ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2013.139.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 139

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

56. sējums
2013. gada 25. maijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 479/2013 (2013. gada 13. maijs) par atbrīvojumu no prasības iesniegt ievešanas un izvešanas kopsavilkuma deklarācijas Savienības precēm, ko pārvadā pa Neumas koridoru

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 480/2013 (2013. gada 24. maijs), ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 788/2012 attiecībā uz noteiktu pesticīdu brīvprātīgi veiktas analīzes periodiem ( 1 )

4

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 481/2013 (2013. gada 24. maijs), ar ko pielāgo Īstenošanas regulu (ES) Nr. 788/2012 attiecībā uz Horvātijas ņemamo un analizējamo paraugu skaitu pesticīdu/produktu kombinācijām ( 1 )

5

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 482/2013 (2013. gada 24. maijs), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 206/2010, ar ko izveido sarakstus, kuros iekļautas trešās valstis, to teritorijas vai daļas, no kurām Eiropas Savienībā atļauts ievest konkrētus dzīvniekus un svaigu gaļu, un nosaka veterinārās sertifikācijas prasības ( 1 )

6

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 483/2013 (2013. gada 24. maijs), ar ko groza III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem ( 1 )

8

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 484/2013 (2013. gada 24. maijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 718/2007, ar kuru īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 1085/2006, ar ko izveido Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA)

11

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 485/2013 (2013. gada 24. maijs), ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 attiecībā uz darbīgo vielu klotianidīna, tiametoksama un imidakloprīda apstiprināšanas nosacījumiem un tādu sēklu izmantošanas un tirdzniecības aizliegšanu, kuras apstrādātas ar augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur minētās darbīgās vielas ( 1 )

12

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 486/2013 (2013. gada 24. maijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

27

 

 

LĒMUMI

 

 

2013/235/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2013. gada 23. maijs), ar ko groza Lēmumu 2009/821/EK attiecībā uz robežkontroles punktu un veterināro vienību sarakstiem Traces sistēmā (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 2905)  ( 1 )

29

 

 

 

*

Paziņojums lasītājiem – Padomes Regula (ES) Nr. 216/2013 (2013. gada 7. marts) par Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša elektronisko publikāciju (sk. aizmugurējā vāka iekšpusē)

s3

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

25.5.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 139/1


PADOMES REGULA (ES) Nr. 479/2013

(2013. gada 13. maijs)

par atbrīvojumu no prasības iesniegt ievešanas un izvešanas kopsavilkuma deklarācijas Savienības precēm, ko pārvadā pa Neumas koridoru

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Līgumu par Horvātijas pievienošanos un jo īpaši tā 3. panta 4. punktu,

ņemot vērā Aktu par Horvātijas pievienošanās nosacījumiem un jo īpaši tā 43. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Savienības dalībvalstis un Horvātija 2011. gada 9. decembrī parakstīja Līgumu par Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai (“Pievienošanās līgums”). Saskaņā ar Pievienošanās līguma 3. panta 3. punktu tam jāstājas spēkā 2013. gada 1. jūlijā ar nosacījumu, ka visi ratifikācijas instrumenti ir deponēti pirms minētā datuma.

(2)

Saskaņā ar Akta par Horvātijas pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem Līgumā par Eiropas Savienību, Līgumā par Eiropas Savienības darbību un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumā (“Akta par pievienošanās nosacījumiem”) 2. pantu pamatlīgumu un tiesību aktu, ko iestādes pieņēmušas pirms pievienošanās, noteikumi no pievienošanās dienas ir saistoši Horvātijai atbilstīgi minētajos līgumos un Aktā par pievienošanās nosacījumiem paredzētajiem nosacījumiem.

(3)

Neumas teritorija (“Neumas koridors”) ir vieta, kur Bosnijas un Hercegovinas teritorija sasniedz Adrijas jūras krastu, tādējādi atdalot Dubrovnikas apgabalu no pārējās Horvātijas teritorijas. Tūrismam ir būtiska nozīme vietējā ekonomikā, kurā darbojas mazi un vidēji uzņēmumi, kuri ir atkarīgi no piegādēm no pārējās Horvātijas teritorijas. Šādu piegāžu vērtība parasti nepārsniedz EUR 10 000 uz vienu sūtījumu, un 89 % šo preču ir Horvātijas teritorijā brīvā apgrozībā esošu preču statuss.

(4)

Akta par pievienošanās nosacījumiem 43. pantā noteikts, ka Padome ar kvalificētu balsu vairākumu pēc Komisijas priekšlikuma nosaka, ar kādiem nosacījumiem prasību iesniegt ievešanas vai izvešanas kopsavilkuma deklarāciju var nepiemērot Savienības precēm, ko pārvadā pa Neumas koridoru.

(5)

Saskaņā ar 36.a, 36.b, 182.a un 182.b pantu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2913/92 (1992. gada 12. oktobris) par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (1) (“Kopienas Muitas kodekss”) par precēm, kuras tiek ievestas Savienības muitas teritorijā vai izvestas no tās, iepriekš ir elektroniski jāiesniedz kopsavilkuma deklarācija, kurā norādīta riska analīzes veikšanai nepieciešamā informācija.

(6)

Ņemot vērā vietējās ekonomikas īpašās iezīmes, ir lietderīgi paredzēt atbrīvojumus no pienākuma iesniegt ievešanas un izvešanas kopsavilkuma deklarācijas Savienības precēm, ko pārvadā pa Neumas koridoru.

(7)

Muitas dienestiem būtu jāveic efektīva riska analīze un muitas drošības pārbaudes, balstoties uz precēm pievienotajā rēķinā un pārvadājuma dokumentos norādītajiem datiem.

(8)

Esošais regulējums atkāpjas no Kopienas Muitas kodeksā paredzētā principa par drošības un drošuma datu elektronisku iesniegšanu pirms preču izvešanas un ievešanas. Lai nodrošinātu efektīvu un lietderīgu riska analīzi un kontroli saistībā ar drošību un drošumu, Horvātijai būtu jānodrošina, lai robežšķērsošanas vietās pie Neumas koridora būtu vajadzīgie cilvēkresursi, iekārtas un kontroles iespējas.

(9)

Ja sūtījums tiek atzīts par neatbilstīgu šīs regulas prasībām, attiecīgais sūtījums nedrīkstētu atgriezties Horvātijas teritorijā, ja vien nav veikts iesaistītā riska novērtējums un efektīvi un mērķtiecīgi pasākumi, kas balstīti uz riska analīzi.

(10)

Papildus informācijas apmaiņai drošuma un drošības mērķiem, kā paredzēts 4.g panta 2. punktā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 2454/93 (1993. gada 2. jūlijs), ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (2), Horvātijai būtu saskaņā ar kopīgās riska pārvaldības sistēmas procedūrām regulāri jāinformē Komisija par visiem konstatētajiem pārkāpumiem un attiecīgā gadījumā – par pasākumiem, kas vēlāk pieņemti attiecībā uz preču apriti pa Neumas koridoru.

(11)

Ne vēlāk kā divus gadus pēc Horvātijas pievienošanās dienas Komisijai būtu jāveic novērtējums, lai pārbaudītu, vai šī regula tiek pareizi piemērota,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

Šajā regulā paredzēti noteikumi, saskaņā ar kuriem:

a)

Savienības precēm, kas tiek izvestas no Horvātijas teritorijas un tālāk pārvadātas pa Neumas koridoru, netiek piemērota prasība iesniegt izvešanas kopsavilkuma deklarāciju;

b)

Savienības precēm, kas tiek ievestas atpakaļ Horvātijas teritorijā pēc pārvadāšanas pa Neumas koridoru, netiek piemērota prasība iesniegt ievešanas kopsavilkuma deklarāciju.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1)

“Savienības preces” ir preces, kā definēts Kopienas Muitas kodeksa 4. panta 7. punktā;

2)

“Dubrovnikas apgabals” ir Dubrovnika un tās apkārtnes apgabals Horvātijas teritorijā, kuru no Horvātijas pamatteritorijas norobežo Neumas koridors;

3)

“Horvātijas pamatteritorija” ir Horvātijas teritorija, kurā neietilpst Dubrovnikas apgabals;

4)

“Neumas koridors” ir apgabals, kas ir daļa no Bosnijas un Hercegovinas teritorijas un šķir Dubrovnikas apgabalu no Horvātijas pamatteritorijas;

5)

“muitas dienesti” ir Horvātijas muitas dienesti izvešanas un atpakaļievešanas robežšķērsošanas vietās pie Neumas koridora;

6)

“izvešana” ir preču izvešana vai nu no Dubrovnikas apgabala uz Horvātijas pamatteritoriju pa Neumas koridoru, vai no Horvātijas pamatteritorijas uz Dubrovnikas apgabalu pa Neumas koridoru;

7)

“atpakaļievešana” ir preču ievešana Dubrovnikas apgabalā no Horvātijas pamatteritorijas pa Neumas koridoru vai Horvātijas pamatteritorijā no Dubrovnikas apgabala pa Neumas koridoru.

3. pants

Atbrīvojums no prasības iesniegt izvešanas vai ievešanas kopsavilkuma deklarāciju

1.   Izvedot Savienības preces, nav jāiesniedz izvešanas kopsavilkuma deklarācija.

2.   Ievedot atpakaļ Savienības preces, nav jāiesniedz ievešanas kopsavilkuma deklarācija.

4. pants

Nosacījumi atbrīvojuma piemērošanai

Regulas 3. pantu piemēro, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

katra pa Neumas koridoru pārvadātā Savienības preču sūtījuma kopējā vērtība nepārsniedz EUR 10 000 jeb šīs summas ekvivalentu vietējā valūtā;

b)

šā panta a) punktā minētajām precēm ir pievienoti rēķini vai pārvadājuma dokumenti:

i)

kuros norādīta vismaz Regulas (EEK) Nr. 2454/93 317. panta 2. punkta pirmajā daļā minētā informācija, kā arī preču kopējā vērtība;

ii)

kuri izvešanas brīdī ir apstiprināti ar muitas dienestu oficiālu marķējumu;

iii)

kurus iesniedz muitas dienestu pārbaudei, ievedot preces atpakaļ.

5. pants

Muitas kontrole

1.   Riska analīzi, kas saistīta ar muitas kontroli, ko piemēro pa Neumas koridoru pārvadātajām Savienības precēm, var veikt muitas dienesti, izmantojot līdzekļus, kas nav automātiskās datu apstrādes metodes.

2.   Horvātija nodrošina, ka robežšķērsošanas vietām, caur kurām pa Neumas koridotu pārvadātās preces tiek izvestas no tās teritorijas un ievestas atpakaļ, ir vajadzīgie resursi, iekārtas, kontroles iekārtas un iespējas, lai nodrošinātu šīs regulas piemērošanu.

