ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2012.249.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 249

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

55. sējums
2012. gada 14. septembris


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/23/ES (2012. gada 12. septembris), ar ko groza Direktīvu 2009/138/EK (Maksātspēja II) attiecībā uz tās transponēšanas datumu, tās piemērošanas datumu un dažu direktīvu atcelšanas datumu ( 1 )

1

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 815/2012 (2012. gada 13. septembris), ar ko nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (ES) Nr. 904/2010 attiecībā uz īpašajiem režīmiem nodokļa maksātājiem, kas neveic uzņēmējdarbību attiecīgā dalībvalstī un kas sniedz telekomunikāciju pakalpojumus, apraides pakalpojumus vai elektroniskos pakalpojumus personām, kuras nav nodokļa maksātājas

3

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 816/2012 (2012. gada 13. septembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

11

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums 2012/503/KĀDP (2012. gada 13. septembris), ar ko groza Lēmumu 2010/452/KĀDP par Eiropas Savienības Pārraudzības misiju Gruzijā, EUMM Georgia

13

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Leģislatīvi akti

DIREKTĪVAS

14.9.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 249/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2012/23/ES

(2012. gada 12. septembris),

ar ko groza Direktīvu 2009/138/EK (Maksātspēja II) attiecībā uz tās transponēšanas datumu, tās piemērošanas datumu un dažu direktīvu atcelšanas datumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 53. panta 1. punktu un 62. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (1),

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2009/138/EK (2009. gada 25. novembris) par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (“Maksātspēja II”) (2) paredzēta mūsdienīga, uz risku balstīta Savienības apdrošināšanas un pārapdrošināšanas uzņēmumu darbības regulējuma un uzraudzības sistēma. Minētā sistēma ir būtiska, lai nodrošinātu apdrošināšanas nozares drošumu, stabilitāti un spēju piedāvāt ilgtspējīgus apdrošināšanas produktus un stiprināt reālo ekonomiku, veicinot ilgtermiņa ieguldījumus un papildu stabilitāti.

(2)

Direktīvā 2009/138/EK kā tās transponēšanas datums noteikts 2012. gada 31. oktobris un kā tās piemērošanas datums – 2012. gada 1. novembris. Turklāt minētajā direktīvā kā spēkā esošo direktīvu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (3) (turpmāk kopā “Maksātspēja I”) atcelšanas datums ir noteikts 2012. gada 1. novembris.

(3)

Komisija 2011. gada 19. janvārī pieņēma priekšlikumu (“Omnibus II priekšlikums”) grozīt, inter alia, Direktīvu 2009/138/EK, lai ņemtu vērā jauno apdrošināšanas uzraudzības sistēmu, proti, Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes) izveidi. Omnibus II priekšlikumā ir iekļauti arī noteikumi, lai noteiktu vēlāku Direktīvas 2009/138/EK transponēšanas datumu un piemērošanas datumu un Maksātspējas I atcelšanas datumu.

(4)

Ņemot vērā Omnibus II priekšlikuma sarežģītību, pastāv risks, ka tas nebūs stājies spēkā pirms Direktīvas 2009/138/EK transponēšanas datuma un piemērošanas datuma. Atstājot minētos datumus nemainītus, Direktīva 2009/138/EK būtu jāīsteno pirms Omnibus II priekšlikumā paredzēto pārejas noteikumu un attiecīgo pielāgojumu stāšanās spēkā.

(5)

Lai tiesību aktos paredzētie pienākumi saskaņā ar Direktīvu 2009/138/EK un vēlāk saskaņā ar jauno Omnibus II priekšlikumā paredzēto sistēmu dalībvalstīm nebūtu pārlieku apgrūtinoši, ir lietderīgi tādēļ noteikt vēlāku Direktīvas 2009/138/EK transponēšanas datumu.

(6)

Lai uzraudzības iestādēm un apdrošināšanas un pārapdrošināšanas uzņēmumiem būtu iespēja sagatavoties jaunās uzraudzības sistēmas piemērošanai, tāpat ir lietderīgi noteikt vēlāku Direktīvas 2009/138/EK piemērošanas datumu.

(7)

Juridiskās noteiktības labad būtu attiecīgi jānosaka vēlāks Maksātspējas I atcelšanas datums.

(8)

Ņemot vērā īso laikposmu līdz Direktīvā 2009/138/EK noteiktajiem datumiem, šai direktīvai būtu jāstājas spēkā nekavējoties,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 2009/138/EK groza šādi:

1)

direktīvas 309. panta 1. punktu groza šādi:

a)

pirmajā daļā datumu “2012. gada 31. oktobrim” aizstāj ar datumu “2013. gada 30. jūnijam”;

b)

pēc pirmās daļas iekļauj šādu daļu:

“Pirmajā daļā minētos normatīvos un administratīvos aktus piemēro no 2014. gada 1. janvāra.”;

2)

direktīvas 310. panta pirmajā daļā datumu “2012. gada 1. novembra” aizstāj ar datumu “2014. gada 1. janvāra”;

3)

direktīvas 311. panta otrajā daļā datumu “2012. gada 1. novembra” aizstāj ar datumu “2014. gada 1. janvāra”.

