ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2013.077.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 77

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

56. sējums
2013. gada 20. marts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

 

2013/138/ES

 

*

Padomes Lēmums (2013. gada 18. marts), ar ko nosaka nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Starptautiskajā Graudu padomē par 1995. gada Graudu tirdzniecības konvencijas termiņa pagarināšanu

1

 

 

2013/139/ES

 

*

Padomes Lēmums (2013. gada 18. marts), ar ko nosaka nostāju, kas Eiropas Savienībaas vārdā jāieņem Starptautiskajā Cukura padomē attiecībā uz 1992. gada Starptautiskā nolīguma par cukuru termiņa pagarināšanu

2

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 244/2013 (2013. gada 19. marts), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 III pielikumu attiecībā uz trikalcija fosfāta (E 341 (iii)) lietošanu uzturvielu preparātos, kurus paredzēts izmantot zīdaiņu un mazu bērnu pārtikā ( 1 )

3

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 245/2013 (2013. gada 19. marts), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 272/2009 attiecībā uz šķidrumu, aerosolu un gelu pārbaudēm ES lidostās ( 1 )

5

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 246/2013 (2013. gada 19. marts), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 185/2010 attiecībā uz šķidrumu, aerosolu un gelu pārbaudēm ES lidostās ( 1 )

8

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 247/2013 (2013. gada 19. marts), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

12

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 248/2013 (2013. gada 19. marts) par mājputnu gaļas importa licenču izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2013. gada marta pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotām, kuras atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 533/2007

14

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 249/2013 (2013. gada 19. marts) par konkrētu olu un olu albumīna produktu importa licenču izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2013. gada marta pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotām, kuras atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 539/2007

16

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 250/2013 (2013. gada 19. marts) par mājputnu gaļas importa licenču izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2013. gada marta pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotām, kuras atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 1385/2007

18

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva 2013/10/ES (2013. gada 19. marts), ar ko groza Padomes Direktīvu 75/324/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz aerosola izsmidzinātājiem, lai tajā paredzētos marķēšanas noteikumus pielāgotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu ( 1 )

20

 

 

LĒMUMI

 

 

2013/140/ES

 

*

Padomes Lēmums (2013. gada 18. marts), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekļa aizstājēju no Austrijas

23

 

 

2013/141/ES

 

*

Padomes Lēmums (2013. gada 18. marts), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekli un trīs locekļu aizstājējus no Spānijas

24

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

20.3.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 77/1


PADOMES LĒMUMS

(2013. gada 18. marts),

ar ko nosaka nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Starptautiskajā Graudu padomē par 1995. gada Graudu tirdzniecības konvencijas termiņa pagarināšanu

(2013/138/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 207. pantu saistībā ar 218. panta 9. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

1995. gada Graudu tirdzniecības konvencija tika noslēgta ar Padomes Lēmumu 96/88/EK (1), un tās termiņš ir ticis regulāri pagarināts uz turpmākiem divu gadu laikposmiem. Pēdējo reizi minētās konvencijas termiņu ar Starptautiskās Graudu padomes lēmumu pagarināja 2011. gada jūnijā, un tā būs spēkā līdz 2013. gada 30. jūnijam. Savienības interesēs ir atkārtoti pagarināt termiņu. Tāpēc Komisija, kas pārstāv Savienību Graudu tirdzniecības padomē, būtu jāpilnvaro balsot par šādu pagarinājumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Nostāja, kas Savienības vārdā jāieņem Starptautiskajā Graudu padomē, ir balsot par 1995. gada Graudu tirdzniecības konvencijas termiņa turpmāku pagarināšanu uz laikposmu līdz diviem gadiem.

Ar šo Komisija tiek pilnvarota paust šo nostāju Starptautiskajā Graudu padomē.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2013. gada 18. martā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

S. COVENEY


(1)  OV L 21, 27.1.1996., 47. lpp.


20.3.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 77/2


PADOMES LĒMUMS

(2013. gada 18. marts),

ar ko nosaka nostāju, kas Eiropas Savienībaas vārdā jāieņem Starptautiskajā Cukura padomē attiecībā uz 1992. gada Starptautiskā nolīguma par cukuru termiņa pagarināšanu

(2013/139/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 207. pantu saistībā ar 218. panta 9. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

1992. gada Starptautisko nolīgumu par cukuru noslēdza ar Padomes Lēmumu 92/580/EEK (1), un tas stājās spēkā 1993. gada 1. janvārī uz trīs gadu laikposmu līdz 1995. gada 31. decembrim. Kopš tā laika nolīguma termiņš ir ticis regulāri pagarināts uz turpmākiem divu gadu laikposmiem. Pēdējo reizi to ar Starptautiskās Cukura padomes lēmumu pagarināja 2011. gada jūnijā, un tas ir spēkā līdz 2013. gada 31. decembrim. Savienības interesēs ir atkārtoti pagarināt nolīguma termiņu. Tāpēc Komisija, kas pārstāv Savienību Starptautiskajā Cukura padomē, būtu jāpilnvaro balsot par šādu pagarinājumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Nostāja, kas Savienības vārdā jāieņem Starptautiskajā Cukura padomē, ir balsot par 1992. gada Starptautiskā nolīguma par cukuru termiņa turpmāku pagarināšanu uz laikposmu līdz diviem gadiem.

Ar šo Komisija tiek pilnvarota paust minēto nostāju Starptautiskajā Cukura padomē.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2013. gada 18. martā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

S. COVENEY


(1)  OV L 379, 23.12.1992., 15. lpp.


