ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2012.284.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 284

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

55. sējums
2012. gada 17. oktobris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 951/2012 (2012. gada 11. oktobris), ar ko nosaka aizliegumu Francijas karoga kuģiem zvejot sarkanasarus ES un starptautiskajos ūdeņos V zonā; starptautiskajos ūdeņos XII un XIV zonā

1

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 952/2012 (2012. gada 11. oktobris), ar ko nosaka aizliegumu Apvienotās Karalistes karoga kuģiem zvejot mencas NAFO zonā 3M

3

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 953/2012 (2012. gada 11. oktobris), ar ko nosaka aizliegumu Apvienotās Karalistes karoga kuģiem zvejot siļķes ES, Norvēģijas un starptautiskajos ūdeņos I un II zonā

5

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 954/2012 (2012. gada 11. oktobris), ar ko nosaka aizliegumu Apvienotās Karalistes karoga kuģiem zvejot melno paltusu ES ūdeņos IIa un IV zonā; ES un starptautiskajos ūdeņos Vb un VI zonā

7

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 955/2012 (2012. gada 11. oktobris), ar ko nosaka aizliegumu Apvienotās Karalistes karoga kuģiem zvejot sarkanasarus NAFO zonā 3M

9

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 956/2012 (2012. gada 16. oktobris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

11

 

 

LĒMUMI

 

 

2012/640/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2012. gada 11. oktobris), ar ko Spānijai iedala papildu dienas jūrā ICES VIIIc un IXa rajonā, izņemot Kadisas jūras līci (izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 7086)

13

 

 

PAMATNOSTĀDNES

 

 

2012/641/ES

 

*

Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (2012. gada 10. oktobris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2012/18 par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību (ECB/2012/23)

14

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

17.10.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 284/1


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 951/2012

(2012. gada 11. oktobris),

ar ko nosaka aizliegumu Francijas karoga kuģiem zvejot sarkanasarus ES un starptautiskajos ūdeņos V zonā; starptautiskajos ūdeņos XII un XIV zonā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 20. novembra Regulu (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem (1), un jo īpaši tās 36. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 2012. gada 17. janvāra Regulā (ES) Nr. 44/2012, ar ko 2012. gadam nosaka ES ūdeņos pieejamās zvejas iespējas un ES kuģu zvejas iespējas ūdeņos, kas nav ES ūdeņi, no konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kuras ir starptautisku sarunu vai nolīgumu priekšmets (2), ir noteiktas kvotas 2012. gadam.

(2)

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju šīs regulas pielikumā minētās dalībvalsts karoga kuģi vai kuģi, kas reģistrēti šajā dalībvalstī, ar nozveju no pielikumā norādītā krājuma ir pilnībā apguvuši 2012. gadam iedalīto kvotu.

(3)

Tāpēc jāaizliedz ar šo krājumu saistītas zvejas darbības,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kvotas pilnīga apguve

Nozvejas kvotu 2012. gadam, kura šīs regulas pielikumā minētajai dalībvalstij iedalīta pielikumā norādītajam krājumam, uzskata par pilnībā apgūtu no pielikumā noteiktās dienas.

2. pants

Aizliegumi

Ar šīs regulas pielikumā norādīto krājumu saistītas zvejas darbības, kuras veic pielikumā minētās dalībvalsts karoga kuģi vai kuģi, kas reģistrēti šajā dalībvalstī, ir aizliegtas no minētajā pielikumā noteiktās dienas. Konkrēti, pēc minētās dienas ir aizliegts paturēt uz kuģa, pārvietot, pārkraut citā kuģī vai izkraut zivis, ko minētie kuģi nozvejojuši no šā krājuma.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 11. oktobrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektore

Lowri EVANS


(1)  OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.

(2)  OV L 25, 27.1.2012., 55. lpp.


PIELIKUMS

Nr.

53/TQ44

Dalībvalsts

Francija

Krājums

RED/51214D

Suga

Sarkanasari (Sebastes spp.)

Zona

ES un starptautiskie ūdeņi V zonā; starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

Datums

26.9.2012.


17.10.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 284/3


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 952/2012

(2012. gada 11. oktobris),

ar ko nosaka aizliegumu Apvienotās Karalistes karoga kuģiem zvejot mencas NAFO zonā 3M

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 20. novembra Regulu (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem (1), un jo īpaši tās 36. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 2012. gada 17. janvāra Regulā (ES) Nr. 44/2012, ar ko 2012. gadam nosaka ES ūdeņos pieejamās zvejas iespējas un ES kuģu zvejas iespējas ūdeņos, kas nav ES ūdeņi, no konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kuras ir starptautisku sarunu vai nolīgumu priekšmets (2), ir noteiktas kvotas 2012. gadam.

(2)

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju šīs regulas pielikumā minētās dalībvalsts karoga kuģi vai kuģi, kas reģistrēti šajā dalībvalstī, ar nozveju no pielikumā norādītā krājuma ir pilnībā apguvuši 2012. gadam iedalīto kvotu.

(3)

Tāpēc jāaizliedz ar šo krājumu saistītas zvejas darbības,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kvotas pilnīga apguve

Nozvejas kvotu 2012. gadam, kura šīs regulas pielikumā minētajai dalībvalstij iedalīta pielikumā norādītajam krājumam, uzskata par pilnībā apgūtu no pielikumā noteiktās dienas.

2. pants

Aizliegumi

Ar šīs regulas pielikumā norādīto krājumu saistītas zvejas darbības, kuras veic pielikumā minētās dalībvalsts karoga kuģi vai kuģi, kas reģistrēti šajā dalībvalstī, ir aizliegtas no minētajā pielikumā noteiktās dienas. Konkrēti, pēc minētās dienas ir aizliegts paturēt uz kuģa, pārvietot, pārkraut citā kuģī vai izkraut zivis, ko minētie kuģi nozvejojuši no šā krājuma.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 11. oktobrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektore

Lowri EVANS


(1)  OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.

(2)  OV L 25, 27.1.2012., 55. lpp.


PIELIKUMS

Nr.

54/TQ44

Dalībvalsts

Apvienotā Karaliste

Krājums

COD/N3M

Suga

Menca (Gadus morhua)

Zona

NAFO 3M

Datums

1.10.2012.


17.10.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 284/5


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 953/2012

(2012. gada 11. oktobris),

ar ko nosaka aizliegumu Apvienotās Karalistes karoga kuģiem zvejot siļķes ES, Norvēģijas un starptautiskajos ūdeņos I un II zonā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 20. novembra Regulu (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem (1), un jo īpaši tās 36. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 2012. gada 17. janvāra Regulā (ES) Nr. 44/2012, ar ko 2012. gadam nosaka ES ūdeņos pieejamās zvejas iespējas un ES kuģu zvejas iespējas ūdeņos, kas nav ES ūdeņi, no konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kuras ir starptautisku sarunu vai nolīgumu priekšmets (2), ir noteiktas kvotas 2012. gadam.

(2)

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju šīs regulas pielikumā minētās dalībvalsts karoga kuģi vai kuģi, kas reģistrēti šajā dalībvalstī, ar nozveju no pielikumā norādītā krājuma ir pilnībā apguvuši 2012. gadam iedalīto kvotu.

(3)

Tāpēc jāaizliedz ar šo krājumu saistītas zvejas darbības,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kvotas pilnīga apguve

Nozvejas kvotu 2012. gadam, kura šīs regulas pielikumā minētajai dalībvalstij iedalīta pielikumā norādītajam krājumam, uzskata par pilnībā apgūtu no pielikumā noteiktās dienas.

