ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2013.164.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 164

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

56. sējums
2013. gada 18. jūnijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 550/2013 (2013. gada 11. jūnijs), ar ko nosaka aizliegumu Zviedrijas karoga kuģiem zvejot mencas Kategata apgabalā

1

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 551/2013 (2013. gada 11. jūnijs), ar ko nosaka pagaidu aizliegumu Eiropas Savienības karoga kuģiem zvejot sarkanasarus NAFO 3M apgabalā

3

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 552/2013 (2013. gada 12. jūnijs), ar ko nosaka aizliegumu Spānijas karoga kuģiem zvejot beriksas ES un starptautiskajos ūdeņos III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII un XIV zonā

5

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 553/2013 (2013. gada 13. jūnijs), ar ko nosaka aizliegumu Spānijas karoga kuģiem zvejot brosmes ES un starptautiskajos ūdeņos V, VI un VII zonā

7

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 554/2013 (2013. gada 13. jūnijs), ar ko nosaka aizliegumu Spānijas karoga kuģiem zvejot pikšas VIIb–k, VIII, IX un X zonā; ES ūdeņos CECAF 34.1.1. zonā

9

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 555/2013 (2013. gada 14. jūnijs), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 142/2011 attiecībā uz dažu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu tranzītu no Bosnijas un Hercegovinas ( 1 )

11

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 556/2013 (2013. gada 14. jūnijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 798/2008, (ES) Nr. 206/2010, (ES) Nr. 605/2010 un (ES) Nr. 28/2012 attiecībā uz dažu dzīvnieku izcelsmes produktu tranzītu no Bosnijas un Hercegovinas ( 1 )

13

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 557/2013 (2013. gada 17. jūnijs), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 223/2009 par Eiropas statistiku attiecībā uz konfidenciālu datu pieejamību zinātniskiem nolūkiem un ar ko atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 831/2002 ( 1 )

16

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 558/2013 (2013. gada 17. jūnijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

20

 

 

LĒMUMI

 

 

2013/290/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2013. gada 14. jūnijs), ar ko groza Lēmumu 2009/821/EK attiecībā uz robežkontroles punktu un veterināro vienību sarakstiem Traces sistēmā saistībā ar Horvātijas pievienošanos (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 3474)  ( 1 )

22

 

 

2013/291/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2013. gada 14. jūnijs), ar ko nosaka pārejas posma pasākumus dažiem dzīvnieku izcelsmes produktiem, uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 853/2004 un kuri līdz 2013. gada 1. jūlijam ir ievesti Horvātijā no trešām valstīm (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 3475)  ( 1 )

25

 

 

2013/292/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2013. gada 14. jūnijs), ar ko groza Lēmumu 2007/777/EK attiecībā uz tādu gaļas produktu un apstrādātu kuņģu, pūšļu un zarnu importu no Bosnijas un Hercegovinas, kas paredzēti lietošanai pārtikā (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 3484)  ( 1 )

27

 

 

 

*

Paziņojums lasītājiem – Padomes Regula (ES) Nr. 216/2013 (2013. gada 7. marts) par Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša elektronisko publikāciju (sk. aizmugurējā vāka iekšpusē)

s3

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

18.6.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 164/1


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 550/2013

(2013. gada 11. jūnijs),

ar ko nosaka aizliegumu Zviedrijas karoga kuģiem zvejot mencas Kategata apgabalā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 20. novembra Regulu (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem (1), un jo īpaši tās 36. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 2013. gada 21. janvāra Regulā (ES) Nr. 39/2013, ar ko 2013. gadam nosaka ES kuģiem pieejamās zvejas iespējas no konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kuras nav starptautisku sarunu vai nolīgumu priekšmets (2), ir noteiktas kvotas 2013. gadam.

(2)

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju šīs regulas pielikumā minētās dalībvalsts karoga kuģi vai kuģi, kas reģistrēti šajā dalībvalstī, ar nozveju no pielikumā norādītā krājuma ir pilnībā apguvuši 2013. gadam iedalīto kvotu.

(3)

Tāpēc jāaizliedz ar šo krājumu saistītas zvejas darbības,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kvotas pilnīga apguve

Nozvejas kvotu 2013. gadam, kura šīs regulas pielikumā minētajai dalībvalstij iedalīta pielikumā norādītajam krājumam, uzskata par pilnībā apgūtu no pielikumā noteiktās dienas.

2. pants

Aizliegumi

Ar šīs regulas pielikumā norādīto krājumu saistītas zvejas darbības, kuras veic pielikumā minētās dalībvalsts karoga kuģi vai kuģi, kas reģistrēti šajā dalībvalstī, ir aizliegtas no minētajā pielikumā noteiktās dienas. Konkrēti, pēc minētās dienas ir aizliegts paturēt uz kuģa, pārvietot, pārkraut citā kuģī vai izkraut zivis, ko minētie kuģi nozvejojuši no šā krājuma.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 11. jūnijā

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektore

Lowri EVANS


(1)  OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.

(2)  OV L 23, 25.1.2013., 1. lpp.


PIELIKUMS

Nr.

04/TQ39

Dalībvalsts

Zviedrija

Krājums

COD/03AS.

Suga

Menca (Gadus morhua)

Zona

Kategats

Datums

27.5.2013.


18.6.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 164/3


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 551/2013

(2013. gada 11. jūnijs),

ar ko nosaka pagaidu aizliegumu Eiropas Savienības karoga kuģiem zvejot sarkanasarus NAFO 3M apgabalā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 20. novembra Regulu (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem (1), un jo īpaši tās 36. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 2013. gada 21. janvāra Regulā (ES) Nr. 40/2013, ar ko 2013. gadam nosaka ES ūdeņos pieejamās zvejas iespējas un ES kuģu zvejas iespējas ūdeņos, kas nav ES ūdeņi, no konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kuras ir starptautisku sarunu vai nolīgumu priekšmets (2), ir noteiktas kvotas 2013. gadam.

(2)

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju šīs regulas pielikumā minētie Eiropas Savienības karoga kuģi vai kuģi, kas reģistrēti Eiropas Savienībā, ar nozveju no pielikumā norādītā krājuma ir pilnībā apguvuši līdz 2013. gada 1. jūlijam iedalīto vidusposma kvotu.

(3)

Tāpēc līdz 2013. gada 30. jūnijam jāaizliedz ar šo krājumu saistītas zvejas darbības,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kvotas pilnīga apguve

Nozvejas kvotu, kura šīs regulas pielikumā minētajām dalībvalstīm iedalīta pielikumā norādītajam krājumam līdz 2013. gada 1. jūlijam, uzskata par pilnībā apgūtu no pielikumā noteiktās dienas.

2. pants

Aizliegumi

Ar šīs regulas pielikumā norādīto krājumu saistītas zvejas darbības, kuras veic pielikumā minēto dalībvalstu karoga kuģi vai kuģi, kas reģistrēti šajās dalībvalstīs, ir aizliegtas no minētajā pielikumā noteiktās dienas līdz 2013. gada 30. jūnijam. Konkrēti, laikposmā starp minētajām dienām ir aizliegts paturēt uz kuģa, pārvietot, pārkraut citā kuģī vai izkraut zivis, ko minētie kuģi nozvejojuši no šā krājuma.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 11. jūnijā

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektore

Lowri EVANS


(1)  OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.

(2)  OV L 23, 25.1.2013., 54. lpp.


PIELIKUMS

Nr.

03/TQ40

Dalībvalsts

Eiropas Savienība – visas dalībvalstis

Krājums

RED/N3M

Suga

Sarkanasari (Sebastes spp.)

Zona

NAFO 3M

Aizlieguma datums

no 3.5.2013. līdz 30.6.2013.


18.6.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 164/5


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 552/2013

(2013. gada 12. jūnijs),

ar ko nosaka aizliegumu Spānijas karoga kuģiem zvejot beriksas ES un starptautiskajos ūdeņos III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII un XIV zonā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 20. novembra Regulu (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem (1), un jo īpaši tās 36. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 2012. gada 20. decembra Regulā (ES) Nr. 1262/2012, ar ko nosaka konkrētu dziļūdens zivju krājumu zvejas iespējas ES kuģiem 2013. un 2014. gadā (2), ir noteiktas kvotas 2013. gadam.

(2)

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju šīs regulas pielikumā minētās dalībvalsts karoga kuģi vai kuģi, kas reģistrēti šajā dalībvalstī, ar nozveju no pielikumā norādītā krājuma ir pilnībā apguvuši 2013. gadam iedalīto kvotu.

