ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2012.215.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 215

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

55. sējums
2012. gada 11. augusts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

 

2012/471/ES

 

*

Padomes Lēmums (2011. gada 13. decembris) par to, lai Savienības vārdā parakstītu Nolīgumu starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību par pasažieru datu reģistra datu izmantošanu un pārsūtīšanu Amerikas Savienoto Valstu Iekšzemes drošības departamentam

1

 

 

2012/472/ES

 

*

Padomes Lēmums (2012. gada 26. aprīlis) par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību par pasažieru datu reģistra datu izmantošanu un pārsūtīšanu Amerikas Savienoto Valstu Iekšzemes drošības departamentam

4

Nolīgums starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību par pasažieru datu reģistra datu izmantošanu un pārsūtīšanu Amerikas Savienoto Valstu Iekšzemes drošības departamentam

5

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 731/2012 (2012. gada 10. augusts), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

15

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 732/2012 (2012. gada 10. augusts), ar ko groza ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 971/2011 2011./2012. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

17

 

 

PAMATNOSTĀDNES

 

 

2012/473/ES

 

*

Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (2012. gada 18. jūlijs) par TARGET2 vērtspapīriem (ECB/2012/13)

19

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

11.8.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 215/1


PADOMES LĒMUMS

(2011. gada 13. decembris)

par to, lai Savienības vārdā parakstītu Nolīgumu starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību par pasažieru datu reģistra datu izmantošanu un pārsūtīšanu Amerikas Savienoto Valstu Iekšzemes drošības departamentam

(2012/471/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 82. panta 1. punkta d) apakšpunktu un 87. panta 2. punkta a) apakšpunktu saistībā ar 218. panta 5. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2010. gada 2. decembrī pieņēma lēmumu un sarunu norādes, atļaujot Komisijai sākt sarunas starp Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par pasažieru datu reģistra (PDR) datu pārsūtīšanu un izmantošanu, lai novērstu un apkarotu terorismu un citus smagus starptautiskus noziegumus.

(2)

Sarunas tika sekmīgi noslēgtas, parafējot Nolīgumu starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību par pasažieru datu reģistra datu izmantošanu un pārsūtīšanu Amerikas Savienoto Valstu Iekšzemes drošības departamentam (“nolīgums”).

(3)

Nolīgumā ir ievērotas pamattiesības un ņemti vērā principi, kas jo īpaši ir atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, jo īpaši tiesības uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību, kas atzītas hartas 7. pantā, tiesības uz personas datu aizsardzību, kas atzītas hartas 8. pantā, un tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un taisnīgu tiesu, kas atzītas hartas 47. pantā. Nolīgums būtu jāpiemēro saskaņā ar minētajām tiesībām un principiem.

(4)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu 21. protokolā par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju saistībā ar brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, un neskarot minētā protokola 4. pantu, šīs dalībvalstis nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā, un minētajām dalībvalstīm šis lēmums nav saistošs un nav jāpiemēro.

(5)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu 22. protokolā par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, Dānija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā, un nolīgums tai nav saistošs un nav jāpiemēro.

(6)

Nolīgums būtu jāparaksta, ņemot vērā tā noslēgšanu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Savienības vārdā tiek atļauts parakstīt Nolīgumu starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību par pasažieru datu reģistra (PDR) datu izmantošanu un pārsūtīšanu Amerikas Savienoto Valstu Iekšzemes drošības departamentam, ņemot vērā minētā nolīguma noslēgšanu.

2. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots norīkot personu vai personas, kas ir tiesīgas Savienības vārdā parakstīt nolīgumu.

3. pants

Ar šo tiek apstiprināta Savienības Deklarācija par nolīgumu attiecībā uz Savienības saistībām saskaņā ar tā 17. un 23. pantu.

Deklarācijas teksts ir pievienots šim lēmumam.

4. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2011. gada 13. decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

M. CICHOCKI


PIELIKUMS

Savienības Deklarācija par Nolīgumu par pasažieru datu reģistra datu izmantošanu un pārsūtīšanu Amerikas Savienoto Valstu Iekšzemes drošības departamentam (“nolīgums”) attiecībā uz Savienības saistībām saskaņā ar tā 17. un 23. pantu

1.

Šā nolīguma 23. pantā paredzētā kopīgās pārskatīšanas un izvērtēšanas mehānisma ietvaros un neskarot citus jautājumus, kas var tikt izskatīti, izmantojot šo mehānismu, Savienība attiecīgā gadījumā lūgs no ASV informāciju par informācijas apmaiņu par Savienības pilsoņu un pastāvīgo iedzīvotāju PDR datu pārsūtīšanu trešo valstu iestādēm, kā paredzēts nolīguma 17. pantā.

2.

Šīs deklarācijas 1. punktā minētā kopīgas pārskatīšanas un izvērtēšanas mehānisma ietvaros Savienība lūgs ASV visu atbilstīgo informāciju par šādai pārsūtīšanai piemērojamo nosacījumu izpildi saskaņā ar nolīguma 17. pantu.

3.

Šīs deklarācijas 1. punktā minētā kopīgas pārskatīšanas un izvērtēšanas mehānisma ietvaros Savienība pievērsīs īpašu uzmanību visu nolīguma 17. panta 2. punkta īstenošanas aizsardzības mehānismu ievērošanai, lai pārliecinātos, ka šos datus saņemošās trešās valstis ir piekritušas piemērot tiem privātuma aizsardzību, kas ir līdzvērtīga aizsardzībai, kuru IDD piemēro PDR datiem saskaņā ar nolīgumu.


11.8.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 215/4


PADOMES LĒMUMS

(2012. gada 26. aprīlis)

par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību par pasažieru datu reģistra datu izmantošanu un pārsūtīšanu Amerikas Savienoto Valstu Iekšzemes drošības departamentam

(2012/472/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 82. panta 1. punkta d) apakšpunktu un 87. panta 2. punkta a) apakšpunktu saistībā ar 218. panta 6. punkta a) apakšpunktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu (1),

tā kā:

(1)

Padome 2010. gada 2. decembrī pieņēma lēmumu un sarunu norādes, atļaujot Komisijai sākt sarunas starp Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par pasažieru datu reģistra (PDR) datu pārsūtīšanu un izmantošanu, lai novērstu un apkarotu terorismu un citus smagus starptautiskus noziegumus.

(2)

Saskaņā ar Padomes Lēmumu 2012/471/ES (2)2011. gada 14. decembrī tika parakstīts Nolīgums starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību par pasažieru datu reģistra datu izmantošanu un pārsūtīšanu Amerikas Savienoto Valstu Iekšzemes drošības departamentam (“nolīgums”), ņemot vērā tā noslēgšanu.

(3)

Nolīgumā ir ievērotas pamattiesības un ņemti vērā principi, kas jo īpaši ir atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, konkrēti tiesības uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību, kas atzītas hartas 7. pantā, tiesības uz personas datu aizsardzību, kas atzītas hartas 8. pantā, un tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un taisnīgu tiesu, kas atzītas hartas 47. pantā. Šis nolīgums būtu jāpiemēro saskaņā ar minētajām tiesībām un principiem.

(4)

Saskaņā ar 3. pantu 21. protokolā par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju saistībā ar brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, Apvienotā Karaliste ir paziņojusi par savu vēlmi piedalīties šā lēmuma pieņemšanā un piemērošanā.

(5)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu 21. protokolā par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju saistībā ar brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, un neskarot minētā protokola 4. pantu, Īrija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā, un šis lēmums tai nav saistošs un nav jāpiemēro.

(6)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu 22. protokolā par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, Dānija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā, un nolīgums tai nav saistošs un nav jāpiemēro.

(7)

Nolīgums būtu jāapstiprina,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Savienības vārdā tiek apstiprināts Nolīgums starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību par pasažieru datu reģistra datu izmantošanu un pārsūtīšanu Amerikas Savienoto Valstu Iekšzemes drošības departamentam.

Nolīguma teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Padomes priekšsēdētājs norīko personu vai personas, kas ir tiesīgas Savienības vārdā veikt nolīguma 27. pantā paredzēto paziņojumu apmaiņu, lai paustu Savienības piekrišanu uzņemties nolīguma saistības.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Luksemburgā, 2012. gada 26. aprīlī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

M. BØDSKOV


(1)  2012. gada 19. aprīļa piekrišana (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta).

(2)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 1. lpp.


TULKOJUMS

NOLĪGUMS

starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību par pasažieru datu reģistra datu izmantošanu un pārsūtīšanu Amerikas Savienoto Valstu Iekšzemes drošības departamentam

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS,

turpmāk “ASV”, un

EIROPAS SAVIENĪBA,

turpmāk “ES”,

abas kopā turpmāk “Puses”,

VĒLĒDAMĀS efektīvi novērst un apkarot terorismu un smagus starptautiskus noziegumus, lai aizsargātu savu valstu demokrātisko sabiedrību un kopējās vērtības;

CENZDAMĀS paplašināt un sekmēt Pušu sadarbību transatlantisko partnerattiecību garā;

ATZĪSTOT valstu tiesības un pienākumu nodrošināt savu pilsoņu drošību un aizsargāt savas robežas un paturot prātā ikvienas nācijas pienākumu aizsargāt sabiedrības locekļu dzīvību un drošumu, tostarp attiecībā uz personām, kas izmanto starptautiskas transporta sistēmas;

PĀRLIECINĀTAS, ka informācijas koplietošana ir būtisks terorisma un smagu starptautisku noziegumu apkarošanas elements un šajā saistībā pasažieru datu reģistra (PDR) datu apstrāde un izmantošana ir nepieciešams līdzeklis, kas nodrošina informāciju, kuru nevar iegūt ar citiem līdzekļiem;

APŅĒMUŠĀS novērst un apkarot teroristu nodarījumus un starptautiskus noziegumus, vienlaikus ievērojot pamattiesības un brīvības, un atzīstot, cik svarīgas ir tiesības uz privātumu un personas datu un informācijas aizsardzība;

ŅEMOT VĒRĀ starptautiskos instrumentus, ASV tiesību aktus un noteikumus, kuros prasīts, lai ikviens gaisa pārvadātājs, kas veic starptautiskus pasažieru gaisa pārvadājumu lidojumus uz ASV vai no tām, Iekšzemes drošības departamentam (IDD) darītu pieejamus PDR datus, kuri ir savākti un ir iekļauti gaisa pārvadātāja automatizētajās rezervēšanas un izlidošanas kontroles sistēmās, kā arī salīdzināmas prasības, kas īstenotas vai var tikt īstenotas ES;

ŅEMOT VĒRĀ, ka IDD PDR datus apstrādā un izmanto, lai novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu nodarījumus un starptautiskus noziegumus un sauktu pie atbildības par tiem, ievērojot privātuma un personas datu un informācijas aizsardzības pasākumus, kā izklāstīts šajā nolīgumā;

UZSVEROT to, cik svarīgi ir, lai PDR datus un būtiskus un atbilstīgus analītiskos datus, kas iegūti no PDR, ASV koplietotu ar Eiropas Savienības dalībvalstu, turpmāk “ES dalībvalstis”, kompetentajām policijas un tiesu iestādēm un Eiropolu vai Eurojust, lai sekmētu policijas un tiesu iestāžu starptautisko sadarbību;

ATZĪSTOT abu Pušu izseno tradīciju ievērot tiesības uz privāto dzīvi, ko apliecina Pušu tiesību akti un dibināšanas dokumenti;

PATUROT PRĀTĀ ES saistības saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 6. pantu par pamattiesību ievērošanu, tiesības uz privātumu saistībā ar personas datu apstrādi, kā paredzēts Līguma par Eiropas Savienības darbību 16. pantā, samērīguma un vajadzības principus attiecībā uz tiesībām uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību, privātuma ievērošanu un personas datu aizsardzību, kā paredzēts Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 8. pantā, Eiropas Padomes 108. konvenciju par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automatizētu apstrādi un tās papildu protokolu Nr. 181 un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 7. un 8. pantu;

PATUROT PRĀTĀ, ka IDD privātās dzīves aizsardzībai un datu integritātes nodrošināšanai izmanto robustus procesus, ieskaitot fizisko drošību, piekļuves kontroles, datu nodalīšanu un šifrēšanu, revīziju un efektīvus pārskatatbildības pasākumus;

ATZĪSTOT, cik svarīgi ir nodrošināt datu kvalitāti, pareizumu, integritāti un drošību un ieviest piemērotus pārskatatbildības mehānismus, lai nodrošinātu šo principu ievērošanu;

ŅEMOT VĒRĀ jo īpaši pārredzamības principu un dažādos līdzekļus, ar kuriem ASV nodrošina, ka pasažieriem, kuru PDR datus vāc IDD, tiek darīta zināma nepieciešamība pēc viņu PDR datiem un to izmantojums;

ATZĪSTOT ARĪ, ka PDR datu vākšana un analīze ir nepieciešama IDD robežu drošības funkciju izpildei, vienlaikus nodrošinot, ka PDR datu vākšana un izmantošana ir būtiska un nepieciešama to vākšanas mērķa sasniegšanai;

ATZĪSTOT, ka saistībā ar šo nolīgumu un tā īstenošanu ir uzskatāms, ka IDD tam pārsūtīto PDR datu apstrādē un izmantošanā nodrošina atbilstīgu datu aizsardzības līmeni;

PATUROT PRĀTĀ, ka ASV un Eiropas Savienība ir apņēmušās nodrošināt augstu personas informācijas aizsardzības līmeni, vienlaikus apkarojot noziedzību un terorismu, un ir apņēmības pilnas bez kavēšanās vispusīgā veidā, kas sekmēs abu Pušu mērķu sasniegšanu, panākt vienošanos aizsargāt personas informāciju, ar kuru apmainās noziedzības un terorisma apkarošanas ietvaros;

ATZĪSTOT Pušu 2004. un 2007. gada nolīgumu par PDR pārsūtīšanu sekmīgās kopīgās pārskatīšanas, kas veiktas 2005. un 2010. gadā;

ŅEMOT VĒRĀ Pušu, kā arī ES dalībvalstu interesi apmainīties ar informāciju par PDR datu pārsūtīšanas metodi, kā arī par PDR datu tālāku pārsūtīšanu, kā noteikts šā nolīguma attiecīgajos pantos, un ņemot vērā arī ES ieinteresētību pievērsties šiem aspektiem šajā nolīgumā paredzētā apspriešanās un pārskatīšanas mehānisma ietvaros;

APSTIPRINOT, ka šis nolīgums nav uzskatāms par precedentu jebkādiem turpmākiem pasākumiem starp Pusēm vai vienu no Pusēm un kādu citu pusi, kurus paredz attiecībā uz PDR datu vai jebkāda cita veida datu apstrādi, izmantošanu vai pārsūtīšanu vai attiecībā uz datu aizsardzību;

ATZĪSTOT attiecīgos samērīguma, kā arī būtiskuma un nepieciešamības principus, kas nodrošina ievirzi šim nolīgumam un tā īstenošanai, ko veic Eiropas Savienība un ASV; un

ŅEMOT VĒRĀ iespēju, ka Puses var apspriest arī PDR datu pārsūtīšanu jūras pārvadājumu jomā,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

I   NODAĻA

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. pants

Mērķis

1.   Šā nolīguma mērķis ir nodrošināt drošību un aizsargāt sabiedrības locekļu dzīvību un drošumu.

