ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2012.155.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 155

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

55. sējums
2012. gada 15. jūnijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

 

2012/295/ES

 

*

Ar Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas Nolīgumu par lauksaimniecības produktu tirdzniecību izveidotās Apvienotās lauksaimniecības komitejas Lēmums Nr. 1/2012 (2012. gada 3. maijs) par 7. pielikuma grozījumiem Eiropas Kopienas, no vienas puses, un Šveices Konfederācijas, no otras puses, Nolīgumā par lauksaimniecības produktu tirdzniecību

1

 

 

2012/296/ES

 

*

Ar Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas Nolīgumu par lauksaimniecības produktu tirdzniecību izveidotās Apvienotās lauksaimniecības komitejas Lēmums Nr. 2/2012 (2012. gada 3. maijs) par 8. pielikuma grozījumiem Eiropas Kopienas, no vienas puses, un Šveices Konfederācijas, no otras puses, Nolīgumā par lauksaimniecības produktu tirdzniecību

99

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

15.6.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 155/1


AR EIROPAS KOPIENAS UN ŠVEICES KONFEDERĀCIJAS NOLĪGUMU PAR LAUKSAIMNIECĪBAS PRODUKTU TIRDZNIECĪBU IZVEIDOTĀS APVIENOTĀS LAUKSAIMNIECĪBAS KOMITEJAS LĒMUMS Nr. 1/2012

(2012. gada 3. maijs)

par 7. pielikuma grozījumiem Eiropas Kopienas, no vienas puses, un Šveices Konfederācijas, no otras puses, Nolīgumā par lauksaimniecības produktu tirdzniecību

(2012/295/ES)

APVIENOTĀ LAUKSAIMNIECĪBAS KOMITEJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas Nolīgumu par lauksaimniecības produktu tirdzniecību (1) (turpmāk “nolīgums”) un jo īpaši tā 11. pantu,

tā kā:

(1)

Nolīgums ir stājies spēkā 2002. gada 1. jūnijā.

(2)

Nolīguma 7. pielikuma mērķis ir atvieglot un veicināt divpusējo tirdzniecības plūsmu ar vīna nozares produktiem.

(3)

Saskaņā ar nolīguma 7. pielikuma 27. panta 1. un 2. punktu vīna nozares produktu darba grupa izskata visus jautājumus attiecībā uz 7. pielikumu un tā īstenošanu un sagatavo ieteikumus Apvienotajai lauksaimniecības komitejai. Šī grupa ir pulcējusies nolūkā izvērtēt, kādi atjauninājumi pēc Pušu tiesību aktu izmaiņām vajadzīgi nolīguma 7. pielikumā, un izskatīt tā pārstrukturēšanas iespējas, lai 7. pielikums būtu saskanīgs ar pārējiem starptautiskajiem nolīgumiem attiecībā uz Eiropas Savienības vīnkopības produktiem.

(4)

Nolīguma 7. pielikumu vajadzētu pielāgot, lai ņemtu vērā gan Pušu tiesību aktu attīstību, gan arī 7. pielikuma pārstrukturēšanu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas Nolīguma par lauksaimniecības produktu tirdzniecību 7. pielikumu un tā papildinājumus aizstāj ar tekstu šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā pieņemšanas Apvienotajā lauksaimniecības komitejā.

Briselē, 2012. gada 3. maijā

Apvienotās lauksaimniecības komitejas vārdā –

ES delegācijas vadītājs un priekšsēdētājs

Bruno BUFFARIA

Šveices delegācijas vadītājs

Jacques CHAVAZ

Komitejas sekretāre

Jana KLÍMOVÁ


(1)  OV L 114, 30.4.2002., 132. lpp.


PIELIKUMS

7. PIELIKUMS

PAR TIRDZNIECĪBU AR VĪNA NOZARES PRODUKTIEM

1. pants

Mērķi

Ar šo saskaņā ar nediskriminācijas un savstarpīguma principu Puses apņemas atvieglot un veicināt savstarpējo tirdzniecību ar vīna nozares produktiem, kuru izcelsme ir to teritorijās, ievērojot šajā pielikumā izklāstītos nosacījumus.

2. pants

Darbības joma

Šo pielikumu piemēro vīna nozares produktiem, kā noteikts 1. papildinājumā minētajos tiesību aktos.

3. pants

Definīcijas

Šajā pielikumā, izņemot tad, ja pielikumā īpaši paredzēts citādi:

a)

“vīna nozares produkts ar izcelsmi …”, kam seko attiecīgās Puses nosaukums, ir produkts 2. panta nozīmē, kurš ražots minētās Puses teritorijā no vīnogām, kas pilnībā ievāktas tajā pašā teritorijā vai 2. papildinājumā definētā teritorijā, saskaņā ar šā pielikuma noteikumiem;

b)

“ģeogrāfiskās izcelsmes norāde” ir visas tās norādes, tostarp cilmes vietas nosaukums, atbilstīgi 22. pantam Nolīgumā par intelektuālā īpašuma tiesībām, kas saistītas ar tirdzniecību, kurš pievienots Nolīgumam par Pasaules Tirdzniecības organizācijas izveidošanu (turpmāk “TRIPS nolīgums”), kuras ir atzītas saskaņā ar Puses likumiem vai noteikumiem, lai apzīmētu un noformētu tirgum 2. pantā minēto vīna nozares produktu ar izcelsmi minētās Puses teritorijā vai 2. papildinājumā definētajā teritorijā;

c)

“tradicionāls apzīmējums” ir tradicionāli lietots nosaukums, kas konkrēti attiecas uz vīna nozares produktu ražošanas metodi vai kvalitāti, krāsu vai tipu 2. panta nozīmē un ko atzīst ar kādas Puses normatīvajiem aktiem nolūkā aprakstīt un noformēt produktu, kura izcelsme ir minētās Puses teritorijā;

d)

“aizsargāts nosaukums” ir ģeogrāfiska norāde vai tradicionāls nosaukums, kas minēts attiecīgi b) un c) apakšpunktā un ko aizsargā saskaņā ar šo pielikumu;

e)

“apzīmējums” ir jebkurš nosaukums, ko lieto marķējumā, 2. pantā minēta vīna nozares produkta pavaddokumentos tā pārvadāšanas laikā, tirdzniecības dokumentos, jo īpaši rēķinos un pavadzīmēs, kā arī reklāmā;

f)

“marķējums” ir visi apzīmējumi un citas atsauces, simboli/zīmes, ilustrācijas un tirdzniecības markas, ko izmanto 2. pantā minēta vīna nozares produkta raksturošanai un kas ir uz pašas taras, arī tās aizdares, vai uz tarai piestiprinātas birkas un uz apvalka, kas nosedz pudeļu kaklu;

g)

“noformējums” ir nosaukumi, kas lietoti uz taras, ieskaitot aizdari, uz marķējuma un iepakojuma;

h)

“iepakojums” ir tāds aizsargiesaiņojums kā papīrs, visu veidu salmu iepakojamais materiāls, kartons un kastes, ko izmanto, lai transportētu vienu vai vairākus vīna traukus un/vai tos noformētu pārdošanai galīgajam patērētājam;

i)

“vīna nozares produktu tirdzniecības tiesību akti” ir visi noteikumi, kas paredzēti šajā pielikumā;

j)

“kompetentā iestāde” ir jebkura iestāde vai departaments, ko Puse izraudzījusies kā atbildīgo par vīna nozares produktu ražošanas un tirdzniecības tiesību aktu piemērošanu;

k)

“kontaktiestāde” ir oficiāla struktūra vai kompetentā iestāde, ko viena Puse izraudzījusies kā atbildīgo par attiecīgajiem sakariem ar otras Puses kontaktiestādi;

l)

“pieprasījuma iesniedzēja iestāde” ir kompetentā iestāde, ko Puse izraudzījusies šim mērķim un kas iesniedz palīdzības pieprasījumu jomās, uz kurām attiecas šī sadaļa;

m)

“saņēmēja iestāde” ir kompetenta struktūra vai iestāde, ko Puse izraudzījusies šim mērķim un kas saņem palīdzības pieprasījumu jomās, uz kurām attiecas šī sadaļa;

n)

“pārkāpums” ir jebkāda vīna nozares produktu ražošanas un tirdzniecības tiesību aktu pārkāpšana vai mēģinājums tos pārkāpt.

I   SADAĻA

IMPORTAM UN TIRDZNIECĪBAI PIEMĒROJAMIE NOTEIKUMI

4. pants

Marķējums, noformējums un pavaddokumenti

1.   Tirdzniecība starp Pusēm ar vīna nozares produktiem 2. panta nozīmē, kuru izcelsme ir to teritorijās, notiek saskaņā ar šajā pielikumā izklāstītajiem tehniskajiem noteikumiem. Ar “tehniskajiem noteikumiem” saprot visus 3. papildinājumā uzskaitītos noteikumus, kas attiecas uz vīna nozares produktu definīciju, vīndarības praksi, minēto produktu sastāvu, pavaddokumentiem un noteikumiem, kas reglamentē šo produktu pārvadāšanu un tirdzniecību.

2.   Komiteja var lemt par 1. punktā minēto “tehnisko noteikumu” definīcijas grozīšanu.

3.   Pielikuma 3. papildinājumā uzskaitīto tiesību aktu noteikumus, kas attiecas uz to stāšanos spēkā vai īstenošanu, nepiemēro šā pielikuma mērķiem.

4.   Šis pielikums neskar ne valsts vai Eiropas Savienības noteikumu piemērošanu nodokļu jomā, ne arī attiecīgos kontroles pasākumus.

II   SADAĻA

VĪNA NOZARES PRODUKTU (2. PANTA NOZĪMĒ) NOSAUKUMU SAVSTARPĒJA AIZSARDZĪBA

5. pants

Aizsargāti nosaukumi

Attiecībā uz Eiropas Savienības un Šveices izcelsmes vīna nozares produktiem aizsargāti ir šādi 4. papildinājumā minētie nosaukumi:

a)

nosaukums vai atsauces uz to Eiropas Savienības dalībvalsti vai Šveici, no kuras vīns ir cēlies;

b)

īpaši apzīmējumi;

c)

cilmes vietas nosaukumi un ģeogrāfiskās izcelsmes norādes;

d)

tradicionālie apzīmējumi.

6. pants

Nosaukumi un atsauces, kas izmantoti Eiropas Savienības dalībvalstu un Šveices apzīmēšanai

1.   Lai identificētu vīnu izcelsmi Šveicē, tos nosaukumus un atsauces uz Savienības dalībvalstīm, kurus lieto šo produktu apzīmēšanai:

a)

izmanto tikai vīniem, kuru izcelsme ir attiecīgajā dalībvalstī;

b)

izmanto tikai Eiropas Savienības izcelsmes vīna nozares produktiem un ar nosacījumiem, kas paredzēti ar Eiropas Savienības tiesību aktiem un noteikumiem.

2.   Lai identificētu vīnu izcelsmi Eiropas Savienībā, tos nosaukumus un atsauces uz Šveici, kurus lieto šo produktu apzīmēšanai:

a)

izmanto tikai vīniem, kuru izcelsme ir Šveicē;

b)

izmanto tikai Šveices izcelsmes vīna nozares produktiem un ar nosacījumiem, kas paredzēti ar Šveices tiesību aktiem un noteikumiem.

7. pants

Citi termini

1.   Terminus “appellation d’origine protégée” (aizsargāts cilmes vietas nosaukums), “indication géographique protégée” (aizsargāta ģeogrāfiskās izcemes norāde), kā arī to saīsinājumus “AOP” (ACVN) un “IGP” (AĢIN), terminus “Sekt” un “crémant”, kas minēti Komisijas Regulā (EK) Nr. 607/2009 (1), izmanto tikai attiecīgās dalībvalsts izcelsmes vīniem un tikai ar nosacījumiem, kas paredzēti ar Eiropas Savienības tiesību aktiem un noteikumiem.

2.   Neskarot 10. pantu, terminu “appellation d’origine contrôlée”, kā arī tā saīsinājumu “AOC” un terminu “vin de pays”, kas minēti Federālā lauksaimniecības likuma 63. pantā, izmanto tikai Šveices izcelsmes vīniem un tikai ar nosacījumiem, kas paredzēti ar Šveices tiesību aktiem.

Terminu “vin de table”, kas minēts Federālā lauksaimniecības likuma 63. pantā, izmanto tikai Šveices izcelsmes vīniem un tikai ar nosacījumiem, kas paredzēti ar Šveices tiesību aktiem.

8. pants

Cilmes vietas nosaukumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzība

1.   Šveicē Eiropas Savienības cilmes vietas nosaukumi un ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, kas uzskaitīti 4. papildinājuma A daļā:

I.

ir aizsargāti, un tos izmanto tikai Eiropas Savienības izcelsmes vīniem;

II.

izmanto tikai Eiropas Savienības izcelsmes vīna nozares produktiem un ar nosacījumiem, kas paredzēti ar Eiropas Savienības tiesību aktiem un noteikumiem.

Eiropas Savienībā Šveices cilmes vietas nosaukumi un ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, kas uzskaitīti 4. papildinājuma B daļā:

I.

ir aizsargāti, un tos izmanto tikai Šveices izcelsmes vīniem;

II.

izmanto tikai Šveices izcelsmes vīna nozares produktiem un ar nosacījumiem, kas paredzēti ar Šveices tiesību aktiem un noteikumiem.

2.   Puses saskaņā ar šo nolīgumu veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu to ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu savstarpējo aizsardzību, kas uzskaitītas 4. papildinājumā un ko izmanto tādu vīnu aprakstā un noformējumā, kuru izcelsme ir Pušu teritorijā. Puses ievieš atbilstošus juridiskos līdzekļus, lai nodrošinātu efektīvu aizsardzību un novērstu to, ka tās cilmes vietas nosaukumus vai ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, kas iekļautas 4. pielikuma sarakstā, izmanto, lai apzīmētu vīnu, kura izcelsme nav tajā vietā, uz kuru attiecas konkrētais cilmes vietas nosaukums vai ģeogrāfiskās izcelsmes norāde.

3.   Aizsardzību, kas paredzēta 1. punktā, piemēro arī tad, ja:

a)

ir norādīta vīna patiesā izcelsme;

b)

attiecīgais cilmes vietas nosaukums vai ģeogrāfiskās izcelsmes norāde izmantota tulkojumā, transkripcijā vai transliterācijā; vai ja

c)

norādēm pievieno tādus vārdus kā “veids”, “tips”, “stils”, “atdarinājums”, “metode” vai tamlīdzīgus.

4.   Ja 4. papildinājumā minēto cilmes vietas nosaukumu vai ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu vidū ir homonīmi, tad aizsardzību piešķir visiem šiem homonīmajiem nosaukumiem, ja vien to izmantošana notiek labticīgi un – saskaņā ar to praktiskās izmantošanas nosacījumiem, kurus Komitejā noteikušas Līgumslēdzējas puses, – pret attiecīgajiem ražotājiem tiek nodrošināta vienlīdzīga attieksme, un patērētāji netiek maldināti.

5.   Ja ģeogrāfiskās izcelsmes norāde, kas minēta 4. papildinājumā, ir homonīms kādas trešās valsts ģeogrāfiskās izcelsmes norādei, piemēro TRIPS nolīguma 23. panta 3. punktu.

6.   Šā pielikuma noteikumi neierobežo personas tiesības tirdzniecības gaitā izmantot savu vai savu priekšgājēju vārdu uzņēmējdarbībā, izņemot gadījumu, kad šā vārda izmantošana var maldināt patērētājus.

7.   Nekas šajā nolīgumā neuzliek pienākumu kādai no Pusēm aizsargāt otras Puses cilmes vietas nosaukumu vai ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, kas minēta 4. papildinājumā un kas nav aizsargāta vai vairs nav aizsargāta tās izcelsmes valstī, vai ko minētajā valstī vairs neizmanto.

8.   Puses apstiprina, ka šajā nolīgumā noteiktās tiesības un pienākumi neattiecas uz citiem cilmes vietas nosaukumiem vai ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, izņemot tās, kas minētas 4. papildinājumā.

9.   Neskarot TRIPS nolīgumu, šis pielikums papildina un precizē tiesības un pienākumus, kas abām Pusēm jāievēro ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzībai.

Tomēr Puses atsakās no savām tiesībām atsaukties uz TRIPS nolīguma 24. panta 4., 6. un 7. punktu, lai noraidītu aizsardzības piešķiršanu otras Puses nosaukumam, izņemot gadījumus, kas minēti šā pielikuma 5. papildinājumā.

10.   Ekskluzīvo aizsardzību, kas paredzēta šājā pantā, piemēro nosaukumam Champagne, kas ir ietverts Eiropas Savienības sarakstā šā pielikuma 4. papildinājumā.

9. pants

Sakarības starp cilmes vietas nosaukumiem, ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm un preču zīmēm

1.   Līgumslēdzējām pusēm nav pienākuma aizsargāt cilmes vietas nosaukumu vai ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, ja, ņemot vērā iepriekšējas preču zīmes reputāciju vai atpazīstamību, aizsardzība var maldināt patērētāju par attiecīgā vīna patieso identitāti.

2.   Tāda vīnkopības produkta preču zīmes reģistrāciju, kurš minēts 2. pantā un kurš ietver 4. papildinājumā minētu cilmes vietas nosaukumu vai ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, saskaņā ar abu Pušu tiesībām atsaka vai daļēji atsaka vai nu ex officio, vai pēc ieinteresētās Puses pieprasījuma, ja attiecīgā produkta izcelsme nav vietā, kas norādīta ar cilmes vietas nosaukumu vai ģeogrāfiskās izcelsmes norādi.

3.   Preču zīme, kura reģistrēta 2. pantā minētam vīnkopības produktam, kura ietver 4. papildinājumā minētu cilmes vietas nosaukumu vai ģeogrāfiskās izcelsmes norādi vai kura ir tajā minēts cilmes vietas nosaukums vai ģeogrāfiskās izcelsmes norāde, saskaņā ar abu Pušu tiesībām tiek atzīta par nederīgu vai daļēji atzīta par nederīgu vai nu ex officio, vai pēc ieinteresētās Puses lūguma, ja šī preču zīme attiecas uz produktu, kas neatbilst prasībām, kuras saistītas ar attiecīgo cilmes vietas nosaukumu vai ģeogrāfiskās izcelsmes norādi.

4.   Preču zīmi, kuras lietojums atbilst kādam iepriekšējā punktā minētam gadījumam un kuras reģistrācijas pieteikums ir ticis iesniegts godprātīgi, un kura ir godprātīgi reģistrēta vai noteikta, godprātīgi lietojot vienas Puses teritorijā (tostarp Eiropas Savienības dalībvalstīs), ja vien šāda iespēja paredzēta attiecīgajos tiesību aktos, pirms datuma, kad otras Puses cilmes vietas nosaukuma vai ģeogrāfiskās izcelsmes norādes aizsardzība ir stājusies spēkā saskaņā ar šo pielikumu, var izmantot arī turpmāk, neņemot vērā aizsardzību, kas piešķirta cilmes vietas nosaukumam vai ģeogrāfiskās izcelsmes norādei, taču ar nosacījumu, ka attiecīgās Puses tiesību aktos nav nekā tāda, kas varētu būt par pamatu preču zīmes atcelšanai.

10. pants

Tradicionālo apzīmējumu aizsardzība

1.   Šveicē Eiropas Savienības tradicionālos apzīmējumus, kas uzskaitīti 4. papildinājuma A daļā:

a)

neizmanto tāda vīna aprakstā vai noformējumā, kura izcelsme ir Šveicē;

b)

drīkst izmantot Eiropas Savienības izcelsmes vīna aprakstā vai noformējumā tikai tad, ja šim vīnam ir papildinājumā norādītā izcelsme un kategorija, un tikai atbilstīgajā valodā, kā arī saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktos un noteikumos paredzētajiem nosacījumiem.

Eiropas Savienībā Šveices tradicionālos apzīmējumus, kas uzskaitīti 4. papildinājuma B daļā:

a)

neizmanto tāda vīna aprakstā vai noformējumā, kura izcelsme ir Eiropas Savienībā;

b)

drīkst izmantot Šveices izcelsmes vīna aprakstā vai noformējumā tikai tad, ja šim vīnam ir papildinājumā norādītā izcelsme un kategorija, un tikai atbilstīgajā valodā, kā arī saskaņā ar Šveices tiesību aktos un noteikumos paredzētajiem nosacījumiem.

2.   Piemērojot šo nolīgumu, Puses veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai atbilstīgi šā panta noteikumiem aizsargātu 4. papildinājumā minētos tradicionālos apzīmējumus, kurus izmanto to vīnu aprakstā un noformējumā, kuru izcelsme ir attiecīgo Pušu teritorijās. Šajā nolūkā Puses paredz piemērotus juridiskos līdzekļus, lai nodrošinātu efektīvu aizsardzību, un novērstu tradicionālo apzīmējumu izmantošanu tam, lai aprakstītu vīnu, attiecībā uz kuru nav tiesību šos tradicionālos apzīmējumus izmantot, arī tad, ja izmantotie tradicionālie apzīmējumi tiek lietoti kopā ar tādiem vārdiem kā “veids”, “tips”, “stils”, “imitācija”, “metode” vai tamlīdzīgiem.

3.   Tradicionāla apzīmējuma aizsardzība attiecas tikai:

a)

uz valodu vai valodām, kurā tas iekļauts 4. papildinājuma sarakstā;

b)

uz tādas kategorijas vīnu, kādai tas ir aizsargāts Eiropas Savienības labā, vai tādas grupas vīnu, kādai tas ir aizsargāts Šveices labā un kāda tā norādīta 4. papildinājumā.

4.   Ja 4. papildinājumā minēto tradicionālo apzīmējumu vidū ir homonīmi, tad aizsardzību piešķir visiem šiem homonīmajiem apzīmējumiem, ja vien to izmantošana notiek godprātīgi un – saskaņā ar to praktiskās izmantošanas nosacījumiem, kurus Komitejā noteikušas Līgumslēdzējas puses, – pret attiecīgajiem ražotājiem tiek nodrošināta vienlīdzīga attieksme, un patērētāji netiek maldināti.

5.   Ja saskaņā ar 4. pielikumu tradicionāls apzīmējums ir homonīms nosaukumam, ar ko apzīmē vīna nozares produktu, kura izcelsme nav Pušu teritorijā, šādu nosaukumu var lietot, lai aprakstītu un noformētu vīna nozares produktu, ja vien tas lietots tradicionāli un konsekventi, tā izmantošanu minētajam mērķim regulē izcelsmes valsts un patērētāji netiek maldināti par attiecīgā vīna faktisko izcelsmi.

6.   Šis pielikums nekādi neierobežo personas tiesības tirdzniecības gaitā izmantot savu vai savu priekšgājēju vārdu uzņēmējdarbībā, izņemot gadījumu, kad šā vārda izmantošana var maldināt patērētājus.

7.   Tāda vīnkopības produkta preču zīmes reģistrāciju, kurš minēts 2. pantā un kurš ietver 4. papildinājumā minētu tradicionālu apzīmējumu, saskaņā ar abu Pušu tiesībām atsaka vai daļēji atsaka vai nu ex officio, vai pēc ieinteresētās Puses pieprasījuma, ja minētā preču zīme neattiecas uz vīnkopības produktiem, kuru ģeogrāfiskā izcelsme saistīta ar minēto tradicionālo apzīmējumu.

Preču zīme, kura reģistrēta 2. pantā minētam vīnkopības produktam un kura ietver 4. papildinājumā minētu tradicionālu apzīmējumu vai kura ir tajā minēts tradicionāls apzīmējums, saskaņā ar abu Pušu tiesībām tiek atzīta par nederīgu vai daļēji atzīta par nederīgu vai nu ex officio, vai pēc ieinteresētās Puses lūguma, ja minētā preču zīme neattiecas uz vīnkopības produktiem, kuru ģeogrāfiskā izcelsme saistīta ar minēto tradicionālo apzīmējumu.

Preču zīmi, kuras lietojums atbilst kādam iepriekšējā punktā minētam gadījumam un kuras reģistrācijas pieteikums ir ticis iesniegts godprātīgi, un kura ir godprātīgi reģistrēta vai noteikta, godprātīgi lietojot vienas Puses teritorijā (tostarp Kopienas dalībvalstīs), ja vien šāda iespēja paredzēta attiecīgajos tiesību aktos, pirms datuma, kad otras Puses tradicionālā apzīmējuma aizsardzība ir stājusies spēkā saskaņā ar šo pielikumu, var izmantot arī turpmāk, ja attiecīgās Puses tiesību aktos šāda iespēja ir paredzēta.

8.   Nekas šajā nolīgumā neuzliek pienākumu Pusēm aizsargāt 4. papildinājumā minētu tradicionālu apzīmējumu, kas nav aizsargāts vai vairs nav aizsargāts tā izcelsmes valstī, vai ko minētajā valstī vairs neizmanto.

11. pants

Aizsardzības īstenošana

1.   Puses dara visu, kas vajadzīgs, lai nodrošinātu, ka tad, ja vīna nozares produkti, kuru izcelsme ir Pušu teritorijā, tiek eksportēti un tirgoti ārpus to teritorijas, vienas Puses nosaukumus, kas aizsargāti saskaņā ar šo pielikumu, neizmanto, lai aprakstītu un noformētu šādus produktus, kuru izcelsme ir otras Puses teritorijā.

2.   Ciktāl to atļauj Pušu attiecīgie tiesību akti, šā pielikuma piešķirto aizsardzību attiecina arī uz fiziskām un juridiskām personām, ražotāju, tirgotāju un patērētāju federācijām, apvienībām un organizācijām, kuru galvenais birojs atrodas otras Puses teritorijā.

3.   Ja vīna nozares produkta apraksts vai noformējums, jo īpaši uz marķējuma, oficiālos vai tirdzniecības dokumentos vai reklāmā skar tiesības, kas izriet no šā pielikuma, Puses veic vajadzīgos administratīvos pasākumus vai uzsāk tiesvedību nolūkā apkarot negodīgu konkurenci vai jebkādiem citiem līdzekļiem novērš nepareizu aizsargātā nosaukuma izmantošanu.

4.   Pasākumus un tiesvedību, kas paredzēti 3. punktā, jo īpaši piemēro šādos gadījumos:

a)

ja Eiropas Savienības vai Šveices tiesību aktu sankcionēto nosaukumu tulkojumā kādā no otras Puses valodām lietots vārds, kas var maldināt attiecībā uz šādi aprakstīta vai noformēta vīna nozares produkta izcelsmi;

b)

ja uz taras vai iepakojuma, reklāmā, oficiālajos vai tirdzniecības dokumentos, kas saistīti ar produktu, kura nosaukums ir aizsargāts saskaņā ar šo pielikumu, parādās norādes, preču zīmes, nosaukumi, uzraksti vai ilustrācijas, kas tieši vai netieši sniedz kļūdainu vai maldinošu informāciju par produkta izcelsmi, cilmes vietu, veidu vai būtiskām īpašībām;

c)

ja izmantotā tara vai iepakojums maldina attiecībā uz vīna nozares produkta izcelsmi.

5.   Šis pielikums nekavē Puses, ievērojot to iekšējos tiesību aktus vai citas starptautiskas vienošanās, piemērot plašāku aizsardzību attiecībā uz nosaukumiem, kas aizsargāti saskaņā ar šo pielikumu.

III   SADAĻA

OFICIĀLO KONTROLES IESTĀŽU VEIKTA KONTROLE UN SAVSTARPĒJĀ PALĪDZĪBA

12. pants

Mērķis un ierobežojumi

1.   Puses palīdz viena otrai tādā veidā un ar tādiem nosacījumiem, kādi izklāstīti šajā sadaļā. Tās nodrošina, lai noteikumi par tirdzniecību ar vīna nozares produktiem tiek pareizi piemēroti, jo īpaši sniedzot savstarpēju palīdzību un atklājot un izmeklējot tiesību aktu pārkāpumus.

2.   Palīdzībai, kas paredzēta šajā sadaļā, jābūt tādai, kas neskar noteikumus, kuri reglamentē kriminālprocedūru vai tiesu iestāžu sadarbību starp Pusēm kriminālpārkāpumu gadījumos.

3.   Šī sadaļa neskar valsts noteikumus, kas reglamentē tiesas izmeklēšanas konfidencialitāti.

I   APAKŠSADAĻA

Valsts iestādes, kontrolējamās personas un savstarpējās palīdzības saņēmējas

13. pants

Kontaktiestādes

1.   Ja Puse izraugās vairākas kompetentās iestādes, tā nodrošina šo iestāžu darbības koordināciju.

2.   Katra Puse norīko vienu kontaktiestādi. Minētā iestāde:

nosūta sadarbības lūgumus otras Puses kontaktiestādei šīs sadaļas piemērošanas nolūkā,

saņem šādus lūgumus no minētās iestādes un nosūta tos savas Puses kompetentajai iestādei vai iestādēm,

pārstāv minēto Pusi attiecībās ar otru Pusi, īstenojot sadarbību saskaņā ar šo sadaļu,

paziņo otrai Pusei par pasākumiem, kas veikti saskaņā ar 11. pantu.

14. pants

Iestādes un laboratorijas

Puses:

a)

paziņo viena otrai sarakstus, ko Puses regulāri atjaunina, proti:

to struktūrvienību sarakstu, kuru kompetencē ir VI 1 dokumentu un citu vīna nozares produktu pavaddokumentu sagatavošana, piemērojot šā pielikuma 4. panta 1. punktu un 3.(A) papildinājumā minētos spēkā esošos Eiropas Savienības noteikumus,

savu 3. panta j) un k) punktā minēto kompetento iestāžu un kontaktiestāžu sarakstu,

savus sarakstus ar laboratorijām, kurām atļauts veikt analīzes saskaņā ar 17. panta 2. punktu,

to Šveices kompetento iestāžu sarakstu, kuras minētas 3.(B) papildinājumā ievietotā Šveices izcelsmes vīna nozares produktu pārvadājumu pavaddokumenta 4. ailē;

b)

apspriežas un informē viena otru par katras veiktajiem pasākumiem attiecībā uz šā pielikuma piemērošanu. Jo īpaši tās paziņo viena otrai savus piemērojamos noteikumus un administratīvo un tiesas lēmumu kopsavilkumus, kas ir īpaši svarīgi šā pielikuma pareizai piemērošanai.

15. pants

Kontrolējamās personas

Fiziskās vai juridiskās personas un tādu personu grupas, kuru profesionālā darbība var būt šajā regulā minētās kontroles objekts, netraucē šādas kontroles un vienmēr veicina to norisi.

II   APAKŠSADAĻA

Kontroles pasākumi

16. pants

Kontroles pasākumi

1.   Ar attiecīgiem kontroles pasākumiem Puses dara visu, kas vajadzīgs, lai nodrošinātu 12. pantā paredzēto palīdzību.

2.   Šādi kontroles pasākumi veicami vai nu sistemātiski, vai ar paraugu pārbaudēm. Pārbaudot paraugus, Puses nodrošina, lai tie būtu reprezentatīvi skaita, veida un biežuma ziņā.

3.   Puses dara visu, kas vajadzīgs, lai atvieglotu savu kompetento iestāžu ierēdņu darbu, jo īpaši nodrošinot, lai:

tiem būtu pieeja vīna dārziem un vīna nozares produktu ražošanas, gatavošanas, glabāšanas un pārstrādes iekārtām, kā arī šādu produktu transportēšanas līdzekļiem,

tiem būtu pieeja jebkuras tādas personas tirdzniecības telpām (vai noliktavām) un transporta līdzekļiem, kura ar mērķi pārdot, tirgot vai pārvadāt uzglabā vīna nozares produktus vai produktus, kas var būt paredzēti izmantošanai vīna nozarē,

lai tie varētu veikt vīna nozares produktu un vielu vai tādu produktu inventarizāciju, kurus var izmantot šādu produktu pagatavošanā,

tie varētu ņemt paraugus no vīna nozares produktiem, ko glabā pārdošanai, pārdod vai pārvadā,

tie varētu izskatīt grāmatvedības datus vai citus dokumentus, ko izmanto kontroles procedūrās, izgatavot to kopijas vai izrakstus no tiem,

tie varētu veikt atbilstīgus aizsardzības pasākumus attiecībā uz vīna nozares produktu vai šādu produktu gatavošanā izmantojamu produktu ražošanu, gatavošanu, glabāšanu, pārvadāšanu, aprakstu, noformējumu un tirdzniecību, kā arī eksportēšanu uz otru Pusi, ja ir iemesls uzskatīt, ka ir nopietni pārkāpti šā pielikuma noteikumi, jo īpaši krāpnieciskas darbības vai veselības apdraudējuma gadījumos.

17. pants

Paraugi

1.   Vienas Puses kompetentā iestāde var pieprasīt otras Puses kompetentajai iestādei, lai tā ņemtu paraugus saskaņā ar pirmās Puses spēkā esošajiem noteikumiem.

2.   Pieprasījuma saņēmēja iestāde glabā paraugus, kas ņemti saskaņā ar 1. punktu, un izraugās laboratoriju, kurai tie nosūtāmi testēšanai. Pieprasījuma iesniedzēja iestāde var izraudzīties laboratoriju, lai veiktu paraugu paralēlu analīzi. Šajā nolūkā pieprasījuma saņēmēja iestāde nosūta piemērotu skaitu paraugu pieprasījuma iesniedzējai iestādei.

3.   Ja attiecībā uz 2. pantā minēto testu rezultātiem starp pieprasījuma iesniedzēju iestādi un pieprasījuma saņēmēju iestādi nav vienprātības, kopīgi izraudzīta laboratorija veic izšķirošo analīzi.

III   APAKŠSADAĻA

Procedūras

18. pants

Noteicošais notikums

Ja kādas Puses kompetentajai iestādei ir pamatotas aizdomas vai ja kļūst zināms, ka:

vīna nozares produkts neatbilst noteikumiem par tirdzniecību ar vīna nozares produktiem vai tas ir saistīts ar krāpšanu, lai ražotu vai tirgotu šādu produktu, un ka

šī neatbilstība jo īpaši skar otru Pusi un pēc sava rakstura varētu būt par pamatu administratīvu pasākumu vai tiesvedības uzsākšanai, tā par to nekavējoties informē attiecīgās Puses kontaktiestādi ar savas Puses kontektiestādes starpniecību.

19. pants

Savstarpējas palīdzības lūgumu iesniegšana

1.   Šajā sadaļā paredzētos iesniegumus sagatavo rakstiski. Tiem pievienojami dokumenti, kas vajadzīgi atbildei. Ja situācija ir steidzama, var pieņemt arī mutiskus lūgumus, tomēr tie tūlīt jāapstiprina rakstveidā.

2.   Iesniegumiem saskaņā ar 1. punktu pievieno šādu informāciju:

pieprasījuma iesniedzējas iestādes nosaukums,

pieprasītais pasākums,

iesnieguma mērķis vai pamats,

attiecīgie tiesību akti, normas vai citi juridiskie instrumenti,

cik vien iespējams precīzas un izsmeļošas norādes par fiziskajām vai juridiskajām personām, kuras ir izmeklēšanas mērķis, un

būtisko faktu kopsavilkums.

3.   Iesniegumus sagatavo vienā no Pušu oficiālajām valodām.

4.   Ja pieprasījums neatbilst oficiālajiem nosacījumiem, var lūgt to labot vai papildināt; tomēr ir iespējams dot rīkojumu veikt attiecīgus aizsargpasākumus.

20. pants

Procedūra

1.   Pēc iesniedzējas iestādes lūguma saņēmēja iestāde sniedz tai visu noderīgo informāciju, lai tā varētu nodrošināt, ka tiesību akti par vīna nozares produktu tirdzniecību tiek pareizi piemēroti, it īpaši informāciju par atklātām vai plānotām darbībām, kas ir vai var būt pretrunā šiem tiesību aktiem.

2.   Ja pieprasījuma iesniedzēja iestāde sagatavojusi pamatotu iesniegumu, pieprasījuma saņēmēja iestāde veic īpašu pārraudzību vai pārbaudes, lai sasniegtu panākamos mērķus, vai veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šāda pārraudzība tiek īstenota.

3.   Pieprasījuma saņēmēja iestāde, kas minēta 1. un 2. punktā, rīkojas vai nu savā vārdā, vai pēc savas valsts iestādes pieprasījuma.

4.   Vienojoties ar pieprasījuma saņēmēju iestādi, pieprasījuma iesniedzēja iestāde var norīkot aģentus, kas rīkojas tās labā vai kādas citas tās Puses kompetentās iestādes labā, kuru pieprasījuma iesniedzēja iestāde pārstāv:

vai nu lai tās Puses kompetento iestāžu telpās, kurā reģistrēta pieprasījuma saņēmēja iestāde, ievāktu informāciju, kura attiecas uz noteikumu par vīna nozares produktu tirdzniecību pareizu piemērošanu vai uz kontroles pasākumiem, kā arī izgatavotu pārvadājumu dokumentu un citu dokumentu vai uzskaites ierakstu kopijas,

vai arī lai piedalītos pasākumos, kas prasīti saskaņā ar 2. punktu.

Kopijas, kas minētas pirmajā ievilkumā, var izgatavot, tikai vienojoties ar pieprasījuma saņēmēju iestādi.

5.   Pieprasījuma iesniedzēja iestāde, kas vēlas nosūtīt pie otras Puses ierēdni, kurš saskaņā ar 4. punkta pirmo daļu izraudzīts, lai piedalītos kontroles procedūrās, kas paredzētas minētās daļas otrajā ievilkumā, pirms šādu procedūru uzsākšanas laikus informē pieprasījuma saņēmēju iestādi. Pieprasījuma saņēmējas iestādes ierēdņi pastāvīgi nodrošina kontroles procedūru norisi.

Pieprasījuma iesniedzējas iestādes ierēdņi:

sagatavo rakstisku pilnvaru, kurā norādīta to identitāte un oficiālais amats,

ievērojot ierobežojumus, ko pieprasījuma saņēmējas iestādes ierēdņiem, veicot attiecīgās kontroles procedūras, uzliek piemērojamie tiesību akti:

bauda piekļuves tiesības, kas paredzētas 16. panta 3. punktā,

bauda tiesības uz informāciju par to pārbaužu rezultātiem, kuras saskaņā ar 16. panta 3. punktu veikuši pieprasījuma saņēmējas iestādes ierēdņi,

pārbaužu gaitā apliecina attieksmi, kas atbilst normām un uzvedībai, kura ir saistoša tās Puses ierēdņiem, kuras teritorijā tiek īstenota kontroles procedūra.

6.   Ar attiecīgās Puses kontaktiestādes starpniecību minētās Puses pieprasījuma saņēmējai iestādei nosūta pamatotus iesniegumus, kā paredzēts šajā pantā. Tāda pati procedūra attiecas uz:

atbildēm uz šādiem iesniegumiem,

paziņojumiem, kas attiecas uz 2., 4. un 5. panta piemērošanu.

Atkāpjoties no pirmās daļas, straujākas un efektīvākas Pušu savstarpējās sadarbības labad tās noteiktos gadījumos var atļaut kompetentajai iestādei:

pietiekami pamatotus pieprasījumus vai paziņojumus adresēt tieši otras Puses kompetentajām iestādēm,

uz pietiekami pamatotiem pieprasījumiem vai paziņojumiem atbildēt tieši otras Puses kompetentajām iestādēm.

Šādos gadījumos kompetentās iestādes nekavējoties informē attiecīgās Puses kontaktiestādi.

7.   Katras Puses analīžu datu bankā ietverto informāciju, tajā skaitā datus, kas iegūti, analizējot to attiecīgos vīna nozares produktus, dara pieejamu laboratorijām, ko šim nolūkam izraudzījušās Puses, ja tās to pieprasa. Informācijas paziņošana attiecas tikai uz attiecīgajiem analīžu datiem, kuri vajadzīgi, lai interpretētu analīzi, kas veikta salīdzināmu īpašību un izcelsmes paraugiem.

21. pants

Lēmums par savstarpējo palīdzību

1.   Pieprasījuma saņēmējas iestādes Puse var atteikties sniegt palīdzību saskaņā ar šo sadaļu, ja šāda palīdzība var kaitēt šīs Puses suverenitātei, sabiedriskajai kārtībai, drošībai vai citām būtiskām interesēm.

2.   Ja pieteikuma iesniedzēja iestāde lūdz palīdzību, kuru tā pati nespētu sniegt, ja šāda palīdzība tai tiktu lūgta, tad pieprasījumā tā vērš uzmanību uz šo faktu. Tad pieprasījuma saņēmējai iestādei jāizlemj, kā atbildēt uz šādu pieprasījumu.

3.   Ja palīdzības sniegšanu noraida, pieprasījuma iesniedzējai iestādei nekavējoties paziņo šo lēmumu un tā iemeslus.

22. pants

Informācija un dokumentācija

1.   Pieprasījuma saņēmēja iestāde pārbaužu rezultātus paziņo pieprasījuma iesniedzējai iestādei, iesniedzot dokumentus, apliecinātas kopijas, ziņojumus u. tml.

2.   Panta 1. punktā minētos dokumentus var aizstāt ar šim pašam mērķim jebkādā veidā sagatavotu datorizētu informāciju.

3.   Informācijai, kas minēta 18. un 20. pantā, pievieno attiecīgus dokumentus vai citus pierādījumus un sīkas ziņas par visiem administratīvajiem pasākumiem vai tiesvedību, un tā jo īpaši attiecas uz:

konkrētā vīnkopības produkta sastāvu un organoleptiskajām īpašībām,

tā nosaukumu un noformējumu,

atbilstību noteikumiem, kas skar tā ražošanu, pagatavošanu un realizāciju.

4.   Attiecīgās kontaktiestādes par jautājumu, kura dēļ uzsākta 18. un 20. pantā paredzētā sadarbības procedūra, nekavējoties viena otru informē par:

izmeklēšanu gaitu, konkrēti ar ziņojumiem un citiem dokumentiem vai informācijas līdzekļiem,

visām administratīvajām darbībām vai tiesvedību, kas uzsākta sakarā ar attiecīgajām darbībām.

23. pants

Izmaksas

Ceļojuma izmaksas saistībā ar šīs sadaļas piemērošanu sedz Puse, kas norīkojusi ierēdni pasākumiem, kuri paredzēti 20. panta 2. un 4. punktā.

24. pants

Konfidencialitāte

1.   Visa informācija, kas saskaņā ar šo pielikumu paziņota jebkādā formā, ir konfidenciāla. Uz to attiecas dienesta noslēpuma ievērošanas pienākums, un tā bauda aizsardzību, ko nodrošina līdzīgai informācijai saskaņā ar attiecīgajiem saņēmējas Puses tiesību aktiem vai attiecīgajiem noteikumiem, ko atkarībā no gadījuma piemēro Savienības iestādēm.

2.   Ja Puses tiesību akti vai administratīvā prakse nosaka stingrākus ierobežojumus ražošanas un tirdzniecības noslēpumu aizsardzībai nekā tie, kas paredzēti šajā sadaļā, tad tas neuzliek Pusei pienākumu sniegt pieprasījuma iesniedzējai Pusei informāciju, ja tā pati nerīkojas tā, lai atbilstu šiem stingrākajiem ierobežojumiem.

3.   Iegūto informāciju izmanto tikai šīs sadaļas mērķiem; izmantot citiem mērķiem vienas Puses teritorijā to drīkst tikai ar tās administratīvās iestādes iepriekšēju piekrišanu, kas to nosūtījusi; turklāt šī informācija ir pakļauta minētās iestādes uzliktajiem ierobežojumiem.

4.   Panta 1. punkts neliedz izmantot informāciju tiesas vai administratīvās lietās, kas pēc tam ierosinātas attiecībā uz parastu krimināltiesību pārkāpumiem, ja šī informācija ir iegūta starptautiskas tiesu iestāžu sadarbības rezultātā.

5.   Puses savos pierādījumu dokumentos, ziņojumos un liecībās, kā arī tiesvedībā un tiesā iesniegtajos apsūdzības dokumentos kā pierādījumus var izmantot saskaņā ar šīs sadaļas noteikumiem iegūtu informāciju un izskatītus dokumentus.

IV   SADAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

25. pants

Izņēmumi

1.   I un II sadaļu nepiemēro vīna nozares produktiem 2. panta nozīmē, kas:

a)

tranzītā tiek vesti caur vienas Puses teritoriju; vai

b)

cēlušies vienas Puses teritorijā un tiek tirgoti starp Pusēm mazos daudzumos ar nosacījumiem, kas paredzēti šā pielikuma 5. papildinājumā, un ievērojot tajā noteikto kārtību.

2.   Kamēr šis pielikums ir spēkā, tiek pārtraukta tā vēstuļu apmaiņa starp Kopienu un Šveici par sadarbību vīnu oficiālās kontroles jautājumos, kura 1984. gada 15. oktobrī parakstīta Briselē.

26. pants

Apspriešanās

1.   Ja kāda Puse uzskata, ka otra nepilda savu pienākumus saskaņā ar šo pielikumu, Puses organizē apspriešanos.

2.   Puse, kas pieprasa apspriešanos, nodrošina otru Pusi ar visu vajadzīgo informāciju attiecīgās lietas sīkai izskatīšanai.

3.   Gadījumos, kad kavēšanās var apdraudēt cilvēka veselību vai mazināt krāpšanas uzraudzības pasākumu efektivitāti, pagaidu aizsardzības pasākumus var veikt, iepriekš neapspriežoties, ar nosacījumu, ka apspriešanās tiek uzsāktas tūlīt pēc šo pasākumu veikšanas.

4.   Ja pēc 1. un 3. punktā minētās apspriešanās Puses nav panākušas vienošanos, tā Puse, kura apspriešanos pieprasījusi vai pieņēmusi 3. punktā minētos pasākumus, var veikt atbilstošus aizsardzības pasākumus, lai panāktu šā pielikuma piemērošanu.

27. pants

Darba grupa

1.   Vīna nozares produktu darba grupa (turpmāk “darba grupa”), kas izveidota saskaņā ar nolīguma 6. panta 7. punktu, izskata visus jautājumus, kuri rodas saistībā ar šo pielikumu un tā īstenošanu.

2.   Darba grupa periodiski izvērtē Pušu iekšējo tiesību aktu un normatīvo noteikumu attīstību tajās jomās, uz ko attiecas šis pielikums. Tā sagatavo priekšlikumus, ko tā iesniedz Komitejai, lai pieņemtu šo pielikumu un tā papildinājumus.

28. pants

Pārejas noteikumi

1.   Neskarot 8. panta 10. punktu, vīna nozares produktus, kas šā pielikuma spēkā stāšanās brīdī tikuši ražoti, pagatavoti, apzīmēti un noformēti tādā veidā, kas atbilst Pušu likumiem un iekšējiem noteikumiem, bet ko aizliedz šis pielikums, var realizēt tirdzniecībā, līdz to krājumi izbeidzas.

2.   Tos vīna nozares produktus, kuri tikuši ražoti, pagatavoti, apzīmēti un noformēti saskaņā ar šo pielikumu, bet kuru ražošana, pagatavošana, apzīmēšana un noformēšana pēc šā pielikuma grozīšanas vairs nav atbilstīga, drīkst tirgot, līdz to krājumi izbeidzas, ja vien Komiteja nepieņem citādus noteikumus.

1. papildinājums

Vīna nozares produkti, kas minēti 2. pantā

Eiropas Savienībai:

Padomes 2007. gada 22. oktobra Regula (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (“Vienotā TKO regula”) (OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 15. decembra Regulu (ES) Nr. 1234/2010 (OV L 346, 30.12.2010., 11. lpp.). Produkti, uz kuriem attiecas KN kodi 2009 61, 2009 69 un 2204 (OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.).

Šveicei:

2. nodaļa Federālā iekšlietu departamenta (DFI) 2005. gada 23. novembra rīkojumā par alkoholiskajiem dzērieniem, kurā jaunākie grozījumi izdarīti 2010. gada 15. decembrī (RO 2010 6391). Produkti, uz kuriem attiecas Šveices muitas tarifa numuri 2009.60 un 2204.

2. papildinājums

Īpašie nosacījumi, kas minēti 3. panta a) un b) punktā

Kontrolēts cilmes vietas nosaukums Genève (AOC Genève)

1.   Ģeogrāfiskais apgabals

AOC Genève ģeogrāfiskais apgabals ietver:

visu Ženēvas kantona teritoriju,

visu šādu Francijas pašvaldību teritoriju:

Challex,

Ferney-Voltaire,

šādu Francijas pašvaldību daļas:

Ornex,

Chens-sur-Léman,

Veigy-Foncenex,

Saint-Julien-en-Genevois,

Viry,

kas aprakstītas AOC Genève specifikācijas noteikumos.

2.   Vīnogu audzēšanas apgabals

Vīnogu audzēšanas apgabals ietver:

a)

Ženēvas teritorijā – platības, kuras iekļautas vīna dārzu reģistrā Federālā Lauksaimniecības likuma 61. panta nozīmē (RS 910.1) un kuru vīnogas izmanto vīna ražošanā;

b)

Francijas teritorijā – papildinājuma 1. punktā minēto pašvaldību vai pašvaldību daļu platības, kas apstādītas ar vīnogulājiem vai kam var piemērot atkārtotas stādīšanas tiesības un kas nav lielākas par 140 hektāriem.

3.   Vīna ražošanas apgabals

Vīna ražošanas apgabals ietver vienīgi Šveices teritoriju.

4.   Ierindošana zemākā kategorijā

AOC Genève izmantošana neliedz izmantot nosaukumus “vin de pays” (vietējais vīns) un “vin de table suisse” (Šveices galda vīns), lai apzīmētu vīnus, kuri ražoti no 2. punkta b) apakšpunktā definētajā ražošanas apgabalā ievāktajām vīnogām un kuri ir ierindoti zemākā kategorijā.

5.   AOC Genève specifikācijas noteikumu kontrole.

Pārbaužu veikšana Šveicē ir Šveices iestāžu, proti, Ženēvas iestāžu, kompetencē.

Pārbaužu veikšanai Francijas teritorijā Šveices kompetentā iestāde pilnvaro Francijas pārbaudes struktūru, kuru akreditējušas Francijas iestādes.

6.   Pārejas noteikumi

Ražotāji, kuriem ir ar vīnogulājiem apstādītas platības, kas nav iekļautas 2. punkta b) apakšpunktā definētajā vīnogu ražošanas apgabalā, bet kas līdz šim legāli izmantojuši nosaukumu AOC Genève, var turpināt to izmantot līdz 2013. gadam un var tirgot attiecīgos produktus, līdz to krājumi izbeidzas.

3. papildinājums

Tiesību aktu un tehnisko noteikumu saraksti, kas minēti 4. pantā, attiecībā uz vīna nozares produktiem

A.   Tiesību akti, kas piemērojami importam un tirdzniecībai Šveicē ar Eiropas Savienības izcelsmes vīna nozares produktiem

Tiesību akti, uz kuriem veiktas atsauces, un īpaši noteikumi

1.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 5. septembra Direktīva 2007/45/EK, ar ko paredz noteikumus par fasētu produktu nominālajiem daudzumiem, atceļ Padomes Direktīvas 75/106/EEK un 80/232/EEK un groza Padomes Direktīvu 76/211/EEK (OV L 247, 21.9.2007., 17. lpp.).

2.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 22. oktobra Direktīva 2008/95/EK, ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm (kodificēta versija) (OV L 299, 8.11.2008., 25. lpp.).

3.

Padomes 1989. gada 14. jūnija Direktīva 89/396/EEK par norādēm vai zīmēm, kas identificē pārtikas produkta partiju (OV L 186, 30.6.1989., 21. lpp.), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes 1992. gada 11. marta Direktīvu 92/11/EEK (OV L 65, 11.3.1992., 32. lpp.).

4.

Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 30. jūnija Direktīva 94/36/EK par krāsvielām, kuras lieto pārtikas produktos (OV L 237, 10.9.1994., 13. lpp.), kurā labojumi izdarīti OV L 259, 7.10.1994., 33. lpp., OV L 252, 4.10.1996., 23. lpp. un OV L 124, 25.5.2000., 66. lpp.

5.

Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 20. februāra Direktīva 95/2/EK par pārtikas piedevām, kas nav krāsvielas vai saldinātāji (OV L 61, 18.3.1995., 1. lpp.), kurā labojumi izdarīti OV L 248, 14.10.1995., 60. lpp. un kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas 2010. gada 22. oktobra Direktīvu 2010/69/ES (OV L 279, 23.10.2010., 22. lpp.).

6.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 20. marta Direktīva 2000/13/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pārtikas produktu marķēšanu, noformēšanu un reklāmu (OV L 109, 6.5.2000., 29. lpp.), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija Regulu (EK) Nr. 596/2009, ar ko atsevišķus tiesību aktus, kuriem piemēro Līguma 251. pantā minēto procedūru, pielāgo Padomes Lēmumam 1999/468/EK attiecībā uz regulatīvo kontroles procedūru – Pielāgošana regulatīvajai kontroles procedūrai – Ceturtā daļa (OV L 188, 18.7.2009., 14. lpp.).

7.

Komisijas 2002. gada 11. jūlija Direktīva 2002/63/EK, ar ko nosaka Kopienas paraugu ņemšanas metodes pesticīdu atlieku oficiālajai kontrolei augu un dzīvnieku izcelsmes produktos un uz to virsmas un ar ko atceļ Direktīvu 79/700/EEK (OV L 187, 16.7.2002., 30. lpp.).

8.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 27. oktobra Regula (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, un par Direktīvu 80/590/EEK un 89/109/EEK atcelšanu (OV L 338, 13.11.2004., 4. lpp.), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18 jūnija Regulu (EK) Nr. 596/2009, ar ko atsevišķus tiesību aktus, kuriem piemēro Līguma 251. pantā minēto procedūru, pielāgo Padomes Lēmumam 1999/468/EK attiecībā uz regulatīvo kontroles procedūru – Pielāgošana regulatīvajai kontroles procedūrai – Ceturtā daļa (OV L 188, 18.7.2009., 14. lpp.).

9.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 23. februāra Regula (EK) Nr. 396/2005, ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK (OV L 70, 16.3.2005., 1. lpp.), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas 2011. gada 11. augusta Regulu (ES) Nr. 813/2011 (OV L 208, 13.8.2011., 23. lpp.).

10.

Padomes 1993. gada 8. februāra Regula (EEK) Nr. 315/93 ar ko nosaka Kopienas procedūras attiecībā uz piesārņotājiem pārtikā (OV L 37, 13.2.1993., 1. lpp.), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija Regulu (EK) Nr. 596/2009, ar ko atsevišķus tiesību aktus, kuriem piemēro Līguma 251. pantā minēto procedūru, pielāgo Padomes Lēmumam 1999/468/EK attiecībā uz regulatīvo kontroles procedūru – Pielāgošana regulatīvajai kontroles procedūrai – Ceturtā daļa (OV L 188, 18.7.2009., 14. lpp.).

11.

Padomes 2007. gada 22. oktobra Regula (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (“Vienotā TKO regula”) (OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 15. decembra Regulu (ES) Nr. 1234/2010 (OV L 346, 30.12.2010., 11. lpp.).

12.

Komisijas 2008. gada 27. jūnija Regula (EK) Nr. 555/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 479/2008 par vīna tirgus kopējo organizāciju attiecībā uz atbalsta programmām, tirdzniecību ar trešām valstīm, ražošanas potenciālu un kontroli vīna nozarē (OV L 170, 30.6.2008., 1. lpp.), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas 2010. gada 1. septembra Regulu (ES) Nr. 772/2010 (OV L 232, 2.9.2010., 1. lpp.).

13.

Komisijas 2009. gada 26. maija Regula (EK) Nr. 436/2009, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 479/2008 piemērošanai attiecībā uz vīna dārzu reģistru, obligātajiem paziņojumiem un informācijas vākšanu vīna tirgus uzraudzībai, kā arī vīna produktu pārvadājumu pavaddokumentiem un vīna nozarē veicamo uzskaites reģistrāciju (OV L 128, 27.5.2009., 15. lpp.), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas 2011. gada 23. februāra Regulu (ES) Nr. 173/2011 (OV L 49, 24.2.2011., 16. lpp.).

Neskarot Regulas (EK) Nr. 436/2009 24. panta 1. punkta b) apakšpunkta noteikumus, importējot Šveicē Eiropas Savienības izcelsmes vīna nozares produktus, jāuzrāda minētās regulas 24. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētais pavaddokuments.

14.

Komisijas 2009. gada 10. jūlija Regula (EK) Nr. 606/2009, ar ko nosaka konkrētus sīki izstrādātus Padomes Regulas (EK) Nr. 479/2008 īstenošanas noteikumus attiecībā uz vīnkopības produktu kategorijām, vīndarības metodēm un piemērojamiem ierobežojumiem (OV L 193, 24.7.2009., 1. lpp.), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas 2011. gada 21. janvāra Regulu (EK) Nr. 53/2011 (OV L 19, 22.1.2011., 1. lpp.).

15.

Komisijas 2009. gada 14. jūlija Regula (EK) Nr. 607/2009, ar ko paredz konkrētus sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 479/2008 piemērošanai attiecībā uz aizsargātiem cilmes vietas nosaukumiem un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, tradicionālajiem apzīmējumiem, konkrētu vīna nozares produktu marķēšanu un noformēšanu (OV L 193, 24.7.2009., 60. lpp.), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas 2011. gada 12. jūlija Regulu (ES) Nr. 670/2011 (OV L 183, 13.7.2011., 6. lpp.).

B.   Tiesību akti, kas piemērojami Šveices izcelsmes vīna nozares produktu importam un tirdzniecībai Eiropas Savienībā

Tiesību akti, uz kuriem veiktas atsauces:

1.

1998. gada 29. aprīļa Federālais lauksaimniecības akts, kurā jaunākie grozījumi izdarīti 2010. gada 18. jūnijā (RO (Oficiālais krājums) 2010 5851).

2.

2007. gada 14. novembra rīkojums par vīnogu audzēšanu un vīna ievešanu (Rīkojums par vīnu), kurā jaunākie grozījumi izdarīti 2009. gada 4. novembrī (RO 2010 733).

3.

Lauksaimniecības federālā biroja (OFAG) 2007. gada 17. janvāra rīkojums par to vīnogu šķirņu sarakstu, kuras pielaistas sertifikācijai un standartmateriāla ražošanai, un par vīnogu šķirņu asortimentu, kurā jaunākie grozījumi izdarīti 2011. gada 6. maijā (RO 2011 2169).

4.

1992. gada 9. oktobra Federālais likums par pārtiku un ikdienas lietošanas izstrādājumiem (Pārtikas produktu likums – LDA1), kurā jaunākie grozījumi izdarīti 2008. gada 5. decembrī (RO 2008 785).

5.

2005. gada 23. novembra rīkojums par pārtikas produktiem un patēriņa priekšmetiem (ODAlOUs), kurā jaunākie grozījumi izdarīti 2010. gada 13. oktobrī (RO 2006 4611).

6.

Federālā iekšlietu departamenta (DFI) 2005. gada 23. novembra rīkojums par alkoholiskajiem dzērieniem, kurā jaunākie grozījumi izdarīti 2010. gada 15. decembrī (RO 2010 6391).

Atkāpjoties no rīkojuma 10. panta, aprakstu un noformējumu reglamentē tie noteikumi, kas piemērojami no trešām valstīm importētiem produktiem, kā minēts šajās regulās:

1)

Padomes 2007. gada 22. oktobra Regula (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (“Vienotā TKO regula”) (OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 15. decembra Regulu (ES) Nr. 1234/2010 (OV L 346, 30.12.2010., 11. lpp.).

Šā pielikuma piemērošanai regula lasāma ar šādiem pielāgojumiem:

a)

atkāpjoties no 118.y panta 1. punkta a) apakšpunkta, vīnkopības produkta kategorijas apzīmējumus aizstāj ar īpašajiem nosaukumiem, kas paredzēti 9. pantā DFI rīkojumā par alkoholiskajiem dzērieniem;

b)

atkāpjoties no 118.y panta 1. punkta b) apakšpunkta i) ievilkuma, terminus “aizsargāts cilmes vietas nosaukums” vai “aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde” aizstāj attiecīgi ar “appellation d’origine contrôlée” (kontrolēts cilmes vietas nosaukums) un “vin de pays” (vietējais vīns);

c)

atkāpjoties no 118.y panta 1. punkta f) apakšpunkta, norādi uz importētāju var aizstāt ar norādi par Šveices ražotāju, vīna pagraba īpašnieku, tirgotāju vai pudeļu pildītāju;

2)

Komisijas 2009. gada 14. jūlija Regula (EK) Nr. 607/2009, ar ko paredz konkrētus sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 479/2008 piemērošanai attiecībā uz aizsargātiem cilmes vietas nosaukumiem un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, tradicionālajiem apzīmējumiem, konkrētu vīna nozares produktu marķēšanu un noformēšanu (OV L 193, 24.7.2009., 60. lpp.), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas 2011. gada 12. jūlija Regulu (ES) Nr. 670/2011 (OV L 183, 13.7.2011., 6. lpp.).

Šā pielikuma piemērošanai regula lasāma ar šādiem pielāgojumiem:

a)

atkāpjoties no regulas 54. panta 1. punkta, spirta koncentrāciju var norādīt tilpumprocentu desmitdaļās;

b)

atkāpjoties no 64. panta 1. punkta un XIV pielikuma B daļas, terminus “demi-sec” (pussausais) un “moelleux” (saldais) var aizstāt attiecīgi ar “légèrement doux” (saldenais) un “demi-doux” (pussaldais);

c)

atkāpjoties no regulas 62. panta, var izmantot vienas vai vairāku vīnogu šķirņu nosaukumus, ja minētā šķirne vai šķirnes ir vismaz 85 % no vīnogām, kas izmantotas Šveices vīna ražošanai.

7.

Federālā Iekšlietu departamenta (DFI) 2005. gada 23. novembra rīkojums par pārtikas produktu marķēšanu un reklāmu (OEDAl), kurā jaunākie grozījumi izdarīti 2010. gada 13. oktobrī (RO 2010 4649).

8.

Federālā iekšlietu departamenta (DFI) 2007. gada 22. jūnija rīkojums par pārtikā atļautajām piedevām (Rīkojums par piedevām, (OAdd), kurā jaunākie grozījumi izdarīti 2009. gada 11. maijā (RO 2009 2047).

9.

Federālā iekšlietu departamenta (DFI) 1995. gada 26. jūnija rīkojums par pārtikas piemaisījumiem un sastāvdaļām (Rīkojums par piemaisījumiem un sastāvdaļām, OSEC), kurā jaunākie grozījumi izdarīti 2011. gada 16. maijā (RO 2011 1985).

10.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 5. septembra Direktīva 2007/45/EK, ar ko paredz noteikumus par fasētu produktu nominālajiem daudzumiem, atceļ Padomes Direktīvas 75/106/EEK un 80/232/EEK un groza Padomes Direktīvu 76/211/EEK (OV L 247, 21.9.2007., 17. lpp.).

11.

Komisijas 2008. gada 27. jūnija Regula (EK) Nr. 555/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 479/2008 par vīna tirgus kopējo organizāciju attiecībā uz atbalsta programmām, tirdzniecību ar trešām valstīm, ražošanas potenciālu un kontroli vīna nozarē (OV L 170, 30.6.2008., 1. lpp.), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas 2010. gada 1. septembra Regulu (ES) Nr. 772/2010 (OV L 232, 2.9.2010., 1. lpp.).

Šā pielikuma piemērošanai regula lasāma ar šādiem pielāgojumiem:

a)

importējot Šveices izcelsmes vīna nozares produktus Eiropas Savienībā, jāuzrāda pavaddokuments, kura paraugs sniegts turpmāk un kurš sagatavots saskaņā ar Komisijas 2004. gada 29. decembra Lēmumu 2005/9/EK (OV L 4, 6.1.2005., 12. lpp.);

b)

šis pavaddokuments aizstāj dokumentu VI 1, kas minēts Komisijas 2008. gada 27. jūnija Regulā (EK) Nr. 555/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 479/2008 par vīna tirgus kopējo organizāciju attiecībā uz atbalsta programmām, tirdzniecību ar trešām valstīm, ražošanas potenciālu un kontroli vīna nozarē (OV L 170, 30.6.2008., 1. lpp.), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas 2010. gada 1. septembra Regulu (ES) Nr. 772/2010 (OV L 232, 2.9.2010., 1. lpp.);

c)

uzskata, ka atsauces regulā uz “dalībvalsti(-īm)” vai “valsts vai Kopienas noteikumiem” (vai “valsts vai Kopienas tiesību aktiem”) attiecas arī uz Šveici vai Šveices tiesību aktiem;

d)

Šveices izcelsmes vīnus, kuri ir pielīdzināmi vīniem ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi un kuru kopējais skābums, kas izteikts vīnskābē, pārsniedz 3,5 gramus litrā, bet nav mazāks par 3 gramiem litrā, var importēt, ja tie ir apzīmēti ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi un ja vismaz 85 % no tiem ir iegūti no vienas vai vairāku šādu šķirņu vīnogām: Chasselas, Mueller-Thurgau, Sylvaner, Pinot noir vai Merlot.

Pavaddokumenta paraugs  (2) Šveices  (3) izcelsmes vīna nozares produktu transportēšanai

Image

4. papildinājums

Aizsargātie nosaukumi, kas minēti 5. pantā

A   DAĻA

Eiropas Savienības izcelsmes vīna nozares produktu aizsargātie nosaukumi

BEĻĢIJA

Vīns ar aizsargātu cilmes vietas nosaukumu

Côtes de Sambre et Meuse

Cremant de Wallonie

Hagelandse wijn

Haspengouwse Wijn

Heuvellandse Wijn

Vin mousseux de qualité de Wallonie

Vlaamse mousserende kwaliteitswijn

Vīns ar aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi

Vin de pays des Jardins de Wallonie

Vlaamse landwijn

Tradicionālie apzīmējumi (Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 118.u panta 1. punkta a) apakšpunkts)

Appellation d’origine contrôlée

ACVN

Franču

Gecontroleerde oorsprongsbenaming

ACVN

Nīderlandiešu

Vin de pays

AĢIN

Franču

Landwijn

AĢIN

Nīderlandiešu


BULGĀRIJA

Vīns ar aizsargātu cilmes vietas nosaukumu

Асеновград, aiz kura var būt norādīts apakšreģions un/vai mazāka ģeogrāfiskā vienība

Ekvivalents nosaukums: Asenovgrad

Болярово, aiz kura var būt norādīts apakšreģions un/vai mazāka ģeogrāfiskā vienība

Ekvivalents nosaukums: Bolyarovo

Брестник, aiz kura var būt norādīts apakšreģions un/vai mazāka ģeogrāfiskā vienība

Ekvivalents nosaukums: Brestnik

Варна, aiz kura var būt norādīts apakšreģions un/vai mazāka ģeogrāfiskā vienība

Ekvivalents nosaukums: Varna

Велики Преслав, aiz kura var būt norādīts apakšreģions un/vai mazāka ģeogrāfiskā vienība

Ekvivalents nosaukums: Veliki Preslav

Видин, aiz kura var būt norādīts apakšreģions un/vai mazāka ģeogrāfiskā vienība

Ekvivalents nosaukums: Vidin

Враца, aiz kura var būt norādīts apakšreģions un/vai mazāka ģeogrāfiskā vienība

Ekvivalents nosaukums: Vratsa

Върбица, aiz kura var būt norādīts apakšreģions un/vai mazāka ģeogrāfiskā vienība

Ekvivalents nosaukums: Varbitsa

Долината на Струма, aiz kura var būt norādīts apakšreģions un/vai mazāka ģeogrāfiskā vienība

Ekvivalents nosaukums: Struma valley

Драгоево, aiz kura var būt norādīts apakšreģions un/vai mazāka ģeogrāfiskā vienība

Ekvivalents nosaukums: Dragoevo

Евксиноград, aiz kura var būt norādīts apakšreģions un/vai mazāka ģeogrāfiskā vienība

Ekvivalents nosaukums: Evksinograd

Ивайловград, aiz kura var būt norādīts apakšreģions un/vai mazāka ģeogrāfiskā vienība

Ekvivalents nosaukums: Ivaylovgrad

Карлово, aiz kura var būt norādīts apakšreģions un/vai mazāka ģeogrāfiskā vienība

Ekvivalents nosaukums: Karlovo

Карнобат, aiz kura var būt norādīts apakšreģions un/vai mazāka ģeogrāfiskā vienība

Ekvivalents nosaukums: Karnobat

Ловеч, aiz kura var būt norādīts apakšreģions un/vai mazāka ģeogrāfiskā vienība

Ekvivalents nosaukums: Lovech

Лозицa, aiz kura var būt norādīts apakšreģions un/vai mazāka ģeogrāfiskā vienība

Ekvivalents nosaukums: Lozitsa

Лом, aiz kura var būt norādīts apakšreģions un/vai mazāka ģeogrāfiskā vienība

Ekvivalents nosaukums: Lom

Любимец, aiz kura var būt norādīts apakšreģions un/vai mazāka ģeogrāfiskā vienība

Ekvivalents nosaukums: Lyubimets

Лясковец, aiz kura var būt norādīts apakšreģions un/vai mazāka ģeogrāfiskā vienība

Ekvivalents nosaukums: Lyaskovets

Мелник, aiz kura var būt norādīts apakšreģions un/vai mazāka ģeogrāfiskā vienība

Ekvivalents nosaukums: Melnik

Монтана, aiz kura var būt norādīts apakšreģions un/vai mazāka ģeogrāfiskā vienība

Ekvivalents nosaukums: Montana

Нова Загора, aiz kura var būt norādīts apakšreģions un/vai mazāka ģeogrāfiskā vienība

Ekvivalents nosaukums: Nova Zagora

Нови Пазар, aiz kura var būt norādīts apakšreģions un/vai mazāka ģeogrāfiskā vienība

Ekvivalents nosaukums: Novi Pazar

Ново село, aiz kura var būt norādīts apakšreģions un/vai mazāka ģeogrāfiskā vienība

Ekvivalents nosaukums: Novo Selo

Оряховица, aiz kura var būt norādīts apakšreģions un/vai mazāka ģeogrāfiskā vienība

Ekvivalents nosaukums: Oryahovitsa

Павликени, aiz kura var būt norādīts apakšreģions un/vai mazāka ģeogrāfiskā vienība

Ekvivalents nosaukums: Pavlikeni

Пазарджик, aiz kura var būt norādīts apakšreģions un/vai mazāka ģeogrāfiskā vienība

Ekvivalents nosaukums: Pazardjik

Перущица, aiz kura var būt norādīts apakšreģions un/vai mazāka ģeogrāfiskā vienība

Ekvivalents nosaukums: Perushtitsa

Плевен, aiz kura var būt norādīts apakšreģions un/vai mazāka ģeogrāfiskā vienība

Ekvivalents nosaukums: Pleven

Пловдив, aiz kura var būt norādīts apakšreģions un/vai mazāka ģeogrāfiskā vienība

Ekvivalents nosaukums: Plovdiv

Поморие, aiz kura var būt norādīts apakšreģions un/vai mazāka ģeogrāfiskā vienība

Ekvivalents nosaukums: Pomorie

Русе, aiz kura var būt norādīts apakšreģions un/vai mazāka ģeogrāfiskā vienība

Ekvivalents nosaukums: Ruse

Сакар, aiz kura var būt norādīts apakšreģions un/vai mazāka ģeogrāfiskā vienība

Ekvivalents nosaukums: Sakar

Сандански, aiz kura var būt norādīts apakšreģions un/vai mazāka ģeogrāfiskā vienība

Ekvivalents nosaukums: Sandanski

Свищов, aiz kura var būt norādīts apakšreģions un/vai mazāka ģeogrāfiskā vienība

Ekvivalents nosaukums: Svishtov

Септември, aiz kura var būt norādīts apakšreģions un/vai mazāka ģeogrāfiskā vienība

Ekvivalents nosaukums: Septemvri

Славянци, aiz kura var būt norādīts apakšreģions un/vai mazāka ģeogrāfiskā vienība

Ekvivalents nosaukums: Slavyantsi

Сливен, aiz kura var būt norādīts apakšreģions un/vai mazāka ģeogrāfiskā vienība

Ekvivalents nosaukums: Sliven

Стамболово, aiz kura var būt norādīts apakšreģions un/vai mazāka ģeogrāfiskā vienība

Ekvivalents nosaukums: Stambolovo

Стара Загора, aiz kura var būt norādīts apakšreģions un/vai mazāka ģeogrāfiskā vienība

Ekvivalents nosaukums: Stara Zagora

Сунгурларе, aiz kura var būt norādīts apakšreģions un/vai mazāka ģeogrāfiskā vienība

Ekvivalents nosaukums: Sungurlare

Сухиндол, aiz kura var būt norādīts apakšreģions un/vai mazāka ģeogrāfiskā vienība

Ekvivalents nosaukums: Suhindol

Търговище, aiz kura var būt norādīts apakšreģions un/vai mazāka ģeogrāfiskā vienība

Ekvivalents nosaukums: Targovishte

Хан Крум, aiz kura var būt norādīts apakšreģions un/vai mazāka ģeogrāfiskā vienība

Ekvivalents nosaukums: Han Krum

Хасково, aiz kura var būt norādīts apakšreģions un/vai mazāka ģeogrāfiskā vienība

Ekvivalents nosaukums: Haskovo

Хисаря, aiz kura var būt norādīts apakšreģions un/vai mazāka ģeogrāfiskā vienība

Ekvivalents nosaukums: Hisarya

Хърсово, aiz kura var būt norādīts apakšreģions un/vai mazāka ģeogrāfiskā vienība

Ekvivalents nosaukums: Harsovo

Черноморски район suivie ou non de Южно Черноморие

Ekvivalents nosaukums: Southern Black Sea Coast

Черноморски район - Северен, aiz kura var būt norādīts apakšreģions un/vai mazāka ģeogrāfiskā vienība

Ekvivalents nosaukums: Northen Black Sea Region

Шивачево, aiz kura var būt norādīts apakšreģions un/vai mazāka ģeogrāfiskā vienība

Ekvivalents nosaukums: Shivachevo

Шумен, aiz kura var būt norādīts apakšreģions un/vai mazāka ģeogrāfiskā vienība

Ekvivalents nosaukums: Shumen

Ямбол, aiz kura var būt norādīts apakšreģions un/vai mazāka ģeogrāfiskā vienība

Ekvivalents nosaukums: Yambol

Vīns ar aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi

Дунавска равнина

Ekvivalents nosaukums: Danube Plain

Тракийска низина

Ekvivalents nosaukums: Thracian Lowlands

Tradicionālie apzīmējumi (Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 118.u panta 1. punkta a) apakšpunkts)

Благородно сладко вино (БСВ)

ACVN

Bulgāru

Гарантирано и контролирано наименование за произход (ГКНП)

ACVN

Bulgāru

Гарантирано наименование за произход (ГНП)

ACVN

Bulgāru

Pегионално вино

(Regional wine)

AĢIN

Bulgāru

Tradicionālie apzīmējumi (Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 118.u panta 1. punkta b) apakšpunkts)

Колекционно

(collection)

ACVN

Bulgāru

Ново

(young)

ACVN/AĢIN

Bulgāru

Премиум

(premium)

AĢIN

Bulgāru

Премиум оук, или първо зареждане в бъчва

(premium oak)

ACVN

Bulgāru

Премиум резерва

(premium reserve)

AĢIN

Bulgāru

Резерва

(reserve)

ACVN/AĢIN

Bulgāru

Розенталер

(Rosenthaler)

ACVN

Bulgāru

Специална селекция

(special selection)

ACVN

Bulgāru

Специална резерва

(special reserve)

ACVN

Bulgāru


ČEHIJA

Vīns ar aizsargātu cilmes vietas nosaukumu

Čechy, aiz kura var būt norādīts Litoměřická

Čechy, aiz kura var būt norādīts Mělnická

Morava, aiz kura var būt norādīts Mikulovská

Morava, aiz kura var būt norādīts Slovácká

Morava, aiz kura var būt norādīts Velkopavlovická

Morava, aiz kura var būt norādīts Znojemská

Vīns ar aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi

České

Moravské

Tradicionālie apzīmējumi (Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 118.u panta 1. punkta a) apakšpunkts)

aromatické jakostní šumivé víno stanovené oblasti

ACVN

Čehu

aromatický sekt s.o.

ACVN

Čehu

jakostní likérové víno

ACVN

Čehu

jakostní perlivé víno

ACVN

Čehu

jakostní šumivé víno stanovené oblasti

ACVN

Čehu

jakostní víno

ACVN

Čehu

jakostní víno odrůdové

ACVN

Čehu

jakostní víno s přívlastkem

ACVN

Čehu

jakostní víno známkové

ACVN

Čehu

V.O.C

ACVN

Čehu

víno originální certifikace

ACVN

Čehu

víno s přívlastkem kabinetní víno

ACVN

Čehu

víno s přívlastkem ledové víno

ACVN

Čehu

víno s přívlastkem pozdní sběr

ACVN

Čehu

víno s přívlastkem slámové víno

ACVN

Čehu

víno s přívlastkem výběr z bobulí

ACVN

Čehu

víno s přívlastkem výběr z cibéb

ACVN

Čehu

víno s přívlastkem výběr z hroznů

ACVN

Čehu

Víno origininální certifikace (VOC or V.O.C.)

AĢIN

Čehu

zemské víno

AĢIN

Čehu

Tradicionālie apzīmējumi (Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 118.u panta 1. punkta b) apakšpunkts)

Archivní víno

ACVN

Čehu

Burčák

ACVN

Čehu

Klaret

ACVN

Čehu

Košer, Košer víno

ACVN

Čehu

Labín

ACVN

Čehu

Mladé víno

ACVN

Čehu

Mešní víno

ACVN

Čehu

Panenské víno, Panenská sklizeň

ACVN

Čehu

Pěstitelský sekt (*)

ACVN

Čehu

Pozdní sběr

ACVN

Čehu

Premium

ACVN

Čehu

Rezerva

ACVN

Čehu

Růžák, Ryšák

ACVN

Čehu

Zrálo na kvasnicích, Krášleno na kvasnicích, Školeno na kvasnicích

ACVN

Čehu


VĀCIJA

Vīns ar aizsargātu cilmes vietas nosaukumu

Ahr, aiz kura var būt norādīts mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums

Baden, aiz kura var būt norādīts mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums

Franken, aiz kura var būt norādīts mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums

Hessische Bergstraße, aiz kura var būt norādīts mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums

Mittelrhein, aiz kura var būt norādīts mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums

Mosel, aiz kura var būt norādīts mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums

Nahe, aiz kura var būt norādīts mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums

Pfalz, aiz kura var būt norādīts mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums

Rheingau, aiz kura var būt norādīts mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums

Rheinhessen, aiz kura var būt norādīts mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums

Saale-Unstrut, aiz kura var būt norādīts mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums

Sachsen, aiz kura var būt norādīts mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums

Württemberg, aiz kura var būt norādīts mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums

Vīns ar aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi

Ahrtaler

Badischer

Bayerischer Bodensee

Brandenburger

Mosel

Ruwer

Saar

Main

Mecklenburger

Mitteldeutscher

Nahegauer

Neckar

Oberrhein

Pfälzer

Regensburger

Rhein

Rhein-Necker

Rheinburgen

Rheingauer

Rheinischer

Saarländischer

Sächsischer

Schleswig-Holsteinischer

Schwäbischer

Starkenburger

Taubertäler

Tradicionālie apzīmējumi (Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 118.u panta 1. punkta a) apakšpunkts)

Prädikatswein (Qualitätswein mit Prädikat (*)), papildināts ar vārdu:

Kabinett

Spätlese

Auslese

Beerenauslese

Trockenbeerenauslese

Eiswein

ACVN

Vācu

Qualitätswein, aiz kura var būt b.A.

(Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete)

ACVN

Vācu

Qualitätslikörwein, aiz kura var būt b.A. (Qualitätslikörwein bestimmter Anbaugebiete)

ACVN

Vācu

Qualitätsperlwein, aiz kura var būt b.A. (Qualitätsperlwein bestimmter Anbaugebiete)

ACVN

Vācu

Sekt b.A. (Sekt bestimmter Anbaugebiete)

ACVN

Vācu

Landwein

AĢIN

Vācu

Winzersekt

ACVN

Vācu

Tradicionālie apzīmējumi (Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 118.u panta 1. punkta b) apakšpunkts)

Affentaler

ACVN

Vācu

Badisch Rotgold

ACVN

Vācu

Ehrentrudis

ACVN

Vācu

Hock

ACVN

Vācu

Klassik/Classic

ACVN

Vācu

Liebfrau(en)milch

ACVN

Vācu

Riesling-Hochgewächs

ACVN

Vācu

Schillerwein

ACVN

Vācu

Weißherbst

ACVN

Vācu


GRIEĶIJA

Vīns ar aizsargātu cilmes vietas nosaukumu

Αγχίαλος

Ekvivalents nosaukums: Anchialos

Αμύνταιο

Ekvivalents nosaukums: Amynteo

Αρχάνες

Ekvivalents nosaukums: Archanes

Γουμένισσα

Ekvivalents nosaukums: Goumenissa

Δαφνές

Ekvivalents nosaukums: Dafnes

Ζίτσα

Ekvivalents nosaukums: Zitsa

Λήμνος

Ekvivalents nosaukums: Lemnos

Μαντινεία

Ekvivalents nosaukums: Mantinia

Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας

Ekvivalents nosaukums: Mavrodafne of Cephalonia

Μαυροδάφνη Πατρών

Ekvivalents nosaukums: Mavrodaphne of Patras

Μεσενικόλα

Ekvivalents nosaukums: Messenikola

Μοσχάτος Κεφαλληνίας

Ekvivalents nosaukums: Cephalonia Muscatel

Μοσχάτος Λήμνου

Ekvivalents nosaukums: Lemnos Muscatel

Μοσχάτος Πατρών

Ekvivalents nosaukums: Patras Muscatel

Μοσχάτος Ρίου Πατρών

Ekvivalents nosaukums: Rio Patron Muscatel

Μοσχάτος Ρόδου

Ekvivalents nosaukums: Rhodes Muscatel

Νάουσα

Ekvivalents nosaukums: Naoussa

Νεμέα

Ekvivalents nosaukums: Nemea

Πάρος

Ekvivalents nosaukums: Paros

Πάτρα

Ekvivalents nosaukums: Patras

Πεζά

Ekvivalents nosaukums: Peza

Πλαγιές Μελίτωνα

Ekvivalents nosaukums: Cotes de Meliton

Ραψάνη

Ekvivalents nosaukums: Rapsani

Ρόδος

Ekvivalents nosaukums: Rhodes

Ρομπόλα Κεφαλληνίας

Ekvivalents nosaukums: Robola of Cephalonia

Σάμος

Ekvivalents nosaukums: Samos

Σαντορίνη

Ekvivalents nosaukums: Santorini

Σητεία

Ekvivalents nosaukums: Sitia

Vīns ar aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi

Tοπικός Οίνος Κω

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Κοs

Tοπικός Οίνος Μαγνησίας

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Magnissia

Αιγαιοπελαγίτικος Τοπικός Οίνος

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Aegean Sea

Αττικός Τοπικός Οίνος

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Attiki-Attikos

Αχαϊκός Τοπικός Οίνος

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Αchaia

Βερντέα Ονομασία κατά παράδοση Ζακύνθου

Ekvivalents nosaukums: Verdea Onomasia kata paradosi Zakinthou

Ηπειρωτικός Τοπικός Οίνος

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Epirus-Epirotikos

Ηρακλειώτικος Τοπικός Οίνος

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Heraklion-Herakliotikos

Θεσσαλικός Τοπικός Οίνος

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Thessalia-Thessalikos

Θηβαϊκός Τοπικός Οίνος

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Thebes-Thivaikos

Θρακικός Τοπικός Οίνος “or’ Τοπικός Οίνος Θράκης

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Thrace-Thrakikos “vai’ Regional wine of Thrakis

Ισμαρικός Τοπικός Οίνος

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Ismaros-Ismarikos

Κορινθιακός Τοπικός Οίνος

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Korinthos-Korinthiakos

Κρητικός Τοπικός Οίνος

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Crete-Kritikos

Λακωνικός Τοπικός Οίνος

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Lakonia-Lakonikos

Μακεδονικός Τοπικός Οίνος

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Macedonia-Macedonikos

Μεσημβριώτικος Τοπικός Οίνος

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Nea Messimvria

Μεσσηνιακός Τοπικός Οίνος

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Messinia-Messiniakos

Μετσοβίτικος Τοπικός Οίνος

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Metsovo-Metsovitikos

Μονεμβάσιος Τοπικός Οίνος

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Monemvasia-Monemvasios

Παιανίτικος Τοπικός Οίνος

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Peanea

Παλληνιώτικος Τοπικός Οίνος

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Pallini-Palliniotikos

Πελοποννησιακός Τοπικός Οίνος

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Peloponnese-Peloponnesiakos

Ρετσίνα Αττικής, kam var būt pievienots mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums

Ekvivalents nosaukums: Retsina of Attiki

Ρετσίνα Βοιωτίας, kam var būt pievienots mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums

Ekvivalents nosaukums: Retsina of Viotia

Ρετσίνα Γιάλτρων, kam var būt pievienots vārds Evvia

Ekvivalents nosaukums: Retsina of Gialtra

Ρετσίνα Ευβοίας, kam var būt pievienots mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums

Ekvivalents nosaukums: Retsina of Evvia

Ρετσίνα Θηβών, kam var būt pievienots vārds Viotia

Ekvivalents nosaukums: Retsina of Thebes

Ρετσίνα Καρύστου, kam var būt pievienots vārds Evvia

Ekvivalents nosaukums: Retsina of Karystos

Ρετσίνα Κρωπίας “or’ Ρετσίνα Κορωπίου, kam var būt pievienots vārds Attika

Ekvivalents nosaukums: Retsina of Kropia “vai’ Retsina of Koropi

Ρετσίνα Μαρκοπούλου, kam var būt pievienots vārds Attika

Ekvivalents nosaukums: Retsina of Markopoulo

Ρετσίνα Μεγάρων, kam var būt pievienots vārds Attika

Ekvivalents nosaukums: Retsina of Megara

Ρετσίνα Μεσογείων, kam var būt pievienots vārds Attika

Ekvivalents nosaukums: Retsina of Mesogia

Ρετσίνα Παιανίας “or’ Ρετσίνα Λιοπεσίου, kam var būt pievienots vārds Attika

Ekvivalents nosaukums: Retsina of Peania “vai’ Retsina of Liopesi

Ρετσίνα Παλλήνης, kam var būt pievienots vārds Attika

Ekvivalents nosaukums: Retsina of Pallini

Ρετσίνα Πικερμίου, kam var būt pievienots vārds Attika

Ekvivalents nosaukums: Retsina of Pikermi

Ρετσίνα Σπάτων, kam var būt pievienots vārds Attika

Ekvivalents nosaukums: Retsina of Spata

Ρετσίνα Χαλκίδας, kam var būt pievienots vārds Evvia

Ekvivalents nosaukums: Retsina of Halkida

Συριανός Τοπικός Οίνος

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Syros-Syrianos

Τοπικός Οίνος Αβδήρων

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Avdira

Τοπικός Οίνος Αγίου Όρους, Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Mount Athos - Regional wine of Holly Mountain

Τοπικός Οίνος Αγοράς

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Agora

Τοπικός Οίνος Αδριανής

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Adriani

Τοπικός Οίνος Αναβύσσου

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Anavyssos

Τοπικός Οίνος Αργολίδας

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Argolida

Τοπικός Οίνος Αρκαδίας

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Arkadia

Τοπικός Οίνος Βελβεντού

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Velventos

Τοπικός Οίνος Βίλιτσας

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Vilitsa

Τοπικός Οίνος Γερανείων

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Gerania

Τοπικός Οίνος Γρεβενών

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Grevena

Τοπικός Οίνος Δράμας

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Drama

Τοπικός Οίνος Δωδεκανήσου

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Dodekanese

Τοπικός Οίνος Επανομής

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Epanomi

Τοπικός Οίνος Εύβοιας

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Evia

Τοπικός Οίνος Ηλιείας

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Ilia

Τοπικός Οίνος Ημαθίας

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Imathia

Τοπικός Οίνος Θαψανών

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Thapsana

Τοπικός Οίνος Θεσσαλονίκης

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Thessaloniki

Τοπικός Οίνος Ικαρίας

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Ikaria

Τοπικός Οίνος Ιλίου

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Ilion

Τοπικός Οίνος Ιωαννίνων

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Ioannina

Τοπικός Οίνος Καρδίτσας

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Karditsa

Τοπικός Οίνος Καρύστου

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Karystos

Τοπικός Οίνος Καστοριάς

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Kastoria

Τοπικός Οίνος Κέρκυρας

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Corfu

Τοπικός Οίνος Κισάμου

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Kissamos

Τοπικός Οίνος Κλημέντι

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Klimenti

Τοπικός Οίνος Κοζάνης

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Kozani

Τοπικός Οίνος Κοιλάδας Αταλάντης

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Valley of Atalanti

Τοπικός Οίνος Κορωπίου

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Koropi

Τοπικός Οίνος Κρανιάς

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Krania

Τοπικός Οίνος Κραννώνος

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Krannona

Τοπικός Οίνος Κυκλάδων

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Cyclades

Τοπικός Οίνος Λασιθίου

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Lasithi

Τοπικός Οίνος Λετρίνων

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Letrines

Τοπικός Οίνος Λευκάδας

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Lefkada

Τοπικός Οίνος Ληλάντιου Πεδίου

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Lilantio Pedio

Τοπικός Οίνος Μαντζαβινάτων

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Mantzavinata

Τοπικός Οίνος Μαρκόπουλου

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Markopoulo

Τοπικός Οίνος Μαρτίνου

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Μartino

Τοπικός Οίνος Μεταξάτων

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Metaxata

Τοπικός Οίνος Μετεώρων

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Meteora

Τοπικός Οίνος Οπούντια Λοκρίδος

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Opountia Lokridos

Τοπικός Οίνος Παγγαίου

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Pangeon

Τοπικός Οίνος Παρνασσού

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Parnasos

Τοπικός Οίνος Πέλλας

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Pella

Τοπικός Οίνος Πιερίας

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Pieria

Τοπικός Οίνος Πισάτιδος

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Pisatis

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αιγιαλείας

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Slopes of Egialia

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αμπέλου

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Slopes of Ambelos

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Βερτίσκου

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Slopes of Vertiskos

Τοπικός Οίνος Πλαγίες Πάικου

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Slopes of Paiko

Τοπικός Οίνος Πλαγιές του Αίνου

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Slopes of Enos

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κιθαιρώνα

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Slopes of Kitherona

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κνημίδος

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Slopes of Knimida

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πάρνηθας

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Slopes of Parnitha

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πεντελικού

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Slopes of Pendeliko

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πετρωτού

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Slopes of Petroto

Τοπικός Οίνος Πυλίας

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Pylia

Τοπικός Οίνος Ριτσώνας

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Ritsona

Τοπικός Οίνος Σερρών

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Serres

Τοπικός Οίνος Σιάτιστας

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Siatista

Τοπικός Οίνος Σιθωνίας

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Sithonia

Τοπικός Οίνος Σπάτων

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Spata

Τοπικός Οίνος Στερεάς Ελλάδας

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Sterea Ellada

Τοπικός Οίνος Τεγέας

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Tegea

Τοπικός Οίνος Τριφυλίας

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Trifilia

Τοπικός Οίνος Τυρνάβου

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Tyrnavos

Τοπικός Οίνος Φλώρινας

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Florina

Τοπικός Οίνος Χαλικούνας

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Halikouna

Τοπικός Οίνος Χαλκιδικής

Ekvivalents nosaukums: Regional wine of Halkidiki

Tradicionālie apzīmējumi (Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 118.u panta 1. punkta a) apakšpunkts)

Ονομασία Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας (ΟΠΑΠ)

(appellation d’origine de qualité supérieure)

ACVN

Grieķu

Ονομασία Προέλευσης Ελεγχόμενη (ΟΠΕ)

(appellation d’origine contrôlée)

ACVN

Grieķu

Οίνος γλυκός φυσικός

(vin doux naturel)

ACVN

Grieķu

Οίνος φυσικώς γλυκύς

(vin naturellement doux)

ACVN

Grieķu

ονομασία κατά παράδοση (appellation traditionnelle)

AĢIN

Grieķu

τοπικός οίνος

(vin de pays)

AĢIN

Grieķu

Tradicionālie apzīmējumi (Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 118.u panta 1. punkta b) apakšpunkts)

Αγρέπαυλη

(Agrepavlis)

ACVN/AĢIN

Grieķu

Αμπέλι

(Ampeli)

ACVN/AĢIN

Grieķu

Αμπελώνας(ες)

(Ampelonas (-ès))

ACVN/AĢIN

Grieķu

Αρχοντικό

(Archontiko)

ACVN/AĢIN

Grieķu

Κάβα

(Cava)

AĢIN

Grieķu

Από διαλεκτούς αμπελώνες

(Grand Cru)

ACVN

Grieķu

Ειδικά Επιλεγμένος

(Grande réserve)

ACVN

Grieķu

Κάστρο

(Kastro)

ACVN/AĢIN

Grieķu

Κτήμα

(Ktima)

ACVN/AĢIN

Grieķu

Λιαστός

(Liastos)

ACVN/AĢIN

Grieķu

Μετόχι

(Metochi)

ACVN/AĢIN

Grieķu

Μοναστήρι

(Monastiri)

ACVN/AĢIN

Grieķu

Νάμα

(Nama)

ACVN/AĢIN

Grieķu

Νυχτέρι

(Nychteri)

ACVN

Grieķu

Ορεινό κτήμα

(Orino Ktima)

ACVN/AĢIN

Grieķu

Ορεινός αμπελώνας

(Orinos Ampelonas)

ACVN/AĢIN

Grieķu

Πύργος

(Pyrgos)

ACVN/AĢIN

Grieķu

Επιλογή ή Επιλεγμένος

(Réserve)

ACVN

Grieķu

Παλαιωθείς επιλεγμένος

(Vieille réserve)

ACVN

Grieķu

Βερντέα

(Verntea)

AĢIN

Grieķu

Vinsanto

ACVN

Latīņu


SPĀNIJA

Vīns ar aizsargātu cilmes vietas nosaukumu

Abona

Alella

Alicante, aiz kura var būt norādīts Marina Alta

Almansa

Arabako Txakolina

Ekvivalents nosaukums: Txakolí de Álava

Arlanza

Arribes

Bierzo

Binissalem

Bizkaiko Txakolina

Ekvivalents nosaukums: Chacolí de Bizkaia

Bullas

Calatayud

Campo de Borja

Campo de la Guardia

Cangas

Cariñena

Cataluña

Cava

Chacolí de Bizkaia

Ekvivalents nosaukums: Bizkaiko Txakolina

Chacolí de Getaria

Ekvivalents nosaukums: Getariako Txakolina

Cigales

Conca de Barberá

Condado de Huelva

Costers del Segre, aiz kura var būt norādīts Artesa

Costers del Segre, aiz kura var būt norādīts Les Garrigues

Costers del Segre, aiz kura var būt norādīts Raimat

Costers del Segre, aiz kura var būt norādīts Valls de Riu Corb

Dehesa del Carrizal

Dominio de Valdepusa

El Hierro

Empordà

Finca Élez

Getariako Txakolina

Ekvivalents nosaukums: Chacolí de Getaria

Gran Canaria

Granada

Guijoso

Jerez-Xérès-Sherry

Jumilla

La Gomera

La Mancha

La Palma, aiz kura var būt norādīts Fuencaliente

La Palma, aiz kura var būt norādīts Hoyo de Mazo

La Palma, aiz kura var būt norādīts Norte de la Palma

Lanzarote

Lebrija

Málaga

Manchuela

Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

Ekvivalents nosaukums: Manzanilla

Méntrida

Mondéjar

Monterrei, aiz kura var būt norādīts Ladera de Monterrei

Monterrei, aiz kura var būt norādīts Val de Monterrei

Montilla-Moriles

Montsant

Navarra, aiz kura var būt norādīts Baja Montaña

Navarra, aiz kura var būt norādīts Ribera Alta

Navarra, aiz kura var būt norādīts Ribera Baja

Navarra, aiz kura var būt norādīts Tierra Estella

Navarra, aiz kura var būt norādīts Valdizarbe

Pago de Arínzano

Ekvivalents nosaukums: Vino de pago de Arinzano

Pago de Otazu

Pago Florentino

Penedés

Pla de Bages

Pla i Llevant

Prado de Irache

Priorat

Rías Baixas, aiz kura var būt norādīts Condado do Tea

Rías Baixas, aiz kura var būt norādīts O Rosal

Rías Baixas, aiz kura var būt norādīts Ribeira do Ulla

Rías Baixas, aiz kura var būt norādīts Soutomaior

Rías Baixas, aiz kura var būt norādīts Val do Salnés

Ribeira Sacra, aiz kura var būt norādīts Amandi

Ribeira Sacra, aiz kura var būt norādīts Chantada

Ribeira Sacra, aiz kura var būt norādīts Quiroga-Bibei

Ribeira Sacra, aiz kura var būt norādīts Ribeiras do Miño

Ribeira Sacra, aiz kura var būt norādīts Ribeiras do Sil

Ribeiro

Ribera del Duero

Ribera del Guadiana, aiz kura var būt norādīts Cañamero

Ribera del Guadiana, aiz kura var būt norādīts Matanegra

Ribera del Guadiana, aiz kura var būt norādīts Montánchez

Ribera del Guadiana, aiz kura var būt norādīts Ribera Alta

Ribera del Guadiana, aiz kura var būt norādīts Ribera Baja

Ribera del Guadiana, aiz kura var būt norādīts Tierra de Barros

Ribera del Júcar

Rioja, aiz kura var būt norādīts Rioja Alavesa

Rioja, aiz kura var būt norādīts Rioja Alta

Rioja, aiz kura var būt norādīts Rioja Baja

Rueda

Sierras de Málaga, aiz kura var būt norādīts Serranía de Ronda

Somontano

Tacoronte-Acentejo

Tarragona

Terra Alta

Tierra de León

Tierra del Vino de Zamora

Toro

Txakolí de Álava

Ekvivalents nosaukums: Arabako Txakolina

Uclés

Utiel-Requena

Valdeorras

Valdepeñas

Valencia, aiz kura var būt norādīts Alto Turia

Valencia, aiz kura var būt norādīts Clariano

Valencia, aiz kura var būt norādīts Moscatel de Valencia

Valencia, aiz kura var būt norādīts Valentino

Valle de Güímar

Valle de la Orotava

Valles de Benavente

Valtiendas

Vinos de Madrid, aiz kura var būt norādīts Arganda

Vinos de Madrid, aiz kura var būt norādīts Navalcarnero

Vinos de Madrid, aiz kura var būt norādīts San Martín de Valdeiglesias

Ycoden-Daute-Isora

Yecla

Vīns ar aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi

3 Riberas

Abanilla

Altiplano de Sierra Nevada

Bailén

Bajo Aragón

Barbanza e Iria

Betanzos

Cádiz

Campo de Cartagena

Castelló

Castilla

Castilla y León

Contraviesa-Alpujarra

Córdoba

Costa de Cantabria

Cumbres del Guadalfeo

Desierto de Almería

El Terrerazo

Extremadura

Formentera

Ibiza

Illes Balears

Isla de Menorca

Laujar-Alpujarra

Lederas del Genil

Liébana

Los Palacios

Mallorca

Murcia

Norte de Almería

Ribera del Andarax

Ribera del Gállego-Cinco Villas

Ribera del Jiloca

Ribera del Queiles

Serra de Tramuntana-Costa Nord

Sierra Norte de Sevilla

Sierra Sur de Jaén

Sierras de Las Estancias y Los Filabres

Torreperogil

Valdejalón

Valle del Cinca

Valle del Miño-Ourense

Valles de Sadacia

Villaviciosa de Córdoba

Tradicionālie apzīmējumi (Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 118.u panta 1. punkta a) apakšpunkts)

D.O

ACVN

Spāņu

D.O.Ca

ACVN

Spāņu

Denominacion de origen

ACVN

Spāņu

Denominacion de origen calificada

ACVN

Spāņu

vino de calidad con indicación geográfica

ACVN

Spāņu

vino de pago

ACVN

Spāņu

vino de pago calificado

ACVN

Spāņu

Vino dulce natural

ACVN

Spāņu

Vino generoso

ACVN

Spāņu

Vino generoso de licor

ACVN

Spāņu

Vino de la Tierra

AĢIN

Spāņu

Tradicionālie apzīmējumi (Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 118.u panta 1. punkta b) apakšpunkts)

Amontillado

ACVN

Spāņu

Añejo

ACVN/AĢIN

Spāņu

Chacolí-Txakolina

ACVN

Spāņu

Clásico

ACVN

Spāņu

Cream

ACVN

Spāņu

Criadera

ACVN

Spāņu

Criaderas y Soleras

ACVN

Spāņu

Crianza

ACVN

Spāņu

Dorado

ACVN

Spāņu

Fino

ACVN

Spāņu

Fondillón

ACVN

Spāņu

Gran reserva

ACVN

Spāņu

Lágrima

ACVN

Spāņu

Noble

ACVN/AĢIN

Spāņu

Oloroso

ACVN

Spāņu

Pajarete

ACVN

Spāņu

Pálido

ACVN

Spāņu

Palo Cortado

ACVN

Spāņu

Primero de Cosecha

ACVN

Spāņu

Rancio

ACVN

Spāņu

Raya

ACVN

Spāņu

Reserva

ACVN

Spāņu

Sobremadre

ACVN

Spāņu

Solera

ACVN

Spāņu

Superior

ACVN

Spāņu

Trasañejo

ACVN

Spāņu

Vino Maestro

ACVN

Spāņu

Vendimia Inicial

ACVN

Spāņu

Viejo

ACVN/AĢIN

Spāņu

Vino de Tea

ACVN

Spāņu


FRANCIJA

Vīns ar aizsargātu cilmes vietas nosaukumu

Ajaccio

Aloxe-Corton

Alsace, aiz kura var būt norādīts vīnogu šķirnes nosaukums un/vai mazākas ģeogrāfiskas vienības nosaukums

Ekvivalents nosaukums: Vin d’Alsace

Alsace Grand Cru, pirms kura norādīts Rosacker

Alsace Grand Cru, aiz kura norādīts Altenberg de Bergbieten

Alsace Grand Cru, aiz kura norādīts Altenberg de Bergheim

Alsace Grand Cru, aiz kura norādīts Altenberg de Wolxheim

Alsace Grand Cru, aiz kura norādīts Brand

Alsace Grand Cru, aiz kura norādīts Bruderthal

Alsace Grand Cru, aiz kura norādīts Eichberg

Alsace Grand Cru, aiz kura norādīts Engelberg

Alsace Grand Cru, aiz kura norādīts Florimont

Alsace Grand Cru, aiz kura norādīts Frankstein

Alsace Grand Cru, aiz kura norādīts Froehn

Alsace Grand Cru, aiz kura norādīts Furstentum

Alsace Grand Cru, aiz kura norādīts Geisberg

Alsace Grand Cru, aiz kura norādīts Gloeckelberg

Alsace Grand Cru, aiz kura norādīts Goldert

Alsace Grand Cru, aiz kura norādīts Hatschbourg

Alsace Grand Cru, aiz kura norādīts Hengst

Alsace Grand Cru, aiz kura norādīts Kanzlerberg

Alsace Grand Cru, aiz kura norādīts Kastelberg

Alsace Grand Cru, aiz kura norādīts Kessler

Alsace Grand Cru, aiz kura norādīts Kirchberg de Barr

Alsace Grand Cru, aiz kura norādīts Kirchberg de Ribeauvillé

Alsace Grand Cru, aiz kura norādīts Kitterlé

Alsace Grand Cru, aiz kura norādīts Mambourg

Alsace Grand Cru, aiz kura norādīts Mandelberg

Alsace Grand Cru, aiz kura norādīts Marckrain

Alsace Grand Cru, aiz kura norādīts Moenchberg

Alsace Grand Cru, aiz kura norādīts Muenchberg

Alsace Grand Cru, aiz kura norādīts Ollwiller

Alsace Grand Cru, aiz kura norādīts Osterberg

Alsace Grand Cru, aiz kura norādīts Pfersigberg

Alsace Grand Cru, aiz kura norādīts Pfingstberg

Alsace Grand Cru, aiz kura norādīts Praelatenberg

Alsace Grand Cru, aiz kura norādīts Rangen

Alsace Grand Cru, aiz kura norādīts Saering

Alsace Grand Cru, aiz kura norādīts Schlossberg

Alsace Grand Cru, aiz kura norādīts Schoenenbourg

Alsace Grand Cru, aiz kura norādīts Sommerberg

Alsace Grand Cru, aiz kura norādīts Sonnenglanz

Alsace Grand Cru, aiz kura norādīts Spiegel

Alsace Grand Cru, aiz kura norādīts Sporen

Alsace Grand Cru, aiz kura norādīts Steinen

Alsace Grand Cru, aiz kura norādīts Steingrubler

Alsace Grand Cru, aiz kura norādīts Steinklotz

Alsace Grand Cru, aiz kura norādīts Vorbourg

Alsace Grand Cru, aiz kura norādīts Wiebelsberg

Alsace Grand Cru, aiz kura norādīts Wineck-Schlossberg

Alsace Grand Cru, aiz kura norādīts Winzenberg

Alsace Grand Cru, aiz kura norādīts Zinnkoepflé

Alsace Grand Cru, aiz kura norādīts Zotzenberg

Anjou, aiz kura var būt norādīts Val de Loire

Anjou Coteaux de la Loire, aiz kura var būt norādīts Val de Loire

Anjou-Villages Brissac, aiz kura var būt norādīts Val de Loire

Arbois, aiz kura var būt norādīts Pupillin, aiz kura var būt norādīts “mousseux”

Auxey-Duresses, aiz kura var būt norādīts “Côte de Beaune” vai “Côte de Beaune-Villages”

Bandol

Ekvivalents nosaukums: Vin de Bandol

Banyuls, aiz kura var būt norādīts “Grand Cru” un/vai “Rancio”

Barsac

Bātard-Montrachet

Béarn, aiz kura var būt norādīts Bellocq

Beaujolais, aiz kura var būt norādīts mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums, aiz kura var būt norādīts “Villages”, aiz kura var būt norādīts “Supérieur”

Beaune

Bellet

Ekvivalents nosaukums: Vin de Bellet

Bergerac, aiz kura var būt norādīts “sec”

Bienvenues-Bātard-Montrachet

Blagny, aiz kura var būt norādīts Côte de Beaune/Côte de Beaune-Villages

Blanquette de Limoux

Blanquette méthode ancestrale

Blaye

Bonnes-mares

Bonnezeaux, aiz kura var būt norādīts Val de Loire

Bordeaux, aiz kura var būt norādīts “Clairet”, “Rosé”, “Mousseux” vai “supérieur”

Bordeaux Côtes de Francs

Bordeaux Haut-Benauge

Bourg

Ekvivalents nosaukums: Côtes de Bourg/Bourgeais

Bourgogne, aiz kura var būt norādīts “Clairet”, “Rosé” vai mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums Chitry

Bourgogne, aiz kura var būt norādīts “Clairet”, “Rosé” vai mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums Côte Chalonnaise

Bourgogne, aiz kura var būt norādīts “Clairet”, “Rosé” vai mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums Côte Saint-Jacques

Bourgogne, aiz kura var būt norādīts “Clairet”, “Rosé” vai mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums Côtes d’Auxerre

Bourgogne, aiz kura var būt norādīts “Clairet”, “Rosé” vai mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums Côtes du Couchois

Bourgogne, aiz kura var būt norādīts “Clairet”, “Rosé” vai mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums Coulanges-la-Vineuse

Bourgogne, aiz kura var būt norādīts “Clairet”, “Rosé” vai mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums Épineuil

Bourgogne, aiz kura var būt norādīts “Clairet”, “Rosé” vai mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums Hautes Côtes de Beaune

Bourgogne, aiz kura var būt norādīts “Clairet”, “Rosé” vai mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums Hautes Côtes de Nuits

Bourgogne, aiz kura var būt norādīts “Clairet”, “Rosé” vai mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums La Chapelle Notre-Dame

Bourgogne, aiz kura var būt norādīts “Clairet”, “Rosé” vai mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums Le Chapitre

Bourgogne, aiz kura var būt norādīts “Clairet”, “Rosé”’ vai mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums Montrecul/Montre-cul/En Montre-Cul

Bourgogne, aiz kura var būt norādīts “Clairet”, “Rosé” vai mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums Vézelay

Bourgogne, aiz kura var būt norādīts “Clairet”, “Rosé”, “ordinaire” vai “grand ordinaire”

Bourgogne aligoté

Bourgogne passe-tout-grains

Bourgueil

Bouzeron

Brouilly

Bugey, aiz kura var būt norādīts mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums, pirms kura var būt “Vins du”, “Mousseux du”, “Pétillant” vai “Roussette du”, vai arī aiz kura var būt norādīts “Mousseux” vai “Pétillant”, aiz kura var būt norādīts mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums

Buzet

Cabardès

Cabernet d’Anjou, aiz kura var būt norādīts Val de Loire

Cabernet de Saumur, aiz kura var būt norādīts Val de Loire

Cadillac

Cahors

Cassis

Cérons

Chablis, aiz kura var būt norādīts Beauroy, aiz kura var būt norādīts “premier cru”

Chablis, aiz kura var būt norādīts Berdiot, aiz kura var būt norādīts “premier cru”

Chablis, aiz kura var būt norādīts Beugnons

Chablis, aiz kura var būt norādīts Butteaux, aiz kura var būt norādīts “premier cru”

Chablis, aiz kura var būt norādīts Chapelot, aiz kura var būt norādīts “premier cru”

Chablis, aiz kura var būt norādīts Chatains, aiz kura var būt norādīts “premier cru”

Chablis, aiz kura var būt norādīts Chaume de Talvat, aiz kura var būt norādīts

Chablis, aiz kura var būt norādīts Côte de Bréchain, aiz kura var būt norādīts “premier cru”

Chablis, aiz kura var būt norādīts Côte de Cuissy

Chablis, aiz kura var būt norādīts Côte de Fontenay, aiz kura var būt norādīts “premier cru”

Chablis, aiz kura var būt norādīts Côte de Jouan, aiz kura var būt norādīts “premier cru”

Chablis, aiz kura var būt norādīts Côte de Léchet, aiz kura var būt norādīts “premier cru”

Chablis, aiz kura var būt norādīts Côte de Savant, aiz kura var būt norādīts “premier cru”

Chablis, aiz kura var būt norādīts Côte de Vaubarousse, aiz kura var būt norādīts “premier cru”

Chablis, aiz kura var būt norādīts Côte des Prés Girots, aiz kura var būt norādīts “premier cru”

Chablis, aiz kura var būt norādīts Forêts, aiz kura var būt norādīts “premier cru”

Chablis, aiz kura var būt norādīts Fourchaume, aiz kura var būt norādīts “premier cru”

Chablis, aiz kura var būt norādīts L’Homme mort, aiz kura var būt norādīts “premier cru”

Chablis, aiz kura var būt norādīts Les Beauregards, aiz kura var būt norādīts “premier cru”

Chablis, aiz kura var būt norādīts Les Épinottes, aiz kura var būt norādīts “premier cru”

Chablis, aiz kura var būt norādīts Les Fourneaux, aiz kura var būt norādīts “premier cru”

Chablis, aiz kura var būt norādīts Les Lys, aiz kura var būt norādīts “premier cru”

Chablis, aiz kura var būt norādīts Mélinots, aiz kura var būt norādīts “premier cru”

Chablis, aiz kura var būt norādīts Mont de Milieu, aiz kura var būt norādīts “premier cru”

Chablis, aiz kura var būt norādīts Montée de Tonnerre

Chablis, aiz kura var būt norādīts Montmains, aiz kura var būt norādīts “premier cru”

Chablis, aiz kura var būt norādīts Morein, aiz kura var būt norādīts “premier cru”

Chablis, aiz kura var būt norādīts Pied d’Aloup, aiz kura var būt norādīts “premier cru”

Chablis, aiz kura var būt norādīts Roncières, aiz kura var būt norādīts “premier cru”

Chablis, aiz kura var būt norādīts Sécher, aiz kura var būt norādīts “premier cru”

Chablis, aiz kura var būt norādīts Troesmes, aiz kura var būt norādīts “premier cru”

Chablis, aiz kura var būt norādīts Vaillons, aiz kura var būt norādīts “premier cru”

Chablis, aiz kura var būt norādīts Vau de Vey, aiz kura var būt norādīts “premier cru”

Chablis, aiz kura var būt norādīts Vau Ligneau, aiz kura var būt norādīts “premier cru”

Chablis, aiz kura var būt norādīts Vaucoupin, aiz kura var būt norādīts “premier cru”

Chablis, aiz kura var būt norādīts Vaugiraut, aiz kura var būt norādīts “premier cru”

Chablis, aiz kura var būt norādīts Vaulorent, aiz kura var būt norādīts “premier cru”

Chablis, aiz kura var būt norādīts Vaupulent, aiz kura var būt norādīts “premier cru”

Chablis, aiz kura var būt norādīts Vaux-Ragons, aiz kura var būt norādīts “premier cru”

Chablis, aiz kura var būt norādīts Vosgros, aiz kura var būt norādīts “premier cru”

Chablis

Chablis grand cru, aiz kura var būt norādīts Blanchot

Chablis grand cru, aiz kura var būt norādīts Bougros

Chablis grand cru, aiz kura var būt norādīts Grenouilles

Chablis grand cru, aiz kura var būt norādīts Les Clos

Chablis grand cru, aiz kura var būt norādīts Preuses

Chablis grand cru, aiz kura var būt norādīts Valmur

Chablis grand cru, aiz kura var būt norādīts Vaudésir

Chambertin

Chambertin-Clos-de-Bèze

Chambolle-Musigny

Champagne

Chapelle-Chambertin

Charlemagne

Charmes-Chambertin

Chassagne-Montrachet, aiz kura var būt norādīts Côte de Beaune/Côtes de Beaune-Villages

Château Grillet

Château-Chalon

Châteaumeillant

Châteauneuf-du-Pape

Châtillon-en-Diois

Chaume - Premier Cru des coteaux du Layon

Chenas

Chevalier-Montrachet

Cheverny

Chinon

Chiroubles

Chorey-les-Beaune, aiz kura var būt norādīts Côte de Beaune/Côte de Beaune-Villages

Clairette de Bellegarde

Clairette de Die

Clairette de Languedoc, aiz kura var būt norādīts mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums

Clos de la Roche

Clos de Tart

Clos de Vougeot

Clos des Lambrays

Clos Saint-Denis

Collioure

Condrieu

Corbières

Cornas

Corse, pirms kura var būt norādīts “Vin de”

Corse, aiz kura var būt norādīts Calvi, pirms kura var būt norādīts “Vin de”

Corse, aiz kura var būt norādīts Coteaux du Cap Corse, pirms kura var būt norādīts “Vin de”

Corse, aiz kura var būt norādīts Figari, pirms kura var būt norādīts “Vin de”

Corse, aiz kura var būt norādīts Porto-Vecchio, pirms kura var būt norādīts “Vin de”

Corse, aiz kura var būt norādīts Sartène, pirms kura var būt norādīts “Vin de”

Corton

Corton-Charlemagne

Costières de Nīmes

Côte de Beaune, pirms kura var būt norādīts mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums

Côte de Beaune-Villages

Côte de Brouilly

Côte de Nuits-villages

Côte roannaise

Côte Rôtie

Coteaux champenois, aiz kura var būt norādīts mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums

Coteaux d’Aix-en-Provence

Coteaux d’Ancenis, aiz kura var būt norādīts vīnogu šķirnes nosaukums

Coteaux de Die

Coteaux de l’Aubance, aiz kura var būt norādīts Val de Loire

Coteaux de Pierrevert

Coteaux de Saumur, aiz kura var būt norādīts Val de Loire

Coteaux du Giennois

Coteaux du Languedoc, aiz kura var būt norādīts Cabrières

Coteaux du Languedoc, aiz kura var būt norādīts Coteaux de la Méjanelle/La Méjanelle

Coteaux du Languedoc, aiz kura var būt norādīts Coteaux de Saint-Christol/Saint-Christol

Coteaux du Languedoc, aiz kura var būt norādīts Coteaux de Vérargues/Vérargues

Coteaux du Languedoc, aiz kura var būt norādīts Montpeyroux

Coteaux du Languedoc, aiz kura var būt norādīts Quatourze

Coteaux du Languedoc, aiz kura var būt norādīts Saint-Drézéry

Coteaux du Languedoc, aiz kura var būt norādīts Saint-Georges-d’Orques

Coteaux du Languedoc, aiz kura var būt norādīts Saint-Saturnin

Coteaux du Languedoc, aiz kura var būt norādīts Pic-Saint-Loup

Coteaux du Layon, aiz kura var būt norādīts Val de Loire, aiz kura var būt norādīts mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums

Coteaux du Layon Chaume, aiz kura var būt norādīts Val de Loire

Coteaux du Loir, aiz kura var būt norādīts Val de Loire

Coteaux du Lyonnais

Coteaux du Quercy

Coteaux du Tricastin

Coteaux du Vendômois, aiz kura var būt norādīts Val de Loire

Coteaux Varois en Provence

Côtes Canon Fronsac

Ekvivalents nosaukums: Canon Fronsac

Côtes d’Auvergne, aiz kura var būt norādīts Boudes

Côtes d’Auvergne, aiz kura var būt norādīts Chanturgue

Côtes d’Auvergne, aiz kura var būt norādīts Châteaugay

Côtes d’Auvergne, aiz kura var būt norādīts Corent

Côtes d’Auvergne, aiz kura var būt norādīts Madargue

Côtes de Bergerac

Côtes de Blaye

Côtes de Bordeaux Saint-Macaire

Côtes de Castillon

Côtes de Duras

Côtes de Millau

Côtes de Montravel

Côtes de Provence

Côtes de Toul

Côtes du Brulhois

Côtes du Forez

Côtes du Frontonnais, aiz kura var būt norādīts Fronton

Côtes du Frontonnais, aiz kura var būt norādīts Villaudric

Côtes du Jura, aiz kura var būt norādīts “mousseux”

Côtes du Lubéron

Côtes du Marmandais

Côtes du Rhône

Côtes du Roussillon, aiz kura var būt norādīts Les Aspres

Côtes du Roussillon Villages, aiz kura var būt norādīts mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums

Côtes du Ventoux

Côtes du Vivarais

Cour-Cheverny, aiz kura var būt norādīts Val de Loire

Crémant d’Alsace

Crémant de Bordeaux

Crémant de Bourgogne

Crémant de Die

Crémant de Limoux

Crémant de Loire

Crémant du Jura

Crépy

Criots-Bātard-Montrachet

Crozes-Hermitage

Ekvivalents nosaukums: Crozes-Ermitage

Échezeaux

Entre-Deux-Mers

Entre-Deux-Mers-Haut-Benauge

Faugères

Fiefs Vendéens, aiz kura var būt norādīts Brem

Fiefs Vendéens, aiz kura var būt norādīts Mareuil

Fiefs Vendéens, aiz kura var būt norādīts Pissotte

Fiefs Vendéens, aiz kura var būt norādīts Vix

Fitou

Fixin

Fleurie

Floc de Gascogne

Fronsac

Frontignan, pirms kura var būt norādīts“Muscat de”

Fronton

Gaillac, aiz kura var būt norādīts “mousseux”

Gaillac premières côtes

Gevrey-Chambertin

Gigondas

Givry

Grand Roussillon, aiz kura var būt norādīts “Rancio”

Grand-Échezeaux

Graves, aiz kura var būt norādīts “supérieures”

Graves de Vayres

Griotte-Chambertin

Gros plant du Pays nantais

Haut-Médoc

Haut-Montravel

Haut-Poitou

Hermitage

Ekvivalents nosaukums: l’Hermitage/Ermitage/l’Ermitage

Irancy

Irouléguy

Jasnières, aiz kura var būt norādīts Val de Loire

Juliénas

Juranēon, aiz kura var būt norādīts “sec”

L’Étoile, aiz kura var būt norādīts “mousseux”

La Grande Rue

Ladoix, aiz kura var būt norādīts “Côte de Beaune” vai “Côte de Beaune-Villages”

Lalande de Pomerol

Languedoc, aiz kura var būt norādīts mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums

Languedoc Grès de Montpellier

Languedoc La Clape

Languedoc Picpoul-de-Pinet

Languedoc Terrasses du Larzac

Languedoc-Pézénas

Latricières-Chambertin

Lavilledieu

Les Baux de Provence

Limoux

Lirac

Listrac-Médoc

Loupiac

Lussac-Saint-Émilion

Mācon, aiz kura var būt norādīts mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums, aiz kura var būt norādīts “Supérieur” vai “Villages”

Ekvivalents nosaukums: Pinot-Chardonnay-Mâcon

Macvin du Jura

Madiran

Malepère

Maranges, aiz kura var būt norādīts Clos de la Boutière

Maranges, aiz kura var būt norādīts La Croix Moines

Maranges, aiz kura var būt norādīts La Fussière

Maranges, aiz kura var būt norādīts Le Clos des Loyères

Maranges, aiz kura var būt norādīts Le Clos des Rois

Maranges, aiz kura var būt norādīts Les Clos Roussots

Maranges, aiz kura var būt norādīts mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums, aiz kura var būt norādīts “Côte de Beaune” vai “Côte de Beaune-Villages”

Marcillac

Margaux

Marsannay, aiz kura var būt norādīts “rosé”

Maury, aiz kura var būt norādīts “Rancio”

Mazis-Chambertin

Mazoyères-Chambertin

Médoc

Menetou-Salon, aiz kura var būt norādīts mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums, aiz kura var būt norādīts Val de Loire

Mercurey

Meursault, aiz kura var būt norādīts “Côte de Beaune” vai “Côte de Beaune-Villages”

Minervois

Minervois-La-Livinière

Monbazillac

Montagne Saint-Émilion

Montagny

Monthélie, aiz kura var būt norādīts “Côte de Beaune” vai “Côte de Beaune-Villages”

Montlouis-sur-Loire, aiz kura var būt norādīts Val de Loire, aiz kura var būt norādīts “mousseux” vai “pétillant”

Montrachet

Montravel

Morey-Saint-Denis

Morgon

Moselle

Moulin-à-Vent

Moulis

Ekvivalents nosaukums: Moulis-en-Médoc

Muscadet, aiz kura var būt norādīts Val de Loire

Muscadet-Coteaux de la Loire, aiz kura var būt norādīts Val de Loire

Muscadet-Côtes de Grandlieu, aiz kura var būt norādīts Val de Loire

Muscadet-Sèvre et Maine, aiz kura var būt norādīts Val de Loire

Muscat de Beaumes-de-Venise

Muscat de Lunel

Muscat de Mireval

Muscat de Saint-Jean-de-Minvervois

Muscat du Cap Corse

Musigny

Néac

Nuits

Ekvivalents nosaukums: Nuits-Saint-Georges

Orléans, aiz kura var būt norādīts Cléry

Pacherenc du Vic-Bilh, aiz kura var būt norādīts “sec”

Palette

Patrimonio

Pauillac

Pécharmant

Pernand-Vergelesses, aiz kura var būt norādīts “Côte de Beaune” vai “Côte de Beaune-Villages”

Pessac-Léognan

Petit Chablis, aiz kura var būt norādīts mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums

Pineau des Charentes

Ekvivalents nosaukums: Pineau Charentais

Pomerol

Pommard

Pouilly-Fuissé

Pouilly-Loché

Pouilly-sur-Loire, aiz kura var būt norādīts Val de Loire

Ekvivalents nosaukums: Blanc Fumé de Pouilly/Pouilly-Fumé

Pouilly-Vinzelles

Premières Côtes de Blaye

Premières Côtes de Bordeaux, aiz kura var būt norādīts mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums

Puisseguin-Saint-Emilion

Puligny-Montrachet, aiz kura var būt norādīts “Côte de Beaune” vai “Côte de Beaune-Villages”

Quarts de Chaume, aiz kura var būt norādīts Val de Loire

Quincy, aiz kura var būt norādīts Val de Loire

Rasteau, aiz kura var būt norādīts “Rancio”

Régnié

Reuilly, aiz kura var būt norādīts Val de Loire

Richebourg

Rivesaltes, aiz kura var būt norādīts “Rancio”, pirms kura var būt norādīts “Muscat de”

Romanée (La)

Romanée Contie

Romanée Saint-Vivant

Rosé d’Anjou

Rosé de Loire, aiz kura var būt norādīts Val de Loire

Rosé des Riceys

Rosette

Roussette de Savoie, aiz kura var būt norādīts mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums

Ruchottes-Chambertin

Rully

Saint Sardos

Saint-Amour

Saint-Aubin, aiz kura var būt norādīts “Côte de Beaune” vai “Côte de Beaune-Villages”

Saint-Bris

Saint-Chinian

Saint-Émilion

Saint-Émilion Grand Cru

Saint-Estèphe

Saint-Georges-Saint-Émilion

Saint-Joseph

Saint-Julien

Saint-Mont

Saint-Nicolas-de-Bourgueil, aiz kura var būt norādīts Val de Loire

Saint-Péray, aiz kura var būt norādīts “mousseux”

Saint-Pourēain

Saint-Romain, aiz kura var būt norādīts “Côte de Beaune” vai “Côte de Beaune-Villages”

Saint-Véran

Sainte-Croix du Mont

Sainte-Foy Bordeaux

Sancerre

Santenay, aiz kura var būt norādīts “Côte de Beaune” vai “Côte de Beaune-Villages”

Saumur, aiz kura var būt norādīts Val de Loire, aiz kura var būt norādīts “mousseux” vai “pétillant”

Saumur-Champigny, aiz kura var būt norādīts Val de Loire

Saussignac

Sauternes

Savennières, aiz kura var būt norādīts Val de Loire

Savennières-Coulée de Serrant, aiz kura var būt norādīts Val de Loire

Savennières-Roche-aux-Moines, aiz kura var būt norādīts Val de Loire

Savigny-les-Beaune, aiz kura var būt norādīts “Côte de Beaune” vai “Côte de Beaune-Villages”

Ekvivalents nosaukums: Savigny

Seyssel, aiz kura var būt norādīts “mousseux”

Tāche (La)

Tavel

Touraine, aiz kura var būt norādīts Val de Loire, aiz kura var būt norādīts “mousseux” vai “pétillant”

Touraine Amboise, aiz kura var būt norādīts Val de Loire

Touraine Azay-le-Rideau, aiz kura var būt norādīts Val de Loire

Touraine Mestand, aiz kura var būt norādīts Val de Loire

Touraine Noble Joué, aiz kura var būt norādīts Val de Loire

Tursan

Vacqueyras

Valenēay

Vin d’Entraygues et du Fel

Vin d’Estaing

Vin de Savoie, aiz kura var būt norādīts mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums, aiz kura var būt norādīts “mousseux” vai “pétillant”

Vins du Thouarsais

Vins Fins de la Côte de Nuits

Viré-Clessé

Volnay

Volnay Santenots

Vosnes Romanée

Vougeot

Vouvray, aiz kura var būt norādīts Val de Loire, aiz kura var būt norādīts “mousseux” vai “pétillant”

Vīns ar aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi

Agenais

Aigues

Ain

Allier

Allobrogie

Alpes de Haute Provence

Alpes Maritimes

Alpilles

Ardèche

Argens

Ariège

Aude

Aveyron

Balmes Dauphinoises

Bénovie

Bérange

Bessan

Bigorre

Bouches du Rhône

Bourbonnais

Calvados

Cassan

Cathare

Caux

Cessenon

Cévennes, aiz kura var būt norādīts Mont Bouquet

Charentais, aiz kura var būt norādīts Ile d’Oléron

Charentais, aiz kura var būt norādīts Ile de Ré

Charentais, aiz kura var būt norādīts Saint Sornin

Charente

Charentes Maritimes

Cher

Cité de Carcassonne

Collines de la Moure

Collines Rhodaniennes

Comté de Grignan

Comté Tolosan

Comtés Rhodaniens

Corrèze

Côte Vermeille

Coteaux Charitois

Coteaux de Bessilles

Coteaux de Cèze

Coteaux de Coiffy

Coteaux de Fontcaude

Coteaux de Glanes

Coteaux de l’Ardèche

Coteaux de la Cabrerisse

Coteaux de Laurens

Coteaux de l’Auxois

Coteaux de Miramont

Coteaux de Montélimar

Coteaux de Murviel

Coteaux de Narbonne

Coteaux de Peyriac

Coteaux de Tannay

Coteaux des Baronnies

Coteaux du Cher et de l’Arnon

Coteaux du Grésivaudan

Coteaux du Libron

Coteaux du Littoral Audois

Coteaux du Pont du Gard

Coteaux du Salagou

Coteaux du Verdon

Coteaux d’Enserune

Coteaux et Terrasses de Montauban

Coteaux Flaviens

Côtes Catalanes

Côtes de Ceressou

Côtes de Gascogne

Côtes de Lastours

Côtes de Meuse

Côtes de Montestruc

Côtes de Pérignan

Côtes de Prouilhe

Côtes de Thau

Côtes de Thongue

Côtes du Brian

Côtes du Condomois

Côtes du Tarn

Côtes du Vidourle

Creuse

Cucugnan

Deux-Sèvres

Dordogne

Doubs

Drôme

Duché d’Uzès

Franche-Comté, aiz kura var būt norādīts Coteaux de Champlitte

Gard

Gers

Haute Vallée de l’Orb

Haute Vallée de l’Aude

Haute-Garonne

Haute-Marne

Haute-Saône

Haute-Vienne

Hauterive, aiz kura var būt norādīts Coteaux du Termenès

Hauterive, aiz kura var būt norādīts Côtes de Lézignan

Hauterive, aiz kura var būt norādīts Val d’Orbieu

Hautes-Alpes

Hautes-Pyrénées

Hauts de Badens

Hérault

Īle de Beauté

Indre

Indre et Loire

Isère

Jardin de la France, aiz kura var būt norādīts Marches de Bretagne

Jardin de la France, aiz kura var būt norādīts Pays de Retz

Landes

Loir et Cher

Loire-Atlantique

Loiret

Lot

Lot et Garonne

Maine et Loire

Maures

Méditerranée

Meuse

Mont Baudile

Mont-Caume

Monts de la Grage

Nièvre

Oc

Périgord, aiz kura var būt norādīts Vin de Domme

Petite Crau

Principauté d’Orange

Puy de Dôme

Pyrénées Orientales

Pyrénées-Atlantiques

Sables du Golfe du Lion

Saint-Guilhem-le-Désert

Saint-Sardos

Sainte Baume

Sainte Marie la Blanche

Saône et Loire

Sarthe

Seine et Marne

Tarn

Tarn et Garonne

Terroirs Landais, aiz kura var būt norādīts Coteaux de Chalosse

Terroirs Landais, aiz kura var būt norādīts Côtes de L’Adour

Terroirs Landais, aiz kura var būt norādīts Sables de l’Océan

Terroirs Landais, aiz kura var būt norādīts Sables Fauves

Thézac-Perricard

Torgan

Urfé

Val de Cesse

Val de Dagne

Val de Loire

Val de Montferrand

Vallée du Paradis

Var

Vaucluse

Vaunage

Vendée

Vicomté d’Aumelas

Vienne

Vistrenque

Yonne

Tradicionālie apzīmējumi (Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 118.u panta 1. punkta a) apakšpunkts)

Appellation contrôlée

ACVN

Franču

Appellation d’origine contrôlée

ACVN

Franču

Appellation d’origine Vin Délimité de qualité supérieure

ACVN

Franču

Vin doux naturel

ACVN

Franču

Vin de pays

AĢIN

Franču

Tradicionālie apzīmējumi (Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 118.u panta 1. punkta b) apakšpunkts)

Ambré

ACVN

Franču

Clairet

ACVN

Franču

Claret

ACVN

Franču

Tuilé

ACVN

Franču

Vin jaune

ACVN

Franču

Château

ACVN

Franču

Clos

ACVN

Franču

Cru artisan

ACVN

Franču

Cru bourgeois

ACVN

Franču

Cru classé, aiz kura var būt norādīts Grand, Premier Grand, Deuxième, Troisième, Quatrième, Cinquième

ACVN

Franču

Edelzwicker

ACVN

Franču

Grand cru

ACVN

Franču

Hors d’āge

ACVN

Franču

Passe-tout-grains

ACVN

Franču

Premier Cru

ACVN

Franču

Primeur

ACVN/AĢIN

Franču

Rancio

ACVN

Franču

Sélection de grains nobles

ACVN

Franču

Sur lie

ACVN/AĢIN

Franču

Vendanges tardives

ACVN

Franču

Villages

ACVN

Franču

Vin de paille

ACVN

 


ITĀLIJA

Vīns ar aizsargātu cilmes vietas nosaukumu

Aglianico del Taburno

Ekvivalents nosaukums: Taburno

Aglianico del Vulture

Albana di Romagna

Albugnano

Alcamo

Aleatico di Gradoli

Aleatico di Puglia

Alezio

Alghero

Alta Langa

Alto Adige, aiz kura norādīts Colli di Bolzano

Ekvivalents nosaukums: Südtiroler Bozner Leiten

Alto Adige, aiz kura norādīts Meranese di collina

Ekvivalents nosaukums: Alto Adige Meranese/Südtirol Meraner Hügel/Südtirol Meraner

Alto Adige, aiz kura norādīts Santa Maddalena

Ekvivalents nosaukums: Südtiroler St.Magdalener

Alto Adige, aiz kura norādīts Terlano

Ekvivalents nosaukums: Südtirol Terlaner

Alto Adige, aiz kura norādīts Valle Isarco

Ekvivalents nosaukums: Südtiroler Eisacktal/Eisacktaler

Alto Adige, aiz kura norādīts Valle Venosta

Ekvivalents nosaukums: Südtirol Vinschgau

Alto Adige

Ekvivalents nosaukums: dell’Alto Adige/Südtirol/Südtiroler

Alto Adige “or” dell’Alto Adige, aiz kura var būt norādīts Bressanone

Ekvivalents nosaukums: dell’Alto Adige Südtirol/Südtiroler Brixner

Alto Adige/dell’Alto Adige, aiz kura var būt norādīts Burgraviato

Ekvivalents nosaukums: dell’Alto Adige Südtirol/Südtiroler Buggrafler

Ansonica Costa dell’Argentario

Aprilia

Arborea

Arcole

Assisi

Asti, aiz kura var būt norādīts “spumante” vai pirms kura var būt norādīts “Moscato di”

Atina

Aversa

Bagnoli di Sopra

Ekvivalents nosaukums: Bagnoli

Barbaresco

Barbera d’Alba

Barbera d’Asti, aiz kura var būt norādīts Colli Astiani o Astiano

Barbera d’Asti, aiz kura var būt norādīts Nizza

Barbera d’Asti, aiz kura var būt norādīts Tinella

Barbera del Monferrato

Barbera del Monferrato Superiore

Barco Reale di Carmignano

Ekvivalents nosaukums: Rosato di Carmignano/Vin santo di Carmignano/Vin Santo di Carmignano occhio di pernice

Bardolino

Bardolino Superiore

Barolo

Bianchello del Metauro

Bianco Capena

Bianco dell’Empolese

Bianco della Valdinievole

Bianco di Custoza

Ekvivalents nosaukums: Custoza

Bianco di Pitigliano

Bianco Pisano di San Torpè

Biferno

Bivongi

Boca

Bolgheri, aiz kura var būt norādīts Sassicaia

Bosco Eliceo

Botticino

Brachetto d’Acqui

Ekvivalents nosaukums: Acqui

Bramaterra

Breganze

Brindisi

Brunello di Montalcino

Cacc’e Mmitte di Lucera

Cagnina di Romagna

Campi Flegrei

Campidano di Terralba

Ekvivalents nosaukums: Terralba

Canavese

Candia dei Colli Apuani

Cannonau di Sardegna, aiz kura var būt norādīts Capo Ferrato

Cannonau di Sardegna, aiz kura var būt norādīts Jerzu

Cannonau di Sardegna, aiz kura var būt norādīts Oliena/Nepente di Oliena

Capalbio

Capri

Capriano del Colle

Carema

Carignano del Sulcis

Carmignano

Carso

Castel del Monte

Castel San Lorenzo

Casteller

Castelli Romani

Cellatica

Cerasuolo di Vittoria

Cerveteri

Cesanese del Piglio

Ekvivalents nosaukums: Piglio

Cesanese di Affile

Ekvivalents nosaukums: Affile

Cesanese di Olevano Romano

Ekvivalents nosaukums: Olevano Romano

Chianti, aiz kura var būt norādīts Colli Aretini

Chianti, aiz kura var būt norādīts Colli Fiorentini

Chianti, aiz kura var būt norādīts Colli Senesi

Chianti, aiz kura var būt norādīts Colline Pisane

Chianti, aiz kura var būt norādīts Montalbano

Chianti, aiz kura var būt norādīts Montespertoli

Chianti, aiz kura var būt norādīts Rufina

Chianti Classico

Cilento

Cinque Terre, aiz kura var būt norādīts Costa da Posa

Ekvivalents nosaukums: Cinque Terre Sciacchetrà

Cinque Terre, aiz kura var būt norādīts Costa de Campu

Ekvivalents nosaukums: Cinque Terre Sciacchetrà

Cinque Terre, aiz kura var būt norādīts Costa de Sera

Ekvivalents nosaukums: Cinque Terre Sciacchetrà

Circeo

Cirņ

Cisterna d’Asti

Colli Albani

Colli Altotiberini

Colli Amerini

Colli Asolani - Prosecco

Ekvivalents nosaukums: Asolo - Prosecco

Colli Berici

Colli Bolognesi, aiz kura var būt norādīts Colline di Oliveto

Colli Bolognesi, aiz kura var būt norādīts Colline di Riosto

Colli Bolognesi, aiz kura var būt norādīts Colline Marconiane

Colli Bolognesi, aiz kura var būt norādīts Monte San Pietro

Colli Bolognesi, aiz kura var būt norādīts Serravalle

Colli Bolognesi, aiz kura var būt norādīts Terre di Montebudello

Colli Bolognesi, aiz kura var būt norādīts Zola Predosa

Colli Bolognesi, aiz kura var būt norādīts mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums

Colli Bolognesi Classico - Pignoletto

Colli d’Imola

Colli del Trasimeno

Ekvivalents nosaukums: Trasimeno

Colli dell’Etruria Centrale

Colli della Sabina

Colli di Conegliano, aiz kura var būt norādīts Fregona

Colli di Conegliano, aiz kura var būt norādīts Refrontolo

Colli di Faenza

Colli di Luni

Colli di Parma

Colli di Rimini

Colli di Scandiano e di Canossa

Colli Etruschi Viterbesi

Colli Euganei

Colli Lanuvini

Colli Maceratesi

Colli Martani

Colli Orientali del Friuli, aiz kura var būt norādīts Cialla

Colli Orientali del Friuli, aiz kura var būt norādīts Rosazzo

Colli Orientali del Friuli, aiz kura var būt norādīts Schiopettino di Prepotto

Colli Orientali del Friuli Picolit, aiz kura var būt norādīts Cialla

Colli Perugini

Colli Pesaresi, aiz kura var būt norādīts Focara

Colli Pesaresi, aiz kura var būt norādīts Roncaglia

Colli Piacentini, aiz kura var būt norādīts Gutturnio

Colli Piacentini, aiz kura var būt norādīts Monterosso Val d’Arda

Colli Piacentini, aiz kura var būt norādīts Val Trebbia

Colli Piacentini, aiz kura var būt norādīts Valnure

Colli Piacentini, aiz kura var būt norādīts Vigoleno

Colli Romagna centrale

Colli Tortonesi

Collina Torinese

Colline di Levanto

Colline Joniche Taratine

Colline Lucchesi

Colline Novaresi

Colline Saluzzesi

Collio Goriziano

Ekvivalents nosaukums: Collio

Conegliano - Valdobbiadene - Prosecco

Cņnero

Contea di Sclafani

Contessa Entellina

Controguerra

Copertino

Cori

Cortese dell’Alto Monferrato

Corti Benedettine del Padovano

Cortona

Costa d’Amalfi, aiz kura var būt norādīts Furore

Costa d’Amalfi, aiz kura var būt norādīts Ravello

Costa d’Amalfi, aiz kura var būt norādīts Tramonti

Coste della Sesia

Curtefranca

Delia Nivolelli

Dolcetto d’Acqui

Dolcetto d’Alba

Dolcetto d’Asti

Dolcetto delle Langhe Monregalesi

Dolcetto di Diano d’Alba

Ekvivalents nosaukums: Diano d’Alba

Dolcetto di Dogliani

Dolcetto di Dogliani Superiore

Ekvivalents nosaukums: Dogliani

Dolcetto di Ovada

Ekvivalents nosaukums: Dolcetto d’Ovada

Dolcetto di Ovada Superiore o Ovada

Donnici

Elba

Eloro, aiz kura var būt norādīts Pachino

Erbaluce di Caluso

Ekvivalents nosaukums: Caluso

Erice

Esino

Est!Est!!Est!!! di Montefiascone

Etna

Falerio dei Colli Ascolani

Ekvivalents nosaukums: Falerio

Falerno del Massico

Fara

Faro

Fiano di Avellino

Franciacorta

Frascati

Freisa d’Asti

Freisa di Chieri

Friuli Annia

Friuli Aquileia

Friuli Grave

Friuli Isonzo

Ekvivalents nosaukums: Isonzo del Friuli

Friuli Latisana

Gabiano

Galatina

Galluccio

Gambellara

Garda

Garda Colli Mantovani

Gattinara

Gavi

Ekvivalents nosaukums: Cortese di Gavi

Genazzano

Ghemme

Gioia del Colle

Girņ di Cagliari

Golfo del Tigullio

Gravina

Grieķuo di Bianco

Grieķuo di Tufo

Grignolino d’Asti

Grignolino del Monferrato Casalese

Guardia Sanframondi

Ekvivalents nosaukums: Guardiolo

I Terreni di San Severino

Irpinia, aiz kura var būt norādīts Campi Taurasini

Ischia

Lacrima di Morro

Ekvivalents nosaukums: Lacrima di Morro d’Alba

Lago di Caldaro

Ekvivalents nosaukums: Caldaro/Kalterer/Kalterersee

Lago di Corbara

Lambrusco di Sorbara

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

Lambrusco Mantovano, aiz kura var būt norādīts Oltre Po Mantovano

Lambrusco Mantovano, aiz kura var būt norādīts Viadanese-Sabbionetano

Lambrusco Salamino di Santa Croce

Lamezia

Langhe

Lessona

Leverano

Lison-Pramaggiore

Lizzano

Loazzolo

Locorotondo

Lugana

Malvasia delle Lipari

Malvasia di Bosa

Malvasia di Cagliari

Malvasia di Casorzo d’Asti

Ekvivalents nosaukums: Cosorzo/Malvasia di Cosorzo

Malvasia di Castelnuovo Don Bosco

Mamertino di Milazzo

Ekvivalents nosaukums: Mamertino

Mandrolisai

Marino

Marsala

Martina

Ekvivalents nosaukums: Martina Franca

Matino

Melissa

Menfi, aiz kura var būt norādīts Bonera

Menfi, aiz kura var būt norādīts Feudo dei Fiori

Merlara

Molise

Ekvivalents nosaukums: del Molise

Monferrato, aiz kura var būt norādīts Casalese

Monica di Cagliari

Monica di Sardegna

Monreale

Montecarlo

Montecompatri-Colonna

Ekvivalents nosaukums: Montecompatri/Colonna

Montecucco

Montefalco

Montefalco Sagrantino

Montello e Colli Asolani

Montepulciano d’Abruzzo, kam var būt pievienots vārds Casauria/Terre di Casauria

Montepulciano d’Abruzzo, kam var būt pievienots vārds Terre dei Vestini

Montepulciano d’Abruzzo, aiz kura var būt norādīts Colline Teramane

Monteregio di Massa Marittima

Montescudaio

Monti Lessini

Ekvivalents nosaukums: Lessini

Morellino di Scansano

Moscadello di Montalcino

Moscato di Cagliari

Moscato di Pantelleria

Ekvivalents nosaukums: Passito di Pantelleria/Pantelleria

Moscato di Sardegna, aiz kura var būt norādīts Gallura

Moscato di Sardegna, aiz kura var būt norādīts Tempio Pausania

Moscato di Sardegna, aiz kura var būt norādīts Tempo

Moscato di Siracusa

Moscato di Sorso-Sennori

Ekvivalents nosaukums: Moscato di Sorso/Moscato di Sennori

Moscato di Trani

Nardņ

Nasco di Cagliari

Nebbiolo d’Alba

Nettuno

Noto

Nuragus di Cagliari

Offida

Oltrepņ Pavese

Orcia

Orta Nova

Orvieto

Ostuni

Pagadebit di Romagna, aiz kura var būt norādīts Bertinoro

Parrina

Penisola Sorrentina, aiz kura var būt norādīts Gragnano

Penisola Sorrentina, aiz kura var būt norādīts Lettere

Penisola Sorrentina, aiz kura var būt norādīts Sorrento

Pentro di Isernia

Ekvivalents nosaukums: Pentro

Pergola

Piemonte

Pietraviva

Pinerolese

Pollino

Pomino

Pornassio

Ekvivalents nosaukums: Ormeasco di Pornassio

Primitivo di Manduria

Prosecco

Ramandolo

Recioto di Gambellara

Recioto di Soave

Reggiano

Reno

Riesi

Riviera del Brenta

Riviera del Garda Bresciano

Ekvivalents nosaukums: Garda Bresciano

Riviera ligure di ponente, aiz kura var būt norādīts Albenga/Albengalese

Riviera ligure di ponente, aiz kura var būt norādīts Finale/Finalese

Riviera ligure di ponente, aiz kura var būt norādīts Riviera dei Fiori

Roero

Romagna Albana spumante

Rossese di Dolceacqua

Ekvivalents nosaukums: Dolceacqua

Rosso Barletta

Rosso Canosa, aiz kura var būt norādīts Canusium

Rosso Conero

Rosso di Cerignola

Rosso di Montalcino

Rosso di Montepulciano

Rosso Orvietano

Ekvivalents nosaukums: Orvietano Rosso

Rosso Piceno

Rubino di Cantavenna

Ruchè di Castagnole Monferrato

Salaparuta

Salice Salentino

Sambuca di Sicilia

San Colombano al Lambro

Ekvivalents nosaukums: San Colombano

San Gimignano

San Ginesio

San Martino della Battaglia

San Severo

San Vito di Luzzi

Sangiovese di Romagna

Sannio

Sant’Agata de’ Goti

Ekvivalents nosaukums: Sant’Agata dei Goti

Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto

Sant’Antimo

Santa Margherita di Belice

Sardegna Semidano, aiz kura var būt norādīts Mogoro

Savuto

Scanzo

Ekvivalents nosaukums: Moscato di Scanzo

Scavigna

Sciacca

Serrapetrona

Sforzato di Valtellina

Ekvivalents nosaukums: Sfursat di Valtellina

Sizzano

Soave, aiz kura var būt norādīts Colli Scaligeri

Soave Superiore

Solopaca

Sovana

Squinzano

Strevi

Tarquinia

Taurasi

Teroldego Rotaliano

Terracina

Ekvivalents nosaukums: Moscato di Terracina

Terratico di Bibbona, aiz kura var būt norādīts mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums

Terre dell’Alta Val d’Agri

Terre di Casole

Terre Tollesi

Ekvivalents nosaukums: Tullum

Torgiano

Torgiano rosso riserva

Trebbiano d’Abruzzo

Trebbiano di Romagna

Trentino, aiz kura var būt norādīts Isera/d’Isera

Trentino, aiz kura var būt norādīts Sorni

Trentino, aiz kura var būt norādīts Ziresi/dei Ziresi

Trento

Val d’Arbia

Val di Cornia, aiz kura var būt norādīts Suvereto

Val Polcèvera, aiz kura var būt norādīts Coronata

Valcalepio

Valdadige, aiz kura var būt norādīts Terra dei Forti

Ekvivalents nosaukums: Etschtaler

Valdadige Terradeiforti

Ekvivalents nosaukums: Terradeiforti Valdadige

Valdichiana

Valle d’Aosta, aiz kura var būt norādīts Arnad-Montjovet

Ekvivalents nosaukums: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta, aiz kura var būt norādīts Blanc de Morgex et de la Salle

Ekvivalents nosaukums: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta, aiz kura var būt norādīts Chambave

Ekvivalents nosaukums: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta, aiz kura var būt norādīts Donnas

Ekvivalents nosaukums: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta, aiz kura var būt norādīts Enfer d’Arvier

Ekvivalents nosaukums: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta, aiz kura var būt norādīts Nus

Ekvivalents nosaukums: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta, aiz kura var būt norādīts Torrette

Ekvivalents nosaukums: Vallée d’Aoste

Valpolicella, kam var būt pievienots vārds Valpantena

Valsusa

Valtellina Superiore, aiz kura var būt norādīts Grumello

Valtellina Superiore, aiz kura var būt norādīts Inferno

Valtellina Superiore, aiz kura var būt norādīts Maroggia

Valtellina Superiore, aiz kura var būt norādīts Sassella

Valtellina Superiore, aiz kura var būt norādīts Valgella

Velletri

Verbicaro

Verdicchio dei Castelli di Jesi

Verdicchio di Matelica

Verduno Pelaverga

Ekvivalents nosaukums: Verduno

Vermentino di Gallura

Vermentino di Sardegna

Vernaccia di Oristano

Vernaccia di San Gimignano

Vernaccia di Serrapetrona

Vesuvio

Vicenza

Vignanello

Vin Santo del Chianti

Vin Santo del Chianti Classico

Vin Santo di Montepulciano

Vini del Piave

Ekvivalents nosaukums: Piave

Vino Nobile di Montepulciano

Vittoria

Zagarolo

Vīns ar aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi

Allerona

Alta Valle della Greve

Alto Livenza

Alto Mincio

Alto Tirino

Arghillà

Barbagia

Basilicata

Benaco bresciano

Beneventano

Bergamasca

Bettona

Bianco del Sillaro

Ekvivalents nosaukums: Sillaro

Bianco di Castelfranco Emilia

Calabria

Camarro

Campania

Cannara

Civitella d’Agliano

Colli Aprutini

Colli Cimini

Colli del Limbara

Colli del Sangro

Colli della Toscana centrale

Colli di Salerno

Colli Trevigiani

Collina del Milanese

Colline di Genovesato

Colline Frentane

Colline Pescaresi

Colline Savonesi

Colline Teatine

Condoleo

Conselvano

Costa Viola

Daunia

Del Vastese

Ekvivalents nosaukums: Histonium

Delle Venezie

Dugenta

Emilia

Ekvivalents nosaukums: Dell’Emilia

Epomeo

Esaro

Fontanarossa di Cerda

Forlì

Fortana del Taro

Frusinate

Ekvivalents nosaukums: del Frusinate

Golfo dei Poeti La Spezia

Ekvivalents nosaukums: Golfo dei Poeti

Grottino di Roccanova

Isola dei Nuraghi

Lazio

Lipuda

Locride

Marca Trevigiana

Marche

Maremma Toscana

Marmilla

Mitterberg tra Cauria e Tel

Ekvivalents nosaukums: Mitterberg/Mitterberg zwischen Gfrill und Toll

Modena

Ekvivalents nosaukums: Provincia di Modena/di Modena

Montecastelli

Montenetto di Brescia

Murgia

Narni

Nurra

Ogliastra

Osco

Ekvivalents nosaukums: Terre degli Osci

Paestum

Palizzi

Parteolla

Pellaro

Planargia

Pompeiano

Provincia di Mantova

Provincia di Nuoro

Provincia di Pavia

Provincia di Verona

Ekvivalents nosaukums: Veronese

Puglia

Quistello

Ravenna

Roccamonfina

Romangia

Ronchi di Brescia

Ronchi Varesini

Rotae

Rubicone

Sabbioneta

Salemi

Salento

Salina

Scilla

Sebino

Sibiola

Sicilia

Spello

Tarantino

Terrazze Retiche di Sondrio

Terre Aquilane

Ekvivalents nosaukums: Terre dell’Aquila

Terre del Volturno

Terre di Chieti

Terre di Veleja

Terre Lariane

Tharros

Toscano

Ekvivalents nosaukums: Toscana

Trexenta

Umbria

Val di Magra

Val di Neto

Val Tidone

Valcamonica

Valdamato

Vallagarina

Valle Belice

Valle d’Itria

Valle del Crati

Valle del Tirso

Valle Peligna

Valli di Porto Pino

Veneto

Veneto Orientale

Venezia Giulia

Vigneti delle Dolomiti

Ekvivalents nosaukums: Weinberg Dolomiten

Tradicionālie apzīmējumi (Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 118.u panta 1. punkta a) apakšpunkts)

D.O.C

ACVN

Itāļu

D.O.C.G.

ACVN

Itāļu

Denominazione di Origine Controllata e Garantita

ACVN

Itāļu

Denominazione di Origine Controllata.

ACVN

Itāļu

Kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung

ACVN

Vācu

Kontrollierte Ursprungsbezeichnung

ACVN

Vācu

Vino Dolce Naturale

ACVN

Itāļu

Inticazione geografica tipica (IGT)

AĢIN

Itāļu

Landwein

AĢIN

Vācu

Vin de pays

AĢIN

Franču

Tradicionālie apzīmējumi (Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 118.u panta 1. punkta b) apakšpunkts)

Alberata vai vigneti ad alberata

ACVN

Itāļu

Amarone

ACVN

Itāļu

Ambra

ACVN

Itāļu

Ambrato

ACVN

Itāļu

Annoso

ACVN

Itāļu

Apianum

ACVN

Itāļu

Auslese

ACVN

Itāļu

Buttafuoco

ACVN

Itāļu

Cannellino

ACVN

Itāļu

Cerasuolo

ACVN

Itāļu

Chiaretto

ACVN/AĢIN

Itāļu

Ciaret

ACVN

Itāļu

Château

ACVN

Franču

Classico

ACVN

Itāļu

Dunkel

ACVN

Vācu

Fine

ACVN

Itāļu

Fior d’Arancio

ACVN

Itāļu

Flétri

ACVN

Franču

Garibaldi Dolce (vai GD)

ACVN

Itāļu

Governo all’uso toscano

ACVN/AĢIN

Itāļu

Gutturnio

ACVN

Itāļu

Italia Particolare (vai IP)

ACVN

Itāļu

Klassisch/Klassisches Ursprungsgebiet

ACVN

Vācu

Kretzer

ACVN

Vācu

Lacrima

ACVN

Itāļu

Lacryma Christi

ACVN

Itāļu

Lambiccato

ACVN

Itāļu

London Particolar (or LP or Inghilterra)

ACVN

Itāļu

Occhio di Pernice

ACVN

Itāļu

Oro

ACVN

Itāļu

Passito vai Vino passito vai Vino Passito Liquoroso

ACVN/AĢIN

Itāļu

Ramie

ACVN

Itāļu

Rebola

ACVN

Itāļu

Recioto

ACVN

Itāļu

Riserva

ACVN

Itāļu

Rubino

ACVN

Itāļu

Sangue di Giuda

ACVN

Itāļu

Scelto

ACVN

Itāļu

Sciacchetrà

ACVN

Itāļu

Sciac-trà

ACVN

Itāļu

Spätlese

ACVN/AĢIN

Vācu

Soleras

ACVN

Itāļu

Stravecchio

ACVN

Itāļu

Strohwein

ACVN/AĢIN

Vācu

Superiore

ACVN

Itāļu

Superiore Old Marsala

ACVN

Itāļu

Torchiato

ACVN

Itāļu

Torcolato

ACVN

Itāļu

Vecchio

ACVN

Itāļu

Vendemmia Tardiva

ACVN/AĢIN

Itāļu

Verdolino

ACVN

Itāļu

Vergine

ACVN

Itāļu

Vermiglio

ACVN

Itāļu

Vino Fiore

ACVN

Itāļu

Vino Novello vai Novello

ACVN/AĢIN

Itāļu

Vin Santo vai Vino Santo vai Vinsanto

ACVN

Itāļu

Vivace

ACVN/AĢIN

Itāļu


KIPRA

Vīns ar aizsargātu cilmes vietas nosaukumu

Βουνί Παναγιάς – Αμπελίτη

Ekvivalents nosaukums: Vouni Panayia - Ampelitis

Κουμανδαρία

Ekvivalents nosaukums: Commandaria

Κρασοχώρια Λεμεσού, aiz kura var būt norādīts Αφάμης

Ekvivalents nosaukums: Krasohoria Lemesou - Afames

Κρασοχώρια Λεμεσού, aiz kura var būt norādīts Λαόνα

Ekvivalents nosaukums: Krasohoria Lemesou - Laona

Λαόνα Ακάμα

Ekvivalents nosaukums: Laona Akama

Πιτσιλιά

Ekvivalents nosaukums: Pitsilia

Vīns ar aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi

Λάρνακα

Ekvivalents nosaukums: Larnaka

Λεμεσός

Ekvivalents nosaukums: Lemesos

Λευκωσία

Ekvivalents nosaukums: Lefkosia

Πάφος

Ekvivalents nosaukums: Pafos

Tradicionālie apzīmējumi (Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 118.u panta 1. punkta a) apakšpunkts)

Οίνος γλυκύς φυσικός

ACVN

Grieķu

Οίνος Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΟΕΟΠ)

ACVN

Grieķu

Τοπικός Οίνος

AĢIN

Grieķu

Tradicionālie apzīmējumi (Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 118.u panta 1. punkta b) apakšpunkts)

Αμπελώνας (-ες)

(Ampelonas (-es))

(Vineyard(-s))

ACVN/AĢIN

Grieķu

Κτήμα

(Ktima)

(Domain)

ACVN/AĢIN

Grieķu

Μοναστήρι

(Monastiri)

(Monastery)

ACVN/AĢIN

Grieķu

Μονή

(Moni)

(Monastery)

ACVN/AĢIN

Grieķu


LUKSEMBURGA

Vīns ar aizsargātu cilmes vietas nosaukumu

Crémant du Luxemboug

Moselle Luxembourgeoise, aiz kura norādīts Ahn/Assel/Bech-Kleinmacher/Born/Bous/Bumerange/Canach/Ehnen/Ellingen/Elvange/Erpeldingen/Gostingen/Greveldingen/Grevenmacher, aiz kura norādīts Appellation contrôlée

Moselle Luxembourgeoise, aiz kura norādīts Lenningen/Machtum/Mechtert/Moersdorf/Mondorf/Niederdonven/Oberdonven/Oberwormelding/Remich/Rolling/Rosport/Stadtbredimus, aiz kura norādīts Appellation contrôlée

Moselle Luxembourgeoise, aiz kura norādīts Remerschen/Remich/Schengen/Schwebsingen/Stadtbredimus/Trintingen/Wasserbillig/Wellenstein/Wintringen or Wormeldingen, aiz kura norādīts Appellation contrôlée

Moselle Luxembourgeoise, aiz kura norādīts vīnogu šķirnes nosaukums, aiz kura norādīts Appellation contrôlée

Tradicionālie apzīmējumi (Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 118.u panta 1. punkta a) apakšpunkts)

Crémant de Luxembourg

ACVN

Franču

Marque nationale, aiz kura norādīts:

appellation contrôlée

appellation d’origine contrôlée

ACVN

Franču

Tradicionālie apzīmējumi (Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 118.u panta 1. punkta b) apakšpunkts)

Château

ACVN

Franču

Grand premier cru

Premier cru

Vin classé

ACVN

Franču

Vendanges tardives

ACVN

Franču

Vin de glace

ACVN

Franču

Vin de paille

ACVN

Franču


UNGĀRIJA

Vīns ar aizsargātu cilmes vietas nosaukumu

Badacsony, aiz kura var būt norādīts apakšreģiona, pašvaldības vai vietas nosaukums

Balaton

Balaton-felvidék, aiz kura var būt norādīts apakšreģiona, pašvaldības vai vietas nosaukums

Balatonboglár, aiz kura var būt norādīts apakšreģiona, pašvaldības vai vietas nosaukums

Balatonfüred-Csopak, aiz kura var būt norādīts apakšreģiona, pašvaldības vai vietas nosaukums

Balatoni

Bükk, aiz kura var būt norādīts apakšreģiona, pašvaldības vai vietas nosaukums

Csongrád, aiz kura var būt norādīts apakšreģiona, pašvaldības vai vietas nosaukums

Debrői Hárslevelű

Duna

Eger, aiz kura var būt norādīts apakšreģiona, pašvaldības vai vietas nosaukums

Egerszóláti Olaszrizling

Egri Bikavér

Egri Bikavér Superior

Etyek-Buda, aiz kura var būt norādīts apakšreģiona, pašvaldības vai vietas nosaukums

Hajós-Baja, aiz kura var būt norādīts apakšreģiona, pašvaldības vai vietas nosaukums

Izsáki Arany Sárfehér

Káli

Kunság, aiz kura var būt norādīts apakšreģiona, pašvaldības vai vietas nosaukums

Mátra, aiz kura var būt norādīts apakšreģiona, pašvaldības vai vietas nosaukums

Mór, aiz kura var būt norādīts apakšreģiona, pašvaldības vai vietas nosaukums

Nagy-Somló, aiz kura var būt norādīts apakšreģiona, pašvaldības vai vietas nosaukums

Neszmély, aiz kura var būt norādīts apakšreģiona, pašvaldības vai vietas nosaukums

Pannon

Pannonhalma, aiz kura var būt norādīts apakšreģiona, pašvaldības vai vietas nosaukums

Pécs, aiz kura var būt norādīts apakšreģiona, pašvaldības vai vietas nosaukums

Somlói

Somlói Arany

Somlói Nászéjszakák bora

Sopron, aiz kura var būt norādīts apakšreģiona, pašvaldības vai vietas nosaukums

Szekszárd, aiz kura var būt norādīts apakšreģiona, pašvaldības vai vietas nosaukums

Tihany

Tokaj, aiz kura var būt norādīts apakšreģiona, pašvaldības vai vietas nosaukums

Tolna, aiz kura var būt norādīts apakšreģiona, pašvaldības vai vietas nosaukums

Villány, aiz kura var būt norādīts apakšreģiona, pašvaldības vai vietas nosaukums

Villányi védett eredetű classicus

Zala, aiz kura var būt norādīts apakšreģiona, pašvaldības vai vietas nosaukums

Vīns ar aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi

Alföldi, aiz kura var būt norādīts mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums

Balatonmelléki, aiz kura var būt norādīts mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums

Dél-alföldi

Dél-dunántúli

Duna melléki

Duna-Tisza-közi

Dunántúli

Észak-dunántúli

Felső-magyarországi

Nyugat-dunántúli

Tisza melléki

Tisza völgyi

Zempléni

Tradicionālie apzīmējumi (Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 118.u panta 1. punkta a) apakšpunkts)

minőségi bor

ACVN

Ungāru

védett eredetű bor

ACVN

Ungāru

Tájbor

AĢIN

Ungāru

Tradicionālie apzīmējumi (Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 118.u panta 1. punkta b) apakšpunkts)

Aszú (3)(4)(5)(6) puttonyos

ACVN

Ungāru

Aszúeszencia

ACVN

Ungāru

Bikavér

ACVN

Ungāru

Eszencia

ACVN

Ungāru

Fordítás

ACVN

Ungāru

Máslás

ACVN

Ungāru

Késői szüretelésű bor

ACVN/AĢIN

Ungāru

Válogatott szüretelésű bor

ACVN/AĢIN

Ungāru

Muzeális bor

ACVN/AĢIN

Ungāru

Siller

ACVN/AĢIN

Ungāru

Szamorodni

ACVN

Ungāru


MALTA

Vīns ar aizsargātu cilmes vietas nosaukumu

Gozo

Malta

Vīns ar aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi

Maltese Islands

Tradicionālie apzīmējumi (Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 118.u panta 1. punkta a) apakšpunkts)

Denominazzjoni ta’ Oriġini Kontrollata (D.O.K.)

ACVN

Maltiešu

Indikazzjoni Ġeografika Tipika (I.Ġ.T.)

AĢIN

Maltiešu


NĪDERLANDE

Vīns ar aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi

Drenthe

Flevoland

Friesland

Gelderland

Groningen

Limburg

Noord Brabant

Noord Holland

Overijssel

Utrecht

Zeeland

Zuid Holland

Tradicionālie apzīmējumi (Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 118.u panta 1. punkta a) apakšpunkts)

Landwijn

AĢIN

Holandiešu


AUSTRIJA

Vīns ar aizsargātu cilmes vietas nosaukumu

Burgenland, aiz kura var būt norādīts mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums

Carnuntum, aiz kura var būt norādīts mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums

Kamptal, aiz kura var būt norādīts mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums

Kärnten, aiz kura var būt norādīts mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums

Kremstal, aiz kura var būt norādīts mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums

Leithaberg, aiz kura var būt norādīts mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums

Mittelburgenland, aiz kura var būt norādīts mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums

Neusiedlersee, aiz kura var būt norādīts mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums

Neusiedlersee-Hügelland, aiz kura var būt norādīts mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums

Niederösterreich, aiz kura var būt norādīts mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums

Oberösterreich, aiz kura var būt norādīts mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums

Salzburg, aiz kura var būt norādīts mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums

Steirermark, aiz kura var būt norādīts mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums

Süd-Oststeiermark, aiz kura var būt norādīts mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums

Südburgenland, aiz kura var būt norādīts mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums

Südsteiermark, aiz kura var būt norādīts mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums

Thermenregion, aiz kura var būt norādīts mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums

Tirol, aiz kura var būt norādīts mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums

Traisental, aiz kura var būt norādīts mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums

Vorarlberg, aiz kura var būt norādīts mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums

Wachau, aiz kura var būt norādīts mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums

Wagram, aiz kura var būt norādīts mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums

Weinviertel, aiz kura var būt norādīts mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums

Weststeiermark, aiz kura var būt norādīts mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums

Wien, aiz kura var būt norādīts mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums

Vīns ar aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi

Bergland

Steierland

Weinland

Wien

Tradicionālie apzīmējumi (Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 118.u panta 1. punkta a) apakšpunkts)

Prädikatswein vai Qualitätswein besonderer Reife und Leseart, aiz kura var būt norādīts:

Ausbruch/Ausbruchwein

Auslese/Auslesewein

Beerenauslese/Beerenauslesewein

Kabinett/Kabinettwein

Schilfwein

Spätlese/Spätlesewein

Strohwein

Trockenbeerenauslese

Eiswein

ACVN

Vācu

DAC

ACVN

Latīņu

Districtus Austriae Controllatus

ACVN

Latīņu

Qualitätswein vai Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer

ACVN

Vācu

Landwein

AĢIN

Vācu

Tradicionālie apzīmējumi (Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 118.u panta 1. punkta b) apakšpunkts)

Ausstich

ACVN/AĢIN

Vācu

Auswahl

ACVN/AĢIN

Vācu

Bergwein

ACVN/AĢIN

Vācu

Klassik/Classic

ACVN

Vācu

Heuriger

ACVN/AĢIN

Vācu

Gemischter Satz

ACVN/AĢIN

Vācu

Jubiläumswein

ACVN/AĢIN

Vācu

Reserve

ACVN

Vācu

Schilcher

ACVN/AĢIN

Vācu

Sturm

AĢIN

Vācu


PORTUGĀLE

Vīns ar aizsargātu cilmes vietas nosaukumu

Alenquer

Alentejo, aiz kura var būt norādīts Borba

Alentejo, aiz kura var būt norādīts Évora

Alentejo, aiz kura var būt norādīts Granja-Amareleja

Alentejo, aiz kura var būt norādīts Moura

Alentejo, aiz kura var būt norādīts Portalegre

Alentejo, aiz kura var būt norādīts Redondo

Alentejo, aiz kura var būt norādīts Reguengos

Alentejo, aiz kura var būt norādīts Vidigueira

Arruda

Bairrada

Beira Interior, aiz kura var būt norādīts Castelo Rodrigo

Beira Interior, aiz kura var būt norādīts Cova da Beira

Beira Interior, aiz kura var būt norādīts Pinhel

Biscoitos

Bucelas

Carcavelos

Colares

Dão, aiz kura var būt norādīts Alva

Dão, aiz kura var būt norādīts Besteiros

Dão, aiz kura var būt norādīts Castendo

Dão, aiz kura var būt norādīts Serra da Estrela

Dão, aiz kura var būt norādīts Silgueiros

Dão, aiz kura var būt norādīts Terras de Azurara

Dão, aiz kura var būt norādīts Terras de Senhorim

Dão Nobre

Douro, aiz kura var būt norādīts Baixo Corgo

Ekvivalents nosaukums: Vinho do Douro

Douro, aiz kura var būt norādīts Cima Corgo

Ekvivalents nosaukums: Vinho do Douro

Douro, aiz kura var būt norādīts Douro Superior

Ekvivalents nosaukums: Vinho do Douro

Encostas d’Aire, aiz kura var būt norādīts Alcobaēa

Encostas d’Aire, aiz kura var būt norādīts Ourém

Graciosa

Lafões

Lagoa

Lagos

Madeira

Ekvivalents nosaukums: Madera/Vinho da Madeira/Madeira Weine/Madeira Wine/Vin de Madère/Vino di Madera/Madeira Wijn

Madeirense

Moscatel de Setúbal

Moscatel do Douro

Óbidos

Palmela

Pico

Portimão

Porto

Ekvivalents nosaukums: Oporto/Vinho do Porto/Vin de Porto/Port/Port Wine/Portwein/Portvin/Portwijn

Ribatejo, aiz kura var būt norādīts Almeirim

Ribatejo, aiz kura var būt norādīts Cartaxo

Ribatejo, aiz kura var būt norādīts Chamusca

Ribatejo, aiz kura var būt norādīts Coruche

Ribatejo, aiz kura var būt norādīts Santarém

Ribatejo, aiz kura var būt norādīts Tomar

Setúbal

Setúbal Roxo

Tavira

Távora-Varosa

Torres Vedras

Trás-os-Montes, aiz kura var būt norādīts Chaves

Trás-os-Montes, aiz kura var būt norādīts Planalto Mirandês

Trás-os-Montes, aiz kura var būt norādīts Valpaēos

Vinho do Douro, aiz kura var būt norādīts Baixo Corgo

Ekvivalents nosaukums: Douro

Vinho do Douro, aiz kura var būt norādīts Cima Corgo

Ekvivalents nosaukums: Douro

Vinho do Douro, aiz kura var būt norādīts Douro Superior

Ekvivalents nosaukums: Douro

Vinho Verde, aiz kura var būt norādīts Amarante

Vinho Verde, aiz kura var būt norādīts Ave

Vinho Verde, aiz kura var būt norādīts Baião

Vinho Verde, aiz kura var būt norādīts Basto

Vinho Verde, aiz kura var būt norādīts Cávado

Vinho Verde, aiz kura var būt norādīts Lima

Vinho Verde, aiz kura var būt norādīts Monēão e Melgaēo

Vinho Verde, aiz kura var būt norādīts Paiva

Vinho Verde, aiz kura var būt norādīts Sousa

Vinho Verde Alvarinho

Vinho Verde Alvarinho Espumante

Vīns ar aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi

Lisboa, aiz kura var būt norādīts Alta Estremadura

Lisboa, aiz kura var būt norādīts Estremadura

Península de Setúbal

Tejo

Vinho Espumante Beiras, aiz kura var būt norādīts Beira Alta

Vinho Espumante Beiras, aiz kura var būt norādīts Beira Litoral

Vinho Espumante Beiras, aiz kura var būt norādīts Terras de Sicó

Vinho Licoroso Algarve

Vinho Regional Aēores

Vinho Regional Alentejano

Vinho Regional Algarve

Vinho Regional Beiras, aiz kura var būt norādīts Beira Alta

Vinho Regional Beiras, aiz kura var būt norādīts Beira Litoral

Vinho Regional Beiras, aiz kura var būt norādīts Terras de Sicó

Vinho Regional Duriense

Vinho Regional Minho

Vinho Regional Terras Madeirenses

Vinho Regional Transmontano

Tradicionālie apzīmējumi (Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 118.u panta 1. punkta a) apakšpunkts)

Denominação de origem

ACVN

Portugāļu

Denominação de origem controlada

ACVN

Portugāļu

DO

ACVN

Portugāļu

DOC

ACVN

Portugāļu

Indicação de proveniência regulamentada

AĢIN

Portugāļu

IPR

AĢIN

Portugāļu

Vinho dolce natural

ACVN

Portugāļu

Vinho generoso

ACVN

Portugāļu

Vinho regional

AĢIN

Portugāļu

Tradicionālie apzīmējumi (Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 118.u panta 1. punkta b) apakšpunkts)

Canteiro

ACVN

Portugāļu

Colheita Seleccionada

ACVN

Portugāļu

Crusted/Crusting

ACVN

Angļu

Escolha

ACVN

Portugāļu

Escuro

ACVN

Portugāļu

Fino

ACVN

Portugāļu

Frasqueira

ACVN

Portugāļu

Garrafeira

ACVN/AĢIN

Portugāļu

Lágrima

ACVN

Portugāļu

Leve

ACVN

Portugāļu

Nobre

ACVN

Portugāļu

Reserva

ACVN

Portugāļu

Velha reserva (vai grande reserva)

ACVN

Portugāļu

Ruby

ACVN

Angļu

Solera

ACVN

Portugāļu

Super reserva

ACVN

Portugāļu

Superior

ACVN

Portugāļu

Tawny

ACVN

Angļu

Vintage, aiz kura var būt norādīts Late Bottle (LBV) vai Character

ACVN

Angļu

Vintage

ACVN

Angļu


RUMĀNIJA

Vīns ar aizsargātu cilmes vietas nosaukumu

Aiud, aiz kura var būt norādīts apakšreģiona nosaukums

Alba Iulia, aiz kura var būt norādīts apakšreģiona nosaukums

Babadag, aiz kura var būt norādīts apakšreģiona nosaukums

Banat, aiz kura var būt norādīts Dealurile Tirolului

Banat, aiz kura var būt norādīts Moldova Nouă

Banat, aiz kura var būt norādīts Silagiu

Banu Mărăcine, aiz kura var būt norādīts apakšreģiona nosaukums

Bohotin, aiz kura var būt norādīts apakšreģiona nosaukums

Cernătești - Podgoria, aiz kura var būt norādīts apakšreģiona nosaukums

Cotești, aiz kura var būt norādīts apakšreģiona nosaukums

Cotnari

Crișana, aiz kura var būt norādīts Biharia

Crișana, aiz kura var būt norādīts Diosig

Crișana, aiz kura var būt norādīts Șimleu Silvaniei

Dealu Bujorului, aiz kura var būt norādīts apakšreģiona nosaukums

Dealu Mare, aiz kura var būt norādīts Boldești

Dealu Mare, aiz kura var būt norādīts Breaza

Dealu Mare, aiz kura var būt norādīts Ceptura

Dealu Mare, aiz kura var būt norādīts Merei

Dealu Mare, aiz kura var būt norādīts Tohani

Dealu Mare, aiz kura var būt norādīts Urlați

Dealu Mare, aiz kura var būt norādīts Valea Călugărească

Dealu Mare, aiz kura var būt norādīts Zorești

Drăgășani, aiz kura var būt norādīts apakšreģiona nosaukums

Huși, aiz kura var būt norādīts Vutcani

Iana, aiz kura var būt norādīts apakšreģiona nosaukums

Iași, aiz kura var būt norādīts Bucium

Iași, aiz kura var būt norādīts Copou

Iași, aiz kura var būt norādīts Uricani

Lechința, aiz kura var būt norādīts apakšreģiona nosaukums

Mehedinți, aiz kura var būt norādīts Corcova

Mehedinți, aiz kura var būt norādīts Golul Drāncei

Mehedinți, aiz kura var būt norādīts Orevița

Mehedinți, aiz kura var būt norādīts Severin

Mehedinți, aiz kura var būt norādīts Vānju Mare

Miniș, aiz kura var būt norādīts apakšreģiona nosaukums

Murfatlar, aiz kura var būt norādīts Cernavodă

Murfatlar, aiz kura var būt norādīts Medgidia

Nicorești, aiz kura var būt norādīts apakšreģiona nosaukums

Odobești, aiz kura var būt norādīts apakšreģiona nosaukums

Oltina, aiz kura var būt norādīts apakšreģiona nosaukums

Panciu, aiz kura var būt norādīts apakšreģiona nosaukums

Pietroasa, aiz kura var būt norādīts apakšreģiona nosaukums

Recaș, aiz kura var būt norādīts apakšreģiona nosaukums

Sāmburești, aiz kura var būt norādīts apakšreģiona nosaukums

Sarica Niculițel, aiz kura var būt norādīts Tulcea

Sebeș - Apold, aiz kura var būt norādīts apakšreģiona nosaukums

Segarcea, aiz kura var būt norādīts apakšreģiona nosaukums

Ștefănești, aiz kura var būt norādīts Costești

Tārnave, aiz kura var būt norādīts Blaj

Tārnave, aiz kura var būt norādīts Jidvei

Tārnave, aiz kura var būt norādīts Mediaș

Vīns ar aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi

Colinele Dobrogei, aiz kura var būt norādīts apakšreģiona nosaukums

Dealurile Crișanei, aiz kura var būt norādīts apakšreģiona nosaukums

Dealurile Moldovei vai atkarībā no gadījuma kā Dealurile Covurluiului

Dealurile Moldovei vai atkarībā no gadījuma kā Dealurile Hārlăului

Dealurile Moldovei vai atkarībā no gadījuma kā Dealurile Hușilor

Dealurile Moldovei vai atkarībā no gadījuma kā Dealurile Iașilor

Dealurile Moldovei vai atkarībā no gadījuma kā Dealurile Tutovei

Dealurile Moldovei vai atkarībā no gadījuma kā Terasele Siretului

Dealurile Moldovei

Dealurile Munteniei

Dealurile Olteniei

Dealurile Sătmarului

Dealurile Transilvaniei

Dealurile Vrancei

Dealurile Zarandului

Terasele Dunării

Viile Carașului

Viile Timișului

Tradicionālie apzīmējumi (Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 118.u panta 1. punkta a) apakšpunkts)

Vin cu denumire de origine controlată (D.O.C.), aiz kura norādīts:

Cules la maturitate deplină – C.M.D.

Cules tārziu – C.T.

Cules la īnnobilarea boabelor – C.I.B.

ACVN

Rumāņu

Vin spumant cu denumire de origine controlată – D.O.C.

ACVN

Rumāņu

Vin cu indicație geografică

AĢIN

Rumāņu

Tradicionālie apzīmējumi (Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 118.u panta 1. punkta b) apakšpunkts)

Rezervă

ACVN/AĢIN

Rumāņu

Vin de vinotecă

ACVN

Rumāņu


SLOVĒNIJA

Vīns ar aizsargātu cilmes vietas nosaukumu

Bela krajina, aiz kura var būt norādīts mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums un/vai vīndārza nosaukums

Belokranjec, aiz kura var būt norādīts mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums un/vai vīndārza nosaukums

Bizeljčan, aiz kura var būt norādīts mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums un/vai vīndārza nosaukums

Bizeljsko-Sremič, aiz kura var būt norādīts mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums un/vai vīndārza nosaukums

Ekvivalents nosaukums: Sremič-Bizeljsko

Cviček, Dolenjska, aiz kura var būt norādīts mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums un/vai vīndārza nosaukums

Dolenjska, aiz kura var būt norādīts mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums un/vai vīndārza nosaukums

Goriška Brda, aiz kura var būt norādīts mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums un/vai vīndārza nosaukums

Ekvivalents nosaukums: Brda

Kras, aiz kura var būt norādīts mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums un/vai vīndārza nosaukums

Metliška črnina, aiz kura var būt norādīts mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums un/vai vīndārza nosaukums

Prekmurje, aiz kura var būt norādīts mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums un/vai vīndārza nosaukums

Ekvivalents nosaukums: Prekmurčan

Slovenska Istra, aiz kura var būt norādīts mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums un/vai vīndārza nosaukums

Štajerska Slovenija, aiz kura var būt norādīts mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums un/vai vīndārza nosaukums

Teran, Kras, aiz kura var būt norādīts mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums un/vai vīndārza nosaukums

Vipavska dolina, aiz kura var būt norādīts mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukums un/vai vīndārza nosaukums

Ekvivalents nosaukums: Vipava, Vipavec, Vipavčan

Vīns ar aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi

Podravje, aiz kura var būt norādīts teiciens “mlado vino”; nosaukumi var būt norādīti arī kā īpašības vārdi

Posavje, aiz kura var būt norādīts teiciens “mlado vino”; nosaukumi var būt norādīti arī kā īpašības vārdi

Primorska, aiz kura var būt norādīts teiciens “mlado vino”; nosaukumi var būt norādīti arī kā īpašības vārdi

Tradicionālie apzīmējumi (Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 118.u panta 1. punkta a) apakšpunkts)

Kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom (kakovostno vino ZGP), aiz kura var būt norādīts Mlado vino

ACVN

Slovēņu

Kakovostno peneče vino z zaščitenim geografskim poreklom (Kakovostno vino ZGP)

ACVN

Slovēņu

Penina

ACVN

Slovēņu

Vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem (vino PTP)

ACVN

Slovēņu

Renome

ACVN

Slovēņu

Vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom (vrhunsko vino ZGP), aiz kura var būt norādīts:

Pozna trgatev

Izbor

Jagodni izbor

Suhi jagodni izbor

Ledeno vino

Arhivsko vino (Arhiva)

Slamnovino (vino iz sušenega grozdja)

ACVN

Slovēņu

Vrhunsko peneče vino z zaščitenim geografskim poreklom (Vrhunsko peneče vino ZGP)

AĢIN

Slovēņu

Tradicionālie apzīmējumi (Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 118.u panta 1. punkta b) apakšpunkts)

Mlado vino

ACVN/AĢIN

Slovēņu


SLOVĀKIJA

Vīns ar aizsargātu cilmes vietas nosaukumu

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť, aiz kura var būt norādīts apakšreģions un/vai mazāka ģeogrāfiskā vienība

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť, aiz kura var būt norādīts Dunajskostredský vinohradnícky rajón

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť, aiz kura var būt norādīts Galantský vinohradnícky rajón

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť, aiz kura var būt norādīts Hurbanovský vinohradnícky rajón

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť, aiz kura var būt norādīts Komárňanský vinohradnícky rajón

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť, aiz kura var būt norādīts Palárikovský vinohradnícky rajón

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť, aiz kura var būt norādīts Šamorínsky vinohradnícky rajón

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť, aiz kura var būt norādīts Strekovský vinohradnícky rajón

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť, aiz kura var būt norādīts Štúrovský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť, aiz kura var būt norādīts apakšreģions un/vai mazāka ģeogrāfiskā vienība

Malokarpatská vinohradnícka oblasť, aiz kura var būt norādīts Bratislavský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť, aiz kura var būt norādīts Doľanský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť, aiz kura var būt norādīts Hlohovecký vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť, aiz kura var būt norādīts Modranský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť, aiz kura var būt norādīts Orešanský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť, aiz kura var būt norādīts Pezinský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť, aiz kura var būt norādīts Senecký vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť, aiz kura var būt norādīts Skalický vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť, aiz kura var būt norādīts Stupavský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť, aiz kura var būt norādīts Trnavský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť, aiz kura var būt norādīts Vrbovský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť, aiz kura var būt norādīts Záhorský vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblasť, aiz kura var būt norādīts apakšreģions un/vai mazāka ģeogrāfiskā vienība

Nitrianska vinohradnícka oblasť, aiz kura var būt norādīts Nitriansky vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblasť, aiz kura var būt norādīts Pukanecký vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblasť, aiz kura var būt norādīts Radošinský vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblasť, aiz kura var būt norādīts Šintavský vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblasť, aiz kura var būt norādīts Tekovský vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblasť, aiz kura var būt norādīts Vrábeľský vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblasť, aiz kura var būt norādīts Želiezovský vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblasť, aiz kura var būt norādīts Žitavský vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblasť, aiz kura var būt norādīts Zlatomoravecký vinohradnícky rajón

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť, aiz kura var būt norādīts apakšreģions un/vai mazāka ģeogrāfiskā vienība

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť, aiz kura var būt norādīts Fil’akovský vinohradnícky rajón

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť, aiz kura var būt norādīts Gemerský vinohradnícky rajón

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť, aiz kura var būt norādīts Hontiansky vinohradnícky rajón

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť, aiz kura var būt norādīts Ipeľský vinohradnícky rajón

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť, aiz kura var būt norādīts Modrokamencký vinohradnícky rajón

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť, aiz kura var būt norādīts Tornaľský vinohradnícky rajón

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť, aiz kura var būt norādīts Vinický vinohradnícky rajón

Vinohradnícka oblasť Tokaj aiz kura var būt norādīta viena no šādām mazākām ģeogrāfiskajām vienībām: Bara/Čerhov/Černochov/Malá Tŕňa/Slovenské Nové Mesto/Veľká Tŕňa/Viničky

Východoslovenská vinohradnícka oblasť aiz kura var būt norādīts apakšreģions un/vai mazāka ģeogrāfiskā vienība

Východoslovenská vinohradnícka oblasť, aiz kura var būt norādīts Kráľovskochlmecký vinohradnícky rajón

Východoslovenská vinohradnícka oblasť, aiz kura var būt norādīts Michalovský vinohradnícky rajón

Východoslovenská vinohradnícka oblasť, aiz kura var būt norādīts Moldavský vinohradnícky rajón

Východoslovenská vinohradnícka oblasť, aiz kura var būt norādīts Sobranecký vinohradnícky rajón

Vīns ar aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť, aiz kura var būt pievienota norāde “oblastné vino”

Malokarpatská vinohradnícka oblasť, aiz kura var būt pievienota norāde “oblastné vino”

Nitrianska vinohradnícka oblasť, aiz kura var būt pievienota norāde “oblastné vino”

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť, aiz kura var būt pievienota norāde “oblastné vino”

Východoslovenská vinohradnícka oblasť, aiz kura var būt pievienota norāde “oblastné vino”

Tradicionālie apzīmējumi (Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 118.u panta 1. punkta a) apakšpunkts)

Akostné víno

ACVN

Slovāku

Akostné víno s prívlastkom, aiz kura norādīts:

Kabinetné

Neskorý zber

Výber z hrozna

Bobuľový výber

Hrozienkový výber

Cibébový výber

L’adový zber

Slamové víno

ACVN

Slovāku

Esencia

ACVN

Slovāku

Forditáš

ACVN

Slovāku

Mášláš

ACVN

Slovāku

Pestovateľský sekt

ACVN

Slovāku

Samorodné

ACVN

Slovāku

Sekt vinohradníckej oblasti

ACVN

Slovāku

Výber (3)(4)(5)(6) putňový

ACVN

Slovāku

Výberová esencia

ACVN

Slovāku

Tradicionālie apzīmējumi (Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 118.u panta 1. punkta b) apakšpunkts)

Mladé víno

ACVN

Slovāku

Archívne víno

ACVN

Slovāku

Panenská úroda

ACVN

Slovāku


APVIENOTĀ KARALISTE

Vīns ar aizsargātu cilmes vietas nosaukumu

English Vineyards

Welsh Vineyards

Vīns ar aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi

England, kas var būt aizstāts ar Berkshire

England, kas var būt aizstāts ar Buckinghamshire

England, kas var būt aizstāts ar Cheshire

England, kas var būt aizstāts ar Cornwall

England, kas var būt aizstāts ar Derbyshire

England, kas var būt aizstāts ar Devon

England, kas var būt aizstāts ar Dorset

England, kas var būt aizstāts ar East Anglia

England, kas var būt aizstāts ar Gloucestershire

England, kas var būt aizstāts ar Hampshire

England, kas var būt aizstāts ar Herefordshire

England, kas var būt aizstāts ar Isle of Wight

England, kas var būt aizstāts ar Isles of Scilly

England, kas var būt aizstāts ar Kent

England, kas var būt aizstāts ar Lancashire

England, kas var būt aizstāts ar Leicestershire

England, kas var būt aizstāts ar Lincolnshire

England, kas var būt aizstāts ar Northamptonshire

England, kas var būt aizstāts ar Nottinghamshire

England, kas var būt aizstāts ar Oxfordshire

England, kas var būt aizstāts ar Rutland

England, kas var būt aizstāts ar Shropshire

England, kas var būt aizstāts ar Somerset

England, kas var būt aizstāts ar Staffordshire

England, kas var būt aizstāts ar Surrey

England, kas var būt aizstāts ar Sussex

England, kas var būt aizstāts ar Warwickshire

England, kas var būt aizstāts ar West Midlands

England, kas var būt aizstāts ar Wiltshire

England, kas var būt aizstāts ar Worcestershire

England, kas var būt aizstāts ar Yorkshire

Wales, kas var būt aizstāts ar Cardiff

Wales, kas var būt aizstāts ar Cardiganshire

Wales, kas var būt aizstāts ar Carmarthenshire

Wales, kas var būt aizstāts ar Denbighshire

Wales, kas var būt aizstāts ar Gwynedd

Wales, kas var būt aizstāts ar Monmouthshire

Wales, kas var būt aizstāts ar Newport

Wales, kas var būt aizstāts ar Pembrokeshire

Wales, kas var būt aizstāts ar Rhondda Cynon Taf

Wales, kas var būt aizstāts ar Swansea

Wales, kas var būt aizstāts ar The Vale of Glamorgan

Wales, kas var būt aizstāts ar Wrexham

Tradicionālie apzīmējumi (Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 118.u panta 1. punkta a) apakšpunkts)

quality (sparkling) wine

ACVN

Angļu

Regional vine

AĢIN

Angļu

NB! Vārdi kursīvā lietoti vienīgi informatīvā vai skaidrojošā nolūkā, vai abējādi, un tāpēc uz tiem neattiecas šajā pielikumā minētā aizsardzība.

B   DAĻA

Šveices izcelsmes vīna nozares produktu aizsargātie nosaukumi

Vīns ar kontrolētu cilmes vietas nosaukumu

Auvernier

Basel-Landschaft

Basel-Stadt

Bern/Berne

Bevaix

Bielersee/Lac de Bienne

Bôle

Bonvillars

Boudry

Chablais

Champréveyres

Château de Choully

Château de Collex

Château du Crest

Cheyres

Chez-le-Bart

Colombier

Corcelles-Cormondrèche

Cornaux

Cortaillod

Coteau de Bossy

Coteau de Bourdigny

Coteau de Chevrens

Coteau de Choulex

Coteau de Choully

Coteau de Genthod

Coteau de la vigne blanche

Coteau de Lully

Coteau de Peissy

Coteau des Baillets

Coteaux de Dardagny

Coteaux de Peney

Côtes de Landecy

Côtes de Russin

Côtes-de-l’Orbe

Cressier

Domaine de l’Abbaye

Entre-deux-Lacs

Fresens

Genève

Glarus

Gorgier

Grand Carraz

Graubünden/Grigioni

Hauterive

La Béroche

La Côte

La Coudre

La Feuillée

Lavaux

Le Landeron

Luzern

Mandement de Jussy

Neuchâtel

Nidwalden

Obwalden

Peseux

Rougemont

Saint-Aubin-Sauges

Saint-Blaise

Schaffhausen

Schwyz

Solothurn

St.Gallen

Thunersee

Thurgau

Ticino, kam seko vai nesekoRosso del”, “Bianco del” vai “Rosato del

Uri

Valais/Wallis

Vaud

Vaumarcus

Ville de Neuchātel

Vully

Zürich

Zürichsee

Zug

Tradicionālie apzīmējumi

Auslese/Sélection/Selezione

Appellation d’origine

Appellation d’origine contrôlée (AOC)

Attestierter Winzerwy

Beerenauslese/Sélection de grains nobles

Beerli/Beerliwein

Château/Schloss/Castello (4)

Cru

Denominazione di origine

Denominazione di origine controllata (DOC)

Eiswein/vin de glace

Federweiss/Weissherbst (5)

Flétri/Flétri sur souche

Gletscherwein/Vin des Glaciers

Grand Cru

Indicazione geografica tipica (IGT)

Kontrollierte Ursprungsbezeichnung (KUB/AOC)

La Gerle

Landwein

Œil-de-Perdrix (6)

Passerillé/Strohwein/Sforzato (7)

Premier Cru

Pressé doux/Süssdruck

Primeur/Vin nouveau/Novello

Riserva

Schiller

Spätlese/Vendange tardive/Vendemmia tardiva (8)

Sur lie(s)/auf der Hefe ausgebaut

Tafelwein

Terravin

Trockenbeerenauslese

Ursprungsbezeichnung

Village(s)

Vin de pays

Vin de table

Vin doux naturel (9)

Vinatura

Vino da tavola

VITI

Winzerwy

Tradicionālie nosaukumi

Dôle

Dorin

Ermitage du Valais ou Hermitage du Valais

Fendant

Goron

Johannisberg du Valais

Malvoisie du Valais

Nostrano

Salvagnin

Païen ou Heida

5. papildinājums

Nosacījumi un kārtība, kas minēti 8. panta 9. punktā un 25. panta 1. punkta b) apakšpunktā

I.

Pielikuma 8. pantā minēto nosaukumu aizsardzība neliedz izmantot šādu vīnogu šķirņu nosaukumus Šveices izcelsmes vīniem – ar noteikumu, ka tos izmanto saskaņā ar Šveices tiesību aktiem un kopā ar ģeogrāfisko nosaukumu, kas skaidri norāda vīna izcelsmi:

Ermitage/Hermitage,

Johannisberg.

II.

Saskaņā ar 25. panta 1. punkta b) apakšpunktu un ievērojot īpašus noteikumus, kas piemērojami kārtībai attiecībā uz transporta pavaddokumentiem, pielikumu neattiecina uz vīna nozares produktiem:

a)

kas atrodas ceļotāju personīgajā bagāžā pašpatēriņam;

b)

ko viena privātpersona nosūta citai privātpersonai pašpatēriņam;

c)

kas ir daļa no mājsaimniecības priekšmetiem personai, kura pārceļas uz citu dzīvesvietu, vai kura saņem mantojumu;

d)

ko ne vairāk par vienu hektolitru ieved zinātniskiem un tehniskiem eksperimentiem;

e)

kas ir daļa no diplomātisko misiju, konsulātu un līdzīgu struktūru ar nodokli neapliekamās summas;

f)

kas veido daļu no krājumiem starptautiskos transporta līdzekļos.

Komisijas paziņojums par 7. pantu

Eiropas Savienība deklarē, ka tā nekavēs Šveici izmantot nosaukumus “aizsargāts cilmes vietas nosaukums” un “aizsargāta ģeogrāfiskās izcelmes norāde”, tai skaitā to saīsinājumus “ACVN” un “AĢIN”, kas minēti 7. pielikuma 7. panta 1. punktā Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas Nolīgumā par lauksaimniecības produktu tirdzniecību, tiklīdz Šveices tiesību sistēma attiecībā uz lauksaimniecības un vīna nozares produktu ģeogrāfiskās izcelmes norādēm būs harmonizēta ar Eiropas Savienības sistēmu.


(1)  OV L 193, 24.7.2009., 60. lpp.

(2)  Saskaņā ar 7. pielikuma 1. papildinājuma B daļas 9. punktu Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas 1999. gada 21. jūnija Nolīgumā par lauksaimniecības produktu tirdzniecību.

(3)  Šā dokumenta sagatavošanai vīnkopības apgabals ir Šveices Konfederācijas teritorija.

(4)  Minētos nosaukumus aizsargā tikai kantonos, kuros tie ir precīzi definēti, proti, Vaud, Valais un Genève.

(5)  Minētos nosaukumus aizsargā, neskarot vācu tradicionālā apzīmējuma “Federweisser” lietošanu rūgstošai vīnogu misai, kas paredzēta patēriņam pārtikā, kā noteikts Vācijas Vīna likuma 3. panta c) punktā un Regulas (EK) Nr. 607/2009 40. pantā.

(6)  Minētos nosaukumus aizsargā, neskarot Regulas (EK) Nr. 607/2009 40. pantu.

(7)  Eksportam uz Kopienu kopējais spirta saturs (faktiskais un potenciālais) ir 16 tilpumprocenti.

(8)  Eksportam uz Kopienu dabīgā cukura saturam jābūt vismaz par 1 % augstākam nekā citu vīnu gada vidējais cukura saturs.

(9)  Eksportam uz Kopienu šis apzīmējums nozīmē deserta vīnu ar stingrākām prasībām attiecībā uz cukura procentu un satura raksturlielumiem (sākotnējais dabīgā cukura saturs 252 g/l).


15.6.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 155/99


AR EIROPAS KOPIENAS UN ŠVEICES KONFEDERĀCIJAS NOLĪGUMU PAR LAUKSAIMNIECĪBAS PRODUKTU TIRDZNIECĪBU IZVEIDOTĀS APVIENOTĀS LAUKSAIMNIECĪBAS KOMITEJAS LĒMUMS Nr. 2/2012

(2012. gada 3. maijs)

par 8. pielikuma grozījumiem Eiropas Kopienas, no vienas puses, un Šveices Konfederācijas, no otras puses, Nolīgumā par lauksaimniecības produktu tirdzniecību

(2012/296/ES)

APVIENOTĀ LAUKSAIMNIECĪBAS KOMITEJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas, Nolīgumu par lauksaimniecības produktu tirdzniecību (1) (turpmāk “nolīgums”) un jo īpaši tā 11. pantu,

tā kā:

(1)

Nolīgums ir stājies spēkā 2002. gada 1. jūnijū.

(2)

Nolīguma 8. pielikuma mērķis ir atvieglot un veicināt divpusējo tirdzniecības plūsmu ar spirtotajiem dzērieniem un aromatizētajiem dzērieniem uz vīna bāzes, un saskaņā ar tā 17. panta 1. un 2. punktu ir paredzēts, ka spirtoto dzērienu darba grupa pulcējas pēc kādas Puses pieprasījuma, lai izskatītu visus jautāumus attiecībā uz tā īstenošanu un sagatavotu ieteikumus Komitejai.

(3)

Darba grupa kopš nolīguma 8. pielikuma pēdējās atjaunināšanas 2009. gadā ir pulcējusies vairākas reizes, lai izskatītu 8. pielikuma atjaunināšanas vajadzības atbilstoši abu Pušu tiesību aktu attīstībai un to aizsargāto nosaukumu attīstībai, kuri ievietoti minētā pielikuma papildinājumos; un tā ir sagatavojusi ieteikumus.

(4)

Lai veicinātu 8. pielikuma mērķu sasniegšanu, jāņem vērā darba grupas sagatavotie ieteikumi un attiecīgi jāpielāgo nolīguma 8. pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas Nolīguma par lauksaimniecības produktu tirdzniecību 8. pielikumu groza šādi: