ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2013.213.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 213

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

56. sējums
2013. gada 8. augusts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 759/2013 (2013. gada 30. aprīlis), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 809/2004 attiecībā uz informācijas sniegšanas prasībām konvertējamiem un apmaināmiem parāda vērtspapīriem ( 1 )

1

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 760/2013 (2013. gada 6. augusts), ar ko nosaka aizliegumu ar Portugāles karoga kuģiem un zivju krātiņveida lamatām vai ar kuģiem un zivju krātiņveida lamatām, kas reģistrētas Portugālē, zvejot zilās tunzivis Atlantijas okeānā uz austrumiem no 45° rietumu garuma un Vidusjūrā

10

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 761/2013 (2013. gada 6. augusts), ar ko nosaka aizliegumu Apvienotās Karalistes karoga kuģiem zvejot tūbītes un saistītās piezvejas sugas ES ūdeņos IIa, IIIa un IV zonā un ES ūdeņos 1., 2., 3., 4. un 6. tūbīšu pārvaldības apgabalā, izņemot ūdeņus līdz sešu jūras jūdžu attālumam no Apvienotās Karalistes bāzes līnijām pie Šetlandes, Fēras salas un Fūlas

12

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 762/2013 (2013. gada 7. augusts), ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 attiecībā uz apstiprinājuma periodu pagarināšanu darbīgajām vielām hlorpirifosam, hlorpirifosmetilam, mankocebam, manebam, MCPA, MCPB un metirāmam ( 1 )

14

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 763/2013 (2013. gada 7. augusts), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 637/2009 attiecībā uz dažu sugu augu klasifikāciju, lai noteiktu šķirņu nosaukumu piemērotību ( 1 )

16

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 764/2013 (2013. gada 7. augusts), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

18

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Īstenošanas direktīva 2013/45/ES (2013. gada 7. augusts), ar ko groza Padomes Direktīvu 2002/55/EK un 2008/72/EK un Komisijas Direktīvu 2009/145/EK attiecībā uz tomātu botānisko nosaukumu ( 1 )

20

 

 

LĒMUMI

 

 

2013/427/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2013. gada 2. augusts) par Savienības finansiālo ieguldījumu ārkārtas vakcinācijas plānā klasiskā cūku mēra izskaušanai Latvijā un Baltkrievijā un par uzraudzības pasākumu īstenošanu Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā sakarā ar veiktajiem ārkārtas pasākumiem minētās slimības izskaušanai (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 4980)

22

 

 

 

*

Paziņojums lasītājiem – Padomes Regula (ES) Nr. 216/2013 (2013. gada 7. marts) par Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša elektronisko publikāciju (sk. aizmugurējā vāka iekšpusē)

s3

 

*

Paziņojums lasītājiem – veids, kādā izdara atsauces uz tiesību aktiem(sk. aizmugurējā vāka iekšpusē)

s3

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

8.8.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 213/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 759/2013

(2013. gada 30. aprīlis),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 809/2004 attiecībā uz informācijas sniegšanas prasībām konvertējamiem un apmaināmiem parāda vērtspapīriem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 4. novembra Direktīvu 2003/71/EK par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību, un par Direktīvas 2001/34/EK grozījumiem (1), un jo īpaši tās 7. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 809/2004 par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/71/EK īstenošanu attiecībā uz prospektos iekļauto informāciju, kā arī prospektu formu, informācijas iekļaušanu ar norādi un prospektu publicēšanu, un attiecībā uz reklāmas izplatīšanu (2) noteikta informācija, kas obligāti iekļaujama prospektā par dažādu veidu vērtspapīriem, lai nodrošinātu atbilstību Direktīvas 2003/71/EK 7. panta 1. punktam.

(2)

Akciju reģistrācijas dokumenta plānam būtu jābūt attiecināmam ne tikai uz akcijām un citiem pārvedamiem vērtspapīriem, kas ir līdzvērtīgi akcijām, bet arī uz citiem vērtspapīriem, kas sniedz pieeju emitenta kapitālam, izmantojot konversiju vai maiņu, ja pamatakciju tirdzniecība jau nav atļauta regulētā tirgū.

(3)

Ja pamatakciju emitents ietilpst vienā un tajā pašā koncernā kā konvertējamo vai apmaināmo vērtspapīru emitents, taču nav atļauta pamatakciju tirdzniecība regulētā tirgū, informācija par emitentu ieguldītājiem nav viegli pieejama. Tādējādi akciju reģistrācijas plānam būtu jābūt attiecināmam uz pamatakcijām, un tas būtu jāpievieno kombinācijām, kuras izmanto prospekta sagatavošanai.

(4)

Ja vērtspapīri ar garantijām vai atvasinātie vērtspapīri sniedz tiesības iegādāties emitenta vai koncerna akcijas un šīs akcijas nav atļauts tirgot regulētā tirgū, attiecīgā informācija, kas norādīta vērtspapīru apraksta plānā par atvasinātajiem vērtspapīriem, būtu jāsniedz ieguldītājiem.

(5)

Ja parāda vērtspapīri ir apmaināmi pret vai konvertējami par akcijām, kuras ir atļauts tirgot regulētā tirgū, informācija par pamatakcijām jau ir pieejama akcionāriem un ieguldītājiem kopumā. Tādēļ būtu jāprecizē, ka kombinācijām, ko izmanto vērtspapīru apraksta prospekta sagatavošanai, pietiek pievienot paziņojumu, kurā norādīts izmantotā pamatinstrumenta veids un tas, kur informācija par šo pamatinstrumentu ir pieejama.

(6)

Ja parāda vērtspapīri ir konvertējami par vai apmaināmi pret akcijām, kuras emitē vai emitēs vērtspapīra emitents vai juridiska persona, kas ietilpst emitenta koncernā, un šīs pamatakcijas vēl nav atļauts tirgot regulētā tirgū, ieguldītājiem būtu arī jāsaņem paziņojums par apgrozāmo kapitālu un paziņojums par pamatakciju emitenta kapitalizāciju un parādsaistībām. Pateicoties šiem paziņojumiem, ieguldītājiem vērtspapīru aprakstā tiktu sniegta tāda pati informācija par pamatakciju emitenta spēju turpināt darbību un par tā parādsaistībām salīdzinājumā ar tā kapitalizāciju, kāda būtu pieejama, ja tie akcijās ieguldītu tieši.

(7)

Ja pamatakcijas emitē trešā persona un tās neļauj tirgot regulētā tirgū, ieguldītājiem šo pamatakciju apraksts nav viegli pieejams. Tāpēc kombinācijām, ko izmanto prospekta vērtspapīru apraksta sagatavošanai, būtu jāpievieno papildu struktūras modulis, kurā aprakstītas pamatakcijas.

(8)

Juridiskās noteiktības labad Regulas (EK) Nr. 809/2004 XVIII pielikumā iekļautajā tabulā nepieciešams precizēt, kā prospektu sagatavošanā būtu jāapvieno plāni un struktūras moduļi, tostarp, ja ir nepieciešami tikai daži plānu un struktūras moduļu informācijas aspekti gadījumos, kad plānu un struktūras moduļu īpašu kombināciju dēļ konkrētos gadījumos konkrētus informācijas aspektus nedrīkst piemērot, un kad emitents, piedāvātājs vai persona, kura lūdz iekļaušanu tirdzniecībai regulētā tirgū, var izvēlēties starp dažādiem plāniem un struktūras moduļiem atbilstoši konkrētiem robežlielumiem, piemēram, parāda vērtspapīru minimālai nominālvērtībai, vai atbilstoši Regulā (EK) Nr. 809/2004 minētajiem nosacījumiem.

(9)

Termins “obligācijas” būtu jāaizstāj ar terminu “parāda vērtspapīri”, lai Regulā (EK) Nr. 809/2004 nodrošinātu terminoloģijas konsekvenci.

(10)

Regulas (EK) Nr. 809/2004 II pielikumā norādītā standarta finanšu informācijas struktūras moduļa piemērošana ir atkarīga no ievērojamām bruto izmaiņām emitenta lielumā, tādēļ vārdi “(ja piemērojams)” būtu jāiekļauj pielikuma ailē ar nosaukumu “STRUKTŪRAS MODULIS”, kas attiecas uz šīs regulas XVIII pielikuma reģistrācijas dokumentu, tā, lai atspoguļotu, ka šīs regulas II pielikums ir piemērojams tikai dažiem nosacījumiem.

(11)

Konvertējami vai aizvietojami parādu vērtspapīri var sniegt pieeju emitenta jaunajām akcijām, kad to turētājiem ir parakstīšanās tiesības. Attiecīgi – to vērtspapīru tiesību emisijām, kurus var konvertēt par vai apmainīt pret emitenta jaunajām akcijām, arī būtu jāspēj gūt labumu no samērīga informācijas sniegšanas režīma, kas izklāstīts Regulas (EK) Nr. 809/2004 26.a pantā, ar nosacījumu, ka pamatakcijas ir jaunas akcijas, ko emitējusi tā pati juridiskā persona, kas emitējusi parāda vērtspapīrus. Samērīgs informācijas sniegšanas režīms, kas izklāstīts Regulas (EK) Nr. 809/2004 26.b pantā, būtu jāpiemēro arī prospektam par to parāda vērtspapīru piedāvājumu vai iekļaušanu tirdzniecībai regulētā tirgū, kurus var konvertēt par vai apmainīt pret emitenta akcijām un kurus emitē mazi un vidēji uzņēmumi un uzņēmumi ar samazinātu tirgus kapitalizāciju. Attiecīgi – plānu un struktūras moduļu kombinācija, ko piemēro tādu parāda vērtspapīru tiesību emisijām, kurus var konvertēt par vai apmainīt pret emitenta akcijām, vai konvertējamiem vai apmaināmiem parāda vērtspapīriem, kurus emitējuši mazie un vidējie uzņēmumi un uzņēmumi ar samazinātu tirgus kapitalizāciju, būtu jāiekļauj XVIII pielikumā.

(12)

Ņemot vērā vajadzību nodrošināt emitentiem pārejas laikposmu, lai pielāgotos ar šo regulu ieviestajām jaunajām prasībām, šī regula būtu jāpiemēro tikai prospektiem un pamatprospektiem, kurus apstiprinājusi kompetenta iestāde šīs regulas spēkā stāšanās dienā vai vēlāk.

(13)

Tādēļ Regula (EK) Nr. 809/2004 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 809/2004

Regulu (EK) Nr. 809/2004 groza šādi:

1)

regulas 6. pantā pievieno šādu 3. punktu:

“3.   Ja akcijas ar garantijām dod tiesības iegādāties emitenta akcijas un šīs akcijas nav atļauts tirgot regulētā tirgū, sniedz arī XII pielikumā izklāstītajā plānā paredzēto informāciju, izņemot 4.2.2. punktā minēto informāciju.”;

2)

regulas 8. pantā pievieno šādu 3., 4. un 5. punktu:

“3.   Ja parāda vērtspapīrus var apmainīt pret vai konvertēt par akcijām, kuras jau ir atļauts tirgot regulētā tirgū, sniedz arī XII pielikumā izklāstītajā plāna 4.2.2. punktā minēto informāciju.

4.   Ja parāda vērtspapīrus var konvertēt par vai apmainīt pret akcijām, kuras emitē vai emitēs parāda vērtspapīra emitents vai juridiska persona, kas ietilpst emitenta koncernā, un šīs pamatakcijas jau nav atļauts tirgot regulētā tirgū, informāciju par pamatakciju emitentu sniedz arī saskaņā ar III pielikumā izklāstītā plāna 3.1. un 3.2. punktu vai attiecīgā gadījumā saskaņā ar XXIV pielikumā izklāstīto samērīgo plānu.

5.   Ja parāda vērtspapīri ar garantijām dod tiesības iegādāties emitenta akcijas un šīs akcijas nav atļauts tirgot regulētā tirgū, sniedz arī XII pielikumā izklāstītajā plānā paredzēto informāciju, izņemot 4.2.2. punktā minēto informāciju.”;

3)

regulas 15. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Plāns ir attiecināms uz vērtspapīriem, kuri neietilpst pārējo 6., 8. un 16. minēto vērtspapīru apraksta plānu darbības jomā, izņemot gadījumos, kas minēti 6. panta 3. punktā, 8. panta 3. punktā un 5. punktā un 16. panta 3. un 5. punktā. Plāns ir attiecināms uz konkrētiem vērtspapīriem, kad apmaksas un/vai piegādes saistības ir saistītas ar pamatinstrumentu.”;

4)

regulas 16. pantā pievieno šādu 3., 4. un 5. punktu:

“3.   Ja parāda vērtspapīrus var apmainīt pret vai konvertēt par akcijām, kuras jau ir atļauts tirgot regulētā tirgū, sniedz arī XII pielikumā izklāstītā plāna 4.2.2. punktā minēto informāciju.

4.   Ja parāda vērtspapīrus var konvertēt par vai apmainīt pret akcijām, kuras emitē vai emitēs parāda vērtspapīra emitents vai juridiska persona, kas ietilpst emitenta koncernā, un šīs pamatakcijas jau nav atļauts tirgot regulētā tirgū, informāciju par pamatakciju emitentu sniedz arī saskaņā ar III pielikumā izklāstītā plāna 3.1. un 3.2. punktu vai attiecīgā gadījumā saskaņā ar XXIV pielikumā izklāstīto samērīgo plānu.

5.   Ja parāda vērtspapīri ar garantijām dod tiesības iegādāties emitenta akcijas un šīs akcijas nav atļauts tirgot regulētā tirgū, sniedz arī XII pielikumā izklāstītajā plānā paredzēto informāciju, izņemot 4.2.2. punktā minēto informāciju.”;

5)

regulas 17. panta 2. punkta 2. apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“2)

ja šīs akcijas vai citus akcijām līdzvērtīgus pārvedamus vērtspapīrus emitē vai emitēs vērtspapīra emitents vai juridiska persona, kas ietilpst emitenta koncernā, vai trešā persona un brīdī, kad apstiprina prospektu par šiem vērtspapīriem, tos vēl netirgo regulētā tirgū vai līdzvērtīgā tirgū ārpus Savienības, un ja pamatakcijas vai citus akcijām līdzvērtīgus pārvedamus vērtspapīrus var piegādāt, norēķinoties fiziski.”

6)

regulas XIV pielikuma nosaukumu aizstāj ar šādu:

Papildu informācijas struktūras modulis par pamatakciju”;

7)

regulas XVIII pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Pārejas noteikums

1.   Šo regulu nepiemēro prospekta vai pamatprospekta pielikuma apstiprināšanai, ja prospekts vai pamatprospekts apstiprināts pirms 3. pantā minētās dienas.

2.   Ja izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde saskaņā ar Direktīvas 2003/71/EK 18. pantu informē uzņēmējas dalībvalsts kompetento iestādi ar apstiprinājuma sertifikātu attiecībā uz prospektu vai pamatprospektu, kas apstiprināts pirms 3. pantā minētās dienas, tad izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde sertifikātā skaidri un nepārprotami norāda, ka prospekts vai pamatprospekts ticis apstiprināts pirms 3. pantā minētās dienas.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 30. aprīlī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 345, 31.12.2003., 64. lpp.

(2)  OV L 149, 30.4.2004., 1. lpp.


PIELIKUMS

“XVIII PIELIKUMS

I   DAĻA

Kombināciju tabula

Nr.

XVIII PIELIKUMS

I daļa

REĢISTRĀCIJAS DOKUMENTS

PLĀNI

STRUKTŪRAS MODULIS

PLĀNI

VĒRTSPAPĪRU KATEGORIJAS

Akcijas

Parāda un atvasinātie vērtspapīri

(< EUR 100 000)

Parāda un atvasinātie vērtspapīri

(> vai = EUR 100 000)

Uz aktīviem balstīti vērtspapīri

Banku parāda un atvasinātie vērtspapīri

Standarta informācija

(vajadzības gadījumā)

Slēgta tipa kolektīvo ieguldījumu uzņēmums

Valstis un to reģionālās un vietējās iestādes

Starptautiskas sabiedriskas organizācijas/ESAO dalībvalsts garantēti parāda vērtspapīri

1.

Akcijas (priekšrocību akcijas, lietotāja akcijas, akcijas ar parakstīšanās priekšrocību tiesībām u. c.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Parāda vērtspapīri (standarta, ienākumu un strukturētie parāda vērtspapīri u. c.), kuru nominālvērtība ir mazāka par EUR 100 000

 

VAI

 

 

VAI

 

 

 

 

3.

Parāda vērtspapīri (standarta, ienākumu un strukturētie parāda vērtspapīri u. c.), kuru nominālvērtība ir vismaz EUR 100 000

 

 

VAI

 

VAI

 

 

 

 

4.

Trešās personas garantēti parāda vērtspapīri

 

VAI

VAI

 

VAI

 

 

 

 

5.