3.   Precēm tiekot izvestām, muitas dienesti:

a)

nosaka termiņu Savienības preču pārvadāšanas pa Neumas koridoru pabeigšanai;

b)

norāda šo termiņu kopā ar rēķina vai pārvadājuma dokumenta apstiprināšanas datumu, kā minēts 4. panta b) punkta ii) apakšpunktā;

c)

ja uzskata par vajadzīgu, aizplombē pa Neumas koridoru pārvadājamo preču tilpni vai katru atsevišķu preču iepakojumu.

4.   Precēm tiekot ievestām atpakaļ, muitas dienesti:

a)

veic riska analīzi galvenokārt drošības un drošuma mērķiem;

b)

pārbauda precēm pievienotos rēķinus vai pārvadājuma dokumentus;

c)

pārbauda, vai ir ievērots šā panta 3. punkta a) apakšpunktā minētais termiņš;

d)

pārbauda plombu veselumu, ja tādas ir uzliktas saskaņā ar šā panta 3. punkta c) apakšpunktu;

e)

vajadzības gadījumā veic preču fizisku pārbaudi;

f)

vajadzības gadījumā noņem plombas.

5.   Ja muitas dienesti konstatē, ka nav izpildīti 4. pantā noteiktie nosacījumi, tie atļauj ievest atpakaļ šādu sūtījumu, ja:

a)

ir veikta efektīva riska analīze;

b)

pamatojoties uz a) apakšpunktā minētās riska analīzes rezultātiem, muitas dienesti ir veikuši efektīvus pasākumus, kas īpaši paredzēti ar drošību un drošumu saistītu risku novēršanai.

6. pants

Informēšana

Horvātija informē Komisiju par visiem konstatētajiem pārkāpumiem attiecībā uz šīs regulas piemērošanu, kā arī par konkrētiem pasākumiem, kas veikti, lai novērstu šos pārkāpumus, jebkurā laikā, bet ne vēlāk kā 2014. gada 1. martā.

7. pants

Ziņojums

Komisija ne vēlāk kā divus gadus pēc Horvātijas pievienošanās dienas iesniedz Padomei ziņojumu, kurā sniegts novērtējums par šīs regulas piemērošanu.

8. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā ar nosacījumu, ka stājas spēkā Pievienošanās līgums, un no tā spēkā stāšanās dienas.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 13. maijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

S. COVENEY


(1)  OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.

(2)  OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.


25.5.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 139/4


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 480/2013

(2013. gada 24. maijs),

ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 788/2012 attiecībā uz noteiktu pesticīdu brīvprātīgi veiktas analīzes periodiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 23. februāra Regulu (EK) Nr. 396/2005, ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 28. un 29. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2012. gada 31. augusta Īstenošanas regula (ES) Nr. 788/2012 par saskaņotu Eiropas Savienības daudzgadu kontroles programmu 2013., 2014. un 2015. gadam, lai nodrošinātu atbilstību maksimāli pieļaujamajiem pesticīdu atlieku līmeņiem augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un uz tās un novērtētu šo atlieku iedarbību uz patērētājiem (2), cita starpā paredz, ka dažu pesticīdu analīze, it īpaši tādu, kas ar minēto īstenošanas regulu ir tikko iekļauti programmā, vai tādu, kuriem ir ļoti sarežģīta atlieku definīcija, 2013. gadā var tikt veikta pēc brīvprātības principa, lai oficiālajām laboratorijām atvēlētu laiku validēt šo pesticīdu analīzes metodes. Tā kā oficiālajām laboratorijām nepieciešams vēl vairāk laika pesticīdu analīzes metožu validēšanai, šo pesticīdu analīze 2014. gadā jāturpina pēc brīvprātības principa.

(2)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Īstenošanas regula (ES) Nr. 788/2012.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 788/2012 I pielikumā zemsvītras piezīmi (g) aizstāj ar šādu:

“(g)

2013. un 2014. gadā analizē pēc brīvprātības principa.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 24. maijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 70, 16.3.2005., 1. lpp.

(2)  OV L 235, 1.9.2012., 8. lpp.


25.5.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 139/5


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 481/2013

(2013. gada 24. maijs),

ar ko pielāgo Īstenošanas regulu (ES) Nr. 788/2012 attiecībā uz Horvātijas ņemamo un analizējamo paraugu skaitu pesticīdu/produktu kombinācijām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Horvātijas pievienošanos un jo īpaši tā 3. panta 4. punktu,

ņemot vērā Aktu par Horvātijas pievienošanos un jo īpaši tā 50. pantu,

tā kā:

(1)

Paredzams, ka Horvātija pievienosies Savienībai 2013. gada 1. jūlijā.

(2)

Komisijas 2012. gada 31. augusta Īstenošanas regulas (ES) Nr. 788/2012 par saskaņotu Eiropas Savienības daudzgadu kontroles programmu 2013., 2014. un 2015. gadam, lai nodrošinātu atbilstību maksimāli pieļaujamajiem pesticīdu atlieku līmeņiem augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un uz tās un novērtētu šo atlieku iedarbību uz patērētājiem (1), II pielikumā ir noteikts paraugu skaits katrai dalībvalstij, kas jāņem un jāanalizē saskaņā ar minētās regulas 1. pantu.

(3)

Tā kā tikai pusgada laikā iegūtie dati nebūtu pilnībā salīdzināmi ar citu dalībvalstu visa 2013. gada laikā iegūtajiem datiem, Horvātijai būtu jāpiedalās Savienības koordinētajās daudzgadu programmās no 2014. gada janvāra.

(4)

Tāpēc attiecīgi jāpielāgo Īstenošanas regula (ES) Nr. 788/2012,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 788/2012 II pielikuma 5. punktā pēc ailes par Ungāriju iekļauj šādu aili:

“HR

12 (*)

15 (**)”

2. pants

Šī regula stājas spēkā vienlaikus ar Līgumu par Horvātijas pievienošanos.

To piemēro no 2014. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 24. maijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 235, 1.9.2012., 8. lpp.


25.5.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 139/6


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 482/2013

(2013. gada 24. maijs),

ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 206/2010, ar ko izveido sarakstus, kuros iekļautas trešās valstis, to teritorijas vai daļas, no kurām Eiropas Savienībā atļauts ievest konkrētus dzīvniekus un svaigu gaļu, un nosaka veterinārās sertifikācijas prasības

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 16. decembra Direktīvu 2002/99/EK, ar ko paredz dzīvnieku veselības noteikumus, kuri reglamentē tādu dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanu, pārstrādi, izplatīšanu un ievešanu, kas paredzēti lietošanai pārtikā (1), un jo īpaši tās 8. panta ievadfrāzi, 8. panta 1. punkta pirmo daļu un 8. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (ES) Nr. 206/2010 (2) noteiktas veterinārās sertifikācijas prasības tādu konkrētu sūtījumu ievešanai Savienībā, kuros ir dzīvi dzīvnieki vai svaiga gaļa. Tajā arī izveidoti to trešo valstu, ar tām saistīto teritoriju vai daļu saraksti, no kurām Savienībā drīkst ievest minētos sūtījumus.

(2)

Regulā (ES) Nr. 206/2010 paredzēts, ka lietošanai pārtikā paredzētas svaigas gaļas sūtījumus ieved Savienībā tikai tad, ja to izcelsme ir trešajās valstīs, to teritorijās vai daļās, kas uzskaitītas minētās regulas II pielikuma 1. daļā, un kam ir pievienots attiecīgajam sūtījumam atbilstošs veterinārā sertifikāta paraugs, kas norādīts minētajā pielikuma daļā.

(3)

Četras Botsvānas teritorijas daļas Regulas (ES) Nr. 206/2010 II pielikuma 1. daļā ir norādītas kā reģioni, no kuriem Savienībā ir atļauts importēt konkrēta veida svaigu gaļu. Šajos reģionos ietilpst vairākas dzīvnieku slimību kontroles zonas.

(4)

Komisija 2013. gada martā Botsvānā veica revīziju, lai novērtētu spēkā esošo dzīvnieku veselības kontroles sistēmu, jo īpaši attiecībā uz mutes un nagu sērgas kontroli. Revīzijas laikā tika konstatēts, ka mutes un nagu sērgas vīrusa ievazāšanas risku minētās trešās valsts teritorijas 6. un 4.a dzīvnieku slimību kontroles zonā nevarētu uzskatīt par nenozīmīgu.

(5)

Uzraudzības laikā 6. dzīvnieku slimību kontroles zonas intensīvās uzraudzības zonā kazām un savvaļas medījamiem dzīvniekiem tika konstatēts mutes un nagu sērgas vīruss. Svaigas gaļas eksports no minētās intensīvās uzraudzības zonas uz Savienību nav atļauts. Tomēr risku rada fakts, ka minētā zona atrodas 6. dzīvnieku slimību kontroles zonas to daļu tuvumā, no kurām minētā veida eksports ir atļauts.

(6)

Citas Botsvānas teritorijas zonas, no kurām ir atļauts svaigas gaļas imports Savienībā, robežojas ar 4.a dzīvnieku slimību kontroles zonu. Komisijas revīzija konstatēja trūkumus attiecībā uz dzīvnieku veselības uzraudzību 4.a dzīvnieku slimību kontroles zonā. Turklāt tika konstatēti vairāki trūkumi attiecībā uz minētās zonas norobežošanu no zonām, no kurām nav atļauts svaigas gaļas imports Savienībā. Konstatētie trūkumi rada tādu mutes un nagu sērgas risku, ko nevar uzskatīt par nenozīmīgu.

(7)

Komisijas revīzija konstatēja arī to, ka pārējā Botsvānas teritorijā ir labi organizēta sistēma oficiālo kontroļu efektivitātes pārbaudīšanai un ir vērojami uzlabojumi, salīdzinot ar situāciju, par kuru tika ziņots pēc iepriekšējās revīzijas 2011. gadā.

(8)

Tomēr, ņemot vērā mutes un nagu sērgas ievazāšanas risku, veicot pret minēto slimību uzņēmīgu sugu svaigas gaļas importu Savienībā no 6. un 4.a dzīvnieku slimību kontroles zonas Botsvānā, būtu jāaptur atļauja eksportēt uz Savienību minēto svaigo gaļu no minētajām dzīvnieku slimību kontroles zonām.

