ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2013.145.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 145

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

56. sējums
2013. gada 31. maijs


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/14/ES (2013. gada 21. maijs), ar ko groza Direktīvu 2003/41/EK par papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju darbību un uzraudzību, Direktīvu 2009/65/EK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) un Direktīvu 2011/61/ES par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem attiecībā uz pārmērīgu paļaušanos uz kredītreitingiem ( 1 )

1

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 499/2013 (2013. gada 30. maijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

4

 

 

LĒMUMI

 

 

2013/250/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2013. gada 21. maijs) par ekoloģiskajiem kritērijiem ES ekomarķējuma piešķiršanai sanitārtehniskajai armatūrai (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 2826)  ( 1 )

6

 

 

2013/251/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2013. gada 27. maijs), ar ko nosaka Savienības finansiālo ieguldījumu to izdevumu segšanā, kuri radušies sakarā ar ārkārtas vakcinācijas plāniem pret infekciozo katarālo drudzi Portugālē 2007. un 2008. gadā (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 2864)

31

 

 

2013/252/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2013. gada 27. maijs), ar ko nosaka Savienības finansiālo ieguldījumu to izdevumu segšanā, kuri radušies sakarā ar ārkārtas vakcinācijas plāniem pret infekciozo katarālo drudzi Dānijā 2007. un 2008. gadā (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 2865)

33

 

 

2013/253/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2013. gada 29. maijs), ar kuru groza Lēmumu 2006/473/EK, ar ko dažas trešās valstis un dažas trešo valstu teritorijas atzīst par tādām, kurās nav sastopams Xanthomonas campestris (visi celmi patogēni Citrus ģints augiem), Cercospora angolensis Carv. un Mendes un Guignardia citricarpa Kiely (visi celmi patogēni Citrus ģints augiem) (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 3057)

35

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 469/2013 (2013. gada 22. maijs) par atļauju lietot DL-metionīnu, DL-metionīna nātrija sāli, metionīna hidroksianalogu, metionīna hidroksianaloga kalcija sāli, metionīna hidroksianaloga izopropilesteri, ar kopolimēra vinilpiridīnu/stirolu aizsargātu DL-metionīnu un ar etilcelulozi aizsargātu DL-metionīnu kā lopbarības piedevas (OV L 136, 23.5.2013.)

37

 

 

 

*

Paziņojums lasītājiem – Padomes Regula (ES) Nr. 216/2013 (2013. gada 7. marts) par Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša elektronisko publikāciju (sk. aizmugurējā vāka iekšpusē)

s3

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Leģislatīvi akti

DIREKTĪVAS

31.5.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 145/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2013/14/ES

(2013. gada 21. maijs),

ar ko groza Direktīvu 2003/41/EK par papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju darbību un uzraudzību, Direktīvu 2009/65/EK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) un Direktīvu 2011/61/ES par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem attiecībā uz pārmērīgu paļaušanos uz kredītreitingiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 53. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu (1),

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (2),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (3),

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/41/EK (4) paredz papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju darbību (PKUI) regulējumu Savienības līmenī. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/65/EK (5) paredz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu (PVKIU) regulējumu Savienības līmenī. Līdzīgi arī Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/61/ES (6) paredz alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku (AIFP) regulējumu Savienības līmenī. Visās trijās direktīvās noteiktas uzraudzības prasības attiecībā uz riska pārvaldību, ko īsteno attiecīgi PKUI, PVKIU pārvaldības un ieguldījumu sabiedrības un AIFP.

(2)

Finanšu krīzes rezultāts ir ieguldītāju, tostarp PKUI, PVKIU un alternatīvo ieguldījumu fondu (AIF), pārmērīga paļaušanās uz kredītreitingiem, veicot ieguldījumus parāda instrumentos, nereti nemaz neveicot savu novērtējumu par šādu parāda instrumentu emitentu kredītspēju. Lai uzlabotu PKUI, PVKIU un AIF veikto ieguldījumu kvalitāti un tādējādi aizsargātu minēto fondu ieguldītājus, ir piemēroti PKUI, PVKIU un AIF pārvaldniekiem izvirzīt prasību, lai tie, novērtējot kredītrisku ieguldījumiem, ko veic PKUI, PVKIU pārvaldības un ieguldījumu sabiedrības un AIFP, izvairītos paļauties tikai vai mehāniski uz kredītreitingiem vai izmantot tos kā vienīgo rādītāju. Tādēļ vispārējais princips, kas vērsts pret pārmērīgu paļaušanos uz kredītreitingiem, būtu jāintegrē PKUI, PVKIU pārvaldības un ieguldījumu sabiedrību un AIFP riska pārvaldības procesos un sistēmās un jāpielāgo to specifikai.

(3)

Lai sīkāk precizētu vispārējo principu, kas vērsts pret pārmērīgu paļaušanos uz kredītreitingiem un kas būtu jāievieš Direktīvās 2009/65/EK un 2011/61/ES, Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu, lai nodrošinātu, ka PVKIU pārvaldības un ieguldījumu sabiedrībām un AIFP tiek efektīvi liegta iespēja pārmērīgi paļauties uz kredītreitingiem to turējumā esošo aktīvu kredītspējas novērtēšanā. Šajā sakarā ir piemēroti grozīt minētajās direktīvās noteiktās Komisijas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz vispārējiem noteikumiem par riska pārvaldības procesiem un sistēmām, ko izmanto PVKIU pārvaldības un ieguldījumu sabiedrības un AIFP. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai tā publicētu šādu apspriežu rezultātus. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei.

(4)

Šajā direktīvā izklāstītajiem atbilstīgajiem pasākumiem būtu jāpapildina citi noteikumi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1060/2009 (2009. gada 16. septembris) par kredītreitingu aģentūrām (7). Minētie noteikumi nosaka vispārējo mērķi samazināt ieguldītāju pārmērīgo paļaušanos uz kredītreitingiem, un tiem būtu jāveicina minētā mērķa sasniegšana.

(5)

Ņemot vērā to, ka šīs direktīvas mērķi, proti, samazināt PKUI, PVKIU un AIFP pārmērīgo paļaušanos uz kredītreitingiem, veicot ieguldījumus, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, rīkojoties saskaņoti, un to, ka PKUI, PVKIU un AIFP un kredītreitingu aģentūru darbības Savienības mēroga struktūras un iedarbības dēļ minētos mērķus var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā direktīvā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

(6)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Direktīvas 2003/41/EK, 2009/65/EK un 2011/61/ES.

(7)

Saskaņā ar Dalībvalstu un Komisijas 2011. gada 28. septembra kopīgo politisko deklarāciju par skaidrojošiem dokumentiem (8) dalībvalstis ir apņēmušās, paziņojot savus transponēšanas pasākumus, pamatotos gadījumos pievienot vienu vai vairākus dokumentus, kuros paskaidrota saikne starp direktīvas sastāvdaļām un atbilstīgajām daļām valsts pieņemtos transponēšanas instrumentos. Attiecībā uz šo direktīvu likumdevējs uzskata, ka šādu dokumentu nosūtīšana ir pamatota,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Grozījums Direktīvā 2003/41/EK

Direktīvas 2003/41/EK 18. pantā iekļauj šādu punktu:

“1.a   Ņemot vērā uzraudzīto institūciju veikto darbību raksturu, apjomu un sarežģītību, dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās iestādes pārrauga institūciju kredītu novērtēšanas procesu atbilstību, izvērtē, kā tās savā ieguldījumu politikā izmanto atsauces uz kredītreitingiem, ko izsniegušas kredītreitingu aģentūras, kas definētas 3. panta 1. punkta b) apakšpunktā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1060/2009 (2009. gada 16. septembris) par kredītreitingu aģentūrām (9), un attiecīgā gadījumā mudina mazināt šādu atsauču ietekmi, lai mazinātu paļaušanos tikai un mehāniski uz šādiem kredītreitingiem.

2. pants

Grozījumi Direktīvā 2009/65/EK

Direktīvas 2009/65/EK 51. pantu groza šādi:

1)

panta 1. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“1.   Pārvaldības vai ieguldījumu sabiedrība izmanto riska pārvaldības procesu, kas ļauj tām katrā laikā uzraudzīt un izmērīt pozīciju risku un to daļu PVKIU portfeļa kopējā riska profilā. Jo īpaši tā PVKIU aktīvu kredītspējas novērtēšanā nepaļaujas tikai vai mehāniski uz kredītreitingiem, ko izsniegušas kredītreitingu aģentūras, kas definētas 3. panta 1. punkta b) apakšpunktā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1060/2009 (2009. gada 16. septembris) par kredītreitingu aģentūrām (10).

2)

iekļauj šādu punktu:

“3.a   Ņemot vērā PVKIU darbību raksturu, apjomu un sarežģītību, kompetentās iestādes pārrauga pārvaldības vai ieguldījumu sabiedrību kredītu novērtēšanas procesu atbilstību, izvērtē, kā PVKIU ieguldījumu politikā tiek izmantotas atsauces uz kredītreitingiem, kas minēti 1. punkta pirmajā daļā, un attiecīgā gadījumā mudina mazināt šādu atsauču ietekmi, lai mazinātu paļaušanos tikai un mehāniski uz šādiem kredītreitingiem.”;

3)

panta 4. punktu groza šādi:

a)

punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

kritērijus pārvaldības vai ieguldījumu sabiedrības izmantotā riska pārvaldības procesa atbilstības novērtēšanai saskaņā ar 1. punkta pirmo daļu;”;

b)

pievieno šādu daļu:

“Pirmās daļas a) apakšpunktā minētie kritēriji nodrošina, ka pārvaldības vai ieguldījumu sabiedrība PVKIU aktīvu kredītspējas novērtēšanā nepaļaujas tikai vai mehāniski uz kredītreitingiem, kas minēti 1. punkta pirmajā daļā.”

3. pants

Grozījumi Direktīvā 2011/61/ES

Direktīvas 2011/61/ES 15. pantu groza šādi:

1)

panta 2. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“2.   AIFP īsteno atbilstīgas riska pārvaldības sistēmas, lai pienācīgi konstatētu, mērītu, pārvaldītu un pārraudzītu visus riskus, kas saistīti ar katra AIF ieguldījumu stratēģiju un kuriem AIF ir vai var būt pakļauti. Jo īpaši AIFP, novērtējot AIF aktīvu kredītspēju, nepaļaujas tikai vai mehāniski uz kredītreitingiem, ko izsniegušas kredītreitingu aģentūras, kas definētas 3. panta 1. punkta b) apakšpunktā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1060/2009 (2009. gada 16. septembris) par kredītreitingu aģentūrām (11).

2)

iekļauj šādu punktu:

“3.a   Ņemot vērā AIF darbību raksturu, apjomu un sarežģītību, kompetentās iestādes pārrauga AIFP kredītu novērtēšanas procesu atbilstību, izvērtē, kā AIF ieguldījumu politikā tiek izmantotas atsauces uz kredītreitingiem, kas minēti 2. punkta pirmajā daļā, un attiecīgā gadījumā mudina mazināt šādu atsauču ietekmi, lai mazinātu paļaušanos tikai un mehāniski uz šādiem kredītreitingiem.”;

3)

panta 5. punktam pievieno šādu daļu:

“Pirmās daļas a) apakšpunktā minētie pasākumi, kas precizē riska pārvaldības sistēmas, nodrošina, ka AIFP, novērtējot AIF aktīvu kredītspēju, nepaļaujas tikai vai mehāniski uz kredītreitingiem, kas minēti 2. punkta pirmajā daļā.”

4. pants

Transponēšana

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības līdz 2014. gada 21. decembrim. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos iekļauj atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

5. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

6. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Strasbūrā, 2013. gada 21. maijā

Eiropas Parlamenta vārdā

priekšsēdētājs

M. SCHULZ

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

L. CREIGHTON


(1)  OV C 167, 13.6.2012., 2. lpp.

(2)  OV C 229, 31.7.2012., 64. lpp.

(3)  Eiropas Parlamenta 2013. gada 16. janvāra nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2013. gada 13. maija lēmums.

(4)  OV L 235, 23.9.2003., 10. lpp.

(5)  OV L 302, 17.11.2009., 32. lpp.

(6)  OV L 174, 1.7.2011., 1. lpp.

(7)  OV L 302, 17.11.2009., 1. lpp.

(8)  OV C 369, 17.12.2011., 14. lpp.

(9)  OV L 302, 17.11.2009., 1. lpp.”

(10)  OV L 302, 17.11.2009., 1. lpp.”;

(11)  OV L 302, 17.11.2009., 1. lpp.”;


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

31.5.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 145/4


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 499/2013

(2013. gada 30. maijs),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem.

(2)

Standarta importa vērtību aprēķina katru darbdienu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. panta 1. punktu, ņemot vērā mainīgos dienas datus. Tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 30. maijā

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jerzy PLEWA


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta importa vērtība

0702 00 00

AL

15,1

MA

57,6

MK

65,0

TN

48,3

TR

71,8

ZZ

51,6

0707 00 05

AL

41,5

MK

42,6

TR

142,5

ZZ

75,5

0709 93 10

TR

140,2

ZZ

140,2

0805 10 20

EG

45,2

IL

71,7

MA

72,3

ZA

76,7

ZZ

66,5

0805 50 10

AR

105,4

TR

95,7

ZA

100,3

ZZ

100,5

0808 10 80

AR

168,1

BR

65,1

CL

119,8

CN

96,0

NZ

146,0

US

166,5

ZA

117,8

ZZ

125,6

0809 29 00

US

785,8

ZZ

785,8


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “cita izcelsme”.


LĒMUMI

31.5.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 145/6


KOMISIJAS LĒMUMS

(2013. gada 21. maijs)

par ekoloģiskajiem kritērijiem ES ekomarķējuma piešķiršanai sanitārtehniskajai armatūrai

(izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 2826)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2013/250/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Regulu (EK) Nr. 66/2010 par ES ekomarķējumu (1) un jo īpaši tās 8. panta 2. punktu,

apspriedusies ar Eiropas Savienības Ekomarķējuma komiteju,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 66/2010 ES ekomarķējumu var piešķirt produktiem, kam visā to aprites ciklā ir samazināta ietekme uz vidi.

