ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2012.166.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 166

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

55. sējums
2012. gada 27. jūnijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

 

2012/338/ES

 

*

Padomes Lēmums (2012. gada 23. aprīlis) par to, lai Savienības vārdā parakstītu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību, no vienas puses, un Izraēlas Valsti, no otras puses, ar kuru groza 1. un 2. protokola pielikumus Eiropas un Vidusjūras valstu nolīgumam, ar ko izveido apvienību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Izraēlas Valsti, no otras puses

1

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 551/2012 (2012. gada 21. jūnijs), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 7/2010, ar ko atsevišķiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem ievieš autonomas Savienības tarifa kvotas un nosaka to pārvaldību

3

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 552/2012 (2012. gada 21. jūnijs), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1344/2011, ar ko atliek kopīgā muitas tarifa autonomos nodokļus konkrētiem lauksaimniecības, zvejniecības un rūpniecības produktiem

7

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 553/2012 (2012. gada 19. jūnijs) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

18

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 554/2012 (2012. gada 19. jūnijs) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

20

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 555/2012 (2012. gada 22. jūnijs), ar ko attiecībā uz datu prasību un definīciju atjaunināšanu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 184/2005 par Kopienas statistiku attiecībā uz maksājumu bilanci, starptautisko pakalpojumu tirdzniecību un ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem

22

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 556/2012 (2012. gada 26. jūnijs), ar ko attiecībā uz maksimāli pieļaujamajiem spinosada atlieku līmeņiem avenēs vai uz tām groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 III pielikumu ( 1 )

67

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 557/2012 (2012. gada 26. jūnijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

81

 

 

LĒMUMI

 

 

2012/339/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2011. gada 13. jūlijs) par valsts atbalstu SA.26117 – C 2/10 (ex NN 62/09), ko Grieķija piešķīrusi Aluminium of Greece SA (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 4916)  ( 1 )

83

 

 

2012/340/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2012. gada 25. jūnijs) par īslaicīga eksperimenta organizēšanu saskaņā ar Padomes Direktīvu 66/401/EEK, 66/402/EEK, 2002/54/EK, 2002/55/EK un 2002/57/EK attiecībā uz oficiālā uzraudzībā veiktu lauku pārbaudi bāzes sēklām un sēklām, ko izaudzē vēl paaudzes pirms bāzes sēklām (izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 4169)  ( 1 )

90

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

27.6.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 166/1


PADOMES LĒMUMS

(2012. gada 23. aprīlis)

par to, lai Savienības vārdā parakstītu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību, no vienas puses, un Izraēlas Valsti, no otras puses, ar kuru groza 1. un 2. protokola pielikumus Eiropas un Vidusjūras valstu nolīgumam, ar ko izveido apvienību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Izraēlas Valsti, no otras puses

(2012/338/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 207. panta 4. punkta pirmo daļu saistībā ar 218. panta 5. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Eiropas un Vidusjūras valstu nolīgums, ar ko izveido apvienību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Izraēlas Valsti, no otras puses (1) (turpmāk “ Eiropas un Vidusjūras valstu nolīgums”), tika parakstīts 1995. gada 20. novembrī.

(2)

Padome 2005. gada 14. novembrī pilnvaroja Komisiju risināt sarunas, lai panāktu lauksaimniecības produktu, pārstrādātu lauksaimniecības produktu un zivju un zivsaimniecības produktu tirdzniecības lielāku liberalizāciju ar dažām Vidusjūras reģiona valstīm. Sarunas ar Izraēlu sekmīgi noslēdzās 2008. gada 18. jūlijā. Šo sarunu rezultāti ir iekļauti Nolīgumā vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Izraēlas Valsti par savstarpējiem liberalizācijas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem, zivīm un zivsaimniecības produktiem, 1. un 2. protokola un šo protokolu pielikumu aizstāšanu un grozījumiem Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumā, ar kuru izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Izraēlas valsti, no otras puses (2) (turpmāk “2010. gada nolīgums”), kurš stājās spēkā 2010. gada 1. janvārī.

(3)

Pēc 2010. gada nolīguma stāšanās spēkā Eiropas Komisijai un Izraēlai bija dažas tehniskas sanāksmes saistībā ar tā īstenošanu. Minētās sanāksmes liecināja, ka vajadzīgi daži tehniski pielāgojumi Eiropas un Vidusjūras valstu nolīgumā, lai ievērotu to iepriekšējo nolīgumu saistības, kuri ir noslēgti starp Eiropas Kopienām un Izraēlas Valsti un ir stājušies spēkā 2000. un 2006. gadā. Komisija un Izraēla 2011. gada 19. septembrī noslēdza sarunas par vajadzīgajiem tehniskajiem pielāgojumiem, kuri iekļauti jaunajā Nolīgumā vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību, no vienas puses, un Izraēlas Valsti, no otras puses, ar kuru groza 1. un 2. protokola pielikumus Eiropas un Vidusjūras valstu nolīgumam, ar ko izveido apvienību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Izraēlas Valsti, no otras puses (turpmāk “nolīgums”).

(4)

Nolīgums būtu jāparaksta Savienības vārdā, ņemot vērā tā noslēgšanu vēlāk,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Savienības vārdā tiek atļauts parakstīt Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību, no vienas puses, un Izraēlas Valsti, no otras puses, ar kuru groza 1. un 2. protokola pielikumus Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido apvienību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Izraēlas Valsti, no otras puses, ņemot vērā minētā nolīguma noslēgšanu (3).

2. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots norīkot personu vai personas, kas tiesīgas Savienības vārdā parakstīt nolīgumu, ņemot vērā tā noslēgšanu.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā pieņemšanas.

Luksemburgā, 2012. gada 23. aprīlī

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

C. ASHTON


(1)  OV L 147, 21.6.2000., 3. lpp.

(2)  OV L 313, 28.11.2009., 83. lpp.

(3)  Nolīguma tekstu publicēs kopā ar lēmumu par tā noslēgšanu.


REGULAS

27.6.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 166/3


PADOMES REGULA (ES) Nr. 551/2012

(2012. gada 21. jūnijs),

ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 7/2010, ar ko atsevišķiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem ievieš autonomas Savienības tarifa kvotas un nosaka to pārvaldību

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 31. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu dažu Savienībā nepietiekamā daudzumā ražotu preču pietiekamu un nepārtrauktu piegādi un nepieļautu nekādus tirgus traucējumus, ar Padomes Regulu (ES) Nr. 7/2010 (1) dažiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem ir ieviestas autonomas tarifa kvotas, kuru robežās šos produktus var importēt ar pazeminātu vai nulles nodokļa likmi. Šo pašu iemeslu dēļ zināmiem divu ražojumu daudzumiem ir jāievieš jauna tarifa kvota ar nulles nodokļa likmi, kas būtu spēkā no 2012. gada 1. jūlija.

(2)

Iepriekš noteiktie kvotu apjomi Savienības autonomajām tarifa kvotām ar kārtas numuriem 09.2638, 09.2814 un 09.2889 nav pietiekami, lai apmierinātu Savienības rūpniecības vajadzības. Tāpēc minētie kvotu apjomi no 2012. gada 1. janvāra būtu jāpalielina.

(3)

Turklāt būtu jāpielāgo ražojuma apraksts autonomajai Savienības tarifa kvotai ar kārtas numuru 09.2633.

(4)

Turklāt attiecībā uz kvotu ar kārtas numuru 09.2767 Savienības interesēs vairs nav turpināt piešķirt tarifa kvotu 2012. gada otrajā pusgadā. Tāpēc minētā tarifa kvota būtu jāslēdz no 2012. gada 1. jūlija un būtu jāsvītro attiecīgā rinda Regulas (ES) Nr. 7/2010 pielikumā.

(5)

Ņemot vērā, ka dažiem no šajā regulā paredzētajiem pasākumiem vajadzētu būt spēkā no 2012. gada 1. janvāra un citiem – no 2012. gada 1. jūlija, šī regula būtu jāpiemēro no tiem pašiem datumiem, un tai būtu jāstājas spēkā nekavējoties pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(6)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Regula (ES) Nr. 7/2010,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo Regulas (ES) Nr. 7/2010 pielikumu groza šādi:

1)

iekļauj šīs regulas I pielikumā noteiktās rindas ar kārtas numuriem 09.2644 un 09.2645;

2)

rindas ar tarifa kvotu kārtas numuriem 09.2638, 09.2814 un 09.2889 aizstāj ar šīs regulas II pielikumā noteiktajām rindām;

3)

rindu ar tarifa kvotas kārtas numuru 09.2633 aizstāj ar šīs regulas I pielikumā noteikto rindu;

4)

svītro tarifa kvotas rindu ar kārtas numuru 09.2767.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2012. gada 1. jūlija.

Tomēr regulas 1. panta 2. punktu piemēro no 2012. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2012. gada 21. jūnijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

M. FREDERIKSEN


(1)  OV L 3, 7.1.2010., 1. lpp.


I PIELIKUMS

1. panta 1. punktā un 1. panta 3. punktā minētās tarifa kvotas

Kārtas Nr.

KN kods

TARIC

Apraksts

Kvotas ilgums

Kvotas lielums

Kvotas nodevas likme (%)

09.2644

ex 3824 90 97

96

Preparāts, kura sastāvā ir:

55 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 78 % dimetilglutarāta,

10 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 28 % dimetiladipāta un

ne vairāk kā 25 % dimetilsukcināta

1.7.–31.12.

7 500 tonnu

0 %

09.2645

ex 3921 14 00

20

Reģenerētas celulozes šūnu bloks, piesūcināts ar magnija hlorīda un četrvērtīgā amonija savienojumu saturošu ūdeni, izmēri: 100 cm (± 10 cm) × 100 cm (± 10 cm) × 40 cm (± 5 cm)

1.7.–31.12.

650 tonnu

0 %

09.2633

ex 8504 40 82

20

Elektriskais taisngriezis, kura jauda nepārsniedz 1 kVA un kuru paredzēts izmantot epilācijas aparātu ražošanā (1)

1.1.–31.12.

4 500 000 vienību

0 %


(1)  Uz šīs apakšpozīcijas ierakstu attiecas Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2454/93 291.–300. pants (OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.).


II PIELIKUMS

Regulas 1. panta 2. punktā minētās tarifa kvotas

Kārtas Nr.

KN kods

TARIC

Apraksts

Kvotas ilgums

Kvotas lielums

Kvotas nodevas likme

(%)

09.2638

ex 2915 21 00

10

Etiķskābe ar tīrības pakāpi 99 % vai augstāku (CAS RN 64-19-7)

1.1.–31.12.

1 000 000 tonnu

0 %

09.2889

3805 10 90

 

Sulfātterpentīns

1.1.–31.12.

25 000 tonnu

0 %

09.2814

ex 3815 90 90

76

Katalizators, kas sastāv no titāna dioksīda un volframa trioksīda

1.1.–31.12.

3 000 tonnu

0 %


27.6.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 166/7


PADOMES REGULA (ES) Nr. 552/2012

(2012. gada 21. jūnijs),

ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1344/2011, ar ko atliek kopīgā muitas tarifa autonomos nodokļus konkrētiem lauksaimniecības, zvejniecības un rūpniecības produktiem

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 31. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Savienības interesēs ir pilnībā apturēt kopīgā muitas tarifa autonomo nodokļu piemērošanu dažiem ražojumiem, kuri patlaban nav uzskaitīti Padomes Regulas (ES) Nr. 1344/2011 (1) pielikumā.

(2)

Seši ražojumi ar Taric kodiem 2914390020, 2918300050, 3206110020, 3815120020, 3815120030 un 8302420080, kas šobrīd uzskaitīti Regulas (ES) Nr. 1344/2011 pielikumā, būtu jāsvītro, jo kopīgā muitas tarifa autonomo nodokļu piemērošanas apturēšana attiecībā uz šiem ražojumiem vairs nav Savienības interesēs.

(3)

Lai ņemtu vērā ražojumu tehnisko attīstību un ekonomikas tendences tirgū, Regulas (ES) Nr. 1344/2011 pielikumā ir jāizdara izmaiņas aprakstos ražojumam ar KN kodu 2819 10 00 un ražojumiem ar Taric kodu 2914199040, 2914700050, 2922498510, 3815199010, 3919900051, 3920102891, 3920510030, 3920910093, 8529909250 un 9401908010. Turklāt būtu jāmaina esošie Taric kodi 2009419270, 2009897992 un 8505199031. Papildus tam tiek uzskatīts, ka ražojumam ar Taric kodu 3904400091 ir nepieciešama dubulta klasifikācija.

(4)

Tie ražojumi, attiecībā uz kuriem apturēta autonomo nodokļu piemērošana un kuriem nepieciešamas tehniskas izmaiņas, būtu jāsvītro no Regulas (ES) Nr. 1344/2011 pielikumā ietvertā piemērošanas apturēšanas saraksta un būtu jāiekļauj minētajā sarakstā ar jauniem ražojumu aprakstiem vai jauniem KN vai Taric kodiem.

(5)

Ņemot vērā piemērošanas apturēšanas pagaidu raksturu, I pielikumā uzskaitītie ražojumi, attiecībā uz kuriem apturēta autonomo nodokļu piemērošana, būtu sistemātiski jāpārskata, vēlākais piecus gadus pēc apturēšanas piemērošanas vai atjaunošanas. Turklāt būtu jāgarantē iespēja jebkurā laikā dažiem ražojumiem pārtraukt nodokļa piemērošanas apturēšanu, balstoties uz Komisijas priekšlikumu, kas pamatojas uz pārskatu, kurš veikts pēc Komisijas ierosinājuma vai pēc vienas vai vairāku dalībvalstu pieprasījuma, ja piemērošanas apturēšana vairs nav Savienības interesēs vai ja iemesls ir ražojumu tehniskā attīstība, apstākļu izmaiņas vai ekonomiskās tendences tirgū.

(6)

Ņemot vērā, ka šajā regulā paredzētajai nodokļu piemērošanas apturēšanai būtu jāstājas spēkā 2012. gada 1. jūlijā, šī regula būtu jāpiemēro no minētās dienas, un tai būtu jāstājas spēkā nekavējoties pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(7)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Regula (ES) Nr. 1344/2011,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 1344/2011 pielikumu groza šādi:

1)

iekļauj šīs regulas I pielikumā uzskaitīto ražojumu rindas;

2)

svītro to ražojumu rindas, kuru KN un Taric kodi ir uzskaitīti šīs regulas II pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2012. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2012. gada 21. jūnijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

M. FREDERIKSEN


(1)  OV L 349, 31.12.2011., 1. lpp.


I PIELIKUMS

Ražojumi, kas minēti 1. panta 1. punktā

KN kods

Taric

Apraksts

Autonomā muitas nodokļa likme

Obligātās pārskatīšanas datums

ex 2009 41 92

20

Ananasu sula:

8 %

31.12.2015.

ex 2009 41 99

70

nav izgatavota no koncentrāta,

iegūta no Ananas ģints augu augļiem,

Briksa grādos izteiktais cukuru saturs sulā ir no 11 līdz 16;

izmanto dzērienu rūpniecības produktu ražošanā (1)

ex 2009 89 79

20

Saldēts boizeņu sulas koncentrāts ar Briksa skaitli no 61 līdz 67, ar 50 l vai lielāku tilpumu

0 %

31.12.2016.

ex 2811 19 80

20

Ūdeņraža jodīds (CAS RN 10034-85-2)

0 %

31.12.2016.

2819 10 00

 

Hroma trioksīds (CAS RN 1333-82-0)

0 %

31.12.2016.

ex 2819 90 90

10

Dihroma trioksīds metalurģijas vajadzībām (CAS RN 1308-38-9) (1)

0 %

31.12.2016.

ex 2826 90 80

15

Litija heksafluorfosfāts (CAS RN 21324-40-3)

0 %

31.12.2016.

ex 2850 00 20

40

Germānija tetrahidrīds (CAS RN 7782-65-2)

0 %

31.12.2016.

ex 2903 39 90

15

Perfluor(4-metil-2-pentēns), (CAS RN 84650-68-0)

0 %

31.12.2016.

ex 2903 89 90

40

Heksabromciklododekāns

0 %

31.12.2016.

ex 2907 29 00

40

2,3,5-Trimetilhidrohinons (CAS RN 700-13-0)

0 %

31.12.2016.

ex 2907 29 00

45

2-Metilhidrohinons (CAS RN 95-71-6)

0 %

31.12.2016.

ex 2909 20 00

10

8-Metoksicedrāns (CAS RN 19870-74-7)

0 %

31.12.2016.

ex 2909 30 38

20

1,1’-Propān-2,2-diil-bis[3,5-dibrom-4-(2,3-dibrompropoksi)benzols], (CAS RN 21850-44-2)

0 %

31.12.2016.

ex 2910 90 00

80

Alilglicidilēteris (CAS RN 106-92-3)

0 %

31.12.2016.

ex 2914 19 90

40

Pentān-2-ons (CAS RN 107-87-9)

0 %

31.12.2012.

ex 2914 29 00

50

trans-β-Damaskons (CAS RN 23726-91-2)

0 %

31.12.2016.

ex 2914 50 00

40

4-(4-Hidroksifenil)butān-2-ons (CAS RN 5471-51-2)

0 %

31.12.2016.

ex 2914 69 90

40

p-Benzohinons (CAS RN 106-51-4)

0 %

31.12.2016.

ex 2914 70 00

50

3’-Hlorpropionfenons (CAS RN 34841-35-5)

0 %

31.12.2013.

ex 2916 12 00

50

2-Hidroksietilakrilāts ar 97 % (masas) tīrības pakāpi vai augstāku (CAS RN 818-61-1)

0 %

31.12.2016.

ex 2916 31 00

10

Benzilbenzoāts (CAS RN 120-51-4)

0 %

31.12.2016.

ex 2918 99 90

80

Nātrija 5-[2-hlor-4-(trifluormetil)fenoksi]-2-nitrobenzoāts, (CAS RN 62476-59-9)

0 %

31.12.2016.

ex 2919 90 00

50

Trietilfosfāts (CAS RN 78-40-0)

0 %

31.12.2016.

ex 2922 49 85

10

Ornitīna aspartāts (INNM), (CAS RN 3230-94-2)

0 %

31.12.2013.

ex 2924 29 98

63

N-Etil-2-(izopropil)-5-metilcikloheksānkarboksamīds (CAS RN 39711-79-0)

0 %

31.12.2016.

ex 2928 00 90

30

N-Izopropilhidroksilamīns (CAS RN 5080-22-8)

0 %

31.12.2016.

ex 2930 90 99

13

Merkaptamīna hidrohlorīds (CAS RN 156-57-0)

0 %

31.12.2016.

ex 2930 90 99

18

1-Metil-5-[3-metil-4-[4-[(trifluormetil)tio]fenoksi]fenil]biurets, (CAS RN 106310-17-2)