REGULAS

20.3.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 77/3


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 244/2013

(2013. gada 19. marts),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 III pielikumu attiecībā uz trikalcija fosfāta (E 341 (iii)) lietošanu uzturvielu preparātos, kurus paredzēts izmantot zīdaiņu un mazu bērnu pārtikā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1333/2008 par pārtikas piedevām (1) un jo īpaši tās 10. panta 3. punktu un 30. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1333/2008 III pielikumā noteikts Savienības atļauto pārtikas piedevu saraksts lietošanai pārtikas piedevās, pārtikas fermentos, pārtikas aromatizētājos un uzturvielās un to lietošanas nosacījumi.

(2)

Minēto sarakstu var grozīt saskaņā ar procedūru, kas noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulā (EK) Nr. 1331/2008, ar ko nosaka vienotu atļauju piešķiršanas procedūru attiecībā uz pārtikas piedevām, fermentiem un aromatizētājiem (2).

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1331/2008 3. panta 1. punktu Savienības atļauto pārtikas piedevu sarakstu var atjaunināt pēc Komisijas iniciatīvas vai pēc pieteikuma saņemšanas.

(4)

Pieteikums atļaujai lietot trikalcija fosfātu (E 341 (iii)) kā pretsalipes vielu, ko pievieno uzturvielu preparātiem, kuri paredzēti izmantošanai mākslīgajos maisījumos zīdaiņiem un mākslīgajos papildu ēdināšanas maisījumos zīdaiņiem, kā noteikts Komisijas 2006. gada 22. decembra Direktīvā 2006/141/EK par mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem un mākslīgajiem papildu ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem un ar ko groza Direktīvu 1999/21/EK (3), tika iesniegts 2009. gada 19. jūnijā, un šis pieteikums ir pieejams dalībvalstīm.

(5)

Pieteikums attiecas uz jaunu ierakstu Regulas (EK) Nr. 1333/2008 III pielikuma 5. daļas B iedaļā. Tehnoloģiska nepieciešamība trikalcija fosfātu (E 341 (iii)) lietot kā pārtikas piedevu ir saistīta ar tā kā nesējvielas spēju piešķirt unikālas īpašības pulverveida maisījumiem. Produkts no vides var uzņemt mitrumu līdz pat 10 % apmērā no savas masas, nepadarot maisījumu gabalainu un saglabājot preparātus birstošus, ko uzskata par patērētāju interesēs esošu īpašību.

(6)

Pārtikas zinātniskā komiteja deva padomu par trikalcija fosfāta (E 341 (iii)) kā pārtikas piedevas nekaitīgumu uzturvielu preparātos, kas paredzēti lietošanai mākslīgajos maisījumos zīdaiņiem un mākslīgajos papildu ēdināšanas maisījumos zīdaiņiem, un 1996. gada 7. jūnijā sniedza atzinumu (4), kurā secināja, ka tā lietošana ir pieļaujama, ja netiek pārsniegts kalcija un fosfora kopējais daudzums un to savstarpējā attiecība.

(7)

Ortofosforskābes kalcija sāļi, tostarp trikalcija fosfāts, ir minerālvielas, ko saskaņā ar Direktīvas 2006/141/EK III pielikumu ir atļauts lietot mākslīgajos maisījumos zīdaiņiem un mākslīgajos papildu ēdināšanas maisījumos zīdaiņiem. Tāpēc atļauju lietot trikalcija fosfātu (E 341 (iii)) kā pretsalipes vielu uzturvielu preparātos, kas paredzēti izmantošanai mākslīgajos maisījumos zīdaiņiem un mākslīgajos papildu ēdināšanas maisījumos zīdaiņiem, neuzskata par apdraudējumu nekaitīgumam, ja vien kalcija un fosfora kopējais daudzums nepārsniedz šiem diviem minerāliem minētajā direktīvā noteiktās pieļaujamās robežas un kalcija/fosfora attiecību.

(8)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1331/2008 3. panta 2. punktu Komisijai ir jālūdz Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes atzinums, lai atjauninātu Savienības atļauto pārtikas piedevu sarakstu, kas iekļauts Regulas (EK) Nr. 1333/2008 III pielikumā, izņemot gadījumus, kad attiecīgie atjauninājumi nevar nelabvēlīgi ietekmēt cilvēku veselību.

(9)

Atļaujot lietot trikalcija fosfātu (E 341 (iii)) kā pretsalipes vielu uzturvielu preparātos, kas paredzēti izmantošanai mākslīgajos maisījumos zīdaiņiem un mākslīgajos papildu ēdināšanas maisījumos zīdaiņiem, būtu jāievēro Direktīvā 2006/141/EK noteiktās kalcija, fosfora un kalcija/fosfora attiecības robežvērtības, tāpēc minētā saraksta atjaunināšana nevar nelabvēlīgi ietekmēt cilvēku veselību. Tāpēc nav nepieciešams lūgt Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes atzinumu.

(10)

Tāpēc ir lietderīgi atļaut lietot trikalcija fosfātu (E 341 (iii)) kā pretsalipes vielu uzturvielu preparātos, kas paredzēti izmantošanai mākslīgajos maisījumos zīdaiņiem un mākslīgajos papildu ēdināšanas maisījumos zīdaiņiem.

(11)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regulas (EK) Nr. 1333/2008 III pielikums.

(12)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu, un ne Eiropas Parlaments, ne Padome pret tiem nav iebilduši,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1333/2008 III pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 19. martā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 354, 31.12.2008., 16. lpp.

(2)  OV L 354, 31.12.2008., 1. lpp.

(3)  OV L 401, 30.12.2006., 1. lpp.

