ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2012.199.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 199

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

55. sējums
2012. gada 26. jūlijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

 

2012/428/ES

 

*

Padomes Lēmums (2012. gada 23. jūlijs) par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Ukrainu, ar kuru groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Ukrainu par vīzu atvieglotu izsniegšanu

1

 

 

2012/429/ES

 

*

Padomes Lēmums (2012. gada 24. jūlijs) par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Krievijas Federācijas valdību par mehānisko transportlīdzekļu detaļu un komplektējošo daļu tirdzniecību starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju

3

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 648/2012 (2012. gada 25. jūlijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

4

 

 

LĒMUMI

 

 

2012/430/ES

 

*

Padomes Lēmums (2012. gada 26. jūnijs) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem ES un EBTA Apvienotajā komitejā, par tāda lēmuma pieņemšanu, ar ko groza 1987. gada 20. maija Konvenciju par kopīgu tranzīta procedūru

6

 

 

2012/431/ES

 

*

Padomes Lēmums (2012. gada 26. jūnijs) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem ES un EBTA Apvienotajā komitejā, par tāda lēmuma pieņemšanu, ar ko groza 1987. gada 20. maija Konvenciju par kopīgu tranzīta procedūru

15

 

 

2012/432/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2012. gada 24. jūlijs) par shēmas REDcert atzīšanu, lai pierādītu atbilstību ilgtspējības kritērijiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvām 98/70/EK un 2009/28/EK

24

 

 

2012/433/ES

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (2012. gada 18. jūlijs), ar ko atceļ lēmumu ECB/2012/3 par Grieķijas valdības emitētu vai pilnībā garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību Grieķijas Republikas parāda apmaiņas priekšlikuma kontekstā (ECB/2012/14)

26

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

26.7.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 199/1


PADOMES LĒMUMS

(2012. gada 23. jūlijs)

par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Ukrainu, ar kuru groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Ukrainu par vīzu atvieglotu izsniegšanu

(2012/428/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 77. panta 2. punkta a) apakšpunktu saistībā ar 218. panta 5. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Ukrainu par vīzu atvieglotu izsniegšanu (1) stājās spēkā 2008. gada 1. janvārī.

(2)

Padome 2011. gada 11. aprīlī deva atļauju Komisijai sākt sarunas ar Ukrainu par grozījumiem minētajā Nolīgumā starp Eiropas Kopienu un Ukrainu par vīzu atvieglotu izsniegšanu. Sarunas tika sekmīgi pabeigtas, parafējot Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Ukrainu, ar kuru groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Ukrainu par vīzu atvieglotu izsniegšanu (“nolīgums”) 2012. gada februārī.

(3)

Nolīgums būtu jāparaksta, ņemot vērā tā noslēgšanu.

(4)

Šis lēmums ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuru īstenošanā Apvienotā Karaliste nepiedalās saskaņā ar Padomes Lēmumu 2000/365/EK (2000. gada 29. maijs) par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes lūgumu piedalīties dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanā (2); tādēļ Apvienotā Karaliste nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā, un Apvienotajai Karalistei šis lēmums nav saistošs un nav jāpiemēro.

(5)

Šis lēmums ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuru īstenošanā Īrija nepiedalās saskaņā ar Padomes Lēmumu 2002/192/EK (2002. gada 28. februāris) par Īrijas lūgumu piedalīties dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanā (3); tādēļ Īrija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā, un Īrijai šis lēmums nav saistošs un nav jāpiemēro.

(6)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu 22. protokolā par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, Dānija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā, un Dānijai šis lēmums nav saistošs un nav jāpiemēro,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo atļauj Savienības vārdā parakstīt Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Ukrainu, ar kuru groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Ukrainu par vīzu atvieglotu izsniegšanu, ņemot vērā tā noslēgšanu (4).

2. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots norīkot personu vai personas, kas tiesīgas Savienības vārdā parakstīt nolīgumu.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2012. gada 23. jūlijā

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

C. ASHTON


(1)  OV L 332, 18.12.2007., 68. lpp.

(2)  OV L 131, 1.6.2000., 43. lpp.

(3)  OV L 64, 7.3.2002., 20. lpp.

(4)  Nolīguma tekstu publicēs kopā ar lēmumu par tā noslēgšanu.