2.   Ievērojot šo mērķi, šajā nolīgumā ir noteikti Pušu pienākumi attiecībā uz nosacījumiem, ar kādiem PDR datus var pārsūtīt, apstrādāt un izmantot, kā arī aizsargāt.

2. pants

Darbības joma

1.   PDR, kā noteikts Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas pamatnostādnēs, ir reģistrs, ko gaisa pārvadātāji vai to pilnvarotie pārstāvji izveido katram ikviena pasažiera vai viņa vārdā rezervētam braucienam un kas ir iekļauts pārvadātāju rezervēšanas sistēmās, izlidošanas kontroles sistēmās vai līdzvērtīgās sistēmās, kuras nodrošina līdzīgas funkcijas (šajā nolīgumā kopā turpmāk “rezervēšanas sistēmas”). Konkrētāk, šā nolīguma nozīmē par PDR datiem uzskata šā nolīguma pielikumā (“pielikums”) noteiktos datu veidus.

2.   Šo nolīgumu piemēro pārvadātājiem, kas veic pasažieru gaisa pārvadājumus starp Eiropas Savienību un ASV.

3.   Šo nolīgumu piemēro arī pārvadātājiem, kuri ir inkorporēti vai glabā datus Eiropas Savienībā un veic pasažieru gaisa pārvadājumus uz ASV vai no tām.

3. pants

PDR datu sniegšana

Puses vienojas, ka pārvadātāji savās rezervēšanas sistēmās iekļautos datus sniedz IDD, ievērojot IDD standartu prasības un saskaņā ar IDD standartiem, un atbilstoši šim nolīgumam. Ja pārvadātāju pārsūtītajos PDR datos ir ietverti dati, kas nav norādīti pielikumā, IDD attiecīgos datus tūlīt pēc saņemšanas dzēš.

4. pants

PDR datu izmantošana

1.   ASV PDR datus vāc, izmanto un apstrādā, lai novērstu, atklātu un izmeklētu šāda veida rīcību un sauktu pie atbildības par to:

a)

teroristu nodarījumi un saistīti noziegumi, tostarp:

i)

rīcība:

1)

kura ietver vardarbīgu rīcību vai rīcību, kas apdraud cilvēka dzīvību, īpašumu vai infrastruktūru; un

2)

kuras mērķis var būt:

a)

iebiedēt vai fiziski ietekmēt civiliedzīvotājus;

b)

ar iebiedēšanu vai fizisku ietekmēšanu ietekmēt valdības politiku; vai

c)

ietekmēt valdības rīcību, izmantojot masu iznīcināšanu, slepkavību, personu nolaupīšanu vai ķīlnieku sagrābšanu;

ii)

darbības, kas uzskatāmas par nodarījumu atbilstoši piemērojamo starptautisko konvenciju un protokolu par terorismu darbības jomai un definīcijai;

iii)

līdzekļu tieša vai netieša nodrošināšana vai vākšana jebkādā veidā, lai tos pilnībā vai daļēji izmantotu, vai zinot, ka tos paredzēts izmantot, nolūkā veikt jebkuru no i) vai ii) punktā minētajām darbībām;

iv)

mēģinājums veikt i), ii) vai iii) punktā minētās darbības;

v)

līdzdalība i), ii) vai iii) punktā minēto darbību veikšanā;

vi)

šā punkta i), ii) vai iii) punktā minēto darbību organizēšana vai to veikšanas uzdošana citiem;

vii)

šīs daļas i), ii) vai iii) punktā minēto darbību veikšanas veicināšana jebkādā citā veidā;

viii)

draudi veikt i) punktā minētās darbības tādos apstākļos, kas liecina par draudu ticamību;

b)

citi starptautiska rakstura noziegumi, par kuriem paredzētais sods ir brīvības atņemšana uz trim gadiem vai ilgāk.

Noziegumu uzskata par starptautiska rakstura noziegumu jo īpaši tad, ja:

i)

tas ir izdarīts vairāk nekā vienā valstī;

ii)

tas ir izdarīts vienā valstī, bet tā sagatavošanas, plānošanas, vadības vai kontroles būtiska daļa notiek citā valstī;

iii)

tas ir izdarīts vienā valstī, bet tajā ir iesaistīts organizēts noziedzīgs grupējums, kas veic noziedzīgas darbības vairāk nekā vienā valstī;

iv)

tas ir izdarīts vienā valstī, bet tam ir būtiskas sekas citā valstī; vai

v)

tas ir izdarīts vienā valstī, un tā izdarītājs atrodas citā valstī vai plāno doties uz citu valsti.

2.   PDR datus var izmantot un apstrādāt, katru gadījumu izskatot atsevišķi, ja tas nepieciešams, ņemot vērā nopietnus draudus, un lai aizsargātu personas būtiskas intereses, vai ja to pieprasa tiesa.

3.   IDD var izmantot un apstrādāt PDR datus, lai identificētu personas, kurām pēc ierašanās ASV vai pirms to pamešanas piemērot sīkāku iztaujāšanu vai pārbaudi vai kurām var būt nepieciešama papildu pārbaude.

4.   Šā panta 1., 2. un 3. punkts neskar valstu tiesībaizsardzību, tiesu pilnvaras un tiesvedību, ja, izmantojot un apstrādājot PDR datus, tiek atklāti citi likumpārkāpumi vai norādes uz tiem.

II   NODAĻA

AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI, KURUS PIEMĒRO PDR DATU IZMANTOŠANĀ

5. pants

Datu drošība

1.   IDD nodrošina, ka tiek īstenoti atbilstīgi tehniskie un organizatoriskie pasākumi, lai PDR ietvertos personas datus un personas informāciju aizsargātu pret nejaušu, prettiesisku vai neatļautu iznīcināšanu, nozaudēšanu, izpaušanu, mainīšanu, piekļuvi, apstrādi vai izmantošanu.

2.   Lai nodrošinātu datu aizsardzību, drošību, konfidencialitāti un integritāti, IDD pienācīgi izmanto tehnoloģijas. IDD jo īpaši nodrošina, ka:

a)

tiek piemērotas kompetento iestāžu atzītas šifrēšanas, autorizēšanas un dokumentēšanas procedūras. Jo īpaši piekļuvi PDR datiem organizē drošā veidā, un piekļuvi nodrošina vienīgi īpaši pilnvarotiem ierēdņiem;

b)

PDR datus glabā fiziski drošā vidē un aizsargā ar fiziskām pārbaudēm, ar kurām atklāj ielaušanos; un

c)

pastāv mehānisms, kas nodrošina, ka PDR datu vaicājumi tiek veikti atbilstoši 4. pantam.

3.   Ja notiek privātuma incidents (tostarp neatļauta piekļuve vai izpaušana), IDD veic pamatotus pasākumus, lai attiecīgā gadījumā informētu attiecīgās personas, mazinātu personas datu un informācijas neatļautas izpaušanas radītā kaitējuma risku un ieviestu tehniskā ziņā racionālus koriģējošos pasākumus.

4.   Ievērojot šā nolīguma darbības jomu, IDD bez nepamatotas kavēšanās informē attiecīgās Eiropas iestādes par nopietniem privātuma incidentu gadījumiem, kas skar ES pilsoņu vai pastāvīgo iedzīvotāju PDR datus un ko izraisījusi nejauša vai prettiesiska iznīcināšana vai nejauša nozaudēšana, mainīšana, neatļauta izpaušana vai piekļuve, vai jebkādi prettiesiski apstrādes vai izmantošanas veidi.

5.   ASV apliecina, ka attiecībā uz privātuma incidentiem saskaņā ar ASV tiesību aktiem pastāv efektīvi administratīvi, civiltiesiski un krimināltiesiski tiesībaizsardzības pasākumi. IDD var saukt pie disciplinārās atbildības personas, kuras ir atbildīgas par šādiem privātuma incidentiem, tostarp liegt tām piekļuvi sistēmai, izteikt oficiālu rājienu, apturēt amata pilnvaras, pazemināt amatā vai atcelt no amata.

6.   IDD reģistrē vai dokumentē ikvienu piekļuvi PDR datiem, kā arī to apstrādi un izmantošanu. Reģistrus vai dokumentāciju izmanto vienīgi uzraudzības, revīzijas un sistēmas uzturēšanas nolūkos vai saskaņā ar citām tiesību aktu prasībām.

6. pants

Sensitīvi dati

1.   Ciktāl savāktie pasažiera PDR dati ietver sensitīvus datus (t. i., personas datus un informāciju, kas atklāj personas rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību, piederību arodbiedrībām, vai datus, kuri attiecas uz veselību vai seksuālo dzīvi), IDD izmanto automatizētas sistēmas, kuras PDR datu vidū filtrē un maskē sensitīvos datus. Turklāt IDD minētos datus neapstrādā un neizmanto, izņemot saskaņā ar 3. un 4. punktu.

2.   IDD 90 dienās no šā nolīguma spēkā stāšanās dienas iesniedz Eiropas Komisijai sarakstu ar kodiem un elementiem, ar kuriem identificē filtrējamos sensitīvos datus.

3.   Piekļuve sensitīviem datiem un to apstrāde un izmantošana ir atļauta izņēmuma gadījumos, ja var tikt pakļauta briesmām vai nopietni apdraudēta personas dzīvība. Šādiem datiem drīkst piekļūt, vienīgi izmantojot ierobežojošus procesus, katrā atsevišķā gadījumā saņemot IDD augstākā līmeņa vadītāja apstiprinājumu.

4.   Sensitīvus datus neatgriezeniski dzēš, vēlākais, 30 dienās no dienas, kad IDD pēdējoreiz saņēmis šādus datus saturošus PDR datus. Tomēr konkrētu izmeklēšanas, kriminālvajāšanas vai tiesībaizsardzības darbību mērķiem sensitīvus datus var glabāt tik ilgi, cik noteikts ASV tiesību aktos.

7. pants

Automatizēti individuāli lēmumi

ASV nepieņem lēmumus, balstoties vienīgi uz PDR datu automatizētu apstrādi un izmantošanu, kuri izraisa tādas nopietnas nelabvēlīgas sekas, kas ietekmē personu likumīgās intereses.

8. pants

Datu glabāšana

1.   IDD glabā PDR datus aktīvā datubāzē ilgākais piecus gadus. Pēc pirmajiem sešiem mēnešiem PDR datus anonimizē un maskē saskaņā ar šā panta 2. punktu. Ja vien ar šo nolīgumu nav atļauts citādi, piekļuve minētajai aktīvajai datubāzei ir vienīgi ierobežotam skaitam īpaši pilnvarotu ierēdņu.

2.   Lai panāktu datu anonimizēšanu, maskē personiski identificējamo informāciju šādos PDR datu veidos:

a)

vārds(-i), uzvārds(-i);

b)

citi vārdi PDR;

c)

visa pieejamā kontaktinformācija (tostarp darījuma veicēja informācija);

d)

vispārīgas piezīmes, tostarp cita papildu informācija (other supplementary informationOSI), īpašu pakalpojumu informācija (special service informationSSI) un īpašu pakalpojumu pieprasījuma (special service requestSSR) informācija; un

e)

jebkāda savāktā Pasažieru iepriekšējās informācijas sistēmas (Advance Passenger Information SystemAPIS) informācija.

3.   Pēc aktīvā laikposma beigām PDR datus pārvieto uz neaktīvu datubāzi uz ilgākais desmit gadiem. Minētajai neaktīvajai datubāzei piemēro papildu pārbaudes, tostarp nosakot ierobežotāku pilnvaroto darbinieku skaitu, kā arī augstāka vadības līmeņa apstiprinājumu pirms piekļuves. Neaktīvajā datubāzē PDR datus no jauna nepersonalizē, izņemot saistībā ar tiesībaizsardzības darbībām un arī tad vienīgi saistībā ar identificējamu lietu, apdraudējumu vai risku. Saistībā ar 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā noteiktajiem mērķiem PDR datus neaktīvajā datubāzē var no jauna personalizēt vienīgi uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus.

4.   Pēc neaktīvā laikposma beigām glabātie dati ir pilnībā jāanonimizē un jāizslēdz iespēja tos no jauna personalizēt, dzēšot visus datu veidus, pēc kuriem varētu identificēt pasažieri, uz kuru attiecas konkrētie PDR dati.

5.   Datus, kas ir saistīti ar konkrētu lietu vai izmeklēšanu, var glabāt aktīvajā PDR datubāzē līdz lietas vai izmeklēšanas arhivēšanai. Šis punkts neskar datu glabāšanas prasības attiecībā uz konkrētām izmeklēšanas vai kriminālvajāšanas lietām.

6.   Puses vienojas, ka 23. panta 1. punktā paredzētajā izvērtēšanā tiks izskatīts, vai ir nepieciešams 10 gadus ilgs neaktīvās glabāšanas periods.

