ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2012.332.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 332

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

55. sējums
2012. gada 4. decembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 1139/2012 (2012. gada 3. decembris), ar kuru īsteno 11. panta 1. un 4. punktu Regulā (ES) Nr. 753/2011 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, grupām, uzņēmumiem un vienībām, ņemot vērā situāciju Afganistānā

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1140/2012 (2012. gada 28. novembris), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumus, kuri nav maznozīmīgi, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā [Coppia Ferrarese (AĢIN)]

8

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1141/2012 (2012. gada 30. novembris), ar ko nosaka aizliegumu Zviedrijas karoga kuģiem zvejot saidas Norvēģijas ūdeņos uz dienvidiem no 62° N

10

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1142/2012 (2012. gada 3. decembris), ar ko 182. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Al-Qaida tīklu

12

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1143/2012 (2012. gada 3. decembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

16

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva 2012/45/ES (2012. gada 3. decembris), ar ko pielikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2008/68/EK par bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem otro reizi pielāgo zinātnes un tehnikas attīstībai ( 1 )

18

 

 

LĒMUMI

 

 

2012/743/KĀDP

 

*

Politikas un drošības komitejas Lēmums Atalanta/3/2012 (2012. gada 27. novembris), ar ko ieceļ ES spēku komandieri Eiropas Savienības militārajai operācijai ar mērķi palīdzēt Somālijas piekrastē novērst un apkarot pirātismu un bruņotas laupīšanas, un atturēt no šādiem nodarījumiem (Atalanta)

20

 

 

2012/744/ES

 

*

Padomes Lēmums, kas pieņemts, vienojoties ar Komisijas priekšsēdētāju (2012. gada 28. novembris), un ar ko ieceļ jaunu Eiropas Komisijas locekli

21

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums 2012/745/KĀDP (2012. gada 3. decembris), ar kuru īsteno Lēmumu 2011/486/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, grupām, uzņēmumiem un vienībām, ņemot vērā situāciju Afganistānā

22

 

 

2012/746/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2012. gada 30. novembris) par tādu preču importu bez ievedmuitas nodokļa, kuras paredzēts par brīvu izplatīt vai nodot rīcībā personām, kas cietušas 2012. gada maijā Itālijā notikušajās zemestrīcēs (izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 8687)

29

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Padomes Regulā (ES) Nr. 267/2012 (2012. gada 23. marts) par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu un Regulas (ES) Nr. 961/2010 atcelšanu (OV L 88, 24.3.2012.)

31

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

4.12.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 332/1


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1139/2012

(2012. gada 3. decembris),

ar kuru īsteno 11. panta 1. un 4. punktu Regulā (ES) Nr. 753/2011 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, grupām, uzņēmumiem un vienībām, ņemot vērā situāciju Afganistānā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 753/2011 (2011. gada 1. augusts) par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, grupām, uzņēmumiem un vienībām, ņemot vērā situāciju Afganistānā (1), un jo īpaši tā 11. panta 1. un 4. punktu,

tā kā:

(1)

Padome 2011. gada 1. augustā pieņēma Regulu (ES) Nr. 753/2011.

(2)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes komiteja, kas izveidota saskaņā ar 30. punktu Drošības padomes Rezolūcijā Nr. 1988 (2011), 2012. gada 13. augustā, 15. augustā, 19. oktobrī, 25. oktobrī un 2. novembrī atjaunināja un grozīja to personu, grupu, uzņēmumu un vienību sarakstu, kuriem piemēro ierobežojošus pasākumus.

(3)

Attiecīgi būtu jāatjaunina un jāgroza Regulas (ES) Nr. 753/2011 I pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 753/2011 I pielikumu groza tā, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 3. decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

N. SYLIKIOTIS


(1)  OV L 199, 2.8.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

I   Regulas (ES) Nr. 753/2011 I pielikumā minētos personu un vienību ierakstus aizstāj ar zemāk minētajiem ierakstiem.

A.   Ar Taliban saistītas personas

1.

Nik Mohammad Dost Mohammad (alias Nik Mohammad)

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: tirdzniecības ministra vietnieks Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1957. gads. Dzimšanas vieta: Zangi Abad ciems, Panjwai apgabals, Kandahar province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistāna. Cita informācija: a) tiek uzskatīts, ka viņš atrodas Afganistānas un Pakistānas pierobežā, b) ir no Nurzai cilts. ANO norādes datums: 31.1.2001.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

Nik Mohammad tika iekļauts sarakstā 2001. gada 31. janvārī kā Taliban režīma tirdzniecības ministra vietnieks, un tas notika saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūcijām Nr. 1267 (1999) un Nr. 1333 (2000) attiecībā uz Taliban iestāžu veikto rīcību vai darbībām.

2.

Atiqullah

Tituls: a) hādži, b) mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: publisko būvdarbu ministra vietnieks Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1962. gads. Dzimšanas vieta: a) Tirin Kot apgabals, Uruzgan province, Afganistāna; b) Arghanab apgabals. Valstspiederība: Afganistāna. Cita informācija: a) Taliban vadības padomes Politikas komisijas loceklis (2010. gads), b) tiek uzskatīts, ka viņš atrodas Afganistānas un Pakistānas pierobežā, c) ir no Alizai cilts. ANO norādes datums: 31.1.2001.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

Pēc tam, kad Taliban režīms 1996. gadā ieņēma Kabulu, Atiqullah tika iecelts amatā Kandahārā. 1999. vai 2000. gadā viņš tika iecelts par Taliban režīma lauksaimniecības ministra pirmo vietnieku, vēlāk par publisko būvdarbu ministra vietnieku. Pēc Taliban režīma krišanas Atiqullah kļuva par Taliban operatīvo darbinieku Afganistānas dienvidos. Viņš 2008. gadā kļuva par Taliban gubernatora vietnieku Helmandas (Helmand) provincē Afganistānā.

3.

Abdul Kabir Mohammad Jan (alias A. Kabir)

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: a) Ministru padomes priekšsēdētāja otrais vietnieks ekonomikas lietās Taliban režīma laikā, b) Nangarhāras (Nangarhar) provinces gubernators Taliban režīma laikā, c) Austrumu zonas vadītājs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1963. gads. Dzimšanas vieta: a) Pul-e-Khumri vai Baghlan Jadid apgabals, Baghlan province, Afganistāna, b) Neka apgabals, Paktika province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistāna. Cita informācija: a) aktīvi piedalās teroristu darbībās Afganistānas austrumos; b) ievāc naudu no narkotiku tirgotājiem; c) tiek uzskatīts, ka viņš atrodas Afganistānas un Pakistānas pierobežā, c) ir no Zadran cilts. ANO norādes datums: 25.1.2001.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

Kā 2006. gada oktobrī paziņoja Mohammed Omar, Abdul Kabir Mohammad Jan bija Taliban augstākās vadības padomes loceklis un 2007. gada oktobrī tika iecelts par austrumu zonas militāro komandieri.

4.

Mohammad Naim Barich Khudaidad (alias a) Mullah Naeem Barech, b) Mullah Naeem Baraich, c) Mullah Naimullah, d) Mullah Naim Bareh, e) Mohammad Naim, f) Mullah Naim Barich, g) Mullah Naim Barech, h) Mullah Naim Barech Akhund, i) Mullah Naeem Baric, j) Naim Berich, k) Haji Gul Mohammed Naim Barich, l) Gul Mohammad, m) Haji Ghul Mohammad, n) Gul Mohammad Kamran)

Tituls: mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: civilās aviācijas ministra vietnieks Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1975. gads. Dzimšanas vieta: a) Lakhi ciems, Hazarjuft rajons, Garmsir apgabals, Helmand province, Afganistāna, b) Laki ciems, Garmsir apgabals, Helmand province, Afganistāna, c) Lakari ciems, Garmsir apgabals, Helmand province, Afganistāna, d) Darvishan, Garmsir apgabals, Helmand province, Afganistāna, e) De Luy Wiyalah ciems, Garmsir apgabals, Helmand province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistāna. Cita informācija: a) kopš 2008. gada jūnija TalibanGerd-e-Jangal padomes” loceklis; b) kopš 2010. gada marta Taliban militārās komisijas loceklis; c) kopš 2008. gada Taliban loceklis, kas atbildīgs par Helmandas (Helmand) provinci; d) tiek uzskatīts, ka atrodas Afganistānas un Pakistānas pierobežā; e) ir no Barich cilts. ANO norādes datums: 23.2.2001.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

Mohammad Naim ir TalibanGerdi Jangal padomes” loceklis. Viņš ir bijušais Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed, ievērojama Taliban vadītāju valdes locekļa, vietnieks. Mohammad Naim pārvalda militāru bāzi Afganistānas un Pakistānas pierobežā.

5.

Abdul Baqi Basir Awal Shah (alias Abdul Baqi)

Tituls: a) maulvi; b) mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: a) Houstas (Khost) un Paktīkas (Paktika) provinču gubernators Taliban režīma laikā; b) informācijas un kultūras ministra vietnieks Taliban režīmā; c) strādāja Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā Taliban režīmā. Dzimšanas datums: aptuveni 1960.–1962. gads. Dzimšanas vieta: a) Jalalabad pilsēta, Nangarhar province, Afganistāna. b) Shinwar apgabals, Nangarhar province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistāna. Cita informācija: a) tiek uzskatīts, ka viņš atrodas Afganistānas un Pakistānas pierobežā; b) par Nangarhāras (Nangarhar) provinci atbildīgā Taliban amatpersona (2008. gads). ANO norādes datums: 23.2.2001.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

Sākumā Abdul Baqi bija Houstas un Paktīkas provinču gubernators Taliban režīma laikā. Pēc tam viņu iecēla par informācijas un kultūras ministra vietnieku. Viņš strādāja arī Taliban režīma Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā.

2003. gadā Abdul Baqi piedalījās pret valdību vērstās militārās darbībās Nangarhāras (Nangarhar) provinces Shinwar, Achin, Naziyan un Dur Baba apgabalos. Kopš 2009. gada viņš bija iesaistīts kaujinieku darbību organizēšanā visā austrumu reģionā, jo īpaši Nangarhāras provincē un Džalālābadas (Jalalabad) pilsētā.

6.

Rustum Hanafi Habibullah (alias a) Rostam Nuristani, b) Hanafi Sahib)

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: publisko būvdarbu ministra vietnieks Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1963. gads. Dzimšanas vieta: Dara Kolum, Do Aab apgabals, Nuristan province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistāna. Cita informācija: a) par Nūrestānas (Nuristan) provinci (Afganistāna) atbildīgais Taliban loceklis (2007. gada maijs), b) ir no Nuristani cilts, c) saskaņā ar pieejamo informāciju miris 2012. gadā. ANO norādes datums: 25.1.2001.

7.

Mohammad Wali Mohammad Ewaz (alias Mohammad Wali)

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Netikumības novēršanas un tikumības veicināšanas ministrijas ministrs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1965. gads. Dzimšanas vieta: a) Jelawur ciems, Arghandaab apgabals, Kandahar province, Afganistāna; b) Siyachoy ciems, Panjwai apgabals, Kandahar province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistāna. Cita informācija: a) saskaņā ar pieejamo informāciju miris 2006. gada decembrī, b) bija no Ghilzai cilts. ANO norādes datums: 31.1.2001.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

Strādādams Netikumības novēršanas un tikumības veicināšanas ministrijā Taliban režīmā, Mohammad Wali bieži izmantoja spīdzināšanu un citus paņēmienus iedzīvotāju iebiedēšanai. Pēc Taliban režīma krišanas Mohammad Wali joprojām aktīvi darbojas Taliban Kandahāras provincē Afganistānā.

8.

Sayed Esmatullah Asem Abdul Quddus (alias a) Esmatullah Asem, b) Asmatullah Asem, c) Sayed Esmatullah Asem)

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: a) netikumības novēršanas un tikumības veicināšanas ministra vietnieks Taliban režīma laikā, b) Afganistānas Sarkanā pusmēness biedrības (ARCS) ģenerālsekretārs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1967. gads. Dzimšanas vieta: Qalayi Shaikh, Chaparhar apgabals, Nangarhar province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistāna. Cita informācija: a) Taliban valdības padomes loceklis kopš 2007. gada maija, b) tiek uzskatīts, ka viņš atrodas Afganistānas un Pakistānas pierobežā, c) Taliban Pešāvaras (Peshawar) šuras loceklis, d) atbildīgs par Taliban darbību federāli pārvaldītajos cilšu apgabalos Pakistānā (2008. gads), e) vadošais eksperts ar pašdarinātiem spridzekļiem (IED) apbruņotu pašnāvnieku uzbrukumos, kas notika 2012. gadā. ANO norādes datums: 23.2.2001.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

Saraksta sagatavošanas laikā Sayed Esmatullah Asem bija arī Afganistānas Sarkanā pusmēness biedrības (ARCS) ģenerālsekretārs Taliban režīmā. 2007. gada maijā viņš kļuva par Taliban vadības locekli. Viņš bija arī reģionālās Taliban padomes loceklis (2009. gads).