(4)  Pārtikas zinātniskās komitejas ziņojumi, četrdesmitā sērija, 1997. gads.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1333/2008 III pielikuma 5. daļas B iedaļā ierakstu par pārtikas piedevu E 341 (iii) aizstāj ar šādu:

“E 341 (iii)

Trikalcija fosfāts

Maksimālā pārnese 150 mg/kg kā P2O5, ievērojot Direktīvā 2006/141/EK noteiktās kalcija, fosfora un kalcija/fosfora attiecības robežvērtības

Visas uzturvielas

Mākslīgie maisījumi zīdaiņiem un mākslīgie papildu ēdināšanas maisījumi zīdaiņiem, kā noteikts Direktīvā 2006/141/EK

Ievēro maksimālo daudzumu 1 000 mg/kg, kas izteikts kā P2O5, no visiem lietojumiem pārtikas galaproduktā, kā minēts II pielikuma E daļas 13.1.3. punktā

Visas uzturvielas

Apstrādātu graudaugu pārtika un bērnu pārtika zīdaiņiem un maziem bērniem, kā noteikts Direktīvā 2006/125/EK”


20.3.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 77/5


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 245/2013

(2013. gada 19. marts),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 272/2009 attiecībā uz šķidrumu, aerosolu un gelu pārbaudēm ES lidostās

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 11. marta Regulu (EK) Nr. 300/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2320/2002 (1), un jo īpaši tās 4. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 300/2008 4. panta 2. punktu Komisijas pienākums ir pieņemt vispārējus pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu minētās regulas I pielikumā noteikto kopīgo pamatstandartu nebūtiskus elementus, tos papildinot.

(2)

Vispārējie pasākumi, kuri papildina kopīgos civilās aviācijas drošības pamatstandartus, ir paredzēti pielikumā Komisijas 2009. gada 2. aprīļa Regulai (EK) Nr. 272/2009, ar ko papildina vispārējos civilās aviācijas drošības pamatstandartus, kas izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 300/2008 pielikumā (2). Konkrēti, ar pielikumu Regulā (EK) Nr. 272/2009 tiek noteiktas metodes, tostarp tehnoloģijas šķidro sprāgstvielu noteikšanai, lai atļautu ienest ierobežotas iekļuves drošības zonās un gaisa kuģī šķidrumus, aerosolus un gelus.

(3)

Lai pakāpeniski ieviestu pārbaužu sistēmu šķidro sprāgstvielu atklāšanai, pielikumā Komisijas 2010. gada 9. aprīļa Regulai (ES) Nr. 297/2010 par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 272/2009, ar ko papildina vispārējos civilās aviācijas drošības pamatstandartus (3), noteikti divi datumi: 2011. gada 29. aprīlis to šķidrumu, aerosolu un gelu pārbaudēm, kas iegūti trešās valsts lidostā vai ārpuskopienas gaisa pārvadātāja gaisa kuģī, un 2013. gada 29. aprīlis visu šķidrumu, aerosolu un gelu pārbaudēm.

(4)

Ar Komisijas 2011. gada 22. jūlija Regulu (ES) Nr. 720/2011, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 272/2009, ar ko papildina vispārējos civilās aviācijas drošības pamatstandartus, attiecībā uz pakāpenisku šķidrumu, aerosolu un gelu pārbaužu uzsākšanu ES lidostās (4), tika svītrots datums – 2011. gada 29. aprīlis, jo situācija ES un starptautiskā līmenī īsi pirms 2011. gada 29. aprīļa liecināja, ka maz lidostu spēs nodrošināt efektīvas pārbaudes iespējas un ka pasažieriem varētu nebūt saprotams, vai šķidrumi, aerosoli un geli, kas iegādāti trešās valsts lidostā vai ārpuskopienas gaisa pārvadātāja gaisa kuģī, tiks atļauti ierobežotas iekļuves drošības zonās un gaisa kuģī.

(5)

Tehnoloģiska vai reglamentējoša rakstura izmaiņas ES un starptautiskajā līmenī var ietekmēt Regulas (EK) Nr. 272/2009 pielikumā noteiktos termiņus, un attiecīgā gadījumā Komisija var iesniegt priekšlikumus pārskatīšanai, jo īpaši ņemot vērā aprīkojuma darbības spēju un ērtības pasažieriem.

(6)

Komisija ir cieši sadarbojusies ar visām iesaistītajām pusēm, lai līdz 2012. gada jūlijam novērtētu situāciju attiecībā uz šķidrumu, aerosolu un gelu pārbaudēm ES lidostās. Šā darba ietvaros ir veikti izmēģinājumi. Komisijas veiktais situācijas novērtējums 2012. gada jūlijā tika nosūtīts Eiropas Parlamentam un Padomei kā Komisijas ziņojums (5).

(7)

Pamatojoties uz šo novērtējumu un jo īpaši ņemot vērā ievērojamo risku darbībai, ja no 2013. gada 29. aprīļa visi šķidrumi, aerosoli un geli tiktu obligāti pārbaudīti attiecībā uz šķidrām sprāgstvielām visās Savienības lidostās, Komisija uzskata, ka šis termiņš būtu jāaizstāj ar pakāpenisku ierobežojumu atcelšanu, kas nodrošina augsta līmeņa drošību un ērtības pasažieriem visos posmos, kā sīkāk norādīts īstenošanas noteikumos.

(8)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regulas (EK) Nr. 272/2009 pielikums.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Civilās aviācijas drošības regulatīvās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 272/2009 pielikumu groza, kā noteikts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 19. martā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 97, 9.4.2008., 72. lpp.

(2)  OV L 91, 3.4.2009., 7. lpp.

(3)  OV L 90, 10.4.2010., 1. lpp.

(4)  OV L 193, 23.7.2011., 19. lpp.

(5)  COM(2012) 404, 18.7.2012., nav publicēts.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 272/2009 pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma A daļas 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.

