ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2012.132.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 132

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

55. sējums
2012. gada 23. maijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 426/2012 (2012. gada 22. maijs) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής (Prasines Elies Chalkidikis) (ACVN))

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 427/2012 (2012. gada 22. maijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 853/2004 attiecībā uz salmonellām noteikto īpašo garantiju paplašināšanu, tās attiecinot uz olām, kas paredzētas Dānijai ( 1 )

8

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 428/2012 (2012. gada 22. maijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 607/2009, ar ko paredz konkrētus sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 479/2008 piemērošanai attiecībā uz aizsargātiem cilmes vietas nosaukumiem un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, tradicionālajiem apzīmējumiem, konkrētu vīna nozares produktu marķēšanu un noformēšanu

10

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 429/2012 (2012. gada 22. maijs), ar ko Regulu (ES) Nr. 1014/2010 groza nolūkā nodrošināt kopīgu formātu vieglo automobiļu ražotāju ziņojumiem par kļūdām ( 1 )

11

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 430/2012 (2012. gada 22. maijs) par konkursa procedūras sākšanu sakarā ar atbalstu olīveļļas privātai uzglabāšanai

13

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 431/2012 (2012. gada 22. maijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

16

 

 

LĒMUMI

 

 

2012/270/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2012. gada 16. maijs) attiecībā uz ārkārtas pasākumiem, lai novērstu Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) un Epitrix tuberis (Gentner) ievešanu un izplatīšanos Savienībā (izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 3137)

18

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

23.5.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 132/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 426/2012

(2012. gada 22. maijs)

par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής (Prasines Elies Chalkidikis) (ACVN))

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. marta Regulu (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību (1) un jo īpaši tās 7. panta 5. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 510/2006 6. panta 2. punktam un saskaņā ar tās 17. panta 2. punktu Grieķijas pieteikums, kas saņemts 2006. gada 27. martā, reģistrēt nosaukumu Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής (Prasines Elies Chalkidikis) kā aizsargātu cilmes vietas nosaukumu ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (2).

(2)

Beļģija un privāta Kanādas uzņēmējsabiedrība ir paziņojušas, ka saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 7. panta 1. punktu iebilst pret reģistrāciju. Iebildumi tika atzīti par pieņemamiem saskaņā ar minētās regulas 7. panta 3. punkta pirmās daļas a), b), c) un d) punktu. Ar 2011. gada 17. februāra vēstuli Komisija lūdza iesaistītajām Pusēm panākt savstarpēju vienošanos.

(3)

Starp Grieķiju un iebildumu iesniedzējām tika panākta vienošanās. Ievērojot šo vienošanos, specifikācijā un kopsavilkumā tika izdarīti maznozīmīgi grozījumi, atļauto konservantu sarakstam pievienojot pienskābi un citronskābi un nosakot, ka fermentācijas laikā nātrija hlorīda koncentrācija sāls šķīdumā nedrīkst pārsniegt 8,5 %. Grieķija un iebildumu iesniedzējas vienojās arī, ka nosaukuma Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής (Prasines Elies Chalkidikis) reģistrācijai nevajadzētu kavēt tāda produkta laišanu tirgū, kura marķējumā ietverti vārdi “ ‘Chalkidikis’ šķirne”, ja vien minētajā produktā ietilpst šīs šķirnes olīvas vai tas no šādām olīvām ir gatavots un ja patērētāji netiek maldināti, šķirnes nosaukuma lietošanā ievēroti godīgas konkurences noteikumi un nav savtīgi izmantota aizsargātā cilmes vietas nosaukuma reputācija. Saskaņā ar šo vienošanos šo nosacījumu ievērošana tiktu nodrošināta tad, ja vārdi “ ‘Chalkidikis’ šķirne” uz marķējuma būtu ar mazākiem burtiem salīdzinājumā ar tiem, kas lietoti, atveidojot produkta nosaukumu, un pietiekami atstatus no produkta pārdošanas nosaukuma, un ar nosacījumu, ka norādīta cilmes vieta, ja tā nav Halkidike.

(4)

Ņemot vērā iepriekš minēto, nosaukums Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής (Prasines Elies Chalkidikis) būtu jāieraksta Aizsargāto cilmes vietu nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā. Attiecīgi vajadzētu atjaunināt un publicēt kopsavilkumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šīs regulas I pielikumā minēto nosaukumu ieraksta reģistrā.

2. pants

Atjauninātais kopsavilkums ir ietverts šīs regulas II pielikumā.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 22. maijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 93, 31.3.2006., 12. lpp.

(2)  OV C 190, 14.7.2010., 37. lpp.


I PIELIKUMS

Līguma I pielikumā uzskaitītie lauksaimniecības produkti, kas paredzēti lietošanai pārtikā:

1.6. grupa.   Svaigi vai pārstrādāti augļi, dārzeņi un labība

GRIEĶIJA

Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής (Prasines Elies Chalkidikis) (ACVN)


II PIELIKUMS

KOPSAVILKUMS

PADOMES REGULA (EK) Nr. 510/2006

ΠΡAΣΙΝΕΣ ΕΛΙEΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚHΣ (PRASINES ELIES CHALKIDIKIS)

EK Nr. EL-PDO-0005-0539-27.03.2006

ACVN ( X ) AĢIN ( )

Šis kopsavilkums nosaka galvenos produkta specifikācijas elementus informācijas nolūkā.

1.   Atbildīgais departaments dalībvalstī

Nosaukums

:

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας, Τμήμα ΠΟΠ – ΠΓΕ – Ιδιότυπων και Παραδοσιακών Προϊόντων (Lauku attīstības un pārtikas ražošanas ministrijas Bioloģiskās lauksaimniecības direkcijas ACVN, AĢIN un vadības zinātņu un tehnoloģiju departaments)

Adrese

:

Αχαρνών 29 / Akharnon 29

104 39 Αθήνα/Athens

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE GREECE

Tālrunis

:

+30 2102125152

Fakss

:

E-pasts

:

ax29u030@minagric.gr

2.   Grupa

Nosaukums

:

Κοινοπραξία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών Πολυγύρου και Χαλκιδικής: “Βιοκαλλιεργητική Χαλκιδικής” (Polijiras un Halkidikes lauksaimniecības kooperatīvu apvienību grupa ar nosaukumu Biokalliergitiki Chalkidikis)

Adrese

:

Κωνσταντινουπόλεως 13 / Konstantinoupoleos 13

631 00 Πολύγυρος/Polygyros

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Tālrunis

:

+30 2371023076

Fakss

:

E-pasts

:

eas-pol@otenet.gr

Sastāvs

:

ražotāji/pārstrādātāji ( X ) citi ( )

3.   Produkta veids

1.6. grupa.

Svaigi vai pārstrādāti augļi, dārzeņi un labība

4.   Specifikācija

(Regulas (EK) Nr. 510/2006 4. panta 2. punkta prasību kopsavilkums)

4.1.   Nosaukums

Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής

(Prasines Elies Chalkidikis)

4.2.   Apraksts

Prasines Elies Chalkidikis iegūst tikai no šādām Olea europaea sugas olīvu šķirnēm: ‘Condrelia Chalkidikis’ un ‘Chalkidikis’. Olīvām, ko Halkidikē iegūst no šīm šķirnēm, ir raksturīgs liels izmērs un palielināts mīkstuma daudzums attiecībā pret kauliņu, zaļa līdz dzeltenzaļa spīdīga krāsa, izsmalcināts un augļains aromāts, viegli rūgtena un sīva garša bez taukainuma, ko nodrošina gadsimtiem ilgā olīvkoku pielāgošanās reģiona īpašajiem augsnes un klimatiskajiem apstākļiem, kā arī olīvu audzētāju izmantotie agrotehniskie paņēmieni.

Prasines Elies Chalkidikis realizē šādos četros veidos:

1)

veselas olīvas;

2)

olīvas bez kauliņiem;

3)

pildītas olīvas bez kauliņiem. Pildījumam var izmantot mandeles, sarkanos piparus, burkānus, gurķīšus un ķiplokus; pildīšanu veic ar rokām. Pildījumam izmantotie produkti nedrīkst pārsniegt 15 % olīvu svara;

4)

sadalītas olīvas.

Visu veidu olīvas var aromatizēt ar raudeni, timiānu, lauru lapām, ķiplokiem, selerijām, kaperiem un sarkanajiem pipariem. Izmantotās aromatizētāju sastāvdaļas nedrīkst pārsniegt 2,5 % no olīvu svara.

Olīvu pildīšanai un aromatizēšanai izmantotajām sastāvdaļām ir jābūt audzētām Halkidikes nomē.

Realizējot produktu patērētājam, tam ir jāatbilst turpmāk norādītajām īpašībām.

Olīvu veidi

Rādītāji

Veselas

Bez kauliņiem

Bez kauliņiem, ar pildījumu

Sadalītas

Olīvu fizikālās īpašības

Olīvām ir pagarināta cilindriski koniska forma ar izteiktu izcilni, izturīgs un spīdīgs augļapvalks, izteikti zaļa vai zaļgani dzeltena krāsa.

Mīkstums ir stingrs un sulīgs.

Mīkstums ir nedaudz ieplīsis, taču sulīgs, kauliņiem nav bojājumu.

Olīvu organoleptiskās īpašības

Viegls augļu aromāts bez taukainuma piegaršas.

Viegli rūgtena un asa garša. Pēc aromatizēšanas ir jūtama izmantoto piedevu garša.

Viegli rūgtena un asa garša, kas papildina pildījuma sastāvdaļu garšu.

Viegli rūgtena un asa garša. Pēc aromatizēšanas ir jūtama izmantoto piedevu garša.

Olīvu kvalitatīvās īpašības

Visas olīvas ietilpst izcilas un augstākās kvalitātes kategorijā, un mazākais pieņemamais izmērs ir 181/200 augļi vienā kilogramā. Šajās divās kategorijās bojātu olīvu daļa nedrīkst būt lielāka par 7 % no olīvu neto svara.

Sāls šķīduma īpašības

Sāls šķīdums satur līdz 8,5 % vārāmās sāls, pH ir no 3,8 līdz 4, un skābums ir vismaz 0,8 % (pienskābes saturs procentuālā izteiksmē).

Sāls šķīdumā iekonservētu olīvu neto svars

Vismaz 65 % no galaprodukta svara.

Vismaz 55 % no galaprodukta svara.

Vismaz 65 % no galaprodukta svara.

Citus kvalitatīvos rādītājus un apstrādē vai iepakošanā izmantotos līdzekļus nosaka pārtiku reglamentējošo tiesību aktu noteikumi un Starptautiskās Patērētāju organizācijas (OIC) un Pārtikas kodeksa komisijas (Commission du Codex Alimentarius) starptautiskās normas.

4.3.   Ģeogrāfiskais apgabals

Prasines Elies Chalkidikis ģeogrāfiskās izcelsmes apgabals ir Halkidikes departaments, kas robežojas ar Saloniku departamentu ziemeļrietumos un Egejas jūru pārējos virzienos. Ģeogrāfiskā izpratnē apgabalu veido Halkidikes pussala, ko veido trīs atsevišķas pussalas; Atons, kas atrodas vistālāk austrumos, neietilpst Halkidikes departamentā, jo veido atsevišķu administratīvi teritoriālo vienību.

Meži un mežu zemes aizņem 47 % jeb 137 160 hektāru departamenta teritorijas, savukārt lauksaimnieciski izmantojamās platības veido 32,7 % jeb 95 500 hektāru. Apūdeņotā platība veido 20 000 hektāru, kas ir 21 % kopējās apstrādājamās zemes platības. Olīvu dārzu platība Halkidikē ir 23 000 hektāru.

4.4.   Izcelsmes apliecinājums

Prasines Elies Chalkidikis audzē, apstrādā un iepako Halkidikes departamentā. Ražotāji un olīvu audzes tiek reģistrētas departamenta olīvu audzēšanas reģistrā un vienotajā vadības un kontroles sistēmā (SIGC), ko katru gadu atjaunina. Izejvielu daudzumam un izcelsmei ir jābūt apliecinātai, nodrošinot atbilstošas uzskaites veikšanu katru reizi, kad tās piegādā pārstrādes uzņēmumam, kas savukārt arī uztur ražotāju piegādātāju reģistru. Katra pārstrādes uzņēmuma nosaukums un juridiskā adrese ir reģistrēta Halkidikes Tirdzniecības un rūpniecības palātas reģistrā, kā arī attiecīgā Kopienas atbalsta virzības un garantiju maksājumu un kontroles organizācijas (OPEKEPE) reģistrā, piešķirot vienotu kodu.

4.5.   Ražošanas metode

1.   Kultūraugs un olīvu ražas novākšana

Halkidikē gandrīz visām olīvu audzēm ir raksturīgs vidējs apstādījumu blīvums, ievērojot gan tradicionālos, gan mūsdienu olīvu audzēšanas paņēmienus – atstatums starp kokiem ir 6 × 6,5, 6,5 × 6,5 and 6 × 7 m. Lielākā daļa ražotāju ar savu organizāciju starpniecību izmanto vienoto ražošanas dokumentēšanas sistēmu (integrētā kūltūraugu pārvaldība). Lai nodrošinātu ražošanas vienmērīgumu, kā arī iegūtu augstākās kvalitātes olīvas, ražotāji sistemātiski apgriež zarus gan ziemā, gan vasarā, gan arī nogriež olīvkoku atvases.

Vidējā raža ir apmēram 9 000 kg no hektāra gadā.

Ražas novākšana notiek katru gadu no 15. septembra līdz 10.–15. oktobrim, kad olīvas ir pietiekami nobriedušas un ieguvušas vēlamo krāsu, atbilstīgi ražas nobriešanas prasībām, kuru ievērošanu uzrauga ražotāji un to organizācijas. Ražotāji ar trepju palīdzību novāc augļus ar rokām un ievieto tos plastmasas kastēs, kurās tās transportē uz ražotni. Olīvām jābūt bez lapām, koka gabaliņiem un citiem svešķermeņiem, to krāsai jābūt vienmērīgi zaļai vai zaļgani dzeltenai. Tām nedrīkst būt arī plankumu, ieskrāpējumu, kaitēkļu vai putnu nodarītu bojājumu utt. Augļu svēršana un pieņemšana pārstrādes vietās nodrošina kvalitatīvās un kvantitatīvās pieņemšanas uzskaites veidošanu.

2.   Pārstrāde

Pēc pieņemšanas olīvas ievieto tvertnēs apstrādei, lai tās zaudētu rūgto garšu. Šajā nolūkā tās mērcē nātrija hidroksīda šķīdumā, kura koncentrācija atkarībā no temperatūras un augļu brieduma pakāpes ir 1,5–2 %. Šis process ilgst divpadsmit stundas. Pēc tam olīvas trīs reizes skalo, lai nomazgātu nātrija hidroksīdu, tad tās ievieto tvertnēs ar ūdeni, kur tās notur astoņas stundas, pēc tam ūdeni maina divas līdz trīs reizes ar astoņu stundu intervālu. Rūgto garšu var novērst arī ar dabisko metodi, izmantojot tikai ūdeni un veicot atbilstošu skalošanu tvertnēs. Neatkarīgi no izmantojamās metodes ir jāpievērš uzmanība tam, lai olīvas saglabātu nelielu rūgtenuma piegaršu.

Šā procesa beigās olīvas ievieto fermentācijas tvertnēs, kur tās iemērc sāls šķīdumā, kurā sāls saturs nepārsniedz 8,5 %. Sāls šķīduma koncentrāciju un pH regulāri kontrolē, vajadzības gadījumā pievienojot sāli. Olīvas konservē šādā veidā tik ilgi, līdz sāls šķīduma koncentrācija sasniedz vēlamo līmeni. Fermentācijas process ir sācies jau iepriekšējā posmā, un tā ilgums atkarībā no augļa nogatavošanās pakāpes un apkārtējās vides temperatūras ir no diviem līdz četriem mēnešiem.

Kauliņu izņemšana ir mehanizēta. Kauliņus izņem, izdarot šķērsenisku iegriezumu pie olīvas pamatnes un pēc tam izveidojot krustiņveida iegriezumu blakus ziedkātiņam. Kauliņus izņem ar ūdens un mehāniska spiediena palīdzību. Olīvu sadalīšanai izmanto vieglas mehāniskas preses, kuras nerada nekādu kaitējumu mīkstumam un nesadrupina kauliņu.

Pildīšanai paredzētas olīvas novieto uz darbgaldiem, uz kuriem pieredzējuši strādnieki piepilda tās ar rokām. Olīvu pildīšana ir Halkidikes tradīcija, un šīm vajadzībām izmanto mandeles vai nelielus sarkano piparu, burkānu, gurķīšu un ķiploku gabaliņus.

Olīvas var aromatizēt, izmantojot konkrētajā apgabalā audzētas izejvielas (raudeni, timiānu, lauru lapas, ķiplokus, seleriju un sarkanos piparus).

3.   Atlase un šķirošana pēc izmēriem, iepakošana

Pēc fermentācijas un kauliņu izņemšanas olīvas izņem no tvertnēm un nogādā uz darbgaldiem, kur pieredzējuši strādnieki veic augļu vizuālo kontroli un ar rokām atlasa bojātas, sapuvušas vai kā citādi nederīgas olīvas. Pēc tam konveijera lentes nogādā olīvas šķirošanai, kuras laikā olīvas sašķiro atkarībā no to izmēra un ievieto iepakojuma tarā.

Olīvas galvenokārt tiek iepakotas plastmasas tarā, kas ir izgatavota no patērētājam nekaitīga un produktam piemērota materiāla, kā arī skārda kārbās un stikla burkās neatkarīgi no satura svara. Taru piepilda ar sāls šķīdumu, kuram var pievienot L-askorbīnskābi, citronskābi vai pienskābi saskaņā ar spēkā esošajiem ES vai Grieķijas noteikumiem, lai nodrošinātu labāku produkta iekonservēšanos.

Olīvu iepakošanu var veikt ražotnēs ārpus Halkidikes departamenta, kurās produktu nogādā pēc apstrādes, ar noteikumu, ka tiek nodrošināta izsekojamība, izmantojot pārvadājuma dokumentus, attiecīgus grāmatvedības dokumentus un 4.8. punktā minētos marķēšanas noteikumus.

4.6.   Saikne

1.   Daba

Agronomiskā izpratnē Halkidikes departamenta augsne ir pilnībā piemērota olīvu audzēšanai, jo tā ir attīstījusies un nodrošina ražu visu veidu augsnē, sākot ar nabadzīgām kaļķakmens (akmeņainām) augsnēm kalnos un kaļķakmens izcelsmes sanesu augsnēm līdz pat auglīgām līdzenumu augsnēm.

Halkidike ir jo īpaši labvēlīga vieta olīvu audzēšanai: tā atrodas Grieķijas ziemeļos, un liela Halkidikes daļa robežojas ar Egejas jūru (krasta līnija – 630 km), kas nodrošina tajā tādus pašus mazākos un lielākos izotermiskos rādītājus kā olīvu audzēšanas apgabalos, kuri atrodas tālāk dienvidos, kā Mesinijas, Aitolijas un Akarnanijas un Atikas nomē, turklāt šim reģionam ir raksturīgs liels nokrišņu daudzums – gada vidējais nokrišņu daudzums ir 450 mm līdzenumos un 850 mm kalnos.

Arī Halkidikes nomes klimats ir labvēlīgs olīvu audzēšanai, jo augstās atrašanās vietas dēļ tai ir raksturīgas mēreni aukstas ziemas, mēreni karstas un sausas vasaras ar pietiekamu saules gaismas intensitāti un pārējie gadalaiki ir pietiekami ilgi. Vasarā vidējā temperatūra nepārsniedz 22 °C, savukārt ziemā zemākā temperatūra reti sasniedz –10 °C pat kalnos; šādi apstākļi ir lieliski piemēroti sekmīgai olīvu audzēšanai.

Papildus lielajam izmēram Prasines Elies Chalkidikis ir raksturīgs izturīgs augļapvalks, izteikti zaļa vai zaļgani dzeltena krāsa, pilnīgs, stingrs un sulīgs mīkstums, viegli augļains aromāts un mazliet rūgta un asa garša.

Halkidikes augsnes un klimatiskie apstākļi, kā arī agrotehniskie un olīvu apstrādes paņēmieni ietekmē iepriekšminētās produkta kvalitatīvās īpašības šādu iemeslu dēļ:

ilgs nosacīti zemu temperatūru periods ražas novākšanas laikā apvienojumā ar agrotehniskajiem paņēmieniem, jo īpaši zaru un atvašu apgriešanu, kopā ar šķirņu piemērotību nodrošina stabilu ražotspēju un to, ka augļi sasniedz lielu izmēru un palielinātu mīkstuma/kauliņa proporciju,

tā kā augsnes veidojušās galvenokārt uz kaļķakmens cilmiežiem, olīvu sastāvā ir daudz gaistošu elementu, kuri piešķir tām viegli augļainu aromātu,

ņemot vērā lielo saules gaismas daudzumu, mērenās vasaras temperatūras un nobriedināšanas posmu ievērošanu, ko nodrošina ražotāji un to organizācijas, olīvas ražas novākšanas brīdī ir ieguvušas izteikti zaļu krāsu, sulīgu mīkstumu un atbilstošu stingrību, kā rezultātā var viegli izņemt kauliņus, nesaskrāpējot un neiebojājot olīvas,

izmantotie agrotehniskie paņēmieni, un jo īpaši apūdeņošana un nogatavošanās posmu ievērošana, nodrošina olīvām mazu eļļas saturu, kā rezultātā tām nav tauku piegaršas un tās iegūst vērtīgas smaržas īpašības, kas savukārt novērš oksidēšanos un pagarina arī konservētu olīvu glabāšanas termiņu,

ražu novācot ar rokām ar tradicionālajiem paņēmieniem, tiek nodrošināts, ka olīvas saglabājas ļoti labā fiziskā stāvokli un ka to galīgā apstrāde ir sekmīga, līdzīgā kārtā arī olīvu šķirošana un pildīšana ar rokām nodrošina to, ka galaprodukts ir pilnīgi autentisks.

Arī pārstrādes uzņēmumi, apvienojot tradicionālos paņēmienus, ir pielāgojuši apstrādes tehnoloģiju, ievērojot konkrēto šķirņu īpatnības, lai atrisinātu sarežģījumus, kurus izraisa olīvu fermentācija un konservēšana, tiecoties saglabāt to organoleptiskās īpašības un vienmēr iegūt izcilu produktu, kura mazliet rūgtenā un asā garša ir pazīstama visā Grieķijā. Daudzu uzņēmumu pievēršanās eksportam veicināja Prasines Elies Chalkidikis izplatīšanos arī ārvalstīs.

2.   Vēsture

Ir iegūtas ziņas, ka olīvu audzēšana Halkidikē pastāvējusi jau 1415. gadā: ir zināms, ka olīvu audzēšana notika Andronikos Agios Pavlos de Cassandra klostera pārraudzībā, ļoti senas olīvu audzes bija arī Vatopedi klosterim Souflari de Kalamaria (Nea Triglia) un blakus esošajā Daoutlou (Elaiochoria), kā arī pie Iviron klostera dzirnavām uz Kafkania d’Olympiada salas. Pārējā Halkidikē audzēja mājas olīvkokus, un ar tiem nereti ir saistīta toponīmu izcelsme. Cik zināms, šo olīvu augļus izmantoja galvenokārt galda olīvu ieguvei.

Sākot ar XIX gadsimta vidu, Halkidikes iedzīvotāji sāka regulāri nodarboties ar olīvu audzēšanu, savvaļas olīvkoku selekciju un mājas olīvkoku potēšanu, lai varētu izmantot īsākas kāpnes. Visticamāk, šīs izmaiņas galvenokārt veicināja labvēlīgi nodokļu noteikumi – “likums par licenci jaunām olīvu audzēm”, kas tika izdots 1863. gadā. 1887. gadā Hristakis Zografoss (Christakis Zografos) jau bija izveidojis lielu olīvkoku dārzu Portariā (Portaria), kura platība bija apmēram 500 hektāri un kurā bija vairāk nekā 32 000 olīvkoku. Tajā pašā laikā Hatzi-Osmans (Chatzi-Osman) nodibināja Gerakini de Polygyros lielas tvaika dzirnavas, ar kurām sākās attiecīgo Halkidikes uzņēmumu modernizācijas laikmets.

Kā izriet no vēsturiskiem dokumentiem, Halkidikes saiknes ar olīvkoku (augļkoku) un olīvu (tā augli) pamatā ir gadsimtiem ilga olīvu audzēšana un olīvu produkcijas ražošana, kā arī populāru tradīciju kopums, kas ir saglabājies līdz pat mūsdienām. Olīva Halkidikē vismaz pēdējos divus gadsimtus ir bijis svarīgs atsauces punkts gan ekonomikā, gan arī iedzīvotāju sabiedriskajā dzīvē un kultūras tradīcijās.

4.7.   Pārbaudes struktūra

Nosaukums

:

Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Lauksaimniecības produkcijas sertificēšanas un kontroles organizācija) (OPEGEP) – AGROSERT

Adrese

:

Πατησίων & Άνδρου 1 / Patission & Androu 1

112 57 Αθήνα/Athens

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Tālrunis

:

+30 2108231277

Fakss

:

+30 2108231438

E-pasts

:

info@agrocert.gr

Nosaukums

:

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής, Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης (Halkidikes nomes administrācija, Lauku attīstības direkcija)

Adrese

:

631 00 Πολύγυρος/Polygyros

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Tālrunis

:

+30 2371039314

Fakss

:

+30 2371339207

E-pasts

:

agro6@halkidiki.gov.gr

4.8.   Marķējums

Papildus aizsargātajam cilmes vietas nosaukumam Prasines Elies Chalkidikis un atbilstošam marķējumam etiķetēs ir jānorāda informācija, kas ļauj pārbaudīt izcelsmi un tās aizsardzību, iekļaujot šādas norādes:

ciparu kodu, kas norāda ražošanas gadu, pārstrādes uzņēmumu, preču partiju un galīgās iepakošanas uzņēmumu, ja galīgā iepakošana ir notikusi citā uzņēmumā,

produkta minimālo derīguma termiņu uz galīgā iepakojuma,

logotipu, kuru veido produkta nosaukums grieķu vai latīņu rakstībā un kurā iekļauj elipsveida attēlu ar Halkidikes karti fonā, kuras pamatā ir Lietderīgu zināšanu izplatīšanas biedrības 1829. gada litogrāfija, savukārt priekšplānā ir redzams olīvkoka zars ar zaļām olīvām.

Image

Tā kā Prasines Elies Chalkidikis izmanto arī pastas izgatavošanai, ir atļauts lietot uzrakstu “Πάστα από “Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής ΠΟΠ” ” (“Pasta, kas izgatavota no “ACVN Prasines Elies Chalkidikis” ”), ja vien pastas izgatavošanai ir izmantotas vienīgi Prasines Elies Chalkidikis olīvas, pievienojot tām tikai ne vairāk kā 7 % svaigas olīveļļas.


23.5.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 132/8


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 427/2012

(2012. gada 22. maijs)

par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 853/2004 attiecībā uz salmonellām noteikto īpašo garantiju paplašināšanu, tās attiecinot uz olām, kas paredzētas Dānijai

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (1), un jo īpaši tās 8. panta 3. punkta b) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 853/2004 ir paredzēti īpaši dzīvnieku izcelsmes pārtikas higiēnas noteikumi pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem. Minētās regulas 8. pantā ir noteiktas īpašas garantijas dzīvnieku izcelsmes pārtikai, kas paredzēta Somijas un Zviedrijas tirgiem. Tādējādi pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem, kas šajās dalībvalstīs plāno laist apgrozībā olas, jāievēro daži noteikumi attiecībā uz salmonellām. Tajā arī paredzēts, ka šādu olu sūtījumiem ir pievienots sertifikāts, kas apliecina, ka saskaņā ar Savienības tiesību aktiem ir veikti mikrobioloģiskie testi, kuru rezultāti ir negatīvi.

(2)

Komisijas 2005. gada 14. oktobra Regula (EK) Nr. 1688/2005, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 853/2004 attiecībā uz īpašām garantijām saistībā ar salmonellu konkrētas gaļas un olu sūtījumiem uz Somiju un Zviedriju (2), nodrošina šādas īpašas garantijas.

(3)

Turklāt Regulā (EK) Nr. 1688/2005 paredzēti noteikumi attiecībā uz paraugu ņemšanu no olu izcelsmes saimēm un mikrobioloģiskās metodes šo paraugu izmeklēšanai. Tajā ir paredzēts arī veselības sertifikāta paraugs, kas jāpievieno olu sūtījumiem.

(4)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 853/2004 īpašās garantijas attiecībā uz dažiem dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktiem var pilnībā vai daļēji paplašināt, tās attiecinot uz ikvienu dalībvalsti vai dalībvalsts reģionu, kurā īsteno kontroles programmu, kas atzīta par līdzvērtīgu Somijai un Zviedrijai apstiprinātajām programmām attiecīgajai dzīvnieku izcelsmes pārtikai.

(5)

Dānijas Veterinārais un pārtikas dienests 2007. gada 5. oktobrī Komisijai nosūtīja pieteikumu piešķirt Dānijai īpašas garantijas attiecībā uz salmonellām olās visā Dānijas teritorijā saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 853/2004. Pieteikumā ietverts apraksts par Dānijas salmonellu kontroles programmu attiecībā uz olām.

(6)

Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja 2008. gada 18. jūnija sanāksmē vienojās par Komisijas dienestu darba dokumentu “Vadlīnijas par minimālajām prasībām attiecībā uz salmonellu kontroles programmām, lai tās atzītu par līdzvērtīgām tām programmām, kas apstiprinātas Somijai un Zviedrijai attiecībā uz Gallus gallus sugas mājputnu gaļu un olām” (“vadlīnijas”).

(7)

Dānijas salmonellu kontroles programma attiecībā uz olām uzskatāma par līdzvērtīgu Somijai un Zviedrijai apstiprinātajām programmām, un tā ir saskaņā ar vadlīnijām. Turklāt Dānijas iestādes 2011. gada 20. maijā sniedza informāciju, kas liecina, ka 2008., 2009. un 2010. gadā salmonellu izplatība jaunu un pieaugušu dējējvistu saimēs Dānijā arī ir saskaņā ar minētajām vadlīnijām.

(8)

Īpašās garantijas būtu jāpaplašina, tās attiecinot uz olu sūtījumiem, kas paredzēti Dānijai. Turklāt šādiem sūtījumiem būtu jāpiemēro noteikumi, kas paredzēti Regulā (EK) Nr. 1688/2005 attiecībā uz paraugu ņemšanu no olu izcelsmes saimēm, mikrobioloģiskajām metodēm šo paraugu izmeklēšanai un veselības sertifikāta paraugu.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Dānijai atļauj piemērot Regulas (EK) Nr. 853/2004 8. panta 2. punktā noteiktās īpašās garantijas attiecībā uz salmonellām tādu Dānijai paredzētu olu sūtījumiem, kuras definētas Regulas (EK) Nr. 853/2004 I pielikuma 5.1. punktā.

2. pants

1.   Paraugu ņemšanu no 1. pantā minēto olu izcelsmes saimēm veic saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1688/2005 4. pantu.

2.   Paraugiem, kas norādīti 1. punktā, veic mikrobioloģisko testēšanu salmonellu noteikšanai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1688/2005 5. panta 1. punktu.

3. pants

Olu sūtījumiem, kas minēti 1. pantā, pievieno sertifikātu, kurš atbilst paraugam, kas paredzēts Regulas (EK) Nr. 1688/2005 6. panta 2. punktā.

4. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2012. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 22. maijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp.

(2)  OV L 271, 15.10.2005., 17. lpp.


23.5.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 132/10


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 428/2012

(2012. gada 22. maijs),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 607/2009, ar ko paredz konkrētus sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 479/2008 piemērošanai attiecībā uz aizsargātiem cilmes vietas nosaukumiem un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, tradicionālajiem apzīmējumiem, konkrētu vīna nozares produktu marķēšanu un noformēšanu

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 121. panta pirmās daļas m) punktu saistībā ar tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Amerikas Savienotās Valstis saskaņā ar Nolīgumu par vīna tirdzniecību starp Eiropas Kopienu un Amerikas Savienotajām Valstīm (2) ir pieprasījušas, lai šīs valsts nosaukums tiktu iekļauts Komisijas Regulas (EK) Nr. 607/2009 (3) XV pielikuma B daļas ailē, kurā norādītas valstis, kas drīkst izmantot to vīna vīnogu šķirņu nosaukumu, kuras drīkst norādīt vīnu marķējumā saskaņā ar minētās regulas 62. panta 4. punktu. Pēc tam, kad tiks pārbaudīts, vai minētās regulas 62. panta 1. punkta b) apakšpunktā un 62. panta 4. punktā paredzētās prasības ir izpildītas, Amerikas Savienotās Valstis būtu jāiekļauj minētā pielikuma attiecīgajā ailē pie vīna vīnogu šķirnes nosaukuma, kas minēts šajā pieprasījumā.

(2)

Tādēļ Regula (EK) Nr. 607/2009 būtu attiecīgi jāgroza.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 607/2009 XV pielikuma B daļā 58. rindu aizstāj ar šādu:

“58

Vermentino di Gallura (IT)

Vermentino di Sardegna (IT)

Vermentino

Itālija, Austrālija, Amerikas Savienotās Valstis

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 22. maijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 87, 24.3.2006., 2. lpp.

(3)  OV L 193, 24.7.2009., 60. lpp.


23.5.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 132/11


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 429/2012

(2012. gada 22. maijs),

ar ko Regulu (ES) Nr. 1014/2010 groza nolūkā nodrošināt kopīgu formātu vieglo automobiļu ražotāju ziņojumiem par kļūdām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Regulu (EK) Nr. 443/2009, ar ko, īstenojot daļu no Kopienas integrētās pieejas CO2 emisiju samazināšanai no vieglajiem transportlīdzekļiem, nosaka emisijas standartus jauniem vieglajiem automobiļiem (1), un jo īpaši tās 8. panta 9. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Ražotāju ziņojumi par kļūdām CO2 emisiju datos saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 443/2009 8. panta 5. punkta pirmo daļu ir svarīgs solis, lai verificētu datus, ko izmanto kā pamatu, lai aprēķinātu īpatnējo emisiju mērķus, kā arī īpatnējās vidējās emisijas visiem ražotājiem, tāpēc ir lietderīgi noteikt nepārprotamu un pārredzamu procedūru šāda ziņojuma sniegšanai.

(2)

Ir lietderīgi paredzēt arī kopīgu formātu ziņojumiem par kļūdām, lai nodrošinātu, ka informāciju, ko ražotāji sniedz Komisijai, var savlaicīgi verificēt un apstrādāt.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Klimata pārmaiņu komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Komisijas Regulas (ES) Nr. 1014/2010 (2) 9. pantam pievieno šādu 3., 4. un 5. punktu:

“3.   Ražotāji, kas ziņo par kļūdām saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 443/2009 8. panta 5. punkta pirmo daļu, par ziņojuma pamatu izmanto provizoriskās datu kopas, ko Komisija paziņojusi saskaņā ar 8. panta 4. punktu.

Ziņojumā par kļūdām ietver visas datu kopas, kas saistītas ar to transportlīdzekļu reģistrācijām, par kurām atbildīgs ražotājs, kas sniedz ziņojumu.

Kļūdu datu kopā katrai versijai norāda ar atsevišķu ierakstu ar nosaukumu “Ražotāja piezīmes”, izmantojot vienu no šādiem kodiem:

a)

kods A, ja ierakstus ir izmainījis ražotājs;

b)

kods B, ja transportlīdzeklis nav identificējams;

c)

kods C, ja Regula (EK) Nr. 443/2009 uz transportlīdzekli neattiecas vai ja transportlīdzekļa ražošana ir pārtraukta.

Trešās daļas b) apakšpunkta vajadzībām transportlīdzekli uzskata par neidentificējamu, ja ražotājs nespēj identificēt vai labot tipa, varianta un versijas kodu vai, attiecīgos gadījumos, tipa apstiprinājuma numuru, kas norādīts provizoriskajā datu kopā.

4.   Ja ražotājs Komisijai nav paziņojis par kļūdām saskaņā ar 3. punktu vai ja ziņojums ir iesniegts pēc Regulas (EK) Nr. 443/2009 8. panta 5. punktā noteiktā trīs mēnešu termiņa, tad par galīgajām vērtībām uzskata saskaņā ar minētās regulas 8. panta 4. punktu iesniegtās provizoriskās vērtības.

5.   Šā panta 3. punktā minēto ziņojumu par kļūdām iesniedz, izmantojot elektronisku, neizdzēšamu datu nesēju ar marķējumu “Ziņojums par kļūdām – CO2 no automobiļiem”, un to nosūta pa pastu uz šādu adresi:

European Commission

Secretariat General

1049 Brussels

BELGIUM

Ziņojuma elektronisku kopiju informatīvā nolūkā nosūta uz šādām funkcionālajām e-pasta adresēm:

EC-CO2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu

un

CO2-monitoring@eea.europa”

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 22. maijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 140, 5.6.2009., 1. lpp.

(2)  OV L 293, 11.11.2010., 15. lpp.


23.5.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 132/13


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 430/2012

(2012. gada 22. maijs)

par konkursa procedūras sākšanu sakarā ar atbalstu olīveļļas privātai uzglabāšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 43. panta a), d) un j) apakšpunktu saistībā ar tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 33. pantā noteikts, ka Komisija var izlemt pilnvarot dalībvalstu apstiprinātas iestādes, kuras nodrošina pietiekamas garantijas, slēgt līgumus par pārdodamās olīveļļas uzglabāšanu, ja atsevišķos Eiropas Savienības reģionos rodas nopietni tirgus traucējumi.

(2)

Spānijā un Grieķijā – dalībvalstīs, kas kopā saražo vairāk nekā divas trešdaļas no visas Savienībā saražotās olīveļļas – vidējā reģistrētā tirgus cena par olīveļļu laikposmā, kas minēts 4. pantā Komisijas 2008. gada 20. augusta Regulā (EK) Nr. 826/2008, ar ko paredz kopīgus noteikumus par atbalsta piešķiršanu dažu lauksaimniecības produktu privātai uzglabāšanai (2), ir zem līmeņa, kas norādīts Regulas (EK) Nr. 1234/2007 33. pantā. Tas rada nopietnus traucējumus minēto dalībvalstu tirgū. Savienības olīveļļas tirgum raksturīgs augsts savstarpējās atkarības līmenis, tāpēc nopietnie Spānijas un Grieķijas tirgus traucējumi draud pārsviesties uz visām olīveļļas ražotājām dalībvalstīm.

(3)

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 31. pantā paredzēts, ka atbalstu uzglabāšanai privātās noliktavās var piešķirt par olīveļļu un atbalstu Komisija nosaka iepriekš vai konkursa kārtā.

(4)

Regulā (EK) Nr. 826/2008 ir izstrādāti kopīgi noteikumi privātās uzglabāšanas atbalsta shēmas īstenošanai. Saskaņā ar minētās regulas 6. pantu konkursa procedūru sāk atbilstīgi sīki izstrādātiem noteikumiem un nosacījumiem, kas minēti tās 9. pantā.

(5)

Kopējais apjoms, kuru nepārsniedzot, var piešķirt privātās uzglabāšanas atbalstu, jānosaka tādā līmenī, lai saskaņā ar tirgus analīzi tas veicinātu tirgus stabilizāciju.

(6)

Lai atvieglotu pārvaldi un kontroli saistībā ar līgumu noslēgšanu, jānosaka minimālais produkta daudzums, kas katram pieteikuma iesniedzējam jānodrošina.

(7)

Jānosaka nodrošinājums, lai panāktu, ka uzņēmēji izpilda savas līgumsaistības un pasākumam ir vēlamā ietekme uz tirgu.

(8)

Ņemot vērā tirgus situācijas attīstību pašreizējā tirdzniecības gadā un prognozes nākamajam tirdzniecības gadam, Komisijai jābūt iespējai pieņemt lēmumu saīsināt spēkā esošo līgumu termiņu un attiecīgi pielāgot atbalsta līmeni. Šāda iespēja jāparedz līgumā, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 826/2008 21. pantā.

(9)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 826/2008 12. panta 3. punktu jānosaka laikposms, kurā dalībvalstis iesniedz Komisijai paziņojumus par visiem derīgiem piedāvājumiem.

(10)

Lai novērstu nekontrolētu cenu kritumu, operatīvi reaģētu uz ārkārtas stāvokli tirgū, kā arī nodrošinātu šā pasākuma efektīvu pārvaldību, šai regulai jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(11)

Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

1.   Ar šo sāk konkursa procedūru, lai noteiktu privātās uzglabāšanas atbalsta līmeni, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1234/2007 31. panta 1. punkta b) apakšpunktā attiecībā uz olīveļļas kategorijām, kuras uzskaitītas šās regulas pielikumā un definētas Regulas (EK) Nr. 1234/2007 XVI pielikuma 1. punktā.

2.   Kopējais daudzums, līdz kādam var piešķirt privātās uzglabāšanas atbalstu, ir 100 000 tonnu.

2. pants

Piemērojamie noteikumi

Ja šajā regulā nav paredzēts citādi, piemēro Regulu (EK) Nr. 826/2008.

3. pants

Piedāvājumu iesniegšana

1.   Pieteikumu iesniegšanas termiņš uz pirmo konkursa daļu sākas 2012. gada 31. maijā un beidzas 2012. gada 5. jūnijā pulksten 11.00 pēc Briseles laika.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš uz otro konkursa daļu sākas pirmajā darba dienā pēc pirmā pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām un beidzas 2012. gada 19. jūnijā pulksten 11.00 pēc Briseles laika.

2.   Pieteikumi attiecas uz uzglabāšanas laiku 180 dienas.

3.   Katrā piedāvājumā jāietver minimālais daudzums vismaz 50 tonnu.

4.   Ja uzņēmējs piedalās konkursa procedūrā par eļļu, kas atbilst vairāk nekā vienai kategorijai, vai attiecībā uz tvertnēm, kas atrodas dažādās vietās, tad par katru atsevišķu gadījumu jāiesniedz atsevišķs piedāvājums.

5.   Pieteikumus var iesniegt tikai Grieķijā, Spānijā, Francijā, Itālijā, Kiprā, Maltā, Portugālē un Slovēnijā.

4. pants

Nodrošinājums

Pretendenti dod nodrošinājumu EUR 50 apmērā par katru olīveļļas tonnu, uz kuru attiecas piedāvājums.

5. pants

Līguma termiņa saīsināšana

Pamatojoties uz tendencēm olīveļļas tirgū un tā attīstības prognozēm, Komisija saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 195. panta 2. punktā noteikto procedūru var pieņemt lēmumu saīsināt spēkā esošo līgumu termiņu un attiecīgi pielāgot atbalsta apjomu. Līgumā ar izraudzīto pretendentu jāiekļauj atsauce uz šādu iespēju.

6. pants

Piedāvājumu paziņošana Komisijai

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 826/2008 12. pantu visus derīgos piedāvājumus dalībvalstis Komisijai paziņo atsevišķi 24 stundu laikā pēc katra pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām, kā minēts šās regulas 3. panta 1. punktā.

7. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 22. maijā

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

Komisijas loceklis

Michel BARNIER


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 223, 21.8.2008., 3. lpp.


PIELIKUMS

Regulas 1. panta 1. punktā minētās olīveļļas kategorijas

Neapstrādāta augstākā labuma olīveļļa

Neapstrādāta olīveļļa


23.5.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 132/16


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 431/2012

(2012. gada 22. maijs),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem.

(2)

Standarta importa vērtību aprēķina katru darbdienu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. panta 1. punktu, ņemot vērā mainīgos dienas datus. Tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 22. maijā

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta importa vērtība

0702 00 00

AL

98,8

MA

53,8

TR

87,5

ZZ

80,0

0707 00 05

AL

41,0

JO

183,3

MK

59,4

TR

130,7

ZZ

103,6

0709 93 10

JO

183,3

TR

112,3

ZZ

147,8

0805 10 20

EG

50,0

IL

75,0

MA

52,2

ZZ

59,1

0805 50 10

TR

94,2

ZA

84,1

ZZ

89,2

0808 10 80

AR

123,8

BR

83,4

CA

135,2

CL

94,8

CN

82,4

EC

94,2

MK

29,3

NZ

147,6

US

188,4

UY

67,9

ZA

95,7

ZZ

103,9


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “cita izcelsme”.


LĒMUMI

23.5.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 132/18


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2012. gada 16. maijs)

attiecībā uz ārkārtas pasākumiem, lai novērstu Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) un Epitrix tuberis (Gentner) ievešanu un izplatīšanos Savienībā

(izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 3137)

(2012/270/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 8. maija Direktīvu 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā (1) un jo īpaši tās 16. panta 3. punkta trešo teikumu,

tā kā:

(1)

Novērtējums, ko veikusi Komisija, pamatojoties uz kaitīgo organismu riska analīzi, kuru sagatavojusi Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācija, liecina, ka Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) un Epitrix tuberis (Gentner) kaitē uzņēmīgiem augiem. Tie jo īpaši ietekmē Solanum tuberosum L. bumbuļus, tostarp tos, kuri paredzēti stādīšanai, turpmāk “kartupeļu bumbuļi”, kas tiek ražoti visā Savienībā. Minētie organismi nav norādīti ne Direktīvas 2000/29/EK I, ne II pielikumā.

(2)

Portugāle ir informējusi Komisiju, ka tajā ir sastopami Epitrix cucumeris (Harris) un Epitrix similaris (Gentner). Spānijas 2010. gada 8. septembrī iesniegtais paziņojums liecina, ka minētās dalībvalsts vienā reģionā ir konstatēti pirmie Epitrix similaris (Gentner). Turklāt pieejamā informācija liecina, ka Epitrix cucumeris (Harris) un Epitrix tuberis (Gentner) ir sastopami trešā valstī, kura patlaban eksportē kartupeļu bumbuļus uz Savienību.

(3)

Būtu jāparedz pasākumi attiecībā uz kartupeļu bumbuļu ievešanu Savienībā no trešām valstīm, par kurām ir zināms, ka tajās ir sastopams Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) vai Epitrix tuberis (Gentner). Turklāt jāparedz pasākumi attiecībā uz tādu kartupeļu bumbuļu pārvietošanu, kuru izcelsme ir Savienības apgabalos, kuros apstiprināta viena minētā organisma vai vairāku minēto organismu klātbūtne.

(4)

Būtu jāveic apsekojumi par Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) un Epitrix tuberis (Gentner) klātbūtni uz kartupeļu bumbuļiem un kartupeļu laukos visās dalībvalstīs un par rezultātiem jāpaziņo. Dalībvalstis var arī izvēlēties, vai veikt apsekojumus attiecībā uz citiem augiem.

(5)

Būtu jāparedz pasākumi dalībvalstīm, lai noteiktu norobežotās teritorijas, ja ir apstiprināta Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) vai Epitrix tuberis (Gentner) klātbūtne, ar mērķi izskaust vai vismaz ierobežot attiecīgo organismu izplatību un nodrošinātu intensīvu to klātbūtnes monitoringu.

(6)

Lai izpildītu šā lēmuma prasības, dalībvalstīm vajadzības gadījumā būtu jāpielāgo tiesību akti.

(7)

Lai nodrošinātu laiku, kas vajadzīgs, lai novērtētu šā lēmuma efektivitāti, tam būtu jābūt spēkā līdz 2014. gada 30. septembrim.

(8)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Aizliegumi attiecībā uz Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) un Epitrix tuberis (Gentner)

Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) un Epitrix tuberis (Gentner), turpmāk “minētie organismi”, neieved vai neizplata Savienībā.

2. pants

Kartupeļu bumbuļu ievešana Savienībā

1.   Solanum tuberosum L. bumbuļus, tostarp tos, kuri paredzēti stādīšanai, turpmāk “kartupeļu bumbuļi”, kuru izcelsme (2) ir trešās valstīs, par kurām zināms, ka tajās sastopams viens minētais organisms vai vairāki minētie organismi, var ievest Savienībā tikai tad, ja tie atbilst I pielikuma 1. iedaļas 1. punktā paredzētajiem nosacījumiem.

2.   Ja kartupeļu bumbuļi tiek ievesti Savienībā, atbildīgā oficiālā iestāde tos pārbauda saskaņā ar I pielikuma 1. iedaļas 5. punktu.

3. pants

Kartupeļu bumbuļu pārvietošana Savienībā

Kartupeļu bumbuļus, kuru izcelsme ir Savienības norobežotajās teritorijās, kas izveidotas saskaņā ar 5. pantu, var pārvietot Savienībā tikai tad, ja tās atbilst I pielikuma 2. iedaļas 1. punktā paredzētajiem nosacījumiem.

Kartupeļu bumbuļus, ko saskaņā ar 2. pantu ieved no trešām valstīm, par kurām zināms, ka tajās sastopams viens minētais organisms vai vairāki minētie organismi, var pārvietot Savienībā tikai tad, ja tie atbilst I pielikuma 2. iedaļas 3. punktā paredzētajiem nosacījumiem.

4. pants

Apsekojumi un paziņojumi attiecībā uz minētajiem organismiem

1.   Dalībvalstis katru gadu savā teritorijā veic oficiālus apsekojumus, pārbaudot minēto organismu klātbūtni uz kartupeļu bumbuļiem un attiecīgā gadījumā uz citiem saimniekaugiem, tostarp laukus, kuros audzē kartupeļu bumbuļus.

Dalībvalstis katru gadu līdz 30. aprīlim paziņo minēto apsekojumu rezultātus Komisijai un pārējām dalībvalstīm.

2.   Par visiem gadījumiem, kuros konstatēts minētais organisms vai radušās aizdomas par minētā organisma esību, nekavējoties paziņo atbildīgajām oficiālajām iestādēm.

5. pants

Norobežotās teritorijas un šajās teritorijās veicamie pasākumi

1.   Ja, pamatojoties uz 4. panta 1. punktā minēto apsekojumu rezultātiem vai citiem pierādījumiem, dalībvalsts apstiprina minētā organisma klātbūtni savā teritorijas daļā, attiecīgā dalībvalsts saskaņā ar II pielikuma 1. iedaļu nekavējoties izveido norobežotu teritoriju, kurā ietverta invadētā zona un buferzona.

Tā veic pasākumus saskaņā ar II pielikuma 2. iedaļu.

2.   Ja dalībvalsts veic pasākumus saskaņā ar 1. punktu, tā nekavējoties paziņo norobežoto teritoriju sarakstu, informāciju par to norobežojumu, tostarp kartes, kurās parādīta to atrašanās vieta, un to pasākumu aprakstu, kurus piemēro minētajās norobežotajās teritorijās.

6. pants

Atbilstība

Dalībvalstis veic visus šā lēmuma izpildei nepieciešamos pasākumus un vajadzības gadījumā groza pasākumus, kurus tās pieņēmušas, lai aizsargātos pret minēto organismu ievešanu un izplatīšanos, tā, lai nodrošinātu to atbilstību šā lēmuma prasībām. Dalībvalstis par šiem pasākumiem nekavējoties informē Komisiju.

7. pants

Piemērošana

Šo lēmumu piemēro līdz 2014. gada 30. septembrim.

8. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2012. gada 16. maijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

John DALLI


(1)  OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp.

(2)  Fitosanitāro terminu glosārijs – atsauces standarts ISPM Nr. 5 un fitosanitārie sertifikāti – Starptautiskās augu aizsardzības konvencijas (Roma) sekretariāta standarts ISPM Nr. 12.


I PIELIKUMS

1.   IEDAĻA

Īpašas prasības attiecībā uz ievešanu Savienībā

1.

Neskarot Direktīvā 2000/29/EK paredzētos noteikumus, kartupeļu bumbuļiem, kuru izcelsmes vieta ir trešās valstis, par kurām ir zināms, ka tajās sastopams viens minētais organisms vai vairāki minētie organismi, pievieno Direktīvas 2000/29/EK 13. panta 1. punkta ii) apakšpunkta pirmajā daļā minēto fitosanitāro sertifikātu (“sertifikāts”), kurā zem virsraksta “Papildu deklarācija” norāda 2. un 3. punktā minēto informāciju.

2.

Sertifikātā iekļauj a) vai b) apakšpunktā minēto informāciju:

a)

kartupeļu bumbuļi izaudzēti apgabalā, kuru par brīvu no kaitīgajiem organismiem atzinusi nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar atbilstīgajiem starptautiskajiem fitosanitāro pasākumu standartiem;

b)

kartupeļu bumbuļi ir nomazgāti vai notīrīti tā, lai uz tiem paliktu ne vairāk kā 0,1 % augsnes, vai arī izmantota ekvivalenta metode, ko īpaši piemēro, lai gūtu tādu pašu iznākumu un likvidētu attiecīgos organismus, un lai nodrošinātu, ka tiek novērsts risks, ka minētie organismi varētu izplatīties.

3.

Sertifikātā norāda šādus datus:

a)

tajā iekļauj informāciju, ka oficiālā pārbaudē, kas veikta tieši pirms eksporta, kartupeļu bumbuļi atzīti pat brīviem no attiecīgajiem minētajiem organismiem un no visiem to simptomiem un ka tie satur ne vairāk kā 0,1 % augsnes;

b)

tajā iekļauj informāciju, ka iepakojuma materiāls, kurā kartupeļu bumbuļi ir importēti, ir tīrs.

4.

Ja ir norādīta 2. punkta a) apakšpunktā minētā informācija, zem virsraksta “Izcelsmes vieta” norāda no kaitīgajiem organismiem brīvās teritorijas nosaukumu.

5.

Kartupeļu bumbuļus, kas Savienībā ievesti saskaņā ar 1. līdz 4. punktu, pārbauda ievešanas punktā vai saņemšanas vietā, kas noteikta atbilstīgi Komisijas Direktīvai 2004/103/EK (1), lai pārliecinātos, ka tie atbilst 1. līdz 4. punktā paredzētajām prasībām.

2.   IEDAĻA

Pārvietošanas nosacījumi

1.

Kartupeļu bumbuļus, kuru izcelsme ir norobežotajās teritorijās Savienībā, var pārvietot no šādām teritorijām uz nenorobežotām teritorijām Savienībā tikai tad, ja tiem ir pievienota augu pase, kas sagatavota un izdota saskaņā ar Komisijas Direktīvu 92/105/EEK (2), un tie atbilst 2. punktā minētajiem nosacījumiem.

2.

Kartupeļu bumbuļi atbilst šādiem nosacījumiem:

a)

kartupeļu bumbuļi ir izaudzēti reģistrētā ražošanas vietā saskaņā ar Komisijas Direktīvu 92/90/EEK (3), vai tos ir audzējis reģistrēts ražotājs saskaņā ar Komisijas Direktīvu 93/50/EEK (4), vai tie ir pārvietoti no saskaņā ar Direktīvu 93/50/EEK reģistrētas noliktavas vai izplatīšanas centra;

b)

kartupeļu bumbuļi ir nomazgāti vai notīrīti tā, lai uz tiem paliktu ne vairāk kā 0,1 % augsnes, vai arī izmantota ekvivalenta metode, ko īpaši piemēro, lai gūtu tādu pašu iznākumu un likvidētu attiecīgos organismus, un lai nodrošinātu, ka tiek novērsts risks, ka minētie organismi varētu izplatīties; un

c)

iepakojuma materiāls, kurā kartupeļu bumbuļi tiek pārvietoti, ir tīrs.

3.

Kartupeļu bumbuļus, ko saskaņā ar 1. iedaļu ieved no trešām valstīm, par kurām zināms, ka tajās sastopams viens minētais organisms vai vairāki minētie organismi, var pārvietot Savienībā tikai tad, ja tiem pievienota 1. punktā minētā augu pase.


(1)  OV L 313, 12.10.2004., 16. lpp.

(2)  OV L 4, 8.1.1993., 22. lpp.

(3)  OV L 344, 26.11.1992., 38. lpp.

(4)  OV L 205, 17.8.1993., 22. lpp.


II PIELIKUMS

5. PANTĀ PAREDZĒTĀS NOROBEŽOTĀS TERITORIJAS UN PASĀKUMI

1.   IEDAĻA

Norobežoto teritoriju izveide

1.

Norobežotās teritorijas sastāv no šādām zonām:

a)

invadētā zona, kurā ir iekļauti vismaz tie lauki, kuros ir apstiprināta minēto organismu klātbūtne, kā arī lauki, kuros ir audzēti invadētie kartupeļu bumbuļi; un

b)

buferzona, kura plešas vismaz 100 m aiz invadētās zonas līnijas; ja lauka daļa ir minētajā teritorijā, viss lauks ietilpst buferzonā.

2.

Ja vairākas buferzonas pārklājas vai atrodas ģeogrāfiski tuvu, izveido norobežoto teritoriju, kas aptver attiecīgās norobežotās teritorijas un teritorijas starp tām.

3.

Nosakot invadēto zonu un buferzonu, dalībvalstis, ievērojot pareizus zinātniskus principus, ņem vērā šādus elementus: minēto organismu bioloģiju, invadēšanās pakāpi, saimniekaugu izplatību, pierādījumus par minēto organismu ieviešanos, minēto organismu dabisko izplatības spēju.

4.

Ja minētā organisma klātbūtne tiek apstiprināta ārpus invadētās zonas, attiecīgi pārskata un maina invadētās zonas un buferzonas robežas.

5.

Ja, pamatojoties uz 4. panta 1. punktā minētajiem apsekojumiem, attiecīgais minētais organisms nav konstatēts norobežotajā teritorijā divu gadu periodā, attiecīgā dalībvalsts apstiprina, ka minētais organisms vairs nav sastopams minētajā teritorijā un ka teritorija vairs nav jānorobežo. Tā informē Komisiju un pārējās dalībvalstis.

2.   IEDAĻA

5. panta 1. punkta otrajā daļā paredzētie pasākumi norobežotajās teritorijās

Dalībvalstu veiktajos pasākumos norobežotajās teritorijās iekļauj vismaz šādus pasākumus:

1)

minēto organismu izskaušanas vai ierobežošanas pasākumi, tostarp apstrāde un dezinfekcija, kā arī vajadzības gadījumā saimniekaugu audzēšanas aizliegšana;

2)

minēto organismu esības intensīvs monitorings, veicot atbilstošas pārbaudes;

3)

kartupeļu bumbuļu pārvietošanas uzraudzība ārpus norobežotajām teritorijām.