ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2012.258.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 258

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

55. sējums
2012. gada 26. septembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 874/2012 (2012. gada 12. jūlijs), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz elektrisko lampu un gaismekļu energomarķējumu ( 1 )

1

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 875/2012 (2012. gada 25. septembris), ar ko sāk izmeklēšanu par antidempinga pasākumu, kuri ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) Nr. 990/2011 noteikti Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes velosipēdu importam, iespējamu apiešanu, nosūtot velosipēdus no Indonēzijas, Malaizijas, Šrilankas un Tunisijas, neatkarīgi no tā, vai tie ir vai nav deklarēti ar izcelsmi Indonēzijā, Malaizijā, Šrilankā un Tunisijā, un ar ko nosaka šā importa reģistrēšanu

21

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 876/2012 (2012. gada 25. septembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

25

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 877/2012 (2012. gada 25. septembris), ar ko groza ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 971/2011 2011./2012. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

27

 

 

LĒMUMI

 

 

2012/517/ES

 

*

Padomes Lēmums (2012. gada 24. septembris), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekļa aizstājēju no Itālijas

29

 

 

2012/518/ES

 

*

Padomes Lēmums (2012. gada 24. septembris), ar ko ieceļ amatā divus Reģionu komitejas locekļus un trīs komitejas locekļu aizstājējus no Kipras

30

 

 

2012/519/ES

 

*

Padomes Lēmums (2012. gada 24. septembris), ar ko ieceļ divus Reģionu komitejas locekļu aizstājējus no Polijas

31

 

 

2012/520/ES

 

*

Padomes Lēmums (2012. gada 24. septembris), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekļa aizstājēju no Itālijas

32

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

26.9.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 258/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 874/2012

(2012. gada 12. jūlijs),

ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz elektrisko lampu un gaismekļu energomarķējumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 19. maija Direktīvu 2010/30/ES par enerģijas un citu resursu patēriņa norādīšanu ražojumiem, kas saistīti ar energopatēriņu, izmantojot etiķetes un standarta informāciju par precēm (1), un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 2010/30/ES noteikts, ka Komisijai jāpieņem deleģētie akti attiecībā uz tādu ar energopatēriņu saistītu ražojumu marķēšanu, kuriem piemīt būtisks potenciāls ietaupīt enerģiju un starp kuriem pastāv būtiskas atšķirības energoefektivitātes rādītājos, bet ir līdzvērtīga funkcionalitāte.

(2)

Noteikumi par mājsaimniecības spuldžu energoefektivitātes marķēšanu tika noteikti Komisijas Direktīvā 98/11/EK (2).

(3)

Elektrisko lampu patērētā elektroenerģija veido būtisku daļu no Savienības kopējā elektroenerģijas pieprasījuma. Papildus jau sasniegtajiem energoefektivitātes uzlabojumiem pastāv iespēja arī turpmāk būtiski samazināt elektrisko lampu enerģijas patēriņu.

(4)

Direktīva 98/11/EK būtu jāatceļ, un ar šo regulu būtu jānosaka jauni noteikumi, lai nodrošinātu, ka energomarķējums ir dinamisks stimuls ražotājiem turpināt uzlabot elektrisko lampu energoefektivitāti un paātrināt energoefektīvu tehnoloģiju ienākšanu tirgū. Direktīva 98/11/EK attiecas tikai uz noteiktām mājsaimniecības lampu tehnoloģijām. Lai marķējumu varētu izmantot citu lampu tehnoloģiju, tostarp profesionālajā apgaismojumā izmantotu tehnoloģiju, energoefektivitātes uzlabošanai, šai regulai būtu jāaptver arī virzītas gaismas lampas, īpaši zema sprieguma lampas, gaismas diodes un lampas, ko pārsvarā izmanto profesionālajam apgaismojumam, piemēram, augstas intensitātes gāzizlādes lampas.

(5)

Gaismekļus bieži pārdod ar tajos iestrādātām vai tiem pievienotām lampām. Šai regulai būtu jānodrošina, ka patērētāji tiek informēti par gaismekļa saderību ar energoefektīvām lampām un par gaismekļa komplektā iekļauto lampu energoefektivitāti. Vienlaikus šai regulai nevajadzētu radīt neproporcionāli lielu administratīvo slogu gaismekļu ražotājiem un mazumtirgotājiem, kā arī nevajadzētu radīt dalījumu starp gaismekļiem attiecībā uz pienākumu sniegt patērētājiem informāciju par energoefektivitāti.

(6)

Uz etiķetes norādītā informācija būtu jāiegūst, izmantojot atzītas mūsdienīgas mērīšanas procedūras, ar kurām iegūtie rezultāti ir ticami, precīzi un reproducējami, tostarp, ja tādi ir pieejami, harmonizētos standartus, kurus pieņēmušas Eiropas standartizācijas iestādes, kas uzskaitītas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/34/EK (3) I pielikumā.

(7)

Šajā regulā būtu jānosaka elektrisko lampu un gaismekļu etiķetes vienots noformējums un saturs.

(8)

Šajā regulā būtu arī jānosaka prasības elektrisko lampu un gaismekļu tehniskajai dokumentācijai un elektrisko lampu datu lapai.

(9)

Turklāt šajā regulā būtu jānosaka prasības attiecībā uz informāciju, kas sniedzama, ja notiek elektrisko lampu un gaismekļu jebkāda veida tālpārdošana, reklamēšana un tiek veidoti tehniskie reklāmizdevumi.

(10)

Ir lietderīgi noteikt, ka šīs regulas noteikumi jāpārskata, ņemot vērā tehnoloģiju attīstību.

(11)

Lai sekmētu pāreju no Direktīvas 98/11/EK uz šo regulu, mājsaimniecības lampas, kas marķētas atbilstīgi šai regulai, būtu jāuzskata par atbilstīgām Direktīvai 98/11/EK.

(12)

Tāpēc Direktīva 98/11/EK būtu jāatceļ,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

1.   Šajā regulā ir noteiktas prasības par šādu elektrisko lampu marķēšanu un par papildu informācijas par ražojumu sniegšanu par tām:

a)

kvēldiega lampas;

b)

luminiscences lampas;

c)

augstas intensitātes gāzizlādes lampas;

d)

LED lampas un LED moduļi.

Šajā regulā ir arī noteiktas prasības par tādu gaismekļu marķējumu, kuros šādas lampas paredzēts izmantot un kurus tirgo galalietotājiem, tostarp, ja tie ir integrēti citos ražojumos, kam, lai tie lietošanas laikā pildītu savu primāro funkciju, nav jānodrošina enerģijas padeve (piemēram, mēbeles).

2.   Šī regula neattiecas uz šādiem ražojumiem:

a)

lampas un LED moduļi ar gaismas plūsmu, kas mazāka par 30 lūmeniem;

b)

lampas un LED moduļi, ko tirgo izmantošanai ar baterijām;

c)

lampas un LED moduļi, ko tirgo lietojumiem, kur to primārā funkcija nav apgaismojuma nodrošināšana, proti:

i)

gaismas izstarošana, lai veicinātu ķīmiskus vai bioloģiskus procesus (piemēram, polimerizācija, fotodinamiskā terapija, dārzkopība, lolojumdzīvnieku aprūpe, pretinsektu ražojumi);

ii)

attēltveršana un attēlu projicēšana (piemēram, fotoaparātu zibspuldzes, fotokopēšanas iekārtas, videoprojektori);

iii)

sildīšana (piemēram, infrasarkanā starojuma lampas);

iv)

signalizēšana (piemēram, lidlauku lampas).

Ja šādas lampas un LED moduļus tirgo apgaismes vajadzībām, tad tām šo regulu piemēro;

d)

lampas un LED moduļi, ko tirgo kā daļu no gaismekļa un kurus galalietotājam nav paredzēts no gaismekļa izņemt, izņemot, ja galalietotājam tos piedāvā pārdošanā, nomā vai izpirkumnomā vai izstāda atsevišķi, piemēram, kā rezerves daļas;

e)

lampas un LED moduļi, ko tirdzniecībā piedāvā kā tāda ražojuma daļu, kura galvenais uzdevums nav nodrošināt apgaismojumu. Tomēr, ja tos piedāvā pārdošanā, nomā vai izpirkumnomā vai izstāda atsevišķi, piemēram, kā rezerves daļas, uz tiem attiecas šī regula;

f)

lampas un LED moduļi, kas neatbilst prasībām, kuras stājas spēkā 2013. un 2014. gadā saskaņā ar noteikumiem, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK (4);

g)

gaismekļi, kas paredzēti ekspluatācijai tikai ar a) līdz c) apakšpunktā uzskaitītajām lampām un LED moduļiem.

2. pants

Definīcijas

Papildus Direktīvas 2010/30/ES 2. pantā ietvertajām definīcijām šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1)

“gaismas avots” ir virsma vai objekts, kas paredzēts galvenokārt redzamā optiskā starojuma izstarošanai, ko iegūst, pārveidojot enerģiju. “Redzams” starojums ir starojums ar viļņa garumu 380–780 nm;

2)

“apgaismojums” ir gaismas vēršana uz kādu vietu, objektu vai tā apkārtni tā, lai cilvēki varētu to saskatīt;

3)

“akcentējošs apgaismojums” ir vispārējā apgaismojuma veids, kad gaisma tiek novirzīta tā, lai tā izgaismotu kādu objektu vai telpas daļu;

4)

“lampa” ir ierīce, kuras veiktspēju var novērtēt neatkarīgi un kura sastāv no viena vai vairākiem gaismas avotiem. Tajā var būt iekļauti papildu komponenti, kas nepieciešami ierīces ieslēgšanai, elektrobarošanai vai stabilai darbībai, vai optiskā starojuma filtrēšanai vai transformēšanai gadījumos, kad šādi komponenti nav demontējami, neatgriezeniski nebojājot ierīci;

5)

“lampas cokols” ir lampas daļa tās pieslēgšanai barošanas strāvai, izmantojot lampas ietveri vai lampas savienotāju, un tas var kalpot arī lampas iestiprināšanai lampas ietverē;

6)

“lampas turētājs” jeb “ietvere” ir ierīce lampas nostiprināšanai paredzētajā stāvoklī, parasti ievietojot tajā lampas cokolu, un šādā gadījumā tā nodrošina arī lampas pieslēgumu elektrobarošanas avotam;

7)

“virzītas gaismas lampa” ir lampa, no kuras vismaz 80 % gaismas krīt telpiskā leņķī π sr (kas atbilst konusam ar virsotnes leņķi 120°);

8)

“kliedētas gaismas lampa” ir lampa, kas nav virzītas gaismas lampa;

9)

“kvēldiega lampa” ir lampa, kurā gaismu izstaro elektrisko strāvu vadoša materiāla pavediens, ko kvēlina, laižot tam cauri elektrisko strāvu. Šādā lampā var būt gāzu vide, kurai ir ietekme uz kvēlināšanas procesu;

10)

“kvēlspuldze” ir kvēldiega lampa, kuras kvēldiegs ir ievietots vakuuma kolbā vai kolbā ar inertas gāzes vidi;

11)

“(volframa) halogēnlampa” ir kvēldiega lampa, kuras kvēldiegs ir izgatavots no volframa un kurā ir gāzes vide, kas satur halogēnus vai halogēnu savienojumus. Tā var tikt piegādāta ar integrētu barošanas avotu;

12)

“gāzizlādes lampa” ir lampa, kurā gaisma tieši vai netieši tiek radīta, elektriskam lādiņam izlādējoties gāzes, metāla tvaiku vai vairāku gāzu un tvaiku vidē;

13)

“luminiscences lampa” ir dzīvsudraba tvaiku zemspiediena gāzizlādes lampa, kurā gaismas starojuma lielāko daļu emitē viens vai vairāki slāņi luminofora, kuru ierosina ultravioletais starojums, kas rodas izlādē. Luminiscences lampās var būt iebūvēti balasti;

14)

“luminiscences lampa bez iebūvēta balasta” ir viencokola vai divcokolu luminiscences lampa bez iebūvēta balasta;

15)

“augstas intensitātes gāzizlādes lampa” ir gāzizlādes elektriskā lampa, kurā elektrisko loku, kas rada gaismas starojumu, stabilizē sieniņas temperatūra un kurā elektriskā loka jauda pret spuldzes sieniņu pārsniedz 3 W uz kvadrātcentimetru;

16)

“gaismas diode” (LED) ir gaismas avots, kas sastāv no pusvadītāju ierīces ar p–n pāreju. Šī pāreja izstaro redzamo starojumu, kad to ierosina elektriskā strāva;

17)

LED pakete” ir vienas vai vairāku gaismas diožu bloks. Tajā var būt ietverts optisks elements un termiska, mehāniska un elektriska saskarne;

18)

LED modulis” ir uz iespiestās shēmas plates integrētas vienas vai vairāku LED pakešu bloks bez cokola. Tam var būt elektriski, optiski, mehāniski un termiski komponenti, saskarnes un vadības bloks;

19)

LED lampa” ir lampa, kurā ietilpst viens vai vairāki LED moduļi. Tā var būt ar cokolu;

20)

“lampas vadības bloks” ir ierīce, kas atrodas starp elektrobarošanas avotu un vienu vai vairākām lampām un nodrošina funkcionalitāti saistībā ar lampas(-u) darbību, piemēram, barošanas sprieguma transformācija, lampas(-u) strāvas ierobežošana līdz nepieciešamajai vērtībai, starta sprieguma un priekšsildīšanas strāvas nodrošināšana, aukstā starta nepieļaušana, jaudas koeficienta korekcija vai radiotraucējumu mazināšana. Šo ierīci var būt paredzēts pieslēgt citiem lampas vadības blokiem. Šis termins neietver:

vadības ierīces,

barošanas blokus, kas pārveido elektrotīkla spriegumu citā barošanas spriegumā un kas paredzēti, lai tajā pašā iekārtā nodrošinātu barošanu gan apgaismošanas ražojumiem, gan ražojumiem, kuru primārā funkcija nav apgaismojuma nodrošināšana;

21)

“vadības ierīce” ir elektroniska vai mehāniska ierīce, kas kontrolē vai pārrauga lampas gaismas plūsmu ar citiem līdzekļiem, nevis jaudas pārveidošanu lampai, piemēram, ar fāžu kontroles tumšinātājiem, laika slēdžiem, klātbūtnes sensoriem, gaismas sensoriem un regulēšanas ierīcēm atkarībā no dienas gaismas. Turklāt par vadības ierīcēm uzskata arī fāžu kontroles tumšinātājus;

22)

“ārēji lampas vadības bloki” ir neintegrēti lampas vadības bloki, kurus paredzēts uzstādīt ārpus lampas vai gaismekļa apvalka vai kurus iespējams no apvalka izņemt, neatgriezeniski nebojājot lampu vai gaismekli;

23)

“balasts” ir lampas vadības bloks, kas atrodas starp elektrobarošanas avotu un vienu vai vairākām gāzizlādes lampām, kura galvenais uzdevums ir, izmantojot indukciju, kapacitāti vai indukcijas un kapacitātes kombināciju, ierobežot lampas(-u) strāvu līdz nepieciešamajai vērtībai;

24)

“halogēnlampas vadības bloks” ir lampas vadības bloks, kas pārveido tīkla spriegumu īpaši zemā spriegumā halogēnlampām;

25)

“kompaktā luminiscences lampa” ir luminiscences lampa, kurā ietverti visi komponenti, kas nepieciešami lampas ieslēgšanai un stabilai darbībai;

26)

“gaismeklis” ir ierīce, kas izplata, filtrē vai transformē vienas vai vairāku lampu izstaroto gaismu un kurā ietvertas visas nepieciešamās detaļas lampu turēšanai, nostiprināšanai un aizsardzībai un gadījumos, kad tas nepieciešams, arī slēguma palīgierīces kopā ar līdzekļiem to pievienošanai elektrobarošanas avotam;

27)

“tirdzniecības vieta” ir fiziska vieta, kurā ražojumu izstāda vai kurā to galalietotājam piedāvā pārdošanai, nomā vai izpirkumnomā;

28)

“galalietotājs” ir fiziska persona, kas pērk vai, paredzams, pirks ražojumu tādiem mērķiem, kas nav saistīti ar šīs personas nodarbošanos, uzņēmējdarbību, amatniecību vai profesionālo darbību;

29)

“galīgais īpašnieks” ir tā persona vai struktūra, kam ražojums pieder tā aprites cikla lietošanas posmā, vai jebkura persona vai struktūra, kas darbojas šādas personas vai struktūras vārdā.

3. pants

Piegādātāju pienākumi

1.   Tādu elektrisko lampu piegādātāji, kuras tiek laistas tirgū kā atsevišķi ražojumi, nodrošina, ka:

a)

ir pieejama II pielikumā noteiktā datu lapa;

b)

pēc pieprasījuma dalībvalstu iestādēm un Komisijai tiek darīta pieejama III pielikumā norādītā tehniskā dokumentācija;

c)

visās reklāmās, oficiālā cenu informācijā vai konkursa piedāvājumos, kuros konkrētai lampai norādīta ar enerģijas patēriņu vai cenu saistīta informācija, ir norādīta energoefektivitātes klase;

d)

visos konkrētas lampas tehniskajos reklāmizdevumos, kuros aprakstīti tās tehniskie parametri, ir norādīta attiecīgās lampas energoefektivitātes klase;

e)

ja lampu paredzēts tirgot tirdzniecības vietā, uz tās atsevišķā iepakojuma ārpuses norāda vai tam piestiprina etiķeti, kas izgatavota, ievērojot I pielikuma 1. daļā noteikto formātu un informāciju, un uz iepakojuma ārpus etiķetes ir norādīta lampas nominālā jauda.

2.   To gaismekļu, kurus paredzēts tirgot galalietotājiem, piegādātāji nodrošina, ka:

a)

pēc pieprasījuma dalībvalstu iestādēm un Komisijai tiek darīta pieejama III pielikumā norādītā tehniskā dokumentācija;

b)

etiķetē saskaņā ar I pielikuma 2. daļu ietvertā informācija tiek darīta pieejama šādās situācijās:

i)

visās reklāmās, oficiālā cenu informācijā vai konkursu piedāvājumos, kuros konkrētajam gaismeklim tiek norādīta ar enerģijas patēriņu vai cenu saistīta informācija;

ii)

visos konkrētas lampas tehniskajos reklāmizdevumos, kuros aprakstīti tās īpašie tehniskie parametri.

Šajos gadījumos informāciju var sniegt citā formātā, nekā norādīts I pielikuma 2. daļā, piemēram, izmantojot tikai tekstu;

c)

ja gaismekli paredzēts tirgot tirdzniecības vietā, izplatītājiem bez maksas elektroniskā vai papīra formātā dara pieejamu etiķeti, kura izgatavota I pielikumā noteiktajā formātā un kurā iekļauta I pielikumā minētā informācija. Ja piegādātājs izvēlas piegādes sistēmu, saskaņā ar kuru etiķetes nodrošina tikai pēc izplatītāju pieprasījuma, piegādātājs pēc pieprasījuma tās nekavējoties piegādā;

d)

ja gaismeklis tiek laists tirgū galalietotājiem paredzētā iepakojumā, kurā ietilpst elektriskās lampas, ko galalietotājs gaismeklī var nomainīt, šo lampu oriģinālo iepakojumu iekļauj gaismekļa iepakojumā. Ja tas netiek darīts, tad gaismekļa iepakojuma ārpusē vai iekšpusē kādā citā veidā jābūt informācijai, kas norādīta uz lampu oriģinālā iepakojuma un kas nepieciešama saskaņā ar šo regulu un Komisijas regulām, ar kurām nosaka ekodizaina prasības lampām saskaņā ar Direktīvu 2009/125/EK.

Uzskata, ka tādu gaismekļu piegādātāji, kurus paredzēts tirgot tirdzniecības vietā, ir izpildījuši savus izplatītāju pienākumus attiecībā uz informācijas par ražojumu prasībām attiecībā uz lampām saskaņā ar Direktīvu 2009/125/EK, ja tie sniedz informāciju, kā noteikts šajā regulā.

4. pants

Izplatītāju pienākumi

1.   Elektrisko lampu izplatītāji nodrošina, ka:

a)

katru modeli, ko piedāvā pārdošanā, nomā vai izpirkumnomā, tirgo, norādot informāciju, kas piegādātājiem jāsniedz saskaņā ar IV pielikumu, ja nav paredzams, ka galīgais īpašnieks redzēs izstādīto ražojumu;

b)

visās reklāmās, oficiālā cenu informācijā vai konkursa piedāvājumos, kuros konkrētam modelim norādīta ar enerģijas patēriņu vai cenu saistīta informācija, ir norādīta energoefektivitātes klase;

c)

visos konkrēta modeļa tehniskajos reklāmizdevumos, kuros aprakstīti tā tehniskie parametri, ir norādīta attiecīgā modeļa energoefektivitātes klase.

2.   To gaismekļu, kurus tirgo galalietotājiem, izplatītāji nodrošina, ka:

a)

etiķetē saskaņā ar I pielikuma 2. daļu ietvertā informācija tiek darīta pieejama šādās situācijās:

i)

visās reklāmās, oficiālā cenu informācijā vai konkursu piedāvājumos, kuros konkrētam gaismeklim tiek norādīta ar enerģijas patēriņu vai cenu saistīta informācija;

ii)

visos konkrēta gaismekļa tehniskajos reklāmizdevumos, kuros aprakstīti tā īpašie tehniskie parametri.

Šajos gadījumos informāciju var sniegt citā formātā, nekā norādīts I pielikuma 2. daļā, piemēram, izmantojot tikai tekstu;

b)

katram tirdzniecības vietā izstādītam modelim pievieno etiķeti, kā noteikts I pielikuma 2. daļā. Etiķeti pievieno vienā vai abos šādos veidos:

i)

izstādītā gaismekļa tuvumā tā, lai tā būtu skaidri redzama un lai, pat nelasot firmas zīmi vai modeļa numuru uz etiķetes, būtu nepārprotami skaidrs, ka tā attiecas uz šo modeli;

ii)

nepārprotami pievienojot to vislabāk redzamajai informācijai par izstādīto gaismekli (piemēram, cena vai tehniskā informācija) tirdzniecības vietā;

c)

ja gaismeklis tiek pārdots galalietotājiem paredzētā iepakojumā, kurā ietilpst elektriskās lampas, ko galalietotājs gaismeklī var nomainīt, šo lampu oriģinālo iepakojumu iekļauj gaismekļa iepakojumā. Ja tas netiek darīts, tad gaismekļa iepakojuma ārpusē vai iekšpusē kādā citā veidā jābūt informācijai, kas norādīta uz lampu oriģinālā iepakojuma un kas nepieciešama saskaņā ar šo regulu un Komisijas regulām, ar kurām nosaka ekodizaina prasības lampām saskaņā ar Direktīvu 2009/125/EK.

5. pants

Mērījumu metodes

Informāciju, kas jāsniedz saskaņā ar 3. un 4. pantu, iegūst, izmantojot atzītas mūsdienīgas mērīšanas procedūras, ar kurām iegūtie rezultāti ir ticami, precīzi un reproducējami, kā noteikts V pielikumā.

6. pants

Verifikācijas procedūra tirgus uzraudzības nolūkā

Novērtējot deklarētās energoefektivitātes klases un enerģijas patēriņa atbilstību, dalībvalstis piemēro V pielikumā noteikto procedūru.

7. pants

Pārskatīšana

Komisija, ņemot vērā tehnoloģiju attīstību, pārskata šo regulu ne vēlāk kā trīs gadus pēc tās stāšanās spēkā. Veicot pārskatīšanu, jo īpaši novērtē V pielikumā noteiktās verifikācijas pielaides.

8. pants

Atcelšana

Direktīvu 98/11/EK atceļ no 2013. gada 1. septembra.

Atsauces uz Direktīvu 98/11/EK uzskata par atsaucēm uz šo regulu. Atsauces uz Direktīvas 98/11/EK IV pielikumu uzskata par atsaucēm uz šīs regulas VI pielikumu.

9. pants

Pārejas noteikumi

1.   Regulas 3. panta 2. punktu un 4. panta 2. punktu gaismekļiem piemēro no 2014. gada 1. marta.

2.   Regulas 3. panta 1. punkta c)–d) apakšpunktu un 4. panta 1. punkta a)–c) apakšpunktu nepiemēro līdz 2014. gada 1. martam sagatavotai iespiestai reklāmai un iespiestiem tehniskajiem reklāmizdevumiem.

3.   Direktīvas 98/11/EK 1. panta 1. un 2. punktā minētās lampas, kas tirgū laistas pirms 2013. gada 1. septembra, atbilst Direktīvas 98/11/EK noteikumiem.

4.   Direktīvas 98/11/EK 1. panta 1. un 2. punktā minētās lampas, kas atbilst šīs regulas noteikumiem un ko laiž tirgū vai piedāvā pārdošanā, nomā vai izpirkumnomā pirms 2013. gada 1. septembra, uzskata par atbilstīgām Direktīvas 98/11/EK prasībām.

10. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

1.   Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.   To piemēro no 2013. gada 1. septembra, izņemot 9. pantā uzskaitītos gadījumus.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 12. jūlijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 153, 18.6.2010., 1. lpp.

(2)  OV L 71, 10.3.1998., 1. lpp.

(3)  OV L 204, 21.7.1998., 37. lpp.

(4)  OV L 285, 31.10.2009., 10. lpp.


I PIELIKUMS

Etiķete

1.   ELEKTRISKO LAMPU ETIĶETE, KO UZRĀDA PĀRDOŠANAS VIETĀ

1)

Ja etiķete nav uzdrukāta uz iepakojuma, tā ir tāda, kā parādīts šajā attēlā:

Image

2)

Uz etiķetes norāda šādu informāciju:

I.

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme.

II.

Piegādātāja modeļa identifikators – parasti burtu un ciparu kods –, ar kuru konkrētu lampas modeli atšķir no citiem modeļiem ar tādu pašu preču zīmi vai piegādātāja nosaukumu.

III.

Energoefektivitātes klase, kas noteikta saskaņā ar VI pielikumu. Tās bultas smailei, uz kuras norādīta lampas energoefektivitātes klase, jābūt tādā pašā augstumā kā tās bultas smailei, uz kuras norādīta attiecīgā energoefektivitātes klase.

IV.

Svērtais enerģijas patēriņš (EC ), kas izteikts kWh/1 000 stundās, kas aprēķināts un noapaļots līdz veselam skaitlim saskaņā ar VII pielikumu.

3)

Ja etiķete ir uzdrukāta uz iepakojuma un 2) punkta I, II un IV apakšpunktā minētā informācija ir norādīta citā vietā uz iepakojuma, uz etiķetes to drīkst nenorādīt. Šādā gadījumā etiķeti izvēlas no šādiem attēliem:

Image

Image

Image

Image

4)

Etiķetes noformējums ir šāds:

Image

kur:

a)

izmēra specifikācijas, kas norādītas iepriekšējā attēlā un d) apakšpunktā, attiecas uz lampas etiķeti, kas ir 36 mm plata un 75 mm augsta. Ja etiķeti drukā citā formātā, tās saturam ir proporcionāli jāatbilst iepriekš minētajām specifikācijām.

1) un 2) punktā norādītajam etiķetes variantam jābūt vismaz 36 mm platam un 75 mm augstam, un 3) punktā norādītajiem variantiem jābūt attiecīgi vismaz 36 mm platiem un 68 mm augstiem un vismaz 36 mm platiem un 62 mm augstiem. Ja iepakojumam nav nevienas pietiekami lielas skaldnes, lai uz tās izvietotu etiķeti un tās neaizpildīto ietvaru, vai ja šāda etiķete nosegtu vairāk par 50 % no lielākās skaldnes virsmas laukuma, etiķeti un ietvaru drīkst samazināt, bet ne vairāk kā tik, cik nepieciešams, lai izpildītu abus minētos nosacījumus. Tomēr etiķete nekādā gadījumā nedrīkst būt mazāka par 40 % (augstumā) no tās standarta izmēra. Ja iepakojums ir pārāk mazs, lai uz tā izvietotu šādu samazinātu etiķeti, 36 mm plata un 75 mm augsta etiķete jāpiestiprina lampai vai iepakojumam;

b)

fons ir baltā krāsā gan etiķetes krāsu variantam, gan vienkrāsas variantam;

c)

ja tā ir krāsu etiķete, krāsas ir CMYK – ciānfuksīndzeltenmelnais krāsu modelis atbilstoši šim paraugam: 00-70-X-00: 0 % ciāns, 70 % fuksīns, 100 % dzeltens, 0 % melns;

d)

etiķete atbilst visām turpmāk norādītajām prasībām (skaitļi attiecas uz iepriekšējo attēlu); krāsu specifikācija attiecas tikai uz etiķetes krāsu versiju):

Image

Etiķetes ietvars: 2 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 1 mm.

Image

ES logotips – krāsas: X-80-00-00 un 00-00-X-00.

Image

Enerģijas logotips: krāsa: X-00-00-00. Piktogramma kā attēlā. ES logotips un enerģijas logotips (apvienots): platums: 30 mm, augstums: 9 mm.

Image

Robežlīnija zem logotipiem: 1 pt – krāsa: ciāns 100 % – garums: 30 mm.

Image

A++-E skala

Bulta: augstums: 5 mm, atstarpe: 0,8 mm – krāsas:

augstākā klase: X-00-X-00,

otrā klase: 70-00-X-00,

trešā klase: 30-00-X-00,

ceturtā klase: 00-00-X-00,

piektā klase: 00-30-X-00,

sestā klase: 00-70-X-00,

zemākā klase: 00-X-X-00.

Teksts: Calibri bold 15 pt, lielie burti, balti; “+” simboli: Calibri bold 15 pt, augšraksts, balti, sakārtoti vienā rindā.

Image

Energoefektivitātes klase

Bulta: platums: 11,2 mm, augstums: 7 mm; 100 % melns.

Teksts: Calibri bold 20 pt, lielie burti, balti; “+” simboli: Calibri bold 20 pt, augšraksts, balti, sakārtoti vienā rindā.

Image

Svērtais energopatēriņš

Vērtība: Calibri bold 16 pt, krāsa: 100 % melna; un Calibri regular 9 pt, 100 % melna.

Image

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme

Image

Piegādātāja modeļa identifikators

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme un modeļa identifikators ietilpst 30 × 7 mm laukumā.

Nekas cits, kas novietots vai uzdrukāts atsevišķā iepakojuma ārpusē vai pievienots atsevišķajam iepakojumam, nedrīkst aizsegt etiķeti vai mazināt tās saredzamību.

Ja modelim ir piešķirts ES ekomarķējums saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 66/2010 (1), tad, atkāpjoties no iepriekš minētā, ir atļauts pievienot ES ekomarķējuma kopiju.

2.   ETIĶETE GAISMEKĻIEM, KO UZRĀDA TIRDZNIECĪBAS VIETĀ

1)

Etiķete ir attiecīgajā valodā un tāda, kā parādīts nākamajā attēlā, vai arī tāda, kā 2) un 3) punktā norādītie varianti.

Image

2)

Etiķetē iekļauj šādu informāciju:

I.

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme.

II.

Piegādātāja modeļa identifikators – parasti burtu un ciparu kods –, ar kuru konkrētu gaismekļa modeli atšķir no citiem modeļiem ar tādu pašu preču zīmi vai piegādātāja nosaukumu.

III.

Pēc vajadzības teikums, kā parādīts piemērā 1) punktā, vai kāds no tā alternatīvajiem variantiem, kā parādīts piemēros 3) punktā (sk. turpmāk). Vārda “gaismeklis” vietā drīkst izmantot terminu, kas precīzāk raksturo konkrēto gaismekļa tipu vai ražojumu, kurā gaismeklis ir integrēts (piemēram, mēbelē), ja vien tiek saglabāta skaidrība, ka šis termins attiecas uz to pārdodamo ražojumu, kurā izmanto gaismas avotus.

IV.

Energoefektivitātes klašu diapazons saskaņā ar šā pielikuma 1. daļu, ko pēc vajadzības papildina ar šādiem elementiem:

a)

“spuldzes” piktogramma, kas norāda uz lietotāja nomaināmu lampu klasēm, ar kurām gaismeklis ir saderīgs saskaņā ar jaunākajām prasībām par saderību;

b)

krusts pār to lampu klasēm, ar kurām gaismeklis nav saderīgs saskaņā ar jaunākajām prasībām par saderību;

c)

vertikāli izkārtoti burti “LED” pretim A līdz A++ klasei, ja gaismeklī ir integrēti LED moduļi, ko galalietotājam nav paredzēts no gaismekļa izņemt. Ja šādam gaismeklim nav ietveru lietotāja nomaināmu lampu uzstādīšanai, pār B līdz E klasi ir pārvilkts krusts.

V.

Pēc vajadzības kāds no šādiem teikumiem:

a)

ja gaismeklī izmantotas lampas, ko galalietotājs var nomainīt, un ja šādas lampas ir iekļautas gaismekļa iepakojumā, teikums, kā parādīts piemērā 1) punktā, norādot attiecīgās energoefektivitātes klases. Ja nepieciešams, teikumu var izmainīt, lai attiecinātu to uz vienu vai vairākām lampām, un var tikt norādītas vairākas energoefektivitātes klases;

b)

ja gaismeklī ir tikai LED moduļi, ko galalietotājam no gaismekļa nav paredzēts izņemt, teikums, kas parādīts piemērā 3) punkta b) apakšpunktā;

c)

ja gaismeklī ir gan LED moduļi, ko galalietotājam no gaismekļa nav paredzēts izņemt, gan ietveres nomaināmām lampām un ja šādas lampas nav iekļautas gaismekļa komplektā, teikums, kā parādīts piemērā 3) punkta d) apakšpunktā;

d)

ja gaismeklī ir izmantotas tikai tādas lampas, ko galalietotājs var nomainīt, un ja šādas lampas gaismekļa komplektā nav iekļautas, attiecīgo vietu uz etiķetes atstāj tukšu, kā parādīts piemērā 3) punkta a) apakšpunktā.

3)

Turpmākajos attēlos papildus 1) punkta attēlam ir parādīti tipiski gaismekļu etiķešu piemēri, tomēr neaptverot visas iespējamās kombinācijas.

a)

Ar visu energoefektivitātes klašu lampām saderīgs gaismeklis, kurā izmanto lietotājam nomaināmas lampas, kas komplektā nav iekļautas:

Image

b)

Gaismeklis, kurā izmantoti tikai nenomaināmi LED moduļi:

Image

c)

Gaismeklis, kurā ir gan nenomaināmi LED moduļi, gan ietveres lietotājam nomaināmām lampām, un lampas ir iekļautas gaismekļa komplektā:

Image

d)

Gaismeklis, kurā ir gan nenomaināmi LED moduļi, gan ietveres lietotāja nomaināmām lampām, un lampas nav iekļautas gaismekļa komplektā:

Image

4)

Etiķetes noformējums ir tāds, kā parādīts turpmākajos attēlos:

Image

a)

Etiķetes variants ir vismaz 50 mm plats un 100 mm augsts.

b)

Fons ir baltā krāsā vai caurspīdīgs, bet energoefektivitātes klašu burti vienmēr ir balti. Ja fons ir caurspīdīgs, izplatītājs etiķeti nostiprina uz virsmas, kas ir balta vai gaiši pelēka, tā, lai visi etiķetes elementi būtu salasāmi.

c)

Krāsas ir CMYK – ciānfuksīndzeltenmelnais krāsu modelis atbilstoši šim paraugam: 00-70-X-00: 0 % ciāns, 70 % fuksīns, 100 % dzeltens, 0 % melns.

d)

Etiķete atbilst visām turpmāk norādītajām prasībām (skaitļi attiecas uz iepriekšējo attēlu).

Image

Etiķetes ietvars: 2 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 1 mm.

Image

Robežlīnija zem logotipiem: 1 pt – krāsa: ciāns 100 % – garums: 43 mm.

Image

Gaismekļa logotips: biezums: 1 pt – krāsa: ciāns 100 % – izmērs: 13 × 13 mm – noapaļoti stūri: 1 mm. Piktogramma, kā parādīts attēlā, vai piegādātāja paša piktogramma vai fotoattēls, ja tas labāk atbilst gaismeklim, uz kuru etiķete attiecas.

Image

Teksts: Calibri Regular 9 pt vai lielāks, 100 % melns.

Image

A++-E skala

Bulta: augstums: 5 mm, atstarpe: 0,8 mm – krāsas:

augstākā klase: X-00-X-00,

otrā klase: 70-00-X-00,

trešā klase: 30-00-X-00,

ceturtā klase: 00-00-X-00,

piektā klase: 00-30-X-00,

sestā klase: 00-70-X-00,

zemākā klase: 00-X-X-00.

Teksts: Calibri bold 14 pt, lielie burti, balti; “+” simboli: Calibri bold 14 pt, augšraksts, balti, sakārtoti vienā rindā.

Image

LED teksts: Verdana Regular 15 pt, 100 % melns.

Image

Krusts: krāsa: 13-X-X-04, biezums: 3 pt.

Image

Spuldzes logotips: piktogramma kā attēlā.

Image

Teksts: Calibri Regular 10 pt vai lielāks, 100 % melns.

Image

Regulas numurs: Calibri bold 10 pt, 100 % melns.

Image

ES logotips: krāsas: X-80-00-00 un 00-00-X-00.

Image

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme

Image

Piegādātāja modeļa identifikators

Piegādātāja nosaukumam vai preču zīmei un modeļa identifikatoram jāietilpst 43 × 10 mm laukumā.

Image

Energoefektivitātes klases bulta

Bulta: augstums: 3,9 mm, platums: kā parādīts attēlā 4) punktā, bet samazināts proporcionāli augstuma samazinājumam, krāsa: attiecīgāImage punktā noteiktā krāsa.

Teksts: Calibri bold 10,5 pt, lielie burti, balti; “+” simboli: Calibri bold 10,5 pt, augšraksts, balti, sakārtoti vienā rindā.

Ja 2) punkta V apakšpunkta a) punktā minētajam teikumam paredzētajā laukumā nav pietiekami daudz vietas, lai norādītu energoefektivitātes klases bultas, šim nolūkam var izmantot laukumu starp regulas numuru un ES logotipu.

e)

Var izmantot arī horizontāli orientētu etiķeti. Šādā gadījumā tā ir vismaz 100 mm plata un 50 mm augsta. Etiķetes sastāvdaļas ir, kā aprakstīts b) līdz d) apakšpunktā, un informācija atkarībā no konkrētā gadījuma ir izkārtota, kā parādīts turpmākajos piemēros. Ja teksta lodziņā pa kreisi no A++ līdz E skalai nav pietiekami daudz vietas energoefektivitātes klases bultu norādīšanai, teksta lodziņu pēc vajadzības var palielināt vertikālā virzienā.

Image Image Image

(1)  OV L 27, 30.1.2010., 1. lpp.


II PIELIKUMS

Elektrisko lampu datu lapa

Datu lapā ietver informāciju, ko paredzēts norādīt uz etiķetes. Ja ražojumi netiek piegādāti ar brošūrām, par datu lapu var uzskatīt arī ražojumam pievienoto etiķeti.


III PIELIKUMS

Tehniskā dokumentācija

Tehniskajā dokumentācijā, kas minēta 3. panta 1. punkta b) apakšpunktā un 2. punkta a) apakšpunktā, ietver šādu informāciju:

a)

piegādātāja nosaukums un adrese;

b)

vispārīgs modeļa apraksts, kas ir pietiekams, lai to varētu precīzi un viegli identificēt;

c)

attiecīgā gadījumā atsauces uz harmonizētajiem standartiem, ja tādus piemēro;

d)

attiecīgā gadījumā citi izmantotie tehniskie standarti un specifikācijas;

e)

tās personas identitāte un paraksts, kura ir pilnvarota uzņemties saistības piegādātāja vārdā;

f)

tehniskie parametri enerģijas patēriņa un energoefektivitātes noteikšanai, ja ražojums ir elektriskā lampa, un saderība ar lampām, ja ražojums ir gaismeklis, norādot vismaz vienu praktiski iespējamu ražojuma iestatījumu un apstākļu kombināciju testēšanas veikšanai;

g)

elektriskajām lampām – saskaņā ar VII pielikumu veikto aprēķinu rezultāti.

Šajā tehniskajā dokumentācijā iekļauto informāciju var apvienot ar tehnisko dokumentāciju, kas sniegta saskaņā ar Direktīvā 2009/125/EK noteiktajiem pasākumiem.


IV PIELIKUMS

Informācija, kas sniedzama gadījumos, kad nav paredzams, ka galīgie īpašnieki redzēs izstādīto ražojumu

1.

Deleģētās regulas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto informāciju sniedz šādā kārtībā:

a)

energoefektivitātes klase, kā noteikts VI pielikumā;

b)

ja tas nepieciešams saskaņā ar I pielikumu, svērtais enerģijas patēriņš kWh/1 000 h, kas noapaļots līdz veselam skaitlim un aprēķināts saskaņā ar VII pielikuma 2. daļu.

2.

Ja sniedz arī citu informāciju, kas ietverta ražojuma datu lapā, to norāda II pielikumā noteiktajā formā un kārtībā.

3.

Visu šajā pielikumā minēto informāciju drukā vai attēlo, izmantojot salasāmu izmēru un šriftu.


V PIELIKUMS

Verifikācijas procedūra tirgus uzraudzības nolūkā

Veicot tirgus uzraudzības pārbaudes, tirgus uzraudzības iestādes par šo pārbaužu rezultātiem informē pārējās dalībvalstis un Komisiju.

Dalībvalstu iestādes izmanto atzītas mūsdienīgas mērīšanas metodes, ar kurām iegūtie rezultāti ir ticami, precīzi un reproducējami, tostarp metodes, kas noteiktas dokumentos, kuru atsauces numuri šim nolūkam ir publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

1.   VERIFIKĀCIJAS PROCEDŪRA ELEKTRISKAJĀM LAMPĀM UN LED MODUĻIEM, KURUS TIRGO KĀ ATSEVIŠĶUS RAŽOJUMUS

Lai pārbaudītu atbilstību 3. un 4. pantā noteiktajām prasībām, dalībvalstu iestādes testē lampu izlasi, kas sastāv no vismaz 20 viena ražotāja izgatavotām viena modeļa lampām, kuras, ja iespējams, vienlīdzīgās daļās iekļautas paraugā no četriem pēc nejaušas izlases principa izraudzītiem avotiem, ņemot vērā tehniskos parametrus, kas izklāstīti tehniskajā dokumentācijā saskaņā ar III pielikuma f) punktu.

Uzskata, ka modelis atbilst 3. un 4. pantā noteiktajām prasībām, ja šā modeļa energoefektivitātes indekss atbilst tam deklarētajai energoefektivitātes klasei un ja minētajai lampu izlasei noteikto parametru vidējās vērtības atšķiras no pieļaujamajām vērtībām, robežvērtībām vai deklarētajām vērtībām (tostarp energoefektivitātes indekss) ne vairāk kā par 10 %.

Pretējā gadījumā uzskata, ka modelis neatbilst 3. un 4. pantā noteiktajām prasībām.

Iepriekš norādītās variācijas pielaides attiecas tikai uz izmērīto parametru verifikāciju, ko veic dalībvalstu iestādes, un piegādātājs tās neizmanto kā vērtību pieļaujamo pielaidi tehniskajā dokumentācijā, lai ražojumu iekļautu augstākas energoefektivitātes klasē.

Deklarētās vērtības nedrīkst būt piegādātājam izdevīgākas kā tehniskajā dokumentācijā norādītās vērtības.

2.   VERIFIKĀCIJAS PROCEDŪRA GAISMEKĻIEM, KO PAREDZĒTS TIRGOT VAI TIRGOT GALALIETOTĀJAM

Uzskata, ka gaismeklis atbilst 3. un 4. pantā noteiktajām prasībām, ja tam ir pievienota nepieciešamā informācija par ražojumu un ja, izmantojot atzītas mūsdienīgas metodes un kritērijus atbilstības novērtēšanai, tiek konstatēts, ka tas ir saderīgs ar visām lampām, saderība ar kurām ir uzrādīta saskaņā ar I pielikuma 2. daļas 2) punkta IV apakšpunkta a) un b) punktu.


VI PIELIKUMS

Energoefektivitātes klases

Lampu energoefektivitātes klasi nosaka atbilstoši to energoefektivitātes indeksam (EEI), kā norādīts 1. tabulā.

Lampu EEI nosaka saskaņā ar VII pielikumu.

1.   tabula

Lampu energoefektivitātes klases

Energoefektivitātes klase

Kliedētas gaismas lampu energoefektivitātes indekss (EEI)

Virzītas gaismas lampu energoefektivitātes indekss (EEI)

A++ (visaugstākā efektivitāte)

EEI ≤ 0,11

EEI ≤ 0,13

A+

0,11 < EEI ≤ 0,17

0,13 < EEI ≤ 0,18

A

0,17 < EEI ≤ 0,24

0,18 < EEI ≤ 0,40

B

0,24 < EEI ≤ 0,60

0,40 < EEI ≤ 0,95

C

0,60 < EEI ≤ 0,80

0,95 < EEI ≤ 1,20

D

0,80 < EEI ≤ 0,95

1,20 < EEI ≤ 1,75

E (viszemākā efektivitāte)

EEI > 0,95

EEI > 1,75


VII PIELIKUMS

Energoefektivitātes indeksa un enerģijas patēriņa aprēķināšanas metode

1.   ENERGOEFEKTIVITĀTES INDEKSA APRĒĶINĀŠANA

Lai aprēķinātu modeļa energoefektivitātes indeksu (EEI), tā jaudu, ņemot vērā zudumus vadības blokā, salīdzina ar tā references jaudu. References jaudu iegūst no lietderīgās gaismas plūsmas, kas ir kopējā plūsma kliedētas gaismas lampām, un plūsma 90° vai 120° konusā virzītas gaismas lampām.

EEI aprēķina, izmantojot šādu formulu, un noapaļo līdz divām zīmēm aiz komata:

EEI = Pcor/Pref

kur:

modeļiem bez ārēja vadības bloka Pcor ir aprēķina jauda (Paprēķ.), un modeļiem ar ārēju vadības bloku tā ir aprēķina jauda (Paprēķ.), kas koriģēta saskaņā ar 2. tabulu. Lampu aprēķina jaudu mēra pie to nominālā ieejas sprieguma.

1.   tabula

Jaudas korekcija, ja modelim nepieciešams ārējs vadības bloks

Korekcijas joma

Koriģētā jauda, ņemot vērā zudumus vadības blokā (Pcor)

Lampas, kas darbojas ar ārējiem halogēnlampu vadības blokiem

Paprēķ. × 1,06

Lampas, kas darbojas ar ārējiem LED lampu vadības blokiem

Paprēķ. × 1,10

Luminiscences lampas ar diametru 16 mm (T5 lampas) un 4 kontakttapu luminiscences lampas ar vienu cokolu, kas darbojas ar ārējiem luminiscences lampu vadības blokiem

Paprēķ. × 1,10

Citas lampas, kas darbojas ar ārējiem halogēnlampu vadības blokiem

Formula

Lampas, kas darbojas ar ārējiem augstas intensitātes gāzizlādes lampu vadības blokiem

Paprēķ. × 1,10

Lampas, kas darbojas ar ārējiem zema spiediena nātrija lampu vadības blokiem

Paprēķ. × 1,15

Pref ir references jauda, ko iegūst no modeļa lietderīgās gaismas plūsmas (Φuse), izmantojot šādu formulu:

 

Modeļiem ar Φuse < 1 300 lūmeni: Pref = 0,88√Φuse + 0,049Φuse

 

Modeļiem ar Φuse ≥ 1 300 lūmeni: Pref = 0,07341Φuse

Lietderīgo gaismas plūsmu (Φuse) definē saskaņā ar 3. tabulu.

3.   tabula

Lietderīgās gaismas plūsmas definīcija

Modelis

Lietderīgā gaismas plūsma (Φuse)

Kliedētas gaismas lampas

Kopējā aprēķina gaismas plūsma (Φ)

Virzītas gaismas lampas ar gaismas kūļa leņķi ≥ 90°, izņemot kvēldiega lampas, un tekstuālu vai grafisku brīdinājumu uz iepakojuma, ka tās nav piemērotas akcentējošam apgaismojumam

Aprēķina gaismas plūsma 120° konusam (Φ120°)

Citas virzītas gaismas lampas

Aprēķina gaismas plūsma 90° konusam (Φ90°)

2.   ENERĢIJAS PATĒRIŅA APRĒĶINS

Svērto enerģijas patēriņu (Ec ) aprēķina kWh/1 000 h un noapaļo līdz divām zīmēm aiz komata, izmantojot šādu formulu:

Formula

Šajā formulā Pcor ir jauda, kas koriģēta, lai saskaņā ar 1. daļā noteikto ņemtu vērā zudumus vadības blokā.


26.9.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 258/21


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 875/2012

(2012. gada 25. septembris),

ar ko sāk izmeklēšanu par antidempinga pasākumu, kuri ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) Nr. 990/2011 noteikti Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes velosipēdu importam, iespējamu apiešanu, nosūtot velosipēdus no Indonēzijas, Malaizijas, Šrilankas un Tunisijas, neatkarīgi no tā, vai tie ir vai nav deklarēti ar izcelsmi Indonēzijā, Malaizijā, Šrilankā un Tunisijā, un ar ko nosaka šā importa reģistrēšanu

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 30. novembra Regulu (EK) Nr. 1225/2009 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (1), (turpmāk “pamatregula”) un jo īpaši tās 13. panta 3. punktu un 14. panta 5. punktu,

saskaņā ar pamatregulas 13. panta 3. punktu un 14. panta 5. punktu apspriedusies ar padomdevēju komiteju,

tā kā:

A.   PIEPRASĪJUMS

(1)

Eiropas Komisija (“Komisija”) saskaņā ar pamatregulas 13. panta 3. punktu un 14. panta 5. punktu ir saņēmusi pieprasījumu izmeklēt to antidempinga pasākumu iespējamu apiešanu, kuri noteikti Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes velosipēdu importam, un attiecināt reģistrāciju uz tādu velosipēdu importu, ko nosūta no Indonēzijas, Malaizijas, Šrilankas un Tunisijas un kam ir vai nav deklarēta Indonēzijas, Malaizijas, Šrilankas un Tunisijas izcelsme.

(2)

Pieprasījumu 2012. gada 14. augustā trīs Savienības velosipēdu ražotāju (In Cycles – Montagem e Comercio de Bicicletas, Ldo, SC EUROSPORT DHS S.A. un MAXCOM Ltd) vārdā iesniedza Eiropas Velosipēdu ražotāju asociācija (EBMA).

B.   RAŽOJUMS

(3)

Ražojums, uz kuru, iespējams, attiecas pasākumu apiešana, ir Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes divriteņi un citi velosipēdi (tostarp kravas trīsriteņi, bet ne vienriteņi), kuri nav motorizēti un kurus pašlaik klasificē ar KN kodiem ex 8712 00 30 un ex 8712 00 70 (TARIC kods 8712007090) (“attiecīgais ražojums”).

(4)

Izmeklējamais ražojums ir tas pats, kas definēts iepriekšējā apsvērumā, taču tas tiek nosūtīts no Indonēzijas, Malaizijas, Šrilankas un Tunisijas, neatkarīgi no tā, vai šā ražojuma izcelsme ir vai nav deklarēta Indonēzijā, Malaizijā, Šrilankā un Tunisijā, un to pašlaik klasificē ar tiem pašiem KN kodiem kā attiecīgo ražojumu (“izmeklējamais ražojums”).

C.   SPĒKĀ ESOŠIE PASĀKUMI

(5)

Spēkā esošie pasākumi, kuri, iespējams, tiek apieti, ir antidempinga pasākumi, kas noteikti ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) Nr. 990/2011 (2), ar kuru pēc pasākumu, kuri noteikti ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1524/2000 (3) un kuri grozīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1095/2005 (4), termiņbeigu pārskatīšanas atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1225/2009 11. panta 2. punktam nosaka galīgo antidempinga maksājumu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes velosipēdu importam.

D.   PAMATOJUMS

(6)

Pieprasījumā ir pietiekami pirmšķietami pierādījumi, ka Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes velosipēdu importam noteiktie antidempinga pasākumi saskaņā ar pamatregulas 13. panta 2. punktu tiek apieti, veicot nosūtīšanu caur Indonēziju, Malaiziju, Šrilanku un Tunisiju, kā arī Indonēzijā, Šrilankā un Tunisijā veicot konkrētu velosipēdu detaļu, kuras nāk no Ķīnas Tautas Republikas, salikšanas darbības.

(7)

Iesniegtie pirmšķietamie pierādījumi ir šādi.

(8)

Pieprasījumā parādīts, ka pēc tam, kad attiecīgajam ražojumam ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1095/2005 tika palielināts antidempinga maksājums, ir ievērojami mainījies tirdzniecības modelis eksportam no Ķīnas Tautas Republikas, Indonēzijas, Malaizijas, Šrilankas un Tunisijas uz Savienību, un šādām pārmaiņām nav cita attaisnojoša iemesla vai pamatojuma kā tikai antidempinga maksājuma noteikšana.

(9)

Šīs izmaiņas, šķiet, ir sakarā ar Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes velosipēdu pārsūtīšanu uz Savienību caur Indonēziju, Malaiziju, Šrilanku un Tunisiju un ar salikšanas darbībām Indonēzijā, Šrilankā un Tunisijā.

(10)

Turklāt pieprasījumā ir pietiekami daudz pirmšķietamu pierādījumu tam, ka attiecīgajam ražojumam piemēroto spēkā esošo antidempinga pasākumu koriģējošās sekas tiek mazinātas gan attiecībā uz daudzumu, gan cenu. Attiecīgā ražojuma importu ir aizstājuši ievērojami izmeklējamā ražojuma importa apjomi. Turklāt ir pietiekami daudz pierādījumu tam, ka izmeklējamā ražojuma imports notiek par cenām, kuras ir zemākas par cenu, kas nerada kaitējumu un kas konstatēta izmeklēšanā, kuras rezultātā tika noteikti spēkā esošie pasākumi.

(11)

Visbeidzot, pieprasījumā ir pietiekami daudz pirmšķietamu pierādījumu tam, ka izmeklējamajam ražojumam tiek piemērotas dempinga cenas, salīdzinot ar normālo vērtību, kas attiecīgajam ražojumam tika konstatēta iepriekš.

(12)

Ja izmeklēšanas gaitā tiks konstatētas tādas apiešanas darbības caur Indonēziju, Malaiziju, Šrilanku un Tunisiju, kas nav pārsūtīšana un salikšana un uz ko attiecas pamatregulas 13. pants, izmeklēšanu var attiecināt arī uz minētajām darbībām.

E.   PROCEDŪRA

(13)

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija secināja, ka ir pietiekami daudz pierādījumu, lai pamatotu izmeklēšanas sākšanu atbilstīgi pamatregulas 13. panta 3. punktam un saskaņā ar pamatregulas 14. panta 5. punktu reģistrētu izmeklējamā ražojuma importu neatkarīgi no tā, vai tā izcelsme ir vai nav deklarēta Indonēzijā, Malaizijā, Šrilankā un Tunisijā.

(a)   Aptaujas anketas

(14)

Lai iegūtu informāciju, ko Komisija uzskata par vajadzīgu izmeklēšanai, tā nosūtīs anketas zināmajiem eksportētājiem/ražotājiem un zināmajām eksportētāju/ražotāju apvienībām Indonēzijā, Malaizijā, Šrilankā un Tunisijā, zināmajiem eksportētājiem/ražotājiem un zināmajām eksportētāju/ražotāju apvienībām Ķīnas Tautas Republikā, zināmajiem importētājiem un zināmajām importētāju apvienībām Savienībā, kā arī Ķīnas Tautas Republikas, Indonēzijas, Malaizijas, Šrilankas un Tunisijas iestādēm. Informāciju var attiecīgi iegūt arī no Savienības ražošanas nozares.

(15)

Visām ieinteresētajām personām nekavējoties un ne vēlāk kā šīs regulas 3. pantā norādītajā termiņā būtu jāsazinās ar Komisiju un šīs regulas 3. panta 1. punktā noteiktajā termiņā jāpieprasa anketa, jo šīs regulas 3. panta 2. punktā norādītais termiņš attiecas uz visām ieinteresētajām personām.

(16)

Ķīnas Tautas Republikas, Indonēzijas, Malaizijas, Šrilankas un Tunisijas iestādes tiks informētas par izmeklēšanas sākšanu.

(b)   Informācijas vākšana un uzklausīšanas organizēšana

(17)

Ar šo visas ieinteresētās personas tiek aicinātas rakstiski darīt zināmu savu viedokli un sniegt apstiprinošus pierādījumus. Turklāt Komisija var uzklausīt ieinteresētās personas, ja tās to rakstiski pieprasa un norāda konkrētus iemeslus, kādēļ tās būtu jāuzklausa.

(c)   Atbrīvojums no importa reģistrācijas vai pasākumiem

(18)

Saskaņā ar pamatregulas 13. panta 4. punktu izmeklējamā ražojuma importu var atbrīvot no reģistrācijas vai pasākumiem, ja ar šādu importu pasākumi netiek apieti.

(19)

Iespējamā pasākumu apiešana notiek ārpus Savienības, tādēļ saskaņā ar pamatregulas 13. panta 4. punktu atbrīvojumus var piešķirt divriteņu un citu velosipēdu (tostarp kravas trīsriteņu, bet ne vienriteņu), kas nav motorizēti, ražotājiem Indonēzijā, Malaizijā, Šrilankā un Tunisijā, kuri var pierādīt, ka nav saistīti (5) ne ar vienu ražotāju, uz ko attiecas pasākumi (6), un ja ir konstatēts, ka tie nav iesaistīti pamatregulas 13. panta 1. un 2. punktā definētajā apiešanā. Ražotājiem, kas vēlas saņemt atbrīvojumu, šīs regulas 3. panta 3. punktā norādītajā termiņā būtu jāiesniedz pieprasījums, kas pienācīgi pamatots ar pierādījumiem.

F.   REĢISTRĀCIJA

(20)

Ievērojot pamatregulas 14. panta 5. punktu, izmeklējamā ražojuma importu reģistrē, lai nodrošinātu, ka tad, ja izmeklēšanā konstatē pasākumu apiešanu, antidempinga maksājumus atbilstošā apmērā varētu piemērot no dienas, kad sākta šāda importa no Indonēzijas, Malaizijas, Šrilankas un Tunisijas reģistrēšana.

G.   TERMIŅI

(21)

Labas pārvaldības labad būtu jānosaka termiņi, kuros:

ieinteresētās personas var pieteikties Komisijā, rakstiski darīt zināmu savu viedokli un iesniegt atbildes uz anketas jautājumiem un visu pārējo informāciju, kas jāņem vērā izmeklēšanā,

Indonēzijas, Malaizijas, Šrilankas un Tunisijas ražotāji var pieprasīt atbrīvojumu no importa reģistrācijas vai pasākumiem,

ieinteresētās personas var iesniegt Komisijai rakstisku uzklausīšanas pieprasījumu.

(22)

Uzmanība tiek pievērsta faktam, ka vairākuma pamatregulā noteikto procesuālo tiesību īstenošana ir atkarīga no tā, vai persona piesakās šīs regulas 3. pantā minētajos termiņos.

H.   NESADARBOŠANĀS

(23)

Ja ieinteresētā persona liedz piekļuvi nepieciešamajai informācijai vai nesniedz to noteiktajā termiņā, vai ievērojami kavē izmeklēšanu, tad saskaņā ar pamatregulas 18. pantu apstiprinošus vai noraidošus konstatējumus var sagatavot, pamatojoties uz pieejamajiem faktiem.

(24)

Ja tiek konstatēts, ka ieinteresētā persona ir sniegusi nepatiesu vai maldinošu informāciju, šo informāciju neņem vērā un var izmantot pieejamos faktus.

(25)

Ja ieinteresētā persona nesadarbojas vai sadarbojas tikai daļēji un tāpēc konstatējumi saskaņā ar pamatregulas 18. pantu ir pamatoti ar pieejamajiem faktiem, rezultāts šai personai var būt mazāk labvēlīgs nekā tad, ja tā būtu sadarbojusies.

I.   IZMEKLĒŠANAS GRAFIKS

(26)

Izmeklēšana saskaņā ar pamatregulas 13. panta 3. punktu tiks pabeigta deviņu mēnešu laikā no šīs regulas publicēšanas dienas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

J.   PERSONAS DATU APSTRĀDE

(27)

Tiek norādīts, ka šajā izmeklēšanā iegūtos personas datus apstrādās saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (7).

K.   UZKLAUSĪŠANAS AMATPERSONA

(28)

Ieinteresētās personas var lūgt Tirdzniecības ģenerāldirektorāta uzklausīšanas amatpersonas iesaistīšanos. Uzklausīšanas amatpersona darbojas kā vidutājs starp ieinteresētajām personām un Komisijas izmeklēšanas dienestiem. Uzklausīšanas amatpersona izskata pieprasījumus par piekļuvi lietai, strīdus par dokumentu konfidencialitāti, pieprasījumus pagarināt termiņus un trešo personu iesniegtus uzklausīšanas pieprasījumus. Uzklausīšanas amatpersona var rīkot uzklausīšanu atsevišķai ieinteresētajai personai un darboties kā vidutājs, lai pilnībā tiktu īstenotas ieinteresētās personas tiesības uz aizstāvību.

(29)

Uzklausīšanas pieprasījums jāiesniedz uzklausīšanas amatpersonai rakstiski un tajā jānorāda pieprasījuma iemesli. Uzklausīšanas amatpersona arī nodrošinās iespēju piedalīties uzklausīšanā, kurā iesaistītās personas varēs paust dažādus viedokļus un piedāvāt atspēkojošus argumentus.

(30)

Papildu informācija un kontaktinformācija pieejama uzklausīšanas amatpersonas tīmekļa lapās Tirdzniecības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm.,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo tiek sākta izmeklēšana atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1225/2009 13. panta 3. punktam, lai noteiktu, vai, Savienībā importējot divriteņus un citus velosipēdus (tostarp kravas trīsriteņus, bet ne vienriteņus), kas nav motorizēti un ko pašlaik klasificē ar KN kodiem ex 8712 00 30 un ex 8712 00 70 (TARIC kods 8712003010 un 8712007091), nosūtot tos no Indonēzijas, Malaizijas, Šrilankas un Tunisijas un deklarējot vai nedeklarējot to Indonēzijas, Malaizijas, Šrilankas un Tunisijas izcelsmi, tiek apieti ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) Nr. 990/2011 noteiktie pasākumi.

2. pants

Muitas dienesti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1225/2009 13. panta 3. punktu un 14. panta 5. punktu veic vajadzīgos pasākumus, lai reģistrētu šīs regulas 1. pantā noteikto importu Savienībā.

Reģistrāciju beidz deviņus mēnešus pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

Komisija ar regulu var uzdot muitas dienestiem pārtraukt to ražojumu importa reģistrāciju Savienībā, kurus izgatavojuši ražotāji, kas iesnieguši pieteikumu par atbrīvojumu no reģistrācijas un par ko konstatēts, ka tie atbilst atbrīvojuma piešķiršanas nosacījumiem.

3. pants

1.   Anketas no Komisijas jāpieprasa 15 dienu laikā no šīs regulas publicēšanas dienas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.   Ieinteresētajām personām, kuras vēlas, lai to viedokli ņemtu vērā izmeklēšanā, jāpiesakās, sazinoties ar Komisiju, rakstiski jāizklāsta savs viedoklis un jāiesniedz atbildes uz anketas jautājumiem vai jebkāda cita informācija 37 dienu laikā no dienas, kad šo regulu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ja vien nav norādīts citādi.

3.   Indonēzijas, Malaizijas, Šrilankas un Tunisijas ražotājiem, kuri pieprasa atbrīvojumu no importa reģistrācijas vai pasākumiem, tajā pašā 37 dienu termiņā jāiesniedz pieprasījums, kas pienācīgi pamatots ar pierādījumiem.

4.   Ieinteresētās personas, lai tās uzklausītu, var pieteikties Komisijā tajā pašā 37 dienu termiņā.

5.   Ieinteresētās personas tiek lūgtas visu informāciju un pieprasījumus iesniegt elektroniski (nekonfidenciālo informāciju pa e-pastu, konfidenciālo CD-R/DVD), un tām jānorāda savs nosaukums, adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs. Tomēr pilnvaras, parakstīti apliecinājumi un to atjauninājumi, ko pievieno atbildēm uz anketas jautājumiem, jāiesniedz uz papīra, t. i., jānosūta pa pastu vai jāiesniedz personīgi turpmāk norādītajā adresē. Ja kāda ieinteresētā persona dokumentus un pieprasījumus nevar iesniegt elektroniski, tai saskaņā ar pamatregulas 18. panta 2. punktu nekavējoties jāsazinās ar Komisiju. Sīkāku informāciju par saraksti ar Komisiju ieinteresētās personas var iegūt Tirdzniecības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence.

Visiem rakstiski iesniegtajiem dokumentiem, tostarp šajā regulā prasītajai informācijai, kā arī atbildēm uz anketas jautājumiem un sarakstei, ko ieinteresētās personas veic konfidenciāli, jābūt ar norādi “Limited (8), un saskaņā ar pamatregulas 19. panta 2. punktu dokumentiem jāpievieno nekonfidenciāla versija, kurai jābūt ar norādi “For inspection by interested parties”.

Komisijas adrese sarakstei:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 08/020

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fakss: +32 22985353

E-pasts: TRADE-R563-BICYCLES-CIRC@ec.europa.eu

4. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 25. septembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 343, 22.12.2009., 51. lpp.

(2)  OV L 261, 6.10.2011., 2. lpp.

(3)  OV L 175, 14.7.2000., 39. lpp.

(4)  OV L 183, 14.7.2005., 1. lpp.

(5)  Saskaņā ar 143. pantu Komisijas Regulā (EEK) Nr. 2454/93 par Kopienas Muitas kodeksa īstenošanu personas uzskata par saistītām tikai tad, ja: a) viena persona ir amatpersona vai valdes loceklis otras personas uzņēmumā; b) tās ir juridiski atzīti uzņēmējdarbības partneri; c) personas ir darba devējs un darba ņēmējs; d) kādai personai tieši vai netieši pieder, tā pārvalda vai tur 5 % vai vairāk no abu personu balsstiesīgajām apgrozībā esošajām akcijām vai daļām; e) viena no tām tieši vai netieši kontrolē otru; f) abas personas tieši vai netieši kontrolē trešā persona; g) abas personas kopā tieši vai netieši kontrolē kādu trešo personu; vai h) personas ir vienas ģimenes locekļi. Par vienas ģimenes locekļiem uzskata tikai tādas personas, kuru starpā pastāv šādas attiecības: i) vīrs un sieva, ii) tēvs vai māte un bērns, iii) brālis un māsa vai pusbrālis un pusmāsa, iv) vectēvs vai vecāmāte un bērna bērns, v) tēva vai mātes brālis vai māsa un brāļa vai māsas bērns, vi) vīra vai sievas tēvs vai māte un znots vai vedekla, vii) svainis un svaine. (OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.) Šajā kontekstā termins “persona” attiecas gan uz fizisku, gan juridisku personu.

(6)  Tomēr pat tad, ja ražotāji iepriekšminētajā nozīmē ir saistīti ar uzņēmumiem, uz kuriem attiecas spēkā esošie Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes importam piemērojamie pasākumi (sākotnējie antidempinga pasākumi), atbrīvojumu var piešķirt, ja nav pierādījumu, ka saistība ar uzņēmumiem, uz ko attiecās sākotnējie pasākumi, ir izveidota vai izmantota sākotnējo pasākumu apiešanai.

(7)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.

(8)  Dokumentu ar norādi “Limited” uzskata par konfidenciālu saskaņā ar 19. pantu Padomes Regulā (EK) Nr. 1225/2009 (OV L 343, 22.12.2009., 51. lpp.) un 6. pantu PTO Nolīgumā par 1994. gada GATT VI panta īstenošanu (Antidempinga nolīgums). Tas ir aizsargāts arī atbilstoši 4. pantam Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1049/2001 (OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.).


26.9.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 258/25


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 876/2012

(2012. gada 25. septembris),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem.

(2)

Standarta importa vērtību aprēķina katru darbdienu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. panta 1. punktu, ņemot vērā mainīgos dienas datus. Tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 25. septembrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta importa vērtība

0702 00 00

MK

57,9

XS

46,1

ZZ

52,0

0707 00 05

MK

13,4

TR

126,8

ZZ

70,1

0709 93 10

TR

115,6

ZZ

115,6

0805 50 10

AR

93,8

CL

98,0

TR

96,0

UY

67,7

ZA

89,9

ZZ

89,1

0806 10 10

MK

37,9

TR

129,5

ZZ

83,7

0808 10 80

BR

89,7

CL

87,3

NZ

128,4

US

181,6

ZA

108,5

ZZ

119,1

0808 30 90

CN

99,9

TR

113,8

ZA

144,5

ZZ

119,4

0809 30

TR

150,2

ZZ

150,2

0809 40 05

IL

60,4

XS

74,4

ZZ

67,4


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “cita izcelsme”.


26.9.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 258/27


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 877/2012

(2012. gada 25. septembris),

ar ko groza ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 971/2011 2011./2012. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 30. jūnija Regulu (EK) Nr. 951/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 318/2006 saistībā ar tirdzniecību ar trešām valstīm cukura nozarē (2), un jo īpaši tās 36. panta 2. punkta otrās daļas otro teikumu,

tā kā:

(1)

Reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas 2011./2012. tirdzniecības gadā piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un dažu veidu sīrupam, tika noteikti ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 971/2011 (3). Jaunākie grozījumi šajās cenās un nodokļos izdarīti ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 860/2012 (4).

(2)

Saskaņā ar datiem, kas patlaban ir Komisijas rīcībā, minētās summas ir jāgroza atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 951/2006 36. pantam.

(3)

Tā kā šī pasākuma piemērošana jānodrošina iespējami drīzāk pēc atjaunināto datu nosūtīšanas, šai regulai jāstājas spēkā tās publicēšanas dienā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 971/2011 2011./2012. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas piemērojami Regulas (EK) Nr. 951/2006 36. pantā minētajiem produktiem, tiek grozīti un ir sniegti šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 25. septembrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp.

(3)  OV L 254, 30.9.2011., 12. lpp.

(4)  OV L 255, 21.9.2012., 25. lpp.


PIELIKUMS

Grozītās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas no 2012. gada 26. septembra piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un produktiem ar KN kodu 1702 90 95

(EUR)

KN kods

Reprezentatīvā cena par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

Papildu ievedmuitas nodoklis par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

1701 12 10 (1)

34,90

0,68

1701 12 90 (1)

34,90

4,14

1701 13 10 (1)

34,90

0,82

1701 13 90 (1)

34,90

4,43

1701 14 10 (1)

34,90

0,82

1701 14 90 (1)

34,90

4,43

1701 91 00 (2)

44,01

4,27

1701 99 10 (2)

44,01

1,13

1701 99 90 (2)

44,01

1,13

1702 90 95 (3)

0,44

0,25


(1)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Regulas (EK) Nr. 1234/2007 IV pielikuma III punktā.

(2)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Regulas (EK) Nr. 1234/2007 IV pielikuma II punktā.

(3)  Aprēķins uz 1 % saharozes satura.


LĒMUMI

26.9.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 258/29


PADOMES LĒMUMS

(2012. gada 24. septembris),

ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekļa aizstājēju no Itālijas

(2012/517/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 305. pantu,

ņemot vērā Itālijas valdības priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2009. gada 22. decembrī un 2010. gada 18. janvārī pieņēma Lēmumu 2009/1014/ES (1) un Lēmumu 2010/29/ES (2), ar ko laikposmam no 2010. gada 26. janvāra līdz 2015. gada 25. janvārim ieceļ Reģionu komitejas locekļus un viņu aizstājējus.

(2)

Pēc Angelo ZUBBANI kunga pilnvaru termiņa beigām ir atbrīvojusies Reģionu komitejas locekļa aizstājēja vieta,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo uz atlikušo pilnvaru laiku, proti, līdz 2015. gada 25. janvārim, Reģionu komitejā par locekļa aizstājēju tiek iecelts:

Leoluca ORLANDO kungs, Sindaco del Comune di Palermo.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2012. gada 24. septembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  OV L 348, 29.12.2009., 22. lpp.

(2)  OV L 12, 19.1.2010., 11. lpp.


26.9.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 258/30


PADOMES LĒMUMS

(2012. gada 24. septembris),

ar ko ieceļ amatā divus Reģionu komitejas locekļus un trīs komitejas locekļu aizstājējus no Kipras

(2012/518/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 305. pantu,

ņemot vērā Kipras valdības priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2009. gada 22. decembrī un 2010. gada 18. janvārī pieņēma Lēmumus 2009/1014/ES (1) un 2010/29/ES (2), ar ko laikposmam no 2010. gada 26. janvāra līdz 2015. gada 25. janvārim ieceļ Reģionu komitejas locekļus un viņu aizstājējus.

(2)

Pēc Savvas ELIOFOTOU kunga un Evyenios MICHAIL kunga pilnvaru termiņa beigām ir atbrīvojušās divas Reģionu komitejas locekļu vietas. Pēc Andreas MOUSEOS kunga, Andreas HADZILOIZOU kunga un Christofis ANTONIOU kunga pilnvaru termiņa beigām ir atbrīvojušās trīs Reģionu komitejas locekļu aizstājēju vietas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo uz atlikušo pilnvaru laiku, proti, līdz 2015. gada 25. janvārim, Reģionu komitejā tiek iecelti:

a)

par locekļiem:

Louisa MAVROMMÁTI kundze, Αντιδήμαρχος 'Εγκωμης,

Louis KOUMENIDES kungs, Πρόεδρος Κ.Σ. Κάτω Λευκάρων

un

b)

par locekļu aizstājējiem:

Sávvas VÉRGΑS kungs, Δήμαρχος Πάφου,

Glavkos KARIÓLOU kungs, Δήμαρχος Κερύνειας,

Georgios IAKOVOU kungs, Πρόεδρος Κ.Σ. Αγίων Τριμιθιάς.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2012. gada 24. septembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  OV L 348, 29.12.2009., 22. lpp.

(2)  OV L 12, 19.1.2010., 11. lpp.


26.9.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 258/31


PADOMES LĒMUMS

(2012. gada 24. septembris),

ar ko ieceļ divus Reģionu komitejas locekļu aizstājējus no Polijas

(2012/519/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 305. pantu,

ņemot vērā Polijas valdības priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2009. gada 22. decembrī un 2010. gada 18. janvārī pieņēma Lēmumu 2009/1014/ES (1) un Lēmumu 2010/29/ES (2), ar ko laikposmam no 2010. gada 26. janvāra līdz 2015. gada 25. janvārim ieceļ Reģionu komitejas locekļus un viņu aizstājējus.

(2)

Pēc Jacek CZERNIAK kunga un Marcin JABŁOŃSKI kunga pilnvaru termiņa beigām ir atbrīvojušās divas Reģionu komitejas locekļu aizstājēju vietas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo uz atlikušo amata pilnvaru laiku, proti, līdz 2015. gada 25. janvārim, Reģionu komitejā par locekļu aizstājējiem tiek iecelti:

Piotr CAŁBECKI kungs, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

Jarosław DWORZAŃSKI kungs, Marszałek Województwa Podlaskiego.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2012. gada 24. septembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  OV L 348, 29.12.2009., 22. lpp.

(2)  OV L 12, 19.1.2010., 11. lpp.


26.9.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 258/32


PADOMES LĒMUMS

(2012. gada 24. septembris),

ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekļa aizstājēju no Itālijas

(2012/520/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 305. pantu,

ņemot vērā Itālijas valdības priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2009. gada 22. decembrī un 2010. gada 18. janvārī pieņēma Lēmumus 2009/1014/ES (1) un 2010/29/ES (2), ar ko laikposmam no 2010. gada 26. janvāra līdz 2015. gada 25. janvārim ieceļ Reģionu komitejas locekļus un viņu aizstājējus.

(2)

Pēc Barbara BONINO kundzes pilnvaru termiņa beigām ir atbrīvojusies Reģionu komitejas locekļa aizstājēja vieta,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo uz atlikušo pilnvaru laiku, proti, līdz 2015. gada 25. janvārim, Reģionu komitejas locekļa aizstājēja amatā tiek iecelts:

Mattia TARSI kungs, Consigliere, Provincia di Pesaro.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2012. gada 24. septembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  OV L 348, 29.12.2009., 22. lpp.

(2)  OV L 12, 19.1.2010., 11. lpp.