ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2012.285.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 285

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

55. sējums
2012. gada 17. oktobris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums 2012/642/KĀDP (2012. gada 15. oktobris) par ierobežojošiem pasākumiem pret Baltkrieviju

1

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

LĒMUMI

17.10.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 285/1


PADOMES LĒMUMS 2012/642/KĀDP

(2012. gada 15. oktobris)

par ierobežojošiem pasākumiem pret Baltkrieviju

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

tā kā:

(1)

Ierobežojošus pasākumus pret Baltkrieviju Padome pirmo reizi pieņēma ar Kopējo nostāju 2004/661/KĀDP (1). Tā ir turpinājusi paust nopietnas bažas par to, ka Baltkrievijā joprojām netiek ievērotas cilvēktiesības, demokrātija un tiesiskums un ka politiski ieslodzītie nav atbrīvoti vai attaisnoti, un tāpēc tā ir atjaunojusi un paplašinājusi savus pasākumus.

(2)

Padome 2010. gada 25. oktobrī pieņēma Lēmumu 2010/639/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Baltkrieviju (2).

(3)

Konkrētu bažu rezultātā tika noteikti ierobežojoši pasākumi pret personām, kuras saskaņā ar Pourgourides ziņojumu uzskata par galvenajām iesaistītajām personām četru sabiedrībā pazīstamu cilvēku nenoskaidrotā pazušanā, kas Baltkrievijā notika 1999. un 2000. gadā, un tai sekojošā pēdu slēpšanā, un kuras neuzsāka neatkarīgu izmeklēšanu vai kriminālvajāšanu saistībā ar šo pazušanu.

(4)

Pasākumi tika noteikti arī pret personām, kuras ir atbildīgas par 2004. gada 17. oktobra viltus vēlēšanām un referendumu Baltkrievijā; par starptautisko vēlēšanu standartu pārkāpumiem 2006. gada 19. marta un 2010. gada 19. decembra prezidenta vēlēšanās Baltkrievijā; kā arī pret personām, kuras ir atbildīgas par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un miermīlīgu demonstrāciju dalībnieku apspiešanu pēc minētajām vēlēšanām un minētā referenduma.

(5)

Īpaša atbildība jāuzņemas tiem ierēdņiem, kas ir atbildīgi par prezidenta vēlēšanu un referenduma krāpniecisko raksturu vai ir tieši tajā iesaistīti, tiem, kas organizēja un īstenoja viltotas informācijas izplatīšanu valsts kontrolētajos plašsaziņas līdzekļos, tiem, kas ir atbildīgi par pārmērīgu un nepamatotu spēka pielietošanu pret neapbruņotiem un miermīlīgiem protestētājiem, tiem, kas ir atbildīgi par pašlaik notiekošu un politiski motivētu administratīvo sankciju vai kriminālsodu īstenošanu pret plašām pilsoniskās sabiedrības pārstāvju grupām, demokrātisko opozīciju, nevalstiskām organizācijām un brīviem plašsaziņas līdzekļiem Baltkrievijāun tiem, kas ir atbildīgi par sistemātisku un koordinētu starptautisko cilvēktiesību standartu un Baltkrievijas Republikas tiesību aktu pārkāpšanu tiesu organizācijā un piespiešanas un iebiedēšanas metožu izmantošanu pret ieslodzīto likumīgajiem pārstāvjiem un pret citām personām.

(6)

Turklāt, ņemot vērā stāvokļa nopietnību, pasākumi būtu jāpiemēro arī personām, kurām ir vadoša loma Baltkrievijā, un personām un vienībām, kuras gūst labumu no Lukašenko režīma vai atbalsta to, jo īpaši personām un vienībām, kuras sniedz finansiālu vai materiālu atbalstu režīmam.

(7)

Lai nodrošinātu minēto pasākumu efektivitāti, tiem būtu jāattiecas arī uz vienībām, kas atrodas tādu fizisku vai juridisku personu, vienību vai struktūru īpašumā vai kontrolē, kuras ir atbildīgas par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem vai pilsoniskās sabiedrības un demokrātiskās opozīcijas apspiešanu vai kuru darbība citādi nopietni apdraud demokrātiju vai tiesiskumu Baltkrievijā, un uz vienībām, kas atrodas tādu personu un vienību īpašumā vai kontrolē, kas gūst labumu no Lukašenko režīma vai atbalsta to.

(8)

Ņemot vērā, ka arī pēdējās vēlēšanas 2012. gada 23. septembrī neatbilda starptautiskajiem standartiem, jo īpaši EDSO/ODIHR vēlēšanu novērošanas misijas Baltkrievijā sākotnējos atzinumos, un to, ka situācija attiecībā uz demokrātiju, cilvēktiesībām un tiesiskumu nebija uzlabojusies, Padome joprojām ir nobažījusies par situāciju Baltkrievijā.

(9)

Pamatojoties uz Lēmuma 2010/639/KĀDP pārskatīšanu, ierobežojošie pasākumi būtu jāpagarina līdz 2013. gada 31. oktobrim.

(10)

Skaidrības labad ar Lēmumu 2010/639/KĀDP noteiktie pasākumi būtu jāiekļauj vienā tiesību aktā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Bruņojuma un ar to saistītu visa veida materiālu, tostarp ieroču un munīcijas, militāro transportlīdzekļu un aprīkojuma, paramilitārā aprīkojuma un visa iepriekšminētā rezerves daļu, kā arī tāda aprīkojuma, ko var izmantot iekšējai apspiešanai, pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports uz Baltkrieviju, ko īsteno dalībvalstu valstspiederīgie vai no dalībvalstu teritorijas vai, izmantojot kuģus, kuri kuģo ar dalībvalstu karogu, vai dalībvalstu lidmašīnas, ir aizliegts neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir dalībvalstu teritorijā, vai nav.

2.   Ir aizliegts:

a)

tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Baltkrievijā vai izmantošanai Baltkrievijā sniegt tehnisku palīdzību, starpnieka pakalpojumus vai citus pakalpojumus, kas saistīti ar 1. punktā minētajiem priekšmetiem vai ar šādu priekšmetu piegādi, ražošanu, tehnisko apkopi un izmantošanu;

b)

tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Baltkrievijā vai izmantošanai Baltkrievijā piešķirt finansējumu vai finanšu palīdzību, kas saistīta ar 1. punktā minētajiem priekšmetiem, tostarp, jo īpaši, dotācijas, aizdevumus un eksporta kredītu apdrošināšanu jebkādai šādu priekšmetu pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportēšanai vai ar tiem saistītai tehniskai palīdzībai, starpnieka pakalpojumiem vai citiem pakalpojumiem;

c)

apzināti un tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis vai sekas ir apiet a) vai b) apakšpunktā minētos aizliegumus.

2. pants

1.   Lēmuma 1. pantu nepiemēro:

a)

tāda militārā ekipējuma pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportam, kas nav nāvējošs vai tāds, ko varētu izmantot iekšējām represijām, paredzēts vienīgi humānām vai aizsardzības vajadzībām vai Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) un Savienības iestāžu izveidošanas programmām, vai ES un ANO krīzes pārvarēšanas operācijām;

b)

tādu transportlīdzekļu pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportam, kuri nav paredzēti militāriem mērķiem un kuri ir izgatavoti no ballistiskas aizsardzības materiāliem, vai kuros ir uzstādīti šādi materiāli, un kuru vienīgais nolūks ir nodrošināt Baltkrievijā izvietotā Savienības un tās dalībvalstu personāla aizsardzību;

c)

tehniskās palīdzības, starpnieku pakalpojumu un citu pakalpojumu sniegšanai, kas saistīti ar šādu aprīkojumu vai šādām programmām un operācijām;

d)

finansējuma vai finanšu palīdzības sniegšanai, kas saistīti ar šādu aprīkojumu vai šādām programmām un operācijām, ar nosacījumu, ka šādam eksportam un palīdzībai iepriekš piekritusi attiecīgā kompetentā iestāde.

2.   Lēmuma 1. pants neattiecas uz aizsargapģērbu, tostarp bruņuvestēm un militārām aizsargķiverēm, ko ANO personāls, Savienības vai tās dalībvalstu personāls, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji un humānās palīdzības un attīstības programmu darbinieki, un ar to saistītais personāls uz laiku eksportē uz Baltkrieviju tikai personīgām vajadzībām.

3. pants

1.   Dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai novērstu, ka to teritorijā ieceļo vai to šķērso personas, kuras:

a)

ir atbildīgas par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem vai pilsoniskās sabiedrības un demokrātiskās opozīcijas apspiešanu, vai kuru darbība citādi nopietni apdraud demokrātiju vai tiesiskumu Baltkrievijā, vai citas personas, kas ar tām saistītas;

b)

gūst labumu no Lukašenko režīma vai atbalsta to,

kā uzskaitīts pielikumā.

2.   Panta 1. punkts nevienai dalībvalstij neuzliek pienākumu aizliegt saviem valstspiederīgajiem ieceļot tās teritorijā.

3.   Panta 1. punkts neskar gadījumus, kad kādai dalībvalstij jāpilda starptautisko tiesību saistības, proti:

a)

kā starptautiskas starpvaldību organizācijas uzņēmējvalstij;

b)

kā Apvienoto Nāciju Organizācijas sasauktas vai tās pārziņā rīkotas starptautiskas konferences uzņēmējvalstij;

c)

saskaņā ar daudzpusēju nolīgumu, ar ko piešķir privilēģijas un imunitāti;

vai

d)

saskaņā ar 1929. gada Izlīguma līgumu (Laterāna paktu), ko noslēdzis Svētais Krēsls (Vatikāna Pilsētvalsts) un Itālija.

4.   Panta 3. punktu uzskata par piemērojamu arī gadījumos, kad kāda dalībvalsts ir Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) uzņēmējvalsts.

5.   Padomi pienācīgi informē par visiem gadījumiem, kad kāda dalībvalsts piešķir izņēmumu saskaņā ar 3. un 4. punktu.

6.   Dalībvalstis var piešķirt izņēmumus no 1. punktā paredzētajiem pasākumiem, ja ceļošana ir attaisnojama steidzamu humānu iemeslu dēļ vai tāpēc, lai piedalītos starpvaldību sanāksmēs, tostarp tajās, kuras atbalsta vai rīko Savienība vai kuras rīko dalībvalsts, kas ir EDSO prezidentvalsts, un kurās notiek politisks dialogs ar tiešu mērķi sekmēt demokrātiju, cilvēktiesības un tiesiskumu Baltkrievijā.

7.   Dalībvalsts, kas vēlas piešķirt 6. punktā minētos izņēmumus, par to rakstiski paziņo Padomei. Izņēmumu uzskata par piešķirtu, ja vien viens vai vairāki Padomes locekļi pret šādu rīcību rakstiski neiebilst divās darbadienās no dienas, kad saņemts paziņojums par ierosināto izņēmumu. Ja viens vai vairāki Padomes locekļi iebilst, Padome ar kvalificētu balsu vairākumu var pieņemt lēmumu piešķirt ierosināto izņēmumu.

8.   Ja kāda dalībvalsts saskaņā ar 3., 4., 6. un 7. punktu atļauj jebkurai pielikumā uzskaitītajai personai ierasties tās teritorijā vai to šķērsot, atļauja attiecas tikai uz to mērķi, kuram tā piešķirta, un tikai uz tajā minētajām personām.

4. pants

1.   Iesaldē visus līdzekļus un saimnieciskos resursus, kas ir:

a)

tādu personu, vienību vai struktūru īpašumā, valdījumā, turējumā vai pārziņā, kuras ir atbildīgas par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem vai pilsoniskās sabiedrības un demokrātiskās opozīcijas apspiešanu vai kuru darbība citādi nopietni apdraud demokrātiju vai tiesiskumu Baltkrievijā, vai jebkuru tādu fizisku vai juridisku personu, vienību vai struktūru īpašumā, valdījumā, turējumā vai pārziņā, kas ar tām ir saistītas, kā arī tādu juridisku personu, vienību vai struktūru īpašumā, valdījumā, turējumā vai pārziņā, kas ir to īpašumā vai pārziņā;

b)

tādu fizisku vai juridisku personu, vienību vai struktūru īpašumā, valdījumā, turējumā vai pārziņā, kuras gūst labumu no Lukašenko režīma vai atbalsta to, kā arī tādu juridisku personu, vienību vai struktūru īpašumā, valdījumā, turējumā vai pārziņā, kas ir to īpašumā vai pārziņā,

kā uzskaitīts pielikumā.

2.   Fiziskām un juridiskām personām, vienībām un struktūrām, kas uzskaitītas pielikumā, vai to interesēs ne tieši, ne netieši nedara pieejamus nekādus līdzekļus vai saimnieciskos resursus.

5. pants

1.   Dalībvalsts kompetentā iestāde var atļaut atbrīvot noteiktus iesaldētos līdzekļus vai saimnieciskos resursus vai tos darīt pieejamus saskaņā ar tādiem nosacījumiem, kādus tā uzskata par atbilstīgiem, ja tā ir konstatējusi, ka attiecīgie līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir:

a)

vajadzīgi, lai nodrošinātu visu pielikumā uzskaitīto personu un viņu apgādājamo ģimenes locekļu pamatvajadzības, tostarp maksājumus par pārtiku, īri vai hipotēku, medikamentiem un ārstniecisko palīdzību un nodokļu, apdrošināšanas prēmiju un komunālo pakalpojumu maksājumus;

b)

paredzēti vienīgi pamatotu honorāru samaksai un atlīdzībai par izdevumiem, kas saistīti ar juridiskajiem pakalpojumiem;

c)

paredzēti vienīgi parastajai komisijas maksai vai apkalpošanas maksai par iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu turēšanu vai pārvaldību;

d)

vajadzīgi ārkārtas izdevumiem, ar noteikumu, ka kompetentā iestāde pārējām kompetentajām iestādēm un Komisijai vismaz divas nedēļas pirms atļaujas piešķiršanas ir paziņojusi pamatojumu, kāpēc tā uzskata, ka būtu jāpiešķir īpaša atļauja; vai

e)

paredzēti, lai veiktu maksājumus diplomātiskās misijas vai konsulārās pārstāvniecības vai tādas starptautiskas organizācijas kontā, kurai saskaņā ar starptautiskajām tiesībām ir noteikta imunitāte, vai lai veiktu maksājumus no šādas pārstāvniecības vai organizācijas konta – tādā mērā, kādā šādi maksājumi ir paredzēti izmantošanai šīs diplomātiskās misijas vai konsulārās pārstāvniecības vai starptautiskās organizācijas oficiālajiem mērķiem.

Dalībvalstis informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par jebkuru atļauju, kas piešķirta saskaņā ar šo pantu.

2.   Lēmuma 4. panta 2. punktu nepiemēro šādiem iesaldēto kontu papildinājumiem:

a)

procentiem vai cita veida peļņai no šiem kontiem; vai

b)

maksājumiem, ko paredz līgumi, vienošanās vai saistības, kas noslēgti vai kas radušies pirms dienas, kurā šiem kontiem sāka piemērot Kopējās nostājas 2006/276/KĀDP, Padomes Lēmuma 2006/639/KĀDP vai šā lēmuma noteikumus,

un ar noteikumu, ka uz visiem šādiem procentiem, cita veida peļņu un maksājumiem joprojām attiecas šā lēmuma 4. panta 1. punkts.

3.   Lēmuma 4. panta 1. punkts neliedz sarakstā iekļautai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai veikt maksājumus saskaņā ar līgumu, kas noslēgts pirms šīs fiziskās vai juridiskās personas, vienības vai struktūras iekļaušanas sarakstā, ja attiecīgā dalībvalsts ir secinājusi, ka maksājumu tieši vai netieši nesaņem 4. panta 1. punktā minēta fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra.

6. pants

1.   Padome pēc kādas dalībvalsts vai Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikuma pieņem grozījumus pielikumā iekļautajos sarakstos, kā to prasa politiskās situācijas attīstība Baltkrievijā.

2.   Padome savu lēmumu, tostarp pamatojumu iekļaušanai sarakstā, paziņo attiecīgajai personai vai nu tieši, ja ir zināma tās adrese, vai publicējot paziņojumu, dodot šai personai iespēju paust savus apsvērumus.

3.   Ja ir iesniegti apsvērumi vai jauni būtiski pierādījumi, Padome pārskata savu lēmumu un attiecīgi informē konkrēto personu.

7. pants

Lai palielinātu minēto pasākumu iedarbību, Savienība aicina trešās valstis pieņemt ierobežojošus pasākumus, kas būtu līdzīgi tiem, kuri ietverti šajā lēmumā.

8. pants

Šo lēmumu piemēro līdz 2013. gada 31. oktobrim. To pastāvīgi pārskata. Lēmumu var atjaunināt vai vajadzības gadījumā izdarīt tajā grozījumus, ja Padome uzskata, ka tā mērķi nav sasniegti.

9. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2012. gada 1. novembrī.

Luksemburgā, 2012. gada 15. oktobrī

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

C. ASHTON


(1)  OV L 301, 28.9.2004., 67. lpp.

(2)  OV L 280, 26.10.2010., 18. lpp.


PIELIKUMS

PERSONAS UN VIENĪBAS, KAS MINĒTAS 3. PANTA 1. PUNKTĀ UN 4. PANTA 1. PUNKTĀ

A.   Personas, kas minētas 3. panta 1. punktā un 4. panta 1. punktā

 

Vārds

Baltkrievu valodas transkripcija

Krievu valodas transkripcija

Vārds

(baltkrievu valodā)

Vārds

(krievu valodā)

Identifikācijas informācija

Pamatojums iekļaušanai sarakstā

1.

Ablameika, Siarhei Uladzimiravich

Ablameiko, Sergei Vladimirovich

(Ablameyko, Sergey Vladimirovich)

АБЛАМЕЙКА, Сяргей Уладзiмiравiч

АБЛАМЕЙКО, Сергей Владимирович

Dzimšanas datums: 24.09.1956.Voronovo, Hrodna apgabals

Baltkrievijas Valsts universitātes rektors. Viņš bija atbildīgs par vairāku studentu izslēgšanu no universitātes par viņu piedalīšanos 2010. gada 19. decembra demonstrācijās un citās mierīgās 2011. gada demonstrācijās.

2.

Akulich, Sviatlana Rastsislavauna

Okulich, Svetlana Rostislavovna

АКУЛIЧ, Святлана Расцiславаўна

ОКУЛИЧ, Светлана Ростиславовна

Dzimšanas datums: 27.08.1948. vai 1949.

Atbildīga par politiski motivētu administratīvo sankciju un kriminālsodu īstenošanu pret pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Pukhovichi rajona tiesas tiesnese. Viņa pretlikumīgi noraidīja Natalia Ilinich iesniegumu tikt atjaunotai skolotājas amatā Talkov pilsētas vidusskolā.

3.

Aliaksandrau, Dzmitry Piatrovich

Aleksandrov, Dmitri Petrovich

АЛЯКСАНДРAЎ, Дзмiтрый Пятровiч

АЛЕКСАНДРОВ, Дмитрий Петрович

 

Augstākās ekonomiskās tiesas tiesnesis. Viņš apstiprināja aizliegumu raidīt neatkarīgo "Autoradio". Raidstacija bija pārraidījusi viena opozīcijas kandidāta, Sannikov kunga, vēlēšanu programmu.

4.

Alinikau, Siarhei Aliaksandravich

(Alinikau, Siarhey Alyaksandravich)

Aleinikov, Sergei Aleksandrovich

АЛИНИКАЎ, Сяргей Аляксандравич

АЛEЙНИКOВ, Сергей Aлександрович

 

Majors, Shklov izvietotās soda kolonijas IK-17 operatīvās daļas vadītājs. Iespaidoja politiskos ieslodzītos, liedzot viņiem tiesības uz saraksti un neļaujot tikties ar apmeklētājiem, izdeva rīkojumus viņiem noteikt stingrāku soda režīmu, veikt pārmeklēšanu un izteica draudus, lai izspiestu atzīšanos. Tieši atbildīgs par to, ka, izmantojot pārmērīgu spēku pret politiskajiem ieslodzītajiem un opozīcijas aktīvistiem, tika pārkāptas viņu cilvēktiesības. Viņa darbības ir tiešs Baltkrievijas starptautisko saistību pārkāpums cilvēktiesību jomā.

5.

Alpeeva, Tamara Mikhailauna

(Alpeyeva, Tamara Mikhailauna;

Alpeeva, Tamara Mikhailovna;

Alpeyeva, Tamara Mikhailovna)

АЛПЕЕВА, Тамара Мiхайлаўна

АЛПЕЕВА, Тамара Михайловна

 

Starptautiskā Humanitāro zinātņu un ekonomikas institūta rektore, atbildīga par to studentu eksmatrikulāciju, kas piedalījās protestos pēc 2010. gada decembra vēlēšanām.

6.

Ananich, Alena Mikalaeuna

Ananich, Elena Nikolaevna

(Ananich, Yelena Nikolaevna)

АНАНIЧ, Алена Мiкалаеўна

АНАНИЧ, Елена Николаевна

 

Minskas pilsētas Pervomayski rajona tiesas tiesnese.

Viņa bija tieši iesaistīta tiesiskās represijās pret 2010. gada 19. decembrī notikušu mierīgu demonstrāciju dalībniekiem. 2010. gada 20. decembrī viņa pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem Paval Shalamitski, Mikhail Piatrenka, Yauhen Batura un Tatsiana Grybouskaya piesprieda 10 dienas ieslodzījumā un Tornike Berydze – 11 dienas ieslodzījumā. Veids, kādā viņa vadīja tiesas procesu, bija klajš Kriminālprocesa kodeksa pārkāpums. Viņa atbalstīja tādu pierādījumu un liecību izmantošanu, kuriem ar apsūdzētajiem nav nekāda sakara.

7.

Ananich, Liliia Stanislavauna

(Ananich, Lilia Stanislavauna; Ananich, Liliya Stanislavauna)

Ananich, Liliia Stanislavovna

(Ananich, Lilia Stanislavovna; Ananich, Liliya Stanislavovna)

АНАНIЧ, Лiлiя Станiславаўна

АНАНИЧ, Лилия Станиславовна

Dzimšanas datums: 1960. gads

ID 4020160A013PB7

Informācijas ministra pirmā vietniece. Kopš 2003. gada viņai ir būtiska loma valsts propogandas veicināšanā, ar kuru tiek ierosinātas, atbalstītas un attaisnotas represijas, kas vērstas pret demokrātisko opozīciju un pilsonisko sabiedrību, kā arī plašsaziņas līdzekļu brīvības apspiešanā. Izmantojot sagrozītu informāciju, demokrātiskā opozīcija un pilsoniskā sabiedrība tika sistemātiski izceltas nelabvēlīgā un noniecinošā veidā.

8.

Arkhipau, Aliaksandr Mikhailavich

Arkhipov, Aleksandr Mikhailovich

APXIПAЎ, Аляксандр Мiхайлавiч

АРХИПОВ, Александр Михайлович

Dzimšanas datums: 1959. gads Mohilev

Minskas apgabala prokurors. Atbildīgs par pilsoniskās sabiedrības apspiešanu pēc 2010. gada vēlēšanām.

9.

Arlau, Aliaksey

(Arlau Aliaksei)

Arlau, Aliaksandr Uladzimiravich

Orlov, Aleksei

(Orlov Alexey)

Orlov Aleksandr Vladimirovich

(Orlov, Alexandr Vladimirovich)

APЛAЎ, Аляксей

APЛAЎ, Аляксандр Уладзiмiравiч

OPЛОВ, Алексей

OPЛОВ, Александр Владимирович

 

Pulkvedis, Minskas VDK aizturēšanas centra vadītājs. Viņš personīgi bija atbildīgs par cietsirdīgo, necilvēcīgo vai pazemojošo rīcību un sodiem, ko vērsa pret personām, kuras tur bija aizturētas nedēļu un mēnešu ilgumā pēc 2010. gada 19. decembra Minskā notikušās pēcvēlēšanu protesta demonstrācijas vardarbīgās apspiešanas. Viņa darbības ir tiešs Baltkrievijas starptautisko saistību pārkāpums cilvēktiesību jomā.

10.

Atabekau, Khazalbek Bakhtibekavich

Atabekov Khazalbek Bakhtibekovich

АТАБЕКАЎ, Хазалбек Бактiбекавiч

АТАБЕКОВ, Хазалбек Баxтибекович

(АТАБЕКОВ, Кхазалбек Баxтибекович)

 

Pulkvedis, valsts iekšējā karaspēka īpašās brigādes komandieris Minskas priekšpilsētā Uruchie. Viņš bija karaspēka vienības komandieris 2010. gada 19. decembrī Minskā notikušā pēcvēlēšanu protesta pasākuma vardarbīgajās represijās, kurās tika pārmērīgi pielietots spēks. Viņa darbības ir tiešs Baltkrievijas starptautisko saistību pārkāpums cilvēktiesību jomā.

11.

Badak, Ala Mikalaeuna

Bodak, Alla Nikolaevna

БАДАК, Ала Мiкалаеўна

БОДАК, Алла Николаевна

Dzimšanas datums: 30.08.1967.

Pases nr.: SP0013023

Tieslietu ministra vietniece, atbildīga par juridisku atalstu iestādēm, kas sagatavo leģislatīvus un normatīvus aktus. Viņas pienākumos ietilpst tiesību aktu izstrādes pārraudzība.

Viņa bija atbildīga par Baltkrievijas Tieslietu ministrijas un tiesu iestāžu, kas ir nozīmīgi iedzīvotāju apspiešanas instrumenti, lomu un darbību, sagatavojot likumus, kas ir represīvi attieksmē pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

12.

Bakhmatau, Ihar Andreevich

Bakhmatov, Igor Andreevich

БАХМАТАЎ, Irap Андрэевiч

БАХМАТОВ, Игорь Андреевич

 

Aktīvi iesaistījās Baltkrievijas pilsoniskās sabiedrības apspiešanā. Kā bijušais VDK vadītāja vietnieks personāla un tā darba organizācijas jautājumos viņš bija atbildīgs par represijām, ar ko VDK vēršas pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju. 2012. gada maijā tika pārcelts uz rezerves spēkiem.

13.

Balauniou, Mikalai Vasilievich

Bolovnev, Nikolai Vasilievich

БАЛАЎНЕЎ, Мiкалай Васiльевiч

БОЛОВНЕВ, Николай Васильевич

 

Minskas pilsētas Zavodskoi rajona tiesas tiesnesis.

Viņš bija tieši iesaistīts tiesiskās represijās pret 2010. gada 19. decembrī notikušās mierīgās demonstrācijas dalībniekiem. 2010. gada 20. decembrī viņš pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem Ihar Pashkovich, Dzimtry Pashyk, Anton Davydzenka, Artsem Liaudanski un Artsem Kuzmin piesprieda 10 dienas ieslodzījumā. Veids, kādā viņš vadīja tiesas procesu, bija klajš Kriminālprocesa kodeksa pārkāpums. Viņš atbalstīja tādu pierādījumu un liecību izmantošanu, kuriem ar apsūdzēto nav nekāda sakara.

14.

