ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2012.177.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 177

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

55. sējums
2012. gada 7. jūlijs


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

LĒMUMI

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 602/2012/ES (2012. gada 4. jūlijs) par grozījumiem Nolīgumā par Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas (ERAB) dibināšanu, ar ko paplašina ERAB darbības ģeogrāfisko apgabalu, aptverot Vidusjūras dienvidu un austrumu reģionu

1

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

 

2012/364/ES

 

*

Padomes Lēmums (2012. gada 25. jūnijs) par nostāju, kas Eiropas Savienībai jāieņem EEZ Apvienotajā komitejā attiecībā uz grozījumu EEZ līguma II pielikumā (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

5

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 603/2012 (2012. gada 30. aprīlis), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1236/2010 par kontroles un noteikumu izpildes shēmu, kura piemērojama apgabalā, uz ko attiecas Konvencija par turpmāko daudzpusējo sadarbību Ziemeļaustrumu Atlantijas zvejniecībā

9

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 604/2012 (2012. gada 3. jūlijs), ar ko nosaka aizliegumu Spānijas karoga kuģiem zvejot saidas VI zonā; ES un starptautiskajos ūdeņos Vb, XII un XIV zonā

10

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 605/2012 (2012. gada 4. jūlijs), ar ko aizliedz ar zivju krātiņveida lamatām, kas reģistrētas Spānijā, veikt zilo tunzivju zvejas darbības Atlantijas okeānā uz austrumiem no 45° rietumu garuma un Vidusjūrā

12

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 606/2012 (2012. gada 4. jūlijs), ar ko aizliedz ar zivju krātiņveida lamatām un ar āķu jedām zvejojošiem Itālijas karoga kuģiem vai kuģiem, kas reģistrēti Itālijā, veikt zilo tunzivju zvejas darbības Atlantijas okeānā uz austrumiem no 45° rietumu garuma un Vidusjūrā

14

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 607/2012 (2012. gada 6. jūlijs) par sīki izstrādātiem noteikumiem attiecībā uz likumības pārbaužu sistēmu un attiecībā uz pārraudzības organizācijām veikto pārbaužu biežumu un raksturu, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 995/2010, ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus ( 1 )

16

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 608/2012 (2012. gada 6. jūlijs), ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 attiecībā uz darbīgo vielu vielu – denatonija benzoāta, metilnonilketona un augu eļļu/krūzmētras eļļas – apstiprināšanas nosacījumiem ( 1 )

19

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 609/2012 (2012. gada 6. jūlijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

23

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva 2012/20/ES (2012. gada 6. jūlijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu flufenoksuronu izmantošanai 8. veida produktos ( 1 )

25

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Leģislatīvi akti

LĒMUMI

7.7.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 177/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS Nr. 602/2012/ES

(2012. gada 4. jūlijs)

par grozījumiem Nolīgumā par Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas (ERAB) dibināšanu, ar ko paplašina ERAB darbības ģeogrāfisko apgabalu, aptverot Vidusjūras dienvidu un austrumu reģionu

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 212. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (1),

tā kā:

(1)

Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka (ERAB) kopš tās dibināšanas 1991. gadā ir palīdzējusi Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm pāriet uz atvērtu tirgus ekonomiku un veicināt privātu un uzņēmējdarbības iniciatīvu. Lai veicinātu līdzīgus mērķus, ERAB darbības ģeogrāfiskais apgabals būtu jāpaplašina, aptverot arī Vidusjūras dienvidu un austrumu reģionu. Reaģējot uz ekonomisko un politisko situāciju Vidusjūras dienvidu un austrumu reģiona valstīs, ERAB ir izstrādājusi pakāpenisku pieeju savas darbības sākšanai, kas ļaus ņemt vērā reģiona īpatnības.

(2)

Saskaņā ar ERAB Direktoru padomes ziņojumu valdei par bankas darbības ģeogrāfiskā apgabala paplašināšanu, aptverot Vidusjūras dienvidu un austrumu reģionu, Vidusjūras dienvidu un austrumu reģionā ietilpst valstis, kuras atrodas Vidusjūras krastā, kā arī Jordānija, kas ir cieši integrēta minētajā reģionā.

(3)

Reaģējot uz 2011. gada notikumiem Vidusjūras dienvidu un austrumu reģionā, Komisija un Savienības Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos 2011. gada 8. martā iesniedza kopīgu paziņojumu “Partnerattiecības demokrātijai un kopīgam uzplaukumam ar Vidusjūras dienvidu reģionu”, paužot stingru Savienības politisko un ekonomisko atbalstu reģionam. Kopīgais paziņojums ietvēra iespēju paplašināt ERAB pilnvaras, lai aptvertu dienvidu kaimiņvalstis, balstoties uz ERAB pieredzi pēdējo 20 gadu laikā. Minētais kopīgais paziņojums guva plašu atbalstu 2011. gada 24. un 25. marta Eiropadomē. Eiropas Parlaments 2011. gada 7. aprīļa rezolūcijā par Eiropas kaimiņattiecību politikas dienvidu dimensijas pārskatīšanu aicināja ERAB grozīt tās statūtus, lai piedalītos finanšu palīdzības procesā.

(4)

2011. gada maijā G8 līderi sāka Dovilas partnerību, lai palīdzētu Vidusjūras dienvidu un austrumu reģiona valstīm pāriet uz brīvu, demokrātisku un tolerantu sabiedrību, un aicināja ERAB paplašināt tās darbības ģeogrāfisko apgabalu, lai izmantotu tās pieredzi un atbalstītu minēto valstu pāreju uz daudzpartiju demokrātijas, plurālisma un tirgus ekonomikas principiem.

(5)

ERAB darbības paplašināšana, aptverot Vidusjūras dienvidu un austrumu reģionu, atspoguļo Savienības un starptautiskās sabiedrības atbalstu “arābu pavasara” raisītajām cerībām saistībā ar minētā reģiona pāreju uz tirgus ekonomiku un plurālistisku un demokrātisku sabiedrību.

(6)

Ņemot vērā ekonomikas nestabilitāti jaunajās ERAB darbības valstīs un sociālo nevienlīdzību, kas bija viens no “arābu pavasara” nemieru galvenajiem iemesliem, Savienības pārstāvjiem ERAB pārvaldes struktūrās būtu jāmudina ERAB likt lielāku uzsvaru uz privātā sektora attīstību, lai, izmantojot savu finansējumu, tā palīdzētu veidot sociāli taisnīgu un ekoloģiski ilgtspējīgu sabiedrību, kā paredzēts attiecīgajos Tūkstošgades attīstības mērķos un atbilstoši Līguma par Eiropas Savienību 3. panta 5. punktam un 21. pantam. Savienības pārstāvjiem ERAB pārvaldes struktūrās jo īpaši būtu jāveicina ERAB ieguldījums pārejā uz energoefektīvu, sociāli iekļaujošu un atvērtu tirgus ekonomiku, vienlaikus ņemot vērā sociālo, nabadzības, pilsonisko un cilvēktiesību kontekstu.

(7)

Ar Rezolūciju Nr. 137 un Nr. 138, kas pieņemtas 2011. gada 30. septembrī, ERAB valde nobalsoja par ERAB dibināšanas nolīguma (“Nolīgums”) vajadzīgajiem grozījumiem, kas ļauj paplašināt ERAB darbības ģeogrāfisko apgabalu, aptverot Vidusjūras dienvidu un austrumu reģionu, vienlaikus saglabājot tās saistības attiecībā uz pašreizējām darbības valstīm. Attiecībā uz minētajiem grozījumiem “par” nobalsoja visi ERAB ES pilnvarnieki, tostarp pilnvarnieks, kas pārstāv Savienību.

(8)

Ar Rezolūciju Nr. 134, kas pieņemta 2011. gada 21. maijā, ERAB valde uzsvēra, ka plānotā ERAB pilnvaru paplašināšana būtu jānodrošina, neprasot tās kapitāla daļu turētājiem veikt papildu kapitāla ieguldījumus.

(9)

Saskaņā ar Nolīguma 56. pantu ERAB valdei ir jājautā visiem dalībniekiem, vai tie piekrīt ierosinātajiem grozījumiem.

(10)

Savienības pārstāvjiem ERAB pārvaldes struktūrās būtu jādara viss iespējamais, lai mudinātu ERAB cieši uzraudzīt savas darbības, īpaši valstīs, kurās trūkst politiskās atbildības, kurās tiek pārkāptas pilsoniskās tiesības un cilvēktiesības vai ir augsts korupcijas līmenis. Turklāt Savienības pārstāvjiem ERAB pārvaldes struktūrās būtu jāpieliek maksimālas pūles, lai nodrošinātu, ka ERAB darbībās jaunajās darbības valstīs tiek ņemti vērā principi par piesardzīgu praksi banku pakalpojumu jomā, pārredzamību un krāpšanas apkarošanu, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumā Nr. 1219/2011/ES (2011. gada 16. novembris) par Eiropas Savienības parakstīšanos uz Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas (ERAB) papildu kapitāla daļām sakarā ar lēmumu par kapitāla palielināšanu (2).

