ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2012.267.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 267

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

55. sējums
2012. gada 2. oktobris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 872/2012 (2012. gada 1. oktobris), ar ko pieņem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 2232/96 paredzēto aromatizējošo vielu sarakstu, iekļauj to Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1334/2008 I pielikumā un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 1565/2000 un Komisijas Lēmumu 1999/217/EK ( 1 )

1

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 873/2012 (2012. gada 1. oktobris) par pārejas pasākumiem attiecībā uz Savienības sarakstu ar aromatizētājiem un izejmateriāliem, kas noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1334/2008 I pielikumā ( 1 )

162

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

2.10.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 267/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 872/2012

(2012. gada 1. oktobris),

ar ko pieņem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 2232/96 paredzēto aromatizējošo vielu sarakstu, iekļauj to Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1334/2008 I pielikumā un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 1565/2000 un Komisijas Lēmumu 1999/217/EK

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 28. oktobra Regulu (EK) Nr. 2232/96, ar ko nosaka Kopienas procedūru attiecībā uz garšvielām, kuras lieto vai kuras paredzētas lietošanai pārtikas produktu sastāvā vai to dekorēšanai (1), un jo īpaši tās 3. panta 2. punktu, 4. panta 1. punktu un 5. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1334/2008 par aromatizētājiem un dažām pārtikas sastāvdaļām ar aromatizētāju īpašībām izmantošanai pārtikā un uz tās un par grozījumiem Padomes Regulā (EEK) Nr. 1601/91, Regulās (EK) Nr. 2232/96 un (EK) Nr. 110/2008 un Direktīvā 2000/13/EK (2) un jo īpaši tās 25. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regula (EK) Nr. 2232/96 paredz Kopienas aromatizējošo vielu novērtēšanas un atļaušanas procedūru. Dalībvalstis paziņojušas Komisijai to aromatizējošo vielu sarakstu, kuras var izmantot to teritorijā tirgotajā pārtikā vai uz tās.

(2)

Regula (EK) Nr. 2232/96 paredz atļauto aromatizējošo vielu sarakstu, kas izslēdz visu pārējo izmantošanu. Minētais saraksts veidojams, pamatojoties uz reģistru, kurā ietvertas dalībvalstu paziņotās aromatizējošas vielas, un īpašu novērtēšanas programmu.

(3)

Paziņotās vielas tika iekļautas reģistrā, kas noteikts ar Komisijas 1999. gada 23. februāra Lēmumu 1999/217/EK, ar ko pieņem pārtikas produktos vai uz tiem lietojamo aromatizējošo vielu reģistru, kurš sagatavots, piemērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2232/96 (3).

(4)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 1565/2000 (4) noteikti pasākumi, kuri vajadzīgi, lai, piemērojot Regulu (EK) Nr. 2232/96, pieņemtu novērtēšanas programmu. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2232/96 5. panta 2. punktu arī uz tām aromatizējošām vielām, kas nav ietvertas reģistrā, attiecas novērtēšanas programma.

(5)

Ar pakāpenisku pieeju, kurā integrēta informācija par struktūras un aktivitātes sakarību, par daudzumu, kas tiek uzņemts atbilstoši pašreizējam izmantojumam, par toksikoloģisko bažu slieksni, un pieejamie dati par metabolismu un toksicitāti, Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (turpmāk “Iestāde”) izvērtējusi virkni aromatizējošo vielu (5). Aromatizējošās vielas, kuru ar uzturu uzņemtais daudzums nerada bažas par nekaitīgumu, būtu jāiekļauj Regulā (EK) Nr. 2232/96 minētajā sarakstā.

(6)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1565/2000 2. panta 1. punktu vielas, kas iekļautas reģistrā un ko Pārtikas zinātniskā komiteja (turpmāk “PZK”) klasificējusi 1. kategorijā (6) vai Eiropas Padome A kategorijā (7), vai Apvienotā FAO/PTO pārtikas piedevu ekspertu komiteja (turpmāk “JECFA”), lai neradītu bažas par drošību, kā noteikts tās 46., 49., 51. un 53. sanāksmes ziņojumos (8), novērtēšanas programmā vairs nav atkārtoti jāvērtē. Šīs vielas būtu jāiekļauj Regulā (EK) Nr. 2232/96 minētajā sarakstā.

(7)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1565/2000 2. panta 2. punktu vielas, kas iekļautas reģistrā un ko kopš 2000. gada klasificējusi JECFA, lai nerastos bažas par nekaitīgumu, pamatojoties uz uzņemtā daudzuma novērtēšanas standarta pieeju, izvērtē Iestāde. Šīs vielas, par ko Iestāde piekritusi JECFA secinājumam, būtu jāiekļauj Regulā (EK) Nr. 2232/96 minētajā sarakstā.

(8)

Saskaņā ar labu ražošanas praksi vai, ja nepieciešams, ar īpašiem nosacījumiem aromatizējošas vielas var izmantot pārtikā vai uz tās. Regulā (EK) Nr. 2232/96 minētajā sarakstā būtu jāiekļauj šāda informācija: vielas unikālais identifikācijas numurs (FL nr.), vielas nosaukums (ķīmiskais nosaukums), Ķīmijas informatīvā dienesta (CAS) reģistra numurs, JECFA numurs, Eiropas Padomes numurs, tīrība, konkrētie izmantošanas nosacījumi un atsauce uz zinātnisko iestādi, kas ir veikusi vai veic novērtēšanu.

(9)

Šajā regulā būtu jāatsaucas uz pārtikas kategorijām, kas noteiktas II pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulai (EK) Nr. 1333/2008 par pārtikas piedevām (9). Vajadzības gadījumā, lai precizētu to, vai konkrēts pārtikas produkts pieder vai nepieder pie konkrētas pārtikas produktu kategorijas, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1334/2008 13. panta c) punktu var pieņemt interpretācijas lēmumus.

(10)

Aromatizējošās vielas, kas nav saņēmušas labvēlīgu nekaitīguma novērtējumu, ir iekļautas Regulas (EK) Nr. 1334/2008 III pielikuma A daļas sarakstā, kas attiecas uz vielām, kuras nepievieno pārtikai tīrā veidā, vai ir svītrotas no reģistra ar Komisijas Lēmumiem 2005/389/EK (10), 2006/252/EK (11) un 2008/478/EK (12).

(11)

Aromatizējošās vielas, par kurām pieprasītā informācija nav iesniegta un kuras tādēļ Iestāde nav novērtējusi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1565/2000 3. panta 5. punktu, nevajadzētu iekļaut Regulā (EK) Nr. 2232/96 minētajā sarakstā.

(12)

Aromatizējošās vielas, par kurām personas, kas atbildīgas par to laišanu tirgū, ir atsaukušas pieteikumu, nevajadzētu iekļaut Regulā (EK) Nr. 2232/96 minētajā sarakstā.

(13)

Vairākām vielām Iestāde nav pabeigusi novērtēšanu vai tā ir pieprasījusi papildu zinātniskos datus, kas jāsniedz, lai pabeigtu novērtēšanu. Atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 2232/96 un Regulas (EK) Nr. 1334/2008 mērķiem un lai veicinātu juridisko noteiktību, ir lietderīgi šīs vielas iekļaut Regulā (EK) Nr. 2232/96 minētajā sarakstā, lai šīs vielas, kuras pašlaik laiž tirgū, arī turpmāk varētu izmantot pārtikā vai uz tās, līdz tiek pabeigtas riska novērtēšanas un atļaušanas procedūras.

(14)

Lai pārvaldītu Iestādes pieprasīto papildu zinātnisko datu iesniegšanu, būtu jānosaka termiņi attiecībā uz personām, kas atbild par aromatizējošo vielu laišanu tirgū, lai izpildītu Iestādes pieprasījumus, kas izteikti publicētajos atzinumos. Tāpēc vielām, par kurām Iestāde ir pieprasījusi papildu zinātniskos datus, Regulas (EK) Nr. 2232/96 minētajā sarakstā ir piešķirta 2. līdz 4. zemsvītras piezīme. Būtu jānosaka termiņš, kurā Iestādei jānovērtē dati. Ja noteiktajā laikā nav sniegta vajadzīgā informācija, konkrēto aromatizējošo vielu nevar novērtēt saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1565/2000 3. panta 5. punktu, tāpēc to saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1331/2008 (13) 7. pantā noteikto procedūru svītro no Savienības saraksta.

(15)

Aromatizējošas vielas, kurām Iestāde vēl nav pabeigusi novērtēšanu un par kurām vēl nav pieprasīta papildu informācija, Regulā (EK) Nr. 2232/96 minētajā sarakstā būtu attiecīgi jānorāda ar 1. zemsvītras piezīmi.

(16)

Ja atļautā aromatizējošā viela ir racemāts (racēmisks optisko izomēru maisījums), būtu jāatļauj izmantot gan R-, gan S- formu. Ja ir atļauta tikai R-forma, tad uz S-formu šī atļauja nebūtu jāattiecina, un otrādi.

(17)

Iestāde novērtējusi vairākas D- un D,L-aminoskābes un atzinusi, ka tās ir droši izmantot par aromatizējošām vielām, ja, lietotas uzturā, šīs vielas ir nemainītā formā. Tādēļ aminoskābes būtu jāiekļauj Regulā (EK) Nr. 2232/96 minētajā sarakstā, kas attiecas tikai uz to izmantošanu par aromatizējošām vielām.

(18)

Regulā (EK) Nr. 2232/96 minētajā sarakstā ir paredzēts tikai regulēt to aromatizējošo vielu izmantošanu, kuras pievieno pārtikai, lai piešķirtu vai mainītu smaržu un/vai garšu. Dažas vielas, kas minētas sarakstā, var pārtikai pievienot ne tikai tās aromatizēšanai, bet arī citiem mērķiem, un uz šādu izmantošanu attiecas citi noteikumi. Attiecībā uz dažām vielām nepieciešams noteikt, kādā daudzumā tās izmantojamas par aromatizējošām vielām. Šīs vielas ir kofeīns (FL 16.016), teobromīns (FL 16.032), neohesperidīna dihidrokalkons (FL 16.061) un rebaudiozīds A (FL 16.113). Attiecībā uz amonija hlorīdu (FL 16.048) jau ir spēkā nacionālie noteikumi. Tādēļ, lai nodrošinātu iekšējā tirgus darbību, būtu jāsaskaņo izmantojuma līmeņi.

(19)

Iestāde 2008. gada 22. maijā pieņemtajā atzinumā (14) ir ieteikusi noteikt D-kampara (FL 07.215) maksimālo izmantošanas līmeni tā, lai nevienā vecuma grupā D-kampara iedarbība nepārsniegtu 2 mg/kg ķermeņa svara dienā. Tāpēc attiecībā uz D-kamparu jānosaka īpaši izmantošanas nosacījumi.

(20)

PZK 1988. gada 19. februārī pieņemtajā atzinumā (15) secināja, ka no toksikoloģijas viedokļa tai nav iebildumu, ka arī turpmāk rūgtajos dzērienos tiktu izmantots hinīns pašreizējā līmenī (ne vairāk kā 100 mg/l). Iestāde neapstrīd šo novērtējumu, bet iesaka toksikoloģijas datubāzē pārskatīt informāciju par hinīnu (16). Līdz hinīna atkārtotai novērtēšanai trīs hinīna sāļus (FL 14.011, FL 14.152 un FL 14.155) būtu jāatļauj izmantot tikai bezalkoholiskajos un alkoholiskajos dzērienos.

(21)

Iestāde 2008. gada 22. maijā pieņemtajā atzinumā (17) izvērtēja glicirizīnskābi un tās amonija sāli. Iestāde piekrita PZK novērtējumam (18), kurā atzīts, ka dienā uzņemts daudzums līdz 100 mg personai neradītu bažas par nekaitīgumu. Tāpēc attiecībā uz glicirizīnskābi (FL 16.012) un tās amonija sāli (FL 16.060), ko izmanto par aromatizējošām vielām, būtu jānosaka īpaši izmantošanas nosacījumi.

(22)

No dienas, kad sāk piemērot Regulas (EK) Nr. 2232/96 2. panta 2. punktā minēto sarakstu, ar Regulu (EK) Nr. 1334/2008 atceļ Regulu (EK) Nr. 2232/96. Tādēļ tiesiskās noteiktības labad ir lietderīgi noteikt dienu, kad sāk piemērot minēto sarakstu. Tomēr arī turpmāk attiecībā uz šīs regulas pielikumā minētajām aromatizējošām vielām, kurām piešķirta 1. līdz 4. zemsvītras piezīme, būtu jāpiemēro Regulā (EK) Nr. 2232/96 noteiktais savstarpējas atzīšanas princips. Tiklīdz šīm aromatizējošām vielām pabeigtas riska novērtēšanas un atļaušanas procedūras, Regulu (EK) Nr. 2232/96 vairs nepiemēro un tā kļūst novecojusi.

(23)

Regulā (EK) Nr. 1565/2000 paredzētās novērtēšanas programmas mērķis ir izveidot Regulas (EK) Nr. 2232/96 2. panta 2. punktā minēto sarakstu. Kad saraksts izveidots, Regula (EK) Nr. 1565/2000 kļūst novecojusi un tā būtu jāatceļ. Tomēr tā arī turpmāk būtu jāpiemēro šīs regulas pielikumā iekļautajām aromatizējošām vielām, kurām piešķirta 1. līdz 4. zemsvītras piezīme. Tiklīdz šīm aromatizējošām vielām pabeigtas riska novērtēšanas un atļaušanas procedūras, Regulu (EK) Nr. 1565/2000 vairs nepiemēro un tā kļūst novecojusi.

(24)

Tiklīdz izveidots Regulas (EK) Nr. 2232/96 2. panta 2. punktā minētais saraksts, ar Lēmumu 1999/217/EK pieņemtais pārtikā vai uz tās izmantojamo aromatizējošo vielu reģistrs ir kļuvis lieks un būtu jāatceļ.

(25)

Regulā (EK) Nr. 1334/2008 paredzēts, ka aromatizētāju un izejmateriālu Savienības sarakstu veido, Regulas (EK) Nr. 2232/96 2. panta 2. punktā minēto aromatizējošo vielu sarakstu tā pieņemšanas laikā iekļaujot Regulas (EK) Nr. 1334/2008 I pielikumā. Regulas (EK) Nr. 2232/96 2. panta 2. punktā minētais aromatizējošo vielu saraksts tādējādi būtu jāiekļauj Regulas (EK) Nr. 1334/2008 I pielikumā.

(26)

Aromatizētāju un izejmateriālu Savienības saraksts piemērojams, neskarot citus noteikumus, kas ietverti nozaru tiesību aktos.

(27)

Aromatizētāju un izejmateriālu izmantošana maisījumos zīdaiņiem, papildu ēdināšanas maisījumos zīdaiņiem, apstrādātā graudaugu pārtikā un bērnu pārtikā, un tādā diētiskajā pārtikā ar īpašu medicīnisku, kura paredzēta zīdaiņiem un maziem bērniem, kā minēts Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 6. maija Direktīvā 2009/39/EK par īpašas diētas pārtikas produktiem (pārstrādāta versija) (19), tiks saskaņota nākotnē pieņemamos īpašos noteikumos par zīdaiņiem un maziem bērniem paredzēto pārtiku. Tikmēr dalībvalstīm būtu jāspēj piemērot tos nacionālos noteikumus par šo jautājumu, kuri ir stingrāki, nekā paredzēts Regulas (EK) Nr. 2232/96 2. panta 2. punktā minētajā aromatizējošu vielu sarakstā.

(28)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1334/2008 aromatizējošās vielas, kas nav iekļautas Savienības sarakstā, var laist tirgū tīrā veidā un izmantot pārtikā vai uz tās ne ilgāk kā 18 mēnešus no dienas, kad sāk piemērot Savienības sarakstu. Aromatizējošās vielas jau ir dalībvalstu tirgū, tāpēc būtu jāparedz noteikumi, kas nodrošinātu vienmērīgu pāreju uz Savienības atļaušanas procedūru. Šajā sakarā Komisijas Regulā (ES) Nr. 873/2012 (20) ir noteikti pārejas periodi attiecībā uz pārtiku, kuras sastāvā ir šīs aromatizējošās vielas.

(29)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a)

“Savienības saraksts” ir Regulas (EK) Nr. 1334/2008 I pielikumā iekļautais aromatizētāju un izejmateriālu saraksts;

b)

“novērtētās aromatizējošās vielas” ir vielas, kam Savienības līmenī pabeigta novērtēšana un apstiprināšana. Minētajām vielām aromatizētāju un izejmateriālu Savienības saraksta A daļā nav piešķirtas zemsvītras piezīmes;

c)

“aromātiskās vielas, kas tiek vērtētas” ir vielas, kuru riska novērtēšana Savienības līmenī nav pabeigta laikā, kad stājas spēkā šī regula. Minētajām vielām aromatizētāju un izejmateriālu Savienības saraksta A daļā ir piešķirta 1. līdz 4. zemsvītras piezīme.

2. pants

Regulā (EK) Nr. 2232/96 minētā aromatizējošo vielu saraksta pieņemšana

Ar šo pieņem Regulas (EK) Nr. 2232/96 2. panta 2. punktā minēto aromatizējošo vielu sarakstu šīs regulas pielikuma A daļas redakcijā.

3. pants

Aromatizējošo vielu saraksta iekļaušana Regulā (EK) Nr. 1334/2008

Šīs regulas pielikumu iekļauj Regulā (EK) Nr. 1334/2008 kā I pielikumu.

4. pants

Aromatizējošās vielas, kas tiek vērtētas

Aromatizējošās vielas, kas tiek vērtētas, var laist tirgū un izmantot pārtikā vai uz tās, līdz tās kā novērtētas aromatizējošās vielas iekļauj Savienības saraksta A daļā vai svītro no minētā saraksta.

5. pants

Saraksta atjaunināšana

No dienas, kad stājas spēkā šī regula, Savienības saraksta A daļu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1331/2008 7. pantā minēto procedūru pēc vajadzības atjaunina.

6. pants

Regulas (EK) Nr. 2232/96 atcelšana

1.   Regulas (EK) Nr. 1334/2008 24. panta 2. punktā par Regulas (EK) Nr. 2232/96 atcelšanu diena, kad sāk piemērot Regulas (EK) Nr. 2232/96 2. panta 2. punktā minēto aromatizējošu vielu sarakstu, ir 2013. gada 22. aprīlis.

2.   Tomēr Regulas (EK) Nr. 2232/96 1. un 2. pantu, 3. panta 1. un 2. punktu un 4. panta 1. un 2. punktu un pielikumu turpina piemērot aromatizējošām vielām, kas tiek vērtētas, līdz tās kā novērtētas vielas iekļauj Savienības saraksta A daļā vai svītro no minētā saraksta. Minētajos pantos iekļautās atsauces uz aromatizējošo vielu reģistru uzskata par atsaucēm uz Savienības saraksta A daļu.

7. pants

Regulas (EK) Nr. 1565/2000 atcelšana

Regulu (EK) Nr. 1565/2000 ar šo atceļ no 2013. gada 22. aprīļa. Tomēr to turpina piemērot aromatizējošām vielām, kas tiek vērtētas.

8. pants

Lēmuma 1999/217/EK atcelšana

Lēmumu 1999/217/EK atceļ no 2013. gada 22. aprīļa.

9. pants

Noteikumi par pārtiku zīdaiņiem un maziem bērniem

Dalībvalstis var piemērot nacionālos noteikumus, kuros attiecībā uz aromatizējošo vielu izmantošanu maisījumos zīdaiņiem, papildu ēdināšanas maisījumos zīdaiņiem, apstrādātā graudaugu pārtikā un bērnu pārtikā, un tādā diētiskajā pārtikā ar īpašu medicīnisku nolūku, kura paredzēta zīdaiņiem un maziem bērniem, kā minēts Direktīvā 2009/39/EK, ir vairāk ierobežojumu nekā Savienības saraksta A daļā. Šiem nacionālajiem pasākumiem jābūt nepieciešamiem, lai pienācīgi aizsargātu patērētājus, un jābūt samērīgiem, lai sasniegtu šo mērķi.

10. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2013. gada 22. aprīļa.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 1. oktobrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 299, 23.11.1996., 1. lpp.

(2)  OV L 354, 31.12.2008., 34. lpp.

(3)  OV L 84, 27.3.1999. 1. lpp.

(4)  OV L 180, 19.7.2000., 8. lpp.

(5)  http://www.efsa.europa.eu/

(6)  Pārtikas zinātniskās komitejas 1995. gada 22. septembra 98. sanāksmes protokola 6. pielikums.

(7)  Flavouring substances and natural sources of flavourings, Volume I, Chemically-defined flavouring substances, Fourth Edition. Council of Europe, Partial agreement in the social and public health field, Strasbourg, 1992, ieskaitot turpmākos grozījumus uz atsevišķām lapām līdz 1999. gadam.

(8)  Evaluation of certain food additives and contaminants. Apvienotās FAO/PTO pārtikas piedevu ekspertu komitejas 46. ziņojums, WHO Technical Report Series No. 868, 1997.

Apvienotās FAO/PTO pārtikas piedevu ekspertu komitejas 49. ziņojums, WHO Technical Report Series No. 884, 1999.

Apvienotās FAO/PTO pārtikas piedevu ekspertu komitejas 51. ziņojums, WHO Technical Report Series, No. 891, 2000.

Apvienotās FAO/PTO pārtikas piedevu ekspertu komitejas 53. ziņojums, WHO Technical Report Series, No. 896, 2000.

(9)  OV L 354, 31.12.2008., 16. lpp.

(10)  OV L 128, 21.5.2005., 73. lpp.

(11)  OV L 91, 29.3.2006., 48. lpp.

(12)  OV L 163, 24.6.2008., 42. lpp.

(13)  OV L 354, 31.12.2008., 1. lpp.

(14)  Scientific opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Materials in contact with Food (AFC) on a request from the Commission on Camphor in flavourings and other food ingredients with flavouring properties. The EFSA Journal 729, 1-15.

(15)  Report of the Scientific Committee for Food on Quinine. (Opinion expressed on 19 February 1988). In Food - Science and techniques. Reports of the Scientific Committee for Food (Twenty-first series). Iekšējā tirgus un rūpniecības ģenerāldirektorāts.

(16)  Scientific Opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Materials in Contact with Food on a request from Commission on Flavouring Group Evaluation 35, (FGE.35) Three quinine salts from the Priority list from chemical group 30. The EFSA Journal (2008) 739, 1-18. The EFSA Journal (2008) 739, 1-18.

(17)  Scientific Opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Materials in Contact with Food (AFC) on a request from the Commission on Flavouring Group Evaluation 36, (FGE.36) Two triterpene glycosides from the priority list. The EFSA Journal (2008) 740, 1-19. The EFSA Journal (2008) 740, 1-19.

(18)  Opinion of the Scientific Committee on Food on glycyrrhizinic acid and its ammonium salt (expressed on 4 April 2003). Scientific Committee on Food. SCF/CS/ADD/EDUL/225 Final. 10 April, 2003. Eiropas Komisija, Veselības un patēretāju aizsardzības ģenerāldirektorāts.

(19)  OV L 124, 20.5.2009., 21. lpp.

(20)  Sk. šā Oficiālā Vēstneša 162. lpp.


PIELIKUMS

AROMATIZĒTĀJU UN IZEJMATERIĀLU SAVIENĪBAS SARAKSTS

A   DAĻA

Aromatizējošo vielu Savienības saraksts

1.   SADAĻA

Saraksta saturs

1. tabulā iekļauta šāda informācija.

 

1. sleja (FL nr.): vielas unikālais identifikācijas skaitlis.

 

2. sleja (Ķīmiskais nosaukums): vielas nosaukums

 

3. sleja (CAS nr.): CAS (Ķīmijas informatīvā dienesta) reģistra numurs.

 

4. sleja (JECFA nr.): Apvienotās FAO/PTO pārtikas piedevu ekspertu komitejas (JECFA) numurs

 

5. sleja (CoE nr.): Eiropas Padomes (CoE) numurs

 

6. sleja (Minētās vielas tīrība vismaz 95 %, ja vien nav noradīts citādi): minētās aromatizējošās vielas tīrībai ir jābūt vismaz 95 %. Ja tā ir mazāka, tad aromatizējošo vielu sastāvu norāda šajā slejā.

 

7. sleja (Izmantošanas ierobežojumi): izmantot aromatizējošas vielas ir atļauts saskaņā ar labu ražošanas praksi, ja vien šajā slejā nav noteikti īpaši ierobežojumi. Aromatizējošas vielas, kam noteikti izmantošanas ierobežojumi, var pievienot tikai sarakstā norādīto kategoriju pārtikai saskaņā ar precizētajiem izmantošanas nosacījumiem. Ierobežojumos atsaucas uz šādām pārtikas kategorijām, kas noteiktas Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumā:

Kategorijas numurs

Pārtikas kategorija

1

Piena produkti un to analogi

2

Tauki un eļļas, kā arī tauku un eļļu emulsijas

3

Saldējumi

4.2

Pārstrādāti augļi un dārzeņi

5

Konditorejas izstrādājumi

5.3

Košļājamā gumija

6

Graudaugi un graudaugu produkti

7

Miltu konditorejas izstrādājumi

8

Gaļa

9

Zivis un zivsaimniecības produkti

10

Olas un olu produkti

11

Cukuri, sīrupi, medus un galda saldinātāji

12

Sāls, garšvielas, zupas, mērces, salāti un proteīnu produkti

13

Īpašai diētai paredzēta pārtika, kā noteikts Direktīvā 2009/39/EK (1)

14.1

Bezalkoholiskie dzērieni

14.2

Alkoholiskie dzērieni, tostarp to bezalkoholiskie “līdzinieki” un “līdzinieki” ar mazu spirta saturu

15

Ēšanai sagatavoti uzkožamie un uzkodas

16

Deserti, izņemot 1., 3. un 4. kategorijas produktus

17

Uztura bagātināji, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2002/46/EK (2), izņemot uztura bagātinātājus zīdaiņiem un maziem bērniem

18

Pārstrādāta pārtika, kura neietilpst 1.–17. kategorijā, izņemot pārtiku zīdaiņiem un maziem bērniem

 

8. sleja (Zemsvītras piezīmes): aromatizējošām vielām, kuru novērtēšanu veic Iestāde, piešķirta 1. zemsvītras piezīme. 2. līdz 4. zemsvītras piezīme attiecas uz termiņiem, kuru laikā pieteikuma iesniedzējiem jāpanāk atbilstība Iestādes pieprasījumiem, kuri izteikti publicētos atzinumos. Ja noteiktajā laikā nav sniegta vajadzīgā informācija, konkrētā aromatizējošā viela tiek svītrota no Savienības saraksta. Iestāde novērtē iesniegtos datus 9 mēnešu laikā no šādu datu saņemšanas. Vielas, kas jau ir novērtējusi JECFA, var pazīt pēc JECFA numura 4. slejā.

