ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2012.342.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 342

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

55. sējums
2012. gada 14. decembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1194/2012 (2012. gada 12. decembris), ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK attiecībā uz virzītas gaismas lampu, gaismas diožu lampu un saistītu ierīču ekodizaina prasībām ( 1 )

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1195/2012 (2012. gada 13. decembris) par atļauju lietot no Trichoderma koningii (MUCL 39203) iegūtu preparātu endo-1,4-beta-ksilanāze gaļas tītaru un vaislas tītaru barībā (atļaujas turētājs Lyven) ( 1 )

23

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1196/2012 (2012. gada 13. decembris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 9/2010 attiecībā uz endo-1,4-beta-ksilanāzes preparāta, kas iegūts no Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), kā barības piedevas minimālo saturu dējējvistu barībā (atļaujas turētājs Danisco Animal Nutrition) ( 1 )

25

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1197/2012 (2012. gada 13. decembris), ar ko attiecībā uz apstiprinājuma perioda pagarināšanu darbīgajām vielām acetamiprīdam, alfa cipermetrīnam, Ampelomyces quisqualis celmam AQ 10, benalaksilam, bifenazātam, bromoksinilam, hlorprofāmam, desmedifāmam, etoksazolam, Gliocladium catenulatum celmam J1446, imazosulfuronam, laminarīnam, mepanipirīmam, metoksifenozīdam, milbemektīnam, fenmedifāmam, Pseudomonas chlororaphis celmam MA 342, hinoksifēnam, S-metolahloram, tepraloksidīmam, tiakloprīdam, tirāmam un cirāmam groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 ( 1 )

27

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1198/2012 (2012. gada 13. decembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

31

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1199/2012 (2012. gada 13. decembris), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par olām

33

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1200/2012 (2012. gada 13. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1484/95 attiecībā uz reprezentatīvajām cenām mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī olu albumīnam

36

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1201/2012 (2012. gada 13. decembris), ar ko groza ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 892/2012 2012./2013. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

38

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1202/2012 (2012. gada 13. decembris), ar ko nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas olām un olu dzeltenumiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

40

 

 

LĒMUMI

 

 

2012/778/ES

 

*

Padomes Lēmums (2012. gada 4. decembris), ar kuru atceļ Lēmumu 2009/587/EK par pārmērīga budžeta deficīta pastāvēšanu Maltā

43

 

 

2012/779/ES

 

*

Padomes Lēmums (2012. gada 11. decembris), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekli un locekļa aizstājēju no Nīderlandes

45

 

 

2012/780/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2012. gada 5. decembris) par tiesībām piekļūt Eiropas centrālajam drošības rekomendāciju un attiecīgo atbildes pasākumu repozitorijam, kurš izveidots ar 18. panta 5. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 996/2010 par nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanu un novēršanu civilajā aviācijā un ar ko atceļ Direktīvu 94/56/EK ( 1 )

46

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

14.12.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 342/1


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1194/2012

(2012. gada 12. decembris),

ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK attiecībā uz virzītas gaismas lampu, gaismas diožu lampu un saistītu ierīču ekodizaina prasībām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Direktīvu 2009/125/EK, ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem (1), un jo īpaši tās 15. panta 1. punktu,

apspriedusies ar Ekodizaina apspriežu forumu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 2009/125/EK noteikts, ka Komisijai ir jānosaka ekodizaina prasības tādiem ar enerģiju saistītiem ražojumiem, kuriem ir būtisks pārdošanas un tirdzniecības apjoms, ievērojama ietekme uz vidi un kuru ietekmi uz vidi ir iespējams būtiski samazināt bez pārlieku augstām izmaksām.

(2)

Direktīvas 2009/125/EK 16. panta 2. punkta a) apakšpunktā noteikts, ka saskaņā ar 19. panta 3. punktā minēto procedūru, 15. panta 2. punktā paredzētajiem kritērijiem un pēc apspriešanās ar [Ekodizaina] apspriežu forumu Komisija vajadzības gadījumā ievieš īstenošanas pasākumus, tos vispirms attiecinot uz tādiem ražojumiem, kam piemīt augsts potenciāls rentablā veidā samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, piemēram, mājsaimniecības un pakalpojumu nozares apgaismojuma ražojumi, tostarp virzītas gaismas lampas, gaismas diožu lampas un saistītas ierīces.

(3)

Komisija ir veikusi priekšizpēti, kurā analizēti virzītas gaismas lampu, gaismas diožu lampu un saistītu ierīču tehniskie, vides un ekonomiskie aspekti. Šis pētījums ir veikts kopā ar iesaistītajām un ieinteresētajām aprindām no Savienības un trešām valstīm, un tā rezultāti ir publiskoti. Priekšizpētē par ārējiem barošanas avotiem tika veikta līdzīga analīze par halogēnlampu vadības blokiem.

(4)

Obligātās ekodizaina prasības attiecas uz Savienības tirgū laistiem ražojumiem neatkarīgi no to uzstādīšanas vai izmantošanas vietas, tāpēc šīs prasības nedrīkst būt atkarīgas no lietojuma, kuram attiecīgo ražojumu izmanto.

(5)

Regulas aptvertie ražojumi ir paredzēti galvenokārt kādas vietas pilnīgai vai daļējai apgaismošanai, aizstājot vai papildinot dabīgo gaismu ar mākslīgo apgaismojumu redzamības uzlabošanai konkrētajā vietā. Tāpēc šajā regulā noteiktās ekodizaina prasības nebūtu jāpiemēro galvenokārt citiem lietojumiem paredzētām lampām, piemēram, satiksmes regulēšanas signalizācijas ierīcēs, terārija apgaismojumā vai mājsaimniecības ierīcēs izmantojamajām lampām, kuru lietojums ir nepārprotami norādīts konkrētajam ražojumam pievienotajā informācijā par ražojumu.

(6)

Šo regulu vajadzētu piemērot jaunām, tirgū ienākošām tehnoloģijām, piemēram, gaismas diodēm.

(7)

Šajā regulā par būtiskiem to ražojumu vides aspektiem, uz kuriem tā attiecas, uzskata enerģijas patēriņu to lietošanas posmā, kā arī dzīvsudraba saturu un dzīvsudraba emisijas.

(8)

Aprēķināts, ka 2007. gadā dzīvsudraba emisijas no visām uzstādītajām lampām dažādos to aprites cikla posmos, tostarp no elektroenerģijas patēriņa lietošanas posmā un no aptuveni 80 % to dzīvsudrabu saturošo virzītās gaismas kompakto luminiscences lampu, kuras to kalpošanas laika beigās netiek pārstrādātas, bija 0,7 t. Ja netiks veikti īpaši pasākumi, prognozējams, ka dzīvsudraba emisijas no visām uzstādītajām lampām 2020. gadā var palielināties līdz 0,9 t, lai gan ir pierādīts, ka tās iespējams būtiski samazināt.

(9)

Lai gan tiek uzskatīts, ka kompakto luminiscences lampu dzīvsudraba saturs ir būtisks vides aspekts, ir piemēroti tā regulējumu noteikt Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2011/65/ES (2). Ir piemēroti regulējumu attiecībā uz ultravioletā starojuma emisiju no lampām un uz citiem raksturlielumiem ar potenciālu iedarbību uz veselību noteikt Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2006/95/EK (3) un 2001/95/EK (4).

(10)

Nosakot energoefektivitātes prasības lampām, būtu jāsamazinās kopējām dzīvsudraba emisijām.

(11)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2012/19/ES (5) 14. panta 2. punkta d) apakšpunktā noteikts, ka dalībvalstīm jānodrošina, lai elektrisko un elektronisko iekārtu lietotājiem privātās mājsaimniecībās tiktu sniegta nepieciešamā informācija par varbūtējām sekām, ko bīstamās vielas elektriskajās un elektroniskajās iekārtās rada attiecībā uz vidi un cilvēku veselību. Šajā regulā iekļautajām prasībām par informāciju par ražojumu būtu jāpapildina šī prasība attiecībā uz dzīvsudrabu kompaktajās luminiscences lampās.

(12)

Regulas aptverto ražojumu elektroenerģijas patēriņš būtu jāsamazina, izmantojot esošās ekonomiski izdevīgās nepatentētās tehnoloģijas, tādējādi samazinot kopējās to iegādes un ekspluatācijas izmaksas.

(13)

Ekodizaina prasības regulas aptvertajiem ražojumiem būtu jānosaka tā, lai uzlabotu attiecīgo ražojumu ekoloģiskos parametrus, dotu ieguldījumu iekšējā tirgus darbības pilnveidošanā un palīdzētu sasniegt Savienības mērķi līdz 2020. gadam samazināt enerģijas patēriņu par 20 % salīdzinājumā ar paredzamo enerģijas patēriņu minētajā gadā, ja netiktu veikti nekādi pasākumi.

(14)

Sagaidāms, ka šajā regulā noteiktās ekodizaina prasības līdz ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 874/2012 (6) līdz 2020. gadam ļaus samazināt virzītas gaismas lampu elektroenerģijas patēriņu par 25 TWh gadā salīdzinājumā ar situāciju, ja nekādi pasākumi netiktu veikti.

(15)

Ekodizaina prasībām nevajadzētu pasliktināt attiecīgā ražojuma funkcionalitāti no lietotāja viedokļa, un tām nevajadzētu negatīvi ietekmēt veselību, drošību un vidi. Proti, ieguvumam no elektroenerģijas patēriņa samazināšanās to ražojumu lietošanas posmā, uz kuriem attiecas šī regula, vajadzētu būt lielākam nekā iespējamai nevēlamai papildu ietekmei uz vidi to ražošanas posmā. Lai nodrošinātu, ka patērētāji ir apmierināti ar energoekonomiskajām lampām, jo īpaši LED lampām, funkcionalitātes prasības būtu jānosaka ne tikai virzītas gaismas lampām, bet arī kliedētas gaismas LED, jo uz tām netika attiecinātas Komisijas Regulā (EK) Nr. 244/2009 (7) noteiktās funkcionalitātes prasības. Prasībām par informāciju par ražojumu vajadzētu ļaut patērētājiem izdarīt pārdomātu izvēli.

(16)

Gaismekļiem ar gaismas diodēm, no kurām LED lampa vai modulis nav izņemams neatkarīgas testēšanas veikšanai, nevajadzētu kļūt par veidu, kā LED ražotājiem izvairīties no šīs regulas noteikumu ievērošanas.

(17)

Ir piemēroti noteikt konkrētās prasības tādā līmenī, kas ļauj visās uzstādītajās apgaismojuma ierīcēs turpināt izmantot alternatīvas lampas. Vienlaikus būtu jānosaka vispārīgas prasības, ko īsteno, izmantojot harmonizētos standartus, un kas padara jaunās apgaismojuma iekārtas saderīgākas ar energoekonomiskajām lampām un energoekonomiskās lampas saderīgas ar plašāku apgaismojuma iekārtu klāstu. Prasības par informāciju par ražojumu attiecībā uz apgaismojuma iekārtām var palīdzēt lietotājiem atrast atbilstošas lampas un iekārtas.

(18)

Ekodizaina prasību pakāpeniska piemērošana nodrošinātu ražotājiem pietiekami ilgu laiku, lai tie varētu mainīt regulas aptverto ražojumu konstrukciju. Piemērošanas posmu termiņiem vajadzētu būt tādiem, lai nodrošinātu, ka šīs regulas mērķi tiek sasniegti laikus, netiek negatīvi ietekmēta tirgū esošo ierīču funkcionalitāte un tiek ņemta vērā izmaksu ietekme uz galalietotājiem un ražotājiem, jo īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.

(19)

Ražojumu attiecīgo parametru mērījumi būtu jāveic, izmantojot atzītas mūsdienīgas mērīšanas metodes, ar kurām iegūtie rezultāti ir ticami, precīzi un reproducējami, tostarp, ja tādi ir pieejami, harmonizētos standartus, kurus pieņēmušas Eiropas standartizācijas iestādes, kas uzskaitītas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/34/EK (8) I pielikumā.

(20)

Saskaņā ar Direktīvas 2009/125/EK 8. pantu šajā regulā būtu jānosaka piemērojamās atbilstības novērtēšanas procedūras.

(21)

Lai atvieglotu atbilstības pārbaužu veikšanu, ražotājiem tehniskajā dokumentācijā būtu jāsniedz tāda Direktīvas 2009/125/EK V un VI pielikumā minētā informācija, kas saistīta ar šajā regulā noteiktajām prasībām.

(22)

Papildus šajā regulā noteiktajām juridiski saistošajām prasībām būtu jānosaka arī labāko pieejamo tehnoloģiju indikatīvie kritēriji, lai nodrošinātu, ka informācija par šīs regulas aptverto ražojumu ekoloģiskajiem raksturlielumiem visā to aprites ciklā būtu plaši un viegli pieejama.

(23)

Pārskatot šo regulu, īpaši būtu jāņem vērā īpaša lietojuma lampu tipu pārdošanas tendences, lai nodrošinātu, ka tās neizmanto citādi kā vien īpašām vajadzībām, kā arī jāņem vērā jaunu tehnoloģiju, piemēram, LED un organiska materiāla LED, attīstība. Būtu jānovērtē, cik racionāli ir noteikt energoefektivitātes prasības A klases līmenī, kā noteikts Regulā (ES) Nr. 874/2012, vai vismaz B klases līmenī virzītas gaismas halogēnlampām, kuras darbojas ar maiņstrāvas tīkla spriegumu (ņemot vērā kritērijus, kas noteikti 2. tabulā III pielikuma 1.1. punktā). Pārskatīšanā būtu jānovērtē arī, vai energoefektivitātes prasības var ievērojami pastiprināt attiecībā uz citām kvēldiega lampām. Pārskatīšanā būtu arī jāizvērtē funkcionalitātes prasības attiecībā uz LED lampu krāsu atveides indeksu.

(24)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota ar Direktīvas 2009/125/EK 19. panta 1. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

Šajā regulā ir noteiktas ekodizaina prasības šādu elektriskā apgaismojuma ražojumu laišanai tirgū:

a)

virzītas gaismas lampām;

b)

gaismas diožu (LED) lampām;

c)

iekārtām, kas paredzētas uzstādīšanai starp tīklu un lampām, tostarp lampu vadības blokiem, vadības ierīcēm un gaismekļiem (izņemot luminiscences un augstas intensitātes gāzizlādes lampu balastus un gaismekļus);

tostarp, ja minētie ražojumi ir integrēti citos ražojumos.

Regulā noteiktas arī prasības par informāciju par ražojumu attiecībā uz īpaša lietojuma ražojumiem.

Uz LED moduļiem neattiecina šīs regulas prasības, ja tos tirgo tādu gaismekļu sastāvā, kuru gadā tirgū laistais vienību skaits ir mazāks par 200.

2. pants

Definīcijas

Papildus Direktīvas 2009/125/EK 2. pantā noteiktajām definīcijām šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1.

“apgaismojums” ir gaismas starojums uz vietu, objektu vai to apkārtni, lai tos varētu saskatīt cilvēka acs;

2.

“akcentējošs apgaismojums” ir apgaismojuma veids, kad gaisma tiek novirzīta tā, lai izgaismotu kādu objektu vai telpas daļu;

3.

“elektrisks apgaismojuma ražojums” ir ražojums, kas konstruēts darbināšanai ar elektroenerģiju un ko paredzēts izmantot apgaismojumam;

4.

