ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2012.123.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 123

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

55. sējums
2012. gada 9. maijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 392/2012 (2012. gada 1. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz mājsaimniecības veļas žāvētāju energomarķējumu ( 1 )

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 393/2012 (2012. gada 7. maijs), ar ko groza Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikumu attiecībā uz Taizemes pievienošanu to trešo valstu, teritoriju, zonu un nodalījumu sarakstam, no kuriem atļauts importēt un tranzītā caur Savienību pārvadāt mājputnus un mājputnu produktus ( 1 )

27

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 394/2012 (2012. gada 8. maijs), ar ko nosaka kvantitatīvos ierobežojumus ārpuskvotas cukura un izoglikozes eksportam līdz 2012./2013. tirdzniecības gada beigām

30

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 395/2012 (2012. gada 8. maijs), ar ko 2012./2013. tirdzniecības gadam atver tarifa kvotu noteiktiem rūpnieciskā cukura daudzumiem

32

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 396/2012 (2012. gada 8. maijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

33

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 397/2012 (2012. gada 8. maijs), ar ko nosaka piešķīruma koeficientu, noraida turpmākus pieteikumus un slēdz periodu pieteikumu iesniegšanai par papildus pieejamajiem ārpuskvotas cukura daudzumiem, ko ar samazinātu pārpalikuma maksājumu paredzēts pārdot Savienības tirgū 2011./2012. tirdzniecības gadā

35

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva 2012/14/ES (2012. gada 8. maijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu metilnonilketonu ( 1 )

36

 

*

Komisijas Direktīva 2012/15/ES (2012. gada 8. maijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu margozas ekstraktu ( 1 )

39

 

 

LĒMUMI

 

 

2012/248/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2012. gada 7. maijs), ar ko attiecībā uz putnu gripu groza Lēmumu 2005/692/EK, 2005/734/EK, 2007/25/EK un 2009/494/EK (izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 2947)  ( 1 )

42

 

 

2012/249/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2012. gada 7. maijs) par palaišanas un apturēšanas periodu noteikšanu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām nolūkos (izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 2948)  ( 1 )

44

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

9.5.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 123/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 392/2012

(2012. gada 1. marts),

ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz mājsaimniecības veļas žāvētāju energomarķējumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 19. maija Direktīvu 2010/30/ES par enerģijas un citu resursu patēriņa norādīšanu, kas saistīti ar energopatēriņu, izmantojot etiķetes un standarta informāciju par precēm (1), un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā:

(1)

Direktīva 2010/30/ES paredz, ka Komisijai ir jāpieņem deleģētie akti attiecībā uz marķējumiem enerģiju patērējošiem ražojumiem, kuriem ir būtisks potenciāls ietaupīt enerģiju un kuriem ir būtiskas atšķirības energoefektivitātes rādītājos, bet ir līdzvērtīga funkcionalitāte.

(2)

Noteikumi par energomarķējumu mājsaimniecības veļas žāvētājiem tika noteikti Komisijas 1995. gada 23. maija Direktīvā 95/13/EK, ar kuru Padomes Direktīvu 92/75/EEK īsteno attiecībā uz enerģijas etiķetēm mājsaimniecības elektriskajiem veļas žāvētājiem (2).

(3)

Mājsaimniecības veļas žāvētāju patērētā enerģija veido ievērojamu daļu no mājsaimniecību kopējā enerģijas patēriņa Savienībā. Papildus jau sasniegtajiem energoefektivitātes uzlabojumiem ir svarīgi panākt mājsaimniecības veļas žāvētāju enerģijas patēriņa turpmāku samazināšanos.

(4)

Direktīva 95/13/EK būtu jāatceļ, un ar šo regulu būtu jāparedz jauni noteikumi, lai nodrošinātu, ka energomarķējums piegādātājiem rada dinamisku stimulu turpmāk uzlabot mājsaimniecības veļas žāvētāju energoefektivitāti un paātrināt tirgus pielāgošanos energoefektīvām tehnoloģijām.

(5)

Uz mājsaimniecības kombinētajām veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām attiecas Komisijas 1996. gada 19. septembra Direktīva 96/60/EK, ar kuru Padomes Direktīvu 92/75/EEK īsteno attiecībā uz enerģijas etiķetēm mājsaimniecības kombinētajām veļas mazgājamām un žāvējamām mašīnām (3). Tām ir konkrētas īpašības, un tāpēc tās būtu jāizslēdz no šīs regulas darbības jomas.

(6)

Marķējumā norādītā informācija būtu jāiegūst, izmantojot procedūras, ar kurām iegūtie rezultāti ir ticami, precīzi un reproducējami un kurās ņemtas vērā atzītas mūsdienīgas mērīšanas metodes, tostarp, attiecīgā gadījumā, harmonizētie standarti, ko pieņēmušas Eiropas standartizācijas iestādes, kas minētas I pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 22. jūnija Direktīvā 98/34/EK, kas nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu sfērā (4).

(7)

Šajā regulā būtu jānosaka mājsaimniecības veļas žāvētāju, tostarp ar gāzi darbināmo veļas žāvētāju, marķējuma vienots noformējums un saturs.

(8)

Turklāt šajā regulā būtu jānosaka prasības par mājsaimniecības veļas žāvētāju “tehnisko dokumentāciju” un “datu lapu”.

(9)

Šajā regulā būtu jānosaka prasības arī par informāciju, kas jāsniedz saistībā ar mājsaimniecības veļas žāvētāju jebkāda veida tālpārdošanu un reklamēšanu un jebkāda veida tehniskajiem reklāmizdevumiem šādām iekārtām.

(10)

Ir lietderīgi paredzēt šīs regulas pārskatīšanu, lai ņemtu vērā tehnoloģiju attīstību.

(11)

Lai atvieglotu pāreju no Direktīvas 95/13/EK uz šo regulu, mājsaimniecības veļas žāvētāji, kas marķēti atbilstīgi šai regulai, būtu jāuzskata par tādiem, kas atbilst Direktīvai 95/13/EK.

(12)

Tāpēc Direktīva 95/13/EK būtu jāatceļ,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

1.   Šajā regulā ir paredzēti noteikumi attiecībā uz mājsaimniecības elektrisko no elektrotīkla darbināmo veļas žāvētāju un ar gāzi darbināmo veļas žāvētāju un mājsaimniecības iebūvējamo veļas žāvētāju, tostarp veļas žāvētāju, kurus pārdod citiem lietojumiem, marķēšanu un papildinformācijas sniegšanu par tiem.

2.   Šo regulu nepiemēro mājsaimniecības kombinētajām veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām un mājsaimniecības veļas izgriešanas mašīnām.

2. pants

Definīcijas

Papildus Direktīvas 2010/30/ES 2. pantā paredzētajām definīcijām šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1)

“mājsaimniecības veļas žāvētājs” ir iekārta, kurā žāvē tekstilizstrādājumus, tos griežot rotējošā cilindrā, caur kuru virzās silts gaiss un kuru galvenokārt paredzēts izmantot neprofesionālām vajadzībām;

2)

“iebūvēts mājsaimniecības veļas žāvētājs” ir mājsaimniecības veļas žāvētājs, kuru paredzēts iebūvēt mēbeļu korpusā, sienas nišā vai līdzīgā vietā, kam nepieciešama mēbeļu apdare;

3)

“mājsaimniecības kombinētā veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīna” ir mājsaimniecības veļas mazgāšanas mašīna, kurai ir gan centrifugēšanas funkcija, gan arī iespējas žāvēt tekstilizstrādājumus, parasti ar sildīšanas un griešanas palīdzību;

4)

“mājsaimniecības veļas izgriešanas mašīna”, komerciāli zināma arī kā “veļas centrifūga”, ir iekārta, kurā rotējošā cilindrā ar centrbēdzes palīdzību no tekstilizstrādājumiem tiek atdalīts ūdens, kas tiek novadīts pa automātisku sūkni, un kuru galvenokārt paredzēts izmantot neprofesionālām vajadzībām;

5)

“ventilācijas tipa veļas žāvētājs” ir veļas žāvētājs, kurā tiek ievadīts svaigs gaiss, ko pūš uz tekstilizstrādājumiem, un mitrais gaiss pēc tam tiek izvadīts telpās vai ārpus tām;

6)

“kondensācijas tipa veļas žāvētājs” ir veļas žāvētājs, kurā iekļauta ierīce (izmantojot kondensāciju vai citā veidā), lai atdalītu mitrumu no gaisa, ko izmanto žāvēšanas procesā;

7)

“automātisks veļas žāvētājs” ir veļas žāvētājs, kas pārtrauc žāvēšanas procesu, kad, piemēram, ar vadītspējas vai temperatūras sensoru, tiek detektēts konkrēts ieliktās veļas mitruma saturs;

8)

“neautomātisks veļas žāvētājs” ir veļas žāvētājs, kas pārtrauc žāvēšanas procesu pēc iepriekš iestatīta laikposma, parasti izmantojot taimeri, bet kura darbību var pārtraukt arī manuāli;

9)

“programma” ir iepriekš iestatītu darbību virkne, kuru piegādātājs ir noteicis kā piemērotu konkrētu tekstilizstrādājumu žāvēšanai;

10)

“cikls” ir pilns žāvēšanas process izvēlētajā programmā;

11)

“programmas laiks” ir laiks no programmas sākuma līdz tās beigām, izņemot tiešā lietotāja iestatītu darbības atlikšanu;

12)

“nominālā ietilpība” ir konkrētu sausu tekstilizstrādājumu maksimālā pieļaujamā masa kilogramos, ko piegādātājs ir norādījis 0,5 kg vienībās un ko ir iespējams apstrādāt izvēlētajā mājsaimniecības veļas žāvētāja programmā, ja veļa tiek ievietota saskaņā ar piegādātāja norādījumiem;

13)

“daļēja noslodze” ir puse no mājsaimniecības veļas žāvētāja nominālās ietilpības konkrētajā programmā;

14)

“kondensācijas efektivitāte” ir kondensācijas tipa veļas žāvētāja kondensētā mitruma masas attiecība pret mitruma masu, kas atdalīta no žāvētājā ieliktās veļas cikla beigās;

15)

“izslēgtais režīms” ir stāvoklis, kad mājsaimniecības veļas žāvētājs ir izslēgts, izmantojot iekārtas vadības ierīces vai slēdžus, kas ir pieejami un paredzēti izmantošanai tiešajam lietotājam parastas lietošanas apstākļos, lai nodrošinātu zemāko energopatēriņu, kas var pastāvēt nenoteiktu laiku, kamēr mājsaimniecības veļas žāvētājs ir pievienots enerģijas avotam un izmantots saskaņā ar piegādātāja norādījumiem; ja šādas vadības ierīces vai slēdži tiešajam lietotājam nav pieejami, “izslēgtais režīms” ir stāvoklis, kad mājsaimniecības veļas žāvētājs ir automātiski pārslēdzies uz stacionāra energopatēriņa režīmu;

16)

“ieslēgtais režīms” ir zemākā energopatēriņa režīms, kas bez tiešā lietotāja turpmākas iejaukšanās var saglabāties nenoteiktu laiku pēc programmas beigām un tekstilizstrādājumu izņemšanas no veļas žāvētāja;

17)

“līdzvērtīgs mājsaimniecības veļas žāvētājs” ir tirgū laists mājsaimniecības veļas žāvētāja modelis ar tādu pašu nominālo ietilpību, tehniskajiem un darbības rādītājiem, energopatēriņu, attiecīgā gadījumā kondensācijas efektivitāti, standarta kokvilnas programmas laiku un akustiskā trokšņa emisiju gaisā žāvēšanas laikā kā citam mājsaimniecības veļas žāvētāja modelim, ko tas pats piegādātājs laidis tirgū ar citu ražojuma numuru;

18)

“tiešais lietotājs” ir patērētājs, kurš iegādājas vai, iespējams, iegādāsies mājsaimniecības veļas žāvētāju;

19)

“tirdzniecības vieta” ir vieta, kurā mājsaimniecības veļas žāvētāji ir izstādīti vai kurā tos piedāvā pārdošanai, nomai vai izpirkumnomai;

20)

“standarta kokvilnas programma” ir cikls, kas žāvē kokvilnas veļu ar ieliktās veļas sākotnējo mitruma saturu 60 % līdz atlikušajam ieliktās veļas mitruma saturam 0 %.

3. pants

Piegādātāju pienākumi

Piegādātāji nodrošina, ka:

a)

katram mājsaimniecības veļas žāvētājam ir drukāts marķējums, kas atbilst I pielikumā noteiktajam formātam un ietver I pielikumā norādīto informāciju;

b)

ir pieejama II pielikumā noteiktā datu lapa;

c)

pēc dalībvalstu iestāžu un Komisijas pieprasījuma tiek nodrošināta III pielikumā norādītās tehniskās dokumentācijas pieejamība;

d)

reklāmā, ja tajā ir sniegta informācija par konkrēta mājsaimniecības veļas žāvētāja modeļa energopatēriņu vai cenu, ir norādīta energoefektivitātes klase;

e)

konkrēta mājsaimniecības veļas žāvētāja modeļa tehniskajos reklāmizdevumos, kas raksturo tā tehniskos parametrus, ir norādīta minētā modeļa energoefektivitātes klase.