(2)

Regulā (EK) Nr. 66/2010 paredzēts īpašus ES ekomarķējuma kritērijus noteikt atbilstīgi produktu grupām.

(3)

Ūdens patēriņš un ūdens uzsildīšanai vajadzīgās enerģijas patēriņš būtiski palielina mājsaimniecību un sabiedrisko ēku vispārējo ietekmi uz vidi, tāpēc ir lietderīgi noteikt ES ekomarķējuma piešķiršanas kritērijus produktu grupai “sanitārtehniskā armatūra”. Šiem kritērijiem jo īpaši vajadzētu veicināt ūdens izmantošanas ziņā efektīvu produktu ražošanu, kas palīdz samazināt gan ūdens patēriņu, gan arī ūdens uzsildīšanai vajadzīgās enerģijas patēriņu.

(4)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota ar Regulas (EK) Nr. 66/2010 16. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Produktu grupā “sanitārtehniskā armatūra” ir ietverti: mājsaimniecību krāni, dušas uzgaļi un dušas sistēmas, ko galvenokārt izmanto, lai pievadītu ūdeni personīgās higiēnas, tīrīšanas, ēdienu gatavošanas un dzeršanas nolūkā, tostarp, ja šos produktus tirgo lietošanai nemājsaimniecības vajadzībām.

2.   Produktu grupā “sanitārtehniskā armatūra” nav ietverti šādi produkti:

a)

vannas krāni;

b)

dušas sistēmas ar dubultu sviru/rokturi;

c)

nemājsaimniecību sanitārtehniskā armatūra īpašiem lietojumiem.

2. pants

Šajā lēmumā izmanto šādas definīcijas:

1)

“krāns” ir tieši vai netieši, mehāniski un/vai automātiski darbināms vārsts, no kura iztek ūdens;

2)

“dušas uzgalis” ir:

a)

dušas sistēmas elements, kas nostiprināts augstumā virs galvas vai sānos un no kura iztek ūdens, dušas sistēmas elements, no kura strūklveidā iztek ūdens, vai līdzīga ierīce, kuru var pielāgot un kas virza ūdeni no padeves sistēmas uz lietotāju; vai

b)

kustināms ar roku turams dušas sistēmas elements, kuru ar krānu savieno dušas šļūtene un kuru var tieši pakārt uz krāna vai pie sienas ar piemērota atbalsta palīdzību;

3)

“dušas sistēma” ir sistēma, kurā ietilpst dušas uzgalis un savstarpēji savienoti kontroles vārsti un/vai ierīces un kas iepakota un ko pārdod kā komplektu;

4)

“dušas sistēma ar dubultu sviru/rokturi” ir dušas sistēma, kas aprīkota ar atsevišķām svirām vai rokturiem aukstā un karstā ūdens piegādes regulēšanai;

5)

“elektriska dušas sistēma” ir dušas sistēma, kas aprīkota ar ierīci lokālai dušas ūdens uzsildīšanai, izmantojot elektroenerģiju;

6)

“nemājsaimniecību sanitārtehniskā armatūra īpašiem lietojumiem” ir sanitārtehniskā armatūra, kurai, lai pildītu paredzēto funkciju nemājsaimniecības lietojumos, vajadzīga neierobežota ūdens plūsma;

7)

“ūdens plūsmu ierobežojoša ierīce” ir tehniska ierīce, kas nodrošina ūdens plūsmu konkrētā apjomā un pieļauj lielāku ūdens plūsmu tikai tad, ja lietotājs to ir aktivizējis uz izvēlēto laikposmu vienā lietojuma reizē;

8)

“maksimāli pieejamais ūdens plūsmas ātrums” ir lielākais pieejamais ūdens plūsmas ātrums no sistēmas vai atsevišķa aprīkojuma;

9)

“mazākais maksimāli pieejamais ūdens plūsmas ātrums” ir mazākais ūdens plūsmas ātrums no sistēmas vai atsevišķa aprīkojuma, kas pieejams, līdz galam atverot krānu;

10)

“tehnisks drošības aprīkojums” ir ierīce, kas ir sanitārtehniskās armatūras daļa un kuru kontrolē ar sensoru un izmanto, lai nepieļautu nepārtrauktu ūdens plūsmu, apturot ūdens piegādi pēc iepriekšēji iestatīta laika pat tad, ja sensora uztveršanas laukā atrodas cilvēks vai priekšmets.

3. pants

Kritēriji ES ekomarķējuma piešķiršanai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 66/2010 produktam, kas atbilst šā lēmuma 1. pantā definētajai produktu grupai “sanitārtehniskā armatūra”, kā arī ar kritērijiem saistītās novērtēšanas un verifikācijas prasības ir izklāstītas šā lēmuma pielikumā.

4. pants

Pielikumā izklāstītie kritēriji un saistītās novērtēšanas prasības ir spēkā četrus gadus no šā lēmuma pieņemšanas dienas.

5. pants

Administratīviem mērķiem produktu grupai “sanitārtehniskā armatūra” piešķir kodu “x”.

6. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2013. gada 21. maijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Janez POTOČNIK


(1)  OV L 27, 30.1.2010., 1. lpp.


PIELIKUMS

ES EKOMARĶĒJUMA KRITĒRIJI UN NOVĒRTĒŠANAS UN VERIFIKĀCIJAS PRASĪBAS

Kritēriji ES ekomarķējuma piešķiršanai sanitārtehniskajai armatūrai:

1.

Ūdens patēriņš un saistītais enerģijas ietaupījums

2.

Materiāli, kas nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni

3.

Aizliegtas vai ierobežotas vielas un maisījumi

4.

Produkta kvalitāte un lietošanas ilgums

5.

Iepakojums

6.

Lietošanas instrukcija

7.

Informācija ES ekomarķējumā

Konkrētas novērtēšanas un verifikācijas prasības ir norādītas katram kritērijam atsevišķi.

Ja pieteikuma iesniedzējam jāiesniedz deklarācijas, dokumentācija, analīžu rezultāti, testēšanas pārskati vai citi pierādījumi par atbilstību kritērijiem, tos var sagatavot pieteikuma iesniedzējs vai piegādātājs vai abi.

Ja iespējams, testēšanu veic laboratorijās, kuras atbilst Eiropas standarta EN ISO 17025 (1) vai tam līdzvērtīga standarta vispārīgajām prasībām.

Vajadzības gadījumā var izmantot citas testēšanas metodes nekā tās, kuras ir norādītas katram kritērijam, ja pieteikumu novērtējošā kompetentā iestāde atzīst šādas metodes par līdzvērtīgām.

Priekšnoteikums ir tāds, ka produktam jāatbilst visām tās valsts (valstu) attiecīgajām juridiskajām prasībām, kurā (kurās) produktu paredzēts laist tirgū. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par produkta atbilstību šai prasībai.

1. kritērijs.   Ūdens patēriņš un saistītais enerģijas ietaupījums

a)   Maksimāli pieejamais ūdens plūsmas ātrums

Neatkarīgi no ūdens spiediena sanitārtehniskās armatūras maksimāli pieejamais ūdens plūsmas ātrums nedrīkst pārsniegt 1. tabulā norādītās vērtības.

1.   tabula

Maksimāli pieejamais ūdens plūsmas ātrums “sanitārtehniskajai armatūrai”

Produkta apakšgrupa

Ūdens plūsmas ātrums

(l/min)

Virtuves krāni

bez plūsmu ierobežojošas ierīces

6,0

ar plūsmu ierobežojošu ierīci (2)

8,0

Vannas istabas izlietnes krāni

bez plūsmu ierobežojošas ierīces

6,0

ar plūsmu ierobežojošu ierīci (2)

8,0

Dušas uzgaļi un dušas sistēmas (3)

8,0

Vērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs deklarē produkta atbilstību prasībai un norāda marķējuma piešķiršanas procedūrai iesniegtā produkta maksimālo ūdens plūsmas ātrumu (l/min.), kā arī iesniedz to testu rezultātus, kas veikti saskaņā ar testēšanas procedūru, kura norādīta attiecīgajos EN standartos konkrētajam produktam (sk. 2. tabulu). Testēšanu veic zem spiediena 1,5, 3,0 un 4,5 bāri (± 0,2 bāri) produktiem, par kuriem norādīts, ka tie ir piemēroti augstspiediena iekārtām (parasti 1,0–5,0 bāri), vai zem spiediena 0,2, 0,3 un 0,5 bāri (± 0,02 bāri) produktiem, par kuriem norādīts, ka tie ir piemēroti zemspiediena iekārtām (parasti 0,1–0,5 bāri). Trīs mērījumu vidējā vērtība nedrīkst pārsniegt 1. tabulā norādītās maksimālās plūsmas vērtības. Stāvkrāniem un virtuves krāniem ar dalītu tekni plūsmas ātrums ir abu plūsmu summējums, tas ir, kopējā plūsma izlietnē no karstā un aukstā ūdens krāna. Turklāt par produktiem, kam ir iespējas iestatīt ūdens taupīšanas režīmu (tas ir, plūsmu ierobežojoša ierīce), iesniedz izmantotās ierīces aprakstu (tas ir, tās galvenos tehniskos parametrus un uzstādīšanas, iestatīšanas un lietošanas instrukciju).

2.   tabula

EN standarti produktu grupai “sanitārtehniskā armatūra”

Numurs

Nosaukums

EN 200

Sanitārtehniskā armatūra. 1. un 2. tipa ūdensapgādes sistēmu atsevišķie krāni un jaucējkrāni. Vispārīgā tehniskā specifikācija

EN 816

Sanitārtehniskā armatūra. Automātiskie izslēgšanas vārsti (PN 10)

EN 817

Sanitārtehniskā armatūra. Mehāniskie jaucējkrāni (PN 10). Vispārīgās tehniskās specifikācijas

EN 1111

Sanitārtehniskā armatūra. Termostatiskie jaucējkrāni (PN 10). Vispārīgā tehniskā specifikācija

EN 1112

Sanitārtehniskā armatūra. 1. un 2. tipa ūdensapgādes sistēmu sanitāro mezglu dušas uzgaļi. Vispārīgā tehniskā specifikācija

EN 1286

Sanitārtehniskā armatūra. Zemspiediena mehāniskie jaucējvārsti. Vispārīgās tehniskās specifikācijas

EN 1287

Sanitārtehniskā armatūra. Zemspiediena termostatiskie jaucējkrāni. Vispārīgās tehniskās specifikācijas

EN 15091

Sanitārtehniskā armatūra. Elektroniski atverami un aizverami krāni

EN 248

Sanitārtehniskā armatūra. Vispārīgās tehniskās prasības galvanizētajam niķeļa hroma pārklājumam

EN 60335-1

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces

EN 60335-2-35

Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzēto elektroierīču drošība. Īpašas prasības caurplūdes ūdens elektrosildītājiem

b)   Mazākais maksimāli pieejamais ūdens plūsmas ātrums

Neatkarīgi no ūdens spiediena sanitārtehniskās armatūras mazākais maksimāli pieejamais ūdens plūsmas ātrums nedrīkst būt mazāks par 3. tabulā norādītajām vērtībām.

3.   tabula

Mazākais maksimāli pieejamais plūsmas ātrums “sanitārtehniskajai armatūrai”

Produkta apakšgrupa

Ūdens plūsmas ātrums

(l/min)

Virtuves krāni

2,0

Vannas istabas izlietnes krāni

2,0

Dušas sistēmas un dušas uzgaļi

4,5

Elektriskas dušas sistēmas un zemspiediena dušas (4)

3,0

Vērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs deklarē produkta atbilstību prasībai un norāda marķējuma piešķiršanas procedūrai iesniegtā produkta mazāko maksimāli pieejamo ūdens plūsmas ātrumu, kā arī iesniedz to testu rezultātus, kas veikti saskaņā ar testēšanas procedūru, kura norādīta attiecīgajos EN standartos konkrētajam produktam (sk. 2. tabulu). Testēšanu veic zem spiediena 1,5, 3,0 un 4,5 bāri (± 0,2 bāri) produktiem, par kuriem norādīts, ka tie ir piemēroti augstspiediena iekārtām (parasti 1,0–5,0 bāri), vai zem spiediena 0,2, 0,3 un 0,5 bāri (± 0,02 bāri) produktiem, par kuriem norādīts, ka tie ir piemēroti zemspiediena iekārtām (parasti 0,1–0,5 bāri). Trīs mērījumu vidējā vērtība nedrīkst būt mazāka par 3. tabulā norādīto plūsmas ātruma vērtību. Stāvkrāniem un virtuves krāniem ar dalītu tekni plūsmas ātrums ir abu plūsmu summējums, tas ir, kopējā plūsma izlietnē no karstā un aukstā ūdens krāna.

c)   Temperatūras kontrole

Sanitārtehniskā armatūra ir aprīkota ar modernu ierīci vai tehnoloģiju, kas ļauj regulēt temperatūru un/vai karsto ūdeni galapatērētājam, piemēram, mazinot ūdens temperatūru vai karstā ūdens piegādi vai ar termostatiska pielāgojuma palīdzību.

Šo tehnoloģiju norāda, lai lietotājs varētu pareizi kontrolēt krāna vai dušas ūdens temperatūru neatkarīgi no izmantotās sildīšanas sistēmas. Iespējamie risinājumi var būt, piemēram, karstā ūdens barjera, aukstā ūdens piegāde vidējā pozīcijā un/vai termostatisks jaucējkrāns.

Šo kritēriju nepiemēro sanitārtehniskajai armatūrai, ko paredzēts pievienot ūdens piegādes sistēmai, kurai jau ir temperatūras kontroles iespējas, un dušas uzgaļiem.

Vērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs kompetentajai iestādei iesniegtajā pieteikumā deklarē, ka produkts atbilst prasībai, un iesniedz dokumentāciju, kurā aprakstīta produktam izmantotā tehnoloģija vai ierīce. Ja ūdens piegādes sistēmai jau ir temperatūras kontroles iespējas, pieteikuma iesniedzējs norāda konkrēto tehnisko īpašību, kuras dēļ sanitārtehniskā armatūra ir piemērota, lai to pievienotu šāda veida sistēmai.

d)   Laika kontrole

Šo kritēriju piemēro sanitārtehniskajai armatūrai, kuru pārdod vai tirgo kopā ar laika kontroles ierīcēm (t. i., ierīcēm, kas aptur ūdens plūsmu pēc zināma laika, ja to neizmanto, piemēram, sensoriem, kas aptur ūdens plūsmu, kad lietotājs vairs nav sensora uztveršanas laukā, vai pēc iestatīta lietošanas laikposma, piemēram, laika limitētājiem, kas aptur ūdens plūsmu, kad ir sasniegts maksimālais plūsmas ilgums).

Sanitārtehniskajai armatūrai, kas aprīkota ar laika limitētājiem, iepriekš iestatītais maksimālais plūsmas ilgums nedrīkst pārsniegt 15 sekundes krāniem un 35 sekundes dušām. Tomēr produkts ir ražots tā, lai uzstādītājs varētu pielāgot plūsmas ilgumu saskaņā ar paredzēto produkta lietojumu.

Sanitārtehniskajai armatūrai, kas aprīkota ar sensoru, atslēgšanās laiks pēc lietošanas nedrīkst pārsniegt vienu sekundi krāniem un trīs sekundes dušām. Turklāt sanitārtehniskajā armatūrā, kas aprīkota ar sensoru, jābūt iebūvētam tehniskam drošības aprīkojumam ar iepriekš iestatītu izslēgšanās laiku maksimāli pēc divām minūtēm, lai nepieļautu negadījumus vai nepārtrauktu ūdens plūsmu no krāniem vai dušām, kad tos nelieto.

Vērtēšana un verifikācija. Produktu vai sistēmu testē noteiktajā spiediena diapazonā (3,0 bāri (± 0,2 bāri) augstspiediena vārstiem vai 0,5 bāri (± 0,02 bāri) zemspiediena vārstiem), lai pārbaudītu, ka laika kontroles ierīce izslēdzas 10 % pielaides robežās, ko norādījis pieteikuma iesniedzējs. Pieteikuma iesniedzējs deklarē, ka produkts atbilst prasībai, un norāda tehnoloģijas veidu un tās tehniskos parametrus (iepriekš iestatīts ūdens plūsmas ilgums laika limitētājiem, izslēgšanās laiks pēc lietošanas sensoriem), un kā pieteikuma daļu kompetentajai iestādei sniedz tā testa rezultātus, kas veikts saskaņā ar standartu EN 15091 elektroniski atveramiem un aizveramiem krāniem vai standartu EN 816 automātiskajiem izslēgšanas vārstiem.

2. kritērijs.   Materiāli, kas nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni

Materiālu, kas nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni, ķīmiskās un higiēniskās īpašības

Materiāli, ko izmanto produktos, kas nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni, vai ar šiem materiāliem saistītie piemaisījumi nedrīkst dzeramajā ūdenī izdalīt savienojumus tādās koncentrācijās, kas ir lielākas nekā vajadzīgs to izmantošanas vajadzībām, un ne tiešā, ne netiešā veidā nedrīkst mazināt cilvēka veselības aizsardzības līmeni (5). Tie nepasliktina dzeramā ūdens kvalitāti attiecībā uz tā krāsu, smaržu vai garšu. Ņemot vērā ieteiktos ierobežojumus pareizas darbības nodrošināšanai (t. i., lietošanas nosacījumi, kas paredzēti attiecīgajos 2. tabulā norādītajos EN standartos), materiālos neveic nekādas izmaiņas, kas varētu kaitēt produkta darbībai. Materiālus, kas nav pietiekami izturīgi pret koroziju, atbilstoši aizsargā, lai tie nekaitētu veselībai.

Vērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs deklarē, ka produkts atbilst prasībai, un iesniedz attiecīgu dokumentāciju vai testa rezultātus, kā norādīts turpmāk.

Sanitārtehniskajā armatūrā izmantotos metāliskos materiālus, kas nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni, norāda atļauto materiālu sarakstā “Metālisko materiālu pieņemamība izmantojumam produktos, kas nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni”, kā norādīts papildinājumā. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par atbilstību šai prasībai. Ja metāliskie materiāli nav iekļauti atļauto materiālu sarakstā, iesniedz tā testa rezultātus, kas veikts atbilstoši metodei “Materiālu pievienošana materiālu kategorijas sastāvu sarakstā”, kā aprakstīts papildinājumā, un atbilstoši standartam EN 15664-1. Vai arī, ja tajā dalībvalstī, kurā paredzēts produktu laist tirgū, ir ieviesti obligāti valsts noteikumi, iesniedz šo metālisko materiālu un/vai produkta apstiprinājuma sertifikātu, ko izdevušas valsts iestādes vai atbildīgās laboratorijas.

Organiskos materiālus, kas nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni, testē atbilstoši tās dalībvalsts attiecīgām prasībām, kurā paredzēts produktu laist tirgū. Iesniedz valsts iestāžu vai atbildīgo laboratoriju izdotu sertifikātu vai attiecīgā gadījumā – testa rezultātus.

Turklāt, ja tas paredzēts valsts normatīvajos aktos vai ja to pieprasa dalībvalsts, kurā paredzēts produktu laist tirgū, iesniedz mikroorganismu vairošanās veicināšanas testa rezultātus un ūdens smaržas un garšas novērtējumu.

3. kritērijs.   Aizliegtas vai ierobežotas vielas un maisījumi

a)   Bīstamās vielas un maisījumi

Saskaņā ar 6. panta 6. punktu Regulā (EK) Nr. 66/2010 par ES ekomarķējumu produkti vai to izstrādājumi (6) nedrīkst saturēt vielas, kas atbilst kritērijiem par iekļaušanu turpmāk norādītajā bīstamības apzīmējumu vai riska apzīmējumu klasifikācijā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 (7) vai Padomes Direktīvu 67/548/EEK (8), kā arī tie nedrīkst saturēt vielas, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (9) 57. pantā. Turpmāk minētie riska apzīmējumi galvenokārt attiecas uz vielām. Tomēr, ja nevar iegūt informāciju par vielu, piemēro maisījumu klasifikācijas noteikumus.

Bīstamības apzīmējumu saraksts

Bīstamības apzīmējums (10)

Riska apzīmējums (11)

H300 Norijot iestājas nāve

R28

H301 Toksisks, ja norīts

R25

H304 Var izraisīt nāvi, ja norīts vai iekļūst elpvados

R65

H310 Nonākot saskarē ar ādu, iestājas nāve

R27

H311 Toksisks, ja nonāk saskarē ar ādu

R24

H330 Ieelpojot iestājas nāve

R23/26

H331 Toksisks, ja ieelpo

R23

H340 Var izraisīt ģenētiskus bojājumus

R46

H341 Ir aizdomas, ka var izraisīt ģenētiskus bojājumus

R68

H350 Var izraisīt vēzi

R45

H350i Var izraisīt vēzi ieelpojot

R49

H351 Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi

R40

H360F Var negatīvi ietekmēt auglību

R60

H360D Var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam

R61

H360FD Var negatīvi ietekmēt auglību. Var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam

R60/61/60–61

H360Fd Var negatīvi ietekmēt auglību. Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam

R60/63

H360Df Var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam. Ir aizdomas, ka negatīvi ietekmē auglību

R61/62

H361f Ir aizdomas, ka negatīvi ietekmē auglību

R62

H361d Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam

R63

H361fd Ir aizdomas, ka negatīvi ietekmē auglību. Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam.

R62–63

H362 Var nodarīt kaitējumu ar krūti barotam bērnam

R64

H370 Izraisa orgānu bojājumus

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Var izraisīt orgānu bojājumus

R68/20/21/22

H372 Izraisa orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā

R48/25/24/23

H373 Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā

R48/20/21/22

H400 Ļoti toksisks ūdens organismiem

R50

H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem, ar ilgstošām sekām

R50–53

H411 Toksisks ūdens organismiem, ar ilgstošām sekām

R51–53

H412 Kaitīgs ūdens organismiem, ar ilgstošām sekām

R52–53

H413 Var radīt ilgstošas kaitīgas sekas ūdens organismiem

R53

EUH059 Bīstams ozona slānim

R59

EUH029 Saskaroties ar ūdeni, izdala toksiskas gāzes

R29

EUH031 Saskaroties ar skābēm, izdala toksiskas gāzes

R31

EUH032 Saskaroties ar skābēm, izdala ļoti toksiskas gāzes

R32

EUH070 Toksisks saskarē ar acīm

R39–41

Minētā prasība neattiecas uz tādām vielām vai maisījumiem, kas pārstrādē maina īpašības (piemēram, zaudē bioloģisko pieejamību vai ar kurām notiek tādas ķīmiskas pārvērtības, kas novērš iepriekš konstatēto bīstamību).

Robežkoncentrācija vielām vai maisījumiem, kam varētu tikt piešķirti vai ir piešķirti iepriekš uzskaitītie bīstamības apzīmējumi vai riska apzīmējumi un kas atbilst kritērijiem par klasifikāciju bīstamības klasēs vai kategorijās, un vielām, kas atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 57. panta a), b) vai c) punktā minētajiem kritērijiem, nedrīkst būt lielāka par vispārīgajām vai specifiskajām robežkoncentrācijām, kas noteiktas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1272/2008 10. pantu. Ja tiek noteikta specifiska robežkoncentrācija, tai jābūt lielākai par vispārīgo robežkoncentrāciju.

Robežkoncentrācija vielām, kas atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 57. panta d), e) vai f) punktā minētajiem kritērijiem, nedrīkst pārsniegt 0,1 (masas) %.

Galaprodukts nedrīkst būt marķēts atbilstoši iepriekš minētajiem bīstamības apzīmējumiem.

No šīs prasības jo īpaši atbrīvojamas turpmāk minētās vielas vai sastāvdaļas.

Niķelis visu veidu nerūsējošā tēraudā

Visi bīstamības apzīmējumi un riska apzīmējumi

No sakausējumiem izgatavoti sanitārtehniskās armatūras izstrādājumi un viendabīgas daļas, kas nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni, atbilst Regulas (EK) Nr. 1272/2008 23. panta d) punktam un ir norādītas saraksta “Metālisko materiālu pieņemamība izmantojumam produktos, kas nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni. Kopēja pieeja” B daļā vai atbilst prasībām par pievienošanu šajā sarakstā, kā norādīts papildinājumā

Visi bīstamības apzīmējumi un riska frāzes

Niķelis aizsargpārklājuma slānī, ja niķeļa izdalīšanās no niķeļa slāņiem vai niķeli saturoša pārklājuma, kas ir uz tādu produktu iekšējām virsmām, kuri paredzēti nonākšanai saskarē ar dzeramo ūdeni, testējot atbilstoši standartam (14) EN 16058 (15), nepārsniedz 10 μg/l

Visi bīstamības apzīmējumi un riska apzīmējumi

Sanitārtehniskās armatūras elektroniskās sastāvdaļas, kas atbilst Direktīvas 2011/65/ES (16) prasībām

Visi bīstamības apzīmējumi un riska apzīmējumi

Vērtēšana un verifikācija. Par katru izstrādājumu vai jebkuru viendabīgu daļu pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par atbilstību šim kritērijam kopā ar saistīto dokumentāciju, piemēram, piegādātāju parakstītām atbilstības deklarācijām par to, ka saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 vielas vai materiāli nav klasificējami nevienā bīstamības klasē, kas saistīta ar iepriekš uzskaitītajiem bīstamības apzīmējumiem, cik to iespējams noteikt vismaz no informācijas, kas atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 VII pielikumā norādītajām prasībām. Papildus šai deklarācijai iesniedz kopsavilkumu par attiecīgajām raksturīgajām iezīmēm, kas saistītas ar iepriekš uzskaitītajiem bīstamības apzīmējumiem, atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikuma (Norādījumi drošības datu lapu sastādīšanai) 10., 11. un 12. punktā noteiktajai detalizācijas pakāpei.

Informāciju par būtiskām vielu īpašībām var iegūt ne vien testēšanā, bet arī ar citiem līdzekļiem, piemēram, izmantojot tādas alternatīvas kā in vitro metode, struktūru aktivitātes kvantitatīvā novērtējuma modeļi, veicot grupēšanu vai izvērtējot līdzības saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XI pielikumu. Īpaši ieteicams attiecīgos datus koplietot.

Informāciju sniedz par gatavajā izstrādājumā izmantoto vielu vai maisījumu formu vai agregātstāvokli.

Attiecībā uz REACH regulas IV un V pielikumā uzskaitītajām vielām, uz kurām neattiecas reģistrēšanas pienākums, kas paredzēts Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) 2. panta 7. punkta a) un b) apakšpunktā, pietiek iesniegt deklarāciju par iepriekš minēto prasību izpildi.

b)   Vielas, kas ietvertas sarakstā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 59. panta 1. punktu

Atkāpes no Regulas (EK) Nr. 66/2010 6. panta 6. punktā minētā aizlieguma nepiešķir vielām, kuras uzskatāmas par tādām, kas rada ļoti lielas bažas un ir iekļautas Regulas (EK) Nr. 1907/2006 59. pantā paredzētajā sarakstā, un ir maisījumos, izstrādājumā vai jebkurā salikta izstrādājuma viendabīgā daļā tādās koncentrācijās, kas pārsniedz 0,1 %. Specifisko robežkoncentrāciju, kas noteikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1272/2008 10. pantu, piemēro tad, ja tā ir mazāka par 0,1 %.