(3)

Tāpēc jāaizliedz ar šo krājumu saistītas zvejas darbības,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kvotas pilnīga apguve

Nozvejas kvotu 2013. gadam, kura šīs regulas pielikumā minētajai dalībvalstij iedalīta pielikumā norādītajam krājumam, uzskata par pilnībā apgūtu no pielikumā noteiktās dienas.

2. pants

Aizliegumi

Ar šīs regulas pielikumā norādīto krājumu saistītas zvejas darbības, kuras veic pielikumā minētās dalībvalsts karoga kuģi vai kuģi, kas reģistrēti šajā dalībvalstī, ir aizliegtas no minētajā pielikumā noteiktās dienas. Konkrēti, pēc minētās dienas ir aizliegts paturēt uz kuģa, pārvietot, pārkraut citā kuģī vai izkraut zivis, ko minētie kuģi nozvejojuši no šā krājuma.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 12. jūnijā

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektore

Lowri EVANS


(1)  OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.

(2)  OV L 356, 22.12.2012., 22. lpp.


PIELIKUMS

Nr.

05/DSS

Dalībvalsts

Spānija

Krājums

ALF/3X14-

Suga

Beriksas (Beryx spp.)

Zona

ES un starptautiskie ūdeņi III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII un XIV zonā

Datums

1.6.2013.


18.6.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 164/7


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 553/2013

(2013. gada 13. jūnijs),

ar ko nosaka aizliegumu Spānijas karoga kuģiem zvejot brosmes ES un starptautiskajos ūdeņos V, VI un VII zonā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 20. novembra Regulu (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem (1), un jo īpaši tās 36. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 2013. gada 21. janvāra Regulā (ES) Nr. 40/2013, ar ko 2013. gadam nosaka ES ūdeņos pieejamās zvejas iespējas un ES kuģu zvejas iespējas ūdeņos, kas nav ES ūdeņi, no konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kuras ir starptautisku sarunu vai nolīgumu priekšmets (2), ir noteiktas kvotas 2013. gadam.

(2)

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju šīs regulas pielikumā minētās dalībvalsts karoga kuģi vai kuģi, kas reģistrēti šajā dalībvalstī, ar nozveju no pielikumā norādītā krājuma ir pilnībā apguvuši 2013. gadam iedalīto kvotu.

(3)

Tāpēc jāaizliedz ar šo krājumu saistītas zvejas darbības,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kvotas pilnīga apguve

Nozvejas kvotu 2013. gadam, kura šīs regulas pielikumā minētajai dalībvalstij iedalīta pielikumā norādītajam krājumam, uzskata par pilnībā apgūtu no pielikumā noteiktās dienas.

2. pants

Aizliegumi

Ar šīs regulas pielikumā norādīto krājumu saistītas zvejas darbības, kuras veic pielikumā minētās dalībvalsts karoga kuģi vai kuģi, kas reģistrēti šajā dalībvalstī, ir aizliegtas no minētajā pielikumā noteiktās dienas. Konkrēti, pēc minētās dienas ir aizliegts paturēt uz kuģa, pārvietot, pārkraut citā kuģī vai izkraut zivis, ko minētie kuģi nozvejojuši no šā krājuma.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 13. jūnijā

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektore

Lowri EVANS


(1)  OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.

(2)  OV L 23, 25.1.2013., 54. lpp.


PIELIKUMS

Nr.

06/TQ40

Dalībvalsts

Spānija

Krājums

USK/567EI.

Suga

Brosme (Brosme brosme)

Zona

ES un starptautiskie ūdeņi V, VI un VII zonā

Datums

1.6.2013.


18.6.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 164/9


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 554/2013

(2013. gada 13. jūnijs),

ar ko nosaka aizliegumu Spānijas karoga kuģiem zvejot pikšas VIIb–k, VIII, IX un X zonā; ES ūdeņos CECAF 34.1.1. zonā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 20. novembra Regulu (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem (1), un jo īpaši tās 36. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 2013. gada 21. janvāra Regulā (ES) Nr. 39/2013, ar ko 2013. gadam nosaka ES kuģiem pieejamās zvejas iespējas no konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kuras nav starptautisku sarunu vai nolīgumu priekšmets (2), ir noteiktas kvotas 2013. gadam.

(2)

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju šīs regulas pielikumā minētās dalībvalsts karoga kuģi vai kuģi, kas reģistrēti šajā dalībvalstī, ar nozveju no pielikumā norādītā krājuma ir pilnībā apguvuši 2013. gadam iedalīto kvotu.

(3)

Tāpēc jāaizliedz ar šo krājumu saistītas zvejas darbības,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kvotas pilnīga apguve

Nozvejas kvotu 2013. gadam, kura šīs regulas pielikumā minētajai dalībvalstij iedalīta pielikumā norādītajam krājumam, uzskata par pilnībā apgūtu no pielikumā noteiktās dienas.

2. pants

Aizliegumi

Ar šīs regulas pielikumā norādīto krājumu saistītas zvejas darbības, kuras veic pielikumā minētās dalībvalsts karoga kuģi vai kuģi, kas reģistrēti šajā dalībvalstī, ir aizliegtas no minētajā pielikumā noteiktās dienas. Konkrēti, pēc minētās dienas ir aizliegts paturēt uz kuģa, pārvietot, pārkraut citā kuģī vai izkraut zivis, ko minētie kuģi nozvejojuši no šā krājuma.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 13. jūnijā

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektore

Lowri EVANS


(1)  OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.

(2)  OV L 23, 25.1.2013., 1. lpp.


PIELIKUMS

Nr.

07/TQ39

Dalībvalsts

Spānija

Krājums

HAD/7X7A34

Suga

Pikša (Melanogrammus aeglefinus)

Zona

VIIb–k, VIII, IX un X zona; ES ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

Datums

1.6.2013.


18.6.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 164/11


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 555/2013

(2013. gada 14. jūnijs),

ar ko groza Regulu (ES) Nr. 142/2011 attiecībā uz dažu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu tranzītu no Bosnijas un Hercegovinas

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulu (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1774/2002 (1) (regula par dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem), un jo īpaši tās 41. panta 3. punkta otro daļu un 42. panta 2. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2011. gada 25. februāra Regulā (ES) Nr. 142/2011, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un īsteno Padomes Direktīvu 97/78/EK attiecībā uz dažiem paraugiem un precēm, kam uz robežas neveic veterinārās pārbaudes atbilstīgi minētajai direktīvai (2), noteikti īstenošanas pasākumi veselības aizsardzības noteikumiem attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti lietošanai pārtikā.

(2)

Ņemot vērā ģeogrāfisko situāciju un nepieciešamību saglabāt piekļuvi Horvātijas ostai Ploče pēc Horvātijas pievienošanās Savienībai, ir jāparedz īpaši nosacījumi dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasināto produktu sūtījumu tranzītam no Bosnijas un Hercegovinas caur Savienību uz trešajām valstīm.

(3)

Ar Komisijas Lēmumu 2009/821/EK (3) izveido apstiprināto robežkontroles punktu sarakstu, paredz konkrētus noteikumus par inspekcijām, kuras veic Komisijas veterinārijas eksperti, un nosaka Traces veterinārās vienības. Tā kā pasākumi attiecīgo dzīvnieku blakusproduktu sūtījumu pārvadāšanai no Bosnijas un Hercegovinas tranzītā caur Savienību uz trešajām valstīm var būt efektīvi tikai tad, ja ir nodrošināta piekļuve caur Horvātijas robežkontroles punktiem Nova Sela un Ploče, minētos robežkontroles punktus ir nepieciešams iekļaut sarakstā Lēmuma 2009/821/EK I pielikumā tiklīdz būs izpildīti tehniskie nosacījumi to apstiprināšanai.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu, un Eiropas Parlaments un Padome pret tiem nav iebilduši,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Komisijas regulā (ES) Nr. 142/2011 iekļauj šādu 29.a pantu:

“29.a pants

Īpašas prasības attiecībā uz tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu tranzītu caur Horvātiju, kuru izcelsme ir Bosnijā un Hercegovinā un kuri paredzēti nosūtīšanai uz trešajām valstīm

1.   Tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasināto produktu sūtījumu, kuru izcelsme ir Bosnijā un Hercegovinā un kuri paredzēti nosūtīšanai uz trešajām valstīm caur Savienību pa autoceļiem, pārvietošanu tieši starp robežkontroles punktu Nova Sela un robežkontroles punktu Ploče atļauj, ja izpildīti šādi nosacījumi:

a)

valsts pilnvarots veterinārārsts ievešanas robežkontroles punktā kravu aizzīmogo ar plombu, kurai norādīts sērijas numurs;

b)

valsts pilnvarots veterinārārsts katru Direktīvas 97/78/EK 7. pantā paredzēto sūtījuma pavaddokumentu lappusi ievešanas robežkontroles punktā apzīmogo ar tekstu “PAREDZĒTS TIKAI TRANZĪTAM UZ TREŠAJĀM VALSTĪM CAUR ES”;

c)

ir nodrošināta atbilstība procedūras prasībām, kas paredzētas Direktīvas 97/78/EK 11. pantā;

d)

valsts pilnvarots veterinārārsts ievešanas robežkontroles punktā ir apliecinājis, ka sūtījums ir piemērots tranzītam, atzīmējot to kopīgajā veterinārajā ievešanas dokumentā, kas minēts Regulas (EK) Nr. 136/2004 2. panta 1. punktā.