Trešās personas garantēti atvasinātie vērtspapīri

 

VAI

VAI

 

VAI

 

 

 

 

6.

Uz aktīviem balstīti vērtspapīri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Parāda vērtspapīri, ko var apmainīt pret vai konvertēt par trešās personas akcijām, emitenta akcijām vai koncerna akcijām, kuras atļauts tirgot regulētā tirgū

 

VAI

VAI

 

VAI

 

 

 

 

8.

Parāda vērtspapīri, ko var apmainīt pret vai konvertēt par trešās personas akcijām, kuras nav atļauts tirgot regulētā tirgū

Apmaināmu vai konvertējamu parāda vērtspapīru emitents

 

VAI

VAI

 

VAI

 

 

 

 

(Pamat)akciju emitents

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Parāda vērstpapīri, ko var apmainīt pret vai konvertēt par emitenta akcijām, kuras nav atļauts tirgot regulētā tirgū

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Parāda vērtspapīri, ko var apmainīt pret vai konvertēt par koncerna akcijām, kuras nav atļauts tirgot regulētā tirgū

Apmaināmu vai konvertējamu parāda vērtspapīru emitents

 

VAI

VAI

 

VAI

 

 

 

 

(Pamat)akciju emitents

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Parāda vērtspapīri ar garantijām, kas dod tiesības iegādāties emitenta akcijas, kuras nav atļauts tirgot regulētā tirgū

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Akcijas ar garantijām, kas dod tiesības iegādāties emitenta akcijas, kuras nav atļauts tirgot regulētā tirgū

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Atvasinātie vērtspapīri, kas dod tiesības parakstīties uz emitenta akcijām, kuras nav atļauts tirgot regulētā tirgū, vai tās iegādāties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Atvasinātie vērtspapīri, kas dod tiesības iegādāties koncerna akcijas, kuras nav atļauts tirgot regulētā tirgū

 

VAI

VAI

 

VAI

 

 

 

 

15.

Atvasinātie vērtspapīri, kas dod tiesības parakstīties uz emitenta vai koncerna akcijām, kuras atļauts tirgot regulētā tirgū, vai iegādāties tās, un atvasinātie vērtspapīri, kas ir saistīti ar kādu citu pamatinstrumentu, kurš nav emitenta vai koncerna akcijas, kuras nav atļauts tirgot regulētā tirgū (ieskaitot visus atvasinātos vērtspapīrus, kas dod tiesības uz skaidras naudas izmaksu)

 

VAI

VAI

 

VAI

 

 

 

 


Nr.

XVIII PIELIKUMS

I daļa

VĒRTSPAPĪRU APRAKSTS

PLĀNI

PAPILDU STRUKTŪRAS MODUĻI

VĒRTSPAPĪRU KATEGORIJAS

Akcijas

Parāda vērtspapīri

(< EUR 100 000)

Parāda vērtspapīri

(> vai = EUR 100 000)

Atvasinātie vērtspapīri

Garantijas

Uz aktīviem balstīti vērtspapīri

Pamatakcijas

1.

Akcijas (priekšrocību akcijas, lietotāja akcijas, akcijas ar parakstīšanās priekšrocību tiesībām u. c.)

 

 

 

 

 

 

 

2.

Parāda vērtspapīri (standarta, ienākumu un strukturētie parāda vērtspapīri u. c.), kuru nominālvērtība ir mazāka par EUR 100 000

 

 

 

 

 

 

 

3.

Parāda vērtspapīri (standarta, ienākumu un strukturētie parāda vērtspapīri u. c.), kuru nominālvērtība ir vismaz EUR 100 000

 

 

 

 

 

 

 

4.

Trešās personas garantēti parāda vērtspapīri

 

VAI

VAI

 

 

 

 

5.

Trešās personas garantēti atvasinātie vērtspapīri

 

 

 

 

 

 

 

6.

Uz aktīviem balstīti vērtspapīri

 

VAI

VAI

 

 

 

 

7.

Parāda vērtspapīri, ko var apmainīt pret vai konvertēt par trešās personas akcijām, emitenta akcijām vai koncerna akcijām, kuras atļauts tirgot regulētā tirgū

 

VAI

VAI

UN vienīgi 4.2.2. punkts

 

 

 

8.

Parāda vērtspapīri, ko var apmainīt pret vai konvertēt par trešās personas akcijām, kuras nav atļauts tirgot regulētā tirgū

Parāda vērtspapīri, ko var apmainīt vai konvertēt

 

VAI

VAI

 

 

 

 

(Pamat)akcijas

 

 

 

 

 

 

UN izņemot 2. punktu

9.

Parāda vērtspapīri, ko var apmainīt pret vai konvertēt par emitenta akcijām, kuras nav atļauts tirgot regulētā tirgū

UN vienīgi 3.1. un 3.2. punkts

VAI

VAI

 

 

 

 

10.

Parāda vērtspapīri, ko var apmainīt pret vai konvertēt par koncerna akcijām, kuras nav atļauts tirgot regulētā tirgū

Parāda vērtspapīri, ko var apmainīt vai konvertēt

 

VAI

VAI

 

 

 

 

(Pamat)akcijas

UN vienīgi 3.1. un 3.2. punkts

 

 

 

 

 

 

11.

Parāda vērtspapīri ar garantijām, kas dod tiesības iegādāties emitenta akcijas, kuras nav atļauts tirgot regulētā tirgū

 

VAI

VAI

UN izņemot 4.2.2. punktu

 

 

 

12.

Akcijas ar garantijām, kas dod tiesības iegādāties emitenta akcijas, kuras nav atļauts tirgot regulētā tirgū

 

 

 

UN izņemot 4.2.2. punktu

 

 

 

13.

Atvasinātie vērtspapīri, kas dod tiesības parakstīties uz emitenta akcijām, kuras nav atļauts tirgot regulētā tirgū, vai tās iegādāties

 

 

 

UN izņemot 4.2.2. punktu

 

 

 

14.

Atvasinātie vērtspapīri, kas dod tiesības iegādāties koncerna akcijas, kuras nav atļauts tirgot regulētā tirgū

 

 

 

UN izņemot 4.2.2. punktu

 

 

 

15.

Atvasinātie vērtspapīri, kas dod tiesības parakstīties uz emitenta vai koncerna akcijām, kuras atļauts tirgot regulētā tirgū, vai iegādāties tās, un atvasinātie vērtspapīri, kas ir saistīti ar kādu citu pamatinstrumentu, kurš nav emitenta vai koncerna akcijas, kuras nav atļauts tirgot regulētā tirgū (ieskaitot visus atvasinātos vērtspapīrus, kas dod tiesības uz skaidras naudas izmaksu)

 

 

 

 

 

 

 

II   DAĻA

Kombināciju tabula attiecībā uz to parāda vērtspapīru tiesību emisijām, kurus var konvertēt par vai apmainīt pret emitenta akcijām, un to parāda vērtspapīru tiesību emisijām, kurus vai konvertēt par vai apmainīt pret emitenta akcijām, kad šādas tiesību emisijas un parāda vērtspapīrus emitē mazie un vidējie uzņēmumi (“MVU”) vai uzņēmumi ar samazinātu tirgus kapitalizāciju (“Small Caps”) (samērīgs informācijas sniegšanas režīms)

Tomēr emitenti var izvēlēties izveidot prospektu saskaņā ar pilno informācijas sniegšanas režīmu.

Nr.

XVIII PIELIKUMS

II daļa: Samērīgs informācijas sniegšanas režīms

REĢISTRĀCIJAS DOKUMENTS

PLĀNI

STRUKTŪRAS MODULIS

PLĀNI

VĒRTSPAPĪRU KATEGORIJAS

Akcijas

Parāda un atvasinātie vērtspapīri

(< EUR 100 000)

Parāda un atvasinātie vērtspapīri

(> vai = EUR 100 000)

Uz aktīviem balstīti vērtspapīri

Banku parāda un atvasinātie vērtspapīri

Standarta informācija

(vajadzības gadījumā)

Slēgta tipa kolektīvo ieguldījumu uzņēmums

Valstis un to reģionālās un vietējās iestādes

Starptautiskas sabiedriskas organizācijas/ESAO dalībvalsts garantēti parāda vērtspapīri

1.

Tādu parāda vērtspapīru tiesību emisijas, kurus var konvertēt par vai apmainīt pret emitenta akcijām, ja emitentam ir tādas pašas kategorijas akcijas, kuras jau atļauts tirgot regulētā tirgū, vai ir izpildīti 26.a panta 2. punktā paredzētie daudzpusējas tirdzniecības sistēmas nosacījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

MVU un uzņēmumu ar samazinātu tirgus kapitalizāciju parāda vērtspapīri, ko var apmainīt pret vai konvertēt par trešās personas akcijām, emitenta vai koncerna akcijām, kuras atļauts tirgot regulētā tirgū

 

VAI

VAI

 

VAI

 

 

 

 

3.