“īpaša lietojuma ražojums” ir ražojums, kurā izmantotas šīs regulas aptvertās tehnoloģijas, bet kuru paredzēts izmantot īpašām vajadzībām tā tehnisko parametru dēļ, kā norādīts tehniskajā dokumentācijā. Lietojumus īpašām vajadzībām raksturo tas, ka tiem nepieciešami īpaši tehniskie parametri, kas nav nepieciešami parastu vietu vai objektu izgaismošanai parastos apstākļos. Tie var būt:

a)

lietojumi, kuros gaismas primārā funkcija nav apgaismojuma nodrošināšana, piemēram,

i)

gaismas izstarošana, lai veicinātu ķīmiskus vai bioloģiskus procesus (piemēram, polimerizācija, ultravioletā starojuma izmantošana sacietināšanai/žāvēšanai/cietināšanai, fotodinamiskā terapija, dārzkopība, lolojumdzīvnieku aprūpe, pretinsektu ražojumi);

ii)

attēltveršana un attēlu projicēšana (piemēram, fotoaparātu zibspuldzes, fotokopēšanas iekārtas, videoprojektori);

iii)

apsilde (piemēram, infrasarkanās lampas);

iv)

signalizēšana (piemēram, luksofori vai lidlauku lampas);

b)

lietojumi apgaismojumam, kuros:

i)

gaismas spektrālais sadalījums ne tikai nodrošina redzamību, bet arī izmaina apgaismotās vietas vai objekta izskatu (piemēram, pārtikas vitrīnu apgaismojums vai krāsainas gaismas lampas, kas definētas I pielikuma 1. punktā), izņemot izmaiņas korelētajā krāsas temperatūrā; vai

ii)

gaismas spektrālais sadalījums ne tikai nodrošina vietas vai objekta redzamību, bet turklāt ir pielāgots īpašām konkrētā tehniskā aprīkojuma vajadzībām (piemēram, studijas apgaismojums, uzveduma specefektu apgaismojums, teātra apgaismojums); vai

iii)

apgaismotajai vietai vai objektam nepieciešama īpaša aizsardzība pret gaismas avota nelabvēlīgo iedarbību (piemēram, apgaismojums ar īpašiem filtriem fotojutīgiem pacientiem vai fotojutīgiem muzeja eksponātiem); vai

iv)

apgaismojums nepieciešams vienīgi ārkārtas situācijās (piemēram, avārijas signāluguņu gaismekļi vai avārijas signāluguņu vadības mehānismi); vai

v)

apgaismojuma ražojumi ir pakļauti ekstremālu fizikālu apstākļu iedarbībai (piemērām, vibrācijas vai temperatūra zem – 20 °C vai virs 50 °C);

c)

ražojumi, kuros iekļauti apgaismojuma ražojumi un kuru primārā funkcija nav apgaismošana, kam, lai tie lietošanas laikā pildītu savu primāro funkciju, ir jānodrošina enerģijas padeve (piemēram, ledusskapji, šujmašīnas, endoskopi, hematoloģiskie analizatori);

5.

“gaismas avots” ir virsma vai objekts, kas paredzēts galvenokārt redzamā optiskā starojuma izstarošanai, ko iegūst, pārveidojot enerģiju. “Redzams” starojums ir starojums ar viļņa garumu 380–780 nm;

6.

“lampa” ir ierīce, kuras veiktspēju var novērtēt neatkarīgi un kas sastāv no viena vai vairākiem gaismas avotiem. Tajā var būt iekļauti papildu komponenti, kas nepieciešami ierīces ieslēgšanai, elektrobarošanai vai stabilai darbībai, vai optiskā starojuma filtrēšanai vai transformēšanai gadījumos, kad šādi komponenti nav demontējami, neatgriezeniski nebojājot ierīci;

7.

“lampas cokols” ir lampas daļa tās pieslēgšanai barošanas strāvai, izmantojot lampas ietveri vai lampas savienotāju, un tas var kalpot arī lampas iestiprināšanai lampas ietverē;

8.

“lampas ietvere” vai “tureklis” ir ierīce lampas nostiprināšanai paredzētajā stāvoklī, parasti ievietojot tajā lampas cokolu, un šādā gadījumā tā nodrošina arī lampas pieslēgumu elektrobarošanas avotam;

9.

“virzītas gaismas lampa” ir lampa, no kuras vismaz 80 % gaismas krīt telpiskā leņķī π sr (kas atbilst konusam ar virsotnes leņķi 120°);

10.

“kliedētas gaismas lampa” ir lampa, kas nav virzītas gaismas lampa;

11.

“kvēldiega lampa” ir lampa, kurā gaismu izstaro elektrisko strāvu vadoša materiāla pavediens, ko kvēlina, laižot tam cauri elektrisko strāvu. Šādā lampā var būt gāzu vide, kurai ir ietekme uz kvēlināšanas procesu;

12.

“kvēlspuldze” ir kvēldiega lampa, kuras kvēldiegs ir ievietots vakuuma kolbā vai kolbā ar inertas gāzes vidi;

13.

“(volframa) halogēnlampa” ir kvēldiega lampa, kuras kvēldiegs ir izgatavots no volframa un kurā ir gāzes vide, kas satur halogēnus vai halogēnu savienojumus; tā var tikt piegādāta ar integrētu barošanas avotu;

14.

“gāzizlādes lampa” ir lampa, kurā gaisma tieši vai netieši tiek radīta, elektriskam lādiņam izlādējoties gāzes, metāla tvaiku vai vairāku gāzu un tvaiku vidē;

15.

“luminiscences lampa” ir dzīvsudraba tvaiku zemspiediena gāzizlādes lampa, kurā gaismas starojuma lielāko daļu emitē viens vai vairāki slāņi luminofora, kuru ierosina ultravioletais starojums, kas rodas izlādē. Luminiscences lampās var būt integrēti balasti;

16.

“luminiscences lampa bez iebūvēta balasta” ir viencokola vai divcokolu luminiscences lampa bez iebūvēta balasta;

17.

“augstas intensitātes gāzizlādes lampa” ir gāzizlādes elektriskā lampa, kurā elektrisko loku, kas rada gaismas starojumu, stabilizē sieniņas temperatūra un kurā elektriskā loka jauda pret spuldzes sieniņu pārsniedz 3 W uz kvadrātcentimetru;

18.

“gaismas diode” (LED) ir gaismas avots, kas sastāv no pusvadītāju ierīces ar p-n pāreju no neorganiska materiāla. Pāreja izstaro redzamo starojumu, kad to ierosina elektriskā strāva;

19.

“LED pakete” ir vienas vai vairāku gaismas diožu bloks. Tajā var būt ietverts optisks elements un termiska, mehāniska un elektriska saskarne;

20.

“LED modulis” ir uz iespiestās shēmas plates integrētas vienas vai vairāku LED pakešu bloks bez cokola. Tam var būt elektriski, optiski, mehāniski un termiski komponenti, saskarnes, kā arī vadības bloks;

21.

“LED lampa” ir lampa, kurā ietilpst viens vai vairāki LED moduļi. Tā var būt ar cokolu;

22.

“lampas vadības bloks” ir ierīce, kas atrodas starp elektrobarošanas avotu un vienu vai vairākām lampām un nodrošina funkcionalitāti saistībā ar lampas(-u) darbību, piemēram, barošanas sprieguma transformācija, lampas(-u) strāvas ierobežošana līdz nepieciešamajai vērtībai, starta sprieguma un priekšsildīšanas strāvas nodrošināšana, aukstā starta nepieļaušana, jaudas koeficienta korekcija vai radiotraucējumu mazināšana. Šo ierīci var būt paredzēts pieslēgt citiem lampas vadības blokiem. Šis termins neietver:

vadības ierīces,

barošanas avotus, kas ir Komisijas Regulas (EK) Nr. 278/2009 darbības jomā (9);

23.

“vadības ierīce” ir elektroniska vai mehāniska ierīce, kas kontrolē vai pārrauga lampas gaismas plūsmu ar citiem līdzekļiem, nevis jaudas pārveidošanu, piemēram, ar laika slēdžiem, klātbūtnes sensoriem, gaismas sensoriem un regulēšanas ierīcēm atkarībā no dienas gaismas. Turklāt fāzu kontroles tumšinātājus arī uzskata par vadības ierīcēm;

24.

“ārēji lampas vadības bloki” ir neintegrēti lampas vadības bloki, kurus paredzēts uzstādīt ārpus lampas vai gaismekļa apvalka vai kurus iespējams no apvalka izņemt, neatgriezeniski nebojājot lampu vai gaismekli;

25.

“balasts” ir lampas vadības bloks, kas atrodas starp elektrobarošanas avotu un vienu vai vairākām gāzizlādes lampām, kura galvenais uzdevums ir, izmantojot indukciju, kapacitāti vai indukcijas un kapacitātes kombināciju, ierobežot lampas(-u) strāvu līdz nepieciešamajai vērtībai;

26.

“halogēnlampas vadības bloks” ir lampas vadības bloks, kas pārveido tīkla spriegumu īpaši zemā spriegumā halogēnlampām;

27.

“kompaktā luminiscences lampa” ir luminiscences lampa, kurā ietverti visi komponenti, kas nepieciešami lampas ieslēgšanai un stabilai darbībai;

28.

“gaismeklis” ir ierīce, kas izplata, filtrē vai transformē vienas vai vairāku lampu izstaroto gaismu un kurā ietvertas visas nepieciešamās detaļas lampu turēšanai, nostiprināšanai un aizsardzībai un gadījumos, kad tas nepieciešams, arī slēguma palīgierīces kopā ar līdzekļiem to pievienošanai elektrobarošanas avotam;

29.

“galalietotājs” ir fiziska persona, kas pērk vai, paredzams, pirks ražojumu tādiem mērķiem, kas nav saistīti ar šīs personas nodarbošanos, uzņēmējdarbību, amatniecību vai profesionālo darbību;

30.

“galīgais īpašnieks” ir tā persona vai struktūra, kam ražojums pieder tā aprites cikla lietošanas posmā, vai jebkura persona vai struktūra, kas darbojas šādas personas vai uzņēmuma vārdā.

Regulas III līdz V pielikumā izmanto arī II pielikumā noteiktās definīcijas.

3. pants

Ekodizaina prasības

1.   Regulas 1. pantā uzskaitītie elektriskā apgaismojuma ražojumi atbilst III pielikumā noteiktajām ekodizaina prasībām, izņemot īpaša lietojuma ražojumus.

Ekodizaina prasības piemēro šādos termiņos:

 

1. posms: 2013. gada 1. septembris;

 

2. posms: 2014. gada 1. septembris;

 

3. posms: 2016. gada 1. septembris.

Ja prasība nav atcelta, to aizstājot ar citu, vai nav noteikts citādi, katru prasību turpina piemērot kopā ar citām vēlākajos posmos noteiktajām prasībām.

2.   Sākot ar 2013. gada 1. septembri, īpaša lietojuma ražojumi atbilst I pielikumā noteiktajām prasībām par informāciju.

4. pants

Atbilstības novērtēšana

1.   Direktīvas 2009/125/EK 8. pantā minētā atbilstības novērtēšanas procedūra ir minētās direktīvas IV pielikumā noteiktā iekšējās dizaina kontroles [konstrukcijas iekšējās kontroles] sistēma vai tās pašas direktīvas V pielikumā noteiktā vadības sistēma.

2.   Atbilstības novērtēšanai saskaņā ar Direktīvas 2009/125/EK 8. pantu tehniskajā dokumentācijā:

a)

iekļauj informācijas par ražojumu eksemplāru saskaņā ar šīs regulas III pielikuma 3. daļu;

b)

sniedz jebkādu citu informāciju, kura saskaņā ar I, III un IV pielikumu iekļaujama tehniskajā dokumentācijā;

c)

detalizēti apraksta vismaz vienu tādu praktiski iespējamu ražojuma iestatījumu un apstākļu kombināciju, kuros ražojums atbilst šīs regulas prasībām.

5. pants

Verifikācijas procedūra tirgus uzraudzības nolūkā

Veicot Direktīvas 2009/125/EK 3. panta 2. punktā minētās tirgus uzraudzības pārbaudes, dalībvalstis piemēro šī regulas IV pantā aprakstīto verifikācijas procedūru.

6. pants

Indikatīvie kritēriji

Indikatīvie kritēriji šīs regulas pieņemšanas laikā tirgū pieejamajiem ražojumiem un tehnoloģijām ar labākajiem raksturlielumiem ir norādīti V pielikumā.

7. pants

Pārskatīšana

Komisija, ņemot vērā tehnoloģiju attīstību, pārskata šo regulu ne vēlāk kā trīs gadus pēc tās stāšanās spēkā un iesniedz šādas pārskatīšanas rezultātus Apspriežu forumam.

8. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 12. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 285, 31.10.2009., 10. lpp.

(2)  OV L 174, 1.7.2011., 88. lpp.

(3)  OV L 374, 27.12.2006., 10. lpp.

(4)  OV L 11, 15.1.2002., 4. lpp.

(5)  OV L 197, 24.7.2012., 38. lpp.

(6)  OV L 258, 26.9.2012., 1. lpp.

(7)  OV L 76, 24.3.2009., 3. lpp.

(8)  OV L 204, 21.7.1998., 37. lpp.

(9)  OV L 93, 7.4.2009., 3. lpp.


I PIELIKUMS

Informācijas par ražojumu prasības attiecībā uz īpaša lietojuma ražojumiem

1.

Ja lampas krāsainības koordinātas vienmēr atrodas šādā diapazonā:

x < 0,270 vai x > 0,530,

Formula vai Formula,

tad krāsainības koordinātas atbilstības novērtēšanai saskaņā ar Direktīvas 2009/125/EK 8. pantu norāda tehniskajā dokumentācijā, tādējādi informējot, ka šīs koordinātas padara minētās lampas par īpaša lietojuma ražojumu.

2.

Visu īpaša lietojuma ražojumu paredzēto lietojumu norāda visu veidu informācijā par ražojumu, brīdinot arī par to, ka tos nav paredzēts izmantot citiem nolūkiem.

Tehniskajā dokumentācijā, ko sagatavo atbilstības novērtēšanai saskaņā ar Direktīvas 2009/125/EK 8. pantu, norāda tos tehniskos parametrus, kas nosaka ražojuma konstrukcijas piemērotību paredzētajam lietojumam. Ja nepieciešams, parametrus var uzskaitīt tādā veidā, lai netiktu izpausta sensitīva komercinformācija, kas saistīta ar ražotāja intelektuālā īpašuma tiesībām.

Ja ražojums tiek laists tirgū iepakojumā ar informāciju, kurai jābūt galalietotājam redzamai pirms ražojuma iegādes, uz iepakojuma un visos citos ražojuma informācijas nesējos skaidri un nepārprotami norāda šādu informāciju:

a)

paredzētais lietojums; un

b)

informācija par to, ka ražojums nav piemērots telpu apgaismojumam mājsaimniecībā.