2.   Šādu sūtījumu izkraušana vai uzglabāšana, kā noteikts Direktīvas 97/78/EK 12. panta 4. punktā vai 13. pantā, Savienībā nav atļauta.

3.   Kompetentā iestāde regulāri veic revīziju, lai pārliecinātos, ka to sūtījumu skaits un produktu daudzums, ko izved no Savienības, atbilst Savienībā ievestajam sūtījumu skaitam un produktu daudzumam.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā, stājoties spēkā Līgumam par Horvātijas pievienošanos, un tās spēkā stāšanās diena ir minētā līguma spēkā stāšanās diena.

To piemēro no tās dienas, no kuras piemēro Lēmuma 2009/821/EK grozījumus, ar kuriem lēmuma I pielikuma sarakstā iekļauj ierakstus par Nova Sela un Ploče.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 14. jūnijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 300, 14.11.2009., 1. lpp.

(2)  OV L 54, 26.2.2011., 1. lpp.

(3)  OV L 296, 12.11.2009., 1. lpp.


18.6.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 164/13


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 556/2013

(2013. gada 14. jūnijs),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 798/2008, (ES) Nr. 206/2010, (ES) Nr. 605/2010 un (ES) Nr. 28/2012 attiecībā uz dažu dzīvnieku izcelsmes produktu tranzītu no Bosnijas un Hercegovinas

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 16. decembra Direktīvu 2002/99/EK, ar ko paredz dzīvnieku veselības noteikumus, kuri reglamentē tādu dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanu, pārstrādi, izplatīšanu un ievešanu, kas paredzēti lietošanai pārtikā (1), un jo īpaši tās 8. panta 5. punkta trešo daļu, 9. panta 2. punkta b) apakšpunktu un 4. punkta c) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 798/2008 (2) izveido to trešo valstu, teritoriju, zonu vai nodalījumu sarakstu, no kuriem atļauts importēt un tranzītā caur Savienību pārvadāt mājputnus un mājputnu produktus, un paredz veterinārās sertifikācijas noteikumus.

(2)

Ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 206/2010 (3) izveido sarakstus, kuros iekļautas trešās valstis, to teritorijas vai daļas, no kurām Savienībā atļauts ievest konkrētus dzīvniekus un svaigu gaļu, un nosaka veterinārās sertifikācijas prasības.

(3)

Ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 605/2010 (4) nosaka dzīvnieku un sabiedrības veselības un veterinārās sertifikācijas nosacījumus lietošanai pārtikā paredzēta svaigpiena un piena produktu ievešanai Savienībā.

(4)

Ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 28/2012 (5) nosaka sertifikācijas prasības atsevišķu salikto produktu importam Savienībā un tranzītam caur Savienību.

(5)

Ņemot vērā ģeogrāfisko situāciju un nepieciešamību saglabāt piekļuvi Horvātijas ostai Ploče pēc Horvātijas pievienošanās Savienībai, ir jāparedz īpaši nosacījumi mājputnu produktu, svaigas gaļas, svaigpiena un piena produktu, un atsevišķu salikto produktu sūtījumu tranzītam no Bosnijas un Hercegovinas uz trešām valstīm caur Savienību.

(6)

Ar Komisijas Lēmumu 2009/821/EK (6) izveido apstiprināto robežkontroles punktu sarakstu, paredz konkrētus noteikumus par inspekcijām, kuras veic Komisijas veterinārijas eksperti, un nosaka Traces veterinārās vienības. Tā kā pasākumi tādu attiecīgo sūtījumu pārvadāšanai no Bosnijas un Hercegovinas tranzītā caur Savienību uz trešām valstīm, kas ietverti Regulas (EK) Nr. 798/2008, (ES) Nr. 206/2010, (ES) Nr. 605/2010 un (ES) Nr. 28/2012 darbības jomā, var būt efektīvi tikai tad, ja ir nodrošināta piekļuve caur Horvātijas robežkontroles punktiem Nova Sela un Ploče, minētie robežkontroles punkti ir jāiekļauj Lēmuma 2009/821/EK I pielikuma sarakstā, tiklīdz būs izpildīti tehniskie nosacījumi to apstiprināšanai.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 798/2008 grozījums

Regulā (EK) Nr. 798/2008 iekļauj šādu 18.a pantu:

“18.a pants

Atkāpe attiecībā uz tādu sūtījumu tranzītu caur Horvātiju, kuru izcelsme ir Bosnijā un Hercegovinā un kuri paredzēti nosūtīšanai uz trešām valstīm

1.   Atkāpjoties no 4. panta 4. punkta nosacījumiem, ir atļauti sauszemes tiešā tranzīta pārvadājumi starp robežkontroles punktu Nova Sela un robežkontroles punktu Ploče mājputnu, tostarp skrējējputnu un savvaļas medījamo putnu, gaļas, maltās gaļas un mehāniski atdalītas gaļas, kā arī olu un olu produktu un noteiktu bezpatogēnu olu sūtījumiem no Bosnijas un Hercegovinas uz trešām valstīm, ievērojot šādus nosacījumus:

a)

valsts pilnvarotais veterinārārsts ievešanas robežkontroles punktā sūtījumu aizzīmogo ar plombu, kurai norādīts sērijas numurs;

b)

valsts pilnvarotais veterinārārsts ievešanas robežkontroles punktā katru Direktīvas 97/78/EK 7. pantā norādīto sūtījuma pavaddokumentu lappusi apzīmogo ar uzrakstu “TIKAI TRANZĪTAM UZ TREŠĀM VALSTĪM CAUR ES”;

c)

ir ievēroti Direktīvas 97/78/EK 11. pantā paredzētie procedūras noteikumi;

d)

kopējā veterinārā ievešanas dokumentā, kas minēts Komisijas Regulas (EK) Nr. 136/2004 (7) 2. panta 1. punktā un ko ievešanas robežkontroles punktā izsniedz valsts pilnvarotais veterinārārsts, ir apliecināta sūtījuma tranzīta atļauja.

2.   Saskaņā ar Direktīvas 97/78/EK 12. panta 4. punktu vai 13. pantu šādus sūtījumus nedrīkst izkraut vai uzglabāt Savienības teritorijā.

3.   Kompetentā iestāde veic regulāras revīzijas, lai nodrošinātu, ka to sūtījumu skaits un produkcijas apjoms, ko izved no Savienības teritorijas, sakrīt ar Savienībā ievesto sūtījumu skaitu un produkcijas apjomu.

2. pants

Regulas (ES) Nr. 206/2010 grozījums

Regulā (ES) Nr. 206/2010 iekļauj šādu 17.a pantu:

“17.a pants

Atkāpe, ko piemēro tādu sūtījumu tranzītam caur Horvātiju, kuru izcelsme ir Bosnijā un Hercegovinā un kuri paredzēti nosūtīšanai uz trešām valstīm

1.   Atkāpjoties no 16. panta, ir atļauts veikt tādu sūtījumu tiešos tranzītpārvadājumus caur Savienību pa autoceļiem starp robežkontroles punktu Nova Sela un robežkontroles punktu Ploče, kas nāk no Bosnijas un Hercegovinas un ir paredzēti trešām valstīm, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

iebraukšanas robežkontroles punktā sūtījumu ar numurētu plombu ir aizzīmogojis valsts pilnvarotais veterinārārsts;

b)

uz dokumentiem, kas pievienoti sūtījumam un minēti Direktīvas 97/78/EK 7. pantā, iebraukšanas robežkontroles punktā valsts pilnvarotais veterinārārsts uz katras lapas ir uzlicis zīmogu “TIKAI TRANZĪTAM UZ TREŠĀM VALSTĪM, ŠĶĒRSOJOT ES”;

c)

ir nodrošināta atbilstība procedūras prasībām, kas paredzētas Direktīvas 97/78/EK 11. pantā;

d)

sūtījums sertificēts kā piemērots tranzītam kopīgajā veterinārajā ievešanas dokumentā, kas minēts Regulas (EK) Nr. 136/2004 2. panta 1. punktā un ko iebraukšanas robežkontroles punktā parakstījis valsts pilnvarotais veterinārārsts.

