada 8. novembris) par starptautisku kredītu tiesību noteikšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK ( 1 )

32

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1124/2013 (2013. gada 8. novembris), ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 attiecībā uz darbīgās vielas bifenoksa apstiprināšanas nosacījumiem ( 1 )

34

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1125/2013 (2013. gada 8. novembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

36

 

 

LĒMUMI

 

 

2013/641/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2013. gada 7. novembris) par ekoloģiskajiem kritērijiem ES ekomarķējuma piešķiršanai klozetpodiem un pisuāriem (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 7317)  ( 1 )

38

 

 

2013/642/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2013. gada 8. novembris), ar ko nosaka datumu, kurā Vīzu informācijas sistēma (VIS) sāk darbību devītajā, desmitajā un vienpadsmitajā reģionā

52

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

9.11.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 299/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1116/2013

(2013. gada 6. novembris),

ar ko groza Regulu (ES) Nr. 185/2010, precizējot, saskaņojot un vienkāršojot dažus konkrētus aviācijas drošības pasākumus

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 11. marta Regulu (EK) Nr. 300/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2320/2002 (1) un jo īpaši tās 4. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Pieredze, kas gūta, īstenojot Komisijas 2010. gada 4. marta Regulu (ES) Nr. 185/2010, ar ko nosaka sīki izstrādātus pasākumus kopīgu pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā (2), ir apliecinājusi, ka ir nepieciešams izdarīt nelielus grozījumus dažu kopīgo pamatstandartu īstenošanas kārtībā.

(2)

Būtu jāprecizē, jāsaskaņo vai jāvienkāršo daži konkrēti aviācijas drošības pasākumi, lai uzlabotu juridisko skaidrību, standartizētu tiesību aktu vienotu interpretāciju un vēl lielākā mērā nodrošinātu kopējo aviācijas drošības pamatstandartu optimālu īstenošanu.

(3)

Grozījumi attiecas uz ierobežota skaita pasākumu īstenošanu tādās jomās kā piekļuves kontrole, gaisa kuģu drošība, rokas bagāžas un reģistrētās bagāžas pārbaude, kravas, pasta, lidojuma laikā patērējamo krājumu un lidostu krājumu drošības kontrole, personu apmācība un drošības iekārtas.

(4)

Tādēļ Regula (ES) Nr. 185/2010 būtu attiecīgi jāgroza.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Civilās aviācijas drošības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 185/2010 pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 6. novembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 97, 9.4.2008., 72. lpp.

(2)  OV L 55, 5.3.2010., 1. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 185/2010 pielikumu groza šādi:

1)

pielikuma 1. nodaļu groza šādi:

a)

pievieno šādu 1.0.4. punktu:

“1.0.4.

“Personu, kas nav pasažieri, līdzi paņemti priekšmeti” ir priekšmeti, kas paredzēti tos pārvadājošo personu personiskai lietošanai.”;

b)

nodaļas 1.2.1.1. punkta beigās pievieno šādu teikumu:

“Uzskata, ka ekskursijām pa lidostu pilnvarotu personu pavadībā ir pamatots iemesls.”;

c)

nodaļas 1.2.2.1. punkta beigās pievieno šādu teikumu:

“Uzskata, ka ekskursijām pa lidostu pilnvarotu personu pavadībā ir pamatots iemesls.”;

d)

nodaļas 1.2.7.2. punkta beigās pievieno šādu teikumu:

“Personu var atbrīvot no prasības būt pilnvarotas personas pavadībā, ja attiecīgā persona uzrāda atļauju un šai personai ir derīga lidostas identitātes karte.”;

e)

pievieno šādu 1.2.7.5. punktu:

“1.2.7.5.

Gadījumos, kad pasažieris nelido saskaņā ar gaisa pārvadājumu līgumu, kas paredz izsniegt iekāpšanas karti vai ekvivalentu dokumentu, apkalpes locekli, kurš šo pasažieri pavada, var atbrīvot no 1.2.7.3. punkta a) apakšpunkta prasībām.”;

f)

nodaļas 1.3.1.5. punktu aizstāj ar šādu:

“1.3.1.5.

Šīs nodaļas 4.1.2.4.–4.1.2.7. un 4.1.2.11. punkts attiecas uz personu, kas nav pasažieri, līdzi paņemto priekšmetu pārbaudi.”;

2)

pielikuma 3. nodaļu groza šādi:

a)

nodaļas 3.1.1.3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.1.1.3.

Ja gaisa kuģis ierodas kritiskā daļā no 3.B papildinājumā neminētas trešās valsts, tā drošības pārmeklēšanu veic jebkurā laikā pēc pasažieru izkāpšanas no pārmeklējamās zonas un/vai kravas izkraušanas.”

b)

nodaļas 3.1.3. punktu groza šādi:

i)

otro un ceturto ievilkumu svītro;

ii)

trešo ievilkumu aizstāj ar šādu:

“—

iepriekšējā reisa izlidošanas lidostu.”;

c)

nodaļas 3.2.1.1. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

aizverot ārējās durvis. Ja gaisa kuģis atrodas kritiskā daļā, ārējās durvis, kam personas nevar piekļūt no zemes, uzskata par aizvērtām, ja piekļuves palīglīdzekļi ir novākti un novietoti pietiekamā attālumā no gaisa kuģa, lai saprātīgā mērā liegtu piekļuvi personām, vai”;

d)

nodaļas 3.2.2.1. punkta otro teikumu aizstāj ar šādu:

“Šā punkta a) apakšpunktu nepiemēro durvīm, kurām personas var piekļūt no zemes.”;

e)

nodaļas 3.2.2.2. punktu aizstāj ar šādu:

“3.2.2.2.

Ja no durvīm, kam personas nevar piekļūt no zemes, novāc piekļuves palīglīdzekļus, tos novieto pietiekami tālu no gaisa kuģa, lai saprātīgā mērā liegtu piekļuvi.”;

3)

regulas 3.B papildinājumu aizstāj ar šādu:

3.B   PAPILDINĀJUMS

GAISA KUĢU DROŠĪBA

TREŠĀS VALSTIS, KĀ ARĪ AIZJŪRAS ZEMES UN TERITORIJAS, KURĀM IR ĪPAŠAS ATTIECĪBAS AR SAVIENĪBU SASKAŅĀ AR LĪGUMU PAR EIROPAS SAVIENĪBAS DARBĪBU UN KURĀM NEPIEMĒRO MINĒTĀ LĪGUMA SADAĻU PAR TRANSPORTU, UN PAR KURĀM TIEK ATZĪTS, KA ŠĪS VALSTIS PIEMĒRO KOPĒJIEM PAMATSTANDARTIEM LĪDZVĒRTĪGUS DROŠĪBAS STANDARTUS

Attiecībā uz gaisa kuģu drošību ir atzīts, ka kopējiem pamatstandartiem līdzvērtīgus drošības standartus piemēro turpmāk nosauktās trešās valstis, kā arī aizjūras zemes un teritorijas, kurām ir īpašas attiecības ar Savienību saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienības darbību un kurām nepiemēro minētā līguma sadaļu par transportu.

Amerikas Savienotās Valstis

Komisija nekavējoties informē dalībvalstu pilnvarotās iestādes, ja tās rīcībā ir informācija, kas norāda, ka trešās valsts piemērotie drošības standarti, kam ir būtiska ietekme uz aviācijas drošības vispārējo līmeni Savienībā, vairs nav līdzvērtīgi Savienības kopējiem pamatstandartiem.

Dalībvalstu pilnvarotās iestādes nekavējoties tiek informētas, ja Komisijai ir informācija par darbībām, tostarp kompensējošiem pasākumiem, kas apliecina, ka attiecīgo trešās valsts piemēroto drošības standartu līdzvērtīgums ir atjaunots.”;

4)

pielikuma 4. nodaļas 4.1.2.11. punktu aizstāj ar šādu:

“4.1.2.11.

Personas, kas pārbauda rokas bagāžu, izmantojot rentgena vai EDS iekārtas, attēlu izvērtēšanai parasti velta ne vairāk kā 20 minūtes pēc kārtas. Pēc katra šāda 20 minūšu posma pārbaudītājs vismaz 10 minūtes attēlus neizvērtē. Šī prasība ir piemērojama tikai tad, ja izvērtējamo attēlu plūsma ir pastāvīga.

Nosaka uzraugošo darbinieku, kas atbild par rokas bagāžas pārbaudītājiem, lai nodrošinātu optimālu komandas sastāvu, darba kvalitāti, apmācību, atbalstu un novērtēšanu.”;

5)

regulas 4.B papildinājumu aizstāj ar šādu:

4.B   PAPILDINĀJUMS

PASAŽIERI UN ROKAS BAGĀŽA

TREŠĀS VALSTIS, KĀ ARĪ AIZJŪRAS ZEMES UN TERITORIJAS, KURĀM IR ĪPAŠAS ATTIECĪBAS AR SAVIENĪBU SASKAŅĀ AR LĪGUMU PAR EIROPAS SAVIENĪBAS DARBĪBU UN KURĀM NEPIEMĒRO MINĒTĀ LĪGUMA SADAĻU PAR TRANSPORTU, UN PAR KURĀM TIEK ATZĪTS, KA ŠĪS VALSTIS PIEMĒRO KOPĒJIEM PAMATSTANDARTIEM LĪDZVĒRTĪGUS DROŠĪBAS STANDARTUS

Attiecībā uz pasažieriem un rokas bagāžu ir atzīts, ka kopējiem pamatstandartiem līdzvērtīgus drošības standartus piemēro turpmāk nosauktās trešās valstis, kā arī aizjūras zemes un teritorijas, kurām ir īpašas attiecības ar Savienību saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienības darbību un kurām nepiemēro minētā līguma sadaļu par transportu.

Amerikas Savienotās Valstis

Komisija nekavējoties informē dalībvalstu pilnvarotās iestādes, ja tās rīcībā ir informācija, kas norāda, ka trešās valsts piemērotie drošības standarti, kam ir būtiska ietekme uz aviācijas drošības vispārējo līmeni Savienībā, vairs nav līdzvērtīgi Savienības kopējiem pamatstandartiem.

Dalībvalstu pilnvarotās iestādes nekavējoties tiek informētas, ja Komisijai ir informācija par darbībām, tostarp kompensējošiem pasākumiem, kas apliecina, ka attiecīgo trešās valsts piemēroto drošības standartu līdzvērtīgums ir atjaunots.”;

6)

pielikuma 5. nodaļā pievieno šādu 5.1.7. punktu:

“5.1.7.

Personas, kas pārbauda reģistrēto bagāžu, izmantojot rentgena vai EDS iekārtas, attēlu izvērtēšanai parasti velta ne vairāk kā 20 minūtes pēc kārtas. Pēc katra šāda 20 minūšu posma pārbaudītājs vismaz 10 minūtes attēlus neizvērtē. Šī prasība ir piemērojama tikai tad, ja izvērtējamo attēlu plūsma ir pastāvīga.

Nosaka uzraugošo darbinieku, kas atbild par reģistrētās bagāžas pārbaudītājiem, lai nodrošinātu optimālu komandas sastāvu, darba kvalitāti, apmācību, atbalstu un novērtēšanu.”;

7)

regulas 5.A papildinājumu aizstāj ar šādu:

5.A   PAPILDINĀJUMS

REĢISTRĒTĀ BAGĀŽA

TREŠĀS VALSTIS, KĀ ARĪ AIZJŪRAS ZEMES UN TERITORIJAS, KURĀM IR ĪPAŠAS ATTIECĪBAS AR SAVIENĪBU SASKAŅĀ AR LĪGUMU PAR EIROPAS SAVIENĪBAS DARBĪBU UN KURĀM NEPIEMĒRO MINĒTĀ LĪGUMA SADAĻU PAR TRANSPORTU, UN PAR KURĀM TIEK ATZĪTS, KA ŠĪS VALSTIS PIEMĒRO KOPĒJIEM PAMATSTANDARTIEM LĪDZVĒRTĪGUS DROŠĪBAS STANDARTUS

Attiecībā uz reģistrēto bagāžu ir atzīts, ka kopējiem pamatstandartiem līdzvērtīgus drošības standartus piemēro turpmāk nosauktās trešās valstis, kā arī aizjūras zemes un teritorijas, kurām ir īpašas attiecības ar Savienību saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienības darbību un kurām nepiemēro minētā līguma sadaļu par transportu.

Amerikas Savienotās Valstis

Komisija nekavējoties informē dalībvalstu pilnvarotās iestādes, ja tās rīcībā ir informācija, kas norāda, ka trešās valsts piemērotie drošības standarti, kam ir būtiska ietekme uz aviācijas drošības vispārējo līmeni Savienībā, vairs nav līdzvērtīgi Savienības kopējiem pamatstandartiem.

Dalībvalstu pilnvarotās iestādes nekavējoties tiek informētas, ja Komisijai ir informācija par darbībām, tostarp kompensējošiem pasākumiem, kas apliecina, ka attiecīgo trešās valsts piemēroto drošības standartu līdzvērtīgums ir atjaunots.”;

8)

pielikuma 6. nodaļu groza šādi:

a)

nodaļas 6.3.1.2. punkta c) apakšpunktā, 6.3.1.2. punkta d) apakšpunktā, 6.3.1.5. punktā, 6.4.1.2. punkta c) apakšpunktā, 6.4.1.2. punkta e) apakšpunktā, 6.4.1.5. punktā, 6.8.1.4. punktā, 6.8.1.5. punktā, 6.8.4.1. punktā, 6.8.5.1.2. punktā, 6.8.5.1.3. punktā, 6.8.5.2. punktā, 6.A papildinājumā, 6.H1. papildinājumā, 11.6.4.1. punktā un 11.6.4.3. punktā atsauci uz EK pilnvaroto pārstāvju un zināmo nosūtītāju datubāzi vai Savienības pilnvaroto pārstāvju un zināmo nosūtītāju datubāzi/Savienības oficiālo kravu aģentu un zināmo nosūtītāju datubāzi aizstāj ar atsauci uz Savienības piegādes ķēdes drošības datubāzi;

b)

pievieno šādu 6.2.1.4. punktu:

“6.2.1.4.

Personas, kas pārbauda kravu, izmantojot rentgena vai EDS iekārtas, attēlu izvērtēšanai parasti velta ne vairāk kā 20 minūtes pēc kārtas. Pēc katra šāda 20 minūšu posma pārbaudītājs vismaz 10 minūtes attēlus neizvērtē. Šī prasība ir piemērojama tikai tad, ja izvērtējamo attēlu plūsma ir pastāvīga.”;

c)

nodaļas 6.3.2.4. punktu aizstāj ar šādu:

“6.3.2.4.

Pēc tam, kad ir veikta šīs regulas 6.3.2.1.–6.3.2.3. punktā un Komisijas Lēmuma 2010/774/ES 6.3. punktā minētā drošības kontrole, pilnvarotais pārstāvis nodrošina, lai:

a)

šiem sūtījumiem bez pavadības varētu piekļūt tikai pilnvarotas personas un

b)

šie sūtījumi būtu aizsargāti pret neatļautu iejaukšanos līdz brīdim, kad tos nodod citam pilnvarotajam pārstāvim vai gaisa pārvadātājam. Kravas un pasta sūtījumus, kas atrodas ierobežotas iekļuves drošības zonas kritiskā daļā, uzskata par aizsargātiem pret neatļautu iejaukšanos. Kravas un pasta sūtījumi, kas atrodas ierobežotas iekļuves drošības zonas daļās, kas nav kritiskas daļas, ir novietojami pilnvarotā pārstāvja telpu daļās ar kontrolētu piekļuvi, savukārt laikā, kad tie atrodas ārpus šādām daļām:

tos fiziski aizsargā tā, lai tajos nevarētu ievietot aizliegtus priekšmetus, vai

tos neatstāj bez uzraudzības un nodrošina, ka tiem var piekļūt vienīgi ar kravas aizsardzību un apstrādi saistītas personas.”;

d)

nodaļas 6.3.2.6. punkta beigās pievieno šādu teikumu:

“Pilnvarots pārstāvis, kurš nodod sūtījumus citam pilnvarotam pārstāvim vai gaisa pārvadātājam, var nolemt sniegt tikai a)–e) un g) apakšpunktā prasīto informāciju, bet nesniegt f) apakšpunktā prasīto informāciju visā lidojuma(u) laikā vai 24 stundas atkarībā no tā, kas ir ilgāk.”;

e)

pievieno šādu 6.3.2.9. punktu:

“6.3.2.9.

Pilnvarots pārstāvis nodrošina, ka visi darbinieki, kas veic drošības kontroli, tiek pieņemti darbā un apmācīti saskaņā ar 11. nodaļas prasībām un ka visi darbinieki, kam ir piekļuve identificējamai gaisa kravai vai identificējamam gaisa pastam, kuram piemērota obligātā drošības kontrole, ir pieņemti darbā un apmeklējuši drošības izpratnes mācības saskaņā ar 11. nodaļas prasībām.”;

f)

nodaļas 6.4.2.1. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

visi darbinieki, kas veic drošības kontroli, tiktu pieņemti darbā un apmācīti saskaņā ar 11. nodaļas prasībām un visi darbinieki, kam ir piekļuve identificējamai gaisa kravai vai identificējamam gaisa pastam, kuram piemērota obligātā drošības kontrole, būtu pieņemti darbā un apmeklējuši drošības izpratnes mācības saskaņā ar 11. nodaļas prasībām; un”;

g)

nodaļas 6.6.2. punkta virsrakstu aizstāj ar šādu:

“6.6.2.   Kravas un pasta aizsardzība lidostās attiecībā uz iekraušanu gaisa kuģī”;

h)

nodaļas 6.6.2.2. punktu aizstāj ar šādu:

“6.6.2.2.

Kravas un pasta sūtījumi, kas atrodas ierobežotas iekļuves drošības zonas daļā, kas nav kritiska daļa, ir novietojami pilnvarotā pārstāvja telpu daļās ar kontrolētu piekļuvi, savukārt laikā, kad tie atrodas ārpus šādām daļām, tos uzskata par aizsargātiem pret neatļautu iejaukšanos, ja:

a)

tie ir fiziski aizsargāti tā, lai tajos nevarētu ievietot aizliegtus priekšmetus, vai

b)

tos neatstāj bez uzraudzības un tiem var piekļūt vienīgi ar kravas un pasta aizsardzību un iekraušanu gaisa kuģī saistītas personas.”;

i)

nodaļas 6.8.2.2. punkta beigās pievieno šādu teikumu:

“Pilnvarotā iestāde var pieņemt trešās valsts tiesību subjekta ES aviācijas drošības novērtējuma ziņojumu ACC3 apzīmējuma piešķiršanai gadījumos, kad minētais tiesību subjekts veic visu kravas operāciju, tostarp iekraušanu gaisa kuģa kravas nodalījumā, ACC3 vārdā un ES aviācijas drošības novērtējuma ziņojums aptver visas šīs darbības.”;

j)

nodaļas 6.8.3.2. punktu aizstāj ar šādu:

“6.8.3.2.

Līdz 2014. gada 30. jūnijam pārbaudes prasības atbilst vismaz ICAO standartiem. Pēc minētā datuma kravu un pastu, ko ieved Savienībā, pārbauda ar kādu no Lēmuma 2010/774/ES 6.2.1. punktā uzskaitītajiem līdzekļiem vai metodēm atbilstoši standartam, kas ir pietiekams, lai varētu saprātīgā mērā pārliecināties, ka kravā vai pastā nav aizliegtu priekšmetu.”;

9)

regulas 6.B papildinājumu aizstāj ar šādu:

6.B   PAPILDINĀJUMS

NORĀDĪJUMI ZINĀMAJIEM NOSŪTĪTĀJIEM

Šie norādījumi jums palīdzēs salīdzināt sava uzņēmuma pašreizējo drošības kārtību ar kritērijiem, kas zināmajiem nosūtītājiem noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 300/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā un tās īstenošanas aktos. Šiem norādījumiem vajadzētu jums ļaut pārliecināties, ka prasības ir izpildītas, pirms oficiāla pārbaudes apmeklējuma uz vietas.

Ir svarīgi, lai pārbaudes apmeklējuma laikā vērtētājam būtu iespēja izjautāt vajadzīgos darbiniekus (piemēram, par drošību un par darbinieku pieņemšanu darbā atbildīgās personas). Novērtējuma dokumentēšanai vērtētājs izmantos ES kontrolsarakstu. Pēc pārbaudes kontrolsaraksta aizpildīšanas tajā ietverto informāciju uzskata par klasificētu informāciju.

ES kontrolsarakstā ir ietverti divu veidu jautājumi: 1) jautājumi, kuru gadījumā negatīva atbilde automātiski nozīmēs, ka jūs nevar apstiprināt kā zināmu nosūtītāju, un 2) jautājumi, kas vērtētājam palīdzēs gūt vispārēju priekšstatu par jūsu uzņēmuma drošības kārtību un ļaus izdarīt galīgo slēdzienu. Jomas, ar kurām saistīto prasību neizpildes gadījumā jūs automātiski nebūsit izturējis pārbaudi, prasību sarakstā ir izceltas treknrakstā. Ja nebūsit izpildījis treknrakstā izceltās prasības, jums tiks paskaidroti iemesli un ieteiktas korekcijas, kas veicamas, lai pārbaudi izturētu.

Ievads

Jūsu uzņēmuma nosūtāmās kravas izcelsmes vietai jābūt pārbaudāmajai atrašanās vietai. Tas aptver ražošanu šajā atrašanās vietā, kā arī kravas komplektēšanu un iepakošanu, ja priekšmeti pirms atlases pasūtījuma izpildei nav identificējami kā gaisa krava. (Sk. arī piezīmi.)

Jums būs jānosaka, kad kravas/pasta sūtījums kļūst identificējams kā gaisa krava/pasts, un jāpierāda, ka jūsu uzņēmumā ir ieviesti vajadzīgie pasākumi, lai aizsargātu sūtījumus pret neatļautu iejaukšanos vai izmainīšanu. Tas nozīmē, ka būs jāsniedz informācija par ražošanu, iepakošanu, glabāšanu un/vai nosūtīšanu.

Organizācija un atbildības jomas

Jums būs jāsniedz informācija par organizāciju (nosaukums, PVN maksātāja vai Tirdzniecības kameras biedra, vai Uzņēmumu reģistra reģistrācijas numurs, ja tāds ir), pārbaudāmās atrašanās vietas adrese un organizācijas galvenā adrese (ja tā atšķiras no pārbaudāmās atrašanās vietas adreses). Jānorāda iepriekšējā pārbaudes apmeklējuma laiks un pēdējais piešķirtais unikālais burtciparu identifikators (ja tāds ir), kā arī uzņēmējdarbības veids, aptuvenais darbinieku skaits atrašanās vietā, par gaisa kravas/pasta drošību atbildīgās personas vārds un uzvārds, amats un kontaktinformācija.

Darbinieku darbā pieņemšanas procedūra

Jums būs jāsniedz informācija par visu to darbinieku (pastāvīgo, pagaidu vai aģentūru darbinieku, autovadītāju) darbā pieņemšanas procedūrām, kuri var piekļūt identificējamai gaisa kravai/gaisa pastam. Darbā pieņemšanas procedūra ietver pārbaudi pirms stāšanās darbā vai iepriekšējās darbības pārbaudi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 185/2010 pielikuma 11.1. punktu. Pārbaudes apmeklējums uz vietas ietvers pārrunas ar personu, kas atbild par darbinieku pieņemšanu darbā. Šai personai būs jāsniedz pierādījumi (piemēram, neaizpildītas veidlapas), kas apstiprina uzņēmuma procedūras. Šī darbā pieņemšanas procedūra ir piemērojama darbiniekiem, kas pieņemti darbā pēc 2010. gada 29. aprīļa.

Darbinieku drošības mācību procedūra

Jums būs jāpierāda, ka visi darbinieki (pastāvīgie, pagaidu vai aģentūru darbinieki, autovadītāji), kas var piekļūt gaisa kravai/gaisa pastam, ir apmeklējuši atbilstošas drošības izpratnes jautājumiem veltītas mācības. Šīs mācības norit saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 185/2010 pielikuma 11.2.7. punktu. Katras personas mācību dokumenti jāsaglabā. Turklāt jums būs jāpierāda, ka visi attiecīgie darbinieki, kas veic drošības kontroli, ir pabeiguši mācības vai atkārtotas mācības saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 185/2010 pielikuma 11. nodaļu.

Fiziskā drošība

Jums būs jāparāda, kā pārbaudāmā atrašanās vieta ir aizsargāta (piemēram, ar fizisku žogu vai nožogojumu), un jāpierāda, ka ir ieviestas attiecīgas piekļuves kontroles procedūras. Attiecīgos gadījumos būs jāsniedz informācija par trauksmes un/vai videonovērošanas sistēmu. Ir būtiski nodrošināt piekļuves kontroli zonai, kurā apstrādā vai glabā gaisa kravu / gaisa pastu. Visām durvīm, logiem un citiem punktiem, pa kuriem var piekļūt gaisa kravai/gaisa pastam, jābūt nodrošinātiem vai pakļautiem piekļuves kontrolei.

Ražošana (attiecīgos gadījumos)

Jums būs jāpierāda, ka piekļuvi ražošanas zonai kontrolē un ražošanas procesu uzrauga. Ja ražojumu ražošanas procesā var identificēt kā gaisa kravu / gaisa pastu, jums būs jāpierāda, ka ir veikti pasākumi, lai gaisa kravu / gaisa pastu aizsargātu pret neatļautu iejaukšanos vai izmainīšanu šajā posmā.

Iepakošana (attiecīgos gadījumos)

Jums būs jāpierāda, ka piekļuvi iepakošanas zonai kontrolē un iepakošanas procesu uzrauga. Ja ražojumu iepakošanas procesā var identificēt kā gaisa kravu / gaisa pastu, jums būs jāpierāda, ka ir veikti pasākumi, lai gaisa kravu / gaisa pastu aizsargātu pret neatļautu iejaukšanos vai izmainīšanu šajā posmā.

Jums būs jāsniedz informācija par iepakošanas procesu un jāpierāda, ka visas gatavās preces pirms iepakošanas pārbauda.

Jums būs jāapraksta gatavais ārējais iepakojums un jāpierāda, ka tas ir izturīgs. Jums turklāt būs jāpierāda, ka gatavais ārējais iepakojums tiek aizzīmogots, piemēram, izmantojot numurētas plombas, drošības līmlenti, īpašus zīmogus vai kartona kastes, kas aizdarītas ar līmlenti. Jums turklāt būs jāpierāda, ka neizmantotos aizzīmogošanas līdzekļus glabājat drošos apstākļos un kontrolējat aizzīmogošanas līdzekļu izsniegšanu.

Glabāšana (attiecīgos gadījumos)

Jums būs jāpierāda, ka piekļuvi glabāšanas zonai kontrolē. Ja ražojumu glabāšanas laikā var identificēt kā gaisa kravu / gaisa pastu, jums būs jāpierāda, ka ir veikti pasākumi, lai gaisa kravu / gaisa pastu aizsargātu pret neatļautu iejaukšanos vai izmainīšanu šajā posmā.

Visbeidzot, jums būs jāpierāda, ka nosūtīšanai gatavu un iepakotu gaisa kravu / gaisa pastu pirms nosūtīšanas pārbauda.

Nosūtīšana (attiecīgos gadījumos)

Jums būs jāpierāda, ka piekļuvi nosūtīšanas zonai kontrolē. Ja ražojumu nosūtīšanas laikā var identificēt kā gaisa kravu / gaisa pastu, jums būs jāpierāda, ka ir veikti pasākumi, lai gaisa kravu / gaisa pastu aizsargātu pret neatļautu iejaukšanos vai izmainīšanu šajā posmā.

Transportēšana

Jums būs jāsniedz informācija par transportēšanas metodi, ko izmantojat, lai nogādātu kravu/pastu pilnvarotajam pārstāvim.

Ja izmantojat savu transportu, jums būs jāpierāda, ka jūsu autovadītājiem ir vajadzīgā kvalifikācija. Ja jūsu uzņēmums izmanto apakšuzņēmēja pakalpojumus, jums būs a) pašam jāaizzīmogo vai jāiepako gaisa krava/gaisa pasts tā, lai jebkura izmainīšana būtu acīmredzama, un b) jāgādā par to, lai transportuzņēmējs būtu parakstījis transportuzņēmēja paziņojumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 185/2010 pielikuma 6.E papildinājumu.

Ja jūs atbildat par gaisa kravas/gaisa pasta transportēšanu, jums būs jāpierāda, ka transportlīdzekļi ir nodrošināmi vai nu ar plombām, ja iespējams, vai ar citām metodēm. Ja izmantojat numurētas plombas, jums būs jāpierāda, ka piekļuvi plombām kontrolē un to daudzumu uzskaita; ja izmantojat citas metodes, jums būs jāpierāda, ka kravu/pastu aizzīmogo un/vai nodrošina. Jums turklāt būs jāpierāda, ka ir ieviesti pasākumi, lai pārbaudītu to transportlīdzekļu vadītāju identitāti, kas savāc jūsu gaisa kravu / gaisa pastu. Jums turklāt būs jāpierāda, ka gādājat par to, lai, atstājot jūsu telpas, krava/pasts būtu nodrošināti. Jums būs jāpierāda, ka gaisa krava/gaisa pasts ir aizsargāti pret neatļautu iejaukšanos transportēšanas laikā.

Jums nebūs jāsniedz pierādījumi par autovadītāju kvalifikāciju vai jāiesniedz transportuzņēmēja paziņojuma kopija, ja par gaisa kravas/gaisa pasta savākšanu un izvešanu no jūsu telpām atbild pilnvarots pārstāvis.

Nosūtītāja pienākumi

Jums būs jāpaziņo, ka uzņemsit pilnvarotās iestādes inspektorus, kas veiks pārbaudes bez iepriekšēja brīdinājuma, lai uzraudzītu šo standartu izpildi.

Jums turklāt būs jāpaziņo, ka nekavējoties un ne vairāk kā 10 darbdienu laikā sniegsit [pilnvarotajai iestādei (nosaukums)] attiecīgo informāciju, ja:

a)

vispārējā atbildība par drošību tiks uzticēta citam darbiniekam, nevis jūsu nosauktajai personai;

b)

notiks citas ar telpām vai procedūrām saistītas pārmaiņas, kas varētu ievērojami ietekmēt drošību;

c)

jūsu uzņēmums pārtrauks nodarboties ar tirdzniecību, vairs nenodarbosies ar gaisa kravas/gaisa pasta sūtīšanu vai vairs nevarēs izpildīt attiecīgo ES tiesību aktu prasības.

Visbeidzot, jums būs jāpaziņo, ka uzturēsiet drošības standartus līdz nākamajam pārbaudes apmeklējumam un/vai inspekcijai uz vietas.

Jums būs jāuzņemas pilna atbildība par paziņojumu un jāparaksta pārbaudes dokuments.

PIEZĪMES

Sprādzienbīstamas un viegli uzliesmojošas ierīces

Samontētas sprādzienbīstamas un viegli uzliesmojošas ierīces var pārvadāt kravas sūtījumos, ja ir pilnībā izpildītas visu drošības noteikumu prasības.

Citas izcelsmes sūtījumi

Zināmais nosūtītājs var nodot pilnvarotajam pārstāvim sūtījumus, ko tas nav sagatavojis pats, ja:

a)

tie ir nošķirti no sūtījumiem, ko tas ir sagatavojis pats, un

b)

uz sūtījuma vai tā pavaddokumentos ir skaidri norādīta tā izcelsme.

Šādi sūtījumi pirms iekraušanas gaisa kuģī vienmēr jāpārbauda.”;

10)

regulas 6.C papildinājumu aizstāj ar šādu:

6.C   PAPILDINĀJUMS

ZINĀMO NOSŪTĪTĀJU PĀRBAUDES KONTROLSARAKSTS

Piezīmes par aizpildīšanu

Aizpildot šo veidlapu, jāievēro:

ar * atzīmētie dati jānorāda OBLIGĀTI;

ja atbilde uz kādu treknrakstā izceltu jautājumu ir “”, galīgajam vērtējumam OBLIGĀTI jābūt NEGATĪVAM. Tas neattiecas uz gadījumiem, kad jautājumi nav piemērojami;

galīgais vērtējums var būt POZITĪVS tikai tad, ja nosūtītājs ir parakstījis pēdējā lappusē iekļauto paziņojumu par saistībām;

oriģinālais paziņojums par saistībām līdz apstiprinājuma termiņa beigām jānodod glabāšanā vai jādara pieejams pilnvarotajai iestādei. Paziņojuma kopija jānodod arī nosūtītājam.

1.   DAĻA

Organizācija un atbildības jomas

1.1.   

Pārbaudes datums*

Izmantojiet precīzu datuma formātu, piemēram, 01/10/2010!

dd/mm/gggg

 

1.2.   

Iepriekšējās pārbaudes datums un unikālais identifikators, ja tāds ir.

dd/mm/gggg

 

UNI

 

1.3.   

Pārbaudāmās organizācijas nosaukums*

Nosaukums

PVN maksātāja / Tirdzniecības kameras biedra / Uzņēmumu reģistra reģistrācijas numurs (ja tāds ir)

1.4.   

Pārbaudāmās atrašanās vietas adrese*

Numurs/vienība/ēka

 

Iela

 

Pilsēta

 

Pasta indekss

 

Valsts

 

1.5.   

Organizācijas galvenā adrese (ja tā atšķiras no pārbaudāmās atrašanās vietas adreses, ar noteikumu, ka tā ir tajā pašā valstī)

Numurs/vienība/ēka

 

Iela

 

Pilsēta

 

Pasta indekss

 

Valsts

 

1.6.

Uzņēmējdarbības veids(-i) – apstrādājamās kravas veidi

1.7.   

Vai pieteikuma iesniedzējs atbild par…?

a)

ražošanu;

b)

iepakošanu;

c)

glabāšanu;

d)

nosūtīšanu;

e)

citu darbību (precizēt).

 

1.8.

Aptuvenais darbinieku skaits atrašanās vietā

1.9.   

Par gaisa kravas/gaisa pasta drošību atbildīgās personas vārds/uzvārds un amats

Vārds, uzvārds

 

Amata nosaukums

 

1.10.   

Kontakttālrunis

Tālruņa numurs

 

1.11.   

E-pasta adrese*

E-pasta adrese

 

2.   DAĻA

Identificējama gaisa krava/gaisa pasts (spēja noteikt identificējamības iestāšanos)

Mērķis: noteikt posmu (vai vietu), kurā krava/pasts kļūst identificējami kā gaisa krava/gaisa pasts. Spēja noteikt identificējamības iestāšanos ir spēja novērtēt, kad/kur krava/pasts kļūst identificējami kā gaisa krava/gaisa pasts.

2.1.

Pārbaudot ražošanas, iepakošanas, glabāšanas, atlases, nosūtīšanas un citas attiecīgas zonas, nosakiet, kur un kā gaisa kravas/gaisa pasta sūtījums kļūst identificējams kā gaisa kravas/gaisa pasta sūtījums.

Paskaidrojiet sīkāk!

NB! Sīka informācija par identificējamas gaisa kravas/gaisa pasta aizsardzību pret neatļautu iejaukšanos vai izmainīšanu jāsniedz 5.–8. daļā.

3.   DAĻA

Darbinieku pieņemšana darbā un mācības

Mērķis: nodrošināt, lai visi darbinieki (pastāvīgie, pagaidu vai aģentūru darbinieki, autovadītāji), kas var piekļūt identificējamai gaisa kravai/gaisa pastam, būtu pārbaudīti pirms stāšanās darbā un/vai būtu pārbaudīta viņu iepriekšējā darbība, kā arī lai viņi būtu apmācīti atbilstoši Regulas (ES) Nr. 185/2010 pielikuma 11.2.7. punktam; nodrošināt arī to, ka visi darbinieki, kas veic krājumu drošības kontroli, ir apmācīti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 185/2010 pielikuma 11. nodaļu.

Tas, vai 3.1. un 3.2. jautājums ir treknrakstā (un vai līdz ar to atbilde “NĒ” nozīmē, ka pārbaude nav izturēta), ir atkarīgs no tās valsts noteikumiem, kurā ir atrašanās vieta. Tomēr treknrakstā jābūt vismaz vienam no šiem diviem jautājumiem, vienlaikus nosakot, ka gadījumā, ja ir veikta iepriekšējās darbības pārbaude, pārbaude pirms stāšanās darbā nav jāveic. Par drošības kontroles īstenošanu atbildīgajai personai vienmēr jāveic iepriekšējās darbības pārbaude.

3.1.   

Vai uzņēmumā ir darbā pieņemšanas procedūra, ko piemēro visiem darbiniekiem, kuri var piekļūt identificējamai gaisa kravai/gaisa pastam, un kas ietver pārbaudi pirms stāšanās darbā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 185/2010 pielikuma 11.1.4. punktu? Tā piemērojama darbiniekiem, kas pieņemti darbā pēc [Regulas (EK) Nr. 300/2008 piemērošanas dienas].

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, precizējiet pārbaudes veidu

 

3.2.   Vai šī darbā pieņemšanas procedūra ietver arī iepriekšējās darbības pārbaudi, tostarp sodāmības pārbaudi, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 185/2010 pielikuma 11.1.3. punktu?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, precizējiet pārbaudes veidu

 

3.3.   Vai tās personas iecelšanas process, kas atrašanās vietā atbild par drošības kontroles piemērošanu un īstenošanas uzraudzību, ietver prasību veikt iepriekšējās darbības pārbaudi, tostarp sodāmības pārbaudi, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 185/2010 pielikuma 11.1.3. punktu?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, paskaidrojiet sīkāk

 

3.4.   Vai darbinieki, kas var piekļūt identificējamai gaisa kravai/gaisa pastam, iziet drošības izpratnes mācības saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 185/2010 pielikuma 11.2.7. punktu, pirms tiem atļauj piekļūt identificējamai gaisa kravai/gaisa pastam? Vai darbinieki, kas veic krājumu drošības kontroli, tiek apmācīti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 185/2010 pielikuma 11. nodaļu?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, paskaidrojiet sīkāk

 

3.5.   Vai darbinieki (kas minēti iepriekš) apmeklē atkārtotas mācības tik bieži, kā noteikts?

JĀ vai NĒ

 

3.6.   Novērtējums: vai pasākumi ir pietiekami, lai nodrošinātu, ka visi darbinieki, kas var piekļūt identificējamai gaisa kravai/gaisa pastam, un darbinieki, kas veic drošības kontroli, ir pienācīgi pieņemti darbā un apmācīti atbilstoši Regulas (ES) Nr. 185/2010 pielikuma 11. nodaļai?

JĀ vai NĒ

 

Ja NĒ, norādiet iemeslus

 

4.   DAĻA

Fiziskā drošība

Mērķis: noteikt, vai atrašanās vietā/telpās ir pietiekams (fiziskās) drošības līmenis, lai identificējamu gaisa kravu / gaisa pastu aizsargātu pret neatļautu iejaukšanos.

4.1.   

Vai atrašanās vieta ir aizsargāta ar fizisku žogu vai nožogojumu?

JĀ vai NĒ

 

4.2.   

Vai visi atrašanās vietas piekļuves punkti ir pakļauti piekļuves kontrolei?

JĀ vai NĒ

 

4.3.   

Ja JĀ, vai piekļuves punktos ir…?

Darbinieku veikta kontrole

 

Manuāla kontrole

 

Automātiska kontrole

 

Elektroniska kontrole

Cits variants (precizēt)

4.4.   

Vai ēkas konstrukcija ir droša?

JĀ vai NĒ

 

4.5.   

Vai ēkā ir efektīva trauksmes sistēma?

JĀ vai NĒ

 

4.6.   

Vai ēkā ir efektīva videonovērošanas sistēma?

JĀ vai NĒ

 

4.7.   

Ja JĀ, vai videonovērošanas attēlus ieraksta?

JĀ vai NĒ

 

4.8.   

Vai visas durvis, logi un citi punkti, pa kuriem var piekļūt identificējamai gaisa kravai/gaisa pastam, ir nodrošināti vai pakļauti piekļuves kontrolei?

JĀ vai NĒ

 

4.9.

Ja NĒ, norādiet iemeslus!

4.10.   Novērtējums: vai organizācijas veiktie pasākumi ir pietiekami, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi tām atrašanās vietas un telpu daļām, kurās apstrādā vai glabā identificējamu gaisa kravu / gaisa pastu?

JĀ vai NĒ

 

Ja NĒ, norādiet iemeslus

 

5.   DAĻA

Ražošana

Mērķis: aizsargāt identificējamu gaisa kravu / gaisa pastu pret neatļautu iejaukšanos vai izmainīšanu.

Atbildiet uz šiem jautājumiem, ja ražojumu var identificēt kā gaisa kravu / gaisa pastu ražošanas procesā.

5.1.   

Vai piekļuvi ražošanas zonai kontrolē?

JĀ vai NĒ

 

5.2.

Ja JĀ, kādā veidā?

5.3.   

Vai ražošanas procesu uzrauga?

JĀ vai NĒ

 

5.4.

Ja JĀ, kādā veidā?

5.5.   

Vai ir ieviesti kontroles pasākumi, lai novērstu izmainīšanu ražošanas posmā?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, paskaidrojiet sīkāk

5.6.   Novērtējums: vai organizācijas veiktie pasākumi ir pietiekami, lai aizsargātu identificējamu gaisa kravu / gaisa pastu pret neatļautu iejaukšanos vai izmainīšanu ražošanas posmā?

JĀ vai NĒ

 

Ja NĒ, norādiet iemeslus

 

6.   DAĻA

Iepakošana

Mērķis: aizsargāt identificējamu gaisa kravu / gaisa pastu pret neatļautu iejaukšanos vai izmainīšanu.

Atbildiet uz šiem jautājumiem, ja ražojumu var identificēt kā gaisa kravu / gaisa pastu iepakošanas procesā.

6.1.   

Vai iepakošanas procesu uzrauga?

JĀ vai NĒ

 

6.2.

Ja JĀ, kādā veidā?

6.3.   

Aprakstiet gatavo ārējo iepakojumu!

a)   

Vai gatavais ārējais iepakojums ir izturīgs?

JĀ vai NĒ

 

Paskaidrojiet sīkāk!

 

b)   

Vai gatavais ārējais iepakojums ir aizzīmogots?

JĀ vai NĒ

 

Paskaidrojiet sīkāk!

 

6.4. a)   

Vai gaisa kravas/gaisa pasta sūtījumi tiek aizzīmogoti, izmantojot numurētas plombas, drošības līmlenti, īpašus zīmogus vai kartona kastes, kas aizdarītas ar līmlenti?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ:

 

6.4. b)   

Vai neizmantotās plombas, drošības līmlenti vai īpašos zīmogus glabā drošos apstākļos?

JĀ vai NĒ

 

Paskaidrojiet sīkāk!

 

6.4. c)   

Vai numurēto plombu, drošības līmlentes un/vai zīmogu izsniegšanu kontrolē?

JĀ vai NĒ

 

Paskaidrojiet sīkāk!

 

6.5.

Ja atbilde uz 6.4. punkta a) apakšpunktu ir JĀ, kā notiek kontrole?

6.6.   Novērtējums: vai iepakošanas procedūras ir pietiekamas, lai aizsargātu identificējamu gaisa kravu / gaisa pastu pret neatļautu iejaukšanos un/vai izmainīšanu?

JĀ vai NĒ

 

Ja NĒ, norādiet iemeslus

 

7.   DAĻA

Glabāšana

Mērķis: aizsargāt identificējamu gaisa kravu / gaisa pastu pret neatļautu iejaukšanos vai izmainīšanu.

Atbildiet uz šiem jautājumiem, ja ražojumu var identificēt kā gaisa kravu / gaisa pastu glabāšanas procesā!

7.1.   

Vai nosūtīšanai gatavu un iepakotu gaisa kravu / gaisa pastu glabā drošos apstākļos un pārbauda, vai tie nav izmainīti?

JĀ vai NĒ

 

7.2.   Novērtējums: vai glabāšanas procedūras ir pietiekamas, lai aizsargātu identificējamu gaisa kravu / gaisa pastu pret neatļautu iejaukšanos un/vai izmainīšanu?

JĀ vai NĒ

 

Ja NĒ, norādiet iemeslus

8.   DAĻA

Nosūtīšana

Mērķis: aizsargāt identificējamu gaisa kravu / gaisa pastu pret neatļautu iejaukšanos vai izmainīšanu.

Atbildiet uz šiem jautājumiem, ja ražojumu var identificēt kā gaisa kravu / gaisa pastu nosūtīšanas procesā!

8.1.   

Vai piekļuvi nosūtīšanas zonai kontrolē?

JĀ vai NĒ

 

8.2.

Ja JĀ, kādā veidā?

8.3.   

Kas var iekļūt nosūtīšanas zonā?

Darbinieki?

JĀ vai NĒ

 

Autovadītāji?

JĀ vai NĒ

 

Apmeklētāji?

JĀ vai NĒ

 

Apakšuzņēmēji?

JĀ vai NĒ

 

8.4.   Novērtējums: vai aizsardzība ir pietiekama, lai aizsargātu gaisa kravu / gaisa pastu pret neatļautu iejaukšanos vai izmainīšanu nosūtīšanas zonā?

JĀ vai NĒ

 

Ja NĒ, norādiet iemeslus

8.A   DAĻA

Citas izcelsmes sūtījumi

Mērķis: apzināt procedūras, ko piemēro nenodrošinātiem sūtījumiem.

Atbildiet uz šiem jautājumiem tikai tad, ja jūsu uzņēmums pieņem ar gaisa transportu pārvadājamus sūtījumus no citiem uzņēmumiem!

8.A.1.   Vai jūsu uzņēmums pieņem no citiem uzņēmumiem sūtījumus, kas paredzēti pārvadāšanai ar gaisa transportu?

JĀ vai NĒ

 

8.A.2.

Ja JĀ, kā šādus sūtījumus nošķir no jūsu uzņēmuma kravas un kā tie tiek identificēti pilnvarotajam pārstāvim/transportuzņēmējam?

9.   DAĻA

Transportēšana

Mērķis: aizsargāt identificējamu gaisa kravu / gaisa pastu pret neatļautu iejaukšanos vai izmainīšanu.

9.1.   

Kas nogādā gaisa kravu / gaisa pastu pilnvarotajam pārstāvim?

a)   

Pilnvarotais pārstāvis vai tā pilnvarota persona?

JĀ vai NĒ

 

b)   

Nosūtītājs ar savu transportu?

JĀ vai NĒ

 

c)   

Nosūtītāja nolīgts apakšuzņēmējs?

JĀ vai NĒ

 

9.2.   Ja nosūtītājs izmanto apakšuzņēmēja pakalpojumus:

JĀ vai NĒ

 

Atbildiet uz turpmākajiem jautājumiem tikai tad, ja ir piemērojams 9.1. punkta b) vai c) apakšpunkts!

9.3.   

Vai transportlīdzekļa kravas nodalījums ir nodrošināms?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, precizējiet, kādā veidā!

9.4. a)   

Ja transportlīdzekļa kravas nodalījums ir nodrošināms, vai izmanto numurētas plombas?

JĀ vai NĒ

 

9.4. b)   

Ja izmanto numurētas plombas, vai piekļuvi plombām kontrolē un plombu numurus izsniedzot reģistrē?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, precizējiet, kādā veidā!

 

9.5.   

Ja transportlīdzekļa kravas nodalījums nav nodrošināms, vai gaisa krava/gaisa pasts tiek aizzīmogoti?

JĀ vai NĒ

9.6.

Ja JĀ, raksturojiet izmantotos aizzīmogošanas līdzekļus!

9.7.

Ja NĒ, kā gaisa kravu / gaisa pastu nodrošina?

9.8.   Novērtējums: vai pasākumi ir pietiekami, lai aizsargātu gaisa kravu / gaisa pastu pret neatļautu iejaukšanos vai izmainīšanu transportēšanas laikā?

JĀ vai NĒ

 

Ja NĒ, norādiet iemeslus

 

Paziņojums par saistībām

Paziņoju, ka:

uzņemšu pilnvarotās iestādes inspektorus, kas veiks pārbaudes bez iepriekšēja brīdinājuma, lai uzraudzītu šo standartu izpildi. Apzinos, ka varu zaudēt zināmā nosūtītāja statusu, ja inspektors atklās nopietnus drošības pārkāpumus,

nekavējoties un ne vairāk kā 10 darbdienu laikā sniegšu [pilnvarotajai iestādei (nosaukums)] attiecīgo informāciju, ja:

vispārējā atbildība par drošību tiks uzticēta citam darbiniekam, nevis 1.9. punktā minētajai personai,

notiks citas ar telpām vai procedūrām saistītas pārmaiņas, kas varētu ievērojami ietekmēt drošību, vai

uzņēmums pārtrauks nodarboties ar tirdzniecību, vairs nenodarbosies ar gaisa kravas/gaisa pasta sūtīšanu vai vairs nevarēs izpildīt attiecīgo ES tiesību aktu prasības,

uzturēšu drošības standartus līdz nākamajam pārbaudes apmeklējumam un/vai inspekcijai uz vietas;

uzņemos pilnu atbildību par šo paziņojumu.

Paraksts

Amats uzņēmumā

 

Novērtējums (un paziņojums)

Apstiprināt/neapstiprināt

 

Ja galīgais vērtējums ir negatīvs, norādiet jomas, kurās nosūtītājs nav izpildījis vajadzīgo drošības standartu vai kurās tā drošības procedūrai ir konkrētas nepilnības. Iesakiet arī korekcijas, kas jāveic, lai izpildītu vajadzīgo drošības standartu un izturētu pārbaudi.

Paraksts

(Vērtētāja vārds un uzvārds)

11)

pielikuma 6.C3. papildinājumu groza šādi:

a)

papildinājuma 4. daļas piektajā rindkopā svītro vārdus “Atsauce: 6.8.3.1. punkts”;

b)

papildinājuma 5. daļas septīto rindkopu aizstāj ar šādu:

“Atsauce: 6.8.3. punkts”;

c)

papildinājuma 7. daļas piekto rindkopu aizstāj ar šādu:

“Atsauce: 6.8.3.1., 6.8.3.2., 6.8.3.3., kā arī 6.2.1. un 6.7. punkts”;

d)

papildinājuma 11. daļas pirmo rindkopu aizstāj ar šādu:

“Mērķis: pēc tam, kad ir veikts šā kontrolsaraksta desmit iepriekšējo daļu novērtējums, ES aviācijas drošības vērtētājam ir jāizdara slēdziens par to, vai veiktā pārbaude uz vietas atbilst tās gaisa pārvadātāja drošības programmas daļas saturam, kurā ir aprakstīti pasākumi attiecībā uz gaisa kravu / gaisa pastu, kura galamērķis ir ES/EEZ, kā arī par to, vai drošības kontrole pietiekamā mērā nodrošina šajā kontrolsarakstā uzskaitīto mērķu sasniegšanu.”;

12)

pielikuma 6.F papildinājuma 6.Fiii punktu aizstāj ar šādu:

“6.Fiii

NOVĒRTĒŠANAS DARBĪBAS, KO VEIC TREŠĀS VALSTIS, KĀ ARĪ AIZJŪRAS ZEMES UN TERITORIJAS, KURĀM IR ĪPAŠAS ATTIECĪBAS AR SAVIENĪBU SASKAŅĀ AR LĪGUMU PAR EIROPAS SAVIENĪBAS DARBĪBU UN KURĀM NEPIEMĒRO MINĒTĀ LĪGUMA NODAĻU PAR TRANSPORTU, UN KO ATZĪST PAR LĪDZVĒRTĪGĀM ES AVIĀCIJAS DROŠĪBAS NOVĒRTĒJUMAM”;

13)

pielikuma 8.B papildinājuma pirmajā ievilkumā b) punktu aizstāj ar šādu:

“b)

nodrošinās, lai personas, kas var piekļūt lidojuma laikā patērējamiem krājumiem, apmeklētu vispārējas drošības izpratnes mācības saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 185/2010 pielikuma 11.2.7. punktu, pirms tām atļauj piekļūt šiem krājumiem; turklāt nodrošinās, lai personas, kuras veic lidojuma laikā patērējamo krājumu pārbaudi, apmeklētu mācības saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 185/2010 pielikuma 11.2.3.3. punktu, un personas, kuras veic citu veidu drošības kontroli saistībā ar lidojuma laikā patērējamiem krājumiem, apmeklētu mācības saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 185/2010 pielikuma 11.2.3.10. punktu; un”;

14)

pielikuma 9. nodaļu groza šādi:

a)

nodaļas 9.0.2. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

“lidostu krājumi” ir visi priekšmeti, ko paredzēts tirgot, lietot vai darīt pieejamus jebkurā nolūkā vai jebkuru darbību veikšanai lidostu ierobežotas iekļuves drošības zonās, izņemot “personu, kas nav pasažieri, līdzi paņemtos priekšmetus””;

b)

nodaļas 9.1.1.1. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

vajadzīgo drošības kontroli attiecīgajiem krājumiem ir veicis zināmais piegādātājs vai pilnvarotais piegādātājs un krājumi no kontroles veikšanas brīža līdz to nogādāšanai ierobežotas iekļuves drošības zonā ir bijuši aizsargāti pret neatļautu iejaukšanos.”;

15)

pielikuma 9.A papildinājuma pirmajā ievilkumā b) punktu aizstāj ar šādu:

“b)

nodrošinās, lai personas, kas var piekļūt lidostas krājumiem, apmeklētu vispārējas drošības izpratnes mācības saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 185/2010 pielikuma 11.2.7. punktu, pirms tām atļauj piekļūt šiem krājumiem; turklāt nodrošinās, lai personas, kuras veic lidostas krājumu pārbaudi, apmeklētu mācības saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 185/2010 pielikuma 11.2.3.3. punktu, un personas, kuras veic citu veidu drošības kontroli saistībā ar lidostas krājumiem, apmeklētu mācības saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 185/2010 pielikuma 11.2.3.10. punktu; un”;

16)

pielikuma 11. nodaļu groza šādi:

a)

nodaļas 11.1.5. punktu aizstāj ar šādu:

“11.1.5.

Pirms drošības mācībām, kas ietver piekļuvi publiski nepieejamai informācijai, veic iepriekšējās darbības pārbaudi vai pārbaudi pirms stāšanās darbā. Iepriekšējās darbības pārbaudi regulāri atkārto – ne retāk kā ik pēc pieciem gadiem.”;

b)

nodaļas 11.2.3.7. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

zināšanas par gaisa kuģu aizzīmogošanu, ja tās attiecas uz apmācāmo personu;”

c)

nodaļas 11.2.3.9. punkta pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

“Mācību laikā personas, kas veic kravas un pasta drošības kontroles pasākumus, izņemot pārbaudi, iegūst šādas kompetences:”

d)

nodaļas 11.2.6.1. punkta beigās pievieno šādu teikumu:

“Pilnvarotā iestāde objektīvu iemeslu dēļ var atbrīvot personas no prasības iziet mācības, ja šīs personas var piekļūt tikai termināļa zonām, kas ir pieejamas pasažieriem.”;

e)

nodaļas 11.3.1. punkta beigās pievieno šādu teikumu:

“Personas, kas veic 11.2.3.3. punktā norādītos uzdevumus, var atbrīvot no šīm prasībām, ja tās ir pilnvarotas veikt tikai vizuālu pārbaudi un/vai pārmeklēšanu ar rokām.”;

f)

nodaļas 11.5.3. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

viņiem ir 11.5.4. punktā minētās zināšanas un kompetences; un”;

g)

nodaļas 11.5.4. punkta pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

“Lai personu atestētu kā 11.2.3.1.–11.2.3.5. un 11.2.4. (ja vien šī persona neapmāca uzraugošos darbiniekus, kas uzrauga tikai 11.2.3.6.–11.2.3.10. punktā minētās personas) un 11.2.5. punktā minēto mācību vadīšanai kvalificētu instruktoru, šai personai jābūt zināšanām par darba vidi attiecīgajā aviācijas drošības jomā un kvalifikācijām un kompetencei šādās jomās:”;

17)

pielikuma 12. nodaļu groza šādi:

a)

nodaļas 12.1.2.2. punktu aizstāj ar šādu:

“12.1.2.2.

Visi WTMD, ko izmanto tikai to personu pārbaudei, kas nav pasažieri, atbilst vismaz 1. standartam.”;

b)

pievieno šādu 12.5.1.4. un 12.5.1.5. punktu:

“12.5.1.4.

Nosaka TIP administratoru, kas atbild par TIP sistēmas konfigurācijas pārvaldību.

12.5.1.5.

Pilnvarotā iestāde regulāri pārrauga TIP sistēmu pareizu izmantošanu un nodrošina sistēmu pareizu konfigurāciju – tostarp to, lai objektu attēlu projicēšana būtu reālistiska un relevanta, –, sistēmu atbilstību prasībām un attēlu bibliotēku atjauninātību.”;

c)

nodaļas 12.8.2. punktu aizstāj ar šādu:

“12.8.2.

Pirms plānotās metodes ieviešanas attiecīgā dalībvalsts rakstiski informē Komisiju un pārējās dalībvalstis par ierosināto pārbaudes metodi, ko tā gatavojas atļaut, pievienojot novērtējumu, kurā norādīts, kā tā garantēs, lai jaunās metodes izmantošana atbilstu 12.8.1. punkta b) apakšpunkta prasībām. Paziņojumā iekļauj arī detalizētu informāciju par vietu(-ām), kurā(-ās) paredzēts izmantot šo pārbaudes metodi, un plānoto novērtēšanas perioda ilgumu.”;

d)

pievieno šādu 12.10. punktu:

“12.10.   METĀLA DETEKTORI (MDE)

Detalizēti noteikumi par MDE izmantošanu ir paredzēti atsevišķā Komisijas lēmumā.”


9.11.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 299/18


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1117/2013

(2013. gada 6. novembris),

ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā [Arancia Rossa di Sicilia (AĢIN)]

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (1), un jo īpaši tās 52. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (ES) Nr. 1151/2012 tika atcelta un aizstāta Padomes 2006. gada 20. marta Regula (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību (2).

(2)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 510/2006 9. panta 1. punkta pirmo daļu Komisija ir izskatījusi Itālijas pieteikumu specifikācijas grozījuma apstiprināšanai attiecībā uz aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norādi “Arancia Rossa di Sicilia”, kas reģistrēta atbilstīgi Komisijas Regulai (EK) Nr. 1107/96 (3).

(3)

Attiecīgais grozījums nav maznozīmīgs, tādēļ Komisija, piemērojot Regulas (EK) Nr. 510/2006 6. panta 2. punktu, grozījuma pieteikumu ir publicējusi Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (4). Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar minētās regulas 7. pantu, tāpēc šis specifikācijas grozījums būtu jāapstiprina,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo tiek apstiprināts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicētais specifikācijas grozījums attiecībā uz šīs regulas pielikumā minēto nosaukumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 6. novembrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

Komisijas loceklis

Dacian CIOLOȘ


(1)  OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.

(2)  OV L 93, 31.3.2006., 12. lpp.

(3)  OV L 148, 21.6.1996., 1. lpp.

(4)  OV C 369, 29.11.2012., 16. lpp.


PIELIKUMS

Līguma I pielikumā uzskaitītie lauksaimniecības produkti, kas paredzēti lietošanai pārtikā:

1.6. grupa.   Svaigi vai pārstrādāti augļi, dārzeņi un labība

ITĀLIJA

Arancia Rossa di Sicilia (AĢN)


9.11.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 299/20


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1118/2013

(2013. gada 6. novembris),

ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā [Miel de Corse – Mele di Corsica (ACVN)]

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (1) un jo īpaši tās 52. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 1. punkta pirmo daļu Komisija ir izskatījusi Francijas pieteikumu specifikācijas grozījuma apstiprināšanai attiecībā uz aizsargāto cilmes vietas nosaukumu “Miel de Corse – Mele di Corsica”, kas reģistrēts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1187/2000 (2).

(2)

Attiecīgais grozījums nav maznozīmīgs Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 2. punkta nozīmē, tāpēc Komisija, piemērojot minētās regulas 50. panta 2. punkta a) apakšpunktu, grozījuma pieteikumu ir publicējusi Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (3).

(3)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 51. pantu, tāpēc šis grozījums būtu jāapstiprina,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo tiek apstiprināts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicētais specifikācijas grozījums attiecībā uz šīs regulas pielikumā minēto nosaukumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 6. novembrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

Komisijas loceklis

Dacian CIOLOȘ


(1)  OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.

(2)  OV L 133, 6.6.2000., 19. lpp.

(3)  OV C 134, 14.5.2013., 39. lpp.


PIELIKUMS

Līguma I pielikumā uzskaitītie lauksaimniecības produkti, kas paredzēti lietošanai pārtikā:

1.4. grupa.   Citi dzīvnieku izcelsmes produkti (olas, medus, dažādi piena produkti, izņemot sviestu u. c.)

FRANCIJA

Miel de Corse - Mele di Corsica (ACVN)


9.11.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 299/22


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1119/2013

(2013. gada 6. novembris),

ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā [Melva de Andalucía (AĢIN)]

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (1) un jo īpaši tās 52. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 1. punkta pirmo daļu Komisija ir izskatījusi Spānijas pieteikumu specifikācijas grozījuma apstiprināšanai attiecībā uz aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norādi “Melva de Andalucía”, kas reģistrēta atbilstīgi Komisijas Regulai (EK) Nr. 289/2009 (2).

(2)

Attiecīgais grozījums nav maznozīmīgs Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 2. punkta nozīmē, tāpēc Komisija, piemērojot minētās regulas 50. panta 2. punkta a) apakšpunktu, grozījuma pieteikumu ir publicējusi Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (3).

(3)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 51. pantu, tāpēc šis grozījums būtu jāapstiprina,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo tiek apstiprināts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicētais specifikācijas grozījums attiecībā uz šīs regulas pielikumā minēto nosaukumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 6. novembrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

Komisijas loceklis

Dacian CIOLOȘ


(1)  OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.

(2)  OV L 94, 8.4.2009., 15. lpp.

(3)  OV C 60, 1.3.2013., 15. lpp.


PIELIKUMS

Līguma I pielikumā uzskaitītie lauksaimniecības produkti, kas paredzēti lietošanai pārtikā:

1.7. grupa.   Svaigas zivis, gliemji un vēžveidīgie un to izstrādājumi

SPĀNIJA

Melva de Andalucía (AĢIN)


9.11.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 299/24


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1120/2013

(2013. gada 6. novembris),

ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā [Piment d’Espelette/Piment d’Espelette – Ezpeletako Biperra (ACVN)]

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (1) un jo īpaši tās 52. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 1. punkta pirmo daļu Komisija ir izskatījusi Francijas pieteikumu specifikācijas grozījuma apstiprināšanai attiecībā uz aizsargāto cilmes vietas nosaukumu “Piment d’Espelette”/“Piment d’Espelette – Ezpeletako Biperra”, kas reģistrēts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1495/2002 (2).

(2)

Attiecīgais grozījums nav maznozīmīgs Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 2. punkta nozīmē, tāpēc Komisija, piemērojot minētās regulas 50. panta 2. punkta a) apakšpunktu, grozījuma pieteikumu ir publicējusi Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (3).

(3)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 51. pantu, tāpēc šis grozījums būtu jāapstiprina,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo tiek apstiprināts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicētais specifikācijas grozījums attiecībā uz šīs regulas pielikumā minēto nosaukumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 6. novembrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

Komisijas loceklis

Dacian CIOLOȘ


(1)  OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.

(2)  OV L 225, 22.8.2002., 11. lpp.

(3)  OV C 57, 27.2.2013., 11. lpp.


PIELIKUMS

Līguma I pielikumā uzskaitītie lauksaimniecības produkti, kas paredzēti lietošanai pārtikā:

1.8. grupa.   Citi Līguma I pielikumā minētie produkti (garšvielas u. c.)

FRANCIJA

Piment d’Espelette/Piment d’Espelette – Ezpeletako Biperra (ACVN)


9.11.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 299/26


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1121/2013

(2013. gada 6. novembris),

ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā [Volaille de Bresse/Poulet de Bresse/Poularde de Bresse/Chapon de Bresse (ACVN)]

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (1) un jo īpaši tās 52. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 1. punkta pirmo daļu Komisija ir izskatījusi Francijas pieteikumu specifikācijas grozījuma apstiprināšanai attiecībā uz aizsargāto cilmes vietas nosaukumu «Volaille de Bresse»/«Poulet de Bresse»/«Poularde de Bresse»/«Chapon de Bresse», kas reģistrēts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1107/96 (2), kurā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1509/2000 (3).

(2)

Pieteikuma mērķis ir grozīt specifikāciju, precizējot produkta nosaukumu, tā aprakstu, izcelsmes apliecinājumu, ražošanas metodi, marķējumu, valsts prasības, kā arī ražotāju grupas un pārbaudes struktūras kontaktinformāciju.

(3)

Attiecīgais grozījums nav maznozīmīgs Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 2. punkta nozīmē, tāpēc Komisija, piemērojot minētās regulas 50. panta 2. punkta a) apakšpunktu, grozījuma pieteikumu ir publicējusi Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (4).

(4)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 51. pantu, tāpēc šis grozījums būtu jāapstiprina,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo tiek apstiprināts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicētais specifikācijas grozījums attiecībā uz šīs regulas pielikumā minēto nosaukumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 6. novembrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

Komisijas loceklis

Dacian CIOLOȘ


(1)  OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.

(2)  OV L 148, 21.6.1996., 1. lpp.

(3)  OV L 174, 13.7.2000., 7. lpp.

(4)  OV C 102, 9.4.2013., 12. lpp.


PIELIKUMS

Līguma I pielikumā uzskaitītie lauksaimniecības produkti, kas paredzēti lietošanai pārtikā:

1.1. grupa.   Svaiga gaļa (un subprodukti)

FRANCIJA

Volaille de Bresse/Poulet de Bresse/Poularde de Bresse/Chapon de Bresse (ACVN)


9.11.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 299/28


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1122/2013

(2013. gada 6. novembris),

ar ko apstiprina maznozīmīgu specifikācijas grozījumu attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Κονσερβολιά Στυλίδας (Konservolia Stylidas) (ACVN))

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (1) un jo īpaši tās 53. panta 2. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 1. punkta pirmo daļu Komisija ir izskatījusi Grieķijas pieteikumu specifikācijas grozījuma apstiprināšanai attiecībā uz aizsargāto cilmes vietas nosaukumu Κονσερβολιά Στυλίδας (Konservolia Stylidas), kas reģistrēts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1263/96 (2).

(2)

Pieteikuma mērķis ir grozīt specifikāciju, precizējot produkta aprakstu un ražošanas metodi, un konkrēti pievienot vēl vienu tirdzniecības tipu – olīvas bez kauliņiem.

(3)

Komisija ir izvērtējusi minēto grozījumu un nolēmusi, ka tas ir pamatots. Grozījums Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 2. punkta nozīmē ir maznozīmīgs, tāpēc Komisija to var apstiprināt, nepiemērojot minētās regulas 50.–52. pantā noteikto procedūru,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Aizsargātā cilmes vietas nosaukuma Κονσερβολιά Στυλίδας (Konservolia Stylidas) specifikāciju groza saskaņā ar šīs regulas I pielikumu.

2. pants

Vienotais dokuments, kurā apkopoti galvenie specifikācijas elementi, ir pievienots šīs regulas II pielikumā.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 6. novembrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

Komisijas loceklis

Dacian CIOLOȘ


(1)  OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.

(2)  OV L 163, 2.7.1996., 19. lpp.


I PIELIKUMS

Apstiprina šādu aizsargātā cilmes vietas nosaukuma Κονσερβολιά Στυλίδας (Konservolia Stylidas) specifikācijas grozījumu:

1.

Produkta apraksts

Apraksts grozīts, Konservolia Stylidas produktu klāstā iekļaujot arī veselas olīvas bez kauliņiem. Tirgus prasību un patērētāju paradumu izmaiņu rezultātā ir radusies vajadzība dažādot tirgū pieejamo produktu tirdzniecības tipus.

Īpašību (garša, krāsa, smarža) ziņā olīvas bez kauliņiem nekādi neatšķiras no Konservolia Stylidas olīvām ar kauliņiem, jo kauliņu izņemšana notiek, kad olīvas jau ir ieguvušas to galīgās organoleptiskās īpašības, un tāpēc saikne ar produkta ģeogrāfisko apgabalu paliek nemainīga. Produkta garšu varētu mainīt sālījuma sastāvs, taču šajā gadījumā abu veidu olīvām izmantotā sālījuma sastāvs ir viens un tas pats.

2.

Ražošanas metode

Šis punkts grozīts, iekļaujot atsauci uz olīvu kauliņu izņemšanu. Veselas olīvas bez kauliņiem ir Konservolia Stylidas olīvas, galvenokārt zaļās olīvas, kuru fermentācijas process ir beidzies, un tādējādi produktam jau piemīt tā galīgās fizikālās, ķīmiskās un organoleptiskās īpašības. Kauliņus izņem ar īpašas kauliņu mašīnas palīdzību, vienmēr paralēli augļa garenasij (paralēli olīvas šķērsasij kauliņu izņemt nav iespējams). Pēc tam olīvas ievieto 7–9 % sālījumā tieši tāpat kā veselās Konservolia Stylidas olīvas ar kauliņiem. Šī procedūra nemaina Konservolia Stylidas fizikālās, ķīmiskās vai organoleptiskās īpašības.


II PIELIKUMS

Vienots konsolidēts dokuments

Padomes 2006. gada 20. marta Regula (EK) Nr. 510/2006 par ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību (1)

ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙΑ ΣΤΥΛΙΔΑΣ (KONSERVOLIA STYLIDAS)

EK Nr.: EL-PDO-0117-0345-01.01.2012.

AĢIN ( ) ACVN (X)

1.   Nosaukums

Κονσερβολιά Στυλίδας (Konservolia Stylidas)

2.   Dalībvalsts vai trešā valsts

Grieķija

3.   Lauksaimniecības produkta vai pārtikas produkta apraksts

3.1.   Produkta veids

1.6.

grupa. Svaigi vai pārstrādāti augļi, dārzeņi un labība

3.2.   Produkta apraksts, uz kuru attiecas nosaukums (1)

Produkts ir Konservolia’ šķirnes galda olīvas, kas var būt veselas ar kauliņiem vai veselas bez kauliņiem. Produktam ir augļu garša un stingrs mīkstums, kas viegli atdalās no kauliņa un labi saglabājas. Melnās olīvas ir melnā līdz intensīvi melnā krāsā, savukārt zaļo olīvu krāsa var būt no zaļas līdz salmu dzeltenai. Vidējais augļu svars ir 7 g; un kauliņa/augļa attiecība – 6:1. Olīvas nedrīkst būt ar olīvu mušu radītajiem bojājumiem, ar saspiedumiem vai piemaisījumiem. Olīvas šķiro saskaņā ar starptautisko standartu, kā norādīts tabulā:

Tirdzniecības nosaukums

Olīvu skaits kilogramā

Super Super Mamouth

70–90

Super Mamouth

91–100

Mamouth

101–110

Super Colossal

111–120

Colossal

121–140

Giants

141–160

Extra Jumbo

161–180

Jumbο

181–200

Εxtra Large

201–230

Large

231–260

Superior

261–290

Brilliants

291–320

Fiνε

321–350

Bullets

351–380

3.3.   Izejvielas (tikai pārstrādātiem produktiem)

3.4.   Dzīvnieku barība (tikai dzīvnieku izcelsmes produktiem)

3.5.   Īpaši ražošanas posmi, kas jāveic noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā

Konservolia Stylidas jāaudzē un jāpārstrādā noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā.

3.6.   Īpaši noteikumi griešanai, rīvēšanai, iepakošanai u. c.

3.7.   Īpaši noteikumi marķēšanai

4.   Precīza ģeogrāfiskā apgabala definīcija

Ražošanas apgabals ir teritorija turpmāk nosaukto Ftiotīdas eparhijas Ftiotīdas nomes kinotitu administratīvajās robežās: Glifa, Vathikilo, Pelasgia, Mili, Spartia, Achladi, Raches, Paleokerasia, Achinos, Karavomilos, Anidro, Neraida, Stylida, Avlaki, Agia Marina, Limogardi un Longitsi.

5.   Saikne ar ģeogrāfisko apgabalu

5.1.   Ģeogrāfiskā apgabala specifika

Ftiotīdas prefektūrā valda maigs Vidusjūras klimats. Meteoroloģiskie dati par pēdējiem pieciem gadiem ir šādi:

 

Vidējā temperatūra: 16,5 °C

 

Relatīvais gaisa mitrums: 65–70 %

 

Nokrišņu daudzums: 589 mm (gadā)

 

Saules gaismas stundas: 210 stundas (mēnesī)

Galvenokārt sastopamas smilšmāla augsnes, reljefam raksturīgi līdzenumi un nogāzes.

5.2.   Produkta specifika

Produktam ir augļu garša un stingrs mīkstums, kas viegli atdalās no kauliņa un labi saglabājas. Melnās olīvas ir melnā līdz intensīvi melnā krāsā, savukārt zaļo olīvu krāsa var būt no zaļas līdz salmu dzeltenai. Izcilo fizikālo, ķīmisko un organoleptisko īpašību dēļ Stylida’ galda olīvas ir kļuvušas plaši pazīstamas Grieķijas un starptautiskajā tirgū. Tās daudzkārt apbalvotas Grieķijas un starptautiskajos gadatirgos.

5.3.   Saikne starp ģeogrāfisko apgabalu un produkta kvalitāti vai īpašībām (ACVN) vai produkta īpašo kvalitāti, reputāciju vai citām īpašībām (AĢIN)

Ģeogrāfiskajā apgabalā ražo Konservolia’ šķirnes olīvas, kas tur tradicionāli audzētas kopš senseniem laikiem un ir labi atpazīstamas pēc to lieliskajām fizikālajām, ķīmiskajām un organoleptiskajām īpašībām. Konservolia Stylidas olīvas audzē Ftiotīdas prefektūras teritorijas daļās, kam raksturīgas maigas ziemas un vēsas vasaras. Šī konkrētā olīvu šķirne ir ļoti labi pielāgojusies vietējām augsnes un klimata īpatnībām, un tas apvienojumā ar izmantotajām audzēšanas, ražas novākšanas un pārstrādes metodēm nosaka unikālo galaprodukta īpašību kopumu.

Atsauce uz specifikācijas publikāciju

(Regulas (EK) Nr. 510/2006 5. panta 7. punkts)

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/prodiagrafes_konserbopolis_stilidas200313.pdf


(1)  OV L 93, 31.3.2006., 12. lpp. Aizstāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.).


9.11.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 299/32


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1123/2013

(2013. gada 8. novembris)

par starptautisku kredītu tiesību noteikšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 13. oktobra Direktīvu 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK (1), un jo īpaši tās 11.a panta 8. punktu,

tā kā:

(1)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām protokols (Kioto protokols) paredz divus starptautiska kredīta izveidošanas mehānismus, ko Puses drīkst izmantot emisiju kompensēšanai. Kopīgā īstenošana (KĪ) paredz izveidot emisiju samazināšanas vienības (ESV), savukārt Tīrās attīstības mehānisms (TAM) paredz izveidot sertificētas emisiju samazināšanas vienības (SES).

(2)

Dalībvalstu emisijas kvotu valsts sadales plānos, kas pieņemti saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 9. pantu, paredzēts, ka operatori izmanto noteiktu SES un ESV daudzumu, lai attiecībā uz laikposmu no 2008. līdz 2012. gadam izpildītu savu pienākumu nodot kvotas, kā minēts Direktīvas 2003/87/EK 12. pantā.

(3)

Direktīvas 2003/87/EK 11.a pantā ir noteikts, ka tiek turpināta saskaņā ar Kioto protokolu piešķirtu SES un ESV izmantošana ar Direktīvu 2003/87/EK izveidotajā emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā laikposmā no 2013. līdz 2020. gadam, un minētajā pantā ir iekļauti noteikumi par apjomiem, ko operatori un gaisakuģu operatori drīkst izmantot, lai izpildītu savus pienākumus nodot kvotas, kā paredzēts Direktīvas 2003/87/EK 12. pantā. Direktīvas 11.a panta 8. punktā, izsakot tās procentos, operatoriem un gaisakuģu operatoriem ir noteiktas minimālās starptautisko kredītu izmantošanas tiesības laikposmā no 2008. līdz 2020. gadam un paredzēti pasākumi precīzu procentuālo robežu noteikšanai.

(4)

Direktīvā 2003/87/EK tika paredzēta Kioto protokola uz projektiem balstīto mehānismu sasaiste ar emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu, lai uzlabotu siltumnīcefekta gāzu globālo emisiju samazināšanas sasniegšanas rentabilitāti. Ņemot vērā to kvotu daudzumu, kas piešķirtas saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 13. panta 2. punkta otro daļu un ir derīgas laikposmā no 2013. līdz 2020. gadam, tiesības izmantot starptautiskos kredītus būtu jānosaka 11.a panta 8. punkta pirmajā un trešajā daļā noteikto minimālo līmeņu apjomā. Rezultātā tiks ievērots kopējais starptautisko kredītu izmantošanas ierobežojums, kas paredzēts Direktīvas 2003/87/EK 11.a panta 8. punkta piektajā daļā, un nebūs spēkā Direktīvas 2003/87/EK 11.a panta 8. punkta otrā daļa un ceturtās daļas otrais teikums. Gaisakuģu operatoru atlikušās tiesības par 2012. gadu tiek saglabātas saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 11.a panta 2., 3. un 4. punktu.

(5)

Stacionāru iekārtu operatoriem, kuriem jauda ir ievērojami palielinājusies saskaņā ar 20. pantu Komisijas 2011. gada 27. aprīļa Lēmumā 2011/278/ES, ar kuru visā Savienībā nosaka pagaidu noteikumus saskaņotai bezmaksas emisiju kvotu sadalei atbilstoši 10.a pantam Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2003/87/EK (2), vajadzētu būt tiesībām tikt uzskatītiem vai nu par esošiem operatoriem, vai arī par jaunām iekārtām.

(6)

58. līdz 61. pantā Komisijas 2013. gada 2. maija Regulā (ES) Nr. 389/2013, ar ko izveido Savienības reģistru saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 280/2004/EK un Lēmumu Nr. 406/2009/EK un atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 920/2010 un Regulu (ES) Nr. 1193/2011 (3), ir sniegta sīkāka informācija par še noteikto tiesību ierobežojumu praktisko īstenošanu.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Klimata pārmaiņu komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Ikvienam stacionāras iekārtas operatoram, kas ir saņēmis bezmaksas kvotas vai tiesības izmantot starptautiskus kredītus laikposmā no 2008. līdz 2012. gadam, ir tiesības laikposmā no 2008. līdz 2020. gadam izmantot starptautiskus kredītus apjomā, kas atļauts laikposmam no 2008. līdz 2012. gadam, vai apjomā, kas atbilst maksimāli 11 % no tam piešķirtajām kvotām laikposmā no 2008. līdz 2012. gadam, atkarībā no tā, kurš no tiem ir lielāks.

2.   Ikvienam stacionāras iekārtas operatoram, kas laikposmā no 2008. līdz 2012. gadam nav saņēmis ne bezmaksas kvotas, ne tiesības izmantot starptautiskus kredītus, un, atkāpjoties no 1. punkta, ikvienam stacionāras iekārtas operatoram Direktīvas 2003/87/EK 3. panta h) punkta pirmo divu ievilkumu nozīmē ir tiesības laikposmā no 2008. līdz 2020. gadam izmantot starptautiskus kredītus maksimāli 4,5 % apjomā no tā verificētajām emisijām laikposmā no 2013. līdz 2020. gadam.

3.   Ikvienam stacionāras iekārtas operatoram, kuram jauda ir ievērojami palielinājusies saskaņā ar Lēmuma 2011/278/ES 20. pantu, ir tiesības izmantot starptautiskus kredītus laikposmā no 2008. līdz 2020. gadam apjomā, kas tam atļauts laikposmam no 2008. līdz 2012. gadam, vai apjomā, kas atbilst maksimāli 11 % no tam piešķirtajām kvotām laikposmā no 2008. līdz 2012. gadam, vai apjomā, kas ir maksimāli 4,5 % no tā verificētajām emisijām laikposmā no 2013. līdz 2020. gadam, atkarībā no tā, kurš no tiem ir lielāks.

4.   Ikvienam stacionāras iekārtas operatoram, kas laikposmā no 2008. līdz 2012. gadam ir saņēmis bezmaksas kvotas un kas veic darbības, kuras nav minētas Direktīvas 2003/87/EK I pielikumā, kurā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 219/2009 (4), bet kuras ir minētas Direktīvas 2003/87/EK I pielikumā, kurā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/29/EK (5), ir tiesības izmantot starptautiskus kredītus laikposmā no 2008. līdz 2020. gadam apjomā, kas tam atļauts laikposmam no 2008. līdz 2012. gadam, vai apjomā, kas atbilst maksimāli 11 % no tam piešķirtajām kvotām laikposmā no 2008. līdz 2012. gadam, vai apjomā, kas ir maksimāli 4,5 % no tā verificētajām emisijām laikposmā no 2013. līdz 2020. gadam, atkarībā no tā, kurš no tiem ir lielāks.

5.   Ikvienam gaisakuģu operatoram ir tiesības izmantot starptautiskus kredītus līdz apjomam, kas ir maksimāli 1,5 % no tā verificētajām emisijām laikposmā no 2013. līdz 2020. gadam, neskarot tiesības, kas atlikušas no 2012. gada.

2. pants

1.   Dalībvalstis saskaņā ar 1. panta 1. punktu aprēķina un publisko katra sava operatora un gaisakuģu operatora starptautisko kredītu tiesības un saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 389/2013 59. pantu informē par to Komisiju vienu mēnesi pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

2.   Operatoriem, kas minēti 1. panta 2. punktā, un gaisakuģu operatoriem, kas minēti 1. panta 5. punktā, tiesības uz starptautiskiem kredītiem aprēķina, pamatojoties uz verificētajām emisijām, un tās atjaunina katru gadu. Operatoriem, kas minēti 1. panta 3. un 4. punktā, atjauninātas starptautiska kredīta tiesības tiks aprēķinātas atbilstoši lielākajām tiesībām, kas aprēķinātas saskaņā ar 1. panta 1. punktu, vai 4,5 % apmērā no verificētajām emisijām laikposmam no 2013. līdz 2020. gadam. Pēc verificēto emisiju apstiprināšanas dalībvalstis paziņo Komisijai par izmaiņām starptautisko kredītu tiesībās saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 389/2013 59. pantu.

3. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 8. novembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 275, 25.10.2003., 32. lpp.

(2)  OV L 130, 17.5.2011., 1. lpp.

(3)  OV L 122, 3.5.2013., 1. lpp.

(4)  OV L 87, 31.3.2009., 109. lpp.

(5)  OV L 140, 5.6.2009., 63. lpp.


9.11.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 299/34


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1124/2013

(2013. gada 8. novembris),

ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 attiecībā uz darbīgās vielas bifenoksa apstiprināšanas nosacījumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 21. panta 3. punktā minēto pirmo alternatīvu un 78. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Direktīvu 2008/66/EK (2) bifenokss kā darbīgā viela tika iekļauts Padomes Direktīvas 91/414/EEK (3) I pielikumā.

(2)

Darbīgās vielas, kas iekļautas Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, uzskata par apstiprinātām saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009, un tās ir uzskaitītas Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 (4) pielikuma A daļā.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 21. panta 1. punkta pirmo daļu Beļģija iesniedza Komisijai lūgumu pārskatīt bifenoksa apstiprinājumu, ņemot vērā jaunākās zinātnes un tehnikas atziņas, kas izriet no informācijas, ko konkrētajai dalībvalstij iesniedza ziņotājs atbilstoši minētās regulas 56. panta 1. punktam. Minētā informācija attiecās uz nitrofēna veidošanos, kas norisinās bifenoksa lietošanas rezultātā.

(4)

Beļģija izvērtēja ziņotāja iesniegto informāciju. 2013. gada 21. martā tā šo novērtējumu kā novērtējuma ziņojuma projekta papildinājumu iesniedza pārējām dalībvalstīm, Komisijai un Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (turpmāk “iestāde”).

(5)

Ņemot vērā minēto informāciju, Komisija uzskatīja – ir norādes par to, ka bifenokss vairs neatbilst apstiprināšanas kritērijiem, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 1107/2009 4. pantā.

(6)

Komisija aicināja ziņotāju iesniegt komentārus.

(7)

Komisija ir secinājusi – noteiktos vides apstākļos lietojot bifenoksu, ir iespējama nitrofēna veidošanās, tāpēc vides apdraudējumu var izslēgt, vienīgi nosakot papildu ierobežojumus.

(8)

Tiek apstiprināts, ka darbīgo vielu bifenoksu uzskata par apstiprinātu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009. Novērtējot pieteikumus augu aizsardzības līdzekļu atļauju saņemšanai, dalībvalstīm īpaša uzmanība būtu jāpievērš tam, ka bifenokss, iespējams, var veidot nitrofēnu, un vajadzības gadījumā būtu jānosaka ierobežojumi attiecībā uz bifenoksa lietošanas nosacījumiem.

(9)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikums.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 grozīšana

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma A daļu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 8. novembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2008. gada 30. jūnija Direktīva 2008/66/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, iekļaujot tajā darbīgās vielas bifenoksu, diflufenikānu, fenoksapropu-P, fenpropidīnu un hinoklamīnu (OV L 171, 1.7.2008., 9. lpp.).

(3)  Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīva 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.).

(4)  Komisijas 2011. gada 25. maija Īstenošanas regula (ES) Nr. 540/2011, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 attiecībā uz darbīgo vielu sarakstu (OV L 153, 11.6.2011., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma A daļas 180. rindas “Bifenokss” aili “Īpaši noteikumi” aizstāj ar šādu:

“A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā herbicīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas 2008. gada 14. martā pabeigtā pārskata ziņojuma secinājumus par bifenoksu, un jo īpaši tā I un II papildinājumu.

Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstis īpašu uzmanību pievērš:

a)

operatoru drošībai un nodrošina, lai lietošanas noteikumos vajadzības gadījumā būtu paredzēts izmantot atbilstošus individuālās aizsardzības līdzekļus;

b)

uztura ietekmei uz patērētājiem, ko rada bifenoksa atliekas dzīvnieku izcelsmes produktos un secīgajos maiņas kultūraugos;

c)

vides apstākļiem, kas izraisa iespējamo nitrofēna veidošanos.

Dalībvalstis nosaka ierobežojumus attiecībā uz lietošanas nosacījumiem, vajadzības gadījumā ņemot vērā c) punktu.”


9.11.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 299/36


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1125/2013

(2013. gada 8. novembris),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem.

(2)

Standarta importa vērtību aprēķina katru darbdienu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. panta 1. punktu, ņemot vērā mainīgos dienas datus. Tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 8. novembrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jerzy PLEWA


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta importa vērtība

0702 00 00

AL

36,9

MA

42,5

MK

33,9

ZZ

37,8

0707 00 05

AL

45,1

EG

177,3

MK

59,9

TR

144,2

ZZ

106,6

0709 93 10

AL

48,7

MA

88,1

TR

154,7

ZZ

97,2

0805 20 10

AU

136,9

MA

63,3

ZA

148,2

ZZ

116,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

PE

125,0

SZ

56,1

TR

80,2

UY

92,8

ZA

154,1

ZZ

101,6

0805 50 10

TR

73,0

ZA

74,0

ZZ

73,5

0806 10 10

BR

247,5

LB

239,8

PE

271,8

TR

165,1

US

324,1

ZZ

249,7

0808 10 80

BA

64,2

CL

210,3

NZ

138,3

US

133,2

ZA

174,4

ZZ

144,1

0808 30 90

CN

65,8

TR

113,5

ZZ

89,7


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “cita izcelsme”.


LĒMUMI

9.11.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 299/38


KOMISIJAS LĒMUMS

(2013. gada 7. novembris)

par ekoloģiskajiem kritērijiem ES ekomarķējuma piešķiršanai klozetpodiem un pisuāriem

(izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 7317)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2013/641/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Regulu (EK) Nr. 66/2010 par ES ekomarķējumu (1) un jo īpaši tās 8. panta 2. punktu,

apspriedusies ar Eiropas Savienības Ekomarķējuma komiteju,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 66/2010 ES ekomarķējumu var piešķirt produktiem, kam visā to aprites ciklā ir samazināta ietekme uz vidi.

(2)

Regulā (EK) Nr. 66/2010 paredzēts īpašus ES ekomarķējuma kritērijus noteikt atbilstīgi produktu grupām.

(3)

Ūdens patēriņš būtiski palielina dzīvojamo māju un nedzīvojamo ēku vispārējo ietekmi uz vidi, tāpēc ES ekomarķējuma kritēriji jānosaka produktu grupai “klozetpodi un pisuāri”. Šiem kritērijiem jo īpaši vajadzētu veicināt tādu ūdens izmantošanas ziņā efektīvu produktu ražošanu, kas palīdz samazināt gan ūdens patēriņu, gan ar to saistītos citus rādītājus, piemēram, enerģijas patēriņu.

(4)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota ar Regulas (EK) Nr. 66/2010 16. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Produktu grupā “klozetpodi un pisuāri” ir ietvertas klozetpodu un pisuāru iekārtas, kā definēts 2. pantā. Šajā produktu grupā ir iekļauti produkti, kas ir vai nav paredzēti lietošanai mājsaimniecībās.

2.   Produktu grupā “klozetpodi un pisuāri” nav ietverti šādi produkti:

a)

klozetpodu sēdekļi un vāki – taču tikai tad, ja tos laiž tirgū vai tirgo atsevišķi no klozetpodu vai pisuāru iekārtām;

b)

klozetpodu iekārtas, kurās neizmanto ūdeni, bet kuru skalošanas sistēmā izmanto ķīmiskas vielas un ūdeni, un klozetpodi, kuru skalošanas sistēmā jāizmanto enerģija.

2. pants

Šajā lēmumā piemēro šādas definīcijas:

1)

“klozetpoda iekārta” ir kompaktpods, klozetpoda tvertne vai klozetpoda skalošanas sistēma;

2)

“kompaktpods” ir sanitārtehniska ierīce, kurā skalošanas sistēma apvienota ar klozetpoda tvertni funkcionālā vienībā, lai uzņemtu un aizskalotu cilvēka urīnu un fekālijas, novadot tos uz kanalizācijas sistēmu;

3)

“klozetpoda tvertne” ir sanitārtehniska ierīce, kas uzņem un aizskalo cilvēka urīnu un fekālijas, novadot tos uz kanalizācijas sistēmu;

4)

“pisuāra iekārta” ir kompaktpisuārs, pisuārs, bezūdens pisuārs vai pisuāra skalošanas sistēma;

5)

“pisuāra skalošanas iekārta” ir kompaktpisuārs, pisuārs vai pisuāra skalošanas sistēma;

6)

“kompaktpisuārs” ir sanitārtehniska ierīce, kurā skalošanas sistēma apvienota ar pisuāru funkcionālā vienībā, lai uzņemtu un aizskalotu cilvēka urīnu, novadot to uz kanalizācijas sistēmu;

7)

“pisuārs” ir sanitārtehniska ierīce, kas uzņem urīnu un izmanto ūdeni, lai to aizskalotu un novadītu uz kanalizācijas sistēmu;

8)

“plākšņveida pisuārs” ir sanitārtehniska ierīce ar skalošanas sistēmu vai bez tās un kura sastāv no grīdas kanāla un plātnes vai pie sienas piestiprinātas plāksnes un paredzēta tam, lai uzņemtu urīnu un ūdeni, ko izmanto aizskalošanai un novadīšanai uz kanalizācijas sistēmu;

9)

“bezūdens pisuārs” ir sanitārtehniska ierīce, kas paredzēta urīna uzņemšanai un novadīšanai uz kanalizācijas sistēmu un kura darbojas bez ūdens;

10)

“skalošanas sistēma” – gan attiecībā uz klozetpodu, gan pisuāra skalošanas iekārtu – ir ar iebūvētu signālcaurules savienojumu aprīkota skalošanas tvertne vai ierīce, kas uzskatāma par tikpat efektīvu ierīci, un ieplūdes/izplūdes ierīces vai skalošanas spiedvārsts;

11)

“ūdens taupīšanas ierīce” ir skalošanas ierīce, kas ļauj daļu no pilnā skalošanas apjoma aizskalot, izmantojot divkāršās darbības mehānismus (pārtrauktie) vai divkāršās kontroles mehānismus (divkāršā skalošana);

12)

“pilns skalošanas apjoms” ir kopējais ūdens apjoms, kas skalošanas cikla laikā izplūst no skalošanas sistēmas;

13)

“samazināts skalošanas apjoms” ir tāda daļa no pilnā skalošanas apjoma, kas skalošanas cikla laikā izplūst no ūdens taupīšanas ierīces un nav lielāka par divām trešdaļām no pilna skalošanas apjoma;

14)

“vidējs skalošanas apjoms” ir viena pilna skalošanas apjoma un trīs samazinātu skalošanas apjomu vidējais aritmētiskais rādītājs, ko aprēķina, izmantojot pielikuma 1. papildinājumā noteikto metodiku;

15)

“skalošanas kontrole pēc pieprasījuma” ir tādas sanitārtehniskas ierīces skalošanas ietaise, ko lietotājs var darbināt manuāli, ar rokturi, sviru, pogu, kājas pedāli vai citu līdzvērtīgu skalošanas palaidējmehānismu, vai arī sensoru, kas konstatē sanitārtehniskās ierīces lietojumu;

16)

“regulētājierīce” ir ierīce, ar ko var noregulēt pilnu skalošanas sistēmas skalošanas apjomu un – attiecīgā gadījumā – samazinātu skalošanas sistēmas skalošanas apjomu.

3. pants

Kritēriji Regulā (EK) Nr. 66/2010 paredzētā ES ekomarķējuma piešķiršanai produktam, kas ietilpst šā lēmuma 1. pantā noteiktajā produktu grupā “klozetpodi un pisuāri”, kā arī ar tiem saistītās novērtēšanas un pārbaudes prasības ir izklāstītas pielikumā.

4. pants

Kritēriji un ar tiem saistītās novērtēšanas un verifikācijas prasības, kas izklāstītas pielikumā, ir spēkā četrus gadus no 2013. gada 7. novembra.

5. pants

Administratīvos nolūkos produktu grupai “klozetpodi un pisuāri” piešķirtais koda numurs ir 41.

6. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2013. gada 7. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Janez POTOČNIK


(1)  OV L 27, 30.1.2010., 1. lpp.


PIELIKUMS

ES EKOMARĶĒJUMA KRITĒRIJI UN NOVĒRTĒŠANAS PRASĪBAS

Kritēriji, kas jāizpilda, lai tualetes podu un pisuāru iekārtām piešķirtu ES ekomarķējumu:

1.

Efektīvs ūdens izmantojums

2.

Produkta raksturlielumi

3.

Aizliegta vai ierobežota lietojuma vielas un maisījumi

4.

Izejvielas – ilgtspējīgi apsaimniekoti meži

5.

Produkta lietošanas ilgums

6.

Samazināta ietekme pēc produkta dzīves cikla beigām

7.

Uzstādīšanas norādījumi un lietošanas instrukcija

8.

Informācija ES ekomarķējumā

1. tabulā ir norādīta dažādo kritēriju piemērojamība katrai klozetpodu un pisuāru iekārtu kategorijai.

Konkrētas novērtēšanas un verifikācijas prasības ir norādītas katram kritērijam atsevišķi.

Ja pieteikuma iesniedzējam jāiesniedz deklarācijas, dokumentācija, analīžu rezultāti, testēšanas pārskati vai citas liecības par kritēriju ievērošanu, tos var sagatavot pieteikuma iesniedzējs vai tā piegādātāji, vai abi.

Ja iespējams, testēšanu izdara laboratorijās, kuras atbilst Eiropas standarta EN ISO 17025 vai tam ekvivalenta standarta vispārīgajām prasībām.

Vajadzības gadījumā var izmantot citas testēšanas metodes nekā tās, kas norādītas katram kritērijam, ja pieteikumu novērtējošā kompetentā iestāde atzīst šādas metodes par ekvivalentām.

Attiecīgā gadījumā kompetentās iestādes var pieprasīt apliecinošus dokumentus un var veikt neatkarīgas verifikācijas.

Pieteikuma iesniedzējs apliecina, ka produkts atbilst tās/to valsts(-u) juridiskajām prasībām, kurā(-ās) to paredzēts laist tirgū.

Testēšanas standartos kompaktpodus, klozetpodu tvertnes, pisuārus un skalošanas sistēmas izšķir pēc klases vai veida, vai pēc abiem. Produkta attiecīgo(-ās) klasi(-es) vai veidu(-us) paziņo kompetentajai iestādei, kura pieteikumu novērtē, un visus veicamos testus izdara tai produkta klasei un/vai veidam, kuru pieteikuma iesniedzējs ir paziņojis saskaņā ar attiecīgo standartu.

1.   tabula

Dažādo kritēriju piemērojamība katrai klozetpodu un pisuāru iekārtu kategorijai

Klozetpodu un pisuāru iekārtas

Kritēriji

Kompaktpodi

Klozetpodu tvertnes

Klozetpodu skalošanas sistēmas

Kompaktpisuāri

Pisuāri

Bezūdens pisuāri

Pisuāru skalošanas sistēmas

1. a)

– Pilns skalošanas apjoms

x

x

x

x

x

 

x

1. b)

– Taupīgs ūdens izmantojums

x

x

x

x

x

 

x

1. c)

– Vidējs skalošanas apjoms

x

x

x

 

 

 

 

1. d)

– Regulējams skalošanas apjoms

x

 

x

x

 

 

x

2. a)

– Skalošanas sistēmām izvirzītās prasības

x

 

x

x

 

 

x

2. b)

– Skalošanas raksturlielumi

x

x

 

x

x

 

 

2. c)

– Bezūdens pisuāriem izvirzītās prasības

 

 

 

 

 

x

 

3. a)

– Bīstamās vielas un maisījumi

x

x

x

x

x

x

x

3. b)

– Vielas, kas ietvertas sarakstā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (1) 59. panta 1. punktu

x

x

x

x

x

x

x

4.

– Izejvielas – ilgtspējīgi apsaimniekoti meži

x

x

x

x

x

x

x

5. a)

– Rezerves daļu remonta iespējas un pieejamība

x

x

x

x

x

x

x

5. b)

– Garantija

x

x

x

x

x

x

x

6.

– Samazināta ietekme pēc produktu dzīves cikla beigām

x

x

x

x

x

x

x

7.

– Uzstādīšanas norādījumi un lietošanas instrukcija

x

x

x

x

x

x

x

8.

– Informācija ES ekomarķējumā

x

x

x

x

x

x

x

1. kritērijs.   Efektīvs ūdens izmantojums

a)   Pilns skalošanas apjoms

Pilns skalošanas apjoms neatkarīgi no ūdens spiediena klozetpodu un pisuāru skalošanas iekārtām, tās laižot tirgū, nepārsniedz 2. tabulā norādīto vērtību.

2.   tabula

Klozetpodu iekārtu un pisuāru skalošanas iekārtu pilna skalošanas apjoma maksimālā robežvērtība

Produkts

Pilns skalošanas apjoms (l noskalojuma)

Klozetpoda iekārta

6,0

Pisuāra skalošanas iekārta

1,0

Novērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs paziņo, ka produkts atbilst šīm prasībām, un precīzi norāda produkta nominālo pilno skalošanas apjomu (l noskalojuma), kā arī iesniedz tādu testu rezultātus, kas veikti saskaņā ar attiecīgajos EN standartos konkrētajam produkta veidam norādīto testēšanas procedūru (sk. 3. tabulu). Plākšņveida pisuāriem pilns skalošanas apjoms ir ūdens, ko notecina pa nepārtrauktu sienu 60 cm platumā.

3.   tabula

EN standarti, kas jāņem vērā, mērot klozetpodu un pisuāru iekārtu pilnu skalošanas apjomu

Produkts

Standarts

Standarta nosaukums

Kompaktpodi un podu tvertnes

EN 997

Klozetpodi un klozeta komplekti ar korpusā iebūvētu sifonu

Kompaktpisuāri un pisuāri

EN 13407

Pie sienas stiprināmie pisuāri. Funkcionālās prasības un testēšanas metodes

Skalošanas sistēmas, kas sastāv no skalošanas tvertnes

EN 14055

Klozetpodu un pisuāru skalojamā ūdens tvertnes

Skalošanas sistēmas, kas sastāv no manuāla spiedienskalošanas vārsta

EN 12541

Sanitāro mezglu aprīkojums. Spiedienskalošanas vārsti un automātiskie pisuāru noslēgvārsti PN 10

Skalošanas sistēmas, kas sastāv no manuāla spiedienskalošanas vārsta

EN 15091

Sanitārtehniskā armatūra. Elektroniski atverami un aizverami krāni

b)   Taupīgs ūdens izmantojums

Gan kompaktpodi ar pilnu skalošanas apjomu, kas pārsniedz 4,0 litrus, gan klozetpodu skalošanas sistēmas, ir aprīkoti ar ūdens taupīšanas ierīci. Tos laižot tirgū, samazināts skalošanas apjoms, ko panāk, darbinot ūdens taupīšanas ierīci, neatkarīgi no ūdens spiediena, nepārsniedz 3,0 l noskalojuma.

Klozetpoda tvertnēs var izmantot ūdens taupīšanas ierīci, kurā samazināts skalošanas apjoms, ko panāk, darbinot ūdens taupīšanas ierīci, neatkarīgi no ūdens spiediena, nepārsniedz 3,0 l noskalojuma.

Kompaktpisuāros un pisuāru skalošanas sistēmās ir uzstādīta atsevišķos gadījumos izmantojama skalošanas kontrolsvira. Ar skalošanas sistēmu aprīkotos plāķšņveida pisuāros ir atsevišķi lietojama skalošanas kontrolsvira, kas regulē noskalojumu uz nepārtrauktās sienas ne vairāk kā 60 cm platumā.

Pisuāros drīkst izmantot atsevišķi lietojamu noskalojuma kontrolsviru. Plākšņveida pisuāros, kas nav aprīkoti ar skalošanas sistēmu, drīkst izmantot atsevišķi lietojamu skalošanas kontrolsviru, kas jānovieto uz nepārtrauktās sienas ne vairāk kā 60 cm platumā.

Ar sensoru aprīkota skalošanas kontrolsvira nepieļauj nevajadzīgu mehānisma iedarbināšanu un nodrošina skalošanu tikai pēc produkta faktiskās lietošanas.

Novērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs paziņo, ka produkts atbilst šīm prasībām, un iesniedz dokumentāciju, kurā aprakstīta produktā izmantotā tehnoloģija vai ierīce. Attiecībā uz klozetpodu iekārtām pieteikuma iesniedzējs precīzi norāda produkta samazinātu skalošanas apjomu (l noskalojuma) un iesniedz tādu testu rezultātus, kas veikti saskaņā ar testēšanas procedūru, kas attiecīgajos EN standartos norādīta konkrētajam produkta veidam (sk. 4. tabulu). Attiecībā uz produktiem, kuros ir ar sensoru aprīkota skalošanas svira, pieteikuma iesniedzējs sniedz īsu tādu pasākumu aprakstu, kas veikti, lai nepieļautu nevajadzīgu produkta mehānisma iedarbināšanu, un nodrošina skalošanas aktivizēšanu tikai pēc produkta faktiskās lietošanas.

4.   tabula

EN standarti, kas jāievēro, mērot klozetpodu iekārtu samazinātu skalošanas apjomu

Produkts

Standarts

Standarta nosaukums

Kompaktpodi un podu tvertnes

EN 997

Klozetpodi un klozeta komplekti ar korpusā iebūvētu sifonu

Klozetpoda ūdens skalošanas sistēma, kas sastāv no skalošanas tvertnes

EN 14055

Klozetpodu un pisuāru skalojamā ūdens tvertnes

c)   Vidējs skalošanas apjoms

Vidējs skalošanas apjoms klozetpoda iekārtā, to laižot tirgū, ir aprēķināts pēc 1. papildinājumā norādītās metodikas un nepārsniedz 3,5 l noskalojuma. Šī prasība neattiecas uz kompaktpodiem ar pilnu skalošanas apjomu 4,0 litri vai mazāk.

Novērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs paziņo, ka produkts atbilst šīm prasībām, precīzi norāda aprēķināto vidējo produkta skalošanas apjomu (l noskalojuma) un iesniedz tādu testu rezultātus, kas veikti saskaņā ar 1. papildinājumā norādīto metodiku.

d)   Regulējams skalošanas apjoms

Skalošanas sistēmas ir aprīkotas ar regulētājierīci, kas ļauj personai, kura veic uzstādīšanu, regulēt skalošanas apjomu, ņemot vērā kanalizācijas sistēmas vietējos apstākļus. Pilns skalošanas apjoms pēc regulēšanas pabeigšanas saskaņā ar uzstādīšanas norādījumiem klozetpodu iekārtām nepārsniedz 6 l noskalojuma vai 4 l noskalojuma, ja kompaktpods nav aprīkots ar ūdens taupīšanas ierīci, un pisuāru skalošanas iekārtām – 1 l noskalojuma. Samazināts skalošanas apjoms pēc regulēšanas pabeigšanas saskaņā ar uzstādīšanas norādījumiem klozetpodu iekārtām nepārsniedz 3 l noskalojuma.

Ja skalošanas sistēma sastāv no skalošanas tvertnes, pilnu maksimālo skalošanas apjomu pēc regulēšanas pabeigšanas norāda uz skalošanas tvertnes ar ūdens līniju vai ūdens atzīmi.

Novērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs paziņo, ka produkts atbilst šīm prasībām, un iesniedz dokumentāciju, kurā aprakstīta produktā izmantotā tehnoloģija vai ierīce.

2. kritērijs.   Produkta raksturlielumi

a)   Skalošanas sistēmām izvirzītās prasības

Skalošanas sistēmas atbilst attiecīgo 5. tabulā uzskaitīto EN standartu prasībām. Šis kritērijs neattiecas uz attiecīgo 5. tabulā minēto EN standartu iedaļām par pilnas skalošanas un samazinātas skalošanas apjomiem.

Novērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs paziņo, ka produkts atbilst šīm prasībām, un iesniedz tādu testu rezultātus, kas veikti saskaņā ar testēšanas procedūru, kura attiecīgajos EN standartos norādīta konkrētajam produkta veidam (sk. 5. tabulu).

5.   tabula

Skalošanas sistēmas atbilstība EN standartam

Skalošanas sistēma

Standarts

Standarta nosaukums

Klozetpodu un pisuāru skalojamā ūdens tvertnes

EN 14055

Klozetpodu un pisuāru skalojamā ūdens tvertnes

Manuāli klozetpodu un pisuāru spiedienskalošanas vārsti

EN 12541

Sanitāro mezglu aprīkojums. Spiedienskalošanas vārsti un automātiskie pisuāru noslēgvārsti PN 10

Klozetpodu un pisuāru bezkontakta spiedienskalošanas vārsti

EN 15091

Sanitārtehniskā armatūra. Elektroniski atverami un aizverami krāni

b)   Skalošanas raksturlielumi

Kompaktpodu un kompaktpisuāru, klozetpoda tvertņu un pisuāru skalošanas raksturlielumi atbilst attiecīgo 6. tabulā norādīto EN standartu prasībām.

Novērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs paziņo, ka produkts atbilst šīm prasībām, un iesniedz tādu testu rezultātus, kas veikti saskaņā ar testēšanas procedūru, kas attiecīgajos EN standartos norādīta konkrētajam produkta veidam (sk. 6. tabulu). Kompaktpodiem un klozetpodu tvertnēm, uz kurām neattiecas neviens ES standarts, ir tādi skalošanas raksturlielumi, kas līdzinās tādas līdzvērtīgas klases un veida raksturlielumiem, uz kuriem attiecas standarts EN 997. Šādā gadījumā pieteikuma iesniedzējs iesniedz tādu testu rezultātus, kas veikti saskaņā ar testēšanas procedūru, kas standartā EN 997 norādīta līdzvērtīgas kategorijas un veida produktiem. Kompaktpisuāriem un pisuāriem, uz kuriem neattiecas neviens ES standarts, ir tādi skalošanas raksturlielumi, kas līdzīgi tādas līdzvērtīgas kategorijas un veida raksturlielumiem, uz kuriem attiecas standarts EN 13407. Šādā gadījumā pieteikuma iesniedzējs iesniedz tādu testu rezultātus, kas veikti saskaņā ar testēšanas procedūru, kas standartā EN 13407 norādīta līdzvērtīgas kategorijas un veida produktiem.

6.   tabula

Produkta skalošanas raksturlielumu atbilstība EN standartam

Produkts

Standarts

Standarta nosaukums

Kompaktpodi un klozetpodu tvertnes

EN 997

Klozetpodi un klozeta komplekti ar korpusā iebūvētu sifonu

Kompaktpisuāri un pisuāri

EN 13407

Pie sienas stiprināmie pisuāri. Funkcionālās prasības un testēšanas metodes

c)   Bezūdens pisuāriem izvirzītās prasības

Bezūdens pisuāri atbilst 2. papildinājumā definētajām prasībām.

Novērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs paziņo, ka produkts atbilst šīm prasībām, un iesniedz tādu testu rezultātus, kas veikti saskaņā ar 2. papildinājumā izklāstīto testēšanas procedūru. Tiek pieņemta arī jebkura cita tamlīdzīga metodika, kas apliecina, ka ir ievērotas 2. papildinājumā izklāstītās prasības.

3. kritērijs.   Aizliegta vai ierobežota lietojuma vielas un maisījumi

a)   Bīstamās vielas un maisījumi

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 66/2010 6. panta 6. punktu ES ekomarķējumu nedrīkst piešķirt nevienam ražojumam, nedz tā izstrādājumam, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1907/2006 3. panta 3. punktā, vai tā homogēnai detaļai, kura satur vielas, kas atbilst kritērijiem par iekļaušanu 7. tabulā norādīto bīstamības apzīmējumu vai riska frāžu klasifikācijā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 (2) vai Padomes Direktīvu 67/548/EEK (3), vai vielas, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1907/2006 57. pantā. Ja robežvērtība, pēc kuras vielu vai maisījumu klasificē kādā bīstamības klasē, atšķiras no riska koda robežvērtības, tad ņem vērā pirmo robežvērtību. 7. tabulā minētie riska kodi galvenokārt attiecas uz vielām. Tomēr, ja nevar iegūt informāciju par vielu, piemēro maisījumu klasifikācijas noteikumus. 3. kritērija a) punkts neattiecas uz tādām vielām vai maisījumiem, kas pārstrādē maina īpašības (piemēram, zaudē bioloģisko pieejamību vai ar kurām notiek tādas ķīmiskas pārvērtības, kas novērš iepriekš konstatēto bīstamību).

7.   tabula

Bīstamības apzīmējumi un riska kodi

Bīstamības apzīmējums

Riska kods

H300 Norijot iestājas nāve

R28

H301 Toksisks, ja norīts

R25

H304 Norijot vai iekļūstot elpvados, var izraisīt nāvi

R65

H310 Nonākot saskarē ar ādu, iestājas nāve

R27

H311 Toksisks, ja nonāk saskarē ar ādu

R24

H330 Ieelpojot iestājas nāve

R23/26

H331 Ieelpojot ir toksisks

R23

H340 Var izraisīt ģenētiskus bojājumus

R46

H341 Ir aizdomas, ka var izraisīt ģenētiskus bojājumus

R68

H350 Var izraisīt vēzi

R45

H350i Ieelpojot var izraisīt vēzi

R49

H351 Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi

R40

H360F Var negatīvi ietekmēt auglību

R60

H360D Var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam

R61

H360FD Var negatīvi ietekmēt auglību. Var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam

R60/61/60-61

H360Fd Var negatīvi ietekmēt auglību. Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam

R60/63

H360Df Var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam. Ir aizdomas, ka negatīvi ietekmē auglību

R61/62

H361f Ir aizdomas, ka negatīvi ietekmē auglību

R62

H361d Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam

R63

H361fd Ir aizdomas, ka negatīvi ietekmē auglību. Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam

R62-63

H362 Var nodarīt kaitējumu ar krūti barotam bērnam

R64

H370 Izraisa orgānu bojājumus

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Var izraisīt orgānu bojājumus

R68/20/21/22

H372 Izraisa orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā

R48/25/24/23

H373 Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā

R48/20/21/22

H400 Ļoti toksisks ūdens organismiem

R50

H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem, ar ilglaicīgām sekām

R50-53

H411 Toksisks ūdens organismiem, ar ilglaicīgām sekām

R51-53

H412 Kaitīgs ūdens organismiem, ar ilglaicīgām sekām

R52-53

H413 Var radīt ilglaicīgas kaitīgas sekas ūdens organismiem

R53

EUH059 Bīstams ozona slānim

R59

EUH029 Saskaroties ar ūdeni, izdala toksiskas gāzes

R29

EUH031 Saskaroties ar skābēm, izdala toksiskas gāzes

R31

EUH032 Saskaroties ar skābēm, izdala ļoti toksiskas gāzes

R32

EUH070 Toksisks saskarē ar acīm

R39-41

Robežkoncentrācija vielām vai maisījumiem, kuriem varētu tikt piešķirti vai ir piešķirti 7. tabulā uzskaitītie bīstamības apzīmējumi vai riska kodi un kas atbilst kritērijiem par klasifikāciju bīstamības klasēs vai kategorijās, un vielām, kuras atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 57. panta a), b) vai c) punktā minētajiem kritērijiem, nedrīkst būt lielāka par vispārīgo vai specifisko robežkoncentrāciju, kas noteikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1272/2008 10. pantu. Ja tiek noteikta specifiskā robežkoncentrācija, tai jābūt lielākai par vispārīgo robežkoncentrāciju.

Robežkoncentrācija vielām, kas atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 57. panta d), e) vai f) punktā minētajiem kritērijiem, nedrīkst pārsniegt 0,1 % no masas.

Galaproduktu nemarķē ar bīstamības apzīmējumu.

Attiecībā uz klozetpodu un pisuāru iekārtām 8. tabulā minētajām vielām/sastāvdaļām nepiemēro Regulas (EK) Nr. 66/2010 6. panta 6. punktā minēto pienākumu, jo tām piemēro minētās regulas 6. panta 7. punktu.

8.   tabula

Vielas/sastāvdaļas, uz kurām attiecas atkāpe

Viela/sastāvdaļa

Bīstamības apzīmējumi un riska kodi

Izstrādājumi, kuru svars mazāks par 25 g

Visi bīstamības apzīmējumi un riska kodi

Saliktu izstrādājumu viendabīgas detaļas, kuru svars mazāks par 25 g

Visi bīstamības apzīmējumi un riska kodi

Niķelis visos nerūsējošā tērauda veidos

H351, H372 un R40/48/23

Klozetpodu un pisuāru iekārtu elektroniskās detaļas, kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES (4) 4. panta prasībām

Visi bīstamības apzīmējumi un riska kodi

Novērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz atbilstības deklarāciju, kas apliecina ražojuma, tā izstrādājuma vai tā homogēnās detaļas atbilstību 3. kritērija a) punktam, un saistīto dokumentāciju, piemēram, tā piegādātāju parakstītas atbilstības deklarācijas par to, ka neviena viela vai materiāls nav klasificēts nevienā bīstamības klasē, kas būtu saistīta ar 7. tabulā minētajiem bīstamības apzīmējumiem, saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008, ciktāl to var secināt vismaz pēc informācijas, kas atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 VII pielikuma prasībām. Papildus šai deklarācijai iesniedz kopsavilkumu par attiecīgajām raksturīgajām iezīmēm, kas saistītas ar 7. tabulā minētajiem bīstamības apzīmējumiem, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikuma 10., 11. un 12. iedaļā noteikto detalizācijas pakāpi.

Informāciju par būtiskām vielu īpašībām var iegūt ne vien testēšanā, bet arī ar citiem līdzekļiem, piemēram, izmantojot tādas alternatīvas kā in vitro metode, struktūru aktivitātes kvantitatīvā novērtējuma modeļi, veicot grupēšanu vai izvērtējot līdzības saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XI pielikumu. Īpaši ieteicams koplietot attiecīgos datus visā piegādes ķēdē.

Informāciju sniedz par galaproduktā izmantoto vielu vai maisījumu formu vai agregātstāvokli.

Attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1907/2006 IV un V pielikumā uzskaitītajām vielām, uz kurām neattiecas reģistrēšanas pienākums, kas paredzēts minētās regulas 2. panta 7. punkta a) un b) apakšpunktā, pietiek ar to, ka pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par atbilstību 3. kritērija a) punktam.

b)   Vielas, kas ietvertas sarakstā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 59. panta 1. punktu

No Regulas (EK) Nr. 66/2010 6. panta 6. punktā minētā izņēmuma nepiešķir atkāpi vielām, kas identificētas par tādām, kas rada ļoti lielas bažas, un ir iekļautas apzināmo vielu sarakstā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (5) 59. panta 1. punktu un kuras maisījumos ražojuma vai salikta ražojuma viendabīgā detaļā ir koncentrācijā, kas pārsniedz 0,1 %. Gadījumos, kad koncentrācija ir mazāka par 0,1 %, piemēro konkrēto robežkoncentrāciju, kas noteikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1272/2008 10. pantu.

Novērtēšana un verifikācija. Atsauci uz to vielu sarakstu, kas identificētas kā ļoti bīstamas vielas, izdara piemērošanas dienā. Attiecībā uz vielām vai maisījumiem pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par atbilstību 3. kritērija b) punktam, kā arī saistītu dokumentāciju, tostarp vielu piegādātāju parakstītas atbilstības deklarācijas un attiecīgu drošības datu lapu kopijas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikumu. Vielu un maisījumu koncentrācijas robežvērtības norāda drošības datu lapās atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1907/2006 31. pantam.

4. kritērijs.   Izejvielas – ilgtspējīgi apsaimniekoti meži

Koksne vai koksnes daļas, ko izmanto klozetpodos un pisuāros, var būt pārstrādāts vai neapstrādāts materiāls.

Uz neapstrādātu koksni attiecas derīgi ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas un piegādes ķēdes sertifikāti, ko izdevusi neatkarīga sertifikācijas sistēma, piemēram, FSC, PEFC vai līdzvērtīga.

Tomēr, ja sertifikācijas sistēma ļauj vienā produktā vai produkta veidā vienlaicīgi izmantot sertificētu un nesertificētu materiālu, nesertificētā materiāla proporcionālais daudzums nedrīkst būt lielāks par 50 %. Šādam nesertificētam materiālam piemēro verifikācijas sistēmu, kas nodrošina, ka tas ir iegūts likumīgi un atbilst citām sertifikācijas sistēmas prasībām attiecībā uz nesertificēto materiālu.

Sertifikācijas iestādes, kas izdod meža apsaimniekošanas un/vai piegādes ķēdes sertifikātus, ir akreditējusi/atzinusi attiecīgā sertifikācijas sistēma.

Novērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz atbilstošu dokumentāciju, kurā norādīts klozetpodos un pisuāros izmantotās koksnes vai koksnes daļu veids, daudzums un izcelsme.

Ja izmanto neapstrādātu koksni, uz to attiecas derīgi ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas un piegādes ķēdes sertifikāti, ko izdevusi neatkarīga sertifikācijas sistēma, piemēram, FSC, PEFC vai līdzvērtīga. Ja vienā produktā vai produkta veidā ir izmantots nesertificēts materiāls, jāiesniedz apliecinājums, ka nesertificētā materiāla daudzums ir mazāks par 50 % un ka tam piemēro verifikācijas sistēmu, kas nodrošina, ka tas ir iegūts likumīgi un atbilst citām sertifikācijas sistēmas prasībām attiecībā uz nesertificēto materiālu.

5. kritērijs.   Produkta lietošanas ilgums

a)   Rezerves daļu remonta iespējas un pieejamība

Produkts ir konstruēts tā, lai attiecīgajā gadījumā galalietotājs vai santehniķis tā nomaināmos komponentus varētu viegli aizstāt. Informāciju par to, kurus elementus var aizstāt, skaidri norāda produktam pievienotajā informācijas lapā drukātā vai elektroniskā veidā, vai abējādi. Turklāt pieteikuma iesniedzējs sniedz skaidrus norādījumus, lai attiecīgā gadījumā galalietotājs vai santehniķis varētu veikt pamatremontu.

Pieteikuma iesniedzējs turklāt nodrošina, lai oriģinālās vai tām līdzvērtīgas rezerves daļas būtu pieejamas vismaz desmit gadus no produkta iegādes dienas.

Novērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs paziņo, ka produkts atbilst šīm prasībām, un iesniedz produkta informācijas lapas paraugu vai paraugus drukātā vai elektroniskā veidā, vai abējādi.

b)   Garantija

Uz produktu attiecas vismaz piecu gadu garantija remontam vai nomaiņai.

Novērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs paziņo, ka produkts atbilst šīm prasībām, un iesniedz garantijas nosacījumu paraugu.

6. kritērijs.   Samazināta ietekme pēc produkta dzīves cikla beigām

Plastmasas detaļas, kuru svars ir 25 g vai lielāks, marķē saskaņā ar standartā EN ISO 11469 paredzētajām prasībām, lai materiālus pēc dzīves cikla beigām varētu identificēt pārstrādei, reģenerēšanai vai iznīcināšanai.