Rokas bagāžas, to personu pārvadāto priekšmetu, kas nav pasažieri, gaisa pārvadātāju pasta un gaisa pārvadātāju materiālu, ja vien tos nepieņem pārvadāšanai gaisa kuģa kravas nodalījumā, un lidojuma laikā patērējamo krājumu un lidostas krājumu pārbaudei:

a)

fiziska pārmeklēšana;

b)

vizuāla pārbaude;

c)

rentgena aprīkojums;

d)

sprāgstvielu detektori (EDS);

e)

suņi, kas apmācīti pazīt sprāgstvielas (EDD);

f)

sprāgstvielu palieku detektori (ETD); un

g)

šķidro sprāgstvielu detektori (LEDS).”;

b)

pielikuma B.1. daļu aizstāj ar šādu:

“B.1.   DAĻA

Šķidrumi, aerosoli un geli

Šķidrumus, aerosolus un gelus ir atļauts ienest ierobežotas iekļuves drošības zonās ar nosacījumu, ka tie ir pārbaudīti vai ir atbrīvoti no pārbaudes atbilstoši prasībām īstenošanas noteikumos, kuri pieņemti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 300/2008 4. panta 3. punktu.”


20.3.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 77/8


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 246/2013

(2013. gada 19. marts),

ar ko groza Regulu (ES) Nr. 185/2010 attiecībā uz šķidrumu, aerosolu un gelu pārbaudēm ES lidostās

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 11. marta Regulu (EK) Nr. 300/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2320/2002 (1), un jo īpaši tās 4. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 300/2008 4. panta 3. punktu Komisijai būtu jāpieņem sīki izstrādāti pasākumi minētās regulas I pielikumā noteikto kopīgo pamatstandartu aviācijas drošības jomā īstenošanai.

(2)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 272/2009 (2), ar ko papildina vispārējos civilās aviācijas drošības pamatstandartus, ar grozījumiem, tiek noteiktas metodes, tostarp tehnoloģijas šķidro sprāgstvielu noteikšanai, lai atļautu ienest ierobežotas iekļuves drošības zonās un gaisa kuģī šķidrumus, aerosolus un gelus.

(3)

Komisija var iesniegt pārskatīšanas priekšlikumus, jo īpaši ņemot vērā aprīkojuma ekspluatācijas iespējas un ērtības pasažieriem, un Komisijas ziņojuma Eiropas Parlamentam un Padomei par situācijas novērtējumu attiecībā uz šķidrumu pārbaudēm (3) viedokli. Komisija uzskata, ka ir lietderīgi ieviest šķidrumu, aerosolu un gelu, ko aizzīmogojamos drošības maisiņos iepakotu pārdod [tirdzniecības vietas] lidostās un gaisa pārvadātāji, kā arī šķidrumu, aerosolu un gelu, ko izmanto ceļojuma laikā medicīniskiem nolūkiem vai īpašām diētas vajadzībām, tostarp zīdaiņu barības, obligātu skenēšanu attiecībā uz šķidrām sprāgstvielām.

(4)

Komisija ir apņēmusies pilnīgi atcelt ierobežojumus attiecībā uz šķidrumu, aerosolu un gelu pārvadāšanu. Pamatojoties uz pieredzi, kas gūta pēc pārbaužu ieviešanas 2014. gada janvārī, Komisijai līdz 2014. gada beigām būtu jāpārskata situācija un ciešā sadarbībā ar visām iesaistītajām pusēm jānosaka viens vai vairāki turpmākie pasākumi šā mērķa sasniegšanai, ja iespējams, nākamo divu gadu laikā pēc pirmā pasākuma.

(5)

Komisijai būtu cieši jāseko šķidro sprāgstvielu atklāšanas sistēmu tehnoloģiskajai attīstībai, lai, iespējams, ļautu lidostām nākotnē izmantot tādas pārbaudes sistēmas, kas vienlaikus spēj efektīvi atklāt dažādus draudus (piemēram, cietās un šķidrās sprāgstvielas) un kas vienkāršo pārbaudes procedūras.

(6)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Komisijas 2010. gada 4. marta Regula (ES) Nr. 185/2010, ar ko nosaka sīki izstrādātus pasākumus kopīgu pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā (4).

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Civilās aviācijas drošības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 185/2010 pielikumu groza, kā noteikts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Lidostas vai par pārbaudēm atbildīgais tiesību subjekts līdz 2013. gada 30. jūnijam ziņo attiecīgajām iestādēm par situāciju, īstenojot noteikumus par iekārtu šķidro sprāgstvielu atklāšanai ieviešanu un izmantošanu. Līdz 2013. gada 1. septembrim dalībvalstis par to ziņo Komisijai.

3. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Pielikuma 2. punktu piemēro no 2014. gada 31. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 19. martā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 97, 9.4.2008., 72. lpp.

(2)  OV L 91, 3.4.2009., 7. lpp.

(3)  COM(2012) 404, 18.7.2012., nav publicēts.

(4)  OV L 55, 5.3.2010., 1. lpp.


PIELIKUMS

1.

Regulas (ES) Nr. 185/2010 pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 4. nodaļas 4.0.4. punktu papildina ar šādu c) apakšpunktu:

“c)

šķidro sprāgstvielu atklāšanas sistēmas (LEDS) iekārtas ir iekārtas, kas spēj atklāt bīstamus materiālus un kas atbilst Komisijas Lēmuma C(2010) 774 pielikuma 12.7. punkta noteikumiem.”;

b)

pielikuma 4. nodaļas 4.1.3.4. punkta g) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“g)

iegādāti kādā no trešo valstu lidostām, kas minētas 4.D papildinājumā, ar nosacījumu, ka šis šķidrums, aerosols vai gels ir ievietots aizzīmogotā drošības maisiņā, kura iekšpusē ir uzskatāmi redzams pietiekams pierādījums par to, ka pirkums veikts attiecīgās lidostas kontrolējamajā teritorijā iepriekšējo 36 stundu laikā. Šajā punktā paredzētos atbrīvojumus var izmantot vēlākais līdz 2014. gada 30. janvārim.”;

c)

pielikuma 4. nodaļas 4.1.3.1 un 4.1.3.2. punktu svītro;

d)

pielikuma 12. nodaļas 12.7.1.1. punktu aizstāj ar šādu:

“12.7.1.1.

LEDS iekārtas spēj atklāt un ar trauksmes signālu norādīt uz šķidrumos, aerosolos un gelos esošu bīstamu materiālu noteiktu vai lielāku atsevišķu daudzumu.”;

e)

pielikuma 12. nodaļas 12.7.2. punktu aizstāj ar šādu:

“12.7.2.   Šķidro sprāgstvielu atklāšanas sistēmu (LEDS) iekārtu standarti

12.7.2.1.

Ir trīs LEDS iekārtu standarti. Sīki izklāstītas šo standartu prasības ir noteiktas atsevišķā Komisijas lēmumā.

12.7.2.2.

Visām LEDS iekārtām jāatbilst 1. standartam.

LEDS iekārtas, kas atbilst 1. standartam, drīkst izmantot vēlākais līdz 2016. gada 30. janvārim.”

12.7.2.3.

Visām LEDS iekārtām, kas uzstādītas no šīs regulas spēkā stāšanās datuma, piemēro 2. standartu.

Visām LEDS iekārtām jāatbilst 2. standartam vēlākais no 2016. gada 31. janvāra.”

2.

Sākot ar 2014. gada 31. janvāri, Komisijas Regulas (ES) Nr. 185/2010 pielikums tiek grozīts šādi:

a)

pielikuma 4. nodaļas 4.1.2.2. punktu aizstāj ar šādu:

“4.1.2.2.

Visās lidostās pie ieejas ierobežotas iekļuves drošības zonās atbilstošs tiesību subjekts pārbauda vismaz tos šķidrumus, aerosolus un gelus, kas iegādāti lidostā vai gaisa kuģī un kas ievietoti aizzīmogotā drošības maisiņā, kura iekšpusē ir uzskatāmi redzams pietiekams pierādījums par to, ka pirkums veikts attiecīgās lidostas kontrolējamajā teritorijā vai gaisa kuģī, kā arī šķidrumus, aerosolus un gelus lietošanai ceļojuma laikā medicīniskiem nolūkiem vai īpašām diētas vajadzībām, tostarp zīdaiņu barību.

Šķidrumus, aerosolus un gelus pirms pārbaudes izņem no rokas bagāžas un pārbauda atsevišķi no citiem rokas bagāžas priekšmetiem, izņemot gadījumus, kad ar rokas bagāžas pārbaudes ierīcēm ir iespējams pārbaudīt vairākas slēgtas šķidrumu, aerosolu un gelu tvertnes rokas bagāžā.

Ja šķidrumus, aerosolus un gelus izņem no rokas bagāžas, pasažieris uzrāda:

a)

visus šķidrumus, aerosolus un gelus atsevišķās tvertnēs, katras tvertnes ietilpībai nepārsniedzot 100 mililitrus vai to ekvivalentu, kas ievietotas vienā caurspīdīgā atkārtoti noslēdzamā plastmasas maisiņā, kura ietilpība nepārsniedz vienu litru, turklāt saturam ērti jāietilpst maisiņā, kam jābūt pilnīgi noslēgtam; un

b)

visus citus šķidrumus, aerosolus un gelus, tostarp aizzīmogotos drošības maisiņus, kuros atrodas šķidrumi, aerosoli un geli.

Attiecīgās iestādes, aviosabiedrības un lidostas sniedz attiecīgu informāciju pasažieriem attiecībā uz šķidrumu, aerosolu un gelu pārbaudēm to lidostās.”;

b)

pielikuma 4. nodaļas 4.1.3. punktu aizstāj ar šādu:

“4.1.3.   Šķidrumu, aerosolu un gēlu pārbaudes

4.1.3.1.

Pasažieru līdzpaņemtos šķidrumus, aerosolus un gelus pie ieejas ierobežotas iekļuves drošības zonās var atbrīvot no pārbaudēm ar LEDS iekārtām:

a)

ja šķidrumi, aerosoli un geli ir atsevišķās tvertnēs, katras tvertnes ietilpībai nepārsniedzot 100 mililitrus vai to ekvivalentu, kas ievietotas vienā caurspīdīgā atkārtoti noslēdzamā plastmasas maisiņā, kura ietilpība nepārsniedz vienu litru, turklāt saturam ērti jāietilpst maisiņā, kam jābūt pilnīgi noslēgtam; vai

b)

ja šķidrumi, aerosoli un geli ir ievietoti aizzīmogotā drošības maisiņā, pērkot tos uz vietas lidostas kontrolējamajā zonā;

c)

ja aizzīmogotā drošības maisiņā ievietoto šķidrumu, aerosolu un gelu izcelsme ir no citas ES lidostas vai no ES gaisa pārvadātāja gaisa kuģa un tie ir atkārtoti ievietoti aizzīmogotā drošības maisiņā pirms došanās ārā no lidostas ierobežotas iekļuves drošības zonas;

d)

ja šķidrumi, aerosoli un geli ir uz vietas kontrolējamajā zonā pārbaudīti ar LEDS iekārtu un tad ievietoti aizzīmogotā drošības maisiņā.

Atbrīvojumu, kas minēti c) un d) apakšpunktā, darbības laiks beidzas 2015. gada 31. decembrī.

4.1.3.2.

Aizzīmogotie drošības maisiņi, kas minēti 4.1.3.1. punkta b) līdz d) apakšpunktā:

a)

ir skaidri identificējami kā šīs lidostas aizzīmogotie drošības maisiņi;

b)

to iekšpusē atrodas pierādījums, ka pirkums vai atkārtota aizzīmogošana veikta attiecīgajā lidostā iepriekšējo trīs stundu laikā;

c)

uz tiem attiecas papildu nosacījumi, kas minēti atsevišķā Komisijas lēmumā.

4.1.3.3.

Uz šķidrumu, aerosolu un gelu pārbaudēm attiecas arī atsevišķā Komisijas lēmumā paredzētie papildu noteikumi.”;

c)

D.4 papildinājumu svītro.


20.3.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 77/12


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 247/2013

(2013. gada 19. marts),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem.

(2)

Standarta importa vērtību aprēķina katru darbdienu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. panta 1. punktu, ņemot vērā mainīgos dienas datus. Tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 19. martā

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta importa vērtība

0702 00 00

MA

73,8

TN

97,8

TR

121,1

ZZ

97,6

0707 00 05

JO

194,1

MA

152,2

TR

139,5

ZZ

161,9

0709 91 00

EG

66,7

ZZ

66,7

0709 93 10

MA

42,0

TR

90,4

ZZ

66,2

0805 10 20

EG

61,2

IL

69,8

MA

62,8

TN

55,9

TR

70,7

ZZ

64,1

0805 50 10

TR

78,4

ZZ

78,4

0808 10 80

AR

116,0

BR

97,9

CL

134,3

CN

76,4

MK

32,3

US

184,9

ZA

115,3

ZZ

108,2

0808 30 90

AR

113,5

CL

155,7

CN

84,8

TR

168,0

US

194,3

ZA

103,8

ZZ

136,7


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “cita izcelsme”.


20.3.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 77/14


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 248/2013

(2013. gada 19. marts)

par mājputnu gaļas importa licenču izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2013. gada marta pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotām, kuras atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 533/2007

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotās TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 31. augusta Regulu (EK) Nr. 1301/2006, ar coy nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu (2), un jo īpaši tās 7. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 14. maija Regulu (EK) Nr. 533/2007 par tarifa kvotu atvēršanu un pārvaldīšanu mājputnu gaļas nozarē (3) un jo īpaši tās 5. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 533/2007 ir atvērtas tarifa kvotas mājputnu gaļas produktu importam.

(2)

Daudzumi, kas ir norādīti importa licenču pieteikumos, kuri iesniegti 2013. gada marta pirmajās septiņās dienās par apakšperiodu no 2013. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam, attiecībā uz dažām kvotām pārsniedz pieejamos daudzumus. Tāpēc ir jānosaka, par kādu apjomu importa licences var izdot, nosakot piešķīruma koeficientu, ko piemēro pieprasītajiem daudzumiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Importa licenču pieteikumiem, kas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 533/2007 iesniegti par apakšperiodu no 2013. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam, piemēro šīs regulas pielikumā norādīto piešķīruma koeficientu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2013. gada 20. martā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 19. martā

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp.

(3)  OV L 125, 15.5.2007., 9. lpp.


PIELIKUMS

Grupas Nr.

Kārtas Nr.

Piešķīruma koeficients importa licenču pieteikumiem, kas iesniegti par apakšperiodu no 1.4.2013.–30.6.2013.

(%)

P1

09.4067

9,733479

P3

09.4069

0,329972


20.3.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 77/16


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 249/2013

(2013. gada 19. marts)

par konkrētu olu un olu albumīna produktu importa licenču izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2013. gada marta pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotām, kuras atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 539/2007

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 31. augusta Regulu (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu (2), un jo īpaši tās 7. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 15. maija Regulu (EK) Nr. 539/2007 par tarifa kvotu atvēršanu un pārvaldīšanu olu un olu albumīna nozarē (3) un jo īpaši tās 5. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 539/2007 ir atvērtas tarifa kvotas olu un olu albumīna produktu importam.

(2)

Daudzumi, kas ir norādīti importa licenču pieteikumos, kuri iesniegti 2013. gada marta pirmajās septiņās dienās par apakšperiodu no 2013. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam, attiecībā uz dažām kvotām pārsniedz pieejamos daudzumus. Tāpēc ir jānosaka, par kādu apjomu importa licences var izdot, nosakot piešķīruma koeficientu, ko piemēro pieprasītajiem daudzumiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Importa licenču pieteikumiem, kas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 539/2007 iesniegti par apakšperiodu no 2013. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam, piemēro šīs regulas pielikumā norādītos piešķīruma koeficientus.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2013. gada 20. martā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 19. martā

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp.

(3)  OV L 128, 16.5.2007., 19. lpp.


PIELIKUMS

Grupas Nr.

Kārtas Nr.

Piešķīruma koeficients importa licenču pieteikumiem, kas iesniegti par apakšperiodu no 1.4.2013.–30.6.2013.

(%)

E2

09.4401

35,679089


20.3.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 77/18


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 250/2013

(2013. gada 19. marts)

par mājputnu gaļas importa licenču izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2013. gada marta pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotām, kuras atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 1385/2007

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 31. augusta Regulu (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu (2), un jo īpaši tās 7. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 26. novembra Regulu (EK) Nr. 1385/2007, ar ko nosaka Padomes Regulas (EK) Nr. 774/94 piemērošanas kārtību attiecībā uz dažu Kopienas tarifa kvotu atvēršanu un pārvaldību mājputnu gaļai (3), un jo īpaši tās 5. panta 6. punktu,

tā kā:

Daudzumi, kas ir norādīti importa licenču pieteikumos, kuri iesniegti 2013. gada marta pirmajās septiņās dienās par apakšperiodu no 2013. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam, attiecībā uz dažām kvotām pārsniedz pieejamos daudzumus. Tāpēc ir jānosaka, par kādu apjomu importa licences var izdot, nosakot piešķīruma koeficientu, ko piemēro pieprasītajiem daudzumiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Importa licenču pieteikumiem, kas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1385/2007 iesniegti par apakšperiodu no 2013. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam, piemēro šīs regulas pielikumā norādīto piešķīruma koeficientu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2013. gada 20. martā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 19. martā

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp.

(3)  OV L 309, 27.11.2007., 47. lpp.


PIELIKUMS

Grupas nr.

Kārtas nr.

Piešķīruma koeficients importa licenču pieteikumiem, kas iesniegti par apakšperiodu no 1.4.2013.–30.6.2013.

(%)

1

09.4410

0,275711

2

09.4411

0,282249

3

09.4412

0,303802

4

09.4420

0,415976

6

09.4422

0,418413


DIREKTĪVAS

20.3.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 77/20


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2013/10/ES

(2013. gada 19. marts),

ar ko groza Padomes Direktīvu 75/324/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz aerosola izsmidzinātājiem, lai tajā paredzētos marķēšanas noteikumus pielāgotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1975. gada 20. maija Direktīvu 75/324/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz aerosola izsmidzinātājiem (1) un jo īpaši tās 5. pantu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 75/324/EEK paredzēts, ka aerosolu izsmidzinātājus saskaņā ar tās pielikumā noteiktajiem kritērijiem klasificē kā “neuzliesmojošus”, “uzliesmojošus” vai “īpaši viegli uzliesmojošus”. Ja aerosola izsmidzinātāju klasificē kā “uzliesmojošu” vai “īpaši viegli uzliesmojošu”, uz tā jābūt liesmas simbolam un drošības frāzēm S2 un S16, kas paredzētas Padomes 1967. gada 27. jūnija Direktīvā 67/548/EEK par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu (2).

(2)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulā (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (3) paredzēts, ka jāsaskaņo vielu un maisījumu klasificēšana un marķēšana Savienībā. Minētajā regulā ietverti Savienības mērogā piemērojami vielu un maisījumu klasificēšanas un marķēšanas kritēriji, kas paredzēti ķīmisko vielu klasificēšanas un marķēšanas globāli harmonizētajā sistēmā, kura Apvienoto Nāciju Organizācijas struktūrā ir pieņemta starptautiski.

(3)

Ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 no 2015. gada 1. jūnija atcels un aizstās Direktīvu 67/548/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 31. maija Direktīvu 1999/45/EK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu jautājumos, kas attiecas uz bīstamu preparātu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu (4). Tāpēc Direktīvā 75/324/EEK paredzētie marķēšanas noteikumi jāpielāgo minētajai regulai.

(4)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 dalībvalstu transponēšanas noteikumu piemērošanas datumi vienu vielu saturošu aerosolu izsmidzinātājiem un maisījumus saturošu aerosolu izsmidzinātājiem būtu jānosaka atsevišķi. Tomēr būtu jāatļauj maisījumus saturošu aerosolu izsmidzinātāju ražotājiem pēc brīvprātības principa šajā direktīvā paredzētās marķēšanas prasības piemērot jau agrāk.

(5)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 un lai novērstu nevajadzīgu šķēršļu radīšanu uzņēmumiem, attiecībā uz maisījumus saturošu aerosolu izsmidzinātājiem, kas pirms 2015. gada 1. jūnija marķēti saskaņā ar piemērojamajiem noteikumiem un laisti tirgū līdz minētajam datumam, paredz pārejas periodu, atļaujot to turpmāku tirdzniecību bez pārmarķēšanas.

(6)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Komiteja direktīvas par aerosola izsmidzinātājiem pielāgošanai atbilstīgi tehnikas attīstībai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Grozījumi Direktīvā 75/324/EEK

Direktīvu 75/324/EEK groza šādi:

1)

direktīvas 8. panta 1. punktu groza šādi:

a)

ievadteikumu aizstāj ar šādu:

“1.   Neskarot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 (5), uz katra aerosola izsmidzinātāja vai uz aerosola izsmidzinātājam piestiprinātas etiķetes, ja tā mazo izmēru dēļ (maksimālā ietilpība 150 ml vai mazāk) šādu informāciju nav iespējams norādīt uz aerosola izsmidzinātāja, jābūt šādai viegli saskatāmai, salasāmai un neizdzēšamai informācijai:

b)

punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“d)

informācija, kas norādīta pielikuma 2.2. punktā;”;

2)

pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 1. punktā iekļauj šādu 1.7.a un 1.7.b punktu:

“1.7.a   Viela

“Viela” ir viela saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1272/2008 2. panta 7. punktā sniegto definīciju.

1.7.b   Maisījums

“Maisījums” ir maisījums saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1272/2008 2. panta 8. punktā sniegto definīciju.”;

b)

pielikuma 2. punktā 2.2.–2.4. punktu aizstāj ar šādiem:

“2.2.   Marķēšana

Neskarot Regulu (EK) Nr. 1272/2008, uz katra aerosola izsmidzinātāja jābūt šādam salasāmam un neizdzēšamam marķējumam:

a)

neatkarīgi no satura:

i)

bīstamības apzīmējumam H229: “Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt”;

ii)

drošības prasību apzīmējumiem P210 un P251, kas sniegti Regulas (EK) Nr. 1272/2008 IV pielikuma 1. daļas 6.2. tabulā;

iii)

drošības prasību apzīmējumiem P410 + P412, kas sniegti Regulas (EK) Nr. 1272/2008 IV pielikuma 1. daļas 6.4. tabulā;

iv)

ja aerosols ir plaša patēriņa produkts – drošības prasību apzīmējumam P102, kas sniegts Regulas (EK) Nr. 1272/2008 IV pielikuma 1. daļas 6.1. tabulā;

v)