(11)

Veicot savu darbību Vidusjūras dienvidu un austrumu reģionā, Savienības pārstāvjiem ERAB pārvaldes struktūrās būtu jāmudina ERAB turpināt ciešu sadarbību ar Savienību un sadarboties ar pilsonisko sabiedrību, kā arī turpināt attīstīt tās ciešo sadarbību ar Eiropas Investīciju banku un citām Eiropas un starptautiskajām publiskajām finanšu iestādēm, lai pilnībā izmantotu to salīdzinošās priekšrocības. ERAB būtu arī jāizvairās no šādu citu publisko finanšu iestāžu darbības dublēšanas.

(12)

Pirms ERAB apstiprina kādu potenciālu jauno darbības valsti, tai būtu jāveic detalizēti tehniskie novērtējumi par attiecīgajā valstī pastāvošajiem ekonomiskajiem un politiskajiem apstākļiem, tostarp novērtējums par to, kā minētā valsts ievēro daudzpartiju demokrātijas, plurālisma un tirgus ekonomikas principus, kas noteikti Nolīguma 1. pantā, novērtējums par pārejas posma trūkumiem un pārskats par citu starptautisku finanšu iestāžu darbību minētajā valstī un par prioritātēm, saistībā ar kurām ERAB varētu vislabāk izmantot savas unikālās zināšanas un prasmes. Apspriežot minētos novērtējumus, Savienības pārstāvjiem ERAB pārvaldes struktūrās būtu jāmudina ERAB pilnībā ņemt vērā Savienības uzskatus.

(13)

Ziņojumā, ko Komisija ir aicināta iesniegt saskaņā ar Lēmumu Nr. 1219/2011/ES līdz kapitāla resursu ceturtās pārskatīšanas laikposmam no 2011. līdz 2015. gadam beigām, Komisijai būtu jāņem vērā ERAB darba paplašināšana, aptverot Vidusjūras dienvidu un austrumu reģionu.

(14)

Attiecībā uz ERAB ieguldījumu Vidusjūras dienvidu un austrumu reģiona potenciālo darbības valstu pārejā uz labi funkcionējošu, ilgtspējīgu un modernu tirgus ekonomiku, Savienības pārstāvjiem ERAB pārvaldes struktūrās būtu jāaicina ERAB katru gadu ziņot par savu darbību un pirms piecgades kapitāla resursu pārskatīšanas veikt visaptverošu novērtējumu par tās ietekmi uz šādas ekonomikas izveidi.

(15)

Tādēļ Nolīguma grozījumi būtu jāapstiprina Savienības vārdā,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Savienības vārdā tiek apstiprināti Nolīguma 1. un 18. panta grozījumi, kas paplašina ERAB darbības ģeogrāfisko apgabalu.

Grozījumu teksts ir iekļauts pielikumā informācijas nolūkos.

2. pants

ERAB pilnvarnieks, kas pārstāv Savienību, deklarāciju par grozījumu apstiprināšanu Savienības vārdā paziņo ERAB.

3. pants

ERAB pilnvarnieks, kas pārstāv Savienību, kā daļu no gada ziņojuma Eiropas Parlamentam sniedz arī ziņojumu par ERAB pasākumiem un darbībām Vidusjūras dienvidu un austrumu reģionā.

4. pants

Šis lēmums stājas spēkā trešajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Strasbūrā, 2012. gada 4. jūlijā

Eiropas Parlamenta vārdā

priekšsēdētājs

M. SCHULZ

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Eiropas Parlamenta 2012. gada 13. jūnija nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2012. gada 26. jūnija lēmums.

(2)  OV L 313, 26.11.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

GROZĪJUMI NOLĪGUMĀ PAR EIROPAS REKONSTRUKCIJAS UN ATTĪSTĪBAS BANKAS DIBINĀŠANU

Nolīguma par Bankas dibināšanu 1. pantu groza, lai izteiktu šādi (jaunais teksts kursīvā):

“1. pants

Mērķis

Veicot ieguldījumu ekonomikas attīstībā un rekonstrukcijā, Bankas mērķis ir sekmēt pāreju uz atklātu, uz tirgu orientētu ekonomiku un veicināt privātu un uzņēmējdarbības iniciatīvu Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīs, kas atzīst un ievēro daudzpartiju demokrātijas, plurālisma un tirgus ekonomikas principus. Bankas mērķi saskaņā ar tiem pašiem nosacījumiem var īstenot arī Mongolijā un Vidusjūras dienvidu un austrumu reģiona dalībvalstīs, kā to nosaka Banka pēc balsojuma, kurā “par” nobalsojuši ne mazāk kā divas trešdaļas pilnvarnieku, kas pārstāv ne mazāk kā trīs ceturtdaļas kopējo balsstiesīgo dalībnieku. Līdz ar to visas atsauces šajā nolīgumā un tā pielikumos uz “Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm”, “valstīm, kas atrodas Centrāleiropā un Austrumeiropā”, “saņēmējvalsti (vai saņēmējvalstīm)” vai “saņēmēju dalībvalsti (vai saņēmējām dalībvalstīm)” attiecas arī uz Mongoliju, kā arī uz ikvienu no šādām Vidusjūras dienvidu un austrumu reģiona valstīm.”

Nolīguma par Bankas dibināšanu 18. pantu groza, lai izteiktu šādi (jaunais teksts kursīvā):

“18. pants

Īpašie fondi

i)

Banka var piekrist pārvaldīt īpašos fondus, kas paredzēti, lai īstenotu Bankas mērķi, un kas iekļaujas bankas funkcijās saņēmējvalstīs un potenciālajās saņēmējvalstīs. Jebkāda šāda īpaša fonda pārvaldīšanas izmaksas pilnībā sedz no minētā īpašā fonda.

ii)

Šā punkta i) apakšpunkta nolūkos pēc tāda dalībnieka lūguma, kas nav saņēmējvalsts, valde var nolemt, ka šāds dalībnieks kvalificējas kā potenciāla saņēmējvalsts uz tādu ierobežotu periodu un saskaņā ar tādiem noteikumiem, kādi šķiet ieteicami. Šādu lēmumu pieņem, ja par to nobalso vismaz divas trešdaļas pilnvarnieku, kas pārstāv ne mazāk kā trīs ceturtdaļas kopējo balsstiesīgo dalībnieku.

iii)

Lēmumu atļaut dalībniekam kvalificēties kā potenciālai saņēmējvalstij var pieņemt tikai tad, ja šāds dalībnieks spēj izpildīt prasības, lai kļūtu par saņēmējvalsti. Šādas prasības ir noteiktas šā nolīguma 1. pantā, kā tas formulēts šāda lēmuma pieņemšanas brīdī vai kā tas tiks formulēts brīdī, kad stāsies spēkā grozījumi, ko šāda lēmuma pieņemšanas brīdī jau būs apstiprinājusi valde.

iv)

Ja potenciāla saņēmējvalsts nav kļuvusi par saņēmējvalsti līdz ii) apakšpunktā minētā termiņa beigām, Banka nekavējoties izbeidz visas īpašās darbības minētajā valstī, izņemot tās, kas saistītas ar īpašā fonda aktīvu pienācīgu realizēšanu, glabāšanu un saglabāšanu un tādu saistību nokārtošanu, kas radušās sakarā ar tiem.

2.   Īpašos fondus, kuru pārvaldīšanai banka piekritusi, var izlietot saņēmējvalstīs un potenciālajās saņēmējvalstīs jebkādā veidā un ar tādiem noteikumiem, kas atbilst Bankas mērķim un funkcijām, pārējiem piemērojamiem šā nolīguma noteikumiem, kā arī ar nolīgumu vai nolīgumiem, kuri attiecas uz šādiem fondiem.

3.   Banka pieņem noteikumus, kādi var būt nepieciešami, lai izveidotu, pārvaldītu un izlietotu katru šādu īpašo fondu. Šādi noteikumi atbilst šā nolīguma noteikumiem, izņemot tos noteikumus, kuri nepārprotami piemērojami vienīgi Bankas parastajām darbībām.”


II Neleģislatīvi akti

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

7.7.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 177/5


PADOMES LĒMUMS

(2012. gada 25. jūnijs)

par nostāju, kas Eiropas Savienībai jāieņem EEZ Apvienotajā komitejā attiecībā uz grozījumu EEZ līguma II pielikumā (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

(2012/364/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 43. panta 2. punktu, 114. panta 1. punktu un 207. panta 2. punktu saistībā ar 218. panta 9. punktu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 2894/94 (1994. gada 28. novembris) par Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu īstenošanas kārtību (1) un jo īpaši tās 1. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Līgumā par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) ir jāiekļauj Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 764/2008 (2008. gada 9. jūlijs), ar ko nosaka procedūras, lai dažus valstu tehniskos noteikumus piemērotu citā dalībvalstī likumīgi tirgotiem produktiem (2).

(2)

EEZ līgumā ir jāiekļauj Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 765/2008 (2008. gada 9. jūlijs), ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību (3).

(3)

EEZ līgumā ir jāiekļauj Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 768/2008/EK (2008. gada 9. jūlijs) par produktu tirdzniecības vienotu sistēmu (4).