MVU un uzņēmumu ar samazinātu tirgus kapitalizāciju parāda vērtspapīri, ko var apmainīt pret vai konvertēt par trešās personas akcijām, kuras nav atļauts tirgot regulētā tirgū

Parāda vērtspapīri, ko var apmainīt vai konvertēt

 

VAI

VAI

 

VAI

 

 

 

 

(Pamat)akcijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

MVU un uzņēmumu ar samazinātu tirgus kapitalizāciju parāda vērtspapīri, ko var apmainīt pret vai konvertēt par emitenta akcijām, kuras nav atļauts tirgot regulētā tirgū

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

MVU un uzņēmumu ar samazinātu tirgus kapitalizāciju parāda vērtspapīri, ko var apmainīt pret vai konvertēt par koncerna akcijām, kuras nav atļauts tirgot regulētā tirgū

Parāda vērtspapīri, ko var apmainīt vai konvertēt

 

VAI

VAI

 

VAI

 

 

 

 

(Pamat)akcijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nr.

XVIII PIELIKUMS

II daļa: Samērīgs informācijas sniegšanas režīms

VĒRTSPAPĪRU APRAKSTS

PLĀNI

PAPILDU STRUKTŪRAS MODUĻI

VĒRTSPAPĪRU KATEGORIJAS

Akcijas

Parāda vērtspapīri

(< EUR 100 000)

Parāda vērtspapīri

(> vai = EUR 100 000)

Atvasinātie vērtspapīri

Garantijas

Uz aktīviem balstīti vērtspapīri

Pamatakcijas

1.

Tādu parāda vērtspapīru tiesību emisijas, kurus var konvertēt par vai apmainīt pret emitenta akcijām, ja emitentam ir tādas pašas kategorijas akcijas, kuras jau atļauts tirgot regulētā tirgū, vai ir izpildīti 26.a panta 2. punktā paredzētie daudzpusējas tirdzniecības sistēmas nosacījumi

UN vienīgi 3.1. un 3.2. punkts

VAI

VAI

 

 

 

UN izņemot 2. punktu

2.

MVU un uzņēmumu ar samazinātu tirgus kapitalizāciju parāda vērtspapīri, ko var apmainīt pret vai konvertēt par trešās personas akcijām, emitenta vai koncerna akcijām, kuras atļauts tirgot regulētā tirgū

 

VAI

VAI

UN vienīgi 4.2.2. punkts

 

 

 

3.

MVU un uzņēmumu ar samazinātu tirgus kapitalizāciju parāda vērtspapīri, ko var apmainīt pret vai konvertēt par trešās personas akcijām, kuras nav atļauts tirgot regulētā tirgū

Parāda vērtspapīri, ko var apmainīt vai konvertēt

 

VAI

VAI

 

 

 

 

(Pamat)akcijas

 

 

 

 

 

 

UN izņemot 2. punktu

4.

MVU un uzņēmumu ar samazinātu tirgus kapitalizāciju parāda vērtspapīri, ko var apmainīt pret vai konvertēt par emitenta akcijām, kuras nav atļauts tirgot regulētā tirgū

UN vienīgi 3.1. un 3.2. punkts

VAI

VAI

 

 

 

 

5.

MVU un uzņēmumu ar samazinātu tirgus kapitalizāciju parāda vērtspapīri, ko var apmainīt pret vai konvertēt par koncerna akcijām, kuras nav atļauts tirgot regulētā tirgū

Parāda vērtspapīri

 

VAI

VAI

 

 

 

 

(Pamat)akcijas

UN vienīgi 3.1. un 3.2. punkts”

 

 

 

 

 

 


8.8.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 213/10


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 760/2013

(2013. gada 6. augusts),

ar ko nosaka aizliegumu ar Portugāles karoga kuģiem un zivju krātiņveida lamatām vai ar kuģiem un zivju krātiņveida lamatām, kas reģistrētas Portugālē, zvejot zilās tunzivis Atlantijas okeānā uz austrumiem no 45° rietumu garuma un Vidusjūrā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 20. novembra Regulu (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem (1), un jo īpaši tās 36. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 2013. gada 21. janvāra Regulā (ES) Nr. 40/2013, ar ko 2013. gadam nosaka ES ūdeņos pieejamās zvejas iespējas un ES kuģu zvejas iespējas ūdeņos, kas nav ES ūdeņi, no konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kuras ir starptautisku sarunu vai nolīgumu priekšmets (2), ir noteiktas kvotas 2013. gadam.

(2)

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju ar nozveju, kas ar šīs regulas pielikumā minētās dalībvalsts karoga kuģiem un zivju krātiņveida lamatām vai ar šajā dalībvalstī reģistrētiem kuģiem un zivju krātiņveida lamatām iegūta no pielikumā norādītā krājuma, ir pilnībā apgūta 2013. gadam iedalītā kvota.

(3)

Tāpēc jāaizliedz ar šo krājumu saistītas zvejas darbības,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kvotas pilnīga apguve

Nozvejas kvotu 2013. gadam, kura šīs regulas pielikumā minētajai dalībvalstij iedalīta pielikumā norādītajam krājumam, uzskata par pilnībā apgūtu no pielikumā noteiktās dienas.

2. pants

Aizliegumi

Ar šīs regulas pielikumā norādīto krājumu saistītas zvejas darbības, kuras veic ar pielikumā minētās dalībvalsts karoga kuģiem vai zivju krātiņveida lamatām vai ar kuģiem vai zivju krātiņveida lamatām, kas reģistrētas šajā dalībvalstī, ir aizliegtas no minētajā pielikumā noteiktās dienas. Konkrēti, pēc minētās dienas ir aizliegts paturēt uz kuģa, pārvadāt, ievietot sprostos nobarošanai vai audzēšanai, iegūt, pārvietot, pārkraut citā kuģī vai izkraut zivis, kas ar minētajiem kuģiem vai zivju krātiņveida lamatām nozvejotas no šā krājuma.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 6. augustā

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektore

Lowri EVANS


(1)  OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.

(2)  OV L 23, 25.1.2013., 54. lpp.


PIELIKUMS

Nr.

16/TQ40

Dalībvalsts

Portugāle

Krājums

BFT/AE45WM

Suga

Zilā tunzivs (Thunnus thynnus)

Zona

Atlantijas okeāns uz austrumiem no 45° rietumu garuma un Vidusjūra

Datums

4.7.2013.


8.8.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 213/12


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 761/2013

(2013. gada 6. augusts),

ar ko nosaka aizliegumu Apvienotās Karalistes karoga kuģiem zvejot tūbītes un saistītās piezvejas sugas ES ūdeņos IIa, IIIa un IV zonā un ES ūdeņos 1., 2., 3., 4. un 6. tūbīšu pārvaldības apgabalā, izņemot ūdeņus līdz sešu jūras jūdžu attālumam no Apvienotās Karalistes bāzes līnijām pie Šetlandes, Fēras salas un Fūlas

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 20. novembra Regulu (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem (1), un jo īpaši tās 36. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 2013. gada 21. janvāra Regulā (ES) Nr. 40/2013, ar ko 2013. gadam nosaka ES ūdeņos pieejamās zvejas iespējas un ES kuģu zvejas iespējas konkrētos ūdeņos, kas nav ES ūdeņi, no konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kuras ir starptautisku sarunu vai nolīgumu priekšmets (2), ir noteiktas kvotas 2013. gadam.

(2)

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju šīs regulas pielikumā minētās dalībvalsts karoga kuģi vai kuģi, kas reģistrēti šajā dalībvalstī, ar nozveju no pielikumā norādītā krājuma ir pilnībā apguvuši 2013. gadam iedalīto kvotu.

(3)

Tāpēc jāaizliedz ar šo krājumu saistītas zvejas darbības,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kvotas pilnīga apguve

Nozvejas kvotu 2013. gadam, kura šīs regulas pielikumā minētajai dalībvalstij iedalīta pielikumā norādītajam krājumam, uzskata par pilnībā apgūtu no pielikumā noteiktās dienas.

2. pants

Aizliegumi

Ar šīs regulas pielikumā norādīto krājumu saistītas zvejas darbības, kuras veic pielikumā minētās dalībvalsts karoga kuģi vai kuģi, kas reģistrēti šajā dalībvalstī, ir aizliegtas no minētajā pielikumā noteiktās dienas. Konkrēti, pēc minētās dienas ir aizliegts paturēt uz kuģa, pārvietot, pārkraut citā kuģī vai izkraut zivis, ko minētie kuģi nozvejojuši no šā krājuma.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 6. augustā

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektore

Lowri EVANS


(1)  OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.

(2)  OV L 23, 25.1.2013., 54. lpp.


PIELIKUMS

Nr.

17/TQ40

Dalībvalsts

Apvienotā Karaliste

Krājums

SAN/2A3A4. un pārvaldības apgabali SAN/123_1, _2, _3, _4, _6

Suga

Tūbītes un saistītās piezvejas sugas (Ammodytes spp.)

Zona

ES ūdeņi IIa, IIIa un IV zonā un ES ūdeņi 1., 2., 3., 4. un 6. tūbīšu pārvaldības apgabalā (izņemot ūdeņus līdz sešu jūras jūdžu attālumam no Apvienotās Karalistes bāzes līnijām pie Šetlandes, Fēras salas un Fūlas)

Datums

4.7.2013.


8.8.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 213/14


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 762/2013

(2013. gada 7. augusts),

ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 attiecībā uz apstiprinājuma periodu pagarināšanu darbīgajām vielām hlorpirifosam, hlorpirifosmetilam, mankocebam, manebam, MCPA, MCPB un metirāmam

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 17. panta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2011. gada 25. maija Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 attiecībā uz darbīgo vielu sarakstu (2), pielikuma A daļā ir norādītas darbīgās vielas, kas uzskatāmas par apstiprinātām saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009.

(2)

Darbīgo vielu hlorpirifosa, hlorpirifosmetila, mankoceba, maneba, MCPA, MCPB un metirāma apstiprinājumu termiņš beigsies laikposmā no 2016. gada 30. aprīļa līdz 2016. gada 30. jūnijam. Ir iesniegti pieteikumi par šo darbīgo vielu apstiprinājumu atjaunošanu. Tā kā uz šīm darbīgajām vielām attiecas prasības, kas noteiktas Komisijas 2012. gada 18. septembra Īstenošanas regulā (ES) Nr. 844/2012, ar ko nosaka noteikumus, kas vajadzīgi darbīgo vielu apstiprinājumu atjaunošanas procedūras īstenošanai, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (3), saskaņā ar minēto regulu pieteikuma iesniedzējiem ir jāatvēl pietiekams laikposms apstiprinājuma atjaunošanas procedūras pabeigšanai. Tādējādi šo darbīgo vielu apstiprinājumu termiņš, visticamāk, beigsies, pirms būs pieņemts lēmums par to atjaunošanu. Tādēļ ir jāpagarina to apstiprinājuma periodi.

(3)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Īstenošanas regula (ES) Nr. 540/2011.

(4)

Attiecībā uz mērķi, kas izvirzīts Regulas (EK) Nr. 1107/2009 17. panta pirmajā daļā, gadījumos, kad ne vēlāk kā 30 mēnešu laikā pirms šīs regulas pielikumā noteiktā attiecīgā termiņa beigu datuma nav iesniegta papildu dokumentācija saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 844/2012, Komisija termiņa beigas nosaka tajā pašā datumā, kāds bijis noteikts pirms šīs regulas pieņemšanas, vai agrākajā iespējamajā datumā pēc tās pieņemšanas.

(5)

Attiecībā uz mērķi, kas izvirzīts Regulas (EK) Nr. 1107/2009 17. panta pirmajā daļā, gadījumos, kad Komisija pieņem regulu, kurā noteikts, ka kādai šīs regulas pielikumā minētajai darbīgajai vielai nav atjaunots apstiprinājums, jo nav izpildīti apstiprinājuma kritēriji, Komisija termiņa beigas nosaka vai nu tajā pašā datumā, kāds bijis noteikts pirms šīs regulas pieņemšanas, vai regulas spēkā stāšanās datumā, izvēloties attiecīgo vēlāko datumu, ja vien nav atjaunots darbīgās vielas apstiprinājums.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma A daļu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 7. augustā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.

(2)  OV L 153, 11.6.2011., 1. lpp.

(3)  OV L 252, 19.9.2012., 26. lpp.


PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma A daļu groza šādi:

1)

sestajā ailē “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 107. ierakstu par MCPA datumu “2016. gada 30. aprīlis” aizstāj ar “2017. gada 31. oktobris”;

2)

sestajā ailē “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 108. ierakstu par MCPB datumu “2016. gada 30. aprīlis” aizstāj ar “2017. gada 31. oktobris”;

3)

sestajā ailē “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 111. ierakstu par hlorpirifosu datumu “2016. gada 30. jūnijs” aizstāj ar “2018. gada 31. janvāris”;

4)

sestajā ailē “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 112. ierakstu par hlorpirifosmetilu datumu “2016. gada 30. jūnijs” aizstāj ar “2018. gada 31. janvāris”;

5)

sestajā ailē “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 113. ierakstu par manebu datumu “2016. gada 30. jūnijs” aizstāj ar “2018. gada 31. janvāris”;

6)

sestajā ailē “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 114. ierakstu par mankocebu datumu “2016. gada 30. jūnijs” aizstāj ar “2018. gada 31. janvāris”;

7)

sestajā ailē “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 115. ierakstu par metriāmu datumu “2016. gada 30. jūnijs” aizstāj ar “2018. gada 31. janvāris”.


8.8.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 213/16


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 763/2013

(2013. gada 7. augusts),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 637/2009 attiecībā uz dažu sugu augu klasifikāciju, lai noteiktu šķirņu nosaukumu piemērotību

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 13. jūnija Direktīvu 2002/53/EK par lauksaimniecības augu sugu šķirņu kopējo katalogu (1) un jo īpaši tās 9. panta 6. punktu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 13. jūnija Direktīvu 2002/55/EK par dārzeņu sēklu tirdzniecību (2) un jo īpaši tās 9. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Lai ņemtu vērā izmaiņas starptautiskajā botāniskajā klasifikācijā, attiecībā uz dažām sugām ir jāpielāgo klases, kas minētas I pielikumā Komisijas 2009. gada 22. jūlija Regulai (EK) Nr. 637/2009, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus attiecībā uz lauksaimniecības augu sugu un dārzeņu sugu šķirņu nosaukumu piemērotību (3). Kopienas Augu šķirņu birojs 2012. gada novembrī šīs izmaiņas jau iekļāva “Pamatnostādnēs ar paskaidrojumiem par 63. pantu Padomes 1994. gada 27. jūlija Regulā (EK) Nr. 2100/94 par Kopienas augu šķirņu aizsardzību”.

(2)

Tādēļ Regula (EK) Nr. 637/2009 būtu attiecīgi jāgroza.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības, dārzkopības un mežsaimniecības sēklu un pavairošanas materiāla pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 637/2009 I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 7. augustā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 193, 20.7.2002., 1. lpp.

(2)  OV L 193, 20.7.2002., 33. lpp.

(3)  OV L 191, 23.7.2009., 10. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 637/2009 I pielikumu groza šādi:

1)

pielikuma 1. tabulā “Klases ģintī” rindas, kas attiecas uz 4.1. un 4.2. klasi aizstāj ar šādām:

Klases

Zinātniskais nosaukums

“4.1. klase

Solanum tuberosum

4.2. klase

Solanum lycopersicum, tomātu un starpsugu hibrīdu potcelmi

4.3. klase

Solanum melongena

4.4. klase

Solanum, izņemot 4.1., 4.2., 4.3. klasi”;

2)

pielikuma 2. tabulā “Klases, kuras ietver vairāk nekā vienu ģinti” rindas, kas attiecas uz 201. un 203. klasi, aizstāj ar šādām:

Klases

Zinātniskais nosaukums

“201. klase

Secale, Triticum, xTriticosecale

203. klase (*)

Agrostis, Dactylis, Festuca, xFestulolium, Lolium, Phalaris, Phleum un Poa


8.8.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 213/18


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 764/2013

(2013. gada 7. augusts),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem.

(2)

Standarta importa vērtību aprēķina katru darbdienu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. panta 1. punktu, ņemot vērā mainīgos dienas datus. Tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 7. augustā

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jerzy PLEWA


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta importa vērtība

0709 93 10

TR

140,7

ZZ

140,7

0805 50 10

AR

87,9

BO

85,6

CL

99,9

TR

71,0

UY

86,0

ZA

100,0

ZZ

88,4

0806 10 10

EG

190,1

MA

180,7

TR

160,6

ZZ

177,1

0808 10 80

AR

155,3

BR

97,9

CL

126,0

CN

88,2

NZ

127,7

US

144,3

ZA

104,6

ZZ

120,6

0808 30 90

AR

134,7

CL

161,4

NZ

194,4

TR

153,4

ZA

108,5

ZZ

150,5

0809 29 00

TR

369,1

ZZ

369,1

0809 30

TR

146,0

ZZ

146,0

0809 40 05

BA

44,4

MK

61,9

TR

92,3

XS

57,7

ZZ

64,1


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “cita izcelsme”.


DIREKTĪVAS

8.8.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 213/20


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS DIREKTĪVA 2013/45/ES

(2013. gada 7. augusts),

ar ko groza Padomes Direktīvu 2002/55/EK un 2008/72/EK un Komisijas Direktīvu 2009/145/EK attiecībā uz tomātu botānisko nosaukumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 13. jūnija Direktīvu 2002/55/EK par dārzeņu sēklu tirdzniecību (1) un jo īpaši tās 2. panta 2. punktu, 44. panta 2. punktu, 45. panta un 48. panta 1. punkta b) apakšpunktu,

ņemot vērā Padomes 2008. gada 15. jūlija Direktīvu 2008/72/EK par tāda dārzeņu pavairošanas un stādāmā materiāla tirdzniecību, kas nav sēklas (2), un jo īpaši tās 1. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Ņemot vērā jaunākās zinātnes atziņas, ir pārskatīts Starptautiskās botāniskās nomenklatūras kodekss (ICBN), konkrēti attiecībā uz tomātu sugas botānisko nosaukumu.

(2)

Tāpēc, lai atspoguļotu šīs atziņas, attiecīgi būtu jāgroza Direktīva 2002/55/EK, Direktīva 2008/72/EK un Komisijas 2009. gada 26. novembra Direktīva 2009/145/EK, ar ko paredz dažas atkāpes attiecībā uz tādu dārzeņu savvaļas sugu un šķirņu atzīšanu, kas ir tradicionāli audzētas noteiktos apvidos un reģionos un ko apdraud ģenētiskā erozija, un tādu dārzeņu šķirņu atzīšanu, kam nav būtiskas vērtības attiecībā uz komerciālu augkopību, bet kas ir izveidotas audzēšanai noteiktos apstākļos un šo savvaļas sugu un šķirņu sēklu tirdzniecībai (3).

(3)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā Lauksaimniecības, dārzkopības un mežsaimniecības sēklu un pavairojamā materiāla pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Grozījumi Direktīvā 2002/55/EK

Direktīvu 2002/55/EK groza šādi:

1)

direktīvas 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā vārdkopu “Lycopersicon esculentum Mill.” aizstāj ar “Solanum lycopersicum L.”;

2)

direktīvas II pielikuma tabulas 3. punkta a) apakšpunktā vārdkopu “Lycopersicon esculentum” aizstāj ar “Solanum lycopersicum L.”;

3)

direktīvas III pielikuma tabulas 2. punktā vārdkopu “Lycopersicon esculentum” aizstāj ar “Solanum lycopersicum L.”.

2. pants

Grozījumi Direktīvā 2008/72/EK

Direktīvas 2008/72/EK II pielikuma tabulā vārdkopu “Lycopersicon esculentum Mill.” aizstāj ar “Solanum lycopersicum L.”.

3. pants

Grozījumi Direktīvā 2009/145/EK

Direktīvu 2009/145/EK groza šādi:

1)

direktīvas I pielikuma tabulā vārdkopu “Lycopersicon esculentum Mill.” aizstāj ar “Solanum lycopersicum L.”;

2)

direktīvas II pielikuma tabulā vārdkopu “Lycopersicon esculentum Mill.” aizstāj ar “Solanum lycopersicum L.”.

4. pants

Transponēšana

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais līdz 2014. gada 31. martam. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus minēto aktu tekstus.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos iekļauj atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

5. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

6. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2013. gada 7. augustā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 193, 20.7.2002., 33. lpp.

(2)  OV L 205, 1.8.2008., 28. lpp.

(3)  OV L 312, 27.11.2009., 44. lpp.


LĒMUMI

8.8.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 213/22


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2013. gada 2. augusts)

par Savienības finansiālo ieguldījumu ārkārtas vakcinācijas plānā klasiskā cūku mēra izskaušanai Latvijā un Baltkrievijā un par uzraudzības pasākumu īstenošanu Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā sakarā ar veiktajiem ārkārtas pasākumiem minētās slimības izskaušanai

(izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 4980)

(Autentisks ir tikai teksts latviešu un lietuviešu valodā)

(2013/427/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 25. maija Lēmumu 2009/470/EK par izdevumiem veterinārijas jomā (1) un jo īpaši tā 3. panta 3. un 6. punktu un 8. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (2) un jo īpaši tās 84. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Īstenošanas lēmumu 2013/90/ES (3) apstiprinātais plāns Komisijas 2012. gada 29. oktobra Deleģētās regulas (ES) Nr. 1268/2012 par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, piemērošanas noteikumiem (4) 94. panta nozīmē tiek uzskatīts par pietiekami sīki izstrādātu pamatojumu, šis lēmums ir finansēšanas lēmums par izdevumiem, kas paredzēti darba programmā dotācijām.

(2)

Klasiskais cūku mēris ir vīrusa izraisīta mājas cūku un mežacūku infekcijas slimība, kas traucē Savienības iekšējo tirdzniecību un eksportu uz trešām valstīm.

(3)

Klasiskā cūku mēra uzliesmojuma gadījumā pastāv risks, ka tirdzniecībā ar dzīvām cūkām vai to produktiem, spermu, olšūnām un embrijiem un arī ar mežacūkām slimības ierosinātājs varētu izplatīties uz citām cūku saimniecībām attiecīgajā dalībvalstī, uz citām dalībvalstīm un trešām valstīm.

(4)

Padomes 2001. gada 23. oktobra Direktīvā 2001/89/EK par Kopienas pasākumiem klasiskā cūku mēra kontrolei (5) ir paredzēti pasākumi, kas jāpiemēro uzliesmojuma gadījumā, lai novērstu vīrusa tālāku izplatību.

(5)

Ja ir apstiprinājums par klasisko cūku mēri mežacūkām un pieejamie epidemioloģiskie dati norāda uz tā izplatīšanās iespējamību, visefektīvākais un iedarbīgākais veterinārais pasākums, kas var apturēt šīs slimības izplatīšanos, ir mežacūku perorālā vakcinācija attiecīgajā apdraudētajā teritorijā.

(6)

Latvija 2012. gada 20. novembrī ziņoja par diviem klasiskā cūku mēra sākotnējās saslimšanas gadījumiem mežacūkām Dagdas un Zilupes novados, kuri atrodas Baltkrievijas un Krievijas pierobežā.

(7)

Pēc šiem uzliesmojumiem, lai noteiktu inficēto zonu, Latvija īstenoja klasiskā cūku mēra uzraudzību mežacūkām un arī mājas cūkām piemājas saimniecībās tajās teritorijās, kas aptver sākotnējās saslimšanas gadījumu atrašanās vietas.

(8)

Ar Īstenošanas lēmumu 2013/90/ES tika apstiprināts Latvijas iesniegtais plāns klasiskā cūku mēra izskaušanai mežacūkām un šo cūku ārkārtas vakcinācija, līdzko to ļauj konkrēto teritoriju vides stāvoklis, atbilstīgi Direktīvas 2001/89/EK 16. panta 1. punktam un 20. panta 2. punkta ceturtajai daļai.

(9)

Saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem klasiskā cūku mēra uzliesmojums tiek uzskatīts par ārkārtas gadījumu, un ar Ministru kabineta nolīgumu, lai nodrošinātu vakcīnas pieejamību vakcinācijas kampaņai 2013. gada pavasarī, tika atļauts īstenot steidzamības procedūru vakcīnas iegādei, neizsludinot atklātu iepirkuma konkursu.

(10)

Tā kā inficētā zona atrodas tuvu Baltkrievijai, nevar izslēgt, ka inficētās mežacūkas šķērso Latvijas un Baltkrievijas robežu; Kopienas Veterinārā ārkārtas vienība pēc apmeklējuma uz vietas, kas notika 2013. gada februārī, ieteica vakcinācijas zonu paplašināt līdz 50 km buferzonai tajās Baltkrievijas teritorijās, kuras atrodas Latvijas pierobežā.

(11)

Lai novērtētu šīs slimības epidemioloģisko attīstību apdraudētajās mežacūku un piemājas saimniecību cūku populācijās, bija lietderīgi nekavējoties izveidot saskaņotus uzraudzības un epidemioloģiskās apsekošanas pasākumus, balstoties uz seroloģiskajiem un virusoloģiskajiem laboratorijas testiem klasiskā cūku mēra vīrusa noteikšanai mājas cūkām un mežacūkām dažos lielas bīstamības apgabalos inficētās zonas apkārtnē Latvijā, Baltkrievijā un arī Lietuvā.

(12)

Latvija ir iesniegusi paredzamās izmaksas attiecībā uz plānu mežacūku ārkārtas vakcinēšanai pret klasisko cūku mēri, norādot Latvijas teritorijā un vakcinācijas buferzonā Baltkrievijā nepieciešamo vakcīnas devu aptuveno skaitu, kā arī paredzamās šīs vakcinācijas īstenošanas izmaksas. Ārkārtas vakcinācijas paredzamās izmaksas ir EUR 221 800.

(13)

Latvija un Lietuva 2013. gada aprīļa pirmajā nedēļā iesniedza izmaksu sākotnējo aprēķinu par epidemioloģiskās apsekošanas un klasiskā cūku mēra uzraudzības pasākumu īstenošanu sakarā ar citiem ārkārtas pasākumiem, kas tika veikti šīs slimības apkarošanai Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas teritorijā. Uzraudzības pasākumu lēstās izmaksas Latvijā un Baltkrievijā ir EUR 227 000, bet Lietuvā – EUR 17 000.

(14)

Tiesības ar atpakaļejošu datumu segt tās izmaksas, kas Latvijai radušās kopš paziņojuma par šīs slimības uzliesmojumiem sniegšanas dienas, savukārt Lietuvai un Baltkrievijai – kopš uzraudzības pasākumu sākšanas, ir pamatotas, jo minētie pasākumi ir nepieciešami, lai noteiktu vakcinācijas zonu un līdz ar to veiksmīgi izskaustu šo slimību.

(15)

Lēmuma 2009/470/EK 3. panta 6. punktā norādīts, ka Savienības finansiālajam ieguldījumam jābūt 100 % no vakcīnas piegādes izmaksām un 50 % no vakcinācijas izmaksām. Tomēr, ņemot vērā to, ka nepieciešams izvairīties no lieliem Savienības budžeta izdevumiem, jānosaka maksimālās summas, kas būtu vakcīnas iegādes un vakcinācijas izmaksu samērīga atmaksa. Samērīga atmaksa ir maksājums par materiāliem vai pakalpojumiem ar tirgus cenām samērojamās cenās. Pirms Komisija veic pārbaudes uz vietas, ir jāapstiprina Savienības īpašais finansiālais ieguldījums Latvijai un jānosaka Savienības finansiālā ieguldījuma pirmā maksājuma summa.

(16)

Saskaņā ar Padomes 2005. gada 21. jūnija Regulu (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu (6) veterinārie pasākumi jāfinansē no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda. Finanšu kontroles nolūkā piemēro minētās regulas 9., 36. un 37. pantu.

(17)

Finansiālā ieguldījuma izmaksa jāveic ar nosacījumu, ka plānotie pasākumi ir faktiski veikti un ka iestādes sniedz Komisijai visu nepieciešamo informāciju.

(18)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Sakarā ar 2013. gadā īstenotajiem ārkārtas pasākumiem klasiskā cūku mēra apkarošanai Latvijai ir tiesības saņemt Savienības īpašo ieguldījumu par ārkārtas vakcinācijas plānu, ko Latvijā un Baltkrievijā īstenos pret klasisko cūku mēri mežacūkām, šādā apmērā:

a)

100 % no vakcīnas devu piegādes izmaksām (bez PVN);

b)

50 % no darba algas un atlīdzības personālam, kas veic vakcināciju Latvijā, un 50 % no to izdevumu izmaksām (bez PVN), kas ir tiešā veidā saistīti ar vakcināciju Latvijā.

2.   Latvijai kompensējamā maksimālā summa par 1. punktā norādītajām izmaksām nedrīkst pārsniegt:

a)

par vakcīnas iegādi – vidēji EUR 0,91 par vienu devu;

b)

par vakcināciju – vidēji EUR 0,18 par vienu Latvijā izplatīto vakcīnas devu;

c)

EUR 130 800 par vakcinācijas izmaksām Latvijā;

d)

EUR 91 000 par vakcinācijas izmaksām Baltkrievijā.

2. pants

1.   Sakarā ar klasiskā cūku mēra apkarošanai īstenotajiem ārkārtas pasākumiem Latvijai un Lietuvai ir tiesības saņemt Savienības finansiālo ieguldījumu par izdevumiem, kas radušies saistībā ar mājas cūku un mežacūku tādu seroloģisko un virusoloģisko uzraudzības pasākumu laboratorisko testu izmaksām, kas Lietuvā un Baltkrievijā tika veikti no 2013. gada 1. aprīļa, bet Latvijā – no 2012. gada 20. novembra.

2.   Kopienas finansiālais ieguldījums ir noteikts 50 % apmērā no izdevumiem, kas Latvijai un Lietuvai rodas, īstenojot 1. punktā minētos pasākumus, un nedrīkst pārsniegt:

i)

EUR 227 000 Latvijai;

ii)

EUR 17 000 Lietuvai.

3.   Izmaksu maksimālais apmērs, ko Latvijai un Lietuvai atmaksā par 1. punktā norādītajiem pasākumiem, vidēji nepārsniedz:

i)

EUR 0,5 par katru mājas cūku, no kuras ņemts paraugs;

ii)

EUR 5 par katru mežacūku, no kuras ņemts paraugs;

iii)

EUR 2 par katru veikto ELISA testu;

iv)

EUR 10 par katru veikto PCR testu;

v)

EUR 10 par katru veikto virusoloģisko testu.

3. pants

Pamatojoties uz rezultātiem, kas iegūti jebkurā pārbaudē uz vietas atbilstīgi Lēmuma 2009/470/EK 11. panta 1. punktam, Latvijai izdara šādu sākotnējo maksājumu:

a)

līdz pat EUR 224 300;

b)

kā daļu no 1. un 2. pantā norādītā Savienības finansiālā ieguldījuma.

Minēto maksājumu veic, pamatojoties uz oficiālu kompensācijas pieprasījumu, ko iesniegusi Latvija.

4. pants

Attiecināmie izdevumi Savienības finansiālā ieguldījuma saņemšanai saistībā ar 1. un 2. pantā norādītajiem pasākumiem nedrīkst pārsniegt izmaksas, kas dalībvalstīm radušās par 1.–4. punktā norādītajiem pasākumiem.

1.

Paraugu ņemšana:

a)

par personālu (neatkarīgi no tā statusa), kas pilnīgi vai daļēji nodarbināts tieši paraugu ņemšanai, izmaksas nedrīkst pārsniegt faktiskās darba algas apmēru kopā ar sociālā nodrošinājuma iemaksām un citām obligātām izmaksām, kas iekļautas atalgojumā; un

b)

pieskaitāmās izmaksas ir līdzvērtīgas 7 % no a) apakšpunktā norādīto izmaksu kopsummas.

2.

Laboratorijas testi:

a)

testu komplektu, reaģentu un visu pārējo izlietojamo materiālu iegāde, kurus atzīst un izmanto īpaši laboratorijas testu veikšanai;

b)

par personālu (neatkarīgi no tā statusa), kas pilnīgi vai daļēji nodarbināts tieši testu veikšanai laboratorijas telpās, izmaksas nedrīkst pārsniegt faktiskās darba algas apmēru kopā ar sociālā nodrošinājuma iemaksām un citām obligātām izmaksām, kas iekļautas atalgojumā; un

c)

pieskaitāmās izmaksas ir līdzvērtīgas 7 % no a) un b) apakšpunktā norādīto izmaksu kopsummas.

3.

Savvaļas dzīvniekiem paredzētu vakcīnu devu un/vai vakcīnu un ēsmu iegāde un glabāšana.

4.

Savvaļas dzīvniekiem paredzētu vakcīnu un ēsmu izplatīšana:

a)

par personālu (neatkarīgi no tā statusa), kas pilnīgi vai daļēji nodarbināts tieši vakcīnas ēsmu izplatīšanai, izmaksas nedrīkst pārsniegt faktiskās darba algas apmēru kopā ar sociālā nodrošinājuma iemaksām un citām obligātām izmaksām, kas iekļautas atalgojumā;

b)

pieskaitāmās izmaksas ir līdzvērtīgas 7 % no a) apakšpunktā norādīto izmaksu kopsummas.

5. pants

1.   Šā lēmuma 1. un 2. pantā norādīto Savienības finansiālo ieguldījumu izmaksā, pamatojoties uz šādiem iesniegtiem dokumentiem:

a)

galīgais tehniskais ziņojums atbilstīgi I pielikumam par ārkārtas vakcinācijas tehnisko izpildi, tostarp laikposmā no 2013. gada 1. aprīļa līdz 2013. gada 31. decembrim iegūtajiem rezultātiem;

b)

galīgais tehniskais ziņojums atbilstīgi II pielikumam par uzraudzības pasākumu tehnisko izpildi, tostarp laikposmā no 2012. gada 20. novembra Latvijā un no 2013. gada 1. aprīļa līdz 2013. gada 31. decembrim Lietuvā iegūtajiem rezultātiem;

c)

galīgais finanšu pārskats elektroniskā formā atbilstīgi III pielikumam par izmaksām, kas Latvijai radušās laikposmā no 2012. gada 20. novembra līdz 2013. gada 31. decembrim un Lietuvai laikposmā no 2013. gada 1. aprīļa līdz 2013. gada 31. decembrim;

d)

visu atbilstīgi Lēmuma 2009/470/EK 11. panta 1. punktam uz vietas veikto pārbaužu rezultāti.

Dokumentiem, kas pievienojami minētajiem ziņojumiem un minēti a) līdz c) apakšpunktā, jābūt pieejamiem d) apakšpunktā norādītajās pārbaudēs uz vietas, kuras veic Komisija.

2.   Galīgo tehnisko ziņojumu un galīgo finanšu pārskatu, kas norādīti 1. punkta a) līdz c) apakšpunktā, iesniedz ne vēlāk kā līdz 2014. gada 1. aprīlim. Ja šis termiņš netiek ievērots, izņemot attiecīgi pamatotus kavēšanās gadījumus, Savienības īpašo finansiālo ieguldījumu samazina 25 % apmērā par katru nokavēto kalendāro mēnesi.

6. pants

Šis lēmums ir adresēts Latvijas Republikai un Lietuvas Republikai.

Briselē, 2013. gada 2. augustā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Tonio BORG


(1)  OV L 155, 18.6.2009., 30. lpp.

(2)  OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(3)  OV L 47, 20.2.2013., 70. lpp.

(4)  OV L 362, 31.12.2012., 1. lpp.

(5)  OV L 316, 1.12.2001., 5. lpp.

(6)  OV L 209, 11.8.2005., 1. lpp.


I PIELIKUMS

Galīgais tehniskais ziņojums par mežacūku ārkārtas vakcināciju pret klasisko cūku mēri

Dalībvalsts: …

Datums: …

1.

Situācijas tehniskais novērtējums:

1.1.

Epidemioloģiskās kartes:

2.

Informācija par vakcināciju:

2.1.

Izmantotās vakcīnas apraksts:

2.2.

Izplatīto vakcīnas devu skaits:

Dalībvalsts vai trešās valsts apvidus/teritorija

Vakcīnas devu skaits, 2013. gada pavasaris

Vakcīnas devu skaits, 2013. gada vasara

Vakcīnas devu skaits, 2013. gada rudens

Vakcīnas devu KOPĒJAIS skaits 2013. gadā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

 

3.

Mērķu izpilde un tehniskās grūtības:


II PIELIKUMS

Galīgais tehniskais ziņojums par klasiskā cūku mēra uzraudzības pasākumiem attiecībā uz mežacūkām un mājas cūkām

Dalībvalsts: …

Datums: …

1.

Situācijas tehniskais novērtējums:

1.1.

Epidemioloģiskās kartes:

1.2.

Informācija par uzraudzību:

Dalībvalsts vai trešās valsts apvidus/teritorija

To mājas cūku skaits, no kurām ņemts paraugs

To mežacūku skaits, no kurām ņemts paraugs

Testa tips (1)

Testu skaits

Pozitīvu rezultātu skaits attiecībā uz mājas cūkām

Pozitīvu rezultātu skaits attiecībā uz mežacūkām

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā 2013. g.

 

 

 

 

 

 

2.

Mērķu izpilde un tehniskās grūtības:

3.

Papildu epidemioloģiskā informācija: epidemioloģiskie izmeklējumi, atrasto beigto dzīvnieku skaits, to dzīvnieku sadalījums pēc vecuma, kuriem testos uzrādījies pozitīvs rezultāts, konstatētie bojājumi u. c.:


(1)  Norādīt testa tipu: ELISA, PCR, Ag-ELISA, izolēšana, cits (precizēt).


III PIELIKUMS

Galīgais finanšu pārskats

Dalībvalsts: …

Datums: …

1.

Mežacūku ārkārtas vakcinācija pret klasisko cūku mēri:

 

Izplatīto vakcīnas devu skaits

(1)

Izplatīto vakcīnas devu iegādes izmaksas (1)

(2)

(Īpaši šim nolūkam nodarbinātā personāla) darba algas un atlīdzība (1)

(3)

Pieskaitāmās izmaksas (7 %) (1)

Formula

Kopējās izmaksas (1)

Formula

Pavasaris (divkārša: 2 × vakcinācijas kampaņa)

 

 

 

 

 

Vasara (divkārša: 2 × vakcinācijas kampaņa)

 

 

 

 

 

Rudens (divkārša: 2 × vakcinācijas kampaņa)

 

 

 

 

 

Kopā 2013. g.

 

 

 

 

 

2.

Mežacūku un mājas cūku populācijās īstenoti klasiskā cūku mēra uzraudzības pasākumi:

Laboratorijas testi

 

Veikto testu skaits

Testu izmaksas (2)

Laboratorijas tests

(1)

Personāls

(2)

Pieskaitāmās izmaksas

Formula

Kopējās izmaksas

Formula

Seroloģiskie testi

(ELISA)

 

 

 

 

 

PCR testi

 

 

 

 

 

Virusoloģiskie testi

 

 

 

 

 

Paraugu ņemšana

 

 

Paraugu ņemšanas izmaksas (2)

Personāls

(1)

Pieskaitāmās izmaksas

Formula

Kopējās izmaksas

Formula

Mājas cūkām ņemtie paraugi (cūku skaits)

 

 

 

 

Mežacūkām ņemtie paraugi (cūku skaits)

 

 

 

 

Es apliecinu, ka:

norādītie izdevumi ir patiesi, iegrāmatoti precīzi un atbilst šā lēmuma noteikumiem,

visi ar norādītajiem izdevumiem saistītie papildu dokumenti ir pieejami pārbaudēm,

par minētajiem pasākumiem nav pieprasīts neviens cits Savienības ieguldījums, un visi ieņēmumi, kas gūti no to veikšanas, ir paziņoti Komisijai,

šī programma tika īstenota saskaņā ar atbilstīgajiem Savienības tiesību aktiem,

tiek piemērotas kontroles procedūras, jo īpaši – lai pārbaudītu deklarēto summu pareizību un novērstu, konstatētu un labotu neprecizitātes.

Datums:

Izpilddirektora vārds, uzvārds un paraksts:


(1)  Visas izmaksas ir norādītas bez PVN.

(2)  Visas izmaksas ir norādītas bez PVN.


8.8.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 213/s3


PAZIŅOJUMS LASĪTĀJIEM

Padomes Regula (ES) Nr. 216/2013 (2013. gada 7. marts) par Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša elektronisko publikāciju

Saskaņā ar Padomes 2013. gada 7. marta Regulu (ES) Nr. 216/2013 par Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša elektronisko publikāciju (OV L 69, 13.3.2013., 1. lpp.), sākot ar 2013. gada 1. jūliju, vienīgi elektroniskā formātā publicētais Oficiālais Vēstnesis ir autentisks un rada juridiskas sekas.

Ja neparedzētu un ārkārtas apstākļu dēļ Oficiālā Vēstneša elektronisko izdevumu nav iespējams publicēt, iespiestais izdevums ir autentisks un rada juridiskas sekas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 216/2013 3. panta nosacījumiem.


8.8.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 213/s3


PAZIŅOJUMS LASĪTĀJIEM – VEIDS, KĀDĀ IZDARA ATSAUCES UZ TIESĪBU AKTIEM

Ar 2013. gada 1. jūliju mainījies veids, kādā izdara atsauces uz citiem tiesību aktiem.

Pārejas periodā tiks izmantots gan jaunais, gan vecais atsauču veids.