ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2013.079.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 79

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

56. sējums
2013. gada 21. marts


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums Nr. 252/2013/ES (2013. gada 11. marts), ar ko izveido Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras daudzgadu pamatprogrammu laikposmam no 2013. gada līdz 2017. gadam

1

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Eiropas Kopienas un Dānijas Karalistes Nolīgums par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās

4

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 253/2013 (2013. gada 15. janvāris), ar ko attiecībā uz pielāgojumiem pēc Starptautiskās standartizētās izglītības klasifikācijas ISCED pārskatīšanas saistībā ar iesniedzamajiem mainīgajiem lielumiem un dalījumiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 692/2011 II pielikumu ( 1 )

5

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 254/2013 (2013. gada 20. marts), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 340/2008 par maksājumiem Eiropas Ķimikāliju aģentūrai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) ( 1 )

7

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 255/2013 (2013. gada 20. marts), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem IC, VII un VIII pielikumu, lai tos pielāgotu zinātnes un tehnikas attīstībai ( 1 )

19

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 256/2013 (2013. gada 20. marts), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 III pielikumu attiecībā uz nātrija askorbāta (E 301) lietošanu D vitamīna preparātos, kurus paredzēts izmantot zīdaiņu un mazu bērnu pārtikā ( 1 )

24

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 257/2013 (2013. gada 20. marts), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

27

 

 

IETEIKUMI

 

 

2013/142/ES

 

*

Komisijas Ieteikums (2013. gada 12. marts) par Eiropas Parlamenta vēlēšanu demokrātiskas un efektīvas norises veicināšanu

29

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Regulā (EK) Nr. 839/2008 (2008. gada 31. jūlijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 396/2005 attiecībā uz II, III un IV pielikumu par maksimāli pieļaujamajiem pesticīdu atlieku līmeņiem dažos produktos vai uz tiem (OV L 234, 30.8.2008.)

33

 

*

Labojums Komisijas Regulā (ES) Nr. 524/2011 (2011. gada 26. maijs), ar ko groza II un III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 396/2005 saistībā ar bifenila, deltametrīna, etofumezāta, izopirazāma, propikonazola, pimetrozīna, pirimetanila un tebukonazola maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem (OV L 142, 28.5.2011.)

34

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Leģislatīvi akti

LĒMUMI

21.3.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 79/1


PADOMES LĒMUMS Nr. 252/2013/ES

(2013. gada 11. marts),

ar ko izveido Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras daudzgadu pamatprogrammu laikposmam no 2013. gada līdz 2017. gadam

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 352. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu,

saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1)

Paturot prātā Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras (“Aģentūra”) dibināšanas mērķus un lai tā varētu atbilstīgi veikt savus uzdevumus, daudzgadu pamatprogrammā piecu gadu laikposmam ir jānosaka precīzas tematiskās jomas Aģentūras darbībai, kā tas ir noteikts Padomes Regulā (EK) Nr. 168/2007 (2007. gada 15. februāris), ar ko izveido Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru (1).

(2)

Pirmo daudzgadu pamatprogrammu Padome pieņēma ar Lēmumu 2008/203/EK (2008. gada 28. februāris), ar ko Regulu (EK) Nr. 168/2007 īsteno attiecībā uz Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras daudzgadu pamatprogrammas pieņemšanu laikposmam no 2007. gada līdz 2012. gadam (2).

(3)

Daudzgadu pamatprogramma būtu jāīsteno vienīgi saskaņā ar Savienības tiesību aktiem.

(4)

Daudzgadu pamatprogrammai būtu jāatbilst Savienības prioritātēm, atbilstīgi ņemot vērā pamatnostādnes, kuras ir iekļautas Eiropas Parlamenta rezolūcijās un Padomes secinājumos pamattiesību jomā.

(5)

Daudzgadu pamatprogrammā būtu pienācīgi jāņem vērā Aģentūras finanšu resursi un cilvēkresursi.

(6)

Daudzgadu pamatprogrammā būtu jāiekļauj noteikumi, kas nodrošinātu to, ka tā papildina ar citu Savienības struktūru, biroju un aģentūru, kā arī ar Eiropas Padomes un citu to starptautisko organizāciju uzdevumus, kuras darbojas pamattiesību jomā. Visnozīmīgākās Savienības aģentūras un struktūras saistībā ar šo daudzgadu pamatprogrammu ir Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EPAB), kas izveidots ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 439/2010 (3), Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (FRONTEX), kas izveidota ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2007/2004 (4), Eiropas migrācijas tīkls, kas izveidots ar Padomes Lēmumu Nr. 2008/381/EK (5), Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE), kas izveidots ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1922/2006 (6), Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDPS), kas izveidots ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 45/2001 (7), Eurojust – Savienības Tiesu iestāžu sadarbības vienība, kas izveidota ar Padomes Lēmumu 2002/187/TI (8), Eiropas Policijas birojs (Eiropols), kas izveidots ar Padomes Lēmumu 2009/371/TI (9), Eiropas Policijas akadēmija (CEPOL), kas izveidota ar Padomes Lēmumu 2005/681/TI (10), Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (IT aģentūra), kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1077/2011 (11), un Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (EUROFOUND), kas izveidots ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 1365/75 (12).

(7)

Aģentūras darbības tematiskajās jomās daudzgadu pamatprogrammā būtu jāiekļauj cīņa pret rasismu, ksenofobiju un ar to saistīto neiecietību.

(8)

Ņemot vērā to, cik svarīga Savienībai ir cīņa pret nabadzību un sociālo atstumtību – šī cīņa ir pasludināta par vienu no pieciem izaugsmes stratēģijas “Eiropa 2020” mērķiem –, Aģentūrai, vācot un izplatot datus ar šo lēmumu noteiktajās tematiskajās jomās, būtu jāņem vērā ekonomiskie un sociālie priekšnosacījumi, kas ļauj efektīvi izmantot pamattiesības.

(9)

Aģentūra pēc Eiropas Parlamenta, Padomes vai Komisijas lūguma un ar nosacījumu, ka to pieļauj tās finanšu resursi un cilvēkresursi, var saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 168/2007 5. panta 3. punktu darboties ārpus daudzgadu pamatprogrammā noteiktajām tematiskajām jomām. Saskaņā ar Stokholmas programmu – atvērta un droša Eiropa tās pilsoņu un viņu aizsardzības labā (13) –, ko pieņēma Eiropadome, iestādēm būtu pilnībā jāizmanto Aģentūras speciālās zināšanas un vajadzības gadījumā jākonsultējas ar Aģentūru – saskaņā ar tās pilnvarām – par to, kā izstrādāt politiku un tiesību aktus, kas skar pamattiesības.

(10)

Komisija, sagatavojot šo priekšlikumu, konsultējās ar Aģentūras valdi un 2011. gada 18. oktobrī saņēma tās rakstiskas atsauksmes,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Daudzgadu pamatprogramma

1.   Ar šo izveido Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras (“Aģentūra”) daudzgadu pamatprogrammu laikposmam no 2013. līdz 2017. gadam.

2.   Aģentūra saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 168/2007 3. pantu veic Regulas (EK) Nr. 168/2007 4. panta 1. punktā noteiktos uzdevumus tematiskajās jomās, kas noteiktas šā lēmuma 2. pantā.

2. pants

Tematiskās jomas

Tematiskās jomas ir šādas:

a)

tiesu iestāžu pieejamība;

b)

noziegumos cietušie, tostarp kompensācija noziegumos cietušajiem;

c)

informācijas sabiedrība, un jo īpaši privātās dzīves neaizskaramība un personas datu aizsardzība;

d)

romu integrācija;

e)

tiesu iestāžu sadarbība, izņemot krimināllietās;

f)

bērnu tiesības;

g)

diskriminācija dzimuma, rases, ādas krāsas, etniskās vai sociālās izcelsmes, ģenētisko īpatnību, valodas, reliģijas vai pārliecības, politisko vai jebkuru citu uzskatu dēļ, diskriminācija saistībā ar piederību pie nacionālās minoritātes, diskriminācija īpašuma, izcelsmes, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas dēļ;

h)

imigrācija un migrantu integrācija, vīzas un robežkontrole, un patvērums;

i)

rasisms, ksenofobija un ar to saistīta neiecietība.

3. pants

Papildināmība un sadarbība ar citām struktūrām

1.   Lai īstenotu daudzgadu pamatprogrammu, Aģentūra nodrošina atbilstīgu sadarbību un darbību saskaņošanu ar attiecīgām Savienības struktūrām, birojiem un aģentūrām, dalībvalstīm, starptautiskām organizācijām un pilsonisko sabiedrību saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 168/2007 7., 8. un 10. pantu.

2.   Ar jautājumiem, kas saistīti ar diskrimināciju dzimuma dēļ, Aģentūra nodarbojas tikai tad un tikai tādā apmērā, kādā tie attiecas uz tās darbu saistībā ar 2. panta g) apakšpunktu, ņemot vērā, ka datus par dzimumu līdztiesību un diskrimināciju dzimuma dēļ vāc Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE). Aģentūra un EIGE sadarbojas saskaņā ar 2010. gada 22. novembra sadarbības nolīgumu.

3.   Aģentūra sadarbojas ar Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu (EUROFOUND) saskaņā ar 2009. gada 8. oktobra sadarbības nolīgumu, un ar Eiropas Aģentūru operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (FRONTEX) saskaņā ar 2010. gada 26. maija sadarbības nolīgumu. Turklāt tā sadarbojas ar Eiropas Patvēruma atbalsta biroju (EPAB), Eiropas migrācijas tīklu, Eurojust – Savienības Tiesu iestāžu sadarbības vienību, Eiropas Policijas biroju (Eiropols), Eiropas Policijas akadēmiju (CEPOL) un Eiropas Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (IT aģentūra) saskaņā ar attiecīgiem turpmāk noslēgtiem sadarbības nolīgumiem. Sadarbību ar šīm struktūrām veic tikai saistībā ar tām darbībām, kas ietilpst šā lēmuma 2. pantā noteiktajās tematiskajās jomās.

4.   Aģentūra veic savus uzdevumus informācijas sabiedrības jomā un jo īpaši attiecībā uz privātās dzīves neaizskaramību un personas datu aizsardzību, neskarot Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atbildību saskaņā ar saviem pienākumiem un pilnvarām, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 45/2001 46. un 47. pantā, nodrošināt, ka Savienības iestādes un struktūras ievēro fizisku personu pamattiesības un brīvības un jo īpaši to tiesības uz privāto dzīvi.