(4)

Lēmums Nr. 768/2008/EK nosaka kopējus principus un atsauces noteikumus turpmākiem tiesību aktiem, ar ko saskaņo produktu tirdzniecības nosacījumus, un tas ir atsauces teksts esošajiem tiesību aktiem.

(5)

Ar Regulu (EK) Nr. 764/2008 atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 3052/95/EK (1995. gada 13. decembris), ar ko nosaka informācijas apmaiņas procedūru par valsts pasākumiem, atkāpjoties no preču brīvas aprites principa Kopienā (5), kurš ir iekļauts EEZ līgumā. Tādēļ būtu jāgroza EEZ līgums, lai ņemtu vērā Regulu (EK) Nr. 764/2008.

(6)

Ar Regulu (EK) Nr. 765/2008 atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 339/93 (1993. gada 8. februāris) par tādu produktu pārbaudēm attiecībā uz atbilstību produktu drošības noteikumiem, kurus importē no trešām valstīm (6), kura ir iekļauta EEZ līgumā. Tādēļ būtu jāgroza EEZ līgums, lai ņemtu vērā Regulu (EK) Nr. 765/2008.

(7)

Ar Lēmumu Nr. 768/2008/EK atceļ Padomes Lēmumu 93/465/EEK (1993. gada 22. jūlijs) par atbilstības novērtējuma procedūru dažādu posmu moduļiem un noteikumiem par to, kā piestiprināt CE atbilstības zīmi, ko paredzēts izmantot tehniskas saskaņošanas direktīvās (7), kurš ir iekļauts EEZ līgumā. Tādēļ būtu jāgroza EEZ līgums, lai ņemtu vērā Lēmumu Nr. 768/2008/EK.

(8)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza EEZ līguma II pielikums.

(9)

Tādēļ Savienības nostājai EEZ Apvienotajā komitejā būtu jāpamatojas uz pievienoto lēmuma projektu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Nostāja, kas Savienībai jāieņem EEZ Apvienotajā komitejā par ierosināto grozījumu EEZ līguma II pielikumā (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija), pamatojas uz EEZ Apvienotās komitejas lēmuma projektu, kas pievienots šim lēmumam.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Luksemburgā, 2012. gada 25. jūnijā

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

C. ASHTON


(1)  OV L 305, 30.11.1994., 6. lpp.

(2)  OV L 218, 13.8.2008., 21. lpp.

(3)  OV L 218, 13.8.2008., 30. lpp.

(4)  OV L 218, 13.8.2008., 82. lpp.

(5)  OV L 321, 30.12.1995., 1. lpp.

(6)  OV L 40, 17.2.1993., 1. lpp.

(7)  OV L 220, 30.8.1993., 23. lpp.


PROJEKTS

EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS Nr. …/2012

(…gada…),

ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu, kurā grozījumi izdarīti ar Protokolu, ar ko pielāgo Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu, un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

Līgumā par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) ir jāiekļauj Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 764/2008 (2008. gada 9. jūlijs), ar ko nosaka procedūras, lai dažus valstu tehniskos noteikumus piemērotu citā dalībvalstī likumīgi tirgotiem produktiem (1).

(2)

EEZ līgumā ir jāiekļauj Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 765/2008 (2008. gada 9. jūlijs), ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību (2).

(3)

EEZ līgumā ir jāiekļauj Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 768/2008/EK (2008. gada 9. jūlijs) par produktu tirdzniecības vienotu sistēmu (3).

(4)

Lēmums Nr. 768/2008/EK nosaka kopējus principus un atsauces noteikumus turpmākiem tiesību aktiem, ar ko saskaņo produktu tirdzniecības nosacījumus, un tas ir atsauces teksts esošajiem tiesību aktiem.

(5)

Ar Regulu (EK) Nr. 764/2008 atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 3052/95/EK (1995. gada 13. decembris), ar ko nosaka informācijas apmaiņas procedūru par valsts pasākumiem, atkāpjoties no preču brīvas aprites principa Kopienā (4), kurš ir iekļauts EEZ līgumā. Tādēļ būtu jāgroza EEZ līgums, lai ņemtu vērā Regulu (EK) Nr. 764/2008.

(6)

Ar Regulu (EK) Nr. 765/2008 atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 339/93 (1993. gada 8. februāris) par tādu produktu pārbaudēm attiecībā uz atbilstību produktu drošības noteikumiem, kurus importē no trešām valstīm (5), kura ir iekļauta EEZ līgumā. Tādēļ būtu jāgroza EEZ līgums, lai ņemtu vērā Regulu (EK) Nr. 765/2008.

(7)

Ar Lēmumu Nr. 768/2008/EK atceļ Padomes Lēmumu 93/465/EEK (1993. gada 22. jūlijs) par atbilstības novērtējuma procedūru dažādu posmu moduļiem un noteikumiem par to, kā piestiprināt CE atbilstības zīmi, ko paredzēts izmantot tehniskas saskaņošanas direktīvās (6), kurš ir iekļauts EEZ līgumā. Tādēļ būtu jāgroza EEZ līgums, lai ņemtu vērā Lēmumu Nr. 768/2008/EK.

(8)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza EEZ līguma II pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma II pielikuma XIX nodaļu groza šādi:

1)

nodaļas 3.b punkta (Padomes Regula (EEK) Nr. 339/93) tekstu aizstāj ar šādu:

32008 R 0765: Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 765/2008 (2008. gada 9. jūlijs), ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93 (OV L 218, 13.8.2008., 30. lpp.).

Regulas noteikumus šā Līguma vajadzībām pielāgo šādi:

a)

regulas 4. panta 2. punkta beigās pievieno šādu teikumu:

“Lihtenšteinai būtu arī jābūt iespējai vērsties Šveices akreditācijas struktūrā jautājumos, kas attiecas uz tādu produktu nozarēm, uz kurām attiecas Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par savstarpēju atzīšanu saistībā ar atbilstības novērtējumu un attiecībā uz kurām ES un Šveices prasības tiek uzskatītas par līdzvērtīgām saskaņā ar minētā nolīguma 1. panta 2. un 3. punktu.”;

b)

produkti, kas tiek eksportēti no Lihtenšteinas uz citām Līgumslēdzējām pusēm var tikt pakļauti robežkontrolei saskaņā ar 27.–29. pantu.”;

2)

nodaļas 3.d punkta (Padomes Lēmums 93/465/EEK) tekstu aizstāj ar šādu:

32008 D 0768: Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 768/2008/EK (2008. gada 9. jūlijs) par produktu tirdzniecības vienotu sistēmu un ar ko atceļ Padomes Lēmumu 93/465/EEK (OV L 218, 13.8.2008., 82. lpp.).”;

3)

nodaļas 3.f punkta (Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 3052/95/EK) tekstu aizstāj ar šādu:

32008 R 0764: Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 764/2008 (2008. gada 9. jūlijs), ar ko nosaka procedūras, lai dažus valstu tehniskos noteikumus piemērotu citā dalībvalstī likumīgi tirgotiem produktiem, un ar ko atceļ Lēmumu Nr. 3052/95/EK (OV L 218, 13.8.2008., 21. lpp.).

Regulas noteikumus šā Līguma vajadzībām pielāgo šādi:

Regulu piemēro tikai tiem ražojumiem, uz kuriem attiecas Līguma 8. panta 3. punkts.

Regula nepiemēro Lihtenšteinai attiecībā uz produktiem, kas ietverti Līguma I pielikumā, II pielikuma XII un XXVII nodaļā un 47. protokolā, kamēr Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīguma par lauksaimniecības produktu tirdzniecību piemērošanu attiecina uz Lihtenšteinu.”;

4)

nodaļas 3.h punktā (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/95/EK) iekļauj šādu tekstu:

“, kurā grozījumi izdarīti ar:

32008 R 0765: Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 765/2008 (2008. gada 9. jūlijs) (OV L 218, 13.8.2008., 30. lpp.).”

2. pants

Regulu (EK) Nr. 764/2008 un (EK) Nr. 765/2008 un Lēmuma Nr. 768/2008/EK teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā …, ja EEZ Apvienotajai komitejai ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (7).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē,

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētājs

EEZ Apvienotās komitejas sekretāri


(1)  OV L 218, 13.8.2008., 21. lpp.

(2)  OV L 218, 13.8.2008., 30. lpp.

(3)  OV L 218, 13.8.2008., 82. lpp.

(4)  OV L 321, 30.12.1995., 1. lpp.

(5)  OV L 40, 17.2.1993., 1. lpp.

(6)  OV L 220, 30.8.1993., 23. lpp.

(7)  [Konstitucionālās prasības nav norādītas.] [Konstitucionālās prasības ir norādītas.]


