ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2012.356.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 356

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

55. sējums
2012. gada 22. decembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

 

2012/828/ES

 

*

Padomes Lēmums (2012. gada 13. novembris) par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Jaunzēlandi, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Jaunzēlandi saistībā ar atbilstības novērtējumu

1

Nolīgums starp Eiropas Savienību un Jaunzēlandi, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Jaunzēlandi saistībā ar atbilstības novērtējumu

2

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 1261/2012 (2012. gada 20. decembris), ar ko 2013. gadam nosaka dažu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas Melnajā jūrā

19

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 1262/2012 (2012. gada 20. decembris), ar ko nosaka konkrētu dziļūdens zivju krājumu zvejas iespējas ES kuģiem 2013. un 2014. gadā

22

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 1263/2012 (2012. gada 21. decembris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 267/2012 par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu

34

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 1264/2012 (2012. gada 21. decembris), ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 267/2012 par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu

55

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1265/2012 (2012. gada 17. decembris), ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 837/2012 attiecībā uz 6-fitāzes preparāta, kas iegūts no Aspergillus oryzae (DSM 22594), kā barības piedevas minimālo aktivitāti mājputnu, atšķirtu sivēnu, nobarojamu cūku un sivēnmāšu barībā (atļaujas turētājs DSM Nutritional Products) ( 1 )

61

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1266/2012 (2012. gada 21. decembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

63

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1267/2012 (2012. gada 21. decembris), ar ko nosaka no 2013. gada 1. janvāra piemērojamo ievedmuitas nodokli labības nozarē

65

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Īstenošanas direktīva 2012/52/ES (2012. gada 20. decembris) ar kuru paredz pasākumus, kas atvieglotu citā dalībvalstī izsniegtu recepšu atzīšanu ( 1 )

68

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums 2012/829/KĀDP (2012. gada 21. decembris), ar kuru groza Lēmumu 2010/413/KĀDP, ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret Irānu

71

 

 

2012/830/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2012. gada 7. decembris) par papildu finansiālo ieguldījumu dalībvalstu izstrādātajās zvejas kontroles, inspekcijas un pārraudzības programmās 2012. gadam (izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 8967)

78

 

 

2012/831/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2012. gada 20. decembris), ar ko attiecībā uz Rumānijas darba ņēmējiem Spānijai atļauj pagarināt Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 492/2011 par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos Savienībā 1.–6. panta piemērošanas pagaidu apturēšanu

90

 

 

2012/832/ES

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (2012. gada 10. decembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2010/21 par Eiropas Centrālās bankas gada pārskatiem (ECB/2012/30)

93

 

 

PAMATNOSTĀDNES

 

 

2012/833/ES

 

*

Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (2012. gada 10. decembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2010/20 par grāmatvedības un finanšu pārskatu sniegšanas tiesisko regulējumu Eiropas Centrālo banku sistēmā (ECB/2012/29)

94

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

 

2012/834/ES

 

*

Eiropas Savienības un Šveices Apvienotās gaisa transporta komitejas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīgumu par gaisa transportu, Lēmums Nr. 2/2012 (2012. gada 30. novembris), ar ko aizstāj pielikumu Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīgumam par gaisa transportu

109

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

22.12.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 356/1


PADOMES LĒMUMS

(2012. gada 13. novembris)

par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Jaunzēlandi, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Jaunzēlandi saistībā ar atbilstības novērtējumu

(2012/828/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 207. panta 4. punkta pirmo daļu saistībā ar 218. panta 6. punkta a) apakšpunkta v) punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu,

tā kā:

(1)

Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Jaunzēlandi saistībā ar atbilstības novērtējumu (1) stājās spēkā 1999. gada 1. janvārī (2).

(2)

Saskaņā ar Padomes Lēmumu 2011/464/ES (3) Komisija 2012. gada 23. februārī parakstīja Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Jaunzēlandi, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Jaunzēlandi saistībā ar atbilstības novērtējumu (“nolīgums”), ņemot vērā tā noslēgšanu.

(3)

Tā kā 2009. gada 1. decembrī stājās spēkā Lisabonas līgums, Eiropas Savienība ir aizstājusi Eiropas Kopienu un ir tās pēctece.

(4)

Nolīgums būtu jānoslēdz,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Savienības vārdā tiek apstiprināts Nolīgums starp Eiropas Savienību un Jaunzēlandi, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Jaunzēlandi saistībā ar atbilstības novērtējumu (“nolīgums”).

Nolīguma teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Padomes priekšsēdētājs norīko personu, kas tiesīga Savienības vārdā veikt nolīguma 2. pantā paredzētā diplomātiskā paziņojuma nosūtīšanu, lai paustu Savienības piekrišanu uzņemties nolīguma saistības (4).

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2012. gada 13. novembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

V. SHIARLY


(1)  OV L 229, 17.8.1998., 62. lpp.

(2)  OV L 5, 9.1.1999., 74. lpp.

(3)  OV L 195, 27.7.2011., 1. lpp.

(4)  Nolīguma spēkā stāšanās datumu Padomes Ģenerālsekretariāts publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.


NOLĪGUMS

starp Eiropas Savienību un Jaunzēlandi, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Jaunzēlandi saistībā ar atbilstības novērtējumu

EIROPAS SAVIENĪBA

un

JAUNZĒLANDE,

turpmāk “Puses”,

NOSLĒGUŠAS Nolīgumu saistībā ar atbilstības novērtējumu (1), kas 1998. gada 25. jūnijā tika parakstīts Velingtonā (turpmāk “Savstarpējās atzīšanas nolīgums”);

ŅEMOT VĒRĀ, ka Savstarpējās atzīšanas nolīguma darbība ir jāvienkāršo;

TĀ KĀ Savstarpējās atzīšanas nolīguma 3. pantā ir sīki izklāstīta nozaru pielikumu forma un īpaši noteikts, ka katra Nolīguma nozaru pielikuma II iedaļā iekļauj norīkoto atbilstības novērtēšanas struktūru sarakstu;

TĀ KĀ ar Savstarpējās atzīšanas nolīguma 4. pantu ierobežo Nolīguma piemērošanu attiecībā uz ražojumiem, kuru izcelsme ir Pušu teritorijā saskaņā ar nepreferenciāliem izcelsmes noteikumiem;

TĀ KĀ Savstarpējās atzīšanas nolīguma 12. pants paredz, ka tiek izveidota Apvienotā komiteja, kas, inter alia, pasludina, ka stājas spēkā lēmumi par atbilstības novērtēšanas struktūru iekļaušanu nozaru pielikumos un to svītrošanu no tiem, un nosaka šādas iekļaušanas un svītrošanas kārtību;

TĀ KĀ Savstarpējās atzīšanas nolīguma 8. un 12. pantā ir atsauce uz Apvienotās komitejas priekšsēdētāju;

TĀ KĀ saskaņā ar Savstarpējās atzīšanas nolīguma 12. pantu Apvienotajai komitejai nav skaidri noteiktu pilnvaru grozīt nozaru pielikumus, izņemot gadījumus, kad tā pasludina, ka stājas spēkā norīkotājas iestādes pieņemtais lēmums norīkot konkrētu atbilstības novērtēšanas struktūru vai anulēt tās norīkojumu;

IEVĒROJOT, ka Savstarpējās atzīšanas nolīguma 3. pants būtu jāgroza, lai atspoguļotu attiecībā uz tā 12. pantu ierosinātos grozījumus, nosakot, ka Apvienotajai komitejai saistībā ar atbilstības novērtēšanas struktūru atzīšanu vai tās atsaukšanu jārīkojas vienīgi tajos gadījumos, kurus otra Puse apstrīdējusi saskaņā ar Savstarpējās atzīšanas nolīguma 8. pantu, un lai būtu iespējams lielāks elastīgums Savstarpējās atzīšanas Nolīguma nozaru pielikumu struktūrā;

IEVĒROJOT, ka, lai nebūtu nevajadzīgu ierobežojumu tirdzniecībā starp Pusēm, sākotnējais ierobežojums Savstarpējās atzīšanas nolīguma 4. pantā būtu jāsvītro;

IEVĒROJOT, ka, lai atspoguļotu faktu, ka Apvienoto komiteju Puses vada kopīgi, atsauces uz Apvienotās komitejas priekšsēdētāju Savstarpējās atzīšanas nolīguma 8. un 12. pantā būtu jāsvītro;

IEVĒROJOT, ka labāka informācijas apmaiņa starp Pusēm par Savstarpējās atzīšanas nolīguma darbību veicinās tā darbību;

IEVĒROJOT, ka, lai savlaicīgi izdarītu pielāgojumus nozaru pielikumos, ņemtu vērā tehnikas attīstību un tādus citus faktorus kā, piemēram, Eiropas Savienības paplašināšanās, Savstarpējās atzīšanas nolīguma 12. pantā Apvienotā komiteja būtu skaidri jāpilnvaro grozīt nozaru pielikumus jomās, kuras neskar norīkotājas iestādes lēmums norīkot konkrētu atbilstības novērtēšanas struktūru vai atcelt norīkošanu, kā arī pieņemt jaunus nozaru pielikumus;

IEVĒROJOT, ka Savstarpējās atzīšanas nolīguma darbības vienkāršošanai Apvienotajai komitejai lēmumi par atbilstības novērtēšanas struktūru atzīšanu vai tās atsaukšanu būtu jāpieņem vienīgi tajos gadījumos, kurus otra Puse apstrīdējusi saskaņā ar Savstarpējās atzīšanas nolīguma 8. pantu;

IEVĒROJOT, ka Savstarpējās atzīšanas nolīguma darbības vienkāršošanai tā 12. pantā būtu jāparedz vienkāršāka procedūra atbilstības novērtēšanas struktūru atzīšanai, atzīšanas atsaukšanai un darbības apturēšanai, un būtu jāprecizē nostāja saistībā ar atbilstības novērtēšanu, ko struktūras veikušas pēc tam, kad ir apturēta to darbība vai ir atsaukta to atzīšana;

IEVĒROJOT, ka Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Austrāliju par savstarpēju atzīšanu saistībā ar atbilstības novērtējumu, sertifikātiem un marķējumiem būtībā ir vienāds ar Savstarpējās atzīšanas nolīgumu, tādēļ paralēli tas tiek grozīts, lai saglabātu Nolīgumu saskaņotību;

IEVĒROJOT, ka juridiskās atsauces uz nozares pielikumu par zāļu LRP inspekciju un partijas sertifikāciju un nozares pielikumu par medicīnas ierīcēm un to darbības veids ir novecojis, un ir izmantota iespēja tos grozīt, lai atspoguļotu pašreizējo stāvokli,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

Savstarpējās atzīšanas nolīguma grozījumi

Ar šo Savstarpējās atzīšanas nolīgumu groza šādi.

1.

Nolīguma 3. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Katras nozares pielikumā parasti ir ietverta šāda informācija:

a)

tā darbības jomas un tvēruma izklāsts;

b)

normatīvās un administratīvās prasības attiecībā uz atbilstības novērtēšanas procedūrām;

c)

norīkotājas iestādes;

d)

procedūru kopums atbilstības novērtēšanas struktūru norīkošanai, un

e)

papildu noteikumi, ja vajadzīgi.”

2.

Nolīguma 4. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“4. pants

Darbības un piemērošanas joma

Šis Nolīgums attiecas uz ražojumiem, kas konkrēti norādīti katra nozares pielikuma darbības un piemērošanas jomas izklāstā.”

3.

Nolīguma 6. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“6. pants

Norīkotājas iestādes

1.   Puses nodrošina, lai norīkotājām iestādēm, kas atbildīgas par atbilstības novērtēšanas struktūru norīkošanu, ir nepieciešamās pilnvaras un kompetence norīkot šādas struktūras, apturēt to darbību, atsaukt apturēšanu un anulēt šādu struktūru norīkošanu.

2.   Veicot šādu norīkošanu, darbības apturēšanu, apturēšanas atsaukšanu un norīkošanas anulēšanu, norīkotājas iestādes ievēro 12. pantā un pielikumā izklāstītās norīkošanas procedūras, ja vien nozares pielikumos nav noteikts citādi.”.

4.

Nolīguma 7. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Puses apmainās ar informāciju par procedūrām, ko tās izmanto, lai nodrošinātu, ka norīkotās atbilstības novērtēšanas struktūras, kas ir to pakļautībā, atbilst normatīvo un administratīvo aktu prasībām, kas aprakstītas nozaru pielikumos, un kompetences prasībām, kas precizētas pielikumā.”

5.

Nolīguma 8. pantu groza šādi:

a)

panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Šādam iebildumam jābūt objektīvi pamatotam un argumentētam, un tas rakstveidā jāiesniedz otrai Pusei un Apvienotajai komitejai.”;

b)

panta 6. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“6.   Izņemot gadījumu, ja Apvienotā komiteja ir nolēmusi citādi, kompetentā norīkotāja iestāde aptur apstrīdētās atbilstības novērtēšanas struktūras darbību no dienas, kad apstrīdēta tās tehniskā kompetence vai atbilstība, līdz Apvienotajā komitejā panākta vienošanās par minētās struktūras statusu vai Puse, kura apstrīd, paziņo otrai Pusei un Apvienotajai komitejai, ka to apmierina minētās struktūras tehniskā kompetence un atbilstība.”

6.

Nolīguma 9. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“9. pants

Informācijas apmaiņa

1.   Puses apmainās ar informāciju par nozaru pielikumos paredzēto normatīvo un administratīvo aktu īstenošanu un uztur precīzu to atbilstības novērtēšanas struktūru sarakstu, kuras norīkotas saskaņā ar šo Nolīgumu.

2.   Atbilstīgi savām saistībām saskaņā ar Pasaules tirdzniecības organizācijas nolīgumu par tehniskajiem šķēršļiem tirdzniecībā katra Puse informē otru Pusi par grozījumiem, kuras tā attiecībā uz šā Nolīguma darbības jomu gatavojas izdarīt normatīvajos un administratīvajos aktos, un jaunos noteikumus tā paziņo otrai Pusei vismaz 60 kalendāro dienu laikā pirms to stāšanās spēkā, ja vien šā panta 3. punktā nav paredzēts citādi.

3.   Ja Puse drošības, veselības vai vides aizsardzības apsvērumu dēļ veic neatliekamus pasākumus, lai pārvaldītu nozares pielikumā iekļauta ražojuma radītu risku, tā nekavējoties paziņo otrai Pusei par šiem pasākumiem, īsi norādot to mērķi un loģisko pamatu, vai rīkojas citādi, kā noteikts nozares pielikumā.”

7.

Nolīguma 12. panta 3. līdz 7. punktu aizstāj ar šādiem punktiem:

“3.   Apvienotā komiteja sanāk vismaz vienu reizi gadā, ja vien Apvienotā komiteja vai Puses nenolemj citādi. Ja tas vajadzīgs šā Nolīguma efektīvai darbībai vai pēc kādas Puses pieprasījuma, sasauc papildu sanāksmi vai sanāksmes.

4.   Apvienotā komiteja var izskatīt visus jautājumus, kas saistīti ar šā Nolīguma darbību. Jo īpaši tā ir atbildīga par:

a)

nozaru pielikumu grozīšanu saskaņā ar šo Nolīgumu;

b)

informācijas apmaiņu par procedūrām, ko kāda Puse izmanto, lai nodrošinātu, ka atbilstības novērtēšanas struktūras saglabā vajadzīgo kompetences līmeni;

c)

saskaņā ar 8. pantu – kopīgas ekspertu grupas vai grupu izraudzīšanu, lai pārbaudītu kādas atbilstības novērtēšanas struktūras tehnisko kompetenci un atbilstību citām būtiskām prasībām;

d)

informācijas apmaiņu un Pušu informēšanu par izmaiņām normatīvajos un administratīvajos aktos, kas minēti nozaru pielikumos, ieverot tos, kas prasa nozaru pielikumu izmaiņas;

e)

visu ar šā Nolīguma un tā nozaru pielikumu piemērošanu saistīto jautājumu risināšanu, un

f)

jaunu nozaru pielikumu pieņemšanu saskaņā ar šo Nolīgumu.

5.   Apvienotā komiteja nekavējoties rakstveidā paziņo katrai Pusei par visiem nozaru pielikumu grozījumiem, kas izdarīti saskaņā ar šo Nolīgumu, un par visiem jauniem nozaru pielikumiem, kas pieņemti saskaņā ar šo Nolīgumu, un tie stājas spēkā dienā, ko noteikusi Apvienotā komiteja.

6.   Saistībā ar atbilstības novērtēšanas struktūras norīkošanu piemēro šādu procedūru:

a)

Puse, kas vēlas norīkot atbilstības novērtēšanas struktūru, rakstveidā nosūta savu priekšlikumu otrai Pusei, pievienojot apliecinošus dokumentus, ko noteikusi Apvienotā komiteja;

b)

ja otra Puse piekrīt priekšlikumam vai, beidzoties 60 kalendāro dienu termiņam, saskaņā ar Apvienotās komitejas procedūrām nav iesniegts iebildums, atbilstības novērtēšanas struktūru saskaņā ar 5. panta noteikumiem uzskata par norīkoto atbilstības novērtēšanas struktūru;

c)

ja saskaņā ar 8. pantu otra Puse iepriekš minētajā 60 dienu termiņā apstrīd ierosinātās atbilstības novērtēšanas struktūras tehnisko kompetenci vai atbilstību, Apvienotā komiteja var nolemt saskaņā ar 8. pantu pārbaudīt attiecīgo struktūru;

d)

ja tiek norīkota jauna atbilstības novērtēšanas struktūra, atbilstības novērtējums, ko veikusi šāda struktūra, ir derīgs no datuma, kurā tā saskaņā ar šo Nolīgumu kļūst par norīkoto atbilstības novērtēšanas struktūru;

e)

Puse var apturēt savā jurisdikcijā esošas atbilstības novērtēšanas struktūras darbību, atsaukt apturēšanu vai anulēt šādas struktūras norīkošanu. Attiecīgā Puse nekavējoties rakstiski paziņo otrai Pusei un Apvienotajai komitejai par savu lēmumu, norādot šāda lēmuma datumu. Darbības apturēšana, apturēšanas atcelšana vai norīkošanas anulēšana stājas spēkā dienā, kad Puse pieņem lēmumu;

f)

Puse saskaņā ar 8. pantu ārkārtas gadījumos var apstrīdēt otras Puses jurisdikcijā esošās norīkotās atbilstības novērtēšanas struktūras tehnisko kompetenci. Šajā gadījumā Apvienotā komiteja var pieņemt lēmumu saskaņā ar 8. pantu pārbaudīt attiecīgo struktūru.

7.   Ja atbilstības novērtēšanas struktūras norīkojums ir apturēts vai anulēts, atbilstības novērtēšana, ko minētā struktūra ir veikusi pirms apturēšanas vai anulēšanas spēkā stāšanās dienas, paliek spēkā, ja vien atbildīgā puse nav ierobežojusi vai anulējusi tās spēkā esību vai ja Apvienotā komiteja nenosaka citādi. Puse, kuras jurisdikcijā apturētā vai atsauktā atbilstības novērtēšanas struktūra darbojās, rakstveidā paziņo otrai Pusei par visiem šādiem grozījumiem saistībā ar spēkā esības ierobežošanu vai atcelšanu.”

8.

Nolīguma 15. pantu groza šādi:

a)

panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Apvienotā komiteja var pieņemt nozaru pielikumus, uz kuriem attiecas 2. pants un kuros paredzēti šā Nolīguma īstenošanas pasākumi.”;

b)

panta 4. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“4.   Apvienotā komiteja nosaka grozījumus nozaru pielikumos un pieņem jaunus nozaru pielikumus.”

9.

Nolīguma pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 9. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“9.

Norīkotājas iestādes informē savas Puses pārstāvjus Apvienotajā komitejā, kas izveidota saskaņā ar šā Nolīguma 12. pantu, par atbilstības novērtēšanas struktūrām, kuras jānorīko, kuru darbība ir jāaptur vai kuru norīkojums jāanulē. Atbilstības novērtēšanas struktūru norīkošana, to darbības apturēšana vai norīkošanas anulēšana notiek saskaņā ar šo Nolīgumu un Apvienotās komitejas reglamentu.”;

b)

pielikuma 10. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“10.

Ierosinot savas Puses pārstāvim Apvienotajā komitejā, kas izveidota saskaņā ar šo Nolīgumu, atbilstības novērtēšanas struktūras, kas jānorīko, norīkotāja iestāde par katru atbilstības novērtēšanas struktūru sniedz šādu informāciju:

a)

nosaukums;

b)

pasta adrese;

c)

faksimila (faksa) numurs un elektroniskā pasta (e-pasta) adrese;

d)

to ražojumu, procesu, standartu vai pakalpojumu klāsts, kurus tā ir pilnvarota vērtēt;

e)

atbilstības novērtēšanas procedūras, kuras tā pilnvarota veikt, un

f)

norīkošanas procedūra, kas izmantota kompetences noteikšanai.”

10.

Nozares pielikumu par zāļu LRP inspekciju un partijas sertifikāciju, tostarp 1. un 2. papildinājumu, aizstāj ar šādu pielikumu:

“NOZARES PIELIKUMS PAR ZĀĻU LRP INSPEKCIJU UN PARTIJAS SERTIFIKĀCIJU NOLĪGUMAM STARP EIROPAS KOPIENU UN JAUNZĒLANDI SAISTĪBĀ AR ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒJUMU

DARBĪBAS UN PIEMĒROŠANAS JOMA

1.

Šā nozares pielikuma noteikumi attiecas uz visām zālēm, kuras rūpnieciski ražo Jaunzēlandē un Eiropas Savienībā un kurām piemēro labas ražošanas prakses (LRP) prasības.

Attiecībā uz šajā nozares pielikumā ietvertajām zālēm katra Puse atzīst secinājumus no no ražotāju pārbaudēm, ko veikušas otras Puses attiecīgie pārbaudes dienesti, kā arī attiecīgās ražošanas atļaujas, ko piešķīrušas otras Puses kompetentās iestādes.

Turklāt otra Puse, neveicot atkārtotu pārbaudi importējot, atzīst ražotāja sertifikāciju par katras partijas atbilstību tās specifikācijām.

“Zāles” ir visi izstrādājumi, ko Eiropas Savienībā un Jaunzēlandē regulē ar I iedaļā minētajiem tiesību aktiem farmācijas jomā. Zāļu definīcijā ir ietvertas visas cilvēkiem paredzētās un veterinārās zāles, tādas kā ķīmiskie un bioloģiskie farmaceitiskie līdzekļi, imunoloģiskās zāles, radiofarmaceitiskie līdzekļi, stabilās zāles, kas iegūtas no cilvēka asinīm vai cilvēka plazmas, piedevas ārstnieciskās dzīvnieku barības sagatavošanai un vajadzības gadījumā vitamīni, minerālvielas, augu izcelsmes ārstniecības līdzekļi un homeopātiskās zāles.

“LRP” ir tā kvalitātes nodrošināšanas daļa, kas nodrošina to, ka ražojumus konsekventi izgatavo un ražošanas laikā kontrolē atbilstoši kvalitātes standartiem, kas piemēroti tam paredzētajam lietojumam, un kā tas prasīts tirdzniecības atļaujā, ko piešķir importētāja Puse. Šā nozares pielikuma mērķim tajā ietver sistēmu, ar ko ražotājs no tirdzniecības atļaujas turētāja vai tirdzniecības atļaujas pieteikuma iesniedzēja saņem ražojumus un/vai procesa specifikāciju un nodrošina, lai zāles tiktu izgatavotas saskaņā ar šo specifikāciju (ekvivalents kvalificētās personas sertificēšanai Eiropas Savienībā).

2.

Šā Nolīguma mērķim ražošanas uzņēmums var prasīt iestādei, ko izvirzījusi III iedaļas 12. punktā minētā attiecīgā regulētājas Puses kontaktpersona, lai vietējais kompetentais pārbaudes dienests pārbaudītu zāles, uz kurām attiecas vienas Puses (“regulētāja puse”) tiesību akti, bet neattiecas otras Puses tiesību akti. Šis noteikums, inter alia, attiecas uz aktīvo farmaceitisko sastāvdaļu un starpproduktu ražošanu, to produktu ražošanu, kurus paredzēts izmantot klīniskajos pētījumos, kā arī uz savstarpēji saskaņotām pārbaudēm posmā pirms tirdzniecības. Darbības kārtība ir sīki izklāstīta III iedaļas 3. punkta b) apakšpunktā.

Ražotāju sertifikācija

3.

Pēc eksportētāja pieprasījuma importētājs vai otras Puses kompetentā iestāde, iestādes, kas atbildīgas par ražošanas atļauju piešķiršanu un par zāļu ražošanas uzraudzību, apliecina, ka:

ražotājam ir pienācīga atļauja ražot attiecīgās zāles vai veikt attiecīgu konkrētu ražošanas operāciju,

tās ražotāju regulāri pārbauda, un

ražotājs atbilst valsts LRP prasībām, ko abas Puses atzinušas par līdzvērtīgām un kas minētas I iedaļā. Ja var izmantot atšķirīgas LRP prasības (atbilstoši III iedaļas 3. punkta b) apakšpunktam), tas jānorāda sertifikātā.

Sertifikātos norāda arī ražotnes atrašanās vietu (vietas) (un līgumā paredzētās testēšanas laboratorijas, ja tādas ir). Par sertifikāta formātu lemj Apvienotā nozares darba grupa.

Sertifikātus izsniedz paātrināti, un tam nepieciešamais termiņš nedrīkst pārsniegt 30 kalendārās dienas. Izņēmuma gadījumos, piemēram, ja jāveic jauna pārbaude, šo termiņu drīkst pagarināt līdz 60 kalendārajām dienām.

Partiju sertifikācija

4.

Katrai eksportētajai partijai jāpievieno partijas sertifikāts, ko ražotājs sagatavojis (pašsertifikācija) pēc pilnas kvalitatīvas analīzes, visu aktīvo sastāvdaļu kvantitatīvas analīzes un visiem pārējiem testiem vai pārbaudēm, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu produkta kvalitāti saskaņā ar tirdzniecības atļaujas prasībām. Šis sertifikāts apliecina, ka partija atbilst savām specifikācijām, un to glabā partijas importētājs. Tam jābūt pieejamam pēc kompetentās iestādes pieprasījuma.

Izdodot sertifikātu, ražotājs ņem vērā pašreizējās PVO sertifikācijas shēmas noteikumus attiecībā uz to farmaceitisko produktu kvalitāti, kuri ir apritē starptautiskajā tirdzniecībā. Sertifikātā sīki jāizklāsta saskaņotās produkta specifikācijas, kā arī analīzes metodes un rezultāti. Tajā ietver paziņojumu par to, ka partijas apstrādes un iepakošanas dokumentācija tikusi pārskatīta un konstatēta tās atbilstība LRP. Partijas sertifikātu paraksta persona, kas atbildīga par partijas laišanu tirdzniecībā vai piegādi, t. i., Eiropas Savienībā tā ir “kvalificētā persona”, kā minēts attiecīgajos Eiropas Savienības tiesību aktos. Jaunzēlandē atbildīgā persona ir minēta ražošanas atļaujā, kas izdota saskaņā ar attiecīgajiem Jaunzēlandes tiesību aktiem.

I   IEDAĻA

NORMATĪVO UN ADMINISTRATĪVO AKTU PRASĪBAS

Ievērojot III iedaļu, galvenās LRP pārbaudes veic saskaņā ar LRP prasībām, ko piemēro eksportētāja Puse. Normatīvie un administratīvie akti, kas attiecas uz šo nozares pielikumu, ir izklāstīti tabulā.

Tomēr kvalitātes standartprasības eksportējamajiem produktiem, tostarp to ražošanas metode un produkta specifikācijas, ir norādītas attiecīgā produkta tirdzniecības atļaujā, ko piešķir importētāja Puse.

