ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2012.088.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 88

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

55. sējums
2012. gada 24. marts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 267/2012 (2012. gada 23. marts) par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu un Regulas (ES) Nr. 961/2010 atcelšanu

1

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

24.3.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 88/1


PADOMES REGULA (ES) Nr. 267/2012

(2012. gada 23. marts)

par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu un Regulas (ES) Nr. 961/2010 atcelšanu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 215. pantu,

ņemot vērā Lēmumu 2012/35/KĀDP (2012. gada 23. janvāris), ar kuru groza Lēmumu 2010/413/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu (1),

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas kopīgo priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Lai īstenotu Padomes Lēmumu 2010/413/KĀDP (2), Padome 2010. gada 25. oktobrī pieņēma Regulu (ES) Nr. 961/2010, ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret Irānu un atceļ Regulu (EK) Nr. 423/2007 (3).

(2)

Kā to 2011. gada 9. decembrī pieprasīja Eiropadome, Padome 2012. gada 23. janvārī apstiprināja Lēmumu 2012/35/KĀDP, paredzot papildu ierobežojošus pasākumus pret Irānas Islāma Republiku ("Irāna").

(3)

Minētie ierobežojošie pasākumi jo īpaši ietver papildu ierobežojumus divējāda lietojuma preču un tehnoloģu tirdzniecībai, kā arī attiecībā uz nozīmīgām iekārtām un tehnoloģijām, kuras varētu izmantot naftas ķīmijas rūpniecībā, aizliegumu importēt Irānas jēlnaftu, naftas produktus un naftas ķīmijas produktus, kā arī aizliegumu veikt ieguldījumus naftas ķīmijas rūpniecībā. Turklāt būtu jāaizliedz zelta, dārgmetālu un dimantu tirdzniecība ar Irānas valdību, kā arī jaunu drukāto banknošu un monētu piegāde Irānas Centrālajai Bankai vai tās labā.

(4)

Ir kļuvuši nepieciešami arī daži tehniski grozījumi pastāvošajos pasākumos. Konkrēti, būtu jāprecizē jēdziena "starpniecības pakalpojumi" definīcija. Gadījumos, kad preču un tehnoloģiju vai finanšu un tehnisko pakalpojumu iepirkumus, tirdzniecību, piegādi vai eksportu drīkst atļaut kompetentā iestāde, netiks prasīta atsevišķa atļauja attiecībā uz saistītajiem starpniecības pakalpojumiem.

(5)

Jēdziena "līdzekļu pārvedumi" definīcija būtu jāpaplašina, ietverot neelektroniskos pārvedumus, lai novērstu mēģinājumus apiet ierobežojošos pasākumus.

(6)

Pārskatītie ierobežojošie pasākumi attiecībā uz divējāda lietojuma precēm būtu jāattiecina uz visām precēm un tehnoloģijām, kas uzskaitītas I pielikumā Padomes Regulai (EK) Nr. 428/2009 (2009. gada 5. maijs), ar ko izveido Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei (4), izņemot dažas vienības minētā pielikuma 5. kategorijas 2. daļā, ņemot vērā to izmantojumu sabiedrisko komunikāciju pakalpojumos Irānā. Tomēr šīs regulas 2. pantā paredzētie aizliegumi neattiecas uz tādu preču un pakalpojumu tirdzniecību, piegādi, nodošanu vai eksportu, kas no jauna uzskaitīti šīs regulas I vai II pielikumā, ja saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 961/2010 3. pantu dalībvalsts kompetentās iestādes atļauju tam jau piešķīrušas pirms šīs regulas stāšanās spēkā.

(7)

Lai nodrošinātu, ka tiek efektīvi īstenots aizliegums tirgot, piegādāt, nodot vai eksportēt uz Irānu noteiktas svarīgākās iekārtas vai tehnoloģijas, ko varētu izmantot naftas, dabasgāzes un naftas ķīmijas rūpniecības svarīgākajās nozarēs, būtu jāparedz šādu svarīgāko iekārtu un tehnoloģiju saraksts.

(8)

Šā paša iemesla dēļ būtu jāparedz arī saraksti ar tām vienībām, kurām piemēro tirdzniecības ierobežojumus attiecībā uz jēlnaftu un naftas produktiem, naftas ķīmijas produktiem, zeltu, dārgmetāliem un dimantiem.

(9)

Turklāt, lai ierobežojumi attiecībā uz ieguldījumiem Irānas naftas un gāzes nozarē būtu efektīvi, tos vajadzētu piemērot dažām svarīgākajām darbībām, piemēram, lielapjoma gāzes pārvades pakalpojumiem tranzīta nolūkā vai nolūkā veikt piegādi savstarpēji tieši savienotiem tīkliem, un tā paša iemesla dēļ tie būtu jāpiemēro kopuzņēmumiem, kā arī cita veida apvienībām un sadarbībai ar Irānu dabasgāzes pārvades nozarē.

(10)

Lai Savienībā efektīvi piemērotu ierobežojumus Irānas ieguldījumiem, ir jāpieņem tādi pasākumi, kas dalībvalstu jurisdikcijā esošām fiziskām un juridiskām personām, vienībām un struktūrām aizliegtu atļaut vai apstiprināt šādus ieguldījumus.

(11)

Ar Lēmumu 2012/35/KĀDP aktīvu iesaldēšana tiek attiecināta arī uz papildu personām, vienībām vai struktūrām, kuras sniedz atbalstu, tostarp finansiālu, loģistikas un materiālu atbalstu, Irānas valdībai, vai ir saistītas ar tām. Ar minēto lēmumu iesaldēšanas pasākumi tiek attiecināti arī uz citiem Islāma revolucionāro gvardu korpusa (IRGC) locekļiem.

(12)

Lēmumā 2012/35/KĀDP ir paredzēta arī Irānas Centrālās bankas līdzekļu iesaldēšana. Tomēr, ņemot vērā Irānas Centrālās bankas iespējamo iesaisti ārējās tirdzniecības finansēšanā, tiek uzskatīts, ka ir nepieciešamas atkāpes, jo šis mērķtiecīgais finanšu pasākums nedrīkstētu liegt īstenot tirdzniecības darbības, tostarp līgumus attiecībā uz pārtiku, veselības aprūpi, medicīnas iekārtām vai līgumus humāniem mērķiem, kas ir saskaņā ar šīs regulas noteikumiem. Šīs regulas 12. un 14. pantā paredzētās atkāpes attiecībā uz tādiem līgumiem par Irānas jēlnaftas, naftas produktu un naftas ķīmijas produktu importu, iepirkumiem vai transportu, kuri noslēgti pirms 2012. gada 23. janvāra, attiecas arī uz papildlīgumiem, tostarp transporta, apdrošināšanas vai inspekcijas līgumiem, kas nepieciešami šādu līgumu izpildei. Turklāt Irānas jēlnafta, naftas un naftas ķīmijas produkti, kas likumīgi importēti dalībvalstī saskaņā ar šīs regulas 12. un 14. pantā paredzētajām atkāpēm, ir jāuzskata par tādiem, kas Savienībā ir brīvā apritē.

(13)

Saistībā ar pienākumu iesaldēt Irānas Islāma Republikas kuģniecības uzņēmuma (IRISL) un IRISL piederošu vai tā kontrolētu vienību aktīvus dalībvalstu ostās ir aizliegts iekraut kravas kuģos, kas pieder IRISL vai šādām vienībām vai ko tie nofraktējuši, vai izkraut kravas no šādiem kuģiem. Turklāt saskaņā ar IRISL aktīvu iesaldēšanu ir jāaizliedz arī tādu kuģu, kas pieder IRISL uzņēmumiem vai kurus tie kontrolē vai ir nofraktējuši, īpašumtiesību nodošana citām vienībām. Tomēr pienākums iesaldēt IRISL un IRISL piederošu vai tā kontrolētu vienību līdzekļus un saimnieciskos resursus neprasa konfiscēt vai aizturēt šādām vienībām piederošus kuģus vai to kravu, ja šāda krava pieder trešām personām, tāpat kā tas neprasa aizturēt to nolīgtās apkalpes.

(14)

Ņemot vērā Irānas mēģinājumus apiet sankcijas, būtu jāprecizē, ka nekavējoties tiek iesaldēti visi līdzekļi un saimnieciskie resursi, kas pieder Lēmuma 2010/413/KĀDP I vai II pielikumā uzskaitītajām personām, vienībām vai struktūrām vai ir to īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē, tostarp pārņēmējām vienībām, kas izveidotas, lai apietu šajā regulā paredzētos pasākumus.

(15)

Būtu arī jāprecizē, ka nepieciešamo dokumentu iesniegšana un nosūtīšana bankai, lai tos galu galā nodotu kādai sarakstā neiekļautai personai, vienībai vai struktūrai nolūkā panākt, lai tiktu veikti maksājumi, kas atļauti šajā regulā, nav uzskatāma par darbībām, ar ko līdzekļus dara pieejamus šīs regulas nozīmē.

(16)

Būtu jāprecizē, ka, ievērojot šīs regulas noteikumus, līdzekļus vai saimnieciskos resursus var atbrīvot diplomātisko vai konsulāro pārstāvniecību vai starptautisko organizāciju oficiāliem mērķiem, kurām ir imunitāte saskaņā ar starptautiskajām tiesībām.

(17)

Atbilstīgi šīs regulas noteikumiem būtu turpmāk jāattīsta mērķtiecīgu finansiālu pasākumu piemērošana, ko veic specializēti finanšu ziņojumapmaiņas pakalpojumu sniedzēji.

Būtu jāprecizē, ka nenorādītu personu, vienību vai struktūru valdījumā esošie aktīvi norādītajās kredītiestādēs un finanšu iestādēs nebūtu jāpatur iesaldēti, piemērojot mērķtiecīgos finanšu pasākumus, un tos būtu jāvar atbrīvot saskaņā ar šajā regulā paredzētajiem nosacījumiem.

Ņemot vērā Irānas mēģinājumus izmantot tās finanšu sistēmu ar mērķi apiet sankcijas, ir jāprasa lielāka modrība attiecībā uz Irānas kredītiestāžu un finanšu iestāžu darbībām, lai nepieļautu šīs regulas apiešanu, tostarp Irānas Centrālās bankas aktīvu iesaldēšanu. Šīm lielākas modrības prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un finanšu iestādēm būtu jāpapildina esošie pienākumi, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1781/2006 (2006. gada 15. novembris) attiecībā uz naudas līdzekļu pārskaitījumiem pievienoto informāciju par maksātāju (5) un no Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/60/EK (2005. gada 26. oktobris) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai (6), īstenošanas.

(18)

Būtu jāpārskata daži noteikumi par līdzekļu pārvedumu kontroli, lai kompetentajām iestādēm un uzņēmumiem atvieglotu to piemērošanu un lai novērstu šīs regulas noteikumu apiešanu, tostarp Irānas Centrālās bankas aktīvu iesaldēšanu.

(19)

Turklāt apdrošināšanas ierobežojumi būtu jāpielāgo, jo īpaši lai precizētu, ka diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību apdrošināšana Savienībā ir atļauta, un lai ļautu nodrošināt trešo personu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu vai atbildības apdrošināšanu par videi nodarītu kaitējumu.

(20)

Turklāt prasība iesniegt informāciju pirms ierašanās vai došanās prom būtu jāatjaunina, jo šis pienākums ir kļuvis vispārēji piemērojams visām precēm, kas tiek ievestas Savienības muitas teritorijā vai izvestas no tās, pēc tam, kad no 2012. gada 1. janvāra ir pilnībā īstenoti muitas drošības pasākumi, kas paredzēti Regulas (EEK) Nr. 2913/92 (7) un Regulas (EEK) Nr. 2454/93 (8) attiecīgajos noteikumos par ievešanas un izvešanas kopsavilkuma deklarācijām.

(21)

Būtu jāveic arī pielāgojumi attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu degvielas iepildīšanai tvertnēs un citu piegādes pakalpojumu sniegšanu kuģiem, uzņēmumu atbildību un aizliegumu apiet attiecīgos ierobežojošos pasākumus.

(22)

Būtu jāpārskata informācijas apmaiņas mehānismi starp dalībvalstīm un Komisiju, lai nodrošinātu šīs regulas efektīvu īstenošanu un vienādu interpretāciju.

(23)

Ņemot vērā tā mērķus, aizliegums attiecībā uz iekšējo represiju aprīkojumu būtu jāparedz Regulā (ES) Nr. 359/2011 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Irānā (9), nevis šajā regulā.

(24)

Skaidrības labad Regula (ES) Nr. 961/2010 būtu jāatceļ un jāaizstāj ar šo regulu.

(25)

Šajā regulā paredzētie ierobežojošie pasākumi ir Līguma par Eiropas Savienības darbību piemērošanas jomā, un tādēļ to īstenošanai ir vajadzīgi Savienības līmeņa tiesību akti, jo īpaši lai nodrošinātu to, ka uzņēmēji visās dalībvalstīs tos piemēro vienādi.

(26)

Šajā regulā ir ievērotas pamattiesības un pamatprincipi, kas jo īpaši atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, jo īpaši tiesības uz efektīvu aizsardzību un taisnīgu tiesu, tiesības uz īpašumu un tiesības uz personas datu aizsardzību. Šī regula būtu jāpiemēro saskaņā ar šīm tiesībām un principiem.

(27)

Šajā regulā ir arī ievērotas dalībvalstu saistības saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtiem un Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes rezolūciju juridiski saistošais raksturs.

(28)

Procedūrā, ar ko norāda personas, kurām piemēro līdzekļu iesaldēšanas pasākumus saskaņā ar šo regulu, būtu jāparedz, ka šādi norādītām fiziskajām vai juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām sniedz pamatojumu iekļaušanai sarakstā, lai tām dotu iespēju iesniegt apsvērumus. Ja tiek iesniegti apsvērumi vai jauni būtiski pierādījumi, Padomei būtu jāpārskata savs lēmums, ņemot vērā šos apsvērumus, un par to jāinformē attiecīgā persona, vienība vai struktūra.

(29)

Šīs regulas īstenošanas nolūkā un lai radītu iespējami lielāku juridisko noteiktību Savienībā, būtu jādara publiski zināmi to fizisko un juridisko personu, vienību vai struktūru vārdi vai nosaukumi un ar tām saistītā informācija, kuru saimnieciskie resursi jāiesaldē saskaņā ar šo regulu. Jebkuru fizisku personu datu apstrādei saskaņā ar šo regulu būtu jānotiek, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (10) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (11).

(30)

Lai nodrošinātu šajā regulā paredzēto pasākumu efektivitāti, tai būtu jāstājas spēkā publicēšanas dienā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I   NODAĻA

DEFINĪCIJAS

1. pants

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a)

finanšu iestādes vai kredītiestādes "filiāle" ir uzņēmējdarbības vieta, kas ir finanšu iestādes vai kredītiestādes juridiski atkarīga daļa un kas tieši veic visus vai dažus finanšu iestādēm vai kredītiestādēm raksturīgus darījumus;

b)

"starpniecības pakalpojumi" ir:

i)

darījumu apspriešana vai organizēšana, lai veiktu preču un tehnoloģiju vai finanšu un tehnisko pakalpojumu iepirkumiem, tirdzniecību vai piegādi, tostarp no vienas trešās valsts uz jebkuru citu trešo valsti; vai

ii)

preču un tehnoloģiju vai finanšu un tehnisko pakalpojumu tirdzniecība vai iepirkumi, tostarp trešās valstīs esošu, lai tās nodotu citai trešai valstij.

c)

"prasība" ir jebkura prasība, kas vai nu ir vai nav izskatīta tiesā un kas celta pirms vai pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas saskaņā vai saistībā ar līgumu vai darījumu, un kas jo īpaši ietver:

i)

prasību izpildīt jebkuras saistības, kas rodas saskaņā vai saistībā ar līgumu vai darījumu,

ii)

prasību pagarināt vai izpildīt jebkura veida galvojuma vai finansiālās garantijas saistības vai samaksāt jebkura veida apdrošināšanas atlīdzību vai to pagarināt,

iii)

prasību par atlīdzības saņemšanu attiecībā uz līgumu vai darījumu,

iv)

pretprasību,

v)

prasību atzīt un izpildīt, tostarp ar tiesas nolēmumu, kas paredz ārvalstu tiesas lēmuma atzīšanu un izpildi valsts teritorijā, kādu spriedumu, šķīrējtiesas nolēmumu vai līdzvērtīgu lēmumu, neatkarīgi no tā, kur tas ir pieņemts;

d)

"līgums vai darījums" ir jebkurš darījums neatkarīgi no tā veida un piemērojamiem tiesību aktiem, kas ietver vienu vai vairākus līgumus, kas noslēgti starp tām pašām vai dažādām pusēm, vai tamlīdzīgas saistības, ko uzņēmušās tās pašas vai dažādas puses; šajā nolūkā "līgums" ietver visu veidu juridiski neatkarīgas vai atkarīgas garantijas vai pretgarantijas, jo īpaši finanšu garantijas vai galvojumus un kredītus, un jebkuru attiecīgu noteikumu, kas rodas saskaņā vai saistībā ar šo darījumu;

e)

"kompetentās iestādes" ir dalībvalstu kompetentās iestādes, kā norādīts X pielikumā uzskaitītajās tīmekļa vietnēs;

f)

"kredītiestāde" ir kredītiestāde, kā tas noteikts 4. panta 1. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2006/48/EK (2006. gada 14. jūnijs) par kredītiestāžu darbības sākšanu un veikšanu (12), tostarp to filiāles Savienībā vai ārpus tās teritorijas;

g)

"Savienības muitas teritorija" ir teritorija, kas definēta 3. pantā Padomes Regulā (EEK) Nr. 2913/92 (1992. gada 12. oktobris) par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (13) un Komisijas Regulā (EEK) Nr. 2454/93 (1993. gada 2. jūlijs), ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 (14);

h)

"saimnieciskie resursi" ir jebkāda veida materiāli vai nemateriāli, kustami vai nekustami aktīvi, kas nav līdzekļi, bet kurus var izmantot, lai iegūtu līdzekļus, preces vai pakalpojumus;

i)

"finanšu iestāde" ir:

i)

uzņēmums, kas nav kredītiestāde un kas veic vienu vai vairākas darbības, kuras ir iekļautas Direktīvas 2006/48/EK I pielikuma 2. līdz 12. punktā un 14. un 15. punktā, tostarp darbības, ko veic valūtas maiņas punkti (bureaux de change),

ii)

apdrošināšanas sabiedrība, kas pienācīgi pilnvarota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/138/EK (2009. gada 25. novembris) par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (15), ciktāl tā veic darbības, kuras noteiktas minētajā direktīvā,

iii)

ieguldījumu sabiedrība, kā to nosaka 4. panta 1. punkta 1) apakšpunkts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2004/39/EK (2004. gada 21. aprīlis), kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem (16),

iv)

kolektīvo ieguldījumu uzņēmums, kas tirgojas ar tā daļām vai akcijām, vai

v)

apdrošināšanas starpnieki Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/92/EK (2002. gada 9. decembris) par apdrošināšanas starpniecību (17) 2. panta 5. punkta nozīmē, izņemot starpniekus, kas norādīti minētās direktīvas 2. panta 7. punktā, ja tie veic dzīvības apdrošināšanu vai kāda cita veida apdrošināšanu uzkrājumu veidošanas nolūkā,

tostarp tās filiāles Savienības teritorijā vai ārpus tās;

j)

"saimniecisko resursu iesaldēšana" ir liegums izmantot saimnieciskos resursus, lai iegūtu līdzekļus, preces vai pakalpojumus, tostarp – bet ne tikai – pārdodot, iznomājot vai ieķīlājot šos saimnieciskos resursus;

k)

"līdzekļu iesaldēšana" ir liegums veikt jebkādu līdzekļu kustību, pārvedumus, grozījumus, izmantošanu, piekļūt tiem vai veikt tādas darbības ar līdzekļiem, kuru rezultātā jebkādā veidā mainītos to apjoms, summa, atrašanās vieta, īpašnieks, valdītājs, raksturīgās iezīmes vai galamērķis, vai rastos citas pārmaiņas, kas ļautu izmantot līdzekļus, tostarp veikt vērtspapīru portfeļa pārvaldību;

l)

"līdzekļi" ir jebkāda veida finanšu aktīvi un ieguvumi, tostarp, bet ne tikai:

i)

skaidra nauda, čeki, prasījumi skaidrā naudā, pārvedu vekseļi, maksājumu uzdevumi un citi maksājumu instrumenti,

ii)

noguldījumi finanšu iestādēs vai citās iestādēs, kontu atlikumi, parādi un parādsaistības,

iii)

publiski vai privāti tirgojami vērtspapīri un parāda instrumenti, tostarp akcijas un kapitāla daļas, vērtspapīru apliecības, obligācijas, parādzīmes, galvojumi, ķīlu zīmes un atvasināto instrumentu līgumi,

iv)

procenti, dividendes vai citi ienākumi no aktīviem vai to uzkrātās vai radītās vērtības,

v)

aizdevumi, tiesības uz ieskaitu, garantijas, saistību izpildes garantijas vai citas finanšu saistības,

vi)

akreditīvi, konosamenti, pavadzīmes, un

vii)

dokumenti, kas apliecina līdzdalību fondos vai finanšu resursos;

m)

"preces" ietver priekšmetus, materiālus un iekārtas;

n)

"apdrošināšana" ir apņemšanās vai saistības, kas paredz pienākumu vienai vai vairākām fiziskām vai juridiskām personām, kuras saņēmušas maksājumu, riska iestāšanās gadījumā nodrošināt vienai vai vairākām citām personām zaudējumu atlīdzību vai pabalstu, kā nosaka minētā apņemšanās vai saistības;

o)

"persona, vienība vai struktūra Irānā" ir:

i)

Irānas valsts vai jebkura šīs valsts iestāde,

ii)

jebkura fiziska persona Irānā vai tās pastāvīgais iedzīvotājs,

iii)

jebkura juridiska persona, vienība vai struktūra, kuras juridiskā adrese ir Irānā,

iv)

jebkura Irānā vai ārpus tās teritorijas esoša juridiska persona, vienība vai struktūra, kas pieder vienai vai vairākām iepriekšminētajām personām vai struktūrām vai ko tās tieši vai netieši kontrolē;

p)

"pārapdrošināšana" ir darbība, ko veic pārapdrošināšanas uzņēmums, pieņemot cedētos riskus no apdrošināšanas uzņēmuma, cita pārapdrošināšanas uzņēmuma vai Lloyd’s apdrošināšanas asociācijas gadījumā – darbība, kas nozīmē Lloyd’s dalībnieka cedēto risku pieņemšanu, ko veic apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas uzņēmums, kas nav Lloyd’s apdrošināšanas asociācijas loceklis;

q)

"Sankciju komiteja" ir Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes komiteja, kas izveidota saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūcijas ("ANO DPR") 1737 (2006) 18. punktu;

r)

"tehniska palīdzība" ir jebkāds tehnisks atbalsts saistībā ar remontu, izstrādi, ražošanu, montāžu, testēšanu, tehnisko apkopi vai jebkādu citu tehnisku pakalpojumu, un šāda palīdzība var būt instrukcijas, padomi, apmācība, darba gaitā gūto zināšanu vai prasmju nodošana vai konsultāciju pakalpojumi, tostarp mutiskas palīdzības veidi;

s)

"Savienības teritorija" ir dalībvalstu teritorija, kurā piemēro Līgumu saskaņā ar Līgumā paredzētajiem nosacījumiem, tostarp dalībvalstu gaisa telpa;

t)

"līdzekļu pārvedums" ir:

i)

jebkurš darījums, ko maksātāja uzdevumā elektroniski veic maksājumu pakalpojumu sniedzējs, lai līdzekļus darītu pieejamus maksājuma saņēmējam pie maksājumu pakalpojuma sniedzēja, neatkarīgi no tā, vai maksātājs un maksājuma saņēmējs ir viena un tā pati persona. Terminiem "maksātājs", "maksājuma saņēmējs" un "maksājumu pakalpojuma sniedzējs" ir tāda pati nozīme kā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2007/64/EK (2007. gada 13. novembris) par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū (18);

ii)

jebkurš darījums, ko neelektroniski, piemēram, skaidrā naudā, ar čekiem vai grāmatvedības maksājumu uzdevumiem, lai līdzekļus darītu pieejamus maksājuma saņēmējam, neatkarīgi no tā, vai maksātājs un maksājuma saņēmējs ir viena un tā pati persona.

II   NODAĻA

EKSPORTA UN IMPORTA IEROBEŽOJUMI

2. pants

1.   Ir aizliegts tieši vai netieši pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt jebkurai Irānas personai, vienībai vai struktūrai vai izmantošanai Irānā I vai II pielikumā uzskaitītās preces un tehnoloģijas neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav Savienības izcelsmes preces un tehnoloģijas.

2.   Šīs regulas I pielikumā ir iekļautas preces un tehnoloģijas, tostarp programmatūra, kas ir divējāda lietojuma preces vai tehnoloģijas, kā definēts Regulā (EK) Nr. 428/2009, izņemot preces un tehnoloģijas, kas norādītas šīs regulas I pielikuma A daļā.

3.   Šīs regulas II pielikumā ir iekļautas citas preces un tehnoloģijas, kas varētu veicināt Irānas darbības, kuras ir saistītas ar urāna bagātināšanu, atkārtotu apstrādi vai smagā ūdens koncentrēšanu, kodolieroču piegādes sistēmu izstrādi, vai veicināt darbības, kas saistītas ar citiem jautājumiem, par kuriem Starptautiskā Atomenerģijas aģentūra (SAEA) ir paudusi bažas vai norādījusi, ka tie nav atrisināti, ieskaitot tos, ko noteikusi ANO Drošības padome vai Sankciju komiteja.

4.   Šīs regulas I un II pielikumā neietver preces un tehnoloģijas, kas ir ietvertas Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā (19) ("Kopējais militāro preču saraksts").

3. pants

1.   Lai jebkurai Irānas personai, vienībai vai struktūrai vai izmantošanai Irānā tieši vai netieši pārdotu, piegādātu, nodotu vai eksportētu III pielikumā uzskaitītās preces un tehnoloģijas, neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav Savienības izcelsmes preces un tehnoloģijas, ir vajadzīga iepriekšēja atļauja.

2.   Attiecībā uz visu eksportu, kam saskaņā ar šo pantu vajadzīga eksporta atļauja, minēto atļauju izsniedz kompetentās iestādes dalībvalstī, kurā eksportētājs veic uzņēmējdarbību, un tā atbilst sīki izstrādātajiem noteikumiem, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 428/2009 11. pantā. Atļauja ir derīga visā Savienībā.

3.   Šīs regulas III pielikumā iekļauj visas I un II pielikumā neiekļautās preces un tehnoloģijas, kas varētu veicināt darbības, kuras saistītas ar urāna bagātināšanu, atkārtotu apstrādi vai smagā ūdens koncentrēšanu, sekmēt kodolieroču piegādes sistēmu izstrādi vai veicināt darbības, kas saistītas ar citiem jautājumiem, par kuriem SAEA ir paudusi bažas vai norādījusi, ka tie nav atrisināti.

4.   Eksportētāji kompetentajām iestādēm iesniedz visu attiecīgo informāciju, kas vajadzīga pieteikumam eksporta atļaujas saņemšanai.

5.   Kompetentās iestādes nepiešķir atļauju pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt III pielikumā uzskaitītās preces vai tehnoloģijas, ja tām ir pietiekams pamats konstatēt, ka preču un tehnoloģiju pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports ir vai var būt paredzēta lietošanai saistībā ar kādu no šādām darbībām:

a)

Irānas darbības, kas saistītas ar urāna bagātināšanu, atkārtotu apstrādi vai smagā ūdens koncentrēšanu;

b)

Irānas kodolieroču piegādes sistēmu izstrādi; vai

c)

Irānas veiktās darbības, kas saistītas ar citiem jautājumiem, par kuriem SAEA ir paudusi bažas vai norādījusi, ka tie nav atrisināti.

6.   Ievērojot 5. punktā izklāstītos nosacījumus, kompetentās iestādes var anulēt, apturēt, grozīt vai atcelt eksporta atļauju, kuru tās ir izsniegušas.

7.   Ja kompetentā iestāde eksporta atļauju nepiešķir vai saskaņā ar 5. vai 6. punktu to anulē, aptur, būtiski ierobežo vai atceļ, attiecīgā dalībvalsts par to informē pārējās dalībvalstis un Komisiju un sniedz tām attiecīgo informāciju, vienlaikus ievērojot noteikumus par šādas informācijas konfidencialitāti, kas paredzēti Padomes Regulā (EK) Nr. 515/97 (1997. gada 13. marts) par dalībvalstu pārvaldes iestāžu savstarpēju palīdzību un šo iestāžu un Komisijas sadarbību, lai nodrošinātu muitas un lauksaimniecības tiesību aktu pareizu piemērošanu (20).

8.   Pirms dalībvalsts saskaņā ar 5. punktu piešķir atļauju darījumam, kas pēc būtības ir identisks citam darījumam, uz ko attiecas joprojām spēkā esošs atteikums, kuru saskaņā ar 6. un 7. punktu izdevusi cita dalībvalsts vai citas dalībvalstis, tā vispirms apspriežas ar dalībvalsti vai dalībvalstīm, kas izdevušas šo atteikumu. Ja pēc minētajām apspriedēm attiecīgā dalībvalsts nolemj piešķirt atļauju, tā informē par to pārējās dalībvalstis un Komisiju, sniedzot visu informāciju, kas vajadzīga, lai šo lēmumu paskaidrotu.

4. pants

Ir aizliegts no Irānas tieši vai netieši pirkt, importēt vai transportēt I vai II pielikumā uzskaitītās preces un tehnoloģijas neatkarīgi no tā, vai attiecīgās preces vai tehnoloģijas ir Irānas izcelsmes preces vai tehnoloģijas.

5. pants

1.   Ir aizliegts:

a)

tieši vai netieši jebkurai Irānas personai, vienībai vai struktūrai vai izmantošanai Irānā sniegt tehnisku palīdzību saistībā ar Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm un tehnoloģijām, kā arī ar minētajā sarakstā iekļauto preču piegādi, ražošanu, uzturēšanu un izmantošanu;

b)

tieši vai netieši jebkurai Irānas personai, vienībai vai struktūrai vai izmantošanai Irānā sniegt tehnisku palīdzību vai starpniecības pakalpojumus saistībā ar I vai II pielikumā uzskaitītajām precēm un tehnoloģijām, kā arī ar I vai II pielikumā uzskaitīto preču piegādi, ražošanu, uzturēšanu un izmantošanu; un

c)

jebkurai Irānas personai, vienībai vai struktūrai vai izmantošanai Irānā tieši vai netieši piešķirt finansējumu vai finanšu palīdzību saistībā ar Kopējā militāro preču sarakstā vai I vai II pielikumā uzskaitītajām precēm un tehnoloģijām, tostarp jo īpaši dotācijas, aizdevumus un eksporta kredītu apdrošināšanu jebkādai šo preču vai tehnoloģiju pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportēšanai, vai jebkādai ar to saistītas tehniskas palīdzības sniegšanai.

2.   Ir jāsaņem attiecīgās kompetentās iestādes atļauja, lai sniegtu šādus pakalpojumus:

a)

lai jebkurai Irānas personai, vienībai vai struktūrai vai izmantošanai Irānā tieši vai netieši sniegtu tehnisku palīdzību vai starpniecības pakalpojumus saistībā ar III pielikumā uzskaitītajām precēm un tehnoloģijām, kā arī saistībā ar minēto preču un tehnoloģiju piegādi, ražošanu, uzturēšanu un izmantošanu;

b)

lai jebkurai Irānas personai, vienībai vai struktūrai vai izmantošanai Irānā tieši vai netieši piešķirtu finansējumu vai finanšu palīdzību saistībā ar III pielikumā uzskaitītajām precēm un tehnoloģijām, tostarp jo īpaši dotācijas, aizdevumus un eksporta kredītu apdrošināšanu jebkādai minēto preču vai tehnoloģiju pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportēšanai, vai jebkādai ar to saistītas tehniskas palīdzības sniegšanai.

3.   Kompetentās iestādes nepiešķir atļauju veikt 2. punktā minētos darījumus, ja tām ir pietiekams pamats konstatēt, ka attiecīgā rīcība ir vai var būt paredzēta tam, lai sekmētu kādu no šādām darbībām:

a)

Irānas darbības, kas saistītas ar urāna bagātināšanu, atkārtotu apstrādi vai smagā ūdens koncentrēšanu;

b)

Irānas kodolieroču piegādes sistēmu izstrādi; vai

c)

Irānas veiktās darbības, kas saistītas ar citiem jautājumiem, par kuriem SAEA ir paudusi bažas vai norādījusi, ka tie nav atrisināti.

6. pants

Šīs regulas 2. panta 1. punktu un 5. panta 1. punktu nepiemēro:

a)

tās I pielikuma B daļā iekļauto preču tiešai vai netiešai nodošanai, šķērsojot dalībvalstu teritorijas, ja minētās preces pārdod, piegādā vai eksportē uz Irānu vai izmantošanai Irānas vieglā ūdens reaktorā, kura celtniecība ir sākusies pirms 2006. gada decembra;

b)

darījumiem, kas atļauti saskaņā ar SAEA tehniskās sadarbības programmu; vai

c)

precēm, kas piegādātas vai nodotas Irānai vai izmantošanai Irānā tādu saistību dēļ, kas Līgumslēdzējām pusēm ir saskaņā ar 1993. gada 13. janvāra Parīzes Konvenciju par ķīmisko ieroču izstrādes, izgatavošanas, uzkrāšanas un pielietošanas aizliegumu un ķīmisko ieroču iznīcināšanu.

7. pants

1.   Neskarot Regulas (ES) Nr. 359/2011 1. panta b) punktu, kompetentās iestādes saskaņā ar noteikumiem un nosacījumiem, ko tās uzskata par piemērotiem, var piešķirt atļauju veikt darījumu attiecībā uz šīs regulas 2. panta 1. punktā minētajām precēm un tehnoloģijām vai sniegt 5. panta 1. punktā minēto palīdzību vai starpniecības pakalpojumus ar nosacījumu, ka:

a)

preces un tehnoloģijas, palīdzība vai starpniecības pakalpojumi ir paredzēti pārtikas nodrošināšanas, lauksaimniecības, medicīnas vai citiem humāniem mērķiem; un

b)

darījums attiecas uz precēm un tehnoloģijām, kas iekļautas Kodolmateriālu piegādātāju valstu grupas un Raķešu tehnoloģiju kontroles režīma sarakstos, un Sankciju komiteja pirms tam un konkrētajā gadījumā atsevišķi ir konstatējusi, ka šāds darījums noteikti neveicinās tehnoloģiju izstrādi Irānas ar kodolieroču izplatīšanu saistītu darbību atbalstam vai kodolieroču piegādes sistēmu izstrādi.