Sayed Esmatullah Asem komandēja Taliban kaujinieku grupu Chaparhar apgabalā, Nangarhāras (Nangarhar) provincē, Afganistānā. Viņš bija Taliban komandieris Konaras (Konar) provincē un nosūtīja pašnāvniekus spridzinātājus uz vairākām provincēm Afganistānas austrumos (2007. gads).

2008. gada beigās Sayed Esmatullah Asem bija atbildīgs par Taliban bāzi Afganistānas un Pakistānas pierobežā.

9.

Ahmad Taha Khalid Abdul Qadir

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Paktia provinces (Afganistāna) gubernators Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1963. gads. Dzimšanas vieta: a) Nangarhāras (Nangarhar) province, Afganistāna, b) Khost province, Afganistāna, c) Siddiq Khel ciems, Naka apgabals, Paktia province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistāna. Cita informācija: a) par Nangarhāras provinci atbildīgais Taliban padomes loceklis (2011. gads), b) tiek uzskatīts, ka viņš atrodas Afganistānas un Pakistānas pierobežā, c) ir no Zadran cilts, d) cieši saistīts ar Sirajjudin Jallaloudine Haqqan. ANO norādes datums: 23.2.2001.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

Taha Taliban režīma laikā 2001. gada beigās bija arī Konaras (Kunar) provinces gubernators. Viņš 2009. gada septembrī bija Taliban atbildīgais par Vardakas (Wardak) provinci.

10.

Mohammad Shafiq Ahmadi Fatih Khan (alias Mohammad Shafiq Ahmadi)

Tituls: mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Samangānas (Samangan) provinces gubernators Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: 1956.-1957. gads. Dzimšanas vieta: Charmistan ciems, Tirin Kot apgabals, Uruzgan province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistāna. Cita informācija: ir no Hottak cilts; ANO norādes datums: 23.2.2001.

11.

Abdul Wahab Abdul Ghafar (alias Abdul Wahab)

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: a) Taliban pilnvarotais lietvedis (Chargé d’Affaires) Rijadā, Saūda Arābijā, b) pirmais sekretārs Taliban vēstniecībā Islamabadā, Pakistānā. Dzimšanas datums: aptuveni 1973. gads. Dzimšanas vieta: Kuzbahar ciems, Khogyani apgabals, Nangarhar province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistāna. Cita informācija: a) Taliban Kvetas (Quetta) šuras loceklis (2010. gads), b) apstiprināts, ka miris 2010. gada decembrī Pakistānā, c) bija no Khogyani cilts. ANO norādes datums: 25.1.2001.

12.

Abdul Qadeer Basir Abdul Baseer (alias a) Abdul Qadir, b) Ahmad Haji, c) Abdul Qadir Haqqani, d) Abdul Qadir Basir)

Tituls: a) ģenerālis, b) maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: militārais atašejs Taliban vēstniecībā Islamabadā, Pakistānā. Dzimšanas datums: 1964. gads. Dzimšanas vieta: a) Surkh Rod apgabals, Nangarhar province, Afganistāna. b) Hisarak apgabals, Nangarhar province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistāna. Pases Nr.: D 000974 (Afganistānas pase). Cita informācija: a) Taliban Pešāvaras (Peshawar) Militārās padomes finanšu padomnieks un Taliban Pešāvaras Finanšu komisijas vadītājs, b) tiek uzskatīts, ka viņš atrodas Afganistānas un Pakistānas pierobežā. ANO norādes datums: 25.1.2001.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

Abdul Qadeer Abdul Baseer bija Taliban finanšu pārvaldnieks Pešāvarā, Pakistānā (2009. gads). Viņš bija Taliban Pešāvaras Militārās padomes finanšu padomnieks un Taliban Pešāvaras Finanšu komisijas vadītājs (2010. gada sākums). Viņš personīgi piegādā naudu no Taliban vadības šuras Taliban grupām visā Pakistānā.

13.

Mohammad Sadiq Amir Mohammad

Tituls: a) hādži, b) maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Afganistānas Tirdzniecības aģentūras vadītājs, Pešāvara (Peshawar), Pakistāna. Dzimšanas datums: 1934. gads. Dzimšanas vieta: a) Ghazni province, Afganistāna, b) Logar province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistāna. Pases Nr.: SE 011252 (Afganistānas pase). Cita informācija: miris (saskaņā ar pieejamo informāciju). ANO norādes datums: 25.1.2001.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

Mohammad Sadiq Amir Mohammad bija loceklis jaunajā medžlisa šurā (konsultatīvā padomē), kuru saskaņā ar pieejamo informāciju 2006. gada oktobrī izsludināja Mohammed Omar.

14.

Agha Jan Alizai (alias a) Haji Agha Jan Alizai, b) Hajji Agha Jan, c) Agha Jan Alazai, d) Haji Loi Lala, e) Loi Agha, f) Abdul Habib)

Tituls: hādži. Dzimšanas datums: a) 15.10.1963., b) 14.2.1973., c) 1967. gads, d) aptuveni 1957. gads. Dzimšanas vieta: a) Hitemchai ciems, Helmand province, Afganistāna, b) Kandahar province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistāna. Cita informācija: a) ir pārvaldījis nelikumīgas narkotiku tirdzniecības tīklu Helmandas (Helmand) provincē, Afganistānā, b) regulāri ceļojis uz Pakistānu. ANO norādes datums: 4.11.2010.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

Agha Jan Alizai pārvaldīja vienu no lielākajiem nelikumīgas narkotiku tirdzniecības tīkliem Helmandā, Afganistānā, un sagādāja Taliban režīmam līdzekļus apmaiņā pret aizsardzību savām narkotiku tirdzniecības darbībām. Narkotiku tirdzniecības grupējums, kurā ietilpa arī Alizai, 2008. gadā piekrita maksāt Taliban režīmam nodokli par zemi, kur tika audzētas opija magones, apmaiņā pret vienošanos ar Taliban režīmu par narkotisku materiālu pārvadājumu organizēšanu.

Taliban režīms arī piekrita garantēt drošību narkotiku tirgotājiem, kā arī viņu noliktavām apmaiņā pret pajumtes un transporta nodrošināšanu Taliban kaujiniekiem. Alizai bija arī iesaistījās ieroču iepirkšanā Taliban režīmam un regulāri ceļoja uz Pakistānu, lai tiktos ar Taliban augsta ranga vadītājiem. Alizai arī veicināja viltotu Irānas pasu sagādi Taliban locekļiem, lai viņi varētu doties uz Irānu piedalīties apmācībā. Alizai 2009. gadā sagādāja pasi un līdzekļus Taliban komandierim, lai viņš varētu doties uz Irānu.

15.

Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad (alias Saleh Mohammad)

Dzimšanas datums: a) aptuveni 1962. gads, b) 1961. gads. Dzimšanas vieta: a) Nulgham ciems, Panjwai apgabals, Kandahar province, Afganistāna, b) Sangesar ciems, Panjwai apgabals, Kandahar province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistāna. Cita informācija: a) vadīja organizētu kontrabandas tīklu Kandahāras un Helmandas (Helmand) provincēs Afganistānā; b) agrāk vadīja heroīna pārstrādes laboratorijas Band-e-Timor, Kandahāras provincē, Afganistānā; c) viņam piederēja automašīnu tirdzniecības uzņēmums Mirwais Mena, Dand apgabalā, Kandahāras provincē, Afganistānā; d) arestēts 2008.–2009. gadā un atrodas apcietinājumā Afganistānā (2011. gada informācija); e) pēc laulībām izveidojusies radniecības saikne ar Mullah Ubaidullah Akhund Yar Mohammad Akhund; f) ir no Kakar cilts. ANO norādes datums: 4.11.2010.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

Saleh Mohammad Kakar ir narkotiku tirgotājs, kas ir vadījis organizētu kontrabandas tīklu Kandahāras un Helmandas provincēs Afganistānā, lai nodrošinātu Taliban loģistikas un finanšu vajadzības. Pirms viņu aizturēja Afganistānas iestādes, Saleh Mohammad Kakar vadīja Taliban aizsargātas heroīna pārstrādes laboratorijas Kandahāras provinces Band-e-Timor apgabalā.

Kakar ir bijuši sakari ar augsta līmeņa Taliban līderiem, viņš to uzdevumā ir vācis naudu no narkotiku tirgotājiem, kā arī apsaimniekojis un slēpis augsta līmeņa Taliban locekļiem piederošu naudu. Viņš arī bija atbildīgs par to, lai veicinātu narkotiku tirgotāju nodokļu maksājumus Taliban labā. Kakar piederēja automašīnu tirdzniecības uzņēmums Kandahārā, un viņš nodrošināja Taliban automašīnas izmantošanai pašnāvnieku uzbrukumos.

16.

Sangeen Zadran Sher Mohammad (alias a) Sangin, b) Sangin Zadran, c) Sangeen Khan Zadran, d) Sangeen, e) Fateh, f) Noori)

Tituls: a) maulavi (alternatīva rakstība “maulvi”), b) mulla. Dzimšanas datums: a) apmēram 1976. gads, b) apmēram 1979. gads. Dzimšanas vieta: Tang Stor Khel, Ziruk apgabals, Paktika province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistāna. Cita informācija: a) Paktīkas (Paktika) provinces (Afganistāna) ēnu gubernators un komandieris Haqqani tīklam – ar Taliban saistītai kaujinieku grupai, kas darbojas Afganistānas un Pakistānas pierobežā. Sirajuddin Lallaloudine Haqqani vecākais leitnants. b) ir no Kharoti cilts. ANO norādes datums: 16.8.2011.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

Sangeen Zadran ir nemiernieku vadītājs Paktīkas provincē Afganistānā un Haqqani tīkla komandieris. Haqqani tīkls – ar Taliban saistīta kaujinieku grupa, kas darbojas Afganistānas un Pakistānas pierobežā, ir bijis nemiernieku aktivitāšu priekšplānā Afganistānā un atbildīgs par daudziem ievērojamiem uzbrukumiem. Zadran darbojas kā Haqqani tīkla vadītāja Sirajuddin Haqqani vecākais leitnants.

Sangeen Zadran palīdz vadīt kaujiniekus uzbrukumos Afganistānas dienvidaustrumos, un tiek uzskatīts, ka viņš ir plānojis un koordinējis ārzemju kaujinieku ievešanu Afganistānā. Sangeen Zadran ir arī bijis iesaistīts vairākos uzbrukumos, kas veikti ar pašdarinātiem spridzekļiem (IED).

Papildus dalībai minētajos uzbrukumos, Sangeen Zadran ir bijis arī iesaistīts Afganistānas un ārvalstu valstspiederīgo nolaupīšanā Afganistānas un Pakistānas pierobežas reģionā.

17.

Jan Mohammad Madani Ikram

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: pilnvarotais lietvedis Taliban vēstniecībā Abudabi, Apvienotajos Arābu Emirātos. Dzimšanas datums: 1954.-1955. gads. Dzimšanas vieta: Siyachoy ciems, Panjwai apgabals, Kandahar province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistāna. Cita informācija: a) tiek uzskatīts, ka viņš atrodas Afganistānas un Pakistānas pierobežā, b) ir no Alizai cilts; ANO norādes datums: 25.1.2001.

18.

Abdul Manan Mohammad Ishak

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: a) pirmais sekretārs Taliban vēstniecībā Riyadh, Saūda Arābijā, b) tirdzniecības atašejs Taliban vēstniecībā Abu Dhabi, Apvienotajos Arābu Emirātos. Dzimšanas datums: 1940.-1941. gads. Dzimšanas vieta: Siyachoy ciems, Panjwai apgabals, Kandahar province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistāna. ANO norādes datums: 25.1.2001.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

Abdul Manan kļuva par augsta ranga Taliban komandieri Paktijas (Paktia), Paktīkas (Paktika) un Houstas (Khost) provincēs Afganistānas austrumdaļā. Viņš bija atbildīgs arī par Taliban kaujinieku un ieroču pārvietošanu pāri Afganistānas un Pakistānas robežai.

19.

Din Mohammad Hanif (alias a) Qari Din Mohammad, b) Iadena Mohammad)

Tituls: kāri. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: a) plānošanas ministrs Taliban režīma laikā; b) augstākās izglītības ministrs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: a) aptuveni 1955. gads, b) 1.1.1969. (kā Iadena Mohammad). Dzimšanas vieta: a) Shakarlab ciems, Yaftali Pain apgabals, Badakhshan province, Afganistāna, b) Badakhshan (kā Iadena Mohammad). Valstspiederība: Afganistāna. Pases Nr.: OA 454044 (kā Iadena Mohammad). Papildu informācija: a) par Tahāras (Takhar) un Badahšānas (Badakhshan) provinci atbildīgās Taliban vadības padomes loceklis, b) tiek uzskatīts, ka viņš atrodas Afganistānas un Pakistānas pierobežā. ANO norādes datums: 25.1.2001.

