ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2013.189.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 189

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

56. sējums
2013. gada 10. jūlijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 651/2013 (2013. gada 9. jūlijs), ar ko atļauj lietot nogulumizcelsmes klinoptilolītu par barības piedevu visām dzīvnieku sugām un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1810/2005 ( 1 )

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 652/2013 (2013. gada 9. jūlijs), ar ko 195. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Al-Qaida tīklu

4

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 653/2013 (2013. gada 9. jūlijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

6

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums 2013/365/KĀDP (2013. gada 9. jūlijs), ar ko groza Lēmumu 2012/329/KĀDP, ar ko pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības īpašajam pārstāvim Āfrikas ragā

8

 

*

Padomes Lēmums 2013/366/KĀDP (2013. gada 9. jūlijs), ar ko pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības īpašajam pārstāvim Kosovā

9

 

*

Padomes Lēmums 2013/367/KĀDP (2013. gada 9. jūlijs), ar ko groza Lēmumu 2012/389/KĀDP par Eiropas Savienības misiju saistībā ar reģiona jūras spēku izveidi Āfrikas ragā (EUCAP NESTOR)

12

 

*

Padomes Lēmums 2013/368/KĀDP (2013. gada 9. jūlijs), ar ko groza Lēmumu 2012/392/KĀDP par Eiropas Savienības KDAP misiju Nigērā (EUCAP Sahel Niger)

13

 

 

 

*

Paziņojums lasītājiem – Padomes Regula (ES) Nr. 216/2013 (2013. gada 7. marts) par Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša elektronisko publikāciju (sk. aizmugurējā vāka iekšpusē)

s3

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

10.7.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 189/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 651/2013

(2013. gada 9. jūlijs),

ar ko atļauj lietot nogulumizcelsmes klinoptilolītu par barības piedevu visām dzīvnieku sugām un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1810/2005

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā jāsaņem atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība. Minētās regulas 10. pantā paredzēts, ka atkārtoti jānovērtē piedevas, kuru lietošana atļauta atbilstoši Padomes Direktīvai 70/524/EEK (2).

(2)

Ievērojot Direktīvu 70/524/EEK, ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1810/2005 (3) nogulumizcelsmes klinoptilolītu bez termiņa ierobežojuma atļāva izmantot par barības piedevu nobarojamām cūkām, gaļas cāļiem, gaļas tītariem, liellopiem un lašiem. Pēc tam saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. panta 1. punktu minēto piedevu kā esošu barības līdzekli iekļāva lopbarības piedevu reģistrā.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. panta 2. punktu un saistībā ar minētās regulas 7. pantu tika iesniegts pieteikums atkārtoti novērtēt nogulumizcelsmes klinoptilolītu kā barības piedevu nobarojamām cūkām, gaļas cāļiem, gaļas tītariem, liellopiem un lašiem, un saskaņā ar minētās regulas 7. pantu tika iesniegts pieteikums jaunam šīs piedevas izmantojumam visām pārējām dzīvnieku sugām, pieprasot to klasificēt piedevu kategorijā “tehnoloģiskās piedevas”. Minētajam pieteikumam bija pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti.

(4)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) 2012. gada 12. decembra atzinumā (4) secināja, ka ierosinātajos lietošanas apstākļos nogulumizcelsmes klinoptilolītam nav nelabvēlīgas ietekmes uz dzīvnieku veselību, vidi vai – ja vien tiek veikti piemēroti pasākumi lietotāju aizsardzībai – cilvēku veselību un ka tas ir potenciāli efektīvs kā granulu saistviela un pretsalipes viela pie 10 000 mg/kg kompleksās barības. Iestāde neuzskata, ka ir nepieciešamas īpašas prasības attiecībā uz uzraudzības veikšanu pēc laišanas tirgū. Tā arī pārbaudīja ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotās references laboratorijas ziņojumu par barībā esošās barības piedevas analīzes metodi.

(5)

Nogulumizcelsmes klinoptilolīta novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti. Tāpēc būtu jāatļauj izmantot šo piedevu, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

(6)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 tiek piešķirta jauna atļauja, tāpēc būtu atbilstīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1810/2005.