(9)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Regula (ES) Nr. 206/2010.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 206/2010 II pielikuma 1. daļā ierakstu attiecībā uz Botsvānu aizstāj ar šādu:

BW – Botsvāna

BW-0

Visa valsts

EQU, EQW

 

 

 

 

BW-1

3.c, 4.b, 5., 8., 9. un 18. dzīvnieku slimību kontroles zona

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

2011. gada 11. maijs

2012. gada 26. jūnijs

BW-2

10., 11., 13. un 14. dzīvnieku slimību kontroles zona

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

2002. gada 7. marts

BW-3

12. dzīvnieku slimību kontroles zona

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

2008. gada 20. oktobris

2009. gada 20. janvāris

BW-4

4.a dzīvnieku slimību kontroles zona, izņemot 10 km platu intensīvās uzraudzības buferzonu gar mutes un nagu sērgas vakcinēšanas zonas robežu un dabas apsaimniekošanas zonu robežām

BOV

F

1

2013. gada 28. maijs

2011. gada 18. februāris

BW-5

6. dzīvnieku slimību uzraudzības zona, izņemot intensīvās uzraudzības zonu 6. zonā starp robežu ar Zimbabvi un automaģistrāli A1

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

2013. gada 28. maijs

2012. gada 26. jūnijs

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 24. maijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 18, 23.1.2003., 11. lpp.

(2)  OV L 73, 20.3.2010., 1. lpp.


25.5.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 139/8


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 483/2013

(2013. gada 24. maijs),

ar ko groza III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 30. novembra Regulu (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem (1) un jo īpaši tās 31. panta 1. punktu,

apspriedusies ar Patērētāju drošības zinātnisko komiteju,

tā kā:

(1)

Patēriņa preču zinātniskā komiteja (SCCP), ko vēlāk saskaņā ar Komisijas 2008. gada 5. septembra Lēmumu 2008/721/EK, ar ko izveido zinātnisko komiteju un ekspertu padomdevēju struktūru patērētāju drošības, veselības aizsardzības un vides jomā un atceļ Lēmumu 2004/210/EK (2), aizstāja Patērētāju drošības zinātniskā komiteja (SCCS), 2007. gada 2. oktobra atzinumā secināja, ka dokumentācijā iekļautie dati pierāda, ka polidokanolam ir maza toksicitāte un ka tas nerada risku patērētāju veselībai, ja tā koncentrācija līdzekļos, ko nenoskalo, ir līdz 3 % un līdzekļos, ko noskalo, – līdz 4 %. Turklāt SCCP konstatēja, ka jaunākie zinātniskie pierādījumi neapstiprināja polidokanola varbūtējo anestezējošo iedarbību. Tādējādi tā klātbūtne kosmētikas līdzekļos un ādas kopšanas līdzekļos neietekmēs ādas sajūtu. Tāpēc tas jāiekļauj Regulas (EK) Nr. 1223/2009 III pielikumā.

(2)

SCCS2011. gada 13.–14. decembra papildinājumā SCCP atzinumam par polidokanolu apstiprināja SCCP secinājumus.

(3)

Ņemot vērā to, ka polidokanola klātbūtne gan injicējamās zālēs, gan lokāli lietojamās zālēs ir konstatēta pat zemākās koncentrācijās par tām, kuras SCCP uzskata par drošām, Komisija lūdza Eiropas Zāļu aģentūras atzinumu par tādu lokāli lietojamo līdzekļu klasificēšanu, kuri satur attiecīgo vielu. Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja 2011. gada 25. oktobra atzinumā secināja, ka līdzekļus, kuri satur polidokanolu, ne vienmēr var klasificēt kā zāles saskaņā ar zāļu definīciju 1. panta 2. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 6. novembra Direktīvā 2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm (3). Turklāt polidokanols, ko izmanto lokāli lietojamos līdzekļos ierosinātajās koncentrācijās un ierosinātajai lokālai lietošanai (3 % līdzekļos, ko nenoskalo, un 4 % līdzekļos, ko noskalo), iedarbojas kā tīrīšanas līdzeklis vai jonu virsmaktīvā viela, un minētie līdzekļi neuzrāda zāļu īpašības.

(4)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1223/2009.

(5)

Iepriekš minētos ierobežojumus būtu jāsāk piemērot pēc divpadsmit mēnešiem, lai ražošanas nozarei nodrošinātu iespēju veikt vajadzīgos pielāgojumus līdzekļu sastāvā.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Kosmētikas līdzekļu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1223/2009 III pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2014. gada 1. aprīļa.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 24. maijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 342, 22.12.2009., 59. lpp.

(2)  OV L 241, 10.9.2008., 21. lpp.

(3)  OV L 311, 28.11.2001., 67. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1223/2009 III pielikumā iekļauj šādu ierakstu:

Atsauces numurs

Vielas identificēšana

Ierobežojumi

Lietošanas noteikumu un brīdinājumu formulējums

Ķīmiskais nosaukums/INN

Kopīgais nosaukums sastāvdaļu glosārijā

CAS Nr.

EK Nr.

Kosmētikas līdzekļa veids, ķermeņa daļas

Maksimālā koncentrācija lietošanai gatavā maisījumā

Citi

a

b

c

d

e

f

g

h

i

“257

Polidokanols

Laureth-9

3055-99-0

221-284-4

a)

Līdzekļi, ko nenoskalo

a)

3,0 %

 

 

b)

Līdzekļi, ko noskalo

b)

4,0 %”


25.5.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 139/11


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 484/2013

(2013. gada 24. maijs),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 718/2007, ar kuru īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 1085/2006, ar ko izveido Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 17. jūlija Regulu (EK) Nr. 1085/2006, ar ko izveido Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA) (1) (turpmāk “IPA regula”), un jo īpaši tās 3. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2007. gada 12. jūnija Regulā (EK) Nr. 718/2007, ar kuru īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 1085/2006, ar ko izveido Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA) (2), ir paredzēti sīki izstrādāti noteikumi par IPA regulas īstenošanu.

(2)

Lai sasniegtu mērķus pārejas palīdzības un iestāžu veidošanas komponentu jomās, dažām darbībām, piemēram, tām, kas veicina problēmu risināšanu saistībā ar bēgļu un pārvietoto personu mājokļiem Rietumbalkānos, zemes un ēku iegādes izdevumu atbilstība ir obligāta, un tā ir šā pasākuma pamatā. Zemes un ēku iegādes izdevumu atbilstība būtu jāparedz jaunā atkāpē.

(3)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 718/2007 būtu attiecīgi jāgroza.

(4)

Šajā regulā paredzētie noteikumi atbilst IPA komitejas viedoklim,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 718/2007 66. panta 3. punktam pievieno šādu d) apakšpunktu:

“d)

zemes un ēku iegāde, ja to pamato ar attiecīgās darbības veidu.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 24. maijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 210, 31.7.2006., 82. lpp.

(2)  OV L 170, 29.6.2007., 1. lpp.


25.5.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 139/12


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 485/2013

(2013. gada 24. maijs),

ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 attiecībā uz darbīgo vielu klotianidīna, tiametoksama un imidakloprīda apstiprināšanas nosacījumiem un tādu sēklu izmantošanas un tirdzniecības aizliegšanu, kuras apstrādātas ar augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur minētās darbīgās vielas

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 21. panta 3. punktā minēto pirmo alternatīvu, 49. panta 2. punktu un 78. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Darbīgās vielas klotianidīnu, tiametoksamu un imidakloprīdu ar Komisijas Direktīvām 2006/41/EK (2), 2007/6/EK (3) un 2008/116/EK (4) iekļāva Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvas 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (5) I pielikumā.

(2)

Ar Komisijas Direktīvu 2010/21/ES (6) grozīja Direktīvas 91/414/EEK I pielikumu attiecībā uz īpašiem noteikumiem saistībā ar neonikotinoīdiem klotianidīnu, tiametoksamu un imidakloprīdu.

(3)

Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā iekļautās darbīgās vielas uzskata par apstiprinātām saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009, un tās ir uzskaitītas A daļā pielikumā Komisijas 2011. gada 25. maija Īstenošanas regulā (ES) Nr. 540/2011, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 attiecībā uz darbīgo vielu sarakstu (7).

(4)

2012. gada pavasarī tika publicēta jauna zinātniska informācija par neonikotinoīdu subletālo ietekmi uz bitēm. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 21. panta 2. punktu Komisija lūdza Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi, turpmāk “Iestāde”, sniegt zinātnisku un tehnisku palīdzību, lai novērtētu šo jauno informāciju un pārskatītu neonikotinoīdu riska novērtējumu attiecībā uz to ietekmi uz bitēm.

(5)

Iestāde 2013. gada 16. janvārī nāca klajā ar secinājumiem, kas tika iegūti, veicot klotianidīna, tiametoksama un imidakloprīda riska novērtējumu attiecībā uz bitēm (8).

(6)

Iestāde konstatēja, ka atsevišķu kultūru aizsardzības līdzekļi, kas satur klotianidīnu, tiametoksamu vai imidakloprīdu, bitēm rada augstu akūtu risku. Iestāde konstatēja, ka īpaši augstu akūtu risku bitēm rada dažu kultūru putekļu iedarbība, dažu kultūru piesārņotajos putekšņos un nektārā esošo atlieku uzņemšana un kukurūzas gutācijas šķidruma iedarbība. Turklāt attiecībā uz vairākām kultūrām nevarēja izslēgt nevēlamu akūtu vai hronisku ietekmi uz kolonijas dzīvotspēju un attīstību. Turklāt Iestāde konstatēja, ka par katru novērtēto kultūru trūkst vairāku datu. Jo īpaši attiecībā uz medus bišu ilgtermiņa apdraudējumu, ko rada putekļu iedarbība, putekšņu un nektāra atlieku uzņemšana un gutācijas šķidruma iedarbība.

(7)

Ņemot vērā jaunās zinātniskās un tehniskās atziņas, Komisija uzskatīja, ka ir norādes par to, ka klotianidīna, tiametoksama un imidakloprīda apstiprinātais lietojums vairs neatbilst Regulas (EK) Nr. 1107/2009 4. pantā noteiktajiem apstiprināšanas kritērijiem saistībā ar to ietekmi uz bitēm un ka nevar izslēgt augstu risku bitēm, ja vien nepiemēro turpmākus ierobežojumus. Jo īpaši saistībā ar gaidāmo Iestādes novērtējumu par to lietošanu uz augu lapām Komisija uzskatīja, ka risks bitēm, kas rodas, apstrādājot augu lapas, ir līdzīgs tam riskam, ko Iestāde konstatēja saistībā ar sēklu un augsnes apstrādi, kas rodas, darbīgajām vielām klotianidīnam, tiametoksamam un imidakloprīdam sistēmiski pārveidojoties attiecīgajā augā.

(8)

Komisija aicināja pieteikuma iesniedzējus iesniegt savus komentārus.

(9)

Dalībvalstis un Komisija pārskatīja Iestādes secinājumus Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgajā komitejā, un 2013. gada 15. martā tie tika pabeigti un pievienoti kā papildinājums pārskata ziņojumiem par klotianidīnu, tiametoksamu un imidakloprīdu.

(10)

Komisija ir secinājusi, ka nevar izslēgt augstu risku bitēm, ja vien nepiemēro turpmākus ierobežojumus.

(11)

Ir apstiprināts, ka darbīgās vielas klotianidīnu, tiametoksamu un imidakloprīdu uzskatīs par apstiprinātām saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009. Tomēr, lai maksimāli samazinātu to iedarbību uz bitēm, ir lietderīgi ierobežot minēto darbīgo vielu izmantošanu, lai nodrošinātu konkrētus riska mazināšanas pasākumus bišu aizsardzībai un tos augu aizsardzības līdzekļus, kas satur minētās darbīgās vielas, ļautu izmantot tikai profesionāliem lietotājiem. Jo īpaši attiecībā uz bitēm pievilcīgām kultūrām un graudaugiem būtu jāaizliedz tādu sēklu un augsnes apstrādes augu aizsardzības līdzekļu izmantošana, kas satur klotianidīnu, tiametoksamu vai imidakloprīdu, izņemot to izmantošanu siltumnīcās un ziemājiem. Būtu jāaizliedz apstrādāt bitēm pievilcīgu kultūru un graudaugu lapas ar tādiem augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur klotianidīnu, tiametoksamu vai imidakloprīdu, izņemot to izmantošanu siltumnīcās un pēc ziedēšanas. Kultūras, kas tiek novāktas pirms ziedēšanas, netiek uzskatītas par bitēm pievilcīgām.

(12)

Ir lietderīgi pieprasīt papildu apstiprinošu informāciju par klotianidīna, tiametoksama vai imidakloprīda izmantošanu, ko varētu atļaut saskaņā ar spēkā esošo regulu.

(13)

Tādēļ Īstenošanas regula (ES) Nr. 540/2011 būtu attiecīgi jāgroza.

(14)

Tika konstatēts, ka saistībā ar apstrādātām sēklām risku bitēm jo īpaši radīja vairāku kultūru putekļu iedarbība, vairāku kultūru piesārņotajos putekšņos un nektārā esošo atlieku uzņemšana un kukurūzas gutācijas šķidruma iedarbība. Ņemot vērā ar apstrādāto sēklu izmantošanu saistītos riskus, būtu jāaizliedz izmantot un laist tirgū tādas bitēm pievilcīgu kultūru un graudaugu sēklas, kuras ir apstrādātas ar augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur klotianidīnu, tiametoksamu vai imidakloprīdu, izņemot ziemājus un siltumnīcās izmantojamās sēklas.

(15)

Būtu jādod dalībvalstīm zināms laiks, lai atsauktu to augu aizsardzības līdzekļu atļaujas, kas satur klotianidīnu, tiametoksamu vai imidakloprīdu.

(16)

Jebkuram pagarinājuma periodam, ko dalībvalstis saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 46. pantu piešķir tādiem augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur klotianidīnu, tiametoksamu vai imidakloprīdu, būtu jābeidzas ne vēlāk kā 2013. gada 30. novembrī. Divu gadu laikā no šīs regulas spēkā stāšanās dienas Komisija bez liekas kavēšanās sāks pārskatīt jauno zinātnisko informāciju, ko tā ir saņēmusi.

(17)

Regulas (EK) Nr. 1107/2009 36. panta 3. punkts nosaka, ka dalībvalstis noteiktos gadījumos var piemērot turpmākus riska samazināšanas pasākumus vai ierobežojumus attiecībā uz tādu augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū vai izmantošanu, kas satur klotianidīnu, tiametoksamu vai imidakloprīdu. Attiecībā uz tādu sēklu laišanu tirgū un izmantošanu, kuras ir apstrādātas ar augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur klotianidīnu, tiametoksamu vai imidakloprīdu, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 71. pantu dalībvalstīm tiek sniegta iespēja veikt ārkārtas pasākumus.

(18)

Aizliegums laist tirgū apstrādātas sēklas būtu jāpiemēro tikai no 2013. gada 1. decembra, lai nodrošinātu pietiekami ilgu pārejas periodu. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 71. panta 3. punktu dalībvalsts līdz norādītajam datumam drīkst saglabāt savus valsts pagaidu aizsardzības pasākumus, kuri jau ir pieņemti atbilstīgi minētās regulas 71. pantam.

(19)

Sēklas, kuras apstrādātas ar augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur klotianidīnu, tiametoksamu vai imidakloprīdu, un kurām piemēro šās regulas 1. pantā norādītos ierobežojumus, var izmantot eksperimentos un izmēģinājumos pētniecības vai izstrādes mērķiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 54. pantu.

(20)

Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja atzinumu nesniedza. Īstenošanas akts tika uzskatīts par nepieciešamu, un priekšsēdētājs pārsūdzības komitejai iesniedza šā akta projektu turpmākai apspriešanai. Pārsūdzības komiteja atzinumu nesniedza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 grozījums

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas I pielikumu.

2. pants

Aizliegums laist tirgū apstrādātas sēklas

Neizmanto un nelaiž tirgū II pielikumā uzskaitīto kultūru sēklas, kuras ir apstrādātas ar tādiem augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur klotianidīnu, tiametoksamu vai imidakloprīdu, izņemot siltumnīcās izmantojamās sēklas.

3. pants

Pārejas pasākumi

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009 dalībvalstis vajadzības gadījumā līdz 2013. gada 30. septembrim groza vai atsauc esošās atļaujas tādiem augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur darbīgās vielas klotianidīnu, tiametoksamu vai imidakloprīdu.

4. pants

Pagarinājuma periods

Jebkurš pagarinājuma periods, ko dalībvalstis piešķir saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 46. pantu, ir iespējami īss un beidzas ne vēlāk kā 2013. gada 30. novembrī.

5. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā un tiek piemērota no nākamās dienas pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Tomēr regulas 2. pantu piemēro no 2013. gada 1. decembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 24. maijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.

(2)  OV L 187, 8.7.2006., 24. lpp.

(3)  OV L 43, 15.2.2007., 13. lpp.

(4)  OV L 337, 16.12.2008., 86. lpp.

(5)  OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.

(6)  OV L 65, 13.3.2010., 27. lpp.

(7)  OV L 153, 11.6.2011., 1. lpp.

(8)  Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde; Secinājums par salīdzinošo izvērtēšanu. Darbīgās vielas klotianidīna pesticīdu riska novērtējums attiecībā uz bitēm. EFSA Journal, 2013; 11(1):3066. [58. lpp.]; doi:10.2903/j.efsa.2013.3066.

Secinājums par salīdzinošo izvērtēšanu. Darbīgās vielas imidakloprīda pesticīdu riska novērtējums attiecībā uz bitēm. EFSA Journal, 2013; 11(1):3068. [55. lpp.]; doi:10.2903/j.efsa.2013.

Secinājums par salīdzinošo izvērtēšanu. Darbīgās vielas tiametoksama pesticīdu riska novērtējums attiecībā uz bitēm. EFSA Journal, 2013; 11(1):3067. [68. lpp.]; doi:10.2903/j.efsa.2013.3067. Pieejami tiešsaistē: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.


I PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma grozījumi

1)

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma A daļas 121. rindā par klotianidīnu sleju “Īpaši noteikumi” aizstāj ar šādu:

“A   DAĻA

Atļauts izmantot kā insekticīdu un vienīgi profesionāliem lietotājiem.

Nav atļauts izmantot turpmāk norādīto graudaugu sēklu apstrādē vai augsnes apstrādē, ja minētos graudaugus sēj periodā no janvāra līdz jūnijam:

mieži, prosa, auzas, rīsi, rudzi, sorgo, tritikāle, kvieši.

Nav atļauts apstrādāt šādu graudaugu lapas:

mieži, prosa, auzas, rīsi, rudzi, sorgo, tritikāle, kvieši.

Nav atļauts izmantot turpmāk norādīto kultūru sēklu apstrādē, augsnes apstrādē vai lapu apstrādē, izņemot izmantošanu siltumnīcās un lapu apstrādi pēc ziedēšanas:

 

sējas lucerna (Medicago sativa)

 

mandeles (Prunus amygdalus, P. communis, Amygdalus communis)

 

anīss (Pimpinella anisum), zvaigžņainais anīss (Illicium verum), pļavas ķimenes (Carum carvi), sējas koriandrs (Coriandrum sativum), kumīns (Cuminum cyminum), fenhelis (Foeniculum vulgare), Zviedrijas kadiķa (Juniperus communis) ogas

 

āboli (Malus pumila, M. sylvestris, M. communis, Pyrus malus)

 

aprikozes (Prunus armeniaca)

 

avokado (Persea americana)

 

banāni (Musa sapientum, M. cavendishii, M. nana)

 

pupiņas (Phaseolus spp.)

 

kazenes (Rubus fruticosus)

 

vairogu zilenes, Eiropas mellenes, savvaļas mellenes, mellenes (Vaccinium myrtillus), Amerikas krūmmellenes (V. corymbosum)

 

cūku pupas, lauku pupas (Vicia faba (var. major, var. equina, var. minor))

 

sējas griķi (Fagopyrum esculentum)

 

ceratonijas, koks un pupas (Ceratonia siliqua)

 

rīcinauga (Ricinus communis) sēklas

 

ķirši (Prunus avium)

 

ēdamie kastaņi (Castanea spp.)

 

aunazirņi (Cicer arietinum)

 

čilli (Capsicum frutescens, C. annuum), Jamaikas pipari (Pimenta officinalis)

 

āboliņš (Trifolium spp.)

 

kafija (Coffea spp. arabica, robusta, liberica)

 

kokvilna (Gossypium spp.)

 

lopbarības pupas (Vigna unguiculata)

 

dzērvenes (Vaccinium macrocarpon), Eiropas dzērvenes (Vaccinum oxycoccus)

 

gurķi (Cucumis sativus)

 

upenes (Ribes nigrum), sarkanās un baltās jāņogas (R. rubrum)

 

dateles (Phoenix dactylifera)

 

plūškoka (Sambucus nigra) ogas

 

ērkšķogas (Ribes uva-crispa)

 

greipfrūts (C. paradisi)

 

vīnogas (Vitis vinifera)

 

zemesrieksti (Arachis hypogaea)

 

lazdu rieksti (Corylus avellana)

 

sējas kaņepe (Cannabis sativa)

 

krokainā roze (Rosa rugosa)

 

kivi (Actinidia chinensis)

 

tauriņzieži: ragainais vanagnadziņš (Lotus corniculatus), lespedeza (Lespedeza spp.), kudzu (Pueraria lobata), sesbānija (Sesbania spp.), sējas esparsete, esparsete (Onobrychis sativa), vainagveidīgā hedisārija (Hedysarum coronarium)

 

citroni un laimi, citrons (Citrus limon), laims (C. aurantiifolia), saldais laims (C. limetta)

 

lēcas (Lens esculenta, Ervum lens)

 

linsēklas (Linum usitatissimum)

 

lupīnas (Lupinus spp.)