Vērtēšana un verifikācija. To vielu uzskaitījums, kuras uzskatāmas par tādām, kas rada ļoti lielas bažas un ir iekļautas apzināmo vielu sarakstā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 59. pantu, atrodams Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras (ECHA) tīmekļa vietnē (17).

Pieteikuma iesniegšanas dienā sniedz atsauci uz šo sarakstu. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par atbilstību šim kritērijam kopā ar attiecīgu dokumentāciju, piemēram, atbilstības deklarācijām, ko parakstījuši materiālu piegādātāji, vai attiecīgo vielu un maisījumu drošības datu lapām saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikumu. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 31. pantu drošības datu lapās vielām un maisījumiem norāda robežkoncentrācijas.

4. kritērijs.   Produkta kvalitāte un lietošanas ilgums

a)   Vispārīgās prasības

Produkts atbilst attiecīgo 2. tabulā uzskaitīto EN standartu vispārīgajām prasībām vai attiecīgu obligātu valsts noteikumu prasībām. Šajā kritērijā nav iekļauta prasība par ūdens plūsmas ātrumu.

Vajadzības gadījumā nodrošina, ka produkta elementu tīrīšanu, kas var būt vajadzīga parastas lietošanas apstākļos, var veikt ar vienkāršiem instrumentiem vai vielām.

b)   Iedarbībai pakļautās virsmas stāvoklis un niķeļa–hroma pārklājuma kvalitāte

Sanitārais produkts, kam ir metālisks niķeļa–hroma pārklājums (neatkarīgi no pamatmateriāla īpašībām), atbilst standartam EN 248.

c)   Rezerves daļu remonta iespējas un pieejamība

Produkts ir ražots tā, lai attiecīgā gadījumā galapatērētājs vai santehniķis tā nomaināmos komponentus varētu viegli aizstāt. Informāciju par to, kurus elementus var aizstāt, skaidri norāda produktam pievienotajā informācijas lapā. Turklāt pieteikuma iesniedzējs sniedz skaidrus norādījumus, lai attiecīgā gadījumā galalietotājs vai santehniķis varētu veikt pamatremontu.

Pieteikuma iesniedzējs turklāt nodrošina, ka rezerves daļas ir pieejamas vismaz septiņus gadus pēc produkta ražošanas beigām.

d)   Garantija

Pieteikuma iesniedzējs dod vismaz četru gadu garantiju remontam vai nomaiņai.

Vērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs deklarē, ka produkts atbilst šīm prasībām, un kā pieteikuma daļu kompetentajai iestādei iesniedz produkta informācijas lapas un garantijas nosacījumu paraugus.

Attiecībā uz a) un b) punktu pieteikuma iesniedzējs kā pieteikuma daļu kompetentajai iestādei papildus iesniedz to testu rezultātus, kas atbilstoši 2. tabulā minētajiem standartiem veikti attiecībā uz a) punktu un atbilstoši standartam EN 248 – attiecībā uz b) punktu.

5. kritērijs.   Iepakojums

Iepakojums atbilst šādām prasībām:

a)

visus iepakojuma komponentus var viegli sadalīt ar rokām atsevišķos materiālos, lai atvieglotu otrreizēju pārstrādi;

b)

ja izmantots kartona iepakojums, tā sastāvā ir vismaz 80 % otrreizēji pārstrādāta materiāla.

Vērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs deklarē, ka produkts atbilst prasībai, un kā pieteikuma daļu kompetentajai iestādei iesniedz iepakojuma paraugu vai paraugus.

6. kritērijs.   Lietošanas instrukcija

Produktam ir pievienota atbilstoša lietošanas instrukcija ar ieteikumiem par to, kā produktu pareizi un videi nekaitīgā veidā izmantot un nodrošināt tā apkopi. Tajā drukātā veidā (uz iepakojuma un/vai produktam pievienotajā dokumentācijā) un/vai elektroniskā formātā ir sniegta šāda informācija:

a)

informācija par to, ka galvenā ietekme uz vidi ir saistīta ar produkta lietošanas posmu, t. i., ar ūdens patēriņu un saistīto enerģiju ūdens uzsildīšanai, un ieteikumi par to, kā racionāla lietošana var līdz minimumam samazināt ietekmi uz vidi;

b)

informācija par to, ka ražojumam piešķirts ES ekomarķējums, un – papildus vispārīgajai informācijai blakus ES ekomarķējuma logotipam – īss un konkrēts skaidrojums par minētā marķējuma nozīmi;

c)

maksimālais plūsmas ātrums l/min. (testēts atbilstoši 1. kritērija a) punktam);

d)

uzstādīšanas instrukcijas, tostarp informācija par konkrētu darbības spiedienu, kam produkts ir piemērots;

e)

ieteikumi attiecībā uz sastāvējušos ūdeni un ar to saistīti brīdinājumi nedzert krāna ūdeni, ja tas ilgstoši bijis stāvošs (piemēro krāniem), piemēram, “lai neizšķērdētu dzeramo ūdeni, sastāvējušos ūdeni (piemēram, no rītiem vai pēc brīvdienām) izmantojiet, piemēram, tualetes poda skalošanai, dušai vai dārza laistīšanai”);

f)

ieteikumi par produkta pareizu lietošanu un apkopi (tostarp tīrīšanu un atkaļķošanu), kuros minēti visi atbilstošie norādījumi, jo īpaši:

i)

ieteikumi par produktu apkopi un lietošanu;

ii)

informācija par to, kuras rezerves daļas var aizstāt;

iii)

norādījumi par blīvju nomaiņu, ja no krāna pil ūdens;

iv)

ieteikumi par sanitārtehniskās armatūras tīrīšanu ar piemērotiem materiāliem, lai novērstu tās iekšējās un ārējās virsmas bojājumus;

v)

ieteikumi par aeratoru regulāru un pareizu apkopi.

Attiecībā uz sanitārtehnisko armatūru (izņemot dušas uzgaļus), kas nav aprīkota ar laika kontroles ierīcēm, uz produkta iepakojuma redzamā veidā norāda šādu tekstu:

“Šis produkts, kam ir piešķirts ES ekomarķējums, ir paredzēts lietošanai mājsaimniecībā. To nav paredzēts izmantot nemājsaimniecības apstākļos daudzkārtīgai un biežai lietošanai (piemēram, sabiedriskās iekārtas skolās, birojos, slimnīcās, peldbaseinos).”

Attiecībā uz sanitārtehnisko armatūru, kas ir aprīkota ar laika kontroles ierīcēm, uz produkta iepakojuma redzamā veidā norāda šādu tekstu:

“Šis produkts, kam ir piešķirts ES ekomarķējums, īpaši paredzēts daudzkārtējai un biežai lietošanai nemājsaimniecības apstākļos (piemēram, sabiedriskajās labierīcībās skolās, birojos, slimnīcās, peldbaseinos).”

Attiecībā uz regulētas plūsmas dušas uzgaļiem produkta datu lapā iekļauj informāciju par atbilstības pārbaudes nepieciešamību, ja tos lieto ar elektrisku dušas sistēmu, piemēram, “pārbaudiet, vai šis regulētas plūsmas dušas uzgalis ir savienojams ar esošo dušas sistēmu, ja plānojat to izmantot elektriskajā dušas sistēmā”.

Vērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs deklarē, ka produkts atbilst prasībai, un kā pieteikuma daļu iesniedz kompetentajai iestādei lietošanas instrukcijas paraugu vai paraugus un/vai saiti uz ražotāja tīmekļa vietni, kurā sniegta šī informācija.

7. kritērijs.   Informācija ES ekomarķējumā

Fakultatīva uzlīme ar teksta logu ietver šādu tekstu:

“Augstāka ūdens patēriņa efektivitāte”

“Lielāks energoietaupījuma potenciāls”

“Ar šo sertificēto produktu ietaupīsiet ūdeni, elektroenerģiju un naudu”

Norādījumi par to, kā izmantot fakultatīvās uzlīmes ar teksta logu, ir atrodami iedaļā “Ekomarķējuma logotipu lietošanas vadlīnijas” (Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo) tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/pdf/logo%20guidelines.pdf

Vērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz uzlīmes paraugu un deklarāciju par atbilstību šim kritērijam.


(1)  ISO/IEC 17025:2005 “Vispārīgās prasības testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetencei”.

(2)  Plūsmu ierobežojošajai ierīcei jānodrošina iespēja iestatīt ūdens plūsmas ātruma noklusējuma vērtību (ūdens taupīšanas režīms) maksimāli 6 l/min. Maksimāli pieejamais ūdens plūsmas ātrums nedrīkst būt lielāks par 8 l/min.

(3)  Dušas uzgaļiem un dušas sistēmām ar vairākiem izsmidzināšanas veidiem ir jāatbilst prasībai attiecībā uz lielākās ūdens plūsmas iestatījumu.

(4)  Produkti, par kuriem norādīts, ka tie ir piemēroti zemspiediena iekārtām (parasti 0,1–0,5 bāri).

(5)  Padomes 1998. gada 3. novembra Direktīvas 98/83/EK par dzeramā ūdens kvalitāti (OV L 330, 5.12.1998., 32. lpp.) 10. pants

(6)  Regulā (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) izstrādājums ir objekts, kam izgatavošanā piešķir īpašu formu, virsmu vai struktūru, kas nosaka tā funkcijas vairāk nekā ķīmiskais sastāvs.

(7)  OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.

(8)  OV L 196, 16.8.1967., 1. lpp.

(9)  OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.

(10)  Regula (EK) Nr. 1272/2008.

(11)  Direktīva 67/548/EEK ar korekciju atbilstoši REACH saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/121/EK () un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/45/EK () ar grozījumiem.

(12)  OV L 396, 30.12.2006., 851. lpp.

(13)  OV L 200, 30.7.1999., 1. lpp.

(14)  EN 16058 – Metālisko materiālu ietekme uz dzeramo ūdeni. Dinamiskais stenda tests, lai novērtētu virsmas pārklājumus ar niķeļa slāņiem. Ilgtermiņa testa metode.

(15)  Ja tajā dalībvalstī, kurā paredzēts produktu laist tirgū, ir ieviestas valsts prasības vai procedūra testa veikšanai par niķeļa izdalīšanos no pārklājuma, tā vietā, lai pierādītu atbilstību šai prasībai, var iesniegt pierādījumus par atbilstību attiecīgām valsts prasībām.

(16)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 8. jūnija Direktīva 2011/65/ES par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās.

(17)  http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_lv.asp

Papildinājums

Turpmāk sniegtā informācija ir iegūta no ziņojuma “METĀLISKO MATERIĀLU PIEŅEMAMĪBA IZMANTOJUMAM PRODUKTOS, KAS NONĀK SASKARĒ AR DZERAMO ŪDENI. Kopēja pieeja” A daļas “Pieņemšanas procedūra” un B daļas “Kopējs sastāvu saraksts”, kas pieejamas tīmekļa vietnē: http://www.umweltbundesamt.de/wasser-e/themen/trinkwasser/4ms-initiative.htm.

1. izraksts: no ziņojuma “METĀLISKO MATERIĀLU PIEŅEMAMĪBA, IZMANTOJUMAM PRODUKTOS, KAS NONĀK SASKARĒ AR DZERAMO ŪDENI. Kopēja pieeja” A daļas “Pieņemšanas procedūra” (2. nodaļa)

1.   Metālisko materiālu pieņemšana iekļaušanai sastāvu sarakstā

Metāliskie materiāli, ko izmanto “produktos, kas nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni” (PSDzŪ), jānorāda sastāvu sarakstā.

1.1.   Procedūra materiālu pievienošanai sastāvu sarakstā

Arī turpmāk par materiālu novērtēšanu galvenokārt atbild valsts, izmantojot vispāratzītus procesus un pieejamo ekspertīzi. Tomēr testa rezultātu interpretācija un turpmāk aprakstīto pieņemšanas kritēriju piemērošana ir sarežģīta. Tāpēc lēmuma pieņemšanas procesā jākonsultējas ar Ekspertu komiteju.

Ekspertu komitejai jābūt:

pietiekamām zināšanām par metāla koroziju un izdalīšanos,

zināšanām par toksikoloģiju un dzeramā ūdens kvalitātes novērtēšanu saistībā ar cilvēka veselību,

izpratnei par veidiem, kā metāliskos materiālus un produktus izmantot dzeramā ūdens attīrīšanā un piegādē.

Četru dalībvalstu grupa vienojās par materiālu pieņemšanas kopēju procedūru to iekļaušanai kopējā sastāvu sarakstā. Šī procedūra ir aprakstīta dokumenta B daļā.

1.2.   Sastāvu saraksta struktūra

Sastāvu sarakstā ir dažādas metālisko materiālu kategorijas.

A kategorija ir definēta kā:

materiālu grupa ar vienādām īpašībām attiecībā uz materiālu piemērošanas jomu, reakciju saskarē ar dzeramo ūdeni un ūdens patēriņa un/vai virsmas laukuma ierobežojumiem.

Sastāvu sarakstā ir norādīti kategoriju sastāvu diapazoni.

Katrā kategorijā ir noteikts viens atsauces materiāls.

Atsauces materiāls ir definēts kā:

kategorijai atbilstošs materiāls ar zināmām un reproducējamām īpašībām attiecībā uz metāla izdalīšanos dzeramajā ūdenī, stingri uzraudzītu sastāvu un attiecīgajām sastāvdaļām tādās koncentrācijās, kas ir uz pieņemamības augšējās robežas vai tuvu tai. Jāņem vērā dažu sastāvdaļu spēja inhibēt metāla izdalīšanos.

Atbilstoši katrai kategorijai paredzēts norādīt tirdzniecībā pieejamos metāliskos materiālus, kurus ir pieņemams izmantot produktos, kas nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni. Virsmas laukuma ierobežojumu dēļ materiālus drīkst izmantot tikai noteiktiem produktiem (1. tabula).