(7)

Saistībā ar drošības apsvērumiem nav vajadzīga tūlītēja izmaiņu piemērošana atļaujas nosacījumiem, tāpēc ir lietderīgi noteikt pārejas periodu, lai ieinteresētās personas varētu sagatavoties jauno prasību izpildei saistībā ar atļaujas piešķiršanu.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atļauja

Pielikumā norādīto nogulumizcelsmes klinoptilolītu, kas ietilpst piedevu kategorijā “tehnoloģiskās piedevas” un funkcionālajās grupās “saistvielas” un “pretsalipes vielas”, ir atļauts lietot par piedevu dzīvnieku ēdināšanā, ievērojot pielikumā izklāstītos nosacījumus.

2. pants

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 1810/2005

Regulas (EK) Nr. 1810/2005 II pielikumā svītro ierakstu E 568 par nogulumizcelsmes klinoptilolītu.

3. pants

Pārejas noteikumi

Pielikumā minēto piedevu un šo piedevu saturošo barību, kas ražota un marķēta pirms 2014. gada 30. janvāra saskaņā ar noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2013. gada 30. jūlija, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas esošie krājumi.

4. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 9. jūlijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

(2)  OV L 270, 14.12.1970., 1. lpp.

(3)  OV L 291, 5.11.2005., 5. lpp.

(4)  EFSA Journal, 2013. gads; 11(1):3039.


PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs

Atļaujas turētāja nosaukums

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analīzes metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

mg/kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

Tehnoloģisko piedevu kategorija. Funkcionālā grupa: saistvielas

1g568

Nogulumizcelsmes klinoptilolīts

 

Piedevas sastāvs

Nogulumizcelsmes klinoptilolīts ≥ 80 % (pulverveidā).

 

Aktīvās vielas raksturojums

Nogulumizcelsmes klinoptilolīts (nātrija kalcija alumosilikāta hidrāts) ≥ 80 % un mālu minerāli ≤ 20 % (kas nesatur šķiedras un kvarcu).

CAS numurs: 12173-10-3.

 

Analīzes metode  (1)

Nogulumizcelsmes klinoptilolīta noteikšanai barības piedevā: rentgenstaru difrakcija (XRD).

Visas dzīvnieku sugas

10 000

1.

Drošības apsvērumi: rīkošanās laikā ieteicams izmantot elpceļu un acu aizsarglīdzekļus un cimdus.

2.

Kopējais nogulumizcelsmes klinoptilolīta daudzums no visiem avotiem nedrīkst pārsniegt maksimālo saturu 10 000 mg.

2023. gada 30. jūlijs

Tehnoloģisko piedevu kategorija. Funkcionālā grupa: pretsalipes vielas

1g568

Nogulumizcelsmes klinoptilolīts

 

Piedevas sastāvs

Nogulumizcelsmes klinoptilolīts ≥ 80 % (pulverveidā).

 

Aktīvās vielas raksturojums

Nogulumizcelsmes klinoptilolīts (nātrija kalcija alumosilikāta hidrāts) ≥ 80 % un mālu minerāli ≤ 20 % (kas nesatur šķiedras un kvarcu).

CAS numurs: 12173-10-3.

 

Analīzes metode  (1)

Nogulumiežu izcelsmes klinoptilolīta noteikšanai barības piedevā: rentgenstaru difrakcija (XRD).

Visas dzīvnieku sugas

10 000

1.

Drošības apsvērumi: rīkošanās laikā ieteicams izmantot elpceļu un acu aizsarglīdzekļus un cimdus.

2.

Kopējais nogulumizcelsmes klinoptilolīta daudzums no visiem avotiem nedrīkst pārsniegt maksimālo saturu 10 000 mg.

2023. gada 30. jūlijs


(1)  Sīkāka informācija par analīzes metodēm atrodama Eiropas Savienības references laboratorijas barības piedevu jomā tīmekļa vietnē: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.


10.7.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 189/4


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 652/2013

(2013. gada 9. jūlijs),

ar ko 195. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Al-Qaida tīklu

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 27. maija Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Al-Qaida tīklu (1), un jo īpaši tās 7. panta 1. punkta a) apakšpunktu un 7.a panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumā ir uzskaitītas personas, grupas un organizācijas, uz kurām saskaņā ar minēto regulu attiecas līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana.

