ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2013.101.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 101

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

56. sējums
2013. gada 10. aprīlis


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 322/2013 (2013. gada 9. aprīlis), ar ko sāk izmeklēšanu par tādu antidempinga pasākumu iespējamo apiešanu, kuri ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) Nr. 791/2011 noteikti konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes stikla šķiedras sieta audumu importam, ko veic, tos nosūtot no Indijas un Indonēzijas un deklarējot vai nedeklarējot kā Indijas un Indonēzijas izcelsmes ražojumus, un par šāda importa reģistrāciju

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 323/2013 (2013. gada 9. aprīlis), ar ko 2013. gada nozvejas kvotām pievieno konkrētu daudzumu, kas 2012. gadā ieturēts atbilstīgi Padomes Regulas (EK) Nr. 847/96 4. panta 2. punktam

5

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 324/2013 (2013. gada 9. aprīlis), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

27

 

 

LĒMUMI

 

 

2013/173/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2013. gada 8. aprīlis) par pasākumu, ko Dānija veikusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/42/EK 11. pantu, aizliedzot noteikta tipa daudzfunkcionālas zemes rakšanas un pārvietošanas mašīnas (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 1874)  ( 1 )

29

 

 

2013/174/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2013. gada 8. aprīlis), ar ko izveido Savienības inspektoru sarakstu atbilstoši Padomes Regulas (EK) Nr. 1224/2009 79. panta 1. punktam (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 1882)

31

 

 

2013/175/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2013. gada 8. aprīlis) par Savienības finansiālo ieguldījumu saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 247/2006 programmā 2013. gadam, kuras mērķis ir Francijas aizjūras departamentos kontrolēt organismus, kas ir kaitīgi augiem vai augu produktiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 1934)

48

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

10.4.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 101/1


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 322/2013

(2013. gada 9. aprīlis),

ar ko sāk izmeklēšanu par tādu antidempinga pasākumu iespējamo apiešanu, kuri ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) Nr. 791/2011 noteikti konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes stikla šķiedras sieta audumu importam, ko veic, tos nosūtot no Indijas un Indonēzijas un deklarējot vai nedeklarējot kā Indijas un Indonēzijas izcelsmes ražojumus, un par šāda importa reģistrāciju

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 30. novembra Regulu (EK) Nr. 1225/2009 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (1) (“pamatregula”), un jo īpaši tās 13. panta 3. punktu un 14. panta 5. punktu,

saskaņā ar pamatregulas 13. panta 3. punktu un 14. panta 5. punktu apspriedusies ar Padomdevēju komiteju,

tā kā:

A.   PIEPRASĪJUMS

(1)

Eiropas Komisija (“Komisija”) saņēma pieprasījumu saskaņā ar pamatregulas 13. panta 3. punktu un 14. panta 5. punktu izmeklēt to antidempinga pasākumu iespējamo apiešanu, kas noteikti konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes stikla šķiedras sieta audumu importam, un attiecināt reģistrāciju uz konkrētiem stikla šķiedras sieta audumiem, kurus nosūta no Indijas un Indonēzijas, deklarējot vai nedeklarējot Indijas un Indonēzijas izcelsmi.

(2)

Pieprasījumu 2013. gada 25. februārī iesniedza četri konkrētu stikla šķiedras sieta audumu Savienības ražotāji: Saint-Gobain Adfors CZ spol. s r. o., Tolnatext Fonalfeldolgozó, AS “Valmieras stikla šķiedra” un Vitrulan Technical Textiles GmbH.

B.   RAŽOJUMS

(3)

Ražojums, uz kuru attiecas iespējamā pasākumu apiešana, ir Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes stikla šķiedras sieta audumi, kam gan garumā, gan platumā sieta acs izmērs ir lielāks par 1,8 mm, kas sver vairāk nekā 35 g/m2 (izņemot stikla šķiedras diskus) un ko pašlaik klasificē ar KN kodiem ex 7019 51 00 un ex 7019 59 00 (“attiecīgais ražojums”).

(4)

Izmeklējamais ražojums ir tāds pats kā iepriekšējā apsvērumā definētais ražojums, taču tas tiek sūtīts no Indijas un Indonēzijas neatkarīgi no tā, vai šā ražojuma izcelsme ir vai nav deklarēta Indijā un Indonēzijā, un to pašlaik klasificē ar tādu pašu KN kodu, ar kādu tiek klasificēts attiecīgais ražojums (“izmeklējamais ražojums”).

C.   SPĒKĀ ESOŠIE PASĀKUMI

(5)

Pašlaik spēkā esošie pasākumi, kuri, iespējams, tiek apieti, ir antidempinga pasākumi, kas noteikti ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) Nr. 791/2011 (2).

D.   PAMATOJUMS

(6)

Pieprasījumā ir pietiekami pirmšķietami pierādījumi, ka antidempinga pasākumi, kas piemērojami konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes stikla šķiedras sieta audumu importam, tiek apieti, pārsūtot ražojumus caur Indiju un Indonēziju.

(7)

Iesniegti turpmāk minētie pirmšķietamie pierādījumi.

(8)

Pieprasījumā norādīts, ka pēc tam, kad attiecīgajam ražojumam tika piemēroti pasākumi, ir ievērojami mainījies tirdzniecības modelis saistībā ar eksportu no Ķīnas Tautas Republikas, Indijas un Indonēzijas uz Savienību un šādām pārmaiņām nav cita attaisnojoša iemesla vai ekonomiska pamatojuma kā antidempinga maksājuma noteikšana.

(9)

Šķiet, šīs tirdzniecības modeļa pārmaiņas radušās tādēļ, ka konkrēti ĶTR izcelsmes stikla šķiedras sieta audumi uz Savienību tiek pārsūtīti caur Indiju un Indonēziju.

(10)

Turklāt pieprasījumā ir pietiekami pirmšķietami pierādījumi par to, ka attiecīgajam ražojumam piemēroto pašreizējo antidempinga pasākumu koriģējošās sekas tiek mazinātas gan attiecībā uz daudzumu, gan cenu. Šķiet, ka attiecīgā ražojuma importu ir aizstājuši ievērojami izmeklējamā ražojuma importa apjomi. Turklāt ir pietiekami daudz pierādījumu par to, ka izmeklējamais ražojums tiek importēts par cenām, kuras ir zemākas par cenu, kas nerada kaitējumu un kas konstatēta izmeklēšanā, kuras rezultātā tika noteikti spēkā esošie pasākumi.

(11)

Visbeidzot, pieprasījumā ir pietiekami daudz pirmšķietamu pierādījumu tam, ka izmeklējamajam ražojumam tiek piemērotas dempinga cenas, salīdzinot ar normālo vērtību, kas attiecīgajam ražojumam tika konstatēta iepriekš.

(12)

Ja izmeklēšanas gaitā konstatē tādas apiešanas darbības Indijā un Indonēzijā, kas nav pārsūtīšana, uz kurām attiecas pamatregulas 13. pants, izmeklēšanu var attiecināt arī uz šīm darbībām.

E.   PROCEDŪRA

(13)

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija secināja, ka ir pietiekami daudz pierādījumu, kas pamato izmeklēšanas sākšanu atbilstīgi pamatregulas 13. panta 3. punktam, un tam, lai reģistrētu izmeklējamā ražojuma importu neatkarīgi no tā, vai tā izcelsme ir vai nav deklarēta Indijā un Indonēzijā, saskaņā ar pamatregulas 14. panta 5. punktu.

a)   Anketas

(14)

Lai iegūtu informāciju, ko Komisija uzskata par vajadzīgu izmeklēšanai, tā nosūtīs anketas zināmajiem eksportētājiem/ražotājiem un zināmajām eksportētāju/ražotāju apvienībām Indijā un Indonēzijā, zināmajiem eksportētājiem/ražotājiem un zināmajām eksportētāju/ražotāju apvienībām Ķīnas Tautas Republikā, zināmajiem importētājiem un importētāju apvienībām Savienībā, kā arī Ķīnas Tautas Republikas, Indijas un Indonēzijas iestādēm. Informāciju var attiecīgi iegūt arī no Savienības ražošanas nozares.

(15)

Katrā ziņā visām ieinteresētajām personām nekavējoties un ne vēlāk kā šīs regulas 3. pantā noteiktajā termiņā būtu jāsazinās ar Komisiju un šīs regulas 3. panta 1. punktā noteiktajā termiņā jāpieprasa anketa, jo šīs regulas 3. panta 2. punktā noteiktais termiņš attiecas uz visām ieinteresētajām personām.

(16)

Ķīnas Tautas Republikas, Indijas un Indonēzijas iestādes tiks attiecīgi informētas par izmeklēšanas sākšanu.

b)   Informācijas vākšana un uzklausīšanas organizēšana

(17)

Ar šo visas ieinteresētās personas tiek aicinātas rakstiski darīt zināmu savu viedokli un sniegt apstiprinošus pierādījumus. Turklāt Komisija var uzklausīt ieinteresētās personas, ja tās to rakstiski pieprasa un norāda konkrētus iemeslus, kāpēc tās būtu jāuzklausa.

c)   Atbrīvojums no importa reģistrācijas vai pasākumiem

(18)

Saskaņā ar pamatregulas 13. panta 4. punktu izmeklējamā ražojuma importu var atbrīvot no reģistrācijas vai pasākumiem, ja ar šādu importu pasākumi netiek apieti.

(19)

Iespējamā pasākumu apiešana notiek ārpus Savienības, tādēļ saskaņā ar pamatregulas 13. panta 4. punktu var piešķirt atbrīvojumu konkrētu stikla šķiedras sieta audumu, kam gan garumā, gan platumā sieta acs izmērs ir lielāks par 1,8 mm un kas sver vairāk nekā 35 g/m2 (izņemot stikla šķiedras diskus), ražotājiem Indijā un Indonēzijā, kuri var pierādīt, ka nav saistīti (3) ne ar vienu ražotāju, uz ko attiecas spēkā esošie pasākumi (4), un ja ir konstatēts, ka tie nav iesaistīti pamatregulas 13. panta 1. un 2. punktā definētajā pasākumu apiešanā. Ražotājiem, kas vēlas saņemt atbrīvojumu, šīs regulas 3. panta 3. punktā norādītajā termiņā būtu jāiesniedz pieprasījums, kas pienācīgi pamatots ar pierādījumiem.

F.   REĢISTRĒŠANA

(20)

Ievērojot pamatregulas 14. panta 5. punktu, izmeklējamā ražojuma imports būtu jāreģistrē, lai nodrošinātu, ka tad, ja izmeklēšanā konstatē pasākumu apiešanu, antidempinga maksājumus atbilstošā apmērā varētu piemērot no dienas, kad šāda importa no Indijas un Indonēzijas reģistrēšana sākta.

G.   TERMIŅI

(21)

Labas pārvaldības nolūkos būtu jānosaka termiņi, kuros:

ieinteresētās personas var pieteikties Komisijā, rakstiski darīt zināmu savu viedokli un iesniegt atbildes uz anketas jautājumiem vai visu pārējo informāciju, kas jāņem vērā izmeklēšanā,

Indijas un Indonēzijas ražotāji var pieprasīt atbrīvojumu no importa reģistrācijas vai pasākumiem,

ieinteresētās personas var iesniegt Komisijai rakstisku uzklausīšanas pieprasījumu.

(22)

Uzmanība tiek pievērsta faktam, ka vairākuma pamatregulā noteikto procesuālo tiesību īstenošana ir atkarīga no tā, vai persona piesakās šīs regulas 3. pantā noteiktajos termiņos.

H.   NESADARBOŠANĀS

(23)

Ja ieinteresētā persona liedz piekļuvi nepieciešamajai informācijai vai nesniedz to noteiktajā termiņā, vai ievērojami kavē izmeklēšanu, tad saskaņā ar pamatregulas 18. pantu apstiprinošus vai noraidošus konstatējumus var sagatavot, pamatojoties uz pieejamajiem faktiem.

(24)

Ja tiek konstatēts, ka ieinteresētā persona ir sniegusi nepatiesu vai maldinošu informāciju, šo informāciju neņem vērā un izmanto pieejamos faktus.

(25)

Ja ieinteresētā persona nesadarbojas vai sadarbojas tikai daļēji un tāpēc konstatējumi saskaņā ar pamatregulas 18. pantu ir pamatoti ar pieejamajiem faktiem, rezultāts šai personai var būt mazāk labvēlīgs nekā tad, ja tā būtu sadarbojusies.

I.   IZMEKLĒŠANAS GRAFIKS

(26)

Izmeklēšana saskaņā ar pamatregulas 13. panta 3. punktu tiks pabeigta deviņu mēnešu laikā no šīs regulas publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

J.   PERSONAS DATU APSTRĀDE

(27)

Tiek norādīts, ka šajā izmeklēšanā iegūtos personas datus apstrādās saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (5).

K.   UZKLAUSĪŠANAS AMATPERSONA

(28)

Ieinteresētās personas var lūgt Tirdzniecības ģenerāldirektorāta uzklausīšanas amatpersonas iesaistīšanos. Uzklausīšanas amatpersona darbojas kā vidutājs starp ieinteresētajām personām un Komisijas izmeklēšanas dienestiem. Uzklausīšanas amatpersona izskata pieprasījumus par piekļuvi lietai, strīdus par dokumentu konfidencialitāti, pieprasījumus pagarināt termiņu un trešo personu uzklausīšanas pieprasījumus. Uzklausīšanas amatpersona var rīkot uzklausīšanu atsevišķai ieinteresētajai personai un darboties kā vidutājs, lai pilnībā tiktu īstenotas ieinteresētās personas tiesības uz aizstāvību.

(29)

Uzklausīšanas pieprasījums jāiesniedz uzklausīšanas amatpersonai rakstiski, un tajā jānorāda pieprasījuma iemesli. Lai tiktu pārstāvēti dažādi viedokļi un piedāvāti atspēkojoši argumenti, uzklausīšanas amatpersona arī nodrošinās iespēju piedalīties uzklausīšanā, kurā iesaistītas attiecīgās personas.

(30)

Papildu informācija un kontaktinformācija pieejama uzklausīšanas amatpersonas tīmekļa lapās Tirdzniecības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1225/2009 13. panta 3. punktu tiek sākta izmeklēšana, lai noskaidrotu, vai, Savienībā importējot tādus stikla šķiedras sieta audumus, kam gan garumā, gan platumā sieta acs izmērs ir lielāks par 1,8 mm, kas sver vairāk nekā 35 g/m2 (izņemot stikla šķiedras diskus), kas tiek sūtīti no Indijas un Indonēzijas neatkarīgi no tā, vai šo ražojumu izcelsme ir vai nav deklarēta Indijā un Indonēzijā, un ko pašlaik klasificē ar KN kodiem ex 7019 51 00 un ex 7019 59 00 (Taric kodi 7019510014, 7019510015, 7019590014 un 7019590015), tiek apieti ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 791/2011 noteiktie pasākumi.

2. pants

Muitas dienesti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1225/2009 13. panta 3. punktu un 14. panta 5. punktu veic vajadzīgos pasākumus, lai reģistrētu šīs regulas 1. pantā noteikto importu Savienībā.

Reģistrēšanu beidz deviņus mēnešus pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

Komisija ar regulu var uzdot muitas dienestiem pārtraukt to ražojumu importa reģistrāciju Savienībā, kurus izgatavojuši ražotāji, kas iesnieguši pieteikumu par atbrīvojumu no reģistrācijas un par ko konstatēts, ka tie atbilst atbrīvojuma piešķiršanas nosacījumiem.

3. pants

1.   Anketas no Komisijas jāpieprasa 15 dienu laikā no šīs regulas publicēšanas dienas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.   Ieinteresētajām personām, kuras vēlas, lai to viedokli ņemtu vērā izmeklēšanā, jāpiesakās, sazinoties ar Komisiju, rakstiski jāizklāsta savs viedoklis un jāiesniedz atbildes uz anketas jautājumiem un visa pārējā informācija 37 dienu laikā no dienas, kad šo regulu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ja vien nav norādīts citādi.

3.   Indijas un Indonēzijas ražotājiem, kuri pieprasa atbrīvojumu no importa reģistrācijas vai pasākumiem, tajā pašā 37 dienu termiņā jāiesniedz pieprasījums, kas pienācīgi pamatots ar pierādījumiem.

4.   Lai ieinteresētās personas tiktu uzklausītas, tām tajā pašā 37 dienu termiņā jāpiesakās Komisijā.

5.   Ieinteresētās personas tiek lūgtas visu informāciju un pieprasījumus iesniegt elektroniski (nekonfidenciālo informāciju pa e-pastu, konfidenciālo CD-R/DVD), un tām jānorāda savs nosaukums, adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs. Tomēr pilnvaras, parakstīti apliecinājumi un to atjauninājumi, ko pievieno atbildēm uz anketas jautājumiem, jāiesniedz uz papīra, t. i., jānosūta pa pastu vai jāiesniedz personīgi turpmāk norādītajā adresē. Ja kāda ieinteresētā persona dokumentus un pieprasījumus nevar iesniegt elektroniski, tai saskaņā ar pamatregulas 18. panta 2. punktu par to nekavējoties jāinformē Komisija. Sīkāku informāciju par saraksti ar Komisiju ieinteresētās personas var iegūt Tirdzniecības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence.

Visiem rakstiski iesniegtajiem dokumentiem, tostarp šajā paziņojumā prasītajai informācijai, kā arī atbildēm uz anketas jautājumiem un sarakstei, ko ieinteresētās personas veic konfidenciāli, jābūt ar norādi “Limited (6), un saskaņā ar pamatregulas 19. panta 2. punktu dokumentiem jāpievieno nekonfidenciāla versija, kurai jābūt ar norādi “For inspection by interested parties”.

Komisijas adrese sarakstei:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 08/20

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fakss: +32 22993704

E-pasts: Trade-R571-AC-mesh@ec.europa.eu

4. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 9. aprīlī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 343, 22.12.2009., 51. lpp.

