ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2013.133.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 133

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

56. sējums
2013. gada 17. maijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 451/2013 (2013. gada 16. maijs), ar kuru īsteno 11. panta 1. un 4. punktu Regulā (ES) Nr. 753/2011 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, grupām, uzņēmumiem un vienībām, ņemot vērā situāciju Afganistānā

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 452/2013 (2013. gada 7. maijs) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Eichsfelder Feldgieker/Eichsfelder Feldkieker (AĢIN))

5

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 453/2013 (2013. gada 7. maijs) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Lakeland Herdwick (ACVN))

7

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 454/2013 (2013. gada 7. maijs) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Ail fumé d’Arleux (AĢIN))

9

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 455/2013 (2013. gada 7. maijs) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη (Xira Syka Taxiarchi) (ACVN))

11

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 456/2013 (2013. gada 16. maijs), ar ko sakarā ar Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai nosaka pārejas pasākumus attiecībā uz piena importa kvotām saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2535/2001 un liellopu gaļas importa kvotām saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 412/2008 un Regulu (EK) Nr. 431/2008

13

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 457/2013 (2013. gada 16. maijs), ar ko atkāpjas no Regulas (EK) Nr. 412/2008 un Regulas (EK) Nr. 431/2008 attiecībā uz importa tarifa kvotām liellopu gaļai laikposmam no 2013. gada 1. jūlija līdz 2014. gada 30. jūnijam

15

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 458/2013 (2013. gada 16. maijs), ar kuru izdara labojumu Regulā (EK) Nr. 589/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 īstenošanai attiecībā uz olu tirdzniecības standartiem

17

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 459/2013 (2013. gada 16. maijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

18

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 460/2013 (2013. gada 16. maijs) par minimālā muitas nodokļa noteikšanu cukuram trešajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas uzsākta ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 36/2013

20

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums 2013/219/KĀDP (2013. gada 16. maijs), ar kuru īsteno Lēmumu 2011/486/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, grupām, uzņēmumiem un vienībām, ņemot vērā situāciju Afganistānā

22

 

 

2013/220/ES

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (2013. gada 2. maijs) par pagaidu pasākumiem, kas saistīti ar Kipras Republikas emitētu vai pilnībā garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību (ECB/2013/13)

26

 

 

 

*

Paziņojums lasītājiem – Padomes Regula (ES) Nr. 216/2013 (2013. gada 7. marts) par Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša elektronisko publikāciju (sk. aizmugurējā vāka iekšpusē)

s3

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

17.5.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 133/1


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 451/2013

(2013. gada 16. maijs),

ar kuru īsteno 11. panta 1. un 4. punktu Regulā (ES) Nr. 753/2011 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, grupām, uzņēmumiem un vienībām, ņemot vērā situāciju Afganistānā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 753/2011 (2011. gada 1. augusts) par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, grupām, uzņēmumiem un vienībām, ņemot vērā situāciju Afganistānā (1), un jo īpaši tās 11. panta 1. un 4. punktu,

tā kā:

(1)

Padome 2011. gada 1. augustā pieņēma Regulu (ES) Nr. 753/2011.

(2)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes komiteja, kas izveidota saskaņā ar 30. punktu Drošības padomes Rezolūcijā 1988 (2011), 2013. gada 16. aprīlī un 22. aprīlī atjaunināja un grozīja to personu, grupu, uzņēmumu un vienību sarakstu, kam piemēro ierobežojošus pasākumus.

(3)

Attiecīgi būtu jāgroza Regulas (ES) Nr. 753/2011 I pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 753/2011 I pielikumu groza tā, kā izklāstīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 16. maijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

R. QUINN


(1)  OV L 199, 2.8.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

I.   Regulas (ES) Nr. 753/2011 I pielikumā ietvertajā sarakstā pievieno šādu ierakstu.

A.   Ar Taliban saistītās personas

1.

Adam Khan Achekzai (jeb a) Maulavi Adam Khan, b) Maulavi Adam)

Tituls: maulvi. Dzimšanas datums: a) 1970. b) 1972. c) 1971. d) 1973. e) 1974. f) 1975. Dzimšanas vieta: Kandahāras (Kandahar) province, Afganistāna. Adrese: Chaman, Beludžistānas (Baluchistan) province, Pakistāna. Valstspiederība: Pakistānas. Cita informācija: a) pašdarinātu spridzekļu izgatavotājs un Taliban koordinators; b) par Afganistānas Bādgīsas (Badghis) provinci atbildīgais Taliban loceklis (2010. gada vidus informācija); c) agrāk par Afganistānas Sarepolas (Sar-e Pul) un Samangānas (Samangan) provincēm atbildīgais Taliban loceklis; d) būdams Taliban militārais komandieris Afganistānas Kandahāras (Kandahar) provincē, viņš bija iesaistīts pašnāvnieku uzbrukumu organizēšanā kaimiņu provincēs; e) saistīts ar Abdul Samad Achekzai.

ANO norādes datums: 16.4.2013.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja.

Adam Khan Achekzai sarakstā tika iekļauts 2013. gada 16. aprīlī saskaņā ar 2. punktu Rezolūcijā 2082 (2012) par “dalību tādas rīcības vai darbību finansēšanā, plānošanā, veicināšanā, sagatavošanā vai īstenošanā”, ko veic personas, grupas, uzņēmumi un vienības – gan tie, kas iekļauti sarakstos, gan citi –, kas ir saistīti ar Taliban un apdraud mieru, stabilitāti un drošību Afganistānā, kā arī par “saistībā ar tiem, to vārdā, to uzdevumā vai to atbalstam veiktu rīcību vai darbībām” un “citādu atbalstošu rīcību vai darbībām”.

Adam Khan Achekzai ir pašdarinātu spridzekļu (PS) izgatavotājs un koordinators Taliban uzdevumā. Kopš 2012. gada Adam ir izgatavojis PS un apmācījis aptuveni 150 personas PS izgatavošanā, atbalstot Taliban. Kopš 2010. gada beigām Adam ir bijis Taliban militārais vadītājs, kurš ir atbildīgs par PS un pašnāvnieku vestu izgatavošanu. Adam bija Taliban PS koordinatora Abdul Samad Achekzai vietnieks un, būdams Samad vietnieks, tīkla uzdevumā koordinēja iepirkuma darbības.

Papildus PS koordinatora pienākumiem Adam veica citus vadītāja pienākumus Taliban uzdevumā. 2010. gada vidū Adam tika iecelts par Taliban vadītāju Afganistānas Bādgīsas (Badghis) provincē. Adam ir arī bijušais Taliban vadītājs Afganistānas Sarepolas (Sar-e Pul) un Samangānas (Samangan) provincēs. Būdams Taliban militārais vadītājs Afganistānas Kandahāras (Qandahar) provincē, viņš bija iesaistīts pašnāvnieku uzbrukumu organizēšanā kaimiņu provincēs.

II.   Regulas (ES) Nr. 753/2011 I pielikumā ietvertajā sarakstā ierakstus attiecībā uz turpmāk minētajām personām aizstāj ar šādiem ierakstiem.

A.   Ar Taliban saistītās personas

1.

Abdul Latif Mansur (jeb a) Abdul Latif Mansoor b) Wali Mohammad)

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: lauksaimniecības ministrs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1968. gads. Dzimšanas vieta: a) Zurmat apgabals, Paktijas (Paktia) province, Afganistāna; b) Garda Saray apgabals, Paktijas (Paktia) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Cita informācija: a) kopš 2007. gada maija Mīramšāhas (Miram Shah) Taliban šuras (padomes) loceklis; b) kopš 2012. gada beigām Lougaras (Logar) provinces Taliban ēnu gubernators; c) tiek uzskatīts, ka uzturas Afganistānas/Pakistānas pierobežā; d) ir no Sahak cilts (Ghilzai).

ANO norādes datums:31.1.2001.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja.

Abdul Latif Mansur bija Taliban Mīramšāhas (Miram Shah) padomes loceklis (2007. gada maija informācija). 2009. gadā viņš bija Taliban ēnu gubernators Afganistānas Nangarhāras (Nangarhar) provincē, un 2009. gada vidū viņš bija Taliban politiskās komisijas vadītājs. 2010. gada maijā Abdul Latif Mansur bija Taliban augsta ranga komandieris Afganistānas austrumos.

2.