(2)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes (ANO DP) Sankciju komiteja 2013. gada 1. jūlijā nolēma svītrot vienu fizisko personu no to personu, grupu un organizāciju saraksta, uz kurām jāattiecina līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana, pēc tam, kad tā bija izskatījusi šīs personas iesniegto pieprasījumu svītrot to no saraksta un Ombuda vispusīgo ziņojumu, kas sagatavots Ombuda birojā, kurš izveidots saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūciju 1904(2009). Turklāt 2013. gada 25. jūnijā ANO DP Sankciju komiteja nolēma sarakstā grozīt vienu ierakstu.

(3)

Tādēļ attiecīgi būtu jāatjaunina Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 9. jūlijā

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

Ārpolitikas instrumentu dienesta vadītājs


(1)  OV L 139, 29.5.2002., 9. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumu groza šādi:

(1)

no sadaļas “Fiziskās personas” svītro šādu ierakstu:

Abd Al Hamid Sulaiman Muhammed Al-Mujil (alias a) Dr. Abd al-Hamid Al-Mujal, b) Dr. Abd Abdul-Hamid bin Sulaiman Al-Mu’jil, c) Abd al-Hamid Sulaiman Al-Mu’jil, d) Dr. Abd Al-Hamid Al-Mu’ajjal, e) Abd al-Hamid Mu’jil, f) A.S. Mujel, g) Abdulhamid Sulaiman M.Al Mojil, h) Abu Abdallah). Dzimšanas datums: a) 28.4.1949., b) 29.4.1949. Dzimšanas vieta: Kuveita. Pilsonība: Saūda Arābijas. Pases Nr.: F 137998 (izdota 18.4.2004., derīga līdz 24.2.2009.). Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais datums: 4.8.2006.”;

(2)

Sadaļā “Fiziskās personas” ierakstu “Agha, Haji Abdul Manan (aka Saiyid; Abd Al-Manam), Pakistāna.” aizstāj ar šādu:

Abdul Manan Agha (alias a) Abdul Manan, b) Abdul Man’am Saiyid, c) Saiyid Abd al-Man (iepriekš reģistrēts ar šo vārdu)). Tituls: hādži. Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais datums: 17.10.2001.”


10.7.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 189/6


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 653/2013

(2013. gada 9. jūlijs),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem.

(2)

Standarta importa vērtību aprēķina katru darbdienu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. panta 1. punktu, ņemot vērā mainīgos dienas datus. Tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 9. jūlijā

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jerzy PLEWA


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta importa vērtība

0707 00 05

MK

33,9

TR

105,8

ZZ

69,9

0709 93 10

TR

127,3

ZZ

127,3

0805 50 10

AR

86,5

UY

89,3

ZA

98,0

ZZ

91,3

0808 10 80

AR

176,6

BR

118,6

CL

150,1

CN

96,0

NZ

160,1

US

144,0

ZA

133,2

ZZ

139,8

0808 30 90

AR

110,2

CL

124,3

CN

72,5

ZA

127,4

ZZ

108,6

0809 10 00

IL

275,4

TR

204,6

ZZ

240,0

0809 29 00

TR

317,1

ZZ

317,1

0809 30

TR

209,3

ZZ

209,3

0809 40 05

IL

99,1

MA

99,1

ZA

125,3

ZZ

107,8


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “cita izcelsme”.


LĒMUMI

10.7.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 189/8


PADOMES LĒMUMS 2013/365/KĀDP

(2013. gada 9. jūlijs),

ar ko groza Lēmumu 2012/329/KĀDP, ar ko pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības īpašajam pārstāvim Āfrikas ragā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 28. pantu, 31. panta 2. punktu un 33. pantu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2011. gada 8. decembrī pieņēma Lēmumu 2011/819/KĀDP (1), ar ko ieceļ Alexander RONDOS kungu par Eiropas Savienības īpašo pārstāvi (ESĪP) Āfrikas ragā.