0 %

31.12.2016.

ex 2931 90 90

18

Trioktilfosfīna oksīds (CAS RN 78-50-2)

0 %

31.12.2016.

ex 2932 99 00

20

Etil-2-metil-1,3-dioksolān-2-acetāts (CAS RN 6413-10-1)

0 %

31.12.2016.

ex 2933 29 90

70

Ciazofamīds (ISO), (CAS RN 120116-88-3)

0 %

31.12.2016.

ex 2933 39 99

70

2,3-Dihlor-5-triflurometilpiridīns, (CAS RN 69045-84-7)

0 %

31.12.2016.

ex 2933 39 99

72

5,6-Dimetoksi-2-[(4-piperidīnil)metil]indān-1-ons, (CAS RN 120014-30-4)

0 %

31.12.2016.

ex 2933 59 95

72

Triacetilganciklovirs (CAS RN 86357-14-4)

0 %

31.12.2016.

ex 2933 69 80

72

Dietilheksilbutamidotriazons (INCI), (CAS RN 154702-15-5)

0 %

31.12.2016.

ex 2933 99 80

67

Kandesartāna etilesteris (INNM), (CAS RN 139481-58-6)

0 %

31.12.2016.

ex 2934 99 90

43

Klopidogrelskābes hidrohlorīds (CAS RN 144750-42-5)

0 %

31.12.2016.

ex 2934 99 90

48

Propān-2-ol – 2-metil-4-(4-metilpiperazīn-1-il)-10H-tiēn[2,3-b][1,5]benzodiazepīna (1:2) dihidrāts, (CAS RN 864743-41-9)

0 %

31.12.2016.

ex 2935 00 90

48

(3R,5S,6E)-7-[4-(4-Fluorfenil)-2-[metil(metilsulfonil)amino]-6-(propān-2-il)pirimidīn-5-il]-3,5-dihidroksihept-6-ēnskābes – 1-[(R)-(4-hlorfenil)(fenil)metil]piperazīns (1:1), (CAS RN 1235588-99-4)

0 %

31.12.2016.

ex 3204 12 00

10

Dzeltenais C.I. Acid Blue 9

0 %

31.12.2016.

ex 3204 17 00

15

Dzeltenais C.I. Pigment Green 7

0 %

31.12.2016.

ex 3204 17 00

20

Dzeltenais C.I. Pigment Blue 15:3

0 %

31.12.2016.

ex 3204 17 00

25

Dzeltenais C.I. Pigment Yellow 14

0 %

31.12.2016.

ex 3204 17 00

35

Dzeltenais C.I. Pigment Red 202

0 %

31.12.2016.

ex 3204 17 00

45

Dzeltenais C.I. Pigment Violet 27

0 %

31.12.2016.

ex 3204 20 00

20

Dzeltenais C.I. Fluorescent Brightener 71

0 %

31.12.2016.

ex 3204 20 00

30

Dzeltenais C.I. Fluorescent Brightener 351

0 %

31.12.2016.

ex 3205 00 00

20

Dzeltenais C.I. Carbon Black 7 Lake

0 %

31.12.2016.

ex 3206 19 00

10

Preparāts, kurā pēc masas ir

72 % (± 2 %) vizlas un

28 % (± 2 %) titāna dioksīda

0 %

31.12.2016.

ex 3801 90 00

10

Izplešams grafīts (CAS RN 90387-90-9 un CAS RN 12777-87-6)

0 %

31.12.2016.

ex 3812 30 80

55

UV starojuma stabilizators, kurā ietilpst:

2-(4,6-bis(2,4-dimetilfenil)-1,3,5-triazīn-2-il)-5-(oktiloksi)-fenols (CAS RN 2725-22-6) un

vai nu N,N’-bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidīnil)-1,6-heksanediamīna polimērs ar 2,4- dihlor-6-(4-morfolīnil)-1,3,5-triazīnu (CAS RN 193098-40-7), vai

N,N’-bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidīnil)-1,6- heksanediamīna polimērs ar 2,4- dihlor-6-(4-morfolīnil)-1,3,5-triazīnu (CAS RN 82451-48-7)

0 %

31.12.2016.

ex 3812 30 80

60

Gaismas stabilizators, kas veidots no 3-(2H-benzotriazolil)-5-(1,1-di-metiletil)-4-hidroksi-benzolpropānskābes sazarotas un lineāras molekulas alkilesteriem (CAS RN 127519-17-9)

0 %

31.12.2016.

ex 3812 30 80

65

Plastmasas materiālu stabilizētājs, kurā ietilpst:

2-etilheksil 10-etil-4,4-dimetil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stannāttradekanoāts, (CASRN57583-35-4),

2-etilheksil 10-etil-4-[[2-[(2-etilheksil)oksi]-2-oksoetil]tio]-4-metil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stannāttradekanoāts (CASRN57583-34-3) un

2-etilheksil merkaptoacetāts (CAS RN 7659-86-1)

0 %

31.12.2016.

ex 3812 30 80

70

Gaismas stabilizētājs, kas satur:

3-(2H-benzotriazolil)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksibenzolpropānskābes sazarotas un lineāras molekulas alkilesterus (CAS RN 127519-17-9) un

1-metoksi-2-propilacetātu (CAS RN 108-65-6)

0 %

31.12.2016.

ex 3815 19 90

10

Katalizators, kas sastāv no hroma trioksīda vai dihroma trioksīda, vai hroma metālorganiskajiem savienojumiem, kas atrodas uz silikona dioksīda pamatnes, ar poru tilpumu, kas noteikts ar slāpekļa absorbcijas metodi, 2 cm3/g vai vairāk

0 %

31.12.2016.

ex 3815 19 90

87

Katods, ruļļos, cinka-gaisa podziņelementiem (dzirdes aparātu baterijas) (1)

0 %

31.12.2016.

ex 8506 90 00

10

ex 3817 00 80

30

Jaukti alkilnaftalīni, kas modificēti ar alifātiskajām ķēdēm, ar ķēdes garumu no 12 līdz 56 oglekļa atomiem

0 %

31.12.2016.

ex 3824 90 97

26

Ūdens dispersija, kas pēc masas satur:

76 % (± 0,5 %) silīcija karbīda (CAS RN 409-21-2),

4,6 % (± 0,05 %) alumīnija oksīda (CAS RN 1344-28-1) un

2,4 % (± 0,05 %) itrija oksīda (CAS RN 1314-36-9)

0 %

31.12.2016.

ex 3824 90 97

31

Maisījums, kas pēc masas satur:

70 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 80 % bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)sebakāta (CAS RN 41556-26-7) un

20 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 30 % metil-1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidilsebakāta (CAS RN 82919-37-7)

0 %

31.12.2016.

ex 3824 90 97

32

Maisījums no:

vienkāršā cirkonija karbonāta (CAS RN 57219-64-4) un

cerija karbonāta (CAS RN 537-01-9)

0 %

31.12.2016.

ex 3824 90 97

33

Preparāts, kurā ietilpst:

trioktilfosfīna oksīds (CAS RN 78-50-2),

dioktilheksilfosfīna oksīds (CAS RN 31160-66-4),

oktildiheksilfosfīna oksīds (CAS RN 31160-64-2) un

triheksilfosfīna oksīds (CAS RN 597-50-2)

0 %

31.12.2016.

ex 3903 90 90

60

Pārslveida vai pulverveida stirola un maleīnskābes anhidrīda kopolimērs, daļēji esterificēts vai ķīmiski pilnīgi modificēts, ar vidējo molekulmasu, kas nepārsniedz 4 500

0 %

31.12.2016.

ex 3911 90 99

60

ex 3904 30 00

30

Vinila hlorīda kopolimērs ar vinila acetātu un vinila alkoholu, satur:

0 %

31.12.2013.

ex 3904 40 00

91

87 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 92 % vinila hlorīda,

2 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 9 % vinila acetāta, un

1 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 8 % vinila alkohola

vienā no formām, kas minētas 39. nodaļas 6 (a) vai 6 (b) piezīmē, 3215 vai 8523 pozīcijā minēto preču ražošanai vai izmantošanai konteineru un tvertņu pārklājumu ražošanā, ko lieto pārtikas un dzērienu uzglabāšanai (1)

ex 3907 20 11

50

[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksopropil]-hidroksipoli(okso-1,2-etanediils) (CAS RN 104810-48-2)

0 %

31.12.2016.

ex 3907 20 11

60

Preparāts, ko veido

α-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksopropil]-ω-hidroksipoli(okso-1,2-etanediils) (CAS RN 104810-48-2) un

α-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksopropil]-ω-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksopropoksi]poli(oksi-1,2-etanediils) (CAS RN 104810-47-1)

0 %

31.12.2016.

ex 3912 20 11

10

Nitroceluloze

0 %

31.12.2016.

ex 3919 10 80

80

Akrila lentas ruļļi:

0 %

31.12.2016.

ex 3919 90 00

83

pašlīmējoša/pašadhezīva abās pusēs,

ar kopējo biezumu 0,04 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 1,25 mm,

ar kopējo platumu 5 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 1 205 mm

izmantošanai 8521 un 8528 pozīcijas produktu izgatavošanā (1)

ex 3919 90 00

51

Biaksiāli orientēta poli(metilmetakrilāta) plēve, kuras biezums ir 50 μm vai lielāks, bet ne lielāks par 90 μm, un kuras viena puse ir vai nav pārklāta ar adhezīvu slāni un atdalāmu aizsargslāni

0 %

31.12.2013.

ex 3919 90 00

85

Daudzslāņu poli(metilmetakrilāta) plēve un metalizēti sudraba un vara slāņi:

ar minimālo atstarojumu 93,5 % atbilstīgi standartam ASTM G173-03,

vienā pusē ar atdalāmu/noņemamu polietilēna pārklājumu,

otrā pusē ar spiedienjutīgu akrila adhezīvu un silikonizētu poliestera aizsargslāni

0 %

31.12.2016.

ex 3919 90 00

87

Caurspīdīga pašlīmējoša plēve, kuras gaismas caurlaidība ir lielāka par 90 % un aptumšojums mazāks par 3 % (atbilstīgi standartam ASTM D1003) un kuru veido vairāki slāņi, tostarp:

adhezīva slānis no akrila, kura biezums ir 20 μm vai lielāks, bet ne lielāks par 70 μm,

slānis uz poliuretāna bāzes, kura biezums ir 100 μm vai lielāks, bet ne lielāks par 300 μm

0 %

31.12.2016.

ex 3920 10 28

91

Poli(etilēna) plēve, apdrukāta ar grafiskiem zīmējumiem, kas sastāv no četrām dažādām tintes pamatkrāsām un speciālas krāsas vairāku tintes krāsu radīšanai vienā plēves pusē un no vienas krāsas otrā pusē; grafiskajam zīmējumam piemīt arī šādas īpašības:

tas vienādā attālumā atkārtojas plēves garenvirzienā,

tas ir vienādi un redzami izlīdzināts, skatoties gan no apakšpuses, gan virspuses

0 %

31.12.2013.

ex 3920 20 21

40

Biaksiāli orientētas polipropilēna plēves loksnes:

kuru biezums ir lielāks par 0,1mm un

kuru abas puses apdrukātas ar īpašu pārklājumu, kas paredzēts banknošu pretviltošanas elementiem

0 %

31.12.2016.

ex 3920 20 29

50

Polipropilēna loksnes rullis ar šādiem izmēriem:

0 %

31.12.2016.

ex 8507 90 30

95

biezums līdz 30 μm,

platums līdz 210 mm,

atbilstošs ASTM D882,

izmantošanai elektrisko transportlīdzekļu litija–jonu akumulatoru separatoru ražošanai (1)

ex 3920 51 00

30

Biaksiāli orientēta poli(metilmetakrilāta) plēve, kuras biezums ir 50 μm vai lielāks, bet ne lielāks par 90 μm

0 %

31.12.2013.

ex 3920 91 00

93

Poli(etilēntereftalāta) plēve, arī vienā vai abās pusēs metalizēta, vai laminēta poli(etilēntereftalāta) plēve, metalizēta tikai no ārpuses, ar šādām īpašībām:

redzamās gaismas caurlaidība 50 % vai vairāk,

pārklāta vienā vai abās pusēs ar poli(vinilbutirāla) slāni, taču nepārklāta ar adhezīvu vai citu materiālu, kas nav poli(vinilbutirāls),

ar kopējo biezumu ne vairāk 0,2 mm, neņemot vērā poli(vinilbutirālu), un poli(vinilbutirāla) biezumu lielāku par 0,2 mm,

izmantošanai siltumatstarojoša vai dekoratīva laminēta stikla ražošanā (1)

0 %

31.12.2013.

ex 3921 90 90

10

Polimēra-metāla lamināta rullis ar šādu sastāvu:

0 %

31.12.2016.

ex 8507 90 80

50

poli(etilēnteraftalāta) slānis,

alumīnija slānis,

polipropilēna slānis,

platums līdz 275 mm,

kopējais biezums līdz 165 μm,

atbilstošs ASTM D1701-91 un ASTM D882-95A,

izmantošanai elektrisko transportlīdzekļu litija–jonu akumulatoru ražošanai (1)

ex 3923 10 00

10

Fotomasku ietvari:

kas sastāv no antistatiskiem materiāliem vai termoplastisku materiālu maisījumiem ar specifiskām elektrostatiskās izlādes (ESD) un gāzizlādes īpašībām,

kam ir neporaina, abrazīvizturīga vai triecienizturīga virsma,

kas aprīkota ar īpašas konstrukcijas aiztures sistēmu, kura pasargā fotomasku no virspusējiem vai estētiskiem bojājumiem, un

kas ir vai nav aprīkoti ar blīvējumu;

izmantošanai fotolitogrāfiju ražošanā fotošablonu ievietošanai

0 %

31.12.2016.

ex 3926 90 97

80

Automobiļu radio priekšējo paneļu daļas

no akrilnitrilbutadiēnstirola ar vai bez polikarbonāta,

ar vara, niķeļa un hroma pārklājumu,

pārklājuma kopējais biezums 5,54 μm vai lielāks, bet ne lielāks par 22,3 μm

0 %

31.12.2016.

ex 7318 14 99

20

Enkurskrūve

0 %

31.12.2016.

ex 7318 14 99

29

pašvītņotājskrūves veidā,

kuras garums ir 300 mm vai lielāks,

ko izmanto raktuvju balstiem

ex 7326 90 98

40

Televizora statīvs ar metāla augšdaļu televizora fiksēšanai un stabilizācijai

0 %

31.12.2016.

ex 8529 90 49

10

ex 8529 90 92

60

ex 7410 11 00

10

Grafīta un vara lamināta folijas rullis ar:

0 %

31.12.2016.

ex 8507 90 80

60

platumu no 610 mm līdz 620 mm,

ex 8545 90 90

30

diametru no 690 mm līdz 710 mm,

izmantošanai elektrisko transportlīdzekļu litija–jonu akumulatoru ražošanai (1)

ex 7410 22 00

10

No ar niķeli pārklātas vara folijas izgriezta plāksne ar:

0 %

31.12.2016.

ex 8507 90 80

70

platumu 70 mm (± 5 mm),

biezumu 0,4 mm (± 0,2 mm),

garumu līdz 55 mm,

izmantošanai elektrisko transportlīdzekļu litija–jonu akumulatoru ražošanai (1)

ex 7607 11 90

40

Alumīnija folija ruļļos:

kuras tīrība ir 99,99 % pēc masas,

kuras biezums ir 0,021 mm vai lielāks, bet ne lielāks par 0,2 mm,

kuras platums ir 500 mm,

ar oksidētu virsmas pārklājumu 3 līdz 4 nm biezumā un

ar kubisku tekstūru vairāk par 95 %

0 %

31.12.2016.

ex 7607 19 90

10

Sarullēta loksne, kas sastāv no alumīnijam piesaistīta litija un mangāna lamināta:

0 %

31.12.2016.

ex 8507 90 80

80

ar platumu 595 mm līdz 605 mm,

ar diametru no 690 mm līdz 710 mm,

izmantošanai elektrisko transportlīdzekļu litija–jonu akumulatoru katodu ražošanai (1)

ex 7616 99 90

70

Savienojoši komponenti helikopteru astes rotora vārpstu ražošanai (1)

0 %

31.12.2016.

ex 8482 80 00

10

ex 8803 30 00

40

ex 8108 90 30

40

Titāna sakausējuma stieple ar

vanādija masas saturu 22 % (± 3 %) un

alumīnija masas saturu 4 % (± 0,5 %)

0 %

31.12.2016.

ex 8108 90 50

70

Titāna sakausējuma sloksnes, kurās pēc masas satura ir:

15 % (± 1 %) vanādija,

3 % (± 0,5 %) hroma,

3 % (± 0,5 %) alvas un

3 % (± 0,5 %) alumīnija

0 %

31.12.2016.

ex 8108 90 50

75

Titāna sakausējuma plāksnes, loksnes, sloksnes un folijas, kurās pēc masas satura ir:

vismaz 0,3 %, bet ne vairāk kā 0,7 % alumīnija un

vismaz 0,25 % bet ne vairāk kā 0,6 % silīcija

0 %

31.12.2016.

ex 8108 90 50

80

Auksti velmēta titāna sakausējuma plāksnes, loksnes, sloksnes un folijas, kurās pēc masas satura ir ne vairāk kā:

0,25 % dzelzs,

0,20 % skābekļa,

0,08 % oglekļa,

0,03 % slāpekļa un

0,013 % ūdeņraža

0 %

31.12.2016.

ex 8108 90 90

20

Titāna sakausējuma briļļu ietvaru daļas un stiprinājumi, tostarp tāda veida skrūves, kādas izmanto briļļu ietvaru daļām un stiprinājumiem

0 %

31.12.2016.

ex 9003 90 00

10

ex 8113 00 20

10

Metālkeramikas bloki, kas pēc masas satur 60 % vai vairāk alumīnija un 5 % vai vairāk bora karbīda

0 %

31.12.2016.

ex 8409 91 00

10

Izplūdes kolektori, kas atbilst standartam DIN EN 13835, ar turbīnas apvalku vai bez tā, ar četriem ieplūdes kanāliem, paredzēti tādu izplūdes kolektoru ražošanai, kas ir apvirpoti, slīpēti, ar caururbumiem un/vai apstrādāti ar citiem līdzekļiem (1)

0 %

31.12.2016.

ex 8409 99 00

20

 

 

 

ex 8414 59 80

40

Šķērsplūsmas ventilators,

0 %

31.12.2016.

ex 8414 90 00

60

kura augstums ir vismaz 575 mm (± 1,0 mm), bet nepārsniedz 850 mm (± 1,0 mm),

kura diametrs ir 95 mm (± 0,6 mm) vai 102 mm (± 0,6 mm),

kurš izgatavots no antistatiskas, antibakteriālas un siltumizturīgas plastmasas ar 30 % stiklašķiedru pastiprinājumu un minimālo siltumizturību 70 °C (± 5 °C),

izmantojams divbloku gaisa kondicionēšanas iekārtu ražošanai iekštelpām (1)

ex 8501 31 00

60

Bezsuku līdzstrāvas motors, kas var griezties pretēji pulksteņrādītāja virzienam (CCW), ar:

ieejas spriegumu no 264 V līdz 391 V,

ārējo diametru no 81 mm (± 2,5 mm) līdz 150 mm (± 0,8 mm),

izejas jaudu, kas nav lielāka par 125 W,

E vai B klases tinuma izolāciju,

lietošanai dalīta tipa gaisa kondicionēšanas iekārtu iekštelpas un ārtelpas vienību ražošanā (1)

0 %

31.12.2016.

ex 8504 40 82

40

Iespiedshēmas plate, kas aprīkota ar tiltaslēguma taisngrieža shēmu un citiem aktīviem un pasīviem elementiem:

ar diviem izejas savienotājiem,

ar diviem ieejas savienotājiem, kas ir pieejami un izmantojami paralēli,

kuru var pārslēgt starp gaišas un aptumšotas darbības režīmu,

ar ieejas spriegumu 40 V (+ 25 % – 15 %) vai 42 V (+ 25 % – 15 %) gaišas darbības režīmā, ar ieejas spriegumu 30 V (± 4 V) aptumšotas darbības režīmā, vai

ar ieejas spriegumu 230 V (+ 20 % – 15 %) gaišas darbības režīmā, ar ieejas strāvu 160 V (± 15 %) aptumšotas darbības režīmā, vai

ar ieejas spriegumu 120 V (+ 15 % – 35 %) gaišas darbības režīmā, ar ieejas spriegumu 60 V (± 20 %) aptumšotas darbības režīmā, vai

ar ieejas strāvu, kas sasniedz 80 % no tās nominālās vērtības 20 ms laikā,

ar ieejas frekvenci 45 Hz vai vairāk, bet ne vairāk par 65 Hz 42 V un 230 V versijai un 45–70 Hz 120 V versijai,

ar maksimālo izsitienstrāvas uzsitumu ne vairāk kā 250 % no ieejas strāvas,

ar izsitienstrāvas uzsituma laiku ne vairāk kā 100 ms,

ar ieejas strāvas iesitumu ne mazāk kā 50 % no ieejas strāvas,

ar izsitienstrāvas iesituma laiku ne vairāk kā 20 ms,

ar iestatāmu izejas strāvu,

ar izejas strāvu, kas sasniedz 90 % no tās nominālās iestatītās vērtības 50 ms laikā,

ar izejas strāvu, kas sasniedz nulli 30 ms laikā pēc ieejas sprieguma noņemšanas,

ar noteiktu atteices statusu gadījumā, kad nav slodzes vai ir pārāk liela slodze (nolietotības funkciju)

0 %

31.12.2012.

ex 8505 11 00

31

Pastāvīgais magnēts, kura paliekošā magnetizācija ir 455 mT (± 15 mT)

0 %

31.12.2013.

ex 8505 11 00

40

Neodīma dzelzs gredzens ar ārējo diametru ne vairāk kā 13 mm, ar iekšējo diametru ne vairāk kā 9 mm

0 %

31.12.2013.

ex 8507 60 00

65

Cilindriska litija jonu baterija ar:

3,5 līdz 3,8 VDC,

300 līdz 900 mAh un

10,0 līdz 14,5 mm diametru

0 %

31.12.2016.

ex 8507 60 00

75

Taisnstūrveida litija jonu akumulators ar:

metāla karkasu,

garumu 173 mm (± 0,15 mm),

platumu 21 mm (± 0,1 mm),

augstumu 91 mm (± 0,15 mm),

nominālais spriegumu 3,3 V un

nominālo jaudu 21 Ah vai vairāk

0 %

31.12.2016.

ex 8529 90 92

50

Krāsu LCD displeja panelis, kas paredzēts pozīcijas 8528 LCD monitoriem:

ar ekrāna diagonāli 14,48 cm vai vairāk, bet ne vairāk kā 31,24 cm,

ar fona apgaismojumu, mikroregulatoru,

ar CAN (Controller area network) regulatoru ar LVDS (Low-voltage differential signaling) saskarni un CAN/strāvas rozeti vai ar APIX (Automotive Pixel Link) regulatoru ar APIX saskarni,

iebūvēts korpusā ar vai bez radiatora korpusa aizmugurē,

bez signālapstrādes moduļa,

lietošanai 87. nodaļas transportlīdzekļu ražošanā (1)

0 %

31.12.2015.

ex 8708 80 99

10

Virzuļa stienis amortizatoriem, ko izmanto transportlīdzekļu balstiekārtās:

ar diametru platākajā punktā 12,4 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 28 mm,

ar garumu 236,5 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 563,5 mm

0 %

31.12.2016.

ex 8803 30 00

50

Iepriekš sagatavotas helikopteru rotoru vārpstas

ar apļveida šķērsgriezumu,

ar garumu 1 249,68 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 1 496,06 mm,

ar ārējo diametru 81,356 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 82,2198 mm,

abos galos sašaurinātas līdz ārējam diametram 63,8683 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 66,802 mm,

termiski apstrādātas saskaņā ar standartu MIL-H-6088, AMS 2770 vai AMS 2772

0 %

31.12.2016.

ex 9001 10 90

30

Polimēra optiskā šķiedra

ar polimetilmetakrilāta dzīslu,

ar fluorpolimēra apvalku,

diametrā ne vairāk kā 3,0 mm un

garumā vairāk par 150 m,

izmantošanai polimēra šķiedras kabeļu izgatavošanā

0 %

31.12.2016.

ex 9401 90 80

10

Sprūdrata diski, ko izmanto nolaižamu autosēdekļu ražošanā

0 %

31.12.2015.


(1)  Uz nodokļu atlikšanu attiecas Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2454/93 291.–300. pants (OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.).


II PIELIKUMS

Ražojumi, kas minēti 1. panta 2. punktā

KN kods

Taric

2009 41 92

70

2009 41 99

70

2009 89 79

92

2819 10 00

 

2914 19 90

40

2914 39 00

20

2914 70 00

50

2918 30 00

50

2922 49 85

10

3206 11 00

20

3815 19 90

10

3815 12 00

20

3815 12 00

30

3904 40 00

91

3919 90 00

51

3920 10 28

91

3920 51 00

30

3920 91 00

93

8302 42 00

80

8505 19 90

31

8529 90 92

50

9401 90 80

10


27.6.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 166/18


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 553/2012

(2012. gada 19. jūnijs)

par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (1) un jo īpaši tās 9. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu Regulai (EEK) Nr. 2658/87 pievienotās kombinētās nomenklatūras vienveidīgu piemērošanu, ir jāpieņem noteikumi par šīs regulas pielikumā minēto preču klasifikāciju.

(2)

Regulā (EEK) Nr. 2658/87 ir izklāstīti vispārīgie kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumi. Minētie noteikumi attiecas arī uz jebkuru citu nomenklatūru, kas pilnīgi vai daļēji balstās uz KN vai pievieno tai papildu apakšnodaļas un ir izveidota ar īpašiem Savienības noteikumiem, lai piemērotu tarifu un citus pasākumus, kas saistīti ar preču tirdzniecību.

(3)

Šīs regulas pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces saskaņā ar minētajiem vispārīgajiem noteikumiem būtu jāklasificē saskaņā ar minētās tabulas 2. ailē norādīto KN kodu atbilstīgi 3. ailē noteiktajam pamatojumam.

(4)

Ir lietderīgi noteikt, ka saistošo izziņu par tarifu, ko attiecībā uz preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā izdevušas dalībvalstu muitas iestādes, bet kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, izziņas turētājs var turpināt izmantot trīs mēnešus saskaņā ar 12. panta 6. punktu Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulā (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (2).

(5)

Muitas kodeksa komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU:

1. pants

Pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces kombinētajā nomenklatūrā klasificē ar tabulas 2. ailē norādīto KN kodu.

2. pants

Saistošo izziņu par tarifu, ko izdevušas dalībvalstu muitas iestādes, bet kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2913/92 12. panta 6. punktu var turpināt izmantot trīs mēnešus.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 19. jūnijā

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

Komisijas loceklis

Algirdas ŠEMETA


(1)  OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.

(2)  OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.


PIELIKUMS

Preču apraksts

Klasifikācija (KN kods)

Pamatojums

(1)

(2)

(3)

Tērauda (izņemot nerūsošo tēraudu) bezvītnes izstrādājums ar sešstūrveida galvu, stiepes izturību 1 040 MPa un šādiem izmēriem: garums 160 mm, galvas izmērs 32 mm un kāta diametrs 16 mm.

Pēc uzrādīšanas no tā paredzēts izgatavot pozīcijas 7318 izstrādājumus..

7318 15 89

Klasifikācija noteikta, ievērojot kombinētās nomenklatūras 1., 2.a un 6. vispārīgo interpretācijas noteikumu un KN kodu 7318, 7318 15 un 7318 15 89 formulējumu.

Izstrādājums nav paredzēts tūlītējai lietošanai, tam ir gatavam izstrādājumam līdzīga forma un to var izmantot tikai pozīcijā 7318 klasificēta gatava izstrādājuma iegūšanai, tāpēc to uzskata par negatavu izstrādājumu vispārīgā interpretācijas noteikuma (VIN) 2.a) nozīmē, jo tā ir sagatave (sk. arī HS skaidrojumus par VIN 2.a), II punkts, un par pozīciju 7318, A daļa, piektā rindkopa).

Ņemot vērā izstrādājuma objektīvās īpašības, proti, formu, sešstūrveida galvu un stiepes izturību, to uzskata par negatavu izstrādājumu ar KN kodu 7318 15 89.

Tāpēc izstrādājums ir jāklasificē ar KN kodu 7318 15 89.


27.6.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 166/20


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 554/2012

(2012. gada 19. jūnijs)

par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (1) un jo īpaši tās 9. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu Regulai (EEK) Nr. 2658/87 pievienotās kombinētās nomenklatūras vienveidīgu piemērošanu, ir jāpieņem noteikumi par šīs regulas pielikumā minēto preču klasifikāciju.

(2)

Regulā (EEK) Nr. 2658/87 ir izklāstīti vispārīgie kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumi. Minētie noteikumi attiecas arī uz jebkuru citu nomenklatūru, kas pilnīgi vai daļēji balstās uz KN vai pievieno tai papildu apakšnodaļas un ir izveidota ar īpašiem Savienības noteikumiem, lai piemērotu tarifu un citus pasākumus, kas saistīti ar preču tirdzniecību.

(3)

Šīs regulas pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces saskaņā ar minētajiem vispārīgajiem noteikumiem būtu jāklasificē saskaņā ar minētās tabulas 2. ailē norādīto KN kodu atbilstīgi 3. ailē noteiktajam pamatojumam.

(4)

Ir lietderīgi noteikt, ka saistošo izziņu par tarifu, ko attiecībā uz preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā izdevušas dalībvalstu muitas iestādes, bet kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, izziņas turētājs var turpināt izmantot trīs mēnešus saskaņā ar 12. panta 6. punktu Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulā (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (2).

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces kombinētajā nomenklatūrā klasificē ar tabulas 2. ailē norādīto KN kodu.

2. pants

Saistošo izziņu par tarifu, ko izdevušas dalībvalstu muitas iestādes, bet kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2913/92 12. panta 6. punktu var turpināt izmantot trīs mēnešus.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 19. jūnijā

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

Komisijas loceklis

Algirdas ŠEMETA


(1)  OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.

(2)  OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.


PIELIKUMS

Preču apraksts

Klasifikācija

(KN kods)

Pamatojums

(1)

(2)

(3)

Dekoratīvs zars, kas sastāv no mākslīgiem ziediem (puansētijām), lapām un augļiem (skujām un ogām). Tas ir izgatavots no brokāta, plastmasas un metāla stieples.

Izstrādājums izmantojams par sveces rotājumu. To uzrāda bez sveces un svečtura.

 (1) Sk. attēlu.

6702 90 00

Klasifikācija noteikta, ievērojot 1. un 6. vispārīgo kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumu un KN kodu 6702 un 6702 90 00 formulējumu.

Zars nav uzskatāms par pozīcijas 9505 svētku izstrādājumu, jo tas nav konstruēts un izgatavots tikai kā svētku izstrādājums un netiek par tādu atzīts. Tam nav apdrukas, rotājumu, simbolu un gravējumu, un līdz ar to tas nav paredzēts lietošanai konkrētos svētkos (sk. arī KN skaidrojumus par pozīciju 9505).

Tādējādi to nav iespējams klasificēt pozīcijā 9505 pie svētku izstrādājumiem.

Tāpēc tas ir klasificējams ar KN kodu 6702 90 00 kā no mākslīgiem ziediem, lapām un augļiem izgatavots izstrādājums no citiem materiāliem.

Image


(1)  Attēls pievienots tikai informācijai.


27.6.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 166/22


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 555/2012

(2012. gada 22. jūnijs),

ar ko attiecībā uz datu prasību un definīciju atjaunināšanu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 184/2005 par Kopienas statistiku attiecībā uz maksājumu bilanci, starptautisko pakalpojumu tirdzniecību un ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 184/2005 par Kopienas statistiku attiecībā uz maksājumu bilanci, starptautisko pakalpojumu tirdzniecību un ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem (1) un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 184/2005 tika izveidota kopēja sistēma sistemātiskai Savienības statistikas apkopošanai par maksājumu bilanci, starptautisko pakalpojumu tirdzniecību un ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem.

(2)

Ņemot vērā pārmaiņas ekonomikas un tehnikas jomā, ir jāatjaunina Regulas (EK) Nr. 184/2005 datu prasības un definīcijas, saskaņojot tās ar starptautiskajiem standartiem, kuros paredzēti vispārējie noteikumi statistikas sagatavošanai par maksājumu bilanci, starptautisko pakalpojumu tirdzniecību un ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Maksājumu bilances komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 184/2005 pielikumus aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 20. dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2014. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 22. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 5, 8.2.2005., 23. lpp.


PIELIKUMS

I PIELIKUMS

1.   tabula.

Mēneša Maksājumu Bilance

Termiņš:

44. kalendārā diena pēc pārskata perioda beigām

Periodiskums:

reizi mēnesī

Pirmais pārskata periods:

2014. gada aprīlis


 

Kredīts

Debets

Saldo

1.   Tekošais konts

Preces

Geo 3

Geo 3

 

Pakalpojumi

Geo 3

Geo 3

 

Sākotnējie ienākumi

Atlīdzība nodarbinātajiem

Geo 3

Geo 3

 

Investīciju ienākumi

 

 

 

Tiešās investīcijas

 

 

 

Pašu kapitāls

Geo 3

Geo 3

 

t.sk.: reinvestētā peļņa atbilstoši rezidenta sektoram (Sec 1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Parāda instrumenti

Geo 3

Geo 3

 

Portfeļieguldījumi

 

 

 

Akcijas un ieguldījumu fondu daļas

Geo 3

Geo 1

 

Parāda vērtspapīri

Geo 3

Geo 1

 

Citi ieguldījumi

Geo 3

Geo 3

 

t.sk.: procenti

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Rezerves aktīvi

Geo 3

Geo 3

 

t.sk.: procenti

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Citi sākotnējie ienākumi

Geo 3

Geo 3

 

Otrreizējie ienākumi

Geo 3

Geo 3

 

2.   Kapitāla konts

Kapitāla konts

Geo 3

Geo 3

 

 

Finanšu aktīvu neto iegāde

Neto radušās saistības

Neto

3.   Finanšu konts

Tiešās investīcijas

Pašu kapitāls atbilstoši rezidenta sektoram (Sec 1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Parāda instrumenti atbilstoši rezidenta sektoram (Sec 1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Portfeļieguldījumi

Akcijas un ieguldījumu fondu daļas

 

 

 

Atbilstoši rezidenta sektoram (Sec 1)

Geo 2 (1)

Geo 1 (1)

 

Atbilstoši emitenta sektoram (Sec 1)

Geo 2 (1)

 

 

Parāda vērtspapīri

 

 

 

Īstermiņa

 

 

 

Atbilstoši rezidenta sektoram (Sec 1)

Geo 2 (1)

Geo 1 (1)

 

Atbilstoši emitenta sektoram (Sec 1)

Geo 2 (1)

 

 

Ilgtermiņa

 

 

 

Atbilstoši rezidenta sektoram (Sec 1)

Geo 2 (1)

Geo 1 (1)

 

Atbilstoši emitenta sektoram (Sec 1)

Geo 2 (1)

 

 

Atvasinātie finanšu instrumenti (izņemot rezerves aktīvus) un darbinieku akciju iespējas līgumi

 

 

Geo 2 (1)

Citi ieguldījumi

Atbilstoši rezidenta sektoram (Sec 1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

t.sk.: nauda un noguldījumi

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Rezerves aktīvi

Monetārais zelts

 

 

 

Zelts

Geo 1 (1)

 

 

Neasignēta zelta konti

Geo 1 (1)

 

 

Speciālās aizņēmuma tiesības (SDR)

Geo 1 (1)

 

 

Rezerves pozīcija Starptautiskajā Valūtas fondā (SVF)

Geo 1 (1)

 

 

Citi rezerves aktīvi

 

 

 

Nauda un noguldījumi

 

 

 

Prasības pret monetārajām iestādēm, SVF un Starptautisko norēķinu banku (SNB)

Geo 1 (1)

 

 

Prasības pret citām iestādēm (bankām)

Geo 1 (1)

 

 

Vērtspapīri

 

 

 

Parāda vērtspapīri

 

 

 

Īstermiņa

Geo 1 (1)

 

 

Ilgtermiņa

Geo 1 (1)

 

 

Akcijas un ieguldījumu fondu daļas

Geo 1 (1)

 

 

Atvasinātie finanšu instrumenti (neto)

Geo 1 (1)

 

 

Pārējās prasības

Geo 1 (1)

 

 

2.   tabula.