2.   Šādu sūtījumu izkraušana vai uzglabāšana, kā noteikts Direktīvas 97/78/EK 12. panta 4. punktā vai 13. pantā, Savienības teritorijā nav atļauta.

3.   Kompetentā iestāde regulāri veic auditu, lai pārliecinātos, vai sūtījumu skaits un to produktu daudzums, kas tiek izvests no Savienības teritorijas, saskan ar skaitu un daudzumu, ko ieved Savienībā.”

3. pants

Regulas (ES) Nr. 605/2010 grozījums

Regulā (ES) Nr. 605/2010 iekļauj šādu 7.a pantu:

“7.a pants

Atkāpe attiecībā uz tādu sūtījumu tranzītu caur Horvātiju, kuru izcelsme ir Bosnijā un Hercegovinā un kuri paredzēti nosūtīšanai uz trešām valstīm

1.   Atkāpjoties no 6. panta, starp robežkontroles punktu Nova Sela un robežkontroles punktu Ploče atļauj tādu sūtījumu tiešos sauszemes tranzītpārvadājumus, kurus, šķērsojot Savienību, uz trešām valstīm ved no Bosnijas un Hercegovinas, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

a)

valsts pilnvarotais veterinārārsts ir aizzīmogojis sūtījumu ievešanas robežkontroles punktā ar zīmogu ar sērijas numuru;

b)

sūtījumam pievienotajos dokumentos, kas minēti Direktīvas 97/78/EK 7. pantā, valsts pilnvarotais veterinārārsts ievešanas robežkontroles punktā katrā lappusē iespiež uzrakstu “TIKAI KĀ TRANZĪTKRAVA UZ TREŠĀM VALSTĪM, ŠĶĒRSOJOT ES”;

c)

ir ievēroti Direktīvas 97/78/EK 11. pantā paredzētie procedūras noteikumi;

d)

kopīgajā veterinārajā ievešanas dokumentā, kas minēts Regulas (EK) Nr. 136/2004 2. panta 1. punktā, šā sūtījuma tranzīta atļauju ievešanas robežkontroles punktā ir apstiprinājis valsts pilnvarotais veterinārārsts.

2.   Šādu sūtījumu izkraušana vai uzglabāšana Savienības teritorijā atbilstīgi tam, kā noteikts Direktīvas 97/78/EK 12. panta 4. punktā vai 13. pantā, ir aizliegta.

3.   Kompetentā iestāde regulāri veic pārbaudes, lai pārliecinātos, ka to sūtījumu skaits un produktu daudzums, ko izved no Savienības, atbilst Savienībā ievestajam sūtījumu skaitam un produktu daudzumam.”

4. pants

Regulas (ES) Nr. 28/2012 grozījums

Regulā (ES) Nr. 28/2012 iekļauj šādu 5.a pantu:

“5.a pants

Atkāpe tādu sūtījumu tranzītam caur Horvātiju, kuru izcelsme ir Bosnijā un Hercegovinā un kuri paredzēti nosūtīšanai uz trešām valstīm

1.   Atkāpjoties no 4. panta, ir atļauts veikt tādu 3. pantā minēto salikto produktu sūtījumu tiešos tranzītpārvadājumus caur Savienību pa autoceļiem starp robežkontroles punktu Nova Sela un robežkontroles punktu Ploče, kuri nāk no Bosnijas un Hercegovinas un ir paredzēti trešām valstīm, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

iebraukšanai Savienības teritorijā paredzētajā robežkontroles punktā sūtījumu ar numurētu plombu ir aizzīmogojis valsts pilnvarotais veterinārārsts;

b)

uz dokumentiem, kas pievienoti sūtījumam un minēti Direktīvas 97/78/EK 7. pantā, iebraukšanas robežkontroles punktā valsts pilnvarotais veterinārārsts uz katras lapas ir uzlicis zīmogu “TIKAI TRANZĪTAM UZ TREŠĀM VALSTĪM, ŠĶĒRSOJOT ES”;

c)

ir nodrošināta atbilstība procedūras prasībām, kas paredzētas Direktīvas 97/78/EK 11. pantā;

d)

iebraukšanas robežkontroles punktā valsts pilnvarotais veterinārārsts kopīgajā veterinārajā ievešanas dokumentā, kas minēts Regulas (EK) Nr. 136/2004 2. panta 1. punktā, sertificējis sūtījumu kā piemērotu tranzītam.

2.   Šādu sūtījumu izkraušana vai uzglabāšana, kā noteikts Direktīvas 97/78/EK 12. panta 4. punktā vai 13. pantā, Savienības teritorijā nav atļauta.

3.   Kompetentā iestāde regulāri veic revīziju, lai pārliecinātos, ka to sūtījumu skaits un produktu daudzums, ko izved no Savienības teritorijas, atbilst Savienībā ievestajam sūtījumu skaitam un produktu daudzumam.”

5. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā, stājoties spēkā Līgumam par Horvātijas pievienošanos, un tās spēkā stāšanās diena ir minētā līguma spēkā stāšanās diena.

To piemēro no tās dienas, no kuras piemēro Lēmuma 2009/821/EK grozījumus, ar kuriem minētā lēmuma I pielikumā iekļauj ierakstus par Nova Sela un Ploče.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 14. jūnijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 18, 23.1.2003., 11. lpp.

(2)  OV L 226, 23.8.2008., 1. lpp.

(3)  OV L 73, 20.3.2010., 1. lpp.

(4)  OV L 175, 10.7.2010., 1. lpp.

(5)  OV L 12, 14.1.2012., 1. lpp.

(6)  OV L 296, 12.11.2009., 1. lpp.

(7)  OV L 21, 28.1.2004., 11. lpp.”


18.6.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 164/16


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 557/2013

(2013. gada 17. jūnijs),

ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 223/2009 par Eiropas statistiku attiecībā uz konfidenciālu datu pieejamību zinātniskiem nolūkiem un ar ko atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 831/2002

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 223/2009 par Eiropas statistiku (1) un jo īpaši tās 23. pantu,

ņemot vērā Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinumu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 223/2009 izveido tiesisko regulējumu Eiropas statistikas izstrādei, sagatavošanai un izplatīšanai, tostarp vispārīgus noteikumus par konfidenciālu datu aizsardzību un pieejamību.

(2)

Ieguvumi no datiem, kas savākti Eiropas statistikas vajadzībām, ir maksimāli jāpalielina, cita starpā uzlabojot pētnieku piekļuvi konfidenciāliem datiem zinātniskiem nolūkiem.

(3)

Uz daudziem jautājumiem tādās jomās kā sociālās zinātnes, ekonomikas, vides un politikas zinātne var pienācīgi atbildēt, tikai izmantojot atbilstošus un detalizētus datus, kas ļauj veikt padziļinātu analīzi. Šajā kontekstā pētniecībai pieejamās detalizētās informācijas kvalitāte un savlaicīgums kļūst par svarīgu elementu sabiedrības izpratnē un pārvaldībā, kas balstīta uz zinātni.

(4)

Tāpēc pētniecības aprindām būtu jānodrošina plašāka pieeja konfidenciāliem datiem, kurus izmanto Eiropas statistikas izstrādei, sagatavošanai un izplatīšanai, analīzes veikšanai zinātnes progresa veicināšanas nolūkā, neietekmējot augsto aizsardzības līmeni, kas nepieciešams konfidenciāliem statistikas datiem.

(5)

Iestādes, kuru mērķis ir veicināt un nodrošināt piekļuvi datiem zinātnisko pētījumu vajadzībām sabiedrībai un politikai svarīgās jomās, varētu sniegt ieguldījumu zinātniskos nolūkos izmantojamu konfidenciālu datu pieejamības veicināšanas procesā, tādējādi uzlabojot piekļuvi konfidenciāliem datiem.

(6)

Riska pārvaldības pieeja būtu efektīvākais modelis, ar kura palīdzību padarīt pieejamu lielāku konfidenciālu datu daudzumu zinātniskiem nolūkiem, vienlaikus saglabājot konfidencialitāti attiecībā uz respondentiem un statistikas vienībām.

(7)

Konfidenciālu datu fiziska un loģiska aizsardzība būtu jānodrošina, veicot normatīvos, administratīvos, tehniskos un organizatoriskos pasākumus. Šiem pasākumiem nevajadzētu būt tik stingriem, lai ierobežotu datu lietderību zinātniskās pētniecības vajadzībām.