(1)

novērtēšanu veic Iestāde

(2)

papildu zinātniskos datus iesniedz līdz 2012. gada 31. decembrim

(3)

papildu zinātniskos datus iesniedz līdz 2013. gada 30. jūnijam

(4)

papildu zinātniskos datus iesniedz līdz 2013. gada 31. decembrim

 

9. sleja (Atsauce): atsauce uz zinātnisko iestādi, kas veikusi novērtēšanu.

2.   SADAĻA

Piezīmes

1. piezīme. Amonija, nātrija, kālija un kalcija sāļi, kā arī hlorīdi, karbonāti un sulfāti ir pamatvielas, ja tām ir aromatizējošas īpašības.

2. piezīme. Ja atļautā aromatizējošā viela ir racemāts (racēmisks optisko izomēru maisījums), atļauts izmantot gan R-, gan S- formu. Ja ir atļauta tikai R-forma, tad uz S-formu šī atļauja neattiecas, un otrādi.

3. piezīme. Maksimālais līmenis attiecas uz līmeni tirgotajā pārtikā vai uz tās. Atkāpjoties no šā principa, attiecībā uz žāvētu un/vai koncentrētu aplejamo pārtiku maksimālais līmenis aplietā pārtikā atbilst marķējumā sniegtajiem norādījumiem, ņemot vērā mazāko atšķaidījuma koeficientu.

4. piezīme. Aromatizējošu vielu klātbūtne ir pieļaujama:

a)

salikta sastāva pārtikā, kas nav minēta pielikumā, ja aromatizējošā viela pieļaujama vienā no saliktā sastāva pārtikas sastāvdaļām;

b)

pārtikā, ko paredzēts izmantot vienīgi salikta sastāva pārtikas sagatavošanā, ievērojot nosacījumu, ka salikta sastāva pārtika atbilst šai regulai.

1.   tabula

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

FL nr.

Ķīmiskais nosaukums

CAS nr.

JECFA nr.

COE nr.

Nosauktās vielas tīrība – vismaz 95 %, ja vien nav noteikts citādi

Izmantošanas ierobežojumi

Zemsvītras piezīme

Atsauce

01.001

Limonēns

138-86-3

 

491

 

 

 

EFSA

01.002

1-izopropil-4-metilbenzols

99-87-6

1325

620

 

 

 

EFSA

01.003

Pin-2(10)-ēns

127-91-3

1330

2114

 

 

2

EFSA

01.004

Pin-2(3)-ēns

80-56-8

1329

2113

 

 

2

EFSA

01.005

Terpinolēns

586-62-9

1331

2115

 

 

 

EFSA

01.006

Alfa-felandrēns

99-83-2

1328

2117

Vismaz 85 %; sekundārās sastāvdaļas10-12 % cimēna un citu terpēnu grupas ogļūdeņražu

 

 

EFSA

01.007

Beta-kariofilēns

87-44-5

1324

2118

80-92 % beta-kariofilēna un 15-19 % C15H24 terpēnu grupas ogļūdeņražu (piem., valencēna)

 

2

EFSA

01.008

Mircēns

123-35-3

1327

2197

Vismaz 90 %; sekundārās sastāvdaļas C15H24 terpēnu grupas ogļūdeņraži (piem., valencēns); attiecībā uz minimālo koncentrāciju vērtībām analīzē pieļaujama limonēna, alfa- un beta-pinēna, kā arī citu parasto C10H16 terpēnu zīmju klātbūtne.

 

4

EFSA

01.009

Kamfēns

79-92-5

1323

2227

Vismaz 80 %; sekundārās sastāvdaļas 15-19 % C15H24 terpēnu grupas ogļūdeņražu (piem., valencēna)

 

2

EFSA

01.010

1-izopropenil-4-metilbenzols

1195-32-0

1333

2260

 

 

 

EFSA

01.014

1-metilnaftalēns

90-12-0

1335

11009

 

 

4

JECFA/EFSA

01.015

Vinilbenzols

100-42-5

 

11022

 

 

1

EFSA

01.016

1,4(8),12-bis-abolatriēns

495-62-5

1336

10979

 

 

 

EFSA

01.017

Valencēns

4630-07-3

1337

11030

Vismaz 94 %; sekundārās sastāvdaļas 1-4 % citu C15H24 seskviterpēnu

 

2

EFSA

01.018

Beta-ocimēns

13877-91-3

1338

11015

Vismaz 80 %; sekundārā sastāvdaļa 15-17 % cis-beta-ocimēna

 

4

EFSA

01.019

Alfa-terpinēns

99-86-5

1339

11023

Vismaz 89 %; sekundārās sastāvdaļas 6-7 % 1,4- un 1,8-cineola

 

 

EFSA

01.020

Gamma-terpinēns

99-85-4

1340

11025

 

 

 

EFSA

01.024

Beta-burbonēns

5208-59-3

1345

11931

 

 

2

EFSA

01.026

1(5),7(11)- gvajadiēns

88-84-6

1347

 

 

 

2

EFSA

01.027

bis-abola-1,8,12-triēns

17627-44-0

 

 

 

 

 

EFSA

01.028

Beta-bis-abolēns

495-61-4

 

 

 

 

 

EFSA

01.029

Delta-3-karēns

13466-78-9

1342

10983

Vismaz 92 %; sekundārās sastāvdaļas, 2-3 % beta-pinēna; 1-2 % limonēna; 1-2 % mircēna; 0–1 % p-cimēna

 

2

EFSA

01.033

2,2-dimetilheksāns

590-73-8

 

 

 

 

 

EFSA

01.034

2,4-dimetilheksāns

589-43-5

 

 

 

 

 

EFSA

01.035

2,6-dimetilokta-2,4,6-triēns

673-84-7

 

 

 

 

2

EFSA

01.038

Dodekāns

112-40-3

 

 

 

 

 

EFSA

01.039

Delta-elemēns

20307-84-0

 

10996

 

 

 

EFSA

01.040

Alfa- farnesēns

502-61-4

1343

10998

Vismaz 38 % alfa- un 29 % beta- (cis-/trans-izomēru summa); sekundārās sastāvdaļas 20 % bis-abolēna, līdz 10% citu izomēru (valencēna, burbonēna, kadinēna, gvajēna)

 

4

EFSA

01.045

D-limonēns

5989-27-5

1326

491

 

 

 

EFSA

01.046

L-limonēns

5989-54-8

 

491

 

 

 

EFSA

01.054

Pentadekāns

629-62-9

 

 

 

 

 

EFSA

01.057

Tetradekāns

629-59-4

 

 

 

 

 

EFSA

01.059

4(10)-tujēns

3387-41-5

 

11018

 

 

2

EFSA

01.061

Undeka-1,3,5-triēns

16356-11-9

1341

 

Vismaz 94 % (cis-/trans-izomēru summa); sekundārā sastāvdaļa 2,4,6-undekatriēns (Z,Z,E)

 

4

EFSA

01.064

cis-3,7-dimetil-1,3,6-oktatriēns

3338-55-4

 

 

 

 

2

EFSA

01.070

1-oktēns

111-66-0

 

 

 

 

2

EFSA

01.077

1-metil-1,3-cikloheksadiēns

1489-56-1

1344

 

 

 

 

EFSA

02.001

2-metilpropān-1-ols

78-83-1

251

49

 

 

 

JECFA

02.002

Propān-1-ols

71-23-8

82

50

 

 

 

JECFA

02.003

Izopentanols

123-51-3

52

51

 

 

 

JECFA

02.004

Butān-1-ols

71-36-3

85

52

 

 

 

JECFA

02.005

Heksān-1-ols

111-27-3

91

53

 

 

 

JECFA

02.006

Oktān-1-ols

111-87-5

97

54

 

 

 

JECFA

02.007

Nonān-1-ols

143-08-8

100

55

 

 

 

JECFA

02.008

Dodekān-1-ols

112-53-8

109

56

 

 

 

JECFA

02.009

Heksadekān-1-ols

36653-82-4

114

57

 

 

 

JECFA

02.010

Benzilspirts

100-51-6

25

58

 

 

 

EFSA

02.011

Citronelols

106-22-9

1219

59

Vismaz 90 %; sekundārās sastāvdaļas 5-8 % di-nepiesāto un piesātināto C10 spirtu, 1 % citronelilacetāta, 1 % citronelāla

 

 

EFSA

02.012

Geraniols

106-24-1

1223

60

 

 

 

EFSA

02.013

Linalools

78-70-6

356

61

 

 

 

JECFA

02.014

Alfa-terpineols

98-55-5

366

62

 

 

 

JECFA

02.015

Mentols

89-78-1

427

63

 

 

 

JECFA

02.016

DL-borneols

507-70-0

1385

64

 

 

 

EFSA

02.017

Cinamilspirts

104-54-1

647

65

 

 

 

EFSA

02.018

Nerolidols

7212-44-4

1646

67

 

 

 

EFSA

02.019

2-feniletān-1-ols

60-12-8

987

68

 

 

 

EFSA

02.020

Heks-2-ēn-1-ols

2305-21-7

1354

 

 

 

2

EFSA

02.021

Heptān-1-ols

111-70-6

94

70

 

 

 

JECFA

02.022

Oktān-2-ols

123-96-6

289

71

 

 

 

JECFA

02.023

Okt-1-ēn-3-ols

3391-86-4

1152

 

 

 

1

EFSA

02.024

Dekān-1-ols

112-30-1

103

73

 

 

 

JECFA

02.026

3,7-dimetiloktān-1-ols

106-21-8

272

75

Vismaz 90 %; sekundārās sastāvdaļas 5-7 % geraniola un citronelola

 

 

JECFA

02.027

(-)-rodinols

6812-78-8

1222

76

 

 

 

EFSA

02.028

3,7-dimetiloktān-3-ols

78-69-3

357

77

 

 

 

JECFA

02.029

3,7,11-trimetildodeka-2,6,10-trien-1-ols

4602-84-0

1230

78

 

 

 

EFSA

02.030

Alfa-pentilcinamilspirts

101-85-9

674

79

 

 

 

EFSA

02.031

3-fenilpropān-1-ols

122-97-4

636

80

 

 

 

EFSA

02.033

1-fenilpropān-1-ols

93-54-9

822

82

 

 

 

EFSA

02.034

1-fenilpentān-2-ols

705-73-7

825

83

 

 

 

EFSA

02.035

2-metil-1-fenilpropān-2-ols

100-86-7

1653

84

 

 

 

EFSA

02.036

4-fenilbutān-2-ols

2344-70-9

815

85

 

 

 

EFSA

02.037

3-metil-1-fenilpentān-3-ols

10415-87-9

1649

86

 

 

 

EFSA

02.038

Fenhilspirts

1632-73-1

1397

87

 

 

 

EFSA

02.039

4-izopropilbenzilspirts

536-60-7

864

88

 

 

 

EFSA

02.040

Pentān-1-ols

71-41-0

88

514

 

 

 

JECFA

02.041

2-metilbutān-2-ols

75-85-4

 

515

 

 

 

EFSA

02.042

2-(4-metilfenil)propān-2-ols

1197-01-9

1650

530

Vismaz 90 %; sekundārā sastāvdaļa 9-11 % p-izopropeniltoluols

 

 

EFSA

02.043

2-etilbutān-1-ols

97-95-0

 

543

 

 

 

SCF/CoE

02.044

Heptān-3-ols

589-82-2

286

544

 

 

 

JECFA

02.045

Heptān-2-ols

543-49-7

284

554

 

 

 

JECFA

02.047

3,7-dimetilloktān-1,7-diols

107-74-4

610

559

 

 

 

JECFA

02.049

Nona-2,6-diēn-1-ols

7786-44-9

1184

589

 

 

2

EFSA

02.050

Pent-2-ēn-1-ols

20273-24-9

1793

665

 

 

2

EFSA

02.051

5-fenilpentān-1-ols

10521-91-2

675

674

 

 

 

EFSA

02.052

2-metilpropān-2-ols

75-65-0

 

698

 

 

 

EFSA

02.054

p-mentān-1,8-diols

80-53-5

 

701

 

 

 

EFSA

02.055

3,5,5-trimetilheksān-1-ols

3452-97-9

268

702

 

 

 

JECFA

02.056

Heks-3-(cis)-ēn-1-ols

928-96-1

315

750c

 

 

 

JECFA

02.057

Undekān-1-ols

112-42-5

106

751

 

 

 

JECFA

02.058

(Z)-nerols

106-25-2

1224

2018

 

 

 

EFSA

02.059

DL-izoborneols

124-76-5

1386

2020

Vismaz 92 %; sekundārā sastāvdaļa 3-5 % borneola

 

 

EFSA

02.060

p-menta-1,8-diēn-7-ols

536-59-4

974

 

 

 

2

EFSA

02.061

Dihidrokarveols

619-01-2

378

2025

 

 

 

JECFA

02.062

Karveols

99-48-9

381

2027

 

 

 

JECFA

02.063

D-neomentols

2216-52-6

428

2028

 

 

 

JECFA

02.064

1-feniletān-1-ols

98-85-1

799

2030

 

 

 

EFSA

02.065

4-metil-1-fenilpentān-2-ols

7779-78-4

827

2031

 

 

 

EFSA

02.066

4-fenilbut-3-ēn-2-ols

17488-65-2

819

 

 

 

2

EFSA

02.067

1R,2S,5R-izopulegols

89-79-2

755

2033

 

 

4

EFSA

02.070

Cikloheksanols

108-93-0

 

2138

 

 

 

EFSA

02.071

p-mentān-2-ols

499-69-4

376

2228

 

 

 

JECFA

02.072

4-terpinenols

562-74-3

439

2229

 

 

 

JECFA

02.073

2-fenilpropān-1-ols

1123-85-9

1459

2257

 

 

 

EFSA

02.074

Heks-4-ēn-1-ols

6126-50-7

318

2295

 

 

 

JECFA

02.075

(1R,2S,5S)-neodihidrokarveols

18675-33-7

 

2296

 

 

 

EFSA

02.076

2-metilbutān-1-ols

137-32-6

1199

2346

 

 

 

EFSA

02.077

Pentān-3-ols

584-02-1

 

2349

 

 

 

EFSA

02.078

Etanols

64-17-5

41

11891

 

 

 

JECFA

02.079

Izopropanols

67-63-0

277

 

 

 

 

JECFA

02.080

1-(p-tolil)etān-1-ols

536-50-5

805

10197

 

 

 

EFSA

02.081

2,6-dimetilheptān-4-ols

108-82-7

303

11719

Vismaz 90 %; sekundārā sastāvdaļa 8-9 % 2-heptānola

 

 

JECFA

02.082

2-etilheksān-1-ols

104-76-7

267

11763

 

 

 

JECFA

02.083

p-ment-1-ēn-3-ols

491-04-3

434

10248

 

 

 

JECFA

02.085

Sabinēna hidrāts

546-79-2

441

10309

 

 

 

JECFA

02.086

Undekān-2-ols

1653-30-1

297

11826

 

 

 

JECFA

02.087

Nonān-2-ols

628-99-9

293

11803

 

 

 

JECFA

02.088

Pentān-2-ols

6032-29-7

280

11696

 

 

 

JECFA

02.089

Heksān-3-ols

623-37-0

282

11775

 

 

 

JECFA

02.090

Non-2-(trans)-ēn-1-ols

31502-14-4

1365

10292

 

 

2

EFSA

02.091

Mirtenols

515-00-4

981

10285

 

 

2

EFSA

02.092

Dehidrodihidrojonols

57069-86-0

397

10195

Vismaz 70 %; sekundārā sastāvdaļa 25-27 % tetrahidrojonona

 

 

JECFA

02.093

Non-6-ēn-1-ols

35854-86-5

324

10294

 

 

 

JECFA

02.094

Okt-3-ēn-1-ols

20125-84-2

321

10296

 

 

 

JECFA

02.095

2-etilfenhols

18368-91-7

440

10208

 

 

 

JECFA

02.096

1-terpinenols

586-82-3

373

10252

 

 

 

JECFA

02.097

Beta-terpineols

138-87-4

374

10254

 

 

 

JECFA

02.098

Oktān-3-ols

589-98-0

291

11715

 

 

 

JECFA

02.099

Pent-1-ēn-3-ols

616-25-1

1150

11717

 

 

1

EFSA

02.100

Pinokarveols

5947-36-4

1403

10303

 

 

 

EFSA

02.101

Pin-2-ēn-4-ols

473-67-6

1404

10304

 

 

 

EFSA

02.102

Okt-3-ēn-2-ols

76649-14-4

1140

 

 

 

1

EFSA

02.103

Dekān-3-ols

1565-81-7

295

10194

 

 

 

JECFA

02.104

Heks-1-ēn-3-ols

4798-44-1

1151

10220

 

 

1

EFSA

02.105

4-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksēnil)but-3-ēn-2-ols

25312-34-9

391

 

 

 

2

JECFA

02.106

4-(2,2,6-trimetil-1-cikloheksēnil)but-3-ēn-2-ols

22029-76-1

392

 

Vismaz 92 %; sekundārās sastāvdaļas 3-8 % jonola un jonona

 

2

JECFA

02.107

Dihidro-beta-jonols

3293-47-8

395

 

 

 

 

JECFA

02.108

2-metil-4-fenilbutān-2-ols

103-05-9

1477

10281

 

 

 

EFSA

02.109

3-metilbut-2-ēn-1-ols

556-82-1

1200

11795

 

 

 

EFSA

02.110

2,6-dimetilhept-6-ēn-1-ols

36806-46-9

348

 

Vismaz 90 %; sekundārā sastāvdaļa 5-10 % 6-metil-5-heptēn-2-ona

 

 

JECFA

02.111

3-metilbutān-2-ols

598-75-4

300

 

 

 

 

JECFA

02.112

Non-2-(cis)-ēn-1-ols

41453-56-9

1369

10292

 

 

2

EFSA

02.113

Okt-5-(cis)-ēn-1-ols

64275-73-6

322

 

Vismaz 90 %; sekundārā sastāvdaļa 7-9 % trans-5-oktēn-1-ola

 

 

JECFA

02.114

2-(2,2,3-trimetilciklopent-3-enil)etān-1-ols

1901-38-8

970

 

 

 

 

EFSA

02.115

3-metilpentān-1-ols

589-35-5

263

10275

 

 

 

JECFA

02.119

Cedrenols

28231-03-0

 

10189

 

 

 

EFSA

02.120

(+)-Cedrols

77-53-2

 

10190

 

 

 

EFSA

02.121

Butān-2-ols

78-92-2

 

11735

 

 

 

SCF/CoE

02.122

p-menta-1,8(10)-diēn-9-ols

3269-90-7

 

 

 

 

2

EFSA

02.123

2-metilbut-3-ēn-2-ols

115-18-4

 

11794

 

 

 

EFSA

02.124

6-metilhept-5-ēn-2-ols

1569-60-4

 

10264

 

 

 

EFSA

02.125

Undec-10-ēn-1-ols

112-43-6

 

10319

 

 

 

EFSA

02.126

Tetradekān-1-ols

112-72-1

 

10314

 

 

 

EFSA

02.128

p-anizilspirts

105-13-5

871

66

 

 

 

EFSA

02.129

(L)-alfa-bis-abolols

23089-26-1

 

10178

Izomēru summa vismaz 95 %

 

 

EFSA

02.131

But-3-ēn-2-ols

598-32-3

 

 

 

 

1

EFSA

02.132

Butān-1,3-diols

107-88-0

 

 

 

 

 

EFSA

02.133

Butān-2,3-diols

513-85-9

 

10181

 

 

 

EFSA

02.134

2-cikloheksiletān-1-ols

4442-79-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.135

Ciklopentanols

96-41-3

 

10193

 

 

 

EFSA

02.136

Dec-1-ēn-3-ols

51100-54-0

1153

 

 

 

1

EFSA

02.137

Dec-2-ēn-1-ols

22104-80-9

1794

11750

 

 

2

EFSA

02.138

Dec-9-ēn-1-ols

13019-22-2

 

 

 

 

 

EFSA

02.139

Deka-2,4-diēn-1-ols

18409-21-7

1189

 

 

 

2

EFSA

02.140

1,2-dihidrolinalools

2270-57-7

 

 

 

 

 

EFSA

02.141

2-(6,6-dimetilbiciklo [3.1.1]hept-2-ēn-2-il)etān-1-ols

128-50-7

986

 

 

 

 

EFSA

02.142

3,3-dimetilbutān-2-ols

464-07-3

 

 

 

 

 

EFSA

02.144

2,6-dimetilokt-7-ēn-2-ols

18479-58-8

 

 

 

 

 

EFSA

02.145

2,6-dimetilokta-1,5,7-triēn-3-ols

29414-56-0

 

 

 

 

1

EFSA

02.146

(E)-3,7-dimetilokta-1,5,7-triēn-3-ols

53834-70-1

 

10202

Vismaz 93 %; sekundārās sastāvdaļas 2-3 % linaloola, 1-2 % linaloola oksīda un līdz 1 % nerola oksīda

 

4

EFSA

02.147

3,6-dimetiloktān-3-ols

151-19-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.148

Dodekān-2-ols

10203-28-8

 

11760

 

 

 

EFSA

02.149

(-)-alfa-elemols

639-99-6

 

10205

 

 

 

EFSA

02.150

(E,E)-geranillinalools

1113-21-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.152

Hept-3-ēn-1-ols

10606-47-0

 

10219

 

 

 

EFSA

02.153

Hepta-2,4-diēn-1-ols

33467-79-7

1784

 

 

 

2

EFSA

02.154

Heptadekān-1-ols

1454-85-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.155

1-heptēn-3-ols

4938-52-7

1842

10218

 

 

1

EFSA

02.156

Heks-2-(cis)-ēn-1-ols

928-94-9

1374

69

Vismaz 92 %; sekundārā sastāvdaļa 3-4 % heks-2-(trans)-ēn-1-ola

 

2

EFSA

02.159

Heks-3-ēn-1-ols

544-12-7

315

750

 

 

 

SCF/CoE

02.162

Heksa-2,4-diēn-1-ols

111-28-4

1174

 

 

 

2

EFSA

02.164

4-hidroksi-3,5-dimetoksibenzilspirts

530-56-3

 

 

 

 

 

EFSA

02.165

4-hidroksibenzilspirts

623-05-2

955

 

 

 

 

EFSA

02.166

2-(4-hidroksifenil)etān-1-ols

501-94-0

 

10226

 

 

 

EFSA

02.167

(1R,2R,5S)-izodihidrokarveols

18675-35-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.168

Izofitols

505-32-8

 

10233

 

 

 

EFSA

02.170

(R)-(-)-lavandulols

498-16-8

 

 

 

 

 

EFSA

02.171

p-mentān-8-ols

498-81-7

 

 

 

 

 

EFSA

02.173

3-(4-metoksifenil)propān-1-ols

5406-18-8

 

 

 

 

 

EFSA

02.174

2-metilbut-2-ēn-1-ols

4675-87-0

 

10258

 

 

1

EFSA

02.175

2-metilbut-3-ēn-1-ols

4516-90-9

 

10259

 

 

 

EFSA

02.176

3-metilbut-3-ēn-1-ols

763-32-6

 

10260

 

 

 

EFSA

02.177

2-metilheksān-3-ols

617-29-8

 

10266

 

 

 

EFSA

02.178

2-metiloktān-1-ols

818-81-5

 

 

 

 

 

EFSA

02.180

4-metilpentān-1-ols

626-89-1

 

10278

 

 

 

EFSA

02.181

2-metilpentān-2-ols

590-36-3

 

10274

 

 

 

EFSA

02.182

3-metilpentān-2-ols

565-60-6

 

10276

 

 

 

EFSA

02.183

4-metilpentān-2-ols

108-11-2

 

10279

 

 

 

EFSA

02.184

3-metilpentān-3-ols

77-74-7

 

10277

 

 

 

EFSA

02.186

Mirtanols

514-99-8

 

 

 

 

 

EFSA

02.187

Non-1-ēn-3-ols

21964-44-3

 

10291

 

 

1

EFSA

02.188

Nona-2,4-diēn-1-ols

62488-56-6

1183

11802

Vismaz 92 %; sekundārā sastāvdaļa 3-4 % 2-nonēn-1-ola

 

2

EFSA

02.189

(Z,Z)-nona-3,6-diēn-1-ols

76649-25-7

1283

10289

 

 

 

EFSA

02.190

Nonān-3-ols

624-51-1

 

10290

 

 

 

EFSA

02.192

Okt-2-ēn-1-ols

22104-78-5

 

 

 

 

2

EFSA

02.193

Okt-2-ēn-4-ols

4798-61-2

1141

 

 

 

1

EFSA

02.194

Okta-1,5-diēn-3-ols

83861-74-9

 

 

 

 

1

EFSA

02.195

Okta- (3Z,5E)-diēn-1-ols

70664-96-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.196

Oktadekān-1-ols

112-92-5

 

 

 

 

 

EFSA

02.197

1,2,3,4,4a,5,6,7-oktahidro-2,5,5-trimetilnaftalēn-2-ols

41199-19-3

 

10173

 

 

 

EFSA

02.198

Oktān-1,3-diols

23433-05-8

 

 

 

 

 

EFSA

02.201

Pent-4-ēn-1-ols

821-09-0

 

 

 

 

 

EFSA

02.202

Pentadekān-1-ols

629-76-5

 

 

 

 

 

EFSA

02.203

2-fenilpropān-2-ols

617-94-7

 

11704

 

 

 

EFSA

02.204

Fitols

150-86-7

1832

10302

 

 

 

EFSA

02.205

Piperonilspirts

495-76-1

 

10306

 

 

 

EFSA

02.206

(-)-sklareols

515-03-7

 

10311

 

 

 

EFSA

02.207

Tujilspirts

21653-20-3

1865

 

 

 

 

EFSA

02.209

3,3,5-trimetilcikloheksān-1-ols

116-02-9

1099

 

 

 

 

EFSA

02.210

Undec-2-ēn-1-ols

37617-03-1

1384

 

 

 

2

EFSA

02.211

Undeka-1,5-diēn-3-ols

56722-23-7

 

 

 

 

1

EFSA

02.213

Vanililspirts

498-00-0

886

690

 

 

 

EFSA

02.214

Vetiverols

89-88-3

1866

10321

 

 

2

EFSA

02.216

12-beta-santalēn-14-ols

77-42-9

 

74

 

 

2

EFSA

02.217

12-alfa-santalēn-14-ols

115-71-9

 

74

 

 

2

EFSA

02.219

2,6-dimetil-2-heptanols

13254-34-7

 

 

 

 

 

EFSA

02.222

3-pentenols-1

39161-19-8

 

10298

 

 

 

EFSA

02.224

3-(1-mentoksi)propān-1,2-diols

87061-04-9

1408

 

 

 

 

EFSA

02.226

[S-(cis)]-3,7,11-trimteil-1,6,10-dodekatriēn-3-ols

142-50-7

 

67

 

 

 

EFSA

02.229

(-)-3,7-dimetil-6-oktēn-1-ols

7540-51-4

 

 

Vismaz 90 % cis-izomēra; sekundārās sastāvdaļas 2-6 % di-nepiesātināto un piesātināto C10 spirtu, 2-4 % citronelilacetāta un 2-3 % citronelāla

 

1

EFSA

02.230

Terpineols

8000-41-7

 

 

Izomēru summa: 91-99 %. Katra izomēra relatīvā daļa: 55-75 % alfa, 16-23 % gamma, 1-10% cis-beta, 1-13 % trans-beta, 0-1 % delta

 

 

EFSA

02.231

trans-2,cis-6-nonadiēn-1-ols

28069-72-9

 

 

 

 

2

EFSA

02.234

(Z)-non-3-ēn-1-ols

10340-23-5

 

10293

 

 

 

EFSA

02.242

2-butoksietān-1-ols

111-76-2

 

10182

 

 

 

EFSA

02.243

(E,Z)-3,6-nonadiēn-1-ols

56805-23-3

1284

 

Vismaz 92 %; sekundārā sastāvdaļa 6 % (E,E)-3,6-nonadiēn-1-ola

 

 

EFSA

02.245

2,3,4-trimetil-3-pentanols

3054-92-0

1643

 

 

 

 

EFSA

02.246

p-mentān-3,8-diols

42822-86-6

1416

 

 

 

 

EFSA

02.247

L-mentoksietanols

38618-23-4

1853

 

 

 

 

EFSA

02.248

Vanilīna 3-(L-mentoksi)propān-1,2-diolacetāls

180964-47-0

1879

 

 

 

 

EFSA

02.249

(4Z)-heptēn-1-ols

6191-71-5

1280

 

 

 

 

EFSA

02.250

2,4,8-trimetil-7-nonēn-2-ols

437770-28-0

1644

 

 

 

 

EFSA

02.251

2,4,8-trimetil-3,7-nonadiēn-2-ols

479547-57-4

1645

 

 

 

 

EFSA

02.252

4,8-dimetil-3,7-nonadiēn-2-ols

67845-50-5

1841

 

 

 

1

EFSA

02.253

2,4-dimetil-4-nonanols

74356-31-3

1850

 

 

 

 

EFSA

02.254

(1R,2S,5S)-3-mentoksi-2-mentilpropān-1,2-diols

195863-84-4

1411

 

 

 

 

EFSA

02.255

(Z)-4-heptēn-2-ols

66642-85-1

 

 

Vismaz 91 %; sekundārās sastāvdaļas (E)-4-heptēn-2-ols (4-5 %), 2-heptanols (līdz 1 %), trans-3-heptēn-2-ols (līdz 1 %) cis-3-heptēn-2-ols (līdz 1 %).

 

 

EFSA

03.001

1,8-cineols

470-82-6

1234

182

 

 

 

EFSA

03.003

Benziletilēteris

539-30-0

1252

521

 

 

 

EFSA

03.004

Dibenzilēteris

103-50-4

1256

11856

 

 

 

EFSA

03.005

2-butiletilēteris

2679-87-0

1231

10911

 

 

 

EFSA

03.006

2-metoksietilbenzols

3558-60-9

1254

11812

 

 

 

EFSA

03.007

1,4-cineols

470-67-7

1233

11225

Vismaz 75 %; sekundārā sastāvdaļa 20-25 % 1,8-cineola.

 

 

EFSA

03.008

2-acetoksi-1,8-cineols

57709-95-2

 

 

 

 

 

EFSA

03.010

Benzilbutilēteris

588-67-0

1253

520

Vismaz 93 %; sekundārā sastāvdaļa 2-5 % benzilspirta

 

 

EFSA

03.011

Benzilmetilēteris

538-86-3

 

10910

 

 

 

EFSA

03.012

Benziloktilēteris

54852-64-1

 

 

 

 

 

EFSA

03.015

Etilgeranilēteris

40267-72-9

 

 

 

 

 

EFSA

03.016

Heksilmetilēteris

4747-07-3

 

 

 

 

 

EFSA

03.019

Preniletilēteris

22094-00-4

1232

 

 

 

 

EFSA

03.020

Alfaterpinilmetilēteris

14576-08-0

 

 

 

 

 

EFSA

03.022

1-metoksi-1-decēns

79930-37-3

1802

 

 

 

 

EFSA

03.023

1-etoksietilacetāts

1608-72-6

 

 

 

 

 

EFSA

03.024

Digeranilēteris

31147-36-1

 

 

 

 

 

EFSA

04.002

6-etoksiprop-3-enilfenols

94-86-0

1264

170

 

 

 

EFSA

04.003

Eigenols

97-53-0

1529

171

 

 

 

EFSA

04.004

Izoeigenols

97-54-1

1260

172

 

 

 

EFSA

04.005

2-metoksifenols

90-05-1

713

173

 

 

 

EFSA

04.006

Timols

89-83-8

709

174

 

 

 

EFSA

04.007

2-metoksi-4-metilfenols

93-51-6

715

175

 

 

 

EFSA

04.008

4-etilgvajakols

2785-89-9

716

176

 

 

 

EFSA

04.009

2-metoksi-4-vinilfenols

7786-61-0

725

177

 

 

 

EFSA

04.010

1-metoksi-4-(prop-1-(trans)-enil)benzols

4180-23-8

217

183

 

 

 

JECFA

04.013

1,2-dimetoksi-4-(prop-1-enil)benzols

93-16-3

1266

186

 

 

 

EFSA

04.014

1-metoksi-2-metilbenzols

578-58-5

1242

187

 

 

 

EFSA

04.015

1-metoksi-4-metilbenzols

104-93-8

1243

188

 

 

 

EFSA

04.016

1,3-dimetoksibenzols

151-10-0

1249

189

 

 

 

EFSA

04.017

1-etoksi-2-metoksi-4-(prop-1-enil)benzols

7784-67-0

1267

190

 

 

 

EFSA

04.018

Benzilizoeigenilēteris

120-11-6

1268

522

 

 

 

EFSA

04.019

2,5-dimetilfenols

95-87-4

706

537

 

 

 

EFSA

04.020

3,5-dimetilfenols

108-68-9

 

538

 

 

 

EFSA

04.021

3-etilfenols

620-17-7

 

549

 

 

 

EFSA

04.022

4-etilfenols

123-07-9

694

550

 

 

 

EFSA

04.026

3-metilfenols

108-39-4

692

617

 

 

 

EFSA

04.027

2-metilfenols

95-48-7

691

618

 

 

 

EFSA

04.028

4-metilfenols

106-44-5

693

619

 

 

 

EFSA

04.029

Benzol-1,2-diols

120-80-9

 

680

 

 

 

SCF/CoE

04.031

Karvakrols

499-75-2

710

2055

 

 

 

EFSA

04.032

Anizols

100-66-3

1241

2056

 

 

 

EFSA

04.033

Beta-naftiletilēteris

93-18-5

1258

2058

 

 

 

EFSA

04.034

1,4-dimetoksibenzols

150-78-7

1250

2059

 

 

 

EFSA

04.035

Difenilēteris

101-84-8

1255

2201

 

 

 

EFSA

04.036

2,6-dimetoksifenols

91-10-1

721

2233

 

 

 

EFSA

04.037

4-etoksifenols

622-62-8

720

2258

 

 

 

EFSA

04.038

Karvakriletilēteris

4732-13-2

1247

11840

 

 

 

EFSA

04.039

1-metoksi-4-propilbenzols

104-45-0

1244

11835

 

 

 

EFSA

04.040

1,2-dimetoksi-4-vinilbenzols

6380-23-0

1251

11228

 

 

 

EFSA

04.041

Fenols

108-95-2

690

11811

 

 

 

EFSA

04.042

2,6-dimetilfenols

576-26-1

707

11261

 

 

 

EFSA

04.043

1-izopropil-2-metoksi-4-metilbenzols

1076-56-8

1246

11245

 

 

 

EFSA

04.044

2-izopropilfenols

88-69-7

697

11234

 

 

 

EFSA

04.045

2-(etoksimetil)fenols

20920-83-6

714

11905

 

 

 

EFSA

04.046

2-propilfenols

644-35-9

695

11908

 

 

 

EFSA

04.047

Benzol-1,3-diols

108-46-3

712

11250

 

 

 

EFSA

04.048

3,4-dimetilfenols

95-65-8

708

11262

 

 

 

EFSA

04.049

2-metoksi-4-propilfenols

2785-87-7

717

 

 

 

 

EFSA

04.050

4-propilfenols

645-56-7

696

 

 

 

 

EFSA

04.051

4-alil-2,6-dimetoksifenols

6627-88-9

726

11214

 

 

 

EFSA

04.052

4-etil-2,6-dimetoksifenols

14059-92-8

723

11231

 

 

 

EFSA

04.053

4-metil-2,6-dimetoksifenols

6638-05-7

722

 

 

 

 

EFSA

04.054

Izobutil-beta-naftilēteris

2173-57-1

1259

11886

 

 

 

EFSA

04.055

2,6-dimetoksi-4-prop-1-enilfenols

20675-95-0

1265

 

 

 

 

EFSA

04.056

2,6-dimetoksi-4-propilfenols

6766-82-1

724

 

 

 

 

EFSA

04.057

4-vinilfenols

2628-17-3

711

11257

 

 

 

EFSA

04.058

4-alilfenols

501-92-8

1527

11218

 

 

 

EFSA

04.059

Karvakrilmetilēteris

6379-73-3

 

11224

 

 

 

EFSA

04.061

2,6-dimetoksi-4-vinilfenols

28343-22-8

 

11229

 

 

 

EFSA

04.062

1,2-dimetoksibenzols

91-16-7

1248

10320

 

 

 

EFSA

04.063

1,3-dimetil-4-metoksibenzols

6738-23-4

1245

 

 

 

 

EFSA

04.064

4-(1,1-dimetiletil)fenols

98-54-4

733

 

 

 

 

EFSA

04.065

2,3-dimetilfenols

526-75-0

 

11258

 

 

 

EFSA

04.066

2,4-dimetilfenols

105-67-9

 

11259

 

 

 

EFSA

04.067

1-etoksi-2-metoksibenzols

17600-72-5

 

 

 

 

 

EFSA

04.068

1-etoksi-4-metoksibenzols

5076-72-2

 

 

 

 

 

EFSA

04.069

1-etil-4-metoksibenzols

1515-95-3

 

 

 

 

 

EFSA

04.070

2-etilfenols

90-00-6

 

11232

 

 

 

EFSA

04.072

3-izopropilfenols

618-45-1

 

 

 

 

 

EFSA

04.073

4-izopropilfenols

99-89-8

 

 

 

 

 

EFSA

04.074

2-metoksinaftalēns

93-04-9

1257

 

 

 

 

EFSA

04.075

1-metoksinaftalēns

2216-69-5

 

 

 

 

 

EFSA

04.076

3-metoksifenols

150-19-6

 

 

 

 

 

EFSA

04.077

4-metoksifenols

150-76-5

 

11241

 

 

 

EFSA

04.078

5-metil-2-(tert-butil)fenols

88-60-8

 

 

 

 

 

EFSA

04.079

Metil-4-metoksibenzilēteris

1515-81-7

 

 

 

 

 

EFSA

04.084

1,2,3-trimetoksibenzols

634-36-6

 

 

 

 

 

EFSA

04.085

2,3,6-trimetilfenols

2416-94-6

737

 

 

 

 

EFSA

04.088

1-metoksi-4-(1-propenil)benzols

104-46-1

 

183

 

 

 

CoE

04.091

Etil-4-hidroksibenzilēteris

57726-26-8

 

 

 

 

 

EFSA

04.092

4-hidroksibenzilmetilēteris

5355-17-9

 

 

 

 

 

EFSA

04.093

Butilvanililēteris

82654-98-6

888

 

 

 

 

EFSA

04.094

Etil-4-hidroksi-3-metoksibenzilēteris

13184-86-6

887

 

 

 

 

EFSA

04.095

2,4,6-trimetilfenols

527-60-6

 

 

 

 

 

EFSA

04.096

2-metoksi-6-(2-propenil)fenols

579-60-2

1528

 

 

 

 

EFSA

04.097

4-prop-1-enilfenols

539-12-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.001

Acetaldehīds

75-07-0

80

89

 

 

 

JECFA

05.002

Propanāls

123-38-6

83

90

 

 

 

JECFA

05.003

Butanāls

123-72-8

86

91

 

 

 

JECFA

05.004

2-metilpropanāls

78-84-2

252

92

 

 

 

JECFA

05.005

Pentanāls

110-62-3

89

93

 

 

 

JECFA

05.006

3-metilbutanāls

590-86-3

258

94

 

 

 

JECFA

05.007

2-etilbutanāls

97-96-1

256

95

 

 

 

JECFA

05.008

Heksanāls

66-25-1

92

96

 

 

 

JECFA

05.009

Oktanāls

124-13-0

98

97

Vismaz 92 %; sekundārā sastāvdaļa 4-7 % 2-metilheptānāla

 

 

JECFA

05.010

Dekanāls

112-31-2

104

98

Vismaz 92 %; sekundārā sastāvdaļa 4-7 % 2-metilnonānāla

 

 

JECFA

05.011

Dodekanāls

112-54-9

110

99

Vismaz 92 %; sekundārās sastāvdaļas 3-6 % tetradekanāla; 2-5 % dekanāla; 1-2 % heksadekanāla

 

 

JECFA

05.012

3,7-dimetil-7-hidroksioktanāls

107-75-5

611

100

 

 

 

JECFA

05.013

Benzaldehīds

100-52-7

22

101

 

 

 

EFSA

05.014

Cinamaldehīds

104-55-2

656

102

 

 

 

EFSA

05.015

4-metoksibenzaldehīds

123-11-5

878

103

 

 

 

EFSA

05.016

Piperonāls

120-57-0

896

104

 

 

 

EFSA

05.017

Veratraldehīds

120-14-9

877

106

 

 

 

EFSA

05.018

Vanilīns

121-33-5

889

107

 

 

 

EFSA

05.019

Etilvanilīns

121-32-4

893

108

 

 

 

EFSA

05.020

Citrāls

5392-40-5

1225

109

 

 

 

EFSA

05.021

Citronelāls

106-23-0

1220

110

Vismaz 85 %; sekundārās sastāvdaļas 12-14 % terpenoīdu materiālu maisījuma (lielākoties 1,8-cineols, 2-izopropilidēn-5-metilcikloheksanols, linalools, citronelilacetāts un citi dabā satopami terpēni)

 

 

EFSA

05.022

4-izopropilbenzaldehīds

122-03-2

868

111

 

 

 

EFSA

05.023

2,6-dimetiloktanāls

7779-07-9

273

112

 

 

 

JECFA

05.024

2-metiloktanāls

7786-29-0

270

113

 

 

 

JECFA

05.025

Nonanāls

124-19-6

101

114

Vismaz 92 %; sekundārā sastāvdaļa 4-8 % 2-metiloktanāls

 

 

JECFA

05.026

o-tolualdheīds

529-20-4

 

 

 

 

1

EFSA

05.027

Tolualdehīds

1334-78-7

866

115

Vismaz 95 % (o-, m-, p-izomēru summa)

 

 

EFSA

05.028

m-tolualdehīds

620-23-5

 

 

 

 

1

EFSA

05.029

p-tolualdehīds

104-87-0

 

 

 

 

1

EFSA

05.030

Fenilacetaldehīds

122-78-1

1002

116

 

 

 

EFSA

05.031

Heptanāls

111-71-7

95

117

Vismaz 92 %; sekundārā sastāvdaļa 4-7 % 2-metilheksanāla

 

 

EFSA

05.032

Tetradekanāls

124-25-4

112

118

Vismaz 85 %; sekundārās sastāvdaļas 10-12 % dodekanāla, heksadekanāla un oktadekanāla

 

 

JECFA

05.033

2-etilhept-2-enāls

10031-88-6

1216

120

 

 

1

EFSA

05.034

Undekanāls

112-44-7

107

121

Vismaz 92 %; sekundārā sastāvdaļa 4-8 % 2-metildekanāla

 

 

JECFA

05.035

Undec-10-enāls

112-45-8

330

122

 

 

 

JECFA

05.036

Undec-9-enāls

143-14-6

329

123

 

 

 

JECFA

05.037

2-dodecenāls

4826-62-4

1350

124

Vismaz 93 %; sekundārā sastāvdaļa 3-4 % 2-dodecēnskābes

 

2

EFSA

05.038

2-fenilpropanāls

93-53-8

1467

126

 

 

 

EFSA

05.039

Alfa-butilcinamaldehīds

7492-44-6

684

127

 

 

 

EFSA

05.040

Alfa-pentilcinamaldehīds

122-40-7

685

128

 

 

 

EFSA

05.041

Alfa-heksilcinamaldehīds

101-86-0

686

129

 

 

 

EFSA

05.042

p-tolilacetaldehīds

104-09-6

1023

130

 

 

 

EFSA

05.043

2-(p-tolil)propionaldehīds

99-72-9

1471

131

 

 

 

EFSA

05.044

p-izopropilfenilacetaldehīds

4395-92-0

1024

132

 

 

 

EFSA

05.045

3-(p-kumenil)-2-metilpropionaldehīds

103-95-7

1465

133

Vismaz 90 %; sekundārā sastāvdaļa 5 % 3-(p-kumenil)-2-metilpropionskābes

 

 

EFSA

05.046

2-metil-4-fenilbutiraldehīds

40654-82-8

1462

134

 

 

 

EFSA

05.047

4-hidroksibenzaldehīds

123-08-0

956

558

 

 

 

EFSA

05.048

2-metoksicinamaldehīds

1504-74-1

688

571

Vismaz 94 %; sekundārā sastāvdaļa 3 % o-metoksikanēļskābes

 

 

EFSA

05.049

2-metilbutiraldehīds

96-17-3

254

575

 

 

 

JECFA

05.050

Alfa-metilcinamaldehīds

101-39-3

683

578

 

 

 

EFSA

05.051

3-(4-metoksifenil)-2-metilprop-2-enāls

65405-67-6

689

584

 

 

 

EFSA

05.052

2-metil-3-(p-tolil)propionaldehīds

41496-43-9

1466

587

 

 

 

EFSA

05.053

2,4,6-trimetil-1,3,5-trioksāns

123-63-7

 

594

 

 

 

SCF/CoE

05.055

Salicilaldehīds

90-02-8

897

605

 

 

 

EFSA

05.056

4-etoksibenzaldehīds

10031-82-0

879

626

 

 

 

EFSA

05.057

Heksa-2-(trans),4-(trans)-dienāls

142-83-6

1175

640

 

 

2

EFSA

05.058

Nona-2-(trans),6-(cis)-dienāls

557-48-2

1186

659

Vismaz 92 %; sekundārā sastāvdaļa 4-7 % (E,E)-2,6-nonadienāla

 

2

EFSA

05.059

Non-6-(cis)-enāls

2277-19-2

325

661

Vismaz 90 %; sekundārā sastāvdaļa 6-9 % trans-6-nonenāla

 

 

JECFA

05.060

Okt-2-enāls

2363-89-5

1363

663

Vismaz 92 %; sekundārās sastāvdaļas 3-4 % 2-oktēnskābes un etiloktanoāta

 

2

EFSA

05.061

Okt-6-enāls

63826-25-5

 

664

 

 

 

EFSA

05.062

2-fenilkrotonaldehīds

4411-89-6

1474

670

 

 

2

EFSA

05.064

Trideka-2-(trans),4-(cis),7-(cis)-trienāls

13552-96-0

1198

685

Vismaz 71 %; sekundārās sastāvdaļas 14 % 4-cis-7-cis-tridekadienola; 6 % 3-cis-7-cis-tridekadienola; 5 % 2-trans-7-cis-tridekadienāla; 3 % 2-trans-4-trans-7-cis-tridekatrienāla

 

2

EFSA

05.066

4-etoksi-3-metoksibenzaldehīds

120-25-2

 

703

 

 

 

EFSA

05.068

4-etilbenzaldehīds

4748-78-1

865

705

 

 

 

EFSA

05.069

2-metilpentanāls

123-15-9

260

706

 

 

 

JECFA

05.070

2-heptenāls

2463-63-0

1360

730

 

 

2

SCF/CoE

05.071

Nona-2,4-dienāls

6750-03-4

1185

732

Vismaz 89 %; sekundārās sastāvdaļas 5-6 % 2,4-nonadiēn-1-ols un 1-2 % 2-nonēn-1-ols

 

2

EFSA

05.072

trans-2-nonenāls

18829-56-6

 

733

Vismaz 92 %; sekundārā sastāvdaļa 3-4 % 2-nonēnskābes

 

2

CoE

05.073

Heks-2-(trans)-enāls

6728-26-3

1353

748

Vismaz 92 %; sekundārā sastāvdaļa 3-4 % 2-heksēnskābes

 

2

CoE

05.074

2,6-dimetilhept-5-enāls

106-72-9

349

2006

Vismaz 85 %; sekundārās sastāvdaļas 9-10 % 6-metil-5-heptēn-2-ona; 1-2% 2,6-dimetil-6-heptenāla

 

 

JECFA

05.075

Heks-3-(cis)-enāls

6789-80-6

316

2008

 

 

 

JECFA

05.076

Dec-2-enāls

3913-71-1

1349

2009

Vismaz 92 %; sekundārās sastāvdaļas 3-4 % 2-decēnskābes

 

2

EFSA

05.077

2-metilundekanāls

110-41-8

275

2010

 

 

 

JECFA

05.078

Tridec-2-enāls

7774-82-5

1359

2011

Vismaz 92 %; sekundārās sastāvdaļas 3-4 % 2-tridecēnskābes

 

2

EFSA

05.079

Citroneliloksiacetaldehīds

7492-67-3

592

2012

Vismaz 75 %; sekundārās sastāvdaļas 20-21 % geraniloksiacetaldehīda; 1-2 % citronelola

 

 

EFSA

05.080

3-fenilpropanāls

104-53-0

645

2013

 

 

 

EFSA

05.081

2,4-dekadienāls

2363-88-4

 

 

Vismaz 89 %; sekundārās sastāvdaļas (cis, cis)-; (cis, trans)- un (trans, cis)- 2,4-dekadienālu maisījums (visu izomēru summa 95 %); acetons un izopropanols

 

2

EFSA

05.082

(Z,Z)-3,6-dodekadienāls

13553-09-8

 

2121

 

 

 

EFSA

05.084

Hepta-2,4-dienāls

4313-03-5

1179

729

Vismaz 92 %; sekundārās sastāvdaļas 2-4 % (E,Z)-2,4-heptadienāla un 2-4 % 2,4-heptadiēnskābes

 

2

EFSA

05.085

Hept-4-enāls

6728-31-0

320

2124

 

 

 

JECFA

05.090

2-metilpent-2-enāls

623-36-9

1209

2129

Vismaz 92 %; sekundārās sastāvdaļas 1,5-2,5 % propionaldehīda un 3,5-4,5 % propionskābes

 

1

EFSA

05.091

2-hidroksi-4-metilbenzaldehīds

698-27-1

898

2130

 

 

 

EFSA

05.094

3-(4-izopropilfenil)propionaldehīds

7775-00-0

680

2261

85-90 % p-izomēra un 5-10 % o-izomēra

 

 

EFSA

05.095

2-metilkrotonaldehīds

497-03-0

1201

2281

 

 

1

EFSA

05.096

4-decenāls

30390-50-2

326

2297

 

 

 

JECFA

05.097

3-metil-2-fenilbutiraldehīds

2439-44-3

1463

135

 

 

 

EFSA

05.098

p-ment-1-ēn-9-āls

29548-14-9

971

10347

 

 

 

EFSA

05.099

5-metil-2-fenilheks-2-enāls

21834-92-4

1472

10365

 

 

2

EFSA

05.100

4-metil-2-fenilpent-2-enāls

26643-91-4

1473

10366

 

 

2

EFSA

05.101

Penta-2,4-dienāls

764-40-9

1173

11695

 

 

2

EFSA

05.102

Pent -2-enāls

764-39-6

1364

10375

 

 

2

EFSA

05.103

3-fenilpent-4-enāls

939-21-9

679

10378

 

 

 

EFSA

05.104

2,6,6-trimetilcikloheksa-1,3-diēn-1-karbaldehīds

116-26-7

977

10383

 

 

 

EFSA

05.105

2-butilbut-2-enāls

25409-08-9

1214

10324

 

 

1

EFSA

05.106

Mirtenāls

564-94-3

980

10379

 

 

2

EFSA

05.107

2-izopropil-5-metilheks-2-enāls

35158-25-9

1215

10361

 

 

1

EFSA

05.108

Undeka-2,4-dienāls

13162-46-4

1195

10385

 

 

2

EFSA

05.109

2-undecenāls

2463-77-6

1366

11827

 

 

2

EFSA

05.110

2,4-dimetilbenzaldehīds

15764-16-6

869

 

 

 

 

EFSA

05.111

Okta-2-(trans),6-(trans)-dienāls

56767-18-1

1182

10371

 

 

2

EFSA

05.112

2,6,6-trimetilcikloheks-1-ēn-1-acetaldehīds

472-66-2

978

10338

Vismaz 92 %; sekundārās sastāvdaļas 2-3 % beta-ciklocitrāla; 0,5-1 % beta-jonona; 2-4 % metil-beta-homociklogeranāta; 0,6-1 % etil-beta-homociklogeranāta

 

 

EFSA

05.113

Heks-4-enāls

4634-89-3

319

10337

 

 

 

JECFA

05.114

4-metilpent-2-enāls

5362-56-1

1208

10364

 

 

2

EFSA

05.115

2-fenilpent-4-enāls

24401-36-3

1476

10377

 

 

 

EFSA

05.116

3,5,5-trimetilheksanāls

5435-64-3

269

10384

 

 

 

JECFA

05.117

p-menta-1,8-diēn-7-āls

2111-75-3

973

11788

 

 

2

EFSA

05.118

4-metoksicinamaldehīds

1963-36-6

687

11919

 

 

 

EFSA

05.119

(1R) 2,2,3-trimetilciklopent-3-ēn-1-ilacetaldehīds

4501-58-0

967

10325

 

 

 

EFSA

05.120

Dodeka-2,6-dienāls

21662-13-5

1197

 

 

 

2

EFSA

05.121

2,6,6-trimetil-1-cikloheksēn-1-karboksaldehīds

432-25-7

979

2133

 

 

2

EFSA

05.122

p-metilcinamaldehīds

1504-75-2

682

10352

 

 

 

EFSA

05.123

(1R,2R,5S) 5-izopropenil-2-metilciklopentānkarboksaldehīds

55253-28-6

968

 

 

 

 

EFSA

05.124

3-metilkrotonaldehīds

107-86-8

1202

10354

 

 

 

EFSA

05.125

Dodeka-2,4-dienāls

21662-16-8

1196

11758

Vismaz 85 %; sekundārā sastāvdaļa 11-12 % 2-trans-4-cis-izomērs

 

2

EFSA

05.126

2- metilokt-2-enāls

49576-57-0

1217

10363

 

 

1

EFSA

05.127

Okta-2-(trans),4-(trans)-dienāls

30361-28-5

1181

11805

 

 

2

EFSA

05.128

Okt-5-(cis)-enāls

41547-22-2

323

 

Vismaz 85 %; sekundārā sastāvdaļa 10-15 % trans-5-oktenāla

 

 

JECFA

05.129

2-metoksibenzaldehīds

135-02-4

 

10350

 

 

 

EFSA

05.134

2-metil-3-tolilpropionaldehīds (o-, m-, p- maisījums)

 

 

587

Vismaz 95 % (p-izomēru summa 80 %; o- 10 %; m- 5%)

 

 

CoE

05.137

Dec-4-(cis)-enāls

21662-09-9

 

 

Vismaz 90 %; sekundārā sastāvdaļa vismaz 5 % trans-izomēra

 

1

EFSA

05.139

Dec-9-enāls

39770-05-3

1286

 

 

 

 

EFSA

05.140

Deka-2-(trans),4-(trans)-dienāls

25152-84-5

1190

2120

Vismaz 89 %; sekundārās sastāvdaļas 3-4 % ( cis-cis)-; (cis-trans)- un (trans-cis)- 2,4-dekadienālumaisījuma; 3-4% acetona un izopropanola zīmes

 

2

EFSA

05.141

Deka-2,4,7-trienāls

51325-37-2

1786

 

 

 

2

EFSA

05.142

3,4-dihidroksibenzaldehīds

139-85-5

 

10328

 

 

 

EFSA

05.143

2,5-dimetil-2-vinilheks-4-enāls

56134-05-5

 

 

 

 

 

EFSA

05.144

Dodec-2-(trans)-enāls

20407-84-5

 

 

Vismaz 93 %; sekundārā sastāvdaļa 2-3% 2-dodecēnskābes

 

2

EFSA

05.147

2-etilheksanāls

123-05-7

 

10331

 

 

 

EFSA

05.148

Farnesāls

19317-11-4

1228

 

 

 

 

EFSA

05.149

Glutāraldehīds

111-30-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.150

Hept-2-(trans)-enāls

18829-55-5

1360

730

 

 

2

EFSA

05.152

Heksadekanāls

629-80-1

 

10336

 

 

 

EFSA

05.153

4-hidroksi-3,5-dimetoksibenzaldehīds

134-96-3

1878

10340

 

 

 

EFSA

05.154

(E)-4-hidroksi-3,5-dimetoksicinamaldehīds

4206-58-0

 

10341

 

 

 

EFSA

05.155

4-hidroksi-3-dimetoksicinamaldehīds (izomēru maisījums)

458-36-6

 

10342

 

 

 

EFSA

05.156

3-(4-hidroksi-3-metoksifenil)propanāls

80638-48-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.157

Izociklocitrāls

1335-66-6

 

 

 

 

 

EFSA

05.158

3-metoksibenzaldehīds

591-31-1

 

10351

 

 

 

EFSA

05.159

p-metoksifenilacetaldehīds

5703-26-4

 

 

 

 

 

EFSA

05.160

2-metildekanāls

19009-56-4

 

 

 

 

 

EFSA

05.164

2-metilheksanāls

925-54-2

 

 

 

 

 

EFSA

05.166

4-metilpentanāls

1119-16-0

 

10369

 

 

 

EFSA

05.167

12-metiltetradekanāls

75853-50-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.169

12-metiltridekanāls

75853-49-5

1229

 

 

 

 

EFSA

05.170

Nerāls

106-26-3

 

 

 

 

1

EFSA

05.171

Non-2-enāls

2463-53-8

1362

733

Vismaz 92 %; sekundārā sastāvdaļa 3-4 % 2-nonēnskābes

 

2

EFSA

05.172

Nona-2-(trans),6-(trans)-dienāls

17587-33-6

1187

 

 

 

2

EFSA

05.173

Nona-2,4,6-trienāls

57018-53-8

1785

 

 

 

2

EFSA

05.174

Pent -4-enāls

2100-17-6

1619

 

 

 

 

EFSA

05.175

2-fenilpent-2-enāls

3491-63-2

 

 

 

 

2

EFSA

05.179

(E)-tetradec-2-enāls

51534-36-2

1803

 

 

 

2

EFSA

05.182

2,6,6-trimetilcikloheks-2-ēn-1-karboksaldehīds

432-24-6

 

 

 

 

1

EFSA

05.183

4-(2,6,6-trimetilcikloheksenil)-2-metilbutanāls

73398-85-3

 

 

 

 

 

EFSA

05.184

Undec-2-(trans)-enāls

53448-07-0

 

 

 

 

2

EFSA

05.186

2,4-oktadienāls

5577-44-6

 

 

 

 

2

EFSA

05.188

trans-3,7-dimetilokta-2,6-dienāls

141-27-5

 

 

 

 

1

EFSA

05.189

2-heksenāls

505-57-7

 

 

Vismaz 92 %; sekundārā sastāvdaļa 3-4 % 2-heksēnskābes

 

2

EFSA

05.190

trans-2- oktenāls

2548-87-0

 

 

Vismaz 92 %; sekundārās sastāvdaļas 3-4 % 2-oktēnskābes un etiloktanoāta

 

2

EFSA

05.191

trans-2-decenāls

3913-81-3

 

 

Vismaz 92 %; sekundārā sastāvdaļa 3-4 % 2-decēnskābes

 

2

EFSA

05.192

3-heksenāls

4440-65-7

1271

 

Vismaz 80 % (kopējie cis- un trans-izomēri); sekundārā sastāvdaļa 18-20 % trans-2-heksenāla.

 

 

EFSA

05.194

trans-2, trans-4-nonadienāls

5910-87-2

 

 

Vismaz 89 %; sekundārās sastāvdaļas vismaz 5 % 2,4-nonadiēn-1-ola un 2-nonēn-1-ola, un citu 2,4-nonadienāla izomēru

 

2

EFSA

05.195

trans-2-tridecenāls

7069-41-2

 

 

Vismaz 92 %; sekundārās sastāvdaļas 2-5 % 2-tridecēnskābes un 3-5 % cis-2-tridecenāla

 

2

EFSA

05.196

trans-2,trans-4-undekadienāls

30361-29-6

 

10385

 

 

2

EFSA

05.198

3-butenāl,2-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksēn-1-ils)-

58102-02-6

 

 

 

 

 

EFSA

05.203

9-oktadecenāls

5090-41-5

1641

 

 

 

 

EFSA

05.208

Z-8-tetradecenāls

169054-69-7

1640

 

 

 

 

EFSA

05.211

6-metiloktanāls

30689-75-9

 

 

 

 

 

EFSA

05.217

(Z)-5-decenāls

21662-08-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.218

16-oktadecenāls

56554-87-1

 

 

 

 

 

EFSA

05.219

3-metilheksanāls

19269-28-4

 

 

 

 

 

EFSA

05.220

4Z-dodecenāls

21944-98-9

1636

 

Vismaz 94 % (4Z)-dodecenāla; sekundārā sastāvdaļa 3-4 % dodecanāla

 

 

EFSA

05.221

6,6'-dihidroksi-5,5'-dimetoksi-bifenil-3,3'-dikarbaldehīds

2092-49-1

1881

 

 

 

 

EFSA

05.222

2-fenil-4-metil-2-heksenāls

26643-92-5

 

 

 

 

2

EFSA

05.223

4-etiloktanāls

58475-04-0

1819

 

 

 

 

EFSA

05.224

(4E)-heksenāls

25166-87-4

1622

 

 

 

 

EFSA

05.225

6-metilheptanāls

63885-09-6

 

 

 

 

 

EFSA

05.226

E-4-undecenāls

68820-35-9

 

 

 

 

 

EFSA

06.001

1,1-dietoksietāns

105-57-7

941

35

 

 

 

EFSA

06.002

5-hidroksi-2-fenil-1,3-dioksāns

1708-40-3

838

36

Vismaz 98 % (5-hidroksi-2-fenil-1,3-dioksāna un 2-fenil-4-hidroksimetil-1,3-dioksalāna summa)

 

 

EFSA

06.003

Alfa,alfa-dimetoksitoluols

1125-88-8

837

37

 

 

 

EFSA

06.004

Citrāldietilacetāls

7492-66-2

948

38

Vismaz 98 % (izomēru + hemiacetālu + citrāla summa)

 

 

EFSA

06.005

Citrāldimetilacetāls

7549-37-3

944

39

Vismaz 98 % (izomēru + hemiacetālu + citrāla summa)

 

 

EFSA

06.006

1,1-dimetoksi-2-feniletāns

101-48-4

1003

40

 

 

 

EFSA

06.007

Fenilacetaldehīdglicerila acetāls

29895-73-6

1004

41

57 % 5-hidroksimetil-2-fenil-1,3-dioksolāna; 38% 5-hidroksi-2-fenil-1,3-dioksāna

 

 

EFSA

06.008

1,1-dimetoksioktāns

10022-28-3

942

42

 

 

 

EFSA

06.009

1,1-dimetoksidekāns

7779-41-1

945

43

 

 

 

EFSA

06.010

1,1-dietoksi-3,7-dimetiloktān-7-ols

7779-94-4

613

44

 

 

 

JECFA

06.011

1,1-dimetoksi-3,7-dimetiloctān-7-ols

141-92-4

612

45

 

 

 

JECFA

06.012

Tolualaldehīdglicerila acetāls

1333-09-1

867

46

40 % 5-hidroksidioksāna; 60 % 5-hidroksimetildioksalāna

 

 

EFSA

06.013

Alfa-pentilcinamaldehīda dimetilacetāls

91-87-2

681

47

 

 

 

EFSA

06.014

Cinamaldehīda etilēnglikola acetāls

5660-60-6

648

48

 

 

 

EFSA

06.015

1,1-dimetoksietāns

534-15-6

940

510

 

 

 

EFSA

06.016

1-feniletoksi-1-propoksietāns

7493-57-4

1000

511

 

 

 

EFSA

06.017

(Dietoksimetil)benzols

774-48-1

 

517

 

 

 

EFSA

06.019

1-benziloksi-1-(2-metoksietoksi)etāns

7492-39-9

840

523

 

 

 

EFSA

06.020

1,1-dietoksidekāns

34764-02-8

 

531

 

 

 

SCF/CoE

06.021

1,1-dietoksiheptāns

688-82-4

 

553

 

 

 

SCF/CoE

06.023

1,1-dietokdiheksāns

3658-93-3

 

557

 

 

 

SCF/CoE

06.024

1,1-di-izobutoksi-2-feniletāns

68345-22-2

1006

595

 

 

 

EFSA

06.025

1,1-dietoksinona-2,6-diēns

67674-36-6

946

660

 

 

2

EFSA

06.027

4,5-dimetil-2-benzil-1,3-dioksolāns

5468-06-4

1005

669

Vismaz 93 %; sekundārā sastāvdaļa 2-3 % butān-2,3-diola

 

 

EFSA

06.028

1,1-dimetoksiheptāns

10032-05-0

947

2015

 

 

 

EFSA

06.029

Heptanālglicerilacetāls (1,2 un 1,3 acetālu maisījums)

72854-42-3

912

2016

Acetālu maisījums (56-58 % dioksolāna; 37-39 % dioksāna) un 1-2 % neizreaģējuša heptanāla

 

 

EFSA

06.030

1,1-dimetoksi-2-fenilpropāns

90-87-9

1468

2017

 

 

 

EFSA

06.031

1,1-dietoksiheks-2-ēns

54306-00-2

1383

2135

 

 

2

EFSA

06.032

4-metil-2-fenil-1,3-dioksolāns

2568-25-4

839

2226

 

 

 

EFSA

06.033

1,1-dibutoksietāns

871-22-7

 

2341

 

 

 

SCF/CoE

06.034

1,1-dipropoksietāns

105-82-8

 

2342

 

 

 

SCF/CoE

06.035

Citrālpropilēnglikola acetāls

10444-50-5

 

2343

 

 

 

SCF/CoE

06.036

1-butoksi-1-(2-feniletoksi)etāns

64577-91-9

1001

10007

 

 

 

EFSA

06.037

1,1-dietoksihept-4-ēns (cis- un trans-)

1192738-48-9

949

10011

 

 

 

EFSA

06.038

4,4-dimetoksibutān-2-ons

5436-21-5

593

10029

 

 

 

JECFA

06.039

1,2-di((1'-etoksi)-etoksi)propāns

67715-79-1

927

 

 

 

 

EFSA

06.040

1,2,3-tris-([1'-etoksi]-etoksi)propāns

67715-82-6

913

11930

 

 

 

EFSA

06.041

1-izobutoksi-1-etoksi-2-metilpropāns

 

 

10055

 

 

 

EFSA

06.042

1-izobutoksi-1-etoksi-3-metilbutāns

85136-40-9

 

10057

 

 

 

EFSA

06.043

1-izoamiloksi-1-etoksipropāns

238757-30-7

 

10038

 

 

 

EFSA

06.044

1-izobutoksi-1-etoksipropāns

67234-04-2

 

10058

 

 

 

EFSA

06.045

1-izobutoksi-1-izopentiloksi-2-metilpropāns

 

 

10061

 

 

 

EFSA

06.046

1-izobutoksi-1-izopentiloksi-3-metilbutāns

 

 

10060

 

 

 

EFSA

06.047

1-izopentiloksi-1-propoksietāns

238757-63-6

 

10065

 

 

 

EFSA

06.048

1-izopentiloksi-1-propoksipropāns

238757-65-8

 

10066

 

 

 

EFSA

06.049

1-butoksi-1-(2-metilbutoksi)etāns

77249-20-8

 

 

 

 

 

EFSA

06.050

1-butoksi-1-etoksietāns

57006-87-8

 

10003

 

 

 

EFSA

06.051

1,1-di-(2-metilbutoksi)etāns

13535-43-8

 

 

 

 

 

EFSA

06.052

1,1-di-izobutoksi-2- metilpropāns

13262-24-3

 

10025

 

 

 

EFSA

06.053

1,1-di-izobutoksietāns

5669-09-0

 

10023

 

 

 

EFSA

06.054

1,1-di-izobutoksipentāns

13262-27-6

 

10026

 

 

 

EFSA

06.055

1,1-di-izopentiloksietāns

13002-09-0

1729

10028

 

 

 

EFSA

06.057

1,1-dietoksi-2-metilbutāns

3658-94-4

 

10013

 

 

 

EFSA

06.058

1,1-dietoksi-2-metilpropāns

1741-41-9

 

10015

 

 

 

EFSA

06.059

1,1-dietoksi-3-metilbutāns

3842-03-3

1730

10014

 

 

 

EFSA

06.061

1,1-dietoksibutāns

3658-95-5

 

10009

 

 

 

EFSA

06.062

1,1-dietoksidodekāns

53405-98-4

 

 

 

 

 

EFSA

06.063

(Z)-1,1-dietoksiheks-3-ēns

73545-18-3

 

 

 

 

 

EFSA

06.064

Dietoksimetāns

462-95-3

 

10012

 

 

 

EFSA

06.065

1,1-dietoksinonāns

54815-13-3

 

10016

 

 

 

EFSA

06.066

1,1-dietoksioktāns

54889-48-4

 

 

 

 

 

EFSA

06.067

1,1-dietoksipentāns

3658-79-5

 

10017

 

 

 

EFSA

06.069

1,1-dietoksipropāns

4744-08-5

 

10018

 

 

 

EFSA

06.070

1,1-dietoksiundekāns

53405-97-3

 

 

 

 

 

EFSA

06.071

1,1-diheksiloksietāns

5405-58-3

 

10022

 

 

 

EFSA

06.072

1,1-dimetoksiheks-2-(trans)-ēns

18318-83-7

1728

 

 

 

2

EFSA

06.073

1,1-dimetoksiheksāns

1599-47-9

 

 

 

 

 

EFSA

06.074

Dimetoksimetāns

109-87-5

 

10031

 

 

 

EFSA

06.075

1,1-dimetoksipentāns

26450-58-8

 

 

 

 

 

EFSA

06.076

1,1-dimetoksipropāns

4744-10-9

 

 

 

 

 

EFSA

06.077

2,4-dimetil-1,3- dioksolāns

3390-12-3

1711

 

 

 

 

EFSA

06.078

1,1-difenetoksietāns

122-71-4

 

 

 

 

 

EFSA

06.079

1-etoksi-1-(2-metilbutoksi)etāns

13602-09-0

 

10040

 

 

 

EFSA

06.080

1-etoksi-1-(2-feniletoksi)etāns

2556-10-7

 

10049

 

 

 

EFSA

06.081

(Z)-1-etoksi-1-(3-heksēniloksi)etāns

28069-74-1

943

10034

 

 

 

EFSA

06.082

1-etoksi-1-heksiloksietāns

54484-73-0

 

11948

 

 

 

EFSA

06.083

1-etoksi-1-izopentiloksietāns

13442-90-5

 

10037

 

 

 

EFSA

06.084

1-etoksi-1-metoksietāns

10471-14-4

 

10039

 

 

 

EFSA

06.085

1-etoksi-1-pentiloksietāns

13442-89-2

 

10046

 

 

 

EFSA

06.086

1-etoksi-1-propoksietāns

20680-10-8

 

10050

 

 

 

EFSA

06.087

Etil-2,4-dimetil-1,3-dioksolān-2-acetāts

6290-17-1

1715

 

 

 

 

EFSA

06.088

2-etil-4-metil-1,3-dioksolāns

4359-46-0

 

 

 

 

 

EFSA

06.089

2-heksil-4,5-dimetil-1,3-dioksolāns

6454-22-4

1712

 

 

 

 

EFSA

06.090

4-hidroksimetil-2-metil-1,3-dioksolāns

3773-93-1

 

 

 

 

 

EFSA

06.091

1-izobutoksi-1-etoksietāns

6986-51-2

 

10054

 

 

 

EFSA

06.092

1-izobutoksi-1-izopentiloksietāns

75048-15-6

 

10059

 

 

 

EFSA

06.094

4-metil-2-pentil-1,3-dioksolāns

1599-49-1

928

 

 

 

 

EFSA

06.095

4-metil-2-propil-1,3-dioksolāns

4352-99-2

 

 

 

 

 

EFSA

06.096

Trietoksimetāns

122-51-0

 

10903

 

 

 

EFSA

06.097

1,1,3-trietoksipropāns

7789-92-6

 

10075

 

 

 

EFSA

06.098

2,2,4-trimetil-1,3-dioksolāns

1193-11-9

929

11423

 

 

 

EFSA

06.100

1,1-dipentiloksietāns

13002-08-9

 

10032

 

 

 

EFSA

06.102

2-heksil-5-hidroksi-1,3-dioksāns

1708-36-7

 

2016

 

 

 

EFSA

06.104

Vanilīnpropilēnetilēnglikola acetāls

68527-74-2

1882

 

 

 

 

EFSA

06.105

3-metil-1,1-di-izopentiloksibutāns

13285-51-3

 

10070

 

 

 

EFSA

06.106

2-metil-1,1-di-izopentiloksipropāns

13112-63-5

 

10071

 

 

 

EFSA

06.107

1-(2-metilbutoksi)-1-izopentiloksietāns

13548-84-0

 

10068

 

 

 

EFSA

06.109

8,8-dietoksi-2,6-dimetilokt-2-ēns

71662-17-4

 

 

 

 

 

EFSA

06.111

1-etoksi-1-metoksipropāns

127248-84-4

 

 

 

 

 

EFSA

06.114

1-heksiloksi-1-izopentiloksietāns

233665-90-2

 

 

 

 

 

EFSA

06.115

1-izopentiloksi-1-pentiloksietāns

13442-92-7

 

 

 

 

 

EFSA

06.120

DL-menton-1,2-glicerola ketāls

63187-91-7

446

 

 

 

 

JECFA

06.123

1-butoksi-1-izopentiloksietāns

238757-27-2

 

10004

 

 

 

EFSA

06.124

1,1-di-izobutoksi-3-metilbutāns

13439-98-0

 

10024

 

 

 

EFSA

06.125

1,1-di-izobutoksipropāns

13002-11-4

 

10027

 

 

 

EFSA

06.128

1-etoksi-1-pentiloksibutāns

3658-92-2

 

10045

 

 

 

EFSA

06.129

1-etoksi-2-metil-1-izopentiloksipropāns

253679-74-2

 

10043

 

 

 

EFSA

06.130

1-etoksi-2-metil-1-propoksipropāns

238757-42-1

 

10044

 

 

 

EFSA

06.131

1-etoksi-1-(3-metilbutoksi)-3-metilbutāns

238757-35-2

 

10042

 

 

 

EFSA

06.132

Vanilīnbutān-2,3-diola acetāls (stereoizomēru maisījums)

63253-24-7

960

 

 

 

 

EFSA

06.133

L-menton-1,2-glicerola ketāls

563187-91-7

445

 

 

 

 

JECFA

06.135

2-izobutil-4-metil-1,3-dioksolāns

18433-93-7

1732

 

 

 

 

EFSA

06.136

6-izopropil-3,9-dimetil-1,4-dioksispiro[4.5]dekān-2-ons

831213-72-0

1859

 

Izomēru summa 98 % ar vismaz 60-70 % (3S,5R,6S,9R)-6-izopropil-3,9-dimetil-1,4-dioksispiro[4.5]dekān-2-ona.

 

 

EFSA

06.137

Acetaldehīdetilizopropila acetāls

25334-93-4

 

 

 

 

 

EFSA

07.001

2-oksopropanāls

78-98-8

937

105

 

 

 

EFSA

07.002

Heptān-2-ons

110-43-0

283

136

 

 

 

JECFA

07.003

Heptān-3-ons

106-35-4

285

137

 

 

 

JECFA

07.004

Acetofenons

98-86-2

806

138

 

 

 

EFSA

07.005

Vanililacetons

122-48-5

730

139

 

 

 

EFSA

07.007

Alfa-jonons

127-41-3

388

141

 

 

2

JECFA/ EFSA

07.008

Beta-jonons

14901-07-6

389

142

 

 

2

JECFA/EFSA

07.009

Metil-alfa-jonons

7779-30-8

398

143

Vismaz 90 %; sekundārā sastāvdaļa 5-6 % metil-beta-jonona

 

2

JECFA/ EFSA

07.010

Metil-beta-jonons

127-43-5

399

144

Vismaz 88 %; sekundārā sastāvdaļa 7-10 % alfa- un beta-izometiljonona

 

2

JECFA/ EFSA

07.011

4-(2,5,6,6-tetrametil-2-cikloheksēnil)-3-butēn-2-ons

79-69-6

403

145

 

 

2

JECFA/ EFSA

07.012

Karvons

99-49-0

380

146

 

 

 

SCF/CoE

07.013

Metil-2-naftilketons

93-08-3

811

147

 

 

 

EFSA

07.014

Maltols

118-71-8

1480

148

 

 

2

EFSA

07.015

6-metilhept-5-ēn-2-ons

110-93-0

1120

149

 

 

 

EFSA

07.016

Undekān-2-ons

112-12-9

296

150

 

 

 

JECFA

07.017

4-metilpentān-2-ons

108-10-1

301

151

 

 

 

JECFA

07.018

Heksān-2,3-dions

3848-24-6

412

152

Vismaz 93 %; sekundārās sastāvdaļas 2-3 % heksāndionu

 

 

JECFA

07.019

Oktān-2-ons

111-13-7

288

153

 

 

 

JECFA

07.020

Nonān-2-ons

821-55-6

292

154