ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2013.118.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 118

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

56. sējums
2013. gada 30. aprīlis


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

 

2013/206/ES

 

*

Padomes Lēmums (2013. gada 22. aprīlis) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā ir jāieņem EEZ Apvienotajā komitejā attiecībā uz grozījumu EEZ līguma XXI pielikumā (Statistika)

1

 

 

2013/207/ES

 

*

Padomes Lēmums (2013. gada 22. aprīlis) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā ir jāieņem EEZ Apvienotajā komitejā attiecībā uz grozījumu EEZ līguma 31. protokolā (par par sadarbību konkrētās jomās, kas nav četras pamatbrīvības)

3

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 392/2013 (2013. gada 29. aprīlis), ar ko Regulā (EK) Nr. 889/2008 izdara grozījumus attiecībā uz bioloģiskās ražošanas kontroles sistēmu

5

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 393/2013 (2013. gada 29. aprīlis), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1120/2009 un Regulu (EK) Nr. 1122/2009 attiecībā uz atbilstības kritērijiem un prasībām sniegt paziņojumus par konkrētām kaņepju šķirnēm, lai īstenotu lauksaimniekiem paredzētās tiešā atbalsta shēmas

15

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 394/2013 (2013. gada 29. aprīlis), ar ko attiecībā uz vielu monepantelu groza pielikumu Regulai (ES) Nr. 37/2010 par farmakoloģiski aktīvajām vielām un to klasifikāciju pēc to atlieku maksimāli pieļaujamā satura dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos ( 1 )

17

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 395/2013 (2013. gada 29. aprīlis), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

19

 

 

LĒMUMI

 

 

2013/208/ES

 

*

Padomes Lēmums (2013. gada 22. aprīlis) par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm

21

 

 

2013/209/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2013. gada 26. aprīlis) par dalībvalstu maksājumu aģentūru grāmatojumu noskaidrošanu attiecībā uz Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētajiem izdevumiem 2012. finanšu gadā (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 2444)

23

 

 

2013/210/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2013. gada 26. aprīlis) par dalībvalstu maksājumu aģentūru grāmatojumu noskaidrošanu attiecībā uz Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) finansētajiem izdevumiem 2012. finanšu gadā (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 2454)

30

 

 

2013/211/ES

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (2013. gada 19. aprīlis) par euro banknošu nominālvērtībām, parametriem, atveidošanu, apmaiņu un izņemšanu no apgrozības (ECB/2013/10)

37

 

 

PAMATNOSTĀDNES

 

 

2013/212/ES

 

*

Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (2013. gada 19. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2003/5 par pasākumu īstenošanu, lai novērstu euro banknošu neatļautu atveidošanu, un par euro banknošu maiņu un izņemšanu no apgrozības (ECB/2013/11)

43

 

 

III   Citi tiesību akti

 

 

EIROPAS EKONOMIKAS ZONA

 

*

EBTA Uzraudzības iestādes Ieteikumi Nr. 93/13/COL (2013. gada 21. februāris) par koordinētu kontroles plānu nolūkā noteikt krāpniecisku darbību izplatību konkrētu pārtikas produktu tirdzniecībā

44

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

30.4.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 118/1


PADOMES LĒMUMS

(2013. gada 22. aprīlis)

par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā ir jāieņem EEZ Apvienotajā komitejā attiecībā uz grozījumu EEZ līguma XXI pielikumā (Statistika)

(2013/206/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 338. panta 1. punktu saistībā ar 218. panta 9. punktu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 2894/94 (1994. gada 28. novembris) par Eiropas Ekonomikas zonas līguma īstenošanas kārtību (1) un jo īpaši tās 1. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Līgums par Eiropas Ekonomikas zonu (2) (EEZ līgums) stājās spēkā 1994. gada 1. janvārī.

(2)

Saskaņā ar EEZ līguma 98. pantu EEZ Apvienotā komiteja var pieņemt lēmumu grozīt inter alia tā XXI pielikumu.

(3)

EEZ līguma XXI pielikumā ietverti konkrēti nosacījumi un noteikumi par statistiku.

(4)

Komisijas Regula (ES) Nr. 555/2012 (2012. gada 22. jūnijs), ar ko attiecībā uz datu prasību un definīciju atjaunināšanu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 184/2005 par Kopienas statistiku attiecībā uz maksājumu bilanci, starptautisko pakalpojumu tirdzniecību un ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem (3), būtu jāiekļauj EEZ līgumā, veicot noteiktus pielāgojumus attiecībā uz Norvēģiju, Islandi un Lihtenšteinu.

(5)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza EEZ līguma XXI pielikums.

(6)

Savienības nostājas EEZ Apvienotajā komitejā pamatā vajadzētu būt pievienotajam lēmuma projektam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Nostājas, kas Eiropas Savienības vārdā ir jāieņem EEZ Apvienotajā komitejā par ierosināto grozījumu EEZ līguma XXI pielikumā (Statistika), pamatā ir EEZ Apvienotās komitejas lēmuma projekts, kas pievienots šim lēmumam.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Luksemburgā, 2013. gada 22. aprīlī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

E. GILMORE


(1)  OV L 305, 30.11.1994., 6. lpp.

(2)  OV L 1, 3.1.1994., 3. lpp.

(3)  OV L 166, 27.6.2012., 22. lpp.


PROJEKTS

EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS Nr. …/2013

(…),

ar ko groza EEZ līguma XXI pielikumu (Statistika)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā ir jāiekļauj Komisijas Regula (ES) Nr. 555/2012 (2012. gada 22. jūnijs), ar ko attiecībā uz datu prasību un definīciju atjaunināšanu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 184/2005 par Kopienas statistiku attiecībā uz maksājumu bilanci, starptautisko pakalpojumu tirdzniecību un ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem (1).

(2)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza EEZ līguma XXI pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma XXI pielikuma 19.s punktu (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 184/2005) groza šādi.

1.

Pievieno šādu ievilkumu:

“—

32012 R 0555: Komisijas Regula (ES) Nr. 555/2012 (2012. gada 22. jūnijs) (OV L 166, 27.6.2012., 22. lpp.).”

2.

Pielāgojuma tekstu aizstāj ar šādu tekstu:

“a)

regulas I pielikuma 1. tabulas 1. un 2. punkts neattiecas uz Norvēģiju;

b)

regulas I pielikuma 1. tabula neattiecas uz Islandi līdz 2017. gada maijam;

c)

šī regula neattiecas uz Lihtenšteinu.”

2. pants

Regulas (ES) Nr. 555/2012 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā …, ja ir sniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (2).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē,

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

EEZ Apvienotās komitejas sekretāri


(1)  OV L 166, 27.6.2012., 22. lpp.

(2)  [Konstitucionālās prasības nav norādītas.] [Konstitucionālās prasības ir norādītas.]


30.4.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 118/3


PADOMES LĒMUMS

(2013. gada 22. aprīlis)

par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā ir jāieņem EEZ Apvienotajā komitejā attiecībā uz grozījumu EEZ līguma 31. protokolā (par par sadarbību konkrētās jomās, kas nav četras pamatbrīvības)

(2013/207/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 46. un 48. pantu saistībā ar tā 218. panta 9. punktu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 2894/94 (1994. gada 28. novembris) par Eiropas Ekonomikas zona līguma īstenošanas kārtību (1) un jo īpaši tā 1. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Līgums par Eiropas Ekonomikas zonu (2) (“EEZ līgums”) stājās spēkā 1994. gada 1. janvārī.

(2)

Saskaņā ar EEZ līguma 98. pantu EEZ Apvienotā komiteja var pieņemt lēmumu grozīt inter alia tā 31. protokolu.

(3)

EEZ līguma 31. protokolā ietverti konkrēti nosacījumi un noteikumi par sadarbību konkrētās jomās, kas nav saistītas ar četrām pamatbrīvībām.

(4)

Ir lietderīgi paplašināt sadarbību starp EEZ līguma Līgumslēdzējām pusēm, iekļaujot pasākumus, kas tiek finansēti no 2013. finanšu gada budžeta pozīcijām 04 01 04 08 un 04 03 05.

(5)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza EEZ līguma 31. protokols.

(6)

Savienības nostājas EEZ Apvienotajā komitejā pamatā vajadzētu būt pievienotajam lēmuma projektam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Nostājas, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem EEZ Apvienotajā komitejā par ierosināto grozījumu EEZ līguma 31. protokolā (par par sadarbību konkrētās jomās, kas nav četras pamatbrīvības), pamatā ir EEZ Apvienotās komitejas lēmuma projekts, kas pievienots šim lēmumam.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Luksemburgā, 2013. gada 22. aprīlī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

E. GILMORE


(1)  OV L 305, 30.11.1994., 6. lpp.

(2)  OV L 1, 3.1.1994., 3. lpp.


PROJEKTS

EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS Nr. …/2013

(…),

ar ko groza EEZ līguma 31. protokolu (par sadarbību konkrētās jomās, kas nav četras pamatbrīvības)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 86. un 98. pantu,

tā kā:

(1)

Ir lietderīgi paplašināt sadarbību starp EEZ līguma Līgumslēdzējām pusēm, lai iekļautu sadarbību saistībā ar darba ņēmēju brīvu pārvietošanos, sociālā nodrošinājuma sistēmu koordināciju un uz migrantiem, tostarp migrantiem no trešām valstīm, attiecināmu pasākumu koordināciju.

(2)

Tādēļ būtu jāgroza EEZ līguma 31. protokols, lai minēto paplašināto sadarbību īstenotu no 2013. gada 1. janvāra,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma 31. protokola 5. panta 5. un 12. punktu groza šādi:

vārdus “2012. gads” aizstāj ar vārdiem “2012. un 2013. gads”.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc pēdējā paziņojuma iesniegšanas saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (1).

To piemēro no 2013. gada 1. janvāra.

3. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē,

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

EEZ Apvienotās komitejas sekretāri


(1)  [Konstitucionālās prasības nav norādītas.] [Konstitucionālās prasības ir norādītas.]


REGULAS

30.4.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 118/5


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 392/2013

(2013. gada 29. aprīlis),

ar ko Regulā (EK) Nr. 889/2008 izdara grozījumus attiecībā uz bioloģiskās ražošanas kontroles sistēmu

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 28. jūnija Regulu (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un par Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu (1) un jo īpaši tās 33. panta 2. un 3. punktu un 38. panta c) un d) punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 28. panta 1. punktu uzņēmējiem, kas ražo, gatavo, uzglabā, laiž tirgū, importē vai eksportē produktus, kuri ražoti atbilstīgi minētajā regulā paredzētajiem ražošanas noteikumiem, jāiekļauj savi uzņēmumi minētās regulas 27. pantā minētajā kontroles sistēmā. Sīki izstrādāti noteikumi par to, kā piemērojama minētā kontroles sistēma, ir izklāstīti IV sadaļā Komisijas 2008. gada 5. septembra Regulā (EK) Nr. 889/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus bioloģiskās ražošanas, marķēšanas un kontroles noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu (2).

(2)

Saskaņā ar minēto kontroles sistēmu uzņēmējiem par savu uzņēmumu ir jāpaziņo kompetentajai iestādei, norādot arī informāciju par attiecīgo kontroles organizāciju, un jāparaksta deklarācija, ka viņi darbojas saskaņā ar bioloģiskās ražošanas noteikumiem un piekrīt piespiedu pasākumiem pārkāpumu un neatbilstību gadījumā.

(3)

Regulas (EK) Nr. 834/2007 30. panta 2. punktā paredzēts paziņot informāciju par neatbilstībām vai pārkāpumiem, kas ietekmē produkta bioloģisko statusu. Lai uzlabotu efektivitāti, uzņēmējiem būtu jāinformē attiecīgās kontroles iestādes vai kontroles organizācijas par ikvienu neatbilstību vai pārkāpumu, kas ietekmē viņu produktu bioloģisko statusu, kā arī no citiem uzņēmējiem saņemtu bioloģisko produktu statusu.

(4)

Ņemot vērā pieredzi, kas gūta kontroles sistēmas īstenošanā, un rīkojoties bioloģiskās ražošanas nozares interesēs, ir lietderīgi noteikt to paraugu minimālo skaitu, kas kontroles iestādēm vai kontroles organizācijām jāņem un jāanalizē katru gadu, pamatojoties uz vispārēju novērtējumu par bioloģiskās ražošanas noteikumu iespējamas neievērošanas risku. Ja kontroles iestādēm vai kontroles organizācijām ir aizdomas, ka tiek izmantoti līdzekļi, kurus nav atļauts izmantot bioloģiskajā ražošanā, tām jāņem un jāanalizē attiecīgo līdzekļu paraugi. Šādos gadījumos minimālais paraugu skaits nebūtu piemērojams. Kontroles iestādes vai kontroles organizācijas var ņemt un analizēt paraugus arī jebkurā citā gadījumā, lai konstatētu neatbilstību Savienības prasībām bioloģiskās ražošanas jomā.

(5)

Ņemot vērā pieredzi, kas gūta kontroles sistēmas īstenošanā, un rīkojoties bioloģiskās ražošanas nozares interesēs, ir lietderīgi paredzēt attiecīgās informācijas nosūtīšanu gadījumos, kad uzņēmēju vai minētā uzņēmēja apakšuzņēmējus pārbauda dažādas kontroles iestādes vai kontroles organizācijas vai kad uzņēmēji vai viņu apakšuzņēmēji maina savu kontroles iestādi vai kontroles organizāciju. Būtu jānodrošina atbilstoša informācijas apmaiņa un attiecīgo uzņēmēju kontroles lietu nosūtīšana, lai pārvaldītu kontroles sistēmu, vienlaikus ievērojot prasības par personas datu aizsardzību, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīvā 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (3). Uzņēmējiem būtu jāpiekrīt viņu datu un visas ar viņu darbību saistītās informācijas nosūtīšanai un apmaiņai kontroles sistēmas ietvaros.

(6)

Lai nodrošinātu kontroles sistēmas vienādu piemērošanu un izvairītos no nenoteiktības, Regulā (EK) Nr. 889/2008 būtu jāiekļauj termins “kontroles lieta”.

(7)

Regulas (EK) Nr. 834/2007 29. panta 3. punktā saistībā ar dokumentāro pierādījumu veidu ir minēta elektroniska sertificēšana. Ir lietderīgi precizēt, ka elektroniskas sertificēšanas gadījumā dokumentārie pierādījumi nav jāparaksta, ja dokumentārā pierādījuma autentiskums ir parādīts citādi, izmantojot pret viltojumiem drošu elektronisku metodi.

(8)

Pieredze liecina, ka ir vajadzīgs precizējums attiecībā uz informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm gadījumos, kad dalībvalsts konstatē neatbilstības vai pārkāpumus, kas saistīti ar tādu produktu atbilstību, kuri importēti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 33. panta 2. un 3. punktu vai 19. pantu Komisijas 2008. gada 8. decembra Regulā (EK) Nr. 1235/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko produktu importēšanas kārtību no trešām valstīm (4).

(9)

Turklāt ir lietderīgi precizēt procedūru, kas saistīta ar informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm neatbilstību vai pārkāpumu gadījumos, ņemot vērā labāko praksi, kas iedibināta kopš 2009. gada.

(10)

Lai nodrošinātu saskanību ar 33. panta 1. punktu Komisijas 2011. gada 27. janvāra Regulā (ES) Nr. 65/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 attiecībā uz pārbaudes kārtību, kā arī savstarpējo atbilstību saistībā ar lauku attīstības atbalsta pasākumiem (5), ir svarīgi skaidri norādīt, ka dalībvalstīm būtu jānodrošina, lai maksājumu aģentūra saņemtu pietiekamu informāciju par veiktajām kontrolēm gadījumos, kad kontroli neveic maksājumu aģentūra.

(11)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 882/2004 (6) 44. panta 1. punkta a) apakšpunktu dalībvalstīm gada ziņojumā ir jānorāda visi daudzgadu valsts kontroles plāna grozījumi, kas izdarīti, lai cita starpā ņemtu vērā jaunus tiesību aktus. Komisijai vajadzētu būt nepieciešamajiem datiem un informācijai par uzraudzību, ko dalībvalstu kompetentās iestādes veikušas saistībā ar bioloģisko ražošanu. Tāpēc būtu jāprasa dalībvalstīm grozīt valsts kontroles plānu, lai tas aptvertu minēto uzraudzību, un norādīt minētos grozījumus un attiecīgos datus par bioloģisko ražošanu gada ziņojumā, kas minēts Regulas (EK) Nr. 882/2004 44. pantā. Būtu jāatļauj dalībvalstīm iekļaut minētos datus par bioloģisko ražošanu valsts kontroles plāna un gada ziņojuma atsevišķā nodaļā.

(12)

Papildus Regulā (EK) Nr. 882/2004 noteiktajiem pienākumiem, kas saistīti ar kontroli, Regulas (EK) Nr. 834/2007 V sadaļā un Regulā (EK) Nr. 889/2008 ir noteikti specifiskāki noteikumi par kontrolēm bioloģiskās ražošanas nozarē. Regulā (EK) Nr. 834/2007 ir noteiktas sīkāk izstrādātas prasības un pienākumi, kas jāievēro katrai kontroles organizācijai, ja kompetentā iestāde deleģē kontroles uzdevumus kontroles organizācijām, kas ir privātas struktūras.

(13)

Pieredze liecina, ka īpašajiem noteikumiem par bioloģiskās ražošanas kontrolēm ir jābūt vēl sīkāk izstrādātiem, īpaši tādēļ, lai stiprinātu kompetento iestāžu uzraudzību pār kontroles organizācijām, kurām ir deleģēti kontroles uzdevumi. Minētie noteikumi kā vienots prasību minimums būtu jāiekļauj dalībvalstu kontroles sistēmā, kas izveidota saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 27. pantu.

(14)

Dalībvalstu kompetentajām iestādēm vajadzētu būt dokumentētām procedūrām, kā deleģējami uzdevumi kontroles organizācijām un kā tās uzraugāmas, lai nodrošinātu regulatīvo prasību ievērošanu.

(15)

Būtu jāuzlabo informācijas apmaiņa dalībvalstīs, starp dalībvalstīm un starp dalībvalstīm un Komisiju saistībā ar uzraudzību, ko veikušas kompetentās iestādes, un jāpieņem vienots prasību minimums.

(16)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Regula (EK) Nr. 889/2008.

(17)

Kontroles režīma efektivitātes labad papildu elementi, kas pievienoti ar šo regulu un jāaptver uzņēmumam, kurš iekļauts deklarācijā, kas jāparaksta uzņēmējam saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 889/2008 63. panta 2. punktu, būtu jāattiecina arī uz uzņēmējiem, kas minēto deklarāciju ir parakstījuši pirms dienas, no kuras piemērojama šī regula.

(18)

Lai nodrošinātu sekmīgu pāreju no pašreizējās kontroles sistēmas uz grozīto sistēmu, šī regula būtu jāpiemēro no 2014. gada 1. janvāra.

