ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2013.014.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 14

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

56. sējums
2013. gada 18. janvāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 27/2013 (2013. gada 15. janvāris), ar ko nosaka aizliegumu Spānijas karoga kuģiem zvejot diegspuru vēdzeles ES un starptautiskajos ūdeņos V, VI un VII zonā

1

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 28/2013 (2013. gada 15. janvāris), ar ko nosaka aizliegumu Nīderlandes karoga kuģiem zvejot akmeņpleksti un gludo rombu ES ūdeņos IIa un IV zonā

3

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 29/2013 (2013. gada 15. janvāris), ar ko nosaka aizliegumu Portugāles karoga kuģiem zvejot melno matasti ES un starptautiskajos ūdeņos VIII, IX un X zonā

5

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 30/2013 (2013. gada 17. janvāris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 288/2009, ar kuru paredz sīki izstrādātus noteikumus par Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanu attiecībā uz Kopienas atbalstu augļu un dārzeņu, pārstrādātu augļu un dārzeņu un banānu produktu piegādei bērniem mācību iestādēs saskaņā ar programmu Augļi skolai, un ar ko paredz atkāpi no Regulas (EK) Nr. 288/2009

7

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 31/2013 (2013. gada 17. janvāris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

11

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 32/2013 (2013. gada 17. janvāris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1484/95 attiecībā uz reprezentatīvajām cenām mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī olu albumīnam

13

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 33/2013 (2013. gada 17. janvāris), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par mājputnu gaļu

15

 

 

LĒMUMI

 

 

2013/33/ES

 

*

Padomes Lēmums (2012. gada 20. decembris), ar ko ieceļ amatā četrus Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) valdes locekļus

18

 

*

Padomes Lēmums 2013/34/KĀDP (2013. gada 17. janvāris) par Eiropas Savienības militāro misiju, lai palīdzētu Mali bruņoto spēku apmācībā (EUTM Mali)

19

 

 

2013/35/ES

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (2012. gada 19. decembris) par pagaidu izmaiņām noteikumos par nodrošinājuma ārvalstu valūtā atbilstību (ECB/2012/34)

22

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

18.1.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 14/1


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 27/2013

(2013. gada 15. janvāris),

ar ko nosaka aizliegumu Spānijas karoga kuģiem zvejot diegspuru vēdzeles ES un starptautiskajos ūdeņos V, VI un VII zonā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 20. novembra Regulu (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem (1), un jo īpaši tās 36. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 2010. gada 13. decembra Regulā (ES) Nr. 1225/2010, ar ko 2011. un 2012. gadam ES kuģiem nosaka zvejas iespējas attiecībā uz konkrētiem dziļūdens zivju krājumiem (2), ir noteiktas kvotas 2012. gadam.

(2)

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju šīs regulas pielikumā minētās dalībvalsts karoga kuģi vai kuģi, kas reģistrēti šajā dalībvalstī, ar nozveju no pielikumā norādītā krājuma ir pilnībā apguvuši 2012. gadam iedalīto kvotu.

(3)

Tāpēc jāaizliedz ar šo krājumu saistītas zvejas darbības,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kvotas pilnīga apguve

Nozvejas kvotu 2012. gadam, kura šīs regulas pielikumā minētajai dalībvalstij iedalīta pielikumā norādītajam krājumam, uzskata par pilnībā apgūtu no pielikumā noteiktās dienas.

2. pants

Aizliegumi

Ar šīs regulas pielikumā norādīto krājumu saistītas zvejas darbības, kuras veic pielikumā minētās dalībvalsts karoga kuģi vai kuģi, kas reģistrēti šajā dalībvalstī, ir aizliegtas no minētajā pielikumā noteiktās dienas. Konkrēti, pēc minētās dienas ir aizliegts paturēt uz kuģa, pārvietot, pārkraut citā kuģī vai izkraut zivis, ko minētie kuģi nozvejojuši no šā krājuma.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 15. janvārī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektore

Lowri EVANS


(1)  OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.

(2)  OV L 336, 21.12.2010., 1. lpp.


PIELIKUMS

Nr.

FS/83/DSS

Dalībvalsts

Spānija

Krājums

GFB/567-

Suga

Diegspuru vēdzeles (Phycis spp.)

Zona

ES un starptautiskie ūdeņi V, VI un VII zonā

Datums

12.12.2012.


18.1.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 14/3


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 28/2013

(2013. gada 15. janvāris),

ar ko nosaka aizliegumu Nīderlandes karoga kuģiem zvejot akmeņpleksti un gludo rombu ES ūdeņos IIa un IV zonā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 20. novembra Regulu (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem (1), un jo īpaši tās 36. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 2012. gada 17. janvāra Regulā (ES) Nr. 44/2012, ar ko 2012. gadam nosaka ES ūdeņos pieejamās zvejas iespējas un ES kuģu zvejas iespējas ūdeņos, kas nav ES ūdeņi, no konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kuras ir starptautisku sarunu vai nolīgumu priekšmets (2), ir noteiktas kvotas 2012. gadam.

(2)

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju šīs regulas pielikumā minētās dalībvalsts karoga kuģi vai kuģi, kas reģistrēti šajā dalībvalstī, ar nozveju no pielikumā norādītā krājuma ir pilnībā apguvuši 2012. gadam iedalīto kvotu.

(3)

Tāpēc jāaizliedz ar šo krājumu saistītas zvejas darbības,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kvotas pilnīga apguve

Nozvejas kvotu 2012. gadam, kura šīs regulas pielikumā minētajai dalībvalstij iedalīta pielikumā norādītajam krājumam, uzskata par pilnībā apgūtu no pielikumā noteiktās dienas.

2. pants

Aizliegumi

Ar šīs regulas pielikumā norādīto krājumu saistītas zvejas darbības, kuras veic pielikumā minētās dalībvalsts karoga kuģi vai kuģi, kas reģistrēti šajā dalībvalstī, ir aizliegtas no minētajā pielikumā noteiktās dienas. Konkrēti, pēc minētās dienas ir aizliegts paturēt uz kuģa, pārvietot, pārkraut citā kuģī vai izkraut zivis, ko minētie kuģi nozvejojuši no šā krājuma.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 15. janvārī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektore

Lowri EVANS


(1)  OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.

(2)  OV L 25, 27.1.2012., 55. lpp.


PIELIKUMS

Nr.