II PIELIKUMS

Definīcijas III līdz V pielikuma piemērošanas vajadzībām

Regulas III līdz V pielikumā izmanto šādas definīcijas:

a)

“gaismas plūsma” (Φ) ir lielums, ko iegūst no starojuma plūsmas (starojuma jaudas), novērtējot starojumu atbilstoši cilvēka acs spektrālajai jutībai. Ja nav papildu norāžu, ar šo terminu apzīmē sākotnējo gaismas plūsmu;

b)

“sākotnējā gaismas plūsma” ir lampas gaismas plūsma pēc īsa darbības laika;

c)

“lietderīgā gaismas plūsma” (Φuse) ir lampas gaismas plūsmas daļa, kas krīt tā konusa robežās, ko izmanto lampas energoefektivitātes aprēķināšanai III pielikuma 1.1. punktā;

d)

“gaismas intensitāte” (mērvienība – kandela jeb cd) ir no gaismas avota noteiktā virzienā telpiskā leņķī izstarotās gaismas plūsmas attiecība pret telpisko leņķi;

e)

“gaismas kūļa leņķis” ir leņķis starp divām iedomātām līnijām plaknē caur kūļa optisko asi tā, ka šīs līnijas iet caur lampas priekšējās virsmas centru un caur punktiem, kuros gaismas intensitāte ir 50 % no intensitātes kūļa centrā, kur intensitāte kūļa centrā ir gaismas intensitātes vērtība, kas iegūta, to mērot uz kūļa optiskās ass;

f)

“krāsainība” ir krāsas ierosinātāja īpašība, ko izsaka ar krāsainības koordinātām vai ko izsaka gan ar tā pamata vai papildu viļņa garumu, gan tīrību, kopā ņemot;

g)

“korelētā krāsas temperatūra” (Tc [K]) ir Planka starojuma avota (absolūti melna ķermeņa) starojuma temperatūra, kura uztvertā krāsa visprecīzāk atgādina konkrētā ierosinātāja krāsu pie tā paša spožuma un noteiktos novērošanas apstākļos;

h)

“krāsu atveide” (Ra) ir gaismas avota ietekme uz objektu šķietamo krāsu, apzināti vai neapzināti salīdzinot to ar šķietamo krāsu references gaismas avota radītajā gaismā;

i)

“krāsas konsekvence” ir atsevišķas lampas krāsainības koordinātu (x un y) maksimālās novirzes no krāsainības centrpunkta (cx un cy), un to izsaka kā Makadama elipses lielumu (novirzes) ap krāsainības centrpunktu (cx un cy);

j)

“lampas gaismas plūsmas noturības koeficients” (LLMF) ir lampas gaismas plūsmas attiecība kādā tās kalpošanas laika punktā pret sākotnējo gaismas plūsmu;

k)

“lampas ilgizturības koeficients” (LSF) ir tā lampu skaita attiecība pret lampu kopējo skaitu ekspluatācijas sākumā, kuras konkrētā laikā, noteiktos apstākļos un ar noteiktu ieslēgšanas biežumu turpina darboties;

l)

“lampas kalpošanas laiks” ir darbības laiks, pēc kura tā lampu kopējā skaita daļa, kas turpina darboties, atbilst lampas ilgizturības koeficientam noteiktos apstākļos un pie noteikta ieslēgšanas biežuma. LED lampām kalpošanas laiks ir darbības periods starp lietošanas sākumu un brīdi, kad turpina darboties vien 50 % no kopējā lampu skaita vai kad partijas vidējā gaismas plūsmas noturība ir mazāka par 70 %, piemērojot to nosacījumu, kurš izpildās vispirms;

m)

“lampas palaišanas laiks” ir laiks, kas vajadzīgs, lai lampa pēc barošanas sprieguma ieslēgšanas pilnībā iedegtos un tupinātu degt;

n)

“lampas iesilšanas laiks” ir laiks, kas vajadzīgs, lai lampa pēc palaišanas sāktu izstarot noteiktu savas stabilās gaismas plūsmas daļu;

o)

“jaudas koeficients” ir aktīvās jaudas absolūtās vērtības attiecība pret šķietamo (pilno) jaudu periodiskā procesā;

p)

“lampas dzīvsudraba saturs” ir dzīvsudraba saturs lampā;

q)

“aprēķina vērtība” ir kvantitatīva vērtība, ko izmanto specifikācijai un ko nosaka konkrētam ražojuma ekspluatācijas apstākļu kopumam. Ja nav noteikts citādi, visas prasības noteiktas, izmantojot aprēķina vērtības;

r)

“nominālā vērtība” ir kvantitatīva vērtība, ko izmanto ražojuma raksturošanai un identifikācijai;

s)

“bezslodzes režīms” ir lampas vadības bloka stāvoklis, kurā tas ir pievienots barošanas spriegumam un izeja normālos darbības apstākļos ir atslēgta no primārajiem patērētājiem ar šim nolūkam paredzētu slēdzi (lampa ar defektu vai trūkstoša lampa, vai atslēgšana no patērētajiem drošinātāja iedarbošanās rezultātā nav normāli darbības apstākļi);

t)

“gaidstāves režīms” ir lampas vadības bloka režīms, kad lampas ir izslēgtas, izmantojot vadības signālu normālos ekspluatācijas apstākļos. Tas attiecas uz lampu vadības blokiem ar iebūvētu pārslēgšanas funkciju, kuri normālos ekspluatācijas apstākļos ir pastāvīgi pieslēgti barošanas spriegumam;

u)

“vadības signāls” ir analogs vai digitāls signāls, ko uz vadības bloku pārraida bez vadiem vai pa vadiem, izmantojot sprieguma modulāciju atsevišķos vadības kabeļos vai modulētu signālu barošanas spriegumā;

v)

“gaidstāves jauda” ir lampas vadības bloka patērētā jauda gaidstāves režīmā;

w)

“bezslodzes jauda” ir lampas vadības bloka patērētā jauda bezslodzes režīmā;

x)

“pārslēgšanas cikls” ir lampas ieslēgšanas un izslēgšanas secība ar noteiktiem intervāliem;

y)

“priekšlaicīga atteice” ir atteice, kad lampas faktiskais kalpošanas laiks ir mazāks par aprēķina kalpošanas laiku, kas norādīts tehniskajā dokumentācijā;

z)

“pretapžilbes aizsargs” ir mehānisks vai optiski reflektīvs vai nereflektīvs necaurlaidīgs deflektors, kas paredzēts, lai bloķētu tiešo redzamo starojumu, ko izstaro virzītas gaismas lampas gaismas avots, lai, skatoties uz to tieši, nerastos īslaicīgs daļējs aklums (rīcībnespējas apžilbums). Šajā terminā nav ietverts virzītas gaismas lampas gaismas avota virsmas pārklājums;

aa)

“saderība” nozīmē to, ka gadījumā, ja ražojumu plānots uzstādīt iekārtās, iebūvēt citā ražojumā, vai pievienot tam, izmantojot fizisku savienojumu vai bezvadu savienojumu,

i)

uzstādīšanu, iebūvēšanu vai pievienošanu ir iespējams veikt; un

ii)

neilgi pēc abu apvienoto ražojumu iedarbināšanas galalietotājam nerodas iespaids, ka kādā no ražojumiem ir defekts; un

iii)

apvienoto ražojumu lietošana ir ne mazāk droša kā katra atsevišķā ražojuma lietošana apvienojumā ar citiem ražojumiem.


III PIELIKUMS

Ekodizaina prasības

1.   ENERGOEFEKTIVITĀTES PRASĪBAS

1.1.   Energoefektivitātes prasības virzītas gaismas lampām

Lampas energoefektivitātes indeksu (EEI) aprēķina, izmantojot šādu formulu, un rezultātu noapaļo līdz divām zīmēm aiz komata:

Formula

kur:

Pcor ir aprēķina jauda, ko mēra pie nominālā ieejas sprieguma un attiecīgā gadījumā koriģē saskaņā ar 1. tabulu. Korekcijas koeficienti attiecīgos gadījumos ir kumulatīvi

1.   tabula

Korekcijas koeficienti

Korekcijas joma

Koriģētā jauda (Pcor)

Lampas, kas darbojas ar ārēju halogēnlampas vadības bloku

Formula

Lampas, kas darbojas ar ārēju LED lampas vadības bloku

Formula

Luminiscences lampas ar diametru 16 mm (T5 lampas) un 4 kontakttapu luminiscences lampas ar vienu cokolu, kas darbojas ar ārēju luminiscences lampas vadības bloku

Formula

Citas lampas, kas darbojas ar ārēju halogēnlampas vadības bloku

Formula

Lampas, kas darbojas ar ārēju augstas intensitātes gāzizlādes lampas vadības bloku

Formula

Kompaktās luminiscences lampas ar krāsu atveides indeksu ≥ 90

Formula

Lampas ar pretapžilbes aizsargu

Formula

Pref ir references jauda, ko iegūst no lampas lietderīgās gaismas plūsmas (Φuse), izmantojot šādu formulu:

Modeļiem ar Φuse < 1 300 lūmeni: Formula

Modeļiem ar Φuse ≥ 1 300 lūmeni: Formula

Φuse definē šādi:

virzītas gaismas lampām ar gaismas kūļa leņķi ≥ 90°, izņemot kvēldiega lampas, uz kuru iepakojuma ir brīdinājums saskaņā ar šā pielikuma 3.1.2. punkta j) apakšpunktu: aprēķina gaismas plūsma 120° konusā (Φ120°),

pārējām virzītas gaismas lampām: aprēķina gaismas plūsma 90° konusā (Φ90°).

Virzītas gaismas lampu maksimālais EEI ir norādīts 2. tabulā.

2.   tabula

Piemērošanas datums

Maksimālais energoefektivitātes indekss (EEI)

Ar maiņstrāvas tīkla sprieguma darbināmas kvēldiega lampas

Citas kvēldiega lampas

Augstas intensitātes gāzizlādes lampas

Citas lampas

1. posms

Ja Φuse > 450 lm: 1,75

Ja Φuse ≤ 450 lm: 1,20

Ja Φuse > 450 lm: 0,95

0,50

0,50

2. posms

1,75

0,95

0,50

0,50

3. posms

0,95

0,95

0,36

0,20

3. posmu maiņstrāvas tīkla sprieguma kvēldiega lampām piemēro tikai, ja ne vēlāk kā līdz 2015. gada 30. septembrim Komisija sagatavo un iesniedz apspriežu forumam pierādījumus, kas balstīti uz detalizētu tirgus analīzi, ka tirgū ir maiņstrāvas tīkla sprieguma lampas, kas:

atbilst maksimālajai EEI prasībai 3. posmā,

ir pieejamas tādā ziņā, ka lielākoties nerada galalietotājiem pārmērīgas izmaksas,

ir kopumā ekvivalentas attiecībā uz lietotājiem svarīgiem funkcionalitātes parametriem salīdzinājumā ar maiņstrāvas tīkla sprieguma kvēldiega lampām, kas pieejamas šīs regulas spēkā stāšanās dienā, tai skaitā to gaismas kūļi aptver visu 6. tabulā norādīto references gaismas plūsmu diapazonu,

ir saderīgas ar ierīcēm, ko paredzēts uzstādīt starp maiņstrāvas tīklu un kvēldiega lampām un kas ir pieejamas šis regulas spēkā stāšanās dienā, saskaņā ar jaunākajām prasībām par saderību.

1.2.   Energoefektivitātes prasības lampas vadības blokam

Sākot ar 2. posmu, bezslodzes jauda lampas vadības blokam, ko paredzēts izmantot starp maiņstrāvas tīklu un slēdzi, ar ko ieslēdz/izslēdz lampu, nepārsniedz 1,0 W. Sākot ar 3. posmu, šī robežvērtība ir 0,50 W. Lampas vadības blokiem ar izejas jaudu (P), kas pārsniedz 250 W, bezslodzes jaudas robežvērtības reizina ar P/250/W.

Sākot ar 3. posmu, lampas vadības bloka gaidstāves jauda nepārsniedz 0,50 W.

Sākot ar 2. posmu, efektivitāte halogēnlampas vadības blokam ir vismaz 0,91 pie 100 % slodzes.

2.   FUNKCIONALITĀTES PRASĪBAS

2.1.   Funkcionalitātes prasības virzītas gaismas lampām, kas nav LED lampas

Lampu funkcionalitātes prasības virzītas gaismas kompaktajām luminiscences lampām ir noteiktas 3. tabulā, un 4. tabulā ir noteiktas lampu funkcionalitātes prasības virzītas gaismas lampām, kas nav kompaktas luminiscences lampas, LED lampas un augstas intensitātes gāzizlādes lampas.

3.   tabula

Funkcionalitātes prasības virzītas gaismas kompaktajām luminiscences lampām

Funkcionalitātes parametrs

1. posms,

ja nav norādīts citādi

3. posms

Lampas ilgizturības koeficients pie 6 000 h

No 2014. gada 1. marta: ≥ 0,50

≥ 0,70

Gaismas plūsmas noturības koeficients

Pēc 2 000 h: ≥ 80 %

Pēc 2 000 h: ≥ 83 %

Pēc 6 000 h: ≥ 70 %

Pārslēgšanas ciklu skaits līdz atteicei

≥ puse no lampas kalpošanas laika stundās

≥ 10 000, ja lampas palaišanas laiks > 0,3 s

≥ lampas kalpošanas laiks stundās

≥ 30 000, ja lampas palaišanas laiks > 0,3 s

Palaišanas laiks

< 2,0 s

< 1,5 s, ja P < 10 W

< 1,0 s, ja P ≥ 10 W

Lampas iesilšanas laiks līdz 60 % Φ

< 40 s

vai < 100 s lampām, kurās ir dzīvsudrabs amalgamas veidā

< 40 s

vai < 100 s lampām, kurās ir dzīvsudrabs amalgamas veidā

Priekšlaicīgas atteices koeficients

≤ 5,0 % pēc 500 h

≤ 5,0 % pēc 1 000 h

Lampas jaudas koeficients lampām ar integrētu vadības bloku

≥ 0,50, ja P < 25 W

≥ 0,90, ja P ≥ 25 W

≥ 0,55, ja P < 25 W

≥ 0,90, ja P ≥ 25 W

Krāsu atveide (Ra)

≥ 80

≥ 65, ja lampu ir paredzēts izmantot ārpus telpām vai rūpnieciskam lietojumam saskaņā ar šī pielikuma 3.1.3. punkta l) apakšpunktu.

≥ 80

≥ 65, ja lampu ir paredzēts izmantot ārpus telpām vai rūpnieciskam lietojumam saskaņā ar šī pielikuma 3.1.3. punkta l) apakšpunktu.

Ja lampas cokols ir standartizēta tipa cokols, ko izmanto arī kvēldiega lampām, tad, sākot ar 2. posmu, lampai jāatbilst jaunākajām prasībām par saderību ar ierīcēm, ko paredzēts uzstādīt starp maiņstrāvas tīklu un kvēldiega lampām.

4.   tabula

Funkcionalitātes prasības citām virzītas gaismas lampām (izņemot LED lampas, kompaktās luminiscences lampas un augstas intensitātes gāzizlādes lampas)

Funkcionalitātes parametrs

1. un 2. posms

3. posms

Lampas aprēķinātais kalpošanas laiks pie 50 % lampas ilgizturības

≥ 1 000 h (≥ 2 000 h 2. posmā) ≥ 2 000 h īpaši zema sprieguma lampām, kuras neatbilst 3. posma kvēldiega lampu efektivitātes prasībai šā pielikuma 1.1. punktā

≥ 2 000 h

≥ 4 000 h īpaši zema sprieguma lampām

Gaismas plūsmas noturība

≥ 80 % pēc 75 % aprēķinātā vidējā kalpošanas laika

≥ 80 % pēc 75 % aprēķinātā vidējā kalpošanas laika

Pārslēgšanas ciklu skaits

≥ četrkāršs aprēķinātais lampas kalpošanas laiks stundās

≥ četrkāršs aprēķinātais lampas kalpošanas laiks stundās

Palaišanas laiks

< 0,2 s

< 0,2 s

Lampas iesilšanas laiks līdz 60% Φ

≤ 1,0 s

≤ 1,0 s

Priekšlaicīgas atteices koeficients

≤ 5,0 % pēc 100 h

≤ 5,0 % pēc 200 h

Lampas jaudas koeficients lampām ar integrētu vadības bloku

Jauda > 25 W: ≥ 0,9

Jauda ≤ 25 W: ≥ 0,5

Jauda > 25 W: ≥ 0,9

Jauda ≤ 25 W: ≥ 0,5

2.2.   Funkcionalitātes prasības kliedētas gaismas un virzītas gaismas LED lampām

5. tabulā ir iekļautas gan kliedētas gaismas, gan virzītas gaismas LED lampu funkcionalitātes prasības.

5.   tabula

Funkcionalitātes prasības kliedētas gaismas un virzītas gaismas LED lampām

Funkcionalitātes parametrs

Ja nav norādīts citādi, tādas pašas prasības kā 1. posmā

Lampas ilgizturības koeficients pie 6 000 h

No 2014. gada 1. marta: ≥ 0,90

Gaismas plūsmas noturība pēc 6 000 h

No 2014. gada 1. marta: ≥ 0,80

Pārslēgšanas ciklu skaits līdz atteicei

≥ 15 000, ja aprēķinātais lampas kalpošanas laiks ≥ 30 000 h citādi:

≥ puse no aprēķinātā lampas kalpošanas laika stundās

Palaišanas laiks

< 0,5 s

Lampas iesilšanas laiks līdz 95% Φ

< 2 s

Priekšlaicīgas atteices koeficients

≤ 5,0 % pēc 1 000 h

Krāsu atveide (Ra)

≥ 80

≥ 65, ja lampu ir paredzēts izmantot ārpus telpām vai rūpnieciskam lietojumam saskaņā ar šī pielikuma 3.1.3 l) apakšpunktu

Krāsas konsekvence

Krāsainības koordinātu novirzes sešu vai mazāk standartnoviržu Makadama elipsē

Lampas jaudas koeficients (PF) lampām ar integrētu vadības bloku

P ≤ 2 W: prasību nav

2 W < P ≤ 5 W: PF > 0,4

5 W < P ≤ 25 W: PF > 0,5

P > 25 W: PF > 0,9

Ja lampas cokols ir standartizēta tipa cokols, ko izmanto arī kvēldiega lampām, tad, sākot ar 2. posmu, lampai jāatbilst jaunākajām prasībām par saderību ar ierīcēm, ko paredzēts uzstādīt starp maiņstrāvas tīklu un kvēldiega lampām.