9. pants

Diskriminācijas aizliegums

ASV nodrošina, ka PDR datu apstrādei un izmantošanai piemērojamie aizsardzības pasākumi saskaņā ar šo nolīgumu vienlīdzīgi attiecas uz visiem pasažieriem bez prettiesiskas diskriminācijas.

10. pants

Pārredzamība

1.   Informāciju par PDR datu izmantošanu un apstrādi IDD ceļotājiem nodrošina, izmantojot:

a)

publikācijas Federal Register;

b)

publikācijas savā tīmekļa vietnē;

c)

paziņojumus, ko pārvadātāji var iekļaut pārvadājumu līgumos;

d)

tiesību aktos noteiktos ziņojumus Kongresam; un

e)

citus piemērotus pasākumus, ja tādi tiek izstrādāti.

2.   IDD pats publicē un nodrošina ES iespējamai publicēšanai savas procedūras un kārtību attiecībā uz piekļuvi datiem, datu labošanu un tiesībaizsardzības procedūrām.

3.   Puses sadarbojas ar aviācijas nozari, lai pasažieriem rezervēšanas brīdī nodrošinātu labāku informētību par mērķiem, kuriem IDD vāc, apstrādā un izmanto PDR datus, un par to, kā pieprasīt piekļuvi datiem, datu labošanu un tiesību aizsardzību.

11. pants

Personu piekļuve datiem

1.   Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma (Freedom of Information Act) noteikumiem ikviena persona neatkarīgi no tās valstspiederības, izcelsmes valsts vai dzīvesvietas ir tiesīga IDD pieprasīt savus PDR datus. IDD sniedz šos PDR datus laikus, ievērojot šā panta 2. un 3. punkta noteikumus.

2.   PDR datos ietvertās informācijas izpaušanai var piemērot pamatotus juridiskus ierobežojumus saskaņā ar ASV tiesību aktiem, tostarp ierobežojumus, kas vajadzīgi, lai aizsargātu privātuma dēļ aizsargātu, valsts drošības un tiesībaizsardzības informāciju, kas ir sensitīva.

3.   Ikvienu piekļuves atteikumu vai ierobežojumu noformē rakstiski un laikus dara zināmu pieteikumu iesniegušajai personai. Attiecīgajā paziņojumā norāda juridisko pamatu informācijas nesniegšanai un personu informē par ASV tiesību aktos paredzētajām tiesībaizsardzības iespējām.

4.   IDD neizpauž PDR datus sabiedrībai, izņemot personu, kuras PDR dati ir apstrādāti un izmantoti, vai tās pārstāvi, vai saskaņā ar ASV tiesību aktu prasībām.

12. pants

Personu iespējas labot datus

1.   Ikviena persona neatkarīgi no tās valstspiederības, izcelsmes valsts vai dzīvesvietas var prasīt IDD labot tās PDR datus, tostarp dzēšanas vai piekļuves liegšanas iespēju, saskaņā ar šajā nolīgumā aprakstītajām procedūrām.

2.   IDD bez nepamatotas kavēšanās rakstiski informē pieteikumu iesniegušo personu par lēmumu attiecībā uz konkrēto PDR datu labošanu.

3.   Ikvienu labošanas atteikumu vai ierobežojumu noformē rakstiski un laikus dara zināmu pieteikumu iesniegušajai personai. Attiecīgajā paziņojumā norāda atteikuma vai ierobežojuma juridisko pamatu un personu informē par ASV tiesību aktos paredzētajām tiesībaizsardzības iespējām.

13. pants

Personu tiesībaizsardzības iespējas

1.   Ikviena persona neatkarīgi no tās valstspiederības, izcelsmes valsts vai dzīvesvietas, kuras personas dati un personas informācija ir apstrādāta un izmantota neatbilstoši šim nolīgumam, var prasīt tiesību efektīvu aizsardzību administratīvā kārtībā un tiesā saskaņā ar ASV tiesību aktiem.

2.   Ikviena persona ir tiesīga administratīvā kārtībā apstrīdēt IDD lēmumus par PDR datu izmantošanu un apstrādi.

3.   Saskaņā ar Administratīvās procedūras likuma (Administrative Procedure Act) un citu piemērojamo tiesību aktu noteikumiem ikviena persona ir tiesīga lūgt ASV federālajā tiesā izskatīt jebkuru IDD galīgo lēmumu. Turklāt ikviena persona ir tiesīga lūgt izskatīšanu tiesā saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem un attiecīgajiem noteikumiem, kas ietverti:

a)

Informācijas atklātības likumā (Freedom of Information Act);

b)

Likumā par krāpšanos ar informācijas tehnoloģijām un to ļaunprātīgu izmantošanu (Computer Fraud and Abuse Act);

c)

Elektroniskās saziņas privātuma likumā (Electronic Communications Privacy Act); un

d)

citos piemērojamos ASV tiesību aktu noteikumos.

4.   IDD ikvienai personai jo īpaši nodrošina administratīvu līdzekli (pašlaik – DHS Traveler Redress Inquiry Program (IDD TRIP)) ar ceļojumiem saistītu jautājumu risināšanai, ieskaitot jautājumus par PDR datu izmantošanu. IDD TRIP sniedz tiesībaizsardzības iespējas personām, kuras uzskata, ka to iekāpšana komerciālā gaisa kuģī aizkavēta vai liegta tāpēc, ka tās kļūdaini atzītas par apdraudējuma faktoru. Saskaņā ar Administratīvās procedūras likumu un ASV Kodeksa (United States Code) 49. sadaļas 46110. iedaļu ikviena šāda persona ir tiesīga lūgt ASV federālajā tiesā izskatīt jebkuru IDD galīgo lēmumu šajā jautājumā.

14. pants

Uzraudzība

1.   Atbilstību šajā nolīgumā paredzētajiem privātuma aizsardzības pasākumiem neatkarīgi izskata un uzrauga departamenta privātuma amatpersonas, tostarp IDD galvenā privātuma amatpersona, kurām:

a)

ir pierādīta autonomija;

b)

ir efektīvas uzraudzības, izmeklēšanas, rīcības un izskatīšanas pilnvaras, kuras tās izmanto; un

c)

ir pilnvaras attiecīgā gadījumā rīkoties attiecībā uz tiesību aktu pārkāpumiem saistībā ar šo nolīgumu, lai par tiem sāktu kriminālvajāšanu vai disciplināro procedūru.

Tās jo īpaši nodrošina, ka sūdzības par neatbilstību šim nolīgumam tiek saņemtas, izmeklētas, uz tām tiek atbildēts un saistībā ar tām tiek veikta nepieciešamā rīcība. Šādas sūdzības var iesniegt jebkura persona neatkarīgi no tās valstspiederības, izcelsmes valsts vai dzīvesvietas.

2.   Turklāt to, kā ASV piemēro šo nolīgumu, neatkarīgi izskata un uzrauga viena vai vairākas šādas struktūras:

a)

IDD ģenerālinspektora birojs;

b)

Kongresa izveidotā Valsts kontroles iestāde; un

c)

ASV Kongress.

Minēto uzraudzību var atspoguļot publisku ziņojumu, publisku nopratināšanu un analīžu konstatējumos un ieteikumos.

III   NODAĻA

DATU PĀRSŪTĪŠANAS KĀRTĪBA

15. pants

PDR datu pārsūtīšanas metode

1.   Šā nolīguma kontekstā pārvadātāji PDR datus IDD pārsūta ar push metodi, ņemot vērā PDR datu pareizuma, savlaicīguma un pilnīguma nepieciešamību.

2.   Pārvadātāji PDR datus IDD pārsūta, izmantojot drošus elektroniskos līdzekļus atbilstoši IDD tehniskajām prasībām.

3.   Pārvadātāji PDR datus IDD saskaņā ar 1. un 2. punktu pārsūta vispirms 96 stundas pirms paredzētā izlidošanas laika un papildus vai nu reāllaikā, vai noteiktu parasto un plānotu pārsūtīšanas reižu skaitu, kā norādījis IDD.

4.   Jebkurā gadījumā Puses vienojas, ka visi pārvadātāji iegūst push metodes izmantošanai vajadzīgās tehniskās iespējas, vēlākais, 24 mēnešos no šā nolīguma spēkā stāšanās dienas.

5.   Vajadzības gadījumā IDD var atsevišķos gadījumos pieprasīt pārvadātājam sniegt PDR datus starp parastajām 3. punktā aprakstītajām pārsūtīšanas reizēm vai pēc tam. Ja pārvadātāji tehnisku iemeslu dēļ nespēj laikus izpildīt šajā pantā paredzētos pieprasījumus saskaņā ar IDD standartiem vai arī izņēmuma gadījumos, lai reaģētu uz konkrētu, neatliekamu rīcību prasošu un nopietnu apdraudējumu, IDD var pieprasīt pārvadātājiem attiecīgo piekļuvi nodrošināt citā veidā.

16. pants

Datu koplietošana valsts iekšienē

1.   IDD var koplietot PDR datus, vienīgi rūpīgi izvērtējis šādus aizsardzības pasākumus:

a)

vienīgi atbilstoši 4. pantam;

b)

vienīgi ar valsts iestādēm ASV, lai nodrošinātu tādu izmantošanu, kas noteikta 4. pantā;

c)

saņēmējas iestādes PDR datiem piemēro aizsardzības pasākumus, kas ir līdzvērtīgi šajā nolīgumā noteiktajiem vai ir salīdzināmi ar tiem; un

d)

PDR koplieto vienīgi saistībā ar izskatīšanā vai izmeklēšanā esošām lietām un ievērojot rakstiskas vienošanās un ASV tiesību aktus par informācijas apmaiņu starp valsts iestādēm ASV.

2.   Pārsūtot analītisku informāciju, kas iegūta no PDR datiem saskaņā ar šo nolīgumu, ievēro šā panta 1. punktā noteiktos aizsardzības pasākumus.

17. pants

Tālāka nosūtīšana

1.   ASV var pārsūtīt PDR datus trešo valstu kompetentajām valsts iestādēm vienīgi saskaņā ar noteikumiem, kas atbilst šim nolīgumam, un vienīgi pārliecinoties, ka saņēmēja paredzētais izmantošanas veids atbilst šiem noteikumiem.

2.   Izņemot ārkārtas situācijas, katru šādu datu pārsūtīšanu veic saskaņā ar skaidru vienošanos, kurā ietverti datu privātuma aizsardzības mehānismi, kas ir līdzvērtīgi mehānismiem, kurus IDD piemēro PDR datiem saskaņā ar šo nolīgumu.

3.   PDR datus koplieto vienīgi saistībā ar izskatīšanā vai izmeklēšanā esošām lietām.

4.   Ja IDD ir informēts par to, ka tiek pārsūtīti kādas ES dalībvalsts pilsoņa vai pastāvīgā iedzīvotāja dati, par to pie pirmās iespējas informē attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes.

5.   Pārsūtot analītisku informāciju, kas iegūta no PDR datiem saskaņā ar šo nolīgumu, ievēro 1. līdz 4. punktā noteiktos aizsardzības pasākumus.

18. pants

Policijas, tiesībaizsardzības un tiesu iestāžu sadarbība

1.   Ievērojot esošos tiesībaizsardzības vai citus informācijas koplietošanas nolīgumus vai vienošanās starp ASV un jebkuru ES dalībvalsti vai Eiropolu un Eurojust, IDD cik vien drīz iespējams sniedz ES dalībvalstu kompetentajām policijas, citām specializētajām tiesībaizsardzības vai tiesu iestādēm un Eiropolam un Eurojust, ievērojot to attiecīgās pilnvaras, būtisku un atbilstīgu analītisko informāciju, kas iegūta no PDR datiem, par izskatīšanā vai izmeklēšanā esošām lietām, lai Eiropas Savienībā novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu nodarījumus un saistītus noziegumus vai starptautiskus noziegumus, kā aprakstīts 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā, sauktu pie atbildības par tiem.

2.   ES dalībvalsts policijas vai tiesu iestāde vai Eiropols, vai Eurojust var atbilstoši savām pilnvarām lūgt piekļuvi PDR datiem vai no PDR datiem iegūtai būtiskai analītiskajai informācijai, kas konkrētā gadījumā nepieciešama, lai Eiropas Savienībā novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu nodarījumus un saistītus noziegumus vai starptautiskus noziegumus, kā aprakstīts 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā, un sauktu pie atbildības par tiem. IDD sniedz šo informāciju, ievērojot šā panta 1. punktā minētos nolīgumus un vienošanās.

3.   IDD koplieto PDR datus saskaņā ar šā panta 1. un 2. punktu, vienīgi rūpīgi izvērtējis šādus aizsardzības pasākumus:

a)

vienīgi atbilstoši 4. pantam;

b)

vienīgi, lai nodrošinātu tādu izmantošanu, kas noteikta 4. pantā; un

c)

saņēmējas iestādes PDR datiem piemēro aizsardzības pasākumus, kas ir līdzvērtīgi šajā nolīgumā noteiktajiem vai ir salīdzināmi ar tiem;

4.   Pārsūtot analītisku informāciju, kas iegūta no PDR datiem saskaņā ar šo nolīgumu, ievēro šā panta 1. līdz 3. punktā noteiktos aizsardzības pasākumus.

IV   NODAĻA

ĪSTENOŠANAS UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

19. pants

Atbilstība

Saistībā ar šo nolīgumu un tā īstenošanu ir uzskatāms, ka IDD PDR datu apstrādē un izmantošanā nodrošina atbilstīgu datu aizsardzības līmeni attiecīgo ES datu aizsardzības tiesību aktu nozīmē. Šajā sakarā tiek uzskatīts, ka pārvadātāji, kuri ir snieguši PDR datus IDD atbilstoši šim nolīgumam, ir izpildījuši ES piemērojamās juridiskās prasības saistībā ar šādu datu pārsūtīšanu no ES uz ASV.

20. pants

Savstarpības princips

1.   Puses aktīvi veicina savā jurisdikcijā darbojošos pārvadātāju sadarbību ar PDR sistēmu, kas darbojas vai var tikt ieviesta otras Puses jurisdikcijā, ievērojot šo nolīgumu.

2.   Tā kā ES PDR sistēmas izveide varētu būtiski ietekmēt Pušu pienākumus saskaņā ar šo nolīgumu, tad, ja Eiropas Savienība ievieš PDR sistēmu, Puses apspriežas, lai izlemtu, vai nepieciešams attiecīgi pielāgot šo nolīgumu, lai nodrošinātu pilnīgu savstarpējību. Apspriedēs jo īpaši izskata, vai jebkādā plānotā ES PDR sistēmā tiktu piemēroti datu aizsardzības standarti, kas ir mazāk stingri nekā šajā nolīgumā paredzētie standarti, un vai līdz ar to šis nolīgums būtu jāgroza.

21. pants

Īstenošana un atkāpes neizmantošana

1.   Ar šo nolīgumu saskaņā ar ASV tiesību aktiem netiek paredzētas vai piešķirtas nekādas tiesības vai priekšrocības nevienai privātai vai publiskai personai vai struktūrai. Katra Puse nodrošina šā nolīguma noteikumu pienācīgu īstenošanu.

2.   Nekas šajā nolīgumā nav atkāpe no ASV un ES dalībvalstu esošajām saistībām, tostarp saskaņā ar 2003. gada 25. jūnija Nolīgumu par savstarpējo tiesisko palīdzību starp Eiropas Savienību un ASV un saistītajiem divpusējiem savstarpējās tiesiskās palīdzības instrumentiem starp ASV un ES dalībvalstīm.

22. pants

Paziņošana par izmaiņām valstu tiesību aktos

Puses informē viena otru, ja tiek pieņemti tiesību akti, kas būtiski ietekmē šā nolīguma īstenošanu.

23. pants

Pārskatīšana un izvērtēšana

1.   Puses kopīgi pārskata šā nolīguma īstenošanu pēc viena gada no tā spēkā stāšanās dienas un pēc tam regulāri saskaņā ar kopīgu vienošanos. Turklāt Puses kopīgi izvērtē šo nolīgumu pēc četriem gadiem no tā spēkā stāšanās dienas.

2.   Puses iepriekš kopīgi nosaka kopīgās pārskatīšanas kārtību un noteikumus un paziņo viena otrai savu darba grupu sastāvu. Kopīgās pārskatīšanas nolūkos Eiropas Savienību pārstāv Eiropas Komisija, bet ASV pārstāv IDD. Darba grupās var iekļaut atbilstīgus datu aizsardzības un tiesībaizsardzības ekspertus. Ievērojot spēkā esošos tiesību aktus, kopīgās pārskatīšanas grupas dalībniekiem izvirza prasību, lai viņiem būtu attiecīgās drošības pielaides un lai viņi ievērotu apspriežu konfidencialitāti. Kopīgās pārskatīšanas nolūkos IDD nodrošina atbilstīgu piekļuvi attiecīgajiem dokumentiem, sistēmām un darbiniekiem.

3.   Pēc kopīgās pārskatīšanas Eiropas Komisija iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Eiropas Savienības Padomei. ASV sniedz iespēju iesniegt rakstiskus komentārus, kurus pievieno minētajam ziņojumam.

24. pants

Domstarpību izšķiršana un nolīguma darbības apturēšana

1.   Puses apspriežas par jebkurām domstarpībām, ko izraisījusi šā nolīguma īstenošana, un par jebkuriem ar tām saistītiem jautājumiem, cenšoties panākt savstarpēji pieņemamu risinājumu, tostarp sniedzot iespēju katrai no Pusēm to izpildīt saprātīgā laikposmā.

2.   Ja domstarpības neatrisina apspriežu ceļā, katra Puse var apturēt šā nolīguma piemērošanu, par to rakstiski paziņojot pa diplomātiskajiem kanāliem, un nolīguma darbības apturēšana stājas spēkā pēc 90 dienām no šāda paziņojuma dienas, ja vien Puses nav vienojušās par citu spēkā stāšanās dienu.

3.   Neatkarīgi no šā nolīguma darbības apturēšanas visus PDR datus, ko IDD ieguvis saskaņā ar šo nolīgumu līdz tā darbības apturēšanas brīdim, turpina apstrādāt un izmantot saskaņā ar šajā nolīgumā paredzētajiem aizsardzības pasākumiem.

25. pants

Nolīguma darbības izbeigšana

1.   Katra Puse var izbeigt šo nolīgumu jebkurā laikā, par to rakstiski paziņojot pa diplomātiskajiem kanāliem.

2.   Nolīguma darbības izbeigšana stājas spēkā pēc 120 dienām no attiecīgā paziņojuma dienas, ja vien Puses nav vienojušās par citu spēkā stāšanās dienu.

3.   Pirms šā nolīguma darbības izbeigšanas Puses apspriežas tā, lai būtu pietiekami laika panākt savstarpēji pieņemamu risinājumu.

4.   Neatkarīgi no šā nolīguma darbības izbeigšanas visus PDR datus, ko IDD ieguvis saskaņā ar šo nolīgumu līdz tā darbības izbeigšanas brīdim, turpina apstrādāt un izmantot saskaņā ar šajā nolīgumā paredzētajiem aizsardzības pasākumiem.

26. pants

Darbības ilgums

1.   Ievērojot 25. pantu, šis nolīgums ir spēkā septiņus gadus no tā spēkā stāšanās dienas.

2.   Kad beidzas šā panta 1. punktā noteiktais termiņš, kā arī jebkuras turpmākās pagarināšanas perioda termiņš saskaņā šo punktu, nolīguma darbību pagarina uz nākamajiem septiņiem gadiem, ja vien viena no Pusēm vismaz divpadsmit mēnešus iepriekš rakstiski pa diplomātiskajiem kanāliem nepaziņo otrai Pusei par savu nodomu nolīgumu nepagarināt.

3.   Neatkarīgi no šā nolīguma darbības izbeigšanās visus PDR datus, ko IDD ieguvis saskaņā ar šo nolīgumu, turpina apstrādāt un izmantot saskaņā ar šajā nolīgumā paredzētajiem aizsardzības pasākumiem. Līdzīgā veidā visus PDR datus, ko IDD ieguvis saskaņā ar noteikumiem, kas paredzēti 2007. gada 23. un 26. jūlijā Briselē un Vašingtonā parakstītajā Nolīgumā starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par gaisa pārvadātāju veikto pasažieru datu reģistra (PDR) datu apstrādi un pārsūtīšanu Amerikas Savienoto Valstu Iekšzemes drošības departamentam (IDD), turpina apstrādāt un izmantot saskaņā ar minētajā nolīgumā noteiktajiem aizsardzības pasākumiem.

27. pants

Nobeiguma noteikumi

1.   Šis nolīgums stājas spēkā nākamā mēneša pirmajā dienā pēc dienas, kad Puses ir apmainījušās ar paziņojumiem par to, ka ir pabeigtas šim nolūkam vajadzīgās iekšējās procedūras.

2.   Ar šo nolīgumu no tā spēkā stāšanās dienas aizstāj 2007. gada 23. un 26. jūlija nolīgumu.

3.   Dānijas, Apvienotās Karalistes un Īrijas teritorijā šo nolīgumu piemēro vienīgi tad, ja Eiropas Komisija rakstiski paziņo ASV, ka Dānija, Apvienotā Karaliste vai Īrija ir nolēmušas, ka šis nolīgums tām būs saistošs.

4.   Ja Eiropas Komisija pirms šā nolīguma stāšanās spēkā paziņo ASV, ka to piemēros Dānijas, Apvienotās Karalistes vai Īrijas teritorijā, šo nolīgumu piemēro attiecīgās valsts teritorijā no tās pašas dienas, no kuras to piemēro pārējās ES dalībvalstīs, kurām šis nolīgums ir saistošs.

5.   Ja Eiropas Komisija pēc šā nolīguma stāšanās spēkā paziņo ASV, ka to piemēros Dānijas, Apvienotās Karalistes vai Īrijas teritorijā, šo nolīgumu piemēro attiecīgās valsts teritorijā no nākamās dienas pēc tam, kad ASV ir saņēmušas paziņojumu.

Briselē, divtūkstoš vienpadsmitā gada četrpadsmitajā decembrī, divos oriģināleksemplāros.

Saskaņā ar ES tiesību aktiem šo nolīgumu ES sagatavo arī bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valodā.

Eiropas Savienības vārdā –

Amerikas Savienoto Valstu vārdā –

PIELIKUMS

PDR DATU VEIDI

1.

PDR ieraksta norādītājs

2.

Rezervēšanas/biļetes izsniegšanas datums

3.

Paredzētā ceļojuma datums(-i)

4.

Vārds(-i), uzvārds(-i)

5.

Pieejamā informācija par bieži lidojošu personu un par piešķirtajām privilēģijām (t. i., bezmaksas biļetes, pārcelšana uz labāku klasi utt.)

6.

Citi vārdi PDR, tostarp ceļotāju skaits PDR

7.

Visa pieejamā kontaktinformācija (tostarp darījuma veicēja informācija)

8.

Visa pieejamā maksāšanas/rēķinu informācija (bet ne tāda informācija par darījumu, kas saistīta ar kredītkarti vai kontu un nav saistīta ar ceļojuma darījumu)

9.

Informācija par konkrētajam PDR atbilstošā ceļojuma maršrutu

10.

Ceļojumu aģentūra / ceļojumu aģents

11.

Informācija par kopēja koda izmantošanu (code share)

12.

Informācija par atdalītajām rezervācijām

13.

Pasažiera lidojumu statuss (tostarp apstiprinājumi un reģistrācijas statuss)

14.

Dati par biļetes izdošanu, tostarp biļetes numurs, vienvirziena biļetes un automatizēts biļetes cenas piedāvājums (Automated Ticket Fare Quote)

15.

Visa informācija par bagāžu

16.

Informācija par sēdvietu, tostarp sēdvietas numurs

17.

Vispārīgas piezīmes, tostarp informācija par citiem pakalpojumiem (OSI), īpašiem pakalpojumiem (SSI) un īpašu pakalpojumu pieprasījumu (SSR)

18.

Jebkāda APIS ievāktā informācija

19.

Visas iepriekšējās izmaiņas 1. līdz 18. punktā uzskaitītajos PDR datos


REGULAS

11.8.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 215/15


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 731/2012

(2012. gada 10. augusts),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem.

(2)

Standarta importa vērtību aprēķina katru darbdienu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. panta 1. punktu, ņemot vērā mainīgos dienas datus. Tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 10. augustā

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta importa vērtība

0702 00 00

MK

45,6

TR

55,3

ZZ

50,5

0707 00 05

TR

100,7

ZZ

100,7

0709 93 10

TR

107,9

ZZ

107,9

0805 50 10

AR

95,1

TR

92,0

UY

83,5

ZA

101,6

ZZ

93,1

0806 10 10

EG

202,6

MA

168,7

MK

50,2

MX

186,3

TN

203,8

TR

142,8

ZZ

159,1

0808 10 80

AR

82,0

BR

97,8

CL

112,3

NZ

115,9

US

188,2

ZA

99,9

ZZ

116,0

0808 30 90

AR

129,0

CL

165,2

CN

91,7

NZ

165,5

TR

172,4

ZA

106,8

ZZ

138,4

0809 30

TR

158,1

ZZ

158,1

0809 40 05

BA

66,5

IL

69,8

ZZ

68,2


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “cita izcelsme”.


11.8.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 215/17


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 732/2012

(2012. gada 10. augusts),

ar ko groza ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 971/2011 2011./2012. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 30. jūnija Regulu (EK) Nr. 951/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 318/2006 saistībā ar tirdzniecību ar trešām valstīm cukura nozarē (2), un jo īpaši tās 36. panta 2. punkta otrās daļas otro teikumu,

tā kā:

(1)

Reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas 2011./2012. tirdzniecības gadā piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un dažu veidu sīrupam, tika noteikti ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 971/2011 (3). Jaunākie grozījumi šajās cenās un nodokļos izdarīti ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 725/2012 (4).

(2)

Saskaņā ar datiem, kas patlaban ir Komisijas rīcībā, minētās summas ir jāgroza atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 951/2006 36. pantam.

(3)

Tā kā šī pasākuma piemērošana jānodrošina iespējami drīzāk pēc atjaunināto datu nosūtīšanas, šai regulai jāstājas spēkā tās publicēšanas dienā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 971/2011 2011./2012. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas piemērojami Regulas (EK) Nr. 951/2006 36. pantā minētajiem produktiem, tiek grozīti un ir sniegti šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 10. augustā

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp.

(3)  OV L 254, 30.9.2011., 12. lpp.

(4)  OV L 212, 9.8.2012., 17. lpp.


PIELIKUMS

Grozītās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas no 2012. gada 11. augusta piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un produktiem ar KN kodu 1702 90 95

(EUR)

KN kods

Reprezentatīvā cena par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

Papildu ievedmuitas nodoklis par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

1701 12 10 (1)

39,31

0,00

1701 12 90 (1)

39,31

2,81

1701 13 10 (1)

39,31

0,00

1701 13 90 (1)

39,31

3,11

1701 14 10 (1)

39,31

0,00

1701 14 90 (1)

39,31

3,11

1701 91 00 (2)

48,19

3,01

1701 99 10 (2)

48,19

0,00

1701 99 90 (2)

48,19

0,00

1702 90 95 (3)

0,48

0,22


(1)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Regulas (EK) Nr. 1234/2007 IV pielikuma III punktā.

(2)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Regulas (EK) Nr. 1234/2007 IV pielikuma II punktā.

(3)  Aprēķins uz 1 % saharozes satura.


PAMATNOSTĀDNES

11.8.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 215/19


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE

(2012. gada 18. jūlijs)

par TARGET2 vērtspapīriem

(pārstrādāta versija)

(ECB/2012/13)

(2012/473/ES)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 127. panta 2. punkta pirmo ievilkumu,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas statūtus un jo īpaši to 3.1., 12.1., 17., 18. un 22. pantu,

tā kā:

(1)

Veikti vairāki grozījumi 2010. gada 21. aprīļa Pamatnostādnē ECB/2010/2 par TARGET2 vērtspapīriem (1). Minētā pamatnostādne skaidrības dēļ jāpārstrādā.

(2)

Eiropas Centrālās bankas (ECB) Padome 2006. gada 6. jūlijā nolēma sadarbībā ar centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem (CVD) un citiem tirgus dalībniekiem izpētīt iespēju izveidot jaunu Eurosistēmas pakalpojumu vērtspapīru norēķiniem, izmantojot centrālās bankas naudas līdzekļus, kura nosaukums būtu TARGET2 vērtspapīriem (T2V). Lai īstenotu daļu no Eurosistēmas uzdevumiem saskaņā ar ECBS Statūtu 17., 18. un 22. pantu, T2V mērķis ir atvieglot pēctirdzniecības integrāciju, sniedzot iespēju visā Eiropā neitrāli un bez robežām veikt naudas un vērtspapīru pamatnorēķinus, izmantojot centrālo banku naudas līdzekļus, tā, lai CVD saviem klientiem varētu integrētā tehniskā vidē ar pārrobežu iespējām sniegt saskaņotus un standartizētus norēķinu pakalpojumus saskaņā ar piegādes pret samaksu principu. T2V ir publiska pakalpojuma raksturs, jo centrālās bankas naudas līdzekļu nodrošināšana ir viens no Eurosistēmas pamatuzdevumiem. T2V ietvaros eurozonas nacionālās centrālās bankas (NCB) sniegs nodrošinājuma pārvaldības pakalpojumus un nodrošinās norēķinus, izmantojot centrālās bankas naudas līdzekļus.

(3)

ECBS Statūtu 22. pants uzdod Eurosistēmai “Savienībā nodrošināt efektīvas un drošas klīringa un norēķinu sistēmas”. Turklāt norēķinu veikšana, izmantojot centrālās bankas naudas līdzekļus, sniedz iespēju izvairīties no likviditātes riskiem, un tāpēc tā ir būtiska drošai vērtspapīru pēctirdzniecībai, kā arī finanšu tirgum kopumā.

(4)

ECB Padome 2008. gada 17. jūlijā nolēma uzsākt T2V projektu un nodrošināt nepieciešamos līdzekļus tā pabeigšanai. Balstoties uz Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France un Banca d’Italia (tālāk tekstā – 4CB) piedāvājumu, ECB Padome nolēma, ka 4CB attīstīs T2V un nodrošinās tā darbību.

(5)

ECB Padome pieņēma 2012. gada 29. marta Lēmumu ECB/2012/6 par TARGET2 vērtspapīriem Valdes izveidi un Lēmuma ECB/2009/6 atcelšanu (2). T2V Valde ir racionalizēta Eurosistēmas pārvaldības struktūra, kas sniegs ECB Padomei priekšlikumus par būtiskākajiem stratēģiskajiem jautājumiem un pildīs vienīgi tehniska rakstura uzdevumus. Lēmuma ECB/2012/6 I pielikumā noteiktās T2V Valdes pilnvaras ir viens no T2V pārvaldības stūrakmeņiem. Vienlaikus Eurosistēmas centrālās bankas T2V Valdei ir uzticējušas veikt noteiktus īstenošanas uzdevumus, lai tā būtu pilnībā darboties spējīga un varētu rīkoties visas Eurosistēmas vārdā.

(6)

Šī pamatnostādne jo īpaši nosaka galvenos T2V pamatus tā specifikāciju noteikšanas, attīstības un darbības posmos. T2V programmas tālākās attīstības gaitā šo pamatnostādni papildinās citi tiesību akti un līgumiski pasākumi, par ko galīgo atbildību uzņemsies ECB Padome.

T2V iekšējā pārvaldība sastāv no trim līmeņiem. Pirmajā pārvaldības līmenī galīgos lēmumus attiecībā uz T2V pieņem ECB Padome, kas uzņemas vispārēju atbildību par T2V un saskaņā ar ECBS Statūtu 8. pantu ir visas Eurosistēmas lēmējinstitūcija. Otrajā pārvaldības līmenī tika izveidota T2V Valde, lai palīdzētu ECB lēmējinstitūcijām nodrošināt veiksmīgu un savlaicīgu T2V programmas pabeigšanu. Visbeidzot, trešo pārvaldības līmeni veido 4CB.

(7)

Tā kā uz līgumu pamata T2V pakalpojumi tiek piedāvāti CVD, ārpus eurozonas NCB un citām centrālajām bankām, ir svarīgi veidot attiecības ar tām T2V attīstības posmā, migrācijas posmā un darbības laikā. Šim nolūkam izveidota CVD vadības grupa un Ārpus eurozonas valūtu vadības grupa. Nacionālās lietotāju grupas ir forums saziņai un mijiedarbībai ar attiecīgās valsts vērtspapīru tirgus vērtspapīru norēķinu pakalpojumu sniedzējiem un lietotājiem. T2V konsultatīvā grupa ir forums komunikācijai un mijiedarbībai starp Eurosistēmu un T2V ārējām ieinteresētajām personām.

(8)

T2V nav komerciāls pasākums, un tā mērķis nav konkurēt ar CVD vai citiem tirgus dalībniekiem. Tāpēc, lai gan T2V finanšu režīma mērķis ir pilnīga izmaksu atgūšana, T2V pakalpojumi netiek sniegti peļņas gūšanas nolūkā. Par kopējo summu, ko Eurosistēma iegulda T2V, pieņemts iekšējs lēmums, savukārt lēmuma par T2V pakalpojumu izcenojumu mērķis ir pilnībā atgūt izmaksas. Turklāt attiecībā uz CVD Eurosistēma stingri piemēros diskriminācijas aizlieguma principu un nodrošinās vienlīdzīgus konkurences noteikumus starp CVD, kas ārpakalpojuma veidā T2V nodos savas norēķinu platformas.

(9)

T2V ir tehniska iekārta, kas būs pieejama gan norēķiniem euro, gan atvērta arī ārpus eurozonas NCB un citām centrālajām bankām, kas vēlēsies tajā piedalīties, nodrošinot savas valūtas pieejamību norēķiniem T2V, izmantojot centrālo banku naudas līdzekļus, kā noteikts šajā pamatnostādnē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO PAMATNOSTĀDNI.

I   IEDAĻA

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. pants

Priekšmets un piemērošanas joma

1.   T2V balstās uz vienotu tehnisku platformu, kas integrēta centrālo banku reālā laika bruto norēķinu sistēmās. Tas ir pakalpojums, ko Eurosistēma sniedz CVD, ļaujot visā Eiropā neitrāli un bez robežām veikt naudas un vērtspapīru pamatnorēķinus, izmantojot centrālo banku naudas līdzekļus, saskaņā ar piegādes pret samaksu principu.

2.   Šī pamatnostādne nosaka T2V iekšējās pārvaldības noteikumus. Tā paredz arī galvenās T2V pazīmes, nosakot T2V Valdes un 4CB funkcijas un pienākumus, un attiecības starp tām specifikāciju noteikšanas, attīstības un darbības posmos. Tā nosaka arī galvenos lēmumus, kas ECB Padomei jāpieņem attiecībā uz T2V. Saistībā ar T2V šī pamatnostādne nosaka arī galvenos principus šādiem jautājumiem: a) finanšu režīms, tiesības un garantijas; b) CVD piekļuves T2V un līgumisko attiecību ar CVD noteikšana; c) valūtu, kas nav euro, kļūšana par atbilstīgām lietošanai T2V; un d) T2V attīstība.

2. pants

Definīcijas

Šajā pamatnostādnē:

1)

“centrālais vērtspapīru depozitārijs” (CVD) (central securities depository (CSD)) ir iestāde: a) kas ļauj reģistrēt vērtspapīrus un veikt ar tiem norēķinus dematerializētā veidā, un/vai glabā vai pārvalda vērtspapīrus citu personu vārdā, nodrošinot vai pārvaldot vērtspapīru kontus; b) kas ir vērtspapīru norēķinu sistēmas operators vai nodrošinātājs saskaņā ar 2. panta a) punktu Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 19. maija Direktīvā 98/26/EK par norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās (3), vai – attiecībā uz uzņēmumiem, kas neatrodas Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ) – saskaņā ar attiecīgajiem nacionālajiem tiesību aktiem, kas ir līdzvērtīgi Direktīvai 98/26/EK, un/vai ko regulē centrālā banka, un c) ko nacionālie noteikumi un/vai tiesību akti atzīst par CVD un/vai kuras darbību šādā statusā atļāvusi vai regulē kompetentā iestāde;

2)

“piegāde pret samaksu”(delivery-versus-payment) ir vērtspapīru norēķinu mehānisms, kas saista vērtspapīru pārvedumu un naudas līdzekļu pārvedumu, nodrošinot, ka piegāde notiek tikai pēc attiecīgā maksājuma veikšanas;

3)

“eurozonas NCB”(euro area NCB) ir tādas dalībvalsts NCB, kuras valūta ir euro;

4)

“Eurosistēmas centrālā banka”(Eurosystem central bank) atkarībā no situācijas ir eurozonas NCB vai ECB;

5)

“Pamatlīgums”(Framework Agreement) ir līgumiskais regulējums, kuru slēdz CVD un Eurosistēma par attīstības un darbības posmu;

6)

“vispārējās funkcionālās specifikācijas” (VFS) (General functional specifications (GFS)) ir vispārējs funkcionāls T2V lietojumprogrammas apraksts, ko izstrādā, lai ievērotu T2V lietotāju prasības. Tas ietvers tādus elementus kā funkcionālā arhitektūra (domēni, moduļi un mijiedarbības), konceptuālie modeļi, datu modeļi vai datu plūsmas procesi;

7)

“2. līmeņa–3. līmeņa līgums”(Level 2-Level 3 agreement) ir piegādes un darbības nodrošināšanas līgums un tā grozījumi, par ko panākta vienošanās starp T2V Valdi un 4CB, ko apstiprinājusi ECB Padome un ko parakstījušas Eurosistēmas centrālās bankas un 4CB. Tas satur papildu detaļas par 4CB, T2V Valdes un Eurosistēmas centrālo banku uzdevumiem un pienākumiem;

8)

“ārpus eurozonas NCB”(non-euro area NCB) ir tādas dalībvalsts NCB, kuras valūta nav euro;

9)

“darbības posms”(operational phase) ir laika periods, kas sākas no brīža, kad pirmais CVD ir migrējis uz T2V;

10)

“cita centrālā banka”(other central bank) ir ārpus Savienības esošas valsts centrālā banka;

11)

“maksājumu grafiks”(payment schedule) ir grafiks, kas nosaka kārtību, kādā tiek izmaksāta atlīdzība 4CB;

12)

“pakalpojumu līmeņa līgums”(service level agreement) ir gan līgums, kas nosaka ar T2V saistīto pakalpojumu līmeni, ko 4CB sniedz Eurosistēmai, gan līgums, kas nosaka ar T2V saistīto pakalpojumu līmeni, ko Eurosistēma sniedz CVD;

13)

“specifikāciju noteikšanas un attīstības posms”(specification and development phase) ir laika posms, kas sākas ar brīdi, kad Padome apstiprina LPD, un beidzas darbības posma uzsākšanas brīdī;

14)

T2V lietojumprogramma”(T2S business application) ir programmatūra, ko Eurosistēmas vārdā izstrādājusi un kuras darbību nodrošina 4CB, lai ļautu Eurosistēmai nodrošināt T2V pakalpojumus, izmantojot T2V platformu;

15)

T2V pārmaiņu un versiju vadības procedūra”(T2S Change and Release Management Procedure) ir noteikumu un procedūru kopums, ko piemēro, ja tiek ierosinātas pārmaiņas T2V pakalpojumos;

16)

T2V platforma”(T2S platform) ir datoraparatūra un visi programmatūras komponenti, t. i., visa lietotā programmatūra, izņemot T2V lietojumprogrammu, kas nepieciešami, lai uzsāktu un nodrošinātu T2V lietojumprogrammas darbību;

17)

T2V programma”(T2S Programme) ir saistītu darbību un īstenojamu rezultātu kopums, kas nepieciešams, lai attīstītu T2V, līdz notiek visu CVD, kas noslēguši Pamatlīgumu ar Eurosistēmu, un visu Eurosistēmas centrālo banku, ārpus eurozonas NCB un citu centrālo banku migrācija;

18)

T2V Valde”(T2S Board) ir Eurosistēmas vadības struktūra, kas izveidota, pamatojoties uz Lēmumu ECB/2012/6, kuras uzdevums ir izstrādāt priekšlikumus ECB Padomei par būtiskākajiem stratēģiskajiem jautājumiem un pildīt tehniska rakstura uzdevumus saistībā ar T2V;

19)

T2V projekta konts”(T2S project account) ir T2V konts, ko izmanto iemaksu, atmaksu un maksājumu vākšanai un sadalei. Projekta kontam var būt subkonti, lai nošķirtu dažādu veidu naudas plūsmas. Tam nav budžeta rakstura;

20)

T2V pakalpojumi”(T2S services) ir pakalpojumi, ko Eurosistēma sniedz CVD un centrālajām bankām, pamatojoties uz līgumiem, kas noslēgti starp Eurosistēmu un CVD, ārpus eurozonas NCB vai citām centrālajām bankām;

21)

T2V lietotāji”(T2S users) ir CVD dalībnieki, juridiskas vai fiziskas personas, kam ir līgumiskas attiecības ar CVD, lai ar vērtspapīru norēķiniem saistītās darbības veiktu T2V, centrālās bankas, kuras valūta ir pieejama norēķinu apstrādei T2V, dalībnieki, kuriem ir līgumiskas attiecības ar centrālo banku, lai ar vērtspapīriem saistītās skaidras naudas apstrādes darbības veiktu T2V;

22)

“Detalizētās lietotāju darbības specifikācijas” (DLDS) (User detailed functional specifications, (UDFS)) ir sīki izstrādāti funkciju apraksti T2V ārējo datu plūsmu vadībai (no lietojumprogrammas uz lietojumprogrammu). Tās ietver visu informāciju, kas lietotājiem nepieciešama, lai pielāgotu vai izveidotu savu iekšējo informācijas sistēmu ar nolūku to pievienot T2V;

23)

“Lietotāja rokasgrāmata”(User Handbook) ir dokuments, kurā aprakstīts, kā T2V lietotāji var izmantot virkni T2V programmatūras funkciju, kas pieejamas lietotāja – lietojumprogrammas (ekrāna) režīmā;

24)

“Lietotāja prasību dokuments” (LPD) (User requirements document (URD)) ir dokuments, kas nosaka lietotāju prasības T2V, ko ECB publicējusi 2008. gada 3. jūlijā, ņemot vērā grozījumus, kuri veikti, izmantojot T2V Pārmaiņu un versiju vadības procedūru.

II   IEDAĻA

T2V PĀRVALDĪBA

3. pants

Iekšējās pārvaldības līmeņi

T2V iekšējā pārvaldība ir balstīta trijos līmeņos. Pārvaldības 1. līmeni veido ECB Padome, 2. līmeni veido T2V Valde un 3. līmeni veido 4CB.

4. pants

ECB Padome

1.   ECB Padome atbild par T2V virzību, vispārējo vadību un kontroli. Tā ir atbildīga arī par galīgo lēmumu pieņemšanu saistībā ar T2V un lemj par to uzdevumu sadalījumu, kas nav īpaši noteikti 2. vai 3. līmenī.

2.   ECB Padomei jo īpaši ir šādas kompetences:

a)

atbildība par T2V pārvaldi visu šo darbību laikā:

i)

pieņemot lēmumus par visiem jautājumiem attiecībā uz T2V pārvaldību, uzņemoties atbildību par visu T2V un tādējādi esot pēdējai lēmējinstancei strīdu gadījumā;

ii)

uz ad hoc pamata pieņemot lēmumus par T2V Valdes vai 4CB uzdevumiem;

iii)

lemjot par to, kam – T2V Valdei un/vai 4CB – uzdot vēlāk radušos uzdevumu vai īpašu papilduzdevumu izpildi, kas attiecas uz T2V, vienlaikus nosakot, kurus lēmumus tā saglabā savā kompetencē;

iv)

pieņemot visus lēmumus par T2V Valdes organizāciju;

b)

izskatīt T2V konsultatīvās grupas, Ārpus eurozonas valūtu vadības grupas vai CVD vadības grupas locekļu pieprasījumus, kas iesniegti saskaņā ar attiecīgās grupas darbību regulējošajiem noteikumiem;

c)

lemt par T2V finanšu pamatrežīmu, proti:

i)

T2V pakalpojumu cenu politiku;

ii)

T2V izmaksu metodoloģiju;

iii)

finansējumu saskaņā ar 12. pantu;

d)

lemt par CVD piekļuves nosacījumiem;

e)

apstiprināt un pieņemt T2V kopplānu, pārraudzīt T2V programmas īstenošanas gaitu un lemt par pasākumiem, lai mazinātu jebkādus kavējumus T2V ieviešanā;

f)

lemt par T2V galvenajiem darbības aspektiem, proti:

i)

T2V darbības principiem, ieskaitot darbības traucējumu un krīzes vadības stratēģiju;

ii)

T2V informācijas drošības sistēmu;

iii)

T2V izmaiņu un versiju vadības procedūru;

iv)

stratēģiju T2V pārbaudei;

v)

T2V migrācijas stratēģiju;

vi)

T2V riska vadības sistēmu;

g)

apstiprināt galveno līgumisko regulējumu, proti:

i)

līgumus starp 2. un 3. līmeni;

ii)

pakalpojumu līmeņa līgumus, par ko vienojas T2V Valde un CVD, un Eurosistēmas centrālās bankas, kā arī ar 4CB;

iii)

līgumus ar CVD, par ko vienojas T2V Valde kopā ar Eurosistēmas centrālajām bankām un CVD;

iv)

līgumus, ieskaitot attiecīgos pakalpojumu līmeņa līgumus, ar ārpus eurozonas NCB, citām centrālajām bankām un citām kompetentajām monetārajām iestādēm;

h)

pienākums veikt pienācīgus pasākumus, lai nodrošinātu pārraudzības noteikumu un principu ievērošanu;

i)

lemt par datumu, kad sākt CVD pirmo migrāciju uz T2V.

5. pants

T2V Valde

T2V Valdes sastāvs un pilnvaras ir noteiktas Lēmumā ECB/2012/6. T2V Valde atbild par ECB Padomes noteiktā vispārīgā regulējuma ietvaros 2. līmenim uzticētajiem uzdevumiem.

6. pants

4CB

1.   4CB attīsta T2V un nodrošina tā darbību un sniedz informāciju par savu iekšējo organizāciju un darba sadalījumu T2V Valdei.

4CB jo īpaši veic visus šos uzdevumus:

a)

balstoties uz LPD un T2V programmas Valdes norādījumiem, sagatavo VFS, DLDS un Lietotāja rokasgrāmatu saskaņā ar T2V kopplānu;

b)

attīsta un veido T2V Eurosistēmas vārdā un nodrošina T2V tehniskos komponentus saskaņā ar T2V kopplānu, ievērojot LPD, VFS un DLDS, un citas specifikācijas un pakalpojumu līmeņus;

c)

dara T2V pieejamu T2V Valdei saskaņā ar apstiprinātajiem termiņiem, specifikācijām un pakalpojumu līmeņiem;

d)

lai saskaņā ar 12. pantu noteiktu T2V finansējumu, iesniedz T2V Valdei šādus dokumentus:

i)

tāmi par izmaksām, kas tām radīsies saistībā ar T2V izveidi un darbības nodrošināšanu formā, kuru attiecīgajai Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) vai Eurosistēmas komitejai un/vai ārējiem revidentiem ir iespējams izvērtēt un/vai revidēt;

ii)

finansiālo piedāvājumu, t. sk. piedāvājuma veidu, maksājumu laika plānu, kā arī laika posmu, uz kuru tas attiecas;

e)

iegūst visas nepieciešamās licences, lai izveidotu T2V un nodrošinātu tā darbību, un ļautu Eurosistēmai sniegt T2V pakalpojumus CVD;

f)

ievieš pārmaiņas T2V saskaņā ar T2V pārmaiņu un versiju vadības procedūru;

g)

sniedz atbildes savas kompetences jomā par pieprasījumiem, ko iesniegusi ECB Padome vai T2V Valde;

h)

nodrošina mācības, tehnisku un operacionālu atbalstu testu veikšanai un migrācijai, ko koordinē T2V Valde;

i)

ved sarunas par grozījumiem 2. līmeņa–3. līmeņa līgumā ar T2V Valdi.

2.   4CB par savu uzdevumu izpildi ir solidāri atbildīgas attiecībā pret Eurosistēmu. Atbildība attiecas uz viltu, tīšu nodarījumu un rupju neuzmanību. Atbildības regulējums tiek sīkāk noteikts 2. līmeņa–3. līmeņa līgumā.

3.   Minēto uzdevumu nodošana ārpakalpojumā vai nodošana apakšuzņēmējam neskar 4CB atbildību pret Eurosistēmu un citām ieinteresētajām personām, un tā ir pārredzama T2V Valdei.

7. pants

Attiecības ar ārējām ieinteresētajām personām

1.   T2V konsultatīvā grupa ir forums komunikācijai un mijiedarbībai starp Eurosistēmu un T2V ārējām ieinteresētajām personām. T2V konsultatīvā grupa konsultē T2V Valdi un izņēmuma gadījumos var informēt ECB Padomi.

2.   T2V konsultatīvo grupu vada T2V Valdes priekšsēdētājs. CVD konsultatīvās grupas sastāvs un pilnvaras noteiktas Pielikumā.

3.   T2V konsultatīvā grupa savas funkcijas veic saskaņā ar reglamentu, ko izstrādā T2V konsultatīvā grupa un apstiprina T2V Valde.

4.   CVD vadības grupa ir T2V pārvaldības struktūra, kas Pamatlīgumu parakstījušo CVD vārdā pieņem rezolūcijas un sniedz atzinumus par Pamatlīgumā noteiktajiem jautājumiem. CVD vadības grupas pilnvaras ir pievienotas Pamatlīgumam.

5.   Ārpus eurozonas valūtu vadības grupa ir T2V pārvaldības struktūra, kas Valūtas dalības līgumu parakstījušo ārpus eurozonas NCB un citu centrālo banku vārdā pieņem rezolūcijas un sniedz atzinumus par Valūtas dalības līgumā noteiktajiem jautājumiem. Ārpus eurozonas valūtu vadības grupas pilnvaras ir pievienotas Valūtas dalības līgumam.

6.   Nacionālo lietotāju grupas ir forums saziņai un mijiedarbībai ar vērtspapīru norēķinu pakalpojumu sniedzējiem un lietotājiem attiecīgās valsts tirgū, lai atbalstītu T2V izveidi un ieviešanu un novērtētu T2V ietekmi uz valstu tirgiem. Parasti nacionālo lietotāju grupas vada attiecīgās NCB. Nacionālo lietotāju grupu sastāvs un pilnvaras noteiktas Pielikumā.

8. pants

Laba pārvaldība

1.   Lai novērstu interešu konfliktus starp Eurosistēmas veikto T2V pakalpojumu sniegšanu un Eurosistēmas regulatīvajām funkcijām, Eurosistēmas centrālas bankas nodrošina, ka:

a)

T2V Valdes locekļi nav tieši iesaistīti T2V pārraudzībā vai tādu CVD pārraudzībā, kas ārpakalpojuma veidā nodevuši savas norēķinu darbības T2V. Viņi nav to Eurosistēmas/ECBS komiteju locekļi, kuras veic kādu no šīm pārraudzības funkcijām. Viņi nav Eurosistēmas IT koordinācijas komitejas (EIKK) (Eurosystem IT Steering Committee (EISC)) vai Iekšējās audita komitejas (Internal Auditors Committee) locekļi; un

b)

pastāv nošķirtība starp T2V pārraudzību un T2V darbību.

2.   Uz T2V Valdi attiecas ziņošanas, kontroles un revīzijas pienākums, kā noteikts šajā pamatnostādnē. Revīzijas par T2V attīstību, darbību un izmaksām tiek uzsāktas un veiktas, pamatojoties uz principiem un pasākumiem, kas noteikti ECB Padomes ECBS revīzijas politikā, kura ir spēkā attiecīgās revīzijas veikšanas laikā.

9. pants

Sadarbība un informācijas apmaiņa

1.   4CB un T2V Valde savstarpēji sadarbojas, apmainās ar informāciju un sniedz savstarpēju tehnisku un cita veida atbalstu T2V attīstības un darbības laikā.

2.   4CB, citas Eurosistēmas centrālās bankas un T2V Valde nekavējoties viena otru informē par visiem jautājumiem, kas var būtiski ietekmēt T2V attīstību vai izveidi un darbību, un cenšas samazināt visus saistītos riskus.

3.   T2V Valde regulāri ziņo ECB Padomei par T2V programmas attīstību un T2V darbību. Šos ziņojumus nosūta EIKK, kura var sniegt padomus ECB lēmējinstitūcijām. Maksājumu un norēķinu sistēmu komiteja (MNSK) ziņojumus saņem informācijas nolūkā.

4.   T2V Valde tās sēžu darba kārtības, kopsavilkumus un attiecīgo dokumentāciju dara zināmu MNSK locekļiem, lai ļautu šiem locekļiem nepieciešamības gadījumā sniegt savu ieguldījumu.

5.   Ja nepieciešams, T2V Valde var apspriesties ar visām kompetentajām ECBS komitejām pēc savas vai pēc attiecīgās komitejas iniciatīvas.

6.   4CB par T2V programmu un T2V darbību sniedz regulārus ziņojumus T2V Valdei.

7.   T2V Valdes un 4CB ziņojumu sniegšanas pienākuma saturs un detalizēta procedūra tiek noteikta 2. līmeņa–3. līmeņa līgumā.

III   IEDAĻA

FINANŠU REŽĪMS

10. pants

Cenu politika

T2V cenu politika tiek veidota, ievērojot šādus pamatprincipus: tai nav peļņas gūšanas rakstura, tās mērķis ir pilna izdevumu atgūšana, un tā nav diskriminējoša attiecībā pret CVD.

11. pants

Izmaksu un grāmatvedības metodoloģija

1.   Uz T2V attiecas Eurosistēmas vispārīgā izmaksu metodoloģija un 2010. gada 11. novembra Pamatnostādne ECB/2010/20 par grāmatvedības un finanšu ziņošanas tiesisko regulējumu Eiropas Centrālo banku sistēmā (4), ja vien Padome nav lēmusi citādi.

2.   T2V Valde jau ļoti agrīnā stadijā iesaista attiecīgās ECBS/Eurosistēmas komitejas, novērtējot:

a)

vai pareizi ieviesta Eurosistēmas vispārējo izmaksu metodoloģija saistībā ar T2V izmaksu tāmēm un T2V ikgadējo izmaksu aprēķināšanu; un

b)

vai ECB un 4CB pareizi ieviesušas Pamatnostādni ECB/2010/20 saistībā ar T2V izmaksu un aktīvu atspoguļošanu.

12. pants

Finansējums

1.   T2V Valde iesniedz ECB Padomei priekšlikumus par grozījumiem T2V finanšu režīmā, kuros ietvertas T2V izmaksas, t. i., 4CB un ECB izmaksas par T2V attīstību, uzturēšanu un darbības nodrošināšanu.

2.   Priekšlikumā ietver arī:

a)

piedāvājuma veidu;

b)

maksājumu laika plānu;

c)

laika posmu, uz kuru tas attiecas;

d)

izmaksu sadales mehānismu;

e)

kapitāla izmaksas.

3.   Par T2V finanšu režīmu lemj ECB Padome.

13. pants

Maksājumi

1.   Eurosistēmas vārdā ECB tiek atvērts T2V projekta konts. T2V projekta kontam nav budžeta rakstura, bet to lieto, lai saņemtu un veiktu visus ar T2V izmaksām saistītos priekšmaksājumus, maksājumus un atlīdzības izmaksu, kā arī maksājumus par T2V lietošanu.

2.   Eurosistēmas vārdā T2V projekta kontu pārvalda T2V Valde. Ja 4CB īstenojamie rezultāti ir apstiprināti un pieņemti, T2V Valde apstiprina maksājumus 4CB, kas tiek veikti saskaņā ar ECB Padomes apstiprināto un 2. līmeņa–3. līmeņa līgumā izklāstīto maksājumu laika plānu, par kuru notikusi iepriekšēja vienošanās.

14. pants

Eurosistēmas tiesības uz T2V

1.   T2V uzņēmumu lietojumprogramma ir Eurosistēmas īpašums.

2.   4CB piešķir Eurosistēmai licences attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesībām, kas nepieciešamas, lai ļautu Eurosistēmai sniegt CVD pilnu T2V pakalpojumu klāstu saskaņā ar piemērojamiem noteikumiem un kopējiem pakalpojumu līmeņiem un piemērojot vienlīdzīgus nosacījumus. 4CB atlīdzina Eurosistēmai jebkādas trešo personu prasības par intelektuālā īpašuma tiesību aizskārumu.

3.   4CB un T2V Valde 2. līmeņa–3. līmeņa līgumā vienojas par detaļām, kas attiecas uz Eurosistēmas tiesībām uz T2V. Šādā līgumā tiek paredzētas to iestāžu tiesības, kuras noslēgušas valūtas dalības līgumu, kā noteikts 18. pantā.

IV   IEDAĻA

CENTRĀLIE VĒRTSPAPĪRU DEPOZITĀRIJI

15. pants

CVD piekļuves kritēriji

1.   CVD ir tiesīgi piekļūt T2V pakalpojumiem, ja:

a)

par tiem ir paziņots saskaņā ar Direktīvas 98/26/EK 10. pantu vai gadījumā, ja CVD ir no jurisdikcijas, kas atrodas ārpus EEZ, tie darbojas saskaņā ar normatīvo un regulatīvo sistēmu, kas ir vienlīdzīga ar Savienībā spēkā esošo sistēmu;

b)

kompetentās iestādes ir pozitīvi novērtējušas to atbilstību EVRK/ECBS Ieteikumiem vērtspapīru norēķinu sistēmai;

c)

tie pēc pieprasījuma dara pieejamu citiem T2V CVD katru vērtspapīru/ISIN, kura emitējošie CVD (vai tehniski emitējošie CVD) tie ir;

d)

tie apņemas piedāvāt citiem T2V CVD vērtspapīru uzskaites un glabāšanas pamatpakalpojumus nediskriminējošā veidā;

e)

tie apņemas attiecībā pret citiem T2V CVD veikt savus norēķinus, izmantojot centrālo banku naudas līdzekļus, ja valūta ir pieejama T2V.

2.   Noteikumi, kas attiecas uz CVD piekļuves kritērijiem, ir noteikti 2011. gada 16. novembra Lēmumā ECB/2011/20, ar ko nosaka detalizētus noteikumus un procedūras atbilstības kritēriju ieviešanai attiecībā uz centrālo vērtspapīru depozitāriju piekļuvi TARGET2 vērtspapīru pakalpojumiem (5), un tie tiek iekļauti līgumos starp Eurosistēmas centrālajām bankām un CVD.

3.   ECB savā interneta vietnē uztur to CVD sarakstu, kuriem atļauts veikt norēķinus T2V.

16. pants

Līgumiskās attiecības ar CVD

1.   Līgumi starp Eurosistēmas centrālajām bankām un CVD, ieskaitot pakalpojumu līmeņa līgumus, ir saskaņoti.

2.   T2V Valde kopā ar Eurosistēmas centrālajām bankām ved sarunas par līgumu grozījumu saturu ar CVD.

3.   Līgumus ar CVD un to grozījumus apstiprina ECB Padome un pēc tam paraksta tās Eurosistēmas valsts centrālā banka, kurā CVD atrodas; ja CVD atrodas ārpus eurozonas, līgumu paraksta ECB; abos gadījumos līguma parakstītāja darbojas visu Eurosistēmas centrālo banku vārdā. Attiecībā uz Īriju līgumu paraksta tās dalībvalsts Eurosistēmas centrālā banka, kas paziņojusi par vērtspapīru norēķinu sistēmu saskaņā ar Direktīvas 98/26/EK 10. pantu.

17. pants

Atbilstība regulatīvajām prasībām

1.   T2V Valdes mērķis ir atbalstīt CVD pastāvīgu atbilstību attiecīgajām normatīvajām, regulējošajām un pārraudzības prasībām.

2.   T2V Valde apsver, vai ECB jāizdod ieteikumi, lai veicinātu tiesību aktu piemērošanu ar mērķi nodrošināt visiem CVD vienlīdzīgas pieejas tiesības T2V pakalpojumiem, un šajā sakarā iesniedz priekšlikumus ECB Padomei.

V   IEDAĻA

VALŪTAS, KAS NAV EURO

18. pants

Atbilstības nosacījumi iekļaušanai T2V

1.   EEZ valūta, kas nav euro, ir atbilstīga lietošanai T2V, ja ārpus eurozonas esošā NCB, cita centrālā banka vai cita iestāde, kas ir atbildīga par šādu valūtu, noslēdz valūtas dalības līgumu ar Eurosistēmu un ECB Padome ir apstiprinājusi šādas valūtas atbilstību.

2.   Valūta, kas nav EEZ valūta, ir atbilstīga lietošanai T2V pēc tam, kad ECB Padome ir apstiprinājusi šādas valūtas atbilstību, ja:

a)

tiesiskā, regulējošā un pārraudzības sistēma, kas ir piemērojama norēķiniem šajā valūtā, būtībā nodrošina tāda paša vai augstāka līmeņa tiesisko noteiktību kā Savienībā spēkā esošā sistēma;

b)

šādas valūtas iekļaušanai T2V būtu pozitīva ietekme uz T2V devumu Savienības vērtspapīru norēķinu tirgum;

c)

cita centrālā banka vai cita iestāde, kas ir atbildīga par šādu valūtu, noslēdz abpusēji pieņemamu valūtas dalības līgumu ar Eurosistēmu.

3.   Saskaņā ar T2V Valdes pilnvarām ārpus eurozonas NCB un citas centrālās bankas var tikt pārstāvētas T2V Valdē.

VI   IEDAĻA

T2V PROGRAMMAS ATTĪSTĪBA

19. pants

T2V kopplāns

1.   Balstoties uz priekšlikumiem, ko sniegusi T2V Valde, ECB Padome izvērtē, apstiprina un pieņem grozījumus T2V kopplānā.

2.   T2V Valde, balstoties uz T2V kopplānu, izstrādā darbības plānu. Darbības plānu un tā atjauninājumus publicē un paziņo T2V ieinteresētajām personām.

3.   Ja pastāv nopietns risks, ka kādu T2V kopplāna pagrieziena punktu nebūs iespējams sasniegt, T2V Valde nekavējoties par to paziņo ECB Padomei un iesaka pasākumus, lai novērstu kavēšanos T2V ieviešanā.

VII   IEDAĻA

NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

20. pants

2. līmeņa–3. līmeņa līgums

1.   Ņemot vērā šīs pamatnostādnes noteikumus, 2. līmeņa–3. līmeņa līgums nosaka papildu detaļas, kas attiecas uz 4CB, T2V Valdes un Eurosistēmas centrālo banku uzdevumiem un pienākumiem.

2.   2. līmeņa–3. līmeņa līgums un tā grozījumu projekti tiek iesniegti apstiprināšanai ECB Padomē, un pēc tam tos paraksta Eurosistēma un 4CB.

21. pants

Strīdu izšķiršana

1.   Ja strīds, kas saistās ar jautājumu, ko regulē šī pamatnostādne, nevar tikt atrisināts, panākot vienošanos starp iesaistītajām personām, jebkura iesaistītā persona var iesniegt šo jautājumu ECB Padomē lēmuma pieņemšanai.

2.   2. līmeņa–3. līmeņa līgums nosaka, ka T2V Valde vai 4CB var iesniegt izskatīšanai ECB Padomē jebkuru strīdu, kas rodas saistībā ar 2. līmeņa–3. līmeņa līgumu.

22. pants

Atcelšana

1.   Tiek atcelta Pamatnostādne ECB/2010/2.

2.   Norādes uz atcelto pamatnostādni uzskata par norādēm uz šo pamatnostādni.

23. pants

Stāšanās spēkā

Šī pamatnostādne stājas spēkā divas dienas pēc tās pieņemšanas.

24. pants

Adresāti un ieviešanas pasākumi

Šī pamatnostādne ir adresēta visām Eurosistēmas centrālajām bankām.

Frankfurtē pie Mainas, 2012. gada 18. jūlijā

ECB Padomes vārdā

ECB priekšsēdētājs

Mario DRAGHI


(1)  OV L 118, 12.5.2010., 65. lpp.

(2)  OV L 117, 1.5.2012., 13. lpp.

(3)  OV L 166, 11.6.1998., 45. lpp.

(4)  OV L 35, 9.2.2011., 31. lpp.

(5)  OV L 319, 2.12.2011., 117. lpp.


PIELIKUMS

T2V KONSULTATĪVĀ GRUPA

PILNVARAS

1.   Ievads un mērķis

Saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienības darbību un Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtiem Eurosistēmas mērķis ir piedāvāt TARGET2 vērtspapīru (T2V) pakalpojumus centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem (CVD) un centrālajām bankām Eiropā. T2V pakalpojumi ļauj neitrāli un bez robežām veikt vērtspapīru pamatnorēķinus, izmantojot centrālo banku naudas līdzekļus, saskaņā ar piegādes pret samaksu principu. Tas tiek veikts, balstoties uz vienotu tehnisko platformu, kas integrēta centrālo banku reālā laika bruto norēķinu sistēmās visām piedalošām valūtām.

T2V pakalpojumu sniegšanai Eiropas Centrālās bankas (ECB) Padome kā augstākā Eurosistēmas lēmējinstitūcija ir izveidojusi T2V konsultatīvo grupu (KG), lai nodrošinātu, ka T2V produkti turpina atbilst tirgus prasībām. KG saglabā savu padomdevējas statusu Eurosistēmā visos ar T2V saistītajos jautājumos. Tā var sniegt konsultācijas CVD Vadības grupai un Ārpus eurozonas valūtu vadības grupai.

2.   Pienākumi un uzdevumi

KG pienākumi ir:

uzturēt T2V darbību noteicošo dokumentu kopuma saskaņotību, jo īpaši par to pilnīgo atbilstību lietotāja prasību dokumentam,

nodrošināt atbalstu Eurosistēmai, kad tā izvērtē T2V darbību noteicošo dokumentu kopuma grozījumu lūgumus un nosaka to prioritātes, saskaņā ar procedūrām, kas noteiktas Pamatlīguma (PL) par pārvaldību un par pārmaiņu un versiju vadības procedūru pielikumos,

atbalstīt Eurosistēmu, tai veicot jebkādas cenu struktūras korekcijas,

veicināt harmonizācijas darbu vērtspapīru norēķinu jomā saistībā ar T2V un atbalstīt ieviešanas centienus tirgū,

sniegt konsultācijas par lēmumiem, ko pieņem ECB Padome, T2V Valde, CVD Vadības grupa un Ārpus eurozonas valūtu vadības grupa, un kuri pēc T2V Valdes uzskata skar T2V lietotājus,

sniegt konsultācijas par praksi un politiku, kas veicina efektīvu un rentablu T2V ieviešanu T2V pēctirdzniecības vidē,

sniegt konsultācijas par darbības jautājumiem,

sniegt konsultācijas gadījumos, kad rodas strīdi starp Eurosistēmu un vienu vai vairākiem CVD un/vai starp Eurosistēmu un vienu vai vairākām ārpus eurozonas esošām centrālām bankām (NCB), saskaņā ar strīdu izšķiršanas procedūrām, kuras noteiktas PL un Valūtas dalības līgumā (VDL) (Currency Participation Agreement (CPA)).

Ikviens pilntiesīgs KG loceklis var:

piedāvāt konsultācijas ar T2V saistītajos jautājumos,

uzsākt izmaiņu pieprasījumu saskaņā ar PL pielikumā minēto pārmaiņu un versiju vadības procedūru.

3.   Sastāvs un pilnvaru termiņš

KG sastāv no priekšsēdētāja, sekretāra, pilntiesīgiem locekļiem un novērotājiem.

KG priekšsēdētājs ir T2V Valdes priekšsēdētājs. KG sekretārs ir ECB darbinieks ar lielu pieredzi, un to ieceļ KG priekšsēdētājs. ECB nodrošina KG sekretāram operacionālu un sekretariāta atbalstu. KG priekšsēdētājs var iecelt vietnieku, kas aizstāj KG sekretāru izņēmuma gadījumos.

Katrs no tālāk minēto grupu pārstāvjiem ir tiesīgs būt pilntiesīgs KG loceklis:

a)

centrālās bankas

ECB un katru no to dalībvalstu NCB, kuru valūta ir euro, pārstāv pa vienam pilntiesīgam loceklim. Pēc euro ieviešanas dalībvalstī tās NCB piedalās kā pilntiesīgs KG loceklis no euro ieviešanas brīža. Centrālo banku, kas atrodas ārpus eurozonas, ir parakstījusi VDL un nekavējoties ir sākusi piedalīties T2V, sākot no parakstīšanas dienas arī pārstāv viens pilntiesīgs loceklis. Centrālās bankas pārstāvi izvirza attiecīgās centrālās bankas vadītājs vai prezidents saskaņā ar piemērojamiem centrālās bankas statūtiem;

b)

CVD:

Visi CVD Vadības grupu pilntiesīgie locekļi ir KG pilntiesīgie locekļi. Izņēmuma kārtā, un ņemot vērā to norēķinu skaita īpatsvaru, Euroclear grupā ir četri locekļi, Clearstream grupā ir četri locekļi un Monte Titoli – divi locekļi (1). Šis sastāvs ir iesaldēts uz vienu gadu kopš T2V darbības sākuma, pēc kura ECB Padome pārskata papildu locekļu sastāvu nolūkā atspoguļot faktisko norēķinu skaitu T2V;

c)

lietotāji:

Lietotāju ieinteresēto pušu grupai un CVD grupai ir vienāds locekļu skaits KG, lai T2V ieinteresēto pušu grupas tiktu pārstāvētas līdzvērtīgi. ECB Padome izvirza lietotāju pārstāvjus, pamatojoties uz T2V Valdes priekšlikumu. T2V Valdes priekšlikums pamatojas uz pieteikumiem, kas saņemti no Eiropas Banku federācijas, Eiropas Krājbanku grupas, Eiropas Kooperatīvo banku asociācijas, Eiropas Finanšu tirgu asociācijas un Eiropas Klīringa institūciju asociācijas nolūkā līdzsvarot dažādu lietotāju intereses T2V, tostarp mazo un lielo institūciju un tirgu, iekšzemes un starptautisko dalībnieku intereses, un dažāda apjoma pakalpojumu sniedzēju intereses, koncentrējoties uz lietotājiem, kuri veic būtiska apjoma darījumus vērtspapīru nozarē T2V euro vai citās valūtās, kuras ir atbilstošas norēķinu veikšanai T2V, neatkarīgi no to reģistrācijas vietas. Katra no šīm institūcijām izvēlas vismaz vienu no saviem kandidātiem. Papildus piemēro šādus parametrus:

i)

vismaz vienpadsmit pilntiesīgie locekļi pārstāv lielākās komercbankas;

ii)

vismaz divi pilntiesīgi locekļi pārstāv starptautiskās investīciju bankas;

iii)

vismaz divi pilntiesīgi locekļi pārstāv bankas, kuras darbojas vērtspapīru norēķinu nozarē un apkalpo to vietējos klientus;

iv)

vismaz viens pilntiesīgs loceklis pārstāv centrālo darījumu partneri.

Katrs no tālāk minēto institūciju un organizāciju vadītājiem ir tiesīgs izvirzīt vienu novērotāju KG:

Eiropas Finanšu tirgu asociācija,

Eiropas Kooperatīvo banku asociācija,

Eiropas Banku federācija,

Eiropas Klīringa institūciju asociācija,

Eiropas Krājbanku grupa,

Eiropas Vērtspapīru biržu federācija,

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde,

Eiropas Komisija,

Eurosistēmas uzraudzības funkcija,

katra no 4CB izvirza pa vienam pārstāvim (šie pārstāvji pauž savu viedokli KG vienotā veidā).

Papildus, T2V Valdes locekļus ielūdz uz KG sanāksmēm kā novērotājus.

Ikvienam izvirzītajam kandidātam jābūt atbilstošam pieredzes līmenim, kā arī attiecīgām tehniskām zināšanām. Izvirzošās struktūrvienības nodrošina, ka kandidātiem ir pietiekami daudz laika, lai aktīvi iesaistītos KG darbā.

KG lieluma ierobežošanas nolūkā KG vienlaicīgi piedalās ne vairāk kā divi pilntiesīgi locekļi vai novērotāji no katras centrālās bankas. Šis noteikums neattiecas uz KG priekšsēdētāju, lai nodrošinātu pietiekamu neitralitāti.

Pilntiesīgos locekļus un novērotājus izvirza uz atjaunojamu divu gadu termiņu. Pamatojoties uz pieteikumu, ko iesniedz attiecīgā lietotāju organizācija, T2V Valde var aizstāt tos lietotāju locekļus, kuri ir atkāpušies no amata sava pilnvaru termiņa laikā. KG pilnvaras sākas 2012. gada jūlijā, aizvietojot KG pilnvaras un reglamentu, kas tika sākotnēji izstrādāts specifikācijas posmam un kuru darbības laiks tika pagarināts līdz PL spēkā stāšanās brīdim. Jaunās pilnvaras beidzas, aizstājot PL un VDL ar jaunu līgumu un/vai parakstītājām pusēm izbeidzot PL un VDL.

4.   Pārskatu sniegšana

KG sniedz konsultācijas T2V Valdei. Pēc pieprasījuma KG var sniegt konsultācijas arī CVD Vadības grupai vai Ārpus eurozonas valūtu vadības grupai. Ārpuskārtas gadījumos, ja KG uzskata, ka ir apdraudēti T2V vispārīgie principi vai pamatelementi, AG var sniegt konsultācijas tieši ECB Padomei.

ECB Padome un T2V Valde (jautājumos, ko T2V Valdei ir deleģējusi ECB Padome) var sniegt vispārīgus norādījumus KG vai nu pēc savas iniciatīvas, vai pēc pieprasījuma.

5.   Darba procedūras

Pilntiesīgie locekļi var piedalīties KG lēmumu pieņemšanā. Novērotājiem ir tiesības piedalīties KG sanāksmēs, bet viņi nepiedalās tās lēmumu pieņemšanas procesā.

KG lēmumi ir padomi vai rezolūcijas, kas attiecas uz KG darba organizāciju un tās apakšgrupu darbu. KG lēmumi tiek nosūtīti tieši T2V Valdei, ECB Padomei, CVD vadības grupai vai Ārpus eurozonas valūtu vadības grupai. KG padomi un rezolūcijas tiek pieņemti vienprātīgi. Ja vienprātību nav iespējams panākt, KG priekšsēdētājs var nolemt izvērtēt atbalsta pakāpi kādam noteiktam lēmumam, un tādā gadījumā padoms vai rezolūcija tiek pieņemta ar vienkāršu KG pilntiesīgo biedru balsu vairākumu. KG priekšsēdētājs un sekretārs nav tiesīgi piedalīties padomu un rezolūciju pieņemšanā.

KG var izveidot apakšstruktūras, lai atbalstītu tās darbību, ja nepieciešams. Tā koordinē rīcību ar T2V Valdi, kura organizē darbu tā, lai visas attiecīgās pārvaldības struktūras tiek pienācīgā veidā iesaistītas un lai apakšstruktūru līdzīgie uzdevumi nepārklātos savā starpā.

KG parasti notur sanāksmes vismaz divas reizes gadā. KG priekšsēdētājs var sasaukt papildu sanāksmes, kuru datumus savlaicīgi paziņo KG. Parasti sanāksmes notiek ECB telpās. Papildus KG priekšsēdētājs var lūgt KG sniegt padomus ar citu līdzekļu palīdzību, tostarp caur rakstiskām procedūrām.

KG darbība ir atklāta un caurredzama, un KG dokumentāciju publicē T2V interneta vietnē. Detalizētas darba procedūras precizē reglamentā, ko sastāda KG un apliecina T2V Valde.

NACIONĀLĀ LIETOTĀJU GRUPA

PILNVARAS

1.   Mērķi

Nacionālajās lietotāju grupās (NLG) ir apvienoti vērtspapīru norēķinu pakalpojumu sniedzēji un lietotāji, kas darbojas attiecīgās valsts tirgū, lai atbalstītu TARGET2 vērtspapīriem (T2V) izveidi, ieviešanu un darbību. Tās veido forumu valsts tirgus dalībnieku iesaistīšanai T2V Konsultatīvās grupas (KG) darbā un nodibina formālu saikni starp KG un valsts tirgu. Tās sniedz atsauksmes T2V programmas birojam un sniedz ieguldījumu KG saistībā ar visiem jautājumiem, ko izskata KG. Tādējādi tās var iesniegt arī priekšlikumus par jautājumiem, kuri KG ir jāizvērtē.

NLG var tikt iesaistītas LPD pārmaiņu un versiju vadības procesā, un tām ir būtiska loma, izvērtējot šādus pieprasījumus saistībā ar valstu tirgu darbību. NLG savā darbībā jāievēro T2V princips izvairīties no nacionālo īpatnību ieviešanas T2V un aktīvi jāveicina saskaņošana.

2.   Pienākumi un uzdevumi

NLG tirgos, kuri piedalās T2V, atbild par sekojošo:

izvērtēt T2V funkcionalitātes ietekmi, jo īpaši visu izmaiņu T2V lietotāju prasībās, uz attiecīgo valstu tirgiem; veicot šo uzdevumu, ir jāievēro “liesa T2V” princips, kura mērķis ir izvairīties no nacionālām īpatnībām un veicināt saskaņošanu,

sniegt ieguldījumu pārraudzības un īstenošanas uzdevumu izpildē saistībā ar KG atbalstītajām T2V saskaņošanas aktivitātēm,

pievērst KG uzmanību būtiskām problēmām, kas ir valstu tirgos,

veicināt informētību par T2V visos valsts vērtspapīru nozares segmentos,

atbalstīt KG locekļus, kas pārstāv valsti.

NLG savu pienākumu izpildē ievēro augstos caurredzamības standartus, kuri ir T2V galvenais elements.

Lai arī šīs pilnvaras ir vērstas uz tirgiem, kuri piedalās T2V, tiks atzinīgi vērtēta NLG izveidošana arī tajos tirgos, kuri vēl nepiedalās T2V. Ja šādā tirgū nolemj izveidot NLG, tai jāievēro līdzīgas pilnvaras, lai sagatavotu savu tirgu dalībai T2V.

3.   Sastāvs un pilnvaru termiņš

NLG sastāvu veido priekšsēdētājs, sekretārs un locekļi.

NLG priekšsēdētājam vēlams būt KG pilntiesīgam biedram vai novērotājam. Šis amats vairumā gadījumu būtu jāieņem attiecīgās centrālās bankas augstākā līmeņa darbiniekam. Gadījumā, ja attiecīgā nacionālā centrālā banka nepiedāvā vai neieceļ NLG priekšsēdētāju, to izvirza KG priekšsēdētājs, kurš cenšas panākt vienprātību starp galvenajiem attiecīgā tirgus dalībniekiem. Ja priekšsēdētājs nav KG loceklis, KG loceklim jānodrošina koordinācija starp KG un NLG priekšsēdētāju, lai nodrošinātu ciešu saikni starp KG un NLG. Ja NLG loceklis nav pārstāvēts KG, NLG cieši sadarbojas ar KG nolūkā sekot informācijai par T2V.

NLG sekretāru eurozonas valstīs izvirza attiecīgā nacionālā centrālā banka; citās valstīs NLG sekretāru ieceļ NLG priekšsēdētājs, un ideālā gadījumā to izvirza attiecīgā nacionālā centrālā banka. Sekretāram ir jāapmeklē regulāras ziņošanas sanāksmes, ko NLG sekretāriem organizē T2V programmas birojs, izmantojot NLG ekspertu tīklu. To tirgu sekretāri, kas nepiedalās T2V, var piedalīties NLG ekspertu tīkla sanāksmēs kā viesi.

NLG locekļi ir attiecīgie KG locekļi un novērotāji (vai citi izvirzīti augstākā līmeņa pārstāvji, kas pieņemami NLG priekšsēdētājam) un citas personas ar atbilstošām zināšanām un reputāciju, kas vispārīgi pārstāv visas nacionālo tirgus lietotāju un pakalpojumu sniedzēju kategorijas, tostarp eksperti skaidrās naudas jautājumos. NLG locekļi var būt CVD, brokeri, bankas, investīciju bankas, vērtspapīru kontu turētāji, emitenti un/vai to aģenti, centrālie darījuma partneri, biržas un daudzpusējas tirdzniecības sistēmas, attiecīgā nacionālā centrālā banka, regulatīvās iestādes un attiecīgās banku asociācijas.

NLG pilnvaras beidzas vienlaicīgi ar KG pilnvarām., t. i., aizvietojot Pamatlīgumu un Valūtas dalības līgumu ar jaunu līgumu un/vai izbeidzot Pamatlīgumu un Valūtas dalības līgumu ar visiem parakstītājiem CVD un ārpus eurozonas centrālām bankām.

4.   Darba procedūras

NLG kompetencē ir tikai jautājumi, kas saistīti ar T2V. Tās ir aicinātas aktīvi pieprasīt ziņojumus no T2V programmas biroja par aktuāliem jautājumiem un savlaicīgi sniegt valstu viedokļus par jautājumiem, kurus uzdevis KG sekretārs vai kurus izvirzījušas NLG. T2V programmas birojs regulāri sniedz informāciju NLG par tirgiem, kuri piedalās T2V, un organizē sanāksmes ar šādu NLG sekretāriem caur NLG ekspertu tīklu, lai veicinātu mijiedarbību starp NLG un T2V programmas biroju.

NLG cenšas organizēt regulāras sēdes, kuru norises laiks ir atbilstošs KG sanāksmju laika plānam, lai tā varētu sniegt padomu attiecīgo valstu KG locekļiem. Tomēr KG locekļiem šie padomi nav saistoši. NLG, izmantojot KG sekretāru, var iesniegt arī rakstiskus iesniegumus KG un aicināt KG locekli paziņot tās viedokli.

NLG sekretārs cenšas izplatīt sēdes darba kārtību un attiecīgos dokumentus, kuru apspriešana paredzēta NLG sēdē, vismaz piecas darba dienas pirms sēdes. NLG sēdes apkopojumu publicē T2V interneta vietnē un, ja tas tiek uzskatīts par lietderīgu, attiecīgās NCB interneta vietnē. Publikāciju vēlams veikt angļu valodā un, ja nepieciešams, attiecīgās valsts valodā trīs nedēļu laikā pēc katras NLG sēdes.

NLG biedru sarakstu publicē T2V interneta vietnē. NLG T2V interneta vietnē publicē arī NLG e-pasta kontaktadresi, lai valsts tirgus dalībnieki zinātu, pie kā vērsties sava viedokļa izteikšanai.


(1)  Šis sastāvs ir noteikts, pieņemot, ka Euroclear grupa piedalās T2V ar Euroclear Belgium, Euroclear Finland, Euroclear France un Euroclear Nederland, bet Clearstream grupa piedalās T2V ar Clearstream Banking Frankfurt un ar LuxCSD.