1.   tabula

Metālisko materiālu produktu grupas

Produktu grupa

Produktu vai produktu sastāvdaļu piemēri

Saskares virsma (pieņēmums)

“a”

A

Ēku sanitārtehnisko sistēmu caurules

Nepārklāti cauruļvadi ūdensapgādes sistēmās

100 %

B

Cauruļu savienotājelementi

Palīgierīces

Ēku sanitārtehnisko sistēmu sūkņu daļas

Ēku sanitārtehnisko sistēmu vārstu daļas

10 %

C

Ūdensskaitītāja kustīgās daļas

Ūdensapgādes sistēmu sūkņu daļas

Ūdensapgādes sistēmu vārstu daļas

1 %

—   A produktu grupa: saskares virsma līdz 100 %

Ēku sanitārtehniskajās sistēmās visu diametru caurulēm var izmantot vienādu materiālu. Viens materiāls, piemēram, varš, cinkots tērauds vai nerūsējošais tērauds, var veidot gandrīz 100 % virsmas, kas nonāk saskarē ar ūdeni. Drošas lietošanas apstākļu novērtējumā vērā jāņem maksimāli iespējamais procents. Sastāva pieņemamība izmantošanai caurulēm ietver pieņemamību visiem lietojumiem (piemēram, cauruļu savienotājelementiem, komponentiem utt.).

Šajā grupā ir arī nepārklātas metāla caurules izmantošanai ūdensapgādes sistēmās un ūdens attīrīšanas procesos.

—   B produktu grupa: saskares virsma līdz 10 %

Cauruļu savienotājelementus vai palīgierīces visā ēkas sanitārtehniskajā sistēmā var ražot no viena materiāla vai nedaudz atšķirīgiem materiāliem. Visbiežāk to izgatavošanai izmanto vara sakausējumus, kas satur svinu. Tā kā ūdenī no tiem var izdalīties svins, ir jāierobežo kopējā saskares virsma ar produktiem, kas izgatavoti no šiem sakausējumiem. Šajos produktos izmantoto materiālu novērtēšanai pieņem, ka virsmas daļa, kas nonāk saskarē ar ūdeni, ir 10 %.

Šajā grupā ir arī ēku sanitārtehniskajās sistēmās izmantojamo sūkņu un vārstu metāla daļas.

—   C produktu grupa: saskares virsma mazāka nekā 1 %

Tehnisku apsvērumu dēļ mazas daļas var būt nepieciešams ražot no metāliem ar tādiem sastāviem, kas nav pieņemti B produktu grupā (piemēram, cauruļu savienotājelementi vai palīgierīces). Šajās ierīcēs var būt pieļaujami citi metālu sastāvi ar lielākiem metāla izdalīšanās koeficientiem, ja to izmantošana nozīmīgi nepalielina dzeramā ūdens kopējo piesārņojumu. Šādus metālu sastāvus drīkst izmantot tikai tādām daļām, kas neveido vairāk kā 1 % no kopējās saskares virsmas ar dzeramo ūdeni; piemēram, ūdensskaitītāja korpuss būtu jāizgatavo no B produktu grupā pieņemta metāla sastāva, bet kustīgā daļa varētu būt ražota no materiāla, kas norādīts C produktu grupā.

Šajā grupā ietilpst arī ūdensapgādes sistēmās un ūdens attīrīšanas procesos izmantojamo sūkņu un vārstu metāla daļas.

1.3.   Novērtēšanai nepieciešamie dati

Metālisko materiālu pieņemamības noteikšanai izmanto rezultātus, kas iegūti ilglaicīgos stenda testos atbilstoši standartam EN 15664-1. Minimālais testa laiks ir seši mēneši, un to var pagarināt. Papildu prasības testēšanai atbilstoši standartam EN 15664-1 ir aprakstītas 1.4. un 1.5. punktā.

Lai pieņemtu kategorijas atsauces materiālu, ir jāapstiprina rezultāti, kas iegūti, atbilstoši standartam EN 15664-1 veicot testu ar dažādiem ūdeņiem (sk. standartu EN 15664-2), kas reprezentē parasto dzeramā ūdens sastāva diapazonu ES.

Lai materiālu pievienotu kategorijai, izmantojot standartu EN 15664-1, jāveic salīdzinošais tests ar atsauces materiālu. Salīdzinošajā testēšanā ir pietiekami izmantot vietējo dzeramo ūdeni, ja šim ūdenim ir atbilstoša korodējoša iedarbība (sk. EN 15664-2).

Jāsniedz šāda informācija:

testēšanas pārskati atbilstoši standartam EN 15664-1,

testēšanas pārskati par testa parauga sastāvu,

par katru sastāvu jāsniedz informācija par sakausējuma galveno sastāvdaļu robežvērtībām un piemaisījumu maksimālajām vērtībām; atsauces materiāliem robežvērtības ir stingrākas nekā tirdzniecībā pieejamiem sakausējumiem,

materiālam piemērojamais spēkā esošais Eiropas standarts vai standarti,

materiālu īpašības,

produkti, ko paredzēts ražot no materiāla, un to izmantojumi (“a” faktors),

ražošanas process,

cita novērtējuma pamatojumu papildinoša informācija.

1.4.   Testa parauga specifikācija

Lai materiālu varētu testēt atbilstoši standartam EN 15664-1, testa paraugam jābūt ar noteiktu sastāvu.

Lai materiāla sastāvu varētu iekļaut sastāvu sarakstā, ir svarīgas un jādeklarē visas sastāvdaļas, kas veido vairāk nekā 0,02 % materiāla. Attiecībā uz piemaisījumiem, kas veido mazāk nekā 0,02 % materiāla, sakausējuma materiālu ražotāja pienākums ir garantēt, ka nenotiks metāla izdalīšanās, kas varētu kaitēt veselībai.

Testa paraugu sastāvam jābūt tādam, kā aprakstīts turpmāk.

1.4.1.   Atsauces materiāli

Testa paraugiem, kas iesniegti jauna atsauces materiāla testēšanai, un testa paraugiem, kas izmantoti kā atsauces materiāli salīdzinošajā testēšanā, jāatbilst šādām prasībām:

sastāvdaļām un piemaisījumiem jābūt deklarētajā diapazonā.

Piezīme. Atsauces materiāla sastāvs jāapstiprina pirms testēšanas sākšanas. Sastāva diapazonam jābūt ļoti nelielam, un atsauces materiālam jāreprezentē sliktākās kvalitātes materiāls kategorijā attiecībā uz bažām par metāla izdalīšanu.

1.4.2.   Kandidātmateriāli salīdzinošajai testēšanai

Kandidātmateriālam jānosaka sastāva diapazons un pieļaujamie piemaisījumi. Salīdzinošā testēšana ir iespējama, ja kandidātmateriālam noteiktais sastāva diapazons atbilst esošas materiālu kategorijas definīcijai.

Testēšanai izmantoto testa paraugu sastāvam ir jābūt stingrāk ierobežotam nekā noteiktajam materiāla sastāva diapazonam. Pamatojoties uz zināšanām par vara sakausējumiem, testa paraugu sastāvam jābūt atbilstošam turpmāk noteiktajām prasībām.

 

Sastāvdaļas:

Cu, Zn kā sastāvdaļām jābūt deklarētajā diapazonā,

As kā sastāvdaļai jābūt vairāk nekā 66 % no deklarētā diapazona (piemēram, ja deklarētais diapazons ir ≤ 0,15 %, tad 66 % no diapazona (0,15 %) ir 0,10 %; tātad sastāvdaļas saturam jābūt 0,10–0,15 %),

Al, Si un P nedrīkst būt mazāk kā 50 % no deklarētā diapazona,

visu citu sastāvdaļu saturam jābūt vairāk nekā 80 % no deklarētā diapazona (t. i., ja deklarētais diapazons ir 1,6 līdz 2,2 %, tad 80 % no diapazona (0,6 %) ir 0,48 %; tātad sastāvdaļas saturam jābūt lielākam par 2,08 %.).

 

Piemaisījumi:

piemaisījumiem, kas jāanalizē saskares ūdenī (skatīt 1.5. punktu), jāveido vairāk nekā 60 % no deklarētā maksimālā satura.

Citiem sakausējumiem, kas nesatur varu, prasības var būt atšķirīgas.

1.5.   Ūdens analīze

Ja testē jaunu atsauces materiālu, saskares ūdens atbilstoši standartam EN 15664-1 jāanalizē attiecībā uz visām sastāvdaļām, kas deklarētā materiāla sastāvā veido vairāk nekā 0,02 %, izņemot:

Sn, Si un P kā materiāla sastāvdaļas,

Fe, Sn, Mn, Al, Si un P kā sakausējuma piemaisījumus.

Salīdzinošajā testēšanā saskares ūdens analīzi var ierobežot līdz dažām sastāvdaļām, kas attiecībā uz katru kategoriju norādītas sastāvu sarakstā.

1.6.   Pieņemšanas kritēriji

Ierosinātie pieņemamie kopējās koncentrācijas palielināšanās apjomi patērētāju krānu ūdenī, ko rada metāliska materiāla produkti, kas nonāk saskarē ar ūdeni, ir norādīti 2. tabulā. Pieņemamus palielināšanās apjomus noteica ar šādiem nosacījumiem:

90 % elementiem, attiecībā uz kuriem vienīgo nozīmīgo piesārņojuma avotu veido metāliska materiāla produkti, kas nonāk saskarē ar ūdeni,

50 % elementiem, attiecībā uz kuriem ir iespējami citi piesārņojuma avoti.

Attiecībā uz citiem parametriem, kas nav norādīti Dzeramā ūdens kvalitātes direktīvā (DzŪKD), ir izmantoti šādi kritēriji:

cinks: šis elements nav toksisks koncentrācijās, kādas sastopamas ūdensapgādes sistēmās, kur izmantotas cinkota tērauda caurules; tomēr cinka dēļ var būt sūdzības par ūdens garšu un izskatu; ierosinātā atsauces vērtība ir noteikta, lai nodrošinātu, ka cinks nemazina ūdens estētisko pieņemamību (Pasaules Veselības organizācija, 2004. gads),

alva, bismuts, molibdēns, titāns: šo elementu atsauces vērtību noteikšanai ir izmantotas toksikoloģijas eksperta ieteiktās provizoriskās vērtības (Fawell, 2003),

citi metāli: vajadzības gadījumā par atbilstošu atsauces vērtību tiks lūgta toksikoloģijas ekspertu konsultācija.

Dabīgā aizsargslāņa veidošanās laika nodrošināšanai ierosināts testa procedūrā simulēt trīs mēnešu sagatavošanas posmu, kura laikā ir pieļaujama neliela neatbilstība atsauces koncentrācijai.

2.   tabula

Pieņemamie kopējās koncentrācijas palielināšanās apjomi, ko rada tādu metālisku materiālu sastāvdaļas, kas nonāk saskarē ar ūdeni, un atsauces koncentrācijas šo sastāvdaļu pieņemšanai

Parametrs

Pieņemams koncentrācijas palielinājums, ko rada metāliska materiāla PSDzŪ

DzŪKD parametra vērtība vai ierosinātā atsauces vērtība attiecībā uz koncentrāciju dzeramajā ūdenī

(μg/l)

Atsauces koncentrācija (RC) pieņemšanas sistēmai

(μg/l)

B daļa.   Tehniskie parametri

Antimons

50 %

5

2,5

Arsēns

50 %

10

5

Hroms

50 %

50

25

Kadmijs

50 %

5

2,5

Varš

90 %

2 000

1 800

Svins

50 %

10

5

Niķelis

50 %

20

10

Selēns

50 %

10

5

C daļa.   Indikatorvērtības

Alumīnijs

50 %

200

100

Dzelzs

50 %

200

100

Mangāns

50 %

50

25

Citi: nav norādīti DzŪKD

Bismuts

90 %

10

9

Molibdēns

50 %

20

10

Alva

50 %

6 000

3 000

Titāns

50 %

15

7,5

Cinks

90 %

3 000

2 700

1.7.   Atsauces materiāla pievienošana kategorijai vai materiāls, kas neatbilst norādītajai kategorijai

Sakausējuma sastāvdaļas pievienošana vai tā diapazona izmaiņa sakausējumu var pārvietot ārpus kategorijas, un šīs izmaiņas var nozīmīgi ietekmēt metāla izdalīšanās parametrus. Šādā gadījumā un attiecībā uz sakausējumu, kas reprezentē kategoriju (atsauces materiālu), jāsniedz šāda informācija:

informācija, kas norādīta 1.3. punktā,

ja ierosinātais jaunais sastāvs nav salīdzināms ar norādīto materiālu kategoriju, jāiesniedz visi testa rezultāti, kas iegūti, veicot stenda testus ar caurulēm atbilstoši standartam EN 15664-1, izmantojot vismaz trīs dažādus dzeramos ūdeņus, kas noteikti standartā EN 15664-2.

1.7.1.   Atsauces materiāla pieņemšana

Stenda testa rezultātu novērtēšanā (atbilstoši standartam EN 15664-1) jāņem vērā ekvivalentas caurules koncentrāciju vidējais aritmētiskais MEPn(T).

Visiem darbības laikposmiem (T) aprēķina trīs stendā testēto cauruļu MEPn(T) vidējo lielumu: MEPa(T).

Materiālu var pieņemt iekļaušanai produktu grupā ar pieņemto saskares virsmu “a” (skatīt 1. tabulu), ja visiem testētajiem dzeramajiem ūdeņiem ir ievērots:

I)

MEPa(T) * a ≤ RC laikposmam T = 16, 21 un 26 nedēļas;

II)

MEPa(Tb) ≥ MEPa(T) laikposmam {Tb, T} = {12, 16}, {16, 21} un{21, 26} nedēļas.

Testēšanas laiku var pagarināt līdz vienam gadam, ja konstatē neatbilstību II kritērijam. Šādā gadījumā materiāls ir pieņemams,

ja testētajiem dzeramajiem ūdeņiem, kuri neatbilda II kritērijam, ir ievērots:

III)

MEPa(Tb) ≥ MEPa(T) laikposmam {Tb, T} = {26, 39} un {39, 52} nedēļas.