 

parastā kukurūza (Zea mays)

 

melones (Cucumis melo) sēklas

 

sinepju sēklas, baltās sinepes (Brassica alba, B. hirta, Sinapis alba), melnās sinepes (Brassica nigra, Sinapis nigra)

 

okra (Abelmoschus esculentus, Hibiscus esculentus)

 

olīvas (Olea europaea)

 

apelsīni, saldie apelsīni (Citrus sinensis), pomerances (C. aurantium)

 

persiki un nektarīni (Prunus persica, Amygdalus persica, Persica laevis)

 

mājas bumbieri (Pyrus communis)

 

zirņi, sējas zirņi (Pisum sativum), lauka zirņi (P. arvense)

 

piparmētra (Mentha spp.: M. piperita)

 

kakiplūmes (Diospyros kaki: D. virginiana)

 

pistācijas (Pistacia vera)

 

plūmes un ērkšķu plūmes, renklodes, mirabeles, damsonplūmes (Prunus domestica), ērkšķu plūmes (P. spinosa)

 

magoņu (Papaver somniferum) sēklas

 

ķirbji, kabači un pudeļveida ķirbji (Cucurbita spp.)

 

zeltpīpenīte (Chrysanthemum cinerariifolium)

 

cidonijas (Cydonia oblonga, C. vulgaris, C. japonica)

 

rapša (Brassica napus var. oleifera) sēklas

 

meža avenes (Rubus idaeus)

 

safrāna (Carthamus tinctorius) sēklas

 

sējas seradella (Ornithopus sativus)

 

sezama (Sesamum indicum) sēklas

 

soja (Glycine soja)

 

garšvielas: lauru lapas (Laurus nobilis), diļļu (Anethum graveolens) sēklas, siera amoliņa (Trigonella foenumgraecum) sēklas, safrāns (Crocus sativus), timiāns (Thymus vulgaris), garā kurkuma (Curcuma longa)

 

zemenes (Fragaria spp.)

 

saulespuķu (Helianthus annuus) sēklas

 

tanžerīni (Citrus tangerina), mandarīni (Citrus reticulata), klementīni (C. unshiu)

 

rāceņi un ripši (Brassica rapa, var. rapifera un oleifera spp.)

 

vīķi, pavasara/sējas vīķis (Vicia sativa)

 

melnsakne (Scorzonera hispanica)

 

valrieksti (Jugland spp.: J. regia)

 

arbūzi (Citrullus vulgaris)

 

dekoratīvie augi, kuri zied apstrādes gadā

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par klotianidīnu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja pabeidza 2006. gada 27. janvārī, un pārskata ziņojuma papildinājuma secinājumus par klotianidīnu, ko Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja pabeidza 2013. gada 15. martā.

Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstis īpašu uzmanību pievērš:

gruntsūdeņu aizsardzībai gadījumos, ja darbīgo vielu izmanto reģionos ar jutīgu augsni un/vai klimatiskajiem apstākļiem,

riskam, ko viela rada graudēdājiem putniem un zīdītājiem, ja to izmanto sēklu kodināšanai.

Dalībvalstis nodrošina, ka:

sēklas apsmidzināšanu veic tikai profesionālās sēklu apstrādes telpās. Šajās telpās jāizmanto iespējami labākā tehnika, lai samazinātu putekļu izplatību, uzglabājot, transportējot vai apstrādājot sēklas,

lieto atbilstošu sējas aprīkojumu, lai nodrošinātu augstu saplūšanas pakāpi ar augsni, mazinātu noplūdes un mazinātu putekļu emisiju,

atļaujas nosacījumi vajadzības gadījumā ietver risku mazinošus pasākumus bišu aizsardzībai,

vajadzības gadījumā ir uzsāktas monitoringa programmas, lai pārbaudītu klotianidīna patieso iedarbību uz bitēm platībās, ko intensīvi izmanto dravnieki vai pārtiku meklējošās bites.

Lietošanas nosacījumos attiecīgā gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz apstiprinošu informāciju par:

a)

risku tiem apputeksnētājiem, kas nav medus bites;

b)

risku medus bitēm, kuras meklē pārtiku secīgo kultūru nektārā vai putekšņos;

c)

iespējamo uzkrāšanos ziedošās nezālēs caur saknēm;

d)

risku medus bitēm, kuras meklē pārtiku kukaiņu medusrasā;

e)

iespējamo gutācijas iedarbību, kā arī akūto un ilgtermiņa risku kolonijas dzīvotspējai un attīstībai, un risku bišu periem, ko rada šāda iedarbība;

f)

sēšanas laikā izraisītās putekļu noneses iespējamo iedarbību, kā arī akūto un ilgtermiņa risku kolonijas dzīvotspējai un attīstībai, un risku bišu periem, ko rada šāda iedarbība;

g)

akūto un ilgtermiņa risku kolonijas dzīvotspējai un attīstībai, un risku medus bišu periem, ko rada piesārņota nektāra un putekšņu uzņemšana.

Pieteikuma iesniedzējs minēto informāciju līdz 2014. gada 31. decembrim iesniedz Komisijai, dalībvalstīm un Iestādei.”

2)

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma A daļas 140. rindā par tiametoksamu sleju “Īpaši noteikumi” aizstāj ar šādu:

“A   DAĻA

Atļauts izmantot kā insekticīdu un vienīgi profesionāliem lietotājiem.

Nav atļauts izmantot turpmāk norādīto graudaugu sēklu apstrādē vai augsnes apstrādē, ja minētos graudaugus sēj periodā no janvāra līdz jūnijam:

mieži, prosa, auzas, rīsi, rudzi, sorgo, tritikāle, kvieši.

Nav atļauts apstrādāt šādu graudaugu lapas:

mieži, prosa, auzas, rīsi, rudzi, sorgo, tritikāle, kvieši.

Nav atļauts izmantot turpmāk norādīto kultūru sēklu apstrādē, augsnes apstrādē vai lapu apstrādē, izņemot izmantošanu siltumnīcās un lapu apstrādi pēc ziedēšanas:

 

sējas lucerna (Medicago sativa)

 

mandeles (Prunus amygdalus, P. communis, Amygdalus communis)

 

anīss (Pimpinella anisum), zvaigžņainais anīss (Illicium verum), pļavas ķimenes (Carum carvi), sējas koriandrs (Coriandrum sativum), kumīns (Cuminum cyminum), fenhelis (Foeniculum vulgare), Zviedrijas kadiķa (Juniperus communis) ogas

 

āboli (Malus pumila, M. sylvestris, M. communis, Pyrus malus)

 

aprikozes (Prunus armeniaca)

 

avokado (Persea americana)

 

banāni (Musa sapientum, M. cavendishii, M. nana)

 

pupiņas (Phaseolus spp.)

 

kazenes (Rubus fruticosus)

 

vairogu zilenes, Eiropas mellenes, savvaļas mellenes, mellenes (Vaccinium myrtillus), Amerikas krūmmellenes (V. corymbosum)

 

cūku pupas, lauku pupas (Vicia faba (var. major, var. equina, var. minor))

 

sējas griķi (Fagopyrum esculentum)

 

ceratonija, koks un pupas (Ceratonia siliqua)

 

rīcinauga (Ricinus communis) sēklas

 

ķirši (Prunus avium)

 

ēdamie kastaņi (Castanea spp.)

 

aunazirņi (Cicer arietinum)

 

čilli (Capsicum frutescens, C. annuum), Jamaikas pipari (Pimenta officinalis)

 

āboliņš (Trifolium spp.)

 

kafija (Coffea spp. arabica, robusta, liberica)

 

kokvilna (Gossypium spp.)

 

lopbarības pupas (Vigna unguiculata)

 

dzērvenes (Vaccinium macrocarpon), Eiropas dzērvenes (Vaccinum oxycoccus)

 

gurķi (Cucumis sativus)

 

upenes (Ribes nigrum), sarkanās un baltās jāņogas (R. rubrum)

 

dateles (Phoenix dactylifera)

 

plūškoka (Sambucus nigra) ogas

 

ērkšķogas (Ribes uva-crispa)

 

greipfrūts (C. paradisi)

 

vīnogas (Vitis vinifera)

 

zemesrieksti (Arachis hypogaea)

 

lazdu rieksti (Corylus avellana)

 

sējas kaņepe (Cannabis sativa)

 

krokainā roze (Rosa rugosa)

 

kivi (Actinidia chinensis)

 

tauriņzieži: ragainais vanagnadziņš (Lotus corniculatus), lespedeza (Lespedeza spp.), kudzu (Pueraria lobata), sesbānija (Sesbania spp.), sējas esparsete, esparsete (Onobrychis sativa), vainagveidīgā hedisārija (Hedysarum coronarium)

 

citroni un laimi, citrons (Citrus limon), laims (C. aurantiifolia), saldais laims (C. limetta)

 

lēcas (Lens esculenta, Ervum lens)

 

linsēklas (Linum usitatissimum)

 

lupīnas (Lupinus spp.)

 

parastā kukurūza (Zea mays)

 

melones (Cucumis melo) sēklas

 

sinepju sēklas, baltās sinepes (Brassica alba, B. hirta, Sinapis alba), melnās sinepes (Brassica nigra, Sinapis nigra)

 

okra (Abelmoschus esculentus, Hibiscus esculentus)

 

olīvas (Olea europaea)

 

apelsīni, saldie apelsīni (Citrus sinensis), pomerances (C. aurantium)

 

persiki un nektarīni (Prunus persica, Amygdalus persica, Persica laevis)

 

mājas bumbieri (Pyrus communis)

 

zirņi, sējas zirņi (Pisum sativum), lauka zirņi (P. arvense)

 

piparmētra (Mentha spp.: M. piperita)

 

kakiplūmes (Diospyros kaki: D. virginiana)

 

pistācijas (Pistacia vera)

 

plūmes un ērkšķu plūmes, renklodes, mirabeles, damsonplūmes (Prunus domestica), ērkšķu plūmes (P. spinosa)

 

magoņu (Papaver somniferum) sēklas

 

ķirbji, kabači un pudeļveida ķirbji (Cucurbita spp.)

 

zeltpīpenīte (Chrysanthemum cinerariifolium)

 

cidonijas (Cydonia oblonga, C. vulgaris, C. japonica)

 

rapša (Brassica napus var. oleifera) sēklas

 

meža avenes (Rubus idaeus)

 

safrāna (Carthamus tinctorius) sēklas

 

sējas seradella (Ornithopus sativus)

 

sezama (Sesamum indicum) sēklas

 

soja (Glycine soja)

 

garšvielas: lauru lapas (Laurus nobilis), diļļu (Anethum graveolens) sēklas, siera amoliņa (Trigonella foenumgraecum) sēklas, safrāns (Crocus sativus), timiāns (Thymus vulgaris), garā kurkuma (Curcuma longa)

 

zemenes (Fragaria spp.)