2.   Attiecīgā dalībvalsts četrās nedēļas informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar šo pantu.

8. pants

1.   Ir aizliegts tieši vai netieši pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt VI pielikumā uzskaitītās svarīgākās iekārtas vai tehnoloģijas jebkurai Irānas personai, vienībai vai struktūrai vai izmantošanai Irānā.

2.   Šīs regulas VI pielikumā ir iekļautas svarīgākās iekārtas un tehnoloģijas šādām Irānas naftas un gāzes rūpniecības pamatnozarēm:

a)

jēlnaftas un dabasgāzes izpēte;

b)

jēlnaftas un dabasgāzes ražošana;

c)

pārstrāde;

d)

dabasgāzes sašķidrināšana.

3.   Šīs regulas VI pielikumā iekļauj arī galvenās iekārtas un tehnoloģijas naftas ķīmijas rūpniecībai Irānā.

4.   Šīs regulas VI pielikumā neiekļauj elementus, kas ietverti Kopējā militāro preču sarakstā vai šīs regulas I, II vai III pielikumā.

9. pants

Ir aizliegts:

a)

jebkurai Irānas personai, vienībai vai struktūrai vai izmantošanai Irānā tieši vai netieši sniegt tehnisku palīdzību vai starpniecības pakalpojumus saistībā ar VI pielikumā uzskaitītajām svarīgākajām iekārtām un tehnoloģijām, kā arī saistībā ar VI pielikumā uzskaitīto preču piegādi, ražošanu, uzturēšanu un izmantošanu;

b)

jebkurai Irānas personai, vienībai vai struktūrai vai izmantošanai Irānā tieši vai netieši piešķirt finansējumu vai finanšu palīdzību saistībā ar VI pielikumā uzskaitītajām svarīgākajām iekārtām un tehnoloģijām;

10. pants

Šīs regulas 8. un 9. pantā paredzētie aizliegumi neattiecas uz:

a)

darījumiem, kas paredzēti tirdzniecības līgumā par galvenajām iekārtām vai tehnoloģiju jēlnaftas un dabasgāzes izpētē, jēlnaftas un dabasgāzes ražošanā, rafinēšanā, dabasgāzes sašķidrināšanā, kurš noslēgts pirms 2010. gada 27. oktobra, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamos papildlīgumos, vai līgumā vai nolīgumā, kurš noslēgts pirms 2010. gada 26. jūlija, un kas ir saistīti ar ieguldījumiem Irānā, kuri veikti pirms 2010. gada 26. jūlija; tāpat tie neliedz izpildīt saistības, kas izriet no šādiem līgumiem; vai

b)

darījumiem, kas paredzēti tirdzniecības līgumā par galvenajām iekārtām vai tehnoloģiju naftas ķīmijas rūpniecībai, kurš noslēgts pirms 2012. gada 24. marts, šādu līgumu izpildei nepieciešamos papildlīgumos, vai līgumā vai nolīgumā, kurš noslēgts pirms 2012. gada 23. janvāra, un kas ir saistīti ar ieguldījumiem Irānā, kuri veikti pirms 2012. gada 23. janvāra; tāpat tie neliedz izpildīt saistības, kas izriet no šādiem līgumiem;

ja fiziskā vai juridiskā persona, vienība vai struktūra, kas vēlas iesaistīties šādos darījumos vai sniegt palīdzību šādiem darījumiem, vismaz 20 darbdienas iepriekš ir paziņojusi par darījumu vai palīdzību tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā tā veic uzņēmējdarbību.

11. pants

1.   Ir aizliegts:

a)

Savienībā importēt jēlnaftu vai naftas produktus, ja to:

i)

to izcelsmes valsts ir Irāna, vai

ii)

ja tie ir eksportēti no Irānas;

b)

iepirkt jēlnaftu vai naftas produktus, kas atrodas Irānā vai kuru izcelsmes valsts ir Irāna;

c)

transportēt jēlnaftu vai naftas produktus, ja to izcelsmes valsts ir Irāna vai ja tie no Irānas tiek eksportēti uz kādu citu valsti; un

d)

tieši vai netieši sniegt finansējumu vai finanšu palīdzību, tostarp finanšu atvasinājumus, kā arī apdrošināšanu un pārapdrošināšanu saistībā ar tādas jēlnaftas un naftas produktu importu, iepirkumiem vai transportu, kuru izcelsme ir Irānā vai kuri importēti no Irānas.

2.   Jēlnafta un naftas produkti ir IV pielikumā uzskaitītie produkti.

12. pants

1.   Šīs regulas 11. pantā noteiktie aizliegumi neattiecas uz:

a)

to tirdzniecības līgumu, kuri noslēgti pirms 2012. gada 23. janvāra, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamo papildlīgumu izpildi līdz 2012. gada 1. jūlijam;

b)

tādu līgumu, kas noslēgti pirms 2012. gada 23. janvāra, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamo papildlīgumu izpildi, ja šādā līgumā īpaši paredzēts, ka Irānas jēlnaftas un naftas produktu piegāde vai ieņēmumi no to piegādes ir paredzēti nesamaksāto summu atmaksāšanai personām, vienībām vai struktūrām, kas ir dalībvalstu jurisdikcijā;

c)

tādu jēlnaftas vai naftas produktu importam, iepirkumiem un transportu, kuri no Irānas eksportēti pirms 2012. gada 23. janvāra, vai ja eksports tika veikts saskaņā ar a) apakšpunktu laikposmā līdz 2012. gada 1. jūlijam (ieskaitot), vai jka eksports tika veikts saskaņā ar b) apakšpunktu,

ja fiziskā vai juridiskā persona, vienība vai struktūra, kas vēlas pildīt attiecīgo līgumu, vismaz 20 darbdienas iepriekš ir paziņojusi par darbību vai darījumu tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā tā veic uzņēmējdarbību.

2.   Šīs regulas 11. panta 1. punkta d) apakšpunktā paredzētais aizliegums neliedz līdz 2012. gada 1. jūlijam tieši vai netieši nodrošināt trešās personas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu un atbildības apdrošināšanu par videi nodarītu kaitējumu, kā arī pārapdrošināšanu.

13. pants

1.   Ir aizliegts:

a)

importēt Savienībā naftas ķīmijas produktus, ja:

i)

to izcelsme ir Irānā;

ii)

tie importēti no Irānas;

b)

iepirkt naftas ķīmijas produktus, kuri atrodas vai kuru izcelsme ir Irānā;

c)

transportēt naftas ķīmijas produktus, ja to izcelsme ir Irānā vai ja tos eksportē no Irānas uz kādu citu valsti; un

d)

tieši vai netieši nodrošināt finansējumu vai finansiālu palīdzību, tostarp atvasinātos finanšu instrumentus, kā arī apdrošināšanu un pārapdrošināšanu saistībā ar tādu naftas ķīmijas produktu importu, iepirkumiem vai transportu, kuru izcelsme ir Irānā vai kuri importēti no Irānas.

2.   Naftas ķīmijas produkti ir V pielikumā uzskaitītie produkti.

14. pants

1.   Šīs regulas 13. pantā noteiktie aizliegumi neattiecas uz:

a)

to tirdzniecības līgumu, kuri noslēgti pirms 2012. gada 23. janvāra, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamo papildlīgumu izpildi līdz 2012. gada 1. maijam;

b)

to līgumu, kas noslēgti pirms 2012. gada 23. janvāra, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamo papildlīgumu, tostarp transporta vai apdrošināšanas līgumu, izpildi, ja līgumā īpaši paredzēts, ka Irānas naftas ķīmijas produktu piegāde vai ieņēmumi no šādas piegādes ir paredzēti nesamaksāto summu atmaksāšanai personām, vienībām vai struktūrām dalībvalstu jurisdikcijā,

c)

naftas ķīmijas produktu importu, iepirkumiem un transportu, ja šie produkti no Irānas eksportēti pirms 2012. gada 23. janvāra vai ja eksports saskaņā ar a) apakšpunktu tika veikts līdz 2012. gada 1. maijam;

ja persona, vienība vai struktūra, kas vēlas pildīt attiecīgo līgumu, vismaz 20 darbdienas iepriekš ir paziņojusi par darbību vai darījumu tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā tā veic uzņēmējdarbību.

2.   Šīs regulas 13. panta 1. punkta d) apakšpunktā paredzētais aizliegums neliedz līdz 2012. gada 1. maijam tieši vai netieši nodrošināt trešās personas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu un atbildības apdrošināšanu par videi nodarītu kaitējumu, kā arī pārapdrošināšanu.

15. pants

1.   Ir aizliegts:

a)

tieši vai netieši pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt Irānas valdībai, tās publiskajām struktūrām, korporācijām un aģentūrām, jebkurai personai, vienībai vai struktūrai, kas rīkojas to vārdā vai to vadībā, vai jebkurai vienībai vai struktūrai, kas pieder vai kuru kontrolē iepriekšminētās iestādes, VII pielikumā uzskaitīto zeltu, dārgmetālus un dimantus neatkarīgi no tā, vai tie ir vai nav Savienības izcelsmes;

b)

tieši vai netieši iepirkt, importēt vai transportēt no Irānas valdības, tās publiskajām struktūrām, korporācijām un aģentūrām un jebkuras personas, vienības vai struktūras, kas darbojas to vārdā vai to vadībā, vai jebkurai vienībai vai struktūrai, kas pieder vai kuru kontrolē iepriekšminētās iestādes, VII pielikumā uzskaitīto zeltu, dārgmetālus un dimantus neatkarīgi no tā, vai attiecīgās preces izcelsmes valsts ir vai nav Irāna; un

c)

tieši vai netieši sniegt tehnisko palīdzību vai starpniecības pakalpojumus, finansējumu vai finanšu palīdzību, kas saistīta ar a) un b) apakšpunktā minētajām precēm, Irānas valdībai, tās publiskajām struktūrām, korporācijām un aģentūrām un jebkurai personai, vienībai vai struktūrai, kas darbojas to vārdā vai to vadībā, vai jebkurai vienībai vai struktūrai, kas pieder vai kuru kontrolē iepriekšminētās iestādes.

2.   Šīs regulas VII pielikumā iekļauj zeltu, dārgmetālus un dimantus, kuriem piemēro 1. punktā minētos aizliegumus.

16. pants

Ir aizliegts tieši vai netieši pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt Irānas Centrālajai bankai vai tās labā jaunas drukātas vai kaltas Irānas valūtā denominētas banknotes un monētas.

III   NODAĻA

IEROBEŽOJUMI DAŽU UZŅĒMUMU FINANSĒŠANAI

17. pants

1.   Ir aizliegts:

a)

jebkurai 2. punktā minētai Irānas personai, vienībai vai struktūrai piešķirt jebkādu finanšu aizdevumu vai kredītu;

b)

iegūt vai palielināt līdzdalību uzņēmumā attiecībā uz jebkuru 2. punktā minēto personu, vienību vai struktūru Irānā;

c)

izveidot kopuzņēmumu ar jebkuru 2. punktā minēto personu, vienību vai struktūru Irānā.

2.   Šā panta 1. punktā minēto aizliegumu piemēro visām personām, vienībām vai struktūrām Irānā, kuras darbojas:

a)

tādu preču vai tehnoloģiju ražošanā, kas uzskaitītas Kopējā militāro preču sarakstā vai šīs regulas I vai II pielikumā;

b)

jēlnaftas un dabasgāzes izpētē vai ražošanā, degvielu pārstrādē vai dabasgāzes sašķidrināšanā; vai

c)

naftas ķīmijas rūpniecībā.

3.   Vienīgi 2. punkta b) un c) apakšpunkta nolūkā piemēro šādas definīcijas:

a)

"jēlnaftas un dabasgāzes izpēte" ietver jēlnaftas un dabasgāzes krājumu izpēti, novērtēšanu un apsaimniekošanu, kā arī ģeoloģisko pakalpojumu sniegšanu saistībā ar šādiem krājumiem;

b)

"jēlnaftas un dabasgāzes ražošana" aptver lielapjoma gāzes pārvades pakalpojumus tādos nolūkos kā tranzīts vai piegāde savstarpēji tieši savienotos tīklos;

c)

"pārstrāde" ir pārstrāde, kondicionēšana vai sagatavošana degvielu iespējamai pārdošanai gala patēriņam;

d)

"naftas ķīmijas rūpniecība" ir ražotnes V pielikumā paredzēto produktu ražošanai.

4.   Ir aizliegts nodibināt sadarbību ar kādu personu, vienību vai struktūru Irānā, kas iesaistīta dabasgāzes pārvadē, kā noteikts 3. punkta b) apakšpunktā.

5.   Šā panta 4. punkta nolūkā "sadarbība" ir:

a)

kopīga tādu izmaksu segšana, kas saistītas ar ieguldījumiem integrētā vai pārvaldītā piegādes ķēdē dabasgāzes saņemšanai vai piegādei tieši no Irānas teritorijas vai uz to; un

b)

tieša sadarbība, lai veiktu ieguldījumus sašķidrinātas dabasgāzes ražotnēs Irānas teritorijā vai ar to tieši saistītās sašķidrinātas dabasgāzes ražotnēs.

18. pants

1.   Lai ar 17. panta 1. punktā minēto darījumu palīdzību veiktu ieguldījumus attiecībā uz kādu personu, vienību vai struktūru Irānā, kura ir iesaistīta III pielikumā uzskaitīto preču vai tehnoloģiju ražošanā, ir jāsaņem atļauja no attiecīgās kompetentās iestādes.

2.   Kompetentās iestādes nepiešķir atļauju veikt 1. punktā minētos darījumus, ja tām ir pietiekams pamats konstatēt, ka attiecīgā rīcība sekmētu kādu no šādām darbībām:

a)

Irānas darbības, kas saistītas ar urāna bagātināšanu, atkārtotu apstrādi vai smagā ūdens koncentrēšanu;

b)

Irānas kodolieroču piegādes sistēmu izstrādi; vai

c)

Irānas veiktās darbības, kas saistītas ar citiem jautājumiem, par kuriem SAEA ir paudusi bažas vai norādījusi, ka tie nav atrisināti.

19. pants

1.   Atkāpjoties no 17. panta 2. punkta a) apakšpunkta, kompetentās iestādes saskaņā ar noteikumiem un nosacījumiem, ko tās uzskata par piemērotiem, var piešķirt atļauju veikt ieguldījumu ar 17. panta 1. punktā minēto darījumu palīdzību, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

ieguldījums ir paredzēts nolūkiem, kas saistīti ar pārtiku, lauksaimniecību, medicīnu vai citiem humāniem mērķiem; un

b)

ja ieguldījumu veic attiecībā uz kādu personu, vienību vai struktūru Irānā, kas iesaistīta tādu preču vai tehnoloģiju ražošanā, kas iekļautas Kodolmateriālu piegādātāju valstu grupas un Raķešu tehnoloģiju kontroles režīma sarakstos, Sankciju komiteja pirms tam un konkrētā gadījumā atsevišķi ir konstatējusi, ka šāds darījums noteikti neveicinās tehnoloģiju izstrādi Irānas ar kodolieroču izplatīšanu saistīto darbību atbalstam vai kodolieroču piegādes sistēmu izstrādi.

2.   Attiecīgā dalībvalsts četrās nedēļās informē pārējās dalībvalstisīm un Komisiju par atļaujām, kas apiešķirtas saskaņā ar šo pantu.

20. pants

Šīs regulas 17. panta 2. punkta b) apakšpunkts neattiecas uz finanšu aizdevuma vai kredīta piešķiršanu vai līdzdalības iegūšanu vai palielināšanu uzņēmumā, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

darījums ir paredzēts nolīgumā vai līgumā, kas noslēgts pirms 2010. gada 26. jūlija; un

b)

kompetentā iestāde ir vismaz 20 darbdienas iepriekš informēta par šādu nolīgumu vai līgumu.

21. pants

Šīs regulas 17. panta 2. punkta c) apakšpunkts neattiecas uz finanšu aizdevuma vai kredīta piešķiršanu vai līdzdalības iegūšanu vai palielināšanu uzņēmumā, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

darījums ir paredzēts nolīgumā vai līgumā, kas noslēgts pirms 2012. gada 23. janvāra; un

b)

kompetentā iestāde ir vismaz 20 darbdienas iepriekš informēta par šādu nolīgumu vai līgumu.

22. pants

Ir aizliegts, noslēdzot nolīgumu vai citādi, vienoties vai apstiprināt, ka jebkāda finanšu aizdevuma vai kredīta piešķiršana vai līdzdalības iegūšana vai palielināšana uzņēmumā, vai kopuzņēmuma izveide ar vienu vai vairākām personām, vienībām vai struktūrām Irānā notiek uzņēmumā, kas iesaistīts kādā no šīm darbībām:

a)

urāna ieguve;

b)

urāna bagātināšana un urāna pārstrāde;

c)

tādu preču un tehnoloģiju ražošana, kas ir iekļautas Kodolmateriālu piegādātāju valstu grupas vai Raķešu tehnoloģiju kontroles režīma sarakstos.

IV   NODAĻA

LĪDZEKĻU UN SAIMNIECISKO RESURSU IESALDĒŠANA

23. pants

1.   Iesaldē visus līdzekļus un saimnieciskos resursus, kas ir VIII pielikumā minēto personu, vienību vai struktūru īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē. Šīs regulas VIII pielikumā iekļauj personas, vienības un struktūras, ko norādījusi Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome vai Sankciju komiteja saskaņā ar ANODPR 1737 (2006) 12. punktu, ANODPR 1803 (2008) 7. punktu vai ANODPR 1929 (2010) 11., 12. vai 19. punktu.

2.   Iesaldē visus līdzekļus un saimnieciskos resursus, kas ir Padomes IX pielikumā minēto personu, vienību vai struktūru īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē. Šīs regulas IX pielikumā iekļauj fiziskas un juridiskas personas, vienības un struktūras, kas saskaņā ar Padomes Lēmuma 2010/413/KĀDP 20. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktu ir apzinātas kā tādas, kas:

a)

piedalās ar kodolieroču izplatīšanu saistītās Irānas darbībās vai Irānas veiktā kodolieroču piegādes sistēmu izstrādē, ir tieši saistītas ar tām vai sniedz tām atbalstu, tostarp iesaistoties aizliegtu preču un tehnoloģiju iepirkumos, vai ir apzinātas kā tādas, kas pieder šādai personai, vienībai vai struktūrai vai ko tās kontrolē, tostarp ar nelikumīgiem līdzekļiem, vai kas rīkojas to vārdā vai uzdevumā;

b)

būdamas fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras, ir palīdzējušas sarakstā iekļautai personai, vienībai vai struktūrai apiet vai pārkāpt šīs regulas noteikumus, Padomes Lēmumu 2010/413/KĀDP vai ANODPR 1737 (2006), ANODPR 1747 (2007), ANODPR 1803 (2008) un ANODPR 1929 (2010);

c)

ir Islāma revolucionāro gvardu korpusa loceklis vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas pieder vai kuru kontrolē Islāma revolucionāro gvardu korpuss vai viens vai vairāki tā locekļi, vai fiziskas vai juridiskas personas, kas rīkojas to vārdā;

d)

ir citas personas, vienības vai struktūras, kas sniedz atbalstu, piemēram, materiālu atbalstu, loģistikas vai finansiālu atbalstu, Irānas valdībai, un personas un vienības, kas ir saistītas ar tām;

e)

ir juridiska persona, vienība vai struktūra, kas pieder Irānas Islāma Republikas kuģniecības uzņēmumam (IRISL) vai atrodas tā kontrolē, vai arī rīkojas tā vārdā.

Saistībā ar pienākumu iesaldēt IRISL un noteiktu IRISL piederošu vai tā kontrolētu vienību līdzekļus un saimnieciskos resursus dalībvalstu ostās ir aizliegts iekraut kravas kuģos, kas pieder IRISL vai šādām vienībām vai ko tie nofraktējuši, vai izkraut kravas no šādiem kuģiem.

Pienākums iesaldēt IRISL un dažu IRISL piederošu vai tā kontrolētu vienību līdzekļus un saimnieciskos resursus neprasa konfiscēt vai aizturēt šādām vienībām piederošus kuģus vai to kravu, ja šāda krava pieder trešām personām, tāpat kā tas neprasa aizturēt to nolīgtās apkalpes.

3.   Nekādus līdzekļus vai saimnieciskos resursus nedara tieši vai netieši pieejamus VIII un IX pielikumā uzskaitītajām fiziskajām vai juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām vai to labā.

4.   Neskarot 24., 25., 26., 27., 28. vai 29. pantā paredzētās atkāpes, ir aizliegts VIII vai IX pielikumā uzskaitītajām fiziskām vai juridiskām personām, vienībām vai struktūrām sniegt specializētus finanšu ziņojumapmaiņas pakalpojumus, ko izmanto, lai apmainītos ar finanšu datiem.

5.   Šīs regulas VIII un IX pielikumā norāda pamatojumu personu, vienību un struktūru iekļaušanai sarakstā, kā noteikusi ANO Drošības padome vai Sankciju komiteja.

6.   Šīs regulas VIII un IX pielikumā iekļauj arī vajadzīgo informāciju attiecīgo fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru identificēšanai, ja tāda ir pieejama, kā noteikusi Drošības padome vai Sankciju komiteja. Attiecībā uz fiziskām personām šāda informācija var saturēt vārdus un uzvārdus, arī pseidonīmus, dzimšanas datumu un vietu, valstspiederību, pases un identifikācijas kartes numuru, dzimumu, adresi (ja zināma), un amatu vai profesiju. Attiecībā uz juridiskām personām, vienībām un struktūrām šāda informācija var būt nosaukumi, reģistrācijas vieta un datums, reģistrācijas numurs un uzņēmējdarbības vieta. Attiecībā uz aviokompānijām un kuģu kompānijām VIII un IX pielikumā iekļauj arī vajadzīgo informāciju, ja tāda pieejama, katra kuģa vai gaisa kuģa identificēšanai, kas pieder sarakstā ietvertam uzņēmumam, piemēram, oriģinālo reģistrācijas numuru vai nosaukumu. Tāpat VIII un IX pielikumā norāda datumu, kad veikta iekļaušana sarakstā.

24. pants

Atkāpjoties no 23. panta, kompetentās iestādes var atļaut atsevišķu iesaldētu līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

uz līdzekļiem vai saimnieciskajiem resursiem attiecas tiesas, administratīvas iestādes vai šķīrējtiesas noteikts apgrūtinājums, kas paredzēts pirms dienas, kad Sankciju komiteja, Drošības padome vai Padome ir norādījusi 23. pantā minēto personu, vienību vai struktūru vai kad tā norādīta ar tiesas, administratīvas iestādes vai šķīrējtiesas spriedumu, kas pieņemts pirms minētās dienas;

b)

līdzekļus vai saimnieciskos resursus izmantos vienīgi, lai izpildītu prasījumus, kas izriet no attiecīgā apgrūtinājuma vai ko atzīst par spēkā esošiem ar attiecīgo spriedumu, ievērojot ierobežojumus, kas paredzēti spēkā esošajos normatīvajos aktos, ar ko reglamentē attiecīgu prasījumu iesniedzēju tiesības;

c)

apgrūtinājums vai spriedums nav pieņemts VIII vai IX pielikumā norādītās personas, vienības vai struktūras interesēs;

d)

apgrūtinājuma vai sprieduma atzīšana nav pretrunā attiecīgās dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai; un

e)

ja piemēro 23. panta 1. punktu, dalībvalsts par apgrūtinājumu vai spriedumu ir informējusi Sankciju komiteju.

25. pants

Atkāpjoties no 23. panta un ar nosacījumu, ka VIII vai IX pielikumā uzskaitītai personai, vienībai vai struktūrai ir jāveic maksājums saskaņā ar līgumu vai nolīgumu, ko attiecīgā persona, vienība vai struktūra noslēgusi, vai saskaņā ar saistībām, kas attiecīgajai personai, vienībai vai struktūrai radušās pirms datuma, kad Sankciju komiteja, Drošības padome vai Padome ir norādījusi attiecīgo personu, vienību vai struktūru, kompetentās iestādes saskaņā ar nosacījumiem, ko tās uzskata par piemērotiem, var atļaut atbrīvot konkrētus iesaldētos līdzekļus vai saimnieciskos resursus, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

attiecīgā kompetentā iestāde ir konstatējusi, ka

i)

līdzekļus vai saimnieciskos resursus maksājumam izmanto VIII vai IX pielikumā uzskaitītā persona, vienība vai struktūra,

ii)

maksājums nesekmēs darbību, kas ir aizliegta saskaņā ar šo regulu, un

iii)

maksājums nav 23. panta 3. punkta noteikumu pārkāpums; un

b)

ja piemēro 23. panta 1. punktu – attiecīgā dalībvalsts ir paziņojusi Sankciju komitejai par minēto konstatējumu un savu nodomu piešķirt atļauju, un Sankciju komiteja desmit darbdienās pēc paziņojuma iesniegšanas nav iebildusi pret šādu rīcību.

26. pants

1.   Atkāpjoties no 23. panta, kompetentās iestādes saskaņā ar nosacījumiem, ko tās uzskata par piemērotiem, var atļaut atbrīvot konkrētus iesaldētos līdzekļus vai saimnieciskos resursus vai atļaut padarīt pieejamus konkrētus iesaldētos līdzekļus vai saimnieciskos resursus, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

a)

attiecīgā kompetentā iestāde ir konstatējusi, ka līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir:

i)

vajadzīgi, lai segtu VIII vai IX pielikumā minēto personu un viņu apgādājamo ģimenes locekļu pamatizdevumus, tostarp maksājumus par pārtikas produktiem, īri vai hipotēku, medikamentiem un ārstēšanu, nodokļu, apdrošināšanas prēmiju un komunālo pakalpojumu maksājumus,

ii)

paredzēti vienīgi atbilstīgu honorāru samaksai un atlīdzībai par izdevumiem saistībā ar juridiskiem pakalpojumiem, vai

iii)

paredzēti vienīgi komisijas maksai vai apkalpošanas maksai par iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu pastāvīgu turēšanu vai glabāšanu; un

b)

ja atļauja attiecas uz personu, vienību vai struktūru, kas uzskaitīta VIII pielikumā – attiecīgā dalībvalsts ir paziņojusi Sankciju komitejai par a) apakšpunktā minēto konstatējumu un savu nodomu piešķirt atļauju; un Sankciju komiteja piecās darbdienās pēc paziņojuma iesniegšanas nav iebildusi pret šādu rīcību.

2.   Atkāpjoties no 23. panta, kompetentās iestādes var atļaut atbrīvot konkrētus iesaldētos līdzekļus vai saimnieciskos resursus vai atļaut darīt pieejamus konkrētus līdzekļus vai saimnieciskos resursus, ja tās ir konstatējušas, ka attiecīgie līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir vajadzīgi ārkārtas izdevumiem vai maksājumam par precēm, vai šādu preču nodošanai, ja tās ir iegādātas vieglā ūdens reaktoram Irānā, kura celtniecība sākta līdz 2006. gada decembrim, vai par precēm, kas minētas 6. panta b) un c) punktā, ja atļauja attiecas uz personu, vienību vai struktūru, kas uzskaitīta VIII pielikumā, attiecīgā dalībvalsts ir paziņojusi Sankciju komitejai par minēto konstatējumu un Sankciju komiteja ir apstiprinājusi šādu konstatējumu.

27. pants

Atkāpjoties no 23. panta 2. un 3. punkta, kompetentās iestādes saskaņā ar tādiem nosacījumiem, ko tās uzskata par atbilstošiem, var atļaut atbrīvot atsevišķus iesaldētos līdzekļus vai saimnieciskos resursus vai padarīt pieejamus atsevišķus iesaldētos līdzekļus vai saimnieciskos resursus, ja iepriekš konstatējušas, ka šie līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir nepieciešami to diplomātisko vai konsulāro pārstāvniecību vai starptautisko organizāciju oficiālām vajadzībām, kurām ir imunitāte saskaņā ar starptautiskajām tiesībām.

28. pants

Atkāpjoties no 23. panta 2. un 3. punkta, kompetentās iestādes saskaņā ar tādiem nosacījumiem, ko tās uzskata par atbilstīgiem, tāpat var atļaut:

a)

darīt pieejamus konkrētus līdzekļus Irānas Centrālajai bankai, ja tās ir konstatējušas, ka šie līdzekļi ir nepieciešami 12. pantā minētā līguma izpildei līdz 2012. gada 1. jūlijam;

b)

atbrīvot konkrētus iesaldētos Irānas Centrālās bankas līdzekļus vai saimnieciskos resursus vai darīt pieejamus konkrētus Irānas Centrālās bankas līdzekļus vai saimnieciskos resursus, ja tās ir konstatējušas, ka šie līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir nepieciešami kredīta nodrošināšanai vai finanšu iestāžu likviditātes nodrošināšanai tirdzniecības finansēšanai, vai tirdzniecības aizdevumu apkalpošanai; vai

c)

atbrīvot konkrētus iesaldētos Irānas Centrālās bankas turētus līdzekļus vai saimnieciskos resursus vai darīt pieejamus Irānas Centrālajai bankai konkrētus līdzekļus vai saimnieciskos resursus, ja tās katrā konkrētajā gadījumā ir konstatējušas, ka līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir nepieciešami saistībā ar konkrētu tirdzniecības līgumu, kurš nav kāds no a) punktā minētajiem līgumiem un kura izpildē drīkst būt iesaistīta Irānas Centrālā banka, ar nosacījumu, ka maksājums neveicinās kādu ar šo regulu aizliegtu darbību,

ja attiecīgā dalībvalsts vismaz desmit darbdienas pirms atļaujas izsniegšanas ir paziņojusi citām dalībvalstīm un Komisijai par šādu konstatējumu un tās nodomu piešķirt atļauju.

29. pants

1.   Šīs regulas 23. panta 3. punkts neliedz finanšu iestādēm vai kredītiestādēm kreditēt iesaldētos kontus, saņemot līdzekļus, kas ieskaitīti sarakstos uzskaitīto fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru kontā, ar nosacījumu, ka visus šo kontu papildinājumus arī iesaldē. Finanšu iestādes vai kredītiestādes nekavējoties informē kompetentās iestādes par minētajiem darījumiem.

2.   Šīs regulas 23. panta 3. punkts neattiecas uz iesaldēto kontu papildinājumiem, ko veido:

a)

procentu ienākumi vai citi ieņēmumi no šiem kontiem; vai

b)

maksājumi saskaņā ar noslēgtiem līgumiem vai nolīgumiem, vai saistībām, kas radušās pirms dienas, kad Sankciju komiteja, Drošības padome vai Padome ir norādījusi 23. pantā minēto personu, vienību vai struktūru,

ar nosacījumu, ka visus šādus procentus vai citus ieņēmumus un maksājumus iesaldē saskaņā ar 23. panta 1. vai 2. punktu.

3.   Šo pantu nevar uzskatīt par atļauju pārskaitīt līdzekļus saskaņā ar 30. pantu.

V   NODAĻA

IEROBEŽOJUMI VEIKT LĪDZEKĻUS PĀRVEDUMUS UN SNIEGT FINANŠU PAKALPOJUMUS

30. pants

1.   Līdzekļu pārvedumus personām, vienībām vai struktūrām Irānā un no tām apstrādā šādi:

a)

pārvedumus saistībā ar darījumiem, kuri attiecas uz pārtiku, veselības aprūpi, medicīnas iekārtām vai ir domāti humāniem mērķiem, īsteno bez iepriekšējas atļaujas. Par pārvedumu rakstiski iepriekš paziņo kompetentajām iestādēm, ja summa ir vienāda vai pārsniedz EUR 10 000;

b)

jebkādus citus pārvedumus, kuru summa ir mazāka par EUR 40 000, īsteno bez iepriekšējas atļaujas. Par pārvedumu rakstiski iepriekš paziņo kompetentajām iestādēm, ja summa ir vienāda vai pārsniedz EUR 10 000;

c)

jebkādam citam pārvedumam, kas vienāds ar vai pārsniedz EUR 40 000, ir nepieciešama kompetento iestāžu iepriekšēja atļauja.

2.   Šā panta 1. punkts piemērojams neatkarīgi no tā, vai līdzekļu pārvedums ir veikts kā viena operācija vai kā vairākas operācijas, kuras, iespējams, ir saistītas. Šā panta nolūkā “operācijas, kuras, iespējams, ir saistītas” ietver:

i)

virkni secīgu pārvedumu no vienas un tās pašas Irānas personas, vienības vai struktūras vai vienai un tai pašai personai, vienībai vai struktūrai, kas tiek veikti saistībā ar vienu un to pašu pienākumu veikt līdzekļu pārvedumu, ja katrs atsevišķais pārvedums ir mazāks par 1. punktā noteikto robežvērtību, bet tie kopsummā atbilst kritērijiem par paziņošanu vai atļauju; vai

ii)

virkni pārvedumu, kuros iesaistīti dažādi maksājumu pakalpojumu sniedzēji vai fiziskās vai juridiskās personas, kas īsteno vienu pienākumu veikt līdzekļu pārvedumu.