(8)

Šajā nolūkā saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 223/2009 dalībvalstīm un Komisijai būtu jāveic atbilstīgi pasākumi, lai novērstu statistikas konfidencialitātes pārkāpumus un sodītu par tiem.

(9)

Jo īpaši šī regula nodrošina privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību un personas datu pilnīgu aizsardzību (Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 7. un 8. pants).

(10)

Šī regula būtu jāpiemēro, neskarot Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīvu 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (3).

(11)

Šī regula būtu jāpiemēro, neskarot Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 28. janvāra Direktīvu 2003/4/EK par vides informācijas pieejamību sabiedrībai (4) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 6. septembra Regulu (EK) Nr. 1367/2006 par to, kā Kopienas iestādēm un struktūrām piemērot Orhūsas Konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem (5).

(12)

Komisijas 2002. gada 17. maija Regula (EK) Nr. 831/2002, ar ko Padomes Regulu (EK) Nr. 322/97 par Kopienas statistiku īsteno attiecībā uz konfidenciālu datu pieejamību zinātniskiem nolūkiem (6), būtu jāatceļ.

(13)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Eiropas Statistikas sistēmas komitejas (ESS komitejas) atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Ar šo regulu paredz nosacījumus, saskaņā ar kuriem var piešķirt piekļuvi Komisijai (Eurostat) nosūtītiem konfidenciāliem datiem, lai varētu veikt statistikas analīzi zinātniskiem nolūkiem, un noteikumus par sadarbību starp Komisiju (Eurostat) un valsts statistikas iestādēm, lai atvieglotu šādu piekļuvi.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā izmanto šādas definīcijas:

1)

“konfidenciāli dati zinātniskiem nolūkiem” ir dati, kuros varētu vienīgi netieši identificēt statistikas vienības un kas ir pieejami drošas izmantošanas datņu vai zinātniskas izmantošanas datņu formā;

2)

“drošas izmantošanas datnes” ir konfidenciāli dati zinātniskiem nolūkiem, kuriem nav piemērotas citas statistikas izpaušanas kontroles metodes;

3)

“zinātniskas izmantošanas datnes” ir konfidenciāli dati zinātniskiem nolūkiem, kuriem ir piemērotas statistikas izpaušanas kontroles metodes, lai atbilstīgi pašreizējai paraugpraksei līdz atbilstīgam līmenim samazinātu statistikas vienības identificēšanas risku;

4)

“statistikas izpaušanas kontroles metodes” ir metodes, kas paredzētas, lai mazinātu informācijas par statistikas vienībām izpaušanas risku, un kas parasti balstītas uz pieejamo datu apjoma ierobežošanu vai šo datu izmainīšanu;

5)

“piekļuves vietas” ir fiziska vai virtuāla vide un tās organizatoriskais modelis, kurā tiek nodrošināta piekļuve konfidenciāliem datiem zinātniskiem nolūkiem;

6)

“valsts statistikas iestādes” ir valsts statistikas institūti un citas valsts iestādes, kas katrā dalībvalstī ir atbildīgas par Eiropas statistikas izstrādi, sagatavošanu un izplatīšanu un kas noteiktas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 223/2009.

3. pants

Vispārīgi principi

Komisija (Eurostat) var zinātniskiem nolūkiem piešķirt pieeju konfidenciāliem datiem, kas ir tās rīcībā Eiropas statistikas izstrādei, sagatavošanai un izplatīšanai, kā minēts Regulas (EK) Nr. 223/2009 1. pantā, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

a)

piekļuvi pieprasa atzīta pētniecības iestāde;

b)

ir iesniegts atbilstīgs pētījuma priekšlikums;

c)

ir norādīts konfidenciālu datu, ko izmantos zinātniskiem nolūkiem, pieprasītais veids;

d)

piekļuvi nodrošina Komisija (Eurostat) vai cita piekļuves iestāde, ko akreditējusi Komisija (Eurostat);

e)

attiecīgā valsts statistikas iestāde, kas sniegusi datus, ir devusi savu piekrišanu.

4. pants

Pētniecības iestādes

1.   Pētniecības iestāžu atzīšana ir balstīta uz šādiem kritērijiem:

a)

iestādes mērķis; iestādes mērķa novērtējumu veic, pamatojoties uz tās statūtiem, pamatuzdevumu deklarāciju vai citu mērķa deklarāciju; iestādes mērķos ir atsauce uz pētniecību;

b)

ilgstoša iestādes pieredze vai reputācija kā struktūrai, kas veic augstas kvalitātes pētījumus un tos publisko; iestādes pētniecības projektu īstenošanas pieredzi novērtē, pamatojoties, cita starpā, uz pieejamajiem tādu publikāciju un pētniecības projektu sarakstiem, kuros iestāde bijusi iesaistīta;

c)

iekšējā organizatoriskā kārtība attiecībā uz pētniecību; pētniecības iestāde ir atsevišķa organizācija ar juridiskas personas statusu, kas nodarbojas ar izpēti, vai pētniecības nodaļa organizācijā; pētniecības iestādei ir jābūt neatkarīgai un autonomai, izdarot zinātniskos secinājumus, un tai jābūt nodalītai no tās struktūras politikas jomām, kurai tā pieder;

d)

pastāv drošības pasākumi datu drošības nodrošināšanai; pētniecības iestāde atbilst tehniskajām un infrastruktūras prasībām, nodrošinot datu drošību.

2.   Deklarāciju par apņemšanos ievērot konfidencialitāti, kas ir saistoša visiem iestādes pētniekiem, kuriem būs piekļuve konfidenciāliem datiem zinātniskiem nolūkiem, un kurā precizēti piekļuves nosacījumi, pētnieku saistības, konfidencialitātes ievērošanas pasākumi attiecībā uz statistikas datiem un sankcijas šo saistību pārkāpuma gadījumā, paraksta pētniecības iestādes iecelts pārstāvis.

3.   Komisija (Eurostat) sadarbībā ar Eiropas Statistikas sistēmas (ESS) komiteju izstrādā pētniecības iestāžu vērtēšanas pamatnostādnes, kurās iekļauta 4. panta 2. punktā minētā apņemšanās ievērot konfidencialitāti. Pienācīgi pamatotā gadījumā Komisija (Eurostat) atjaunina pamatnostādnes saskaņā ar ESS komitejas apstiprināto procesuālo kārtību.

4.   Ziņojumi par pētniecības iestāžu novērtējumu tiek darīti pieejami valsts statistikas iestādēm.

5.   Komisija (Eurostat) savā tīmekļa vietnē publicē un uztur atjauninātu atzīto pētniecības iestāžu sarakstu.

6.   Komisija (Eurostat) regulāri atkārtoti novērtē sarakstā iekļautās pētniecības iestādes.

5. pants

Pētījuma priekšlikums

1.   Pētījuma priekšlikumā tiek pietiekami detalizēti norādīts:

a)

pamatots pētījuma mērķis;

b)

paskaidrojums, kāpēc šo mērķi nevar sasniegt, izmantojot nekonfidenciālus datus;

c)

iestāde, kas pieprasa piekļuvi;

d)

konkrēti pētnieki, kuriem būs piekļuve datiem;

e)

piekļuves vietas, kuras paredzēts izmantot;

f)

datu kopas, kuras tiks izmantotas, un to analīzes metodes;

g)

paredzētie pētījuma rezultāti, kas tikts publicēti vai citādi izplatīti.

2.   Pētījuma priekšlikumam pievieno individuālas konfidencialitātes deklarācijas, ko parakstījuši pētnieki, kuriem būs piekļuve datiem.

3.   Komisija (Eurostat) sadarbībā ar ESS komiteju izstrādā pamatnostādnes pētījumu priekšlikumu vērtēšanai. Pienācīgi pamatotā gadījumā Komisija (Eurostat) atjaunina pamatnostādnes saskaņā ar ESS komitejas apstiprināto procesuālo kārtību.

4.   Ziņojumi par pētījumu priekšlikumu novērtējumu tiks darīti pieejami valsts statistikas iestādēm, kuras nosūtījušas attiecīgos konfidenciālos datus Komisijai (Eurostat).

6. pants

Valsts statistikas iestāžu nostāja

1.   Pirms piekļuves piešķiršanas katram pētījuma projektam tiek iegūta tās valsts statistikas iestādes piekrišana, kura nosūtījusi attiecīgos konfidenciālos datus. Valsts statistikas iestāde savu nostāju iesniedz Eurostat četru nedēļu laikā no dienas, kad valsts statistikas iestāde saņēmusi attiecīgo ziņojumu par pētījuma priekšlikuma novērtējumu.

2.   Valsts statistikas iestādes, kuras nosūtījušas attiecīgos konfidenciālos datus, un Komisija (Eurostat), kad vien iespējams, vienojas par apspriešanās procedūras vienkāršošanu un tās īstenošanu īsākā laikā.