Bandarenka, Siarhei Uladzimiravich

Bondarenko, Sergei Vladimirovich

БАНДАРЭНКА, Сяргей Уладзiмiравiч

БОНДАРЕНКО, Сергей Владимирович

Adrese: Tieslietu departaments, Pervomaysky rajona administrācija

Chornogo K. 5 office 417

Tel.: +375 17 2800264

Minskas Pervomaiski rajona tiesas tiesnesis. Viņš 2011. gada 24. novembrī notiesāja Ales Byalyatski, kas ir viens no visievērojamākajiem cilvēktiesību aizstāvjiem, Baltkrievijas cilvēktiesību centra "Vyasna" vadītājs, Starptautiskās cilvēktiesību federācijas priekšsēdētāja vietnieks. Veids, kādā viņš vadīja tiesas procesu, bija klajš Kriminālprocesa kodeksa pārkāpums.

Byalyatski aktīvi darbojās, aizstāvot un sniedzot palīdzību tiem, kas bija cietuši ar 2010. gada 19. decembra vēlēšanām saistītajās represijās un pilsoniskās sabiedrības un demokrātiskās opozīcijas apspiešanā.

15.

Baranouski, Andrei Fiodaravich

Baranovski, Andrei Fedorovich

(Baranovski, Andrey Fedorovich)

БАРАНОЎСКI, Андрэй Федаравiч

БАРАНОВСКЙ, Андрей Федорович

 

Minskas pilsētas Partizanski rajona tiesas tiesnesis. Viņš bija tieši iesaistīts tiesiskās represijās pret 2010. gada 19. decembrī notikušās mierīgās demonstrācijas dalībniekiem. 2010. gada 20. decembrī viņš pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem Siarhei Piakarchyk un Siarhei Navitski piesprieda 13 dienas ieslodzījumā un Yauhen Kandrautsu – 11 dienas ieslodzījumā. Veids, kādā viņš vadīja tiesas procesu, bija klajš Kriminālprocesa kodeksa pārkāpums. Viņš atbalstīja, ka tiek izmantoti tādi pierādījumu un liecības, kuriem ar apsūdzēto nav nekāda sakara.

16.

Barovski, Aliaksandr Genadzevich

Borovski, Aleksandr Gennadievich

БАРОЎСКI, Аляксандр Генадзевiч

БОРОВСКИЙ, Александр Геннадиевич

 

Minskas Oktiabrski (Kastrichnitski) rajona tiesas valsts prokurors. Viņš piedalījās Pavel Vinogradov, Dmitri Drozd, Ales Kirkevich un Vladimir Homichenko lietas izskatīšanā. Viņa iesniegtajai apsūdzībai bija skaidrs un nenoliedzams politisks pamatojums, un tā ir skaidrs Kriminālprocesa kodeksa pārkāpums. Tā balstījās uz nepareizu 2010. gada 19. decembra notikumu klasifikāciju, kas nebija pamatota ar liecībām, pierādījumiem vai liecinieku liecībām.

17.

Barsukou, Aliaksandr Piatrovich

Barsukov, Aleksandr Petrovich

БАРСУКОЎ, Аляксандр Пятровiч

БАРСУКОВ, Александр Петрович

 

Pulkvedis, Minskas policijas vadītājs. Pēc tam, kad 2011. gada 21. oktobrī viņš tika iecelts par Minskas policijas vadītāju, viņš kā komandieris ir bijis atbildīgs par represijām pret aptuveni divpadsmit mierīgiem protestētājiem Minskā – vēlāk viņi tika notiesāti par Likuma par masu pasākumiem pārkāpšanu. Vairākus gadus viņš vadīja policijas darbību pret opozīcijas protestiem ielās.

18.

Barysionak, Anatol Uladzimiravich

(Barysyonak, Anatol Uladzimiravic)

Borisenok, Anatoli Vladimirovich

(Borisenok, Anatoli Vladimirovich; Borisionok, Anatoli Vladimirovich; Borisyonok, Anatoliy Vladimirovich)

БАРЫСЁНАК, Анатоль Уладзiмiравiч

БОРИСЕНОК, Анатолий Владимирович

 

Minskas Partizanski rajona tiesas tiesnesis. Viņš 2010.–2011. gadā šādiem pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem par mierīgajiem protestiem piesprieda naudas sodus un cietumsodus: a) 23.06.2011., Belush Zmitser, 20 dienas pamatvienības (BLR 700 000); b) 20.12.2010., Zhawnyak Ihar, 30 dienas pamatvienības (BLR 1 050 000); c) 20.12.2010., Nyestser Aleh, 10 dienas ieslodzījumā; d) 20.12.2010, Trybushewski Kiryl, 10 dienas ieslodzījumā; e) 20.12.2010., Murashkevich Vyachaslaw, 10 dienas ieslodzījumā. Atkārtoti piesprieda cietumsodus un lielus naudas sodus mierīgos protestos iesaistītajiem un tādējādi bija atbildīgs par Baltkrievijā notiekošajām represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

19.

Batura, Mikhail Paulavich

Batura, Mikhail Pavlovich

БАТУРА, Mixaiл Паўлавiч

БАТУРА, Михаил Павлович

 

Minskas Valsts informātikas un radioelektronikas universitātes rektors. Atbildīgs par to studentu eksmatrikulāciju, kas piedalījās protestos pēc 2010. gada decembra vēlēšanām.

20.

Bazanau, Aliaksandr Viktaravich

Bazanov, Aleksandr Viktorovich

БАЗАНАЎ, Аляскандр Biктapaвiч

БАЗАНОВ, Александр Викторович

Kazahstāna Dzimšanas datums: 26.11.1962.

Prezidenta administrācijas Informācijas un analītiskā centra direktors. Viņš ir viens no galvenajiem valsts propagandas avotiem, kurš atbalsta un attaisno represijas, kas vērstas pret demokrātisko opozīciju un pilsonisko sabiedrību. Izmantojot sagrozītu informāciju, demokrātiskā opozīcija un pilsoniskā sabiedrība tiek sistemātiski izcelta nelabvēlīgā un noniecinošā veidā.

21.

Berastau, Valery Vasilievich

Berestov, Valeri Vasilievich

(Berestov, Valeriy Vasilyevich)

БЕРАСТАЎ, Валерый Васiльевiч

БЕРЕСТОВ, Валерий Васильевич

 

Mohilev apgabala reģionālās vēlēšanu komisijas vadītājs. Kā reģionālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs bija atbildīgs par starptautisko vēlēšanu standartu pārkāpumiem Mohilev apgabalā prezidenta vēlēšanās 2010. gada 19. decembrī.

22.

Bileichyk, Aliaksandr Uladzimiravich

Bileichik, Aleksandr Vladimirovich

(Bileychik, Aleksandr Vladimirovich)

БIЛЕЙЧЫК, Аляксандр Уладзiмiравiч

БИЛЕЙЧИК, Александр Владимирович

Dzimšanas datums: 1964. gads

Tieslietu ministra pirmais vietnieks, atbildīgs par tiesu iestādēm, civilstāvokļa un notāru pakalpojumiem. Viņa pienākumos ietilpst juristu pārraudzība un kontrole. Viņam ir bijusi ievērojama ietekme, lai gandrīz sistemātiski atņemtu tiesības tiem juristiem, kuri aizstāv politieslodzītos.

23.

Bortnik, Siarhei Aliaksandrovich

(Bortnik, Siarhey Aliaksandrovich)

Bortnik, Sergei Aleksandrovich

(Bortnik, Sergey Aleksandrovich)

БОРТНIК, Сяргей Аляксандравiч

БОРТНИК, Сергей Александрович

Dzimšanas datums: 28.05.1953.

Dzimšanas vieta: Minsk

Adrese: Ul. Surganova 80-263, Minsk

Pases nr.: MP0469554

Prokurors.

2006. gadā viņš piedalījas bijušā prezidenta kandidāta Alyaksandr Kazulin lietas izskatīšanā, kurš bija apsūdzēts par protestu rīkošanu 2006. gada martā, vēršoties pret krāpnieciskajām vēlēšanām. Viņa izvirzītajām apsūdzībām bija politisks pamatojums, un tajās bija klaji pārkāpts Kriminālprocesa kodekss. Tāpat 2012. gada aprīlī viņš piekrita lēmumam noteikt divus gadus ilgu preventīvu policijas uzraudzību ievērojamajam politikas aktīvistam Pavel Vinagradau.

24.

Brysina, Zhanna Leanidauna

Brysina, Zhanna Leonidovna

БPЫCIHA, Жанна Леанiдаўна

БРЫCИНА, Жанна Леонидовнa

 

Minskas Zavodskoi rajona tiesas priekšsēdētāja vietniece un bijusī Minskas Zavodskoi rajona tiesas tiesnese. Viņa izskatīja ievērojamu pilsoniskās sabiedrības pārstāvju Khalip Irina, Martselev Sergei, Severinets Pavel lietu. Veids, kādā viņa vadīja tiesasprocesu, bija klajš Kriminālprocesa kodeksa pārkāpums. Viņa atbalstīja tādu pierādījumu un liecību izmantošanu, kuriem ar apsūdzēto nav nekāda sakara.

25.

Bulash, Ala

Bulash, Alla

Bulosh, Alla

БУЛАШ, Ала

БУЛАШ, Алла,

БУЛОШ, Алла

 

Minskas Kastrichnitski rajona tiesas priekšsēdētāja vietniece un bijusī Minskas Oktiabrski (Kastrichnitski) rajona tiesas tiesnese. Viņa izskatīja Pavel Vinogradov, Dmitri Drozd, Ales Kirkevich, Andrei Protasenia un Vladimir Homichenko lietu. Veids, kādā viņa vadīja tiesas procesu, bija klajš Kriminālprocesa kodeksa pārkāpums. Viņa atbalstīja tādu pierādījumu un liecību izmantošanu, kuriem ar apsūdzēto nav nekāda sakara.

26.

Bushchyk, Vasil Vasilievich

Bushchik, Vasili Vasilievich

БУШЧЫК, Васiль Васiльевiч

БУЩИК, Василий Васильевич

 

Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) loceklis. Kā CVK loceklis bija atbildīgs par starptautisko vēlēšanu standartu pārkāpumiem prezidenta vēlēšanās 2010. gada 19. decembrī.

27.

Bushnaia, Natallia Uladzimirauna

(Bushnaya, Natallia Uladzimirauna)

Bushnaia, Natalia Vladimirovna

(Bushnaya, Natalya Vladimirovna)

БУШНАЯ, Наталля Уладзiмiраўна

БУШНАЯ, Наталья Владимировна

Dzimšanas datums: 1953. gads Mohilev

ID 4110653A014PB7

Aktīvi vērsusies pret demokrātiju Baltkrievijā. Kā kādreizējā Centrālās vēlēšanu komisijas locekle bija atbildīga par starptautisko vēlēšanu standartu pārkāpumiem prezidenta vēlēšanās 2010. gada 19. decembrī.

28.

Busko, Ihar Iauhenavich

(Busko, Ihar Yauhenavich

Busko, Igor Evgenievich

(Busko, Igor Yevgenyevich)

БУСЬКО, Irap Яўгенавiч

БУСЬКО, Игорь Евгеньевич

 

Brest rajona VDK vadītājs. Atbildīgs par represijām, ar ko VDK Brest rajonā vēršas pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

29.

Bychko, Aliaksei Viktaravich

Bychko, Aleksei Viktorovich

(Bychko, Alexey Viktorovich)

БЫЧКО, Аляксей Вiктаравiч

БЫЧКО, Алексей Викторович

 

Minskas centra rajona tiesas tiesnesis. Viņš 2011. gada 26. oktobrī pilsoniskās sabiedrības aktīvistam Siarhei Kazakou piesprieda 10 dienas ieslodzījumā. Veids, kādā viņš vadīja tiesas procesu, bija klajš Kriminālprocesa kodeksa pārkāpums. Viņš atbalstīja tādu pierādījumu un liecību izmantošanu, kuriem ar apsūdzēto nav nekāda sakara.

30.

Charhinets, Mikalai Ivanavich

Cherginets, Nikolai Ivanovich

ЧАРГIНЕЦ, Мiкалай Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ, Николай Иванович

Dzimšanas datums: 17.10.1937.

Dzimšanas vieta: Minsk

ID 3171037A004PB4

Režīmu atbalstošās Rakstnieku savienības vadītājs un Sabiedrības tikumības republiskāniskās padomes priekšsēdētājs (padome piedalās režīma īstenotajos cenzūras pasākumos), kā arī bijušais Parlamenta augšpalātas Ārlietu komitejas priekšsēdētājs. Tuvs prezidenta Lukashenka atbalstītājs un svarīga persona režīma propagandas un cenzūras jomā.

31.

Charkas, Tatsiana Stanis-avauna

(Cherkas, Tatsiana Stanislavauna)

Cherkas, Tatiana Stanislavovna

ЧАРКАС (ЧЭРКАС), Таццяна Станiславаўна

ЧЕРКАС, Татьяна Станиславовна

 

Minskas Frunzenski rajona tiesnese, izskatīja protestētāja Aleksandr Otroshchenkov lietu (notiesāts ar brīvības atņemšanu uz 4 gadiem slēgta tipa cietumā), Aleksandr Molchanov lietu (3 gadu cietumsods) un Dmitri Novik lietu (3,5 gadu ieslodzījums slēgta tipa cietumā). Atbildīga par politiski motivētu administratīvo sankciju un kriminālsodu īstenošanu pret pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem.

32.

Charniak, Alena Leanidauna

Cherniak, Elena Leonidovna

(Cherniak, Yelena Leonidovna; Chernyak, Yelena Leonidovna)

ЧАРНЯК, Алена Леанiдаўна

ЧЕРНЯК, Елена Леонидовна

 

Minskas pilsētas Moskovski rajona tiesas tiesnese.

Viņa bija tieši iesaistīta tiesiskās represijās pret 2010. gada 19. decembrī notikušās mierīgās demonstrācijas dalībniekiem. 2010. gada 20. decembrī viņa pilsoniskās sabiedrīvas aktīvistiem Andrei Eliseeu, Hanna Yakavenka, Henadz Chebatarovich piesprieda attiecīgi 10, 11 un 12 dienas ieslodzījumā. Veids, kādā viņa vadīja tiesas procesu, bija klajš Kriminālprocesa kodeksa pārkāpums. Viņa atbalstīja tādu pierādījumu un liecību izmantošanu, kuriem ar apsūdzēto nav nekāda sakara.

33.

Charnyshou, Aleh Anatolievich

Chernyshev, Oleg Anatolievich

ЧАРНЫШОЎ, Алег Анатольевiч

ЧЕРНЫШЕВ, Олег Анатольевич

 

Pulkvedis, atbildīgais par VDK "Alpha" vienības terorisma apkarošanas vienību. Pēc 2010. gada 19. decembrī Minskā notikušā pēcvēlēšanu protesta pasākuma vardarbīgās apspiešanas viņš pats piedalījās necilvēcīgajos un pazemojošajos pasākumos, kas Minskas VDK aizturēšanas centrā tika vērsti pret opozīcijas aktīvistiem. Viņa darbības ir tiešs Baltkrievijas starptautisko saistību pārkāpums cilvēktiesību jomā.

34.

Chasnouski, Mechyslau Edvardavich

(Chesnovski, Mechislav Edvardovich)

ЧАСНОЎСКI, Мечыслаў Эдвардавiч

ЧЕСНОВСКИЙ, Мечислав Эдвардович

 

Brestas Valsts universitātes rektors. Atbildīgs par to studentu eksmatrikulāciju, kas piedalījās protestos pēc 2010. gada decembra vēlēšanām.

35.

Chatviartkova, Natallia

Chetvertkova, Natalia

(Chetvertkova, Natalya)

ЧАТВЯРТКОВА, Наталля

ЧЕТВЕРТКОВА, Наталья

 

Bijusī Minskas Partizanski rajona tiesas tiesnese.

Viņa izskatīja bijušā prezidenta kandidāta Andrei Sannikov, pilsoniskās sabiedrības aktīvistu Ilia Vasilevich, Fedor Mirzoianov, Oleg Gnedchik un Vladimir Yeriomenok lietu. Veids, kādā viņa vadīja tiesas procesu, bija klajš Kriminālprocesa kodeksa pārkāpums. Viņa atbalstīja tādu pierādījumu un liecību izmantošanu, kuriem ar apsūdzēto nav nekāda sakara.

36.

Chubkavets, Kiryl

Chubkovets, Kirill

ЧУБКАВЕЦ, Kipыл

ЧУБКОВЕЦ, Кирилл

 

Valsts prokurors lietā pret bijušajiem prezidenta amata kandidātiem Nikolai Statkevich un Dmitri Uss, kā arī politiskajiem un pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem Andrei Pozniak, Aleksandr Klaskovski, Aleksandr Kvetkevich, Artiom Gribkov un Dmitri Bulanov. Viņa iesniegtajai apsūdzībai bija skaidrs un nenoliedzams politisks pamatojums, un tas bija klajš Kriminālprocesa kodeksa pārkāpums. Tā balstījās uz nepareizu 2010. gada 19. decembra notikumu klasifikāciju, un tā nebija pamatota ar liecībām, pierādījumiem vai liecinieku liecībām.

Kā valsts prokurors viņš iebilda pret Ales Byalyatski apelāciju par spriedumu, ko viņam piesprieda Minskas Pervomaysky rajona tiesa, kaut gan veids, kādā notika Byalyatski tiesas process, bija klajš Kriminālprocesa kodeksa pārkāpums. Byalyatski aktīvi darbojās, aizstāvot un sniedzot palīdzību tiem, kas bija cietuši ar 2010. gada 19. decembra vēlēšanām saistītajās represijās un pilsoniskās sabiedrības un demokrātiskās opozīcijas apspiešanā.

37.

Chyzh, Iury Aliaksandravich

(Chyzh, Yury Aliaksandravich)

Chizh, Iuri Aleksandrovich

(Chizh, Yuri Aleksandrovich)

ЧЫЖ, Юрый Аляксандравiч

ЧИЖ, Юрий Александрович

Dzimšanas vieta: Soboli, Bierezowskij rajons, Brestkaja apgabals

(Соболи, Березовский район, Брестская область)

Dzimšanas datums: 28.03.1963.

Pases nr.: SP 0008543 (apšaubāmi, vai šobrīd derīga).

Iury Chyzh sniedz finansiālu atbalstu Lukashenka režīmam, izmantojot savu kontrolakciju sabiedrību LLC Triple, kura darbojas vairākās Baltkrievijas tautsaimniecības nozarēs, tostarp darbībās, kuras notiek publiskā iepirkuma un režīma koncesiju rezultātā. Viņa saistību ar režīmu apstiprina arī viņa amati sporta jomā, proti, viņš ir futbola kluba FC Dynamo Minsk valdes priekšsēdētājs un Baltkrievijas cīņas sporta federācijas priekšsēdētājs.

38.

Davydzka, Henadz Branislavavich

Davydko, Gennadi Bronislavovich

ДАВИДЗЬКА, Генадзь Бранiслававiч

ДАВНДЬКО, Геннадий Брониславович

Dzimšanas datums: 29.09.1955. Senno, Vitebsk apgabals

Valsts radio un TV uzņēmuma priekšsēdētājs. Raksturojot sevi kā autoritāru demokrātu, bija atbildīgs par tādas valsts propogandas veicināšanu televīzijā, ar kuru tiek atbalstītas un attaisnotas represijas, kas pēc 2010. gada vēlēšanām vērstas pret demokrātisko opozīciju un pilsonisko sabiedrību. Izmantojot sagrozītu informāciju, demokrātiskā opozīcija un pilsoniskā sabiedrība tiek sistemātiski izceltas nelabvēlīgā un noniecinošā veidā.

39.

Dranitsa, Aliaksandr Mikalaevich

Dranitsa, Aleksandr Nikolaevich

ДРАНIЦА, Аляксандр Мiкалаевiч

ДРАНИЦА, Александр Николаевич

 

Armijas prokurors. Atbildīgs par pilsoniskās sabiedrības apspiešanu pēc 2010. gada vēlēšanām.

40.

Dubinina, Zhanna Piatrouna

Dubinina, Zhanna Petrovna

ДУБIНIНА, Жанна Пятроўна

ДУБИНИНА, Жанна Петровна

 

Minskas Zavodskoi rajona tiesas tiesnese. Viņa 2010. gadā šādiem pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem par mierīgajiem protestiem piesprieda naudas sodus un cietumsodus: a) 20.12.2010., Hulyak Vital, 30 dienas pamatvienības (BLR 1 050 000); b) 20.12.2010., Vaskabovich Lyudmila, 30 dienas pamatvienības (BLR 1 050 000); c) 20.12.2010., Urywski Alyaksandr, 10 dienas ieslodzījumā; d) 20.12.2010., Stashulyonak Veranika, 30 dienas pamatvienības (BLR 1 050 000); e) 20.12.2010., Say Syarhey, 10 dienas ieslodzījumā; f) 20.12.2010., Maksimenka Hastassya, 10 dienas ieslodzījumā; g) 20.12.2010., Nikitarovich Yuliya, 10 dienas ieslodzījumā. Atkārtoti piesprieda cietumsodus un lielus naudas sodus mierīgos protestos iesaistītajiem un tādējādi bija atbildīga par Baltkrievijā notiekošajām represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

41.

Dudkin, Anatol Kanstantsinavich

Dudkin, Anatoli Konstantinovich

ДУДКIН, Анатоль Канстанцiнавiч

ДУДКИН, Анатолий Константинович

 

Baltkrievijas prokurors at transportu saistītos jautājumos. Atbildīgs par pilsoniskās sabiedrības apspiešanu pēc 2010. gada vēlēšanām.

42.

Dysko, Henadz Iosifavich

Dysko, Gennadi Iosifovich

ДЫСКО, Генадзь Iосiфавiч

ДЫСКО, Генадий Иосифович

 

Vitebsk rajona prokurors. Atbildīgs par pilsoniskās sabiedrības apspiešanu pēc 2010. gada vēlēšanām.

43.

Dzemiantsei, Vasil Ivanavich

(Dzemyantsey, Vasil Ivanovich)

Dementei, Vasili Ivanovich

(Dementey, Vasili Ivanovich)

ДЗЕМЯНЦЕЙ, Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ, Василий Иванович

Dzimšanas datums: 20.09.1954.

ID 3200954E045PB4

Grodņas (Hrodna) reģionālās muitas komitejas vadītājs, bijušais VDK vadītāja pirmais vietnieks (2005–2007), bijušais Valsts muitas komitejas vadītāja vietnieks.

Atbildīgs par represijām, ar kurām VDK vērsās pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju, jo īpaši 2006. un 2007. gadā.

44.

Dziadkou, Leanid Mikalaevich

Dedkov, Leonid Nikolaevich

ДЗЯДКОЎ, Леанiд Мiкалаевiч

ДЕДКОВ, Леонид Николаевич

Dzimšanas datums: 1964. gada oktobris

ID 3271064M000PB3

Kā VDK vadītāja vietnieks viņš ir līdzatbildīgs par represijām, ar ko VDK vēršas pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

45.

Esman, Valery Aliaksandravich

(Yesman, Valery Aliaksandravich)

Esman, Valeri Aleksandrovich

(Yesman, Valeri Aleksandrovich; Yesman, Valeriy Aleksandrovich)

ЕСЬМАН, Валерый Аляксандр-авiч

ЕСЬМАН, Валерий Александрович

 

Minskas pilsētas centra rajona tiesas tiesnesis. Viņš bija tieši iesaistīts 2010. gada 19. decembra mierīgās demonstrācijas dalībnieku tiesas procesos. 2010. gada 20. decembrī viņš pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem Siarhei Martynau, Dzmitry Chiarniak, Euhen Vaskovich piesprieda attiecīgi 10, 11 un 12 dienas ieslodzījumā. 2011. gada jūnijā, jūlijā un oktobrī viņš vairākiem citiem aktīvistiem piesprieda 10 un 11 dienas ieslodzījumā. Veids, kādā viņš vadīja tiesas procesu, bija klajš Kriminālprocesa kodeksa pārkāpums. Viņš atbalstīja tādu pierādījumu un liecību izmantošanu, kuriem ar apsūdzētajiem nav nekāda sakara.

46.

Farmahei, Leanid Kanstantsinavich

(Farmahey, Leanid Kanstantsinavich)

Farmagei, Leonid Konstantinovich

(Farmagey, Leonid Konstantinovich)

ФАРМАГЕЙ, Леанiд Канстанцiнавiч

ФАРМАГЕЙ, Леонид Константинович

Dzimšanas datums: 27.08.1962.

Iekšlietu ministrijas akadēmijas vadītāja vietnieks. Aktīvi iesaistījās Baltkrievijas pilsoniskās sabiedrības apspiešanā. Savā bijušajā Minskas milicijas komandiera amatā (līdz 2011. gada jūnijam) viņš vadīja Minskas milicijas spēkus, kas brutāli apspieda 2010. gada 19. decembra demonstrāciju.

47.

Gardzienka, Siarhei Aliaksandravich

Gordienko, Sergei Aleksandrovich

(Gordiyenko, Sergey Aleksandrovich)

ГАРДЗIЕНКА, Сяргей Аляксандравiч

ГОРДИЕНКО, Сергей Александрович

 

Prezidenta pārvaldes laikraksta un galvenā propogandas laikraksta "Sovietskaia Belarus" redaktora vietnieks. Atbildīgs par tādas valsts propogandas izplatīšanu iespiestajā presē, ar kuru tika atbalstītas un attaisnotas represijas, kas vērstas pret demokrātisko opozīciju un pilsonisko sabiedrību, kuras ar sagrozītas un nepatiesas informācijas starpniecību tiek sistemātiski izceltas nelabvēlīgā un noniecinošā veidā, jo īpaši pēc 2010. gadā notikušajām prezidenta vēlēšanām.

48.

Guseu, Aliaksei Viktaravich

Gusev, Aleksei Viktorovich

(Gusev, Alexey Viktorovich)

ГУСЕЎ, Аляксей Biктapaвiч

ГУСЕВ, Алексей Викторович

 

Atbildīgs par sagrozītas infromācijas izplatīšanas organizēšanu un īstenošanu valsts kontrolētajos plašsaziņas līdzekļos. Bijušais prezidenta administrācijas Informācijas un analītiskā centra direktora pirmais vietnieks.

Valsts propagandas avots un aizstāvis, kurš ierosina, atbalsta un attaisno represijas, kas vērstas pret demokrātisko opozīciju un pilsonisko sabiedrību. Izmantojot sagrozītu informāciju, demokrātiskā opozīcija un pilsoniskā sabiedrība tiek sistemātiski izcelta nelabvēlīgā un noniecinošā veidā.

49.

Haidukevich, Valery Uladzimiravich

Gaidukevich, Valeri Vladimirovich

ГАЙДУКЕВIЧ, Валерый Уладзiмiравiч

ГАЙДУКЕВИЧ, Валерий Владимирович

Dzimšanas datums: 19.01.1953.

Dzimšanas vieta: Behoml, Dokshitski rajons, Vitebsk apgabals

Iekšlietu ministra vietnieks. Iekšējo karaspēka daļu komandieris un parlamenta apakšpalātas deputāts.

Kā iekšējo karaspēka daļu komandieris viņš bija atbildīgs par 2010. gada 19. decembrī Minskā notikušo demonstrāciju vardarbīgu apspiešanu, kad viņa karaspēka daļas bija pirmās, kas aktīvi iesaistījās.

50.

Halavanau, Viktar Ryhoravich

Golovanov, Viktor Grigorievich

ГАЛАВАНАЎ, Biктap Pыгopaвiч

ГОЛОВАНОВ, Виктор Григорьевич

Dzimšanas datums: 1952. gads Borisov

Bijušais tieslietu ministrs; viņa dienesti sagatavoja likumus, lai apspiestu pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju. Viņš arī neatļāva reģistrēt nevalstiskas organizācijas un politiskas partijas un atņēma tām reģistrētu organizāciju tiesības, un ignorēja prettiesisko rīcību, ar kādu drošības dienesti vērsās pret iedzīvotājiem.

51.

Harbatouski, Yury Aliaksandravich

(Harbatouski, Iury Aliaksandravich)

Gorbatovski, Yuri Aleksandrovich

(Gorbatovski, Iuri Aleksandrovich; Gorbatovski, Yuriy Alexandrovich)

ГАРБАТОЎСКI, Юрый Аляксандравiч

ГОРБАТОВСКИЙ, Юрий Александрович

 

Minskas Pervomaiski rajona tiesas tiesnesis. Viņš 2010. gadā šādiem pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem par mierīgajiem protestiem piesprieda naudas sodus un cietumsodus šādās lietās: a) 20.12.2010., Hubskaya Iryna, 10 dienas ieslodzījumā; b) 20.12.2010., Kaptsiuh Dzmitry, 10 dienas ieslodzījumā; c) 20.12.2010., Mikheyenka Yahor, 12 dienas ieslodzījumā; d) 20.12.2010., Burbo Andrey, 10 dienas ieslodzījumā; e) 20.12.2010., Pushnarova Hanna, 10 dienas ieslodzījumā; f) 20.12.2010., Shepuraw Mikita, 15 dienas ieslodzījumā; g) 20.12.2010., Zadzyarkowski Andrey, 10 dienas ieslodzījumā; h) 20.12.2010., Yaromyenkaw Yawhen, 10 dienas ieslodzījumā. Atkārtoti piesprieda cietumsodus mierīgos protestos iesaistītajiem un tādējādi bija atbildīgs par Baltkrievijā notiekošajām represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

52.

Herasimenka, Henadz Anatolievich

Gerasimenko, Gennadi Anatolievich

ГЕРАСIМЕНКА, Генадзь Анатольевiч

ГЕРАСИМЕНКО, Геннадий Анатольевич

 

Valsts drošības institūta (VDK skola) vadītāja vietnieks un bijušais Vitebsk rajona VDK vadītājs.

Atbildīgs par represijām, ar ko VDK Vitebsk apgabalā vēršas pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

53.

Herasimovich, Volha Ivanauna

Gerasimovich, Olga Ivanovna

Gerasimovich Olga Ivanovna

ГЕРАСIМОВIЧ, Вольга Иванаўна

(ГЕРАСIМОВIЧ, Вольга Иваноўна)

ГЕРАСИМОВИЧ, Ольга Ивановна

 

Prokurors, kas iesniedza lietu pret Byalyatski Minskas pilsētas tiesā pēc tam, kad Byalyatski iesniedza tiesai prasību par savu aizturēšanu. Byalyatski aktīvi darbojās, aizstāvot un sniedzot palīdzību tiem, kas bija cietuši ar 2010. gada 19. decembra vēlēšanām saistītajās represijās un pilsoniskās sabiedrības un demokrātiskās opozīcijas apspiešanā.

54.

Hermanovich, Siarhei Mikhailavich

Germanovich, Sergei Mikhailovich

(Germanovich, Sergey Mikhailovich)

ГЕРМАНОВIЧ, Сяргей Мiхайлавiч

ГЕРМАНОВИЧ, Сергей Михайлович

 

Minskas Oktiabrski rajona tiesas tiesnesis. Viņš 2010. gadā šādiem pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem par mierīgajiem protestiem piesprieda naudas sodus un cietumsodus: a) 20.12.2010., Sidarevich Katsyaryna, 30 dienas pamatvienības (BLR 1 050 000); b) 20.12.2010., Lyskavets Paval, 15 dienas ieslodzījumā; c) 20.12.2010., Sachylka Syarhey, 15 dienas ieslodzījumā; d) 20.12.2010., Krawtsow Dzianis, 10 dienas ieslodzījumā; e) 20.12.2010., Vyarbitski Uladzimir, 15 dienas ieslodzījumā; f) 20.12.2010., Newdakh Maksim, 15 dienas ieslodzījumā. Atkārtoti piesprieda cietumsodus un lielus naudas sodus mierīgos protestos iesaistītajiem un tādējādi bija atbildīgs par Baltkrievijā notiekošajām represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

55.

Hihin, Vadzim Frantsavich

Gigin, Vadim Frantsevich

ГIГIН, Вадзiм Францевiч

ГИГИН, Вадим Францевич

Dzimšanas datums: 1977. gads

Prezidenta pārvaldes ikmēneša žurnāla "Belorusskaia Dumka" galvenais redaktors.

Viņš ir viens no redzamākajiem un ietekmīgakajiem valsts propagandas mašinērijas un iespiestās preses pārstāvjiem. Viņš atbalstīja un attaisnoja represijas, kas vērstas pret demokrātisko opozīciju un pilsonisko sabiedrību, kuras ar sagrozītas informācijas starpniecību tiek sistemātiski izceltas nelabvēlīgā un noniecinošā veidā, jo īpaši pēc 2010. gadā notikušajām prezidenta vēlēšanām.

56.

Hrachova, Liudmila Andreeuna

(Hrachova, Lyudmila Andreyeuna)

Gracheva, Liudmila Andreevna

(Grachova, Lyudmila Andreyevna; Grachiova, Ludmila Andreevna)

ГРАЧОВА, Людмiла Андрэеўна

ГРАЧЕВА, Людмила Андреевна

 

Minskas Leninski rajona tiesas tiesnese. Viņa izskatīja lietu, kurā apsūdzētie bija bijušie prezidenta amata kandidāti Nikolai Statkevich un Dmitri Uss, kā arī politiskie un pilsoniskās sabiedrības aktīvisti Andrei Pozniak, Aleksandr Klaskovski, Aleksandr Kvetkevich, Artiom Gribkov un Dmitri Bulanov. Veids, kādā viņa vadīja tiesas procesu, bija klajš Kriminālprocesa kodeksa pārkāpums. Viņa atbalstīja tādu pierādījumu un liecību izmantošanu, kuriem ar apsūdzēto nav nekāda sakara.

57.

Hureeu, Siarhei Viktaravich

(Hureyeu, Siarhey Viktaravich)

Gureev, Sergei Viktorovich

(Gureyev, Sergey Viktorovich)

ГУРЭЕЎ, Сяргей Biктapaвiч

ГУРЕЕВ, Сергей Викторович

 

Aktīvi iesaistījās Baltkrievijas pilsoniskās sabiedrības apspiešanā. Kā bijušais iekšlietu ministra vietnieks un pirmstiesas izmeklēšanas vadītājs viņš bija atbildīgs par protestu vardarbīgu apspiešanu un cilvēktiesību pārkāpumiem izmeklēšanas procedūru laikā saistībā ar 2010. gada decembra vēlēšanām. 2012. gada februārī viņš pievienojās rezerves spēkiem.

58.

Husakova, Volha Arkadzieuna

Gusakova, Olga Arkadievna

ГУСАКОВА, Вольга Аркадзьеўна

ГУСАКОВА, Ольга Аркадьевна

 

Minskas Oktiabrski rajona tiesas tiesnese.

Viņa bija tieši iesaistīta tiesiskās represijās pret 2010. gada 19. decembrī notikušo mierīgo demonstrāciju dalībniekiem. Viņa 2010. gada 20. decembrī notiesāja pilsoniskās sabiedrības aktīvistus Aleksandryna Alibovich un Volha Kashtalian uz 10 dienām cietumā un Aliaksei Varonchanka un Eryk Arlou uz 12 dienām cietumā. Veids, kādā viņa vadīja tiesas procesu, bija klajš Kriminālprocesa pārkāpums. Viņa atbalstīja tādu pierādījumu un liecību izmantošanu, kuriem ar apsūdzēto nav nekāda sakara.

59.

Iakubovich, Pavel Izotavich

(Yakubovich, Pavel Izotavich)

Iakubovich, Pavel Izotovich

(Yakubovich, Pavel Izotovich)

ЯКУБОВIЧ, Павел Iзотавiч

ЯКУБОВИЧ, Павел Изотович

Dzimšanas datums: 23.09.1946.

Prezidenta Lukashenka iecelts Parlamenta augšpalātas deputāts, prezidenta pārvaldes laikraksta un galvenā propogandas laikraksta "Sovietskaia Belarus" galvenais redaktors.

Viņš ir viens no redzamākajiem un ietekmīgakajiem valsts propagandas mašinērijas un iespiestās preses pārstāvjiem. Viņš atbalstīja un attaisnoja represijas, kas vērstas pret demokrātisko opozīciju un pilsonisko sabiedrību, kuras ar sagrozītas informācijas starpniecību tiek sistemātiski izceltas nelabvēlīgā un noniecinošā veidā. Šajā ziņā viņš īpaši aktīvi darbojās pēc 2010. gada 19. decembra mierīgo demonstrāciju un turpmāko protestu apspiešanas.

60.

Iancheuski, Usevalad Viachaslavavich

(Yancheuski, Usevalad Vyachaslavavich)

Ianchevski, Vsevolod Viacheslavovich

(Yanchevski, Vsevolod Vyacheslavovich)

ЯНЧЭЎСКI, Усевалад Вячаслававiч

ЯНЧЕВСКИЙ, Всеволод Вячеславович

Dzimšanas datums: 22.04.1976.Borisov

Prezidenta asistents, prezidenta administrācijas Ideoloģijas nodaļas vadītājs.

Galvenais režīma ideoloģijas un valsts propogandas radītājs, kurš atbalsta un attaisno represijas, kas vērstas pret demokrātisko opozīciju un pilsonisko sabiedrību. Izmantojot sagrozītu informāciju, demokrātiskā opozīcija un pilsoniskā sabiedrība tiek sistemātiski izcelta nelabvēlīgā un noniecinošā veidā.

61.

Iarmoshyna, Lidziia Mikhailauna

(Yarmoshyna, Lidzia Mikhailauna; Yarmoshyna, Lidziya Mikhailauna)

Ermoshina, Lidiia Mikhailovna

(Yermoshina, Lidia Mikhailovna; Yermoshina, Lidiya Mikhailovna)

ЯРМОШIНА, Лiдзiя Мiхайлаўна

ЕРМОШИНА, Лидия Михайловна

Dzimšanas datums: 29.01.1953.

Dzimšanas vieta: Slutsk (Minsk apgabals)

Baltkrievijas Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja. Kopš 1996. gada viņa ir bijusi viena no galvenajām personām, kas piedalījās viltošanas gadījumos saistībā ar krāpnieciskajām vēlēšanām un referendumu, konkrēti 2004., 2006., 2008. un 2010. gadā.

62.

Iaruta, Viktar Heorhevich

(Yaruta, Viktar Heorhevich)

Iaruta, Viktor Gueorguevich

(Yaruta, Viktor Gueorguevich)

ЯРУТА, Вiктар Георгiевiч

ЯРУТА, Виктор Георгиевич

 

VDK Valsts sakaru padomes vadītājs. Atbildīgs par represijām, ar ko VDK vēršas pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

63.

Iasianovich, Leanid Stanislavavich

(Yasianovich, Leanid Stanislavavich)

Iasenovich, Leonid Stanislavovich

(Yasenovich, Leonid Stanislavovich)

ЯСЯНОВIЧ, Леанiд Станiслававiч

ЯСЕНОВИЧ, Леонид Станиславович

Dzimšanas datums: 26.11.1961.

Dzimšanas vieta: Buchani, Vitebsk rajons

Adrese: Ul. Gorovtsa 4-104, Minsk

Pases nr.: MP0515811

Minskas (Minsk) Centrālās rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieks. Bijušais Minskas Centrālās rajona tiesas tiesnesis. 2006. gada 6. augustā viņš pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem no pilsoniskās iniciatīvas "Partnerība" piesprieda ieslodzījumu par prezidenta vēlēšanu novērošanu 2006. gadā. Nikolai Astreiko tika piespriesti 2 gadi ieslodzījumā, Timofei Dranchuk –1 gads ieslodzījumā, Aleksandr Shalaiko un Enira Bronitskaya – 6 mēneši ieslodzījumā.

Veids, kādā viņš vadīja tiesas procesu, bija klajš Kriminālprocesa kodeksa pārkāpums.

64.

Iauseev, Ihar Uladzimiravich

(Yauseev, Ihar Uladzimiravich; Yauseyev, Ihar Uladzimiravich)

Evseev, Igor Vladimirovich

(Yevseev, Igor Vladimirovich; Yevseyev, Igor Vladimirovich)

ЯЎСЕЕЎ, Irap Уладзiмiравiч

ЕВСЕЕВ, Игорь Владимирович

Dzimšanas datums: 1968. gads

Vitebsk apgabala policijas vadītājs. Bijušais Minskas policijas vadītāja vietnieks un Minskas nemieru novēršanas (OMON) operatīvās vienības vadītājs. Viņš vadīja operatīvās vienības, kas apspieda 2010. gada 19. decembra mierīgo demonstrāciju un personiski piedalījās vardarbībās, par kurām viņš 2011. gada februārī saņēma apbalvojumu un atzinības vēstuli no A. Lukashenka. 2011. gadā viņš vadīja arī operatīvās vienības, kas apspieda daudzas citas Minskas politisko aktīvistu un mierīgo iedzīvotāju protesta akcijas.

65.

Ihnatovich-Mishneva, Liudmila

Ignatovich-Mishneva, Liudmila

IГНАТОВIЧ-МIШНЕВА, Людмiла

ИГНАТОВИЧ- МИШНЕВА, Людмила

 

Minskas pilsētas tiesas prokurore, kas 2011. gadā izskatīja noraidījumu prasībai pārsūdzēt spriedumu attiecībā uz Molodoi Front (Jaunā fronte) aktīvistiem Dmitri Dashkevich un Eduard Lobov. Tiesas process bija klajš Kriminālprocesa kodeksa pārkāpums.

66.

Ipatau, Vadzim Dzmitryevich

Ipatov, Vadim Dmitrievich

IПAТAЎ, Вадзiм Дзмiтрыевiч

ИПАТОВ, Вадим Дмитриевич

Dzimšanas datums: 30.10.1964.

Dzimšanas vieta: Ukraina

ID 3301064A004PB5

Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) priekšsēdētāja vietnieks. Kā CVK loceklis bija atbildīgs par starptautisko vēlēšanu standartu pārkāpumiem prezidenta vēlēšanās 2010. gada 19. decembrī.

67.

Ivanou, Siarhei

Ivanov, Sergei

(Ivanov, Sergey)

IВАНОЎ, Сяргей

ИВАНОВ, Сергей

 

Minskas Pašvaldības iekšlietu nodaļas Ideoloģijas un personāla direktorāta Piegādes daļas vadītāja vietnieks. Viņš 2011. gada februārī no prezidenta Lukashenka saņēma apbalvojumu un atzinības vēstuli par aktīvu piedalīšanos un pavēļu izpildi 2010. gada 19. decembra demonstrāciju apspiešanā.

68.

Kachanau, Uladzimir Uladzimiravich

Kachanov, Vladimir Vladimirovich

КАЧАНАУ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

КАЧАНОВ, Владимир Владимирович

 

Tieslietu ministra palīgs/padomdevējs. Kā tieslietu ministra palīgs viņš bija atbildīgs par Baltkrievijas Tieslietu ministrijas un Baltkrievijas tiesu iestāžu lomu un darbību, sagatavojot likumus, kas ir represīvi attieksmē pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju, pārraugot tiesnešu un prokuroru darbu, aizliedzot vai atņemot tiesības reģistrēt nevalstiskas organizācijas un politiskas partijas, pieņemot lēmumus pret advokātiem, kas aizstāv politiskos ieslodzītos, kā arī apzināti ignorējot prettiesisko rīcību, ar kādu drošības dienesti vērsās pret iedzīvotājiem.

69.

Kadzin, Raman

Kadin, Roman

КАДЗIН, Раман

КАДИН, Роман

 

Motorizētu patruļu dienesta ieroču un tehniskās apgādes komandieris.

Viņš 2011. gada februārī no prezidenta Lukashenka saņēma apbalvojumu un atzinības vēstuli par aktīvu piedalīšanos un pavēļu izpildi 2010. gada 19. decembra demonstrāciju apspiešanā.

70.

Kalach, Uladzimir Viktaravich

Kalach, Vladimir Viktorovich

КАЛАЧ, Уладзiмiр Вiктаравiч

КАЛАЧ, Владимир Викторович

 

Minskas pilsētas un apgabala VDK vadītājs un bijušais Minskas VDK vadītāja vietnieks. Atbildīgs par represijām, ar ko VDK Minskā vēršas pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

71.

Kaliada, Aliaksandr Mikhailavich

Koleda, Aleksandr Mikhailovich

КАЛЯДА, Аляксандр Мiхайлавiч

КОЛЕДА, Александр Михайлович

Dzimšanas datums: 21.03.1958.

ID 3210358C033PB6

Centrālās vēlēšanu komitejas loceklis un Brest apgabala reģionālās vēlēšanu komitejas priekšsēdētājs. Kā Centrālās vēlēšanu komisijas loceklis bija atbildīgs par starptautisko vēlēšanu standartu pārkāpumiem Brest apgabalā prezidenta vēlēšanās 2006. un 2010. gadā.

72.

Kamarouskaya, Volha Paulauna

Komarovskaia, Olga Pavlovna

КАМАРОЎСКАЯ, Вольга Паvлаўна

КОМАРОВСКАЯ, Ольга Павловна

 

Minskas pilsētas tiesas tiesnese. Kā tiesnese piesēdētāja viņa noraidīja prasības pārsūdzēt spriedumus attiecībā uz bijušo prezidenta amata kandidātu Andrei Sannikov, politiskajiem un pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem Irina Khalip, Sergei Martselev, Pavel Severinets, Aleksandr Otroshchenkov, Dmitri Novik, Aleksandr Molchanov, Ilia Vasilevich, Fiodor Mirzayanov, Oleg Gnedchik, Vladimir Yeriomenok, Dmitri Doronin, Sergei Kazakov, Vladimir Loban, Vitali Matsukevich, Evgeni Sekret un Oleg Fedorkevich. Šajos tiesas procesos tika klaji pārkāpts Kriminālprocesa kodekss.

73.

Kamisarau, Valery Mikalayevich

Komissarov, Valeri Nikolaevich

KAMICAPAЎ, Валерый Мiкалаевiч

КОМИССАРОВ, Валерий Николаевич

 

Minskas pilsētas tiesas tiesnesis. Kā galvenais tiesnesis viņš noraidīja prasības pārsūdzēt spriedumus attiecībā uz politiskajiem un pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem Dmitri Dashkevich, Eduard Lobov, Aleksandr Otroshchenkov, Dmitri Novik, Aleksandr Molchanov. Šajos tiesas procesos tika klaji pārkāpts Kriminālprocesa kodekss.

74.

Kanapliou, Uladzimir Mikalaevich

Konoplev, Vladimir Nikolaevich

КАНАПЛЕЎ, Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ, Владимир Николаевич

Dzimšanas datums: 03.01.1954.

Dzimšanas vieta: Akulintsi, Mohilev rajons

ID 3030154A124PB9

Cieši saistīts ar prezidentu Lukashenka, ar kuru viņš cieši sadarbojās 20. gs. astoņdesmitajos un galvenokārt deviņdesmitajos gados. Bijušais Parlamenta apakšpalātas priekšsēdētājs, kuru amatā iecēla prezidents. Bija viena no galvenajām iesaistītajām personām krāpnieciskajās 2006. gada prezidenta vēlēšanās.

75.

Karovina, Natallia Uladzimirauna

(Karovina, Natallya Uladzimirauna)

Korovina, Natalia Vladimirovna

(Korovina, Natalya Vladimirovna)

КАРОВIНА, Наталля Уладзiмiраўна

КОРОВИНА, Наталья Владимировна

 

Minskas Frunzenski rajona tiesas tiesnese. Viņa 2010.–2011. gadā šādiem pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem par mierīgajiem protestiem piesprieda naudas sodus vai cietumsodus šādās lietās: a) 30.06.2011., Tsyareshchanka Uladzimir, 25 dienas pamatvienības (BLR 875 000); b) 30.06.2011., Sytsko Stefan, 10 dienas ieslodzījumā; c) 30.06.2011., Arapinovich Alyaksandr, 25 dienas ieslodzījumā (BLR 875 000); d) 30.06.2011., Yukhnowski Dzyanis, 25 dienas pamatvienības (BLR 875 000); e) 30.06.2011., Sarachuk Yulian,25 dienas pamatvienības (BLR 875 000); f) 23.06.2011., Shewtsow Syarhey, 8 dienas pamatvienības (BLR 280 000); g) 20.12.2010., Vashkevich Alyaksandr, 10 dienas ieslodzījumā; h) 20.12.2010., Myadzvedz Lyeanid, 10 dienas ieslodzījumā. Atkārtoti piesprieda cietumsodus un lielus naudas sodus mierīgos protestos iesaistītajiem un tādējādi bija atbildīga par Baltkrievijā notiekošajām represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

76.

Karpenka, Ihar Vasilievich

Karpenko, Igor Vasilievich

КАРПЕНКА, Iгар Васiльевiч

КАРПЕНКО, Игорь Васильевич

28.04.1964.

Dzimšanas vieta: Novokuznetsk, Krievija

Minskas pilsētas reģionālās vēlēšanu komisijas vadītājs, bijušais parlamenta apakšpalātas deputāts, patlaban Minskas mēra vietnieks. Kā reģionālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs bija tieši atbildīgs par starptautisko vēlēšanu standartu pārkāpumiem prezidenta vēlēšanās, konkrēti Minskā 2006. gadā.

77.

Kastsian, Siarhei Ivanavich

Kostian, Sergei Ivanovich

(Kostyan, Sergey Ivanovich)

КАСЦЯН, Сяргей Iванавiч

КОСТЯН, Сергей Иванович

Dzimšanas datums: 15.01.1941.

Dzimšanas vieta: Usokhi, Mohilev rajons

Parlamenta apakšpalātas Ārlietu komitejas priekšsēdētājs. Svarīga persona Lukashenka režīmā.

78.

Katsuba, Sviatlana Piatrouna

Katsubo, Svetlana Petrovna

КАЦУБА, Святлана Пятроўна

КАЦУБО, Светлана Петровна

 

Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) locekle. Kā CVK locekle bija atbildīga par starptautisko vēlēšanu standartu pārkāpumiem prezidenta vēlēšanās 2010. gada 19. decembrī.

79.

Kavaliou, Aliaksandr Mikhailavich

Kovalev, Aleksandr Mikhailovich

КАВАЛЕЎ, Аляксандр Мiхайлавiч

КОВАЛЕВ, Александр Михайлович

 

Gorki ieslodzījuma nometnes direktors. Viņš bija atbildīgs par necilvēcīgo izturēšanos pret ieslodzītajiem, jo īpaši par to, ka tika vajāts un spīdzināts pilsoniskās sabiedrības aktīvists Dmitri Dashkevich, kurš tika ieslodzīts sakarā ar 2010. gada 19. decembra vēlēšanām, kā arī par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

80.

Kazak, Viktar Uladzimiravich

Kazak, Viktor Vladimirovich

КАЗАК, Вiктар Уладзiмiравiч

КАЗАК, Виктор Владимирович

 

Minskas pilsētas Moskovski rajona tiesas tiesnesis.

Viņš bija tieši iesaistīts tiesiskās represijās pret 2010. gada 19. decembrī notikušās mierīgās demonstrācijas dalībniekiem. 2010. gada 20. decembrī viņš pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem Siarhei Arlou un Dzmitry Kresik piesprieda 12 dienas ieslodzījumā un Valeria Niadzvitskaya, Valiantsyna Busko un Hanna Dainiak – 10 dienas ieslodzījumā.

2010. gada 27. decembrī viņš "Jaunās frontes" vadītāja vietniekam piesprieda 10 dienas ieslodzījumā par viņa piedalīšanos 2010. gada 19. decembra demonstrācijā.

2011. gada 4. un 7. jūlijā, 2011. gada 8. novembrī un 2011. gada 20. decembrī viņš vairākiem aktīvistiem piesprieda ieslodzījumu (Viktoriya Bandarenka – 10 dienas, Andrei Zakhareuski – 5 dienas, Mikhail Muski – 7 dienas, Raman Grytsevich – 7 dienas).

Veids, kādā viņš vadīja tiesas procesu, bija klajš Kriminālprocesa kodeksa pārkāpums. Viņš atbalstīja tādu pierādījumu un liecību izmantošanu, kuriem ar apsūdzēto nav nekāda sakara.

81.

Kazheunikau, Andrey

Kozhevnikov, Andrey

КАЖЭЎНIКАЎ, Андрэй у

КОЖЕВНИКОВ, Андрей

 

Valsts prokurors lietā pret bijušajiem prezidenta amata kandidātiem Vladimir Neklyaev, Vitaly Rimashevsky, Neklyaev kampaņas komandas locekļiem Andrei Dmitriev, Aleksandr Feduta un Sergei Vozniak, kā arī pret Jaunās frontes priekšsēdētāja vietnieci Anastasia Polozhanka. Viņa iesniegtajai apsūdzībai bija skaidrs un nenoliedzams politisks pamatojums, un tas bija klajš Kriminālprocesa kodeksa pārkāpums. Tā balstījās uz nepareizu 2010. gada 19. decembra notikumu klasifikāciju, un tā nebija pamatota ar liecībām, pierādījumiem vai liecinieku liecībām.

82.

Kaziiatka, Iury Vasilievich

(Kaziatka, Yury Vasilievich; Kaziyatka, Yury Vasilievich)

Koziiatko, Iuri Vasilievich

(Koziatko, Yuri Vasilievich; Koziyatko, Yuri Vasilievich)

КАЗIЯТКА, Юрый Васiльевiч

КОЗИЯТКО, Юрий Васильевич

Dzimšanas datums: 1964. gads, Brest

Televīzijas kanāla "Stolichnoe Televidenie" ģenerāldirektors, televīzijas programmas "Pasaules apskats" autors un vadītājs. Minētā programma ir valsts propagandas instruments, ar kuru tiek atbalstītas un attaisnotas represijas, kas vērstas pret demokrātisko opozīciju un pilsonisko sabiedrību. Izmantojot sagrozītu informāciju, demokrātiskā opozīcija un pilsoniskā sabiedrība tiek sistemātiski izceltas nelabvēlīgā un noniecinošā veidā.

Šajā ziņā viņš īpaši aktīvi darbojās pēc 2010. gada 19. decembra mierīgo demonstrāciju un turpmāko protestu apspiešanas.

83.

Khadanovich, Aliaksandr Alyaksandrauvich

Khodanovich, Aleksandr Aleksandrovich

ХАДАНОВIЧ, Аляксандр Аляксандравiч

ХOДАНОВИЧ, Александр Александрович

 

Minskas pilsētas centra rajona tiesas tiesnesis. Viņš bija tieši iesaistīts tiesiskās represijās pret 2010. gada 19. decembrī notikušās mierīgās demonstrācijas dalībniekiem. Viņš 2010. gada 20. decembrī pilsoniskās sabiedrības aktīvistam Uladzimir Kozhych piesprieda 14 dienas ieslodzījumā. 2011. gada 31. janvārī viņš pilsoniskās sabiedrības aktīvistam Maksim Viniarski piesprieda 10 dienas ieslodzījumā par viņa piedalīšanos politisko ieslodzīto atbalsta demonstrācijā. 2011. gada 24. un 26. oktobrī viņš pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem Alyaksandr Valantsevich un Alyaksandr Saldatsenka piesprieda 7 dienas ieslodzījumā. 2011. gada 9. janvārī viņš pilsoniskās sabiedrības aktīvistam Mikita Kavalenka piesprieda 15 dienas ieslodzījumā par viņa piedalīšanos minūti ilgajā politisko ieslodzīto atbalsta pasākumā. Veids, kādā viņš vadīja tiesas procesu, bija klajš Kriminālprocesa kodeksa pārkāpums. Viņš atbalstīja tādu pierādījumu un liecību izmantošanu, kuriem ar apsūdzēto nav nekāda sakara.

84.

Kharyton, Aliaksandr

Khariton, Aleksandr

ХАРЫТОН, Аляксандр

ХАРИТОН, Александр

 

Tieslietu ministrijas Sabiedrisko organizāciju, partiju un nevalstisko organizāciju nodaļas vecākais konsultants. Kopš 2001. gada aktīvi piedalījies pilsoniskās sabiedrības un demokrātiskās opozīcijas apspiešanā, personiski atsakoties reģistrēt nevalstiskas organizācijas un politiskas partijas, kas daudzos gadījumos ir bijis iemesls to likvidēšanai.

85.

Khatkevich, Iauhen Viktaravich

(Khatkevich, Yauhen Viktaravich)

Khatkevich, Evgeni Viktorovich

(Khatkevich, Yevgeni Viktorovich)

ХАТКЕВIЧ, Яўген Вiктаравiч

ХАТКЕВИЧ, Евгений Викторович

 

Minskas pilsētas Moskovski rajona tiesas tiesnesis.

Viņš bija tieši iesaistīts tiesiskās represijās pret 2010. gada 19. decembrī notikušo mierīgo demonstrāciju dalībniekiem. Viņš 2010. gada 20., 22. un 27. decembrī notiesāja pilsoniskās sabiedrības aktīvistus Alyaksandra Suslava un Svitlana Pankavets uz 10 dienām cietumā, Fedar Masliannikauun Mikhas Lebedz uz 12 dienām cietumā un Zmitser Bandarchuk, Artsem Dubski un Mikhas Pashkevich uz 15 dienām cietumā. Viņš 2011. un 2012. gadā notiesāja citus aktīvistus uz 7 līdz 14 dienām cietumā. Veids, kādā viņš vadīja tiesas procesu, bija klajš Kriminālprocesa kodeksa pārkāpums. Viņš atbalstīja tādu pierādījumu un liecību izmantošanu, kuriem ar apsūdzēto nav nekāda sakara.

86.

Khmaruk, Siargei Konstantinovich

Khmaruk, Sergei Konstantinovich

(Khmaruk, Sergey Konstantinovich)

ХМАРУК, Сяргей Канстанцiн-авiч

ХМАРУК, Сергей Константинович

 

Brest rajona prokurors. Atbildīgs par pilsoniskās sabiedrības apspiešanu pēc 2010. gada vēlēšanām.

87.

Khrobastau, Uladzimir Ivanavich

Khrobostov, Vladimir Ivanovich

ХРОБАСТАЎ, Уладзiмiр Iванавiч

ХРОБОСТОВ, Владимир Иванович

 

Minskas pilsētas tiesas tiesnesis. Kā tiesnesis piesēdētājs viņš noraidīja apelāciju par politiskajam aktīvistam Vasili Parfenkov piespriesto spriedumu. Tiesas process bija klajš Kriminālprocesa kodeksa pārkāpums. Viņš 2012. gada 24. janvārī noraidīja Ales Byalyatski apelāciju par spriedumu, ko viņam piesprieda Minskas Pervomaiski rajona tiesa, kaut gan veids, kādā notika Byalyatski tiesas process, bija klajš Kriminālprocesa kodeksa pārkāpums.

Byalyatski aktīvi darbojās, aizstāvot un sniedzot palīdzību tiem, kas bija cietuši ar 2010. gada 19. decembra vēlēšanām saistītajās represijās un pilsoniskās sabiedrības un demokrātiskās opozīcijas apspiešanā.

88.

Khrypach, Siarhei Fiodaravich

Khripach, Sergei Fiodorovich

ХРЫПАЧ, Сяргей Федаравiч

ХРИПАЧ, Сергей Федорович

 

Minskas pilsētas tiesas tiesnesis. Kā galvenais tiesnesis viņš noraidīja prasības pārsūdzēt spriedumus attiecībā uz bijušiem prezidenta amata kandidātiem Andrei Sannikov, Nikolai Statkevich, Dmitri Uss, Vladimir Nekliaev, politiskajiem un pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem Andrei Dmitriev, Ilia Vasilevich, Fiodor Mirzayanov, Oleg Gnedchik, Vladimir Yeriomenok, Andrei Pozniak, Aleksandr Klaskovski, Aleksandr Kviatkevich, Artiom Gribkov, Dmitri Bulanov un kā tiesnesis piesēdētājs- Dmitri Dashkevich, Eduard Lobov, Aleksandr Otroshchenkov, Dmitri Novik, Aleksandr Molchanov. Šajos tiesas procesos tika klaji pārkāpts Kriminālprocesa kodekss.

89.

Khvainitskaya, Zhanna Anatolyeuna

(Khvainitskaia, Zhanna Anatolieuna)

Khvoinitskaya, Zhanna Anatolyevna

(Khvoinitskaia, Zhanna Anatolievna)

ХВАЙНIЦКАЯ, Жанна Анатольеўна

ХВОЙНИЦКАЯ, Жанна Анатольевна

 

Minskas Zavodskoi rajona tiesas tiesnese. Viņa šādiem pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem par mierīgajiem protestiem piesprieda naudas sodus vai cietumsodus: a) 20.12.2010., Makarenka Adam, 6 dienas ieslodzījumā; b) 20.12.2010., Bachyla Uladzimir, 30 dienas pamatvienības (BLR 1 050 000); c) 20.12.2010., Kukalyew Syarhey, 10 dienas ieslodzījumā; d) 20.12.2010., Astafyew Alyaksandr, 10 dienas ieslodzījumā; e) 20.12.2010., Yazerski Raman, 10 dienas ieslodzījumā; f) 20.12.2010., Saprnyetskaya Darya, 10 dienas ieslodzījumā; g) 20.12.2010., Aheyeva Iryna, 10 dienas ieslodzījumā; h) 20.12.2010., DrahunAlyaksandr, 10 dienas ieslodzījumā; i) 20.12.2010., Shambalava Tatsyana, 10 dienas ieslodzījumā; j) 20.12.2010., Dzyemidzyuk Barys, 10 dienas ieslodzījumā; k) 20.12.2010., Kassabuka Alyaksandr, 10 dienas ieslodzījumā. Atkārtoti piesprieda cietumsodus un lielus naudas sodus mierīgos protestos iesaistītajiem un tādejādi bija atbildīga par Baltkrievijā notiekošajām represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

90.

Kisialiou, Anatol Siamionavich

Kiselev, Anatoli Seme-novich

(Kiselyov, Anatoli Semyonovich)

КИСЯЛЕЎ, Анатоль Сяменавiч

КИСЕЛЕВ, Анатолий Семенович

 

Brest apgabala reģionālās vēlēšanu komisijas vadītājs, režīmu atbalstošās reģionālās arodbiedrības organizācijas vadītājs.

Kā reģionālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs bija atbildīgs par starptautisko vēlēšanu standartu pārkāpumiem Brest apgabalā prezidenta vēlēšanās 2010. gada 19. decembrī.

91.

Kisialiova, Nadzeia Mikalaeuna

(Kisyaliova, Nadzeya Mikalaeuna)

Kiseleva, Nadezhda Nikolaevna

КИСЯЛЕВА, Надзея Мiкалаеўна

КИСЕЛЕВА, Надежда Николаевна

ID 4280558A069PB9

Aktīvi vērsusies pret demokrātiju Baltkrievijā. Kā kādreizējā Centrālās vēlēšanu komisijas locekle bija atibldīga par starptautisko vēlēšanu standartu pārkāpumiem prezidenta vēlēšanās 2010. gada 19. decembrī.

92.

Kochyk, Aliaksandr Vasilyevich

(Kochyk, Aliaksandr Vasilievich)

Kochik, Aleksandr Vasilyevich

(Kochik, Alexandr Vasilievich)

КОЧЫК, Аляксандр Васiльевiч

КОЧИК, Александр Васильевич

 

Minskas Partizanski rajona tiesas tiesnesis. Viņš 2010.–2011. gadā šādiem pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem par mierīgajiem protestiem piesprieda naudas sodus vai cietumsodus: a) 07.07.2011., Revut Yawhen, 8 dienas ieslodzījumā; b) 04.07.2011., Nikitsenka Katsyaryna, 5 dienas ieslodzījumā; c) 23.06.2011., Kazak Zmitser, 28 dienas pamatvienības (BLR 980 000); d) 20.12.2010., Dzyezidzenka Dzianis, 12 dienas ieslodzījumā; e) 20.12.2010., Navumovich Syarhey, 14 dienas ieslodzījumā; f) 20.12.2010., Kavalenka Wsevalad, 15 dienas ieslodzījumā; g) 20.12.2010., Tsupa Dzyanis, 15 dienas ieslodzījumā; h) 20.12.2010., Makashyn Syarhey, 10 dienas ieslodzījumā; i) 20.12.2010., Zhakhavets Illya, 10 dienas ieslodzījumā. Atkārtoti piesprieda cietumsodus un lielus naudas sodus mierīgos protestos iesaistītajiem un tādējādi bija atbildīgs par Baltkrievijā notiekošajām represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

93.

Kolas, Alena Piatrovna

Kolos, Elena Petrovna

(Kolos, Yelena Petrovna)

КОЛАС, Алена Пятроўна

КОЛОС, Елена Петровна

 

Prezidenta administrācijas Informācijas un analītiskā centra direktora vietniece. Nozīmīgs valsts propagandas avots un aizstāve, kura ierosina, atbalsta un attaisno represijas, kas vērstas pret demokrātisko opozīciju un pilsonisko sabiedrību. Izmantojot sagrozītu informāciju, demokrātiskā opozīcija un pilsoniskā sabiedrība tiek sistemātiski izcelta nelabvēlīgā un noniecinošā veidā.

94.

Komar, Volha

Komar, Olga

КОМАР, Вольга

КОМАР, Ольга

 

Minskas Frunzenski rajona tiesnese, izskatīja protestētāja Vasili Parfenkov lietu. Atbildīga par politiski motivētu administratīvo sankciju un kriminālsodu īstenošanu pret pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem.

95.

Konan, Viktar Aliaksandravich

Konon, Viktor Aleksandrovich

КОНАН, Вiктар Аляксандравiч

КОНОН, Виктoр Александрович

 

Aktīvi vērsies pret demokrātiju Baltkrievijā. Pildīdams ģenerālprokurora vietnieka pienākumus bija atbildīgs par visiem izlūkošanas pasākumiem, ko ģenerālprokurora birojs veica saistībā ar neatkarīgām vienībām un opozīcijas vienībām, tostarp 2010. gadā, un ir tieši saistīts ar minētajām darbībām.

96.

Kornau, Uladzimir Uladzimiravich

Kornov, Vladimir Vladimirovich

КОРНАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

КОРНОВ, Владимир Владимирович

 

Minskas pilsētas tiesas tiesnesis, kas pilnvaroja Byalyatski pārsūdzības noraidījumu. Byalyatski aktīvi darbojās, aizstāvot un sniedzot palīdzību tiem, kas bija cietuši ar 2010. gada 19. decembra vēlēšanām saistītajās represijās un pilsoniskās sabiedrības un demokrātiskās opozīcijas apspiešanā.

97.

Korzh, Ivan Aliakseevich

Korzh, Ivan Alekseevich

КОРЖ, Iван Аляксеевiч

КОРЖ, Иван Алексеевич

 

Hrodna rajona VDK vadītājs. Atbildīgs par represijām, ar ko VDK Hrodna apgabalā vēršas pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

98.

Kozik, Leanid Piatrovich

Kozik, Leonid Petrovich

КОЗIК, Леанiд Пятровiч

КОЗИК, Леонид Петрович

Dzimšanas datums: 13.07.1948.

Dzimšanas vieta: Borisov

ID 3130748A017PB8

Arodbiedrību federācijas vadītājs. Bijušais premjerministra vietnieks un prezidenta administrācijas vadītāja vietnieks. Svarīga persona un režīma atbalstītājs. Atbildīgs par pārkāpumiem, krāpnieciski veidojot vēlēšanu komitejas, kuru dalībnieki vairumā gadījumu ir režīmu atbalstošo arodbiedrību locekļi, par krāpniecisku kandidātu izvirzīšanu un par strādnieku piespiešanu balsot par režīmu.

99.

Krasheuski, Viktar

Krashevski, Viktor

КРАШЭЎСКI, Biктaр

КРАШЕВСКИ,Й Виктор

 

Galvenās izlūkošanas pārvaldes (GRU) vadītājs. Atbildīgs par izlūkošanas dienestu darbu represijās, kas vērstas pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

100.

Krasouskaya, Zinaida Uladzimirauna

(Krasouskaia, Zinaida Uladzimirauna)

Krasovskaya, Zinaida Vladimirovna

(Krasovskaia, Zinaida Vladimirovna)

КРАСОЎСКАЯ, Зiнаiда Уладзiмiраўна

КРАСОВСКАЯ, Зинаида Владимировна

 

Minskas Leninski rajona tiesas tiesnese. Viņa 2010. gadā šādiem pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem par mierīgajiem protestiem piesprieda naudas sodus un cietumsodus: a) 20.12.2010., Krawchuk Volha, 30 dienas pamatvienības (BLR 1 050 000); b) 20.12.2010., Charukhina Hanna, 30 dienas pamatvienības (BLR 1 050 000); c) 20.12.2010., Dubovik Alena, 15 dienas ieslodzījumā; d) 20.12.2010., Boldzina Alena, 12 dienas ieslodzījumā; e) 20.12.2010., Syrakvash Andrey, 15 dienas ieslodzījumā; f) 20.12.2010., Klimko Nastassiya, 12 dienas ieslodzījumā; g) 20.12.2010., Kuwshinaw Viktar, 15 dienas ieslodzījumā. Atkārtoti piesprieda cietumsodus un lielus naudas sodus mierīgos protestos iesaistītajiem un tādējādi bija atbildīga par Baltkrievijā notiekošajām represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

101.

Krot, Ihar Uladzimiravich

Krot, Igor Vladimirovich

КРОТ, Iгар Уладзiмiравiч

КРОТ, Игорь Владимирович

 

Minskas pilsētas tiesas tiesnesis. Kā tiesnesis piesēdētājs viņš noraidīja apelāciju par politiskajam aktīvistam Vasili Parfenkov piespriesto spriedumu. Tiesas process bija klajš Kriminālprocesa kodeksa pārkāpums.

102.

Krukouski, Viachaslau Iafimavich

(Krukouski, Vyachaslau Yafimavich)

Kriukovski, Viacheslav Iefimovich

(Kryukovski, Vyacheslav Yefimovich)

КРУКОЎСКI, Вячаслаў Яфiмавiч

КРЮКОВСКИЙ, Вячеслав Ефимович

 

Vitebsk apgabala reģionālās vēlēšanu komisijas vadītājs. Kā reģionālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs bija atbildīgs par starptautisko vēlēšanu standartu pārkāpumiem Vitebsk apgabalā prezidenta vēlēšanās 2010. gada 19. decembrī.

103.

Kryshtapovich, Leu Eustafievich

(Kryshtapovich, Leu Yeustafievich)

Krishtapovich, Lev Evstafievich

(Krishtapovich, Lev Yevstafievich)

КРЫШТАПОВIЧ, Леў Еўстафьевiч

КРИШТАПОВИЧ, Лев Евстафьевич

 

Prezidenta administrācijas Informācijas un analīzes centra direktora vietnieks.

Nozīmīgs valsts propagandas avots un aizstāvis, kurš atbalsta un attaisno represijas, kas vērstas pret demokrātisko opozīciju un pilsonisko sabiedrību. Izmantojot sagrozītu informāciju, demokrātiskā opozīcija un pilsoniskā sabiedrība tiek sistemātiski izcelta nelabvēlīgā un noniecinošā veidā.

104.

Kukharchyk, Piotr Dzmitryevich

Kukharchik, Piotr Dmitrievich

КУХАРЧЫК, Петр Дзмiтрыевiч

КУХАРЧИК, Петр Дмитриевич

Dzimšanas datums: 22.02.1945.

ID 3220345A033PB9

Minskas Valsts pedagoģiskās universitātes rektors. Atbildīgs par to studentu eksmatrikulāciju, kas piedalījās protestos pēc 2010. gada decembra vēlēšanām.

105.

Kuklis, Mikalai Ivanovich

Kuklis, Nikolai Ivanovich

КУКЛIС, Мiкалай Iванавiч

КУКЛИС, Николай Иванович

 

Ģenerālprokurora vietnieks. Atbildīgs par pilsoniskās sabiedrības apspiešanu pēc 2010. gada vēlēšanām.

106.

Kuliashou, Anatol Nilavich

Kuleshov, Anatoli Nilovich

КУЛЯШОЎ, Анатоль Нiлавiч

КУЛЕШОВ, Анатолий Нилович

Dzimšanas datums: 25.07.1959.

Dzimšanas vieta: Ali-Bairamly, Azerbaidžāna

ID 3250759A066PB3

Aktīvi iesaistījās Baltkrievijas pilsoniskās sabiedrības apspiešanā. Savulaik, būdams iekšlietu ministrs, deva komandas Iekšlietu ministrijas spēkiem, kuri brutāli apspieda 2010. gada 19. decembra mierīgo demonstrāciju, kā arī pauda zināmu lepnumu par saviem pienākumiem. 2012. gada janvārī norīkots armijas rezerves spēkos.

107.

Kulik, Mikalai Mikalaevich

Kulik, Nikolai Nikolaievich

КУЛIК, Мiкалай Мiкалаевiч

КУЛИК, Николай Николаевич

 

Līdz 2012. gada 31. jūlijam bijis Minskas pilsētas prokurors. Atbildīgs par pilsoniskās sabiedrības apspiešanu pēc 2010. gada vēlēšanām.

108.

Kupryianau, Mikalai Mikhailavich

Kupriianov, Nikolai Mikhailovich

(Kuprianov, Nikolai Mikhailovich; Kupriyanov, Nikolai Mikhailovich)

КУПРЫЯНАЎ, Мiкалай Мiхайлавiч

КУПРИЯНОВ, Николай Михайлович

 

Viena no galvenajām iesaistītajām personām bargajos pasākumos un represijās, kas laikposmā no 2002. līdz 2008. gadam tika vērsti pret demokrātisko opozīciju un pilsonisko sabiedrību. Bijušais ģenerālprokurora vietnieks, kuram bija svarīga loma Lukashenka režīma tiesu sistēmā.

109.

Kurlovich, Uladzimir Anatolievich

Kurlovich, Vladimir Anatolievich

КУРЛОВIЧ, Уладзiмiр Анатольевiч

КУРЛОВИЧ, Владимир Анатольевич

 

Aktīvi vērsies pret demokrātiju Baltkrievijā. Bijušais Minskas apgabala reģionālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs.

Kā reģionālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs bija tieši atbildīgs par starptautisko vēlēšanu standartu pārkāpumiem prezidenta vēlēšanās, konkrēti Minskas apgabalā 2006. gadā.

110.

Kuzniatsou, Ihar Nikonavich

Kuznetsov, Igor Nikonovivh

КУЗНЯЦОЎ, Irap Нiконaвiч

КУЗНЕЦОВ, Игорь Никонович

 

VDK Mācību centra vadītājs, bijušais VDK vadītājs Minskas apgabalā un Minskas pilsētā.

Kā atbildīgais par VDK darbinieku sagatavošanu un apmācību bija atbildīgs par represijām, ko VDK veic pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju. Sakarā ar saviem iepriekš pildītajiem pienākumiem viņš bija atbildīgs par VDK īstenotajām represijām Minskā un Minskas apgabalā.

111.

Kuzniatsova, Natallia Anatolieuna

Kuznetsova, Natalia Anatolievna

(Kuznetsova, Natalya Anatolyevna)

КУЗНЯЦОВА, Наталля Анатольеўна

КУЗНЕЦОВА, Наталья Анатольевна

Dzimšanas datums: 1973. gads Minsk

Minskas pilsētas Moskovski rajona tiesas tiesnese.

Viņa bija tieši iesaistīta tiesiskās represijās pret 2010. gada 19. decembrī notikušās mierīgās demonstrācijas dalībniekiem. Viņa 2010. gada 20. decembrī pilsoniskās sabiedrības aktīvistei Anastasia Lazareva piesprieda 10 dienas ieslodzījumā. Veids, kādā viņa vadīja tiesas procesu, bija klajš Kriminālprocesa kodeksa pārkāpums. Viņa atbalstīja tādu pierādījumu un liecību izmantošanu, kuriem ar apsūdzēto nav nekāda sakara.

112.

Lapko, Maksim Fiodaravich

Lapko, Maksim Fedorovich

(Lapko, Maxim Fyodorovich)

ЛАПКО, Maксiм Федаравiч

ЛАПКО, Максим Федорович

 

Minskas pilsētas Oktiabrski rajona tiesas tiesnesis.

Viņš bija tieši iesaistīts tiesiskās represijās pret 2010. gada 19. decembrī notikušo mierīgo demonstrāciju dalībniekiem. Viņš 2010. gada 20. decembrī notiesāja pilsoniskās sabiedrības aktīvistus Raman Scherbau un Vital Tratsiakou uz 10 dienām cietumā, Yuri Krylovich un Pavel Kavalenka uz 15 dienām cietumā, Jaunās frontes aktīvistus Zmitser Kremenitski un Uladzimir Yaromenak attiecīgi uz 14 un 15 dienām cietumā. Viņš 2012. gadā notiesāja citus aktīvistus uz 10 līdz 15 dienām cietumā, jo īpaši Jaunās frontes aktīvistus. Viņš 2012. gada 17. jūlijā notiesāja Raman Vasiliev un Uladzimir Yaromenak attiecīgi uz 12 un 15 dienām cietumā. Veids, kādā viņš vadīja tiesas procesu, bija klajš Kriminālprocesa kodeksa pārkāpums. Viņš atbalstīja tādu pierādījumu un liecību izmantošanu, kam ar apsūdzēto nav nekāda sakara.

113.

Lapo, Liudmila Ivanauna

(Lapo, Lyudmila Ivanauna; Lapo, Ludmila Ivanauna)

Lappo, Ludmila Ivanovna

(Lappo, Liudmila Ivanovna; Lappo, Lyudmila Ivanovna)

ЛАПО, Людмiла Iванаўна

ЛАППО, Людмила Ивановна

 

Minskas Frunzenski rajona tiesas tiesnese. Viņa 2010.–2011. gadā šādiem pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem par mierīgajiem protestiem piesprieda naudas sodus un cietumsodus: a) 07.07.2011., Melyanets Mikalay, 10 dienas ieslodzījumā; b) 30.06.2011., Shastseryk Uladzimir, 10 dienas ieslodzījumā; c) 30.06.2011., Zyakaw Eryk, 10 dienas ieslodzījumā; d) 25.04.2011., Grynman Nastassiya, 25 dienas pamatvienības (BLR 875 000); e) 20.12.2010., Nikishyn Dzmitry, 11 dienas ieslodzījumā. Atkārtoti piesprieda cietumsodus un lielus naudas sodus mierīgos protestos iesaistītajiem un tādējādi bija atbildīga par Baltkrievijā notiekošajām represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

114.

Laptseva, Alena Viacheslavauna

Lapteva, Elena Viacheslavovna

(Lapteva, Yelena Vyacheslavovna)

ЛАПЦЕВА, Алена Вячаславаўна

ЛАПТЕВА, Елена Вячеславовна

 

Minskas Zavodskoi rajona tiesas tiesnese. Viņa bija tieši iesaistīta tiesiskās represijās pret 2010. gada 19. decembrī notikušās mierīgās demonstrācijas dalībniekiem. 2010. gada 20. decembrī viņa pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem Raman Maksimenka, Yuras Shpak-Ryzhkou, Hanna Belskaya, Paval Sakolchik, Sviatlana Rubashkina, Uladzimir Parkalau un Tatsyana Vaikovih piesprieda 10 dienas ieslodzījumā. Veids, kādā viņa vadīja tiesu, bija klajš Kriminālprocesa kodeksa pārkāpums. Viņa atbalstīja tādu pierādījumu un liecību izmantošanu, kuriem ar apsūdzēto nav nekāda sakara.

115.

Laptsionak, Ihar Mikalaevich

Laptionok, Igor Nikolaevich

ЛАПЦЕНАК, Irap Мiкалаевiч

ЛАПТЕНОК, Игорь Николаевич

Dzimšanas datums: 31.08.1947., Minsk

Atbildīgs par sagrozītas infromācijas izplatīšanas organizēšanu un īstenošanu valsts kontrolētajos plašsaziņas līdzekļos. Kā bijušajam informācijas ministra vietniekam viņam bija būtiska loma valsts propogandas veicināšanā, ar kuru tiek atbalstītas un attaisnotas represijas, kas vērstas pret demokrātisko opozīciju un pilsonisko sabiedrību. Izmantojot sagrozītu un nepatiesu informāciju, demokrātiskā opozīcija un pilsoniskā sabiedrība tiek sistemātiski izceltas nelabvēlīgā un noniecinošā veidā.

116.

Lashyn, Aliaksandr Mikhailavich

Lashin, Aleksandr Mikhailovich

ЛАШЫН, Аляксандр Мiхайлавiч

ЛАШИН, Александр Михайлович

 

Ģenerālprokurora vietnieks, atbildīgs par pilsoniskās sabiedrības apspiešanu pēc 2010. gada vēlēšanām.

117.

Lazavik, Mikalai Ivanavich

Lozovik, Nikolai Ivanovich

ЛАЗАВIК, Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК, Николай Иванович

Dzimšanas datums: 18.01.1951.

Nevinyany, Minsk apgabals

Невинянн Вилейского р-на Минской обл

ID 3180151H004PB2

Baltkrievijas Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs.

Kopš 2000. gada viņš ir bijis viena no galvenajām personām, kas iesaistīta viltošanas gadījumos saistībā ar krāpnieciskajām vēlēšanām un referendumu, konkrēti 2004., 2006., 2008. un 2010. gadā.

118.

Lemiashonak, Anatol Ivanavich

Lemeshenok, Anatoli Ivanovich

ЛЕМЯШОНАК, Анатоль Iванавiч

ЛЕМЕШЕНОK, Анатолий Иванович

Dzimšanas datums: 14.05.1947.

Ministru padomes laikraksta "Republika" galvenais redaktors. Savā amatā viņš ir viens no visretoriskākajiem un ietekmīgakajiem valsts propagandas mašinērijas un iespiestās preses pārstāvjiem. Viņš atbalstīja un attaisnoja represijas, kas vērstas pret demokrātisko opozīciju un pilsonisko sabiedrību, kuras ar sagrozītas informācijas starpniecību tiek sistemātiski izceltas nelabvēlīgā un noniecinošā veidā, jo īpaši pēc 2010. gadā notikušajām prezidenta vēlēšanām.

119.

Liabedzik, Mikhail Piatrovich

Lebedik, Mikhail Petrovich

ЛЯБЕДЗIК, Мiхаiл Пятровiч

ЛЕБЕДИК, Михаил Петрович

 

Prezidenta pārvaldes laikraksta un galvenā propogandas laikraksta "Sovietskaia Belarus" redaktora pirmais vietnieks. Izplata valdības diktētu politiku, viltojot faktus un negodīgi komentējot pašlaik Baltkrievijā notiekošos procesus, kas vērsti pret pilsonisko sabiedrību, sistemātiski to atainojot nelabvēlīgā un noniecinošā veidā, jo īpaši pēc 2010. gadā notikušajām prezidenta vēlēšanām.

120.

Liaskouski, Ivan Anatolievich

Leskovski, Ivan Anatolievich

ЛЯСКОЎСКI, Iван Анатольевiч

ЛЕСКОВСКИЙ, Иван Анатольевич

 

Homel VDK vadītājs un bijušais Homel VDK vadītāja vietnieks. Atbildīgs par represijām, ar ko VDK Homel apgabalā vēršas pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

121.

Liushtyk, Siarhei Anatolievich

(Lyushtyk, Siarhey Anatolyevich)

Liushtyk, Sergei Anatolievich

(Lyushtyk, Sergey Anatolyevich)

ЛЮШТЫК, Сяргей Анатольевiч

ЛЮШТЫК, Сергей Анатольевич

 

Minskas Pervomaiski rajona tiesas tiesnesis. Viņš 2010.–2011. gadā šādiem pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem par mierīgajiem protestiem piesprieda naudas sodus un cietumsodus: a) 14.07.2011., Struy Vitali, 10 dienas pamatvienības (BLR 35 000); b) 04.07.2011., Shalamitski Paval, 10 dienas ieslodzījumā; c) 20.12.2010., Sikirytskaya Tatsyana, 10 dienas ieslodzījumā; d) 20.12.2010., Dranchuk Yuliya, 13 dienas ieslodzījumā; e) 20.12.2010., Lapko Mikalay, 12 dienas ieslodzījumā; f) 20.12.2010., Pramatoraw Vadzim, 12 dienas ieslodzījumā. Atkārtoti piesprieda cietumsodus un lielus naudas sodus mierīgos protestos iesaistītajiem un tādējādi bija atbildīgs par Baltkrievijā notiekošajām represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

122.

Lomats, Zianon Kuzmich

Lomat, Zenon Kuzmich

ЛОМАЦЬ, Зянон Кузьмiч

ЛОМАТЬ, Зенон Кузьмич

Dzimšanas datums: 1944. gads Karabani

Aktīvi vērsies pret demokrātiju Baltkrievijā. Savulaik, būdams Valsts kontroles komitejas priekšsēdētājs, viņš bija viena no galvenajām personām, kas iesaistīta lietā pret Ales Byaliatski, kurš ir viens no ievērojamākajiem cilvēktiesību aizstāvjiem, Baltkrievijas Cilvēktiesību centra "Vyasna" vadītājs, Starptautiskās cilvēktiesību federācijas priekšsēdētāja vietnieks. A. Byalyatski aktīvi darbojās, aiztāvot un atbalstot tos, kas ir cietuši ar 2010. gada 19. decembra vēlēšanām saistītajās represijās un pilsoniskās sabiedrības un demokrātiskās opozīcijas apspiešanā.

123.

Luchyna, Leanid Aliaksandravich

Luchina, Leonid Aleksandrovich

ЛУЧЫНА, Леанiд Аляксандравiч

ЛУЧИНА, Леонид Александрович

Dzimšanas datums: 18.11.1947.

Dzimšanas vieta: Pristupovschina, Minsk apgabals

д. Приступовщина Дзержинского р-на Минской обл

Aktīvi vērsies pret demokrātiju Baltkrievijā. Bijušais Hrodna rajona reģionālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs.

Kā reģionālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs bija tieši atbildīgs par starptautisko vēlēšanu standartu pārkāpumiem, konkrēti Hrodna apgabalā prezidenta vēlēšanās 2006. gadā.

124.

Lukashenka, Aliaksandr Ryhoravich

Lukashenko, Aleksandr Grigorievich

ЛУКАШЭНКА Аляксандр Pыгopaвiч

ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич

Dzimšanas datums: 30.08.1954.

Dzimšanas vieta: Kopys, Vitebsk rajons

Baltkrievijas Republikas prezidents

125.

Lukashenka, Dzmitry Aliaksandravich

Lukashenko, Dmitri Aleksandrovich

ЛУКАШЭНКА, Дзмiтрый Аляксандр-авiч

ЛУКАШЕНКО, Дмитрий Александрович

Dzimšanas datums: 23.03.1980.

Uzņēmējs, aktīvi piedalās finanšu darījumos, kuros iesaistīta Lukashenka ģimene.

126.

Lukashenka, Viktar Aliaksandravich

Lukashenko, Viktor Aleksandrovich

ЛУКАШЭНКА, Biктap Аляксандравiч

ЛУКАШЕНКО, Виктор Александрович

Dzimšanas datums: 28.11.1975.

Prezidenta palīgs nacionālās drošības jautājumos.

Viens no tēva tuvākajiem sadarbības partneriem, tāpēc viņam ir bijusi svarīga loma pret demokrātisko opozīciju un pilsonisko sabiedrību vērstajos represīvajos pasākumos. Būdams ievērojams Valsts drošības padomes loceklis, viņš bija atbildīgs par represīvo pasākumu koordinēšanu, kas tika vērsti pret demokrātisko opozīciju un pilsonisko sabiedrību, jo īpaši saistībā ar ar 2010. gada 19. decembra demonstrāciju vardarbīgo apspiešanu.

127.

Lukomski, Aliaksandr Valiantsinavich

Lukomski, Aleksandr Valentinovich

ЛУКОМСКI, Аляксандр Валянцiнавiч

ЛУКОМСКИЙ, Александр Валентинович

Dzimšanas datums: 12.08.1971.

ID 3120871A074PB7

Iekšlietu ministrijas Minskas pilsētas speciālā pulka komandieris.

Viņš vadīja operatīvās vienības, kas apspieda 2010. gada 19. decembra mierīgo demonstrāciju; par to viņš 2011. gada februārī saņēma apbalvojumu un atzinības vēstuli no A. Lukashenka. 2011. gada jūnijā viņš vadīja operatīvās vienības, kas veica represijas pret Minskas mierīgajiem iedzīvotājiem.

128.

Lutau, Dzmitry Mikhailavich

Lutov, Dmitri Mikhailovich

(Lutov, Dmitry Mikhailovich)

ЛУТАЎ, Дзмiтрый Мiхайлавiч

ЛУТОВ, Дмитрий Михайлович

 

Viņš bija prokurors Syarhei Kavalenka tiesas procesā, kurā Syarhei Kavalenka tika notiesāts ar diviem gadiem un vienu mēnesi ieslodzījuma par probācijas laika pārkāpumu. Syarhei Kavalenka bija iepriekš notiesāts ar nosacīti atliktu sodu par baltsarkanbaltā karoga, opozīcijas kustības simbola uzkāršanu Ziemassvētku eglē Vitsebsk. Sods, ko šajā lietā pēc tam piesprieda tiesnesis, ir nesamērīgi bargs, ņemot vērā nodarījuma būtību, un tas neatbilst Baltkrievijas kriminālkodeksam. Lutau darbības ir tiešs Baltkrievijas starptautisko saistību pārkāpums cilvēktiesību jomā.

129.

Makei, Uladzimir Uladzimiravich

(Makey, Uladzimir Uladzimiravich)

Makei, Vladimir Vladimirovich

(Makey, Vladimir Vladimirovich)

МАКЕЙ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

МАКЕЙ, Владимир Владимирович

Dzimšanas datums: 05.08.1958.

Hrodna apgabals

ID 3050858A060PB5

Ārlietu ministrs, bijušais prezidenta administrācijas vadītājs.

Kā prezidenta administrācijas vadītājs tika uzskatīts par režīma otru ietekmīgāko personu, un kā tāds bija atbildīgs par krāpniecisko vēlēšanu rīkošanu 2008. un 2010. gadā tām sekojošām represijām pret mierīgu demonstrāciju dalībniekiem.

130.

Maladtsova, Tatsiana

Molodtsova, Tatiana

МАЛАДЦОВА, Таццяна

МОЛОДЦОВА, Татьяна

 

Minskas Frunzenski rajona prokurore, izskatīja Aleksandr Otroshchenkov, Aleksandr Molchanov un Dmitri Novik lietu. Atbildīga par politiski motivētu administratīvo sankciju un kriminālsodu īstenošanu pret pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem.

131.

Maltsau, Leanid Siamionavich

Maltsev, Leonid Semenovich

МАЛЬЦАЎ, Леанiд Сяменавiч

МАЛЬЦЕВ, Леонид Семенович

Dzimšanas datums: 29.08.1949.

Vetenevka, Slonim rajons, Hrodna apgabals

д. Ветеньевка, Слонимского района, Гродненской области

ID 3290849A002PB5

Drošības padomes sekretārs.

Atbildīgs par visiem valsts drošības dienestiem. Izplānoja un pavēlēja īstenot 2010. gada 19. decembra mierīgo demonstrāciju apspiešanu.

132.

Maslakou, Valery Anatolievich

Maslakov, Valeri Anatolievich

МАСЛАКОЎ, Валерый Анатольевiч

МАСЛАКОВ, Валерий Анатольевич

 

VDK Izlūkošanas padomes vadītājs. Atbildīgs par represijām, ar ko VDK vēršas pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

133.

Mazouka, Anzhalika Mikhailauna

Mazovko, Anzhelika Mikhailovna

(Mazovka Anzhelika Mikhailovna)

МАЗОЎКА, Анжалiка Мiхайлаўна

МАЗОВКO, Анжелика Михайловна

(МАЗОВКA, Анжелика Михайловна)

 

Minskas Sovetski rajona tiesas tiesnese. Viņa 2010.–2011. gadā šādiem pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem par mierīgajiem protestiem piesprieda naudas sodus vai cietumsodus: a) 14.07.2011., Bussel Alyaksandr, 10 dienas ieslodzījumā; b) 14.07.2011., Krukowski Syarhey, 8 dienas ieslodzījumā; c) 14.07.2011., Kantsin Yahor, 10 dienas ieslodzījumā; d) 07.07.2011., Sukhanossik Vyachaslaw, 8 dienas ieslodzījumā; e) 21.12.2010., Nyanakhaw Andrey, 15 dienas ieslodzījumā; f) 20.12.2010., Myslivets Ihar, 15 dienas ieslodzījumā; g) 20.12.2010., Vilkin Alyaksey, 12 dienas ieslodzījumā; h) 20.12.2010., Kharitonaw Paval, 12 dienas ieslodzījumā. Atkārtoti piesprieda cietumsodus mierīgos protestos iesaistītajiem un tādējādi bija atbildīga par Baltkrievijā notiekošajām represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

134.

Mazouka, Kiryl Viktaravich

Mazovka, Kirill Viktorovich

МАЗОЎКА, Кiрыл Biктapaвiч

МАЗОВКА, Кирилл Викторович

 

Prokurors Dashkevich-Lobov lietā. Dmitri Dashkevich un Eduard LobovMolodoi Front (Jaunā fronte) aktīvisti, kuriem tika piespriests vairākus gadus ilgs cietumsods par "huligānismu". Viņu ieslodzīšanas motivācija bija tas, ka viņi aktīvi piedalījās 2010. decembra vēlēšanu kampaņā, atbastot vienu no opozīcijas kandidātiem.

135.

Merkul, Natallia Viktarauna

Merkul, Natalia Viktorovna

(Merkul, Natalya Viktorovna

МЕРКУЛЬ, Наталля Biктapaўнa

МЕРКУЛЬ, Наталья Викторовна

Dzimšanas datums: 13.11.1964.

Pukhovichi rajona Talkov pilsētas vidusskolas direktore. Viņa 2011. gada 27. janvārī atlaida no darba ļoti cienītu vidusskolas skolotāju Natalia Ilinich par viņas politiskajiem uzskatiem un par dalību 2010. gada 19. decembra notikumos.

136.

Miatselitsa, Mikalai Tsimafeevich

Metelitsa, Nikolai Timofeevich

МЯЦЕЛIЦА, Мiкалай Цiмафеевiч

МЕТЕЛИЦА, Николай Тимофеевич

 

Aktīvi vērsies pret demokrātiju Baltkrievijā. Bijušais Mohilev rajona reģionālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs. Kā reģionālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs bija tieši atbildīgs par starptautisko vēlēšanu standartu pārkāpumiem prezidenta vēlēšanās, konkrēti Mohilev apgabalā 2006. gadā.

137.

Mihun, Andrei Arkadzevich

(Mihun, Andrey Arkadzevich)

Migun, Andrei Arkadievich

(Migun, Andrey Arkadievich)

MIГYH, Андрэй Аркадзевiч

МИГУН, Андрей Аркадевич

Dzimšanas datums: 05.02.1978.

Dzimšanas vieta: Minsk

Adrese: Ul. Goretskovo Maksima 53-16, Minsk

Pases nr.: MP1313262

Prokurors.

2006. gadā viņš piedalījās par 2006. gada prezidenta vēlēšanu novērošanu apsūdzētās pilsoniskās iniciatīvas "Partnerība" lietas izskatīšanā. Apsūdzībām, kuras viņš izvirzīja pret Nikolai Astreiko, Timofei Dranchuk, Aleksandr Shalaiko un Enira Bronitskaya bija politisks pamatojums, un tajās bija klaji pārkāpts Kriminālprocesa kodekss.

138.

Mikhalchanka, Aliaksei

Mikhalchenko, Aleksei

(Mikhalchenko, Alexey)

МIХАЛЬЧАНКА, Аляксей

МИХАЛЬЧЕНКО, Алексей

Dzimšanas datums: 1973. gads

Valsts TV kanāla ONT žurnālists ar lielu ietekmi. Viņš ir televīzijas programmas "Tā tas ir" vadītājs. Minētā programma ir tāds valsts propagandas instruments televīzijā, ar kuru tiek atbalstītas un attaisnotas represijas, kas vērstas pret demokrātisko opozīciju un pilsonisko sabiedrību. Izmantojot sagrozītu informāciju, opozīcija un pilsoniskā sabiedrība tiek sistemātiski izceltas nelabvēlīgā un noniecinošā veidā. Šajā ziņā viņš īpaši aktīvi darbojās pēc 2010. gada 19. decembra mierīgo demonstrāciju un turpmāko protestu apspiešanas.

139.

Mikhasiou, Uladzimir Ilich

Mikhasev, Vladimir Ilich

MIXACËЎ, Уладзiмiр Iльiч

МИХАСЕВ, Владимир Ильич

Dzimšanas datums: 14.10.1949.

Dzimšanas vieta: Sosnovka, Shklov rajons, Mohilev apgabals

(д. Сосновка Шкловскогорайона Могилевской области)

Aktīvi vērsies pret demokrātiju Baltkrievijā. Bijušais Homel apgabala reģionālās vēlēšanu komitejas priekšsēdētājs, bijušais parlamenta apakšpalātas deputāts. Kā reģionālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs bija tieši atbildīgs par starptautisko vēlēšanu standartu pārkāpumiem, jo īpaši Homel reģionā prezidenta vēlēšanās 2006. gadā.

140.

Miklashevich, Piotr Piatrovich

Miklashevich, Petr Petrovich

МIКЛАШЭВIЧ Петр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович

Dzimšanas datums: 18.10.1954.

Dzimšanas vieta: Kosuta, Minsk apgabals

Konstitucionālās tiesas priekšsēdētājs un bijušais ģenerālprokurors, kurš aktīvi iesaistījies pilsoniskās sabiedrības un demokrātiskās opozīcijas apspiešanā. Būdams iepriekšējā amatā, bija viena no galvenajām personām, kas iesaistīta politiskās opzīcijas un pilsoniskās sabiedrības apspiešanā no 2004. līdz 2008. gadam. Kopš viņa iecelšanas amatā Konstitucionālajā tiesā 2008. gadā ir uzticīgi īstenojis režīma represīvo politiku un apstiprinājis represīvu tiesību aktu likumību pat tajos gadījumos, kad tie bija pretrunā konstitūcijai.

141.

Mitrakhovich, Iryna Aliakseeuna

Mitrakhovich, Irina Alekseevna

MITPAXOBIЧ, Ipынa Аляксееўна

МИТРАХОВИЧ, Ирина Алексеевна

 

Minskas pilsētas Oktiabrski rajona tiesas tiesnese.

Viņa bija tieši iesaistīta tiesiskās represijās pret 2010. gada 19. decembrī notikušo mierīgo demonstrāciju dalībniekiem. Viņa 2010. gada 20. decembrī notiesāja pilsoniskās sabiedrības aktīvistus Aleh Yastrutseu un Mark Metsialkou uz 15 dienām cietumā. Viņa 2011. gada 7. jūlijā notiesāja pilsoniskās sabiedrības aktīvistus Eduard Baida and Andrei Ratsolka uz 10 dienām cietumā un Artsem Starykau uz 12 dienām cietumā par līdzdalību "klusajā protestā". Veids, kādā viņa vadīja tiesas procesu, bija klajš Kriminālprocesa kodeksa pārkāpums. Viņa atbalstīja tādu pierādījumu un liecību izmantošanu, kuriem ar apsūdzēto nav nekāda sakara.

142.

Morozau, Viktar Mikalaevich

Morozov, Viktor Nikolaevich

МАРОЗАЎ, Biктap Мiкалаевiч

МОРОЗОВ, Виктор Николаевич

 

Hrodna apgabala prokurors. Atbildīgs par pilsoniskās sabiedrības apspiešanu pēc 2010. gada vēlēšanām.

143.

Motyl, Tatsiana Iaraslavauna

(Motyl, Tatsiana Yaraslavauna)

Motyl, Tatiana Iaroslavovna

(Motyl, Tatyana Yaroslavovna)

МОТЫЛЬ, Таццяна Яраславаўна

МОТЫЛЬ, Татьяна Ярославовна

 

Minskas pilsētas Moskovski rajona tiesas tiesnese.

Viņa bija tieši iesaistīta tiesiskās represijās pret 2010. gada 19. decembrī notikušās mierīgās demonstrācijas dalībniekiem. 2011. gada 10. janvārī viņa "Jaunās frontes" aktīvistam Yulian Misiukevich piesprieda 12 dienas ieslodzījumā, un 2011. gada 21. un 31. janvārī viņa attiecīgi politiskajam aktīvistam Usevalad Shasharin un pilsoniskās sabiedrības aktīvistam Tsimafei Atranschankau piesprieda 9 dienas ieslodzījumā katram.

Par piedalīšanos politisko ieslodzīto atbalsta pasākumā viņa attiecīgi notiesāja: 2010. gada 27. decembrī –cilvēktiesību aizstāvi Mikhail Matskevich uz 10 dienām ieslodzījumā, 2011. gada 20. janvārī – pilsoniskās sabiedrības aktīvistu Valer Siadou uz 12 dienām ieslodzījumā.

Viņa bija arī tieši iesaistīta 2011. gada tiesiskajās represijās pret pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem. 2011. gada 4. un 7. jūlijā viņa Anton Glinisty un Andrei Ignatchyk piesprieda 10 dienas ieslodzījumā. Viņa arī 2012. gadā bija tieši iesaistīta tiesiskajās represijās pret pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem.

2012. gada 22. februārī viņa ievērojamajam politiskajam aktīvistam Pavel Vinagradau piesprieda 10 dienas ieslodzījumā, 2012. gada 10. aprīlī viņa viņam noteica arī preventīvu policijas uzraudzību uz diviem gadiem. 2012. gada 23. martā viņa kustības "Ar sociālo tīklošanu panākta revolūcija" politiskajiem aktīvistiem Mikhas Kostka un Anastasia Shuleika piesprieda 5 dienas ieslodzījumā.

2012. gada 21. aprīlī viņa pēdējai minētajai vēlreiz piesprieda 10 dienas ieslodzījumā. 2012. gada 24., 25. un 26. maijā viņa "Jaunās frontes" aktīvistiem Uladzimir Yaromenak, Zmitser Kremenetski un Raman Vasiliev piesprieda attiecīgi 10, 10 un 12 dienas ieslodzījumā. 2012. gada 22. jūnijā viņa Euroradio žurnālistam Paval Sverdlou piesprieda 15 dienas ieslodzījumā. Veids, kādā viņa vadīja tiesas procesu, bija klajš Kriminālprocesa kodeksa pārkāpums. Viņa atbalstīja tādu pierādījumu un liecību izmantošanu, kuriem ar apsūdzēto nav nekāda sakara.

144.

Navumau, Uladzimir Uladzimiravich

Naumov, Vladimir Vladimirovich

НАВУМАЎ Уладзiмiр Уладзiмiравiч

НАУМОВ Владимир Владимирович

Dzimšanas datums: 07.02.1956.

Dzimšanas vieta: Smolensk (Krievija –PSRS)

Nerīkojās, lai izmeklētu lietu, kas saistīta ar Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski un Dmitri Zavadski neatklātajiem pazušanas gadījumiem Baltkrievijā 1999. un 2000. gadā. Bijušais iekšlietu ministrs un arī bijušais prezidenta Drošības dienesta vadītājs.

145.

Nazaranka, Vasil Andreyevich

Nazarenko, Vasili Andreevich

НАЗАРАНКА, Васiль Андрэевiч

НАЗАРЕНКО, Василий Андреевич

 

Minskas pilsētas tiesas tiesnesis. Kā galvenais tiesnesis viņš noraidīja prasības pārsūdzēt spriedumus attiecībā uz politiskajiem un pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem Vasili Parfenkov un (kā tiesnesis piesēdētājs) Dmitri Dashkevich, Eduard Lobov. Šajos tiesas procesos tika klaji pārkāpts Kriminālprocesa kodekss.

146.

Niakrasava, Alena Tsimafeeuna

Nekrasova, Elena Timofeevna

(Nekrasova, Yelena Timofeyevna)

НЯКРАСАВА, Алена Цiмафееўна

НЕКРАСОВА, Елена Тимофеевна

 

Minskas pilsētas Zavodskoi rajona tiesas tiesnese.

Viņa bija tieši iesaistīta tiesiskās represijās pret 2010. gada 19. decembrī notikušās mierīgas demonstrācijas dalībniekiem. 2010. gada 20. decembrī viņa pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem Tatsyana Grechanikava, Alyaksandr Baranou, Yevhen Tsarykau, Maryna Paulouskaya un Andrei Zialiony piesprieda 15 dienas ieslodzījumā. 2011. gada 4. un 7. jūlijā un 2011. gada 6. oktobrī viņa vairākiem pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem piesprieda ieslodzījumu (Katsiarina Davydzik – 10 dienas, Yauguenia Kamarova – 10 dienas, Aleh Bazhok – 10 dienas, Yan Melnikau – 5 dienas). Veids, kādā viņa vadīja tiesas procesu, bija klajš Kriminālprocesa kodeksa pārkāpums. Viņa atbalstīja tādu pierādījumu un liecību izmantošanu, kuriem ar apsūdzēto nav nekāda sakara.

147.

Niavyhlas, Henadz Mikalaevich

Nevyglas, Gennadi Nikolaevich

НЯВЫГЛАС, Генадзь Мiкалаевiч

НЕВЫГЛАС, Геннадий Николаевич

Dzimšanas datums: 11.02.1954.

Dzimšanas vieta: Parahonsk, Pinsk rajons

ID 3110254A014PB5

Kolektīvās drošības līguma organizācijas ģenerālsekretāra vietnieks un bijušais prezidenta Drošības dienesta vadītājs, bijušais Nacionālās drošības padomes vadītājs, bijušais prezidenta administrācijas vadītājs; kā prezidenta administrācijas vadītājs bija tieši atbildīgs par krāpniecisku vēlēšanu rīkošanu 2006. gadā un par sekojošām pret mierīgu demonstrāciju dalībniekiem vērstām represijām.

148.

Orda, Mikhail Siarheevich

Orda, Mikhail Sergeievich

ОРДА, Мiхаiл Сяргеевiч

ОРДА, Михаил Сергеевич

Dzimšanas datums: 28.09.1966.

Dzimšanas vieta: Diatlovo, Hrodna apgabals

(ДятловоГродненской Области)

ID 3280966A011PB2

Aktīvi vērsies pret demokrātiju Baltkrievijā. Bijušais Parlamenta augšpalātas deputāts un bijušais BRSM (Baltkrievijas jauniešu apvienības) vadītājs. Jo īpaši būdams otrajā amatā, bija galvenais to pasākumu organizētājs, ar kuriem BRSM aktīvisti vērsās pret mierīgo demonstrāciju dalībniekiem, kuri protestēja pret krāpnieciskajām prezidenta vēlēšanām 2006. gadā.

149.

Padabed, Iury Mikalaevich

(Padabed, Yury Mikalaevich)

Podobed, Iuri Nikolaevich

(Podobed, Yuri Nikolaevich)

ПАДАБЕД, Юрый Мiкалаевiч

ПОДОБЕД, Юрий Николаевич

Dzimšanas datums: 05.03.1962.

Dzimšanas vieta: Slutsk (Minsk apgabals)

Drošības dienesta vadītājs Yuri Chizh kontrolakciju sabiedrībā Triple, bijušais Iekšlietu ministrijas Īpašo uzdevumu vienības vadītājs. Būdams nemieru novēršanai izveidoto iekšējo spēku komandieris bija tieši atbildīgs par mierīgo demonstrāciju vardarbīgu apspriešanu un ir tiešā veidā ar to saistīts, konkrēti 2004. un 2008. gadā.

150.

Padaliak, Eduard Vasilievich

(Padalyak, Eduard Vasilyevich)

Podoliak, Eduard Vasilievich

(Podolyak, Eduard Vasilyevich)

ПАДАЛЯК, Эдуард Васiльевiч

ПОДОЛЯК, Эдуард Васильевич

 

Aktīvi vērsies pret demokrātiju Baltkrievijā. Kā kādreizējais Centrālās vēlēšanu komisijas loceklis bija atbildīgs par starptautisko vēlēšanu standartu pārkāpumiem prezidenta vēlēšanās 2010. gada 19. decembrī.

151.

Padhaiski, Henadz Danatavich

Podgaiski, Gennadi Donatovich

ПАДГАЙСКI, Генадзь Данатавiч

ПОДГАЙСКИЙ, Геннадий Донатович

 

Minskas Valsts politehniskās koledžas direktors. Atbildīgs par to studentu eksmatrikulāciju, kas piedalījās protestos pēc 2010. gada decembra vēlēšanām.

152.

Paluyan, Uladzimir Mikalaevich

(Paluian, Uladzimir Mikalaevich)

Poluyan, Vladimir Nikolaevich

(Poluyan, Vladimir Nikolaevich)

ПАЛУЯН, Уладзiмiр Мiкалаевiч

ПОЛУЯН, Владимир Николаевич

Dzimšanas datums: 1961. gads,

Nekrashevichi ciems, Karelichi rajons, Hrodna apgabals

Nodokļu un nodevu ministrs. Pārrauga nodokļu iestādes, kas atbalsta krimināllietu pret Byalyatski, kā aizbildinājumu izmantojot nodokļu nemaksāšanu. Byalyatski aktīvi darbojās, aizstāvot un sniedzot palīdzību tiem, kas bija cietuši ar 2010. gada 19. decembra vēlēšanām saistītajās represijās un pilsoniskās sabiedrības un demokrātiskās opozīcijas apspiešanā.

153.

Paulichenka, Dzmitry Valerievich

Pavlichenko, Dmitri Valerievich

(Pavlichenko, Dmitriy Valeriyevich)

ПАЎЛIЧЭНКА, Дзмiтрый Валер'евiч

ПАВЛИЧЕНКО, Дмитрий Валериевич

Dzimšanas datums: 1966. gads

Dzimšanas vieta: Vitebsk

Svarīga persona Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski un Dmitri Zavadski neatklātajos pazušanas gadījumos Baltkrievijā 1999. un 2000. gadā. Iekšlietu ministrijas īpašo spēku veterānu apvienības "Gods" vadītājs, bijušais Iekšlietu ministrijas Īpašās reaģēšanas vienības (SOBR) vadītājs.

154.

Peftsieu, Uladzimir Paulavich

(Peftsiyeu, Uladzimir Paulavich)

Peftiev, Vladimir Pavlovich

(Peftiyev, Vladimir Pavlovich)

ПЕФЦIЕЎ, Уладзiмiр Паулавiч

ПЕФТИЕВ, Владимир Павлович

Dzimšanas datums: 1957. gada 1. jūlijs

Berdyansk, Zaporozhskaya Oblast, Ukraina

Tagadējais pases nr.: MP2405942

Persona, kas saistīta ar prezidenta Lukashenka, Viktar Lukashenka un Dzmitry Lukashenka. Sniedz konsultācijas ekonomikas jomā prezidentam Lukashenka un, izmantojot savas uzņēmējdarbības interses, kas ietver Sport Pari, BT Telecommunications un spirta un degvīna uzņēmumu Aquadiv, ir nozīmīgs Lukashenka režīma sponsors.

155.

Piakarski, Aleh Anatolievich

Pekarski, Oleg Anatolievich

ПЯКАРСКI, Алег Анатольевiч

ПЕКАРСКИЙ, Олег Анатольевич

ID 3130564A041PB9

Aktīvi iesaistījies Baltkrievijas pilsoniskās sabiedrības apspiešanā. Kā bijušais iekšlietu ministra pirmais vietnieks bija atbildīgs par pilsoniskās sabiedrības apspiešanu pēc 2010. gada vēlēšanām.

156.

Piatkevich, Natallia Uladzimirauna

Petkevich, Natalia Vladimirovna

(Petkevich, Natalya Vladimirovna)

ПЯТКЕВIЧ Наталля Уладзiмiраўна

ПЕТКЕВИЧ Наталья Владимировна

Dzimšanas datums: 24.10.1972.

Dzimšanas vieta: Minsk

ID 4241072A012PB1

Prezidenta palīdze un bijusī prezidenta administācijas vadītāja vietniece. Iepriekšējā amatā prezidenta administrācijā bija atbildīga par juridiskiem un tiesiskiem jautājumiem, un bija tieši atbildīga par krāpniecisko vēlēšanu rīkošanu 2006. un 2010. gadā.

157.

Poludzen, Iauhen Iauhenavich

(Paludzen, Yauhen Yauhenavich

Poluden, Evgeni Evgenievich

(Poluden, Yevgeni Yevgenyevich)

ПОЛУДЗЕНЬ, Яўген Яўгенавiч

(ПАЛУДЗЕНЬ, Яўген Яўгенавiч)

ПОЛУДЕНЬ, Евгений Евгеньевич

Dzimšanas datums: 30.01.1962.

ID 3300162A006PB3

Bijušais iekšlietu ministra vietnieks un milicijas vadītājs. Viņa vadībā milicijas spēki brutāli apspieda 2010. gada 19. decembra mierīgo demonstrāciju.

158.

Prakopau, Yury Viktaravich

(Prakopau, Iury Viktaravich)

Prokopov, Iuri Viktorovich

(Prokopov, Yuri Viktorovich)

ПРАКОПАЎ, Юрый Вiктаравiч

ПРОКОПОВ, Юрий Викторович

Dzimšanas vieta: 07.10.1978.

ID 3071078A031PB4

Valsts TV kanāla "Pervi" (№ 1) pieredzējis un ietekmīgs žurnālists. Viņš ir televīzijas programmas "Uzmanības centrā" vadītājs.

Minētā programma ir tāds valsts propagandas instruments televīzijā, ar kuru tiek atbalstītas un attaisnotas represijas, kas vērstas pret demokrātisko opozīciju un pilsonisko sabiedrību. Izmantojot plaši sagrozītu informāciju, opozīcija un pilsoniskā sabiedrība tiek sistemātiski izceltas nelabvēlīgā un noniecinošā veidā. Šajā ziņā viņš īpaši aktīvi darbojās pēc 2010. gada 19. decembra mierīgo demonstrāciju un turpmāko protestu apspiešanas.

159.

Praliaskouski, Aleh Vitoldavich

Proleskovski, Oleg Vitoldovich

(Proleskovsky, Oleg Vitoldovich)

ПРАЛЯСКОЎСКI, Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ, Олег Витольдович

01.10.1963.

Dzimšanas vieta: Zagorsk

(Sergijev Posad/Krievija – PSRS)

Informācijas ministrs, bijušais prezidenta administrācijas vadītāja vietnieks, bijušais prezidenta administrācijas Ideoloģijas ģenerāldirektorāta vadītājs, bijušais prezidenta administācijas Analīzes un informācijas centra direktors.

Bijis viens no galvenajiem valsts propagandas avotiem un pārstāvjiem un režīma ideoloģijas atbalstītājs. Paaugstināts par ministru, un kopš tā laika turpina skaļi propagandēt un atbalstīt rīcību, ar kādu režīms vēršas pret demokrātisko opozīciju un pilsonisko sabiedrību.

160.

Pratasavitskaia, Natallia Uladzimirauna

Protosovitskaia, Natalia Vladimirovna

(Protosovitskaya, Natalia Vladimirovna; Protosovitskaya, Natalya Vladimirovna)

ПРАТАСАВIЦКАЯ, Наталля Уладзiмiраўна

ПРОТОСОВИЦКАЯ, Наталья Владимировна

 

Minskas Oktiabrski rajona tiesas tiesnese. Viņa bija tieši iesaistīta tiesiskās represijās pret 2010. gada 19. decembrī notikušo mierīgo demonstrāciju dalībniekiem. Viņa 2010. gada 20. decembrī notiesāja pilsoniskās sabiedrības aktīvistus Siarhei Sheuchenka, Katsiaryna Sliadzeuskaya un Aliaksandra Chemisava uz 10 dienām cietumā un Yauhen Mironau, Ihar Matsuta, Illya Laptseu, Mikhail Korzun un Vital Murashkevich uz 15 dienām cietumā. Veids, kādā viņa vadīja tiesas procesu, bija klajš Kriminālprocesa kodeksa pārkāpums. Viņa atbalstīja tādu pierādījumu un liecību izmantošanu, kuriem ar apsūdzēto nav nekāda sakara.

161.

Putsyla, Uladzimir Ryhoravich

(Putsila, Uladzimir Ryhoravich)

Putsilo, Vladimir Grigorievich

(Putsilo, Vladimir Grigoryevich)

ПУЦЫЛА, Уладзiмiр Рыгоравiч

(ПУЦIЛА, Уладзiмiр Рыгоравiч)

ПУЦИЛО, Владимир Григорьевич

 

Minskas pilsētas tiesas priekšsēdētājs kā pēdējā instance, kas pārraudzīja spriedumus (kurus piesprieda pirmās instances tiesa un apstiprināja apelācijas tiesa) lietā pret starptautiski atzītu politisko ieslodzīto Pavel Severinets (Baltkrievijas Kristīgi demokrātiskās partijas izveidošanas komitejas līdzpriekšsēdētājs un 2010. gada prezidenta vēlēšanu kandidāta Vital Rymashevski kampaņas vadītājs) un bijušā politiskā ieslodzītā Aleksandr Otroshchenkov lietā (2010. gada prezidenta vēlēšanu kandidāta Andrei Sannikov preses sekretārs). Viņš neļāva iesniegt juridisku sūdzību pret šiem spriedumiem, kuri bija klajš Kriminālprocesa kodeksa pārkāpums.

162.

Pykina, Natallia Mikhailauna

Pykina, Natalia Mikhailauna

Pikina, Natalia Mikhailovna

(Pykina, Natalya Mikhailovna)

ПЫКIНА, Наталля Мiхайлаўна

ПЫКИНА, Наталья Михайловна

Dzimšanas datums: 20.4.1971.

Dzimšanas vieta: Rakov

Atbildīga par politiski motivētu administratīvo sankciju un kriminālsodu īstenošanu pret pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Tiesnese Partizanski rajona tiesā, kas izskata Likhovid lietu. Viņa piesprieda "Brīvības kustības" aktīvistam Likhovid kungam trīsarpus gadu ieslodzījumu cietumā.

163.

Radzkou, Aliaksandr Mikhailavich

Radkov, Aleksandr Mikhailovich

РАДЗЬКОЎ, Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ, Александр Михайлович

Dzimšanas datums: 01.07.1951.

Dzimšanas vieta: Botnia, Mohilev apgabals

ID 3010751M102PB0

Prezidenta administrācijas vadītāja pirmais vietnieks, bijušais izglītības ministrs.

Slēdzis Eiropas Humanitāro universitāti, uzdevis veikt represijas pret opozīcijas stundentiem un organizējis studentus, lai piespiestu viņus balsot. Aktīvi piedalījies 2008., 2010. un 2012. gada krāpniecisko vēlēšanu organizēšanā un tām sekojošās represijās pret mierīgo demonstrāciju dalībniekiem 2008. un 2010. gadā. Prezidentam Lukashenka īpaši pietuvināta persona. Režīma galvenās ideoloģiskās un politiskās organizācijas Belaya Rus vadītājs.

164.

Rakhmanava, Maryna Iurievna

Rakhmanova, Marina Iurievna

РАХМАНАВА, Марына Юр'еуна

РАХМАНОВА, Марина Юрьевна

 

Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) locekle. Kā CVK locekle bija atbildīga par starptautisko vēlēšanu standartu pārkāpumiem prezidenta vēlēšanās 2010. gada 19. decembrī.

165.

Ravinskaia, Tatsiana Uladzimirauna

(Ravinskaya, Tatsiana Uladzimirauna)

Revinskaia, Tatiana Vladimirovna

(Revinskaya, Tatiana Vladimirovna; Revinskaya, Tatyana Vladimirovna)

РАВIНСКАЯ, Таццяна Уладзiмiраўна

РЕВИНСКАЯ, Татьяна Владимировна

 

Minskas pilsētas Pervomayski rajona tiesas tiesnese.

2011. gada 27. aprīlī viņa pilsoniskās kampaņas "Baltkrievija Eiropā" koordinatoram politiķim Dmitri Bandarenka un bijušajam prezidenta amata kandidātam A. Sannikau piesprieda 2 gadus ieslodzījumā. Veids, kādā viņa vadīja tiesas procesu, bija klajš Kriminālprocesa kodeksa pārkāpums. Viņa atbalstīja tādu pierādījumu un liecību izmantošanu, kuriem ar apsūdzēto nav nekāda sakara.

166.

Ravutskaia, Nadzeia Zalauna

(Ravutskaya, Nadzeya Zalauna)

Reutskaia, Nadezhda Zalovna

(Reutskaya, Nadezhda Zalovna)

РАВУЦКАЯ, Надзея Залаўна

РЕУТСКАЯ, Надежда Заловна

 

Minskas pilsētas Maskavas rajona tiesnese, atbildīga par pilsoniskās sabiedrības un demokrātiskās opozīcijas apspiešanu. Veids, kā viņa ir pildījusi savus amata pienākumus, ir veicinājis baiļu atmosfēras veidošanos sabiedrībā, jo īpaši saistībā ar 2006. gada vēlēšanām.

167.

Reliava, Aksana Anatolyeuna

(Raliava Aksana Anatolyeuna)

Relyava, Aksana Anatolieuna

РЭЛЯВА, Аксана Анатольеўна

(РAЛЯВА Аксана Анатольеўна)

РЕЛЯВО, Оксана Анатольевна

 

Minskas Sovetski rajona tiesas tiesnese. Viņa 2010.–2011. gadā šādiem pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem par mierīgajiem protestiem piesprieda naudas sodus vai cietumsodus: a) 23.06.2011., Khalyezin Yuri, 20 dienas pamatvienības (BLR 700 000); b) 23.06.2011., Rutski Alyaksandr, 20 dienas pamatvienības (BLR 700 000); c) 28.03.2011., Ivashkevich Viktar, 10 dienas ieslodzījumā; d) 21.12.2010., Asmanaw Arsen, 15 dienas ieslodzījumā; e) 20.12.2010., Kudlayew Alyaksandr, 30 dienas pamatvienības; f) 20.12.2010., Tryputsin Vitaut, 15 dienas ieslodzījumā; g) 20.12.2010., Assipenka Andrey, 15 dienas ieslodzījumā; h) 20.12.2010., Ardabatski Dzyanis, 15 dienas ieslodzījumā; i) 20.12.2010., Kazlowski Andrey, 15 dienas ieslodzījumā un BLR 1 050 000.

168.

Rubinau, Anatol Mikalaevich

Rubinov, Anatoli Nikolaevich

PYБIНAЎ, Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ, Анатолий Николаевич

Dzimšanas datums: 15.04.1939.

Mohilev

Parlamenta augšpalātas priekšsēdētājs, bijušais prezidenta administrācijas vadītāja vietnieks plašsaziņas līdzekļu un ideoloģijas jautājumos (2006–2008). Būdams šajā amatā, viņš bija viens no galvenajiem valsts propagandas avotiem un pārstāvjiem un režīma ideoloģijas atbalstītājs.

169.

Rusak, Viktar Uladzimiravich

Rusak, Viktor Vladimirovich

РУСАК, Вiктар Уладзiмiра-вiч

РУСАК, Виктор Владимирович

Dzimšanas datums: 07.02.1955.

ID 3070255A000PB6

VDK Ekonomiskās drošības padomes vadītājs.

Atbildīgs par represijām, ar ko VDK vēršas pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

170.

Rusakevich, Uladzimir Vasilievich

Rusakevich, Vladimir Vasilievich

Русакевiч Уладзiмiр Васiльевiч

РУСАКЕВИЧ Владимир Васильевич

Dzimšanas datums: 13.09.1947.

Dzimšanas vieta: Vygonoshchi, Brest rajons

Aktīvi vērsies pret demokrātiju Baltkrievijā. Bijušais informācijas ministrs; būdams šajā amatā, viņš bija galvenais atbildīgais par laikposmā no 2003. līdz 2009. gadam izdarīto spiedienu uz neatkarīgajiem plašsaziņas līdzekļiem un žurnālistiem un par represijām, kas pret tiem tika vērstas.

171.

Rybakou, Aliaksei Vasilievich

(Rybakov, Aliaksey Vasilievich)

Rybakov, Aleksei Vasilievich

(Rybakov, Alexey Vasilievich)

РЫБАКОЎ, Аляксей Васiльевiч

РЫБАКОВ, Алексей Васильевич

Dzimšanas datums: 31.07.1966.

Adrese: Ul. Yesenina 31-1-104, Minsk

Pases nr.: MP2937413

Augstākās tiesas priekšsēdētājs. Bijušais Minskas pilsētas Moskovski rajona tiesas tiesnesis un šobrīd Augstākās tiesas tiesnesis. Viņš bijušajam prezidenta amata kandidātam Alyaksandr Kazulin piesprieda piecus gadus un sešus mēnešus ieslodzījumā par protestu rīkošanu 2006. gada martā, vēršoties pret krāpnieciskajām vēlēšanām.

Veids, kādā viņš vadīja tiesas procesu, bija klajš Kriminālprocesa kodeksa pārkāpums.

172.

Saikouski, Valeri Yosifavich

Saikovski, Valeri Yosifovich

САЙКОЎСКI, Валерый Iосiфавiч

САЙКОВСКИЙ, Валерий Иосифович

Adrese: Tieslietu departaments, Pervomaysky rajona administrācija

Chornogo K. 5 office 417

Tel.: +375 17 2800264

2012. gada janvārī iecelts Izmeklēšanas komitejas Minskas nodaļas priekšsēdētāja vietnieka amatā. Kā valsts prokurors Minskas Pervomaiski rajona tiesā, viņš piedalījās tiesas procesā pret Ales Byalyatski, kas ir viens no visievērojamākajiem cilvēktiesību aizstāvjiem, Baltkrievijas Cilvēktiesību centra "Vyasna" vadītājs, Starptautiskās cilvēktiesību federācijas priekšsēdētāja vietnieks. Tiesas procesā izvirzītajām prokurora apsūdzībām bija skaidrs unnenoliedzams politisks pamatojums, un tas bija klajš Kriminālprocesa kodeksa pārkāpums. Byalyatski aktīvi darbojās, aizstāvot un sniedzot palīdzību tiem, kas bija cietuši 2010. gada 19. decembra vēlēšanām saistītajās represijās un pilsoniskās sabiedrības un demokrātiskās opozīcijas apspiešanā.

173.

Samaliuk, Hanna Valerieuna

Samoliuk, Anna Valerievna

(Samolyuk, Anna Valeryevna)

САМАЛЮК, Ганна Валер'еўна

САМОЛЮК, Анна Валерьевна

 

Bijusī Minskas pilsētas Frunzenski rajona tiesas tiesnese.

Viņa bija tieši iesaistīta tiesiskās represijās pret 2010. gada 19. decembrī notikušo mierīgo demonstrāciju dalībniekiem. Viņa 2010. gada 20. decembrī notiesāja pilsoniskās sabiedrības aktīvistu Alyaksandr Stsiashenka uz 10 dienām cietumā. Veids, kādā viņa vadīja tiesas procesu, bija klajš Kriminālprocesa kodeksa pārkāpums. Viņa atbalstīja tādu pierādījumu un liecību izmantošanu, kuriem ar apsūdzēto nav nekāda sakara.

174.

Sanko, Ivan Ivanavich

Sanko, Ivan Ivanovich

САНЬКО, Iван Iванавiч

САНЬКО, Иван Иванович

 

Majors, augsta ranga VDK izmeklētājs. Viņš veica izmeklēšanas, kurās tika izmantoti viltoti pierādījumi pret opozīcijas aktīvistiem, kas bija aizturēti Minskas VDK aizturēšanas centrā pēc 2010. gada 19. decembra Minskā notikušās pēcvēlēšanu protesta demonstrācijas vardarbīgās apspiešanas. Viņa darbības ir klajš cilvēktiesību pārkāpums, liedzot tiesības uz taisnīgu tiesu, un tiešs Baltkrievijas starptautisko saistību pārkāpums cilvēktiesību jomā.

175.

Sauko, Valery Iosifavich

Savko, Valeri Iosifovich

САЎКО, Валерый Iосiфавiч

САВКО, Валерий Иосифович

 

Hrodna apgabala reģionālās vēlēšanu komisijas vadītājs. Kā reģionālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs bija atbildīgs par starptautisko vēlēšanu standartu pārkāpumiem Hrodna apgabalā prezidenta vēlēšanās 2010. gada 19. decembrī.

176.

Shadryna, Hanna Stanislavauna

Shadrina, Anna Stanislavovna

ШАДРЫНА, Ганна Станiславаўна

ШАДРИНА, Анна Станиславовна

 

Bijusī prezidenta pārvaldes laikraksta un galvenā propogandas laikraksta "Sovietskaia Belarus" galvenā redaktora vietniece.

Atbildīga par tādas valsts propogandas izplatīšanu iespiestajā presē, ar kuru, tostarp izmantojot sagrozītu informāciju, tika ierosinātas, atbalstītas un attaisnotas represijas, kas 2010. gada 19. decembrī tika vērstas pret demokrātisko opozīciju un pilsonisko sabiedrību.

177.

Shaeu, Valiantsin Piatrovich

(Shayeu, Valyantsin Piatrovich)

Shaev, Valentin Petrovich

(Shayev, Valentin Petrovich)

ШАЕЎ, Валянцiн Пятровiч

ШАЕВ, Валентин Петрович

 

Izmeklēšanas komitejas vadītāja vietnieks, bijušais Homel apgabala prokurors. Atbildīgs par pilsoniskās sabiedrības apspiešanu pēc 2010. gada vēlēšanām.

178.

Shahrai, Ryta Piatrouna

Shagrai, Rita Petrovna

ШАГРАЙ, Рнта Пятроўна

ШАГРАЙ, Рита Петровна

 

Minskas pilsētas Oktiabrski rajona tiesas tiesnese.

Viņa bija tieši iesaistīta tiesiskās represijās pret 2010. gada 19. decembrī notikušo mierīgo demonstrāciju dalībniekiem. Viņa 2010. gada 20. decembrī notiesāja pilsoniskās sabiedrības aktīvistus Ales Sobal, Maksim Hrishel un Kastantsin Chufistau uz 10 dienām cietumā un Siarhei Kardymon uz 15 dienām cietumā. Veids, kādā viņa vadīja tiesas procesu, bija klajš Kriminālprocesa kodeksa pārkāpums. Viņa atbalstīja tādu pierādījumu un liecību izmantošanu, kuriem ar apsūdzēto nav nekāda sakara.

179.

Shamionau, Vadzim Iharavich

Shamenov, Vadim Igorevich

(Shamyonov, Vadim Igorevich)

ШАМЁНАЎ, Вадзiм Iгаравiч

ШАМЁНОВ, Вадим Игоревич

 

Kapteinis, Shklov izvietotās soda kolonijas IK-17 operatīvās daļas vadītājs. Iespaidoja politiskos ieslodzītos, liedzot viņiem tiesības uz saraksti un izsakot draudus, lai izspiestu atzīšanos. Tieši atbildīgs par politisko ieslodzīto un opozīcijas aktīvistu tiesību pārkāpšanu ar cietsirdīgu, necilvēcīgu un pazemojošu izturēšanos vai sodiem. Viņa darbības ir tiešs Baltkrievijas starptautisko saistību pārkāpums cilvēktiesību jomā.

180.

Shastakou, Maksim Aliaksandravich

(Shastakou, Maxim Aliaksandravich)

Shestakov, Maksim Aleksandrovich

(Shestakov, Maxim Alexandrovich)

ШАСТАКОЎ, Maкciм Александр-авiч

ШЕСТАКОВ, Максим Александрович

 

Prokurors, kas iesniedza lietu pret Byalyatski Minskas Pervomaiski rajona tiesā pēc tam, kad Byalyatski iesniedza tiesai prasību par savu aizturēšanu. Byalyatski aktīvi darbojās, aizstāvot un sniedzot palīdzību tiem, kas bija cietuši ar 2010. gada 19. decembra vēlēšanām saistītajās represijās un pilsoniskās sabiedrības un demokrātiskās opozīcijas apspiešanā.

181.

Shchurok, Ivan Antonavich

Shchurok, Ivan Antonovich

ШЧУРОК, Iван Антонавiч

ЩУРОК, Иван Антонович

 

Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) loceklis. Kā CVK loceklis bija atbildīgs par starptautisko vēlēšanu standartu pārkāpumiem prezidenta vēlēšanās 2010. gada 19. decembrī.

182.

Sheiko, Ina Valerieuna

(Shaiko, Ina Valerieuna Sheyko, Ina Valerieuna)

Sheyko, Inna Valerievna

(Sheiko, Inna Valeryevna)

ШЭЙКО, Iна Валер'еўна

(ШAЙКО Iна Валер'еўна)

ШЕЙКО, Инна Валерьевна

 

Minskas centra rajona tiesas tiesnese. Viņa 2011. gadā šādiem pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem par mierīgajiem protestiem piesprieda naudas sodus un cietumsodus: a) 21.07.2011., Shapavalaw Paval, 12 dienas ieslodzījumā; b) 21.07.2011., Ivanyuk Yawhen, 12 dienas ieslodzījumā; c) 14.07.2011., Khadzinski Paval, 25 dienas pamatvienības (BLR 875 000); d) 23.06.2011., Sudnik Andrey, 25 dienas pamatvienības (BLR 875 000); e) 23.06.2011., Yatskow Usevalad, 30 dienas pamatvienības (BLR 1 050 000); f) 28.04.2011., Kudlaew Alyaksandr, 50 dienas pamatvienības (BLR 1 750 000). Atkārtoti piesprieda cietumsodus un lielus naudas sodus mierīgos protestos iesaistītajiem un tādējādi bija atbildīga par Baltkrievijā notiekošajām represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

183.

Sheiman, Viktar Uladzimiravich

(Sheyman, Viktar Uladzimiravich)

Sheiman, Viktor Vladimirovich

(Sheyman, Viktor Vladimirovich)

ШЭЙМАН, Biктap Уладзiмiравiч

ШЕЙМАН, Виктор Владимирович

Dzimšanas datums: 26.05.1958.

Dzimšanas vieta: Hrodna apgabals

Atbildīgs par Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski un Dmitri Zavadski neatklātajiem pazušanas gadījumiem Baltkrievijā 1999. un 2000. gadā. Bijušais Drošības padomes sekretārs. Sheiman joprojām ir prezidenta īpašais palīgs.

184.

Shestakou, Iury Valerievich

(Shestakou, Yury Valerievich)

Shestakov, Iuri Valerievich

(Shestakov, Yuri Valerievich)

ШАСТАКОЎ, Юрый Валер'евiч

ШЕСТАКОВ, Юрий Валерьевич

 

Minskas pilsētas Moskovski rajona tiesas tiesnesis.

Viņš bija tieši iesaistīts tiesiskās represijās pret 2010. gada 19. decembrī notikušās mierīgās demonstrācijas dalībniekiem. 2010. gada 20. un 27. decembrī viņš pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem Illya Vasilievich, Nadzeya Chayukhova, Tatsiana Radzetskaya, Siarhei Kanapatski un Volha Damarad piesprieda 10 dienas ieslodzījumā. Veids, kādā viņš vadīja tiesas procesu, bija klajš Kriminālprocesa kodeksa pārkāpums. Viņš atbalstīja tādu pierādījumu un liecību izmantošanu, kuriem ar apsūdzēto nav nekāda sakara.

185.

Shuhaeu, Siarhei Mikhailavich

(Shuhayeu, Siarhei Mikhailavich)

Shugaev, Sergei Mikhailovich

(Shugayev, Sergey Mikhailovich))

ШУГАЕЎ, Сяргей Михайлaвiч

ШУГАЕВ, Сергей Михайлович

 

VDK Pretizlūkošanas nodaļas vadītājs un bijušais VDK Pretizlūkošanas padomes vadītāja vietnieks. Atbildīgs par represijām, ko VDK veic pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

186.

Shved, Andrei Ivanavich

Shved, Andrei Ivanovich

(Shved, Andrey Ivanovich)

ШВЕД, Андрэй Iванавiч

ШВЕД, Андрей Иванович

 

Izmeklēšanas komitejas vadītāja vietnieks un bijušais ģenerālprokurora vietnieks un Izmeklēšanas nodaļas vadītājs.

Pildot VDK prasību, viņš ierosināja lietas izmeklēšanu pret Ales Byaliatski – vienu no visievērojamākajiem cilvēktiesību aizstāvjiem, Baltkrievijas Cilvēktiesību centra "Vyasna" vadītājs, Starptautiskās cilvēktiesību federācijas priekšsēdētāja vietnieku. A. Byalyatski aktīvi darbojās, aiztāvot un atbalstot tos, kas ir cietuši ar 2010. gada 19. decembra vēlēšanām saistītajās represijās un pilsoniskās sabiedrības un demokrātiskās opozīcijas apspiešanā Baltkrievijā.

187.

Shykarou, Uladzislau Aleksandravich

Shikarov, Vladislav Aleksandrovich

ШЫКАРОЎ, Уладiзлаў Александравiч

ШИКАРОВ, Владислав Александрович

 

Vitebsk Zheleznodorozhny rajona tiesas tiesnesis. Apelācijas tiesā viņš notiesāja vairākus protestētājus, neskatoties uz to, ka Pirmās instances tiesa viņus nebija atzinusi par vainīgiem. Atbildīgs par politiski motivētu administratīvo sankciju un kriminālsodu īstenošanu pret pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem.

188.

Shylko, Alena Mikalaeuna

Shilko, Elena Nikolaevna

(Shilko, Yelena Nikolaevna)

ШЫЛЬКО, Алена Мiкалаеўна

ШИЛЬКО, Елена Николаевна

 

Minskas pilsētas Moskovski rajona tiesas tiesnese.

Viņa bija tieši iesaistīta tiesiskās represijās pret 2010. gada 19. decembrī notikušās mierīgās demonstrācijas dalībniekiem. 2010. gada 20., 24. un 30. decembrī viņa notiesāja pilsoniskās sabiedrības aktīvistus, attiecīgi – Ihar Shershan (12 dienas ieslodzījumā), Zmitser Shurkhai (10 dienas ieslodzījumā) un Franak Viachorka (12 dienas ieslodzījumā).

2012. gada 24. janvārī viņa noraidīja Ales Byalyatski apelāciju par Minskas Pervomaiski rajona tiesas spriedumu, kaut gan veids, kādā bija noticis Byalyatski tiesas process, bija klajš Kriminālprocesa kodeksa pārkāpums. Byalyatski aktīvi darbojās, aizstāvot un sniedzot palīdzību tiem, kas bija cietuši 2010. gada 19. decembra vēlēšanām saistītajās represijās un pilsoniskās sabiedrības un demokrātiskās opozīcijas apspiešanā. Veids, kādā viņa vadīja tiesas procesu, bija klajš Kriminālprocesa kodeksa pārkāpums. Viņa atbalstīja tādu pierādījumu un liecību izmantošanu, kuriem ar apsūdzēto nav nekāda sakara.

189.

Siankevich, Eduard Aliaksandravich

Senkevich, Eduard Aleksandrovich

СЯНЬКЕВIЧ, Эдуард Аляксандравiч

СЕНЬКЕВИЧ, Эдуард Александрович

 

Mohilev apgabala prokurors. Atbildīgs par pilsoniskās sabiedrības apspiešanu pēc 2010. gada vēlēšanām.

190.

Siarheenka, Ihar Piatrovich

Sergeenko, Igor Petrovich

(Sergeyenko, Igor Petrovich)

СЯРГЕЕНКА, Iгар Пятровiч

СЕРГЕЕНКО, Игорь Петрович

 

Mohilev pilsētas rajona VDK vadītājs. Atbildīgs par represijām, ar ko VDK Mohilev rajonā vēršas pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

191.

Simakhina, Liubou Siarheeuna

Simakhina, Liubov Sergeevna

CIMAXIHA, Любоў Сяргееўна

СИМАХИНА, Любовь Сергеевна

 

Minskas pilsētas Moskovski rajona tiesas tiesnese.

Viņa bija tieši iesaistīta tiesiskās represijās pret 2010. gada 19. decembrī notikušās mierīgas demonstrācijas dalībniekiem. Viņa 2010. gada 20. decembrī pilsoniskās sabiedrības aktīvistam Siarhei Barsukou piesprieda 12 dienas ieslodzījumā.

Viņa 2011. gada 8. novembrī pilsoniskās sabiedrības aktīvistam Paval Siarhei piesprieda 7 dienas ieslodzījumā. Veids, kādā viņa vadīja tiesas procesu, bija klajš Kriminālprocesa kodeksa pārkāpums. Viņa atbalstīja tādu pierādījumu un liecību izmantošanu, kuriem ar apsūdzēto nav nekāda sakara.

192.

Simanau, Aliaksandr Anatolievich

Simonov, Aleksandr Anatolievich

CIMAHAЎ, Аляксандр Анатольевiч

СИМОНОВ, Александр Анатольевич

Dzimšanas datums: 1952. gads, Gomel

ID 3100552C033PB6

Tieslietu ministra vietnieks, atbildīgs par tiesu iestāžu darbiniekiem, ideoloģiju un spriedumu īstenošanas kontroli. Viņa pienākumos ietilpst tiesu iestāžu darbinieku pārraudzība un kontrole. Viņš bija atbildīgs par Baltkrievijas Tieslietu ministrijas un tiesu iestāžu, kas ir nozīmīgi iedzīvotāju apspiešanas instrumenti, lomu un darbību, uzspiežot valsts propogandu tiesu iestādēm un gādājot par to, lai tiesu iestāžu darbinieki pieņemtu lēmumus, kas atbilst režīma represīvajai būtībai vai kas apzināti ignorē prettiesisko rīcību, ar kādu drošības dienesti vērsās pret iedzīvotājiem.

193.

Simanouski, Dmitri Valerevich

Simanovski Dmitri Valerievich

CIMAHOЎCKI, Дмiтрый Валер'евiч

СИМАНОВСКИЙ, Дмитрий Валериевич

 

Minskas Pervomaiski rajona tiesas valsts prokurors. Viņš piedalījās Dmitri Bondarenko lietas izskatīšanā. Viņa iesniegtajai apsūdzībai bija skaidrs un nenoliedzams politisks pamatojums, un tā ir klajš Kriminālprocesa kodeksa pārkāpums. Tā balstījās uz nepareizu 2010. gada 19. decembra notikumu klasifikāciju, un tā nebija pamatota ar liecībām, pierādījumiem vai liecinieku liecībām.

194.

Sirenka, Viktar Ivanavich

Sirenko, Viktor Ivanovich

CIРЭНКА, Biктap Iванавiч

СИРЕНКО, Виктор Иванович

Dzimšanas datums: 04.03.1962.

ID 3040362B062PB7

Minskas Veselības aprūpes komitejas vadītājs un bijušais Minskas Neatliekāmās palīdzības slimnīcas galvenais ķirurgs. Viņš nepretojās prezidenta amata kandidāta Nekliayev nolaupīšanai, kurš pēc smagas piekaušanas 2010. gada 19. decembra demonstrācijā bija atvests uz viņa slimnīcu, un neizsaucot policiju, atbalstīja nezināmo noziedznieku darbības. Šādas bezdarbības dēļ viņš tika paaugstināts amatā.

195.

Sivakau, Iury Leanidavich

(Sivakau, Yury Leanidavich)

Sivakov, Iury (Yurij, Yuri) Leonidovich

СIВАКАЎ, Юрый Леанiдавiч

СИВАКОВ, Юрий Леонидович

Dzimšanas datums: 05.08.1946.

Dzimšanas vieta: Sakhalin apgabals

Organizēja Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski un Dmitri Zavadski pazušanu Baltkrievijā 1999. un 2000. gadā; minētie gadījumi vēl līdz šim nav atklāti. Minskas Vadības institūta rektora vietnieks, bijušais tūrisma un sporta lietu ministrs, bijušais iekšlietu ministrs un bijušais prezidenta administrācijas vadītāja vietnieks.

196.

Skurat, Viktar Vatslavavich

Skurat, Viktor Vatslavovich

СКУРАТ, Вiктар Вацлавaвiч

СКУРАТ, Виктор Вацлавович

 

Iekšlietu ministrijas Valsts drošības nodaļas Minskas Pašvaldības direktorāta vadītājs. Viņš 2011. gada februārī no prezidenta Lukashenka saņēma apbalvojumu un atzinības vēstuli par aktīvu piedalīšanos un pavēļu izpildi 2010. gada 19. decembra demonstrāciju apspiešanā.

197.

Slizheuski, Aleh Leanidavich

Slizhevski, Oleg Leonidovich

СЛIЖЭЎСКI, Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ, Олег Леонидович

Dzimšanas datums: 16.08.1972.

Dzimšanas vieta: Hrodna

Tieslietu ministrs, Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) loceklis un bijušais Tieslietu ministrijas Sabiedrisko organizāciju un politisko partiju nodaļas vadītājs. Kā CVK loceklis bija atbildīgs par starptautisko vēlēšanu standartu pārkāpumiem, vēlēšanās kopš 2007. gada. Ņemot vērā amatus, kādus viņš ieņēmis Tieslietu ministrijā, un viņam piešķirto kontroli pār tiesu iestādēm, viņš ir aktīvi piedalījies pilsoniskās sabiedrības un demokrātiskās opozīcijas apspiešanā, atsakoties reģistrēt nevalstiskas organizācijas un politiskas partijas, kas daudzos gadījumos ir bijis iemesls to likvidēšanai.

198.

Smalenski, Mikalai Zinouevich

Smolenski, Nikolai Zinovievich

СМАЛЕНСКI, Мiкалай 3iноўeвiч

СМОЛЕНСКИЙ, Николай Зиновьевич

 

Sakaru un informācijas sistēmu terorisma apkarošanas centra vadītāja vietnieks un bijušais VDK vadītāja vietnieks personāla un tā uzdevumu organizācijas jautājumos. Atbildīgs par represijām, ar ko VDK vēršas pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

199.

Smirnou, Iauhen Aliaksandravich

(Smirnou, Yauhen Aliaksandravich)

Smirnov, Evgeni Aleksandrovich

(Smirnov, Yevgeni Aleksandrovich)

СМIРНОЎ, Яўген Аляксандравiч

CМИРНОВ, Евгений Александрович

Dzimšanas datums: 15.03.1949.

Dzimšanas vieta: Riazan rajons, Krievija (PSRS)

ID 3160872K021PB4

Eirāzijas Ekonomikas kopienas tiesas priekšsēdētājs, Ekomikas tiesas priekšsēdētāja pirmais vietnieks, atbildīgs par pilsoniskās sabiedrības un demokrātiskās opozīcijas apspiešanu, jo īpaši saistībā ar 2006. gada vēlēšanām.

200.

Stosh, Mikalai Mikalaevich

Stosh, Nikolai Nikolaevich

СТОШ, Мiкалай Мiкалаевiч

СТОШ, Николай Николаевич

 

Gomel apgabala reģionālās vēlēšanu komisijas vadītājs. Kā reģionālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs bija atbildīgs par starptautisko vēlēšanu standartu pārkāpumiem Homel apgabalā prezidenta vēlēšanās 2010. gada 19. decembrī.

201.

Stsiapurka, Uladzimir Mikhailavich

Stepurko, Vladimir Mikhailovich

СЦЯПУРКА, Уладзiмiр Мiхайлавiч

СТЕПУРКО, Владимир Михайлович

 

Minskas pilsētas tiesas tiesnesis. Kā galvenais tiesnesis viņš noraidīja apelācijas par spriedumiem, kas piespriesti politiskajiem un pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem Irina Khalip, Sergei Martselev, Pavel Severinets, Dmitri Bondarenko, Dmitri Doronin, Sergei Kazakov, Vladimir Loban, Vitali Matsukevich, Evgeni Sekret un Oleg Fedorkevich. Šajos tiesas procesos tika klaji pārkāpts Kriminālprocesa kodekss.

Viņš 2012. gada 24. janvārī noraidīja Ales Byalyatski apelāciju par spriedumu, ko viņam piesprieda Minskas Pervomaiski rajona tiesa, kaut gan veids, kādā notika Byalyatski tiesas process, bija klajš Kriminālprocesa kodeksa pārkāpums.

Byalyatski aktīvi darbojās, aizstāvot un sniedzot palīdzību tiem, kas bija cietuši ar 2010. gada 19. decembra vēlēšanām saistītajās represijās un pilsoniskās sabiedrības un demokrātiskās opozīcijas apspiešanā.

202.

Stuk, Aliaksei Kanstantsinavich

Stuk, Aleksei Konstantinovich

(Stuk, Alexey Konstantinovich)

СТУК, Аляксей Канстанцiнавiч

СТУК, Алексей Константинович

 

Ģenerālprokurora vietnieks.

2007. un 2008. gadā viņš ierosināja lietas pret neatkarīgiem plašsaziņas līdzekļiem, žurnālistiem un opozīcijas partijām. Viņš deva atļauju VDK virsniekiem veikt kratīšanu "Radio Racyja", "ERB" televīzijas "Belsat" telpās, Baltkrievijas Tautas frontes Hrodno birojā un NVO "Batskavshchyna" telpās, kā arī 17 žurnālistu mājokļos.

203.

Sukharenka, Stsiapan Mikalaevich

Sukhorenko, Stepan Nikolaevich

СУХАРЭНКА, Сцяпан Мiкалаевiч

СУХОРЕНКО, Степан Николаевич

Dzimšanas datums: 27.01.1957.

Dzimšanas vieta: Zdudichi, Gomel rajons

Baltkrievijas Ārlietu ministrijas vēstnieks, bijušais VDK vadītājs. Draudēja mierīgo demonstrāciju aktīvistiem pirms 2006. gada demonstrācijām, un bija viena no galvenajām personām pret demokrātisko opozīciju un pilsonisko sabiedrību vērstajās represijās, kas sekoja krāpnieciskajām vēlēšanām. Tāpat bija iniciators pret demokrātisko opozīciju un pilsonisko sabiedrību vērstiem represīviem normatīviem grozījumiem un tiesību aktiem.

204.

Sukhau, Dzmitri Viachaslavavich

(Sukhau, Dzimitry Vyachyaslavavich)

Sukhov, Dmitri Vyacheslavovich

(Sukhov, Dmitry Viacheslavovich)

СУХАЎ, Дзмiтрi Вячаслававiч

СУХОВ, Дмитрий Вячеславович

 

Pulkvežleitnants, strādā VDK militārajā pretizlūkošanā. pēc vēlēšanu protesta demonstrāciju apspiešanas Minskā 2010. gada 19. decembrī viņš viltoja pierādījumus un izmantoja draudus, tādējādi izspiežot atzīšanos no opozīcijas aktīvistiem VDK aizturēšanas centrā Minskā. Viņš bija tieši atbildīgs par to, ka, izmantojot pārmērīgu spēku pret politiskajiem ieslodzītajiem un opozīcijas aktīvistiem, tika pārkāptas viņu pamata cilvēktiesības. Viņa darbības ir tiešs Baltkrievijas starptautisko saistību pārkāpums cilvēktiesību jomā.

205.

Svistunova, Valiantsina Mikalaeuna

(Svistunova, Valyantsina Mikalayeuna)

Svistunova, Valentina Nikolaevna

(Svistunova, Valentina Nikolayevna)

СВIСТУНОВА, Валянцiна Мiкалаеўна

СВИСТУНОВА, Валентина Николаевна

 

Minskas centra rajona tiesas tiesnese. Viņa 2010.–2011. gadā šādiem pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem par mierīgajiem protestiem piesprieda naudas sodus un cietumsodus: a) 21.07.2011., Bandarenka Volha, 10 dienas ieslodzījumā; b) 21.07.2011., Ruskaya Volha, 11 dienas ieslodzījumā; c) 20.12.2010., Marchyk Stanislaw, 15 dienas ieslodzījumā; d) 20.12.2010., Stanchyk Alyaksandr, 10 dienas ieslodzījumā; e) 20.12.2010., Anyankow Syarhey, 10 dienas ieslodzījumā. Atkārtoti piesprieda cietumsodus mierīgos protestos iesaistītajiem un tādējādi bija atbildīga par Baltkrievijā notiekošajām represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

206.

Svorab, Mikalai Kanstantsinavich

Svorob, Nikolai Konstantinovich

СВОРАБ, Мiкалай Канстанцiнавiч

СВОРОБ, Николай Константинoвич

 

Aktīvi iesaistījās Baltkrievijas pilsoniskās sabiedrības apspiešanā. Kā bijušais VDK vadītāja vietnieks viņš bija atbildīgs par represijām, ar ko VDK vēršas pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

207.

Talstashou, Aliaksandr Alehavich

Tolstashov, Aleksandr Olegovich

ТАЛСТАШОЎ, Аляксандр Алегавiч

ТОЛСТАШОВ, Александр Олегович

 

VDK Konstitucionālās kārtības un terorisma apkarošanas padomes vadītājs.

Atbildīgs par represijām, ar ko VDK vēršas pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

208.

Taranda, Aliaksandr Mikhailavich

Taranda, Aleksandr Mikhailovich

ТАРАНДА, Аляксандр Мiхайлавiч

ТАРАНДА, Александр Михайлович

 

Prezidenta pārvaldes laikraksta un galvenā propogandas laikraksta "Sovietskaia Belarus" redaktora vietnieks.

Atbildīgs par tādas valsts propogandas izplatīšanu iespiestajā presē, ar kuru tiek atbalstītas un attaisnotas represijas, kas vērstas pret demokrātisko opozīciju un pilsonisko sabiedrību, kuras ar sagrozītas un nepatiesas informācijas starpniecību tiek sistemātiski izceltas nelabvēlīgā un noniecinošā veidā, jo īpaši pēc 2010. gadā notikušajām prezidenta vēlēšanām.

209.

Tarapetskaia, Halina Mikhailauna

(Tarapetskaya, Halina Mikhailauna)

Toropetskaia, Galina Mikhailovna

(Toropetskaya, Galina Mikhailovna)

ТАРАПЕЦКАЯ, Галiна Мiхайлаўна

ТОРОПЕЦКАЯ, Галина Михайловна

 

Prezidenta pārvaldes laikraksta un galvenā propogandas laikraksta "Sovietskaia Belarus" redaktora vietniece.

Atbildīga par tādas valsts propogandas izplatīšanu iespiestajā presē, ar kuru tika ierosinātas, atbalstītas un attaisnotas represijas, kas vērstas pret demokrātisko opozīciju un pilsonisko sabiedrību, kuras ar sagrozītas informācijas starpniecību tiek sistemātiski izceltas nelabvēlīgā un noniecinošā veidā, jo īpaši pēc 2010. gadā notikušajām prezidenta vēlēšanām.

210.

Ternavsky, Anatoly Andreevich

(Ternavski, Anatoli Andreevich; Ternavskiy, Anatoliy Andreyevich)

ТЕРНАВСКИЙ, Анатолий Андрэевiч

ТЕРНАВСКИЙ, Анатолий Андреевич

Dzimšanas datums: 1950. gads

Dzimšanas vieta: Donetsk, Ukraina

Viņš ir prezidenta Lukashenka ģimenei tuvs cilvēks; līdzekļu devējs prezidenta sporta klubam. Tas, ka viņš tirgo naftu un naftas produktus, apstiprina viņa ciešo saistību ar režīmu, ņemot vērā to, ka naftas pārstrādes nozarē pastāv valsts monopols, un to, ka tikai nedaudzām personām ir atļauts darboties naftas nozarē. Viņa uzņēmums Univest-M ir viens no diviem svarīgākajiem privātajiem naftas eksporta uzņēmumiem Baltkrievijā.

211.

Tratsiak, Piotr Uladzimiravich

Tretiak, Petr Vladimirovich

(Tretyak, Piotr Vladimirovich)

ТРАЦЦЯК, Петр Уладзiмiравiч

ТРЕТЬЯК, Петр Владимирович

 

Aktīvi iesaistījās Baltkrievijas pilsoniskās sabiedrības apspiešanā. Kā bijušais VDK vadītāja vietnieks un Drošības padomes radiofrekvenču komisijas loceklis viņš bija atbildīgs par represijām, ar ko VDK vēršas pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

212.

Traulka, Pavel

Traulko, Pavel

ТРАУЛЬКА, Павел

ТРАУЛЬКО, Павел

 

Pulkvežleitnants, iepriekš ir strādājis VDK militārajā pretizlūkošanā (pašreiz – Baltkrievijas jaunizveidotās izmeklēšanas komitejas preses dienesta vadītājs). Pēc vēlēšanu protesta demonstrāciju apspiešanas Minskā 2010. gada 19. decembrī viņš viltoja pierādījumus un izmantoja draudus, lai izspiestu atzīšanos no opozīcijas aktīvistiem VDK aizturēšanas centrā Minskā. Viņš bija tieši atbildīgs par cietsirdīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu izturēšanos vai sodiem un par tiesību uz taisnīgu tiesu liegšanu. Viņa darbības ir tiešs Baltkrievijas starptautisko saistību pārkāpums cilvēktiesību jomā.

213.

Trubnikau, Mikalai Aliakseevich

Trubnikov, Nikolai Alekseevich

ТРУБНIКАЎ, Мiкалай Аляксеевiч

ТРУБНИКОВ, Николай Алексеевич

 

Minskas pilsētas Partizanski rajona tiesnesis. Tieši iesaistīts 2006. un 2007. gada tiesiskās represijās pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju. Viņš 2007. gada 15. janvārī politiskajam aktīvistam Andrei Dzmitriev piesprieda 3 dienas ieslodzījumā. Veids, kādā viņš vadīja tiesas procesu, bija klajš Kriminālprocesa kodeksa pārkāpums. Viņš atbalstīja tādu pierādījumu un liecību izmantošanu, kuriem nav sakara apsūdzēto.

214.

Tselitsa, Lidziia Fiodarauna

(Tselitsa, Lidzia Fiodarauna; Tselitsa, Lidziya Fiodarauna)

Telitsa, Lidiia Fedorovna

(Telitsa, Lidia Fedorovna; Telitsa, Lidiya Fedorovna)

ЦЕЛIЦА, Лiдзiя Федараўна

ТЕЛИЦА, Лидия Федоровна

 

Minskas pilsētas Moskovski rajona tiesas tiesnese.

Viņa bija tieši iesaistīta tiesiskās represijās pret 2010. gada 19. decembrī notikušo mierīgo demonstrāciju dalībniekiem. 2010. gada 20. decembrī viņa pilsoniskās sabiedrības aktīvistam Mikhail Barsukou piesprieda 10 dienas ieslodzījumā. Veids, kādā viņa vadīja tiesas procesu, bija klajš Kriminālprocesa kodeksa pārkāpums. Viņa atbalstīja tādu pierādījumu un liecību izmantošanu, kuriem ar apsūdzēto nav nekāda sakara.

215.

Tsertsel, Ivan Stanislavavich

Tertel, Ivan Stanislavovich

ЦЕРЦЕЛЬ, Iван Станiслававiч

ТЕРТЕЛЬ, Иван Станиславович

 

VDK vadītāja vietnieks ekonomikas noziegumu un korupcijas apkarošanas jautājumos.

Atbildīgs par represijām, ar ko VDK vēršas pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

216.

Tsitsiankova, Alena Viktarauna

Titenkova, Elena Viktorovna

(Titenkova, Yelena Viktorovna)

ЦIЦЯНКОВА, Алена Вiктараўна

ТИТЕНКОВА, Елена Викторовна

 

Bijusī Minskas pilsētas Partizanski rajona tiesas tiesnese

Viņa bija tieši iesaistīta tiesiskās represijās pret 2010. gada 19. decembrī notikušās mierīgās demonstrācijas dalībniekiem. 2010. gada 20. decembrī viņa pilsoniskās sabiedrības aktīvistam Anton Hulak piesprieda 15 dienas ieslodzījumā, Ales Milinets, Paval Kamarou – 12 dienas – un Siarhei Piatrushyn – 11 dienas ieslodzījumā. 2011. gada jūlijā viņa citiem aktīvistiem piesprieda 5 un 10 dienas ieslodzījumā. Veids, kādā viņa vadīja tiesas procesu, bija klajš Kriminālprocesa kodeksapārkāpums. Viņa atbalstīja tādu pierādījumu un liecību izmantošanu, kuriem ar apsūdzēto nav nekāda sakara.

217.

Tupik, Vera Mikhailauna

Tupik, Vera Mikhailovna

TYПIK, Вера Мiхайлаўна

ТУПИК, Вера Михайловна

 

Minskas pilsētas Leninski rajona tiesas tiesnese. Viņa bija tieši iesaistīta tiesiskās represijās pret 2010. gada 19. decembrī notikušu mierīgu demonstrāciju dalībniekiem. 2010. gada 20. decembrī viņa pilsoniskās sabiedrības aktīvistei Natallia Vasilievich piesprieda 15 dienas ieslodzījumā, Katsiaryna Parfilieva, Alyaksandr Piatnitski un Sviatlana Rasliakova – 10 dienas ieslodzījumā. 2011. gada jūlijā viņa citiem aktīvistiem piesprieda 10 dienas ieslodzījumā. Veids, kādā viņa vadīja tiesas procesu, bija klajš Kriminālprocesa kodeksa pārkāpums. Viņa atbalstīja tādu pierādījumu un liecību izmantošanu, kuriem ar apsūdzēto nav nekāda sakara.

218.

Tushynski, Ihar Heraninavich

Tushinski, Igor Geroninovich

ТУШЫНСКИЙ, Irap Геранiнавiч

ТУШИНСКИЙ, Игорь Геронинович

 

Tieslietu ministra vietnieks, atbildīgs par juridisku atalstu iestādēm, kas sagatavo leģislatīvus un normatīvus aktus par ekonomikas jautājumiem, un atbildīgs par juridisko vienību reģistrāciju.

Atbildīgs par Baltkrievijas Tieslietu ministrijas un tiesu iestāžu, kas ir nozīmīgi iedzīvotāju apspiešanas instrumenti, lomu un darbību, uzspiežot valsts propogandu tiesu iestādēm, ar kuru tiek ierosinātas un attaisnotas represijas, kas vērstas pret demokrātisko opozīciju un pilsonisko sabiedrību, aizliedzot vai atņemot tiesības reģistrēt nevalstiskas organizācijas un politiskas partijas.

219.

Unukevich, Tamara Vasileuna

Vnukevich, Tamara Vasilievna

УНУКЕВIЧ, Тамара Васiльеўна

ВНУКЕВИЧ, Тамара Васильевна

 

Minskas pilsētas tiesas tiesnese. Kā tiesnese piesēdētāja viņa noraidīja prasības pārsūdzēt spriedumus attiecībā uz politiskajiem un pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem Irina Khalip, Sergei Martselev, Pavel Severinets. Šie tiesas procesi bija klajš Kriminālprocesa kodeksa pārkāpums.

220.

Utsiuryn, Andrei Aliaksandravich

(Utsiuryn, Andrey Aliaksandravich; Utsyuryn, Andrei Aliaksandravich)

Vtiurin, Andrei Aleksandrovich

(Vtiurin, Andrey Aleksandrovich; Vtyurin, Andrei Aleksandrovich)

УЦЮРЫН, Андрэй Аляксандравiч

ВТЮРИН, Андрей Александрович

Dzimšanas datums: 1971. gads Penza (Krievija –PSRS)

Prezidenta Drošības nodaļas vadītājs.

Viņa vadībā vairāki viņa vadītā dienesta darbinieki piedalījās politisko aktīvistu nopratināšanā pēc 2010. gada 19. decembra demonstrācijām.

221.

Vakulchyk, Valery Paulavich

Vakulchik, Valeri Pavlovich

ВАКУЛЬЧЫК, Валерый Паўлавiч

Вакульчик, Валерий Павлович

Dzimšanas datums: 19.06.1964., Brest apgabals

Izmeklēšanas komitejas vadītājs, bijušais prezidenta administrācijas operatīvā un analītiskā centra vadītājs, atbildīgs par telekomunikācijām, tostarp uzraudzību, filtrēšanu, kontroli un iejaukšanos dažādos saziņas kanālos, piemēram, internetā.

222.

Valchkova, Maryiana Leanidauna

(Valchkova, Maryana Leanidauna)

Volchkova, Marianna Leonidovna

ВАЛЧКОВА, Марыяна Леанiдаўна

ВОЛЧКОВА, Марианна Леонидовна

 

Minskas Partizanski rajona tiesas tiesnese. Viņa 2010.–2011. gadā šādiem pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem par mierīgajiem protestiem piesprieda naudas sodus vai cietumsodus: a) 07.07.2011., Lelikaw Andrey, 7 dienas ieslodzījumā; b) 07.07.2011., Lapatsik Yawhen, piespriestais sods nav zināms; c) 07.07.2011., Syarheyew Uladzimir, 11 dienas ieslodzījumā; d) 04.07.2011., Stsepanenka Alyaksandr, 5 dienas ieslodzījumā; e) 04.07.2011., Plyuto Tatsyana, 20 dienas pamatvienības (BLR 700 000); f) 23.06.2011., Kanaplyannik Syarhey, 20 dienas pamatvienības (BLR 700 000); g) 12.20.2010., Furman Viktar, 11 dienas ieslodzījumā; h) 20.12.2010., Astashow Anton, 11 dienas ieslodzījumā; i) 20.12.2010., Navumava Valyantsina, 11 dienas ieslodzījumā. Atkārtoti piesprieda cietumsodus un lielus naudas sodus mierīgos protestos iesaistītajiem un tādējādi bija atbildīga par Baltkrievijā notiekošajām represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

223.

Varapaev, Ihar Ryhoravich

(Varapayev, Ihar Ryhoravich)

Voropaev, Igor Grigorievich

(Voropayev, Igor Grigoryevich)

ВАРАПАЕЎ, Irap Pыгopaвiч

ВОРОПАЕВ, Игорь Григорьевич

 

Valsts militārās rūpniecības komitejas kontrolē esošā uzņēmuma "Elektronisko datoru pētniecības institūts" zinātniskā darba ģenerāldirektors un bijušais VDK Valsts sakaru padomes vadītājs. Atbildīgs par represijām, ar ko VDK vēršas pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

224.

Varenik, Natallia Siamionauna

Varenik, Natalia Semenovna

(Varenik, Natalya Semyonovna)

ВАРЭНIК, Наталля Сяменаўна

ВАРЕНИК, Наталья Семеновна

 

Minskas pilsētas Frunzenski rajona tiesas tiesnese.

Viņa bija tieši iesaistīta tiesiskās represijās pret 2010. gada 19. decembrī notikušo mierīgo demonstrāciju dalībniekiem. Viņa 2010. gada 20. decembrī notiesāja pilsoniskās sabiedrības aktīvistus Valiantsina Furman un Vadzim Klysheika uz 10 dienām cietumā. Veids, kādā viņa vadīja tiesas procesu, bija klajš Kriminālprocesa kodeksa pārkāpums. Viņa atbalstīja tādu pierādījumu un liecību izmantošanu, kam ar apsūdzēto nav nekāda sakara.

225.

Vasilevich, Ryhor Aliakseevich

Vasilevich, Grigori Alekseevich

(Vasilevich, Grigoriy Alekseyevich)

ВАСIЛЕВIЧ, Рыгор Аляксеевiч

ВАСИЛЕВИЧ, Григорий Алексеевич

Dzimšanas datums: 13.02.1955.

ID 3130255A011PB5

Ģenerālprokurors. Uzraudzīja lietas ierosināšanu pret visām tām personām, kuras tika aizturētas pēc 2010. gada 19. decembra mierīgo demonstrāciju apspiešanas.

226.

Vasilieu, Aliaksei Aliaksandravich

(Vasilyeu, Aliaksey Aliaksandravich)

Vasiliev, Aleksei Aleksandrovich

(Vasilyev, Alexey Alexandrovich)

ВАСIЛЬЕЎ, Аляксей Аляксандравiч

ВАСИЛЬЕВ, Алексей Александрович

 

Minskas apgabala reģionālās vēlēšanu komisijas vadītājs. Kā reģionālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs bija atbildīgs par starptautisko vēlēšanu standartu pārkāpumiem Minskas apgabalā prezidenta vēlēšanās 2010. gada 19. decembrī.

227.

Vehera, Viktar Paulavich

Vegera, Viktor Pavlovich

BEREPA, Biктap Паўлавiч

ВЕГЕРА, Виктор Павлович

 

VDK vadītāja pirmais vietnieks.

Atbildīgs par represijām, ar ko VDK vēršas pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju. Viņš ierosināja politiskā ieslodzītā Ales Byaliatski lietu, kurš ir viens no visievērojamākajiem cilvēktiesību aizstāvjiem, Baltkrievijas Cilvēktiesību centra "Vyasna" vadītājs, Starptautiskās cilvēktiesību federācijas priekšsēdētāja vietnieks. A. Byalyatski aktīvi darbojās, aiztāvot un atbalstot tos, kas bija cietuši ar 2010. gada 19. decembra vēlēšanām saistītajās represijās un pilsoniskās sabiedrības un demokrātiskās opozīcijas apspiešanā.

228.

Volkau, Siarhei Mikhailavich

Volkov, Sergei Mikhailovich

(Volkov, Sergey Mikhailovich)

ВОЛКАЎ, Сяргей Мiхайлавiч

ВОЛКОВ, Сергей Михайлович

 

Aktīvi iesaistījās Baltkrievijas pilsoniskās sabiedrības apspiešanā. Kā bijušais VDK Izlūkošanas padomes vadītāja vietnieks bija atbildīgs par represijām, ar ko VDK vēršas pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

229.

Yakunchykhin, Aliaksandr Anatolyevich

(Iakunchykhin, Aliaksandr Anatolievich)

Yakunchikhin, Aleksandr Anatolyevich

(Iakunchikhin, Alexandr Anatolievich)

ЯКУНЧЫХIН, Аляксандр Анатольевiч

ЯКУНЧИХИН, Александр Анатольевич

 

Minskas centra rajona tiesas tiesnesis. Viņš 2010.–2011. gadā šādiem pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem par mierīgajiem protestiem piesprieda naudas sodus vai cietumsodus šādās lietās: a) 17.11.2011., Makayew Alyaksandr, 5 dienas ieslodzījumā; b) 07.07.2011., Tukay Illya, 12 dienas ieslodzījumā; c) 07.07.2011., Shapchyts Yawhen, 12 dienas ieslodzījumā; d) 31.01.2011., Kulakow Lyeanid, 30 dienas pamatvienības (BLR 1 050 000); e) 21.12.2010., Yaromyenak Uladzimir, 15 dienas ieslodzījumā; f) 20.12.2010., Daroshka Alyaksey, 12 dienas ieslodzījumā; g) 20.12.2010., Kakhno Herman, 12 dienas ieslodzījumā; h) 20. 12. 2010., Palyakow Vital, 15 dienas ieslodzījumā. Atkārtoti piesprieda cietumsodus un lielus naudas sodus mierīgos protestos iesaistītajiem un tādējādi bija atbildīgs par Baltkrievijā notiekošajām represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

230.

Yarmalitski, Siarhei Uladzimiravich

Ermolitski, Sergei Vladimirovich

(Yermolitski, Sergei Vladimirovich)

ЯРМАЛIЦКI, Сяргей Уладзiмiравiч

ЕРМОЛИЦКИЙ, Сергей Владимирович

 

Shklov ieslodzījuma nometnes direktors. Viņš bija atbildīgs par necilvēcīgo izturēšanos pret ieslodzītajiem, kā arī par bijušā prezidenta amata kandidāta Nikolai Statkevich, kurš tika ieslodzīts sakarā ar 2010. gada 19. decembra notikumiem, un citu ieslodzīto vajāšanu.

231.

Yuferytsyn, Dzmitry Viktaravich

(Iuferytsyn, Dzmitry Viktaravich)

Yuferitsyn, Dmitri (Dmitry) Viktorovich

(Yuferitsin, Dmitri Viktorovich; Iuferitsyn, Dmitry Viktorovich)

ЮФЕРЫЦЫН, Дзмiтрый Вiктаравiч

ЮФЕРИЦЫН, Дмитрий Викторович

 

Minskas Leninski rajona tiesas tiesnesis. Viņš 2010. gadā šādiem pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem par mierīgajiem protestiem piesprieda naudas sodus un cietumsodus: a) 20.12.2010., Charukhin Kanstantsin, 30 dienas pamatvienības (BLR 1 050 000); b) 20.12.2010., Yarmola Mikalay, 15 dienas ieslodzījumā; c) 20.12.2010., Halka Dzmitry, 10 dienas ieslodzījumā; d) 20.12.2010., Navumaw Viktar, 12 dienas ieslodzījumā; e) 20.12.2010., Haldzenka Anatol, 10 dienas ieslodzījumā. Atkārtoti piesprieda cietumsodus un lielus naudas sodus mierīgos protestos iesaistītajiem un tādējādi bija atbildīgs par Baltkrievijā notiekošajām represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

232.

Zaharouski, Anton

Zagorovski, Anton

ЗАГАРОЎСКI, Антон

ЗАГОРОВСКИЙ, Антон

 

Minskas Frunzenski rajona prokurors, izskatīja protestētāja Vasili Parfenkov lietu. Atbildīgs par politiski motivētu administratīvo sankciju un kriminālsodu īstenošanu pret pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem.

233.

Zaitsau, Vadzim Iurievich

Zaitsev, Vadim Iurievich

ЗАЙЦАЎ, Вадзiм Юр'евiч

ЗАЙЦЕВ, Вадим Юрьевич

Dzimšanas datums: 1964. gads

VDK vadītājs.

Atbildīgs par VDK pārveidošanu par galveno represiju instrumentu pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju. Atbildīgs par to, ka plašsaziņas līdzekļos tika izplatīta nepatiesa informācija par 2010. gada 19. decembra demonstrācijas dalībniekiem, apgalvojot, ka viņi bija paņēmuši līdzi materiālus, kas ir izmantojami kā ieroči. Viņš personiski izteica draudus bijušā prezidenta amata kandidāta Andrei Sannikov sievas un bērna dzīvībai un veselībai. Viņš ir galvenais tādu rīkojumu ierosinātājs, uz kuru pamata nelikumīgi tiek vajāta demokrātiskā opozīcija, tiek spīdzināti politiskie oponenti un mocīti ieslodzītie.

234.

Zaitsava, Viktoryia Henadzeuna

Zaitseva, Viktoria Gennadievna

ЗАЙЦАВА, Вiкторiя Генадзеўна

ЗАЙЦЕВА, Виктория Геннадьевна

 

Minskas pilsētas tiesas tiesnese. Kā tiesnese piesēdētāja viņa noraidīja prasības pārsūdzēt spriedumus attiecībā uz bijušo prezidenta amata kandidātu Andrei Sannikov, politiskajiem un pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem Ilia Vasilevich, Fiodor Mirzayanov, Oleg Gnedchik un Vladimir Yeriomenok. Šie tiesas procesi bija klajš Kriminālprocesa kodeksa pārkāpums.

235.

Zakharau, Aliaksei Ivanavich

Zakharov, Aleksei Ivanovich

(Zakharov, Alexey Ivanovich)

ЗАХАРАЎ, Аляксей Iванавiч

ЗАХАРОВ, Алексей Иванович

 

Aktīvi iesaistījās Baltkrievijas pilsoniskās sabiedrības apspiešanā. Kā bijušais VDK Militārās pretizlūkošanas padomes vadītājs viņš bija atbildīgs par represijām, ar ko VDK vēršas pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju. VDK personāls viņa vadībā piedalījās politisko aktīvistu pratināšanās pēc 2010. gada 19. decembra demonstrācijas.

236.

Zapasnik, Maryna Sviataslavauna

Zapasnik, Marina Sviatoslavovna

ЗАПАСНIК, Марына Святаславаўна

ЗАПАСНИК, Марина Святославовна

 

Minskas Leninski rajona tiesas tiesnese. Viņa 2011. gadā šādiem pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem par mierīgajiem protestiem piesprieda naudas sodus un cietumsodus: a) 18.07.2011., Palyakow Vital, 12 dienas ieslodzījumā; b) 07.07.2011., Marozaw S., 10 dienas ieslodzījumā; c) 07.07.2011., Badrahin Alyaksandr, 10 dienas ieslodzījumā; d) 07.07.2011., Marozova S., 10 dienas ieslodzījumā; e) 07.07.2011., Varabey Alyaksandr, 15 dienas ieslodzījumā; f) 04.07.2011., Mazurenka Mikita, 10 dienas ieslodzījumā. Atkārtoti piesprieda cietumsodus mierīgos protestos iesaistītajiem un tādējādi bija atbildīga par Baltkrievijā notiekošajām represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

237.

Zhadobin, Iury Viktaravich

(Zhadobin, Yury Viktaravich)

Zhadobin, Iuri Viktorovich

(Zhadobin, Yuri Viktorovich)

ЖАДОБIН, Юрый Biктapaвiч

ЖАДОБИН, Юрий Викторович

Dzimšanas datums: 14.11.1954.

ID 3141154A021PB0

Aizsardzības ministrs.

Kā Drošības padomes loceklis viņš apstiprina ministru līmenī pieņemtos lēmumus par represijām, tosarp lēmumu apspiest 2010. gada 19. decembra mierīgās demonstrācijas. Pēc 2010. gada decembra viņš, runājot par demokrātisko opozīciju, slavēja "pilnīgu destruktīvo spēku sakāvi".

238.

Zhuk, Alena Siamionauna

(Zhuk, Alena Syamionauna)

Zhuk, Elena Semenovna

(Zhuk Yelena Semyonovna)

ЖУК, Алена Сямёнаўна

ЖУК, Елена Семеновна

 

Vitsebsk Pervomayskij apgabala tiesas tiesnese. 2012. gada 24. februārī viņa par politisko ieslodzīto uzskatāmajam Syarhei Kavalenka piesprieda sodu – divus gadus un vienu mēnesi apcietinājuma par probācijas laika pārkāpumu. Alena Zhuk bija tieši atbildīga par cilvēktiesību pārkāpumiem attiecībā uz personu, jo viņa Syarhei Kavalenka liedza tiesības uz taisnīgu tiesu. Syarhei Kavalenka bija iepriekš ar nosacīti atliktu sodu notiesāts par vēsturiskā baltsarkanbaltā karoga, opozīcijas kustības simbola, izkāršanu Vitsebsk. Sods, ko pēc tam piespriedusi Alena Zhuk, ir nesamērīgi bargs, ņemot vērā nodarījuma būtību, un tas neatbilst Baltkrievijas kriminālkodeksam. Alena Zhuk darbības ir tiešs Baltkrievijas starptautisko saistību pārkāpums cilvēktiesību jomā.

239.

Zhuk, Dzmitry Aliaksandravich

Zhuk, Dmitri Aleksandrovich

ЖУК, Дзмiтрый Аляксандр-авiч

ЖУК, Дмитрий Александрович

Dzimšanas datums: 07.07.1970.

ID 3070770A081PB7

Valsts ziņu aģentūras BELTA ģenerāldirektors.

Atbildīgs par tādas valsts propogandas izplatīšanu plašsaziņas līdzekļos, ar kuru, tostarp izmantojot sagrozītu informāciju, tika atbalstītas un attaisnotas represijas, kas 2010. gada 19. decembrī tika vērstas pret demokrātisko opozīciju un pilsonisko sabiedrību.

240.

Zhukouskaia, Zhanna Aliakseeuna

(Zhukouskaya, Zhanna Aliakseyeuna)

Zhukovskaia, Zhanna Alekseevna

(Zhukovskaya, Zhanna Alekseyevna)

ЖУКОЎСКАЯ, Жанна Аляксееўна

ЖУКОВСКАЯ, Жанна Алексеевна

 

Minskas pilsētas Frunzenski rajona tiesas tiesnese.

Viņa bija tieši iesaistīta tiesiskās represijās pret 2010. gada 19. decembrī notikušo mierīgo demonstrāciju dalībniekiem. Viņa 2010. gada 20. decembrī notiesāja pilsoniskās sabiedrības aktīvistus Iryna Yarashevich un Mikhail Yakavenka attiecīgi uz 15 un 10 dienām cietumā. Viņa 2011. gada 7. jūlijā notiesāja pilsoniskās sabiedrības aktīvistu Barys Sidareika uz 10 dienām cietumā par līdzdalību "klusajā protestā". Veids, kādā viņa vadīja tiesas procesu, bija klajš Kriminālprocesa kodeksa pārkāpums. Viņa atbalstīja tādu pierādījumu un liecību izmantošanu, kam ar apsūdzēto nav nekāda sakara.

241.

Zhukouski, Siarhei Kanstantsinavich

Zhukovski, Sergei Konstantinovich

ЖУКОЎСКI, Сяргей Канстанцiнавiч

ЖУКОВСКИЙ, Сергей Константинов-ич

 

Minskas Zavodskoi rajona tiesas valsts prokurors, kurš piedalījās ievērojamu pilsoniskās sabiedrības pārstāvju Khalip Irina, Martselev Sergei, Severinets Pavel lietas izskatīšanā. Viņa iesniegtajai apsūdzībai bija skaidrs un nenoliedzams politisks pamatojums, un tā bija klajš Kriminālprocesa kodeksa pārkāpums. Tā balstījās uz nepareizu 2010. gada 19. decembra notikumu klasifikāciju, un tā nebija pamatota ar liecībām, pierādījumiem vai liecinieku liecībām.

242.

Ziankevich, Valiantsina Mikalaeuna

(Zyankevich, Valyantsina Mikalayeuna)

Zenkevich, Valentina Nikolaevna

ЗЯНЬКЕВIЧ, Валянцiна Мiкалаеўна

ЗЕНЬКЕВИЧ, Валентина Николаевна

 

Minskas Leninski rajona tiesas tiesnese. Viņa 2010. gadā šādiem pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem par mierīgajiem protestiem piesprieda cietumsodus: a) 20.12.2010., Yarmolaw Yahor, 12 dienas ieslodzījumā; b) 20.12.2010., Palubok Alyaksandr, 15 dienas ieslodzījumā; c) 20.12.2010., Mikhalkin Zakhar, 10 dienas ieslodzījumā; d) 20.10.2010., Smalak Syarhey, 15 dienas ieslodzījumā; e) 20.12.2010., Vassilewski Alyaksandr, 15 dienas ieslodzījumā. Atkārtoti piesprieda cietumsodus mierīgos protestos iesaistītajiem un tādējādi bija atbildīga par Baltkrievijā notiekošajām represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

243.

Zimouski Aliaksandr Leanidavich

Zimovski, Aleksandr Leonidovich

ЎЗIМOЎCКI Аляксандр Леанiдавiч

ЗИМОВСКИЙ Александр Леонидович

Dzimšanas datums: 10.01.1961.

Dzimšanas vieta: Vācija (VDR)

ID 3100161A078PB5

Padomnieks plašsaziņas līdzekļu jautājumos un bijušais Valsts radio un televīzijas kompānijas priekšsēdētājs. Līdz 2010. gada decembrim bija galvenais režīma propagandas veicinātājs, kurš sistemātiski nomelnoja opozīciju un attaisnoja smagos cilvēktiesību pārkāpumus un vairākkārtējos pret opozīciju un pilsonisko sabiedrību vērstos bargos pasākumus Baltkrievijā.


B.   Vienības, kas minētas 4. panta 1. punktā

 

Nosaukums

Baltkrievu valodas transkripcija

Krievu valodas transkripcija

Nosaukums

(baltkrievuvalodā)

Nosaukums

(krievu valodā)

Identifikācijas informācija

Pamatojums iekļaušanai sarakstā

1.

Beltechexport

 

‧ЗАО Белтехзкспорт‧

Baltkrievijas Republika, 220012, Minsk, Nezavisimost ave., 86-B

(+375 17) 263 63 83,

Fakss: (+375 17) 263 90 12

Vienība, kas agrāk piederējusi Vladimir Peftiyev. Tās vairākuma akcionārs ir Dmitry Gurinovich, Peftiyev kunga bijušais padomdevējs Velcom. Beltechexport no režīma saņem ieguvumus, jo ir galvenais valstij piederošo vai valsts uzņēmumu ražoto ieroču un militāro preču eksporta uzņēmums. Pārdodot ieročus, tas sniedz gan atbalstu, gan ieņēmumus Lukashenka režīmam.

2.

Sport-Pari

 

‧ЗАО Спорт-пари‧ (оператор республиканс-кой лотереи)

 

Vienība, ko kontrolē Vladimir Peftiyev, izmantojot sev piederošos uzņēmumus Business Network un BT Telecommunications. Sport-Pari kontrolē Peftiev kopā ar Dzmitry Aliaksandravich Lukashenka, jo Lukashenka kontrolē prezidenta sporta klubu, kuram ir obligāta valsts akciju kontrolpakete Sport Pari.

3.

Private Unitary Enterprise (PUE) BT Telecommunications

 

частное унитарное предприятие ЧУП ‧БТ Телекоммуникации‧

 

Vienība, ko kontrolē Vladimir Peftiyev.

4.

LLC Delovaya Set

ООО Деловая сеть

 

 

Vienība, ko kontrolē Vladimir Peftiyev.

5.

CJSC Sistema investicii i inovacii

ЗАО Системы инвестиций и инноваций

 

 

Vienība, ko kontrolē Vladimir Peftiyev.

6.

PUC Sen-Ko

ЧУП Сен-Ко

 

 

Vienība, ko kontrolē Vladimir Peftiyev.

7.

PUC BT Invest

ЧУП БТ Инвест

 

 

Vienība, ko kontrolē Vladimir Peftiyev.

8.

The Spirit and Vodka Company Aquadiv

Малиновщизненский спиртоводочный завод Аквадив

 

 

Vienība, ko kontrolē Vladimir Peftiyev.

9.

Beltekh Holding

Белтех Холдинг

 

 

Vienība, ko kontrolē Vladimir Peftiyev.

10.

Spetspriborservice

Спецприборсервис

 

 

Vienība, ko kontrolē Vladimir Peftiyev.

11.

Tekhnosoyuzpribor

Техносоюзприбор

 

 

Vienība, ko kontrolē Vladimir Peftiyev.

12.

LLC Triple

ООО ТРАЙПЛ

 

 

Iury Chyzh piederoša kontrolakciju sabiedrība. Iury Chyzh finansiāli atbalsta Lukashenka režīmu, jo īpaši ar savas kontrolakciju sabiedrības LLC Triple starpniecību.

13.

JLLC Neftekhimtrading

СООО НефтеХимТрейдинг

 

 

LLC Triple meitasuzņēmums.

14.

CJSC Askargoterminal

ЗАО Аскарготерминал

 

 

LLC Triple meitasuzņēmums.

15.

LLC Triple Metal Trade

ООО Трайплметаллтрейд

 

 

LLC Triple meitasuzņēmums.

16.

JSC Berezovsky KSI

ОАО Березовский комбинат силикатных изделий

 

 

LLC Triple meitasuzņēmums.

17.

JV LLC Triple-Techno

СП ООО Трайпл- Техно

 

 

LLC Triple meitasuzņēmums.

18.

JLLC Variant

СООО Вариант

 

 

LLC Triple meitasuzņēmums.

19.

JLLC Triple-Dekor

СООО Трайпл- Декор

 

 

LLC Triple meitasuzņēmums.

20.

JCJSC QuartzMelProm

СЗАО Кварцмелпром

 

 

LLC Triple meitasuzņēmums.

21.

JCJSC Altersolutions

СЗАО Альтерсолюшнс

 

 

LLC Triple meitasuzņēmums.

22.

JCJSC Prostoremarket

СЗАО Простомаркет

 

 

LLC Triple meitasuzņēmums.

23.

JLLC AquaTriple

СП ООО Акватрайпл

 

 

LLC Triple meitasuzņēmums.

24.

LLC Rakowski browar

ООО Ракаўскi бровар

 

 

LLC Triple meitasuzņēmums.

25.

MSSFC Logoysk

ГСОК Логойск

 

 

LLC Triple meitasuzņēmums.

26.

Triple-Agro ACC

Трайпл-Агро

 

 

LLC Triple meitasuzņēmums.

27.

CJSC Dinamo- Minsk

ЗАО ФК Динамо- Минск

 

 

LLC Triple meitasuzņēmums.

28.

JLLC Triplepharm

СООО Трайплфарм

 

 

LLC Triple meitasuzņēmums.

29.

LLC Triple-Veles

ООО Трайпл-Велес

 

 

LLC Triple meitasuzņēmums.

30.

Univest-M

Юнивест

 

 

Vienība, ko kontrolē Anatoly Ternavsky.

31.

FLLC Unis Oil

ИООО Юнис Ойл

 

 

Univest-M meitasuzņēmums.

32.

JLLC UnivestStroyInvest

СООО ЮнивестСтройИнвест

 

 

Univest-M meitasuzņēmums.