26.7.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 199/3


PADOMES LĒMUMS

(2012. gada 24. jūlijs)

par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Krievijas Federācijas valdību par mehānisko transportlīdzekļu detaļu un komplektējošo daļu tirdzniecību starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju

(2012/429/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 207. panta 4. punkta pirmo daļu saistībā ar 218. panta 6. punkta a) apakšpunktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Padomes Lēmumu 2012/106/ES (1) Nolīgums starp Eiropas Savienību un Krievijas Federācijas valdību par mehānisko transportlīdzekļu detaļu un komplektējošo daļu tirdzniecību starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju (“nolīgums”) tika parakstīts 2011. gada 16. decembrī, ņemot vērā tā noslēgšanu.

(2)

Nolīgums būtu jāapstiprina,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Savienības vārdā tiek apstiprināts Nolīgums starp Eiropas Savienību un Krievijas Federācijas valdību par mehānisko transportlīdzekļu detaļu un komplektējošo daļu tirdzniecību starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju (2).

2. pants

Padomes priekšsēdētājs norīko personu vai personas, kas tiesīgas Savienības vārdā sniegt nolīguma 13. panta 2. punktā paredzēto paziņojumu, lai paustu Savienības piekrišanu uzņemties nolīguma saistības (3).

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2012. gada 24. jūlijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  OV L 57, 29.2.2012., 14. lpp.

(2)  Nolīgums ir publicēts OV L 57, 29.2.2012., 15. lpp., kopā ar lēmumu par parakstīšanu.

(3)  Nolīguma spēkā stāšanās dienu Padomes Ģenerālsekretariāts publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.


REGULAS

26.7.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 199/4


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 648/2012

(2012. gada 25. jūlijs),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem.

(2)

Standarta importa vērtību aprēķina katru darbdienu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. panta 1. punktu, ņemot vērā mainīgos dienas datus. Tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 25. jūlijā

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta importa vērtība

0707 00 05

TR

95,4

ZZ

95,4

0709 93 10

TR

96,1

ZZ

96,1

0805 50 10

AR

83,2

TR

89,0

UY

106,7

ZA

102,2

ZZ

95,3

0806 10 10

EG

140,2

IL

196,3

MA

135,3

TR

165,3

ZZ

159,3

0808 10 80

AR

204,7

BR

93,3

CL

106,4

CN

126,4

NZ

133,2

US

136,9

UY

52,1

ZA

107,3

ZZ

120,0

0808 30 90

AR

143,8

CL

130,0

NZ

175,8

ZA

106,1

ZZ

138,9

0809 10 00

AR

124,4

TR

169,0

ZZ

146,7

0809 29 00

TR

349,6

ZZ

349,6

0809 30

TR

172,7

ZZ

172,7

0809 40 05

BA

74,7

IL

84,6

ZZ

79,7


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “cita izcelsme”.


LĒMUMI

26.7.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 199/6


PADOMES LĒMUMS

(2012. gada 26. jūnijs)

par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem ES un EBTA Apvienotajā komitejā, par tāda lēmuma pieņemšanu, ar ko groza 1987. gada 20. maija Konvenciju par kopīgu tranzīta procedūru

(2012/430/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 207. panta 4. punkta pirmo daļu saistībā ar 218. panta 9. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

1987. gada 20. maija Konvencijas par kopīgu tranzīta procedūru (1) (“Konvencija”) 15.a pants ļauj trešai valstij kļūt par konvencijas Līgumslēdzēju pusi pēc Apvienotās komitejas, kas izveidota ar Konvenciju, lēmuma uzaicināt šo valsti.

(2)

Konvencijas 15. pants Apvienotajai komitejai piešķir pilnvaras ierosināt un ar lēmumiem pieņemt grozījumus Konvencijā un tās pielikumos.

(3)

Turcija oficiāli izteica vēlmi pievienoties kopīgajai tranzīta sistēmai un ir uzaicināta pievienoties ar Apvienotās komitejas 2012. gada 19. janvāra lēmumu.

(4)

Turcija ir izpildījusi būtiskās juridiskās, strukturālās un informācijas tehnoloģiju prasības, kas ir pievienošanās priekšnosacījumi, un pēc oficiālas pievienošanās procedūras tā pievienosies Konvencijai.

(5)

Kopīgās tranzīta sistēmas paplašināšanai būs nepieciešami daži Konvencijas grozījumi. Tie attiecas uz jaunām valodu norādēm turku valodā un atbilstīgiem galvojuma dokumentu pielāgojumiem.

(6)

Ierosinātais grozījums tika iesniegts un apspriests ES un EBTA darba grupā, un to teksts ir saņēmis provizorisku apstiprinājumu.

(7)

Tāpēc būtu jānosaka Eiropas Savienības nostāja par ierosināto grozījumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Nostājas, kas Eiropas Savienībai jāieņem ES un EBTA Apvienotajā komitejā “Vienotais tranzīts”, par minētās komitejas Lēmuma Nr. XXX, ar ko groza 1987. gada 20. maija Konvenciju par kopīgu tranzīta procedūru, pieņemšanu, pamatā ir lēmuma projekts, kas pievienots šim lēmumam.

Savienības pārstāvji ES un EBTA Apvienotajā komitejā drīkst vienoties par nelielām izmaiņām lēmuma projektā, iepriekš par to pienācīgi informējot Padomi.

2. pants

Tiklīdz ir pieņemts ES un EBTA Apvienotās komitejas “Vienotais tranzīts” lēmums, Komisija to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Luksemburgā, 2012. gada 26. jūnijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

N. WAMMEN


(1)  OV L 226, 13.8.1987., 2. lpp.


PROJEKTS

ES UN EBTA APVIENOTĀS KOMITEJAS “VIENOTAIS TRANZĪTS” LĒMUMS Nr. XXX

(… gada …),

ar ko groza 1987. gada 20. maija Konvenciju par kopīgu tranzīta procedūru […]

APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā 1987. gada 20. maija Konvenciju par kopīgu tranzīta procedūru (1) un jo īpaši tās 15. panta 3. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Turcija izteica savu vēlmi pievienoties 1987. gada 20. maija Konvencijai par kopīgu tranzīta procedūru (“Konvencija”) un ir uzaicināta pievienoties ar Apvienotās komitejas, kas izveidota saskaņā ar Konvenciju, 2012. gada 19. janvāra lēmumu.

(2)

Tādējādi Konvencijā atbilstīgā secībā būtu jāiekļauj tajā izmantoto norāžu turku valodas versijas.

(3)

Šis lēmums piemērojams dienā, kad Turcija pievienojas Konvencijai.

(4)

Lai varētu lietot galvojuma veidlapas, kas iespiestas saskaņā ar kritērijiem, kuri ir spēkā pirms dienas, kad Turcija pievienojas Konvencijai, būtu jānosaka pārejas laiks, kurā ar dažiem pielāgojumiem varētu turpināt izmantot iespiestās veidlapas.

(5)

Tādēļ Konvencija būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Konvencijas par kopīgu tranzīta procedūru III papildinājumu groza, kā izklāstīts šā lēmuma pielikumā.

2. pants

1.   Šo lēmumu piemēro no dienas, kad Turcija pievienojas Konvencijai.

2.   Ne ilgāk kā līdz divpadsmitā mēneša beigām pēc šā lēmuma piemērošanas dienas var turpināt izmantot veidlapas, kuru pamatā ir III papildinājuma C.1., C.2., C.3., C.4., C.5. un C.6. pielikumā paredzētie paraugi, veicot attiecīgus ģeogrāfiskus pielāgojumus un pielāgojumus attiecībā uz juridisko vai pilnvarotā pārstāvja adresi.

Briselē,

Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētājs


(1)  OV L 226, 13.8.1987., 2. lpp.

PIELIKUMS

1.

B.1. pielikuma 51. ailē aiz Šveices pievieno šādu ievilkumu:

“Turcija TR”.

2.

B.6. pielikuma III sadaļu groza šādi:

   TR Sınırlı Geçerli”;

2.1.

tabulas pirmajā daļā “Ierobežots derīgums – 99200” aiz NO pievieno šādu ievilkumu:

“—

   TR Vazgeçme”;

2.2.

tabulas otrajā daļā “Derīgs bez zīmoga – 99201” aiz NO pievieno šādu ievilkumu:

“—

   TR Alternatif Kanıt”;

2.3.

tabulas trešajā daļā “Alternatīvs pierādījums – 99202” aiz NO pievieno šādu ievilkumu:

“—

   TR Değișiklikler: Eșyanın sunulduğu idare … (adı ve ülkesi)”;

2.4.

tabulas ceturtajā daļā “Atšķirības: muitas iestāde, kurā preces tika uzrādītas … (nosaukums un valsts) – 99203” aiz NO pievieno šādu ievilkumu:

“—

   TR Eșyanın … ’dan çıkıșı … No.lu Tüzük/Direktif/Karar kapsamında kısıtlamalara veya mali yükümlülüklere tabidir”;

2.5.

tabulas piektajā daļā “Izvešana no …, piemērojot ierobežojumus vai maksājumus saskaņā ar Regulu/Direktīvu/Lēmumu Nr. … – 99204” aiz NO pievieno šādu ievilkumu:

“—

   TR Zorunlu Güzergahtan Vazgeçme”;

2.6.

tabulas sestajā daļā “Atļauts novirzīties no noteiktā maršruta – 99205” aiz NO pievieno šādu ievilkumu:

“—

   TR İzinli Gönderici”;

2.7.

tabulas septītajā daļā “Atzītais nosūtītājs – 99206” aiz NO pievieno šādu ievilkumu:

“—

   TR İmzadan Vazgeçme”;

2.8.

tabulas astotajā daļā “Derīgs bez paraksta – 99207” aiz NO pievieno šādu ievilkumu:

“—

   TR Kapsamlı teminat yasaklanmıștır”;

2.9.

tabulas devītajā daļā “Vispārējs galvojums aizliegts – 99208” aiz NO pievieno šādu ievilkumu:

“—

   TR Kısıtlanmamıș kullanım”;

2.10.

tabulas desmitajā daļā “Neierobežots izmantojums – 99209” aiz NO pievieno šādu ievilkumu:

“—

   TR Sonradan Düzenlenmiștir”;

2.11.

tabulas vienpadsmitajā daļā “Izsniegts aposteriori — 99210” aiz NO pievieno šādu ievilkumu:

“—

   TR Çeșitli”;

2.12.

tabulas divpadsmitajā daļā “Dažādi – 99211” aiz NO pievieno šādu ievilkumu:

“—

   TR Dökme”;

2.13.

tabulas trīspadsmitajā daļā “Berams – 99212” aiz NO pievieno šādu ievilkumu:

“—

   TR Gönderici”.

2.14.

tabulas četrpadsmitajā daļā “Nosūtītājs – 99213” aiz NO pievieno šādu ievilkumu:

“—

3.

C.1. pielikumu aizstāj ar šādu:

“C.1. PIELIKUMS

KOPĪGĀ/KOPIENAS TRANZĪTA PROCEDŪRA

Image

Image

4.

C.2. pielikumu aizstāj ar šādu:

“C.2. PIELIKUMS

KOPĪGĀ/KOPIENAS TRANZĪTA PROCEDŪRA

Image

Image

5.

C.4. pielikumu aizstāj ar šādu:

“C.4. PIELIKUMS

KOPĪGĀ/KOPIENAS TRANZĪTA PROCEDŪRA

Image

Image

6.

C.5. pielikuma 7. ailē starp vārdiem “Šveice” un “Andora” iekļauj vārdu “Turcija”.

7.

C.6. pielikuma 6. ailē starp vārdiem “Šveice” un “Andora” iekļauj vārdu “Turcija”.


26.7.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 199/15


PADOMES LĒMUMS

(2012. gada 26. jūnijs)

par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem ES un EBTA Apvienotajā komitejā, par tāda lēmuma pieņemšanu, ar ko groza 1987. gada 20. maija Konvenciju par kopīgu tranzīta procedūru

(2012/431/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 207. panta 4. punkta pirmo daļu saistībā ar 218. panta 9. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

1987. gada 20. maija Konvencijas par kopīgu tranzīta procedūru (1) (“Konvencija”) 15.a pants ļauj trešai valstij kļūt par konvencijas Līgumslēdzēju pusi pēc Apvienotās komitejas, kas izveidota ar Konvenciju, lēmuma uzaicināt šo valsti.

(2)

Konvencijas 15. pants Apvienotajai komitejai piešķir pilnvaras ierosināt un ar lēmumiem pieņemt grozījumus Konvencijā un tās pielikumos.

(3)

Horvātija oficiāli izteica vēlmi pievienoties kopīgajai tranzīta sistēmai un ir uzaicināta pievienoties ar Apvienotās komitejas 2012. gada 19. janvāra lēmumu.

(4)

Horvātija ir izpildījusi būtiskās juridiskās, strukturālās un informācijas tehnoloģiju prasības, kas ir pievienošanās priekšnosacījumi, un pēc oficiālas pievienošanās procedūras tā pievienosies Konvencijai.

(5)

Kopīgās tranzīta sistēmas paplašināšanai būs nepieciešami daži Konvencijas grozījumi. Tie attiecas uz jaunām valodu norādēm horvātu valodā un atbilstīgiem galvojuma dokumentu pielāgojumiem.

(6)

Ierosinātais grozījums tika iesniegts un apspriests ES un EBTA darba grupā, un to teksts saņēma provizorisku apstiprinājumu.

(7)

Tāpēc būtu jānosaka Eiropas Savienības nostāja par ierosināto grozījumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Nostājas, kas Eiropas Savienībai jāieņem ES un EBTA Apvienotajā komitejā “Vienotais tranzīts”, par minētās komitejas Lēmuma Nr. XXX, ar ko groza 1987. gada 20. maija Konvenciju par kopīgu tranzīta procedūru, pieņemšanu, pamatā ir lēmuma projekts, kas pievienots šim lēmumam.

Savienības pārstāvji ES un EBTA Apvienotajā komitejā drīkst vienoties par nelielām izmaiņām lēmuma projektā, iepriekš par to pienācīgi informējot Padomi.

2. pants

Tiklīdz ir pieņemts ES un EBTA Apvienotās komitejas “Vienotais tranzīts” lēmums, Komisija to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Luksemburgā, 2012. gada 26. jūnijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

N. WAMMEN


(1)  OV L 226, 13.8.1987., 2. lpp.


PROJEKTS

ES UN EBTA APVIENOTĀS KOMITEJAS “VIENOTAIS TRANZĪTS” LĒMUMS Nr. XXX

(… gada …),

ar ko groza 1987. gada 20. maija Konvenciju par kopīgu tranzīta procedūru […]

APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā 1987. gada 20. maija Konvenciju par kopīgu tranzīta procedūru (1) un jo īpaši tās 15. panta 3. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Horvātija izteica vēlmi pievienoties 1987. gada 20. maija Konvencijai par kopīgu tranzīta procedūru (“Konvencija”) un ir uzaicināta pievienoties ar Apvienotās komitejas, kas izveidota saskaņā ar Konvenciju, 2012. gada 19. janvāra lēmumu.

(2)

Tādējādi Konvencijā atbilstīgā secībā būtu jāiekļauj tajā izmantoto norāžu horvātu valodas versijas.

(3)

Šis lēmums piemērojams dienā, kad Horvātija pievienojas Konvencijai.

(4)

Lai varētu lietot galvojuma veidlapas, kas iespiestas saskaņā ar kritērijiem, kuri ir spēkā pirms dienas, kad Horvātija pievienojas Konvencijai, būtu jānosaka pārejas laiks, kurā ar dažiem pielāgojumiem varētu turpināt izmantot iespiestās veidlapas.

(5)

Tādēļ Konvencija būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Konvencijas par kopīgu tranzīta procedūru III papildinājumu groza, kā izklāstītas šā lēmuma pielikumā.

2. pants

1.   Šo lēmumu piemēro no dienas, kad Horvātija pievienojas Konvencijai.

2.   Ne ilgāk kā līdz divpadsmitā mēneša beigām pēc šā lēmuma piemērošanas dienas var turpināt izmantot veidlapas, kuru pamatā ir III papildinājuma C.1., C.2., C.3., C.4., C.5. un C.6. pielikumā paredzētie paraugi, veicot attiecīgus ģeogrāfiskus pielāgojumus un pielāgojumus attiecībā uz juridisko vai pilnvarotā pārstāvja adresi.

Briselē,

Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētājs


(1)  OV L 226, 13.8.1987., 2. lpp.

PIELIKUMS

1.

B.1. pielikuma 51. ailē starp Apvienoto Karalisti un Islandi pievieno šādu ievilkumu:

“Horvātija HR”.

2.

B.6. pielikuma III sadaļu groza šādi:

   HR Valjanost ograničena”;

2.1.

tabulas pirmajā daļā “Ierobežots derīgums – 99200” pirms IS pievieno šādu ievilkumu:

“—

   HR Oslobođeno”;

2.2.

tabulas otrajā daļā “Derīgs bez zīmoga – 99201” pirms IS pievieno šādu ievilkumu:

“—

   HR Alternativni dokaz”;

2.3.

tabulas trešajā daļā “Alternatīvs pierādījums – 99202” pirms IS pievieno šādu ievilkumu:

“—

   HR Razlike: Carinarnica kojoj je roba podnesena … (naziv i zemlja)”;