(2)

Padome 2012. gada 25. jūnijā pieņēma Lēmumu 2012/329/KĀDP (2), ar ko ESĪP Āfrikas ragā pilnvaru termiņu pagarināja līdz 2013. gada 30. jūnijam.

(3)

ESĪP pilnvaru termiņš būtu jāpagarina vēl par četriem mēnešiem.

(4)

ESĪP īstenos pilnvaras situācijā, kas var pasliktināties un varētu kavēt Līguma 21. pantā izklāstīto Savienības ārējās darbības mērķu sasniegšanu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Padomes Lēmumu 2012/329/KĀDP ar šo groza šādi:

1)

lēmuma 1. pantu aizstāj ar šādu:

"1. pants

Eiropas Savienības īpašais pārstāvis

Ar šo ESĪP Āfrikas ragā Alexander RONDOS kunga pilnvaru termiņš tiek pagarināts līdz 2013. gada 31. oktobrim. ESĪP pilnvaras var tikt izbeigtas agrāk, ja Padome pēc Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos (AP) priekšlikuma pieņem šādu lēmumu.

ESĪP pilnvaru nolūkā Āfrikas rags tiek definēts kā reģions, kurā ietilpst Džibutijas Republika, Eritrejas Valsts, Etiopijas Federatīvā Demokrātiskā Republika, Kenijas Republika, Somālijas Federatīvā Republika, Sudānas Republika, Dienvidsudānas Republika un Ugandas Republika. Attiecībā uz aspektiem, kuriem ir plašākas sekas reģionā, tostarp attiecībā uz pirātismu, ESĪP attiecīgajā gadījumā sadarbojas arī ar valstīm un reģionālām vienībām ārpus Āfrikas raga reģiona.

Ņemot vērā, ka nepieciešama reģionāla pieeja savstarpēji saistītajām reģiona problēmām, ESĪP Āfrikas ragā strādā, cieši apspriežoties ar ESĪP Sudānā un Dienvidsudānā, kas saglabās primāro atbildību par minētajām divām valstīm.";

2)

lēmuma 5. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

"1.   ESĪP pilnvaru īstenošanas izdevumiem paredzētā finanšu atsauces summa laikposmam no 2012. gada 1. jūlija līdz 2013. gada 31. oktobrim ir EUR 4 900 000.".

2. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

To piemēro no 2013. gada 1. jūlija.

Briselē, 2013. gada 9. jūlijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

R. ŠADŽIUS


(1)  OV L 327, 9.12.2011., 62. lpp.

(2)  OV L 165, 26.6.2012., 62. lpp.


10.7.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 189/9


PADOMES LĒMUMS 2013/366/KĀDP

(2013. gada 9. jūlijs),

ar ko pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības īpašajam pārstāvim Kosovā (1)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 28. pantu, 31. panta 2. punktu un 33. pantu,

ņemot vērā priekšlikumu, ar ko nākusi klajā Savienības Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos,

tā kā:

(1)

Padome 2012. gada 25. janvārī pieņēma Lēmumu 2012/39/KĀDP (2), ar ko par Eiropas Savienības īpašo pārstāvi (ESĪP) Kosovā iecēla Samuel ŽBOGAR kungu. ESĪP pilnvaru termiņš beidzas 2013. gada 30. jūnijā.

(2)

ESĪP pilnvaru termiņš būtu jāpagarina vēl uz 12 mēnešiem.

(3)

ESĪP pilnvaras īstenos situācijā, kas var pasliktināties un kas varētu kavēt Līguma 21. pantā noteikto Savienības ārējās darbības mērķu sasniegšanu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Eiropas Savienības īpašais pārstāvis

Ar šo Eiropas Savienības īpašā pārstāvja (ESĪP) Kosovā Samuel ŽBOGAR kunga pilnvaru termiņš tiek pagarināts līdz 2014. gada 30. jūnijam. ESĪP pilnvaras var beigties ātrāk, ja Padome pēc Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos (AP) priekšlikuma pieņem šādu lēmumu.