Jāņem vērā viss pieejamo datu kopums. Attiecībā uz stenda testu, kas veikts atbilstoši standartam EN 15664-1, tas ietver:

rezultātus, kas iegūti no atsevišķām testētajām caurulēm,

rezultātus, kas iegūti no 4 h stāvējuša ūdens,

ūdens sastāva parametrus.

Ja papildus standarta EN 15664-1 prasībām ir analizēti stāvoša ūdens paraugi, novērtēšanā jāņem vērā arī šie dati.

Ekspertu komiteja nosaka, vai pieejamo datu kvalitāte ir pietiekama (piemēram, konstatējot, ka triju cauruļu testēšanas rezultāti nav būtiski atšķirīgi, vai interpretējot būtiskas novirzes), lai varētu veikt novērtēšanu, un – ja tā ir pietiekama – pieņem lēmumu par materiāla pieņemšanu vai nepieņemšanu, pamatojoties uz iepriekš minētajiem kritērijiem. Pieņemtos materiālus, norādot kategoriju, pievieno sastāvu sarakstam kā atsauces materiālu.

1.8.   Materiālu pievienošana materiālu kategorijas sastāvu sarakstam

Ja ir pierādīts, ka kandidātmateriāla sastāvdaļas atbilst kategorijai, materiālu var pievienot sastāvu sarakstam, ja salīdzinošajā testā ar attiecīgo atsauces materiālu, izmantojot stenda testu atbilstoši standartam EN 15664-1 un vienu standartā EN 15664-2 noteikto ūdeni, ir iegūti apmierinoši rezultāti.

Par katru materiālu jāsniedz šāda informācija:

informācija, kas norādīta 1.3. punktā,

rezultāti, kas iegūti salīdzinošajā testēšanā ar kategorijas atsauces materiālu, izmantojot cauruļu stenda testu atbilstoši standartam EN 15664-1.

1.8.1.   Materiāla pieņemšana, izmantojot salīdzinošo testēšanu

Stenda testa (atbilstoši standartam EN 15664-1) rezultātu novērtēšanā jāņem vērā ekvivalentas caurules koncentrāciju vidējais aritmētiskais MEPn(T).

Visiem darbības laikposmiem (T) aprēķina trīs stendā testēto cauruļu MEPn(T) vidējo lielumu: MEPa(T).

Attiecībā uz atsauces materiālu jāņem vērā trīs atsauces cauruļu MEPa,RM(T).

Materiālu var pieņemt iekļaušanai produktu grupā ar pieņemto saskares virsmu “a” (skatīt 1. tabulu), ja testētajam dzeramajam ūdenim ir ievērots:

I)

MEPa(T) ≤ MEPa,RM(T) laikposmam T = 16, 21 un 26 nedēļas;

II)

MEPa(Tb) ≥ MEPa(T) laikposmam {Tb, T} = {12, 16}, {16, 21} un {21, 26} nedēļas.

Testēšanas laiku var pagarināt līdz vienam gadam, ja konstatē neatbilstību II kritērijam. Šādā gadījumā materiāls ir pieņemams,

ja ir ievērots:

III)

MEPa(Tb) ≥ MEPa(T) laikposmam {Tb, T} = {26, 39} un {39, 52} nedēļas.

Jāņem vērā viss pieejamo datu kopums. Attiecībā uz stenda testu, kas veikts atbilstoši standartam EN 15664-1, tas ietver:

rezultātus, kas iegūti no atsevišķām testētajām caurulēm,

rezultātus, kas iegūti no 4 h stāvējuša ūdens,

ūdens sastāva parametrus.

Ja papildus standarta EN 15664-1 prasībām ir analizēti stāvoša ūdens paraugi, novērtēšanā jāņem vērā arī šie dati.

Ekspertu komiteja nosaka, vai pieejamo datu kvalitāte ir pietiekama (piemēram, konstatējot, ka triju cauruļu testēšanas rezultāti nav būtiski atšķirīgi, vai interpretējot būtiskas novirzes), lai varētu veikt novērtēšanu, un – ja tā ir pietiekama – pieņem lēmumu par materiāla pieņemšanu vai nepieņemšanu, pamatojoties uz iepriekš minētajiem kritērijiem. Pieņemtos materiālus pievieno salīdzinošajā testēšanā izmantotā atsauces materiāla kategorijas sastāvu sarakstā.

2. izraksts: no ziņojuma “METĀLISKO MATERIĀLU PIEŅEMAMĪBA IZMANTOJUMAM PRODUKTOS, KAS NONĀK SASKARĒ AR DZERAMO ŪDENI. Kopēja pieeja” B daļas “Kopējs sastāvu saraksts” (2. nodaļa)

Vara sakausējumi

Vara–cinka–svina sakausējumi

1.8.1.1.   Kategorija

Kategorijas sastāva robežvērtības

Sastāvdaļa

Saturs (%)

Piemaisījums

Ne vairāk kā (%)

Varš

≥ 57,0

Antimons

0,02

Cinks

Atlikums

Arsēns

0,02

Svins

≤ 3,5

Bismuts

0,02

Alumīnijs

≤ 1,0

Kadmijs

0,02

Dzelzs

≤ 0,5

Hroms

0,02

Silīcijs

≤ 1,0

Niķelis

0,2

Alva

≤ 0,5

 

 


Atsauces materiāla sastāvs

Sastāvdaļa

Saturs (%)

Piemaisījums

Ne vairāk kā (%)

Varš

57,0–59,0

Antimons

0,02

Cinks

Atlikums

Arsēns

0,02

Svins

1,9–2,1

Bismuts

0,02

 

 

Kadmijs

0,02

 

 

Hroms

0,02

 

 

Niķelis

0,2

 

 

Alumīnijs

0,2

 

 

Dzelzs

0,3

 

 

Silīcijs

0,02

 

 

Alva

0,3

Elementi, kas jāņem vērā migrācijas ūdenī:

svins, niķelis, varš, cinks.

Pievieno:

par katru elementu – pieņemšanas nosacījumus, salīdzinot ar minēto atsauces materiālu.

1.8.1.2.   Pieņemtie sakausējumi

Pieņemtais sakausējums: misiņš B2 (pamatojoties uz CW617N un CW612N)

Sastāvdaļa

Saturs (%)

Piemaisījums

Ne vairāk kā (%)

Varš

57,0–60,0

Antimons

0,02

Cinks

Atlikums

Arsēns

0,02

Svins

1,6–2,2

Bismuts

0,02

 

 

Kadmijs

0,02

 

 

Hroms

0,02

 

 

Niķelis

0,1

 

 

Alumīnijs

0,05

 

 

Dzelzs

0,3

 

 

Silīcijs

0,03

 

 

Alva

0,3

Pieņemts šādām produktu grupām:

B produktu grupa

C produktu grupa

Pieņemšanas pamatojums

Vācijas normatīvā pētījuma ziņojums RG_CPDW_01_074

John Nuttall dokumentācija (2006. gada marts)

Pieņemtais sakausējums: misiņš B1 (pamatojoties uz CW614N un CW603N)

Sastāvdaļa

Saturs (%)

Piemaisījums

Ne vairāk kā (%)

Varš

57,0–62,0

Antimons

0,02

Cinks

Atlikums

Arsēns

0,02

Svins

2,5–3,5

Bismuts

0,02

 

 

Kadmijs

0,02

 

 

Hroms

0,02

 

 

Niķelis

0,2

 

 

Alumīnijs

0,05

 

 

Dzelzs

0,3

 

 

Silīcijs

0,03

 

 

Alva

0,3

Pieņemts šādām produktu grupām:

C produktu grupa

Pieņemšanas pamatojums

Vācijas normatīvā pētījuma ziņojums RG_CPDW_01_074

Dokumentācija John Nuttall (2006. gada marts)

Vara–cinka–svina–arsēna sakausējumi

1.8.1.3.   Kategorija

Kategorijas sastāva robežvērtības

Sastāvdaļa

Saturs (%)

Piemaisījums

Ne vairāk kā (%)

Varš

≥ 61,0

Antimons

0,02

Cinks

Atlikums

Bismuts

0,02

Arsēns

≤ 0,15

Kadmijs

0,02

Svins

≤ 2,2

Hroms

0,02

Alumīnijs

≤ 1,0

Niķelis

0,2

Dzelzs

≤ 0,5

 

 

Silīcijs

≤ 1,0

 

 

Alva

≤ 0,5

 

 


Atsauces materiāla sastāvs

Sastāvdaļa

Saturs (%)

Piemaisījums

Ne vairāk kā (%)

Varš

61,0–63,0

Antimons

0,02

Cinks

Atlikums

Bismuts

0,02

Arsēns

0,09–0,13

Kadmijs

0,02

Svins

1,4–1,6

Hroms

0,02

Alumīnijs

0,5–0,7

Niķelis

0,2

 

 

Dzelzs

0,12

 

 

Silīcijs

0,02

 

 

Alva

0,3

Elementi, kas jāņem vērā migrācijas ūdenī:

svins, niķelis, arsēns, varš, cinks.

Metālisku materiālu izmantošanas ierobežojumi saistībā ar ūdens sastāvu (veselības apsvērumu dēļ)

Pamatojoties uz pašlaik nozarē veikta pētījuma rezultātiem, sakausējuma elementu (sastāvdaļu) un piemaisījumu saturs tiks ierobežots tā, lai sakausējumus varētu izmantot saskarē ar jebkuru dzeramo ūdeni.

Pieņemts šādām produktu grupām:

B produktu grupa

C produktu grupa

Priekšlikuma pamatojums

John Nuttall dokumentācija (2006. gada marts)

Pievieno:

par katru elementu – pievienošanas nosacījumus, salīdzinot ar minēto atsauces materiālu.

Vara–alvas–cinka–svina sakausējumi

1.8.1.4.   Kategorija

Kategorijas sastāva robežvērtības

Sastāvdaļa

Saturs (%)

Piemaisījums

Ne vairāk kā (%)

Varš

Atlikums

Alumīnijs

0,01

Cinks

≤ 6,5

Antimons

0,1

Alva

≤ 13,0

Arsēns

0,03

Svins

≤ 3,0

Bismuts

0,02

Niķelis

≤ 0,6

Kadmijs

0,02

 

 

Hroms

0,02

 

 

Dzelzs

0,3

 

 

Silīcijs

0,01


Atsauces materiāla sastāvs

Sastāvdaļa

Saturs (%)

Piemaisījums

Ne vairāk kā (%)

Varš

Atlikums

Alumīnijs

0,01

Cinks

5,9–6,2

Antimons

0,1

Alva

3,9–4,1

Arsēns

0,03

Svins

2,8–3,0

Bismuts

0,02

Niķelis

0,5–0,6

Kadmijs

0,02

 

 

Hroms

0,02

 

 

Dzelzs

0,3

 

 

Silīcijs

0,01

Elementi, kas jāņem vērā migrācijas ūdenī:

svins, niķelis, antimons, varš, cinks, alva.

Pievieno:

par katru elementu – pievienošanas nosacījumus, salīdzinot ar minēto atsauces materiālu.

1.8.1.5.   Pieņemtie sakausējumi

Pieņemtais sakausējums: “gunmetal” GM1 (pamatojoties uz CC491K)

Sastāvdaļa

Saturs (%)

Piemaisījums

Ne vairāk kā (%)

Varš

84,0–88,0

Alumīnijs

0,01

Cinks

4,0–6,0

Antimons

0,1

Alva

4,0–6,0

Arsēns

0,03

Svins

2,5–3,0

Bismuts

0,02

Niķelis

0,1–0,6

Kadmijs

0,02

 

 

Hroms

0,02

 

 

Dzelzs

0,3

 

 

Silīcijs

0,01

Pieņemts šādām produktu grupām:

B produktu grupa

C produktu grupa

Priekšlikuma pamatojums: Vācijas normatīvais ziņojums RG_CPDW_01_074, John Nuttall dokumentācija (2006. gada marts)

Vara sakausējumi

Varš

1.8.1.6.   Kategorija

Kategorijas sastāva robežvērtības

Sastāvdaļa

Saturs (%)

Piemaisījums

Ne vairāk kā (%)

Varš

≥ 99,9

Citi kopā

≤ 0,1

Fosfors

≤ 0,04

 

 


Atsauces sastāvs

Sastāvdaļa

EN numurs

Cu-DHP

CW 024A

Elementi, kas jāņem vērā migrācijas ūdenī:

nav – nav nepieciešama salīdzinošā testēšana.

1.8.1.7.   Pieņemtie sakausējumi

Varš (Cu-DHP)

Sastāvdaļa

Saturs (%)

Piemaisījums

Ne vairāk kā (%)

Varš

≥ 99,9

Citi kopā

≤ 0,1

Fosfors

≤ 0,04

 

 

Pieņemts šādām produktu grupām:

A produktu grupa

B produktu grupa

C produktu grupa

Metālisku materiālu izmantošanas ierobežojumi saistībā ar ūdens sastāvu (veselības apsvērumu dēļ)

Vara savienojumu veidošanos uz vara cauruļu virsmas un attiecīgi šķīšanu būtiski ietekmē ūdens sastāva piemaisījumi. Dažos ūdens sastāvos vara izdalīšanās var būt nepieņemami liela. Dalībvalstīm vajadzētu dot norādījumus ūdensapgādes nozarei, vara cauruļu piegādātājiem un ierīkotājiem par ierobežojumiem, kas var būt nepieciešami attiecībā uz vara cauruļu izmantošanu tādos ūdens sastāvos, kuros varētu notikt pārmērīga izdalīšanās.

Jāveic papildu pētījumi par vara savienojamību ar dažiem ūdens sastāviem, izmantojot saskaņotas izpētes un novērtēšanas procedūras.

Priekšlikuma pamatojums

Lai raksturotu drošas izmantošanas apstākļus, vajadzīgi pētījumu rezultāti un praktiska pieredze no vairākām dalībvalstīm.

Piezīme

Vara cauruļu radītais dzeramā ūdens piesārņojums ir atkarīgs no vairākām ūdens sastāva īpašībām. Patlaban nav vienprātības par šo īpašību kopējo iedarbību un mijiedarbību. Jo īpaši nav pietiekamas informācijas par to dzeramā ūdens sastāvu diapazonu, kur, iespējams, rodas neatbilstība ar DzŪKD.

Alvotas vara caurules un alvoti vara cauruļu savienotājelementi

Alvotām vara caurulēm un alvotiem cauruļu savienotājelementiem kā pamatmateriāls ir izmantots varš saskaņā ar 4.3.1. punktu. Uz šā pamatmateriāla ar dažādu procesu palīdzību uzklāj alvas slāni. Ar vara jonu difūzijas palīdzību alvas slānī izraisa pieaugošas starpmetāliskās fāzes veidošanos no alvas un vara (η-fāze = Cu6Sn5).

1.8.1.8.   Kategorija

Kategorijas sastāva robežvērtības: alvas slānis

Sastāvdaļa

Saturs (%)

Piemaisījums

Ne vairāk kā (%)

Alva un varš

99,90

Antimons

0,01

 

 

Arsēns

0,01

 

 

Bismuts

0,01

 

 

Kadmijs

0,01

 

 

Hroms

0,01

 

 

Svins

0,01

 

 

Niķelis

0,01


Atsauces sastāvs

Vara caurule atbilstoši standartam EN 1057

Sastāvdaļa

EN numurs

Cu-DHP

CW 024A

1.8.1.9.   Pieņemtie sakausējumi

CW 024A varš ar 1 μm biezu alvas slāni un šādu sastāvu:

Sastāvdaļa

Saturs (%)

Piemaisījums

Ne vairāk kā (%)

Alva

90

Antimons

0,01

Varš

< 10

Arsēns

0,01

 

 

Bismuts

0,01

 

 

Kadmijs

0,01

 

 

Hroms

0,01

 

 

Svins

0,01

 

 

Niķelis

0,01

Pieņemts šādām produktu grupām:

A produktu grupa

B produktu grupa

C produktu grupa

Priekšlikuma pamatojums

Izdalīšanās testi:

a)

stenda testi reprezentatīvos Vācijas dzeramajos ūdeņos, publikācija: A. Baukloh, S. Priggemeyer, U. Reiter, B. Winkler, Chemically inner tinned Copper Pipes, Less Copper in Corrosive Drinking Waters, Metall 10-11 (1998) 592 - 600;

b)

stenda testi atbilstoši DIN 50931 (stenda tests): tehniskais ziņojums DVGW/TZW, 2000.

Jau esošas atļaujas, kas bez ierobežojumiem izmantojamas dzeramā ūdens jomā:

Nīderlande: atbilstoši BRL-K19005,

Vācija: atbilstoši DIN 50930, T6 un DVGW GW 392,

Dānija, ETA.

Cinkots tērauds

1.8.1.10.   Kategorija

Galvanizācijas procesā uzklātam cinka pārklājumam jāatbilst šādām robežvērtībām:

Sastāvdaļa

Saturs (%)

Piemaisījums

Ne vairāk kā (%)

Cinks

 

Antimons

0,01

 

 

Arsēns

0,02

 

 

Kadmijs

0,01

 

 

Hroms

0,02

 

 

Svins

0,05

 

 

Bismuts

0,01

1.8.1.11.   Pieņemtie sakausējumi

Galvanizācijas procesā uzklātam cinka pārklājumam jāatbilst šādām robežvērtībām:

Sastāvdaļa

Saturs (%)

Piemaisījums

Ne vairāk kā (%)

Cinks

 

Antimons

0,01

 

 

Arsēns

0,02

 

 

Kadmijs

0,01

 

 

Hroms

0,02

 

 

Svins

0,05

 

 

Bismuts

0,01

Norādījumi par metālisko materiālu izmantošanas ierobežojumiem saistībā ar ūdens sastāvu

Lai noteiktu ūdens sastāvus ar pieņemamiem cinkota tērauda korozijas ātrumiem, ir piedāvāta šāda formula:

pH ≥ 7,5 vai brīvs CO2 ≤ 0,25 mmol/L

KĀ ARĪ

sārmainība ≥ 1,5 mmol/L

KĀ ARĪ

S1 < 2 (S1 definīciju skatīt turpmāk)

KĀ ARĪ

kalcijs ≥ 0,5 mmol/L

KĀ ARĪ

vadītspēja ≤ 600 μS/cm pie 25 °C

KĀ ARĪ

S2 < 1 vai S2> 3 (S2 definīciju skatīt turpmāk)

Formula koncentrācijas, kas izteiktas mmol/l

Formula koncentrācijas, kas izteiktas mmol/l

Pieņemts šādām produktu grupām:

A produktu grupa

B produktu grupa

C produktu grupa

Priekšlikuma pamatojums

Noteikumi attiecībā uz ūdens sastāvu ir Francijā (DTU 60.1/NF P 40-201) un Vācijā (DIN 50930-3). Lai gan pamatā šiem ierobežojumiem ir praktiskā pieredze, tie ir izteikti dažādos veidos. Priekšlikums galvenokārt attiecas uz tādiem ūdens sastāviem, par kādiem ir abi minētie noteikumi. Priekšlikumā ņemti vērā pieejamie rezultāti, kas iegūti pētījumos Vācijā un normatīvajos pētījumos.

Priekšlikumā ietverti arī standartā EN 12502-3 sniegtie ieteikumi attiecībā uz lokālas korozijas risku. Lokālas korozijas radītie dzelzs korozijas produkti bieži pasliktina ūdens kvalitāti.

Priekšlikums ir pamatots ar rezultātiem, kas iegūti, izmantojot cinkota tērauda caurules ar svina koncentrācijām no 1,0 % līdz 0,6 % cinka slānī, pieņemot, ka caurulēm ar mazākām svina koncentrācijām ir līdzīgi rādītāji.

Oglekļa tērauds

Oglekļa tērauds caurulēm un tvertnēm

Oglekļa tērauds bez noturīgiem aizsargslāņiem nav piemērots izmantošanai saskarē ar dzeramo ūdeni.

Oglekļa tērauds palīgierīcēm

Nepārklātu oglekļa tēraudu var izmantot konkrētās ierīcēs (piemēram, sūkņos, vārstos) un tikai mazai virsmai, kas nonāk saskarē ar ūdeni.

1.8.1.12.   Kategorija

Sastāvdaļas un piemaisījumi nedrīkst pārsniegt šādas robežvērtības:

Sastāvdaļa

Saturs (%)

Piemaisījums

Ne vairāk kā (%)

Dzelzs

 

Antimons

0,02

Ogleklis

≤ 2,11

Arsēns

0,02

Hroms

≤ 1,0

Kadmijs

0,02

Molibdēns

≤ 1,0

Svins

0,02

Niķelis

≤ 0,5

 

 

1.8.1.13.   Pieņemtie sakausējumi

Sastāvdaļas un piemaisījumi nedrīkst pārsniegt šādas robežvērtības:

Sastāvdaļa

Saturs (%)

Piemaisījums

Ne vairāk kā (%)

Dzelzs

 

Antimons

0,02

Ogleklis

≤ 2,11

Arsēns

0,02

Hroms

≤ 1,0

Kadmijs

0,02

Molibdēns

≤ 1,0

Svins

0,02

Niķelis

≤ 0,5

 

 

Pieņemts šādām produktu grupām:

C produktu grupa

Priekšlikuma pamatojums

Itālijas normatīvā akta projekts

Aprēķins par iespējamo ietekmi uz dzeramo ūdeni

Čuguns

Čuguns caurulēm un tvertnēm

Čuguns bez noturīgiem aizsargslāņiem nav piemērots caurulēm un cauruļu savienotājelementiem, kas nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni.

Čuguns palīgierīcēm

Nepārklātu čugunu var izmantot konkrētās ierīcēs (piemēram, sūkņos, vārstos) un tikai mazai virsmai, kas nonāk saskarē ar ūdeni. Attiecībā uz to sastāvu jāparedz konkrēts regulējums.

1.8.1.14.   Kategorija

Sastāvdaļas un piemaisījumi nedrīkst pārsniegt šādas robežvērtības:

Sastāvdaļa

Saturs (%)

Piemaisījums

Ne vairāk kā (%)

 

 

Antimons

0,02

Dzelzs

 

Arsēns

0,02

Ogleklis

 

Kadmijs

0,02

Hroms

≤ 1,0

Svins

0,02

Molibdēns

≤ 1,0

 

 

Niķelis

≤ 6,0

 

 

1.8.1.15.   Pieņemtie sakausējumi

Sastāvdaļas un piemaisījumi nedrīkst pārsniegt šādas robežvērtības:

Sastāvdaļa

Saturs (%)

Piemaisījums

Ne vairāk kā (%)

 

 

Antimons

0,02

Dzelzs

 

Arsēns

0,02

Ogleklis

 

Kadmijs

0,02

Hroms

≤ 1,0

Svins

0,02

Molibdēns

≤ 1,0

 

 

Niķelis

≤ 6,0

 

 

Pieņemts šādām produktu grupām:

C produktu grupa

Priekšlikuma pamatojums

Itālijas normatīvā akta priekšlikums

Francijas normatīvais akts

Aprēķins par iespējamo ietekmi uz dzeramo ūdeni


31.5.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 145/31


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2013. gada 27. maijs),

ar ko nosaka Savienības finansiālo ieguldījumu to izdevumu segšanā, kuri radušies sakarā ar ārkārtas vakcinācijas plāniem pret infekciozo katarālo drudzi Portugālē 2007. un 2008. gadā

(izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 2864)

(Autentisks ir tikai teksts portugāļu valodā)

(2013/251/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 25. maija Lēmumu 2009/470/EK par izdevumiem veterinārijas jomā (1) un jo īpaši tā 3. panta 3., 4. punktu un 6. punkta otro ievilkumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam (2) (turpmāk “Finanšu regula”), un jo īpaši tās 84. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Finanšu regulas 84. pantu un 94. pantu Komisijas 2012. gada 29. oktobra Deleģētajā regulā (ES) Nr. 1268/2012 par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, piemērošanas noteikumiem (3) (turpmāk “piemērošanas noteikumi”), pirms uzņemties izdevumu saistības no Savienības budžeta, ir jāpieņem finansēšanas lēmums, kurā nosaka būtiskās sastāvdaļas darbībai, kas saistīta ar izdevumiem, un kuru pieņem iestāde vai institūcijas, kam iestāde ir deleģējusi pilnvaras.

(2)

Lēmumā 2009/470/EK ir noteiktas procedūras, kas reglamentē Savienības finansiālo ieguldījumu īpašos veterināros pasākumos, tostarp ārkārtas pasākumos. Lai pēc iespējas ātrāk palīdzētu izskaust infekciozo katarālo drudzi, Savienībai būtu jāsniedz finansiāls atbalsts dalībvalstīm attaisnoto izdevumu segšanai. Minētā lēmuma 3. panta 6. punkta otrajā ievilkumā ir paredzēti noteikumi par to, cik liela procentuālā daļa jāpiemēro dalībvalstu izmaksām.

(3)

Komisijas Regula (EK) Nr. 349/2005 (4) paredz noteikumus Kopienas finansējuma piešķiršanai ārkārtas pasākumiem un cīņai pret noteiktām dzīvnieku slimībām atbilstīgi Padomes Lēmumam 90/424/EEK. Minētās regulas 3. pantā paredzēti noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem, par kuriem Savienība sniedz finansiālu atbalstu.

(4)

Ar Komisijas Lēmumu 2008/655/EK (5) Savienība Portugālei piešķīra finansiālo ieguldījumu ārkārtas pasākumiem infekciozā katarālā drudža apkarošanai 2007. un 2008. gadā.

(5)

Portugāle 2009. gada 30. martā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 349/2005 7. panta 1. un 2. punktu iesniedza oficiālu atmaksāšanas pieprasījumu. Komisijas novērojumus, attaisnoto izdevumu aprēķina metodi un galīgos secinājumus paziņoja Portugālei 2012. gada 16. februāra vēstulē. Galīgā atbilde un apstiprinājums no Portugāles iestādēm tika saņemts 2012. gada 3. augustā.

(6)

Savienības finansiālais ieguldījums jāizmaksā ar nosacījumu, ka plānotie pasākumi ir faktiski veikti un attiecīgās iestādes noteiktajā termiņā ir iesniegušas visu vajadzīgo informāciju.

(7)

Portugāles iestādes ir pilnībā izpildījušas Lēmuma 2009/470/EK 3. panta 4. punktā un Regulas (EK) Nr. 349/2005 7. pantā paredzētos tehniskos un administratīvos pienākumus.

(8)

Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, saskaņā ar Lēmuma 2008/655/EK 3. panta 2. punktu patlaban būtu jānosaka Savienības finansiālā atbalsta kopējā summa, kas paredzēta to attaisnoto izdevumu segšanai, kuri radušies saistībā ar infekciozā katarālā drudža izskaušanu Portugālē 2007. un 2008. gadā.

(9)

Pirmais maksājums EUR 1 498 023,27 apmērā, otrais maksājums EUR 900 000,00 apmērā un trešais maksājums EUR 550 000,00 apmērā jau ir veikts.

(10)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Savienības finansiālā ieguldījuma summu, kas paredzēta to izdevumu segšanai, kuri saistīti ar infekciozā katarālā drudža izskaušanu Portugālē 2007. un 2008. gadā, nosaka EUR 2 986 419,35 apmērā. Tas ir finansēšanas lēmums Finanšu regulas 84. panta nozīmē.

2. pants

Tā kā Savienības kopējais ieguldījums ir EUR 2 986 419,35, vēl jāizmaksā finansiālais ieguldījums EUR 38 396,08 apmērā.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts Portugāles Republikai.

Briselē, 2013. gada 27. maijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Tonio BORG


(1)  OV L 155, 18.6.2009., 30. lpp.

