ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2012.350.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 350

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

55. sējums
2012. gada 20. decembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 1231/2012 (2012. gada 17. decembris), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 7/2010, ar ko atsevišķiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem ievieš autonomas Savienības tarifa kvotas un nosaka to pārvaldību

1

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 1232/2012 (2012. gada 17. decembris), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1344/2011, ar ko atliek kopīgā muitas tarifa autonomos nodokļus konkrētiem lauksaimniecības, zvejniecības un rūpniecības produktiem

8

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1233/2012 (2012. gada 17. decembris), ar ko nosaka aizliegumu Nīderlandes karoga kuģiem zvejot rajveidīgās zivis ES ūdeņos VIId zonā

36

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1234/2012 (2012. gada 19. decembris), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 468/2010, ar ko izveido ES sarakstu ar kuģiem, kuri iesaistījušies nelegālā, nereģistrētā un neregulētā zvejā

38

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1235/2012 (2012. gada 19. decembris), ar kuru groza I pielikumu Regulai (EK) Nr. 669/2009, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 882/2004 saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas, kas nav dzīvnieku izcelsmes barība un pārtika, pastiprinātu importa oficiālo kontroli ( 1 )

44

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1236/2012 (2012. gada 19. decembris), ar ko sāk izmeklēšanu par to antidempinga pasākumu iespējamu apiešanu, kuri ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) Nr. 511/2010 noteikti dažu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes molibdēna stiepļu importam, importējot dažas Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes nedaudz mainītas molibdēna stieples, kuras svara izteiksmē satur 97 % vai vairāk, bet mazāk par 99,95 %, molibdēna, un ar ko uz šādu importu attiecina reģistrāciju

51

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1237/2012 (2012. gada 19. decembris), ar ko apstiprina darbīgo vielu cukini dzeltenās mozaīkas vīrusa novājināto celmu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu ( 1 )

55

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1238/2012 (2012. gada 19. decembris), ar ko apstiprina darbīgo vielu Trichoderma asperellum (celms T34) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu ( 1 )

59

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1239/2012 (2012. gada 19. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 543/2008 par kārtību, kādā piemērojama Padomes Regula (EK) Nr. 1234/2007 attiecībā uz mājputnu gaļas tirdzniecības standartiem

63

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1240/2012 (2012. gada 19. decembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

67

 

 

LĒMUMI

 

 

2012/799/ES

 

*

Eiropas Parlamenta Lēmums (2012. gada 23. oktobris) par Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa – Padome

69

Eiropas Parlamenta Rezolūcija (2012. gada 23. oktobris) ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa – Padome

71

 

 

2012/800/ES

 

*

Eiropas Parlamenta Lēmums (2012. gada 23. oktobris) par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

76

Eiropas Parlamenta Rezolūcija (2012. gada 23. oktobris) ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

77

 

 

2012/801/ES

 

*

Eiropas Parlamenta Lēmums (2012. gada 23. oktobris) par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes kontu slēgšanu attiecībā uz 2010. finanšu gadu

81

 

 

2012/802/ES

 

*

Eiropas Parlamenta Lēmums (2012. gada 23. oktobris) par Eiropas Zāļu aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

82

Eiropas Parlamenta Rezolūcija (2012. gada 23. oktobris) ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Zāļu aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

84

 

 

2012/803/ES

 

*

Eiropas Parlamenta Lēmums (2012. gada 23. oktobris) par Eiropas Zāļu aģentūras kontu slēgšanu attiecībā uz 2010. finanšu gadu

88

 

 

2012/804/ES

 

*

Eiropas Parlamenta Lēmums (2012. gada 23. oktobris) par Eiropas Vides aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

89

Eiropas Parlamenta Rezolūcija (2012. gada 23. oktobris) ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Vides aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

91

 

 

2012/805/ES

 

*

Eiropas Parlamenta Lēmums (2012. gada 23. oktobris) par Eiropas Vides aģentūras kontu slēgšanu attiecībā uz 2010. finanšu gadu

95

 

 

2012/806/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2012. gada 17. decembris), ar ko groza Lēmumu 2007/767/EK par atkāpi no Padomes Lēmumā 2001/822/EK paredzētajiem izcelsmes noteikumiem attiecībā uz atsevišķiem zvejniecības produktiem, ko ieved no Folklenda salām (izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 9408)

97

 

 

2012/807/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2012. gada 19. decembris), ar ko izveido īpašu kontroles un inspekcijas programmu pelaģiskajām zvejniecībām Ziemeļaustrumu Atlantijas rietumu ūdeņos

99

 

 

III   Citi tiesību akti

 

 

EIROPAS EKONOMIKAS ZONA

 

*

EBTA Uzraudzības iestādes Lēmums Nr. 157/12/COL (2012. gada 9. maijs) par zemes (ar zemesgrāmatas Nr. 271/8) pārdošanu, ko veic Oppdālas pašvaldība (Norvēģija)

109

 

*

EBTA Uzraudzības iestādes Lēmums Nr. 339/12/COL (2012. gada 20. septembris), ar ko groza Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu I pielikuma I nodaļas 1.2. daļas 39. punktā iekļauto sarakstu, kurā norādīti Islandes un Norvēģijas robežkontroles punkti, kas ir apstiprināti veterinārajām pārbaudēm attiecībā uz dzīviem dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem no trešām valstīm, un ar ko atceļ EBTA Uzraudzības iestādes Lēmumu Nr. 92/12/COL

114

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

20.12.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 350/1


PADOMES REGULA (ES) Nr. 1231/2012

(2012. gada 17. decembris),

ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 7/2010, ar ko atsevišķiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem ievieš autonomas Savienības tarifa kvotas un nosaka to pārvaldību

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 31. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu Savienībā nepietiekamā daudzumā ražotu preču pietiekamu un nepārtrauktu piegādi un nepieļautu nekādus tirgus traucējumus, konkrētiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem ar Padomes Regulu (ES) Nr. 7/2010 (1) ir ieviestas autonomas tarifa kvotas. Ražojumus, uz kuriem attiecas minētās tarifa kvotas, var importēt ar samazinātu vai nulles nodokļa likmi. Šo pašu iemeslu dēļ ražojumiem ar kārtas numuru 09.2658, 09.2659, 09.2660 un 09.2661 atbilstīgā apjomā ir jāievieš jaunas tarifa kvotas ar nulles nodokļa likmi, kuras būs spēkā no 2013. gada 1. janvāra.

(2)

Autonomo tarifa kvotu ar kārtas numuru 09.2628, 09.2634 un 09.2929 kvotas apjomi nav pietiekami, lai apmierinātu Savienības nozares vajadzības kārtējā kvotu laikposmā, kas beigsies 2012. gada 31. decembrī. Tāpēc minētie kvotas apjomi būtu jāpalielina no 2012. gada 1. jūlija. Tomēr autonomās tarifa kvotas ar kārtas numuru 09.2634 apjoma palielināšanai nevajadzētu turpināties pēc 2012. gada 31. decembra.

(3)

Autonomās tarifa kvotas ar kārtas numuru 09.2603 apjomu vajadzētu aizstāt ar apjomu, kas norādīts šīs regulas pielikumā.

(4)

Savienības interesēs vairs nav 2013. gadā turpināt piešķirt tarifa kvotas ražojumiem ar kārtas numuru 09.2615, 09.2636, 09.2640, 09.2813 un 09.2986. Tāpēc minētās kvotas būtu jāslēdz no 2013. gada 1. janvāra un attiecīgie ražojumi būtu jāsvītro no Regulas (ES) Nr. 7/2010 pielikuma.

(5)

Ņemot vērā daudzās veicamās izmaiņas, skaidrības labad Regulas (ES) Nr. 7/2010 pielikums būtu jāaizstāj pilnībā.

(6)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Regula (ES) Nr. 7/2010.

(7)

Tarifa kvotām būtu jāstājas spēkā 2013. gada 1. janvārī, tādēļ šī regula būtu jāpiemēro no tās pašas dienas un tai būtu jāstājas spēkā nekavējoties pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 7/2010 pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikumā izklāstīto tekstu.

2. pants

No 2012. gada 1. jūlija Regulas (ES) Nr. 7/2010 pielikumā:

1)

autonomajai tarifa kvotai ar kārtas numuru 09.2628 kvotas apjomu nosaka 3 000 000 m2 apmērā;

2)

autonomajai tarifa kvotai ar kārtas numuru 09.2634 kvotas apjomu nosaka 8 000 tonnu apmērā laikposmam līdz 2012. gada 31. decembrim;

3)

autonomajai tarifa kvotai ar kārtas numuru 09.2929 kvotas apjomu nosaka 10 000 tonnu apmērā.

3. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2013. gada 1. janvāra, izņemot 2. pantu, kuru piemēro no 2012. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 17. decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

S. ALETRARIS


(1)  OV L 3, 7.1.2010., 1. lpp.


PIELIKUMS

“PIELIKUMS

Kārtas Nr.

KN kods

Taric

Apraksts

Kvotas ilgums

Kvotas lielums

Kvotas nodevas likme (%)

09.2849

ex 0710 80 69

10

Saldētas Auricularia polytricha šķirnes sēnes, neapstrādātas vai vārītas ūdenī, vai tvaicētas, kuras izmanto gatavo ēdienu ražošanā (1)  (2)

1.1.–31.12.

700 tonnu

0 %

09.2913

ex 2401 10 35

91

Dabīga neapstrādāta tabaka, sagriezta vienādos gabalos vai nesagriezta, kuras muitas vērtība nav mazāka par EUR 450/100 kg neto svara, ko izmanto kā aptinumu vai kā saistvielu, ražojot izstrādājumus, kas minēti apakšpozīcijā 2402 10 00 (1)

1.1.–31.12.

6 000 tonnu

0 %

ex 2401 10 70

10

ex 2401 10 95

11

ex 2401 10 95

21

ex 2401 10 95

91

ex 2401 20 35

91

ex 2401 20 70

10

ex 2401 20 95

11

ex 2401 20 95

21

ex 2401 20 95

91

09.2928

ex 2811 22 00

40

Silīcija dioksīdu saturošs pildījums granulu veidā ar silīcija dioksīda saturu vismaz 97 %

1.1.–31.12.

1 700 tonnu

0 %

09.2703

ex 2825 30 00

10

Vanādija oksīdi un hidroksīdi, tikai sakausējumu ražošanai (1)

1.1.–31.12.

13 000 tonnu

0 %

09.2806

ex 2825 90 40

30

Volframa trioksīds, tostarp zilais volframa oksīds (CAS RN 1314-35-8 + 39318-18-8)

1.1.–31.12.

12 000 tonnu

0 %

09.2929

2903 22 00

 

Trihloretilēns (CAS RN 79-01-6)

1.1.–31.12.

10 000 tonnu

0 %

09.2837

ex 2903 79 90

10

Bromohlorometāns (CAS RN 74-97-5)

1.1.–31.12.

600 tonnu

0 %

09.2933

ex 2903 99 90

30

1,3-dihlorbenzols (CAS RN 541-73-1)

1.1.–31.12.

2 600 tonnu

0 %

09.2950

ex 2905 59 98

10

2-Hloretanols apakšpozīcijā 4002 99 90 iekļauto šķidro tioplastu ražošanai (CAS RN 107-07-3) (1)

1.1.–31.12.

15 000 tonnu

0 %

09.2851

ex 2907 12 00

10

o-Krezols, kura tīrība nav mazāka kā 98,5 % no svara (CAS RN 95-48-7)

1.1.–31.12.

20 000 tonnu

0 %

09.2624

2912 42 00

 

Etilvanilīns (3-etoksi-4-hidroksibenzaldehīds) (CAS RN 121-32-4)

1.1.–31.12.

950 tonnu

0 %

09.2638

ex 2915 21 00

10

Etiķskābe ar tīrības pakāpi 99 % vai augstāku (CAS RN 64-19-7)

1.1.–31.12.

1 000 000 tonnu

0 %

09.2972

2915 24 00

 

Etiķskābes anhidrīds (CAS RN 108-24-7)

1.1.–31.12.

20 000 tonnu

0 %

09.2769

ex 2917 13 90

10

Dimetilsebacāts (CAS RN 106-79-6)

1.1.–31.12.

1 300 tonnu

0 %

09.2634

ex 2917 19 90

40

Dodekanediokskābe, ar tīrības pakāpi vairāk kā 98,5 % (CAS RN 693-23-2)

1.1.–31.12.

4 600 tonnu

0 %

09.2808

ex 2918 22 00

10

o-Acetilsalicilskābe (CAS RN 50-78-2)

1.1.–31.12.

120 tonnu

0 %

09.2975

ex 2918 30 00

10

Benzofenon-3,3’,4,4’-tetrakarbonskābes dianhidrīds (CAS RN 2421-28-5)

1.1.–31.12.

1 000 tonnu

0 %

09.2632

ex 2921 22 00

10

Heksametilēndiamīns (CAS RN 124-09-4)

1.1.–31.12.

40 000 tonnu

0 %

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-Fenilēndiamīns (CAS RN 95-54-5)

1.1.–31.12.

1 800 tonnu

0 %

09.2977

2926 10 00

 

Akrilnitrils (CAS RN 107-13-1)

1.1.–31.12.

75 000 tonnu

0 %

09.2917

ex 2930 90 13

90

Cistīns (CAS RN 56-89-3)

1.1.–31.12.

600 tonnu

0 %

09.2603

ex 2930 90 99

79

Bis-(3-trietoksisililpropils) tetrasulfīds (CAS RN 40372-72-3)

1.1.–31.12.

9 000 tonnu

0 %

09.2810

2932 11 00

 

Tetrahidrofurāns (CAS RN 109-99-9)

1.1.–31.12.

20 000 tonnu

0 %

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamons (ISO) (CAS RN 96525-23-4)

1.1.–31.12.

300 tonnu

0 %

09.2812

ex 2932 20 90

77

Heksān-6-olīds (CAS RN 502-44-3)

1.1.–31.12.

4 000 tonnu

0 %

09.2658

ex 2933 99 80

73

5-(Acetoacetilamino)benzimidazolons (CAS RN 26576-46-5)

1.1.–31.12.

200 tonnu

0 %

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-ksiloze (CAS RN 58-86-6)

1.1.–31.12.

400 tonnu

0 %

09.2659

ex 3802 90 00

19

Ar nātrija hidroksīdu kalcinēta diatomīta zeme

1.1.–31.12.

30 000 tonnu

0 %

09.2908

ex 3804 00 00

10

Nātrija lignosulfonāts

1.1.–31.12.

40 000 tonnu

0 %

09.2889

3805 10 90

 

Sulfātterpentīns

1.1.–31.12.

25 000 tonnu

0 %

09.2935

ex 3806 10 00

10

Kolofonijskābe un sveķskābe kas iegūtas no svaigiem oleosveķiem

1.1.–31.12.

280 000 tonnu

0 %

09.2814

ex 3815 90 90

76

Katalizators, kas sastāv no titāna dioksīda un volframa trioksīda

1.1.–31.12.

3 000 tonnu

0 %

09.2829

ex 3824 90 97

19

Nešķīstošo atlikumu cietie ekstrakti alifātiskajos šķīdinātājos, kas iegūti, ekstrahējot sveķus no koksnes, ar šādām īpašībām:

ar sveķskābju saturu, kas nepārsniedz 30 % no svara,

ar skābuma skaitli, kas nepārsniedz 110,

un

ar kušanas temperatūru ne zemāku par 100 °C

1.1.–31.12.

1 600 tonnu

0 %

09.2907

ex 3824 90 97

86

Fitosterīnu maisījums, pulverveida, kas satur pēc masas:

75 % vai vairāk sterīnu,

ne vairāk kā 25 % stanolu, izmantošanai sterīnu/stanolu vai sterīnu/stanolu esteru ražošanā (1)

1.1.–31.12.

2 500 tonnu

0 %

09.2644

ex 3824 90 97

96

Preparāts, kura sastāvā ir:

55 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 78 % dimetilglutarāta,

10 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 28 % dimetiladipāta un

ne vairāk kā 25 % dimetilsukcināta

1.1.–30. 6.2013.

7 500 tonnu

0 %

09.2140

ex 3824 90 97

98

Terciāru amīnu maisījums ar:

2,0–4,0 % N,N-dimetil-1-oktanamīnu

vismaz 94 % N,N-dimetil-1-dekanamīnu

ne vairāk kā 2 % N,N-dimetil-1-dodekanamīnu

1.1.–31.12.

4 500 tonnu

0 %

09.2660

ex 3902 30 00

96

Etilēna un propilēna kopolimērs ar kausējuma viskozitāti ne augstāku par 1 700 mPa 190 °C grādos, kā noteikts saskaņā ar ASTM D 3236 metodi

1.1.–31.12.

500 tonnu

0 %

09.2639

3905 30 00

 

Poli(vinilspirts), kas satur vai nesatur nehidrolizētas acetātgrupas

1.1.–31.12.

18 000 tonnu

0 %

09.2616

ex 3910 00 00

30

Polidimetilsiloksāns ar polimerizācijas pakāpi, kas ir vienāda ar 2 800 monomēru vienībām (± 100)

1.1.–31.12.

1 300 tonnu

0 %

09.2816

ex 3912 11 00

20

Celulozes acetāta pārslas

1.1.–31.12.

75 000 tonnu

0 %

09.2641

ex 3913 90 00

87

Nātrija hialuronāts, nesterils, kura:

masas vidējā molekulmasa (Mw) ir ne lielāka par 900 000,

endotoksīna līmenis ir ne lielāks par 0,008 endotoksīna vienībām (EU)/mg,

etanola saturs ir mazāks vai vienāds ar 1 % no masas,

izopropanola saturs ir mazāks vai vienāds ar 0,5 % no masas

1.1.–31.12.

200 kg

0 %

09.2661

ex 3920 51 00

50

Polimetilmetakrilāta loksnes, kas atbilst standartiem:

EN 4364 (MIL-P-5425E) un DTD5592A vai

EN 4365 (MIL-P-8184) un DTD5592A

1.1.–31.12.

100 tonnu

0 %

09.2645

ex 3921 14 00

20

Reģenerētas celulozes šūnu bloks, piesūcināts ar magnija hlorīda un četrvērtīgā amonija savienojumu saturošu ūdeni, izmēri 100 cm (± 10 cm) × 100 cm (± 10 cm) × 40 cm (± 5 cm)

1.1.–31.12.

1 300 tonnu

0 %

09.2818

ex 6902 90 00

10

Ugunsizturīgie ķieģeļi, kuru:

šķautnes garums ir lielāks par 300 mm,

TiO2 saturs nepārsniedz 1 % masas,

Al2O3 saturs nepārsniedz 0,4 % masas un

tilpuma izmaiņas 1 700 °C temperatūrā nepārsniedz 9 %

1.1.–31.12.

75 tonnu

0 %

09.2628

ex 7019 52 00

10

No stiklšķiedras austs un ar plastmasu pārklāts tīkls, kura svars ir vienāds ar 120 g/m2 (± 10 g/m2), ko parasti izmanto, ražojot izrullējamus un cietos rāmjos pretinsektu aizsegus

1.1.–31.12.

3 000 000 m2

0 %

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferohroms ar oglekļa masas saturu 1,5 % vai vairāk, bet ne vairāk par 4 % un ar hroma masas saturu ne vairāk par 70 %

1.1.–31.12.

50 000 tonnu

0 %

09.2629

ex 7616 99 90

85

Teleskopisks alumīnija rokturis, ko izmanto ceļojuma somu ražošanā (1)

1.1.–31.12.

800 000 vienību

0 %

09.2763

ex 8501 40 80

30

Vienfāzes maiņstrāvas elektromotori ar kolektoru, kuru izejas jauda ir lielāka par 750 W, patērētā jauda ir lielāka par 1 600 W, bet ne lielāka par 2 700 W, ārējais diametrs ir lielāks par 120 mm (± 0,2 mm), bet ne lielāks par 135 mm (± 0,2 mm) un nominālais apgriezienu skaits ir lielāks par 30 000 apgr./min, bet ne lielāks par 50 000 apgr./min, kuri ir aprīkoti ar sauso vakuumsūkni, paredzēti izmantošanai putekļsūcēju ražošanai (1)

1.1.–31.12.

2 000 000 vienību

0 %

09.2642

ex 8501 40 80

40

Bloks, kas sastāv no:

vienfāzes maiņstrāvas kolektora elektromotora ar izejas jaudu no 480 W līdz 1 400 W, patērēto jaudu no 900 W līdz 1 600 W, ārējo diametru no 119,8 mm līdz 135,2 mm un kura nominālais apgriezienu skaits ir no 30 000 apgr./min līdz 50 000 apgr./min,

centrbēdzes ventilatora izmantošanai putekļsūcēju ražošanai (1)

1.1.–31.12.

120 000 vienību

0 %

09.2633

ex 8504 40 82

20

Elektriskais taisngriezis, kura jauda nepārsniedz 1 kVA un kuru paredzēts izmantot epilācijas aparātu ražošanā (1)

1.1.–31.12.

4 500 000 vienību

0 %

09.2643

ex 8504 40 82

30

Pozīcijā 8521 un 8528 klasificējamu preču ražošanai paredzētas barošanas plates (1)

1.1.–31.12.

1 038 000 vienību

0 %

09.2620

ex 8526 91 20

20

Komplekts GPS sistēmai ar vietas noteikšanas funkciju

1.1.–31.12.

3 000 000 vienību

0 %

09.2003

ex 8543 70 90

63

Ar spriegumu vadāmi frekvences ģeneratori, kas sastāv no aktīviem un pasīviem elementiem, kuri uzmontēti uz iespiestas shēmas, kas ir apvalkā, kura ārējie izmēri nepārsniedz 30 mm × 30 mm

1.1.–31.12.

1 400 000 vienību

0 %

09.2635

ex 9001 10 90

20

Optiskās šķiedras pozīcijā 8544 klasificēto optiskās šķiedras kabeļu ražošanai (1)

1.1.–31.12.

3 300 000 km

0 %

09.2631

ex 9001 90 00

80

Neiemontētas stikla lēcas, prizmas un cementēti elementi, kas paredzēti tādu preču ražošanai, kuru KN kods ir 9002, 9005, 9013 10 un 9015 (1)

1.1.–31.12.

5 000 000 vienību

0 %


(1)  Uz muitas nodokļa samazinājumu attiecas 291.–300. pants Komisijas Regulā (EEK) Nr. 2454/93 (OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.).

(2)  Pasākums tomēr nav atļauts, ja apstrādi veic mazumtirdzniecības vai pārtikas apgādes uzņēmumi.”


20.12.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 350/8


PADOMES REGULA (ES) Nr. 1232/2012

(2012. gada 17. decembris),

ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1344/2011, ar ko atliek kopīgā muitas tarifa autonomos nodokļus konkrētiem lauksaimniecības, zvejniecības un rūpniecības produktiem

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 31. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Savienības interesēs ir pilnībā apturēt kopīgā muitas tarifa autonomo nodokļu piemērošanu konkrētiem jauniem produktiem, kuri patlaban nav uzskaitīti Padomes Regulas (ES) Nr. 1344/2011 (1) pielikumā.

(2)

Savienības interesēs vairs nav turpināt kopīgā muitas tarifa autonomo nodokļu piemērošanas apturēšanu 39 produktiem, kuri patlaban ir uzskaitīti Padomes Regulas (ES) Nr. 1344/2011 pielikumā. Tāpēc minētie produkti būtu jāsvītro.