2. pants

Politikas mērķi

ESĪP pilnvaru pamatā ir Savienības politikas mērķi Kosovā. Tie ietver vadošas lomas uzņemšanos, veicinot stabilas, dzīvotspējīgas, mierīgas, demokrātiskas un etniski daudzveidīgas Kosovas izveidi, nostiprinot stabilitāti reģionā un sekmējot reģionālu sadarbību un labas kaimiņattiecības Rietumbalkānos, mudinot Kosovu ievērot tiesiskumu un aizsargāt minoritātes un kultūras un reliģisko mantojumu, atbalstot Kosovu ceļā uz Savienību saskaņā ar reģiona Eiropas perspektīvu un attiecīgiem Padomes secinājumiem.

3. pants

Pilnvaras

Lai sasniegtu politikas mērķus, ESĪP ir pilnvarots:

a)

piedāvāt Savienības konsultācijas un atbalstu politiskajā procesā;

b)

veicināt vispārēju Savienības politikas koordināciju Kosovā;

c)

pastiprināt Savienības klātbūtni Kosovā un nodrošināt tās konsekvenci un saskaņotību;

d)

Eiropas Savienības tiesiskuma misijas Kosovā (EULEX KOSOVO) vadītājam sniegt norādījumus par vietējiem politiskiem jautājumiem, tostarp par politiskiem aspektiem jautājumos, kas saistīti ar izpildes pienākumiem;

e)

nodrošināt konsekvenci un saskaņotību Savienības darbībā Kosovā;

f)

saskaņā ar reģiona Eiropas perspektīvu veicināt Kosovas virzību uz Savienību, mērķtiecīgi veidojot saziņu ar sabiedrību un īstenojot Savienības informēšanas pasākumus, lai Kosovas sabiedrībā veicinātu plašāku izpratni un gūtu tās atbalstu ar Savienību saistītos jautājumos;

g)

pārraudzīt, atbalstīt un veicināt politisku, ekonomisku un Eiropas prioritāšu īstenošanu saskaņā ar attiecīgu iestāžu kompetenci un atbildību;

h)

saskaņā ar Savienības cilvēktiesību politiku un Savienības Pamatnostādnēm cilvēktiesību jomā attīstīt un nostiprināt cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu Kosovā, tostarp attiecībā uz sievietēm un bērniem;

i)

palīdzēt risināt Savienības sekmēto Belgradas un Prištinas dialogu.

4. pants

Pilnvaru īstenošana

1.   ESĪP ir atbildīgs par pilnvaru īstenošanu AP pakļautībā.

2.   Politikas un drošības komiteja (PDK) uztur privileģētus sakarus ar ESĪP un ir galvenais ESĪP kontaktpunkts saziņai ar Padomi. Neskarot AP pilnvaras, PDK saskaņā ar savām pilnvarām ESĪP sniedz stratēģiskus un politiskus norādījumus.

3.   ESĪP strādā ciešā sadarbībā ar Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD).

5. pants

Finansējums

1.   Finanšu atsauces summa, kas paredzēta ESĪP pilnvaru īstenošanas izdevumu segšanai laikposmā no 2013. gada 1. jūlija līdz 2014. gada 30. jūnijam, ir EUR 1 870 000.

2.   Izdevumus pārvalda saskaņā ar procedūrām un noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam. Rietumbalkānu reģiona valstu valstspiederīgie var piedalīties konkursos par līgumiem.

3.   Izdevumus pārvalda saskaņā ar līgumu, ko ESĪP noslēdz ar Komisiju. Par visiem izdevumiem ESĪP atskaitās Komisijai.

6. pants

Komandas izveide un sastāvs

1.   Darbā pie ESĪP norīko īpaši atlasītu personālu, lai palīdzētu ESĪP īstenot pilnvaras un kopumā Savienības darbībā Kosovā veicinātu saskaņotību, publicitāti un efektivitāti. Saskaņā ar savām pilnvarām un piešķirtajiem finanšu līdzekļiem ESĪP ir atbildīgs par savas komandas izveidi. Komandā iekļauj personas, kam ir īpašas zināšanas ESĪP pilnvarām atbilstīgos konkrētos politikas jautājumos. ESĪP savlaicīgi informē Padomi un Komisiju par komandas sastāvu.