3.   Paziņojumus un atļaujas lūgumus saistībā ar līdzekļu pārvedumiem apstrādā šādi:

a)

attiecībā uz elektroniskiem līdzekļu pārvedumiem, kurus izpilda kredītiestādes vai finanšu iestādes, paziņojumus un atļaujas lūgumus saistībā ar līdzekļu pārvedumiem apstrādā šādi:

i)

paziņojumus un atļaujas lūgumus līdzekļu pārvedumiem Irānas personai, vienībai vai struktūrai, kas atrodas ārpus Savienības, maksātāja puses maksājumu pakalpojumu sniedzējs vai tā vārdā adresē tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā ir iesniegts sākotnējais maksājuma uzdevums;

ii)

paziņojumus un atļaujas lūgumus līdzekļu pārvedumiem no Irānas personas, vienības vai struktūras, kas atrodas ārpus Savienības, maksājuma saņēmēja puses maksājumu pakalpojumu sniedzējs vai tā vārdā adresē tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā ir maksājuma saņēmēja pastāvīgā mītnesvieta vai kurā maksājumu pakalpojumu sniedzējs veic uzņēmējdarbību;

iii)

ja uz maksātāja puses vai maksājuma saņēmēja puses maksājumu pakalpojumu sniedzēju neattiecas 49. panta darbības joma, paziņojumus un atļaujas lūgumus tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā ir attiecīgi maksātāja vai maksājuma saņēmēja pastāvīgā mītnesvieta, adresē maksātājs – ja pārvedums tiek veikts Irānas personai, vienībai vai struktūrai, bet maksājuma saņēmējs – ja pārvedumu veic Irānas persona, vienība vai struktūra;

iv)

paziņojumus un atļaujas lūgumus līdzekļu pārvedumiem Irānas personai, vienībai vai struktūrai, kas atrodas Savienībā, maksājuma saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs vai tā vārdā adresē tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā ir maksājuma saņēmēja pastāvīgā mītnesvieta vai kurā maksājumu pakalpojumu sniedzējs veic uzņēmējdarbību;

v)

paziņojumus un atļaujas lūgumus līdzekļu pārvedumiem no Irānas personas, vienības vai struktūras, kas atrodas Savienībā, maksātāja maksājumu pakalpojumu sniedzējs vai tā vārdā adresē tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā dots sākotnējais rīkojums veikt līdzekļu pārvedumu;

vi)

attiecībā uz līdzekļu pārvedumu Irānas personai, vienībai vai struktūrai vai no Irānas personas, vienības vai struktūras, ja ne uz maksātāju, ne maksājuma saņēmēju, ne viņu attiecīgajiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem neattiecas 49. panta darbības joma, bet minētā panta darbības jomā esošs maksājumu pakalpojumu sniedzējs darbojas kā starpnieks, tad šim maksājumu pakalpojumu sniedzējam ir jāievēro pienākums attiecīgā gadījumā paziņot vai saņemt atļauju, ja tam ir informācija vai ir pamatots iemesls aizdomām, ka pārvedums tiek veikts no Irānas personas, vienības vai struktūras vai šādai Irānas personai, vienībai vai struktūrai. Ja kā starpnieks darbojas vairāk nekā viens maksājumu pakalpojumu sniedzējs, tikai pirmajam maksājumu pakalpojumu sniedzējam, kas apstrādā pārvedumu, ir jāievēro pienākums attiecīgā gadījumā paziņot vai saņemt atļauju. Jebkurš paziņojums vai atļaujas lūgums ir jāadresē tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurās maksājumu pakalpojumu sniedzējs veic uzņēmējdarbību;

vii)

ja virknē saistītu līdzekļu pārvedumu ir iesaistīts vairāk nekā viens maksājumu pakalpojumu sniedzējs, pārvedumi Savienībā ietver atsauci uz atļauju, kas piešķirta saskaņā ar šo pantu;

b)

attiecībā uz līdzekļu pārvedumiem, kurus veic neelektroniski, paziņojumus un atļaujas lūgumus saistībā ar līdzekļu pārvedumiem apstrādā šādi:

i)

paziņojumus un atļaujas lūgumus līdzekļu pārvedumiem Irānas personai, vienībai vai struktūrai maksātājs adresē tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā ir maksātāja pastāvīgā mītnesvieta;

ii)

paziņojumus un atļaujas lūgumus līdzekļu pārvedumiem no Irānas personas, vienības vai struktūras maksājuma saņēmējs adresē tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā ir maksājuma saņēmēja pastāvīgā mītnesvieta.

4.   Šā panta 1. punkta c) apakšpunkta nolūkā dalībvalstu kompetentās iestādes saskaņā ar tādiem nosacījumiem un noteikumiem, ko tās uzskata par piemērotiem, atļauj līdzekļu pārvedumu, kura vērtība ir EUR 40 000 vai vairāk, izņemot gadījumus, kad tām ir pietiekams pamats konstatēt, ka līdzekļu pārvedums, kuram tiek lūgta atļauja, varētu pārkāpt kādu no šajā regulā noteiktajiem aizliegumiem vai pienākumiem:

Kompetentā iestāde var iekasēt maksu par atļaujas lūgumu izskatīšanu.

Atļauju uzskata par piešķirtu, ja kompetentā iestāde ir saņēmusi rakstisku atļaujas pieprasījumu, un četrās nedēļās kompetentā iestāde nav rakstiski iebildusi pret līdzekļu pārvedumu. Ja ir saņemti iebildumi, jo turpinās izmeklēšana, kompetentā iestāde par to paziņo un nekavējoties dara zināmu savu lēmumu. Kompetentajām iestādēm laikus ir tieša vai netieša piekļuve finanšu, administratīvai un ar tiesībaizsardzības iestāžu darbu saistītai informācijai, kas vajadzīga šādai izmeklēšanai.

Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par atteiktajām atļaujām.

5.   Šo pantu nepiemēro, ja atļauja ir piešķirta saskaņā ar 24., 25., 26., 27., vai 28 pantu.

6.   Šis pants neattiecas nedz uz personām, vienībām vai struktūrām, kuras dokumentus papīra formā tikai pārvērš elektroniskos datos un kuras darbojas saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar kredītiestādi vai finanšu iestādi, nedz arī uz fizisku vai juridisku personu, vienību vai struktūru, kas kredītiestādēm vai finanšu iestādēm piegādā ziņojumu apstrādes sistēmas vai citas palīgsistēmas līdzekļu pārsūtīšanai, vai klīringa un norēķinu sistēmas.

31. pants

1.   Tādu kredītiestāžu un finanšu iestāžu filiāles un meitasuzņēmumi, uz kurām attiecas 49. panta darbības joma un kuru domicils ir Irānā, piecās darbdienās pēc attiecīgā līdzekļu pārveduma veikšanas vai saņemšanas informē kompetento iestādi dalībvalstī, kurā tās veic uzņēmējdarbību, par visiem līdzekļu pārvedumiem, ko tās veikušas vai saņēmušas, par darījuma pušu vārdiem, summu un datumu. Ja attiecīga informācija ir pieejama, paziņojumā ir jānorāda darījuma būtība un, attiecīgā gadījumā, darījumā iekļauto preču veids, un tajā jo īpaši jānorāda, vai uz šīm precēm attiecas šīs regulas I, II, III, IV, V, VI vai VII pielikums, un – ja šo preču eksportam ir vajadzīga atļauja – jānorāda piešķirtās atļaujas numurs.

2.   Piemērojot informācijas apmaiņas nosacījumus, kompetentās iestādes, kas saņēmušas ziņojumu, saskaņā ar šiem nosacījumiem vajadzības gadījumā nekavējoties pārsūta saņemtos datus kompetentajām iestādēm pārējās dalībvalstīs, kurās uzņēmējdarbību veic attiecīgā darījuma partneri, lai novērstu darījumus, kas var veicināt darbības, kuras rada kodolieroču izplatīšanas risku vai kodolieroču piegādes sistēmu izstrādi.

32. pants

1.   Kredītiestādes un finanšu iestādes savās darbībās ar 2. punktā minētajām struktūrām un nolūkā novērst šīs regulas noteikumu pārkāpumus, īsteno paaugstinātu modrību:

a)

pastāvīgi modri novēro kontu darbību, jo īpaši, izmantojot klientu uzticamības pārbaudes programmas;

b)

pieprasa, lai tiktu aizpildītas visas maksājumu informācijas ailes, kas attiecas uz attiecīgā darījuma maksātāju un saņēmēju, un atsakās veikt darījumu, ja minētā informācija nav sniegta;

c)

piecus gadus glabā visu darījumu dokumentāciju un pēc pieprasījuma dara to pieejamu attiecīgo valstu iestādēm;

d)

ja tām ir pamatots iemesls aizdomām, ka darbības ar kredītiestādēm un finanšu iestādēm, iespējams, pārkāpj šīs regulas noteikumus, tās nekavējoties ziņo par savām aizdomām finanšu ziņu vākšanas vienībai (FIU) vai citai kompetentai iestādei, ko norādījusi attiecīgā dalībvalsts, neskarot 5. un 23. pantu. FIU vai minētā cita kompetentā iestāde darbojas kā valsts centrs, kas saņem un analizē ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem saistībā ar iespējamiem šīs regulas pārkāpumiem. Finanšu ziņu vākšanas vienībai vai citai šādai kompetentai iestādei laikus ir pieejama tieša vai netieša piekļuve finanšu, administratīviem un tiesībaizsardzības iestāžu datiem, kas tai vajadzīgi, lai pienācīgi veiktu savus uzdevumus, tostarp aizdomīgo darījumu ziņojumu analīzi.

2.   Pasākumus, kas izklāstīti 1. punktā, piemēro kredītiestāžu un finanšu iestāžu darbībām ar:

a)

bureaux de change, finanšu iestādēm un kredītiestādēm, kuru domicils ir Irānā;

b)

tādu kredītiestāžu un finanšu iestāžu, un bureaux de change filiālēm un meitasuzņēmumiem, kuru domicils ir Irānā, ja uz tiem attiecas 49. panta darbības joma;

c)

tādu kredītiestāžu un finanšu iestāžu, un bureaux de change filiālēm un meitasuzņēmumiem, kuru domicils ir Irānā, ja uz tiem neattiecas 49. panta darbības joma; un

d)

bureaux de change, kredītiestādēm un finanšu iestādēm, kuru domicils nav Irānā, bet kuras ir tādu personu un vienību kontrolē, kuru ir domicils Irānā.

33. pants

1.   Kredītiestādēm un finanšu iestādēm, uz kurām attiecas 49. panta darbības joma, ir aizliegts veikt šādas darbības:

a)

atvērt jaunu bankas kontu kredītiestādē vai finanšu iestādē, kuras domicils ir Irānā, vai kredītiestādē vai finanšu iestādē, kas minēta 32. panta 2. punktā;

b)

veidot jaunas banku korespondentattiecības ar kredītiestādi vai finanšu iestādi, kuras domicils ir Irānā, vai ar jebkuru kredītiestādi vai finanšu iestādi, kas minēta 32. panta 2. punktā;

c)

atvērt jaunu pārstāvniecību Irānā vai izveidot jaunu filiāli vai meitasuzņēmumu Irānā;

d)

izveidot jaunu kopuzņēmumu ar kredītiestādi vai finanšu iestādi, kuras domicils ir Irānā, vai ar jebkuru kredītiestādi vai finanšu iestādi, kas minēta 32. panta 2. punktā.

2.   Ir aizliegts:

a)

atļaut Savienībā atvērt tādas kredītiestādes vai finanšu iestādes pārstāvniecību, filiāli vai meitasuzņēmumu, kuras domicils ir Irānā, vai 32. panta 2. punktā minēto kredītiestāžu vai finanšu iestāžu pārstāvniecību, filiāli vai meitasuzņēmumu;

b)

slēgt nolīgumus par tādas kredītiestādes vai finanšu iestādes pārstāvniecības atvēršanu vai filiāles vai meitasuzņēmuma izveidi Savienībā, kuras domicils ir Irānā, vai kura minēta 32. panta 2. punktā, vai šādu kredītiestāžu vai finanšu iestāžu vārdā;

c)

piešķirt atļauju sākt vai veikt kredītiestādes darbību vai jebkuru uzņēmējdarbību, kuras veikšanai ir nepieciešama iepriekšēja atļauja, tādas kredītiestādes vai finanšu iestādes pārstāvniecībai, filiālei vai meitasuzņēmumam, kuras domicils ir Irānā, vai atļauju sākt vai veikt darbību jebkurai tādas kredītiestādes vai finanšu iestādes filiālei vai meitasuzņēmumam, kura minēta 32. panta 2. punktā, ja šāda pārstāvniecība, filiāle vai meitasuzņēmums nebija sācis darbu līdz 2010. gada 26. jūlijam;

d)

kredītiestādēm vai finanšu iestādēm, kas minētas 32. panta 2. punktā, iegūt vai palielināt līdzdalību vai iegūt cita veida īpašumtiesības kredītiestādē vai finanšu iestādē, uz kuru attiecas 49. panta darbības joma.

34. pants

Ir aizliegts:

a)

tieši vai netieši pārdot - vai pirkt no - turpmāk norādītajiem valsts un valsts garantētas parādzīmes, kas emitētas pēc 2010. gada 26. jūlija:

i)

Irānas vai tās valdība un valsts iestādes, uzņēmumi un aģentūras,

ii)

kredītiestādes vai finanšu iestādes, kuru domicils ir Irānā, vai jebkuras kredītiestādes vai finanšu iestādes, kas minētas 32. panta 2. punktā,

iii)

fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras, kas rīkojas i) vai ii) apakšpunktā minētas juridiskās personas, vienības vai struktūras vārdā vai uzdevumā,

iv)

juridiskas personas, vienības vai struktūras, kura pieder i), ii) vai iii) apakšpunktā minētai personai, vienībai vai struktūrai vai kuru tā kontrolē;

b)

sniegt a) punktā minētai personai, vienībai vai struktūrai starpniecības pakalpojumus attiecībā uz valsts vai valsts garantētām parādzīmēm, kas emitētas pēc 2010. gada 26. jūlija;

c)

palīdzēt a) punktā minētai personai, vienībai vai struktūrai emitēt valsts vai valsts garantētas parādzīmes, sniedzot starpniecības pakalpojumus, reklamējot vai sniedzot jebkurus citus pakalpojumus saistībā ar šādām parādzīmēm.

35. pants

1.   Ir aizliegts sniegt apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas pakalpojumus vai nodrošināt starpniecīb apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas pakalpojumu sniegšanā:

a)

Irānai vai tās valdībai un valsts iestādēm, uzņēmumiem un aģentūrām;

b)

Irānas personai, vienībai vai struktūrai, kas nav fiziska persona; vai

c)

fiziskām vai juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kas rīkojas a) vai b) apakšpunktā minēto juridisko personu, vienību vai struktūru vārdā vai to uzdevumā.

2.   Šā panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu nepiemēro obligātajai vai trešās personas civiltiesiskajai apdrošināšanai vai atbildības apdrošināšanai par videi nodarītu kaitējumu, kā arī apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanai Irānas diplomātiskajām vai konsulārajām pārstāvniecībām Savienībā.

3.   Šā panta 1. punkta c) apakšpunktu nepiemēro apdrošināšanas vai apdrošināšanas starpniecības, tostarp veselības un ceļojuma apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas, pakalpojumu sniegšanai privātpersonām, kas rīkojas privātā statusā, izņemot VIII un IX pielikumā uzskaitītās personas.

Šā panta 1. punkta c) apakšpunkts neliedz sniegt apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas, vai apdrošināšanas starpniecības pakalpojumus tāda kuģa, gaisa kuģa vai transportlīdzekļa īpašniekam, ko nofraktējusi 1. punkta a) vai b) apakšpunktā minēta persona, vienība vai struktūra.

Šā panta 1. punkta c) apakšpunkta nolūkā neuzskata, ka persona, vienība vai struktūra rīkojas pēc 1. punkta a) un b) apakšpunktā minētas personas, vienības vai struktūras norādījumiem, ja šādus norādījumus sniedz tāda kuģa vai gaisa kuģa uzņemšanai piestātnēs, iekraušanai, izkraušanai vai drošai caurbraukšanai, kas Irānas teritoriālajos ūdeņos vai gaisa telpā atrodas uz laiku.

4.   Šis pants aizliedz pagarināt vai atjaunot apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas līgumus, kas noslēgti pirms 2010. gada 27. oktobra, bet, neskarot 23. panta 3. punktu, neaizliedz ievērot nolīgumus, kas noslēgti līdz minētajai dienai.

VI   NODAĻA

TRANSPORTĒŠANAS IEROBEŽOJUMI

36. pants

1.   Lai novērstu tādu preču un tehnoloģiju nodošanu, kas iekļautas Kopējā militāro preču sarakstā, vai kuru piegāde, pārdošana, nodošana, eksportēšana vai importēšana ir aizliegta ar šo regulu, un papildus pienākumam sniegt visām kompetentajām muitas iestādēm informāciju pirms ierašanās un pirms došanās prom, kā tas noteikts attiecīgajos noteikumos par ievešanas un izvešanas kopsavilkuma deklarācijām, kā arī muitas deklarācijām Regulā (EEK) Nr. 2913/92 (21) un Regulā (EEK) Nr. 2454/93 (22), persona, kura sniedz šā panta 2. punktā minēto informāciju, deklarē, vai uz precēm attiecas Kopējais militāro preču saraksts vai šī regula, un, ja to eksportam nepieciešama atļauja, norāda piešķirtās eksporta licences datus.

2.   Šajā pantā minētos vajadzīgos papildu datus sniedz vai nu rakstiski, vai vajadzības gadījumā izmantojot muitas deklarācijas.

37. pants

1.   Ir aizliegts sniegt pakalpojumus degvielas iepildīšanai tvertnēs vai citus kuģu apgādes pakalpojumus kuģiem, kuri tieši vai netieši pieder Irānas personai, vienībai vai struktūrai vai kuri ir tās kontrolē, ja pakalpojumu sniedzēju rīcībā ir informācija – tostarp no kompetentām muitas iestādēm, pamatojoties uz 36. pantā minēto informāciju pirms ierašanās vai pirms došanās prom – kas dod pietiekamu pamatu konstatēt, ka ar kuģiem tiek pārvadātas preces, kas ir iekļautas Kopējā militāro preču sarakstā vai kuru piegādi, pārdošanu, nodošanu vai eksportēšanu aizliedz šī regula, izņemot gadījumus, kad šādu pakalpojumu sniegšana ir vajadzīga humānos un drošības nolūkos.

2.   Ir aizliegts sniegt inženiertehniskus un apkopes pakalpojumus kravas gaisa kuģiem, kuri tieši vai netieši pieder Irānas personai, vienībai vai struktūrai vai kuri ir tās kontrolē, ja pakalpojumu sniedzēju rīcībā ir informācija – tostarp no kompetentām muitas iestādēm, pamatojoties uz 36. pantā minēto informāciju pirms ierašanās vai pirms došanās prom – kas dod pietiekamu pamatu konstatēt, ka ar gaisa kuģiem tiek pārvadātas preces, kas ir iekļautas Kopējā militāro preču sarakstā vai kuru piegādi, pārdošanu, nodošanu vai eksportēšanu aizliedz šī regula, izņemot gadījumus, kad šādu pakalpojumu sniegšana ir vajadzīga humānos un drošības nolūkos.

3.   Šā panta 1. un 2. punktā paredzētos aizliegumus piemēro, līdz krava ir pārbaudīta un vajadzības gadījumā konfiscēta vai likvidēta.

Atbilstīgi valsts tiesību aktiem vai kompetentās iestādes lēmumam konfiskāciju vai likvidēšanu var veikt uz importētāja rēķina vai arī attiecīgos izdevumus var piedzīt no jebkuras citas personas vai vienības, kura ir atbildīga par nelikumīgas preču piegādes, pārdošanas, nodošanas vai eksportēšanas mēģinājumu.

VII   NODAĻA

VISPĀRĪGI UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

38. pants

1.   Prasības saistībā ar jebkādu līgumu vai darījumu, kura izpildi tieši vai netieši, pilnīgi vai daļēji ietekmē pasākumi, kas piemēroti saskaņā ar šo regulu, tostarp prasības par atlīdzinājuma saņemšanu vai citas šāda veida prasības, piemēram, prasības par kompensāciju vai garantijas nodrošinātas prasības, īpaši prasības pagarināt vai samaksāt jebkura veida galvojumu, garantiju vai atlīdzību, jo īpaši finanšu garantijas vai finanšu atlīdzību, pagarinājumu vai samaksu, neizpilda, ja tās iesniedz:

a)

šīs regulas VIII un IX pielikumā uzskaitītās norādītās personas, vienības vai struktūras;

b)

jebkura cita Irānas persona, vienība vai struktūra, tostarp Irānas valdība;

c)

jebkura persona, vienība vai struktūra, kas darbojas ar a) un b) apakšpunktā minētās personas, vienības vai struktūras starpniecību vai tās uzdevumā.

2.   Uzskata, ka līguma vai darījuma izpildi ir ietekmējuši pasākumi, kas piemēroti ar šo regulu, ja prasības pastāvēšana vai tās saturs tieši vai netieši izriet no minētajiem pasākumiem.

3.   Jebkurā tiesvedībā par prasības izpildi pienākums pierādīt, ka prasības apmierināšanu neaizliedz 1. punkts, piekrīt tai personai, kas pieprasa šīs prasības izpildi.

4.   Šis pants neierobežo 1. punktā minēto personu, vienību vai struktūru tiesības vērsties tiesā, lai izskatītu līgumsaistību neizpildes likumību saistībā ar šo regulu.

39. pants

Šīs regulas 8. un 9. panta, 17. panta 2. punkta b) apakšpunkta un 30. un 35. panta nolūkā par personu, vienību vai struktūru Irānā neuzskata struktūras, vienības vai tiesību turētājus, kas par tādiem kļuvuši saistībā ar kopražošanas nolīgumu, ko pirms 2010. gada 27. oktobra sākotnēji piešķīrusi suverēna valsts, kas nav Irāna. Šādos gadījumos un saistībā ar 8. pantu attiecīgās dalībvalsts kompetentā iestāde var no jebkuras struktūras vai vienības prasīt atbilstošas galalietotāja garantijas par jebkādu VI pielikumā uzskaitīto svarīgāko iekārtu vai tehnoloģiju jebkāda veida pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportu.

40. pants

1.   Neskarot piemērojamos noteikumus par ziņojumu sniegšanu, konfidencialitāti un dienesta noslēpumu, fiziskās un juridiskās personas, vienības un struktūras:

a)

nekavējoties sniedz visu informāciju, kas varētu veicināt šīs regulas ievērošanu, piemēram, informāciju par kontiem un summām, kas iesaldēti saskaņā ar 23. pantu, to dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kurās tās ir rezidenti vai atrodas, un tieši vai ar šo dalībvalstu starpniecību nodod šo informāciju Komisijai;

b)

sadarbojas ar kompetentajām iestādēm saistībā ar jebkādām šīs informācijas pārbaudēm.

2.   Visu papildu informāciju, ko Komisija saņēmusi tieši, dara pieejamu attiecīgajai dalībvalstij.

3.   Visu informāciju, ko sniedz vai saņem saskaņā ar šo pantu, izmanto vienīgi nolūkiem, kuriem tā sniegta vai saņemta.

41. pants

Ir aizliegts apzināti un tīšuprāt piedalīties darbībās, kuru mērķis vai sekas ir 2., 5., 8., 9., 11., 13., 17., 22., 23., 30., 34. vai 35. pantā minēto pasākumu apiešana.

42. pants

1.   Līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana vai atteikšanās līdzekļus vai saimnieciskos resursus darīt pieejamus, ja tā veikta labticīgi, pamatojot ar to, ka šāda rīcība ir saskaņā ar šo regulu, nerada nekādu atbildību fiziskām vai juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kas to īsteno, vai to vadītājiem vai darbiniekiem, ja vien nav pierādīts, ka līdzekļi un saimnieciskie resursi iesaldēti vai aizturēti nolaidības dēļ.

2.   Pasākumi, kas paredzēti šajā regulā, nerada nekādu atbildību attiecīgajām fiziskajām vai juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām, ja tās nezināja un tām nebija pamatotu iemeslu uzskatīt, ka to rīcība būtu pretrunā šiem aizliegumiem.

3.   Šīs regulas 30., 31. un 32. pantā minētās informācijas labticīga izpaušana, kā paredzēts 30., 31. un 32. pantā, ko veic persona, vienība vai struktūra, uz kuru attiecas šī regula, vai šādas personas, vienības vai struktūras darbinieks vai direktors, nerada nekādu atbildību šai iestādei vai personai, vai to direktoriem vai darbiniekiem.

43. pants

1.   Dalībvalsts var veikt jebkādu darbību, ko tā uzskata par vajadzīgu, lai nodrošinātu to, ka gadījumos, kad šīs regulas īstenošana varētu iespaidot sadarbību ar personu, vienību vai struktūru Irānā, tiek ievērotas atbilstīgās starptautiskās, Savienības vai valstu līmeņa juridiskās saistības attiecībā uz darba ņēmēju veselību un drošību, kā arī vides aizsardzību.

2.   Saskaņā ar 1. punktu veikto darbību nolūkā nepiemēro aizliegumus, kas paredzēti 8. un 9. pantā, 17. panta 2. punkta b) apakšpunktā, 23. panta 2. punktā, 30. un 35. pantā.

3.   Attiecīgā dalībvalsts vismaz desmit darbdienas pirms atļaujas izsniegšanas paziņo citām dalībvalstīm un Komisijai par 1. punktā minēto konstatējumu un tās nodomu piešķirt atļauju.

44. pants

1.   Komisija un dalībvalstis reizi trīs mēnešos viena otru informē par saskaņā ar šo regulu veiktajiem pasākumiem un dalās ar citu nozīmīgu informāciju, kas ir to rīcībā saistībā ar šo regulu, jo īpaši ar informāciju

a)

par līdzekļiem, kas iesaldēti saskaņā ar 23. pantu, un atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar 24., 25., 26. un 27. pantu;

b)

par pārkāpumiem un izpildes nodrošināšanas problēmām, un spriedumiem, ko izdevušas valstu tiesas.

2.   Dalībvalstis nekavējoties informē viena otru un Komisiju par jebkādu citu to rīcībā esošu nozīmīgu informāciju, kas varētu ietekmēt šīs regulas efektīvu īstenošanu.

45. pants

Komisija:

a)

groza II pielikumu, pamatojoties uz Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes vai Sankciju komitejas konstatējumiem vai pamatojoties uz dalībvalstu sniegto informāciju;

b)

groza III, IV, V, VI, VII un X pielikumu, pamatojoties uz dalībvalstu sniegto informāciju.

46. pants

1.   Ja Drošības padome vai Sankciju komiteja sarakstā iekļauj fizisku vai juridisku personu, vienību vai struktūru, Padome šo fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru iekļauj VIII pielikumā.

2.   Ja Padome izlemj uz fizisku vai juridisku personu, vienību vai struktūru attiecināt 23. panta 2. un 3. punktā minētos pasākumus, tā attiecīgi groza IX pielikumu.

3.   Padome savu lēmumu un pamatojumu iekļaušanai sarakstā paziņo 1. vai 2. punktā minētajai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai tieši, ja adrese ir zināma, vai publicējot paziņojumu, dodot šai fiziskajai vai juridiskajai personai, vienībai vai struktūrai iespēju izteikt savus apsvērumus.

4.   Ja ir iesniegti apsvērumi vai jauni būtiski pierādījumi, Padome pārskata savu lēmumu un attiecīgi informē attiecīgo fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru.

5.   Ja Apvienoto Nāciju Organizācija nolemj no saraksta svītrot fizisku vai juridisku personu, vienību vai struktūru, vai grozīt datus par fizisku vai juridisku personu, vienību vai struktūru, Padome attiecīgi groza VIII pielikumu.

6.   Šīs regulas IX pielikumā iekļauto sarakstu regulāri un ne retāk kā reizi 12 mēnešos pārskata.

47. pants

1.   Dalībvalstis izstrādā noteikumus par sankcijām, ko piemēro par šīs regulas pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to piemērošanu. Paredzētās sankcijas ir iedarbīgas, samērīgas un atturošas.

2.   Dalībvalstis paziņo šos noteikumus Komisijai tūlīt pēc šīs regulas stāšanās spēkā, kā arī ziņo tai par jebkuriem turpmākiem šo noteikumu grozījumiem.

48. pants

1.   Dalībvalstis izraugās šajā regulā minētās kompetentās iestādes un norāda tās X pielikumā minētajās tīmekļa vietnēs. Dalībvalstis paziņo Komisijai par X pielikumā minēto tīmekļa vietņu adrešu izmaiņām.

2.   Dalībvalstis paziņo par savām kompetentajām iestādēm Komisijai, tostarp šo iestāžu kontaktinformāciju, tūlīt pēc šīs regulas stāšanās spēkā, kā arī ziņo tai par jebkurām turpmākām izmaiņām.

3.   Ja šajā regulā noteikts pienākums paziņot, informēt vai jebkādā citā veidā sazināties ar Komisiju, šādai saziņai izmantojamā adrese un cita kontaktinformācija ir tā, kas norādīta X pielikumā.

49. pants

Šo regulu piemēro:

a)

Savienības teritorijā, tostarp tās gaisa telpā;

b)

dalībvalstu jurisdikcijā esošajos gaisa kuģos un uz to jurisdikcijā esošajiem kuģiem;

c)

attiecībā uz visām personām Savienības teritorijā vai ārpus tās, kuras ir kādas dalībvalsts valstspiederīgie;

d)

attiecībā uz juridisku personu, vienību vai struktūru Savienības teritorijā vai ārpus tās, kas ir reģistrēta vai dibināta saskaņā ar kādas dalībvalsts likumiem;

e)

visām juridiskām personām, vienībām vai struktūrām saistībā ar jebkādiem darījumiem, kas pilnībā vai daļēji veikti Savienībā.

50. pants

Ar šo atceļ Regulu (ES) Nr. 961/2010. Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

51. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 23. martā

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

C. ASHTON


(1)  OV L 19, 24.1.2012., 22. lpp.

(2)  OV L 195, 27.7.2010., 39. lpp.

(3)  OV L 281, 27.10.2010., 1. lpp.

(4)  OV L 134, 29.5.2009., 1. lpp.

(5)  OV L 345, 8.12.2006., 1. lpp.

(6)  OV L 309, 25.11.2005., 15. lpp.

(7)  OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.

(8)  OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.

(9)  OV L 100, 14.4.2011., 1. lpp.

(10)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.

(11)  OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.

(12)  OV L 177, 30.6.2006., 1. lpp.

(13)  OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.

(14)  OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.

(15)  OV L 335, 17.12.2009., 1. lpp.

(16)  OV L 145, 30.4.2004., 1. lpp.

(17)  OV L 9, 15.1.2003., 3. lpp.

(18)  OV L 319, 5.12.2007., 1. lpp.

(19)  OV C 69, 18.3.2010., 19. lpp.

(20)  OV L 82, 22.3.1997., 1. lpp.

(21)  OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.

(22)  OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.


I PIELIKUMS

A   DAĻA

Preces un tehnoloģijas, kas minētas 2. panta 1., 2. un 4. punktā, 3. panta 3. punktā, 5. panta 1. punktā, 6. pantā, 8. panta 4. punktā, 17. panta 2. punktā un 31. panta 1. punktā

Šajā pielikumā ir ietvertas visas preces un tehnoloģijas, kas uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 428/2009 I pielikumā, atbilstīgi minētajā pielikumā iekļautajai definīcijai, izņemot šādas preces un tehnoloģijas:

Prece vai tehnoloģija, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 428/2009 I pielikumā

Apraksts

5A002

Šādas "informācijas drošības" sistēmas, iekārtas un to sastāvdaļas:

a.

Sistēmas, iekārtas, speciāli "elektroniski mezgli", moduļi un integrālās shēmas, ko izmanto "informācijas drošībai", un citas tām speciāli konstruētas komponentes:

NB!

Par kontroles režīmu globālās satelītnavigācijas sistēmas (GNSS) uztveršanas iekārtām, kurās iekļauta atšifrēšana vai to izmanto (t.i., GPS vai GLONASS), skat. 7A005. pozīciju;

1.

Izstrādātas vai pārveidotas, lai lietotu "kriptogrāfiju", izmantojot ciparu tehnikas, lai veiktu jebkādas kriptogrāfijas funkcijas, kas nav autentiskošana vai digitāls paraksts, un kam piemīt kāda no šīm īpašībām:

1.

Autentiskošanas un digitālo parakstu funkcijas ietver ar tām saistītu atslēgas funkciju.

2.

Autentiskošanā ietilpst visi failu vai tekstu piekļuves kontroles aspekti, kuros nav kriptogrāfijas, izņemot ar parolēm, personas identifikācijas numuriem (PIN) vai līdzīgiem datiem tieši saistītos, neatļautas piekļuves novēršanai.

3.

"Kriptogrāfija" neietver "nemainīgu" datu kompresijas vai kodēšanas paņēmienus.

Piezīme.

5A002.a.1. pozīcija ietver iekārtas, kas konstruētas vai pārveidotas "kriptogrāfijas" lietošanai, izmantojot analogus principus, kad tos īsteno ar ciparu sistēmām;

a.

lieto "simetrisku algoritmu", izmantojot atslēgas garumu, lielāku par 56 bitiem; vai

b.

lieto "asimetrisko algoritmu", kura aizsardzība balstās uz kādu no šiem principiem:

1.

integeru faktorizāciju lielāku par 512 bitiem (piem., RSA);

2.

diskrēto logaritmu izskaitļošana multiplikatīvā grupā no galīgā lauka, kas lielāks par 512 bitiem (piem., Difī-Helmaņa shēma virs Z/pZ); vai

3.

diskrētajiem logaritmiem grupā, izņemot 5A002.a.1.b.2. pozīcijā minēto, ir lielāka par 112 bitiem (piem., Difī-Helmaņa shēma virs eliptiskas līknes);

5D002

Šāda "programmatūra":

a.

"Programmatūra", kas speciāli izstrādāta vai pārveidota 5A002.a.1. pozīcijā konkretizēto iekārtu vai 5D002.c.1. pozīcijā konkretizētās "programmatūras""lietošanai";

Speciālā "programmatūra":

1.

"Speciālā programmatūra", kurai piemīt īpašības vai kas spēj veikt vai imitēt 5A002.a.1. pozīcijā minēto iekārtu funkcijas;

Piezīme.

Saskaņā ar 5D002. pozīciju kontroli neattiecina uz šādu "programmatūru":

a.

"Programmatūru", kas vajadzīga, lai "lietotu" iekārtas, uz kurām saskaņā ar piezīmēm pie 5A002. pozīcijas kontrole neattiecas;

b.

"programmatūra", kas nodrošina kādu no funkcijām iekārtām, uz kurām saskaņā ar piezīmi pie 5A002. pozīcijas kontrole neattiecas.

5E002

"Tehnoloģijas" 5A002.a.1. pozīcijā minēto iekārtu vai šā saraksta 5D002.a vai 5D002.c.1. pozīcijā minētās "programmatūras""lietošanai" saskaņā ar vispārējo piezīmi par tehnoloģijām.

B   DAĻA

6. pants attiecas uz šādām precēm.

Prece vai tehnoloģija, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 428/2009 I pielikumā

Apraksts

0A001

"Kodolreaktori" un speciālas tiem konstruētas vai pielāgotas komponentes un iekārtas, tas ir:

a.

"kodolreaktori";

b.

metāla tilpnes vai galvenās to rūpnieciski izgatavotās komponentes, tostarp reaktora aktīvās zonas spiediena tilpnes vāks, kas speciāli konstruētas vai pielāgotas, lai ietvertu "kodolreaktora" aktīvo zonu, ieskaitot reaktora aktīvās zonas spiediena tilpnes vāku;

c.

degvielas elementu manipulācijas iekārtas, kas speciāli konstruētas vai pielāgotas degvielas iekraušanai un izkraušanai "kodolreaktorā";

d.

kontrolstieņi, kas speciāli izgatavoti vai pielāgoti, lai regulētu kodoldalīšanās procesu "kodolreaktorā", to balstu konstrukcijas vai struktūras, kā arī kontrolstieņu piedziņas mehānismi un piedziņas vadules;

e.

spiediena caurules, kuras speciāli konstruētas vai sagatavotas degvielas elementiem un primārajam dzesēšanas aģentam "kodolreaktorā" pie darba spiediena virs 5,1 MPa;

f.

caurules vai cauruļu bloki, kas izgatavoti no cirkonija vai tā sakausējumiem, kuros hafnija masas attiecība pret cirkonija masu ir mazāka par 1:500, un kas speciāli konstruēti vai pielāgoti darbam "kodolreaktorā";

g.

dzesēšanas sūkņi, kas speciāli izgatavoti vai pielāgoti primārā dzesēšanas aģenta cirkulācijai "kodolreaktorā";

h.

"kodolreaktora iekšējie komponenti", kas īpaši izgatavoti vai pielāgoti izmantošanai "kodolreaktorā", ieskaitot reaktora aktīvās zonas balstu struktūras, degvielas kanālus, siltumvairogus, atstarotājus, serdeņa sietplates un difuzora plates;

Piezīme.

0A001.h pozīcijā "kodolreaktora iekšējie komponenti" ir visas galvenās struktūras reaktora iekšienē, kurām ir viena vai vairākas funkcijas, piemēram, aktīvās zonas balstīšana, degvielas bloka regulācija, primārā dzesēšanas aģenta plūsmas virzība, reakcijas tilpnes starojuma aizsargekrānu funkcija un reaktora aktīvās zonas instrumentu vadīšana;

i.

siltummaiņi (tvaika ģeneratori), kas speciāli konstruēti vai pielāgoti izmantošanai "kodolreaktora" primārajā dzesēšanas kontūrā;

j.

neitronu detektori un mērinstrumenti, kas speciāli konstruēti vai pielāgoti neitronu plūsmas noteikšanai "kodolreaktora" aktīvajā zonā.

0C002

Mazbagātināts urāns, kas norādīts 0C002. pozīcijā, ja tas ir ietverts samontētos kodoldegvielas elementos.


II PIELIKUMS

Preces un tehnoloģijas, kas minētas 2. panta 1., 2. un 4. punktā, 3. panta 3. punktā, 5. panta 1. punktā, 8. panta 4. punktā, 17. panta 2. punktā, 31. panta 1. punktā un 45. pantā

IEVADA PIEZĪMES

1.

Ja nav norādīts citādi, atsauces numuri, kas lietoti turpmāk ailē "Apraksts", norāda uz divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju aprakstiem, kas izklāstīti Regulas (EK) Nr. 428/2009 I pielikumā.

2.

Atsauces numurs turpmāk ailē "Saistīta prece vai tehnoloģija, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 428/2009 I pielikumā" nozīmē, ka ailē "Apraksts" raksturotās preces īpašības neiekļaujas parametros, kas izklāstīti atsaucē norādītās divējāda lietojuma preces vai tehnoloģijas aprakstā.

3.

"Vienpēdiņās" rakstītu terminu definīcijas dotas tehniskajās piezīmēs par attiecīgo preci.

4.

"Pēdiņās" rakstītu terminu definīcijas ir dotas Regulas (EK) Nr. 428/2009 I pielikumā.

VISPĀRĪGAS PIEZĪMES

1.

Šajā pielikumā paredzētais aizliegums attiecas arī uz precēm (tostarp iekārtām), kuras eksportēt nav aizliegts, ja tajās ir viena vai vairākas aizliegtas sastāvdaļas, ja aizliegtā sastāvdaļa vai sastāvdaļas ir preču pamatsastāvdaļa un ja tās var tikt demontētas vai izmantotas citiem mērķiem.

NB!

Izvērtējot, vai aizliegto sastāvdaļu vai sastāvdaļas var uzskatīt par pamatsastāvdaļām, jāņem vērā tādi faktori kā daudzums, vērtība, ietvertās speciālās zināšanas un citi īpaši apstākļi, pēc kuriem varētu noteikt, vai aizliegtās sastāvdaļas uzskatāmas par preču pamatsastāvdaļām.

2.

Šajā pielikumā norādītās preces ietver gan jaunas, gan lietotas preces.

VISPĀRĪGA PIEZĪME PAR TEHNOLOĢIJĀM (GTN)

(Skatīt saistībā ar II.B iedaļu.)

1.

To "tehnoloģiju" pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports, kas "nepieciešamas" to preču "izstrādei", "ražošanai" vai "lietošanai", kuras atbilstoši A daļai (Preces) aizliegts pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt, ir aizliegti saskaņā ar II.B. iedaļas noteikumiem.

2.

Saskaņā ar II.B iedaļas noteikumiem ir aizliegta to "tehnoloģiju" pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports, kas "nepieciešamas" to preču "izstrādei" vai "ražošanai", kuru pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportu kontrolē atbilstoši IV pielikuma A daļai (Preces).

3.

"Tehnoloģija", kura "vajadzīga" aizliegto preču "izstrādei", "ražošanai" vai "lietošanai", ir aizliegta arī gadījumos, kad to lieto precēm, kuras nav aizliegtas.

4.

Aizliegumu neattiecina uz minētajām "tehnoloģijām" tādā apjomā, kas noteikti vajadzīgs to preču uzstādīšanai, lietošanai, apkopei (pārbaudei) un remontam, uz kurām neattiecas aizliegums, vai tādām precēm, kuras atļauts eksportēt saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 423/2007 vai šo regulu.

5.

"Tehnoloģijas" nodošanas aizliegums neattiecas uz "atklātībā pieejamu" informāciju, "fundamentāliem zinātnes pētījumiem" vai minimāli nepieciešamo informāciju, kas vajadzīga patentu pieteikšanai.

II.A.   PRECES

A0.   Kodolmateriāli, jaudas un iekārtas

Nr.

Apraksts

Saistīta prece vai tehnoloģija, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 428/2009 I pielikumā

II.A0.001

Šādas dobas katoda lampas:

a.

dobas joda katoda lampas ar tīra silīcija vai kvarca logiem;

b.

dobas urāna katoda lampas.

II.A0.002

Faradeja izolatori viļņa garumu diapazonā 500 nm – 650 nm

II.A0.003

Optiskie režģi viļņa garumu diapazonā 500 nm – 650 nm

II.A0.004

Optiskās šķiedras viļņa garumu diapazonā 500 nm – 650 nm, kas pārklātas ar neatstarojošiem slāņiem viļņa garumu diapazonā 500 nm – 650 nm un kuru vidus diametrs ir lielāks par 0,4 mm, bet nepārsniedz 2 mm

II.A0.005

Šādi kodolreaktoru korpusu komponenti un izmēģinājumu iekārtas, izņemot 0A001. pozīcijā minētos:

1.

blīvslēgi,

2.

iekšējie komponenti,

3.

blīvēšanas, izmēģinājumu un mērīšanas iekārtas.

0A001

II.A0.006

Radioloģiskas detektoru sistēmas radioaktīvu materiālu un radioloģiskas izcelsmes starojuma atklāšanai, identifikācijai vai daudzuma noteikšanai, kā arī šādām sistēmām īpaši konstruēti komponenti, izņemot 0A001.j pozīcijā vai 1A004.c pozīcijā minētos.

0A001.j

1A004.c

II.A0.007

No alumīnija sakausējuma vai nerūsošā tērauda izgatavoti 304, 304L vai 316L tipa vārsti ar silfonu blīvslēgu.

Piezīme.

Šī pozīcija neattiecas uz silfonu vārstiem, kas definēti 0B001.c.6. un 2A226. pozīcijā.

0B001.c.6

2A226

II.A0.008

Lāzeru spoguļi, izņemot 6A005.e pozīcijā minētos, kas sastāv no substrātiem, kuru termiskās izplešanās koeficients 20 °C temperatūrā ir 10-6K-1 vai mazāks (piem., kausēts kvarcs vai safīrs).

Piezīme.

Šī pozīcija neattiecas uz optiskajām sistēmām, kas īpaši paredzētas izmantošanai astronomijā, izņemot, ja spoguļi satur kausētu kvarcu.

0B001.g.5, 6A005.e

II.A0.009

Lāzeru lēcas, izņemot 6A005.e.2. pozīcijā minētās, kas sastāv no substrātiem, kuru termiskās izplešanās koeficients 20 °C temperatūrā ir 10-6K-1 vai mazāks (piem., kausēts kvarcs).

0B001.g, 6A005.e.2

II.A0.010

Caurules, cauruļvadi, atloki, armatūra, kas izgatavota no niķeļa vai niķeļa sakausējuma, kurā vairāk par 40 svara % ir niķelis, vai kas izoderēta ar šādu niķeli vai niķeļa sakausējumu, izņemot 2B350.h.1. pozīcijā minēto.

2B350

II.A0.011

Šādi vakuumsūkņi, izņemot 0B002.f.2. vai 2B231. pozīcijā minētos:

 

turbomolekulāri sūkņi ar plūsmas ātrumu 400 l/s vai vairāk,

 

Rutsa tipa priekšvakuuma sūkņi ar volumetrisko atsūknēšanas plūsmas ātrumu vairāk par 200 m3/h;

kompresori ar silfonu blīvslēgiem, spirāles kompresori, sausie kompresori un vakuumsūkņi ar silfonu blīvslēgiem, spirāles vakuumsūkņi, sausie vakuumsūkņi

0B002.f.2, 2B231

II.A0.012

Norobežotas kameras darbībām ar radioaktīvajām vielām, to uzglabāšanai un apstrādei (karstās kameras).

0B006

II.A0.013

"Dabīgais urāns" vai "noplicināts urāns" vai torijs metāla, sakausējuma, ķīmiska savienojuma vai koncentrāta veidā un visi citi materiāli, kas satur vienu vai vairākus no iepriekš minētajiem, – izņemot 0C001. pozīcijā minētos.

0C001

II.A0.014

Detonācijas kameras, kuru eksplozijas absorbcijas jauda ir lielāka par 2,5 kg TNT ekvivalentu.


A1.   Materiāli, ķīmiskas vielas, "mikroorganismi" un "toksīni"

Nr.

Apraksts

Saistīta prece vai tehnoloģija, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 428/2009 I pielikumā

II.A1.001

Bis (2-etilheksil) fosforskābes (HDEHP vai D2HPA) CAS 298-07-7 šķīdinātājs jebkurā daudzumā, tīrāks par 90 %.

II.A1.002

Fluora gāze (CAS Nr.: 7782-41-4), tīrāka par 95 %.

II.A1.005

Elektrolīzes elementi fluora iegūšanai, kuru ražība ir lielāka par 100 g fluora stundā.

Piezīme.

Šī pozīcija neattiecas uz elektrolīzes elementiem, kas definēti 1B225. pozīcijā.

1B225

II.A1.006

Katalizatori, izņemot 1A225. pozīcijā aizliegtos, kas satur platīnu, pallādiju vai rodiju un kurus var izmantot ūdeņraža izotopu apmaiņas reakciju paātrināšanai starp ūdeņradi un ūdeni, lai iegūtu tritiju no smagā ūdens, vai smagā ūdens ražošanai.

1B231, 1A225

II.A1.007

Alumīnijs un tā sakausējumi, izņemot 1C002.b.4. vai 1C202.a pozīcijā minētos, neapstrādātā vai pusfabrikātu formā, kam ir kāda no šādām īpašībām:

a.

galīgā stiepes izturības spēja 293 K (20 °C) temperatūrā ir 460 MPa vai augstāka; vai

b.

stiepes izturība 298 K (25 °C) temperatūrā ir 415 MPa vai augstāka.

1C002.b.4, 1C202.a

II.A1.008

Visu veidu un jebkuras formas magnētiskie metāli, kuru sākotnējā relatīvā caurlaides spēja ir 120 000 vai lielāka un biezums ir no 0,05 līdz 0,1 mm.

1C003.a

II.A1.009

Šādi "šķiedru vai pavedienu materiāli" vai piesūcinātas šķiedras:

NB!

SKATĪT ARĪ II.A1.019.a

a.

oglekļa vai aramīda "šķiedru vai pavedienu materiāli", kam piemīt jebkura šī īpašība:

1.

"īpatnējais modulis" ir lielāks par 10 × 106 m; vai

2.

"īpatnējā stiepes izturība" ir lielāka par 17 × 104 m;

b.

stikla "šķiedru vai pavedienu materiāli", kam ir kāda no šādām īpašībām:

1.

"īpatnējais modulis" ir lielāks par 3,18 × 106 m; vai

2.

"īpatnējā stiepes izturība" ir lielāka par 76,2 × 103 m;

c.

ar termoreaktīviem sveķiem impregnētas nepārtrauktas "dzijas", "paralēlu šķiedru kūļi", "tauvas" vai "lentes" ar platumu 15 mm vai mazāk (iepriekš piesūcinātas šķiedras), kas izgatavotas no oglekļa vai stikla "šķiedru vai pavedienu materiāliem", izņemot II.A1.010.a vai II.A1.010.b pozīcijā minētos.

Piezīme.

Šī pozīcija neattiecas uz "šķiedru vai pavedienu materiāliem", kas definēti 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a un 1C210.b pozīcijā.

1C010.a

1C010.b

1C210.a

1C210.b

II.A1.010

Šādas ar sveķiem vai darvu impregnētas šķiedras (piesūcinātas šķiedras), ar metālu vai oglekli pārklātas šķiedras (sagataves) vai "oglekļa šķiedru sagataves":

a.

izgatavotas no iepriekš II.A1.009. pozīcijā minētajiem "šķiedru vai pavedienu materiāliem";

b.

ar epoksīdsveķu "matricu" impregnēti oglekļa "šķiedru vai pavedienu materiāli" (piesūcinātas šķiedras), kas minēti 1C010.a, 1C010.b vai 1C010.c pozīcijā, gaisa kuģu konstrukciju vai laminātu remontam, ja atsevišķu plākšņu izmēri nepārsniedz 50 cm × 90 cm;

c.

1C010.a, 1C010.b vai 1C010.cpozīcijā minētas piesūcinātas šķiedras, kas impregnētas ar fenola vai epoksīdu sveķiem, kuru stiklošanās temperatūra (Tg) ir zemāka par 433 K (160 °C) un sacietēšanas temperatūra ir zemāka par stiklošanās temperatūru.

Piezīme.

Šī pozīcija neattiecas uz "šķiedru vai pavedienu materiāliem", kas definēti pozīcijā 1C010.e.

1C010.e.

1C210

II.A1.011

Pastiprināti silīcija karbīda keramiskie kompozīti, ko var izmantot priekšgala smailēm, atgriešanās moduļiem, sprauslu aizvariem, ko var izmantot "raķetēm", izņemot pozīcijā 1C107 minētos.

1C107

II.A1.012

Martensīta tēraudi, izņemot pozīcijā 1C116 vai 1C216 minētos, ar galīgās stiepes izturības "spēju"2 050 MPa vai vairāk 293 K (20 °C) temperatūrā.

Tehniska piezīme.

Norādītā "stiepes robežstiprība" attiecas uz martensīta tēraudu gan pirms, gan pēc to termiskās apstrādes.

1C216

II.A1.013

Volframs, tantals, volframa karbīds, tantala karbīds un sakausējumi, kam ir abas šīs īpašības:

a.

izveidoti dobu simetrisku cilindrisku vai sfērisku formu veidā (tostarp cilindru segmenti) ar iekšējo diametru no 50 mm līdz 300 mm; un

b.

masa ir lielāka par 5 kg.

Piezīme.

Šī pozīcija neattiecas uz volframu, volframa karbīdu un sakausējumiem, kas definēti 1C226. pozīcijā.

1C226

II.A1.014

Kobalta, neodīma vai samārija metāliski pulveri atsevišķu elementu veidā vai to sakausējumi, vai maisījumi, kuros ir vismaz 20 svara % kobalta, neodīma vai samārija; daļiņu izmērs ir mazāks par 200 μm.

II.A1.015

Tīrs tributilfosfāts (TBP) [CAS Nr. 126-73-8] vai jebkurš maisījums, kurā TBP saturs pārsniedz 5 svara %.

II.A1.016

Martensīta tērauds, izņemot 1C116., 1C216. vai II.A1.012. pozīcijā aizliegtos.

Tehniska piezīme.

Martensīta tēraudi ir dzelzs sakausējumi, kas parasti ir ar lielu niķeļa un ļoti mazu oglekļa saturu un leģējošām piedevām, kuras palielina sakausējuma stiprību un rūdījumu.

II.A1.017

Šādi metāli, metālu pulveri un materiāli:

a.

volframs un volframa sakausējumi, izņemot 1C117. pozīcijā aizliegtos, viendabīgu sfērisku vai putekļveida daļiņu formā ar 500 μm diametru vai mazāku, kas satur 97 svara % volframa vai vairāk;

b.

molibdēns un molibdēna sakausējumi, izņemot 1C117. pozīcijā aizliegtos, viendabīgu sfērisku vai putekļveida daļiņu formā ar 500 μm diametru vai mazāku, kas satur 97 svara % molibdēna vai vairāk;

c.

volframa materiāli cietā stāvoklī, izņemot 1C226. vai II.A1.013. pozīcijā aizliegtos, ar šādu materiālu sastāvu:

1.

volframs un tā sakausējumi ar 97 svara % volframa vai vairāk;

2.

ar varu infiltrēts volframs ar 80 svara % volframa vai vairāk; vai

3.

ar sudrabu infiltrēts volframs ar 80 svara % volframa vai vairāk.

II.A1.018

Mīkstie magnētiskie sakausējumi ar šādu ķīmisko sastāvu:

a)

dzelzs saturs no 30 % līdz 60 % un

b)

kobalta saturs no 40 % līdz 60 %.

II.A1.019

Šādi "šķiedru vai pavedienu materiāli" vai piesūcinātas šķiedras, kas nav aizliegti ar šīs regulas I vai II pielikumu (II.A1.009., II.A1.010. pozīcijā), vai tie, kas nav minēti Regulas (EK) Nr. 428/2009 I pielikumā:

a)

oglekļa "šķiedru vai pavedienu materiāli";

Piezīme.

II.A1.019.a pozīcija neattiecas uz audumiem;

b)

ar termoreaktīviem sveķiem impregnētas nepārtrauktas "dzijas", "paralēlu šķiedru kūļi", "tauvas" vai "lentes", kas izgatavotas no oglekļa "šķiedru vai pavedienu materiāliem";

c)

poliakrilnitrila (PAN) nepārtrauktas "dzijas", "paralēlu šķiedru kūļi", "tauvas" vai "lentes"


A2.   Materiālu apstrāde un pārstrāde

Nr.

Apraksts

Saistīta prece vai tehnoloģija, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 428/2009 I pielikumā

II.A2.001

Vibrāciju pārbaudes sistēmas, iekārtas un to komponenti, izņemot pozīcijā 2B116 minētos:

a.

vibrāciju pārbaudes sistēmas, kurās izmantota atgriezeniskās saites vai slēgtā kontūra tehnika, un kurās iekļautas digitālas kontroliekārtas, kas spēj likt sistēmai vibrēt ar paātrinājumu, kas vienāds ar 0,1 g (vidējā ģeometriskā vērtība) vai lielāks diapazonā no 0,1 Hz līdz 2 kHz, un attīstot spēku, kas vienāds ar 50 kN vai lielāks par to, mērot uz "tukša galda";

b.

ciparu kontrolierīces kombinācijā ar īpašu "programmatūru" vibrācijas pārbaudei reālā laika kontroles frekvenču diapazonā, kas lielāks par 5 kHz, izmantošanai a. pozīcijā minētajās vibrācijas pārbaudes sistēmās;

c.

vibrokratītāji (vibratoru mezgli) ar pastiprinātājiem vai bez tiem, kas spēj attīstīt spēku, kas vienāds ar 50 kN vai lielāks par to, mērot uz "tukša galda", kurus var izmantot a. pozīcijā minētajās vibrāciju pārbaudes sistēmās;

d.

pārbaudāmās detaļas atbalsta konstrukcijas un elektroniskas ierīces, kas paredzētas vairāku vibratoru mezglu savienošanai sistēmā, kas var radīt kopējo spēku, kas vienāds ar 50 kN vai lielāks par to, mērot uz "tukša galda", un kuras var izmantot a. pozīcijā minētajās vibrāciju sistēmās.

Tehniska piezīme.

"Tukšs galds" ir plakans galds vai virsma bez jelkādiem stiprinājumiem un armatūras.

2B116

II.A2.002a

Šādi darbgaldi un sastāvdaļas, kā arī darbgaldu ciparu kontroles iekārtas:

a.

slīpēšanas darbgaldi, kuru pozicionēšanas precizitāte "visām iespējamām kompensācijām" ir 15 μm vai mazāk (labāk) uz jebkuras lineārās ass saskaņā ar ISO 230/2 (1988) (1) vai līdzvērtīgu valsts standartu;

Piezīme.

Šī pozīcija neattiecas uz slīpēšanas darbgaldiem, kas definēti 2B201.b un 2B001.c pozīcijā;

b.

komponenti un digitālas vadības ierīces, kas īpaši konstruētas 2B001. un 2B201. pozīcijā vai a. pozīcijā minētajiem darbgaldiem.

2B201.b

2B001.c

II.A2.003

Šādas balansēšanas mašīnas un ar tām saistītas iekārtas:

a.

balansēšanas mašīnas, kas konstruētas vai modificētas zobārstniecības vai citādām medicīniskām iekārtām un kam ir visas šīs īpašības:

1.

nevar balansēt rotorus/mezglus, kuru masa ir lielāka par 3 kg;

2.

var balansēt rotorus/mezglus, kuru griešanās ātrums pārsniedz 12 500 apgr./min.;

3.

var koriģēt disbalansu divās vai vairākās plaknēs; un

4.

var balansēt līdz paliekošajam īpatnējam disbalansam 0,2 g x mm uz 1 kg rotora masas;

b.

indikatoru galviņas, kas konstruētas vai modificētas lietošanai a. pozīcijā norādītajās mašīnās.

Tehniska piezīme.

Indikatoru galviņas dažkārt dēvē par balansēšanas instrumentiem.

2B119

II.A2.004

Tālvadības manipulatori, ko var izmantot no attāluma vadāmām darbībām radioķīmiskā separācijā vai karstajās kamerās, kas nav minēti pozīcijā 2B225 un kam ir kāda no šādām īpašībām:

a.

spēj izkļūt cauri 0,3 m biezai vai biezākai karstās kameras sienai (operācija caur sienu); vai

b.

spēj sniegties pāri 0,3 m biezas vai biezākas karstās kameras sienas augšējai malai (operācija pāri sienai).

2B225

II.A2.006

Šādas krāsnis, kas spēj funkcionēt temperatūrā virs 400°C:

a.

oksidācijas krāsnis

b.

kontrolējamas atmosfēras karstās apstrādes krāsnis

Piezīme.

Šī pozīcija neattiecas uz tuneļkrāsnīm ar veltņu vai vagonešu padevi, tuneļkrāsnīm ar lentes transportieri, šahtu krāsnīm vai krāsnīm ar izbīdāmu grīdu, kas īpaši konstruētas stikla vai keramikas trauku vai keramikas konstrukciju ražošanai

2B226

2B227

II.A2.007

"Spiediena sensori", izņemot pozīcijā 2B230 minētos, kas spēj mērīt absolūto spiedienu jebkurā punktā diapazonā no 0 līdz 200 kPa un kam ir abas šīs īpašības:

a.

spiediena sensoru jutīgie elementi, izgatavoti no "urāna heksafluorīda (UF6) korozijizturīgiem materiāliem" vai ar tiem aizsargāti, un

b.

kam ir kāda no šādām īpašībām:

1.

pilna skala ir mazāka par 200 kPa un "precizitāte" augstāka par ± 1 % no pilnas skalas vērtības; vai

2.

pilna skala ir 200 kPa vai lielāka un "precizitāte" augstāka par 2 kPa.

2B230

II.A2.011

Nepārtrauktas darbības centrbēdzes separatori ar pretaerosolu sistēmām, kas ir izgatavoti no:

1.

sakausējumiem, kas satur vairāk par 25 svara % niķeļa un 20 svara % hroma;

2.

fluorpolimēriem;

3.

stikla (ietverot stiklveida un emaljas pārklājumus vai stikla oderējumu);

4.

niķeļa vai sakausējumiem, kuros ir vairāk par 40 svara % niķeļa;

5.

tantala vai tantala sakausējumiem;

6.

titāna vai titāna sakausējumiem; vai

7.

cirkonija vai cirkonija sakausējumiem.

Piezīme.

Šī pozīcija neattiecas uz centrbēdzes separatoriem, kas definēti 2B352.c pozīcijā.

2B352.c

II.A2.012

Metālkeramiskie filtri no niķeļa vai niķeļa sakausējuma ar niķeļa saturu 40 svara procenti vai vairāk.

Piezīme.

Šī pozīcija neattiecas uz filtriem, kas definēti 2B352.d pozīcijā.

2B352.d.

II.A2.013

Vērpes formēšanas mašīnas un plūsmas formēšanas mašīnas, izņemot 2B009., 2B109. vai 2B209. pozīcijā iekļautās mašīnas, kurām valču spēks ir lielāks par 60 kN, un tām īpaši konstruēti komponenti.

Tehniska piezīme.

Piemērojot pozīciju II.A2.013, mašīnas, kurās kombinēta vērpes formēšana un plūsmas formēšana, uzskata par plūsmas formēšanas mašīnām.

II.A2.014

Šķidruma-šķidruma kontaktēšanas iekārtas (maisītāji-separatori, pulsējošās kolonnas, centrifugālie kontaktori); un šādām iekārtām konstruēti šķidruma sadalītāji, tvaika sadalītāji vai šķidruma kolektori, kuru virsmas, kas nonāk tiešā saskarē ar apstrādājamajām ķimikālijām, ir jebkuri no šādiem materiāliem:

N.B.:

SKATĪT ARĪ IV.A2.008.

a.

izgatavoti no jebkura šāda materiāla:

1.

sakausējumiem, kas satur vairāk par 25 svara % niķeļa un 20 svara % hroma;

2.

fluorpolimēriem;

3.

stikla (ietverot stiklveida un emaljas pārklājumus vai stikla oderējumu);

4.

grafīta vai "oglekļa grafīta";

5.

niķeļa vai sakausējumiem, kuros ir vairāk par 40 svara % niķeļa;

6.

tantala vai tantala sakausējumiem;

7.

titāna vai titāna sakausējumiem; vai

8.

cirkonija vai cirkonija sakausējumiem; vai

b.

izgatavots no nerūsējoša tērauda un viena vai vairākiem no II.A2.014.a pozīcijā minētajiem materiāliem.

Tehniska piezīme.

"Oglekļa grafīts" ir amorfā oglekļa un grafīta maisījums, kurā ir vismaz 8 svara % grafīta.

2B350.e

II.A2.015

Šādas rūpnieciskās iekārtas un komponenti, izņemot 2B350.d pozīcijā minētos:

NB!

SKATĪT ARĪ IV.A2.009.

Siltummaiņi vai kondensatori ar siltuma apmaiņas virsmas lielumu vairāk par 0,05 m2 un mazāk par 30 m2; kā arī caurules, plāksnes, tinumi vai bloki (serdeņi), kas konstruēti šādiem siltummaiņiem vai kondensatoriem un kuru visas virsmas, kas nonāk tiešā saskarē ar šķidrumu(-iem), ir jebkuri no šiem:

a.

izgatavoti no jebkura šī materiāla:

1.

sakausējumiem, kas satur vairāk par 25 svara % niķeļa un 20 svara % hroma;

2.

fluorpolimēriem;

3.

stikla (ietverot stiklveida un emaljas pārklājumus vai stikla oderējumu);

4.

grafīta vai "oglekļa grafīta";

5.

niķeļa vai sakausējumiem, kuros ir vairāk par 40 svara % niķeļa;

6.

tantala vai tantala sakausējumiem;

7.

titāna vai titāna sakausējumiem;

8.

cirkonija vai cirkonija sakausējumiem;

9.

silīcija karbīda; vai

10.

titāna karbīda; vai

b.

izgatavots no nerūsējoša tērauda un viena vai vairākiem no II.A2.015.a pozīcijā minētajiem materiāliem.

Piezīme.

Šī pozīcija neattiecas uz transportlīdzekļu radiatoriem.

Tehniska piezīme.

Materiāli, ko izmanto starplikām un blīvslēgiem, un citām blīvēšanas funkcijām, nenosaka siltummaiņa kontroles režīmu.

2B350.d

II.A2.016

Daudzblīvslēgu un bezblīvslēgu sūkņi, izņemot 2B350.i pozīcijā minētos, kas piemēroti korozīviem šķidrumiem, ar ražotāja noteikto maksimālo plūsmas ātrumu vairāk par 0,6 m3/h, vai vakuumsūkņi ar ražotāja noteikto maksimālo plūsmas ātrumu vairāk par 5 m3/h [mērot standarta temperatūras (273 K jeb 0 °C) un spiediena (101,3 kPa) apstākļos]; un tādiem sūkņiem konstruēti korpusi, iepriekš sagatavoti korpusu oderējumi, lāpstiņrati, rotori vai žikleru sūkņu sprauslas, kuros visas virsmas, kas nonāk tiešā saskarē ar apstrādājamām ķimikālijām, ir izgatavotas no jebkura no šādiem materiāliem:

NB!

SKATĪT ARĪ IV.A2.010.

a.

izgatavoti no jebkura šī materiāla:

1.

sakausējumiem, kas satur vairāk par 25 svara % niķeļa un 20 svara % hroma;

2.

keramikas;

3.

ferosilīcija;

4.

fluorpolimēriem;

5.

stikla (ietverot stiklveida vai emaljas pārklājumus vai stikla oderējumu);

6.

grafīta vai "oglekļa grafīta";

7.

niķeļa vai sakausējumiem, kuros ir vairāk par 40 svara % niķeļa;

8.

tantala vai tantala sakausējumiem;

9.

titāna vai titāna sakausējumiem;

10.

cirkonija vai cirkonija sakausējumiem;

11.

niobija (kolumbija) vai niobija sakausējumiem; vai

12.

alumīnija sakausējumiem; vai

b.

izgatavots no nerūsējoša tērauda un viena vai vairākiem no II.A2.016.a pozīcijā minētajiem materiāliem.

Tehniska piezīme.

Materiāli, ko izmanto blīvēm un blīvslēgiem un citam blīvēšanas funkcijām, nenosaka sūkņa kontroles režīmu.

2B350.i


A3.   Elektronika

Nr.

Apraksts

Saistīta prece vai tehnoloģija, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 428/2009 I pielikumā

II.A3.001

Augstsprieguma līdzstrāvas enerģijas avoti, kam ir abas šīs īpašības:

a.

bez pārtraukuma 8 stundas spēj nodrošināt 10 kV vai lielāku spriegumu ar 5 kW vai lielāku izejas jaudu, ar izvērsi vai bez tās; un

b.

četru stundu laikā strāvas vai sprieguma stabilitāte ir labāka par 0,1 %.

Piezīme.

Šī pozīcija neattiecas uz enerģijas avotiem, kas definēti 0B001.j.5. un 3A227. pozīcijā.

3A227

II.A3.002

Šādi masspektrometri, izņemot 3A233. vai 0B002.g pozīcijā minētos, kas spēj reģistrēt jonus ar atommasu 200 vienības vai vairāk, un kuru izšķiršanas spēja ir lielāka par 2 daļām uz 200, kā arī tiem paredzēti jonu avoti:

a.

induktīvi saistītas plazmas masas spektrometri (ICP/MS);

b.

aukstās jonizācijas mirdzizlādes masas spektrometri (GDMS);

c.

termiskās jonizācijas masspektrometri (TIMS);

d.

elektronu bombardēšanas masspektrometri, kuru elektronu avota kamera ir izgatavota no "UF6 korozijizturīgiem materiāliem", ir ar tiem oderēta vai pārklāta;

e.

molekulārā staru kūļa masspektrometri, kam ir kāda no šādām īpašībām:

1.

starojuma avota kamera ir izgatavota no nerūsošā tērauda vai molibdēna vai ar šiem materiāliem oderēta vai pārklāta, un tai ir aukstā uztvērējkamera, ko iespējams atdzesēt līdz 193 K (-80°C) vai zemākai temperatūrai; vai

2.

starojuma avota kamera ir izgatavota no "UF6 korozijizturīgiem materiāliem" vai ar tiem oderēta vai pārklāta;

f.

masspektrometri, kas aprīkoti ar mikrofluorēšanas jonu avotu, kuri paredzēti darbam ar aktinīdiem vai aktinīdu fluorīdiem.

3A233

II.A3.003

Frekvenču pārveidotāji vai ģeneratori, izņemot ar 0B001. vai 3A225. pozīciju aizliegtos, kuriem ir visi zemāk uzskaitītie raksturlielumi, un īpaši konstruēti to komponenti un programmatūra:

a.

daudzfāzu izeja ar jaudu 40 W vai vairāk;

b.

var darboties frekvenču diapazonā no 600 līdz 2 000 Hz; un

c.

frekvences regulācijas precizitāte ir labāka (mazāka) par 0,1 %.

Tehniska piezīme.

Pozīcijā II.3A.003 minētos frekvenču pārveidotājus sauc arī par konvertoriem vai invertoriem.


A6.   Sensori un lāzeri

Nr.

Apraksts

Saistīta prece vai tehnoloģija, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 428/2009 I pielikumā

II.A6.001

Itrija alumīnija granāta (YAG) stieņi

II.A6.002

Šādas optiskās iekārtas un to komponenti, kas nav minēti 6A002 un 6A004.b pozīcijā:

Infrasarkanā optika ar viļņa garumu diapazonu 9 000nm– 17 000nm un tās komponenti, tostarp kadmija telurīda (CdTe) komponenti.

6A002

6A004.b

II.A6.003

Viļņa frontes korekcijas sistēmas, kas paredzētas lietošanai ar lāzera staru, kura diametrs ir lielāks par 4 mm, un tām īpaši paredzēti komponenti, tostarp vadības sistēmas, fāzes frontes sensori un "deformējamie spoguļi", tostarp bimorfie spoguļi.

Piezīme.

Šī pozīcija neattiecas uz kontroles spoguļiem, kas definēti pozīcijās 6A004.a, 6A005.e un 6A005.f

6A003

II.A6.004

Argona jonu "lāzeri", kuru vidējā izejas jauda ir 5 W vai lielāka.

Piezīme.

Šī pozīcija neattiecas uz argona jonu "lāzeriem", kas definēti 0B001.g.5., 6A005. un 6A205.a pozīcijā.

6A005.a.6

6A205.a

II.A6.005

Šādi pusvadītāju "lāzeri" un to komponenti:

a.

atsevišķi pusvadītāju "lāzeri" ar izejas jaudu, kas lielāka par 200 mW katram, daudzumos vairāk par 100;

b.

pusvadītāju "lāzeru" bloki ar izejas jaudu, kas lielāka par 20 W.

1.

Pusvadītāju "lāzerus" parasti dēvē par "lāzeru" diodēm.

2.

Šī pozīcija neattiecas uz "lāzeriem", kas definēti pozīcijās 0B001.g.5, 0B001.h.6 un 6A005.b. 3.

3.

Šī pozīcija neattiecas uz "lāzeru" diodēm ar viļņa garumu diapazonu 1 200 nm - 2 000 nm.

6A005.b.

II.A6.006

Noskaņojamie pusvadītāju "lāzeri" un noskaņojamo pusvadītāju "lāzeru" bloki ar viļņa garumu no 9 μm līdz 17 μm, kā arī pusvadītāju "lāzeru" bloku kopumi, kuros ir vismaz viens noskaņojamo pusvadītāju "lāzeru" bloks ar minēto viļņa garumu.

1.

Pusvadītāju "lāzerus" parasti dēvē par "lāzeru" diodēm.

2.

Šī pozīcija neattiecas uz pusvadītāju "lāzeriem", kas definēti pozīcijās 0B001.h.6 un 6A005.b

6A005.b.

II.A6.007

Šādi cietvielu "noskaņojamie""lāzeri" un tiem īpaši konstruēti komponenti:

a.

titāna-safīra lāzeri,

b.

aleksandrīta lāzeri.

Piezīme.

Šī pozīcija neattiecas uz titāna-safīra un aleksandrīta lāzeriem, kas definēti 0B001.g.5., 0B001.h.6. un 6A005.c.1. pozīcijā.

6A005.c.1.

II.A6.008

Ar neodīmu leģēti (izņemot stikla) "lāzeri" ar ģenerētā viļņa garumu, kas pārsniedz 1 000 nm, bet nepārsniedz 1 100 nm, un izejas enerģiju, kas pārsniedz 10 J impulsā.

Piezīme.

Šī pozīcija neattiecas uz "lāzeriem", kas leģēti ar neodīmu (izņemot stikla), kuri definēti 6A005.c.2.b pozīcijā.

6A005.c.2.

II.A6.009

Šādi akustiskās optikas komponenti:

a.

kadrēšanas lampas un cietvielu attēlveidošanas iekārtas ar atkārtošanās frekvenci 1 kHz vai vairāk;

b.

atkārtošanās frekvences piederumi;

c.

Pokela elementi.

6A203.b.4.c

II.A6.010

Pret radiāciju izturīgas kameras vai to objektīvi, izņemot 6A203c pozīcijā minētos, kas ir īpaši konstruēti vai atzīti par tādiem, kas spēj bez darbības traucējumiem izturēt kopēju apstarojuma devu, kura lielāka par 50 × 103 Gy(silīcijs) (5 × 106 rad (silīcijs)).

Tehniska piezīme.

Termins Gy(silīcijs) nozīmē enerģiju džoulos, ko absorbē jonizējošam starojumam pakļauts neekranēts silīcija paraugs.

6A203.c

II.A6.011

Noskaņojamie impulsa krāsu lāzeru pastiprinātāji un oscilatori, kam ir visas šādas īpašības:

1.

darbojas pie viļņu garuma no 300 nm līdz 800 nm;

2.

vidējā izejas jauda lielāka par 10 W, bet nepārsniedz 30 W;

3.

atkārtošanās ātrums lielāks par 1 kHz; un

4.

impulsa ilgums ir mazāks par 100 ns.

1.

Šī pozīcija neattiecas uz viena režīma oscilatoriem.

2.

Šī pozīcija neattiecas uz noskaņojamo impulsa krāsu lāzeru pastiprinātājiem un oscilatoriem, kas definēti 6A205.c, 0B001.g.5. un 6A005. pozīcijā.

6A205.c

II.A6.012

Oglekļa dioksīda impulsu "lāzeri" ar visiem šādiem raksturlielumiem:

1.

darbojas pie viļņu garuma no 9 000 nm līdz 11 000 nm;

2.

atkārtošanās ātrums lielāks par 250 Hz;

3.

vidējā izejas jauda lielāka par 100 W, bet nepārsniedz 500 W; un

4.

impulsa ilgums ir mazāks par 200 ns.

Piezīme.

Šī pozīcija neattiecas uz oglekļa dioksīda impulsu lāzeru pastiprinātājiem un oscilatoriem, kas definēti 6A205.d, 0B001.h.6. un 6A005.d pozīcijā.

6A205.d

II.A6.013

Vara "lāzeri", kam piemīt abas šīs īpašības:

1.

darbojas pie viļņu garuma no 500 nm līdz 600 nm; un

2.

vidējā izejas jauda vienāda ar vai lielāka par 15 W.

6A005.b.

II.A6.014

Oglekļa monoksīda impulsu "lāzeri", kam ir visas šīs īpašības:

1.

darbojas pie viļņu garuma no 5 000 nm līdz 6 000 nm;

2.

atkārtošanās ātrums lielāks par 250 Hz;

3.

vidējā izejas jauda ir lielāka par 100 W; un

4.

impulsa ilgums ir mazāks par 200 ns;

Piezīme.

Šī pozīcija neattiecas uz lielākas jaudas (parasti 1 līdz 5 kW) rūpnieciskajiem oglekļa monoksīda lāzeriem, ko izmanto tādiem mērķiem kā griešana un metināšana, jo šiem pēdējiem minētajiem lāzeriem ir vai nu nepārtrauktas darbības vai impulsa lāzeri, kuru impulsa ilgums pārsniedz 200 ns.

 


A7.   Navigācija un avioelektronika

Nr.

Apraksts

Saistīta prece vai tehnoloģija, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 428/2009 I pielikumā

II.A7.001

Šādas inerciālas navigācijas sistēmas un tām īpaši konstruēti komponenti:

I.

šādas inerciālas navigācijas sistēmas, ko Vasenāras Nolīguma dalībvalstu civilās iestādes sertificējušas izmantošanai "civilajos lidaparātos", un tām īpaši konstruēti komponenti:

a.

inerciālas navigācijas sistēmas (INS) (šarnīru un lenšu) un inerciālas iekārtas, kas paredzētas "lidaparātu", sauszemes transportlīdzekļu, (virsūdens vai zemūdens) kuģu vai "kosmosa kuģu" orientācijai telpā, vadībai vai kontrolei, un tām īpaši konstruēti komponenti, kam ir jebkura no šādām īpašībām:

1.

navigācijas kļūda (brīvi inerciāla) pēc normāla regulējuma "varbūtējā cirkulārā kļūda" (CEP) ir 0,8 jūras jūdzes stundā (nm/hr) vai mazāka (labāka); vai

2.

paredzētas darbībai pie lineārā paātrinājuma līmeņiem, kas pārsniedz 10 g;

b.

hibrīdas inerciālas navigācijas sistēmas, kurās iestrādāta(-as) globālās navigācijas satelītsistēma(-as) (GNSS) vai "uz datiem pamatotas atsauces navigācijas" (DBRN) sistēma(-as) orientācijai telpā, vadībai vai kontrolei, kurām pēc normālas pielīdzināšanas INS navigācijaspozīcijas precizitāte pēc GNSS vai DBRN zuduma uz laiku līdz četrām minūtēm ir mazāk (labāk) nekā 10 metri "varbūtējās cirkulārās kļūdas" (CEP);

c.

inerciālas iekārtas azimuta, kursa vai ziemeļu virziena norādīšanai un īpaši konstruēti to komponenti, kam piemīt kāds no šādiem raksturlielumiem:

1.

konstruēti tā, lai azimuta, kursa vai ziemeļu virziena norādīšanas precizitāte 45 platuma grādos tiem būtu 6 loka minūtes (vidējā ģeometriskā vērtība) vai mazāk (labāk); vai

2.

konstruēti tā, lai pārtrauktu darboties, ja tiek pakļauti vismaz 900 g triecieniem vismaz 1 ms.

Piezīme.

I.a. un I.b pozīcijā minētie parametri ir piemērojami jebkuros no šādiem vides apstākļiem:

1.

ieejas nejaušo vibrāciju vidējā ģeometriskā vērtība pirmajā pusstundā ir 7,7 g, un kopējais izmēģinājumu laiks ir pusotra stunda uz katru no trim perpendikulārajām asīm, ja nejaušās vibrācijas atbilst šādiem raksturlielumiem:

a.

pastāvīgs jaudas spektrālais blīvums (PSD) ir 0,04 g2/Hz frekvenču intervālā no 15 līdz 1 000 Hz; un

b.

PSD saskaņots ar frekvenci no 0,04 g2/Hz līdz 0,01 g2/Hz frekvenču intervālā no 1 000 līdz 2 000 Hz;

2.

šūpošanās un zvalstīšanās ātrums līdzinās +2,62 rad/s (150 grādi/s) vai ir lielāks par to; vai

3.

atbilstīgi valsts standartiem, kas līdzvērtīgi iepriekš 1. un 2. punktā minētajiem.

1.

I.b pozīcija attiecas uz sistēmām, kurās INS un citi neatkarīgi navigācijas līdzekļi ir iebūvēti vienā kopējā vienībā (iegulti), lai sasniegtu uzlabotus snieguma rādītājus.

2.

"Varbūtējā cirkulārā kļūda" (CEP) – normālā cirkulārā sadalē tāda apļa rādiuss, kas satur 50 procentus veikto atsevišķo mērījumu, vai tāda apļa rādiuss, kura iekšpusē ir 50 procentu liela atrašanās iespējamības.

II.

teodolītu sistēmas, kurās ietilpst inerciālas iekārtas, kas īpaši konstruētas civilās mērīšanas nolūkiem un veidotas tā, lai azimuta, kursa vai ziemeļu virziena norādīšanas precizitāte 45 platuma grādos tām būtu 6 loka minūtes (vidējā ģeometriskā vērtība) vai mazāk (labāk), kā arī īpaši konstruēti to komponenti;

III.

Inerciālas vai citādas iekārtas, kurās izmanto 7A001. vai 7A101. pozīcijā minētos akselerometrus, ja šādi akselerometri ir īpaši konstruēti un izstrādāti kā MWD (Measurement While Drilling – mērīšana urbšanas laikā) sensori darbībām vertikālajās akās.

7A003

7A103


A9.   Kosmiskā aviācija un vilces dzinēju sistēmas

Nr.

Apraksts

Saistīta prece vai tehnoloģija, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 428/2009 I pielikumā

II.A9.001

Eksplozijas skrūves.

II.B.   TEHNOLOĢIJA

Nr.

Apraksts

Saistīta prece vai tehnoloģija, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 428/2009 I pielikumā

II.B.001

Tehnoloģijas, kas nepieciešamas II.A daļā (Preces) minēto preču izstrādei, ražošanai vai lietošanai.

II.B.002

Tehnoloģijas, kas nepieciešamas IV pielikuma IV A daļā (Preces) minēto preču izstrādei, ražošanai vai lietošanai.

Tehniska piezīme.

Termins "tehnoloģijas" ietver programmatūru.


III PIELIKUMS

Preces un tehnoloģijas, kas minētas 3. panta 1., 3. un 5. punktā, 5. panta 2. punktā, 8. panta 4. punktā, 18. panta 1. punktā, 31. panta 1. punktā un 45. pantā

IEVADA PIEZĪMES

1.

Ja nav norādīts citādi, atsauces numuri, kas lietoti turpmāk ailē ar nosaukumu "Apraksts", norāda uz divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju aprakstiem, kas izklāstīti I pielikumā Regulai (EK) Nr. 428/2009.

2.

Atsauces numurs turpmāk ailē ar nosaukumu "Saistīta prece vai tehnoloģija, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 428/2009 I pielikumā" nozīmē, ka ailē "Apraksts" raksturotās preces īpašības neiekļaujas parametros, kas izklāstīti atsaucē norādītās divējāda lietojuma preces vai tehnoloģijas aprakstā.

3.

"Vienpēdiņās" rakstītu terminu definīcijas dotas tehniskajās piezīmēs par attiecīgo preci.

4.

"Pēdiņās" rakstītu terminu definīcijas ir dotas Regulas (EK) Nr. 428/2009 I pielikumā.

VISPĀRĪGAS PIEZĪMES

1.

Šajā pielikumā paredzētās kontroles attiecas arī uz precēm (tostarp iekārtām), kuras eksportējot nav jākontrolē, ja tajās ir viena vai vairākas kontrolējamas sastāvdaļas, ja kontrolējamā sastāvdaļa vai sastāvdaļas ir preču pamatsastāvdaļa un ja tās var tikt demontētas vai izmantotas citiem mērķiem.

NB!

Izvērtējot, vai kontrolējamā sastāvdaļa vai sastāvdaļas jāuzskata par galvenajām sastāvdaļām, jāņem vērā tādi faktori kā daudzums, vērtība, ietvertās tehnoloģiskās zināšanas un citi īpaši apstākļi, pēc kuriem varētu noteikt, vai kontrolējamās sastāvdaļas ir uzskatāmas par iepērkamo preču galvenajām sastāvdaļām.

2.

Šajā pielikumā norādītās preces ietver gan jaunas, gan lietotas preces.

VISPĀRĪGA PIEZĪME PAR TEHNOLOĢIJĀM (GTN)

(Skatīt saistībā ar III.B. iedaļu.)

1.

Saskaņā ar III.B iedaļas noteikumiem kontrolē tās "tehnoloģijas" pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportu, kura "nepieciešama" to preču "lietošanai", kuru pārdošanas, piegādes, nodošanas vai eksporta kontrole ir paredzēta A daļā (Preces).

2.

Saskaņā ar II pielikuma II.B iedaļas noteikumiem ir aizliegta to "tehnoloģiju" pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports, kas "nepieciešamas" to preču "izstrādei" vai "ražošanai", kuru pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportu konrtolē saskaņā ar A daļu (Preces).

3.

"Tehnoloģiju", kas "nepieciešama" kontrolējamu preču "lietošanai", kontrolē arī tad, ja to izmanto precēm, uz kurām neattiecas kontrole.

4.

Kontroli neattiecina uz minētajām "tehnoloģijām" tādā apjomā, kas ir obligāti vajadzīgs to preču uzstādīšanai, lietošanai, apkopei (pārbaudei) un remontam, kuras nav pakļautas kontrolei vai kuras ir atļauts eksportēt saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 423/2007 vai šo regulu.

5.

"Tehnoloģijas" nodošanas kontrole neattiecas uz "atklātībā pieejamu" informāciju un "fundamentāliem zinātnes pētījumiem", kā arī uz informācijas minimumu, kas vajadzīgs patentu pieteikumiem.

III.A.   PRECES

A0.   Kodolmateriāli, jaudas un iekārtas

Nr.

Apraksts

Saistīta prece vai tehnoloģija, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 428/2009 I pielikumā

III.A0.015

"Boksi ar cimdiem", kas īpaši paredzēti radioaktīviem izotopiem, radioaktivitātes avotiem vai radionuklīdiem.

Tehniska piezīme.

"Boksi ar cimdiem" ir iekārta, kas lietotājam nodrošina aizsardzību pret bīstamiem izgarojumiem, daļiņām vai radiācijas, pret materiāliem iekārtas iekšienē, ar kuriem apietas vai kurus apstrādā persona iekārtas ārpusē, izmantojot manipulatorus vai cimdus, kas integrēti iekārtā.

0B006

III.A0.016

Toksisku gāzu uzraudzības sistēmas, kas paredzētas pastāvīgai darbībai un sērūdeņraža konstatēšanai, un tām īpaši paredzēti detektori.

0A001

0B001.c

III.A0.017

Hēlija noplūdes detektori.

0A001

0B001.c


A1.   Materiāli, ķīmiskas vielas, "mikroorganismi" un "toksīni"

Nr.

Apraksts

Saistīta prece vai tehnoloģija, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 428/2009 I pielikumā

III.A1.003

Gredzenveida blīvslēgi un blīves ar iekšējo diametru 400 mm vai mazāku, kas izgatavotas no jebkura no šādiem materiāliem:

a.

nespriegoti vinilidēnfluorīda kopolimēri ar 75 % vai vairāk β-kristālisko struktūru;

b.

fluorēti poliamīdi, kas satur 10 svara % vai vairāk saistītā fluora;

c.

fluorēti fosfazēna elastomēri, kas satur 30 svara % vai vairāk saistītā fluora;

d.

polihlortrifluoretilēns (PHTFE, piem., Kel-F ®);

e.

fluorelastomēri (piem., Viton ®, Tecnoflon ®);

f.

politetrafluoretilēns (PTFE).

 

III.A1.004

Individuālas ierīces radioloģiskas izcelsmes starojuma noteikšanai, tostarp individuālie dozimetri.

Piezīme.

Šī pozīcija neattiecas uz radioloģiskām detektoru sistēmām, kas definētas 1A004.c pozīcijā.

1A004.c

III.A1.020

Tērauda sakausējumi plākšņu vai lokšņu veidā, kuriem piemīt jebkura no šīm īpašībām:

a)

tērauda sakausējumi, kuru galīgās "stiepes robežstiprība" 293K (20°C) temperatūrā ir 1 200 MPa vai augstāka; vai

b)

ar slāpekli stabilizēts dupleksa nerūsošais tērauds.

Piezīme.

Minētā "stiepes robežstiprība" attiecas uz sakausējumiem gan pirms, gan pēc to termiskās apstrādes.

Tehniska piezīme.

"Ar slāpekli stabilizētam dupleksa nerūsošajam tēraudam" ir divfāžu mikrostruktūra, ko veido ferīta un austenīta tērauda graudi, kam pievienots slāpeklis, lai stabilizētu mikrostruktūru.

1C116

1C216

III.A1.021

Oglekļa-oglekļa kompozītu materiāli.

1A002.b.1

III.A1.022

Niķeļa sakausējumi neapstrādātā vai pusfabrikātu formā, kas satur 60 svara % niķeļa vai vairāk.

1C002.c.1.a

III.A1.023

Titāna sakausējumi plākšņu vai lokšņu veidā, kuru galīgās "stiepes robežstiprība" 293 °K (20 °C) temperatūrā ir 900 MPa vai augstāka.

Piezīme.

Minētā "stiepes robežstiprība" attiecas uz sakausējumiem gan pirms, gan pēc to termiskās apstrādes.

1C002.b.3

III.A1.024

Šādi propelanti un tajos ietilpstošas ķīmiskas vielas:

a)

toluoldiizocianāts (TDI)

b)

metilēndifenildiizocianāts (MDI)

c)

izoforona diizocianāts (IPDI)

d)

nātrija perhlorāts

e)

ksilidīns

f)

hidroksi-terminēts poliēteris (HTPE)

g)

hidroksi-terminēts kaprolaktona ēters (HTCE)

Tehniska piezīme.

Šī pozīcija atsaucas uz tīrām vielām un jebkādiem maisījumiem, kas satur vienu no iepriekšminētajām ķīmiskajām vielām vismaz 50 % apmērā.

1C111

III.A1.025

"Smērvielas", kuru galvenās sastāvdaļas ir kāds no šiem savienojumiem vai materiāliem:

a)

perfluoralkila ēters, (CAS 60164-51-4);

b)

perfluorpolialkila ēters, PFPE, (CAS 6991-67-9).

"Smērvielas" nozīmē eļļas un šķidrumus.

1C006

III.A1.026

Berilija-vara vai vara-berilija sakausējumi lokšņu, plākšņu, slokšņu vai velmētu stieņu veidā, kuru sastāvā ietilpst varš kā galvenais elements pēc svara un citi elementi, tostarp berilijs mazāk par 2 svara %.

1C002.b


A2.   Materiālu apstrāde un pārstrāde

Nr.

Apraksts

Saistīta prece vai tehnoloģija, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 428/2009 I pielikumā

III.A2.008

Šķidruma-šķidruma kontaktēšanas iekārtas (maisītāji-separatori, pulsējošās kolonnas, centrifugālie kontaktori); kā arī šādām iekārtām konstruēti šķidruma sadalītāji, tvaika sadalītāji vai šķidruma kolektori, kuru virsmas, kas nonāk tiešā saskarē ar apstrādājamajām ķimikālijām, ir izgatavotas no šādiem materiāliem:

NB!

SKATĪT ARĪ II.A2.014.

1.

nerūsošā tērauda.

Piezīme.

Attiecībā uz nerūsošo tēraudu, kurā pēc svara ir vairāk nekā 25 % niķeļa un 20 % hroma, skatīt II.A2.014.a pozīciju.

2B350.e

III.A2.009

Šādas rūpnieciskās iekārtas un komponenti, izņemot 2B350.d pozīcijā minētos:

NB!

SKATĪT ARĪ II.A2.015.

Siltummaiņi vai kondensatori ar siltuma apmaiņas virsmas lielumu vairāk par 0,05 m2 un mazāk par 30 m2; kā arī caurules, plāksnes, tinumi vai bloki (serdeņi), kas konstruēti šādiem siltummaiņiem vai kondensatoriem un kuru visas virsmas, kas nonāk tiešā saskarē ar šķidrumu(-iem), ir izgatavotas no šādiem materiāliem:

1.

nerūsošā tērauda.

1. piezīme.

Attiecībā uz nerūsošo tēraudu, kurā pēc svara ir vairāk nekā 25 % niķeļa un 20 % hroma, skatīt II.A2.015.a pozīciju.

2. piezīme.

Šī pozīcija neattiecas uz transportlīdzekļu radiatoriem.

Tehniska piezīme.

Materiāli, ko izmanto starplikām un blīvslēgiem, un citām blīvēšanas funkcijām, nenosaka siltummaiņa kontroles režīmu.

2B350.d

III.A2.010

Daudzblīvslēgu un bezblīvslēgu sūkņi, izņemot pozīcijā 2B350.i minētos, kas piemēroti korozīviem šķidrumiem, ar ražotāja noteikto maksimālo plūsmas ātrumu vairāk par 0,6 m3/h, vai vakuumsūkņi ar ražotāja noteikto maksimālo plūsmas ātrumu vairāk par 5 m3/h [mērot standarta temperatūras (273 K jeb 0 °C) un spiediena (101,3 kPa) apstākļos]; un tādiem sūkņiem konstruēti korpusi, iepriekšsagatavoti korpusu oderējumi, lāpstiņriteņi, rotori vai žikleru sūkņu sprauslas, kuros visas virsmas, kas nonāk tiešā saskarē ar apstrādājamām ķimikālijām, ir izgatavotas no šādiem materiāliem:

NB!

SKATĪT ARĪ II.A2.016.

1.

nerūsošā tērauda;

Piezīme.

Attiecībā uz nerūsošo tēraudu, kurā pēc svara ir vairāk nekā 25 % niķeļa un 20 % hroma, skatīt II.A2.016.a pozīciju.

Tehniska piezīme.

Materiāli, ko izmanto blīvēm un blīvslēgiem un citam blīvēšanas funkcijām, nenosaka sūkņa kontroles režīmu.

2B350.i

III.A2.017

Šādi elektroerozijas mašīnu (EDM) instrumenti metālu, keramikas vai "kompozītu" noņemšanai vai griešanai un tam īpaši paredzēti gremderodēšanas vai stieples elektrodi:

a)

gremderodēšanas elektrodu elektroerozijas mašīnas;

b)

stieples elektrodu elektroerozijas mašīnas.

Piezīme.

Elektroerozijas mašīnas ir pazīstamas arī kā dzirksteļerozijas mašīnas vai stieples erozijas mašīnas.

2B001.d

III.A2.018

datorkontrolētas vai "ciparu kontroles" koordinātu mēriekārtas (CMM), vai izmēru kontroles mašīnas, kam trīsdimensiju (tilpuma) maksimālā pieļaujamā rādījumu kļūda (MPPE) jebkurā punktā iekārtas darbības rādiusā (t.i., asu garumā) līdzinās (3 + L/1 000) μm vai ir mazāka (labāka) par to (L ir mērāmais garums milimetros), ko pārbauda saskaņā ar ISO 10360–2 (2001); tām paredzētas mērīšanas zondes.

2B006.a

2B206.a

III.A2.019

Datorkontrolētas vai "ciparu kontroles" elektronu staru metināšanas iekārtas, un tām īpaši paredzētas sastāvdaļas.

2B001.e.1.b

III.A2.020

Datorkontrolētas vai "ciparu kontroles" lāzera metināšanas un lāzera griešanas iekārtas, un tām īpaši paredzētas sastāvdaļas.

2B001.e.1.c

III.A2.021

Datorkontrolētas vai "ciparu kontroles" plazmas griešanas iekārtas, un tām īpaši paredzētas sastāvdaļas.

2B001.e.1

III.A2.022

Vibrāciju monitoringa iekārtas, kas īpaši paredzētas rotoriem vai rotējošām iekārtām un mašīnām un kas spēj izmērīt jebkuru frekvenci amplitūdā no 600 līdz 2 000 Hz.

2B116

III.A2.023

Šķidruma apļa vakuumsūkņi un tiem īpaši paredzētās sastāvdaļas.

2B231

2B350.i

III.A2.024

Rotējošo lāpstiņu vakuumsūkņi un tiem īpaši paredzētās sastāvdaļas.

1. piezīme.

III.A2.024. pozīcija nekontrolē rotējošo lāpstiņu vakuumsūkņus, kas īpaši paredzēti konkrētām citām iekārtām.

2. piezīme.

Kontroles režīmu rotējošo lāpstiņu vakuumsūkņiem, kas īpaši paredzēti izmantošanai konkrētās citās iekārtās, nosaka atbilstoši šo iekārtu kontroles režīmam.

2B231

2B235.i

0B002.f

III.A2.025

Šādi gaisa filtri, kuru viens vai vairāki fiziskie izmēri pārsniedz 1 000 mm:

a)

augstas efektivitātes cieto daļiņu gaisa filtri (HEPA);

b)

Sevišķi zemas caurlaidības gaisa filtri (ULPA)

Piezīme.

III.A2.025. pozīcija nekontrolē gaisa filtrus, kas īpaši paredzēti medicīniskajām iekārtām.

2B352.d.


A3.   Elektronika

Nr.

Apraksts

Saistīta prece vai tehnoloģija, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 428/2009 I pielikumā

III.A3.004

Spektrometri un difraktometri, kas paredzēti metālu vai sakausējumu elementu sastāva indikatīvajam testam vai kvantitatīvajai analīzei, ķīmiski nesadalot materiālu.

 

III.A3.005

"Frekvenču pārveidotāji", frekvenču ģeneratori un mainīga ātruma elektriskās piedziņas, kam piemīt visi no minētajiem parametriem:

a)

daudzfāzu izejas jauda 10 W vai vairāk;

b)

spēj darboties ar frekvenci 600 Hz vai vairāk; un

c)

frekvences regulācijas precizitāte ir labāka (mazāka) par 0,2 %.

Tehniska piezīme.

"Frekvenču pārveidotāji" ietver frekvenču konvertorus un frekvenču invertorus.

1.

III.A3.005. pozīcija nekontrolē frekvenču pārveidotājus, kas ietver komunikācijas protokolus vai saskarnes, kas izstrādātas specifiskiem rūpnieciskiem mehānismiem (piemēram, darbgaldi, vērpšanas mašīnas, iespiedshēmu plates iekārtas), lai frekvenču pārveidotājus nevarētu izmantot citiem mērķiem un vienlaikus ievērot iepriekš minētos darbības parametrus.

2.

III.A3.005. pozīcija nekontrolē frekvenču pārveidotājus, kas ir īpaši izstrādāti transportlīdzekļiem un kuri darbojas ar kontroles sekvenci, kas tiek savstarpēji nosūtīta starp frekvenču pārveidotāju un transportlīdzekļa vadības bloku.

3A225

0B001.b.13


A6.   Sensori un lāzeri

Nr.

Apraksts

Saistīta prece vai tehnoloģija, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 428/2009 I pielikumā

III.A6.012

"Vakuuma manometri", kas ir darbināmi elektriski un kuru mērījumu precizitāte ir 5 % vai mazāka (labāka).

"Vakuuma manometri" ietver Pirani manometrus, Peninga manometrus un kapacitātes manometrus.

0B001.b

III.A6.013

Mikroskopi un saistītās iekārtas un detektori:

a)

skenējošie elektronmikroskopi

b)

skenējošie Ožē mikroskopi;

c)

transmisijas elektronmikroskopi;

d)

atomspēku mikroskopi;

e)

skenējošie spēka mikroskopi;

f)

iekārtas un detektori, kas īpaši izstrādāti lietošanai ar III.A6.013. pozīcijas iepriekš a) līdz e) apakšpunktā norādītajiem mikroskopiem, izmantojot jebkuru no turpmāk minētajām materiālu analīzes metodēm:

1.

rentgena fotoelektronu spektroskopija (XPS);

2.

disperģētās enerģijas rentgenstaru spektroskopija (EDX, EDS); vai

3.

elektronu spektroskopija ķīmiskajai analīzei (ESCA).

6B


A7.   Navigācija un avioelektronika

Nr.

Apraksts

Saistīta prece vai tehnoloģija, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 428/2009 I pielikumā

III.A7.002

Akselerometri ar pjezoelektrisku keramisku pārveidotājelementu, ar jūtīgumu 1 000 mV/g vai labāku (augstāku)

7A001


A9.   Kosmiskā aviācija un vilces dzinēju sistēmas

Nr.

Apraksts

Saistīta prece vai tehnoloģija, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 428/2009 I pielikumā

III.A9.002

"Slodzes devēji", kas spēj izmērīt raķetes motora vilci, kura jauda pārsniedz 30kN.

Tehniska piezīme.

"Slodzes devēji" ir ierīces un mērpārveidotāji spēka mērīšanai gan spriegojumā, gan kompresijā.

Piezīme.

III.A9.002. pozīcijā neietilpst iekārtas, ierīces vai pārveidotājus, kas īpaši izstrādāti transportlīdzekļu svara mērīšanai, piem., autosvariem.

9B117

III.A9.003

Elektroenerģijas ražošanas gāzturbīnas, sastāvdaļas un saistītās iekārtas:

a)

gāzturbīnas, kas īpaši izstrādātas elektroenerģijas ražošanai, kuru jauda pārsniedz 200 MW;

b)

lāpstiņas, statori, degkameras un degvielas iesmidzināšanas sprauslas, kas īpaši izstrādātas III.A9.003.a pozīcijā minētajām elektroenerģijas ražošanas gāzturbīnām;

c)

iekārtas, kas īpaši paredzētas III.A9.003.a pozīcijā minēto elektroenerģijas ražošanas gāzturbīnu "izstrādei" un "ražošanai".

9A001

9A002

9A003

9B001

9B003

9B004

III.B.   TEHNOLOĢIJA

Nr.

Apraksts

Saistīta prece vai tehnoloģija, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 428/2009 I pielikumā

III.B.001

"Tehnoloģijas", kas nepieciešamas III.A daļā (Preces) minēto preču lietošanai.

Tehniska piezīme.

Termins "tehnoloģijas" ietver programmatūru.

 


IV PIELIKUMS

Regulas 11. pantā un 31. panta 1. punktā minēto "jēlnaftas un naftas produktu" saraksts

HS kods

Apraksts

2709 00

Neapstrādātas naftas eļļas un no bitumenminerāliem iegūtas eļļas.

2710

Naftas eļļas un no bitumenminerāliem iegūtas eļļas, izņemot neapstrādātas eļļas; citur neminēti un neiekļauti pārstrādes produkti, kas satur 70 % no svara vai vairāk naftas eļļas vai no bitumenminerāliem iegūtas eļļas, ja šīs eļļas ir pārstrādes produktu pamatsastāvdaļas; eļļas atkritumi (izņemot to, ka Irānā KN koda 2710 19 21 petrolejas/reaktīvo dzinēju degvielas iegāde nav aizliegta ar nosacījumu, ka tā ir paredzēta un tiek izmantota tikai, lai turpinātu tā gaisa kuģa lidojumu, kurā degviela ir iekrauta).

2712

Vazelīns; parafīns, mikrokristāliskais naftas vasks, jēlparafīns, ozokerīts, lignītvasks, kūdras vasks, citādi minerālvaski un tamlīdzīgi produkti, kas iegūti sintēzē vai citos procesos, iekrāsoti vai nekrāsoti.

2713

Naftas kokss, naftas bitumens un citādas naftas eļļu vai no bitumenminerāliem iegūtu eļļu pārstrādes atliekas.

2714

Dabiskais bitums un asfalts; bitumena vai naftas slāneklis un darvas smilts; asfaltīti un asfalta ieži.

2715 00 00

Bitumena maisījumi uz dabiskā asfalta, dabiskā bituma, naftas bitumena, minerāldarvu vai minerāldarvu piķa bāzes (piemēram, bitumena mastikas, asfalta/bitumena lakas).


V PIELIKUMS

Saraksts ar 13. pantā un 31. panta 1. punktā minētajiem "naftas ķīmijas produktiem"

HS kods

Apraksts

2812 10 94

fosgēns (karbonilhlorīds)

2814

amonjaks

3102 30

amonija nitrāts

2901 21 00

etilēns

2901 22 00

propēns (propilēns)

2902 20 00

benzols

2902 30 00

toluols

2902 41 00

o-ksilols

2902 42 00

m-ksilols

2902 43 00

p-ksilols

2902 44 00

ksilola izomēru maisījumi

2902 50 00

stirols

2902 60 00

etilbenzols

2902 70 00

kumols

2903 11 00

hlormetāns

2903 29 00

aciklisko ogļūdeņražu nepiesātinātie hlora atvasinājumi

2903 81 00

heksahlorcikloheksāns (HCH (ISO)), ieskaitot lindānu (ISO, INN)

2903 82 00

aldrīns (ISO), hlordāns (ISO) un heptahlors (ISO)

2903 89 90

citādi halogēnogļūdeņražu atvasinājumi

2903 91 00

hlorbenzols, o-dihlorbenzols un p-dihlorbenzols

2903 92 00

heksahlorbenzols (ISO) un DDT (ISO) (klofenotāns (INN), 1,1,1–trihlor-2,2-bis (p-hlorfenil)etāns)

2903 99 90

citādi aromātisko ogļūdeņražu halogēnatvasinājumi

2909

ēteru spirti un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

2909 41

oksidietanols (dietilēnglikols, digols)

2909 43

etilēnglikola vai dietilēnglikola monobutilēteri

2909 44

citādi etilēnglikola vai dietilēnglikola monoalkilēteri

2909 49

citādi ēteru spirti un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

2905 11 00

metanols (metilspirts)

2905 12 00

propan-1-ols (propilspirts) un propan-2-ols (izopropilspirts).

2905 13 00

butān-1-ols (n-butilspirts)

2905 31 00

etilēnglikols (etāndiols)

2907 11 līdz 2907 19

fenoli

2910 10 00

oksirāns (etilēnoksīds)

2910 20 00

metiloksirāns (propilēnoksīds)

2914 11 00

acetons

2917 14 00

maleīnskābes anhidrīds (MA)

2917 35 00

ftalskābes anhidrīds (PA)

2917 36 00

tereftalskābe un tās sāļi

2917 37 00

dimetiltereftalāts (DMT)

2926 10 00

akrilnitrils

Ex 2929 10 00

metilēndifenildiizocianāts (MDI)

Ex 2929 10 00

heksametilēndiizocianāts (HDI)

Ex 2929 10 00

toluoldiizocianāts (TDI)

3901

etilēna–vinilacetāta kopolimēri


HS kods

Apraksts

 

2707 10

benzols

Visi kodi

2707 20

toluols

Visi kodi

2707 30

ksilols

Visi kodi

2707 40

naftalīns

Visi kodi

2707 99 80

fenoli

 

2711 14 00

etilēns, propilēns, butadiēns

 


VI PIELIKUMS

Regulas 8. pantā un 31. panta 1. punktā minēto galveno iekārtu un tehnoloģiju saraksts

VISPĀRĪGAS PIEZĪMES

1.

Šajā pielikumā paredzētais aizliegums attiecas arī uz precēm (tostarp iekārtām), kuras eksportēt nav aizliegts, ja tajās ir viena vai vairākas aizliegtas sastāvdaļas, ja aizliegtā sastāvdaļa vai sastāvdaļas ir preču pamatsastāvdaļa un ja tās var tikt demontētas vai izmantotas citiem mērķiem.

NB!

Izvērtējot, vai aizliegto sastāvdaļu vai sastāvdaļas var uzskatīt par pamatsastāvdaļām, jāņem vērā tādi faktori kā daudzums, vērtība, ietvertās speciālās zināšanas un citi īpaši apstākļi, pēc kuriem varētu noteikt, vai aizliegtās sastāvdaļas uzskatāmas par preču pamatsastāvdaļām.

2.

Šajā pielikumā norādītās preces ietver gan jaunas, gan lietotas preces.

3.

"Vienpēdiņās" rakstītu terminu definīcijas dotas tehniskajās piezīmēs par attiecīgo preci.

4.

"Pēdiņās" rakstītu terminu definīcijas ir dotas Regulas (EK) Nr. 428/2009 I pielikumā.

VISPĀRĪGA PIEZĪME PAR TEHNOLOĢIJĀM (GTN)

1.

"Tehnoloģija", kura "vajadzīga" aizliegto preču "izstrādei", "ražošanai" vai "lietošanai", ir aizliegta arī gadījumos, kad to lieto precēm, kuras nav aizliegtas.

2.

Aizliegumu neattiecina uz minētajām "tehnoloģijām" tādā apjomā, kas noteikti vajadzīgs to preču uzstādīšanai, lietošanai, apkopei (pārbaudei) un remontam, uz kurām neattiecas aizliegums, vai tādām precēm, kuras atļauts eksportēt saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 423/2007 vai šo regulu.

3.

"Tehnoloģiju" nodošanas aizliegums neattiecas uz "atklātībā pieejamu" informāciju, "fundamentāliem zinātnes pētījumiem" vai minimāli nepieciešamo informāciju, kas vajadzīga patentu pieteikšanai.

JĒLNAFTAS UN DABASGĀZES IZPĒTE UN IEGUVE

1.A   Iekārtas

1.

Ģeofiziskās izpētes iekārtas, transportlīdzekļi, kuģi un lidaparāti, kas īpaši paredzēti vai pielāgoti, lai iegūtu datus naftas un gāzes izpētei, un šim nolūkam īpaši paredzētas sastāvdaļas.

2.

Sensori, kas īpaši paredzēti vertikālu aku apkalpošanai naftas un gāzes akās, tostarp sensori, ko izmanto mērījumiem urbšanas laikā, un ar tiem saistītas iekārtas, kas īpaši paredzētas, lai iegūtu un uzglabātu šādu sensoru sniegtos datus.

3.

Urbšanas iekārtas, kas īpaši paredzētas iežu veidojumu urbšanai naftas, gāzes un citu dabīgas izcelsmes ogļūdeņražu materiālu izpētei vai ieguvei.

4.

Urbju svārpsti, urbšanas caurules, urbju uzmavas, centratori un citas iekārtas, kas īpaši paredzētas izmantošanai naftas un dabasgāzes aku urbšanas iekārtās vai kopā ar tām.

5.

Urbuma ieejas, "noplūdes novēršanas ierīces", akas armatūras ("Christmas tree") vai ieguves armatūras un šīm iekārtām īpaši paredzētas sastāvdaļas, kas atbilst "API un ISO specifikācijām" izmantošanai naftas un dabas gāzes urbumos.

Tehniskas piezīmes.

a.

"Noplūdes novēršanas ierīce" ir iekārta, ko parasti izmanto urbšanas laikā uz zemes (ja urbšana notiek zem ūdens, tad – uz gultnes), lai novērstu nekontrolētu naftas un/vai gāzes noplūdi no akas;

b.

"Akas armatūra (Christmas tree)" vai ieguves armatūra ir ierīce, ko parasti lieto, lai kontrolētu šķidrumu plūsmu no akas, kad tā ir pabeigta un naftas un/vai dabasgāzes ieguve ir sākusies;

c.

Šajā punktā "API un ISO specifikācijas" attiecas uz Amerikas Naftas institūta specifikācijām 6A, 16A, 17D un 11IW un/vai Starptautiskās Standartizācijas organizācijas specifikācijām 10423 un 13533 – noplūdes novēršanas ierīces, urbumu ieejas un akas armatūras (Christmas trees) izmantošanai naftas un/vai dabasgāzes akās.

6.

Jēlnaftas un dabasgāzes urbšanas un ieguves platformas.

7.

Kuģi un liellaivas ar urbšanas un/vai naftas pārstrādes iekārtām, ko izmanto naftas, gāzes un citu dabīgas izcelsmes viegli uzliesmojošu materiālu ieguvei.

8.

Šķidro/gāzveida naftas produktu separatori, kas atbilst API specifikācijai 12J, īpaši paredzēti, lai apstrādātu no urbuma iegūto naftu vai dabasgāzi, atdalītu šķidros naftas produktus no ūdens un gāzes.

9.

Gāzes kompresori ar nominālo spiedienu 40 bāru (PN 40 un/vai ANSI 300) vai lielāku un ar nosūkšanas jaudu 300 000 Nm3/h vai lielāku dabasgāzes sākotnējai pārstrādei un pārvadei, izņemot kompresorus saspiestas dabasgāzes uzpildes stacijām, un tiem īpaši izstrādātas sastāvdaļas.

10.

Zemūdens ražošanas kontroles iekārtas un to sastāvdaļas, kas atbilst "API un ISO specifikācijām", izmantošanai naftas un gāzes urbumos.

Tehniska piezīme.

Šajā punktā "API un ISO specifikācijas" attiecas uz Amerikas Naftas institūta specifikācijām 17 F un/vai Starptautiskās Standartizācijas organizācijas specifikācijām 13268 – zemūdens ražošanas kontroles iekārtas.

11.

Sūkņi, parasti ar lielu tilpumu un/vai augstu spiedienu (kas pārsniedz 0,3 m3 minūtē un/vai 40 bāru), kas īpaši paredzēti urbšanas duļķu un/vai cementa sūknēšanai naftas un gāzes urbumos.

1.B   Testēšanas un pārbaužu iekārtas

1.

Iekārtas, kas īpaši paredzētas urbšanas duļķu, šahtu cementu un citu īpaši izmantošanai naftas un gāzes urbumos paredzētu un/vai sagatavotu materiālu paraugu ņemšanai, testēšanai un analīzei.

2.

Iekārtas, kas īpaši paredzētas paraugu ņemšanai, testēšanai un analīzei attiecībā uz iežu paraugu īpašībām, šķidrumu vai gāzes paraugiem un citiem materiāliem, kas iegūti no naftas un/vai dabasgāzes urbuma vai nu urbšanas laikā, vai pēc tās, vai arī no saistītām sākotnējās pārstrādes iekārtām.

3.

Iekārtas, kas īpaši paredzētas, lai vāktu un interpretētu informāciju par naftas un/vai dabas gāzes urbuma fizisko un mehānisko stāvokli, un noteiktu iežu un rezervuāra veidojuma in situ īpašības.

1.C   Materiāli

1.

Urbšanas duļķes, urbšanas duļķu piejaukumi un to komponenti, kas ir īpaši sagatavoti, lai stabilizētu naftas un dabasgāzes urbumus urbšanas laikā, nogādātu urbšanas blakusproduktus virszemē un eļļotu un dzesētu urbšanas iekārtas akā.

2.

Cementi un citi materiāli, kas atbilst "API un ISO specifikācijām" lietošanai naftas un dabas gāzes šahtās.

Tehniska piezīme.

"API un ISO specifikācijas" attiecas uz Amerikas Naftas institūta specifikāciju 10A vai Starptautiskās Standartizācijas organizācijas specifikāciju 10426 – cementi un citi materiāli, kas īpaši sagatavoti lietošanai naftas un dabasgāzes šahtu cementēšanā.

3.

Korozijas inhibitori, emulģēšanas vielas, pretputu vielas un citas ķīmiskas vielas, kas īpaši sagatavotas lietošanai urbšanā un no naftas un/vai dabasgāzes urbuma iegūto naftas produktu sākotnējā pārstrādē.

1.D   Programmatūra

1.

"Programmatūra", kas īpaši paredzēta, lai vāktu un interpretētu datus, kas iegūti no seismiskiem, elektromagnētiskiem, magnētiskiem vai gravitācijas pētījumiem naftas vai dabasgāzes ieguves iespēju noteikšanai.

2.

"Programmatūra", kas īpaši paredzēta urbšanas un apstrādes laikā iegūtās informācijas glabāšanai, analīzei un interpretācijai, lai novērtētu naftas un dabasgāzes rezervuāru raksturlielumus un tajos notiekošos procesus.

3.

"Programmatūra", kas īpaši paredzēta "izmantošanai" naftas ieguves un pārstrādes iekārtās vai šādu iekārtu īpašās apakšvienībās.

1.E   Tehnoloģija

1.

"Tehnoloģija", kas "nepieciešama" 1.A.01 – 1.A11 minēto iekārtu "izstrādei", "ražošanai" un "lietošanai".

JĒLNAFTAS RAFINĒŠANA UN DABASGĀZES SAŠĶIDRINĀŠANA

2.A   Iekārtas

1.

Siltummaiņi, kā arī tiem īpaši paredzētas sastāvdaļas:

a.

plāksnīšu siltummaiņi, kuru virsmas/tilpuma attiecība pārsniedz 500 m2/m3 un kas īpaši paredzēti dabasgāzes iepriekšējai atdzesēšanai;

b.

spirālveida siltummaiņi, kas īpaši paredzēti dabasgāzes sašķidrināšanai vai atdzesēšanai.

2.

Kriogēnie sūkņi, kas paredzēti vielu transportēšanai temperatūrā, kas ir zemāka par – 120 °C un kuru transportēšanas kapacitāte ir lielāka par 500 m3/h, kā arī tiem īpaši paredzētas sastāvdaļas.

3.

"Coldbox" un "coldbox" iekārtas, kas nav norādītas 2.A punkta 1. apakšpunktā.

Tehniska piezīme.

"Coldbox" iekārtas attiecas uz īpašām SDG ražotnēm paredzētām konstrukcijām, ko izmanto sašķidrināšanas procesā. "Coldbox" apvieno sitummaiņus, caurules, citus rīkus un termiskos izolatorus. Temperatūra "coldbox" iekšienē ir aptuveni – 120 °C (dabas gāzes kondensācijas apstākļi). "Coldbox" funkcija ir iepriekš aprakstīto iekārtu termiskā izolācija.

4.

Kuģu piestātņu iekārtas, kas paredzētas sašķidrinātām gāzēm, kuru temperatūra ir zemāka par – 120 °C, un tām īpaši paredzētas sastāvdaļas.

5.

Elastīga un cieta pārvades līnija, kuras diametrs ir lielāks par 50 mm, materiālu transportēšanai temperatūrā, kas zemāka par – 120 °C.

6.

Jūras kuģi, kas īpaši paredzēti SDG transportēšanai.

7.

Elektrostatiskais atsāļotājs, kas īpaši paredzēts, lai no jēlnaftas atdalītu tādus piemaisījumus kā sāļi, cietās vielas un ūdens, un tam īpaši paredzētas sastāvdaļas.

8.

Visa veida krekinga iekārtas, tostarp ogļūdeņražu krekinga iekārtas un koksēšanas iekārtas, kas īpaši paredzētas vakuuma gāzeļļu vai vakuuma nosēdumu pārveidei, un tām īpaši paredzētas sastāvdaļas.

9.

Hidrēšanas iekārtas, kas paredzētas benzīna, dīzeļdegvielas frakciju un petrolejas desulfurizācijai, un tam īpaši paredzētas sastāvdaļas.

10.

Katalītiskā riforminga iekārtas, kas īpaši paredzētas desulfurizēta benzīna pārveidošanai par benzīnu ar augstu oktānskaitli, un tam īpaši paredzētas sastāvdaļas.

11.

Pārstrādes vienības C5-C6 frakciju izomerizācijai, kā arī pārstrādes vienības vieglo olefīnu alkilēšanai, lai uzlabotu ogļūdeņraža frakciju oktānskaitli.

12.

Sūkņi, kas īpaši paredzēti jēlnaftas un degvielu transportēšanai un kuru kapacitāte ir 50 m3/h vai vairāk, kā arī tam īpaši paredzētas sastāvdaļas.

13.

Caurules ar ārējo diametru 0,2 m vai vairāk, kas veidotas no jebkura no šiem materiāliem:

a.

nerūsējošais tērauds, no kura masas 23 % vai vairāk ir hroma piejaukums;

b.

nerūsējošais tērauds un niķeļa sakausējumi, kuru "punktkorozijas izturības rādītājs" (pitting resistance equivalent) ir lielāks par 33.

Tehniska piezīme.

"Punktkorozijas izturības rādītājs" (PRE) raksturo nerūsējošā tērauda un niķeļa sakausējumu izturību pret punktkoroziju vai plaisu koroziju. Nerūsējošā tērauda un niķeļa sakausējumu izturību pret punktkoroziju galvenokārt nosaka to sastāvs, galvenokārt: hroms, molibdēns un slāpeklis. PRE aprēķina pēc šādas formulas: PRE = Cr + 3,3 % Mo + 30 % N

14.

"Pigs" (cauruļu tīrīšanas ierīces) un tām īpaši paredzētas sastāvdaļas.

15.

Pig (cauruļu tīrīšanas ierīču) palaidējus un uztvērējus ierīces ievietošanai un izņemšanai.

Tehniska piezīme.

"Pig" (cauruļu tīrīšanas ierīci) izmanto cauruļvadu tīrīšanai vai pārbaudei no iekšpuses (korozijas stāvoklis vai plaisu veidošanās) un tā virzās uz priekšu, pateicoties produkta radītajam spiedienam cauruļvadā.

16.

Šādas jēlnaftas un degvielu glabāšanas tvertnes, kuru tilpums ir lielāks par 1 000 m3 (1 000 000 litriem), un tām īpaši paredzētas sastāvdaļas:

a.

tvertnes ar nekustīgu jumtu;

b.

tvertnes ar peldošo jumtu.

17.

Zemūdens elastīgās caurules, kas īpaši paredzētas ogļūdeņražu un injekcijas šķidrumu, ūdens vai gāzes transportēšanai, kuru diametrs ir lielāks par 50 mm.

18.

Augsta spiediena elastīgās caurules virsūdens un zemūdens pielietojumam.

19.

Izomerācijas iekārtas, kas īpaši paredzētas augsta oktānskaitļa benzīna ieguvei, izmantojot vieglos ogļūdeņražus, un tām īpaši paredzētas sastāvdaļas.

2.B   Testēšanas un pārbaužu iekārtas

1.

Iekārtas, kas īpaši paredzētas jēlnaftas un degvielu kvalitātes (īpašību) testēšanai un analīzei.

2.

Saskarnes kontroles sistēmas, kas īpaši paredzētas atsāļošanas procesa kontrolei un optimizācijai.

2.C   Materiāli

1.

Dietilēnglikols (CAS 111-46-6), trietilēnglikols (CAS 112-27-6)

2.

N-metilpirolidons (CAS 872-50-4), sulfolāns (CAS 126-33-0)

3.

Dabīgas vai sintētiskas izcelsmes ceolīti, kas īpaši paredzēti šķidrajam katalītiskajam krekingam vai gāzu, tostarp dabasgāzes, attīrīšanai un/vai dehidratēšanai.

4.

Šādi krekinga un ogļūdeņražu pārveidošanas katalizatori:

a.

atsevišķi metāli (platīna grupa) uz alumīnija oksīda vai ceolīta nesējiem, kas īpaši paredzēti katalītiskajam riformingam;

b.

metālu sajaukumi (platīns kopā ar citiem cēlmetāliem) uz alumīnija oksīda vai ceolīta nesējiem, kas īpaši paredzēti katalītiskajam riformingam;

c.

kobalta un niķeļa katalizatori ar molibdēna piedevām uz alumīnija oksīda vai ceolīta nesējiem, kas īpaši paredzēti katalītiskajam desulfurizācijas procesam;

d.

pallādija, niķeļa, hroma un volframa katalizatori uz alumīnija oksīda vai ceolīta nesējiem, kas īpaši paredzēti katalītiskajam hidrokrekinga procesam.

5.

Benzīna piedevas, kas īpaši veidotas, lai palielinātu benzīna oktānskaitli.

Piezīme.

Šis ieraksts attiecas arī uz etil-terc-butilēteri (ETBE) (CAS Nr.: 637-92-3) un metil-terc-butilēteri(MTBE) (CAS 1634-04-4).

2.D   Programmatūra

1.

"Programmatūra", kas īpaši paredzēta "izmantošanai" SDG ražotnēs vai šādu ražotņu īpašās apakšvienībās.

2.

"Programmatūra", kas īpaši paredzēta naftas pārstrādes rūpnīcu (tostarp to apakšvienību) "izstrādei", "izgatavošanai" vai "izmantošanai".

2.E   Tehnoloģija

1.

"Tehnoloģija", kas "nepieciešama" neapstrādātas dabasgāzes kondicionēšanai un attīrīšanai (dehidratizācijai, saldināšanai, piejaukumu atdalīšanai) paredzētu iekārtu "izstrādei", "ražošanai" un "lietošanai".

2.

"Tehnoloģija" dabasgāzes sašķidrināšanai, tostarp "tehnoloģija", kas nepieciešama SDG ražotņu "izstrādei", "būvei" vai "ekspluatācijai".

3.

"Tehnoloģija", kas "nepieciešama" sašķidrinātas dabasgāzes pārvadāšanai paredzētu iekārtu "izstrādei", "ražošanai" un "lietošanai".

4.

"Tehnoloģija", kas "nepieciešama" sašķidrinātas dabasgāzes transportēšanai speciāli paredzētu jūras kuģu "izstrādei", "būvei" un "ekspluatācijai".

5.

"Tehnoloģija", kas "nepieciešama" jēlnaftas un degvielu glabāšanai paredzētu tvertņu "izstrādei", "ražošanai" un "lietošanai".

6.

"Tehnoloģija", kas "nepieciešama" pārstrādes rūpnīcas "izstrādei", "būvei" vai "ekspluatācijai", piemēram:

6.1.

"Tehnoloģija" vieglā olefīna pārveidošanai par benzīnu;

6.2.

Katalītiskā riforminga un izomerizācijas tehnoloģija;

6.3.

Katalītiskā un termālā krekinga tehnoloģija.

NAFTAS ĶĪMIJAS RŪPNIECĪBA

3.A   Iekārtas

1.

Reaktori

a.

īpaši paredzēti fosgēna (CAS 506-77-4) ražošanai un to īpašās sastāvdaļas;

b.

fosgēna veidošanai īpaši paredzēti HDI, TDI, MDI ražošanai un to īpašās sastāvdaļas, izņemot sekundāros reaktorus;

c.

īpaši paredzēti etilēna un propilēna zema spiediena (līdz, lielākais, 40 bāriem) polimerizācijai un to īpašās sastāvdaļas;

d.

īpaši paredzēti EDC (etilēndihlorīds) termālajam krekingam un to īpašās sastāvdaļas, izņemot sekundāros reaktorus;

e.

īpaši paredzēti hlorēšanai un oksihlorēšanai vinilhlorīda ražošanā un to īpašās sastāvdaļas, izņemot sekundāros reaktorus.

2.

Plānslāņa ietvaicētāji un ietvaicētāji ar krītošu šķīduma slāni no materiāliem, kas ir noturīgi pret karstu, koncentrētu etiķskābi, un to īpašās sastāvdaļas, un attiecīgā tiem izstrādātā programmatūra.

3.

Iekārtas sālsskābes atdalīšanai ar elektrolīzi un to īpašās sastāvdaļas, un attiecīgā tiem izstrādātā programmatūra.

4.

Kolonnas ar diametru, kas pārsniedz 5 000 mm, un to īpašās sastāvdaļas.

5.

Lodvārsti un koniskie vārsti ar keramiskām lodēm vai aizbāžņiem, kuru nominālais diametrs ir 10 mm vai vairāk, un to īpašās sastāvdaļas.

6.

Centrbēdzes un/vai abvirzienu darbības kompresori ar uzstādīto jaudu virs 2 MW un atbilstību specifikācijai API610.

3.B   Testēšanas un pārbaužu iekārtas

3.C   Materiāli

1.

Katalizatori, ko piemēro trinitrotoluola, amonija nitrāta ražošanas procesā un citos ķīmiskajos un naftas ķīmijas procesos, ko izmanto sprāgstvielu ražošanā, un attiecīgā tiem izstrādātā programmatūra.

2.

Katalizatori, ko izmanto tādu monomēru kā etilēns un propilēns ražošanai (tvaika krekinga vienības un/vai vienības gāzes pārvēršanai naftas ķīmijas produktos), un attiecīgā tiem izstrādātā programmatūra.

3.D   Programmatūra

1.

"Programmatūra", kas īpaši izstrādāta 3.A daļā norādīto iekārtu "izstrādei", "ražošanai" vai "lietošanai".

2.

"Programmatūra", kas īpaši izstrādāta "lietošanai" metanola rūpnīcās.

3.E   Tehnoloģija

1.

"Tehnoloģija" gāzes pārvēršanas šķidrumā (GTL) vai gāzes pārvēršanas naftas ķīmijas produktos (GTP) procesu "izstrādei", "ražošanai" vai "lietošanai" vai GTL vai GTP iekārtās.

2.

"Tehnoloģija", kas "nepieciešama" amonjaka un metanola ražošanas iekārtu "izstrādei", "ražošanai" vai "lietošanai".

3.

"Tehnoloģija" MEG (mono-etilēnglikols), EO (etilēnoksīds)/EG (etilēnglikols) "ražošanai".

Piezīme.

"Tehnoloģija" ir specifiska informācija, kas vajadzīga preču "izstrādāšanai", "ražošanai" vai "lietošanai". Šī informācija ir "tehnisko datu" vai "tehniskās palīdzības" veidā.


VII PIELIKUMS

Regulas 15. pantā un 31. panta 1. punktā minētā zelta, dārgmetālu un dimantu saraksts

HS kods

Apraksts

7102

Apstrādāti vai neapstrādāti dimanti, bet neiedarināti un nenostiprināti

7106

Sudrabs (ieskaitot ar zeltu vai platīnu pārklātu sudrabu), neapstrādāts, daļēji apstrādāts vai pulverveidā

7108

Zelts (ieskaitot platinētu zeltu), neapstrādāts, daļēji apstrādāts vai pulverveidā

7109

Ar zeltu plaķēti parastie metāli vai sudrabs, tikai daļēji apstrādāts

7110

Platīns, neapstrādāts, daļēji apstrādāts vai pulverveidā

7111

Ar platīnu plaķēti parastie metāli, sudrabs un zelts, tikai daļēji apstrādāts

7112

Dārgmetālu vai ar dārgmetālu plaķētu metālu lūžņi un atlūzas: citādi atkritumi un lūžņi, kas satur dārgmetālus vai dārgmetālu savienojumus un kurus izmanto galvenokārt dārgmetālu reģenerēšanai.


VIII PIELIKUMS

23. panta 1. punktā minēto personu un vienību saraksts

A.

Personas un vienības, kas iesaistītas ar kodolenerģiju vai ballistiskajām raķetēm saistītās darbībās

 

Fiziskas personas

1)

Fereidoun Abbasi-Davani. Papildu informācija: Aizsardzības un bruņoto spēku loģistikas ministrijas (MODAFL) augsta ranga zinātnieks, saistīts ar Lietišķās fizikas institūtu. Cieši sadarbojas ar Mohsen Fakhrizadeh-Mahabad.

ANO norādes datums: 24.3.2007.

2)

Dawood Agha-Jani. Amats: PFEP vadītājs (Natanz). Papildu informācija: persona piedalās Irānas kodolprogrammā.

ANO norādes datums: 23.12.2006.

3)

Ali Akbar Ahmadian. Pakāpe: viceadmirālis. Amats: Iranian Revolutionary Guard Corps (IRGC) Apvienotā štāba priekšnieks.

ANO norādes datums: 24.3.2007.

4)

Amir Moayyed Alai. Papildu informācija: iesaistīts centrifūgu montāžas un konstruēšanas pārvaldībā.

ES norādes datums: 24.4.2007. (ANO: 3.3.2008.).

5)

Behman Asgarpour. Amats: operatīvais vadītājs (Arāka). Papildu informācija: persona piedalās Irānas kodolprogrammā.

ANO norādes datums: 23.12.2006.

6)

Mohammad Fedai Ashiani. Papildu informācija: iesaistīts amonija uranilkarbonāta ražošanā un Natanz bagātināšanas kompleksa vadībā.

ES norādes datums: 24.4.2007. (ANO: 3.3.2008.).

7)

Abbas Rezaee Ashtiani. Papildu informācija: AEOI Office of Exploration and Mining Affairs vecākais ierēdnis.

ANO norādes datums: 3.3.2008.

8)

Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Amats: Aerospace Industries Organisation (AIO) Finanšu un budžeta departamenta vadītājs. Papildu informācija: persona piedalās Irānas ballistisko raķešu programmā.

ANO norādes datums: 23.12.2006.

9)

Haleh Bakhtiar. Papildu informācija: iesaistīts 99,9 % koncentrācijas magnēzija ražošanā.

ES norādes datums: 24.4.2007. (ANO: 3.3.2008.).

10)

Morteza Behzad. Papildu informācija: iesaistīts centrifūgu sastāvdaļu izgatavošanā.

ES norādes datums: 24.4.2007. (ANO: 3.3.2008.).

11)

Ahmad Vahid Dastjerdi. Amats: Aerospace Industries Organisation (AIO) vadītājs. Papildu informācija: persona piedalās Irānas ballistisko raķešu programmā.

ANO norādes datums: 23.12.2006.

12)

Ahmad Derakhshandeh. Amats: Bank Sepah priekšsēdētājs un rīkotājdirektors.

ANO norādes datums: 24.3.2007.

13)

Mohammad Eslami. Pakāpe: Dr. Papildu informācija: Aizsardzības nozares mācību un pētniecības institūta vadītājs

ANO norādes datums: 3.3.2008.

14)

Reza-Gholi Esmaeli. Amats: Aerospace Industries Organisation (AIO) Tirdzniecības un starptautisko lietu departamenta vadītājs. Papildu informācija: persona piedalās Irānas ballistisko raķešu programmā.

ANO norādes datums: 23.12.2006.

15)

Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. Papildu informācija: MODAFL augsta līmeņa zinātnieks un Physics Research Centre (PHRC) bijušais vadītājs.

ANO norādes datums: 24.3.2007.

16)

Mohammad Hejazi. Pakāpe: brigādes ģenerālis. Amats: Bassij pretošanās spēku komandieris.

ANO norādes datums: 24.3.2007.

17)

Mohsen Hojati. Amats: Fajr Industrial Group vadītājs.

ANO norādes datums: 24.3.2007.

18)

Seyyed Hussein Hosseini. Papildu informācija: AEOI amatpersona, kas iesaistīta smagā ūdens pētniecības reaktora projektā Arākā.

ES norādes datums: 24.4.2007. (ANO: 3.3.2008.).

19)

M. Javad Karimi Sabet. Papildu informācija: ANO DP Rezolūcijā 1747 (2007) norādītā Novin Energy Company vadītājs.

ES norādes datums: 24.4.2007. (ANO: 3.3.2008.).

20)

Mehrdada Akhlaghi Ketabachi. Amats: Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG) vadītājs.

ANO norādes datums: 24.3.2007.

21)

Ali Hajinia Leilabadi. Amats: Mesbah Energy Company ģenerāldirektors. Papildu informācija: Persona piedalās Irānas kodolprogrammā.

ANO norādes datums: 23.12.2006.

22)

Naser Maleki. Amats: Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) vadītājs. Papildu informācija: Naser Maleki ir arī MODAFL amatpersona, kas pārrauga darbu Shahab-3 ballistisko raķešu programmā. Shahab-3 ir Irānas tālā darbības rādiusa ballistiskā raķete, kas pašlaik ir bruņojumā.

ANO norādes datums: 24.3.2007.

23)

Hamid-Reza Mohajerani. Papildu informācija: iesaistīts Isfahānas Uranium Conversion Facility (UCF) veiktās ražošanas vadībā.

ES norādes datums: 24.4.2007. (ANO: 3.3.2008.).

24)

Jafar Mohammadi. Amats: Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI) tehniskais konsultants (atbildīgs par centrifūgu vārstu ražošanas pārvaldību). Papildu informācija: persona piedalās Irānas kodolprogrammā.

ANO norādes datums: 23.12.2006.

25)

Ehsan Monajemi. Amats: būvniecības projektu vadītājs Natanzā. Papildu informācija: persona piedalās Irānas kodolprogrammā.

ANO norādes datums: 23.12.2006.

26)

Mohammad Reza Naqdi. Pakāpe: brigādes ģenerālis Papildu informācija: bijušais Bruņoto spēku loģistikas un rūpnieciskās pētniecības ģenerālštāba priekšsēdētāja vietnieks un Valsts kontrabandas novēršanas štāba vadītājs, ir iesaistīts centienos apiet sankcijas, kas noteiktas ar ANO DP Rezolūcijām 1737 (2006) un 1747 (2007).

ANO norādes datums: 3.3.2008.

27)

Houshang Nobari. Papildu informācija: iesaistīts Natanzas bagātināšanas kompleksa vadībā.

ES norādes datums: 24.4.2007. (ANO: 3.3.2008.).

28)

Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Pakāpe: ģenerālleitnants. Amats: Malek Ashtar University of Defence Technology rektors. Papildu informācija: Ashtar University of Defence Technology Ķīmijas katedra ir saistīta ar MODALF, un tajā ir veikti eksperimenti ar beriliju. Persona piedalās Irānas kodolprogrammā.

ANO norādes datums: 23.12.2006.

29)

Mohammad Qannadi. Amats: AEOI viceprezidents pētniecības un izstrādes jomā. Papildu informācija: persona piedalās Irānas kodolprogrammā.

ANO norādes datums: 23.12.2006.

30)

Amir Rahimi. Amats: Esfahan Nuclear Fuel Research and Production Center vadītājs. Papildu informācija: Esfahan Nuclear Fuel Research and Production Center ir AEOI kodoldegvielas ražošanas un sagādes uzņēmuma daļa, kas ir iesaistīts darbībās saistībā ar bagātināšanu.

ANO norādes datums: 24.3.2007.

31)

Javad Rahiqi. Amats: Atomic Energy Organization of Iran (AEOI) Esfahan Nuclear Technology Center vadītājs (papildu informācija: Dzimšanas datums: 1954. gada 24. aprīlis; Dzimšanas vieta: Marshad).

ANO norādes datums: 9.6.2010. (ES: 24.4.2007.).

32)

Abbas Rashidi. Papildu informācija: iesaistīts bagātināšanas darbā, kas notiek Natanzā.

ES norādes datums: 24.4.2007. (ANO: 3.3.2008.).

33)

Morteza Rezaie. Pakāpe: brigādes ģenerālis. Amats: IRGC komandiera vietnieks.

ANO norādes datums: 24.3.2007.

34)

Morteza Safari. Pakāpe: kontradmirālis. Amats: IRGC Jūras spēku komandieris.

ANO norādes datums: 24.3.2007.

35)

Yahya Rahim Safavi. Pakāpe: ģenerālmajors. Amats: IRGC komandieris (Pasdaran). Papildu informācija: persona piedalās Irānas kodolenerģijas un ballistisko raķešu programmā.

ANO norādes datums: 23.12.2006.

36)

Seyed Jaber Safdari. Papildu informācija: Natanzas bagātināšanas kompleksa vadītājs

ANO norādes datums: 24.3.2007.

37)

Hosein Salimi. Pakāpe: ģenerālis. Amats: IRGC Gaisa spēku komandieris (Pasdaran). Papildu informācija: persona piedalās Irānas ballistisko raķešu programmā.

ANO norādes datums: 23.12.2006.

38)

Qasem Soleimani. Pakāpe: brigādes ģenerālis. Amats: Qods spēku komandieris.

ANO norādes datums: 24.3.2007.

39)

Ghasem Soleymani. Papildu informācija: Saghand urāna raktuvju urāna ieguves darbību direktors.

ANO norādes datums: 3.3.2008.

40)

Mohammad Reza Zahedi. Pakāpe: brigādes ģenerālis. Amats: IRGC Sauszemes spēku komandieris.

ANO norādes datums: 24.3.2007.

41)

General Zolqadr. Amats: Iekšlietu ministra vietnieks drošības jautājumos, IRGC virsnieks.

ANO norādes datums: 24.3.2007.

 

Vienības

1)

Abzar Boresh Kaveh Co. (zināms arī kā BK Co.). Papildu informācija: piedalās centrifūgu sastāvdaļu izgatavošanā.

ANO norādes datums: 3.3.2008.

2)

Amin Industrial Complex: Amin Industrial Complex centās iegūt temperatūras kontroles ierīces, ko var izmantot kodolpētniecības un operatīvās/ražošanas iekārtās. Amin Industrial Complex ir Rezolūcijā 1737 (2006) norādītās Defense Industries Organization (DIO) īpašumā vai kontrolē vai darbojas tās vārdā.

Atrašanās vieta: P.O. Box 91735-549, Mashad, Irāna; Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District, Mashad, Irāna; Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St., Mashad, Irāna

Zināms arī kā: Amin Industrial Compound un Amin Industrial Company.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

3)

Ammunition and Metallurgy Industries Group (zināms arī kā a) AMIG, b) Ammunition Industries Group). Papildu informācija: a) AMIG kontrolē ir 7th of Tir komplekss, b) AMIG ir Defence Industries Organisation (DIO) īpašumā un kontrolē.

ANO norādes datums: 24.3.2007.

4)

Armament Industries Group: Armament Industries Group (AIG) ražo un apkalpo dažādus kājnieku ieročus un vieglos ieročus, tostarp liela un vidēja kalibra šaujamieročus, un ar tiem saistītas tehnoloģijas. Lielāko daļu iepirkumu AIG veic ar Hadid Industries Complex starpniecību.

Atrašanās vieta: Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, Irāna; Pasdaran Ave, P.O. Box 19585/777, Tehran, Irāna.

ES norādes datums: 24.4.2007. (ANO: 9.6.2010.).

5)

Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI). Papildu informācija: piedalās Irānas kodolprogrammā.

ANO norādes datums: 23.12.2006.

6)

Bank Sepah un Bank Sepah International. Papildu informācija: Bank Sepah sniedz atbalstu Aerospace Industries Organisation (AIO) un tai pakļautajām organizācijām, tostarp Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) un Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG).

ANO norādes datums: 24.3.2007.

7)

Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies. Papildu informācija: a) Saccal System companies meitasuzņēmums, b) šī sabiedrība mēģināja iegādāties īpašas preces no organizācijas, kas minēta rezolūcijā 1737 (2006).

ANO norādes datums: 3.3.2008.

8)

Cruise Missile Industry Group (zināma arī kā Naval Defence Missile Industry Group).

ANO norādes datums: 24.3.2007.

9)

Defence Industries Organisation (DIO). Papildu informācija: a) vispārēja MODAFL kontrolēta vienība, dažas no tai padotajām struktūrām ir iesaistītas centrifūgu programmā, ražojot detaļas, un raķešu programmā, b) iesaistīta Irānas kodolprogrammā.

ANO norādes datums: 23.12.2006.

10)

Defense Technology and Science Research Center: Defense Technology and Science Research Center (DTSRC) ir Iran's Ministry of Defense and Armed Forces Logistics (MODAFL) īpašumā vai kontrolē vai darbojas ministrijas vārdā, kura savukārt pārrauga pētniecību un izstrādi, ražošanu, apkopi, eksportu un iepirkumus Irānas aizsardzības nozarē.

Atrašanās vieta: Pasdaran Ave, P.O. Box 19585/777, Tehran, Irāna.

ES norādes datums: 24.4.2007. (ANO: 9.6.2010.).

11)

Doostan International Company: Doostan International Company (DICO) piegādā elementus Irānas ballistisko raķešu programmai.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

12)

Electro Sanam Company (zināms arī kā a) E. S. Co., b) E. X.Co.). Papildu informācija: AIO aizsegsabiedrība, kas ir iesaistīta ballistisko raķešu programmā.

ANO norādes datums: 3.3.2008.

13)

Esfahan Nuclear Fuel Research and Production Centre (NFRPC) un Esfahan Nuclear Technology Centre (ENTC). Papildu informācija: Tie ir Atomic Energy Organisation of Iran's (AEOI) Nuclear Fuel Production and Procurement daļa.

ANO norādes datums: 24.3.2007.

14)

Ettehad Technical Group. Papildu informācija: AIO aizsegsabiedrība, kas ir iesaistīta ballistisko raķešu programmā.

ANO norādes datums: 3.3.2008.

15)

Fajr Industrial Group. Papildu informācija: a) agrākais nosaukums – Instrumentation Factory Plant, b) AIO pakļauta struktūrvienība, c) iesaistīta Irānas ballistisko raķešu programmā.

ANO norādes datums: 23.12.2006.

16)

Farasakht Industries: Farasakht Industries ir Iran Aircraft Manufacturing Company īpašumā vai kontrolē vai arī darbojas minētā uzņēmuma vārdā, kurš savukārt ir MODAFL īpašumā vai kontrolē.

Atrašanās vieta: P.O. Box 83145-311, Kilometer 28, Esfahan-Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Irāna

ANO norādes datums: 9.6.2010.

17)

Farayand Technique. Papildu informācija: a) uzņēmums iesaistīts Irānas kodolprogrammā (centrifūgu programma), b) minēts SAEA ziņojumos.

ANO norādes datums: 23.12.2006.

18)

First East Export Bank, P.L.C.: First East Export Bank, PLC ir Bank Mellat īpašumā vai kontrolē vai darbojas tā vārdā. Pēdējo septiņu gadu laikā Bank Mellat ir palīdzējis Irānas kodolmateriālu, raķešu un aizsardzības nozares struktūrām veikt darījumus vairāku simtu miljonu dolāru vērtībā.

Atrašanās vieta: Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 WP Labuana, Malaizija; uzņēmuma reģistrācijas numurs LL06889 (Malaizija).

ANO norādes datums: 9.6.2010.

19)

Industrial Factories of Precision (IFP) Machinery (zināms arī kā Instrumentation Factories Plant). Papildu informācija: AIO ir to izmantojusi dažos ieguves mēģinājumos.

ANO norādes datums: 3.3.2008.

20)

Jabber Ibn Hayan. Papildu informācija: AEOI laboratorija, kas ir iesaistīta ar kodoldegvielas ciklu saistītās darbībās.

ANO norādes datums: 3.3.2008. (ES: 24.4.2007.).

21)

Joza Industrial Co. Papildu informācija: AIO aizsegsabiedrība, kas ir iesaistīta ballistisko raķešu programmā.

ANO norādes datums: 3.3.2008.

22)

Kala-Electric (zināms arī kā Kalaye Electric). Papildu informācija: a) PFEP piegādātājs – Natanz, b) iesaistīts Irānas kodolprogrammā.

ANO norādes datums: 23.12.2006.

23)

Karaj Nuclear Research Centre. Papildu informācija: AEOI pētniecības nodaļas daļa.

ANO norādes datums: 24.3.2007.

24)

Kaveh Cutting Tools Company: Kaveh Cutting Tools Company ir DIO īpašumā vai kontrolē vai darbojas tā vārdā.

Atrašanās vieta: 3rd Km of Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad 91638, Irāna; Km 4 of Khalaj Road, End of Seyedi Street, Mashad, Irāna; P.O. Box 91735-549, Mashad, Irāna; Khalaj Rd., End of Seyyedi Alley, Mashad, Irāna; Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd., Tehran, Irāna.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

25)

Kavoshyar Company. Papildu informācija: AEOI meitasuzņēmums.

ANO norādes datums: 24.3.2007.

26)

Khorasan Metallurgy Industries. Papildu informācija: a) no DIO atkarīgās Ammunition Industries Group (AMIG) meitasuzņēmums, b) iesaistīts centrifūgu sastāvdaļu izgatavošanā.

ANO norādes datums: 3.3.2008.

27)

M. Babaie Industries: M. Babaie Industries ir Iran's Aerospace Industries Organization (AIO) grupas Shahid Ahmad Kazemi Industries Group (iepriekš Air Defense Missile Industries Group) meitasuzņēmums. AIO kontrolē raķešu organizācijas Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) un Shahid Bakeri Industrial Group (SBIG), tās abas bija norādītas Rezolūcijā 1737 (2006).

Atrašanās vieta: P.O. Box 16535-76, Tehran, 16548, Irāna.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

28)

Malek Ashtar universitāte: MODAFL struktūrvienības DTRSC pakļautībā. Tajā ietvertas pētniecības grupas, kas iepriekš ietilpa Physics Research Center (PHRC). Starptautiskā Atomenerģijas aģentūras (SAEA) inspektoriem netika atļauts intervēt darbiniekus vai apskatīt dokumentus, kas ir šīs organizācijas kontrolē, lai atrisinātu joprojām neskaidro jautājumu par Irānas kodolprogrammas iespējamo militāro aspektu.

Atrašanās vieta: Corner of Imam Ali Highway and Babaei Highway, Tehran, Irāna.

ES norādes datums: 24.6.2008. (ANO: 9.6.2010.).

29)

Mesbah Energy Company. Papildu informācija: a) A40 pētījumu reaktora Arākas pilsētā piegādātājs, b) iesaistīts Irānas kodolprogrammā.

ANO norādes datums: 23.12.2006.

30)

Aizsardzības ministrijas Loģistikas un eksporta nodaļa: Aizsardzības ministrijas Loģistikas un eksporta nodaļa (MODLEX) pārdod Irānā ražotus ieročus klientiem visā pasaulē, kas ir pretrunā Rezolūcijai 1747 (2007), ar ko Irānai ir aizliegts pārdot ieročus vai ar tiem saistītus materiālus.

Atrašanās vieta: P.O. Box 16315-189, Tehran, Irāna; located on the west side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran, Irāna.

ES norādes datums: 24.6.2008. (ANO: 9.6.2010.).

31)

Mizan Machinery Manufacturing: Mizan Machinery Manufacturing (3M) ir SHIG īpašumā vai kontrolē vai darbojas tās vārdā.

Atrašanās vieta: P.O. Box 16595-365, Tehran, Irāna

Zināms arī kā: 3MG.

ES norādes datums: 24.6.2008. (ANO: 9.6.2010.).

32)

Modern Industries Technique Company: Modern Industries Technique Company (MITEC) ir atbildīgs par IR-40 smagā ūdens reaktora izstrādi un būvniecību Arākā. MITEC ir vadījis iepirkumu procesu IR-40 smagā ūdens reaktora būvniecības vajadzībām.

Atrašanās vieta: Arak, Irāna

Zināms arī kā: Rahkar Company, Rahkar Industries, Rahkar Sanaye Company, Rahkar Sanaye Novin.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

33)

Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine: NFRPC ir liela pētniecības struktūrvienība Atomic Energy Organization of Iran (AEOI), kura norādīta Rezolūcijā 1737 (2006). NFRPC ir AEOI kodoldegvielas izstrādes centrs, un tas ir iesaistīts ar bagātināšanu saistītās darbībās.

Atrašanās vieta: P.O. Box 31585-4395, Karaj, Irāna.

Zināms arī kā: Center for Agricultural Research and Nuclear Medicine; Karaji Agricultural and Medical Research Center.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

34)

Niru Battery Manufacturing Company. Papildu informācija: a) DIO meitasuzņēmums, b) nodarbojas ar energobloku ražošanu Irānas militāro spēku vajadzībām, tostarp ražo tos arī raķešu sistēmām.

ANO norādes datums: 3.3.2008.

35)

Novin Energy Company (zināms arī kā Pars Novin). Papildu informācija: Darbojas AEOI sastāvā.

ANO norādes datums: 24.3.2007.

36)

Parchin Chemical Industries. Papildu informācija: DIO filiāle.

ANO norādes datums: 24.3.2007.

37)

Pars Aviation Services Company. Papildu informācija: veic gaisa kuģu apkopi.

ANO norādes datums: 24.3.2007.

38)

Pars Trash Company. Papildu informācija: a) uzņēmums iesaistīts Irānas kodolprogrammā (centrifūgu programma), b) minēts SAEA ziņojumos.

ANO norādes datums: 23.12.2006.

39)

Pejman Industrial Services Corporation: Pejman Industrial Services Corporation ir SBIG īpašumā vai kontrolē vai darbojas tās vārdā.

Atrašanās vieta: P.O. Box 16785-195, Tehran, Irāna.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

40)

Pishgam (Pioneer) Energy Industries. Papildu informācija: piedalījās Urāna konversijas kompleksa būvē Isfahānā.

ANO norādes datums: 3.3.2008.

41)

Qods Aeronautics Industries. Papildu informācija: Ražo bezpilota gaisa kuģus (UAV), izpletņus, paraplānus, motorizētus paraplānus u. tml.

ANO norādes datums: 24.3.2007.

42)

Sabalan Company: Sabalan ir SHIG segvārds.

Atrašanās vieta: Damavand Tehran Highway, Tehran, Irāna.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

43)

Sanam Industrial Group. Papildu informācija: AIO pakļauts uzņēmums.

ANO norādes datums: 24.3.2007.

44)

Safety Equipment Procurement (SEP). Papildu informācija: AIO aizsegsabiedrība, kas ir iesaistīta ballistisko raķešu programmā.

ANO norādes datums: 3.3.2008.

45)

7th of Tir. Papildu informācija: a) DIO pakļauts uzņēmums, par ko ir vispāratzīts, ka tas ir tieši iesaistīts Irānas kodolprogrammā, b) iesaistīts Irānas kodolprogrammā.

ANO norādes datums: 23.12.2006.

46)

Sahand Aluminum Parts Industrial Company (SAPICO): SAPICO ir SHIG segvārds.

Atrašanās vieta: Damavand Tehran Highway, Tehran, Irāna.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

47)

Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). Papildu informācija: a) AIO pakļauta vienība, b) iesaistīta Irānas ballistisko raķešu programmā.

ANO norādes datums: 23.12.2006.

48)

Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Papildu informācija: a) AIO pakļauta vienība, b) iesaistīta Irānas ballistisko raķešu programmā.

ANO norādes datums: 23.12.2006.

49)

Shahid Karrazi Industries: Shahid Karrazi Industries ir SBIG īpašumā vai kontrolē vai darbojas tās vārdā.

Atrašanās vieta: Tehran, Irāna.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

50)

Shahid Satarri Industries: Shahid Sattari Industries ir SBIG īpašumā vai kontrolē vai darbojas tās vārdā.

Atrašanās vieta: Southeast Tehran, Irāna.

Zināms arī kā: Shahid Sattari Group Equipment Industries.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

51)

Shahid Sayyade Shirazi Industries: Shahid Sayyade Shirazi Industries (SSSI) ir DIO īpašumā vai kontrolē vai darbojas tās vārdā.

Atrašanās vieta: Next To Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad Square, Tehran, Irāna; Pasdaran St., P.O. Box 16765, Tehran 1835, Irāna. Babaei HighwayNext To Niru M.F.G, Tehran, Irāna.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

52)

Sho’a’ Aviation. Papildu informācija: Ražo vieglus motorizētus lidaparātus.

ANO norādes datums: 24.3.2007.

53)

Special Industries Group: Special Industries Group (SIG) ir pakļauts DIO.

Atrašanās vieta: Pasdaran Avenue, PO Box 19585/777, Tehran, Irāna.

ES norādes datums: 24.7.2007. (ANO: 9.6.2010.).

54)

TAMAS Company. Papildu informācija: a) iesaistīta ar bagātināšanu saistītās darbībās, b) TAMAS ir virsorganizācija, kuras pakļautībā ir nodibināti četri meitasuzņēmumi, viens no tiem nodarbojas ar urāna ieguvi un koncentrāciju, un vēl viens vada urāna apstrādes procesu, bagātināšanu un atkritumu apsaimniekošanu.

ES norādes datums: 24.4.2007. (ANO: 3.3.2008.).

55)

Tiz Pars: Tiz Pars ir SHIG segvārds. No 2007. gada aprīļa līdz jūlijam Tiz Pars SHIG vārdā mēģināja iegūt piecu asu lāzera metināšanas un griešanas iekārtu, kas varētu būt praktisks ieguldījums Irānas raķešu programmā.

Atrašanās vieta: Damavand Tehran Highway, Tehran, Irāna.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

56)

Ya Mahdi Industries Group. Papildu informācija: AIO pakļauts uzņēmums.

ANO norādes datums: 24.3.2007.

57)

Yazd Metallurgy Industries: Yazd Metallurgy Industries (YMI) ir pakļauts DIO.

Atrašanās vieta: Pasdaran Avenue, Next To Telecommunication Industry, Tehran 16588, Irāna; Postal Box 89195/878, Yazd, Irāna; Box 89195-678, Yazd, Irāna; Km 5 of Taft Road, Yazd, Irāna.

Zināms arī kā: Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries, Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

B.

Islamic Revolutionary Guard Corps īpašumā vai kontrolē esošas struktūras, vai struktūras, kas darbojas tā vārdā

1)

Fater (or Faater) Institute: Khatam al-Anbiya (KAA) meitasuzņēmums. Fater ir sadarbojies ar ārvalstu piegādātājiem, visticamāk citu KAA uzņēmumu vārdā, saistībā ar IRGC projektiem Irānā.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

2)

Gharagahe Sazandegi Ghaem: Gharagahe Sazandegi Ghaem pieder KAA vai to kontrolē KAA.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

3)

Ghorb Karbala: Ghorb Karbala pieder KAA vai to kontrolē KAA.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

4)

Ghorb Nooh: Ghorb Nooh pieder KAA vai to kontrolē KAA.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

5)

Hara Company: Uzņēmums ir Ghorb Nooh īpašumā vai kontrolē.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

6)

Imensazan Consultant Engineers Institute: pieder KAA vai to kontrolē KAA, vai tas darbojas KAA vārdā.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

7)

Khatam al-Anbiya Construction Headquarters: Khatam al-Anbiya (KAA) būvniecības galvenais uzņēmums ir IRGC piederošs uzņēmums, kas iesaistīts liela mēroga civilu un militāru būvju projektos un citās inženierijas darbībās. Tas veic ievērojamu daļu darba saistībā ar Passive Defense Organization projektiem. Konkrēti, KAA meitasuzņēmumi bija cieši iesaistīti urāna bagātināšanas objekta būvniecībā Kumā/Fordovā.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

8)

Makin: Makin ir KAA īpašumā vai kontrolē vai darbojas tā vārdā, un ir KAA meitasuzņēmums.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

9)

Omran Sahel: Uzņēmums ir Ghorb Nooh īpašumā vai kontrolē.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

10)

Oriental Oil Kish: Oriental Oil Kish ir KAA īpašumā vai kontrolē vai darbojas tā vārdā.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

11)

Rah Sahel: Rah Sahel ir KAA īpašumā vai kontrolē vai darbojas tā vārdā.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

12)

Rahab Engineering Institute: Rahab ir KAA īpašumā vai kontrolē vai darbojas tā vārdā, un ir KAA meitasuzņēmums.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

13)

Sahel Consultant Engineers: Uzņēmums ir Ghorb Nooh īpašumā vai kontrolē.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

14)

Sepanir: Sepanir ir KAA īpašumā vai kontrolē vai darbojas tā vārdā.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

15)

Sepasad Engineering Company: Sepasad Engineering Company ir KAA īpašumā vai kontrolē vai darbojas tā vārdā.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

C.

Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) īpašumā vai kontrolē esošas struktūras, vai struktūras, kas darbojas tā vārdā

1)

Irano Hind Shipping Company:

Atrašanās vieta: 18 Mehrshad Street, Sadaghat Street, Opposite of Park Mellat, Vali-e-Asr Ave., Tehran, Irāna; 265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Irāna

ANO norādes datums: 9.6.2010.

2)

IRISL Benelux NV:

Atrašanās vieta: Noorderlaan 139, B-2030, Antwerp, Beļģija; PVN maksātāja numurs BE480224531 (Beļģija)

ANO norādes datums: 9.6.2010.

3)

South Shipping Line Iran (SSL):

Atrašanās vieta: Apt. No. 7, 3rd Floor, No. 2, 4th Alley, Gandi Ave., Tehran, Irāna; Qaem Magham Farahani St., Tehran, Irāna

ANO norādes datums: 9.6.2010.


IX PIELIKUMS

23. panta 2. punktā minēto personu un vienību saraksts

I.

Personas un vienības, kas iesaistītas ar kodolenerģiju vai ballistiskajām raķetēm saistītās darbībās

A.   Personas

 

Vārds, uzvārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Iekļaušanas datums

1.

Reza AGHAZADEH

Dzimšanas datums: 15.03.1949.,

pases Nr.: S4409483, derīguma termiņš 26.04.2000.–27.04.2010, izdota: izdota Tehran,

diplomātiskās pases Nr.: D9001950, izdota 22.01.2008., derīga līdz 21.01.2013., dzimšanas vieta: Khoy

Irānas Atomenerģijas organizācijas (AEOI) bijušais vadītājs. AEOI pārrauga Irānas kodolprogrammu un ir iekļauta ANO DPR 1737 (2006) sarakstā.

23.04.2007.

2.

Ali DIVANDARI (pazīstams arī kā DAVANDARI)

 

Bank Mellat vadītājs (skatīt B daļu, Nr. 4).

26.07.2010.

3.

Dr. Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

NFPC adrese: AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Tehran/Irāna

Pārstāvis un ģenerāldirektors uzņēmumā Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC) (skatīt B daļu, Nr. 30), kas ir daļa no AEOI. AEOI pārrauga Irānas kodolprogrammu un ir iekļauta ANO DPR 1737 (2006) sarakstā. NFPC ir iesaistīts ar bagātināšanu saistītās darbībās, kuras SAEA valde un Drošības padome ir pieprasījusi Irānai pārtraukt.

23.04.2007.

4.

Inženieris Mojtaba HAERI

 

MODAFL pārstāvis rūpniecības jomā. Pārrauga AIO un DIO.

23.06.2008.

5.

Mahmood JANNATIAN

Dzimšanas datums: 21.04.1946.,

pases Nr.: T12838903

Irānas Atomenerģijas organizācijas (AEOI) vadītāja vietnieks.

23.06.2008.

6.

Said Esmail KHALILIPOUR (pazīstams arī kā LANGROUDI)

Dzimšanas datums: 24.11.1945.,

Dzimšanas vieta: Langroud

AEOI vadītāja vietnieks. AEOI pārrauga Irānas kodolprogrammu un ir iekļauta ANO DPR 1737 (2006) sarakstā.

23.04.2007.

7.

Ali Reza KHANCHI

NRC adrese: AEOI-NRC P.O.Box: 11365-8486 Tehran/ Irāna;

Fakss: (+9821) 8021412

AEOI Teherānas Kodolpētniecības centra vadītājs. SAEA joprojām gaida Irānas paskaidrojumus par plutonija atdalīšanas eksperimentiem, kas veikti Teherānas Kodolpētniecības centrā, tostarp par augsti bagātināta urāna daļiņu klātbūtni vides paraugos, kas iegūti Keredžes Atkritumu uzglabāšanas kompleksā, kur atrodas konteineri, kuros agrāk glabāts vājināts urāns, kas izmantots šajos eksperimentos. AEOI pārrauga Irānas kodolprogrammu un ir iekļauta ANO DPR 1737 (2006) sarakstā.

23.04.2007.

8.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Iran Electronic Industries rīkotājdirektors (skatīt B daļu, Nr. 20).

23.06.2008.

9.

Fereydoun MAHMOUDIAN

Dzimis 07.11.1943. Irānā.

Pase Nr. 05HK31387, izdota 01.01.2002. Irānā, derīga līdz 07.08.2010.

Ieguvis Francijas pilsonību 07.05.2008.

Fulmen direktors (skatīt B daļu, Nr. 13).

26.07.2010.

10.

Brigādes ģenerālis Beik MOHAMMADLU

 

MODAFL pārstāvis piegāžu un loģistikas jomā (skatīt B daļu, Nr. 29).

23.06.2008.

11.

Mohammad MOKHBER

4th Floor, No 39 Ghandi street Tehran , Irāna 1517883115

Setad Ejraie fonda priekšsēdētājs. Setad Ejraie ir ieguldījumu fonds, kas saistīts ar augstāko vadītāju Ali Khameneï. Sina bank valdes loceklis.

26.07.2010.

12.

Mohammad Reza MOVASAGHNIA

 

Samen Al A’Emmeh Industries Group (SAIG) vadītājs; SAIG zināma arī kā Cruise Missile Industry Group. Šī organizācija ir iekļauta ANO DPR 1747 sarakstā un Kopējās nostājas 2007/140/KĀDP I pielikumā.

26.07.2010.

13.

Anis NACCACHE

 

Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies vadītājs; viņa uzņēmums ir mēģinājis iegādāties paaugstināta riska preces tādu organizāciju interesēs, kuras iekļautas ANO DPR 1737 (2006) sarakstā.

23.06.2008.

14.

Brigādes ģenerālis Mohammad NADERI

 

Aerospace Industries Organisation (AIO) vadītājs (skatīt B daļu, Nr. 1). AIO ir piedalījusies Irānas veiktās paaugstināta riska programmās.

23.06.2008.

15.

Ali Akbar SALEHI

 

Ārlietu ministrs. Irānas Atomenerģijas organizācijas (AEOI) bijušais vadītājs. AEOI pārrauga Irānas kodolprogrammu un ir iekļauts ANO DPR 1737 (2006) sarakstā.

17.11.2009.

16.

Kontradmirālis Mohammad SHAFI'I RUDSARI

 

Bijušais MODAFL pārstāvis koordinācijas jomā (skatīt B daļu, Nr. 29).

23.06.2008.

17.

Abdollah SOLAT SANA

 

Isfahānas Urāna konversijas kompleksa (Uranium Conversion Facility (UCF)) rīkotājdirektors. Šis komplekss ražo izejmateriālu (UF6) Natanzas bagātināšanas iekārtām. Solat Sana2006. gada 27. augustā no prezidenta Ahmadinejad saņēma īpašu apbalvojumu par savu darbību.

23.04.2007.

18.

Mohammad AHMADIAN

 

Bijušais Irānas Atomenerģijas organizācijas (AEOI) vadītāja pienākumu izpildītājs, pašlaik – AEOI vadītāja vietnieks. AEOI pārrauga Irānas kodolprogrammu un ir iekļauta ANO DPR 1737 (2006) sarakstā.

23.05.2011.

19.

Inženieris Naser RASTKHAH

 

AEOI vadītāja vietnieks. AEOI pārrauga Irānas kodolprogrammu un ir iekļauta ANO DPR 1737 (2006) sarakstā.

23.05.2011.

20.

Behzad SOLTANI

 

AEOI vadītāja vietnieks. AEOI pārrauga Irānas kodolprogrammu un ir iekļauts ANO DPR 1737 (2006) sarakstā.

23.05.2011.

21.

Massoud AKHAVAN-FARD

 

AEOI vadītāja vietnieks plānošanas, starptautiskos un ar parlamentu saistītos jautājumos. AEOI pārrauga Irānas kodolprogrammu un ir iekļauts ANO DPR 1737 (2006) sarakstā.

23.05.2011.

22.

Dr Ahmad AZIZI

 

Priekšsēdētāja vietnieks un rīkotājdirektors Melli Bank PLC, kuru ES ir iekļāvusi sarakstā.

1.12.2011.

23.

Davoud BABAEI

 

Pašreizējais drošības nodaļas vadītājs Aizsardzības ministrijas Bruņoto spēku loģistikas pētniecības institūtā Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND), ko vada ANO sarakstā iekļautais Mohsen Fakhrizadeh. SAEA ir apzinājusi SPND saistībā ar bažām par iespējamajiem militārajiem elementiem Irānas kodolprogrammā, attiecībā uz kuru Irāna atsakās sadarboties. Kā drošības dienesta vadītājs Babaei atbild par to, lai SAEA neuzzinātu nekādu informāciju.

1.12.2011.

24.

Hassan BAHADORI

 

ES sarakstā iekļautās Arian Bank izpilddirektors

1.12.2011.

25.

Sayed Shamsuddin BORBORUDI

 

Vadītāja vietnieks Irānas Atomenerģijas organizācijā, kura iekļauta ANO sarakstā un kurā šī persona ir pakļauta ANO sarakstā iekļautajam Feridun Abbasi Davani. Vismaz kopš 2002. gada viņš ir iesaistīts Irānas kodolprogrammā, tostarp kā AMAD bijušais iepirkuma un loģistikas vadītājs, kur viņš bija atbildīgs par tādu fasādes uzņēmumu kā Kimia Madan izmantošanu, lai iepirktu aprīkojumu un materiālus Irānas kodolieroču programmai.

1.12.2011.

26.

Dr Peyman Noori BROJERDI

 

ES sarakstā iekļautās Bank Rehaf valdes priekšsēdētājs un rīkotājdirektors.

1.12.2011.

27.

Kamran DANESHJOO (pazīstams arī kā DANESHJOU)

 

Zinātnes, pētniecības un tehnoloģiju ministrs kopš 2009. gada vēlēšanām. Irāna nesniedza SAEA paskaidrojumu par viņa darbību saistībā ar pētījumiem par raķešu kaujas galviņu attīstību. Tā ir tikai daļa no Irānas nesadarbošanās ar SAEA izmeklēšanā par "iespējamiem pētījumiem", kas liek domāt par Irānas kodolprogrammas militāro aspektu, – tajā ietverts aizliegums piekļūt attiecīgiem ar atsevišķām personām saistītiem dokumentiem.

Papildus ministra amatam Daneshjoo prezidenta Ahmadenijad vārdā ir iesaistīts arī "pasīvās aizsardzības" darbībās. ES jau ir iekļāvusi sarakstā The Passive Defence Organisation.

1.12.2011.

28.

Dr Abdolnaser HEMMATI

 

ES sarakstā iekļautās Banque Sina vadītājs un rīkotājdirektors.

1.12.2011.

29.

Milad JAFARI

dzimšanas datums 20.9.74

Irānas valstspiederīgais, kas piegādā preces (pārsvarā metālu) ANO sarakstā iekļautajiem SHIG fasādes uzņēmumiem. Piegādāja preces SHIG laikposmā no 2010. gada janvāra līdz novembrim. Pēc 2010. gada novembra par dažām precēm maksājumi tika veikti ES sarakstā iekļautās Export Development Bank of Iran (EDBI) centrālajā filiālē Teherānā.

1.12.2011.

30.

Dr Mohammad JAHROMI

 

ES sarakstā iekļautās Bank Saderat priekšsēdētājs un rīkotājdirektors.

1.12.2011.

31.

Ali KARIMIAN

 

Irānas valstspiederīgais, kas piegādā preces, galvenokārt oglekļa šķiedru, ANO sarakstā iekļautajiem fasādes uzņēmumiem SHIG un SBIG.

1.12.2011.

32.

Majid KHANSARI

 

ANO sarakstā iekļautās Kalaye Electric Company rīkotājdirektors.

1.12.2011.

33.

Mahmoud Reza KHAVARI

 

ES sarakstā iekļautās Bank Melli valdes priekšsēdētājs un rīkotājdirektors.

1.12.2011.

34.

Mohammad Reza MESKARIAN

 

Izpilddirektors ES sarakstā iekļautajā Persia International Bank Londonā.

1.12.2011.

35.

Mohammad MOHAMMADI

 

MATSA rīkotājdirektors.

1.12.2011.

36.

Dr M H MOHEBIAN

 

ES sarakstā iekļautās Post Bank rīkotājdirektors.

1.12.2011.

37.

Mohammad Sadegh NASERI

 

Fizikas pētniecības institūta (agrāk – Lietišķās fizikas institūts (Institute of Applied Physics)) vadītājs.

1.12.2011.

38.

Mohammad Reza REZVANIANZADEH

 

ES sarakstā iekļautās Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH) rīkotājdirektors. Viņš ir arī AEOI amatpersona. Viņš pārrauga un ierosina tāda slepeni veicama darba iepirkuma konkursus uzņēmumiem, kas vajadzīgi Fuel Manufacturing Plant (FMP), Zirconium Powder Plant (ZPP) un Uranium Conversion Facility (UCF).

1.12.2011.

39.

A SEDGHI

 

ES sarakstā iekļautās Melli Bank PLCC priekšsēdētājs un direktors bez izpildvaras.

1.12.2011.

40.

Hamid SOLTANI

 

ES sarakstā iekļautās Management Company for Nuclear Power Plant Construction (MASNA) rīkotājdirektors.

1.12.2011.

41.

Bahman VALIKI

 

ES sarakstā iekļautās Export Development Bank of Iran valdes priekšsēdētājs un rīkotājdirektors.

1.12.2011.

42.

Javad AL YASIN

 

Pētniecības centra (Research Centre for Explosion and Impact – pazīstams arī kā METFAZ) vadītājs.

1.12.2011.

43.

S ZAVVAR

 

ES sarakstā iekļautās Persia International Bank ģenerāldirektora vietas izpildītājs Dubajā.

1.12.2011.

B.   Vienības

 

Nosaukums

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Iekļaušanas datums

1.

Aerospace Industries Organisation, AIO

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Tehran, Iran

Langare Street, Nobonyad Square,Tehran, Irāna

AIO pārrauga Irānas veikto raķešu ražošanu, tostarp Shahid Hemmat Industrial Group, Shahid Bagheri Industrial Group un Fajr Industrial Group – tās visas ir iekļautas ANO DPR 1737 (2006) sarakstā. ANO DPR 1737 (2006) sarakstā ir iekļauts arī AIO vadītājs un divas citas augsta ranga amatpersonas.

23.04.2007.

2.

Armed Forces Geographical Organisation

 

Uzskata, ka šī organizācija nodrošina ģeotelpisku informāciju ballistisko raķešu programmai.

23.06.2008.

3.

Azarab Industries

Ferdowsi Ave, PO Box 11365-171, Tehran, Irāna

Enerģētikas nozares uzņēmums, kas sniedz ražošanas jomas atbalstu kodolprogrammai, tostarp veic ar kodolieroču izplatīšanu saistītas noteiktas darbības. Iesaistīts Arākas smagā ūdens reaktora būvniecībā.

26.07.2010.

4.

Bank Mellat (tostarp visas filiāles) un meitasuzņēmumi

Head Office Building, 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Tehran 15817, Irāna;

P.O. Box 11365-5964, Tehran 15817, Irāna

Bank Mellat ir iesaistīta darbībās, ar ko atbalsta un sekmē Irānas kodolenerģijas un ballistisko raķešu programmas. Tā ir sniegusi banku pakalpojumus ANO un ES sarakstos iekļautām vienībām, vienībām, kuras rīkojas to interesēs vai pēc to norādījumiem, vai vienībām, kuras tām pieder vai kuras tās kontrolē. Bank Mellat ir First East Export Bank mātesbanka, kas iekļauta ANO DPR 1929 sarakstā.

26.07.2010.

a)

Mellat Bank SB CJSC

P.O. Box 24, Yerevan 0010, Armēnijas Republika

100 % pieder Bank Mellat.

26.07.2010.

b)

Persia International Bank Plc

Number 6 Lothbury, Post Code: EC2R 7HH, Apvienotā Karaliste

60 % pieder Bank Mellat.

26.07.2010.

5.

Bank Melli, Bank Melli Iran (tostarp visas filiāles) un meitasuzņēmumi

Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Tehran, Irāna

Sniedz vai mēģina sniegt finansiālu atbalstu uzņēmumiem, kas iesaistīti Irānas kodolprogrammā un raķešu programmā vai iegādājas šīm programmām paredzētas preces (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company un DIO). Bank Melli veicina Irānas paaugstināta riska darbības. Tā ir daudzkārt veicinājusi paaugstināta riska materiālu iegādi Irānas kodolprogrammai un raķešu programmai. Tā ir sniegusi dažādus finanšu pakalpojumus tādu organizāciju vārdā, kuras ir saistītas ar Irānas kodolrūpniecību un raķešu rūpniecību, tostarp atvērusi akreditīvus un uzturējusi kontus. Daudzi no minētajiem uzņēmumiem ir iekļauti ANO DPR 1737 (2006) un 1747 (2007) sarakstā.

Bank Melli turpina darboties šajā lomā, iesaistoties darbībās, ar ko atbalsta un sekmē Irānas augsta riska darbības. Izmantojot savus sakarus bankās, tā turpina sniegt atbalstu un finansiālus pakalpojumus ANO un ES sarakstos iekļautām organizācijām saistībā ar minētajām darbībām. Tā arī rīkojas šādu organizāciju, tostarp arī Bank Sepah, interesēs un vadībā, bieži vien darbojoties ar to meitasuzņēmumu un saistītu organizāciju starpniecību.

23.06.2008.

a)

Arian Bank (zināma arī kā Aryan Bank)

House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganistāna

Arian Bank ir Bank Melli un Bank Saderat kopuzņēmums.

26.07.2010.

b)

Assa Corporation

ASSA CORP, 650 (vai 500) Fifth Avenue, New York, ASV; Nodokļu maksātāja Nr. 1368932 (ASV).

Assa Corporation ir Bank Melli aizsegsabiedrība, ko izveidojusi un pārvalda Bank Melli. Bank Melli to izveidoja, lai virzītu naudu no ASV uz Irānu.

26.07.2010.

c)

Assa Corporation Ltd

6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Džersija, Normandijas salas

Assa Corporation Ltd ir Assa Corporation mātesuzņēmums. Bank Melli īpašumā vai kontrolē.

26.07.2010.

d)

Bank Kargoshaie (zināma arī kā Bank Kargoshaee, Kargosai Bank un Kargosa'i Bank)

587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Tehran 11986, Irāna

Bank Kargoshaee ir Bank Melli īpašumā.

26.07.2010.

e)

Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC)

No 1 - Didare ShomaliHaghani Highway1518853115 Tehran, Irāna;

cita iespējamā atrašanās vieta:

No.2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Tehran, Irāna, P.O. Box 3898-15875;

cita iespējamā atrašanās vieta:

Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Tehran, Irāna 15116;

Cita iespējamā atrašanās vieta:

Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Tehran, Irāna;

uzņēmuma reģistrācijas numurs: 89584.

Saistīts ar vienībām, pret kurām ASV, Eiropas Savienība vai ANO noteikusi sankcijas kopš 2000. gada. Sarakstā to ir iekļāvušas Amerikas Savienotās Valstis, jo uzņēmums ir Bank Melli īpašumā vai kontrolē.

26.07.2010.

f)

Bank Melli Iran

Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscow, 130064, Krievija

Cita iespējamā adrese:

Mashkova st. 9/1 Moscow 105062 Krievija

 

23.06.2008.

g)

Bank Melli Printing and Publishing Company (BMPPC)

18th Km Karaj Special Road, 1398185611 Tehran, Irāna, P.O. Box 37515-183;

cita iespējamā atrašanās vieta:

Km 16 Karaj Special Road, Tehran, Irāna;

uzņēmuma reģistrācijas Nr.: 382231

Sarakstā to ir iekļāvušas Amerikas Savienotās Valstis, jo uzņēmums ir Bank Melli īpašumā vai kontrolē.

26.07.2010.

h)

Cement Investment and Development Company (CIDCO) (zināms arī kā: Cement Industry Investment and Development Company, CIDCO, CIDCO Cement Holding)

No 20, West Nahid Blvd.Vali Asr Ave.Tehran, Irāna, 1967757451

No. 241, Mirdamad Street, Tehran, Irāna

Pilnībā pieder Bank Melli Investment Co. Holding Company un pārvalda visus cementa ražošanas uzņēmumus, kas pieder BMIIC.

26.07.2010.

i)

First Persian Equity Fund

Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Kaimanu salas.

Cita iespējamā atrašanās vieta:

Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104; Kaimanu salas;

cita iespējamā atrašanās vieta:

Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Tehran, 15116, Irāna, P.O.Box 15875-3898

Kaimanu salās esošs fonds, kam licenci izdevusi Irānas valdība, lai veiktu ārvalstu ieguldījumus Teherānas biržā.

26.07.2010.

j)

Mazandaran Cement Company

No 51, sattari st.Afric Ave.Tehran, Irāna

Cita iespējamā atrašanās vieta:

Africa Street, Sattari Street No. 40, P.O. Box 121, Tehran, Irāna 19688;

Cita iespējamā atrašanās vieta:

40 Satari Ave. Afrigha Highway, P.O. Box 19688, Tehran, Irāna

Atrodas Bank Melli Iran kontrolē.

26.07.2010.

k)

Mehr Cayman Ltd.

Kaimanu salas; komercreģistra Nr. 188926 (Kaimanu salas).

Bank Melli īpašumā vai kontrolē.

26.07.2010.

l)

Melli Agrochemical Company PJS (zināms arī kā: Melli Shimi Keshavarz)

5th Floor No 2315th Street, Gandi Ave. Vanak Sq., Tehran, Irāna

Cita iespējamā atrašanās vieta:

Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley No. 13, Vanak Sq., P.O. Box 15875-1734, Tehran, Irāna

Bank Melli īpašumā vai kontrolē.

26.07.2010.

m)

Melli Bank plc

London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, Apvienotā Karaliste

 

23.06.2008.

n)

Melli Investment Holding International

514 Business Avenue Building, Deira, P.O. Box 181878, Dubai, Apvienotie Arābu Emirāti;

reģistrācijas apliecības Nr. (Dubai) 0107, izsniegta 2005. gada 30. novembrī.

Bank Melli īpašumā vai kontrolē.

26.07.2010.

o)

Shemal Cement Company (zināms arī kā: Siman Shomal, vai kā: Shomal Cement Company)

No 269 Dr Beheshti Ave. P.O. Box 15875/4571 Tehran - 15146 Irāna

Cita iespējamā atrašanās vieta:

Dr Beheshti Ave No. 289, Tehran, Irāna 151446;

cita iespējamā atrašanās vieta:

289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Tehran, Irāna

Atrodas Bank Melli Iran kontrolē.

26.07.2010.

6.

Bank Refah

40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Tehran, 19917 Irāna

Bank Refah ir pārņēmusi Bank Melli operācijas pēc tam, kad Eiropas Savienība noteica sankcijas pret Bank Melli.

26.07.2010.

7.

Bank Saderat Iran (tostarp visas filiāles) un meitasuzņēmumi:

Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Tehran, Irāna.

Bank Saderat ir Irānas banka, kas daļēji pieder Irānas valdībai. Bank Saderat ir sniegusi finanšu pakalpojumus vienībām, kas veic iepirkumus Irānas kodolprogrammām un ballistisko raķešu programmām, tostarp vienībām, kas iekļautas ANO DPR 1737 sarakstā. Bank Saderat vēl 2009. gada martā apkalpoja DIO (kam noteiktas sankcijas ar ANO DPR 1737) un Iran Electronics Industries maksājumus un akreditīvus. Bank Saderat 2003. gadā apkalpoja akreditīvu ar kodolenerģiju saistītā Irānas uzņēmuma Mesbah Energy Company vārdā (vēlāk šim uzņēmumam noteica sankcijas ar ANO DPR 1737).

26.07.2010.

a)

Bank Saderat PLC (Londona)

5 Lothbury, London, EC2R 7 HD, Apvienotā Karaliste

Bank Saderat 100 % piederošs meitasuzņēmums.

 

8.

Sina Bank

187, Avenue Motahari, Teheran, Irāna

Šī banka ir cieši saistīta ar Daftar interesēm (augstākā vadītāja birojs; pārvaldē ietilpst apmēram 500 darbinieku). Tādējādi tā piedalās arī režīma stratēģisko interešu finansēšanā.

26.07.2010.

9.

ESNICO (piegādā iekārtas Nuclear Industries Corporation)

No. 1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Tehran, Irāna

Iepērk rūpniecības preces, jo īpaši kodolprogrammas darbībām, ko veic AEOI, Novin Energy un Kalaye Electric Company (visi uzņēmumi iekļauti ANO DPR 1737 sarakstā). ESNICO direktors ir Haleh Bakhtiar (iekļauts ANO DPR 1803 sarakstā).

26.07.2010.

10.

Etemad Amin Invest Co Mobin

Pasadaran Av. Tehran, Irāna

Saistīts ar Naftar un ar Bonyad-e Mostazafan; Etemad Amin Invest Co Mobin piedalās valdības un Irānas paralēlās valsts pārvaldes stratēģisko interešu finansēšanā.

26.07.2010.

11.

Export Development Bank of Iran (EDBI) (tostarp visas filiāles) un meitasuzņēmumi:

Export Development Building, 21th floor, Tose'e tower, 15th st, Ahmad Qasir Ave, Tehran - Irāna, 15138-35711

next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Tehran, Irāna;

Tose'e Tower, corner of 15th St, Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Tehran, Irāna;

No. 129, 21 's Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Tehran, Irāna;

uzņēmuma reģistrācijas Nr. 86936

(Irāna).

Export Development Bank of Iran (EDBI) ir iesaistīta finanšu pakalpojumu sniegšanā uzņēmumiem, kas saistīti ar Irānas ieroču izplatīšanas programmām, un ir palīdzējusi ANO sarakstā iekļautajām struktūrām apiet vai pārkāpt sankcijas. Tā sniedz finanšu pakalpojumus MODAFL pakļautajām struktūrām un to aizsegsabiedrībām, kas atbalsta Irānas kodolprogrammas un ballistisko raķešu programmas.

Tā ir turpinājusi kārtot Bank Sepah maksājumus (sarakstā iekļāvusi ANO), tostarp maksājumus, kas saistīti ar Irānas kodolprogrammām un ballistisko raķešu programmām. EDBI ir apkalpojusi darījumus saistībā ar Irānas aizsardzības un raķešu nozares struktūrām (uz daudzām no tām attiecas ANO sankcijas). EDBI bija galvenais starpnieks, kas veica Bank Sepah finansēšanu (ANO DP sankcijaspiemēro kopš 2007. gada), tostarp ar masu iznīcināšanas ieročiem saistītus maksājumus. EDBI sniedz finanšu pakalpojumus vairākām MODAFL struktūrām un ir veicinājusi ar MODAFL struktūrām saistītu aizsegsabiedrību veiktas iepirkumu darbības.

26.07.2010.

a)

EDBI Exchange Company (zināms arī kā Export Development Exchange Broker Co.)

No 20, 13th St., Vozara Ave., Tehran, Irāna 1513753411, P.O. Box: 15875-6353

Cita iespējamā atrašanās vieta:

Tose'e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Tehran, Irāna

EDBI Exchange Company atrodas Teherānā, un 70 % uzņēmuma pieder Export Development Bank of Iran (EDBI). Amerikas Savienotās Valstis sarakstā to iekļāva 2008. gada oktobrī, jo uzņēmums bija EDBI īpašumā vai kontrolē.

26.07.2010.

b)

EDBI Stock Brokerage Company

Tose'e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Tehran, Irāna

EDBI Stock Brokerage Company atrodas Teherānā un pilnībā pieder Export Development Bank of Iran (EDBI). Amerikas Savienotās Valstis sarakstā to iekļāva 2008. gada oktobrī, jo uzņēmums bija EDBI īpašumā vai kontrolē.

26.07.2010.

c)

Banco Internacional De Desarrollo CA

Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Venecuēla

Banco Internacional De Desarrollo CA pieder bankai Export Development Bank of Iran.

26.07.2010.

12.

Fajr Aviation Composite Industries

Mehrabad Airport, PO Box 13445-885, Tehran, Irāna

IAIO meitasuzņēmums MODAFL ietvaros (skatīt Nr. 29), kas galvenokārt ražo kompozītmateriālus gaisa kuģu nozarei, bet ir arī saistīts ar oglekļa šķiedras iespēju attīstīšanu izmantošanai kodolenerģētikas un raķešu vajadzībām. Saistīts ar Sadarbības biroju tehnoloģiju jomā (Technology Cooperation Office). Irāna nesen paziņoja par nodomu masveidā ražot jaunas paaudzes centrifūgas, kam būs nepieciešamas FACI oglekļa šķiedras ražošanas jaudas.

26.07.2010.

13.

Fulmen

167 Darya boulevard - Shahrak Ghods, 14669 - 8356 Tehran.

Fulmen ir bijis iesaistīts elektroiekārtu montāžā Kumas/Fordoo būvniecībā laikā, kad šā objekta pastāvēšana vēl nebija paziņota atklātībā.

26.07.2010.

a)

Arya Niroo Nik

 

Arya Niroo Nik ir aizsegsabiedrība, ko Fulmen izmanto dažām savām darbībām.

26.07.2010.

14.

Future Bank BSC

Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahreina PO Box 785;

uzņēmuma reģistrācijas 2k dokuments: 54514-1 (Bahreina), derīgs līdz 2009. gada 9. jūnijam; tirdzniecības atļauja Nr. 13388 (Bahreina).

Divas trešdaļas no Bahreinā esošās bankas Future Bank pieder Irānas valsts bankām. ES sarakstā iekļautajām bankām Bank Melli un Bank Saderat katrai pieder viena trešdaļa akciju, atlikusī trešdaļa pieder Bahreinas bankai Ahli United Bank (AUB). Lai gan AUB joprojām pieder Future Bank daļas, saskaņā ar tās 2007. gada pārskatu AUB vairs nav vērā ņemamas ietekmes šajā bankā, ko faktiski vada tās Irānas mātesuzņēmumi, kuri abi ir iekļauti ANO DPR 1803 sarakstā kā Irānas bankas, kurām jāpievērš īpaša “modrība”. Ciešās saiknes starp Future Bank un Irānu apstiprina arī fakts, ka Bank Melli priekšsēdētājs vienlaicīgi ir bijis arī Future Bank priekšsēdētājs.

26.07.2010.

15.

Industrial Development & Renovation Organization (IDRO)

 

Valdības struktūra, kas ir atbildīga par Irānas industrializācijas procesa paātrināšanu. Kontrolē dažādus uzņēmumus, kas iesaistīti kodolprogrammās un raķešu programmās, un piedalās progresīvu ražošanas tehnoloģiju iepirkumos ārvalstīs, lai atbalstītu šīs programmas.

26.07.2010.

16.

Iran Aircraft Industries (IACI)

 

IAIO meitasuzņēmums MODAFL ietvaros (skatīt Nr. 29). Veic lidaparātu un to dzinēju ražošanu, remontu un kapitālremontu, kā arī iepērk (parasti ar ārvalstu starpnieku palīdzību) aviācijā izmantojamas daļas, kas bieži vien ražotas ASV. Ir arī novērtos, ka IACI un tā meitasuzņēmumi ar aviāciju saistītu preču iepirkšanā izmanto pasaules mēroga brokeru tīklu.

26.07.2010.

17.

Iran Aircraft Manufacturing Company (zināms arī kā: HESA, HESA Trade Center, HTC, IAMCO, IAMI, Iran Aircraft Manufacturing Company, Iran Aircraft Manufacturing Industries, Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran, Hava Peyma Sazi-e Iran, Havapeyma Sazhran, Havapeyma Sazi Iran, Hevapeimasazi)

P.O. Box 83145-311, 28 km Esfahan – Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Irāna;

P.O. Box 14155-5568, No. 27 Ahahamat Ave., Vallie Asr Square, Tehran 15946, Irāna;

P.O. Box 81465-935, Esfahan, Irāna;

Shahih Shar Industrial Zone, Isfahan, Irāna; P.O. Box 8140, No. 107 Sepahbod Gharany Ave., Tehran, Irāna

MODAFL īpašumā vai kontrolē vai darbojas tā vārdā (skatīt Nr. 29).

26.07.2010.

18.

Iran Centrifuge Technology Company (zināms arī kā TSA vai TESA)

156 Golestan Street, Saradr-e Jangal, Tehran

Iran Centrifuge Technology Company ir pārņēmis Farayand Technique darbības (iekļauts ANO DPR 1737 sarakstā). Tas ražo urāna bagātināšanas centrifūgu daļas un tieši atbalsta ar ieroču izplatīšanu saistītu paaugstināta riska darbību, ko Irānai ar ANO DP rezolūcijām ir prasīts pārtraukt. Veic darbu Kalaye Electric Company uzdevumā (iekļauts ANO DPR 1737 sarakstā).

26.07.2010.

19.

Iran Communications Industries (ICI)

PO Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Tehran, Irāna;

cita iespējamā adrese:

PO Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Tehran, Irāna;

cita iespējamā adrese:

Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Tehran

Iran Communications Industries ir Iran Electronics Industries (skatīt Nr. 20) meitasuzņēmums un ražo dažādas preces, tostarp komunikāciju sistēmas, aviācijas elektroniku, optiskās un elektrooptiskās iekārtas, mikroelektroniku, informācijas tehnoloģijas, pārbaudes un mērījumu iekārtas, telekomunikāciju drošības iekārtas, elektroniskās kaujasdarbības iekārtas, ražo un atjauno radiolokācijas indikatorus (radar tubes), ražo raķešu palaišanas iekārtas. Šīs preces var izmantot programmām, uz kurām attiecas ANO DRP 1737 noteiktās sankcijas.

26.07.2010.

20.

Iran Electronics Industries

(tostarp visas filiāles) un meitasuzņēmumi

P. O. Box 18575-365, Tehran, Irāna

MODAFL filiāle, kas ir pilnīgā MODAFL īpašumā (tāpēc tā ir AIO, AvIO un DIO māsas organizācija). Tās uzdevums ir izgatavot elektroniskus komponentus Irānas ieroču sistēmām.

23.06.2008.

a)

Isfahan Optics

P.O. Box 81465-313 Kaveh Ave. Isfahan - Irāna

P.O. Box 81465-117, Isfahan, Irāna

Uzņēmums pieder Iran Electronics Industries vai ir tā kontrolē, vai rīkojas tā vārdā.

26.07.2010.

21.

Iran Insurance Company (zināms arī kā Bimeh Iran)

121 Fatemi Ave., P.O. Box 14155-6363 Tehran, Irāna

P.O. Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Tehran, Irāna

Iran Insurance Company ir apdrošinājusi tādu dažādu preču iegādi, ko var izmantot programmām, uz kurām attiecas ANO DPR 1737 noteiktās sankcijas. Iepirktās apdrošinātās preces ietver helikopteru rezerves daļas, elektroniku un datorus, ko izmanto lidaparātu un raķešu navigācijā.

26.07.2010.

22.

Iranian Aviation Industries Organization (IAIO)

Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/1775 Tehran, Irāna

Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/3446 Tehran, Irāna

107 Sepahbod Gharani Avenue, Tehran, Irāna

MODAFL (skatīt Nr. 29) organizācija, kas ir atbildīga par Irānas militārās aviācijas nozares plānošanu un pārvaldību.

26.07.2010.

23.

Javedan Mehr Toos

 

Inženierpakalpojumu uzņēmums, kas veic iepirkumus Irānas Atomenerģijas organizācijai, kura iekļauta ANO DPR 1737 sarakstā.

26.07.2010.

24.

Kala Naft

Kala Naft Tehran Co, P.O. Box 15815/1775, Gharani Avenue, Tehran, Irāna;

No 242 Shahid Kalantri Street - Near Karim Khan Bridge - Sepahbod Gharani Avenue, Teheran;

Kish Free Zone, Trade Center, Kish Island, Irāna;

Kala Ltd., NIOC House, 4 Victoria Street, London Sw1H1

Tirgo naftas un gāzes nozarē izmantojamas iekārtas, ko var izmantot Irānas kodolprogrammai. Mēģinājis iegādāties materiālus (ļoti izturīga sakausējuma vārsti), kam nav pielietojuma ārpus kodolenerģijas nozares. Ir saistīts ar uzņēmumiem, kas iesaistīti Irānas kodolprogrammā.

26.07.2010.

25.

Machine Sazi Arak

4th km Tehran Road, PO Box 148, Arak, Irāna

Enerģētikas nozares uzņēmums, kas saistīts ar IDRO un sniedz ražošanas atbalstu kodolprogrammai, tostarp sarakstos iekļautas ar izplatīšanu saistītas paaugstināta riska darbības. Iesaistīts Arākas smagā ūdens reaktora būvniecībā. Apvienotā Karaliste 2009. gada jūlijā publicēja paziņojumu par "alumīnija oksīda grafīta sproststieņu" eksporta aizliegumu attiecībā uz Machine Sazi Arak. Zviedrija 2009. gada maijā aizliedza uz Machine Sazi Arak eksportēt "augstspiediena tvertņu izliektu dibenu pārklājumu".

26.07.2010.

26.

Marine Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Tehran

DIO meitasuzņēmums.

23.04.2007.

27.

MASNA (Moierat Saakht Niroogahye Atomi Iran) Managing Company for the Construction of Nuclear Power Plants

 

Pakļauts AEOI un Novin Energy (abi uzņēmumi iekļauti ANO DPR 1737 sarakstā). Iesaistīts kodolreaktoru izstrādē.

26.07.2010.

28.

Mechanic Industries Group

 

Piedalījās komponenšu ražošanā ballistisko raķešu programmai.

23.06.2008.

29.

Ministry Of Defense And Support For Armed Forces Logistics (zināma arī kā Ministry Of Defense For Armed Forces Logistics; zināma arī kā MODAFL; zināma arī kā MODSAF)

atrodas Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran, Iran

Atbildīga par Irānas aizsardzības pētniecības, attīstības un ražošanas programmām, tostarp atbalstu raķešu programmai un kodolprogrammai.

23.06.2008.

30.

Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC)

AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Tehran/Irāna

P.O. Box 14144-1339, Endof North Karegar Ave., Tehran, Irāna

NFPD ir AEOI kodoldegvielas ražošanas nodaļa, kas veic pētniecību un tehnoloģiju attīstību saistībā ar kodoldegvielas ciklu, tostarp urāna apzināšanu, ieguvi raktuvēs, malšanu, konversiju un kodolatkritumu apsaimniekošanu. NFPC ir NFPD pēctecis, AEOI meitasuzņēmums, kas veic pētniecību un tehnoloģiju attīstību saistībā ar kodoldegvielas ciklu, tostarp konversiju un bagātināšanu.

23.04.2007.

31.

Parchin Chemical Industries

 

Strādāja pie dzinēju tehnoloģijām Irānas ballistisko raķešu programmai.

23.06.2008.

32.

Parto Sanat Co

No. 1281 Valiasr Ave., Next to 14th St., Tehran, 15178 Irāna.

Frekvenču pārveidotāju ražotājs, kas spēj izveidot/pārveidot no ārvalstīm importētus frekvenču pārveidotājus, lai tos varētu izmantot gāzu bagātināšanai centrifūgās. Tiek uzskatīts, ka uzņēmums ir iesaistīts kodolieroču izplatīšanas darbībās.

26.07.2010.

33.

Passive Defense Organization

 

Atbildīga par stratēģisku iekārtu atlasi un būvniecību, tostarp (saskaņā ar Irānas apgalvojumiem) par urāna bagātināšanas objektu Fordow (Kuma), ko uzcēla, nepaziņojot SAEA un tādējādi neievērojot Irānas pienākumus (rezolūcijā apstiprinājusi SAEA valde). PDO priekšsēdētājs ir Brigādes ģenerālis un bijušais IRGC ģenerālis Gholam-Reza Jalali.

26.07.2010.

34.

Post Bank

237, Motahari Ave., Tehran, Irāna 1587618118

Post Bank no Irānas iekšzemes bankas ir kļuvusi par banku, kas veicina Irānas starptautisko tirdzniecību. Darbojas Bank Sepah vārdā (iekļauts ANO DPR 1747 sarakstā), veicot Bank Sepah darījumus un slēpjot bankas saistību ar šiem darījumiem, lai izvairītos no sankcijām. Post Bank 2009. gadā Bank Sepah vārdā veicināja sadarbību starp Irānas aizsardzības nozari un ārvalstu saņēmējiem. Ir sekmējusi darījumus ar Ziemeļkorejas bankas Tranchon Commercial Bank aizsegsabiedrību, par kuru zināms, ka tā veicina ar ieroču izplatīšanu saistītus darījumus starp Irānu un Ziemeļkoreju.

26.07.2010.

35.

Raka

 

Kalaye Electric Company nodaļa (iekļauta ANO DPR 1737 sarakstā). Uzņēmumu izveidoja 2006. gada beigās, un tas bija atbildīgs par urāna bagātināšanas objekta būvniecību Fordow (Kuma).

26.07.2010.

36.

Research Institute of Nuclear Science & Technology (zināms arī kā Nuclear Science & Technology Research Institute)

AEOI, PO Box 14395-836, Tehran

Pakārtots AEOI un turpina tā agrākās pētniecības nodaļas darbu. Tā rīkotājdirektors ir AEOI priekšsēdētāja vietnieks Mohammad Ghannadi (iekļauts ANO DPR 1737 sarakstā).

26.07.2010.

37.

Schiller Novin

Gheytariyeh Avenue - no 153 - 3rd Floor - PO BOX 17665/153 6 19389 Teheran

Darbojas Aizsardzības rūpniecības organizācijas (DIO) vārdā.

26.07.2010.

38.

Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group

 

SAKIG izstrādā un ražo “zeme-gaiss” tipa raķešu sistēmas Irānas militārajām vajadzībām. Uzņēmums vada militāros, raķešu un pretgaisa aizsardzības projektus un iepērk preces no Krievijas, Baltkrievijas un Ziemeļkorejas.

26.07.2010.

39.

Shakhese Behbud Sanat

 

Iesaistīts iekārtu un to daļu ražošanā kodoldegvielas cikla vajadzībām.

26.07.2010.

40.

State Purchasing Organisation (SPO)

 

Iespējams, ka SPO veicina nokomplektētu ieroču importu. Iespējams, ka tas ir MODAFL meitasuzņēmums.

23.06.2008.

41.

Technology Cooperation Office (TCO) of the Iranian President's Office

Tehran, Irāna

Atbildīgs par Irānas tehnoloģisko progresu, veicot attiecīgus iepirkumus ārzemēs un uzturot mācību sakarus. Atbalsta kodolprogrammu un raķešu programmu.

26.07.2010.

42.

Yasa Part (tostarp visas filiāles) un meitasuzņēmumi:

 

Uzņēmums, kas nodarbojas ar tādu materiālu un tehnoloģiju iepirkšanu, kas nepieciešamas kodolprogrammām un ballistisko raķešu programmām.

26.07.2010.

a)

Arfa Paint Company

 

Darbojas Yasa Part vārdā.

26.07.2010.

b)

Arfeh Company

 

Darbojas Yasa Part vārdā.

26.07.2010.

c)

Farasepehr Engineering Company

 

Darbojas Yasa Part vārdā.

26.07.2010.

d)

Hosseini Nejad Trading Co.

 

Darbojas Yasa Part vārdā.

26.07.2010.

e)

Iran Saffron Company or Iransaffron Co.

 

Darbojas Yasa Part vārdā.

26.07.2010.

f)

Shetab G.

 

Darbojas Yasa Part vārdā.

26.07.2010.

g)

Shetab Gaman

 

Darbojas Yasa Part vārdā.

26.07.2010.

h)

Shetab Trading

 

Darbojas Yasa Part vārdā.

26.07.2010.

i)

Y.A.S. Co. Ltd

 

Darbojas Yasa Part vārdā.

26.07.2010.

43.

Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH)

Galvenā mītne: Depenau 2, D-20095 Hamburg; Kīšas filiāle, Sanaee Avenue, PO Box 79415/148, Kīšas sala 79415

Tehran branch, No. 1655/1, Valiasr Avenue, PO Box 19656 43 511, Tehran, Irāna

EIH ir bijusi būtiska nozīme, piedāvājot vairākām Irānas bankām alternatīvas iespējas, lai tās varētu pabeigt darījumus, kas bija pārtraukti ar ES sankcijām pret Irānu. Ir konstatēts, ka EIH darbojas kā padomdevēja banka un starpniecības banka darījumos ar sarakstā iekļautām Irānas vienībām. EIH, piemēram, 2010. gada augusta sākumā iesaldēja ES sarakstā iekļauto banku – Bank Saderat Iran un Bank Mellat – līdzekļus, kas atrodas Hamburgas EIH. Drīz pēc tam EIH atsāka euro denominētusdarījumus, Bank Mellat un Bank Saderat Iran izmantojot EIH kontus, ar Irānas banku, kas nav iekļauta ES sarakstā. EIH 2010. gada augustā izveidoja sistēmu, lai varētu veikt regulārus maksājumus Bank Saderat London un Future Bank Bahrain tādā veidā, lai varētu izvairīties no ES sankcijām.

No 2010. gada oktobra EIH turpināja darboties kā maksājumu kanāls tādām Irānas bankām, pret kurām noteiktas ES sankcijas, tostarp Bank Mellat un Bank Saderat. Sarakstā iekļautās bankas, pret kurām ir noteiktas sankcijas, novirza maksājumus uz EIH, izmantojot Irānas Bank of Industry and Mine. Kopš 2009. gada Post Bank izmantoja EIH sistēmā, ar ko izvairās no sankcijām un kurā ietilpa darījumu apstrāde Bank Sepah vārdā, kura ir iekļauta ANO sarakstā. Viena no EIH mātesbankām ir Bank Mellat, kas ir iekļauta ES sarakstā.

23.05.2011.

44.

Onerbank ZAO (zināma arī kā Onerbank ZAT, Eftekhar Bank, Honor Bank, Honorbank)

Ulitsa Klary Tsetkin 51-1, 220004, Minsk, Baltkrievija

Banka, kas atrodas Baltkrievijā un pieder Bank Refah Kargaran, Bank Saderat un Bank Toseeh Saderat Iran.

23.05.2011.

45.

Aras Farayande

Unit 12, No 35 Kooshesh Street, Tehran

Iesaistīšanās materiālu iegādē Iran Centrifuge Technology Company, pret kuru ES ir noteikusi sankcijas.

23.05.2011.

46.

EMKA Company

 

TAMAS (pret kuru ANO ir noteikusi sankcijas) meitasuzņēmums, kas ir atbildīgs par urāna meklēšanu un ieguvi.

23.05.2011.

47.

Neda Industrial Group

No 10 & 12, 64th Street, Yusef Abad, Tehran

Rūpnieciskās automatizācijas uzņēmums, kas ir darbojies Kalaye Electric Company (KEC) labā (ANO ir noteikusi sankcijas pret KEC) urāna kodoldegvielas bagātināšanas rūpnīcā Natanzā.

23.05.2011.

48.

Neka Novin

Unit 7, No 12, 13th Street, Mir-Emad St, Motahary Avenue, Tehran, 15875-6653

Iesaistīšanās tādu specializētu iekārtu un materiālu iegādē, ko tieši izmanto Irānas kodolprogrammā.

23.05.2011.

49.

Noavaran Pooyamoj

No 15, Eighth Street, Pakistan Avenue, Shahid Beheshti Avenue, Tehran

Iesaistīšanās tādu materiālu iegādē, kas tiek kontrolēti un ko tieši izmanto Irānas urāna bagātināšanas programmas centrifūgu ražošanā.

23.05.2011.

50.

Noor Afza Gostar (zināms arī kā Noor Afzar Gostar)

Opp Seventh Alley, Zarafrshan Street, Eivanak Street, Qods Township

Meitasuzņēmums Irānas Atomenerģijas organizācijai (AEOI), pret kuru ANO ir noteikusi sankcijas. Iesaistīšanās kodolprogrammai paredzētu iekārtu iegādē.

23.05.2011.

51.

Pouya Control

No 2, Sharif Alley, Shariati Street, Tehran

Uzņēmums, kas saistīts ar invertoru iegādi aizliegtajai Irānas urāna bagātināšanas programmai.

23.05.2011.

52.

Raad Iran (zināms arī kā Raad Automation Company)

Unit 1, No 35, Bouali Sina Sharghi, Chehel Sotoun Street, Fatemi Square, Tehran

Uzņēmums, kas saistīts ar invertoru iegādi aizliegtajai Irānas urāna bagātināšanas programmai. RaadIran tika izveidots, lai ražotu un izstrādātu kontroles sistēmas, un nodrošina invertoru un programmējamu loģisko kontrolleru tirdzniecību un montāžu.

23.05.2011.

53.

SUREH (Nuclear Reactors Fuel Company)

Galvenā mītne: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, Tehran Complex: Persian Gulf Boulevard, Km20 SW Esfahan Road

Uzņēmums, kas pakļauts Irānas Atomenerģijas organizācijai (AEOI) un kurā ietilpst Urāna konversijas iekārtu komplekss, Kodoldegvielas ražošanas rūpnīca un Cirkonija ražošanas rūpnīca.

23.05.2011.

54.

Sun Middle East FZ Company

 

Uzņēmums, kas iegādājas paaugstināta riska preces Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH) vajadzībām. Sun Middle East izmanto starpniekus, kas atrodas ārpus Irānas, lai iegūtu SUREH vajadzīgās preces. Sun Middle East šiem starpniekiem sniedz viltotu informāciju par tiešajiem lietotājiem attiecībā uz laiku, kad preces tiks sūtītas uz Irānu, tādējādi cenšoties apiet attiecīgās valsts muitas režīmu.

23.05.2011.

55.

Ashtian Tablo

Ashtian Tablo - No 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad, Tehran

Elektrisku iekārtu (sadales iekārtu) ražotājs, kas ir iesaistīts Fordow (Kuma) iekārtas būvniecībā, kuru būvē, neinformējot SAEA.

23.05.2011.

56.

Bals Alman

 

Elektrisku iekārtu (sadales iekārtu) ražotājs, kas ir iesaistīts pašlaik veiktajā Fordow (Kuma) iekārtas būvniecībā, kuru būvē, neinformējot SAEA.

23.05.2011.

57.

Hirbod Co

Hirbod Co - Flat 2, 3 Second Street, Asad Abadi Avenue, Tehran 14316

Uzņēmums, kas ir iegādājies preces un ekipējumu, kurš ir paredzēts Irānas kodolprogrammai un ballistisko raķešu programmai Kalaye Electric Company (KEC), pret kuru ANO ir noteikusi sankcijas.

23.05.2011.

58.

Iran Transfo

15 Hakim Azam St, Shirazeh, Shomali St, Mollasadra, Vanak Sq, Tehran

Transformatoru ražotājs, kas ir iesaistīts pašlaik veiktajā Fordow (Kuma) iekārtas būvniecībā, kuru būvē, neinformējot SAEA.

23.05.2011..

59.

Marou Sanat (zināms arī kā Mohandesi Tarh Va Toseh Maro Sanat Company)

9, Ground Floor, Zohre Street, Mofateh Street, Tehran

Iepirkumu uzņēmums, kas ir darbojies Mesbah Energy labā, kurš ir iekļauts ANO DPR 1737 sarakstā.

23.05.2011.

60.

Paya Parto (zināms arī kā Paya Partov)

 

Novin Energy meitasuzņēmums, kas ir iesaistīts lāzera metināšanā un pret ko noteiktas sankcijas ar ANO DPR 1747.

23.05.2011.