REGULAS

7.7.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 177/9


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 603/2012

(2012. gada 30. aprīlis),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1236/2010 par kontroles un noteikumu izpildes shēmu, kura piemērojama apgabalā, uz ko attiecas Konvencija par turpmāko daudzpusējo sadarbību Ziemeļaustrumu Atlantijas zvejniecībā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 15. decembra Regulu (ES) Nr. 1236/2010 par kontroles un noteikumu izpildes shēmu, kura piemērojama apgabalā, uz ko attiecas Konvencija par turpmāko daudzpusējo sadarbību Ziemeļaustrumu Atlantijas zvejniecībā, un ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 2791/1999 (1), un jo īpaši tās 51. panta d) punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (ES) Nr. 1236/2010 Savienības tiesību aktos iekļauj tādas kontroles un noteikumu izpildes shēmas (“shēma”) noteikumus, kas izveidota ar ieteikumu, kuru pieņēmusi Ziemeļaustrumu Atlantijas zvejniecības komisija (NEAFC) tās gadskārtējā sanāksmē 2006. gada 15. novembrī, un kas turpmāk grozīta ar vairākiem ieteikumiem gadskārtējās sanāksmēs 2007., 2008. un 2009. gada novembrī.

(2)

NEAFC gadskārtējā sanāksmē 2011. gada novembrī pieņēma Ieteikumu 9:2012, ar ko groza shēmas 14. pantu par ziņojumu un paziņojumu iesniegšanu NEAFC sekretāram.

(3)

Saskaņā ar 12. un 15. pantu Konvencijā par turpmāko daudzpusējo sadarbību Ziemeļaustrumu Atlantijas zvejniecībā, kas apstiprināta ar Padomes Lēmumu 81/608/EEK (2), minētais ieteikums stājās spēkā 2012. gada 3. februārī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 1236/2010 12. pantā pēc 1. punkta iekļauj šādu 1.a punktu:

“1.a   Ziņojumus, kas minēti 9. pantā, var atcelt ar anulēšanas ziņojumu.

Ja ziņojums ir jālabo, to atceļ ar anulēšanas ziņojumu. Jaunu, labotu ziņojumu nosūta pēc anulēšanas ziņojuma 9. pantā noteiktajos termiņos.

Ja karoga dalībvalsts zvejas uzraudzības centrs pieņem ziņojuma anulēšanu, tas par to paziņo NEAFC sekretāram.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 30. aprīlī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 348, 31.12.2010., 17. lpp.

(2)  OV L 227, 12.8.1981., 21. lpp.


7.7.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 177/10


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 604/2012

(2012. gada 3. jūlijs),

ar ko nosaka aizliegumu Spānijas karoga kuģiem zvejot saidas VI zonā; ES un starptautiskajos ūdeņos Vb, XII un XIV zonā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 20. novembra Regulu (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem (1), un jo īpaši tās 36. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 2012. gada 17. janvāra Regulā (ES) Nr. 44/2012, ar ko 2012. gadam nosaka ES ūdeņos pieejamās zvejas iespējas un ES kuģu zvejas iespējas ūdeņos, kas nav ES ūdeņi, no konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kuras ir starptautisku sarunu vai nolīgumu priekšmets (2), ir noteiktas kvotas 2012. gadam.

(2)

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju šīs regulas pielikumā minētās dalībvalsts karoga kuģi vai kuģi, kas reģistrēti šajā dalībvalstī, ar nozveju no pielikumā norādītā krājuma ir pilnībā apguvuši 2012. gadam iedalīto kvotu.

(3)

Tāpēc jāaizliedz ar šo krājumu saistītas zvejas darbības,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kvotas pilnīga apguve

Nozvejas kvotu 2012. gadam, kura šīs regulas pielikumā minētajai dalībvalstij iedalīta pielikumā norādītajam krājumam, uzskata par pilnībā apgūtu no pielikumā noteiktās dienas.

2. pants

Aizliegumi

Ar šīs regulas pielikumā norādīto krājumu saistītas zvejas darbības, kuras veic pielikumā minētās dalībvalsts karoga kuģi vai kuģi, kas reģistrēti šajā dalībvalstī, ir aizliegtas no minētajā pielikumā noteiktās dienas. Konkrēti, pēc minētās dienas ir aizliegts paturēt uz kuģa, pārvietot, pārkraut citā kuģī vai izkraut zivis, ko minētie kuģi nozvejojuši no šā krājuma.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 3. jūlijā

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā –

Jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektore

Lowri EVANS


(1)  OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.

(2)  OV L 25, 27.1.2012., 55. lpp.


PIELIKUMS

Nr.

7/T&Q

Dalībvalsts

Spānija

Krājums

POK/56-14

Suga

Saida (Pollachius virens)

Zona

VI; ES un starptautiskie ūdeņi Vb, XII un XIV zonā

Datums

12.6.2012.


7.7.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 177/12


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 605/2012

(2012. gada 4. jūlijs),

ar ko aizliedz ar zivju krātiņveida lamatām, kas reģistrētas Spānijā, veikt zilo tunzivju zvejas darbības Atlantijas okeānā uz austrumiem no 45° rietumu garuma un Vidusjūrā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 20. novembra Regulu (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem (1), un jo īpaši tās 36. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 2012. gada 17. janvāra Regulā (ES) Nr. 44/2012, ar ko 2012. gadam nosaka ES ūdeņos pieejamās zvejas iespējas un ES kuģu zvejas iespējas ūdeņos, kas nav ES ūdeņi, no konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kuras ir starptautisku sarunu vai nolīgumu priekšmets, ir noteikts, kādu daudzumu zilo tunzivju 2012. gadā drīkst nozvejot Atlantijas okeānā uz austrumiem no 45° rietumu garuma un Vidusjūrā.

(2)

Padomes 2009. gada 6. aprīļa Regulā (EK) Nr. 302/2009 par daudzgadu plānu zilās tunzivs krājumu atjaunošanai Atlantijas okeāna austrumu daļā un Vidusjūrā, par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 43/2009 un par Regulas (EK) Nr. 1559/2007 atcelšanu (2) ir noteikts, ka dalībvalstīm jāinformē Komisija attiecībā uz kuģiem, kas īsāki par 24 metriem, un zivju krātiņveida lamatām par piešķirto kvotu tām ražotāju organizācijām vai kuģu grupām, kas zvejo ar līdzīgiem rīkiem.

(3)

Kopējās zivsaimniecības politikas mērķis ir nodrošināt zvejniecības dzīvotspēju ilgtermiņā, saskaņā ar piesardzības pieeju ilgtspējīgā veidā izmantojot ūdeņu dzīvos resursus.

(4)

Padomes Regulas (EK) Nr. 1224/2009 36. panta 2. punktā noteikts, ka tad, ja Komisija, pamatojoties uz dalībvalstu sniegto informāciju vai citu tās rīcībā esošo informāciju, konstatē, ka Eiropas Savienībai, dalībvalstij vai dalībvalstu grupai pieejamās zvejas iespējas var uzskatīt par pilnībā izmantotām attiecībā uz vienu vai vairākiem zvejas rīkiem vai flotēm, Komisija informē par to attiecīgās dalībvalstis un aizliedz zvejas darbības attiecībā uz konkrēto apgabalu, zvejas rīku, krājumu, krājumu grupu vai konkrētajās zvejas darbībās iesaistīto floti.

(5)

Komisijas rīcībā esošā informācija liecina, ka zvejas iespējas, kas zilo tunzivju zvejai Atlantijas okeānā uz austrumiem no 45° rietumu garuma un Vidusjūrā iedalītas zivju krātiņveida lamatām, kas reģistrētas Spānijā, ir uzskatāmas par pilnībā apgūtām 20. jūnijā. Komisija par to ir informējusi Spāniju.

(6)

Spānija 7., 14. un 21. jūnijā informēja Komisiju par to, ka ir aizliegusi veikt zvejas darbības ar četrām zivju krātiņveida lamatām, kuras 2012. gadā aktīvi darbojās zilo tunzivju zvejā; divām zivju krātiņveida lamatām aizliegumu piemēroja no 8. jūnija, vienām — no 14. jūnija un atlikušajām vienām — no 21. jūnija, tādējādi no 2012. gada 21. jūnija plkst. 14.00 tika aizliegts veikt visas darbības.

(7)

Neskarot augstākminētos Spānijas pasākumus, nepieciešams, lai Komisija apstiprinātu aizliegumu no 21. jūnija ar zivju krātiņveida lamatām, kas reģistrētas Spānijā, zvejot zilās tunzivis Atlantijas okeānā uz austrumiem no 45° rietumu garuma un Vidusjūrā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Zilo tunzivju zveja Atlantijas okeānā uz austrumiem no 45° rietumu garuma un Vidusjūrā ar zivju krātiņveida lamatām, kas reģistrētas Spānijā, ir aizliegta vēlākais no 2012. gada 21. jūnija plkst. 14.00.

No minētās dienas ir aizliegts arī paturēt uz kuģa, ievietot sprostos nobarošanai vai audzēšanai, pārkraut citā kuģī, pārvietot vai izkraut zivis, kas ar minētajām zivju krātiņveida lamatām ir nozvejotas no šā krājuma.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 4. jūlijs

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

Komisijas loceklis

László ANDOR


(1)  OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.

(2)  OV L 96, 15.4.2009., 1. lpp.