7. pants

Konfidenciāli dati zinātniskiem nolūkiem

1.   Piekļuvi drošas izmantošanas datnēm var piešķirt ar nosacījumu, ka pētījumu rezultāti netiek publiskoti bez iepriekšējas pārbaudes, lai pārliecinātos, ka tajos netiek izpausti konfidenciāli dati. Piekļuvi drošas izmantošanas datnēm var sniegt tikai Komisijas (Eurostat) piekļuves vietās vai citās piekļuves vietās, kuras Komisija (Eurostat) akreditējusi attiecībā uz piekļuves nodrošināšanu drošas izmantošanas datnēm.

2.   Piekļuvi zinātniskas izmantošanas datnēm var piešķirt ar nosacījumu, ka pētniecības iestādē, kas pieprasa piekļuvi, ir nodrošināti atbilstīgi drošības pasākumi. Komisija (Eurostat) publicē informāciju par nepieciešamajiem drošības pasākumiem.

3.   Sadarbībā ar valsts statistikas iestādēm Komisija (Eurostat) sagatavo datu kopas izmantošanai pētniecībā, kuras pielāgotas konfidenciālo datu, ko izmanto zinātniskiem nolūkiem, atšķirīgajiem veidiem. Sagatavojot datu kopu izmantošanai pētniecībā, Komisija (Eurostat) un valsts statistikas iestādes ņem vērā konfidenciālu datu nelikumīgas izpaušanas risku un ietekmi.

8. pants

Piekļuves vietas

1.   Piekļuvi konfidenciāliem datiem zinātniskiem nolūkiem var piešķirt, izmantojot piekļuves vietas, ko akreditējusi Komisija (Eurostat).

2.   Piekļuves vietas atrodas valsts statistikas iestādēs. Izņēmuma kārtā piekļuves vietas var atrasties ārpus valsts statistikas iestādēm; tam nepieciešama to valsts statistikas iestāžu iepriekšēja nepārprotama piekrišana, kas nosūtījušas attiecīgos datus.

3.   Piekļuves vietu akreditācija ir balstīta uz kritērijiem, kas attiecas uz piekļuves vietas mērķi, tās organizatorisko struktūru un datu drošības un datu pārvaldības standartiem.

4.   Komisija (Eurostat) sadarbībā ar ESS komiteju izstrādā pamatnostādnes piekļuves vietu vērtēšanai. Pienācīgi pamatotā gadījumā Komisija (Eurostat) atjaunina pamatnostādnes saskaņā ar ESS komitejas apstiprināto procesuālo kārtību.

5.   Ziņojumi par piekļuves vietu novērtējumu tiek darīti pieejami valsts statistikas iestādēm. Ziņojumos ietver ieteikumu par tādu konfidenciālu datu veidu, kuriem var nodrošināt piekļuvi, izmantojot piekļuves vietu. Komisija (Eurostat) pirms lēmuma pieņemšanas par piekļuves vietas akreditēšanu apspriežas ar ESS komiteju.

6.   Atbilstīgi norādītās piekļuves vietas vai organizācijas, kurā atrodas piekļuves vieta, pārstāvis un Komisija (Eurostat) slēdz līgumu, kurā nosaka saistības attiecībā uz piekļuves vietu saistībā ar konfidenciālu datu aizsardzību un organizatoriskiem pasākumiem. Komisija (Eurostat) regulāri tiek informēta par piekļuves vietu veiktajām darbībām.

7.   Komisija (Eurostat) savā tīmekļa vietnē publicē un uztur akreditēto piekļuves vietu sarakstu.

9. pants

Organizatoriskie jautājumi

1.   Komisija (Eurostat) regulāri informē ESS komiteju par administratīviem, tehniskiem un organizatoriskiem pasākumiem, kas veikti, lai nodrošinātu konfidenciālu datu fizisku un loģisku aizsardzību un uzraudzītu un novērstu nelikumīgas izpaušanas risku vai jebkādas izmantošanas risku citiem mērķiem, nevis tiem, kuru īstenošanai piekļuve ir piešķirta.

2.   Komisija (Eurostat) savā tīmekļa vietnē publicē:

a)

pētniecības iestāžu, pētījumu priekšlikumu un piekļuves vietu vērtēšanas pamatnostādnes;

b)

atzīto pētniecības iestāžu sarakstu;

c)

akreditēto piekļuves vietu sarakstu;

d)

izmantošanai pētniecībā paredzēto datu kopu sarakstu ar attiecīgu dokumentāciju un pieejamo piekļuves režīmu sarakstu.

10. pants

Atcelšana

Regulu (EK) Nr. 831/2002 atceļ.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

11. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 17. jūnijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 87, 31.3.2009., 164. lpp.

(2)  OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.

(3)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.

(4)  OV L 41, 14.2.2003., 26. lpp.

(5)  OV L 264, 25.9.2006., 13. lpp.

(6)  OV L 133, 18.5.2002., 7. lpp.


18.6.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 164/20


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 558/2013

(2013. gada 17. jūnijs),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem.

(2)

Standarta importa vērtību aprēķina katru darbdienu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. panta 1. punktu, ņemot vērā mainīgos dienas datus. Tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 17. jūnijā

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jerzy PLEWA


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta importa vērtība

0702 00 00

MK

49,2

TR

57,0

ZZ

53,1

0707 00 05

MK

27,2

TR

142,5

ZZ

84,9

0709 93 10

TR

138,4

ZZ

138,4

0805 50 10

AR

93,4

TR

102,5

ZA

84,7

ZZ

93,5

0808 10 80

AR

159,9

BR

113,2

CL

133,4

CN

95,9

NZ

138,6

US

145,5

ZA

88,2

ZZ

125,0

0809 10 00

IL

342,4

TR

216,8

ZZ

279,6

0809 29 00

TR

411,1

US

660,1

ZZ

535,6

0809 30

IL

214,0

MA

207,9

TR

174,9

ZZ

198,9

0809 40 05

CL

151,0

IL

308,9

ZA

104,7

ZZ

188,2


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “cita izcelsme”.


LĒMUMI

18.6.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 164/22


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2013. gada 14. jūnijs),

ar ko groza Lēmumu 2009/821/EK attiecībā uz robežkontroles punktu un veterināro vienību sarakstiem Traces sistēmā saistībā ar Horvātijas pievienošanos

(izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 3474)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2013/290/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Līgumu par Horvātijas pievienošanos un jo īpaši tā 3. panta 4. punktu,

ņemot vērā Horvātijas Pievienošanās aktu un jo īpaši tā 50. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2009. gada 28. septembra Lēmuma 2009/821/EK, ar ko izveido apstiprināto robežkontroles punktu sarakstu, paredz konkrētus noteikumus par inspekcijām, kuras veic Komisijas veterinārijas eksperti, un nosaka Traces veterinārās vienības (1), I pielikumā ir noteikts robežkontroles punktu saraksts, kas ir apstiprināti saskaņā ar Padomes Direktīvām 91/496/EEK (2) un 97/78/EK (3), un II pielikumā ir noteikts centrālo, reģionālo un vietējo vienību saraksts integrētajā datorizētajā veterinārajā sistēmā (Traces).

(2)

Lēmums 2009/821/EK, ko pieņēmusi Komisija, paliek spēkā pēc 2013. gada 1. jūlija, un tāpēc tas ir jāpielāgo saistībā ar Horvātijas pievienošanos. Nepieciešamie pielāgojumi nav paredzēti Horvātijas Pievienošanās aktā (4), un tāpēc tie ir jāveic pirms pievienošanās ar šo lēmumu, kas jāpiemēro no pievienošanās brīža.

(3)

Paplašināšanās rezultātā ievērojami mainīsies jaunās Savienības sauszemes robeža ar blakus esošajām trešām valstīm, pagarināsies krasta robeža gar Vidusjūras krastu un pievienosies viena starptautiskā lidosta.

(4)

Vietas, kas Horvātijā ir ierosinātas kā robežkontroles punkti ar trešām valstīm, ir pārbaudītas Komisijas revīzijas dienesta – Pārtikas un veterinārā biroja (PVB) – revīzijās (iepriekš – Komisijas inspekcijas dienests). Tika konstatēts, ka līdz pievienošanās brīdim šie punkti būs sagatavoti atbilstoši Savienības prasībām. Tāpēc ierosinātās vietas Horvātijā būtu jāpievieno apstiprināto dalībvalstu robežkontroles punktu sarakstam, kas noteikts Lēmuma 2009/821/EK I pielikumā.