2.3.   Funkcionalitātes prasības ierīcēm, ko paredzēts uzstādīt starp maiņstrāvas tīklu un lampām

Sākot ar 2. posmu, ierīcēm, ko paredzēts uzstādīt starp maiņstrāvas tīklu un lampām, jāatbilst jaunākajām prasībām par saderību ar lampām, kuru energoefektivitātes indekss (aprēķināts gan kliedētas gaismas, gan virzītas gaismas lampām saskaņā ar metodi, kas izklāstīta šā pielikuma 1.1. punktā) ir maksimāli:

0,24 kliedētas gaismas lampām (pieņemot, ka Φuse = kopējā aprēķina gaismas plūsma),

0,40 virzītas gaismas lampām.

Ja tumšināšanas vadības ierīce ir ieslēgta un noregulēta zemākajā vadības pozīcijā, kurā ieslēgtās lampas patērē enerģiju, darbinātās lampas izstaro vismaz 1 % no gaismas plūsmas pie pilnas slodzes.

Kad gaismeklis tiek laists tirgū un to ir paredzēts tirgot galalietotājiem, un lampas, ko galalietotājs var nomainīt, ir pievienotas pārdodamajam gaismeklim, šīm lampām saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 874/2012 jāatbilst vienai no divām augstākajām energoefektivitātes klasēm, ar kurām gaismekli marķē kā saderīgu.

3.   PRASĪBAS PAR INFORMĀCIJU PAR RAŽOJUMIEM

3.1.   Prasības par informāciju par ražojumiem attiecībā uz virzītas gaismas lampām

Ja vien nav norādīts citādi, sākot ar 1. posmu, norāda šādu informāciju.

Šīs prasības par informāciju neattiecas uz:

kvēldiega lampām, kas neatbilst 2. posma efektivitātes prasībām,

LED moduļiem, ko tirgo gaismekļu sastāvā un kurus nav paredzēts izņemt galalietošanas laikā.

Visu veidu informācijā par ražojumu terminu “energoefektīva lampa” vai jebkuru citu tamlīdzīgu ar ražojumu saistītu reklāmformulējumu saistībā ar lampas efektivitāti drīkst izmantot tikai tad, ja lampas energoefektivitātes indekss (aprēķināts saskaņā ar metodi, kas izklāstīta šā pielikuma 1.1. punktā) ir 0,40 vai mazāks.

3.1.1.   Informācija, kas norādāma uz lampas

Izņemot augstas intensitātes gāzizlādes lampas, uz lampas virsmas, izmantojot salasāmu šriftu, norāda nominālās lietderīgās gaismas plūsmas, krāsas temperatūras un nominālo gaismas kūļa leņķa vērtību un mērvienību (‘lm’, ‘K’ un ‘°’), ja pēc tam, kad ir norādīta ar drošību saistīta informācija, piemēram, jauda un spriegums, uz lampas ir atlicis pietiekami daudz vietas, lai šādu informāciju varētu norādīt, pārmērīgi neaizsedzot no lampas plūstošo gaismu.

Ja ir vieta tikai vienai no minētajām trim vērtībām, norāda nominālo lietderīgo gaismas plūsmu. Ja ir vieta divām vērtībām, norāda nominālo lietderīgo gaismas plūsmu un krāsas temperatūru.

3.1.2.   Informācija, kurai jābūt galalietotājiem redzamā veidā norādītai uz iepakojuma pirms iegādes un kura jāpublicē brīvpiekļuves tīmekļa vietnēs

Informāciju, kas norādīta a) līdz o) apakšpunktā, publicē brīvpiekļuves tīmekļa vietnēs un jebkādā citā veidā, ko ražotājs uzskata par piemērotu.

Ja tirgū tiek laists ražojums iepakojumā ar informāciju, kurai pirms iegādes jābūt galalietotājam redzamā veidā norādītai uz iepakojuma, šo informāciju skaidri un saredzami norāda arī uz iepakojuma.

Informācijas sniegšanai nav obligāti jāizmanto tieši tādi paši formulējumi, kā norādīts turpmākajā sarakstā. Informāciju drīkst sniegt, izmantojot ne tikai tekstu, bet arī diagrammas, attēlus un simbolus.

a)

Nominālā lietderīgā gaismas plūsma, kas norādīta, izmantojot vismaz divas reizes lielāku šriftu nekā šrifts, ar kuru norādīta lampas nominālā jauda;

b)

lampas nominālais kalpošanas laiks stundās (ne lielāks par aprēķināto kalpošanas laiku);

c)

Kelvina grādos izteikta krāsas temperatūra, kas norādīta grafiski vai aprakstīta vārdiem;

d)

pārslēgšanas ciklu skaits līdz priekšlaicīgai atteicei;

e)

iesilšanas laiks līdz 60 % pilnas gaismas atdeves (ja mazāks par 1 s, drīkst norādīt kā “tūlītēja pilna gaismas atdeve”);

f)

brīdinājums, ja lampas gaismas plūsmu nevar regulēt vai var regulēt tikai ar īpašām regulēšanas ierīcēm. Ja regulēšana iespējama tikai ar īpašām ierīcēm, ražotāja tīmekļa vietnē ir jānorāda arī saderīgo regulēšanas ierīču saraksts;

g)

ja optimālas izmantošanas apstākļi ir nestandarta apstākļi (piemēram, vides temperatūrā Ta ≠ 25 °C vai ja ir vajadzīga īpaša temperatūras regulācija), informācija par šādiem apstākļiem;

h)

lampas izmēri milimetros (garums un lielākais diametrs);

i)

nominālais gaismas kūļa leņķis grādos;

j)

ja lampas gaismas kūļa leņķis ir ≥ 90° un ja lietderīgā gaismas plūsma, kā definēts šā pielikuma 1.1. punktā, ir jāmēra 120° konusam, brīdinājums par to, ka lampa nav piemērota akcentējošam apgaismojumam;

k)

ja lampas cokols ir standartizēta tipa cokols, ko izmanto arī kvēldiega lampām, bet lampas izmēri atšķiras no tās kvēldiega lampas(-u) izmēriem, kuru ir paredzēts ar šo lampu aizstāt, zīmējums, kurā lampas izmēri salīdzināti ar tās kvēldiega lampas(-u) izmēriem, kura tiek aizstāta;

l)

informāciju, ka lampa ir tāda tipa lampa, kas iekļauta 6. tabulas pirmajā slejā, drīkst norādīt tikai tad, ja lampas gaismas plūsma 90° konusā (Φ90°) nav mazāka kā references gaismas plūsma, kas 6. tabulā norādīta attiecīgā tipa vismazākās jaudas lampām. References gaismas plūsmu reizina ar 7. tabulā norādīto korekcijas koeficientu. LED lampām to papildus reizina ar 8. tabulā norādīto korekcijas koeficientu;

m)

paziņojumu par ekvivalenci, kas saistīts ar aizstātas lampas tipa jaudu, drīkst norādīt tikai, ja šāds lampas tips ir iekļauts 6. tabulā un ja lampas gaismas plūsma 90° konusā (Φ90°) nav mazāka kā attiecīgā references gaismas plūsma 6. tabulā. References gaismas plūsmu reizina ar 7. tabulā norādīto korekcijas koeficientu. LED lampām to papildus reizina ar 8. tabulā norādīto korekcijas koeficientu. Gaismas plūsmas un ekvivalentās lampas uzrādītās jaudas starpvērtības (noapaļojot līdz tuvākajam 1 W) aprēķina ar lineāru interpolāciju, izmantojot abas blakusvērtības.

6.   tabula

References gaismas plūsma ekvivalences uzrādīšanai

Īpaši zema sprieguma lampa ar reflektoru

Tips

Jauda (W)

References gaismas plūsma Φ90° (lm)

MR11 GU4

20

160

 

35

300

MR16 GU 5.3

20

180

 

35

300

 

50

540

AR111

35

250

 

50

390

 

75

640

 

100

785

Maiņstrāvas tīkla sprieguma pūsta stikla lampa ar reflektoru

Tips

Jauda (W)

References gaismas plūsma Φ90° (lm)

R50/NR50

25

90

 

40

170

R63/NR63

40

180

 

60

300

R80/NR80

60

300

 

75

350

 

100

580

R95/NR95

75

350

 

100

540

R125

100

580

 

150

1 000

Maiņstrāvas tīkla sprieguma presēta stikla lampa ar reflektoru

Tips

Jauda (W)

References gaismas plūsma Φ90° (lm)

PAR16

20

90

 

25

125

 

35

200

 

50

300

PAR20

35

200

 

50

300

 

75

500

PAR25

50

350

 

75

550

PAR30S

50

350

 

75

550

 

100

750

PAR36

50

350

 

75

550

 

100

720

PAR38

60

400

 

75

555

 

80

600

 

100

760

 

120

900

7.   tabula

Reizināšanas koeficienti gaismas plūsmas noturībai

Lampas tips

Gaismas plūsmas reizinājuma koeficients

Halogēnlampas

1

Kompaktās luminiscences lampas

1,08

LED lampas

Formula

, kur LLMF ir gaismas plūsmas noturības koeficients nominālā kalpošanas laika beigās

8.   tabula

Reizināšanas koeficienti LED lampām

LED lampas gaismas kūļa leņķis

Gaismas plūsmas reizināšanas koeficients

20° ≤ gaismas kūļa leņķis

1

15° ≤ gaismas kūļa leņķis < 20°

0,9

10° ≤ gaismas kūļa leņķis < 15°

0,85

gaismas kūļa leņķis < 10°

0,80

Ja lampa satur dzīvsudrabu:

n)

dzīvsudraba daudzums lampā, X,X mg;

o)

norāde uz tīmekļa vietni, kurā atrodama informācija par lausku savākšanu gadījumā, ja lampa nejauši saplīst.

3.1.3.   Informācija, kas publiskojama brīvpiekļuves tīmekļa vietnēs un jebkādā citā veidā, ko ražotājs uzskata par piemērotu

Vērtību veidā jābūt pieejamai vismaz šādai informācijai:

a)

informācija, kas noteikta 3.1.2. punktā;

b)

aprēķina jauda (ar precizitāti līdz 0,1 W);

c)

aprēķina lietderīgā gaismas plūsma;

d)

lampas aprēķina kalpošanas laiks;

e)

lampas jaudas koeficients;

f)

lampas gaismas plūsmas noturības koeficients nominālā kalpošanas laika beigās (izņemot kvēldiega lampas);

g)

palaišanas laiks (X,X sekundes);

h)

krāsu atveide;

i)

krāsas konsekvence (vienīgi LED);

j)

aprēķina maksimālā intensitāte kandelās (cd);

k)

gaismas kūļa aprēķina leņķis;

l)

attiecīga norāde, ja lampu paredzēts lietot ārpus telpām vai rūpnieciskiem lietojumiem;

m)

spektrālā blīvuma sadalījums (SPD) robežās no 180–800 nm.

Ja lampa satur dzīvsudrabu:

n)

norādījumi par lausku savākšanu gadījumā, ja lampa nejauši saplīst;

o)

ieteikumi, ko darīt ar lampu tās kalpošanas laika beigās, lai otrreizējā pārstrāde būtu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2012/19/ES (1).

3.2.   Papildu prasības par informāciju par ražojumu attiecībā uz LED lampām, ar kurām aizstāj luminiscences lampas bez integrēta balasta

Papildus informācijas prasībām par ražojumu saskaņā ar šā pielikuma 3.1. punktu vai Regulas (EK) Nr. 244/2009 II pielikuma 3.1. punktu, sākot ar 1. posmu, to LED lampu ražotāji, ar kurām aizstāj luminiscences lampas bez integrēta balasta, publiski pieejamās brīvpiekļuves tīmekļa vietnēs un jebkādā citā veidā, ko tie uzskata par piemērotu, publicē brīdinājumu, ka vispārējo energoefektivitāti un gaismas izplatīšanos no iekārtas, kurā izmanto šādas lampas, nosaka iekārtas konstrukcija.

Norādes, ka LED lampa aizstāj konkrētas jaudas luminiscences lampu bez integrēta balasta, var izmantot tikai, ja:

gaismas intensitāte jebkurā virzienā ap lampas caurules asi nenovirzās no vidējās gaismas intensitātes ap cauruli vairāk kā par 25 %, un

LED lampas gaismas plūsma nav mazāka par uzrādītās jaudas luminiscences lampas gaismas plūsmu. Luminiscences lampas gaismas plūsmas vērtību iegūst, reizinot uzrādīto jaudu ar minimālajām gaismas efektivitātes vērtībām, kas atbilst luminiscences lampai Komisijas Regulā (EK) Nr. 245/2009 (2), un

LED lampas jauda nepārsniedz tās luminiscences lampas jaudu, kuru paredzēts aizstāt.

Tehniskajā dokumentācijā ir iekļauti dati, kas pamato minētās norādes.

3.3.   Informācijas par ražojumu prasības attiecībā uz ierīcēm, kas nav gaismekļi un ko paredzēts uzstādīt starp maiņstrāvas tīklu un lampām

Sākot ar 2. posmu, ja ierīce nav saderīga ne ar vienu no energoefektīvajām lampām saskaņā ar šā pielikuma 2.3. daļu, brīdinājumu par to, ka ierīce nav saderīga ar energoefektīvajām lampām, publicē publiskās brīvpiekļuves tīmekļa vietnēs un citos veidos, kurus ražotājs uzskata par piemērotiem.

3.4.   Informācijas par ražojumu prasības attiecībā uz lampas vadības bloku

Sākot no 2. posma, publiski pieejamās brīvpiekļuves tīmekļa vietnēs un jebkādā citā veidā, ko ražotājs uzskata par piemērotu, publicē šādu informāciju:

informāciju par to, ka ražojumu ir paredzēts izmantot kā lampas vadības bloku,

attiecīgā gadījumā informāciju par to, ka ražojumu var darbināt bezslodzes režīmā.


(1)  OV L 197, 24.7.2012., 38. lpp.

(2)  OV L 76, 24.3.2009., 17. lpp.


IV PIELIKUMS

Verifikācijas procedūra tirgus uzraudzības nolūkā

Veicot Direktīvas 2009/125/EK 3. panta 2. punktā minētās tirgus uzraudzības pārbaudes, dalībvalstu iestādes izmanto šajā pielikumā noteiktās verifikācijas procedūras. Tirgus uzraudzības iestādes pārējam dalībvalstīm un Komisijai sniedz informāciju par testēšanas rezultātiem.

Dalībvalstu iestādes izmanto atzītas mūsdienīgas mērīšanas metodes, ar kurām iegūtie rezultāti ir ticami, precīzi un reproducējami, tostarp metodes, kas noteiktas dokumentos, kuru atsauces numuri šim nolūkam ir publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

1.   VERIFIKĀCIJAS PROCEDŪRA LAMPĀM, KAS NAV LED LAMPAS, UN LED LAMPĀM, KURAS PAREDZĒTAS, LAI GALALIETOTĀJS GAISMEKLĪ TĀS VARĒTU NOMAINĪT

Dalībvalstu iestādes testē viena modeļa tā paša ražotāja lampu partiju, kas sastāv no vismaz divdesmit lampām, kuras, ja iespējams, iekļautas partijā no četriem pēc nejaušas izlases principa izraudzītiem avotiem, ja vien 9. tabulā nav noteikts citādi.

Uzskata, ka modelis atbilst šajā regulā noteiktajām prasībām, ja:

a)

partijā iekļautajām lampām ir pievienota pareiza nepieciešamā informācija par ražojumu; un

b)

ja, izmantojot atzītas mūsdienīgas metodes un kritērijus atbilstības novērtēšanai, tostarp metodes un kritērijus, kas noteikti dokumentos, kuru atsauces numuri šim nolūkam ir publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, tiek konstatēts, ka lampas atbilst III pielikuma 2.1. un 2.2. punktā noteiktajiem saderības noteikumiem; un

c)

ja, testējot partijā iekļauto lampu parametrus, kas uzskaitīti 9. tabulā, netiek konstatēta neviena parametra neatbilstība.

9.   tabula

Parametrs

Procedūra

Lampas ilgizturības koeficients pēc 6 000 h (tikai LED lampām)

Testēšanu beidz:

kad sasniegts nepieciešamais stundu skaits, vai

kad konstatē vairāk nekā divu lampu atteici,

atkarībā no tā, kurš no šiem nosacījumiem izpildās pirmais.