Ceturkšņa maksājumu bilance un starptautisko investīciju bilance

Periodiskums:

reizi ceturksnī

Pirmais pārskata periods:

2014. gada pirmais ceturksnis

Termiņš:

T+85 no 2014. līdz 2016. gadam; T+82 no 2017. līdz 2018. gadam  (3) ; T+80 no 2019. gada  (3)

 

Kredīts

Debets

Saldo

A.   Tekošais konts

Preces

Geo 4

Geo 4

 

Vispārējās nozīmes preces saskaņā ar maksājumu bilances principu

Geo 3

Geo 3

 

Preču tirdzniecības starpniecības apstākļos neto eksports

Geo 3

 

 

Tirdzniecības starpniecības darījumos iegūtās preces (negatīvais kredīts)

Geo 3

 

 

Tirdzniecības starpniecības darījumos pārdotās preces

Geo 3

 

 

Nemonetārais zelts

Geo 3

Geo 3

 

Ar zīmolradi saistītā kvazitranzīttirdzniecības korekcija

Geo 4

Geo 4

 

Pakalpojumi

Geo 4

Geo 4

 

Ražošanas pakalpojumi, apstrādājot citiem piederošus izejmateriālus

Geo 4

Geo 4

 

Citur neiekļauti apkopes un remonta pakalpojumi

Geo 4

Geo 4

 

Pārvadājumi

Geo 4

Geo 4

 

Braucieni

Geo 4

Geo 4

 

Būvniecība

Geo 4

Geo 4

 

Apdrošināšanas un pensiju pakalpojumi

Geo 4

Geo 4

 

Finanšu pakalpojumi

Geo 4

Geo 4

 

Finanšu pakalpojumi, par kuriem maksā tieši, un citi finanšu pakalpojumi

Geo 3

Geo 3

 

Netieši novērtētie finanšu starpniecības pakalpojumi (NNFSP)

Geo 3

Geo 3

 

Citur neiekļauta maksa par intelektuālā īpašuma izmantošanu

Geo 4

Geo 4

 

Telekomunikāciju pakalpojumi, datorpakalpojumi un informācijas pakalpojumi

Geo 4

Geo 4

 

Citi saimnieciskās darbības pakalpojumi

Geo 4

Geo 4

 

Pētniecības un attīstības pakalpojumi

Geo 3

Geo 3

 

Profesionālie un vadībzinību pakalpojumi

Geo 3

Geo 3

 

Tehniskie, ar tirdzniecību saistītie un citi saimnieciskās darbības pakalpojumi

Geo 3

Geo 3

 

Individuālie, kultūras un atpūtas pakalpojumi

Geo 4

Geo 4

 

Citur neiekļautas valdības preces un pakalpojumi

Geo 4

Geo 4

 

Sākotnējie ienākumi

Atlīdzība nodarbinātajiem

Geo 4

Geo 4

 

Investīciju ienākumi

Ienākumi no tiešajām investīcijām

Pašu kapitāls

Geo 4

Geo 4

 

Dividendes un izmaksas no kvazisabiedrību ienākumiem

 

 

 

Tiešo investīciju uzņēmumos

Geo 3

Geo 3

 

Tiešajos investoros (reversais ieguldījums)

Geo 3

Geo 3

 

Starp saistītajiem uzņēmumiem

Geo 3

Geo 3

 

Atbilstoši rezidenta sektoram (Sec 2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

Reinvestētā peļņa

Geo 4

Geo 4

 

Atbilstoši rezidenta sektoram (Sec 2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

Parāda instrumenti

Geo 4

Geo 4

 

Tiešo investīciju uzņēmumos

Geo 3

Geo 3

 

Tiešajos investoros (reversais ieguldījums)

Geo 3

Geo 3

 

Starp saistītajiem uzņēmumiem

Geo 3

Geo 3

 

t.sk.: procenti

 

 

 

Atbilstoši rezidenta sektoram (Sec 2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

Ienākumi no portfeļieguldījumiem

Akcijas un ieguldījumu fondu daļas

Geo 4

Geo 1

 

Līdzdalību apstiprinošie vērtspapīri

 

 

 

Dividendes

 

 

 

Atbilstoši rezidenta sektoram (Sec 2)

Geo 3

Geo 1 (5)

 

Atbilstoši emitenta sektoram (Sec 2)

Geo 2 (2)

 

 

Ieguldījumu fondu daļas

 

 

 

Dividendes

 

 

 

Atbilstoši rezidenta sektoram (Sec 2)

Geo 3

Geo 1 (5)

 

Atbilstoši emitenta sektoram (Sec 2)

Geo 2 (2)

 

 

Reinvestētā peļņa

 

 

 

Atbilstoši rezidenta sektoram (Sec 2)

Geo 3

Geo 1 (5)

 

Atbilstoši emitenta sektoram (Sec 2)

Geo 2 (2)

 

 

Parāda vērtspapīri

 

 

 

Īstermiņa

Geo 4

Geo 1

 

Procenti

 

 

 

Atbilstoši rezidenta sektoram (Sec 2)

Geo 3

Geo 1 (5)

 

Atbilstoši emitenta sektoram (Sec 2)

Geo 2 (2)

 

 

Ilgtermiņa

Geo 4

Geo 1

 

Procenti

 

 

 

Atbilstoši rezidenta sektoram (Sec 2)

Geo 3

Geo 1 (5)

 

Atbilstoši emitenta sektoram (Sec 2)

Geo 2 (2)

 

 

Citi ienākumi no ieguldījumiem

Geo 4

Geo 4

 

Izmaksas no kvazisabiedrību ienākumiem

Geo 3

Geo 3

 

Procenti

Geo 3

Geo 3

 

Atbilstoši rezidenta sektoram (Sec 2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

t.sk.: procenti par speciālajām aizņēmuma tiesībām (SDR)

 

Geo 1

 

t.sk.: procenti pirms NIFSP

Geo 3

Geo 3

 

Atbilstoši rezidenta sektoram (Sec 2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

Ieguldījumu ienākumi, kas saistīti ar polišu turētājiem apdrošināšanā, pensiju shēmās un standartizētajās garantiju shēmās

Geo 3

Geo 3

 

Atbilstoši rezidenta sektoram (Sec 2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

Ienākumi no rezerves aktīviem

Geo 3

 

 

t.sk.: procenti

Geo 3

 

 

Citi sākotnējie ienākumi

Geo 4

Geo 4

 

Valdība

Geo 3

Geo 3

 

Ražošanas un importa nodokļi

Savienības iestādes

Savienības iestādes

 

Nodokļi par precēm

Savienības iestādes

Savienības iestādes

 

Citi ražošanas nodokļi

Savienības iestādes

Savienības iestādes

 

Subsīdijas

Savienības iestādes

Savienības iestādes

 

Subsīdijas par precēm

Savienības iestādes

Savienības iestādes

 

Pārējās ražošanas subsīdijas

Savienības iestādes

Savienības iestādes

 

Rente

Geo 3

Geo 3

 

Citi sektori

Geo 3

Geo 3

 

Ražošanas un importa nodokļi

Savienības iestādes

Savienības iestādes

 

Nodokļi par precēm

Savienības iestādes

Savienības iestādes

 

Citi ražošanas nodokļi

Savienības iestādes

Savienības iestādes

 

Subsīdijas

Savienības iestādes

Savienības iestādes

 

Subsīdijas par precēm

Savienības iestādes

Savienības iestādes

 

Pārējās ražošanas subsīdijas

Savienības iestādes

Savienības iestādes

 

Rente

Geo 3

Geo 3

 

Otrreizējie ienākumi

Geo 4

Geo 4

 

Valdība

Geo 3

Geo 3

 

Ienākuma, īpašuma u.c. nodokļi

Geo 3

Geo 3

 

Sociālās iemaksas

Geo 3

Geo 3

 

Sociālie pabalsti

Geo 3

Geo 3

 

Pašreizējā starptautiskā sadarbība (D74)

Geo 3

Geo 3

 

t.sk.: ar Savienības iestādēm (izņemot ECB)

Savienības iestādes

Savienības iestādes

 

Dažādi kārtējie pārvedumi (D75)

Geo 3

Geo 3

 

Pievienotās vērtības nodokļa un bruto nacionālā ienākuma Savienības pašu resursi (D76)

Savienības iestādes

Savienības iestādes

 

Citi sektori

Geo 3

Geo 3

 

Ienākumu, īpašuma u.c. nodokļi

Geo 3

Geo 3

 

Sociālās iemaksas

Geo 3

Geo 3

 

Sociālie pabalsti

Geo 3

Geo 3

 

Neto nedzīvības apdrošināšanas prēmijas

Geo 3

Geo 3

 

Neto nedzīvības apdrošināšanas atlīdzības

Geo 3

Geo 3

 

Dažādi kārtējie pārvedumi (D75)

Geo 3

Geo 3

 

t.sk.: personiskie pārvedumi (starp rezidentu un nerezidentu mājsaimniecībām)

Geo 3

Geo 3

 

t.sk.: nodarbināto naudas pārvedumi

Geo 4

Geo 4

 

Pensiju tiesību pārmaiņu korekcija

Geo 3

Geo 3

 

B.   Kapitāla konts

Kapitāla konts

Geo 4

Geo 4

 

Neproducēto nefinanšu aktīvu bruto iegāde/realizācija

Geo 3

Geo 3

 

Kapitāla pārvedumi

Geo 3

Geo 3

 

Valdība

Geo 3

Geo 3

 

Kapitāla nodokļi

Geo 3

Geo 3

 

Ieguldījumu pārvedumi

Geo 3

Geo 3

 

Citi kapitāla pārvedumi

Geo 3

Geo 3

 

t.sk.: parādu atlaišana

Geo 3

Geo 3

 

Citi sektori

Geo 3

Geo 3

 

Kapitāla nodokļi

Geo 3

Geo 3

 

Ieguldījumu pārvedumi

Geo 3

Geo 3

 

Citi kapitāla pārvedumi

Geo 3

Geo 3

 

t.sk.: parādu atlaišana

Geo 3

Geo 3

 


 

Finanšu aktīvu neto iegāde

Neto radušās saistības

Neto

C.   Finanšu konts

Finanšu konts

Geo 1

Geo 1

 

Tiešās investīcijas

Geo 4

Geo 4

 

Pašu kapitāls

Geo 4

Geo 4

 

Pašu kapitāls, izņemot reinvestēto peļņu

 

 

 

Tiešo investīciju uzņēmumos

Geo 3

Geo 3

 

Tiešajos investoros (reversais ieguldījums)

Geo 3

Geo 3

 

Starp saistītajiem uzņēmumiem

Geo 3

Geo 3

 

Atbilstoši rezidenta sektoram (Sec 2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

Biržā kotēti

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

Biržā nekotēti

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

Pārējais (piemēram, nekustamais īpašums)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

Reinvestētā peļņa

Geo 4

Geo 4

 

Atbilstoši rezidenta sektoram (Sec 2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

Parāda instrumenti

Geo 4

Geo 4

 

Tiešo investīciju uzņēmumos

Geo 3

Geo 3

 

Tiešajos investoros (reversais ieguldījums)

Geo 3

Geo 3

 

Starp saistītajiem uzņēmumiem

Geo 3

Geo 3

 

Atbilstoši rezidenta sektoram (Sec 2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

Portfeļieguldījumi

Geo 4

Geo 1

 

Akcijas un ieguldījumu fondu daļas

Geo 4

Geo 1

 

Līdzdalību apstiprinošie vērtspapīri

 

 

 

Atbilstoši rezidenta sektoram (Sec 2)

Geo 3

Geo 1 (5)

 

Biržā kotēti

Geo 2 (2)

Geo 1 (2)

 

Biržā nekotēti

Geo 2 (2)

Geo 1 (2)

 

Atbilstoši emitenta sektoram (Sec 2)

 

 

 

Biržā kotēti

Geo 2 (2)

 

 

Biržā nekotēti

Geo 2 (2)

 

 

Ieguldījumu fondu daļas

 

 

 

Atbilstoši rezidenta sektoram (Sec 2)

Geo 3

Geo 1 (5)

 

t.sk.: reinvestētā peļņa

Geo 3

Geo 1 (5)

 

Atbilstoši emitenta sektoram (Sec 2)

Geo 2 (2)

 

 

t.sk.: reinvestētā peļņa

Geo 2 (2)

 

 

Parāda vērtspapīri

 

 

 

Īstermiņa

Geo 4

Geo 1

 

Atbilstoši rezidenta sektoram (Sec 2)

Geo 3

Geo 1 (5)

 

Atbilstoši emitenta sektoram (Sec 2)

Geo 2 (2)

 

 

Ilgtermiņa

Geo 4

Geo 1

 

Atbilstoši rezidenta sektoram (Sec 2)

Geo 3

Geo 1 (5)

 

Atbilstoši emitenta sektoram (Sec 2)

Geo 2 (2)

 

 

Atvasinātie finanšu instrumenti (izņemot rezerves aktīvus) un darbinieku akciju iespējas līgumi

Atbilstoši rezidenta sektoram (Sec 2)

 

 

Geo 3

Citi ieguldījumi

Geo 4

Geo 4

 

Atbilstoši rezidenta sektoram (Sec 1)

Geo 4

Geo 4

 

Cits kapitāls

Geo 3

Geo 3

 

Nauda un noguldījumi

 

 

 

Atbilstoši rezidenta sektoram (Sec 2)

 

 

 

Īstermiņa

Geo 3

Geo 3

 

Ilgtermiņa

Geo 3

Geo 3

 

Aizņēmumi/aizdevumi

 

 

 

Atbilstoši rezidenta sektoram (Sec 2)

 

 

 

Īstermiņa

Geo 3, SVF

Geo 3, SVF

 

Ilgtermiņa

Geo 3, SVF

Geo 3, SVF

 

Apdrošināšana, pensiju shēmas un standartizētās garantiju shēmas

 

 

 

Atbilstoši rezidenta sektoram (Sec 2)

Geo 3

Geo 3

 

Tirdzniecības kredīti un avansi

 

 

 

Atbilstoši rezidenta sektoram (Sec 2)

 

 

 

Īstermiņa

Geo 3

Geo 3

 

Ilgtermiņa

Geo 3

Geo 3

 

Citi aktīvi/pasīvi

 

 

 

Atbilstoši rezidenta sektoram (Sec 2)

 

 

 

Īstermiņa

Geo 3

Geo 3

 

Ilgtermiņa

Geo 3

Geo 3

 

Speciālās aizņēmuma tiesības

 

Geo 1

 

Rezerves aktīvi

Geo 3

 

 

D.   Balansposteņi

Preču un pakalpojumu bilance

 

 

Geo 4

Tekošā konta bilance

 

 

Geo 1

Neto kreditēšana (+)/neto aizņemšanās (–) (tekošā un kapitāla konta bilance)

 

 

Geo 1

Neto kreditēšana (+)/neto aizņemšanās (–) (no finanšu konta)

 

 

Geo 1

Neto novirze

 

 

Geo 1


 

Aktīvi

Pasīvi

 

Pozīcijas

Pārvērtēšana atbilstoši valūtas kursa svārstībām

Pārvērtēšana atbilstoši citām pārmaiņām un cenu pārmaiņām

Pozīcijas

Pārvērtēšana atbilstoši valūtas kursa svārstībām

Pārvērtēšana atbilstoši citām pārmaiņām un cenu pārmaiņām

E.   Starptautisko investīciju bilance

Finanšu konts

Geo 1

 

 

Geo 1

 

 

Tiešās investīcijas

Geo 4 (4)

 

 

Geo 4 (4)

 

 

Pašu kapitāls

Geo 4 (2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 4 (2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Tiešo investīciju uzņēmumos

Geo 2 (2)

 

 

Geo 2 (2)

 

 

Tiešajos investoros (reversais ieguldījums)

Geo 2 (2)

 

 

Geo 2 (2)

 

 

Starp saistītajiem uzņēmumiem

Geo 2 (2)

 

 

Geo 2 (2)

 

 

Atbilstoši rezidenta sektoram (Sec 2)

Geo 2 (2)

 

 

Geo 2 (2)

 

 

Biržā kotēti

Geo 2 (2)

 

 

Geo 2 (2)

 

 

Biržā nekotēti

Geo 2 (2)

 

 

Geo 2 (2)

 

 

Pārējais (piemēram, nekustamais īpašums)

Geo 2 (2)

 

 

Geo 2 (2)

 

 

Parāda instrumenti

Geo 4 (4)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 4 (4)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Tiešo investīciju uzņēmumos

Geo 2 (2)

 

 

Geo 2 (2)

 

 

Tiešajos investoros (reversais ieguldījums)

Geo 2 (2)

 

 

Geo 2 (2)

 

 

Starp saistītajiem uzņēmumiem

Geo 2 (2)

 

 

Geo 2 (2)

 

 

Atbilstoši rezidenta sektoram (Sec 2)

Geo 2 (2)

 

 

Geo 2 (2)

 

 

Portfeļieguldījumi

Geo 4 (4)

 

 

Geo 1

 

 

Akcijas un ieguldījumu fondu daļas

Geo 4 (4)

 

 

Geo 1

 

 

Līdzdalību apstiprinošie vērtspapīri

 

 

 

 

 

 

Atbilstoši rezidenta sektoram (Sec 2)

Geo 3 (4)

 

 

Geo 1 (5)

 

 

Biržā kotēti

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 1 (2)

Geo 1 (2)

Geo 1 (2)

Biržā nekotēti

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 1 (2)

Geo 1 (2)

Geo 1 (2)

Atbilstoši emitenta sektoram (Sec 2)

 

 

 

 

 

 

Biržā kotēti

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

 

 

Biržā nekotēti

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

 

 

Ieguldījumu fondu daļas

 

 

 

 

 

 

Atbilstoši rezidenta sektoram (Sec 2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 1 (2)

Geo 1 (2)

Geo 1 (2)

Atbilstoši emitenta sektoram (Sec 2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

 

 

Parāda vērtspapīri

 

 

 

 

 

 

Īstermiņa

Geo 4 (4)

 

 

Geo 1

 

 

Atbilstoši rezidenta sektoram (Sec 2)

Geo 3 (4)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 1 (5)

Geo 1 (2)

Geo 1 (2)

Atbilstoši emitenta sektoram (Sec 2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

 

 

Valūtu dalījumā:

 

 

 

 

 

 

Euro

Geo 2 (2)

 

 

Geo 1 (2)

 

 

ASV dolārs

Geo 2 (2)

 

 

Geo 1 (2)

 

 

Citas valūtas

Geo 2 (2)

 

 

Geo 1 (2)

 

 

Ilgtermiņa

Geo 4 (4)

 

 

Geo 1

 

 

Atbilstoši rezidenta sektoram (Sec 2)

Geo 3 (4)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 1 (5)

Geo 1 (2)

Geo 1 (2)

Ar dzēšanas termiņu līdz 1 gadam (ieskaitot)

 

 

 

Geo 1 (2)

 

 

Ar dzēšanas termiņu ilgāku par 1 gadu

 

 

 

Geo 1 (2)

 

 

Atbilstoši emitenta sektoram (Sec 2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

 

 

Ar dzēšanas termiņu līdz 1 gadam (ieskaitot)

Geo 2 (2)

 

 

 

 

 

Ar dzēšanas termiņu ilgāku par 1 gadu

Geo 2 (2)