7.7.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 177/14


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 606/2012

(2012. gada 4. jūlijs),

ar ko aizliedz ar zivju krātiņveida lamatām un ar āķu jedām zvejojošiem Itālijas karoga kuģiem vai kuģiem, kas reģistrēti Itālijā, veikt zilo tunzivju zvejas darbības Atlantijas okeānā uz austrumiem no 45° rietumu garuma un Vidusjūrā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 20. novembra Regulu (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem (1), un jo īpaši tās 36. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 2012. gada 17. janvāra Regulā (ES) Nr. 44/2012, ar ko 2012. gadam nosaka ES ūdeņos pieejamās zvejas iespējas un ES kuģu zvejas iespējas ūdeņos, kas nav ES ūdeņi, no konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kuras ir starptautisku sarunu vai nolīgumu priekšmets, ir noteikts, kādu daudzumu zilo tunzivju 2012. gadā drīkst nozvejot Atlantijas okeānā uz austrumiem no 45° rietumu garuma un Vidusjūrā.

(2)

Padomes 2009. gada 6. aprīļa Regulā (EK) Nr. 302/2009 par daudzgadu plānu zilās tunzivs krājumu atjaunošanai Atlantijas okeāna austrumu daļā un Vidusjūrā, par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 43/2009 un par Regulas (EK) Nr. 1559/2007 atcelšanu (2) ir noteikts, ka dalībvalstīm jāinformē Komisija par individuālajām kvotām, kas iedalītas to kuģiem, kuri garāki par 24 metriem, un attiecībā uz kuģiem, kas īsāki par 24 metriem, un zivju krātiņveida lamatām – vismaz piešķirto kvotu tām ražotāju organizācijām vai kuģu grupām, kas zvejo ar līdzīgiem rīkiem.

(3)

Kopējās zivsaimniecības politikas mērķis ir nodrošināt zvejniecības dzīvotspēju ilgtermiņā, saskaņā ar piesardzības pieeju ilgtspējīgā veidā izmantojot ūdeņu dzīvos resursus.

(4)

Padomes Regulas (EK) Nr. 1224/2009 36. panta 2. punktā noteikts, ka tad, ja Komisija, pamatojoties uz dalībvalstu sniegto informāciju vai citu tās rīcībā esošo informāciju, konstatē, ka Eiropas Savienībai, dalībvalstij vai dalībvalstu grupai pieejamās zvejas iespējas var uzskatīt par pilnībā izmantotām attiecībā uz vienu vai vairākiem zvejas rīkiem vai flotēm, Komisija informē par to attiecīgās dalībvalstis un aizliedz zvejas darbības attiecībā uz konkrēto apgabalu, zvejas rīku, krājumu, krājumu grupu vai konkrētajās zvejas darbībās iesaistīto floti.

(5)

Komisijas rīcībā esošā informācija liecina, ka zvejas iespējas, kas zilo tunzivju zvejai Atlantijas okeānā uz austrumiem no 45° rietumu garuma un Vidusjūrā iedalītas ar zivju krātiņveida lamatām un āķu jedām zvejojošiem Itālijas karoga kuģiem vai kuģiem, kas reģistrēti Itālijā, var uzskatīt par pilnībā izmantotām.

(6)

Itālija 2012. gada 20. jūnijā informēja Komisiju par to, ka ir aizliegusi veikt zvejas darbības ar zivju krātiņveida lamatām un āķu jedām zvejojošiem kuģiem, kuri 2012. gadā aktīvi darbojās zilo tunzivju zvejā, ar āķu jedām zvejojošiem kuģiem aizliegumu piemērojot no 20. jūnija plkst. 13.00 un ar zivju krātiņveida lamatām zvejojošiem kuģiem – no 22. jūnija plkst. 17.00.

(7)

Neskarot augstākminētos Itālijas veiktos pasākumus, nepieciešams, lai Komisija apstiprinātu aizliegumu no 2012. gada 20. jūnija plkst. 13.00 ar āķu jedām zvejojošiem Itālijas karoga kuģiem vai kuģiem, kas reģistrēti Itālijā un no 2012. gada 22. jūnija plkst. 17.00 ar zivju krātiņveida lamatām, kas reģistrētas Itālijā, zvejot zilās tunzivis Atlantijas okeānā uz austrumiem no 45° rietumu garuma un Vidusjūrā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Zilās tunzivs zveja Atlantijas okeānā uz austrumiem no 45° rietumu garuma un Vidusjūrā ar āķu jedām zvejojošiem Itālijas karoga kuģiem vai kuģiem, kas reģistrēti Itālijā, ir aizliegta no 2012. gada 20. jūnija plkst. 13.00.

No minētās dienas ir aizliegts arī paturēt uz kuģa, ievietot sprostos nobarošanai vai audzēšanai, pārkraut citā kuģī, pārvietot vai izkraut zivis, ko minētie kuģi nozvejojuši no šiem krājumiem.

2. pants

Zilo tunzivju zveja Atlantijas okeānā uz austrumiem no 45° rietumu garuma un Vidusjūrā ar zivju krātiņveida lamatām, kas reģistrētas Itālijā, ir aizliegta no 2012. gada 22. jūnija plkst. 17.00.

No minētās dienas ir aizliegts arī paturēt uz kuģa, ievietot sprostos nobarošanai vai audzēšanai, pārkraut citā kuģī, pārvietot vai izkraut zivis, kas nozvejotas ar minētajām krātiņveida lamatām no šiem krājumiem.

3. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 4. jūlijā

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

Komisijas loceklis

László ANDOR


(1)  OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.

(2)  OV L 96, 15.4.2009., 1. lpp.


7.7.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 177/16


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 607/2012

(2012. gada 6. jūlijs)

par sīki izstrādātiem noteikumiem attiecībā uz likumības pārbaužu sistēmu un attiecībā uz pārraudzības organizācijām veikto pārbaužu biežumu un raksturu, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 995/2010, ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

Ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 20. oktobra Regulu (ES) Nr. 995/2010, ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus (1), un jo īpaši tās 6. panta 2. punktu un 8. panta 8. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (ES) Nr. 995/2010 tirgus dalībniekiem noteikts pienākums izmantot procedūru un pasākumu sistēmu (turpmāk – “likumības pārbaužu sistēma”), lai mazinātu risku, ka iekšējā tirgū tiek laisti nelikumīgi iegūti kokmateriāli un izstrādājumi, kas ražoti no nelikumīgi iegūtiem kokmateriāliem.

(2)

Ir jāprecizē gadījumi, kuros jāsniedz informācija par koka sugas pilnu zinātnisko nosaukumu, precīzu ieguves valsts reģionu un mežizstrādes koncesiju.

(3)

Ir jāprecizē pārbaužu biežums un veids, kuras kompetentajām iestādēm jāveic attiecībā uz pārraudzības organizācijām.

(4)

Uz personu aizsardzību saistībā ar personas datu apstrādi saskaņā ar šo regulu un jo īpaši saistībā ar pārbaudēs iegūto personas datu apstrādi attiecas prasības, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīvā 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulā (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (3).

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Komiteja pārvaldībai, tirdzniecībai un tiesību aktu izpildei meža nozarē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Šajā regulā ir paredzēti sīki izstrādāti noteikumi par likumības pārbaužu sistēmu un attiecībā uz pārraudzības organizācijām veikto pārbaužu biežumu un raksturu.

2. pants

Likumības pārbaužu sistēmas piemērošana

1.   Tirgus dalībnieki piemēro likumības pārbaužu sistēmu katram konkrētam kokmateriālu vai koka izstrādājumu veidam, ko piegādā konkrēts piegādātājs laikposmā, kas nepārsniedz 12 mēnešus, ja koku sugas, ieguves valsts vai valstis, vai – attiecīgā gadījumā – konkrēts valsts reģions(-i) un mežizstrādes koncesija(-as) paliek nemainīgi.

2.   Pirmā daļa neskar uzņēmēja pienākumu piemērot pasākumus un procedūras, kas nodrošina pieeju Regulas (ES) Nr. 995/2010 6. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajai informācijai attiecībā uz katru kokmateriālu un koka izstrādājumu partiju, ko tirgus dalībnieks laiž tirgū.

3. pants

Informācija par tirgus dalībnieka veiktajām piegādēm

1.   Regulas (ES) Nr. 995/2010 6. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto informāciju par tirgus dalībnieka kokmateriālu vai koka izstrādājumu piegādēm sniedz saskaņā ar šā panta 2., 3. un 4. punktu.

2.   Koka sugas pilnu zinātnisko nosaukumu, kā minēts Regulas (ES) Nr. 995/2010 6. panta 1. punkta a) apakšpunkta pirmajā ievilkumā, sniedz gadījumā, ja pastāv nenoteiktība attiecībā uz koka sugas vispārpieņemtā nosaukuma lietošanu.

3.   Informāciju par konkrēto valsts reģionu, kā minēts Regulas (ES) Nr. 995/2010 6. panta 1. punkta a) apakšpunkta otrajā ievilkumā, sniedz tad, ja nelegālas mežizstrādes risks dažādos attiecīgās valsts reģionos ir atšķirīgs.

4.   Informāciju par mežizstrādes koncesiju, kā minēts Regulas (ES) Nr. 995/2010 6. panta 1. punkta a) apakšpunkta otrajā ievilkumā, sniedz tad, ja nelegālas mežizstrādes risks attiecīgajā valstī vai konkrētajā valsts reģionā atšķiras starp dažādām koncesijām.