2.   Dalībvalstis, Savienības iestādes un EĀDD var ierosināt norīkot personālu darbā pie ESĪP. Norīkotam personālam atalgojumu maksā vai nu dalībvalsts, vai attiecīgā Savienības iestāde, vai EĀDD. Darbā pie ESĪP var norīkot arī ekspertus, ko dalībvalstis ir norīkojušas darbā Savienības iestādēs vai EĀDD. Starptautiskie līgumdarbinieki ir kādas dalībvalsts valstspiederīgie.

3.   Viss norīkotais personāls paliek nosūtītājas dalībvalsts, Savienības iestādes vai EĀDD administratīvā pakļautībā un veic savus pienākumus un rīkojas ESĪP pilnvaru interesēs.

7. pants

ESĪP un viņa personāla privilēģijas un imunitāte

Par privilēģijām, imunitāti un citām garantijām, kas vajadzīgas ESĪP un viņa darbinieku misijas īstenošanai un sekmīgai darbībai, attiecīgā gadījumā vienojas ar uzņēmējvalstīm. Šajā nolūkā dalībvalstis un EĀDD sniedz visu vajadzīgo atbalstu.

8. pants

ES klasificētas informācijas drošība

1.   ESĪP un viņa komandas locekļi ievēro drošības principus un minimālos standartus, kas noteikti Padomes Lēmumā 2011/292/ES (2011. gada 31. marts) par drošības noteikumiem ES klasificētas informācijas aizsardzībai (3).

2.   Saskaņā ar drošības noteikumiem ES klasificētās informācijas aizsardzībai AP ir pilnvarots nodot NATO/KFOR to klasificēto ES informāciju un dokumentus, kuri izstrādāti minētās darbības veikšanai un kuru klasifikācija nav augstāka par “CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”.

3.   Saskaņā ar drošības noteikumiem ES klasificētās informācijas aizsardzībai un ESĪP darbības vajadzībām AP ir pilnvarots nodot Apvienoto Nāciju Organizācijai (ANO) un Eiropas Drošības un sadarbības organizācijai (EDSO) to klasificēto ES informāciju un dokumentus, kuri ir izstrādāti minētās darbības veikšanai un kuru klasifikācija nav augstāka par “RESTREINT UE/EU RESTRICTED”. Šajā nolūkā sagatavo vietējus noteikumus.

4.   AP ir pilnvarots ar šo lēmumu saistītām trešām personām nodot neklasificētus ES dokumentus, kuri ir saistīti ar Padomes apspriedēm par minēto darbību un uz kuriem saskaņā ar Padomes reglamenta (4) 6. panta 1. punktu attiecas pienākums ievērot dienesta noslēpumu.

9. pants

Piekļuve informācijai un apgādes atbalsts

1.   Dalībvalstis, Komisija un Padomes Ģenerālsekretariāts ESĪP nodrošina piekļuvi visai vajadzīgajai informācijai.

2.   Savienības delegācija un/vai dalībvalstis vajadzības gadījumā nodrošina apgādes atbalstu šajā reģionā.

10. pants

Drošība

Saskaņā ar Savienības politiku attiecībā uz tāda personāla drošību, kas izvietots ārpus Savienības operatīvu darbību veikšanai saskaņā ar Līguma V sadaļu, ESĪP saskaņā ar savām pilnvarām un drošības situāciju ģeogrāfiskajā teritorijā, par kuru viņš ir atbildīgs, veic visus praktiski iespējamos pasākumus, lai nodrošinātu visa viņa tiešā pakļautībā esošā personāla drošību, jo īpaši:

a)

izstrādājot misijas drošības plānu, kurš pamatojas uz EĀDD norādījumiem, ietverot misijas fiziskos, organizatoriskos un procesuālos drošības pasākumus, ar kuru noteikta personāla droša pārvietošanās uz misijas teritoriju un misijas teritorijā, kā arī aprakstīta rīcība drošības negadījumos un izklāstīts misijas ārkārtas situāciju un evakuācijas plāns;

b)

visam personālam, kas izvietots ārpus Savienības, nodrošinot augsta riska apdrošināšanu, kas atbilst apstākļiem misijas teritorijā;

c)

garantējot, ka visi ESĪP komandas locekļi, ko izvieto ārpus Savienības, tostarp uz vietas nolīgti darbinieki, pirms vai pēc ierašanās misijas teritorijā ir piedalījušies atbilstīgā drošības apmācībā, kuras pamatā ir EĀDD misijas teritorijai piešķirtā riska izvērtējuma pakāpe;

d)

nodrošinot visu pēc regulāriem drošības izvērtējumiem saskaņoto ieteikumu īstenošanu un sagatavojot rakstiskus ziņojumus Padomei, AP un Komisijai par šo ieteikumu īstenošanu un citiem drošības jautājumiem starpposma ziņojumu un pilnvaru īstenošanas ziņojumu satvarā.