5.   Aģentūra savas darbības saskaņo ar Eiropas Padomes darbībām saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 168/2007 9. pantu un tajā minēto Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Eiropas Padomi par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras un Eiropas Padomes sadarbību (14).

4. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2013. gada 1. janvāra.

Briselē, 2013. gada 11. martā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

E. GILMORE


(1)  OV L 53, 22.2.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 63, 7.3.2008., 14. lpp.

(3)  OV L 132, 29.5.2010., 11. lpp.

(4)  OV L 349, 25.11.2004., 1. lpp.

(5)  OV L 131, 21.5.2008., 7. lpp.

(6)  OV L 403, 30.12.2006., 9. lpp.

(7)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.

(8)  OV L 63, 6.3.2002., 1. lpp.

(9)  OV L 121, 15.5.2009., 37. lpp.

(10)  OV L 256, 1.10.2005., 63. lpp.

(11)  OV L 286, 1.11.2011., 1. lpp.

(12)  OV L 139, 30.5.1975., 1. lpp.

(13)  OV C 115, 4.5.2010., 1. lpp.

(14)  OV L 186, 15.7.2008., 7. lpp.


II Neleģislatīvi akti

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

21.3.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 79/4


Eiropas Kopienas un Dānijas Karalistes Nolīgums par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās

Saskaņā ar 3. panta 2. punktu 2005. gada 19. oktobra Nolīgumā starp Eiropas Kopienu un Dānijas Karalisti par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (1) (turpmāk – nolīgums), kas tika noslēgts ar Padomes Lēmumu 2006/325/EK (2), ja tiek pieņemti grozījumi Padomes 2000. gada 22. decembra Regulā (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (3), Dānija paziņo Komisijai savu lēmumu īstenot vai neīstenot šo grozījumu saturu.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 12. decembra Regula (ES) Nr. 1215/2012 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (4) tika pieņemta 2012. gada 12. decembrī.

Saskaņā ar nolīguma 3. panta 2. punktu Dānija 2012. gada 20. novembra vēstulē informēja Komisiju par savu lēmumu īstenot Regulā (ES) Nr. 1215/2012 noteikto. Tas nozīmē, ka Savienības un Dānijas attiecībās tiks piemēroti Regulas (ES) Nr. 1215/2012 noteikumi.

Saskaņā ar nolīguma 3. panta 6. punktu Dānijas paziņojums uzliek Dānijai un Kopienai savstarpējas saistības. Tādējādi Regula (ES) Nr. 1215/2012 ir grozījums nolīgumā un ir uzskatāma par tā pielikumu.

Atsaucoties uz nolīguma 3. panta 3. punktu un 4. punktu, Regulas (ES) Nr. 1215/2012 īstenošana Dānijā var notikt, Dānijas parlamentam izdarot grozījumus esošajos tiesību aktos. Saskaņā ar nolīguma 3. panta 5. punkta b) apakšpunktu Dānija paziņo Komisijai dienu, kurā stājas spēkā īstenošanas tiesību akti.


(1)  OV L 299, 16.11.2005., 62. lpp.

(2)  OV L 120, 5.5.2006., 22. lpp.

(3)  OV L 12, 16.11.2001., 1. lpp.

(4)  OV L 351, 20.12.2012., 1. lpp.


REGULAS

21.3.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 79/5


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 253/2013

(2013. gada 15. janvāris),

ar ko attiecībā uz pielāgojumiem pēc Starptautiskās standartizētās izglītības klasifikācijas ISCED pārskatīšanas saistībā ar iesniedzamajiem mainīgajiem lielumiem un dalījumiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 692/2011 II pielikumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 6. jūlija Regulu (ES) Nr. 692/2011 attiecībā uz Eiropas statistiku par tūrismu un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 95/57/EK (1) un jo īpaši tās 3. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Atjauninātas klasifikācijas sistēmas ieviešana ir ļoti svarīga Komisijas pastāvīgajos centienos nodrošināt Eiropas statistikas atbilstību, ņemot vērā jaunākās norises un pārmaiņas izglītības jomā.

(2)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO) ir pārskatījusi līdz šim izmantoto Starptautiskās standartizētās izglītības klasifikācijas (ISCED) redakciju (ISCED 1997), lai nodrošinātu tās atbilstību izglītības un apmācības politikas un struktūru attīstībai.

(3)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regulas (ES) Nr. 692/2011 II pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 692/2011 II pielikumu groza šādi:

1)

pielikuma 1. iedaļu groza šādi:

a)

A daļas sociāldemogrāfisko dalījumu ailē “3. [pēc izvēles] Izglītības līmenis” aizstāj ar “3. [pēc izvēles] Iegūtais izglītības līmenis”;

b)

B daļas sociāldemogrāfisko dalījumu ailē “3. [pēc izvēles] Izglītības līmenis” aizstāj ar “3. [pēc izvēles] Iegūtais izglītības līmenis”;

c)

C daļas 3. punktā “Izglītības līmenis: zems (ISCED 0, 1 vai 2), vidējs (ISCED 3 vai 4), augsts (ISCED 5 vai 6).” aizstāj ar “Iegūtais izglītības līmenis: zemākā līmeņa vidējā izglītība (pirmsskolas un pamatskolas izglītība), augstākā līmeņa vidējā un pēcvidējā neterciārā izglītība, terciārā izglītība.”;

2)

pielikuma 2. iedaļas A daļu groza šādi:

a)

mainīgo lielumu ailē 23. rindā “[pēc izvēles] Ceļotāja profils: izglītības līmenis” aizstāj ar “[pēc izvēles] Ceļotāja profils: iegūtais izglītības līmenis”;

b)

nosūtāmo kategoriju ailē 23. rindā “a) Zems (ISCED 0, 1 vai 2)”, “b) Vidējs (ISCED 3 vai 4)” un “c) Augsts (ISCED 5 vai 6)” aizstāj ar šādu:

“a)

Zemākā līmeņa vidējā izglītība (pirmsskolas un pamatskolas izglītība)

b)

Augstākā līmeņa vidējā un pēcvidējā neterciārā izglītība

c)

Terciārā izglītība”;

3)

pielikuma 3. iedaļu groza šādi:

a)

A daļas sociāldemogrāfisko dalījumu ailē “3. Izglītības līmenis” aizstāj ar “3. Iegūtais izglītības līmenis”;

b)

B daļas sociāldemogrāfisko dalījumu ailē “3. Izglītības līmenis” aizstāj ar “3. Iegūtais izglītības līmenis”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2014. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 15. janvārī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 192, 22.7.2011., 17. lpp.


21.3.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 79/7


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 254/2013

(2013. gada 20. marts),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 340/2008 par maksājumiem Eiropas Ķimikāliju aģentūrai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (1), un jo īpaši tās 74. panta 1. punktu un 132. pantu,

tā kā:

(1)

No Komisijas 2008. gada 16. aprīļa Regulas (EK) Nr. 340/2008 par maksājumiem Eiropas Ķimikāliju aģentūrai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (2) pārskatīšanas, ko veica saskaņā ar minētās regulas 22. panta 2. punktu, izriet, ka minētajā regulā būtu jāgroza dažādi aspekti.

(2)

Juridiskās noteiktības labad ir lietderīgi precizēt, kādas ir sekas aģentūrai veicamo maksājumu kavējuma gadījumā. Aģentūrai nav jāatlīdzina maksājumi, kas veikti pirms attiecīgās iesniegšanas noraidīšanas. Tomēr pēc minētās noraidīšanas veiktie maksājumi būtu jāatmaksā, jo tie nav pamatoti.

(3)

Attiecībā uz reģistrācijas dokumentācijas atjauninājumiem saistībā ar prasībām ievērot konfidencialitāti ir lietderīgi konsekventi piemērot maksu neatkarīgi no tā, kad pieprasījums veikts. Attiecībā uz reģistrācijas dokumentācijas atjauninājumiem, izņemot tonnāžas diapazona atjauninājumus, ir lietderīgi sniegt reģistrētājam iespēju pieprasīt otrā termiņa pagarināšanu atbilstošā maksājuma veikšanai, lai reģistrētājam dotu papildu laiku veikt maksājumu.

(4)

Juridiskās noteiktības labad ir lietderīgi precizēt esošos noteikumus par samazinātu maksu attiecībā uz prasībām ievērot konfidencialitāti kopīgas iesniegšanas gadījumos vai gadījumos, kad prasību iesnieguši galvenie reģistrētāji.

(5)

Attiecībā uz maksājumiem par pieteikumiem, kas iesniegti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 62. pantu, un maksājumiem par licenču pārskatīšanu, kas veikta saskaņā ar minētas regulas 61. pantu, nevienu iedarbības scenāriju nevajadzētu automātiski attiecināt tikai uz vienu lietošanas veidu, jo turpmāko lietošanas veidu skaits, kas norādīts licences pieteikumā vai licences pārskata ziņojumā, varētu neatbilst šajos iesniegtajos dokumentos norādītajam iedarbības scenāriju skaitam.

(6)

Turklāt būtu jāprecizē, ka aģentūrai būtu jāizraksta rēķins par pamatmaksu vai maksājumu un visām papildmaksām, tajā skaitā par kopīgiem licences pieteikumiem un kopīgiem pārskata ziņojumiem.

(7)

Aģentūra var pieprasīt pierādījumus, ka pastāv attiecīgie nosacījumi, lai samazinātu maksājumus vai piemērotu atbrīvojumu no maksājumu veikšanas. Lai varētu izvērtēt, vai minētie nosacījumi ir ievēroti, ir jāpieprasa, lai šādi pierādījumi tiktu iesniegti kādā no Savienības oficiālajām valodām vai — ja tie pieejami tikai citā valodā — lai tiem tiktu pievienots apstiprināts tulkojums vienā no Savienības oficiālajām valodām.

(8)

Pēc maksājumu pārskatīšanas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 340/2008 22. panta 1. punktu, ņemot vērā Eurostat publicētos datus par piemērojamo gada vidējo inflācijas rādītāju (3,1 %) 2012. gada aprīlī, atbilstoši šim rādītājam ir arī lietderīgi koriģēt standarta maksas.

(9)

Esošās samazinātās maksas mikrouzņēmumiem, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) būtu jāsamazina vēl vairāk, lai atvieglotu regulatīvo slogu un mazinātu daudzas praktiskas problēmas, ar kurām saskaras MVU, pildot REACH saistības, jo īpaši attiecībā uz reģistrēšanas pienākumu, kā norādīts Komisijas ziņojumā Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai saskaņā ar REACH regulas 117. panta 4. punktu un CLP regulas 46. panta 2. punktu un pārskatot konkrētus REACH regulas elementus atbilstīgi tās 75. panta 2. punktam, 138. panta 2. punktam, 138. panta 3. punktam un 138. panta 6. punktam (3).