Normatīvie un administratīvie akti, kas piemērojami attiecībā uz Eiropas Savienību

Normatīvie un administratīvie akti, kas piemērojami attiecībā uz Jaunzēlandi

Komisijas Direktīva 91/412/EEK (1991. gada 23. jūlijs), ar ko nosaka veterināro zāļu labas ražošanas prakses principus un pamatnostādnes, ar grozījumiem

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/82/EK (2001. gada 6. novembris) par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz veterinārajām zālēm, ar grozījumiem

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/83/EK (2001. gada 6. novembris) par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm, ar grozījumiem

Komisijas Direktīva 2003/94/EK (2003. gada 8. oktobris), ar ko nosaka labas ražošanas prakses principus un pamatnostādnes attiecībā uz cilvēkiem paredzētām zālēm un pētāmām cilvēkiem paredzētām zālēm, ar grozījumiem

Eiropas Parlamenta un padomes Regula (EK) Nr. 726/2004 (2004. gada 31. marts), ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru, ar grozījumiem

Labas izplatīšanas prakses norādījumi (94/C 63/03)

Cilvēkiem paredzēto zāļu un veterināro zāļu labas ražošanas prakses pamatnostādnes, 4. sējums

Medicines Act 1981 (1981. gada Zāļu likums)

Medicines Regulations 1984 (1984. gada Noteikumi par zālēm)

New Zealand Code of Good Manufacturing Practice for Manufacture and Distribution of Therapeutic Goods (Jaunzēlandes Labas ražošanas prakses kodekss terapeitisko preču ražošanai un izplatīšanai), 1., 2., 4. un 5. daļa

Agricultural Compounds and Veterinary Medicines Act 1997 (1997. gada Akts par barības maisījumiem un veterinārajām zālēm)

Agricultural Compounds and Veterinary Medicines Regulations 2001 (2001. gada Noteikumi par barības maisījumiem un veterinārajām zālēm)

Agricultural Compounds and Veterinary Medicines (ACVM) Standard for Good Manufacturing Practice (Barības maisījumu un veterināro zāļu labas ražošanas prakses standarts)

Agricultural Compounds and Veterinary Medicines (ACVM) Guideline for Good Manufacturing Practice (Barības maisījumu un veterināro zāļu labas ražošanas prakses pamatnostādnes)

un visi tiesību akti, kas pieņemti, pamatojoties uz iepriekš minētajiem tiesību aktiem, vai ar kuriem iepriekšminētie tiesību akti ir grozīti

II   IEDAĻA

OFICIĀLIE PĀRBAUDES DIENESTI

Puses saistībā ar šo nozares pielikumu ir kopīgi izveidojušas oficiālo pārbaudes dienestu sarakstus, kurus tās uztur. Ja Puse pieprasa otrai Pusei jaunāko oficiālo pārbaudes dienestu sarakstu kopiju, Puse, kura saņem šādu pieprasījumu, 30 kalendāro dienu laikā no minētā pieprasījuma saņemšanas dienas nosūta Pusei, kura iesniedza pieprasījumu, minēto sarakstu kopiju.

III   IEDAĻA

DARBĪBAS NOTEIKUMI

1.   Inspekcijas ziņojumu nosūtīšana

Pēc pamatota pieprasījuma saņemšanas attiecīgie pārbaudes dienesti nosūta ražošanas vietas jaunākā inspekcijas ziņojuma kopiju vai, ja analītisku operāciju veikšanu ir uzticēta apakšuzņēmējiem – kontroles vietas jaunākā ziņojuma kopiju. Pieprasījums var attiekties uz “pilnu pārbaudes ziņojumu” vai uz “sīki izstrādātu ziņojumu” (sk. 2. punktu). Katra Puse rīkojas ar šiem pārbaudes ziņojumiem atbilstoši konfidencialitātes pakāpei, kādu pieprasījusi izcelsmes Puse.

Ja attiecīgo zāļu ražošanas darbības pēdējā laikā nav pārbaudītas, t. i., ja pēdējā pārbaude veikta vairāk nekā pirms diviem gadiem vai ja konstatē īpašu vajadzību pēc pārbaudes, drīkst pieprasīt īpašu un detalizētu pārbaudi. Puses nodrošina, ka pārbaudes ziņojumi tiek nosūtīti, nepārsniedzot 30 kalendāro dienu termiņu, šo periodu pagarina līdz 60 kalendārajām dienām, ja jāveic jauna pārbaude.

2.   Pārbaudes ziņojumi

“Pilns pārbaudes ziņojums” ietver ražotnes pamatdokumentāciju (ko sagatavo ražotājs vai iestāde, kas veic pārbaudi), un iestādes, kas veic pārbaudi, aprakstošo ziņojumu. “Sīki izstrādātajā ziņojumā” ir atbildes uz konkrētiem jautājumiem par uzņēmumu, kurus uzdevusi otra Puse.

3.   References LRP

a)

Ražotājus pārbauda atbilstoši LRP, ko piemēro eksportētāja Puse (sk. I iedaļu).

b)

Zālēm, uz kurām attiecas importētājas Puses (bet ne eksportētājas Puses) tiesību akti farmācijas jomā, vietējais kompetentais pārbaudes dienests, kurš vēlas veikt attiecīgo ražošanas darbību pārbaudi, to veic saskaņā ar savu LRP vai, ja nav īpašu LRP prasību, tad saskaņā ar LRP, ko piemēro importētāja Puse. Šādi jārīkojas arī tad, ja eksportētājas Puses piemērojamo LRP neuzskata par līdzvērtīgu importētājas Puses LRP attiecībā uz galaprodukta kvalitātes nodrošināšanu.

LRP prasību līdzvērtību konkrētiem produktiem vai produktu grupām (piemēram, pētāmām zālēm, izejvielām) nosaka saskaņā ar procedūru, ko izstrādājusi Apvienotā nozares darba grupa.

4.   Pārbaužu būtība

a)

Pārbaudēs parasti novērtē, vai ražotājs ievēro LRP. Tās dēvē par galvenajām LRP pārbaudēm (arī par regulārajām, periodiskajām vai kārtējām pārbaudēm).

b)

“Uz ražojumu vai procesu orientētās” pārbaudēs (kas vajadzības gadījumā var būt pārbaudes “posmā pirms tirdzniecības”) galvenokārt pārbauda viena ražojuma vai ražojuma (ražojumu) sēriju izgatavošanu vai procesu (procesus), un tajās ietver konkrēta procesa apstiprināšanas novērtējumu un atbilstības novērtējumu vai tādus kontroles aspektus, kas aprakstīti tirdzniecības atļaujā. Ja vajadzīgs, attiecīgo informāciju par produktu (pieteikuma/atļaujas dokumentācijas kvalitātes dokumentus) iestādei, kas veic pārbaudi, sniedz konfidenciāli.

5.   Pārbaudes/reģistrācijas maksas

Pārbaudes/reģistrācijas maksu režīmu nosaka pēc ražotāja atrašanās vietas. Pārbaudes/reģistrācijas maksas par ražojumiem, uz kuriem attiecas šis nozares pielikums, neiekasē no ražotājiem, kuri atrodas otras Puses teritorijā.

6.   Drošības klauzula attiecībā uz pārbaudēm

Katra Puse patur tiesības veikt pati savas pārbaudes tādu iemeslu dēļ, kurus tā norāda otrai Pusei. Par šādām pārbaudēm iepriekš jāpaziņo otrai Pusei, kurai tad ir iespēja piedalīties šādā pārbaudē. Uz šo drošības klauzulu jāatsaucas tikai izņēmuma gadījumā. Ja šāda pārbaude notiek, pārbaudes izmaksas ir atgūstamas.

7.   Informācijas apmaiņa starp iestādēm un kvalitātes prasību tuvināšana

Saskaņā ar šā Nolīguma vispārīgajiem noteikumiem Puses apmainās ar visu būtisko informāciju, kas vajadzīga, lai pārbaudes tiktu pastāvīgi savstarpēji atzītas. Lai apliecinātu darbspēju gadījumos, kad jebkuras Puses tiesību aktu sistēmā notiek ievērojamas pārmaiņas, jebkura Puse var pieprasīt konkrētu papildinformāciju par oficiālo pārbaudes dienestu. Šādi īpaši pieprasījumi var attiekties uz informāciju par apmācību, pārbaudes procedūrām, vispārīgo informāciju un dokumentu apmaiņu, un uz tādu auditu pārredzamību, ko oficiālie pārbaudes dienesti veikuši saistībā ar šā nozares pielikuma darbību. Šādi pieprasījumi jāsagatavo ar Apvienotās nozares darba grupas starpniecību, kura tos administrē saskaņā notiekošo uzturēšanas programmu.

Turklāt Jaunzēlandes un Eiropas Savienības attiecīgās iestādes informē viena otru par visām jaunākajām tehniskajām nostādnēm vai pārbaudes procedūru izmaiņām. Pirms to pieņemšanas katra Puse apspriežas ar otru Pusi.

8.   Partijas oficiālā izlaišana

Ar partijas oficiālās izlaišanas procedūras palīdzību, ko pirms katras produktu partijas izplatīšanas veic kompetentās iestādes, papildus tiek pārbaudīts imunoloģisko zāļu (vakcīnu) un asins derivātu drošums un efektivitāte. Šis Nolīgums neietver šo partiju oficiālo izlaišanu savstarpēju atzīšanu. Tomēr gadījumos, kad piemēro partijas oficiālās izlaišanas procedūru, ražotājs pēc importētājas Puses pieprasījuma nodrošina partijas oficiālās izlaišanas sertifikātu, ja attiecīgo partiju ir testējušas eksportētājas Puses kontroles iestādes.

Eiropas Savienībai partijas oficiālās izlaišanas procedūras attiecībā uz cilvēkiem paredzētām zālēm publicē Eiropas Zāļu un veselības aprūpes kvalitātes direktorāts. Jaunzēlandei partijas oficiālās izlaišanas procedūra ir sīki aprakstīta dokumentā WHO Technical Report Series (PVO Tehnisko ziņojumu sērija), Nr. 822, 1992.”

9.   Inspektoru apmācība

Saskaņā ar šā Nolīguma vispārīgajiem noteikumiem inspektoru apmācības kursiem, ko organizē iestādes, jābūt pieejamiem otras Puses inspektoriem. Puses viena otru informē par šādiem kursiem.

10.   Kopīgas pārbaudes

Saskaņā ar šā Nolīguma vispārīgajiem noteikumiem un Pusēm savstarpēji vienojoties, var atļaut kopīgas pārbaudes. Šīs pārbaudes ir paredzētas tam, lai veidotu kopēju izpratni par praksi un prasībām, un to interpretāciju. Par šo pārbaužu sākšanu un to veidiem vienojas, izmantojot Apvienotās nozares darba grupas apstiprinātās procedūras.

11.   Trauksmes izziņošanas sistēma

Puses vienojas par kontaktpersonām, lai kompetentās iestādes un ražotāji varētu savlaicīgi informēt otras Puses iestādes par kvalitātes trūkumiem, partiju atsaukšanu, viltojumiem un citām ar kvalitāti saistītām problēmām, kas varētu radīt vajadzību pēc papildu kontroles pasākumiem vai apturēt partijas izplatīšanu. Savstarpēji vienojoties, tiek izveidota sīki izstrādāta trauksmes izziņošanas procedūra.

Puses nodrošina, ka tās bez vicināšanās paziņo otrai Pusei par jebkādu ražošanas atļaujas apturēšanu vai anulēšanu (pilnīgu vai daļēju), pamatojoties uz neatbilstību LRP un uz neatbilstību, kas varētu ietekmēt sabiedrības veselību.

12.   Kontaktpersonas

Šajā nozares pielikumā kontaktpersonas visos tehniskos jautājumos, piemēram, tādos kā apmaiņa ar pārbaužu ziņojumiem, inspektoru apmācības kursi, tehniskās prasības, ir:

JAUNZĒLANDEI:

Attiecībā uz cilvēkiem paredzētām zālēm:

Group Manager

Medicines and Medical Devices Safety Authority (Medsafe)

PO Box 5013

Wellington

New Zealand

Tālrunis: 64-4-819 6874

Fakss: 64-4-819 6806

Attiecībā uz dzīvniekiem paredzētām zālēm:

Director, Approvals and ACVM Standards

Ministry of Agriculture and Forestry (MAF)

PO Box 2526

Wellington 6140

New Zealand

Tālrunis: 64-4-894 2541

Fakss: 64-4-894 2501

EIROPAS SAVIENĪBAI:

The Director of the European Medicines Agency

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Tālrunis: 44-171-418 8400

Fakss: 44-171-418 8416

13.   Apvienotā nozares darba grupa

Saskaņā ar šo nozares pielikumu tiek izveidota Apvienotā nozares darba grupa, kurā ir Pušu pārstāvji. Tā ir atbildīga par efektīvu šā nozares pielikuma darbību. Tā ir pakļauta Apvienotajai komitejai, kā to nosaka minētā komiteja.

Apvienotā nozares darba grupa nosaka savu reglamentu. Tā vienprātīgi pieņem lēmumus un ieteikumus. Tā var nolemt deleģēt savus uzdevumus apakšgrupām.

14.   Viedokļu atšķirības

Abas Puses dara visu iespējamo, lai atrisinātu jebkādas viedokļu atšķirības, inter alia, attiecībā uz ražotāju atbilstību un pārbaudes ziņojumu secinājumiem. Neatrisinātās viedokļu atšķirības paziņo Apvienotajai nozares darba grupai.

IV   IEDAĻA

IZMAIŅAS OFICIĀLO PĀRBAUDES DIENESTU SARAKSTĀ

Puses atzīst, ka šajā nozares pielikumā jāiekļauj izmaiņas īpaši attiecībā uz jaunu oficiālo pārbaudes dienestu iekļaušanu vai izmaiņas izveidoto kompetento iestāžu organizācijā vai uzdevumos. Ja attiecībā uz oficiālajiem pārbaudes dienestiem ir notikušas būtiskas izmaiņas, Apvienotā nozares darba grupa saskaņā ar III iedaļas 7. punktu apsver, kāda papildinformāciju ir vajadzīga, ja tāda ir, lai pārbaudītu programmas un noteiktu vai saglabātu pārbaužu savstarpēju atzīšanu.”

11.

Nozares pielikumu par medicīnas ierīcēm aizstāj ar šādu pielikumu:

NOZARES PIELIKUMS PAR MEDICĪNAS IERĪCĒM EIROPAS NOLĪGUMAM STARP KOPIENU UN JAUNZĒLANDI SAISTĪBĀ AR ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒJUMU

DARBĪBAS UN PIEMĒROŠANAS JOMA

Šā nozares pielikuma noteikumi attiecas uz šādiem ražojumiem:

Eksportam uz Eiropas Savienību paredzētie ražojumi

Eksportam uz Jaunzēlandi paredzētie ražojumi

1)

Visas medicīnas ierīces:

a)

kas ražotas Jaunzēlandē;

b)

uz kurām attiecas trešās personas atbilstības novērtēšanas procedūras, kas saistītas gan ar ražojumu, gan ar kvalitātes sistēmu,

c)

kas paredzētas Padomes Direktīvā 90/385/EEK (1990. gada 20. jūnijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz aktīvām implantējamām medicīnas ierīcēm, ar grozījumiem,

d)

kas paredzētas Padomes Direktīvā 93/42/EEK (1993. gada 14. jūnijs) par medicīnas ierīcēm, ar grozījumiem.

1)

Visas medicīnas ierīces:

a)

kas ražotas Eiropas Savienībā;

b)

uz kurām attiecas trešās personas atbilstības novērtēšanas procedūras, kas saistītas gan ar ražojumu, gan ar kvalitātes sistēmu, vai uz kurām attiecas citas prasības, kas paredzētas I iedaļā uzskaitītajos tiesību aktos ar grozījumiem.

2)

Šā pielikuma 1. punkts:

a)

neattiecas uz papildinājumā paredzētajām medicīnas ierīcām un

b)

ja vien Puses, savstarpēji vienojoties, neparedz citādi, medicīnas ierīces “izgatavošanā” neietver:

i)

tādus atjaunošanas vai rekonstruēšanas procesus kā remonts, salabošana, remontēšana ar pārmontēšanu vai atjaunošana, vai

ii)

tādas darbības kā presēšana, marķēšana, birku piestiprināšana, iepakošana un sagatavošana pārdošanai, kas veikta atsevišķi vai kopā ar citām, vai

iii)

kvalitātes kontroles pārbaudes atsevišķi vai

iv)

sterilizēšanu atsevišķi.

2)

Šā pielikuma 1. punkts:

a)

neattiecas uz papildinājumā paredzētajām medicīnas ierīcēm un

b)

ja vien Puses, savstarpēji vienojoties, neparedz citādi, medicīnas ierīces “izgatavošanā” neietver:

i)

tādus atjaunošanas vai rekonstruēšanas procesus kā remonts, salabošana, remontēšana ar pārmontēšanu vai atjaunošana, vai

ii)

tādas darbības kā presēšana, marķēšana, birku piestiprināšana, iepakošana un sagatavošana pārdošanai, kas veikta atsevišķi vai kopā ar citām, vai

iii)

kvalitātes kontroles pārbaudes atsevišķi vai

iv)

sterilizēšanu atsevišķi.

I   IEDAĻA

NORMATĪVO UN ADMINISTRATĪVO AKTU PRASĪBAS

Eiropas Savienības normatīvo un administratīvo aktu prasības, kuras Jaunzēlandes norīkotajām atbilstības novērtēšanas struktūrām jāizmanto, novērtējot atbilstība

Jaunzēlandes normatīvo un administratīvo aktu prasības, kuras Eiropas Savienības norīkotajām atbilstības novērtēšanas struktūrām jāizmanto, novērtējot atbilstība

Padomes Direktīva 90/385/EEK (1990. gada 20. jūnijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz aktīvām implantējamām medicīnas ierīcēm, grozījumiem

Padomes Direktīva 93/42/EEK (1993. gada 14. jūnijs) par medicīnas ierīcēm, ar grozījumiem

un visi Eiropas Savienības tiesību akti, kas pieņemti, pamatojoties uz šīm direktīvām.

Radiocommunications Act 1989 (1989. gada Akts par radiosakariem) un noteikumi, kas pieņemti saskaņā ar šo aktu

Electricity Act 1992 (1992. gada Akts par elektroenerģiju) un noteikumi, kas pieņemti saskaņā ar šo aktu

Medicines Act 1981 (1981. gada Zāļu likums)

Medicines Regulations 1984 (1984. gada Noteikumi par zālēm)

Medicines Regulations 2003 (medicīnas ierīču datu bāze)

un visi tiesību akti, kas pieņemti, pamatojoties uz iepriekš minētajiem tiesību aktiem, vai ar kuriem groza iepriekš minētos tiesību aktus

II   IEDAĻA

IESTĀDES, KAS ATBILDĪGAS PAR ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒŠANAS STRUKTŪRU NORĪKOŠANU ŠĀ NOLĪGUMA MĒRĶIEM

Iestāde, kas atbildīga par atbilstības novērtēšanas struktūru norīkošanu Jaunzēlandē

Iestādes, kas atbildīgas par atbilstības novērtēšanas struktūru norīkošanu Eiropas Savienībā

Ministry of Health (Veselības ministrija)

Beļģijā:

Ministère de la Santé publique, de l’Environnement et de l’Intégration sociale

Ministerie van Volksgezondheid, Leefmilieu en Sociale Integratie

Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé – Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

Bulgārijā:

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Čehijas Republikā

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Dānijā:

Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Lægemiddelstyrelsen

Vācijā:

ZLG - Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten, Bonn

ZLS - Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik, München

Igaunijā:

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Īrijā:

Department of Health

Irish Medicines Board

Grieķijā:

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Spānijā:

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios

Francijā:

Ministère de la Santé

Agence Française de Sécurité Sanitaire des produits de Santé

Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

Itālijā:

Ministero della Salute – Dipartimento dell’ Innovazione – Direzione Generale Farmaci e Dispositivi Medici

Kiprā:

The Drugs Council, Pharmaceutical Services (Ministry of Health)

Veterinary Services (Ministry of Agriculture)

Latvijā:

Zāļu valsts aģentūra

Veselības ministrija

Lietuvā:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

Luksemburgā:

Ministère de la Santé

Division de la Pharmacie et des Médicaments

Ungārijā:

Országos Gyógyszerészeti Intézet

Maltā:

Direttorat tal-Affarijiet Regolatorji, Awtorità Maltija dwar l-iStandards

Nīderlandē:

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inspectie voor de Gezondheidszorg

Austrijā

Bundesministerium für Gesundheit

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Polijā:

Ministerstwo Zdrowia

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Portugālē:

INFARMED:I.P. (Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P.)

Rumānijā:

Ministerul Sănătății – Departament Dispozitive Medicale

Slovēnijā:

Ministrstvo za zdravje

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Slovākijā:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Somijā:

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)

Zviedrijā:

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC)

Apvienotajā Karalistē:

Medicines and Healthcare products Regulatory Agency

III   IEDAĻA

ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒŠANAS STRUKTŪRU NORĪKOŠANAS PROCEDŪRAS

Procedūras, kas Jaunzēlandei jāievēro, norīkojot atbilstības novērtēšanas struktūras, lai tās novērtētu ražojumu atbilstību Eiropas Savienības prasībām

Procedūras, kas Eiropas Savienībai jāievēro, norīkojot atbilstības novērtēšanas struktūras, lai tās novērtētu ražojumu atbilstību Jaunzēlandes prasībām

Atbilstības novērtēšanas struktūras, kuras jānorīko šā nozares pielikuma mērķiem, ievēro I iedaļā minēto direktīvu prasības, ņemot vērā II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumā Nr. 768/2008/EK (2008. gada 9. jūlijs) par produktu tirdzniecības vienotu sistēmu un ar ko atceļ Padomes Lēmumu 93/465/EEK, ar grozījumiem, un kas paredzēts konkrētām ierīču kategorijām vai klasēm un atbilstības novērtēšanas procedūrām. To var pierādīt:

a)

produkta sertifikācijas iestādes, kas darbojas saskaņā ar EN 45011 vai ISO Guide 28 un ISO Guide 40 prasībām, vai

kas akreditētas Apvienotajā Austrālijas un Jaunzēlandes akreditācijas sistēmā (JAS-ANZ), vai

var citā veidā apliecināt kompetenci saskaņā ar šā Nolīguma pielikuma A un B iedaļu;

b)

kvalitātes sistēmas sertifikācijas iestādes, kas darbojas saskaņā ar EN 45012 vai ISO Guide 62 un ISO Guide 40 prasībām, vai

ko akreditējusi JAS-ANZ, vai

var citā veidā apliecināt kompetenci saskaņā ar šā Nolīguma pielikuma A un B iedaļu;

c)

pārbaudes iestādes, kas darbojas saskaņā ar ISO/IEC 17020 prasībām, vai

ko akreditējusi the Testing Laboratory Registration Council of New Zealand (Jaunzēlandes Testēšanas laboratoriju reģistrācijas padome), vai

var citā veidā apliecināt kompetenci saskaņā ar šā Nolīguma pielikuma A un B iedaļu.

Saskaņā ar IV iedaļas 5.2. punkta norīkošanu attiecībā uz tādām paaugstināta riska ierīcēm, kuras uzskaitītas minētās iedaļas 5.1. punkta, veic, pamatojoties uz uzticības veidošanas programmu.

1.

Atbilstības novērtēšanas struktūru norīkošanas procedūras ir saskanīgas ar Nolīguma pielikumā izklāstītajiem principiem un procedūrām.

2.

Uzskata, ka saskanīgas ar Nolīguma pielikumā izklāstītajiem principiem un procedūrām ir šādas procedūras:

a)

sertifikācijas struktūras:

akreditēšana, ko veic akreditācijas struktūras, kas parakstījušas Eiropas sadarbības akreditācijas jomā (EA) Daudzpusējo nolīgumu (MLA) par produktu sertifikāciju,

Vispasaules sistēma elektrotehnisko ierīču un komponenšu atbilstības pārbaudēm un sertifikācijai (IECEE) CB shēmas dalībnieces,

ko ir akreditējusi akreditācijas struktūra, ar kuru JAS-ANZ ir nolīgums par savstarpēju atzīšanu, vai

var citā veidā apliecināt kompetenci saskaņā ar šā Nolīguma pielikuma A un B iedaļu;

b)

testēšanas laboratorijas,

ko akreditējušas akreditācijas struktūras, kas parakstījušas EA MLA kalibrēšanas un testēšanas laboratorijām

kuras ir atzītas IECEE CB shēmā vai

var citā veidā apliecināt kompetenci saskaņā ar šā Nolīguma pielikuma A un B iedaļu.

Saskaņā ar IV iedaļas 5.2. punkta norīkošanu attiecībā uz tādām paaugstināta riska ierīcēm, kuras uzskaitītas minētās iedaļas 5.1. punkta, veic, pamatojoties uz uzticības veidošanas programmu.

IV   IEDAĻA

PAPILDU NOTEIKUMI

1.   Jauni tiesību akti

Puses ņem vērā Jaunzēlandes nodomu ieviest jaunus tiesību aktus par medicīnas ierīcēm un vienojas, ka šā nozares pielikuma noteikumus piemēros šiem tiesību aktiem pēc to stāšanās spēkā Jaunzēlandē.

Puses kopīgi paziņo savu nodomu šā nozares pielikuma darbības jomu attiecināt uz in vitro diagnostikas ierīcēm, tiklīdz stāsies spēkā jaunie Jaunzēlandes tiesību akti par medicīnas ierīcēm.

2.   Informācijas apmaiņa

Puses viena otru informē par negadījumiem saistībā ar trauksmes procedūru attiecībā uz medicīnas ierīci vai par jautājumiem, kas skar produktu drošumu. Turklāt Puses paziņo viena otrai šādu informāciju:

atceltie, apturētie, ierobežotie vai atsauktie sertifikāti, un

visi tiesību akti vai to spēkā esošo tiesību aktu grozījumi, kas pieņemti, pamatojoties uz I iedaļā minētajiem tiesību aktiem.

Kontaktpersonas, ar kuru starpniecību var nodot informāciju, ir:

Jaunzēlandē:

The Manager

Medicines and Medical Devices Safety Authority (Medsafe)

PO Box 5013

Wellington

New Zealand

Tālrunis: 64-4-819 6874

Fakss: 64-4-819 6806

un

Group Manager

Energy Safety and Radio Spectrum Management

Ministry of Economic Development (MED)

P.O. Box 1473

Wellington

New Zealand

Tālrunis: 64-4-472-0030

Fakss: 64-4-471-0500

Eiropas Savienībā:

European Commission

Directorate-General for Health and Consumers

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B-1049 Brussels

Tālrunis: 32-2-299 11 11

Puses var apmainīties ar informāciju par Eiropas medicīnas ierīču datubāzes (Eudamed) izveidošanas rezultātiem.

Turklāt Medicines and Medical Devices Safety Authority (Zāļu un medicīnisko ierīču drošuma iestāde) ziņo par visiem izsniegtajiem sertifikātiem.

3.   Apakšuzņēmuma līgumu slēgšana

Ja Jaunzēlandes normatīvie vai administratīvie akti to prasa, Eiropas Kopienas atbilstības novērtēšanas struktūras, kas slēdz apakšuzņēmuma līgumus par visām pārbaudēm vai daļu no tām, slēdz apakšuzņēmuma līgumus tikai ar tām testēšanas laboratorijām, kas akreditētas saskaņā ar III iedaļas 2. punktu.

4.   Piešķirto apstiprinājumu reģistrēšana

Papildus prasībām, ko attiecībā uz atbilstības novērtēšanas struktūru uzliek šā Nolīguma pielikums, attiecīgā Eiropas Savienības norīkotāja iestāde par katru norīkoto atbilstības novērtēšanas struktūru sniedz Jaunzēlandei sīkas ziņas par veidu, kādā minētā atbilstības novērtēšanas struktūra gatavojas reģistrēt to, ka ir piešķirts apstiprinājums, ko atbilstīgi 1992. gada Aktam par elektroenerģiju (un noteikumiem, kas pieņemti saskaņā ar šo aktu) sekretārs pieprasa attiecībā uz [elektro]piederumiem vai [elektro]ierīcēm, kas jāpārdod vai kas piedāvātas tirdzniecībai ar Jaunzēlandi.

5.   Uzticības veidošana attiecībā uz paaugstināta riska ierīcēm

5.1.

Nolūkā stiprināt uzticību katras Puses norīkošanas sistēmām uzticības veidošanas process attiecas uz šādām medicīnas ierīcēm:

aktīvas implantējamas ierīces, kā definēts I iedaļā minētajos tiesību aktos,

ierīces, kuras atbilstoši I iedaļā minētajiem tiesību aktiem klasificē kā III klases ierīces,

implantējamas intraokulārās lēcas,

intraokulārais viskoelastīgs šķidrums, un

norobežojošas ierīces, kas paredzētas kontracepcijai vai seksuāli transmisīvo slimību novēršanai.

5.2.

Puses izstrādā detalizētu programmu, šim nolūkam iesaistot Zāļu un medicīnisko ierīču drošuma iestādi un Eiropas Savienības kompetentās iestādes.

5.3.

Uzticības veidošanas periodu pārskata pēc diviem gadiem, sākot no dienas, kad ir stājies spēkā šis nozares pielikums ar grozījumiem.

5.4.

Konkrētas papildprasības normatīvo sistēmu pilnveidošanai:

5.4.1.

izpildot šā Nolīguma 2. pantu, 7. panta 1. punktu, 8. panta 1. punktu un 9. panta 1. punktu, jebkura Puse attiecībā uz atbilstības novērtēšanas struktūrām var izvirzīt konkrētas papildprasības, lai pierādītu, ka tām ir pieredze normatīvo sistēmu pilnveidošanā;

5.4.2.