2. pants

Šī direktīva stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

3. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Strasbūrā, 2012. gada 12. septembrī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

M. SCHULZ

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Eiropas Parlamenta 2012. gada 3. jūlija nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2012. gada 5. septembra lēmums.

(2)  OV L 335, 17.12.2009., 1. lpp.

(3)  Padomes Direktīva 64/225/EEK (1964. gada 25. februāris) par ierobežojumu atcelšanu attiecībā uz brīvību veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvību pārapdrošināšanas un retrocesijas jomā (OV 56, 4.4.1964., 878./64. lpp.); Padomes Pirmā direktīva 73/239/EEK (1973. gada 24. jūlijs) par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz uzņēmējdarbības sākšanu un veikšanu tiešās apdrošināšanas nozarē, kas nav dzīvības apdrošināšana (OV L 228, 16.8.1973., 3. lpp.); Padomes Direktīva 73/240/EEK (1973. gada 24. jūlijs), ar ko atceļ ierobežojumus attiecībā uz brīvību veikt uzņēmējdarbību tiešās apdrošināšanas jomā, kas nav dzīvības apdrošināšana (OV L 228, 16.8.1973., 20. lpp.); Padomes Direktīva 76/580/EEK (1976. gada 29. jūnijs), ar ko groza Direktīvu 73/239/EEK (OV L 189, 13.7.1976., 13. lpp.); Padomes Direktīva 78/473/EEK (1978. gada 30. maijs) par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju Kopienas līdzapdrošināšanas jomā (OV L 151, 7.6.1978., 25. lpp.); Padomes Direktīva 84/641/EEK (1984. gada 10. decembris), ar ko groza, jo īpaši attiecībā uz palīdzību tūristiem, Padomes Pirmo direktīvu (73/239/EEK) (OV L 339, 27.12.1984., 21. lpp.); Padomes Direktīva 87/344/EEK (1987. gada 22. jūnijs) par normatīvo un administratīvo aktu saskaņošanu attiecībā uz juridisko izdevumu apdrošināšanu (OV L 185, 4.7.1987., 77. lpp.); Padomes Otrā direktīva 88/357/EEK (1988. gada 22. jūnijs) par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz tiešo apdrošināšanu, kas nav dzīvības apdrošināšana, par noteikumiem pakalpojumu sniegšanas brīvības efektīvākai izmantošanai (OV L 172, 4.7.1988., 1. lpp.); Padomes Direktīva 92/49/EEK (1992. gada 18. jūnijs) par normatīvo un administratīvo aktu koordinēšanu attiecībā uz tiešo apdrošināšanu, kas nav dzīvības apdrošināšana (Trešā nedzīvības apdrošināšanas direktīva) (OV L 228, 11.8.1992., 1. lpp.); Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/78/EK (1998. gada 27. oktobris) par apdrošināšanas grupu apdrošināšanas uzņēmumu papildu uzraudzību (OV L 330, 5.12.1998., 1. lpp.); Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/17/EK (2001. gada 19. marts) par apdrošināšanas sabiedrību sanāciju un darbības izbeigšanu (OV L 110, 20.4.2001., 28. lpp.); Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/83/EK (2002. gada 5. novembris) par dzīvības apdrošināšanu (OV L 345, 19.12.2002., 1. lpp.) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/68/EK (2005. gada 16. novembris) par pārapdrošināšanu (OV L 323, 9.12.2005., 1. lpp.).


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

14.9.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 249/3


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 815/2012

(2012. gada 13. septembris),

ar ko nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (ES) Nr. 904/2010 attiecībā uz īpašajiem režīmiem nodokļa maksātājiem, kas neveic uzņēmējdarbību attiecīgā dalībvalstī un kas sniedz telekomunikāciju pakalpojumus, apraides pakalpojumus vai elektroniskos pakalpojumus personām, kuras nav nodokļa maksātājas

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2010. gada 7. oktobra Regulu (ES) Nr. 904/2010 par administratīvu sadarbību un krāpšanas apkarošanu pievienotās vērtības nodokļa jomā (1) un jo īpaši tās 44. panta 1. punktu, 44. panta 2. punkta otro daļu, 45. panta 1. un 2. punktu un 51. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (ES) Nr. 904/2010 ir izklāstīti noteikumi par administratīvo sadarbību un krāpšanas apkarošanu pievienotās vērtības nodokļa (PVN) jomā. Regulas (ES) Nr. 904/2010 44. un 45. pants īpaši attiecas uz informācijas apmaiņu saistībā ar īpašajiem režīmiem telekomunikāciju, apraides vai elektronisko pakalpojumu jomā, kuri paredzēti XII sadaļas 6. nodaļā Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (2). Šie īpašie režīmi attiecas uz nodokļa maksātājiem, kuri uzņēmējdarbību veic citā valstī, nevis patēriņa dalībvalstī un kuri deklarē PVN atbilstīgi attiecīgajiem pārdošanas apjomiem patēriņa dalībvalstī, izmantojot elektronisko saskarni identifikācijas dalībvalstī (vienas pieturvietas sistēma).