(10)

Lai līdzsvarotu maksājumu pārdali starp dažāda lieluma uzņēmumu kategorijām, standarta maksas reģistrācijas teritorijā būtu jāpaaugstina vēl par 4 % un licencēšanas teritorijā — vēl par 3,5 %, ņemot vērā, no vienas puses, aģentūras izmaksas un saistītās izmaksas par dalībvalstu kompetento iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem un, no otras puses, turpmāku maksājumu samazināšanu MVU un iesaistīto MVU skaitu.

(11)

Pārskatītos maksājumus nosaka tādā līmenī, lai no tiem izrietošie ienākumi apvienojumā ar citiem Aģentūras ienākumu avotiem atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1907/2006 96. panta 1. punktam būtu pietiekami, lai segtu sniegto pakalpojumu izmaksas.

(12)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Regula (EK) Nr. 340/2008.

(13)

Juridiskās noteiktības labad šī regula nebūtu jāpiemēro iesniegtiem derīgiem dokumentiem, kuri šīs regulas spēkā stāšanās dienā vēl nav izskatīti.

(14)

Tā kā Regulas (EK) Nr. 1907/2006 23. panta 2. punktā minētās esošās vielas jāreģistrē līdz 2013. gada 31. maijam, šai regulai būtu jāstājas spēkā nekavējoties.

(15)

Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 133. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 340/2008 groza šādi:

(1)

regulas 3. panta 7. punktu aizstāj ar šādu:

“7.   Ja reģistrācija noraidīta tāpēc, ka reģistrētājs nav iesniedzis trūkstošo informāciju vai nav veicis maksājumus pirms noteikto termiņu beigām, maksājumi, kas veikti saistībā ar šo reģistrāciju pirms tās noraidīšanas, netiek atmaksāti vai kā citādi ieskaitīti reģistrētāja kontā.”;

(2)

regulas 4. panta 7. punktu aizstāj ar šādu:

“7.   Ja reģistrācija noraidīta tāpēc, ka reģistrētājs nav iesniedzis trūkstošo informāciju vai nav veicis maksājumus pirms noteikto termiņu beigām, maksājumi, kas veikti saistībā ar šo reģistrāciju pirms tās noraidīšanas, netiek atmaksāti vai kā citādi ieskaitīti reģistrētāja kontā.”;

(3)

regulas 5. pantu groza šādi:

(a)

2. punktā pēc otrās daļas pievieno šādas daļas:

“Ja tiek veiktas izmaiņas reģistrācijas dokumentācijā minētās informācijas piekļuves nosacījumos, Aģentūra iekasē maksu par katru atjaunināto vienību, kā noteikts III pielikuma 3. un 4. tabulā.

Ja atjauninājumi attiecas uz izpētes kopsavilkumiem vai koncentrētiem izpētes kopsavilkumiem, Aģentūra iekasē maksu par katru atjaunināto izpētes kopsavilkumu vai koncentrētu izpētes kopsavilkumu.”

(b)

6. punkta trešo daļu aizstāj ar šādu:

“Ja maksājums netiek veikts pirms otrā termiņa beigām, tad citu atjauninājumu gadījumā aģentūra šādu atjauninājumu noraida. Pēc pieteikuma iesniedzēja pieprasījuma aģentūra pagarina otro termiņu ar noteikumu, ka pagarinājuma pieprasījums tiek iesniegts pirms otrā termiņa beigām. Ja maksājums netiek veikts pirms pagarinātā termiņa beigām, aģentūra atjauninājumu noraida.”;

(c)

7. punktu aizstāj ar šādu:

“7.   Ja atjauninājums noraidīts tāpēc, ka reģistrētājs nav iesniedzis trūkstošo informāciju vai nav veicis maksājumus pirms noteikto termiņu beigām, maksājumi, kas veikti saistībā ar šo atjauninājumu pirms tā noraidīšanas, netiek atmaksāti vai kā citādi ieskaitīti reģistrētāja kontā.”;

(4)

regulas 6. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   Ja pieprasījums attiecas uz kopīgas informācijas iesniegšanas gadījumu, aģentūra iekasē samazinātu maksu, kā noteikts IV pielikumā. Ja pieprasījumu iesniedz galvenais reģistrētājs, tad aģentūra samazinātu maksājumu iekasē tikai no viņa, kā noteikts IV pielikumā.”;

(5)

regulas 7. panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5.   Ja paziņojums par atbrīvojumu vai pieprasījums par atbrīvojuma termiņa pagarinājumu ir noraidīts tāpēc, ka ražotājs, importētājus vai izstrādājumu izgatavotājs nav iesniedzis trūkstošo informāciju vai nav veicis maksājumus pirms noteikto termiņu beigām, maksājumi, kas veikti saistībā ar šo paziņojumu par atbrīvojumu vai pieprasījumu par atbrīvojuma termiņa pagarinājumu pirms to noraidīšanas, netiek atmaksāti vai kā citādi ieskaitīti tās personas kontā, kas iesniegusi attiecīgo paziņojumu vai pieprasījumu.”;

(6)

regulas 8. panta 2. punkta trešo daļu aizstāj ar šādu:

“Aģentūrai izraksta vienu rēķinu par pamatmaksu un jebkādām attiecīgām papildmaksām, tajā skaitā par kopīga licences pieteikuma iesniegšanu.”;

(7)

regulas 9. panta 2. punkta trešo daļu aizstāj ar šādu:

“Aģentūra izraksta vienu rēķinu par pamatmaksu un jebkādām attiecīgām papildmaksām, tajā skaitā par kopīga pārskata ziņojuma iesniegšanu.”;

(8)

regulas 13. panta 3. punktā pēc pirmās daļas iekļauj šādu daļu:

“Ja aģentūrai iesniegtie pierādījumi nav vienā no Savienības oficiālajām valodām, tiem pievieno apstiprinātu tulkojumu jebkurā no šīm oficiālajām valodām.”;

(9)

regulas 22. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Komisija arī regulāri pārskata šo regulu, ņemot vērā būtisku informāciju, kas kļūst pieejama saistībā ar tās pamatā esošajiem pieņēmumiem par paredzamajiem aģentūras ieņēmumiem un izdevumiem. Komisija līdz 2015. gada 31. janvārim pārskata šo regulu, lai vajadzības gadījumā to grozītu, konkrētāk, ņemot vērā aģentūras izmaksas un ar dalībvalstu kompetento iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem saistītās izmaksas.”

(10)

Regulas (EK) Nr. 340/2008 I līdz VIII pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šo regulu nepiemēro iesniegtiem derīgiem dokumentiem, kuri 2013. gada 22. marts vēl nav izskatīti.

3. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 20. martā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.

(2)  OV L 107, 17.4.2008., 6. lpp.

(3)  COM(2013) 49 final, SWD(2013) 25 final.


PIELIKUMS

I PIELIKUMS

Maksājumi par reģistrācijas pieteikumiem, kas iesniegti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 6., 7. vai 11. pantu

1.   Tabula

Standarta maksa

 

Individuāla iesniegšana

Kopīga iesniegšana

Maksa par vielu apjomā no 1 līdz 10 tonnām

EUR 1 714

EUR 1 285

Maksa par vielu apjomā no 10 līdz 100 tonnām

EUR 4 605

EUR 3 454

Maksa par vielu apjomā no 100 līdz 1 000 tonnām

EUR 12 317

EUR 9 237

Maksa par vielu apjomā virs 1 000 tonnām

EUR 33 201

EUR 24 901


2.   Tabula

Samazināta maksa mvu

 

Vidējais uzņēmums

(individuāla iesniegšana)

Vidējais uzņēmums

(kopīga iesniegšana)

Mazais uzņēmums

(individuāla iesniegšana)

Mazais uzņēmums

(kopīga iesniegšana)

Mikrouzņēmums

(individuāla iesniegšana)

Mikrouzņēmums

(kopīga iesniegšana)

Maksa par vielu apjomā no 1 līdz 10 tonnām

EUR 1 114

EUR 835

EUR 600

EUR 450

EUR 86

EUR 64

Maksa par vielu apjomā no 10 līdz 100 tonnām

EUR 2 993

EUR 2 245

EUR 1 612

EUR 1 209

EUR 230

EUR 173

Maksa par vielu apjomā no 100 līdz 1 000 tonnām

EUR 8 006

EUR 6 004

EUR 4 311

EUR 3 233

EUR 616

EUR 462

Maksa par vielu apjomā virs 1 000 tonnām

EUR 21 581

EUR 16 185

EUR 11 620

EUR 8 715

EUR 1 660

EUR 1 245

II PIELIKUMS

Maksājumi par reģistrācijas pieteikumiem, kas iesniegti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 17. panta 2. punktu, 18. panta 2. un 3. punktu vai 19. pantu

1.   Tabula

Standarta maksa

 

Individuāla iesniegšana

Kopīga iesniegšana

Maksa

EUR 1 714

EUR 1 285


2.   Tabula

Samazināta maksa mvu

 

Vidējais uzņēmums

(individuāla iesniegšana)

Vidējais uzņēmums

(kopīga iesniegšana)

Mazais uzņēmums

(individuāla iesniegšana)

Mazais uzņēmums

(kopīga iesniegšana)

Mikrouzņēmums

(individuāla iesniegšana)

Mikrouzņēmums

(kopīga iesniegšana)

Maksa

EUR 1 114

EUR 835

EUR 600

EUR 450

EUR 86

EUR 64

III PIELIKUMS

Maksājumi par reģistrācijas dokumentācijas atjauninājumiem, kas veikti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 22. pantu

1.   Tabula

Standarta maksa par tonnāžas diapazona atjauninājumiem

 

Individuāla iesniegšana

Kopīga iesniegšana

No 1-10 tonnu diapazona uz 10-100 tonnu diapazonu

EUR 2 892

EUR 2 169

No 1-10 tonnu diapazona uz 100-1 000 tonnu diapazonu

EUR 10 603

EUR 7 952

No 1-10 tonnu diapazona uz diapazonu virs 1 000 tonnām

EUR 31 487

EUR 23 616

No 10-100 tonnu diapazona uz 100-1 000 tonnu diapazonu

EUR 7 711

EUR 5 783

No 10-100 tonnu diapazona uz diapazonu virs 1 000 tonnām

EUR 28 596

EUR 21 447

No 100-1 000 tonnu diapazona uz diapazonu virs 1 000 tonnām

EUR 20 885

EUR 15 663


2.   Tabula

Samazināta maksa mvu par tonnāžas diapazona atjauninājumiem

 