Mohammad Naim Barich Khudaidad (jeb a) Mullah Naeem Barech b) Mullah Naeem Baraich c) Mullah Naimullah d) Mullah Naim Bareh e) Mohammad Naim f) Mullah Naim Barich g) Mullah Naim Barech h) Mullah Naim Barech Akhund i) Mullah Naeem Baric j) Naim Berich k) Haji Gul Mohammed Naim Barich l) Gul Mohammad m) Haji Ghul Mohammad n) Gul Mohammad Kamran o) Mawlawi Gul Mohammad)

Tituls: mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: civilās aviācijas ministra vietnieks Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1975. gads. Dzimšanas vieta: a) Lakhi ciems, Hazarjuft rajons, Garmsir apgabals, Helmandas (Helmand) province, Afganistāna; b) Laki ciems, Garmsir apgabals, Helmandas (Helmand) province, Afganistāna; c) Lakari ciems, Garmsir apgabals, Helmandas (Helmand) province, Afganistāna; d) Darvishan, Garmsir apgabals, Helmandas (Helmand) province, Afganistāna; e) De Luy Wiyalah ciems, Garmsir apgabals, Helmandas (Helmand) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Cita informācija: a) kopš 2010. gada marta Taliban militārās komisijas loceklis; b) tiek uzskatīts, ka uzturas Afganistānas/Pakistānas pierobežā; c) ir no Barich cilts.

ANO norādes datums: 23.2.2001.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja.

Mohammad Naim ir Taliban Gerdi Jangal padomes loceklis. Viņš ir bijis Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed – ievērojama Taliban vadītāja – vietnieks. Mohammad Naim pārvalda militāru bāzi Afganistānas/Pakistānas pierobežā.

3.

Din Mohammad Hanif (jeb a) Qari Din Mohammad b) Iadena Mohammad)

Tituls: Qari. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: a) plānošanas ministrs Taliban režīma laikā; b) augstākās izglītības ministrs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: a) aptuveni 1955. gads; b)01.01.1969. (kā Iadena Mohammad). Dzimšanas vieta: a) Shakarlab ciems, Yaftali Pain apgabals, Badahšānas (Badakhshan) province, Afganistāna; b) Badahšāna (Badakhshan) (kā Iadena Mohammad). Valstspiederība: Afganistānas. Pases Nr.: OA 454044 (kā Iadena Mohammad). Cita informācija: a) Taliban augstākās padomes loceklis, atbildīgs par Tahāras (Takhar) un Badahšānas (Badakhshan) provincēm; b) tiek uzskatīts, ka uzturas Afganistānas/Pakistānas pierobežā.

ANO norādes datums: 25.1.2001.

4.

Abdul Jabbar Omari (jeb a) Mullah Jabar b) Muawin Jabbar)

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Afganistānas Baglānas (Baghlan) provinces gubernators Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1958. gads. Dzimšanas vieta: Zābolas (Zabul) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Cita informācija: ir no Hottak cilts.

ANO norādes datums:23.2.2001.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja.

2008. gada jūnijā Abdul Jabbar Omari bija Amir Khan Haqqani vietnieks un Zābolas (Zabul) provinces Siuri apgabalā izvietota bruņota grupējuma komandieris. Lai pastiprinātu savu darbību šajā apgabalā, 2008. gada jūnijā Taliban vadība viņu iecēla par Zābolas (Zabul) provinces ēnu gubernatoru.

5.

Mohammad Shafiq Ahmadi Fatih Khan (jeb Mohammad Shafiq Ahmadi)

Tituls: mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Samangānas (Samangan) provinces gubernators Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: 1956.–1957. Dzimšanas vieta: Charmistan ciems, Tirin Kot apgabals, Orūzgānas (Uruzgan) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Cita informācija: a) kopš 2012. gada beigām Orūzgānas (Uruzgan) provinces Taliban ēnu gubernators; b) ir no Hottak cilts.

ANO norādes datums: 23.2.2001.

6.

Shahabuddin Delawar

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Augstās tiesas priekšsēdētāja vietnieks Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: a) 1957. gads; b) 1953. gads. Dzimšanas vieta: Lougaras (Logar) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Pases Nr.: Afganistānas pases Nr. OA296623. Cita informācija: a) līdz 1998. gada 25. septembrim bija vadītāja vietnieks Taliban vēstniecībā Rijādā, Saūda Arābijā; b) tiek uzskatīts, ka uzturas Afganistānas/Pakistānas pierobežā.

ANO norādes datums:23.2.2001.

7.

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (jeb a) Siraj Haqqani b) Serajuddin Haqani c) Siraj Haqani d) Saraj Haqani e) Khalifa)

Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Na’ib Amir (komandiera vietnieks). Adrese: a) Kela apkaime/Danda apkaime, Miramshah, Ziemeļvazīristāna (North Waziristan), Pakistāna; b) Manba’ul uloom Madrasa, Miramshah, Ziemeļvazīristāna (North Waziristan), Pakistāna; c) Dergey Manday Madrasa, Miramshah, Ziemeļvazīristāna (North Waziristan), Pakistāna. Dzimšanas datums: aptuveni 1977./1978. gads. Dzimšanas vieta: a) Danda, Miramshah, Ziemeļvazīristāna (North Waziristan), Pakistāna; b) Srana ciems, Garda Saray apgabals, Paktijas (Paktia) province, Afganistāna; c) Neka apgabals, Paktīkas (Paktika) province, Afganistāna; d) Houstas (Khost) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Cita informācija: a) kopš 2012. gada beigām vada Haqqani tīklu; b) Jallaloudine Haqani dēls; c) pieder pie Zardan cilts Sultan Khel atzara Garda Saray Paktijas (Paktia) provincē, Afganistānā; d) tiek uzskatīts, ka uzturas Afganistānas/Pakistānas pierobežā.

ANO norādes datums:13.9.2007.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja.

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani ir viens no ievērojamākajiem, ietekmīgākajiem, harismātiskākajiem un pieredzējušākajiem vadītājiem Haqqani tīklā – kaujinieku grupā, kurai ir cieši sakari gan ar Taliban, gan Al-Qaida; kopš 2004. gada viņš ir bijis viens no šā tīkla svarīgākajiem operatīvajiem komandieriem.

Lielu daļu no savas varas un ietekmes Sirajuddin Haqqani ir mantojis no tēva Jalaluddin Haqqani – bijušā Taliban režīma ministra, kurš bija Taliban militārais komandieris un starpnieks starp Al-Qaida un Taliban abās Afganistānas/Pakistānas robežas pusēs. Būdams Taliban režīma ministrs, Jalaluddin Haqqani nodibināja ļoti ciešus sakarus ar Al-Qaida.

Sirajuddin Haqqani ir cieši saistīts ar Taliban, kas viņam nodrošina finansējumu operācijām. Viņš saņem finansējumu arī no vairākām citām grupām un personām, tostarp no t.s. narkotiku baroniem. Viņš ir svarīgs starpnieks teroristu operācijām Afganistānā un atbalsta darbībām Pakistānas federāli pārvaldītajos cilšu apgabalos. Par viņa saiknēm ar Taliban publiski kļuva zināms 2006. gada maijā, kad mulla Dadullah, kurš tolaik bija viens no galvenajiem Taliban militārajiem komandieriem, paziņoja, ka strādā kopā ar Sirajuddin Haqqani un kopā ar viņu plāno operācijas. Viņam ir sakari arī ar Jaish-i-Mohammed.

Sirajuddin Haqqani aktīvi piedalās tādu uzbrukumu plānošanā un īstenošanā, kas vērsti pret Starptautiskajiem Drošības atbalsta spēkiem (ISAF), Afganistānas amatpersonām un civiliedzīvotājiem, galvenokārt Afganistānas austrumu un dienvidu reģionos. Viņš arī regulāri vervē kaujiniekus un nosūta tos uz Afganistānas Houstas (Khost), Paktijas (Paktia) un Paktīkas (Paktika) provincēm.

Sirajuddin Haqqani bija iesaistīts pašnāvnieku spridzinātāju uzbrukumā policijas akadēmijas autobusam Kabulā 2007. gada 18. jūnijā, kad gāja bojā 35 policisti.

8.

Abdul Aziz Abbasin (jeb Abdul Aziz Mahsud)

Dzimšanas datums: 1969. Dzimšanas vieta: Sheykhan ciems, Pirkowti rajons, Orgun apgabals, Paktīkas (Paktika) province, Afganistāna. Cita informācija: a) galvenais komandieris Haqqani tīklā, pakļauts Sirajuddin Jallaloudine Haqqani; b) kopš 2010. gada sākuma Afganistānas Paktīkas (Paktika) provinces Orgun apgabala Taliban ēnu gubernators; c) Paktīkas (Paktika) provincē rīkojis mācību nometni kaujiniekiem, kas nav no Afganistānas; d) ir bijis iesaistīts ieroču transportēšanā uz Afganistānu.

ANO norādes datums: 04.10.2011.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja.

Abdul Aziz Abbasin ir viens no galvenajiem komandieriem Haqqani tīklā – Taliban pakļautā kaujinieku grupā, kas darbojas no Afganistānas austrumu apgabaliem un no Ziemeļvazīristānas administratīvā apgabala (North Waziristan Agency) Pakistānas federatīvi pārvaldītajos cilšu apgabalos. Kopš 2010. gada sākuma Abbasin ir saņēmis rīkojumus no Sirajuddin Haqqani, kurš viņu ir iecēlis par Taliban ēnu gubernatoru Afganistānas Paktīkas (Paktika) provinces Orgun apgabalā. Abbasin vada Taliban kaujinieku grupu un ir palīdzējis Paktīkas (Paktika) provincē organizēt mācību nometni kaujiniekiem no citām valstīm. Abbasin arī ir bijis iesaistīts no slēpņiem izdarītos uzbrukumos transportlīdzekļiem, ar kuriem apgādā Afganistānas valdības spēkus, ieroču transportā uz Afganistānu.

9.

Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim (jeb a) Muhammad Qasim b) Abdul Salam)

Tituls: hādži. Dzimšanas datums: laikposmā starp 1975. gadu un 1976. gadu. Dzimšanas vieta: a) Minar ciems, Garmser apgabals, Helmandas (Helmand) province, Afganistāna; b) Darweshan ciems, Garmser apgabals, Helmandas (Helmand) province. Valstspiederība: Afganistānas. Valsts identifikācijas Nr.: a) Afganistānas valsts personas apliecība (tazkira) Nr. 57388, izdota Lashkar Gah apgabalā, Helmandas (Helmand) provincē, Afganistānā; b) iedzīvotāja apliecība Nr. 665, Ayno Maina, Kandahāras (Kandahar) province, Afganistāna. Adrese: a) Wesh, Spin Boldak apgabals, Kandahāras (Kandahar) province, Afganistāna; b) Safaar Bazaar, Garmser apgabals, Helmandas (Helmand) province, Afganistāna; c)istaba Nr. 33, 5. stāvs, Sarafi Market, Kandahāras pilsēta, Kandahāras (Kandahar) province, Afganistāna. Cita informācija: a) Rahat Ltd. īpašnieks; b) iesaistīts ieroču, tostarp pašdarinātu spridzekļu (PS), piegādē Taliban; c) arestēts 2012. gadā un kopš 2013. gada janvāra atrodas apcietinājumā Afganistānā; d) saistīts ar Rahat Ltd.

ANO norādes datums: 21.11.2012.


17.5.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 133/5


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 452/2013

(2013. gada 7. maijs)

par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Eichsfelder Feldgieker/Eichsfelder Feldkieker (AĢIN))

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (1) un jo īpaši tās 52. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regula (ES) Nr. 1151/2012 ir stājusies spēkā 2013. gada 3. janvārī. Ar minēto regulu tika atcelta un aizstāta Padomes 2006. gada 20. marta Regula (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību (2).

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 6. panta 2. punktu Vācijas iesniegtais pieteikums reģistrēt nosaukumu Eichsfelder Feldgieker / Eichsfelder Feldkieker ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (3).

(3)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 7. pantu, tāpēc šis nosaukums būtu jāreģistrē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šīs regulas pielikumā minēto nosaukumu ieraksta reģistrā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 7. maijā

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

Komisijas loceklis

Dacian CIOLOȘ


(1)  OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.

(2)  OV L 93, 31.3.2006., 12. lpp.

(3)  OV C 188, 28.6.2012., 6. lpp.


PIELIKUMS

Līguma I pielikumā uzskaitītie lauksaimniecības produkti, kas paredzēti lietošanai pārtikā:

1.2. grupa.   Gaļas produkti (termiski apstrādāti, sālīti, kūpināti u. c.)

VĀCIJA

Eichsfelder Feldgieker/Eichsfelder Feldkieker (AĢIN)


17.5.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 133/7


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 453/2013

(2013. gada 7. maijs)

par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Lakeland Herdwick (ACVN))

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām un jo īpaši tās 52. panta 2. punktu (1),

tā kā:

(1)

Regula (ES) Nr. 1151/2012 ir stājusies spēkā 2013. gada 3. janvārī. Ar minēto regulu tika atcelta un aizstāta Padomes 2006. gada 20. marta Regula (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību (2).

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 6. panta 2. punktu Apvienotās Karalistes iesniegtais pieteikums reģistrēt nosaukumu Lakeland Herdwick ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (3).

(3)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 7. pantu, tāpēc šis nosaukums būtu jāreģistrē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šīs regulas pielikumā minēto nosaukumu ieraksta reģistrā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 7. maijā

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

Komisijas loceklis

Dacian CIOLOȘ


(1)  OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.

(2)  OV L 93, 31.3.2006., 12. lpp.

(3)  OV C 162, 8.6.2012., 16. lpp.


PIELIKUMS

Līguma I pielikumā uzskaitītie lauksaimniecības produkti, kas paredzēti lietošanai pārtikā:

1.1. grupa.   Svaiga gaļa (un subprodukti)

APVIENOTĀ KARALISTE

Lakeland Herdwick (ACVN)


17.5.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 133/9


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 454/2013

(2013. gada 7. maijs)

par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Ail fumé d’Arleux (AĢIN))

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (1) un jo īpaši tās 52. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regula (ES) Nr. 1151/2012 ir stājusies spēkā 2013. gada 3. janvārī. Ar minēto regulu tika atcelta un aizstāta Padomes 2006. gada 20. marta Regula (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību (2).

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 6. panta 2. punktu Francijas iesniegtais pieteikums reģistrēt nosaukumu Ail fumé d’Arleux ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (3).

(3)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 7. pantu, tāpēc šis nosaukums būtu jāreģistrē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šīs regulas pielikumā minēto nosaukumu ieraksta reģistrā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 7. maijā

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

Komisijas loceklis

Dacian CIOLOȘ


(1)  OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.

(2)  OV L 93, 31.3.2006., 12. lpp.

(3)  OV C 212, 19.7.2012., 6. lpp.


PIELIKUMS

Līguma I pielikumā uzskaitītie lauksaimniecības produkti, kas paredzēti lietošanai pārtikā:

1.6. grupa.   Svaigi vai pārstrādāti augļi, dārzeņi un labība

FRANCIJA

Ail fumé d’Arleux (AĢIN)


17.5.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 133/11


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 455/2013

(2013. gada 7. maijs)

par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη (Xira Syka Taxiarchi) (ACVN))

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (1) un jo īpaši tās 52. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regula (ES) Nr. 1151/2012 ir stājusies spēkā 2013. gada 3. janvārī. Ar minēto regulu tika atcelta un aizstāta Padomes 2006. gada 20. marta Regula (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību (2).

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 6. panta 2. punktu Grieķijas iesniegtais pieteikums reģistrēt nosaukumu Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη (Xira Syka Taxiarchi) ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (3).

(3)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 7. pantu, tāpēc šis nosaukums būtu jāreģistrē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šīs regulas pielikumā minēto nosaukumu ieraksta reģistrā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 7. maijā

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

Komisijas loceklis

Dacian CIOLOȘ


(1)  OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.

(2)  OV L 93, 31.3.2006., 12. lpp.

(3)  OV C 155, 1.6.2012., 11. lpp.


PIELIKUMS

Līguma I pielikumā uzskaitītie lauksaimniecības produkti, kas paredzēti lietošanai pārtikā:

1.6. grupa.   Svaigi vai pārstrādāti augļi, dārzeņi un labība

GRIEĶIJA

Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη (Xira Syka Taxiarchi) (ACVN)


17.5.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 133/13


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 456/2013

(2013. gada 16. maijs),

ar ko sakarā ar Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai nosaka pārejas pasākumus attiecībā uz piena importa kvotām saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2535/2001 un liellopu gaļas importa kvotām saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 412/2008 un Regulu (EK) Nr. 431/2008

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Horvātijas pievienošanos un jo īpaši tā 3. panta 4. punktu,

ņemot vērā Aktu par Horvātijas pievienošanos un jo īpaši tā 41. pantu,

tā kā:

(1)

Ņemot vērā Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai 2013. gada 1. jūlijā, ir jāparedz pārejas pasākumi attiecībā uz dažām importa kvotām piena un liellopu gaļas nozarēs, lai ļautu importētājiem no Horvātijas piedalīties šajās kvotās.

(2)

Komisijas 2001. gada 14. decembra Regulas (EK) Nr. 2535/2001, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1255/1999 attiecībā uz piena produktu importa režīmu un tarifu kvotu atvēršanu (1), 2. sadaļas I nodaļas 2. iedaļā noteikts, ka pieteikumu importa licenču saņemšanai iesniedzēji iepriekš jāapstiprina tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā tie ir dibināti. Lai no 2014. gada 1. janvāra nodrošinātu Horvātijas uzņēmēju piekļuvi importa kvotām atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 2535/2001 2. sadaļas I nodaļai un 2. sadaļas III nodaļas 2. iedaļai, būtu jāļauj šiem uzņēmējiem iesniegt pieprasījumu un nepieciešamo apliecinājumu pirms 2013. gada 1. oktobra, nevis pirms 2013. gada 1. aprīļa. Horvātijas iestādēm būtu jāinformē pieteikuma iesniedzēji par apstiprināšanas procedūras rezultātu pirms 2013. gada 1. novembra, nevis pirms 2013. gada 1. maija, un tām attiecīgie apstiprināto importētāju saraksti būtu jānosūta Komisijai pirms 2013. gada 15. novembra, nevis pirms 2013. gada 20 maija.

(3)

Komisijas 2008. gada 8. maija Regula (EK) Nr. 412/2008, ar ko atver pārstrādei paredzētas saldētas liellopu gaļas importa tarifu kvotu un paredz tās pārvaldību (2), atvēra gada importa tarifu kvotu 63 703 tonnas tādas neatkaulotas, saldētas liellopu gaļas ekvivalentam, kura paredzēta pārstrādei Savienībā katru gadu no 1. jūlija līdz nākamā gada 30. jūnijam. Atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 412/2008 5. panta 1. punktam ievešanas tiesību pieteikumu iesniedzējiem jāiesniedz liecības par to, ka tie ir apstiprināti pārstrādes uzņēmumi saskaņā ar 4. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (3), un ka tie ir ražojuši liellopu gaļu saturošus pārstrādes produktus abos atsauces periodos, kuri minēti 5. pantā Komisijas 2006. gada 31. augusta Regulā (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu (4). Attiecībā uz pirmo noteikumu, lai varētu importēt laikposmā no 2013. gada 1. jūlija līdz 2014. gada 30. jūnijam, importa tiesību pieteikumu iesniedzējiem no Horvātijas būtu jāapliecina, ka viņi ir apstiprināti kā pārstrādes uzņēmumi eksportam Savienībā atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulas (EK) Nr. 854/2004 12. pantam, ar ko paredz īpašus noteikumus par lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu oficiālās kontroles organizēšanu (5). Attiecībā uz prasību apliecināt iepriekšējos rezultātus, lai iesniegtu importa tiesību pieteikumu atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 412/2008, tādu pārstrādātu produktu, kuru sastāvā ir liellopu gaļa, ražošanai Horvātijā 2011. un 2012. gadā atbilstīgi Horvātijas tiesību aktiem būtu jāatbilst šai prasībai.

(4)

Ar Komisijas 2008. gada 19. maija Regulu (EK) Nr. 431/2008, ar ko atver tarifa kvotu saldētai liellopu gaļai ar KN kodu 0202 un produktiem ar KN kodu 0206 29 91 un paredz tās pārvaldību (6), tika atvērta importa kvota 53 000 tonnu apmērā saldētai liellopu gaļai laikposmā no 1. jūlija līdz nākamā gada 30. jūnijam. Attiecībā uz kvotu periodu no 2013. gada 1. jūlija līdz 2014. gada 30. jūnijam būtu jāprecizē, ka apliecinājumam, kurš Horvātijas uzņēmējiem jāiesniedz saistībā ar pieteikumu importa tiesību saņemšanai, nebūtu jāattiecas uz importu no dalībvalstīm.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pārejas pasākumi attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 2535/2001

1.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 2535/2001 8. panta, importam laikposmā no 2014. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam, uz kuru attiecas kvotas, kuras noteiktas minētās regulas 2. sadaļas I nodaļā un 2. sadaļas III nodaļas 2. iedaļā, apstiprinājumu piešķir pieteikumu iesniedzējiem, kuri pirms 2013. gada 1. oktobra Horvātijas, kur tie ir reģistrēti kā juridiskas personas un PVN maksātāji, kompetentajām iestādēm iesniedz pieprasījumu kopā ar pierādījumu par to, ka gan 2011. gadā, gan 2012. gadā viņi importēja vai eksportēja no Horvātijas vismaz 25 tonnas piena produktu, uz kuriem attiecas kombinētās nomenklatūras 4. nodaļa.

2.   Ar ievešanu un izvešanu pārstrādei saistītus darījumus 1. punkta piemērošanas vajadzībām neuzskata par importu vai eksportu.

3.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 2535/2001 9. panta, Horvātijas kompetentā iestāde pirms 2013. gada 1. novembra informē pieteikumu iesniedzējus par apstiprināšanas procedūras rezultātu un vajadzības gadījumā paziņo viņu apstiprinājuma numuru. Apstiprinājums derīgs līdz 2014. gada 30. jūnijam.

4.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 2535/2001 10. panta 1. punkta, Horvātijas kompetentā iestāde atbilstīgi šā panta 3. punktam pirms 2013. gada 15. novembra nosūta savus apstiprināto importētāju sarakstus Komisijai, kas tos nosūta pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2535/2001 11.–14. pantu tikai tie importētāji, kuri iekļauti sarakstā, ir tiesīgi pieprasīt licences laikposmā no 2013. gada 20. līdz 30. novembrim importam laikposmā no 2014. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam.

2. pants

Pārejas pasākumi attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 412/2008

Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 412/2008 5. panta attiecībā uz importa tarifu kvotu periodu no 2013. gada 1. jūlija līdz 2014. gada 30. jūnijam, ievešanas tiesību pieteikumu iesniedzēji no Horvātijas pierāda, ka tie ir apstiprināti kā pārstrādes uzņēmumi eksportam Savienībā atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 854/2004 12. pantam, un iesniedz liecības par to, ka tie ir ražojuši liellopu gaļu saturošus pārstrādes produktus atbilstīgi Horvātijas tiesību aktiem abos Regulas (EK) Nr. 1301/2006 5. pantā minētajos periodos.

3. pants

Pārejas pasākumi attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 431/2008

Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 431/2008 4. panta 1. punkta importa tarifu kvotas periodā no 2013. gada 1. jūlija, pieteikuma iesniedzēji no Horvātijas ievešanas tiesību saņemšanai Horvātijas kompetentajām iestādēm saskaņā ar attiecīgajiem Horvātijas muitas noteikumiem pierāda, ka tie laikā no 2012. gada 1. maija līdz 2013. gada 30. aprīlim ir ieveduši konkrētu daudzumu liellopu gaļas ar KN kodiem 0201, 0202, 0206 10 95 vai 0206 29 91 vai ka šāds daudzums ir ievests viņu vārdā, tomēr izslēdzot importu no dalībvalstīm. Šis daudzums ir atskaites daudzums.

4. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā, stājoties spēkā Līgumam par Horvātijas pievienošanos, un tās spēkā stāšanās diena ir minētā līguma spēkā stāšanās diena.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 16. maijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 341, 22.12.2001., 29. lpp.

(2)  OV L 125, 9.5.2008., 7. lpp.

(3)  OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp.

(4)  OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp.

(5)  OV L 139, 30.4.2004., 206. lpp.

(6)  OV L 130, 20.5.2008., 3. lpp.