(19)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Bioloģiskās ražošanas regulatīvās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 889/2008

Regulu (EK) Nr. 889/2008 groza šādi:

1)

regulas 2. pantam pievieno šādu s) punktu:

“s)

“kontroles lieta” ir visa informācija un dokumenti, kurus kontroles sistēmas piemērošanas vajadzībām uzņēmējs, uz ko attiecas Regulas (EK) Nr. 834/2007 28. pantā minētā kontroles sistēma, ir nosūtījis dalībvalsts kompetentajām iestādēm vai kontroles iestādēm un kontroles organizācijām, arī visa attiecīgā informācija un dokumenti, kas saistīti ar minēto uzņēmēju vai minētā uzņēmēja darbībām un ir kompetento iestāžu, kontroles iestāžu un kontroles organizāciju rīcībā, izņemot informāciju vai dokumentus, kas neietekmē kontroles sistēmas darbību.”;

2)

regulas 63. panta 2. punkta pirmajai daļai pievieno šādu d)–h) apakšpunktu:

“d)

gadījumos, kad saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts izveidoto kontroles sistēmu uzņēmēju un/vai minētā uzņēmēja apakšuzņēmējus pārbauda dažādas kontroles iestādes vai kontroles organizācijas, piekrist informācijas apmaiņai starp minētajām iestādēm vai organizācijām;

e)

gadījumos, kas uzņēmējs un/vai minētā uzņēmēja apakšuzņēmēji maina savu kontroles iestādi vai kontroles organizāciju, piekrist kontroles lietu nosūtīšanai nākamajai kontroles iestādei vai kontroles organizācijai;

f)

gadījumos, kad uzņēmējs izstājas no kontroles sistēmas, nekavējoties informēt attiecīgo kompetento iestādi un kontroles iestādi vai kontroles organizāciju;

g)

gadījumos, kad uzņēmējs izstājas no kontroles sistēmas, piekrist tam, ka kontroles lietu glabā vismaz piecus gadus;

h)

piekrist nekavējoties informēt attiecīgo kontroles iestādi vai iestādes vai kontroles organizāciju vai organizācijas par ikvienu neatbilstību vai pārkāpumu, kas ietekmē viņa produkta vai no citiem uzņēmējiem vai apakšuzņēmējiem saņemtu produktu bioloģisko statusu.”;

3)

regulas 65. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Kontroles iestāde vai kontroles organizācija ņem un analizē paraugus, lai noteiktu līdzekļus, kurus nav atļauts izmantot bioloģiskajā ražošanā, lai pārbaudītu ražošanas metodes, kuras neatbilst bioloģiskās ražošanas noteikumiem, vai lai noteiktu iespējamu piesārņojumu ar līdzekļiem, kurus nav atļauts izmantot bioloģiskajā ražošanā. Paraugu skaits, kas katru gadu jāņem un jāanalizē kontroles iestādei vai kontroles organizācijai, atbilst vismaz 5 % no tās kontrolē esošo uzņēmēju skaita. Uzņēmējus, kuru uzņēmumā jāņem paraugi, atlasa, pamatojoties uz vispārēju novērtējumu par bioloģiskās ražošanas noteikumu iespējamas neievērošanas risku. Šajā vispārējā novērtējumā ņem vērā visus ražošanas, sagatavošanas un izplatīšanas posmus.

Kontroles iestāde vai kontroles organizācija ņem un analizē paraugus katrā gadījumā, kad ir aizdomas par tādu līdzekļu vai paņēmienu lietošanu, kurus nav atļauts izmantot bioloģiskajā ražošanā. Šādos gadījumos ņemamo un analizējamo paraugu minimālo skaitu nepiemēro.

Kontroles iestāde vai kontroles organizācija var ņemt un analizēt paraugus arī jebkurā citā gadījumā, lai noteiktu līdzekļus, kurus nav atļauts izmantot bioloģiskajā ražošanā, lai pārbaudītu ražošanas metodes, kuras neatbilst bioloģiskās ražošanas noteikumiem, vai lai noteiktu iespējamu piesārņojumu ar līdzekļiem, kurus nav atļauts izmantot bioloģiskajā ražošanā.”;

4)

regulas 68. panta 1. punktam pievieno šādu daļu:

“Ja veic elektronisku sertificēšanu, kas minēta Regulas (EK) Nr. 834/2007 29. panta 3. punktā, paraksts dokumentārā pierādījuma 8. ailē nav vajadzīgs, ja dokumentārā pierādījuma autentiskums ir parādīts citādi, izmantojot pret viltojumiem drošu elektronisku metodi.”;

5)

regulas 92. un 92.a pantu aizstāj ar šādiem:

“92. pants

Informācijas apmaiņa starp kontroles iestādēm, kontroles organizācijām un kompetentajām iestādēm

1.   Ja uzņēmēju un/vai minētā uzņēmēja apakšuzņēmējus pārbauda dažādas kontroles iestādes vai kontroles organizācijas, kontroles iestādes vai kontroles organizācijas apmainās ar attiecīgo informāciju par darbībām, ko tās kontrolē.

2.   Ja uzņēmēji un/vai viņu apakšuzņēmēji maina savu kontroles iestādi vai kontroles organizāciju, attiecīgās kontroles iestādes vai kontroles organizācijas par šo maiņu nekavējoties paziņo kompetentajai iestādei.

Iepriekšējā kontroles iestāde vai kontroles organizācija nodod nākamajai kontroles iestādei vai kontroles organizācijai attiecīgā uzņēmēja kontroles lietas nepieciešamos elementus un ziņojumus, kas minēti 63. panta 2. punkta otrajā daļā.

Jaunā kontroles iestāde vai kontroles organizācija pārliecinās, vai uzņēmējs ir novērsis vai patlaban novērš neatbilstības, kas minētas iepriekšējās kontroles iestādes vai kontroles organizācijas ziņojumā.

3.   Ja uzņēmējs izstājas no kontroles sistēmas, minētā uzņēmēja kontroles iestāde vai kontroles organizācija nekavējoties informē kompetento iestādi.

4.   Ja kontroles iestāde vai kontroles organizācija konstatē neatbilstības vai pārkāpumus, kas ietekmē produktu bioloģisko statusu, tā nekavējoties par to informē tās dalībvalsts kompetento iestādi, kas to ir norīkojusi vai apstiprinājusi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 27. pantu.

Minētā kompetentā iestāde pēc savas iniciatīvas var pieprasīt arī jebkādu citu informāciju par neatbilstībām vai pārkāpumiem.

Ja ir konstatētas neatbilstības vai pārkāpumi attiecībā uz produktiem, kurus kontrolē citas kontroles iestādes vai kontroles organizācijas, tā nekavējoties informē arī minētās iestādes vai organizācijas.

5.   Dalībvalstis veic piemērotus pasākumus un izveido dokumentētas procedūras, lai būtu iespējams apmainīties ar informāciju starp visām kontroles iestādēm, ko tās norīkojušas, un/vai visām kontroles organizācijām, ko tās apstiprinājušas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 27. pantu, tostarp procedūras, kā veicama informācijas apmaiņa nolūkā pārbaudīt minētās regulas 29. panta 1. punktā minētos dokumentāros pierādījumus.

6.   Dalībvalstis veic piemērotus pasākumus un izveido dokumentētas procedūras, lai nodrošinātu to, ka informācija par šīs regulas 65. pantā minēto pārbaužu un apmeklējumu rezultātiem tiek paziņota maksājumu aģentūrai saskaņā ar minētās aģentūras vajadzībām, kā paredzēts Komisijas Regulas (ES) Nr. 65/2011 (7) 33. panta 1. punktā.

92.a pants

Informācijas apmaiņa starp dažādām dalībvalstīm un Komisiju

1.   Ja dalībvalsts konstatē neatbilstības vai pārkāpumus, kas saistīti ar šīs regulas piemērošanu attiecībā uz produktu, kurš ir no citas dalībvalsts un uz kura ir norādes, kas minētas Regulas (EK) Nr. 834/2007 IV sadaļā un šīs regulas III sadaļā un/vai XI pielikumā, tā, izmantojot šīs regulas 94. panta 1. punktā minēto sistēmu, nekavējoties informē dalībvalsti, kas norīkojusi kontroles iestādi vai apstiprinājusi kontroles organizāciju, pārējās dalībvalstis un Komisiju.

2.   Ja dalībvalsts konstatē neatbilstības vai pārkāpumus, kas saistīti ar atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 834/2007 33. panta 2. vai 3. punktam importētu produktu atbilstību prasībām, kuras noteiktas minētajā regulā vai Regulā (EK) Nr. 1235/2008, tā, izmantojot šīs regulas 94. panta 1. punktā minēto sistēmu, nekavējoties par to paziņo pārējām dalībvalstīm un Komisijai.

3.   Ja dalībvalsts konstatē neatbilstības vai pārkāpumus, kas saistīti ar atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1235/2008 19. pantam importētu produktu atbilstību prasībām, kas noteiktas minētajā regulā un Regulā (EK) Nr. 834/2007, tā, izmantojot šīs regulas 94. panta 1. punktā minēto sistēmu, nekavējoties par to paziņo dalībvalstij, kura izdevusi atļauju, pārējām dalībvalstīm un Komisijai. Pārējām dalībvalstīm un Komisijai paziņojumu nosūta gadījumā, kad ir konstatēta neatbilstība vai pārkāpums saistībā ar produktiem, par kuriem pati dalībvalsts ir izdevusi atļauju, kas minēta Regulas (EK) Nr. 1235/2008 19. pantā.

4.   Dalībvalsts, kas saņem saskaņā ar 1. vai 3. punktu nosūtītu paziņojumu par neatbilstīgiem produktiem, vai dalībvalsts, kas izdevusi Regulas (EK) Nr. 1235/2008 19. pantā minēto atļauju par produktu, saistībā ar kuru ir konstatēta neatbilstība vai pārkāpums, izmeklē attiecīgo neatbilstību vai pārkāpumu cēloņus. Tā tūlīt veic piemērotus pasākumus.

Tā, atbildot uz sākotnējo paziņojumu 94. panta 1. punktā minētajā sistēmā, informē dalībvalsti, kas nosūtījusi paziņojumu, pārējās dalībvalstis un Komisiju par izmeklēšanas rezultātiem un par veikto darbību. Atbildi nosūta 30 kalendāra dienās no sākotnējā paziņojuma datuma.

5.   Dalībvalsts, kas nosūtījusi sākotnējo paziņojumu, vajadzības gadījumā var lūgt atbildētāju dalībvalsti sniegt papildu informāciju. Pēc tam kad ir saņemta atbilde vai papildu informācija no dalībvalsts, kas saņēmusi paziņojumu, dalībvalsts, kas nosūtījusi sākotnējo paziņojumu, noteikti izdara vajadzīgos ierakstus un atjauninājumus 94. panta 1. punktā minētajā sistēmā.

92.b pants

Informācijas publicēšana

Dalībvalstis, izmantojot šīs regulas XII pielikumā iekļauto paraugu, piemērotā veidā, arī publiskojot internetā, dara pieejamus sabiedrībai atjauninātus Regulas (EK) Nr. 834/2007 28. panta 5. punktā minētos sarakstus, kas ietver dokumentārus pierādījumus saistībā ar katru uzņēmēju, kā paredzēts minētās regulas 29. panta 1. punktā. Dalībvalstis pienācīgi ievēro prasības par personas datu aizsardzību, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 95/46/EK (8).

6)

IV sadaļai pievieno šādu 9. nodaļu:

9.   NODAĻA

Kompetento iestāžu veikta uzraudzība

92.c pants

Uzraudzības darbības, kas saistītas ar kontroles organizācijām

1.   Uzraudzības darbības, ko veic kompetentās iestādes, kuras deleģē kontroles pienākumus kontroles organizācijām saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 27. panta 4. punkta b) apakšpunktu, ir vērstas uz minēto kontroles organizāciju darbības efektivitātes novērtēšanu, ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 765/2008 (9) 2. panta 11. punktā definētās valsts akreditācijas struktūras darba rezultātus.

Minēto uzraudzības darbību ietvaros tiek novērtētas kontroles organizāciju iekšējās procedūras attiecībā uz kontrolēm, kontroles lietu pārvaldību un pārbaudi, ņemot vērā ar Regulu (EK) Nr. 834/2007 uzliktos pienākumus, un pārbaudīta rīcība neatbilstību, kā arī pārsūdzību un sūdzību gadījumos.

2.   Kompetentās iestādes prasa kontroles organizācijām iesniegt dokumentāciju par to riska analīzes procedūru.

Riska analīzes procedūra ir izveidota tā, lai:

a)

riska analīzes rezultāti nodrošinātu pamatu iepriekš nepaziņotu vai paziņotu ikgadējo pārbaužu un apmeklējumu intensitātes noteikšanai;

b)

atkarībā no riska kategorijas tiktu veikti papildu kontroles apmeklējumi pēc nejaušības principa saskaņā ar 65. panta 4. punktu, ietverot vismaz 10 % uzņēmēju, ar ko noslēgts līgums;

c)

no visām pārbaudēm un apmeklējumiem, ko veic saskaņā ar 65. panta 1. un 4. punktu, vismaz 10 % būtu iepriekš nepaziņoti;

d)

uzņēmēji, attiecībā uz kuriem ir jāveic iepriekš nepaziņotas pārbaudes un apmeklējumi, tiktu atlasīti, pamatojoties uz riska analīzi, un minētās pārbaudes un apmeklējumi tiktu plānoti atkarībā no riska pakāpes.

3.   Kompetentās iestādes, kas deleģē kontroles pienākumus kontroles organizācijām, pārliecinās par to, vai kontroles organizāciju darbiniekiem ir pietiekamas zināšanas, tostarp zināšanas par riska elementiem, kas ietekmē produktu bioloģisko statusu, pietiekama kvalifikācija, sagatavotība un pieredze saistībā ar bioloģisko ražošanu vispār un jo īpaši saistībā ar attiecīgajiem Savienības noteikumiem, un ka ir spēkā piemēroti noteikumi par inspektoru rotāciju.

4.   Kompetentajām iestādēm ir dokumentētas procedūras, kas paredzētas, lai deleģētu pienākumus kontroles organizācijām saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 27. panta 5. punktu un lai veiktu uzraudzību saskaņā ar šo pantu, turklāt ir sīki norādīta informācija, kas jāsniedz kontroles organizācijām.

92.d pants

Neatbilstību un pārkāpumu gadījumā veicamo pasākumu katalogs

Kompetentās iestādes pieņem un nosūta kontroles organizācijām, kam ir deleģēti kontroles pienākumi, katalogu, kurā uzskaitīti vismaz pārkāpumi un neatbilstības, kas ietekmē produktu bioloģisko statusu, un atbilstošie pasākumi, kas kontroles organizācijām jāpiemēro gadījumos, kad bioloģiskajā ražošanā iesaistītie uzņēmēji, ko tās kontrolē, ir pieļāvuši pārkāpumus vai neatbilstības.

Kompetentās iestādes pēc savas iniciatīvas katalogā var iekļaut arī citu saistītu informāciju.

92.e pants

Kontroles organizāciju ikgadēja pārbaude

Kompetentās iestādes organizē to kontroles organizāciju ikgadēju pārbaudi, kurām ir deleģēti kontroles pienākumi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 27. panta 4. punkta b) apakšpunktu. Ikgadējās pārbaudes vajadzībām kompetentā iestāde ņem vērā Regulas (EK) Nr. 765/2008 2. panta 11. punktā definētās valsts akreditācijas struktūras darba rezultātus. Ikgadējās pārbaudes laikā kompetentā iestāde jo īpaši pārbauda:

a)

to, kā kontroles organizācija ievēro standarta kontroles procedūru, kuru kontroles organizācija iesniegusi kompetentajai iestādei saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 27. panta 6. punkta a) apakšpunktu;

b)

to, vai kontroles organizācijai ir pietiekams skaits atbilstīgi kvalificētu un pieredzējušu darbinieku, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 834/2007 27. panta 5. punkta b) apakšpunktā, un to, vai ir notikušas mācības saistībā ar riskiem, kas ietekmē produktu bioloģisko statusu;

c)

to, vai kontroles organizācijai ir un tā ievēro dokumentētas procedūras un veidnes, kas paredzētas:

i)

ikgadējai riska analīzei saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 27. panta 3. punktu;

ii)

uz riska izvērtējumu balstītas paraugu ņemšanas stratēģijas sagatavošanai, paraugu ņemšanas un laboratorijas analīžu veikšanai;

iii)

informācijas apmaiņai ar citām kontroles organizācijām un ar kompetento iestādi;

iv)

sākotnējām un turpmākām kontrolēto uzņēmēju kontrolēm;

v)

pārkāpumu vai neatbilstību gadījumā piemērojamo pasākumu kataloga piemērošanai un piemērošanas seku pārbaudei;

vi)

tam, lai tiktu ievērotas tās prasības par kontroles organizācijas kontrolēto uzņēmēju personas datu aizsardzību, ko noteikušas dalībvalstis, kurā darbojas minētā kompetentā iestāde, un kas ir saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK.

92.f pants

Dati par bioloģisko ražošanu valsts daudzgadu kontroles plānā un gada ziņojumā

Dalībvalstis nodrošina to, ka valsts daudzgadu kontroles plānos, kas minēti Regulas (EK) Nr. 882/2004 41. pantā, ir paredzēta to bioloģiskās ražošanas kontroļu uzraudzība, kas veiktas saskaņā ar šo regulu, un ka konkrēti dati par minēto uzraudzību (turpmāk “dati par bioloģisko ražošanu”) tiek iekļauti gada ziņojumā, kas minēts Regulas (EK) Nr. 882/2004 44. pantā. Dati par bioloģisko ražošanu aptver šīs regulas XIIIb pielikumā norādītās jomas.

Dati par bioloģisko ražošanu pamatojas uz informāciju par kontrolēm, ko veikušas kontroles organizācijas un/vai kontroles iestādes, un uz revīzijām, ko veikusi kompetentā iestāde.

No 2015. gada par 2014. gadu dati tiek sagatavoti, izmantojot šīs regulas XIIIc pielikumā iekļautās veidnes.

Datus par bioloģisko ražošanu dalībvalstis var iekļaut savā valsts kontroles plānā un gada ziņojumā kā nodaļu par bioloģisko ražošanu.

7)

iekļauj XIIIb un XIIIc pielikumu, kuru teksts ir izklāstīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Pārejas noteikums

Regulas (EK) Nr. 889/2008 63. panta 2. punkta pirmās daļas d)–h) apakšpunktu, kas pievienots ar šīs regulas 1. panta 2. punktu, piemēro arī uzņēmējiem, kas Regulas (EK) Nr. 889/2008 63. panta 2. punktā minēto deklarāciju ir parakstījuši pirms dienas, no kuras piemērojama šī regula.

3. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2014. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 29. aprīlī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 189, 20.7.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 250, 18.9.2008., 1. lpp.

(3)  OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.

(4)  OV L 334, 12.12.2008., 25. lpp.