11. pants

Pārskata ziņojumi

ESĪP regulāri sniedz mutiskus un rakstiskus ziņojumus AP un PDK. Vajadzības gadījumā ESĪP ziņojumus sniedz arī Padomes darba grupām. Rakstiskus ziņojumus izsūta, izmantojot COREU tīklu. Pēc AP vai PDK ieteikuma ESĪP sniedz ziņojumus arī Ārlietu padomei. Saskaņā ar Līguma 36. pantu ESĪP var tikt iesaistīts Eiropas Parlamenta informēšanā.

12. pants

Koordinācija

1.   ESĪP veicina Savienības politikas vispārēju koordināciju. Viņš palīdz nodrošināt visu misijas norises vietā lietoto Savienības instrumentu saskaņotu izmantošanu Savienības politisko mērķu sasniegšanā. ESĪP darbības saskaņo ar Komisijas darbībām, kā arī vajadzības gadījumā ar darbībām, ko reģionā veic citi ESĪP. ESĪP sniedz regulārus ziņojumus dalībvalstu pārstāvniecībām un Savienības delegācijām.

2.   Misijas norises vietā ESĪP uztur ciešu saikni ar reģionā strādājošiem Savienības delegāciju vadītājiem un dalībvalstu misiju vadītājiem. Viņi dara visu iespējamo, lai palīdzētu ESĪP īstenot pilnvaras. ESĪP sniedz norādījumus EULEX KOSOVO vadītājam par vietējiem politiskiem jautājumiem, tostarp par politiskajiem aspektiem tādos jautājumos, kas saistīti ar izpildes pienākumiem. ESĪP un civilais operāciju komandieris vajadzības gadījumā savstarpēji apspriežas.

3.   ESĪP uztur sakarus arī ar attiecīgām vietējām struktūrām un citām starptautiskām un reģionālām struktūrām, kas darbojas šajā teritorijā.

4.   ESĪP kopā ar citiem Savienības darbību īstenotājiem šajā teritorijā nodrošina informācijas izplatīšanu un apmaiņu starp Savienības darbību īstenotājiem uz vietas, lai sasniegtu augstu situācijas kopīgas izpratnes un novērtēšanas pakāpi.

13. pants

Palīdzība saistībā ar prasībām

ESĪP un viņa darbinieki palīdz, nodrošinot elementus reaģēšanai uz jebkādām prasībām un pienākumiem, kas izriet no iepriekšējo ESĪP Kosovā pilnvarām, un šim nolūkam sniedz administratīvu palīdzību un piekļuvi būtiskajiem dokumentiem.

14. pants

Pārskatīšana

Šā lēmuma īstenošanu un tā saskaņotību ar citām Savienības darbībām reģionā regulāri pārskata. ESĪP līdz 2013. gada decembra beigām iesniedz Padomei, AP un Komisijai progresa ziņojumu un ESĪP pilnvaru termiņa beigās – visaptverošu ziņojumu par pilnvaru īstenošanu.

15. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

To piemēro no 2013. gada 1. jūlija.

Briselē, 2013. gada 9. jūlijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

R. ŠADŽIUS


(1)  Šis apzīmējums neskar nostājas par statusu un ir saskaņā ar ANO DP Rezolūciju 1244 (1999) un Starptautiskās Tiesas atzinumu par Kosovas neatkarības deklarāciju.

(2)  OV L 23, 26.1.2012., 5. lpp.

(3)  OV L 141, 27.5.2011., 17. lpp.