Vidējais uzņēmums

(individuāla iesniegšana)

Vidējais uzņēmums

(kopīga iesniegšana)

Mazais uzņēmums

(individuāla iesniegšana)

Mazais uzņēmums

(kopīga iesniegšana)

Mikrouzņēmums

(individuāla iesniegšana)

Mikrouzņēmums

(kopīga iesniegšana)

No 1-10 tonnu diapazona uz 10-100 tonnu diapazonu

EUR 1 880

EUR 1 410

EUR 1 012

EUR 759

EUR 145

EUR 108

No 1-10 tonnu diapazona uz 100-1 000 tonnu diapazonu

EUR 6 892

EUR 5 169

EUR 3 711

EUR 2 783

EUR 530

EUR 398

No 1-10 tonnu diapazona uz diapazonu virs 1 000 tonnām

EUR 20 467

EUR 15 350

EUR 11 021

EUR 8 265

EUR 1 574

EUR 1 181

No 10-100 tonnu diapazona uz 100-1 000 tonnu diapazonu

EUR 5 012

EUR 3 759

EUR 2 699

EUR 2 024

EUR 386

EUR 289

No 10-100 tonnu diapazona uz diapazonu virs 1 000 tonnām

EUR 18 587

EUR 13 940

EUR 10 008

EUR 7 506

EUR 1 430

EUR 1 072

No 100-1 000 tonnu diapazona uz diapazonu virs 1 000 tonnām

EUR 13 575

EUR 10 181

EUR 7 310

EUR 5 482

EUR 1 044

EUR 783


3.   Tabula

Maksa par citiem atjauninājumiem

Atjauninājuma veids

Reģistrētāja datu maiņa, kas saistīta ar juridiskās personas maiņu

EUR 1 607

Atjauninājuma veids

Individuāla iesniegšana

Kopīga iesniegšana

Izmaiņas reģistrācijas pieteikumā minētās informācijas piekļuves nosacījumos

Vielas tīrības pakāpe un/vai apzināti tās piemaisījumi vai piedevas

EUR 4 820

EUR 3 615

Attiecīgais tonnāžas diapazons

EUR 1 607

EUR 1 205

Izpētes kopsavilkums vai koncentrēts izpētes kopsavilkums

EUR 4 820

EUR 3 615

Drošības datu lapā iekļautā informācija

EUR 3 213

EUR 2 410

Vielas tirdzniecības nosaukums

EUR 1 607

EUR 1 205

IUPAC nosaukums jaunām vielām, kas minētas Regulas (EC) Nr. 1907/2006 119. panta 1. punkta a) apakšpunktā

EUR 1 607

EUR 1 205

IUPAC nosaukums bīstamām vielām, kas minētas Regulas (EC) Nr. 1907/2006 119. panta 1. punkta a) apakšpunktā un tiek izmantotas kā starpprodukti, zinātniskajai pētniecībai un attīstībai vai uz ražojumiem un procesiem orientētai pētniecībai un tehnoloģiju izstrādei

EUR 1 607

EUR 1 205


4.   Tabula

Samazināta maksa mvu par citiem atjauninājumiem

Atjauninājuma veids

Vidējais uzņēmums

Mazais uzņēmums

Mikrouzņēmums

Reģistrētāja datu maiņa, kas saistīta ar juridiskās personas maiņu

EUR 1 044

EUR 562

EUR 80

Atjauninājuma veids

Vidējais uzņēmums

(individuāla iesniegšana)

Vidējais uzņēmums

(kopīga iesniegšana)

Mazais uzņēmums

(individuāla iesniegšana)

Mazais uzņēmums

(kopīga iesniegšana)

Mikrouzņēmums

(individuāla iesniegšana)

Mikrouzņēmums

(kopīga iesniegšana)

Izmaiņas reģistrācijas pieteikumā minētās informācijas piekļuves nosacījumos

Vielas tīrības pakāpe un/vai apzināti tās piemaisījumi vai piedevas

EUR 3 133

EUR 2 350

EUR 1 687

EUR 1 265

EUR 241

EUR 181

Attiecīgais tonnāžas diapazons

EUR 1 044

EUR 783

EUR 562

EUR 422

EUR 80

EUR 60

Izpētes kopsavilkums vai koncentrēts izpētes kopsavilkums

EUR 3 133

EUR 2 350

EUR 1 687

EUR 1 265

EUR 241

EUR 181

Drošības datu lapā iekļautā informācija

EUR 2 088

EUR 1 566

EUR 1 125

EUR 843

EUR 161

EUR 120

Vielas tirdzniecības nosaukums

EUR 1 044

EUR 783

EUR 562

EUR 422

EUR 80

EUR 60

IUPAC nosaukums jaunām vielām, kas minētas Regulas (EC) Nr. 1907/2006 119. panta 1. punkta a) apakšpunktā

EUR 1 044

EUR 783

EUR 562

EUR 422

EUR 80

EUR 60

IUPAC nosaukums bīstamām vielām, kas minētas Regulas (EC) Nr. 1907/2006 119. panta 1. punkta a) apakšpunktā un tiek izmantotas kā starpprodukti, zinātniskajai pētniecībai un attīstībai vai uz ražojumiem un procesiem orientētai pētniecībai un tehnoloģiju izstrādei

EUR 1 044

EUR 783

EUR 562

EUR 422

EUR 80

EUR 60

IV PIELIKUMS

Maksājumi par pieprasījumiem, kas iesniegti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 10. panta a) punkta xi) apakšpunktu

1.   Tabula

Standarta maksa

Informācija, par kuru iesniegts lūgums ievērot konfidencialitāti

Individuāla iesniegšana

Kopīga iesniegšana

Vielas tīrības pakāpe un/vai apzināti tās piemaisījumi vai piedevas

EUR 4 820

EUR 3 615

Attiecīgais tonnāžas diapazons

EUR 1 607

EUR 1 205

Izpētes kopsavilkums vai koncentrēts izpētes kopsavilkums

EUR 4 820

EUR 3 615

Drošības datu lapā iekļautā informācija

EUR 3 213

EUR 2 410

Vielas tirdzniecības nosaukums

EUR 1 607

EUR 1 205

IUPAC nosaukums jaunām vielām, kas minētas Regulas (EC) Nr. 1907/2006 119. panta 1. punkta a) apakšpunktā

EUR 1 607

EU 1 205

IUPAC nosaukums bīstamām vielām, kas minētas Regulas (EC) Nr. 1907/2006 119. panta 1. punkta a) apakšpunktā un tiek izmantotas kā starpprodukti, zinātniskajai pētniecībai un attīstībai vai uz ražojumiem un procesiem orientētai pētniecībai un tehnoloģiju izstrādei

EUR 1 607

EU 1 205


2.   Tabula

Samazināta maksa mvu

Informācija, par kuru iesniegts lūgums ievērot konfidencialitāti

Vidējais uzņēmums

(individuāla iesniegšana)

Vidējais uzņēmums

(kopīga iesniegšana)

Mazais uzņēmums

(individuāla iesniegšana)

Mazais uzņēmums

(kopīga iesniegšana)

Mikrouzņēmums

(individuāla iesniegšana)

Mikrouzņēmums

(kopīga iesniegšana)

Vielas tīrības pakāpe un/vai apzināti tās piemaisījumi vai piedevas

EUR 3 133

EUR 2 350

EUR 1 687

EUR 1 265

EUR 241

EUR 181

Attiecīgais tonnāžas diapazons

EUR 1 044

EUR 783

EUR 562

EUR 422

EUR 80

EUR 60

Izpētes kopsavilkums vai koncentrēts izpētes kopsavilkums

EUR 3 133

EUR 2 350

EUR 1 687

EUR 1 265

EUR 241

EUR 181

Drošības datu lapā iekļautā informācija

EUR 2 088

EUR 1 566

EUR 1 125

EU 843

EUR 161

EUR 120

Vielas tirdzniecības nosaukums

EUR 1 044

EUR 783

EUR 562

EUR 422

EUR 80

EUR 60

IUPAC nosaukums jaunām vielām, kas minētas Regulas (EC) Nr. 1907/2006 119. panta 1. punkta a) apakšpunktā

EUR 1 044

EUR 783

EUR 562

EUR 422

EUR 80

EUR 60

IUPAC nosaukums bīstamām vielām, kas minētas Regulas (EC) Nr. 1907/2006 119. panta 1. punkta a) apakšpunktā un tiek izmantotas kā starpprodukti, zinātniskajai pētniecībai un attīstībai vai uz ražojumiem un procesiem orientētai pētniecībai un tehnoloģiju izstrādei

EUR 1 044

EUR 783

EUR 562

EUR 422

EUR 80

EUR 60

V PIELIKUMS

Maksājumi par ppord paziņojumiem, kas sniegti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 9. pantu

1.   Tabula

Maksa par ppord paziņojumiem

Standarta atlīdzība

EUR 536

Samazināta maksa vidējiem uzņēmumiem

EUR 348

Samazināta maksa mazajiem uzņēmumiem

EU 187

Samazināta maksa mikrouzņēmumiem

EUR 27


2.   Tabula

Maksa par termiņa pagarinājumu atbrīvojumam no pienākuma reģistrēt ppord

Standarta maksa

EUR 1 071

Samazināta maksa vidējiem uzņēmumiem

EUR 696

Samazināta maksa mazajiem uzņēmumiem

EUR 375

Samazināta maksa mikrouzņēmumiem

EUR 54

VI PIELIKUMS

Maksājumi par licences pieteikumiem, kas iesniegti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 62. pantu

1.   Tabula

Standarta maksa

Pamatmaksa

EUR 53 300

Papildmaksa par katru nākamo vielu

EUR 10 660

Papildmaksa par katru nākamo lietošanas veidu

EUR 10 660

Papildmaksa par katru nākamo pieteikuma iesniedzēju

Nākamais pieteikuma iesniedzējs nav MVU: EUR 39 975

Nākamais pieteikuma iesniedzējs ir vidējais uzņēmums: EUR 29 981

Nākamais pieteikuma iesniedzējs ir mazais uzņēmums: EUR 17 989

Nākamais pieteikuma iesniedzējs ir mikrouzņēmums: EUR 3 998


2.   Tabula

Samazināta maksa vidējiem uzņēmumiem

Pamatmaksa

EUR 39 975

Papildmaksa par katru nākamo vielu

EUR 7 995

Papildmaksa par katru nākamo lietošanas veidu

EUR 7 995

Papildmaksa par katru nākamo pieteikuma iesniedzēju

Nākamais pieteikuma iesniedzējs ir vidējais uzņēmums: EUR 29 981

Nākamais pieteikuma iesniedzējs ir mazais uzņēmums: EUR 17 989

Nākamais pieteikuma iesniedzējs ir mikrouzņēmums: EUR 3 998


3.   Tabula

Samazināta maksa mazajiem uzņēmumiem

Pamatmaksa

EUR 23 985

Papildmaksa par katru nākamo vielu

EUR 4 797

Papildmaksa par katru nākamo lietošanas veidu

EUR 4 797

Papildmaksa par katru nākamo pieteikuma iesniedzēju

Nākamais pieteikuma iesniedzējs ir mazais uzņēmums: EUR 17 989

Nākamais pieteikuma iesniedzējs ir mikrouzņēmums: EUR 3 998


4.   Tabula

Samazināta maksa mikrouzņēmumiem

Pamatmaksa

EUR 5 330

Papildmaksa par katru nākamo vielu

EUR 1 066

Papildmaksa par katru nākamo lietošanas veidu

EUR 1 066

Papildmaksa par katru nākamo pieteikuma iesniedzēju

Nākamais pieteikuma iesniedzējs ir mikrouzņēmums: EUR 3 998

VII PIELIKUMS

Maksājumi par licenču pārskatīšanu, kas veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 61. pantu

1.   Tabula

Standarta maksa

Pamatmaksa

EUR 53 300

Papildmaksa par katru nākamo lietošanas veidu

EUR 10 660

Papildmaksa par katru nākamo vielu

EUR 10 660

Papildmaksa par katru nākamo pieteikuma iesniedzēju

Nākamais pieteikuma iesniedzējs nav MVU: EUR 39 975

Nākamais pieteikuma iesniedzējs ir vidējais uzņēmums: EUR 29 981

Nākamais pieteikuma iesniedzējs ir mazais uzņēmums: EUR 17 989

Nākamais pieteikuma iesniedzējs ir mikrouzņēmums: EUR 3 998


2.   Tabula

Samazināta maksa vidējiem uzņēmumiem

Pamatmaksa

EUR 39 975

Papildmaksa par katru nākamo lietošanas veidu

EUR 7 995

Papildmaksa par katru nākamo vielu

EUR 7 995

Papildmaksa par katru nākamo pieteikuma iesniedzēju

Nākamais pieteikuma iesniedzējs ir vidējais uzņēmums: EUR 29 981

Nākamais pieteikuma iesniedzējs ir mazais uzņēmums: EUR 17 989

Nākamais pieteikuma iesniedzējs ir mikrouzņēmums: EUR 3 998


3.   Tabula

Samazināta maksa mazajiem zņēmumiem

Pamatmaksa

EUR 23 985

Papildmaksa par katru nākamo lietošanas veidu

EUR 4 797

Papildmaksa par katru nākamo vielu

EUR 4 797

Papildmaksa par katru nākamo pieteikuma iesniedzēju

Nākamais pieteikuma iesniedzējs ir mazais uzņēmums: EUR 17 989

Nākamais pieteikuma iesniedzējs ir mikrouzņēmums: EUR 3 998.


4.   Tabula

Samazināta maksa mikrouzņēmumiem

Pamatmaksa

EUR 5 330

Papildmaksa par katru nākamo lietošanas veidu

EUR 1 066

Papildmaksa par katru nākamo vielu

EUR 1 066

Papildmaksa par katru nākamo pieteikuma iesniedzēju

Nākamais pieteikuma iesniedzējs ir mikrouzņēmums: EUR 3 998

VIII PIELIKUMS

Maksājumi par apelācijām, kas iesniegtas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 92. pantu

1.   Tabula

Standarta maksa

Apelācija pret lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar:

Maksa

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 9. vai 20. pantu

EUR 2 356

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 27. vai 30. pantu

EUR 4 712

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 51. pantu

EUR 7 069


2.   Tabula

Samazināta maksa mvu

Apelācija pret lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar:

Maksa

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 9. vai 20. pantu

EUR 1 767

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 27. vai 30. pantu

EUR 3 534

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 51. pantu

EUR 5 301


21.3.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 79/19


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 255/2013

(2013. gada 20. marts),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem IC, VII un VIII pielikumu, lai tos pielāgotu zinātnes un tehnikas attīstībai

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Regulu (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem (1) un jo īpaši tās 58. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1013/2006 ir norādīts, kādos gadījumos uz minētās regulas IIIA vai IIIB pielikumā uzskaitītajiem atkritumu veidiem attiecas iepriekšējas rakstiskas paziņošanas un piekrišanas procedūra. Lai iesniegtu paziņojumu, ir jāaizpilda paziņojuma un pārvietošanas dokumenti, kuru veidlapas sniegtas minētās regulas IA un IB pielikumā. Regulas (EK) Nr. 1013/2006 IIIA, IIIB vai IVA pielikumā uzskaitītos atkritumu veidus var norādīt IA vai IB pielikuma 14. ailes vi) apakšpozīcijā “Citi (norādiet)”. Ir jāgroza minētās regulas IC pielikums, kurā sniegti īpaši norādījumi par IA vai IB pielikuma dokumentu aizpildīšanu, lai precizētu, kā šie atkritumu veidi būtu jānorāda IA vai IB pielikumā.

(2)

Regulā (EK) Nr. 1013/2006 ir arī norādīts, kādos gadījumos, ja plānots nosūtīt minētās regulas IIIA un IIIB pielikumā uzskaitīto veidu atkritumus, tiem jāpievieno minētās regulas VII pielikumā ietvertais dokuments. Tā kā VII pielikuma 10. ailē nav paredzēta iespēja norādīt IIIA un IIIB pielikumā uzskaitītos atkritumu veidus, VII pielikumā šos atkritumu veidus nav iespējams pienācīgi norādīt. Šo atkritumu veidu iekļaušana IIIA un IIIB pielikumā nozīmē, ka ir jāpaplašina VII pielikuma 10. ailē uzskaitītās iespējas.

(3)

Bāzeles Konvencijas par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu līgumslēdzēju pušu konferences desmitajā sanāksmē, kas noritēja no 2011. gada 17. līdz 21. oktobrim, tika pieņemtas tehniskās pamatnostādnes un vadlīniju dokumenti par atkritumu apsaimniekošanu videi nekaitīgā veidā. Pēc to pieņemšanas ir attiecīgi jāatjaunina Regulas (EK) Nr. 1013/2006 VIII pielikums.

(4)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1013/2006.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota ar 39. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīvā 2008/98/EK par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu (2),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1013/2006 groza šādi:

1)

IC pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas I pielikumu;

2)

VII pielikumu aizstāj ar tekstu šīs regulas II pielikumā;

3)

VIII pielikumu aizstāj ar tekstu šīs regulas III pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 20. martā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 190, 12.7.2006., 1. lpp.

(2)  OV L 312, 22.11.2008., 3. lpp.


I PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1013/2006 IC pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 25. punkta c) apakšpunkta otro teikumu svītro;

b)

pielikuma 25. punkta d) apakšpunkta otro teikumu svītro;

c)

pielikuma 25. punkta e) apakšpunktā pievieno šādu daļu:

“Šādi kodi var būt iekļauti šīs regulas IIIA, IIIB vai IVA pielikumā. Šādā gadījumā pirms kodiem būtu jānorāda pielikuma numurs. Attiecībā uz IIIA pielikumu konkrētais IIIA pielikumā norādītais kods vai kodi attiecīgos gadījumos būtu jānorāda secīgi. Dažas Bāzeles Konvencijas pozīcijas – piemēram, B1100, B3010 un B3020 – ir attiecināmas tikai uz konkrētām atkritumu plūsmām, kā norādīts IIIA pielikumā.”


II PIELIKUMS

“VII PIELIKUMS

ATKRITUMU SŪTĪJUMIEM PIEVIENOJAMĀ INFORMĀCIJA, KAS MINĒTA 3. PANTA 2. UN 4. PUNKTĀ

Image


III PIELIKUMS

“VIII PIELIKUMS

PAMATNOSTĀDNES PAR ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU VIDEI NEKAITĪGĀ VEIDĀ (49. PANTS)

I.

Saskaņā ar Bāzeles Konvenciju pieņemtās pamatnostādnes un vadlīnijas

1.

Tehniskās pamatnostādnes par biomedicīnisko un veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošanu videi nekaitīgā veidā (Y1; Y3) (1)

2.

Tehniskās pamatnostādnes par svina–skābes akumulatoru atkritumu apsaimniekošanu videi nekaitīgā veidā (1)

3.

Tehniskās pamatnostādnes par pilnīgas vai daļējas kuģu demontāžas pārvaldību videi nekaitīgā veidā (1)

4.

Tehniskās pamatnostādnes par metālu un metālu savienojumu (R4) pārstrādi/reģenerāciju videi nekaitīgā veidā (2)

5.

Atjauninātās vispārējās tehniskās pamatnostādnes par tādu atkritumu apsaimniekošanu videi nekaitīgā veidā, kuri sastāv no noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem (NOP), tos satur vai ir ar tiem piesārņoti (3)

6.

Atjauninātās tehniskās pamatnostādnes par tādu atkritumu apsaimniekošanu videi nekaitīgā veidā, kuri sastāv no polihlorbifeniliem (PHB), polihlorterfeniliem (PHT) vai polibrombifeniliem (PBB), tos satur vai ir ar tiem piesārņoti (3)

7.

Tehniskās pamatnostādnes par tādu atkritumu apsaimniekošanu videi nekaitīgā veidā, kuri sastāv no pesticīdiem aldrīna, hlordāna, dieldrīna, endrīna, heptahlora, heksahlorbenzola (HHB), mireksa vai toksafēna vai no HHB kā rūpnieciskas ķīmiskas vielas, tos satur vai ir ar tiem piesārņoti (3)

8.

Tehniskās pamatnostādnes par tādu atkritumu apsaimniekošanu videi nekaitīgā veidā, kuri sastāv no 1,1,1-trihlor-2,2-bis-(4-hlorfenil)etāna (DDT), to satur vai ir ar to piesārņoti (3)

9.

Tehniskās pamatnostādnes par tādu atkritumu apsaimniekošanu videi nekaitīgā veidā, kuri sastāv no nejauši radītiem polihlordibenzo-p-dioksīniem (PHDD), polihlordibenzofurāniem (PHDF), heksahlorbenzola (HHB) vai polihlorbifeniliem (PHB), tos satur vai ir ar tiem piesārņoti (3)

10.

Tehniskās pamatnostādnes par lietotu pneimatisko riepu un pneimatisko riepu atkritumu apsaimniekošanu videi nekaitīgā veidā (4)

11.

Tehniskās pamatnostādnes par tādu atkritumu apsaimniekošanu videi nekaitīgā veidā, kuri sastāv no elementārā dzīvsudraba, satur dzīvsudrabu vai ir piesārņoti ar dzīvsudrabu (4)

12.

Tehniskās pamatnostādnes par bīstamo atkritumu līdzpārstrādi cementa krāsnīs videi nekaitīgā veidā (4)

13.

Vadlīnijas par lietotu un nolietotu mobilo tālruņu apsaimniekošanu videi nekaitīgā veidā (4)

14.

Vadlīnijas par lietota un nolietota datoraprīkojuma apsaimniekošanu videi nekaitīgā veidā, 1., 2., 4. un 5. iedaļa (4)

II.

ESAO pieņemtās pamatnostādnes

Tehniskās vadlīnijas par konkrētu atkritumu plūsmu apsaimniekošanu videi nekaitīgā veidā:

lietoti personālie datori un to lūžņi (5)

III.

Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (SJO) pieņemtās pamatnostādnes

Pamatnostādnes par kuģu pārstrādi (6)

IV.

Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) pieņemtās pamatnostādnes

Drošība un veselība kuģu demontāžas jomā. Pamatnostādnes Āzijas valstīm un Turcijai (7)


(1)  Pieņemtas Bāzeles Konvencijas par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu līgumslēdzēju pušu konferences sestajā sanāksmē 2002. gada 9.–13. decembrī.

(2)  Pieņemtas Bāzeles Konvencijas par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu līgumslēdzēju pušu konferences septītajā sanāksmē 2004. gada 25.–29. oktobrī.

(3)  Pieņemtas Bāzeles Konvencijas par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu līgumslēdzēju pušu konferences astotajā sanāksmē no 2006. gada 27. novembra līdz 1. decembrim.

(4)  Pieņemtas Bāzeles Konvencijas par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu līgumslēdzēju pušu konferences septītajā sanāksmē 2011. gada 17.–21. oktobrī.

(5)  Pieņēmusi ESAO Vides politikas komiteja 2003. gada februārī (dokuments ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL).

(6)  Rezolūcija A.962, ko pieņēma SJO Asambleja savā 23. kārtējā sesijā no 2003. gada 24. novembra līdz 5. decembrim.

(7)  Publicēšanai apstiprinājusi SDO valde savā 289. sesijā 2004. gada 11.–26. martā.


21.3.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 79/24


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 256/2013

(2013. gada 20. marts),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 III pielikumu attiecībā uz nātrija askorbāta (E 301) lietošanu D vitamīna preparātos, kurus paredzēts izmantot zīdaiņu un mazu bērnu pārtikā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1333/2008 par pārtikas piedevām (1) un jo īpaši tās 10. panta 3. punktu un 30. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1333/2008 III pielikumā noteikts Savienības atļauto pārtikas piedevu saraksts lietošanai pārtikas piedevās, pārtikas fermentos, pārtikas aromatizētājos un uzturvielās un to lietošanas nosacījumi.

(2)

Minēto sarakstu var grozīt saskaņā ar procedūru, kas noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulā (EK) Nr. 1331/2008, ar ko nosaka vienotu atļauju piešķiršanas procedūru attiecībā uz pārtikas piedevām, fermentiem un aromatizētājiem (2).

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1331/2008 3. panta 1. punktu Savienības atļauto pārtikas piedevu sarakstu var atjaunināt pēc Komisijas iniciatīvas vai pēc pieteikuma saņemšanas.

(4)

Pieteikums atļaujai lietot nātrija askorbātu (E 301) kā antioksidantu D vitamīna preparātos, kas paredzēti izmantošanai mākslīgajos maisījumos zīdaiņiem un mākslīgajos papildu ēdināšanas maisījumos zīdaiņiem, kā noteikts Komisijas 2006. gada 22. decembra Direktīvā 2006/141/EK par mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem un mākslīgajiem papildu ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem un ar ko groza Direktīvu 1999/21/EK (3), tika iesniegts 2009. gada 15. decembrī, un šis pieteikums ir pieejams dalībvalstīm.

(5)

Sastāvdaļām, ko izmanto, lai ražotu mākslīgos maisījumus zīdaiņiem un mākslīgos papildu ēdināšanas maisījumus zīdaiņiem, ir jāatbilst daudz stingrākiem mikrobioloģiskajiem standartiem nekā parastai pārtikai, jo īpaši attiecībā uz enterobaktērijām un Cronobacter sakazakii. Lai to panāktu, tādas sastāvdaļas kā D vitamīna preparāti termiski apstrādā. Šādai apstrādei savukārt ir vajadzīgs ūdenī šķīstošs antioksidants ar neitrālu pH. Nātrija askorbātu (E 301) identificēja un apstiprināja kā minētajai tehnoloģiskajai prasībai atbilstošu antioksidantu.

(6)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1331/2008 3. panta 2. punktu Komisijai jālūdz Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes atzinums, lai atjauninātu Savienības atļauto pārtikas piedevu sarakstu, kas norādīts Regulas (EK) Nr. 1333/2008 III pielikumā.

(7)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde novērtēja nātrija askorbāta (E 301) kā pārtikas piedevas lietošanu D vitamīna preparātos, kas paredzēti izmantošanai zīdaiņu un mazu bērnu pārtikā, un 2010. gada 8. decembrī sniedza atzinumu (4). Tā secināja, ka ierosinātais plašākais lietojums, izmantojot pārtikas piedevu nātrija askorbātu (E 301) kā antioksidantu D vitamīna preparātos, kas paredzēti izmantošanai mākslīgajos maisījumos zīdaiņiem un papildu ēdināšanas maisījumos zīdaiņiem, ir nekaitīgs.

(8)

Tāpēc ir lietderīgi atļaut lietot nātrija askorbātu (E 301) kā antioksidantu D vitamīna preparātos, kurus paredzēts izmantot zīdaiņu un mazu bērnu pārtikā.

(9)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regulas (EK) Nr. 1333/2008 III pielikums.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu, un ne Eiropas Parlaments, ne Padome pret tiem nav iebilduši,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1333/2008 III pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 20. martā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 354, 31.12.2008., 16. lpp.

(2)  OV L 354, 31.12.2008., 1. lpp.

(3)  OV L 401, 30.12.2006., 1. lpp.

(4)  EFSA ekspertu grupa jautājumos, kas saistīti ar pārtikas piedevām un pārtikai pievienotajiem uzturvielu avotiem (ANS); Zinātniskais atzinums par nātrija askorbāta kā pārtikas piedevas lietošanu D vitamīna preparātos, kas paredzēti izmantošanai mākslīgajos maisījumos un piebarošanas pārtikā zīdaiņiem un maziem bērniem. EFSA Journal 2010; 8(12):1942.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1333/2008 III pielikuma 5. daļas B iedaļā ierakstu par pārtikas piedevu E 301 aizstāj ar šādu:

“E 301

Nātrija askorbāts

100 000 mg/kg D vitamīna preparātā un

maksimālā pārnese 1 mg/l pārtikas galaproduktā

D vitamīna preparāti

Direktīvā 2006/141/EK noteiktie mākslīgie maisījumi zīdaiņiem un mākslīgie papildu ēdināšanas maisījumi zīdaiņiem

Kopējā pārnese 75 mg/l

Uzturvielu preparātu pārklājumi, kas satur polinepiesātinātās taukskābes

Zīdaiņu un mazu bērnu pārtika”


21.3.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 79/27


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 257/2013

(2013. gada 20. marts),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem.

(2)

Standarta importa vērtību aprēķina katru darbdienu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. panta 1. punktu, ņemot vērā mainīgos dienas datus. Tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 20. martā

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta importa vērtība

0702 00 00

JO

97,3

MA

76,6

TN

101,2

TR

125,0

ZZ

100,0

0707 00 05

JO

194,1

MA

152,2

TR

162,7

ZZ

169,7

0709 91 00

EG

76,0

ZZ

76,0

0709 93 10

MA

44,1

TR

104,5

ZZ

74,3

0805 10 20

EG

52,0

IL

70,1

MA

66,7

TN

67,5

TR

68,5

ZZ

65,0

0805 50 10

TR

81,1

ZZ

81,1

0808 10 80

AR

116,3

BR

92,6

CL

132,0

CN

76,6

MK

32,3

US

168,3

ZA

101,5

ZZ

102,8

0808 30 90

AR

109,0

CL

119,8

CN

85,7

TR

171,6

US

194,3

ZA

99,4

ZZ

130,0


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “cita izcelsme”.


IETEIKUMI

21.3.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 79/29


KOMISIJAS IETEIKUMS

(2013. gada 12. marts)

par Eiropas Parlamenta vēlēšanu demokrātiskas un efektīvas norises veicināšanu

(2013/142/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 292. pantu,

tā kā:

(1)

Līguma par Eiropas Savienību 10. panta 2. punktā noteikts, ka pilsoņi Savienības līmenī ir tieši pārstāvēti Eiropas Parlamentā. Tas palīdz nodrošināt, ka demokrātisko kontroli un pārskatatbildību īsteno līmenī, kurā pieņem lēmumus.

(2)

Līguma par Eiropas Savienību 10. panta 3. punktā noteikts, ka ikvienam pilsonim ir tiesības piedalīties Savienības demokrātiskajā dzīvē un ka lēmumus pieņem iespējami atklāti, un tie cik iespējams ir tuvināti pilsoņiem.

(3)

Ar Lisabonas līgumu tiek paplašināta Savienības pilsoņu kā politikas dalībnieku loma, izveidojot stabilu saikni starp pilsoņiem, viņu politisko tiesību īstenošanu un Savienības demokrātisko dzīvi.

(4)

ES lēmumu pieņemšanas procesa demokrātiskās leģitimitātes nostiprināšana un sistēmas tuvināšana Savienības pilsoņiem ir īpaši svarīga, ņemot vērā vajadzīgo rīcību ES līmenī, lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar finanšu un valsts parāda krīzi.

(5)

Komisijas 2012. gada 28. novembra paziņojumā “Plāns padziļinātas un patiesas ekonomiskās un monetārās savienības izveidei. Eiropas debašu sākums” (1) uzsvērts, ka nostiprināta demokrātiskā leģitimitāte un pārskatatbildība ir būtiska ikvienas Eiropas Savienības reformas sastāvdaļa.

(6)

Līguma par Eiropas Savienību 10. panta 4. punkts un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 12. panta 2. punkts būtisku lomu piešķir Eiropas politiskajām partijām, uzsverot to ieguldījumu Eiropas politiskās apziņas veidošanā un Savienības pilsoņu gribas izteikšanā.

(7)

Lai Eiropas līmeņa politiskās partijas pilnībā varētu veikt savu uzdevumu, 2012. gada 12. septembrī Komisija iesniedza priekšlikumu regulai par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu (2). Šī priekšlikuma mērķis ir nodrošināt to, ka Eiropas politiskās partijas gūst labumu no tā, ka tām ir atpazīstamāks statuss, un regulējums attiecībā uz to finansēšanu ir elastīgāks, pārredzamāks un efektīvāks. Komisija arī ierosināja Eiropas politiskajām partijām, ņemot vērā Eiropas Parlamenta vēlēšanas, veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai informētu Savienības pilsoņus par saikni starp valstu politiskajām partijām un Eiropas politiskajām partijām. Pēc pieņemšanas jaunā regula atcels un aizstās Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 4. novembra Regulu (EK) Nr. 2004/2003 par noteikumiem, kas attiecas uz Eiropas līmeņa politiskajām partijām un to finansēšanu (3).

(8)

Pārredzamas saiknes izveidei starp valstu partijām, par kurām Savienības pilsoņi nodod savas balsis, un Eiropas politiskajām partijām, ar kurām ir saistītas nacionālās partijas, būtu jāļauj Eiropas politiskajām partijām tiešāk paust Savienības pilsoņu griba, un tam būtu jārada spēcīga ietekme attiecībā uz lēmumu pieņemšanas pārredzamību ES.

(9)

Lielāka Eiropas Parlamenta vēlēšanu pārredzamība sekmēs Lisabonas līgumā noteiktās Eiropas Parlamenta nostiprinātās lomas un pilnvaru labāku atspoguļošanu. Savienības pilsoņu un Savienības demokrātijas procesu saiknes stiprināšana ir nepieciešams priekšnoteikums ciešākai institucionālai integrācijai.

(10)

Papildu pasākumi palielinātu Eiropas politisko partiju redzamību visā vēlēšanu procesā, sākot ar kampaņas rīkošanu līdz balsu nodošanai, un ļautu tām efektīvi pārvarēt plaisu starp politiku un Savienības pilsoņiem, tādējādi papildinot Eiropas politisko partiju pienākumu attiecībā uz informāciju, kas paredzēts Komisijas priekšlikumā regulai par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu.

(11)

Vairākās dalībvalstīs tā jau ir ierasta prakse, ka dažas vai visas valsts partijas norāda Eiropas Parlamenta vēlēšanu zīmēs savu piederību kādai no Eiropas politiskajām partijām. Nolūkā nodrošināt Eiropas politisko partiju redzamību visā Eiropas Parlamenta vēlēšanu procesā, būtu svarīgi, lai visas dalībvalstis veicinātu un atvieglotu informācijas sniegšanu vēlētājiem par valstu partiju piederību Eiropas politiskajām partijām. Lai vēl vairāk veicinātu Eiropas Parlamenta vēlēšanu pārredzamību, tajā pašā laikā palielinot pārskatatbildību tām politiskajām partijām, kas piedalās Eiropas Parlamenta vēlēšanu procesā, un vēlētāju uzticību šim procesam, valstu partijām pirms vēlēšanām būtu jādara publiski zināms par savu piederību konkrētai Eiropas politiskajai partijai. Papildus dažādiem ar partijām saistītiem notikumiem, piemēram, partiju kongresiem, valsts partiju vēlēšanu kampaņas patiešām ir vispiemērotākie un efektīvākie līdzekļi, lai informētu par šo saikni un piešķirtu tai būtisku pamanāmību.

(12)

Ar Lēmumu 1093/2012/ES (4) 2013. gads tika pasludināts par Eiropas pilsoņu gadu. Tālāka pilsoņu ietekmes stiprināšana Eiropas Parlamenta vēlēšanās ir svarīgs solis, kas jāīsteno šogad.

(13)

Kopš Lisabonas līguma spēkā stāšanās Komisijas priekšsēdētāju ievēl Eiropas Parlaments saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 17. panta 7. punktā noteikto procedūru, kā arī ņemot vērā Lisabonas līgumam pievienotajā Deklarācijā Nr. 11 paredzētās procedūras. Šīs procedūras paredz Komisijas priekšsēdētāja ievēlēšanas procesā ņemt vērā Eiropas Parlamenta vēlēšanas, kā arī veikt nepieciešamo apspriešanos starp Eiropadomi un Eiropas Parlamentu. Tādējādi šie noteikumi atspoguļo Eiropas Parlamenta palielinātu nozīmi Komisijas priekšsēdētāja izraudzīšanā un Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultātu nozīmi šajā procesā.

(14)

Savā 2012. gada 22. novembra rezolūcijā par Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2014. gadā (5) Eiropas Parlaments mudināja Eiropas politiskās partijas izvirzīt kandidātus Komisijas priekšsēdētāja amatam, atzīmējot, ka Eiropas Parlaments sagaida, ka šie kandidāti uzņemsies vadošo lomu parlamenta vēlēšanu kampaņā, jo īpaši personīgi iepazīstinot ar savu programmu visās Savienības dalībvalstīs. Turklāt šajā rezolūcijā uzsvērta aizvien pieaugošā nozīme, kāda ir Eiropas Parlamenta vēlēšanām Komisijas priekšsēdētāja ievēlēšanā.

(15)

Savā 2012. gada 28. novembra paziņojumā “Plāns padziļinātas un patiesas ekonomiskās un monetārās savienības izveidei. Eiropas debašu sākums” Komisija uzsvēra, ka viens no svarīgiem soļiem, lai sekmētu patiesas Eiropas politiskās vides veidošanos, ir politisko partiju kandidātu izvirzīšana Komisijas priekšsēdētāja amatam 2014. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanās.

(16)

Tādēļ ir lietderīgi paaugstināt Savienības pilsoņu izpratni attiecībā uz viņu balsojuma izšķirošo nozīmi, nosakot, kurš būs Komisijas priekšsēdētājs, kā arī attiecībā uz šī amata kandidātiem, ko atbalsta partijas, par kurām viņi balso Eiropas Parlamenta vēlēšanās.

(17)

Ja Eiropas politiskās partijas un valstu partijas informētu par to atbalstītajiem Komisijas priekšsēdētāja amata kandidātiem un viņu programmām, tad Eiropas Parlamenta vēlēšanu kontekstā tas parādītu konkrētu un redzamu saikni starp Savienības pilsoņa individuālo balsojumu par partiju Eiropas Parlamenta vēlēšanās un Komisijas priekšsēdētāja amata kandidātu, kuru atbalsta šī partija. Tas palielinātu Komisijas priekšsēdētāja leģitimitāti, Komisijas pārskatatbildību attiecībā pret Eiropas Parlamentu un Eiropas vēlētājiem, un – plašākā nozīmē – visu Savienības lēmumu pieņemšanas procesa demokrātisko leģitimitāti. Politiska rakstura raidījumi tiek veidoti, lai ļautu vēlētājiem izdarīt apzinātu izvēli. Tāpēc ir lietderīgi valstu politiskajām partijām arī izmantot šādus līdzekļus, lai informētu par to atbalstīto kandidātu Komisijas priekšsēdētāja amatam un kandidāta programmu.

(18)

Eiropas Parlamenta vēlēšanas patlaban ilgst vairākas dienas, jo dažādās dalībvalstīs tās notiek dažādās dienās. Kopēja Eiropas Parlamenta vēlēšanu diena, vienlaicīgi slēdzot vēlēšanu iecirkņus, labāk atspoguļotu pilsoņu kopīgu līdzdalību visā Savienībā un tādēļ ir daļa no pārstāvības demokrātijas, kas ir ES pamatā.

(19)

Savienības pilsoņiem ir tiesības balsot un kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās dalībvalstī, kurā tie izvēlējušies dzīvot, saskaņā ar LESD 22. panta 2. punktu, kuru īsteno ar Padomes 1993. gada 6. decembra Direktīvu 93/109/EK, ar ko nosaka sīki izstrādātu kārtību balsstiesību un tiesību kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās izmantošanai Savienības pilsoņiem, kas dzīvo dalībvalstī, kuras pilsoņi tie nav (6).

(20)

Direktīva 93/109/EK izveido informācijas apmaiņas mehānismu, kura mērķis ir nodrošināt, ka pilsoņi nevar balsot vai kandidēt vairāk kā vienā dalībvalstī tajās pašās vēlēšanās.

(21)

Vairākos Komisijas ziņojumos par Direktīvas 93/109/EK piemērošanu gadu garumā (7) un nesenajā 2010. gada ziņojumā par 2009. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanu izvērtējumu (8) ir norādītas nepilnības mehānisma darbībā, lai novērstu vairākkārtīgu balsošanu un kandidēšanu. Šīs nepilnības galvenokārt saistītas ar nepietiekamo personas datu apjomu, kuru saskaņā ar minēto direktīvu dzīvesvietas dalībvalstis paziņo Savienības pilsoņu izcelsmes dalībvalstīm. Nepilnības ir arī pastāvošo atšķirību dēļ dalībvalstu vēlēšanu kalendāros. Līdz ar to daudzus Savienības pilsoņus, kas reģistrējušies vēlētāju sarakstā savā dzīvesvietas dalībvalstī, viņu pilsonības dalībvalsts nevarēja identificēt.

(22)

Pasākumi, kuru pamatā ir plašas apspriešanās ar dalībvalstu ekspertiem un kas balstīti uz šajā saistībā konstatētajiem labas prakses piemēriem, varētu efektīvi novērst dažas no šīm nepilnībām, lai uzlabotu mehānisma darbību 2014. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanās un mazinātu valsts iestāžu administratīvo slogu.

(23)

Vairums dalībvalstu jau ir izveidojušas vienu kontaktiestādi datu apmaiņai par vēlētājiem un kandidātiem saskaņā ar Direktīvu 93/109/EK. Šā mehānisma vispārējā efektivitāte būtu lielāka, ja tādu iestādi izveidotu visas dalībvalstis.

(24)

Izvēlētais laiks, kad vēlētāju sarakstus slēdz, dažādās dalībvalstīs ievērojami atšķiras, sākot no diviem mēnešiem līdz piecām dienām pirms vēlēšanu dienas. Mehānisma efektivitāte palielinātos, ja dalībvalstis, ņemot vērā vēlēšanu procesa laiku citās dalībvalstīs, nosūtītu datus par vēlētājiem laikā, kad saskaņā ar attiecīgās pilsonības dalībvalsts noteikto kārtību joprojām iespējams pieņemt vajadzīgos pasākumus. Lai palielinātu mehānisma efektivitāti, varētu uzlabot vairākus citus datu nosūtīšanas tehniskos aspektus. Tas ietver kopējas elektroniskās formas un apzīmējumu kopuma izmantošanu, nosūtīšanas veidu un kodēšanas metodes, ko lieto, lai garantētu personas datu atbilstīgu aizsardzības līmeni.