 

saulespuķu (Helianthus annuus) sēklas

 

tanžerīni (Citrus tangerina), mandarīni (Citrus reticulata), klementīni (C. unshiu)

 

rāceņi un ripši (Brassica rapa, var. rapifera un oleifera spp.)

 

vīķi, pavasara/sējas vīķis (Vicia sativa)

 

melnsakne (Scorzonera hispanica)

 

valrieksti (Jugland spp.: J. regia)

 

arbūzi (Citrullus vulgaris)

 

dekoratīvie augi, kuri zied apstrādes gadā

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par tiametoksamu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja pabeidza 2006. gada 14. jūlijā, un pārskata ziņojuma papildinājuma secinājumus par tiametoksamu, ko Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja pabeidza 2013. gada 15. martā.

Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība:

gruntsūdeņu potenciālajam piesārņojumam, jo īpaši ar darbīgo vielu un tās metabolītiem NOA 459602, SYN 501406 un CGA 322704, ja darbīgo vielu izmanto reģionos ar jutīgu augsni un/vai klimatiskajiem apstākļiem,

ūdens organismu aizsardzībai,

ilgtermiņa riskam, ko viela rada maziem zālēdājiem, ja to izmanto sēklu apstrādē.

Dalībvalstis nodrošina, ka:

sēklas apsmidzināšanu veic tikai profesionālās sēklu apstrādes telpās. Šajās telpās jāizmanto iespējami labākā tehnika, lai samazinātu putekļu izplatību, uzglabājot, transportējot vai apstrādājot sēklas,

lieto atbilstošu sējas aprīkojumu, lai nodrošinātu augstu saplūšanas pakāpi ar augsni, mazinātu noplūdes un mazinātu putekļu emisiju,

atļaujas nosacījumi vajadzības gadījumā ietver risku mazinošus pasākumus bišu aizsardzībai,

vajadzības gadījumā ir uzsāktas monitoringa programmas, lai pārbaudītu tiametoksama patieso iedarbību uz bitēm platībās, ko intensīvi izmanto dravnieki vai pārtiku meklējošās bites.

Lietošanas nosacījumos attiecīgā gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz apstiprinošu informāciju par:

a)

risku tiem apputeksnētājiem, kas nav medus bites;

b)

risku medus bitēm, kuras meklē pārtiku secīgo kultūru nektārā vai putekšņos;

c)

iespējamo uzkrāšanos ziedošās nezālēs caur saknēm;

d)

risku medus bitēm, kuras meklē pārtiku kukaiņu medusrasā;

e)

iespējamo gutācijas iedarbību, kā arī akūto un ilgtermiņa risku kolonijas dzīvotspējai un attīstībai, un risku bišu periem, ko rada šāda iedarbība;

f)

sēšanas laikā izraisītās putekļu noneses iespējamo iedarbību, kā arī akūto un ilgtermiņa risku kolonijas dzīvotspējai un attīstībai, un risku bišu periem, ko rada šāda iedarbība;

g)

akūto un ilgtermiņa risku kolonijas dzīvotspējai un attīstībai, un risku medus bišu periem, ko rada piesārņota nektāra un putekšņu uzņemšana.

Pieteikuma iesniedzējs minēto informāciju līdz 2014. gada 31. decembrim iesniedz Komisijai, dalībvalstīm un Iestādei.”

3)

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma A daļas 216. rindā par imidakloprīdu sleju “Īpaši noteikumi” aizstāj ar šādu:

“A   DAĻA

Atļauts izmantot kā insekticīdu un vienīgi profesionāliem lietotājiem.

Nav atļauts izmantot turpmāk norādīto graudaugu sēklu apstrādē vai augsnes apstrādē, ja minētos graudaugus sēj periodā no janvāra līdz jūnijam:

mieži, prosa, auzas, rīsi, rudzi, sorgo, tritikāle, kvieši.

Nav atļauts apstrādāt šādu graudaugu lapas:

mieži, prosa, auzas, rīsi, rudzi, sorgo, tritikāle, kvieši.

Nav atļauts izmantot turpmāk norādīto kultūru sēklu apstrādē, augsnes apstrādē vai lapu apstrādē, izņemot izmantošanu siltumnīcās un lapu apstrādi pēc ziedēšanas:

 

sējas lucerna (Medicago sativa)

 

mandeles (Prunus amygdalus, P. communis, Amygdalus communis)

 

anīss (Pimpinella anisum), zvaigžņainais anīss (Illicium verum), pļavas ķimenes (Carum carvi), sējas koriandrs (Coriandrum sativum), kumīns (Cuminum cyminum), fenhelis (Foeniculum vulgare), Zviedrijas kadiķa (Juniperus communis) ogas

 

āboli (Malus pumila, M. sylvestris, M. communis, Pyrus malus)

 

aprikozes (Prunus armeniaca)

 

avokado (Persea americana)

 

banāni (Musa sapientum, M. cavendishii, M. nana)

 

pupiņas (Phaseolus spp.)

 

kazenes (Rubus fruticosus)

 

vairogu zilenes, Eiropas mellenes, savvaļas mellenes, mellenes (Vaccinium myrtillus), Amerikas krūmmellenes (V. corymbosum)

 

cūku pupas, lauku pupas (Vicia faba (var. major, var. equina, var. minor))

 

sējas griķi (Fagopyrum esculentum)

 

ceratonija, koks un pupas (Ceratonia siliqua)

 

rīcinauga (Ricinus communis) sēklas

 

ķirši (Prunus avium)

 

ēdamie kastaņi (Castanea spp.)

 

aunazirņi (Cicer arietinum)

 

čilli (Capsicum frutescens, C. annuum), Jamaikas pipari (Pimenta officinalis)

 

āboliņš (Trifolium spp.)

 

kafija (Coffea spp. arabica, robusta, liberica)

 

kokvilna (Gossypium spp.)

 

lopbarības pupas (Vigna unguiculata)

 

dzērvenes (Vaccinium macrocarpon), Eiropas dzērvenes (Vaccinum oxycoccus)

 

gurķi (Cucumis sativus)

 

upenes (Ribes nigrum), sarkanās un baltās jāņogas (R. rubrum)

 

dateles (Phoenix dactylifera)

 

plūškoka (Sambucus nigra) ogas

 

ērkšķogas (Ribes uva-crispa)

 

greipfrūts (C. paradisi)

 

vīnogas (Vitis vinifera)

 

zemesrieksti (Arachis hypogaea)

 

lazdu rieksti (Corylus avellana)

 

sējas kaņepe (Cannabis sativa)

 

krokainā roze (Rosa rugosa)

 

kivi (Actinidia chinensis)

 

tauriņzieži: ragainais vanagnadziņš (Lotus corniculatus), lespedeza (Lespedeza spp.), kudzu (Pueraria lobata), sesbānija (Sesbania spp.), sējas esparsete, esparsete (Onobrychis sativa), vainagveidīgā hedisārija (Hedysarum coronarium)

 

citroni un laimi, citrons (Citrus limon), laims (C. aurantiifolia), saldais laims (C. limetta)

 

lēcas (Lens esculenta, Ervum lens)

 

linsēklas (Linum usitatissimum)

 

lupīnas (Lupinus spp.)

 

parastā kukurūza (Zea mays)

 

melones (Cucumis melo) sēklas

 

sinepju sēklas, baltās sinepes (Brassica alba, B. hirta, Sinapis alba), melnās sinepes (Brassica nigra, Sinapis nigra)

 

okra (Abelmoschus esculentus, Hibiscus esculentus)

 

olīvas (Olea europaea)

 

apelsīni, saldie apelsīni (Citrus sinensis), pomerances (C. aurantium)

 

persiki un nektarīni (Prunus persica, Amygdalus persica, Persica laevis)

 

mājas bumbieri (Pyrus communis)

 

zirņi, sējas zirņi (Pisum sativum), lauka zirņi (P. arvense)

 

piparmētra (Mentha spp.: M. piperita)

 

kakiplūmes (Diospyros kaki: D. virginiana)

 

pistācijas (Pistacia vera)

 

plūmes un ērkšķu plūmes, renklodes, mirabeles, damsonplūmes (Prunus domestica), ērkšķu plūmes (P. spinosa)

 

magoņu (Papaver somniferum) sēklas

 

ķirbji, kabači un pudeļveida ķirbji (Cucurbita spp.)

 

zeltpīpenīte (Chrysanthemum cinerariifolium)

 

cidonijas (Cydonia oblonga, C. vulgaris, C. japonica)

 

rapša (Brassica napus var. oleifera) sēklas

 

meža avenes (Rubus idaeus)

 

safrāna (Carthamus tinctorius) sēklas

 

sējas seradella (Ornithopus sativus)

 

sezama (Sesamum indicum) sēklas

 

soja (Glycine soja)

 

garšvielas: lauru lapas (Laurus nobilis), diļļu (Anethum graveolens) sēklas, siera amoliņa (Trigonella foenumgraecum) sēklas, safrāns (Crocus sativus), timiāns (Thymus vulgaris), garā kurkuma (Curcuma longa)

 

zemenes (Fragaria spp.)

 

saulespuķu (Helianthus annuus) sēklas

 

tanžerīni (Citrus tangerina), mandarīni (Citrus reticulata), klementīni (C. unshiu)

 

rāceņi un ripši (Brassica rapa, var. rapifera un oleifera spp.)

 

vīķi, pavasara/sējas vīķis (Vicia sativa)

 

melnsakne (Scorzonera hispanica)

 

valrieksti (Jugland spp.: J. regia)

 

arbūzi (Citrullus vulgaris)

 

dekoratīvie augi, kuri zied apstrādes gadā

B   DAĻA

Novērtējot pieteikumus, kas iesniegti, lai saņemtu atļauju iekštelpās lietot imidakloprīdu saturošus augu aizsardzības līdzekļus, dalībvalstis pievērš īpašu uzmanību Regulas (EK) Nr. 1107/2009 4. panta 3. punktā minētajiem kritērijiem un nodrošina, ka pirms šādas atļaujas izsniegšanas ir iesniegti visi nepieciešamie dati un informācija.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par imidakloprīdu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja pabeidza 2008. gada 26. septembrī, un pārskata ziņojuma papildinājuma secinājumus par imidakloprīdu, ko Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja pabeidza 2013. gada 15. martā.

Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība:

lietotāju un darbinieku drošībai un jānodrošina, lai lietošanas nosacījumos būtu paredzēts izmantot atbilstošus individuālās aizsardzības līdzekļus,

ietekmei uz ūdens organismiem un posmkājiem, kas nav apstrādes mērķis, sliekām un citiem augsnes makroorganismiem, un jānodrošina, ka atļaujas nosacījumi vajadzības gadījumā ietver risku mazinošus pasākumus.