(3)

Lai ņemtu vērā produktu tehnisko attīstību un ekonomikas tendences tirgū, kā arī lai veiktu lingvistiskus pielāgojumus, Regulas (ES) Nr. 1344/2011 pielikumā ir jāmaina apraksts 56 produktiem, kuriem apturēta autonomo nodokļu piemērošana. Turklāt būtu jāmaina Taric kodi četriem produktiem. Turklāt tiek uzskatīts, ka trim produktiem vajadzīga dubulta klasifikācija, savukārt diviem produktiem vairākkārtēja klasifikācija vairs nav nepieciešama.

(4)

Tie produkti, kuriem apturēta autonomo nodokļu piemērošana un kuriem nepieciešamas tehniskas izmaiņas, būtu jāsvītro no Regulas (ES) Nr. 1344/2011 pielikumā ietvertā to produktu saraksta, kuriem apturēta autonomo nodokļu piemērošana, un tie būtu no jauna jāiekļauj minētajā sarakstā ar jaunu produkta aprakstu vai jauniem KN vai Taric kodiem.

(5)

Komisija ir pārskatījusi vairākus produktus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1344/2011 2. panta 2. un 3. punktu. Savienības interesēs ir noteikt šiem produktiem jaunu obligātu pārskatīšanu. Tāpēc pārskatītie produkti būtu jāsvītro no Regulas (ES) Nr. 1344/2011 pielikumā ietvertā to produktu saraksta, kuriem apturēta autonomo nodokļu piemērošana, un tie būtu no jauna jāiekļauj minētajā sarakstā ar jaunu obligātas pārskatīšanas termiņu.

(6)

Ņemot vērā to, ka piemērošana apturēta uz laiku, šīs regulas I pielikumā iekļautie produkti, kuriem apturēta autonomo nodokļu piemērošana, būtu sistemātiski jāpārskata piecus gadus pēc apturēšanas piemērošanas vai atjaunošanas. Turklāt būtu jāgarantē iespēja jebkurā laikā konkrētiem produktiem pārtraukt nodokļa piemērošanas apturēšanu, balstoties uz Komisijas priekšlikumu, kas pamatojas uz pārskatu, kurš veikts pēc Komisijas ierosinājuma vai pēc vienas vai vairāku dalībvalstu pieprasījuma, pamatojoties uz faktu, ka piemērošanas apturēšana vairs nav Savienības interesēs vai ja iemesls ir produktu tehniskā attīstība, apstākļu izmaiņas vai ekonomiskās tendences tirgū.

(7)

Šajā regulā paredzētajai nodokļu piemērošanas apturēšanai jāstājas spēkā 2013. gada 1. janvārī, tādēļ šī regula būtu jāpiemēro no tās pašas dienas un tai būtu jāstājas spēkā nekavējoties pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 1344/2011 pielikumu groza šādi:

1)

iekļauj šīs regulas I pielikumā norādīto produktu rindas;

2)

svītro to produktu rindas, kuru KN un Taric kodi ir norādīti šīs regulas II pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad tā publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2013. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 17. decembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

S. ALETRARIS


(1)  OV L 349, 31.12.2011., 1. lpp.


I PIELIKUMS

KN kods

TARIC

Apraksts

Autonomā muitas nodokļa likme

Obligātās pārskatīšanas datums

ex 2008 60 19

ex 2008 60 39

30

30

Saldie ķirši ar spirta piedevu vai bez tās, ar cukura saturu 9 % (masas), ar diametru, kas ir mazāks par vai vienāds ar 19,9 mm, ar kauliņu, izmantošanai šokolādes izstrādājumos (1)

10 % (2)

30.6.2013.

ex 2008 93 91

20

Saldinātas kaltētas dzērvenes produktu ražošanai pārtikas pārstrādes nozarē (izņemot noformējumu pārstrādes nozīmē) (3)

0 %

31.12.2017.

ex 2008 99 49

ex 2008 99 99

70

11

Blanšētas “Karakishmish” šķirnes vīnogulāju lapas sālījumā, kas satur:

14 % vai vairāk, bet ne vairāk par 16 % (± 2 %) sāls,

0,2 % vai vairāk, bet ne vairāk par 0,3 % (± 0,1 %) citronskābes, un

0,03 % vai vairāk, bet ne vairāk par 0,05 % (± 0,01 %) nātrija benzoāta,

paredzētas izmantošanai ar rīsiem pildītu vīnogulāju lapu ražošanā (1)

0 %

31.12.2017.

ex 2009 49 30

91

Ananasu sula, izņemot sulas pulvera veidā:

Briksa grādos izteiktais cukuru saturs sulā ir no 20 līdz 67,

sulas vērtība ir lielāka par EUR 30 par 100 kg neto masas,

sula satur pievienotus cukurus;

izmanto pārtikas un dzērienu rūpniecības produktu ražošanā (1)

0 %

31.12.2014.

ex 2805 19 90

10

Litijs (metāls) ar tīrības pakāpi 99,7 masas % vai augstāku (CAS RN 7439-93-2)

0 %

31.12.2017.

ex 2805 30 90

ex 2805 30 90

ex 2805 30 90

40

50

60

Retzemju metāli, skandijs un itrijs ar tīrības pakāpi 98,5 % vai vairāk

0 %

31.12.2015.

ex 2816 40 00

10

Bārija hidroksīds (CAS RN 17194-00-2)

0 %

31.12.2017.

ex 2823 00 00

10

Titāna dioksīds (CAS RN 13463-67-7):

ar tīrību 99,9 masas % vai vairāk,

ar vidējo graudiņa lielumu 1,2 μm vai vairāk, bet ne vairāk kā 1,8 μm,

ar īpatnējo virsmu 5,0 m2/g vai vairāk, bet ne vairāk kā 7,5 m2/g

0 %

31.12.2017.

ex 2823 00 00

20

Titāna dioksīds (CAS RN 13463-67-7), kura tīrība nav mazāka par 99,7 % un kas pēc masas satur:

mazāk nekā 0,005 % kālija un nātrija kopā (izteikts kā nātrijs un elementālais kālijs),

mazāk nekā 0,01 % fosfora (izteikts kā elementālais fosfors),

lietošanai metalurģijā (1)

0 %

31.12.2017.

ex 2825 10 00

10

Hidroksilamonija hlorīds (CAS RN 5470-11-1)

0 %

31.12.2017.

ex 2825 60 00

10

Cirkonija dioksīds (CAS RN 1314-23-4)

0 %

31.12.2017.

ex 2835 10 00

10

Nātrija hipofosfīta monohidrāts (CAS RN 10039-56-2)

0 %

31.12.2017.

ex 2837 20 00

20

Amonija dzelzs (III) heksacianoferāts (II) (CAS RN 25869-00-5)

0 %

31.12.2017.

ex 2839 19 00

10

Dinātrija disilikāts (CAS RN 13870-28-5)

0 %

31.12.2017.

ex 2841 80 00

10

Diamonijvolframāts (amonija paravolframāts) (CAS RN 11120-25-5)

0 %

31.12.2017.

ex 2841 90 85

10

Litija kobalta (III) oksīds ar kobalta saturu vismaz 59 % (CAS RN 12190-79-3)

0 %

31.12.2017.

ex 2850 00 20

30

Titāna nitrīds, kura daļiņu lielums ir mazāks par vai vienāds ar 250 nm (CAS RN 25583-20-4)

0 %

31.12.2017.

ex 2904 90 95

40

4-Hlorbenzolsulfonilhlorīds (CAS RN 98-60-2)

0 %

31.12.2017.

ex 2905 19 00

70

Titāna tetrabutanolāts (CAS RN 5593-70-4)

0 %

31.12.2017.

ex 2905 19 00

80

Titāna tetraizopropoksīds (CAS RN 546-68-9)

0 %

31.12.2017.

ex 2908 99 00

40

4,5-Dihidroksinaftalīn-2,7-disulfonskābe (CAS RN 148-25-4)

0 %

31.12.2017.

ex 2912 49 00

20

4-Hidroksibenzaldehīds (CAS RN 123-08-0)

0 %

31.12.2017.

ex 2914 19 90

20

Heptān-2-ons (CAS RN 110-43-0)

0 %

31.12.2017.

ex 2914 19 90

30

3-Metilbutanons (CAS RN 563-80-4)

0 %

31.12.2017.

ex 2914 19 90

40

Pentān-2-ons (CAS RN 107-87-9)

0 %

31.12.2017.

ex 2914 39 00

30

Benzofenons (CAS RN 119-61-9)

0 %

31.12.2017.

ex 2914 39 00

70

Benzils (CAS RN 134-81-6)

0 %

31.12.2017.

ex 2914 39 00

80

4’-Metilacetofenons (CAS RN 122-00-9)

0 %

31.12.2017.

ex 2914 50 00

60

2,2-Dimetoksi-2-fenilacetofenons (CAS RN 24650-42-8)

0 %

31.12.2017.

ex 2914 50 00

70

16α,17α-Epoksi-3β-hidroksipregn-5-ēn-20-ons (CAS RN 974-23-2)

0 %

31.12.2017.

ex 2915 90 70

75

2,2-Dimetilbutirilhlorīds (CAS RN 5856-77-9)

0 %

31.12.2017.

ex 2916 12 00

60

Oktadecilakrilāts (CAS RN 4813-57-4)

0 %

31.12.2017.

ex 2916 39 90

55

4-terc-Butilbenzoskābe (CAS RN 98-73-7)

0 %

31.12.2017.

ex 2916 39 90

75

m-Toluilskābe (CAS RN 99-04-7)

0 %

31.12.2017.

ex 2916 39 90

85

(2,4,5-trifluorfenil)etiķskābe (CAS RN 209995-38-0)

0 %

31.12.2017.

ex 2917 19 10

20

Dietilmalonāts (CAS RN 105-53-3)

0 %

31.12.2017.

ex 2918 29 00

70

Pentaeritrīttetrakis(3-(3,5-di-tert-butil-4-hidroksifenil)propionāts) (CAS RN 6683-19-8)

0 %

31.12.2017.

ex 2918 29 00

80

Butil-3,5-bis-(1,1-dimetiletilēn)-4-hidroksibenzolpropanoāts (CAS RN 52449-44-2)

0 %

31.12.2017.

ex 2920 19 00

10

Fenitrotions (ISO) (CAS RN 122-14-5)

0 %

31.12.2013.

ex 2921 19 60

10

2-(N,N-dietilamino)etilhlorīda hidrogēnhlorīds (CAS RN 869-24-9)

0 %

31.12.2017.

ex 2921 30 99

30

1,3-Cikloheksāndimetānamīns (CAS RN 2579-20-6)

0 %

31.12.2015.

ex 2921 42 00

86

2,5-Dihloranilīns, tīrība 99,5 masas % vai vairāk (CAS RN 95-82-9)

0 %

31.12.2017.

ex 2921 42 00

87

N-Metilanilīns (CAS RN 100-61-8)

0 %

31.12.2017.

ex 2921 42 00

88

3,4-Dihloranilīn-6-sulfoskābe (CAS RN 6331-96-0)

0 %

31.12.2017.

ex 2921 43 00

80

6-Hlor-α,α,α-trifluor-m-toluidīns (CAS RN 121-50-6)

0 %

31.12.2017.

ex 2921 49 00

85

4-Izopropilanilīns (CAS RN 99-88-7)

0 %

31.12.2017.

ex 2921 59 90

30

3,3’-Dihlorbenzidīna dihidrohlorīds (CAS RN 612-83-9)

0 %

31.12.2017.

ex 2921 59 90

60

(2R,5R)-1,6-Difenilheksān-2,5-diamīna dihidrogēnhlorīds (CAS RN 1247119-31-8)

0 %

31.12.2017.

ex 2922 49 85

20

3-Amino-4-hlorbenzoskābe (CAS RN 2840-28-0)

0 %

31.12.2017.

ex 2922 49 85

60

Etil-4-dimetilaminobenzoāts (CAS RN 10287-53-3)

0 %

31.12.2017.

ex 2924 19 00

80

Tetrabutilurīnviela (CAS RN 4559-86-8)

0 %

31.12.2017.

ex 2924 29 98

51

Metil-2-amino-4-[[(2,5-dihlorfenil)amino]karbonil]benzoāts (CAS RN 59673-82-4)

0 %

31.12.2017.

ex 2924 29 98

53

4-Amino-N-[4-(aminokarbonil)fenil]benzamīds (CAS RN 74441-06-8)

0 %

31.12.2017.

ex 2924 29 98

86

Antranilamīds ar tīrības pakāpi 99,5 % vai vairāk (CAS RN 88-68-6)

0 %

31.12.2017.

ex 2925 19 95

20

4,5,6,7-Tetrahidroizoindol-1,3-dions (CAS RN 4720-86-9)

0 %

31.12.2017.

ex 2925 19 95

30

N,N’-(m-Fenilēn)dimaleimīds (CAS RN 3006-93-7)

0 %

31.12.2017.

ex 2926 90 95

18

Metilcianoacetāts (CAS RN 105-34-0)

0 %

31.12.2017.

ex 2927 00 00

80

4-[(2,5-Dihlorfenil)azo]-3-hidroksi-2-naftoskābe (CAS RN 51867-77-7)

0 %

31.12.2017.

ex 2928 00 90

75

Metaflumizons (ISO) (CAS RN 139968-49-3)

0 %

31.12.2016.

ex 2928 00 90

80

Ciflufenamīds (ISO) (CAS RN 180409-60-3)

0 %

31.12.2013.

ex 2928 00 90

85

Daminozīds (ISO) ar tīrības pakāpi 99 % (masas) vai augstāku (CAS RN 1596-84-5)

0 %

31.12.2016.

ex 2930 20 00

10

Prosulfocarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9)

0 %

31.12.2017.

ex 2930 90 99

66

Difenilsulfīds (CAS RN 139-66-2)

0 %

31.12.2017.

ex 2930 90 99

67

3-Brommetil-2-hlor-4-(metilsulfonil)benzoskābe (CAS RN 120100-05-2)

0 %

31.12.2013.

ex 2930 90 99

68

Clethodim (ISO) (CAS RN 99129-21-2)

0 %

31.12.2017.

ex 2930 90 99

71

Trifenilsulfonija hlorīds (CAS RN 4270-70-6)

0 %

31.12.2013.

ex 2930 90 99

83

Metil-p-tolilsulfons (CAS RN 3185-99-7)

0 %

31.12.2017.

ex 2931 90 90

14

Nātrija diizobutilditiofosfināts (CAS RN 13360-78-6) ūdens šķīdumā

0 %

31.12.2017.

ex 2932 20 90

20

Etil-6’-(dietilamino)-3-okso-3H-spiro[2-benzfurān-1,9’-ksantēn]-2’-karboksilāts (CAS RN 154306-60-2)

0 %

31.12.2017.

ex 2932 20 90

40

(S)-(-)-α-amino-γ-butirolaktona hidrogēnbromīds (CAS RN 15295-77-9)

0 %

31.12.2017.

ex 2933 19 90

40

Edaravons (SNN) (CAS RN 89-25-8)

0 %

31.12.2013.

ex 2933 19 90

80

3-(4,5-Dihidro-3-metil-5-okso-1H-pirazol-1-il)benzolsulfoskābe (CAS RN 119-17-5)

0 %

31.12.2017.

ex 2933 29 90

40

Triflumizols (ISO) (CAS RN 68694-11-1)

0 %

31.12.2013.

ex 2933 39 99

12

2,3-Dihlorpiridīns (CAS RN 2402-77-9)

0 %

31.12.2017.

ex 2933 39 99

18

6-Hlor-3-nitropiridīn-2-ilamīns (CAS RN 27048-04-0)

0 %

31.12.2017.

ex 2933 39 99

55

Piriproksifens (ISO) ar tīrības pakāpi 97 masas % vai augstāku (CAS RN 95737-68-1)

0 %

31.12.2014.

ex 2933 59 95

77

3-(Trifluormetil)-5,6,7,8-tetrahidro[1,2,4]triazol[4,3-a]pirazīna hidrogēnhlorīds (1:1) (CAS RN 762240-92-6)

0 %

31.12.2017.

ex 2933 69 80

55

Terbutrīns (ISO) (CAS RN 886-50-0)

0 %

31.12.2015.

ex 2933 79 00

30

5-Vinil-2-pirolidons (CAS RN 7529-16-0)

0 %

31.12.2017.

ex 2933 99 80

18

4,4’-[(9-Butil-9H-karbazol-3-il)metilēn]-bis-[N-metil-N-fenilanilīns] (CAS RN 67707-04-4)

0 %

31.12.2017.

ex 2933 99 80

22

(2S)-2-Benzil-N,N-dimetilaziridīn-1-sulfonamīds (CAS RN 902146-43-4)

0 %

31.12.2017.

ex 2933 99 80

24

1,3-Dihidro-5,6-diamino-2H-benzimidazol-2-ons (CAS RN 55621-49-3)

0 %

31.12.2017.

ex 2933 99 80

28

N-(2,3-Dihidro-2-okso-1H-benzimidazol-5-il)-3-hidroksinaftalīn-2-karboksamīds (CAS RN 26848-40-8)

0 %

31.12.2017.

ex 2933 99 80

50

Metkonazols (ISO) (CAS RN 125116-23-6)

3,2 %

31.12.2013.

ex 2933 99 80

89

Karbendazīms (ISO) (CAS RN 10605-21-7)

0 %

31.12.2013.

ex 2934 10 00

15

4-Nitrofeniltiazol-5-ilmetilkarbonāts (CAS RN 144163-97-3)

0 %

31.12.2017.

ex 2934 10 00

25

(S)-Etil-2-(3-((2-izopropiltiazol-4-il)metil)-3-metilureīd)-4-morfolīnbutanoāta oksalāts (CAS RN 1247119-36-3)

0 %

31.12.2017.

ex 2934 10 00

35

(2-Izopropiltiazol-4-il)-N-metilmetānamīna dihidrogēnhlorīds (CAS RN 1185167-55-8)

0 %

31.12.2017.

ex 2934 20 80

40

1,2-Benzizotiazol-3(2H)-ons (benzizotiazolinons (BIT)) (CAS RN 2634-33-5)

0 %

31.12.2017.

ex 2934 30 90

10

2-Metiltiofentiazīns (CAS RN 7643-08-5)

0 %

31.12.2017.

ex 2934 99 90

12

Morfolīna fosfordiamidāta oligomēri (morfolīna oligonukleotīdi), paredzēti ģenētiskai izpētei (1)

0 %

31.12.2017.

ex 2934 99 90

14

Etil-N{[1-metil-2-({[4-(5-okso-4,5-dihidro-1,2,4-oksadiazol-3-il)fenil]amino}metil)-1H-benzimidazol-5-il]karbonil}-N-piridīn-2-il-beta-alanināts (CAS RN 872728-84-2)

0 %

31.12.2017.

ex 2934 99 90

15

Karboksīns (ISO) (CAS RN 5234-68-4)

0 %

31.12.2013.

ex 2934 99 90

18

3,3-Bis-(2-metil-1-oktil-1H-indol-3-il)ftalīds (CAS RN 50292-95-0)

0 %

31.12.2017.

ex 2934 99 90

22

7-[4-(Dietilamino)-2-etoksifenil]-7-(2-metil-1-oktil-1H-indol-3-i) furo[3,4-b]piridīn-5(7H)-ons (CAS RN 87563-89-1)

0 %

31.12.2017.

ex 2934 99 90

23

Bromukonazols (ISO) ar tīrības pakāpi 96 % (masas) vai augstāku (CAS RN 116255-48-2)

0 %

31.12.2016.

ex 2934 99 90

74

2-izopropiltioksantons (CAS RN 5495-84-1)

0 %

31.12.2017.

ex 2934 99 90

83

Flumioksazīns (ISO) ar tīrības pakāpi 96 masas % vai augstāku (CAS RN 103361-09-7)

0 %

31.12.2014.

ex 2934 99 90

84

Etoksazols (ISO) ar tīrības pakāpi 94,8 masas % vai augstāku (CAS RN 153233-91-1)

0 %

31.12.2014.

ex 2942 00 00

10

N,N-Dimetiloktilamīns – bora trihlorīds (1:1) (CAS RN 34762-90-8)

0 %

31.12.2017.

ex 3102 50 90

10

Dabiskais nātrija nitrāts (CAS RN 7631-99-4)

0 %

31.12.2017.

ex 3204 11 00

70

Krāsviela C.I. Disperse Red 343

0 %

31.12.2017.

ex 3204 13 00

20

(2,2’-(3,3’-Dioksidobifenil-4,4’-diildiazo)bis(6-(4-(3-(dietilamino)propilamino)-6-(3-(dietilamonij)propilamino)-1,3,5-triazīn-2-ilamino)-3-sulfonāt-1-naftolāt))divara(II) acetāta laktāts (CAS RN 159604-94-1)

0 %

31.12.2017.

ex 3204 15 00

10

Krāsviela C.I. Vat Orange 7 (C.I. Pigment Orange 43)

0 %

31.12.2017.

ex 3204 17 00

30

Krāsviela C.I. Pigment Yellow 97

0 %

31.12.2017.

ex 3204 17 00

80

Krāsviela C.I. Pigment Red 207

0 %

31.12.2017.

ex 3204 17 00

85

Krāsviela C.I. Pigment Blue 61

0 %

31.12.2017.

ex 3204 17 00

88

Krāsviela C.I. Pigment Violet 3

0 %

31.12.2017.

ex 3204 19 00

84

Krāsviela C.I. Solvent Blue 67

0 %

31.12.2017.

ex 3204 19 00

85

Krāsviela C.I. Solvent Red HPR

0 %

31.12.2017.

ex 3208 90 19

ex 3208 90 91

25

20

Tetrafluoretilēna kopolimēri butilacetāta šķīdumā ar šķīdinātāja saturu 50 masas % (± 2 %)

0 %

31.12.2017.

ex 3208 90 19

75

Acenaftalīna kopolimēra šķīdums etillaktātā

0 %

31.12.2017.

ex 3402 13 00

20

Virsmaktīva viela, kas satur ar oksirānu polimerizētu metilterminētu 1,4-dimetil-1,4-bis(2-metilpropil)-2-butīn-1,4-diilēteri

0 %

31.12.2017.

ex 3802 90 00

11

Ar nātrija karbonāta plūsmu kalcinēts diatomīts, skalots ar skābi, lietošanai par filtrēšanas palīglīdzekli farmaceitisko un/vai bioķīmisko produktu ražošanā

0 %

31.12.2017.

ex 3808 91 90

10

Indoksakarbs (ISO) un tā (R) izomērs, fiksēts uz silikona dioksīda pamata

0 %

31.12.2013.

ex 3808 91 90

50

Spodoptera exigua nukleārās polihedrozes vīruss (SeNPV) ūdeni saturoša glicerīna suspensijā

0 %

31.12.2013.

ex 3808 91 90

60

Spinetorams (ISO) (CAS RN 935545-74-7), preparāts no diviem spinozīna komponentiem (3’-etoksi-5,6-dihidro spinozīns J) un (3’-etoksi- spinozīns L)

0 %

31.12.2017.

ex 3808 92 90

10

Fungicīds pulvera veidā ar himeksazola (ISO) saturu 65 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 75 %, nav iesaiņots vai iepakots pārdošanai mazumtirdzniecībā

0 %

31.12.2013.

ex 3808 93 15

10

Preparāts uz herbicīda koncentrāta bāzes, kurā aktīvās vielas penoksulama masas daļa ir vienāda ar vai lielāka par 45 %, bet ne lielāka par 55 %, ūdens suspensijas veidā

0 %

31.12.2017.

ex 3811 21 00

30

Smēreļļu piedevas, kas satur minerāleļļas un sastāv no poliizobutilēnaizvietota fenola, salicilskābes un formaldehīda reakcijas produktu kalcija sāļiem, un ko sajaucot izmanto kā koncentrētu piedevu motoreļļu ražošanā

0 %

31.12.2017.

ex 3811 21 00

40

Smēreļļu piedevas, kas satur minerāleļļas un kuru pamatā ir dodecilfenola sulfīda kalcija sāļu (CAS RN 68784-26-9) maisījums, un ko sajaucot izmanto kā koncentrētu piedevu motoreļļu ražošanā

0 %

31.12.2017.

ex 3811 21 00

50

Smēreļļu piedevas,

kuru pamatā ir C16-24 alkilbenzosulfonāti (CAS RN 70024-69-0),

kas satur minerāleļļas,

ko sajaucot izmanto kā koncentrētu piedevu motoreļļu ražošanā

0 %

31.12.2017.

ex 3811 21 00

60

Minerāleļļas saturošas smēreļļu piedevas,

kuru pamatā ir kalcija polipropilenilaizstāts benzosulfonāts (CAS RN 75975-85-8), kura saturs ir 25 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 35 masas %,

kuru kopējā sārmainība ir (TBN) 280 vai vairāk, bet ne vairāk kā 320,

ko sajaucot izmanto kā koncentrētu piedevu motoreļļu ražošanā

0 %

31.12.2017.

ex 3811 21 00

70

Smēreļļu piedevas,

kas satur poliizobutilēna sukcinimīdu, kas iegūts no polietilēnpoliamīnu un poliizobutenila sukcīna anhidrīda (CAS RN 84605-20-9) reakcijas produktiem,

kas satur minerāleļļas,

kuru hlora masas saturs ir 0,05 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,25 masas %,

kuru kopējā sārmainība (TBN) ir lielāka par 20,

ko sajaucot izmanto kā koncentrētu piedevu motoreļļu ražošanā

0 %

31.12.2017.

ex 3811 29 00

10

Smēreļļu piedevas, kas sastāv no difenilamīna un sazarota nonēna reakcijas produktiem (CAS RN 36878-20-3 un CAS RN 27177-41-9) un ko sajaucot izmanto kā koncentrētu piedevu motoreļļu ražošanā

0 %

31.12.2017.

ex 3811 29 00

20

Smēreļļu piedevas, kas sastāv no bis(2-metilpentān-2-il)ditiofosforskābes un propilēnoksīda reakcijas produktiem, fosfora oksīda, un amīniem ar C12-14 alkilķēdēm un ko sajaucot izmanto kā koncentrētu piedevu motoreļļu ražošanā

0 %

31.12.2017.

ex 3811 29 00

30

Smēreļļu piedevas, kas sastāv no butil-cikloheks-3-ēnkarboksilāta, sēra un trifenilfosfīta (CAS RN 93925-37-2) reakcijas produktiem un ko sajaucot izmanto kā koncentrētu piedevu motoreļļu ražošanā

0 %

31.12.2017.

ex 3811 29 00

40

Smēreļļu piedevas, kas sastāv no 2-metil-prop-1-ēna un sēra monohlorīda un nātrija sulfīda (CAS RN 68511-50-2) reakcijas produktiem, ar hlora saturu 0,05 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,5 masas %, un ko sajaucot izmanto kā koncentrētu piedevu motoreļļu ražošanā

0 %

31.12.2017.

ex 3811 29 00

50

Smēreļļu piedevas, kas sastāv no N,N-dialkil -2-hidroksiacetamīdu maisījuma ar alkilķēdes garumu 12–18 oglekļa atomi (CAS RN 866259-61-2) un ko sajaucot izmanto kā koncentrētu piedevu motoreļļu ražošanā

0 %

31.12.2017.

ex 3811 90 00

30

No poliizobutilēnfenola atvasināta (dimetilamino)metila šķīdums, kas satur 10 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 19,9 % naftas

0 %

31.12.2017.

ex 3811 90 00

40

Četraizvietotā amonija sāļu šķīdums, kura pamatā ir poliizobutenila sukcinimīds un kas satur 20 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 29,9 % 2-etilheksanola

0 %

31.12.2017.

ex 3815 90 90

16

Iniciators uz dimetilaminopropilurīnvielas bāzes

0 %

31.12.2017.

ex 3815 90 90

18

Oksidācijas katalizators, kura aktīvā viela ir di[mangāna (1+)], 1,2-bis(oktahidro-4,7-dimetil-1H-1,4,7-triazonīna-1-il-kN1, kN4, kN7)etāna-di-μ-okso-μ-(etanoāt-kO, kO’)-, di[hlorīds(1-)], ko izmanto, lai paātrinātu ķīmisko oksidēšanos vai balēšanu (CAS RN 1217890-37-3)

0 %

31.12.2017.

ex 3815 90 90

85

Katalizators uz alumosilikāta (ceolīta) bāzes aromātisko ogļūdeņražu alkilēšanai, alkilaromātisko ogļūdeņražu transalkilēšanai vai olefīnu oligomerizācijai (1)

0 %

31.12.2017.

ex 3815 90 90

89

Baktērijas Rhodococcus rhodocrous J1, kas satur fermentus, suspendētas poliakrilamīdu gelā vai ūdenī, izmantošanai par katalizatoru akrilamīda ražošanā, hidratējot akrilnitrilu (1)

0 %

31.12.2016.

ex 3824 90 97

33

Preparāts, kurā ietilpst:

trioktilfosfīna oksīds (CAS RN 78-50-2),

dioktilheksilfosfīna oksīds (CAS RN 31160-66-4),

oktildiheksilfosfīna oksīds (CAS RN 31160-64-2) un

triheksilfosfīna oksīds (CAS RN 9084-48-8)

0 %

31.12.2016.

ex 3824 90 97

35

Maisījums, kas sastāv no:

3,3-bis(2-metil-1-oktil-1H-indol-3-il)ftalīda (CAS RN 50292-95-0) un

etil-6’-(dietilamino)-3-okso-spiro-[izobenzofurān-1(3H),9’-[9H]ksantēn]-2’-karboksilāta (CAS RN 154306-60-2)

0 %

31.12.2017.

ex 3824 90 97

36

Preparāts uz 2,5,8,11-tetrametil-6-dodecīn-5,8-diola etoksilāta bāzes (CAS RN 169117-72-0)

0 %

31.12.2017.

ex 3824 90 97

37

Šķidro kristālu maisījums izmantošanai displeju ražošanai (1)

0 %

31.12.2017.

ex 3824 90 97

38

Preparāts uz alkilkarbonāta bāzes, kas satur arī UV staru filtru, izmantošanai briļļu lēcu ražošanā (1)

0 %

31.12.2017.

ex 3824 90 97

41

Preparāts, kas sastāv no:

dipropilēnglikola,

tripropilēnglikola,

tetrapropilēnglikola un

pentapropilēnglikola

0 %

31.12.2017.

ex 3824 90 97

43

Niķeļa hidroksīds, kas bagātināts ar 12 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 18 masas %, cinka hidroksīda un kobalta hidroksīda un ko izmanto, lai ražotu pozitīvus elektrodus akumulatoriem

0 %

31.12.2017.

ex 3824 90 97

44

Fitosterīnu maisījums, kas nav pulvera veidā un satur pēc svara:

75 % vai vairāk sterīnu,

ne vairāk kā 25 % stanolu,

izmantošanai sterīnu/stanolu vai sterīnu/stanolu esteru ražošanā (1)

0 %

31.12.2017.

ex 3824 90 97

70

Pasta, kurā vara saturs ir vienāds ar vai lielāks par 75 %, bet ne lielāks par 85 % (masas), un kuras sastāvā ietilpst arī neorganiskie oksīdi, etilceluloze un šķīdinātājs

0 %

31.12.2017.

ex 3824 90 97

78

Fitosterīnu maisījums, kas iegūts no koksnes un koksnes eļļām (taleļļas), pulverveida, ar daļiņu izmēru, kas ir mazāks par vai vienāds ar 300 μm, ar šādu sastāvu masas daļās:

sitosterīnu saturs ir vienāds ar vai lielāks par 60 %, bet ne lielāks par 80 %,

kampesterīnu saturs ir mazāks par vai vienāds ar 15 %,

stigmasterīnu saturs ir mazāks par vai vienāds ar 5 %,

betasitostanolu saturs ir mazāks par vai vienāds ar 15 %

0 %

31.12.2017.

ex 3903 90 90

ex 3911 90 99

35

43

α-Metilstirēna un stirēna kopolimērs, ar mīkstināšanās punktu augstāku par 113 °C

0 %

31.12.2013.

ex 3903 90 90

86

Maisījums, kas pēc masas satur:

no 45 % līdz 65 % stirola polimērus,

no 35 % līdz 45 % poli(fenilēnētera),

ne vairāk kā 10 % citu piedevu,

un kuram ir viens vai vairāki šādi īpašas krāsas efekti:

metālisks vai pērļu mirdzuma, ar vizuālo leņķisko metamerismu, ko rada vismaz 0,3 % pārslveida pigmentu,

fluorescējošs, par ko liecina izstarotā gaisma ultravioletā starojuma absorbcijas laikā,

koši balts, par ko liecina L*, kas ir ne mazāk kā 92, un b*, kas ir ne vairāk kā 2, un a*, kas ir no – 5 līdz 7 pēc CIELab krāsu skalas

0 %

31.12.2013.

ex 3904 69 80

85

Etilēna un hlortrifluoretilēna kopolimēri, var būt modificēti ar heksafluorizobutilēnu, pulvera veidā, ar pildvielām vai bez tām

0 %

31.12.2017.

ex 3907 30 00

60

Poliglicerīna poliglicidilētera sveķi (CAS RN 105521-63-9)

0 %

31.12.2017.

ex 3907 60 80

50

Elastīgas pakas (skābekļjutīgiem polimēriem), kas ražotas no lamināta, kas satur:

ne vairāk par 75 μm polietilēna,

ne vairāk par 50 μm poliamīda,

ne vairāk par 15 μm polietilēna tereftalāta un

ne vairāk par 9 μm alumīnija,

ar stiprības robežu vairāk par 70 N/15 mm un skābekļa pārneses ātrumu 0,1 cm3/m2/24 h 0,1 MPa

0 %

31.12.2017.

ex 3907 99 90

25

Kopolimēri, kas pēc masas satur 72 % vai vairāk tereftalskābes un/vai tās izomēru un cikloheksāndimetanola

0 %

31.12.2017.

ex 3907 99 90

60

Tereftalskābes un izoftalskābes kopolimērs ar bis-fenolu A

0 %

31.12.2017.

ex 3908 90 00

60

Kopolimēri, kas sastāv no:

heksāndiolskābes,

12-aminododekānskābes,

heksahidro-2H-azepīn-2-ona un

1,6-heksāndiamīna

0 %

31.12.2017.

ex 3909 40 00

20

Termoaktīvu sveķu daļiņu pulveris, kurā magnētiskās daļiņas ir vienmērīgi izkliedētas, lietošanai fotokopētāju, faksa aparātu, printeru un daudzfunkciju ierīču tonera kasetņu ražošanā (1)

0 %

31.12.2015.

ex 3909 40 00

30

Maisījums, kas sastāv no:

alkilfenola formaldehīda sveķiem, var būt brominēti, un

cinka oksīda

0 %

31.12.2017.

ex 3910 00 00

50

Silikonu saturošs spiedienjutīgs adhezīvs šķīdumā, kurš satur kopoli(dimetilsiloksāna/difenilsiloksāna) sveķus

0 %

31.12.2017.

ex 3911 90 19

30

Etilēnimīna un etilēnimīna ditiokarbamāta kopolimēra šķīdums nātrija hidroksīda ūdens šķīdumā

0 %

31.12.2017.

ex 3911 90 99

53

Hidrogenēti 1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahidro-1,4:5,8-dimetānnaftalēna, 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metān-1H-indēna un 4,4a,9,9a-tetrahidro-1,4-metān-1H-fluorēna (CAS RN 503442-46-4) polimēri

0 %

31.12.2017.

ex 3911 90 99

57

Hidrogenēti 1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahidro-1,4:5,8-dimetānnaftalēna un 4,4a,9,9a-tetrahidro-1,4-metān-1H-fluorēna (CAS RN 503298-02-0) polimēri

0 %

31.12.2017.

ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

43

26

Etilēnvinilacetāta plēve:

biezums 100 μm vai lielāks,

ar spiedienjutīgu vai UV-starojuma jutīgu akrila adhezīva pārklājumu un poliestera oderējumu

0 %

31.12.2014.

ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

45

45

Stiprināta lente no polietilēna putām, kurai abas puses sedz spiedienjutīgs akrila adhezīvs ar mikrokanāliņiem un vienu pusi – starplika, uzklāšanas biezums ne mazāks par 0,38 mm un ne lielāks par 1,53 mm

0 %

31.12.2017.

ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

55

53

Akrila putu lente, noklāta no vienas puses ar siltumā aktivizējamu līmi vai akrila spiediena jūtīgu līmi un no otras puses ar akrila spiediena jūtīgu līmi un noņemamu aizsarglapu, salipšanas atdalīšana 90o leņķī vairāk nekā 25 N/cm (kā noteikts ar ASTM D 3 330 metodi)

0 %

31.12.2017.

ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

85

28

Poli(vinilhlorīda) vai polietilēna, vai jebkura cita poliolefīna plēve:

kuras biezums ir vismaz 65 μm,

kura no vienas puses klāta ar UV jutīgu akrila adhezīvu un poliestera aizsargkārtu

0 %

31.12.2014.

ex 3919 90 00

25

Daudzkārtu plēve, ko veido poli(etilēntereftalāts) un butilakrilāta un metilmetakrilāta kopolimērs un ko no vienas puses sedz nodilumizturīgs akrila pārklājums, kura sastāvā ir antimona un alvas oksīda nanodaļiņas un kvēpi, un no otras puses – spiedienjutīgs akrila adhezīvs un ar silikonu klāta aizsargājoša starplika no poli(etilēntereftalāta)

0 %

31.12.2017.

ex 3919 90 00

ex 9001 20 00

47

40

Polivinislspirta daudzslāņu polarizācijas plēve ruļļos, ar triacetātcelulozes pārklājumu no abām pusēm, spiedienjutīgu adhezīvu un noņemamu aizsargslāni vienā pusē

0 %

31.12.2017.

ex 3920 10 40

30

Līdzekstrūzijas paņēmienu izgatavota septiņu līdz deviņu slāņu plēve, galvenokārt no etilēna kopolimēriem vai funkcionalizētiem etilēna polimēriem, kas sastāv no:

trīsslāņu barjeras, kur pamatslānis galvenokārt ir no etilēnvinilspirta, no abām pusēm pārklāts galvenokārt ar cikliskā olefīna polimēriem,

no abām pusēm pārklāts ar diviem vai vairākiem polimēru materiāla slāņiem,

un kuras vispārējais kopējais biezums nav lielāks par 110 μm

0 %

31.12.2017.

ex 3920 20 29

ex 3920 20 80

55

93

Līdzekstrūzijas paņēmienu izgatavota septiņu līdz deviņu slāņu plēve, galvenokārt no propilēna kopolimēriem, kas sastāv no:

trīsslāņu barjeras, kur pamatslānis galvenokārt ir no etilēnvinilspirta, no abām pusēm pārklāts galvenokārt ar cikliskā olefīna polimēriem,

no abām pusēm pārklāts ar diviem vai vairākiem polimēru materiāla slāņiem,

un kuras vispārējais kopējais biezums nav lielāks par 110 μm

0 %

31.12.2017.

ex 3920 20 29

94

Ar līdzekstrūzijas paņēmienu izgatavota trīsslāņu plēve,

kuras katrs slānis satur polipropilēna un polietilēna maisījumu,

kas pēc masas satur ne vairāk kā 3 % citu polimēru,

kuras pamatslānis satur vai nesatur titāna dioksīdu,

kuras kopējais biezums nepārsniedz 70 μm

0 %

31.12.2016.

ex 3920 51 00

40

Polimetilmetakrilāta loksnes, kas atbilst standartam EN 4 366 (MIL-PRF-25690)

0 %

31.12.2013.

ex 3920 62 19

42

Poli(etilēna tereftalāta) plēve, kuras biezums ir 18 μm vai vairāk, bet ne vairāk kā 25 μm, ar:

nožuvumu 3,4 (± 0,1) % mašīnas virzienā (kā noteikts ar ASTM D 1204 metodi 190 °C uz 20 min) un

nožuvumu 0,3 (± 0,2) % šķērsvirzienā (kā noteikts ar ASTM D 1204 metodi 190 °C uz 20 min)

0 %

31.12.2013.

ex 3920 62 19

81

Polietilēntereftalāta plēve, kuras biezums ir mazāks vai vienāds ar 20 μm, ar polimēra matricā disperģēta silīcija dioksīda gāzu barjeras slāni abās pusēs, kura biezums ir mazāks vai vienāds ar 2 μm

0 %

31.12.2017.

ex 3920 79 90

10

Celulozes acetilbutirāta plēve, ar polikarbonātu slāni vai bez tā, ar biezumu, kas nepārsniedz 0,81 mm, un ar mikroatvērumiem, kuru parastais skatīšanas leņķis ir 30 grādi uz katru pusi no virsmas perpendikula

0 %

31.12.2013.

ex 3920 92 00

30

Poliamīda plēve, kuras biezums ir mazāks vai vienāds ar 20 μm, ar polimēra matricā disperģēta silīcija dioksīda gāzu barjeras slāni abās pusēs, kura biezums ir mazāks vai vienāds ar 2 μm

0 %

31.12.2013.

ex 5407 10 00

10

Tekstilaudums, kura velku pavedieni ir no poliamīda-6,6, bet audu pavedieni – no poliamīda-6,6, poliuretāna un kopolimēra, ko veido tereftalskābe, p-fenilēndiamīns un 3,4’–oksi-bis (fenilēnamīns)

0 %

31.12.2017.

ex 5603 11 10

ex 5603 11 90

20

20

Neaustie daudzslāņu audumi, kuru blīvums ir mazāks vai vienāds ar 20 g/m2, no vērptas šķiedras, kas iegūta ar aerodinamisko paņēmienu no kausējuma, kuru abi ārējie slāņi ir no smalkiem bezgala elementārpavedieniem (diametrs lielāks par 10 μm, bet ne lielāks par 20 μm), bet iekšējais slānis sastāv no īpaši smalkiem bezgala elementārpavedieniem (diametrs lielāks par 1 μm, bet ne lielāks par 5 μm), izmantošanai zīdaiņu autiņu un autiņu ieliktņu, kā arī tiem līdzīgu higiēnas izstrādājumu ražošanai (1)

0 %

31.12.2017.

ex 5603 12 90

50

Neaustie tekstilmateriāli:

kuru masa ir vienāda ar vai lielāka par 30 g/m2, bet ne lielāka par 60 g/m2,

kuri sastāvā ir polipropilēna vai polipropilēna un polietilēna šķiedra,

apdrukāti vai neapdrukāti:

no vienas puses 65 % kopējā virsmas laukuma aizņem uz pamatnes nostiprināti apaļas formas izvirzījumi 4 mm diametrā, ko veido nesavērptas buklētas šķiedras, kas piemērotas izvirzītu cilpiņu stiprinājuma izmantošanai, un pārējā virsma (35 %) sastāv no līmētām šķiedrām

no otras puses ar līdzenu neteksturētu virsmu,

izmantošanai bērnu autiņu un citu līdzīgu higiēnas preču ražošanai (1)

0 %

31.12.2017.

ex 5603 12 90

ex 5603 13 90

ex 5603 92 90

ex 5603 93 90

70

70

40

10

Neausts materiāls no polipropilēna,

ar audekla slāni, kas iegūts ar izpūšanu no kausējuma ar aerodinamisko paņēmienu, no abām pusēm laminēts ar vērptiem pavedieniem no polipropilēna,

ar svaru ne vairāk kā 150 g/m2,

vienā gabalā vai sagriezts kvadrātos vai taisnstūros, un

neimpregnēts

0 %

31.12.2013.

ex 5603 92 90

ex 5603 94 90

70

40

Neausts materiāls, kas sastāv no vairākām kārtām poliestera un polipropilēna sakausētas šķiedras un štāpeļšķiedras, laminēts vai nelaminēts no vienas puses vai abām pusēm ar savērptiem polipropilēna pavedieniem

0 %

31.12.2013.

ex 5603 92 90

ex 5603 93 90

80

50

Neausts poliolefīna materiāls, kas sastāv no elastomēra slāņa un no abām pusēm laminēts ar poliolefīna pavedieniem:

ar svaru 25 g/m2 vai vairāk, bet ne vairāk kā 150 g/m2,

vienā gabalā vai sagriezts kvadrātos vai taisnstūros,

neimpregnēts,

ar šķērsvirziena vai mašīnapstrādes virziena stiepšanās īpašībām,

lietošanai bērnu aprūpes produktu ražošanā (1)

0 %

31.12.2016.

ex 6909 19 00

15

Keramikas gredzens, kura taisnstūrveida šķērsgriezuma ārējais diametrs ir 19 mm vai vairāk (+ 0,00 mm/– 0,10 mm), bet ne vairāk kā 29 mm (+ 0,00 mm/– 0,20 mm), iekšējais diametrs 10 mm vai vairāk (+ 0,00 mm/– 0,20 mm), bet ne vairāk kā 19 mm (+ 0,00 mm/– 0,30 mm), biezums no 2 mm (± 0,10 mm) līdz 3,70 mm (± 0,20 mm) un karstumizturība 240 °C vai vairāk un kas pēc masas satur:

90 % (± 1,5 %) alumīnija oksīda,

7 % (± 1 %) titāna oksīda

0 %

31.12.2017.

ex 7005 10 30

10

Termiski pulēts stikls:

4,0 mm līdz 4,2 mm biezumā,

kura gaismas caurlaidības faktors ir 91 % vai vairāk (noteikts, izmantojot D tipa gaismas avotu),

viena virsma pārklāta ar atstarojošu slāni, kas sastāv no SnO2 ar fluora piedevu

0 %

31.12.2017.

ex 7019 12 00

ex 7019 12 00

05

25

Priekššķiedra ar lineāro blīvumu 1 980–2 033 teksi, kas sastāv no nepārtrauktiem 9 μm (± 0,5 μm) stikla pavedieniem

0 %

31.12.2013.

ex 7019 19 10

15

S-stikla šķiedra ar lineāro blīvumu 33 teksi vai 33 teksu vairākpavedienu šķiedra (± 13 %), izgatavota no nepārtrauktiem vērptiem stikla pavedieniem, kuru šķiedras diametrs ir 9 μm (– 1 μm/+ 1,5 μm)

0 %

31.12.2017.

ex 7326 90 98

40

Televizora statīvs ar metāla augšdaļu televizora fiksēšanai un stabilizācijai

0 %

31.12.2016.

ex 7601 20 20

ex 7601 20 80

10

10

Loksnes un bloki no sekundārā alumīnija sakausējuma, kas satur litiju

0 %

31.12.2017.

ex 7604 29 10

ex 7606 12 99

10

20

Alumīnija un litija sakausējuma loksnes un stieņi

0 %

31.12.2015.

ex 7606 12 92

ex 7607 11 90

20

20

Alumīnija un magnija sakausējuma sloksne:

ruļļos,

ar biezumu no 0,14 mm līdz 0,40 mm,

ar platumu no 12,5 mm līdz 359 mm,

ar stiepes izturību 285 N/mm2 vai vairāk, un

pagarinājumu pie pārraušanas 1 % vai vairāk, un

ar šādu masas sastāvu:

93,3 % vai vairāk alumīnijs,

2,2 % līdz 5 % magnijs, un

ne vairāk kā 1,8 % citu elementu

0 %

31.12.2017.

ex 7607 11 90

30

Laminēta alumīnija folija ar:

99 % vai vairāk alumīnija,

silīcija dioksīda un ūdens bezstikla hidrofīlu pārklājumu,

kopējo biezumu ne vairāk kā 0,120 mm,

ar stiepes izturību 100 N/mm2 vai vairāk (nosakot ar testēšanas metodi ASTM E8), un

pagarinājumu pie pārraušanas 1 % vai vairāk

0 %

30.6.2013.

ex 7607 20 90

10

Litija-polimēru akumulatoru ražošanas vajadzībām paredzēta plēve ar alumīnija pārklājumu, kuras kopējais biezums nepārsniedz 0,123 mm un kura sastāv no alumīnija slāņa (kura biezums nepārsniedz 0,040 mm), poliamīda un polipropilēna pamatnes, kā arī aizsargpārklājuma aizsardzībai pret fluorūdeņražskābes radīto koroziju (1)

0 %

31.12.2017.

ex 8102 10 00

10

Molibdēna pulveris, kura

tīrības pakāpe ir 99 % no masas vai augstāka un

daļiņu izmērs ir 1,0 μm vai vairāk, taču ne vairāk par 5,0 μm

0 %

31.12.2017.

ex 8108 90 30

20

Titāna un alumīnija sakausējuma stieņi un stieples, kuru alumīnija masas saturs ir 1 % līdz 2 % un kuri paredzēti apakšpozīcijā 8708 92 or 8714 10 00 iekļauto klusinātāju un izpūtēju ražošanai (1)

0 %

31.12.2017.

ex 8108 90 50

30

Titāna un silīcija sakausējums ar silīcija masas saturu 0,15 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,60 %, loksnēs vai ruļļos, ko paredzēts izmantot:

iekšdedzes dzinēju izplūdes sistēmu ražošanā; vai

apakšpozīcijas 8108 90 60 cauruļu un caurulīšu ražošanā (1)

0 %

31.12.2017.

ex 8108 90 50

40

Titāna sakausējuma loksnes lidaparātu konstruktīvo elementu ražošanai (1)

0 %

31.12.2017.

ex 8108 90 50

50

Titāna, vara un niobija sakausējuma plāksnes, loksnes, lentes un folijas, kuru vara masas saturs sasniedz 0,8 % līdz 1,2 %, bet niobija masas saturs sasniedz 0,4 % līdz 0,6 %

0 %

31.12.2017.

ex 8108 90 50

85

Neleģēta titāna loksnes, lentes un folijas

0 %

31.12.2017.

ex 8113 00 90

10

Alumīnija silīcija karbīda (AlSiC-9) pamatplate elektroniskajām shēmām

0 %

31.12.2017.

ex 8207 30 10

10

Pārneses un/vai tandēma iespiedinstrumentu komplekts metāla lokšņu aukstai formēšanai, presēšanai, vilkšanai, griešanai, perforēšanai, liekšanai, kalibrēšanai, apmalošanai un iedobšanai, lietošanai motorizēto transportlīdzekļu korpusa daļu ražošanā (1)

0 %

31.12.2017.

ex 8407 33 00

ex 8407 90 80

ex 8407 90 90

10

10

10

Dzirksteļaizdedzes virzuļdzinēji vai rotācijas iekšdedzes virzuļdzinēji ar cilindru darba tilpumu 300 cm3 vai vairāk un jaudu 6 kW vai vairāk, bet ne vairāk kā 20,0 kW, lai ražotu:

apakšpozīcijā 8433 11 51 iekļautās pašgājējas zāliena pļaujamās mašīnas ar sēdekli (pļaujmašīnas uz traktora bāzes) un pozīcijā 8433 11 90 iekļautās manuālās zāliena pļaujamās mašīnas

apakšpozīcijā 8701 90 11 iekļautos traktorus, kuru galvenā funkcija ir zāliena pļaušana

apakšpozīcijā 8433 20 10 iekļautās četrtaktu pļaujmašīnas ar dzinēja darba tilpumu ne mazāk kā 300 cm3, vai

apakšpozīcijā 8430 20 iekļautos sniega arklus un sniega rotortīrītājus (1)

0 %

31.12.2017.

ex 8408 90 43

ex 8408 90 45

ex 8408 90 47

30

20

30

Ar četriem cilindriem un šķidrumdzesēšanu aprīkots četrtaktu kompresijaizdedzes dzinējs, kura:

tilpums ir ne vairāk kā 3 850 cm3,

nominālā jauda ir 15 kW vai lielāka, bet ne lielāka par 55 kW,

izmantošanai pozīcijas 8 427 transportlīdzekļu ražošanā (1)

0 %

31.12.2017.

ex 8411 99 00

30

Gāzturbīnas detaļa riteņa formā, ar lāpstiņām, paredzēta izmantošanai turbokompresoros:

izgatavota no niķeļa sakausējuma, kas iegūts ar augstas precizitātes liešanas metodi un atbilst standartam DIN G- NiCr13Al16MoNb vai DIN NiCo10W10Cr9AlTi, vai AMS AISI:686,

ar siltumizturību ne lielāku par 1 100 °C,

ar diametru 30 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 80 mm,

ar augstumu 30 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 50 mm

0 %

31.12.2017.

ex 8481 80 69

60

Dzesētājiem paredzēts četrceļu reversīvais vārsts, kas sastāv no:

solenoīda vadības vārsta,

misiņa vārsta korpusa, ieskaitot plūsmdali un vara savienotājus,

ar darba spiedienu līdz 4,5 Mpa

0 %

31.12.2017.

ex 8483 30 38

30

Cilindrisks gultņu korpuss:

izgatavots no pelēkā čuguna, kas iegūts ar augstas precizitātes liešanas metodi un atbilst standartam DIN EN 1561,

ar eļļas kamerām,

bez gultņiem,

ar diametru 60 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 180 mm,

ar augstumu 60 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 120 mm,

arī ar ūdens kamerām un savienotājiem

0 %

31.12.2017.

ex 8501 31 00

70

Līdzstrāvas bezsuku motori ar:

ārējo diametru 80 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 100 mm,

barošanas spriegumu 12 V,

izejas jaudu 20 °C temperatūrā 300 W vai vairāk, bet ne vairāk par 550 W,

griezes momentu 20 °C temperatūrā 2,90 Nm vai vairāk, bet ne vairāk par 5,30 Nm,

nominālo apgriezienu skaitu 20 °C temperatūrā 600 apgr./min. vai vairāk, bet ne vairāk par 1 200 apgr./min.,

aprīkoti ar rotora leņķa stāvokļa sensoru (pārveidotājs vai Hola efekta sensors),

izmantošanai automobiļu stūres pastiprinātāja sistēmās

0 %

31.12.2017.

ex 8501 33 00

ex 8501 40 80

ex 8501 53 50

30

50

10

Mehānisko transportlīdzekļu elektropiedziņa, kuras jauda nav lielāka par 315 kW un kas aprīkota ar:

maiņstrāvas vai līdzstrāvas motoru ar transmisiju vai bez tās,

energoelektroniku

0 %

31.12.2016.

ex 8501 62 00

30

Kurināmā elementu sistēma:

kas satur vismaz fosforskābes kurināmā elementus (PAFC),

ar integrētas ūdens regulēšanas un gāzu attīrīšanas bloku,

pastāvīgai, stacionārai enerģijas piegādei

0 %

31.12.2017.

ex 8504 31 80

20

Transformatori, kas paredzēti izmantošanai LCD moduļu inverteru ražošanā (1)

0 %

31.12.2017.

ex 8504 31 80

40

Elektriskie pārveidotāji:

ar jaudu 1 kVA vai mazāk,

bez spraudņiem vai kabeļiem,

iekšējai lietošanai televizoru pierīču un televizoru ražošanā (1)

0 %

31.12.2017.

ex 8504 40 82

40

Lespiedshēmas plate, kas aprīkota ar tiltaslēguma taisngrieža shēmu un citiem aktīviem un pasīviem elementiem:

ar diviem izejas savienotājiem,

ar diviem ieejas savienotājiem, kas ir pieejami un izmantojami paralēli,

kuru var pārslēgt starp gaišas un aptumšotas darbības režīmu,

ar ieejas spriegumu 40 V (+ 25 % – 15 %) vai 42 V (+ 25 % – 15 %) gaišas darbības režīmā, ar ieejas spriegumu 30 V (± 4 V) aptumšotas darbības režīmā, vai

ar ieejas spriegumu 230 V (+ 20 % – 15 %) gaišas darbības režīmā, ar ieejas strāvu 160 V (± 15 %) aptumšotas darbības režīmā, vai

ar ieejas spriegumu 120 V (+ 15 % – 35 %) gaišas darbības režīmā, ar ieejas spriegumu 60 V (± 20 %) aptumšotas darbības režīmā, vai

ar ieejas strāvu, kas sasniedz 80 % no tās nominālās vērtības 20 ms laikā,

ar ieejas frekvenci 45 Hz vai vairāk, bet ne vairāk par 65 Hz 42 V un 230 V versijai un 45–70 Hz 120 V versijai,

ar maksimālo izsitienstrāvas uzsitumu ne vairāk kā 250 % no ieejas strāvas,

ar izsitienstrāvas uzsituma laiku ne vairāk kā 100 ms,

ar ieejas strāvas iesitumune mazāk kā 50 % no ieejas strāvas,

ar izsitienstrāvas iesituma laiku ne vairāk kā 20 ms,

ar iestatāmu izejas strāvu,

ar izejas strāvu, kas sasniedz 90 % no tās nominālās iestatītās vērtības 50 ms laikā,

ar izejas strāvu, kas sasniedz nulli 30 ms laikā pēc ieejas sprieguma noņemšanas,

ar noteiktu atteices statusu gadījumā, kad nav slodzes vai ir pārāk liela slodze (nolietotības funkciju)

0 %

30.6.2013.

ex 8504 40 82

50

Transformators korpusā ar

nominālo jaudu ne lielāku par 30 W,

ieejas spriegumu 90 V vai vairāk, bet ne vairāk par 305 V,

ieejas frekvenci 47 Hz vai vairāk, bet ne vairāk par 63 Hz,

pastāvīgu izejas strāvu 350 mA vai vairāk, bet ne vairāk par 1 050 mA,

maksimālo palaides strāvu ne lielāku par 10 A,

darbības temperatūras diapazonu no – 20 °C vai vairāk, bet ne vairāk par + 65 °C,

piemērots gaismas diodēm

0 %

31.12.2017.

ex 8504 50 95

50

Solenoīda tinums ar

enerģijas patēriņu ne vairāk kā 6 W,

izolācijas pretestību vairāk nekā 100 M omi, un

centrālo caurumu 11,4 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 11,8 mm

0 %

31.12.2017.

ex 8505 11 00

33

Pastāvīgie magnēti, kas sastāv no neodima, dzelzs un bora sakausējuma, noapaļota taisnstūra formā, izmērā nepārsniedzot 15 mm × 10 mm × 2 mm, vai diska formā ar diametru, kas nepārsniedz 90 mm, ar vai bez cauruma centrā

0 %

31.12.2013.

ex 8505 11 00

50

Īpašas formas stieņi, kas paredzēti pārvēršanai pastāvīgos magnētos pēc magnetizēšanas un kas satur neodīmu, dzelzi un boru, ar izmēriem:

garums 15 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 52 mm,

platums 5 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 42 mm,

izmantošanai elektrisko servomotoru ražošanā, kas paredzēti rūpnieciskai automatizācijai

0 %

31.12.2017.

ex 8505 11 00

60

Gredzeni, caurules, caurvadizolatori vai manšetes, kas izgatavotas no neodimija, dzelzs un bora sakausējuma, ar

diametru ne vairāk kā 45 mm,

augstumu ne vairāk kā 45 mm,

ko pēc magnetizācijas izmanto pastāvīgu magnētu ražošanā

0 %

31.12.2017.

ex 8507 60 00

40

Uzlādējamas litija jonu akumulatoru baterijas ar:

garumu 1 203 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 1 297 mm,

platumu 282 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 772 mm,

augstumu 792 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 839 mm,

svaru 260 kg vai vairāk, bet ne vairāk par 293 kg,

ietilpību 22 kWh vai 26 kWh,

sastāv no 24 vai 48 moduļiem

0 %

31.12.2017.

ex 8507 60 00

50

Moduļi litija jonu akumulatoru bateriju montāžai ar:

garumu 298 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 408 mm,

platumu 33,5 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 209 mm,

augstumu 138 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 228 mm,

svaru 3,6 kg vai vairāk, bet ne vairāk par 17 kg,

ietilpību 485 kWh vai vairāk, bet ne vairāk par 2 158 kWh

0 %

31.12.2017.

ex 8507 60 00

55

Cilindrisks litija jonu akumulators:

ar pamatni, kurai ir elipses (vidū saplacināta) forma,

ar garumu 49 mm vai vairāk (bez savienojumiem),

ar platumu 33,5 mm vai vairāk,

ar biezumu 9,9 mm vai vairāk,

ar nominālo ietilpību 1,75 Ah vai vairāk,

ar nominālo spriegumu 3,7 V,

izmantošanai atkārtoti uzlādējamo bateriju ražošanā (1)

0 %

31.12.2017.

ex 8507 60 00

57

Kubisks litija jonu akumulators:

ar daļēji noapaļotām šķautnēm,

ar garumu 76 mm vai vairāk (bez savienojumiem),

ar platumu 54,5 mm vai vairāk,

ar biezumu 5,2 mm vai vairāk,

ar nominālo ietilpību 3 100 Ah vai vairāk,

ar nominālo spriegumu 3,7 V,

izmantošanai atkārtoti uzlādējamo bateriju ražošanā (1)

0 %

31.12.2017.

ex 8507 90 80

70

No ar niķeli pārklātas vara folijas izgriezta plāksne ar:

platumu 70 mm (± 5 mm);

biezumu 0,4 mm (± 0,2 mm);

garumu līdz 55 mm,

izmantošanai elektrisko transportlīdzekļu litija–jonu akumulatoru ražošanai (1)

0 %

31.12.2016.

ex 8518 29 95

30

Skaļruņi:

ar pretestību 4 omi vai vairāk, bet ne vairāk par 16 omiem,

ar nominālo jaudu 2 W vai vairāk, bet ne vairāk par 20 W,

arī ar plastmasas turētāju un

arī ar elektrisko kabeli, kas aprīkots ar savienotājiem,

izmantošanai televizoru un videomonitoru ražošanā

0 %

31.12.2017.

ex 8522 90 80

96

Cietā diska dzinis, iebūvēšanai izstrādājumos no pozīcijas 8 521 (1)

0 %

31.12.2017.

ex 8528 59 40

20

Šķidro kristālu ekrāna krāsainā video monitors ar līdzstrāvas spriegumu 7 V vai vairāk, bet ne vairāk kā 30 V, ar ekrāna izmēru pa diagonāli 33,2 cm vai mazāk,

bez korpusa, ar aizmugurējo vāku un montāžas rāmi,

vai ar korpusu, kas īpaši paredzēts montāžai,

piemērots iekļaušanai 84.–90. nodaļas un 94. nodaļas precēs

0 %

31.12.2013.

ex 8529 90 65

75

Moduļi, kuros ietilpst vismaz pusvadītāja shēmas, lai:

radītu vadsignālus pikseļu adresācijai, vai

veiktu pikseļu adresāciju

0 %

31.12.2017.

ex 8529 90 92

47

Digitālajām videokamerām paredzēti laukuma attēlu sensori (“progressive scan” Interline CCD-Sensor vai CMOS-Sensor) analogo vai digitālo monolīto integrālshēmu veidā, ar pikseļu izmēru ne lielāku par 12 μm × 12 μm, monohromā versijā, kurā mikrolēcas uzmontētas katram atsevišķam pikselim (mikrolēcu matrica), vai polihromā versijā ar krāsu filtru, arī ar mikrolēcu matricu, kurā mikrolēca uzmontēta katram atsevišķam pikselim

0 %

31.12.2014.

ex 8529 90 92

50

Krāsu LCD displeja panelis, kas paredzēts pozīcijas 8 528 LCD monitoriem:

ar ekrāna diagonāli 14,48 cm vai vairāk, bet ne vairāk kā 31,24 cm,

ar fona apgaismojumu, mikroregulatoru,

ar CAN (Controller area network) regulatoru ar LVDS (Low-voltage differential signaling) saskarni un CAN/strāvas rozeti vai ar APIX (Automotive Pixel Link) regulatoru ar APIX saskarni,

iebūvēts korpusā ar vai bez radiatora korpusa aizmugurē,

bez signālapstrādes moduļa,

lietošanai 87. nodaļas transportlīdzekļu ražošanā (1)

0 %

31.12.2015.

ex 8536 69 90

81

Pieslēguma savienotājelements, kas paredzēts LCD televizoru ražošanai (1)

0 %

31.12.2017.

ex 8536 69 90

87

D-sub tipa savienotāji, iestrādāti plastmasas vai metāla apvalkā, ar 15 tapām trīs rindās, izmantošanai pozīcijā 8 521 un 8 528 iekļauto produktu ražošanai (1)

0 %

31.12.2016.

ex 8536 69 90

88

Secure Digital (SD), CompactFlash, “Smart Card” un 64 kontakttapiņu PC kartes “sievišķie” savienotāji, ko izmanto lodēšanai uz iespiedshēmas platēm, lai savienotu elektrisko aparātu un mikroshēmas un komutētu vai aizsargātu elektriskās shēmas ar spriegumu ne vairāk kā 1 000 V

0 %

31.12.2017.

ex 8537 10 91

30

Datu apstrādes un novērtēšanas aparāta infopaneļa kontroles modulis, kas darbojas ar CAN palīdzību – kopnes protokols, kas satur vismaz:

mikroprocesora relejus,

soļdzinēju,

elektriski izdzēšamu programmējamu, tikai lasāmu (EEPROM) atmiņu un

citus pasīvus komponentus (piemēram, savienotājus, diodes, sprieguma stabilizatorus, rezistorus, kondensatorus, tranzistorus)

ar spriegumu 13,5 V

0 %

31.12.2017.

ex 8543 90 00

40

Elektrolīzes ierīces daļa, kas sastāv no niķeļa plates ar niķeļa stiepļu sietu, kas nostiprināts ar niķeļa ribām, kā arī titāna plates ar titāna stiepļu sietu, kas nostiprināts ar titāna ribām, un abas plates ir tieši piestiprinātas viena otrai

0 %

31.12.2017.

ex 8544 20 00

ex 8544 42 90

ex 8544 49 93

ex 8544 49 95

10

20

20

10

Elastīgs kabelis ar PET/PVC izolāciju:

spriegumam ne lielākam par 60 V,

strāvas stiprumam ne lielākam par 1 A,

siltumizturību ne lielāku par 105 °C,

atsevišķu stiepļu biezums nav lielāks par 0,1 mm (± 0,01 mm) un platums nav lielāks par 0,8 mm (± 0,03 mm),

attālumu starp vadītājiem ne lielāku par 0,5 mm un

šķērsgriezuma ass soli (attālumu starp līnijām, kas iet caur vadītāju centru) ne lielāku par 1,25 mm

0 %

31.12.2013.

ex 8544 42 90

10

Datu pārraides kabelis, kurš nodrošina bitu pārraides ātrumu 600 MBit/s vai lielāku un kuram ir šādi raksturlielumi:

spriegums 1,25 V (± 0,25 V),

savienotāji abos kabeļa galos; vismaz vienam savienotājam ir kontakttapas ar soli 1 mm,

ārējs ekranējums,

un kuru izmanto tikai datu apmaiņai starp LCD, PDP vai OLED paneli un videoapstrādes elektroniskajām ķēdēm

0 %

31.12.2013.

ex 8548 90 90

50

Filtri ar feromagnētisku serdi, ko izmanto, lai slāpētu augstas frekvences skaņu elektroniskajās shēmās, 8528. pozīcijas televizoru un monitoru ražošanai (1)

0 %

31.12.2017.

ex 8704 23 91

20

Pašgājēja šasija ar kabīni, vismaz 8 000 cm3 tilpuma kompresijas aizdedzes dzinēju, uz 3, 4 vai 5 riteņiem, ar riteņu bāzi vismaz 480 cm, bez darba iekārtām, paredzēta iebūvēšanai speciālas nozīmes transportlīdzekļos ar platumu vismaz 300 cm (1)

0 %

31.12.2017.

ex 9001 20 00

10

Materiāls, kas sastāv no polarizējošas plēves, satīts vai nav satīts ruļļos, no vienas vai abām pusēm nostiprināts ar caurspīdīgu materiālu, ar vai bez adhezīva slāņa, no vienas vai abām pusēm pārklāts ar aizsargslāni

0 %

31.12.2017.

ex 9001 90 00

75

Priekšējais filtrs, kas sastāv no stikla paneļa ar speciālu iespiedumu un plēves pārklājumu, kas paredzēts izmantošanai plazmas displeju moduļu ražošanā. (1)

0 %

31.12.2017.

ex 9002 11 00

20

Objektīvi:

kuru izmēri nepārsniedz 80 mm × 55 mm × 50 mm,

ar izšķirtspēju 160 līnijas/mm un

ar astoņpadsmitkārtīgu palielinājumu,

izmantošanai dokumentu kameru ražošanā vai tiešai attēlu pārraidei paredzētu kameru ražošanā

0 %

31.12.2017.

ex 9002 11 00

30

Objektīvi:

kuru izmēri nepārsniedz 180 mm × 100 mm × 100 mm, ar maksimālo fokusa attālumu vairāk kā 200 mm,

ar izšķirtspēju vismaz 130 līnijas/mm un

ar astoņpadsmitkārtīgu palielinājumu,

izmantošanai dokumentu kameru ražošanā vai tiešai attēlu pārraidei paredzētu kameru ražošanā

0 %

31.12.2017.

ex 9002 11 00

40

Objektīvi:

kuru izmēri nepārsniedz 125 mm × 65 mm × 65 mm,

ar izšķirtspēju 125 līnijas/mm un

ar astoņpadsmitkārtīgu palielinājumu 16,

izmantošanai dokumentu kameru ražošanā vai tiešai attēlu pārraidei paredzētu kameru ražošanā

0 %

31.12.2017.

ex 9002 11 00

70

Objektīvi:

kuru izmēri nepārsniedz 180 mm × 100 mm × 100 mm, ar maksimālo fokusa attālumu vairāk kā 200 mm,

ar gaismas caurlaidību vismaz 7 steradiāni mm2 un

ar sešpadsmit kārtīgu palielinājumu,

izmantošanai dokumentu kameru ražošanā vai tiešai attēlu pārraidei paredzētu kameru ražošanā

0 %

31.12.2017.

ex 9032 89 00

40

Digitālais vārsta regulators šķidrumu un gāzu padeves regulēšanai

0 %

31.12.2017.

ex 9405 40 39

30

Elektriska apgaismošanas vienība, kurā ietilpst:

iespiedshēmas plates un

gaismas diodes (LED)

izmantošanai plakanā ekrāna televizoru aizmugurapgaismojuma bloku ražošanā (1)

0 %

30.6.2013.


(1)  Uz nodokļu atlikšanu attiecas Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2454/93 291.–300. pants (OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.).

(2)  Piemēro īpašu papildu nodokli.

(3)  Uzraudzību produktiem, uz kuriem attiecas tarifu atlikšana, nosaka saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2454/93 308.d pantā paredzēto procedūru.


II PIELIKUMS

KN kods

TARIC

ex 2008 60 19

30

ex 2008 60 39

30

ex 2008 93 91

20

ex 2009 49 30

91

ex 2710 12 25

10

ex 2805 30 90

30

ex 2823 00 00

10

ex 2835 10 00

10

ex 2839 19 00

10

ex 2841 80 00

10

ex 2841 90 85

10

ex 2850 00 20

30

ex 2904 10 00

40

ex 2914 19 90

20

ex 2914 19 90

30

ex 2914 19 90

40

ex 2914 39 00

30

ex 2914 39 00

40

ex 2914 50 00

60

ex 2914 50 00

70

ex 2916 39 90

55

ex 2917 39 95

40

ex 2918 23 00

10

ex 2920 19 00

10

ex 2921 30 99

20

ex 2921 30 99

30

ex 2921 59 90

30

ex 2922 49 85

60

ex 2924 29 98

35

ex 2924 29 98

86

ex 2928 00 90

75

ex 2928 00 90

80

ex 2928 00 90

85

ex 2930 20 00

10

ex 2930 90 99

66

ex 2930 90 99

67

ex 2930 90 99

68

ex 2930 90 99

69

ex 2930 90 99

71

ex 2930 90 99

82

ex 2930 90 99

83

ex 2932 99 00

60

ex 2933 19 90

40

ex 2933 29 90

40

ex 2933 39 99

55

ex 2933 69 80

35

ex 2933 69 80

55

ex 2933 79 00

30

ex 2933 99 80

50

ex 2933 99 80

73

ex 2933 99 80

89

ex 2934 20 80

40

ex 2934 99 90

15

ex 2934 99 90

23

ex 2934 99 90

74

ex 2934 99 90

78

ex 2934 99 90

83

ex 2934 99 90

84

ex 3204 15 00

10

ex 3204 17 00

30

ex 3204 17 00

75

ex 3208 90 19

75

ex 3208 90 91

10

ex 3402 13 00

20

ex 3808 91 90

10

ex 3808 91 90

50

ex 3808 92 90

10

ex 3808 93 15

10

ex 3808 93 27

20

ex 3815 19 90

41

ex 3815 90 90

16

ex 3815 90 90

85

ex 3815 90 90

89

ex 3824 90 97

33

ex 3824 90 97

36

ex 3824 90 97

37

ex 3824 90 97

38

ex 3824 90 97

44

ex 3824 90 97

47

ex 3824 90 97

70

ex 3824 90 97

78

ex 3901 10 10

10

ex 3901 20 90

30

ex 3903 90 90

35

ex 3903 90 90

86

ex 3906 10 00

10

ex 3907 99 90

60

ex 3909 40 00

20

ex 3910 00 00

50

ex 3911 90 19

30

ex 3919 10 80

45

ex 3919 10 80

55

ex 3919 90 00

25

ex 3919 90 00

26

ex 3919 90 00

28

ex 3919 90 00

45

ex 3919 90 00

47

ex 3919 90 00

53

ex 3919 90 00

55

ex 3920 20 29

94

ex 3920 51 00

10

ex 3920 51 00

40

ex 3920 62 19

41

ex 3920 62 19

43

ex 3920 62 19

80

ex 3920 62 19

82

ex 3920 79 90

10

ex 3920 92 00

30

ex 5407 10 00

10

ex 5603 11 10

20

ex 5603 11 90

20

ex 5603 12 90

50

ex 5603 12 90

70

ex 5603 13 90

70

ex 5603 92 90

40

ex 5603 92 90

70

ex 5603 92 90

80

ex 5603 93 90

10

ex 5603 93 90

50

ex 5603 94 90

40

ex 7005 10 25

10

ex 7005 10 30

10

ex 7006 00 90

60

ex 7007 19 20

20

ex 7326 90 98

40

ex 7410 22 00

10

ex 7601 20 99

10

ex 7604 29 10

10

ex 7606 12 92

20

ex 7606 12 99

20

ex 7607 11 90

20

ex 7607 11 90

30

ex 7607 20 90

10

ex 8108 90 30

20

ex 8108 90 50

30

ex 8108 90 50

40

ex 8108 90 50

50

ex 8113 00 90

10

ex 8407 31 00

10

ex 8407 33 00

10

ex 8407 90 80

10

ex 8407 90 90

10

ex 8412 21 80

50

ex 8419 89 98

30

ex 8419 89 98

40

ex 8462 21 80

10

ex 8477 59 80

10

ex 8501 33 00

30

ex 8501 40 80

50

ex 8501 53 50

10

ex 8504 31 80

20

ex 8504 40 82

40

ex 8505 11 00

33

ex 8507 90 80

70

ex 8522 90 80

96

ex 8528 59 40

20

ex 8529 90 49

10

ex 8529 90 65

75

ex 8529 90 65

80

ex 8529 90 92

46

ex 8529 90 92

47

ex 8529 90 92

50

ex 8529 90 92

60

ex 8536 69 90

81

ex 8536 69 90

87

ex 8540 91 00

95

ex 8543 90 00

40

ex 8544 42 90

10

ex 8544 49 93

20

ex 8704 23 91

20

ex 9001 20 00

10

ex 9001 20 00

40

ex 9001 90 00

75

ex 9032 10 89

20

ex 9032 89 00

40

ex 9405 40 39

30


20.12.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 350/36


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1233/2012

(2012. gada 17. decembris),

ar ko nosaka aizliegumu Nīderlandes karoga kuģiem zvejot rajveidīgās zivis ES ūdeņos VIId zonā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 20. novembra Regulu (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem (1), un jo īpaši tās 36. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 2012. gada 17. janvāra Regulā (ES) Nr. 43/2012, ar ko 2012. gadam nosaka ES kuģiem pieejamās zvejas iespējas no konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kuras nav starptautisku sarunu vai nolīgumu priekšmets (2), ir noteiktas kvotas 2012. gadam.

(2)

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju šīs regulas pielikumā minētās dalībvalsts karoga kuģi vai kuģi, kas reģistrēti šajā dalībvalstī, ar nozveju no pielikumā norādītā krājuma ir pilnībā apguvuši 2012. gadam iedalīto kvotu.

(3)

Tāpēc jāaizliedz ar šo krājumu saistītas zvejas darbības,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kvotas pilnīga apguve

Nozvejas kvotu 2012. gadam, kura šīs regulas pielikumā minētajai dalībvalstij iedalīta pielikumā norādītajam krājumam, uzskata par pilnībā apgūtu no pielikumā noteiktās dienas.

2. pants

Aizliegumi

Ar šīs regulas pielikumā norādīto krājumu saistītas zvejas darbības, kuras veic pielikumā minētās dalībvalsts karoga kuģi vai kuģi, kas reģistrēti šajā dalībvalstī, ir aizliegtas no minētajā pielikumā noteiktās dienas. Konkrēti, pēc minētās dienas ir aizliegts paturēt uz kuģa, pārvietot, pārkraut citā kuģī vai izkraut zivis, ko minētie kuģi nozvejojuši no šā krājuma.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 17. decembrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektore

Lowri EVANS


(1)  OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.

(2)  OV L 25, 27.1.2012., 1. lpp.


PIELIKUMS

Nr.

80/TQ43

Dalībvalsts

Nīderlande

Krājums

SRX/07D.

Suga

Rajveidīgās zivis (Rajiformes)

Zona

ES ūdeņi VIId zonā

Datums

30.11.2012.


20.12.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 350/38


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1234/2012

(2012. gada 19. decembris),

ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 468/2010, ar ko izveido ES sarakstu ar kuģiem, kuri iesaistījušies nelegālā, nereģistrētā un neregulētā zvejā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2008. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1005/2008, ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju, un ar ko groza Regulas (EEK) Nr. 2847/93, (EK) Nr. 1936/2001 un (EK) Nr. 601/2004, un ar ko atceļ Regulas (EK) Nr. 1093/94 un (EK) Nr. 1447/1999 (1), un jo īpaši tās 30. pantu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1005/2008 V nodaļā ir izklāstītas procedūras, kā identificējami zvejas kuģi, kuri iesaistījušies nelegālā, nereģistrētā un neregulētā zvejā (NNN zvejas kuģi), kā arī procedūras, kā izveidojams Savienības saraksts ar šādiem kuģiem. Minētās regulas 37. pantā ir paredzēti pasākumi, kas veicami attiecībā uz šajā sarakstā iekļautiem zvejas kuģiem.

(2)

Pirmais Savienības saraksts ar NNN zvejas kuģiem tika izveidots ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 468/2010 (2) un pēc tam grozīts ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 724/2011 (3).

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1005/2008 30. panta 1. punktu Savienības sarakstā būtu jāiekļauj arī tie zvejas kuģi, kuri ir iekļauti reģionālu zvejniecības pārvaldības organizāciju pieņemtajos NNN zvejas kuģu sarakstos.

(4)

Visas reģionālās zvejniecības pārvaldības organizācijas ir pieņēmušas principu publicēt NNN zvejas kuģu sarakstu un atjaunināt attiecīgo sarakstu gadskārtējās sanāksmēs (4).

(5)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1005/2008 30. pantu Komisija atjaunina Savienības sarakstu, tiklīdz no reģionālajām zvejniecības pārvaldības organizācijām ir saņemti to zvejas kuģu saraksti, kuri tiek turēti aizdomās par NNN zveju vai kuru iesaistīšanās šādā zvejā ir apstiprināta.

(6)

Komisija ir saņēmusi atjauninātos sarakstus, kas sagatavoti reģionālo zvejniecības pārvaldības organizāciju gadskārtējās sanāksmēs.

(7)

Ņemot vērā to, ka viens un tas pats kuģis sarakstos var būt minēts ar dažādiem vārdiem un/vai karogiem atkarībā no tā, kad tas iekļauts reģionālo zvejniecības pārvaldības organizāciju sarakstos, atjauninātajā Savienības sarakstā būtu jānorāda dažādie vārdi un/vai karogi, ko norādījušas attiecīgās reģionālās zvejniecības pārvaldības organizācijas.

(8)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Regula (ES) Nr. 468/2010.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Zvejniecības un akvakultūras komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 468/2010 pielikuma B daļu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 19. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 286, 29.10.2008., 1. lpp.

(2)  OV L 131, 29.5.2010., 22. lpp.

(3)  OV L 194, 26.7.2011., 14. lpp.

(4)  Pēdējie atjauninājumi – CCAMLR: 2011. gada NNN saraksts, kas pieņemts gadskārtējā sanāksmē CCAMLR-XXX no 2011. gada 24. oktobra līdz 4. novembrim; SEAFO: SEAFO savā NNN sarakstā iekļauj CCAMLR, NEAFC-B un NAFO sarakstu; ICCAT: 2012. gada NNN saraksts, kas pieņemts gadskārtējā sanāksmē 2011. gada novembrī (Ieteikums 11-18); IATTC: 2012. gada saraksts, kas pieņemts IATTC 83. sanāksmē 2012. gada jūnijā; NEAFC: NNN B saraksts AM 2011-18, kas pieņemts 30. gadskārtējā sanāksmē 2011. gada novembrī; NAFO: 2012. gada saraksts, kas pieņemts 33. gadskārtējā sanāksmē 2011. gada 19.–23. septembrī; WCPFC: WCPFC 2012. gada NNN zvejas kuģu saraksts, kas pieņemts 2012. gada 30. martā (spēkā no 2012. gada 30. maija).


PIELIKUMS

“B   DAĻA

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1005/2008 30. pantu iekļautie kuģi

SJO (1) piešķirtais kuģa identifikācijas numurs / RZPO atsauce

Kuģa vārds (iepriekšējais vārds) (2)

Karoga valsts vai karoga teritorija (saskaņā ar RZPO datiem) (2)

Iekļauts RZPO sarakstā (2)

20060010 (ICCAT)

ACROS NO. 2

Nav zināma (pēdējais zināmais karogs: Hondurasas)

ICCAT

20060009 (ICCAT)

ACROS NO. 3

Nav zināma (pēdējais zināmais karogs: Hondurasas)

ICCAT

7306570

ALBORAN II (WHITE ENTERPRISE)

Panama (iepriekšējais karogs: Sentkitsas un Nevisas)

NEAFC, NAFO, SEAFO

7424891

ALDABRA (OMOA 1)

Tanzānija (iepriekšējie karogi: Togo, Hondurasas)

CCAMLR, SEAFO

7036345

AMORINN (ICEBERG II, LOME (CCAMLR) / ICEBERG II, NOEMI (SEAFO))

Nav zināma (iepriekšējie karogi: Togo, Belizas)

CCAMLR, SEAFO

12290 (IATTC) / 20110011 (ICCAT)

BHASKARA No10

Nav zināma (pēdējais zināmais karogs: Indonēzijas)

IATTC, ICCAT

12291 (IATTC) / 20110012 (ICCAT)

BHASKARA No9

Nav zināma (pēdējais zināmais karogs: Indonēzijas)

IATTC, ICCAT

20060001 (ICCAT)

BIGEYE

Nav zināma

ICCAT

20040005 (ICCAT)

BRAVO

Nav zināma

ICCAT

9407 (IATTC) / 20110013 (ICCAT)

CAMELOT

Nav zināma

IATTC, ICCAT

6622642

CHALLENGE (MILA/PERSEVERANCE)

Panama (iepriekšējie karogi: Ekvatoriālās Gvinejas, Apvienotās Karalistes)

CCAMLR, SEAFO

125 (IATTC) / 20110014 (ICCAT)

CHIA HAO No 66

Nav zināma

IATTC, ICCAT

20080001 (ICCAT)

DANIAA (CARLOS)

Gvinejas Republika (Konakri)

ICCAT

8422852

DOLPHIN (OGNEVKA)

Nav zināma (iepriekšējie karogi: Krievijas, Gruzijas (NAFO))

NEAFC, NAFO, SEAFO

6163 (IATTC)

DRAGON III

Nav zināma

IATTC

8604668

EROS DOS (FURABOLOS)

Panama (iepriekšējais karogs: Seišelu Salu)

NEAFC, NAFO, SEAFO

7355662

FU LIEN No. 1

Gruzija

WCPFC

200800005 (ICCAT)

GALA I (MANARA II / ROAGAN)

Nav zināma (pēdējie zināmie karogi: Lībijas, Menas salas)

ICCAT

6591 (IATTC)

GOIDAU RUEY No 1

Nav zināma

IATTC

7020126

GOOD HOPE (TOTO / VEA RANGER V)

Nigērija (CCAMLR) / Nigēra (SEAFO) (iepriekšējais karogs: Belizas)

CCAMLR, SEAFO

6719419

GORILERO (GRAN SOL)

Nav zināma (pēdējie zināmie karogi: Sjerraleones, Panamas (NAFO))

NEAFC, NAFO, SEAFO

2009003 (ICCAT)

GUNUAR MELYAN 21

Nav zināma

IOTC, ICCAT

7322926

HEAVY VEA (CCAMLR) / HEAVY SEAS (SEAFO)

(DUERO/KETA)

Panama

CCAMLR, SEAFO

201000004 (ICCAT)

HOOM XIANG 11

Nav zināma (iepriekšējais karogs: Malaizijas)

IOTC, ICCAT

7322897

HUANG HE 22 (CCAMLR) / SIMA QIAN BARU 22 (SEAFO) (SIMA QIAN BARU 22, CORVUS (CCAMLR) / CORVUS, GALAXY (SEAFO))

Tanzānija (iepriekšējie karogi: Ziemeļkorejas (KTDR), Panamas)

CCAMLR, SEAFO

7332218

IANNIS 1

Panama (NAFO, SEAFO) / nav zināma (NEAFC)

NEAFC, NAFO, SEAFO

 

JINN FENG TSAIR No 1

Taivāna

WCPFC

9505 (IATTC)

JYI LIH 88

Nav zināma

IATTC

7905443

KOOSHA 4

Irāna (iepriekšējais karogs: Spānijas)

CCAMLR

6905408

KUKO (TYPHOON-1, RUBIN (CCAMLR) / TYPHOON-1, ARTIC RANGER (SEAFO))

Nav zināma (iepriekšējie karogi: Mongolijas, Togo)

CCAMLR, SEAFO

9037537

LANA (ZEUS/TRITON-1)

Nav zināma (iepriekšējie karogi: Mongolijas, Togo)

CCAMLR, SEAFO

20060007 (ICCAT)

LILA NO. 10

Nav zināma (pēdējais zināmais karogs: Panamas)

ICCAT

7388267

LIMPOPO (ROSS/ALOS)

Nav zināma (pēdējie zināmie karogi: Togo, Ganas)

CCAMLR, SEAFO

20040007 (ICCAT)

MADURA 2

Nav zināma

ICCAT

20040008 (ICCAT)

MADURA 3

Nav zināma

ICCAT

7325746

MAINE (MAPOSA NOVENO, GUINESPA I (SEAFO))

Gvinejas Republika (Konakri)

NEAFC, NAFO, SEAFO

20110001 (ICCAT)

MAR CANTABRICO

Bolīvija

ICCAT

20060002 (ICCAT)

MARIA

Nav zināma

ICCAT

9435 (IATTC) / 20110002 (ICCAT)

MARTA LUCIA R

Kolumbija

IATTC, ICCAT

20060005 (ICCAT)

MELILLA NO. 101

Nav zināma (pēdējais zināmais karogs: Panamas)

ICCAT

20060004 (ICCAT)

MELILLA NO. 103

Nav zināma (pēdējais zināmais karogs: Panamas)

ICCAT

7385174

MURTOSA

Nav zināma (pēdējais zināmais karogs: Togo (NAFO) / Portugāles (SEAFO))

NEAFC, NAFO, SEAFO

14613 (IATTC) 20110003 (ICCAT)

NEPTUNE

Gruzija

IATTC, ICCAT, WCPFC,

20060003 (ICCAT)

No. 101 GLORIA (GOLDEN LAKE)

Nav zināma (pēdējais zināmais karogs: Panamas)

ICCAT

20060008 (ICCAT)

No. 2 CHOYU

Nav zināma (pēdējais zināmais karogs: Hondurasas)

ICCAT

20060011 (ICCAT)

No. 3 CHOYU

Nav zināma (pēdējais zināmais karogs: Hondurasas)

ICCAT

9230658

NORTH OCEAN (BOSTON/BOSTON-1)

Ķīna (iepriekšējie karogi: Gruzijas, Krievijas)

SEAFO

20040006 (ICCAT)

OCEAN DIAMOND

Nav zināma

ICCAT

7826233

OCEAN LION

Nav zināma (pēdējais zināmais karogs: Ekvatoriālās Gvinejas)

IOTC, ICCAT

11369 (IATTC) /

ORCA

Nav zināma (pēdējais zināmais karogs: Belizas)

IATTC

20060012 (ICCAT)

ORIENTE NO. 7

Nav zināma (pēdējais zināmais karogs: Hondurasas)

ICCAT

5062479

PERLON (CCAMLR) / CHERNE (SEAFO) (CHERNE, BIGARO, (CCAMLR) / BIGARO, LUGALPESCA (SEAFO))

Nav zināma (pēdējais zināmais karogs: Mongolijas, Togo)

CCAMLR, SEAFO

8713392

PION (CCAMLR) / THE BIRD (SEAFO)

(THE BIRD, CHU LIN (CCAMLR) / (ULYSES, GALE (SEAFO))

Hondurasa (CCAMLR) / nav zināma (SEAFO) (pēdējie zināmie karogi: Mongolijas, Togo, (CCAMLR) / Ekvatoriālās Gvinejas, Urugvajas (SEAFO))

CCAMLR, SEAFO

6607666

RAY (CCAMLR) / KILY (SEAFO) (KILY, CONSTANT (CCAMLR) / CONSTANT, ISLA GRACIOSA (SEAFO))

Beliza (pēdējie zināmie karogi: Mongolijas, Ekvatoriālās Gvinejas)

CCAMLR, SEAFO

6706084

RED (KABOU)

Panama (iepriekšējais karogs: Gvinejas Republikas (Konakri))

NEAFC, NAFO, SEAFO

95 (IATTC) /

REYMAR 6

Nav zināma (pēdējais zināmais karogs: Belizas)

IATTC

6803961

SEABULL 22

(CARMELA / GOLD DRAGON)

Nigērija (pēdējie zināmie karogi: Togo, Ekvatoriālās Gvinejas)

CCAMLR, SEAFO

200800004 (ICCAT)

SHARON 1 (MANARA I / POSEIDON)

Nav zināma (pēdējais zināmais karogs: Lībijas, Apvienotās Karalistes)

ICCAT

20050001 (ICCAT)

SOUTHERN STAR 136 (HSIANG CHANG)

Nav zināma (pēdējais zināmais karogs: Sentvinsentas un Grenadīnu)

ICCAT

9405 (IATTC)

TA FU 1

Nav zināma

IATTC

6818930

TCHAW (INCA, VIKING (CCAMLR) / REX, AROSA CUARTO (SEAFO))

Nav zināma (pēdējie zināmie karogi: Togo, Seišelu Salu)

CCAMLR, SEAFO

13568 (IATTC)

TCHING YE No. 6

Nav zināma (pēdējie zināmie karogi: Panamas, Belizas)

IATTC

129 (IATTC)

WEN TENG No. 688

Nav zināma (pēdējais zināmais karogs: Belizas)

IATTC

9230672

WEST OCEAN (KIEV/DARVIN)

Ķīna (iepriekšējie karogi: Gruzijas, Krievijas)

SEAFO

9319856

HUIQUAN (WUTAISHAN ANHUI 44) (CCAMLR) / YANGZI HUA 44 (SEAFO)

(YANGZI HUA 44, TROSKY (CCAMLR) / TROSKY, JIAN HUAN (SEAFO))

Tanzānija (CCAMLR) / nav zināma (SEAFO) (iepriekšējie karogi: Mongolijas, Namībijas)

CCAMLR, SEAFO

9042001

SHAANXI HENAN 33 (XIONG NU BARU 33 DRACO-1, LIBERTY (CCAMLR) / DRACO-1, CARRAN (SEAFO))

Tanzānija (iepriekšējie karogi: Ziemeļkorejas (KTDR), Panamas)

CCAMLR, SEAFO

 

YU FONG 168

Taivāna

WCPFC

2009002 (ICCAT)

YU MAAN WON

Nav zināma (pēdējais zināmais karogs: Gruzijas)

IOTC, ICCAT

7321374

YUCATAN BASIN (NEAFC, SEAFO) / YUCUTAN BASIN (NAFO) (ENXEMBRE / FONTE NOVA)

Panama (iepriekšējais karogs: Marokas)

NEAFC, NAFO, SEAFO


(1)  Starptautiskā Jūrniecības organizācija.

