ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2012.152.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 152

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

55. sējums
2012. gada 13. jūnijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 497/2012 (2012. gada 7. jūnijs), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 206/2010 attiecībā uz prasībām, kas piemērojamas tādu dzīvnieku importam, kuri ir uzņēmīgi pret infekciozo katarālo drudzi ( 1 )

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 498/2012 (2012. gada 12. jūnijs) par to tarifa likmes kvotu piešķiršanu, kas piemērojamas kokmateriālu eksportam no Krievijas Federācijas uz Eiropas Savienību

28

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 499/2012 (2012. gada 12. jūnijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

38

 

 

LĒMUMI

 

 

2012/301/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2012. gada 11. jūnijs) par Dānijas paziņotiem valsts noteikumiem par dažām rūpniecības siltumnīcefekta gāzēm (izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 3717)

40

 

 

2012/302/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2012. gada 11. jūnijs), ar kuru groza Lēmumu 2011/163/ES, ar ko apstiprina plānus, ko saskaņā ar Padomes Direktīvas 96/23/EK 29. pantu iesniegušas trešās valstis (izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 3723)  ( 1 )

42

 

 

2012/303/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2012. gada 11. jūnijs), ar kuru groza Lēmumu 2003/467/EK attiecībā uz Lietuvas atzīšanu par dalībvalsti, kas ir oficiāli brīva no govju enzootiskās leikozes (izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 3729)  ( 1 )

48

 

 

2012/304/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2012. gada 11. jūnijs), ar ko laboratorijām Horvātijā un Meksikā atļauj veikt seroloģiskos testus trakumsērgas vakcīnu efektivitātes pārraudzīšanai (izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 3761)  ( 1 )

50

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

13.6.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 152/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 497/2012

(2012. gada 7. jūnijs),

ar ko groza Regulu (ES) Nr. 206/2010 attiecībā uz prasībām, kas piemērojamas tādu dzīvnieku importam, kuri ir uzņēmīgi pret infekciozo katarālo drudzi

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2004. gada 26. aprīļa Direktīvu 2004/68/EK, ar ko nosaka dzīvnieku veselības noteikumus par dažu nagaiņu sugu dzīvu dzīvnieku importu un tranzītu caur Kopienu, groza Direktīvas 90/426/EEK un 92/65/EEK un atceļ Direktīvu 72/462/EEK (1), un jo īpaši tās 6. panta 1. punktu un 7. panta e) apakšpunktu un 13. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2010. gada 12. marta Regulā (ES) Nr. 206/2010, ar ko izveido sarakstus, kuros iekļautas trešās valstis, to teritorijas vai daļas, no kurām Eiropas Savienībā atļauts ievest konkrētus dzīvniekus un svaigu gaļu, un nosaka veterinārās sertifikācijas prasības (2), ir izveidoti saraksti, kuros iekļautas trešās valstis, to teritorijas vai daļas, no kurām Savienībā atļauts ievest dzīvus nagaiņus, tostarp tos, kuri ir uzņēmīgi pret infekciozo katarālo drudzi, un veterinārās sertifikācijas prasības attiecībā uz šādu ievešanu.

(2)

Jo īpaši attiecībā uz dzīvniekiem, kuri ir uzņēmīgi pret infekciozo katarālo drudzi, Regulas (ES) Nr. 206/2010 I pielikuma 2. daļā iekļautajos sertifikātos BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y un RUM ir inter alia ietvertas prasības, ka dzīvnieku izcelsme ir teritorijā, kura tiem pievienotā sertifikāta izdošanas dienā 12 mēnešus ir bijusi brīva no infekciozā katarālā drudža.

(3)

Līdz ar jaunas tehnoloģijas ieviešanu ir kļuvušas pieejamas tādas “inaktivētās vakcīnas” pret infekciozo katarālo drudzi, kuras nerada vakcīnas vīrusa nevēlamas cirkulācijas risku nevakcinētu liellopu, aitu un kazu vidū. Ir plaši atzīts, ka vakcinācija ar inaktivētām vakcīnām Savienībā ir labākais infekciozā katarālā drudža kontroles un klīniskās saslimšanas profilakses līdzeklis šiem dzīvniekiem.

(4)

Lai nodrošinātu labāku infekciozā katarālā drudža vīrusa izplatības kontroli un samazinātu slogu, ko šī slimība rada lauksaimniecības nozarei, Padomes 2000. gada 20. novembra Direktīvā 2000/75/EK, ar ko paredz īpašus noteikumus infekciozā katarāla drudža kontrolei un apkarošanai (3), paredzētos noteikumus par vakcināciju nesen grozīja ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2012/5/ES (4), lai ņemtu vērā jaunākos tehnoloģiskos sasniegumus vakcīnu ražošanā.

(5)

Attiecīgi patlaban Direktīvā 2000/75/EK ir paredzēts inaktivētas vakcīnas izmantot visā ES.

(6)

Ņemot vērā progresējošo epidemioloģisko situāciju attiecībā uz infekciozo katarālo drudzi un tiecoties nodrošināt atbilstību Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijas (OIE) standartiem, nesen tika grozīta Komisijas 2007. gada 26. oktobra Regula (EK) Nr. 1266/2007 par Padomes Direktīvas 2000/75/EK īstenošanas noteikumiem dažu uzņēmīgu sugu dzīvnieku kontrolei, monitoringam, uzraudzībai un pārvietošanās ierobežojumiem saistībā ar infekciozo katarālo drudzi (5). ES standartos ir paredzēts, ka teritorija ir uzskatāma par brīvu no infekciozā katarālā drudža, ja tajā vismaz pēdējo divu gadu laikā nav konstatēta vīrusa cirkulācija. Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Regulas (ES) Nr. 206/2010 I pielikuma 2. daļā iekļautajos attiecīgajos sertifikātos minētais divpadsmit mēnešu periods.

(7)

Direktīva 2000/75/EK un Regula (EK) Nr. 1266/2007 attiecas uz tādu nagaiņu sugu dzīvu dzīvnieku pārvietošanu Savienības teritorijā, kas ir uzņēmīgas pret infekciozo katarālo drudzi. Ir lietderīgi grozīt Regulas (ES) Nr. 206/2010 I pielikuma 2. daļā iekļauto veterināro sertifikātu paraugus BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y un RUM, lai dzīvnieku veselības prasības par importu Savienībā attiecībā uz infekciozo katarālo drudzi saskaņotu ar prasībām par tādu dzīvnieku pārvietošanu Savienības teritorijā, kas ir uzņēmīgi pret šo slimību.

(8)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regula (ES) Nr. 206/2010.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 206/2010 I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Pārejas periodā līdz 2012. gada 30. jūnijam Savienībā var turpināt ievest dzīvu nagaiņu sūtījumus, kuriem pievienots sertifikāts, kas izdots pirms šīs regulas stāšanās spēkā un atbilstoši BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y vai RUM paraugam, kas iekļauts I pielikuma 2. daļā Regulā (ES) Nr. 206/2010 pirms grozījumiem, ko ievieš ar šo regulu.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 7. jūnijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 139, 30.4.2004., 321. lpp.

(2)  OV L 73, 20.3.2010., 1. lpp.

(3)  OV L 327, 22.12.2000., 74. lpp.

(4)  OV L 81, 21.3.2012., 1. lpp.

(5)  OV L 283, 27.10.2007., 37. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 206/2010 I pielikuma 2. daļu groza šādi:

1)

Paraugus "BOV-X", "BOV-Y", "OVI-X" un "OVI-Y" aizstāj ar šādiem:

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

2)

“RUM paraugu” aizstāj ar šādu:

Image

Image

Image

Image

Image


13.6.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 152/28


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 498/2012

(2012. gada 12. jūnijs)

par to tarifa likmes kvotu piešķiršanu, kas piemērojamas kokmateriālu eksportam no Krievijas Federācijas uz Eiropas Savienību

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2011. gada 14. decembra Lēmumu 2012/105/ES par to, lai Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju par to tarifa likmes kvotu pārvaldību, kas piemērojamas koksnes eksportam no Krievijas Federācijas uz Eiropas Savienību, un Protokolu starp Eiropas Savienību un Krievijas Federācijas valdību par tehnisko kārtību atbilstīgi minētajam nolīgumam (1), un jo īpaši tā 4. pantu,

tā kā:

(1)

Ņemot vērā to, cik svarīgs Eiropas Savienībai no ekonomiskā viedokļa ir kokmateriālu imports un cik svarīga Eiropas Savienībai ir Krievijas Federācija kā kokmateriālu piegādātāja, Komisija ir pārrunājusi ar Krievijas Federāciju tās saistības samazināt vai atcelt izvedmuitas nodokļus, ko tā piemēro pašlaik, tostarp attiecībā uz kokmateriāliem.

(2)

Minētās saistības, kas līdz ar Krievijas Federācijas iestāšanos Pasaules Tirdzniecības organizācijā (PTO) kļūs par daļu no tās uzņemto PTO Preču koncesiju un saistību saraksta, ietver tarifa likmes kvotas konkrētu skujkoku kokmateriālu veidu eksportam, no kurām daļa ir piešķirta eksportam uz Savienību.

(3)

Sarunās par Krievijas Federācijas iestāšanos PTO Komisija Savienības vārdā ir pārrunājusi ar Krievijas Federāciju nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā par to tarifa likmes kvotu pārvaldību, kas piemērojamas skujkoku kokmateriālu eksportam no Krievijas Federācijas uz Savienību (turpmāk “Nolīgums”).

(4)

Kā paredzēts Nolīgumā, Savienība un Krievijas Federācija ir pārrunājušas sīku tehnisko kārtību tarifa likmes kvotu pārvaldībai, kas ietverta Nolīgumā tā Protokola veidā, par kuru notiek sarunas starp Savienību un Krievijas Federācijas valdību (turpmāk “Protokols”).

(5)

Īstenojot Nolīgumu un Protokolu, būtu jānosaka metodes tarifa kvotu piešķiršanai atkarībā no importētāju pieteikumu iesniegšanas datuma un noteikumi un metodes tradicionālo importētāju tiesību noteikšanai katram kvotas periodam un katrai produktu grupai.

(6)

Būtu jāparedz noteikumi par uzņēmējdarbības turpināšanu, lai noteiktu, vai importētājs, kas pieprasa tradicionālā importētāja statusu, ir tā pati fiziskā vai juridiskā persona, kas importējusi attiecīgos produktus pārskata periodos, kuri norādīti šajā regulā.

(7)

Būtu jāparedz noteikumi un procedūras saistībā ar neizmantotajām kvotas atļaujām.

(8)

Būtu jāparedz pārejas noteikumi, kas piemērojami šīs regulas piemērošanas pirmajos trijos kvotas periodos saistībā ar pārskata periodu izvēli kvotas atļauju robežvērtību aprēķinam tradicionālajiem importētājiem.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Mežsaimniecības komiteja, kura izveidota ar Lēmumu 2012/105/ES,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1.   NODAĻA

DARBĪBAS JOMA UN DEFINĪCIJAS

1. pants

Ar šo regulu paredz sīki izstrādātus noteikumus par kvotas atļauju piešķiršanu atbilstīgi Protokola 5. panta 2. punktam un pārējos noteikumus, kas vajadzīgi, lai Savienība, īstenojot Nolīgumu un Protokolu, varētu pārvaldīt eksportam uz Savienību piešķirto tarifa likmes kvotu daudzumus.

2. pants

Šajā regulā piemēro Protokola 1. panta 3. punktā, 2. pantā un 5. panta 3. un 4. punktā izklāstītās definīcijas.

Papildus piemēro šādu definīciju: “produktu grupa” ir katra no abām attiecīgo produktu kategorijām saskaņā ar šādu produktu klasifikāciju atbilstīgi tarifa un statistikas nomenklatūrai, ko piemēro Krievijas Federācija, proti, egle (tarifa pozīcijas 4403 20 110 un 4403 20 190) un priede (tarifa pozīcijas 4403 20 310 un 4403 20 390). Atbilstošie tarifa kodi, kurus piemēro Krievijas Federācijā un kuri atbilst Kombinētajai nomenklatūrai (2) (“KN”), un Taric kodi ir iekļauti I pielikumā.

2.   NODAĻA

PIEŠĶIRŠANAS PRINCIPI

3. pants

Tarifa kvotas piešķiršanas metode ir atkarīga no importētāja pieteikuma iesniegšanas datuma:

a)

visiem pieteikumiem, kas iesniegti līdz katra gada 31. jūlijam (turpmāk “kvotas perioda pirmā daļa”), Komisija piešķir tarifa kvotas saskaņā ar “tradicionālo” vai “jauno” importētāju kategoriju, kā paredzēts Protokola 5. panta 2. punkta b) apakšpunktā; un

b)

visiem pieteikumiem, kas iesniegti no 1. augusta (turpmāk “kvotas perioda otrā daļa”), Komisija tarifa kvotu atlikušo daudzumu piešķir hronoloģiskā secībā, kādā Komisija saņēmusi paziņojumus no ES dalībvalstu kompetentajām iestādēm (turpmāk “licencēšanas birojs(-i)”) par pieteikumiem, kas saņemti no individuāliem importētājiem saskaņā ar Protokola 5. panta 2. punkta a) apakšpunktu.

4. pants

1.   Kvotas perioda pirmajā daļā:

a)

70 % katras tarifa kvotas katrai produktu grupai piešķir tradicionālajiem importētājiem (turpmāk “kvota tradicionālajiem importētājiem”); un

b)

30 % katras tarifa kvotas katrai produktu grupai piešķir jauniem importētājiem (turpmāk “kvota jaunajiem importētājiem”).

2.   Kvotu jaunajiem importētājiem piešķir hronoloģiskā secībā, kādā Komisija saņēmusi paziņojumus no licencēšanas birojiem par šādu importētāju kvotas atļaujas pieteikumiem.

3.   Katram jaunajam importētājam piešķir maksimāli 1,5 % tarifa kvotas katrai produktu grupai saskaņā ar 2. punktā minēto piešķiršanas procedūru.

5. pants

Kvotas perioda otrajā daļā katram importētājam piešķir maksimāli 5 % tarifa kvotas atlikušā daudzuma katrai produktu grupai.

6. pants

1.   Kvotas perioda pirmajā daļā katram tradicionālajam importētājam ir tikai tiesības par katru produktu grupu pieprasīt kvotas atļaujas tradicionālo importētāju kvotas konkrētai daļai (turpmāk “robežvērtība”), ko aprēķina saskaņā ar 2. punktu. Visas kvotas atļaujas, kas kvotas perioda pirmajā daļā piešķirtas tradicionālajam importētājam, rēķina, ievērojot šāda importētāja robežvērtības.

2.   Tādu robežvērtību tradicionālajam importētājam katrā produktu grupā, ko piemēro kvotu periodā (turpmāk “kvotas periods n+1”), aprēķina saskaņā ar šāda importētāja attiecīgo produktu faktiskajiem importa rādītājiem divos kvotas periodos pirms šādu robežvērtību aprēķināšanas gada, izmantojot šādu formulu:

Ci = T * (Īi/ΣĪi)

kur:

 

“Ci” ir robežvērtība attiecīgajai produktu grupai (egle vai priede) importētājam i kvotas periodā n+1;

 

“T” ir tradicionālajiem importētājiem pieejamā kvota attiecīgajai produktu grupai robežvērtības aprēķināšanas gadā (turpmāk “kvotas periods n”);

 

“Īi” ir tradicionālā importētāja i faktisko importa rādītāju vidējā vērtība attiecīgajā produktu grupā divos kvotas periodos pirms aprēķināšanas (turpmāk attiecīgi “kvotas periods n–2” un “kvotas periods n–1”) pēc šādas formulas:

[(importētāja i faktiskie importa rādītāji kvotas periodā n–2) + (importētāja i faktiskie importa rādītāji kvotas periodā n–1)]/2

 

“ΣĪi” ir visu tradicionālo importētāju importa rādītāju vidējo vērtību Īi summa attiecīgajā produktu grupā.

7. pants

1.   Komisija katru gadu aprēķina robežvērtības, ko piemēro katram tradicionālajam importētājam nākamajam kvotas periodam, saskaņā ar metodi, kas noteikta 6. panta 2. punktā.

2.   Šādas aprēķināšanas veikšanai licencēšanas biroji vēlākais līdz kvotas perioda n 31. martam iesniedz Komisijai kopsavilkumu par attiecīgā produkta faktiskajiem importa rādītājiem kvotas periodā n–1, kas licencēšanas birojiem paziņoti saskaņā ar 11. panta 1. punktu. Šādu kopsavilkumu iesniedz elektroniski tabulrēķinu formātā saskaņā ar paraugu IV pielikumā.

3.   Komisija līdz kvotas perioda n 30. aprīlim informē licencēšanas birojus par atjauninātajām robežvērtībām, kas izriet no aprēķiniem, kuri veikti saskaņā ar 6. panta 2. punktu.

3.   NODAĻA

UZŅĒMĒJDARBĪBAS TURPINĀŠANA

8. pants

1.   Ja importētājs, kas pieprasa tradicionālā importētāja statusu saskaņā ar Protokola 5. panta 4. punktu (turpmāk “pieteikuma iesniedzējs”), nesniedz pietiekamus pierādījumus, ka tas ir tā pati fiziskā vai juridiskā persona, kura importējusi attiecīgos produktus noteiktajā pārskata periodā saskaņā ar 17. panta 2. punktu (turpmāk “priekšgājējs”), tas sniedz licencēšanas birojam pierādījumus, kas vajadzīgi, lai apliecinātu, ka tas turpina priekšgājēja uzņēmējdarbību.

2.   Uzskata, ka 1. punktā minētā uzņēmējdarbības turpināšana notiek, ja:

a)

pieteikuma iesniedzēju un priekšgājēju kontrolē tā pati juridiskā persona Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (3) nozīmē; vai

b)

priekšgājēja ekonomiskā darbība saistībā ar attiecīgajiem produktiem ir juridiski nodota pieteikuma iesniedzējam, piemēram, apvienošanās vai iegādes rezultātā Regulas (EK) Nr. 139/2004 nozīmē.

3.   Importētājus, kuri nesniedz pierādījumus par uzņēmējdarbības turpināšanu, uzskata par jauniem importētājiem.

9. pants

Ja importētājs pieprasa tradicionālā importētāja statusu saskaņā ar Protokola 5. panta 3. punktu, 8. panta noteikumus piemēro mutatis mutandis.

4.   NODAĻA

PIETEIKUMI KVOTAS ATĻAUJU SAŅEMŠANAI

10. pants

1.   Pieteikumus kvotas atļauju saņemšanai iesniedz saskaņā ar II pielikuma paraugu. Ja pieteikumā sniegto informāciju uzskata par neatbilstošu, licencēšanas birojs drīkst pieprasīt pieteikuma iesniedzējam sīkāku informāciju.

2.   Kvotas atļaujas piešķir saskaņā ar prasību, ka attiecīgos produktus pārstrādā Savienības muitas teritorijā, kas piešķir Savienības izcelsmi saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 2913/92 (4) 24. pantu.

3.   Kvotas atļauju pieteikumiem pievieno pieteikuma iesniedzēja ar zvērestu apliecinātu rakstveida liecību, kurā tas apņemas:

a)

nodot attiecīgos produktus paredzētajai pārstrādei gada laikā no datuma, kurā kompetentās muitas iestādes pieņēma tādu muitas deklarāciju par laišanu brīvā apgrozībā, kurā iekļauts precīzs preču apraksts un Taric kodi;

b)

kārtot un saglabāt pienācīgu uzskaiti dalībvalstī, kurā tika piešķirta atļauja, kas ļautu licencēšanas birojam veikt pēc tā ieskatiem vajadzīgās pārbaudes, lai nodrošinātu to, ka preces patiešām tiek nodotas paredzētajai pārstrādei; šajā apakšpunktā “uzskaite” ir dati, kas satur visu vajadzīgo informāciju un sīku tehnisko informāciju jebkādā datu nesējā, kas ļauj licencēšanas birojiem pārraudzīt un pārbaudīt darbību;

c)

ļaut licencēšanas birojam tam pieņemamā veidā izsekot attiecīgajiem produktiem visā to pārstrādes laikā attiecīgā uzņēmuma telpās;

d)

paziņot licencēšanas birojam par visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt atļauju.

4.   Ja attiecīgos produktus pārved, pieteikuma iesniedzējs sniedz pietiekamus pierādījumus par to, ka saskaņā ar 3. punkta a) apakšpunktu tie tiek nodoti paredzētajai pārstrādei.

5.   Piemēro Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2454/93 (5) 308.d pantu.

6.   Ja importētājs vai jebkura fiziska vai juridiska persona, kurai importētājs turpmāk nodod šādus produktus, neievēro šā panta 3. punktā minētās saistības, saskaņā ar 13. pantu uzskata, ka tas ir līdzvērtīgi neizmantotajām kvotas atļaujām par produktu attiecīgo daudzumu.

7.   Komisija publicē licencēšanas biroju sarakstu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un atjaunina to pēc vajadzības.

5.   NODAĻA

FAKTISKO IMPORTA RĀDĪTĀJU APLIECINĀJUMS

11. pants

1.   Vēlākais 15 kalendārajās dienās pēc katra trešā mēneša beigām importētāji informē licencēšanas biroju dalībvalstī, kurā tie saņēma kvotas atļauju, par attiecīgo produktu faktisko importu šajā dalībvalstī, kas noticis pēdējos trijos mēnešos. Šajā nolūkā importētājs iesniedz licencēšanas birojam muitas deklarāciju eksemplāru par attiecīgo importu.

2.   Ja muitas deklarācijā uzskaitīto daudzumu mēra bez mizas, bet kvotas atļaujas veidlapas 9. pozīcijā minētais daudzums ir ar mizu, importētājs – papildus 1. punktā paredzētajai informācijai un tajā pašā termiņā – iesniedz licencēšanas birojam pareizos importētos daudzumus par katru muitas deklarāciju, kurā ņem vērā mizu. Pareizos daudzumus nosaka, piemērojot korekcijas koeficientus, kas norādīti III pielikumā.

6.   NODAĻA

NEIZMANTOTĀS KVOTAS ATĻAUJAS

12. pants

1.   Ja kvotas atļauju neizmanto sešos mēnešos pēc tās izdošanas, importētājs to atdod licencēšanas birojam vai paziņo licencēšanas birojam par nodomu to izmantot atlikušajā kvotas periodā. Ja kvotas atļauja ir izdota pirms kvotas perioda sākuma saskaņā ar Protokola 4. pantu, šo sešu mēnešu termiņu skaita no kvotas periodam atbilstošā gada 1. janvāra.

2.   Licencēšanas biroji nekavējoties informē Komisiju par visām kvotas atļaujām, ko importētāji atdevuši saskaņā ar 1. punktu. Tradicionālo importētāju robežvērtību bilanci, kas pieejamas attiecīgajai produktu grupai, koriģē par attiecīgo daudzumu.

13. pants

1.   Ja tradicionālo importētāju attiecīgo produktu faktiskie importa daudzumi kvotas periodā n–1 ir mazāki par 85 % no daudzumiem, ko aptver visas kvotas atļaujas, kuras piešķirtas šādam importētājam tajā pašā kvotas periodā, importētāja importa robežvērtības abām produktu grupām kvotas periodā n+1 samazina par tādu daudzumu, kas ir proporcionāls faktiskā importa trūkstošiem daudzumiem.

2.   Samazinājumu, kas minēts 1. punktā, aprēķina šādi:

ri = (0,85 * ΣΑi – Ii)/ΣΑi

kur:

 

“ri” ir samazinājums, ko piemēro importētāja i importa robežvērtībām abām produktu grupām kvotas periodā n+1;

 

“ΣΑi” ir to kvotas atļauju summa, kas piešķirtas tradicionālajam importētājam i kvotas periodā n–1;

 

“Ii” ir importētāja i attiecīgo produktu faktiskie importa rādītāji kvotas periodā n–1.

14. pants

1.   Ja kvotas atļauja, kas saskaņā ar 12. pantu nav atdota sešos mēnešos no tās izdošanas, līdz kvotas perioda n–1 beigām paliek neizmantota, importētāja importa robežvērtības abām produktu grupām kvotas periodā n+1 samazina divkārt par daudzumu, kas ir proporcionāls neizmantotās kvotas atļaujas apjomam.

2.   Samazinājumu, kas minēts 1. punktā, aprēķina šādi:

Ri = 2 * (ΣUi/ΣΑi)

kur:

 

“Ri” ir samazinājums, ko piemēro importētāja i importa robežvērtībai abām produktu grupām kvotas periodā n+1;

 

“ΣUi” ir to neizmantoto kvotas atļauju summa, kas piešķirtas importētājam i kvotas periodā n–1;

 

“ΣΑi” ir to kvotas atļauju summa, kas piešķirtas importētājam i abām produktu grupām kvotas periodā n–1.

15. pants

Ja importa robežvērtību samazinājuma nosacījumi, kas paredzēti 13. un 14. pantā, tiek izpildīti vienlaikus, piemēro tikai lielāko samazināju (Ri vai ri).

7.   NODAĻA

PĀREJAS PASĀKUMI PIRMAJIEM TRIJIEM KVOTAS PERIODIEM

16. pants

1.   Šīs regulas 4. pantā izklāstīto piešķiršanas metodi piemēro visam pirmajam šīs regulas piemērošanas kvotas periodam. Šajā kvotas periodā nepiemēro 6. nodaļas noteikumus.

2.   Šīs regulas 17. līdz 19. pantu piemēro šīs regulas piemērošanas pirmajos trijos kvotas periodos.

17. pants

1.   Protokola 5. panta 4. punktā paredzētais pārskata periods ir – pēc ražotāja izvēles – 2004. gads, 2007. gads vai šo abu gadu kombinācija.

2.   Importētāji, kuri pieprasa tradicionālā importētāja statusu, vēlākais 20 kalendārajās dienās pēc šīs regulas stāšanās spēkā norāda, kuru no trijām 1. punktā minētajām iespējām izmanto, lai saskaņā ar 6. pantu aprēķinātu šo importētāju robežvērtības.

3.   Pārskata periodu, kuru saskaņā ar 2. punktu izvēlējies katrs importētājs, piemēro visiem trijiem pirmajiem kvotas periodiem, kuros piemēro šo regulu.

18. pants

1.   Importētāji, kuri pieprasa tradicionālā importētāja statusu, vēlākais 20 kalendārajās dienās pēc šīs regulas stāšanās spēkā informē tās/to dalībvalsts(-u) licencēšanas biroju(-us), no kuras(-ām) tie grasās pieprasīt kvotas atļaujas, par attiecīgo produktu faktiskajiem importa rādītājiem šajā(-ās) dalībvalstī(-īs) pārskata periodā, kas izvēlēts saskaņā ar 17. panta 2. punktu. Lai pamatotu apgalvojumus par šādiem faktiskajiem importa rādītājiem, importētājs iesniedz licencēšanas birojam muitas deklarāciju eksemplāru par attiecīgo importu.

2.   Licencēšanas biroji vēlākais 35 kalendārajās dienās pēc šīs regulas stāšanās spēkā iesniedz Komisijai kopsavilkumu par attiecīgo produktu faktiskajiem importa rādītājiem, kas tiem paziņoti saskaņā ar šā panta 1. punktu. Šādu kopsavilkumu iesniedz elektroniski tabulrēķinu formātā saskaņā ar paraugu V pielikumā.

19. pants

1.   Ja saskaņā ar 17. panta 2. punktu ir izvēlēts viens gads, 6. panta 2. punktā minētais mainīgais Īi attiecas uz importētāja produktu grupas faktiskajiem importa rādītājiem šādā gadā.

2.   Ja saskaņā ar 17. panta 2. punktu ir izvēlēta 2004. un 2007. gada kombinācija, 6. panta 2. punktā minētais mainīgais Īi attiecas uz importētāja produktu grupas faktiskajiem importa rādītājiem 2004. un 2007. gadā, ko aprēķina šādi:

[(faktiskie importa rādītāji 2004. gadā) + (faktiskie importa rādītāji 2007. gadā)]/2.

3.   Komisija vēlākais 65 kalendārajās dienās pēc šīs regulas stāšanās spēkā informē licencēšanas birojus par robežvērtībām, kas izriet no aprēķiniem, kuri veikti saskaņā ar 6. panta 2. punktu.

4.   Ja līdz Nolīguma un Protokola provizoriskajai piemērošanai 6. pantā minētās robežvērtības vēl nav aprēķinātas, tarifa kvotas pēc produktu grupas piešķir visiem importētājiem saskaņā ar piešķiršanas procedūru, kas minēta 3. panta b) punktā, līdz Komisija ir paziņojusi licencēšanas birojiem, ka robežvērtības ir noteiktas un 3. panta b) punktā minētā piešķiršanas procedūra ir izbeigta. Šā punkta nolūkos katram importētājam piešķir maksimāli 2,5 % tarifa kvotas katrai produktu grupai.

8.   NODAĻA

20. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Tā zaudē spēku dienā, kurā Protokolu beidz provizoriski piemērot.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 12. jūnijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 57, 29.2.2012., 1. lpp.

(2)  Kā pašreiz noteikts Komisijas Regulā (ES) Nr. 1006/2011 (OV L 282, 28.10.2011., 1. lpp.).

(3)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.

(4)  OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.

(5)  OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.


I PIELIKUMS

Atbilstošie tarifa kodi, kurus piemēro Krievijas Federācijā un kuri atbilst KN un Taric kodiem (sal. šīs regulas 2. pantu)

 

KN kods

Taric kods

Krievijas tarifa kods

Pilnais apraksts

1.

ex 4403 20 11

10

4403 20 110 1

Parastās egles (Picea abies Karst.) vai Eiropas baltegles (Abies alba Mill.) kokmateriāli diametrā ne mazāk kā 15 cm, bet ne vairāk kā 24 cm, kuru garums ir vismaz 1,0 m

ex 4403 20 19

10

2.

ex 4403 20 11

10

4403 20 110 2

Parastās egles (Picea abies Karst.) vai Eiropas baltegles (Abies alba Mill.) kokmateriāli diametrā vairāk par 24 cm, kuru garums ir vismaz 1,0 m

ex 4403 20 19

10

3.

ex 4403 20 19

10

4403 20 190 1

Parastās egles (Picea abies Karst.) vai Eiropas baltegles (Abies alba Mill.) neapstrādāti kokmateriāli, arī bez mizas vai aplievas, vai četrskaldņu brusas, diametrā mazāk par 15 cm

4.

ex 4403 20 19

10

4403 20 190 9

Citi parastās egles (Picea abies Karst.) vai Eiropas baltegles (Abies alba Mill.) kokmateriāli

5.

ex 4403 20 31

10

4403 20 310 1

Meža priedes (Pinus sylvestris L.) kokmateriāli diametrā ne mazāk kā 15 cm, bet ne vairāk kā 24 cm, kuru garums ir vismaz 1,0 m

ex 4403 20 39

10

6.

ex 4403 20 31

10

4403 20 310 2

Meža priedes (Pinus sylvestris L.) kokmateriāli diametrā vairāk par 24 cm, kuru garums ir vismaz 1,0 m

ex 4403 20 39

10

7.

ex 4403 20 39

10

4403 20 390 1

Meža priedes (Pinus sylvestris L.) neapstrādāti kokmateriāli, arī bez mizas vai aplievas, vai četrskaldņu brusas, diametrā mazāk par 15 cm

8.

ex 4403 20 39

10

4403 20 390 9

Citi meža priedes (Pinus sylvestris L.) kokmateriāli


II PIELIKUMS

Pieteikuma paraugs kvotas atļaujai (sal. šīs regulas 10. panta 1. punktu)

Image

Pielikums pieteikuma paraugam kvotas atļaujai – ar zvērestu apliecināta rakstveida liecība saskaņā ar šīs regulas 10. panta 3. punktu

Ar zvērestu apliecināta rakstveida liecība

… (deklarētāja vārds un uzvārds) ar zvērestu apliecināta rakstveida liecība

Es, apakšā parakstījies, ar šo paziņoju:

saistībā ar manu (DD/MM/GGGG) pieteikumu kvotas atļaujai es apņemos:

1)

nodot attiecīgos produktus paredzētajai pārstrādei gada laikā no datuma, kurā kompetentās muitas iestādes pieņēma tādu muitas deklarāciju par laišanu brīvā apgrozībā, kurā iekļauts precīzs preču apraksts un Taric kodi;

2)

kārtot un saglabāt uzskaiti dalībvalstī, kurā tika piešķirta atļauja, kas ļautu licencēšanas birojam veikt pēc tā ieskatiem vajadzīgās pārbaudes, lai nodrošinātu to, ka preces patiešām tiek nodotas paredzētajai pārstrādei;

3)

ļaut licencēšanas birojam tam pieņemamā veidā izsekot attiecīgajiem produktiem visā to pārstrādes laikā attiecīgā uzņēmuma telpās;

4)

paziņot licencēšanas birojam par visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt atļaujas izsniegšanu.

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka šajā ar zvērestu apliecinātajā rakstveida liecībā sniegtās ziņas, ciktāl man zināms, ir patiesas un pareizas.

Vieta/datums

 

Paraksts


III PIELIKUMS

Korekcijas koeficienti saskaņā ar šīs regulas 11. panta 2. punktu

Korekcijas koeficientus saskaņā ar šīs regulas 11. panta 2. punktu nosaka šādi:

KN kods

Korekcijas koeficients

4403 20 11

0,90

4403 20 19

0,88

4403 20 31

0,88

4403 20 39

0,87


IV PIELIKUMS

Faktisko importa rādītāju kopsavilkums saskaņā ar šīs regulas 7. panta 2. punktu un saistībā ar 11. panta 1. punktu

Importējošā uzņēmuma nosaukums

Importējošā uzņēmuma PVN Nr.

Egles faktiskie importa rādītāji (KN koda 4403 20 11 un 4403 20 19 Σ), ko izsaka m3 kvotas periodā n–1 (…–…)

Priedes faktiskie importa rādītāji (KN koda 4403 20 31 un 4403 20 39 Σ), ko izsaka m3 kvotas periodā n–1 (…–…)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


V PIELIKUMS

Faktisko importa rādītāju kopsavilkums saskaņā ar šīs regulas 18. panta 2. punktu un saistībā ar 18. panta 1. punktu

Importējošā uzņēmuma nosaukums

Importējošā uzņēmuma PVN Nr.

Egles faktiskie importa rādītāji (KN koda 4403 20 11 un 4403 20 19 Σ), ko izsaka m3 pārskata gadā …

Priedes faktiskie importa rādītāji (KN koda 4403 20 31 un 4403 20 39 Σ), ko izsaka m3 pārskata gadā …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


13.6.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 152/38


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 499/2012

(2012. gada 12. jūnijs),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem.

(2)

Standarta importa vērtību aprēķina katru darbdienu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. panta 1. punktu, ņemot vērā mainīgos dienas datus. Tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 12. jūnijā

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta importa vērtība

0702 00 00

AL

55,3

MK

52,8

TR

51,8

ZZ

53,3

0707 00 05

MK

26,2

TR

119,2

ZZ

72,7

0709 93 10

TR

97,5

ZZ

97,5

0805 50 10

AR

75,2

BO

105,1

TR

107,0

ZA

95,9

ZZ

95,8

0808 10 80

AR

113,1

BR

82,2

CL

97,3

CN

136,2

NZ

132,4

US

153,6

UY

61,9

ZA

113,2

ZZ

111,2

0809 10 00

TR

226,2

ZZ

226,2

0809 29 00

TR

440,0

ZZ

440,0

0809 40 05

ZA

300,5

ZZ

300,5


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “cita izcelsme”.


LĒMUMI

13.6.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 152/40


KOMISIJAS LĒMUMS

(2012. gada 11. jūnijs)

par Dānijas paziņotiem valsts noteikumiem par dažām rūpniecības siltumnīcefekta gāzēm

(izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 3717)

(Autentisks ir tikai teksts dāņu valodā)

(2012/301/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 114. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Ar 2012. gada 13. februāra vēstuli, ievērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 114. panta 4. punktu, Dānijas Karaliste paziņoja Komisijai, ka Dānija plāno paturēt spēkā savus noteikumus par dažām rūpniecības siltumnīcefekta gāzēm, kuri ir stingrāki nekā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 17. maija Regula (EK) Nr. 842/2006 par dažām fluorētām siltumnīcefekta gāzēm (1), pēc 2012. gada 31. decembra, proti, termiņa, līdz kuram ir spēkā atļauja, kas paredzēta ar Komisijas Lēmumu 2007/62/EK (2), kas pieņemts saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma (EK līguma) 95. panta 6. punktu (tagad LESD 114. panta 6. punkts).

(2)

Regulas (EK) Nr. 842/2006 par dažām fluorētām siltumnīcefekta gāzēm (F-gāzēm) mērķis ir samazināt dažu tādu fluorētu siltumnīcefekta gāzu (fluorogļūdeņražu (HFC), perfluorogļūdeņražu (PFC) un sēra heksafluorīda (SF6)) emisijas, uz kurām attiecas Kioto protokols. Regula paredz arī noteiktu skaitu lietošanas un tirgū laišanas aizliegumu gadījumos, kad Kopienas līmenī ir pieejamas rentablas alternatīvas un nav iespējams palielināt ierobežošanas pakāpi un rekuperāciju.

(3)

Šai regulai ir divi juridiskie pamati: EK līguma 175. panta 1. punkts (tagad LESD 192. panta 1. punkts) attiecībā uz visiem noteikumiem, izņemot 7., 8. un 9. pantu, kas balstās uz EK līguma 95. pantu (tagad LESD 114. pantu) sakarā ar šajos pantos iekļauto noteikumu ietekmi uz brīvu preču apriti Savienības vienotajā tirgū.

(4)

Dānijā valsts noteikumi par dažām fluorētām siltumnīcefekta gāzēm pastāv kopš 2002. gada, un šie noteikumi ir paziņoti Komisijai 2006. gada 2. jūnija vēstulē. Vispārējam aizliegumam attiecībā uz tādu jaunu ražojumu, kuru sastāvā ir iepriekš minētās F-gāzes, importu, pārdošanu un izmantošanu piemēro Rīkojuma I pielikumā izklāstītās atkāpes. Šīs konkrētās atkāpes ir saistītas ar virkni ļoti specifisku lietojumu, un attiecībā uz vairākiem izplatītākajiem pielietojumiem šīs atkāpes ir noteiktas, pamatojoties uz attiecīgajās sistēmās izmantotās siltumnīcefekta gāzes daudzumu; tādējādi aizliegumu nepiemēro, piemēram, attiecībā uz dzesēšanas iekārtām, siltumsūkņiem vai gaisa kondicionēšanas iekārtām ar izmantotās dzesēšanas vielas daudzumu no 0,15 kg līdz 10 kg, kā arī dzesēšanas sistēmām ar siltuma reģenerāciju, kurās dzesēšanas vielas daudzums ir 50 kg vai mazāk. Izņēmums ir piemērots kuģiem paredzētiem ražojumiem un ražojumiem, kas paredzēti izmantošanai militāros nolūkos, kā arī SF6 izmantošanai augstsprieguma iekārtās. Komisija 2006. gada 8. decembrī, atsaucoties uz EK līguma 95. panta 6. punktu (tagad LESD 114. panta 6. punkts), nolēma atļaut Dānijai saglabāt noteikumus līdz 2012. gada 31. decembrim.

(5)

Kopš Lēmuma 2007/62/EK pieņemšanas apstākļi, ar kuriem pamatota vajadzība saglabāt stingrākus noteikumus un kuri izklāstīti minētajā lēmumā, vēl joprojām pastāv. Valsts noteikumi ir daļa no plašākas stratēģijas, ko izmanto Dānija, lai sasniegtu emisiju samazināšanas mērķi saskaņā ar Kioto protokolu un attiecīgo uzdevumu sadales vienošanos Savienības līmenī. Saskaņā ar šo vienošanos Dānija ir apņēmusies no 2008. līdz 2012. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas par 21 %, salīdzinot ar bāzes gada, proti, 1990. gada, līmeni. Paziņotie pasākumi ir ievērojami veicinājuši fluorogļūdeņražu jeb HFC emisiju samazinājumu Dānijā. Eiropas Parlamenta un Padomes kopīgi pieņemtajos lēmumos par dalībvalstu centieniem samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, lai izpildītu Kopienas siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas saistības līdz 2020. gadam (3), Dānija ir apņēmusies līdz 2020. gadam samazināt emisijas par 20 %, salīdzinot ar 2005. gada līmeni.

(6)

Rīkojumā paredzētās atkāpes, kā arī iespēja ļoti īpašos gadījumos piešķirt individuālus atbrīvojumus no vispārējā aizlieguma, nodrošina pasākuma samērīgumu. Turklāt aizliegums attiecas tikai uz jaunām iekārtām un ļauj izmantot F-gāzes esošo iekārtu apkalpošanā un uzturēšanā, tādējādi izvairoties no nevajadzīgas atteikšanās no esošajām iekārtām.

(7)

Lai gan šis rīkojums ietekmē preču brīvu apriti Savienībā, noteikumi ir vispārēji un tos vienlīdz piemēro gan valsts, gan importētajiem produktiem. Nav liecību par to, ka paziņotie valsts noteikumi ir vai tiks izmantoti patvaļīgai diskriminēšanai starp Savienības uzņēmumiem. Ņemot vērā vides riskus, kas izriet no F-gāzu izmantošanas, Komisija apstiprina savu vērtējumu, ka paziņotie valsts noteikumi nav neproporcionāls šķērslis iekšējā tirgus darbībai, salīdzinot ar minēto noteikumu mērķiem, jo īpaši ņemot vērā nesen veikto novērtējumu par Regulas (EK) Nr. 842/2006 piemērošanu, ietekmi un piemērotību (4), kur tika secināts: lai sasniegtu Savienības mēroga siltumnīcefekta gāzu emisiju mērķus, vajadzīgi papildu pasākumi F-gāzu emisiju samazināšanai.

(8)

Komisija uzskata, ka Dānijas 2012. gada 13. februārī iesniegtais pieprasījums saglabāt valsts tiesību normas, kas ir stingrākas nekā Regula (EK) Nr. 842/2006, attiecībā uz tādu produktu un iekārtu laišanu tirgū, kas satur F-gāzes vai kuru darbība ir atkarīga no tām, ir pieņemams.

(9)

Turklāt Komisija apstiprina savu Lēmumu 2007/62/EK par to, ka valsts noteikumi 2002. gada 2. jūlija Rīkojumā Nr. 552:

atbilst vides aizsardzības vajadzībām,

ņem vērā to, ka Dānijā aizliegtajiem lietojumiem pastāv tehniski un ekonomiski pieejamas alternatīvas,

visticamāk, neizraisīs lielu ekonomisko ietekmi,

nav patvaļīgas diskriminācijas līdzekļi,

nerada slēptus ierobežojumus tirdzniecībai starp dalībvalstīm un

tādējādi ir atbilstīgi Līgumam.

Tāpēc Komisija uzskata, ka tos var apstiprināt.

(10)

Komisija jebkurā brīdī var pārskatīt, vai apstiprināšanas nosacījumi joprojām ir izpildīti. Tas var būt īpaši vajadzīgs gadījumos, ja Regulā (EK) Nr. 842/2006 vai Lēmumā Nr. 406/2009/EK tiek veiktas būtiskas izmaiņas. Ņemot vērā šo iespēju un ES un tās dalībvalstu ilgtermiņa apņemšanos samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, apstiprinājuma ierobežojums laikā, nosakot konkrētu termiņu, netiek uzskatīts par nepieciešamu.

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo tiek apstiprināti valsts noteikumi par dažām fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, kurus Dānijas Karaliste ar 2012. gada 13. februāra vēstuli paziņoja Komisijai un kuri ir stingrāki par Regulu (EK) Nr. 842/2006 un attiecas uz tādu ražojumu un iekārtu laišanu tirgū, kas satur F-gāzes vai kuru darbība ir atkarīga no F-gāzēm.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Dānijas Karalistei.

Briselē, 2012. gada 11. jūnijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Connie HEDEGAARD


(1)  OV L 161, 14.6.2006., 1. lpp.

(2)  OV L 32, 6.2.2007., 130. lpp.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Lēmums Nr. 406/2009/EK par dalībvalstu pasākumiem siltumnīcas efektu izraisošu gāzu emisiju samazināšanai, lai izpildītu Kopienas saistības siltumnīcas efektu izraisošu gāzu emisiju samazināšanas jomā līdz 2020. gadam (OV L 140, 5.6.2009., 136. lpp.).

(4)  Komisijas ziņojums par to, kā notiek regulas par dažām fluorētām gāzēm (Regula (EK) Nr. 842/2006) piemērošana, kāda ir tās ietekme un cik tā ir piemērota, COM(2011) 581 galīgā redakcija.


13.6.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 152/42


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2012. gada 11. jūnijs),

ar kuru groza Lēmumu 2011/163/ES, ar ko apstiprina plānus, ko saskaņā ar Padomes Direktīvas 96/23/EK 29. pantu iesniegušas trešās valstis

(izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 3723)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2012/302/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 29. aprīļa Direktīvu 96/23/EK, ar ko paredz pasākumus, lai kontrolētu noteiktas vielas un to atliekas dzīvos dzīvniekos un dzīvnieku izcelsmes produktos, un ar ko atceļ Direktīvu 85/358/EEK un Direktīvu 86/469/EEK, kā arī Lēmumu 89/187/EEK un Lēmumu 91/664/EEK (1), un jo īpaši tās 29. panta 1. punkta ceturto daļu un 29. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 96/23/EK ir noteikti pasākumi tās I pielikumā minēto vielu un atlieku grupu pārraudzībai. Saskaņā ar Direktīvu 96/23/EK to trešo valstu, no kurām dalībvalstis drīkst importēt dzīvniekus un dzīvnieku izcelsmes produktus, uz kuriem attiecas minētā direktīva, iekļaušana un paturēšana sarakstos ir atkarīga no tā, vai attiecīgā trešā valsts ir iesniegusi plānu, kurā izklāstītas garantijas, ko šī valsts piedāvā attiecībā uz minētajā pielikumā norādīto atlieku un vielu grupu uzraudzību. Minētie plāni ir atjaunināmi pēc Komisijas pieprasījuma, sevišķi tad, ja tas izrādījies nepieciešams, veicot konkrētas pārbaudes.

(2)

Ar Komisijas Lēmumu 2011/163/ES (2) ir apstiprināti Direktīvas 96/23/EK 29. pantā paredzētie plāni (turpmāk “plāni”), ko iesniegušas konkrētas tās pielikuma sarakstā iekļautas trešās valstis attiecībā uz minētajā sarakstā norādītajiem dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem.

(3)

Ņemot vērā vairāku trešo valstu nesen iesniegtos plānus un papildu informāciju, ko ir saņēmusi Komisija, nepieciešams atjaunināt sarakstu par trešām valstīm, no kurām dalībvalstis, kā paredzēts Direktīvā 96/23/EK un šobrīd norādīts sarakstā Lēmuma 2011/163/ES pielikumā (turpmāk “saraksts”), drīkst importēt konkrētus dzīvniekus un dzīvnieku izcelsmes produktus.

(4)

Beliza ir iesniegusi Komisijai plānu attiecībā uz akvakultūru. Minētajā plānā ir paredzētas pietiekamas garantijas, un tas būtu jāapstiprina. Tāpēc sarakstā būtu jāiekļauj ieraksts par Belizu attiecībā uz akvakultūru.

(5)

Čīle pašreiz ir iekļauta sarakstā attiecībā uz aitām/kazām, taču ar atsauci uz 3. zemsvītras piezīmi Lēmuma 2011/163/ES pielikumā. Ar šo zemsvītras piezīmi šādi importi no Čīles tiek atļauti tikai attiecībā uz aitām. Čīle ir iesniegusi Komisijai plānu attiecībā uz kazām. Šajā plānā ir paredzētas pietiekamas garantijas, un tas būtu jāapstiprina. Tāpēc sarakstā attiecībā uz Čīli būtu jāsvītro atsauce uz 3. zemsvītras piezīmi.

(6)

Kirasao pašreiz ir iekļauta sarakstā attiecībā uz pienu. Tomēr Kirasao nav iesniegusi Direktīvas 96/23/EK 29. pantā prasīto plānu. Tāpēc ieraksts par Kirasao no saraksta būtu jāsvītro.

(7)

Honkonga pašreiz ir iekļauta sarakstā attiecībā uz mājputniem un akvakultūru. Tomēr Honkonga nav iesniegusi Direktīvas 96/23/EK 29. pantā prasīto plānu. Tāpēc Honkonga no saraksta būtu jāsvītro.

(8)

Gambija ir iesniegusi Komisijai plānu attiecībā uz akvakultūru. Šajā plānā ir paredzētas pietiekamas garantijas, un tas būtu jāapstiprina. Tāpēc sarakstā būtu jāiekļauj ieraksts par Gambiju attiecībā uz akvakultūru.

(9)

Ar EEZ Apvienotās komitejas 2007. gada 26. oktobra Lēmumu Nr. 133/2007, ar ko groza EEZ līguma I pielikumu (Veterinārie un fitosanitārie jautājumi) (3), minētā pielikuma noteikumus attiecina arī uz Islandi. Tāpēc ieraksts par Islandi no saraksta būtu jāsvītro.

(10)

Jamaika pašreiz sarakstā ir iekļauta attiecībā uz akvakultūru un medu. Tomēr Jamaika nav iesniegusi Direktīvas 96/23/EK 29. pantā prasīto plānu attiecībā uz akvakultūru. Tāpēc no saraksta būtu jāsvītro ieraksts par Jamaiku attiecībā uz akvakultūru.

(11)

Kenija ir iesniegusi Komisijai plānu attiecībā uz kamieļu pienu. Šajā plānā ir paredzētas pietiekamas garantijas, un tas būtu jāapstiprina. Tāpēc sarakstā būtu jāiekļauj ieraksts par Keniju attiecībā uz kamieļu pienu.

(12)

Libāna ir iesniegusi Komisijai plānu attiecībā uz medu. Šajā plānā ir paredzētas pietiekamas garantijas, un tas būtu jāapstiprina. Tāpēc sarakstā būtu jāiekļauj ieraksts par Libānu attiecībā uz medu.

(13)

Namībija pašreiz ir iekļauta sarakstā attiecībā uz liellopiem, aitām/kazām, savvaļas medījumdzīvniekiem un saimniecībā audzētiem medījumdzīvniekiem. Tomēr Namībija nav iesniegusi Direktīvas 96/23/EK 29. pantā prasīto plānu attiecībā uz saimniecībā audzētiem medījumdzīvniekiem. Tāpēc no saraksta būtu jāsvītro ieraksts par Namībiju attiecībā uz saimniecībā audzētiem medījumdzīvniekiem.

(14)

Jaunkaledonija pašreiz ir iekļauta sarakstā attiecībā uz liellopiem, akvakultūru, savvaļas medījumdzīvniekiem, saimniecībā audzētiem medījumdzīvniekiem un medu. Šī trešā valsts ir paziņojusi Komisijai, ka tā vairs nav ieinteresēta eksportēt uz Savienību svaigu liellopu gaļu. Tomēr Jaunkaledonija ir nodrošinājusi nepieciešamās garantijas, lai sarakstā saglabātu ierakstu attiecībā uz liellopiem, bet ar zemsvītras piezīmi, kas norāda uz trešām valstīm, kuras izmanto tikai tās izejvielas, kas iegūtas no dalībvalstīm, vai arī no citām trešām valstīm, kuras apstiprinātas šādu izejvielu importam uz Savienību. Tāpēc ierakstā par Jaunkaledoniju attiecībā uz liellopiem būtu jāpievieno attiecīga zemsvītras piezīme.

(15)

Sentmartēna pašreiz ir iekļauta sarakstā attiecībā uz pienu. Tomēr Sentmartēna nav iesniegusi Direktīvas 96/23/EK 29. pantā prasīto plānu. Tāpēc Sentmartēna būtu jāsvītro no saraksta.

(16)

Sanmarīno pašreiz ir iekļauta sarakstā attiecībā uz liellopiem, cūkām un medu. Šī trešā valsts ir paziņojusi Komisijai, ka tā vairs nav ieinteresēta uz Savienību eksportēt cūkgaļu. Tāpēc no saraksta būtu jāsvītro ieraksts par Sanmarīno attiecībā uz cūkām.

(17)

Lai izvairītos no tirdzniecības traucējumiem, būtu jānosaka pārejas periods attiecībā uz sūtījumiem no Kirasao, Honkongas, Jamaikas, Namībijas un Sentmartēnas, kas tikuši sertificēti un nosūtīti uz Savienību pirms šā lēmuma piemērošanas dienas.

(18)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Lēmums 2011/163/ES.

(19)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2011/163/ES pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikuma tekstu.

2. pants

Pārejas periodā līdz 2012. gada 15. augustam dalībvalstis no Kirasao pieņem piena sūtījumus, no Honkongas – mājputnu un akvakultūras sūtījumus, no Jamaikas – akvakultūras sūtījumus, no Namībijas – saimniecībā audzētu medījumdzīvnieku sūtījumus un no Sentmartēnas – piena sūtījumus ar nosacījumu, ka šādu produktu importētājs pierāda, ka tie ir sertificēti un nosūtīti uz Savienību pirms 2012. gada 1. jūlija.

3. pants

Šo lēmumu piemēro no 2012. gada 1. jūlija.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2012. gada 11. jūnijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

John DALLI


(1)  OV L 125, 23.5.1996., 10. lpp.

(2)  OV L 70, 17.3.2011., 40. lpp.

(3)  OV L 100, 10.4.2008., 27. lpp.


PIELIKUMS

“PIELIKUMS

ISO2 kods

Valsts

Liellopi

Aitas/kazas

Cūkas

Zirgi

Mājputni

Akvakultūra

Piens

Olas

Truši

Savvaļas medījumdzīvnieki

Saimniecībā audzēti medījumdzīvnieki

Medus

AD

Andora

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

AE

Apvienotie Arābu Emirāti

 

 

 

 

 

X

X (1)

 

 

 

 

 

AL

Albānija

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AR

Argentīna

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Austrālija

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Bosnija un Hercegovina

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BD

Bangladeša

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BN

Bruneja

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Brazīlija

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Botsvāna

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Baltkrievija

 

 

 

X (2)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Beliza

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CA

Kanāda

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Šveice

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Čīle

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Kamerūna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

Ķīna

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Kolumbija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CR

Kostarika

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Kuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

EC

Ekvadora

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Etiopija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Folklenda salas

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FO

Fēru salas

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GH

Gana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GM

Gambija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GL

Grenlande

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

GT

Gvatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HN

Hondurasa

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

HR

Horvātija

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

X

X

X

X

ID

Indonēzija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Izraēla

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

Indija

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

IR

Irāna

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Jamaika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

JP

Japāna

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KE

Kenija

 

 

 

 

 

 

X (1)

 

 

 

 

 

KG

Kirgizstāna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Dienvidkoreja

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

LB

Libāna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

LK

Šrilanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Maroka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MD

Moldovas Republika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ME

Melnkalne

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

 

X

MG

Madagaskara

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

MK

Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika (4)

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

MU

Maurīcija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MX

Meksika

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Malaizija

 

 

 

 

X (3)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mozambika

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namībija

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

NC

Jaunkaledonija

X (3)

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

Nikaragva

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

Jaunzēlande

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Peru

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

PF

Franču Polinēzija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PH

Filipīnas

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PN

Pitkērna salas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Paragvaja

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Serbija (5)

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Krievija

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X (6)

X

SA

Saūda Arābija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapūra

X (3)

X (3)

X (3)

 

X (3)

X

X (3)

 

 

 

 

 

SM

Sanmarīno

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SR

Surinama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

Salvadora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Svazilenda

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Taizeme

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Tunisija

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Turcija

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

TW

Taivāna

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Tanzānija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Ukraina

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

UG

Uganda

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

US

Amerikas Savienotās Valstis

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Urugvaja

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

VE

Venecuēla

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Vjetnama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

YT

Majota

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ZA

Dienvidāfrika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

ZM

Zambija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ZW

Zimbabve

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 


(1)  Tikai kamieļa piens.

(2)  Kaušanai paredzētu dzīvu zirgu eksports uz Savienību (tikai pārtikas ražošanā izmantojamie dzīvnieki).

(3)  Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika; par šīs valsts galīgo nomenklatūru vienosies pēc pašlaik notiekošajām sarunām Apvienoto Nāciju Organizācijā.

(4)  Saskaņā ar 2. pantu trešās valstis, kuras izmanto tikai izejvielas no dalībvalstīm vai no citām trešām valstīm, kas apstiprinātas šādu izejvielu importam uz Savienību.

(5)  Izņemot Kosovu (šis apzīmējums neskar nostāju par statusu, un tas ir saskaņā ar ANO Drošības padomes rezolūciju 1244 un Starptautiskās Tiesas atzinumu par Kosovas neatkarības deklarāciju).

(6)  Tikai ziemeļbrieži no Murmanskas un Jamalas Ņencu reģioniem.”


13.6.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 152/48


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2012. gada 11. jūnijs),

ar kuru groza Lēmumu 2003/467/EK attiecībā uz Lietuvas atzīšanu par dalībvalsti, kas ir oficiāli brīva no govju enzootiskās leikozes

(izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 3729)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2012/303/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1964. gada 26. jūnija Direktīvu 64/432/EEK par dzīvnieku veselības problēmām, kas ietekmē liellopu un cūku tirdzniecību Kopienā (1), un jo īpaši tās D pielikuma I nodaļas E daļu,

tā kā:

(1)

Direktīva 64/432/EEK attiecas uz liellopu un cūku tirdzniecību Savienībā. Tajā ir paredzēti nosacījumi, ar kādiem dalībvalsti vai dalībvalsts reģionu var atzīt par oficiāli brīvu no govju enzootiskās leikozes attiecībā uz liellopu ganāmpulkiem.

(2)

III pielikumā Komisijas 2003. gada 23. jūnija Lēmumam 2003/467/EK, ar ko nosaka no tuberkulozes, brucelozes un govju enzootiskās leikozes oficiāli brīvu statusu dažām dalībvalstīm un dalībvalstu reģioniem attiecībā uz liellopu ganāmpulkiem (2), norādītas dalībvalstis un to reģioni, kas ir atzīti par oficiāli brīviem no govju enzootiskās leikozes.

(3)

Lietuva ir iesniegusi Komisijai dokumentus, kas apliecina atbilstību Direktīvā 64/432/EEK paredzētajiem nosacījumiem, lai visai tās teritorijai noteiktu no govju enzootiskās leikozes oficiāli brīvu statusu.

(4)

Pēc Lietuvas iesniegto dokumentu izvērtēšanas minētā dalībvalsts ir jāatzīst par oficiāli brīvu no govju enzootiskās leikozes.

(5)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Lēmums 2003/467/EK.

(6)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2003/467/EK III pielikumu groza saskaņā ar šā lēmuma pielikumu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2012. gada 11. jūnijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

John DALLI


(1)  OV 121, 29.7.1964., 1977./64. lpp.

(2)  OV L 156, 25.6.2003., 74. lpp.


PIELIKUMS

Lēmuma 2003/467/EK III pielikuma 1. nodaļu aizstāj ar šādu:

1.   NODAĻA

No govju enzootiskās leikozes oficiāli brīvas dalībvalstis

ISO kods

Dalībvalsts

BE

Beļģija

CZ

Čehijas Republika

DK

Dānija

DE

Vācija

IE

Īrija

ES

Spānija

FR

Francija

CY

Kipra

LT

Lietuva

LU

Luksemburga

NL

Nīderlande

AT

Austrija

SI

Slovēnija

SK

Slovākija

FI

Somija

SE

Zviedrija

UK

Apvienotā Karaliste”


13.6.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 152/50


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2012. gada 11. jūnijs),

ar ko laboratorijām Horvātijā un Meksikā atļauj veikt seroloģiskos testus trakumsērgas vakcīnu efektivitātes pārraudzīšanai

(izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 3761)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2012/304/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 20. marta Lēmumu 2000/258/EK, ar ko tiek izraudzīta īpaša iestāde, kas atbildīga par tādu kritēriju noteikšanu, kas vajadzīgi, lai standartizētu seroloģiskos testus trakumsērgas vakcīnu efektivitātes pārraudzīšanai (1), un jo īpaši tā 3. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Lēmumu 2000/258/EK iestāde Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) (agrākais nosaukums Agence française de sécurité sanitaire des aliments, AFSSA) Nansī, Francija, ir izraudzīta par īpašo iestādi, kas atbildīga par tādu kritēriju noteikšanu, kas vajadzīgi seroloģisko testu standartizācijai, lai pārraudzītu trakumsērgas vakcīnu efektivitāti.

(2)

Minētajā lēmumā paredzēts, ka ANSES ir jādokumentē to laboratoriju novērtējums trešās valstīs, kuras pieteikušās veikt seroloģiskos testus trakumsērgas vakcīnu efektivitātes pārraudzīšanai.

(3)

Horvātijas kompetentā iestāde ir iesniegusi pieteikumu, lai saņemtu atļauju minētās trešās valsts Veterinārijas institūta Trakumsērgas un vispārīgās virusoloģijas laboratorijā veikt šādus seroloģiskos testus. Minētajam pieteikumam ir pievienots ANSES2011. gada 20. septembra ziņojums par minētās laboratorijas pozitīvu novērtējumu.

(4)

Meksikas kompetentā iestāde ir iesniegusi pieteikumu, lai saņemtu atļauju minētās trešās valsts iestādes Centro Nacional de Servicios de Diagnóstico en Salud Animal laboratorijā veikt šādus seroloģiskos testus. Minētajam pieteikumam ir pievienots ANSES2011. gada 20. septembra ziņojums par minētās laboratorijas pozitīvu novērtējumu.

(5)

Tādēļ šīm laboratorijām būtu jādod atļauja veikt seroloģiskos testus trakumsērgas vakcīnu efektivitātes pārraudzīšanai suņiem, kaķiem un mājas seskiem.

(6)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Saskaņā ar Lēmuma 2000/258/EK 3. panta 2. punktu seroloģiskos testus trakumsērgas vakcīnu efektivitātes pārraudzīšanai suņiem, kaķiem un mājas seskiem ļauj veikt šādās laboratorijās:

a)

Horvātijas Veterinārijas institūts

Trakumsērgas un vispārīgās virusoloģijas laboratorija

Savska cesta 143

Zagreb 10000

HORVĀTIJA;

b)

Centro Nacional de Servicios de Diagnóstico en Salud Animal

Km. 37.5 Carretera Federal México – Pachuca

55740 Tecámac

MEKSIKA.

2. pants

Šo lēmumu piemēro no 2012. gada 1. jūlija.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2012. gada 11. jūnijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

John DALLI


(1)  OV L 79, 30.3.2000., 40. lpp.