šādas konkrētas prasības var būt apmācība, novērotās atbilstības novērtēšanas struktūras auditi, apmeklējumi un informācijas un dokumentu apmaiņa, tostarp audita ziņojumi;

5.4.3.

šādas prasības līdzīgā veidā var piemērot arī attiecībā uz atbilstības novērtēšanas struktūras norīkošanu saskaņā ar šo Nolīgumu.

6.   Apvienotā nozares darba grupa

Saskaņā ar šo nozares pielikumu tiek izveidota Apvienotā nozares darba grupa, kurā ir Pušu pārstāvji. Tā ir atbildīga par efektīvu šā nozares pielikuma darbību. Tā ir pakļauta Apvienotajai komitejai, kā to nosaka minētā komiteja.

Apvienotā nozares darba grupa nosaka savu reglamentu. Tā vienprātīgi pieņem lēmumus un ieteikumus. Tā var nolemt deleģēt savus uzdevumus apakšgrupām.

7.   Viedokļu atšķirības

Abas Puses dara visu iespējamo, lai atrisinātu jebkādas viedokļu atšķirības, inter alia, attiecībā uz ražotāju atbilstību un pārbaudes ziņojumu secinājumiem. Par neatrisinātajām viedokļu atšķirībāms paziņo Apvienotajai nozares darba grupai.

Papildinājums

Šā nozares pielikuma noteikumi neattiecas uz šādām ierīcēm:

medicīnas ierīces, kurās ir dzīvnieku izcelsmes šūnas, audi vai nedzīvi produkti, kas iegūti no dzīvnieku audiem, vai kuras izgatavotas no tiem gadījumos, kad drošība attiecībā uz vīrusiem un citiem pārnēsājamiem infekcijas izraisītājiem jāpanāk, ražošanas procesā izmantojot apstiprinātas vīrusu iznīcināšanas vai inaktivācijas metodes,

medicīnas ierīces, kurās ir mikrobioloģiskas, bakteriālas vai rekombinētas izcelsmes audi, šūnas vai vielas un kuras paredzētas lietošanai cilvēka ķermenī vai uz tā,

medicīnas ierīces, kurās ir cilvēka izcelsmes audi vai to atvasinājumi,

medicīnas ierīces, kurās iekļauti stabili cilvēka asins vai asins plazmas atvasinājumi, kas uz cilvēka ķermeņa var darboties veidā, kas pastiprina ierīces darbību,

medicīnas ierīces, kurās kā neatņemama sastāvdaļa ir iekļauta viela vai paredzēts iekļaut vielu, kuru, lietojot atsevišķi, varētu uzskatīt par zālēm, kurām jāiedarbojas uz pacientu veidā, kas pastiprina ierīces darbību, un

medicīnas ierīces, kuras ražotājs īpaši paredzējis lietot citas medicīnas ierīces ķīmiskai dezinficēšanai, izņemot sterilizatorus, kuros izmanto sausu karstumu, mitru karstumu vai etilēnoksīdu.

Abas Puses, savstarpēji vienojoties, var nolemt šo nozares pielikumu attiecināt arī uz iepriekš minētajām medicīniskajām ierīcēm.

”.

2. pants

Stāšanās spēkā

Šis Nolīgums stājas spēkā otrā mēneša pirmajā dienā pēc dienas, kurā Puses ir apmainījušās ar diplomātiskajiem paziņojumiem, ar kuriem tās apstiprina, ka Pušu attiecīgās procedūras saistībā ar šā Nolīguma stāšanos spēkā ir pabeigtas.

Sagatavots Briselē, 2012. gada 23. februārī divos oriģināleksemplāros angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valodā, un visi teksti ir vienlīdz autentiski.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Нοва Зeлaндия

Por Nueva Zelanda

Za Nový Zéland

For New Zealand

Für Neuseeland

Uus-Meremaa nimel

Για τη Nέα Ζηλανδία

For New Zealand

Pour la Nouvelle-Zélande

Per la Nuova Zelanda

Jaunzēlandes vārdā –

Naujosios Zelandijos vardu

Uj-Zéland részéről

Gћal New Zealand

Voor Nieuw-Zeeland

W imieniu Nowej Zelandii

Pela Nova Zelândia

Pentru Noua Zeelandă

Za Nový Zéland

Za Novo Zelandijo

Unden-Seelannin puolesta

För Nya Zeeland

Image


(1)  OV L 229, 17.8.1998., 62. lpp.


REGULAS

22.12.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 356/19


PADOMES REGULA (ES) Nr. 1261/2012

(2012. gada 20. decembris),

ar ko 2013. gadam nosaka dažu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas Melnajā jūrā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 43. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Līguma 43. panta 3. punktā paredzēts, ka Padomei pēc Komisijas priekšlikuma ir jāpieņem pasākumi par zvejas iespēju noteikšanu un iedalīšanu.

(2)

Padomes Regulā (EK) Nr. 2371/2002 (2002. gada 20. decembris) par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku (1) ir paredzēts, ka jāpieņem pasākumi, kuri reglamentē piekļuvi ūdeņiem un resursiem un ilgtspējīgu zvejas darbību veikšanu, ņemot vērā pieejamo zinātnisko ieteikumu un jo īpaši ziņojumu, ko sagatavojusi Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komiteja (ZZTEK).

(3)

Padomei ir jāpieņem pasākumi par zvejas iespēju noteikšanu un iedalīšanu zvejniecībām vai zvejniecību grupām un attiecīgā gadījumā jānosaka ar tām funkcionāli saistīti konkrēti nosacījumi. Zvejas iespējas būtu jāsadala starp dalībvalstīm tā, lai nodrošinātu katras dalībvalsts zvejas darbību relatīvu stabilitāti attiecībā uz katru krājumu vai zvejniecību un pienācīgi ņemtu vērā kopējās zivsaimniecības politikas mērķus, kas izklāstīti Regulā (EK) Nr. 2371/2002.

(4)

Kopējā pieļaujamā nozveja (KPN) būtu jānosaka, pamatojoties uz pieejamajiem zinātniskajiem ieteikumiem, ņemot vērā bioloģiskos un sociālekonomiskos aspektus, vienlaikus nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem zvejas sektoriem, kā arī ņemot vērā viedokļus, kas izteikti, apspriežoties ar ieinteresētajām personām.

(5)

Uz šajā regulā noteikto zvejas iespēju izmantošanu būtu jāattiecas Padomes Regula (EK) Nr. 1224/2009 (2009. gada 20. novembris), ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem (2), un jo īpaši tās 33. un 34. pants par, attiecīgi, nozveju un zvejas piepūles reģistrēšanu un ar zvejas iespēju pilnīgu izmantošanu saistītu datu paziņošanu. Tāpēc ir jāprecizē kodi, kas dalībvalstīm jāizmanto, nosūtot Komisijai datus par nozvejām no krājumiem, uz kuriem attiecas šī regula.

(6)

Saskaņā ar 2. pantu Padomes Regulā (EK) Nr. 847/96 (1996. gada 6. maijs), ar ko ievieš papildu nosacījumus ikgadējai kopējās pieļaujamās nozvejas (KPN) un kvotu pārvaldei (3), ir jānorāda krājumi, uz kuriem attiecas dažādie minētajā regulā paredzētie pasākumi.

(7)

Lai nepieļautu zvejas darbību pārtraukumu un lai nodrošinātu Savienības zvejnieku iztikas līdzekļus, ir svarīgi minēto zveju sākt 2013. gada 1. janvārī. Steidzamības iemeslu dēļ šai regulai būtu jāstājas spēkā tūlīt pēc tās publicēšanas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I   NODAĻA

DARBĪBAS JOMA UN DEFINĪCIJAS

1. pants

Priekšmets

Ar šo regulu 2013. gadam nosaka dažu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas Melnajā jūrā.

2. pants

Darbības joma

Šo regulu piemēro ES kuģiem, kas darbojas Melnajā jūrā.

3. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a)

GFCM” ir Vidusjūras Vispārējā zvejniecības komisija;

b)

“Melnā jūra” ir ģeogrāfiskais apakšapgabals 29, kā definēts I pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 1343/2011 (2011. gada 13. decembris) par atsevišķiem noteikumiem attiecībā uz zveju Vidusjūras Vispārējās zivsaimniecības komisijas (GFCM) nolīguma apgabalā (4) un rezolūcijā GFCM/33/2009/2;

c)

“ES kuģis” ir dalībvalsts karoga zvejas kuģis, kas ir reģistrēts Savienībā;

d)

“kopējā pieļaujamā nozveja (KPN)” ir daudzums, ko katru gadu var iegūt no katra krājuma;

e)

“kvota” ir KPN daļa, kas iedalīta Savienībai, dalībvalstij vai trešai valstij.

II   NODAĻA

ZVEJAS IESPĒJAS

4. pants

KPN un tās sadalījums

KPN, šo KPN sadalījums starp dalībvalstīm un, attiecīgā gadījumā, ar tām funkcionāli saistīti nosacījumi ir noteikti pielikumā.

5. pants

Īpaši noteikumi par sadalījumu

Šajā regulā izklāstītais zvejas iespēju sadalījums starp dalībvalstīm neskar:

a)

zvejas iespēju apmaiņu, kas veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2371/2002 20. panta 5. punktu;

b)

atvilkumus un zvejas iespēju pārdali, kas veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1224/2009 37. pantu;

c)

papildu izkrāvumus, kas atļauti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu;

d)

daudzumus, kas ieturēti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu;

e)

atvilkumus, kas veikti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1224/2009 105. un 107. pantu.

6. pants

Nozvejas un piezvejas izkraušanas nosacījumi

Zivis no krājumiem, kuru zvejas iespējas nosaka ar šo regulu, patur uz kuģa vai izkrauj tikai tad, ja:

a)

nozveju guvuši tādas dalībvalsts kuģi, kurai ir kvota, kas nav pilnībā apgūta, vai

b)

nozveja ir daļa no Savienības kvotas, kura kvotu veidā nav sadalīta starp dalībvalstīm, un minētā Savienības kvota nav pilnībā apgūta.

III   NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

7. pants

Datu nosūtīšana

Kad dalībvalstis saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1224/2009 33. un 34. pantu nosūta Komisijai datus par nozvejas izkrāvumiem, tās izmanto šīs regulas pielikumā noteiktos krājumu kodus.

8. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2013. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 20. decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  OV L 358, 31.12.2002., 59. lpp.

(2)  OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.

(3)  OV L 115, 9.5.1996., 3. lpp.

(4)  OV L 347, 30.12.2011., 44. lpp.


PIELIKUMS

KPN, ko piemēro ES kuģiem apgabalos, kuros noteikta KPN (pa sugām un apgabaliem)

Turpmāk tabulās ir noteiktas katra krājuma KPN un kvotas (dzīvsvara tonnās, ja vien nav norādīts citādi) un, attiecīgā gadījumā, ar tām funkcionāli saistīti nosacījumi.

Zivju krājumi nosaukti alfabētiskā secībā, pirmo norādot sugas nosaukumu latīņu valodā. Šīs regulas piemērošanas nolūkā sniegta šāda atbilstības tabula ar nosaukumiem latīņu valodā un vispārpieņemtajiem nosaukumiem.

Zinātniskais nosaukums

Trīsburtu kods

Vispārpieņemtais nosaukums

Psetta maxima

TUR

Akmeņplekste

Sprattus sprattus

SPR

Brētliņa


Suga

:

Akmeņplekste

Psetta maxima

Zona

:

ES ūdeņi Melnajā jūrā

TUR/F37.4.2.C

Bulgārija

43,2

Analītiskā KPN

Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu nepiemēro.

Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu nepiemēro.

Rumānija

43,2

Savienība

86,4 (1)

KPN

Nepiemēro


Suga

:

Brētliņa

Sprattus sprattus

Zona

:

ES ūdeņi Melnajā jūrā

SPR/F37.4.2.C

Bulgārija

8 032,5

Analītiskā KPN

Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu nepiemēro.

Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu nepiemēro.

Rumānija

3 442,5

Savienība

11 475

KPN

Nepiemēro


(1)  No 2013. gada 15. aprīļa līdz 15. jūnijam nav atļautas nekādas zvejas darbības, tostarp nozvejas pārkraušana citā kuģī, pacelšana uz kuģa, izkraušana un pirmā pārdošana.


22.12.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 356/22


PADOMES REGULA (ES) Nr. 1262/2012

(2012. gada 20. decembris),

ar ko nosaka konkrētu dziļūdens zivju krājumu zvejas iespējas ES kuģiem 2013. un 2014. gadā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 43. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Līguma 43. panta 3. punktā ir paredzēts, ka Padomei pēc Komisijas priekšlikuma jāpieņem pasākumi par zvejas iespēju noteikšanu un piešķiršanu.

(2)

Padomes Regulā (EK) Nr. 2371/2002 (2002. gada 20. decembris) par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku (1) paredzēts, ka pasākumi, kuri reglamentē piekļuvi ūdeņiem un resursiem un zvejas darbību ilgtspējīgumu, ir jāizstrādā, ņemot vērā pieejamos zinātniskos, tehniskos un ekonomiskos ieteikumus un jo īpaši ziņojumus, ko sagatavojusi Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komiteja (ZZTEK), kā arī ņemot vērā visus ieteikumus, kas saņemti no reģionālajām konsultatīvajām padomēm.

(3)

Padomei jāparedz pasākumi par zvejas iespēju noteikšanu un piešķiršanu zvejniecībām vai zvejniecību grupām un vajadzības gadījumā arī konkrēti ar šiem pasākumiem funkcionāli saistīti nosacījumi. Zvejas iespējas būtu jāsadala starp dalībvalstīm tādā veidā, lai nodrošinātu relatīvu katras dalībvalsts zvejas darbību stabilitāti attiecībā uz katru krājumu vai zvejniecību, un pienācīgi ņemot vērā kopējās zivsaimniecības politikas mērķus, kas izklāstīti Regulā (EK) Nr. 2371/2002.

(4)

Kopējā pieļaujamā nozveja (KPN) būtu jānosaka, pamatojoties uz pieejamajiem zinātniskajiem ieteikumiem, ņemot vērā bioloģiskos un sociāli ekonomiskos aspektus, vienlaikus nodrošinot taisnīgu attieksmi pret visām zvejas nozarēm, kā arī ņemot vērā viedokļus, kas izteikti apspriešanās procesā ar ieinteresētajām personām, jo īpaši sanāksmēs ar Zivsaimniecības un akvakultūras komiteju un attiecīgajām reģionālajām konsultatīvajām padomēm.

(5)

Zvejas iespējām būtu jāatbilst tādiem starptautiskiem nolīgumiem un principiem kā Apvienoto Nāciju Organizācijas 1995. gada Nolīgumam par transzonālo zivju krājumu un tālu migrējošo zivju krājumu saglabāšanu un pārvaldību (2) un sīki izstrādātajiem pārvaldības principiem, kas izklāstīti 2008. gada Starptautiskajās vadlīnijās par dziļūdens zvejas pārvaldību atklātajā jūrā, ko pieņēmusi ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācija, atbilstīgi kuriem regulatoram vajadzētu būt īpaši piesardzīgam gadījumos, ja informācija ir neskaidra, neuzticama vai neatbilstīga. Atbilstīgas zinātniskas informācijas trūkumam nevajadzētu tikt izmantotam par iemeslu, lai atliktu vai neveiktu saglabāšanas un pārvaldības pasākumus.

(6)

Jaunākajos zinātniskajos ieteikumos, ko sagatavojušas Starptautiskā Jūras pētniecības padome (ICES) un ZZTEK, norādīts, ka dziļūdens zivju krājumu zveja lielākoties nenorit atbilstīgi ilgtspējīgas ieguves principiem un, lai nodrošinātu krājumu ilgtspējību, to zvejas iespējas būtu jāsamazina, kamēr zivju krājumu apmērā neparādīsies pozitīvas tendences. ICES turklāt neiesaka Atlantijas lielgalvja specializēto zveju visos apgabalos un zilās jūras līdakas un sarkanās zobaines specializēto zveju attiecībā uz dažiem konkrētiem krājumiem.

(7)

Tiek uzskatīts, ka dziļūdens haizivju galveno komerciāli izmantojamo sugu krājumi ir noplicināti, un tāpēc nebūtu jāveic to specializētā zveja.

(8)

Zvejas iespējas attiecībā uz dziļūdens sugām, kas noteiktas Padomes Regulas (EK) Nr. 2347/2002 (2002. gada 16. decembris), ar ko ievieš īpašas pieejamības prasības un piemēro saistītos noteikumus zvejai dziļjūras krājumos (3), 2. panta a) punktā nosaka ik pa diviem gadiem. Tomēr izņēmums tiek pieļauts Ziemeļatlantijas argentīnas krājumiem un zilās jūras līdakas galvenajai zvejai, kuru zvejas iespējas ir atkarīgas no ikgadējo sarunu ar Norvēģiju iznākuma. Šo krājumu zvejas iespējas būtu jānosaka citā atbilstīgā ikgadējā regulējumā, ar kuru nosaka zvejas iespējas.

(9)

Vienkāršības labad KPN zilajai jūras līdakai, par kuru Savienība lemj neatkarīgi, būtu jāreglamentē tajā pašā juridiskajā instrumentā. Tāpēc KPN zilajai jūras līdakai starptautiskos ūdeņos II, III un IV zonā un KPN zilajai jūras līdakai starptautiskos ūdeņos XII zonā būtu jāiekļauj regulā, ar ko nosaka zvejas iespējas ES kuģiem attiecībā uz konkrētiem dziļūdens zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, uz kuriem neattiecas starptautiskas sarunas vai nolīgumi.

(10)

Saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 847/96 (1996. gada 6. maijs), kas ievieš papildu nosacījumus ikgadējai kopējās pieļaujamās nozvejas (KPN) un kvotu pārvaldei (4), ir jānosaka krājumi, kuriem piemēro dažādos tajā minētos pasākumus. Piesardzīgu KPN piemēro krājumiem, kuriem nav pieejams zinātniski pamatots zvejas iespēju novērtējums konkrētajam gadam, kuram jānosaka KPN; pārējos gadījumos būtu jāpiemēro analītisku KPN. Ņemot vērā ICES un ZZTEK ieteikumu attiecībā uz dziļūdens krājumiem, krājumiem, kuriem nav zinātniski pamatota attiecīgo zvejas iespēju novērtējuma, šajā regulā būtu jānosaka piesardzīga KPN.

(11)

Ņemot vērā zinātniskos ieteikumus, dažu strupdeguna garastes krājumu bioloģiskā izplatība ne vienmēr sakrīt ar KPN zonām šajā regulā. Lai vecinātu minēto krājumu ilgtspējīgu izmantošanu, ir lietderīgi noteikt lielāku elastību starp KPN Vb, VI un VII zonu, no vienas puses, un KPN VIII, IX, X, XII un XIV zonu, no otras puses.

(12)

Lai novērstu zvejas darbību pārtraukšanu un lai nodrošinātu Savienības zvejnieku iztikas līdzekļus, šai regulai vajadzētu būt piemērojamai no 2013. gada 1. janvāra. Steidzamības apsvērumu dēļ šai regulai būtu jāstājas spēkā tūlīt pēc tās publicēšanas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Ar šo regulu nosaka ES kuģiem 2013. un 2014. gadā pieejamās ikgadējās noteiktu dziļūdens zivju krājumu zvejas iespējas ES ūdeņos un konkrētos ūdeņos, kas nav ES ūdeņi un kuros jānosaka nozvejas limiti.

2. pants

Definīcijas

1.   Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a)

“ES kuģis” ir dalībvalsts karoga zvejas kuģis, kas reģistrēts Savienībā;

b)

“ES ūdeņi” ir ūdeņi, uz kuriem attiecas dalībvalstu suverenitāte vai jurisdikcija, izņemot Līguma II pielikumā minētajām teritorijām blakus esošos ūdeņus;

c)

“kopējā pieļaujamā nozveja” (KPN) ir daudzums, ko no krājuma gadā drīkst noķert un izkraut;

d)

“kvota” ir KPN daļa, kas iedalīta Savienībai, dalībvalstij vai trešai valstij;

e)

“starptautiskie ūdeņi” ir ūdeņi, kas nav nevienas valsts suverenitātē vai jurisdikcijā.

2.   Šajā regulā piemēro šādas zonu definīcijas:

a)

ICES (Starptautiskā Jūras pētniecības padome) zonas ir ģeogrāfiskie apgabali, kas norādīti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 218/2009 (5) III pielikumā;

b)

CECAF (Centrālaustrumu Atlantijas zvejniecības komiteja) zonas ir ģeogrāfiskie apgabali, kas norādīti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 216/2009 (6) II pielikumā.

3. pants

KPN un tās sadalījums

To dziļūdens sugu KPN, kuras ES kuģi nozvejo ES ūdeņos vai noteiktos ūdeņos, kas nav ES ūdeņi, šādas KPN sadalījums starp dalībvalstīm un vajadzības gadījumā ar to funkcionāli saistītie nosacījumi ir norādīti šīs regulas pielikumā.

4. pants

Īpaši noteikumi par zvejas iespēju sadalījumu

1.   Šajā regulā paredzētais zvejas iespēju sadalījums starp dalībvalstīm neskar

a)

apmaiņu, kas veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2371/2002 20. panta 5. punktu;

b)

atvilkumus un pārdales, kas veiktas saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1224/2009 (7) 37. pantu vai Padomes Regulas (EK) Nr. 1006/2008 (8) 10. panta 4. punktu;

c)

papildu izkrāvumus, kas atļauti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu;

d)

daudzumus, kas ieturēti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu;

e)

atvilkumus, kas veikti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1224/2009 105., 106. un 107. pantu.

2.   Ja šīs regulas pielikumā nav norādīts citādi, krājumiem, kam noteikta piesardzīga KPN, piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu, bet krājumiem, kam noteikta analītiska KPN, piemēro minētās regulas 3. panta 2. un 3. punktu un 4. pantu.

5. pants

Nosacījumi nozvejas un piezvejas izkraušanai

Zivis no krājumiem, kuriem noteikta KPN, patur uz kuģa vai izkrauj tikai tad, ja tās nozvejojuši tādas dalībvalsts karoga kuģi, kurai ir piešķirta kvota un kuras kvota vēl nav pilnībā apgūta.

6. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2013. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 20. decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

S. ALETRARIS


(1)  OV L 358, 31.12.2002., 59. lpp.

(2)  Nolīgums par 1982. gada 10. decembra Apvienoto Nāciju Jūras tiesību konvencijas īstenošanu attiecībā uz transzonālo zivju krājumu un tālu migrējošo zivju krājumu saglabāšanu un apsaimniekošanu (OV L 189, 3.7.1998., 16. lpp.).

(3)  OV L 351, 28.12.2002., 6. lpp.

(4)  OV L 115, 9.5.1996., 3. lpp.

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 218/2009 (2009. gada 11. marts) par to dalībvalstu nominālās nozvejas statistikas iesniegšanu, kuras zvejo Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļā (OV L 87, 31.3.2009., 70. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 216/2009 (2009. gada 11. marts) par to, kā dalībvalstis, kas zvejo apgabalos ārpus Ziemeļatlantijas, iesniedz nominālās nozvejas statistiku (OV L 87, 31.3.2009., 1. lpp.).

(7)  Padomes Regula (EK) Nr. 1224/2009 (2009. gada 20. novembris), ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem (OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.).

(8)  Padomes Regula (EK) Nr. 1006/2008 (2008. gada 29. septembris) par atļaujām, kuras Kopienas zvejas kuģiem izdod zvejas darbību veikšanai ārpus Kopienas ūdeņiem, un par trešo valstu kuģu piekļuvi Kopienas ūdeņiem (OV L 286, 29.10.2008., 33. lpp.).


PIELIKUMS

Atsauces uz zvejas zonām ir atsauces uz ICES zonām, ja vien nav norādīts citādi.

1.   DAĻA

Sugas un sugu grupas

1.

Šā pielikuma 2. daļā iekļautajā sarakstā zivju krājumi ir sakārtoti alfabētiskā secībā pēc sugas nosaukuma latīņu valodā. Izņēmums ir dziļūdens haizivis, kas norādītas minētā saraksta sākumā. Šīs regulas piemērošanai izmanto šādu vispārpieņemto nosaukumu un latīnisko nosaukumu atbilstības tabulu.

Vispārpieņemtais nosaukums

Alfa-3 kods

Zinātniskais nosaukums

Melnā mataste

BSF

Aphanopus carbo

Beriksas

ALF

Beryx spp.

Strupdeguna garaste

RNG

Coryphaenoides rupestris

Atlantijas lielgalvis

ORY

Hoplostethus atlanticus

Sarkanā zobaine

SBR

Pagellus bogaraveo

Lielacu diegspuru vēdzele

GFB

Phycis blennoides

2.

Šajā regulā “dziļūdens haizivis” ir šajā sarakstā minētās sugas.

Vispārpieņemtais nosaukums

Alfa-3 kods

Zinātniskais nosaukums

Dziļūdens kaķhaizivis

API

Apristurus spp.

Apmetņa haizivs

HXC

Chlamydoselachus anguineus

Brūnā īsraga haizivs

GUP

Centrophorus granulosus

Pelēkā īsraga haizivs

GUQ

Centrophorus squamosus

Baltacu haizivs

CYO

Centroscymnus coelolepis

Gardeguna samtainā dzeloņzivs

CYP

Centroscymnus crepidater

Melnā kaķhaizivs

CFB

Centroscyllium fabricii

Gardeguna spurainā haizivs

DCA

Deania calcea

Melnā haizivs

SCK

Dalatias licha

Lielā laternhaizivs

ETR

Etmopterus princeps

Laternhaizivs

ETX

Etmopterus spinax

Melnmutes kaķhaizivs

SHO

Galeus melastomus

Peles kaķhaizivs

GAM

Galeus murinus

Sešžaunu haizivs

SBL

Hexanchus griseus

Buru haizivs

OXN

Oxynotus paradoxus

Aszobe

SYR

Scymnodon ringens

Grenlandes haizivs

GSK

Somniosus microcephalus

2.   DAĻA

Ikgadējās zvejas iespējas, kas piemērojamas ES kuģiem apgabalos, kur piemēro KPN, sadalījumā pa sugām un apgabaliem (tonnās dzīvsvara)

Suga

:

Dziļūdens haizivis

Zona

:

ES un starptautiskie ūdeņi V, VI, VII, VIII un IX zonā (DWS/56789-)

Gads

2013

2014

Analītiska KPN

Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pants nav piemērojams.

Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pants nav piemērojams.

Vācija

0

0

Igaunija

0

0

Īrija

0

0

Spānija

0

0

Francija

0

0

Lietuva

0

0

Polija

0

0

Portugāle

0

0

Apvienotā Karaliste

0

0

Savienība

0

0

KPN

0

0


Suga

:

Dziļūdens haizivis

Zona

:

ES un starptautiskie ūdeņi X zonā (DWS/10-)

Gads

2013

2014

Analītiska KPN

Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pants nav piemērojams.

Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pants nav piemērojams.

Portugāle

0

0

Savienība

0

0

KPN

0

0


Suga

:

Dziļūdens haizivis, Deania hystricosa un Deania profundorum

Zona

:

Starptautiskie ūdeņi XII zonā (DWS/12INT-)

Gads

2013

2014

Analītiska KPN

Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pants nav piemērojams.

Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pants nav piemērojams.

Īrija

0

0

Spānija

0

0

Francija

0

0

Apvienotā Karaliste

0

0

Savienība

0

0

KPN

0

0


Suga

:

Melnā mataste

Aphanopus carbo

Zona

:

ES un starptautiskie ūdeņi I, II, III un IV zonā (BSF/1234-)

Gads

2013

2014

Piesardzīga KPN

Vācija

3

3

Francija

3

3

Apvienotā Karaliste

3

3

Savienība

9

9

KPN

9

9


Suga

:

Melnā mataste

Aphanopus carbo

Zona

:

ES un starptautiskie ūdeņi V, VI, VII un XII zonā (BSF/56712-)

Gads

2013

2014

Analītiska KPN

Vācija

35

46

Igaunija

17

22

Īrija

87

113

Spānija

174

226

Francija

2 440

3 172

Latvija

113

147

Lietuva

1

1

Polija

1

1

Apvienotā Karaliste

174

226

Citas (1)

9

12

Savienība

3 051

3 966

KPN

3 051

3 966


Suga

:

Melnā mataste

Aphanopus carbo

Zona

:

ES un starptautiskie ūdeņi VIII, IX un X zonā (BSF/8910-)

Gads

2013

2014

Analītiska KPN

Spānija

12

12

Francija

29

29

Portugāle

3 659

3 659

Savienība

3 700

3 700

KPN

3 700

3 700


Suga

:

Melnā mataste

Aphanopus carbo

Zona

:

ES un starptautiskie ūdeņi CECAF 34.1.2. zonā (BSF/C3412-)

Gads

2013

2014

Piesardzīga KPN

Portugāle

3 674

3 490

Savienība

3 674

3 490

KPN

3 674

3 490


Suga

:

Beriksas

Beryx spp.

Zona

:

ES un starptautiskie ūdeņi III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII un XIV zonā (ALF/3X14-)

Gads

2013

2014

Analītiska KPN

Īrija

10

9

Spānija

70

67

Francija

19

18

Portugāle

203

193

Apvienotā Karaliste

10

9

Savienība

312

296

KPN

312

296


Suga

:

Strupdeguna garaste

Coryphaenoides rupestris

Zona

:

ES un starptautiskie ūdeņi I, II un IV zonā (RNG/124-)

Gads

2013

2014

Piesardzīga KPN

Dānija

1

1

Vācija

1

1

Francija

10

10

Apvienotā Karaliste

1

1

Savienība

13

13

KPN

13

13


Suga

:

Strupdeguna garaste

Coryphaenoides rupestris

Zona

:

ES un starptautiskie ūdeņi III zonā (RNG/03-) (2)

Gads

2013

2014

Piesardzīga KPN

Dānija

643

515

Vācija

4

3

Zviedrija

33

26

Savienība

680

544

KPN

680

544


Suga

:

Strupdeguna garaste

Coryphaenoides rupestris

Zona

:

ES un starptautiskie ūdeņi Vb, VI, VII zonā (RNG/5B67-)

Gads

2013 (3)

2014 (3)

Analītiska KPN

Vācija

8

8

Igaunija

63

63

Īrija

279

279

Spānija

70

70

Francija

3 539

3 539

Lietuva

81

81

Polija

41

41

Apvienotā Karaliste

208

208

Citas (4)

8

8

Savienība

4 297

4 297

KPN

4 297

4 297


Suga

:

Strupdeguna garaste

Coryphaenoides rupestris

Zona

:

ES un starptautiskie ūdeņi VIII, IX, X, XII un XIV zonā (RNG/8X14-)

Gads

2013 (5)

2014 (5)

Analītiska KPN

Vācija

23

21

Īrija

5

4

Spānija

2 573

2 317

Francija

119

107

Latvija

41

37

Lietuva

5

4

Polija

805

724

Apvienotā Karaliste

10

9

Savienība

3 581

3 223

KPN

3 581

3 223


Suga

:

Atlantijas lielgalvis

Hoplostethus atlanticus

Zona

:

ES un starptautiskie ūdeņi VI zonā (ORY/06-)

Gads

2013

2014

Analītiska KPN

Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pants nav piemērojams.

Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pants nav piemērojams.

Īrija

0

0

Spānija

0

0

Francija

0

0

Apvienotā Karaliste

0

0

Savienība

0

0

KPN

0

0


Suga

:

Atlantijas lielgalvis

Hoplostethus atlanticus

Zona

:

ES un starptautiskie ūdeņi VII zonā (ORY/07-)

Gads

2013

2014

Analītiska KPN

Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pants nav piemērojams.

Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pants nav piemērojams.

Īrija

0

0

Spānija

0

0

Francija

0

0

Apvienotā Karaliste

0

0

Citas

0

0

Savienība

0

0

KPN

0

0


Suga

:

Atlantijas lielgalvis

Hoplostethus atlanticus

Zona

:

ES un starptautiskie ūdeņi I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII un XIV zonā (ORY/1CX14)

Gads

2013

2014

Analītiska KPN

Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pants nav piemērojams.

Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pants nav piemērojams.

Īrija

0

0

Spānija

0

0

Francija

0

0

Portugāle

0

0

Apvienotā Karaliste

0

0

Savienība

0

0

KPN

0

0


Suga

:

Sarkanā zobaine

Pagellus bogaraveo

Zona

:

ES un starptautiskie ūdeņi VI, VII un VIII zonā (SBR/678-)

Gads

2013

2014

Analītiska KPN

Īrija

6

5

Spānija

156

143

Francija

8

7

Apvienotā Karaliste

20

18

Citas (6)

6

5

Savienība

196

178

KPN

196

178


Suga

:

Sarkanā zobaine

Pagellus bogaraveo

Zona

:

ES un starptautiskie ūdeņi IX zonā (SBR/09-)

Gads

2013 (7)

2014 (7)

Analītiska KPN

Spānija

614

614

Portugāle

166

166

Savienība

780

780

KPN

780

780


Suga

:

Sarkanā zobaine

Pagellus bogaraveo

Zona

:

ES un starptautiskie ūdeņi X zonā (SBR/10-)

Gads

2013

2014

Analītiska KPN

Spānija

9

8

Portugāle

1 004

904

Apvienotā Karaliste

9

8

Savienība

1 022

920

KPN

1 022

920


Suga

:

Lielacu diegspuru vēdzele

Phycis blennoides

Zona

:

ES un starptautiskie ūdeņi I, II, III un IV zonā (GFB/1234-)

Gads

2013

2014

Analītiska KPN

Vācija

9

9

Francija

9

9

Apvienotā Karaliste

13

13

Savienība

31

31

KPN

31

31


Suga

:

Lielacu diegspuru vēdzele

Phycis blennoides

Zona

:

ES un starptautiskie ūdeņi V, VI un VII zonā (GFB/567-)

Gads

2013 (8)

2014 (8)

Analītiska KPN

Vācija

10

10

Īrija

260

260

Spānija

588

588

Francija

356

356

Apvienotā Karaliste

814

814

Savienība

2 028

2 028

KPN

2 028

2 028


Suga

:

Lielacu diegspuru vēdzele

Phycis blennoides

Zona

:

ES un starptautiskie ūdeņi VIII un IX zonā (GFB/89-)

Gads

2013 (9)

2014 (9)

Analītiska KPN

Spānija

242

242

Francija

15

15

Portugāle

10

10

Savienība

267

267

KPN

267

267


Suga

:

Lielacu diegspuru vēdzele

Phycis blennoides

Zona

:

ES un starptautiskie ūdeņi X un XII zonā (GFB/1012-)

Gads

2013

2014

Analītiska KPN

Francija

9

9

Portugāle

36

36

Apvienotā Karaliste

9

9

Savienība

54

54

KPN

54

54


(1)  Tikai piezvejai. Šo kvotu nav atļauts apgūt specializētajā zvejā.

(2)  Kamēr notiek apspriešanās starp ES un Norvēģiju, ICES IIIa zonā neveic strupdeguna garastes specializēto zveju.

(3)  ES un starptautiskajos ūdeņos VIII, IX, X, XII un XIV zonā (RNG/*8X14-) drīkst nozvejot ne vairāk kā 10 % no katras kvotas.

(4)  Tikai piezvejai. Šo kvotu nav atļauts apgūt specializētajā zvejā.

(5)  ES un starptautiskajos ūdeņos Vb, VI, VII zonā (RNG/*5B67-) drīkst nozvejot ne vairāk kā 10 % no katras kvotas.

(6)  Tikai piezvejai. Šo kvotu nav atļauts apgūt specializētajā zvejā.

(7)  ES un starptautiskajos ūdeņos VI, VII un VIII zonā (SBR/*678-) drīkst nozvejot ne vairāk kā 8 % no katras kvotas.

(8)  ES un starptautiskajos ūdeņos VIII un IX zonā (GFB/*89-) drīkst nozvejot ne vairāk kā 8 % no katras kvotas.

(9)  ES un starptautiskajos ūdeņos V, VI un VII zonā (GFB/*567-) drīkst nozvejot ne vairāk kā 8 % no katras kvotas.


22.12.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 356/34


PADOMES REGULA (ES) Nr. 1263/2012

(2012. gada 21. decembris),

ar ko groza Regulu (ES) Nr. 267/2012 par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 215. pantu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2010/413/KĀDP (2010. gada 26. jūlijs), ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret Irānu (1),

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas kopīgos priekšlikumus,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (ES) Nr. 267/2012 (2) tiek īstenoti pasākumi, kas noteikti Lēmumā 2010/413/KĀDP. Padome 2012. gada 15. oktobrī pieņēma Lēmumu 2012/635/KĀDP (3), ar kuru groza Lēmumu 2010/413/KĀDP un paredz papildu ierobežojošus pasākumus pret Irānu.

(2)

Minētie papildu ierobežojošie pasākumi jo īpaši ietver aizliegumu eksportēt galvenās jūras iekārtas un tehnoloģijas kuģu būvniecībai, apkopei vai pārveidošanai. Turklāt būtu jāaizliedz tirdzniecība ar grafītu, dažiem neapstrādātiem metāliem vai to pusfabrikātiem, piemēram, alumīniju un tēraudu, un programmatūru, kas paredzēta noteiktiem rūpnieciskiem procesiem.

(3)

Papildu ierobežojošie pasākumi ietver arī aizliegumu importēt, iegādāties vai transportēt Irānas dabasgāzi. Šā aizlieguma efektīvai īstenošanai ir nepieciešams veikt pasākumus, lai aizliegtu maiņas darījumus ar dabasgāzi, par kuriem ir zināms, ka tie palielina dabasgāzes eksportu no Irānas, apejot aizliegumu, vai ir pamatoti iemesli šādām aizdomām. Aizliegumam importēt dabasgāzi nebūtu jāskar līgumi, kas tiek izpildīti, izmantojot cauruļvadu, kurš tieši savienots ar Savienības dabasgāzes sadales tīklu, bez ievades punkta, un kurš paredzēts, lai atvieglotu Irānas izcelsmes dabasgāzes iepirkšanu vai palielinātu tās eksportu.

(4)

Lēmumā 2012/635/KĀDP tika paredzēts veikt to ierobežojošo pasākumu pārskatīšanu, kuri attiecas uz divējāda lietojuma precēm un tehnoloģijām, kas minētas I pielikumā Padomes Regulai (EK) Nr. 428/2009 (2009. gada 5. maijs), ar ko izveido Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei (4), lai 2. daļas 5. kategorijā iekļautu tos priekšmetus, kuri varētu attiekties uz ražošanas nozarēm, ko tieši vai netieši kontrolē Islāma revolucionāro gvardu korpuss, vai kuri varētu attiekties uz Irānas kodolieroču, militāro vai ballistisko raķešu programmu, vienlaikus ņemot vērā nepieciešamību izvairīties no neparedzētas ietekmes uz Irānas civiliedzīvotājiem.

(5)

Lai nodrošinātu, ka tiek efektīvi īstenots aizliegums tirgot, piegādāt, nodot vai eksportēt uz Irānu papildu galvenās iekārtas vai tehnoloģijas, ko varētu izmantot naftas, dabasgāzes un naftas ķīmijas rūpniecības svarīgākajās nozarēs, būtu jāizveido šādu galveno iekārtu un tehnoloģiju papildu saraksts.

(6)

Šā paša iemesla dēļ būtu arī jāizveido saraksts ar priekšmetiem, uz kuriem attiecas dabasgāzes, grafīta, neapstrādātu metālu vai to pusfabrikātu, piemēram, alumīnija un tērauda, un programmatūras, kas paredzēta noteiktiem rūpnieciskiem procesiem, tirdzniecības aizliegums.

(7)

Ar Lēmumu 2012/635/KĀDP ir arī aizliegti darījumi starp Savienības un Irānas bankām un finanšu iestādēm, ja vien attiecīgā dalībvalsts tos nav iepriekš atļāvusi.

(8)

Turklāt Lēmumā 2012/635/KĀDP ir noteikts aizliegums sniegt Irānas naftas tankkuģiem un kravas kuģiem reģistrācijas un klasifikācijas pakalpojumus, kā arī aizliegums piegādāt kuģus, kas paredzēti naftas un naftas ķīmijas produktu pārvadāšanai vai glabāšanai, Irānas personām un vienībām vai citām personām un vienībām, lai pārvadātu vai glabātu Irānas naftas un naftas ķīmijas produktus.

(9)

Lai aizsargātu vidi un darba ņēmēju veselību un drošību, ir nepieciešams noteikt, ka dalībvalstu kompetentās iestādes var veikt visas darbības, ko tās uzskata par vajadzīgām, lai nodrošinātu, ka tiek ievērotas juridiskās saistības attiecībā uz darba ņēmēju veselību un drošību, kā arī vides aizsardzību. Ja ir nepieciešama steidzama rīcība, dalībvalstij būtu jāatļauj veikt šādu darbību bez iepriekšēja paziņojuma ar noteikumu, ka tā paziņo par to parējām dalībvalstīm un Komisijai cik drīz vien iespējams pēc attiecīgās darbības.

(10)

Ja dalībvalsts ir piešķīrusi atļauju veikt darbības saistībā ar ogļūdeņražu ekspluatāciju norādītai personai, vienībai vai struktūrai, pirms šī persona, vienība vai struktūra bija norādīta, šīs dalībvalsts kompetentā iestāde var atļaut atkāpi no dažiem Regulā (ES) Nr. 267/2012 noteiktajiem aizliegumiem, ja šāda atkāpe ir nepieciešama, lai nepieļautu vai novērstu kaitējumu videi vai licences vērtības pilnīgu zudumu.

(11)

Šie pasākumi ir Līguma piemērošanas jomā, un tādēļ ir nepieciešamas Savienības līmeņa reglamentējošas darbības to īstenošanai, jo īpaši, lai nodrošinātu, ka uzņēmēji visās dalībvalstīs tos piemēro vienādi.

(12)

Tāpēc Regula (ES) Nr. 267/2012 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (ES) Nr. 267/2012 groza šādi:

1)

regulas 2. pantu groza šādi:

a)

panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

"2.   I pielikumā ir iekļautas preces un tehnoloģijas, tostarp programmatūra, kas ir divējāda lietojuma preces vai tehnoloģijas, kā definēts Regulā (EK) Nr. 428/2009, izņemot konkrētas preces un tehnoloģijas, kā norādīts šīs regulas I pielikuma A daļā.";

b)

iekļauj šādu punktu:

"2.a   Attiecīgā dalībvalsts četrās nedēļas informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 428/2009 attiecībā uz precēm un tehnoloģijām, kā precizēts šīs regulas I pielikuma A daļā.";

2)

regulas 6. pantam pievieno šādus punktus:

"d)

pirms 2012. gada 22. decembris noslēgtu līgumu par šīs regulas I pielikuma C daļā minēto preču pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportu izpildi līdz 2013. gada 15. aprīlim vai šādu līgumu izpildei nepieciešamu papildlīgumu izpildi;

e)

pirms 2012. gada 22. decembra noslēgtu līgumu par tehniskas palīdzības vai finansēšanas vai finansiālas palīdzības sniegšanu saistībā ar precēm un tehnoloģijām, kuras minētas šīs regulas I pielikuma C daļā, izpildi līdz 2013. gada 15. aprīlim."

Ņemot vērā d) punktu, attiecīgā dalībvalsts četrās nedēļas informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 428/2009.

3)

regulas 8. pantu aizstāj ar šādu:

"8. pants

1.   Ir aizliegts tieši vai netieši pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt VI un VIA pielikumā uzskaitītās galvenās iekārtas vai tehnoloģijas jebkurai Irānas personai, vienībai vai struktūrai vai izmantošanai Irānā.

2.   VI un VIA pielikumā ir iekļautas galvenās iekārtas un tehnoloģijas šādām Irānas naftas un gāzes rūpniecības pamatnozarēm:

a)

jēlnaftas un dabasgāzes izpēte;

b)

jēlnaftas un dabasgāzes ražošana;

c)

pārstrāde;

d)

dabasgāzes sašķidrināšana.

3.   VI un VIA pielikumā iekļauj arī galvenās iekārtas un tehnoloģijas naftas ķīmijas rūpniecībai Irānā.

4.   VI un VIA pielikumā neiekļauj elementus, kas ietverti Kopējā militāro preču sarakstā vai I, II vai III pielikumā.";

4)

regulas 9. pantu aizstāj ar šādu:

"9. pants

Ir aizliegts:

a)

jebkurai Irānas personai, vienībai vai struktūrai vai izmantošanai Irānā tieši vai netieši sniegt tehnisku palīdzību vai starpniecības pakalpojumus saistībā ar VI un VIA pielikumā uzskaitītajām svarīgākajām iekārtām un tehnoloģijām, kā arī saistībā ar VI un VIA pielikumā uzskaitīto preču piegādi, ražošanu, uzturēšanu un izmantošanu;

b)

jebkurai Irānas personai, vienībai vai struktūrai vai izmantošanai Irānā tieši vai netieši piešķirt finansējumu vai finansiālu palīdzību saistībā ar VI un VIA pielikumā uzskaitītajām svarīgākajām iekārtām un tehnoloģijām;"

5)

regulas 10. pantu aizstāj ar šādu:

"10. pants

1.   Regulas 8. un 9. pantā paredzētie aizliegumi neattiecas uz:

a)

tādu darījumu izpildi līdz 2013. gada 15. aprīlim, kas paredzēti pirms 2010. gada 27. oktobra noslēgtā tirdzniecības līgumā par galvenajām iekārtām vai tehnoloģijām jēlnaftas un dabasgāzes izpētē, jēlnaftas un dabasgāzes ražošanā, rafinēšanā, dabasgāzes sašķidrināšanā, kā uzskaitīts VI pielikumā, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamos papildlīgumos, vai līgumā vai nolīgumā, kas noslēgts pirms 2010. gada 26. jūlija un attiecas uz ieguldījumiem Irānā, kuri veikti pirms 2010. gada 26. jūlija; tāpat tie neliedz izpildīt saistības, kas izriet no šādiem līgumiem vai nolīgumiem;

b)

tādu darījumu izpildi līdz 2013. gada 15. aprīlim, kas paredzēti pirms 2012. gada 24. marta noslēgtā tirdzniecības līgumā par galvenajām iekārtām vai tehnoloģijām naftas ķīmijas rūpniecībā, kā uzskaitīts VI pielikumā, šādu līgumu izpildei nepieciešamos papildlīgumos, vai līgumā vai nolīgumā, kas noslēgts pirms 2012. gada 23. janvāra un attiecas uz ieguldījumiem Irānā, kuri veikti pirms 2012. gada 23. janvāra; tāpat tie neliedz izpildīt saistības, kas izriet no šādiem līgumiem vai nolīgumiem;

c)

tādu darījumu izpildi līdz 2013. gada 15. aprīlim, kas paredzēti pirms 2012. gada 16. oktobra noslēgtā tirdzniecības līgumā par galvenajām iekārtām vai tehnoloģijām jēlnaftas un dabasgāzes izpētē, jēlnaftas un dabasgāzes ražošanā, rafinēšanā, dabasgāzes sašķidrināšanā un naftas ķīmijas rūpniecībā, kā uzskaitīts VIA pielikumā, un kas attiecas uz ieguldījumiem Irānā jēlnaftas un dabasgāzes izpētē, jēlnaftas un dabasgāzes ražošanā un dabasgāzes rafinēšanā, sašķidrināšanā, kas veikti pirms 2010. gada 26. jūlija vai attiecas uz ieguldījumiem Irānā naftas ķīmijas rūpniecībā, kuri veikti pirms 2012. gada 23. janvāra; tāpat tie neliedz izpildīt saistības, kas izriet no šādiem līgumiem vai nolīgumiem; vai

d)

tādas tehniskās palīdzības sniegšanu, kas paredzēta tikai lai uzstādītu iekārtas vai tehnoloģijas, kas piegādātas saskaņā ar a), b) un c) punktu,

ar noteikumu, ka fiziskā vai juridiskā persona, vienība vai struktūra, kas vēlas iesaistīties šādos darījumos vai sniegt palīdzību šādu darījumu veikšanā, vismaz 20 darbdienas iepriekš ir paziņojusi par darījumu vai palīdzību tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā tā veic uzņēmējdarbību.

2.   Aizliegumi 8. un 9. pantā neskar tādu saistību izpildi, kas izriet no 12. panta 1. punkta b) apakšpunktā un 14. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētajiem līgumiem, ja šīs saistības izriet no pakalpojumu līgumiem vai šādu līgumu izpildei nepieciešamiem papildlīgumiem un ja minēto saistību izpildi iepriekš ir atļāvusi attiecīgā kompetentā iestāde un attiecīgā dalībvalsts ir informējusi pārējās dalībvalstis un Komisiju par savu nodomu piešķirt atļauju.";

6)

iekļauj šādus pantus:

"10.a pants

1.   Ir aizliegts tieši vai netieši pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt VIB pielikumā uzskaitītās svarīgākās jūras iekārtas vai tehnoloģijas jebkurai Irānas personai, vienībai vai struktūrai vai izmantošanai Irānā.

2.   VIB pielikumā iekļauj galvenās jūras iekārtas vai tehnoloģijas kuģu būvniecībai, apkopei vai pārveidošanai, tostarp iekārtas vai tehnoloģijas, ko izmanto naftas tankkuģu būvniecībai.

10.b pants

1.   Aizliegts:

a)

jebkurai Irānas personai, vienībai vai struktūrai vai izmantošanai Irānā tieši vai netieši sniegt tehnisku palīdzību vai starpnieku pakalpojumus saistībā ar VIB pielikumā uzskaitītajām galvenajām iekārtām un tehnoloģijām vai saistībā ar VIB pielikumā uzskaitīto preču piegādi, ražošanu, apkopi un izmantošanu;

b)

jebkurai Irānas personai, vienībai vai struktūrai vai izmantošanai Irānā tieši vai netieši piešķirt finansējumu vai finansiālu palīdzību saistībā ar VIB pielikumā uzskaitītajām galvenajām iekārtām un tehnoloģijām.

10.c pants

1.   Regulas 10.a pantā un 10.b pantā minētie aizliegumi neskar galveno jūras iekārtu un tehnoloģiju piegādi kuģim, kas nav Irānas personas, vienības vai struktūras īpašumā vai kontrolē un kas bijis spiests ienākt Irānas ostā vai Irānas teritoriālajos ūdeņos nepārvaramas varas dēļ.

2.   Regulas 10. a un 10.b pantā noteiktos aizliegumus līdz 2013. gada 15. februārim nepiemēro tādu līgumu izpildei, kas noslēgti pirms 2012. gada 22. decembra, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamu papildlīgumu izpildei.

10.d pants

1.   Aizliegts tieši vai netieši pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt VIIA pielikumā uzskaitīto programmatūru jebkurai Irānas personai, vienībai vai struktūrai vai izmantošanai Irānā.

2.   VIIA pielikumā ir iekļauta ražošanas procesu integrēšanas programmatūra, kas attiecas uz ražošanas nozarēm, ko tieši vai netieši kontrolē Islāma revolucionāro gvardu korpuss, vai kas attiecas uz Irānas kodolieroču, militāro vai ballistisko raķešu programmu.

10.e pants

1.   Aizliegts:

a)

jebkurai Irānas personai, vienībai vai struktūrai vai izmantošanai Irānā tieši vai netieši sniegt tehnisku palīdzību vai starpnieku pakalpojumus saistībā ar VIIA pielikumā uzskaitīto programmatūru, kā arī saistībā ar VIIA pielikumā uzskaitīto preču piegādi, ražošanu, apkopi un izmantošanu;

b)

jebkurai Irānas personai, vienībai vai struktūrai vai izmantošanai Irānā tieši vai netieši piešķirt finansējumu vai finansiālu palīdzību saistībā ar VIIA pielikumā uzskaitīto programmatūru.

10.f pants

1.   Regulas 10. d un 10.e pantā noteiktos aizliegumus līdz 2013. gada 15. janvārim nepiemēro tādu līgumu izpildei, kas noslēgti pirms 2012. gada 22. decembra, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamu papildlīgumu izpildei."

7)

regulas 12. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

"1.   Šīs regulas 11. pantā noteiktie aizliegumi neattiecas uz:

a)

to tirdzniecības līgumu, kuri noslēgti pirms 2012. gada 23. janvāra, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamo papildlīgumu izpildi līdz 2012. gada 1. jūlijam;

b)

tādu līgumu, kas noslēgti pirms 2012. gada 23. janvāra, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamo papildlīgumu izpildi, ja šādā līgumā īpaši paredzēts, ka Irānas jēlnaftas un naftas produktu piegāde vai ieņēmumi no to piegādes ir paredzēti nesamaksāto summu atmaksāšanai personām, vienībām vai struktūrām, kas ir dalībvalstu jurisdikcijā;

c)

tādiem jēlnaftas vai naftas produktiem, kuri no Irānas eksportēti pirms 2012. gada 23. janvāra, vai ja eksports tika veikts saskaņā ar a) apakšpunktu laikposmā līdz 2012. gada 1. jūlijam (ieskaitot), vai ja eksports tika veikts saskaņā ar b) apakšpunktu;

d)

tādas bunkera degvielas iepirkšanu, ko ražojusi un piegādājusi trešā valsts, kura nav Irāna, un kas paredzēta kuģu motoru vilces dzinējiem;

e)

tādas bunkera degvielas kuģu motoru vilces dzinējiem iepirkšanu, kas nonākusi Irānas ostā vai Irānas teritoriālajos ūdeņos piespiedu kārtā ārkārtas apstākļos,

ar noteikumu, ka fiziskā vai juridiskā persona, vienība vai struktūra, kas vēlas pildīt līgumu, kurš minēts a), b) un c) apakšpunktā, vismaz 20 darbdienas iepriekš ir paziņojusi par darbību vai darījumu tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā tā veic uzņēmējdarbību ";

8)

regulas 14. panta 1. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

"c)

naftas ķīmijas produktiem, kuri no Irānas eksportēti pirms 2012. gada 23. janvāra vai ja eksports, ievērojot a) apakšpunktu, tika veikts līdz 2012. gada 1. maijam (ieskaitot), vai ja eksports tika veikts, ievērojot b) apakšpunktu;"

9)

iekļauj šādu pantu:

"14.a pants

1.   Aizliegts:

a)

iegādāties, transportēt vai importēt Savienībā dabasgāzi, kuras izcelsme ir Irānā vai kas bijusi eksportēta no Irānas;

b)

veikt maiņas darījumus ar dabasgāzi, kuras izcelsme ir Irānā vai kura eksportēta no Irānas;

c)

tieši vai netieši sniegt starpnieku pakalpojumus, nodrošināt finansējumu vai finansiālu palīdzību, tostarp atvasinātos finanšu instrumentus, kā arī apdrošināšanu un pārapdrošināšanu un starpnieku pakalpojumus, kas saistīti ar apdrošināšanu un pārapdrošināšanu attiecībā uz darbībām, kas minētas a) vai b) apakšpunktā.

2.   Panta 1. punktā minētos aizliegumus nepiemēro:

a)

dabasgāzei, kas ir eksportēta no valsts, kura nav Irāna, ja eksportētā gāze kombinēta ar gāzi, kuras izcelsme ir Irānā, tādas valsts infrastruktūrā, kura nav Irāna;

b)

dabasgāzes iegādei Irānā, ko dalībvalsts valstspiederīgie veic civilos nolūkos, tostarp dzīvojamo ēku apkurei vai enerģētikai vai diplomātisko misiju uzturēšanai; vai

c)

līgumu par dabasgāzes, kuras izcelsme ir valstī, kas nav Irāna, piegādi Savienībā izpildei;

3.   "Dabasgāze" nozīmē IVA pielikumā uzskaitītos produktus.

4.   Panta 1. punktā "maiņas darījumi" nozīmē apmaiņu ar dabasgāzes plūsmām, kam ir dažāda izcelsme.";

10)

iekļauj šādus pantus:

"15.a pants

1.   Aizliegts tieši vai netieši pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt VIIB pielikumā uzskaitīto grafītu, neapstrādātus metālus vai to pusfabrikātus jebkurai Irānas personai, vienībai vai struktūrai vai izmantošanai Irānā.

2.   VIIB pielikumā ir iekļauts grafīts un neapstrādāti metāli vai to pusfabrikāti, piemēram, alumīnijs un tērauds, kas attiecas uz rūpniecības nozarēm, kuras tieši vai netieši kontrolē Islāma Revolucionāro gvardu korpuss, vai kas ir būtiski Irānas kodolprogrammai, militārajai vai ballistisko raķešu programmai.

3.   Panta 1. punktā noteikto aizliegumu nepiemēro precēm, kas uzskaitītas I, II un III pielikumā.

15.b pants

1.   Aizliegts:

a)

jebkurai Irānas personai, vienībai vai struktūrai vai izmantošanai Irānā tieši vai netieši sniegt tehnisku palīdzību vai starpnieku pakalpojumus saistībā ar VIIB pielikumā uzskaitītajām precēm vai saistībā ar VIIB pielikumā uzskaitīto preču piegādi, ražošanu, apkopi un izmantošanu;

b)

jebkurai Irānas personai, vienībai vai struktūrai vai izmantošanai Irānā tieši vai netieši piešķirt finansējumu vai finansiālu palīdzību saistībā ar VIIB pielikumā uzskaitītajām precēm.

2.   Panta 1. punktā noteiktos aizliegumus nepiemēro precēm, kas uzskaitītas I, II un III pielikumā.

15.c pants

Regulas 15.a pantā noteiktos aizliegumus līdz 2013. gada 15. aprīlim nepiemēro tādu līgumu izpildei, kas noslēgti pirms 2012. gada 22. decembra, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamu papildlīgumu izpildei."

11)

regulas 23. pantu groza šādi:

a)

panta 2. punkta c) un d) apakšpunktus aizstāj ar šādiem:

"c)

ir Islāma revolucionāro gvardu korpusa loceklis vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas ir Islāma revolucionāro gvardu korpusa vai viena vai vairāku tā locekļu īpašumā vai kontrolē, vai fiziskas vai juridiskas personas, kas rīkojas to vārdā vai sniedz tiem apdrošināšanas pakalpojumus vai citus būtiskus pakalpojumus;

d)

ir citas personas, vienības vai struktūras, kas Irānas valdībai sniedz atbalstu, piemēram, materiālu atbalstu, loģistikas vai finansiālu atbalstu, un vienības, ko tās kontrolē, vai personas un vienības, kas ir saistītas ar tām;";

b)

panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

"4.   Neskarot 24., 25., 26., 27., 28., 28.a vai 29. pantā paredzētās atkāpes, ir aizliegts VIII un IX pielikumā uzskaitītajām fiziskām vai juridiskām personām, vienībām vai struktūrām sniegt specializētus finanšu ziņojumapmaiņas pakalpojumus, ko izmanto, lai apmainītos ar finanšu datiem.";

12)

regulas 25. panta a) punkta ii) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

"ii)

maksājums nesekmēs darbību, kas ir aizliegta saskaņā ar šo regulu. Ja maksājums kalpo kā atlīdzība par tirdzniecības darbību, kas jau ir veikta, un citas dalībvalsts kompetentā iestāde ir devusi iepriekšēju apstiprinājumu tam, ka darbība nebija aizliegta laikā, kad tā tika veikta, tiek pieņemts prima facie, ka maksājums nesekmēs aizliegtu darbību; un";

13)

regulas 26. panta 1. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

"a)

attiecīgā kompetentā iestāde ir konstatējusi, ka līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir:

i)

vajadzīgi, lai segtu VIII vai IX pielikumā minēto personu un viņu apgādājamo ģimenes locekļu pamatizdevumus, tostarp maksājumus par pārtikas produktiem, īri vai hipotēku, medikamentiem un ārstēšanu, nodokļu, apdrošināšanas prēmiju un komunālo pakalpojumu maksājumus,

ii)

paredzēti vienīgi atbilstīgu honorāru samaksai un atlīdzībai par izdevumiem saistībā ar juridiskiem pakalpojumiem,

iii)

paredzēti vienīgi komisijas maksai vai apkalpošanas maksai par iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu pastāvīgu turēšanu vai glabāšanu; vai

iv)

paredzēti vienīgi maksājumiem saistībā ar karoga valsts veiktu kuģa izrakstīšanu no reģistra un karoga atņemšanu; un";

14)

regulas 28. pantu aizstāj ar šādu:

"28. pants

Atkāpjoties no 23. panta 2. punkta, kompetentās iestādes saskaņā ar tādiem nosacījumiem, ko tās uzskata par atbilstīgiem, var arī atļaut:

a)

atbrīvot konkrētus iesaldētos Irānas Centrālās bankas līdzekļus vai saimnieciskos resursus, ja tās ir konstatējušas, ka šie līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir nepieciešami kredīta nodrošināšanai vai finanšu iestāžu likviditātes nodrošināšanai tirdzniecības finansēšanai vai tirdzniecības aizdevumu apkalpošanai; vai

b)

atbrīvot konkrētus iesaldētos Irānas Centrālās bankas turētus līdzekļus vai saimnieciskos resursus, ja tās katrā konkrētajā gadījumā ir konstatējušas, ka līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir nepieciešami, lai atmaksātu summu, kas pienākas saskaņā ar līgumu vai nolīgumu, kurš līdz 2012. gada 16. oktobrim noslēgts ar Irānas personu, vienību vai struktūru, ja šādā līgumā vai nolīgumā ir paredzēta nesamaksātu summu atmaksāšana personām, vienībām vai struktūrām, kuras ir dalībvalstu jurisdikcijā,

ar noteikumu, ka attiecīgā dalībvalsts vismaz desmit darbdienas pirms atļaujas izsniegšanas ir paziņojusi pārējām dalībvalstīm un Komisijai par šādu konstatējumu un tās nodomu piešķirt atļauju.";

15)

regulas 30. pantu aizstāj ar šādiem pantiem:

"30. pants

1.   Aizliegts pārvest finanšu līdzekļus starp, no vienas puses, finanšu iestādēm un kredītiestādēm, uz kurām attiecas šī regula, kā definēts 49. pantā, un, no otras puses:

a)

finanšu iestādēm un kredītiestādēm, un valūtas maiņas punktiem, kuru domicils ir Irānā;

b)

kredītiestāžu un finanšu iestāžu, un valūtas maiņas punktu, kuru domicils ir Irānā, filiālēm un meitasuzņēmumiem, ja uz tiem attiecas šī regula;

c)

kredītiestāžu un finanšu iestāžu, un valūtas maiņas punktu, kuru domicils ir Irānā, filiālēm un meitasuzņēmumiem, ja uz tiem neattiecas šī regula; un

d)

kredītiestādēm, finanšu iestādēm un valūtas maiņas punktiem, kuru domicils nav Irānā, bet kuras ir tādu personu, vienību vai struktūru kontrolē, kuru domicils ir Irānā,

ja vien uz šādiem pārvedumiem neattiecas 2. punkts un tie nav veikti saskaņā ar 3. punktu.

2.   Saskaņā ar 3. punktu var atļaut šādus pārvedumus:

a)

pārvedumus, kas attiecas uz pārtiku, veselības aprūpi, medicīnas iekārtām vai ir domāti lauksaimniecības vai humāniem mērķiem;

b)

pārvedumus saistībā ar personiskiem naudas pārvedumiem;

c)

pārvedumus, kas saistīti ar konkrētu tirdzniecības līgumu, ja šādi pārvedumi nav aizliegti saskaņā ar šo regulu;

d)

pārvedumus saistībā ar diplomātiskām misijām vai konsulātiem, vai starptautiskām organizācijām, kurām ir piešķirta imunitāte saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, ciktāl pārvedumi ir paredzēti diplomātisko misiju vai konsulātu vai organizāciju, kurām ir piešķirta imunitāte saskaņā ar starptautiskām tiesībām, oficiāliem mērķiem;

e)

atsevišķos gadījumos – pārvedumus, kas saistīti ar maksājumiem, lai apmierinātu kādas Irānas personas prasījumus vai prasījumus pret kādu Irānas personu, vienību vai struktūru, vai līdzīgus pārvedumus, ja tie nepalīdz veikt darbības, kuras ir aizliegtas saskaņā ar šo regulu, ja attiecīgā dalībvalsts vismaz desmit dienas iepriekš ir paziņojusi pārējām dalībvalstīm un Komisijai par savu nodomu piešķirt atļauju;

f)

pārvedumus, kas nepieciešami, lai izpildītu saistības, kas izriet no līgumiem, kuri minēti 12. panta 1. punkta b) apakšpunktā.

3.   Līdzekļu pārvedumus, kurus var atļaut saskaņā ar 2. punktu, apstrādā šādi:

a)

pārvedumus saistībā ar darījumiem, kas attiecas uz pārtiku, veselības aprūpi, medicīnas iekārtām vai ir domāti lauksaimniecības vai humāniem mērķiem, un kuri nepārsniedz EUR 100 000 vai līdzvērtīgu summu, un pārvedumus saistībā darījumiem, kas attiecas uz personiskiem naudas pārvedumiem, un kuri nepārsniedz EUR 40 000 vai līdzvērtīgu summu, īsteno bez iepriekšējas atļaujas.

Par pārvedumu rakstiski iepriekš paziņo attiecīgās dalībvalsts kompetentajai iestādei, ja summa ir vienāda ar vai lielāka par EUR 10 000 vai līdzvērtīgu summu;

b)

pārvedumiem saistībā ar darījumiem, kas attiecas uz pārtiku, veselības aprūpi, medicīnas iekārtām vai ir domāti lauksaimniecības vai humāniem mērķiem, un kuru summa ir lielāka par vai vienāda ar EUR 100 000 vai līdzvērtīgu summu, un pārvedumiem saistībā ar darījumiem, kas attiecas uz personiskiem naudas pārvedumiem, un kuru summa ir lielāka par vai vienāda ar EUR 40 000 vai līdzvērtīgu summu, ir nepieciešama attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes iepriekšēja atļauja, ievērojot 2. punktu.

Reizi trīs mēnešos dalībvalstis viena otru informē par visām piešķirtajām atļaujām;

c)

jebkādam citam pārvedumam, kura summa ir lielāka par vai vienāda ar EUR 10 000 vai līdzvērtīgu summu, ir nepieciešama attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes iepriekšēja atļauja, ievērojot 2. punktu.

Reizi trīs mēnešos dalībvalstis viena otru informē par visām piešķirtajām atļaujām.

4.   Līdzekļu pārvedumiem, kuru summa ir mazāka par EUR 10 000 vai līdzvērtīgu summu, nav nepieciešama iepriekšēja atļauja vai paziņošana.

5.   Paziņojumus un atļaujas lūgumus saistībā ar līdzekļu pārvedumiem kādai vienībai, uz kuru attiecas 1. punkta a) līdz d) apakšpunkts, maksātāja puses maksājumu pakalpojumu sniedzējs vai tā vārdā adresē tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā maksājumu pakalpojumu sniedzējs veic uzņēmējdarbību.

Paziņojumus un atļaujas lūgumus saistībā ar līdzekļu pārvedumiem no kādas vienības, uz kuru attiecas 1. punkta a) līdz d) apakšpunkts, maksājuma saņēmēja puses maksājumu pakalpojumu sniedzējs vai tā vārdā adresē tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā maksājuma pakalpojuma sniedzējs veic uzņēmējdarbību.

Ja uz maksātāja vai maksājuma saņēmēja maksājuma pakalpojuma sniedzēju neattiecas šī regula, paziņojumus un atļaujas lūgumus līdzekļu pārvedumiem kādai vienībai, uz kuru attiecas 1. punkta a) līdz d) punkts, maksātājs vai - līdzekļu pārvedumiem no kādas vienības, uz kuru attiecas 1. punkta a) līdz d) punkts, maksājuma saņēmējs- adresē tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā attiecīgi ir maksātāja vai maksājuma saņēmēja pastāvīgā mītnesvieta.

6.   Kredītiestādes un finanšu iestādes, uz kurām attiecas šī regula, savās darbībās ar 1. punkta a) līdz d) apakšpunktā minētajām struktūrām un nolūkā novērst šīs regulas noteikumu pārkāpumus, īsteno paaugstinātu modrību:

a)

pastāvīgi modri novēro kontu darbību, jo īpaši, izmantojot klientu uzticamības pārbaudes programmas;

b)

pieprasa, lai tiktu aizpildītas visas maksājumu informācijas ailes, kas attiecas uz attiecīgā darījuma maksātāju un saņēmēju, un atsakās veikt darījumu, ja minētā informācija nav sniegta;

c)

piecus gadus glabā visu darījumu dokumentāciju un pēc pieprasījuma dara to pieejamu attiecīgo valstu iestādēm;

d)

ja tām ir pamatots iemesls aizdomām, ka darbības ar kredītiestādēm un finanšu iestādēm, iespējams, pārkāpj šīs regulas noteikumus, tās nekavējoties ziņo par savām aizdomām finanšu ziņu vākšanas vienībai (FIU) vai citai kompetentai iestādei, ko norādījusi attiecīgā dalībvalsts, neskarot 5. un 23. pantu. FIU vai minētā cita kompetentā iestāde darbojas kā valsts centrs, kas saņem un analizē ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem saistībā ar iespējamiem šīs regulas pārkāpumiem. Finanšu ziņu vākšanas vienībai vai citai šādai kompetentai iestādei laikus ir pieejama tieša vai netieša piekļuve finanšu, administratīviem un tiesībaizsardzības iestāžu datiem, kas tai vajadzīgi, lai pienācīgi veiktu savus uzdevumus, tostarp aizdomīgo darījumu ziņojumu analīzi.

30.a pants

1.   Līdzekļu pārvedumus Irānas personām, vienībām vai struktūrām un no tām, uz kuriem neattiecas 30. panta 1. punkts, apstrādā šādi:

a)

pārvedumus saistībā ar darījumiem, kuri attiecas uz pārtiku, veselības aprūpi, medicīnas iekārtām vai ir domāti lauksaimniecības vai humāniem mērķiem, īsteno bez iepriekšējas atļaujas.

Ja summa ir vienāda ar vai lielāka par EUR 10 000 vai līdzvērtīgu summu, par pārvedumu rakstiski iepriekš paziņo attiecīgās dalībvalsts kompetentajai iestādei;

b)

jebkādus citus pārvedumus, kuru summa ir mazāka par EUR 40 000 vai līdzvērtīgu summu, īsteno bez iepriekšējas atļaujas.

Ja summa ir vienāda ar vai lielāka par EUR 10 000 vai līdzvērtīgu summu, par pārvedumu rakstiski iepriekš paziņo attiecīgās dalībvalsts kompetentajai iestādei;

c)

jebkādam citam pārvedumam, kura summa ir lielāka par EUR 40 000 vai līdzvērtīgu summu, ir nepieciešama attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes iepriekšēja atļauja.

Reizi trīs mēnešos dalībvalstis viena otru informē par visiem atļauju atteikumiem.

2.   Līdzekļu pārvedumiem, kuru summa ir mazāka par EUR 10 000 vai līdzvērtīgu summu, nav nepieciešama iepriekšēja atļauja vai paziņošana.

3.   Paziņojumus un atļaujas lūgumus līdzekļu pārvedumiem apstrādā šādi:

a)

attiecībā uz elektroniskiem līdzekļu pārvedumiem, kurus izpilda kredītiestādes vai finanšu iestādes:

i)

paziņojumus un atļaujas lūgumus līdzekļu pārvedumiem Irānas personai, vienībai vai struktūrai, kas atrodas ārpus Savienības, maksātāja puses maksājumu pakalpojumu sniedzējs vai tā vārdā adresē tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā maksājumu pakalpojumu sniedzējs veic uzņēmējdarbību;

ii)

paziņojumus un atļaujas lūgumus līdzekļu pārvedumiem no Irānas personas, vienības vai struktūras, kas atrodas ārpus Savienības, maksājuma saņēmēja puses maksājumu pakalpojumu sniedzējs vai tā vārdā adresē tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā maksājumu pakalpojumu sniedzējs veic uzņēmējdarbību;

iii)

ja i) un ii) punktā minētajos gadījumos uz maksātāja puses vai maksājuma saņēmēja puses maksājumu pakalpojumu sniedzēju neattiecas šī regula, paziņojumus un atļaujas lūgumus tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā ir attiecīgi maksātāja vai maksājuma saņēmēja pastāvīgā mītnesvieta, adresē maksātājs – ja pārvedums tiek veikts Irānas personai, vienībai vai struktūrai, bet maksājuma saņēmējs – ja pārvedumu veic Irānas persona, vienība vai struktūra;

iv)

paziņojumus un atļaujas lūgumus līdzekļu pārvedumiem Irānas personai, vienībai vai struktūrai, kas atrodas Savienībā, maksājuma saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs vai tā vārdā adresē tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā maksājumu pakalpojumu sniedzējs veic uzņēmējdarbību;

v)

paziņojumus un atļaujas lūgumus līdzekļu pārvedumiem no Irānas personas, vienības vai struktūras, kas atrodas Savienībā, maksātāja maksājumu pakalpojumu sniedzējs vai tā vārdā adresē tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā maksājumu pakalpojumu sniedzējs veic uzņēmējdarbību;

vi)

ja iv) un v) apakšpunktā minētajos gadījumos uz maksātāja vai maksājuma saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēju neattiecas šī regula, paziņojumus un atļaujas lūgumus attiecībā uz pārvedumu Irānas personai, vienībai vai struktūrai adresē maksātājs un pārvedumiem no Irānas personas, vienības vai struktūras maksājuma saņēmējs tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā attiecīgi ir maksājuma saņēmēja un maksātāja pastāvīgā mītnesvieta;

vii)

attiecībā uz līdzekļu pārvedumu Irānas personai, vienībai vai struktūrai vai no Irānas personas, vienības vai struktūras, ja ne uz maksātāju, ne maksājuma saņēmēju, ne viņu attiecīgajiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem neattiecas šī regula, bet maksājumu pakalpojumu sniedzējs, uz kuru attiecas šī regula, darbojas kā starpnieks, tad šim maksājumu pakalpojumu sniedzējam ir jāievēro pienākums attiecīgā gadījumā paziņot vai saņemt atļauju, ja tam ir informācija vai ir pamatots iemesls aizdomām, ka pārvedums tiek veikts no Irānas personas, vienības vai struktūras vai Irānas personai, vienībai vai struktūrai. Ja kā starpnieks darbojas vairāk nekā viens maksājumu pakalpojumu sniedzējs, tikai pirmajam maksājumu pakalpojumu sniedzējam, kas apstrādā pārvedumu, ir jāievēro pienākums attiecīgā gadījumā paziņot vai saņemt atļauju. Jebkurš paziņojums vai atļaujas lūgums ir jāadresē tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurās maksājumu pakalpojumu sniedzējs veic uzņēmējdarbību;

viii)

ja virknē saistītu līdzekļu pārvedumu ir iesaistīts vairāk nekā viens maksājumu pakalpojumu sniedzējs, pārvedumi Savienībā ietver atsauci uz atļauju, kas piešķirta saskaņā ar šo pantu;

b)

attiecībā uz līdzekļu pārvedumiem, kurus veic neelektroniski, paziņojumus un atļaujas lūgumus saistībā ar līdzekļu pārvedumiem apstrādā šādi:

i)

paziņojumus un atļaujas lūgumus līdzekļu pārvedumiem Irānas personai, vienībai vai struktūrai maksātājs adresē tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā ir maksātāja pastāvīgā mītnesvieta;

ii)

paziņojumus un atļaujas lūgumus līdzekļu pārvedumiem no Irānas personas, vienības vai struktūras maksājuma saņēmējs adresē tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā ir maksājuma saņēmēja pastāvīgā mītnesvieta.

30.b pants

1.   Ja atļauja ir piešķirta saskaņā ar 24., 25., 26., 27., 28. vai 28.a pantu, 30. un 30.a pants nav piemērojams.

Prasība pēc iepriekšējas atļaujas līdzekļu pārvedumiem, kā paredzēts 30. panta 3. punkta b) un c) apakšpunktā, neskar to līdzekļu pārvedumu izpildi, kas iepriekš paziņoti kompetentajai iestādei vai kam kompetentā iestāde devusi iepriekšēju atļauju pirms 2012. gada 22. decembra. Šādus līdzekļu pārvedumus jāveic pirms 2013. gada 15. aprīļa.

Regulas 30. un 30.a pantu nepiemēro attiecībā uz līdzekļu pārvedumiem, kas paredzēti 29. pantā.

2.   Regulas 30. panta 3. punkts un 30.a panta 1. punkts ir piemērojams neatkarīgi no tā, vai līdzekļu pārvedums ir veikts kā viena operācija vai kā vairākas operācijas, kuras ir šķietami saistītas. Piemērojot šo regulu, "šķietami saistītās operācijas" ietver:

a)

vairākus secīgus pārvedumus no vienas un tās pašas finanšu iestādes vai kredītiestādes vai vienai un tai pašai finanšu iestādei vai kredītiestādei, uz kurām attiecas 30. panta 1. punkta a) līdz d) apakšpunkts, vai no vienas un tās pašas Irānas personas, vienības vai struktūras vai vienai un tai pašai Irānas personai, vienībai vai struktūrai, kas tiek veikti saistībā ar vienu un to pašu pienākumu veikt līdzekļu pārvedumu, ja katrs atsevišķais pārvedums ir mazāks par 30. un 30.a pantā noteikto atbilstīgo robežvērtību, bet kopsummā tie atbilst kritērijiem par paziņošanu vai atļauju, vai

b)

vairākus pārvedumu, kuros iesaistīti dažādi maksājumu pakalpojumu sniedzēji vai fiziskās vai juridiskās personas, kas īsteno vienu pienākumu veikt līdzekļu pārvedumu.

3.   Piemērojot 30. panta 3. punkta b) apakšpunktu un 30. panta 3. punkta c) apakšpunktu, un 30.a panta 1. punkta c) apakšpunktu, dalībvalstu kompetentās iestādes saskaņā ar tādiem noteikumiem, ko tās uzskata par piemērotiem, piešķir atļauju, izņemot gadījumus, kad tām ir pietiekams pamats konstatēt, ka līdzekļu pārvedums, kuram tiek lūgta atļauja, varētu pārkāpt kādu no šajā regulā noteiktajiem aizliegumiem vai pienākumiem.

Kompetentā iestāde var iekasēt maksu par atļaujas lūgumu izskatīšanu.

4.   Piemērojot 30.a panta 1. punkta c) apakšpunktu, atļauju uzskata par piešķirtu, ja kompetentā iestāde ir saņēmusi rakstisku atļaujas pieprasījumu, un četrās nedēļās kompetentā iestāde nav rakstiski iebildusi pret līdzekļu pārvedumu. Ja tai ir iebildumi, jo turpinās izmeklēšana, kompetentā iestāde par to paziņo un nekavējoties dara zināmu savu lēmumu. Kompetentajām iestādēm laikus ir tieša vai netieša piekļuve finanšu, administratīvai un ar tiesībaizsardzības iestāžu darbu saistītai informācijai, kas vajadzīga šādai izmeklēšanai.

5.   Regulas 30. un 30.a pants neattiecas uz šādām personām, vienībām vai struktūrām:

a)

personām, vienībām vai struktūrām, kuras dokumentus papīra formā tikai pārvērš elektroniskos datos un kuras darbojas saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar kredītiestādi vai finanšu iestādi;

b)

personām, vienībām vai struktūrām, kuras kredītiestādēm vai finanšu iestādēm piegādā tikai ziņojumu apstrādes sistēmas vai citas palīgsistēmas līdzekļu pārsūtīšanai; vai

c)

personām, vienībām vai struktūrām, kuras kredītiestādēm vai finanšu iestādēm piegādā tikai klīringa un norēķinu sistēmas."

16)

regulas 31. pantu aizstāj ar šādu:

"31. pants

1.   Tādu kredītiestāžu un finanšu iestāžu filiāles un meitasuzņēmumi, uz kurām attiecas šī regula, kā noteikts 49. pantā, un kuru domicils ir Irānā, piecās darbdienās pēc attiecīgā līdzekļu pārveduma veikšanas vai saņemšanas informē kompetento iestādi dalībvalstī, kurā tie veic uzņēmējdarbību, par visiem līdzekļu pārvedumiem, ko tie veikuši vai saņēmuši, par darījuma pušu vārdiem vai nosaukumiem, summu un datumu. Ja attiecīga informācija ir pieejama, paziņojumā ir jānorāda darījuma būtība un, attiecīgā gadījumā, darījumā iekļauto preču veids, un tajā jo īpaši jānorāda, vai uz šīm precēm attiecas šīs regulas I, II, III, IV, IVA, V, VI, VIA, VIB, VII, VIIA vai VIIB pielikums, un – ja šo preču eksportam ir vajadzīga atļauja – jānorāda piešķirtās licences numurs.

2.   Piemērojot informācijas apmaiņas nosacījumus, kompetentās iestādes, kas saņēmušas paziņojumu, lai novērstu darījumus, kas varētu veicināt darbības, kuras rada kodolieroču izplatīšanas risku vai kodolieroču piegādes sistēmu izstrādi, saskaņā ar šiem nosacījumiem vajadzības gadījumā nekavējoties pārsūta 1. punktā minēto paziņojumu informāciju kompetentajām iestādēm pārējās dalībvalstīs, kurās veic uzņēmējdarbību attiecīgā darījuma partneri.";

17)

regulas 32. pantu svītro;

18)

regulas 33. un 34. pantā atsauces uz 32. panta 2. punktu aizstāj ar atsaucēm uz 30. panta 1. punktu;

19)

iekļauj šādus pantus:

"37.a pants

1.   Aizliegta šādu pakalpojumu sniegšana saistībā ar naftas tankkuģiem un kravas kuģiem, kuri kuģo ar Irānas Islāma Republikas karogu vai kuri pieder, kurus fraktē vai kuru darbību tieši vai netieši nodrošina Irānas persona, vienība vai struktūra:

a)

jebkāda veida klasifikācijas pakalpojumu sniegšana, iekļaujot, bet neaprobežojoties ar:

i)

klasifikācijas noteikumu vai tehnisku specifikāciju izstrādāšanu un piemērošanu attiecībā uz kuģu, kā arī klāja pārvaldības sistēmu projektēšanu, būvniecību, aprīkošanu un apkopi,

ii)

apsekošanas un inspekciju veikšanu saskaņā ar klasifikācijas noteikumiem un procedūrām,

iii)

kuģa klases piešķiršanu un apliecības par atbilstību klasifikācijas noteikumiem vai specifikācijām izsniegšanu, apstiprināšanu vai atjaunošanu;

b)

kuģu un to daļu, to skaitā bloku, elementu, mašīnu, elektroinstalāciju un vadības ierīču projektēšanas, izgatavošana un remonta uzraudzība un piedalīšanās šajos procesos, kā arī ar šīm darbībām saistīta tehniskā palīdzība, finansēšana vai finansiālā palīdzība;

c)

kuģu aprīkojuma, materiālu un komponentu pārbaude, testēšana un sertificēšana, kā arī to instalācijas uz kuģa uzraudzība un sistēmu integrācijas uzraudzība;

d)

apskašu, inspekciju, auditu un apmeklējumu veikšana un attiecīgo apliecību un atbilstības dokumentu izdošana, atjaunošana vai apstiprināšana reģistrācijas valsts administrācijas vārdā saskaņā ar 1974. gada Starptautisko konvenciju par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras ar grozījumiem, (SOLAS 1974) un tās 1988. gada protokolu, 1973. gada Starptautisko konvenciju par piesārņošanas novēršanu no kuģiem, kurā grozījumi izdarīti ar 1978. gada protokolu, ar grozījumiem (MARPOL 73/78), 1972. gada Konvenciju par starptautiskajiem noteikumiem kuģu sadursmju novēršanai uz jūras ar grozījumiem (COLREG 1972), 1966. gada Starptautisko konvenciju par kravas zīmi (LL 1966) un tās 1988. gada protokolu, 1978. gada Starptautisko konvenciju par jūrnieku sagatavošanu, diplomēšanu un sardzes pildīšanu ar grozījumiem (STCW) un saskaņā ar 1969. gada Starptautisko konvenciju par kuģu tilpības mērīšanu (TONNAGE 1969).

2.   Panta 1. punktā minēto aizliegumu piemēro no 2013. gada 15. janvāra.

37.b pants

1.   Aizliegts darīt pieejamus kuģus, kas paredzēti naftas un naftas ķīmijas produktu transportēšanai vai uzglabāšanai:

i)

jebkurai Irānas personai, vienībai vai struktūrai, vai

ii)

jebkurai citai personai, vienībai vai struktūrai, ja vien tie, kas nodrošina kuģu pakalpojumus, nav veikuši atbilstīgu darbību, lai novērstu to, ka kuģus izmanto, lai pārvadātu vai uzglabātu naftu vai naftas ķīmijas produktus, kuru izcelsme ir Irānā vai kuri ir eksportēti no Irānas.

2.   Panta 1. punktā minētais aizliegums neskar tādu saistību izpildi, kas izriet no 12. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā un 14. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā minētajiem līgumiem un papildu līgumiem, ar noteikumu, ka par Irānas jēlnaftas, naftas vai naftas ķīmijas produktu importu un transportēšanu ir ziņots kompetentajai iestādei saskaņā ar 12. panta 1. punktu vai 14. panta 1. punktu.";

20)

regulas 41. pantu aizstāj ar šādu:

"41. pants

Ir aizliegts apzināti un tīšuprāt piedalīties darbībās, kuru mērķis vai sekas ir 2., 5. 1. punktā, 8., 9., 10.a, 10.b, 10.d, 10.e, 11., 13., 14.a, 15.a, 15.b, 17., 22., 23, 30., 30.a, 34., 35., 37.a vai 37.b pantā minēto pasākumu apiešana.";

21)

regulas 43. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

"3.   Attiecīgā dalībvalsts vismaz desmit darbdienas pirms atļaujas izsniegšanas paziņo pārējām dalībvalstīm un Komisijai par 1. punktā minēto konstatējumu un tās nodomu piešķirt atļauju. Ja pastāv draudi videi un/vai darba ņēmēju veselībai un drošībai Savienībā, kuru dēļ ir vajadzīga steidzama rīcība, attiecīgā dalībvalsts var piešķirt atļauju bez iepriekšēja paziņojuma, paziņojot par atļauju pārējām dalībvalstīm un Komisijai trīs dienu laikā pēc tās piešķiršanas.";

23)

iekļauj šādu pantu:

"43.a pants

1.   Atkāpjoties no 8. un 9. panta, 17. panta 1. punkta attiecībā uz kādu Irānas personu, vienību vai struktūru, kas minēta 17. panta 2. punkta b) apakšpunktā, un 23. panta 2. un 3. punkta tādā mērā, kā tajos ir minētas IX pielikumā, 30. un 35. pantā uzskaitītās personas, vienības un struktūras, dalībvalsts kompetentās iestādes var atļaut ar nosacījumiem, ko tās uzskata par piemērotiem, darbības, kas saistītas ogļūdeņražu izpēti vai ekspluatāciju Savienībā un tiek veiktas saskaņā ar licenci šādai izpētei vai ekspluatācijai, ko dalībvalsts ir izsniegusi IX pielikumā uzskaitītai personai, vienībai vai struktūrai, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

a)

licence ogļūdeņražu izpētei vai ekspluatācijai Savienībā ir izsniegta pirms dienas, kad IX pielikumā uzskaitītā persona, vienība vai struktūra tika norādīta; un

b)

atļauja ir nepieciešama, lai nepieļautu vai novērstu kaitējumu videi Savienībā vai novērstu licences vērtības pilnīgu zudumu, tostarp lai uz laiku nodrošinātu cauruļvadus un infrastruktūru, ko izmanto saistībā ar licencētoi darbību. Šāda atļauja var ietvert pasākumus, kas pieņemti saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

2.   Panta 1. punktā paredzēto atkāpi piešķir tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, un tās derīgums nedrīkst pārsniegt licences, kas izsniegta IX pielikumā uzskaitītajai personai, vienībai vai struktūrai, derīguma termiņu. Ja kompetentā iestāde uzskata, ka ir nepieciešama līgumu subrogācija vai kompensāciju izmaksa, atkāpes derīguma termiņš nepārsniedz 5 gadus.

3.   Attiecīgā dalībvalsts vismaz desmit darbdienas pirms atļaujas izsniegšanas paziņo pārējām dalībvalstīm un Komisijai par tās nodomu piešķirt atļauju. Ja pastāv draudi videi Savienības teritorijā, kuru dēļ ir vajadzīga steidzama rīcība, lai novērstu draudus videi, attiecīgā dalībvalsts var piešķirt atļauju bez iepriekšēja paziņojuma, paziņojot par atļauju pārējām dalībvalstīm un Komisijai trīs dienu laikā pēc tās piešķiršanas.";

23)

X pielikuma virsrakstā pievieno atsauci uz 43.a pantu.

24)

regulas 45. panta b) punktu aizstāj ar šādu:

"b)

groza III, IV, IVA, V, VI, VIA, VIB, VII, VIIA, VIIB un X pielikumu, pamatojoties uz dalībvalstu sniegto informāciju.";

25)

I pielikumu aizstāj ar šīs regulas I pielikuma tekstu;

26)

šīs regulas II pielikuma tekstu iekļauj kā IVA pielikumu;

27)

šīs regulas III pielikuma tekstu iekļauj kā VIA pielikumu;

28)

šīs regulas IV pielikuma tekstu iekļauj kā VIB pielikumu;

29)

šīs regulas V pielikuma tekstu iekļauj kā VIIA pielikumu;

30)

šīs regulas VI pielikuma tekstu iekļauj kā VIIB pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 21. decembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  OV L 195, 27.7.2010., 39. lpp.

(2)  OV L 88, 24.3.2012., 1. lpp.

(3)  OV L 282, 16.10.2012., 58. lpp.

(4)  OV L 134, 29.5.2009., 1. lpp.


I PIELIKUMS

"I PIELIKUMS

A   DAĻA

Preces un tehnoloģijas, kas minētas 2. panta 1., 2. un 4. punktā, 3. panta 3. punktā, 5. panta 1. punktā, 6. pantā, 8. panta 4. punktā, 17. panta 2. punktā un 31. panta 1. punktā

Šajā pielikumā ir iekļautas visas preces un tehnoloģijas, kas uzskaitītas un definētas Regulas (EK) Nr. 428/2009 I pielikumā, izņemot tās, kas ir precizētas A daļā, kā arī – līdz 2013. gada 15. aprīlim – izņemot tās, kas precizētas C daļā.

 

Apraksts

1.

"Informācijas drošības" sistēmas un iekārtas galalietošanai publisko telekomunikāciju pakalpojumu un interneta pakalpojumos sniegšanā vai šo pakalpojumu aizsardzībai, ko veic tīkla operators, ietverot sastāvdaļas, kas nepieciešamas darbībai, uzstādīšanai (tostarp uzstādīšanai uz vietas), apkopei (pārbaudei), remontam, kapitālā remonta un atjaunošanas pakalpojumiem, kas saistīti ar minētajām sistēmām un iekārtām:

a.

sistēmas, iekārtas, speciāli "elektroniski mezgli", moduļi un integrālās shēmas, ko izmanto "informācijas drošībai", saistīti ar tādiem tīkliem kā wifi, 2G, 3G, 4G vai fiksētajiem tīkliem (klasiskais, ADSL vai optiskā šķiedra) un "informācijas drošībai" speciāli konstruētas komponentes.

N.B.:

Par kontroles režīmu globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) uztveršanas iekārtām, kurās iekļauta atšifrēšana vai to izmanto, sk. 7A005. pozīciju Regulas (EK) Nr. 428/2009 I pielikumā.

1.

Izstrādātas vai pārveidotas, lai lietotu "kriptogrāfiju", izmantojot ciparu tehnikas, lai veiktu jebkādas kriptogrāfijas funkcijas, kas nav autentiskošana vai digitāls paraksts, un kam piemīt kāda no šīm īpašībām:

1.

Autentiskošanas un digitālo parakstu funkcijas ietver ar tām saistītu atslēgas funkciju.

2.

Autentiskošanā ietilpst visi failu vai tekstu piekļuves kontroles aspekti, kuros nav kriptogrāfijas, izņemot ar parolēm, personas identifikācijas numuriem (PIN) vai līdzīgiem datiem tieši saistītos, neatļautas piekļuves novēršanai.

3.

"Kriptogrāfija" neietver "nemainīgu" datu kompresijas vai kodēšanas paņēmienus.

Piezīme.

1.a.1. pozīcija ietver iekārtas, kas konstruētas vai pārveidotas "kriptogrāfijas" lietošanai, izmantojot analogus principus, kad tos īsteno ar ciparu tehniku.

a.

lieto "simetrisku algoritmu", izmantojot atslēgas garumu, lielāku par 56 bitiem; vai

b.

lieto "asimetrisko algoritmu", kura aizsardzība balstās uz kādu no šiem principiem:

1.

integeru faktorizāciju lielāku par 512 bitiem (piem., RSA);

2.

diskrēto logaritmu izskaitļošana multiplikatīvā grupā no galīgā lauka, kas lielāks par 512 bitiem (piem., Difī-Helmaņa shēma virs Z/pZ); vai

3.

diskrētajiem logaritmiem grupā, izņemot 1.a.1.b.2. pozīcijā minēto, ir lielāka par 112 bitiem

(piemēram, Difī-Helmaņa shēma virs eliptiskas līknes);

2.

Šāda "programmatūra" galalietošanai publisko telekomunikāciju pakalpojumos, interneta pakalpojumu sniegšanā vai šādu pakalpojumu aizsardzībai, ko veic tīkla operators:

a.

"programmatūra", kas speciāli izstrādāta vai pārveidota 1.a.1. pozīcijā konkretizēto iekārtu vai 2.b.1. pozīcijā konkretizētās "programmatūras""lietošanai";

b.

speciālā "programmatūra":

1.

"programmatūra", kurai piemīt īpašības vai kas spēj veikt vai imitēt 5A002.a.1. pozīcijā minēto iekārtu funkcijas;

3.

"Tehnoloģijas" 1.a.1. pozīcijā minēto iekārtu vai šā saraksta 2.a vai 2.b.1. pozīcijā minētās "programmatūras""lietošanai" saskaņā ar vispārējo piezīmi par tehnoloģijām, kas paredzētas galalietošanai publiskos telekomunikāciju pakalpojumos un interneta pakalpojumu sniegšanā vai šo pakalpojumu aizsardzībai, ko veic tīkla operators.

B   DAĻA

Regulas 6. pants attiecas uz šādām precēm.

Prece vai tehnoloģija, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 428/2009 I pielikumā

Apraksts

0A001

"Kodolreaktori" un speciālas tiem konstruētas vai pielāgotas komponentes un iekārtas, tas ir:

a.

"kodolreaktori";

b.

metāla tilpnes vai galvenās to rūpnieciski izgatavotās komponentes, tostarp reaktora aktīvās zonas spiediena tilpnes vāks, kas speciāli konstruētas vai pielāgotas, lai ietvertu "kodolreaktora" aktīvo zonu, ietverot reaktora aktīvās zonas spiediena tilpnes vāku;

c.

degvielas elementu manipulācijas iekārtas, kas speciāli konstruētas vai pielāgotas degvielas iekraušanai un izkraušanai "kodolreaktorā";

d.

kontrolstieņi, kas speciāli izgatavoti vai pielāgoti, lai regulētu kodoldalīšanās procesu "kodolreaktorā", to balstu konstrukcijas vai struktūras, kā arī kontrolstieņu piedziņas mehānismi un piedziņas vadules;

e.

spiediena caurules, kuras speciāli konstruētas vai sagatavotas degvielas elementiem un primārajam dzesēšanas aģentam "kodolreaktorā" pie darba spiediena virs 5,1 MPa;

f.

caurules vai cauruļu bloki, kas izgatavoti no cirkonija vai tā sakausējumiem, kuros hafnija masas attiecība pret cirkonija masu ir mazāka par 1:500, un kas speciāli konstruēti vai pielāgoti darbam "kodolreaktorā";

g.

dzesēšanas sūkņi, kas speciāli izgatavoti vai pielāgoti primārā dzesēšanas aģenta cirkulācijai "kodolreaktorā";

h.

"kodolreaktora iekšējie komponenti", kas īpaši izgatavoti vai pielāgoti izmantošanai "kodolreaktorā", ietverot reaktora aktīvās zonas balstu struktūras, degvielas kanālus, siltumvairogus, atstarotājus, serdeņa sietplates un difuzora plates;

Piezīme.

0A001.h pozīcijā "kodolreaktora iekšējie komponenti" ir visas galvenās struktūras reaktora iekšienē, kurām ir viena vai vairākas funkcijas, piemēram, aktīvās zonas balstīšana, degvielas bloka regulācija, primārā dzesēšanas aģenta plūsmas virzība, reakcijas tilpnes starojuma aizsargekrānu funkcija un reaktora aktīvās zonas instrumentu vadīšana;

i.

siltummaiņi (tvaika ģeneratori), kas speciāli konstruēti vai pielāgoti izmantošanai "kodolreaktora" primārajā dzesēšanas kontūrā;

j.

neitronu detektori un mērinstrumenti, kas speciāli konstruēti vai pielāgoti neitronu plūsmas noteikšanai "kodolreaktora" aktīvajā zonā.

0C002

Mazbagātināts urāns, kas ietilpst 0C002. pozīcijā, ja tas ir ietverts samontētos kodoldegvielas elementos.


C   DAĻA

Prece vai tehnoloģija, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 428/2009 I pielikumā

Apraksts

5A002

Šādas "informācijas drošības" sistēmas, iekārtas un to sastāvdaļas:

a.

Sistēmas, iekārtas, speciāli "elektroniski mezgli", moduļi un integrālās shēmas, ko izmanto "informācijas drošībai", un citas tām speciāli konstruētas komponentes:

N.B.:

Par kontroles režīmu globālās satelītnavigācijas sistēmas (GNSS) uztveršanas iekārtām, kurās iekļauta atšifrēšana vai to izmanto (t.i., GPS vai GLONASS), skat. 7A005. pozīciju;

1.

Izstrādātas vai pārveidotas, lai lietotu "kriptogrāfiju", izmantojot ciparu tehnikas, lai veiktu jebkādas kriptogrāfijas funkcijas, kas nav autentiskošana vai digitāls paraksts, un kam piemīt kāda no šīm īpašībām:

1.

Autentiskošanas un digitālo parakstu funkcijas ietver ar tām saistītu atslēgas funkciju.

2.

Autentiskošanā ietilpst visi failu vai tekstu piekļuves kontroles aspekti, kuros nav kriptogrāfijas, izņemot ar parolēm, personas identifikācijas numuriem (PIN) vai līdzīgiem datiem tieši saistītos, neatļautas piekļuves novēršanai.

3.

"Kriptogrāfija" neietver "nemainīgu" datu kompresijas vai kodēšanas paņēmienus.

Piezīme.

5A002.a.1. pozīcija ietver iekārtas, kas konstruētas vai pārveidotas "kriptogrāfijas" lietošanai, izmantojot analogus principus, kad tos īsteno ar ciparu sistēmām;

a.

lieto "simetrisku algoritmu", izmantojot atslēgas garumu, lielāku par 56 bitiem; vai

b.

lieto "asimetrisko algoritmu", kura aizsardzība balstās uz kādu no šiem principiem:

1.

integeru faktorizāciju lielāku par 512 bitiem (piem., RSA);

2.

diskrēto logaritmu izskaitļošana multiplikatīvā grupā no galīgā lauka, kas lielāks par 512 bitiem (piem., Difī-Helmaņa shēma virs Z/pZ); vai

3.

diskrētajiem logaritmiem grupā, izņemot 5A002.a.1.b.2. pozīcijā minēto, ir lielāka par 112 bitiem

(piem., Difī-Helmaņa shēma virs eliptiskas līknes);

5D002

Šāda "programmatūra":

a.

"programmatūra", kas speciāli izstrādāta vai pārveidota 5A002.a.1. pozīcijā konkretizēto iekārtu vai 5D002.c.1. pozīcijā konkretizētās "programmatūras""lietošanai";

c.

speciālā "programmatūra":

1.

"programmatūra", kam piemīt īpašības vai kas spēj veikt vai imitēt 5A002.a.1. pozīcijā minēto iekārtu funkcijas;

Piezīme.

Saskaņā ar 5D002. pozīciju kontroli neattiecina uz šādu "programmatūru":

a.

"programmatūru", kas vajadzīga, lai "lietotu" iekārtas, uz kurām saskaņā ar piezīmēm pie 5A002. pozīcijas kontrole neattiecas;

b.

"programmatūra", kas nodrošina kādu no funkcijām iekārtām, uz kurām saskaņā ar piezīmi pie 5A002. pozīcijas kontrole neattiecas.

5E002

"Tehnoloģijas" 5A002.a.1. pozīcijā minēto iekārtu vai šā saraksta 5D002.a vai 5D002.c.1. pozīcijā minētās "programmatūras""lietošanai" saskaņā ar vispārējo piezīmi par tehnoloģijām.".


II PIELIKUMS

"IVA PIELIKUMS

Regulas 14.a pantā un 31. panta 1. punktā minētie produkti

Dabasgāze un citādi gāzveida ogļūdeņraži

HS kods

Apraksts

2709 00 10

Dabasgāzes kondensāti

2711 11 00

Dabasgāze – sašķidrinātā stāvoklī

2711 21 00

Dabasgāze – gāzveida stāvoklī

2711 12

Propāns

2711 13

Butāni

2711 19 00

Citādi".


III PIELIKUMS

"VIA PIELIKUMS

Galvenās iekārtas un tehnoloģijas, kas minētas 8. pantā, 10. panta 1. punkta c) apakšpunktā un 31. panta 1. punktā

HS kods

Apraksts

 

- caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados:

7304 22

– nerūsējošā tērauda urbšanas caurules

7304 23

– citādas urbšanas caurules

7304 24

– citādas, no nerūsējošā tērauda

7304 24

– citādas:

ex ex 7305

Citas dzelzs vai tērauda caurules un caurulītes (piemēram, metinātas, kniedētas vai tamlīdzīgi sastiprinātas) ar apaļu šķērsgriezumu, kuru ārējais diametrs pārsniedz 406,4 mm ar hroma saturu, kas vienāds ar vai lielāks par 1 %, un aukstumizturību, kura var pārsniegt -120°C

 

– caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados:

7306 11

– metinātas, no nerūsējošā tērauda:

7306 19

– – citādas:

 

– caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados:

7306 21 00

– – metinātas, no nerūsējošā tērauda

7306 29 00

– – citādas

 

Dzelzs vai tērauda tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei:

7311 00 99

– – citādas, ar ietilpību 1 000 l vai vairāk

ex ex 7613

Alumīnija tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei, ar ietilpību 1 000 l vai vairāk".


IV PIELIKUMS

"VIB PIELIKUMS

Regulas 10.a pantā, 10.b pantā, 10.c pantā un 31. panta 1. punktā minēto galveno iekārtu un tehnoloģiju saraksts

HS kods

Apraksts

8406 10 00

Tvaika turbīnas kuģu dzinējiekārtām

ex ex 8406 90

Tvaika turbīnu daļas kuģu dzinējiekārtām

8407 21

Kuģu dzinējiekārtu motori, piekarināmie motori

ex ex 8407 29

Kuģu dzinējiekārtu motori, citādi;

8408 10

Kuģu dzinējiekārtas

ex ex 8409 91 00

Daļas, kas piemērotas lietošanai vienīgi vai galvenokārt kopā ar pozīcijā 8407 21 vai 8407 29 minētajām mašīnām

ex ex 8409 99 00

Daļas, kas piemērotas lietošanai vienīgi vai galvenokārt kopā ar pozīcijā 8408 10 minētajām mašīnām

ex ex 8411 81

Citādas gāzturbīnas, kuru jauda nepārsniedz 5 000 kW, kuģu dzinējiekārtām

ex ex 8411 82

Citādas gāzturbīnas, kuru jauda pārsniedz 5 000 kW, kuģu dzinējiekārtām

ex ex 8468

Iekārtas un aparāti lodēšanai ar mīkstlodi un cietlodi vai metināšanai, derīgi vai nederīgi griešanai, izņemot pozīcijā 8515 minētos; ar gāzi darbināmas iekārtas un aparāti virsmas termiskai apstrādei

ex ex 8483

Transmisijas vārpstas (ieskaitot sadales vārpstas un kloķvārpstas) un kloķi; gultņu korpusi un slīdgultņi; zobrati un zobpārvadi; lodīšu gaitas skrūves vai rullīšu skrūves; pārnesumkārbas un citādi ātruma regulatori, ieskaitot hidrotransformatorus; spararati un trīši, ieskaitot polispastus; sajūgi un vārpstu sakabes (ieskaitot kardāna savienojumus), kas paredzēti kuģu piedziņai ar pilnu iespējamo kravnesību pie maksimālas iegrimes 55 000 tonnas vai vairāk

8487 10

Kuģu vai laivu dzenskrūves un to lāpstiņas

ex ex 8515

Elektriskās (ieskaitot elektrogāzsildes), lāzera vai citāda gaismas vai fotonu starojuma, ultraskaņas, elektronstaru, magnētimpulsu, plazmas loka un citas lodēšanas (ar mīkstlodi vai cietlodi) vai metināšanas mašīnas un aparāti neatkarīgi no tā, vai tie spēj izdarīt griešanas operācijas; elektriskās mašīnas un aparāti metāla vai metālkeramikas karstai uzsmidzināšanai

ex ex 9014 10 00

Kompasi virziena noteikšanai, tikai jūrniecības nozarei

ex ex 9014 80 00

Citi navigācijas instrumenti un ierīces, tikai jūrniecības nozarei

ex ex 9014 90 00

Apakšpozīciju 9014 10 00 un 9014 80 00 daļas un piederumi, tikai jūrniecības nozarei

ex ex 9015

Kartogrāfijas (ieskaitot fotogrammetriju), hidrogrāfijas, okeanogrāfijas, hidroloģijas, meteoroloģijas vai ģeofizikas ierīces un instrumenti, izņemot kompasus; tālmēri, tikai jūrniecības nozarei ".


V PIELIKUMS

"VIIA PIELIKUMS

Regulas 10.d, 10.e, 10.f pantā un 31. panta 1. punktā minētā ražošanas procesu integrēšanas programmatūra

1.

Uzņēmuma resursu plānošanas programmatūra, kas īpaši izstrādāta lietošanai kodolrūpniecības, militārajā, naftas ieguves, flotes, aviācijas, finanšu un būvniecības nozarē.

Paskaidrojums: uzņēmuma resursu plānošanas programmatūra ir programmatūra, ko izmanto finanšu grāmatvedībai, vadības grāmatvedībai, cilvēkresursu jomā, ražošanā, piegādes ķēžu pārvaldībā, projektu vadībā, klientu attiecību pārvaldībā, datu pakalpojumu vai piekļuves kontrolē."


VI PIELIKUMS

"VIIB PIELIKUMS

Regulas 15.a, 15.b, 15.c pantā un 31. panta 1. punktā minētais grafīts un neapstrādāti metāli vai to pusfabrikāti

Ievada piezīme: Preču iekļaušana šajā pielikumā neskar noteikumus, kas piemērojami precēm, kuras iekļautas I, II un III pielikumā.

1.   Grafīts

HS kods

Apraksts

2504

Dabiskais grafīts

3801

Mākslīgais grafīts; koloidālais vai puskoloidālais grafīts; izstrādājumi uz grafīta vai citāda oglekļa bāzes pastas, brikešu, plātņu vai citādu pusfabrikātu veidā

6815 10

Grafīta vai citāda oglekļa materiālu izstrādājumi, kas nav izmantojami elektrotehnikā, ieskaitot oglekļa materiālu šķiedras

6903 10

Retortes, tīģeļi, mufeļi, uzgaļi, noslēgi, balsti, izmēģinājuma trauciņi, caurules, caurulītes, apvalki, stieņi, serdeņi un citādi ugunsizturīgie keramikas izstrādājumi. Izņemot izstrādājumus no kramzemes akmens miltiem vai no tamlīdzīgiem kramzemes iežiem, kas satur vairāk par 50 % no svara grafītu vai citādu oglekli vai šo produktu maisījumu

8545

Ogles elektrodi, ogles sukas, loka lampas ogle, ogle baterijām un citādi elektrotehnikā lietojamie izstrādājumi no grafīta vai citiem oglekļa veidiem, ar metālu vai bez tā:


2.   Dzelzs un tērauds

HS kods

Apraksts

7201

Pārstrādes čuguns un spoguļčuguns lietņos, veidņos un citās pirmformās

7202

Ferosakausējumi

7203

Dzelzsrūdas tiešās reducēšanas feroprodukti un citi porainie feroprodukti gabalos, granulās vai tamlīdzīgās formās; dzelzs ar pamatelementa minimālo saturu 99,94 svara % gabalos, granulās vai tamlīdzīgās formās

7204

Dzelzs atkritumi un lūžņi; dzelzs vai tērauda lietņi lūžņu pārliešanai

7205

Čuguna, spoguļčuguna, dzelzs vai tērauda granulas un pulveris

7206

Dzelzs un neleģētais tērauds lietņos vai citās pirmformās

7207

Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti

7218

Nerūsējošais tērauds lietņos vai citās pirmformās; nerūsējošā tērauda pusfabrikāti

7224

Citāds leģētais tērauds lietņos vai citās pirmformās; citāda nerūsējošā tērauda pusfabrikāti


3.   Varš un tā izstrādājumi

HS kods

Apraksts

7401 00 00

Vara kušņi; cementvarš (nogulsnēts varš)

7402 00 00

Nerafinēts varš; vara anodi elektrolītiskai rafinēšanai

7403

Rafinēts varš un vara sakausējumi, neapstrādāti

7404 00

Vara atgriezumi un lūžņi

7405 00 00

Vara ligatūras

7406

Vara pulveri un plēksnes

7407

Vara stieņi un profili

7410

Vara folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra, kartona, plastmasas vai tamlīdzīgu materiālu pamatnes vai bez pamatnes), ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatni) ne vairāk kā 0,15 mm

7413 00 00

Stiepļu vijumi, troses, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas


4.   Niķelis un tā izstrādājumi

HS kods

Apraksts

7501

Niķeļa kušņi, niķeļa oksīda aglomerāti un citi niķeļa metalurģijas starpprodukti

7502

Neapstrādāts niķelis

7503 00

Niķeļa atgriezumi un lūžņi

7504 00 00

Niķeļa pulveris un plēksnes

7505

Niķeļa stieņi, profili un stieples

7506

Niķeļa plātnes, loksnes, sloksnes un folija

7507

Niķeļa caurules, caurulītes un to savienotājelementi (piemēram, savienojumi, leņķa gabali, uzmavas)


5.   Alumīnijs

HS kods

Apraksts

7601

Neapstrādāts alumīnijs

7602

Alumīnija atgriezumi un lūžņi

7603

Alumīnija pulveri un plēksnes

7605

Alumīnija stieple

7606

Alumīnija plātnes, loksnes un sloksnes, kas ir biezākas par 0,2 mm

7609 00 00

Alumīnija cauruļu savienotājelementi (piemēram, savienojumi, leņķa gabali, uzmavas)

7614

Alumīnija stiepļu vijumi, troses, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas


6.   Svins

HS kods

Apraksts

7801

Neapstrādāts svins

7802 00 00

Svina atkritumi un lūžņi

7804

Svina plāksnes, loksnes, sloksnes, lentes un folija; svina pulveri un plēksnes


7.   Cinks

HS kods

Apraksts

7901

Neapstrādāts cinks

7902 00 00

Cinka atkritumi un lūžņi

7903

Cinka putekļi, pulveri un plēksnes

7904 00 00

Cinka stieņi, profili un stieples

7905 00 00

Cinka plātnes, loksnes, sloksnes un folija


8.   Alva

HS kods

Apraksts

8001

Neapstrādāta alva

8002 00 00

Alvas atkritumi un lūžņi

8003 00 00

Alvas stieņi, profili un stieples


9.   Pārējie parastie metāli, metālkeramika, to izstrādājumi:

HS kods

Apraksts

ex ex 8101

Volframs un tā izstrādājumi, ieskaitot atgriezumus un lūžņus

ex ex 8102

Molibdēns un tā izstrādājumi, ieskaitot atgriezumus un lūžņus

ex ex 8103

Tantals un tā izstrādājumi, ieskaitot atgriezumus un lūžņus

8104

Magnijs un tā izstrādājumi, ieskaitot atgriezumus un lūžņus

8105

Kobalta kušņi un citādi kobalta metalurģijas starpprodukti; kobalts un tā izstrādājumi, ieskaitot atgriezumus un lūžņus

ex ex 8106 00

Bismuts un tā izstrādājumi, ieskaitot atgriezumus un lūžņus

8107

Kadmijs un tā izstrādājumi, ieskaitot atgriezumus un lūžņus

8108

Titāns un tā izstrādājumi, ieskaitot atgriezumus un lūžņus

8109

Cirkonijs un tā izstrādājumi, ieskaitot atgriezumus un lūžņus

8110

Antimons un tā izstrādājumi, ieskaitot atgriezumus un lūžņus

8111 00

Mangāns un tā izstrādājumi, ieskaitot atgriezumus un lūžņus

ex ex 8112

Berilijs, hroms, germānijs, vanādijs, gallijs, hafnijs, indijs, niobijs, rēnijs, tallijs un izstrādājumi no šiem metāliem, ieskaitot atgriezumus un lūžņus

8113 00

Metālkeramika un tās izstrādājumi, ieskaitot atgriezumus un lūžņus".


22.12.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 356/55


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1264/2012

(2012. gada 21. decembris),

ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 267/2012 par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 267/2012 (2012. gads 23. marts) par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu (1) un jo īpaši tās 46. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Padome 2012. gada 23. martā pieņēma Regulu (ES) Nr. 267/2012.

(2)

Ņemot vērā situāciju Irānā un saskaņā ar Lēmumu 2012/829/KĀDP (2) Regulas (ES) Nr. 267/2012 IX pielikumā iekļautajā to fizisko un juridisko personu, vienību un struktūru sarakstā, uz kurām attiecina ierobežojošus pasākumus, būtu jāiekļauj papildu personas un vienības.

(3)

Turklāt dažas vienības būtu jāsvītro no Regulas (ES) Nr. 267/2012 IX pielikumā iekļautā to fizisko un juridisko personu, vienību un struktūru saraksta, uz kurām attiecina ierobežojošus pasākumus, bet ierakstus par dažām vienībām būtu jāgroza.