(4)  Padomes Lēmums 2009/937/ES (2009. gada 1. decembris), ar ko pieņem Padomes reglamentu (OV L 325, 11.12.2009., 35. lpp.).


10.7.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 189/12


PADOMES LĒMUMS 2013/367/KĀDP

(2013. gada 9. jūlijs),

ar ko groza Lēmumu 2012/389/KĀDP par Eiropas Savienības misiju saistībā ar reģiona jūras spēku izveidi Āfrikas ragā (EUCAP NESTOR)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 28. pantu, 42. panta 4. punktu un 43. panta 2. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2012. gada 16. jūlijā pieņēma Lēmumu 2012/389/KĀDP (1). Minētais Lēmums zaudē spēku 2014. gada 15. jūlijā.

(2)

Pašreizējā finanšu atsauces summa attiecas uz laikposmu no 2012. gada 16. jūlija līdz 2013. gada 15. jūlijam.

(3)

Lēmums 2012/389/KĀDP būtu jāgroza, lai laikposmu, uz ko attiecas pašreizējā finanšu atsauces summa, pagarinātu līdz 2013. gada 15. novembrim.

(4)

Misiju īstenos situācijā, kas var pasliktināties un kas varētu kavēt Līguma 21. pantā izklāstīto Savienības ārējās darbības mērķu sasniegšanu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2012/389/KĀDP 13. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

"1.   Finanšu atsauces summa, kas paredzēta, lai ar EUCAP NESTOR saistītus izdevumus segtu pirmajos 16 mēnešos pēc šā lēmuma stāšanās spēkā, ir EUR 22 880 000. Par finanšu atsauces summas turpmāko termiņu lēmumu pieņem Padome.".

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2013. gada 9. jūlijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

R. ŠADŽIUS


(1)  OV L 187, 17.7.2012., 40. lpp.


10.7.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 189/13


PADOMES LĒMUMS 2013/368/KĀDP

(2013. gada 9. jūlijs),

ar ko groza Lēmumu 2012/392/KĀDP par Eiropas Savienības KDAP misiju Nigērā (EUCAP Sahel Niger)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 28. pantu, 42. panta 4. punktu un 43. panta 2. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2012. gada 16. jūlijā pieņēma Lēmumu 2012/392/KĀDP (1), kas zaudē spēku 2014. gada 15. jūlijā.

(2)

Pašreizējā finanšu atsauces summa attiecas uz laikposmu līdz 2013. gada 15. jūlijam.

(3)

Tādēļ Lēmums 2012/392/KĀDP būtu jāgroza, lai tajā iekļautu finanšu atsauces summu, kas paredzēta laikposmam līdz 2013. gada 31. oktobrim.

(4)

Misiju īstenos situācijā, kas var pasliktināties un kas varētu kavēt Līguma 21. pantā izklāstīto Savienības ārējās darbības mērķu sasniegšanu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2012/392/KĀDP 13. panta 1. punkta tekstu aizstāj ar šādu:

"1.   Finanšu atsauces summa, kas paredzēta, lai segtu ar EUCAP Sahel Niger saistītus izdevumus līdz 2013. gada 31. oktobrim, ir EUR 8 700 000. Par finanšu atsauces summu turpmākajam laikposmam lēmumu pieņem Padome."

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2013. gada 9. jūlijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

R. ŠADŽIUS


(1)  OV L 187, 17.7.2012., 48. lpp.


10.7.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 189/s3


PAZIŅOJUMS LASĪTĀJIEM

Padomes Regula (ES) Nr. 216/2013 (2013. gada 7. marts) par Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša elektronisko publikāciju

Saskaņā ar Padomes 2013. gada 7. marta Regulu (ES) Nr. 216/2013 par Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša elektronisko publikāciju (OV L 69, 13.3.2013., 1. lpp.), sākot ar 2013. gada 1. jūliju, vienīgi elektroniskā formātā publicētais Oficiālais Vēstnesis ir autentisks un rada juridiskas sekas.

Ja neparedzētu un ārkārtas apstākļu dēļ Oficiālā Vēstneša elektronisko izdevumu nav iespējams publicēt, iespiestais izdevums ir autentisks un rada juridiskas sekas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 216/2013 3. panta nosacījumiem.