(2)  OV L 204, 9.8.2011., 1. lpp.

(3)  Saskaņā ar 143. pantu Komisijas Regulā (EEK) Nr. 2454/93 (OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.) par Kopienas Muitas kodeksa īstenošanu personas uzskata par saistītām tikai tad, ja: a) viena persona ir otras personas uzņēmuma amatpersona vai direktors; b) tās ir juridiski atzīti uzņēmējdarbības partneri; c) tās ir darba devējs un darba ņēmējs; d) kādai personai tieši vai netieši pieder, tā kontrolē vai tur 5 % vai vairāk abu personu balsstiesīgo apgrozībā esošo akciju vai daļu; e) viena no tām tieši vai netieši kontrolē otru; f) abas personas tieši vai netieši kontrolē kāda trešā persona; g) abas personas kopā tieši vai netieši kontrolē kādu trešo personu; vai h) tās ir vienas ģimenes locekļi. Par vienas ģimenes locekļiem uzskata tikai tādas personas, kuru starpā pastāv šādas attiecības: i) vīrs un sieva; ii) tēvs vai māte un bērns; iii) brālis un māsa vai pusbrālis un pusmāsa; iv) vectēvs vai vecāmāte un bērna bērns; v) tēva vai mātes brālis vai māsa un brāļa vai māsas bērns; vi) vīra vai sievas tēvs vai māte un znots vai vedekla; vii) svainis un svaine. Šajā kontekstā termins “persona” attiecas gan uz fizisku, gan juridisku personu.

(4)  Tomēr pat tad, ja ražotāji iepriekšminētajā nozīmē ir saistīti ar uzņēmumiem, uz kuriem attiecas spēkā esošie pasākumi par Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes attiecīgā ražojuma importu, atbrīvojumu var piešķirt, ja nav pierādījumu, ka saistība ar uzņēmumiem, uz kuriem attiecās sākotnējie pasākumi, tika izveidota vai izmantota, lai spēkā esošos pasākumus apietu.

(5)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.

(6)  Dokumentu ar norādi “Limited” uzskata par konfidenciālu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1225/2009 19. pantu un PTO Nolīguma par 1994. gada GATT VI panta īstenošanu (Antidempinga nolīgums) 6. pantu. Tas ir aizsargāts arī atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1049/2001 (OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.) 4. pantam.


10.4.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 101/5


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 323/2013

(2013. gada 9. aprīlis),

ar ko 2013. gada nozvejas kvotām pievieno konkrētu daudzumu, kas 2012. gadā ieturēts atbilstīgi Padomes Regulas (EK) Nr. 847/96 4. panta 2. punktam

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 6. maija Regulu (EK) Nr. 847/96, kas ievieš papildu nosacījumus ikgadējai kopējās pieļaujamās nozvejas (KPN) un kvotu pārvaldei (1), un jo īpaši tās 4. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 847/96 4. panta 2. punktu dalībvalsts var līdz nozvejas kvotas piemērošanas gada 31. oktobrim lūgt Komisiju ieturēt un pārcelt uz nākamo gadu līdz 10 % no attiecīgās kvotas. Ieturēto daudzumu Komisija pievieno attiecīgajai kvotai.

(2)

Padomes 2010. gada 13. decembra Regulā (ES) Nr. 1225/2010, ar ko 2011. un 2012. gadam ES kuģiem nosaka zvejas iespējas attiecībā uz konkrētiem dziļūdens zivju krājumiem (2), Padomes 2011. gada 30. novembra Regulā (ES) Nr. 1256/2011, ar ko 2012. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Baltijas jūrā, un groza Regulu (ES) Nr. 1124/2010 (3), Padomes 2011. gada 19. decembra Regulā (ES) Nr. 5/2012, ar ko 2012. gadam nosaka dažu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas Melnajā jūrā (4), Padomes 2012. gada 17. janvāra Regulā (ES) Nr. 43/2012, ar ko 2012. gadam nosaka ES kuģiem pieejamās zvejas iespējas no konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kuras nav starptautisku sarunu vai nolīgumu priekšmets (5), un Padomes 2012. gada 17. janvāra Regulā (ES) Nr. 44/2012, ar ko 2012. gadam nosaka ES ūdeņos pieejamās zvejas iespējas un ES kuģu zvejas iespējas ūdeņos, kas nav ES ūdeņi, no konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kuras ir starptautisku sarunu vai nolīgumu priekšmets (6), noteiktas konkrētu krājumu nozvejas kvotas 2012. gadam un precizēts, uz kuriem krājumiem var attiecināt Regulā (EK) Nr. 847/96 paredzētos pasākumus.

(3)

Padomes 2012. gada 20. decembra Regulā (ES) Nr. 1262/2012, ar ko nosaka konkrētu dziļūdens zivju krājumu zvejas iespējas ES kuģiem 2013. un 2014. gadā (7), Padomes 2012. gada 20. novembra Regulā (ES) Nr. 1088/2012, ar ko 2013. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Baltijas jūrā (8), Padomes 2012. gada 20. decembra Regulā (ES) Nr. 1261/2012, ar ko 2013. gadam nosaka dažu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas Melnajā jūrā (9), Padomes 2013. gada 21. janvāra Regulā (ES) Nr. 39/2013, ar ko 2013. gadam nosaka ES kuģiem pieejamās zvejas iespējas no konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kuras nav starptautisku sarunu vai nolīgumu priekšmets (10), un Padomes 2013. gada 21. janvāra Regulā (ES) Nr. 40/2013, ar ko 2013. gadam nosaka ES ūdeņos pieejamās zvejas iespējas un ES kuģu zvejas iespējas konkrētos ūdeņos, kas nav ES ūdeņi, no konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kuras ir starptautisku sarunu vai nolīgumu priekšmets (11), noteiktas konkrētu krājumu nozvejas kvotas 2013. gadam.

(4)

Dažas dalībvalstis atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 847/96 4. panta 2. punktam līdz 2012. gada 31. oktobrim ir lūgušas daļu no tām iedalītajām 2012. gada kvotām ieturēt un pārcelt uz nākamo gadu. Ieturētie daudzumi minētajā regulā noteiktajās robežās jāpievieno 2013. gada kvotai.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Zvejniecības un akvakultūras komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

2013. gada nozvejas kvotas, kas noteiktas Regulā (ES) Nr. 1262/2012, Regulā (ES) Nr. 1088/2012, Regulā (ES) Nr. 1261/2012, Regulā (ES) Nr. 39/2013 un Regulā (ES) Nr. 40/2013, palielina, kā norādīts pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 9. aprīlī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 115, 9.5.1996., 3. lpp.

(2)  OV L 336, 21.12.2010., 1. lpp.

(3)  OV L 320, 3.12.2011., 3. lpp.

(4)  OV L 3, 6.1.2012., 1. lpp.

(5)  OV L 25, 27.1.2012., 1. lpp.

(6)  OV L 25, 27.1.2012., 55. lpp.

(7)  OV L 356, 22.12.2012., 22. lpp.

(8)  OV L 323, 22.11.2012., 2. lpp.

(9)  OV L 356, 22.12.2012., 19. lpp.

(10)  OV L 23, 25.1.2013., 1. lpp.

(11)  OV L 23, 25.1.2013., 54. lpp.


PIELIKUMS

Valsts kods

Krājuma kods

Suga

Zona

Galīgā kvota (2012) (1)

(tonnās)

Nozveja (2012)

(tonnās)

Nozveja (īpaši nosacījumi) (2012)

(tonnās)

Galīgā kvota

(%)

Pārceltā kvota

(tonnās)

BEL

ANF/07.

Jūrasvelni

VII zona

1 688

1 374,2

141,7

89,80

168,8

BEL

ANF/2AC4-C

Jūrasvelni

ES ūdeņi IIa un IV zonā

358

132,6

 

37,04

35,8

BEL

ANF/8ABDE.

Jūrasvelni

VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe zona

95

59,7

 

62,84

9,5

BEL

COD/07A.

Menca

VIIa zona

28

22,9

 

81,79

2,8

BEL

COD/07D.

Menca

VIId zona

71

39,8

 

56,06

7,1

BEL

COD/7XAD34

Menca

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX un X zona, ES ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

327

288,9

 

88,35

32,7

BEL

HAD/07A.

Pikša

VIIa zona

39

12,8

 

32,82

3,9

BEL

HAD/5BC6A.

Pikša

ES un starptautiskie ūdeņi Vb un VIa zonā

7

0

 

0

0,7

BEL

HAD/6B1214

Pikša

ES un starptautiskie ūdeņi VIb, XII un XIV zonā

8

0

 

0

0,8

BEL

HAD/7X7A34

Pikša

VIIb–k, VIII, IX un X zona; ES ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

243

235,4

 

96,87

7,6

BEL

HKE/2AC4-C

Heks

ES ūdeņi IIa un IV zonā

32

27,1

 

84,69

3,2

BEL

HKE/571214

Heks

VI un VII zona; ES un starptautiskie ūdeņi Vb zonā; starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

23

9,7

 

42,17

2,3

BEL

HKE/8ABDE.

Heks

VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe zona

10

2,6

 

26

1

BEL

LEZ/07.

Megrimi

VII zona

659

600,9

 

91,18

58,1

BEL

LEZ/2AC4-C

Megrimi

ES ūdeņi IIa un IV zonā

9

0,2

 

2,2

0,9

BEL

LIN/04-C.

Jūras līdaka

ES ūdeņi IV zonā

24

11,7

 

48,75

2,4

BEL

LIN/6X14.

Jūras līdaka

ES un starptautiskie ūdeņi VI, VII, VIII, IX, X, XII un XIV zonā

74

61,4

 

82,97

7,4

BEL

NEP/07.

Norvēģijas omārs

VII zona

72

6,4

 

8,89

7,2

BEL

NEP/2AC4-C

Norvēģijas omārs

ES ūdeņi IIa un IV zonā

1 268

372,6

 

29,38

126,8

BEL

NEP/8ABDE.

Norvēģijas omārs

VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe zona

6

1,4

 

23,33

0,6

BEL

PLE/07A.

Jūras zeltplekste

VIIa zona

433

235,6

 

54,41

43,3

BEL

PLE/7DE.

Jūras zeltplekste

VIId un VIIe zona

1 216

1 167,7

 

96,03

48,3

BEL

PLE/7HJK.

Jūras zeltplekste

VIIh, VIIj un VIIk zona

2

1,4

 

70

0,2

BEL

SOL/07A.

Parastā jūrasmēle

VIIa zona

246

221,7

 

90,12

24,3

BEL

SOL/07D.

Parastā jūrasmēle

VIId zona

1 689

939,2

 

55,61

168,9

BEL

SOL/07E.

Parastā jūrasmēle

VIIe zona

40

37,4

 

93,5

2,6

BEL

SOL/24-C

Parastā jūrasmēle

ES ūdeņi II un IV zonā

1 558

601,1

 

38,58

155,8

BEL

SOL/7FG.

Parastā jūrasmēle

VIIf un VIIg zona

867,9

839,7

 

96,75

28,2

BEL

SOL/7HJK.

Parastā jūrasmēle

VIIh, VIIj un VIIk zona

39

18,1

 

46,41

3,9

BEL

SOL/8AB.

Parastā jūrasmēle

VIIIa un VIIIb zona

386

385,2

 

99,79

0,8

BEL

SRX/07D.

Raju dzimtas zivis

ES ūdeņi VIId zonā

63

8,3

46,8

87,46

6,3

BEL

SRX/2AC4-C

Raju dzimtas zivis

ES ūdeņi IIa un IV zonā

208

28

156,9

88,89

20,8

BEL

SRX/67AKXD

Raju dzimtas zivis

ES ūdeņi VIa, VIb, VIIa–c un VIIe-k zonā

1 422

112

1 183,6

91,11

126,4

BEL

SRX/89-C.

Raju dzimtas zivis

ES ūdeņi VIII un IX zonā

10

0,3

3,3

36

1

BEL

WHG/07A.

Merlangs

VIIa zona

5

4,4

 

88

0,5

BEL

WHG/7X7A-C

Merlangs

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj un VIIk zona

326

235,4

 

72,2

32,6

DEU

ANF/07.

Jūrasvelni

VII zona

339

269,926

 

79,62

33,9

DEU

ANF/2AC4-C

Jūrasvelni

ES ūdeņi IIa un IV zonā

386

260,977

 

67,61

38,6

DEU

ANF/56-14

Jūrasvelni

VI zona; ES un starptautiskie ūdeņi Vb zonā, starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

154

142,055

 

92,24

11,945

DEU

ARU/1/2.

Ziemeļatlantijas argentīna

ES un starptautiskie ūdeņi I un II zonā

33

0

 

0

3,3

DEU

ARU/34-C

Ziemeļatlantijas argentīna

ES ūdeņi III un IV zonā

22

0

 

0

2,2

DEU

ARU/567.

Ziemeļatlantijas argentīna

ES un starptautiskie ūdeņi V, VI un VII zonā

1 036

537,699

 

51,9

103,6

DEU

BLI/03-

Zilā jūras līdaka

ES un starptautiskie ūdeņi III zonā

2

0

 

0

0,2

DEU

BLI/24-

Zilā jūras līdaka

ES un starptautiskie ūdeņi II un IV zonā

4

0

 

0

0,4

DEU

BSF/1234-

Melnā mataste

ES un starptautiskie ūdeņi I, II, III un IV zonā

3

0

 

0

0,3

DEU

COD/03AS.

Menca

Kategats

2

0,051

 

2,55

0,2

DEU

COD/3DX32.

Menca

ES ūdeņi 25.–32. apakšrajonā

4 811,48

2 457,146

 

51,07

481,148

DEU

GFB/1234-

Lielacu diegspuru vēdzele

ES un starptautiskie ūdeņi I, II, III un IV zonā

9

0

 

0

0,9

DEU

GFB/567-

Lielacu diegspuru vēdzele

ES un starptautiskie ūdeņi V, VI un VII zonā

10

0

 

0

1

DEU

HAD/5BC6A.

Pikša

ES un starptautiskie ūdeņi Vb un VIa zonā

8

0,079

 

0,99

0,8

DEU

HAD/6B1214

Pikša

ES un starptautiskie ūdeņi VIb, XII un XIV zonā

10

0

 

0

1

DEU

HER/5B6ANB

Siļķe

ES un starptautiskie ūdeņi Vb, VIb un VIaN zonā

1 979

1 829,419

 

92,44

149,581

DEU

HER/7G-K.

Siļķe

VIIg, VIIh, VIIj un VIIk zona

253

230,034

 

90,92

22,966

DEU

HKE/2AC4-C

Heks

ES ūdeņi IIa un IV zonā

102

101,746

 

99,75

0,254

DEU

JAX/2A-14

Stavrida un saistītās piezvejas sugas

ES ūdeņi IIa, IVa zonā; VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe zona; ES un starptautiskie ūdeņi Vb zonā; starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

17 471

17 054,643

 

97,61

416,357

DEU

LEZ/2AC4-C

Megrimi

ES ūdeņi IIa un IV zonā

6

1,426

 

23,76

0,6

DEU

LIN/04-C

Jūras līdaka

ES ūdeņi IV zonā

100,3

32,75

 

32,65

10,03

DEU

LIN/1/2.

Jūras līdaka

ES un starptautiskie ūdeņi I un II zonā

9

0,44

 

0,44

0,9

DEU

LIN/3A/BCD

Jūras līdaka

IIIa zona; ES ūdeņi IIIb, c, d zonā

1,5

0,561

 

37,4

0,15

DEU

LIN/6X14.

Jūras līdaka

ES un starptautiskie ūdeņi VI, VII, VIII, IX, X, XII un XIV zonā

4

3,927

 

98,18

0,073

DEU

NEP/2AC4-C

Norvēģijas omārs

ES ūdeņi IIa un IV zonā

836,5

385,681

 

46,10

83,65

DEU

NEP/3A/BCD

Norvēģijas omārs

IIIa zona; ES ūdeņi 22.–32. apakšrajonā

15

10,876

 

72,51

1,5

DEU

POK/56-14

Saida

VI zona; ES un starptautiskie ūdeņi Vb, XII un XIV zonā

12,7

8,509

 

67

1,27

DEU

RNG/03-

Strupdeguna garaste

ES un starptautiskie ūdeņi III zonā

5

0

 

0

0,5

DEU

RNG/124-

Strupdeguna garaste

EK un starptautiskie ūdeņi I, II un IV zonā

1

0

 

0

0,1

DEU

RNG/5B67-

Strupdeguna garaste

ES un starptautiskie ūdeņi Vb, VI, VII zonā

5

0

 

0

0,5

DEU

SAN/2A3A4.

Tūbītes

ES ūdeņi IIa, IIIa un IV zonā

1 739

1 708,431

 

98,24

30,569

DEU

SOL/24-C

Parastā jūrasmēle

ES ūdeņi II un IV zonā

1 075

440,31

 

40,96

107,5

DEU

SOL/3A/BCD

Parastā jūrasmēle

IIIa zona; ES ūdeņi 22.–32. apakšrajonā

34

11,875

 

34,93

3,4

DEU

SRX/2AC4-C

Raju dzimtas zivis

ES ūdeņi IIa un IV zonā

17

16,689

 

98,17

0,311

DEU

SRX/67AKXD

Raju dzimtas zivis

ES ūdeņi VIa, VIb, VIIa–c un VIIe-k zonā

14

0,532

 

3,8

1,4

DEU

USK/04-C.