(5)  OV L 25, 28.1.2011., 8. lpp.

(6)  OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp.

(7)  OV L 25, 28.1.2011., 8. lpp.

(8)  OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.”;

(9)  OV L 218, 13.8.2008., 30. lpp.”;


PIELIKUMS

XIIIb PIELIKUMS

Jomas, kas valsts kompetentajai iestādei jāietver datos par bioloģisko ražošanu, kā minēts 92.f pantā

1.   Informācija par kompetento iestādi, kas atbild par bioloģisko ražošanu:

kura struktūra ir kompetentā iestāde,

kompetentajai iestādei pieejamie resursi,

kompetentās iestādes veikto revīziju apraksts (kā veiktas, kas veicis),

kompetentās iestādes dokumentētā procedūra.

2.   Bioloģiskās ražošanas kontroles sistēmas apraksts:

kontroles organizāciju un/vai kontroles iestāžu sistēma,

reģistrētie uzņēmēji, kurus aptver kontroles sistēma, – gada pārbaužu minimums,

kā tiek piemērota uz risku balstītā pieeja.

3.   Informācija par kontroles organizācijām/iestādēm:

kontroles organizāciju/iestāžu saraksts,

kontroles organizācijām deleģētie/kontroles iestādēm nodotie pienākumi,

deleģēto kontroles organizāciju uzraudzība (kas veic un kā tiek veikta),

darbību koordinēšana, ja ir vairākas kontroles organizācijas/iestādes,

to darbinieku apmācība, kas veic kontroles,

iepriekš paziņotas/iepriekš nepaziņotas pārbaudes un apmeklējumi.

XIIIc PIELIKUMS

Veidnes, kurās sniedzami dati par bioloģisko ražošanu, kā minēts 92. f pantā

Ziņojums par oficiālajām kontrolēm bioloģiskās ražošanas nozarē

Valsts:

Gads:

1.   Informācija par uzņēmēju kontrolēm

Kontroles organizācijas vai kontroles iestādes kods

Reģistrēto uzņēmēju skaits katrai kontroles organizācijai vai kontroles iestādei

Reģistrēto uzņēmēju skaits

Ikgadējo pārbaužu skaits

Uz riska analīzi balstītu papildu apmeklējumu skaits

Pārbaužu/apmeklējumu kopējais skaits

Lauksaimniecības produktu ražotāji (1)

Ražošanas vienības akvakultūras dzīvnieku audzēšanai

Pārstrādātāji (2)

Importētāji

Eksportētāji

Citi uzņēmēji (3)

Lauksaimniecības produktu ražotāji (1)

Ražošanas vienības akvakultūras dzīvnieku audzēšanai

Pārstrādātāji (2)

Importētāji

Eksportētāji

Citi uzņēmēji (3)

Lauksaimniecības produktu ražotāji (1)

Ražošanas vienības akvakultūras dzīvnieku audzēšanai

Pārstrādātāji (2)

Importētāji

Eksportētāji

Citi uzņēmēji (3)

Lauksaimniecības produktu ražotāji (1)

Ražošanas vienības akvakultūras dzīvnieku audzēšanai

Pārstrādātāji (2)

Importētāji

Eksportētāji

Citi uzņēmēji (3)

MS-BIO-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontroles organizācijas vai kontroles iestādes kods vai kompetentās iestādes nosaukums

Reģistrēto uzņēmēju skaits

Analizēto paraugu skaits

To paraugu skaits, kuri liecina par Regulas (EK) Nr. 834/2007 un Regulas (EK) Nr. 1235/2008 pārkāpumu

Lauksaimniecības produktu ražotāji (4)

Ražošanas vienības akvakultūras dzīvnieku audzēšanai

Pārstrādātāji (5)

Importētāji

Eksportētāji

Citi uzņēmēji (6)

Lauksaimniecības produktu ražotāji (4)

Ražošanas vienības akvakultūras dzīvnieku audzēšanai

Pārstrādātāji (5)

Importētāji

Eksportētāji

Citi uzņēmēji (6)

Lauksaimniecības produktu ražotāji (4)

Ražošanas vienības akvakultūras dzīvnieku audzēšanai

Pārstrādātāji (5)

Importētāji

Eksportētāji

Citi uzņēmēji (6)

MS-BIO-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontroles organizācijas vai kontroles iestādes kods

Reģistrēto uzņēmēju skaits

Konstatēto neatbilstību vai pārkāpumu skaits (10)

Attiecībā uz produktu partiju vai ražošanas periodu piemēroto pasākumu skaits (11)

Attiecībā uz uzņēmējiem piemēroto pasākumu skaits (12)

Lauksaimniecības produktu ražotāji (7)

Ražošanas vienības akvakultūras dzīvnieku audzēšanai

Pārstrādātāji (8)

Importētāji

Eksportētāji

Citi uzņēmēji (9)

Lauksaimniecības produktu ražotāji (7)

Ražošanas vienības akvakultūras dzīvnieku audzēšanai

Pārstrādātāji (8)

Importētāji

Eksportētāji

Citi uzņēmēji (9)

Lauksaimniecības produktu ražotāji (7)

Ražošanas vienības akvakultūras dzīvnieku audzēšanai

Pārstrādātāji (8)

Importētāji

Eksportētāji

Citi uzņēmēji (9)

Lauksaimniecības produktu ražotāji (7)

Ražošanas vienības akvakultūras dzīvnieku audzēšanai

Pārstrādātāji (8)

Importētāji

Eksportētāji

Citi uzņēmēji (9)

MS-BIO-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Informācija par uzraudzību un revīzijām

Kontroles organizācijas vai kontroles iestādes kods

Reģistrēto uzņēmēju skaits katrai kontroles organizācijai vai kontroles iestādei

Reģistrēto uzņēmēju skaits

Dokumentu pārbaude un biroja revīzija (16)

(pārbaudīto uzņēmēju lietu skaits)

Pārskata revīziju skaits (17)

Liecinieku revīziju skaits (18)

Lauksaimniecības produktu ražotāji (13)

Ražošanas vienības akvakultūras dzīvnieku audzēšanai

Pārstrādātāji (14)

Importētāji

Eksportētāji

Citi uzņēmēji (15)

Lauksaimniecības produktu ražotāji (13)

Ražošanas vienības akvakultūras dzīvnieku audzēšanai

Pārstrādātāji (14)

Importētāji

Eksportētāji

Citi uzņēmēji (15)

Lauksaimniecības produktu ražotāji (13)

Ražošanas vienības akvakultūras dzīvnieku audzēšanai

Pārstrādātāji (14)

Importētāji

Eksportētāji

Citi uzņēmēji (15)

Lauksaimniecības produktu ražotāji (13)

Ražošanas vienības akvakultūras dzīvnieku audzēšanai

Pārstrādātāji (14)

Importētāji

Eksportētāji

Citi uzņēmēji (15)

MS-BIO-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Secinājumi par bioloģiskās ražošanas kontroles sistēmu

Kontroles organizācijas vai kontroles iestādes kods

Apstiprinājuma atsaukšana

Darbības, kas veiktas, lai nodrošinātu bioloģiskās ražošanas kontroles sistēmas efektīvu darbību (prasību izpildes nodrošināšana)

Jā/nē

No

(datums)

Līdz

(datums)

MS-BIO-01

 

 

 

 

MS-BIO-02

 

 

 

 

MS-BIO-…

 

 

 

 

Secinājums par bioloģiskās ražošanas kontroles sistēmas vispārējo darbību


(1)  Lauksaimniecības produktu ražotāji ir uzņēmēji, kas nodarbojas tikai ar lauksaimniecības produktu ražošanu, ražotāji, kas ir arī pārstrādātāji, ražotāji, kas ir arī importētāji, un citi ražotāji, kas nav citur minēti.

(2)  Pārstrādātāji ir uzņēmēji, kas ir tikai pārstrādātāji, pārstrādātāji, kas ir arī importētāji, un citi pārstrādātāji, kas nav citur minēti.

(3)  Citi uzņēmēji ir tirgotāji (vairumtirgotāji, mazumtirgotāji), citi uzņēmēji, kas nav citur minēti.

(4)  Lauksaimniecības produktu ražotāji ir uzņēmēji, kas nodarbojas tikai ar lauksaimniecības produktu ražošanu, ražotāji, kas ir arī pārstrādātāji, ražotāji, kas ir arī importētāji, un citi ražotāji, kas nav citur minēti.

(5)  Pārstrādātāji ir uzņēmēji, kas ir tikai pārstrādātāji, pārstrādātāji, kas ir arī importētāji, un citi pārstrādātāji, kas nav citur minēti.

(6)  Citi uzņēmēji ir tirgotāji (vairumtirgotāji, mazumtirgotāji), citi uzņēmēji, kas nav citur minēti.

(7)  Lauksaimniecības produktu ražotāji ir uzņēmēji, kas nodarbojas tikai ar lauksaimniecības produktu ražošanu, ražotāji, kas ir arī pārstrādātāji, ražotāji, kas ir arī importētāji, un citi ražotāji, kas nav citur minēti.

(8)  Pārstrādātāji ir uzņēmēji, kas ir tikai pārstrādātāji, pārstrādātāji, kas ir arī importētāji, un citi pārstrādātāji, kas nav citur minēti.

(9)  Citi uzņēmēji ir tirgotāji (vairumtirgotāji, mazumtirgotāji), citi uzņēmēji, kas nav citur minēti.

(10)  Norāda tikai neatbilstības un pārkāpumus, kuri ietekmē produktu bioloģisko statusu un/vai attiecībā uz kuriem nācies piemērot pasākumus.

(11)  Ja konstatēts, ka noticis pārkāpums attiecībā uz šajā regulā paredzēto prasību ievērošanu, kontroles iestāde vai kontroles organizācija nodrošina, lai visas pārkāpuma skartās produktu partijas vai ražošanas perioda produktu marķējumā vai reklāmā netiktu izdarīta atsauce uz bioloģiskās ražošanas metodi, ja tas būtu samērā ar neievērotās prasības nozīmīgumu, pārkāpuma būtību un konkrētajiem apstākļiem (kā minēts Regulas (EK) Nr. 834/2007 30. panta 1. punkta pirmajā daļā).

(12)  Ja konstatēts smags pārkāpums vai pārkāpums ar ilgstošām sekām, tad uz laiku, par ko vienojas ar dalībvalsts kompetento iestādi, kontroles iestāde vai kontroles organizācija aizliedz attiecīgajam uzņēmējam tirgot produktus, kuru marķējumā vai reklāmā ir atsauce uz bioloģiskās ražošanas metodi (kā minēts Regulas (EK) Nr. 834/2007 30. panta 1. punkta otrajā daļā).

(13)  Lauksaimniecības produktu ražotāji ir uzņēmēji, kas nodarbojas tikai ar lauksaimniecības produktu ražošanu, ražotāji, kas ir arī pārstrādātāji, ražotāji, kas ir arī importētāji, un citi ražotāji, kas nav citur minēti.

(14)  Pārstrādātāji ir uzņēmēji, kas ir tikai pārstrādātāji, pārstrādātāji, kas ir arī importētāji, un citi pārstrādātāji, kas nav citur minēti.

(15)  Citi uzņēmēji ir tirgotāji (vairumtirgotāji, mazumtirgotāji), citi uzņēmēji, kas nav citur minēti.

(16)  Dokumentu pārbaude, kas aptver attiecīgos vispārīgos dokumentus, kuros aprakstīta kontroles organizācijas struktūra, darbība un kvalitātes vadība. Kontroles organizācijas biroja revīzija, kas ietver uzņēmēju lietu pārbaudi un neatbilstību un sūdzību izskatīšanas pārbaudi, ieskaitot minimālo kontroles biežumu, uz risku balstītas pieejas izmantošanu, iepriekš nepaziņotus un turpmākus apmeklējumus, paraugu ņemšanas politiku un informācijas apmaiņu ar citām kontroles organizācijām un kontroles iestādēm.

(17)  Pārskata revīzija: uzņēmēja pārbaude, ko veic kompetentā iestāde, lai pārbaudītu to, kā kontroles struktūra ievēro darbības procedūras, un pārliecinātos par tās darba efektivitāti.

(18)  Liecinieku revīzija: kompetentās iestādes veikta novērošana tādas pārbaudes laikā, ko veic kontroles iestādes inspektors.


30.4.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 118/15


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 393/2013

(2013. gada 29. aprīlis),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1120/2009 un Regulu (EK) Nr. 1122/2009 attiecībā uz atbilstības kritērijiem un prasībām sniegt paziņojumus par konkrētām kaņepju šķirnēm, lai īstenotu lauksaimniekiem paredzētās tiešā atbalsta shēmas

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 19. janvāra Regulu (EK) Nr. 73/2009, ar ko paredz kopējus noteikumus tiešā atbalsta shēmām saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, kā arī groza Regulas (EK) Nr. 1290/2005, (EK) Nr. 247/2006, (EK) Nr. 378/2007 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1782/2003 (1), un jo īpaši tās 39. panta 2. punktu un 142. panta h) punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 73/2009 39. panta 1. punktā noteikts, ka par platībām, ko izmanto kaņepju ražošanai, uz tiešajiem maksājumiem var pretendēt tikai tad, ja izmantotajās šķirnēs tetrahidrokanabinola saturs nepārsniedz 0,2 %. Piemērojot Regulas (EK) Nr. 73/2009 124. panta 3. punktu, minētās regulas 39. pants ir piemērojams arī jauno dalībvalstu platībām, uz kurām attiecas vienotā platībmaksājuma shēma.

(2)

Atbilstīgi 10. pantam Komisijas 2009. gada 29. oktobra Regulā (EK) Nr. 1120/2009, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot vienotā maksājuma shēmu, kura paredzēta III sadaļā Padomes Regulā (EK) Nr. 73/2009, ar ko paredz kopējus noteikumus tiešā atbalsta shēmām saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem (2), lai saņemtu tiesības uz maksājumu par platībām, kuras apstādītas ar kaņepēm, ir jāizmanto to šķirņu sēklas, kas uzskaitītas “Lauksaimniecības augu sugu šķirņu kopējā katalogā”, izņemot šķirnes ‘Finola’ un ‘Tiborszállási’, kuras ir atbalsttiesīgas tikai attiecīgi Somijā un Ungārijā.

(3)

Pamatojoties uz dažu dalībvalstu paziņojumiem un ņemot vērā to, ka jau ir paredzēta procedūra noteiktas šķirnes izslēgšanai dalībvalstu līmenī, shēmu var vienkāršot Savienības līmenī, svītrojot noteikumu, saskaņā ar kuru tiesības uz atbalstu attiecināmas tikai uz tām šķirņu ‘Finola’ un ‘Tiborszállási’ audzēšanas platībām, kas atrodas noteiktā dalībvalstī.

(4)

Procedūra, kas dalībvalstīm jāpiemēro gadījumos, kad konkrētās šķirnes paraugu tetrahidrokanabinola saturs pārsniedz Regulas (EK) Nr. 73/2009 39. panta 1. punktā noteikto saturu, ir noteikta 40. pantā Komisijas 2009. gada 30. novembra Regulā (EK) Nr. 1122/2009, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2009 attiecībā uz savstarpēju atbilstību, modulāciju un integrēto administrēšanas un kontroles sistēmu saskaņā ar minētajā regulā paredzētajām tiešā atbalsta shēmām lauksaimniekiem, kā arī lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 1234/2007 attiecībā uz savstarpēju atbilstību saskaņā ar vīna nozarē paredzēto atbalsta shēmu (3).

(5)

Ņemot vērā to, ka dalībvalstīm ir visa nepieciešamā informācija, lai lūgtu Komisijas atļauju tādas kaņepju šķirnes tirdzniecības aizliegumam, kuras tetrahidrokanabinola saturs pārsniedz Regulas (EK) Nr. 73/2009 39. panta 1. punktā noteikto saturu, un lai tiešo maksājumu shēmā neiekļautu šādu šķirni, shēmu var vienkāršot, svītrojot prasību par ziņojumu sniegšanu attiecībā uz tetrahidrokanabinola saturu minētās šķirnes paraugos.

(6)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Regula (EK) Nr. 1120/2009 un Regula (EK) Nr. 1122/2009.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Tiešo maksājumu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1120/2009 10. pantu aizstāj ar šādu:

“10. pants

Kaņepju ražošana

Regulas (EK) Nr. 73/2009 39. panta nolūkā, lai saņemtu tiesības uz maksājumu par platībām, kuras apstādītas ar kaņepēm, ir jāizmanto to šķirņu sēklas, kas uzskaitītas “Lauksaimniecības augu sugu šķirņu kopējā katalogā” tā gada 15. martā, par kuru tiek piešķirts maksājums, un publicētas saskaņā ar Padomes Direktīvas 2002/53/EK (4) 17. pantu. Sēklas sertificē saskaņā ar Padomes Direktīvu 2002/57/EK (5).

2. pants

Regulas (EK) Nr. 1122/2009 40. panta 2. punkta otro daļu svītro.

3. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 29. aprīlī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 30, 31.1.2009., 16. lpp.

(2)  OV L 316, 2.12.2009., 1. lpp.

(3)  OV L 316, 2.12.2009., 65. lpp.

(4)  OV L 193, 20.7.2002., 1. lpp.

(5)  OV L 193, 20.7.2002., 74. lpp.”


30.4.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 118/17


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 394/2013

(2013. gada 29. aprīlis),

ar ko attiecībā uz vielu monepantelu groza pielikumu Regulai (ES) Nr. 37/2010 par farmakoloģiski aktīvajām vielām un to klasifikāciju pēc to atlieku maksimāli pieļaujamā satura dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 6. maija Regulu (EK) Nr. 470/2009, ar ko nosaka Kopienas procedūras farmakoloģiski aktīvo vielu atlieku pieļaujamo daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos, ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 2377/90 un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/82/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 726/2004 (1), un jo īpaši tās 14. pantu saistībā ar 17. pantu,

ņemot vērā Eiropas Zāļu aģentūras atzinumu, ko sagatavojusi Veterināro zāļu komiteja,

tā kā:

(1)

Tādu farmakoloģiski aktīvo vielu atlieku maksimāli pieļaujamais saturs (MRL), kas Savienībā paredzētas izmantošanai veterinārajās zālēs produktīviem dzīvniekiem vai biocīdajos produktos, ko izmanto lopkopībā, būtu jānosaka saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 470/2009.

(2)

Farmakoloģiski aktīvās vielas un to klasifikācija pēc to MRL dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos ir noteikta pielikumā Komisijas 2009. gada 22. decembra Regulai (ES) Nr. 37/2010 par farmakoloģiski aktīvajām vielām un to klasifikāciju pēc to atlieku maksimāli pieļaujamā satura dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos (2).

(3)

Monepantels pašlaik ir iekļauts Regulas (ES) Nr. 37/2010 pielikuma 1. tabulā kā viela, ko atļauts lietot aitām un kazām, izņemot dzīvniekus, no kuriem iegūst pienu lietošanai pārtikā, un to pārbauda attiecībā uz muskuļiem, taukiem, aknām un nierēm.

(4)

Eiropas Zāļu aģentūrai iesniegts pieteikums attiecināt spēkā esošo ierakstu par monepantelu arī uz aitu pienu.

(5)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 5. pantu Eiropas Zāļu aģentūrai ir jāizskata iespēja izmantot kādai farmakoloģiski aktīvai vielai kādā konkrētā pārtikas produktā noteiktos MRL arī citam pārtikas produktam, kas iegūts no tās pašas sugas, vai iespēja kādai farmakoloģiski aktīvai vielai noteiktos MRL vienā vai vairākās sugās izmantot arī citām sugām. Veterināro zāļu komiteja ir ieteikusi noteikt monepantela MRL aitu pienā un ekstrapolēt monepantela MRL aitu sugās, attiecinot tos uz kazu sugu pienu.

(6)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza ieraksts par monepantelu Regulas (ES) Nr. 37/2010 pielikuma 1. tabulā, lai iekļautu attiecībā uz aitu un kazu pienu piemērojamo MRL.

(7)

Ir lietderīgi noteikt samērīgu laikposmu, kurā attiecīgās ieinteresētās personas varētu veikt pasākumus, kas vajadzīgi jaunā noteiktā MRL ievērošanas nodrošināšanai.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Veterināro zāļu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 37/2010 pielikumu groza atbilstīgi šīs regulas pielikumam.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2013. gada 29. jūnija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 29. aprīlī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 152, 16.6.2009., 11. lpp.

(2)  OV L 15, 20.1.2010., 1. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 37/2010 pielikuma 1. tabulā ierakstu par monepantelu aizstāj ar šādu:

Farmakoloģiski aktīvā viela

Marķieratliekas

Dzīvnieku suga

MRL

Izmeklējamie audi

Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)

Terapeitiskā klasifikācija

“Monepantels

Monepantel-sulfons

Aitas, kazas

700 μg/kg

Muskuļi

 

Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret endoparazītiem”

7 000 μg/kg

Tauki

5 000 μg/kg

Aknas

2 000 μg/kg

Nieres

170 μg/kg

Piens


30.4.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 118/19


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 395/2013

(2013. gada 29. aprīlis),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem.

(2)

Standarta importa vērtību aprēķina katru darbdienu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. panta 1. punktu, ņemot vērā mainīgos dienas datus. Tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 29. aprīlī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jerzy PLEWA


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta importa vērtība

0702 00 00

MA

75,7

TN

97,0

TR

124,1

ZZ

98,9

0707 00 05

AL

65,0

TR

129,8

ZZ

97,4

0709 93 10

TR

108,2

ZZ

108,2

0805 10 20

EG

55,9

IL

72,0

MA

53,1

TN

69,6

TR

68,0

ZZ

63,7

0805 50 10

TR

90,8

ZA

105,6

ZZ

98,2

0808 10 80

AR

116,6

BR

102,2

CL

120,3

CN

73,9

MK

30,8

NZ

137,7

US

237,3

ZA

107,9

ZZ

115,8

0808 30 90

AR

139,1

CL

136,5

CN

69,8

NZ

199,4

ZA

135,6

ZZ

136,1


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “cita izcelsme”.


LĒMUMI

30.4.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 118/21


PADOMES LĒMUMS

(2013. gada 22. aprīlis)

par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm

(2013/208/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 148. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (2),

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

ņemot vērā Nodarbinātības komitejas atzinumu,

tā kā:

(1)

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 145. pantā ir noteikts, ka, lai sasniegtu Līguma par Eiropas Savienību 3. pantā izvirzītos mērķus, dalībvalstis un Savienība izstrādā koordinētu stratēģiju nodarbinātības jomā, īpaši atbalstot kvalificētu, mācītu un pielāgoties spējīgu darbaspēku, kā arī darba tirgus, kas spētu reaģēt uz pārmaiņām ekonomikā.

(2)

Komisijas ierosinātā stratēģija “Eiropa 2020” ļauj Savienībai vērst savu ekonomiku uz gudru, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi, ko papildinātu augsts nodarbinātības līmenis, darba ražīgums un sociālā kohēzija. 2010. gada 13. jūlijā Padome pieņēma Ieteikumu par vispārējām pamatnostādnēm dalībvalstu un Savienības ekonomikas politikai (3). Turklāt 2010. gada 21. oktobrī Padome pieņēma Lēmumu 2010/707/ES par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm (4) (“nodarbinātības pamatnostādnes”). Šīs pamatnostādnes kopā veido integrētās pamatnostādnes stratēģijas “Eiropa 2020” īstenošanai. Pieci galvenie integrētajās pamatnostādnēs uzskaitītie mērķi ir kopēji mērķi, kuri ir dalībvalstu rīcības pamatā, ņemot vērā to attiecīgās sākuma pozīcijas un valstu apstākļus, kā arī Savienības pozīcijas un apstākļus. Eiropas Nodarbinātības stratēģijai ir vadošā loma stratēģijas “Eiropa 2020” nodarbinātības un darba tirgus mērķu īstenošanā.

(3)

Integrētās pamatnostādnes saskan ar Eiropadomes 2010. gada 17. jūnija secinājumiem. Dalībvalstīm tajās ir doti precīzi norādījumi, kā izstrādāt valsts reformu programmas un īstenot reformas. Nodarbinātības pamatnostādnēm vajadzētu būt pamatā visiem konkrētām valstīm paredzētiem ieteikumiem, kurus Padome saskaņā ar LESD 148. panta 4. punktu var adresēt dalībvalstīm līdztekus konkrētiem dalībvalstīm domātiem ieteikumiem saskaņā ar LESD 121. panta 2. punktu. Nodarbinātības pamatnostādnes būtu jāievēro arī, izstrādājot Vienoto nodarbinātības ziņojumu, kas Padomei un Komisijai ik gadu jāiesniedz Eiropadomei.

(4)

Pārbaudot dalībvalstu sagatavotos valstu reformu programmu projektus, kas iekļauti Vienotajā nodarbinātības ziņojumā, kuru Padome pieņēma 2013. gada 28. februārī, kļūst skaidrs, ka dalībvalstīm arī turpmāk būtu jāpievēršas šādām prioritātēm: dalības darba tirgū palielināšana un strukturālā bezdarba samazināšana, kvalificēta darbaspēka izveide, kas spēj reaģēt uz darba tirgus vajadzībām, un nodarbinātības kvalitātes un mūžizglītības veicināšana, izglītības un apmācības sistēmu snieguma uzlabošana visos līmeņos un līdzdalības palielināšana terciārajā izglītībā, sociālās integrācijas veicināšana un nabadzības apkarošana.

(5)

2010. gadā pieņemtajām nodarbinātības pamatnostādnēm būtu jāpaliek nemainīgām līdz 2014. gadam, lai nodrošinātu koncentrēšanos uz to īstenošanu. Līdz 2014. gada beigām nodarbinātības pamatnostādņu atjaunināšanas iespējām būtu jābūt stingi ierobežotām. 2011. un 2012. gadā nodarbinātības pamatnostādnes palika spēkā. Tām būtu jāpaliek spēkā 2013. gadā.

(6)

Īstenojot nodarbinātības pamatnostādnes, dalībvalstīm būtu jāapsver iespēja izmantot Eiropas Sociālo fondu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes, kas izklāstītas Lēmuma 2010/707/ES pielikumā, paliek spēkā 2013. gadā, un dalībvalstis tās ņem vērā savā nodarbinātības politikā.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Luksemburgā, 2013. gada 22. aprīlī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

S. COVENEY


(1)  2013. gada 6. februāra atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  2013. gada 13. februāra atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(3)  OV L 191, 23.7.2010., 28. lpp.

(4)  OV L 308, 24.11.2010., 46. lpp.


30.4.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 118/23


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2013. gada 26. aprīlis)

par dalībvalstu maksājumu aģentūru grāmatojumu noskaidrošanu attiecībā uz Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētajiem izdevumiem 2012. finanšu gadā

(izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 2444)

(2013/209/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2005. gada 21. jūnija Regulu (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu (1) un jo īpaši tās 27., 30. un 33. pantu,

apspriedusies ar Lauksaimniecības fondu komiteju,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1290/2005 30. pantu, pamatojoties uz dalībvalstu iesniegtajiem gada pārskatiem, kam pievienota grāmatojumu noskaidrošanai nepieciešamā informācija, apstiprinājums par pārskatu pilnīgumu, pareizību un patiesumu, kā arī apstiprināšanas struktūru sagatavoti ziņojumi, Komisija apstiprina minētās regulas 6. pantā norādīto maksājumu aģentūru grāmatojumus.

(2)

Saskaņā ar 5. pantu Komisijas 2006. gada 21. jūnija Regulā (EK) Nr. 883/2006, ar ko nosaka piemērošanas kārtību Padomes Regulai (EK) Nr. 1290/2005 attiecībā uz maksājumu aģentūru uzskaiti, izdevumu un ieņēmumu deklarācijām un izdevumu atmaksājumu nosacījumiem saistībā ar ELGF un ELFLA (2), ELGF grāmatojumu finanšu gads sākas “n-1” gada 16. oktobrī un beidzas “n” gada 15. oktobrī. Lai grāmatojumu noskaidrošanā ELFLA izdevumu atsauces periodu saskaņotu ar ELGF atsauces periodu, par 2012. finanšu gadu būtu jāņem vērā tie izdevumi, kas dalībvalstīm radušies laikposmā no 2011. gada 16. oktobra līdz 2012. gada 15. oktobrim.

(3)

Ar 10. panta 2. punkta otro daļu Komisijas 2006. gada 21. jūnija Regulā (EK) Nr. 885/2006, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1290/2005 attiecībā uz maksājumu aģentūru un citu struktūru akreditāciju un ELGF un ELFLA grāmatojumu noskaidrošanu (3), ir noteikts, ka summu, kas saskaņā ar minētās regulas 10. panta 1. punkta pirmajā daļā minēto lēmumu par grāmatojumu noskaidrošanu ir atgūstama no katras dalībvalsts vai izmaksājama tai, nosaka, atskaitot attiecīgajā finanšu gadā veiktos starpposma maksājumus no attiecīgajā gadā atzītajiem izdevumiem saskaņā ar 1. punktu. Komisija šo summu atskaita no nākamā starpposma maksājuma vai pieskaita tam.

(4)

Komisija ir pārbaudījusi dalībvalstu iesniegto informāciju un līdz 2013. gada 31. martam nosūtījusi tām pārbaudes rezultātus, norādot nepieciešamos grozījumus.

(5)

Attiecībā uz dažām maksājumu aģentūrām gada pārskati un pavaddokumenti ļauj Komisijai pieņemt lēmumu par iesniegto gada pārskatu pilnīgumu, pareizību un patiesumu. Noskaidrotās summas pa dalībvalstīm, kā arī no dalībvalstīm atgūstamās vai tām izmaksājamās summas ir uzskaitītas I pielikumā.

(6)

Dažu maksājumu aģentūru iesniegtajai informācijai vajadzīgi papildu paskaidrojumi, un tāpēc šajā lēmumā to grāmatojumus nevar noskaidrot. Attiecīgās maksājumu aģentūras ir uzskaitītas II pielikumā.

(7)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1290/2005 27. pantu Komisija attiecīgai dalībvalstij var samazināt vai uz laiku pārtraukt starpposma maksājumus. Komisija par to informē attiecīgo dalībvalsti. Lai nepieļautu attiecīgo summu priekšlaicīgu vai pagaidu atmaksāšanu, minētās summas šajā lēmumā nevajadzētu atzīt par pamatotām, turklāt tās būtu jāizskata saskaņā ar atbilstības pārbaudes procedūru, ievērojot Regulas (EK) Nr. 1290/2005 31. pantu.

(8)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1290/2005 33. panta 8. punktu, ja līdzekļus pēc pārkāpuma neatgūst pirms lauku attīstības programmas slēgšanas četros gados pēc pirmās administratīvās vai tiesas konstatācijas vai – gadījumos, kad atgūšanai veic tiesvedību attiecīgās valsts tiesā, – astoņos gados pēc tās, vai programmas slēgšanas laikā, ja minētie termiņi beidzas pirms šādas slēgšanas, 50 % no neatgūšanas finansiālajām sekām sedz attiecīgā dalībvalsts. Ar minētās regulas 33. panta 4. punktu dalībvalstīm uzlikts pienākums kopā ar gada pārskatiem iesniegt Komisijai kopsavilkuma ziņojumu par līdzekļu atgūšanas procedūrām, kas uzsāktas pārkāpumu dēļ. Sīki izstrādāti noteikumi par to, kā īstenot dalībvalstu pienākumu ziņot par atgūstamajām summām, ir paredzēti Regulā (EK) Nr. 885/2006. Minētās regulas III pielikumā ir sniegts paraugs tabulai, kas dalībvalstīm jāiesniedz 2013. gadā. Pamatojoties uz dalībvalstu aizpildītajām tabulām, Komisijai būtu jālemj par neatgūšanas finansiālajām sekām attiecībā uz pārkāpumiem, kas ir senāki par četriem vai attiecīgi astoņiem gadiem. Šis lēmums neskar turpmākos lēmumus par atbilstību, kurus pieņem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1290/2005 33. panta 5. punktu.

(9)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1290/2005 33. panta 7. punktu dalībvalstis var pieņemt lēmumu izbeigt atgūšanas procedūru pēc lauku attīstības programmas slēgšanas. Šādu lēmumu var pieņemt vienīgi tādos gadījumos, ja līdzekļu atgūšanas izmaksas, kas jau radušās vai kas varētu rasties, pārsniedz atgūstamo līdzekļu summu vai ja atgūšana izrādās neiespējama debitora vai juridiski par pārkāpumu atbildīgās personas maksātnespējas dēļ, kas ir konstatēta un apstiprināta saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem. Ja šādu lēmumu pieņem četros gados pēc pirmās administratīvās vai tiesas konstatācijas vai – gadījumos, kad atgūšanai veic tiesvedību attiecīgās valsts tiesā, – astoņos gados pēc tās, 100 % no neatgūšanas finansiālajām sekām būtu jāsedz no ES budžeta. Kopsavilkuma ziņojumā, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1290/2005 33. panta 4. punktā, norāda summas, attiecībā uz kurām dalībvalsts ir pieņēmusi lēmumu izbeigt atgūšanas procedūru, un šāda lēmuma pamatojumu. Attiecīgās dalībvalstis šīs summas nesedz, un tāpēc tās jāsedz no ES budžeta. Šis lēmums neskar turpmākos lēmumus par atbilstību, ko pieņem saskaņā ar minētās regulas 33. panta 5. punktu.

(10)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1290/2005 30. panta 2. punktu šis lēmums neskar Komisijas vēlāk pieņemtos lēmumus, ar kuriem no Eiropas Savienības finansējuma izslēdz izdevumus, kas nav veikti saskaņā ar Eiropas Savienības noteikumiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo lēmumu ir noskaidroti dalībvalstu maksājumu aģentūru grāmatojumi saistībā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētajiem izdevumiem 2012. finanšu gadam, izņemot to maksājumu aģentūru grāmatojumus, kas minētas 2. pantā.

Summas, kas saskaņā ar katru lauku attīstības programmu un ar šo lēmumu ir atgūstamas no katras dalībvalsts vai izmaksājamas tai, tostarp summas, kuras radušās Regulas (EK) Nr. 1290/2005 33. panta 8. punkta piemērošanas rezultātā, ir norādītas I pielikumā.

2. pants

II pielikumā norādīto dalībvalstu maksājumu aģentūru grāmatojumi par 2012. finanšu gadu attiecībā uz ELFLA finansētajiem katras lauku attīstības programmas izdevumiem tiek atdalīti no šā lēmuma, un uz tiem attiecas turpmāks lēmums par grāmatojumu noskaidrošanu.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2013. gada 26. aprīlī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Dacian CIOLOȘ


(1)  OV L 209, 11.8.2005., 1. lpp.

(2)  OV L 171, 23.6.2006., 1. lpp.

(3)  OV L 171, 23.6.2006., 90. lpp.


I PIELIKUMS

NOSKAIDROTIE ELFLA IZDEVUMI ATBILSTOŠI KATRAI LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAI 2012. FINANŠU GADĀ

No dalībvalsts atgūstamā vai tai izmaksājamā summa atbilstoši katrai programmai

Apstiprinātās programmas un deklarētie izdevumi attiecībā uz ELFLA

(EUR)

DV

CCI

Izdevumi 2012. gadā

Korekcijas

Kopā

Summas, ko nevar izmantot atkārtoti

2012. finanšu gadam apstiprinātā noskaidrotā summa

Starpposma maksājumi, kas izmaksāti dalībvalstij par finanšu gadu

Summa, kas atgūstama no (–) attiecīgās dalībvalsts vai tai izmaksājama (+)

 

 

i

ii

Formula

iv

Formula

vi

Formula

AT

2007AT06RPO001

536 750 710,55

0,00

536 750 710,55

0,00

536 750 710,55

536 889 693,18

– 138 982,63

BE

2007BE06RPO001

38 717 525,91

0,00

38 717 525,91

0,00

38 717 525,91

38 717 490,21

35,70

BE

2007BE06RPO002

28 714 739,97

0,00

28 714 739,97

0,00

28 714 739,97

28 716 204,48

–1 464,51

BG

2007BG06RPO001

308 461 739,36

0,00

308 461 739,36

0,00

308 461 739,36

308 461 766,20

–26,84

CY

2007CY06RPO001

19 979 798,73

0,00

19 979 798,73

0,00

19 979 798,73

19 977 169,29

2 629,44

CZ

2007CZ06RPO001

420 405 062,51

0,00

420 405 062,51

0,00

420 405 062,51

420 404 919,20

143,31

DE

2007DE06RAT001

402 133,08

0,00

402 133,08

0,00

402 133,08

402 133,11

–0,03

DE

2007DE06RPO004

210 119 186,29

0,00

210 119 186,29

0,00

210 119 186,29

210 119 186,29

0,00

DE

2007DE06RPO007

185 163 802,40

0,00

185 163 802,40

0,00

185 163 802,40

185 163 861,88

–59,48

DE

2007DE06RPO009

3 069 982,65

0,00

3 069 982,65

0,00

3 069 982,65

3 069 987,85

–5,20

DE

2007DE06RPO011

122 658 529,48

0,00

122 658 529,48

0,00

122 658 529,48

122 658 529,49

–0,01

DE

2007DE06RPO012

124 722 137,43

0,00

124 722 137,43

0,00

124 722 137,43

124 722 136,25

1,18

DE

2007DE06RPO015

45 640 598,90

0,00

45 640 598,90

0,00

45 640 598,90

45 640 598,96

–0,06

DE

2007DE06RPO017

32 444 966,09

0,00

32 444 966,09

0,00

32 444 966,09

32 444 966,09

0,00

DE

2007DE06RPO018

5 642 155,06

0,00

5 642 155,06

0,00

5 642 155,06

5 642 155,04

0,02

DE

2007DE06RPO019

166 108 621,46

0,00

166 108 621,46

0,00

166 108 621,46

166 108 621,45

0,01

DE

2007DE06RPO020

144 647 436,45

0,00

144 647 436,45

0,00

144 647 436,45

144 647 436,41

0,04

DE

2007DE06RPO021

38 874 673,75

0,00

38 874 673,75

0,00

38 874 673,75

38 874 699,12

–25,37

EE

2007EE06RPO001

129 931 680,74

0,00

129 931 680,74

0,00

129 931 680,74

129 931 856,59

– 175,85

ES

2007ES06RAT001

12 605 523,30

0,00

12 605 523,30

0,00

12 605 523,30

12 605 523,29

0,01

ES

2007ES06RPO002

44 410 451,88

0,00

44 410 451,88

0,00

44 410 451,88

44 411 263,01

– 811,13

ES

2007ES06RPO003

46 565 987,62

0,00

46 565 987,62

0,00

46 565 987,62

46 565 977,49

10,13

ES

2007ES06RPO004

4 728 268,02

0,00

4 728 268,02

0,00

4 728 268,02

4 728 266,87

1,15

ES

2007ES06RPO005

6 355 287,75

0,00

6 355 287,75

0,00

6 355 287,75

6 355 287,82

–0,07

ES

2007ES06RPO006

11 509 387,33

0,00

11 509 387,33

0,00

11 509 387,33

11 509 387,33

0,00

ES

2007ES06RPO007

88 731 043,58

0,00

88 731 043,58

0,00

88 731 043,58

88 731 040,54

3,04

ES

2007ES06RPO008

94 769 354,19

0,00

94 769 354,19

0,00

94 769 354,19

94 769 380,73

–26,54

ES

2007ES06RPO009

30 099 390,74

0,00

30 099 390,74

0,00

30 099 390,74

30 099 338,76

51,98

ES

2007ES06RPO010

91 947 161,33

0,00

91 947 161,33

0,00

91 947 161,33

92 023 646,85

–76 485,52

ES

2007ES06RPO011

102 629 746,17

0,00

102 629 746,17

0,00

102 629 746,17

102 629 745,16

1,01

ES

2007ES06RPO012

7 282 917,77

0,00

7 282 917,77

0,00

7 282 917,77

7 282 917,38

0,39

ES

2007ES06RPO013

24 869 738,26

0,00

24 869 738,26

0,00

24 869 738,26

24 869 737,90

0,36

ES

2007ES06RPO014

20 959 053,96

0,00

20 959 053,96

0,00

20 959 053,96

20 959 062,52

–8,56

ES

2007ES06RPO015

13 565 898,04

0,00

13 565 898,04

0,00

13 565 898,04

13 568 195,86

–2 297,82

ES

2007ES06RPO016

6 657 518,54

0,00

6 657 518,54

0,00

6 657 518,54

6 657 514,28

4,26

ES

2007ES06RPO017

2 432 274,93

0,00

2 432 274,93

0,00

2 432 274,93

2 432 290,65

–15,72

FI

2007FI06RPO001

306 194 739,68

0,00

306 194 739,68

0,00

306 194 739,68

306 205 706,94

–10 967,26

FI

2007FI06RPO002

2 476 684,91

0,00

2 476 684,91

0,00

2 476 684,91

2 476 684,88

0,03

FR

2007FR06RPO002

13 474 359,90

0,00

13 474 359,90

0,00

13 474 359,90

13 474 771,64

– 411,74

GR

2007GR06RPO001

330 814 547,86

0,00

330 814 547,86

0,00

330 814 547,86

330 814 547,83

0,03

HU

2007HU06RPO001

444 085 578,73

0,00

444 085 578,73

0,00

444 085 578,73

443 956 972,20

128 606,53

IE

2007IE06RPO001

322 067 654,67

0,00

322 067 654,67

0,00

322 067 654,67

322 067 614,63

40,04

IT

2007IT06RAT001

6 506 208,56

0,00

6 506 208,56

0,00

6 506 208,56

6 506 208,56

0,00

IT

2007IT06RPO001

24 379 135,72

0,00

24 379 135,72

0,00

24 379 135,72

24 380 736,23

–1 600,51

IT

2007IT06RPO002

17 564 520,93

0,00

17 564 520,93

0,00

17 564 520,93

17 564 521,29

–0,36

IT

2007IT06RPO003

65 039 830,31

0,00

65 039 830,31

0,00

65 039 830,31

65 039 828,99

1,32

IT

2007IT06RPO004

15 657 996,80

0,00

15 657 996,80

0,00

15 657 996,80

15 664 080,33

–6 083,53

IT

2007IT06RPO005

47 329 565,62

0,00

47 329 565,62

0,00

47 329 565,62

47 339 294,23

–9 728,61

IT

2007IT06RPO006

14 777 673,53

0,00

14 777 673,53

0,00

14 777 673,53

14 786 581,96

–8 908,43

IT

2007IT06RPO007

90 362 021,28

0,00

90 362 021,28

0,00

90 362 021,28

90 362 024,63

–3,35

IT

2007IT06RPO008

16 936 677,31

0,00

16 936 677,31

0,00

16 936 677,31

17 328 986,74

– 392 309,43

IT

2007IT06RPO009

75 301 501,51

0,00

75 301 501,51

0,00

75 301 501,51

75 301 501,48

0,03

IT

2007IT06RPO010

55 292 452,79

0,00

55 292 452,79

0,00

55 292 452,79

55 292 452,33

0,46

IT

2007IT06RPO011

22 479 775,82

0,00

22 479 775,82

0,00

22 479 775,82

22 479 775,77

0,05

IT

2007IT06RPO012

58 700 494,85

0,00

58 700 494,85

0,00

58 700 494,85

58 718 426,04

–17 931,19

IT

2007IT06RPO013

7 077 988,03

0,00

7 077 988,03

0,00

7 077 988,03

7 077 988,21

–0,18

IT

2007IT06RPO014

83 205 962,61

0,00

83 205 962,61

0,00

83 205 962,61

83 205 960,22

2,39

IT

2007IT06RPO015

14 019 405,51

0,00

14 019 405,51

0,00

14 019 405,51

14 019 423,76

–18,25

IT

2007IT06RPO016

72 825 928,02

0,00

72 825 928,02

0,00

72 825 928,02

72 854 508,13

–28 580,11

IT

2007IT06RPO017

60 734 732,80

0,00

60 734 732,80

–5 006 487,10

55 728 245,70

55 719 550,02

8 695,68

IT

2007IT06RPO018

98 749 442,94

0,00

98 749 442,94

0,00

98 749 442,94

98 748 375,78

1 067,16

IT

2007IT06RPO019

124 100 396,67

0,00

124 100 396,67

0,00

124 100 396,67

124 120 192,75

–19 796,08

IT

2007IT06RPO020

124 337 336,44

0,00

124 337 336,44

0,00

124 337 336,44

124 510 471,21

– 173 134,77

IT

2007IT06RPO021

226 053 238,71

0,00

226 053 238,71

0,00

226 053 238,71

226 139 550,09

–86 311,38

LT

2007LT06RPO001

237 177 796,40

0,00

237 177 796,40

0,00

237 177 796,40

237 121 459,60

56 336,80

LU

2007LU06RPO001

9 348 661,78

0,00

9 348 661,78

0,00

9 348 661,78

9 378 940,94

–30 279,16

LV

2007LV06RPO001

214 814 466,80

0,00

214 814 466,80

0,00

214 814 466,80

214 813 938,09

528,71

MT

2007MT06RPO001

9 002 133,91

0,00

9 002 133,91

0,00

9 002 133,91

9 002 133,88

0,03

NL

2007NL06RPO001

97 078 371,06

0,00

97 078 371,06

0,00

97 078 371,06

98 217 487,71

–1 139 116,65

PL

2007PL06RPO001

2 041 824 877,34

0,00

2 041 824 877,34

0,00

2 041 824 877,34

2 041 821 110,52

3 766,82

PT

2007PT06RAT001

2 100 675,90

0,00

2 100 675,90

0,00

2 100 675,90

2 100 675,68

0,22

PT

2007PT06RPO001

48 442 865,80

0,00

48 442 865,80

0,00

48 442 865,80

48 442 855,88

9,92

PT

2007PT06RPO002

601 644 296,63

0,00

601 644 296,63

0,00

601 644 296,63

601 644 193,09

103,54

PT

2007PT06RPO003

26 722 075,59

0,00

26 722 075,59

0,00

26 722 075,59

26 722 055,59

20,00

SE

2007SE06RPO001

294 264 230,85

0,00

294 264 230,85

0,00

294 264 230,85

298 089 364,84

–3 825 133,99

SI

2007SI06RPO001

122 609 926,69

0,00

122 609 926,69

0,00

122 609 926,69

122 610 210,36

– 283,67

SK

2007SK06RPO001

274 899 210,89

0,00

274 899 210,89

0,00

274 899 210,89

274 899 689,64

– 478,75

UK

2007UK06RPO001

469 465 696,13

0,00

469 465 696,13

0,00

469 465 696,13

469 411 107,94

54 588,19

UK

2007UK06RPO002

51 445 616,04

0,00

51 445 616,04

0,00

51 445 616,04

51 445 684,02

–67,98

UK

2007UK06RPO003

166 234 309,63

0,00

166 234 309,63

0,00

166 234 309,63

166 904 508,81

– 670 199,18

UK

2007UK06RPO004

54 428 821,51

0,00

54 428 821,51

0,00

54 428 821,51

54 428 841,38

–19,87


II PIELIKUMS

MAKSĀJUMU AĢENTŪRU GRĀMATOJUMU NOSKAIDROŠANA

2012. FINANŠU GADS – ELFLA

To maksājumu aģentūru un programmu saraksts, kuru grāmatojumi ir atdalīti un uz kurām attiecas turpmāks lēmums par grāmatojumu noskaidrošanu

Dalībvalsts

Maksājumu aģentūra

Programma

Dānija

DAFA

2007DK06RPO001

Vācija

Baden-Württemberg

2007DE06RPO003

Thüringen

2007DE06RPO023

Helaba

2007DE06RPO010

Francija

ASP

2007FR06RPO001

ASP

2007FR06RPO003

ASP

2007FR06RPO004

ASP

2007FR06RPO005

ASP

2007FR06RPO006

Rumānija

PARDF

2007RO6RPO001

Spānija

Andalucia

2007ES06RPO001


30.4.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 118/30


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2013. gada 26. aprīlis)

par dalībvalstu maksājumu aģentūru grāmatojumu noskaidrošanu attiecībā uz Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) finansētajiem izdevumiem 2012. finanšu gadā

(izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 2454)

(2013/210/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2005. gada 21. jūnija Regulu (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu (1) un jo īpaši tās 30. un 32. pantu,

apspriedusies ar Lauksaimniecības fondu komiteju,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1290/2005 30. pantu, pamatojoties uz dalībvalstu iesniegtajiem gada pārskatiem, kam pievienota grāmatojumu noskaidrošanai nepieciešamā informācija, apstiprinājums par pārskatu pilnīgumu, pareizību un patiesumu, kā arī apstiprināšanas struktūru sagatavoti ziņojumi, Komisija apstiprina minētās regulas 6. pantā norādīto maksājumu aģentūru grāmatojumus.

(2)

Saskaņā ar 5. panta 1. punkta otro daļu Komisijas 2006. gada 21. jūnija Regulā (EK) Nr. 883/2006, ar ko nosaka piemērošanas kārtību Padomes Regulai (EK) Nr. 1290/2005 attiecībā uz maksājumu aģentūru uzskaiti, izdevumu un ieņēmumu deklarācijām un izdevumu atmaksājumu nosacījumiem saistībā ar ELGF un ELFLA (2), attiecībā uz 2012. finanšu gadu ņem vērā tos izdevumus, kas dalībvalstīm radušies laikposmā no 2011. gada 16. oktobra līdz 2012. gada 15. oktobrim.

(3)

Ar 10. panta 2. punkta pirmo daļu Komisijas 2006. gada 21. jūnija Regulā (EK) Nr. 885/2006, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1290/2005 attiecībā uz maksājumu aģentūru un citu struktūru akreditāciju un ELGF un ELFLA grāmatojumu noskaidrošanu (3), ir noteikts, ka summu, kas saskaņā ar minētās regulas 10. panta 1. punkta pirmajā daļā minēto lēmumu par grāmatojumu noskaidrošanu ir atgūstama no katras dalībvalsts vai izmaksājama tai, nosaka, atskaitot attiecīgajā finanšu gadā, t. i., 2012. gadā, veiktos ikmēneša maksājumus no attiecīgajā gadā atzītajiem izdevumiem saskaņā ar 1. punktu. Komisija šo summu atskaita no ikmēneša maksājuma, kas attiecas uz izdevumiem, kuri radušies otrajā mēnesī pēc mēneša, kurā pieņemts lēmums par grāmatojumu noskaidrošanu, vai pieskaita minētajam maksājumam.

(4)

Komisija ir pārbaudījusi dalībvalstu iesniegto informāciju un līdz 2013. gada 31. martam nosūtījusi tām pārbaudes rezultātus, norādot nepieciešamos grozījumus.

(5)

Attiecībā uz dažām maksājumu aģentūrām gada pārskati un pavaddokumenti ļauj Komisijai pieņemt lēmumu par iesniegto gada pārskatu pilnīgumu, pareizību un patiesumu. Noskaidrotās summas pa dalībvalstīm, kā arī no dalībvalstīm atgūstamās vai tām izmaksājamās summas ir uzskaitītas I pielikumā.

(6)

Dažu maksājumu aģentūru iesniegtajai informācijai vajadzīgi papildu paskaidrojumi, un tāpēc šajā lēmumā to grāmatojumus nevar noskaidrot. Attiecīgās maksājumu aģentūras ir uzskaitītas II pielikumā.

(7)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 883/2006 9. panta 4. punktu termiņa neievērošana augustā, septembrī un oktobrī jāņem vērā grāmatojumu noskaidrošanas lēmumā. Daži izdevumi, ko dažas dalībvalstis deklarējušas iepriekš minētajos 2012. gada mēnešos, tika izdarīti pēc tiesību aktos noteiktajiem termiņiem. Tāpēc šajā lēmumā būtu jānosaka atbilstoši izdevumu samazinājumi.

(8)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1290/2005 17. pantu un Regulas (EK) Nr. 883/2006 9. pantu Komisija jau ir samazinājusi vai apturējusi vairākus ikmēneša maksājumus, kuru pamatā ir izdevumu grāmatojumi 2012. finanšu gadā. Lai nepieļautu attiecīgo summu priekšlaicīgu vai pagaidu atmaksāšanu, minētās summas šajā lēmumā nevajadzētu atzīt par pamatotām, turklāt tās būtu jāizskata saskaņā ar atbilstības pārbaudes procedūru, ievērojot Regulas (EK) Nr. 1290/2005 31. pantu.

(9)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1290/2005 32. panta 5. punktu, ja līdzekļus pēc pārkāpuma neatgūst četros gados pēc pirmās administratīvās vai tiesas konstatācijas vai – gadījumos, kad atgūšanai veic tiesvedību attiecīgās valsts tiesā, – astoņos gados pēc tās, 50 % no neatgūšanas finansiālajām sekām sedz attiecīgā dalībvalsts. Ar minētās regulas 32. panta 3. punktu dalībvalstīm uzlikts pienākums kopā ar gada pārskatiem iesniegt Komisijai kopsavilkuma ziņojumu par līdzekļu atgūšanas procedūrām, kas uzsāktas pārkāpumu dēļ. Sīki izstrādāti noteikumi par to, kā īstenot dalībvalstu pienākumu ziņot par atgūstamajām summām, ir paredzēti Regulā (EK) Nr. 885/2006. Minētās regulas III pielikumā ir sniegts paraugs tabulai, kas dalībvalstīm jāiesniedz 2013. gadā. Pamatojoties uz dalībvalstu aizpildītajām tabulām, Komisijai būtu jālemj par neatgūšanas finansiālajām sekām attiecībā uz pārkāpumiem, kas ir senāki par četriem vai attiecīgi astoņiem gadiem. Šis lēmums neskar turpmākos lēmumus par atbilstību, kurus pieņem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1290/2005 32. panta 8. punktu.

(10)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1290/2005 32. panta 6. punktu dalībvalstis var pieņemt lēmumu izbeigt atgūšanas procedūru. Šādu lēmumu var pieņemt vienīgi tādos gadījumos, ja līdzekļu atgūšanas izmaksas, kas jau radušās vai kas varētu rasties, pārsniedz atgūstamo līdzekļu summu vai ja atgūšana izrādās neiespējama debitora vai juridiski par pārkāpumu atbildīgās personas maksātnespējas dēļ, kas ir konstatēta un apstiprināta saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem. Ja šādu lēmumu pieņem četros gados pēc pirmās administratīvās vai tiesas konstatācijas vai – gadījumos, kad atgūšanai veic tiesvedību attiecīgās valsts tiesā, – astoņos gados pēc tās, 100 % no neatgūšanas finansiālajām sekām būtu jāsedz no ES budžeta. Kopsavilkuma ziņojumā, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1290/2005 32. panta 3. punktā, norāda summas, attiecībā uz kurām dalībvalsts ir pieņēmusi lēmumu izbeigt atgūšanas procedūru, un šāda lēmuma pamatojumu. Attiecīgās dalībvalstis šīs summas nesedz, un tāpēc tās sedz no ES budžeta. Šis lēmums neskar turpmākos lēmumus par atbilstību, ko pieņem saskaņā ar minētās regulas 32. panta 8. punktu.

(11)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1290/2005 30. panta 2. punktu šis lēmums neskar Komisijas vēlāk pieņemtos lēmumus, ar kuriem no Eiropas Savienības finansējuma izslēdz izdevumus, kas nav veikti saskaņā ar Eiropas Savienības noteikumiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo lēmumu ir noskaidroti dalībvalstu maksājumu aģentūru grāmatojumi saistībā ar Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) finansētajiem izdevumiem 2012. finanšu gadam, izņemot 2. pantā minēto maksājumu aģentūru grāmatojumus.

Summas, kas saskaņā ar šo lēmumu ir atgūstamas no katras dalībvalsts vai izmaksājamas tai, tostarp summas, kuras radušās Regulas (EK) Nr. 1290/2005 32. panta 5. punkta piemērošanas rezultātā, ir norādītas I pielikumā.

2. pants

II pielikumā norādīto dalībvalstu maksājumu aģentūru grāmatojumi par 2012. finanšu gadu attiecībā uz ELGF finansētajiem izdevumiem tiek atdalīti no šā lēmuma, un uz tiem attiecas turpmāks lēmums par grāmatojumu noskaidrošanu.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2013. gada 26. aprīlī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Dacian CIOLOȘ


(1)  OV L 209, 11.8.2005., 1. lpp.

(2)  OV L 171, 23.6.2006., 1. lpp.

(3)  OV L 171, 23.6.2006., 90. lpp.