Dalībvalstis nodrošina, ka:

sēklas apsmidzināšanu veic tikai profesionālās sēklu apstrādes telpās. Šajās telpās jāizmanto iespējami labākā tehnika, lai samazinātu putekļu izplatību, uzglabājot, transportējot vai apstrādājot sēklas,

lieto atbilstošu sējas aprīkojumu, lai nodrošinātu augstu saplūšanas pakāpi ar augsni, mazinātu noplūdes un mazinātu putekļu emisiju,

atļaujas nosacījumi vajadzības gadījumā ietver arī risku mazinošus pasākumus bišu aizsardzībai,

vajadzības gadījumā ir uzsāktas monitoringa programmas, lai pārbaudītu imidakloprīda patieso iedarbību uz bitēm platībās, ko intensīvi izmanto dravnieki vai pārtiku meklējošās bites.

Lietošanas nosacījumos attiecīgā gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz apstiprinošu informāciju par:

a)

risku tiem apputeksnētājiem, kas nav medus bites;

b)

risku medus bitēm, kuras meklē pārtiku secīgo kultūru nektārā vai putekšņos;

c)

iespējamo uzkrāšanos ziedošās nezālēs caur saknēm;

d)

risku medus bitēm, kuras meklē pārtiku kukaiņu medusrasā;

e)

iespējamo gutācijas iedarbību, kā arī akūto un ilgtermiņa risku kolonijas dzīvotspējai un attīstībai, un risku bišu periem, ko rada šāda iedarbība;

f)

sēšanas laikā izraisītās putekļu noneses iespējamo iedarbību, kā arī akūto un ilgtermiņa risku kolonijas dzīvotspējai un attīstībai, un risku bišu periem, ko rada šāda iedarbība;

g)

akūto un ilgtermiņa risku kolonijas dzīvotspējai un attīstībai, un risku medus bišu periem, ko rada piesārņota nektāra un putekšņu uzņemšana.

Pieteikuma iesniedzējs minēto informāciju līdz 2014. gada 31. decembrim iesniedz Komisijai, dalībvalstīm un Iestādei.”


II PIELIKUMS

Regulas 2. pantā minētais sēklu saraksts

Sēklas, kuras apstrādā ar augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur klotianidīnu, tiametoksamu vai imidakloprīdu, un kuras ir aizliegts izmantot un laist tirgū:

 

mieži, prosa, auzas, rīsi, rudzi, sorgo, tritikāle, kvieši, ja šos graudaugus sēj periodā no janvāra līdz jūnijam.

 

sējas lucerna (Medicago sativa)

 

anīss (Pimpinella anisum), zvaigžņainais anīss (Illicium verum), pļavas ķimenes (Carum carvi), sējas koriandrs (Coriandrum sativum), kumīns (Cuminum cyminum), fenhelis (Foeniculum vulgare), Zviedrijas kadiķa (Juniperus communis) ogas

 

pupiņas (Phaseolus spp.)

 

cūku pupas, lauku pupas (Vicia faba (var. major, var. equina, var. minor))

 

sējas griķi (Fagopyrum esculentum)

 

rīcinauga (Ricinus communis) sēklas

 

aunazirņi (Cicer arietinum)

 

čilli (Capsicum frutescens; C. annuum), Jamaikas pipari (Pimenta officinalis)

 

āboliņš (Trifolium spp.), kafija (Coffea spp. arabica, robusta, liberica)

 

kokvilna (Gossypium spp.)

 

lopbarības zirņi (Vigna unguiculata)

 

gurķi (Cucumis sativus)

 

zemesrieksti (Arachis hypogaea)

 

sējas kaņepe (Cannabis sativa)

 

tauriņzieži: ragainais vanagnadziņš (Lotus corniculatus), lespedeza (Lespedeza spp.), kudzu (Pueraria lobata), sesbānija (Sesbania spp.), sējas esparsete, esparsete (Onobrychis sativa), vainagveidīgā hedisārija (Hedysarum coronarium)

 

lēcas (Lens esculenta, Ervum lens)

 

linsēklas (Linum usitatissimum)

 

lupīnas (Lupinus spp.)

 

parastā kukurūza (Zea mays)

 

melones (Cucumis melo) sēklas

 

sinepju sēklas, baltās sinepes (Brassica alba, B. hirta, Sinapis alba), melnās sinepes (Brassica nigra, Sinapis nigra)

 

okra (Abelmoschus esculentus, Hibiscus esculentus)

 

zirņi, sējas zirņi (Pisum sativum), lauka zirņi (P. arvense)

 

piparmētra (Mentha spp.: M. piperita)

 

magoņu (Papaver somniferum) sēklas

 

ķirbji, kabači un pudeļveida ķirbji (Cucurbita spp.)

 

zeltpīpenīte (Chrysanthemum cinerariifolium)

 

rapša (Brassica napus var. oleifera) sēklas

 

safrāna (Carthamus tinctorius) sēklas

 

sezama (Sesamum indicum) sēklas

 

soja (Glycine soja)

 

garšvielas: lauru lapas (Laurus nobilis), diļļu (Anethum graveolens) sēklas, siera amoliņa (Trigonella foenumgraecum) sēklas, safrāns (Crocus sativus), timiāns (Thymus vulgaris), garā kurkuma (Curcuma longa)

 

zemenes (Fragaria spp.)

 

saulespuķu (Helianthus annuus) sēklas

 

rāceņi un ripši (Brassica rapa, var. rapifera un oleifera spp.)

 

vīķi, pavasara/sējas vīķis (Vicia sativa)

 

arbūzi (Citrullus vulgaris)

 

dekoratīvie augi, kuri zied apstrādes gadā


25.5.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 139/27


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 486/2013

(2013. gada 24. maijs),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem.

(2)

Standarta importa vērtību aprēķina katru darbdienu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. panta 1. punktu, ņemot vērā mainīgos dienas datus. Tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 24. maijā

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jerzy PLEWA


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta importa vērtība

0702 00 00

AL

15,0

MA

61,6

TN

74,5

TR

54,4

ZZ

51,4

0707 00 05

AL

27,7

MK

45,5

TR

132,0

ZZ

68,4

0709 93 10

MA

110,7

TR

128,2

ZZ

119,5

0805 10 20

EG

54,2

IL

71,7

MA

77,9

ZZ

67,9

0805 50 10

AR

87,1

TR

71,0

ZA

109,7

ZZ

89,3

0808 10 80

AR

135,7

BR

109,6

CL

135,5

CN

80,7

MK

42,6

NZ

144,6

US

207,5

ZA

119,8

ZZ

122,0

0809 29 00

US

557,8

ZZ

557,8


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “cita izcelsme”.


LĒMUMI

25.5.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 139/29


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2013. gada 23. maijs),

ar ko groza Lēmumu 2009/821/EK attiecībā uz robežkontroles punktu un veterināro vienību sarakstiem Traces sistēmā

(izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 2905)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2013/235/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Direktīvu 90/425/EEK par veterinārajām un zootehniskajām pārbaudēm, kas piemērojamas Kopienā iekšējā tirdzniecībā ar noteiktiem dzīviem dzīvniekiem un produktiem, lai izveidotu iekšējo tirgu (1), un jo īpaši tās 20. panta 1. punktu un 3. punktu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/496/EEK, ar ko nosaka principus attiecībā uz tādu dzīvnieku veterināro pārbaužu organizēšanu, kurus Kopienā ieved no trešām valstīm, un ar ko groza Direktīvu 89/662/EEK, Direktīvu 90/425/EEK un Direktīvu 90/675/EEK (2), un jo īpaši tās 6. panta 4. punkta otrās daļas otro teikumu,

ņemot vērā Padomes 1997. gada 18. decembra Direktīvu 97/78/EK, ar ko nosaka principus, kuri reglamentē veterināro pārbaužu organizēšanu attiecībā uz produktiem, ko ieved Kopienā no trešām valstīm (3), un jo īpaši tās 6. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2009. gada 28. septembra Lēmumā 2009/821/EK, ar ko izveido apstiprināto robežkontroles punktu sarakstu, paredz konkrētus noteikumus par inspekcijām, kuras veic Komisijas veterinārijas eksperti, un nosaka Traces veterinārās vienības (4), ir iekļauts robežkontroles punktu saraksts, kuri ir apstiprināti saskaņā ar Direktīvu 91/496/EEK un Direktīvu 97/78/EK. Šis saraksts ir iekļauts minētā lēmuma I pielikumā.

(2)

Dānija ir paziņojusi, ka Esbjerg ostas robežkontroles punktā pievienots jauns pārbaudes centrs. Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Lēmuma 2009/821/EK I pielikumā iekļautais ierakstu saraksts par attiecīgo dalībvalsti.

(3)

Pamatojoties uz Vācijas, Spānijas, Francijas, Itālijas, Latvijas, Nīderlandes un Portugāles paziņojumu, Lēmuma 2009/821/EK I pielikumā iekļautajā sarakstā būtu jāgroza ieraksti par minēto valstu robežkontroles punktiem.

(4)

Komisijas revīzijas dienests (iepriekš – Komisijas inspekcijas dienests), Pārtikas un veterinārais birojs, Spānijā veica revīziju, pēc kuras tas šai dalībvalstij sniedza vairākus ieteikumus. Spānija ir paziņojusi, ka uz laiku būtu jāaptur viena ostas un vairāku lidostas robežkontroles punktu darbība. Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Lēmuma 2009/821/EK I pielikumā iekļautie ieraksti par šiem robežkontroles punktiem.

(5)

Itālija ir paziņojusi, ka Brindisi ostas robežkontroles punkts būtu jāsvītro no ierakstu saraksta attiecībā uz šo dalībvalsti. Portugāle ir paziņojusi, ka Viana do Castelo ostas robežkontroles punkts būtu jāsvītro no ierakstu saraksta attiecībā uz šo dalībvalsti. Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Lēmuma 2009/821/EK I pielikumā iekļautie ierakstu saraksti par minētajām dalībvalstīm.

(6)

Apvienotā Karaliste ir paziņojusi, ka būtu uz laiku jāaptur Hull robežkontroles punkta darbība. Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Lēmuma 2009/821/EK I pielikumā iekļautais ierakstu saraksts par attiecīgo dalībvalsti.

(7)

Pēc Pārtikas un veterinārā biroja Lietuvā veiktās revīzija, kuras rezultāti bija apmierinoši, apstiprinājumu, kas dots Kybartai ceļu robežkontroles punktam, kurš oficiāli sāks darbu 2013. gada 21. maijā, var paplašināt, attiecinot to uz visu kategoriju (U, E un O) dzīviem dzīvniekiem. Tādēļ būtu atbilstoši jāgroza Lēmuma 2009/821/EK I pielikumā iekļautais attiecīgais ieraksts par minēto dalībvalsti.