(5)

Vienlaikus Horvātijas pievienošanās rezultātā dažām dalībvalstīm, proti, Ungārijai un Slovēnijai, vairs nebūs robežu ar trešām valstīm. Tādēļ daži sauszemes robežkontroles punkti šajās dalībvalstīs kļūs nevajadzīgi. Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza šo divu dalībvalstu apstiprināto robežkontroles punktu saraksts, kas noteikts Lēmuma 2009/821/EK I pielikumā.

(6)

Turklāt saistībā ar paplašināšanās procesu būs jāpievieno Horvātijas vietējās veterinārās vienības Traces sistēmas vajadzībām. Tāpēc minētās vietējās veterinārās vienības ir jāpievieno Lēmuma 2009/821/EK II pielikumā noteiktajā dalībvalstu vietējo vienību sarakstā Traces sistēmā.

(7)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Lēmums 2009/821/EK.

(8)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2009/821/EK I un II pielikumu groza saskaņā ar šā lēmuma pielikumu.

2. pants

Pielikumā noteiktie grozījumi stājas spēkā Līguma par Horvātijas pievienošanos spēkā stāšanās dienā.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2013. gada 14. jūnijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Tonio BORG


(1)  OV L 296, 12.11.2009., 1. lpp.

(2)  OV L 268, 24.9.1991., 56. lpp.

(3)  OV L 24, 30.1.1998., 9. lpp.

(4)  OV L 112, 24.4.2012., 21. lpp.


PIELIKUMS

Lēmuma 2009/821/EK I un II pielikumu groza šādi:

1)

I pielikumu groza šādi:

a)

pēc sadaļas par Franciju pievieno šādu sadaļu par Horvātiju:

Страна: ХЪРВАТИЯ – Země: CHORVATSKO – Land: KROATIEN – Land: KROATIEN – Riik: HORVAATIA – Χώρα: ΚΡΟΑΤΙΑ – Country: CROATIA – País: CROACIA – Pays: CROATIE – Zemlja: HRVATSKA – Paese: CROAZIA – Valsts: HORVĀTIJA – Šalis: KROATIJA – Ország: HORVÁTORSZÁG – Pajjiż: KROAZJA – Land: KROATIË – Kraj: CHORWACJA – País: CROÁCIA – Țara: CROAȚIA – Krajina: CHORVÁTSKO – Država: HRVAŠKA – Maa: KROATIA – Land: KROATIEN

Bajakovo

HR VUK 3

R

 

HC(2), NHC(2)

 

Karasovići

HR KRS 3

R

 

HC(2), NHC(2)

 

Nova Sela

HR MET 3

R

 

HC(2), NHC(2)

E, O

Ploče

HR PLE 1

P

 

HC, NHC

 

Rijeka

HR RJK 1

P

 

HC, NHC

 

Stara Gradiška

HR SGS 3

R

 

HC, NHC

U, E, O

Zagreb

HR ZAG 4

A

 

HC(2), NHC(2)

O”;

b)

sadaļā, kas attiecas uz Ungāriju, svītro ierakstus par dzelzceļa punktu Gyékényes un ceļa punktu Letenye;

c)

sadaļā, kas attiecas uz Slovēniju, svītro ierakstus par dzelzceļa punktu Dobova un ceļa punktiem Gruškovje, Jelšane un Obrežje;

2)

II pielikumā pēc sadaļas par Franciju pievieno šādu sadaļu par Horvātiju:

Страна: ХЪРВАТИЯ – Šalis: KROATIJA – Země: CHORVATSKO – Ország: HORVÁTORSZÁG – Land: KROATIË – Pajjiż: KROAZJA – Land: KROATIEN – Land: KROATIEN – Riik: HORVAATIA – Kraj: CHORWACJA – Χώρα: ΚΡΟΑΤΙΑ – País: CROACIA – Country: CROATIA – Țara: CROAȚIA – País: CROÁCIA – Krajina: CHORVÁTSKO – Pays: CROATIE – Zemlja: HRVATSKA – Država: HRVAŠKA – Paese: CROAZIA – Maa: KROATIA – Valsts: HORVĀTIJA – Land: KROATIEN

ЛОКАЛНА ЕДИНИЦА – VIETINIAI VIENETAI – MÍSTNÍ JEDNOTKA – HELYI EGYSÉGEK – LOKALE ENHEDER – UNITA’ LOKALI – ÖRTLICHE EINHEITEN – LOKALE EENHEDEN – KOHALIK ASUTUS – JEDNOSTKA LOKALNA – ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – UNIDADES LOCAIS – LOCAL UNITS – UNITĂȚI LOCALE – UNIDADES LOCALES – MIESTNA JEDNOTKA – UNITÉS LOCALES – LOKALNE JEDINICE – OBMOĆNA ENOTA – UNITÀ LOCALI – PAIKALLISET YKSIKÖT – LOKĀLĀ VIENĪBA – LOKALA ENHETER

HR00001

BJELOVAR

HR00007

GRAD ZAGREB

HR00002

OSIJEK

HR00003

RIJEKA

HR00009

ŠIBENIK

HR00008

SLAVONSKI BROD

HR00004

SPLIT

HR00005

VARAŽDIN

HR00006

ZAGREB”


18.6.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 164/25


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2013. gada 14. jūnijs),

ar ko nosaka pārejas posma pasākumus dažiem dzīvnieku izcelsmes produktiem, uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 853/2004 un kuri līdz 2013. gada 1. jūlijam ir ievesti Horvātijā no trešām valstīm

(izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 3475)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2013/291/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Horvātijas pievienošanos un jo īpaši tā 3. panta 4. punktu,

ņemot vērā Aktu par Horvātijas pievienošanos un jo īpaši tā 42. pantu,

tā kā:

(1)

Paredzams, ka Horvātija pievienosies Savienībai 2013. gada 1. jūlijā. Uz dzīvnieku izcelsmes produktiem attieksies prasības, kas paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (1). Tomēr noteikti dzīvnieku izcelsmes produkti, kuri ievesti Horvātijā pirms minētā datuma, neatbilst attiecīgajiem noteikumiem, kas paredzēti minētajā regulā.

(2)

Daži no šiem produktiem ir laisti brīvā apgrozībā Horvātijā, bet citiem muitas procedūra vēl nav piemērota un tie joprojām atrodas muitas uzraudzībā.

(3)

Lai vienkāršotu pāreju no Horvātijā pastāvošā režīma uz to režīmu, kas rodas, piemērojot Savienības tiesību aktus, ir lietderīgi šo produktu tirdzniecībai noteikt pārejas posma pasākumus.

(4)

Šie produkti būtu jālaiž Horvātijas vietējā tirgū tikai ar atbilstošiem nosacījumiem. Jo īpaši, ņemot vērā to, ka pašreizējā izsekojamības sistēma nav pietiekama, šos neatbilstošos produktus nedrīkst apstrādāt uzņēmumos, kuriem ir atļauts nosūtīt produktus uz citām dalībvalstīm.

(5)

Produktus, kas neatbilst Regulas (EK) Nr. 853/2004 prasībām, nedrīkst ievest citās dalībvalstīs. Lai nodrošinātu, ka attiecīgie produkti netiek laisti Savienības iekšējā tirdzniecībā, dalībvalstīm būtu jāveic atbilstošas pārbaudes saskaņā ar Padomes 1989. gada 11. decembra Direktīvu 89/662/EEK par veterinārajām pārbaudēm Kopienas iekšējā tirdzniecībā, lai izveidotu iekšējo tirgu (2).

(6)

Šādu produktu eksportam uz trešām valstīm vajadzētu būt saskaņā ar atbilstošajiem noteikumiem, un tas būtu jāīsteno saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regulu (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (3).

(7)

Produkti, kas vienu gadu pēc pievienošanās datuma vēl nav laisti brīvā apgrozībā un Horvātijas tirgū vai nav eksportēti un atrodas noliktavā muitas uzraudzībā, būtu jāiznīcina.

(8)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Darbības joma

Šis lēmums attiecas uz dzīvnieku izcelsmes produktiem, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

a)

tie ietilpst Regulas (EK) Nr. 853/2004 darbības jomā;

b)

tie neatbilst Regulas (EK) Nr. 853/2004 prasībām;

c)

tie tika ievesti Horvātijā no trešām valstīm pirms 2013. gada 1. jūlija.