Piemērojot šā punkta pirmo daļu, jebkuru vienošanos, kas piešķir tiesības iegūt kokmateriālus noteiktā apgabalā, uzskata par mežizstrādes koncesiju.

4. pants

Riska novērtēšana un mazināšana

Riska novērtējuma un riska mazināšanas procedūrās var ņemt vērā trešo personu veiktu sertifikāciju vai citas pārbaudītas sistēmas, kā minēts Regulas (ES) Nr. 995/2010 6. panta 1. punkta b) apakšpunkta otrās daļas pirmajā ievilkumā un 6. panta 1. punkta c) apakšpunktā, ja tās atbilst šādiem kritērijiem:

a)

ar to palīdzību ir izveidota publiski pieejama prasību sistēma, kuru var izmantot trešās personas un kura aptver vismaz visas attiecīgās piemērojamo tiesību aktu prasības;

b)

saskaņā ar tām atbilstošās pārbaudes, tostarp apmeklējumus uz vietas, veic trešā persona ar regulāriem intervāliem, kas nav ilgāki par 12 mēnešiem, lai pārliecinātos, ka tiek ievēroti piemērojamie tiesību akti;

c)

tās sevī ietver trešās personas pārbaudītus līdzekļus, lai izsekotu kokmateriālus, kas iegūti saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, un no šādiem kokmateriāliem izgatavotus koka izstrādājumus jebkurā piegādes ķēdes punktā, pirms šādus kokmateriālus vai koka izstrādājumus laiž tirgū;

d)

tās ietver trešās personas verificētas pārbaudes, lai nodrošinātu, ka piegādes ķēdē neiekļūst nezināmas izcelsmes kokmateriāli vai koka izstrādājumi vai arī kokmateriāli vai koka izstrādājumi, kas nav iegūti atbilstīgi piemērojamiem tiesību aktiem.

5. pants

Tirgus dalībnieku veiktā uzskaite

1.   Informāciju par tirgus dalībnieka veiktajām piegādēm, kā paredzēts Regulas (ES) Nr. 995/2010 6. panta 1. punkta a) apakšpunktā, un riska mazināšanas procedūru piemērošanu dokumentē atbilstīgā reģistrā, ko glabā 5 gadus un dara pieejamu pārbaudēm, ko veic kompetentā iestāde.

2.   Piemērojot savu likumības pārbaužu sistēmu, tirgus dalībniekiem jāspēj pierādīt, kā tikusi pārbaudīta iegūtās informācijas atbilstība Regulas (ES) Nr. 995/2010 6. panta 1. punkta b) apakšpunktā noteiktajiem riska kritērijiem, kā ticis pieņemts lēmums par riska mazināšanas pasākumiem un kā tirgus dalībnieks noteicis riska pakāpi.

6. pants

Pārraudzības organizācijām veikto pārbaužu biežums un veids

1.   Kompetentās iestādes nodrošina, ka Regulas (ES) Nr. 995/2010 8. panta 4. punktā minētās regulārās pārbaudes veic vismaz reizi divos gados.

2.   Regulas (ES) Nr. 995/2010 8. panta 4. punktā minētās pārbaudes veic jo īpaši šādos gadījumos:

a)

ja kāda kompetentā iestāde, veicot pārbaudes par tirgus dalībniekiem, ir atklājusi trūkumus saistībā ar kādas pārraudzības organizācijas izveidotās likumības pārbaužu sistēmas efektivitāti vai saistībā ar to, kā to īsteno tirgus dalībnieki;

b)

ja Komisija ir informējusi kompetentās iestādes, ka kāda pārraudzības organizācija ir veikusi turpmākas izmaiņas, kā paredzēts 9. panta 2. punktā Komisijas 2012. gada 23. februāra Deleģētajā regulā (ES) Nr. 363/2012 par pārraudzības organizāciju atzīšanas un atzīšanas atsaukšanas procedūras noteikumiem, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 995/2010, ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus (4).

3.   Pārbaudes tiek veiktas bez iepriekšēja brīdinājuma, izņemot gadījumus, kad pārraudzības organizācijas iepriekšējs paziņojums ir vajadzīgs, lai nodrošinātu pārbaužu efektivitāti.

4.   Kompetentās iestādes veic pārbaudes saskaņā ar dokumentētām procedūrām.

5.   Kompetentās iestādes veic pārbaudes, lai nodrošinātu atbilstību Regulai (ES) Nr. 995/2010, attiecīgos gadījumos ietverot šajās pārbaudēs jo īpaši šādas darbības:

a)

pārbaudes uz vietas, tostarp revīzijas uz vietas;

b)

pārraudzības organizāciju dokumentācijas un datu pārbaudes;

c)

pārrunas ar pārraudzības organizācijas vadību un personālu;

d)

pārrunas ar tirgus dalībniekiem un tirgotājiem vai jebkuru citu attiecīgu personu;

e)

tirgus dalībnieku dokumentācijas un datu pārbaudes;

f)

tirgus dalībnieku piegādes paraugu pārbaudes, izmantojot attiecīgās pārraudzības organizācijas likumības pārbaužu sistēmu.

7. pants

Par pārraudzības organizācijām veikto pārbaužu ziņojumi

1.   Kompetentās iestādes sagatavo ziņojumus par atsevišķām pārbaudēm, kuras tās ir veikušas, iekļaujot piemēroto procedūru un metožu aprakstu, savus konstatējumus un secinājumus.

2.   Pārraudzības organizācijai, par kuru tikusi veikta pārbaude, kompetentās iestādes dara zināmus ziņojuma projektā iekļautos konstatējumus un secinājumus. Pārraudzības organizācija var kompetentajām iestādēm iesniegt savus apsvērumus termiņā, ko noteikušas kompetentās iestādes.

3.   Kompetentās iestādes sagatavo Regulas (ES) Nr. 995/2010 8. panta 4. punktā minētos ziņojumus, pamatojoties uz ziņojumiem par atsevišķām pārbaudēm.

8. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 6. jūlijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 295, 12.11.2010., 23. lpp.

(2)  OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.

(3)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.

(4)  OV L 115, 27.4.2012., 12. lpp.


7.7.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 177/19


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 608/2012

(2012. gada 6. jūlijs),

ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 attiecībā uz darbīgo vielu vielu – denatonija benzoāta, metilnonilketona un augu eļļu/krūzmētras eļļas – apstiprināšanas nosacījumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 13. panta 2. punkta c) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Darbīgās vielas denatonija benzoāts, metilnonilketons un augu eļļas/krūzmētras eļļa ar Komisijas Direktīvu 2008/127/EK (2) tika iekļautas Padomes Direktīvas 91/414/EEK (3) I pielikumā saskaņā ar procedūru, kas paredzēta 24.b pantā Komisijas 2004. gada 3. decembra Regulā (EK) Nr. 2229/2004, ar ko nosaka turpmākus sīki izstrādātus noteikumus, kā īstenot ceturto posmu darba programmā, kura minēta Padomes Direktīvas 91/414/EEK (4) 8. panta 2. punktā. Kopš Direktīva 91/414/EEK ir aizstāta ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009, uzskata, ka šīs vielas ir apstiprinātas atbilstoši minētajai regulai un ir uzskaitītas pielikuma A daļā Komisijas 2011. gada 25. maija Īstenošanas regulā (ES) Nr. 540/2011, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 attiecībā uz apstiprināto darbīgo vielu sarakstu (5).

(2)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde, turpmāk “iestāde”, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2229/2004 25.a pantu 2011. gada 2. decembrī iesniedza Komisijai secinājumus attiecībā uz pārskata ziņojumu projektiem par denatonija benzoātu (6), metilnonilketonu (7) un 2011. gada 16. decembrī par augu eļļām/krūzmētras eļļu (8). Dalībvalstis un Komisija izskatīja pārskata ziņojumu projektus un iestādes secinājumus Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgajā komitejā, un 2012. gada 1. jūnijā tie tika pabeigti kā Komisijas pārskata ziņojumi par denatonija benzoātu, metilnonilketonu un augu eļļām/krūzmētras eļļu.

(3)

Iestāde pieteikumu iesniedzējiem paziņoja secinājumus par denatonija benzoātu, metilnonilketonu un augu eļļām/krūzmētras eļļu, un Komisija aicināja pieteikumu iesniedzējus iesniegt piezīmes par pārskata ziņojumiem.

(4)

Apstiprināts, ka darbīgās vielas – denatonija benzoāts, metilnonilketons un augu eļļas/krūzmētras eļļa – ir uzskatāmas par apstiprinātām atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1107/2009.

(5)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 13. panta 2. punktu, saistībā ar tās 6. pantu, un ņemot vērā pašreizējās zinātnes un tehnikas atziņas, ir jāgroza apstiprināšanas nosacījumi denatonija benzoātam, metilnonilketonam un augu eļļām/krūzmētras eļļai. Ir jo īpaši lietderīgi pieprasīt papildu apstiprinošu informāciju par metilnonilketonu. Augu eļļas/krūzmētras eļļa būtu jālieto kartupeļu apstrādei pēc ražas novākšanas.