Atbilst: no testējamās partijas 20 lampām, pirms sasniegts nepieciešamais stundu skaits, pārstāj darboties ne vairāk kā divas lampas.

Neatbilst: pretējā gadījumā.

Pārslēgšanas ciklu skaits līdz atteicei

Testēšanu beidz, kad ir sasniegts nepieciešamais pārslēgšanas ciklu skaits vai kad vairāk nekā viena no testējamās partijas 20 lampām ir sasniegusi kalpošanas laika beigas, atkarībā no tā, kurš no šiem nosacījumiem izpildās pirmais.

Atbilst: vismaz 19 no 20 testējamās partijas lampām darbojas bez atteices pēc tam, kad ir sasniegts nepieciešamais pārslēgšanas ciklu skaits.

Neatbilst: pretējā gadījumā.

Palaišanas laiks

Atbilst: testējamās partijas lampu vidējais palaišanas laiks nepārsniedz nepieciešamo palaišanas laiku par vairāk nekā 10 %, un nevienai testējamās partijas lampai palaišanas laiks nepārsniedz nepieciešamo palaišanas laiku vairāk nekā divas reizes.

Neatbilst: pretējā gadījumā.

Lampas iesilšanas laiks līdz 60 % Φ

Atbilst: testējamās partijas lampu vidējais iesilšanas laiks nepārsniedz nepieciešamo iesilšanas laiku par vairāk nekā 10 %, un nevienai testējamās partijas lampai iesilšanas laiks nepārsniedz nepieciešamo iesilšanas laiku vairāk nekā 1,5 reizes.

Neatbilst: pretējā gadījumā.

Priekšlaicīga atteice

Testēšanu beidz:

kad sasniegts nepieciešamais stundu skaits, vai

pārstāj darboties vairāk nekā viena lampa, atkarībā no tā, kurš no šiem nosacījumiem izpildās pirmais.

Atbilst: no testējamās partijas 20 lampām ne vairāk kā viena lampa pārstāj darboties, pirms sasniegts nepieciešamais stundu skaits.

Neatbilst: pretējā gadījumā.

Krāsu atveide (Ra)

Atbilst: testējamās partijas lampu vidējais Ra nedrīkst būt vairāk nekā par trim punktiem zemāks nekā nepieciešamā vērtība, un nevienai testējamās partijas lampai Ra vērtība nedrīkst būt par vairāk nekā 3,9 punktiem zemāka nekā nepieciešamā vērtība.

Neatbilst: pretējā gadījumā.

Gaismas plūsmas noturība kalpošanas laika beigās un aprēķinātais kalpošanas laiks (tikai LED lampām)

Šajā nolūkā “kalpošanas laika beigas” nozīmē punktu laikā, kad tiek prognozēts, ka darbspēju saglabā tikai 50 % lampu, vai kad prognozēts, ka testējamās partijas vidējā gaismas plūsmas noturība kritīsies zem 70 %, atkarībā no tā, kurš no šiem nosacījumiem izpildās pirmais.

Atbilst: gaismas plūsmas noturības vērtība kalpošanas laika beigās un kalpošanas ilguma vērtība, ko iegūst ar ekstrapolāciju no testējamās partijas lampu ilgizturības koeficienta un vidējās gaismas plūsmas noturības pēc 6 000 h, nav zemāka par gaismas plūsmas noturības un aprēķinātā kalpošanas ilguma vērtībām, kas deklarētas informācijā par ražojumu, mīnus attiecīgi 10 %.

Neatbilst: pretējā gadījumā.

Ekvivalences uzrādīšana modificētām lampām saskaņā ar III pielikuma 3.1.2. punkta l) un m) apakšpunktu

Ja atbilstības novērtēšanai verificē tikai ekvivalences apgalvojumu, pietiek ar 10 lampu testēšanu, ja iespējams, lampas testēšanai aptuveni vienādās proporcijās iegūstot no četriem nejauši izraudzītiem avotiem.

Atbilst: vidējais testējamās lampu partijas rādītājs neatšķiras par vairāk nekā 10 % no pieļaujamās vērtības, robežvērtības vai deklarētās vērtības.

Neatbilst: pretējā gadījumā.

Gaismas kūļa leņķis

Atbilst: testējamās partijas lampu vidējie rezultāti no deklarētās gaismas kūļa leņķa vērtības neatšķiras par vairāk kā 25 % un katras atsevišķās testējamās partijas lampas gaismas kūļa leņķis neatšķiras no aprēķina vērtības par vairāk nekā 25 %.

Neatbilst: pretējā gadījumā.

Maksimālā intensitāte

Atbilst: katras atsevišķās testējamās partijas lampas maksimālā intensitāte nav mazāka par 75 % no modeļa aprēķina intensitātes.

Neatbilst: pretējā gadījumā.

Citi parametri (tostarp energoefektivitātes indekss)

Atbilst: testējamās partijas vidējie rezultāti no pieļaujamās vērtības, robežvērtības vai deklarētās vērtības neatšķiras vairāk nekā par 10 %.

Neatbilst: pretējā gadījumā.

Pretējā gadījumā uzskata, ka modelis ir neatbilstīgs.

2.   VERIFIKĀCIJAS PROCEDŪRA LED MODUĻIEM, KO GALALIETOŠANAS LAIKĀ NAV PAREDZĒTS IZŅEMT NO GAISMEKĻA

Lai veiktu turpmāk minētos testus, dalībvalstu iestādes sagādā viena un tā paša ražotāja (attiecīgi LED moduļu vai gaismekļu) viena un tā paša modeļa testa paraugus vienādos daudzumos, kas nākuši, ja iespējams, no dažādiem nejauši izraudzītiem piegādātājiem. Attiecībā uz turpmāk minēto 1., 3. un 5. punktu, ja iespējams, piegādātājiem jābūt vismaz četriem. Attiecībā uz 2. punktu, ja iespējams, piegādātājiem jābūt vismaz četriem, izņemot gadījumus, kad, lai iegūtu 20 viena un tā paša modeļa LED moduļus, ir vajadzīgs mazāk par četriem gaismekļiem, un minētajā gadījumā piegādātāju skaitam jābūt vienādam ar nepieciešamo gaismekļu skaitu. Attiecībā uz 4. punktu, ja pirmie divi gaismekļi pēc testēšanas neatbilst prasībām, nākamiem trim testējamiem gaismekļiem, ja iespējams, jābūt no trim citiem piegādātājiem.

Dalībvalstu iestādes piemēro šādu procedūru turpmāk norādītajā secībā, līdz pierādās LED moduļa (-u) modeļa(-u) atbilstība vai līdz tās secina, ka testēšanu nav iespējams veikt. “Gaismeklis” nozīmē gaismekli, kurā ietilpst LED moduļi, un “tests” nozīmē procedūru, kas aprakstīta šā pielikuma 1. daļā, izņemot 4. punktu. Ja tehniskajā dokumentācijā ir atļauta testēšana saskaņā ar 1. un 2. punktu, iestādes var izvēlēties piemērotāko metodi.

1)

Ja gaismekļa tehniskajā dokumentācijā ir paredzēta visa gaismekļa kā lampas testēšana, iestādes testē 20 gaismekļus kā lampas. Ja gaismekļa modelis atbilst prasībām, LED moduļa(-u) modelis(-ļi) atbilst šīs regulas prasībām. Ja gaismekļa modelis neatbilst prasībām, arī LED moduļa(-u) modelis(-ļi) neatbilst prasībām.

2)

Gadījumā, ja gaismekļa tehniskajā dokumentācijā paredzēts LED moduli/moduļus izņemt testēšanas vajadzībām, iestādes sagādā pietiekami daudz gaismekļu, lai iegūtu 20 katra tajā iestrādātā LED moduļa modeļa paraugus. Iestādes ievēro norādījumus tehniskajā dokumentācijā par to, kā gaismekļi demontējami, un testē katru LED moduļa modeli atsevišķi. Secinājumu par LED moduļa (-u) modeļa(-u) atbilstību izdara, vadoties pēc testu rezultātiem.

3)

Gadījumā, ja saskaņā ar gaismekļa tehnisko dokumentāciju gaismekļa ražotājs iestrādāto(-s) LED moduli(-ļus) ir ieguvis Savienības tirgū kā individuālu(-us) ražojumu(-us) ar CE marķējumu, iestādes no Savienības tirgus testēšanai iegūst 20 katra LED moduļa modeļa paraugus un testē katru LED moduļa modeli atsevišķi. Secinājumu par LED moduļa(-u) modeļa(-u) atbilstību izdara, vadoties pēc testa(-u) rezultātiem. Ja šāds(-i) modelis(-ļi) Savienības tirgū vairs nav pieejams(-i), tirgus uzraudzību nav iespējams veikt.

4)

Savukārt, ja gaismekļa ražotājs iestrādāto(-s) LED moduli(-ļus) nav ieguvis Savienības tirgū kā individuālu(-us) ražojumu(-us) ar CE marķējumu, iestādes pieprasa gaismekļa ražotājam iesniegt LED moduļa(-u) sākotnējās testēšanas datu kopiju, kurā redzams, ka LED modulis(-ļi) atbilst prasībām, kas piemērojamas:

visiem šīs regulas 5. tabulā norādītajiem LED moduļiem,

šīs regulas 1. un 2. tabulā norādītajiem virzītas gaismas LED moduļiem,

Komisijas Regulas (EK) Nr. 244/2009 1., 2. un 3. tabulā norādītajiem kliedētas gaismas LED moduļiem.

Ja saskaņā ar testēšanas datiem viens(vairāki) gaismeklī esošs(-ši) LED moduļa modelis(-ļi) neatbilst prasībām, LED moduļa(-ļu) modeli(-ļus) uzskata par prasībām neatbilstošiem.

Pretējā gadījumā iestādes demontē atsevišķu gaismekli, lai pārbaudītu to, vai gaismekļa LED modulis(-ļi) atbilst testēšanas datos minētajam tipam. Ja kāds no tiem ir atšķirīgs vai nav identificējams, LED moduļa(-ļu) modeli(-ļus) uzskata par prasībām neatbilstošiem.

Pretējā gadījumā 5. tabulas prasības attiecībā uz pārslēgšanas cikliem, priekšlaicīgu atteici, lampas palaišanas laiku un lampas iesilšanas laiku testē vēl vienam gaismeklim, ko darbina aprēķina režīmā. Darbinot gaismekli aprēķina režīmā, jāpārbauda arī LED moduļa(-u) temperatūras atbilstība noteiktajām robežvērtībām. Ja testu rezultāti (izņemot priekšlaicīgu atteici) atšķiras no robežvērtībām par vairāk nekā 10 % vai gaismeklis priekšlaicīgi pārstāj darboties, testē vēl trīs gaismekļus. Ja nākamo trīs testu vidējie rezultāti (izņemot tos, kas attiecas uz priekšlaicīgu atteici un uz temperatūru darbības laikā) neatšķiras no robežvērtībām par vairāk nekā 10 %, neviens no gaismekļiem nepārstāj darboties priekšlaicīgi un visos trīs gaismekļos darbības laikā temperatūra (°C) no noteiktajām robežvērtībām neatšķiras par vairāk nekā 10 %, uzskata, ka LED modulis(-ļi) atbilst prasībām. Pretējā gadījumā uzskata, ka tas(tie) prasībām neatbilst.

5)

Ja testēšana saskaņā ar 1. līdz 4. punktu nav iespējama, jo gaismeklī nav iespējams nošķirt atsevišķi testējamus LED moduļus, iestādes 5. tabulas prasības attiecībā uz pārslēgšanas cikliem, priekšlaicīgu atteici, lampas palaišanas laiku un lampas iesilšanas laiku testē atsevišķam gaismeklim. Ja testu rezultāti atšķiras no robežvērtībām par vairāk nekā 10 % vai gaismeklis priekšlaicīgi pārstāj darboties, testē vēl trīs gaismekļus. Ja nākamo trīs testu vidējie rezultāti (izņemot tos, kas attiecas uz priekšlaicīgu atteici) neatšķiras no robežvērtībām par vairāk nekā 10 % un neviens no gaismekļiem nepārstāj darboties priekšlaicīgi, tad uzskata, ka gaismeklī ietvertā(-o) LED moduļa(-u) modelis(-ļi) atbilst šīs regulas prasībām. Pretējā gadījumā uzskata, ka tas(tie) prasībām neatbilst.

3.   VERIFIKĀCIJAS PROCEDŪRA IERĪCĒM, KO PAREDZĒTS UZSTĀDĪT STARP MAIŅSTRĀVAS TĪKLU UN LAMPĀM

Dalībvalstu iestādes testē vienu atsevišķu iekārtu.

Uzskata, ka ierīce atbilst šajā regulā noteiktajām prasībām, ja, izmantojot atzītas mūsdienīgas metodes un kritērijus atbilstības novērtēšanai, tostarp metodes un kritērijus, kas noteikti dokumentos, kuru atsauces numuri šim nolūkam ir publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, tiek secināts, ka tā atbilst III pielikuma 2.3. punktā noteiktajiem saderības noteikumiem. Ja tiek konstatēta neatbilstība, modeli joprojām var uzskatīt par atbilstīgu, ja tas atbilst informācijas par ražojumu prasībām, kas noteiktas III pielikuma 3.3. punktā vai Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 874/2012 3. panta 2. punktā.

Papildus saderības prasībām testē arī lampu vadības bloku atbilstību efektivitātes prasībām, kā noteikts III pielikuma 1.2. punktā. Testēšanu veic, izmantojot atsevišķu lampas vadības bloku, nevis vairākus lampas vadības blokus pat tad, ja modelis ir paredzēts izmantošanai ar citiem lampas vadības blokiem lampas(-u) darbināšanai konkrētajā ietaisē. Uzskata, ka modelis atbilst prasībām, ja rezultāti no robežvērtībām neatšķiras vairāk kā par 2,5 %. Ja rezultāti no robežvērtībām atšķiras par vairāk nekā 2,5 %, testē vēl trīs ierīces. Uzskata, ka modelis atbilst prasībām, ja šo triju papildu ierīču testēšanas rezultātu vidējās vērtības neatšķiras no robežvērtībām par vairāk kā 2,5 %.

Papildus saderības prasībām pārbauda, vai to gaismekļu iepakojumā, kurus paredzēts tirgot galalietotājiem, ir iekļautas lampas. Uzskata, ka modelis ir atbilstīgs, ja lampu nav vai ja iekļauto lampu energoefektivitātes klase atbilst III pielikuma 2.3. punktā noteiktajai.

Papildus saderības prasībām tumšināšanas vadības ierīces testē ar kvēldiega lampām, kad vadības ierīce noregulēta mazākajā tumšināšanas stāvoklī. Modeli uzskata par prasībām atbilstošu, ja, kad tas uzstādīts atbilstoši ražotāja prasībām, tā lampas izstaro vismaz 1 % no gaismas plūsmas pie pilnas slodzes.

Ja modelis neatbilst iepriekš minētajiem piemērojamajiem atbilstības kritērijiem, uzskata, ka tas ir neatbilstīgs.


V PIELIKUMS

Regulas 6. pantā minētie indikatīvie kritēriji

Turpinājumā ir norādītas labākās tirgū pieejamās tehnoloģijas šīs regulas spēkā stāšanās laikā attiecībā uz vides aspektiem, kuri tika uzskatīti par nozīmīgiem un kvantificējamiem. Īpašības, kas nepieciešamas noteiktos pielietojumos (piemēram, augsta krāsu atveidošanas precizitāte) varētu neļaut ražojumiem, kas šādas īpašības piedāvā, izpildīt šos indikatīvos kritērijus.

1.   VIRZĪTAS GAISMAS LAMPU EFEKTIVITĀTE

Visefektīvākās lampas energoefektivitātes indekss bija 0,16.

2.   DZĪVSUDRABA SATURS LAMPĀ

Ir lampas, kurās dzīvsudrabs nav izmantots un kuru energoefektivitātes rādītāji ir starp vislabākajiem.

3.   HALOGĒNLAMPU VADĪBAS MEHĀNISMU EFEKTIVITĀTE

Visefektīvākā halogēnlampu vadības bloka efektivitāte bija 0,93.


14.12.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 342/23


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1195/2012

(2012. gada 13. decembris)

par atļauju lietot no Trichoderma koningii (MUCL 39203) iegūtu preparātu endo-1,4-beta-ksilanāze gaļas tītaru un vaislas tītaru barībā (atļaujas turētājs Lyven)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1831/2003 ir noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku barībā jāsaņem atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība.

(2)

No Trichoderma koningii (MUCL 39203) iegūtu preparātu endo-1,4-beta-ksilanāze (EC 3.2.1.8) atļāva lietot bez termiņa ierobežojuma gaļas cāļiem ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 828/2007 (2).

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu tika iesniegts pieteikums no Trichoderma koningii (MUCL 39203) iegūtā preparāta endo-1,4-beta-ksilanāze (EC 3.2.1.8) jaunu lietošanas veidu gaļas tītariem un vaislas tītariem, pieprasot piedevu klasificēt piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas”. Minētajam pieteikumam bija pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti.

(4)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) 2012. gada 4. jūlija atzinumā (3) secināja, ka no Trichoderma koningii (MUCL 39203) iegūtajam preparātam endo-1,4-beta-ksilanāze (EC 3.2.1.8) ieteiktajos lietošanas apstākļos nav nelabvēlīgas ietekmes uz dzīvnieku veselību, cilvēku veselību vai vidi un ka tā lietošana var uzlabot barības patēriņa rādītāju gaļas tītariem. Iestāde arī secināja, ka šo konstatējumu var attiecināt uz vaislas tītariem. Iestāde uzskata, ka nav vajadzīgas īpašas prasības uzraudzības veikšanai pēc preparāta laišanas tirgū. Iestāde arī pārbaudīja ziņojumu par barībā lietotās barības piedevas analīzes metodi, ko iesniegusi ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotā references laboratorija.

(5)

No Trichoderma koningii (MUCL 39203) iegūtā preparāta endo-1,4-beta-ksilanāze (EC 3.2.1.8) novērtējums liecina, ka ir izpildīti Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi. Tāpēc šo preparātu būtu jāļauj lietot atbilstīgi šīs regulas pielikumam.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikumā norādīto preparātu, kas iekļauts piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas” un funkcionālajā grupā “gremošanas veicinātāji”, ir atļauts lietot kā dzīvnieku barības piedevu saskaņā ar minētajā pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 13. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

(2)  OV L 184, 14.7.2007., 12. lpp.

(3)  EFSA Journal 2012, 10(7):2843.


PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs

Atļaujas turētāja nosaukums

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analīzes metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

Aktivitātes vienības/kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

Zootehnisko piedevu kategorija. Funkcionālā grupa: gremošanas veicinātāji

4a1642

Lyven

Endo-1,4-beta-ksilanāze

EC 3.2.1.8

 

Piedevas sastāvs

No Trichoderma koningii (MUCL 39203) iegūts preparāts endo-1,4-beta-ksilanāze ar šādu minimālo aktivitāti:

 

cietā veidā: 1 500 AXC (1)/g

 

šķidrā veidā: 200 AXC/ml

 

Aktīvās vielas raksturojums

No Trichoderma koningii (MUCL 39203) iegūta endo-1,4-beta-ksilanāze

 

Analīzes metode  (2)

No Trichoderma koningii (MUCL 39203) iegūtas endo-1,4-beta-ksilanāzes kvantitatīvai noteikšanai barībā:

kolorimetriska metode, kuras pamatā ir tādu iekrāsotu oligomēru kvantitatīva noteikšana, kas rodas, endo-1,4-beta-ksilanāzei 30 °C temperatūrā un pie pH 4,7 iedarbojoties uz Remazol-Brilliant-Blue-R ksilānu.

Gaļas tītari

Vaislas tītari

75 AXC

1.

Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un noturību pret granulēšanos.

2.

Maksimālā ieteicamā deva uz kilogramu barības gaļas tītariem un vaislas tītariem: 100 AXC.

3.

Lietošanai barībā, kurā ir daudz cieti nesaturošu polisaharīdu (galvenokārt arabinoksilānu).

4.

Drošības apsvērumi: rīkojoties ar piedevu, jāizmanto elpceļu aizsarglīdzekļi, aizsargbrilles un cimdi.

2023. gada 3. janvāris


(1)  1 AXC ir fermenta daudzums, kas minūtē pie pH 4,7 un 30 °C temperatūrā no auzu ksilāna izdala 17,2 mikromolus reducējošo cukuru (maltozes ekvivalenti).

(2)  Sīkāka informācija par analīzes metodēm atrodama references laboratorijas tīmekļa vietnē: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.


14.12.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 342/25


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1196/2012

(2012. gada 13. decembris),

ar ko groza Regulu (ES) Nr. 9/2010 attiecībā uz endo-1,4-beta-ksilanāzes preparāta, kas iegūts no Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), kā barības piedevas minimālo saturu dējējvistu barībā (atļaujas turētājs Danisco Animal Nutrition)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 13. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Endo-1,4-beta-ksilanāzes preparātu (EC 3.2.1.8), kas iegūts no Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) un kas ietilpst piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas”, ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 9/2010 (2) atļāva desmit gadus lietot kā barības piedevu gaļas cāļu, dējējvistu, gaļas pīļu un tītaru barībā, ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 528/2011 (3) – atšķirtu sivēnu un nobarojamu cūku barībā un ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1021/2012 (4) – retāk audzētu sugu mājputnu, izņemot pīļu, barībā.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 13. panta 3. punktu atļaujas turētājs ir ierosinājis mainīt attiecīgā preparāta atļaujas nosacījumus, samazinot tā minimālo saturu dējējvistu barībā no 2 500 U/kg līdz 625 U/kg. Pieteikumam bija pievienoti attiecīgie pamatojošie dati. Komisija šo pieteikumu pārsūtīja Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (turpmāk “Iestāde”).

(3)

Iestāde 2012. gada 22. maija atzinumā (5) secināja, ka ierosinātajos jaunajos lietošanas apstākļos minētais preparāts ir iedarbīgs, lietojot pieprasīto minimālo devu 625 U/kg. Iestāde uzskata, ka nav vajadzības noteikt īpašas prasības uzraudzībai pēc piedevas laišanas tirgū. Tā arī pārbaudīja ziņojumu par barībā lietotās barības piedevas analīzes metodi, ko iesniegusi ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotā references laboratorija.

(4)

Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie nosacījumi ir izpildīti.

(5)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regula (ES) Nr. 9/2010.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 9/2010 pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 13. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

(2)  OV L 3, 7.1.2010., 10. lpp.

(3)  OV L 143, 31.5.2011., 10. lpp.

(4)  OV L 307, 7.11.2012., 68. lpp.

(5)  EFSA Journal, 2012. gads; 10(6):2739.


PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 9/2010 pielikumu aizstāj ar šādu:

“PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs

Atļaujas turētāja nosaukums

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analīzes metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

Kompleksās barības ar mitruma saturu 12 % aktīvās vienības/kg

Zootehnisko piedevu kategorija. Funkcionālā grupa: gremošanas veicinātāji

4a11

Danisco Animal Nutrition

(juridiskā persona – Danisco (UK) Limited)

Endo-1,4-beta-ksilanāze

EC 3.2.1.8

 

Piedevas sastāvs

No Trichoderma reesei iegūts endo-1,4-beta-ksilanāzes (EC 3.2.1.8.) preparāts

(ATCC PTA 5588) ar minimālo aktivitāti 40 000 U (1)/g

 

Aktīvās vielas raksturojums

Endo-1,4-beta-ksilanāze (EC 3.2.1.8.), ko iegūst no Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588)

 

Analīzes metode  (2)

Endo-1,4-beta-ksilanāzes aktivitātes kvantitatīvai noteikšanai:

kolorimetriskā metode, kuras pamatā ir tādu ūdenī šķīstošu krāsotu fragmentu kvantitatīva noteikšana, kuri rodas, endo-1,4-beta-ksilanāzei 50 °C temperatūrā un pie pH 4,25 reaģējot ar kviešu arabinoksilāniem, kas saistīti ar azurīnu.

Gaļas cāļi

 

625 U

 

1.

Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda uzglabāšanas temperatūru, uzglabāšanas laiku un noturīgumu pret granulēšanos.

2.

Lietošanai barībā, kurā ir daudz cieti nesaturošu polisaharīdu (galvenokārt beta- arabinoksilānu).

2020. gada 13. janvāris

Dējējvistas

625 U

Pīles

625 U

Gaļas tītari

1 250 U


(1)  Viens U ir fermenta daudzums, kas 50 °C temperatūrā un pie pH 5,3 vienā minūtē no piesaistīta substrāta – auzu pelavu arabinoksilāna – šķeļ 0,5 μmol reducējošā cukura (ksilozes ekvivalentos).

(2)  Sīkāka informācija par analīzes metodēm atrodama references laboratorijas tīmekļa vietnē: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.”


14.12.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 342/27


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1197/2012

(2012. gada 13. decembris),

ar ko attiecībā uz apstiprinājuma perioda pagarināšanu darbīgajām vielām acetamiprīdam, alfa cipermetrīnam, Ampelomyces quisqualis celmam AQ 10, benalaksilam, bifenazātam, bromoksinilam, hlorprofāmam, desmedifāmam, etoksazolam, Gliocladium catenulatum celmam J1446, imazosulfuronam, laminarīnam, mepanipirīmam, metoksifenozīdam, milbemektīnam, fenmedifāmam, Pseudomonas chlororaphis celmam MA 342, hinoksifēnam, S-metolahloram, tepraloksidīmam, tiakloprīdam, tirāmam un cirāmam groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 17. panta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2011. gada 25. maija Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 attiecībā uz darbīgo vielu sarakstu (2), pielikuma A daļā ir norādītas darbīgās vielas, ko uzskata par apstiprinātām saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009.

(2)

Laikposmā no 2014. gada 31. jūlija līdz 2015. gada 30. novembrim beigsies apstiprinājums darbīgajām vielām acetamiprīdam, alfa cipermetrīnam, Ampelomyces quisqualis celmam AQ 10, benalaksilam, bifenazātam, bromoksinilam, hlorprofāmam, desmedifāmam, etoksazolam, Gliocladium catenulatum celmam J1446, imazosulfuronam, laminarīnam, mepanipirīmam, metoksifenozīdam, milbemektīnam, fenmedifāmam, Pseudomonas chlororaphis celmam MA 342, hinoksifēnam, S-metolahloram, tepraloksidīmam, tiakloprīdam, tirāmam un cirāmam. Ir iesniegti pieteikumi par šo darbīgo vielu apstiprinājumu atjaunošanu. Tā kā uz šīm darbīgajām vielām attieksies prasības, kas noteiktas ar Komisijas 2012. gada 18. septembra Īstenošanas regulu (ES) Nr. 844/2012, ar ko nosaka noteikumus, kas vajadzīgi darbīgo vielu apstiprinājumu atjaunošanas procedūras īstenošanai, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (3), apstiprinājuma atjaunošanas procedūras pabeigšanai saskaņā ar minēto regulu ir nepieciešams atvēlēt pietiekamu laiku. Tādējādi šo darbīgo vielu apstiprinājums, visdrīzāk, zaudētu spēku, pirms būtu pieņemts lēmums par tā atjaunošanu. Tādēļ ir nepieciešams atlikt šo vielu apstiprinājuma periodu beigu termiņu.

(3)

Tādēļ Īstenošanas regula (ES) Nr. 540/2011 būtu attiecīgi jāgroza.

(4)

Attiecībā uz mērķi, kas izvirzīts Regulas (EK) Nr. 1107/2009 17. panta pirmajā daļā, gadījumos, kur pirms šīs regulas pielikumā noteiktā attiecīgā termiņa beigu datuma 30 mēnešu laikā nav iesniegta papildu dokumentācija saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 844/2012, Komisija termiņa beigas nosaka tajā pašā datumā, kāds bijis noteikts pirms šīs regulas, vai agrākajā iespējamajā datumā pēc tās.

(5)

Attiecībā uz mērķi, kas izvirzīts Regulas (EK) Nr. 1107/2009 17. panta pirmajā daļā, gadījumos, kur Komisija pieņem regulu, kurā noteikts, ka kādai šīs regulas pielikumā minētai darbīgai vielai nav atjaunots apstiprinājums, jo nav izpildīti apstiprinājuma kritēriji, Komisija termiņa beigas, izvēloties attiecīgo vēlāko datumu, noteic vai nu tajā pašā datumā, kāds bijis noteikts pirms šīs regulas pieņemšanas, vai regulas pieņemšanas datumā, ja vien nav atjaunots darbīgās vielas apstiprinājums.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma A daļu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 13. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.

(2)  OV L 153, 11.6.2011., 1. lpp.

(3)  OV L 252, 19.9.2012., 26. lpp.


PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma A daļu groza šādi:

1)

sestajā slejā “apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 73. ierakstu “tirams”2014. gada 31. jūlija datumu aizstāj ar 2017. gada 30. aprīli;

2)

sestajā slejā “apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 74. ierakstu “cirams”2014. gada 31. jūlija datumu aizstāj ar 2017. gada 30. aprīli;

3)

sestajā slejā “apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 82. ierakstu “hinoksifēns”2014. gada 31. augusta datumu aizstāj ar 2017. gada 30. aprīli;

4)

sestajā slejā “apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 89. ierakstu “Pseudomonas chlororaphis. Celms – MA 342”2014. gada 30. septembra datumu aizstāj ar 2017. gada 30. aprīli;

5)

sestajā slejā “apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 90. ierakstu “mepanipirīms”2014. gada 30. septembra datumu aizstāj ar 2017. gada 30. aprīli;

6)

sestajā slejā “apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 91. ierakstu “acetamiprīds”2014. gada 31. decembra datumu aizstāj ar 2017. gada 30. aprīli;

7)

sestajā slejā “apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 92. ierakstu “tiakloprīds”2014. gada 31. decembra datumu aizstāj ar 2017. gada 30. aprīli;

8)

sestajā slejā “apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 78. ierakstu “hlorpropāms”2015. gada 31. janvāra datumu aizstāj ar 2017. gada 31. jūliju;

9)

sestajā slejā “apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 83. ierakstu “alfa cipermetrīns”2015. gada 28. februāra datumu aizstāj ar 2017. gada 31. jūliju;

10)

sestajā slejā “apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 84. ierakstu “benalaksils”2015. gada 28. februāra datumu aizstāj ar 2017. gada 31. jūliju;

11)

sestajā slejā “apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 85. ierakstu “bromoksinils”2015. gada 28. februāra datumu aizstāj ar 2017. gada 31. jūliju;

12)

sestajā slejā “apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 86. ierakstu “desmedifams”2015. gada 28. februāra datumu aizstāj ar 2017. gada 31. jūliju;

13)

sestajā slejā “apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 88. ierakstu “fenmedifāms”2015. gada 28. februāra datumu aizstāj ar 2017. gada 31. jūliju;

14)

sestajā slejā “apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 93. ierakstu “Ampelomyces quisqualis. Celms: AQ 10”2015. gada 31. marta datumu aizstāj ar 2017. gada 31. jūliju;

15)

sestajā slejā “apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 94. ierakstu “imazosulfurons”2015. gada 31. marta datumu aizstāj ar 2017. gada 31. jūliju;

16)

sestajā slejā “apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 95. ierakstu “laminarīns”2015. gada 31. marta datumu aizstāj ar 2017. gada 31. jūliju;

17)

sestajā slejā “apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 96. ierakstu “metoksifenozīds”2015. gada 31. marta datumu aizstāj ar 2017. gada 31. jūliju;

18)

sestajā slejā “apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 97. ierakstu “S-metolahlors”2015. gada 31. marta datumu aizstāj ar 2017. gada 31. jūliju;

19)

sestajā slejā “apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 98. ierakstu “Gliocladium catenulatum. Celms: J1446”2015. gada 31. marta datumu aizstāj ar 2017. gada 31. jūliju;

20)

sestajā slejā “apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 99. ierakstu “etoksazols”2015. gada 31. maija datumu aizstāj ar 2017. gada 31. jūliju;

21)

sestajā slejā “apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 100. ierakstu “tepraloksidīms”2015. gada 31. maija datumu aizstāj ar 2017. gada 31. jūliju;

22)

sestajā slejā “apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 109. ierakstu “bifenazāts”2015. gada 30. novembra datumu aizstāj ar 2017. gada 31. jūliju;

23)

sestajā slejā “apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 110. ierakstu “milbemektīns”2015. gada 30. novembra datumu aizstāj ar 2017. gada 31. jūliju.


14.12.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 342/31


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1198/2012

(2012. gada 13. decembris),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem.

(2)

Standarta importa vērtību aprēķina katru darbdienu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. panta 1. punktu, ņemot vērā mainīgos dienas datus. Tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 13. decembrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta importa vērtība

0702 00 00

AL

48,7

MA

84,8

TN

104,4

TR

89,6

ZZ

81,9

0707 00 05

AL

88,1

JO

174,9

MA

133,1

TR

141,0

ZZ

134,3

0709 93 10

MA

140,7

TR

104,3

ZZ

122,5

0805 10 20

TR

73,8

ZA

51,4

ZW

43,2

ZZ

56,1

0805 20 10

MA

70,6

ZZ

70,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

JM

129,1

MA

106,4

TR

82,4

ZZ

106,0

0805 50 10

TR

76,3

ZZ

76,3

0808 10 80

CA

157,2

MK

37,9

NZ

165,3

US

159,7

ZA

138,0

ZZ

131,6

0808 30 90

CN

100,5

TR

135,1

US

160,6

ZZ

132,1


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “cita izcelsme”.


14.12.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 342/33


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1199/2012

(2012. gada 13. decembris),

ar ko nosaka eksporta kompensācijas par olām

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 164. panta 2. punktu un 170. pantu saistībā ar tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 162. panta 1. punktu starpību starp minētās regulas I pielikuma XIX daļā uzskaitīto produktu cenu pasaules tirgū un šo produktu cenu Savienības tirgū var segt ar eksporta kompensāciju.

(2)

Ņemot vērā pašreizējo stāvokli olu tirgū, eksporta kompensācijas ir jānosaka saskaņā ar noteikumiem un kritērijiem, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 1234/2007 162., 163., 164., 167. un 169. pantā.

(3)

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 164. panta 1. punktā paredzēts, ka eksporta kompensācijas var atšķirties atkarībā no galamērķa, jo īpaši – ja to nosaka situācija pasaules tirgū vai dažu tirgu īpašās prasības, vai saistības, kas izriet no nolīgumiem, kuri noslēgti saskaņā ar Līguma 300. pantu.

(4)

Kompensāciju var piešķirt tikai par produktiem, kurus ir atļauts laist brīvā apgrozībā Savienībā un kuri atbilst prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu (2) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (3), kā arī marķēšanas noteikumiem, kas izklāstīti Regulas (EK) Nr. 1234/2007 XIV pielikuma A punktā.

(5)

Pašreiz piemērojamās kompensācijas ir noteiktas ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 858/2012 (4). Tā kā ir jānosaka jaunas kompensācijas, minētā regula ir jāatceļ.

(6)

Lai nepieļautu novirzes no tirgus pašreizējā stāvokļa, tirgū novērstu spekulācijas un nodrošinātu efektīvu pārvaldību, šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(7)

Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Eksporta kompensācijas, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 1234/2007 164. pantā, piešķir par šīs regulas pielikumā minētajiem produktiem un daudzumiem saskaņā ar šā panta 2. punktā paredzētajiem nosacījumiem.

2.   Produktiem, par kuriem atbilstīgi 1. punktam ir tiesības saņemt kompensāciju, ir jāatbilst attiecīgajām Regulas (EK) Nr. 852/2004 un Regulas (EK) Nr. 853/2004 prasībām, jo īpaši prasībām par sagatavošanu apstiprinātā uzņēmumā un Regulas (EK) Nr. 853/2004 II pielikuma I sadaļā noteiktajām prasībām par identifikācijas marķējumu, kā arī Regulas (EK) Nr. 1234/2007 XIV pielikuma A punktā noteiktajām prasībām.

2. pants

Īstenošanas regulu (ES) Nr. 858/2012 atceļ.

3. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 13. decembrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 139, 30.4.2004., 1. lpp.

(3)  OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp.

(4)  OV L 255, 21.9.2012., 18. lpp.


PIELIKUMS

No 2012. gada 14. decembra piemērojamās eksporta kompensācijas par olām

Produkta kods

Galamērķis

Mērvienība

Kompensācijas apjoms

0407 11 00 9000

A02

EUR/100 gab.

0,00

0407 19 11 9000

A02

EUR/100 gab.

0,00

0407 19 19 9000

A02

EUR/100 gab.

0,00

0407 21 00 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

0,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0407 29 10 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

0,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0407 90 10 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

0,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

0,00

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

0,00

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

0,00

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

0,00

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

0,00

NB! Produktu kodi un “A sērijas” galamērķu kodi ir noteikti Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).

Pārējie galamērķi ir šādi:

E09

:

Kuveita, Bahreina, Omāna, Katara, Apvienotie Arābu Emirāti, Jemena, Honkongas īpašās pārvaldes apgabals, Krievija, Turcija.

E10

:

Dienvidkoreja, Japāna, Malaizija, Taizeme, Taivāna, Filipīnas.

E19

:

visi galamērķi, izņemot Šveici un E09 un E10 grupas valstis.


14.12.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 342/36


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1200/2012

(2012. gada 13. decembris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1484/95 attiecībā uz reprezentatīvajām cenām mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī olu albumīnam

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 143. pantu saistībā ar tās 4. pantu,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 7. jūlija Regulu (EK) Nr. 614/2009 par vienotu sistēmu tirdzniecībai ar ovalbumīnu un laktalbumīnu (2) un jo īpaši tās 3. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1484/95 (3) ir noteikti sīki izstrādāti noteikumi papildu ievedmuitas nodokļu sistēmas ieviešanai un reprezentatīvās cenas mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī olu albumīnam.

(2)

Regulāri pārbaudot datus, uz kuriem balstīta reprezentatīvo cenu noteikšana mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī olu albumīnam, kļuvis skaidrs, ka ir jāgroza reprezentatīvās cenas konkrētu produktu ievešanai, ņemot vērā cenu svārstības atkarībā no produktu izcelsmes.

(3)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 1484/95 būtu attiecīgi jāgroza.

(4)

Tā kā jānodrošina šā pasākuma piemērošana iespējami drīzāk pēc laboto datu nosūtīšanas, šai regulai būtu jāstājas spēkā tās publicēšanas dienā.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1484/95 I pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 13. decembrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 181, 14.7.2009., 8. lpp.

(3)  OV L 145, 29.6.1995., 47. lpp.


PIELIKUMS

“I PIELIKUMS

KN kods

Preču apraksts

Reprezentatīvā cena

(EUR/100 kg)

Regulas 3. panta 3. punktā minētais nodrošinājums

(EUR/100 kg)

Izcelsme (1)

0207 12 10

Nesadalītas, saldētas vistas, t. s. “70 % cāļi”

132,2

0

AR

121,7

0

BR

0207 12 90

Nesadalītas, saldētas vistas, t. s. “65 % cāļi”

139,3

0

AR

160,0

0

BR

0207 14 10

Atkauloti, saldēti gaiļu vai vistu gabali

265,2

10

AR

216,4

25

BR

324,9

0

CL

221,2

24

TH

0207 25 10

Nesadalīti, saldēti tītari, t. s. “80 % cāļi”

193,1

0

BR

0207 27 10

Atkauloti, saldēti tītaru gabali

320,8

0

BR

304,8

0

CL

0408 91 80

Olu dzeltenumi

468,8

0

AR

1602 32 11

Žāvētas olas bez čaumalām

263,2

7

BR

312,6

0

CL

3502 11 90

Žāvēts olu albumīns

712,1

0

AR


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.”


14.12.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 342/38


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1201/2012

(2012. gada 13. decembris),

ar ko groza ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 892/2012 2012./2013. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 30. jūnija Regulu (EK) Nr. 951/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 318/2006 saistībā ar tirdzniecību ar trešām valstīm cukura nozarē (2), un jo īpaši tās 36. panta 2. punkta otrās daļas otro teikumu,

tā kā:

(1)

Reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas 2012./2013. tirdzniecības gadā piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un dažu veidu sīrupam, tika noteikti ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 892/2012 (3). Jaunākie grozījumi šajās cenās un nodokļos izdarīti ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1103/2012 (4).

(2)

Saskaņā ar datiem, kas patlaban ir Komisijas rīcībā, minētās summas ir jāgroza atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 951/2006 36. pantam.

(3)

Tā kā šī pasākuma piemērošana jānodrošina iespējami drīzāk pēc atjaunināto datu nosūtīšanas, šai regulai jāstājas spēkā tās publicēšanas dienā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 892/2012 2012./2013. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas piemērojami Regulas (EK) Nr. 951/2006 36. pantā minētajiem produktiem, tiek grozīti un ir sniegti šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 13. decembrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp.

(3)  OV L 263, 28.9.2012., 37. lpp.

(4)  OV L 327, 27.11.2012., 22. lpp.


PIELIKUMS

Grozītās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas no 2012. gada 14. decembra piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un produktiem ar KN kodu 1702 90 95

(EUR)

KN kods

Reprezentatīvā cena par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

Papildu ievedmuitas nodoklis par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

1701 12 10 (1)

33,26

1,17

1701 12 90 (1)

33,26

4,63

1701 13 10 (1)

33,26

1,31

1701 13 90 (1)

33,26

4,93

1701 14 10 (1)

33,26

1,31

1701 14 90 (1)

33,26

4,93

1701 91 00 (2)

38,40

6,03

1701 99 10 (2)

38,40

2,82

1701 99 90 (2)

38,40

2,82

1702 90 95 (3)

0,38

0,29


(1)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Regulas (EK) Nr. 1234/2007 IV pielikuma III punktā.

(2)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Regulas (EK) Nr. 1234/2007 IV pielikuma II punktā.

(3)  Aprēķins uz 1 % saharozes satura.


14.12.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 342/40


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1202/2012

(2012. gada 13. decembris),

ar ko nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas olām un olu dzeltenumiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 164. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 162. panta 1. punkta b) apakšpunktā paredzēts, ka starpību starp šīs regulas 1. panta 1. punkta s) apakšpunktā un I pielikuma XIX daļā minēto produktu cenām starptautiskajā tirgū un Savienībā var segt ar eksporta kompensāciju, ja šos produktus eksportē kā preces, kas noteiktas minētās regulas XX pielikuma V daļā.

(2)

Komisijas 2010. gada 29. jūnija Regulā (ES) Nr. 578/2010, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 1216/2009 attiecībā uz eksporta kompensāciju piešķiršanu un kritērijiem šādu kompensāciju apjoma noteikšanai dažiem lauksaimniecības produktiem, kurus eksportē tādu preču veidā, kas nav ietvertas Līguma I pielikumā (2), precizēti produkti, kuriem jānosaka kompensācijas likme, ko piemēro, ja šos produktus eksportē kā preces, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1234/2007 XX pielikuma V daļā.

(3)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 578/2010 14. panta 1. punktu kompensācijas likme par 100 kg katra attiecīgā pamatprodukta jānosaka tādam pašam laikposmam, kādu ievēro kompensāciju noteikšanai par šiem produktiem, ja tos eksportē nepārstrādātus.

(4)

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 162. panta 2. punktā paredzēts, ka eksporta kompensācija, kuru piemēro par preces sastāvā esošu produktu, nedrīkst pārsniegt kompensāciju, ko piemēro par šo produktu, to eksportējot bez turpmākas pārstrādes.

(5)

Pašreiz piemērojamās kompensācijas ir noteiktas ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 861/2012 (3). Tā kā ir jānosaka jaunas kompensācijas, minētā regula ir jāatceļ.

(6)

Lai nepieļautu novirzes no tirgus pašreizējā stāvokļa, tirgū novērstu spekulācijas un nodrošinātu efektīvu pārvaldību, šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(7)

Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kompensāciju likmes, ko piemēro Regulas (ES) Nr. 578/2010 I pielikumā un Regulas (EK) Nr. 1234/2007 I pielikuma XIX daļā minētajiem pamatproduktiem, ko eksportē kā preces, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1234/2007 XX pielikuma V daļā, ir noteiktas šīs regulas pielikumā.

2. pants

Ar šo atceļ Īstenošanas regulu (ES) Nr. 861/2012.

3. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 13. decembrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektors

Daniel CALLEJA


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 171, 6.7.2010., 1. lpp.

(3)  OV L 255, 21.9.2012., 27. lpp.


PIELIKUMS

Kompensāciju likmes, ko no 2012. gada 14. decembris piemēro olām un olu dzeltenumiem, kurus eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

(EUR/100 kg)

KN kods

Apraksts

Galamērķis (1)

Kompensācijas likme

0407

Putnu olas ar čaumalu, svaigas, konservētas vai termiski apstrādātas:

 

 

– citādas svaigas olas:

 

 

0407 21 00

– – Gallus domesticus sugas mājputnu

 

 

a)

eksportējot olu albumīnu ar KN kodiem 3502 11 90 un 3502 19 90

02

0,00

03

0,00

04

0,00

b)

eksportējot citas preces

01

0,00

0407 29

– – citādas:

 

 

0407 29 10

– – – no mājputniem, kas nav Gallus domesticus sugas putni

 

 

a)

eksportējot olu albumīnu ar KN kodiem 3502 11 90 un 3502 19 90

02

0,00

03

0,00

04

0,00

b)

eksportējot citas preces

01

0,00

0407 90

– citādas:

 

 

0407 90 10

– – no mājputniem, kas nav Gallus domesticus sugas putni

 

 

a)

eksportējot olu albumīnu ar KN kodiem 3502 11 90 un 3502 19 90

02

0,00

03

0,00

04

0,00

b)

eksportējot citas preces

01

0,00

0408

Putnu olas bez čaumalas un olu dzeltenumi, svaigi, žāvēti, pagatavoti, tvaicējot vai vārot ūdenī, formēti, saldēti vai citādi konservēti, arī ar cukura vai citu saldinātāju piedevu:

 

 

– olu dzeltenumi:

 

 

0408 11

– – žāvēti:

 

 

ex 0408 11 80

– – – piemēroti lietošanai pārtikā:

 

 

nesaldināti

01

0,00

0408 19

– – citi:

 

 

– – – piemēroti lietošanai pārtikā:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – šķidri:

 

 

nesaldināti

01

0,00

ex 0408 19 89

– – – – saldēti:

 

 

nesaldināti

01

0,00

– citi:

 

 

0408 91

– – žāvēti:

 

 

ex 0408 91 80

– – – piemēroti lietošanai pārtikā:

 

 

nesaldināti

01

0,00

0408 99

– – citi:

 

 

ex 0408 99 80

– – – piemēroti lietošanai pārtikā:

 

 

nesaldināti

01

0,00


(1)  Galamērķi ir šādi:

01

trešās valstis. Šveicei un Lihtenšteinai šīs likmes nav piemērojamas precēm, kas minētas Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas 1972. gada 22. jūlija Nolīguma 2. protokola I un II tabulā;

02

Kuveita, Bahreina, Omāna, Katara, Apvienotie Arābu Emirāti, Jemena, Turcija, Honkongas īpašās pārvaldes apgabals un Krievija;

03

Dienvidkoreja, Japāna, Malaizija, Taizeme, Taivāna un Filipīnas;

04

visi galamērķi, izņemot Šveici un galamērķus 02 un 03.


LĒMUMI

14.12.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 342/43


PADOMES LĒMUMS

(2012. gada 4. decembris),

ar kuru atceļ Lēmumu 2009/587/EK par pārmērīga budžeta deficīta pastāvēšanu Maltā

(2012/778/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 126. panta 12. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas ieteikumu,

tā kā:

(1)

Ņemot vērā Komisijas ieteikumu saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma (EKL) 104. panta 6. punktu, Padome 2009. gada 7. jūlijā ar Lēmumu 2009/587/EK (1) nolēma, ka Maltā ir pārmērīgs budžeta deficīts. Padome norādīja, ka vispārējais valdības budžeta deficīts Maltā 2008. gadā bija sasniedzis 4,7 % no IKP, tādējādi krietni pārsniedzot atsauces vērtību 3 % no IKP, savukārt vispārējais valdības bruto parāds kopš 2003. gada pārsniedza atsauces vērtību 60 % no IKP un 2008. gadā sasniedza 64,1 % no IKP (2).

(2)

Saskaņā ar EKL 104. panta 7. punktu un Padomes Regulas (EK) Nr. 1467/97 (1997. gada 7. jūlijs) par to, kā paātrināt un precizēt pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras īstenošanu (3), 3. panta 4. punktu Padome 2009. gada 7. jūlijā, pamatojoties uz Komisijas ieteikumu, arī sniedza Maltai ieteikumu, lai novērstu šo situāciju vēlākais līdz 2010. gada beigām. Ieteikums tika publiskots.

(3)

Pamatojoties uz Komisijas ieteikumu, Padome 2010. gada 16. februārī secināja, ka atbilstoši tās ieteikumam, kas sniegts saskaņā ar EKL 104. panta 7. punktu, tikuši veikti efektīvi pasākumi, taču pēc ieteikuma pieņemšanas Maltā norisinājušies negaidīti notikumi ekonomikā, kuriem bijusi ļoti nelabvēlīga ietekme uz valsts finansēm. Tāpēc Padome saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 126. panta 7. punktu pieņēma pārskatītu ieteikumu Maltai, par vienu gadu, t. i., līdz 2011. gadam, pagarinot termiņu, kādā veicama pārmērīga budžeta deficīta novēršana. Ieteikums tika publiskots.

(4)

Saskaņā ar LESD 126. panta 12. punktu Padomes lēmums par pārmērīga budžeta deficīta pastāvēšanu jāatceļ, ja pārmērīgs budžeta deficīts attiecīgajā dalībvalstī, pēc Padomes ieskatiem, ir novērsts.

(5)

Atbilstīgi LESD pievienotā Protokola par pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru 4. pantam Komisija sniedz datus šīs procedūras īstenošanai. Piemērojot minēto protokolu, dalībvalstīm saskaņā ar 3. pantu Padomes Regulā (EK) Nr. 479/2009 (2009. gada 25. maijs) par to, kā piemērot Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam pievienoto Protokolu par pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru (4), divreiz gadā, proti, līdz 1. aprīlim un līdz 1. oktobrim, jāpaziņo valdības budžeta deficīta un parāda dati un citi saistītie rādītāji.

(6)

Lemjot par to, vai lēmums par pārmērīga budžeta deficīta pastāvēšanu būtu jāatceļ, Padomei lēmums būtu jāpieņem, pamatojoties uz paziņotajiem datiem. Turklāt lēmums par pārmērīga budžeta deficīta pastāvēšanu būtu jāatceļ tikai tad, ja Komisijas prognozes liecinātu, ka prognožu laikposmā budžeta deficīts nepārsniegs robežlīmeni – 3 % no IKP.

(7)

Pamatojoties uz Komisijas (Eurostat) datiem, kas sniegti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 479/2009 14. pantu pēc tam, kad Malta līdz 2012. gada 1. aprīlim sniedza paziņojumu, kā arī Komisijas dienestu 2012. gada rudens prognozi, var izdarīt šādus secinājumus.

Pēc augstākā līmeņa sasniegšanas 2008. gadā vispārējais valdības budžeta deficīts ir pakāpeniski samazinājies, 2011. gadā sasniedzot 2,7 %, kas ir mazāk par atsauces vērtību 3 % no IKP. Ievērojamais uzlabojums salīdzinājumā ar 2010. gadu, kad vispārējais valdības budžeta deficīts bija 3,6 % no IKP, lielākoties bija saistīts ar ieņēmumu palielināšanos par 0,7 % no IKP. Neto deficīta samazināšanas vienreizējo pasākumu ietekme 2011. gadā Komisijas dienestu 2012. gada rudens prognozēs tiek lēsta 0,7 % apmērā no IKP. Strukturālās bilances (t. i., cikliski koriģētā budžeta bilance, neieskaitot vienreizējos un pagaidu pasākumus) uzlabojums 2011. gadā lēsts viena procentpunkta apmērā no IKP, kas ir vairāk nekā Padomes ieteiktais mērķis vismaz ¾ % apmērā no IKP.

Komisijas dienestu 2012. gada rudens prognozē paredzēts, ka deficīts turpinās samazināties, 2012. gadā sasniedzot 2,6 % no IKP, ko lielākoties veicinās ieņēmumu palielināšanas pasākumi, no kuriem lielākā daļa tiek uzskatīti par vienreizējiem pasākumiem; neto deficīta samazināšanas vienreizējo pasākumu ietekme tiek lēsta 1 % apmērā no IKP. Ja politika netiks mainīta, t. i., netiks veikti konsolidācijas pasākumi, kas paredzēti 2013. gada budžetā, kurš tika pieņemts pēc prognozes sagatavošanas, prognozēts, ka vispārējā valdības budžeta deficīts 2013. gadā palielināsies līdz 2,9 % no IKP un atkal samazināsies līdz 2,6 % no IKP 2014. gadā, tādējādi prognozes laikposmā saglabājoties zemāks par atsauces vērtību 3 % no IKP. 2012. gada aprīļa stabilitātes programmas mērķis ir mazāks deficīts 2,2 %, 1,7 % un 1,1 % apmērā no IKP attiecīgi 2012., 2013. un 2014. gadā. Atšķirība starp Komisijas dienestu 2012. gada rudens prognozi un stabilitātes programmas mērķiem 2012. gadam lielākoties izskaidrojama ar dinamiskāku ieņēmumu pieaugumu minētajā programmā.

Attiecībā uz gadiem pēc Padomes noteiktā 2011. gada termiņa budžeta prognozēs, kas sniegtas Komisijas dienestu 2012. gada rudens prognozē, norādīts, ka 2012. gadā neuzlabosies cikliski koriģētā budžeta bilance, neieskaitot vienreizējos un citus pagaidu pasākumus, un 2013. gadā IKP uzlabosies par ¼ procentpunkta. Tas ir mazāk nekā 0,5 % no IKP robežvērtības attiecībā uz pielāgošanu virzībā uz vidēja termiņa budžeta mērķi, kas tiek prasīts saskaņā ar Stabilitātes un izaugsmes pakta preventīvo daļu, it īpaši Padomes Regulu (EK) Nr. 1466/97 (1997. gada 7. jūlijs) par budžeta stāvokļa uzraudzības un ekonomikas politikas uzraudzības un koordinācijas stiprināšanu (5). Šī lēnā pielāgošanās tiek prognozēta, ņemot par pamatu kopumā līdzsvarotus cikliskos nosacījumus, t. i., starpība starp potenciālo un faktisko ražošanas apjomu tiek lēsta tuvu nullei. Vienlaikus pieauguma struktūra, domājams, dos relatīvi mazus nodokļu ieņēmumus. Tieši 2012. gadā ekonomikas izaugsmi ir veicinājis neto eksports, bet iekšējais pieprasījums tiek prognozēts neliels salīdzinājumā ar pagātnes tendencēm. Prognozēts, ka 2014. gadā tiks panākts uzlabojums ½ procentpunkta apmērā no IKP. Turklāt prognozēts, ka 2012. gadā valdības izdevumu reālais pieaugums, neieskaitot diskrecionāros ieņēmumu pasākumus, būs mazāks par iespējamā IKP pieauguma vidējā termiņa atsauces līmeni, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1466/97 5. pantā. Tomēr, ja politika netiks mainīta, reālais neto izdevumu pieaugums 2013. un 2014. gadā varētu ievērojami pārsniegt šo atsauces līmeni.

Vispārējam valdības bruto parādam kā daļai no IKP kopš 2008. gada bijusi tendence palielināties, un 2011. gadā tas sasniedza 70,9 % no IKP. Komisijas dienestu 2012. gada rudens prognozē paredzēts, ka parāda attiecība turpinās palielināties, sasniedzot 72,4 % no IKP 2012. gadā, 73,1 % no IKP 2013. gadā un 72,8 % no IKP 2014. gadā. Turpretī 2012. gada stabilitātes programmā paredzēts, ka parāda attiecība pēc 2011. gada sāks samazināties un 2014. gadā tā būs 67,4 % no IKP. Atšķirība starp abām prognozēm radusies tāpēc, ka rudens prognozē ir zemāks primārais pārpalikums un augstāka atlikumu un plūsmu korekcija.

(8)

Padome atgādina, ka, sākot ar 2012. gadu, kas ir gads pēc pārmērīgā budžeta deficīta korekcijas, triju gadu laikā Maltai būtu jāpanāk pietiekams progress attiecībā uz atbilstību parāda kritērija prasībām saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1467/97 2. panta 1.a punktu.

(9)

Padome uzskata, ka pārmērīgais deficīts Maltā ir novērsts līdz 2011. gada termiņam un tāpēc būtu jāatceļ Lēmums 2009/587/EK,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

No vispārēja novērtējuma izriet, ka pārmērīga budžeta deficīta situācija Maltā ir novērsta.

2. pants

Ar šo atceļ Lēmumu 2009/587/EK.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts Maltai.

Briselē, 2012. gada 4. decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

V. SHIARLY


(1)  OV L 202, 4.8.2009., 42. lpp.

(2)  Vispārējais valdības budžeta deficīts un parāds 2008. gadam vēlāk tika pārskatīts, attiecīgi nosakot pašreizējos 4,6 % no IKP un 62,0 % no IKP.

(3)  OV L 209, 2.8.1997., 6. lpp.

(4)  OV L 145, 10.6.2009., 1. lpp.

(5)  OV L 209, 2.8.1997., 1. lpp.


14.12.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 342/45


PADOMES LĒMUMS

(2012. gada 11. decembris),

ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekli un locekļa aizstājēju no Nīderlandes

(2012/779/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 305. pantu,

ņemot vērā Nīderlandes valdības priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2009. gada 22. decembrī un 2010. gada 18. janvārī pieņēma Lēmumu 2009/1014/ES (1) un Lēmumu 2010/29/ES (2), ar ko laikposmam no 2010. gada 26. janvāra līdz 2015. gada 25. janvārim ieceļ Reģionu komitejas locekļus un viņu aizstājējus.

(2)

Pēc C.H.J. (Cor) LAMERS kunga pilnvaru termiņa beigām ir atbrīvojusies viena Reģionu komitejas locekļa vieta.

(3)

Pēc F. (Frank) de VRIES kunga pilnvaru termiņa beigām atbrīvojusies Reģionu komitejas locekļa aizstājēja vieta,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo uz atlikušo pilnvaru laiku, proti, līdz 2015. gada 25. janvārim, Reģionu komitejā tiek iecelti:

a)

par locekli:

C.H.J. (Cor) LAMERS kungs, Burgemeester (mayor) of the municipality of Schiedam;

un

b)

par locekļa aizstājēju:

J.H.M. (Jon) HERMANS-VLOEDBELD kundze, Burgemeester (mayor) of the municipality of Almelo.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2012. gada 11. decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  OV L 348, 29.12.2009., 22. lpp.

(2)  OV L 12, 19.1.2010., 11. lpp.


14.12.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 342/46


KOMISIJAS LĒMUMS

(2012. gada 5. decembris)

par tiesībām piekļūt Eiropas centrālajam drošības rekomendāciju un attiecīgo atbildes pasākumu repozitorijam, kurš izveidots ar 18. panta 5. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 996/2010 par nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanu un novēršanu civilajā aviācijā un ar ko atceļ Direktīvu 94/56/EK

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2012/780/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 20. oktobra Regulu (ES) Nr. 996/2010 par nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanu un novēršanu civilajā aviācijā un ar ko atceļ Direktīvu 94/56/EK (1) un jo īpaši tās 18. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Eiropas Komisija saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 996/2010 18. panta 5. punktu ir izveidojusi Eiropas drošības rekomendāciju datubāzi, kas sāka darboties 2012. gada februārī.

(2)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 996/2010 18. panta 5. punktu šā lēmuma 1. apsvērumā minētajā datubāzē ir ietvertas visas drošības rekomendācijas, ko saskaņā ar 17. panta 1. un 2. punktu izdevušas drošības izmeklēšanas iestādes, kā arī atbildes pasākumi. Tajā ir ietvertas arī visas drošības rekomendācijas, ko drošības izmeklēšanas iestādes ir saņēmušas no trešām valstīm.

(3)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 996/2010 7. panta 3. punkta g) apakšpunktu drošības izmeklēšanas iestādēm ir pilnīga piekļuve 1. apsvērumā minētajai datubāzei.

(4)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 996/2010 7. panta 3. punkta a) apakšpunktu Komisija lūdza Eiropas Civilās aviācijas drošības izmeklēšanas iestāžu tīklam izteikt savu atzinumu.

(5)

Drošības rekomendācijas netiešā veidā ir publiski pieejamas, jo ar tām bieži vien tiek noslēgti drošības izmeklēšanas ziņojumi, kam saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 996/2010 ir publiskas pieejamības statuss. Drošības rekomendācijas turklāt var paust arī vēstulēs, starpposma ziņojumos vai drošības pētījumos. Visos šajos gadījumos to publiskā pieejamība rada to adresātiem spēcīgu motivāciju veikt atbildes pasākumus un uzlabot aviācijas sistēmas drošību.

(6)

Regula (ES) Nr. 996/2010 nereglamentē to, kāds ir drošības rekomendāciju atbildes pasākumu statuss,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Priekšmets

Ar šo lēmumu tiek paredzēti noteikumi par tiesībām piekļūt Eiropas drošības rekomendāciju datubāzei, kas izveidota ar 18. panta 5. punktu Regulā (ES) Nr. 996/2010 par nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanu un novēršanu civilajā aviācijā; šajā datubāzē ir ietvertas drošības izmeklēšanas iestāžu izdotās vai saņemtās drošības rekomendācijas, kā arī izdoto drošības rekomendāciju atbildes pasākumi.

2. pants

Drošības rekomendāciju statuss

Visas 1. pantā minētajā datubāzē ietvertās drošības rekomendācijas jādara pieejamas sabiedrībai, tās publicējot publiski pieejamā tīmekļa vietnē.

3. pants

Drošības rekomendāciju atbildes pasākumu statuss

1.   Piekļuve drošības rekomendāciju atbildes pasākumiem ir piešķirama tikai drošības rekomendāciju adresātiem.

2.   Jebkuram drošības rekomendācijas adresātam – jo īpaši dalībvalstu civilās aviācijas iestādēm un Eiropas Aviācijas drošības aģentūrai – ir tiesības lūgt piekļuvi 1. pantā minētajā datubāzē ietvertajiem atbildes pasākumiem. Arī drošības izmeklēšanas iestādes no valstīm ārpus Eiropas Savienības var lūgt piekļuvi 1. pantā minētajā datubāzē ietvertajiem atbildes pasākumiem.

3.   Drošības rekomendāciju adresāti savu lūgumu iesniedz Eiropas Komisijai.

4.   Eiropas Komisija lūgumu izvērtē un katrā gadījumā atsevišķi lemj par to, vai lūgums ir pamatots un izpildāms.

4. pants

Datubāzē ietvertās informācijas izmantošana

Drošības rekomendācijas un atbildes uz tām neizmanto, lai noteiktu vainu vai atbildību.

5. pants

Ar drošības rekomendācijām saistītu civilās aviācijas notikumu statuss

Piekļuve tiem notikumiem civilajā aviācijā, kas ir saistīti ar 1. pantā minētajām drošības rekomendācijām, ir noteikta Komisijas 2007. gada 12. novembra Regulā (EK) Nr. 1321/2007, ar kuru nosaka īstenošanas noteikumus attiecībā uz to, kā centrālajā repozitārijā integrējama informācija par notikumiem civilajā aviācijā, kuras apmaiņu veic saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/42/EK (2), un Komisijas 2007. gada 24. septembra Regulā (EK) Nr. 1330/2007, ar kuru nosaka īstenošanas noteikumus attiecībā uz to, kā ieinteresētajām personām izplatāma Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/42/EK 7. panta 2. punktā minētā informācija par notikumiem civilajā aviācijā (3).

6. pants

Piekļuve dokumentiem un personas datu aizsardzība

Šo lēmumu piemēro, neskarot Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regulu (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (4).

Šo lēmumu piemēro saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīvu 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (5) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (6).

7. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2012. gada 5. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 295, 12.11.2010., 35. lpp.

(2)  OV L 294, 13.11.2007., 3. lpp.

(3)  OV L 295, 14.11.2007., 7. lpp.

(4)  OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.

(5)  OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.

(6)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.