(2)  OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(3)  OV L 362, 31.12.2012., 1. lpp.

(4)  OV L 55, 1.3.2005., 12. lpp.

(5)  OV L 214, 9.8.2008., 66. lpp.


31.5.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 145/33


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2013. gada 27. maijs),

ar ko nosaka Savienības finansiālo ieguldījumu to izdevumu segšanā, kuri radušies sakarā ar ārkārtas vakcinācijas plāniem pret infekciozo katarālo drudzi Dānijā 2007. un 2008. gadā

(izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 2865)

(Autentisks ir tikai teksts dāņu valodā)

(2013/252/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 25. maija Lēmumu 2009/470/EK par izdevumiem veterinārijas jomā (1) un jo īpaši tā 3. panta 3., 4. punktu un 6. punkta otro ievilkumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam (2) (turpmāk “Finanšu regula”), un jo īpaši tās 84. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Finanšu regulas 84. pantu un 94. pantu Komisijas 2012. gada 29. oktobra Deleģētajā regulā (ES) Nr. 1268/2012 par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, piemērošanas noteikumiem (3) (turpmāk “piemērošanas noteikumi”), pirms uzņemties izdevumu saistības no Savienības budžeta, ir jāpieņem finansēšanas lēmums, kurā nosaka būtiskās sastāvdaļas darbībai, kas saistīta ar izdevumiem, un kuru pieņem iestāde vai institūcijas, kam iestāde ir deleģējusi pilnvaras.

(2)

Lēmumā 2009/470/EK ir noteiktas procedūras, kas reglamentē Savienības finansiālo ieguldījumu īpašos veterināros pasākumos, tostarp ārkārtas pasākumos. Lai pēc iespējas ātrāk palīdzētu izskaust infekciozo katarālo drudzi, Savienībai būtu jāsniedz finansiāls atbalsts dalībvalstīm attaisnoto izdevumu segšanai. Minētā lēmuma 3. panta 6. punkta otrajā ievilkumā ir paredzēti noteikumi par to, cik liela procentuālā daļa jāpiemēro dalībvalstu izmaksām.

(3)

Komisijas Regula (EK) Nr. 349/2005 (4) paredz noteikumus Kopienas finansējuma piešķiršanai ārkārtas pasākumiem un cīņai pret noteiktām dzīvnieku slimībām atbilstīgi Padomes Lēmumam 90/424/EEK. Minētās regulas 3. pantā paredzēti noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem, par kuriem Savienība sniedz finansiālu atbalstu.

(4)

Ar Komisijas Lēmumu 2008/655/EK (5) Savienība Dānijai piešķīra finansiālo ieguldījumu ārkārtas pasākumiem infekciozā katarālā drudža apkarošanai 2007. un 2008. gadā.

(5)

Dānija 2009. gada 31. martā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 349/2005 7. panta 1. un 2. punktu iesniedza oficiālu atmaksāšanas pieprasījumu. Izmaksu atmaksas pieprasījumu iesniedza paredzamajai revīzijai, kas notika 2010. gada jūlijā. Dānijas iestādes īstenoja ieteikumu 2013. gada sākumā. Komisijas attaisnoto izdevumu aprēķina metode un galīgie secinājumi tika paziņoti Dānijai ar 2013. gada 21. februāra vēstuli. Dānija tai piekrita 2013. gada 22. februārī.

(6)

Savienības finansiālais ieguldījums jāizmaksā ar nosacījumu, ka plānotie pasākumi ir faktiski īstenoti un attiecīgās iestādes noteiktajā termiņā ir iesniegušas visu vajadzīgo informāciju.

(7)

Dānijas iestādes ir pilnībā izpildījušas Lēmuma 2009/470/EK 3. panta 4. punktā un Regulas (EK) Nr. 349/2005 7. pantā paredzētos tehniskos un administratīvos pienākumus.

(8)

Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, saskaņā ar Lēmuma 2008/655/EK 3. panta 2. punktu patlaban būtu jānosaka Savienības finansiālā atbalsta kopējā summa, kas paredzēta to attaisnoto izdevumu segšanai, kuri radušies saistībā ar infekciozā katarālā drudža izskaušanu Dānijā 2007. un 2008. gadā.

(9)

Pirmais maksājums EUR 800 000,00 apmērā jau ir veikts.

(10)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Savienības finansiālā ieguldījuma summu, kas paredzēta to izdevumu segšanai, kuri saistīti ar infekciozā katarālā drudža izskaušanu Dānijā 2007. un 2008. gadā, nosaka EUR 3 061 529,48 apmērā. Šis ir finansēšanas lēmums Finanšu regulas 84. panta nozīmē.

2. pants

Tā kā Savienības kopējais ieguldījums ir EUR 3 061 529,48, vēl jāizmaksā finansiālais ieguldījums EUR 2 261 529,48 apmērā.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts Dānijas Karalistei.

Briselē, 2013. gada 27. maijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Tonio BORG


(1)  OV L 155, 18.6.2009., 30. lpp.

(2)  OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(3)  OV L 362, 31.12.2012., 1. lpp.

(4)  OV L 55, 1.3.2005., 12. lpp.

(5)  OV L 214, 9.8.2008., 66. lpp.


31.5.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 145/35


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2013. gada 29. maijs),

ar kuru groza Lēmumu 2006/473/EK, ar ko dažas trešās valstis un dažas trešo valstu teritorijas atzīst par tādām, kurās nav sastopams Xanthomonas campestris (visi celmi patogēni Citrus ģints augiem), Cercospora angolensis Carv. un Mendes un Guignardia citricarpa Kiely (visi celmi patogēni Citrus ģints augiem)

(izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 3057)

(2013/253/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 8. maija Direktīvu 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā (1) un jo īpaši tās IV pielikuma A daļas I iedaļas 16.2., 16.3. un 16.4. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas 2006. gada 5. jūlija Lēmumu 2006/473/EK, ar ko dažas trešās valstis un dažas trešo valstu teritorijas atzīst par tādām, kurās nav sastopams Xanthomonas campestris (visi celmi patogēni Citrus ģints augiem), Cercospora angolensis Carv. un Mendes un Guignardia citricarpa Kiely (visi celmi patogēni Citrus ģints augiem) (2), dažas trešās valstis un trešo valstu teritorijas atzītas par tādām, kurās nav sastopami šie kaitīgie organismi.

(2)

Ar Lēmumu 2006/473/EK Bangladeša ir atzīta par tādu valsti, kurā nav sastopams Cercospora angolensis Carv. un Mendes un Guignardia citricarpa Kiely (visi celmi patogēni Citrus ģints augiem). Pamatojoties uz auditu, ko 2010. gada jūnijā un 2013. gada februārī Bangladešā veicis Pārtikas un veterinārais birojs, konstatēts, ka Bangladeša vairs nebūtu jāatzīst par tādu valsti, kurā nav sastopami šie kaitīgie organismi.

(3)

Ar Lēmumu 2006/473/EK daži Brazīlijas štati atzīti par tādām teritorijām, kurās nav sastopams Xanthomonas campestris (visi celmi patogēni Citrus ģints augiem), un daži Brazīlijas štati par tādām teritorijām, kurās nav sastopams Guignardia citricarpa Kiely (visi celmi patogēni Citrus ģints augiem). Tomēr, pamatojoties uz Brazīlijas iesniegto informāciju un auditu, ko 2011. gada novembrī Brazīlijā veicis Pārtikas un veterinārais birojs, Maranjanas (Maranhão), Matugrosu (Mato Grosso), Roraimas (Roraima) štati un Amazonasas (Amazonas), Baijas (Bahia), Espiritu Santu (Espírito Santo), Matugrosu (Mato Grosso), Matugrosu du Sulas (Mato Grosso do Sul), Minasžeraisas (Minas Gerais), Paranas (Paraná) un Santakatarinas (Santa Catarina) štati turpmāk nebūtu jāuzskata par tādiem, kuros attiecīgi nav sastopami šie kaitīgie organismi.

(4)

Ar Lēmumu 2006/473/EK atzīts, ka Ganā nav sastopams Cercospora angolensis Carv. un Mendes un Guignardia citricarpa Kiely (visi celmi patogēni Citrus ģints augiem). Pamatojoties uz auditu, ko Ganā 2012. gada aprīlī un maijā veicis Pārtikas un veterinārais birojs, ir konstatēts, ka Gana vairs nebūtu jāuzskata par tādu valsti, kurā nav sastopami šie kaitīgie organismi.

(5)

Ar Lēmumu 2006/473/EK atzīts, ka Amerikas Savienotās Valstis uzskatāmas par tādu valsti, kurā nav sastopams Guignardia citricarpa Kiely (visi celmi patogēni Citrus ģints augiem). Tomēr, pamatojoties uz Amerikas Savienoto Valstu iesniegto informāciju, Floridas štata Koljeras, Hendrijas un Polkas (Collier, Hendry un Polk) kauntijas (counties) vairs nav uzskatāmas par tādām teritorijām, kurās nav sastopams minētais kaitīgais organisms.

(6)

Ar Lēmumu 2006/473/EK arī Sudāna atzīta par trešo valsti, kurā nav sastopams Citrus ģints augiem patogēnais Xanthomonas campestris. Dienvidsudāna 2011. gadā kļuva par neatkarīgu nacionālu valsti. Tāpēc Dienvidsudāna lēmumā iekļaujama sarakstā kā trešā valsts, kurā nav sastopams Citrus ģints augiem patogēnais Xanthomonas campestris.

(7)

Tāpēc Lēmums 2006/473/EK būtu attiecīgi jāgroza.

(8)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2006/473/EK groza šādi:

1)

lēmuma 1. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

Āfrika: Dienvidāfrika, Gambija, Gana, Gvineja, Kenija, Sudāna, Dienvidsudāna, Svazilenda un Zimbabve;”;

b)

panta 2. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

Brazīlija, izņemot Maranjanas (Maranhão), Matugrosu (Mato Grosso), Matugrosu du Sulas (Matu Grosso do Sul), Minasžeirasas (Minas Gerais), Paranas (Paraná), Riugrandi du Sulas (Rio Grande do Sul), Roraimas (Roraima), Santakatarinas (Santa Catarina) un Sanpaulu (São Paulo) štatu;”;

2)

regulas 2. panta a) un b) apakšpunktu aizstāj ar šādiem:

“a)

visas citrusaugu audzēšanas trešās valstis Ziemeļamerikā, Centrālamerikā, Dienvidamerikā, Karību jūras reģionā, Āzijā (izņemot Bangladešu un Jemenu), Eiropā un Okeānijā;

b)

visas citrusaugu audzēšanas trešās valstis Āfrikā, izņemot Angolu, Kamerūnu, Centrālāfrikas Republiku, Kongo Demokrātisko Republiku, Gabonu, Ganu, Gvineju, Keniju, Mozambiku, Nigēriju, Ugandu, Zambiju un Zimbabvi.”;

3)

lēmuma 3. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktu aizstāj ar šādiem:

“a)

visas citrusaugu audzēšanas trešās valstis Ziemeļamerikā, Centrālamerikā, Dienvidamerikā (izņemot Argentīnu, Brazīliju un Amerikas Savienotās Valstis), Karību jūras reģionā un Eiropā;

b)

visas citrusaugu audzēšanas trešās valstis Āzijā, izņemot Bangladešu, Butānu, Ķīnu, Indonēziju, Filipīnas un Taivānu;

c)

visas citrusaugu audzēšanas trešās valstis Āfrikā, izņemot Dienvidāfriku, Ganu, Keniju, Mozambiku, Svazilendu, Zambiju un Zimbabvi;”;

b)

panta 2. punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“d)

Brazīlija: visas teritorijas, izņemot Amazonasas (Amazonas), Baijas (Bahia), Espiritu Santu (Espírito Santo), Matugrosu (Mato Grosso), Matugrosu du Sulas (Matu Grosso do Sul), Minasžeirasas (Minas Gerais), Paranas (Paraná) Riodežaneiro (Rio de Janeiro), Riugrandi du Sulas (Rio Grande do Sul), Santakatarinas (Santa Catarina) un Sanpaulu (São Paulo) štatu;”;

c)

panta 2. punktam pievieno šādu e) apakšpunktu:

“e)

Amerikas Savienotās Valstis: visas teritorijas, izņemot Koljeras, Hendrijas un Polkas kauntijas (counties) Floridas štatā.”

2.pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2013. gada 29. maijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Tonio BORG


(1)  OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp.

(2)  OV L 187, 8.7.2006., 35. lpp.


Labojumi

31.5.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 145/37


Labojums Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 469/2013 (2013. gada 22. maijs) par atļauju lietot DL-metionīnu, DL-metionīna nātrija sāli, metionīna hidroksianalogu, metionīna hidroksianaloga kalcija sāli, metionīna hidroksianaloga izopropilesteri, ar kopolimēra vinilpiridīnu/stirolu aizsargātu DL-metionīnu un ar etilcelulozi aizsargātu DL-metionīnu kā lopbarības piedevas

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 136, 2013. gada 23. maijs )

7. lappusē pielikumā pirmajā slejā “Piedevas identifikācijas numurs”:

ierakstu:

“3c3108”

lasīt šādi:

“3c308”.


31.5.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 145/s3


PAZIŅOJUMS LASĪTĀJIEM

Padomes Regula (ES) Nr. 216/2013 (2013. gada 7. marts) par Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša elektronisko publikāciju

Saskaņā ar Padomes 2013. gada 7. marta Regulu (ES) Nr. 216/2013 par Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša elektronisko publikāciju (OV L 69, 13.3.2013., 1. lpp.), sākot ar 2013. gada 1. jūliju, vienīgi elektroniskā formātā publicētais Oficiālais Vēstnesis ir autentisks un rada juridiskas sekas.

Ja neparedzētu un ārkārtas apstākļu dēļ Oficiālā Vēstneša elektronisko izdevumu nav iespējams publicēt, iespiestais izdevums ir autentisks un rada juridiskas sekas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 216/2013 3. panta nosacījumiem.