 

 

 

 

 

Valūtu dalījumā

 

 

 

 

 

 

Euro

Geo 2 (2)

 

 

Geo 1 (2)

 

 

ASV dolārs

Geo 2 (2)

 

 

Geo 1 (2)

 

 

Citas valūtas

Geo 2 (2)

 

 

Geo 1 (2)

 

 

Atvasinātie finanšu instrumenti (izņemot rezerves aktīvus) un darbinieku akciju iespējas līgumi

Geo 4 (4)

 

 

Geo 4 (4)

 

 

Atbilstoši rezidenta sektoram (Sec 2)

Geo 2 (2)

 

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

Geo 2 (2)

Citi ieguldījumi

Geo 4 (4)

 

 

Geo 4 (4)

 

 

Atbilstoši rezidenta sektoram (Sec 1)

Geo 4 (4)

 

 

Geo 4 (4)

 

 

Atbilstoši rezidenta sektoram (Sec 2)

 

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Cits kapitāls

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Nauda un noguldījumi

Geo 4 (4)

Geo 2 (2)

 

Geo 4 (4)

Geo 2 (2)

 

Atbilstoši rezidenta sektoram (Sec 2)

 

 

 

 

 

 

Īstermiņa

Geo 3 (4)

 

 

Geo 3 (4)

 

 

Ilgtermiņa

Geo 3 (4)

 

 

Geo 3 (4)

 

 

Aizņēmumi/aizdevumi

Geo 4 (4)

Geo 2 (2)

 

Geo 4 (4)

Geo 2 (2)

 

Atbilstoši rezidenta sektoram (Sec 2)

 

 

 

 

 

 

Īstermiņa

Geo 3 (4), SVF

 

 

Geo 3 (4), SVF

 

 

Ilgtermiņa

Geo 3 (4), SVF

 

 

Geo 3 (4), SVF

 

 

Apdrošināšana, pensiju shēmas un standartizētās garantiju shēmas

 

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Atbilstoši rezidenta sektoram (Sec 2)

Geo 3 (4)

 

 

Geo 3 (4)

 

 

Tirdzniecības kredīti un avansi

Geo 4 (4)

Geo 2 (2)

 

Geo 4 (4)

Geo 2 (2)

 

Atbilstoši rezidenta sektoram (Sec 2)

 

 

 

 

 

 

Īstermiņa

Geo 3 (4)

 

 

Geo 3 (4)

 

 

Ilgtermiņa

Geo 3 (4)

 

 

Geo 3 (4)

 

 

Citi aktīvi/pasīvi

 

Geo 2 (2)

 

 

Geo 2 (2)

 

Atbilstoši rezidenta sektoram (Sec 2)

 

 

 

 

 

 

Īstermiņa

Geo 3 (4)

 

 

Geo 3 (4)

 

 

Ilgtermiņa

Geo 3 (4)

 

 

Geo 3 (4)

 

 

Speciālās aizņēmuma tiesības

 

 

 

Geo 1

Geo 1 (2)

 

3.   tabula.

Starptautiskā pakalpojumu tirdzniecība

Termiņš:

T + 9 mēneši

Periodiskums:

reizi gadā

Pirmais pārskata periods:

2013. gads


 

Kredīts

Debets

Saldo

Atlīdzība nodarbinātajiem

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Personiskie pārvedumi

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Nodarbināto naudas pārvedumi

Geo 5

Geo 5

Geo 5

PAKALPOJUMI

Geo 6

Geo 6

Geo 6

Ražošanas pakalpojumi, apstrādājot citiem piederošus izejmateriālus

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Citur neiekļauti apkopes un remonta pakalpojumi

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Pārvadājumi

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Jūras pārvadājumi

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Jūras pasažieru pārvadājumi

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Jūras kravu pārvadājumi

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Citi

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Aviopārvadājumi

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Pasažieru aviopārvadājumi

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Kravu aviopārvadājumi

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Citi

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Citi pārvadājumu veidi

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Pasažieru

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Kravas

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Citi

Geo 5

Geo 5

Geo 5

“Citu pārvadājumu veidu” plašāka klasifikācija ir šāda

Kosmosa pārvadājumi

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Dzelzceļa pārvadājumi

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Dzelzceļa pasažieru pārvadājumi

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Dzelzceļa kravu pārvadājumi

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Citi

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Autopārvadājumi

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Pasažieru autopārvadājumi

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Kravu autopārvadājumi

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Citi

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Iekšējo ūdensceļu pārvadājumi

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Iekšējo ūdensceļu pasažieru pārvadājumi

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Iekšējo ūdensceļu kravu pārvadājumi

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Citi

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Cauruļvadu transports

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Elektroenerģijas pārvade

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Citi atbalsta un pārvadājumu papildpakalpojumi

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Pasta un kurjeru pakalpojumi

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Braucieni

Darījumu braucieni

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Pakalpojumu un preču iegāde, ko veic pārrobežu, sezonālie vai citi nodarbinātie

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Citi darījumu braucieni

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Personiskie braucieni

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Ar veselību saistītie izdevumi

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Ar izglītību saistītie izdevumi

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Citi personiskie braucieni

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Būvniecība

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Būvniecība ārvalstīs

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Būvniecība ekonomikā, par kuru ziņo

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Apdrošināšanas un pensiju pakalpojumi

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Tiešā apdrošināšana

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Dzīvības apdrošināšana

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Kravu apdrošināšana

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Cita veida tiešā apdrošināšana

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Pārapdrošināšana

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Apdrošināšanas papildpakalpojumi

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Pensiju un standartizētie garantiju pakalpojumi

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Pensiju pakalpojumi

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Standartizētie garantiju pakalpojumi

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Finanšu pakalpojumi

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Finanšu pakalpojumi, par kuriem maksā tieši, un citi finanšu pakalpojumi

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Netieši novērtētie finanšu starpniecības pakalpojumi (NNFSP)

Geo 3

Geo 3

Geo 3

Citur neiekļauta maksa par intelektuālā īpašuma izmantošanu

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Telekomunikāciju pakalpojumi, datorpakalpojumi un informācijas pakalpojumi

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Telekomunikāciju pakalpojumi

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Datorpakalpojumi

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Informācijas pakalpojumi

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Ziņu aģentūru pakalpojumi

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Citi informācijas pakalpojumi

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Citi saimnieciskās darbības pakalpojumi

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Pētniecības un attīstības pakalpojumi

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Sistemātisks darbs, ko veic, lai palielinātu uzkrātās zināšanas

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Pielāgotu un nepielāgotu pētniecības un attīstības pakalpojumu sniegšana

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Pētniecībā un attīstībā iegūto īpašumtiesību pārdošana

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Citi

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Profesionālie un vadībzinību pakalpojumi

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Juridiskie, grāmatvedības, vadībzinību un sabiedrisko attiecību pakalpojumi

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Juridiskie pakalpojumi

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Grāmatvedības, revīzijas, uzskaites pakalpojumi, konsultācijas nodokļu jomā

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Konsultācijas saimnieciskās darbības un vadībzinību jomā un sabiedrisko attiecību pakalpojumi

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Reklāmas, tirgus un sabiedriskās domas izpēte

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Tehniskie, ar tirdzniecību saistītie un citi saimnieciskās darbības pakalpojumi

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Arhitektūras, inženiertehniskie, zinātniskie un citi tehniskie pakalpojumi

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Arhitektūras pakalpojumi

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Inženiertehniskie pakalpojumi

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Zinātniskie un citi tehniskie pakalpojumi

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Atkritumu pārstrāde un attīrīšana, lauksaimniecības un ieguves rūpniecības pakalpojumi

Geo 5

Geo 5

Geo 5

t.sk.: atkritumu pārstrāde un attīrīšana

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Operatīvās nomas pakalpojumi

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Ar tirdzniecību saistītie pakalpojumi

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Citur neiekļautie saimnieciskās darbības pakalpojumi

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Individuālie, kultūras un atpūtas pakalpojumi

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Audiovizuālie un ar tiem saistītie pakalpojumi

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Citi individuālie, kultūras un atpūtas pakalpojumi

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Veselības aprūpes pakalpojumi

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Izglītības pakalpojumi

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Kultūras mantojuma un atpūtas pakalpojumi

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Citi individuālie pakalpojumi

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Citur neiekļautās valdības preces un pakalpojumi

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Vēstniecības un konsulāti

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Militārās vienības un aģentūras

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Citas valdības preces un pakalpojumi

Geo 5

Geo 5

Geo 5

4.   tabula.

Ārvalstu tiešo investīciju darījumi (ieskaitot ienākumus)

4.1. tabula.   Ārvalstu tiešo investīciju darījumi

Termiņš:

T + 9 mēneši

Periodiskums

reizi gadā

Pirmais pārskata periods

2013. gads


 

Neto

Finanšu aktīvu neto iegāde

Neto radušās saistības

VISAS REZIDENTU VIENĪBAS

Tiešās investīcijas ārvalstīs (DIA) — Darījumi

Geo 6

Geo 5

Geo 5

DIA pašu kapitāls, izņemot reinvestēto peļņu

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIA pašu kapitāls, izņemot reinvestēto peļņu (izņemot pašu kapitālu starp saistītajiem uzņēmumiem)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIA pašu kapitāls, izņemot reinvestēto peļņu starp saistītajiem uzņēmumiem (augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums ir rezidents valstī, par kuru ziņo)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIA reinvestētā peļņa

Geo 5

Geo 5

 

DIA parāda instrumenti

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIA parāda instrumenti (izņemot parādus starp saistītajiem uzņēmumiem)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIA parāda instrumenti starp saistītajiem uzņēmumiem (augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums ir rezidents valstī, par kuru ziņo)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Tiešās investīcijas ekonomikā, par kuru ziņo (DIRE) — Darījumi

Geo 6

Geo 5

Geo 5

DIRE pašu kapitāls, izņemot reinvestēto peļņu

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIRE pašu kapitāls, izņemot reinvestēto peļņu (izņemot pašu kapitālu starp saistītajiem uzņēmumiem)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIRE pašu kapitāls, izņemot reinvestēto peļņu starp saistītajiem uzņēmumiem (augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums nav rezidents valstī, par kuru ziņo)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

t.sk.: augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums ir rezidents citā euro zonas valstī

Geo 5

 

 

augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums ir rezidents ES, bet ārpus euro zonas

Geo 5

 

 

augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums ir rezidents ārpus ES

Geo 5

 

 

DIRE reinvestētā peļņa

Geo 5

 

Geo 5

DIRE parāda instrumenti

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIRE parāda instrumenti (izņemot parādus starp saistītajiem uzņēmumiem)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIRE parāda instrumenti starp saistītajiem uzņēmumiem (augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums nav rezidents valstī, par kuru ziņo)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

t.sk.: Augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums ir rezidents citā euro zonas valstī

Geo 5

 

 

Augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums ir rezidents ES, bet ārpus euro zonas

Geo 5

 

 

Augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums ir rezidents ārpus ES

Geo 5

 

 

ĪPAŠAM MĒRĶIM IZVEIDOTI SUBJEKTI, KAS IR REZIDENTI

Tiešās investīcijas ārvalstīs (DIA) — Darījumi  (6)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Tiešās investīcijas ekonomikā, par kuru ziņo (DIRE) — Darījumi  (6)

Geo 5

Geo 5

Geo 5


4.2. tabula.   Ienākumi no tiešajām investīcijām

Termiņš:

T + 9 mēneši

Periodiskums:

reizi gadā

Pirmais pārskata periods:

2013. gads


 

Saldo

Kredīts

Debets

VISAS REZIDENTU VIENĪBAS

Tiešās investīcijas ārvalstīs (DIA) — Ienākumi

Geo 6

Geo 5

Geo 5

DIA Dividendes

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIA dividendes (izņemot dividendes starp saistītajiem uzņēmumiem)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIA dividendes starp saistītajiem uzņēmumiem (augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums ir rezidents valstī, par kuru ziņo)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIA reinvestētā peļņa

Geo 5

Geo 5

 

DIA ienākumi no parāda

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIA ienākumi no parāda (izņemot ienākumus no parāda starp saistītajiem uzņēmumiem)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIA ienākumi no parāda starp saistītajiem uzņēmumiem (augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums ir rezidents valstī, par kuru ziņo)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Tiešās investīcijas ekonomikā, par kuru ziņo (DIRE) — Ienākumi

Geo 6

Geo 5

Geo 5

DIRE dividendes

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIRE dividendes (izņemot dividendes starp saistītajiem uzņēmumiem)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIRE dividendes starp saistītajiem uzņēmumiem (augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums nav rezidents valstī, par kuru ziņo)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

t.sk.: augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums ir rezidents citā euro zonas valstī

Geo 5

 

 

augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums ir rezidents ES, bet ārpus euro zonas

Geo 5

 

 

augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums ir rezidents ārpus ES

Geo 5

 

 

DIRE reinvestētā peļņa

Geo 5

 

Geo 5

DIRE ienākumi no parāda

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIRE ienākumi no parāda (izņemot ienākumus no parāda starp saistītajiem uzņēmumiem)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIRE ienākumi no parāda starp saistītajiem uzņēmumiem (augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums nav rezidents valstī, par kuru ziņo)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

t.sk.: augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums ir rezidents citā euro zonas valstī

Geo 5

 

 

augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums ir rezidents ES, bet ārpus euro zonas

Geo 5

 

 

augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums ir rezidents ārpus ES

Geo 5

 

 

ĪPAŠAM MĒRĶIM IZVEIDOTI SUBJEKTI, KAS IR REZIDENTI

Tiešās investīcijas ārvalstīs (DIA) — Ienākumi  (7)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Tiešās investīcijas ekonomikā, par kuru ziņo (DIRE) — Ienākumi  (7)

Geo 5

Geo 5

Geo 5


4.3. tabula.   Darbību un ģeogrāfiskais iedalījums

Termiņš:

T + 21 mēneši

Periodiskums:

reizi gadā

Pirmais pārskata periods:

2013. gads


 

Datu veids

Ģeogrāfiskais iedalījums

Darbību iedalījums

NACE 2 red.

VISAS REZIDENTU VIENĪBAS

Tiešās investīcijas ārvalstīs (DIA)

Neto

Geo 5

1. līmenis

Geo 4

2. līmenis

Tiešās investīcijas ekonomikā, par kuru ziņo (DIRE)

Neto

Geo 5

1. līmenis

Geo 4

2. līmenis

Ienākumi no tiešajām investīcijām

Kredīts, debets, saldo

Geo 5

1. līmenis

Geo 4

2. līmenis

ĪPAŠAM MĒRĶIM IZVEIDOTI SUBJEKTI, KAS IR REZIDENTI

Tiešās investīcijas ārvalstīs (DIA)  (8)

Neto

Geo 5

1. līmenis

Tiešās investīcijas ekonomikā, par kuru ziņo (DIRE)  (8)

Neto

Geo 5

1. līmenis

Ienākumi no tiešajām investīcijām  (8)

Kredīts, debets, saldo

Geo 5

1. līmenis

5.   tabula.

Ārvalstu tiešo investīciju pozīcijas

5.1. tabula.   Tiešo investīciju pozīcijas

Termiņš:

T + 9 mēneši

Periodiskums:

reizi gadā

Pirmais pārskata periods:

2013. gads


 

Neto

Aktīvi

Pasīvi

VISAS REZIDENTU VIENĪBAS

Tiešās investīcijas ārvalstīs (DIA)

Geo 6

Geo 5

Geo 5

DIA pašu kapitāls

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIA pašu kapitāls (izņemot pašu kapitālu starp saistītajiem uzņēmumiem)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIA pašu kapitāls starp saistītajiem uzņēmumiem (augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums ir rezidents valstī, par kuru ziņo)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIA parāda instrumenti

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIA parāda instrumenti (izņemot parādus starp saistītajiem uzņēmumiem)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIA parāda instrumenti starp saistītajiem uzņēmumiem (augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums ir rezidents valstī, par kuru ziņo)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Tiešās investīcijas ekonomikā, par kuru ziņo (DIRE)

Geo 6

Geo 5

Geo 5

DIRE pašu kapitāls

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIRE pašu kapitāls (izņemot pašu kapitālu starp saistītajiem uzņēmumiem)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIRE pašu kapitāls starp saistītajiem uzņēmumiem (augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums nav rezidents valstī, par kuru ziņo)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

t.sk.: augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums ir rezidents citā euro zonas valstī

Geo 5

 

 

augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums ir rezidents ES, bet ārpus euro zonas

Geo 5

 

 

augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums ir rezidents ārpus ES

Geo 5

 

 

DIRE parāda instrumenti

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIRE parāda instrumenti (izņemot parādus starp saistītajiem uzņēmumiem)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIRE parāda instrumenti starp saistītajiem uzņēmumiem (augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums nav rezidents valstī, par kuru ziņo)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

t.sk.: augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums ir rezidents citā euro zonas valstī

Geo 5

 

 

augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums ir rezidents ES, bet ārpus euro zonas

Geo 5

 

 

augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums ir rezidents ārpus ES

Geo 5

 

 

ĪPAŠAM MĒRĶIM IZVEIDOTI SUBJEKTI, KAS IR REZIDENTI

Tiešās investīcijas ārvalstīs (DIA)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Tiešās investīcijas ekonomikā, par kuru ziņo (DIRE)

Geo 5

Geo 5

Geo 5


5.2. tabula.   Tiešo investīciju pozīcijas: darbību un ģeogrāfiskais iedalījums

Termiņš:

T + 21 mēneši

Periodiskums:

reizi gadā

Pirmais pārskata periods:

2013. gads


 

Datu veids

Ģeogrāfiskais iedalījums

Ģeogrāfiskais iedalījums NACE 2. RED.

VISAS REZIDENTU VIENĪBAS

Tiešās investīcijas ārvalstīs (DIA)

Neto pozīcijas

Geo 5

1. līmenis

Geo 4

2. līmenis

Tiešās investīcijas ekonomikā, par kuru ziņo (DIRE)

Neto pozīcijas

Geo 5

1. līmenis

Geo 4

2. līmenis

ĪPAŠAM MĒRĶIM IZVEIDOTI SUBJEKTI, KAS IR REZIDENTI

Tiešās investīcijas ārvalstīs (DIA)

Neto pozīcijas

Geo 5

1. līmenis

Tiešās investīcijas ekonomikā, par kuru ziņo (DIRE)

Neto pozīcijas

Geo 5

1. līmenis

6.   tabula.

Ģeogrāfiskā iedalījuma līmeņi

GEO 1

GEO 2

GEO 3

PĀRĒJĀ PASAULE

PĀRĒJĀ PASAULE

PĀRĒJĀ PASAULE

 

Euro zonā

SAVIENĪBĀ

 

Ārpus euro zonas

ĀRPUS SAVIENĪBAS

 

 

Euro zonā

 

 

Ārpus euro zonas


GEO 4

GEO 5

GEO 6

PĀRĒJĀ PASAULE

PĀRĒJĀ PASAULE

PĀRĒJĀ PASAULE

 

EIROPA

EIROPA

Savienības dalībvalstis ārpus euro zonas (9)

Beļģija

Beļģija

 

Bulgārija

Bulgārija

 

Čehija

Čehija

 

Dānija

Dānija

 

Vācija

Vācija

 

Igaunija

Igaunija

 

Īrija

Īrija

 

Grieķija

Grieķija

 

Spānija

Spānija

 

Francija

Francija

 

Itālija

Itālija

 

Kipra

Kipra

 

Latvija

Latvija

 

Lietuva

Lietuva

 

Luksemburga

Luksemburga

 

Ungārija

Ungārija

 

Malta

Malta

 

Nīderlande

Nīderlande

 

Austrija

Austrija

 

Polija

Polija

 

Portugāle

Portugāle

 

Rumānija

Rumānija

 

Slovēnija

Slovēnija

 

Slovākija

Slovākija

 

Somija

Somija

 

Zviedrija

Zviedrija

 

Apvienotā Karaliste

Apvienotā Karaliste

 

Islande

Islande

 

Lihtenšteina

Lihtenšteina

 

Norvēģija

Norvēģija

Šveice

Šveice

Šveice

 

CITAS EIROPAS VALSTIS

CITAS EIROPAS VALSTIS

 

 

Albānija

 

 

Andora

 

 

Baltkrievija

 

 

Bosnija un Hercegovina

 

Horvātija

Horvātija

 

 

Farēru salas

 

 

Gibraltārs

 

 

Gērnsija

 

 

Svētais Krēsls (Vatikāna Pilsētvalsts)

 

 

Menas sala

 

 

Džersija

 

 

Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika

 

 

Moldova

 

 

Melnkalne

Krievija

Krievija

Krievija

 

 

Serbija

 

 

Sanmarīno

 

Turcija

Turcija

 

 

Ukraina

 

ĀFRIKA

ĀFRIKA

 

ZIEMEĻĀFRIKA

ZIEMEĻĀFRIKA

 

 

Alžīrija

 

Ēģipte

Ēģipte

 

 

Lībija

 

Maroka

Maroka

 

 

Tunisija

 

CITAS ĀFRIKAS VALSTIS

CITAS ĀFRIKAS VALSTIS

 

 

Angola

 

 

Benina

 

 

Botsvāna

 

 

Britu Indijas okeāna teritorija

 

 

Burkinafaso

 

 

Burundi

 

 

Kamerūna

 

 

Kaboverde

 

 

Centrālāfrikas Republika

 

 

Čada

 

 

Komoru salas

 

 

Kongo

 

 

Kotdivuāra

 

 

Kongo Demokrātiskā Republika

 

 

Džibutija

 

 

Ekvatoriālā Gvineja

 

 

Eritreja

 

 

Etiopija

 

 

Gabona

 

 

Gambija

 

 

Gana

 

 

Gvineja

 

 

Gvineja-Bisava

 

 

Kenija

 

 

Lesoto

 

 

Libērija

 

 

Madagaskara

 

 

Malāvija

 

 

Mali

 

 

Mauritānija

 

 

Maurīcija

 

 

Mozambika

 

 

Namībija

 

 

Nigēra

 

Nigērija

Nigērija

 

Dienvidāfrika

Dienvidāfrika

 

 

Ruanda

 

 

Svētās Helēnas sala, Debesbraukšanas sala, Tristana da Kuņjas salas

 

 

Santome un Prinsipi

 

 

Senegāla

 

 

Seišelas

 

 

Sjerraleone

 

 

Somālija

 

 

Sudāna

 

 

Dienvidsudāna

 

 

Svazilenda

 

 

Tanzānija

 

 

Togo

 

 

Uganda

 

 

Zambija

 

 

Zimbabve

 

AMERIKA

AMERIKA

 

ZIEMEĻAMERIKAS VALSTIS

ZIEMEĻAMERIKAS VALSTIS

Kanāda

Kanāda

Kanāda

 

 

Grenlande

Amerikas Savienotās Valstis

Amerikas Savienotās Valstis

Amerikas Savienotās Valstis

 

CENTRĀLAMERIKAS VALSTIS

CENTRĀLAMERIKAS VALSTIS

 

 

Angilja

 

 

Antigva un Barbuda

 

 

Aruba

 

 

Bahamu salas

 

 

Barbadosa

 

 

Beliza

 

 

Bermudu salas

 

 

Bonaire, Sintestatiusa un Saba

 

 

Britu Virdžīnu salas

 

 

Kaimanu salas

 

 

Kostarika

 

 

Kuba

 

 

Kirasao

 

 

Dominika

 

 

Dominikānas Republika

 

 

Salvadora

 

 

Grenāda

 

 

Gvatemala

 

 

Haiti

 

 

Hondurasa

 

 

Jamaika

 

Meksika

Meksika

 

 

Montserrata

 

 

Nikaragva

 

 

Panama

 

 

Sentkitsa un Nevisa

 

 

Sentlūsija

 

 

Senmartīna

 

 

Sentvinsenta un Grenadīnas

 

 

Trinidāda un Tobāgo

 

 

Tērksas un Kaikosas salas

 

 

ASV Virdžīnu salas

 

DIENVIDAMERIKAS VALSTIS

DIENVIDAMERIKAS VALSTIS

 

Argentīna

Argentīna

 

 

Bolīvija

Brazīlija

Brazīlija

Brazīlija

 

Čīle

Čīle

 

 

Kolumbija

 

 

Ekvadora

 

 

Folklenda salas

 

 

Gajāna

 

 

Paragvaja

 

 

Peru

 

 

Surinama

 

Urugvaja

Urugvaja

 

Venecuēla

Venecuēla

 

ĀZIJA

ĀZIJA

 

TUVO UN VIDĒJO AUSTRUMU VALSTIS

TUVO UN VIDĒJO AUSTRUMU VALSTIS

 

PERSIJAS LĪČA ARĀBU VALSTIS

PERSIJAS LĪČA ARĀBU VALSTIS

 

 

Bahreina

 

 

Irāka

 

 

Kuveita

 

 

Omāna

 

 

Katara

 

 

Saūda Arābija

 

 

Apvienotie Arābu Emirāti

 

 

Jemena

 

CITAS TUVO UN VIDĒJO AUSTRUMU VALSTIS

CITAS TUVO UN VIDĒJO AUSTRUMU VALSTIS

 

 

Armēnija

 

 

Azerbaidžāna

 

 

Gruzija

 

 

Izraēla

 

 

Jordānija

 

 

Libāna

 

 

Palestīnas teritorija

 

 

Sīrija

 

CITAS ĀZIJAS VALSTIS

CITAS ĀZIJAS VALSTIS

 

 

Afganistāna

 

 

Bangladeša

 

 

Butāna

 

 

Bruneja

 

 

Birma/Mjanma

 

 

Kambodža

Ķīna

Ķīna

Ķīna

Honkonga

Honkonga

Honkonga

Indija

Indija

Indija

 

Indonēzija

Indonēzija

 

 

Irāna

Japāna

Japāna

Japāna

 

 

Kazahstāna

 

 

Kirgizstāna

 

 

Laosa

 

 

Makao

 

Malaizija

Malaizija

 

 

Maldivu salas

 

 

Mongolija

 

 

Nepāla

 

 

Ziemeļkoreja

 

 

Pakistāna

 

Filipīnas

Filipīnas

 

Singapūra

Singapūra

 

Dienvidkoreja

Dienvidkoreja

 

 

Šrilanka

 

Taivāna

Taivāna

 

 

Tadžikistāna

 

Taizeme

Taizeme

 

 

Austrumtimora

 

 

Turkmenistāna

 

 

Uzbekistāna

 

 

Vjetnama

 

OKEĀNIJA UN POLĀRIE REĢIONI

OKEĀNIJA UN POLĀRIE REĢIONI

 

 

ASV Samoa

 

 

Guama

 

 

ASV mazās aizjūras teritorijas

 

Austrālija

Austrālija

 

 

Kokosu (Kīlinga) salas

 

 

Ziemsvētku sala

 

 

Hērda sala un Makdonalda salas

 

 

Norfolkas sala

 

 

Fidži

 

 

Francijas Polinēzija

 

 

Kiribati

 

 

Māršala salas

 

 

Mikronēzija

 

 

Nauru

 

 

Jaunkaledonija

 

Jaunzēlande

Jaunzēlande

 

 

Kuka salas

 

 

Niue

 

 

Tokelau

 

 

Ziemeļu Marianas salas

 

 

Palau

 

 

Papua-Jaungvineja

 

 

Pitkērna

 

 

Antarktika

 

 

Buvē sala

 

 

Dienviddžordžija un Dienvidsendviču salas

 

 

Francijas Dienvidjūru teritorija

 

 

Zālamana salas

 

 

Tonga

 

 

Tuvalu

 

 

Vanuatu

 

 

Samoa

 

 

Volisa un Futunas salas

SAVIENĪBĀ

SAVIENĪBĀ

SAVIENĪBĀ

ĀRPUS SAVIENĪBAS

ĀRPUS SAVIENĪBAS

ĀRPUS SAVIENĪBAS

Euro zonā

Euro zonā

Euro zonā

Ārpus euro zonas

Ārpus euro zonas

Ārpus euro zonas

Savienības iestādes (izņemot ECB)

Savienības iestādes (izņemot ECB)

Savienības iestādes (izņemot ECB)

Eiropas Investīciju banka

Eiropas Investīciju banka

Eiropas Investīciju banka

 

Eiropas Centrālā banka (ECB)

Eiropas Centrālā banka (ECB)

 

SAVIENĪBĀ NAV IEDALĪJUMA

SAVIENĪBĀ NAV IEDALĪJUMA

 

ĀRPUS SAVIENĪBAS NAV IEDALĪJUMA

ĀRPUS SAVIENĪBAS NAV IEDALĪJUMA

Ārzonu finanšu centri

Ārzonu finanšu centri

Ārzonu finanšu centri

Starptautiskās organizācijas (izņemot Savienības iestādes)

Starptautiskās organizācijas (izņemot Savienības iestādes)

Starptautiskās organizācijas (izņemot Savienības iestādes)

Starptautiskais Valūtas fonds (SVF)

Starptautiskais Valūtas fonds (SVF)

Starptautiskais Valūtas fonds (SVF)


7.   tabula.

Institucionālo sektoru iedalījuma līmeņi

Sec 1

Sec 2

Centrālā banka (S.121)

Centrālā banka (S.121)

Citas monetārās finanšu iestādes (citas MFI)

Citas monetārās finanšu iestādes (citas MFI)

Noguldījumus pieņemošas sabiedrības, izņemot centrālo banku (S.122)

Noguldījumus pieņemošas sabiedrības, izņemot centrālo banku (S.122)

Naudas tirgus fondi (S.123)

Naudas tirgus fondi (S.123)

Valdība (S.13)

Valdība (S.13)

Citi sektori

Citi sektori

 

Finanšu sabiedrības, kas nav MFI (S.124+S.125+S.126+S.127+S.128+S.129)

 

Nefinanšu sabiedrības, mājsaimniecības, mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas (S.11+S.14+S.15)


8.   tabula.

Ekonomisko darbību iedalījuma līmeņi

1. līmenis

2. līmenis

NACE 2. red.

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

A sadaļa

IEGUVES RŪPNIECĪBA UN KARJERU IZSTRĀDE

IEGUVES RŪPNIECĪBA UN KARJERU IZSTRĀDE

B sadaļa

 

Jēlnaftas un dabasgāzes ieguve un ar ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības

06., 09. nodaļa

RŪPNIECĪBA

RŪPNIECĪBA

C sadaļa

 

Pārtikas produkti, dzērieni un tabakas izstrādājumi

10., 11., 12. nodaļa

 

Tekstilpreces un koksnes darbības nozare KOPĀ

13., 14., 16., 17., 18. nodaļa

 

Tekstilizstrādājumi un apģērbi

13., 14. nodaļa

 

Koksne, papīrs, poligrāfija un ierakstu reproducēšana

16., 17., 18. nodaļa

Nafta, ķīmiskās vielas, farmaceitiskie preparāti, gumijas un plastmasas izstrādājumi

Nafta, ķīmiskās vielas, farmaceitiskie preparāti, gumijas un plastmasas izstrādājumi KOPĀ

19., 20., 21., 22. nodaļa

 

Kokss un naftas pārstrādes produkti

19. nodaļa

 

Ķīmiskas vielas un ķīmiskie produkti

20. nodaļa

 

Gumijas un plastmasas izstrādājumi

22. nodaļa

Datori, elektroniskās un optiskās ierīces

Metāli un mašīnas KOPĀ

24., 25., 26. un 28. nodaļa

 

Metāli un gatavie metālizstrādājumi

24., 25. nodaļa

 

Datori, elektroniskās un optiskās ierīces

26. nodaļa

 

Citur neklasificēti mehānismi un iekārtas

28. nodaļa

Automobiļi un citi transportlīdzekļi

Automobiļi un citi transportlīdzekļi KOPĀ

29., 30. nodaļa

 

Automobiļi, piekabes un puspiekabes

29. nodaļa

 

Citi transportlīdzekļi

30. nodaļa

 

Cita rūpniecība KOPĀ

15., 23., 27., 31., 32., 33. nodaļa

ELEKTROENERĢIJA, GĀZES APGĀDE, SILTUMAPGĀDE UN GAISA KONDICIONĒŠANA

ELEKTROENERĢIJA, GĀZES APGĀDE, SILTUMAPGĀDE UN GAISA KONDICIONĒŠANA

D sadaļa

ŪDENS APGĀDE; NOTEKŪDEŅU, ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA UN SANĀCIJA

ŪDENS APGĀDE; NOTEKŪDEŅU, ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA UN SANĀCIJA

E sadaļa

 

Notekūdeņu savākšana, attīrīšana un apgāde

36. nodaļa

 

Notekūdeņu savākšana un attīrīšana, atkritumu apsaimniekošana, sanitārija

37., 38., 39. nodaļa

BŪVNIECĪBA

BŪVNIECĪBA

F sadaļa

PAKALPOJUMI KOPĀ

PAKALPOJUMI KOPĀ

G, H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T, U sadaļa

VAIRUMTIRDZNIECĪBA UN MAZUMTIRDZNIECĪBA; AUTOMOBIĻU UN MOTOCIKLU REMONTS

VAIRUMTIRDZNIECĪBA UN MAZUMTIRDZNIECĪBA; AUTOMOBIĻU UN MOTOCIKLU REMONTS

G sadaļa

 

Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts

45. nodaļa

 

Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus

46. nodaļa

 

Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus

47. nodaļa

PĀRVADĀJUMI UN UZGLABĀŠANA

PĀRVADĀJUMI UN UZGLABĀŠANA

H sadaļa

 

Pārvadājumi un uzglabāšana KOPĀ

49., 50., 51., 52. nodaļa

 

Sauszemes pārvadājumi un cauruļvadu transports

49. nodaļa

 

Ūdens pārvadājumi

50. nodaļa

 

Aviopārvadājumi

51. nodaļa

 

Uzglabāšanas un pārvadājumu palīgdarbības

52. nodaļa

 

Pasta un kurjeru darbība

53. nodaļa

IZMITINĀŠANA UN ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI

IZMITINĀŠANA UN ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI

I sadaļa

INFORMĀCIJA UN KOMUNIKĀCIJA

INFORMĀCIJA UN KOMUNIKĀCIJA

J sadaļa

 

Kinofilmu, video filmu, televīzijas programmu producēšana, citas izklaides darbības

59., 60. nodaļa

 

Telekomunikācijas

61. nodaļa

 

Citas informācijas un komunikācijas darbības

58., 62., 63. nodaļa

FINANŠU UN APDROŠINĀŠANAS DARBĪBAS

FINANŠU UN APDROŠINĀŠANAS DARBĪBAS

K sadaļa

 

Finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu

64. nodaļa

 

Holdingkompāniju darbība

64.2 grupa

 

Apdrošināšana, pārapdrošināšana un pensiju uzkrāšana, izņemot obligāto sociālo apdrošināšanu

65. nodaļa

 

Citas finanšu darbības

66. nodaļa

 

OPERĀCIJAS AR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU

L sadaļa

PROFESIONĀLIE, ZINĀTNISKIE UN TEHNISKIE PAKALPOJUMI

PROFESIONĀLIE, ZINĀTNISKIE UN TEHNISKIE PAKALPOJUMI

M sadaļa

 

Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi

69. nodaļa

 

Juridiskie pakalpojumi

69.1 grupa

 

Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos

69.2 grupa

 

Centrālo biroju darbība; vadības konsultāciju pakalpojumi

70. nodaļa

 

Centrālo biroju darbība

70.1 grupa

 

Vadības konsultāciju pakalpojumi

70.2 grupa

 

Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze

71. nodaļa

Zinātniskās pētniecības darbs

Zinātniskās pētniecības darbs

72. nodaļa

 

Reklāmas un tirgus izpētes pakalpojumi

73. nodaļa

 

Reklāma

73.1 grupa

 

Tirgus un sabiedriskās domas izpēte

73.2 grupa

 

Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi, veterinārie pakalpojumi

74., 75. nodaļa

 

ADMINISTRATĪVO UN APKALPOJOŠO DIENESTU DARBĪBA

N sadaļa

 

Iznomāšana un ekspluatācijas līzings

77. nodaļa

 

Citi administratīvo un apkalpojošo dienestu pakalpojumi

78., 79., 80., 81., 82. nodaļa

 

IZGLĪTĪBA

P sadaļa

 

VESELĪBA UN SOCIĀLĀ APRŪPE

Q sadaļa

MĀKSLA, IZKLAIDE UN ATPŪTA

MĀKSLA, IZKLAIDE UN ATPŪTA

R sadaļa

 

Radošas, mākslinieciskas un izklaides darbības

90. nodaļa

 

Bibliotēku, arhīvu, muzeju un citu kultūras iestāžu darbība

91. nodaļa

 

Sporta nodarbības, izklaides un atpūtas darbības; azartspēles un derības

92., 93. nodaļa

 

CIT PAKALPOJUMI

S sadaļa

 

Sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbība

94. nodaļa

 

Datoru, individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts, citi individuālie pakalpojumi

95., 96. nodaļa

 

Nav iedalījuma

 

 

Privāti nekustamā īpašuma pirkumi un pārdevumi

 

KOPĒJĀ EKONOMISKĀ DARBĪBA

KOPĒJĀ EKONOMISKĀ DARBĪBA

 

II PIELIKUMS

10. pantā minētās DEFINĪCIJAS

Turpmāk minētās definīcijas balstās uz IMF Balance of Payments and International Investment Positions Manual, Sixth Edition (SVF rokasgrāmata par maksājumu bilanci un starptautisko ieguldījumu posteņiem, sestais izdevums) (BPM6), Eiropas kontu sistēmu, Manual on Statistics on International Trade in Services 2010 (Starptautiskās pakalpojumu tirdzniecības statistikas rokasgrāmata), OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment (BD4) (ESAO Ārvalstu tiešo investīciju etalondefinīcija (BD4).

A.   TEKOŠAIS KONTS

Tekošais konts uzrāda preču, pakalpojumu, sākotnējo un otrreizējo ienākumu plūsmas rezidentu un nerezidentu starpā.

1.   PRECES

Šis komponents ietver pārvietojamas preces, attiecībā uz kurām notiek īpašumtiesību maiņa rezidentu un nerezidentu starpā.

1.1.   Vispārējās nozīmes preces saskaņā ar maksājumu bilances principu

Vispārējās nozīmes preces saskaņā ar maksājumu bilances (MB) principu ietver preces, attiecībā uz kurām notiek ekonomisko īpašumtiesību maiņa rezidenta un nerezidenta starpā un kuras nav iekļautas citās specifiskās kategorijās, piemēram, preces tirdzniecības starpniecības apstākļos (sk. 1.2.) vai nemonetārais zelts (sk. 1.3.), vai ir daļa no pakalpojuma. Vispārējās nozīmes preces uzskaita tirgus vērtībā franko uz kuģa klāja (FOB) cenās. Valstīm sniedzot datus Savienības agregātu sagatavošanai, iekļauj preču kvazitranzīta tirdzniecības importu un eksportu un attiecībā uz tirdzniecību Savienībā partnervalsti nosaka saskaņā ar sūtījuma vietas principu.

1.2.   Preču tirdzniecības starpniecības apstākļos neto eksports

Tirdzniecības starpniecību definē kā preču iegādi, ko veic rezidents (ekonomikā, par kuru apkopo datus) no nerezidenta, ja tās pašas preces vēlāk tiek tālāk pārdotas citam nerezidentam bez šo preču klātbūtnes ekonomikā, par kuru apkopo datus. Preču neto eksports tirdzniecības starpniecības rezultātā ir tirdzniecības starpniecībai nopirkto un pārdoto preču starpība. Šis postenis ietver tirgotāja peļņu, turējumu peļņu un zaudējumus un tirdzniecības starpniecības preču krājumu pārmaiņas.

1.2.1.   Tirdzniecības starpniecības rezultātā iegūtās preces uzrāda kā tirdzniecības starpnieka valsts negatīvu eksportu/kredītu.

1.2.2.   Preču pārdošanu uzrāda kā preces, kas pārdotas tirdzniecības starpniecības apstākļos, parādot kā attiecīgā tirgotāja ekonomikas pozitīvu eksportu/kredītu.

1.3.   Nemonetārais zelts

Nemonetārais zelts ietver visu zeltu, kas nav monetārais zelts. Monetārais zelts ir monetāro iestāžu īpašumā un tiek turēts kā rezerves aktīvs (sk. 6.5.1.). Nemonetārais zelts var būt stieņu veidā (t.i. monētas vai stieņi, kuru tīrība ir vismaz 995 daļas no 1 000, t.sk. zelts, kas tiek turēts asignētā zelta kontos), tas var būt zelta pulveris, ka arī zelts citā nekaltā vai daļēji apstrādātā veidā.

1.4.   Ar zīmolradi saistītā kvazitranzīttirdzniecības korekcija

Kvazitranzīttirdzniecība ir termins, kas apzīmē preču importu dalībvalstī, tās atmuitojot brīvai apritei Savienībā (un pakļaujot ievedmuitai), ko veic struktūra, kas netiek uzskatīta par rezidentu institucionālu vienību, un vēlāku šo preču nosūtīšanu uz citu dalībvalsti. Zīmolradi uzrāda dalībvalstis, ko skar “kvazitranzīttirdzniecība”, lai sniegtu pārskatu par starpību starp vispārējās nozīmes preču vērtību, ko deklarēja, preces sākotnēji importējot no trešās valsts, un to vērtību, preces nosūtot uz citu dalībvalsti. Ģeogrāfisko iedalījumu sagatavo, pamatojoties uz mātesuzņēmuma rezidences valsti, kurš kontrolē uzņēmumu, kas valstī, par kuru ziņo, nodrošina muitas procedūru saistībā ar šīm precēm.

2.   PAKALPOJUMI

Pakalpojumi ir tādas ražošanas darbības rezultāts, kas groza patērētāju vienību darbības apstākļus vai veicina preču vai finanšu aktīvu maiņu. Pakalpojumi parasti nav patstāvīgi objekti, kam var noteikt īpašumtiesības, un tos parasti nevar nošķirt no to sniegšanas darbības.

2.1.   Ražošanas pakalpojumi, apstrādājot citiem piederošus izejmateriālus

Ražošanas pakalpojumi, apstrādājot citiem piederošus izejmateriālus, ietver apstrādi, montāžu, marķēšanu, saiņošanu utt., ko veic uzņēmumi, kam attiecīgās preces nepieder. Ražošanu veic struktūra, kas saņem atlīdzību no īpašnieka. Tā kā preču īpašnieks nemainās, netiek uzrādīts vispārējās nozīmes preču darījums starp apstrādes veicēju un īpašnieku. Atlīdzības apjoms par citiem piederošu izejmateriālu apstrādi ne vienmēr ir vienāds ar apstrādei nosūtīto preču vērtības un preču pēcapstrādes vērtības starpību. Neiekļauj iepriekš izgatavotu būvniecības objektu montāžu (iekļauts būvniecībā) un marķēšanu un saiņošanu, kas saistīta ar preču pārvadājumiem (iekļautas pārvadājumos).

2.2.   Citur neiekļauti apkopes un remonta pakalpojumi

Citur neiekļauti apkopes un remonta pakalpojumi ietver rezidentu veiktos apkopes un remonta darbus attiecībā uz precēm, kas pieder nerezidentiem (un otrādi). Remontu var veikt remonta veicēja telpās vai citā vietā. Apkopes un remonta vērtība ietver detaļas un materiālus, ko nodrošina remonta veicējs un ko iekļauj maksā par remontu. Detaļas un materiālus, par kuriem maksā atsevišķi, iekļauj vispārējās nozīmes precēs. Šajā postenī iekļauj apkopi un remontu, ko veic uz kuģiem, lidmašīnām un citiem transportlīdzekļiem. Transporta aprīkojuma tīrīšanu neiekļauj, jo tā ir iekļauta pārvadājumu pakalpojumos. Būvniecības objektu apkopi un remontu neiekļauj, jo tas ir iekļauts būvniecībā. Datoru apkopi un remontu neiekļauj, jo tas ir iekļauts datorpakalpojumos.

2.3.   Pārvadājumi

Pārvadājumi ir cilvēku un priekšmetu pārvadāšanas no vienas vietas uz otru process, kā arī saistītie atbalsta un papildu pakalpojumi. Pārvadājumi ietver arī pasta un kurjera pakalpojumus. Pārvadājumu pakalpojumus maksājumu bilancē iekļauj tad, ja tos vienas valsts rezidenti sniedz citas valsts rezidentiem. Pārvadājumus var klasificēt:

a)

pēc pārvadājumu veida, t.i., jūras, aviopārvadājumi vai citi. “Citus” turpmāk var iedalīt dzelzceļa, auto, iekšējo ūdensceļu, cauruļvadu un kosmosa pārvadājumos, kā arī elektroenerģijas pārvadē;

b)

pēc tā, kas tiek pārvadāts, t.i., pasažieri vai kravas vai cits (aptver atbalsta un palīgpakalpojumus, piemēram, konteineru uzkraušanu un izkraušanu, uzglabāšanu un noliktavu saimniecību, saiņošanu un pārsaiņošanu, transporta aprīkojuma tīrīšanu, ko veic ostās un lidostās).

2.3.1.   Jūras pārvadājumi

Ietver visus jūras pārvadājumu pakalpojumus. Ir vajadzīgs iedalījums jūras pasažieru pārvadājumos, jūras kravu pārvadājumos un citos jūras pārvadājumos.

2.3.2.   Aviopārvadājumi

Ietver visus aviopārvadājumu pakalpojumus. Ir vajadzīgs iedalījums pasažieru aviopārvadājumos, kravu aviopārvadājumos un citos aviopārvadājumos.

2.3.3.   Citi pārvadājumu veidi

Ietver visus pārvadājumu pakalpojumus, kas nav jūras vai aviopārvadājumi. Ir vajadzīgs iedalījums pasažieru, kravu un citos pārvadājumos Citu pārvadājumu plašāka klasifikācija ir šāda:

2.3.3.1.

Kosmosa pārvadājumi ietver satelītu palaišanu, ko veic komercuzņēmumi pēc satelītu īpašnieku pasūtījuma (piemēram, telekomunikāciju uzņēmumi), un citas darbības, ko veic kosmosa iekārtu operatori, piemēram, preču un cilvēku pārvadājumi zinātnisko eksperimentu nolūkos. Šajā kategorijā ietverti arī kosmosa pasažieru pārvadājumi un valsts veikti maksājumi, lai tās rezidenti tiktu iekļauti citas valsts kosmosa transportlīdzekļa komandā.

2.3.3.2.

Dzelzceļa pārvadājumi ietver pārvadājumus ar vilcieniem. Ir vajadzīgs apakšiedalījums dzelzceļa pasažieru pārvadājumos, dzelzceļa kravu pārvadājumos un citos pārvadājumos.

2.3.3.3.

Autopārvadājumi ietver pārvadājumus ar kravas automobiļiem, smagkravas automobiļiem un autobusiem. Ir vajadzīgs apakšiedalījums pasažieru autopārvadājumos, kravu autopārvadājumos un citos autopārvadājumos.

2.3.3.4.

Iekšējo ūdensceļu pārvadājumi ietver starptautiskos pārvadājumus pa upēm, kanāliem un ezeriem. Šajā kategorijā ietilpst arī ūdensceļi, kas atrodas vienā valstī, un ūdensceļi, kurus savā starpā dala divas vai vairāk valstis. Ir vajadzīgs apakšiedalījums iekšējo ūdensceļu pasažieru pārvadājumos, iekšējo ūdensceļu kravu pārvadājumos un citos iekšējo ūdensceļu pārvadājumos.

2.3.3.5.

Cauruļvadu transports aptver preču starptautisko transportēšanu cauruļvados, piemēram, naftas un saistīto produktu, ūdens un gāzes transportēšanu. Nav iekļauti izplatīšanas pakalpojumi, kurus patērētājiem parasti nodrošina ar apakšstacijām (tie ir iekļauti kategorijā citi citur neiekļauti saimnieciskās darbības pakalpojumi), un transportēto preču vērtība (iekļauta kategorijā vispārējās nozīmes preces).

2.3.3.6.

Elektroenerģijas pārvade ietver elektroenerģijas pārvades pakalpojumus pie augsta sprieguma, izmantojot starpsavienotās elektrolīniju grupas un saistīto aprīkojumu starp piegādes punktiem un punktiem, kuros notiek transformēšana zemā spriegumā, lai nodrošinātu patērētāju apgādi vai citu elektroenerģijas sistēmu apgādi. Šajā kategorijā iekļauta maksa par elektroenerģijas pārvadi, ja tā tiek veikta atsevišķi no ražošanas un izplatīšanas procesa. Pati apgāde ar elektroenerģiju te neietilpst. Nav iekļauti arī elektroenerģijas izplatīšanas pakalpojumi (ietverti kategorijā citi saimnieciskās darbības pakalpojumi, citur neiekļauti saimnieciskās darbības pakalpojumi).

2.3.3.7.

Citi atbalsta un pārvadājumu papildpakalpojumi ietver visus pārvadājumu pakalpojumus, kurus nevar klasificēt kādā no minētajām pārvadājumu pakalpojumu kategorijām.

2.3.4.   Pasta un kurjeru pakalpojumi

Pasta un kurjeru pakalpojumi ietver vēstuļu, avīžu, periodisko izdevumu, brošūru, citu drukāto materiālu, sīkpaku un paku savākšanu, transportēšanu un piegādi, ieskaitot pasta nodaļu pakalpojumus un pastkastīšu nomu.

2.4.   Braucieni

Braucienu kredīts ietver preces un pakalpojumus, ko personīgai lietošanai vai kā dāvanas nerezidenti iegādājas kādā valstī, atrodoties vizītē šajā valstī. Braucienu debets ietver preces un pakalpojumus, ko personīgai lietošanai vai kā dāvanas rezidenti iegādājas kādā citā valstī, atrodoties vizītē šajā citā valstī. Braucieni ietver vietējos pārvadājumus (t.i., pārvadājumus apmeklētās valsts iekšienē, ko nodrošina šīs valsts rezidenti), bet neietver starptautiskos pārvadājumus (ko iekļauj pasažieru pārvadājumos). Tāpat neiekļauj preces, ko ceļotājs iegādājies tālākai pārdošanai savā valstī vai kādā citā valstī. Braucienu kategorija ir iedalīta divās galvenajās apakškategorijās: darījumu braucieni un personiskie braucieni.

2.4.1.   Darījumu braucieni

Darījumu braucieni ietver preču un pakalpojumu iegādi, ko veic darījumu ceļotājs. Iekļauta arī preču un pakalpojumu iegāde personiskai lietošanai, ko veic sezonas, pārrobežu un citi nodarbinātie, kuri nav rezidenti valstī, kur tie ir nodarbināti. Darījumu braucienu kategoriju iedala apakškategorijās pakalpojumu un preču iegāde, ko veic pārrobežu, sezonālie vai citi nodarbinātie ar īstermiņa līgumiem, un citi darījumu braucieni.

2.4.1.1.   Kategorijā pakalpojumu un preču iegāde, ko veic pārrobežu, sezonālie vai citi nodarbinātie ar īstermiņa līgumiem iekļauta arī preču un pakalpojumu iegāde personiskai lietošanai, ko veic sezonas, pārrobežu un citi nodarbinātie, kuri nav rezidenti valstī, kur tie ir nodarbināti, un kuru darba devējs ir šīs valsts rezidents.

2.4.1.2.   Citi darījumu braucieni ietver visus darījumu braucienu izdevumus, kas nav radušies pārrobežu, sezonāliem vai citiem nodarbinātajiem ar īstermiņa līgumiem.

2.4.2.   Personiskie braucieni

Personiskie braucieni ietver preces un pakalpojumus, ko pērk ceļotāji, kas dodas uz ārvalstīm tādos nolūkos, kas nav saistīti ar darījumiem, piemēram, brīvdienas, dalība atpūtas un kultūras pasākumos, draugu un radinieku apciemošana, svētceļojumi, kā arī izglītības iegūšana vai veselības uzlabošana. Personiskie braucienu kategorija ir iedalīta trijās apakškategorijās: ar veselību saistītie izdevumi, ar izglītību saistītie izdevumi un citi personiskie braucieni.

2.4.2.1.   Ar veselību saistītie izdevumi ir kopējie to cilvēku izdevumi, kas ceļo veselības uzlabošanas nolūkos.

2.4.2.2.   Ar izglītību saistītie izdevumi ir kopējie studējošo izdevumi.

2.4.2.3.   Citi personiskie braucieni ietver visus personiskos braucienus, kas nav iekļauti ar veselības saistītos izdevumos vai ar izglītību saistītos izdevumos.

2.5.   Būvniecība

Būvniecība ietver pamatlīdzekļu radīšanu, renovāciju, remontu vai paplašināšanu ēku, inženiertehniska rakstura teritorijas uzlabojumu un citu inženiertehnisku konstrukciju veidā (t.sk. ceļi, tilti, aizsprosti utt.). Tā ietver instalācijas un montāžas darbus, būvlaukuma sagatavošanu un vispārējo būvniecību, specializētos pakalpojumus, piemēram, krāsošanu, santehnikas darbus un nojaukšanu, kā arī būvniecības projektu vadību. Būvniecības līgumi, kas ietverti starptautiskajā pakalpojumu tirdzniecībā, parasti ir īstermiņa. Liela apjoma būvniecības projekts, par ko līgumu noslēdzis uzņēmums nerezidents un kura pabeigšanai nepieciešams gads vai ilgāk, parasti ir iemesls rezidējošas filiāles nodibināšanai.

Būvniecību var iedalīt būvniecībā ārvalstīs un būvniecībā ekonomikā, par kuru apkopo datus.

2.5.1.   Būvniecība ārvalstīs

Būvniecība ārvalstīs ietver būvniecības pakalpojumus, ko nerezidentiem sniedz uzņēmumi, kas ir rezidenti valstī, par kuru apkopo datus (kredīts/eksports), un preces un pakalpojumus, ko šie uzņēmumi pērk uzņēmējā valstī (debets/imports).

2.5.2.   Būvniecība ekonomikā, par kuru apkopo datus

Būvniecība ekonomikā, par kuru apkopo datus, ietver būvniecības pakalpojumus, ko nerezidentu būvniecības uzņēmumi sniedz tās valsts rezidentiem, par kuru apkopo datus (debets), un preces un pakalpojumus, ko šie nerezidentu uzņēmumi pērk valstī, par kuru apkopo datus (kredīts).

2.6.   Apdrošināšanas un pensiju pakalpojumi

Apdrošināšanas un pensiju pakalpojumi ietver: tiešo apdrošināšanu, pārapdrošināšanu, apdrošināšanas papildpakalpojumus, pensiju un standartizēto garantiju pakalpojumus. Tiešo apdrošināšanu iedala dzīvības, kravu un cita veida tiešajā apdrošināšanā. Pensijas un standartizētās garantijas turpmāk iedala pensiju un standartizēto garantiju pakalpojumos. Šo pakalpojumu vērtību aplēš vai novērtē, ņemot vērā kopējā prēmijā iekļautos maksājumus, nevis prēmijas kopējo vērtību.

2.6.1.   Dzīvības apdrošināšana

Dzīvības apdrošināšanas polišu turētāji veic regulārus maksājumus apdrošinātājiem (var būt arī tikai viens maksājums), kā rezultātā apdrošinātājs garantē maksāt apdrošināšanas polises turētājam minimālo summu, par kuru ir vienošanās, vai anuitātes summu noteiktajā datumā vai apdrošināšanas polises turētāja nāves gadījumā, ja tas notiek pirms noteiktā datuma. Termiņa dzīvības apdrošināšana, kur pabalsts tiek izsniegts tikai nāves gadījumā, bet ne citos apstākļos, netiek ietverts šajā kategorijā un tiek iekļauts cita veida tiešajā apdrošināšanā.

2.6.2.   Kravu apdrošināšana

Kravu apdrošināšanas pakalpojumi attiecas uz apdrošināšanas pakalpojumiem, kas tiek sniegti, veicot preču importu vai eksportu, un ir saskaņā ar preču novērtēšanu FOB cenās un kravu pārvadājumu novērtēšanu.

2.6.3.   Cita veida tiešā apdrošināšana

Cita veida tiešā apdrošināšana ietver visus citus nelaimes gadījumu apdrošināšanas veidus. Ietverta ir termiņa dzīvības apdrošināšana; apdrošināšana pret negadījumiem un veselības apdrošināšana (ja vien tās nav paredzētas kā valdības sociālā nodrošināšanas shēmas sastāvdaļas); jūras, aviācijas un citu pārvadājumu veidu apdrošināšana; īpašuma apdrošināšana pret ugunsgrēka un citu nelaimes gadījumu radītiem zaudējumiem; finanšu zaudējumu apdrošināšana; vispārējā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana; un citi apdrošināšanas veidi, tādi kā ceļojumu apdrošināšana un apdrošināšana, kas saistīta ar aizdevumiem un kredītkartēm.

2.6.4.   Pārapdrošināšana

Pārapdrošināšana ir apdrošināšanas riska sadalīšana daļās, jo īpaši, nododot to specializētiem operatoriem par samērīgu daļu no prēmijas ienākumiem. Pārapdrošināšanas darījumi var attiekties uz dažādu veidu riskiem.

2.6.5.   Apdrošināšanas papildpakalpojumi

Ietver darījumus, kas cieši saistīti ar apdrošināšanas un pensiju fondu finansēšanu. Šajā kategorijā ietilpst aģentu komisijas, apdrošināšanas brokeru un aģentu pakalpojumi, apdrošināšanas un pensiju konsultācijas pakalpojumi, novērtēšanas un saskaņošanas pakalpojumi, aktuāru pakalpojumi, glābšanas pārvaldības pakalpojumi un kompensāciju izmaksas un piedziņas regulēšanas un pārraudzības pakalpojumi.

2.6.6.   Pensiju pakalpojumi

Pensiju pakalpojumi ietver pakalpojumus, kurus sniedz fondi, kas izveidoti, lai valdība vai apdrošināšanas sabiedrības nodarbināto vārdā noteiktām nodarbināto grupām nodrošinātu ienākumus pensijā un izmaksātu pabalstus nāves vai invaliditātes gadījumā.

2.6.7.   Standartizētie garantiju pakalpojumi

Standartizētie garantiju pakalpojumi ir pakalpojumi, kas saistīti ar standartizētajām garantiju shēmām. Tās ir saistības, kad viena puse (garantētājs) apņemas segt zaudējumus aizdevējam, ja aizņēmējs nepilda kredītsaistības. Kā piemērus var minēt eksporta kredītu garantijas un studiju kredītu garantijas.

2.7.   Finanšu pakalpojumi

Finanšu pakalpojumi ietver starpniecības un papildu pakalpojumus, izņemot apdrošināšanu un pensijas fondu pakalpojumus, ko parasti sniedz bankas un citas finanšu sabiedrības.

2.7.1.   Finanšu pakalpojumi, par kuriem maksā tieši, un citi finanšu pakalpojumi

Daudzu finanšu pakalpojumu gadījumā par tiem tiek maksāts tieši, un īpaši aprēķini nav vajadzīgi. Tas ietver maksu par noguldījumu pieņemšanu un kreditēšanu, maksu par vienreizēju garantiju, maksu vai naudas sodu par ātrāku vai vēlāku atmaksu, maksu par kontu, maksu saistībā ar akreditīvu, kredītkaršu pakalpojumiem, komisijas maksu un maksu saistībā ar finanšu līzingu, faktoringu, riska parakstīšanu un maksājumu klīringu. Iekļauti ir arī finanšu konsultāciju pakalpojumi, finanšu aktīvu vai zelta stieņu glabāšana, finanšu aktīvu pārvaldīšana, uzraudzības pakalpojumi, likviditātes nodrošināšanas pakalpojumi, riska uzņemšanās pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu), apvienošanās un pārņemšanas pakalpojumi, kredītreitinga pakalpojumi, biržas pakalpojumi un trasta pakalpojumi. Finanšu instrumentu dīleri maksu par saviem pakalpojumiem var pilnībā vai daļēji noteikt, kā pirkšanas un pārdošanas cenu starpību. Pirkšanas un pārdošanas darījumu cenu starpību iekļauj pakalpojumos, par kuriem maksā tieši, un pārējos finanšu pakalpojumos.

2.7.2.   Netieši novērtētie finanšu starpniecības pakalpojumi (NNFSP)

Var uzskatīt, ka faktiskie procenti ietver gan ienākumu elementu, gan maksu par pakalpojumu. Aizdevēji un noguldījumu pieņēmēji saviem noguldītājiem nosaka procentu likmes, kas ir zemākas par likmēm, ko tie prasa aizņēmējiem. No tā izrietošo procentu likmju starpību finanšu sabiedrības izmanto savu izdevumu segšanai un ienesas gūšanai. Parasti šī netiešā maksa saistībā ar procentiem attiecas tikai uz kredītiem un noguldījumiem un tikai tad, ja šos kredītus vai noguldījumus sniedz vai nogulda finanšu sabiedrībās.

2.8.   Citur neiekļauta maksa par intelektuālā īpašuma izmantošanu

Citur neiekļauta maksa par intelektuālā īpašuma izmantošanu ietver:

a)

maksu par īpašumtiesību izmantošanu (piemēram, patenti, prečzīmes, autortiesības, ražošanas procesi un dizaini, kas ietver tirdzniecības noslēpumus un franšīzes). Šīs tiesības var rasties pētniecības un attīstības rezultātā, kā arī marketinga rezultātā; un

b)

maksu par licencēm reproducēt vai izplatīt intelektuālo īpašumu, kas ietverts izstrādātajos oriģinālos vai prototipos (piemēram, autortiesības uz grāmatām vai manuskriptiem, programmatūru, kinematogrāfiskajiem darbiem un skaņu ierakstiem), un saistītās tiesības (piemēram, attiecībā uz uzstāšanos nepastarpināti un televīzijas, kabeļtelevīzijas un satelīta pārraidēm).

2.9.   Telekomunikāciju pakalpojumi, datorpakalpojumi un informācijas pakalpojumi

Telekomunikāciju pakalpojumus un datorpakalpojumus definē, izmantojot pakalpojumu veidus, nevis sniegšanas metodes.

2.9.1.   Telekomunikāciju pakalpojumi

Telekomunikāciju pakalpojumi ietver skaņas, attēlu vai citas informācijas pārraidi, izmantojot telefonu, teleksu, telegrāfu, radio un televīzijas kabeļu apraidi un virszemes apraidi, satelītsakarus, elektronisko pastu, faksimila pakalpojumus utt., t.sk. komerciālo tīklu pakalpojumus, telekonferenču organizēšanas un atbalsta pakalpojumus. To vērtība neietver pārvietojamās informācijas vērtību. Iekļauti ir arī mobilie telekomunikāciju pakalpojumi, interneta infrastruktūras nodrošināšanas pakalpojumi un tiešsaistes piekļuves pakalpojumi, t.sk. interneta piekļuves nodrošināšanas pakalpojumi. Netiek ietverti telefona tīkla aprīkojuma ierīkošanas pakalpojumi, jo tie ir iekļauti būvniecībā, un datubāzu pakalpojumi (ietverti informācijas pakalpojumos).

2.9.2.   Datorpakalpojumi

Ietver ar aparatūru un/vai programmatūru saistītus pakalpojumus, kā arī datu apstrādes pakalpojumus. Iekļauti ir arī aparatūras un programmatūras konsultāciju un ieviešanas pakalpojumi, datoru un perifēro ierīču apkope un remonts, negadījumu seku novēršanas pakalpojumi, konsultāciju un palīdzības sniegšana jautājumos, kas saistīti ar datoru resursu pārvaldību, lietošanai gatavo sistēmu analīze, izstrāde un programmēšana (t.sk. tīmekļa vietņu izveidošana un dizainu), kā arī ar programmnodrošinājumu saistītās tehniskās konsultācijas, licences nespecializēta programmnodrošinājuma izmantošanai, specializēta programmnodrošinājuma izstrāde, sagatavošana, piegāde un dokumentācija, t.sk. operētājsistēmas, kas pēc pasūtījuma izstrādātas konkrētam lietotājam, sistēmu uzturēšana un citi atbalsta pakalpojumi, piemēram, konsultāciju ietvarā sniegta apmācība, datu apstrādes pakalpojumi, piemēram, datu ievade, tabulācija un apstrāde ar laikdalības palīdzību, tīmekļa vietņu mitināšanas pakalpojumi (t.i. servera vietas nodrošināšana internetā, lai mitinātu klienta tīmekļa vietnes), un datoru telpu pārvaldība. Neiekļauj maksu par licencēm reproducēt un/vai izplatīt programmatūru, kas iekļauta maksā par intelektuālā īpašuma izmantošanu. Datoru noma, nenodrošinot operatoru, tiek iekļauta operatīvajā nomā.

2.9.3.   Informācijas pakalpojumi

Ietverti ziņu aģentūru pakalpojumi un citi informācijas pakalpojumi.

2.9.3.1.   Ziņu aģentūru pakalpojumi ietver ziņu, fotogrāfiju un pamatrakstu sniegšanu plašsaziņas līdzekļiem.

2.9.3.2.   Citi informācijas pakalpojumi ietver datubāzu pakalpojumus (datubāzu izveide, datu glabāšana un datu un datubāzu, t.sk. direktoriju un adresātu sarakstu, izplatīšana) gan tiešsaistē, gan izmantojot magnētiskos, optiskos vai drukātos medijus, kā arī tīmekļa meklēšanas portālus (meklētājprogrammu pakalpojumi, kas atrod interneta adreses klientiem, kuri ievada atslēgvārdus). Tāpat iekļauj tiešus, neliela apjoma avīžu un periodisko izdevumu abonentus pa pastu, elektroniski vai citādi, citus tiešsaistes satura sniegšanas pakalpojumus un bibliotēku un arhīvu pakalpojumus. Avīzes un periodiskie izdevumi vairumā tiek iekļauti vispārējās nozīmes precēs. Lejupielādēto saturu, kas nav programmatūra (iekļauj datorpakalpojumos) vai audio un video datnes (audiovizuālie un ar tiem saistītie pakalpojumi), iekļauj informācijas pakalpojumos.

2.10.   Citi saimnieciskās darbības pakalpojumi

Tie ietver: pētniecības un attīstības pakalpojumus, profesionālos un vadībzinību pakalpojumus, tehniskos, ar tirdzniecību saistītos un citus saimnieciskās darbības pakalpojumus.

2.10.1.   Pētniecības un attīstības pakalpojumi

Pētniecības un attīstības pakalpojumi ietver pakalpojumus, kas saistīti ar fundamentālajiem pētījumiem, lietišķajiem pētījumiem un jaunu produktu un procesu eksperimentālo izstrādi. Parasti šajā kategorijā iekļauj minētās aktivitātes dabaszinātnēs, sabiedriskajās zinātnēs un humanitārajās zinātnēs, t.sk. operētājsistēmu izstrādi, kas reprezentē tehnikas progresu. Tiek iekļauti arī komerciālie pētījumi, kas saistīti ar elektroniku, farmāciju un biotehnoloģiju.

Tas ietver: 1) sistemātisku darbu, ko veic, lai palielinātu uzkrātās zināšanas, un 2) citus pētniecības un attīstības pakalpojumus.

2.10.1.1.   Sistemātisks darbs, ko veic, lai palielinātu uzkrātās zināšanas ietver: a) pielāgotu un nepielāgotu pētniecības un attīstības pakalpojumu sniegšanu un b) pētniecībā un attīstībā iegūto īpašumtiesību pārdošanu.

2.10.1.1.a

Pielāgotu un nepielāgotu pētniecības un attīstības pakalpojumu sniegšana ietver pētniecības un attīstības pakalpojumu sniegšanu, izņemot īpašumtiesību pārdošanu (ietverta 2.10.1.1.b) un pārdevumus saistībā ar licencēm reproducēt vai izmantot intelektuālo īpašumu (ietverti citur neiekļautajā maksā par intelektuālā īpašuma izmantošanu).

2.10.1.1.b

Pētniecībā un attīstībā iegūto īpašumtiesību pārdošana ietver patentus, pētniecībā un attīstībā iegūtās autortiesības, ražošanas procesus un izstrādi (ietver tirdzniecības noslēpumus).

2.10.1.2.   Citi pētniecības un attīstības pakalpojumi ietver citas produktu/procesu izstrādes darbības.

2.10.2.   Profesionālie un vadībzinību pakalpojumi

Profesionālie un vadībzinību pakalpojumi ietver: 1) juridiskos, grāmatvedības, vadībzinību, vadības un sabiedrisko attiecību pakalpojumus un 2) reklāmas, tirgus un sabiedriskās domas izpētes pakalpojumus.

2.10.2.1.   Juridiskie, grāmatvedības, vadībzinību un sabiedrisko attiecību pakalpojumi ietver:

a) juridiskos, b) grāmatvedības, revīzijas, uzskaites pakalpojumus un konsultācijas nodokļu jomā; c) konsultācijas saimnieciskās darbības un vadībzinību jomā un sabiedrisko attiecību pakalpojumus.

2.10.2.1.a

Juridiskie pakalpojumi ietver juridiskā padomdevēja un pārstāvības pakalpojumus jebkurā juridiskā, tiesvedības un ar tiesību aktiem noteiktajā procedūrā; juridisku dokumentu un instrumentu sagatavošanas pakalpojumus; sertificēšanas konsultācijas un glabāšanas un izlīgšanas pakalpojumus.

2.10.2.1.b

Grāmatvedības, revīzijas, uzskaites pakalpojumi, konsultācijas nodokļu jomā ietver komerciālo darījumu ierakstu veikšanu uzņēmumiem un citiem; grāmatvedības ierakstu un finanšu pārskatu pārbaudi, uzņēmējdarbības nodokļu plānošanu, konsultācijas par nodokļiem un nodokļu pārskatu sagatavošanu.

2.10.2.1.c

Konsultācijas saimnieciskās darbības un vadībzinību jomā un sabiedrisko attiecību pakalpojumi ietver konsultācijas, padomdevēja un operatīvās palīdzības sniegšanas pakalpojumus, kas tiek sniegti uzņēmumiem attiecībā uz to uzņēmējdarbības politiku un stratēģiju, organizācijas vispārējo plānošanu, tās struktūras izveidi un kontroli. Šajā kategorijā ietver vadības maksu, vadības auditu, tirgus, cilvēkresursu, ražošanas un projektu vadības konsultācijas, padomdevēja un operatīvās palīdzības sniegšanas pakalpojumus, kas saistīti ar klienta tēla pilnveidošanu un tā attiecībām ar sabiedrību un citām organizācijām.

2.10.2.2.   Reklāmas, tirgus un sabiedriskās domas izpēte ietver reklāmas dizainu, izstrādi un tirgvedības pakalpojumus, ko veic reklāmas aģentūras; reklāmas ievietošanu plašsaziņas līdzekļos, tostarp reklāmas vietas pirkšanu un pārdošanu; tirdzniecības izstāžu pakalpojumus; produktu popularizēšanu ārvalstīs; tirgus izpēti; telemārketingu un sabiedriskās domas izpēti par dažādiem jautājumiem.

2.10.3.   Tehniskie, ar tirdzniecību saistītie un citi saimnieciskās darbības pakalpojumi

Tie ietver: 1) arhitektūras, inženierzinības, zinātniskos un citus tehniskos pakalpojumus, 2) atkritumu pārstrādāšanas un attīrīšanas, lauksaimniecības un ieguves nozares pakalpojumus, 3) operatīvā līzinga pakalpojumus, 4) ar tirdzniecību saistītos pakalpojumus un 5) citus citur neiekļautus saimnieciskās darbības pakalpojumus.

2.10.3.1   Arhitektūras, inženiertehniskie, zinātniskie un citi tehniskie pakalpojumi

Ietver: a) arhitektūras pakalpojumus, b) inženiertehniskos pakalpojumus, c) zinātniskos un citus tehniskos pakalpojumus.

2.10.3.1.a

Arhitektūras pakalpojumi ietver darījumus, kas saistīti ar būvju projektēšanu.

2.10.3.1.b

Inženiertehniskie pakalpojumi ietver mašīnu, materiālu, instrumentu, struktūru, procesu un sistēmu projektēšanu, izstrādi un izmantošanu. Šādi pakalpojumi ietver projektēšanu, plānošanu un pētījumus, kas saistīti ar inženiertehniskajiem projektiem. Inženiertehniskos pakalpojumus ieguves rūpniecībā neiekļauj (iekļauti pakalpojumos, kas ir saistīti ar ieguves rūpniecību un naftas un gāzes ieguvi).

2.10.3.1.c

Zinātniskie un citi tehniskie pakalpojumi ietver zemes mērīšanu, kartogrāfijas pakalpojumus, produktu testēšanu un sertificēšanu; un tehnisko inspekciju veikšanu.

2.10.3.2.   Atkritumu pārstrāde un attīrīšana, lauksaimniecības un ieguves rūpniecības pakalpojumi

Ietver: a) atkritumu pārstrādi un attīrīšanu, b) pakalpojumus, kas ir saistīti ar lauksaimniecību, mežsaimniecību un zivsaimniecību, c) pakalpojumus, kas ir saistīti ar ieguves rūpniecību un naftas un gāzes ieguvi.

2.10.3.2.a

Atkritumu pārstrāde un attīrīšana ietver atkritumu savākšanu un apglabāšanu, sanāciju, sanitāriju un citus vides aizsardzības pakalpojumus. Tie arī ietver vides pakalpojumus, piemēram, oglekļa emisiju nodarītā kaitējuma kompensēšanu vai oglekļa sekvestrāciju, kas nav klasificēti specifiskākā kategorijā.

2.10.3.2.b

Pakalpojumi, kas ir saistīti ar lauksaimniecību, mežsaimniecību un zivsaimniecību, ietver lauksaimniecības pakalpojumus, kas ir saistīti ar lauksaimniecības darbiem, piemēram, lauksaimniecības tehnikas nodrošināšana ar apkalpi, labības novākšana, augkopības kultūru apstrāde, kaitēkļu apkarošana, dzīvnieku uzturēšana, dzīvnieku kopšana un audzēšana. Medniecības, slazdošanas, mežniecības, mežistrādes un zvejniecības pakalpojumi arī ietverti šajā kategorijā, tāpat veterinārie pakalpojumi.