84/TQ44

Dalībvalsts

Nīderlande

Krājums

Akmeņplekste un gludais rombs (Psetta maxima un Scopthalmus rhombus)

Suga

T/B/2AC4-C

Zona

ES ūdeņi IIa un IV zonā

Datums

22.12.2012.


18.1.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 14/5


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 29/2013

(2013. gada 15. janvāris),

ar ko nosaka aizliegumu Portugāles karoga kuģiem zvejot melno matasti ES un starptautiskajos ūdeņos VIII, IX un X zonā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 20. novembra Regulu (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem (1), un jo īpaši tās 36. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 2010. gada 13. decembra Regulā (ES) Nr. 1225/2010, ar ko 2011. un 2012. gadam ES kuģiem nosaka zvejas iespējas attiecībā uz konkrētiem dziļūdens zivju krājumiem (2), ir noteiktas kvotas 2012. gadam.

(2)

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju šīs regulas pielikumā minētās dalībvalsts karoga kuģi vai kuģi, kas reģistrēti šajā dalībvalstī, ar nozveju no pielikumā norādītā krājuma ir pilnībā apguvuši 2012. gadam iedalīto kvotu.

(3)

Tāpēc jāaizliedz ar šo krājumu saistītas zvejas darbības,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kvotas pilnīga apguve

Nozvejas kvotu 2012. gadam, kura šīs regulas pielikumā minētajai dalībvalstij iedalīta pielikumā norādītajam krājumam, uzskata par pilnībā apgūtu no pielikumā noteiktās dienas.

2. pants

Aizliegumi

Ar šīs regulas pielikumā norādīto krājumu saistītas zvejas darbības, kuras veic pielikumā minētās dalībvalsts karoga kuģi vai kuģi, kas reģistrēti šajā dalībvalstī, ir aizliegtas no minētajā pielikumā noteiktās dienas. Konkrēti, pēc minētās dienas ir aizliegts paturēt uz kuģa, pārvietot, pārkraut citā kuģī vai izkraut zivis, ko minētie kuģi nozvejojuši no šā krājuma.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 15. janvārī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektore

Lowri EVANS


(1)  OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.

(2)  OV L 336, 21.12.2010., 1. lpp.


PIELIKUMS

Nr.

85/DSS

Dalībvalsts

Portugāle

Krājums

BSF/8910-

Suga

Melnā mataste (Aphanopus carbo)

Zona

ES un starptautiskie ūdeņi VIII, IX un X zonā

Datums

19.12.2012.


18.1.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 14/7


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 30/2013

(2013. gada 17. janvāris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 288/2009, ar kuru paredz sīki izstrādātus noteikumus par Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanu attiecībā uz Kopienas atbalstu augļu un dārzeņu, pārstrādātu augļu un dārzeņu un banānu produktu piegādei bērniem mācību iestādēs saskaņā ar programmu “Augļi skolai”, un ar ko paredz atkāpi no Regulas (EK) Nr. 288/2009

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Horvātijas Republikas Pievienošanās līgumu un jo īpaši tā 3. panta 4. punktu,

ņemot vērā Horvātijas Republikas Pievienošanās aktu un jo īpaši tā 50. pantu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 103.h panta f) punktu saistībā ar tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulas (EK) Nr. 288/2009 (2) 4. pantā ir paredzēti sīki izstrādāti noteikumi par atbalsta sadalījumu pa dalībvalstīm, kuras sagatavo programmu “Augļi skolai”. Konkrēti, šajos noteikumos katrai dalībvalstij ir paredzēta provizoriskā sadalījuma summa, kas aprēķināta, pamatojoties uz to bērnu skaitu, kuru vecums ir no sešiem līdz desmit gadiem. Ņemot vērā programmu izpildes līmeņus, kas reģistrēti pirmajos trijos gados, un lai nodrošinātu Savienības finanšu līdzekļu atbilstīgu izlietojumu, ir jāparedz mehānisms, kas saistīts ar dalībvalstu rezultātiem un kas ierobežotu tādu pieprasītā atbalsta summu, kura pārsniedz atbalsta provizoriskā sadalījuma summu.

(2)

Regulas (EK) Nr. 288/2009 12. pantā ir noteikts, ka dalībvalstīm katru gadu jāveic programmas “Augļi skolai” izpildes uzraudzība. Lai padarītu skaidrākus dalībvalstu pienākumus attiecībā uz programmas “Augļi skolai” novērtējumu, ir jāprecizē, ka valsts novērtējumā ir arī jāizklāsta programmas ietekme uz bērnu ēšanas paradumu pārmaiņām.

(3)

Komisija ir izstrādājusi informācijas sistēmu, kas ļauj elektroniski pārvaldīt dokumentus un procedūras gan tās iekšējā darba procedūrā, gan attiecībās ar iestādēm, kuras iesaistītas kopējā lauksaimniecības politikā. Tiek uzskatīts, ka konkrētu Regulā (EK) Nr. 288/2009 paredzēto paziņošanas pienākumu izpildi var nodrošināt, izmantojot minēto sistēmu saskaņā ar Komisijas 2009. gada 31. augusta Regulu (EK) Nr. 792/2009, ar ko nosaka kārtību, kādā dalībvalstis Komisijai paziņo informāciju un dokumentus, kas pieprasīti, īstenojot tirgu kopīgo organizāciju, tiešo maksājumu režīmu, lauksaimniecības produktu veicināšanas pasākumus, kā arī režīmus, ko piemēro attālākajiem reģioniem un Egejas jūras nelielajām salām (3).

(4)

Regulas (EK) Nr. 288/2009 II pielikumā katrai dalībvalstij ir noteikta Savienības atbalsta provizoriskā sadalījuma summa. Šis pielikums jāpielāgo, ņemot vērā Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai.

(5)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 288/2009.