I PIELIKUMS

MAKSĀJUMU AĢENTŪRU GRĀMATOJUMU NOSKAIDROŠANA

2012. FINANŠU GADS

No dalībvalsts atgūstamā vai tai izmaksājamā summa

NB! Nomenklatūra 2013. gadam: 05 07 01 06, 6701, 6702.

DV

 

2012 – izdevumi / piešķirtie ieņēmumi maksājumu aģentūrām, kuru grāmatojumi ir

Kopā a + b

Maksājumu samazinājumi un apturēšana visā finanšu gadā (1)

Samazinājumi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1290/2005 32. pantu

Kopsumma, tostarp samazinājumi un apturēšana

Dalībvalstij izmaksātie maksājumi visā finanšu gadā

No dalībvalsts atgūstamā (–) vai tai izmaksājamā (+) summa (2)

noskaidroti

atdalīti

= gada deklarācijā deklarētie izdevumi / piešķirtie ieņēmumi

= izdevumu / piešķirto ieņēmumu kopsumma mēneša deklarācijās

 

 

a

b

Formula

d

e

Formula

g

Formula

BE

EUR

626 505 990,43

17 563 033,17

644 069 023,60

– 835 758,00

–9 465,76

643 223 799,84

643 268 110,28

–44 310,44

BG

EUR

409 313 564,46

0,00

409 313 564,46

0,00

0,00

409 313 564,46

409 382 531,46

–68 967,00

CZ

EUR

756 245 858,01

0,00

756 245 858,01

12 287 000,00

0,00

768 532 858,01

768 528 458,42

4 399,59

DK

DKK

0,00

0,00

0,00

0,00

–66 422,98

–66 422,98

0,00

–66 422,98

DK

EUR

920 591 828,88

0,00

920 591 828,88

0,00

0,00

920 591 828,88

920 419 781,93

172 046,95

DE

EUR

5 208 255 884,14

226 507 719,74

5 434 763 603,88

–10 670,90

– 116 714,81

5 434 636 218,17

5 434 442 720,94

193 497,23

EE

EUR

84 668 605,91

0,00

84 668 605,91

6 584 000,00

0,00

91 252 605,91

91 240 137,57

12 468,34

IE

EUR

1 285 148 754,42

0,00

1 285 148 754,42

–41 641,57

–56 295,34

1 285 050 817,51

1 283 663 941,98

1 386 875,53

EL

EUR

2 291 882 303,19

0,00

2 291 882 303,19

– 261 095,95

–1 786 932,58

2 289 834 274,66

2 291 621 207,24

–1 786 932,58

ES

EUR

5 785 117 916,91

0,00

5 785 117 916,91

– 289 492,07

–1 953 186,99

5 782 875 237,85

5 785 098 764,38

–2 223 526,53

FR

EUR

8 574 978 838,60

0,00

8 574 978 838,60

– 618 018,77

–2 836 879,32

8 571 523 940,51

8 573 913 709,81

–2 389 769,30

IT

EUR

4 584 038 546,05

0,00

4 584 038 546,05

–5 943 018,39

–5 281 611,90

4 572 813 915,76

4 574 209 766,71

–1 395 850,95

CY

EUR

37 135 164,63

0,00

37 135 164,63

115 000,00

0,00

37 250 164,63

37 185 681,72

64 482,91

LV

EUR

126 627 252,89

0,00

126 627 252,89

202 904,04

0,00

126 830 156,93

126 811 515,51

18 641,42

LT

LTL

0,00

0,00

0,00

0,00

– 184,79

– 184,79

0,00

– 184,79

LT

EUR

323 440 802,21

0,00

323 440 802,21

3 181 000,00

0,00

326 621 802,21

326 572 046,77

49 755,44

LU

EUR

33 823 988,14

0,00

33 823 988,14

–2 597,78

– 998,55

33 820 391,81

33 608 834,43

211 557,38

HU

HUF

0,00

0,00

0,00

0,00

– 250 657 247,00

– 250 657 247,00

0,00

– 250 657 247,00

HU

EUR

1 156 158 797,34

0,00

1 156 158 797,34

0,00

0,00

1 156 158 797,34

1 156 147 681,97

11 115,37

MT

EUR

5 237 634,56

0,00

5 237 634,56

0,00

0,00

5 237 634,56

5 225 133,76

12 500,80

NL

EUR

865 043 698,77

0,00

865 043 698,77

– 124 990,78

–3 055,23

864 915 652,76

866 711 150,74

–1 795 497,98

AT

EUR

731 289 360,97

0,00

731 289 360,97

0,00

0,00

731 289 360,97

731 300 872,35

–11 511,38

PL

PLN

0,00

0,00

0,00

0,00

– 519 914,58

– 519 914,58

0,00

– 519 914,58

PL

EUR

2 819 440 069,24

0,00

2 819 440 069,24

12 429 920,20

0,00

2 831 869 989,44

2 832 111 656,96

– 241 667,52

PT

EUR

753 645 124,44

0,00

753 645 124,44

–2 860 720,53

– 424 567,26

750 359 836,65

750 267 141,91

92 694,74

RO

EUR

989 121 603,72

0,00

989 121 603,72

–65 967,69

0,00

989 055 636,03

991 300 594,37

–2 244 958,34

SI

EUR

124 384 026,71

0,00

124 384 026,71

393 000,00

– 954,10

124 776 072,61

124 777 026,71

– 954,10

SK

EUR

328 103 748,64

0,00

328 103 748,64

3 634 000,00

0,00

331 737 748,64

331 777 829,53

–40 080,89

FI

EUR

550 258 170,47

0,00

550 258 170,47

–73 951,98

–23 890,45

550 160 328,04

550 231 344,07

–71 016,03

SE

SEK

0,00

0,00

0,00

0,00

– 631 641,70

– 631 641,70

0,00

– 631 641,70

SE

EUR

639 766 558,88

0,00

639 766 558,88

–24 704,47

0,00

639 741 854,41

639 799 725,33

–57 870,92

UK

GBP

0,00

0,00

0,00

0,00

–51 932,23

–51 932,23

0,00

–51 932,23

UK

EUR

3 313 755 544,68

0,00

3 313 755 544,68

– 578 462,05

0,00

3 313 177 082,63

3 308 426 422,77

4 750 659,86


DV

 

Izdevumi (3)

Piešķirtie ieņēmumi (3)

32. pants (= e)

Kopā (= h)

05 07 01 06

6701

6702

 

 

i

j

k

Formula

BE

EUR

–34 844,68

0,00

–9 465,76

–44 310,44

BG

EUR

–68 967,00

0,00

0,00

–68 967,00

CZ

EUR

4 399,59

0,00

0,00

4 399,59

DK

DKK

0,00

0,00

–66 422,98

–66 422,98

DK

EUR

172 046,95

0,00

0,00

172 046,95

DE

EUR

310 212,04

0,00

– 116 714,81

193 497,23

EE

EUR

12 468,34

0,00

0,00

12 468,34

IE

EUR

1 443 170,87

0,00

–56 295,34

1 386 875,53

EL

EUR

0,00

0,00

–1 786 932,58

–1 786 932,58

ES

EUR

– 270 339,54

0,00

–1 953 186,99

–2 223 526,53

FR

EUR

447 110,02

0,00

–2 836 879,32

–2 389 769,30

IT

EUR

3 885 760,95

0,00

–5 281 611,90

–1 395 850,95

CY

EUR

64 482,91

0,00

0,00

64 482,91

LV

EUR

18 641,42

0,00

0,00

18 641,42

LT

LTL

0,00

0,00

– 184,79

– 184,79

LT

EUR

199 389,51

– 149 634,07

0,00

49 755,44

LU

EUR

212 555,93

0,00

– 998,55

211 557,38

HU

HUF

0,00

0,00

– 250 657 247,00

– 250 657 247,00

HU

EUR

11 115,37

0,00

0,00

11 115,37

MT

EUR

12 500,80

0,00

0,00

12 500,80

NL

EUR

–1 792 442,75

0,00

–3 055,23

–1 795 497,98

AT

EUR

–11 511,38

0,00

0,00

–11 511,38

PL

PLN

0,00

0,00

– 519 914,58

– 519 914,58

PL

EUR

– 241 667,52

0,00

0,00

– 241 667,52

PT

EUR

517 262,00

0,00

– 424 567,26

92 694,74

RO

EUR

–2 244 958,34

0,00

0,00

–2 244 958,34

SI

EUR

0,00

0,00

– 954,10

– 954,10

SK

EUR

–38 443,34

–1 637,55

0,00

–40 080,89

FI

EUR

–5 519,31

–41 606,27

–23 890,45

–71 016,03

SE

SEK

0,00

0,00

– 631 641,70

– 631 641,70

SE

EUR

–57 870,92

0,00

0,00

–57 870,92

UK

GBP

0,00

0,00

–51 932,23

–51 932,23

UK

EUR

4 750 659,86

0,00

0,00

4 750 659,86


(1)  Maksājumu sistēmā ņemti vērā tie samazinājumi un apturēšana, kuros jo īpaši izdarītas korekcijas par maksājumu termiņu neievērošanu 2012. gada augustā, septembrī un oktobrī un korekcijas saistībā ar liekajiem krājumiem.

(2)  Lai aprēķinātu no dalībvalsts atgūstamo vai tai izmaksājamo summu, ņem vērā summu, kas noskaidrotajiem izdevumiem (sleja “a”) ir gada deklarācijas kopsumma vai atdalītajiem izdevumiem (sleja “b”) ir mēneša deklarāciju kopsumma.

Piemērojamais maiņas kurss: Regulas (EK) Nr. 883/2006 7. panta 2. punkts.

(3)  Ja dalībvalsts gūst labumu no piešķirto ieņēmumu daļas, tas jādeklarē pozīcijā 05 07 01 06.

NB! Nomenklatūra 2013. gadam: 05 07 01 06, 6701, 6702.


II PIELIKUMS

MAKSĀJUMU AĢENTŪRU GRĀMATOJUMU NOSKAIDROŠANA

2012. FINANŠU GADS – ELGF

To maksājumu aģentūru saraksts, kuru grāmatojumi ir atdalīti un uz kurām attiecas turpmāks lēmums par grāmatojumu noskaidrošanu

Dalībvalsts

Maksājumu aģentūra

Vācija

Hamburg-Jonas

Vācija

Helaba

Beļģija

BIRB


30.4.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 118/37


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS

(2013. gada 19. aprīlis)

par euro banknošu nominālvērtībām, parametriem, atveidošanu, apmaiņu un izņemšanu no apgrozības

(pārstrādāta versija)

(ECB/2013/10)

(2013/211/ES)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 128. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 16. pantu,

tā kā:

(1)

ECB 2003. gada 20. marta Lēmuma ECB/2003/4 par euro banknošu nominālvērtībām, parametriem, atveidošanu, apmaiņu un izņemšanu no apgrozības (1) darbības jomu nepieciešams paplašināt, attiecinot to arī uz turpmākajām euro banknošu sērijām. Šajā nolūkā vajadzīgs izdarīt vairākus tehniskus grozījumus Lēmumā ECB/2003/4. Turklāt, ņemot vērā Lēmuma ECB/2003/4 piemērošanā un interpretēšanā gūto pieredzi, ir nepieciešams sīkāk precizēt un pilnveidot atsevišķus noteikumus un procedūras. Tādēļ Lēmums ECB/2003/4 skaidrības un caurredzamības nolūkā būtu jāpārstrādā, lai tajā iekļautu iepriekš minētos grozījumus.

(2)

Saskaņā ar Līguma 128. panta 1. punktu un Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 16. pantu vienīgi Eiropas Centrālajai bankai (ECB) ir ekskluzīvas tiesības atļaut euro banknošu emisiju Savienībā. Šie noteikumi arī paredz, ka ECB un to dalībvalstu nacionālās centrālās bankas, kuru valūta ir euro (turpmāk – “NCB”), var emitēt šīs naudaszīmes. Saskaņā ar 10. pantu Padomes 1998. gada 3. maija Regulā (EK) Nr. 974/98 par euro ieviešanu (2) ECB un NCB laiž apgrozībā euro banknotes.

(3)

Eiropas Monetārais institūts (EMI) veica sagatavošanās darbus euro banknošu izgatavošanai un emisijai, jo īpaši attiecībā uz euro banknošu dizainparaugiem; ņemot vērā Eiropas banknošu lietotāju apvienību īpašās vizuālās un tehniskās prasības, tas veicināja lietotājus atzīt un pieņemt jauno euro banknošu nominālās vērtības un parametrus.

(4)

EMI un ECB tiesību pārņēmējam pieder EMI sākotnēji piederošo euro dizainparaugu autortiesības. ECB un NCB, kas rīkojas ECB vārdā, var realizēt šīs autortiesības attiecībā uz atveidojumiem, ko emitē vai izplata, pārkāpjot šīs autortiesības, piemēram, cita starpā, atveidojumiem, kuri var nelabvēlīgi ietekmēt euro banknošu statusu.

(5)

ECB un NCB periodiski ieviesīs jaunas euro banknošu sērijas ar pilnveidotiem pretviltošanas elementiem, lai izmantotu banknošu izgatavošanas tehnoloģiju attīstību kopš pirmās sērijas ieviešanas.

(6)

ECB un NCB tiesības emitēt euro banknotes ietver arī kompetenci piemērot visus vajadzīgos tiesiskos līdzekļus, lai aizsargātu euro banknošu kā maksāšanas līdzekļa integritāti. ECB vajadzētu veikt pasākumus obligātā aizsardzības līmeņa nodrošināšanai visās dalībvalstīs, lai garantētu, ka iedzīvotāji spēj atšķirt euro banknošu atveidojumus no īstām euro banknotēm, kuras emitējušas ECB un NCB un kuras nav viltotas banknotes saskaņā ar 2. panta a) punktu Padomes 2001. gada 28. jūnija Regulā (EK) Nr. 1338/2001, ar kuru paredz pasākumus, kas vajadzīgi euro aizsardzībai pret viltošanu (3) (turpmāk – “īstas euro banknotes”). Tādēļ ir nepieciešams izveidot kopīgus noteikumus, saskaņā ar kuriem euro banknošu atveidošana būs atļauta.

(7)

Šis lēmums neierobežo krimināllikuma piemērošanu, jo īpaši attiecībā uz naudas viltošanu.

(8)

Euro banknošu atveidošana elektroniskā formātā ir uzskatāma par likumīgu vienīgi tad, ja to izgatavotājs veic atbilstošus tehniskus pasākumus, lai novērstu izdruku izplatīšanos, pastāvot iespējai, ka iedzīvotāji izdrukas varētu kļūdaini uzskatīt par euro banknotēm.

(9)

Kompetence, kas nepieciešama, lai veiktu pasākumus īstu euro banknošu kā maksāšanas līdzekļu integritātes aizsargāšanai, ietver kompetenci pieņemt kopīgu režīmu, saskaņā ar kuru NCB ir gatavas bojātu īstu euro banknošu apmaiņai. Saskaņā ar šo režīmu ir noteiktas atsevišķas euro banknošu kategorijas, kas NCB ir jāietur tad, kad šīs banknotes nodod tām apmaiņai.

(10)

Oriģinālās euro banknotes daļai, kas ir jānodod, lai varētu pretendēt uz tās apmaiņu, ir jāatbilst obligātajām prasībām attiecībā uz izmēriem. Šie izmēri būtu jāizsaka kā oriģinālās euro banknotes virsmas laukuma procentuālā daļa pirms tās bojāšanas, lai novērstu izmēru sagrozījumus, piemēram, gadījumos, kad euro banknote bojāta saraušanās rezultātā.

(11)

Regulā (EK) Nr. 1338/2001 noteikts, ka kredītiestādēm un citiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, veicot maksājumus, kā arī uzņēmējiem, kas ir iesaistīti banknošu un monētu apstrādē un piegādē iedzīvotājiem, ir jānodrošina tādu euro banknošu un monētu autentiskuma pārbaude, ko tās ir saņēmušas un plāno atkārtoti laist apgrozībā, kā arī šādu banknošu un monētu viltojumu atklāšana.

(12)

Ievērojot to, ka banknotes var tikt bojātas ar aizsargierīcēm noziedzīga nodarījuma vai tā mēģinājuma dēļ, būtu jānodrošina, ka banknošu apmaiņu šādā gadījumā var veikt tikai šādā noziedzīgā nodarījumā vai tā mēģinājumā cietusī persona.

(13)

Lai veicinātu to, ka visi Regulas (EK) Nr. 1338/2001 6. panta 1. punktā minētie uzņēmēji un iestādes pienācīgi izmanto aizsargierīces, NCB ir lietderīgi pieprasīt no banknošu apstrādes veicējiem samaksu, lai kompensētu veikto analīzi saistībā ar tādu īstu euro banknošu apmaiņu, kas bojātas ar aizsargierīcēm.

(14)

Maksu nevajadzētu iekasēt, ja bojājums radies laupīšanas, zādzības vai to mēģinājuma rezultātā, un, lai netiktu iekasētas maznozīmīgas maksas, minēto maksu vajadzētu iekasēt tad, ja apmaiņai tiek nodots tikai minimālais bojātu īstu euro banknošu skaits.

(15)

Īstas euro banknotes, kas ir bojātas vairumā aizsargierīču aktivizēšanas dēļ, būtu jānodod paciņās, kuras satur minimālo banknošu skaitu, ja to prasa attiecīgā NCB.

(16)

Atbalstot centienus uzlabot drošību skaidras naudas apgrozībā un novērst sodīšanu par aizsargierīču lietošanu, ieskaitīšanu tādu Regulas (EK) Nr. 1338/2001 6. panta 1. punktā minēto iestāžu un uzņēmēju kontos, kuri nodod apmaiņai ar aizsargierīcēm nejauši bojātas īstas euro banknotes, ir lietderīgi veikt šādu banknošu pieņemšanas dienā, kā tas notiek skaidras naudas iemaksu gadījumā.

(17)

Atbalstot Eiropas Savienības centienus nepieļaut finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai, Eurosistēmai ir lietderīgi noteikt, kā rīkoties tādu bojātu īstu euro banknošu apmaiņas pieprasījuma gadījumā, kuru vērtība pārsniedz 7 500 euro. Šādi noteikumi neierobežo stingrākas identificēšanas un ziņošanas prasības, ko dalībvalstis pieņēmušas, transponējot Parlamenta un Padomes 2005. gada 26. oktobra Direktīvu 2005/60/EK par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai (4).

(18)

ECB ekskluzīvās tiesības atļaut euro banknošu emisiju Savienībā paredz arī tiesības izņemt euro banknotes no apgrozības un ieviest kopīgu režīmu, ko piemēro, lai ECB un NCB varētu veikt šo izņemšanu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Nominālvērtības un parametri

1.   Euro banknotēm ir septiņas euro banknošu nominālvērtības no pieciem līdz 500 euro, kas ataino tēmu “Eiropas laikmeti un stili” ar šādiem galvenajiem parametriem:

Nominālvērtība

(EUR)

Izmēri (pirmā sērija)

Izmēri (otrā sērija)

Dominējošā krāsa

Dizains

5

120 × 62 mm

120 × 62 mm

Pelēka

Klasisks

10

127 × 67 mm

127 × 67 mm

Sarkana

Romāņu

20

133 × 72 mm

133 × 72 mm

Zila

Gotisks

50

140 × 77 mm

140 × 77 mm

Oranža

Renesanses

100

147 × 82 mm

Tiks izlemts vēlāk

Zaļa

Baroka un rokoko

200

153 × 82 mm

Tiks izlemts vēlāk

Dzelteni brūna

Tērauda un stikla arhitektūra

500

160 × 82 mm

Tiks izlemts vēlāk

Purpursarkana

Modernā 20. gadsimta arhitektūra

2.   Uz septiņām nominālvērtībām banknošu sērijās banknotes virspusē (priekšpusē) ir attēloti vārti un logi un otrā pusē (aizmugurē) – tilti. Visas septiņas nominālvērtības ir raksturīgas dažādiem iepriekšminētajiem mākslinieciskajiem posmiem. Pie citiem dizaina elementiem pieder:

a)

Eiropas Savienības simbols;

b)

ar romiešu vai grieķu alfabēta burtiem rakstīts valūtas nosaukums un – uz otrās sērijas euro banknotēm – arī ar kiriliskā alfabēta burtiem rakstīts valūtas nosaukums;

c)

ECB nosaukuma abreviatūra Eiropas Savienības oficiālajās valodās, uz pirmās sērijas euro banknotēm ietverot abreviatūras tikai piecās oficiālajās valodās – BCE, ECB, EZB, EKT un EKP, un uz otrās sērijas euro banknotēm ietverot abreviatūras deviņās oficiālajās valodās – BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, EKB, BĊE un EBC;

d)

© simbols, kas norāda, ka autortiesības pieder ECB; un

e)

ECB prezidenta paraksts.

2. pants

Atveidošanas noteikumi euro banknotēm

1.   “Atveidojums” ir jebkurš materiāls vai nemateriāls attēls, kurā izmantota visa euro banknote vai tās daļa, kā norādīts 1. pantā, vai tās atsevišķi dizaina elementi, kā, piemēram, cita starpā, krāsa, izmēri, burti un simboli, un šis attēls var līdzināties vai radīt vispārēju iespaidu kā par īstu euro banknoti, neatkarīgi no:

a)

attēla izmēra; vai

b)

materiāla(-iem) vai metodes(-ēm), kas izmantoti tā radīšanā; vai

c)

tā, vai ir mainīti vai pievienoti euro banknotes dizaina elementi, piemēram, burti vai simboli.

2.   Atveidojumus, kurus sabiedrība varētu noturēt par īstām euro banknotēm, uzskata par nelikumīgiem.

3.   Atveidojumus, kas atbilst turpmāk norādītajiem kritērijiem, uzskata par likumīgiem, ja nepastāv risks, ka plašā sabiedrībā tos varētu noturēt par īstām euro banknotēm:

a)

vienas euro banknotes puses atveidojumus, kā norādīts 1. pantā, ar noteikumu, ka atveidojuma izmērs vai nu atbilst vai pārsniedz 125 %, vai arī atbilst vai nepārsniedz 75 % gan no attiecīgās banknotes garuma, gan platuma, kā norādīts 1. pantā; vai

b)

abu euro banknotes pušu atveidojumus, kā norādīts 1. pantā, ar noteikumu, ka atveidojuma izmērs vai nu atbilst vai pārsniedz 200 %, vai arī atbilst vai nepārsniedz 50 % gan no attiecīgās euro banknotes garuma, gan platuma, kā norādīts 1. pantā; vai

c)

atsevišķu euro banknotes zīmējuma elementu atveidojumus, kā norādīts 1. pantā, ar noteikumu, ka šāds zīmējuma elements nav attēlots uz fona, kas atgādina banknoti; vai

d)

vienas puses atveidojumus, kas ataino euro banknotes virspuses vai otras puses daļu, ar noteikumu, ka šī daļa ir mazāka par vienu trešdaļu no euro banknotes oriģināla virspuses vai otras puses, kā norādīts 1. pantā; vai

e)

atveidojumus, kas izgatavoti no materiāla, kurš nepārprotami atšķiras no papīra, kurš vizuāli ievērojami atšķiras no banknotēm izmantotā materiāla; vai

f)

nemateriālus atveidojumus, kas ir pieejami elektroniskā veidā tīmekļa vietnēs, izmantojot informācijas tīklus vai bezvadu pieslēgumu, vai jebkurā citā veidā, kas ļauj sabiedrības locekļiem piekļūt šiem nemateriālajiem atveidojumiem vietā un laikā pēc savas izvēles, ar noteikumu:

ka atveidojumā pa diagonāli ir iekļauts vārds “PARAUGS”Arial vai tam līdzīgā šriftā un

ka elektroniskā atveidojuma izšķirtspēja tā 100 % lielumā nepārsniedz 72 punktus collā (dpi).

4.   Šī panta 3. punkta f) apakšpunktā minētajiem atveidojumiem

vārda “PARAUGS” garums aizņem vismaz 75 % no atveidojuma garuma un

vārda “PARAUGS” augstums ir vismaz 15 % no atveidojuma platuma, un

vārds “PARAUGS” ir necaurspīdīgā (necaurredzamā) krāsā, kas kontrastē ar attiecīgās euro banknotes dominējošo krāsu, kā norādīts 1. pantā.

5.   Saņemot rakstisku pieprasījumu, ECB un NCB sniedz apstiprinājumu, ka likumīgi ir arī atveidojumi, kas neatbilst 3. punkta kritērijiem, ciktāl plašā sabiedrībā tos kļūdaini neuzskata par īstām euro banknotēm, kā norādīts 1. pantā. Ja atveidojumu izgatavo tikai vienas tādas dalībvalsts teritorijā, kuras valūta ir euro, iepriekšminētos pieprasījumus adresē šīs dalībvalsts NCB. Visos pārējos gadījumos šādus pieprasījumus adresē ECB.

6.   Atveidošanas noteikumi euro banknotēm attiecas arī uz banknotēm, kas ir izņemtas no apgrozības vai saskaņā ar šo lēmumu ir zaudējušas savu likumīgā maksāšanas līdzekļa statusu.

3. pants

Bojātu īstu euro banknošu apmaiņa

1.   NCB pēc pieprasījuma un saskaņā ar šā panta 2. punktā un attiecīgajā ECB Padomes lēmumā, kas minēts 6. pantā, izklāstītajiem nosacījumiem apmaina bojātās īstās euro banknotes šādos gadījumos:

a)

ja pieprasītājs nodod vairāk nekā 50 % no euro banknotes; vai

b)

ja pieprasītājs nodod 50 % vai mazāk no euro banknotes un pierāda, ka iztrūkstošās daļas ir iznīcinātas.

2.   Papildinot 1. punktu, uz bojātu īstu euro banknošu apmaiņu attiecas šādi papildu nosacījumi:

a)

ja pastāv šaubas par pieprasītāja īpašuma tiesībām uz euro banknotēm: pieprasītājs nodrošina identifikāciju un apliecinājumu tam, ka pieprasītājs ir īpašnieks vai citādi pilnvarots pieprasītājs;

b)

ja pastāv šaubas par euro banknošu īstumu: pieprasītājs nodrošina identifikāciju;

c)

ja nodod ar tinti iekrāsotas, notraipītas vai piesūcinātas īstas euro banknotes: pieprasītājs sniedz rakstisku paskaidrojumu par krāsojuma, traipa vai piesūcinājuma veidu;

d)

ja īstas euro banknotes ir bojātas ar aizsargierīcēm: pieprasītājs sniedz rakstisku paziņojumu par neitralizācijas iemeslu un raksturu;

e)

ja īstas euro banknotes ir bojātas ar aizsargierīcēm laupīšanas, zādzības, citas noziedzīgas darbības vai tās mēģinājuma rezultātā: banknošu apmaiņu veic tikai pēc īpašnieka vai citādi pilnvarota pieprasītāja pieprasījuma, kurš ir cietusī persona saistībā ar tādu noziedzīgu darbību vai tās mēģinājumu, kas izraisījusi banknošu bojājumus;

f)

ja īstas euro banknotes ir bojātas ar aizsargierīcēm un tās nodod Regulas (EK) Nr. 1338/2001 6. panta 1. punktā minētās iestādes un uzņēmēji: šādas iestādes un uzņēmēji sniedz rakstisku paziņojumu par neitralizācijas iemeslu, aizsargierīces modeli un raksturlielumiem, datus par personu, kas nodod bojātās banknotes, un nodošanas datumu;

g)

ja īstas euro banknotes ir bojātas vairumā aizsargierīču aktivizēšanas dēļ: ciktāl tas iespējams un ja to prasa NCB, tās nodod 100 euro banknošu paciņās ar noteikumu, ka nododamo euro banknošu apjoms ir pietiekams, lai izveidotu šādu paciņu;

h)

ja Regulas (EK) Nr. 1338/2001 6. panta 1. punktā minētās iestādes un uzņēmēji viena vai vairākās reizēs nodod apmaiņai bojātas īstas euro banknotes vismaz 7 500 euro vērtībā: šādas iestādes un uzņēmēji iesniedz dokumentus, kas apliecina banknošu izcelsmi un identificē klientu vai, attiecīgā gadījumā, faktisko īpašnieku, kā definēts Direktīvā 2005/60/EK. Šis pienākums ir spēkā arī tad, ja pastāv šaubas, vai ir sasniegts 7 500 euro robežvērtības slieksnis. Šajā punktā paredzētie noteikumi neierobežo stingrākas identificēšanas un ziņošanas prasības, ko dalībvalstis pieņēmušas, transponējot Direktīvu 2005/60/EK.

3.   Neierobežojot iepriekš minēto:

a)

ja NCB zina vai tai ir pietiekami daudz iemeslu uzskatīt, ka īstas euro banknotes ir tīšām sabojātas, tās atsakās apmainīt un ietur attiecīgās euro banknotes, lai izvairītos no šādu euro banknošu atgriešanās apgrozībā vai lai neļautu pieprasītājam nodot tās apmaiņai citā NCB. Tomēr tās apmainīs bojātās īstās euro banknotes, ja zinās vai ja tām būs pietiekams iemesls uzskatīt, ka pieprasītāji ir labticīgi, vai ja pieprasītāji var pierādīt, ka viņi ir labticīgi. Euro banknotes, kas ir bojātas nelielā mērā, piemēram, uz tām ir piezīmes, skaitļi vai īsi teikumi, principā netiks uzskatītas par tīši bojātām euro banknotēm; un

b)

ja NCB zina vai tām ir pietiekami daudz iemeslu uzskatīt, ka ir veikts noziedzīgs nodarījums, tās var atteikties apmainīt bojātās īstās euro banknotes un, izsniedzot saņemšanas apstiprinājumu, aizturēt tās kā pierādījumu, ko uzrādīt kompetentajām iestādēm, lai uzsāktu vai turpinātu jau uzsāktu kriminālizmeklēšanu. Ja vien kompetentās iestādes nelemj citādi, īstās euro banknotes izmeklēšanas beigās var apmainīt saskaņā ar 1. un 2. punkta nosacījumiem;

c)

ja NCB zina vai tai ir pietiekami daudz iemeslu uzskatīt, ka bojātās īstās euro banknotes ir notraipītas tā, ka tās varētu apdraudēt veselību un drošību, tās apmaina bojātās īstās euro banknotes ar nosacījumu, ka pieprasītājs iesniedz kompetentu iestāžu izdotu veselības un drošības novērtējumu.

4. pants

Maksas noteikšana par tādu īstu euro banknošu apmaiņu, kas bojātas ar aizsargierīcēm

1.   NCB iekasē maksu no Regulas (EK) Nr. 1338/2001 6. panta 1. punktā minētajām iestādēm un uzņēmējiem, kad tie pieprasa saskaņā ar 3. pantu apmainīt īstas euro banknotes, kas bojātas ar aizsargierīcēm.

2.   Maksas lielums ir 10 centi par bojātu euro banknoti.

3.   Maksu iekasē vienīgi tad, ja maina vismaz 100 bojātas euro banknotes. Maksu iekasē par visām apmainītajām euro banknotēm.

4.   Maksu neiekasē, ja euro banknotes ir bojātas laupīšanas, zādzības, citas noziedzīgas darbības vai to mēģinājuma rezultātā.

5. pants

Tādu īstu euro banknošu vērtības atlīdzināšana, kas nejauši bojātas ar aizsargierīcēm un nodotas apmaiņai

1.   NCB veic ieskaitījumus Regulas (EK) Nr. 1338/2001 6. panta 1. punktā minēto iestāžu un uzņēmēju, kuri tur kontus attiecīgajās NCB, kontos ar aizsargierīcēm nejauši bojātu īstu euro banknošu vērtībā šādu banknošu pieņemšanas dienā ar nosacījumu, ka:

a)

euro banknotes nav bojātas laupīšanas, zādzības, citas noziedzīgas darbības vai tās mēģinājuma rezultātā;

b)

NCB var nekavējoties pārbaudīt, vai pieprasītā summa vismaz aptuveni atbilst nodoto banknošu vērtībai; un

c)

tiek sniegta visa pārējā NCB pieprasītā informācija.

2.   Tādu īstu euro banknošu vērtības, kuras nejauši bojātas ar aizsargierīcēm un nodotas apmaiņai, un pirms apstrādes kontā ieskaitītās summas starpību, kas konstatēta pēc apstrādes, attiecīgi ieskaita iestādes vai uzņēmēja kontā vai debetē no tā.

3.   Lēmuma 4. pantā minēto maksu aprēķina, ievērojot NCB apstrādāto tādu īsto euro banknošu faktisko skaitu, kuras nejauši bojātas ar aizsargierīcēm.

6. pants

Euro banknošu izņemšana no apgrozības

Euro banknotes veida vai sērijas izņemšanu no apgrozības regulē ar ECB Padomes lēmumu, ko publicē kā vispārīgu informāciju Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un citos saziņas līdzekļos. Šis lēmums nosaka vismaz šādus punktus:

euro banknotes veidu un sēriju, kas ir izņemami no apgrozības, un

apmaiņas laika ilgumu, un

datumu, kurā euro banknotes veids vai sērija zaudēs savu likumīgā maksāšanas līdzekļa statusu, un

nodoto euro banknošu apstrādi pēc tam, kad ir beidzies termiņš izņemšanai no apgrozības un/vai tās ir zaudējušas savu kā likumīgā maksāšanas līdzekļa statusu.

7. pants

Stāšanās spēkā un atcelšana

1.   Ar šo atceļ Lēmumu ECB/2003/4.

2.   Atsauces uz Lēmumu ECB/2003/4 uzskata par atsaucēm uz šo lēmumu.

3.   Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Frankfurtē pie Mainas, 2013. gada 19. aprīlī

ECB Padomes vārdā

ECB priekšsēdētājs

Mario DRAGHI


(1)  OV L 78, 25.3.2003., 16. lpp.

(2)  OV L 139, 11.5.1998., 1. lpp.

(3)  OV L 181, 4.7.2001., 6. lpp.

(4)  OV L 309, 25.11.2005., 15. lpp.


PIELIKUMS

ATBILSTĪBU TABULA

Lēmums ECB/2003/4

Šis lēmums

1. pants

1. pants

2. pants

2. pants

3. pants

3. pants

4. pants

4. pants

5. pants

6. pants

6. pants

7. pants


PAMATNOSTĀDNES

30.4.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 118/43


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE

(2013. gada 19. aprīlis),

ar ko groza Pamatnostādni ECB/2003/5 par pasākumu īstenošanu, lai novērstu euro banknošu neatļautu atveidošanu, un par euro banknošu maiņu un izņemšanu no apgrozības

(ECB/2013/11)

(2013/212/ES)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 128. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 12.1., 14.3. un 16. pantu,

ņemot vērā 2013. gada 19. aprīļa Lēmumu ECB/2013/10 par euro banknošu nominālvērtībām, parametriem, atveidošanu, apmaiņu un izņemšanu no apgrozības (1),

tā kā:

(1)

Ievērojot 2003. gada 20. marta Pamatnostādnes ECB/2003/5 par pasākumu īstenošanu, lai novērstu euro banknošu neatļautu atveidošanu, un par euro banknošu maiņu un izņemšanu no apgrozības (2) piemērošanā un interpretēšanā gūto pieredzi un nolūkā konsekventi apzīmēt euro banknotes, kas ir likumīgi maksāšanas līdzekļi, ir lietderīgi lietot tikai jēdzienu “bojāta”.

(2)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Pamatnostādne ECB/2003/5,

IR PIEŅĒMUSI ŠO PAMATNOSTĀDNI.

1. pants

Grozījums

Pamatnostādnes ECB/2003/5 4. pantu aizstāj ar šādu:

“4. pants

Bojātu euro banknošu apmaiņa

1.   NCB pienācīgi īsteno Lēmumu ECB/2013/10 (3).

2.   Īstenojot Lēmumu ECB/2013/10 un ievērojot visus juridiskos ierobežojumus, NCB var iznīcināt visas bojātās euro banknotes vai to daļas, ja vien nav tiesiska pamata šīs banknotes saglabāt vai atdot pieprasītājam.

3.   NCB ieceļ vienu iestādi vai struktūrvienību lēmumu pieņemšanai par bojātu euro banknošu apmaiņu gadījumos, kas noteikti Lēmuma ECB/2013/10 3. panta 1. punkta b) apakšpunktā, kā arī attiecīgi informē ECB.

2. pants

Stāšanās spēkā

Šī pamatnostādne stājas spēkā dienā, kurā to paziņo to dalībvalstu nacionālajām centrālajām bankām, kuru valūta ir euro.

3. pants

Adresāti

Šī pamatnostādne ir adresēta to dalībvalstu nacionālajām centrālajām bankām, kuru valūta ir euro.

Frankfurtē pie Mainas, 2013. gada 19. aprīlī

ECB prezidents

Mario DRAGHI


(1)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 37 lpp.

(2)  OV L 78, 25.3.2003., 20. lpp.

(3)  OV L 118, 30.4.2013., 37. lpp.”


III Citi tiesību akti

EIROPAS EKONOMIKAS ZONA

30.4.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 118/44


EBTA UZRAUDZĪBAS IESTĀDES IETEIKUMI Nr. 93/13/COL

(2013. gada 21. februāris)

par koordinētu kontroles plānu nolūkā noteikt krāpniecisku darbību izplatību konkrētu pārtikas produktu tirdzniecībā

EBTA UZRAUDZĪBAS IESTĀDE,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas zonas līgumu un jo īpaši tā 109. pantu un 1. protokolu,

ņemot vērā Līgumu starp EBTA valstīm par uzraudzības iestādes un Eiropas Kopienu Tiesas izveidošanu un jo īpaši tā 5. panta 2. punkta b) apakšpunktu un 1. protokolu,

ņemot vērā aktu, uz kuru ir atsauce EEZ līguma II pielikuma XII nodaļas 54zzzi punktā (Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem) ar labojumiem un grozījumiem, un jo īpaši tā 53. pantu,

ņemot vērā EBTA Uzraudzības iestādes 2013. gada 19. februārī pieņemto Lēmumu 75/13/COL, ar ko pilnvaro atbildīgo kolēģijas locekli pieņemt galīgo ieteikumu, ko apstiprinājusi EBTA Veterinārijas un fitosanitārijas komiteja (Pasākums Nr. 663341),

tā kā:

(1)

ar Regulas (EK) Nr. 882/2004 53. pantu EBTA Uzraudzības komitejai ir piešķirtas pilnvaras vajadzības gadījumā ieteikt koordinētus plānus, kuru izpildi organizē ad hoc veidā, jo īpaši lai konstatētu apdraudējumus saistībā ar dzīvnieku barību, pārtiku vai dzīvniekiem.

(2)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 20. marta Direktīvā 2000/13/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pārtikas produktu marķēšanu, noformēšanu un reklāmu (1) ir izklāstīti EEZ pārtikas produktu marķēšanas noteikumi, kas attiecas uz visiem pārtikas produktiem.

(3)

Saskaņā ar Direktīvu 2000/13/EK marķējums un izmantotās metodes nedrīkst maldināt patērētāju, jo īpaši attiecībā uz pārtikas produkta raksturīgajām pazīmēm, tostarp tā patieso raksturu un identitāti. Turklāt, nepastāvot īpašiem EEZ vai attiecīgās valsts noteikumiem, pārtikas produkta komercnosaukumam būtu jāatbilst tajā EEZ valstī ierastajam nosaukumam, kur to pārdod, vai tam vajadzētu būt pietiekami skaidram pārtikas produkta aprakstam, kas ļauj pircējam izzināt tā patieso raksturu.

(4)

Turklāt visas sastāvdaļas jānorāda uz tādu fasētu pārtikas produktu etiķetes, kuri paredzēti galapatērētājiem vai sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem. Jo īpaši gaļu saturošiem pārtikas produktiem, ja tie paredzēti galapatērētājiem vai sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem, tieši uz iepakojuma vai tam pievienotās etiķetes ir jānorāda arī to dzīvnieku sugas, no kā gaļa iegūta. Ja sastāvdaļa ir norādīta pārtikas produkta nosaukumā, tās procentos izteiktais daudzums jānorāda arī sastāvdaļu sarakstā, lai izvairītos no patērētāju maldināšanas attiecībā uz pārtikas produkta identitāti un sastāvu.

(5)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (2), paredz papildu marķēšanas prasības, ko piemēro specifiskiem pārtikas produktiem. Proti, tajā noteikts, ka – ja un ciktāl to paredz tās dalībvalsts tiesību akti, kuras teritorijā produktu laiž tirgū, – uz iepakojuma, kurš paredzēts piegādāšanai galapatērētājam un kurā ir maltā gaļa, tostarp nepārnadžu gaļa, ir jābūt norādei, ka šādi produkti pirms lietošanas uzturā ir termiski jāapstrādā.

(6)

Regulas (EK) Nr. 853/2004 II pielikuma III sadaļā noteikts, ka pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem, kuri vada kautuves, ir jāpieprasa, jāsaņem, jāpārbauda pārtikas aprites informācija par visiem dzīvniekiem, kas nav medījamie dzīvnieki un kas nosūtīti vai ko plāno nosūtīt uz kautuvi, un attiecīgi uz to jāreaģē. Attiecīgajā pārtikas aprites informācijā jo īpaši jāiekļauj dati par veterinārajām zālēm, kas dzīvniekiem nozīmētas attiecīgā laika posmā, un par zāļu izdalīšanās periodu, kas lielāks par nulli, kopā ar to nozīmēšanas un zāļu izdalīšanās periodu datumiem. Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 854/2004, kas nosaka īpašus noteikumus par lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu oficiālās kontroles organizēšanu (3), noteikts, ka cita starpā valsts pilnvarotajam veterinārārstam jāveic revīzijas un inspekcijas. Proti, valsts pilnvarotajam veterinārārstam jāpārbauda un jāanalizē būtiskā informācija no kaušanai paredzēto dzīvnieku izcelsmes saimniecības uzskaites datiem, tostarp pārtikas aprites informācija, un jāņem vērā šīs pārbaudes un analīzes dokumentētie rezultāti, veicot pirmskaušanas apskati un pēckaušanas veterināro ekspertīzi.

(7)

Kopš 2012. gada decembra vairākās Eiropas Savienības dalībvalstīs ir veiktas oficiālās kontroles, pēc kurām tika konstatēts, ka konkrētu fasētu produktu sastāvā ir zirga gaļa, kas nav norādīta sastāvdaļu sarakstā tieši uz iepakojuma vai tam pievienotās etiķetes. Tā vietā dažu šādu pārtikas produktu nosaukumos un/vai pievienotajos sastāvdaļu sarakstos maldinoši ir minēta vienīgi liellopu gaļas klātbūtne.

(8)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regulas (EK) Nr. 178/2002 17. pantu, kas nosaka pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (4), pārtikas apritē iesaistītajiem uzņēmējiem visos ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas posmos uzņēmumos, kas atrodas viņu pārziņā, jānodrošina, lai pārtikas produkti atbilstu pārtikas aprites tiesību aktu prasībām, kas attiecas uz viņu darbību, un jāpārbauda, vai minētās prasības ir izpildītas.

(9)

Zirgi pieskaitāmi pie dzīvnieku sugām, kas var būt gan „produktīvas”, gan „neproduktīvas”. Fenilbutazons ir veterinārās zāles, kuru lietošana ir atļauta tikai neproduktīviem dzīvniekiem atbilstīgi Komisijas 2009. gada 22. decembra Regulai (ES) Nr. 37/2010 par farmakoloģiski aktīvajām vielām un to klasifikāciju pēc to atlieku maksimāli pieļaujamā satura dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos (5). Tādēļ pārtikas apritē nedrīkst nonākt neproduktīvie zirgi, kuri kādā dzīves posmā ir ārstēti ar fenilbutazonu. Ņemot vērā krāpnieciskas darbības attiecībā uz marķējumā nenorādītu zirga gaļas klātbūtni konkrētos pārtikas produktos, profilakses nolūkos ir lietderīgi pārliecināties, vai pārtikas apritē nav nonākuši ar fenilbutazonu ārstēti neproduktīvi zirgi.

(10)

Tādēļ EBTA Uzraudzības iestādei jāiesaka Norvēģijai un Islandei vienu mēnesi īstenot koordinētu kontroles plānu nolūkā noteikt krāpniecisku darbību izplatību konkrētu pārtikas produktu tirdzniecībā. Šo laikposmu var pagarināt par diviem mēnešiem.

(11)

Ieteiktajam kontroles plānam būtu jāsastāv no diviem pasākumiem.

(12)

Pirmajam pasākumam būtu jāietver pienācīga kontrole mazumtirdzniecības līmenī, pārbaudot pārtikas produktus, kas paredzēti galapatērētājiem vai sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem un kas tiek tirgoti un/vai ir marķēti kā liellopu gaļu saturoši produkti. Šīs kontroles varētu arī paplašināt, aptverot citus objektus (piemēram, saldētavas). Šo kontroļu mērķis būtu noteikt, vai šādi produkti satur zirga gaļu, kas nav pienācīgi norādīta iepakojuma marķējumā vai – nefasētu pārtikas produktu gadījumā – par kuras klātbūtni patērētājiem vai sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem nav sniegta informācija. Šādas kontroles būtu jāveic, izmantojot reprezentatīvus paraugus.

(13)

Ir izstrādātas drošas metodes, kas ļauj pietiekami precīzi paraugā konstatēt nenorādītu sugu dzīvnieku izcelsmes olbaltumvielas. Eiropas Savienības references laboratorija var sniegt noderīgus padomus par šīm metodēm un to izmantošanu attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes olbaltumvielām barībā. Norvēģijas un Islandes kompetentās iestādes būtu jāaicina paļauties gan uz minētās laboratorijas padomiem, gan izmantojamajām metodēm.

(14)

Otrajam pasākumam būtu jāietver pienācīga kontrole objektos, kuros veic darbības ar tādu zirga gaļu, kas paredzēta lietošanai cilvēku uzturā, tostarp trešo valstu izcelsmes pārtikas produktiem; šādu kontroli veic nolūkā konstatēt fenilbutazona atliekas. Arī šīs kontroles būtu jāveic, izmantojot reprezentatīvus paraugus un ņemot vērā ražošanas un importa rādītājus. Šādā gadījumā ir lietderīgi atsaukties uz metodēm, kas paredzētas Komisijas Lēmumā 2002/657/EK, ar ko īsteno Padomes Direktīvu 96/23/EK par analīzes metožu veiktspēju un rezultātu interpretēšanu (6).

(15)

Norvēģijai un Islandei būtu šīs kontroles rezultāti regulāri jāpaziņo EBTA Uzraudzības iestādei, lai tā varētu novērtēt rezultātus un pieņemt lēmumu par piemērotu rīcību. Šie rezultāti tiks nodoti Eiropas Komisijai.

Šajā ieteikumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi EBTA Veterinārijas un fitosanitārijas komiteja, kas palīdz EBTA Uzraudzības iestādei,

IR PIEŅĒMUSI ŠO IETEIKUMU:

Norvēģijai un Islandei saskaņā ar šā ieteikuma pielikumu ir jāpiemēro koordinēts kontroles plāns, kurā paredzēti šādi pasākumi:

(a)

oficiālās kontroles attiecībā uz pārtikas produktiem, kas paredzēti galapatērētājiem vai sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem un kas tiek tirgoti un/vai ir marķēti kā liellopu gaļu saturoši produkti, kā arī:

(b)

oficiālās kontroles, kuru mērķis ir konstatēt fenilbutazona atliekas, attiecībā uz zirga gaļu, kas paredzēta lietošanai cilvēku uzturā.

Briselē, 2013. gada 21. februārī

EBTA Uzraudzības iestādes vārdā

Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON

Kolēģijas loceklis

Xavier LEWIS

Direktors


(1)  Kā norādīts EEZ līguma II pielikuma XII nodaļas 18. punktā minētajā tiesību aktā

(2)  Kā norādīts EEZ līguma I pielikuma I nodaļas 6.1.17. punktā minētajā tiesību aktā

(3)  Kā norādīts EEZ līguma I pielikuma I nodaļas 1.1.12. punktā minētajā tiesību aktā

(4)  Kā norādīts EEZ līguma II pielikuma XII nodaļas 54zzzc. punktā minētajā tiesību aktā

(5)  Kā norādīts EEZ līguma II pielikuma XIII nodaļas 13. punktā minētajā tiesību aktā

(6)  Kā norādīts EEZ līguma I pielikuma I nodaļas 7.2.19. punktā minētajā tiesību aktā


PIELIKUMS

Koordinēts kontroles plāns nolūkā noteikt krāpniecisku darbību pārtikas produktu tirdzniecībā

I.   KOORDINĒTA KONTROLES PLĀNA PASĀKUMI UN DARBĪBAS JOMA

Koordinētajam kontroles plānam jāsastāv no diviem pasākumiem.

1. PASĀKUMS.   Tādu pārtikas produktu kontrole, kas tiek tirgoti un/vai ir marķēti kā liellopu gaļu saturoši produkti

A.   Produktu klāsts

1.

Pārtikas produkti, kas tiek tirgoti un/vai ir marķēti kā liellopu gaļu saturoši produkti (piemēram, maltā gaļa, gaļas produkti un gaļas izstrādājumi) un ietilpst šādās kategorijās:

(a)

fasēti pārtikas produkti, kas ir paredzēti galapatērētājiem vai sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem un ir marķēti kā liellopu gaļu saturoši produkti;

(b)

tādi pārtikas produkti, kas pārdošanai galapatērētājiem vai sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem tiek piedāvāti nefasētā veidā, un tādi pārtikas produkti, kas pēc patērētāja pieprasījuma tiek fasēti tirdzniecības vietās vai ir safasēti tiešai pārdošanai, kuri tiek tirgoti un/vai kā citādi ir apzīmēti kā liellopu gaļu saturoši produkti.

2.

Šā koordinētā kontroles plāna īstenošanas vajadzībām piemēro “fasēta pārtikas produkta” definīciju, kas sniegta Direktīvas 2000113/13/EK 1. panta 3. punkta b) apakšpunktā.

3.

Šā koordinētā kontroles plāna īstenošanas vajadzībām piemēro “maltās gaļas”, “gaļas izstrādājumu” un “gaļas produktu” definīcijas, kas sniegtas Regulas (EK) Nr. 853/2004 I pielikuma 1.13., 1.15. un 7.1. punktā.

B.   Mērķis

Norvēģijas un Islandes kompetentajām iestādēm jāveic oficiālas kontroles, lai noteiktu, vai A punktā minētie produkti satur zirga gaļu, kura nav pienācīgi norādīta marķējumā vai — nefasētu pārtikas produktu gadījumā — par kuras klātbūtni patērētājiem vai sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem nav sniegta informācija saskaņā ar EEZ tiesību aktu un, attiecīgā gadījumā, valsts noteikumiem.

C.   Paraugu ņemšanas vietas un procedūra

1.

Paraugam jābūt attiecīgo produktu reprezentatīvam paraugam un jāaptver plašs produktu klāsts.

2.

Produktu paraugu ņemšanai jānotiek mazumtirdzniecībā (piemēram, lielveikalos, mazākos veikalos, gaļas veikalos), un to varētu arī paplašināt, aptverot citus objektus (piemēram, saldētavas).

D.   Paraugu skaits un paraugu ņemšanas nosacījumi

Turpmākajā tabulā ir sniegts pārskats par to paraugu orientējošo minimālo skaitu, kas jāņem II iedaļā noteiktajā periodā. Norvēģijas un Islandes kompetentās iestādes tiek aicinātas ņemt vairāk paraugu, ja iespējams. Paraugu sadalījums pa valstīm noteikts, pamatojoties uz iedzīvotāju skaitu, un ir paredzēts ņemt vismaz 10 paraugus no attiecīgajiem produktiem vienā valstī kalendāra mēnesī, kā norādīts II iedaļā.

Pārtikas produkti, kas tiek tirgoti un/vai ir marķēti kā liellopu gaļu saturoši produkti

Realizācijas valsts

Orientējošais ieteicamais paraugu skaits mēnesī

Norvēģija

50

Islande

10

E.   Metodes

Norvēģijas un Islandes kompetentajām iestādēm būtu ieteicams izmatot metodi(-es), ko ieteikusi Eiropas Savienības references laboratorija attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes olbaltumvielām barībā.

2. PASĀKUMS.   Tādas zirga gaļas kontroles, kas paredzēta lietošanai cilvēku uzturā

A.   Produktu klāsts

Svaiga, atdzesēta vai saldēta zirgu, ēzeļu, mūļu vai zirgēzeļu gaļa, kas klasificēta ar Kombinētās nomenklatūras kodu 0205 un paredzēta lietošanai cilvēku uzturā.

B.   Mērķis

Norvēģijas un Islandes kompetentajām iestādēm jāveic oficiālas kontroles, lai konstatētu fenilbutazona atlieku iespējamo klātbūtni A punktā minētajos produktos.

C.   Paraugu ņemšanas vietas un procedūra

Produktu paraugu ņemšanai jānotiek objektos, kuros veic darbības ar A punktā minētajiem produktiem (piemēram, lopkautuvēs, robežkontroles punktos).

D.   Paraugu skaits un paraugu ņemšanas nosacījumi

To paraugu ieteicamais minimālais skaits, kas jāņem II iedaļā paredzētajā periodā, ir šāds: viens paraugs no katrām 50 tonnām A punktā minēto produktu, vismaz pieci paraugi katrā valstī.

E.   Metodes

Norvēģijas un Islandes kompetentajām iestādēm jāizmanto metodes, kas validētas saskaņā ar Komisijas Lēmumu 2002/657/EK. Attiecībā uz atliekām, kas norādītas Direktīvas 96/23/EK I pielikuma A grupas 5. punktā un B grupas 2. punkta a), b) un e) apakšpunktā (1), šādas metodes ir pieejamas tīmekļa vietnē, ko uztur Eiropas references laboratorija, kuras kompetencē ir veterinārās zāles un piesārņotāju atliekas dzīvnieku izcelsmes pārtikā.

II.   KOORDINĒTĀ KONTROLES PLĀNA ILGUMS

Koordinētais kontroles plāns jāīsteno vienu mēnesi, sākot no šā ieteikuma pieņemšanas dienas vai, vēlākais, no 2013. gada 1. marta.

III.   REZULTĀTU PAZIŅOŠANA

1.

Par katru no šā pielikuma I iedaļā minētajiem pasākumiem Norvēģijas un Islandes kompetentajām iestādēm jāpaziņo šādas informācijas kopsavilkums:

(a)

ņemto paraugu skaits sadalījumā pa produktu kategorijām;

(b)

izmantotā(-ās) analīzes metode(-es) un veikto analīžu veids;

(c)

pozitīvo rezultātu skaits;

(d)

pēckontroles, kas veiktas saistībā ar pozitīviem rezultātiem 1. pasākuma A punktā minēto produktu pārbaudēs gadījumos, kad konstatētais zirga gaļas īpatsvars pārsniedz 1 %;

(e)

pēckontroles, kas veiktas saistībā ar pozitīviem rezultātiem 2. pasākuma A punktā minēto produktu pārbaudēs;

(f)

pēckontroļu rezultāti;

(g)

saistībā ar pozitīviem rezultātiem 2. pasākuma A punktā minēto produktu pārbaudēs – valsts, kurā attiecīgais dzīvnieks sertificēts nokaušanai.

Ziņojums jānosūta EBTA Uzraudzības iestādei 15 dienu laikā pēc II iedaļā minētā viena mēneša perioda beigām.

Ziņojums jāsagatavo saskaņā ar formu, kas jānosaka EBTA Uzraudzības iestādei.

2.

Norvēģijas un Islandes kompetentajām iestādēm, izmantojot ātrās brīdināšanas sistēmu pārtikas un barības jomā, tūlīt jāpaziņo EBTA Uzraudzības iestādei visi pozitīvie rezultāti, kas iegūti oficiālajās kontrolēs, kuras veiktas saistībā ar I iedaļā minēto 1. un 2. pasākumu.

3.

Turklāt Norvēģijas un Islandes kompetentajām iestādēm jāpaziņo EBTA Uzraudzības iestādei rezultāti, kas iegūti visās pašpārbaudēs, kuras pēc to pieprasījuma veikuši pārtikas apritē iesaistītie uzņēmēji. Šāda informācija jāpapildina ar 1. punktā minētajām ziņām un jāsniedz saskaņā ar formu, kas jānosaka EBTA Uzraudzības iestādei.


(1)  Kā norādīts EEZ līguma I pielikuma I nodaļas 7. daļas 2. punktā minētajā tiesību aktā