2. pants

Aizliegumi

Ar šīs regulas pielikumā norādīto krājumu saistītas zvejas darbības, kuras veic pielikumā minētās dalībvalsts karoga kuģi vai kuģi, kas reģistrēti šajā dalībvalstī, ir aizliegtas no minētajā pielikumā noteiktās dienas. Konkrēti, pēc minētās dienas ir aizliegts paturēt uz kuģa, pārvietot, pārkraut citā kuģī vai izkraut zivis, ko minētie kuģi nozvejojuši no šā krājuma.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 11. oktobrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektore

Lowri EVANS


(1)  OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.

(2)  OV L 25, 27.1.2012., 55. lpp.


PIELIKUMS

Nr.

55/TQ44

Dalībvalsts

Apvienotā Karaliste

Krājums

HER/1/2-

Suga

Siļķe (Clupea harengus)

Zona

ES, Norvēģijas un starptautiskie ūdeņi I un II zonā

Datums

4.3.2012.


17.10.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 284/7


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 954/2012

(2012. gada 11. oktobris),

ar ko nosaka aizliegumu Apvienotās Karalistes karoga kuģiem zvejot melno paltusu ES ūdeņos IIa un IV zonā; ES un starptautiskajos ūdeņos Vb un VI zonā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 20. novembra Regulu (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem (1), un jo īpaši tās 36. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 2012. gada 17. janvāra Regulā (ES) Nr. 44/2012, ar ko 2012. gadam nosaka ES ūdeņos pieejamās zvejas iespējas un ES kuģu zvejas iespējas ūdeņos, kas nav ES ūdeņi, no konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kuras ir starptautisku sarunu vai nolīgumu priekšmets (2), ir noteiktas kvotas 2012. gadam.

(2)

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju šīs regulas pielikumā minētās dalībvalsts karoga kuģi vai kuģi, kas reģistrēti šajā dalībvalstī, ar nozveju no pielikumā norādītā krājuma ir pilnībā apguvuši 2012. gadam iedalīto kvotu.

(3)

Tāpēc jāaizliedz ar šo krājumu saistītas zvejas darbības,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kvotas pilnīga apguve

Nozvejas kvotu 2012. gadam, kura šīs regulas pielikumā minētajai dalībvalstij iedalīta pielikumā norādītajam krājumam, uzskata par pilnībā apgūtu no pielikumā noteiktās dienas.

2. pants

Aizliegumi

Ar šīs regulas pielikumā norādīto krājumu saistītas zvejas darbības, kuras veic pielikumā minētās dalībvalsts karoga kuģi vai kuģi, kas reģistrēti šajā dalībvalstī, ir aizliegtas no minētajā pielikumā noteiktās dienas. Konkrēti, pēc minētās dienas ir aizliegts paturēt uz kuģa, pārvietot, pārkraut citā kuģī vai izkraut zivis, ko minētie kuģi nozvejojuši no šā krājuma.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 11. oktobrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektore

Lowri EVANS


(1)  OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.

(2)  OV L 25, 27.1.2012., 55. lpp.


PIELIKUMS

Nr.

56/TQ44

Dalībvalsts

Apvienotā Karaliste

Krājums

GHL/2A-C46

Suga

Melnais paltuss (Reinhardtius hippoglossoides)

Zona

ES ūdeņi IIa un IV zonā; ES un starptautiskie ūdeņi Vb un VI zonā

Datums

11.7.2012.


17.10.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 284/9


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 955/2012

(2012. gada 11. oktobris),

ar ko nosaka aizliegumu Apvienotās Karalistes karoga kuģiem zvejot sarkanasarus NAFO zonā 3M

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 20. novembra Regulu (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem (1), un jo īpaši tās 36. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 2012. gada 17. janvāra Regulā (ES) Nr. 44/2012, ar ko 2012. gadam nosaka ES ūdeņos pieejamās zvejas iespējas un ES kuģu zvejas iespējas ūdeņos, kas nav ES ūdeņi, no konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kuras ir starptautisku sarunu vai nolīgumu priekšmets (2), ir noteiktas kvotas 2012. gadam.

(2)

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju šīs regulas pielikumā minētās dalībvalsts karoga kuģi vai kuģi, kas reģistrēti šajā dalībvalstī, ar nozveju no pielikumā norādītā krājuma ir pilnībā apguvuši 2012. gadam iedalīto kvotu.

(3)

Tāpēc jāaizliedz ar šo krājumu saistītas zvejas darbības,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

Article 1

Kvotas pilnīga apguve

Nozvejas kvotu 2012. gadam, kura šīs regulas pielikumā minētajai dalībvalstij iedalīta pielikumā norādītajam krājumam, uzskata par pilnībā apgūtu no pielikumā noteiktās dienas.

2. pants

Aizliegumi

Ar šīs regulas pielikumā norādīto krājumu saistītas zvejas darbības, kuras veic pielikumā minētās dalībvalsts karoga kuģi vai kuģi, kas reģistrēti šajā dalībvalstī, ir aizliegtas no minētajā pielikumā noteiktās dienas. Konkrēti, pēc minētās dienas ir aizliegts paturēt uz kuģa, pārvietot, pārkraut citā kuģī vai izkraut zivis, ko minētie kuģi nozvejojuši no šā krājuma.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 11. oktobrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektore

Lowri EVANS


(1)  OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.

(2)  OV L 25, 27.1.2012., 55. lpp.


PIELIKUMS

Nr.

57/TQ44

Dalībvalsts

Apvienotā Karaliste

Krājums

RED/N3M

Suga

Sarkanasari (Sebastes spp.)

Zona

NAFO 3M

Datums

17.9.2012.


17.10.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 284/11


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 956/2012

(2012. gada 16. oktobris),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem.

(2)

Standarta importa vērtību aprēķina katru darbdienu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. panta 1. punktu, ņemot vērā mainīgos dienas datus. Tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 16. oktobrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta importa vērtība

0702 00 00

MA

72,4

MK

46,1

TR

59,9

ZZ

59,5

0707 00 05

MK

30,3

TR

123,1

ZZ

76,7

0709 93 10

TR

116,7

ZZ

116,7

0805 50 10

AR

88,3

CL

97,2

TR

88,0

UY

65,5

ZA

89,0

ZZ

85,6

0806 10 10

BR

275,2

MK

59,9

TR

154,2

ZZ

163,1

0808 10 80

AR

217,5

MK

28,2

NZ

120,0

US

143,5

ZA

94,4

ZZ

120,7

0808 30 90

CN

92,8

TR

107,9

ZZ

100,4


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “cita izcelsme”.


LĒMUMI

17.10.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 284/13


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2012. gada 11. oktobris),

ar ko Spānijai iedala papildu dienas jūrā ICES VIIIc un IXa rajonā, izņemot Kadisas jūras līci

(izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 7086)

(Autentisks ir tikai teksts spāņu valodā)

(2012/640/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2012. gada 17. janvāra Regulu (ES) Nr. 43/2012, ar ko 2012. gadam nosaka ES kuģiem pieejamās zvejas iespējas no konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kuras nav starptautisku sarunu vai nolīgumu priekšmets (1), un jo īpaši tās IIB pielikuma 8. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (ES) Nr. 43/2012 IIB pielikuma 5.1. punktā saistībā ar I tabulu noteikts maksimālais jūrā pavadāmu dienu skaits laikposmā no 2012. gada 1. februāra līdz 2013. gada 31. janvārim, kad ICES VIIIc un IXa rajonā, izņemot Kadisas jūras līci, var atrasties ES kuģi, kuru lielākais garums ir 10 metri vai vairāk un uz kuriem ir reglamentētie zvejas rīki (traļi, dāņu vadi vai tiem līdzīgi zvejas rīki, kuru linuma acs izmērs ir 32 mm vai lielāks, un žaunu tīkli, kuru linuma acs izmērs ir 60 mm vai lielāks, vai grunts āķu jedas).

(2)

Regulas (ES) Nr. 43/2012 IIB pielikuma 8.5. punktā paredzēts, ka Komisija, pamatojoties uz zvejas darbību izbeigšanu, kas notikusi laikā no 2011. gada 1. februāra līdz 2012. gada 31. janvārim, ar īstenošanas tiesību aktu var iedalīt dalībvalstij jūrā pavadāmas papildu dienas, ko saskaņā ar savas karoga dalībvalsts atļauju apgabalā var atrasties kuģis, uz kura ir kāds no reglamentētiem zvejas rīkiem.

(3)

Spānija 2012. gada 28. jūnijā iesniedza pieprasījumu, kas liecina, ka astoņi zvejas kuģi ir izbeiguši zvejas darbības laikā no 2011. gada 1. februāra līdz 2012. gada 31. janvārim. Ņemot vērā iesniegtos datus un izmantojot minētā pielikuma 8.2. punktā noteikto aprēķina metodi, Spānijai būtu jāpiešķir septiņas papildu dienas jūrā kuģiem, kas minēti attiecīgā pielikuma 1. punktā, laikposmam no 2012. gada 1. februāra līdz 2013. gada 31. janvārim.

(4)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Zvejniecības un akvakultūras komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Maksimālais jūrā pavadāmo dienu skaits, kad ICES VIIIc un IXa rajonā, izņemot Kadisas jūras līci, var atrasties Spānijas karoga kuģi, uz kuriem ir kāds no reglamentētiem zvejas rīkiem un uz kuriem neattiecas neviens no Regulas (ES) Nr. 43/2012 IIB pielikuma 6.1. punktā minētajiem īpašajiem nosacījumiem, kā paredzēts attiecīgā pielikuma I tabulā, tiek palielināts līdz 157 dienām gadā.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Spānijas Karalistei.

Briselē, 2012. gada 11. oktobrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Maria DAMANAKI


(1)  OV L 25, 27.1.2012., 1. lpp.


PAMATNOSTĀDNES

17.10.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 284/14


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE

(2012. gada 10. oktobris),

ar ko groza Pamatnostādni ECB/2012/18 par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību

(ECB/2012/23)

(2012/641/ES)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 127. panta 2. punkta pirmo ievilkumu,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 12.1. pantu un 14.3. pantu saistībā ar 3.1. panta pirmo ievilkumu un 18.2. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 18.1. pantu Eiropas Centrālā banka (ECB) un to dalībvalstu nacionālās centrālās bankas, kuru valūta ir euro (turpmāk – “NCB”), var veikt kredītoperācijas ar kredītiestādēm un citiem tirgus dalībniekiem, aizdodot pret atbilstošu nodrošinājumu. Kritēriji, kas nosaka nodrošinājuma atbilstību Eurosistēmas monetārās politikas operācijām, noteikti I pielikumā 2011. gada 20. septembra Pamatnostādnei ECB/2011/14 par Eurosistēmas monetārās politikas instrumentiem un procedūrām (1). Papildu pagaidu pasākumi attiecībā uz nodrošinājuma atbilstību noteikti 2012. gada 2. augusta Pamatnostādnē ECB/2012/18 par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību, kā arī grozījumiem Pamatnostādnē ECB/2007/9 (2).

(2)

Saskaņā ar Pamatnostādnes ECB/2011/14 I pielikuma 1.6. sadaļu ECB Padome jebkurā laikā var mainīt Eurosistēmas monetārās politikas operāciju instrumentus, nosacījumus, kritērijus un procedūras. Turklāt saskaņā ar 6.3.1. sadaļu Eurosistēma patur sev tiesības noteikt, vai kāda emisija, emitents, debitors vai garantijas devējs atbilst augstu kredītstandartu prasībām, pamatojoties uz jebkādu informāciju, ko tā varētu uzskatīt par būtisku.

(3)

Lai uzlabotu likviditātes nodrošināšanu Eurosistēmas monetārās politikas operāciju darījumu partneriem, ECB Padome nolēmusi uz pagaidu laiku paplašināt kritērijus, kas nosaka aktīvu atbilstību, kurus var izmantot kā nodrošinājumu Eurosistēmas monetārās politikas operācijās, pieņemot tirgojamus parāda instrumentus sterliņu mārciņās, jenās vai ASV dolāros kā atbilstošus aktīvus monetārās politikas operācijām. Šādiem tirgojamiem parāda instrumentiem jāpiemēro novērtējuma diskonti, kas atspoguļo attiecīgu maiņas kursu vēsturiskās svārstības.

(4)

Šie papildu pasākumi jāpiemēro pagaidām, līdz brīdim, kad ECB Padome nolems, ka tie vairs nav nepieciešami pienācīga monetārās politikas transmisijas mehānisma nodrošināšanai. Tādēļ tie jāievieš ar grozījuma Pamatnostādnē ECB/2012/18 palīdzību,

IR PIEŅĒMUSI ŠO PAMATNOSTĀDNI.

1. pants

Grozījumi

Pamatnostādni ECB/2012/18 groza šādi:

1)

ar šādu pantu aizstāj 1. pantu:

“1. pants

Papildu pasākumi attiecībā uz refinansēšanas operācijām un atbilstošu nodrošinājumu

1.   Šajā pamatnostādnē noteiktos, 2. punktā sīkāk izklāstītos Eurosistēmas monetārās politikas operāciju veikšanas noteikumus un nodrošinājuma atbilstības kritērijus piemēro, ņemot vērā Pamatnostādni ECB/2011/14.

2.   Nodrošinājumam ārvalstu valūtā piemēro tikai šīs pamatnostādnes 3., 5. un 5.a pantu.

3.   Jebkuru pretrunu gadījumā starp šo pamatnostādni un Pamatnostādni ECB/2011/14, kā to nacionālajā līmenī ieviesušas NCB, noteicošā ir šī pamatnostādne. NCB turpina piemērot visus Pamatnostādnes ECB/2011/14 noteikumus bez izmaiņām, ja vien šajā pamatnostādnē nav noteikts citādi.”;

2)

iekļauj šādu 5.a pantu:

“5.a pants

Noteiktu aktīvu sterliņu mārciņās, jenās vai ASV dolāros kā kritērijiem atbilstoša nodrošinājuma pieņemšana

1.   Pamatnostādnes ECB/2011/14 I pielikuma 6.2.1. sadaļā aprakstītie tirgojamie parāda instrumenti, ja tie ir sterliņu mārciņās, jenās vai ASV dolāros, ir atbilstošs nodrošinājums Eurosistēmas monetārās politikas operācijām ar nosacījumu, ka: a) tie emitēti un tiek turēti / par tiem veic norēķinus euro zonā; b) to emitents reģistrēts Eiropas Ekonomikas zonā, un tie atbilst visiem citiem Pamatnostādnes ECB/2011/14 I pielikuma 6.2.1. sadaļā iekļautajiem atbilstības kritērijiem.

2.   Eurosistēma šiem tirgojamiem parāda instrumentiem piemēro šādus novērtējuma diskontus: a) 16 % diskontu aktīviem sterliņu mārciņās vai ASV dolāros un b) 26 % diskontu aktīviem jenās.”

2. pants

Pārbaude

Ne vēlāk kā 2012. gada 26. oktobrī NCB nosūta ECB sīku pārskatu par dokumentiem un līdzekļiem, ar kuru palīdzību tās plāno panākt atbilstību šai pamatnostādnei.

3. pants

Stāšanās spēkā

1.   Šī pamatnostādne stājas spēkā divas dienas pēc tās pieņemšanas.

2.   Pamatnostādnes 1. pantu piemēro no 2012. gada 9. novembra.

4. pants

Adresāti

Šī pamatnostādne ir adresēta visām Eurosistēmas centrālajām bankām.

Frankfurtē pie Mainas, 2012. gada 10. oktobrī

ECB Padomes vārdā

ECB priekšsēdētājs

Mario DRAGHI


(1)  OV L 331, 14.12.2011., 1. lpp.

(2)  OV L 218, 15.8.2012., 20. lpp.