(6)

Pirms šīs regulas piemērošanas būtu jāatvēl atbilstīgs laikposms, lai dalībvalstis, pieteikumu iesniedzēji un augu aizsardzības līdzekļu atļauju turētāji varētu izpildīt prasības, kas izriet no apstiprināšanas nosacījumu grozījumiem.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma A daļu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2012. gada 1. novembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 6. jūlijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.

(2)  OV L 344, 20.12.2008., 89. lpp.

(3)  OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.

(4)  OV L 379, 24.12.2004, 13. lpp.

(5)  OV L 153, 11.6.2011., 1. lpp.

(6)  Secinājums par speciālistu veikto pesticīdu riska novērtējumu attiecībā uz darbīgo vielu “denatonija benzoāts”, EFSA Journal (2012) 10(1), 2483. Pieejams tiešsaistē: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.

(7)  Secinājums par speciālistu veikto pesticīdu riska novērtējumu attiecībā uz darbīgo vielu “metilnonilketons”, EFSA Journal (2012) 10(1), 2495. Pieejams tiešsaistē: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.

(8)  Secinājums par speciālistu veikto pesticīdu riska novērtējumu attiecībā uz darbīgo vielu “augu eļļas/krūzmētras eļļa”, EFSA Journal (2012) 10(1), 2541. www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.


PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma A daļu groza šādi.

(1)

226. rindu attiecībā uz darbīgo vielu “denatonija benzoāts” aizstāj ar šādu:

Numurs

Parastais nosaukums, identifikācijas numuri

IUPAC nosaukums

Tīrība (1)

Apstiprināšanas datums

Apstiprināšanas termiņa beigas

Īpaši noteikumi

“226

Denatonija benzoāts

CAS Nr. 3734-33-6

CIPAC Nr. 845

Benzildietil[[2,6-ksililkarbamoil]metil]amonija benzoāts

≥ 975g/kg

2009. gada 1. septembris

2019. gada 31. augusts

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā repelentu.

B   DAĻA

Novērtējot pieteikumus, kas iesniegti, lai saņemtu atļauju lietot denatonija benzoātu saturošus augu aizsardzības līdzekļus citādi, nevis apstrādāšanai ar automātisku pārvietojamu ierīci, ko izmanto mežsaimniecībā, dalībvalstis īpašu uzmanību pievērš Regulas (EK) Nr. 1107/2009 4. panta 3. punktā minētajiem kritērijiem un nodrošina, lai pirms šādas atļaujas izsniegšanas būtu iesniegti visi nepieciešamie dati un informācija.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par denatonija benzoātu (SANCO/2607/2008) un jo īpaši tā I un II papildinājumu, ko 2012. gada 1. jūnijā pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstīm jāpievērš īpaša vērība lietotāju aizsardzībai. Atļautās izmantošanas nosacījumos jānorāda, ka jālieto atbilstoši individuālās aizsardzības līdzekļi.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.”

(2)

238. rindu attiecībā uz darbīgo vielu “metilnonilketons” aizstāj ar šādu:

Numurs

Parastais nosaukums, identifikācijas numuri

IUPAC nosaukums

Tīrība (2)

Apstiprināšanas datums

Apstiprināšanas termiņa beigas

Īpaši noteikumi

“238

Metilnonilketons

CAS Nr. 112-12-9

CIPAC Nr. 846

Undekāns-2-viens

≥ 975g/kg

2009. gada 1. septembris

2019. gada 31. augusts

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā repelentu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par metilnonilketonu (SANCO/2619/2008) un jo īpaši tā I un II papildinājumu, ko 2012. gada 1. jūnijā pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus. Jāizvairās no saskares ar pārtiku un lopbarības kultūrām.

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz apstiprinošu informāciju par:

a)

specifikāciju attiecībā uz materiālu, kam pārbaudīta toksikoloģiskā iedarbība uz zīdītājiem, un ekotoksikoloģiskajiem pētījumiem;

b)

specifikāciju un atbilstošiem partijas datiem, kā arī apstiprinātām analīzes metodēm;

c)

atbilstošu novērtējumu attiecībā uz metilnonilketona darbību, izplatīšanos un varbūtējiem pārveidošanās produktiem vidē;

d)

risku attiecībā uz ūdenī un augsnē dzīvojošiem organismiem.

Pieteikuma iesniedzējs Komisijai, dalībvalstīm un iestādei iesniedz a) un b) punktā minēto informāciju līdz 2013. gada 30. aprīlim, bet c) un d) punktā minēto informāciju – līdz 2015. gada 31. decembrim.”

(3)

243. rindu attiecībā uz darbīgo vielu “augu eļļas/krūzmētras eļļa” aizstāj ar šādu:

Numurs

Parastais nosaukums, identifikācijas numuri

IUPAC nosaukums

Tīrība (3)

Apstiprināšanas datums

Apstiprināšanas termiņa beigas

Īpaši noteikumi

“243

Augu eļļas/krūzmētras eļļa

CAS Nr. 8008-79-5

CIPAC Nr. 908

Krūzmētras eļļa

≥ 550 g/kg kā L-Karvons

2009. gada 1. septembris

2019. gada 31. augusts

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā augu augšanas regulatoru kartupeļu apstrādei pēc ražas novākšanas.

Dalībvalstis nodrošina, lai atļaujās būtu norādīts, ka karsto miglošanu veic tikai profesionālās uzglabāšanas telpās, un ka uzglabāšanas laikā tiek izmantoti labākie pieejamie tehniskie paņēmieni, lai nepieļautu produkta (miglošanas izraisītas dūmakas) izplatīšanos vidē, uzglabāšanas, pārvadāšanas, atkritumus apglabāšanas un lietošanas laikā.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus grozītajā pārskata ziņojumā par augu eļļām/krūzmētras eļļu (SANCO/2624/2008) un jo īpaši tā I un II papildinājumu, ko 2012. gada 1. jūnijā pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.”


(1)  Sīkāka informācija par darbīgās vielas identitāti un specifikāciju ir sniegta to pārskata ziņojumā.

(2)  Sīkāka informācija par darbīgās vielas identitāti un specifikāciju ir sniegta to pārskata ziņojumā.

(3)  Sīkāka informācija par darbīgās vielas identitāti un specifikāciju ir sniegta to pārskata ziņojumā.


7.7.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 177/23


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 609/2012

(2012. gada 6. jūlijs),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem.

(2)

Standarta importa vērtību aprēķina katru darbdienu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. panta 1. punktu, ņemot vērā mainīgos dienas datus. Tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 6. jūlijā

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta importa vērtība

0702 00 00

TR

50,2

ZZ

50,2

0707 00 05

TR

104,1

ZZ

104,1

0709 93 10

TR

111,7

ZZ

111,7

0805 50 10

AR

90,1

TR

54,0

UY

78,0

ZA

87,5

ZZ

77,4

0808 10 80

AR

188,8

BR

82,4

CA

169,1

CL

110,6

CN

123,6

NZ

132,4

US

130,2

UY

68,3

ZA

114,0

ZZ

124,4

0808 30 90

AR

216,0

CL

123,4

CN

83,4

NZ

207,2

ZA

116,9

ZZ

149,4

0809 10 00

TR

182,6

ZZ

182,6

0809 29 00

TR

371,6

ZZ

371,6

0809 30

TR

191,8

ZZ

191,8


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “cita izcelsme”.


DIREKTĪVAS

7.7.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 177/25


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2012/20/ES

(2012. gada 6. jūlijs),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu flufenoksuronu izmantošanai 8. veida produktos

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīvu 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (1) un jo īpaši tās 16. panta 2. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2007. gada 4. decembra Regulā (EK) Nr. 1451/2007 par 10 gadu darba programmas otro fāzi, kas minēta 16. panta 2. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (2), noteikts novērtējamo aktīvo vielu saraksts to iespējamai iekļaušanai Direktīvas 98/8/EK I, IA vai IB pielikumā. Flufenoksurons ir minētajā sarakstā.

(2)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1451/2007 flufenoksurons novērtēts atbilstoši Direktīvas 98/8/EK 11. panta 2. punktam izmantošanai koksnes konservantos, kas ir minētās direktīvas V pielikumā definētais 8. produktu veids.

(3)

Par ziņotāju dalībvalsti tika izraudzīta Francija, kura saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1451/2007 14. panta 4. un 6. punktu 2009. gada 17. martā iesniedza Komisijai kompetentās iestādes sagatavotu ziņojumu un attiecīgu ieteikumu.

(4)

Dalībvalstis un Komisija ir izskatījušas kompetentās iestādes ziņojumu. Ziņojumā ietvertos konstatējumus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1451/2007 15. panta 4. punktu Biocīdo produktu pastāvīgā komiteja 2011. gada 22. septembrī ir iekļāvusi novērtējuma ziņojumā.

(5)

Veikto novērtējumu rezultāti liecina, ka biocīdie produkti, kurus izmanto par koksnes konservantiem un kuri satur flufenoksuronu, varētu atbilst Direktīvas 98/8/EK 5. pantā noteiktajām prasībām. Tāpēc, neraugoties uz to, ka flufenoksurons nav apstiprināts lietošanai dažās citās jomās, kurās lietojumspecifiskais riska novērtējums nebija labvēlīgs (3), ir lietderīgi minētās direktīvas I pielikumā iekļaut flufenoksuronu, paredzot tā izmantošanu 8. veida produktos.

(6)

Ņemot vērā flufenoksurona īpašības, kas to padara noturīgu, bioakumulatīvu un toksisku (PBT), kā arī ļoti noturīgu un ļoti bioakumulatīvu (vPvB), atbilstīgi XIII pielikuma kritērijiem Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulā (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (4), flufenoksurons I pielikumā būtu iekļaujams tikai uz trim gadiem, un, pirms to no jauna iekļaut I pielikumā, šai vielai būtu jāpiemēro prasība par salīdzinošu riska novērtējumu saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 10. panta 5. punkta i) apakšpunkta otro daļu.

(7)

Riska novērtējums, ko attiecībā uz koksnes konservantos izmantoto flufenoksuronu veica Savienības līmenī, bija tikai par tādas koksnes apstrādi, kuru paredzēts izmantot iekštelpās (1. un 2. lietojuma klase saskaņā ar ESAO definīciju (5)) vai ārā, kur koksne nav pārsegta, nav saskarē ar zemi un ir pastāvīgi pakļauta laikapstākļu iedarbībai vai arī ir aizsargāta no laikapstākļu iedarbības, toties bieži samirkst vai ir saskarē ar saldūdeni (3. lietojuma klase saskaņā ar ESAO definīciju (6)), un kuru neizmantos dzīvnieku novietnēs, un kura nenonāks saskarē ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Gadījumā ar koksnes in situ apstrādi ārā, kā arī dažādos gadījumos ar apstrādātas koksnes āra lietojumiem tika konstatēts nepieļaujami liels vides apdraudējums. Ņemot vērā flufenoksurona īpašības, ir lietderīgi atļaut tikai tādus lietojumus un iedarbības scenārijus, kuri ir reprezentatīvā veidā izvērtēti Savienības līmenī veiktajā riska novērtējumā un kuru gadījumā nav konstatēts nepieļaujami liels risks.

(8)

Ņemot vērā cilvēka veselības apdraudējumu rūpniecisku un profesionālu lietojumu gadījumā, ir lietderīgi prasīt, lai šādiem lietojumiem atļautos produktus izmantotu, ievērojot drošas darba metodes un izmantojot atbilstošus individuālās aizsardzības līdzekļus, ja vien pieteikumā par atļauju izmantot produktu nav uzskatāmi parādīts, ka ir citi līdzekļi, ar kuriem apdraudējumu rūpnieciskiem vai profesionāliem lietotājiem var samazināt līdz pieņemamam līmenim.

(9)

Ņemot vērā videi identificētos riskus ūdens un zemes segmentā, ir lietderīgi prasīt, lai šo segmentu aizsardzībai tiktu veikti atbilstīgi riska mazināšanas pasākumi, nodrošinot, ka tikko apstrādāta koksne pēc apstrādes tiek glabāta nojumē un/vai uz stingras ūdensnecaurlaidīgas pamatnes un ka nopilējušie vai notecējušie produkti, ko izmanto kā koksnes konservantus un kas satur flufenoksuronu, tiek savākti atkārtotai izmantošanai vai iznīcināšanai.

(10)

Šīs direktīvas noteikumi būtu jāpiemēro vienlaicīgi visās dalībvalstīs, lai nodrošinātu vienādu attieksmi pret Savienības tirgū esošajiem 8. produktu veida biocīdajiem produktiem, kuri kā aktīvo vielu satur flufenoksuronu, un kopumā veicinātu biocīdo produktu tirgus sekmīgu darbību.

(11)

Pirms aktīvās vielas iekļaušanas Direktīvas 98/8/EK I pielikumā būtu jāparedz pietiekami ilgs laiks, kurā dalībvalstis un citas ieinteresētās personas varētu sagatavoties attiecīgo jauno prasību ievērošanai un nodrošināt, ka pieteikumu iesniedzējiem, kas sagatavojuši dokumentāciju, ir iespējams pilnībā izmantot datu aizsardzībai noteikto 10 gadu termiņu, kurš saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 12. panta 1. punkta c) apakšpunkta ii) punktu sākas no iekļaušanas dienas.

(12)

Pēc iekļaušanas dalībvalstīm būtu jādod pietiekams laiks Direktīvas 98/8/EK 16. panta 3. punkta īstenošanai.

(13)

Tādēļ būtu atbilstīgi jāgroza Direktīva 98/8/EK.

(14)

Komiteja, kas izveidota ar Direktīvas 98/8/EK 28. panta 1. punktu, nav sniegusi atzinumu par pasākumiem, kas paredzēti šajā direktīvā, un tādēļ Komisija iesniedza Padomei priekšlikumu par pasākumiem un nosūtīja to Eiropas Parlamentam. Padome nav rīkojusies divu mēnešu laikā, kā paredzēts 5.a pantā Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumā 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (7), un tāpēc Komisija bez kavēšanās ir iesniegusi priekšlikumu Eiropas Parlamentam. Parlaments četru mēnešu laikā pēc minētās nosūtīšanas neiebilda pret pasākumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 98/8/EK I pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

Transponēšana

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2013. gada 31. janvārim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2014. gada 1. februāra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos iekļauj atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2012. gada 6. jūlijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp.

(2)  OV L 325, 11.12.2007., 3. lpp.

(3)  Komisijas 2011. gada 22. septembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 942/2011 par darbīgās vielas flufenoksurona neapstiprināšanu, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, un par grozījumiem Komisijas Lēmumā 2008/934/EK (OV L 246, 23.9.2011., 13. lpp.); Komisijas 2012. gada 9. februāra Lēmums 2012/77/ES par 18. veida produktos izmantojamā flufenoksurona neiekļaušanu I, IA vai IB pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (OV L 38, 11.2.2012., 47. lpp.).

(4)  OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.

(5)  ESAO ar emisiju iedarbības scenārijiem saistītie dokumenti (OECD series on emission scenario documents), Nr. 2, Emisiju iedarbības scenārijs attiecībā uz koksnes konservantiem (Emission Scenario Document for Wood Preservatives], 2. daļa, 64. lpp.

(6)  Turpat.

(7)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.


PIELIKUMS

Direktīvas 98/8/EK I pielikumā pievieno šādu ierakstu:

Nr.

Vispārpieņemtais nosaukums

IUPAC nosaukums

Identifikācijas numurs

Aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe tirgū laižamā biocīdā produktā

Iekļaušanas datums

Termiņš, līdz kuram jānodrošina atbilstība 16. panta 3. punkta prasībām (izņemot produktus, kas satur vairākas aktīvās vielas, kuriem termiņu, līdz kuram jānodrošina atbilstība 16. panta 3. punktam, nosaka pēc pēdējā iekļaušanas lēmuma, kas attiecas uz aktīvajām vielām to sastāvā)

Iekļaušanas termiņa beigu datums

Produkta veids

Īpaši noteikumi (1)

“57

Flufenoksurons

1-[4-(2-hlor-α, α,α-trifluor-para-toliloksi)-2-fluorfenil]-3-(2,6-difluorbenzoil)urīnviela

EK nr.: 417-680-3

CAS nr.: 101463-69-8

960 g/kg

2014. gada 1. februāris

2016. gada 31. janvāris

2017. gada 31. janvāris

8

Pirms flufenoksuronu no jauna iekļaut šajā pielikumā, tam piemēro prasību par salīdzinošu riska novērtējumu saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 10. panta 5. punkta i) apakšpunkta otro daļu.

Savienības līmenī veiktais riska novērtējums bija par tādas koksnes apstrādi, kuru neizmantos dzīvnieku novietnēs un kura nenonāks saskarē ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Produktu lietojumi un iedarbības scenāriji, kuri nav reprezentatīvā veidā izvērtēti Savienības līmenī veiktajā riska novērtējumā, nav atļauti.

Dalībvalstis nodrošina, ka atļaujas piešķir ar šādiem nosacījumiem:

1.

Produktus atļauts izmantot vienīgi tādas koksnes apstrādei, kuru paredzēts izmantot iekštelpās.

2.

Produktu rūpniecisku un profesionālu lietojumu gadījumā ievēro drošas darba metodes un izmanto atbilstošus individuālās aizsardzības līdzekļus, ja vien pieteikumā par atļauju izmantot produktu nav uzskatāmi parādīts, ka ir citi līdzekļi, ar kuriem apdraudējumu rūpnieciskiem vai profesionāliem lietotājiem var samazināt līdz pieņemamam līmenim.

3.

Jāveic atbilstoši riska mazināšanas pasākumi augsnes un ūdeņu aizsardzībai. Jo īpaši atļauto produktu marķējumā un, attiecīgā gadījumā, drošības datu lapās norāda, ka tikko apstrādāta koksne pēc apstrādes uzglabājama zem nojumes un/vai uz ūdensnecaurlaidīgas pamatnes, lai novērstu tiešu noplūdi augsnē vai ūdenī, un ka produktu noplūdes jāsavāc atkārtotai izmantošanai vai iznīcināšanai.”


(1)  Par VI pielikuma vienoto principu īstenošanu, novērtēšanas ziņojumu saturu un to secinājumiem sk. Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm.