ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2013.235.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 235

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

56. sējums
2013. gada 4. septembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 850/2013 (2013. gada 23. augusts) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Pastel de Tentúgal (AĢIN))

1

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 851/2013 (2013. gada 3. septembris), ar ko atļauj noteiktas veselīguma norādes uz pārtikas produktiem, kuras neattiecas uz slimības riska samazināšanu un uz bērnu attīstību un veselību, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 432/2012 ( 1 )

3

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 852/2013 (2013. gada 3. septembris), ar ko 200. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Al-Qaida tīklu

8

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 853/2013 (2013. gada 3. septembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

10

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 200/2013 (2013. gada 8. marts), ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū apstiprina darbīgo vielu ametoktradīnu un ar ko groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu (OV L 67, 9.3.2013.)

12

 

 

 

*

Paziņojums lasītājiem – Padomes Regula (ES) Nr. 216/2013 (2013. gada 7. marts) par Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša elektronisko publikāciju (sk. aizmugurējā vāka iekšpusē)

s3

 

*

Paziņojums lasītājiem – veids, kādā izdara atsauces uz tiesību aktiem (sk. aizmugurējā vāka iekšpusē)

s3

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

4.9.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 235/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 850/2013

(2013. gada 23. augusts)

par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Pastel de Tentúgal (AĢIN))

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (1) un jo īpaši tās 52. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (ES) Nr. 1151/2012 tika atcelta un aizstāta Padomes 2006. gada 20. marta Regula (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību (2).

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 6. panta 2. punktu Portugāles iesniegtais pieteikums reģistrēt nosaukumu Pastel de Tentúgal ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (3).

(3)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 7. pantu, tāpēc nosaukums Pastel de Tentúgal būtu jāreģistrē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šīs regulas pielikumā minēto nosaukumu ieraksta reģistrā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 23. augustā

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

Komisijas locekle

Connie HEDEGAARD


(1)  OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.

(2)  OV L 93, 31.3.2006., 12. lpp.

(3)  OV C 302, 6.10.2012., 31. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 1151/2012 I pielikumā uzskaitītie pārtikas produkti:

2.4. grupa.   Maize, mīklas izstrādājumi, kūkas, konditorejas izstrādājumi, cepumi un citi maizes un konditorejas izstrādājumi

PORTUGĀLE

Pastel de Tentúgal (AĢIN)


4.9.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 235/3


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 851/2013

(2013. gada 3. septembris),

ar ko atļauj noteiktas veselīguma norādes uz pārtikas produktiem, kuras neattiecas uz slimības riska samazināšanu un uz bērnu attīstību un veselību, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 432/2012

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1924/2006 par uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem (1) un jo īpaši tās 18. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1924/2006 veselīguma norādes uz pārtikas produktiem ir aizliegtas, ja vien Komisija tām nav piešķīrusi atļauju saskaņā ar minēto regulu un tās nav iekļautas atļauto norāžu sarakstā.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 13. panta 3. punktu Komisija pieņēma Regulu (ES) Nr. 432/2012 (2), ar ko izveido sarakstu ar atļautajām veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem, kuras neattiecas uz slimības riska samazināšanu un uz bērnu attīstību un veselību.

(3)

Regulā (EK) Nr. 1924/2006 arī paredzēts, ka uzņēmēji, kas iesaistīti pārtikas apritē, veselīguma norāžu atļaujas pieteikumus iesniedz dalībvalsts kompetentajai iestādei. Valsts kompetentā iestāde derīgos pieteikumus nosūta Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (EFSA) (turpmāk – “iestāde”), kas veic zinātnisku novērtējumu, kā arī Komisijai un dalībvalstīm informēšanas nolūkā.

(4)

Komisija, ņemot vērā iestādes sniegto atzinumu, lemj par veselīguma norāžu atļaušanu.

(5)

Lai veicinātu jauninājumus, tām veselīguma norādēm, kas pamatotas ar jaunākajām zinātnes atziņām un/vai kurās ietverta prasība par īpašumtiesību datu aizsardzību, atļaujas piešķir paātrināti.

(6)

Pēc tam, kad uzņēmums GlaxoSmithKline Services Unlimited iesniedza pieteikumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 13. panta 5. punktu, iestādei lūdza sniegt atzinumu par veselīguma norādi saistībā ar pārveidota, skāba, bezalkoholiska dzēriena ietekmi uz zobu demineralizācijas samazināšanu (jautājums Nr. EFSA-Q-2010-00784) (3). Pieteikuma iesniedzējs ierosināja šādu norādes formulējumu: “Zobiem nekaitīgi dzērieni palīdz uzturēt zobus veselus.”

(7)

Komisija un dalībvalstis 2010. gada 16. decembrī saņēma iestādes zinātnisko atzinumu, kurā tā, pamatojoties uz iesniegtajiem datiem, secināja, ka ir noteikta cēloņsakarība starp tipisku parasto sulas dzērienu patēriņu četras reizes dienā un tipisku cukuru saturošu dzērienu (8–12 g cukura/100 ml) patēriņu septiņas reizes dienā, un zobu demineralizāciju. Turklāt tā secināja, ka, šo dzērienu vietā patērējot zobiem nekaitīgus dzērienus, var samazināt zobu demineralizāciju.

(8)

Pēc apspriešanās ar dalībvalstīm Komisija iestādei lūdza papildu informāciju cita starpā par to, vai ir pierādīta vai sagaidāms, ka tiks pierādīta, labvēlīgā ietekme uz tiem patērētājiem, kuri parastos sulas dzērienus un tipiskos cukuru saturošos bezalkoholiskos dzērienus patērē retāk. Iestāde 2011. gada 8. jūlija atzinumā (jautājums Nr. EFSA-Q-2011-00781) (4) secināja, ka tiem cilvēkiem, kuri patērē parastos sulas dzērienus vai cukuru saturošus bezalkoholiskus dzērienus un kuri arī bieži patērē cukurus un/vai skābes, ko satur citi dzērieni vai pārtikas produkti un kas var veicināt zobu demineralizāciju, ir iespējams saglabāt zobu mineralizāciju, ja vienu vai vairākas parasto sulas dzērienu vai cukuru saturošu bezalkoholisku dzērienu porcijas aizstāj ar tikpat daudzām zobiem nekaitīgu dzērienu porcijām. Turklāt tika paskaidrots, ka jēdzieniem “zobu demineralizācijas samazināšana” un “zobu mineralizācijas saglabāšana” ir līdzīga nozīme. Tādēļ būtu jāuzskata, ka veselīguma norāde, kas atspoguļo šo secinājumu un kurai paredzēti īpaši lietošanas noteikumi, atbilst Regulas (EK) Nr. 1924/2006 prasībām, un tā būtu jāiekļauj Savienības atļauto norāžu sarakstā, kas izveidots ar Regulu (ES) Nr. 432/2012.

(9)

Iestāde savā atzinumā norādīja, ka tā nebūtu varējusi nonākt pie šādiem secinājumiem, neņemot vērā piecpadsmit pētījumus, par kuriem pieteikuma iesniedzējs ir paziņojis īpašumtiesības. Šie pētījumi uzskaitīti turpmāk:

Adams G, North M, De’Ath J. Principal Investigator: West NX, 2004. An investigation into the Erosive Effect of Hot Drinks. GlaxoSmithKline Report NHCMA0303, UK,

Adams G, North M. Principal Investigator Duggal MS, 2003. Development of Intra-Oral Cariogenicity (ICT) Model #3. GlaxoSmithKline Report NHCMA0301, UK,

Adnitt C, Adams G, North M. Principal Investigator Toumba KJ., 2005. Development of Intra-Oral Cariogenicity (ICT) Model #4. GlaxoSmithKline Report NHCMA0302, UK,

Broughton J, North, M, Roman L. Principal Investigator Toumba KJ., 2006. Development of Intra-Oral Cariogenicity (ICT) Model #5. GlaxoSmithKline Report NHCMA0401, UK,

De’Ath, J, North M, Smith S. Principal Investigator: Ong TJ., 2002a. A single blind, four-way crossover study to investigate the effect of two formulations of fruit drinks in comparison to a positive control (sucrose) and a negative control (sorbitol) on the pH of dental plaque. GlaxoSmithKline Report N1760182, UK,

De’Ath J, North M, Smith S. Principal Investigator: Jackson R, 2002b. A single blind, four-way crossover study to investigate the effect of two formulations of fruit drinks in comparison to a positive control (sucrose) and a negative control (sorbitol) on the pH of dental plaque. GlaxoSmithKline Report N1760183, UK,

De’Ath J, North M, Smith S. Principal Investigator: Preston A, 2002c. A single blind, four-way crossover study to investigate the effect of two formulations of fruit drinks in comparison to a positive control (sucrose) and a negative control (sorbitol) on the pH of dental plaque. GlaxoSmithKline Report N1760184, UK,

De’Ath J, Moohan M, Smith S. Principal Investigator: Toumba KJ, 2003. A single blind, four-way crossover study to investigate the effect of two formulations of fruit drinks in comparison to a positive control (sucrose) and a negative control (sorbitol) on the pH of dental plaque. GlaxoSmithKline Report N1010201, UK,

Gard’ner K, Moohan M, Smith S. Principal Investigator: Ong TJ, 2003a. A single blind, four-way crossover study to investigate the effect of two formulations of fruit drinks in comparison to a positive control (sucrose) and a negative control (sorbitol) on the pH of dental plaque. GlaxoSmithKline Report N1010199, UK,

Gard’ner K, Moohan M, Smith S. Principal Investigator: Jackson R, 2003b. A single blind, four-way crossover study to investigate the effect of two formulations of fruit drinks in comparison to a positive control (sucrose) and a negative control (sorbitol) on the pH of dental plaque. GlaxoSmithKline Report N1010200, UK,

Hollas M, McAuliffe T, Finke M. Principal Investigator: West NX, 2005. An investigation into the effect of a modified blackcurrant drink on tooth enamel with and without additional tooth brushing. GlaxoSmithKline Report NMA0501, UK,

May R, and Hughes JM. Principal Investigator: Toumba KJ, 1998c. A single blind, five-way crossover study to investigate the effect of three new formulations of fruit drinks in comparison to a positive control (sucrose) and a negative control (sorbitol) on the pH of dental plaque. GlaxoSmithKline Report N1010068, UK,

May R, and Moohan M. Principal Investigator: Duggal MS, 1999. A single blind, three-way crossover study to investigate the effect of a new formulation of fruit drink in comparison to a positive control (sucrose) and a negative control (sorbitol) on the pH of dental plaque in children. GlaxoSmithKline Report N1010104, UK,

May R, Darby-Dowan A, Smith S. Principal Investigator: Curzon M, 1998a. A single blind, five-way crossover healthy volunteer study to investigate the effect of a new orange and a new strawberry formulation of fruit drink in comparison to a blackcurrant fruit drink and two control treatments on the pH of dental plaque. GlaxoSmithKline Report N1010021, UK,

May R, Hughes JM. Principal Investigator: Duggal MS, 1998b. A single blind, five-way crossover study to investigate the effect of three new formulations of fruit drinks in comparison to a positive control (sucrose) and a negative control (sorbitol) on the pH of dental plaque. GlaxoSmithKline Report N1010067, UK.

(10)

Komisija novērtēja visu pamatoto informāciju, ko bija sniedzis pieteikuma iesniedzējs, un tiek uzskatīts, ka attiecībā uz visiem piecpadsmit pētījumiem, par kuriem paziņotas īpašumtiesības, Regulas (EK) Nr. 1924/2006 21. panta 1. punkta prasības ir izpildītas. Pieteikuma iesniedzējs 2013. gada 12. jūnija vēstulē informēja Komisiju par šā uzņēmuma struktūras un atrašanās vietas maiņu. Tāpēc pieteikuma iesniedzējs oficiāli pieprasīja īpašumtiesību datu aizsardzību piešķirt GlaxoSmithKline Services Unlimited un tā meitasuzņēmumiem GSK House, 980 Great West Road, Brentford, TW89GS, United Kingdom. Tādējādi zinātniskos datus un citu šajos pētījumos ietverto informāciju nedrīkst izmantot turpmākā pieteikuma iesniedzēja labā piecus gadus, sākot no atļaujas izsniegšanas dienas, atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1924/2006 21. panta 1. punkta nosacījumiem.

(11)

Pēc tam, kad uzņēmums Kraft Foods Europe – Biscuits R&D iesniedza pieteikumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 13. panta 5. punktu, iestādei lūdza sniegt atzinumu par veselīguma norādi saistībā ar cieti saturošos pārtikas produktos esošās lēni sagremojamās cietes (SDS) ietekmi un postprandiālās glikēmiskās atbildes reakcijas samazināšanu (jautājums Nr. EFSA-Q-2010-00966) (5). Pieteikuma iesniedzējs ierosināja šādu norādes formulējumu: “Lēni sagremojamā ciete rada ogļhidrātus, kas tiek regulāri un nepārtraukti uzsūkti un atbrīvoti. Tie veicina mērenu postprandiālo glikēmisko atbildes reakciju.”

(12)

Komisija un dalībvalstis 2011. gada 21. jūlijā saņēma iestādes zinātnisko atzinumu, kurā tā, pamatojoties uz iesniegtajiem datiem, secināja, ka ir noteikta cēloņsakarība starp labības produktos esošas SDS patēriņu (salīdzinājumā ar labības produktos esošas ātri sagremojamās cietes (RDS) patēriņu) un postprandiālās glikēmiskās atbildes reakcijas samazināšanos. Tādēļ būtu jāuzskata, ka veselīguma norāde, kas atspoguļo šo secinājumu, atbilst Regulas (EK) Nr. 1924/2006 prasībām, un tā būtu jāiekļauj Savienības atļauto norāžu sarakstā, kas izveidots ar Regulu (ES) Nr. 432/2012.

(13)

Iestāde savā atzinumā norādīja, ka, lai noteiktu šīs konkrētās norādes lietošanas nosacījumus, bija nepieciešami četri pētījumi, par kuriem pieteikuma iesniedzējs ir paziņojis īpašumtiesības. Šie pētījumi uzskaitīti turpmāk:

Brand-Miller JC, Holt S, Atkinson F, Fuzellier G and Agnetti V, 2006. Determination of the postprandial responses to two cereal foods eaten alone or as part of a mixed meal,

Laville M, Rabasa-Lhoret R, Normand S and Braesco V, 2005. Measurement of metabolic outcome of carbohydrates of two types of cereal products,

Rabasa-Lhoret R, Peronnet F, Jannot C, Fuzellier G and Gausseres N, 2007. Metabolic fate of four cereal products consumed as part of a breakfast by healthy female subjects,

Vinoy S, Aubert R and Chapelot D, 2000. A cereal product high in slowly available glucose increases subsequent satiety feelings and decreases glucose and insulin responses.

(14)

Komisija novērtēja visu pamatoto informāciju, ko bija sniedzis pieteikuma iesniedzējs, un tiek uzskatīts, ka attiecībā uz pētījumiem, par kuriem paziņotas īpašumtiesības, ir izpildītas Regulas (EK) Nr. 1924/2006 21. panta 1. punkta prasības. Pieteikuma iesniedzējs 2012. gada 1. oktobra vēstulē informēja Komisiju par pārstrukturēšanas procesu, ar kuru Kraft Foods grupa sadalīja savu uzņēmējdarbību, izveidojot divas pilnīgi neatkarīgas grupas, no kurām viena ir Mondelēz International grupa. Tā kā kopš 2012. gada 1. oktobraKraft Foods Europe – Biscuits R&D pieder Mondelēz International grupai, pieteikuma iesniedzējs oficiāli pieprasīja piešķirt īpašumtiesību datu aizsardzību Mondelēz International grupai. Tādējādi zinātniskos datus un citu šajos pētījumos ietverto informāciju nedrīkst izmantot turpmākā pieteikuma iesniedzēja labā piecus gadu, sākot no atļaujas izsniegšanas dienas, atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1924/2006 21. panta 1. punkta nosacījumiem.

(15)

Pēc tam, kad uzņēmums Barry Callebaut Belgium nv iesniedza pieteikumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 13. panta 5. punktu, iestādei lūdza sniegt atzinumu par veselīguma norādi saistībā ar kakao flavanolu ietekmi uz endotēlija atkarīgo vazodilatāciju (jautājums Nr. EFSA-Q-2012-00002) (6). Pieteikuma iesniedzējs ierosināja šādu norādes formulējumu: “Kakao flavanoli palīdz uzturēt endotēlija atkarīgo vazodilatāciju, kas veicina veselīgu asins plūsmu.”

(16)

Komisija un dalībvalstis 2012. gada 17. jūlijā saņēma iestādes zinātnisko atzinumu, kurā tā, pamatojoties uz iesniegtajiem datiem, secināja, ka ir noteikta cēloņsakarība starp kakao flavanolu patēriņu un norādīto ietekmi. Tādēļ būtu jāuzskata, ka veselīguma norāde, kas atspoguļo šo secinājumu, atbilst Regulas (EK) Nr. 1924/2006 prasībām, un tā būtu jāiekļauj Savienības atļauto norāžu sarakstā, kas izveidots ar Regulu (ES) Nr. 432/2012.