(8)

Lēmuma 2009/821/EK II pielikumā ir noteikts centrālo, reģionālo un vietējo vienību saraksts integrētajā datorizētajā veterinārajā sistēmā (Traces).

(9)

Pamatojoties uz Dānijas, Vācijas, Itālijas, Nīderlandes, Austrijas un Apvienotās Karalistes paziņojumu, Lēmuma 2009/821/EK II pielikumā minētajā centrālo, reģionālo un vietējo vienību sarakstā Traces sistēmā būtu jāiekļauj noteiktas izmaiņas attiecībā uz šīm dalībvalstīm.

(10)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Lēmums 2009/821/EK.

(11)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2009/821/EK I un II pielikumu groza saskaņā ar šā lēmuma pielikumu.

2. pants

Pielikuma 1. punkta g) apakšpunktā iekļauto grozījumu piemēro no 2013. gada 21. maija.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2013. gada 23. maijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Tonio BORG


(1)  OV L 224, 18.8.1990., 29. lpp.

(2)  OV L 268, 24.9.1991., 56. lpp.

(3)  OV L 24, 30.1.1998., 9. lpp.

(4)  OV L 296, 12.11.2009., 1. lpp.


PIELIKUMS

Lēmuma 2009/821/EK I un II pielikumu groza šādi:

1)

lēmuma I pielikumu groza šādi:

a)

saraksta daļā, kas attiecas uz Dāniju, ierakstu par Esbjerg ostu aizstāj ar šādu:

“Esbjerg

DK EBJ 1

P

Intercargo Coldstores ApS

HC-T(FR)(1)(2), HC-NT(6), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(6)(11)

 

E D & F Man Terminals Denmark ApS

HC-NT(6), NHC-NT(6)(11)”;

 

b)

saraksta daļu, kas attiecas uz Vāciju, groza šādi:

i)

ierakstu par Cuxhaven ostu aizstāj ar šādu:

“Cuxhaven

DE CUX 1

P

 

HC-T(FR)(2)(3)”;

 

ii)

ierakstu par Hannover-Langenhagen ostu aizstāj ar šādu:

“Hannover-Langenhagen

DE HAJ 4

A

 

HC(2), NHC(2)

O (10)”;

iii)

ierakstu par Jade-Weser-Port Wilhelmshaven ostu aizstāj ar šādu:

“JadeWeserPort Wilhelmshaven

DE WVN 1

P

 

HC, NHC-T(FR), NHC-NT”;

 

c)

saraksta daļu, kas attiecas uz Spāniju, groza šādi:

i)

ierakstu par Almeria lidostu aizstāj ar šādu:

“Almeria (*)

ES LEI 4

A

 

HC(2) (*), NHC(2)(*)

O (*)”;

ii)

ierakstu par Bilbao lidostu aizstāj ar šādu:

“Bilbao (*)

ES BIO 4

A

 

HC(2) (*), NHC(2) (*)

O (*)”;

iii)

ierakstu par Gerona lidostu aizstāj ar šādu:

“Gerona (*)

ES GRO 4

A

 

HC(2) (*), NHC(2) (*)”;

 

iv)

ierakstu par Las Palmas de Gran Canaria ostu aizstāj ar šādu:

“Las Palmas de Gran Canaria

ES LPA 1

P

Productos

HC, NHC

 

Animales (*)

 

U (*), E (*), O (*)”;

v)

ierakstu par Madrid lidostu aizstāj ar šādu:

“Madrid

ES MAD 4

A

Iberia

HC-T(FR)(2), HC-NT(2), NHC(2)

U, E, O

Flightcare

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

O

PER4

HC-T(CH)(2)

 

WFS: World Wide Flight Services

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT

O”;

vi)

ierakstu par Málaga ostu aizstāj ar šādu:

“Málaga

ES AGP 1

P

 

HC, NHC (*)

U (*), E (*), O”;

vii)

ierakstu par Palma de Mallorca lidostu aizstāj ar šādu:

“Palma de Mallorca (*)

ES PMI 4

A

 

HC(2) (*), NHC(2) (*)

O (*)”;

viii)

ierakstus par Santander lidostu un ostu aizstāj ar šādiem:

“Santander (*)

ES SDR 4

A

 

HC(2) (*), NHC(2) (*)

 

Santander (*)

ES SDR 1

P

 

HC (*), NHC (*)”;

 

ix)

ierakstu par Santiago de Compostela lidostu aizstāj ar šādu:

“Santiago de Compostela (*)

ES SCQ 4

A

 

HC(2) (*), NHC(2) (*)”;

 

x)

ierakstu par Vigo lidostu aizstāj ar šādu:

“Vigo (*)

ES VGO 4

A

 

HC(2) (*), NHC(2) (*)”;

 

xi)

ierakstu par Vitoria lidostu aizstāj ar šādu:

“Vitoria (*)

ES VIT 4

A

 

HC(2) (*), NHC-NT(2) (*), NHC-T(CH)(2) (*)

U (*), E (*), O (*)”;

d)

saraksta daļā, kas attiecas uz Franciju, ierakstu par Sète ostu aizstāj ar šādu:

“Sète

FR SET 1

P

 

HC(1)(2), NHC-NT”;

 

e)

saraksta daļu, kas attiecas uz Itāliju, groza šādi:

i)

ierakstu par Brindisi ostu svītro;

ii)

ierakstu par Livorno-Pisa ostu aizstāj ar šādu:

“Livorno-Pisa

IT LIV 1

P

Porto Commerciale

HC, NHC-NT

 

Sintemar (*)

HC (*), NHC (*)

 

Lorenzini

HC, NHC-NT

 

Terminal Darsena Toscana

HC, NHC”;

 

iii)

ierakstu par Taranto ostu aizstāj ar šādu:

“Taranto

IT TAR 1

P

 

HC, NHC-NT”;

 

f)

saraksta daļā, kas attiecas uz Latviju, ierakstu par Rīgas ostu (BFT) aizstāj ar šādu:

“Rīga (BFT)

LV RIX 1b

P

 

HC-T(FR)(2), HC-NT(2)”;

 

g)

saraksta daļā, kas attiecas uz Lietuvu, ierakstu par Kybartai autoceļu aizstāj ar šādu:

“Kybartai(13)

LT KBK 3

R

 

HC, NHC

U, E, O”;

h)

saraksta daļā, kas attiecas uz Nīderlandi, ierakstu par Amsterdam lidostu aizstāj ar šādu:

“Amsterdam

NL AMS 4

A

Aviapartner Cargo B.V.

HC(2), NHC-T(FR), NHC-NT(2)

O(14)

Schiphol Animal Centre

 

U(8), E

KLM-2

 

U, E, O(14)

Freshport

HC(2), NHC(2)

O(14)”;

i)

saraksta daļu, kas attiecas uz Portugāli, groza šādi:

i)

ierakstu par Porto lidostu aizstāj ar šādu:

“Porto

PT OPO 4

A

 

HC-T(CH)(2), NHC-NT(2)”;

 

ii)

ierakstu par Viana do Castelo ostu svītro;

j)

saraksta daļā, kas attiecas uz Apvienoto Karalisti, ierakstu par Hull ostu aizstāj ar šādu:

“Hull (*)

GB HUL 1

P

 

HC-T(1,3) (*), HC-NT (1,3) (*)”;

 

2)

lēmuma II pielikumu groza šādi:

a)

saraksta daļā, kas attiecas uz Dāniju, ierakstu par vietējo vienību “DK00100 RØDOVRE “ aizstāj ar šādu:

“DK00100

GLOSTRUP”;

b)

saraksta daļā, kas attiecas uz Vāciju, ierakstu par vietējo vienību “DE32403 Osnabrueck, Stadt” svītro;

c)

saraksta daļu, kas attiecas uz Itāliju, groza šādi:

i)

ierakstu par vietējo vienību “IT00410 TERNI-AREA ORVIETANA” aizstāj ar šādu:

“IT00410

TERNI”;

ii)

šādus ierakstus par reģionālo vienību “IT00010 UMBRIA” svītro:

“IT00110

CITTA’ DI CASTELLO

IT00310

FOLIGNO”;

d)

saraksta daļu, kas attiecas uz Nīderlandi, groza šādi:

i)

ierakstu par centrālo vienību “NL00000 VWA” aizstāj ar šādu:

“NL00000

NVWA”;

ii)

ierakstus par pašreizējām piecām reģionālajām vienībām “VWA NOORD”, “VWA NOORDWEST”, “VWA OOST”, “VWA ZUID” un “VWA ZUIDWEST” aizstāj ar šādiem:

“NL00001

NVWA NOORD

NL00002

NVWA NOORDWEST

NL00003

NVWA OOST

NL00004

NVWA ZUID

NL00005

NVWA ZUIDWEST”;

e)

saraksta daļu, kas attiecas uz Austriju, groza šādi:

i)

ierakstu par vietējo vienību “AT00602 BRUCK AN DER MUR” aizstāj ar šādu:

“AT00602

BRUCK-MÜRZZUSCHLAG”;

ii)

ierakstu par vietējo vienību “AT00604 FELDBACH” aizstāj ar šādu:

“AT00604

SÜDOSTSTEIERMARK”;

iii)

ierakstu par vietējo vienību “AT00608 HARTBERG” aizstāj ar šādu:

“AT00608

HARTBERG-FÜRSTENFELD”;

iv)

šādus ierakstus par reģionālo vienību “AT00600 STEIERMARK” svītro:

“AT00605

FÜRSTENFELD

AT00615

MÜRZZUSCHLAG

AT00616

RADKERSBURG”;

f)

saraksta daļā, kas attiecas uz Apvienoto Karalisti, ierakstu par vietējo vienību “GB07104 LARNE” aizstāj ar šādu:

“GB07104

MALLUSK”


25.5.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 139/s3


PAZIŅOJUMS LASĪTĀJIEM

Padomes Regula (ES) Nr. 216/2013 (2013. gada 7. marts) par Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša elektronisko publikāciju

Saskaņā ar Padomes 2013. gada 7. marta Regulu (ES) Nr. 216/2013 par Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša elektronisko publikāciju (OV L 69, 13.3.2013., 1. lpp.), sākot ar 2013. gada 1. jūliju, vienīgi elektroniskā formātā publicētais Oficiālais Vēstnesis ir autentisks un rada juridiskas sekas.

Ja neparedzētu un ārkārtas apstākļu dēļ Oficiālā Vēstneša elektronisko izdevumu nav iespējams publicēt, iespiestais izdevums ir autentisks un rada juridiskas sekas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 216/2013 3. panta nosacījumiem.