ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2013.193.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 193

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

56. sējums
2013. gada 16. jūlijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Informācija par datumu, kurā parakstīts protokols, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts nolīgumā starp Eiropas Savienību un Kotdivuāras Republiku (2013–2018)

1

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 670/2013 (2013. gada 9. jūlijs) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

2

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 671/2013 (2013. gada 9. jūlijs) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

4

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 672/2013 (2013. gada 15. jūlijs), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 468/2010, ar ko izveido ES sarakstu ar kuģiem, kuri iesaistījušies nelegālā, nereģistrētā un neregulētā zvejā

6

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 673/2013 (2013. gada 15. jūlijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

12

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 674/2013 (2013. gada 15. jūlijs), ar ko nosaka no 2013. gada 16. jūlija piemērojamo ievedmuitas nodokli labības nozarē

14

 

 

LĒMUMI

 

 

2013/377/ES, Euratom

 

*

Eiropas Parlamenta Lēmums (2013. gada 3. jūlijs) par Eiropas ombuda ievēlēšanu

17

 

 

2013/378/ES

 

*

Politikas un drošības komitejas Lēmums EUPOL COPPS/1/2013 (2013. gada 9. jūlijs), ar ko pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības Policijas misijas palestīniešu teritorijās (EUPOL COPPS) vadītājam

18

 

 

2013/379/ES

 

*

Politikas un drošības komitejas Lēmums EU BAM Rafah/1/2013 (2013. gada 9. jūlijs) par Eiropas Savienības Robežu palīdzības misijas Rafas šķērsošanas punktā (EU BAM Rafah) vadītāja iecelšanu amatā

19

 

 

2013/380/ES

 

*

Padomes Lēmums (2013. gada 9. jūlijs), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekļa aizstājēju no Rumānijas

20

 

 

2013/381/ES

 

*

Padomes Lēmums (2013. gada 9. jūlijs), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekli no Vācijas

21

 

*

Padomes Lēmums 2013/382/KĀDP (2013. gada 15. jūlijs), ar ko groza un pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības īpašajam pārstāvim Afganistānā

22

 

*

Padomes Lēmums 2013/383/KĀDP (2013. gada 15. jūlijs), ar ko groza pilnvaras un pagarina to termiņu Eiropas Savienības īpašajam pārstāvim Āfrikas Savienībā

25

 

*

Padomes Lēmums 2013/384/KĀDP (2013. gada 15. jūlijs), ar kuru groza Lēmumu 2012/325/KĀDP, ar ko pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības īpašajam pārstāvim Sudānā un Dienvidsudānā

29

 

 

 

*

Paziņojums lasītājiem – Padomes Regula (ES) Nr. 216/2013 (2013. gada 7. marts) par Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša elektronisko publikāciju (sk. aizmugurējā vāka iekšpusē)

s3

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

16.7.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 193/1


Informācija par datumu, kurā parakstīts protokols, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts nolīgumā starp Eiropas Savienību un Kotdivuāras Republiku (2013–2018)

Eiropas Savienība un Kotdivuāras Republika 2013. gada 27. jūnijā Briselē parakstīja protokolu, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē.

Tādējādi saskaņā ar tā 13. pantu minēto protokolu provizoriski piemēro no 2013. gada 1. jūlija.


REGULAS

16.7.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 193/2


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 670/2013

(2013. gada 9. jūlijs)

par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (1) un jo īpaši tās 9. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu Regulai (EEK) Nr. 2658/87 pievienotās kombinētās nomenklatūras vienveidīgu piemērošanu, ir jāpieņem noteikumi par šīs regulas pielikumā minēto preču klasifikāciju.

(2)

Regulā (EEK) Nr. 2658/87 ir izklāstīti vispārīgie kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumi. Minētie noteikumi attiecas arī uz jebkuru citu nomenklatūru, kas pilnīgi vai daļēji balstās uz KN vai pievieno tai papildu apakšnodaļas un ir izveidota ar īpašiem Savienības noteikumiem, lai piemērotu tarifu un citus pasākumus, kas saistīti ar preču tirdzniecību.

(3)

Šīs regulas pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces saskaņā ar minētajiem vispārīgajiem noteikumiem būtu jāklasificē saskaņā ar minētās tabulas 2. ailē norādīto KN kodu atbilstīgi 3. ailē noteiktajam pamatojumam.

(4)

Ir lietderīgi noteikt, ka, ievērojot Savienībā spēkā esošos noteikumus par divkāršas pārbaudes sistēmām un tekstilizstrādājumu preventīvo un retrospektīvo uzraudzību, tos importējot Eiropas Savienībā, saistošo izziņu par tarifu, ko attiecībā uz preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā izdevušas dalībvalstu muitas iestādes, bet kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, izziņas turētājs var turpināt izmantot 60 dienas saskaņā ar 12. panta 6. punktu Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulā (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (2).

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces kombinētajā nomenklatūrā klasificē ar tabulas 2. ailē norādīto KN kodu.

2. pants

Ievērojot Savienībā spēkā esošos noteikumus par divkāršas pārbaudes sistēmām un tekstilizstrādājumu preventīvo un retrospektīvo uzraudzību, tos importējot Eiropas Savienībā, saistošo izziņu par tarifu, ko izdevušas dalībvalstu muitas iestādes, bet kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2913/92 12. panta 6. punktu var turpināt izmantot 60 dienas.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 9. jūlijā

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

Komisijas loceklis

Algirdas ŠEMETA


(1)  OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.

(2)  OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.


PIELIKUMS

Preču apraksts

Klasifikācija

(KN kods)

Pamatojums

(1)

(2)

(3)

Izstrādājumu veido vairāki blīvi austa auduma (brezenta) gabali, kas sašūti kopā, lai veidotu trīsdimensiju “formu”, kuras izmēri ir aptuveni 2,70 × 2,70 × 1,60 m, ar dekoratīvu pārkari visās pusēs un uzšūtu apmali gar visām malām. Izstrādājuma iekšpusē katrā stūrī ir neliela kabata, kas paredzēta, lai noturētu izstrādājumu uz rāmja. Gar šuvēm izstrādājumam ir pievienotas auduma auklas, lai to piestiprinātu rāmim.

Izstrādājums tiek uzrādīts bez rāmja, mietiem un piederumiem.

6306 90 00

Klasifikācija noteikta, ievērojot 1., 2.a) un 6. vispārīgo kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumu un KN kodu 6306 un 6306 90 00 aprakstu.

Pozīcija 6306 ietver dažādus auduma izstrādājumus, kas parasti ir izgatavoti no izturīga, blīvi austa brezenta (sk. arī harmonizētās sistēmas skaidrojumu pirmo daļu par pozīciju 6306).

Ņemot vērā izstrādājuma objektīvās pazīmes (trīsdimensiju uzbūve, izmantotais materiāls, izmērs, apstrāde), tas ir izstrādāts, lai kalpotu par āra nojumi.

Izstrādājums ir iesniegts bez rāmja, mietiem un piederumiem, taču tam ir āra nojumes pamatīpašības (t. i., tam ir brezenta jumts, kas aizsargā no nokrišņiem) vispārīgo interpretācijas noteikumu 2. panta a) punkta nozīmē.

Iespēja izstrādājumu klasificēt kā telti apakšpozīcijā 6306 22 00 vai 6306 29 00 ir izslēgta, jo tam nav malu vai sienu, kas veidotu noslēgtu telpu (sk. arī HS skaidrojumus par pozīciju 6306 (4)).

Izstrādājums tāpēc jāklasificē ar KN kodu 6306 90 00 kā “citādi tūrisma piederumi”.


16.7.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 193/4


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 671/2013

(2013. gada 9. jūlijs)

par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (1) un jo īpaši tās 9. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu Regulai (EEK) Nr. 2658/87 pievienotās kombinētās nomenklatūras vienveidīgu piemērošanu, ir jāpieņem noteikumi par šīs regulas pielikumā minēto preču klasifikāciju.

(2)

Regulā (EEK) Nr. 2658/87 ir izklāstīti vispārīgie kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumi. Minētie noteikumi attiecas arī uz jebkuru citu nomenklatūru, kas pilnīgi vai daļēji balstās uz KN vai pievieno tai papildu apakšnodaļas un ir izveidota ar īpašiem Savienības noteikumiem, lai piemērotu tarifu un citus pasākumus, kas saistīti ar preču tirdzniecību.

(3)

Šīs regulas pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces saskaņā ar minētajiem vispārīgajiem noteikumiem būtu jāklasificē saskaņā ar minētās tabulas 2. ailē norādīto KN kodu atbilstīgi 3. ailē noteiktajam pamatojumam.

(4)

Ir lietderīgi noteikt, ka, ievērojot Savienībā spēkā esošos noteikumus par divkāršas pārbaudes sistēmām un tekstilizstrādājumu preventīvo un retrospektīvo uzraudzību, tos importējot Savienībā, saistošo izziņu par tarifu, ko attiecībā uz preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā izdevušas dalībvalstu muitas iestādes, bet kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, izziņas turētājs var turpināt izmantot 60 dienas saskaņā ar 12. panta 6. punktu Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulā (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (2).

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces kombinētajā nomenklatūrā klasificē ar tabulas 2. ailē norādīto KN kodu.

2. pants

Ievērojot Savienībā spēkā esošos noteikumus par divkāršas pārbaudes sistēmām un tekstilizstrādājumu preventīvo un retrospektīvo uzraudzību, tos importējot Eiropas Savienībā, saistošo izziņu par tarifu, ko izdevušas dalībvalstu muitas iestādes, bet kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2913/92 12. panta 6. punktu var turpināt izmantot 60 dienas.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 9. jūlijā

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

Komisijas loceklis

Algirdas ŠEMETA


(1)  OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.

(2)  OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.


PIELIKUMS

Preču apraksts

Klasifikācija

(KN kods)

Pamatojums

(1)

(2)

(3)

Izstrādājums ir plakans auduma izstrādājums putna formā, kura aptuvenie izmēri ir 26 cm × 32 cm un kuru veido dažādi tekstilmateriāli.

Izstrādājuma galveno daļu veido vienkārtains audums ar garām, cilpainām plūksnām, kuram vienā pusē ir uzšūts austa auduma vainagveida spārniņš. Izstrādājuma otrā pusē audumam ar garām, cilpainām plūksnām ir austa auduma apmale. Audumam ar garām, cilpainām plūksnām ir uzšūts trīsstūrveida auduma gabals, kas attēlo knābi. Acis ir uzdrukātas uz salocītiem auduma gabaliņiem, un plūksnotajam audumam ir piešūti divi austa auduma gabali, kas izgriezti kāju veidā. Dekoratīvi piegriezts audums atveido asti.

Plūksnotā auduma augšējai malai ir piestiprināti daudzkrāsaini austa auduma locīti gabali, cilpas un joslas.

6307 90 10

Klasifikācija noteikta, ievērojot 1. un 6. vispārīgo kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumu, XI sadaļas 7.f) un 8.a) piezīmi, XI sadaļas 2. piezīmes A) apakšpunktu par apakšpozīcijām, 63. nodaļas 1. piezīmi un KN kodu 6307, 6307 90 un 6307 90 10 aprakstu.

Izstrādājums pēc būtības nav paredzēts zīdaiņu vai mazu bērnu izklaidēšanai, jo tie neatpazīst ne izstrādājuma formu, ne skaitļus un apdrukas pēc to būtības, un izstrādājums drīzāk kalpo komforta sajūtas radīšanai. Tāpēc izstrādājumu nevar klasificēt pozīcijā 9503 kā “citādas rotaļlietas” (skatīt arī harmonizētās sistēmas skaidrojumus par pozīciju 9503 (D), pirmo daļu).

Tāpēc izstrādājums klasificējams ar KN kodu 6307 90 10 kā “citādi gatavie izstrādājumi – trikotāžas”.

(Skatīt 665.A un 665.B attēlu.) (1)

 

 


Image

Image

665.A

665.B


(1)  Fotoattēli ir sniegti tikai informācijai.


16.7.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 193/6


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 672/2013

(2013. gada 15. jūlijs),

ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 468/2010, ar ko izveido ES sarakstu ar kuģiem, kuri iesaistījušies nelegālā, nereģistrētā un neregulētā zvejā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2008. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1005/2008, ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju, un ar ko groza Regulas (EEK) Nr. 2847/93, (EK) Nr. 1936/2001 un (EK) Nr. 601/2004, un ar ko atceļ Regulas (EK) Nr. 1093/94 un (EK) Nr. 1447/1999 (1), un jo īpaši tās 30. pantu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1005/2008 V nodaļā ir izklāstītas procedūras, kā identificējami zvejas kuģi, kuri iesaistījušies nelegālā, nereģistrētā un neregulētā zvejā (NNN zvejas kuģi), kā arī procedūras, kā izveidojams Savienības saraksts ar šādiem kuģiem. Minētās regulas 37. pantā ir paredzēti pasākumi, kas veicami attiecībā uz šajā sarakstā iekļautiem zvejas kuģiem.

(2)

Savienības saraksts ar NNN zvejas kuģiem tika izveidots ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 468/2010 (2) un pēc tam grozīts ar Komisijas Īstenošanas regulām (ES) Nr. 724/2011 (3) un (ES) Nr. 1234/2012 (4).

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1005/2008 30. panta 1. punktu Savienības sarakstā būtu jāiekļauj arī tie zvejas kuģi, kuri ir iekļauti reģionālu zvejniecības pārvaldības organizāciju pieņemtajos NNN zvejas kuģu sarakstos.

(4)

Visas reģionālās zvejniecības pārvaldības organizācijas ir pieņēmušas principu publicēt NNN zvejas kuģu sarakstu un atjaunināt attiecīgo sarakstu gadskārtējās sanāksmēs (5).

(5)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1005/2008 30. pantu Komisija atjaunina Savienības sarakstu, tiklīdz no reģionālajām zvejniecības pārvaldības organizācijām ir saņemti to zvejas kuģu saraksti, kuri tiek turēti aizdomās par NNN zveju vai kuru iesaistīšanās šādā zvejā ir apstiprināta.

(6)

Komisija ir saņēmusi atjauninātos sarakstus, kas sagatavoti reģionālo zvejniecības pārvaldības organizāciju gadskārtējās sanāksmēs.

(7)

Ņemot vērā to, ka viens un tas pats kuģis sarakstos var būt minēts ar dažādiem vārdiem un/vai karogiem atkarībā no tā, kad tas iekļauts reģionālo zvejniecības pārvaldības organizāciju sarakstos, atjauninātajā Savienības sarakstā būtu jānorāda dažādie vārdi un/vai karogi, ko norādījušas attiecīgās reģionālās zvejniecības pārvaldības organizācijas.

(8)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Regula (ES) Nr. 468/2010.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Zvejniecības un akvakultūras komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 468/2010 pielikuma B daļu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 15. jūlijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 286, 29.10.2008., 1. lpp.

(2)  OV L 131, 29.5.2010., 22. lpp.

(3)  OV L 194, 26.7.2011., 14. lpp.

(4)  OV L 350, 20.12.2012., 38. lpp.

(5)  Pēdējie atjauninājumi – Antarktikas ūdeņu dzīvo resursu aizsardzības komisija (CCAMLR): 2012. gada NNN saraksts, kas pieņemts gadskārtējā sanāksmē CCAMLR-XXXI no 2012. gada 24. oktobra līdz 1. novembrim un atjaunināts 2013. gada 3. aprīlī; SEAFO: SEAFO savā NNN sarakstā iekļauj CCAMLR, NEAFC-B un NAFO sarakstu; ICCAT: 2013. gada NNN saraksts, kas pieņemts gadskārtējā sanāksmē 2012. gada novembrī (Ieteikums 11-18); IATTC: 2012. gada saraksts, kas pieņemts IATTC 83. sanāksmē 2012. gada jūnijā; Ziemeļaustrumu Atlantijas zvejniecības komisija (NEAFC): NNN saraksts B AM 2012-8rev1, kas pieņemts 31. gadskārtējā sanāksmē 2012. gada 12.–16. novembrī; Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācija (NAFO): tās 34. gadskārtējā sanāksmē 2012. gada 17.–21. septembrīNAFO pārskatīja NNN zvejas kuģu sarakstu un secināja, ka nav nepieciešams veikt izmaiņas. Pēc NEAFC lēmuma svītrot no NNN saraksta zvejas kuģi RED2012. gada 21. decembrīNAFO svītroja šo kuģi no tās NNN saraksta; WCPFC: WCPFC 2013. gada NNN zvejas kuģu saraksts, kas pieņemts 2012. gada 6. decembrī (spēkā no 2013. gada 6. februāra).


PIELIKUMS

“B   DAĻA

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1005/2008 30. pantu sarakstā iekļautie kuģi

SJO (1) piešķirtais kuģa identifikācijas numurs / RZPO atsauce

Kuģa vārds (iepriekšējais vārds) (2)

Karoga valsts vai karoga teritorija (saskaņā ar RZPO datiem) (2)

Iekļauts RZPO sarakstā (2)

20060010 (ICCAT)

ACROS NO. 2

Nav zināma (pēdējais zināmais karogs: Hondurasas)

ICCAT

20060009 (ICCAT)

ACROS NO. 3

Nav zināma (pēdējais zināmais karogs: Hondurasas)

ICCAT

7306570

ALBORAN II (WHITE ENTERPRISE (NAFO/NEAFC) / WHITE, ENTERPRISE, ENXEMBRE, ATALAYA, REDA IV, ATALAYA DEL SUR (SEAF))

Panama (iepriekšējais karogs: Sentkitsas un Nevisas (NAFO/NEAFC) / Sentkitsas un Nevisas, Gibraltāra (SEAFO))

NEAFC, NAFO, SEAFO

7424891

ALDABRA (OMOA I)

Tanzānija (iepriekšējie karogi: Togo, Hondurasas)

CCAMLR, SEAFO

7036345

AMORINN (ICEBERG II, NOEMI, LOME)

Nav zināma (iepriekšējie karogi: Togo, Belizas)

CCAMLR, SEAFO

12290 (IATTC) / 20110011 (ICCAT)

BHASKARA No 10

Nav zināma (pēdējais zināmais karogs: Indonēzijas)

IATTC, ICCAT

12291 (IATTC) / 20110012 (ICCAT)

BHASKARA No 9

Nav zināma (pēdējais zināmais karogs: Indonēzijas)

IATTC, ICCAT

20060001 (ICCAT)

BIGEYE

Nav zināma

ICCAT

20040005 (ICCAT)

BRAVO

Nav zināma

ICCAT

9407 (IATTC) / 20110013 (ICCAT)

CAMELOT

Nav zināma

IATTC, ICCAT

6622642

CHALLENGE (MILA, PERSERVERANCE (CCAMLR) / MILA, ISLA, MONTANA CLARA, PERSEVERANCE (SEAFO))

Panama (iepriekšējie karogi: Ekvatoriālās Gvinejas, Apvienotās Karalistes)

CCAMLR, SEAFO

125 (IATTC) / 20110014 (ICCAT)

CHIA HAO No 66

Nav zināma (iepriekšējais karogs: Belizas)

IATTC, ICCAT

20080001 (ICCAT)

DANIAA (CARLOS)

Gvinejas Republika (Konakri)

ICCAT

8422852

DOLPHIN (OGNEVKA)

Nav zināma (iepriekšējie karogi: Krievijas, Gruzijas (NAFO) / Krievijas (NEAFC, SEAFO))

NEAFC, NAFO, SEAFO

6163 (IATTC)

DRAGON III

Nav zināma

IATTC

8604668

EROS DOS (FURABOLOS)

Panama (iepriekšējie karogi: Spānijas, Seišelu salu (SEAFO) / Seišelu salu (NAFO/NEAFC))

NEAFC, NAFO, SEAFO

7355662

FU LIEN No 1

Gruzija

WCPFC

20080005 (ICCAT)

GALA I (MANARA II / ROAGAN)

Nav zināma (pēdējais zināmais karogs: Lībijas)

ICCAT

6591 (IATTC)

GOIDAU RUEY No 1

Nav zināma (iepriekšējais karogs: Panamas)

IATTC

7020126

GOOD HOPE (TOTO, VEA RANGER V)

Nigērija (iepriekšējais karogs: Belizas)

CCAMLR, SEAFO

6719419

GORILERO (GRAN SOL)

Nav zināma (pēdējie zināmie karogi: Sjerraleones, Panamas (NAFO/NEAFC))

NEAFC, NAFO, SEAFO

20090003 (ICCAT)

GUNUAR MELYAN 21

Nav zināma

IOTC, ICCAT

7322926

HEAVY VEA (CCAMLR) / HEAVY SEAS (SEAFO)

(SHERPA UNO, DUERO, KETA)

Panama (iepriekšējais karogs: Urugvajas)

CCAMLR, SEAFO

20100004 (ICCAT)

HOOM XIANG 11

Nav zināma (iepriekšējais karogs: Malaizijas)

IOTC, ICCAT

7322897

HUANG HE 22 (SIMA QIAN BARU 22, DORITA, MAGNUS, THULE, EOLO, RED MOON, BLACK MOON, INA MAKA, GALAXY, CORVUS)

Tanzānija (CCAMLR) / nav zināma (SEAFO) (iepriekšējie karogi: Urugvajas, Sentvinsentas un Grenadīnu, Ekvatoriālās Gvinejas, Sjerraleones, Ziemeļkorejas (KTDR), Panamas)

CCAMLR, SEAFO

9319856

HUIQUAN (WUTAISHAN ANHUI 44, YANGZI HUA 44, TROSKY, PALOMA V (SEAFO 1 / CCAMLR)) / WUTAISHAN ANHUI 44 (YANGZI HUA 44, PALOMA V, JIAN YUAN, TROSKY (SEAFO 2))

Tanzānija (iepriekšējie karogi: Mongolijas, Namībijas, Urugvajas (CCAMLR / SEAFO 2))

CCAMLR, SEAFO

7332218

IANNIS I (MOANA MAR, CANOS DE MECA (SEAFO))

Panama (NAFO, SEAFO) / nav zināma (NEAFC)

NEAFC, NAFO, SEAFO

6803961

ITZIAR II (MARE, NOTRE DAME, GOLDEN SUN, SEABULL 22, CARMELA, GOLD DRAGON)

Mali (iepriekšējie karogi: Togo, Ekvatoriālās Gvinejas, Nigērijas, Namībijas, Bolīvijas (CCAMLR))

CCAMLR, SEAFO

9505 (IATTC)

JYI LIH 88

Nav zināma

IATTC

7905039

KESHAN (BAIYANGDIAN, PACIFIC DUCHESS (CCAMLR)) / BAIYANGDIAN (PACIFIC DUCHESS (SEAFO))

Tanzānija (SEAFO) / Mongolijas (CCAMLR) (iepriekšējais karogs: Tanzānijas (CCAMLR))

SEAFO, CCAMLR

7905443

KOOSHA 4 (EGUZKIA)

Irāna (iepriekšējais karogs: Spānijas (CCAMLR))

CCAMLR; SEAFO

9037537

LANA (ZEUS, TRITON-1, KINSHO MARU No. 18)

Nav zināma (iepriekšējie karogi: Japānas, Sjerraleones, Mongolijas, Togo)

CCAMLR, SEAFO

20060007 (ICCAT)

LILA NO. 10

Nav zināma (pēdējais zināmais karogs: Panamas)

ICCAT

7388267

LIMPOPO (ROSS, ALOS, LENA, CAP GEORGE, CONBAROYA, TERCERO (SEAFO) / LENA, ALOS, ROSS (CCAMLR))

Nav zināma (pēdējais zināmais karogs: Togo, Ganas, Seišelu salu)

CCAMLR, SEAFO

20040007 (ICCAT)

MADURA 2

Nav zināma

ICCAT

20040008 (ICCAT)

MADURA 3

Nav zināma

ICCAT

7325746

MAINE (MAPOSA NOVENO, GUINESPA I (SEAFO))

Gvinejas Republika (Konakri)

NEAFC, NAFO, SEAFO

20060002 (ICCAT)

MARIA

Nav zināma

ICCAT

9435 (IATTC) / 20110002 (ICCAT)

MARTA LUCIA R

Kolumbija

IATTC, ICCAT

20060005 (ICCAT)

MELILLA NO. 101

Nav zināma (pēdējais zināmais karogs: Panamas)

ICCAT

20060004 (ICCAT)

MELILLA NO. 103

Nav zināma (pēdējais zināmais karogs: Panamas)

ICCAT

7385174

MURTOSA

Nav zināma (pēdējais zināmais karogs: Togo (NAFO/NEAFC) / Portugāles (SEAFO))

NEAFC, NAFO, SEAFO

14613 (IATTC) / 20110003 (ICCAT) / C-00545 (WCPFC)

NEPTUNE

Gruzija

IATTC, ICCAT, WCPFC

20060003 (ICCAT)

No 101 GLORIA (GOLDEN LAKE)

Nav zināma (pēdējais zināmais karogs: Panamas)

ICCAT

20060008 (ICCAT)

No 2 CHOYU

Nav zināma (pēdējais zināmais karogs: Hondurasas)

ICCAT

20060011 (ICCAT)

No 3 CHOYU

Nav zināma (pēdējais zināmais karogs: Hondurasas)

ICCAT

20040006 (ICCAT)

OCEAN DIAMOND

Nav zināma

ICCAT

7826233/20090001 (ICCAT)

OCEAN LION

Nav zināma (pēdējais zināmais karogs: Ekvatoriālās Gvinejas)

IOTC, ICCAT

8713392

OCTOPUS 1 (PISCIS, SOUTH BOY, GALE, ULYSES, THOR 33, YIN PENG, CHU LIM, THE BIRD, PION)

Mongolija (iepriekšējie karogi: Urugvajas, Ekvatoriālās Gvinejas, Ziemeļkorejas, Mongolijas, Togo, Hondurasas (CCAMLR))

CCAMLR, SEAFO

11369 (IATTC)

ORCA

Nav zināma (pēdējais zināmais karogs: Belizas)

IATTC

20060012 (ICCAT)

ORIENTE NO. 7

Nav zināma (pēdējais zināmais karogs: Hondurasas)

ICCAT

5062479

PERLON (CHERNE, SARGO, HOKING, BIGARO, LUGALPESCA)

Nav zināma (pēdējie zināmie karogi: Urugvajas, Mongolijas, Togo)

CCAMLR, SEAFO

6607666

RAY (KILLY, TROPIC, CONSTANT, ISLA GRACIOSA)

Nav zināma (pēdējie zināmie karogi: Belizas, Mongolijas, Ekvatoriālās Gvinejas, Dienvidāfrikas) (CCAMLR) / Belizas (iepriekšējie karogi: Dienvidāfrikas, Ekvatoriālās Gvinejas, Mongolijas) (SEAFO)

CCAMLR, SEAFO

6706084

RED (KABOU)

Panama (iepriekšējie karogi: Portugāles, Gvinejas Republikas (Konakri))

SEAFO

95 (IATTC)

REYMAR 6

Nav zināma (pēdējais zināmais karogs: Belizas)

IATTC

9042001

SHAANXI HENAN 33 (XIONG NU BARU 33, LIBERTY, CHILBO SAN 33, HAMMER, CARRAN, DRACO-1)

Tanzānija (iepriekšējie karogi: Urugvajas, Togo, Ziemeļkorejas (KTDR), Panamas)

CCAMLR, SEAFO

20080004 (ICCAT)

SHARON 1 (MANARA I / POSEIDON)

Nav zināma (pēdējie zināmie karogi: Lībijas)

ICCAT

20050001 (ICCAT)

SOUTHERN STAR 136 (HSIANG CHANG)

Nav zināma (pēdējais zināmais karogs: Sentvinsentas un Grenadīnu)

ICCAT

9405 (IATTC)

TA FU 1

Nav zināma

IATTC

6818930

TCHAW (CONDOR, INCA, VIKING, CISNE AZUL, REX (CCAMLR) / CONDOR, INCA, VIKING, CISNE AZUL, REX, PESCAMEX III, AROSA CUARTO (SEAFO))

Nav zināma (pēdējie zināmie karogi: Belizas, Seišelu salu, Togo)

CCAMLR, SEAFO

13568 (IATTC)

TCHING YE No 6 (EL DIRIA I)

Nav zināma (pēdējais zināmais karogs: Belizas)

IATTC

6905408

THUNDER (ARTIC RANGER, RUBIN, TYPHOON-1, KUKO)

Nigērija (iepriekšējie karogi: Lielbritānijas, Seišelu salu, Mongolijas, Togo (CCAMLR)

CCAMLR, SEAFO

7321374/7325930 (SEAFO)

TRINITY (YUCATAN BASIN, EXEMBRE, FONTENOVA, JAWHARA (NEAFC)) / YUCATAN BASIN (ENXEMBRE, FONTE NOVA, JAWHARA (SEAFO/NAFO))

Gana (iepriekšējie karogi: Panamas, Marokas) (NEAFC) / Panama (iepriekšējais(-ie) karogs(-i): Marokas (NAFO) / Gibraltāra, Marokas (SEAFO))

NEAFC, NAFO, SEAFO

129 (IATTC)

WEN TENG No 688 (mainīts uz MAHKOIA ABADI No 196)

Nav zināma (pēdējais zināmais karogs: Belizas)

IATTC

 

YU FONG 168

Taivāna

WCPFC

20090002 (ICCAT)

YU MAAN WON

Nav zināma (pēdējais zināmais karogs: Gruzijas)

IOTC, ICCAT


(1)  Starptautiskā Jūrniecības organizācija.

(2)  Papildinformāciju var iegūt reģionālo zvejniecības pārvaldības organizāciju (RZPO) tīmekļa vietnēs.”


16.7.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 193/12


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 673/2013

(2013. gada 15. jūlijs),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem.

(2)

Standarta importa vērtību aprēķina katru darbdienu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. panta 1. punktu, ņemot vērā mainīgos dienas datus. Tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 15. jūlijā

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jerzy PLEWA


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta importa vērtība

0702 00 00

MK

18,5

ZZ

18,5

0707 00 05

TR

105,8

ZZ

105,8

0709 93 10

MA

60,4

TR

129,5

ZZ

95,0

0805 50 10

AR

80,2

CL

81,7

TR

70,0

UY

80,9

ZA

102,8

ZZ

83,1

0808 10 80

AR

139,0

BR

103,9

CL

129,3

CN

96,0

NZ

140,0

US

140,9

ZA

111,2

ZZ

122,9

0808 30 90

AR

116,6

CL

139,8

CN

74,5

ZA

123,0

ZZ

113,5

0809 10 00

TR

191,7

ZZ

191,7

0809 29 00

TR

341,4

US

793,8

ZZ

567,6

0809 30

TR

194,4

ZZ

194,4

0809 40 05

BA

195,8

ZZ

195,8


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “cita izcelsme”.


16.7.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 193/14


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 674/2013

(2013. gada 15. jūlijs),

ar ko nosaka no 2013. gada 16. jūlija piemērojamo ievedmuitas nodokli labības nozarē

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2010. gada 20. jūlija Regulu (ES) Nr. 642/2010 par Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanas noteikumiem attiecībā uz ievedmuitas nodokļiem labības nozarē (2) un jo īpaši tās 2. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 136. panta 1. punktā paredzēts, ka produktiem ar KN kodu 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (parastie kvieši (sēklas)), ex 1001 99 00 (augstākā labuma parastie kvieši, izņemot sēklas), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 un 1007 90 00 ievedmuitas nodoklis ir vienāds ar intervences cenu šādu produktu ievešanai, kura palielināta par 55 % un no kuras atskaitīta attiecīgajam sūtījumam piemērojamā CIF importa cena. Tomēr šis nodoklis nedrīkst pārsniegt kopējā muitas tarifa nodokļu likmi.

(2)

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 136. panta 2. punktā paredzēts, ka šā panta 1. punktā minētā ievedmuitas nodokļa aprēķināšanas nolūkā regulāri nosaka reprezentatīvas CIF importa cenas attiecīgajiem produktiem.

(3)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 642/2010 2. panta 2. punktu produktiem ar KN kodu 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (parastie kvieši (sēklas)), ex 1001 99 00 (augstākā labuma parastie kvieši, izņemot sēklas), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 un 1007 90 00 cena, kas jāizmanto ievedmuitas nodokļa aprēķinam, ir reprezentatīvā dienas CIF importa cena, kas noteikta, kā precizēts minētās regulas 5. pantā.

(4)

Laikposmam no 2013. gada 16. jūlija jānosaka ievedmuitas nodoklis, ko piemēro līdz tam laikam, kamēr stājas spēkā jauns ievedmuitas nodoklis.

(5)

Tā kā jānodrošina šā pasākuma piemērošana iespējami drīzāk pēc atjaunināto datu nosūtīšanas, šai regulai jāstājas spēkā tās publicēšanas dienā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

No 2013. gada 16. jūlija piemērojamais Regulas (EK) Nr. 1234/2007 136. panta 1. punktā minētais ievedmuitas nodoklis labības nozarē, pamatojoties uz II pielikumā norādītajiem datiem, ir noteikts šīs regulas I pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 15. jūlija

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jerzy PLEWA


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 187, 21.7.2010., 5. lpp.


I PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 136. panta 1. punktā minēto produktu ievedmuitas nodoklis, ko piemēro no 2013. gada 16. jūlija

KN kods

Preču apraksts

Ievedmuitas nodoklis (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

Cietie KVIEŠI (augstākā kvalitāte)

0,00

vidēji augsta kvalitāte

0,00

zema kvalitāte

0,00

ex 1001 91 20

Parastie KVIEŠI (sēklas)

0,00

ex 1001 99 00

Parastie KVIEŠI (augstākā kvalitāte, izņemot sēklas)

0,00

1002 10 00

1002 90 00

RUDZI

0,00

1005 10 90

KUKURŪZA (sēklas, izņemot hibrīdu sēklas)

0,00

1005 90 00

KUKURŪZA (izņemot sēklas) (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

Graudu SORGO (izņemot sēšanai paredzētus hibrīdus)

0,00


(1)  Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 642/2010 2. panta 4. punkta noteikumiem importētājs var saņemt šādu nodokļa samazinājumu:

EUR 3 par tonnu, ja izkraušanas osta atrodas Vidusjūras (ārpus Gibraltāra jūras šauruma) vai Melnās jūras piekrastē un ja preces Savienībā ievestas pa Atlantijas okeānu vai Suecas kanālu,

EUR 2 par tonnu, ja izkraušanas osta atrodas Dānijā, Igaunijā, Īrijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Somijā, Zviedrijā, Apvienotajā Karalistē vai Ibērijas pussalas Atlantijas piekrastē un ja preces Savienībā ievestas pa Atlantijas okeānu.

(2)  Importētājs var saņemt vienotas likmes samazinājumu, kura apmērs ir 24 EUR/t, ja ir izpildīti Regulas (ES) Nr. 642/2010 3. pantā paredzētie nosacījumi.


II PIELIKUMS

Dati I pielikumā noteiktā ievedmuitas nodokļa aprēķināšanai

28.6.2013-12.7.2013

1.

Vidējie rādītāji par pārskata periodu, kas minēts Regulas (ES) Nr. 642/2010 2. panta 2. punktā:

(EUR/t)

 

Parastie kvieši (1)

Kukurūza

Cietie kvieši (augsta kvalitāte)

Cietie kvieši (vidēja kvalitāte) (2)

Cietie kvieši (zema kvalitāte) (3)

Birža

Minnéapolis

Chicago

Kotējums

231,88

164,51

FOB cena, ASV

259,10

249,10

229,10

Piemaksa par Persijas līča reģionu

54,37

Piemaksa par Lielo Ezeru reģionu

36,97

2.

Vidējie rādītāji par pārskata periodu, kas minēts Regulas (ES) Nr. 642/2010 2. panta 2. punktā:

Fraktēšanas izmaksas: Meksikas līcis–Roterdama

17,17 EUR/t

Fraktēšanas izmaksas: Lielo Ezeru reģions–Roterdama

50,94 EUR/t


(1)  Ietverta piemaksa 14 EUR/t apmērā (Regulas (ES) Nr. 642/2010 5. panta 3. punkts).

(2)  Atlaide 10 EUR/t apmērā (Regulas (ES) Nr. 642/2010 5. panta 3. punkts).

(3)  Atlaide 30 EUR/t apmērā (Regulas (ES) Nr. 642/2010 5. panta 3. punkts).


LĒMUMI

16.7.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 193/17


EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMS

(2013. gada 3. jūlijs)

par Eiropas ombuda ievēlēšanu

(2013/377/ES, Euratom)

EIROPAS PARLAMENTS,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 24. panta trešo daļu un 228. pantu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 106.a pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta 1994. gada 9. marta Lēmumu 94/262/EOTK, EK, Euratom par statūtiem un vispārējiem nosacījumiem, kas reglamentē ombuda pienākumu izpildi (1),

ņemot vērā Reglamenta 204. pantu,

ņemot vērā uzaicinājumu iesniegt pieteikumus (2),

ņemot vērā 2013. gada 3. jūlija balsojumu,

IR NOLĒMIS.

Ievēlēt Emily O’REILLY, lai tā pildītu Eiropas ombuda pienākumus no 2013. gada 1. oktobra līdz pašreizējā Parlamenta sasaukuma beigām.

Strasbūrā, 2013. gada 3. jūlijā

Eiropas Parlamenta vārdā

priekšsēdētājs

M. SCHULZ


(1)  OV L 113, 4.5.1994., 15. lpp.

(2)  OV C 96, 4.4.2013., 24. lpp.


16.7.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 193/18


POLITIKAS UN DROŠĪBAS KOMITEJAS LĒMUMSEUPOL COPPS/1/2013

(2013. gada 9. jūlijs),

ar ko pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības Policijas misijas palestīniešu teritorijās (EUPOL COPPS) vadītājam

(2013/378/ES)

POLITIKAS UN DROŠĪBAS KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 38. panta trešo daļu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2013/354/KĀDP (2013. gada 3. jūlijs) par Eiropas Savienības policijas misiju palestīniešu teritorijās (EUPOL COPPS) (1) un jo īpaši tā 9. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ievērojot 11. panta 1. punktu Padomes Lēmumā 2013/354/KĀDP, Politikas un drošības komiteja ir pilnvarota saskaņā ar Līguma 38. panta trešo daļu pieņemt atbilstīgus lēmumus Eiropas Savienības Policijas misijas palestīniešu teritorijās (EUPOL COPPS) politiskās kontroles un stratēģiskās virzības nodrošināšanai, tostarp lēmumu iecelt misijas vadītāju.

(2)

Ar Lēmumu 2013/354/KĀDP EUPOL COPPS misijas termiņu pagarināja līdz 2014. gada 30. jūnijam.

(3)

Politikas un drošības komiteja 2012. gada 3. jūlijā pieņēma lēmumu EUPOL COPPS/1/2012 (2), ar ko par EUPOL COPPS misijas vadītāju no 2012. gada 1. jūlija līdz 2013. gada 30. jūnijam ieceļ Kenneth DEANE kungu.

(4)

Savienības Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos 2013. gada 14. jūnijā ierosināja pagarināt EUPOL COPPS misijas vadītāja Kenneth DEANE kunga pilnvaras no 2013. gada 1. jūlija līdz 2014. gada 30. jūnijam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Eiropas Savienības Policijas misijas palestīniešu teritorijās (EUPOL COPPS) misijas vadītāja Kenneth DEANE kunga pilnvaras tiek pagarinātas līdz 2014. gada 30. jūnijam.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

To piemēro no 2013. gada 1. jūlija.

Briselē, 2013. gada 9. jūlijā

Politikas un drošības komitejas vārdā

priekšsēdētājs

W. STEVENS


(1)  OV L 185, 4.7.2013., 12 lpp.

(2)  OV L 186, 14.7.2012., 31. lpp.


16.7.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 193/19


POLITIKAS UN DROŠĪBAS KOMITEJAS LĒMUMS EU BAM RAFAH/1/2013

(2013. gada 9. jūlijs)

par Eiropas Savienības Robežu palīdzības misijas Rafas šķērsošanas punktā (EU BAM Rafah) vadītāja iecelšanu amatā

(2013/379/ES)

POLITIKAS UN DROŠĪBAS KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 38. panta trešo daļu,

ņemot vērā Padomes Vienoto rīcību 2005/889/KĀDP (2005. gada 25. novembris) par Eiropas Savienības Robežu palīdzības misijas izveidi Rafas šķērsošanas punktā (ES RPM Rafa) (1) un jo īpaši tās 10. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ievērojot Vienoto rīcību 2005/889/KĀDP, Politikas un drošības komiteja ir pilnvarota saskaņā ar Līguma 38. pantu pieņemt attiecīgus lēmumus Eiropas Savienības Robežu palīdzības misijas Rafas šķērsošanas punktā (EU BAM Rafah) politiskās kontroles un stratēģiskās vadības nodrošināšanai, tostarp pieņemt lēmumu par misijas vadītāja iecelšanu amatā.

(2)

2013. gada 23. maijā Savienības Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos ierosināja par EU BAM Rafah misijas vadītāju laikposmam no 2013. gada 1. jūlija līdz 2014. gada 30. jūnijam iecelt Gerhard SCHLAUDRAFF kungu.

(3)

Ar Padomes Lēmumu 2013/355/KĀDP (2013. gada 3. jūlijs), ar ko groza un pagarina Vienoto rīcību 2005/889/KĀDP par Eiropas Savienības Robežu palīdzības misijas izveidi Rafas šķērsošanas punktā (ES RPM Rafa) (2), EU BAM Rafah misijas termiņu pagarināja līdz 2014. gada 30. jūnijam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Gerhard SCHLAUDRAFF kungs tiek iecelts par Eiropas Savienības Robežu palīdzības misijas Rafas šķērsošanas punktā (EU BAM Rafah) vadītāju uz laikposmu no 2013. gada 1. jūlija līdz 2014. gada 30. jūnijam.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

To piemēro no 2013. gada 1. jūlija.

Briselē, 2013. gada 9. jūlijā

Politikas un drošības komitejas vārdā

priekšsēdētājs

W. STEVENS


(1)  OV L 327, 14.12.2005., 28. lpp.

(2)  OV L 185, 4.7.2013., 16. lpp.


16.7.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 193/20


PADOMES LĒMUMS

(2013. gada 9. jūlijs),

ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekļa aizstājēju no Rumānijas

(2013/380/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 305. pantu,

ņemot vērā Rumānijas valdības priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2009. gada 22. decembrī un 2010. gada 18. janvārī pieņēma Lēmumus 2009/1014/ES (1) un 2010/29/ES (2), ar ko laikposmam no 2010. gada 26. janvāra līdz 2015. gada 25. janvārim ieceļ Reģionu komitejas locekļus un viņu aizstājējus.

(2)

Pēc Liviu Nicolae DRAGNEA kunga pilnvaru termiņa beigām ir atbrīvojusies viena Reģionu komitejas locekļa aizstājēja vieta,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo uz atlikušo pilnvaru laiku, proti, līdz 2015. gada 25. janvārim, Reģionu komitejas locekļa aizstājēja amatā tiek iecelts:

Cătălin Ioan NECHIFOR kungs, Președintele Consiliului Județean Suceava, județul Suceava.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2013. gada 9. jūlijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

R. ŠADŽIUS


(1)  OV L 348, 29.12.2009., 22. lpp.

(2)  OV L 12, 19.1.2010., 11. lpp.


16.7.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 193/21


PADOMES LĒMUMS

(2013. gada 9. jūlijs),

ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekli no Vācijas

(2013/381/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 305. pantu,

ņemot vērā Vācijas valdības priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2009. gada 22. decembrī un 2010. gada 18. janvārī pieņēma Lēmumus 2009/1014/ES (1) un 2010/29/ES (2), ar ko laikposmam no 2010. gada 26. janvāra līdz 2015. gada 25. janvārim ieceļ Reģionu komitejas locekļus un viņu aizstājējus.

(2)

Pēc Helmut Max JAHN kunga pilnvaru termiņa beigām 2013. gada 22. jūlijā atbrīvojas viena Reģionu komitejas locekļa vieta,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo no 2013. gada 23. jūlija uz atlikušo pilnvaru laiku, proti, līdz 2015. gada 25. janvārim, Reģionu komitejas locekļa amatā tiek iecelts:

Jörg DUPPRÉ kungs, Landrat des Landkreises Südwestpfalz, Präsident des Deutschen Landkreistages.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2013. gada 9. jūlijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

R. ŠADŽIUS


(1)  OV L 348, 29.12.2009., 22. lpp.

(2)  OV L 12, 19.1.2010., 11. lpp.


16.7.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 193/22


PADOMES LĒMUMS 2013/382/KĀDP

(2013. gada 15. jūlijs),

ar ko groza un pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības īpašajam pārstāvim Afganistānā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 28. pantu, 31. panta 2. punktu un 33. pantu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2010. gada 22. martā pieņēma Lēmumu 2010/168/KĀDP (1), ar ko Vygaudas UŠACKAS kungu iecēla par Eiropas Savienības īpašo pārstāvi (ESĪP) Afganistānā. ESĪP pilnvaru termiņam jābeidzas 2013. gada 30. jūnijā.

(2)

ESĪP pilnvaru termiņš būtu jāpagarina vēl par 12 mēnešiem.

(3)

ESĪP pilnvaras īstenos situācijā, kas var pasliktināties un varētu kavēt Līguma 21. pantā izklāstīto Savienības ārējās darbības mērķu sasniegšanu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Eiropas Savienības īpašais pārstāvis

Ar šo ESĪP Afganistānā Vygaudas UŠACKAS kunga pilnvaru termiņš tiek pagarināts līdz 2014. gada 30. jūnijam. ESĪP pilnvaras var beigties agrāk, ja Padome pēc Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos (AP) priekšlikuma pieņem tādu lēmumu.

2. pants

Politikas mērķi

ESĪP pārstāv Savienību un veicina Savienības politikas mērķu sasniegšanu Afganistānā, cieši sadarbojoties ar dalībvalstu pārstāvjiem Afganistānā. Jo īpaši ESĪP:

a)

sniedz ieguldījumu ES un Afganistānas Vienotās deklarācijas īstenošanā un, sadarbojoties ar dalībvalstu pārstāvjiem Afganistānā, vada ES Rīcības plāna īstenošanu Afganistānā un Pakistānā, ciktāl tas attiecas uz Afganistānu;

b)

atbalsta politisko dialogu starp Savienību un Afganistānu;

c)

atbalsta Apvienoto Nāciju Organizācijas (“ANO”) vadošo nozīmi Afganistānā, īpašu uzmanību veltot ieguldījumam labāk koordinētas starptautiskās palīdzības izveidei, tādējādi veicinot Londonas, Kabulas, Bonnas, Stambulas, Čikāgas un Tokijas konferenču paziņojumu, kā arī attiecīgu ANO rezolūciju īstenošanu.

3. pants

Pilnvaras

Lai īstenotu savas pilnvaras, ESĪP, cieši sadarbojoties ar dalībvalstu pārstāvjiem Afganistānā:

a)

izplata Savienības uzskatus par Afganistānas politikas procesu un norisēm;

b)

uztur ciešus kontaktus ar attiecīgām Afganistānas iestādēm, jo īpaši ar valdību un parlamentu, kā arī vietējām pašvaldībām, un atbalsta to attīstību. ESĪP arī uztur kontaktus arī ar citām Afganistānas politiskajām grupām un citām attiecīgām Afganistānas struktūrām;

c)

uztur ciešus kontaktus ar attiecīgām starptautiskām un reģionālām ieinteresētām personām Afganistānā, jo īpaši ar ANO ģenerālsekretāra īpašo pārstāvi un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Augstāko civilo pārstāvi, kā arī ar citiem nozīmīgiem partneriem un organizācijām;

d)

sniedz konsultācijas par gūtajiem panākumiem attiecībā uz to mērķu sasniegšanu, kas noteikti ES un Afganistānas Vienotajā deklarācijā un ES Rīcības plānā Afganistānai un Pakistānai, ciktāl tas attiecas uz Afganistānu, un Kabulas, Bonnas, Stambulas, Čikāgas un Tokijas konferencēs, jo īpaši šādās jomās:

civiliedzīvotāju spēju veidošana, īpaši vietējā līmenī,

tiesībsargājošo iestāžu, jo īpaši neatkarīgas tiesas, laba pārvaldība un izveide,

vēlēšanu reformas,

drošības sektora reformas, tostarp tiesu iestāžu, valsts bruņoto spēku un policijas nostiprināšana, un jo īpaši civilās policijas dienesta izveide,

izaugsmes veicināšana, proti, veicinot lauksaimniecību un lauku attīstību,

Afganistānas starptautisko cilvēktiesību saistību ievērošana, tostarp minoritāšu tiesību, kā arī sieviešu un bērnu tiesību ievērošana,

demokrātijas principu un tiesiskuma principa ievērošana,

sieviešu līdzdalības veicināšana valsts pārvaldē un pilsoniskajā sabiedrībā, un – saskaņā ar ANO Drošības padomes rezolūciju 1325 (2000) – miera procesā,

Afganistānas starptautisko saistību ievērošana, tostarp sadarbība starptautiskās sabiedrības centienos apkarot terorismu, nelegālu narkotiku tirdzniecību, cilvēku tirdzniecību un masu iznīcināšanas ieroču un bruņojuma, kā arī ar tiem saistītu materiālu izplatīšanu,

humānās palīdzības veicināšana un bēgļu un valsts iekšzemē pārvietotu cilvēku atpakaļnosūtīšana ar likumīgiem līdzekļiem, un

Savienības klātbūtnes un darbību efektivitātes stiprināšana Afganistānā un ieguldījums, gatavojot regulāros īstenošanas ziņojumus par ES Rīcības plānu, kurus Padome lūdz sagatavot katru gadu;

e)

aktīvi piedalās vietējos koordinācijas forumos, piemēram, Kopīgajā koordinācijas un pārraudzības padomē, vienlaikus pilnībā informējot neiesaistītās dalībvalstis par lēmumu pieņemšanu šajos līmeņos;

f)

sniedz konsultācijas par Savienības piedalīšanos un nostājām starptautiskās konferencēs saistībā ar Afganistānu;

g)

aktīvi piedalās reģionālas sadarbības veicināšanā, īstenojot attiecīgas ierosmes, tostarp Stambulas procesu un Reģionālo ekonomikas konferenci par Afganistānu (RECCA);

h)

sniedz ieguldījumu Savienības politikas cilvēktiesību jomā un ES pamatnostādņu cilvēktiesību jomā īstenošanu, jo īpaši attiecībā uz sievietēm un bērniem konfliktu skartās teritorijās, uzraugot jaunākos notikumus minētajā jomā un risinot ar tiem saistītas problēmas;

i)

attiecīgā gadījumā sniedz atbalstu iekļaujošam un Afganistānas vadītam miera procesam, kā rezultātā tiktu panākts politisks risinājums, kas atbilstu “sarkano līniju” norādēm, par ko vienojās Bonnas konferencē.

4. pants

Pilnvaru īstenošana

1.   ESĪP ir atbildīgs par pilnvaru īstenošanu AP pakļautībā.

2.   Politikas un drošības komiteja (PDK) uztur privileģētus sakarus ar ESĪP un ir galvenais ESĪP kontaktpunkts sakariem ar Padomi. PDK saskaņā ar savām pilnvarām, neskarot AP pilnvaras, dod ESĪP stratēģiskas norādes un politisku virzību.

3.   ESĪP strādā ciešā sadarbībā ar Eiropas Ārējās darbības dienestu (“EĀDD”) un tā kompetentajām struktūrām.

5. pants

Finansējums

1.   ESĪP pilnvaru īstenošanas izdevumiem paredzētā finanšu atsauces summa laikposmam no 2013. gada 1. jūlija līdz 2014. gada 30. jūnijam ir EUR 6 585 000.

2.   Izdevumus pārvalda saskaņā ar procedūrām un noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam.

3.   Izdevumus pārvalda saskaņā ar ESĪP un Komisijas noslēgtu līgumu. ESĪP sniedz Komisijai pārskatu par visiem izdevumiem.

6. pants

Komandas izveide un sastāvs

1.   ESĪP saskaņā ar savām pilnvarām un atbilstīgajiem piešķirtajiem finanšu līdzekļiem ir atbildīgs par komandas izveidi. Komandā iekļauj personas, kam, kā pilnvarās paredzēts, ir īpašas zināšanas konkrētos politikas jautājumos. ESĪP operatīvi un regulāri informē Padomi un Komisiju par komandas sastāvu.

2.   Dalībvalstis, Savienības iestādes un EĀDD var ierosināt personāla norīkošanu darbā pie ESĪP. Atalgojumu šādam norīkotam personālam atbilstīgi maksā attiecīgā dalībvalsts, attiecīgā Savienības iestāde vai EĀDD. Darbā pie ESĪP var nosūtīt arī ekspertus, ko dalībvalstis ir norīkojušas darbā Savienības iestādēs vai EĀDD. Starptautiskajiem personāla līgumdarbiniekiem ir kādas dalībvalsts valstspiederība.

3.   Viss norīkotais personāls turpina būt nosūtītājas dalībvalsts, nosūtītājas Savienības iestādes vai EĀDD administratīvā pakļautībā, un tas veic savus pienākumus un rīkojas ESĪP pilnvaru interesēs.

7. pants

ESĪP un ESĪP personāla privilēģijas un imunitāte

Par privilēģijām, imunitāti un citām garantijām, kas vajadzīgas ESĪP un ESĪP personāla locekļu misijas veikšanai un sekmīgai norisei, attiecīgi vienojas ar uzņēmējvalsti. Šajā nolūkā dalībvalstis un EĀDD sniedz visu vajadzīgo atbalstu.

8. pants

ES klasificētas informācijas drošība

ESĪP un viņa komandas locekļi ievēro drošības principus un minimālos standartus, kas ir noteikti Padomes Lēmumā 2011/292/ES (2011. gada 31. marts) par drošības noteikumiem ES klasificētas informācijas aizsardzībai (2).

9. pants

Piekļuve informācijai un materiāltehniskais atbalsts

1.   Dalībvalstis, Komisija un Padomes Ģenerālsekretariāts nodrošina, ka ESĪP var piekļūt jebkurai atbilstīgai informācijai.

2.   Savienības delegācijas un/vai dalībvalstis attiecīgā gadījumā nodrošina materiāltehnisko atbalstu reģionā.

10. pants

Drošība

Saskaņā ar Savienības politiku tāda personāla drošību, kas izvietots ārpus Savienības, lai veiktu operatīvas darbības saskaņā ar Līguma V sadaļu, ESĪP saskaņā ar savām pilnvarām un drošības situāciju ģeogrāfiskajā teritorijā, par ko ESĪP ir atbildīgs, veic visus praktiski iespējamos pasākumus visa ESĪP tiešā pakļautībā esošā personāla drošībai, īpaši:

a)

izstrādājot konkrētai misijai drošības plānu, kura pamatā ir EĀDD norādes un kurā ietverti misijai pielāgoti fiziski, organizatoriski un procesuāli drošības pasākumi, reglamentējot personāla drošu pārvietošanos uz misijas teritoriju un drošu pārvietošanos tajā, kā arī paredzot pasākumus drošības negadījumu novēršanai un misijas ārkārtas situāciju un evakuācijas plānu;

b)

nodrošinot, ka visam personālam, kas izvietots ārpus Savienības, ir augsta riska apdrošināšana atbilstīgi apstākļiem misijas teritorijā;

c)

nodrošinot, ka visi ESĪP komandas locekļi, ko izvieto ārpus Savienības, tostarp vietējie līgumdarbinieki, pirms vai pēc ierašanās misijas teritorijā ir piedalījušies atbilstīgās drošības apmācībās, kuru pamatā ir riska novērtējuma pakāpe, ko misijas teritorijai piešķīris EĀDD;

d)

nodrošinot, ka tiek īstenoti visi saskaņotie ieteikumi, kas sniegti pēc regulāra drošības izvērtējuma, un – saistībā ar progresa ziņojumu un pārskata ziņojumu par pilnvaru īstenošanu – rakstiski ziņojot AP, Padomei un Komisijai par šo ieteikumu īstenošanu un citiem drošības jautājumiem.

11. pants

Ziņojumi

ESĪP regulāri sniedz mutiskus un rakstiskus ziņojumus AP un PDK. Vajadzības gadījumā ESĪP ziņojumus sniedz arī Padomes darba grupām. Rakstiskus ziņojumus regulāri izsūta, izmantojot COREU tīklu. Pēc AP vai PDK ieteikuma ESĪP sniedz ziņojumus Ārlietu padomei. Saskaņā ar Līguma 36. pantu ESĪP var būt iesaistīts informatīvā ziņojuma sniegšanā Eiropas Parlamentam.

12. pants

Koordinācija

1.   Lai sasniegtu Savienības politiskos mērķus, ESĪP veicina Savienības darbību vienotību, saskaņotību un efektivitāti un palīdz nodrošināt to, ka visi Savienības instrumenti un dalībvalstu darbības ir savstarpēji saskaņotas. ESĪP darbības koordinē ar Komisijas darbībām, kā arī ar tām darbībām, ko veic ESĪP Vidusāzijā un Savienības delegācija Pakistānā. ESĪP regulāri sniedz informatīvus ziņojumus dalībvalstu pārstāvniecībām un Savienības delegācijām.

2.   Misijas norises vietā ESĪP uztur ciešu saikni ar Savienības delegāciju vadītājiem un dalībvalstu pārstāvniecību vadītājiem. Viņi dara visu iespējamo, lai palīdzētu ESĪP īstenot pilnvaras. ESĪP sniedz norādes ES Policijas misijas vadītājam Afganistānā (EUPOL AFGHANISTAN) par vietējo politisko situāciju. ESĪP un civilais operācijas komandieris vajadzības gadījumā savstarpēji apspriežas. ESĪP uztur saikni arī ar citām starptautiskajām un reģionālajām struktūrām attiecīgajā teritorijā.

13. pants

Palīdzība saistībā ar prasībām

ESĪP un viņa personāls sniedz palīdzību, nodrošinot elementus, kas nepieciešami, lai atsauktos uz jebkurām prasībām un pienākumiem, kuri izriet no iepriekšējo ESĪP Tuvo Austrumu miera procesā pilnvarām, un nodrošina administratīvu palīdzību un piekļuvi šim nolūkam atbilstīgajiem dokumentiem.

14. pants

Pārskatīšana

Šā lēmuma īstenošanu un tā saderību ar citām Savienības darbībām reģionā regulāri pārskata. ESĪP 2013. gada decembra beigās iesniedz AP, Padomei un Komisijai progresa ziņojumu un pilnvaru termiņa beigās – visaptverošu pilnvaru īstenošanas pārskata ziņojumu.

15. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

To piemēro no 2013. gada 1. jūlija.

Briselē, 2013. gada 15. jūlijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

V. JUKNA


(1)  OV L 75, 23.3.2010., 22. lpp.

(2)  OV L 141, 27.5.2011., 17. lpp.


16.7.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 193/25


PADOMES LĒMUMS 2013/383/KĀDP

(2013. gada 15. jūlijs),

ar ko groza pilnvaras un pagarina to termiņu Eiropas Savienības īpašajam pārstāvim Āfrikas Savienībā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 28. pantu, 31. panta 2. punktu un 33. pantu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2011. gada 20. oktobrī pieņēma Lēmumu 2011/697/KĀDP (1), ar ko Gary QUINCE kungs tiek iecelts par Eiropas Savienības īpašo pārstāvi (ESĪP) Āfrikas Savienībā (ĀS). ESĪP pilnvaru termiņam jābeidzas 2013. gada 30. jūnijā.

(2)

ESĪP pilnvaru termiņš būtu jāpagarina vēl uz pēdējo 12 mēnešu laikposmu.

(3)

ESĪP pilnvaras īstenos situācijā, kas var pasliktināties un varētu kavēt Līguma 21. pantā izklāstīto Savienības ārējās darbības mērķu sasniegšanu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Eiropas Savienības īpašais pārstāvis

Ar šo Gary QUINCE kunga kā ESĪP ĀS pilnvaru termiņu pagarina līdz 2014. gada 30. jūnijam. ESĪP pilnvaras var izbeigt agrāk, ja Padome pēc Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos (AP) priekšlikuma pieņem tādu lēmumu.

2. pants

Politikas mērķi

ESĪP pilnvaru pamatā ir vispusīgi ES politikas mērķi atbalstīt Āfrikas centienus veidot mierīgu, demokrātisku un pārticīgu nākotni, kā izklāstīts ES un Āfrikas kopējā stratēģijā. Minētie mērķi ietver:

a)

veicināt ES politisko dialogu un vērst plašumā attiecības ar ĀS;

b)

stiprināt ES un ĀS partnerību visās ES un Āfrikas kopējā stratēģijā norādītajās jomās, palīdzot veidot un īstenot ES un Āfrikas kopējo stratēģiju partnerībā ar ĀS, ievērojot Āfrikas atbildības principu un ciešāk sadarbojoties ar Āfrikas pārstāvjiem daudzpusējos forumos, darbību saskaņojot ar daudzpusējiem partneriem;

c)

sadarboties ar ĀS un nodrošināt tai atbalstu, palīdzot iestāžu attīstībā un stiprinot ES un ĀS iestāžu attiecības, izmantojot arī attīstības palīdzību, lai veicinātu:

mieru un drošību: paredzēt, novērst, pārvarēt, risināt konfliktus, būt par starpnieku sarunās un atbalstīt centienus veicināt mieru un stabilitāti, kā arī atbalstīt atjaunošanu pēc konflikta,

cilvēktiesības un pārvaldību: veicināt un aizsargāt cilvēktiesības; veicināt pamatbrīvību un tiesiskuma ievērošanu; izmantojot politisku dialogu un finansiālu un tehnisku palīdzību, atbalstīt Āfrikas centienus uzraudzīt un uzlabot pārvaldību; atbalstīt līdzdalības demokrātijas un atbildības pieaugumu; atbalstīt cīņu pret korupciju un organizēto noziedzību, kā arī turpināt stiprināt centienus risināt jautājumu par bērniem un bruņotiem konfliktiem visos tā aspektos,

stabilu izaugsmi, reģionālu integrāciju un tirdzniecību: atbalstīt centienus panākt savstarpēju savietojamību un veicināt cilvēku piekļuvi ūdenim un sanitārijai, enerģijai un informācijas tehnoloģijām; veicināt stabilu, efektīvu un saskaņotu tiesisko sistēmu uzņēmējdarbībai; palīdzēt iesaistīt Āfriku pasaules tirdzniecības sistēmā, palīdzēt Āfrikas valstīm ievērot ES noteikumus un standartus; atbalstīt Āfriku centienos novērst klimata pārmaiņu ietekmi,

ieguldījumus cilvēkresursos: atbalstīt dzimumu līdztiesības, veselības aizsardzības, pārtikas drošības un izglītības jomu, veicināt apmaiņas programmas, universitāšu un izcilības centru tīklus, kā arī vērsties pret migrācijas pamatcēloņiem.

Turklāt ESĪP ir svarīga nozīme, īstenojot ES un Āfrikas kopējo stratēģiju, kuras mērķis ir pilnveidot un konsolidēt Āfrikas un ES stratēģisko partnerību.

3. pants

Pilnvaras

Lai sasniegtu 2. pantā minēto mērķu kopējās ārpolitikas un drošības politikas (KĀDP) / kopējās drošības un aizsardzības politikas (KDAP) aspektus, ESĪP ir piešķirtas pilnvaras:

a)

stiprināt vispārēju ES ietekmi Adisabebas dialogā ar ĀS un tās Komisiju par visu KĀDP/KDAP jautājumu klāstu, ko risina ES un ĀS attiecībās, un stiprināt dialoga koordināciju, jo īpaši partnerību miera un drošības jomā, kā arī atbalstīt Āfrikas miera un drošības sistēmas ieviešanu;

b)

nodrošināt attiecīgas pakāpes politisku pārstāvību, kas atspoguļotu ES kā politiska, finansiāla un organizatoriska ĀS partnera nozīmi, kā arī sperot šajā partnerībā pārmaiņu soli, kura vajadzību nosaka ĀS politiskās nozīmes pieaugums pasaulē;

c)

ja Padome pieņemtu tādu lēmumu, pārstāvēt ES nostāju un politiku, ja ĀS kļūst par galveno darbību veicēju krīzes situācijā, kurai nav iecelts ESĪP;

d)

palīdzēt panākt labāku ES politikas un rīcības saskaņotību, konsekvenci un koordināciju un veicināt koordināciju plašākā partneru grupā un attiecībās ar ĀS;

e)

sadarbībā ar ESĪP cilvēktiesību jautājumos sekmēt, lai attiecībā uz ĀS tiktu īstenota ES politika cilvēktiesību jomā, tostarp ES pamatnostādnes par cilvēktiesībām, jo īpaši ES pamatnostādnes par bērniem un bruņotiem konfliktiem, kā arī ES pamatnostādnes par pret sievietēm un meitenēm vērstu vardarbību un jebkādas pret viņām vērstas diskriminācijas apkarošanu, kā arī ES politika attiecībā uz sievietēm, mieru un drošību un ES rīcības plāns par Starptautiskās Krimināltiesas lēmumu izpildi;

f)

rūpīgi sekot visiem svarīgākajiem ĀS mēroga notikumiem un ziņot par tiem;

g)

uzturēt ciešus kontaktus ar ĀS Komisiju, citām ĀS iestādēm, reģionālo Āfrikas organizāciju pārstāvniecībām ĀS un ĀS dalībvalstu pārstāvniecībām Āfrikas Savienībā;

h)

atbalstīt ĀS un reģionālu Āfrikas organizāciju attiecības un sadarbību, jo īpaši jomās, kurās Savienība sniedz atbalstu;

i)

pēc lūguma konsultēt ĀS un sniegt tai atbalstu jomās, kas izklāstītas ES un Āfrikas kopējā stratēģijā;

j)

pēc lūguma konsultēt ĀS un sniegt tai atbalstu, lai vairotu ĀS krīzes pārvarēšanas spējas;

k)

pamatojoties uz skaidru pienākumu sadali, saskaņot darbības ar ES īpašo pārstāvju darbībām ĀS dalībvalstīs vai reģionos un atbalstīt minētās darbības; un

l)

visos KĀDP/KDAP jautājumos, uz ko attiecas ES un ĀS partnerība, uzturēt ciešus kontaktus un veicināt koordināciju ar Adisabebā pārstāvētiem svarīgiem starptautiskajiem ĀS partneriem, jo īpaši Apvienoto Nāciju Organizāciju, kā arī nevalstiskiem dalībniekiem.

4. pants

Pilnvaru īstenošana

1.   ESĪP ir atbildīgs par pilnvaru īstenošanu AP pakļautībā.

2.   Politikas un drošības komiteja (PDK) uztur īpašus sakarus ar ESĪP un ir galvenais ESĪP kontaktpunkts sakariem ar Padomi. PDK, neskarot AP pilnvaras, sniedz ESĪP stratēģiskas norādes un nosaka ESĪP darbības politisko virzību saskaņā ar tā pilnvarām.

3.   ESĪP strādā ciešā sadarbībā ar Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD) un tā atbilstīgajām struktūrām.

5. pants

Finansējums

1.   ESĪP pilnvaru īstenošanas izdevumiem paredzētā finanšu atsauces summa laikposmam no 2013. gada 1. jūlija līdz 2014. gada 30. jūnijam ir EUR 585 000.

2.   Izdevumus pārvalda saskaņā ar procedūrām un noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam.

3.   Izdevumus pārvalda saskaņā ar ESĪP un Komisijas noslēgtu līgumu. ESĪP iesniedz Komisijai pārskatu par visiem izdevumiem.

6. pants

Komandas izveide un sastāvs

1.   Saskaņā ar ESĪP pilnvarām un atbilstīgajiem pieejamiem finanšu līdzekļiem ESĪP ir atbildīgs par komandas izveidi. Komandā iekļauj personas, kam, kā pilnvarās paredzēts, ir īpašas zināšanas konkrētos politikas jautājumos. ESĪP operatīvi informē Padomi un Komisiju par komandas sastāvu.

2.   Dalībvalstis, Savienības iestādes un EĀDD var ierosināt personāla norīkošanu darbā pie ESĪP. Minētajam norīkotajam personālam atalgojumu maksā vai nu attiecīgā dalībvalsts, attiecīgā Savienības iestāde, vai arī EĀDD. Darbā pie ESĪP var nosūtīt arī ekspertus, ko dalībvalstis ir norīkojušas darbā Savienības iestādēs vai EĀDD. Starptautiskajiem personāla līgumdarbiniekiem ir kādas dalībvalsts valstspiederība.

3.   Viss norīkotais personāls turpina būt nosūtītājas dalībvalsts, nosūtītājas Savienības iestādes vai EĀDD administratīvā pakļautībā, un tas veic savus pienākumus un rīkojas ESĪP pilnvaru interesēs.

7. pants

ESĪP un ESĪP personāla privilēģijas un imunitāte

Par privilēģijām, imunitāti un citām garantijām, kas vajadzīgas ESĪP un ESĪP personāla misijas veikšanai un sekmīgai norisei, attiecīgi vienojas ar uzņēmējvalstīm. Šajā sakarā dalībvalstis un EĀDD sniedz visu vajadzīgo atbalstu.

8. pants

ES klasificētās informācijas drošība

ESĪP un ESĪP komandas locekļi ievēro drošības principus un minimuma standartus, kas noteikti ar Padomes Lēmumu 2011/292/ES (2011. gada 31. marts) par drošības noteikumiem ES klasificētas informācijas aizsardzībai (2).

9. pants

Piekļuve informācijai un apgādes atbalsts

1.   Dalībvalstis, Komisija un Padomes Ģenerālsekretariāts nodrošina, lai ESĪP var piekļūt jebkurai būtiskai informācijai.

2.   Savienības delegācijas un/vai dalībvalstis attiecīgā gadījumā nodrošina apgādes atbalstu reģionā.

10. pants

Drošība

Saskaņā ar Savienības politiku tāda personāla drošības jomā, kas izvietots ārpus Savienības, lai veiktu operatīvas darbības saskaņā ar Līguma V sadaļu, ESĪP saskaņā ar ESĪP pilnvarām un drošības situāciju ģeogrāfiskajā teritorijā, par ko viņš ir atbildīgs, veic visus praktiski iespējamos pasākumus visa ESĪP tiešā pakļautībā esošā personāla drošībai, īpaši:

a)

izveidojot misijai paredzētu drošības plānu, kura pamatā ir EĀDD norādes un kurā noteikti misijai paredzēti fiziski, organizatoriski un procesuāli drošības pasākumi, regulējot personāla drošu pārvietošanos uz misijas teritoriju un minētajā teritorijā, kā arī rīcību drošības negadījumos un nosakot misijas ārkārtas rīcības plānu un evakuācijas plānu;

b)

nodrošinot, ka visam personālam, kas izvietots ārpus Savienības, ir augsta riska apdrošināšana atbilstīgi apstākļiem misijas teritorijā;

c)

nodrošinot, ka visi ESĪP komandas locekļi, ko izvieto ārpus Savienības, tostarp vietējie līgumdarbinieki, pirms vai tūlīt pēc ierašanās misijas teritorijā ir piedalījušies atbilstīgā drošības apmācībā, kuras pamatā ir riska izvērtējuma pakāpe, kuru misijas teritorijai piešķīris EĀDD;

d)

nodrošinot, ka tiek īstenoti visi saskaņotie ieteikumi, kas sniegti pēc regulāra drošības izvērtējuma, un – saistībā ar progresa ziņojumu un pārskata ziņojumu par pilnvaru īstenošanu – rakstiski ziņojot Padomei, Komisijai un AP par šo ieteikumu īstenošanu un citiem drošības jautājumiem.

11. pants

Ziņojumi

ESĪP regulāri sniedz mutiskus un rakstiskus ziņojumus AP un PDK. Vajadzības gadījumā ESĪP ziņojumus sniedz arī Padomes darba grupām. Rakstiskus ziņojumus regulāri izsūta, izmantojot COREU tīklu. Pēc AP vai PDK ieteikuma ESĪP var sniegt ziņojumus Ārlietu padomei. Saskaņā ar Līguma 36. pantu ESĪP var tikt iesaistīts Eiropas Parlamenta informēšanā.

12. pants

Koordinācija

1.   ESĪP dod ieguldījumu Savienības darbību vienotībai, saskaņotībai un efektivitātei un palīdz nodrošināt, lai visi Savienības instrumenti un dalībvalstu rīcība būtu saskaņoti Savienības politikas mērķu sasniegšanai. ESĪP darbības koordinē ar Komisijas darbībām, kā arī ar darbībām, ko reģionā veic citi ESĪP. ESĪP regulāri sniedz informatīvus ziņojumus dalībvalstu pārstāvniecībām un Savienības delegācijām.

2.   Misijas norises vietā ESĪP uztur ciešu saikni ar Savienības delegāciju vadītājiem un dalībvalstu pārstāvniecību vadītājiem. Viņi dara visu iespējamo, lai palīdzētu ESĪP īstenot pilnvaras. ESĪP uztur saikni arī ar citām starptautiskajām un reģionālajām struktūrām attiecīgajā teritorijā.

13. pants

Palīdzība saistībā ar prasībām

ESĪP un ESĪP darbinieki palīdz, nodrošinot elementus reaģēšanai uz jebkādām prasībām un pienākumiem, kas izriet no iepriekšējo ESĪP ĀS pilnvarām, un šim nolūkam sniedz administratīvu palīdzību un piekļuvi būtiskajiem dokumentiem.

14. pants

Pārskatīšana

Šā lēmuma īstenošanu un tā saderību ar citām Savienības darbībām reģionā regulāri pārskata. ESĪP līdz 2013. gada decembra beigām iesniedz Padomei, Komisijai un AP progresa ziņojumu, bet ESĪP pilnvaru termiņa beigās – visaptverošu pilnvaru īstenošanas ziņojumu.

15. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

To piemēro no 2013. gada 1. jūlija.

Briselē, 2013. gada 15. jūlijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

V. JUKNA


(1)  OV L 276, 21.10.2011., 46. lpp.

(2)  OV L 141, 27.5.2011., 17. lpp.


16.7.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 193/29


PADOMES LĒMUMS 2013/384/KĀDP

(2013. gada 15. jūlijs),

ar kuru groza Lēmumu 2012/325/KĀDP, ar ko pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības īpašajam pārstāvim Sudānā un Dienvidsudānā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 28. pantu, 31. panta 2. punktu un 33. pantu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2010. gada 11. augustā pieņēma Lēmumu 2010/450/KĀDP (1), ar ko Rosalind MARSDEN kundzi ieceļ par Eiropas Savienības īpašo pārstāvi (ESĪP) Sudānā.

(2)

Padome 2011. gada 1. augustā pieņēma Lēmumu 2011/499/KĀDP (2), ar kuru grozīja ESĪP pilnvaras un nosaukumu, ņemot vērā to, ka Dienvidsudāna ir pasludinājusi savu neatkarību. ESĪP pilnvaru termiņš beidzas 2013. gada 30. jūnijā.

(3)

ESĪP pilnvaru termiņš būtu jāpagarina vēl par četriem mēnešiem.

(4)

ESĪP pilnvaras īstenos situācijā, kas var pasliktināties un varētu kavēt Līguma 21. pantā izklāstīto Savienības ārējās darbības mērķu sasniegšanu.

(5)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Lēmums 2012/325/KĀDP,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2012/325/KĀDP groza šādi:

1)

lēmuma 1. pantu aizstāj ar šādu:

“1. pants

Eiropas Savienības īpašais pārstāvis

Ar šo ESĪP Sudānā un Dienvidsudānā Rosalind MARSDEN kundzes pilnvaru termiņš tiek pagarināts līdz 2013. gada 31. oktobrim. ESĪP pilnvaras var tikt izbeigtas agrāk, ja Padome pēc Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos (AP) priekšlikuma pieņem šādu lēmumu.”;

2)

lēmuma 5. panta 1. punktam pievieno šādu daļu:

“ESĪP pilnvaru īstenošanas izdevumiem paredzētā finanšu atsauces summa laikposmam no 2013. gada 1. jūlija līdz 2013. gada 31. oktobrim ir EUR 690 000.”;

3)

iekļauj šādu pantu:

“12.a pants

Palīdzība saistībā ar prasībām

ESĪP un viņas personāls sniedz Komisijai administratīvu palīdzību un piekļuvi atbilstīgām lietām saistībā ar jebkādām prasībām, kas izriet no viņas pilnvarām, kā arī no iepriekšējo ESĪP Sudānā pilnvarām, un palīdz sniegt informāciju, lai reaģētu uz šādām prasībām.”

2. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

To piemēro no 2013. gada 1. jūlija.

Briselē, 2013. gada 15. jūlijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

V. JUKNA


(1)  OV L 211, 12.8.2010., 42. lpp.

(2)  OV L 206, 11.8.2011., 50. lpp.


16.7.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 193/s3


PAZIŅOJUMS LASĪTĀJIEM

Padomes Regula (ES) Nr. 216/2013 (2013. gada 7. marts) par Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša elektronisko publikāciju

Saskaņā ar Padomes 2013. gada 7. marta Regulu (ES) Nr. 216/2013 par Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša elektronisko publikāciju (OV L 69, 13.3.2013., 1. lpp.), sākot ar 2013. gada 1. jūliju, vienīgi elektroniskā formātā publicētais Oficiālais Vēstnesis ir autentisks un rada juridiskas sekas.

Ja neparedzētu un ārkārtas apstākļu dēļ Oficiālā Vēstneša elektronisko izdevumu nav iespējams publicēt, iespiestais izdevums ir autentisks un rada juridiskas sekas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 216/2013 3. panta nosacījumiem.