(17)

Iestāde savā atzinumā norādīja, ka tā nebūtu varējusi nonākt pie šādiem secinājumiem, neņemot vērā vienu pētījumu, kurā bija iesaistīti cilvēki un par kuru pieteikuma iesniedzējs ir paziņojis īpašumtiesības. Šis pētījums ir Grassi D, Desideri G, Necozione S, Di Giosia P, Cheli P, Barnabei R, Allegaert L, Bernaert H un Ferri C, 2011. gada pētījums Cocoa consumption dose-dependently improves flow-mediated dilation and arterial stiffness and decreases blood pressure in healthy subjects.

(18)

Komisija novērtēja visu pamatoto informāciju, ko bija sniedzis pieteikuma iesniedzējs, un tiek uzskatīts, ka attiecībā uz pētījumu, par kuru paziņotas īpašumtiesības, ir izpildītas Regulas (EK) Nr. 1924/2006 21. panta 1. punkta prasības. Tādējādi zinātniskos datus un citu šajā pētījumā ietverto informāciju nedrīkst izmantot turpmākā pieteikuma iesniedzēja labā piecus gadus pēc atļaujas izsniegšanas dienas atbilstoši minētā panta nosacījumiem.

(19)

Viens no Regulas (EK) Nr. 1924/2006 mērķiem ir nodrošināt, ka veselīguma norādes ir patiesas, skaidras, uzticamas un lietderīgas patērētājam un ka saistībā ar iepriekš minēto tiek ņemts vērā veselīguma norāžu formulējums un noformējums. Tāpēc gadījumos, kad pieteikuma iesniedzēja izmantoto norāžu formulējums patērētājam nozīmē to pašu, ko atļautu veselīguma norāžu formulējums, jo tās norāda uz vienu un to pašu saikni starp pārtikas produktu kategoriju, pārtikas produktu vai kādu tā sastāvdaļu un veselību, uz tām attiecināmi šīs regulas pielikumā minētie lietošanas nosacījumi.

(20)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 20. pantu Pārtikas produktu uzturvērtības un veselīguma norāžu reģistrs, kurā iekļautas visas atļautās veselīguma norādes, jāatjaunina, lai tajā tiktu ņemta vērā šī regula.

(21)

Tā kā pieteikuma iesniedzēji pieprasa īpašumtiesību datu aizsardzību, ir uzskatāms par lietderīgu ierobežot šo norāžu izmantošanu pieteikuma iesniedzēju labā piecus gadus. Tomēr tas, ka šīs norādes drīkst lietot tikai konkrēts uzņēmējs, neliedz citiem pieteikuma iesniedzējiem lūgt atļauju izmantot tās pašas norādes, ja pieteikuma pamatā ir dati un pētījumi, kuri nav aizsargāti atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1924/2006 21. pantam.

(22)

Nosakot šajā regulā paredzētos pasākumus, Komisija ņēma vērā atsauksmes, ko tā saņēmusi no pieteikuma iesniedzējiem un sabiedrības pārstāvjiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 16. panta 6. punktu.

(23)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regula (ES) Nr. 432/2012.

(24)

Ir notikusi apspriešanās ar dalībvalstīm,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Šīs regulas pielikumā minētās veselīguma norādes iekļauj Regulas (EK) Nr. 1924/2006 13. panta 3. punktā paredzētajā Savienības atļauto norāžu sarakstā.

2.   Šā panta 1. punktā minētās veselīguma norādes drīkst izmantot tikai attiecīgie pieteikuma iesniedzēji piecus gadus, sākot no šīs regulas spēkā stāšanās dienas. Pēc šā perioda beigām šīs veselīguma norādes drīkst izmantot jebkurš pārtikas apritē iesaistītais uzņēmējs saskaņā ar tām piemērotajiem nosacījumiem.

2. pants

Pieteikumos iekļautos zinātniskos datus un citu informāciju, par kuru pieteikuma iesniedzējs ir paziņojis īpašumtiesības un kura bija jāiesniedz, lai veselīguma norādes varētu atļaut, drīkst izmantot tikai attiecīgie pieteikuma iesniedzēji piecu gadu laikposmā, sākot no šīs regulas spēkā stāšanās dienas, saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 1924/2006 21. panta 1. punktā.

3. pants

Regulas (ES) Nr. 432/2012 pielikumu groza atbilstoši šīs regulas pielikumam.

4. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 3. septembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 404, 30.12.2006., 9. lpp.

(2)  Komisijas 2012. gada 16. maija Regula (ES) Nr. 432/2012, ar ko izveido sarakstu ar atļautajām veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem, kuras neattiecas uz slimības riska samazināšanu un uz bērnu attīstību un veselību (OV L 136, 25.5.2012., 1. lpp.).

(3)  The EFSA Journal (2010); 8(12):1884.

(4)  The EFSA Journal (2011); 9(7):2293.

(5)  The EFSA Journal (2011); 9(7):2292.

(6)  The EFSA Journal (2012); 10(7):2809.


PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 432/2012 pielikumā iekļauj turpmāk minētos ierakstus alfabētiskā secībā.

Uzturviela, viela, pārtikas produkts vai pārtikas produktu kategorija

Norāde

Norādes izmantošanas nosacījumi

Pārtikas produkta lietošanas nosacījumi un/vai ierobežojumi un/vai papildu paziņojums vai brīdinājums

EFSA žurnāla numurs

Attiecīgais ieraksta numurs konsolidētajā sarakstā, kas iesniegts novērtēšanai EFSA

“Pārveidots bezalkoholisks skābs dzēriens, kas:

satur mazāk nekā 1 g fermentējamu ogļhidrātu/100 ml (cukuri un citi ogļhidrāti, izņemot poliolus),

satur 0,3–0,8 mol kalcija/1 mol skābinātāja,

pH ir 3,7–4,0

Cukuru saturošu skābu dzērienu, piemēram, bezalkoholisku dzērienu (parasti 8–12 g cukura/100 ml), aizstāšana ar pārveidotiem dzērieniem palīdz saglabāt zobu mineralizāciju (1)

Lai varētu izmantot norādi, pārveidotiem skābiem dzērieniem jāatbilst tā pārtikas produkta aprakstam, uz kuru attiecas norāde.

2010; 8(12):1884

Lēni sagremojamā ciete

Pēc tādu produktu patērēšanas, kuros ir augsts lēni sagremojamās cietes (SDS) saturs, glikozes līmenis asinīs palielinās mazāk nekā pēc tādu produktu patērēšanas, kuros ir zems SDS saturs (2)

Norādi var izmantot tikai tādiem pārtikas produktiem, kuros sagremojamie ogļhidrāti nodrošina vismaz 60 % no kopējā enerģijas daudzuma un kuros vismaz 55 % no šiem ogļhidrātiem ir sagremojamā ciete, no kuras vismaz 40 % ir SDS.

2011; 9(7):2292

Kakao flavanoli

Kakao flavanoli palīdz saglabāt asinsvadu elastību, kas veicina normālu asinsriti (3)

Patērētāju informē, ka labvēlīgo ietekmi panāk, dienā uzņemot 200 mg kakao flavanolu.

Norādi var izmantot tikai kakao dzērieniem (ar kakao pulveri) vai tumšajai šokolādei, kas nodrošina vismaz dienas devu – 200 mg kakao flavanolu ar polimerizācijas pakāpi 1–10.

2012; 10(7):2809


(1)  Atļauja piešķirta 24.9.2013., un to piecus gadus drīkst izmantot tikai GlaxoSmithKline Services Unlimited un tā meitasuzņēmumi GSK House, 980 Great West Road, Brentford, TW89GS, United Kingdom.

(2)  Atļauja piešķirta 24.9.2013., un to piecus gadus drīkst izmantot tikai Mondelēz International grupa, Three Parkway North Deerfield, IL 60015, United States of America.

(3)  Atļauja piešķirta 24.9.2013., un to piecus gadus drīkst izmantot tikai Barry Callebaut Belgium nv., Aalstersestraat 122, 9280 Lebbeke-Wieze, Belgium.”


4.9.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 235/8


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 852/2013

(2013. gada 3. septembris),

ar ko 200. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Al-Qaida tīklu

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 27. maija Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Al-Qaida tīklu (1), un jo īpaši tās 7. panta 1. punkta a) apakšpunktu un 7.a panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumā ir uzskaitītas personas, grupas un organizācijas, uz kurām saskaņā ar minēto regulu attiecas līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana.

(2)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Sankciju komiteja 2013. gada 26. augustā nolēma svītrot vienu fizisko personu no to personu, grupu un organizāciju saraksta, uz kurām būtu jāattiecina līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana.

(3)

Tādēļ attiecīgi būtu jāatjaunina Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 3. septembrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

Ārpolitikas instrumentu dienesta vadītājs


(1)  OV L 139, 29.5.2002., 9. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumu groza šādi:

sadaļā “Fiziskās personas” svītro šādu ierakstu:

“Said Youssef Ali Abu Aziza (alias a) Abdul Hamid, b) Abu Therab). Dzimšanas gads: 1958. Dzimšanas vieta: Tripole, Lībija. Valstspiederība: Lībija. Pases numurs: a) 87/437555 (Lībijas pase), b) 274381 (Lībijas pase). Lībijas valsts identifikācijas numurs: 145126. Cita informācija: a) mātes vārds ir Fatima Isa, b) Libyan Islamic Fighting Group un Al-Qaida loceklis. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 8.6.2007.”


4.9.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 235/10


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 853/2013

(2013. gada 3. septembris),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem.

(2)

Standarta importa vērtību aprēķina katru darbdienu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. panta 1. punktu, ņemot vērā mainīgos dienas datus. Tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 3. septembrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jerzy PLEWA


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta importa vērtība

0707 00 05

TR

95,4

ZZ

95,4

0709 93 10

TR

118,0

ZZ

118,0

0805 50 10

AR

122,1

CL

133,6

TR

74,0

UY

144,7

ZA

121,1

ZZ

119,1

0806 10 10

EG

168,1

TR

139,5

ZA

168,3

ZZ

158,6

0808 10 80

AR

159,8

BR

87,0

CL

141,4

CN

67,2

NZ

126,2

US

238,7

ZA

110,8

ZZ

133,0

0808 30 90

AR

160,7

CN

86,2

TR

141,9

ZA

153,1

ZZ

135,5

0809 30

BA

45,1

TR

138,8

ZZ

92,0

0809 40 05

BA

52,6

MK

52,4

XS

56,0

ZZ

53,7


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “cita izcelsme”.


Labojumi

4.9.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 235/12


Labojums Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 200/2013 (2013. gada 8. marts), ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū apstiprina darbīgo vielu ametoktradīnu un ar ko groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 67, 2013. gada 9. marts )

4. lappusē I pielikuma trešajā slejā:

tekstu:

“Piemaisījumiem amitrolam un o-ksilolam ir toksikoloģiska ietekme, un tehniskajā materiālā to saturs nedrīkst pārsniegt attiecīgi 50 g/kg un 2 g/kg.”,

lasīt šādi:

“Piemaisījumiem amitrolam un o-ksilolam ir toksikoloģiska ietekme, un tehniskajā materiālā to saturs nedrīkst pārsniegt attiecīgi 50 mg/kg un 2 g/kg.”

5. lappusē II pielikuma ceturtajā slejā:

tekstu:

“Piemaisījumiem amitrolam un o-ksilolam ir toksikoloģiska ietekme, un tehniskajā materiālā to saturs nedrīkst pārsniegt attiecīgi 50 g/kg un 2 g/kg.”,

lasīt šādi:

“Piemaisījumiem amitrolam un o-ksilolam ir toksikoloģiska ietekme, un tehniskajā materiālā to saturs nedrīkst pārsniegt attiecīgi 50 mg/kg un 2 g/kg.”


4.9.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 235/s3


PAZIŅOJUMS LASĪTĀJIEM

Padomes Regula (ES) Nr. 216/2013 (2013. gada 7. marts) par Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša elektronisko publikāciju

Saskaņā ar Padomes 2013. gada 7. marta Regulu (ES) Nr. 216/2013 par Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša elektronisko publikāciju (OV L 69, 13.3.2013., 1. lpp.), sākot ar 2013. gada 1. jūliju, vienīgi elektroniskā formātā publicētais Oficiālais Vēstnesis ir autentisks un rada juridiskas sekas.

Ja neparedzētu un ārkārtas apstākļu dēļ Oficiālā Vēstneša elektronisko izdevumu nav iespējams publicēt, iespiestais izdevums ir autentisks un rada juridiskas sekas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 216/2013 3. panta nosacījumiem.


4.9.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 235/s3


PAZIŅOJUMS LASĪTĀJIEM – VEIDS, KĀDĀ IZDARA ATSAUCES UZ TIESĪBU AKTIEM

Ar 2013. gada 1. jūliju mainījies veids, kādā izdara atsauces uz citiem tiesību aktiem.

Pārejas periodā tiks izmantots gan jaunais, gan vecais atsauču veids.