(25)

Pilsonības dalībvalstis varētu efektīvāk identificēt savus valstsspiederīgos vēlēšanu sarakstos, ja dzīvesvietas dalībvalstis par vēlētājiem sniegtu tādus konkrētus papildu personas datus, kas nav skaidri noteikti Direktīvā 93/109/EK. Personas dati, kas var būt vajadzīgi mehānisma efektīvai darbībai, dažādās dalībvalstīs atšķiras.

(26)

Jebkurai personas datu apstrādei saistībā ar informācijas apmaiņas mehānismu jānotiek atbilstīgi valsts tiesību aktiem, ar kuriem īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīvu 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (9),

IR PIEŅĒMUSI ŠO IETEIKUMU.

VĒLĒŠANU DEMOKRĀTISKA NORISE

Vēlētājiem sniedzamās informācijas par saikni starp valstu partijām un Eiropas politiskajām partijām veicināšana un atvieglošana

1.

Dalībvalstīm būtu jāveicina un jāatvieglo informācijas sniegšana vēlētājiem par saikni starp valstu partijām un Eiropas politiskajām partijām pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām un to laikā, tostarp, atļaujot un veicinot šādu norāžu iekļaušanu vēlēšanu zīmēs, ko izmanto šajās vēlēšanās.

Vēlētāju informēšana par saikni starp valstu partijām un Eiropas politiskajām partijām

2.

Valstu politiskajām partijām, kas piedalās Eiropas Parlamenta vēlēšanās, būtu pirms šīm vēlēšanām publiski jāpaziņo par savu saikni ar Eiropas politiskajām partijām. Valsts politiskajām partijām būtu uzskatāmi jāparāda sava saistība ar Eiropas politiskajām partijām visos kampaņas materiālos, paziņojumos un politiska rakstura pārraidēs.

Atbalsts Eiropas Komisijas priekšsēdētāja amata kandidātam

3.

Eiropas un valstu politiskajām partijām pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām būtu jāpaziņo par Eiropas Komisijas priekšsēdētāja amata kandidātu, kuru tās atbalsta, un viņa programmu.

Valstu politiskajām partijām būtu jānodrošina, ka to politiska rakstura pārraides saistībā ar Eiropas Parlamenta vēlēšanām arī tiek izmantotas, lai informētu pilsoņus par Eiropas Komisijas priekšsēdētāja amata kandidātu, kuru tās atbalsta, un par kandidāta programmu.

Kopēja vēlēšanu diena

4.

Dalībvalstīm būtu jāvienojas par kopēju Eiropas Parlamenta vēlēšanu dienu un par vienlaicīgu vēlēšanu iecirkņu slēgšanu.

EFEKTĪVA VĒLĒŠANU NORISE

Viena kontaktiestāde

5.

Dalībvalstīm būtu jāizveido viena kontaktiestāde, kas ir atbildīga par datu apmaiņu saistībā ar vēlētājiem, lai īstenotu Direktīvas 93/109/EK 13. pantu.

Datu nosūtīšana

6.

Dalībvalstīm pēc iespējas būtu jāņem vērā vēlēšanu kārtība citās dalībvalstīs, lai dzīvesvietas dalībvalsts nosūtītu attiecīgajai pilsonības dalībvalstij datus par vēlētājiem vajadzīgo pasākumu veikšanai.

Papildu dati, kas nodrošina efektīvāku identifikāciju

7.

Dzīvesvietas dalībvalstis tiek aicinātas līdz ar personas datiem, kas paredzēti Direktīvas 93/109/EK 9. pantā, nosūtīt visus attiecīgos personas datus, kas šo personu pilsonības valsts iestādēm var būt vajadzīgi, lai identificētu vēlētājus.

Tehniskie līdzekļi drošai un efektīvai datu nosūtīšanai

8.

Datu apmaiņai saskaņā ar Direktīvas 93/109/EK 13. pantu dalībvalstīm būtu jāizmanto vienoti un droši elektroniskie līdzekļi, kā izklāstīts pielikumā. Dalībvalstīm būtu jāpārsūta dati kā viens kopums katrai pilsonības dalībvalstij, paredzot otrreizēju nosūtīšanu vēlākā posmā informācijas atjaunināšanai, ja vajadzīgs.

Šis ieteikums ir adresēts dalībvalstīm un Eiropas, un valstu politiskajām partijām.

Briselē, 2013. gada 12. martā

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietniece

Viviane REDING


(1)  COM(2012) 777 final/2.

(2)  COM(2012) 499 final.

(3)  OV L 297, 15.11.2003., 1. lpp.

(4)  OV L 325, 23.11.2012., 1. lpp.

(5)  Eiropas Parlamenta 2012. gada 22. novembra rezolūcija par Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2014. gadā (2012/2829(RSP))

(6)  OV L 329, 30.12.1993., 34. lpp.

(7)  COM(97) 731 galīgā redakcija, COM(2000) 843 galīgā redakcija, COM(2006) 790 galīgā redakcija.

(8)  COM(2010) 605 galīgā redakcija.

(9)  OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.


PIELIKUMS

Sīki izstrādāti tehniskie noteikumi Direktīvas 93/109/EK 13. panta īstenošanai

1.

Datu apmaiņai saskaņā ar Direktīvas 93/109/EK 13. pantu dalībvalstīm būtu jālieto datnes paplašināmās iezīmēšanas valodas formā (“XML”). Šīs XML datnes jānosūta vienīgi elektroniski un drošā veidā.

2.

Lai informācijas apmaiņas mehānisma ietvaros reģistrētu un nosūtītu datus par vēlētājiem, dalībvalstīm jāizmanto universālais rakstzīmju kopas pārveidošanas formāts – 8-bit (UTF-8).

3.

Dalībvalstīm jāizmanto W3C XML šifrēšanas sintakses un apstrādes ieteikums, kas ietver publiskās un privātās atslēgas apmaiņu, lai nodrošinātu pārsūtīto personas datu atbilstošu aizsardzības līmeni.


Labojumi

21.3.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 79/33


Labojums Komisijas Regulā (EK) Nr. 839/2008 (2008. gada 31. jūlijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 396/2005 attiecībā uz II, III un IV pielikumu par maksimāli pieļaujamajiem pesticīdu atlieku līmeņiem dažos produktos vai uz tiem

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 234, 2008. gada 30. augusts )

46. lappusē pielikuma 1. punkta a) apakšpunktā, ar ko groza Regulas (EK) Nr. 396/2005 II pielikumu, piektajā slejā, kura attiecas uz pimetrozīnu:

a)

rindā, kas attiecas uz koda numuru 0600000:

tekstu:

“0,1 (*)”

lasīt šādi:

“”;

b)

rindā, kas attiecas uz koda numuru 0610000:

tekstu:

“”

lasīt šādi:

“0,1 (*)”.


21.3.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 79/34


Labojums Komisijas Regulā (ES) Nr. 524/2011 (2011. gada 26. maijs), ar ko groza II un III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 396/2005 saistībā ar bifenila, deltametrīna, etofumezāta, izopirazāma, propikonazola, pimetrozīna, pirimetanila un tebukonazola maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 142, 2011. gada 28. maijs )

1)

15. lappusē pielikuma 1. punktā, ar ko groza Regulas (EK) Nr. 396/2005 II pielikumu, sestajā slejā, kura attiecas uz pimetrozīnu:

a)

rindā, kas attiecas uz koda numuru 0600000:

tekstu:

“0,1 (*)”

lasīt šādi:

“”;

b)

rindā, kas attiecas uz koda numuru 0610000:

tekstu:

“”

lasīt šādi:

“0,1 (*)”;

2)

53. lappusē pielikuma 2. punkta b) apakšpunkta i) punktā, ar ko groza Regulas (EK) Nr. 396/2005 III pielikuma B daļu, sestajā slejā, kura attiecas uz pimetrozīnu:

a)

rindā, kas attiecas uz koda numuru 0630000:

tekstu:

“0,1 (*)”

lasīt šādi:

“”;

b)

rindā, kas attiecas uz koda numuru 0631000:

tekstu:

“0,1 (*)”

lasīt šādi:

“5”;

c)

rindā, kas attiecas uz koda numuru 0631010:

tekstu:

“0,1 (*)”

lasīt šādi:

“5”;

d)

rindā, kas attiecas uz koda numuru 0631020:

tekstu:

“0,1 (*)”

lasīt šādi:

“5”;

e)

rindā, kas attiecas uz koda numuru 0631030:

tekstu:

“0,1 (*)”

lasīt šādi:

“5”;

f)

rindā, kas attiecas uz koda numuru 0631040:

tekstu:

“0,1 (*)”

lasīt šādi:

“5”;

g)

rindā, kas attiecas uz koda numuru 0631050:

tekstu:

“0,1 (*)”

lasīt šādi:

“5”;

h)

rindā, kas attiecas uz koda numuru 0631990:

tekstu:

“0,1 (*)”

lasīt šādi:

“5”;

i)

rindā, kas attiecas uz koda numuru 0632000:

tekstu:

“0,1 (*)”

lasīt šādi:

“5”;

j)

rindā, kas attiecas uz koda numuru 0632010:

tekstu:

“0,1 (*)”

lasīt šādi:

“5”;

k)

rindā, kas attiecas uz koda numuru 0632020:

tekstu:

“0,1 (*)”

lasīt šādi:

“5”;

l)

rindā, kas attiecas uz koda numuru 0632030:

tekstu:

“0,1 (*)”

lasīt šādi:

“5”;

m)

rindā, kas attiecas uz koda numuru 0632990:

tekstu:

“0,1 (*)”

lasīt šādi:

“5”;

n)

rindā, kas attiecas uz koda numuru 0633000:

tekstu:

“0,1 (*)”

lasīt šādi:

“5”;

o)

rindā, kas attiecas uz koda numuru 0633010:

tekstu:

“0,1 (*)”

lasīt šādi:

“5”;

p)

rindā, kas attiecas uz koda numuru 0633020:

tekstu:

“0,1 (*)”

lasīt šādi:

“5”;

r)

rindā, kas attiecas uz koda numuru 0633990:

tekstu:

“0,1 (*)”

lasīt šādi:

“5”.