(2)  Papildinformāciju var iegūt reģionālo zvejniecības pārvaldības organizāciju (RZPO) tīmekļa vietnēs.”


20.12.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 350/44


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1235/2012

(2012. gada 19. decembris),

ar kuru groza I pielikumu Regulai (EK) Nr. 669/2009, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 882/2004 saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas, kas nav dzīvnieku izcelsmes barība un pārtika, pastiprinātu importa oficiālo kontroli

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem (1), un jo īpaši tās 15. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 669/2009 (2) paredzēti noteikumi par pastiprinātu oficiālo kontroli, kas jāpiemēro, importējot tās I pielikumā uzskaitīto barību un pārtiku, kura nav dzīvnieku izcelsmes barība un pārtika (“saraksts”), ievešanas vietās Regulas (EK) Nr. 882/2004 I pielikumā minētajās teritorijās.

(2)

Regulas (EK) Nr. 669/2009 2. pantā noteikts, ka sarakstu pārskata regulāri un ne retāk kā reizi ceturksnī, ņemot vērā vismaz tos informācijas avotus, kas norādīti minētajā pantā.

(3)

Kā liecina pārtikas incidentu biežums un nozīmīgums ātrās brīdināšanas sistēmā pārtikas un barības jomā, konstatējumi, kas gūti, Pārtikas un veterinārajam birojam veicot revīzijas trešās valstis, kā arī tie ceturkšņa ziņojumi par pārtikas un barības, kas nav dzīvnieku izcelsmes pārtika un barība, sūtījumiem, kurus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 669/2009 15. pantu Komisijai iesniegušas dalībvalstis, minētais saraksts būtu jāgroza.

(4)

Attiecīgajos informācijas avotos norādīts, ka jo īpaši sūtījumi ar žāvētām vīnogām no Afganistānas, arbūziem no Brazīlijas, zemenēm no Ķīnas, zirņiem un pupām no Kenijas, piparmētrām no Marokas, arbūzu sēklām un to atvasinātajiem produktiem no Sjerraleones un noteiktiem garšaugiem, garšvielām un dārzeņiem no Vjetnamas rada jaunus riskus un/vai zināmā mērā neatbilst attiecīgajām nekaitīguma prasībām, tādējādi liecinot par vajadzību pastiprināt oficiālo kontroli. Tāpēc sarakstā būtu jāiekļauj ieraksti par šiem sūtījumiem.

(5)

Turklāt saraksts būtu jāgroza, lai samazinātu oficiālās kontroles biežumu precēm, par kurām informācijas avotos norādīts, ka kopumā uzlabojusies to atbilstība attiecīgajām Savienības tiesību aktos noteiktajām prasībām, un kurām tāpēc pašreizējais oficiālās kontroles biežums vairs nav pamatots. Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza saraksta ieraksti par baklažāniem un balzambumbieriem no Dominikānas Republikas, garšvielām no Indijas un sparģeļpupiņām, baklažāniem un Brassica ģints dārzeņiem no Taizemes.

(6)

Turklāt saraksts būtu jāgroza, svītrojot ierakstus par precēm, par kurām pieejamā informācija liecina, ka kopumā tās pienācīgi atbilst attiecīgajām Savienības tiesību aktos noteiktajām nekaitīguma prasībām, un kurām tāpēc pastiprināts kontroles biežums vairs nav pamatots. Tāpēc būtu jāsvītro saraksta ieraksti par persikiem no Ēģiptes, barības piedevām un premiksiem no Indijas un Capsicum annuum no Peru.

(7)

Lai efektīvāk pievērstos noteiktiem sarakstā norādītajiem produktiem, vajadzības gadījumā ir jāpievieno Taric kodi. Turklāt ir jāgroza noteikti KN kodi, lai tos saskaņotu ar kombinēto nomenklatūru, ko piemēro no 2013. gada 1. janvāra.

(8)

Savienības tiesību aktu konsekvences un skaidrības labad Regulas (EK) Nr. 669/2009 I pielikumu ir lietderīgi aizstāt ar šīs regulas pielikuma tekstu.

(9)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Regula (EK) Nr. 669/2009.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 669/2009 I pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2013. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 19. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp.

(2)  OV L 194, 25.7.2009., 11. lpp.


PIELIKUMS

“I PIELIKUMS

Barība un pārtika, kas nav dzīvnieku izcelsmes un kuru izraudzītajā ievešanas vietā pārbauda pastiprinātā oficiālā kontrolē

Barība un pārtika

(paredzētais izmantojums)

KN kods (1)

Taric apakšgrupa

Izcelsmes valsts

Risks

Fiziskās kontroles un identitātes kontroles biežums

(%)

Žāvētas vīnogas

0806 20

 

Afganistāna (AF)

Ohratoksīns A

50

(Pārtika)

 

Lazdu rieksti

(nelobīti vai lobīti)

0802 21 00; 0802 22 00

 

Azerbaidžāna (AZ)

Aflatoksīni

10

(Barība un pārtika)

 

Arbūzi

0807 11 00

 

Brazīlija (BR)

Salmonellas

10

(Pārtika)

 

Zemesrieksti, nelobīti

1202 41 00

 

Brazīlija (BR)

Aflatoksīni

10

Zemesrieksti, lobīti

1202 42 00

Zemesriekstu sviests

2008 11 10

Zemesrieksti, citādi sagatavoti vai konservēti

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Barība un pārtika)

 

Zemenes (saldētas)

0811 10

 

Ķīna (CN)

Norovīruss un A hepatīts

5

(Pārtika)

 

Brassica oleracea

(citi pārtikā lietojami Brassica ģints augi, Ķīnas brokoļi) (13)

ex 0704 90 90

40

Ķīna (CN)

Pesticīdu atliekas, kas analizētas pēc multimetodes pesticīdu atlieku noteikšanai, kura balstās uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (14)

10

(Pārtika – svaiga vai dzesēta)

 

 

Kaltētas nūdeles

ex 1902 11 00;

10

Ķīna (CN)

Alumīnijs

10

ex 1902 19 10;

10

ex 1902 19 90;

10

ex 1902 20 10;

10

ex 1902 20 30;

10

ex 1902 20 91;

10

ex 1902 20 99;

10

ex 1902 30 10;

10

ex 1902 30 10

91

(Pārtika)

 

 

Pomelo

ex 0805 40 00

31; 39

Ķīna (CN)

Pesticīdu atliekas, kas analizētas pēc multimetodes pesticīdu atlieku noteikšanai, kura balstās uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (11)

20

(Pārtika – svaiga)

 

 

Tēja, arī aromatizēta

0902

 

Ķīna (CN)

Pesticīdu atliekas, kas analizētas pēc multimetodes pesticīdu atlieku noteikšanai, kura balstās uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (10)

10

(Pārtika)

 

Baklažāni

0709 30 00; ex 0710 80 95

72

Dominikānas Republika (DO)

Pesticīdu atliekas, kas analizētas pēc multimetodes pesticīdu atlieku noteikšanai, kura balstās uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (3)

10

Balzambumbieris (Mormodica charantia)

ex 0709 99 90;

70

ex 0710 80 95

70

(Pārtika – svaigi, dzesēti vai saldēti dārzeņi)

 

 

Sparģeļpupiņas (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

10

Dominikānas Republika (DO)

Pesticīdu atliekas, kas analizētas pēc multimetodes pesticīdu atlieku noteikšanai, kura balstās uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (3)

20

ex 0710 22 00

10

Pipari (saldie un citi) (Capsicum spp.)

0709 60 10; ex 0709 60 99

20

0710 80 51; ex 0710 80 59

20

(Pārtika – svaigi, dzesēti vai saldēti dārzeņi)

 

 

Apelsīni (svaigi vai žāvēti)

0805 10 20; 0805 10 80

 

Ēģipte (EG)

Pesticīdu atliekas, kas analizētas pēc multimetodes pesticīdu atlieku noteikšanai, kura balstās uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (7)

10

Granātāboli

ex 0810 90 75

30

Zemenes

0810 10 00

 

(Pārtika – svaigi augļi)

 

Pipari (saldie un citi) (Capsicum spp.)

0709 60 10; ex 0709 60 99;

20

Ēģipte (EG)

Pesticīdu atliekas, kas analizētas pēc multimetodes pesticīdu atlieku noteikšanai, kura balstās uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (12)

10

0710 80 51; ex 0710 80 59

20

(Pārtika – svaiga, dzesēta vai saldēta)

 

 

Zemesrieksti, nelobīti

1202 41 00

 

Gana (GH)

Aflatoksīni

50

Zemesrieksti, lobīti

1202 42 00

Zemesriekstu sviests

2008 11 10

(Barība un pārtika)

 

Karija lapas (Bergera/Murraya koenigii)

ex 1211 90 86

10

Indija (IN)

Pesticīdu atliekas, kas analizētas pēc multimetodes pesticīdu atlieku noteikšanai, kura balstās uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (5)

50

(Pārtika – svaigi garšaugi)

 

 

Capsicum annuum, veseli

0904 21 10

 

Indija (IN)

Aflatoksīni

10

Capsicum annuum, grūsti vai malti

ex 0904 22 00

10

Žāvēti Capsicum ģints augļi, veseli, izņemot saldos piparus (Capsicum annuum)

0904 21 90

 

Karijs (čilli izstrādājumi)

0910 91 05

Muskatrieksti (Myristica fragrans)

0908 11 00; 0908 12 00

Muskatriekstu mizas (Myristica fragrans)

0908 21 00; 0908 22 00

Ingvers (Zingiber officinale)

0910 11 00; 0910 12 00

Curcuma longa (garā kurkuma)

0910 30 00

(Pārtika – kaltētas garšvielas)

 

Zemesrieksti, nelobīti

1202 41 00

 

Indija (IN)

Aflatoksīni

20

Zemesrieksti, lobīti

1202 42 00

Zemesriekstu sviests

2008 11 10

Zemesrieksti, citādi sagatavoti vai konservēti

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Barība un pārtika)

 

Okras

ex 0709 99 90

20

Indija (IN)

Pesticīdu atliekas, kas analizētas pēc multimetodes pesticīdu atlieku noteikšanai, kura balstās uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (2)

50

(Pārtika – svaiga)

 

Muskatrieksti (Myristica fragrans)

0908 11 00; 0908 12 00

 

Indonēzija (ID)

Aflatoksīni

20

Muskatriekstu mizas (Myristica fragrans)

0908 21 00; 0908 22 00

(Pārtika – kaltētas garšvielas)

 

Zirņi ar pākstīm (nelobīti)

ex 0708 10 00

40

Kenija (KE)

Pesticīdu atliekas, kas analizētas pēc multimetodes pesticīdu atlieku noteikšanai, kura balstās uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (16)

10

Pupas ar pākstīm (nelobītas)

ex 0708 20 00;

40

(Pārtika – svaiga un dzesēta)

 

 

Arbūzu (Egusi, Citrullus lanatus) sēklas un to atvasinātie produkti

ex 1207 70 00;

10

Nigērija (NG)

Aflatoksīni

50

ex 1106 30 90;

30

ex 2008 99 99

50

(Pārtika)

 

 

Piparmētra

ex 1211 90 86

30

Maroka (MA)

Pesticīdu atliekas, kas analizētas pēc multimetodes pesticīdu atlieku noteikšanai, kura balstās uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (17)

10

(Pārtika – svaigi garšaugi)

 

 

Arbūzu (Egusi, Citrullus lanatus) sēklas un to atvasinātie produkti

ex 1207 70 00;

10

Sjerraleone (SL)

Aflatoksīni

50

ex 1106 30 90;

30

ex 2008 99 99

50

(Pārtika)

 

 

Pipari (izņemot saldos) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

Taizeme (TH)

Pesticīdu atliekas, kas analizētas pēc multimetodes pesticīdu atlieku noteikšanai, kura balstās uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (9)

10

(Pārtika – svaiga)

 

 

Koriandra lapas

ex 0709 99 90

72

Taizeme (TH)

Salmonellas (6)

10

Baziliks (svētais, saldais)

ex 1211 90 86

20

Piparmētra

ex 1211 90 86

30

(Pārtika – svaigi garšaugi)

 

 

Koriandra lapas

ex 0709 99 90

72

Taizeme (TH)

Pesticīdu atliekas, kas analizētas pēc multimetodes pesticīdu atlieku noteikšanai, kura balstās uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (4)

20

Baziliks (svētais, saldais)

ex 1211 90 86

20

(Pārtika – svaigi garšaugi)

 

 

Sparģeļpupiņas (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

10

Taizeme (TH)

Pesticīdu atliekas, kas analizētas pēc multimetodes pesticīdu atlieku noteikšanai, kura balstās uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (4)

20

ex 0710 22 00

10

Baklažāni

0709 30 00; ex 0710 80 95

72

Krustziežu dzimtas dārzeņi

0704; ex 0710 80 95

76

(Pārtika – svaigi, dzesēti vai saldēti dārzeņi)

 

 

Saldie pipari (Capsicum annuum)

0709 60 10; 0710 80 51

 

Turcija (TR)

Pesticīdu atliekas, kas analizētas pēc multimetodes pesticīdu atlieku noteikšanai, kura balstās uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (8)

10

Tomāti

0702 00 00; 0710 80 70

(Pārtika – svaigi, dzesēti vai saldēti dārzeņi)

 

Žāvētas vīnogas

0806 20

 

Uzbekistāna (UZ)

Ohratoksīns A

50

(Pārtika)

 

Koriandra lapas

ex 0709 99 90

72

Vjetnama (VN)

Pesticīdu atliekas, kas analizētas pēc multimetodes pesticīdu atlieku noteikšanai, kura balstās uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (15)

20

Baziliks (svētais, saldais)

ex 1211 90 86

20

Piparmētra

ex 1211 90 86

30

Pētersīļi

ex 0709 99 90

40

(Pārtika – svaigi garšaugi)

 

 

Okras

ex 0709 99 90

20

Vjetnama (VN)

Pesticīdu atliekas, kas analizētas pēc multimetodes pesticīdu atlieku noteikšanai, kura balstās uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (15)

20

Pipari (izņemot saldos) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

(Pārtika – svaiga)

 

 

Zemesrieksti, nelobīti

1202 41 00

 

Dienvidāfrika (ZA)

Aflatoksīni

10

Zemesrieksti, lobīti

1202 42 00

Zemesriekstu sviests

2008 11 10

Zemesrieksti, citādi sagatavoti vai konservēti

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Barība un pārtika)

 


(1)  Ja jāpārbauda tikai daži ar kādu KN kodu klasificēti produkti un preču nomenklatūrā šim kodam nav atsevišķas apakšnodaļas, tad KN kodu marķē ar “ex”.

(2)  Jo īpaši šādu vielu atliekas: acefāts, metamidofoss, triazofoss, endosulfāns, monokrotofoss, metomils, tiodikarbs, diafentiurons, tiametoksāms, fipronils, oksamils, acetamipirīds, indoksakarbs, mandipropamīds.

(3)  Jo īpaši šādu vielu atliekas: amitrazs, acefāts, aldikarbs, benomils, karbendazīms, hlorfenapirs, hlorpirifoss, CS2 (ditiokarbamāti), diafentiurons, diazinons, dihlorvoss, dikofols, dimetoāts, endosulfāns, fenamidons, imidakloprīds, malations, metamidofoss, metiokarbs, metomils, monokrotofoss, ometoāts, oksamils, profenofoss, propikonazols, tiabendazols, tiakloprīds.

(4)  Jo īpaši šādu vielu atliekas: acefāts, karbarils, karbendazīms, karbofurāns, hlorpirifoss, hlorpirifosmetils, dimetoāts, etions, malations, metalaksils, metamidofoss, metomils, monokrotofoss, ometoāts, profenofoss, protiofoss, hinalfoss, triadimefons, triazofoss, dikrotofoss, EPN, triforīns.

(5)  Jo īpaši šādu vielu atliekas: triazofoss, oksidemetonmetils, hlorpirifoss, acetamipirīds, tiametoksāms, klotianidīns, metamidofoss, acefāts, propargīts, monokrotofoss.

(6)  Atsauces metode EN/ISO 6579 vai metode, kas validēta attiecībā pret to, kā minēts Komisijas Regulas (EK) Nr. 2073/2005 5. pantā (OV L 338, 22.12.2005., 1. lpp.).

(7)  Jo īpaši šādu vielu atliekas: karbendazīms, ciflutrīns, ciprodinils, diazinons, dimetoāts, etions, fenitrotions, fenpropatrīns, fludioksonils, heksaflumurons, lambda-cihalotrīns, metiokarbs, metomils, ometoāts, oksamils, fentoāts, tiofanātmetils.

(8)  Jo īpaši šādu vielu atliekas: metomils, oksamils, karbendazīms, klofentezīns, diafentiurons, dimetoāts, formetanāts, malations, procimidons, tetradifons, tiofanātmetils.

(9)  Jo īpaši šādu vielu atliekas: karbofurāns, metomils, ometoāts, dimetoāts, triazofoss, malations, profenofoss, protiofoss, etions, karbendazīms, triforīns, procimidons, formetanāts.

(10)  Jo īpaši šādu vielu atliekas: buprofezīns, imidakloprīds, fenvalerāts un esfenvalerāts (RS un SR izomēru summa), profenofoss, trifluralīns, triazofoss, triadimefons un triadimenols (triadimefona un triadimenola summa), cipermetrīns (cipermetrīns, tostarp pārējo sastāvā esošo izomēru maisījumi (izomēru summa)).

(11)  Jo īpaši šādu vielu atliekas: triazofoss, triadimefons un triadimenols (triadimefona un triadimenola summa), parationmetils, fentoāts, metidations.

(12)  Jo īpaši šādu vielu atliekas: karbofurāns (summa), hlorpirifoss, cipermetrīns (summa), ciprokonazols, dikofols (summa), difenokonazols, dinotefurāns, etions, flusilazols, folpets, prohlorāzs, profenofoss, propikonazols, tiofanātmetils un triforīns.

(13)  Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck sugas alboglabra šķirne. Pazīstama arī kā Kai Lan, Gai Lan, Gailan, Kailan, Chinese bare Jielan.

(14)  Jo īpaši šādu vielu atliekas: hlorfenapirs, fipronils, karbendazīms, acetamiprīds, dimetomorfs un propikonazols.

(15)  Jo īpaši šādu vielu atliekas: karbofurāns, karbendazīms (summa), hlorpirifoss, profenofoss, permetrīns, heksakonazols, difenokonazols, propikonazols, fipronils, propargīts, flusilazols, fentoāts, cipermetrīns, metomils, hinalfoss, pencikurons, metidations, dimetoāts (summa), fenbukonazols.

(16)  Jo īpaši šādu vielu atliekas: dimetoāts (summa), hlorpirifoss, acefāts, metamidofoss, metomils, diafentiurons, indoksakarbs.

(17)  Jo īpaši šādu vielu atliekas: hlorpirifoss, cipermetrīns, dimetoāts (summa), endosulfāns (summa), heksakonazols, parationmetils (summa), metomils, flutriafols, karbendazīms (summa), flubendiamīds, miklobutanils, malations (summa).”


20.12.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 350/51


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1236/2012

(2012. gada 19. decembris),

ar ko sāk izmeklēšanu par to antidempinga pasākumu iespējamu apiešanu, kuri ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) Nr. 511/2010 noteikti dažu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes molibdēna stiepļu importam, importējot dažas Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes nedaudz mainītas molibdēna stieples, kuras svara izteiksmē satur 97 % vai vairāk, bet mazāk par 99,95 %, molibdēna, un ar ko uz šādu importu attiecina reģistrāciju

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 30. novembra Regulu (EK) Nr. 1225/2009 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (1) (“pamatregula”), un jo īpaši tās 13. panta 3. punktu un 14. panta 5. punktu,

saskaņā ar pamatregulas 13. panta 3. punktu un 14. panta 5. punktu apspriedusies ar padomdevēju komiteju,

tā kā:

A.   PIEPRASĪJUMS

(1)

Eiropas Komisija (“Komisija”) saskaņā ar pamatregulas 13. panta 3. punktu un 14. panta 5. punktu saņēma pieprasījumu izmeklēt to antidempinga pasākumu iespējamo apiešanu, kas noteikti dažu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes molibdēna stiepļu importam, importējot dažas Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes nedaudz mainītas molibdēna stieples, kuras svara izteiksmē satur 97 % vai vairāk, bet mazāk par 99,95 %, molibdēna, un attiecināt uz šādu importu reģistrāciju.

(2)

Pieprasījumu 2012. gada 5. novembrī iesniedza Savienības dažu molibdēna stiepļu ražotājs Plansee SE.

B.   RAŽOJUMS

(3)

Ražojums, ar ko varētu būt saistīta iespējamā pasākumu apiešana, ir Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes molibdēna stieple, kura svara izteiksmē satur vismaz 99,95 % molibdēna, kuras maksimālais šķērsgriezuma izmērs ir lielāks par 1,35 mm, bet nepārsniedz 4,0 mm, un kuru pašlaik klasificē ar KN kodu ex 8102 96 00 (Taric kodi 8102960011 un 8102960019) (“attiecīgais ražojums”).

(4)

Izmeklējamais ražojums ir tāds pats, kā definēts iepriekšējā apsvērumā, taču svara izteiksmē satur 97 % vai vairāk, bet mazāk par 99,95 %, molibdēna, un to pašlaik klasificē ar tādu pašu KN kodu kā attiecīgo ražojumu, bet ar citu Taric kodu (proti, 8102960090 līdz šīs regulas spēkā stāšanās dienai), un tā izcelsme ir Ķīnas Tautas Republikā (“izmeklējamais ražojums”).

C.   SPĒKĀ ESOŠIE PASĀKUMI

(5)

Pašlaik spēkā esošie pasākumi, kas, iespējams, tiek apieti, ir antidempinga pasākumi, kuri ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) Nr. 511/2010 (2) noteikti dažu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes molibdēna stiepļu importam.

D.   PAMATOJUMS

(6)

Pieprasījumā ir pietiekami pirmsšķietami pierādījumi, ka antidempinga pasākumi, kas piemērojami dažu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes molibdēna stiepļu importam, tiek apieti, importējot izmeklējamo ražojumu.

(7)

Iesniegtie pirmšķietamie pierādījumi ir šādi.

(8)

Pieprasījums liecina, ka pēc tam, kad ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 511/2010 attiecīgajam ražojumam tika noteikts galīgais antidempinga maksājums, ir ievērojami mainījies tirdzniecības modelis saistībā ar eksportu no Ķīnas Tautas Republikas uz Savienību un šādām pārmaiņām nav cita pietiekama iemesla vai ekonomiska pamatojuma kā vien maksājuma noteikšana.

(9)

Šķiet, ka šīs pārmaiņas ir saistītas ar izmeklējamā ražojuma importēšanu Savienībā. Pieprasījumā ir pietiekami pirmšķietami pierādījumi par to, ka izmeklējamajam ražojumam ir tādas pašas pamatīpašības un pamatlietojumi kā attiecīgajam ražojumam.

(10)

Turklāt pieprasījumā ir pietiekami daudz pirmšķietamu pierādījumu tam, ka attiecīgajam ražojumam piemēroto spēkā esošo antidempinga pasākumu koriģējošās sekas tiek mazinātas gan attiecībā uz daudzumu, gan cenu. Attiecīgā ražojuma importu ir aizstājuši ievērojami izmeklējamā ražojuma importa apjomi. Turklāt ir pietiekami daudz pirmšķietamu pierādījumu tam, ka izmeklējamā ražojuma imports notiek par cenām, kuras ir zemākas par cenu, kas nerada kaitējumu un kas konstatēta izmeklēšanā, kuras rezultātā tika noteikti spēkā esošie pasākumi.

(11)

Visbeidzot, pieprasījumā ir pietiekami daudz pirmšķietamu pierādījumu tam, ka ražojumam, uz kuru attiecas izmeklēšana, tiek piemērotas dempinga cenas, salīdzinot ar normālo vērtību, kas attiecīgajam ražojumam tika konstatēta iepriekš.

(12)

Ja izmeklēšanas gaitā papildus iepriekš minētajai tiks konstatētas vēl arī citas apiešanas darbības, uz ko attiecas pamatregulas 13. pants, izmeklēšanu var attiecināt arī uz tām.

E.   PROCEDŪRA

(13)

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija secināja, ka ir pietiekami daudz pierādījumu, lai pamatotu izmeklēšanas sākšanu atbilstīgi pamatregulas 13. panta 3. punktam un lai reģistrētu izmeklējamā ražojuma importu saskaņā ar pamatregulas 14. panta 5. punktu.

a)   Anketas

(14)

Lai iegūtu informāciju, ko Komisija uzskata par vajadzīgu izmeklēšanai, tā nosūtīs anketas zināmajiem eksportētājiem/ražotājiem un zināmajām eksportētāju/ražotāju apvienībām Ķīnas Tautas Republikā, zināmajiem importētājiem un zināmajām importētāju apvienībām Savienībā, kā arī Ķīnas Tautas Republikas iestādēm. Informāciju var attiecīgi iegūt arī no Savienības ražošanas nozares.

(15)

Katrā ziņā visām ieinteresētajām personām nekavējoties un ne vēlāk kā šīs regulas 3. pantā noteiktajā termiņā būtu jāsazinās ar Komisiju un šīs regulas 3. panta 1. punktā noteiktajā termiņā jāpieprasa anketa, jo šīs regulas 3. panta 2. punktā noteiktais termiņš attiecas uz visām ieinteresētajām personām.

(16)

Ķīnas Tautas Republikas iestādes tiks informētas par izmeklēšanas sākšanu.

b)   Informācijas vākšana un uzklausīšanas organizēšana

(17)

Ar šo visas ieinteresētās personas tiek aicinātas rakstiski darīt zināmu savu viedokli un sniegt apstiprinošus pierādījumus. Turklāt Komisija var uzklausīt ieinteresētās personas, ja tās to rakstiski pieprasa un norāda konkrētus iemeslus, kādēļ tās būtu jāuzklausa.

c)   Atbrīvojums no importa reģistrācijas vai pasākumiem

(18)

Saskaņā ar pamatregulas 13. panta 4. punktu izmeklējamā ražojuma importu var atbrīvot no reģistrācijas vai pasākumiem, ja ar šādu importu pasākumi netiek apieti.

(19)

Iespējamā pasākumu apiešana notiek ārpus Savienības, tādēļ saskaņā ar pamatregulas 13. panta 4. punktu atbrīvojumu var piešķirt tādiem izmeklējamā ražojuma ražotājiem Ķīnas Tautas Republikā, kuri var pierādīt, ka tie nav saistīti (3) ne ar vienu ražotāju, uz kuru attiecas pasākumi (4), un ja ir konstatēts, ka tie nav iesaistīti pamatregulas 13. panta 1. un 2. punktā definētajās apiešanas darbībās. Ražotājiem, kas vēlas saņemt atbrīvojumu, šīs regulas 3. panta 3. punktā norādītajā termiņā būtu jāiesniedz pieprasījums, kas pienācīgi pamatots ar pierādījumiem.

F.   REĢISTRĀCIJA

(20)

Ievērojot pamatregulas 14. panta 5. punktu, lai nodrošinātu, ka izmeklējamā ražojuma imports tiek reģistrēts, antidempinga maksājumus atbilstošā apmērā varētu piemērot no dienas, kad šāda importa reģistrēšana sākta, ja izmeklēšanā kosntatētu pasākumu apiešanu.

G.   TERMIŅI

(21)

Pārdomātas pārvaldības labad būtu jānosaka termiņi, kuros:

ieinteresētās personas var pieteikties Komisijā, rakstiski darīt zināmu savu viedokli un iesniegt atbildes uz anketas jautājumiem un visu pārējo informāciju, kas jāņem vērā izmeklēšanā,

ražotāji Ķīnas Tautas Republikā var pieprasīt atbrīvojumu no importa reģistrācijas vai pasākumiem,

ieinteresētās personas var iesniegt Komisijai rakstisku uzklausīšanas pieprasījumu.

(22)

Uzmanība tiek pievērsta faktam, ka vairākuma pamatregulā noteikto procesuālo tiesību īstenošana ir atkarīga no tā, vai persona piesakās šīs regulas 3. pantā noteiktajos termiņos.

H.   NESADARBOŠANĀS

(23)

Ja ieinteresētā persona liedz piekļuvi nepieciešamajai informācijai vai nesniedz to noteiktajā termiņā, vai ievērojami kavē izmeklēšanu, tad saskaņā ar pamatregulas 18. pantu apstiprinošus vai noraidošus konstatējumus var sagatavot, pamatojoties uz pieejamajiem faktiem.

(24)

Ja tiek konstatēts, ka ieinteresētā persona ir sniegusi nepatiesu vai maldinošu informāciju, šo informāciju neņem vērā un var izmantot pieejamos faktus.

(25)

Ja ieinteresētā persona nesadarbojas vai sadarbojas tikai daļēji un tāpēc konstatējumi saskaņā ar pamatregulas 18. pantu ir pamatoti ar pieejamajiem faktiem, rezultāts šai personai var būt mazāk labvēlīgs nekā tad, ja tā būtu sadarbojusies.

I.   IZMEKLĒŠANAS GRAFIKS

(26)

Izmeklēšana saskaņā ar pamatregulas 13. panta 3. punktu tiks pabeigta deviņu mēnešu laikā no šīs regulas publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

J.   PERSONAS DATU APSTRĀDE

(27)

Tiek norādīts, ka šajā izmeklēšanā iegūtos personas datus apstrādās saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (5).

K.   UZKLAUSĪŠANAS AMATPERSONA

(28)

Ieinteresētās personas var lūgt Tirdzniecības ģenerāldirektorāta uzklausīšanas amatpersonas iesaistīšanos. Uzklausīšanas amatpersona darbojas kā vidutājs starp ieinteresētajām personām un Komisijas izmeklēšanas dienestiem. Uzklausīšanas amatpersona izskata pieprasījumus par piekļuvi lietai, strīdus par dokumentu konfidencialitāti, pieprasījumus pagarināt termiņu un trešo personu uzklausīšanas pieprasījumus. Uzklausīšanas amatpersona var rīkot uzklausīšanu atsevišķai ieinteresētajai personai un darboties kā vidutājs, lai pilnībā tiktu īstenotas ieinteresētās personas tiesības uz aizstāvību.

(29)

Uzklausīšanas pieprasījums jāiesniedz uzklausīšanas amatpersonai rakstiski, un tajā jānorāda pieprasījuma iemesli. Lai tiktu pārstāvēti dažādi viedokļi un piedāvāti atspēkojoši argumenti, uzklausīšanas amatpersona arī nodrošinās iespēju piedalīties uzklausīšanā, kurā iesaistītas attiecīgās personas.

(30)

Papildu informācija un kontaktinformācija pieejama uzklausīšanas amatpersonas tīmekļa lapās Tirdzniecības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo tiek sākta izmeklēšana atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1225/2009 13. panta 3. punktam, lai noteiktu, vai, Savienībā importējot Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes molibdēna stiepli, kura svara izteiksmē satur 97 % vai vairāk, bet mazāk par 99,95 %, molibdēna, kuras maksimālais šķērsgriezuma izmērs ir lielāks par 1,35 mm, bet nepārsniedz 4,0 mm, un ko pašlaik klasificē ar KN kodu ex 8102 96 00 (Taric kods 8102960030), tiek apieti ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 511/2010 noteiktie pasākumi.

2. pants

Muitas dienesti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1225/2009 13. panta 3. punktu un 14. panta 5. punktu veic vajadzīgos pasākumus, lai reģistrētu šīs regulas 1. pantā noteikto importu Savienībā.

Reģistrāciju beidz deviņus mēnešus pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

Komisija ar regulu var uzdot muitas dienestiem pārtraukt to ražojumu importa reģistrāciju Savienībā, kurus izgatavojuši ražotāji, kas iesnieguši pieteikumu par atbrīvojumu no reģistrācijas un par ko konstatēts, ka tie atbilst atbrīvojuma piešķiršanas nosacījumiem.

3. pants

1.   Anketas Komisijā jāpieprasa 15 dienu laikā no šīs regulas publicēšanas dienas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.   Ieinteresētajām personām, kuras vēlas, lai to viedokli ņemtu vērā izmeklēšanā, jāpiesakās, sazinoties ar Komisiju, rakstiski jāizklāsta savs viedoklis un jāiesniedz atbildes uz anketas jautājumiem vai jebkāda cita informācija 37 dienu laikā no dienas, kad šo regulu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ja vien nav norādīts citādi.

3.   Ražotājiem Ķīnas Tautas Republikā, kuri pieprasa atbrīvojumu no importa reģistrācijas vai pasākumiem, tajā pašā 37 dienu termiņā jāiesniedz pieprasījums, kas pienācīgi pamatots ar pierādījumiem.

4.   Lai ieinteresētās personas tiktu uzklausītas, tām tajā pašā 37 dienu termiņā jāpiesakās Komisijā.

5.   Ieinteresētās personas tiek lūgtas visu informāciju un pieprasījumus iesniegt elektroniski (nekonfidenciālo informāciju pa e-pastu, konfidenciālo CD-R/DVD), un tām jānorāda savs nosaukums, adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs. Tomēr pilnvaras, parakstīti apliecinājumi un to atjauninājumi, ko pievieno atbildēm uz anketas jautājumiem, jāiesniedz uz papīra, t. i., jānosūta pa pastu vai jāiesniedz personīgi turpmāk norādītajā adresē. Ja kāda ieinteresētā persona dokumentus un pieprasījumus nevar iesniegt elektroniski, tai saskaņā ar pamatregulas 18. panta 2. punktu nekavējoties jāsazinās ar Komisiju. Sīkāku informāciju par saraksti ar Komisiju ieinteresētās personas var iegūt Tirdzniecības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence.

Visiem rakstiski iesniegtajiem dokumentiem, tostarp šajā regulā prasītajai informācijai, kā arī atbildēm uz anketas jautājumiem un sarakstei, ko ieinteresētās personas iesniedz konfidenciāli, jābūt ar norādi “Limited  (6)”, un saskaņā ar pamatregulas 19. panta 2. punktu ir jāpievieno nekonfidenciāla versija, kurai jābūt ar norādi “For inspection by interested parties”.

Komisijas adrese sarakstei:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 08/020

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fakss: +32229.86287

E-pasts: TRADE-MW-CIRCUMVENTION@ec.europa.eu

4. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 19. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 343, 22.12.2009., 51. lpp.

(2)  OV L 150, 16.6.2010., 17. lpp.

(3)  Saskaņā ar 143. pantu Komisijas Regulā (EEK) Nr. 2454/93 (OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.) par Kopienas Muitas kodeksa īstenošanu personas uzskata par saistītām tikai tad, ja: a) viena persona ir otras personas uzņēmuma amatpersona vai direktors; b) tās ir juridiski atzīti uzņēmējdarbības partneri; c) tās ir darba devējs un darba ņēmējs; d) kādai personai tieši vai netieši pieder, tā pārvalda vai tur 5 % vai vairāk no abu personu balsstiesīgajām apgrozībā esošajām akcijām vai daļām; e) viena no personām tieši vai netieši kontrolē otru; f) abas personas tieši vai netieši kontrolē kāda trešā persona; g) abas personas kopā tieši vai netieši kontrolē kādu trešo personu; vai h) tās ir vienas ģimenes locekļi. Par vienas ģimenes locekļiem uzskata tikai tādas personas, kuru starpā pastāv šādas attiecības: i) vīrs un sieva, ii) tēvs vai māte un bērns, iii) brālis un māsa vai pusbrālis un pusmāsa, iv) vectēvs vai vecāmāte un bērna bērns, v) tēva vai mātes brālis vai māsa un brāļa vai māsas bērns, vi) vīra vai sievas tēvs vai māte un znots vai vedekla, vii) svainis un svaine. Šajā kontekstā termins “persona” attiecas gan uz fizisku, gan juridisku personu.

(4)  Tomēr pat tad, ja ražotāji iepriekšminētajā nozīmē ir saistīti ar uzņēmumiem, uz kuriem attiecas spēkā esošie pasākumi par Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes importu (sākotnējie antidempinga pasākumi), atbrīvojumu var piešķirt, ja nav pierādījumu, ka saistība ar uzņēmumiem, uz kuriem attiecās sākotnējie pasākumi, tika izveidota vai izmantota, lai tos apietu.

(5)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.

(6)  Dokumentu ar norādi “Limited” uzskata par konfidenciālu saskaņā ar 19. pantu Regulā (EK) Nr. 1225/2009 un 6. pantu PTO Nolīgumā par 1994. gada GATT VI panta īstenošanu (Antidempinga nolīgums). Tas ir aizsargāts arī atbilstoši 4. pantam Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1049/2001 (OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.).


20.12.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 350/55


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1237/2012

(2012. gada 19. decembris),

ar ko apstiprina darbīgo vielu cukini dzeltenās mozaīkas vīrusa novājināto celmu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 13. panta 2. punktu un 78. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 80. panta 1. punkta a) apakšpunktu Padomes Direktīva 91/414/EEK (2) attiecībā uz apstiprinājuma procedūru un nosacījumiem jāpiemēro darbīgajām vielām, par kurām saskaņā ar minētās direktīvas 6. panta 3. punktu pieņemts lēmums pirms 2011. gada 14. jūnija. Attiecībā uz cukini dzeltenās mozaīkas vīrusa novājināto celmu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 80. panta 1. punkta a) apakšpunkta nosacījumi ir izpildīti ar Komisijas Lēmumu 2006/586/EK (3).

(2)

Saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 6. panta 2. punktu Apvienotā Karaliste 2005. gada 16. martā ir saņēmusi Bio-Oz Biotechnologies Ltd iesniegumu par darbīgās vielas cukini dzeltenās mozaīkas vīrusa novājinātā celma iekļaušanu Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā. Ar Lēmumu 2006/586/EK tika apstiprināts, ka dokumentācija ir “pilnīga”, t. i., to var uzskatīt par atbilstošu Direktīvas 91/414/EEK II un III pielikuma prasībām attiecībā uz datiem un informāciju.

(3)

Šīs darbīgās vielas iedarbība uz cilvēku un dzīvnieku veselību un vidi ir novērtēta saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 6. panta 2. un 4. punkta noteikumiem attiecībā uz lietojuma veidiem, kurus ierosinājis pieteikuma iesniedzējs. Izraudzītā ziņotāja dalībvalsts 2006. gada 30. jūnijā iesniedza novērtējuma ziņojuma projektu.

(4)

Dalībvalstis un Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (turpmāk “iestāde”) izskatīja novērtējuma ziņojuma projektu. 2012. gada 28. maijā iestāde iesniedza Komisijai secinājumus par darbīgās vielas cukini dzeltenās mozaīkas vīrusa novājinātā celma pesticīdu riska novērtējuma pārskatīšanu (4). Dalībvalstis un Komisija izskatīja novērtējuma ziņojuma projektu un Iestādes secinājumu Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgajā komitejā, un 2012. gada 20. novembrī to pabeidza kā Komisijas pārskata ziņojumu par cukini dzeltenās mozaīkas vīrusa novājināto celmu.

(5)

No dažādajām veiktajām pārbaudēm izriet, ka augu aizsardzības līdzekļi, kas satur cukini dzeltenās mozaīkas vīrusa novājināto celmu, kopumā varētu atbilst prasībām Direktīvas 91/414/EEK 5. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā un 5. panta 3. punktā, jo īpaši attiecībā uz tādiem izmantojuma veidiem, kuri tika pārbaudīti un sīki izklāstīti Komisijas pārskata ziņojumā. Tādēļ ir lietderīgi apstiprināt cukini dzeltenās mozaīkas vīrusa novājināto celmu.

(6)

Pirms apstiprināšanas būtu jāatvēl pietiekami ilgs periods, lai dalībvalstis un ieinteresētās personas varētu sagatavoties no apstiprinājuma izrietošo jauno prasību izpildei.

(7)

Neskarot saistības, kas apstiprināšanas rezultātā noteiktas ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009, ņemot vērā īpašo situāciju, ko radījusi pāreja no Direktīvas 91/414/EEK uz Regulu (EK) Nr. 1107/2009, tomēr būtu jāpiemēro šādi nosacījumi. Pēc apstiprināšanas dalībvalstīm būtu jāatvēl seši mēneši atļauju pārskatīšanai attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur cukini dzeltenās mozaīkas vīrusa novājināto celmu. Dalībvalstīm attiecīgi būtu jāmaina, jāaizstāj vai jāatsauc atļaujas. Atkāpjoties no iepriekš minētā termiņa, būtu jāparedz ilgāks laiks, lai būtu iespējams iesniegt un novērtēt visus atjauninātos III pielikumā minētos dokumentus par katru augu aizsardzības līdzekli katram attiecīgajam lietojuma veidam saskaņā ar vienotajiem principiem, kā noteikts Direktīvā 91/414/EEK.

(8)

Kā liecina pieredze, kas gūta, Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā iekļaujot darbīgās vielas, kuras novērtētas saskaņā ar Komisijas 1992. gada 11. decembra Regulu (EEK) Nr. 3600/92, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus tās darba programmas pirmā posma īstenošanai, kas minēta 8. panta 2. punktā Padomes Direktīvā 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (5), var rasties grūtības, interpretējot pašreizējo atļauju turētāju pienākumus attiecībā uz piekļuvi datiem. Lai izvairītos no turpmākiem sarežģījumiem, vajadzētu precizēt dalībvalstu pienākumus, galvenokārt pienākumu pārbaudīt, vai atļaujas turētājam ir piekļuve dokumentācijai, kas atbilst minētās direktīvas II pielikuma prasībām. Tomēr šāds precizējums nedz dalībvalstīm, nedz atļauju turētājiem neparedz nekādus jaunus pienākumus, salīdzinot ar līdz šim pieņemtajām direktīvām par grozījumiem minētās direktīvas I pielikumā vai regulās, ar ko apstiprina darbīgās vielas.

(9)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 13. panta 4. punktu attiecīgi būtu jāgroza pielikums Komisijas 2011. gada 25. maija Īstenošanas regulai (ES) Nr. 540/2011, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 attiecībā uz darbīgo vielu sarakstu (6).

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Darbīgās vielas apstiprināšana

Darbīgo vielu cukini dzeltenās mozaīkas vīrusa novājināto celmu, kā norādīts I pielikumā, apstiprina atbilstīgi minētajā pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

2. pants

Augu aizsardzības līdzekļu atkārtota novērtēšana

1.   Dalībvalstis saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009 attiecīgā gadījumā līdz 2013. gada 30. novembrim groza vai atsauc pašreizējās atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur darbīgo vielu cukini dzeltenās mozaīkas vīrusa novājināto celmu.

Tās līdz minētajai dienai īpaši pārbauda, vai ir izpildīti šīs regulas I pielikuma nosacījumi, izņemot tos nosacījumus, kas norādīti minētā pielikuma īpašo noteikumu ailē, un vai atļaujas turētājam saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 13. panta 1.–4. punkta nosacījumiem un Regulas (EK) Nr. 1107/2009 62. pantu ir tāda dokumentācija vai piekļuve tādai dokumentācijai, kas atbilst minētās direktīvas II pielikuma prasībām.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, katru atļauto augu aizsardzības līdzekli, kas satur cukini dzeltenās mozaīkas vīrusa novājināto celmu kā vienīgo darbīgo vielu vai vienu no vairākām darbīgajām vielām, kuras ir iekļautas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumā vēlākais līdz 2013. gada 31. maijam, dalībvalstis atkārtoti novērtē saskaņā ar vienotajiem principiem, kuri noteikti Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā, pamatojoties uz dokumentāciju, kas atbilst Direktīvas 91/414/EEK III pielikuma prasībām, un ņemot vērā šīs regulas I pielikuma īpašo noteikumu sleju. Pamatojoties uz minēto novērtējumu, tās nosaka, vai līdzeklis atbilst Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 1. punktā izklāstītajiem nosacījumiem.

Pēc tam, kad tas ir noteikts, dalībvalstis rīkojas šādi:

a)

ja līdzeklis satur cukini dzeltenās mozaīkas vīrusa novājināto celmu kā vienīgo darbīgo vielu, atļauju vajadzības gadījumā groza vai atsauc vēlākais līdz 2014. gada 30. novembrim; vai

b)

ja līdzeklis satur cukini dzeltenās mozaīkas vīrusa novājināto celmu kā vienu no vairākām darbīgajām vielām, atļauju vajadzības gadījumā groza vai atsauc vēlākais līdz 2014. gada 30. novembrim vai līdz datumam, kas šādai grozīšanai vai atsaukšanai paredzēts attiecīgajā tiesību aktā vai aktos, ar kuriem attiecīgā viela vai vielas iekļautas Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā vai ar kuriem minētā viela vai vielas apstiprinātas, izvēloties vēlāko no šiem datumiem.

3. pants

Grozījumi Īstenošanas regulā (ES) Nr. 540/2011

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas II pielikumu.

4. pants

Stāšanās spēkā un piemērošanas diena

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2013. gada 1. jūnija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 19. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.

(2)  OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.

(3)  OV L 236, 31.8.2006., 31. lpp.

(4)  EFSA Journal (2012); 10(6):2754. Pieejams tiešsaistē: www.efsa.europa.eu.

(5)  OV L 366, 15.12.1992., 10. lpp.

(6)  OV L 153, 11.6.2011., 1. lpp.


I PIELIKUMS

Parastais nosaukums,

identifikācijas numuri

IUPAC nosaukums

Tīrība (1)

Apstiprinājuma datums

Apstiprinājuma beigu datums

Īpaši noteikumi

Cukini dzeltenās mozaīkas vīrusa novājināts celms

ATCC piekļuves numurs: PV-593

Nepiemēro

≥ 0,05 mg/l

2013. gada 1. jūnijs

2023. gada 31. maijs

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par cukini dzeltenās mozaīkas vīrusa novājināto celmu un jo īpaši tā I un II papildinājumu, ko 2012. gada 20. novembrī pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Šajā kopējā novērtējumā dalībvalstis īpašu uzmanību velta riskam blakussugu augiem, ja augu kultūras ir līdzinficētas ar citu vīrusu, ko pārnēsā laputis.