4. pants

Izplatītāju pienākumi

Izplatītāji nodrošina, ka:

a)

pārdošanas vietā katram mājsaimniecības veļas žāvētājam uz tā priekšējās vai augšējās virsmas ir skaidri redzams marķējums, ko nodrošina piegādātājs saskaņā ar 3. panta a) punktu;

b)

mājsaimniecības veļas žāvētājus, kas ir pārdošanā, nomā vai izpirkumnomā, kur tiešajam lietotājam nav paredzēts apskatīt izstādīto mājsaimniecības veļas žāvētāju, kā norādīts Direktīvas 2010/30/ES 7. pantā, tirgo, norādot piegādātāja sniegto informāciju saskaņā ar šīs regulas IV pielikumu;

c)

reklāmā, ja tajā ir sniegta informācija par konkrēta mājsaimniecības veļas žāvētāja modeļa energopatēriņu vai cenu, ir norādīta atsauce uz energoefektivitātes klasi;

d)

konkrēta mājsaimniecības veļas žāvētāja modeļa tehniskajos reklāmizdevumos, kas raksturo tā tehniskos parametrus, ir norādīta atsauce uz minētā modeļa energoefektivitātes klasi.

5. pants

Mērīšanas metodes

Informāciju, kas sniedzama saskaņā ar 3. un 4. pantu, iegūst, izmantojot atzītas mūsdienīgas mērīšanas metodes, ar kurām iegūtie rezultāti ir ticami, precīzi un reproducējami.

6. pants

Verifikācijas procedūra tirgus uzraudzības nolūkā

Dalībvalstis piemēro V pielikumā noteikto procedūru, lai pārbaudītu tādu parametru atbilstību kā deklarētā energoefektivitātes klase, energopatēriņš vienā ciklā, vajadzības gadījumā kondensācijas efektivitātes klase, nominālā ietilpība, energopatēriņš izslēgtā un ieslēgtā režīmā, ieslēgtā režīma ilgums, programmas laiks un akustiskā trokšņa emisija gaisā.

7. pants

Pārskatīšana

Komisija, ņemot vērā tehnoloģisko attīstību, pārskata šo regulu ne vēlāk kā piecus gadus pēc tās stāšanās spēkā. Regulu pārskatot, it sevišķi novērtē V pielikumā noteiktās verifikācijas pielaides.

8. pants

Atcelšana

Direktīvu 95/13/EK atceļ no 2012. gada 29. maija.

9. pants

Pārejas noteikumi

1.   Regulas 3. panta d) un e) punktu un 4. panta b), c) un d) punktu nepiemēro drukātai reklāmai un tehniskajiem reklāmizdevumiem, kas ir publicēti līdz 2012. gada 29. septembrim.

2.   Mājsaimniecības veļas žāvētāji, kas laisti tirgū līdz 2012. gada 29. maijam, atbilst Direktīvas 95/13/EK noteikumiem.

3.   Mājsaimniecības veļas žāvētājus, kas atbilst šīs regulas noteikumiem un kas laisti tirgū vai piedāvāti pārdošanai, nomai vai izpirkumnomai līdz 2012. gada 29. maijam, uzskata par tādiem, kas atbilst Direktīvas 95/13/EK noteikumiem.

10. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

1.   Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.   To piemēro no 2012. gada 29. maija. Taču regulas 3. panta d) un e) punktu un 4. panta b), c) un d) punktu piemēro no 2012. gada 29. septembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 1. martā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 153, 18.6.2010., 1. lpp.

(2)  OV L 136, 21.6.1995., 28. lpp.

(3)  OV L 266, 18.10.1996., 1. lpp.

(4)  OV L 204, 21.7.1998., 37. lpp.


I PIELIKUMS

Marķējums

1.   VENTILĀCIJAS TIPA MĀJSAIMNIECĪBAS VEĻAS ŽĀVĒTĀJA MARĶĒJUMS

Image

1.1.

Ventilācijas tipa mājsaimniecības veļas žāvētāju marķējumā norāda šādu informāciju:

I.

piegādātāja nosaukums vai preču zīme;

II.

piegādātāja modeļa identifikators, proti, kods, kas parasti ir burtciparu kods, ar kuru konkrētu mājsaimniecības veļas žāvētāja modeli atšķir no citiem modeļiem ar tādu pašu preču zīmi vai piegādātāja nosaukumu;

III.

energoefektivitātes klase atbilstīgi VI pielikuma 1. punktam; bultas smaile, kurā ir norādīta mājsaimniecības veļas žāvētāja energoefektivitātes klase, ir tādā pašā augstumā kā bultas smaile, kurā norādīta attiecīgā energoefektivitātes klase;

IV.

svērtais energopatēriņš gadā (AEC ), kas izteikts kWh/gadā un noapaļots līdz veselam skaitlim, un aprēķināts saskaņā ar VII pielikumu;

V.

informācija par mājsaimniecības veļas žāvētāja tipu;

VI.

cikla ilgums, kas atbilst standarta kokvilnas programmai pilnā noslodzē un izteikts minūtēs, un noapaļots līdz pilnai minūtei;

VII.

nominālā ietilpība, izteikta kilogramos, standarta kokvilnas programmai pilnā noslodzē;

VIII.

skaņas jaudas līmenis (vidējā svērtā vērtība – LWA) žāvēšanas posmā standarta kokvilnas programmā pilnā noslodzē, kas izteikts dB un noapaļots līdz veselam skaitlim.

1.2.

Ventilācijas tipa mājsaimniecības veļas žāvētāju marķējuma noformējums ir saskaņā ar šā pielikuma 4. punktu. Ja modelim ir piešķirts “ES ekomarķējums” atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 66/2010 (1), var pievienot ES ekomarķējuma kopiju.

2.   KONDENSĀCIJAS TIPA MĀJSAIMNIECĪBAS VEĻAS ŽĀVĒTĀJA MARĶĒJUMS

Image

2.1.

Papildus 1.1. punktā minētajai informācijai kondensācijas tipa mājsaimniecības veļas žāvētāju marķējumā ietver šādu informāciju:

IX.

kondensācijas efektivitātes klase saskaņā ar VI pielikuma 2. punktu.

2.2.

Kondensācijas tipa mājsaimniecības veļas žāvētāju marķējuma noformējums ir saskaņā ar šā pielikuma 4. punktu. Ja modelim ir piešķirts “ES ekomarķējums” atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 66/2010, var pievienot ES ekomarķējuma kopiju.

3.   AR GĀZI DARBINĀMA MĀJSAIMNIECĪBAS VEĻAS ŽĀVĒTĀJA MARĶĒJUMS

Image

3.1.

Ar gāzi darbināmo mājsaimniecības veļas žāvētāju marķējumā iekļauj informāciju, kas minēta 1.1. punktā.

3.2.

Ar gāzi darbināmo mājsaimniecības veļas žāvētāju marķējuma noformējums ir saskaņā ar šā pielikuma 4. punktu. Ja modelim ir piešķirts “ES ekomarķējums” atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 66/2010, var pievienot ES ekomarķējuma kopiju.

4.   ETIĶETES NOFORMĒJUMS

4.1.

Evakuējoša tipa mājsaimniecības veļas žāvētāju etiķetes noformējumam jāatbilst turpmākajā attēlā norādītajam.

Image

Kur:

a)

etiķetei jābūt vismaz 110 mm platai un 220 mm augstai. Ja etiķete tiek drukāta lielākā formātā, tās satura izvietojumā ir jāievēro iepriekš norādītās proporcijas;

b)

fons ir balts;

c)

krāsas atbilst CMYK jeb ciānfuksīndzeltenmelnajam krāsu modelim saskaņā ar šādu paraugu: 00-70-X-00: 0 % ciāna, 70 % fuksīna, 100 % dzeltena, 0 % melna;

d)

etiķete atbilst visām šādām prasībām (numerācija attiecas uz attēlu iepriekš):

Image

ES etiķetes ietvars: 5 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Image

ES logotips – krāsas: X-80-00-00 un 00-00-X-00.

Image

Energomarķējums: krāsa: X-00-00-00. Piktogramma kā attēlā. ES logotips un enerģijas logotips (apvienots): platums: 92 mm, augstums: 17 mm.

Image

Robežlīnija zem logotipiem: 1 pt – krāsa: ciāns 100 % – garums: 92,5 mm.

Image

A–G skala

Bulta: augstums: 7 mm, atstarpe: 0,75 mm – krāsas:

augstākā klase: X-00-X-00,

otrā klase: 70-00-X-00,

trešā klase: 30-00-X-00,

ceturtā klase: 00-00-X-00,

piektā klase: 00-30-X-00,

sestā klase: 00-70-X-00,

zemākā klase: 00-X-X-00.

Teksts: Calibri bold 18 pt, lielie burti, balti; “+” simboli: Calibri bold 12 pt, balti, sakārtoti vienā rindā.

Image

Energoefektivitātes klase

Bulta: platums: 26 mm, augstums: 14 mm, 100 % melna.

Teksts: Calibri bold 29 pt, lielie burti, balti; “+” simboli: Calibri bold 18 pt, balti, sakārtoti vienā rindā.

Image

Enerģija

Teksts: Calibri regular 11 pt, lielie burti, 100 % melns.

Image

Svērtais energopatēriņš gadā

Ietvars: 2 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Vērtība: Calibri bold 30 pt, 100 % melns.

Otrā rinda: Calibri regular 14 pt, 100 % melns.

Image

Mājsaimniecības veļas žāvētāja tips

Piktogramma kā attēlā

Ietvars: 2 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Image

Cikla ilgums

Piktogramma kā attēlā

Ietvars: 2 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Vērtība: Calibri bold 24 pt, 100 % melns; un Calibri regular 16 pt, 100 % melns.

Image

Nominālā ietilpība

Piktogramma kā attēlā

Ietvars: 2 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Vērtība: Calibri bold 24 pt, 100 % melns; un Calibri regular 16 pt, 100 % melns.

Image

Skaņas jaudas līmenis

Piktogramma kā attēlā

Ietvars: 2 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Vērtība: Calibri bold 24 pt, 100 % melns; un Calibri regular 16 pt, 100 % melns.

Image

Zvaigznīte: Calibri regular 6 pt, 100 % melna.

Image

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme

Image

Piegādātāja modeļa identifikators

Image

Piegādātāja nosaukumam vai preču zīmei un modeļa identifikatoram būtu jāietilpst 92 × 15 mm laukumā.

Image

Regulas numerācija: Calibri bold 9 pt, 100 % melns.

4.2.

Kondensācijas tipa mājsaimniecības veļas žāvētāju etiķetes noformējumam jāatbilst turpmākajā attēlā norādītajam.

Image

Kur:

a)

etiķetei jābūt vismaz 110 mm platai un 220 mm augstai. Ja etiķete tiek drukāta lielākā formātā, tās satura izvietojumā ir jāievēro iepriekš norādītās proporcijas;

b)

fons ir balts;

c)

krāsas atbilst CMYK jeb ciānfuksīndzeltenmelnajam krāsu modelim saskaņā ar šādu paraugu: 00-70-X-00: 0 % ciāna, 70 % fuksīna, 100 % dzeltena, 0 % melna;

d)

etiķete atbilst visām šādām prasībām (numerācija attiecas uz attēlu iepriekš):

Image

ES etiķetes ietvars: 5 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Image

ES logotips – krāsas: X-80-00-00 un 00-00-X-00.

Image

Energomarķējums: krāsa: X-00-00-00. Piktogramma kā attēlā. ES logotips un enerģijas logotips (apvienots): platums: 92 mm, augstums: 17 mm.

Image

Robežlīnija zem logotipiem: 1 pt – krāsa: ciāns 100 % – garums: 92,5 mm.

Image

A–G skala

Bulta: augstums: 7 mm, atstarpe: 0,75 mm – krāsas:

augstākā klase: X-00-X-00,

otrā klase: 70-00-X-00,

trešā klase: 30-00-X-00,

ceturtā klase: 00-00-X-00,

piektā klase: 00-30-X-00,

sestā klase: 00-70-X-00,

zemākā klase: 00-X-X-00.

Teksts: Calibri bold 18 pt, lielie burti, balti; “+” simboli: Calibri bold 12 pt, balti, sakārtoti vienā rindā.

Image

Energoefektivitātes klase

Bulta: platums: 26 mm, augstums: 14 mm, 100 % melna.

Teksts: Calibri bold 29 pt, lielie burti, balti; “+” simboli: Calibri bold 18 pt, balti, sakārtoti vienā rindā.

Image

Enerģija

Teksts: Calibri regular 11 pt, lielie burti, 100 % melns.

Image

Svērtais energopatēriņš gadā

Ietvars: 2 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Vērtība: Calibri bold 30 pt, 100 % melns.

Otrā rinda: Calibri regular 14 pt, 100 % melna.

Image

Mājsaimniecības veļas žāvētāja tips

Piktogramma kā attēlā

Ietvars: 2 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Image

Cikla ilgums

Piktogramma kā attēlā

Ietvars: 2 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Vērtība: Calibri bold 24 pt, 100 % melns; un Calibri regular 16 pt, 100 % melns.

Image

Nominālā ietilpība

Piktogramma kā attēlā

Ietvars: 2 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Vērtība: Calibri bold 24 pt, 100 % melns; un Calibri regular 16 pt, 100 % melns.