(6)

Lai ņemtu vērā Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai, būtu jāparedz īpaši noteikumi attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 288/2009 īstenošanu 2013./2014. mācību gadā. Konkrēti, būtu jānosaka datums, kurā Horvātijai jāiesniedz valsts stratēģija un pieteikums atbalsta saņemšanai, turklāt būtu jāparedz īpaša kartība, lai ņemtu vērā termiņu, kādā Komisijai jāpieņem lēmums par Eiropas Savienības atbalsta galīgo piešķīrumu, un paredzēto Horvātijas pievienošanās datumu. Izņēmuma gadījumā, ņemot vērā termiņu ierobežojumus, kas ir saistīti ar to, ka Eiropas Savienības atbalsta galīgā piešķīruma summas visām dalībvalstīm ir jāparedz samērā ilgu laikposmu pirms mācību gada sākuma, Komisijai, nosakot galīgos piešķīrumus, kā minēts Regulas (EK) Nr. 288/2009 4. panta 4. punktā, būtu jāņem vērā jebkāds Horvātijas iepriekš iesniegts brīvprātīgs paziņojums attiecībā uz tās stratēģiju un pieteikumu atbalsta saņemšanai ar nosacījumu, ka minētā informācija tiek saņemta vēlākais līdz 31. janvārim.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījums Regulā (EK) Nr. 288/2009

Regulu (EK) Nr. 288/2009 groza šādi:

1)

regulas 4. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Dalībvalstis, kuras sagatavo programmu “Augļi skolai”, vienu vai vairākus gadus periodā no 1. augusta līdz 31. jūlijam var iesniegt pieteikumu atbalsta saņemšanai, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1234/2007 103.ga pantā, iesniedzot savu stratēģiju Komisijai līdz tā gada 31. janvārim, kad sākas minētais periods.

Stratēģijai pievieno pieteikumu atbalsta saņemšanai, kurā jāsniedz šāda informācija:

a)

atbalsta provizoriskā sadalījuma summa, kas minēta 3. punktā un norādīta II pielikumā (izteikta EUR);

b)

spēja izlietot summu, kas ir lielāka par 3. punktā minēto un II pielikumā norādīto provizoriskā sadalījuma summu;

c)

gadījumā, ja nav iespējas izlietot papildu finanšu līdzekļus, kā paredzēts b) apakšpunktā, ir jāprecizē pieprasītā summa (izteikta EUR);

d)

gadījumā, ja ir iespēja izlietot papildu finanšu līdzekļus, kā paredzēts b) apakšpunktā, ir jāprecizē maksimālā pieprasītā papildu summa (izteikta EUR);

e)

pieprasītais kopējais budžets.

Pieteikums atbalsta saņemšanai jāiesniedz atbilstīgi Komisijas Regulai (EK) Nr. 792/2009 (4).

b)

panta 4. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Pirmajā daļā minētā Savienības atbalsta pārdali veic proporcionāli sākotnējam provizoriskajam sadalījumam, kas sniegts II pielikumā, un ievērojot 5. punktā paredzētos ierobežojumus. Tomēr 5. punktā minētie ierobežojumi netiek piemēroti pirmajos divos mācību gados, kuros dalībvalsts sākusi piemērot šo shēmu.”;

c)

pantam pievieno šādu 5. punktu:

“5.   Pārdale tiek ierobežota atkarībā no piešķīruma izlietojuma līmeņa, kāds bija mācību gadā, kas ir beidzies, pirms iesniegts attiecīgais atbalsta pieteikums, kā noteikts turpmākā mācību gada 15. oktobrī. Pārdali nosaka, pamatojoties uz izdevumu deklarācijām, kas nosūtītas Komisijai saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 883/2006 (5) 4. pantu. Ierobežojumi ir šādi:

a)

ja piešķīruma izlietojuma līmenis ir mazāks par vai vienāds ar 50 % no galīgā piešķīruma, tad nekādas papildu summas netiek piešķirtas;

b)

ja piešķīruma izlietojuma līmenis ir augstāks par 50 % vai vienāds ar 75 % no galīgā piešķīruma, tad papildu piešķīruma maksimālā summa nedrīkst pārsniegt 50 % no provizoriskā piešķīruma;

c)

ja piešķīruma izlietojuma līmenis ir augstāks par 75 % no galīgā piešķīruma, tad papildu piešķīruma maksimālo summu neierobežo.

2)

regulas 10. panta 1. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)

to bērnu skaits, kas regulāri apmeklē vienu no izglītības iestādēm, kurām ir tiesības saņemt dalībvalsts programmā “Augļi skolai” paredzētos produktus periodā, uz kuru attiecas atbalsta pieteikums;”;

3)

regulas 12. panta 2. punkta pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

“Dalībvalstis novērtē savas programmas “Augļi skolai” īstenošanu un izvērtē tās efektivitāti un ietekmi uz bērnu ēšanas paradumu pārmaiņām.”;

4)

regulas 15. pantu aizstāj ar šādu:

“15. pants

Paziņojumi

1.   Dalībvalstis paziņo turpmāk minēto informāciju līdz tā gada 30. novembrim, kurā beidzas 4. panta 1. punktā minētais periods:

a)

uzraudzības rezultāti, kā paredzēts regulas 12. panta 1. punktā;

b)

pārbaudes, kas veiktas uz vietas, ievērojot 13. un 16. panta prasības, un attiecīgie secinājumi.

2.   Ja 3. pantā minētā stratēģija tiek grozīta, dalībvalsts par savu jauno stratēģiju paziņo Komisijai vēlākais līdz nākamā gada 31. janvārim.

3.   Šajā regulā minētos paziņojumus sniedz saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 792/2009.

4.   Komisija regulāri publicē dalībvalstu stratēģiju un uzraudzības un novērtējuma rezultātus.”;

5)

II pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikumā sniegto tekstu;

6)

IIa pielikumu svītro.

2. pants

Īpaši noteikumi 2013./2014. mācību gadam

1.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 288/2009 4. panta 4. punkta saistībā ar minētās regulas II pielikumu, attiecībā uz 2013./2014. mācību gadu Komisija apstiprina Savienības atbalsta 4. panta 4. punkta trešajā daļā minētā galīgā piešķīruma summu, ņemot vērā jebkuru Horvātijas iepriekš iesniegto informāciju (saistībā ar Horvātijas Pievienošanās līguma stāšanos spēkā un ar nosacījumu, ka minētais līgums stāsies spēkā), kura attiecas uz tās stratēģiju un pieteikumu atbalsta saņemšanai, ar nosacījumu, ka minētā informācija tiek iesniegta brīvprātīgi līdz 31. janvārim.

2.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 288/2009 4. panta 1. punkta, attiecībā uz 2013./2014. mācību gadu Horvātija paziņo par savu stratēģiju un par savu pieteikumu atbalsta saņemšanai līdz 2013. gada 10. jūlijam, un, atkāpjoties no minētās regulas 4. panta 4. punkta, Komisija pieņem lēmumu par atbalsta galīgo piešķīrumu Horvātijai līdz 2013. gada 31. jūlijam.

3. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Ar nosacījumu, ka Horvātijas Pievienošanās līgums stāsies spēkā, regulas 1. panta 5. punkts un 2. panta 2. punkts stājas spēkā Horvātijas Pievienošanās līguma spēkā stāšanās dienā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 17. janvārī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 94, 8.4.2009., 38. lpp.

(3)  OV L 228, 1.9.2009., 3. lpp.

(4)  OV L 228, 1.9.2009., 3. lpp.”;

(5)  OV L 171, 23.6.2006., 1. lpp.”;


PIELIKUMS

“II PIELIKUMS

Provizoriskais Kopienas atbalsta sadalījums pa dalībvalstīm

Dalībvalsts

Līdzfinansējuma likme

(%)

Bērni vecumā no 6 līdz 10 gadiem

(absolūtajos skaitļos)

EUR

Austrija

50

439 035

1 303 700

Beļģija

50

592 936

1 760 700

Bulgārija

75

320 634

1 428 200

Horvātija

75

249 197

1 110 000

Kipra

50

49 723

175 000

Čehijas Republika

73

454 532

1 963 100

Dānija

50

343 807

1 020 900

Igaunija

75

62 570

278 700

Somija

50

299 866

890 500

Francija

51

3 838 940

11 632 700

Vācija

52

3 972 476

12 333 000

Grieķija

59

521 233

1 837 700

Ungārija

69

503 542

2 051 800

Īrija

50

282 388

838 500

Itālija

58

2 710 492

9 403 100

Latvija

75

99 689

444 100

Lietuva

75

191 033

850 900

Luksemburga

50

29 277

175 000

Malta

75

24 355

175 000

Nīderlande

50

985 163

2 925 400

Polija

75

2 044 899

9 108 500

Portugāle

68

539 685

2 172 300

Rumānija

75

1 107 350

4 932 400

Slovākija

73

290 990

1 260 700

Slovēnija

75

93 042

414 400

Spānija

59

2 006 143

7 073 400

Zviedrija

50

481 389

1 429 500

Apvienotā Karaliste

51

3 635 300

11 010 800

ES 28

58

26 169 686

90 000 000”


18.1.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 14/11


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 31/2013

(2013. gada 17. janvāris),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem.

(2)

Standarta importa vērtību aprēķina katru darbdienu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. panta 1. punktu, ņemot vērā mainīgos dienas datus. Tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 17. janvārī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta importa vērtība

0702 00 00

MA

67,8

TN

80,7

TR

124,7

ZZ

91,1

0707 00 05

EG

194,1

MA

158,2

TR

122,2

ZZ

158,2

0709 91 00

EG

144,1

ZZ

144,1

0709 93 10

MA

98,6

TR

126,5

ZZ

112,6

0805 10 20

EG

53,7

MA

63,4

TR

61,9

ZA

103,6

ZZ

70,7

0805 20 10

IL

162,4

MA

90,3

ZZ

126,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

119,5

KR

139,7

TR

81,7

ZZ

113,6

0805 50 10

EG

87,0

TR

75,0

ZZ

81,0

0808 10 80

CN

90,1

MK

40,5

US

200,8

ZZ

110,5

0808 30 90

CN

61,0

US

132,9

ZZ

97,0


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “cita izcelsme”.


18.1.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 14/13


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 32/2013

(2013. gada 17. janvāris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1484/95 attiecībā uz reprezentatīvajām cenām mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī olu albumīnam

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 143. pantu saistībā ar tās 4. pantu,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 7. jūlija Regulu (EK) Nr. 614/2009 par vienotu sistēmu tirdzniecībai ar ovalbumīnu un laktalbumīnu (2) un jo īpaši tās 3. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1484/95 (3) ir noteikti sīki izstrādāti noteikumi papildu ievedmuitas nodokļu sistēmas ieviešanai un reprezentatīvās cenas mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī olu albumīnam.

(2)

Regulāri pārbaudot datus, uz kuriem balstīta reprezentatīvo cenu noteikšana mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī olu albumīnam, kļuvis skaidrs, ka ir jāgroza reprezentatīvās cenas konkrētu produktu ievešanai, ņemot vērā cenu svārstības atkarībā no produktu izcelsmes.

(3)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 1484/95 būtu attiecīgi jāgroza.

(4)

Tā kā jānodrošina šā pasākuma piemērošana iespējami drīzāk pēc laboto datu nosūtīšanas, šai regulai būtu jāstājas spēkā tās publicēšanas dienā.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1484/95 I pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 17. janvārī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 181, 14.7.2009., 8. lpp.

(3)  OV L 145, 29.6.1995., 47. lpp.


PIELIKUMS

“I PIELIKUMS

KN kods

Preču apraksts

Reprezentatīvā cena

(EUR/100 kg)

Regulas 3. panta 3. punktā minētais nodrošinājums

(EUR/100 kg)

Izcelsme (1)

0207 12 10

Nesadalītas, saldētas vistas, t. s. “70 % cāļi”

135,1

0

AR

121,7

0

BR

0207 12 90

Nesadalītas, saldētas vistas, t. s. “65 % cāļi”

161,6

0

AR

136,5

0

BR

0207 14 10

Atkauloti, saldēti gaiļu vai vistu gabali

267,3

10

AR

271,1

9

BR

319,6

0

CL

224,5

23

TH

0207 25 10

Nesadalīti, saldēti tītari, t. s. “80 % cāļi”

193,1

0

BR

0207 27 10

Atkauloti, saldēti tītaru gabali

329,0

0

BR

312,8

0

CL

0408 11 80

Olu dzeltenumi

569,2

0

AR

0408 91 80

Žāvētas olas bez čaumalām

466,9

0

AR

1602 32 11

Termiski neapstrādāti gaiļa vai vistas gaļas izstrādājumi

263,9

7

BR

3502 11 90

Žāvēts olu albumīns

712,1

0

AR


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.”


18.1.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 14/15


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 33/2013

(2013. gada 17. janvāris),

ar ko nosaka eksporta kompensācijas par mājputnu gaļu

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 164. panta 2. punktu un 170. pantu saistībā ar tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 162. panta 1. punktu starpību starp minētās regulas I pielikuma XX daļā uzskaitīto produktu cenu pasaules tirgū un šo produktu cenu Savienības tirgū var segt ar eksporta kompensāciju.

(2)

Ņemot vērā pašreizējo stāvokli mājputnu gaļas tirgū, eksporta kompensācijas ir jānosaka saskaņā ar noteikumiem un kritērijiem, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 1234/2007 162., 163., 164., 167. un 169. pantā.

(3)

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 164. panta 1. punktā paredzēts, ka eksporta kompensācijas var atšķirties atkarībā no galamērķa, jo īpaši – ja to nosaka situācija pasaules tirgū vai dažu tirgu īpašās prasības, vai saistības, kas izriet no nolīgumiem, kuri noslēgti saskaņā ar Līguma 300. pantu.

(4)

Kompensāciju vajadzētu piešķirt tikai par produktiem, kurus ir atļauts laist brīvā apgrozībā Savienībā un kuriem ir identifikācijas marķējums, kas paredzēts 5. panta 1. punkta b) apakšpunktā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 853/2004 par īpašiem higiēnas noteikumiem attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (2). Tāpat šiem produktiem būtu jāatbilst prasībām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu (3).

(5)

Pašreiz piemērojamās kompensācijas ir noteiktas ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 962/2012 (4). Tā kā ir jānosaka jaunas kompensācijas, minētā regula būtu jāatceļ.

(6)

Lai nepieļautu novirzes no tirgus pašreizējā stāvokļa, tirgū novērstu spekulācijas un nodrošinātu efektīvu pārvaldību, šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(7)

Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Eksporta kompensācijas, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 1234/2007 164. pantā, piešķir par šīs regulas pielikumā minētajiem produktiem un daudzumiem saskaņā ar šā panta 2. punktā paredzētajiem nosacījumiem.

2.   Produktiem, par kuriem atbilstīgi 1. punktam ir tiesības saņemt kompensāciju, ir jāatbilst attiecīgajām Regulas (EK) Nr. 852/2004 un Regulas (EK) Nr. 853/2004 prasībām, jo īpaši prasībām par sagatavošanu apstiprinātā uzņēmumā, un Regulas (EK) Nr. 853/2004 II pielikuma I sadaļā noteiktajām prasībām par identifikācijas marķējumu.

2. pants

Īstenošanas regulu (ES) Nr. 962/2012 atceļ.

3. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 17. janvārī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā –

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp.

(3)  OV L 139, 30.4.2004., 1. lpp.

(4)  OV L 288, 19.10.2012., 6. lpp.


PIELIKUMS

No 2013. gada 18. janvāra piemērojamās eksporta kompensācijas par mājputnu gaļu

Produkta kods

Galamērķis

Mērvienība

Kompensācijas apjoms

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0105 14 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

10,85

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

10,85

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

10,85

NB! Produktu kodi un “A sērijas” galamērķu kodi ir noteikti Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).

Pārējie galamērķi ir šādi:

V03

:

A24, Angola, Saūda Arābija, Kuveita, Bahreina, Katara, Omāna, Apvienotie Arābu Emirāti, Jordānija, Jemena, Libāna, Irāka, Irāna.


LĒMUMI

18.1.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 14/18


PADOMES LĒMUMS

(2012. gada 20. decembris),

ar ko ieceļ amatā četrus Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) valdes locekļus

(2013/33/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 726/2004 (2004. gada 31. marts), ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru (1), un jo īpaši tās 65. panta 1. punktu un 4. punktu,

ņemot vērā Komisijas 2012. gada 8. augustā sagatavoto kandidātu sarakstu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Nikolaos DEDES, dzimis 1966. gada 15. decembrī, Christophe HUGNET, dzimis 1971. gada 1. februārī, Wolf-Dieter LUDWIG, dzimis 1952. gada 31. janvārī, un Wim WIENTJES, dzimis 1937. gada 16. septembrī, tiek iecelti par Eiropas Zāļu aģentūras valdes locekļiem uz trim gadiem.

2. pants

Eiropas Zāļu aģentūras valde nosaka 1. pantā minētā trīs gadu laikposma sākuma dienu.

Briselē, 2012. gada 20. decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

E. FLOURENTZOU


(1)  OV L 136, 30.4.2004., 1. lpp.


18.1.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 14/19


PADOMES LĒMUMS 2013/34/KĀDP

(2013. gada 17. janvāris)

par Eiropas Savienības militāro misiju, lai palīdzētu Mali bruņoto spēku apmācībā (EUTM Mali)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 42. panta 4. punktu un 43. panta 2. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2012. gada 23. jūlijā atzina, ka kraso pārmaiņu dēļ Mali ir jāpārskata darbības, kas Savienībai būtu veicamas, lai atbalstītu demokrātiskas valdības atjaunošanu un tiesiskumu visā Mali teritorijā. Tā lūdza Savienības Augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos (AP) un Komisiju nākt klajā ar konkrētiem priekšlikumiem Savienības rīcībai virknē jomu, lai reaģētu uz mainīgo situāciju.

(2)

2012. gada 18. septembra vēstulē Mali Republikas prezidents lūdza Savienības atbalstu ar mērķi atjaunot Mali teritoriālo integritāti.

(3)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome 2012. gada 12. oktobrī pieņemtajā Rezolūcijā 2071 (2012) par situāciju Mali pauda nopietnas bažas par sekām, ko nestabilitāte Mali ziemeļos rada reģionā un aiz tā robežām, uzsvēra, ka ir ātri jāreaģē, lai saglabātu stabilitāti visa Sāhelas reģionā, un tāpēc aicināja starptautiskos partnerus, tostarp Savienību, nodrošināt palīdzību, speciālās zināšanas, apmācības un atbalstu spēju veidošanai Mali armijai un drošības spēkiem.

(4)

Padome 2012. gada 15. oktobra secinājumos lūdza steidzami turpināt un paplašināt plānošanas darbu attiecībā uz iespējamu kopējās drošības un aizsardzības politikas (KDAP) militāru misiju, it īpaši izstrādājot krīzes pārvarēšanas koncepciju attiecībā uz Mali aizsardzības spēku reorganizāciju un apmācību, ņemot vērā šādas misijas efektivitātei nepieciešamos apstākļus, tostarp Mali varas iestāžu pilnīgu atbalstu un izejas stratēģijas izstrādi.

(5)

Padome 2012. gada 19. novembra secinājumos atzinīgi vērtēja to, ka AP ir nākusi klajā ar krīzes pārvarēšanas koncepciju, un aicināja attiecīgās grupas to steidzami izskatīt, lai Padome to 2012. gada decembrī varētu apstiprināt.

(6)

Padome 2012. gada 10. decembrī apstiprināja krīzes pārvarēšanas koncepciju iespējamai KDAP militārai apmācības misijai Mali. Padome uzsvēra, ka misija Mali būtu nozīmīgs elements Savienības visaptverošajā pieejā, kā izklāstīts stratēģijā attiecībā uz drošību un attīstību Sāhelā.

(7)

Ar 2012. gada 24. decembra vēstuli Mali Republikas prezidents adresēja uzaicinājuma vēstuli AP, atbalstot ES apmācības misijas izvietošanu Mali.

(8)

Padomes un AP uzdevumā Politikas un drošības komitejai (PDK) būtu jāveic Savienības militārās misijas politiskā kontrole, jānodrošina tai stratēģiskā vadība un jāpieņem attiecīgi lēmumi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību (LES) 38. panta trešo daļu.

(9)

Ir jāpanāk vienošanās un jānoslēdz starptautiski nolīgumi par ES vienību un to personāla statusu un par trešo valstu dalību Savienības misijās.

(10)

Darbības izdevumi, kas izriet no šā lēmuma, kurš skar militārus vai aizsardzības aspektus, būtu jāsedz dalībvalstīm saskaņā ar LES 41. panta 2. punktu un saskaņā ar Padomes Lēmumu 2011/871/KĀDP (2011. gada 19. decembris), ar ko izveido mehānismu tādu Eiropas Savienības operāciju kopējo izmaksu finansēšanas pārvaldībai, kuras skar militārus vai aizsardzības aspektus (Athena) (1).

(11)

Saskaņā ar 5. pantu Protokolā par Dānijas nostāju, kas pievienots LES un Līgumam par Eiropas Savienības darbību (LESD), Dānija nepiedalās ar aizsardzību saistītu Savienības lēmumu un rīcību izstrādē un ieviešanā. Dānija nepiedalās šā lēmuma ieviešanā, tāpēc tā nepiedalās šīs misijas finansēšanā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Misija

1.   Savienība veic militāru apmācības misiju (“EUTM Mali”), lai Mali dienvidos nodrošinātu militāras un apmācību konsultācijas Mali bruņotajiem spēkiem, kas darbojas likumīgu civilo iestāžu uzraudzībā, ar mērķi palīdzēt atjaunot to militārās spējas, lai tie spētu veikt militāras operācijas nolūkā atjaunot Mali teritoriālo integritāti un samazināt teroristu grupu radīto apdraudējumu. EUTM Mali netiek iesaistīta kaujas operācijās.

2.   EUTM Mali mērķis ir reaģēt uz Mali bruņoto spēku operatīvajām vajadzībām, nodrošinot:

a)

atbalstu apmācībai armijas un gaisa spēku interesēs;

b)

apmācību un konsultācijas attiecībā uz vadību un kontroli, loģistikas ķēdi un cilvēkresursiem, kā arī apmācību attiecībā uz starptautiskajām humanitārajām tiesībām, civilo iedzīvotāju un cilvēktiesību aizsardzību.

3.   EUTM Mali mērķis ir stiprināt nosacījumus Mali bruņoto spēku likumīgu civilo iestāžu realizētai attiecīgai politiskai kontrolei.

4.   EUTM Mali darbības īsteno ciešā koordinācijā ar citiem dalībniekiem, kas ir iesaistīti atbalsta sniegšanā Mali bruņotajiem spēkiem, jo īpaši ar Apvienoto Nāciju Organizāciju (ANO) un Rietumāfrikas valstu Ekonomikas kopienu (ECOWAS).

2. pants

ES misijas komandiera iecelšana

1.   Brigādes ģenerāli François LECOINTRE ar šo ieceļ par ES misijas komandieri.

2.   ES misijas komandieris pilda ES operācijas komandiera un ES spēku komandiera pienākumus.

3. pants

Misijas štāba izraudzīšanās

1.   EUTM Mali misijas štābs atrodas Mali. Tas pilda gan operāciju štāba, gan spēku štāba funkcijas.

2.   Misijas štābs aptver atbalsta vienību Briselē.

4. pants

EUTM Mali plānošana un uzsākšana

Lēmumu par EUTM Mali sākšanu pieņem Padome pēc tam, kad ir apstiprināts misijas plāns un noteikumi par spēka lietošanu.

5. pants

Politiskā kontrole un stratēģiskā vadība

1.   Padomes un AP uzdevumā PDK veic EUTM Mali politisko kontroli un stratēģisko vadību. Ar šo Padome pilnvaro PDK pieņemt atbilstīgus lēmumus saskaņā ar LES 38. pantu. Šis pilnvarojums ietver tiesības grozīt plānošanas dokumentus, tostarp misijas plānu un komandķēdi. Tas ietver arī pilnvaras pieņemt lēmumus par turpmāku ES misijas komandieru iecelšanu. Tiesības pieņemt lēmumus par EUTM Mali mērķiem un izbeigšanu saglabā Padome.

2.   PDK regulāri sniedz ziņojumus Padomei.

3.   PDK regulāri saņem ziņojumus no ES Militārās komitejas (ESMK) priekšsēdētāja par EUTM Mali norisi. Vajadzības gadījumā PDK var uzaicināt ES misijas komandieri piedalīties savās sanāksmēs.

6. pants

Militārā vadība

1.   ESMK uzrauga, vai EUTM Mali, par kuras norisi atbild ES misijas komandieris, tiek veikta pienācīgi.

2.   ESMK regulāri saņem ziņojumus no ES misijas komandiera. Vajadzības gadījumā tā var uzaicināt ES misijas komandieri piedalīties savās sanāksmēs.

3.   ESMK priekšsēdētājs ir galvenā kontaktpersona sakariem ar ES misijas komandieri.

7. pants

Savienības reakcijas un koordinācijas saskaņotība

1.   AP nodrošina šā lēmuma īstenošanu, kā arī nodrošina tā saskaņotību ar Savienības ārējo darbību kopumā, tostarp ar Savienības attīstības programmām.

2.   Neskarot komandķēdi, ES misijas komandieris saņem vietējas politiskas norādes no Bamako izvietotās Savienības delegācijas vadītāja ciešā saskaņotībā ar ES koordinatoru Sāhelas jautājumos.

3.   EUTM Mali sadarbojas ar Savienības KDAP misiju Nigērijā (EUCAP SAHEL Niger), lai apzinātu iespējamās sinerģijas.

4.   EUTM Mali saskaņo savas darbības ar dalībvalstu divpusējām darbībām Mali, kā arī ar citiem starptautiskiem dalībniekiem reģionā, jo īpaši ar ANO, Āfrikas Savienību (ĀS), ECOWAS un divpusējiem dalībniekiem, tostarp Amerikas Savienotajām Valstīm un Kanādu, un ar galvenajiem reģionālajiem dalībniekiem.

8. pants

Trešo valstu dalība

1.   Neskarot Savienības lēmumu pieņemšanas autonomiju un tās vienoto organizatorisko sistēmu, kā arī saskaņā ar attiecīgajām Eiropadomes pamatnostādnēm var aicināt trešās valstis piedalīties EUTM Mali.

2.   Ar šo Padome pilnvaro PDK aicināt trešās valstis sniegt palīdzību un pēc ES misijas komandiera un ESMK ieteikuma pieņemt attiecīgus lēmumus par piedāvātās palīdzības pieņemšanu.

3.   Sīki izstrādātus noteikumus par trešo valstu dalību paredz nolīgumos, ko noslēdz atbilstīgi LES 37. pantam un saskaņā ar LESD 218. pantā noteikto procedūru. Ja Savienība un trešā valsts ir noslēgušas nolīgumu, ar ko izveido sistēmu attiecīgās trešās valsts dalībai Savienības krīzes pārvarēšanas misijās, šāda nolīguma noteikumus piemēro saistībā ar EUTM Mali.

4.   Trešām valstīm, kas sniedz būtisku militāru ieguldījumu EUTM Mali, ir tādas pašas tiesības un pienākumi attiecībā uz EUTM Mali ikdienas vadību kā dalībvalstīm, kuras piedalās EUTM Mali.

5.   Ar šo Padome pilnvaro PDK pieņemt attiecīgus lēmumus par Palīdzības sniedzēju komitejas izveidi gadījumā, ja trešās valstis veic būtisku militāru ieguldījumu.

9. pants

ES vadītā personāla statuss

ES vadīto vienību un to personāla statuss, tostarp privilēģijas, imunitātes un citas garantijas, kas nepieciešamas misijas īstenošanai un netraucētai darbībai, paredz nolīgumā, ko noslēdz atbilstīgi LES 37. pantam un saskaņā ar LESD 218. pantā noteikto procedūru.

10. pants

Finanšu noteikumi

1.   EUTM Mali kopējās izmaksas pārvalda saskaņā ar Lēmumu 2011/871/KĀDP.

2.   EUTM Mali kopējo izmaksu finanšu atsauces summa ir EUR 12,3 miljoni. Lēmuma 2011/871/KĀDP 25. panta 1. punktā minētā finanšu atsauces summas procentuālā daļa ir 50 %, un Lēmuma 2011/871/KĀDP 32. panta 3. punktā minētās uzņemšanās procentuālā daļa ir 70 %.

11. pants

Informācijas izpaušana

1.   AP tiek pilnvarots attiecīgos gadījumos un saskaņā ar EUTM Mali vajadzībām nodot ar šo lēmumu saistītām trešām valstīm EUTM Mali vajadzībām sagatavotu ES klasificētu informāciju saskaņā ar Padomes Lēmumu 2011/292/ES (2011. gada 31. marts) par drošības noteikumiem ES klasificētas informācijas aizsardzībai (2):

a)

līdz līmenim, kāds paredzēts piemērojamajos informācijas drošības nolīgumos, kas noslēgti starp Savienību un attiecīgo trešo valsti; vai

b)

citos gadījumos ar slepenības pakāpi līdz “CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”.

2.   AP tiek arī pilnvarots saskaņā ar EUTM Mali operatīvajām vajadzībām ANO un ECOWAS nodot EUTM Mali vajadzībām sagatavotu ES klasificētu informāciju ar slepenības pakāpi līdz “RESTREINT UE/EU RESTRICTED” saskaņā ar Lēmumu 2011/292/ES. Šajā nolūkā sagatavo vienošanos starp AP un kompetentām ANO un ECOWAS iestādēm.

3.   Ja rodas īpaša un steidzama operatīva vajadzība, AP ir arī pilnvarots nodot uzņēmējvalstij jebkādu EUTM Mali vajadzībām sagatavotu ES klasificētu informāciju ar slepenības pakāpi līdz “RESTREINT UE/EU RESTRICTED” saskaņā ar Lēmumu 2011/292/ES. Šajā nolūkā sagatavo vienošanos starp AP un kompetentām uzņēmējvalsts iestādēm.

4.   AP tiek pilnvarots nodot ar šo lēmumu saistītām trešām valstīm ES neklasificētus dokumentus, kuri ir saistīti ar Padomes apspriedēm attiecībā uz EUTM Mali un uz kuriem attiecas dienesta noslēpuma pienākums atbilstīgi Padomes reglamenta (3) 6. panta 1. punktam.

5.   Pilnvaras, kas minētas 1. līdz 4. punktā, kā arī pilnvaras noslēgt 2. un 3. punktā minētās vienošanās AP var deleģēt Eiropas Ārējās darbības dienesta darbiniekiem un/vai ES misijas komandierim.

12. pants

Stāšanās spēkā un darbības beigas

1.   Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

2.   EUTM Mali pilnvaras beidzas 15 mēnešus pēc tam, kad Padome pieņēmusi lēmumu par EUTM Mali sākšanu.

3.   Saskaņā ar apstiprinātiem EUTM Mali izbeigšanas plāniem un neskarot Lēmumā 2011/871/KĀDP noteiktās procedūras attiecībā uz EUTM Mali revīziju un pārskatu iesniegšanu, šis lēmums tiek atcelts dienā, kad tiek slēgts misijas štābs.

Briselē, 2013. gada 17. janvārī

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

C. ASHTON


(1)  OV L 343, 23.12.2011., 35. lpp.

(2)  OV L 141, 27.5.2011., 17. lpp.

(3)  Padomes Lēmums 2009/937/ES (2009. gada 1. decembris), ar ko pieņem Padomes reglamentu (OV L 325, 11.12.2009., 35. lpp.).