17.5.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 133/15


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 457/2013

(2013. gada 16. maijs),

ar ko atkāpjas no Regulas (EK) Nr. 412/2008 un Regulas (EK) Nr. 431/2008 attiecībā uz importa tarifa kvotām liellopu gaļai laikposmam no 2013. gada 1. jūlija līdz 2014. gada 30. jūnijam

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (“Vienotā TKO regula” (1)), un jo īpaši tās 144. panta 1. punktu saistībā ar 4. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas 2008. gada 8. maija Regulu (EK) Nr. 412/2008, ar ko atver pārstrādei paredzētas saldētas liellopu gaļas importa tarifu kvotu un paredz tās pārvaldību (2), atvēra 63 703 tonnu ikgadēju importa tarifa kvotu tādas neatkaulotas, saldētas liellopu gaļas ekvivalentam, kura paredzēta pārstrādei Savienībā, laikposmam no 1. jūlija līdz nākamā gada 30. jūnijam, to sadalot četros apakšperiodos. Importēšanas tiesību pieteikumus šim tarifa kvotas periodam iesniedz tā mēneša pirmajās septiņās dienās, kas ir pirms kārtējā apakšperioda sākuma. Tomēr kopējais gada apjoms ir pieejams no pirmā apakšperioda.

(2)

Ar Komisijas 2008. gada 19. maija Regulu (EK) Nr. 431/2008, ar ko atver tarifa kvotu saldētai liellopu gaļai ar KN kodu 0202 un produktiem ar KN kodu 0206 29 91 un paredz tās pārvaldību (3), atvēra 53 000 tonnu ikgadēju importa tarifa kvotu saldētai liellopu gaļai laikposmam no 1. jūlija līdz nākamā gada 30. jūnijam. Importēšanas tiesību pieteikumus šim tarifa kvotas periodam iesniedz 1. jūnijā, kas ir pirms importa tarifa kvotas perioda sākuma.

(3)

Ņemot vērā Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai 2013. gada 1. jūlijā, ir jādod atļauja importētājiem no Horvātijas izmantot šīs importa kvotas. Tāpēc ir jāparedz atkāpes no Regulas (EK) Nr. 412/2008 un Regulas (EK) Nr. 431/2008 attiecībā uz pieteikumu iesniegšanas termiņiem. Tomēr šīm atkāpēm nevajadzētu negatīvi ietekmēt ne dalībvalstu ekonomikas dalībniekus, nedz arī šo kvotu pārvaldības efektivitāti.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regula (EK) Nr. 412/2008

Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 412/2008 6. panta 2. punkta, importēšanas tiesību pieteikumus attiecībā uz apakšperiodu no 2013. gada 1. jūlija līdz 2013. gada 30. septembrim iesniedz no 2013. gada 1. līdz 5. jūlijam un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 2013. gada 5. jūlijā plkst. 13.00 pēc Briseles laika.

2. pants

Regula (EK) Nr. 431/2008

1.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 431/2008 5. panta 1. punkta, importēšanas tiesību pieteikumus attiecībā uz importa tarifa kvotas periodu, kas sākas 2013. gada 1. jūlijā, iesniedz no 24. jūnija līdz 5. jūlijam un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 2013. gada 5. jūlijā plkst. 13.00 pēc Briseles laika.

2.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 431/2008 5. panta 3. punkta, attiecībā uz importa tarifa kvotas periodu, kas sākas 2013. gada 1. jūlijā, dalībvalstis paziņo Komisijai par kopējiem daudzumiem, kas pieprasīti importēšanas tiesību pieteikumos, ne vēlāk kā 2013. gada 12. jūlijā plkst. 13.00 pēc Briseles laika.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 16. maijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 125, 9.5.2008., 7. lpp.

(3)  OV L 130, 20.5.2008., 3. lpp.


17.5.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 133/17


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 458/2013

(2013. gada 16. maijs),

ar kuru izdara labojumu Regulā (EK) Nr. 589/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 īstenošanai attiecībā uz olu tirdzniecības standartiem

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido Lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 121. panta d) apakšpunktu saistībā ar tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 589/2008 (2) nosaka sīki izstrādātus noteikumus Regulas (EK) Nr. 1234/2007 īstenošanai attiecībā uz olu tirdzniecības standartiem. Vārda “partija” definīcijas formulējums minētās regulas 1. pantā būtu jāprecizē tā, lai tas nevarētu izraisīt atšķirīgas interpretācijas un līdz ar to atšķirīgu praksi dalībvalstīs.

(2)

Tāpēc būtu attiecīgi jālabo Regula (EK) Nr. 589/2008.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 589/2008 1. panta otrās daļas i) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“i)

“partija” ir tādas iesaiņotas vai neiesaiņotas olas no vienas ražotnes vai iepakošanas centra, kas atrodas vienuviet, ir ar vienādu izdēšanas datumu vai minimālo derīguma termiņu, vai iepakošanas datumu, iegūtas pēc vienādas dējējvistu turēšanas metodes un – šķirotu olu gadījumā – ir ar vienādu kvalitātes un svara šķiru;”

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 16. maijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 163, 24.6.2008., 6. lpp.


17.5.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 133/18


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 459/2013

(2013. gada 16. maijs),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem.

(2)

Standarta importa vērtību aprēķina katru darbdienu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. panta 1. punktu, ņemot vērā mainīgos dienas datus. Tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 16. maijā

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jerzy PLEWA


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta importa vērtība

0702 00 00

MA

48,5

TN

95,6

TR

81,4

ZZ

75,2

0707 00 05

AL

36,9

MK

29,8

TR

132,0

ZZ

66,2

0709 93 10

TR

135,2

ZZ

135,2

0805 10 20

EG

54,7

IL

62,9

MA

71,8

TR

59,9

ZZ

62,3

0805 50 10

AR

113,5

TR

116,2

ZA

94,6

ZZ

108,1

0808 10 80

AR

129,7

BR

91,6

CL

115,2

CN

71,7

MK

55,3

NZ

153,6

US

187,5

ZA

117,2

ZZ

115,2


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “cita izcelsme”.


17.5.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 133/20


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 460/2013

(2013. gada 16. maijs)

par minimālā muitas nodokļa noteikšanu cukuram trešajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas uzsākta ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 36/2013

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 186. pantu saistībā ar 4. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 36/2013 (2) tika izsludināts pastāvīgs konkurss 2012./2013. tirdzniecības gadam attiecībā uz cukura ar KN kodu 1701 14 10 un 1701 99 10 importu, kuram piemēro pazemināto muitas nodokli.

(2)

Atbilstīgi Īstenošanas regulas (ES) Nr. 36/2013 6. pantam Komisijai jāpieņem lēmums par to, vai noteikt minimālo muitas nodokli attiecīgajam astoņciparu KN kodam vai arī to nenoteikt, ņemot vērā konkrētajā konkursa kārtā saņemtos piedāvājumus.

(3)

Ņemot vērā piedāvājumus, kas saņemti trešajā konkursa kārtā, minimālais muitas nodoklis būtu jānosaka kodiem, kuri attiecas uz cukuru ar KN kodu 1701 14 10 un 1701 99 10.

(4)

Lai nekavējoties dotu signālu tirgum un nodrošinātu šā pasākuma efektīvu pārvaldību, šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(5)

Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Attiecībā uz trešo konkursa kārtu, kura paredzēta saskaņā ar Īstenošanas regulā (ES) Nr. 36/2013 izsludināto konkursa procedūru un kuras iesniegšanas termiņš beidzās 2013. gada 15. maijā, minimālais muitas nodoklis ir noteikts katram kodam, kas attiecas uz cukuru ar KN kodu 1701 14 10 un 1701 99 10, atbilstīgi šīs regulas pielikumam.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 16. maijā

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jerzy PLEWA


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 16, 19.1.2013., 7. lpp.


PIELIKUMS

Minimālais muitas nodoklis

(EUR par tonnu)

Astoņciparu KN kods

Minimālais muitas nodoklis

1

2

1701 14 10

141,00

1701 99 10

161,00

(—)

Minimālais muitas nodoklis nav noteikts (visi piedāvājumi noraidīti).

(X)

Piedāvājumu nav.


LĒMUMI

17.5.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 133/22


PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS 2013/219/KĀDP

(2013. gada 16. maijs),

ar kuru īsteno Lēmumu 2011/486/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, grupām, uzņēmumiem un vienībām, ņemot vērā situāciju Afganistānā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 31. panta 2. punktu,

ņemot vērā Padomes 2011. gada 1. augusta Lēmumu 2011/486/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, grupām, uzņēmumiem un vienībām, ņemot vērā situāciju Afganistānā (1), un jo īpaši tā 5. pantu un 6. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Padome 2011. gada 1. augustā pieņēma Lēmumu 2011/486/KĀDP.

(2)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes komiteja, kas izveidota saskaņā ar 30. punktu Drošības padomes Rezolūcijā 1988 (2011), 2013. gada 16. aprīlī un 22. aprīlī atjaunināja un grozīja to personu, grupu, uzņēmumu un vienību sarakstu, kam piemēro ierobežojošus pasākumus.

(3)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Lēmuma 2011/486/KĀDP pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2011/486/KĀDP pielikumu groza tā, kā izklāstīts šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2013. gada 16. maijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

R. QUINN


(1)  OV L 199, 2.8.2011., 57. lpp.


PIELIKUMS

I.   Lēmuma 2011/486/KĀDP pielikumā ietvertajā sarakstā pievieno šādu ierakstu.

A.   Ar Taliban saistītās personas

1.

Adam Khan Achekzai (jeb a) Maulavi Adam Khan, b) Maulavi Adam)

Tituls: maulvi. Dzimšanas datums: a) 1970. b) 1972. c) 1971. d) 1973. e) 1974. f) 1975. Dzimšanas vieta: Kandahāras (Kandahar) province, Afganistāna. Adrese: Chaman, Beludžistānas (Baluchistan) province, Pakistāna. Valstspiederība: Pakistānas. Cita informācija: a) pašdarinātu spridzekļu izgatavotājs un Taliban koordinators; b) par Afganistānas Bādgīsas (Badghis) provinci atbildīgais Taliban loceklis (2010. gada vidus informācija); c) agrāk par Afganistānas Sarepolas (Sar-e Pul) un Samangānas (Samangan) provincēm atbildīgais Taliban loceklis; d) būdams Taliban militārais komandieris Afganistānas Kandahāras (Kandahar) provincē, viņš bija iesaistīts pašnāvnieku uzbrukumu organizēšanā kaimiņu provincēs; e) saistīts ar Abdul Samad Achekzai.

ANO norādes datums: 16.4.2013.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja.

Adam Khan Achekzai sarakstā tika iekļauts 2013. gada 16. aprīlī saskaņā ar 2. punktu Rezolūcijā 2082 (2012) par “dalību tādas rīcības vai darbību finansēšanā, plānošanā, veicināšanā, sagatavošanā vai īstenošanā”, ko veic personas, grupas, uzņēmumi un vienības – gan tie, kas iekļauti sarakstos, gan citi –, kas ir saistīti ar Taliban un apdraud mieru, stabilitāti un drošību Afganistānā, kā arī par “saistībā ar tiem, to vārdā, to uzdevumā vai to atbalstam veiktu rīcību vai darbībām” un “citādu atbalstošu rīcību vai darbībām”.

Adam Khan Achekzai ir pašdarinātu spridzekļu (PS) izgatavotājs un koordinators Taliban uzdevumā. Kopš 2012. gada Adam ir izgatavojis PS un apmācījis aptuveni 150 personas PS izgatavošanā, atbalstot Taliban. Kopš 2010. gada beigām Adam ir bijis Taliban militārais vadītājs, kurš ir atbildīgs par PS un pašnāvnieku vestu izgatavošanu. Adam bija Taliban PS koordinatora Abdul Samad Achekzai vietnieks un, būdams Samad vietnieks, tīkla uzdevumā koordinēja iepirkuma darbības.

Papildus PS koordinatora pienākumiem Adam veica citus vadītāja pienākumus Taliban uzdevumā. 2010. gada vidū Adam tika iecelts par Taliban vadītāju Afganistānas Bādgīsas (Badghis) provincē. Adam ir arī bijušais Taliban vadītājs Afganistānas Sarepolas (Sar-e Pul) un Samangānas (Samangan) provincēs. Būdams Taliban militārais vadītājs Afganistānas Kandahāras (Qandahar) provincē, viņš bija iesaistīts pašnāvnieku uzbrukumu organizēšanā kaimiņu provincēs.

II.   Lēmuma 2011/486/KĀDP pielikumā ietvertajā sarakstā ierakstus attiecībā uz turpmāk minētajām personām aizstāj ar šādiem ierakstiem.

A.   Ar Taliban saistītās personas

1.

Abdul Latif Mansur (jeb a) Abdul Latif Mansoor b) Wali Mohammad)

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: lauksaimniecības ministrs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1968. gads. Dzimšanas vieta: a) Zurmat apgabals, Paktijas (Paktia) province, Afganistāna; b) Garda Saray apgabals, Paktijas (Paktia) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Cita informācija: a) kopš 2007. gada maija Mīramšāhas (Miram Shah) Taliban šuras (padomes) loceklis; b) kopš 2012. gada beigām Lougaras (Logar) provinces Taliban ēnu gubernators; c) tiek uzskatīts, ka uzturas Afganistānas/Pakistānas pierobežā; d) ir no Sahak cilts (Ghilzai).

ANO norādes datums:31.1.2001.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja.

Abdul Latif Mansur bija Taliban Mīramšāhas (Miram Shah) padomes loceklis (2007. gada maija informācija). 2009. gadā viņš bija Taliban ēnu gubernators Afganistānas Nangarhāras (Nangarhar) provincē, un 2009. gada vidū viņš bija Taliban politiskās komisijas vadītājs. 2010. gada maijā Abdul Latif Mansur bija Taliban augsta ranga komandieris Afganistānas austrumos.

2.

Mohammad Naim Barich Khudaidad (jeb a) Mullah Naeem Barech b) Mullah Naeem Baraich c) Mullah Naimullah d) Mullah Naim Bareh e) Mohammad Naim f) Mullah Naim Barich g) Mullah Naim Barech h) Mullah Naim Barech Akhund i) Mullah Naeem Baric j) Naim Berich k) Haji Gul Mohammed Naim Barich l) Gul Mohammad m) Haji Ghul Mohammad n) Gul Mohammad Kamran o) Mawlawi Gul Mohammad)

Tituls: mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: civilās aviācijas ministra vietnieks Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1975. gads. Dzimšanas vieta: a) Lakhi ciems, Hazarjuft rajons, Garmsir apgabals, Helmandas (Helmand) province, Afganistāna; b) Laki ciems, Garmsir apgabals, Helmandas (Helmand) province, Afganistāna; c) Lakari ciems, Garmsir apgabals, Helmandas (Helmand) province, Afganistāna; d) Darvishan, Garmsir apgabals, Helmandas (Helmand) province, Afganistāna; e) De Luy Wiyalah ciems, Garmsir apgabals, Helmandas (Helmand) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Cita informācija: a) kopš 2010. gada marta Taliban militārās komisijas loceklis; b) tiek uzskatīts, ka uzturas Afganistānas/Pakistānas pierobežā; c) ir no Barich cilts.

ANO norādes datums: 23.2.2001.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja.

Mohammad Naim ir Taliban Gerdi Jangal padomes loceklis. Viņš ir bijis Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed – ievērojama Taliban vadītāja – vietnieks. Mohammad Naim pārvalda militāru bāzi Afganistānas/Pakistānas pierobežā.

3.

Din Mohammad Hanif (jeb a) Qari Din Mohammad b) Iadena Mohammad)

Tituls: Qari. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: a) plānošanas ministrs Taliban režīma laikā; b) augstākās izglītības ministrs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: a) aptuveni 1955. gads; b) 01.01.1969. (kā Iadena Mohammad). Dzimšanas vieta: a) Shakarlab ciems, Yaftali Pain apgabals, Badahšānas (Badakhshan) province, Afganistāna; b) Badahšāna (Badakhshan) (kā Iadena Mohammad). Valstspiederība: Afganistānas. Pases Nr.: OA 454044 (kā Iadena Mohammad). Cita informācija: a) Taliban augstākās padomes loceklis, atbildīgs par Tahāras (Takhar) un Badahšānas (Badakhshan) provincēm; b) tiek uzskatīts, ka uzturas Afganistānas/Pakistānas pierobežā.

ANO norādes datums: 25.1.2001.

4.

Abdul Jabbar Omari (jeb a) Mullah Jabar b) Muawin Jabbar)

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Afganistānas Baglānas (Baghlan) provinces gubernators Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1958. gads. Dzimšanas vieta: Zābolas (Zabul) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Cita informācija: ir no Hottak cilts;

ANO norādes datums:23.2.2001.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja.

2008. gada jūnijā Abdul Jabbar Omari bija Amir Khan Haqqani vietnieks un Zābolas (Zabul) provinces Siuri apgabalā izvietota bruņota grupējuma komandieris. Lai pastiprinātu savu darbību šajā apgabalā, 2008. gada jūnijā Taliban vadība viņu iecēla par Zābolas (Zabul) provinces ēnu gubernatoru.

5.

Mohammad Shafiq Ahmadi Fatih Khan (jeb Mohammad Shafiq Ahmadi)

Tituls: mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Samangānas (Samangan) provinces gubernators Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: 1956.–1957. Dzimšanas vieta: Charmistan ciems, Tirin Kot apgabals, Orūzgānas (Uruzgan) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Cita informācija: a) kopš 2012. gada beigām Orūzgānas (Uruzgan) provinces Taliban ēnu gubernators; b) ir no Hottak cilts.

ANO norādes datums: 23.2.2001.

6.

Shahabuddin Delawar

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Augstās tiesas priekšsēdētāja vietnieks Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: a) 1957. gads; b) 1953. gads. Dzimšanas vieta: Lougaras (Logar) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Pases Nr.: Afganistānas pases Nr. OA296623. Cita informācija: a) līdz 1998. gada 25. septembrim bija vadītāja vietnieks Taliban vēstniecībā Rijādā, Saūda Arābijā; b) tiek uzskatīts, ka uzturas Afganistānas/Pakistānas pierobežā.

ANO norādes datums:23.2.2001.

7.

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (jeb a) Siraj Haqqani b) Serajuddin Haqani c) Siraj Haqani d) Saraj Haqani e) Khalifa)

Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Na’ib Amir (komandiera vietnieks). Adrese: a) Kela apkaime/Danda apkaime, Miramshah, Ziemeļvazīristāna (North Waziristan), Pakistāna; b) Manba’ul uloom Madrasa, Miramshah, Ziemeļvazīristāna (North Waziristan), Pakistāna; c) Dergey Manday Madrasa, Miramshah, Ziemeļvazīristāna (North Waziristan), Pakistāna. Dzimšanas datums: aptuveni 1977./1978. gads. Dzimšanas vieta: a) Danda, Miramshah, Ziemeļvazīristāna (North Waziristan), Pakistāna; b) Srana ciems, Garda Saray apgabals, Paktijas (Paktia) province, Afganistāna; c) Neka apgabals, Paktīkas (Paktika) province, Afganistāna; d) Houstas (Khost) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Cita informācija: a) kopš 2012. gada beigām vada Haqqani tīklu; b) Jallaloudine Haqani dēls; c) pieder pie Zardan cilts Sultan Khel atzara Garda Saray Paktijas (Paktia) provincē, Afganistānā; d) tiek uzskatīts, ka uzturas Afganistānas/Pakistānas pierobežā.

ANO norādes datums:13.9.2007.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja.

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani ir viens no ievērojamākajiem, ietekmīgākajiem, harismātiskākajiem un pieredzējušākajiem vadītājiem Haqqani tīklā – kaujinieku grupā, kurai ir cieši sakari gan ar Taliban, gan Al-Qaida; kopš 2004. gada viņš ir bijis viens no šā tīkla svarīgākajiem operatīvajiem komandieriem.

Lielu daļu no savas varas un ietekmes Sirajuddin Haqqani ir mantojis no tēva Jalaluddin Haqqani – bijušā Taliban režīma ministra, kurš bija Taliban militārais komandieris un starpnieks starp Al-Qaida un Taliban abās Afganistānas/Pakistānas robežas pusēs. Būdams Taliban režīma ministrs, Jalaluddin Haqqani nodibināja ļoti ciešus sakarus ar Al-Qaida.

Sirajuddin Haqqani ir cieši saistīts ar Taliban, kas viņam nodrošina finansējumu operācijām. Viņš saņem finansējumu arī no vairākām citām grupām un personām, tostarp no t.s. narkotiku baroniem. Viņš ir svarīgs starpnieks teroristu operācijām Afganistānā un atbalsta darbībām Pakistānas federāli pārvaldītajos cilšu apgabalos. Par viņa saiknēm ar Taliban publiski kļuva zināms 2006. gada maijā, kad mulla Dadullah, kurš tolaik bija viens no galvenajiem Taliban militārajiem komandieriem, paziņoja, ka strādā kopā ar Sirajuddin Haqqani un kopā ar viņu plāno operācijas. Viņam ir sakari arī ar Jaish-i-Mohammed.

Sirajuddin Haqqani aktīvi piedalās tādu uzbrukumu plānošanā un īstenošanā, kas vērsti pret Starptautiskajiem Drošības atbalsta spēkiem (ISAF), Afganistānas amatpersonām un civiliedzīvotājiem, galvenokārt Afganistānas austrumu un dienvidu reģionos. Viņš arī regulāri vervē kaujiniekus un nosūta tos uz Afganistānas Houstas (Khost), Paktijas (Paktia) un Paktīkas (Paktika) provincēm.

Sirajuddin Haqqani bija iesaistīts pašnāvnieku spridzinātāju uzbrukumā policijas akadēmijas autobusam Kabulā 2007. gada 18. jūnijā, kad gāja bojā 35 policisti.

8.

Abdul Aziz Abbasin (jeb Abdul Aziz Mahsud)

Dzimšanas datums: 1969. Dzimšanas vieta: Sheykhan ciems, Pirkowti rajons, Orgun apgabals, Paktīkas (Paktika) province, Afganistāna. Cita informācija: a) galvenais komandieris Haqqani tīklā, pakļauts Sirajuddin Jallaloudine Haqqani; b) kopš 2010. gada sākuma Afganistānas Paktīkas (Paktika) provinces Orgun apgabala Taliban ēnu gubernators; c) Paktīkas (Paktika) provincē rīkojis mācību nometni kaujiniekiem, kas nav no Afganistānas; d) ir bijis iesaistīts ieroču transportēšanā uz Afganistānu.

ANO norādes datums: 04.10.2011.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja.

Abdul Aziz Abbasin ir viens no galvenajiem komandieriem Haqqani tīklā – Taliban pakļautā kaujinieku grupā, kas darbojas no Afganistānas austrumu apgabaliem un no Ziemeļvazīristānas administratīvā apgabala (North Waziristan Agency) Pakistānas federatīvi pārvaldītajos cilšu apgabalos. Kopš 2010. gada sākuma Abbasin ir saņēmis rīkojumus no Sirajuddin Haqqani, kurš viņu ir iecēlis par Taliban ēnu gubernatoru Afganistānas Paktīkas (Paktika) provinces Orgun apgabalā. Abbasin vada Taliban kaujinieku grupu un ir palīdzējis Paktīkas (Paktika) provincē organizēt mācību nometni kaujiniekiem no citām valstīm. Abbasin arī ir bijis iesaistīts no slēpņiem izdarītos uzbrukumos transportlīdzekļiem, ar kuriem apgādā Afganistānas valdības spēkus, ieroču transportā uz Afganistānu.

9.

Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim (jeb a) Muhammad Qasim b) Abdul Salam)

Tituls: hādži. Dzimšanas datums: laikposmā starp 1975. gadu un 1976. gadu. Dzimšanas vieta: a) Minar ciems, Garmser apgabals, Helmandas (Helmand) province, Afganistāna; b) Darweshan ciems, Garmser apgabals, Helmandas (Helmand) province. Valstspiederība: Afganistānas. Valsts identifikācijas Nr.: a) Afganistānas valsts personas apliecība (tazkira) Nr. 57388, izdota Lashkar Gah apgabalā, Helmandas (Helmand) provincē, Afganistānā; b) iedzīvotāja apliecība Nr. 665, Ayno Maina, Kandahāras (Kandahar) province, Afganistāna. Adrese: a) Wesh, Spin Boldak apgabals, Kandahāras (Kandahar) province, Afganistāna; b) Safaar Bazaar, Garmser apgabals, Helmandas (Helmand) province, Afganistāna; c)istaba Nr. 33, 5. stāvs, Sarafi Market, Kandahāras pilsēta, Kandahāras (Kandahar) province, Afganistāna. Cita informācija: a) Rahat Ltd. īpašnieks; b) iesaistīts ieroču, tostarp pašdarinātu spridzekļu (PS), piegādē Taliban; c) arestēts 2012. gadā un kopš 2013. gada janvāra atrodas apcietinājumā Afganistānā; d) saistīts ar Rahat Ltd.

ANO norādes datums: 21.11.2012.


17.5.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 133/26


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS

(2013. gada 2. maijs)

par pagaidu pasākumiem, kas saistīti ar Kipras Republikas emitētu vai pilnībā garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību

(ECB/2013/13)

(2013/220/ES)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 127. panta 2. punkta pirmo ievilkumu,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 3.1. panta pirmo ievilkumu, 12.1. pantu, 18. pantu un 34.1. panta otro ievilkumu,

ņemot vērā 2011. gada 20. septembra Pamatnostādni ECB/2011/14 par Eurosistēmas monetārās politikas instrumentiem un procedūrām (1) un jo īpaši tās I pielikuma 1.6., 6.3.1., 6.3.2. un 6.4.2. sadaļu,

ņemot vērā 2013. gada 20. marta Pamatnostādni ECB/2013/4 par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību (2) un jo īpaši tās 1. panta 3. punktu, kā arī 5. un 7. pantu

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 18.1. pantu Eiropas Centrālā banka (ECB) un dalībvalstu, kuru valūta ir euro, nacionālās centrālās bankas (NCB) var veikt kredītoperācijas ar kredītiestādēm un citiem tirgus dalībniekiem, aizdodot pret atbilstošu nodrošinājumu. Standarta kritēriji, pēc kuriem nosaka nodrošinājuma atbilstību Eurosistēmas monetārās politikas mērķiem, ir noteikti pamatnostādnes ECB/2011/14 I pielikumā.

(2)

Saskaņā ar Pamatnostādnes ECB/2011/14 I pielikuma 1.6. sadaļu ECB Padome jebkurā laikā var mainīt Eurosistēmas monetārās politikas operāciju instrumentus, nosacījumus, kritērijus un procedūras. Saskaņā ar Pamatnostādnes ECB/2011/14 I pielikuma 6.3.1. sadaļu Eurosistēma patur sev tiesības noteikt, vai kāda emisija, emitents, debitors vai garantijas devējs atbilst augstu kredītstandartu prasībām, pamatojoties uz jebkādu informāciju, ko tā varētu uzskatīt par būtisku.

(3)

Kipras Republikas emitēti vai pilnībā garantēti tirgojami parāda instrumenti šobrīd neatbilst tirgojamiem parāda instrumentiem piemērojamām Eurosistēmas obligātajām prasībām attiecībā uz kredītspējas slieksni, kas noteiktas Pamatnostādnes ECB/2011/14 I pielikumā.

(4)

ECB Padome ņēmusi vērā Saprašanās memorandu, ko noslēgusi Kipras Republika un Eiropas Komisija un apstiprinājušas dalībvalstis, un kas atspoguļo ekonomikas un finanšu korekcijas programmu Kiprai.

(5)

ECB Padome šo programmu uzskata par piemērotu, lai Kipras Republikas emitētu vai pilnībā garantētu tirgojamu parāda instrumentu kvalitātes standarts būtu pietiekams, lai to uzskatītu par atbilstošu nodrošinājumu Eurosistēmas monetārās politikas operācijām neatkarīgi no jebkāda ārējā kredītnovērtējuma.

(6)

Tādēļ ECB Padome nolēmusi, ka jāatjauno Kipras Republikas emitētu vai pilnībā garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstība Eurosistēmas monetārās politikas operācijām, šādiem instrumentiem piemērojot diskontus, kas atšķiras no Pamatnostādnes ECB/2011/14 I pielikuma 6.4.2. sadaļā noteiktajiem.

(7)

Saskaņā ar Pamatnostādnes ECB/2013/4 7. pantu Eurosistēmas kredītspējas slieksni nepiemēro tirgojamiem parāda instrumentiem, ko emitējušas vai pilnībā garantējušas centrālās valdības euro zonas dalībvalstīs, kas īsteno Eiropas Savienības/Starptautiskā Valūtas fonda programmu, ja vien ECB Padome nenolemj, ka attiecīgā dalībvalsts neievēro finanšu palīdzības un/vai makroekonomikas programmas nosacījumus. Tomēr saskaņā ar tās pašas pamatnostādnes 1. panta 3. punktu tās 5. panta 1. punkta un 7. panta nolūkiem tikai Īriju, Grieķijas Republiku un Portugāli uzskata par euro zonas dalībvalstīm, kas atbilst Eiropas Savienības/Starptautiskā Valūtas fonda programmas noteikumiem. Tādēļ vajadzīgs ECB Padomes papildu lēmums, lai atceltu Eurosistēmas kredītspējas slieksni tirgojamiem parāda instrumentiem, ko emitējusi vai pilnībā garantējusi Kipras Republika.

(8)

Šis ārkārtas pasākums tiks piemērots uz laiku, līdz ECB Padome uzskatīs, ka atkal kā parasti var tikt piemērots Eurosistēmas atbilstības kritēriju un riska kontroles pasākumu regulējums monetārās politikas operācijām,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Dažu Pamatnostādnes ECB/2011/14 normu piemērošanas apturēšana un Kipras Republikas emitētu vai pilnībā garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstība

1.   Pamatnostādnes ECB/2011/14 I pielikuma 6.3.2. sadaļas Eurosistēmas kredītnovērtējuma sistēmas noteikumos tirgojamiem aktīviem izklāstīto Eurosistēmas obligāto kredītspējas prasību piemērošana tiek apturēta attiecībā uz Kipras Republikas emitētiem vai pilnībā garantētiem tirgojamiem parāda instrumentiem. Tādējādi Pamatnostādnes ECB/2013/4 5. panta 1. punkta un 7. panta nolūkiem Kipras Republiku uzskata par euro zonas dalībvalsti, kas atbilst Eiropas Savienības/Starptautiskā Valūtas fonda programmas noteikumiem.

2.   Uz tirgojamiem parāda instrumentiem, ko emitējusi vai pilnībā garantējusi Kipras Republika, attiecas šī lēmuma pielikumā izklāstītie diskonti.

3.   Jebkuru pretrunu gadījumā starp šo lēmumu, Pamatnostādni ECB/2011/14 un Pamatnostādni ECB/2013/4, kā tās nacionālajā līmenī ieviesušas NCB, noteicošais ir šis lēmums.

2. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā 2013. gada 9. maijā.

Bratislavā, 2013. gada 2. maijā

ECB prezidents

Mario DRAGHI


(1)  OV L 331, 14.12.2011., 1. lpp.

(2)  OV L 95, 5.4.2013., 23. lpp.


PIELIKUMS

Kipras Republikas emitētiem vai pilnībā garantētiem tirgojamiem parāda instrumentiem piemērojamie diskonti

Valdības obligācijas

Termiņu grupa

Diskonti fiksētas vai mainīgas procentu likmes kuponiem

Diskonti nulles kuponiem

0–1

14,5

14,5

1–3

27,5

29,5

3–5

37,5

40,0

5–7

41,0

45,0

7–10

47,5

52,5

> 10

57,0

71,0

Valdības garantētas banku obligācijas un valdības garantētas nefinanšu sabiedrību obligācijas

Termiņu grupa

Diskonti fiksētas vai mainīgas procentu likmes kuponiem

Diskonti nulles kuponiem

0–1

23,0

23,0

1–3

37,0

39,0

3–5

47,5

50,5

5–7

51,5

55,5

7–10

58,0

63,0

> 10

68,0

81,5


17.5.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 133/s3


PAZIŅOJUMS LASĪTĀJIEM

Padomes Regula (ES) Nr. 216/2013 (2013. gada 7. marts) par Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša elektronisko publikāciju

Saskaņā ar Padomes 2013. gada 7. marta Regulu (ES) Nr. 216/2013 par Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša elektronisko publikāciju (OV L 69, 13.3.2013., 1. lpp.), sākot ar 2013. gada 1. jūliju, vienīgi elektroniskā formātā publicētais Oficiālais Vēstnesis ir autentisks un rada juridiskas sekas.

Ja neparedzētu un ārkārtas apstākļu dēļ Oficiālā Vēstneša elektronisko izdevumu nav iespējams publicēt, iespiestais izdevums ir autentisks un rada juridiskas sekas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 216/2013 3. panta nosacījumiem.