Bezūdens pisuāros izmanto vieglu bioloģiski noārdošos šķīdumu, vai arī tie darbojas pilnīgi bez tā.

Novērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs paziņo, ka produkts atbilst šīm prasībām. Turklāt pieteikuma iesniedzējs iesniedz dokumentāciju, kurā aprakstīta bezūdens pisuāros izmantotā tehnoloģija, un – gadījumos, kad izmantots šķīdums, – testēšanas ziņojumu, kurā ir informācija par šķīduma vieglu bioloģisko noārdīšanos, definīcija un testēšanas metodes, kas atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1272/2008 paredzētas “Rokasgrāmatā par klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kritēriju piemērošanu” (6).

7. kritērijs.   Uzstādīšanas norādījumi un lietošanas instrukcija

Produktam ir pievienoti atbilstoši uzstādīšanas norādījumi un lietošanas instrukcija, kuros sniegta visa tehniskā informācija, kas vajadzīga, lai to pareizi uzstādītu, un ieteikumi, kā produktu pareizi un videi nekaitīgā veidā izmantot un nodrošināt tā apkopi. Uzstādīšanas norādījumos un lietošanas instrukcijā uz produkta iepakojuma vai tam pievienotajā dokumentācijā drukātā veidā vai elektroniskā formātā iekļauj vismaz šādas norādes un informāciju:

a)

atbilstošus uzstādīšanas norādījumus, tostarp:

attiecībā uz podu tvertnēm, pisuāriem un skalošanas sistēmām, kas laistas tirgū atsevišķi, – informāciju, ar kuriem produktiem tie kombinējami, lai iegūtu pilnībā funkcionējošu ierīci, kas taupa ūdeni,

informāciju par to, attiecībā uz kādu(-ām) klasi(-ēm) vai veidu(-iem) produkts ir testēts,

informāciju par to, kādiem konkrētiem darba spiedieniem šis produkts ir paredzēts,

informāciju par to, kāda veida kanalizācijas sistēmās atbilstoši standartam EN 12056 šo produktu var izmantot,

informāciju, kā regulēt skalošanas apjomu un kā tas ietekmē atlikušo ūdens līmeni un uzpildes ūdens līmeni,

atgādni par vajadzību pirms produktu uzstādīšanas iepazīties ar attiecīgajiem valsts un vietējiem noteikumiem;

b)

informāciju, ar ko paziņo, ka galvenā ietekme uz vidi ir saistīta ar ūdens patēriņu, un ieteikumus, kā, racionāli izmantojot ūdeni, var cik vien iespējams samazināt ietekmi uz vidi, jo īpaši informāciju par pareizu produkta lietošanu, lai cik vien iespējams samazinātu ūdens patēriņu;

c)

informāciju – paziņojumu, ka ražojumam piešķirts ES ekomarķējums, un – papildus vispārīgajai informācijai blakus ES ekomarķējuma logo – īsu un konkrētu paskaidrojumu, ko minētais marķējums nozīmē;

d)

pilnu skalošanas apjomu – l noskalojuma (testēts atbilstoši 1. kritērija a) punktā minētajam);

e)

tādu klozetpodu iekārtu gadījumā, kas aprīkotas ar ūdens taupīšanas ierīci vai kurās šādu ierīci var izmantot, – samazinātu un vidēju skalošanas apjomu (l noskalojuma) (testēts attiecīgi atbilstoši 1. kritērija b) punktā un 1. kritērija c) punktā minētajam);

f)

laižot tirgū atsevišķi klozetpoda tvertnes un pisuārus, informāciju – paziņojumu, ka, lai iegūtu pilnībā funkcionējošu iekārtu, kas taupa ūdeni, produkts kombinējams ar tādu piemērotu skalošanas sistēmu, kam piešķirts ekomarķējums, jo īpaši norādot skalošanas sistēmas pilnu skalošanas apjomu un – attiecīgā gadījumā – arī samazinātu un vidēju skalošanas apjomu;

g)

laižot tirgū atsevišķi skalošanas sistēmas, informāciju – paziņojumu, ka, lai iegūtu pilnībā funkcionējošu iekārtu, kas taupa ūdeni, produkts kombinējams ar tādu piemērotu klozetpoda tvertni un/vai pisuāru, kam piešķirts ekomarķējums, jo īpaši norādot klozetpoda tvertnes un/vai pisuāra pilnu skalošanas apjomu un – attiecīgā gadījumā – arī samazinātu un vidēju skalošanas apjomu;

h)

ieteikumus par atbilstošu produkta lietošanu un apkopi, sniedzot visus attiecīgos norādījumus, jo īpaši:

ieteikumus par produktu lietošanu un apkopi,

informāciju par to, kuras rezerves daļas ir nomaināmas,

norādījumus par starpliku un citas armatūras nomaiņu, ja produktā ir noplūde,

ieteikumus par produkta tīrīšanu ar atbilstošiem instrumentiem un tīrīšanas līdzekļiem, lai nesabojātu produkta virsmu;

i)

norādījumus par bezūdens pisuāru apkopes režīmu, tostarp attiecīgā gadījumā informāciju par to, kā saglabāt un lietot nomaināmo kaseti un kā un kad to nomainīt, kā arī pakalpojuma sniedzēju sarakstu regulāras apkopes veikšanai;

j)

attiecībā uz bezūdens pisuāriem atbilstošus ieteikumus par nomaināmo kasešu pārstrādi, jo īpaši precīzi norādot ieviesto(-ās) atpakaļpieņemšanas shēmu(-as);

k)

ieteikumus par atbilstošu pārstrādi pēc produkta dzīves cikla beigām.

Novērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs paziņo, ka produkts atbilst šīm prasībām, un iesniedz lietošanas instrukcijas paraugu vai paraugus vai saiti uz ražotāja tīmekļa vietni, kurā atrodama minētā informācija, vai arī iesniedz abus.

8. kritērijs.   Informācija ES ekomarķējumā

Fakultatīvajā uzlīmē ar teksta logu ir šāds teksts:

ļoti efektīvs ūdens izmantojums un samazināts notekūdeņu apjoms,

ar šo ekomarķēto produktu jūs ietaupīsit ūdeni un naudu,

samazināta ietekme pēc produktu dzīves cikla beigām.

Norādījumi, kas jāievēro, izmantojot fakultatīvo uzlīmi ar teksta logu, atrodami sadaļā “Ekomarķējuma logotipu lietošanas vadlīnijas” (Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo) tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf.

Novērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs paziņo, ka produkts atbilst šīm prasībām, un iesniedz uzlīmes paraugu.


(1)  OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.

(2)  OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.

(3)  OV 196, 16.8.1967., 1. lpp.

(4)  OV L 174, 1.7.2011., 88. lpp.

(5)  http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp.

(6)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_en.pdf

1. papildinājums

Metodika vidējā skalošanas apjoma mērīšanai un aprēķināšanai

1.   Testēšanas metodes

Veiciet klozetpoda vai tā iekārtas montāžu, ievērojot ražotāja sniegtos norādījumus par produkta montāžu. Klozetpodu tvertņu montāžu veic, pievienojot testējamo skalošanas ūdens sistēmu, kā aprakstīts attiecīgajos EN standartos.

Uzstādiet samontēto iekārtu attiecīgi uz stingras līdzenas horizontālas vai vertikālas virsmas.

Ieejas vārstu savienojiet ar ūdenspadeves vārstu, kura statiskais ūdens spiediens ir 0,2 ± 0,01 MPa (2 ± 0,1 bar), un atgrieziet ūdenspadeves vārstu. Atstājiet ūdenspadeves vārstu atvērtu visu testa veikšanas laiku.

Darbiniet pilna skalošanas mehānisma kontrolsviru, savāciet padoto ūdeni un izlejiet to.

1.1.   Pilna skalojamā ūdens daudzuma novērtēšana

Darbiniet pilna skalošanas mehānisma kontrolsviru un savāciet padoto ūdeni.

Izmēriet tā daudzumu, izmantojot kalibrētu tvertni.

Pierakstiet izmērīto daudzumu.

Veiciet testu trīs reizes.

Ja iegūtā ūdens daudzums atšķiras, pilnu skalojamā ūdens apjomu (Vf) aprēķiniet kā visu trīs pierakstīto daudzumu vidējo aritmētisko rādītāju.

1.2.   Samazināta skalojamā ūdens daudzuma novērtēšana

Darbiniet pilna skalošanas mehānisma kontrolsviru un savāciet padoto ūdeni.

Izmēriet tā daudzumu, izmantojot kalibrētu tvertni.

Pierakstiet izmērīto daudzumu.

Veiciet testu trīs reizes.

Ja iegūtā ūdens daudzums atšķiras, samazināto skalojamā ūdens apjomu (Vr) aprēķiniet kā visu trīs pierakstīto daudzumu vidējo aritmētisko rādītāju.

2.   Vidējā skalojamā ūdens apjoma aprēķināšana

Vidējo skalojamā ūdens apjomu (Va) aprēķiniet šādi:

Formula

2. papildinājums

Prasības, kas piemērojamas bezūdens pisuāriem un testēšanas metodēm

1.   Bezūdens pisuāriem izvirzītās prasības

Bezūdens pisuāriem veic visus šādus testus:

slodzes izturības testu,

kanalizācijas testu,

hermētiskuma testu un

netīrā gaisa un ūdens atplūdes novēršanas testu.

2.   Bezūdens pisuāriem piemērojamās testēšanas metodes

2.1.   Slodzes izturības tests

Uzskata, ka bezūdens pisuāri ir izturējuši slodzes izturības testu, ja tie atbilst tādām slodzes izturībai izvirzītajām prasībām un ir izturējuši statiskās slodzes testu, kas līdzīgas standartā EN 13407 noteiktajām. Tiek pieņemta jebkura līdzvērtīga metode.

2.2.   Kanalizācijas tests

Uzskata, ka bezūdens pisuāri ir izturējuši kanalizācijas testu, ja tie atbilst tādām ūdens drenēšanai izvirzītajām prasībām un ir izturējuši ūdens drenēšanas testu, kas līdzīgas standartā EN 14688 noteiktajām. Standartā EN 14688 noteiktais tests ir paredzēts izlietnēm, tāpēc tiek pieņemts jebkāds pielāgots tests, kas atbilst bezūdens pisuāru testēšanas mērķim. Tiek pieņemta jebkura līdzvērtīga metode.

2.3.   Hermētiskuma tests

Uzskata, ka bezūdens pisuāri ir izturējuši hermētiskuma testu, ja viss tajos ielietais šķidrums tiek aizvadīts tikai caur izejas savienojuma cauruli. Lai noteiktu iespējamo noplūdi, šajā testā izmanto iekrāsotu ūdeni. Tiek pieņemta jebkura līdzvērtīga metode.

Pretējā gadījumā uzskata, ka bezūdens pisuāri ir izturējuši hermētiskuma testu, ja tie atbilst tādām prasībām par ūdens uzsūkšanos un ir izturējuši ūdens uzsūkšanās testu, kas līdzīgas standartā EN 13407 noteiktajām. Tiek pieņemta jebkura līdzvērtīga metode.

2.4.   Netīrā gaisa un ūdens atplūdes novēršanas tests

Uzskata, ka bezūdens pisuāri ir izturējuši netīrā gaisa un ūdens atplūdes novēršanas testu, ja tie atbilst tādām prasībām par aromātu necaurlaidīgumu un ūdens blīvējuma izturību pret spiedienu, kas līdzīgas standartā EN 1253-1 minētajām, attiecīgi izturot aromātu necaurlaidīguma un ūdens blīvējuma izturības pret spiedienu testu, kas līdzīgas standartā EN 1253-2 minētajām. Tiek pieņemta jebkura līdzvērtīga metode.


9.11.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 299/52


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2013. gada 8. novembris),

ar ko nosaka datumu, kurā Vīzu informācijas sistēma (VIS) sāk darbību devītajā, desmitajā un vienpadsmitajā reģionā

(2013/642/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regulu (EK) Nr. 767/2008 par Vīzu informācijas sistēmu (VIS) un datu apmaiņu starp dalībvalstīm saistībā ar īstermiņa vīzām (VIS regula) (1) un jo īpaši tās 48. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Komisijas 2012. gada 24. aprīļa Īstenošanas lēmumu 2012/274/ES, ar ko nosaka otro reģionu grupu Vīzu informācijas sistēmas (VIS) darbības sākšanai (2), devītais reģions, kurā būtu jāsāk datu vākšana un pārsūtīšana uz VIS attiecībā uz visiem pieteikumiem, ietver Kazahstānu, Kirgizstānu, Tadžikistānu, Turkmenistānu un Uzbekistānu, desmitais reģions ietver Bruneju, Birmu/Mjanmu, Kambodžu, Indonēziju, Laosu, Malaiziju, Filipīnas, Singapūru, Taizemi un Vjetnamu, bet vienpadsmitais reģions ietver okupēto Palestīnas teritoriju.

(2)

Dalībvalstis Komisijai ir paziņojušas, ka ir īstenojušas vajadzīgos tehniskos un juridiskos priekšnoteikumus VIS regulas 5. panta 1. punktā minēto datu ievākšanai un pārsūtīšanai uz VIS attiecībā uz visiem pieteikumiem šajos reģionos, tostarp priekšnoteikumus datu vākšanai un/vai pārsūtīšanai citas dalībvalsts vārdā.

(3)

Tādējādi ir izpildīti VIS regulas 48. panta 3. punkta pirmajā teikumā paredzētie nosacījumi un ir nepieciešams noteikt datumu, kurā VIS sāks darbību devītajā, desmitajā un vienpadsmitajā reģionā.

(4)

Ņemot vērā nepieciešamību noteikt datumu VIS darbības sākšanai vistuvākajā laikā, šim lēmumam būtu jāstājas spēkā tā publicēšanas dienā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(5)

Tā kā VIS regula balstās uz Šengenas acquis, Dānija paziņoja par VIS regulas īstenošanu savās valsts tiesībās saskaņā ar 5. pantu Protokolā par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam. Tādējādi saskaņā ar starptautiskajām tiesībām Dānijai ir saistoša šā lēmuma īstenošana.

(6)

Šis lēmums ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuru īstenošanā Apvienotā Karaliste nepiedalās saskaņā ar Padomes 2000. gada 29. maija Lēmumu 2000/365/EK par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes lūgumu piedalīties dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanā (3). Apvienotajai Karalistei šis lēmums tādējādi nav saistošs un nav jāpiemēro.

(7)

Šis lēmums ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuru īstenošanā Īrija nepiedalās saskaņā ar Padomes 2002. gada 28. februāra Lēmumu 2002/192/EK par Īrijas lūgumu piedalīties dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanā (4). Īrijai šis lēmums tādējādi nav saistošs un nav jāpiemēro.

(8)

Attiecībā uz Islandi un Norvēģiju – saskaņā ar Nolīgumu, kas noslēgts starp Eiropas Savienības Padomi un Islandes Republiku un Norvēģijas Karalisti par šo valstu asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā (5), šis lēmums ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuri attiecas uz jomu, kas minēta 1. panta B punktā Padomes Lēmumā 1999/437/EK (6) par dažiem pasākumiem minētā nolīguma piemērošanai.

(9)

Attiecībā uz Šveici – saskaņā ar Nolīgumu starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā (7) šis lēmums ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuri attiecas uz jomu, kas minēta Lēmuma 1999/437/EK 1. panta B punktā, to lasot saistībā ar Padomes Lēmuma 2008/146/EK (8) 3. pantu.

(10)

Attiecībā uz Lihtenšteinu – saskaņā ar Protokolu starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā (9) šis lēmums ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuri attiecas uz jomu, kas minēta Lēmuma 1999/437/EK 1. panta B punktā, to lasot saistībā ar Padomes Lēmuma 2011/350/ES (10) 3. pantu.

(11)

Attiecībā uz Kipru šis lēmums ir akts, kas pilnveido Šengenas acquis vai ir kā citādi saistīts ar to, kā noteikts 2003. gada Pievienošanās akta 3. panta 2. punktā.

(12)

Attiecībā uz Bulgāriju un Rumāniju šis lēmums ir akts, kas pilnveido Šengenas acquis vai ir kā citādi saistīts ar to, kā noteikts 2005. gada Pievienošanās akta 4. panta 2. punktā.

(13)

Attiecībā uz Horvātiju šis lēmums ir akts, kas pilnveido Šengenas acquis vai ir kā citādi saistīts ar to, kā noteikts 2011. gada Pievienošanās akta 4. panta 2. punktā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Vīzu informācijas sistēma 2013. gada 14. novembrī sāk darbību devītajā, desmitajā un vienpadsmitajā reģionā, kas noteikti Īstenošanas lēmumā 2012/274/ES.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

3. pants

Šo lēmumu piemēro saskaņā ar Līgumiem.

Briselē, 2013. gada 8. novembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 218, 13.8.2008., 60. lpp.

(2)  OV L 134, 24.5.2012., 20. lpp.

(3)  OV L 131, 1.6.2000., 43. lpp.

(4)  OV L 64, 7.3.2002., 20. lpp.

(5)  OV L 176, 10.7.1999., 36. lpp.

(6)  OV L 176, 10.7.1999., 31. lpp.

(7)  OV L 53, 27.2.2008., 52. lpp.

(8)  OV L 53, 27.2.2008., 1. lpp.

(9)  OV L 160, 18.6.2011., 21. lpp.

(10)  OV L 160, 18.6.2011., 19. lpp.