2. pants

Dzīvnieku izcelsmes produkti, kas laisti brīvā apgrozībā Horvātijā līdz 2013. gada 1. jūlijam

Šā lēmuma 1. pantā minētos produktus, kas laisti brīvā apgrozībā Horvātijā pirms 2013. gada 1. jūlija, var arī turpmāk laist tirgū Horvātijas teritorijā vienu gadu no minētā datuma, ja tie atbilst šādām prasībām:

a)

tie nedrīkst būt apstrādāti uzņēmumos, kuriem ir atļauts nosūtīt savus produktus uz citām dalībvalstīm;

b)

tiem ir valsts marķējums, kas paredzēts Horvātijas valsts noteikumos, kuri ir spēkā datumā, kad produkts tiek laists brīvā apgrozībā, un šis marķējums atšķiras no veselības marķējuma, kas minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 854/2004 (4) I pielikuma I sadaļas III nodaļā, vai no identifikācijas marķējuma, kas minēts Regulas (EK) Nr. 853/2004 II pielikuma I sadaļā.

3. pants

Dzīvnieku izcelsmes produkti, kas ir ievesti Horvātijā, bet nav laisti brīvā apgrozībā līdz 2013. gada 1. jūlijam

Šā lēmuma 1. pantā minētos produktus, kas ievesti Horvātijā pirms 2013. gada 1. jūlija, bet nav laisti brīvā apgrozībā pirms šā datuma, var laist brīvā apgrozībā Horvātijā un laist tirgū Horvātijas teritorijā tikai līdz 2014. gada 30. jūnijam, ja tie atbilst 2. pantā noteiktajām prasībām.

4. pants

Aizliegums nosūtīt dzīvnieku izcelsmes produktus no Horvātijas uz citām dalībvalstīm

1.   Šā lēmuma 1. pantā minētos produktus nenosūta no Horvātijas uz citām dalībvalstīm.

2.   Saskaņā ar Direktīvu 89/662/EEK, un jo īpaši tās 3. pantu, dalībvalstis nodrošina, ka dalībvalstu starpā nenotiek 1. pantā minēto produktu tirdzniecība.

5. pants

Eksports uz trešām valstīm

Paredzot pārejas laiku līdz 2014. gada 1. jūlijam, 1. pantā minētos produktus var arī turpmāk eksportēt no Horvātijas uz trešām valstīm, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

a)

eksports jāveic saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 12. pantu;

b)

katrs sūtījums ir jāizved no Horvātijas teritorijas tieši kompetentās iestādes uzraudzībā, nešķērsojot citu dalībvalstu teritoriju;

c)

katrs sūtījums ir jāpārvadā transportlīdzeklī, ko ir aizzīmogojusi kompetentā iestāde, un, izbraucot no Horvātijas, zīmogi ir jāpārbauda.

6. pants

Sūtījumu iznīcināšana muitas uzraudzībā 2014. gada 1. jūlijā

Šā lēmuma 1. pantā minētos produktu sūtījumus, kas 2014. gada 1. jūlijā vēl arvien ir muitas uzraudzībā, iznīcina kompetentās iestādes kontrolē.

Visas ar šo sūtījumu iznīcināšanu saistītās izmaksas sedz sūtījuma īpašnieks.

7. pants

Piemērošana

Šo lēmumu piemēro saskaņā ar Līgumu par Horvātijas pievienošanos un no tā spēkā stāšanās dienas.

8. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2013. gada 14. jūnijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Tonio BORG


(1)  OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp.

(2)  OV L 395, 30.12.1989., 13. lpp.

(3)  OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.

(4)  OV L 139, 30.4.2004., 206. lpp.


18.6.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 164/27


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2013. gada 14. jūnijs),

ar ko groza Lēmumu 2007/777/EK attiecībā uz tādu gaļas produktu un apstrādātu kuņģu, pūšļu un zarnu importu no Bosnijas un Hercegovinas, kas paredzēti lietošanai pārtikā

(izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 3484)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2013/292/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 16. decembra Direktīvu 2002/99/EK, ar ko paredz dzīvnieku veselības noteikumus, kuri reglamentē tādu dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanu, pārstrādi, izplatīšanu un ievešanu, kas paredzēti lietošanai pārtikā (1), un jo īpaši tās 8. panta 5. punkta trešo ievilkumu, 9. panta 2. punkta b) apakšpunktu un 9. panta 4. punkta c) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Lēmumu 2007/777/EK (2) paredz dzīvnieku veselības un sabiedrības veselības aizsardzības prasības un sertifikātu paraugus tādu gaļas produktu un apstrādātu kuņģu, pūšļu un zarnu importam no trešām valstīm, kas paredzēti lietošanai pārtikā.

(2)

Ņemot vērā ģeogrāfisko situāciju un nepieciešamību saglabāt piekļuvi Horvātijas ostai Ploče pēc Horvātijas pievienošanās Savienībai, ir jāparedz īpaši nosacījumi gaļas produktu sūtījumu tranzītam no Bosnijas un Hercegovinas caur Savienību uz trešām valstīm.

(3)

Ar Komisijas Lēmumu 2009/821/EK (3) izveido apstiprināto robežkontroles punktu sarakstu, paredz konkrētus noteikumus par inspekcijām, kuras veic Komisijas veterinārijas eksperti, un nosaka Traces veterinārās vienības. Tā kā pasākumi attiecīgo gaļas produktu sūtījumu pārvadāšanai no Bosnijas un Hercegovinas tranzītā caur Savienību uz trešām valstīm var būt efektīvi tikai tad, ja ir nodrošināta piekļuve caur Horvātijas robežkontroles punktiem Nova Sela un Ploče, minētos robežkontroles punktus ir nepieciešams iekļaut sarakstā Lēmuma 2009/821/EK I pielikumā, tiklīdz būs izpildīti tehniskie nosacījumi to apstiprināšanai.

(4)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumā 2007/777/EK iekļauj šādu 6.a pantu:

“6.a pants

Atkāpe attiecībā uz trešām valstīm paredzēto sūtījumu pārvadāšanu no Bosnijas un Hercegovinas tranzītā caur Horvātiju

1.   Atkāpjoties no 5. panta, tiešo tranzītu pa ceļu caur Savienību, starp Nova Sela un Pločes robežkontroles punktiem attiecībā uz sūtījumiem no Bosnijas un Hercegovinas, kas ir paredzēti trešām valstīm, atļauj, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

a)

Savienības ievešanas robežkontroles punktā valsts pilnvarots veterinārārsts ieejas robežkontroles postenī sūtījumu apzīmogo ar zīmogu, kam ir norādīts sērijas numurs;

b)

valsts pilnvarots veterinārārsts katru Direktīvas 97/78/EK 7. pantā paredzēto sūtījuma pavaddokumentu lappusi ievešanas robežkontroles punktā apzīmogo ar tekstu “PAREDZĒTS TIKAI TRANZĪTAM UZ TREŠĀM VALSTĪM CAUR ES”;

c)

ir nodrošināta atbilstība procedūras prasībām, kas paredzētas Direktīvas 97/78/EK 11. pantā;

d)

valsts pilnvarots veterinārārsts ievešanas robežkontroles punktā ir apliecinājis, ka sūtījums ir piemērots tranzītam, atzīmējot to kopīgajā veterinārajā ievešanas dokumentā, kas minēts Komisijas Regulas (EK) Nr. 136/2004 (4) 2. panta 1. punktā.

2.   Šādu sūtījumu izkraušana vai uzglabāšana, kā noteikts Direktīvas 97/78/EK 12. panta 4. punktā vai 13. pantā, Savienībā nav atļauta.

3.   Kompetentā iestāde regulāri veic revīziju, lai pārliecinātos, ka to sūtījumu skaits un produktu daudzums, ko izved no Savienības, atbilst Savienībā ievestajam sūtījumu skaitam un produktu daudzumam.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2013. gada 14. jūnijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Tonio BORG


(1)  OV L 18, 23.1.2003., 11. lpp.

(2)  OV L 312, 30.11.2007., 49. lpp.

(3)  OV L 296, 12.11.2009., 1. lpp.

(4)  OV L 21, 28.1.2004., 11. lpp.”


18.6.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 164/s3


PAZIŅOJUMS LASĪTĀJIEM

Padomes Regula (ES) Nr. 216/2013 (2013. gada 7. marts) par Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša elektronisko publikāciju

Saskaņā ar Padomes 2013. gada 7. marta Regulu (ES) Nr. 216/2013 par Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša elektronisko publikāciju (OV L 69, 13.3.2013., 1. lpp.), sākot ar 2013. gada 1. jūliju, vienīgi elektroniskā formātā publicētais Oficiālais Vēstnesis ir autentisks un rada juridiskas sekas.

Ja neparedzētu un ārkārtas apstākļu dēļ Oficiālā Vēstneša elektronisko izdevumu nav iespējams publicēt, iespiestais izdevums ir autentisks un rada juridiskas sekas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 216/2013 3. panta nosacījumiem.