Brosme

ES ūdeņi IV zonā

18

0,564

 

3,13

1,8

DEU

USK/1214EI

Brosme

EK un starptautiskie ūdeņi I, II un XIV zonā

7

0,02

 

0,29

0,7

DEU

USK/3A/BCD

Brosme

IIIa zona, ES ūdeņi 22.–32. apakšrajonā

7

0

 

0

0,7

DNK

ANF/2AC4-C

Jūrasvelni

ES ūdeņi IIa un IV zonā

789

278,33

 

35,28

78,9

DNK

ARU/34-C

Ziemeļatlantijas argentīna

ES ūdeņi III un IV zonā

1 063

31,24

 

2,94

106,3

DNK

BLI/03-

Zilā jūras līdaka

ES un starptautiskie ūdeņi III zonā

4

0,16

 

4

0,4

DNK

BLI/24-

Zilā jūras līdaka

ES un starptautiskie ūdeņi II un IV zonā

4

0,01

 

0,25

0,4

DNK

COD/03AS.

Menca

Kategats

97

64,68

 

66,68

9,7

DNK

COD/3DX32.

Menca

ES ūdeņi 25.–32. apakšrajonā

16 164

0

11 712,46

72,46

1 616,4

DNK

GHL/2A-C46

Grenlandes paltuss

ES ūdeņi IIa un IV zonā, ES un starptautiskie ūdeņi Vb un VI zonā

2

0

 

0

0,2

DNK

HKE/3A/BCD

Heks

IIIa zona; ES ūdeņi 22.–32. apakšrajonā

1 698

300,23

 

17,68

169,8

DNK

JAX/2A-14

Stavrida un saistītās piezvejas sugas

ES ūdeņi IIa, IVa zonā; VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe zona; ES un starptautiskie ūdeņi Vb zonā; starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

4 356

3 929,29

 

90,20

426,71

DNK

LEZ/2AC4-C

Megrimi

ES ūdeņi IIa un IV zonā

21

13,67

 

65,1

2,1

DNK

LIN/04-C.

Jūras līdaka

ES ūdeņi IV zonā

173,3

92,76

 

53,53

17,33

DNK

LIN/1/2.

Jūras līdaka

ES un starptautiskie ūdeņi I un II zonā

9

0

 

0

0,9

DNK

LIN/3A/BCD

Jūras līdaka

IIIa zona; ES ūdeņi IIIb, c, d zonā

73,5

68,19

 

92,78

5,31

DNK

LIN/6X14.

Jūras līdaka

ES un starptautiskie ūdeņi VI, VII, VIII, IX, X, XII un XIV zonā

6

0

 

0

0,6

DNK

NEP/2AC4-C

Norvēģijas omārs

ES ūdeņi IIa un IV zonā

1 284

496,22

 

38,65

128,4

DNK

NEP/3A/BCD

Norvēģijas omārs

IIIa zona; ES ūdeņi 22.–32. apakšrajonā

4 775

2 972,18

 

62,24

477,5

DNK

PRA/2AC4-C

Ziemeļu garnele

ES ūdeņi IIa un IV zonā

2 576

92,69

 

3,6

257,6

DNK

RNG/03-

Strupdeguna garaste

ES un starptautiskie ūdeņi III zonā

804

0

 

0

80,4

DNK

SAN/2A3A4.

Tūbītes

ES ūdeņi IIa, IIIa un IV zonā

51 799

51 748,42

 

99,9

50,58

DNK

SOL/24-C.

Parastā jūrasmēle

ES ūdeņi II un IV zonā

601

418,4

 

69,62

60,1

DNK

SOL/3A/BCD

Parastā jūrasmēle

IIIa zona; ES ūdeņi 22.–32. apakšrajonā

589

321,3

 

54,55

58,9

DNK

SRX/03A-C.

Raju dzimtas zivis

ES ūdeņi IIIa zonā

50

7,92

 

15,84

5

DNK

SRX/2AC4-C

Raju dzimtas zivis

ES ūdeņi IIa un IV zonā

9

2,79

0,3

34,33

0,9

DNK

USK/04-C.

Brosme

ES ūdeņi IV zonā

59

3,39

 

5,75

5,9

DNK

USK/3A/BCD

Brosme

IIIa zona; ES ūdeņi 22.–32. apakšrajonā

13

0,77

 

5,92

1,3

ESP

ANE/9/3411

Eiropas anšovs

IX un X zona; ES ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

5 285,72

4 754,38

 

89,95

528,572

ESP

ANF/07.

Jūrasvelni

VII zona

2 974

2 533,7

 

85,2

297,4

ESP

ANF/56-14

Jūrasvelni

VI zona; ES un starptautiskie ūdeņi Vb zonā, starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

275

107,04

 

38,92

27,5

ESP

ANF/8ABDE.

Jūrasvelni

VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe zona

1 304

906,22

 

69,5

130,4

ESP

ANF/8C3411

Jūrasvelni

VIIIc, IX un X; ES ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

2 036,92

1 592,71

 

78,19

203,692

ESP

BLI/12INT-

Zilā jūras līdaka

Starptautiskie ūdeņi XII zonā

832,29

203,62

 

24,47

83,229

ESP

GFB/567-

Lielacu diegspuru vēdzele

ES un starptautiskie ūdeņi V, VI un VII zonā

577,5

569,91

7,37

99,96

0,22

ESP

GHL/2A-C46

Grenlandes paltuss

ES ūdeņi IIa un IV zonā, ES un starptautiskie ūdeņi Vb un VI zonā

2

0

 

0

0,2

ESP

HAD/6B1214

Pikša

ES un starptautiskie ūdeņi VIb, XII un XIV zonā

3

0

 

0

0,3

ESP

HKE/8ABDE.

Heks

VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe zona

8 005

6 116,55

1 836,31

99,35

52,14

ESP

HKE/8C3411

Heks

VIIIc, IX un X; ES ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

8 312

5 835,84

 

70,21

831,2

ESP

JAX/08C.

Stavrida un saistītās piezvejas sugas

VIIIc zona

12 195,1

8 275,72

 

67,86

1 219,51

ESP

JAX/09.

Stavrida un saistītās piezvejas sugas

IX zona

9 787,77

8 160,6

 

83,38

978,777

ESP

JAX/2A-14

Stavrida un saistītās piezvejas sugas

ES ūdeņi IIa, IVa zonā; VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe zona; ES un starptautiskie ūdeņi Vb zonā; starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

5 510,1

5 505,97

 

99,93

4,13

ESP

LEZ/07.

Megrimi

VII zona

5 599

3 578,9

 

63,92

559,9

ESP

LEZ/56-14

Megrimi

VI zona; ES un starptautiskie ūdeņi Vb zonā; starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

424

208,12

 

49,08

42,4

ESP

LEZ/8ABDE.

Megrimi

VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe zona

601

418,23

 

69,59

60,1

ESP

LEZ/8C3411

Megrimi

VIIIc, IX un X zona; ES ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

877,7

657,16

 

74,87

87,77

ESP

LIN/6X14.

Jūras līdaka

ES un starptautiskie ūdeņi VI, VII, VIII, IX, X, XII un XIV zonā

2 457

1 600,71

 

65,15

245,7

ESP

NEP/07.

Norvēģijas omārs

VII zona

1 374,8

284,53

200,74

35,3

137,48

ESP

NEP/08C.

Norvēģijas omārs

VIIIc zona

77

20,19

 

26,22

7,7

ESP

NEP/5BC6.

Norvēģijas omārs

VI zona; ES un starptautiskie ūdeņi Vb zonā

32

0,08

 

0,25

3,2

ESP

NEP/8ABDE.

Norvēģijas omārs

VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe zona

22

1,56

 

7,09

2,2

ESP

RNG/5B67-

Strupdeguna garaste

ES un starptautiskie ūdeņi Vb, VI, VII zonā

118

117,94

 

99,95

0,06

ESP

RNG/8X14-

Strupdeguna garaste

ES un starptautiskie ūdeņi VIII, IX, X, XII un XIV zonā

3 798

3 386,93

134,35

92,71

276,72

ESP

SBR/09-

Sarkanā zobaine

ES un starptautiskie ūdeņi IX zonā

685

91,3

9

14,64

68,5

ESP

SBR/10-

Sarkanā zobaine

ES un starptautiskie ūdeņi X zonā

10

0

 

0

1

ESP

SBR/678-

Sarkanā zobaine

ES un starptautiskie ūdeņi VI, VII un VIII zonā

122

119,77

 

98,17

2,23

ESP

SRX/67AKXD

 

ES ūdeņi VIa, VIb, VIIa–c un VIIe-k zonā

767

5,11

279,23

37,07

76,7

ESP

SRX/89-C.

Raju dzimtas zivis

ES ūdeņi VIII un IX zonā

1 285

537,07

518,4

82,14

128,5

ESP

WHB/8C3411

Putasu

VIIIc, IX un X zona; ES ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

11 013,9

5 975,21

 

54,25

1 101,39

ESP

WHG/56-14

Merlangs

VI zona; ES un starptautiskie ūdeņi Vb zonā; starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

1

0

 

0

0,1

ESP

WHG/7X7A-C

Merlangs

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj un VIIk zona

12

5,98

 

49,83

1,2

EST

COD/3DX32.

Menca

ES ūdeņi 25.–32. apakšrajonā

1 236,6

0

685,796

55,46

123,66

EST

HER/03D.RG

Siļķe

28.1. apakšrajons

14 008

13 788,559

 

98,43

219,441

FIN

COD/3DX32.

Menca

ES ūdeņi 25.–32. apakšrajonā

1 680,92

0

1 512,153

89,96

168,092

FIN

HER/30/31.

Siļķe

30.–31. apakšrajons

109 385

0

98 144,159

89,72

10 938,5

FRA

ALF/3X14-

Beriksas

ES un starptautiskie ūdeņi III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII un XIV zonā

22

7,5

 

34,09

2,2

FRA

ANF/07.

Jūrasvelni

VII zona

18 835

13 054,1

 

69,31

1 883,5

FRA

ANF/2AC4-C

Jūrasvelni

ES ūdeņi IIa un IV zonā

72

16,8

 

23,33

7,2

FRA

ANF/56-14

Jūrasvelni

VI zona; ES un starptautiskie ūdeņi Vb zonā, starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

2 516

1 660

 

65,98

251,6

FRA

ANF/8ABDE.

Jūrasvelni

VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe zona

7 786

5 541,4

 

71,17

778,6

FRA

ANF/8C3411

Jūrasvelni

VIIIc, IX un X zona; ES ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

25

16,5

 

66

2,5

FRA

ARU/1/2.

Ziemeļatlantijas argentīna

ES un starptautiskie ūdeņi I un II zonā

9

0,3

 

3,33

0,9

FRA

ARU/34-C

Ziemeļatlantijas argentīna

ES ūdeņi III un IV zonā

8

1,5

 

18,75

0,8

FRA

ARU/567.

Ziemeļatlantijas argentīna

ES un starptautiskie ūdeņi V, VI un VII zonā

8

0

 

0

0,8

FRA

BLI/12INT-

Zilā jūras līdaka

Starptautiskie ūdeņi XII zonā

21

0

 

0

2,1

FRA

BLI/24-

Zilā jūras līdaka

ES un starptautiskie ūdeņi II un IV zonā

27

9,3

 

34,44

2,7

FRA

BLI/5B67-

Zilā jūras līdaka

ES un starptautiskie ūdeņi Vb, VI un VII zonā

1 926,4

1 601,9

 

83,16

192,64

FRA

BSF/1234-

Melnā mataste

ES un starptautiskie ūdeņi I, II, III un IV zonā

4

0,1

 

2,5

0,4

FRA

BSF/56712-

Melnā mataste

ES un starptautiskie ūdeņi V, VI, VII un XII zonā

2 080,9

1 752,9

 

84,24

208,09

FRA

BSF/8910-

Melnā mataste

ES un starptautiskie ūdeņi VIII, IX un X zonā

29

13,1

 

45,17

2,9

FRA

COD/07A.

Menca

VIIa zona

16

1

 

6,25

1,6

FRA

COD/07D.

Menca

VIId zona

1 444

885,3

 

61,31

144,4

FRA

COD/7XAD34

Menca

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX un X zona, ES ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

7 671

5 368,7

 

69,99

767,1

FRA

GFB/1012-

Lielacu diegspuru vēdzele

ES un starptautiskie ūdeņi X un XII zonā

10

0

 

0

1

FRA

GFB/1234-

Lielacu diegspuru vēdzele

ES un starptautiskie ūdeņi I, II, III un IV zonā

10

1

 

10

1

FRA

GFB/567-

Lielacu diegspuru vēdzele

ES un starptautiskie ūdeņi V, VI un VII zonā

610

385,6

4,4

63,93

61

FRA

GFB/89-

Lielacu diegspuru vēdzele

ES un starptautiskie ūdeņi VIII un IX zonā

35

34

 

97,14

1

FRA

GHL/2A-C46

Grenlandes paltuss

ES ūdeņi IIa un IV, ES un starptautiskie ūdeņi Vb un VI zonā

118

111,6

 

94,58

6,4

FRA

HAD/07A.

Pikša

VIIa zona

99

2,6

 

2,63

9,9

FRA

HAD/5BC6A.

Pikša

ES un starptautiskie ūdeņi Vb un VIa zonā

331

34,4

 

10,39

33,1

FRA

HAD/6B1214

Pikša

ES un starptautiskie ūdeņi VIb, XII un XIV zonā

408

0

 

0

40,8

FRA

HER/5B6ANB

Siļķe

ES un starptautiskie ūdeņi Vb, VIb un VIaN zonā

484

474,8

 

98,1

9,2

FRA

HER/7G-K.

Siļķe

VIIg, VIIh, VIIj un VIIk zona

1 384

3,6

 

0,26

138,4

FRA

HKE/2AC4-C

Heks

ES ūdeņi IIa un IV zonā

567,5

391,9

 

69,06

56,75

FRA

HKE/571214

Heks

VI un VII zona; ES un starptautiskie ūdeņi Vb zonā; starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

13 474

12 086,4

 

89,7

1 347,4

FRA

HKE/8ABDE.

Heks

VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe zona

14 830

12 191,7

1 116,4

89,74

1 483

FRA

HKE/8C3411

Heks

VIIIc, IX un X; ES ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

827

210,1

 

25,41

82,7

FRA

JAX/08C.

Stavrida un saistītās piezvejas sugas

VIIIc zona

231

54,2

 

23,46

23,1

FRA

JAX/2A-14

Stavrida un saistītās piezvejas sugas

ES ūdeņi IIa, IVa; VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe; ES un starptautiskie ūdeņi Vb; starptautiskie ūdeņi XII un XIV

10 747

8 720,7

 

81,15

1 074,7

FRA

LEZ/07.

Megrimi

VII zona

6 688

2 668

 

39,89

668,8

FRA

LEZ/2AC4-C

Megrimi

ES ūdeņi IIa un IV zonā

32

4,8

 

15

3,2

FRA

LEZ/56-14

Megrimi

VI zona; ES un starptautiskie ūdeņi Vb zonā; starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

1 646

125,4

 

7,62

164,6

FRA

LEZ/8ABDE.

Megrimi

VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe zona

1 287

787

 

61,15

128,7

FRA

LEZ/8C3411

Megrimi

VIIIc, IX un X zona; ES ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

61

3,2

 

5,25

6,1

FRA

LIN/04-C

Jūras līdaka

ES ūdeņi IV zonā

139

84,2

 

60,58

13,9

FRA

LIN/1/2.

Jūras līdaka

ES un starptautiskie ūdeņi I un II zonā

9

5,8

 

64,44

0,9

FRA

LIN/6X14.

Jūras līdaka

ES un starptautiskie ūdeņi VI, VII, VIII, IX, X, XII un XIV zonā

2 622

1 909,9

 

72,84

262,2

FRA

NEP/07.

Norvēģijas omārs

VII zona

4 416

518,9

 

11,75

441,6

FRA

NEP/08C.

Norvēģijas omārs

VIIIc zona

16

5,8

 

36,25

1,6

FRA

NEP/2AC4-C

Norvēģijas omārs

ES ūdeņi IIa un IV zonā

38

0

 

0

3,8

FRA

NEP/5BC6.

Norvēģijas omārs

VI zona; ES un starptautiskie ūdeņi Vb zonā

127

0

 

0

12,7

FRA

NEP/8ABDE.

Norvēģijas omārs

VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe zona

4 305

2 431,4

 

56,48

430,5

FRA

PLE/07A.

Jūras zeltplekste

VIIa zona

20

0

 

0

2

FRA

PLE/7DE.

Jūras zeltplekste

VIId un VIIe zona

2 381

2 219,6

 

93,22

161,4

FRA

PLE/7FG.

Jūras zeltplekste

VIIf un VIIg zona

92,5

80,8

 

87,35

9,25

FRA

PLE/7HJK.

Jūras zeltplekste

VIIh, VIIj un VIIk zona

66

61,7

 

93,48

4,3

FRA

POK/56-14

Saida

VI zona; ES un starptautiskie ūdeņi Vb, XII un XIV zonā

2 970

2 652,2

 

89,3

297

FRA

RNG/124-

Strupdeguna garaste

ES un starptautiskie ūdeņi I, II un IV zonā

11

0,2

 

1,82

1,1

FRA

RNG/5B67-

Strupdeguna garaste

ES un starptautiskie ūdeņi Vb, VI, VII

2 297,17

1 180,5

 

51,39

229,717

FRA

RNG/8X14-

Strupdeguna garaste

ES un starptautiskie ūdeņi VIII, IX, X, XII un XIV zonā

149

0,9

 

0,6

14,9

FRA

SBR/678-

Sarkanā zobaine

ES un starptautiskie ūdeņi VI, VII un VIII zonā

69

51,5

 

74,64

6,9

FRA

SOL/07A.

Parastā jūrasmēle

VIIa zona

2

0,2

 

10

0,2

FRA

SOL/07D.

Parastā jūrasmēle

VIId zona

3 286

2 530,6

 

77,01

328,6

FRA

SOL/07E.

Parastā jūrasmēle

VIIe zona

285,5

261,4

 

91,56

24,1

FRA

SOL/24-C

Parastā jūrasmēle

ES ūdeņi II un IV zonā

791

632,9

 

80,01

79,1

FRA

SOL/7FG.