(2)

Noteikta informācija par darījumiem, kuri veikti saskaņā ar šiem īpašajiem režīmiem, ir jāapkopo, un dalībvalstu starpā jāveic attiecīgās informācijas apmaiņa. Tas attiecas konkrēti uz identifikācijas datu apmaiņu un PVN deklarācijās sniegtās informācijas (tostarp deklarācijās veikto labojumu) apkopošanu un apmaiņu dalībvalstu starpā.

(3)

Lai nodrošinātu vienotu informācijas apmaiņu, ir jāpieņem tehniskā kārtība attiecībā uz šādu apmaiņu, tostarp kopējo elektronisko ziņojumu. Tas arī ļautu vienoti izstrādāt tehniskās un funkcionālās specifikācijas, jo tās atbilstu regulējumam.

(4)

Bez kavēšanās vienotā veidā būtu jāapmainās ar noteiktu informāciju, kas attiecas uz izmaiņām identifikācijas datos, piemēram, izslēgšanu no īpašajiem režīmiem, labprātīgu izstāšanos vai identifikācijas dalībvalsts maiņu, lai ļautu dalībvalstīm pārraudzīt īpašo režīmu pareizu piemērošanu un apkarot krāpšanu. Šā mērķa īstenošanai būtu jānodrošina vienota kārtība šādas informācijas apmaiņai elektroniski.

(5)

Lai saglabātu minimālu administratīvo slogu, ir jānosaka noteiktas prasības attiecībā uz elektronisko saskarni, kas nodokļa maksātājiem atvieglo identifikācijas informācijas un PVN deklarāciju iesniegšanu. Nevajadzētu traucēt dalībvalstīm nodrošināt papildu funkcionalitātes, lai vēl vairāk samazinātu administratīvo slogu.

(6)

Lai nodrošinātu to, ka informāciju saistībā ar reģistrēšanos režīmam un PVN deklarācijām, kas iesniegtas saskaņā ar režīmu, var efektīvi nodot un apstrādāt, dalībvalstīm būtu jāizveido to elektroniskā saskarne vienotā veidā. Tāpēc ir jāizstrādā kopējais elektroniskais ziņojums minētās informācijas nodošanai.

(7)

Ir jāprecizē informācija, kas iesniedzama gadījumos, kad noteiktā laikposmā vienā vai vairākās dalībvalstīs netiek veikta pārdošana saskaņā ar īpašajiem režīmiem.

(8)

Lai dalībvalstis un nodokļa maksātāji varētu nepārprotamā veidā atsaukties uz PVN deklarācijām to turpmākajā saziņā, tostarp par nodokļa samaksu, identifikācijas dalībvalstij būtu jāpiešķir unikāls atsauces numurs katrai PVN deklarācijai.

(9)

Šo regulu piemēro no tās pašas dienas, no kuras piemēro Regulas (ES) Nr. 904/2010 44. un 45. pantu.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Administratīvās sadarbības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1)

“ārpussavienības režīms” ir īpašais režīms telekomunikāciju pakalpojumiem, apraides pakalpojumiem vai elektroniskajiem pakalpojumiem, kurus sniedz nodokļa maksātāji, kas neveic uzņēmējdarbību Kopienā, kā noteikts Direktīvas 2006/112/EK XII sadaļas 6. nodaļas 2. iedaļā;

2)

“Savienības režīms” ir īpašais režīms telekomunikāciju pakalpojumiem, apraides pakalpojumiem vai elektroniskajiem pakalpojumiem, kurus sniedz nodokļa maksātāji, kas veic uzņēmējdarbību Kopienā, bet ne patēriņa dalībvalstī, kā noteikts Direktīvas 2006/112/EK XII sadaļas 6. nodaļas 3. iedaļā;

3)

“īpašie režīmi” ir “ārpussavienības režīms” un “Savienības režīms”.

2. pants

Elektroniskās saskarnes funkcionalitātes

Identifikācijas dalībvalsts elektroniskajai saskarnei, ar kuras palīdzību nodokļa maksātājs reģistrē viena no īpašajiem režīmiem izmantošanu un iesniedz pievienotas vērtības nodokļa (PVN) deklarācijas saskaņā ar šo režīmu identifikācijas dalībvalstij, ir šādas funkcionalitātes:

a)

tajā jānodrošina iespēja saglabāt identifikācijas datus saskaņā ar Direktīvas 2006/112/EK 361. pantu vai PVN deklarācijas saskaņā ar Direktīvas 2006/112/EK 365. un 369.g pantu pirms to iesniegšanas;

b)

tajā jābūt iespējai nodokļa maksātājam iesniegt attiecīgo informāciju, kas attiecas uz PVN deklarācijām, ar elektroniskas datņu pārsūtīšanas palīdzību saskaņā ar nosacījumiem, ko noteikusi identifikācijas dalībvalsts.