2.4.

tabulas ceturtajā daļā “Atšķirības: muitas iestāde, kurā preces tika uzrādītas … (nosaukums un valsts) – 99203” pirms IS pievieno šādu ievilkumu:

“—

   HR Izlaz iz … podliježe ograničenjima ili pristojbama temeljem Uredbe/Direktive/Odluke br. …”;

2.5.

tabulas piektajā daļā “Izvešana no …, piemērojot ierobežojumus vai maksājumus saskaņā ar Regulu/Direktīvu/Lēmumu Nr. … – 99204” pirms IS pievieno šādu ievilkumu:

“—

   HR Oslobođeno od propisanog plana puta”;

2.6.

tabulas sestajā daļā “Atļauts novirzīties no noteiktā maršruta – 99205” pirms IS pievieno šādu ievilkumu:

“—

   HR Ovlašteni pošiljatelj”;

2.7.

tabulas septītajā daļā “Atzītais nosūtītājs – 99206” pirms IS pievieno šādu ievilkumu:

“—

   HR Oslobođeno potpisa”;

2.8.

tabulas astotajā daļā “Derīgs bez paraksta – 99207” pirms IS pievieno šādu ievilkumu:

“—

   HR Zabranjeno zajedničko jamstvo”;

2.9.

tabulas devītajā daļā “Vispārējs galvojums aizliegts – 99208” pirms IS pievieno šādu ievilkumu:

“—

   HR Neograničena uporaba”;

2.10.

tabulas desmitajā daļā “Neierobežots izmantojums – 99209” pirms IS pievieno šādu ievilkumu:

“—

   HR Izdano naknadno”;

2.11.

tabulas vienpadsmitajā daļā “Izsniegts aposteriori – 99210” pirms IS pievieno šādu ievilkumu:

“—

   HR Razni”;

2.12.

tabulas divpadsmitajā daļā “Dažādi – 99211” pirms IS pievieno šādu ievilkumu:

“—

   HR Rasuto”;

2.13.

tabulas trīspadsmitajā daļā “Berams – 99212” pirms IS pievieno šādu ievilkumu:

“—

   HR Pošiljatelj”.

2.14.

tabulas četrpadsmitajā daļā “Nosūtītājs – 99213” pirms IS pievieno šādu ievilkumu:

“—

3.

C.1. pielikumu aizstāj ar šādu:

“C.1. PIELIKUMS

KOPĪGĀ/KOPIENAS TRANZĪTA PROCEDŪRA

Image

Image

4.

C.2. pielikumu aizstāj ar šādu:

“C.2. PIELIKUMS

KOPĪGĀ/KOPIENAS TRANZĪTA PROCEDŪRA

Image

Image

5.

C.4. pielikumu aizstāj ar šādu:

“C.4. PIELIKUMS

KOPĪGĀ/KOPIENAS TRANZĪTA PROCEDŪRA

Image

Image

6.

C.5. pielikuma 7. ailē starp vārdiem “Eiropas Kopiena” un “Islande” iekļauj vārdu “Horvātija”.

7.

C.6. pielikuma 6. ailē starp vārdiem “Eiropas Kopiena” un “Islande” iekļauj vārdu “Horvātija”.


26.7.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 199/24


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2012. gada 24. jūlijs)

par shēmas REDcert atzīšanu, lai pierādītu atbilstību ilgtspējības kritērijiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvām 98/70/EK un 2009/28/EK

(2012/432/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Direktīvu 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu un ar ko groza un sekojoši atceļ Direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK (1), un jo īpaši tās 18. panta 6. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 13. oktobra Direktīvu 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti (2) un kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2009/30/EK (3), un jo īpaši tās 7.c panta 6. punktu,

apspriedusies ar Padomdevēju komiteju, kas izveidota ar Direktīvas 2009/28/EK 25. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīvās 98/70/EK un 2009/28/EK ir noteikti biodegvielu ilgtspējas kritēriji. Direktīvas 98/70/EK 7.b un 7.c panta un IV pielikuma noteikumi līdzinās Direktīvas 2009/28/EK 17. un 18. panta un V pielikuma noteikumiem.

(2)

Ja biodegvielas un bioloģiskos šķidros kurināmos ņem vērā Direktīvas 2009/28/EK 17. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunkta izpildes vajadzībām, dalībvalstīm jāprasa, lai uzņēmēji pierāda, ka biodegvielas un bioloģiskie šķidrie kurināmie atbilst Direktīvas 2009/28/EK 17. panta 2. līdz 5. punktā noteiktajiem ilgtspējības kritērijiem.

(3)

Direktīvas 2009/28/EK 76. apsvērumā teikts, ka nevajadzētu radīt nepamatotu slogu nozarei, un brīvprātīgas shēmas var palīdzēt rast efektīvus risinājumus, lai pierādītu, ka ir ievēroti minētie ilgtspējības kritēriji.

(4)

Komisija var pieņemt lēmumu, ka brīvprātīga valsts vai starptautiska shēma apliecina biodegvielas sūtījumu atbilstību Direktīvas 2009/28/EK 17. panta 3. līdz 5. punktā noteiktajiem ilgtspējības kritērijiem vai ka brīvprātīga valsts vai starptautiska shēma siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījumu mērīšanai ietver precīzus datus šīs direktīvas 17. panta 2. punkta izpildes vajadzībām.

(5)

Šādu brīvprātīgu shēmu Komisija var atzīt uz pieciem gadiem.

(6)

Ja uzņēmējs iesniedz apliecinājumu vai datus, kas iegūti atbilstīgi Komisijas atzītai brīvprātīgai shēmai, dalībvalsts neprasa piegādātājam papildu pierādījumus par atbilstību ilgtspējības kritērijiem, ciktāl uz to attiecas atzīšanas lēmums.

(7)

Komisijas atzīšanai 2012. gada 21. februārī tika iesniegta shēma REDcert. Shēma var aptvert plašu dažādu biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo klāstu. Atzītā shēma būtu jāpublisko saskaņā ar Direktīvu 2009/28/EK izveidotajā pārredzamības platformā. Komisijai būtu jāņem vērā komercnoslēpuma apsvērumus, un tā var nolemt publiskot shēmu tikai daļēji.

(8)

Shēmas REDcert novērtējumā tika konstatēts, ka tā pienācīgi atbilst Direktīvas 98/70/EK 7.b panta 3., 4. un 5. punkta un Direktīvas 2009/28/EK 17. panta 3., 4. un 5. punkta ilgtspējības kritērijiem, kā arī tajā izmantota masu bilances metodika saskaņā ar Direktīvas 98/70/EK 7.c panta 1. punktu un Direktīvas 2009/28/EK 18. panta 1. punktu.

(9)

REDcert shēmas izvērtējums apliecināja, ka tā ir pienācīgi uzticama, pārredzama un tajā ir nodrošināta neatkarīga revīzija, kā arī ir ievērotas Direktīvas 98/70/EK IV pielikumā un Direktīvas 2009/28/EK V pielikumā paredzētās metodiskās prasības.

(10)

Papildu ilgtspējības elementi, ko paredz REDcert shēma, netiek apskatīti šī lēmuma nolūkā. Papildu ilgtspējības elementi nav obligāti, lai pierādītu atbilstību Direktīvā 98/70/EK un 2009/28/EK noteiktajiem ilgtspējības kritērijiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Brīvprātīgā shēma REDcert, kuras atzīšanas pieprasījums Komisijai tika iesniegts 2012. gada 21. februārī, pierāda, ka biodegvielu sūtījumi atbilst ilgtspējības kritērijiem, kā noteikts Direktīvas 2009/28/EK 17. panta 3., 4. un 5. punktā un Direktīvas 98/70/EK 7.b panta 3., 4. un 5. punktā. Shēma ietver arī precīzus datus Direktīvas 2009/28/EK 17. panta 2. punkta un Direktīvas 98/70/EK 7.b panta 2. punkta izpildes vajadzībām.

Brīvprātīgo shēmu REDcert var izmantot, lai pierādītu atbilstību Direktīvas 98/70/EK 7.c panta 1. punktam un Direktīvas 2009/28/EK 18 panta 1. punktam.

2. pants

Lēmums ir spēkā piecus gadus pēc tā stāšanās spēkā. Ja pēc šā lēmuma pieņemšanas shēmas saturs tiek mainīts tā, ka tas var ietekmēt šā lēmuma pamatu, izmaiņas bez kavēšanās paziņo Komisijai. Komisija izvērtē paziņotās izmaiņas, lai secinātu, vai shēma vēl joprojām pienācīgi aptver visus ilgtspējības kritērijus, uz kuriem attiecas atzīšanas lēmums.

Ja ir skaidri redzams, ka shēmā nav ieviesti elementi, kuri tiek uzskatīti par izšķirīgiem šajā lēmumā, vai ja ir noticis šo elementu nopietns un strukturāls pārkāpums, Komisija lēmumu var atcelt.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2012. gada 24. jūlijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 140, 5.6.2009., 16. lpp.

(2)  OV L 350, 28.12.1998., 58. lpp.

(3)  OV L 140, 5.6.2009., 88. lpp.


26.7.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 199/26


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS

(2012. gada 18. jūlijs),

ar ko atceļ lēmumu ECB/2012/3 par Grieķijas valdības emitētu vai pilnībā garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību Grieķijas Republikas parāda apmaiņas priekšlikuma kontekstā

(ECB/2012/14)

(2012/433/ES)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 127. panta 2. punkta pirmo ievilkumu,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 3.1. panta pirmo ievilkumu, 12.1. pantu, 18. pantu un 34.1. panta otro ievilkumu,

ņemot vērā 2011. gada 20. septembra Pamatnostādni ECB/2011/14 par Eurosistēmas monetārās politikas instrumentiem un procedūrām (1) un jo īpaši tās I pielikuma 1.6., 6.3.1. un 6.3.2. sadaļu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 18.1. pantu Eiropas Centrālā banka (ECB) un to dalībvalstu nacionālās centrālās bankas, kuru valūta ir euro, var veikt kredītoperācijas ar kredītiestādēm un citiem tirgus dalībniekiem, aizdodot pret atbilstošu nodrošinājumu. Kritēriji, pēc kuriem nosaka nodrošinājuma atbilstību Eurosistēmas monetārās politikas mērķiem, ir noteikti pamatnostādnes ECB/2011/14 I pielikumā.

(2)

Saskaņā ar Pamatnostādnes ECB/2011/14 I pielikuma 1.6. sadaļu ECB Padome jebkurā laikā var mainīt Eurosistēmas monetārās politikas operāciju instrumentus, nosacījumus, kritērijus un procedūras. Saskaņā ar Pamatnostādnes ECB/2011/14 I pielikuma 6.3.1. sadaļu Eurosistēma patur sev tiesības noteikt, vai kāda emisija, emitents, debitors vai garantijas devējs atbilst augstu kredītstandartu prasībām, pamatojoties uz jebkādu informāciju, ko tā varētu uzskatīt par būtisku.

(3)

Parāda apmaiņas priekšlikuma kontekstā, ko Grieķijas Republika ir izteikusi Grieķijas valdības emitētu vai garantētu tirgojamu parāda instrumentu turētājiem, 2012. gada 24. februārī par labu nacionālajām centrālajām bankām tika sniegts papildu nodrošinājums atpirkšanas shēmas veidā, lai veicinātu Grieķijas Republikas emitētu vai garantētu tirgojamu parāda instrumentu kvalitāti.

(4)

Kā ārkārtas pasākums ar 2012. gada 5. marta Lēmumu ECB/2012/3 par Grieķijas valdības emitētu vai pilnībā garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību Grieķijas Republikas parāda apmaiņas priekšlikuma kontekstā (2) uz laiku tika apturētas Eurosistēmas minimālās prasības par kredītspējas slieksni, ko piemēro Grieķijas Republikas emitētiem vai pilnībā garantētiem tirgojamiem parāda instrumentiem, pasludinot tos par atbilstīgiem tik ilgi, kamēr ir spēkā papildu nodrošinājums.

(5)

Pēc papildu nodrošinājuma izbeigšanās, ņemot vērā to, ka Grieķijas valdības emitētu vai pilnībā garantētu tirgojamu parāda instrumentu kā nodrošinājuma atbilstība šobrīd netiek nodrošināta, ECB Padome ir nolēmusi, ka Eurosistēmas kredītspējas slieksnis, kas minēts Pamatnostādnes ECB/2011/14 I pielikuma 6.3.2. sadaļā, attiecas uz šādiem instrumentiem.

(6)

Tādēļ Lēmums ECB/2012/3 jāatceļ,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma ECB/2012/3 atcelšana

Lēmums ECB/2012/3 tiek atcelts.

2. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā 2012. gada 25. jūlijā.

Frankfurtē pie Mainas, 2012. gada 18. jūlijā

ECB prezidents

Mario DRAGHI


(1)  OV L 331, 14.12.2011., 1. lpp.

(2)  OV L 77, 16.3.2012., 19. lpp.