18.1.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 14/22


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS

(2012. gada 19. decembris)

par pagaidu izmaiņām noteikumos par nodrošinājuma ārvalstu valūtā atbilstību

(ECB/2012/34)

(2013/35/ES)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 127. panta 2. punkta pirmo ievilkumu,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 12.1. pantu un 14.3. pantu saistībā ar 3.1. panta pirmo ievilkumu un 18.2. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 18.1. pantu Eiropas Centrālā banka (ECB) un to dalībvalstu nacionālās centrālās bankas, kuru valūta ir euro (turpmāk – “NCB”), var veikt kredītoperācijas ar kredītiestādēm un citiem tirgus dalībniekiem, aizdodot pret atbilstošu nodrošinājumu. Standarta nosacījumi, ar kādiem ECB un NCB ir gatavas veikt kredītoperācijas, tostarp kritēriji, kas nosaka nodrošinājuma atbilstību Eurosistēmas kredītoperāciju mērķiem, noteikti 2011. gada 20. septembra Pamatnostādnes ECB/2011/14 par Eurosistēmas monetārās politikas instrumentiem un procedūrām (1) I pielikumā.

(2)

Saskaņā ar Pamatnostādnes ECB/2011/14 I pielikuma 1.6. sadaļu ECB Padome jebkurā laikā var mainīt Eurosistēmas monetārās politikas operāciju instrumentus, nosacījumus, kritērijus un procedūras.

(3)

Lai veicinātu likviditātes nodrošināšanu Eurosistēmas monetārās politikas operāciju darījumu partneriem, ECB Padome 2012. gada 6. septembrī nolēma uz pagaidu laiku paplašināt kritērijus, kas nosaka to aktīvu atbilstību, kurus var izmantot kā nodrošinājumu Eurosistēmas monetārās politikas operācijās, pieņemot tirgojamus parāda instrumentus sterliņu mārciņās, jenās vai ASV dolāros kā atbilstošus aktīvus monetārās politikas operācijām. ECB Padomes lēmumu 2012. gada 10. oktobrī ieviesa Pamatnostādne ECB/2012/23 (2), ar ko grozīja 2012. gada 2. augusta Pamatnostādni ECB/2012/18 par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību, kā arī grozījumiem Pamatnostādnē ECB/2007/9 (3).

(4)

ECB Padome 2012. gada 26. novembrī pieņēma Pamatnostādni ECB/2012/25, ar ko groza Pamatnostādni ECB/2011/14 par Eurosistēmas monetārās politikas instrumentiem un procedūrām (4). Viens no grozījumu iemesliem bija nepieciešamība uzskaitīt tirgojamu parāda instrumentu kupona struktūras, kas tiek pieņemtas saskaņā ar Eurosistēmas monetārās politikas regulējumu.

(5)

Dažiem tirgojamiem parāda instrumentiem ārvalstu valūtā, kas ir atbilstoši saskaņā ar Pamatnostādnes ECB/2012/18 5.a pantu, ir bezkoeficienta (“flat”) mainīgas procentu likmes kuponi, kas piesaistīti indeksam, kurš atbilst naudas tirgus procentu likmei to nomināla valūtā. Šie instrumenti kļūtu neatbilstoši no 2013. gada 3. janvāra – dienas, no kuras tiks piemēroti jaunākie grozījumi Pamatnostādnē ECB/2011/14. Tomēr ECB Padome uzskata, ka tirgojamiem parāda instrumentiem ārvalstu valūtā jāsaglabā atbilstoša nodrošinājuma pagaidu statuss Eurosistēmas monetārās politikas operācijās, neņemot vērā, ka to kuponi ir piesaistīti procentu likmei, kas nav euro procentu likme, vai ārpus euro zonas inflācijas indeksiem. Tādēļ ECB Padome nolēmusi apturēt to Pamatnostādnes ECB/2011/14 noteikumu piemērošanu, kuri nepieļautu šādu aktīvu turpmāku atbilstību.

(6)

Papildu pasākumi, kas noteikti šajā lēmumā, jāpiemēro pagaidām, līdz brīdim, kad Padome nolems, ka tie vairs nav nepieciešami pienācīga monetārās politikas transmisijas mehānisma nodrošināšanai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Dažu Pamatnostādnes ECB/2011/14 I pielikuma noteikumu piemērošanas apturēšana

1.   Eurosistēmas minimālos atbilstības kritērijus kuponiem, kas noteikti Pamatnostādnes ECB/2011/14 I pielikuma 6.2.1.1. sadaļas 1. punkta b) apakšpunktā, nepiemēro tirgojamiem parāda instrumentiem ārvalstu valūtā saskaņā ar 2. pantu.

2.   Jebkuru pretrunu gadījumā starp šo lēmumu un Pamatnostādni ECB/2011/14, kā to nacionālajā līmenī ieviesušas NCB, noteicošais ir šis lēmums.

3.   Jebkuru pretrunu gadījumā starp šo lēmumu un Pamatnostādni ECB/2012/18, kā to nacionālajā līmenī ieviesušas NCB, noteicošais ir šis lēmums.

4.   NCB turpina piemērot visus Pamatnostādņu ECB/2011/14 un ECB/2012/18 noteikumus, ja vien šajā lēmumā nav noteikts citādi.

2. pants

Noteiktu aktīvu sterliņu mārciņās, jenās vai ASV dolāros kā kritērijiem atbilstoša nodrošinājuma pieņemšana

1.   Pamatnostādnes ECB/2012/18 5.a pantā noteiktie atbilstošie tirgojamie parāda instrumenti, kuru kuponi ir piesaistīti tikai vienai naudas tirgus procentu likmei to nomināla valūtā vai attiecīgās valsts inflācijas indeksam un kas neparedz “discrete range”, “range accrual”, “ratchet” vai citas līdzīgas sarežģītas struktūras, ir atbilstoši Eurosistēmas monetārās politikas operācijām.

2.   Papildinot 1. punktā minēto, pēc ECB Padomes apstiprinājuma saņemšanas ECB savā interneta vietnē www.ecb.europa.eu var publicēt vēl citas pieņemamas ārvalstu valūtas etalonlikmes.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā 2013. gada 3. janvārī.

Frankfurtē pie Mainas, 2012. gada 19. decembrī

ECB prezidents

Mario DRAGHI


(1)  OV L 331, 14.12.2011., 1. lpp.

(2)  OV L 284, 17.10.2012., 14. lpp.

(3)  OV L 218, 15.8.2012., 20. lpp.

(4)  OV L 348, 18.12.2012., 30. lpp.