3. pants

Identifikācijas informācijas nodošana

1.   Identifikācijas dalībvalsts nodod turpmāk minēto informāciju citām dalībvalstīm, izmantojot CCN/CSI tīklu:

a)

informācija tāda nodokļa maksātāja identificēšanai, kurš izmanto ārpussavienības režīmu;

b)

līdzīga informācija tāda nodokļa maksātāja identificēšanai, kurš izmanto Savienības režīmu;

c)

piešķirtais identifikācijas numurs.

I pielikumā iekļautais kopējais elektroniskais ziņojums tiek izmantots, lai nodotu pirmajā daļā minēto informāciju. I pielikumā iekļautā kopējā elektroniskā ziņojuma B sleja tiek izmantota ārpussavienības režīmam, un minētā kopējā elektroniskā ziņojuma C sleja tiek izmantota Savienības režīmam.

2.   Identifikācijas dalībvalsts bez kavēšanās informē citas dalībvalstis ar CCN/CSI tīkla palīdzību, izmantojot šīs regulas II pielikumā iekļauto kopējo elektronisko ziņojumu, par to, ka nodokļa maksātājs:

a)

ir izslēgts no viena no īpašajiem režīmiem;

b)

labprātīgi izstājas no viena no īpašajiem režīmiem;

c)

maina identifikācijas dalībvalsti Savienības režīmā.

4. pants

Nodokļa maksātāja PVN deklarācijas iesniegšana

1.   Nodokļa maksātājs identifikācijas dalībvalstij iesniedz PVN deklarācijas, iekļaujot informāciju saskaņā ar Direktīvas 2006/112/EK 365. un 369.g pantu, izmantojot šīs regulas III pielikumā iekļauto kopējo elektronisko ziņojumu. III pielikumā iekļautā kopējā elektroniskā ziņojuma B sleja tiek izmantota ārpussavienības režīmam, un minētā kopējā elektroniskā ziņojuma C sleja tiek izmantota Savienības režīmam.

2.   Ja nodokļa maksātājs deklarācijas pārskata periodā nesniedz pakalpojumus saskaņā ar īpašo režīmu nevienā dalībvalstī, tiek iesniegta nulles deklarācija. Šajā nolūkā ir jāaizpilda tikai III pielikumā iekļautā kopējā elektroniskā ziņojuma 1., 2. un 21. aile Savienības režīmam un 1., 2. un 11. aile ārpussavienības režīmam.

3.   Nodokļa maksātājam ir tikai jāieraksta pakalpojumi, kas sniegti uz patēriņa dalībvalsti vai no reģistrācijas dalībvalsts, ja pakalpojumi ir sniegti saskaņā ar īpašajiem režīmiem attiecīgajā minētajā dalībvalstī un no attiecīgās minētās dalībvalsts deklarācijas pārskata periodā.

5. pants

PVN deklarācijā ietvertās informācijas nodošana

PVN deklarācijā ietverto informāciju, kas minēta 4. panta 1. punktā, identifikācijas dalībvalsts nosūta katrai patēriņa un reģistrācijas dalībvalstij, kas minēta PVN deklarācijā, ar CCN/CSI tīkla palīdzību, izmantojot kopējo elektronisko ziņojumu, kas iekļauts šīs regulas III pielikumā.

Saistībā ar pirmo daļu identifikācijas dalībvalsts nodod patēriņa un reģistrācijas dalībvalstij, kurā vai no kuras ir sniegti pakalpojumi, kopējā elektroniskā ziņojuma, kas iekļauts III pielikumā, 1. daļā ietverto vispārīgo informāciju un minētā kopējā elektroniskā ziņojuma 2. daļā ietverto informāciju, kas attiecas uz minēto konkrēto patēriņa vai reģistrācijas dalībvalsti.

Identifikācijas dalībvalsts nodod PVN deklarācijā ietverto informāciju tikai tām dalībvalstīm, kas norādītas minētajā PVN deklarācijā.

6. pants

Unikālais atsauces numurs

Informācijā, kas nodota saskaņā ar 5. pantu, ir iekļauts atsauces numurs, ko piešķīrusi identifikācijas dalībvalsts un kas ir unikāls katrai konkrētajai PVN deklarācijai.

7. pants

Labojumi PVN deklarācijās

Identifikācijas dalībvalsts ļauj nodokļa maksātājam veikt labojumus visās PVN deklarācijās, izmantojot 2. pantā minēto elektronisko saskarni. Identifikācijas dalībvalsts nodod informāciju par labojumiem attiecīgajai(-ām) patēriņa un reģistrācijas dalībvalstij(-īm) saskaņā ar 5. pantu un šai informācijai pievieno laika zīmogu.

8. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2015. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 13. septembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 268, 12.10.2010., 1. lpp.

(2)  OV L 347, 11.12.2006., 1. lpp.


I PIELIKUMS

Identifikācijas informācija

A sleja

B sleja

C sleja

Ailes numurs

Ārpussavienības režīms

Savienības režīms

1.

Individuālais PVN identifikācijas numurs, ko piešķīrusi identifikācijas dalībvalsts saskaņā ar Direktīvas 2006/112/EK 362. pantu (1)

Individuālais PVN identifikācijas numurs, ko piešķīrusi identifikācijas dalībvalsts saskaņā ar Direktīvas 2006/112/EK 369.d pantu, iekļaujot valsts kodu

2.

Valsts nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs, ja tāds ir

 

3.

Uzņēmuma nosaukums

Uzņēmuma nosaukums

4.

Uzņēmuma tirdzniecības nosaukums(-i), ja tas (tie) atšķiras no uzņēmuma nosaukuma

Uzņēmuma tirdzniecības nosaukums(-i), ja tas (tie) atšķiras no uzņēmuma nosaukuma

5.

Pilna pasta adrese (2)

Pilna pasta adrese (3)

6.

Valsts, kurā atrodas nodokļa maksātāja uzņēmējdarbības vieta

Valsts, kurā atrodas nodokļa maksātāja uzņēmējdarbības vieta, ja tā neatrodas Savienībā

7.

Nodokļa maksātāja e-pasta adrese

Nodokļa maksātāja e-pasta adrese

8.

Nodokļa maksātāja tīmekļa vietne(-es), ja tāda(-as) ir

Nodokļa maksātāja tīmekļa vietne(-es), ja tāda(-as) ir

9.

Kontaktpersona

Kontaktpersona

10.

Tālruņa numurs

Tālruņa numurs

11.

IBAN vai OBAN numurs

IBAN numurs

12.

BIC numurs

BIC numurs

13.1.

 

Individuālais(-ie) PVN identifikācijas numurs(-i) vai, ja tāda(-u) nav, nodokļa maksātāja atsauces numurs(-i), ko piešķīrusi(-ušas) dalībvalsts(-is), kurā(-ās) nodokļa maksātājam atrodas pastāvīga(-as) iestāde(-es) (4), kas nav identifikācijas dalībvalstī reģistrēta(-as) pastāvīga(-as) iestāde(-es)

14.1.

 

Pastāvīgo iestāžu (5), kas nav identifikācijas dalībvalstī reģistrētas pastāvīgas iestādes, pilna(-as) pasta adrese(-es) un tirdzniecības nosaukums(-i)

15.1.

 

PVN identifikācijas numurs(-i), ko piešķīrusi dalībvalsts kā nodokļa maksātājam, kas neveic uzņēmējdarbību attiecīgajā dalībvalstī (6)

16.

Elektroniskā deklarācija, ka nodokļa maksātājs nav reģistrēts PVN nolūkā Savienībā

 

17.

Režīma izmantošanas sākuma datums (7)

Režīma izmantošanas sākuma datums (8)

18.

Nodokļa maksātāja iesniegtā pieprasījuma, kas reģistrējams saskaņā ar režīmu, datums

Nodokļa maksātāja iesniegtā pieprasījuma, kas reģistrējams saskaņā ar režīmu, datums

19.

Identifikācijas dalībvalsts lēmuma reģistrācijas datums

Identifikācijas dalībvalsts lēmuma reģistrācijas datums

20.

 

Rādītājs, kas liecina, vai nodokļa maksātājs ir PVN maksātāju grupa (9)

21.

Individuālais(-ie) PVN identifikācijas numurs(-i), ko piešķīrusi identifikācijas dalībvalsts saskaņā ar Direktīvas 2006/112/EK 362. vai 369.d pantu, ja tie iepriekš ir izmantojuši kādu no režīmiem

Individuālais(-ie) PVN identifikācijas numurs(-i), ko piešķīrusi identifikācijas dalībvalsts saskaņā ar Direktīvas 2006/112/EK 362. vai 369.d pantu, ja tie iepriekš ir izmantojuši kādu no režīmiem


(1)  Izmantot šādu formātu: EUxxxyyyyyz, kur xxx ir identifikācijas dalībvalsts ISO numura 3 cipari, yyyyy ir identifikācijas dalībvalsts piešķirtais 5 ciparu numurs un z ir kontrolcipars.

(2)  Jānorāda pasta indekss, ja tāds ir.

(3)  Jānorāda pasta indekss, ja tāds ir.

(4)  Ja ir vairāk nekā viena pastāvīga iestāde, izmantojiet 13.1., 13.2. utt. aili.

(5)  Ja ir vairāk nekā viena pastāvīga iestāde, izmantojiet 14.1., 14.2. utt. aili.

(6)  Ja ir vairāk nekā viens PVN identifikācijas numurs, ko piešķīrusi dalībvalsts kā nodokļa maksātājam, kas neveic uzņēmējdarbību attiecīgajā dalībvalstī, izmantojiet 15.1., 15.2. utt. aili.

(7)  Atsevišķos gadījumos tas var būt agrāks par datumu, kad veikta reģistrēšanās režīmam.

(8)  Atsevišķos gadījumos tas var būt agrāks par datumu, kad veikta reģistrēšanās režīmam.

(9)  Šeit attiecīgi jāatzīmē tikai jā/nē.


II PIELIKUMS

Informācija attiecība uz nodokļa maksātāja statusu identifikācijas dalībvalsts reģistrā

Individuālais PVN identifikācijas numurs, ko piešķīrusi identifikācijas dalībvalsts, iekļaujot valsts kodu

Datums, no kura izmaiņas ir spēkā

Iemesls nodokļa maksātāja statusa maiņai reģistrā, izmantojot šādus kodus:

1)

nodokļa maksātājs ir paziņojis identifikācijas dalībvalstij, ka viņš vairs nesniedz telekomunikāciju pakalpojumus, apraides pakalpojumus vai elektroniskos pakalpojumus;

2)

identifikācijas dalībvalsts pieņem, ka nodokļa maksātājs, kurš izmanto īpašo režīmu, ir izbeidzis attiecīgās darbības, kurām piemēro nodokli;

3)

nodokļa maksātājs vairs neatbilst attiecīgajiem nosacījumiem, lai varētu izmantot īpašo režīmu;

4)

nodokļa maksātājs pastāvīgi neievēro īpašā režīma noteikumus;

5)

nodokļa maksātājs ir iesniedzis pieprasījumu labprātīgi izstāties no režīma;

6)

nodokļa maksātājs ir pieprasījis tā identificēšanu citā dalībvalstī.


III PIELIKUMS

PVN deklarācijas

1. daļa.   Vispārīga informācija

A sleja

B sleja

C sleja

Ailes numurs

Ārpussavienības režīms

Savienības režīms

Unikālais atsauces numurs  (1)

1.

Individuālais PVN identifikācijas numurs, ko piešķīrusi identifikācijas dalībvalsts saskaņā ar Direktīvas 2006/112/EK 362. pantu

Individuālais PVN identifikācijas numurs, ko piešķīrusi identifikācijas dalībvalsts saskaņā ar Direktīvas 2006/112/EK 369.d pantu, iekļaujot valsts kodu

2.

PVN periods (2)

PVN periods (3)

2.a

Perioda sākuma un beigu datums (4)

Perioda sākuma un beigu datums (5)

3.

Valūta

Valūta

2. daļa.   Katrai patēriņa dalībvalstij, kurā maksājams PVN  (6)

2.a)   Pakalpojumi, kas sniegti no uzņēmējdarbības vietas vai pastāvīgas iestādes identifikācijas dalībvalstī

4.1.

Patēriņa dalībvalsts kods

Patēriņa dalībvalsts kods

5.1.

PVN pamatlikme patēriņa dalībvalstī

PVN pamatlikme patēriņa dalībvalstī

6.1.

Samazināta PVN likme patēriņa dalībvalstī

Samazināta PVN likme patēriņa dalībvalstī

7.1.

Summa, kurai uzliek nodokli, izmantojot pamatlikmi

Summa, kurai uzliek nodokli, izmantojot pamatlikmi

8.1.

PVN summa, izmantojot pamatlikmi

PVN summa, izmantojot pamatlikmi

9.1.

Summa, kurai uzliek nodokli, izmantojot samazinātu likmi

Summa, kurai uzliek nodokli, izmantojot samazinātu likmi

10.1.

PVN summa, izmantojot samazinātu likmi

PVN summa, izmantojot samazinātu likmi

11.1.

Kopā – maksājamā PVN summa

Kopā – maksājamā PVN summa par pakalpojumiem, kas sniegti no uzņēmējdarbības vietas vai pastāvīgas iestādes identifikācijas dalībvalstī

2.b)   Pakalpojumi, kas sniegti no pastāvīgām iestādēm, kas neatrodas identifikācijas dalībvalstī  (7)

12.1.

 

Patēriņa dalībvalsts kods

13.1.

 

PVN pamatlikme patēriņa dalībvalstī

14.1.

 

Samazināta PVN likme patēriņa dalībvalstī

15.1.

 

Individuālais PVN identifikācijas numurs vai, ja tāda nav, nodokļa maksātāja atsauces numurs, ko piešķīrusi dalībvalsts, kurā atrodas pastāvīga iestāde, iekļaujot valsts kodu

16.1.

 

Summa, kurai uzliek nodokli, izmantojot pamatlikmi

17.1.

 

Maksājamā PVN summa, izmantojot pamatlikmi

18.1.

 

Summa, kurai uzliek nodokli, izmantojot samazinātu likmi

19.1.

 

Maksājamā PVN summa, izmantojot samazinātu likmi

20.1.

 

Kopā – maksājama PVN summa par pakalpojumiem, kas sniegti no pastāvīgas iestādes, kas neatrodas identifikācijas dalībvalstī

2.c)   Pavisam kopā par uzņēmējdarbības vietu vai pastāvīgu iestādi identifikācijas dalībvalstī un visām pastāvīgām iestādēm visās citās dalībvalstīs

21.1.

 

Kopā visu iestāžu maksājamā PVN summa (11.1. aile + 11.2. aile … + 20.1. aile + 20.2. aile …)


(1)  Unikālais atsauces numurs, ko piešķīrusi identifikācijas dalībvalsts, sastāv no identifikācijas dalībvalsts koda/PVN numura/perioda, t. i., GB/xxxxxxxxx/Q1.gg + katrai versijai pievienojiet laika zīmogu. Numuru piešķir identifikācijas dalībvalsts pirms deklarācijas nodošanas citām attiecīgajām dalībvalstīm.

(2)  Attiecas uz kalendārajiem ceturkšņiem: Q1.gggg. – Q2.gggg. – Q3.gggg Q4.gggg.

(3)  Attiecas uz kalendārajiem ceturkšņiem: Q1.gggg. – Q2.gggg. – Q3.gggg Q4.gggg.

(4)  Aizpilda tikai tad, ja nodokļa maksātājs iesniedz vairāk nekā vienu PVN deklarāciju par vienu un to pašu ceturksni. Attiecas uz kalendārajām dienām: dd.mm.gggg. – dd.mm.gggg.

(5)  Aizpilda tikai tad, ja nodokļa maksātājs iesniedz vairāk nekā vienu PVN deklarāciju par vienu un to pašu ceturksni. Attiecas uz kalendārajām dienām: dd.mm.gggg. – dd.mm.gggg.

(6)  Ja ir vairāk nekā viena patēriņa dalībvalsts (vai ja vienā patēriņa dalībvalstī ceturkšņa vidū ir notikusi PVN likmes maiņa), izmanto 4.2., 5.2., 6.2. utt. aili.

(7)  Ja ir vairāk nekā viena iestāde, izmantojiet 12.1.2., 13.1.2., 14.1.2. utt. aili.


14.9.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 249/11


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 816/2012

(2012. gada 13. septembris),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem.

(2)

Standarta importa vērtību aprēķina katru darbdienu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. panta 1. punktu, ņemot vērā mainīgos dienas datus. Tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 13. septembrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta importa vērtība

0702 00 00

MK

59,9

ZZ

59,9

0707 00 05

MK

23,6

TR

121,6

ZZ

72,6

0709 93 10

TR

112,7

ZZ

112,7

0805 50 10

AR

94,3

BO

100,6

CL

105,1

TR

97,0

UY

84,1

ZA

99,4

ZZ

96,8

0806 10 10

BA

58,9

EG

180,7

MK

53,3

TN

197,3

TR

117,9

ZZ

121,6

0808 10 80

AR

201,7

BR

93,9

CA

157,8

CL

87,0

NZ

123,4

US

177,6

ZA

125,9

ZZ

138,2

0808 30 90

AR

196,5

CN

49,3

TR

121,9

ZA

162,3

ZZ

132,5

0809 30

TR

162,0

ZZ

162,0

0809 40 05

BA

60,9

HR

73,9

IL

57,6

TR

107,6

XS

60,5

ZZ

72,1


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “cita izcelsme”.


LĒMUMI

14.9.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 249/13


PADOMES LĒMUMS 2012/503/KĀDP

(2012. gada 13. septembris),

ar ko groza Lēmumu 2010/452/KĀDP par Eiropas Savienības Pārraudzības misiju Gruzijā, EUMM Georgia

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 28. pantu, 42. panta 4. punktu un 43. panta 2. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2010. gada 12. augustā pieņēma Lēmumu 2010/452/KĀDP (1), ar ko tika pagarināta Eiropas Savienības Pārraudzības misija Gruzijā (“EUMM Georgia” jeb “Misija”), kuru izveidoja 2008. gada 15. septembrī. Minētais lēmums zaudē spēku 2012. gada 14. septembrī.

(2)

Politikas un drošības komiteja (PDK) 2012. gada 15. maijā apstiprināja ieteikumus saistībā ar EUMM Georgia turpmākās darbības pārskatīšanu stratēģiskā līmenī.

(3)

EUMM Georgia būtu jāpagarina vēl par divpadsmit mēnešiem, saglabājot tās līdzšinējās pilnvaras.

(4)

Misiju īstenos situācijā, kas var pasliktināties un varētu kavēt Līguma 21. pantā izklāstīto Savienības ārējās darbības mērķu sasniegšanu.

(5)

Tāpēc Lēmums 2010/452/KĀDP būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2010/452/KĀDP groza šādi:

1)

lēmuma 7. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   Visi personāla locekļi ievēro īpašus misijai paredzētus minimālos operatīvos drošības standartus un misijas drošības plānu, kas atbilst Savienības drošības politikai uz vietas. Attiecībā uz tādas ES klasificētas informācijas aizsardzību, kas personālam ir uzticēta, pildot pienākumus, visi personāla locekļi ievēro drošības principus un minimālos standartus, kas noteikti Padomes Lēmumā 2011/292/ES (2011. gada 31. marts) par drošības noteikumiem ES klasificētas informācijas aizsardzībai (2).

2)

lēmuma 12. pantu aizstāj ar šādu:

“12. pants

Drošība

1.   Civilais operāciju komandieris vada misijas vadītāja veikto EUMM Georgia drošības pasākumu plānošanu un nodrošina to pareizu un efektīvu īstenošanu saskaņā ar 5. un 9. pantu.

2.   Misijas vadītājs ir atbildīgs par misijas drošību un par to, ka tiek nodrošināta atbilstība minimālajām drošības prasībām, ko piemēro misijai, atbilstīgi Savienības politikai attiecībā uz tāda personāla drošību, ko izvieto ārpus Savienības, lai veiktu operācijas saskaņā ar Līguma V sadaļu un to papildinošiem instrumentiem.

3.   Misijas vadītājam palīdz vecākā misijas drošības amatpersona (SMSO), kas ir pakļauta misijas vadītājam un kam ir arī ciešas darba attiecības ar Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD).

4.   Pirms savu pienākumu izpildes sākšanas EUMM Georgia personāls saskaņā ar OPLAN pabeidz obligātās drošības apmācības. Tāpat personālam darbības vietā nodrošina regulāras prasmju nostiprināšanas apmācības, ko organizē SMSO.

5.   Misijas vadītājs nodrošina ES klasificētas informācijas aizsardzību saskaņā ar Lēmumu 2011/292/ES.”;

3)

lēmuma 14. panta 1. punktam pievieno šādu daļu:

“Ar misijas īstenošanu saistīto izdevumu segšanai paredzētā finanšu atsauces summa laikposmam no 2012. gada 15. septembra līdz 2013. gada 14. septembrim ir EUR 20 900 000.”;

4)

lēmuma 16. pantu aizstāj ar šādu:

“16. pants

Klasificētas informācijas izpaušana

1.   AP ir pilnvarots attiecīgos gadījumos un atbilstīgi misijas vajadzībām saskaņā ar Lēmumu 2011/292/ES nodot ar šo lēmumu saistītām trešām valstīm ES klasificētu informāciju un misijas vajadzībām izstrādātus dokumentus ar slepenības pakāpi līdz “CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”.

2.   AP ir arī pilnvarots saskaņā ar Lēmumu 2011/292/ES atbilstīgi misijas operatīvajām vajadzībām ANO un EDSO nodot ES klasificētu informāciju un misijas vajadzībām izstrādātus dokumentus ar slepenības pakāpi līdz “RESTREINT UE/EU RESTRICTED”. Šajā nolūkā sagatavo vienošanos starp AP un kompetentajām ANO un EDSO iestādēm.

3.   Ja rodas īpaša un steidzama operatīva vajadzība, AP ir arī pilnvarots saskaņā ar Lēmumu 2011/292/ES nodot uzņēmējvalstij ES klasificētu informāciju un misijas vajadzībām izstrādātus dokumentus ar slepenības pakāpi līdz “RESTREINT UE/EU RESTRICTED”. Šajā nolūkā sagatavo vienošanos starp AP un kompetentām uzņēmējvalsts iestādēm.

4.   AP ir pilnvarots ar šo lēmumu saistītām trešām valstīm nodot ES neklasificētus dokumentus, kas ir saistīti ar Padomes apspriedēm attiecībā uz misiju un uz ko atbilstīgi Padomes reglamenta (3) 6. panta 1. punktam attiecas pienākums glabāt dienesta noslēpumu.

5.   Šā panta 1. līdz 4. punktā minētās pilnvaras, kā arī pilnvaras noslēgt 2. un 3. punktā minēto vienošanos AP var deleģēt tā pakļautība esošām personām, civilajam operāciju komandierim un/vai misijas vadītājam.

5)

lēmuma 17. pantu aizstāj ar šādu:

“17. pants

Misijas pārskatīšana

Ik pēc sešiem mēnešiem PDK tiek iesniegts misijas pārskats, kura pamatā ir misijas vadītāja un EĀDD ziņojums.”;

6)

lēmuma 18. panta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Tas zaudē spēku 2013. gada 14. septembrī.”

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2012. gada 13. septembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  OV L 213, 13.8.2010., 43. lpp.

(2)  OV L 141, 27.5.2011., 17. lpp.”;

(3)  Padomes Lēmums 2009/937/ES (2009. gada 1. decembris), ar ko pieņem Padomes reglamentu (OV L 325, 11.12.2009., 35. lpp.).”;