B.   Vienības un citas grupas un uzņēmumi, kas saistīti ar Taliban

1.

Haji Khairullah Haji Sattar money exchange (alias a) Hai Khairullah Money Exchange, b) Haji Khair Ullah Money Service, c) Haji Salam Hawala, d) Haji Hakim Hawala, e) Haji Alim Hawala, f) Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah, g) Haji Khairullah- Haji Sattar Sarafi, h) Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company)

Adrese: a) filiāles birojs Nr. 1: i) Chohar Mir Road, Kandahari Bazaar, Quetta City, Baluchistan province, Pakistāna, ii) Room number 1, Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road, Quetta, Baluchistan province, Pakistāna, iii) Shop number 3, Dr. Bano Road, Quetta, Baluchistan province, Pakistāna, iv) Office number 3, Near Fatima Jinnah Road, Dr. Bano Road, Quetta, Baluchistan province, Pakistāna, v) Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, Baluchistan province, Pakistāna, vi) Wazir Mohammad Road, Quetta, Baluchistan province, Pakistāna; b) filiāles birojs Nr. 2: Peshawar, Khyber Paktunkhwa province, Pakistāna; c) filiāles birojs Nr. 3: Moishah Chowk Road, Lahore, Punjab province, Pakistāna; d) filiāles birojs Nr. 4: Karachi, Sindh province, Pakistāna; e) filiāles birojs Nr. 5: i) Larran Road number 2, Chaman, Baluchistan Province, Pakistāna, ii) Chaman Central Bazaar, Chaman, Baluchistan province, Pakistāna; f) filiāles birojs Nr. 6: Shop number 237, Shah Zada Market (pazīstams arī kā Sarai Shahzada), Puli Khisti area, Police District 1, Kabul, Afganistāna, Tālr.: +93-202-103386, +93-202-101714, 0202-104748, Mobilais tālr.: +93-797-059059, +93-702-222222; g) filiāles birojs Nr. 7: i) Shops number 21 and 22, 2nd Floor, Kandahar City Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar province, Afganistāna, ii) New Sarafi Market, 2nd Floor, Kandahar City, Kandahar province, Afganistāna, iii) Safi Market, Kandahar City, Kandahar province, Afganistāna; h) filiāles birojs Nr. 8: Gereshk City, Nahr-e Saraj District, Helmand province, Afganistāna; i) filiāles birojs Nr. 9: i) Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, Lashkar Gah District, Helmand province, Afganistāna, ii) Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor, Lashkar Gah District, Helmand province, Afganistāna; j) filiāles birojs Nr. 10: i) Suite numbers 196-197, 3rd Floor, Khorasan Market, Herat City, Herat province, Afganistāna, ii) Khorasan Market, Shahre Naw, District 5, Herat City, Herat province, Afganistāna; k) filiāles birojs Nr. 11: i) Sarafi Market, Zaranj District, Nimroz province, Afganistāna, ii) Ansari Market, 2nd Floor, Nimroz province, Afganistāna; l) filiāles birojs Nr. 12: Sarafi Market, Wesh, Spin Boldak apgabals, Afganistāna; m) filiāles birojs Nr. 13: Sarafi Market, Farah, Afganistāna; n) filiāles birojs Nr. 14: Dubai, Apvienotie Arābu Emirāti; o) filiāles birojs Nr. 15: Zahedan, Irāna; p) filiāles birojs Nr. 16: Zabul, Irāna. Nodokļu maksātāja un atļauju numuri: a) Pakistānas valsts nodokļu maksātāja numurs: 1774308; b) Pakistānas valsts nodokļu maksātāja numurs: 0980338; c) Pakistānas valsts nodokļu maksātāja numurs: 3187777; d) Afganistānas naudas pakalpojumu sniedzēja atļaujas numurs: 044. Cita informācija: a) Taliban vadība Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange izmantoja, lai nosūtītu naudu Taliban vadītājiem kaujinieku un operāciju finansēšanai Afganistānā (2011. gads), b) saistīts ar Abdul Sattar Abdul Manan un Khairullah Barakzai Khudai Nazar. ANO norādes datums: 29.6.2012.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS) līdzīpašnieki ir Abdul Satar Abdul Manan un Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Satar un Khairullah kopīgā pārvaldībā bija valūtas biržas Afganistānā, Pakistānā un Dubaijā, Apvienotajos Arābu Emirātos. Taliban vadītāji HKHS izmantoja, lai dalītu naudu Taliban ēnu gubernatoriem un komandieriem un lai saņemtu hawala (neoficiāli naudas pārvedumi) pārskaitījumus Taliban vajadzībām. No 2011. gada Taliban vadība HKHS izmantoja, lai sūtītu naudu Taliban komandieriem Afganistānā. 2011. gada beigās HKHS filiāle Lashkar Gah, Helmand provincē, Afganistānā, tika izmantota, lai sūtītu naudu Helmand provinces Taliban ēnu gubernatoram. 2011. gada vidū Taliban komandieris Afganistānas un Pakistānas robežreģionā HKHS filiāli izmantoja, lai Afganistānā finansētu kaujiniekus un operācijas. Pēc tam, kad Taliban šajā HKHS filiālē bija ieguldījuši ievērojamu skaidras naudas summu, Taliban komandieri līdzekļiem varēja piekļūt no jebkuras HKHS filiāles. Taliban personāls 2010. gadā HKHS izmantoja, lai nosūtītu naudu uz hawala Afganistānā, kur operāciju komandieri varēja piekļūt līdzekļiem. No 2009. gada beigām HKHS Lashkar Gah filiāles vadītājs pārraudzīja Taliban līdzekļu apriti, izmantojot HKHS.

II   Regulas (ES) Nr. 753/2011 I pielikumā minētajiem ierakstiem pievieno zemāk minētos ierakstus

A.   Ar Taliban saistītās personas

1.

Abdul Rauf Zakir (alias Qari Zakir)

Tituls: kāri. Dzimšanas datums: laikposmā no 1969. gada līdz 1971. gadam. Dzimšanas vieta: Kabulas province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistāna. Papildu informācija: a) Sirajuddin Jallaloudine Haqqani vadībā notikušo Haqqani tīkla pašnāvnieku operāciju vadītājs un atbild par visām operācijām Kabulā, Tahārā (Takhar), Kundūzā (Kunduz) un Baglānas provincēs, b) pārrauga pašnāvnieku uzbrucēju apmācību un sniedz instrukcijas par to, kā izgatavot improvizētus spridzekļus (IED). ANO norādes datums: 5.11.2012.

B.   Vienības un citas grupas un uzņēmumi, kas saistīti ar Taliban

1.

Haqqani Network (alias HQN)

Cita informācija: a) Taliban kaujinieku tīkls, kas galvenokārt atrodas pie robežas starp Khost provinci Afganistānā un North Waziristan Pakistānā, b) to izveidoja Jalaluddin Haqqani un pašreiz to vada viņa dēls Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Starp citiem sarakstā iekļautajiem locekļiem ir Nasiruddin Haqqani, Sangeen Zadran Sher Mohammad, Abdul Aziz Abbasin, Fazl Rabi, Ahmed Jan Wazir, Bakht Gul, Abdul Rauf Zakir, c) atbildīgs par pašnāvnieku uzbrukumiem un mērķtiecīgām slepkavībām, kā arī par nolaupīšanām Kabulā un citās Afganistānas provincēs, d) saistīts ar Al-Qaida, Islamic Movement of Uzbekistan, Tehrik-e Taliban Pakistan, Lashkar I Jhangvi un Jaish-IMohammed. ANO norādes datums: 5.11.2012.


4.12.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 332/8


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1140/2012

(2012. gada 28. novembris),

ar ko apstiprina specifikācijas grozījumus, kuri nav maznozīmīgi, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā [Coppia Ferrarese (AĢIN)]

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. marta Regulu (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību (1) un jo īpaši tās 7. panta 4. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 9. panta 1. punkta pirmo daļu Komisija izvērtēja Itālijas pieteikumu specifikācijas grozījumu apstiprināšanai attiecībā uz aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes nosaukumu “Coppia Ferrarese”, kas reģistrēts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2400/96 (2), kurā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2036/2001 (3).

(2)

Ņemot vērā to, ka attiecīgie grozījumi nav maznozīmīgi Regulas (EK) Nr. 510/2006 9. panta nozīmē, Komisija, piemērojot minētās regulas 6. panta 2. punkta pirmo daļu, grozījumu pieteikumu ir publicējusi Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (4). Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 7. pantu, tāpēc šie grozījumi ir jāapstiprina,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo apstiprina specifikācijas grozījumus, kas publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī attiecībā uz šīs regulas pielikumā minēto nosaukumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 28. novembrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

Komisijas loceklis

Dacian CIOLOȘ


(1)  OV L 93, 31.3.2006., 12. lpp.

(2)  OV L 327, 18.12.1996., 11. lpp.

(3)  OV L 275, 18.10.2001., 9. lpp.

(4)  OV C 75, 14.3.2012., 13. lpp.


PIELIKUMS

Līguma I pielikumā uzskaitītie lauksaimniecības produkti, kas paredzēti lietošanai pārtikā:

2.4. grupa.   Maize, mīklas izstrādājumi, kūkas, konditorejas izstrādājumi, cepumi un citi maizes un konditorejas izstrādājumi

ITĀLIJA

Coppia Ferrarese (AĢIN)


4.12.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 332/10


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1141/2012

(2012. gada 30. novembris),

ar ko nosaka aizliegumu Zviedrijas karoga kuģiem zvejot saidas Norvēģijas ūdeņos uz dienvidiem no 62° N

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 20. novembra Regulu (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem (1), un jo īpaši tās 36. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 2012. gada 17. janvāra Regulā (ES) Nr. 44/2012, ar ko 2012. gadam nosaka ES ūdeņos pieejamās zvejas iespējas un ES kuģu zvejas iespējas ūdeņos, kas nav ES ūdeņi, no konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kuras ir starptautisku sarunu vai nolīgumu priekšmets (2), ir noteiktas kvotas 2012. gadam.

(2)

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju šīs regulas pielikumā minētās dalībvalsts karoga kuģi vai kuģi, kas reģistrēti šajā dalībvalstī, ar nozveju no pielikumā norādītā krājuma ir pilnībā apguvuši 2012. gadam iedalīto kvotu.

(3)

Tāpēc jāaizliedz ar šo krājumu saistītas zvejas darbības,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kvotas pilnīga apguve

Nozvejas kvotu 2012. gadam, kura šīs regulas pielikumā minētajai dalībvalstij iedalīta pielikumā norādītajam krājumam, uzskata par pilnībā apgūtu no pielikumā noteiktās dienas.

2. pants

Aizliegumi

Ar šīs regulas pielikumā norādīto krājumu saistītas zvejas darbības, kuras veic pielikumā minētās dalībvalsts karoga kuģi vai kuģi, kas reģistrēti šajā dalībvalstī, ir aizliegtas no minētajā pielikumā noteiktās dienas. Konkrēti, pēc minētās dienas ir aizliegts paturēt uz kuģa, pārvietot, pārkraut citā kuģī vai izkraut zivis, ko minētie kuģi nozvejojuši no šā krājuma.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 30. novembrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektore

Lowri EVANS


(1)  OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.

(2)  OV L 25, 27.1.2012., 55. lpp.


PIELIKUMS

Nr.

68/TQ44

Dalībvalsts

Zviedrija

Krājums

POK/04-N

Suga

Saida (Pollachius virens)

Zona

Norvēģijas ūdeņi uz dienvidiem no 62° N

Datums

5.11.2012.


4.12.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 332/12


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1142/2012

(2012. gada 3. decembris),

ar ko 182. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Al-Qaida tīklu

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā 2002. gada 27. maija Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Al-Qaida tīklu, (1) un jo īpaši tās 7. panta 1. punkta a) apakšpunktu, 7. panta 1. punkta b) apakšpunktu un 7.a panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumā ir uzskaitītas personas, grupas un organizācijas, uz kurām saskaņā ar minēto regulu attiecas līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana.

(2)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Sankciju komiteja 2012. gada 23. novembrī nolēma svītrot vienu fizisku personu no to personu, grupu un organizāciju saraksta, uz kurām jāattiecina līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana, pēc tam, kad tā bija izskatījusi šīs personas iesniegto pieprasījumu svītrot to no saraksta un Ombuda vispusīgu ziņojumu, kas sagatavots Ombuda birojā, kurš izveidots saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūciju 1904(2009). Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Sankciju komiteja 2012. gada 25. novembrī nolēma svītrot no saraksta ierakstus par vēl piecām fiziskām personām. Turklāt, Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Sankciju komiteja 2012. gada 15. novembrī nolēma grozīt deviņus ierakstus šajā sarakstā.

(3)

Slovēnija pieprasīja, lai tiktu grozīta informācija par tās kompetento iestāžu adresēm.

(4)

Lai nodrošinātu šajā regulā paredzēto pasākumu efektivitāti, šai regulai jāstājas spēkā nekavējoties.

(5)

Tādēļ būtu atbilstoši jāatjaunina Regulas (EK) Nr. 881/2002 I un II pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU:

1. pants

Regulu (EK) Nr. 881/2002 groza šādi:

(1)

regulas I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas I pielikumu.

(2)

Regulas II pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas II pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 3. decembrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

Ārpolitikas instrumentu dienesta vadītājs


(1)  OV L 139, 29.5.2002., 9. lpp.


I PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumu groza šādi:

(1)

sadaļā "Fiziskās personas" svītro šādus ierakstus:

(a)

"Ibrahim Ben Hedhili Ben Mohamed Al-Hamami . Adrese: Via Vistarini Number 3, Frazione Zorlesco, Casal Pusterlengo, Lodi, Italy. Dzimšanas datums: 20.11.1971. Dzimšanas vieta: Koubellat, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: Z106861 (Tunisijas pase, izdota 18.2.2004., derīga līdz 17.2.2009.). 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 25.6.2003."

(b)

"Habib Ben Ali Ben Said Al-Wadhani . Dzimšanas datums: 1.6.1970. Dzimšanas vieta: Tunisa, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: L550681 (Tunisijas pase, izdota 23.9.1997., derīga līdz 22.9.2002.). Papildu informācija: a) Itālijas nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: WDDHBB70H10Z352O; b) Tunisian Combatant Group loceklis; c) saskaņā ar pieejamo informāciju miris; d) mātes vārds ir Aisha bint Mohamed. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 3.9.2002."

(c)

"Sulayman Khalid Darwish (alias a) Abu al-Ghadiya, b) Suleiman Darwish). Dzimšanas datums: a) 2.5.1976., b) 1974. Dzimšanas vieta: Al-Ebada ciemats, Damaska, Sīrija. Valstspiederība: Sīrijas. Pases Nr.: a) 3936712 (Sīrijas pase); b) 11012 (Sīrijas pase). Papildu informācija: a) tēva vārds ir Khalid Darwish bin Qasim; b) saskaņā ar ziņojumiem miris 2005. gadā Irākā. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 28.1.2005."

(d)

"Suhayl Fatilloevich Buranov (alias Suhayl Fatilloyevich Buranov). Uzvārds oriģinālā rakstībā: Бypaнов Сухайл Фатиллоевич. Adrese: Massiv Kara-Su-6, building 12, apt. 59, Tashkent, Uzbekistan. Dzimšanas datums: 1983. Dzimšanas vieta: Taškenta, Uzbekistāna. Valstspiederība: Uzbekistānas. Papildu informācija: a) bija viens no Islamic Jihad Group līderiem; b) saskaņā ar ziņojumiem miris Pakistānā 2009. gadā. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 21.4.2008."

(e)

"Najmiddin Kamolitdinovich Jalolov . Uzvārds oriģinālā rakstībā: Жалолов Ηажмиддин Камолитдинович. Adrese: S. Jalilov Street 14, Khartu, Andižānas reģions, Uzbekistāna. Dzimšanas datums: 1972. Dzimšanas vieta: Andižānas reģions, Uzbekistāna. Valstspiederība: Uzbekistānas. Papildu informācija: a) bija viens no Islamic Jihad Group līderiem; b) saskaņā ar ziņojumiem miris Pakistānā 2009. gada septembrī. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 21.4.2008."

(f)

"Mahdhat Mursi Al-Sayyid Umar (alias a) Abu Hasan, b) Abu Khabab, c) Abu Rabbab). Dzimšanas datums: 19.10.1953. Dzimšanas vieta: Aleksandrija, Ēģipte. Valstspiederība: Ēģiptes. Papildu informācija: a) Egyptian Islamic Jihad loceklis b) apstiprināts, ka miris Pakistānā 2008. gadā. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 29.9.2005."

(2)

Ierakstu "Dieman Abdulkadir Izzat (alias Deiman Alhasenben Ali Aljabbari). Adrese: Bavārija, Vācija. Dzimšanas datums: 4.7.1965. Dzimšanas vieta: Kirkūka, Irāka. Valstspiederība: Irākas. Pases Nr.: Vācijas ceļošanas dokuments ("Reiseausweis") A 0141062. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 6.12.2005." sadaļā "Fiziskas personas" aizstāj ar šādu:

"Dieman Abdulkadir Izzat (alias Deiman Alhasenben Ali Aljabbari). Adrese: Bavārija, Vācija. Dzimšanas datums: 4.7.1965. Dzimšanas vieta: Kirkūka, Irāka. Valstspiederība: Irākas. Pases Nr.: Vācijas ceļošanas dokuments ("Reiseausweis") A 0141062 (anulēts no 2012. gada septembra). 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 6.12.2005."

(3)

Ierakstu "Mazen Salah Mohammed (alias a) Mazen Ali Hussein, b) Issa Salah Muhamad). Dzimšanas datums: a) 1.1.1982., b) 1.1.1980. Dzimšanas vieta: Bagdāde, Irāka. Valstspiederība: Irākas. Pases Nr.: Vācijas ceļošanas dokuments ("Reiseausweis") A 0144378. Adrese: Vācija. Papildu informācija: a) Alsar Al-Islam loceklis; b) atrodas apcietinājumā Vācijā. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 6.12.2005." sadaļā "Fiziskas personas" aizstāj ar šādu:

"Mazen Salah Mohammed (alias a) Mazen Ali Hussein, b) Issa Salah Muhamad). Dzimšanas datums: a) 1.1.1982., b) 1.1.1980. Dzimšanas vieta: Bagdāde, Irāka. Valstspiederība: Irākas. Pases Nr.: Vācijas ceļošanas dokuments ("Reiseausweis") A 0144378 (anulēts no 2012. gada septembra). Adrese: 94051 Hauzenberg, Germany. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 6.12.2005."

(4)

Ierakstu "Farhad Kanabi Ahmad (alias a) Kaua Omar Achmed b) Kawa Hamawandi (iepriekš minēts sarakstā). Dzimšanas datums: 1.7.1971. Dzimšanas vieta: Erbīla, Irāka. Valstspiederība: Irākas. Pases Nr.: Vācijas ceļošanas dokuments ("Reiseausweise") A 0139243. Adrese: Vācija. Papildu informācija: atrodas apcietinājumā Vācijā. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 6.12.2005." sadaļā "Fiziskas personas" aizstāj ar šādu:

"Farhad Kanabi Ahmad (alias a) Kaua Omar Achmed b) Kawa Hamawandi (iepriekš minēts sarakstā). Dzimšanas datums: 1.7.1971. Dzimšanas vieta: Erbīla, Irāka. Valstspiederība: Irākas. Pases Nr.: Vācijas ceļošanas dokuments ("Reiseausweise") A 0139243 (anulēts no 2012. gada septembra). Adrese: Irāka. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 6.12.2005."

(5)

Ierakstu "Yahia Djouadi (alias a) Yahia Abou Ammar; b) Abou Ala). Dzimšanas datums: 1.1.1967. Dzimšanas vieta: M’Hamid,Wilaya (province) of Sidi Bel Abbes, Alžīrija. Valstspiederība: Alžīrijas. Papildu informācija: a) ir viens no Al-Qaida organizācijas līderiem Islama Magrebas valstīs; b). Atrodas Mali ziemeļos no 2008. gada jūnija; c) mātes vārds: Zohra Fares. Tēva vārds: Mohamed." sadaļā "Fiziskās personas" aizstāj ar šādu ierakstu:

"Yahia Djouadi (alias a) Yahia Abou Ammar, b) Abou Ala). Dzimšanas datums: 1.1.1967. Dzimšanas vieta: M’Hamid,Wilaya (province) of Sidi Bel Abbes, Alžīrija. Valstspiederība: Alžīrijas. Papildu informācija: a) atrodas Mali ziemeļos no 2008. gada jūnija; b) mātes vārds ir Zohra Fares; c) tēva vārds ir Mohamed. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 3.7.2008."

(6)

Ierakstu "Amor Mohamed Ghedeir (alias a) Abdelhamid Abou Zeid; b) Youcef Adel; c) Abou Abdellah, d) Abid Hammadou). Dzimšanas datums: aptuveni 1958. gads. Dzimšanas vieta: Deb-Deb, Amenas, Wilaya (province) Illizu, Alžīrija. Valstspiederība: Alžīrijas. Papildu informācija: a) mātes vārds ir Benarouba Bachira; b) tēva vārds ir Mabrouk. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 3.7.2008." sadaļā "Fiziskas personas" aizstāj ar šādu:

"Amor Mohamed Ghedeir (alias a) Abdelhamid Abou Zeid, b) Youcef Adel, c) Abou Abdellah, d) Abid Hammadou). Dzimšanas datums: aptuveni 1958. gads. Dzimšanas vieta: Deb-Deb, Amenas, Wilaya (province) Illizi, Alžīrija. Valstspiederība: Alžīrijas. Papildu informācija: a) mātes vārds ir Benarouba Bachira; b) tēva vārds ir Mabrouk. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 3.7.2008."

(7)

Ierakstu "Salah Gasmi (alias a) Abou Mohamed Salah; b) Bounouadher). Dzimšanas datums: 13.4.1974. Dzimšanas vieta: Zeribet El Oued, Wilaya (province), Biskra, Alžīrija. Valstspiederība: Alžīrijas. Papildu informācija: a) ir viens no Al-Qaida organizācijas līderiem Islama Magrebas valstīs. Konkrēti, ir iesaistīts organizācijas propagandas darbībās; b) atrodas Mali ziemeļos no 2008. gada jūnija; c) mātes vārds: Yamina Soltane. Tēva vārds: Abdelaziz." sadaļā "Fiziskās personas" aizstāj ar šādu ierakstu:

"Salah Eddine Gasmi (alias a) Abou Mohamed Salah, b) Bounouadher). Dzimšanas datums: 13.4.1974. Dzimšanas vieta: Zeribet El Oued, Wilaya (province), Biskra, Alžīrija. Valstspiederība: Alžīrijas. Adrese: Alžīrija. Papildu informācija: a) mātes vārds ir Yamina Soltane; b) tēva vārds ir Abdelaziz. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 3.7.2008."

(8)

Ierakstu "Ahmed Deghdegh (alias Abd El Illah). Dzimšanas datums: 17.1.1967. Dzimšanas vieta: Anser, Wilaya (province) of Jijel, Alžīrija. Valstspiederība: Alžīrijas. Papildu informācija: a) ir viens no Al-Qaida organizācijas līderiem Islama Magrebas valstīs. Konkrēti, ir iesaistīts organizācijas finansēšanā; b) mātes vārds: Zakia Chebira. Tēva vārds: Lakhdar." sadaļā "Fiziskās personas" aizstāj ar šādu ierakstu:

"Ahmed Deghdegh (alias a) Abd El Illah, b) Abdellillah, c) Abdellah Ahmed, d) Said). Dzimšanas datums: 17.1.1967. Dzimšanas vieta: Anser, Wilaya (province) of Jijel, Alžīrija. Valstspiederība: Alžīrijas. Adrese: Alžīrija. Papildu informācija: a) mātes vārds ir Zakia Chebira; b) tēva vārds ir Lakhdar. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 3.7.2008."

(9)

Ierakstu "Khalifa: Muhammad Turki Al-Subaiy (alias a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie; b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie; c) Khalifa Al-Subayi; d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy). Dzimšanas datums: 1.1.1965. Valstspiederība: Kataras. Pases Nr.: 00685868 (izsniegta Dohā 5.2.2006. un derīga līdz 4.2.2010.). Personas apliecības numurs: 26563400140 (Katara). Adrese: Doha, Katara. Papildu informācija: apcietināts 2008. gada martā Katarā. Sodu izcieta Katarā un ir atbrīvots no apcietinājuma. Mātes vārds ir Hamdah Ahmad Haidoos. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 10.10.2008." sadaļā "Fiziskas personas" aizstāj ar šādu:

"Khalifa Muhammad Turki Al-Subaiy (alias a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie, b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie, c) Khalifa Al-Subayi, d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy). Dzimšanas datums: 1.1.1965. Dzimšanas vieta: Doha, Katara. Valstspiederība: Kataras. Pases Nr.: 00685868 (izsniegta Dohā 5.2.2006. un derīga līdz 4.2.2010.). Personas apliecības numurs: 26563400140 (Katara). Adrese: Doha, Katara. Papildu informācija: Mātes vārds ir Hamdah Ahmad Haidoos. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 10.10.2008."

(10)

Ierakstu "Redouane El Habhab (alias Abdelrahman). Adrese: Iltisstrasse 58, 24143 Kiel, Germany (iepriekšējā adrese). Dzimšanas datums: 20.12.1969. Dzimšanas vieta: Kasablanka, Maroka. Valstspiederība: a) Vācijas, b) Marokas. Pases Nr.: 1005552350 (Vācijas pase, izdota 27.3.2001. Ķīles pašvaldībā, Vācijā, derīga līdz 26.3.2011.). Personas apliecības Nr.: 1007850441 (Vācijas federālā personas apliecība, izdota 27.3.2001. Ķīles pašvaldībā, Vācijā, derīga līdz 26.3.2011.). Papildu informācija: pašlaik atrodas ieslodzījumā Vācijā. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 12.11.2008." sadaļā "Fiziskas personas" aizstāj ar šādu:

"Redouane El Habhab (alias Abdelrahman). Adrese: Iltisstrasse 58, 24143 Kiel, Germany (iepriekšējā adrese). Dzimšanas datums: 20.12.1969. Dzimšanas vieta: Kasablanka, Maroka. Valstspiederība: a) Vācijas, b) Marokas. Pases Nr.: 1005552350 (Vācijas pase, izdota 27.3.2001. Ķīles pašvaldībā, Vācijā, derīga līdz 26.3.2011.). Personas apliecības Nr.: 1007850441 (Vācijas federālā personas apliecība, izdota 27.3.2001. Ķīles pašvaldībā, Vācijā, derīga līdz 26.3.2011.). 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 12.11.2008."


II PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 881/2002 II pielikumu groza šādi:

Adrešu datus zem virsraksta "Slovenia" aizstāj ar šādu tekstu:

"2.a pants

Ministrstvo za finance

Župančičeva 3

1502 Ljubljana

Tālr.: +386 1 369 5200

Fakss: + 386 1 369 6659

e-pasts: gp.mf@gov.si

2.b pants

Banka Slovenije

Slovenska 35

1505 Ljubljana

Slovenija

Tālr.: + 386 1 471 90 00

Fakss: + 386 1 251 55 16

e-pasts: info@bsi.si:

5. pants

Ministrstvo za zunanje zadeve

Prešernova cesta 25

1001 Ljubljana

Tālr.: + 386 1 478 2000

Fakss: + 386 1 478 2340

e-pasts: gp.mzz@gov.si"


4.12.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 332/16


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1143/2012

(2012. gada 3. decembris),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem.

(2)

Standarta importa vērtību aprēķina katru darbdienu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. panta 1. punktu, ņemot vērā mainīgos dienas datus. Tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 3. decembrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta importa vērtība

0702 00 00

AL

48,7

MA

54,3

TN

74,5

TR

71,1

ZZ

62,2

0707 00 05

AL

65,0

MA

133,1

TR

129,5

ZZ

109,2

0709 93 10

MA

115,9

TR

121,0

ZZ

118,5

0805 20 10

MA

77,3

ZZ

77,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

71,1

HR

45,0

MA

91,3

TR

79,5

ZZ

71,7

0805 50 10

TR

77,0

ZZ

77,0

0808 10 80

MK

34,4

US

125,1

ZA

214,1

ZZ

124,5

0808 30 90

CN

47,7

TR

116,3

US

159,5

ZZ

107,8


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “cita izcelsme”.


DIREKTĪVAS

4.12.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 332/18


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2012/45/ES

(2012. gada 3. decembris),

ar ko pielikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2008/68/EK par bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem otro reizi pielāgo zinātnes un tehnikas attīstībai

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 24. septembra Direktīvu 2008/68/EK par bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem (1) un jo īpaši tās 8. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļa, II pielikuma II.1. iedaļa un III pielikuma III.1. iedaļa attiecas uz noteikumiem, kas ietverti starptautiskos nolīgumos par bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem pa autoceļiem, dzelzceļiem un iekšējiem ūdensceļiem, kā definēts minētās direktīvas 2. pantā.

(2)

Šo starptautisko nolīgumu noteikumus atjaunina ik pēc diviem gadiem. Tādējādi šie nolīgumi jaunākajā grozītajā redakcijā būs spēkā no 2013. gada 1. janvāra ar pārejas periodu līdz 2013. gada 30. jūnijam.

(3)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļa, II pielikuma II.1. iedaļa un III pielikuma III.1. iedaļa.

(4)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Bīstamo kravu transporta komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2008/68/EK grozījumi

Direktīvu 2008/68/EK groza šādi:

1)

direktīvas I pielikuma I.1. iedaļu aizstāj ar šādu:

“I.1.   ADR

ADR A un B pielikums, ko piemēro no 2013. gada 1. janvāra, saprotot, ka vārdus “Līgumslēdzēja puse” vajadzības gadījumā aizstāj ar vārdu “dalībvalsts”.”;

2)

direktīvas II pielikuma II.1. iedaļu aizstāj ar šādu:

“II.1.   RID

RID pielikums, kas ir COTIF C papildinājums, ko piemēro no 2013. gada 1. janvāra, saprotot, ka vārdus “RID līgumslēdzēja valsts” vajadzības gadījumā aizstāj ar vārdu “dalībvalsts”.”;

3)

direktīvas III pielikuma III.1. iedaļu aizstāj ar šādu:

“III.1.   ADN

ADN pievienotie noteikumi, ko piemēro no 2013. gada 1. janvāra, kā arī ADN 3. panta f) punkts, 3. panta h) punkts, 8. panta 1. punkts un 8. panta 3. punkts, saprotot, ka vārdus “Līgumslēdzēja puse” vajadzības gadījumā aizstāj ar vārdu “dalībvalsts”.”

2. pants

Transponēšana

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais līdz 2013. gada 30. jūnijam. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus minēto noteikumu tekstus.

Kad dalībvalstis pieņem šos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2012. gada 3. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 260, 30.9.2008., 13. lpp.


LĒMUMI

4.12.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 332/20


POLITIKAS UN DROŠĪBAS KOMITEJAS LĒMUMS ATALANTA/3/2012

(2012. gada 27. novembris),

ar ko ieceļ ES spēku komandieri Eiropas Savienības militārajai operācijai ar mērķi palīdzēt Somālijas piekrastē novērst un apkarot pirātismu un bruņotas laupīšanas, un atturēt no šādiem nodarījumiem (Atalanta)

(2012/743/KĀDP)

POLITIKAS UN DROŠĪBAS KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 38. pantu,

ņemot vērā Padomes Vienoto rīcību 2008/851/KĀDP (2008. gada 10. novembris) par Eiropas Savienības militāro operāciju ar mērķi palīdzēt Somālijas piekrastē novērst un apkarot pirātismu un bruņotas laupīšanas, un atturēt no šādiem nodarījumiem (1) un jo īpaši tās 6. pantu,

tā kā:

(1)

Padome saskaņā ar Vienotās rīcības 2008/851/KĀDP 6. panta 1. punktu ir pilnvarojusi Politikas un drošības komiteju (PDK) pieņemt lēmumus par ES spēku komandiera iecelšanu.

(2)

PDK 2012. gada 3. jūlijā pieņēma Lēmumu Atalanta/2/2012 (2), ar ko kontradmirāli Enrico CREDENDINO ieceļ par ES spēku komandieri Eiropas Savienības militārajai operācijai ar mērķi palīdzēt Somālijas piekrastē novērst un apkarot pirātismu un bruņotas laupīšanas, un atturēt no šādiem nodarījumiem (Atalanta).

(3)

ES operācijas komandieris ir ieteicis par jauno ES spēku komandieri iecelt kontradmirāli Pedro Ángel GARCÍA DE PAREDES PÉREZ DE SEVILLA par jauno ES spēku komandieri militārajai operācijai Atalanta, kurš nomainītu kontradmirāli Enrico CREDENDINO.

(4)

ES Militārā komiteja atbalsta minēto ieteikumu.

(5)

Saskaņā ar 5. pantu Protokolā (Nr. 22) par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, Dānija nepiedalās ar aizsardzību saistītu Savienības lēmumu un rīcību izstrādē un ieviešanā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo kontradmirālis Pedro Ángel GARCÍA DE PAREDES PÉREZ DE SEVILLA no 2012. gada 6. decembra tiek iecelts par ES spēku komandieri Eiropas Savienības militārajai operācijai ar mērķi palīdzēt Somālijas piekrastē novērst un apkarot pirātismu un bruņotas laupīšanas, un atturēt no šādiem nodarījumiem.

2. pants

Ar šo tiek atcelts Lēmums Atalanta/2/2012.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2012. gada 6. decembrī.

Briselē, 2012. gada 27. novembrī

Politikas un drošības komitejas vārdā

priekšsēdētājs

O. SKOOG


(1)  OV L 301, 12.11.2008., 33. lpp.

(2)  Politikas un drošības komitejas Lēmums Atalanta/2/2012 (2012. gada 3. jūlijs), ar ko ieceļ ES spēku komandieri Eiropas Savienības militārajai operācijai ar mērķi palīdzēt Somālijas piekrastē novērst un apkarot pirātismu un bruņotas laupīšanas un atturēt no šādiem nodarījumiem (Atalanta) (OV L 176, 6.7.2012., 64. lpp.).


4.12.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 332/21


PADOMES LĒMUMS,

kas pieņemts, vienojoties ar Komisijas priekšsēdētāju

(2012. gada 28. novembris),

un ar ko ieceļ jaunu Eiropas Komisijas locekli

(2012/744/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 246. panta otro daļu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Eiropadome 2010. gada 9. februārī pieņēma Lēmumu 2010/80/ES (2), ar ko ieceļ Eiropas Komisiju uz laiku līdz 2014. gada 31. oktobrim.

(2)

Komisijas priekšsēdētājs José Manuel DURÃO BARROSO kungs 2012. gada 16. oktobra vēstulē Padomi informēja, ka John DALLI kungs ir atkāpies no Komisijas locekļa amata un ka šis lēmums ir stājies spēkā nekavējoties.

(3)

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 246. panta otro daļu uz atlikušo pilnvaru laiku brīvajā amata vietā, kas radusies atkāpšanās gadījumā, stājas jauns tādas pašas pilsonības loceklis.

(4)

Tādēļ būtu jāieceļ jauns Komisijas loceklis,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Vienojoties ar Komisijas priekšsēdētāju José Manuel DURÃO BARROSO kungu, Padome par Komisijas locekli uz atlikušo pilnvaru laiku līdz 2014. gada 31. oktobrim ieceļ Tonio BORG kungu.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2012. gada 28. novembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

S. ALETRARIS


(1)  Eiropas Parlamenta 2012. gada 21. novembra atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  OV L 38, 11.2.2010., 7. lpp.


4.12.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 332/22


PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS 2012/745/KĀDP

(2012. gada 3. decembris),

ar kuru īsteno Lēmumu 2011/486/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, grupām, uzņēmumiem un vienībām, ņemot vērā situāciju Afganistānā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 31. panta 2. punktu,

ņemot vērā Padomes 2011. gada 1. augusta Lēmumu 2011/486/KĀDP (2011. gada 1. augusts) par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, grupām, uzņēmumiem un vienībām, ņemot vērā situāciju Afganistānā (1), un jo īpaši tā 5. pantu un 6. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Padome 2011. gada 1. augustā pieņēma Lēmumu 2011/486/KĀDP.

(2)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes komiteja, kas izveidota saskaņā ar 30. punktu Drošības padomes Rezolūcijā Nr. 1988 (2011), 2012. gada 13. augustā, 15. augustā, 19. oktobrī, 25. oktobrī un 2. novembrī atjaunināja un grozīja to personu, grupu, uzņēmumu un vienību sarakstu, kuriem piemēro ierobežojošus pasākumus.

(3)

Tādēļ attiecīgi būtu jāatjaunina un jāgroza Lēmuma 2011/486/KĀDP pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2011/486/KĀDP pielikumu groza tā, kā norādīts šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2012. gada 3. decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

N. SYLIKIOTIS


(1)  OV L 199, 2.8.2011., 57. lpp.


PIELIKUMS

I   Lēmuma 2011/486/KĀDP pielikumā minētos personu un vienību ierakstus aizstāj ar zemāk minētajiem ierakstiem.

A.   Ar Taliban saistītas personas

1.

Nik Mohammad Dost Mohammad (alias Nik Mohammad)

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: tirdzniecības ministra vietnieks Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1957. gads. Dzimšanas vieta: Zangi Abad ciems, Panjwai apgabals, Kandahar province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistāna. Cita informācija: a) tiek uzskatīts, ka viņš atrodas Afganistānas un Pakistānas pierobežā, b) ir no Nurzai cilts. ANO norādes datums: 31.1.2001.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

Nik Mohammad tika iekļauts sarakstā 2001. gada 31. janvārī kā Taliban režīma tirdzniecības ministra vietnieks, un tas notika saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūcijām Nr. 1267 (1999) un Nr. 1333 (2000) attiecībā uz Taliban iestāžu veikto rīcību vai darbībām.

2.

Atiqullah

Tituls: a) hādži, b) mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: publisko būvdarbu ministra vietnieks Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1962. gads. Dzimšanas vieta: a) Tirin Kot apgabals, Uruzgan province, Afganistāna, b) Arghanab apgabals. Valstspiederība: Afganistāna. Cita informācija: a) Taliban vadības padomes Politikas komisijas loceklis (2010. gads), b) tiek uzskatīts, ka viņš atrodas Afganistānas un Pakistānas pierobežā, c) ir no Alizai cilts. ANO norādes datums: 31.1.2001.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

Pēc tam, kad Taliban režīms 1996. gadā ieņēma Kabulu, Atiqullah tika iecelts amatā Kandahārā. 1999. vai 2000. gadā viņš tika iecelts par Taliban režīma lauksaimniecības ministra pirmo vietnieku, vēlāk par publisko būvdarbu ministra vietnieku. Pēc Taliban režīma krišanas Atiqullah kļuva par Taliban operatīvo darbinieku Afganistānas dienvidos. Viņš 2008. gadā kļuva par Taliban gubernatora vietnieku Helmandas (Helmand) provincē Afganistānā.

3.

Abdul Kabir Mohammad Jan (alias A. Kabir)

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: a) Ministru padomes priekšsēdētāja otrais vietnieks ekonomikas lietās Taliban režīma laikā, b) Nangarhāras (Nangarhar) provinces gubernators Taliban režīma laikā, c) Austrumu zonas vadītājs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1963. gads. Dzimšanas vieta: a) Pul-e-Khumri vai Baghlan Jadid apgabals, Baghlan province, Afganistāna, b) Neka apgabals, Paktika province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistāna. Cita informācija: a) aktīvi piedalās teroristu darbībās Afganistānas austrumos; b) ievāc naudu no narkotiku tirgotājiem; c) tiek uzskatīts, ka viņš atrodas Afganistānas un Pakistānas pierobežā, c) ir no Zadran cilts. ANO norādes datums: 25.1.2001.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

Kā 2006. gada oktobrī paziņoja Mohammed Omar, Abdul Kabir Mohammad Jan bija Taliban augstākās vadības padomes loceklis un 2007. gada oktobrī tika iecelts par austrumu zonas militāro komandieri.

4.

Mohammad Naim Barich Khudaidad (alias a) Mullah Naeem Barech, b) Mullah Naeem Baraich, c) Mullah Naimullah, d) Mullah Naim Bareh, e) Mohammad Naim, f) Mullah Naim Barich, g) Mullah Naim Barech, h) Mullah Naim Barech Akhund, i) Mullah Naeem Baric, j) Naim Berich, k) Haji Gul Mohammed Naim Barich, l) Gul Mohammad, m) Haji Ghul Mohammad, n) Gul Mohammad Kamran)

Tituls: mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: civilās aviācijas ministra vietnieks Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1975. gads. Dzimšanas vieta: a) Lakhi ciems, Hazarjuft rajons, Garmsir apgabals, Helmand province, Afganistāna, b) Laki ciems, Garmsir apgabals, Helmand province, Afganistāna, c) Lakari ciems, Garmsir apgabals, Helmand province, Afganistāna, d) Darvishan, Garmsir apgabals, Helmand province, Afganistāna, e) De Luy Wiyalah ciems, Garmsir apgabals, Helmand province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistāna. Cita informācija: a) kopš 2008. gada jūnija TalibanGerd-e-Jangal padomes” loceklis; b) kopš 2010. gada marta Taliban militārās komisijas loceklis; c) Taliban loceklis, kas atbildīgs par Helmandas (Helmand) provinci Afganistānā; d) tiek uzskatīts, ka atrodas Afganistānas un Pakistānas pierobežā; e) ir no Barich cilts. ANO norādes datums: 23.2.2001.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

Mohammad Naim ir TalibanGerdi Jangal padomes” loceklis. Viņš ir bijušais Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed, ievērojama Taliban vadītāju valdes locekļa, vietnieks. Mohammad Naim pārvalda militāru bāzi Afganistānas un Pakistānas pierobežā.

5.

Abdul Baqi Basir Awal Shah (alias Abdul Baqi)

Tituls: a) maulvi; b) mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: a) Houstas (Khost) un Paktīkas (Paktika) provinču gubernators Taliban režīma laikā; b) informācijas un kultūras ministra vietnieks Taliban režīmā; c) strādāja Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā Taliban režīmā. Dzimšanas datums: aptuveni 1960.–1962. gads. Dzimšanas vieta: a) Jalalabad pilsēta, Nangarhar province, Afganistāna. b) Shinwar apgabals, Nangarhar province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistāna. Cita informācija: a) tiek uzskatīts, ka viņš atrodas Afganistānas un Pakistānas pierobežā; b) par Nangarhāras (Nangarhar) provinci atbildīgā Taliban amatpersona (2008. gads). ANO norādes datums: 23.2.2001.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

Sākumā Abdul Baqi bija Houstas un Paktīkas provinču gubernators Taliban režīma laikā. Pēc tam viņu iecēla par informācijas un kultūras ministra vietnieku. Viņš strādāja arī Taliban režīma Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā.

2003. gadā Abdul Baqi piedalījās pret valdību vērstās militārās darbībās Nangarhāras (Nangarhar) provinces Shinwar, Achin, Naziyan un Dur Baba apgabalos. Kopš 2009. gada viņš bija iesaistīts kaujinieku darbību organizēšanā visā austrumu reģionā, jo īpaši Nangarhāras provincē un Džalālābadas (Jalalabad) pilsētā.

6.

Rustum Hanafi Habibullah (alias a) Rostam Nuristani, b) Hanafi Sahib)

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: publisko būvdarbu ministra vietnieks Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1963. gads. Dzimšanas vieta: Dara Kolum, Do Aab apgabals, Nuristan province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistāna. Cita informācija: a) par Nūrestānas (Nuristan) provinci (Afganistāna) atbildīgais Taliban loceklis (2007. gada maijs), b) ir no Nuristani cilts, c) saskaņā ar pieejamo informāciju miris 2012. gadā. ANO norādes datums: 25.1.2001.

7.

Mohammad Wali Mohammad Ewaz (alias Mohammad Wali)

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Netikumības novēršanas un tikumības veicināšanas ministrijas ministrs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1965. gads. Dzimšanas vieta: a) Jelawur ciems, Arghandaab apgabals, Kandahar province, Afganistāna; b) Siyachoy ciems, Panjwai apgabals, Kandahar province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistāna. Cita informācija: a) saskaņā ar pieejamo informāciju miris 2006. gada decembrī, b) bija no Ghilzai cilts. ANO norādes datums: 31.1.2001.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

Strādādams Netikumības novēršanas un tikumības veicināšanas ministrijā Taliban režīmā, Mohammad Wali bieži izmantoja spīdzināšanu un citus paņēmienus iedzīvotāju iebiedēšanai. Pēc Taliban režīma krišanas Mohammad Wali joprojām aktīvi darbojas Taliban Kandahāras provincē Afganistānā.

8.

Sayed Esmatullah Asem Abdul Quddus (alias a) Esmatullah Asem, b) Asmatullah Asem, c) Sayed Esmatullah Asem)

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: a) netikumības novēršanas un tikumības veicināšanas ministra vietnieks Taliban režīma laikā, b) Afganistānas Sarkanā pusmēness biedrības (ARCS) ģenerālsekretārs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1967. gads. Dzimšanas vieta: Qalayi Shaikh, Chaparhar apgabals, Nangarhar province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistāna. Cita informācija: a) Taliban valdības padomes loceklis (2007. gada maijā), b) tiek uzskatīts, ka viņš atrodas Afganistānas un Pakistānas pierobežā, c) Taliban Pešāvaras (Peshawar) šuras loceklis, d) atbildīgs par Taliban darbību federāli pārvaldītajos cilšu apgabalos Pakistānā (2008. gads), e) vadošais eksperts ar pašdarinātiem spridzekļiem (IED) apbruņotu pašnāvnieku uzbrukumos 2012. gadā. ANO norādes datums: 23.2.2001.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

Saraksta sagatavošanas laikā Sayed Esmatullah Asem bija arī Afganistānas Sarkanā pusmēness biedrības (ARCS) ģenerālsekretārs Taliban režīmā. 2007. gada maijā viņš kļuva par Taliban vadības locekli. Viņš bija arī reģionālās Taliban padomes loceklis (2009. gads).

Sayed Esmatullah Asem komandēja Taliban kaujinieku grupu Chaparhar apgabalā, Nangarhāras (Nangarhar) provincē, Afganistānā. Viņš bija Taliban komandieris Konaras (Konar) provincē un nosūtīja pašnāvniekus spridzinātājus uz vairākām provincēm Afganistānas austrumos (2007. gads).

2008. gada beigās Sayed Esmatullah Asem bija atbildīgs par Taliban bāzi Afganistānas un Pakistānas pierobežā.

9.

Ahmad Taha Khalid Abdul Qadir

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Paktia provinces (Afganistāna) gubernators Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1963. gads. Dzimšanas vieta: a) Nangarhāras (Nangarhar) province, Afganistāna, b) Khost province, Afganistāna, c) Siddiq Khel ciems, Naka apgabals, Paktia province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistāna. Cita informācija: a) par Nangarhāras provinci atbildīgais Taliban padomes loceklis (2011. gads), b) tiek uzskatīts, ka viņš atrodas Afganistānas un Pakistānas pierobežā, c) ir no Zadran cilts, d) cieši saistīts ar Sirajjudin Jallaloudine Haqqan. ANO norādes datums: 23.2.2001.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

Taha Taliban režīma laikā 2001. gada beigās bija arī Konaras (Kunar) provinces gubernators. Viņš 2009. gada septembrī bija Taliban atbildīgais par Vardakas (Wardak) provinci.

10.

Mohammad Shafiq Ahmadi Fatih Khan (alias Mohammad Shafiq Ahmadi)

Tituls: mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Samangānas (Samangan) provinces gubernators Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: 1956.–1957. gads. Dzimšanas vieta: Charmistan ciems, Tirin Kot apgabals, Uruzgan province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistāna. Cita informācija: ir no Hottak cilts; ANO norādes datums: 23.2.2001.

11.

Abdul Wahab Abdul Ghafar (alias Abdul Wahab)

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: a) Taliban pilnvarotais lietvedis (Chargé d’Affaires) Rijadā, Saūda Arābijā, b) pirmais sekretārs Taliban vēstniecībā Islamabadā, Pakistānā. Dzimšanas datums: aptuveni 1973. gads. Dzimšanas vieta: Kuzbahar ciems, Khogyani apgabals, Nangarhar province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistāna. Cita informācija: a) Taliban Kvetas (Quetta) šuras loceklis (2010. gads), b) apstiprināts, ka miris 2010. gada decembrī Pakistānā, c) bija no Khogyani cilts. ANO norādes datums: 25.1.2001.

12.

Abdul Qadeer Basir Abdul Baseer (alias a) Abdul Qadir, b) Ahmad Haji, c) Abdul Qadir Haqqani, d) Abdul Qadir Basir)

Tituls: a) ģenerālis, b) maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: militārais atašejs Taliban vēstniecībā Islamabadā, Pakistānā. Dzimšanas datums: 1964. gads. Dzimšanas vieta: a) Surkh Rod apgabals, Nangarhar province, Afganistāna. b) Hisarak apgabals, Nangarhar province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistāna. Pases Nr.: D 000974 (Afganistānas pase). Cita informācija: a) Taliban Pešāvaras (Peshawar) Militārās padomes finanšu padomnieks un Taliban Pešāvaras Finanšu komisijas vadītājs, b) tiek uzskatīts, ka viņš atrodas Afganistānas un Pakistānas pierobežā. ANO norādes datums: 25.1.2001.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

Abdul Qadeer Abdul Baseer bija Taliban finanšu pārvaldnieks Pešāvarā, Pakistānā (2009. gads). Viņš bija Taliban Pešāvaras Militārās padomes finanšu padomnieks un Taliban Pešāvaras Finanšu komisijas vadītājs (2010. gada sākums). Viņš personīgi piegādā naudu no Taliban vadības šuras Taliban grupām visā Pakistānā.

13.

Mohammad Sadiq Amir Mohammad

Tituls: a) hādži, b) maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Afganistānas Tirdzniecības aģentūras vadītājs, Pešāvara (Peshawar), Pakistāna. Dzimšanas datums: 1934. gads. Dzimšanas vieta: a) Ghazni province, Afganistāna, b) Logar province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistāna. Pases Nr.: SE 011252 (Afganistānas pase). Cita informācija: miris (saskaņā ar pieejamo informāciju). ANO norādes datums: 25.1.2001.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

Mohammad Sadiq Amir Mohammad bija loceklis jaunajā medžlisa šurā (konsultatīvā padomē), kuru saskaņā ar pieejamo informāciju 2006. gada oktobrī izsludināja Mohammed Omar.

14.

Agha Jan Alizai (alias a) Haji Agha Jan Alizai, b) Hajji Agha Jan, c) Agha Jan Alazai, d) Haji Loi Lala, e) Loi Agha, f) Abdul Habib)

Tituls: hādži. Dzimšanas datums: a) 15.10.1963., b) 14.2.1973., c) 1967. gads, d) aptuveni 1957. gads. Dzimšanas vieta: a) Hitemchai ciems, Helmand province, Afganistāna, b) Kandahar province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistāna. Cita informācija: a) ir pārvaldījis nelikumīgas narkotiku tirdzniecības tīklu Helmandas (Helmand) provincē, Afganistānā, b) regulāri ceļojis uz Pakistānu. ANO norādes datums: 4.11.2010.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

Agha Jan Alizai pārvaldīja vienu no lielākajiem nelikumīgas narkotiku tirdzniecības tīkliem Helmandā, Afganistānā, un sagādāja Taliban režīmam līdzekļus apmaiņā pret aizsardzību savām narkotiku tirdzniecības darbībām. Narkotiku tirdzniecības grupējums, kurā ietilpa arī Alizai, 2008. gadā piekrita maksāt Taliban režīmam nodokli par zemi, kur tika audzētas opija magones, apmaiņā pret vienošanos ar Taliban režīmu par narkotisku materiālu pārvadājumu organizēšanu.

Taliban režīms arī piekrita garantēt drošību narkotiku tirgotājiem, kā arī viņu noliktavām apmaiņā pret pajumtes un transporta nodrošināšanu Taliban kaujiniekiem. Alizai bija arī iesaistījās ieroču iepirkšanā Taliban režīmam un regulāri ceļoja uz Pakistānu, lai tiktos ar Taliban augsta ranga vadītājiem. Alizai arī veicināja viltotu Irānas pasu sagādi Taliban locekļiem, lai viņi varētu doties uz Irānu piedalīties apmācībā. Alizai 2009. gadā sagādāja pasi un līdzekļus Taliban komandierim, lai viņš varētu doties uz Irānu.

15.

Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad (alias Saleh Mohammad)

Dzimšanas datums: a) aptuveni 1962. gads, b) 1961. gads. Dzimšanas vieta: a) Nulgham ciems, Panjwai apgabals, Kandahar province, Afganistāna, b) Sangesar ciems, Panjwai apgabals, Kandahar province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistāna. Cita informācija: a) vadīja organizētu kontrabandas tīklu Kandahāras un Helmandas (Helmand) provincēs Afganistānā; b) agrāk vadīja heroīna pārstrādes laboratorijas Band-e-Timor, Kandahāras provincē, Afganistānā; c) viņam piederēja automašīnu tirdzniecības uzņēmums Mirwais Mena, Dand apgabalā, Kandahāras provincē, Afganistānā; d) arestēts 2008.–2009. gadā un atrodas apcietinājumā Afganistānā (2011. gada informācija); e) pēc laulībām izveidojusies radniecības saikne ar Mullah Ubaidullah Akhund Yar Mohammad Akhund; f) ir no Kakar cilts. ANO norādes datums: 4.11.2010.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

Saleh Mohammad Kakar ir narkotiku tirgotājs, kas ir vadījis organizētu kontrabandas tīklu Kandahāras un Helmandas provincēs Afganistānā, lai nodrošinātu Taliban loģistikas un finanšu vajadzības. Pirms viņu aizturēja Afganistānas iestādes, Saleh Mohammad Kakar vadīja Taliban aizsargātas heroīna pārstrādes laboratorijas Kandahāras provinces Band-e-Timor apgabalā.

Kakar ir bijuši sakari ar augsta līmeņa Taliban līderiem, viņš to uzdevumā ir vācis naudu no narkotiku tirgotājiem, kā arī apsaimniekojis un slēpis augsta līmeņa Taliban locekļiem piederošu naudu. Viņš arī bija atbildīgs par to, lai veicinātu narkotiku tirgotāju nodokļu maksājumus Taliban labā. Kakar piederēja automašīnu tirdzniecības uzņēmums Kandahārā, un viņš nodrošināja Taliban automašīnas izmantošanai pašnāvnieku uzbrukumos.

16.

Sangeen Zadran Sher Mohammad (alias a) Sangin, b) Sangin Zadran, c) Sangeen Khan Zadran, d) Sangeen, e) Fateh, f) Noori)

Tituls: a) maulavi (alternatīva rakstība “maulvi”), b) mulla. Dzimšanas datums: a) apmēram 1976. gads, b) apmēram 1979. gads. Dzimšanas vieta: Tang Stor Khel, Ziruk apgabals, Paktika province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistāna. Cita informācija: a) Paktīkas (Paktika) provinces (Afganistāna) ēnu gubernators un komandieris Haqqani tīklam – ar Taliban saistītai kaujinieku grupai, kas darbojas Afganistānas un Pakistānas pierobežā. Sirajuddin Lallaloudine Haqqani vecākais leitnants. b) ir no Kharoti cilts. ANO norādes datums: 16.8.2011.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

Sangeen Zadran ir nemiernieku vadītājs Paktīkas provincē Afganistānā un Haqqani tīkla komandieris. Haqqani tīkls – ar Taliban saistīta kaujinieku grupa, kas darbojas Afganistānas un Pakistānas pierobežā, ir bijis nemiernieku aktivitāšu priekšplānā Afganistānā un atbildīgs par daudziem ievērojamiem uzbrukumiem. Zadran darbojas kā Haqqani tīkla vadītāja Sirajuddin Haqqani vecākais leitnants.

Sangeen Zadran palīdz vadīt kaujiniekus uzbrukumos Afganistānas dienvidaustrumos, un tiek uzskatīts, ka viņš ir plānojis un koordinējis ārzemju kaujinieku ievešanu Afganistānā. Sangeen Zadran ir arī bijis iesaistīts vairākos uzbrukumos, kas veikti ar pašdarinātiem spridzekļiem (IED).

Papildus dalībai minētajos uzbrukumos, Sangeen Zadran ir bijis arī iesaistīts Afganistānas un ārvalstu valstspiederīgo nolaupīšanā Afganistānas un Pakistānas pierobežas reģionā.

17.

Jan Mohammad Madani Ikram

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: pilnvarotais lietvedis Taliban vēstniecībā Abudabi, Apvienotajos Arābu Emirātos. Dzimšanas datums: 1954.–1955. gads. Dzimšanas vieta: Siyachoy ciems, Panjwai apgabals, Kandahar province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistāna. Cita informācija: a) tiek uzskatīts, ka viņš atrodas Afganistānas un Pakistānas pierobežā, b) ir no Alizai cilts; ANO norādes datums: 25.1.2001.

18.

Abdul Manan Mohammad Ishak

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: a) pirmais sekretārs Taliban vēstniecībā Riyadh, Saūda Arābijā, b) tirdzniecības atašejs Taliban vēstniecībā Abu Dhabi, Apvienotajos Arābu Emirātos. Dzimšanas datums: 1940.-1941. gads. Dzimšanas vieta: Siyachoy ciems, Panjwai apgabals, Kandahar province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistāna. ANO norādes datums: 25.1.2001.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

Abdul Manan kļuva par augsta ranga Taliban komandieri Paktijas (Paktia), Paktīkas (Paktika) un Houstas (Khost) provincēs Afganistānas austrumdaļā. Viņš bija atbildīgs arī par Taliban kaujinieku un ieroču pārvietošanu pāri Afganistānas un Pakistānas robežai.

19.

Din Mohammad Hanif (alias a) Qari Din Mohammad, b) Iadena Mohammad)

Tituls: kāri. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: a) plānošanas ministrs Taliban režīma laikā; b) augstākās izglītības ministrs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: a) aptuveni 1955. gads, b) 1.1.1969. (kā Iadena Mohammad). Dzimšanas vieta: a) Shakarlab ciems, Yaftali Pain apgabals, Badakhshan province, Afganistāna, b) Badakhshan (kā Iadena Mohammad). Valstspiederība: Afganistāna. Pases Nr.: OA 454044 (kā Iadena Mohammad). Papildu informācija: a) par Tahāras (Takhar) un Badahšānas (Badakhshan) provinci atbildīgās Taliban vadības padomes loceklis, b) tiek uzskatīts, ka viņš atrodas Afganistānas un Pakistānas pierobežā. ANO norādes datums: 25.1.2001.

B.   Vienības un citas grupas un uzņēmumi, kas saistīti ar Taliban

1.

Haji Khairullah Haji Sattar money exchange (alias a) Hai Khairullah Money Exchange, b) Haji Khair Ullah Money Service, c) Haji Salam Hawala, d) Haji Hakim Hawala, e) Haji Alim Hawala, f) Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah, g) Haji Khairullah- Haji Sattar Sarafi, h) Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company)

Adrese: a) filiāles birojs Nr. 1: i) Chohar Mir Road, Kandahari Bazaar, Quetta City, Baluchistan province, Pakistāna, ii) Room number 1, Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road, Quetta, Baluchistan province, Pakistāna, iii) Shop number 3, Dr. Bano Road, Quetta, Baluchistan province, Pakistāna, iv) Office number 3, Near Fatima Jinnah Road, Dr. Bano Road, Quetta, Baluchistan province, Pakistāna, v) Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, Baluchistan province, Pakistāna, vi) Wazir Mohammad Road, Quetta, Baluchistan province, Pakistāna; b) filiāles birojs Nr. 2: Peshawar, Khyber Paktunkhwa province, Pakistāna; c) filiāles birojs Nr. 3: Moishah Chowk Road, Lahore, Punjab province, Pakistāna; d) filiāles birojs Nr. 4: Karachi, Sindh province, Pakistāna; e) filiāles birojs Nr. 5: i) Larran Road number 2, Chaman, Baluchistan Province, Pakistāna, ii) Chaman Central Bazaar, Chaman, Baluchistan province, Pakistāna; f) filiāles birojs Nr. 6: Shop number 237, Shah Zada Market (pazīstams arī kā Sarai Shahzada), Puli Khisti area, Police District 1, Kabul, Afganistāna, Tālr.: +93-202-103386, +93-202-101714, 0202-104748, Mobilais tālr.: +93-797-059059, +93-702-222222; g) filiāles birojs Nr. 7: i) Shops number 21 and 22, 2nd Floor, Kandahar City Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar province, Afganistāna, ii) New Sarafi Market, 2nd Floor, Kandahar City, Kandahar province, Afganistāna, iii) Safi Market, Kandahar City, Kandahar province, Afganistāna; h) filiāles birojs Nr. 8: Gereshk City, Nahr-e Saraj District, Helmand province, Afganistāna; i) filiāles birojs Nr. 9: i) Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, Lashkar Gah District, Helmand province, Afganistāna, ii) Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor, Lashkar Gah District, Helmand province, Afganistāna; j) filiāles birojs Nr. 10: i) Suite numbers 196-197, 3rd Floor, Khorasan Market, Herat City, Herat province, Afganistāna, ii) Khorasan Market, Shahre Naw, District 5, Herat City, Herat province, Afganistāna; k) filiāles birojs Nr. 11: i) Sarafi Market, Zaranj District, Nimroz province, Afganistāna, ii) Ansari Market, 2nd Floor, Nimroz province, Afganistāna; l) filiāles birojs Nr. 12: Sarafi Market, Wesh, Spin Boldak apgabals, Afganistāna; m) filiāles birojs Nr. 13: Sarafi Market, Farah, Afganistāna; n) filiāles birojs Nr. 14: Dubai, Apvienotie Arābu Emirāti; o) filiāles birojs Nr. 15: Zahedan, Irāna; p) filiāles birojs Nr. 16: Zabul, Irāna. Nodokļu maksātāja un atļauju numuri: a) Pakistānas valsts nodokļu maksātāja numurs: 1774308; b) Pakistānas valsts nodokļu maksātāja numurs: 0980338; c) Pakistānas valsts nodokļu maksātāja numurs: 3187777; d) Afganistānas naudas pakalpojumu sniedzēja atļaujas numurs: 044. Cita informācija: a) Taliban vadība Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange izmantoja, lai nosūtītu naudu Taliban vadītājiem kaujinieku un operāciju finansēšanai Afganistānā (2011. gads), b) saistīts ar Abdul Sattar Abdul Manan un Khairullah Barakzai Khudai Nazar. ANO norādes datums: 29.6.2012.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS) līdzīpašnieki ir Abdul Satar Abdul Manan un Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Satar un Khairullah kopīgā pārvaldībā bija valūtas biržas Afganistānā, Pakistānā un Dubaijā, Apvienotajos Arābu Emirātos. Taliban vadītāji HKHS izmantoja, lai dalītu naudu Taliban ēnu gubernatoriem un komandieriem un lai saņemtu hawala (neoficiāli naudas pārvedumi) pārskaitījumus Taliban vajadzībām. No 2011. gada Taliban vadība HKHS izmantoja, lai sūtītu naudu Taliban komandieriem Afganistānā. 2011. gada beigās HKHS filiāle Lashkar Gah, Helmand provincē, Afganistānā, tika izmantota, lai sūtītu naudu Helmand provinces Taliban ēnu gubernatoram. 2011. gada vidū Taliban komandieris Afganistānas un Pakistānas robežreģionā HKHS filiāli izmantoja, lai Afganistānā finansētu kaujiniekus un operācijas. Pēc tam, kad Taliban šajā HKHS filiālē bija ieguldījuši ievērojamu skaidras naudas summu, Taliban komandieri līdzekļiem varēja piekļūt no jebkuras HKHS filiāles. Taliban personāls 2010. gadā HKHS izmantoja, lai nosūtītu naudu uz hawala Afganistānā, kur operāciju komandieri varēja piekļūt līdzekļiem. No 2009. gada beigām HKHS Lashkar Gah filiāles vadītājs pārraudzīja Taliban līdzekļu apriti, izmantojot HKHS.

II   Lēmuma 2011/486/KĀDP pielikumā minētajiem personu un vienību ierakstiem pievieno zemāk minētos ierakstus

A.   Ar Taliban saistītās personas

1.

Abdul Rauf Zakir (alias Qari Zakir)

Tituls: kāri. Dzimšanas datums: laikposmā no 1969. gada līdz 1971. gadam. Dzimšanas vieta: Kabulas province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistāna. Papildu informācija: a) Sirajuddin Jallaloudine Haqqani vadībā notikušo Haqqani tīkla pašnāvnieku operāciju vadītājs un atbild par visām operācijām Kabulā, Tahārā (Takhar), Kundūzā (Kunduz) un Baglānas provincēs, b) pārrauga pašnāvnieku uzbrucēju apmācību un sniedz instrukcijas par to, kā izgatavot improvizētus spridzekļus (IED). ANO norādes datums: 5.11.2012.

B.   Vienības un citas grupas un uzņēmumi, kas saistīti ar Taliban

1.

Haqqani Network (alias HQN)

Cita informācija: a) Taliban kaujinieku tīkls, kas galvenokārt atrodas pie robežas starp Khost provinci Afganistānā un North Waziristan Pakistānā, b) to izveidoja Jalaluddin Haqqani un pašreiz to vada viņa dēls Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Starp citiem sarakstā iekļautajiem locekļiem ir Nasiruddin Haqqani, Sangeen Zadran Sher Mohammad, Abdul Aziz Abbasin, Fazl Rabi, Ahmed Jan Wazir, Bakht Gul, Abdul Rauf Zakir, c) atbildīgs par pašnāvnieku uzbrukumiem un mērķtiecīgām slepkavībām, kā arī par nolaupīšanām Kabulā un citās Afganistānas provincēs, d) saistīts ar Al-Qaida, Islamic Movement of Uzbekistan, Tehrik-e Taliban Pakistan, Lashkar I Jhangvi un Jaish-IMohammed. ANO norādes datums: 5.11.2012.


4.12.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 332/29


KOMISIJAS LĒMUMS

(2012. gada 30. novembris)

par tādu preču importu bez ievedmuitas nodokļa, kuras paredzēts par brīvu izplatīt vai nodot rīcībā personām, kas cietušas 2012. gada maijā Itālijā notikušajās zemestrīcēs

(izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 8687)

(Autentisks ir tikai teksts itāļu valodā)

(2012/746/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 16. novembra Regulu (EK) Nr. 1186/2009, ar kuru izveido Kopienas sistēmu atbrīvojumiem no muitas nodokļiem (1), un jo īpaši tās 76. pantu,

ņemot vērā Itālijas Republikas 2012. gada 12. septembra lūgumu atļaut tādu preču importu bez ievedmuitas nodokļa, kuras paredzēts par brīvu nodot personām, kas cietušas 2012. gada maijā Itālijā notikušajās zemestrīcēs,

tā kā:

(1)

Itālijā 2012. gada maijā notikušās zemestrīces uzskatāmas par nelaimi Regulas (EK) Nr. 1186/2009 XVII nodaļas C iedaļas izpratnē; līdz ar to ir pamats atļaut tādu preču importu bez ievedmuitas nodokļa, kuras atbilst minētās Regulas (EK) Nr. 1186/2009 74. līdz 80. panta prasībām.

(2)

Itālijas Republikai būtu jāinformē Komisija par dažādu 2012. gada maijā Itālijā zemestrīcēs cietušajām personām par brīvu izplatāmu preču veidu un daudzumu, par apstiprinātajām organizācijām šo preču izplatīšanai vai nodošanai un par pasākumiem, kas veikti, lai nepieļautu, ka preces tiek izmantotas citādi kā vien zemestrīcē cietušo personu atbalstam.

(3)

Atbrīvojums no ievedmuitas nodokļiem būtu jāpiešķir preču importam, kas veikts, sākot no datuma, kad notika pirmā zemestrīce.

(4)

Ir notikusi apspriešanās ar citām dalībvalstīm, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1186/2009 76. pantā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Precēm netiek piemēroti ievedmuitas nodokļi Regulas (EK) Nr. 1186/2009 2. panta 1. punkta a) apakšpunkta izpratnē, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

preces ir paredzētas vienam no šādiem izmantošanas veidiem:

i)

Itālijā 2012. gada maijā notikušajās zemestrīcēs cietušajām personām preces par brīvu izplatīs c) apakšpunktā minētās struktūras un organizācijas;

ii)

preces par brīvu tiks nodotas nelaimē cietušo rīcībā, paturot tās minēto organizāciju īpašumā;

b)

preces atbilst Regulas (EK) Nr. 1186/2009 75., 78. un 79. pantā izklāstītajām prasībām;

c)

preces brīvai apritei importē valsts struktūras vai organizācijas, ko apstiprinājušas Itālijas kompetentās iestādes.

2.   Precēm netiek piemēroti ievedmuitas nodokļi Regulas (EK) Nr. 1186/2009 2. panta 1. punkta a) apakšpunkta izpratnē, ja tās brīvai apritei importē glābšanas dienesti savas darbības nodrošināšanai laikā, kad tie sniedz palīdzību Itālijā 2012. gada maijā notikušajās zemestrīcēs cietušajām personām.

2. pants

Vēlākais līdz 2013. gada 31. janvārim Itālijas Republika sniedz Komisijai šādu informāciju:

a)

1. panta 1. punktā minēto apstiprināto organizāciju saraksts;

b)

informācija par dažādu tādu preču veidu un daudzumu, kas saskaņā ar 1. pantu ir atbrīvotas no ievedmuitas nodokļiem;

c)

pasākumi, kas veikti, lai nodrošinātu atbilstību Regulas (EK) Nr. 1186/2009 78., 79. un 80. panta prasībām saistībā ar precēm, uz kurām attiecas šis lēmums.

3. pants

Šā lēmuma 1. pantu piemēro importam, kas veikts no 2012. gada 20. maija līdz 2012. gada 31. decembrim.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts Itālijas Republikai.

Briselē, 2012. gada 30. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Algirdas ŠEMETA


(1)  OV L 324, 10.12.2009., 23. lpp.


Labojumi

4.12.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 332/31


Labojums Padomes Regulā (ES) Nr. 267/2012 (2012. gada 23. marts) par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu un Regulas (ES) Nr. 961/2010 atcelšanu

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 88, 2012. gada 24. marts )

2. lappusē 11. apsvērumā un 10. lappusē 23. panta 2. punkta c) apakšpunktā:

tekstu:

“.. Islāma revolucionāro gvardu korpusa ..”

lasīt šādi:

“.. Irānas revolucionāro gvardu korpusa ..”

8. lappusē 12. panta 1. punkta c) apakšpunktā:

tekstu:

“tādu jēlnaftas vai naftas produktu importam, iepirkumiem un transportu, kuri no Irānas eksportēti pirms 2012. gada 23. janvāra, vai ja eksports tika veikts saskaņā ar a) apakšpunktu laikposmā līdz 2012. gada 1. jūlijam (ieskaitot), vai jka eksports tika veikts saskaņā ar b) apakšpunktu,”

lasīt šādi:

“tādu jēlnaftas vai naftas produktu importam, iepirkumiem un transportu, kuri no Irānas eksportēti pirms 2012. gada 23. janvāra, vai ja eksports saskaņā ar a) apakšpunktu tika veikts 2012. gada 1. jūlijā vai pirms tam, vai ja eksports tika veikts saskaņā ar b) apakšpunktu,”.

8. lappusē 14. panta 1. punkta c) apakšpunktā:

tekstu:

“naftas ķīmijas produktu importu, iepirkumiem un transportu, ja šie produkti no Irānas eksportēti pirms 2012. gada 23. janvāra vai ja eksports saskaņā ar a) apakšpunktu tika veikts līdz 2012. gada 1. maijam;”

lasīt šādi:

“naftas ķīmijas produktu importu, iepirkumiem un transportu, ja šie produkti no Irānas eksportēti pirms 2012. gada 23. janvāra vai ja eksports saskaņā ar a) apakšpunktu tika veikts 2012. gada 1. maijā vai pirms tam, vai ja eksports tika veikts saskaņā ar b) apakšpunktu;”.

21. lappusē II pielikumā, Vispārīgas piezīmes par tehnoloģijām (GTN) 2. punktā:

tekstu:

“IV pielikums”

lasīt šādi:

“III pielikums”.

27. lappusē II pielikumā, ieraksta II.A2.014 aprakstā:

tekstu:

“N.B. SKATĪT ARĪ IV.A2.008”

lasīt šādi:

“N.B. SKATĪT ARĪ III.A2.008”.

27. lappusē II pielikumā, ieraksta II.A2.015 aprakstā:

tekstu:

“N.B. SKATĪT ARĪ IV.A2.009”

lasīt šādi:

“N.B. SKATĪT ARĪ III.A2.009”.

28. lappusē II pielikumā, ieraksta II.A2.016 aprakstā:

tekstu:

“N.B. SKATĪT ARĪ IV.A2.010”

lasīt šādi:

“N.B. SKATĪT ARĪ III.A2.010”.

33. lappusē II pielikumā, ieraksta II.B.001 aprakstā:

tekstu:

“Tehnoloģijas, kas nepieciešamas II.A daļā (Preces) minēto preču izstrādei, ražošanai vai lietošanai.”

lasīt šādi:

“Tehnoloģijas, kas nepieciešamas II.A daļā (Preces) minēto preču izstrādei, ražošanai vai lietošanai.

Tehniska piezīme.

Termins ‘tehnoloģijas’ ietver programmatūru.”

33. lappusē II pielikumā, ieraksta II.B.002 aprakstā:

tekstu:

“IV pielikuma IV A daļā (Preces)”

lasīt šādi:

“III pielikuma III A daļā (Preces)”.

47. lappusē VI pielikumā, ierakstā 2.A.13., tehniskā piezīmē:

tekstu:

PRE aprēķina pēc šādas formulas: Formula

lasīt šādi:

PRE aprēķina pēc šādas formulas: Formula”.

47. lappusē VI pielikumā, ierakstā 2.A.15.:

tekstu:

“15.

Pig (cauruļu tīrīšanas ierīču) palaidējus un uztvērējus ierīces ievietošanai un izņemšanai.

Tehniska piezīme.

“Pig” (cauruļu tīrīšanas ierīci) izmanto cauruļvadu tīrīšanai vai pārbaudei no iekšpuses (korozijas stāvoklis vai plaisu veidošanās) un tā virzās uz priekšu, pateicoties produkta radītajam spiedienam cauruļvadā.”

lasīt šādi:

“15.

‘Pig’ (cauruļu tīrīšanas ierīču) palaidējus un uztvērējus ierīces ievietošanai un izņemšanai.

Tehniska piezīme.

‘Pig’ (cauruļu tīrīšanas ierīci) izmanto cauruļvadu tīrīšanai vai pārbaudei no iekšpuses (korozijas stāvoklis vai plaisu veidošanās), un tā virzās uz priekšu, pateicoties produkta radītajam spiedienam cauruļvadā.”

49. lappusē VI pielikumā, ierakstā 3.A.6.:

tekstu:

“6.

Centrbēdzes un/vai abvirzienu darbības kompresori ar uzstādīto jaudu virs 2 MW un atbilstību specifikācijai API610.”

lasīt šādi:

“6.

Centrbēdzes un/vai abvirzienu darbības kompresori ar uzstādīto jaudu virs 2 MW un atbilstību specifikācijai API 617 vai API 618.”

58. lappusē VIII pielikuma B punkta virsrakstā, 79. lappusē IX pielikuma II daļas virsrakstā un 80. lappusē IX pielikuma II daļas B punkta 1. ieraksta otrajā slejā:

tekstu:

“.. Islamic Revolutionary Guard Corps ..”

lasīt šādi:

“.. Iranian Revolutionary Guard Corps ..”

81. lappusē IX pielikuma II daļas B punkta 5. ieraksta ceturtajā slejā:

tekstu:

“.. Irānas Islamic Revolutionary Guard Corps ..”

lasīt šādi:

“.. Iranian Revolutionary Guard Corps ..”