papildu lietošanas brīdinājumiem, kas brīdina lietotājus par produkta īpašo bīstamību; ja aerosola izsmidzinātājam ir pievienota atsevišķa lietošanas instrukcija, arī tajā jāietver attiecīgie lietošanas brīdinājumi;

b)

ja aerosols saskaņā ar 1.9. punkta kritērijiem klasificēts kā “neuzliesmojošs” – signālvārdam “Brīdinājums”;

c)

ja aerosols saskaņā ar 1.9. punkta kritērijiem klasificēts kā “uzliesmojošs” – signālvārdam “Brīdinājums” un citiem marķējuma zīmju elementiem, kas attiecas uz aerosoliem, kuri klasificēti kā 2. kategorijas uzliesmojoši aerosoli, un kas sniegti Regulas (EK) Nr. 1272/2008 I pielikuma 2.3.2. tabulā;

d)

ja aerosols saskaņā ar 1.9. punkta kritērijiem klasificēts kā “īpaši viegli uzliesmojošs” – signālvārdam “Bīstami” un citiem marķējuma zīmju elementiem, kas attiecas uz aerosoliem, kuri klasificēti kā 1. kategorijas uzliesmojoši aerosoli, un kas sniegti Regulas (EK) Nr. 1272/2008 I pielikuma 2.3.2. tabulā.

2.3.   Šķidrās fāzes tilpums

Šķidrās fāzes tilpums 50 °C temperatūrā nedrīkst pārsniegt 90 % no neto ietilpības.”

2. pants

Pārejas noteikumi

1.   Atkāpjoties no 3. panta 1. punkta trešās daļas, maisījumus saturošus aerosolu izsmidzinātājus līdz 2015. gada 1. jūnijam var marķēt saskaņā ar 1. pantu.

2.   Atkāpjoties no 3. panta 1. punkta trešās daļas, maisījumus saturoši aerosolu izsmidzinātāji, kas laisti tirgū līdz 2015. gada 1. jūnijam, nav jāpārmarķē atbilstoši 1. pantam līdz 2017. gada 1. jūnijam.

3. pants

Transponēšana

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2014. gada 19. martam pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis nekavējoties Komisijai dara zināmu minēto noteikumu tekstu.

Attiecībā uz vienu vielu saturošiem aerosolu izsmidzinātājiem tās minētos noteikumus piemēro no 2013. gada 19. jūnija.

Attiecībā uz maisījumus saturošiem aerosolu izsmidzinātājiem tās minētos noteikumus piemēro no 2015. gada 1. jūnija.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis Komisijai dara zināmus to savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

4. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2013. gada 19. martā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 147, 9.6.1975., 40. lpp.

(2)  OV 196, 16.8.1967., 1. lpp.

(3)  OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.

(4)  OV L 200, 30.7.1999., 1. lpp.

(5)  OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.”;


LĒMUMI

20.3.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 77/23


PADOMES LĒMUMS

(2013. gada 18. marts),

ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekļa aizstājēju no Austrijas

(2013/140/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 305. pantu,

ņemot vērā Austrijas valdības priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2009. gada 22. decembrī un 2010. gada 18. janvārī pieņēma Lēmumus 2009/1014/ES (1) un 2010/29/ES (2), ar ko laikposmam no 2010. gada 26. janvāra līdz 2015. gada 25. janvārim ieceļ Reģionu komitejas locekļus un viņu aizstājējus.

(2)

Pēc Elisabeth GROSSMANN kundzes pilnvaru termiņa beigām ir atbrīvojusies Reģionu komitejas locekļa aizstājēja vieta,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo uz atlikušo pilnvaru laiku, proti, līdz 2015. gada 25. janvārim, Reģionu komitejā par locekļa aizstājēju tiek iecelts:

Michael SCHICKHOFER kungs, Landesrat.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2013. gada 18. martā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

S. COVENEY


(1)  OV L 348, 29.12.2009., 22. lpp.

(2)  OV L 12, 19.1.2010., 11. lpp.


20.3.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 77/24


PADOMES LĒMUMS

(2013. gada 18. marts),

ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekli un trīs locekļu aizstājējus no Spānijas

(2013/141/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 305. pantu,

ņemot vērā Spānijas valdības priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2009. gada 22. decembrī un 2010. gada 18. janvārī pieņēma Lēmumus 2009/1014/ES (1) un 2010/29/ES (2), ar ko laikposmam no 2010. gada 26. janvāra līdz 2015. gada 25. janvārim ieceļ Reģionu komitejas locekļus un viņu aizstājējus.

(2)

Pēc Francisco Javier LÓPEZ ÁLVAREZ kunga pilnvaru termiņa beigām ir atbrīvojusies Reģionu komitejas locekļa vieta. Pēc Guillermo ECHENIQUE GONZÁLEZ kunga, Senén FLORENSA I PALAU kunga un Elvira SAINT-GERONS HERRERA kundzes pilnvaru termiņa beigām ir atbrīvojušās trīs Reģionu komitejas locekļu aizstājēju vietas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo uz atlikušo pilnvaru laiku, proti, līdz 2015. gada 25. janvārim, Reģionu komitejā tiek iecelti:

a)

par locekli:

Iñigo URKULLU RENTERIA kungs, Presidente del Gobierno Vasco;

un

b)

par locekļu aizstājējiem:

María Ángeles ELORZA ZUBIRÍA kundze, Secretaria General de Acción Exterior del Gobierno Vasco,

Roger ALBINYANA I SAIGÍ kungs, Secretario de Asuntos Exteriores, Generalitat de Cataluña,

Maria Sol CALZADO GARCÍA kundze, Secretaria General de Acción Exterior de la Junta de Andalucía.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2013. gada 18. martā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

S. COVENEY


(1)  OV L 348, 29.12.2009., 22. lpp.

(2)  OV L 12, 19.1.2010., 11. lpp.