Image

Skaņas jaudas līmenis

Piktogramma kā attēlā

Ietvars: 2 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Vērtība: Calibri bold 24 pt, 100 % melns; un Calibri regular 16 pt, 100 % melns.

Image

Zvaigznīte: Calibri regular 6 pt, 100 % melna.

Image

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme

Image

Piegādātāja modeļa identifikators

Image

Piegādātāja nosaukumam vai preču zīmei un modeļa identifikatoram būtu jāietilpst 92 × 15 mm laukumā.

Image

Regulas numerācija: Calibri bold 9 pt, 100 % melns.

Image

Kondensācijas efektivitātes klase

Piktogramma kā attēlā

Ietvars: 2 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Vērtība: Calibri regular 16 pt, horizontālais mērogs 75 %, 100 % melns un Calibri bold 22 pt, horizontālais mērogs 75 %, 100 % melns.

4.3.

Ar gāzi darbināmu mājsaimniecības veļas žāvētāju etiķetes noformējumam jāatbilst turpmākajā attēlā norādītajam.

Image

Kur:

a)

etiķetei jābūt vismaz 110 mm platai un 220 mm augstai. Ja etiķete tiek drukāta lielākā formātā, tās satura izvietojumā ir jāievēro iepriekš norādītās proporcijas;

b)

fons ir balts;

c)

krāsas atbilst CMYK jeb ciānfuksīndzeltenmelnajam krāsu modelim saskaņā ar šādu paraugu: 00-70-X-00: 0 % ciāna, 70 % fuksīna, 100 % dzeltena, 0 % melna;

d)

etiķete atbilst visām šādām prasībām (numerācija attiecas uz attēlu iepriekš):

Image

ES etiķetes ietvars: 5 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Image

ES logotips – krāsas: X-80-00-00 un 00-00-X-00.

Image

Energomarķējums: krāsa: X-00-00-00. Piktogramma kā attēlā. ES logotips un enerģijas logotips (apvienots): platums: 92 mm, augstums: 17 mm.

Image

Robežlīnija zem logotipiem: 1 pt – krāsa: ciāns 100 % – garums: 92,5 mm.

Image

A–G skala

Bulta: augstums: 7 mm, atstarpe: 0,75 mm – krāsas:

augstākā klase: X-00-X-00,

otrā klase: 70-00-X-00,

trešā klase: 30-00-X-00,

ceturtā klase: 00-00-X-00,

piektā klase: 00-30-X-00,

sestā klase: 00-70-X-00,

zemākā klase: 00-X-X-00.

Teksts: Calibri bold 18 pt, lielie burti, balti; “+” simboli: Calibri bold 12 pt, balti, sakārtoti vienā rindā.

Image

Energoefektivitātes klase

Bulta: platums: 26 mm, augstums: 14 mm, 100 % melna.

Teksts: Calibri bold 29 pt, lielie burti, balti; “+” simboli: Calibri bold 18 pt, balti, sakārtoti vienā rindā.

Image

Enerģija

Teksts: Calibri regular 11 pt, lielie burti, 100 % melns.

Image

Svērtais energopatēriņš gadā

Ietvars: 2 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Vērtība: Calibri bold 30 pt, 100 % melns.

Otrā rinda: Calibri regular 14 pt, 100 % melna.

Image

Mājsaimniecības veļas žāvētāja tips

Piktogramma kā attēlā

Ietvars: 2 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Image

Cikla ilgums

Piktogramma kā attēlā

Ietvars: 2 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Vērtība: Calibri bold 24 pt, 100 % melns; un Calibri regular 16 pt, 100 % melns.

Image

Nominālā ietilpība

Piktogramma kā attēlā

Ietvars: 2 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Vērtība: Calibri bold 24 pt, 100 % melns; un Calibri regular 16 pt, 100 % melns.

Image

Skaņas jaudas līmenis

Piktogramma kā attēlā

Ietvars: 2 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Vērtība: Calibri bold 24 pt, 100 % melns; un Calibri regular 16 pt, 100 % melns.

Image

Zvaigznīte: Calibri regular 6 pt, 100 % melna.

Image

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme

Image

Piegādātāja modeļa identifikators

Image

Piegādātāja nosaukumam vai preču zīmei un modeļa identifikatoram būtu jāietilpst 92 × 15 mm laukumā.

Image

Regulas numerācija: Calibri bold 9 pt, 100 % melns.


(1)  OV L 27, 30.1.2010., 1. lpp.


II PIELIKUMS

Datu lapa

1.

Mājsaimniecības veļas žāvētāju datu lapā informāciju norāda šādā kārtībā un iekļauj produkta brošūrā vai citos informatīvos dokumentos, kas pievienoti produktam:

a)

piegādātāja nosaukums vai preču zīme;

b)

piegādātāja modeļa identifikators, proti, kods, kas parasti ir burtciparu kods, ar kuru konkrētu mājsaimniecības veļas žāvētāja modeli atšķir no citiem modeļiem ar tādu pašu preču zīmi vai piegādātāja nosaukumu;

c)

nominālā ietilpība, izteikta kilogramos kokvilnas veļas, standarta kokvilnas programmai pilnā noslodzē;

d)

tas, vai mājsaimniecības veļas žāvētājs ir ventilācijas tipa, kondensācijas tipa vai ar gāzi darbināms mājsaimniecības veļas žāvētājs;

e)

energoefektivitātes klase saskaņā ar VI pielikuma 1. punktu;

f)

no maiņstrāvas tīkla darbināmiem mājsaimniecības veļas žāvētājiem:

svērtais energopatēriņš gadā (AEc), noapaļots līdz vienai decimālzīmei; to raksturo šādi: “Energopatēriņš “X” kWh/gadā, pamatojoties uz standarta kokvilnas programmas 160 žāvēšanas cikliem pilnā un daļējā noslodzē un energopatēriņu mazjaudas režīmos. Faktiskais energopatēriņš vienā ciklā būs atkarīgs no ierīces lietošanas veida.”;

ar gāzi darbināmiem mājsaimniecības veļas žāvētājiem:

 

svērtais energopatēriņš gadā (AEc(Gas) ), noapaļots līdz vienai decimālzīmei; to raksturo šādi: “Energopatēriņš “X” kWh-Gas/gadā, pamatojoties uz standarta kokvilnas programmas 160 žāvēšanas cikliem pilnā un daļējā noslodzē. Faktiskais energopatēriņš vienā ciklā būs atkarīgs no ierīces lietošanas veida.”;

un

 

svērtais energopatēriņš gadā (AEC(Gas)el ), noapaļots līdz vienai decimālzīmei; to raksturo šādi: “Energopatēriņš “X” kWh/gadā, pamatojoties uz standarta kokvilnas programmas 160 žāvēšanas cikliem pilnā un daļējā noslodzē un energopatēriņu mazjaudas režīmos. Faktiskais energopatēriņš vienā ciklā būs atkarīgs no ierīces lietošanas veida.”;

g)

tas, vai mājsaimniecības veļas žāvētājs ir “automātisks veļas žāvētājs” vai “neautomātisks veļas žāvētājs”;

h)

ja mājsaimniecības veļas žāvētājam ir piešķirts “ES ekomarķējums” saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 66/2010, var iekļaut šo informāciju;

i)

standarta kokvilnas programmas energopatēriņš (Edry , Edry½ , Egdry , Egdry½ , Egdry,a , Egdry½,a ) pilnā un daļējā noslodzē;

j)

standarta kokvilnas programmas energopatēriņš izslēgtā režīmā (Po ) un ieslēgtā režīmā (Pl ) pilnā noslodzē;

k)

ja mājsaimniecības veļas žāvētājs ir aprīkots ar energopatēriņa vadības sistēmu, “ieslēgtā režīma” ilgums;

l)

norāde, ka “standarta kokvilnas programma”, ko izmanto pilnā un daļējā noslodzē, ir standarta žāvēšanas programma, uz kuru attiecas informācija marķējumā un datu lapā, ka šī programma ir piemērota normālas mitras kokvilnas izstrādājumu žāvēšanai un ka energopatēriņa ziņā tā ir visefektīvākā programma kokvilnai;

m)

“standarta kokvilnas programmas pilnā un daļējā noslodzē” svērtais programmas laiks (Tt ), kas izteikts minūtēs un noapaļots līdz pilnai minūtei, kā arī “standarta kokvilnas programmas pilnā noslodzē” programmas laiks (Tdry ) un “standarta kokvilnas programmas daļējā noslodzē” (Tdry½ ) programmas laiks, izteikts minūtēs un noapaļots līdz pilnai minūtei;

n)

ja mājsaimniecības veļas žāvētājs ir kondensācijas tipa veļas žāvētājs, kondensācijas efektivitātes klase saskaņā ar VI pielikuma 2. punktu, izteikta kā “kondensācijas efektivitātes klase “X” skalā no G (viszemākā efektivitāte) līdz A (visaugstākā efektivitāte)”; to var izteikt arī citādi, ja ir skaidri saprotams, ka skala ir no G (viszemākā efektivitāte) līdz A (visaugstākā efektivitāte);

o)

ja mājsaimniecības veļas žāvētājs ir kondensācijas tipa veļas žāvētājs, standarta kokvilnas programmas pilnā un daļējā noslodzē vidējā kondensācijas efektivitāte Cdry un Cdry½ un svērtā kondensācijas efektivitāte (Ct ) “standarta kokvilnas programmai pilnā un daļējā noslodzē”, izteikta procentos un noapaļota līdz pilnam procentam;

p)

skaņas jaudas līmenis (vidējā svērtā vērtība – LWA) standarta kokvilnas programmai pilnā noslodzē, kas izteikts dB un noapaļots līdz veselam skaitlim;

q)

attiecīga norāde, ja mājsaimniecības veļas žāvētāju ir paredzēts iebūvēt.

2.

Viena datu lapa var attiekties uz vairākiem viena piegādātāja piegādātiem mājsaimniecības veļas žāvētāju modeļiem.

3.

Datu lapā ietverto informāciju var sniegt marķējuma krāsainas vai melnbaltas kopijas veidā. Šādā gadījumā norāda arī to 1. punktā minēto informāciju, kas nav norādīta marķējumā.


III PIELIKUMS

Tehniskā dokumentācija

1.

Regulas 3. panta c) punktā minētā tehniskā dokumentācija ietver šādu informāciju:

a)

piegādātāja nosaukums un adrese;

b)

mājsaimniecības veļas žāvētāja modeļa vispārīgs apraksts, lai to varētu nepārprotami un viegli identificēt;

c)

vajadzības gadījumā atsauces uz piemērotajiem harmonizētajiem standartiem;

d)

vajadzības gadījumā citi izmantotie tehniskie standarti un specifikācijas;

e)

tās personas identitāte un paraksts, kura ir pilnvarota pārstāvēt piegādātāju;

f)

šādi mērījumu tehniskie parametri:

i)

no maiņstrāvas tīkla darbināmiem mājsaimniecības veļas žāvētājiem:

standarta kokvilnas programmas energopatēriņš (Edry , Edry½ , Egdry , Egdry½ , Egdry,a , Egdry½,a ) pilnā un daļējā noslodzē,

ar gāzi darbināmiem mājsaimniecības veļas žāvētājiem:

 

svērtais energopatēriņš gadā (AEc(Gas) ), noapaļots līdz vienai decimālzīmei; to raksturo šādi: “Energopatēriņš “X” kWh-Gas/gadā, pamatojoties uz standarta kokvilnas programmas 160 žāvēšanas cikliem pilnā un daļējā noslodzē. Faktiskais energopatēriņš vienā ciklā būs atkarīgs no ierīces lietošanas veida.”;

un

 

svērtais energopatēriņš gadā (AEC(Gas)el ), noapaļots līdz vienai decimālzīmei; to raksturo šādi: “Energopatēriņš “X” kWh/gadā, pamatojoties uz standarta kokvilnas programmas 160 žāvēšanas cikliem pilnā un daļējā noslodzē un energopatēriņu mazjaudas režīmos. Faktiskais energopatēriņš vienā ciklā būs atkarīgs no ierīces lietošanas veida.”;

ii)

energopatēriņš “izslēgtā režīmā” un “ieslēgtā režīmā”;

iii)

programmas laiks “standarta kokvilnas programmā pilnā noslodzē” (Tdry ) un “standarta kokvilnas programmā daļējā noslodzē” (Tdry½ ), izteikts minūtēs un noapaļots līdz pilnai minūtei;

iv)

ja mājsaimniecības veļas žāvētājs ir aprīkots ar energopatēriņa vadības sistēmu, “ieslēgtā režīma” ilgums;

v)

ja mājsaimniecības veļas žāvētājs ir kondensācijas tipa veļas žāvētājs, vidējā kondensācijas efektivitāte (Cdry ) standarta kokvilnas programmai pilnā noslodzē un vidējā kondensācijas efektivitāte (Cdry½ ) standarta kokvilnas programmai daļējā noslodzē,

vi)

skaņas jaudas līmenis;

g)

saskaņā ar VII pielikumu veikto aprēķinu rezultāti.

2.

Ja informācija, kas ietverta konkrēta mājsaimniecības veļas žāvētāja modeļa tehniskajā dokumentācijā, ir iegūta ar aprēķiniem, pamatojoties uz konstrukciju un/vai ekstrapolējot no citiem līdzvērtīgiem mājsaimniecības veļas žāvētājiem, tad dokumentācijā iekļauj datus par šādiem aprēķiniem un/vai ekstrapolāciju, un testiem, kurus piegādātāji veikuši, lai pārbaudītu veikto aprēķinu precizitāti. Tehniskajā dokumentācijā norāda arī visus citus līdzvērtīgos mājsaimniecības veļas žāvētāju modeļus, attiecībā uz kuriem informācija tika iegūta tādā pašā veidā.


IV PIELIKUMS

Informācija, kas sniedzama gadījumos, kad tiešajiem lietotājiem nav paredzēts apskatīt izstādīto produktu

1.

Regulas 4. panta b) punktā norādīto informāciju sniedz šādā kārtībā:

a)

nominālā ietilpība, izteikta kilogramos kokvilnas, standarta kokvilnas programmai pilnā noslodzē;

b)

tas, vai mājsaimniecības veļas žāvētājs ir ventilācijas tipa, kondensācijas tipa vai ar gāzi darbināms mājsaimniecības veļas žāvētājs;

c)

energoefektivitātes klase atbilstīgi VI pielikuma 1. punktam;

d)

no maiņstrāvas tīkla darbināmiem mājsaimniecības veļas žāvētājiem:

svērtais energopatēriņš gadā (AEc ), noapaļots līdz veselam skaitlim, kas jāraksturo kā: “Energopatēriņš “X” kWh/gadā, pamatojoties uz kokvilnas programmas 160 žāvēšanas cikliem pilnā un daļējā noslodzē un energopatēriņu mazjaudas režīmos. Faktiskais energopatēriņš vienā ciklā būs atkarīgs no ierīces lietošanas veida.”;

ar gāzi darbināmiem mājsaimniecības veļas žāvētājiem:

 

svērtais energopatēriņš gadā (AEc(Gas) ), noapaļots līdz vienai decimālzīmei; to raksturo šādi: “Energopatēriņš “X” kWh-Gas/gadā, pamatojoties uz standarta kokvilnas programmas 160 žāvēšanas cikliem pilnā un daļējā noslodzē. Faktiskais energopatēriņš vienā ciklā būs atkarīgs no ierīces lietošanas veida.”;

un

 

svērtais energopatēriņš gadā (AEC(Gas)el ), noapaļots līdz vienai decimālzīmei; to raksturo šādi: “Energopatēriņš “X” kWh/gadā, pamatojoties uz standarta kokvilnas programmas 160 žāvēšanas cikliem pilnā un daļējā noslodzē un energopatēriņu mazjaudas režīmos. Faktiskais energopatēriņš vienā ciklā būs atkarīgs no ierīces lietošanas veida.”;

e)

tas, vai mājsaimniecības veļas žāvētājs ir “automātisks veļas žāvētājs” vai “neautomātisks veļas žāvētājs”;

f)

standarta kokvilnas programmas energopatēriņš (Edry , Edry½ , Egdry , Egdry½ , Egdry,a , Egdry½,a ) pilnā un daļējā noslodzē, noapaļots līdz divām decimālzīmēm un aprēķināts saskaņā ar VII pielikumu;

g)

energopatēriņš izslēgtā režīmā (Po ) un ieslēgtā režīmā (Pl ) standarta kokvilnas programmai pilnā noslodzē;

h)

programmas laiks “standarta kokvilnas programmā pilnā noslodzē” (Tdry ) un “standarta kokvilnas programmā daļējā noslodzē” (Tdry½ ), izteikts minūtēs un noapaļots līdz pilnai minūtei, aprēķinu veicot saskaņā ar VII pielikumu;

i)

ja mājsaimniecības veļas žāvētājs ir kondensācijas tipa veļas žāvētājs, kondensācijas efektivitātes klase saskaņā ar VI pielikuma 2. punktu;

j)

skaņas jaudas līmenis (vidējā svērtā vērtība – LWA) standarta kokvilnas programmai pilnā noslodzē, kas izteikts dB un noapaļots līdz veselam skaitlim;

k)

attiecīga norāde, ja mājsaimniecības veļas žāvētāju ir paredzēts iebūvēt.

2.

Ja sniedz arī citu datu lapā ietverto informāciju, to norāda II pielikumā noteiktajā veidā un kārtībā.

3.

Šajā pielikumā minēto informāciju drukā vai attēlo, izmantojot salasāmu izmēru un fontu.


V PIELIKUMS

Verifikācijas procedūra tirgus uzraudzības nolūkā

Atbilstības nodrošināšanai un atbilstības verifikācijai šajā regulā noteiktajām prasībām mērījumus un aprēķinus veic, izmantojot harmonizētos standartus, kuru atsauces numuri ir publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, vai izmantojot citas ticamas, precīzas un reproducējamas mērīšanas metodes, kas ir mūsdienīgas un vispāratzītas un ar kurām iegūto rezultātu nenoteiktība ir uzskatāma par zemu.

Lai pārbaudītu atbilstību 3. un 4. pantā noteiktajām prasībām, dalībvalstu iestādes testē vienu mājsaimniecības veļas žāvētāju. Ja izmērītie parametri neatbilst piegādātāja deklarētajām vērtībām 1. tabulā noteiktajos vērtību intervālos, mērījumus veic vēl trijiem mājsaimniecības veļas žāvētājiem. Šo triju mājsaimniecības veļas žāvētāju izmērīto vērtību vidējam aritmētiskajam ir jāatbilst piegādātāja deklarētajām vērtībām 1. tabulā norādītajos intervālos.

Pretējā gadījumā uzskata, ka konkrētais modelis un visi citi līdzvērtīgie mājsaimniecības veļas žāvētāju modeļi neatbilst 3. un 4. pantā noteiktajām prasībām.

1.   tabula

Izmērītais parametrs

Verifikācijas pielaides

Svērtais energopatēriņš gadā

Izmērītā vērtība nedrīkst pārsniegt AEC nominālo vērtību (1) vairāk kā par 6 %.

Svērtais energopatēriņš

Izmērītā vērtība nedrīkst pārsniegt Et nominālo vērtību vairāk kā par 6 %.

Svērtā kondensācijas efektivitāte

Izmērītā vērtība nedrīkst būt mazāka par Ct nominālo vērtību vairāk kā par 6 %.

Svērtais programmas laiks

Izmērītā vērtība nedrīkst pārsniegt Tt nominālās vērtības vairāk kā par 6 %.

Energopatēriņš izslēgtajā un ieslēgtajā režīmā

Energopatēriņa izmērītā vērtība Po un Pl , kas ir lielāka par 1,00 W, nepārsniedz nominālo vērtību vairāk kā par 6 %. Energopatēriņa izmērītā vērtība Po un Pl , kas ir mazāka par vai līdzvērtīga 1,00 W, nepārsniedz nominālo vērtību vairāk kā par 0,10 W.

Ieslēgtā režīma ilgums

Izmērītā vērtība nedrīkst pārsniegt Tl nominālo vērtību vairāk kā par 6 %.

Skaņas jaudas līmenis LWA

Izmērītā vērtība nedrīkst pārsniegt nominālo vērtību.


(1)  “Nominālā vērtība” ir piegādātāja deklarētā vērtība. 6 % nenoteiktība mērījumos ir pašreizējā pieņemamā testēšanas laboratorijas kļūda, mērot deklarētos parametrus ar jauno mērīšanas metodi, ko izmanto saistībā ar jaunajām marķēšanas/ekodizaina prasībām, ietverot pilnas un daļējas noslodzes ciklus.


VI PIELIKUMS

Energoefektivitātes klases un kondensācijas efektivitātes klases

1.   ENERGOEFEKTIVITĀTES KLASES

Mājsaimniecības veļas žāvētāja energoefektivitātes klasi nosaka atbilstīgi energoefektivitātes indeksam (EEI), kā norādīts 1. tabulā.

Mājsaimniecības veļas žāvētāja energoefektivitātes indeksu (EEI) nosaka saskaņā ar VII pielikuma 1. punktu.

1.   tabula

Energoefektivitātes klases

Energoefektivitātes klase

Energoefektivitātes indekss

A+++ (visaugstākā efektivitāte)

EEI < 24

A++

24 ≤ EEI < 32

A+

32 ≤ EEI < 42

A

42 ≤ EEI < 65

B

65 ≤ EEI < 76

C

76 ≤ EEI < 85

D (viszemākā efektivitāte)

85 ≤ EEI

2.   KONDENSĀCIJAS EFEKTIVITĀTES KLASES

Kondensācijas tipa mājsaimniecības veļas žāvētāju kondensācijas efektivitātes klasi nosaka atbilstīgi svērtajai kondensācijas efektivitātei (Ct ), kā norādīts 2. tabulā.

Kondensācijas tipa mājsaimniecības veļas žāvētāja svērto kondensācijas efektivitāti (Ct ) nosaka saskaņā ar VII pielikuma 2. punktu.

2.   tabula

Kondensācijas efektivitātes klases

Kondensācijas efektivitātes klase

Svērtā kondensācijas efektivitāte

A (visaugstākā efektivitāte)

Ct > 90

B

80 < Ct ≤ 90

C

70 < Ct ≤ 80

D

60 < Ct ≤ 70

E

50 < Ct ≤ 60

F

40 < Ct ≤ 50

G (viszemākā efektivitāte)

Ct ≤ 40


VII PIELIKUMS

Energoefektivitātes indeksa un svērtās kondensācijas efektivitātes aprēķināšanas metode

1.   ENERGOEFEKTIVITĀTES INDEKSA APRĒĶINĀŠANA

Lai aprēķinātu mājsaimniecības veļas žāvētāja energoefektivitātes indeksu (EEI), mājsaimniecības veļas žāvētāja svērto energopatēriņu gadā kokvilnas standarta programmā pilnā un daļējā noslodzē salīdzina ar standarta energopatēriņu gadā.

a)

Energoefektivitātes indeksu (EEI) aprēķina saskaņā ar turpmāk norādīto formulu un noapaļo līdz vienai decimālzīmei:

Formula

kur:

AEC

=

mājsaimniecības veļas žāvētāja svērtais energopatēriņš gadā,

SAEC

=

mājsaimniecības veļas žāvētāja standarta energopatēriņš gadā.

b)

Standarta energopatēriņu gadā (SAEC ) aprēķina kWh/gadā saskaņā ar turpmāk norādīto formulu un noapaļo līdz divām decimālzīmēm:

visiem mājsaimniecības veļas žāvētājiem, kas nav ventilācijas tipa veļas žāvētāji:

SAEC  = 140 × c 0,8

ventilācijas tipa mājsaimniecības veļas žāvētājiem:

Formula

kur:

c

=

mājsaimniecības veļas žāvētāja nominālā ietilpība standarta kokvilnas programmā,

Tt

=

svērtais programmas laiks standarta kokvilnas programmā.

c)

Svērto energopatēriņu gadā (AEC ) kWh/gadā aprēķina šādi un noapaļo līdz divām decimālzīmēm:

i)

Formula

kur:

Et

=

svērtais energopatēriņš, izteikts kWh un noapaļots līdz divām decimālzīmēm,

Po

=

jauda “izslēgtā režīmā” standarta kokvilnas programmai pilnā noslodzē, izteikta kā W un noapaļota līdz divām decimālzīmēm,

Pl

=

jauda “ieslēgtā režīmā” standarta kokvilnas programmai pilnā noslodzē, izteikta kā W un noapaļota līdz divām decimālzīmēm,

Tt

=

svērtais programmas laiks, izteikts minūtēs un noapaļots līdz pilnai minūtei,

160

=

žāvēšanas ciklu kopējais skaits gadā;

ii)

ja mājsaimniecības veļas žāvētājs ir aprīkots ar energopatēriņa vadības sistēmu un pēc programmas beigām tas automātiski atgriežas “izslēgtā režīmā”, svērto energopatēriņu gadā (AEC ) aprēķina, ņemot vērā “ieslēgtā režīma” faktisko ilgumu, saskaņā ar šādu formulu:

Formula

kur:

Tl

=

“ieslēgtā režīma” ilgums standarta kokvilnas programmai pilnā noslodzē, izteikts minūtēs un noapaļots līdz pilnai minūtei.

d)

Programmas svērto laiku (Tt ) standarta kokvilnas programmā aprēķina minūtēs un noapaļo līdz pilnai minūtei saskaņā ar šādu formulu:

Tt  = (3 × Tdry  + 4 × Tdry½ )/7

kur:

Tdry

=

programmas laiks standarta kokvilnas programmai pilnā noslodzē, izteikts minūtēs un noapaļots līdz pilnai minūtei,

Tdry½

=

programmas laiks standarta kokvilnas programmai daļējā noslodzē, izteikts minūtēs un noapaļots līdz pilnai minūtei.

e)

Svērto energopatēriņu (Et ) aprēķina kWh un noapaļo līdz divām decimālzīmēm saskaņā ar šādu formulu:

Et  = (3 × Edry  + 4 × Edry½ )/7

kur:

Edry

=

energopatēriņš standarta kokvilnas programmai pilnā noslodzē, izteikts kWh un noapaļots līdz divām decimālzīmēm,

Edry½

=

energopatēriņš standarta kokvilnas programmai daļējā noslodzē, izteikts kWh un noapaļots līdz divām decimālzīmēm.

f)

Ar gāzi darbināmiem mājsaimniecības veļas žāvētājiem standarta kokvilnas programmas energopatēriņu pilnā un daļējā noslodzē aprēķina kWh un noapaļo līdz divām decimālzīmēm saskaņā ar šādu formulu:

Formula Formula

kur:

Egdry

=

standarta kokvilnas programmas gāzes patēriņš pilnā noslodzē, izteikts kWh un noapaļots līdz divām decimālzīmēm,

Egdry½

=

standarta kokvilnas programmas gāzes patēriņš daļējā noslodzē, izteikts kWh un noapaļots līdz divām decimālzīmēm,

Egdry,a

=

standarta kokvilnas programmas papildu elektroenerģijas patēriņš pilnā noslodzē, izteikts kWh un noapaļots līdz divām decimālzīmēm,

Egdry½,a

=

standarta kokvilnas programmas papildu elektroenerģijas patēriņš daļējā noslodzē, izteikts kWh un noapaļots līdz divām decimālzīmēm,

fg

=

2,5.

2.   II PIELIKUMĀ “DATU LAPA”, III PIELIKUMĀ “TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA” UN IV PIELIKUMĀ “INFORMĀCIJA, KAS SNIEDZAMA GADĪJUMOS, KAD TIEŠAJIEM LIETOTĀJIEM NAV PAREDZĒTS APSKATĪT IZSTĀDĪTO PRODUKTU” APRAKSTĪTĀS INFORMĀCIJAS PAR PRODUKTU APRĒĶINĀŠANA

Ar gāzi darbināmiem mājsaimniecības veļas žāvētājiem standarta kokvilnas programmas gāzes energopatēriņu pilnā un daļējā noslodzē informācijai, kas aprakstīta II, III un IV pielikumā, aprēķina kWhGas un noapaļo līdz divām decimālzīmēm, izmantojot šādu formulu:

AE C(Gas) = 160 × (3 × Egdry  + 4 × Egdry1/2 )/7

Ar gāzi darbināmiem mājsaimniecības veļas žāvētājiem standarta kokvilnas programmas elektrības energopatēriņu pilnā un daļējā noslodzē informācijai, kas aprakstīta II, III un IV pielikumā, aprēķina kWh un noapaļo līdz divām decimālzīmēm, izmantojot šādu formulu:

AEC(Gas)el  = 160 × (3 × Egdry,a  + 4 × Egdry1/2,a )/7 + ((Pl  × Tl  × 160) + Po  × [525 600 – (Tt  × 160) – (Tl  × 160)])/60 × 1 000

3.   SVĒRTĀS KONDENSĀCIJAS EFEKTIVITĀTES APRĒĶINĀŠANA

Programmas kondensācijas efektivitāte ir mājsaimniecības kondensācijas tipa veļas žāvētāja tvertnē kondensētās un uzkrātās mitruma masas attiecība pret mitruma masu, kas programmas darbības laikā tiek atdalīta no žāvētājā ieliktajiem tekstilizstrādājumiem, kura savukārt ir atšķirība starp mitro tekstilizstrādājumu testēšanas masu pirms žāvēšanas un testēšanas tekstilizstrādājumu masu pēc žāvēšanas. Lai aprēķinātu svērto kondensācijas efektivitāti, ņem vērā standarta kokvilnas programmas vidējo kondensācijas efektivitāti gan pilnā, gan daļējā noslodzē.

Programmas svērto kondensācijas efektivitāti (Ct ) aprēķina procentos un noapaļo līdz veselam procentam, izmantojot šādu formulu:

Ct  = (3 × Cdry  + 4 × Cdry½ )/7

kur:

Cdry

=

standarta kokvilnas programmas vidējā kondensācijas efektivitāte pilnā noslodzē,

Cdry½

=

standarta kokvilnas programmas vidējā kondensācijas efektivitāte daļējā noslodzē.

Vidējo kondensācijas efektivitāti C aprēķina šādi, ņemot vērā kondensācijas efektivitāti testēšanas reizēs, un izsaka procentos:

Formula

kur:

n

=

testēšanas reižu skaits, kurā ietilpst vismaz četras derīgas testēšanas ciklu reizes izvēlētajā programmā,

j

=

testēšanas reizes numurs,

Wwj

=

kondensatora rezervuārā uzkrātā ūdens masa testēšanas reizes j laikā,

Wi

=

mitro testēšanas tekstilizstrādājumu masa pirms žāvēšanas,

Wf

=

mitro testēšanas tekstilizstrādājumu masa pēc žāvēšanas.


9.5.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 123/27


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 393/2012

(2012. gada 7. maijs),

ar ko groza Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikumu attiecībā uz Taizemes pievienošanu to trešo valstu, teritoriju, zonu un nodalījumu sarakstam, no kuriem atļauts importēt un tranzītā caur Savienību pārvadāt mājputnus un mājputnu produktus

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 16. decembra Direktīvu 2002/99/EK, ar ko paredz dzīvnieku veselības noteikumus, kuri reglamentē tādu dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanu, pārstrādi, izplatīšanu un ievešanu, kas paredzēti lietošanai pārtikā (1), un jo īpaši tās 8. panta ievadfrāzi, 8. panta 1. punkta pirmo daļu un 8. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2008. gada 8. augusta Regula (EK) Nr. 798/2008 par to trešo valstu, teritoriju, zonu un nodalījumu saraksta izveidošanu, no kuriem atļauts importēt un tranzītā caur Kopienu pārvadāt mājputnus un mājputnu produktus, un par veterinārās sertifikācijas noteikumiem (2) paredz, ka preces, uz kurām attiecas minētā regula, var importēt Savienībā un tranzītā caur to pārvadāt tikai no trešām valstīm, teritorijām, zonām un nodalījumiem, kas iekļauti minētās regulas I pielikuma 1. daļā.

(2)

Patlaban Taizemes statuss Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikuma 1. daļas tabulā ir tāds, ka Savienībā no tās atļauts importēt bezpatogēnu noteikta veida olas un olu produktus. 2004. gadā notika augstas patogenitātes putnu gripas uzliesmojumi, tāpēc no tās Savienībā aizliedza importēt mājputnu, saimniecībās audzētu skrējējputnu un savvaļas medījamo putnu gaļu un olas, kā norādīts minētās regulas I pielikuma 1. daļas tabulas 6. un 6A. ailes ierakstos.

(3)

Turklāt Komisijas 2005. gada 6. oktobra Lēmumā 2005/692/EK par noteiktiem aizsardzības pasākumiem attiecībā uz putnu gripu vairākās trešās valstīs (3) paredzēts, ka dalībvalstīm jāpārtrauc importēt no Taizemes dažus produktus, tostarp mājputnu, saimniecībās audzētu skrējējputnu un savvaļas medījamo putnu gaļu un olas.

(4)

Kopš tā laika dzīvnieku veselības situācija Taizemē ir uzlabojusies, jo īpaši attiecībā uz augstas patogenitātes putnu gripas apkarošanu mājputniem. Komisijas eksperti ir apmeklējuši Taizemi vairākās pārbaudes vizītēs, lai novērtētu dzīvnieku veselības situāciju un minētajā trešā valstī spēkā esošās slimību apkarošanas sistēmas. Par pēdējo vizīti uz Taizemi izdarītais secinājums ir tāds, ka kopējā sistēma pietiekami garantē attiecīgo produktu atbilstību attiecīgajām Savienības prasībām.

(5)

Ņemot to vērā, Lēmums 2005/692/EK, kas grozīts ar Komisijas 2012. gada 7. maija Īstenošanas lēmumu 2012/248/ES, ar ko attiecībā uz putnu gripu groza Lēmumu 2005/692/EK, 2005/734/EK, 2007/25/EK un 2009/494/EK (4), vairs neaptur ar Lēmumu 2005/692/EK reglamentēto produktu, tostarp mājputnu, saimniecībās audzētu skrējējputnu un medījamo savvaļas putnu gaļu un olu, importu no Taizemes uz Savienību.

(6)

Tāpēc Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikuma 1. daļas ieraksts par Taizemi būtu jāgroza tā, lai būtu ņemts vērā, ka uz Savienību no Taizemes vairs nav aizliegts importēt un tranzītā caur Savienību pārvadāt mājputnu, saimniecībās audzētu skrējējputnu un savvaļas medījamo putnu gaļu un olas.

(7)

Tomēr olu importam no Taizemes par nosacījumu būtu jāizvirza, lai minētā trešā valsts būtu iesniegusi Salmonella apkarošanas programmu.

(8)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 798/2008 būtu attiecīgi jāgroza.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 7. maijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 18, 23.1.2003., 11. lpp.

(2)  OV L 226, 23.8.2008., 1. lpp.

(3)  OV L 263, 8.10.2005., 20. lpp.

(4)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 42. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikuma 1. daļas ierakstu par Taizemi aizstāj ar šādu:

“TH-Taizeme

TH-0

Visa valsts

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

1.7.2012.

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

1.7.2012.

 

 

 

E

 

 

 

1.7.2012.

 

 

S4”


9.5.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 123/30


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 394/2012

(2012. gada 8. maijs),

ar ko nosaka kvantitatīvos ierobežojumus ārpuskvotas cukura un izoglikozes eksportam līdz 2012./2013. tirdzniecības gada beigām

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 61. panta pirmās daļas d) punktu saistībā ar tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 61. panta pirmās daļas d) punktu saražoto cukura vai izoglikozes daudzumu, kas pārsniedz minētās regulas 56. pantā norādīto kvotu, var eksportēt tikai tad, ja ir ievērots noteiktais kvantitatīvais ierobežojums.

(2)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 951/2006 (2) ir noteikti sīki izstrādāti noteikumi par ārpuskvotas eksportu, jo īpaši attiecībā uz eksporta licenču izdošanu. Tomēr kvantitatīvais ierobežojums būtu jānosaka katram tirdzniecības gadam, ņemot vērā varbūtējās iespējas eksporta tirgos.

(3)

Dažiem Savienības cukura un izoglikozes ražotājiem eksports no Savienības veido būtisku saimnieciskās darbības daļu, un viņi ir izveidojuši tradicionālus tirgus ārpus Savienības. Cukura un izoglikozes eksports uz šiem tirgiem varētu būt ekonomiski izdevīgs arī bez eksporta kompensāciju piešķiršanas. Tāpēc jānosaka kvantitatīvais ierobežojums ārpuskvotas cukura un izoglikozes eksportam, lai attiecīgie ES ražotāji varētu turpināt piegādes tradicionālajos tirgos.

(4)

Attiecībā uz 2012./2013. tirdzniecības gadu ir aplēsts, ka tirgus pieprasījumam atbilstu ārpuskvotas cukura eksporta kvantitatīvais ierobežojums sākotnēji 650 000 tonnu apmērā, izsakot baltā cukura ekvivalentā, un ārpuskvotas izoglikozes eksporta kvantitatīvais ierobežojums 70 000 tonnu apmērā, izsakot sausnas ekvivalentā.

(5)

Cukura eksportam no Savienības uz atsevišķiem tuviem galamērķiem un trešām valstīm, kurās Savienības produktiem piemēro preferenciālu importa režīmu, pašlaik ir īpaši labvēlīgi konkurences apstākļi. Tā kā nav piemērota regulējuma savstarpējai sadarbībai cīņā pret pārkāpumiem, tad, lai samazinātu krāpšanas risku un novērstu ļaunprātības, kas izpaužas kā ārpuskvotas cukura reimports vai atkārtota laišana Savienības tirgū, no pieļaujamo galamērķu saraksta jāizslēdz atsevišķi tuvi galamērķi.

(6)

Attiecībā uz izoglikozi iespējamās krāpšanas risks produkta īpatnību dēļ ir zemāks, tāpēc nav vajadzības ierobežot pieļaujamo galamērķu sarakstu ārpuskvotas izoglikozes eksportam.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ārpuskvotas cukura eksporta kvantitatīvā ierobežojuma noteikšana

1.   Ārpuskvotas baltajam cukuram, kuru eksportē bez kompensācijas un kurš atbilst KN kodam 1701 99, 2012./2013. tirdzniecības gadam no 2012. gada 1. oktobra līdz 2013. gada 30. septembrim kvantitatīvais ierobežojums, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1234/2007 61. panta pirmās daļas d) punktā, ir 650 000 tonnu.

2.   Ievērojot 1. punktā noteikto kvantitatīvo ierobežojumu, eksportu atļauj uz visiem galamērķiem, izņemot šādus:

a)

trešās valstis – Andora, Lihtenšteina, Svētais Krēsls (Vatikāna Pilsētvalsts), Sanmarīno, Horvātija, Bosnija un Hercegovina, Serbija (3), Melnkalne, Albānija un bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika;

b)

Savienības muitas teritorijā neiekļautās dalībvalstu teritorijas – Fēru salas, Grenlande, Helgolande, Seūta, Melilja, Livinjo un Campione d’Italia pašvaldības un Kipras Republikas apgabali, kurus Kipras Republikas valdība faktiski nepārvalda;

c)

Savienības muitas teritorijā neiekļautās Eiropas teritorijas, kuru ārējās attiecības ir dalībvalsts kompetencē, – Gibraltārs.

2. pants

Ārpuskvotas izoglikozes eksporta kvantitatīvā ierobežojuma noteikšana

1.   Ārpuskvotas izoglikozei, ko eksportē bez kompensācijas un kas atbilst KN kodiem 1702 40 10, 1702 60 10 un 1702 90 30, Regulas (EK) Nr. 1234/2007 61. panta pirmās daļas d) punktā minētais kvantitatīvais ierobežojums 2012./2013. tirdzniecības gadam laika posmā no 2012. gada 1. oktobra līdz 2013. gada 30. septembrim ir 70 000 tonnu sausnas.

2.   Šā panta 1. punktā minēto produktu eksportu atļauj tikai tad, ja ir ievēroti Regulas (EK) Nr. 951/2006 4. panta nosacījumi.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2012. gada 1. oktobra.

Tā ir spēkā līdz 2013. gada 30. septembrim.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 8. maijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp.

(3)  Kā arī Kosova saskaņā ar ANO Drošības padomes 1999. gada 10. jūnija Rezolūciju 1244.


9.5.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 123/32


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 395/2012

(2012. gada 8. maijs),

ar ko 2012./2013. tirdzniecības gadam atver tarifa kvotu noteiktiem rūpnieciskā cukura daudzumiem

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 142. pantu saistībā ar 4. pantu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu, ka Regulas (EK) Nr. 1234/2007 62. panta 2. punktā minēto produktu ražošanai vajadzīgie krājumi ir pieejami par cenu, kas atbilst cenai pasaules tirgū, Savienības interesēs ir 2012./2013. tirdzniecības gadā apturēt ievedmuitas nodokļa piemērošanu tādam daudzumam minēto produktu ražošanai paredzētā cukura, kas atbilstu pusei no vajadzīgā rūpnieciskā cukura daudzuma.

(2)

Komisijas 2009. gada 25. septembra Regula (EK) Nr. 891/2009, ar ko atver dažas Kopienas tarifu kvotas cukura nozarē un paredz to pārvaldību (2), nosaka tarifa kvotu administrēšanu cukura nozares produktu importam atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1234/2007 142. pantam ar kārtas numuru 09.4390 (rūpniecisks importa cukurs). Taču saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 891/2009 11. pantu minēto produktu daudzumi, kuriem apturama ievedmuitas nodokļa piemērošana, ir jānosaka ar atsevišķu tiesību aktu.

(3)

Attiecīgi ir jānosaka rūpnieciskā cukura importējamie daudzumi, kuriem 2012./2013. tirdzniecības gadā nav piemērojami ievedmuitas nodokļi.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

No 2012. gada 1. oktobra līdz 2013. gada 30. septembrim aptur ievedmuitas nodokļu piemērošanu 400 000 tonnām rūpnieciskā cukura, uz ko attiecas KN kods 1701 un kārtas numurs 09.4390.

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2012. gada 1. oktobra.

Tā ir spēkā līdz 2013. gada 30. septembrim.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 8. maijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 254, 26.9.2009., 82. lpp.


9.5.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 123/33


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 396/2012

(2012. gada 8. maijs),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem.

(2)

Standarta importa vērtību aprēķina katru darbdienu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. panta 1. punktu, ņemot vērā mainīgos dienas datus. Tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 8. maijā

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta importa vērtība

0702 00 00

AL

143,3

MA

69,3

TN

124,7

TR

143,3

US

39,7

ZZ

104,1

0707 00 05

JO

200,0

TR

128,9

ZZ

164,5

0709 93 10

JO

225,1

TR

118,2

ZZ

171,7

0805 10 20

EG

48,3

IL

73,0

MA

46,2

ZZ

55,8

0805 50 10

TR

52,0

ZA

91,9

ZZ

72,0

0808 10 80

AR

94,7

BR

83,2

CA

148,4

CL

95,8

CN

90,6

MA

85,1

MK

31,8

NZ

124,9

US

155,8

UY

85,3

ZA

105,6

ZZ

100,1


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “cita izcelsme”.


9.5.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 123/35


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 397/2012

(2012. gada 8. maijs),

ar ko nosaka piešķīruma koeficientu, noraida turpmākus pieteikumus un slēdz periodu pieteikumu iesniegšanai par papildus pieejamajiem ārpuskvotas cukura daudzumiem, ko ar samazinātu pārpalikuma maksājumu paredzēts pārdot Savienības tirgū 2011./2012. tirdzniecības gadā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2012. gada 27. aprīļa Īstenošanas regulu (ES) Nr. 367/2012, ar ko nosaka vajadzīgos pasākumus attiecībā uz papildu ārpuskvotas cukura un izoglikozes daudzumu laišanu Savienības tirgū ar samazinātu pārpalikuma maksājumu 2011./2012. tirdzniecības gadā (2), un jo īpaši tās 5. pantu,

tā kā:

(1)

Daudzumi, kas iekļauti no 2012. gada 1. maija līdz 2012. gada 2. maijam iesniegtajos pieteikumos sertifikātu saņemšanai par ārpuskvotas cukuru un paziņoti Komisijai 2012. gada 4. maijā, ir pārsnieguši Īstenošanas regulas (ES) Nr. 367/2012 1. pantā noteikto ierobežojumu.

(2)

Tāpēc saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 367/2012 5. pantu ir jānosaka piešķīruma koeficients, kuru dalībvalstis piemēro daudzumiem, kas iekļauti katrā paziņotajā pieteikumā sertifikātu saņemšanai, jānoraida pieteikumi, kas vēl nav paziņoti, un jāslēdz pieteikumu iesniegšanas periods.

(3)

Lai nodrošinātu pasākuma efektīvu pārvaldību, šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Daudzumus, par kuriem pieteikumi sertifikātu saņemšanai par ārpuskvotas cukuru tika iesniegti saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 367/2012 no 2012. gada 1. maija līdz 2012. gada 2. maijam un kuri paziņoti Komisijai 2012. gada 4. maijā, reizina ar piešķīruma koeficientu 22,007274 %.

Ar šo noraida pieteikumus sertifikātu saņemšanai par ārpuskvotas cukuru, kas iesniegti no 2012. gada 3. maija līdz 2012. gada 9. maijam saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 367/2012.

Periods sertifikātu pieteikumu iesniegšanai par ārpuskvotas cukuru saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 367/2012 tiek slēgts 2012. gada 9. maijā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 8. maijā

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā –

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 116, 28.4.2012., 12. lpp.


DIREKTĪVAS

9.5.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 123/36


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2012/14/ES

(2012. gada 8. maijs),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu metilnonilketonu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīvu 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (1) un jo īpaši tās 16. panta 2. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2007. gada 4. decembra Regulā (EK) Nr. 1451/2007 par 10 gadu darba programmas otro fāzi, kas minēta 16. panta 2. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (2), noteikts novērtējamo aktīvo vielu saraksts to iespējamai iekļaušanai Direktīvas 98/8/EK I, I A vai I B pielikumā. Minētajā sarakstā ir metilnonilketons.

(2)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1451/2007 metilnonilketons ir novērtēts atbilstoši Direktīvas 98/8/EK 11. panta 2. punktam izmantošanai repelentos un atraktantos, kas ir minētās direktīvas V pielikumā definētais 19. produktu veids.

(3)

Par ziņotājvalsti tika izraudzīta Spānija, un saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1451/2007 14. panta 4. un 6. punktu 2009. gada 8. aprīlī tā ir iesniegusi Komisijai kompetentās iestādes sagatavotu ziņojumu un attiecīgu ieteikumu.

(4)

Dalībvalstis un Komisija ir izskatījušas kompetentās iestādes ziņojumu. Ziņojumā ietvertos konstatējumus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1451/2007 15. panta 4. punktu Biocīdo produktu pastāvīgā komiteja 2011. gada 9. decembrī ir iekļāvusi novērtējuma ziņojumā.

(5)

Veikto novērtējumu rezultāti liecina, ka biocīdie produkti, kurus izmanto par repelentiem un kuri satur metilnonilketonu, varētu atbilst Direktīvas 98/8/EK 5. pantā noteiktajām prasībām. Tāpēc ir lietderīgi metilnonilketonu iekļaut minētās direktīvas I pielikumā.

(6)

Ne visi iespējamie lietojumi ir novērtēti Savienības mērogā. Tāpēc ir lietderīgi dalībvalstīm izvērtēt tos lietojumus vai iedarbības scenārijus un tos riskus attiecībā uz cilvēku populācijām un vides segmentiem, kuri nebija pārstāvēti riska novērtējumā Savienības līmenī, un atļauju piešķiršanas procesā nodrošināt, ka tiek veikti pienācīgi pasākumi vai noteikti īpaši nosacījumi, lai identificētos riskus samazinātu līdz pieņemamam līmenim.

(7)

Šīs direktīvas noteikumi būtu jāpiemēro vienlaicīgi visās dalībvalstīs, lai nodrošinātu vienādu attieksmi pret Savienības tirgū esošajiem biocīdajiem produktiem, kuri kā aktīvo vielu satur metilnonilketonu, un kopumā veicinātu biocīdo produktu tirgus sekmīgu darbību.

(8)

Pirms aktīvās vielas iekļaušanas Direktīvas 98/8/EK I pielikumā būtu jāparedz pietiekami ilgs laiks, kurā dalībvalstis un citas ieinteresētās personas varētu sagatavoties attiecīgo jauno prasību ievērošanai un nodrošināt, ka pieteikumu iesniedzējiem, kas sagatavojuši dokumentāciju, ir iespējams pilnībā izmantot datu aizsardzībai noteikto 10 gadu termiņu, kurš saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 12. panta 1. punkta c) apakšpunkta ii) punktu sākas iekļaušanas dienā.

(9)

Pēc iekļaušanas būtu jādod pietiekams laiks dalībvalstīm Direktīvas 98/8/EK 16. panta 3. punkta īstenošanai.

(10)

Tādēļ būtu atbilstīgi jāgroza Direktīva 98/8/EK.

(11)

Šajā direktīvā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdo produktu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 98/8/EK I pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2013. gada 30. aprīlim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības.

Šos noteikumus dalībvalstis piemēro no 2014. gada 1. maija.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos iekļauj atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2012. gada 8. maijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp.

(2)  OV L 325, 11.12.2007., 3. lpp.


PIELIKUMS

Direktīvas 98/8/EK I pielikumā pievieno šādu ierakstu:

Nr.

Vispārpieņemtais nosaukums

IUPAC nosaukums

Identifikācijas numuri

Aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe tirgū laižamā biocīdā produktā

Iekļaušanas datums

Termiņš, līdz kuram jānodrošina atbilstība 16. panta 3. punkta prasībām (izņemot produktus, kas satur vairākas aktīvās vielas, kuriem termiņu, līdz kuram jānodrošina atbilstība 16. panta 3. punktam, nosaka pēc pēdējā iekļaušanas lēmuma, kas attiecas uz aktīvajām vielām to sastāvā)

Iekļaušanas termiņa beigu datums

Produkta veids

Īpaši noteikumi (1)

“54

Metilnonilketons

Undekān-2-ons

CAS Nr.: 112-12-9

EK Nr.: 203-937-5

975 g/kg

2014. gada 1. maijs

2016. gada 30. aprīlis

2024. gada 30. aprīlis

19

Riska novērtējumam Savienības mērogā par pamatu tika ņemts neprofesionālu lietotāju lietojums iekštelpās. Novērtējot pieteikumu atļaujai lietot produktu saskaņā ar 5. pantu un VI pielikumu, dalībvalstis, ja tas nepieciešams attiecībā uz konkrēto produktu, izvērtē tos lietojumus vai iedarbības scenārijus un tos riskus attiecībā uz cilvēku populācijām un vides segmentiem, kas nav pārstāvēti Savienības līmeņa riska novērtējumā.”


(1)  Par VI pielikuma vienoto principu īstenošanu, novērtēšanas ziņojumu saturu un to secinājumiem sk. Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm.


9.5.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 123/39


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2012/15/ES

(2012. gada 8. maijs),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu margozas ekstraktu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīvu 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (1) un jo īpaši tās 16. panta 2. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2007. gada 4. decembra Regulā (EK) Nr. 1451/2007 par 10 gadu darba programmas otro fāzi, kas minēta 16. panta 2. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (2), noteikts novērtējamo aktīvo vielu saraksts to iespējamai iekļaušanai Direktīvas 98/8/EK I, I A vai I B pielikumā. Margozas ekstrakts ir šajā sarakstā.

(2)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1451/2007 margozas ekstrakts ir novērtēts atbilstoši Direktīvas 98/8/EK 11. panta 2. punktam izmantošanai insekticīdos, akaricīdos un produktos citu posmkāju apkarošanai, kas ir minētās direktīvas V pielikumā definētais 18. produktu veids. Vērtēts tika margozas ekstrakts, kuru no Azadirachta indica sēklām iegūst, ekstrahējot ar ūdeni un pēc apstrādes ar organiskiem šķīdinātājiem. Neviena cita viela, kas atbilst margozas ekstrakta definīcijai un ir iekļauta izvērtējamo aktīvo vielu sarakstā Regulā (EK) Nr. 1451/2007, nav novērtēta un tāpēc nebūtu jāiekļauj Direktīvas 98/8/EK I pielikumā, balstoties uz šo novērtējumu.

(3)

Par ziņotājvalsti tika izraudzīta Vācija, kura saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1451/2007 14. panta 4. un 6. punktu 2009. gada 26. novembrī iesniedza Komisijai kompetentās iestādes sagatavotu ziņojumu un attiecīgu ieteikumu.

(4)

Dalībvalstis un Komisija ir izskatījušas kompetentās iestādes ziņojumu. Izskatīšanas secinājumi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1451/2007 15. panta 4. punktu Biocīdo produktu pastāvīgās komitejas 2011. gada 9. decembra sanāksmē iekļauti novērtējuma ziņojumā.

(5)

Veikto novērtējumu rezultāti liecina, ka biocīdie produkti, kurus izmanto kā insekticīdus, akaricīdus un produktus citu posmkāju apkarošanai un kuri satur margozas ekstraktu, varētu atbilst Direktīvas 98/8/EK 5. pantā noteiktajām prasībām. Tādēļ ir piemēroti iekļaut margozas ekstraktu šīs direktīvas I pielikumā.

(6)

Ne visi iespējamie lietojumi ir novērtēti Savienības mērogā. Tāpēc ir lietderīgi dalībvalstīm izvērtēt tos lietojumus vai iedarbības scenārijus un tos riskus attiecībā uz cilvēku populācijām un vides segmentiem, kuri nebija pārstāvēti riska novērtējumā Savienības mērogā, un atļauju piešķiršanas procesā nodrošināt, ka tiek veikti pienācīgi pasākumi vai paredzēti īpaši nosacījumi, lai identificētos riskus samazinātu līdz pieņemamam līmenim.

(7)

Ņemot vērā riskus, kas noteikti attiecībā uz virszemes ūdeņiem, sedimentiem un pie mērķa grupas nepiederošiem posmkājiem, ir piemēroti noteikt, ka produkta atļaujas tiek izdotas ar nosacījumu, ka pastāv pienācīgi riska mazināšanas mehānismi.

(8)

Šīs direktīvas noteikumi jāpiemēro vienlaicīgi visās dalībvalstīs, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret Savienības tirgū esošajiem biocīdajiem produktiem, kuri kā aktīvo vielu satur margozas ekstraktu, un kopumā veicinātu biocīdo produktu tirgus sekmīgu darbību.

(9)

Pirms aktīvās vielas iekļaušanas Direktīvas 98/8/EK I pielikumā būtu jāparedz pietiekami ilgs laiks, kurā dalībvalstis un citas ieinteresētās personas varētu sagatavoties attiecīgo jauno prasību ievērošanai un nodrošināt, ka pieteikumu iesniedzējiem, kas sagatavojuši dokumentāciju, ir iespējams pilnībā izmantot datu aizsardzībai noteikto 10 gadu termiņu, kurš saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 12. panta 1. punkta c) apakšpunkta ii) punktu sākas iekļaušanas dienā.

(10)

Pēc iekļaušanas dalībvalstīm būtu jādod pietiekams laiks Direktīvas 98/8/EK 16. panta 3. punkta īstenošanai.

(11)

Tādēļ būtu atbilstīgi jāgroza Direktīva 98/8/EK.

(12)

Šajā direktīvā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdo produktu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 98/8/EK I pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2013. gada 30. aprīlim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2014. gada 1. maija.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2012. gada 8. maijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp.

(2)  OV L 325, 11.12.2007., 3. lpp.


PIELIKUMS

Direktīvas 98/8/EK I pielikumā pievieno šādu ierakstu:

Nr.

Vispārpieņemtais nosaukums

IUPAC nosaukums

Identifikācijas numuri

Aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe tirgū laižamā biocīdā produktā

Iekļaušanas datums

Termiņš, līdz kuram jānodrošina atbilstība 16. panta 3. punkta prasībām (izņemot produktus, kas satur vairākas aktīvās vielas, kuriem termiņu, līdz kuram jānodrošina atbilstība 16. panta 3. punktam, nosaka pēc pēdējā iekļaušanas lēmuma, kas attiecas uz aktīvajām vielām to sastāvā)

Iekļaušanas termiņa beigu datums

Produktu veids

Īpaši noteikumi (1)

“55

Margozas ekstrakts

IUPAC nosaukums: nav

CAS Nr.: 84696-25-3

EK Nr. 283-644-7

Apraksts: margozas ekstrakts, kuru no Azadirachta indica sēklām iegūst, ekstrahējot ar ūdeni un pēc apstrādes ar organiskiem šķīdinātājiem

1 000 g/kg

2014. gada 1. maijs

2016. gada 30. aprīlis

2024. gada 30. aprīlis

18

Novērtējot pieteikumu atļaujai izmantot produktu saskaņā ar 5. pantu un VI pielikumu, dalībvalstis – ja tas nepieciešams attiecībā uz konkrēto produktu – izvērtē tos lietojumus vai iedarbības scenārijus un tos riskus attiecībā uz cilvēku populācijām un vides segmentiem, kas nav pārstāvēti Savienības mērogā veiktajā riska novērtējumā.

Dalībvalstis nodrošina, ka atļaujas tiek izdotas ar nosacījumu, ka pastāv pienācīgi riska mazināšanas pasākumi, lai aizsargātu virszemes ūdeņus, sedimentus un pie mērķa grupas nepiederošus posmkājus.”


(1)  Par VI pielikuma vienoto principu īstenošanu, novērtēšanas ziņojumu saturu un to secinājumiem sk. Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm.


LĒMUMI

9.5.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 123/42


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2012. gada 7. maijs),

ar ko attiecībā uz putnu gripu groza Lēmumu 2005/692/EK, 2005/734/EK, 2007/25/EK un 2009/494/EK

(izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 2947)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2012/248/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Direktīvu 90/425/EEK par veterinārajām un zootehniskajām pārbaudēm, kas piemērojamas Kopienā iekšējā tirdzniecībā ar noteiktiem dzīviem dzīvniekiem un produktiem, lai izveidotu iekšējo tirgu (1), un jo īpaši tās 10. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/496/EEK, ar ko nosaka principus attiecībā uz tādu dzīvnieku veterināro pārbaužu organizēšanu, kurus Kopienā ieved no trešām valstīm, un ar ko groza Direktīvu 89/662/EEK, Direktīvu 90/425/EEK un Direktīvu 90/675/EEK (2), un jo īpaši tās 18. panta 7. punktu,

ņemot vērā Padomes 1997. gada 18. decembra Direktīvu 97/78/EK, ar ko nosaka principus, kuri reglamentē veterināro pārbaužu organizēšanu attiecībā uz produktiem, ko ieved Kopienā no trešām valstīm (3), un jo īpaši tās 22. panta 6. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. maija Regulu (EK) Nr. 998/2003 par dzīvnieku veselības prasībām, kas piemērojamas lolojumdzīvnieku nekomerciālai pārvietošanai, un ar kuru groza Padomes Direktīvu 92/65/EEK (4), un jo īpaši tās 18. pantu,

tā kā:

(1)

Komisija pieņēma vairākus aizsardzības pasākumus attiecībā uz putnu gripu pēc šīs slimības uzliesmojumiem Dienvidaustrumāzijā, kas sākās 2003. gada vidū un ko izraisīja īpaši patogēnais putnu gripas vīrusa H5N1 apakštips.

(2)

Šie pasākumi konkrētāk noteikti Komisijas 2005. gada 6. oktobra Lēmumā 2005/692/EK par noteiktiem aizsardzības pasākumiem attiecībā uz putnu gripu vairākās trešās valstīs (5), Komisijas 2005. gada 19. oktobra Lēmumā 2005/734/EK, ar ko nosaka biodrošības pasākumus, lai mazinātu risku, ka īpaši patogēno putnu gripu, ko izraisa A tipa H5N1 apakštipa gripas vīruss, no savvaļas putniem varētu pārnest uz mājputniem un citiem nebrīvē turētiem putniem, un ar ko paredz agrīnas konstatācijas sistēmu īpaši apdraudētos apgabalos (6), Komisijas 2006. gada 22. decembra Lēmumā 2007/25/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem saistībā ar īpaši patogēno putnu gripu un tādu lolojumputnu ievešanu Kopienā, kas ir kopā ar to īpašniekiem (7), un Komisijas 2009. gada 25. jūnija Lēmumā 2009/494/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem saistībā ar īpaši patogēno H5N1 apakštipa putnu gripu Horvātijā un Šveicē (8).

(3)

Minētajos lēmumos noteiktie pasākumi ir piemērojami līdz 2012. gada 30 jūnijam. Tomēr trešās valstīs aizvien turpinās īpaši patogēnās H5N1 apakštipa putnu gripas uzliesmojumi savvaļas putnu un mājputnu populācijās, tādējādi arī Savienībā radot apdraudējumu dzīvnieku un cilvēku veselībai.

(4)

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju attiecībā uz putnu gripu, arī turpmāk būtu lietderīgi ierobežot mājputnu, mājputnu izcelsmes produktu, lolojumputnu un citu šajos lēmumos minēto produktu importa radītu apdraudējumu, kā arī saglabāt biodrošības pasākumus, agrīnās konstatācijas sistēmas un dažus aizsardzības pasākumus saistībā ar īpaši patogēno H5N1 apakštipa putnu gripu.

(5)

Tādēļ Lēmuma 2005/692/EK, 2005/734/EK, 2007/25/EK un 2009/494/EK piemērošanas termiņš būtu jāpagarina līdz 2013. gada 31. decembrim.

(6)

Īpaši patogēnās putnu gripas uzliesmojumi 2004. gadā tika konstatēti Taizemē. Tāpēc Komisija pieņēma aizsardzības pasākumus attiecībā uz konkrētām Taizemes mājputnu un putnu izcelsmes precēm.

(7)

Attiecīgi Lēmuma 2005/692/EK 1. pants nosaka, ka dalībvalstīm būtu jāpārtrauc no Taizemes ievest konkrētus produktus, tajā skaitā mājputnu gaļu, saimniecībā audzētus skrējējputnus, savvaļas medījamos putnus un olas.

(8)

Taizeme ir īstenojusi bargu sistēmiskas iznīcināšanas politiku, lai novērstu īpaši patogēno putnu gripu valstī. 2008. gada novembrī tika saņemts pēdējais ziņojums par šīs gripas uzliesmojumu, un Taizeme paziņoja, ka no 2009. gada 11. februāra valsts ir brīva no īpaši patogēnās putnu gripas.

(9)

Komisijas speciālisti ir veikuši vairākus pārbaudes apmeklējumus Taizemē, lai novērtētu dzīvnieku veselības stāvokli un slimības kontroles sistēmas, kas ieviestas šajā trešā valstī. Pēc pēdējā pārbaudes apmeklējuma Taizemē secināts, ka kopumā sistēma nodrošina pietiekamas garantijas, ka attiecīgie produkti atbilst noteiktām Savienības prasībām.

(10)

Ņemot vērā dzīvnieku labvēlīgo veselības stāvokli, jo īpaši attiecībā uz īpaši patogēnās putnu gripas kontroli mājputnu populācijā un Taizemes garantijas, būtu jāatceļ aizliegums ievest preces, kas minētas Lēmuma 2005/692/EK 1. pantā.

(11)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Lēmums 2005/692/EK, 2005/734/EK, 2007/25/EK un 2009/494/EK.

(12)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2005/692/EK groza šādi:

1)

lēmuma 1. pantu svītro;

2)

lēmuma 7. pantā datumu “2012. gada 30. jūnijam” aizstāj ar datumu “2013. gada 31. decembrim”.

2. pants

Lēmuma 2005/734/EK 4. pantā datumu “2012. gada 30. jūnijam” aizstāj ar datumu “2013. gada 31. decembrim”.

3. pants

Lēmuma 2007/25/EK 6. pantā datumu “2012. gada 30. jūnijam” aizstāj ar datumu “2013. gada 31. decembrim”.

4. pants

Lēmuma 2009/494/EK 3. pantā datumu “2012. gada 30. jūnijam” aizstāj ar datumu “2013. gada 31. decembrim”.

5. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2012. gada 7. maijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

John DALLI


(1)  OV L 224, 18.8.1990., 29. lpp.

(2)  OV L 268, 24.9.1991., 56. lpp.

(3)  OV L 24, 30.1.1998., 9. lpp.

(4)  OV L 146, 13.6.2003., 1. lpp.

(5)  OV L 263, 8.10.2005., 20. lpp.

(6)  OV L 274, 20.10.2005., 105. lpp.

(7)  OV L 8, 13.1.2007., 29. lpp.

(8)  OV L 166, 27.6.2009., 74. lpp.


9.5.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 123/44


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2012. gada 7. maijs)

par palaišanas un apturēšanas periodu noteikšanu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām nolūkos

(izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 2948)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2012/249/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Direktīvu 2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām (piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole) (1) un jo īpaši tās 41. panta pirmās daļas a) punktu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 2010/75/ES nav noteikti palaišanas un apturēšanas periodi, bet šie periodi attiecas uz vairākiem šīs direktīvas noteikumiem.

(2)

Attiecībā uz sadedzināšanas iekārtām, uz kurām attiecas Direktīvas 2010/75/ES III nodaļa, ir nepieciešams noteikt palaišanas un apturēšanas periodus, lai novērtētu atbilstību emisiju robežvērtībām, kas noteiktas Direktīvas 2010/75/ES V pielikumā, ņemot vērā minētā pielikuma 4. daļu, kā arī lai noteiktu sadedzināšanas iekārtu darba stundu skaitu gadījumā, ja tas ir būtisks šīs direktīvas īstenošanai.

(3)

Direktīvas 2010/75/ES 14. panta 1. punkta f) apakšpunktā prasīts atļaujā iekļaut pasākumus, kuri attiecas uz ekspluatācijas apstākļiem, kas nav parastie ekspluatācijas apstākļi, piemēram, palaišanas un apturēšanas operācijas. Saskaņā ar Direktīvas 2010/75/ES 6. pantu šādus pasākumus var paredzēt vispārīgos saistošos noteikumos.

(4)

Emisijas no sadedzināšanas iekārtām palaišanas un apturēšanas periodos parasti ir paaugstinātā koncentrācijā salīdzinājumā ar parastajiem ekspluatācijas apstākļiem. Ņemot vērā Direktīvas 2010/75/ES mērķi novērst emisiju, šiem periodiem būtu jābūt pēc iespējas īsākiem.

(5)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota ar Direktīvas 2010/75/ES 75. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

Šis lēmums paredz noteikumus par palaišanas un apturēšanas periodu noteikšanu, kas minēti Direktīvas 2010/75/ES 3. panta 27. punktā un V pielikuma 4. daļas 1. punktā.

Šis lēmums attiecas uz sadedzināšanas iekārtām, uz kurām attiecas Direktīvas 2010/75/ES III nodaļa.

2. pants

Definīcijas

Šajā lēmumā piemēro šādas definīcijas:

1)

“stabilas ražošanas palaišanas minimālā slodze” ir minimālā slodze, kas ir saderīga ar ražojošās sadedzināšanas iekārtas vienmērīgu darbību pēc palaišanas uzsākšanas, pēc kuras iekārta spēj droši un uzticami dot enerģiju tīklam, siltuma akumulatoram vai rūpnīcai;

2)

“stabilas ražošanas apturēšanas minimālā slodze” ir minimālā slodze, pie kuras iekārta vairs nevar droši un uzticami dot enerģiju tīklam, siltuma akumulatoram vai rūpnīcai, un tiek uzskatīts, ka tā tiek izslēgta.

3. pants

Vispārīgie noteikumi palaišanas un apturēšanas periodu noteikšanai

Lai noteiktu palaišanas perioda beigas un apturēšanas perioda sākumu, piemēro šādus noteikumus:

1)

kritēriji vai parametri, ko izmanto, lai noteiktu palaišanas un apturēšanas periodus, ir pārredzami un ārēji pārbaudāmi;

2)

palaišanas un apturēšanas periodus nosaka, pamatojoties uz nosacījumiem, kas ļauj īstenot stabilu ražošanas procesu, ievērojot veselības aizsardzības un drošības prasības;

3)

periodus, kuros sadedzināšanas iekārta pēc palaišanas darbojas stabili un droši ar degvielas padevi, bet bez siltuma, elektrības vai mehāniskās enerģijas eksporta, neietver palaišanas un apturēšanas periodos.

4. pants

Palaišanas un apturēšanas periodu noteikšana atļaujā

1.   Lai noteiktu palaišanas un apturēšanas periodus iekārtas atļaujā, kurā ietilpst sadedzināšanas iekārta, pasākumi, kas minēti Direktīvas 2010/75/ES 14. panta 1. punkta f) apakšpunktā, ietver:

a)

vismaz vienu no šiem:

i)

palaišanas perioda beigu punktu un apturēšanas perioda sākuma punktu, kas izteikts kā slodzes robežvērtības, saskaņā ar 6., 7. un 8. pantu un ņemot vērā, ka stabilas ražošanas apturēšanas minimālā slodze var būt zemāka nekā stabilas ražošanas palaišanas minimālā slodze, jo sadedzināšanas iekārta varētu darboties stabili pie zemākas slodzes, kad tā ir sasniegusi pietiekamu temperatūru pēc darbības perioda;

ii)

diskrētos procesus vai darbības rādītāju robežvērtības, kas ir saistīti ar palaišanas perioda beigām un ar apturēšanas perioda sākumu un kas saskaņā ar 9. pantu ir skaidri, viegli uzraugāmi un piemēroti izmantotajai tehnoloģijai;

b)

pasākumus, lai nodrošinātu, ka palaišanas un apturēšanas periodi tiek samazināti, cik vien iespējams;

c)

pasākumus, kas nodrošina, ka viss piesārņojuma mazināšanas aprīkojums sāk darboties, tiklīdz tas tehniski iespējams.

Pirmās daļas nolūkos jāņem vērā sadedzināšanas iekārtu un to vienību tehniskie un darbības parametri un uzstādītā piesārņojuma mazināšanas aprīkojuma tehniskās prasības.

2.   Ja mainās kāds no aspektiem, kas attiecas uz iekārtu un kas ietekmē palaišanas un apturēšanas periodus, tostarp uzstādītais aprīkojums, kurināmā veids, iekārtas loma sistēmā un uzstādītais piesārņojuma mazināšanas aprīkojums, atļaujas nosacījumus, kas saistīti ar palaišanas un apturēšanas periodiem, pārskata un, ja nepieciešams, tos atjaunina kompetentā iestāde.

5. pants

Palaišanas un apturēšanas periodu noteikšana sadedzināšanas iekārtām, kas sastāv no divām vai vairākām vienībām

1.   Nolūkā aprēķināt vidējās emisiju robežvērtības, kas noteiktas Direktīvas 2010/75/ES V pielikuma 4. daļas 1. punktā, piemēro šādus noteikumus, lai noteiktu palaišanas un apturēšanas periodus sadedzināšanas iekārtām, kas sastāv no divām vai vairākām vienībām:

a)

vērtības, kas mērītas pirmās vienības palaišanas periodā un pēdējās vienības apturēšanas periodā, neņem vērā;

b)

vērtības, kas noteiktas atsevišķu vienību citu palaišanas un apturēšanas periodu laikā, neņem vērā tikai tad, ja tās tiek mērītas vai – gadījumā, ja mērīt ir tehniski vai ekonomiski neiespējami, – aprēķinātas atsevišķi katrai attiecīgajai vienībai.

2.   Direktīvas 2010/75/ES 3. panta 27. punkta nolūkā palaišanas un apturēšanas periods sadedzināšanas iekārtām, kas sastāv no divām vai vairākām vienībām, sastāv tikai no sadedzināšanas iekārtas pirmās vienības palaišanas perioda un sadedzināšanas iekārtas pēdējās vienības apturēšanas perioda.

Sadedzināšanas iekārtām, kurām Direktīvas 2010/75/ES V pielikuma 1. daļas 2., 4. un 6. punkts ļauj piemērot emisiju robežvērtības daļai no tādas iekārtas, kura izvada atgāzes pa vienu vai vairākiem atsevišķiem dūmvadiem kopējā skurstenī, palaišanas un apturēšanas periodus var noteikt atsevišķi katrai no šādām sadedzināšanas iekārtas daļām. Palaišanas un apturēšanas periodi iekārtas daļai tad ietver pirmās sadedzināšanas vienības palaišanas periodu, palaižot attiecīgo iekārtas daļu, un apturēšanas periodu pēdējā sadedzināšanas vienībā, apturot attiecīgo iekārtas daļu.

6. pants

Palaišanas un apturēšanas periodu noteikšana, izmantojot slodzes robežvērtības, sadedzināšanas iekārtām, kas ražo elektrību vai piegādā enerģiju mehāniskajai piedziņai

1.   Uzskata, ka sadedzināšanas iekārtām, kas ražo elektrību vai piegādā enerģiju mehāniskajai piedziņai, palaišanas periods beidzas brīdī, kad iekārta sasniedz stabilas ražošanas palaišanas minimālo slodzi.

2.   Uzskata, ka apturēšanas periods sākas, kad sākas degvielas padeves izbeigšana, pēc tam, kad ir sasniegts stabilas ražošanas apturēšanas minimālās slodzes punkts, no kura saražotā elektroenerģija vairs nav pieejama tīklā vai radītā mehāniskā enerģija nav vairs derīga mehāniskai slodzei.

3.   Slodzes robežvērtības, ko izmanto, lai noteiktu elektroenerģijas ražošanas sadedzināšanas iekārtu palaišanas perioda beigas un apturēšanas perioda sākumu, un kas jāietver iekārtas atļaujā, jāizsaka ar sadedzināšanas iekārtas elektroenerģijas ražošanas nominālās jaudas fiksētu procentu.

4.   Slodzes robežvērtības, ko izmanto, lai noteiktu sadedzināšanas iekārtu, kas piegādā enerģiju mehāniskajai piedziņai, palaišanas perioda beigas un apturēšanas perioda sākumu, un kas jāietver iekārtas atļaujā, izsaka ar sadedzināšanas iekārtas mehāniskās enerģijas ražošanas nominālās jaudas fiksētu procentu.

7. pants

Palaišanas un apturēšanas periodu noteikšana, izmantojot slodzes robežvērtības, sadedzināšanas iekārtām, kas ražo siltumu

1.   Uzskata, ka sadedzināšanas iekārtām, kas ražo siltumu, palaišanas periods ir beidzies, kad iekārta sasniedz stabilas ražošanas palaišanas minimālo slodzi un siltumu var droši un uzticami piegādāt sadales tīklā, siltuma akumulatoram vai tiešai izmantošanai vietējā rūpnīcā.

2.   Apturēšanas periods tiek uzskatīts par sākušos, kad ir sasniegts stabilas ražošanas izslēgšanas minimālās slodzes punkts, kad siltumu vairs nevar droši un uzticami piegādāt tīklā vai tiešai izmantošanai vietējā rūpnīcā.

3.   Slodzes robežvērtības, ko izmanto, lai noteiktu siltuma ražošanas sadedzināšanas iekārtu palaišanas perioda beigas un apturēšanas perioda sākumu, un kas jāietver iekārtas atļaujā, jāizsaka ar sadedzināšanas iekārtas siltuma ražošanas nominālās jaudas fiksētu procentu.

4.   Periodi, kuru laikā siltuma ražošanas iekārtas silda akumulatoru vai rezervuāru, neeksportējot siltumu, tiek uzskatīti par darba laiku, nevis par palaišanas vai apturēšanas periodiem.

8. pants

Palaišanas un apturēšanas periodu noteikšana, izmantojot slodzes robežvērtības, sadedzināšanas iekārtām, kas ražo siltumu un elektroenerģiju

Sadedzināšanas iekārtām, kas ražo siltumu un elektroenerģiju, palaišanas un apturēšanas periodus nosaka saskaņā ar 6. un 7. pantu, ņemot vērā gan saražoto elektroenerģiju, gan siltumu.

9. pants

Palaišanas un apturēšanas periodu noteikšana, izmantojot darbības parametrus vai diskrētos procesus

Lai noteiktu stabilas ražošanas minimālo palaišanas slodzi un minimālo apturēšanas slodzi, nosaka vismaz trīs dažādus kritērijus, attiecīgi palaišanas perioda beigas un apturēšanas perioda sākums ir sasniegts, kad sasniegti vismaz divi no kritērijiem.

Šie kritēriji tiek izvēlēti no:

1)

diskrētajiem procesiem, kas izklāstīti pielikumā, vai līdzvērtīgiem procesiem, kas atbilst iekārtas tehniskajiem parametriem;

2)

darbības parametru robežvērtībām, kas noteiktas pielikumā, vai līdzvērtīgiem darbības parametriem, kas atbilst iekārtas tehniskajiem raksturlielumiem.

10. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2012. gada 7. maijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Janez POTOČNIK


(1)  OV L 334, 17.12.2010., 17. lpp.


PIELIKUMS

DISKRĒTI PROCESI UN DARBĪBAS PARAMETRI, KAS SAISTĪTI AR PALAIŠANAS UN APTURĒŠANAS PERIODIEM

1.   Diskrēti procesi, kas saistīti ar stabilas ražošanas palaišanas minimālo slodzi

1.1.

Cietā kurināmā katliem: pilnīga pāreja no stabilitātes palīgdegļu vai papildu degļu izmantošanas uz darbību tikai ar normālu degvielu.

1.2.

Šķidrā kurināmā katliem: galvenā degvielas padeves sūkņa ieslēgšana un degļa degvieleļļas spiediena stabilizēšanās, kuram kā rādītāju var izmantot degvielas plūsmas ātrumu.

1.3.

Gāzturbīnām: punkts, kur degšanas režīms pārslēdzas uz vienmērīgas sadegšanas režīmu, izmantojot iepriekš sagatavotu degvielas maisījumu, jeb “tukšgaitas režīmu”.

2.   Darbības parametri

2.1.

Skābekļa saturs dūmgāzēs.

2.2.

Dūmgāzu temperatūra.

2.3.

Tvaika spiediens.

2.4.

Siltuma ražošanas iekārtām: entalpija un siltuma pārneses šķidruma ātrums.

2.5.

Ar šķidru degvielu un gāzi darbināmas iekārtas: degvielas plūsmas ātrums, norādīts procentos no degvielas plūsmas nominālās jaudas.

2.6.

Tvaika katlu iekārtām: tvaika temperatūra pie katla izejas.