Parastā jūrasmēle

VIIf un VIIg zona

85

47,9

 

56,35

8,5

FRA

SOL/7HJK.

Parastā jūrasmēle

VIIh, VIIj un VIIk zona

98

85,5

 

87,24

9,8

FRA

SOL/8AB.

Parastā jūrasmēle

VIIIa un VIIIb zona

4 077

3 716,6

 

91,16

360,4

FRA

SRX/07D.

Raju dzimtas zivis

ES ūdeņi VIId zonā

744

198,6

477,2

90,83

68,2

FRA

SRX/2AC4-C

Raju dzimtas zivis

ES ūdeņi IIa un IV zonā

74

18,4

29

64,05

7,4

FRA

SRX/67AKXD

Raju dzimtas zivis

ES ūdeņi VIa, VIb, VIIa–c un VIIe–k zonā

4 719

385,1

3 439,4

81,04

471,9

FRA

SRX/89-C.

Raju dzimtas zivis

ES ūdeņi VIII un IX zonā

1 979

378,4

830,1

61,07

197,9

FRA

USK/04-C.

Brosme

ES ūdeņi IV zonā

37

13,3

 

35,95

3,7

FRA

USK/1214EI

Brosme

ES un starptautiskie ūdeņi I, II un XIV zonā

7

6,2

 

88,57

0,7

FRA

USK/567EI.

Brosme

ES un starptautiskie ūdeņi V, VI un VII zonā

216,4

189,2

 

87,43

21,64

FRA

WHG/07A.

Merlangs

VIIa zona

4

3,7

 

92,5

0,3

FRA

WHG/56-14

Merlangs

VI zona; ES un starptautiskie ūdeņi Vb zonā; starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

40

0,2

 

0,5

4

FRA

WHG/7X7A-C

Merlangs

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj un VIIk zona

11 899

6 724,2

 

56,51

1 189,9

GBR

ALF/3X14-

Beriksas

ES un starptautiskie ūdeņi III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII un XIV zonā

11

0,4

 

3,64

1,1

GBR

ANF/07.

Jūrasvelni

VII zona

6 814,55

5 333,2

148,8

80,45

681,455

GBR

ANF/2AC4-C

Jūrasvelni

ES ūdeņi IIa un IV zonā

8 199

4 827

338

63

819,9

GBR

ANF/56-14

Jūrasvelni

VI zona; ES un starptautiskie ūdeņi Vb zonā, starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

2 011

1 682,7

 

83,67

201,1

GBR

ARU/1/2.

Ziemeļatlantijas argentīna

ES un starptautiskie ūdeņi I un II zonā

46

0

 

0

4,6

GBR

ARU/34-C

Ziemeļatlantijas argentīna

ES ūdeņi III un IV zonā

19

0

 

0

1,9

GBR

ARU/567.

Ziemeļatlantijas argentīna

ES un starptautiskie ūdeņi V, VI un VII zonā

267

4,6

 

1,72

26,7

GBR

BLI/12INT-

Zilā jūras līdaka

Starptautiskie ūdeņi XII zonā

7

0

 

0

0,7

GBR

BLI/24-

Zilā jūras līdaka

ES un starptautiskie ūdeņi II un IV zonā

13

1,4

 

10,77

1,3

GBR

BLI/5B67-

Zilā jūras līdaka

ES ūdeņi un starptautiskie ūdeņi Vb, VI un VII zonā

75,6

46,6

 

61,64

7,56

GBR

BSF/1234-

Melnā mataste

ES un starptautiskie ūdeņi I, II, III un IV zonā

4

0

 

0

0,4

GBR

BSF/56712-

Melnā mataste

ES un starptautiskie ūdeņi V, VI, VII un XII zonā

38,6

34,4

 

89,12

3,86

GBR

COD/07A.

Menca

VIIa zona

124

110,1

 

88,79

12,4

GBR

COD/07D.

Menca

VIId zona

151,5

96,8

 

63,89

15,15

GBR

COD/7XAD34

Menca

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX un X zona, ES ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

865

688,8

 

79,63

86,5

GBR

GFB/1012-

Lielacu diegspuru vēdzele

ES un starptautiskie ūdeņi X un XII zonā

10

0

 

0

1

GBR

GFB/1234-

Lielacu diegspuru vēdzele

ES un starptautiskie ūdeņi I, II, III un IV zonā

15

1,8

 

12

1,5

GBR

GFB/567-

Lielacu diegspuru vēdzele

ES un starptautiskie ūdeņi V, VI un VII zonā

591

267

 

45,18

59,1

GBR

HAD/07A.

Pikša

VIIa zona

660

236,4

 

35,82

66

GBR

HAD/5BC6A.

Pikša

ES un starptautiskie ūdeņi Vb un VIa zonā

4 935

4 043,5

 

81,94

493,5

GBR

HAD/6B1214

Pikša

ES un starptautiskie ūdeņi VIb, XII un XIV zonā

3 008

577,2

 

19,19

300,8

GBR

HER/07A/MM

Siļķe

VIIa zona

5 696

5 676,3

 

99,65

19,7

GBR

HER/7G-K.

Siļķe

VIIg, VIIh, VIIj un VIIk zona

28

1,2

 

4,29

2,8

GBR

HKE/2AC4-C

Heks

ES ūdeņi IIa un IV zonā

1 839,8

1 816

 

98,71

23,8

GBR

HKE/571214

Heks

VI un VII zona; ES un starptautiskie ūdeņi Vb zonā; starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

5 186,9

4 750,9

103,6

93,59

332,4

GBR

JAX/2A-14

Stavrida un saistītās piezvejas sugas

ES ūdeņi IIa, IVa; VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe zonā; ES un starptautiskie ūdeņi Vb zonā; starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

15 997

14 520,2

 

90,77

1 476,8

GBR

LEZ/07.

Megrimi

VII zona

2 887,5

2 163,2

 

74,92

288,75

GBR

LEZ/2AC4-C

Megrimi

ES ūdeņi IIa un IV zonā

1 936

1 378,1

 

71,18

193,6

GBR

LEZ/56-14

Megrimi

VlI zona; ES un starptautiskie ūdeņi Vb zonā; starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

1 173

674,1

 

57,47

117,3

GBR

LIN/04-C

Jūras līdaka

ES ūdeņi IV zonā

2 152,7

1 978,3

 

91,9

174,4

GBR

LIN/1/2.

Jūras līdaka

ES un starptautiskie ūdeņi I un II zonā

9

6,7

 

74,44

0,9

GBR

LIN/6X14.

Jūras līdaka

ES un starptautiskie ūdeņi VI, VII, VIII, IX, X, XII un XIV zonā

3 058

2 535,5

 

82,91

305,8

GBR

NEP/07.

Norvēģijas omārs

VII zona

7 766,2

7 124,6

134,2

93,47

507,4

GBR

NEP/2AC4-C

Norvēģijas omārs

ES ūdeņi IIa un IV zonā

19 851,5

10 655,8

 

53,68

1 985,15

GBR

NEP/5BC6.

Norvēģijas omārs

VI zona; ES un starptautiskie ūdeņi Vb zonā

15 261

13 840,5

 

90,69

1 420,5

GBR

PLE/07A.

Jūras zeltplekste

VIIa zona

506

156,3

 

30,89

50,6

GBR

PLE/7DE.

Jūras zeltplekste

VIId un VIIe zona

1 473,4

1 468

 

99,63

5,4

GBR

PLE/7HJK.

Jūras zeltplekste

VIIh, VIIj un VIIk zona

40

37,3

 

93,25

2,7

GBR

POK/56-14

Saida

VI zona; ES un starptautiskie ūdeņi Vb, XII un XIV zonā

5 468,3

4 508,8

 

82,45

546,83

GBR

PRA/2AC4-C

Ziemeļu garnele

ES ūdeņi IIa un IV zonā

727

0

 

0

72,7

GBR

RNG/124-

Strupdeguna garaste

ES un starptautiskie ūdeņi I, II un IV zonā

1

0

 

 

0,1

GBR

RNG/5B67-

Strupdeguna garaste

ES un starptautiskie ūdeņi Vb, VI, VII zonā

139

2,1

 

1,51

13,9

GBR

RNG/8X14-

Strupdeguna garaste

ES un starptautiskie ūdeņi VIII, IX, X, XII un XIV zonā

14

0

 

0

1,4

GBR

SAN/2A3A4.

Tūbītes

ES ūdeņi IIa, IIIa un IV zonā

280

0

 

0

28

GBR

SBR/10-

Sarkanā zobaine

ES un starptautiskie ūdeņi X zonā

11

0

 

0

1,1

GBR

SBR/678-

Sarkanā zobaine

ES un starptautiskie ūdeņi VI, VII un VIII zonā

24

1,2

 

5

2,4

GBR

SOL/07A.

Parastā jūrasmēle

VIIa zona

37

20,8

 

56,22

3,7

GBR

SOL/07D.

Parastā jūrasmēle

VIId zona

1 132

616,2

 

54,43

113,2

GBR

SOL/07E.

Parastā jūrasmēle

VIIe zona

484,8

459,1

 

94,70

25,7

GBR

SOL/24-C

Parastā jūrasmēle

ES ūdeņi II un IV zonā

1 217

579,6

 

47,63

121,7

GBR

SOL/7FG.

Parastā jūrasmēle

VIIf un VIIg zona

204,1

168,9

 

82,75

20,41

GBR

SOL/7HJK.

Parastā jūrasmēle

VIIh, VIIj un VIIk zona

78

46,2

 

59,23

7,8

GBR

SRX/07D.

Raju dzimtas zivis

ES ūdeņi VIId zonā

159

8,7

124,3

83,65

15,9

GBR

SRX/2AC4-C

Raju dzimtas zivis

ES ūdeņi IIa un IV zonā

774

90,1

557,5

83,67

77,4

GBR

SRX/67AKXD

Raju dzimtas zivis

ES ūdeņi VIa, VIb, VIIa–c un VIIe–k zonā

2 814

128,4

1 817,3

69,14

281,4

GBR

SRX/89C-

Raju dzimtas zivis

ES ūdeņi VIII un IX zonā

10

0

 

0

1

GBR

USK/04-C.

Brosme

ES ūdeņi IV zonā

93

64,4

 

69,25

9,3

GBR

USK/1214EI

Brosme

ES un starptautiskie ūdeņi I, II un XIV zonā

7

6,8

 

97,14

0,2

GBR

USK/567EI.

Brosme

ES un starptautiskie ūdeņi V, VI un VII zonā

71,6

52,3

 

73,04

7,16

GBR

WHG/07A.

Merlangs

VIIa zona

37

10,5

 

28,38

3,7

GBR

WHG/7X7A-C

Merlangs

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj un VIIk zona

1 750

986,8

 

56,39

175

IRL

ALF/3X14-

Beriksas

ES un starptautiskie ūdeņi III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII un XIV zonā

11

0

 

0

1,1

IRL

ANF/07.

Jūrasvelni

VII zona

3 371

3 256,051

 

96,59

114,949

IRL

ANF/56-14

Jūrasvelni

VI zona; ES un starptautiskie ūdeņi Vb, starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

613

559,644

 

91,3

53,356

IRL

ARU/34-C

Ziemeļatlantijas argentīna

ES ūdeņi III un IV zonā

8

0

 

0

0,8

IRL

ARU/567.

Ziemeļatlantijas argentīna

ES un starptautiskie ūdeņi V, VI un VII zonā

338

0

 

0

33,8

IRL

BLI/24-

Zilā jūras līdaka

ES un starptautiskie ūdeņi II un IV zonā

4

0

 

0

0,4

IRL

BLI/5B67-

Zilā jūras līdaka

ES ūdeņi un starptautiskie ūdeņi Vb, VI, VII zonā

5

0,041

 

0,82

0,5

IRL

BSF/56712-

Melnā mataste

ES un starptautiskie ūdeņi V, VI, VII un XII zonā

1

0

 

 

0,1

IRL

COD/07A.

Menca

VIIa zona

271

192,5

 

71,03

27,1

IRL

COD/7XAD34

Menca

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX un X zona, ES ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

1 597

1 489,991

 

93,3

107,009

IRL

GFB/567-

Lielacu diegspuru vēdzele

ES un starptautiskie ūdeņi V, VI un VII zonā

267

7,824

 

2,93

26,7

IRL

HAD/07A.

Pikša

VIIa zona

583

561,365

 

96,29

21,635

IRL

HAD/5BC6A.

Pikša

ES un starptautiskie ūdeņi Vb un VIa zonā

932

844,744

 

90,64

87,256

IRL

HAD/6B1214

Pikša

ES un starptautiskie ūdeņi VIb, XII un XIV zonā

294

31,168

 

10,6

29,4

IRL

HER/07A/MM

Siļķe

VIIa zona

25

17,19

 

68,76

2,5

IRL

HER/5B6ANB

Siļķe

ES un starptautiskie ūdeņi Vb, VIb un VIaN zonā

3 416

3 213,49

 

94,07

202,51

IRL

HER/6AS7BC

Siļķe

VIIb, VIIc; VIaS zona

4 777

4 037,394

 

84,52

477,7

IRL

HER/7G-K.

Siļķe

VIIg, VIIh, VIIj un VIIk zona

18 320

16 584,548

 

90,53

1 735,452

IRL

HKE/571214

Heks

VI un VII zona; ES un starptautiskie ūdeņi Vb; starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

1 873

1 850,101

0,741

98,82

22,158

IRL

JAX/2A-14

Stavrida un saistītās piezvejas sugas

ES ūdeņi IIa, IVa; VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe zonā; ES un starptautiskie ūdeņi Vb zonā; starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

46 791

45 306,486

 

96,83

1 484,514

IRL

LEZ/07.

Megrimi

VII zona

3 384

3 098,1

 

91,55

285,9

IRL

LEZ/56-14

Megrimi

VI zona; ES un starptautiskie ūdeņi Vb; starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

483

332,2

 

68,78

48,3

IRL

LIN/6X14.

Jūras līdaka

ES un starptautiskie ūdeņi VI, VII, VIII, IX, X, XII un XIV zonā

671

635,48

 

94,71

35,52

IRL

NEP/07.

Norvēģijas omārs

VII zona

10 533,8

9 743,982

608

98,27

181,818

IRL

NEP/*07U16

Norvēģijas omārs

VII zona (Porkupīnas sēklis – 16. vienība)

659,80

608

 

92,15

51,8

IRL

NEP/5BC6.

Norvēģijas omārs

VI zona; ES un starptautiskie ūdeņi Vb zonā

211

28,501

 

13,51

21,1

IRL

PLE/07A.

Jūras zeltplekste

VIIa zona

848

107,413

 

12,67

84,8

IRL

POK/56-14

Saida

VI zona; ES un starptautiskie ūdeņi Vb, XII un XIV zonā

440

363,691

 

82,66

44

IRL

RNG/5B67-

Strupdeguna garaste

ES un starptautiskie ūdeņi Vb, VI, VII zonā

187

0

 

0

18,7

IRL

RNG/8X14-

Strupdeguna garaste

ES un starptautiskie ūdeņi VIII, IX, X, XII un XIV zonā

7

0

 

0

0,7

IRL

SBR/678-

Sarkanā zobaine

ES un starptautiskie ūdeņi VI, VII un VIII zonā

6

0

 

0

0,6

IRL

SOL/07A.

Parastā jūrasmēle

VIIa zona

58

51,442

 

88,69

5,8

IRL

SOL/7FG.

Parastā jūrasmēle

VIIf un VIIg zona

37

32,799

 

88,65

3,7

IRL

SOL/7HJK.

Parastā jūrasmēle

VIIh, VIIj un VIIk zona

194

85,031

 

43,83

19,4

IRL

SRX/67AKXD

Raju dzimtas zivis

ES ūdeņi VIa, VIb, VIIa–c un VIIe–k zonā

1 311

277,698

975,598

95,6

57,704

IRL

USK/567EI.

Brosme

ES un starptautiskie ūdeņi V, VI un VII zonā

3

2,125

 

70,83

0,3

IRL

WHG/56-14

Merlangs

VI zona, ES un starptautiskie ūdeņi Vb zonā, starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

101

95,634

 

94,69

5,366

IRL

WHG/7X7A-C

Merlangs

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj un VIIk zona

6 102

5 836,044

 

95,64

265,956

LTU

BLI/12INT-

Zilā jūras līdaka

Starptautiskie ūdeņi XII zonā

7

3,21

 

45,86

0,7

LTU

COD/3DX32.

Menca

ES ūdeņi 25.–32. apakšrajonā

4 664

0

2 482,827

53,23

466,4

LTU

RNG/5B67-

Strupdeguna garaste

ES un starptautiskie ūdeņi Vb, VI, VII zonā

48

38,35

 

79,9

4,8

LTU

SRX/67AKXD

Raju dzimtas zivis

ES ūdeņi VIa, VIb, VIIa–c un VIIe–k zonā

21

0

 

0

2,1

LVA

COD/3DX32.

Menca

ES ūdeņi 25.–32. apakšrajonā

7 282

0

4 269,2

58,62

728,2

NLD

ANF/07.

Jūrasvelni

VII zona

43

0,671

 

1,56

4,3

NLD

ANF/2AC4-C

Jūrasvelni

ES ūdeņi IIa un IV zonā

281

50,156

 

17,85

28,1

NLD

ANF/56-14

Jūrasvelni

VI zona; ES un starptautiskie ūdeņi Vb zonā, starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

65

0

 

0

6,5

NLD

ARU/1/2.

Ziemeļatlantijas argentīna

ES un starptautiskie ūdeņi I un II zonā

17

0

 

0

1,7

NLD

ARU/34-C

Ziemeļatlantijas argentīna

ES ūdeņi III un IV zonā

39

0

 

0

3,9

NLD

ARU/567.

Ziemeļatlantijas argentīna

ES un starptautiskie ūdeņi V, VI un VII zonā

3 136

1 784,522

 

56,9

313,6

NLD

COD/07D.

Menca

VIId zona

56,5

39,241

 

69,45

5,65

NLD

COD/7XAD34

Menca

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX un X zona, ES ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

6

5,166

 

86,1

0,6

NLD

GFB/567-

Lielacu diegspuru vēdzele

ES un starptautiskie ūdeņi V, VI un VII zonā

100

0

 

0

10

NLD

HAD/07A.

Pikša

VIIa zona

2

0

 

0

0,2

NLD

HAD/7X7A34

Pikša

VIIb–k, VIII, IX un X zona; ES ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

90

64,66

 

71,84

9

NLD

HER/5B6ANB.

Siļķe

ES un starptautiskie ūdeņi Vb, VIb un VIaN zonā

3 799

3 697,245

 

97,32

101,755

NLD

HER/6AS7BC

Siļķe

VIIb, VIIc; VIaS zona

2

0

 

0

0,2

NLD

HER/7G-K.

Siļķe

VIIg, VIIh, VIIj un VIIk zona

1 499

1 363,631

 

90,97

135,369

NLD

HKE/2AC4-C

Heks

ES ūdeņi IIa un IV zona

112

111,977

 

99,98

0,023

NLD

HKE/8ABDE.

Heks

VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe zona

18

1,416

6,198

42,3

1,8

NLD

JAX/2A-14

Stavrida un saistītās piezvejas sugas

ES ūdeņi IIa, IVa; VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe zonā; ES un starptautiskie ūdeņi Vb zonā; starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

71 420

65 194,416

 

91,28

6 225,584

NLD

LEZ/2AC4-C

Megrimi

ES ūdeņi IIa un IV zonā

26

15,09

 

58,04

2,6

NLD

LIN/04-C.

Jūras līdaka

ES ūdeņi IV zonā

6

0,237

 

3,95

0,6

NLD

LIN/6X14.

Jūras līdaka

ES un starptautiskie ūdeņi VI, VII, VIII, IX, X, XII un XIV zonā

3

0,354

 

11,8

0,3

NLD

NEP/2AC4-C

Norvēģijas omārs

ES ūdeņi IIa un IV zonā

1 265

1 021,579

 

80,76

126,5

NLD

NEP/5BC6.

Norvēģijas omārs

VI zona; ES un starptautiskie ūdeņi Vb zonā

10

0

 

0

1

NLD

PLE/07A.

Jūras zeltplekste

VIIa zona

1

0

 

0

0,1

NLD

PLE/7DE.

Jūras zeltplekste

VIId un VIIe zona

65

64,289

 

98,91

0,711

NLD

PRA/2AC4-C

Ziemeļu garnele

ES ūdeņi IIa un IV zonā

59

0

 

0

5,9

NLD

SAN/2A3A4.

Tūbītes

ES ūdeņi IIa, IIIa un IV zonā

366

317,07

 

86,63

36,6

NLD

SOL/24-C.

Parastā jūrasmēle

ES ūdeņi II un IV zonā

12 465

9 064,5

 

72,72

1 246,5

NLD

SOL/3A/BCD

Parastā jūrasmēle

IIIa zona; ES ūdeņi 22.–32. apakšrajonā

49

0

 

0

4,9

NLD

SOL/7HJK.

Parastā jūrasmēle

VIIh, VIIj un VIIk zona

51

0

 

0

5,1

NLD

SRX/2AC4-C

Raju dzimtas zivis

ES ūdeņi IIa un IV zonā

457

3,226

427,344

94,22

26,43

NLD

SRX/67AKXD

Raju dzimtas zivis

ES ūdeņi VIa, VIb, VIIa–c un VIIe–k zonā

12

1,014

0,434

12,07

1,2

NLD

WHG/7X7A-C

Merlangs

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj un VIIk zona

624

571,753

 

91,63

52,247

POL

COD/3DX32.

Menca

ES ūdeņi 25.–32. apakšrajonā

20 534

0

14 020,17

68,28

2 053,4

POL

RNG/8X14-

Strupdeguna garaste

ES un starptautiskie ūdeņi VIII, IX, X, XII un XIV zonā

30

0

0

0

3

PRT

ANE/9/3411

Eiropas anšovs

IX un X; ES ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

2 073,8

800,079

 

38,58

207,38

PRT

ANF/8C3411

Jūrasvelni

VIIIc, IX un X; ES ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

934,35

811,583

 

86,86

93,435

PRT

BSF/8910-

Melnā mataste

ES un starptautiskie ūdeņi VIII, IX un X zonā

3 044,58

2 918,887

 

95,87

125,693

PRT

BSF/C3412-

Melnā mataste

ES un starptautiskie ūdeņi CECAF 34.1.2. zonā

4 321

1 718,319

 

39,77

432,1

PRT

GFB/1012-

Lielacu diegspuru vēdzele

ES un starptautiskie ūdeņi X un XII zonā

40

6,443

 

16,11

4

PRT

GFB/89-

Lielacu diegspuru vēdzele

ES un starptautiskie ūdeņi VIII un IX zonā

11

6,253

 

56,85

1,1

PRT

HKE/8C3411

Heks

VIIIc, IX un X zona; ES ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

4 020

2 631,142

 

65,45

402

PRT

JAX/08C.

Stavrida un saistītās piezvejas sugas

VIIIc zona

1 091

1 023,732

 

93,83

67,268

PRT

JAX/09.

Stavrida un saistītās piezvejas sugas

IX zona

22 758

18 229,242

325,945

81,53

2 275,8

PRT

JAX/2A-14

Stavrida un saistītās piezvejas sugas

ES ūdeņi IIa, IVa; VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe zonā; ES un starptautiskie ūdeņi Vb zonā; starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

21

0

 

0

2,1

PRT

LEZ/8C3411

Megrimi

VIIIc, IX un X; ES ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

192

163,84

 

85,33

19,2

PRT

LIN/6X14.

Jūras līdaka

ES un starptautiskie ūdeņi VI, VII, VIII, IX, X, XII un XIV zonā

5

0,022

 

0,44

0,5

PRT

NEP/9/3411

Norvēģijas omārs

IX un X zona; ES ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

205

176,724

 

86,21

20,5

PRT

SBR/09-

Sarkanā zobaine

ES un starptautiskie ūdeņi IX zonā

182

117,817

 

64,73

18,2

PRT

SBR/10-

Sarkanā zobaine

ES un starptautiskie ūdeņi X zonā

1 240

618,781

 

49,90

124

PRT

SRX/67AKXD-

Raju dzimtas zivis

ES ūdeņi VIa, VIb, VIIa–c un VIIe–k zonā

25

0,02

 

0,08

2,5

PRT

SRX/89-C.

Raju dzimtas zivis

ES ūdeņi VIII un IX zonā

1 322

1 122,592

 

84,92

132,2

PRT

WHB/8C3411

Putasu

VIIIc, IX un X zona; ES ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

2 496,98

2 385,035

 

95,52

111,945

SWE

COD/3DX32.

Menca

ES ūdeņi 25.–32. apakšrajonā

17 041

0

10 080,89

59,16

1 704,1

SWE

HER/30/31.

Siļķe

30.–31. apakšrajons

7 975

0

6 459,58

81

797,5

SWE

HKE/3A/BCD

Heks

IIIa zona; ES ūdeņi 22.–32. apakšrajonā

144

24,4

 

16,94

14,4

SWE

JAX/2A-14

Stavrida un saistītās piezvejas sugas

ES ūdeņi IIa, IVa; VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe zonā; ES un starptautiskie ūdeņi Vb zonā; starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

23

14,46

 

62,87

2,3

SWE

LIN/04-C.

Jūras līdaka

ES ūdeņi IV zonā

11

0,91

 

8,27

1,1

SWE

LIN/3A/BCD

Jūras līdaka

IIIa zona; ES ūdeņi IIIbcd zonā

23

19,28

 

83,83

2,3

SWE

NEP/3A/BCD

Norvēģijas omārs

IIIa zona; ES ūdeņi 22.–32. apakšrajonā

1 714

1 359,15

 

79,3

171,4

SWE

PRA/2AC4-C

Ziemeļu garnele

ES ūdeņi IIa un IV zonā

103

0

 

0

10,3

SWE

SAN/2A3A4.

Tūbītes

ES ūdeņi IIa, IIIa un IV zonā

4 739

4 735,06

 

99,92

3,94

SWE

SOL/3A/BCD

Parastā jūrasmēle

IIIa zona; ES ūdeņi 22.–32. apakšrajonā

30

29,66

 

98,87

0,34

SWE

USK/04-C.

Brosme

ES ūdeņi IV zonā

6

0,01

 

0,17

0,6

SWE

USK/3A/BCD

Brosme

IIIa zona; ES ūdeņi 22.–32. apakšrajonā

7

1,69

 

24,14

0,7


(1)  Dalībvalstij pieejamās kvotas saskaņā ar attiecīgām regulām par zvejas iespējām, ņemot vērā apmaiņu ar zvejas iespējām saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 2371/2002 (OV L 358, 31.12.2002., 59. lpp.) 20. panta 5. punktu, kvotu pārcelšanu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 847/96 4. panta 2. punktu un/vai zvejas iespēju pārdalīšanu un atvilkumus saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1224/2009 (OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.) 37. un 105. pantu.


10.4.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 101/27


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 324/2013

(2013. gada 9. aprīlis),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem.

(2)

Standarta importa vērtību aprēķina katru darbdienu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. panta 1. punktu, ņemot vērā mainīgos dienas datus. Tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 9. aprīlī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta importa vērtība

0702 00 00

MA

65,4

TN

109,2

TR

121,8

ZZ

98,8

0707 00 05

MA

116,3

TR

137,0

ZZ

126,7

0709 93 10

MA

91,2

TR

113,1

ZZ

102,2

0805 10 20

EG

47,5

IL

71,8

MA

84,7

TN

67,7

TR

65,2

ZZ

67,4

0805 50 10

TR

76,9

ZZ

76,9

0808 10 80

AR

106,6

BR

93,2

CL

109,3

CN

78,3

MK

29,8

NZ

151,3

US

247,6

UY

106,8

ZA

110,9

ZZ

114,9

0808 30 90

AR

121,7

CL

113,6

CN

100,1

TR

204,5

US

182,0

ZA

123,9

ZZ

141,0


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “cita izcelsme”.


LĒMUMI

10.4.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 101/29


KOMISIJAS LĒMUMS

(2013. gada 8. aprīlis)

par pasākumu, ko Dānija veikusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/42/EK 11. pantu, aizliedzot noteikta tipa daudzfunkcionālas zemes rakšanas un pārvietošanas mašīnas

(izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 1874)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2013/173/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 17. maija Direktīvu 2006/42/EK par mašīnām un ar kuru groza Direktīvu 95/16/EK (1) un jo īpaši tās 11. pantu,

tā kā:

(1)

Dānijas iestādes saskaņā ar Direktīvas 2006/42/EK 11. panta 2. punktu informēja Komisiju un pārējās dalībvalstis par pasākumu attiecībā uz Multione S630 tipa mašīnu, ko ražo C.S.F. Srl., via Palù 6/8, 36040 Grumolo delle Abbadesse (Vicenza), Itālija. Šai mašīnai bija CE marķējums, un tai bija pievienota EK atbilstības deklarācija saskaņā ar Direktīvu 2006/42/EK par mašīnām, Komisijas Direktīvu 2004/108/EK (2) par elektromagnētisko savietojamību un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/14/EK (3) par trokšņa emisiju vidē no iekārtām, kas paredzētas izmantošanai ārpus telpām.

(2)

Multione S630 ir daudzfunkcionāla zemes rakšanas un pārvietošanas mašīna, kuru var aprīkot ar dažādām pierīcēm daudziem dažādiem lietojumiem tādās jomās kā mežsaimniecība, lauksaimniecība, dārzkopība, ainavu arhitektūra, ceļu uzturēšana un būvniecība.

(3)

Dānijas veiktā pasākuma pamatā bija mašīnas neatbilstība Direktīvas 2006/42/EK I pielikuma 3.4.4. iedaļā noteiktai būtiskai veselības un drošības prasībai, saskaņā ar kuru, ja pašgājēju mašīnu, kurā sēž operators, apdraud krītoši objekti vai materiāli, mašīna jāprojektē un jākonstruē tā, lai ņemtu vērā šo risku, un, ja mašīnas izmēri to ļauj, jāaprīko ar atbilstīgu aizsargkonstrukciju.

(4)

Dānijas iestādes norādīja, ka, lai gan vairākas no funkcijām, kuru īstenošanai mašīna paredzēta, pakļauj tajā sēdošo operatoru riskam, ko rada krītoši objekti vai materiāli, mašīna ir laista tirgū bez konstrukcijas aizsardzībai pret krītošiem objektiem (FOPS). Dānijas iestādes lūdza ražotājam veikt neatbilstības novēršanas pasākumus. Tā kā šis lūgums netika izpildīts, Dānijas iestādes aizliedza laist tirgū Multione S630 mašīnas bez FOPS un pieprasīja ražotājam veikt neatbilstības novēršanas pasākumus attiecībā uz tirgū jau laistajām mašīnām.

(5)

Komisija ražotājam nosūtīja vēstuli, aicinot izteikt viedokli par Dānijas veikto pasākumu. Ražotājs savā atbildē norādīja, ka uzskata, ka FOPS nav nepieciešams uzstādīt, ja mašīna ir tikusi piegādāta tādu darbu veikšanai, kas nav saistītas ar risku, ko rada krītoši objekti vai materiāli. Tomēr ražotājs informēja Komisiju, ka pēc Dānijas iestāžu veiktā pasākuma tas ir rīkojies, lai nodrošinātu, ka visas mašīnas, ko laiž Dānijas tirgū, ir aprīkotas ar FOPS.

(6)

Direktīvas 2006/42/EK I pielikuma 1.1.2. iedaļas a) punktā noteikts, ka mašīnas jāprojektē un jākonstruē tā, lai tās būtu piemērotas savām funkcijām un tās varētu darbināt, regulēt un apkopt, nepakļaujot cilvēkus riskam, ja šīs darbības veic paredzētajos apstākļos, tomēr ņemot vērā arī jebkuru pamatoti paredzamu nepareizu lietojumu. Pasākumi jāveic ar mērķi novērst jebkādu risku visā paredzamajā mašīnu kalpošanas laikā, tostarp transportēšanas, montāžas, demontāžas, atspējošanas un utilizācijas stadijā.

(7)

Attiecībā uz daudzfunkcionālām mašīnām, kāda ir arī Multione S630, pat ja mašīnu sākotnēji piegādā tādu funkciju veikšanai, kuras nav saistītas ar objektu vai materiālu krišanas risku, ir iespējams, ka paredzamajā darbmūžā tās tiks izmantotas arī citiem paredzētajiem lietojumiem, kas operatorus pakļauj šādam riskam. Tāpēc, projektējot un konstruējot mašīnu, jāņem vērā risks, ko rada krītoši objekti vai materiāli.

(8)

Dānijas iestāžu sniegto pierādījumu un ražotāja sniegtā viedokļa izpēte apliecina, ka Multione S630 tipa mašīna bez FOPS neatbilst Direktīvas 2006/42/EK I pielikuma 3.4.4. iedaļā noteiktajām būtiskajām veselības un drošības prasībām un ka šī neatbilstība rada nopietnu risku, ka mašīnā sēdošu operatoru varētu savainot krītoši objekti vai materiāli,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Dānijas iestāžu veiktais pasākums, aizliedzot laist tirgū Multione S630 mašīnas, kas nav aprīkotas ar konstrukciju aizsardzībai pret krītošiem objektiem (FOPS), un pieprasījums ražotājam veikt neatbilstības novēršanas pasākumus attiecībā uz tirgū jau laistām mašīnām ir pamatots.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2013. gada 8. aprīlī

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Antonio TAJANI


(1)  OV L 157, 9.6.2006., 24. lpp.

(2)  OV L 337, 13.11.2004., 13. lpp.

(3)  OV L 162, 3.7.2000., 1. lpp.


10.4.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 101/31


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2013. gada 8. aprīlis),

ar ko izveido Savienības inspektoru sarakstu atbilstoši Padomes Regulas (EK) Nr. 1224/2009 79. panta 1. punktam

(izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 1882)

(2013/174/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 20. novembra Regulu (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem, un groza Regulas (EK) Nr. 847/96, (EK) Nr. 2371/2002, (EK) Nr. 811/2004, (EK) Nr. 768/2005, (EK) Nr. 2115/2005, (EK) Nr. 2166/2005, (EK) Nr. 388/2006, (EK) Nr. 509/2007, (EK) Nr. 676/2007, (EK) Nr. 1098/2007, (EK) Nr. 1300/2008 un (EK) Nr. 1342/2008, un atceļ Regulas (EEK) Nr. 2847/93, (EK) Nr. 1627/94 un (EK) Nr. 1966/2006 (1), un jo īpaši tās 79. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regula (EK) Nr. 1224/2009 izveido Kopienas kontroles, inspekcijas un noteikumu izpildes sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem. Regula (EK) Nr. 1224/2009 paredz, ka, neskarot piekrastes dalībvalstu primāro atbildību, Savienības inspektori atbilstīgi minētajai regulai var veikt inspekcijas Savienības ūdeņos un uz Savienības zvejas kuģiem, kas atrodas ārpus Savienības ūdeņiem. Savienības inspektoru saraksts jāsagatavo saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1224/2009 paredzēto procedūru.

(2)

Komisijas 2011. gada 8. aprīļa Īstenošanas regula (ES) Nr. 404/2011, ar kuru pieņem sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenojama Padomes Regula (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem (2), paredz sīki izstrādātus noteikumus, kuri vajadzīgi, lai Eiropas Savienībā piemērotu kontroles sistēmu, kas izveidota ar Regulu (EK) Nr. 1224/2009.

(3)

Īstenošanas regula (ES) Nr. 404/2011 paredz, ka Savienības inspektoru sarakstu pieņem, pamatojoties uz dalībvalstu un Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras paziņoto informāciju.

(4)

Pirmais Savienības inspektoru saraksts tika pieņemts ar Komisijas Īstenošanas lēmumu 2011/883/ES (3). Īstenošanas regulas (ES) Nr. 404/2011 120. pantā paredzēts, ka pēc sākotnējā saraksta izveidošanas dalībvalstis un Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra paziņo līdz oktobrim visas izmaiņas sarakstā, ko tās vēlas ieviest nākamajā kalendārajā gadā, un ka Komisija attiecīgi groza sarakstu līdz 31. decembrim.

(5)

Dažas dalībvalstis ir iesniegušas visu savu inspektoru sarakstu. Tāpēc, pamatojoties uz šiem paziņojumiem un paziņojumiem par sākotnējā saraksta grozījumiem, kas saņemti no dalībvalstīm, ir lietderīgi aizstāt ar Īstenošanas lēmumu 2011/883/ES noteikto sarakstu un šā lēmuma pielikumā noteikt jaunu Savienības inspektoru sarakstu.

(6)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Zvejniecības un akvakultūras komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Savienības inspektoru saraksts ir noteikts šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Īstenošanas lēmumu 2011/883/ES atceļ.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2013. gada 8. aprīlī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Maria DAMANAKI


(1)  OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.

(2)  OV L 112, 30.4.2011., 1. lpp.

(3)  OV L 343, 23.12.2011., 123. lpp.


PIELIKUMS

SAVIENĪBAS INSPEKTORU SARAKSTS ATBILSTOŠI REGULAS (EK) Nr. 1224/2009 79. PANTA 1. PUNKTAM

Valsts

Inspektori

Beļģija

De Vleeschouwer, Guy

Devogel, Geert

Lieben, Richard

Monteyne, Ian

Bulgārija

Kamenov, Vladimir Angelov

Kerekov, Nikolay Ivanov

Čehijas Republika

nav

Dānija

Akselsen, Ole

Andersen, Dan Søgård

Andersen, Hanne Skjæmt

Andersen, Lars Ole

Andersen, Mogens Godsk

Andersen, Niels Jørgen Anton

Andersen, Peter Bunk

Anderson, Jacob Edward

Bache, René

Bang, Mai

Barrit, Jørgen

Beck, Bjarne Baagø

Bendtsen, Lars Kjærsgaard

Bernholm, Kristian

Burgwaldt Andersen, Martin

Carl, Morten Hansen

Christensen, Frantz Viggo

Christensen, Jesper Just

Christensen, Peter Grim

Christensen, Thomas

Christiansen, Michael Koustrup

Damsgaard, Kresten

Degn, Jesper Leon

Due-Boje, Thomas Zinck

Dølling, Robert

Ebert, Thomas Axel Regaard

Eiersted, Jesper Bech

Eilers, Bjarne

Elnef, Frank Godt

Fick, Carsten

Frandsen, Rene Brian

Frederiksen, Torben Broe

Gotved, Jesper Hovby

Groth, Niels

Grupe, Poul

Gaarde, Børge

Handrup, Jacob

Hansen, Bruno Ellekær

Hansen, Gunnar Beck

Hansen, Henning Skødt

Hansen, Ina Kjærgaard

Hansen, Jan Duval

Hansen, John Daugaard

Hansen, Martin

Hansen, Martin Baldur

Hansen, Ole

Hansen, Thomas

Harbo, Christen Christensen

Heldager, Peter

Hestbek, Flemming

Høgild, Lars

Højrup, Torben

Jaeger, Michael Wassermann

Jensen, Anker Mark

Jensen, Flemming Bergtop

Jensen, Hanne Juul

Jensen, Jimmy Langelund

Jensen, Jonas Krøyer

Jensen, Jørn Uth

Jensen, Lars Henrik

Jensen, Lone A.

Jensen, René Sandholt

Jespersen, René

Johansen, Allan

Johnsen, Stine Lykke

Juul, Torben

Justesen, Mogens Palle

Jørgensen, Kristian Sandal

Jørgensen, Lasse Elmgren

Jørgensen, Ole Holmberg

Karlsen, Jesper Herning

Knudsen, Malene

Knudsen, Niels Christian

Knudsen, Ole Hvid

Kofoed, Kim Windahl

Kokholm, Peder

Kristensen, Henrik

Kristensen, Jeanne Marie

Kristensen, Peter Holmgaard

Larsen, Michael Søeballe

Larsen, Peter Hjort

Larsen, Tim Bonde

Lorenzen, Arne

Lundbæk, Tommy Oldenborg

Madsen, Arne

Madsen, Jens-Erik

Madsen, Johnny Gravesen

Mortensen, Erik

Mortensen, Jan Lindholdt

Møller, Gert

Munkholm, Iben

Nielsen, Christian

Nielsen, Dan Randum

Nielsen, Dion

Nielsen, Hans Henrik

Nielsen, Henrik

Nielsen, Henrik Frühstück

Nielsen, Henrik Kruse

Nielsen, Jeppe

Nielsen, Tage Kim

Nielsen, Niels Kristian

Nielsen, Steen

Nielsen, Søren

Nielsen, Søren Egelund

Nielsen, Trine Fris

Nørgaard, Max Reno Bang

Paulsen, Kim Thor

Pedersen, Bent Lykke

Pedersen, Claus

Pedersen, Knud Jan

Petersen, Christina Holmer

Petersen, Henning Juul

Petersen, Jimmy Torben

Porsmose, Tommy

Poulsen, Bue

Poulsen, Janni Branderup

Poulsen, John

Ramm, Heine

Risager, Preben

Rømer, Jan

Schjoldager, Tim Rasmussen

Schmidt, Stefan Göttsche

Schou, Kasper

Schultz, Flemming

Siegumfeldt, Jeanette

Simonsen, Kjeld

Simonsen, Morten

Skrivergaard, Lennart

Skaaning, Per

Sørensen, Allan Lindgaard

Thomsen, Bjarne Kondrup

Thomsen, Klaus Ringive Solgaard

Thorsen, Michael

Trab, Jens Ole

Vistrup, Annette Klarlund

Wille, Claus

Wind, Bernt Paul

Østergård, Lars

Aasted, Lars Jerne

Vācija

Abs, Volker

Baumann, Jörg

Bembenek, Jörg

Bergmann, Udo

Bernhagen, Sven

Bieder, Mathias

Birkholz, Siegfried

Bloch, Ralf

Borchardt, Erwin

Bordolo, Jan

Borowy, Matthias

Bösherz, Andreas

Brunnlieb, Jürgen

Buchholz, Matthias

Büttner, Harald

Cassens, Enno

Christiansen, Dirk

Claßen, Michael

Döhnert, Tilman

Drenkhahn, Michael

Dürbrock, Dierk

Ehlers, Klaus

Erdmann, Christian

Fink, Jens

Franke, Hermann

Franz, Martin

Frenz, Sandro

Garbe, Robert

Golz, Ulrich

Gräfe, Roland

Grawe, André

Griemberg, Lars

Haase, Christian

Hänse, Dirk

Hansen, Hagen

Heidkamp, Max

Heisler, Lars

Herda, Heinrich

Hickmann, Michael

Homeister, Alfred

Hoyer, Oliver

Käding, Christian

Keidel, Quirin

Kersten, Mickel

Klimeck, Uwe

Köhn, Thorsten

Kollath, Mark

Kopec, Reinhard

Kraack, Sönke

Krüger, Martin

Krüger, Torsten

Kupfer, Christian

Kutschke, Holger

Lange, Michael

Lehmann, Jan

Lorenzen, Alexander

Lübke, Torsten

Lührs, Carsten

Möhring, Torsten

Mücher, Martin

Mundt, Mario

Nickel, Jörg

Nöckel, Stefan

Pauls, Werner

Perkuhn, Martin

Raabe, Karsten

Radzanowski, Sven

Ramm, Jörg

Reimers, Andre

Remitz, Lutz

Rutz, Dietmar

Sauerwein, Dirk

Schmidt, Harald

Schmiedeberg, Christian

Schuchardt, Karsten

Schuler, Claas

Sehne, Dirk

Skrey, Erich

Slabik, Peter

Springer, Gunnar

Stüber, Jan

Sturm, Jochen

Sween, Gorm

Taubert, Christian

Teetzmann, Julian

Thieme, Stefan

Thomas, Raik

Tiedemann, Harald

Vetterick, Arno

Wagner, Ralf

Welz, Henning

Welz, Oliver

Wessels, Heinz

Wichert, Peter

Wolken, Hans

Igaunija

Grossmann, Meit

Lasn, Margus

Nigu, Silver

Ninemaa, Endel

Pai, Aare

Ulla, Indrek

Varblane, Viljar

Īrija

Aherne, Robert

Allen, Damien

Amrien, Rudi

Andersson, Kareen

Andrews, Kevin

Ansbro, Mark

Armstrong, Stuart

Barber, Kevin

Barrett, Elizabeth

Barrett, Brendan

Barrett, John

Beale, Derek

Bones, Anthony

Brandon, James

Brannigan, Stephen

Breen, Kieran

Broderick, Michael

Brophy, James

Brophy, Paul

Browne, Joseph

Browne, Patrick

Brunicardi, Michael

Buckley, Anthony

Buckley, David

Bugler, Andrew

Butler, David

Byrne, Kenneth

Cagney, Daniel

Cahalane, Donnchadh

Campbell, Aoife

Carr, Kieran

Casey Anthony

Casey, Alex

Chute, Killian

Claffey, Seamus

Clarke, Tadhg

Cleary, James

Cloke, Niall

Coffey, Kevin

Cogan, Gerard

Coleman, Thomas

Collins, Damien

Connery, Paul

Cooper, Trevor

Corish, Cormac

Corrigan, Kieran

Cosgrave, Thomas

Cotter, Jamie

Cotter, Colm

Coughlan, Susan

Graven, Cormac

Crowley, Brian

Cummins, William

Cunningham, Diarmuid

Curran, Donal

Curtin, Brendan

Daly, Brendan

Daly, Joseph

D’Arcy, Enna

Devaney, Michael

Dicker, Philip

Doherty, Anita

Doherty, Patrick

Donaldson, Stuart

Downing, Erika

Downing, Grace

Downing, John

Doyle, Cronan

Duane, Paul

Ducker, Nigel

Dullea, Michael

Falvey, John

Fanning, Grace

Farrell, Brian

Fealy, Gerard

Fenton, Gary

Ferguson, Kevin

Finegan, Ultan

Fitzgerald, Brian,

Fitzgerald, Richard

Fitzpatrick, Gerard

Fleming, David

Flynn, Alan

Foley, Brendan

Foley, Kevin

Foran, Bryan

Forde, Cathal

Fowler, Patrick

Fox, Colm

Freeman, Harry

Gallagher, Damien

Gallagher, Neil

Gallagher, Paddy

Galvin, Rory

Galvin, Sarah

Gannon, James

Geaney, Gerard

Geraghty, Anthony

Gleeson, Marie

Gormanly, Breda

Goulding, Josephine

Goulding, Donal

Greenwood, Mark

Grogan, Suzanne

Haigney, Vincent

Hamilton, Gillian

Hamilton, Gregory

Hamilton, Ken

Hamilton, Stewart

Hannon, Gary

Harding, James

Harkin, Patrick

Harkins, Ciaran

Harman, Mark

Healy, Derek

Healy, John

Hederman, John

Heffernan, Bernard

Hegarty, Denis,

Hegarty, Paul

Henson, Marie

Hewson, Kevin

Hickey, Adrian

Hickey, Michael

Horgan, Brian

Humphries, Daniel

Irwin, Richard

Ivory, Sean

Joyce, Michael

Kavanagh, Ian

Keane, Brian

Kearney, Brendan

Keeley, David

Keirse, Gavin

Kelly, Niall

Kenneally, Jonathan

Kennedy, Liam,

Kennedy, Thomas

Keogh, Mark

Kickham, Jon-Laurence

Kinsella, Gordon

Kirwan, Conor

Laide, Cathal

Landy, Glenn

Lane, Brian

Lane, Mary

Leahy, Brian

Lenihan, Mark

Linehan, Sean

Lynch, Darren

Lynch, Gerard

Lynch, Grainne

Lynch, Robert

Mac Donald, Victor

MacUnfraidh, Caoimhin

MacGabhann, Declan

Mackey, John

Mallon, Keith

Malone, Robert

Maloney, Nessa

Maunsell, Blaithin

Mc Carthy, Gavin

Mc Carthy, Mark

Mc Carthy, Michael

Mc Connell, Clodagh

Mc Gee, Noel

Mc Glinchey, Martin

Mc Grath, Owen

Mc Grath, Richard

Mc Groarty, John

Mc Groarty, Mark

Mc Guckin, Martin

Mc Keown, Amelia

Mc Laughlin, Ronan

Mc Loughlin, Gerard

Mc Loughlin, John-Jack

Mc Namara, Paul

Mc Parland, Cian

Mc Philbin, Dwayne

McCaffrey, Lesley

McGroary, Peter

McNamara, Ken

McWilliams, Stuart

Memery, David

Meredith, Helen

Molloy, Darren

Molloy, John Paul

Moloney, Kara

Moloney, Luke

Moore, Conor

Morrison, Kevin

Mulcahy, Shane

Mulcahy, John

Mullane, Paul

Mullery, Alan

Mundy, Brendan

Murphy, Barry

Murphy, Brian

Murphy, Claire

Murphy, Enda

Murphy, Honor

Murphy, John

Murran, Sean

Murray, Paul

Nalty, Christopher

Nash, John

Ni Cionnach Pic, Dubheasa

Nolan, Brian

O Brien, Claire,

O Brien, David

O Brien, Jason

O Brien, Kenneth

O Callaghan, Maria

O Ceallaigh, Kevin

O Connor, Diarmud

O Donoghue, John

O Donoghue, Niamh

O Donovan, Diarmud

O Donovan, Michael

O Donavan, Thomas

O Dowd, Brendan

O Driscoll, Olan

O Flynn, Aisling

O Leary, David

O Mahony, David

O Mahony, Karl

O Mahony, Robert

O Neachtain, Aonghus

O Regan, Alan

O Regan, Anthony

O Reilly, Brendan

O Seaghdha, Ciaran

O Shea, John

O Sullivan, Charles

O Sullivan, Patricia

O’Brien, Amanda

O’Donovan, Bernard

O’Keeffe, Olan

O’Neill, Shane

O’Regan, Cliona

O’Sullivan, Aileen

Patterson, Adrienne

Pentony, Declan

Peyronnet, Arnaud

Phipps, Kevin

Pierce, Paul

Piper, David

Plante, Maurice

Plunkett, Thomas

Power-Moylotte, Gillian

Prendergast, Kevin

Pyke, Gavin

Pyne, Alan

Quigg, James

Quigley, Declan

Quinn, James

Quinn, Michael

Reddin, Anthony

Reidy, Patrick

Ridge, Patrick

Roche, John

Rogers, Kevin

Ryan, Fergal

Scalici, Fabio

Scanlon, Caroline

Shalloo, Jim

Shanahan, Jacqueline

Sheahan, Paudie

Sheridan, Glenn

Shiels, Brian

Sills, Barry

Smith, Brian

Smyth, Eoin

Snowdon, Edward

Stack, Stephen

Sweetnam, Vincent

Tarrant, Martin

Tighe, Declan

Timon, Eric

Tortise, Charles

Turley, Mark

Twomey, Peter

Twomey, Thomas

Valls Senties, Virginia

Wall, Daniel

Wall, Vanessa

Wallace, Jason

Wallace, Eugene

Walsh, Conleth

Walsh, Laurence

Walsh, Richard

Watson, Philip

Weldon, James

Whelan, Mark

Whelehan, Jason

White, John

Wickham, Laurence

Wilmot, Emmet

Wise, James

Grieķija

Αγγελόπουλος, Χαράλαμπος

Αγιανιάν, Σπυρίδων

Αδαμοπούλου, Γεωργία

Ακουμιανάκης, Βασίλειος

Ακριβός, Δημήτριος

Αλεξανδρόπουλος, Ευστάθιος

Αλεξίου Νικόλαος

Αργυρακοπούλου, Αικατερίνη

Βαίτσης Γεώργιος

Βαρδαξής, Βασίλειος

Βαρελόπουλος, Ευάγγελος

Βελισσαρόπουλος, Αλέξανδρος

Βεργίνης, Αναστάσιος

Βιδάλη, Μαρία

Βορτελίνας, Γεώργιος

Βουρλέτσης, Σωτήριος

Γεωργαντζόπουλος Θεόδωρος

Γεωργατζής, Ιωάννης

Γιαννούσης, Βασίλειος

Γκανατσούλα Ελένη

Γκλεζάκος, Ανδρέας

Γκορίτσας, Γεώργιος

Γογοδώνης, Δημήτριος

Γρηγορίου, Αικατερίνη

Δελημήτης, Βασίλειος

Δημόπουλος, Απόστολος

Δοκιανάκης, Κωνσταντίνος

Δούτσης, Δημήτριος

Δροσάκης, Σπυρίδων

Ελευθερίου, Κωνσταντίνος

Ευαγγελάτος, Νικόλαος

Ζακυνθινός, Κωνσταντίνος

Ζαμπετάκης, Νικόλαος

Ζαφειράκης, Διονύσιος

Ζησιμόπουλος, Νεκτάριος

Ζουρμπαδέλος, Σταμούλης

Ηλιάδης, Νικόλαος

Καλαμάκης Ευάγγελος

Καλαμάρης, Χαρίδημος

Καλλίνικος, Κωνσταντίνος

Καλογεράκης, Γεώργιος

Καλογήρου, Νικόλαος

Καρανάσιος Γεώργιος

Καρυστιανός Στέφανος

Κατημερτζόγλου, Στέλιος

Κατσακούλης, Παράσχος

Κατσάμπας, Νικόλαος

Κάτσης Αναστάσιος

Καψάσκης, Παρασκευάς

Κοκκάλας, Νικόλαος

Κοκολογιαννάκης, Ευάγγελος

Κοντοβάς, Γρηγόριος

Κοντογιάννης, Κωνσταντίνος

Κοντογιάννης, Νέστωρας

Κοντός Παναγιώτης

Κουζίλου, Σταυρούλα

Κουκάρας, Ευάγγελος

Κουκλατζής, Δημήτριος

Κουλαξίδης, Δρακούλης

Κουμπανάκη, Θεοδώρα

Κουρούλης, Στυλιανός

Κραουνάκης, Γεώργιος

Κωνστάντος, Γεώργιος

Κωστάκης, Μιχαήλ

Κωστόπουλος, Νικόλαος

Μαίλης, Στέφανος

Μαλαφούρης, Σπυρίδων

Μανούσος, Αντώνιος

Μανωλουδάκης, Ιωάννης

Μαραγκού, Άννα

Μαργώνης, Γεώργιος

Μαχαιρίδης, Νικόλαος

Μολυβιάτης Βασίλειος

Μόριτς, Ελευθέριος

Μόσχος, Δημήτριος

Μπάρλας, Αθανάσιος

Μπεθάνης, Γεώργιος

Μπερζιργιάννης, Αντώνιος

Μπίχας, Βασίλειος

Μπραουδάκης, Γεώργιος

Ντόκος, Ευάγγελος

Ξακοπούλου, Χρυσάνθη

Ξυπνητού, Βασιλική

Ουζουνόγλου, Ραλλού

Παναγιώτου Στυλιανός

Παπαδοπούλου, Μαρία-Ευαγγελία

Παπακωνσταντίνου, Νικόλαος

Παπαλεονάρδος, Δημοσθένης

Παρδάλης Αριστοτέλης

Πάρος Νικόλαος

Πασβαντής Ιωάννης

Πασχαλάκης, Χρήστος

Πατεράκης, Γεώργιος

Πάτσης, Χρήστος

Πέγιος, Γεώργιος

Πετμέζα Αγγελική-Ειρήνη

Πιπιγκάκης Νικόλαος

Πλατής, Κωνσταντίνος

Ρήγα, Κυριακή

Ρηγούλης, Ζαχαρίας

Ριακοτάκης, Δημήτριος

Ριζοπούλου, Αγγελική

Σαραντάκος, Ιωάννης

Σαραντίδης Ιωάννης

Σιγανός, Εμμανουήλ

Σλανκίδης, Βασίλειος

Σταματελάτος, Σπυρίδων

Σταυροπούλου Μαρία-Αμαρυλλίς

Σταυρουλάκης, Γεώργιος

Στουπάκης Μιχαήλ

Στρατηγάκης, Διονύσιος-Γεώργιος

Στρατιδάκη, Χρυσή

Συρίγος, Σπυρίδων

Σφακιανάκης, Εμμανουήλ

Σωτηροπούλου Ελένη

Τελεμές, Χριστόδουλος

Τετράδη, Γεωργία

Τοπάλογλου, Κωνσταντίνος

Τουρουλίτης Χριστόφορος

Τζεσούρης, Γεώργιος

Τζιόλας, Ιωάννης

Τρίχας, Χρήστος

Τσαπατσάρης, Νικόλαος

Τσαχπάζης, Δημήτριος

Τσέλης, Ανδρέας

Τσιμηρίκα, Αγγελική

Τσούμας, Σπυρίδων

Φόρας, Γεώργιος

Φραζής, Εμμανουήλ

Χαμαλίδης, Βασίλειος

Χαριτάκης, Ανδρέας

Χασανίδης, Γεώργιος

Χατζηπασχάλης, Κωνσταντίνος

Χρηστέας, Κυριάκος

Ψαρράς, Άγγελος

Ψηλός, Κωνσταντίνος

Spānija

Abalde Novas, Tomás

Acuña Barros, José Antonio

Almagro Carrobles, Jorge

Alonso Sánchez, Beatriz

Álvarez Gómez, Marco Antonio

Amunárriz Emazabel, Sebastián

Avedillo Contreras, Buenaventura

Barandalla Hernando, Eduardo

Boy Carmona, Esther

Boy Carmona, Sara

Bravo Téllez, Guillermo

Brotons Martínez, José Jordi

Calderón Gómez, José Gabriel

Carmona Mazaira, Manuel

Carro Martínez, Pedro

Chamizo Catalán, Carlos

Climent de Castro, Luis Miguel

Cortés Fernández, Natalia

Couce Prieto, Carlos

Criado Bará, Bernardo

Del Castillo Jurado, Ángeles

Del Hierro Suances, Javier

Del Hierro Suances, María

Fariña Clavero, Irene

Fernández Costas, Antonio

Ferreño Martínez, José Antonio

Fontán Aldereguía, Manuel

Fontanet Domenech, Felipe

García Antoni, Mónica

García González, Francisco Javier

García Merchán, Marta

García Simonet, Cristina

Garrido Álvarez, Santiago

Genovés Ferriols, José Carlos

Gil Gamundi, Juan Luis

Gómez Delgado, Raquel

González Fernández, Manuel A.

González Fernández, Marta

Guerrero Claros, María

Gundín Payero, Laura

Gutiérrez Tudela, Manuel

Iglesias Prada, Juan Antonio

Lado Codesido, Beatriz

Lastra Torre, Ruth

Lestón Leal, Juan Manuel

López González, María

Lorenzo Sentis, José Manuel

Marra-López Porta, Julio

Martínez González, Jesús

Martínez Velasco, Carolina

Mayoral Vázquez, Fernando

Mayoral Vázquez, Gonzalo

Mayordomo Montiel, Jaime

Medina García, Estebán

Méndez-Villamil Mata, María

Menéndez Fernández, Manuel J.

Miranda Almón, Fernando

Molina Romero, José António

Ochando Ramos, Ana María

Orgueira Pérez, Ma Vanesa

Ortigueira Gil, Adolfo

Ossorio González, Carlos

Ovejero González, David

Pérez González, Virgilio

Perujo Dávalos, Florencio

Piñón Lourido, Jesús

Ponte Fernández, Gerardo

Prieto Estévez, Laura

Ríos Cidrás, Manuel

Ríos Cidrás, Xosé

Rodríguez Bonet, Jordi

Rodríguez Moreno, Alberto

Rodríguez Muñiz, José Manuel

Rueda Aguirre, Luzdivina

Ruiz Gómez, Sònia

Saavedra España, Jesús

Sáenz Arteche, Idola

Sánchez Sánchez, Esmeralda

Santalices López, Marta

Santos Maneiro, José Tomás

Santos Pinilla, Beatriz

Sendra Gamero, Ma Esther

Serrano Sánchez, Daniel

Sieira Rodríguez, José

Tenorio Rodríguez, José Luis

Torre González, Miguel Á.

Tubío Rodríguez, Xosé

Unzurrunzaga Campoy, José María

Valcarce Arenas, Paula Isabel

Vásquez Pérez, Ivan

Vázquez Pérez, Juana Ma

Vega García, Francisco M.

Vicente Castro, José

Vidal Maneiro, Juan Manuel

Yeregui Velasco, Pablo

Zamora de Pedro, Carlos

Francija

Belz, Jean-Pierre

Ben Khemis, Patricia

Beyaert, Frédéric

Bigot, Jean-Paul

Bon, Philippe

Bouniol, Grégory

Bourbigot, Jean-Marc

Cacitti, Raymond

Caillat, Marc

Celton Arnaud

Ceres, Michel

Crochard, Thierry

Croville, Serge

Curaudeau, Patrick

Daden, Nicolas

Dambron, François

Darsu, Philippe

Davies, Philippe

Deric, William

Desson, Patrick

Dolou, Claude

Donnart, Christian

Ducrocq, Philippe

Fernandez, Gabriel

Fortier, Eric

Fouchet, Michel

Fournier, Philippe

Gehanne, Laurent

Gloaguen, Maurice

Guillemette, Jean Luc

Harel, David

Hitier, Sébastien

Isore, Pascal

Le Corre, Joseph

Le Cousin, Jean-Luc

Le Dreau, Gilbert

Lescroel, Yann

Maingraud, Dominique

Malassigne, Jean-Paul

Masseaux, Yanick

Menuge, Gilles

Moussaron, Hervé

Moussay, David

Ogor, Bernard

Pasquereau, Rebecca

Peron, Olivier

Peron, Pascal

Radius, Caroline

Richou, Fabrice

Rondeau, Arnold

Rousselet, Pascal

Semelin, Gérard

Serna, Mathieu

Trividic, Bernard

Vilbois, Pierre

Villenave, Patrick

Villenave, Yorrick

Itālija

Abate, Massimiliano

Abbate, Marco

Affinita, Enrico

Albani, Emidio

Apollonio, Cristian

Aprile, Giulio

Aquilano, Donato

Barraco, Francesco

Basile, Giuseppe

Benvenuto, Salvatore Giovanni

Bernadini, Stefano

Biondo, Fortunato

Bizzari, Simona

Bizzarro, Federico

Boccoli, Fabrizio

Bonsignore, Antonino

Bove, Gian Luigi

Burlando, Michele

Caiazzo, Luigia

Calandrino, Salvatore

Cambareri, Michelangelo

Cappa, Euplio

Cappeli, Salvatore

Carafa, Simone

Carini, Vito

Carta, Sebastiano

Castellano, Sergio

Cau, Dario

Cesareo, Michele

Chionchio, Alessandro

Cianci, Vincenzo

Cignini, Innocenzo

Colarossi, Mauro

Colazzo, Massimiliano

Comuzzi, Alberto

Conte, Fabio

Conte, Plinio

Corallo, Domenico

Cormio, Carlo

Cortese, Raffaele

Costanzo, Antonio

Criscuolo, Enrico

Croce, Aldo

Cuciniello, Luigi

D’Acunto, Francesco

D’Agostino, Gianluca

D’Amato, Fabio

D’Aniello, Annunziata

D’Arrigo, Antonio

De Crescenzo, Salvatore

De Pinto, Giuseppe

De Quarto, Enrico

Del Monaco, Ettore

Di Benedetto, Luigi

Di Domenico, Marco

Di Donato, Eliana

Doria, Angelo

D’Orsi, Francesco Paolo

Errante, Domenico

Esibini, Daniele

Esposito, Francesco

Esposito Robertino

Fanizzi, Tommaso

Fava, Antonello

Ferrara, Manfredo

Fioravanti, Andrea

Fiore, Fabrizio

Fogliano, Pasquale

Folliero, Alessandro

Francolino, Giuseppe

Fuggetta, Pasquale

Gallo, Antonio

Gangemi, Roberto

Genchi, Paolo

Giannone, Giuseppe Claudio

Giovannone, Vittorio

Gismondi, Tommaso

Golizia, Pasquale

Graziani, Walter

Greco, Giuseppe

Guida, Giuseppe

Guido, Alessandro

Guzzi, Davide

Iemma, Oreste

Isaia, Sergio

L’Abbate, Giuseppe

La Porta, Santi Alessandro

Lambertucci, Alessandro

Lanza, Alfredo

Leto, Antonio

Lo Pinto, Nicola

Lo Priesti, Matteo

Loggia, Carlo

Lombardi, Pasquale

Longo, Pierino Paolo

Maggio, Giuseppe

Magnolo, Lorenzo Giovanni

Maio, Giuseppe

Maltese, Franco

Marceca, Giuseppe

Mariotti, Massimiliano

Marrello Luigi

Martina, Francesco

Martinez, Giuliano

Marzio, Paolo

Mastrobattista, Giovanni Eligio

Matera, Riccardo

Messina, Gianluca

Mino, Alessandro

Monaco, Paolo

Morelli, Alessio

Mostacci, Sergio Massimo

Mugnaini, Dany

Musella, Stefano

Nacarlo, Amadeo

Nardelli, Giuseppe

Negro, Mirco

Novaro, Giovanni

Palombella, Fabio Luigi

Panconi, Federico

Pantaleo, Cosimo

Paolillo, Francesco

Patalano, Andrea

Pavese, Paolo

Pepe, Angelo

Petruzzi, Giulia

Pino, Filippo

Piroddi, Paola

Pisino, Tommaso

Pistorio, Angelo

Poli, Mario

Porru, Massimiliano

Postiglione, Vito

Praticó, Daniele

Preziosi, Pietro

Puddinu, Fabrizio

Puleo, Isidoro

Quinci, Gianbattista

Rallo, Tommaso

Rivalta, Fabio

Romanazzi, Francesco

Romanazzi, Valentina

Ronca, Gianluca

Rossano, Michele

Sacco, Giuseppe

Salce, Paolo

Santini, Paolo

Sarpi, Stefano

Sassanelli, Michele

Schiattino, Andrea

Sebastio, Luciano

Siano, Gianluca

Silvia, Salvatore

Siniscalchi, Francesco

Solidoro, Sergio Antonio

Spagnuolo, Matteo

Stramandino, Rosario

Sufrà, Emanuele

Tersigni, Tonino

Tesauro, Antonio

Tescione, Francesco

Tesone, Luca

Tordoni, Maurizio

Torrisi, Ivano

Trapani, Salvatore

Triolo, Alessandro

Troiano, Primiano

Tumbarello, Davide

Tumminello, Salvatore

Turiano, Giuseppe

Uopi, Alessandro

Vangelo, Pietro

Vellucci, Alfredo

Ventriglia, Felice

Vero, Pietro

Virdis, Antonio

Vitali, Daniele

Zaccaro, Giuseppe Saverio

Zippo, Luigi

Kipra

Apostolou, Antri

Avgousti, Antonis

Christodoulu, Lakis

Christoforou, Christiana

Christou, Nikoletta

Flori, Panayiota

Fylaktou, Anthi

Georgiou, Markella

Hadjialexandreou, Kyriacos

Heracleous, Andri

Ioannou, Georgios

Ioannou, Theodosis

Karayiannis, Christos

Konnaris, Kostas

Korovesis, Christos

Kyriacou, Kyriacos

Kyriacou, Yiannos

Michael, Michael

Nicolaou Nicolas

Panagopoulos, Argyris

Papadopoulos, Andreas

Pavlou George

Prodromu, Pantelis

Savvides, Andreas

Latvija

Barsukovs, Vladislavs

Brants, Jānis

Brente, Elmārs

Caune, Vizma

Gronska, Ieva

Holštroms, Arturs

Kalējs, Rūdolfs

Klagišs, Felikss

Kozlovskis, Rolands

Leja, Jānis

Naumova, Daina

Priediens, Ainars

Pūsilds, Aigars

Putniņš, Raitis

Sproğis, Eduards

Štraubis, Valērijs

Upmale, Sarmīte

Veide, Andris

Veinbergs, Miks

Zemture, Viola

Lietuva

Balnis, Algirdas

Jonaitis, Arūnas

Kazlauskas, Tomas

Lendzbergas, Erlandas

Vaitkus, Giedrius

Zartun, Vitalij

Luksemburga

nav

Ungārija

nav

Malta

Abela, Claire

Agius, Jesmond

Balzan, Gilbert

Bonello, Shaun

Borg, Anthony

Brimmer, Christopher

Busutill, Amadeo

Cachia, Pierre

Carabott, Paul

Carabott, Stephen

Cardona, Emanuel

Caruana, Francis

Caruana, Raymond

Caruana Russel

Cassar, Jonathan

Cauchi, Marco

Cutajar, Alex

Farrugia, Joseph

Farrugia, Omar

Gatt, William

Galea, Alex

Grech, Felix

Grech, James.L.

Micallef, Charlo

Mifsud, Michael

Muscat, Carlo

Nappa, Jason

Psaila, Kevin

Santillo Edward

Sciberras, Christopher

Scicluna, Etienne

Seguna, Marvin

Tabone, Mark

Theuma, Johan

Vella, Leo

Xuereb, Glen

Zahra, Dione

Nīderlande

Altoffer Wim

Bakker, Jan

Bastiaan, Robert.