(4)

Lai nodrošinātu, ka šajā regulā paredzētie pasākumi ir efektīvi, tai būtu jāstājas spēkā tās publicēšanas dienā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 267/2012 IX pielikumu groza tā, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 21. decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  OV L 88, 24.3.2012., 1. lpp.

(2)  Sk. šā Oficiālā Vēstneša 71. lpp.


PIELIKUMS

I

Regulas (ES) Nr. 267/2012 IX pielikumā doto sarakstu papildina ar turpmāk uzskaitītajām personām un vienībām.

"I   Personas un vienības, kas ir iesaistītas darbībās ar atomieročiem un ballistiskajiem ieročiem, un vienības, kas sniedz atbalstu Irānas valdībai

Persona

 

Vārds, uzvārds

Identifikācijas informācija

Iekļaušanas pamatojums

Iekļaušanas datums

1.

Babak Zanjani

Dzimšanas datums: 1971. gada 12. marts

Babak Zanjani palīdz sarakstā iekļautajām vienībām pārkāpt noteikumus, kas paredzēti ES regulā par Irānu, un sniedz finansiālu atbalstu Irānas valdībai. Zanjani ir galvenais Irānas naftas nozares darījumu un ar naftu saistītas naudas nodošanas koordinators. Zanjani īpašumā ir AAE bāzētā Sorinet grupa, kuru viņš vada, un dažus no grupas uzņēmumiem Zanjani izmanto, lai novirzītu ar naftu saistītus maksājumus.

22.12.2012.


Vienības

 

Nosaukums

Identifikācijas informācija

Iekļaušanas pamatojums

Iekļaušanas datums

1.

National Iranian Oil Prodcuts distribution Company (NIOPDC)

No.1, Tehran, Iranshahr Ave.Shadab.St,

P.O.Box: 79145/3184

Tālr.: +98-21-77606030

Tīmekļa vietne: www.niopdc.ir

National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC) filiāle.

22.12.2012.

2.

Iranian Oil Pipelines and Telecommunications Company (IOPTC)

No.194, Tehran, Sepahbod Gharani Ave.

Tālr.: +98-21-88801960/+98-21-66152223

Fakss: +98-21-66154351

Tīmekļa vietne: www.ioptc.com

National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC) filiāle.

22.12.2012.

3.

National Iranian Oil Engineering and Construction Company (NIOEC)

No.263, Tehran, Ostad Nejatollahi Ave.

P.O.Box: 11365/6714

Tālr.: +98-21-88907472

Fakss: +98-21-88907472

Tīmekļa vietne: www.nioec.org

National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC) filiāle.

22.12.2012.

4.

Iran Composites Institute

Iran Composites Institute,

Iranian University of Science and Technology,

16845-188, Tehran, Irāna,

Tālr.: 98 217 3912858

Fakss: 98 217 7491206

E-pasts: ici@iust.ac.ir

Tīmekļa vietne: http://www.irancomposites.org

Iranian Composites Institute (ICI, arī Composite Institute of Iran) palīdz sarakstā iekļautajām vienībām pārkāpt ANO un ES sankcijās pret Irānu paredzētos noteikumus un tieši atbalsta Irānas darbības, kas ir saistītas ar kodolieroču izplatīšanu. No 2011. gada ICI ir noslēgts līgums, lai ES sarakstā iekļautajai vienībai Iran Centrifuge Technology Company (TESA) nodrošinātu IR-2M centrifūgas rotorus.

22.12.2012.

5.

Jelvesazan Company

22 Bahman St., Bozorgmehr Ave, 84155666, Esfahan, Irāna

Tālr.: 98 0311 2658311 15

Fakss: 98 0311 2679097

Jelvesazan Company palīdz sarakstā iekļautām vienībām pārkāpt ANO un ES sankcijās pret Irānu paredzētos noteikumus un tieši atbalsta Irānas darbības, kas ir saistītas ar kodolieroču izplatīšanu. Jau no 2012. gada sākuma vienība Jelvesazan bija paredzējusi piegādāt regulētus vakuuma sūkņus ES sarakstā iekļautajai vienībai Iran Centrifuge Technology Company (TESA).

22.12.2012.

6.

Iran Aluminium Company

Arak Road Km 5, Tehran Road, 38189-8116, Arak, Irāna

Tālr.: 98 861 4130430

Fakss: 98 861 413023

Tīmekļa vietne: www.iralco.net

Iranian Composites Institute (arī IRALCO, Iranian Aluminium Company) palīdz sarakstā iekļautajām vienībām pārkāpt ANO un ES sankcijās pret Irānu paredzētos noteikumus un tieši atbalsta Irānas darbības, kas ir saistītas ar kodolieroču izplatīšanu. No 2012. gada vidus IRALCO bija līgums par alumīnija piegādi ES sarakstā iekļautajai vienībai Iran Centrifuge Technology Company (TESA).

22.12.2012.

7.

Simatec Development Company

 

Simatec Development Company palīdz sarakstā iekļautām vienībām pārkāpt ANO un ES sankcijās pret Irānu paredzētos noteikumus un tieši atbalsta Irānas darbības, kas ir saistītas ar kodolieroču izplatīšanu. No 2010. gada sākuma ANO sarakstā iekļautā vienība Kalaye Electric Company (KEC) noslēdza līgumu ar Simatec par Vacon invertoru iepirkumu, lai darbinātu urāna bagātināšanas centrifūgas. No 2012. gada vidus Simatec mēģināja iepirkt ES kontrolētus invertorus.

22.12.2012.

8.

Aluminat

1.

Parcham St, 13th Km of Qom Rd 38135 Arak (Factory)

2.

Unit 38, 5th Fl, Bldg No 60, Golfam St, Jordan, 19395-5716, Tehran

Tālr.: 98 212 2049216 / 22049928 / 22045237

Fakss: 98 21 22057127

Tīmekļa vietne: www.aluminat.com

Aluminat palīdz sarakstā iekļautām vienībām pārkāpt ANO un ES sankcijās pret Irānu paredzētos noteikumus un tieši atbalsta Irānas darbības, kas ir saistītas ar kodolieroču izplatīšanu. 2012. gada sākumā Aluminat bija līgums par 6061-T6 alumīnija piegādi ES sarakstā iekļautajai vienībai Iran Centrifuge Technology Company (TESA).

22.12.2012.

9.

Organisation of Defensive Innovation and Research

 

The Organisation of Defensive Innovation and research (SPND) palīdz sarakstā iekļautām personām un vienībām pārkāpt ANO un ES sankcijās pret Irānu paredzētos noteikumus un tieši atbalsta Irānas darbības, kas ir saistītas ar kodolieroču izplatīšanu. Ar SPND ir saistītas SAEA bažas par iespējamiem militāriem aspektiem Irānas kodolprogrammā, saistībā ar kuru Irāna joprojām atsakās sadarboties. SPND vada ANO sarakstā iekļautais Mohsen Fakhrizadeh, un šī vienība irdaļa no Aizsardzības ministrijas bruņoto spēku loģistikas daļas (MODAFL, ES sarakstā iekļauta 2011. gada maijā). Davoud Babaei ES sarakstā tika iekļauts 2011. gada decembrī kā SPND drošības vadītājs - viņš ir atbildīgs par to, lai novērstu informācijas izpaušanu, tostarp SAEA.

22.12.2012.

10.

First Islamic Investment Bank

Filiāle: 19A-31-3A, Level 31 Business Suite, Wisma UOA, Jalan Pinang 50450, Kuala Lumpur; Kuala Lumpur; Wilayah Persekutuan; 50450

Tālr.: 603-21620361/2/3/4, +6087417049/ 417050, +622157948110

Filiāle: Unit 13 (C), Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaizija; Labuan F.T; 87000

Investor Relations: Menara Prima 17th floor Jalan Lingkar, Mega Kuningan Blok 6.2 Jakarta 12950 – Indonēzija; South Jakarta; Jakarta; 12950

First Islamic Investment Bank (FIIB) palīdz sarakstā iekļautajām vienībām pārkāpt noteikumus, kas paredzēti ES regulā par Irānu, un sniedz finansiālu atbalstu Irānas valdībai.FIIB ir Babak Zanjani piederošas un šīs personas vadītas Sorinet Group daļa. To izmanto, lai novirzītu ar Irānas naftu saistītus maksājumus.

22.12.2012.

11.

International Safe Oil

 

International Safe Oil (ISO) palīdz sarakstā iekļautajām vienībām pārkāpt noteikumus, kas paredzēti ES regulā par Irānu, un sniedz finansiālu atbalstu Irānas valdībai. ISO ir Babak Zanjani piederošas un šīs personas vadītas Sorinet Group daļa. To izmanto, lai novirzītu ar Irānas naftu saistītus maksājumus.

22.12.2012.

12.

Sorinet Commercial Trust

SCT Bankers Company

Filiāle: No.1808, 18th Floor, Grosvenor House Commercial Tower, Sheik Zayed Road, Dubai, AEE, P.O.Box 31988

Tālr.: 0097 14 3257022-99

E-pasts: INFO@SCTBankers.com

Dubai SWIFT kods: SCTSAEA1

Filiāle: No.301, 3rd Floor Sadaf Building Kish Island, Irāna, P.O.Box 1618

Tālr.: +98 764 444 32 341-2

Fakss: +98 764 444 50 390-1

Sorinet Commercial Trust (SCT) palīdz sarakstā iekļautajām vienībām pārkāpt noteikumus, kas paredzēti ES regulā par Irānu, un sniedz finansiālu atbalstu Irānas valdībai. SCT ir Babak Zanjani piederošas un šīs personas vadītas Sorinet Group daļa. To izmanto, lai novirzītu ar Irānas naftu saistītus maksājumus.

22.12.2012.

13.

Hong Kong Intertrade Company Ltd

Hong Kong Intertrade Company, Honkonga

Hong Kong Intertrade Company Ltd (HKICO) palīdz sarakstā iekļautajām vienībām pārkāpt noteikumus, kas paredzēti ES regulā par Irānu, un sniedz finansiālu atbalstu Irānas valdībai. HKICO ir fasādes uzņēmums, ko kontrolē EU sarakstā iekļautā vienība National Iranian Oil Company (NIOC).2012. gada vidū bija plānots, ka HKICO saņems miljoniem dolāru no NIOC naftas tirdzniecības.

22.12.2012.

14.

Petro Suisse

Petro Suisse

Avenue De la Tour-Halimand 6, 1009 Pully, Šveice

Petro Suisse palīdz sarakstā iekļautajām vienībām pārkāpt noteikumus, kas paredzēti ES regulā par Irānu, un sniedz finansiālu atbalstu Irānas valdībai. Tas ir fasādes uzņēmums, ko kontrolē ES sarakstā iekļautā vienība NIOC. NIOC izveidoja Petro Suisse kā uzņēmumu un izmanto Petro Suisse kontus maksājumu veikšanai un saņemšanai. Petro Suisse 2012. gadā joprojām bija kontakti ar NIOC.

22.12.2012.

15.

Oil Industry Pension Fund Investment Company

No 234, Taleghani St, Tehran, Irāna

Iran's Oil Industry Pension Fund Investment Company (OPIC, arī Oil Pension Fund, NIOC Pension Fund, Petroleum Ministry Pension Fund) sniedz finansiālu atbalstu Irānas valdībai. OPIC darbojas Irānas Naftas ministrijas un National Iranian Oil Company (NIOC) pārvaldībā - tās abas ES ir iekļāvusi sarakstā. Tai pieder daļas virknē ES sarakstā iekļautu vienību.

22.12.2012.

16.

CF Sharp and Company Private Limited

 

Šī vienība ir sniegusi atbalstu Irano-Hind Shipping Company (IHSC) (ANO iekļāvusi sarakstā 2010. gada 9. jūnijā), lai izvairītos no attiecībā uz to pieņemtajām sankcijām. Pēc iekļaušanas sarakstā uzņēmums IHSC centās slēpt, ka tā īpašumā ir trīs tankeri, uzticot to darbību Noah Ship Management un pēc tam - Marian Ship Management. CF Sharp and Co piedalījās šajos centienos, ar IHSC noslēdzot personāla vadīšanas līgumu par šo trīs tankeru kuģa komandām. Minēto līgumu īstenoja Noah Ship Management un Marian Ship Management.

22.12.2012.

17.

Sharif University of Technology

Azadi Ave, 11365-8639, Tehran, Irāna

Tālr.: 98 21 66022727

Fakss: 98 21 66036005

Tīmekļa vietne: www.sharif.ir

Sharif University of Technology (SUT) palīdz sarakstā iekļautām vienībām pārkāpt ANO un ES sankcijās pret Irānu iekļautos noteikumus un atbalsta Irānas darbības, kas ir saistītas ar kodolieroču izplatīšanu. No 2011. gada beigām SUT nodrošināja laboratorijas, ko varēja izmantot ANOsarakstā iekļautā Irānas kodolenerģijas vienība Kalaye Electric Company (KEC) un ES sarakstā iekļautā Iran Centrifuge Technology Company (TESA).

22.12.2012.

18.

Moallem Insurance Company (zināma arī kā:

Moallem Insurance; Moallem Insurance Co.; M.I.C; Export and Investment Insurance Co.)

No. 56, Haghani Boulevard, Vanak Square, Tehran 1517973511, Irāna PO Box 19395-6314, 11/1 Sharif Ave, Vanaq Square, Tehran 19699, Irāna

Tālr.: (98-21) 886776789, 887950512, 887791835

Fakss: (98-21) 88771245

Tīmekļa vietne: www.mic-ir.com

IRISL galvenais apdrošinātājs.

22.12.2012.".

II

Ierakstus attiecībā uz vienībām, kuras minētas Regulas (ES) Nr. 267/2012 IX pielikumā pievienotajā sarakstā, aizstāj ar šādiem ierakstiem.

"B.   Vienības

 

Nosaukums

Informācija identificēšanai

Pamatojums

Datums, kad iekļauts sarakstā

1.

Technology Cooperation Office (TCO) of the Iranian President's Office

(jeb Center for Innovation and Technology (CITC))

Teherāna, Irāna

Atbildīga par Irānas tehnoloģisko progresu, veicot attiecīgus iepirkumus ārzemēs un uzturot mācību sakarus. Atbalsta kodolprogrammu un raķešu programmu.

26.07.2010.

2.

Sureh (jeb Soreh) Nuclear Reactors Fuel Company (jeb Nuclear Fuel Reactor Company; Sookht Atomi Reactorhaye Iran; Soukht Atomi Reactorha-ye Iran)

Galvenā mītne: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, Teherāna.

Komplekss: Persian Gulf Boulevard, Km20 SW Esfahan Road, Esfahan

Meitasuzņēmums Irānas Atomenerģijas organizācijai (AEOI), pret kuru ANO ir noteikusi sankcijas un kurā ietilpst Urāna konversijas iekārtu komplekss, Kodoldegvielas ražošanas rūpnīca un Cirkonija ražošanas rūpnīca.

23.05.2011.

3.

Tidewater (jeb Tidewater Middle East Co; Faraz Royal Qeshm Company LLC)

Pasta adrese: No 80, Tidewater Building, Vozara Street, Next to Saie Park, Tehran, Iran.

Pieder un atrodas IRGC kontrolē.

23.01.2012.".

III

Turpmāk uzskaitītās vienības svītro no Regulas (ES) Nr. 267/2012 IX pielikumā dotā saraksta.

1.

CF Sharp Shipping Agencies Pte Ltd.

2.

Soreh (Nuclear Fuel Reactor Company)


22.12.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 356/61


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1265/2012

(2012. gada 17. decembris),

ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 837/2012 attiecībā uz 6-fitāzes preparāta, kas iegūts no Aspergillus oryzae (DSM 22594), kā barības piedevas minimālo aktivitāti mājputnu, atšķirtu sivēnu, nobarojamu cūku un sivēnmāšu barībā (atļaujas turētājs DSM Nutritional Products)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 13. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 837/2012 (2) 6-fitāzes preparātu (EC 3.1.3.26), kas iegūts no Aspergillus oryzae (DSM 22594) un kas ietilpst piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas”, atļāva desmit gadus lietot kā barības piedevu mājputnu, atšķirtu sivēnu, nobarojamu cūku un sivēnmāšu barībā.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 13. panta 3. punktu atļaujas turētājs ir ierosinājis mainīt attiecīgā preparāta atļaujas nosacījumus, iekļaujot preparāta jaunu cietu veidu ar minimālo aktivitāti 10 000 FYT/g. Pieteikumam bija pievienoti attiecīgie papildu dati. Komisija šo pieteikumu pārsūtīja Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (turpmāk “Iestāde”).

(3)

Iestāde 2012. gada 24. maija atzinumā (3) secināja, ka neuzskata, ka fermenta preparāta jaunais cietais veids varētu radīt kādu apdraudējumu mērķsugām, patērētājiem, lietotājiem vai videi, kas jau nebūtu ņemts vērā, un ka tas ir iedarbīgs ar minimālo aktivitāti 10 000 FYT/g. Iestāde uzskata, ka nav vajadzīgas īpašas prasības uzraudzības veikšanai pēc preparāta laišanas tirgū. Tā arī pārbaudīja ziņojumu par barībā lietotās barības piedevas analīzes metodi, ko iesniegusi ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotā references laboratorija.

(4)

Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie nosacījumi ir izpildīti.

(5)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Īstenošanas regula (ES) Nr. 837/2012.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 837/2012 pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 17. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

(2)  OV L 252, 19.9.2012., 7. lpp.

(3)  EFSA Journal, 2012. gads; 10(6):2730.


PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 837/2012 pielikumu aizstāj ar šādu:

“PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs

Atļaujas turētāja nosaukums

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analīzes metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas beigu termiņš

Kompleksās barības ar mitruma saturu 12 % aktīvās vienības/kg

Zootehnisko piedevu kategorija. Funkcionālā grupa: gremošanas veicinātāji

4a18

DSM Nutritional Products

6-fitāze (EC 3.1.3.26)

 

Piedevas sastāvs

No Aspergillus oryzae iegūts 6-fitāzes (EC 3.1.3.26) preparāts

(DSM 22594) ar minimālo aktivitāti:

 

10 000 FYT (1)/g cietā veidā

 

20 000 FYT/g šķidrā veidā

 

Aktīvās vielas raksturojums

No Aspergillus oryzae (DSM 22594) iegūta 6-fitāze (EC 3.1.3.26)

 

Analīzes metode  (2)

6-fitāzes kvantitātes noteikšanai barībā:

kolorimetriskā metode, ar ko mēra neorganisko fosfātu, ko no fitāta atbrīvo 6-fitāze (ISO 30024:2009)

Mājputni

Nobarojamas cūkas

Sivēni

(atšķirti)

500 FYT

1.

Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un noturību pret granulēšanos.

2.

Kompleksās barības ieteicamā deva uz 1 kg:

mājputni, sivēni (atšķirti) un nobarojamas cūkas: 500–4 000 FYT,

sivēnmātes: 1 000–4 000 FYT.

3.

Lietošanai barībā, kurā ar fitīnu saistītā fosfora saturs ir augstāks par 0,23 %.

4.

Drošības apsvērumi: rīkojoties ar piedevu, jāizmanto elpceļu aizsarglīdzekļi, aizsargbrilles un cimdi.

5.

Lietošanai atšķirtiem sivēniem, kuru svars nepārsniedz 35 kg.

2022. gada 9. oktobris

Sivēnmātes

1 000 FYT


(1)  Viens FYT ir fermenta daudzums, kas minūtē no fosfāta fitāta atbrīvo 1 mikromolu neorganiska fosfāta, ja reakcijas nosacījumi ir šādi: 5,0 mM fitāta koncentrāts, pH ir 5,5 un temperatūra ir 37 °C.

(2)  Sīkāka informācija par analīzes metodēm atrodama references laboratorijas tīmekļa vietnē: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.”


22.12.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 356/63


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1266/2012

(2012. gada 21. decembris),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem.

(2)

Standarta importa vērtību aprēķina katru darbdienu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. panta 1. punktu, ņemot vērā mainīgos dienas datus. Tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 21. decembrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta importa vērtība

0702 00 00

AL

56,9

MA

79,5

TN

111,9

TR

123,6

ZZ

93,0

0707 00 05

AL

87,0

TR

136,9

ZZ

112,0

0709 93 10

MA

110,2

TR

137,7

ZZ

124,0

0805 10 20

MA

61,3

TR

63,0

ZA

51,2

ZZ

58,5

0805 20 10

MA

69,9

ZZ

69,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

86,6

JM

129,1

MA

98,7

TR

84,1

ZZ

99,6

0805 50 10

TR

79,2

ZZ

79,2

0808 10 80

BA

56,8

CA

156,3

CN

174,8

MK

40,0

US

132,7

ZA

123,7

ZZ

114,4

0808 30 90

CN

72,9

TR

135,1

US

182,0

ZZ

130,0


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “cita izcelsme”.


22.12.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 356/65


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1267/2012

(2012. gada 21. decembris),

ar ko nosaka no 2013. gada 1. janvāra piemērojamo ievedmuitas nodokli labības nozarē

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2010. gada 20. jūlija Regulu (ES) Nr. 642/2010 par Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanas noteikumiem attiecībā uz ievedmuitas nodokļiem labības nozarē (2) un jo īpaši tās 2. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 136. panta 1. punktā paredzēts, ka produktiem ar KN kodu 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (parastie kvieši (sēklas)), ex 1001 99 00 (augstākā labuma parastie kvieši, izņemot sēklas), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 un 1007 90 00 ievedmuitas nodoklis ir vienāds ar intervences cenu šādu produktu ievešanai, kura palielināta par 55 % un no kuras atskaitīta attiecīgajam sūtījumam piemērojamā CIF importa cena. Tomēr šis nodoklis nedrīkst pārsniegt kopējā muitas tarifa nodokļu likmi.

(2)

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 136. panta 2. punktā paredzēts, ka šā panta 1. punktā minētā ievedmuitas nodokļa aprēķināšanas nolūkā regulāri nosaka reprezentatīvas CIF importa cenas attiecīgajiem produktiem.

(3)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 642/2010 2. panta 2. punktu produktiem ar KN kodu 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (parastie kvieši (sēklas)), ex 1001 99 00 (augstākā labuma parastie kvieši, izņemot sēklas), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 un 1007 90 00 cena, kas jāizmanto ievedmuitas nodokļa aprēķinam, ir reprezentatīvā dienas CIF importa cena, kas noteikta, kā precizēts minētās regulas 5. pantā.

(4)

Laikposmam no 2013. gada 1. janvāra jānosaka ievedmuitas nodoklis, ko piemēro līdz tam laikam, kamēr stājas spēkā jauns ievedmuitas nodoklis.

(5)

Tā kā jānodrošina šā pasākuma piemērošana iespējami drīzāk pēc atjaunināto datu nosūtīšanas, šai regulai jāstājas spēkā tās publicēšanas dienā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

No 2013. gada 1. janvāra piemērojamais Regulas (EK) Nr. 1234/2007 136. panta 1. punktā minētais ievedmuitas nodoklis labības nozarē, pamatojoties uz II pielikumā norādītajiem datiem, ir noteikts šīs regulas I pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 21. decembrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 187, 21.7.2010., 5. lpp.


I PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 136. panta 1. punktā minēto produktu ievedmuitas nodoklis, ko piemēro no 2013. gada 1. janvāra

KN kods

Preču apraksts

Ievedmuitas nodoklis (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

Cietie KVIEŠI (augstākā kvalitāte)

0,00

vidēji augsta kvalitāte

0,00

zema kvalitāte

0,00

ex 1001 91 20

Parastie KVIEŠI (sēklas)

0,00

ex 1001 99 00

Parastie KVIEŠI (augstākā kvalitāte, izņemot sēklas)

0,00

1002 10 00

1002 90 00

RUDZI

0,00

1005 10 90

KUKURŪZA (sēklas, izņemot hibrīdu sēklas)

0,00

1005 90 00

KUKURŪZA (izņemot sēklas) (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

Graudu SORGO (izņemot sēšanai paredzētus hibrīdus)

0,00


(1)  Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 642/2010 2. panta 4. punkta noteikumiem importētājs var saņemt šādu nodokļa samazinājumu:

EUR 3 par tonnu, ja izkraušanas osta atrodas Vidusjūras (ārpus Gibraltāra jūras šauruma) vai Melnās jūras piekrastē un ja preces Savienībā ievestas pa Atlantijas okeānu vai Suecas kanālu,

EUR 2 par tonnu, ja izkraušanas osta atrodas Dānijā, Igaunijā, Īrijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Somijā, Zviedrijā, Apvienotajā Karalistē vai Ibērijas pussalas Atlantijas piekrastē un ja preces Savienībā ievestas pa Atlantijas okeānu.

(2)  Importētājs var saņemt vienotas likmes samazinājumu, kura apmērs ir 24 EUR/t, ja ir izpildīti Regulas (ES) Nr. 642/2010 3. pantā paredzētie nosacījumi.


II PIELIKUMS

Dati I pielikumā noteiktā ievedmuitas nodokļa aprēķināšanai

14.12.2012-20.12.2012

1.

Vidējie rādītāji par pārskata periodu, kas minēts Regulas (ES) Nr. 642/2010 2. panta 2. punktā:

(EUR/t)

 

Parastie kvieši (1)

Kukurūza

Cietie kvieši (augsta kvalitāte)

Cietie kvieši (vidēja kvalitāte) (2)

Cietie kvieši (zema kvalitāte) (3)

Birža

Minnéapolis

Chicago

Kotējums

263,55

213,34

FOB cena, ASV

259,19

249,19

229,19

Piemaksa par Persijas līča reģionu

18,17

Piemaksa par Lielo Ezeru reģionu

25,89

2.

Vidējie rādītāji par pārskata periodu, kas minēts Regulas (ES) Nr. 642/2010 2. panta 2. punktā:

Fraktēšanas izmaksas: Meksikas līcis–Roterdama

14,52 EUR/t

Fraktēšanas izmaksas: Lielo Ezeru reģions–Roterdama

46,05 EUR/t


(1)  Ietverta piemaksa 14 EUR/t apmērā (Regulas (ES) Nr. 642/2010 5. panta 3. punkts).

(2)  Atlaide 10 EUR/t apmērā (Regulas (ES) Nr. 642/2010 5. panta 3. punkts).

(3)  Atlaide 30 EUR/t apmērā (Regulas (ES) Nr. 642/2010 5. panta 3. punkts).


DIREKTĪVAS

22.12.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 356/68


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS DIREKTĪVA 2012/52/ES

(2012. gada 20. decembris)

ar kuru paredz pasākumus, kas atvieglotu citā dalībvalstī izsniegtu recepšu atzīšanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 9. marta Direktīvu 2011/24/ES par pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē (1) un jo īpaši tās 11. panta 2. punkta a), c) un d) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Direktīvas 2011/24/ES 11. panta 2. punktu Komisijai ir pienākums pieņemt attiecīgus pasākumus, kas atvieglotu tādu recepšu atzīšanu, kuras izsniegtas vienā dalībvalstī, bet tiek izmantotas citā.

(2)

Saskaņā ar Direktīvas 2011/24/ES 11. panta 2. punkta a) apakšpunktu Komisijai ir jāpieņem šādās receptēs iekļaujamo elementu papildināms saraksts. Šim sarakstam vajadzētu būt tādam, lai veselības aprūpes speciālists, kas izsniedz izrakstītos ārstniecības līdzekļus, varētu pārbaudīt receptes autentiskumu un to, vai recepti ir izrakstījis veselības aprūpes jomā reglamentētas profesijas pārstāvis, kuram ir likumīgas tiesības to darīt.

(3)

Receptēs jāiekļauj elementi, kas atvieglotu zāļu un medicīnisko ierīču pareizu identificēšanu, kā noteikts Direktīvas 2011/24/ES 11. panta 2. punkta c) apakšpunktā.

(4)

Tāpēc, lai atvieglotu tādu zāļu pareizu identificēšanu, kas Savienībā tiek pārdotas ar atšķirīgiem komercnosaukumiem vai netiek pārdotas visās dalībvalstīs, receptē būtu jānorāda šo zāļu parastais nosaukums. Šim parastajam nosaukumam vajadzētu būt Pasaules Veselības organizācijas ieteiktajam starptautiskajam nepatentētajam nosaukumam vai, ja tāda nav, vispārpieņemtajam parastajam nosaukumam. Turpretim zāļu komercnosaukums būtu jāizmanto tikai tad, ja to specifisko īpašību dēļ ir nepieciešams skaidri identificēt bioloģiskas izcelsmes zāles, kuras definētas Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 6. novembra Direktīvas 2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm (2), I pielikuma 3.2.1.1. punkta b) apakšpunktā, vai – ja speciālists, kurš izraksta zāles, uzskata, ka tas ir nepieciešams medicīnisku iemeslu dēļ – arī citas zāles.

(5)

Medicīniskām ierīcēm nav parasto nosaukumu kā zālēm. Tāpēc receptē būtu jānorāda arī receptes izrakstītāja kontaktinformācija, lai veselības aprūpes speciālists, kas izsniedz izrakstītās medicīniskās ierīces, vajadzības gadījumā varētu saņemt informāciju par izrakstīto medicīnisko ierīci un to pareizi identificēt.

(6)

Receptēs iekļaujamo elementu papildināmā saraksta izveide veicinātu to, ka informācija pacientiem attiecībā uz recepti un tās norādēm par ārstniecības līdzekļa lietošanu būtu saprotama, kā minēts Direktīvas 2011/24/ES 11. panta 2. punkta d) apakšpunktā. Komisija regulāri izvērtēs situāciju, lai novērtētu, vai ir nepieciešami papildu pasākumi, lai palīdzētu pacientiem saprast norādes par ārstniecības līdzekļa lietošanu.

(7)

Lai pacienti varētu pieprasīt atbilstošas receptes, ir svarīgi, lai Direktīvas 2011/24/ES 6. pantā minētie valsts kontaktpunkti sniegtu pacientiem pietiekamu informāciju par receptēs iekļaujamo elementu papildināmā saraksta saturu un mērķi.

(8)

Tā kā pārrobežu veselības aprūpes vispārējā ietekme ir neliela, šis papildināmais elementu saraksts būtu jāattiecina tikai uz receptēm, kuras paredzēts izmantot citā dalībvalstī.

(9)

Tā kā recepšu abpusējas atzīšanas princips izriet no Līguma par Eiropas Savienības darbību 56. panta, šī direktīva neliedz dalībvalstīm piemērot abpusējas atzīšanas principu receptēm, kurās nav iekļauti papildināmajā sarakstā norādītie elementi. Tajā pašā laikā šīs direktīvas noteikumi neizliedz dalībvalstīm noteikt, ka to teritorijā izrakstītām receptēm, kas paredzētas izmantošanai citā dalībvalstī, ir jāsatur papildu elementi, kuri noteikti atbilstoši to teritorijā piemērojamiem noteikumiem, ja vien šie noteikumi ir saderīgi ar Savienības tiesību aktiem.

(10)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Direktīvas 2011/24/ES 16. panta 1. punktu izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Priekšmets

Šajā direktīvā ir paredzēti pasākumi Direktīvas 2011/24/ES 11. panta 1. punkta vienotai īstenošanai attiecībā uz citā dalībvalstī izdotu recepšu atzīšanu.

2. pants

Tvērums

Šo direktīvu piemēro receptēm, kas definētas Direktīvas 2011/24/ES 3. panta k) punktā un kas izrakstītas pēc tāda pacienta lūguma, kurš plāno tās izmantot citā dalībvalstī.

3. pants

Recepšu saturs

Dalībvalstis nodrošina, ka receptē ir iekļauti vismaz pielikumā noteiktie elementi.

4. pants

Prasības attiecībā uz informāciju

Dalībvalstis nodrošina, lai Direktīvas 2011/24/ES 6. pantā minētie valsts kontaktpunkti informētu pacientus par elementiem, kas saskaņā ar šo direktīvu ir jāiekļauj receptēs, kuras izsniegtas vienā valstī, bet tiek izmantotas citā.

5. pants

Transponēšana

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais līdz 2013. gada 25. oktobrim. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus minēto noteikumu tekstus.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

6. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

7. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2012. gada 20. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 88, 4.4.2011., 45.–65. lpp.

(2)  OV L 311, 28.11.2001., 67. lpp.


PIELIKUMS

Receptēs iekļaujamo elementu papildināms saraksts

Virsraksti, kas šajā pielikumā ir treknrakstā, receptēs nav jāiekļauj.

Pacienta identifikācija

Uzvārds(-i)

Vārds(-i) (pilnā formā, t. i., neizmantojot iniciāļus)

Dzimšanas datums

Receptes autentifikācija

Izsniegšanas datums

Tā veselības aprūpes speciālista identifikācija, kurš izrakstījis recepti

Uzvārds(-i)

Vārds(-i) (pilnā formā, t. i., neizmantojot iniciāļus)

Profesionālā kvalifikācija

Kontaktinformācija (e-pasta adrese un tālruņa vai faksa numurs (ar valsts kodu))

Darba vietas adrese (tostarp attiecīgās dalībvalsts nosaukums)

Paraksts (rakstīts vai elektronisks atkarībā no receptes izsniegšanas veida)

Attiecīgā gadījumā izrakstītā ārstniecības līdzekļa identifikācija

Parastais nosaukums, kurš definēts 1. pantā Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 6. novembra Direktīvā 2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm

Komercnosaukums, ja:

a)

izrakstītās zāles ir bioloģiskas izcelsmes zāles, kas definētas Direktīvas 2001/83/EK I pielikuma (I daļas) 3.2.1.1. punkta b) apakšpunktā, vai

b)

ja speciālists, kurš izraksta zāles, uzskata, ka tas ir nepieciešams medicīnisku iemeslu dēļ; šādā gadījumā receptē īsi jāapraksta komercnosaukuma izmantošanas iemesli

Farmaceitiskā forma (tabletes, šķīdums u. c.)

Daudzums

Koncentrācija, kas definēta Direktīvas 2001/83/EK 1. pantā

Dozēšanas režīms


LĒMUMI

22.12.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 356/71


PADOMES LĒMUMS 2012/829/KĀDP

(2012. gada 21. decembris),

ar kuru groza Lēmumu 2010/413/KĀDP, ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret Irānu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

tā kā:

(1)

Padome 2010. gada 26. jūlijā pieņēma Lēmumu 2010/413/KĀDP (1).

(2)

Lēmumā 2010/413/KĀDP būtu jāiekļauj noteikums par pastiprinātu uzraudzību pār visām darbībām, ko finanšu iestādes Savienībā veic ar Irānas finanšu iestādēm.

(3)

Turklāt būtu jāgroza arī Lēmuma 2010/413/KĀDP noteikums par līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšanu.

(4)

Turklāt Lēmuma 2010/413/KĀDP II pielikumā pievienotajā to personu un vienību sarakstā, uz kurām attiecina ierobežojošus pasākumus, būtu jāiekļauj papildu personas un vienības, dažas vienības būtu jāsvītro no minētā saraksta un būtu jāgroza ieraksti par dažām vienībām.

(5)

Tādēļ Lēmums 2010/413/KĀDP būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Lēmumu 2010/413/KĀDP groza šādi.

1)

Lēmuma 10. pantā iekļauj šādu punktu:

"3.a   No finanšu iestādēm tiek prasīts, veicot darbības ar bankām un finanšu iestādēm, kā minēts 1. punktā:

a)

nepārtraukti uzraudzīt darbību kontos, tostarp izmantojot klientu uzticamības pārbaudes programmas un ņemot vērā pienākumus saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu;

b)

pieprasīt, lai tiktu aizpildītas visas maksājuma uzdevumu informācijas ailes par attiecīgā darījuma veicēju un saņēmēju, un atteikties veikt darījumu, ja šāda informācija nav sniegta;

c)

piecus gadus glabāt visu dokumentāciju par darījumiem un pēc pieprasījuma darīt to pieejamu valsts iestādēm;

d)

ja tām ir aizdomas vai pietiekams pamats aizdomām, ka finansējums ir saistīts ar ieroču izplatīšanas finansēšanu, tūlīt ziņot par aizdomām FIU vai citai kompetentai iestādei, ko norādījusi attiecīgā dalībvalsts. FIU vai citai šādai kompetentai iestādei laicīgi ir tieša vai netieša piekļuve finanšu, administratīviem un tiesībaizsardzības datiem, kuri tai nepieciešami, lai pienācīgu veiktu minēto uzdevumu, tostarp izvērtētu ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem.";

2)

Lēmuma 20. panta 1. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

"b)

I pielikumā neiekļautas personas un vienības, kuras ir iesaistītas vai tieši saistītas ar atbalsta sniegšanu Irānas kodolieroču izplatīšanai nozīmīgām darbībām vai kodolieroču piegādes sistēmas izstrādē, tostarp iesaistītas aizliegtu priekšmetu, preču, iekārtu, materiālu un tehnoloģiju iepirkšanā, vai personas vai vienības, kuras darbojas to vārdā vai pēc to norādījumiem, vai vienības, kas ir to īpašumā vai kontrolē, tostarp nelikumīgi, vai personas, kuras ir palīdzējušas norādītajām personām vai vienībām izvairīties vai pārkāpt ANO DPR 1737 (2006), ANO DPR 1747 (2007), ANO DPR 1803 (2008) un ANO DPR 1929 (2010) vai šā lēmuma noteikumus, kā arī citi IRGC un IRISL biedri un vienības, un vienības, kuras ir to īpašumā vai kontrolē vai darbojas to vārdā, vai sniedz tām apdrošināšanu vai citus būtiskus pakalpojumus, kā uzskaitīts II pielikumā."

2. pants

Lēmuma 2010/413/KĀDP II pielikumu groza tā, kā norādīts šā lēmuma pielikumā.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2012. gada 21. decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  OV L 195, 27.7.2010., 39. lpp.


PIELIKUMS

I

Lēmuma 2010/413/KĀDP II pielikumā doto sarakstu papildina ar turpmāk uzskaitītajām personām un vienībām.

"I   Personas un vienības, kas ir iesaistītas darbībās ar atomieročiem vai ballistiskajiem ieročiem, un personas un vienības, kas sniedz atbalstu Irānas valdībai

Persona

 

Vārds, uzvārds

Identifikācijas informācija

Iekļaušanas pamatojums

Iekļaušanas datums

1.

Babak Zanjani

Dzimšanas datums: 1971. gada 12. marts

Babak Zanjani palīdz sarakstā iekļautajām vienībām pārkāpt noteikumus, kas paredzēti ES regulā par Irānu, un sniedz finansiālu atbalstu Irānas valdībai. Zanjani ir galvenais Irānas naftas nozares darījumu un ar naftu saistītas naudas nodošanas koordinators. Zanjani īpašumā ir AAE bāzētā Sorinet grupa, kuru viņš vada, un dažus no grupas uzņēmumiem Zanjani izmanto, lai novirzītu ar naftu saistītus maksājumus.

22.12.2012.


Vienības

 

Nosaukums

Identifikācijas informācija

Iekļaušanas pamatojums

Iekļaušanas datums

1.

National Iranian Oil Prodcuts distribution Company (NIOPDC)

No.1, Tehran, Iranshahr Ave.Shadab.St,

P.O.Box: 79145/3184

Tālr.: +98-21-77606030

Tīmekļa vietne: www.niopdc.ir

National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC) filiāle.

22.12.2012.

2.

Iranian Oil Pipelines and Telecommunications Company (IOPTC)

No.194, Tehran, Sepahbod Gharani Ave.

Tālr.: +98-21-88801960/+98-21-66152223

Fakss: +98-21-66154351

Tīmekļa vietne: www.ioptc.com

National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC) filiāle.

22.12.2012.

3.

National Iranian Oil Engineering and Construction Company (NIOEC)

No.263, Tehran, Ostad Nejatollahi Ave.

P.O.Box: 11365/6714

Tālr.: +98-21-88907472

Fakss: +98-21-88907472

Tīmekļa vietne: www.nioec.org

National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC) filiāle.

22.12.2012.

4.

Iran Composites Institute

Iran Composites Institute,

Iranian University of Science and Technology,

16845-188, Tehran, Irāna,

Tālr.: 98 217 3912858

Fakss: 98 217 7491206

E-pasts: ici@iust.ac.ir

Tīmekļa vietne: http://www.irancomposites.org

Iranian Composites Institute (ICI, arī Composite Institute of Iran) palīdz sarakstā iekļautajām vienībām pārkāpt ANO un ES sankcijās pret Irānu paredzētos noteikumus un tieši atbalsta Irānas darbības, kas ir saistītas ar kodolieroču izplatīšanu. No 2011. gada ICI ir noslēgts līgums, lai ES sarakstā iekļautajai vienībai Iran Centrifuge Technology Company (TESA) nodrošinātu IR-2M centrifūgas rotorus.

22.12.2012.

5.

Jelvesazan Company

22 Bahman St., Bozorgmehr Ave, 84155666, Esfahan, Irāna

Tālr.: 98 0311 2658311 15

Fakss: 98 0311 2679097

Jelvesazan Company palīdz sarakstā iekļautām vienībām pārkāpt ANO un ES sankcijās pret Irānu paredzētos noteikumus un tieši atbalsta Irānas darbības, kas ir saistītas ar kodolieroču izplatīšanu. Jau no 2012. gada sākuma vienība Jelvesazan bija paredzējusi piegādāt regulētus vakuuma sūkņus ES sarakstā iekļautajai vienībai Iran Centrifuge Technology Company (TESA).

22.12.2012.

6.

Iran Aluminium Company

Arak Road Km 5, Tehran Road, 38189-8116, Arak, Irāna

Tālr.: 98 861 4130430

Fakss: 98 861 413023

Tīmekļa vietne: www.iralco.net

Iranian Composites Institute (arī IRALCO, Iranian Aluminium Company) palīdz sarakstā iekļautajām vienībām pārkāpt ANO un ES sankcijās pret Irānu paredzētos noteikumus un tieši atbalsta Irānas darbības, kas ir saistītas ar kodolieroču izplatīšanu. No 2012. gada vidus IRALCO bija līgums par alumīnija piegādi ES sarakstā iekļautajai vienībai Iran Centrifuge Technology Company (TESA).

22.12.2012.

7.

Simatec Development Company

 

Simatec Development Company palīdz sarakstā iekļautām vienībām pārkāpt ANO un ES sankcijās pret Irānu paredzētos noteikumus un tieši atbalsta Irānas darbības, kas ir saistītas ar kodolieroču izplatīšanu. No 2010. gada sākuma ANO sarakstā iekļautā vienība Kalaye Electric Company (KEC) noslēdza līgumu ar Simatec par Vacon invertoru iepirkumu, lai darbinātu urāna bagātināšanas centrifūgas. No 2012. gada vidus Simatec mēģināja iepirkt ES kontrolētus invertorus.

22.12.2012.

8.

Aluminat

1.

Parcham St, 13th Km of Qom Rd 38135 Arak (Factory)

2.

Unit 38, 5th Fl, Bldg No 60, Golfam St, Jordan, 19395-5716, Tehran

Tālr.: 98 212 2049216 / 22049928 / 22045237

Fakss: 98 21 22057127

Tīmekļa vietne: www.aluminat.com

Aluminat palīdz sarakstā iekļautām vienībām pārkāpt ANO un ES sankcijās pret Irānu paredzētos noteikumus un tieši atbalsta Irānas darbības, kas ir saistītas ar kodolieroču izplatīšanu. 2012. gada sākumā Aluminat bija līgums par 6061-T6 alumīnija piegādi ES sarakstā iekļautajai vienībai Iran Centrifuge Technology Company (TESA).

22.12.2012.

9.

Organisation of Defensive Innovation and Research

 

The Organisation of Defensive Innovation and research (SPND) palīdz sarakstā iekļautām personām un vienībām pārkāpt ANO un ES sankcijās pret Irānu paredzētos noteikumus un tieši atbalsta Irānas darbības, kas ir saistītas ar kodolieroču izplatīšanu. Ar SPND ir saistītas SAEA bažas par iespējamiem militāriem aspektiem Irānas kodolprogrammā, saistībā ar kuru Irāna joprojām atsakās sadarboties. SPND vada ANO sarakstā iekļautais Mohsen Fakhrizadeh, un šī vienība irdaļa no Aizsardzības ministrijas bruņoto spēku loģistikas daļas (MODAFL, ES sarakstā iekļauta 2011. gada maijā). Davoud Babaei ES sarakstā tika iekļauts 2011. gada decembrī kā SPND drošības vadītājs - viņš ir atbildīgs par to, lai novērstu informācijas izpaušanu, tostarp SAEA.

22.12.2012.

10.

First Islamic Investment Bank

Filiāle: 19A-31-3A, Level 31 Business Suite, Wisma UOA, Jalan Pinang 50450, Kuala Lumpur; Kuala Lumpur; Wilayah Persekutuan; 50450

Tālr.: 603-21620361/2/3/4, +6087417049/ 417050, +622157948110

Filiāle: Unit 13 (C), Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaizija; Labuan F.T; 87000

Investor Relations: Menara Prima 17th floor Jalan Lingkar, Mega Kuningan Blok 6.2 Jakarta 12950 – Indonēzija; South Jakarta; Jakarta; 12950

First Islamic Investment Bank (FIIB) palīdz sarakstā iekļautajām vienībām pārkāpt noteikumus, kas paredzēti ES regulā par Irānu, un sniedz finansiālu atbalstu Irānas valdībai.FIIB ir Babak Zanjani piederošas un šīs personas vadītas Sorinet Group daļa. To izmanto, lai novirzītu ar Irānas naftu saistītus maksājumus.

22.12.2012.

11.

International Safe Oil

 

International Safe Oil (ISO) palīdz sarakstā iekļautajām vienībām pārkāpt noteikumus, kas paredzēti ES regulā par Irānu, un sniedz finansiālu atbalstu Irānas valdībai. ISO ir Babak Zanjani piederošas un šīs personas vadītas Sorinet Group daļa. To izmanto, lai novirzītu ar Irānas naftu saistītus maksājumus.

22.12.2012.

12.

Sorinet Commercial Trust

SCT Bankers Company

Filiāle: No.1808, 18th Floor, Grosvenor House Commercial Tower, Sheik Zayed Road, Dubai, AEE, P.O.Box 31988

Tālr.: 0097 14 3257022-99

E-pasts: INFO@SCTBankers.com

Dubai SWIFT kods: SCTSAEA1

Filiāle: No.301, 3rd Floor Sadaf Building Kish Island, Irāna, P.O.Box 1618

Tālr.: +98 764 444 32 341-2

Fakss: +98 764 444 50 390-1

Sorinet Commercial Trust (SCT) palīdz sarakstā iekļautajām vienībām pārkāpt noteikumus, kas paredzēti ES regulā par Irānu, un sniedz finansiālu atbalstu Irānas valdībai. SCT ir Babak Zanjani piederošas un šīs personas vadītas Sorinet Group daļa. To izmanto, lai novirzītu ar Irānas naftu saistītus maksājumus.

22.12.2012.

13.

Hong Kong Intertrade Company Ltd

Hong Kong Intertrade Company, Honkonga

Hong Kong Intertrade Company Ltd (HKICO) palīdz sarakstā iekļautajām vienībām pārkāpt noteikumus, kas paredzēti ES regulā par Irānu, un sniedz finansiālu atbalstu Irānas valdībai. HKICO ir fasādes uzņēmums, ko kontrolē EU sarakstā iekļautā vienība National Iranian Oil Company (NIOC).2012. gada vidū bija plānots, ka HKICO saņems miljoniem dolāru no NIOC naftas tirdzniecības.

22.12.2012.

14.

Petro Suisse

Petro Suisse

Avenue De la Tour-Halimand 6, 1009 Pully, Šveice

Petro Suisse palīdz sarakstā iekļautajām vienībām pārkāpt noteikumus, kas paredzēti ES regulā par Irānu, un sniedz finansiālu atbalstu Irānas valdībai. Tas ir fasādes uzņēmums, ko kontrolē ES sarakstā iekļautā vienība NIOC. NIOC izveidoja Petro Suisse kā uzņēmumu un izmanto Petro Suisse kontus maksājumu veikšanai un saņemšanai. Petro Suisse 2012. gadā joprojām bija kontakti ar NIOC.

22.12.2012.

15.

Oil Industry Pension Fund Investment Company

No 234, Taleghani St, Tehran, Irāna

Iran's Oil Industry Pension Fund Investment Company (OPIC, arī Oil Pension Fund, NIOC Pension Fund, Petroleum Ministry Pension Fund) sniedz finansiālu atbalstu Irānas valdībai. OPIC darbojas Irānas Naftas ministrijas un National Iranian Oil Company (NIOC) pārvaldībā - tās abas ES ir iekļāvusi sarakstā. Tai pieder daļas virknē ES sarakstā iekļautu vienību.

22.12.2012.

16.

CF Sharp and Company Private Limited

 

Šī vienība ir sniegusi atbalstu Irano-Hind Shipping Company (IHSC) (ANO iekļāvusi sarakstā 2010. gada 9. jūnijā), lai izvairītos no attiecībā uz to pieņemtajām sankcijām. Pēc iekļaušanas sarakstā uzņēmums IHSC centās slēpt, ka tā īpašumā ir trīs tankeri, uzticot to darbību Noah Ship Management un pēc tam - Marian Ship Management. CF Sharp and Co piedalījās šajos centienos, ar IHSC noslēdzot personāla vadīšanas līgumu par šo trīs tankeru kuģa komandām. Minēto līgumu īstenoja Noah Ship Management un Marian Ship Management.

22.12.2012.

17.

Sharif University of Technology

Azadi Ave, 11365-8639, Tehran, Irāna

Tālr.: 98 21 66022727

Fakss: 98 21 66036005

Tīmekļa vietne: www.sharif.ir

Sharif University of Technology (SUT) palīdz sarakstā iekļautām vienībām pārkāpt ANO un ES sankcijās pret Irānu iekļautos noteikumus un atbalsta Irānas darbības, kas ir saistītas ar kodolieroču izplatīšanu. No 2011. gada beigām SUT nodrošināja laboratorijas, ko varēja izmantot ANOsarakstā iekļautā Irānas kodolenerģijas vienība Kalaye Electric Company (KEC) un ES sarakstā iekļautā Iran Centrifuge Technology Company (TESA).

22.12.2012.

18.

Moallem Insurance Company (zināma arī kā:

Moallem Insurance; Moallem Insurance Co.; M.I.C; Export and Investment Insurance Co.)

No. 56, Haghani Boulevard, Vanak Square, Tehran 1517973511, Irāna PO Box 19395-6314, 11/1 Sharif Ave, Vanaq Square, Tehran 19699, Irāna

Tālr.: (98-21) 886776789, 887950512, 887791835

Fakss: (98-21) 88771245

Tīmekļa vietne: www.mic-ir.com

IRISL galvenais apdrošinātājs.

22.12.2012.".

II

Lēmuma 2010/413/KĀDP II pielikumā iekļauto vienību ierakstus aizstāj ar šādiem ierakstiem.

"B.   Vienības

 

Nosaukums

Informācija identificēšanai

Pamatojums

Datums, kad iekļauts sarakstā

1.

Technology Cooperation Office (TCO) of the Iranian President's Office

(jeb Center for Innovation and Technology (CITC))

Teherāna, Irāna

Atbildīga par Irānas tehnoloģisko progresu, veicot attiecīgus iepirkumus ārzemēs un uzturot mācību sakarus. Atbalsta kodolprogrammu un raķešu programmu.

26.07.2010.

2.

Sureh (jeb Soreh) Nuclear Reactors Fuel Company (jeb Nuclear Fuel Reactor Company; Sookht Atomi Reactorhaye Iran; Soukht Atomi Reactorha-ye Iran)

Galvenā mītne: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, Teherāna.

Komplekss: Persian Gulf Boulevard, Km20 SW Esfahan Road, Esfahan

Meitasuzņēmums Irānas Atomenerģijas organizācijai (AEOI), pret kuru ANO ir noteikusi sankcijas un kurā ietilpst Urāna konversijas iekārtu komplekss, Kodoldegvielas ražošanas rūpnīca un Cirkonija ražošanas rūpnīca.

23.05.2011.

3.

Tidewater (jeb Tidewater Middle East Co; Faraz Royal Qeshm Company LLC)

Pasta adrese: No 80, Tidewater Building, Vozara Street, Next to Saie Park, Tehran, Iran.

Pieder un atrodas IRGC kontrolē.

23.01.2012.".

III

Turpmāk uzskaitītās vienības svītro no Lēmuma 2010/413/KĀDP II pielikumā pievienotā saraksta:

1.

CF Sharp Shipping Agencies Pte Ltd.

2.

Soreh (Nuclear Fuel Reactor Company)


22.12.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 356/78


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2012. gada 7. decembris)

par papildu finansiālo ieguldījumu dalībvalstu izstrādātajās zvejas kontroles, inspekcijas un pārraudzības programmās 2012. gadam

(izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 8967)

(Autentisks ir tikai teksts angļu, bulgāru, dāņu, franču, grieķu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, nīderlandiešu, poļu, portugāļu, somu, spāņu, vācu un zviedru valodā)

(2012/830/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 22. maija Regulu (EK) Nr. 861/2006, ar ko nosaka Kopienas finanšu pasākumus kopējās zivsaimniecības politikas īstenošanai un jūras tiesību jomā (1), un jo īpaši tās 21. pantu,

tā kā:

(1)

Pamatojoties uz Savienības līdzfinansējuma pieprasījumiem, kurus dalībvalstis bija izteikušas savās zvejas kontroles programmās 2012. gadam, Komisija pieņēma 2012. gada 25. maija Īstenošanas lēmumu 2012/294/ES par Savienības finansiālo ieguldījumu dalībvalstu izstrādātajās zvejas kontroles, inspekcijas un pārraudzības programmās 2012. gadam (2), un daļa no pieejamajiem 2012. gada budžeta līdzekļiem palika neizmantota.

(2)

Šī neizmantotā 2012. gada budžeta daļa tagad būtu jāiedala ar jaunu lēmumu.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 861/2006 21. panta 2. punktu dalībvalstis tika aicinātas iesniegt programmas par papildu finansējumu prioritārajās jomās, kuras Komisija noteikusi 2012. gada 25. aprīļa vēstulē dalībvalstīm, proti, dalībvalsts īstenotās kontroles sistēmas uzlabošanas projekti, kurus kopīgi izraudzījušās dalībvalsts un Komisija, dzinēja jaudas mērīšana un zvejas produktu izsekojamība. Prasības, kas jāievēro operatoriem un/vai dalībvalstīm, kuras veic ieguldījumus izsekojamības projektos, Komisija noteica 2012. gada 14. maija vēstulē.

(4)

Pamatojoties uz iepriekš minēto un ņemot vērā budžeta ierobežojumus, programmās iekļautie pieprasījumi par Savienības finansējumu tādām darbībām kā izmēģinājuma projekti, patruļkuģu un patruļlidmašīnu būve vai modernizācija un ar dalībvalstu īstenoto kontroles sistēmu uzlabojumiem nesaistīti mācību projekti tika noraidīti, jo tie nebija saistīti ar iepriekš minētajām prioritārajām jomām. Arī Komisijas noteiktajās prioritārajās jomās budžeta ierobežojumu dēļ nebija iespējams saglabāt visus attiecīgos projektus. Līdzfinansējuma saņēmēji projekti Komisijai bija jāatlasa, pamatojoties uz uzlabojumiem, ko tie ienestu dalībvalstu īstenotajās kontroles sistēmās, un Komisijas noteiktajām prasībām par izsekojamību. Uz Savienības finansējumu var pretendēt, iesniedzot pieteikumus par darbībām, kas uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 861/2006 8. panta 1. punkta a) apakšpunktā.

(5)

Attiecībā uz izsekojamības projektiem ir svarīgi nodrošināt, lai tos izstrādātu, pamatojoties uz starptautiski atzītiem standartiem, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 404/2011 (3) 67. panta 8. punktā.

(6)

Pieteikumi Savienības finansējuma saņemšanai ir izvērtēti, ņemot vērā to atbilstību noteikumiem, kas izklāstīti Komisijas 2007. gada 11. aprīļa Regulā (EK) Nr. 391/2007, ar kuru paredz sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 861/2006 attiecībā uz dalībvalstu izdevumiem, kas radušies, ieviešot kopējai zivsaimniecības politikai piemērojamās uzraudzības un kontroles sistēmas (4).

(7)

Komisija ir izvērtējusi projektus, kuru izmaksas nepārsniedz EUR 40 000 bez PVN, un atlasījusi tos, kuriem būtu pamatoti paredzēt Savienības līdzfinansējumu, ņemot vērā uzlabojumus, ko šie projekti varētu ienest pieteikumu iesniegušo dalībvalstu īstenotajās kontroles sistēmās.

(8)

Ir lietderīgi noteikt Savienības finansiālā ieguldījuma maksimālo summu un likmi atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 861/2006 15. pantā noteiktajiem limitiem un paredzēt nosacījumus, ar kādiem var piešķirt šādu ieguldījumu.

(9)

Lai veicinātu investīcijas Komisijas noteiktajās prioritārajās darbībās un ņemtu vērā finanšu krīzes negatīvo ietekmi uz dalībvalstu budžetu, tiem izdevumiem, kas saistīti ar iepriekš minētajām prioritārajām jomām, būtu jāpiemēro augsta līdzfinansējuma likme, nepārsniedzot Regulas (EK) Nr. 861/2006 15. pantā noteiktos limitus.

(10)