Lietošanas nosacījumos vajadzības gadījumā norāda, ka jāveic riska mazināšanas pasākumi.


(1)  Sīkāka informācija par darbīgās vielas identitāti un specifikāciju sniegta pārskata ziņojumā.


II PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma B daļā pievieno šādu ierakstu:

Numurs

Parastais nosaukums, identifikācijas numuri

IUPAC nosaukums

Tīrība (1)

Apstiprinājuma datums

Apstiprinājuma beigu datums

Īpaši noteikumi

“30

Cukini dzeltenās mozaīkas vīrusa novājināts celms

ATCC piekļuves numurs: PV-593

Nepiemēro

≥ 0,05 mg/l

2013. gada 1. jūnijs

2023. gada 31. maijs

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par cukini dzeltenās mozaīkas vīrusa novājināto celmu un jo īpaši tā I un II papildinājumu, ko 2012. gada 20. novembrī pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Šajā kopējā novērtējumā dalībvalstis īpašu uzmanību velta riskam blakussugu augiem, ja augu kultūras ir līdzinficētas ar citu vīrusu, ko pārnēsā laputis.

Lietošanas nosacījumos vajadzības gadījumā norāda, ka jāveic riska mazināšanas pasākumi.”


(1)  Sīkāka informācija par darbīgās vielas identitāti un specifikāciju sniegta pārskata ziņojumā.


20.12.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 350/59


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1238/2012

(2012. gada 19. decembris),

ar ko apstiprina darbīgo vielu Trichoderma asperellum (celms T34) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 13. panta 2. punktu un 78. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 80. panta 1. punkta a) apakšpunktu Padomes Direktīva 91/414/EEK (2) attiecībā uz apstiprinājuma procedūru un nosacījumiem piemērojama darbīgajām vielām, par kurām saskaņā ar minētās direktīvas 6. panta 3. punktu pirms 2011. gada 14. jūnija pieņemts lēmums. Attiecībā uz Trichoderma asperellum (celms T34) Regulas (EK) Nr. 1107/2009 80. panta 1. punkta a) apakšpunkta nosacījumi ir izpildīti ar Komisijas Lēmumu 2010/132/ES (3).

(2)

Saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 6. panta 2. punktu Apvienotā Karaliste 2010. gada 22. aprīlī saņēma pieteikumu no Biocontrol Technologies S.L. darbīgās vielas Trichoderma asperellum (celms T34) iekļaušanai Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā. Ar Lēmumu 2010/132/ES tika apstiprināts, ka dokumentācija ir pilnīga, proti, to pamatā var uzskatīt par atbilstošu Direktīvas 91/414/EEK II un III pielikuma prasībām attiecībā uz datiem un informāciju.

(3)

Šīs darbīgās vielas iedarbība uz cilvēku un dzīvnieku veselību un vidi ir novērtēta saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 6. panta 2. un 4. punkta noteikumiem attiecībā uz lietojuma veidiem, kurus ierosinājis pieteikuma iesniedzējs. Izraudzītā ziņotāja dalībvalsts 2011. gada 16. maijā iesniedza novērtējuma ziņojuma projektu.

(4)

Šo novērtējuma ziņojuma projektu izskatīja dalībvalstis un Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (turpmāk “iestāde”). 2012. gada 20. aprīlī iestāde iesniedza Komisijai savu secinājumu par darbīgās vielas Trichoderma asperellum (celms T34) (4) pesticīdu riska novērtējuma izskatīšanu. Dalībvalstis un Komisija izskatīja novērtējuma ziņojuma projektu un iestādes secinājumu Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgajā komitejā, un 2012. gada 20. novembrī tas tika pabeigts kā Komisijas pārskata ziņojums par Trichoderma asperellum (celms T34).

(5)

Dažādajās veiktajās pārbaudēs tika konstatēts, ka Trichoderma asperellum (celms T34) saturoši augu aizsardzības līdzekļi kopumā ir uzskatāmi par atbilstošiem Direktīvas 91/414/EEK 5. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā un 5. panta 3. punktā noteiktajām prasībām, jo īpaši attiecībā uz lietojuma veidiem, kas tika pārbaudīti un sīki izklāstīti Komisijas pārskata ziņojumā. Tādējādi ir lietderīgi apstiprināt Trichoderma asperellum (celms T34).

(6)

Pirms apstiprināšanas būtu jāatvēl pietiekami ilgs periods, lai dalībvalstis un ieinteresētās personas varētu sagatavoties no apstiprinājuma izrietošo jauno prasību izpildei.

(7)

Neskarot saistības, kas apstiprināšanas rezultātā noteiktas ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009, ņemot vērā īpašo situāciju, ko radījusi pāreja no Direktīvas 91/414/EEK uz Regulu (EK) Nr. 1107/2009, tomēr būtu jāpiemēro šādi nosacījumi. Pēc apstiprināšanas dalībvalstīm būtu jāatvēl seši mēneši tādu augu aizsardzības līdzekļu atļauju pārskatīšanai, kas satur Trichoderma asperellum (celms T34). Dalībvalstīm attiecīgi būtu jāmaina, jāaizstāj vai jāatsauc atļaujas. Atkāpjoties no iepriekš minētā termiņa, būtu jāparedz ilgāks laiks, lai saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK vienotajiem principiem par katru augu aizsardzības līdzekli katram attiecīgajam lietojuma veidam iesniegtu un novērtētu visus atjauninātos dokumentus, kas minēti III pielikumā.

(8)

Kā liecina pieredze, kas gūta, Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā iekļaujot darbīgās vielas, kuras novērtētas saskaņā ar Komisijas 1992. gada 11. decembra Regulu (EEK) Nr. 3600/92, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus tās darba programmas pirmā posma īstenošanai, kas minēta 8. panta 2. punktā Padomes Direktīvā 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (5), var rasties grūtības, interpretējot spēkā esošo atļauju turētāju pienākumus attiecībā uz piekļuvi datiem. Lai izvairītos no turpmākiem sarežģījumiem, tādejādi būtu jāprecizē dalībvalstu pienākumi, galvenokārt pienākums pārbaudīt, vai atļaujas turētājam ir piekļuve dokumentācijai, kas atbilst minētās direktīvas II pielikuma prasībām. Tomēr šāds precizējums, salīdzinot ar līdz šim pieņemtajām direktīvām par grozījumiem minētās direktīvas I pielikumā vai regulās, ar ko apstiprina darbīgās vielas, neparedz nekādus jaunus pienākumus nedz dalībvalstīm, nedz atļauju turētājiem.

(9)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 13. panta 4. punktu attiecīgi būtu jāgroza pielikums Komisijas 2011. gada 25. maija Īstenošanas regulai (ES) Nr. 540/2011, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 attiecībā uz darbīgo vielu sarakstu (6).

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Darbīgās vielas apstiprināšana

Darbīgo vielu Trichoderma asperellum (celms T34), kā norādīts I pielikumā, apstiprina atbilstīgi minētajā pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

2. pants

Augu aizsardzības līdzekļu atkārtota novērtēšana

1.   Dalībvalstis saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009 līdz 2013. gada 30. novembrim vajadzības gadījumā groza vai atsauc pašreizējās atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur darbīgo vielu Trichoderma asperellum (celms T34).

Tās līdz minētajai dienai īpaši pārbauda, vai ir izpildīti šīs regulas I pielikuma nosacījumi, izņemot tos nosacījumus, kas norādīti minētā pielikuma īpašo noteikumu ailē, un vai atļaujas turētājam saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 13. panta 1.–4. punkta nosacījumiem un Regulas (EK) Nr. 1107/2009 62. pantu ir tāda dokumentācija vai piekļuve tādai dokumentācijai, kas atbilst minētās direktīvas II pielikuma prasībām.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, katru atļauto augu aizsardzības līdzekli, kas satur Trichoderma asperellum (celms T34) kā vienīgo darbīgo vielu vai vienu no vairākām darbīgajām vielām, kuras ir iekļautas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumā vēlākais līdz 2013. gada 31. maijam, dalībvalstis atkārtoti novērtē saskaņā ar vienotajiem principiem, kuri noteikti Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā, pamatojoties uz dokumentāciju, kas atbilst Direktīvas 91/414/EEK III pielikuma prasībām, un ņemot vērā šīs regulas I pielikuma īpašo noteikumu sleju. Pamatojoties uz minēto novērtējumu, tās nosaka, vai līdzeklis atbilst Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 1. punktā izklāstītajiem nosacījumiem.

Pēc tam, kad tas ir noteikts, dalībvalstis rīkojas šādi:

a)

ja līdzeklis satur Trichoderma asperellum (celms T34) kā vienīgo darbīgo vielu, atļauju vajadzības gadījumā groza vai atsauc vēlākais līdz 2014. gada 30. novembrim; vai

b)

ja līdzeklis satur Trichoderma asperellum (celms T34) kā vienu no vairākām darbīgajām vielām, atļauju vajadzības gadījumā groza vai atsauc vēlākais līdz 2014. gada 30. novembrim vai līdz datumam, kas šādai grozīšanai vai atsaukšanai paredzēts attiecīgajā tiesību aktā vai aktos, ar kuriem attiecīgā viela vai vielas iekļautas Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā vai ar kuriem minētā viela vai vielas apstiprinātas, izvēloties vēlāko no šiem datumiem.

3. pants

Grozījumi Īstenošanas regulā (ES) Nr. 540/2011

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas II pielikumu.

4. pants

Stāšanās spēkā un piemērošanas diena

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2013. gada 1. jūnija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 19. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.

(2)  OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.

(3)  OV L 52, 3.3.2010., 51. lpp.

(4)  EFSA Journal 2012; 10(1):2666. Pieejams tiešsaistē: www.efsa.europa.eu.

(5)  OV L 366, 15.12.1992., 10. lpp.

(6)  OV L 153, 11.6.2011., 1. lpp.


I PIELIKUMS

Parastais nosaukums, identifikācijas numuri

IUPAC nosaukums

Tīrība (1)

Apstiprināšanas datums

Apstiprināšanas termiņa beigas

Īpaši noteikumi

Trichoderma asperellum (celms T34)

CECT numurs: 20417

Nepiemēro

1 × 1010 kvv/g

2013. gada 1. jūnijs

2023. gada 31. maijs

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par Trichoderma asperellum (celms T34), un jo īpaši tā I un II papildinājumu, ko 2012. gada 20. novembrī izstrādāja Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Šai vispārīgajā novērtējumā dalībvalstis īpašu uzmanību pievērš operatoru un strādnieku aizsardzībai un ņem vērā, ka Trichoderma asperellum (celms T34) uzskatāms par potenciālu kairinātāju.

Lietošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.


(1)  Sīkāka informācija par darbīgās vielas identitāti un specifikāciju sniegta pārskata ziņojumā


II PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma B daļā pievieno šādu ierakstu:

Numurs

Parastais nosaukums, identifikācijas numuri

IUPAC nosaukums

Tīrība (1)

Apstiprināšanas datums

Apstiprināšanas termiņa beigas

Īpaši noteikumi

“29

Trichoderma asperellum (celms T34)

CECT numurs: 20417

Nepiemēro

1 × 1010 kvv/g

2013. gada 1. jūnijs

2023. gada 31. maijs

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par Trichoderma asperellum (celms T34), un jo īpaši tā I un II papildinājumu, ko 2012. gada 20. novembrī pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Šai vispārīgajā novērtējumā dalībvalstis īpašu uzmanību pievērš operatoru un strādnieku aizsardzībai un ņem vērā, ka Trichoderma asperellum (celms T34) uzskatāms par potenciālu kairinātāju.

Lietošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.”


(1)  Sīkāka informācija par darbīgās vielas identitāti un specifikāciju sniegta pārskata ziņojumā.


20.12.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 350/63


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1239/2012

(2012. gada 19. decembris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 543/2008 par kārtību, kādā piemērojama Padomes Regula (EK) Nr. 1234/2007 attiecībā uz mājputnu gaļas tirdzniecības standartiem

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 121. panta e) punktu saistībā ar tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulas (EK) Nr. 543/2008 (2) 15. panta 1. punktā un 20. panta 1. punktā noteikts, ka saldēto un ātrsaldēto cāļa gaļu un atsevišķus mājputnu izcirtņus var realizēt Savienības tirgū tikai tad, ja ūdens saturs nepārsniedz tehniski nenovēršamo daudzumu, kas noteikts, izmantojot minētās regulas attiecīgi VI, VII un VIII pielikumā aprakstītās analīzes metodes.

(2)

Regulas (EK) Nr. 543/2008 16. panta 1. punktā paredzēts, ka kautuvēs jāveic regulāras absorbētā ūdens daudzuma pārbaudes saskaņā ar minētās regulas IX pielikumu vai pārbaudes saskaņā ar minētās regulas VI pielikumu.

(3)

Regulas (EK) Nr. 543/2008 VI un VII pielikumā paredzētas saldētu un ātrsaldētu cāļa liemeņu ūdens satura robežvērtības, minētās regulas VIII pielikumā paredzētas atsevišķu mājputnu izcirtņu ūdens satura robežvērtības, bet minētās regulas IX pielikumā paredzētas svaigas mājputnu gaļas ūdens satura robežvērtības ražošanas uzņēmumā veicamajās ūdens absorbcijas pārbaudēs. Visas šīs robežvērtības ir noteiktas, par pamatu ņemot trīs dzesēšanas metodes, kas definētas minētās regulas 10. pantā, proti, dzesēšanu ar gaisu, dzesēšanu ar gaisu un smidzināšanu un dzesēšanu iegremdējot.

(4)

Tehnoloģiju progress ļāvis izstrādāt jaunas dzesēšanas metodes, uz kurām būtu jāattiecina tie paši noteikumi, kādi noteikti Regulas (EK) Nr. 543/2008 10. pantā. Tādēļ nepieciešams noteikt robežvērtības, kas piemērojamas, izmantojot jaunas dzesēšanas metodes.

(5)

Pamatojoties uz to, ka jaunās mājputnu liemeņu dzesēšanas tehnoloģijas tiek izstrādātas, lai uzlabotu mājputnu gaļas vispārējo kvalitāti, šo jauno dzesēšanas metožu robežvērtībām nevajadzētu pārsniegt dzesēšanai ar gaisu noteiktās zemākās robežvērtības.

(6)

Regulas (EK) Nr. 543/2008 XI pielikumā iekļauts valsts references laboratoriju saraksts. Maltas kompetentās iestādes ir paziņojušas Komisijai par jaunu valsts references laboratoriju.

(7)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 543/2008 būtu attiecīgi jāgroza.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 543/2008 VI līdz IX pielikumu un XI pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 19. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 157, 17.6.2008., 46. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 543/2008 VI līdz IX pielikumu un XI pielikumu groza šādi:

1)

regulas VI pielikuma 7. punktu aizstāj ar šādu:

“7.   Rezultāta novērtēšana

Ja vidējais ūdens zudums, atkausējot 20 paraugā ietvertos liemeņus, pārsniedz turpmāk norādīto procentuālo daļu, uzskata, ka pārstrādes laikā absorbētā ūdens daudzums pārsniedz pieļaujamās robežas.

Šīs procentuālās daļas ir:

 

dzesēšanai ar gaisu: 1,5 %,

 

dzesēšanai ar gaisu un smidzināšanu: 3,3 %,

 

dzesēšanai iegremdējot: 5,1 %.

 

citai dzesēšanas metodei vai divu vai vairāku 10. pantā minēto metožu kombinācijai: 1,5 %.”;

2)

regulas VII pielikuma 6. punktu aizstāj ar šādu:

“6.   Rezultātu aprēķināšana

6.1.

a)

Gramos izteiktu ūdens svaru (W) katrā liemenī iegūst pēc formulas aP1/100 un proteīnu svaru (RP) – pēc formulas bP1/100. Nosaka kopējos lielumus ūdens svaram (W7) un proteīnu svaram (RP7) analizētajos septiņos liemeņos.

b)

Izmantojot kopējā parauga analīzi, nosaka vidējo ūdens saturu (a %) un proteīnu saturu (b %) diviem analizētajiem paraugiem. Gramos izteiktu ūdens svaru (W7) septiņos liemeņos iegūst pēc formulas aP7/100 un proteīnu svaru (RP7) – pēc formulas bP7/100.

6.2.

Aprēķina vidējo ūdens svaru (WA) un proteīnu svaru (RPA), dalot attiecīgi W7 un RP7 ar septiņi.

6.3.

Teorētisko fizioloģiskā ūdens saturu gramos, ko nosaka ar šo metodi, var aprēķināt pēc šādas formulas:

cāļiem: Formula.

6.4.

a)

Dzesināts ar gaisu

Pieņemot, ka minimālais tehniski nenovēršamais ūdens saturs, kas tiek absorbēts sagatavošanas laikā, ir vienāds ar 2 % (1), maksimālo pieļaujamo kopējā ūdens satura svaru (WG) gramos, ko nosaka ar šo metodi, aprēķina pēc šādas formulas (ietverot ticamības intervālu):

cāļiem: Formula.

b)

Dzesināts ar gaisu un smidzināšanu

Pieņemot, ka minimālais tehniski nenovēršamais ūdens saturs, kas tiek absorbēts sagatavošanas laikā, ir vienāds ar 4,5 % (1), maksimālo pieļaujamo kopējā ūdens satura svaru (WG) gramos, ko nosaka ar šo metodi, aprēķina pēc šādas formulas (ietverot ticamības intervālu):

cāļiem: Formula.

c)

Dzesināts iegremdējot

Pieņemot, ka minimālā tehniski nenovēršamā ūdens absorbcija sagatavošanas laikā ir vienāda ar 7 % (1), maksimālo pieļaujamo kopējā ūdens satura svaru (WG) gramos, ko nosaka ar šo metodi, aprēķina pēc šādas formulas (ietverot ticamības intervālu):

cāļiem: Formula.

d)

Citas dzesēšanas metodes vai divu vai vairāku 10. pantā minēto metožu kombinācija

Pieņemot, ka minimālais tehniski nenovēršamais ūdens saturs, kas tiek absorbēts sagatavošanas laikā, ir vienāds ar 2 % (1), maksimālo pieļaujamo kopējā ūdens satura svaru (WG) gramos, ko nosaka ar šo metodi, aprēķina pēc šādas formulas (ietverot ticamības intervālu):

cāļiem: Formula.

6.5.

Ja vidējais septiņu liemeņu ūdens saturs (WA), ko aprēķina saskaņā ar 6.2. punktu, nepārsniedz vērtību, kura minēta 6.4. punktā (WG), uzskata, ka pārbaudītais mājputnu gaļas daudzums ir standartiem atbilstošs.

3)

regulas VIII pielikuma 6. punktu aizstāj ar šādu:

“6.   Rezultātu aprēķināšana

6.1.

a)

Gramos izteiktu ūdens svaru (W) katrā gabalā iegūst pēc formulas aP1/100 un proteīnu svaru (RP) – pēc formulas bP1/100.

Nosaka kopējos lielumus ūdens svaram (W5) un proteīnu svaram (RP5) analizētajos piecos gabalos.

b)

Izmantojot kopējā parauga analīzi, nosaka vidējo ūdens saturu (a %) un proteīnu saturu (b %) diviem analizētajiem paraugiem. Gramos izteiktu ūdens svaru (W5) piecos gabalos iegūst pēc formulas aP5/100 un proteīnu svaru (RP5) – pēc formulas bP5/100.

6.2.

Aprēķina vidējo ūdens svaru (WA) un proteīnu svaru (RPA), dalot attiecīgi W5 un RP5 ar pieci.

6.3.

Vidējā teorētiskā W/RP attiecība, kas noteikta ar šo metodi, ir šāda:

 

cāļa krūtiņas filejai: 3,19 ± 0,12,

 

cāļa kājām un kāju ceturtdaļām: 3,78 ± 0,19,

 

tītara krūtiņas filejai: 3,05 ± 0,15,

 

tītara kājām: 3,58 ± 0,15,

 

atkaulotai tītara kāju gaļai: 3,65 ± 0,17.

6.4.

Pieņemot, ka minimālais tehniski nenovēršamais ūdens saturs, kas tiek absorbēts sagatavošanas laikā, ir 2 %, 4 % vai 6 % (2) atkarībā no produktu veida un piemērotajām dzesēšanas metodēm, ar šo metodi noteiktas augstākās pieļaujamās W/RP attiecības ir šādas:

 

Dzesināts ar gaisu

Dzesināts ar gaisu un smidzināšanu

Dzesināts iegremdējot

Cāļa krūtiņas fileja, bez ādas

3,40

3,40

3,40

Cāļa krūtiņa, ar ādu

3,40

3,50

3,60

Cāļa ciskas jeb šķiņķi, stilbi, kājas, kājas ar muguras daļu, kāju ceturtdaļas, ar ādu

4,05

4,15

4,30

Tītara krūtiņas fileja, bez ādas

3,40

3,40

3,40

Tītara krūtiņa, ar ādu

3,40

3,50

3,60

Tītara ciskas jeb šķiņķi, stilbi, kājas, ar ādu

3,80

3,90

4,05

Atkaulota tītara kāju gaļa, bez ādas

3,95

3,95

3,95

Ja tiek izmantotas citas dzesēšanas metodes vai divu vai vairāku 10. pantā minēto metožu kombinācija, tiek pieņemts, ka tehniski nenovēršamais ūdens saturs ir 2 % un augstākās pieļaujamās W/PR attiecības ir tādas, kā augstāk redzamajā tabulā noteikts attiecībā uz dzesēšanu ar gaisu.

Ja piecu izcirtņu vidējā WA/RPA attiecība, kas aprēķināta pēc 6.2. punktā dotajām vērtībām, nepārsniedz 6.4. punktā doto attiecību, uzskata, ka pārbaudīto mājputnu izcirtņu daudzums ir standartiem atbilstošs.

4)

regulas IX pielikumā iekļauj šādu 11. punktu:

“11.

Ja liemeņus dzesina, izmantojot citu dzesēšanas metodi vai divu vai vairāku 10. pantā definēto metožu kombināciju, ūdens satura maksimālais procentuālais daudzums nepārsniedz 0 % no liemeņa sākotnējā svara.”;

5)

regulas XI pielikumā ierakstu attiecībā uz Maltu aizstāj ar šādu:

Malta

MCCAA Laboratory Services Directorate

Standards and Metrology Institute

Malta Competition and ConsumerAffairs Authority

F22, Mosta Technopark

Mosta MST3000

Malta”.


(1)  Aprēķina pamatā ir liemenis bez absorbētā ārējā ūdens.;

(2)  Aprēķina pamatā ir izcirtnis bez absorbētā ārējā ūdens. Filejai (bez ādas) un atkaulotai tītara kāju gaļai procentuālā attiecība ir 2 % katrai dzesēšanas metodei.”;


20.12.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 350/67


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1240/2012

(2012. gada 19. decembris),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem.

(2)

Standarta importa vērtību aprēķina katru darbdienu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. panta 1. punktu, ņemot vērā mainīgos dienas datus. Tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 19. decembrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta importa vērtība

0702 00 00

AL

32,6