Beij, Wim

Boone, Jan Kees

de Boer,Meindert

de Kort, Maarten

de Mol, Gert

Dieke, Richard

Duinstra, Jacob

Freke, Hans

Kleinen, Tom

Kleczewski-Schoon, Anneke

Koenen, Gerard

Kraaijenoord, Jaap

Kramer, Willem

Krijnen, Hans

Kwakman, Jeroen

Leenheer, Adrie

Meijer, Cor

Meijer, Willem

Miedema, Anco

Parlevliet, Koos

Ros, Michel

Schekkerman, Cees

Schneider, Leendert

Tervelde, Lex

van den Berg, Dirk

van der Molen, Ton

van der Veer, Siemen

Velt, Ernst

Weijtmans, Peer

Wijbenga, Arjan

Wijkhuisen, Eddy

Zegel, Gerrit

Zevenbergen, Jan

Austrija

nav

Polija

Anulewicz, Adam

Augustynowicz, Mariusz

Bartczak, Tomasz

Dębski, Jarosław

Domachowski, Marian

Górski, Marcin

Jamioł, Waldemar

Jóźwiak, Marek

Kasperek, Stanisław

Kołodziejczak, Michał

Konefał, Szymon

Kościelny, Jarosław

Kozłowski, Piotr

Kucharski, Tadeusz

Kunachowicz, Tomasz

Łukaszewicz, Paweł

Łuczkiewicz, Tomasz

Niewiadomski, Piotr

Nowak, Włodzimierz

Patyk, Konrad

Prażanowski, Krystian

Sikora, Marek

Skibior, Sławomir

Słowinski, Roman

Smolarski, Łukasz

Sokołowski, Paweł

Szumicki, Tomasz

Tomaszewski, Tomasz

Trzepacz, Michał

Wereszczyński, Leszek

Wiliński, Adam

Zięba, Marcin

Portugāle

Albuquerque, José

Canato, Francisco

Carvalho, Ricardo

Coelho, Alexandre

Diogo, João

Ferreira, Carlos

Fonseca, Álvaro

Franco, Jorge

Moura, Nuno

Silva, António Miguel

Rumānija

Chiriac, Marian

Dinu, Aurel

Gheorghe, Petrică-Puiu

Manole, Manuela

Mănăilă, Marian Sorinel

Panaitescu, Lorin

Rusu, Laurențiu

Slovēnija

Smoje, Robert

Smoje, Vinko

Slovākija

nav

Somija

Heikkinen, Pertti

Hiltunen, Jouni

Komulainen, Unto

Koivisto, Kare

Lähde, Jukka

Linder, Jukka

Nikiforow, Mikael

Ruotsalainen, Eeva

Sundqvist, Lars

Suominen, Ari

Suominen, Paavo

Toivonen, Ville

Ulenius, Niklas

Zviedrija

Åberg, Christian

Ahnlund, Jenny

Andersson, Andréa

Andersson, Per-Olof

Andersson, Per-Olof Vidar

Antonsson, Jan-Eric

Bergman, Daniel

Bjerner, Martin

Boussard, Peter

Cardell, Christina

Carlsson, Christian

Cederlund, Kenneth

Englund, Raymond

Eriksson, Örjan

Falk, David

Frejd, Maud

Granholm, Björn

Göransson, Roger

Havh, Johan

Hellberg, Stefan

Ingeby-Olsson, Lena

Jakobsson, Magnus

Jeppsson, Tobias

Johansson, Daniel

Johansson, Klas

Johansson, Thomas

Jönsson, Dennis

Joxelius, Paul

Karlsson, Zineth

Karlsson-Fonseca, Antónia

Kempe, Clas

Kjällgren, Curt

Kurtsson, Morgan

Lahovary, Oscar

Larsson, Mats

Lindved, Martin

Malmström, John

Mattson, Olof

Nilsson, Pierre

Norrby, Bengt

Norrby, Tom

Näsman, Lars

Olovsson, Bo

Olsson, Kenneth

Olsson, Lars

Österlind, Andreas

Palmén, Lars-Erik

Penson, Lena

Persson, Göran

Persson, Mats

Peterson, Jan

Petterson, Joel

Petterson, Johan

Philipsson, Gunnar

Piltonen, Janne

Podsedkowski, Zenek

Reuterljung, Thomas

Sandblom, Örjan

Sjödin, Ronny

Skölderud, Svante

Snäckerström, Leif

Söderblom, Anna

Stenmark, Richard

Strandberg, Magnus

Stührenberg, Björn

Svenserud, Anders

Svensson, Rutger

Tillawi, Peter

Toresson, Martin

Turesson, Andreas

Ulmstedt, Håkan

Wallin, Bo

Westberg, David

Wigzell, Andreas

Wilson, Pierre

Apvienotā Karaliste

Alexander, Stephen

Anderson, Mark

Anderson, Reid

Bailey Roberta

Barclay, Michael

Bateman, Pia

Bell, Stuart

Billson, Carol

Blower, Amy

Bowers, Claire

Boyce, Sean

Brough, Derek

Bruce, John

Buttery Stephanie

Caldwell, Mark

Calvert, Lauren

Campbell, Colin

Campbell, Iain

Campbell, Jonathan

Campbell, Murray

Carpenter, Bryony

Carroll, David

Coleman, Alex

Cook, David

Corden, Adam

Corner, Nigel

Craig, Ian

Craig, Stephen

Croucher, Tim

Crowe, Michael

Cullen, Donna

Cunningham, George

Davey, Andy

Davis, Danielle

Dawkins, Matthew

Deadman, Ross

Douglas, Sean

Draper, Peter

Dunkerely, Sabrina

Durbin, William

Ebdy, Jim

Eccles, David

Ellison, Peter

Evans, David

Faulds, Mike

Fenwick, Peter

Ferguson, Adam

Ferguson, Simon

Ferrari, Richard

Fitzpatrick, DeeAnn

Fletcher, Norman

Fletcher, Paul

Flint, Toby

Ford-Keyte, Graham

Fordham, Philip

Foster, Pam

Fraser, Uilleam

Fullerton, Gareth

Gibson, Philip

Gooding, Colin

Goodwin, Aaron

Gough, Callum

Graham, Chris

Gray, Sam

Gregor, Stuart

Griffin, Stuart

Griffiths, Greg

Gristwood, Malcolm

Hall, Katherine

Hamilton, Ian

Hanbury, Rachel

Harris, William

Hay, David

Hay, John

Hazel, Tom

Hember, Marcus

Henderson, Rod

Henning, Alan

Hepburn, Ian

Hepburn, Jim

Hepples, Stephen

Higgins, Frank

Hill, Katie

Holbrook, Joanna

Hughes, Greta

Inglesby, Paul

Irish, Rachel

John, Barrie

Johnson, Paul

Johnston, Steve

Johnston, Isobel

Kelly, Kevin

Kemp, Gareth

Kilbride, Paul

Laird, Iain

Law, Garry

Legge, James

Lindsay, Andrew

Lister, Jane

Livingston, Andrew

Lockwood, Mark

MacCallum, Archie

MacEachan, Iain

MacGregor, Duncan

MacIver, Roderick

MacLean, Paula

MacLean, Robin

Marshall, Phil

Mason, John

Mason, Liam

Mason, Roger

Matheson, Louise

McAlister, Gerald

McBain, Billy

McCaughan, Mark

McComiskey, Stehpen

McCowan, Alisdair

McCrindle, John

McCubbin, Stuart

McCusker, Simon

McDonnell, Alistair

McHardy, Adam

McKenzie, Gregor

McKeown, Nick

McMillan, Robert

McQuillan, David

Merrilees, Kenny

Mills, John

Milne, Roderick

Mitchell,Hugh

Mitchell, John

Morris, Chris

Morrison, Donald

Muir, James

Mynard, Nick

Nelson, Paul

Newlands, Andrew

Nicholson, Chris

North, Philip

O’Hare, Jonathon

Oakley, Sarah

Ord, Vivian

Owen, Gary

Page, Tim

Parr, Jonathan

Pateman, Jason

Paterson, Craig

Paterson, Kelly

Paton, Robert

Perry, Andrew

Phillips, Michael

Pole Mark

Pool, Beshlie

Poulding, Daniel

Powell, Greg

Pringle, Geoff

Putt, David

Quilter, George

Quinn, Barry

Radford, Angus

Raine, Katherine

Rawlinson, Kat

Reeves, Adam

Reeves, Jennie

Reid, Adam

Reid, Peter

Rendall, Colin

Richardson, David

Richens, Peter

Riley, Joanne

Roberts, Julian

Robertson, Tom

Robinson, Neil

Skelton, Richard

Skillen, Damien

Smart, Barrie

Smith, Don

Smith, Pam

Sooben, Jeremy

Steele, Gordon

Stipetic, John

Strang, Nicol

Stray, Sloyan

Styles, Mario

Sutton, Andrew

Taylor, Mark

Templeton, John

Thain, Marc

Thomas, Dan

Thompson, Gerald

Todd, Ian

Turner, Patrick

Watt, Barbara

Ward, Daniel

Ward, Mark

Warren, John

Warren, Watt

Watson, Stacey

Watt, James

Wellum, Neil

Wensley, Phil

Weychan, Paul

Whelton, Karen

Whitby, Phil

White, Clare

Wilkinson, Dave

Williams, Carolyn

Williams, Justin

Williford, Susie

Wilson, Tom

Wood, Ben

Worsnop, Mark

Wright, Nicholas

Yuille, Derek

Eiropas Komisija

Alcaide, Mario

Aláez Pons, Ester

Ansell, Neil

Casier, Maarten

Daly, James

Duarte, Rafael

Grevsen, Dorthe

Janiak, Katarzyna

Janakakisz, Marta

Jensen Ulrik

Jiménez Alvarez, Ignacio

Lansley, Jon

Leskinen Jari

Libioulle Jean-Marc

Pagliarani, Giuliano

Sakas, Remigijus

Skountis Vasileios

Skrey, Hans

Spezzani, Aronne

Stulgis, Maris

Ulman-Kuuskman, Els

Viva, Claudio

Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra

Allen, Patrick

Cederrand, Stephen

Chapel, Vincent

De Almeida Pires, Maria Teresa

Del Hierro, Belén

Del Zompo, Michele

Dias Garçao, José

Fulton, Grant

Koskinen, Aki

Lesueur, Sylvain

Magnolo, Lorenzo

Mueller, Wolfgang

Nuevo Alarcón, Miguel

Papaioannou, Themis

Pinto, Pedro

Quelch, Glenn

Roobrouck, Christ

Sorensen, Svend

Spaniol, Petra

Stewart, William

Tahon, Sven


10.4.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 101/48


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2013. gada 8. aprīlis)

par Savienības finansiālo ieguldījumu saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 247/2006 programmā 2013. gadam, kuras mērķis ir Francijas aizjūras departamentos kontrolēt organismus, kas ir kaitīgi augiem vai augu produktiem

(izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 1934)

(Autentisks ir tikai teksts franču valodā)

(2013/175/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 30. janvāra Regulu (EK) Nr. 247/2006, ar ko ievieš īpašus pasākumus lauksaimniecības jomā attālākajiem Eiropas Savienības reģioniem (1), un jo īpaši 17. panta 3. punkta pirmās daļas pirmo teikumu,

tā kā:

(1)

Francijas iestādes 2012. gada 12. novembrī iesniedza Komisijai 2013. gada programmu, kurā paredzēti augu veselības pasākumi Francijas aizjūras departamentos. Ņemot vērā iespējamo Savienības finansiālo ieguldījumu, šajā programmā sīkāk norādīti sasniedzamie mērķi, paredzamie rezultāti, veicamie pasākumi, to ilgums un izmaksas.

(2)

Minētajā programmā paredzētie pasākumi atbilst prasībām Komisijas 2007. gada 10. septembra Lēmumā 2007/609/EK, ar ko nosaka pasākumus, kas pretendē uz Kopienas finansiālu ieguldījumu augiem un augu produktiem kaitīgu organismu kontroles programmām Francijas aizjūras departamentos, Azoru salās un Madeirā (2).

(3)

Komisija ir novērtējusi šajā programmā paredzētos pasākumus, un tie tika apspriesti 2012. gada 22. un 23. novembrī Augu veselības pastāvīgajā komitejā. Pārskatīta finanšu tabulu tika sniegta 2013. gada 15. februārī. Komisija tādējādi uzskata, ka minētā programma un tās mērķi atbilst Regulas (EK) Nr. 247/2006 17. panta 1. punkta prasībām.

(4)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 247/2006 17. panta 3. punktu būtu jānosaka atbilstīga Savienības finansiālā ieguldījuma maksimālā summa un jāizdara maksājums, balstoties uz Francijas sniegto dokumentāciju.

(5)

Saskaņā ar 3. panta 2. punkta a) apakšpunktu Padomes 2005. gada 21. jūnija Regulā (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu (3) Savienības finansiālo ieguldījumu augu aizsardzības pasākumiem finansē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds. Minēto pasākumu finanšu kontroles nolūkā piemēro minētās regulas 9., 36. un 37. pantu.

(6)

Saskaņā ar 75. pantu Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (4), un saskaņā ar 90. panta 1. punktu Komisijas 2002. gada 23. decembra Regulā (EK, Euratom) Nr. 2342/2002, ar ko paredz īstenošanas kārtību Padomes Regulai (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (5), pirms izdevumu saistību uzņemšanās no Savienības budžeta iestāde vai institūcijas, kam deleģētas pilnvaras, pieņem finansēšanas lēmumu, izvirzot svarīgākos tās darbības elementus, kas saistīta ar izdevumiem.

(7)

Francijas iestāžu 2012. gada 12. novembrī iesniegtā programma un pasākumi ir paredzēti 2013. kalendārajam gadam. Saskaņā ar Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 112. pantu dotāciju var piešķirt par jau sāktu darbību vienīgi tad, ja pretendents var pierādīt, ka darbību nepieciešams sākt pirms dotācijas piešķiršanas. Francija ir pierādījusi nepieciešamību no 2013. gada sākuma sākt šo programmu, kas atļautu pienācīgi finansēt minētos pasākumus un sākt to īstenošanu, pirms piešķirts Savienības finansiālais ieguldījums, kas noteikts šajā lēmumā.

(8)

Kā noteikts Francijas iesniegtajā programmā, šis lēmums ir līdzfinansēšanas pieprasījumā norādīto izdevumu apstiprinātās maksimālās summas finansēšanas lēmums Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 75. panta nozīmē.

(9)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Francijai tiek piešķirts Savienības finansiālais ieguldījums, lai Francijas aizjūras departamentos īstenotu oficiālo 2013. gada programmu, kas paredzēta, lai kontrolētu augiem un augu produktiem kaitīgus organismus, un kas precizēta pielikuma A daļā.

Finansiālais ieguldījums nepārsniedz 60 % no kopējiem attiecināmajiem izdevumiem, kā norādīts pielikuma B daļā, t. i., tas nepārsniedz EUR 219 000 (bez PVN).

2. pants

1.   Avansa maksājumu EUR 100 000 izmaksā 60 dienu laikā pēc maksājuma pieprasījuma saņemšanas no Francijas.

2.   Savienības finansiālā ieguldījuma atlikušo daļu samaksā ar noteikumu, ka ne vēlāk kā 2014. gada 15. martā Komisijai elektroniski ir iesniegts galīgais īstenošanas ziņojums par programmu, un pēc tam, kad minēto ziņojumu apstiprinājusi Komisija.

Šajā ziņojumā iekļauj vismaz:

a)

visas programmas precīzu tehnisko novērtējumu, tostarp to, kādā mērā ir sasniegti fiziskie un kvalitatīvie mērķi. Minētajā novērtējumā mērķi, kas izvirzīti Francijas iesniegtajā sākotnējā programmā, tiek saistīti ar gūtajiem rezultātiem, kuri izteikti kā paredzamie rezultāti un darba izpildes posmi. Tajā izklāstīts panāktais uzlabojums un novērtēta īstenoto pasākumu tūlītējā fitosanitārā un ekonomiskā ietekme; un

b)

finanšu izmaksu pārskatu, norādot apmaksātos izdevumus, kas radušies no 2013. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim, sadalot pa apakšprogrammām un pasākumiem. Šim paziņojumam pievieno tādus atbilstošus pierādījuma dokumentus par izdevumu apmaksu kā rēķini vai kvītis.

3.   Atbilstīgi pielikuma B daļā norādītajam paredzamajam budžeta sadalījumam Francija vienas apakšprogrammas ietvaros var pielāgot finansējuma sadalījumu starp dažādiem pasākumiem, nepārsniedzot 15 % no Savienības finansiālā ieguldījuma attiecīgajai apakšprogrammai, ar noteikumu, ka nav pārsniegta kopējā attaisnoto izdevumu summa, kas paredzēta programmā, un ka tādēļ nerodas novirze no programmas galvenajiem mērķiem.

Francija ziņo Komisijai par visiem finansējuma pielāgojumiem.

3. pants

Šo lēmumu piemēro no 2013. gada 1. janvāra.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts Francijas Republikai.

Briselē, 2013. gada 8. aprīlī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Tonio BORG


(1)  OV L 42, 14.2.2006., 1. lpp.

(2)  OV L 242, 15.9.2007., 20. lpp.

(3)  OV L 209, 11.8.2005., 1. lpp.

(4)  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(5)  OV L 357, 31.12.2002., 1. lpp.


PIELIKUMS

2013. GADA PROGRAMMA UN PAREDZAMAIS BUDŽETA SADALĪJUMS

A   DAĻA

Programma

Programmā ietver divas apakšprogrammas.

1.

Starpdepartamentu apakšprogramma

1.

Pasākums Nr. 1.1: instruments aizjūras departamentiem, ar ko pēc prioritātes ierindo karantīnas kaitīgos organismus un slimības un to attiecīgās noteikšanas metodes.

2.

Pasākums Nr. 1.2: Xanthomonas axonopodis pv.alii, Xanthomonas citri pv. citri un nakteņu dzimtas augu begomovīrusu noteikšanas inovatīvu metožu izstrāde.

3.

Pasākums Nr. 1.3: citrusaugļu kaitīgo organismu (Candidatus Liberibacter asiaticus, C.L. africanus un C.L. americanus, citrusu tristeza vīrusu, citrusu plankumainās hlorozes, citrusu mozaīkas vīrusu, citrusu psorozes vīrusu un citrusu driskaino lapu vīrusu un saistīto vīrusu) noteikšanas metožu pielāgošana un validēšana.

2.

Apakšprogramma Martinikas departamentam

Pasākums: agrārekoloģisko saimniecību tīkla izveidošana, veicināšana un augu veselības uzraudzība tajā.

B   DAĻA

Paredzamais budžeta sadalījums (izteikts EUR), norādot dažādus paredzamos rezultātus

Apakšprogrammas

Paredzamie rezultāti (S: pakalpojumu sniegšana, R: izpēte vai pētnieciskais darbs)

Attiecināmie izdevumi

Valsts finansiālais ieguldījums (40 %)

Maksimālais Savienības finansiālais ieguldījums (60 %)

Aizjūras starpdepartamentu apakšprogramma

 

Pasākums Nr. 1

Instruments, kas pēc prioritātes ierindo karantīnas kaitīgos organismus un slimības, aizjūras departamentiem (S)

62 000

24 800

37 200

Pasākums Nr. 2

Inovatīvas metodes kaitīgo organismu atklāšanai (R)

120 000

48 000

72 000

Pasākums Nr. 3

Citrusu kaitīgo organismu noteikšanas metodes (R)

97 000

38 800

58 200

Starpsumma

 

279 000

111 600

167 400

Martinika

 

Pasākums

Agrārekoloģisko saimniecību tīkls (S)

86 000

34 400

51 600

Starpsumma

 

86 000

34 400

51 600

Kopā

 

365 000

146 000

219 000