ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2012.083.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 83

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

55. sējums
2012. gada 22. marts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 231/2012 (2012. gada 9. marts), ar ko nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II un III pielikumā uzskaitīto pārtikas piedevu specifikācijas ( 1 )

1

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

22.3.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 83/1


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 231/2012

(2012. gada 9. marts),

ar ko nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II un III pielikumā uzskaitīto pārtikas piedevu specifikācijas

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1333/2008 par pārtikas piedevām (1) un it īpaši tās 14. pantu un 30. panta un 4. punktu, kā arī ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1331/2008, ar ko nosaka vienotu atļauju piešķiršanas procedūru attiecībā uz pārtikas piedevām, fermentiem un aromatizētājiem (2), un it īpaši tās 7. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II un III pielikuma Savienības sarakstos uzskaitītajām pārtikas piedevām būtu jāpieņem specifikācijas par izcelsmi, tīrības kritērijiem un jebkuru citu vajadzīgo informāciju.

(2)

Šim nolūkam būtu jāatjaunina un šajā regulā jāpārņem agrāk izstrādātās pārtikas piedevu specifikācijas, kas izklāstītas Komisijas 2008. gada 22. decembra Direktīvā 2008/128/EK, ar ko nosaka īpašus tīrības kritērijus krāsvielām, kuras lieto pārtikas produktos (3), Komisijas 2008. gada 27. augusta Direktīvā 2008/84/EK par noteiktajiem tīrības kritērijiem pārtikas piedevām, izņemot krāsvielas un saldinātājus (4), un Komisijas 2008. gada 17. jūnija Direktīvā 2008/60/EK, ar ko nosaka pārtikas produktos lietojamo saldinātāju tīrības kritērijus (5). Minētās direktīvas būtu attiecīgi jāatceļ.

(3)

Ir jāņem vērā specifikācijas un analīzes metodes, ko Apvienotā FAO/PVO pārtikas piedevu ekspertu komiteja (JECFA) izklāstījusi Pārtikas kodeksā.

(4)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (Iestāde) sniedza atzinumu par metakrilāta bāzes kopolimēra kā glazētājvielas nekaitīgumu (6). Pēc tam šī pārtikas piedeva tika atļauta, pamatojoties uz konkrētu lietojumu, un tai piešķirts numurs E 1205. Tāpēc būtu jāpieņem specifikācijas attiecībā uz šo pārtikas piedevu.

(5)

Saskaņā ar pārtikas ražotāju sniegto informāciju vairs netiek lietotas pārtikas krāsvielas beta-apo-8’-karotīnskābes etilesteris (E 160 f) un brūnais FK (E 154), kā arī alumīniju saturošs nesējbentonīts (E 558). Tāpēc šajā regulā nebūtu jāpārņem minēto pārtikas piedevu pašreizējās specifikācijas.

(6)

Iestāde 2010. gada 10. februārī sniedza atzinumu par taukskābju saharozes esteru (E 473), kas pagatavoti no taukskābju vinilesteriem, nekaitīgumu (7). Attiecīgi būtu jāpieņem pašreizējās specifikācijas, konkrēti samazinot tādu piemaisījumu maksimālos daudzumus, kuri rada bažas par nekaitīgumu.

(7)

Būtu jāpielāgo konkrēti patlaban piemērojamie tīrības kritēriji, samazinot atsevišķu smago metālu maksimālos daudzumus, ja tas ir iespējams un ja JEFCA noteiktie daudzumi ir zemāki par patlaban spēkā esošajiem daudzumiem. Atbilstoši šai pieejai būtu jāsamazina piesārņotāja 4-metilimidazola maksimālais daudzums amonija karamelē (E 150 c), sulfātpelnu daudzums beta-karotīnā (E 160 a (i)) un magnija un sārmu metālu sāļu daudzums kalcija karbonātā (E 170). Atkāpi no šīs pieejas būtu jāpiemēro tikai attiecībā uz trinātrija citrāta (E 331 (iii)) (svina saturs), karagināna (E 407) un pārstrādātu Euchema jūraszāļu (E 407 a) (kadmija saturs) piedevām, jo ražotāji paziņojuši, ka stingrāku Savienības noteikumu (atbilstoši JECFA noteiktajiem maksimālajiem daudzumiem) ievērošana tehniski nebūtu iespējama. Minēto divu piesārņotāju (svina un kadmija) kopējās devas iedarbība minētajās trīs atsevišķajās pārtikas piedevās netiek uzskatīta par būtisku. Turpretim attiecībā uz fosfātiem (E 338-E 341 un E 450-E 452) būtu jānosaka jaunas, ievērojami zemākas vērtības, salīdzinot ar JECFA noteiktajām vērtībām, saistībā ar jaunākajām izmaiņām ražošanas procesos, ņemot vērā Iestādes neseno ieteikumu par arsēna uzņemšanas samazināšanu – it īpaši neorganiskā formā (8). Turklāt drošuma apsvērumu dēļ būtu jāievieš jauni noteikumi par arsēnu saistībā ar glutamīnskābi (E 620). Kopīgā šo pielāgojumu ietekme ir patērētājiem labvēlīga, jo prasības attiecībā uz smagajiem metāliem kļūst stingrākas gan kopumā, gan lielākajā daļā pārtikas piedevu. Specifikācijās būtu jāiekļauj sīka informācija par pārtikas piedevu ražošanas procesu un izejvielām, lai vienkāršotu jebkuru turpmāku lēmumu pieņemšanu atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1333/2008 12. pantam.

(8)

Specifikācijās nebūtu jāiekļauj atsauces uz organoleptiskajiem testiem, kas saistīti ar garšu, jo nevar gaidīt, lai kontroles iestādes uzņemtos risku pagaršot ķīmisku vielu.

(9)

Specifikācijās nebūtu jāiekļauj atsauces uz klasēm, jo to iekļaušanai nav pievienotās vērtības.

(10)

Specifikācijās nebūtu jāiekļauj atsauces uz vispārīgo parametru “smagie metāli”, jo šis parametrs nav saistīts ar toksicitāti, bet gan ar vispārēju analīzes metodi. Parametri, kas attiecas uz atsevišķiem smagajiem metāliem, ir saistīti ar toksicitāti un iekļauti specifikācijās.

(11)

Dažas pārtikas piedevas vairākos Direktīvas 95/2/EK noteikumos (9) patlaban ir uzskaitītas ar dažādiem nosaukumiem (karboksimetilceluloze (E 466), šķērsšūtā nātrija karboksimetilceluloze (E 468), fermentatīvi hidrolizēta karboksimetilceluloze (E 469) un baltais un dzeltenais bišu vasks (E 901)). Tāpēc ar šo regulu noteiktajās specifikācijās būtu jāiekļauj atsauces uz minētajiem dažādajiem nosaukumiem.

(12)

Pašreizējie noteikumi attiecībā uz policikliskajiem aromātiskajiem ogļūdeņražiem (PAO) ir pārāk vispārīgi un neattiecas uz drošumu, tāpēc tie būtu jāaizstāj ar maksimālajiem daudzumiem atsevišķiem PAO, kas saistīti ar pārtikas piedevām augogli (E 153) un mikrokristālisko vasku (E 905). Līdzīgi maksimālie daudzumi būtu jānosaka attiecībā uz formaldehīdu karaginānā (E 407) un pārstrādātās Euchema jūraszālēs (E 407 a), konkrētiem mikrobioloģiskiem kritērijiem agarā (E 406) un salmonella spp. saturu mannītā (E 421 (ii)), kas ražots fermentācijas ceļā.

(13)

Propān-2-ola (izopropanola, izopropilspirta) lietošana būtu jāatļauj piedevu kurkumīna (E 100) un paprikas ekstrakta (E 160 c) ražošanai, ievērojot JECFA specifikācijas, jo šo konkrēto lietošanas veidu Iestāde atzinusi par nekaitīgu (10). Etanola izmantošana propān-2-ola vietā želena sveķu (E 418) ražošanā būtu jāatļauj gadījumos, kad galaprodukts joprojām atbilst visām pārējām specifikācijām un metanols rada mazākas bažas attiecībā uz nekaitīgumu.

(14)

Būtu jānorāda krāsvielas daudzums procentos košenilā, karmīnskābē, karmīnos (E 120), jo šai krāsvielai ir jāpiemēro maksimālie daudzumi.

(15)

Karotīnu (E 160 a) apakškategoriju numerācijas sistēma būtu jāatjaunina, lai tā būtu saskaņā ar Pārtikas kodeksa numerācijas sistēmu.

(16)

Specifikācijās būtu jāiekļauj arī pienskābes (E 270) cietā forma, jo tagad to iespējams ražot cietā formā, un tas nerada bažas par kaitīgumu.

(17)

Būtu jāpielāgo pašreizējā temperatūras vērtība attiecībā uz mononātrija citrāta (E 331 (i)) bezūdens vielas žāvēšanas zudumiem, jo, ievērojot pašreizējos nosacījumus, viela noārdās. Būtu jāpielāgo arī trinātrija citrāta (E 331 (iii)) žāvēšanas nosacījumi, lai uzlabotu metodes reproducējamību.

(18)

Būtu jākoriģē alfa-tokoferola (E 307) pašreizējā īpatnējās absorbcijas vērtība, turklāt sorbīnskābes (E 200) sublimācijas temperatūra vairs nav piemērots rādītājs, tāpēc tā būtu jāaizstāj ar “šķīdības testu”. Nizīna (E 234) un natamicīna (E 235) ražošanai izmantoto baktēriju avotu specifikācija būtu jāatjaunina saskaņā ar pašreizējo taksonomijas nomenklatūru.

(19)

Alumīnija sastopamība pārtikas piedevās būtu jāierobežo, jo tagad ir pieejamas jaunas ražošanas metodes, kas ļauj ražot mazāk piesārņotas pārtikas piedevas. Lai uzlabotu tiesisko noteiktību un nediskrimināciju, ir lietderīgi pārtikas piedevu ražotājiem atvēlēt pārejas periodu, lai tie varētu pakāpeniski pielāgoties minētajiem ierobežojumiem.

(20)

Attiecīgos gadījumos būtu jānosaka maksimālais alumīnija daudzums pārtikas piedevām, it īpaši kalcija fosfātiem (E 341 (i)–(iii)), ko paredzēts izmantot zīdaiņu un mazu bērnu pārtikā (11), saskaņā ar attiecīgo Pārtikas zinātniskās komitejas 1996. gada 7. jūnija atzinumu (12). Saistībā ar šo būtu jānosaka arī maksimālais alumīnija daudzums kalcija citrātā (E 333).

(21)

Alumīnija maksimālajam daudzumam kalcija fosfātos (E 341 (i)–(iii)), dinātrija difosfātā (E 450 (i)) un kalcija dihidrogēndifosfātā (E 450 (vii)) būtu jābūt saskaņā ar Iestādes 2008. gada 22. maija atzinumu (13). Patlaban spēka esošie maksimālie daudzumi būtu jāsamazina gadījumos, kad tas ir tehniski iespējams un kad ietekme uz kopējo alumīnija devu ir būtiska. Saistībā ar šo atsevišķu pārtikas krāsvielu alumīnija lakas būtu jāatļauj tikai, ja tas tehniski nepieciešams.

(22)

Noteikumiem par alumīnija maksimālo daudzumu dikalcija fosfātā (E 341 (i)), trikalcija fosfātā (E 341 (iii)) un kalcija dihidrogēndifosfātā (E 450 (vii)) nevajadzētu radīt traucējumus tirgū iespējamu piegāžu trūkumu dēļ.

(23)

Saskaņā ar Komisijas 2010. gada 25. marta Regulu (ES) Nr. 258/2010, ar ko paredz īpašus nosacījumus Indijas izcelsmes vai no Indijas sūtītu guāras sveķu importam saistībā ar piesārņojuma risku ar pentahlorfenolu un dioksīniem (14), būtu jānosaka guāra sveķu (E 412) piesārņotājvielas pentahlorfenola maksimālais daudzums.

(24)

Saskaņā ar 48. apsvērumu Komisijas 2006. gada 19. decembra Regulā (EK) Nr. 1881/2006, ar ko nosaka konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos (15), dalībvalstīm ir jāpārbauda minētajā regulā neiekļautie pārtikas produkti attiecībā uz 3-MHPD sastopamību, lai apspriestu vajadzību noteikt šīs vielas maksimāli pieļaujamo daudzumu. Francijas iestādes ir iesniegušas datus par augstu 3-MHPD koncentrāciju pārtikas piedevā glicerīnā (E 422) un par vidējo šīs pārtikas piedevas lietojumu dažādās pārtikas kategorijās. Būtu jānosaka 3-MHPD maksimālais daudzums šajā konkrētajā pārtikas piedevā, lai novērstu galīgā pārtikas produkta piesārņojumu, kas pārsniedz pieļaujamo līmeni, ņemot vērā atšķaidījuma pakāpi.

(25)

Saistībā ar analīzes metožu attīstību atsevišķas patlaban piemērotās specifikācijas būtu jāatjaunina. Pašreizējā robežvērtība “nav konstatējams” ir saistīta ar analīzes metožu attīstību, un tā būtu jāaizstāj ar konkrētu skaitli šādām piedevām: mono- un diglicerīdu skābju esteriem (E 472 a–f), taukskābju poliglicerīna esteriem (E 475) un taukskābju propān-1,2-diola esteriem (E 477).

(26)

Būtu jāatjaunina ar taukskābju monoglicerīdu un diglicerīdu citronskābes esteru (E 472 c) ražošanas procedūru saistītās specifikācijas, jo tagad sārmainu bāžu lietošana tiek aizstāta ar maigākiem aktīvajiem sāļiem.

(27)

Piedevu taukskābju monoglicerīdu un diglicerīdu citronskābes esteru (E 472 c) un taukskābju mono- un diglicerīdu mono- un diacetilvīnskābes esteru (E 472 e) pašreizējais kritērijs “brīvās taukskābes” ir nepiemērots. Tas būtu jāaizstāj ar kritēriju “skābes skaitlis”, jo tas labāk izsaka brīvo skābes grupu titrimetrisko aplēsi. Tas atbilst JECFA 71. ziņojumam par pārtikas piedevām (16), kurā šādas izmaiņas tika pieņemtas attiecībā uz taukskābju mono- un diglicerīdu mono- un diacetilvīnskābes esteriem (E 472 e).

(28)

Pašreizējais piedevas magnija oksīda (E 530) kļūdainais apraksts būtu jālabo saskaņā ar ražotāju iesniegto informāciju, lai tas atbilstu aprakstam Pharmacopoeia Europea  (17). Būtu jāatjaunina arī pašreizējais reducējošās vielas maksimālā vērtība piedevā glikonskābē (E 574), jo šī robežvērtība nav tehniski īstenojama. Pašreizējā metode, kuras pamatā ir “žāvēšanas zudumi” un ko izmanto, lai novērtētu ksilīta (E 967) ūdens saturu, būtu jāaizstāj ar piemērotāku metodi.

(29)

Šajā regulā nebūtu jāpārņem piedevas kandelilvaska (E 902) pašreizējās specifikācijas, jo tās ir neprecīzas. Attiecībā uz dihidrogēndifosfātu (E 450 (vii)) būtu jāizlabo pašreizējais ieraksts par P2O5 saturu.

(30)

Pašreizējā ierakstā par taumatīna (E 957) “pamatvielu” būtu jākoriģē aprēķina koeficients. Šis koeficients paredzēts izmantošanai Kjeldāla metodē, lai noteiktu vielas kopējo saturu, pamatojoties uz slāpekļa mērījumiem. Aprēķina koeficients būtu jāatjaunina saskaņā ar attiecīgo publicēto literatūru par taumatīnu (E 957).

(31)

Iestāde novērtēja steviolglikozīdu kā saldinātāju nekaitīgumu un 2010. gada 10. martā sniedza atzinumu (18). Steviolglikozīdiem piešķirts numurs E 960, un to izmantošana attiecīgi atļauta, pamatojoties uz precīzi noteiktiem lietošanas nosacījumiem. Tāpēc būtu jāpieņem specifikācijas attiecībā uz šo pārtikas piedevu.

(32)

Ņemot vērā taksonomiskas izmaiņas, būtu jāatjaunina eritrola (E 968) ražošanā izmantoto izejvielu (raugu) pašreizējās specifikācijas.

(33)

Attiecībā uz Kvilaijas ekstraktu (E 999) būtu jāpielāgo pašreizējā specifikācija, kas saistīta ar pH diapazonu, lai tā atbilstu JECFA norādēm.

(34)

Gadījumos, kad gala produkts joprojām atbilst tīrības specifikācijām, būtu jāatļauj citronskābes un fosforskābes kombinācija (patlaban abas skābes ir atļautas atsevišķai izmantošanai piedevas polidekstrozes (E 1200) ražošanā), jo tā uzlabo rezultātus un ļauj labāk kontrolēt reakcijas kinētiku. Šāds grozījums nerada bažas par kaitīgumu.

(35)

Atšķirībā no mazām molekulām polimēru molekulmasa nav viena konkrēta vērtība. Vienā polimērā var būt izvietotas molekulas ar dažādu masu. Izvietojums var būt atkarīgs no polimēra ražošanas metodes. Polimēra fizikālās īpašības un reakcijas ir saistītas ar masu un ar konkrētas masas molekulu izvietojumu preparātā. Lai skaidri noteiktu molekulu izvietojumu preparātā, preparāts tiek aprakstīts dažādos veidos, izmantojot matemātisku modeļu grupu. No dažādajiem pieejamajiem modeļiem zinātniskajā literatūrā polimēru aprakstīšanai ieteikts izmantot masas vidējo molekulmasu (Mw). Būtu attiecīgi jāpielāgo polivinilpirolidona (E 1201) specifikācijas.

(36)

Pašreizējā propān-1,2-diola (E 1520) specifikācijā minētais kritērijs “destilācijas intervāls” ļauj izdarīt pretrunīgus secinājumus salīdzinājumā ar pamatvielas rezultātiem. Tāpēc šis kritērijs būtu jākoriģē un jāpārsauc par “destilācijas testu”.

(37)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu, un Eiropas Parlaments un Padome pret tiem nav iebildusi,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pārtikas piedevu specifikācijas

Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II un III pielikumā uzskaitīto pārtikas piedevu, tostarp krāsvielu un saldinātāju, specifikācijas ir izklāstītas šīs regulas pielikumā.

2. pants

Atcelšana

No 2012. gada 1. decembra atceļ Direktīvu 2008/60/EK, 2008/84/EK un 2008/128/EK.

3. pants

Pārejas noteikumi

Pārtiku, kas satur pārtikas piedevas, kuras likumīgi laistas tirgū pirms 2012. gada 1. decembra, bet neatbilst šīs regulas prasībām, drīkst pārdot, līdz krājumi beidzas.

4. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2012. gada 1. decembra.

Tomēr pielikumā izklāstītās specifikācijas attiecībā uz piedevām steviolglikozīdiem (E 960) un metakrilāta bāzes kopolimēru (E 1205) piemēro no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 9. martā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 354, 31.12.2008., 16. lpp.

(2)  OV L 354, 31.12.2008., 1. lpp.

(3)  OV L 6, 10.1.2009., 20. lpp.

(4)  OV L 253, 20.9.2008., 1. lpp.

(5)  OV L 158, 18.6.2008., 17. lpp.

(6)  EFSA Panel on Food Additives and Nutrient Sources added to Food (ANS); Scientific Opinion on the use of Basic Methacrylate Copolymer as a food additive on request from the European Commission. EFSA Journal 2010; 8(2):1513.

(7)  EFSA Panel on Food Additives and Nutrient Sources added to Food (ANS); Scientific Opinion on the safety of sucrose esters of fatty acids prepared from vinyl esters of fatty acids and on the extension of use of sucrose esters of fatty acids in flavourings on request from the European Commission. EFSA Journal 2010; 8(3):1512.

(8)  EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM); Scientific Opinion on Arsenic in Food. EFSA Journal 2009; 7(10):1351.

(9)  OV L 61, 18.3.1995., 1. lpp.

(10)  EFSA Panel on Food Additives and Nutrient Sources added to Food (ANS); Scientific Opinion on the re-evaluation of curcumin (E 100) as a food additive. EFSA Journal 2010; 8(9):1679.

(11)  Kā definēts Komisijas 2006. gada 5. decembra Direktīvā 2006/125/EK par apstrādātu graudaugu pārtiku un bērnu pārtiku zīdaiņiem un maziem bērniem (Kodificēta versija) (OV L 339, 6.12.2006., 16. lpp.).

(12)  Opinion on Additives in nutrient preparations for use in infant formulae, follow-on formulae and weaning foods. Pārtikas zinātniskās komitejas ziņojumi (40. sērija), 13.–30. lpp., (1997).

(13)  Scientific Opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Food Contact Materials on a request from European Commission on Safety of aluminium from dietary intake. EFSA Journal (2008) 754, 1.–34. lpp.

(14)  OV L 80, 26.3.2010., 28. lpp.

(15)  OV L 364, 20.12.2006., 5. lpp.

(16)  WHO Technical Report Series, Nr. 956, 2010.

(17)  EP 7.0, 2. sējums, 2415.–2416. lpp.

(18)  EFSA Panel on Food Additives and Nutrient Sources (ANS); Scientific Opinion on the safety of steviol glycosides for the proposed uses as a food additive. EFSA Journal (2010); 8(4):1537.


PIELIKUMS

Piezīme. Etilēna oksīdu pārtikas piedevās nedrīkst izmantot sterilizēšanai

Alumīnija lakas lietošanai krāsvielās, tikai ja konkrēti norādīts.

Definīcija:

Alumīnija lakas iegūst, attiecīgajās specifikācijās izklāstītajiem tīrības kritērijiem atbilstošām krāsvielām reaģējot ar alumīniju ūdens šķīdumā. Alumīnijs parasti ir svaigi pagatavots, nežāvēts, un iegūts, alumīnija sulfātam vai hlorīdam reaģējot ar nātrija vai kalcija karbonātu vai bikarbonātu, vai amonjaku. Pēc lakas izveidošanās, produktu filtrē, mazgā ar ūdeni un žāvē. Gala produktā iespējama neizreaģējušā alumīnija klātbūtne

HCl nešķīstošas viela

Ne vairāk kā 0,5 %

ΝaΟΗ nešķīstoša viela

Ne vairāk kā 0,5 %, tikai E 127 eritrozīnam

Ar ēteri ekstrahējama viela

Ne vairāk kā 0,2 % (neitrālos apstākļos)

Atbilstošajām krāsvielām piemēro to īpašos tīrības kritērijus

E 100 KURKUMĪNS

Sinonīmi

CI dabīgais dzeltenais 3; turmerika dzeltenais; diferoilmetāns

Definīcija

Kurkumīnu iegūst ar šķīdinātājiem ekstrahējot turmeriku, t. i. Curcuma longa L. celmu sakneņus. Lai iegūtu koncentrētu kurkumīna pulveri, ekstraktu attīra kristalizējot. Produkts sastāv galvenokārt no kurkumīniem, t. i. krāsvielas (1,7-bis(4-hidroksi-3-metoksifenil)hepta-1,6-diēn-3,5-diona) un tās diviem dezmetoksi atvasinājumiem dažādās attiecībās. Var būt nelieli eļļu un sveķu piemaisījumi, kas dabiski atrodas turmerikā.

Kurkumīnu izmanto arī alumīnija lakās; alumīnija saturs ir mazāks par 30 %.

Ekstrakcijā drīkst izmantot tikai šādus šķīdinātājus: etilacetātu, acetonu, oglekļa dioksīdu, dihlormetānu, n-butanolsu, metanolu, etanolu, heksānu, propān-2-olu

Krāsu indeksa numurs

75300

Einecs

207-280-5

Ķīmiskais nosaukums

I

1,7-bis(4-hidroksi-3-metoksifenil)hepta-1,6-diēn-3,5-dions

II

1-(4-Hidroksifenil)-7-(4-hidroksi-3-metoksifenil)hepta-1,6-diēn-3,5-dions

III

1,7-bis(4-hidroksifenil)hepta-1,6-diēn-3,5-dions

Ķīmiskā formula

I

C21H20O6

II

C20H18O5

III

C19H16O4

Molekulmasa

I.

368,39

II.

338,39

III.

308,39

Pamatviela

Kopējais krāsvielu saturs ne mazāk kā 90 %.

Formula1 607 pie ≈ 426 nm etanolā

Apraksts

Oranždzeltens kristālisks pulveris

Identifikācija

Spektrometrija

Maksimums etanolā pie ≈ 426 nm

Kušanas intervāls

179 °C–182 °C

Tīrība

Šķīdinātāju atliekas

Etilacetāts

Ne vairāk kā 50 mg/kg, atsevišķi vai kopā

Acetons

n-butanols

Metanols

Etanols

Heksāns

Propān-2-ols

Dihlormetāns: ne vairāk kā 10 mg/kg

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 10 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Šīs krāsvielas alumīnija lakas drīkst izmantot.

E 101 (i) RIBOFLAVĪNS

Sinonīmi

Laktoflavīns

Definīcija

Krāsu indeksa numurs

 

Einecs

201-507-1

Ķīmiskais nosaukums

7,8-dimetil-10-(D-ribo-2,3,4,5-tetrahidroksipentil)benzo(g)pteridīn-2,4(3H,10H)-dions; 7,8-dimetil-10-(1′-D-ribitil)izoalloksazīns

Ķīmiskā formula

C17H20N4O6

Molekulmasa

376,37

Pamatviela

Ne mazāk kā 98 % bezūdens vielā

Formula 328 pie ≈ 444 nm ūdens šķīdumā

Apraksts

Dzeltens līdz oranždzeltens kristālisks pulveris ar vāju aromātu

Identifikācija

Spektrometrija

A375/A267 attiecība ir starp 0,31 un 0,33

ūdens šķīdumā

A444/A267 attiecība ir starp 0,36 un 0,39

Maksimums ūdenī pie ≈ 375 nm

Īpatnējā griešana

[α]D 20 0,05 N nātrija hidroksīda šķīdumā ir starp – 115° un – 140°

Tīrība

Žāvēšanas zudumi

Ne vairāk kā 1,5 % (105 °C, 4 h)

Sulfātpelni

Ne vairāk kā 0,1 %

Pirmējie aromātiskie amīni

Ne vairāk kā 100 mg/kg (aprēķināti kā anilīns)

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 101 (ii) RIBOFLAVĪN-5′-FOSFĀTS

Sinonīmi

Nātrija riboflavīn-5′-fosfāts

Definīcija

Šīs specifikācijas attiecas uz riboflavīn-5′-fosfātu ar niecīgu brīva riboflavīna un riboflavīndifosfāta daudzumu

Krāsu indeksa numurs

 

Einecs

204-988-6

Ķīmiskais nosaukums

Mononātrija(2R,3R,4S)-5-(3′)10′-dihidro-7′,8′-dimetil-2′,4′-diokso-10′-benzo[γ]pteridinil)-2,3,4-trihidroksipentilfosfāts; riboflavīna 5′-monofosfāta estera mononātrija sāls

Ķīmiskā formula

Dihidrāts: C17H20N4NaO9P · 2H2O

Bezūdens viela: C17H20N4NaO9P

Molekulmasa

514,36

Pamatviela

Kā C17H20N4NaO9P.2H2O aprēķināto krāsvielu kopīgais saturs ne mazāk kā 95 %

Formula 250 pie ≈ 375 nm ūdens šķīdumā

Apraksts

Dzeltens līdz oranždzeltens higroskopisks pulveris ar vāju aromātu

Identifikācija

Spektrometrija

A375/A267 attiecība ir starp 0,30 un 0,34

ūdens šķīdumā

A444/A267 attiecība ir starp 0,35 un 0,40

Maksimums ūdenī pie ≈ 375 nm

Īpatnējā griešana

[α]D 20 5 M HCl šķīdumā ir starp + 38° un + 42°

Tīrība

Žāvēšanas zudumi

Dihidrāta formai ne vairāk kā 8 % (100 °C, 5 h vakuumā virs P2O5)

Sulfātpelni

Ne vairāk kā 25 %

Neorganiskais fosfāts

Ne vairāk kā 1 % (aprēķināts kā PO4 bezūdens vielai)

Papildu krāsvielas

Riboflavīns (brīvs): Ne vairāk kā 6 %

Riboflavīna difosfāts: Ne vairāk kā 6 %

Pirmējie aromātiskie amīni

Ne vairāk kā 70 mg/kg (aprēķināti kā anilīns)

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 102 TARTRAZĪNS

Sinonīmi

CI Pārtikas dzeltenais 4

Definīcija

Tartrazīnu iegūst no 4-amino- benzolsulfonskābes, kuru diazotizē, izmantojot sālsskābi un nātrija nitrītu. Diazosavienojumu pēc tam apvieno ar 4,5-dihdro-5-okso-1-(4sulfofenil)-1H-pirazol-3-karbonskābi vai metilesteri, etilesteri vai šīs karbonskābes sāli. Iegūto krāsu attīra un izdala kā nātrija sāli. Tartrazīns sastāv galvenokārt no trinātrija 5-hidroksi-1-(4-sulfonatofenil)-4-(4-sulfonatofenilazo)-H-pirazol-3-karboksilāta un papildu krāsvielām kopā ar nātrija hlorīdu un/vai nātrija sulfātu kā galvenajiem bezkrāsu komponentiem.

Tartrazīns aprakstīts kā nātrija sāls. Atļauts arī kalcija un kālija sāls.

Krāsu indeksa numurs

19140

Einecs

217-699-5

Ķīmiskais nosaukums

Trinātrija 5-hidroksi-1-(4-sulfonatofenil)-4-(4-sulfonatofenilazo)-H-pirazol-3-karboksilāts

Ķīmiskā formula

C16H9N4Na3O9S2

Molekulmasa

534,37

Pamatviela

Kopējais krāsvielu saturs (aprēķināts kā nātrija sāls) ne mazāk kā 85 %

Formula 530 pie ≈ 426 nm ūdens šķīdumā

Apraksts

Gaiši oranžs pulveris vai granulas

Ūdens šķīduma izskats

Dzeltens

Identifikācija

Spektrometrija

Maksimums ūdenī pie ≈ 426 nm

Tīrība

Ūdenī nešķīstoša viela

Ne vairāk kā 0,2 %

Papildu krāsvielas

Ne vairāk kā 1,0 %

Citi organiski savienojumi, kas nav krāsvielas:

 

4-hidrazīnobenzolsulfoskābe

Kopā ne vairāk kā 0,5 %

4-aminobenzol-1-sulfoskābe

5-okso-1-(4-sulfofenil)-2-pirazolīn-3-karbonskābe

4,4′-diazoaminodi(benzolsulfonskābe)

tetrahidroksidzintarskābe

Nesulfurēti pirmējie aromātiskie amīni

Ne vairāk kā 0,01 % (aprēķināti kā anilīns)

Ar ēteri ekstrahējamas vielas

Ne vairāk kā 0,2 % (neitrālā vidē)

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Šīs krāsvielas alumīnija lakas drīkst izmantot.

E 104 HINOLĪNA DZELTENAIS

Sinonīmi

CI Pārtikas dzeltenais 13

Definīcija

Hinolīna dzelteno pagatavo sulfurējot 2-(2-hinolil)indan-1,3-dionu vai masījumu, kas satur aptuveni divas trešdaļas 2-(2-hinolil)indan-1,3-dionu un vienu trešdaļu 2-(2-(6-metilhinolil))indan-1,3-dionu. Hinolīna dzeltenais sastāv galvenokārt no disulfonātu maisījumu sāļiem (galvenokārt), minētā savienojuma monosulfonātiem un trisulfonatiem un papildu krāsvielām kopā ar nātrija hlorīdu un/vai nātrija sulfātu kā galveno bezkrāsas komponentu.

Hinolīna dzeltenais aprakstīts kā nātrija sāls. Atļauts arī kalcija un kālija sāls.

Krāsu indeksa numurs

47005

Einecs

305-897-5

Ķīmiskais nosaukums

2-(2-Hinolil)indan-1,3-diona disulfonātu dinātrija sāls (galvenā sastāvdaļa)

Ķīmiskā formula

C18H9N Na2O8S2 (galvenā sastāvdaļa)

Molekulmasa

477,38 (galvenā sastāvdaļa)

Pamatviela

Kopējais krāsvielu saturs (aprēķināts kā nātrija sāls) ne mazāk kā 70 %

Hinolīna dzeltenajā saturam jābūt šādam:

No kopējā krāsvielu satura:

dinātrija 2(-2-hinolil)indan-1,3-diona disulfonātus – ne mazāk kā 80 %;

nātrija 2(-2-hinolil)indan-1,3-diona monosulfonātus – ne vairāk kā 15 %;

trinātrija 2(-2-hinolil)indan-1,3-diona trisulfonātu – ne vairāk kā 7,0 %

Formula 865 (galvenā sastāvdaļa) pie ≈ 411 nm etiķskābes ūdens šķīdumā

Apraksts

Dzeltens pulveris vai granulas

Ūdens šķīduma izskats

Dzeltens

Identifikācija

Spektrometrija

Maksimums etiķskābes ūdens šķīdumā (pH 5) pie ≈ 411 nm

Tīrība

Ūdenī nešķīstoša viela

Ne vairāk kā 0,2 %

Papildu krāsvielas

Ne vairāk kā 4,0 %

Citi organiski savienojumi, kas nav krāsvielas:

 

2-metilhinolīns

Kopā ne vairāk kā 0,5 %

2-metilhinolīnsulfoskābe

ftālskābe

2,6-dimetilhinolīns

2,6-dimetilhinolīnsulfoskābe

2-(2-hinolil)indan-1,3-dions

Ne vairāk kā 4 mg/kg

Nesulfurēti pirmējie aromātiskie amīni

Ne vairāk kā 0,01 % (aprēķināti kā anilīns)

Ar ēteri ekstrahējamas vielas

Ne vairāk kā 0,2 % (neitrālā vidē)

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Šīs krāsvielas alumīnija lakas drīkst izmantot.

E 110 SAULRIETA DZELTENAIS FCF

Sinonīmi

CI Pārtikas dzeltenais 3; oranždzeltenais S

Definīcija

Saulrieta dzeltenais FCF sastāv galvenokārt no dinātrija 2-hidroksi-1-(4-sulfonātfenilazo)naftalīn-6-sulfonāta un papildu krāsvielām un nātrija hlorīda un/vai nātrija sulfāta kā galvenajiem bezkrāsas komponentiem. Saulrieta dzelteno FCF iegūst, diazotizējot 4-aminobenzolsulfoskābi, izmantojot sālsskābi un nātrija nitrītu vai sērskābi un nātrija nitrītu. Diazosavienojumu apvieno ar 6-hidroksi-2-naftalīnsulfoskābi. Krāsu izdala kā nātrija sāli un žāvē.

Saulrieta dzeltenais FCF aprakstīts kā nātrija sāls. Atļauts arī kalcija un kālija sāls.

Krāsu indeksa numurs

15985

Einecs

220-491-7

Ķīmiskais nosaukums

Dinātrija 2-hidroksi-1-(4-sulfonātfenilazo)naftalīn-6-sulfonāts

Ķīmiskā formula

C16H10N2Na2O7S2

Molekulmasa

452,37

Pamatviela

Kopējais krāsvielu saturs (aprēķināts kā nātrija sāls) ne mazāk kā 85 %

Formula 555 pie ≈ 485 nm ūdens šķīdumā ar pH 7

Apraksts

Oranžsarkanas krāsas pulveris vai granulas

Ūdens šķīduma izskats

Oranžs

Identifikācija

Spektrometrija

Maksimums ūdenī pie ≈ 485 nm (pH 7)

Tīrība

Ūdenī nešķīstoša viela

Ne vairāk kā 0,2 %

Papildu krāsvielas

Ne vairāk kā 5,0 %

1-(fenilazo)-2-naftalenols (Sudānas I)

Ne vairāk kā 0,5 mg/kg

Citi organiski savienojumi, kas nav krāsvielas:

 

4-aminobenzol-1-sulfoskābe

Kopā ne vairāk kā 0,5 %

3-hidroksinaftalīn-2,7-disulfoskābe

6-hidroksinaftalīn-2-sulfoskābe

7-hidroksinaftalīn-1,3-disulfoskābe

4,4′-diazoaminodi(benzolsulfoskābe)

6,6′-oksidi(naftalīn-2-sulfoskābe)

Nesulfurēti pirmējie aromātiskie amīni

Ne vairāk kā 0,01 % (aprēķināti kā anilīns)

Ar ēteri ekstrahējamas vielas

Ne vairāk kā 0,2 % (neitrālā vidē)

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Šīs krāsvielas alumīnija lakas drīkst izmantot.

E 120 KOŠENILS, KARMĪNSKĀBE, KARMĪNI

Sinonīmi

CI Dabīgais sarkanais 4

Definīcija

Karmīnus un karmīnskābi iegūst no košenila, kas sastāv no kukaiņu Dactylopius coccus Costa mātīšu kaltētu ķermeņu ūdens, ūdens-spirta vai spirta ekstraktiem.

Krāsojumu dod karmīnskābe.

Var veidot karmīnskābes (karmīnu) alumīnija lakas, ar karmīnskābes un alumīnija molāro attiecību 2:1.

Tirdzniecībā esošajos produktos krāsvielas ir kopā ar amonija, kalcija, nātrija vai kālija katjoniem (atsevišķi vai kombinācijās), un šie katjoni var būt arī pārākumā.

Tirdzniecībā esošie produkti var saturēt arī kukaiņos esošo olbaltumvielu materiālus, un var saturēt arī brīvu karminātu vai nelielu nesaistītu alumīnija katjonu atlikumu

Krāsu indeksa numurs

75470

Einecs

Košenils: 215-680-6; karmīnskābe: 215-023-3; karmīni: 215-724-4

Ķīmiskais nosaukums

7-β-D-glikopiranozil-3,5,6,8-tetrahidroksi-1-metil-9,10-dioksoantracēn-2-karbonskābe (karmīnskābe); karmīns ir hidratēts karmīnskābes alumīnija helāts

Ķīmiskā formula

C22H20O13 (karmīnskābe)

Molekulmasa

492,39 (karmīnskābe)

Pamatviela

Karmīnskābes saturs to saturošajos ekstraktos ne mazāk kā 2,0 %; karmīnskābes saturs helātos ne mazāk kā 50 %

Apraksts

Sarkana līdz tumšsarkana irdena, cieta viela vai pulveris. Košenila ekstrakts parasti ir tumšsarkans šķidrums, bet var būt arī izžāvēts kā pulveris

Identifikācija

Spektrometrija

Maksimums amonija ūdens šķīdumā pie ≈ 518 nm

Maksimums atšķaidītā sālsskābē pie ≈ 494 nm (karmīnskābe)

Formula 139 maksimums pie aptuveni 494 nm atšķaidītā sālsskābē (karmīnskābe)

Tīrība

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Šīs krāsvielas alumīnija lakas drīkst izmantot.

E 122 AZORUBĪNS, KARMOIZĪNS

Sinonīmi

CI Pārtikas sarkanais 3

Definīcija

Azorubīns sastāv galvenokārt no dinātrija 4-hidroksi-3-(4-sulfonato-1-naftilazo)naftalīn-1-sulfonāta un papildu krāsvielām kopā ar nātrija hlorīdu un/vai nātrija sulfātu kā galvenajiem bezkrāsas komponentiem.

Azorubīns aprakstīts kā nātrija sāls. Atļauts arī kalcija un kālija sāls.

Krāsu indeksa numurs

14720

Einecs

222-657-4

Ķīmiskais nosaukums

Dinātrija 4-hidroksi-3-(4-sulfonato-1-naftilazo)-naftalīn-1-sulfonāts

Ķīmiskā formula

C20H12N2Na2O7S2

Molekulmasa

502,44

Pamatviela

Kopējais krāsvielu saturs (aprēķināts kā nātrija sāls) ne mazāk kā 85 %

Formula 510 pie ≈ 516 nm ūdens šķīdumā

Apraksts

Sarkans līdz sarkanbrūns pulveris vai granulas

Ūdens šķīduma izskats

Sarkans

Identifikācija

Spektrometrija

Maksimums ūdenī pie ≈ 516 nm

Tīrība

Ūdenī nešķīstoša viela

Ne vairāk kā 0,2 %

Papildu krāsvielas

Ne vairāk kā 1 %

Citi organiski savienojumi, kas nav krāsvielas:

 

4-aminonaftalīn-1-sulfoskābe

Kopā ne vairāk kā 0,5 %

4-hidroksinaftalīn-1-sulfoskābe

Nesulfurēti pirmējie aromātiskie amīni

Ne vairāk kā 0,01 % (aprēķināti kā anilīns)

Ar ēteri ekstrahējama viela

Ne vairāk kā 0,2 % (neitrālos apstākļos)

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Šīs krāsvielas alumīnija lakas drīkst izmantot.

E 123 AMARANTS

Sinonīmi

CI Pārtikas sarkanais 9

Definīcija

Amarants sastāv galvenokārt no trinātrija 2-hidroksi-1-(4-sulfonato-1-naftilazo)naftalīn-3,6-disulfonāta un papildu krāsvielām kopā ar nātrija hlorīdu un/vai nātrija sulfātu kā galvenajiem bezkrāsas komponentiem. Amarantu ražo, apvienojot 4-amino-1-natalīnsulfoskābi ar 3-hidroksi-2,7-naftalīndisulfoskābi.

Amarants aprakstīts kā nātrija sāls. Atļauts arī kalcija un kālija sāls.

Krāsu indeksa numurs

16185

Einecs

213-022-2

Ķīmiskais nosaukums

Trinātrija 2-hidroksi-1-(4-sulfonato-1-naftilazo)naftalīn-3,6-disulfonāts

Ķīmiskā formula

C20H11N2Na3O10S3

Molekulmasa

604,48

Pamatviela

Kopējais krāsvielu saturs (aprēķināts kā nātrija sāls) ne mazāk kā 85 %

Formula 440 pie ≈ 520 nm ūdens šķīdumā

Apraksts

Sarkanīgi brūns pulveris vai granulas

Ūdens šķīduma izskats

Sarkans

Identifikācija

Spektrometrija

Maksimums ūdenī pie ≈ 520 nm

Tīrība

Ūdenī nešķīstoša viela

Ne vairāk kā 0,2 %

Papildu krāsvielas

Ne vairāk kā 3,0 %

Citi organiski savienojumi, kas nav krāsvielas:

 

4-aminonaftalīn-1-sulfoskābe

Kopā ne vairāk kā 0,5 %

3-hidroksinaftalīn-2,7-disulfoskābe

6-hidroksinaftalīn-2-sulfoskābe

7-hidroksinaftalīn-1,3-disulfoskābe

7-hidroksinaftalīn-1,3-6-trisulfoskābe

Nesulfurēti pirmējie aromātiskie amīni

Ne vairāk kā 0,01 % (aprēķināti kā anilīns)

Ar ēteri ekstrahējama viela

Ne vairāk kā 0,2 % (neitrālos apstākļos)

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Šīs krāsvielas alumīnija lakas drīkst izmantot.

E 124 KUMAČS 4R, KOŠINELA SARKANAIS A

Sinonīmi

CI Pārtikas sarkanais 7; jaunais kokīns

Definīcija

Kumačs 4R sastāv galvenokārt no trinātrija 2-hidroksi-1-(4-sulfonato-1-naftilazo)naftalīn-6,8-disulfonāta un papildu krāsvielām kopā ar nātrija hlorīdu un/vai nātrija sulfātu kā galvenajiem bezkrāsas komponentiem. Kumaču 4R ražo, apvienojot diazotizētu naftēnskābi ar G-skābi (2-naftanol-6,8-disulfoskābe), un iegūto produktu pārvērš trinātrija sālī.

Kumačs 4R aprakstīts kā nātrija sāls. Atļauts arī kalcija un kālija sāls.

Krāsu indeksa numurs

16255

Einecs

220-036-2

Ķīmiskais nosaukums

Trinātrija 2-hidroksi-1-(4-sulfonato-1-naftilazo)naftalīn-6,8-disulfonāts

Ķīmiskā formula

C20H11N2Na3O10S3

Molekulmasa

604,48

Pamatviela

Kopējais krāsvielu saturs (aprēķināts kā nātrija sāls) ne mazāk kā 80 %

Formula 430 pie ≈ 505 nm ūdens šķīdumā

Apraksts

Sarkanīgs pulveris vai granulas

Ūdens šķīduma izskats

Sarkans

Identifikācija

Spektrometrija

Maksimums ūdenī pie ≈ 505 nm

Tīrība

Ūdenī nešķīstoša viela

Ne vairāk kā 0,2 %

Papildu krāsvielas

Ne vairāk kā 1,0 %

Citi organiski savienojumi, kas nav krāsvielas:

 

4-aminonaftalīn-1-sulfoskābe

Kopā ne vairāk kā 0,5 %

7-hidroksinaftalīn-1,3-disulfoskābe

3-hidroksinaftalīn-2,7-disulfoskābe

6-hidroksinaftalīn-2-sulfoskābe

7-hidroksinaftalīn-1,3-6-trisulfoskābe

Nesulfurēti pirmējie aromātiskie amīni

Ne vairāk kā 0,01 % (aprēķināti kā anilīns)

Ar ēteri ekstrahējama viela

Ne vairāk kā 0,2 % (neitrālos apstākļos)

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Šīs krāsvielas alumīnija lakas drīkst izmantot.

E 127 ERITROZĪNS

Sinonīmi

CI Pārtikas sarkanais 14

Definīcija

Eritrozīns sastāv galvenokārt no dinātrija 2-(2,4,5,7-tetrajod-3-oksido-6-oksoksantēn-9-il)benzoāta monohidrāta un papildu krāsvielām kopā ar ūdeni, nātrija hlorīdu un/vai nātrija sulfātu kā galvenajiem bezkrāsas komponentiem. Eritrozīnu iegūst jodizējot fluoresceīnu (rezorcīna un ftālskābes anhidrīda kensensācijas produkts).

Eritrozīns aprakstīts kā nātrija sāls. Atļauts arī kalcija un kālija sāls.

Krāsu indeksa numurs

45430

Einecs

240-474-8

Ķīmiskais nosaukums

Dinātrija 2-(2,4,5,7-tetrajod-3-oksido-6-oksoksantēn-9-il)benzoāta monohidrāts

Ķīmiskā formula

C20H6I4Na2O5 H2O

Molekulmasa

897,88

Pamatviela

Kopējais krāsvielu saturs (aprēķināts kā bezūdens nātrija sāls) ne mazāk kā 87 %

Formula1 100 pie ≈ 526 nm ūdens šķīdumā ar pH 7

Apraksts

Sarkans pulveris vai granulas

Ūdens šķīduma izskats

Sarkans

Identifikācija

Spektrometrija

Maksimums ūdenī pie ≈ 526 nm (pH 7)

Tīrība

Neorganiskie jodīdi

Ne vairāk kā 0,1 % (aprēķināti kā nātrija jodīds)

Ūdenī nešķīstoša viela

Ne vairāk kā 0,2 %

Papildu krāsvielas (izņemot fluoresceīnu)

Ne vairāk kā 4,0 %

Fluoresceīns

Ne vairāk kā 20 mg/kg

Citi organiski savienojumi, kas nav krāsvielas:

 

Trijodrezorcīns

Ne vairāk kā 0,2 %

2-(2,4-dihidroksi-3,5-dijodbenzoil)benzoskābe

Ne vairāk kā 0,2 %

Ar ēteri ekstrahējama viela

Ne vairāk kā 0,2 % (no šķīdumiem ar pH = 7–8)

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Šīs krāsvielas alumīnija lakas drīkst izmantot.

E 129 ALŪRA SARKANAIS AC

Sinonīmi

CI Pārtikas sarkanais 17

Definīcija

Alūra sarkanais AC sastāv galvenokārt no dinātrija 2-hidroksi-1-(2-metoksi-5-metil-4-sulfonatofenilazo)naftalīn-6-sulfonāta un papildu krāsvielām kopā ar nātrija hlorīdu un/vai nātrija sulfātu kā galvenajiem bezkrāsas komponentiem. Alūra sarkano AC iegūst apvienojot 4-amino -5-metoksi-2-toluolsulfoskābi ar 6-hidroksi-2-naftalīnsulfoskābi.

Alūra sarkanais AC aprakstīts kā nātrija sāls. Atļauts arī kalcija un kālija sāls.

Krāsu indeksa numurs

16035

Einecs

247-368-0

Ķīmiskais nosaukums

Dinātrija 2-hidroksi-1-(2-metoksi-5-metil-4-sulfonatofenilazo) naftalīn-6-sulfonāts

Ķīmiskā formula

C18H14N2Na2O8S2

Molekulmasa

496,42

Pamatviela

Kopējais krāsvielu saturs (aprēķināts kā nātrija sāls) ne mazāk kā 85 %

Formula 540 pie ≈ 504 nm ūdens šķīdumā ar pH 7

Apraksts

Tumši sarkans pulveris vai granulas

Ūdens šķīduma izskats

Sarkans

Identifikācija

Spektrometrija

Maksimums ūdenī pie ≈ 504 nm

Tīrība

Ūdenī nešķīstoša viela

Ne vairāk kā 0,2 %

Papildu krāsvielas

Ne vairāk kā 3,0 %

Citi organiski savienojumi, kas nav krāsvielas:

 

6-hidroksi-2-naftalīnsulfo-skābes nātrija sāls

Ne vairāk kā 0,3 %

4-amino-5-metoksi-2-metil-benzolsulfoskābe

Ne vairāk kā 0,2 %

6,6-oksibis (2-naftalīnsulfo-skābes) dinātrija sāls

Ne vairāk kā 1,0 %

Nesulfurēti pirmējie aromātiskie amīni

Ne vairāk kā 0,01 % (aprēķināti kā anilīns)

Ar ēteri ekstrahējama viela

Ne vairāk kā 0,2 % (no šķīduma ar pH 7)

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Šīs krāsvielas alumīnija lakas drīkst izmantot.

E 131 PATENTZILAIS V

Sinonīmi

CI Pārtikas zilais 5

Definīcija

Patentzilais V sastāv galvenokārt no kalcija vai nātrija [4-(α-(4-dietilaminofenil)-5-hidroksi-2,4-disulfofenilmetilidēn)-2,5-cikloheksadiēn-1-ilidēn] dietilamonija hidroksīda iekšējā sāls savienojuma un papildu krāsvielām, kopā ar nātrija hlorīdu un/vai nātrija sulfātu un/vai kalcija sulfātu kā galvenajiem bezkrāsas komponentiem.

Pieļaujams arī kālija sāls

Krāsu indeksa numurs

42051

Einecs

222-573-8

Ķīmiskais nosaukums

Kalcija vai nātrija [4-(α-(4-dietilaminofenil)-5-hidroksi-2,4-disulfofenilmetilidēn)-2,5-cikloheksadiēn-1-ilidēn] dietilamonija hidroksīda iekšējā sāls savienojums

Ķīmiskā formula

Kalcija savienojums: C27H31N2O7S2Ca1/2

Nātrija savienojums: C27H31N2O7S2Na

Molekulmasa

Kalcija savienojums: 579,72

Nātrija savienojums: 582,67

Pamatviela

Kopējais krāsvielu saturs (aprēķināts kā nātrija sāls) ne mazāk kā 85 %

Formula2 000 pie ≈ 638 nm ūdens šķīdumā ar pH 5

Apraksts

Tumši zils pulveris vai granulas

Ūdens šķīduma izskats

Zils

Identifikācija

Spektrometrija

Maksimums ūdenī pie 638 nm (pH 5)

Tīrība

Ūdenī nešķīstoša viela

Ne vairāk kā 0,2 %

Papildu krāsvielas

Ne vairāk kā 2,0 %

Citi organiski savienojumi, kas nav krāsvielas:

 

3-hidroksibenzaldehīds

Kopā ne vairāk kā 0,5 %

3-hidroksibenzoskābe

3-hidroksi-4-sulfobenzoskābe

N,N-dietilaminobenzolsulfoskābe

Leiko bāze

Ne vairāk kā 4,0 %

Nesulfurēti pirmējie aromātiskie amīni

Ne vairāk kā 0,01 % (aprēķināti kā anilīns)

Ar ēteri ekstrahējama viela

Ne vairāk kā 0,2 % (no šķīdumiem ar pH 5)

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Šīs krāsvielas alumīnija lakas drīkst izmantot.

E 132 INDIGOTĪNS, INDIGOKARMĪNS

Sinonīmi

CI Pārtikas zilais 1

Definīcija

Indigotīns sastāv galvenokārt no dinātrija 3,3′-diokso-2,2′-biindolilidēn-5,5′-disulfonāta un dinātrija 3,3′-diokso-2,2′-biindolilidēn-5,7′-disulfonāta maisījuma un papildu krāsvielām kopā ar nātrija hlorīdu un/vai nātrija sulfātu kā galvenajiem bezkrāsas komponentiem.

Indigotīns aprakstīts kā nātrija sāls. Atļauts arī kalcija un kālija sāls.

Indigokarmīnu iegūst sulfonējot indigo. To dara, karsējot indigo (vai indigo pastu) sērskābes klātbūtnē. Krāsu izolē un attīra.

Krāsu indeksa numurs

73015

Einecs

212-728-8

Ķīmiskais nosaukums

Dinātrija 3,3′-diokso-2,2′-biindolilidēn-5,5′-disulfonāts

Ķīmiskā formula

C16H8N2Na2O8S2

Molekulmasa

466,36

Pamatviela

Kopējais krāsvielu saturs (aprēķināts kā nātrija sāls) ne mazāk kā 85 %;

dinātrija 3,3′-diokso-2,2′-biindolilidēn-5,7′-disulfonāts: ne vairāk kā 18 %

Formula 480 pie ≈ 610 nm ūdens šķīdumā

Apraksts

Tumši zils pulveris vai granulas

Ūdens šķīduma izskats

Zils

Identifikācija

Spektrometrija

Maksimums ūdenī pie ≈ 610 nm

Tīrība

Ūdenī nešķīstoša viela

Ne vairāk kā 0,2 %

Papildu krāsvielas

Izņemot dinātrija 3,3′-diokso-2,2′-biindolilidēn-5,7′-disulfonātu: ne vairāk kā 1,0 %

Citi organiski savienojumi, kas nav krāsvielas:

 

Izatīn-5-sulfoskābe

Kopā ne vairāk kā 0,5 %

5-sulfoantranilskābe

Antranilskābe

Nesulfurēti pirmējie aromātiskie amīni

Ne vairāk kā 0,01 % (aprēķināti kā anilīns)

Ar ēteri ekstrahējama viela

Ne vairāk kā 0,2 % (neitrālos apstākļos)

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Šīs krāsvielas alumīnija lakas drīkst izmantot.

E 133 BRILJANTZILAIS FCF

Sinonīmi

CI Pārtikas zilais 2

Definīcija

Briljantzilais FCF sastāv galvenokārt no dinātrija α-(4-(N-etil-3-sulfonatobenzilamino)fenil)-α-(4-N-etil-3-sulfonatobenzilamino)ciklo-heksa-2,5-dienilidēn)toluol-2-sulfonāta un tā izomēriem un papildu krāsvielām kopā ar nātrija hlorīdu un/vai nātrija sulfātu kā galvenajiem bezkrāsas komponentiem.

Briljantzilais FCF aprakstīts kā nātrija sāls. Atļauts arī kalcija un kālija sāls.

Krāsu indeksa numurs

42090

Einecs

223-339-8

Ķīmiskais nosaukums

Dinātrija α-(4-(N-etil-3-sulfonatobenzilamino)fenil)-α-(4-(N-etil-3-sulfonatobenzilamino)cikloheksa-2,5-dienilidēn)toluol-2-sulfonāts

Ķīmiskā formula

C37H34N2Na2O9S3

Molekulmasa

792,84

Pamatviela

Kopējais krāsvielu saturs (aprēķināts kā nātrija sāls) ne mazāk kā 85 %

Formula1 630 pie ≈ 630 nm ūdens šķīdumā

Apraksts

Sarkanīgi zils pulveris vai granulas

Ūdens šķīduma izskats

Zils

Identifikācija

Spektrometrija

Maksimums ūdenī pie ≈ 630 nm

Tīrība

Ūdenī nešķīstoša viela

Ne vairāk kā 0,2 %

Papildu krāsvielas

Ne vairāk kā 6,0 %

Citi organiski savienojumi, kas nav krāsvielas:

 

2-, 3- un 4-formilbenzolsulfo-skābes (kopā)

Ne vairāk kā 1,5 %

3-((etil)(4-sulfofenil)amino) metilbenzolsulfoskābe

Ne vairāk kā 0,3 %

Leiko bāze

Ne vairāk kā 5,0 %

Nesulfurēti pirmējie aromātiskie amīni

Ne vairāk kā 0,01 % (aprēķināti kā anilīns)

Ar ēteri ekstrahējama viela

Ne vairāk kā 0,2 % at pH 7

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Šīs krāsvielas alumīnija lakas drīkst izmantot.

E 140 (i) HLOROFILI

Sinonīmi

CI dabīgais zaļais 3; magnija hlorofils; magnija feofitīns

Definīcija

Hlorofilus iegūst no augu pārtikas materiāla, zāles, lucernas un nātres ar šķīdinātāju ekstrakciju. Sekojošās šķīdinātāja atdalīšanas laikā no hlorofiliem var pilnīgi vai daļēji tikt atdalīts dabskgi sastopamais koordinētais magnijs, dodot atbilstošos feofitīnus. Galvenās krāsvielas ir feofitīni un magnija hlorofili. Ekstrahētais produkts, no kura atdalīts šķīdinātājs, satur citus pigmentus, piemēram, karotinoīdus un eļļas, taukus un vaskus, kas iegūti no izejmateriāla. Ekstrakcijā drīkst izmantot tikai šādus šķīdinātājus: acetonu, metiletilketonu, dihlormetānu, oglekļa dioksīdu, metanolu, etanolu, propān-2-olu un heksānu.

Krāsu indeksa numurs

75810

Einecs

Hlorofili: 215-800-7, hlorofils a: 207-536-6, hlorofils b: 208-272-4

Ķīmiskais nosaukums

Galvenās krāsvielas:

Fitil(132R,17S,18S)-3-(8-ethyl-132-metoksikarbonil-2,7,12,18-tetrametil-13′-okso-3-vinil-131-132-17,18-tetrahidrociklopenta-[at]-porfirīn-17-il) propionāts (feofitīns a), vai kā magnija komplekss (hlorofils a)

Fitil(132R,17S,18S)-3-(8-etil-7-formil-132-metoksikarbonil-2,12,18-trimetil-13′-okso-3-vinil-131-132-17,18-tetrahidrociklopenta[at]-porfirīn-17-il) propionāts (feofitīns b), vai kā magnija komplekss (hlorofils b)

Ķīmiskā formula

Hlorofils a (magnija komplekss): C55H72MgN4O5

Hlorofils a: C55H74N4O5

Hlorofils b (magnija komplekss): C55H70MgN4O6

Hlorofils b: C55H72N4O6

Molekulmasa

Hlorofils a (magnija komplekss): 893,51

Hlorofils a: 871,22

Hlorofils b (magnija komplekss): 907,49

Hlorofils b: 885,20

Pamatviela

Kopējais kombinēto hlorofilu un to magnija kompleksu saturs ne mazāk kā 10 %

Formula 700 pie ≈ 409 nm hloroformā

Apraksts

Vaskveida viela krāsu intervālā no olīvu zaļa līdz tumši zaļam, atkarībā no koordinētā magnija satura

Identifikācija

Spektrometrija

Maksimums hloroformā pie ≈ 409 nm

Tīrība

Šķīdinātāju atliekas

Acetons

Ne vairāk kā 50 mg/kg, atsevišķi vai kopā

Metiletilketons

Metanols

Etanols

Propān-2-ols

Heksāns

Dihlormetāns:

Ne vairāk kā 10 mg/kg

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 140 (ii) HLOROFILĪNI

Sinonīmi

CI dabīgais zaļais 5; nātrija hlorofilīns; kālija hlorofilīns

Definīcija

Hlorofilīnu sārmu metālu sāļus iegūst, pārziepojot šķīdinātāja ekstraktus no augu pārtikas materiāla, zāles, lucernas un nātres. Pārziepošana atšķeļ metilestera un fitolestera grupas un var daļēji sašķelt ciklopentenilgredzenu. Skābes grupas tiek neitralizētas, veidojot kālija un/vai nātrija sāļus.

Ekstrakcijā drīkst izmantot tikai šādus šķīdinātājus: acetonu, metiletilketonu, dihlormetānu, oglekļa dioksīdu, metanolu, etanolu, propān-2-olu un heksānu.

Krāsu indeksa numurs

75815

Einecs

287-483-3

Ķīmiskais nosaukums

Galvenās krāsvielas to skābju formās ir:

3-(10-karboksilato-4-etil-1,3,5,8-tetrametil-9-okso-2-vinilforbīn-7-il)propionāts (hlorofilīns a)

un

3-(10-karboksilato-4-etil-3-formil-1,5,8-trimetil-9-okso-2-vinilforbīn-7-il)propionāts (hlorofilīns b)

Atkarībā no hidrolīzes pakāpes ciklopentilgredzens var būt sašķelts, rezultātā izveidojot trešo karboksila funkcionālo grupu.

Var būt arī magnija kompleksi

Ķīmiskā formula

Hlorofilīns a (skābes forma): C34H34N4O5

Hlorofilīns b (skābes forma): C34H32N4O6

Molekulmasa

Hlorofilīns a: 578,68

Hlorofilīns b: 592,66

Ja ciklopentilgredzens ir sašķelts, var būt palielinātas par 18 daltoniem

Pamatviela

Kopējais hlorofilīnu saturs (1 stundu pie 100 °C žāvētam paraugam) ne mazāk kā 95 %

Formula 700 pie ≈ 405 nm ūdens šķīdumā ar pH 9

Formula 140 pie ≈ 653 nm ūdens šķīdumā ar pH 9

Apraksts

Tumši zaļš līdz zili melns pulveris

Identifikācija

Spektrometrija

Maksimums fosfāta bufera ūdens šķīdumā (pH 9) pie ≈ 405 nm un ≈ 653 nm

Tīrība

Šķīdinātāju atliekas

Acetons

Ne vairāk kā 50 mg/kg, atsevišķi vai kopā

Metiletilketons

Metanols

Etanols

Propān-2-ols

Heksāns

Dihlormetāns:

ne vairāk kā 10 mg/kg

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 10 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 141 (i) HLOROFILU VARA KOMPLEKSI

Sinonīmi

CI dabīgais zaļais 3; vara hlorofils; vara feofitīns

Definīcija

Vara hlorofilus iegūst, pievienojot vara sāļus vielai, ko iegūst ar šķīdinātāju ekstrakciju no augu pārtikas materiāla, zāles, lucernas un nātres. Produkts, no kura atdalīts šķīdinātājs, satur citus pigmentus, piemēram, karotinoīdus un taukus, un vaskus, kas iegūti no izejmateriāla. Galvenās krāsvielas ir vara feofitīni. Ekstrakcijā drīkst izmantot tikai šādus šķīdinātājus: acetonu, metiletilketonu, dihlormetānu, oglekļa dioksīdu, metanolu, etanolu, propān-2-olu un heksānu.

Krāsu indeksa numurs

75810

Einecs

Vara hlorofils a: 239-830-5; vara hlorofils b: 246-020-5

Ķīmiskais nosaukums

[Fitil(132R,17S,18S)-3-(8-ethyl-132-metoksikarbonil-2,7,12,18-tetrametil-13′-okso-3-vinil-131-132-17,18-tetrahidrociklopenta-[at]-porfirīn-17-il)propionāts] varš (II) (vara hlorofils a)

[Fitil(132R,17S,18S)-3-(8-etil-7-formil-132-metoksikarbonil-2,12,18-trimetil-13′-okso-3-vinil-131-132-17,18-tetrahidrociklopenta[at]-porfirīn-17-il)propionāts] varš (II) (vara hlorofils b)

Ķīmiskā formula

Vara hlorofils a: C55H72Cu N4O5

Vara hlorofils b: C55H70Cu N4O6

Molekulmasa

Vara hlorofils a: 932,75

Vara hlorofils b: 946,73

Pamatviela

Kopējais vara hlorofilu saturs ne mazāk kā 10 %

Formula 540 pie ≈ 422 nm hloroformā

Formula 300 pie ≈ 652 nm hloroformā

Apraksts

Vaskveida viela krāsu intervālā no zili-zaļa līdz tumši zaļam atkarībā no izejmateriāla

Identifikācija

Spektrometrija

Maksimums hloroformā pie ≈ 422 nm un pie ≈ 652 nm

Tīrība

Šķīdinātāju atliekas

Acetons

Ne vairāk kā 50 mg/kg, atsevišķi vai kopā

Metiletilketons

Metanols

Etanols

Propān-2-ols

Heksāns

Dihlormetāns:

ne vairāk kā 10 mg/kg

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Vara joni

Ne vairāk kā 200 mg/kg

Kopējais varš

Ne vairāk kā 8 % no visiem vara feofitīniem

Šīs krāsvielas alumīnija lakas drīkst izmantot.

E 141 (ii) HLOROFILĪNU VARA KOMPLEKSI

Sinonīmi

Nātrija vara hlorofilīns; kālija vara hlorofilīns; CI dabīgais zaļais 5

Definīcija

Vara hlorofilīnu sārmu metālu sāļus iegūst, pievienojot varu produktam, ko iegūst, pārziepojot šķīdinātāja ekstraktus no augu pārtikas materiāla, zāles, lucernas un nātres. Pārziepošana atšķeļ metilestera un fitolestera grupas un var daļēji sašķelt ciklopentenilgredzenu. Pēc vara pievienošanas attīrītiem hlorofillīniem, skābes grupas tiek neitralizētas, veidojot kālija un/vai nātrija sāļus

Ekstrakcijā drīkst izmantot tikai šādus šķīdinātājus: acetonu, metiletilketonu, dihlormetānu, oglekļa dioksīdu, metanolu, etanolu, propān-2-olu un heksānu.

Krāsu indeksa numurs

75815

Einecs

 

Ķīmiskais nosaukums

Galvenās krāsvielas to skābju formās ir 3-(10-karboksilato-4-etil-1,3,5,8-tetrametil-9-okso-2-vinilforbīn-7-il)propionāts, vara komplekss (vara hlorofilīns a) un 3-(10-karboksilato-4-etil-3-formil-1,5,8-trimetil-9-okso-2-vinilforbīn-7-il)propionāts, vara komplekss (vara hlorofilīns b)

Ķīmiskā formula

Vara hlorofilīns a (skābes forma): C34H32Cu N4O5

Vara hlorofilīns b (skābes forma): C34H30Cu N4O6

Molekulmasa

Vara hlorofilīns a: 640,20

Vara hlorofilīns b: 654,18

Ja ciklopentilgredzens ir sašķelts, var būt palielinātas par 18 daltoniem

Pamatviela

Kopējais vara hlorofilīnu saturs (1 stundu pie 100 °C žāvētam paraugam) ne mazāk kā 95 %

Formula 565 pie ≈ 405 nm fosfāta bufera ūdens šķīdumā (pH 7,5)

Formula 145 pie ≈ 630 nm fosfāta bufera ūdens šķīdumā (pH 7,5)

Apraksts

Tumši zaļš līdz zili melns pulveris

Identifikācija

Spektrometrija

Maksimums fosfāta bufera ūdens šķīdumā (pH 7,5) pie ≈ 405 nm un 630 nm

Tīrība

Šķīdinātāju atliekas

Acetons

Ne vairāk kā 50 mg/kg, atsevišķi vai kopā

Metiletilketons

Metanols

Etanols

Propān-2-ols

Heksāns

Dihlormetāns:

ne vairāk kā 10 mg/kg

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Vara joni

Ne vairāk kā 200 mg/kg

Kopējais varš

Ne vairāk kā 8,0 % no visiem vara hlorofilīniem

Šīs krāsvielas alumīnija lakas drīkst izmantot.

E 142 ZAĻAIS S

Sinonīmi

CI Pārtikas zaļais 4, briljantzaļais BS

Definīcija

Zaļais S sastāv galvenokārt no nātrija N-[4-(dimetilamino)fenil]-2-hidroksi-3,6-disulfo-1-naftalenil)metilēn]-2,5-cikloheksadiēn-1-ilidēn)-N-metilmetānamīnija un papildu krāsvielām kopā ar nātrija hlorīdu un/vai nātrija sulfātu kā galvenajiem bezkrāsas komponentiem.

Zaļais S aprakstīts kā nātrija sāls. Atļauts arī kalcija un kālija sāls.

Krāsu indeksa numurs

44090

Einecs

221-409-2

Ķīmiskais nosaukums

Nātrija N-[4-[[4-dimetilamino)fenil](2-hidroksi-3,6-disulfo-1-naftalenil)-metilēn]2,5-cikloheksadiēn-1-ilidēn]-N-metilmetānamīnijs; Nātrija 5-[4-dimetilamino-α-(4-dimetiliminocikloheksa-2,5-diēnilidēn)benzil]-6-hidroksi-7-sulfonatonaftalēn-2-sulfonāts (alternatīvs ķīmiskais nosaukums)

Ķīmiskā formula

C27H25N2NaO7S2

Molekulmasa

576,63

Pamatviela

Kopējais krāsvielu saturs (aprēķināts kā nātrija sāls) ne mazāk kā 80 %

Formula1 720 pie ≈ 632 nm ūdens šķīdumā

Apraksts

Tumši zils vai tumši zaļš pulveris vai granulas

Ūdens šķīduma izskats

Zils vai zaļš

Identifikācija

Spektrometrija

Maksimums ūdenī pie ≈ 632 nm

Tīrība

Ūdenī nešķīstoša viela

Ne vairāk kā 0,2 %

Papildu krāsvielas

Ne vairāk kā 1,0 %

Citi organiski savienojumi, kas nav krāsvielas:

 

4,4′-bis(dimetilamino)-benz-hidrilspirts

Ne vairāk kā 0,1 %

4,4′-bis(dimetilamino)-benzo-fenons

Ne vairāk kā 0,1 %

3-hidroksinaftalīn-2,7-disulfoskābe

Ne vairāk kā 0,2 %

Leiko bāze

Ne vairāk kā 5,0 %

Nesulfurēti pirmējie aromātiskie amīni

Ne vairāk kā 0,01 % (aprēķināti kā anilīns)

Ar ēteri ekstrahējama viela

Ne vairāk kā 0,2 % (neitrālos apstākļos)

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Šīs krāsvielas alumīnija lakas drīkst izmantot.

E 150a KARAMELE

Sinonīmi

Kaustiskā karamele

Definīcija

Karameli iegūst noteiktā temperatūrā apstrādājot ogļhidrātus (tirdzniecībā pieejamus dabīgos pārtikas saldinātājus, kas ir glikozes un fruktozes monomēri un/vai to polimēri, t. i. glikozes sīrupi, saharoze, un/vai invertsīrupi un dekstroze). Karamelizācijas paātrināšanai var pielietot skābes, sārmus un sāļus, izņemot amonija savienojumus un sulfītus

Krāsu indeksa numurs

 

Einecs

232-435-9

Ķīmiskais nosaukums

 

Ķīmiskā formula

 

Molekulmasa

 

Pamatviela

 

Apraksts

Tumši brūns līdz melns šķidrums vai cieta viela

Identifikācija

 

Tīrība

Krāsviela, saistīta pie DEAE celulozes

Ne vairāk kā 50 %

Krāsviela, saistīta pie fosforilcelulozes

Ne vairāk kā 50 %

Krāsas intensitāte (1)

0,01–0,12

Kopējais slāpeklis

Ne vairāk kā 0,1 %

Kopējais sērs

Ne vairāk kā 0,2 %

Arsēns

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 150b SULFĪTA KARAMELE

Sinonīmi

 

Definīcija

Sulfīta karameli iegūst noteiktā temperatūrā apstrādājot ogļhidrātus (tirdzniecībā pieejamus dabīgos pārtikas saldinātājus, kas ir glikozes un fruktozes monomēri un/vai to polimēri, t. i. glikozes sīrupi, saharoze un/vai invertsīrupi un dekstroze) ar vai bez skābēm vai sārmiem sulfītu savienojumu (sērpaskābe, kālija sulfīts, kālija bisulfīts, nātrija sulfīts un nātrija bisulfīts) klātbūtnē. Netiek izmantoti amonija savienojumi.

Krāsu indeksa numurs

 

Einecs

232-435-9

Ķīmiskais nosaukums

 

Ķīmiskā formula

 

Molekulmasa

 

Pamatviela

 

Apraksts

Tumši brūns līdz melns šķidrums vai cieta viela

Identifikācija

 

Tīrība

Krāsviela, saistīta pie DEAE celulozes

Vairāk par 50 %

Krāsas intensitāte (2)

0,05–0,13

Kopējais slāpeklis

Ne vairāk kā 0,3 % (3)

Sēra dioksīds

Ne vairāk kā 0,2 % (3)

Kopējais sērs

0,3–3,5 % (3)

Sērs, saistīts pie DEAE celulozes

Vairāk par 40 %

Krāsvielas, saistītas pie DEAE celulozes, absorbcijas attiecība

19–34

Absorbcijas attiecība (A 280/560)

Lielāka par 50

Arsēns

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 150c AMONIJA KARAMELE

Sinonīmi

 

Definīcija

Amonija karameli iegūst noteiktā temperatūrā apstrādājot ogļhidrātus (tirdzniecībā pieejamus dabīgos pārtikas saldinātājus, kas ir glikozes un fruktozes monomēri un/vai to polimēri, t. i. glikozes sīrupi, saharoze, un/vai invertsīrupi un dekstroze) ar vai bez skābēm vai sārmiem amonija savienojumu (amonija hidroksīds, amonija karbonāts, amonija hidrogenkarbonāts un amonija fosfāts) klātbūtnē. Netiek izmantoti sulfīta savienojumi.

Krāsu indeksa numurs

 

Einecs

232-435-9

Ķīmiskais nosaukums

 

Ķīmiskā formula

 

Molekulmasa

 

Pamatviela

 

Apraksts

Tumši brūns līdz melns šķidrums vai cieta viela

Identifikācija

 

Tīrība

Krāsviela, saistīta pie DEAE celulozes

Ne vairāk kā 50 %

Krāsviela, saistīta pie fosforilcelulozes

Vairāk par 50 %

Krāsas intensitāte (4)

0,08–0,36

Amonija slāpeklis

Ne vairāk kā 0,3 % (5)

4-metilimidazols

Ne vairāk kā 200 mg/kg (5)

2-acetil-4-tetrahidroksibutil-imidazols

Ne vairāk kā 10 mg/kg (5)

Kopējais sērs

Ne vairāk kā 0,2 % (5)

Kopējais slāpeklis

0,7–3,3 % (5)

Krāsvielas, saistītas pie fosforilcelulozes, absorbcijas attiecība

13–35

Arsēns

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 150d AMONIJA SULFĪTA KARAMELE

Sinonīmi

 

Definīcija

Amonija sulfīta karameli iegūst noteiktā temperatūrā apstrādājot ogļhidrātus (tirdzniecībā pieejamus dabīgos pārtikas saldinātājus, kas ir glikozes un fruktozes monomēri un/vai to polimēri, t. i. glikozes sīrupi, saharoze, un/vai invertsīrupi un dekstroze) ar vai bez skābēm vai sārmiem sulfītu un amonija savienojumu (sērpaskābe, kālija sulfīts, kālija bisulfīts, nātrija sulfīts un nātrija bisulfīts, amonija hidroksīds, amonija karbonāts, amonija hidrogenkarbonāts un amonija fosfāts, amonija sulfāts, amonija sulfīts, amonija hidrogensulfīts) klātbūtnē

Krāsu indeksa numurs

 

Einecs

232-435-9

Ķīmiskais nosaukums

 

Ķīmiskā formula

 

Molekulmasa

 

Pamatviela

 

Apraksts

Tumši brūns līdz melns šķidrums vai cieta viela

Identifikācija

 

Tīrība

Krāsviela, saistīta pie DEAE celulozes

Vairāk par 50 %

Krāsas intensitāte (6)

0,10–0,60

Amonija slāpeklis

Ne vairāk kā 0,6 % (7)

Sēra dioksīds

Ne vairāk kā 0,2 % (7)

4-metilimidazols

Ne vairāk kā 250 mg/kg (7)

Kopējais slāpeklis

0,3–1,7 % (7)

Kopējais sērs

0,8–2,5 % (7)

Ar spirtu izgulsnētās vielas slāpekļa/sēra attiecība

0,7–2,7

Ar spirtu izgulsnētās vielas absorbcijas attiecība (8)

8–14

Absorbcijas attiecība (A 280/560)

Ne vairāk kā 50

Arsēns

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 151 BRILJANTA MELNAIS BN, MELNAIS PN

Sinonīmi

CI Pārtikas melnais 1

Definīcija

Briljanta melnais BN sastāv galvenokārt no tetranātrija 4-acetamido-5-hidroksi-6-[7-sulfonato-4-(4-sulfonatofenilazo)-1-naftilazo]naftalīn-1,7-disulfonāta un papildu krāsvielām kopā ar nātrija hlorīdu un/vai nātrija sulfātu kā galvenajiem bezkrāsas komponentiem.

Briljanta melnais BN aprakstīts kā nātrija sāls. Atļauts arī kalcija un kālija sāls.

Krāsu indeksa numurs

28440

Einecs

219-746-5

Ķīmiskais nosaukums

Tetranātrija 4-acetamido-5-hidroksi-6-[7-sulfonato-4-(4-sulfonatofenilazo)-1-naftilazo]naftalīn-1,7-disulfonāts

Ķīmiskā formula

C28H17N5Na4O14S4

Molekulmasa

867,69

Pamatviela

Kopējais krāsvielu saturs (aprēķināts kā nātrija sāls) ne mazāk kā 80 %

Formula 530 pie ≈ 570 nm šķīdumā

Apraksts

Melns pulveris vai granulas

Ūdens šķīduma izskats

Melni-zilgans

Identifikācija

Spektrometrija

Maksimums ūdenī pie ≈ 570 nm

Tīrība

Ūdenī nešķīstoša viela

Ne vairāk kā 0,2 %

Papildu krāsvielas

Ne vairāk kā 4 % (izteiktas uz krāsas saturu)

Citi organiski savienojumi, kas nav krāsvielas:

 

4-acetamido-5-hidroksi-naftalīn-1,7-disulfoskābe

Kopā ne vairāk kā 0,8 %

4-amino-5-hidroksinaftalīn-1,7-disulfoskābe

8-aminonaftalīn-2-sulfoskābe

4,4′-diazoaminodi-(benzo-sulfoskābe)

Nesulfurēti pirmējie aromātiskie amīni

Ne vairāk kā 0,01 % (aprēķināti kā anilīns)

Ar ēteri ekstrahējama viela

Ne vairāk kā 0,2 % (neitrālos apstākļos)

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Šīs krāsvielas alumīnija lakas drīkst izmantot.

E 153 AUGOGLE

Sinonīmi

Augu melnais

Definīcija

Aktivētu augogli iegūst pārogļojot augu materiālu (koksni, celulozes atlikumus, kūdru, kokosriekstus un citas čaumalas). Šādi iegūtu aktivēto ogli samaļ smalcināšanas elementā, un iegūto augsti aktivēto oglekļa pulveri apstrādā ar ciklonu. Ciklona iegūtās smalkās daļiņas attīra, mazgājot ar sālsskābi, neitralizējot un pēc tam žāvējot. Iegūtais produkts parasti tiek sakust par augu melno. Produktus ar augstāku krāsošanas spēju iegūst no smalkām daļiņām turpmākā apstrādē ar ciklonu vai papildu smalcināšanā, pēc tam mazgājot skābē, neitralizējot un žāvējot. Sastāv galvenokārt no sīkām oglekļa daļiņām. Var saturēt nelielus slāpekļa, ūdeņraža un skābekļa daudzumus. Pēc izgatavošanas uz produkta var būt absorbēts neliels mitrums

Krāsu indeksa numurs

77266

Einecs

231-153-3

Ķīmiskais nosaukums

Ogleklis

Ķīmiskā formula

C

Atomsvars

12,01

Pamatviela

Saturs ne mazāk kā 95 % oglekļa, rēķinot uz bezūdens un bezpelnu produktu

Žāvēšanas zudumi

Ne vairāk kā 12 % (120 °C, 4 h)

Apraksts

Melns pulveris bez smaržas

Identifikācija

Šķīdība

Nešķīst ūdenī un organiskajos šķīdinātājos

Degšana

Uzkarsēta līdz sarkankvēlei, deg lēni bez liesmas

Tīrība

Pelni (kopā)

Ne vairāk kā 4,0 % (aizdegšanās temperatūra: 625 °C)

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži

Benzo(a)pirēns mazāk nekā 50 μg/kg ekstraktā, ko iegūst ekstrahējot 1 g produkta ar 10 g tīra cikloheksāna nepārtrauktas darbības ekstrakcijā.

Sārmā šķīstoša viela

Vārot 2 g parauga ar 20 ml N nātrija hidroksīda un filtrējot, iegūtajam filtrātam jābūt bezkrāsas

E 155 BRŪNAIS HT

Sinonīmi

CI Pārtikas brūnais 3

Definīcija

Brūnais HT sastāv galvenokārt no dinātrija 4,4′-(2,4-dihidroksi-5-hidroksi-metil-1,3-fenilēnbisazo)di(naftalīn-1-sulfonāta) un papildu krāsvielām kopā ar nātrija hlorīdu un/vai nātrija sulfātu kā galvenajiem bezkrāsas komponentiem.

Brūnais HT aprakstīts kā nātrija sāls. Atļauts arī kalcija un kālija sāls.

Krāsu indeksa numurs

20285

Einecs

224-924-0

Ķīmiskais nosaukums

Dinātrija 4,4′-(2,4-dihidroksi-5-hidroksimetil-1,3-fenilēnbis-azo)di(naftalīn-1-sulfonāts)

Ķīmiskā formula

C27H18N4Na2O9S2

Molekulmasa

652,57

Pamatviela

Kopējais krāsvielu saturs ne mazāk kā 70 % (aprēķināts kā nātrija sāls)

Formula 403 pie ≈ 460 nm ūdens šķīdumā ar pH 7

Apraksts

Sarkanīgi brūns pulveris vai granulas

Ūdens šķīduma izskats

Brūns

Identifikācija

Spektrometrija

Maksimums ūdenī (pH 7) pie ≈ 460 nm

Tīrība

Ūdenī nešķīstoša viela

Ne vairāk kā 0,2 %

Papildu krāsvielas

Ne vairāk kā 10 % (plānslāņa hromatogrāfijas metode)

Citi organiski savienojumi, kas nav krāsvielas:

 

4-aminonaftalīn-1-sulfoskābe

Ne vairāk kā 0,7 %

Nesulfurēti pirmējie aromātiskie amīni

Ne vairāk kā 0,01 % (aprēķināti kā anilīns)

Ar ēteri ekstrahējama viela

Ne vairāk kā 0,2 % (šķīdumā ar pH 7)

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Šīs krāsvielas alumīnija lakas drīkst izmantot.

E 160 a (i) BETA-KAROTĪNS

Sinonīmi

CI Pārtikas oranžais 5

Definīcija

Šīs specifikācijas galvenokārt attiecas uz visiem beta-karotīna trans-izomēriem kopā ar citu karotinoīdu niecīgiem daudzumiem. Atšķaidītiem un stabilizētiem preparātiem var būt atšķirīgas trans-cis izomēru attiecības.

Krāsu indeksa numurs

40800

Einecs

230-636-6

Ķīmiskais nosaukums

Beta-karotīns; beta,beta-karotīns

Ķīmiskā formula

C40H56

Molekulmasa

536,88

Pamatviela

Ne mazāk kā 96 % kopējo krāsvielu (izsakot kā beta-karotīnu)

Formula2 500 pie aptuveni 440 nm līdz 457 nm cikloheksānā

Apraksts

Sarkani līdz sarkanbrūni kristāli vai kristālisks pulveris

Identifikācija

Spektrometrija

Maksimums cikloheksānā pie 453 līdz 456 nm

Tīrība

Sulfātpelni

Ne vairāk kā 0,1 %

Papildu krāsvielas

Karotinoīdi, kas nav beta-karotīns: ne vairāk kā 3 % no kopējām krāsvielām

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

E 160 a (ii) AUGU KAROTĪNI

Sinonīmi

CI Pārtikas oranžais 5

Definīcija

Augu karotīnus iegūst, ar šķīdinātāju ekstrahējot ēdamo augu, burkānu, augu eļļu, zāles, lucernas un nātru celmus.

Galvenā krāsviela sastāv no karotinoīdiem, no kuriem lielāko daļu veido beta-karotīns. Tajā var būt arī alfa-karotīns, gamma-karotīns un citi pigmenti. Bez krāsu pigmentiem vielā var būt eļļas, tauki un vaski, kas dabā sastopami izejvielā.

Ekstrakcijā drīkst izmantot tikai šādus šķīdinātājus: acetonu, metiletilketonu, metanolu, etanolu, propān-2-olu, heksānu (9), dihlormetānu un oglekļa dioksīdu.

Krāsu indeksa numurs

75130

Einecs

230-636-6

Ķīmiskais nosaukums

 

Ķīmiskā formula

Beta-karotīns: C40H56

Molekulmasa

Beta-karotīns: 536,88

Pamatviela

Karotīnu saturs (rēķinot kā beta-karotīnu) nav mazāks kā 5 %. Produktiem, kas iegūti, ekstrahējot augu eļļas: ne mazāk kā 0,2 % pārtikas taukos.

Formula2 500 pie aptuveni 440 nm līdz 457 nm cikloheksānā

Apraksts

 

Identifikācija

Spektrometrija

Maksimums cikloheksānā pie 440 nm līdz 457 nm un 470 nm līdz 486 nm

Tīrība

Šķīdinātāju atliekas

Acetons

Ne vairāk kā 50 mg/kg, atsevišķi vai kopā

Metiletilketons

Metanols

Propān-2-ols

Heksāns

Etanols

Dihlormetāns

Ne vairāk kā 10 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

E 160 a (iii) BETA-KAROTĪNS NO Blakeslea trispora

Sinonīmi

CI Pārtikas oranžais 5

Definīcija

Iegūst fermentācijas procesā, izmantojot sēnes Blakeslea trispora celmu divu dzimumpārojošos tipu (+) un (-) jauktu kultūru. No biomasas beta-karotīnu ekstrahē ar etilacetātu vai izobutilacetātu, pēc tam ar propān-2-olu, un kristalizē. Kristalizētais produkts galvenokārt sastāv no trans-beta-karotīna. Dabiskā procesa dēļ aptuveni 3 % produkta veido jaukti karotinoīdi, kas ir raksturīgi šim produktam.

Krāsu indeksa numurs

40800

Einecs

230-636-6

Ķīmiskais nosaukums

Beta-karotīns; beta,beta–karotīns

Ķīmiskā formula

C40H56

Molekulmasa

536,88

Pamatviela

Ne mazāk kā 96 % kopējo krāsvielu (izsakot kā beta-karotīnu)

Formula2 500 pie aptuveni 440 nm līdz 457 nm cikloheksānā

Apraksts

Sarkani, sarkanbrūni vai purpurvioleti kristāli vai kristālisks pulveris (krāsa mainās atkarībā no ekstrahēšanā izmantotā šķīdinātāja un kristalizācijas apstākļiem)

Identifikācija

Spektrometrija

Maksimums cikloheksānā pie 453 līdz 456 nm

Tīrība

Šķīdinātāju atliekas

Etilacetāts

Ne vairāk kā 0,8 %, atsevišķi vai kopā

Etanols

Izobutilacetāts: Ne vairāk kā 1,0 %

Propān-2-ols: Ne vairāk kā 0,1 %

Sulfātpelni

Ne vairāk kā 0,2 %

Papildu krāsvielas

Karotinoīdi, kas nav beta-karotīns: ne vairāk kā 3 % no kopējām krāsvielām

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Mikrobioloģiskie kritēriji

Pelējums

Ne vairāk kā 100 kolonijas/g

Raugi

Ne vairāk kā 100 kolonijas/g

Salmonella spp.

Nekonstatē 25 g paraugā

Escherichia coli

Nekonstatē 5 g paraugā

E 160 a (iv) AĻĢU KAROTĪNI

Sinonīmi

CI Pārtikas oranžais 5

Definīcija

Jauktos karotīnus var ražot arī no lielos sālsezeros Vaielā, Dienvidaustrālijā, augošu aļģu Dunaliella salina celmiem. Beta-karotīnu ekstrahē, izmantojot ēterisko eļļu. Preparāts ir 20 līdz 30 % suspensija pārtikas eļļā. Trans/cis izomēru attiecība ir no 50/50 līdz 71/29.

Galvenā krāsviela sastāv no karotinoīdiem, no kuriem lielāko daļu veido beta-karotīns. Tajā var būt alfa-karotīns, luteīns, zeaksantīns un beta-kriptoksantīns. Bez krāsu pigmentiem vielā var būt eļļas, tauki un vaski, kas dabā sastopami izejvielā.

Krāsu indeksa numurs

75130

Einecs

 

Ķīmiskais nosaukums

 

Ķīmiskā formula

Beta-karotīns: C40H56

Molekulmasa

Beta-karotīns: 536,88

Pamatviela

Karotīnu saturs (rēķinot kā beta-karotīnu) nav mazāks par 20 %.

Formula2 500 pie aptuveni 440 nm līdz 457 nm cikloheksānā

Apraksts

 

Identifikācija

Spektrometrija

Maksimums cikloheksānā pie 440 nm līdz 457 nm un 474 nm līdz 486 nm

Tīrība

Dabiskie tokoferoli pārtikas eļļā

Ne vairāk kā 0,3 %

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

E 160b ANNATO, BIKSĪNS, NORBIKSĪNS

(i)   ŠĶĪDINĀTĀJU EKSTRAHĒTS BIKSĪNS UN NORBIKSĪNS

Sinonīmi

CI Dabīgais oranžais 4

Definīcija

Biksīnu pagatavo ekstrahējot annato koka (Bixa orellana L.) sēklu ārējos apvalkus ar vienu vai vairākiem no šādiem šķīdinātājiem: acetonu, metanolu, heksānu vai dihlormetānu, oglekļa dioksīdu. Pēc ekstrakcijas šķīdinātāju atdala.

Norbiksīnu pagatavo, hidrolizējot ekstrahēto biksīnu ar sārma ūdens šķīdumu.

Biksīns un norbiksīns var saturēt citus no annato sēklām ekstrahētus materiālus.

Biksīna pulveris satur dažādus krāsvielu komponentus, no kurām galvenais ir biksīns, kas var būt kā cis-, tā trans- formās. Iespējama arī biksīna termiskās noārdīšanās produktu klātbūtne.

Norbiksīna pulveris kā galveno krāsvielu satur biksīna hidrolīzes produktu nātrija un kālija sāļu veidā. Var būt kā cis-, tā trans- formas

Krāsu indeksa numurs

75120

Einecs

Annato: 215-735-4, annato sēklu ekstrakts: 289-561-2; biksīns: 230-248-7

Ķīmiskais nosaukums

Biksīns:

6′-metilhidrogen-9′-cis-6,6′-diapokarotīn-6,6′-dioāts

6′-metilhidrogen-9′-trans-6,6′-diapokarotīn-6,6′-dioāts

Norbiksīns:

9′-cis-6,6′-diapokarotīn-6,6′-diskābe

9′-trans-6,6′-diapokarotīn-6,6′-diskābe

Ķīmiskā formula

Biksīns:

C25H30O4

Norbiksīns:

C24H28O4

Molekulmasa

Biksīns:

394,51

Norbiksīns:

380,48

Pamatviela

Biksīna pulveru saturs ne mazāk kā 75 % kopējo karotinoīdu (aprēķināts kā biksīns)

Norbiksīna pulveru saturs ne mazāk kā 25 % kopējo karotinoīdu (aprēķināts kā norbiksīns)

Biksīns:

Formula

2 870 pie ≈ 502 nm hloroformā

Norbiksīns:

Formula

2 870 pie ≈ 482 nm KOH šķīdumā

Apraksts

Sarkanīgi-brūns pulveris, suspensija vai šķīdums

Identifikācija

Spektrometrija

Biksīns:

maksimums hloroformā pie ≈ 502 nm

Norbiksīns:

maksimums atšķaidītā KOH šķīdumā pie ≈ 482 nm

Tīrība

Šķīdinātāju atliekas

Acetons

ne vairāk kā 50 mg/kg, atsevišķi vai kopā

Metanols

Heksāns

Dihlormetāns:

ne vairāk kā 10 mg/kg

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

(ii)   AR SĀRMU EKSTRAHĒTS ANNATO

Sinonīmi

CI Dabīgais oranžais 4

Definīcija

Ūdenī šķīstošo annato pagatavo, ekstrahējot annato koka (Bixa orellana L.) sēklu ārējos apvalkus ar sārma (nātrija vai kālija hidroksīda) ūdens šķīdumu.

Ūdenī šķīstošais annato kā galveno krāsvielu satur norbiksīnu, biksīna hidrolīzes produktu nātrija vai kālija sāļu veidā. Var būt kā cis-, tā trans- formas

Krāsu indeksa numurs

75120

Einecs

Annato: 215-735-4, annato sēklu ekstrakts: 289-561-2; biksīns: 230-248-7

Ķīmiskais nosaukums

Biksīns:

6′-metilhidrogen-9′-cis-6,6′-diapokarotīn-6,6′-dioāts

6′-metilhidrogen-9′-trans-6,6′-diapokarotīn-6,6′-dioāts

Norbiksīns:

9′-cis-6,6′-diapokarotīn-6,6′-diskābe

9′-trans-6,6′-diapokarotīn-6,6′-diskābe

Ķīmiskā formula

Biksīns:

C25H30O4

Norbiksīns:

C24H28O4

Molekulmasa

Biksīns:

394,51

Norbiksīns:

380,48

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 0,1 % kopējo karotinoīdu (izteiktu kā norbiksīns)

Norbiksīns:

Formula

2 870 pie ≈ 482 nm KOH šķīdumā

Apraksts

Sarkanīgi-brūns pulveris, suspensija vai šķīdums

Identifikācija

Spektrometrija

Biksīns:

maksimums hloroformā pie ≈ 502 nm

Norbiksīns:

maksimums atšķaidītā KOH šķīdumā pie ≈ 482 nm

Tīrība

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Not more than 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

(iii)   AR EĻĻU EKSTRAHĒTS ANNATO

Sinonīmi

CI Dabīgais oranžais 4

Definīcija

Annato ekstraktus eļļā (kā suspensiju vai šķīdumu) pagatavo, ekstrahējot annato koka (Bixa orellana L.) sēklu ārējos apvalkus ar pārtikas augu eļļu. Annato ekstrakts eļļā satur dažādus krāsvielu komponentus, no kurām galvenais ir biksīns, kas var būt kā cis-, tā trans-formās. Iespējama arī biksīna termiskās noārdīšanās produktu klātbūtne.

Krāsu indeksa numurs

75120

Einecs

Annato: 215-735-4, annato sēklu ekstrakts: 289-561-2; biksīns: 230-248-7

Ķīmiskais nosaukums

Biksīns:

6′-metilhidrogen-9′-cis-6,6′-diapokarotīn-6,6′-dioāts

6′-metilhidrogen-9′-trans-6,6′-diapokarotīn-6,6′-dioāts

Norbiksīns:

9′-cis-6,6′-diapokarotīn-6,6′-diskābe

9′-trans-6,6′-diapokarotīn-6,6′-diskābe

Ķīmiskā formula

Biksīns:

C25H30O4

Norbiksīns:

C24H28O4

Molekulmasa

Biksīns:

394,51

Norbiksīns:

380,48

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 0,1 % kopējo karotinoīdu (izteiktu kā biksīns)

Biksīns:

Formula

2 870 pie ≈ 502 nm hloroformā

Apraksts

Sarkanīgi-brūns pulveris, suspensija vai šķīdums

Identifikācija

Spektrometrija

Biksīns:

maksimums hloroformā pie ≈ 502 nm

Norbiksīns:

maksimums atšķaidītā KOH šķīdumā pie ≈ 482 nm

Tīrība

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 160 c PAPRIKAS EKSTRAKTS, KAPSANTĪNS, KAPSORUBĪNS

Sinonīmi

Paprikas sveķi

Definīcija

Paprikas ekstraktu iegūst ar šķīdinātāju ekstrakciju no paprikas celmiem, kas sastāv no Capsicum annum L. augļu pākstīm ar vai bez sēklām, un tas satur šīs garšvielas galvenās krāsvielas. Galvenās krāsvielas ir kapsantīns un kapsorubīns. Ir zināms, ka var būt sastopami daudzi citu krāsvielu savienojumi.

Ekstrakcijā drīkst izmantot tikai šādus šķīdinātājus: metanolu, etanolu, acetonu, heksānu, dihlormetānu, etilacetātu, propān-2-olu un oglekļa dioksīdu.

Krāsu indeksa numurs

 

Einecs

Kapsantīns: 207-364-1, kapsorubīns: 207-425-2

Ķīmiskais nosaukums

Kapsantīns: (3R, 3′S, 5′R)-3,3′-dihidroksi-β,κ-karotīn-6-ons

Kapsorubīns: (3S, 3′S, 5R, 5R′)-3,3′-dihidroksi-κ,κ-karotīn-6,6′-dions

Ķīmiskā formula

Kapsantīns:

C40H56O3

Kapsorubīns:

C40H56O4

Molekulmasa

Kapsantīns:

584,85

Kapsorubīns:

600,85

Pamatviela

Paprikas ekstrakts: karotinoīdu saturs ne mazāk kā 7 %

Kapsantīns/kapsorubīns: ne mazāk kā 30 % no kopējā karotīnu satura

Formula2 100 pie ≈ 462 nm acetonā

Apraksts

Tumši sarkans viskozs šķidrums

Identifikācija

Spektrometrija

Maksimums acetonā pie ≈ 462 nm

Krāsas reakcija

Pievienojot 1 pilienu sērskābes 1 pilienam parauga 2–3 pilienos hloroforma, rodas izteikti zila krāsa

Tīrība

Šķīdinātāju atliekas

Etilacetāts

Ne vairāk kā 50 mg/kg, atsevišķi vai kopā

Metanols

Etanols

Acetons

Heksāns

Propān-2-ols

Dihlormetāns:

ne vairāk kā 10 mg/kg

Kapsaicīns

Ne vairāk kā 250 mg/kg

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 160 d LIKOPĒNS

(i)   Sintētiskais likopēns

Sinonīmi

Ķīmiski sintezēts likopēns

Definīcija

Sintētiskais likopēns ir ģeometrisku likopēna izomēru maisījums, un to iegūst Wittig kondensācijas procesā ar sintētiskajiem starpproduktiem, kurus parasti izmanto arī citu pārtikā izmantojamu karotinoīdu ieguvē. Sintētiskais likopēns galvenokārt sastāv no all-trans-likopēna kopā ar 5-cis-likopēnu un nelielu daudzumu citu izomēru. Pārdošanai sagatavoti likopēna preparāti, kas paredzēti lietošanai pārtikā, ir formulēti kā suspensija pārtikas eļļās vai kā ūdenī disperģējami vai ūdenī šķīstoši pulveri.

Krāsu indeksa numurs

75125

Einecs

207-949-1

Ķīmiskais nosaukums

ψ,ψ -karotīns, all-trans-likopēns, (all-E)-likopēns, (all-E)-2,6,10,14,19,23,27,31-oktametil-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-dotriakontatridekēns

Ķīmiskā formula

C40H56

Molekulmasa

536,85

Pamatviela

Ne mazāk kā 96 % kopējo likopēnu (ne mazāk kā 70 % all-trans-likopēna)

Formula pie 465–475 nm heksānā (attiecībā uz 100 % tīru all-trans-likopēnu) ir 3 450

Apraksts

Sarkans kristālisks pulveris

Identifikācija

Spektrofotometrija

Šķīdums heksānā uzrāda maksimālo absorbciju pie aptuveni 470 nm

Karotinoīdu tests

Parauga šķīdumam acetonā pazūd krāsa pēc tam, kad secīgi pievieno 5 % nātrija nitrīta šķīdumu un 1N sērskābi

Šķīdība

Nešķīst ūdenī, neierobežoti šķīst hloroformā.

Īpašības 1 % šķīdumam hloroformā

Tas ir dzidrs, intensīvi sarkanoranžā krāsā

Tīrība

Žāvēšanas zudumi

Ne vairāk kā 0,5 % (40 °C, 4 h pie 20 mm Hg)

Apo-12’-likopenāls

Ne vairāk kā 0,15 %

Trifenilfosfīnoksīds

Ne vairāk kā 0,01 %

Šķīdinātāju atliekas

Metanoli ne vairāk kā 200 mg/kg

Heksāns, propān-2-ols: ne vairāk kā 10 mg/kg katram.

Dihlormetāns: ne vairāk kā 10 mg/kg (tikai pārdošanai sagatavotiem preparātiem)

Svins

Ne vairāk kā 1 mg/kg

(ii)   Likopēns no sarkanajiem tomātiem

Sinonīmi

Dabīgais dzeltenais 27

Definīcija

Likopēnu iegūst no sarkanajiem tomātiem (Lycopersicon esculentum L.) ar šķīdinātāju ekstrakciju un sekojošu šķīdinātāja atdalīšanu. Drīkst izmantot tikai šādus šķīdinātājus: oglekļa dioksīdu, etilacetātu, acetonu, propān-2-olu, metanolu, etanolu un heksānu. Galvenā tomātu krāsviela ir likopēns; var saturēt arī nelielu daudzumu citu karotinoīdu pigmentu. Papildus krāsu pigmentiem produkts var saturēt eļļas, tauku, sveķu un aromātvielu sastāvdaļas, kas dabiski atrodas tomātos.

Krāsu indeksa numurs

75125

Einecs

207-949-1

Ķīmiskais nosaukums

ψ,ψ -karotīns, all-trans-likopēns, (all-E)-likopēns, (all-E)-2,6,10,14,19,23,27,31-oktametil-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-dotriakontatridekēns

Ķīmiskā formula

C40H56

Molekulmasa

536,85

Pamatviela

Formula pie 465–475 nm heksānā (attiecībā uz 100 % tīru all-trans-likopēnu) ir 3 450.

Kopējais krāsvielu saturs ne mazāk kā 5%.

Apraksts

Tumši sarkans viskozs šķidrums

Identifikācija

Spektrofotometrija

Maksimums heksānā pie aptuveni 472 nm

Tīrība

Šķīdinātāju atliekas

Propān-2-ols

Ne vairāk kā 50 mg/kg, atsevišķi vai kopā

Heksāns

Acetons

Etanols

Metanols

Etilacetāts

Sulfātpelni

Ne vairāk kā 1 %

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

(iii)   Likopēns no Blakeslea trispora

Sinonīmi

Dabīgais dzeltenais 27

Definīcija

Likopēnu no Blakeslea trispora ekstrahē no sēņu biomasas un attīra, kristalizējot un filtrējot. Tas galvenokārt sastāv no all-trans-likopēna. Tas satur arī nelielu daudzumu citu karotinoīdu. Propān-2-ols un izobutilacetāts ir vienīgie šķīdinātāji, ko izmanto tā ieguvē. Pārdošanai sagatavoti likopēna preparāti, kas paredzēti lietošanai pārtikā, ir formulēti kā suspensija pārtikas eļļās vai kā ūdenī disperģējami vai ūdenī šķīstoši pulveri.

Krāsu indeksa numurs

75125

Einecs

207-949-1

Ķīmiskais nosaukums

ψ,ψ -karotīns, all-trans-likopēns, (all-E)-likopēns, (all-E)-2,6,10,14,19,23,27,31-oktametil-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-dotriakontatridekēns

Ķīmiskā formula

C40H56

Molekulmasa

536,85

Pamatviela

Ne mazāk kā 95 % kopējo likopēnu un ne mazāk kā 90 % all-trans-likopēna no visām krāsvielām.

Formula pie 465–475 nm heksānā (attiecībā uz 100 % tīru all-trans-likopēnu) ir 3 450

Apraksts

Sarkans kristālisks pulveris

Identifikācija

Spektrofotometrija

Šķīdums heksānā uzrāda maksimālo absorbciju pie aptuveni 470 nm

Karotinoīdu tests

Parauga šķīdumam acetonā pazūd krāsa pēc tam, kad secīgi pievieno 5 % nātrija nitrīta šķīdumu un 1N sērskābi

Šķīdība

Nešķīst ūdenī, neierobežoti šķīst hloroformā

Īpašības 1 % šķīdumam hloroformā

Tas ir dzidrs, intensīvi sarkanoranžā krāsā

Tīrība

Žāvēšanas zudumi

Ne vairāk kā 0,5 % (40 °C, 4 h pie 20 mm Hg)

Citi karotinoīdi

Ne vairāk kā 5 %

Šķīdinātāju atliekas

Propān-2-ols: ne vairāk kā 0,1 %

Izobutilacetāts: ne vairāk kā 1,0 %

Dihlormetāns: ne vairāk kā 10 mg/kg (tikai pārdošanai sagatavotiem preparātiem)

Sulfātpelni

Ne vairāk kā 0,3 %

Svins

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 160 e ΒETA-APO-8′-KAROTENĀLS (C30)

Sinonīmi

CI Pārtikas oranžais 6

Definīcija

Šīs specifikācijas attiecas galvenokārt uz β-apo-8′-karotenāla all-trans-izomēriem kopā ar nenozīmīgiem citu karoteinoīdu daudzumiem. Ir pagatavotas atšķaidītas un stabilizētas β-apo-8′-karotenāla formas, kas ietver β-apo-8′-karotenāla šķīdumus vai suspensijas pārtikas taukos vai eļļās, emulsijas un ūdenī dispersējamus pulverus. Šiem preparātiem var būt dažādas cis/trans izomēru attiecības

Krāsu indeksa numurs

40820

Einecs

214-171-6

Ķīmiskais nosaukums

β-apo-8'-karotināls; trans-β-apo-8′-karotīnaldehīds

Ķīmiskā formula

C30H40O

Molekulmasa

416,65

Pamatviela

Ne mazāk kā 96 % no kopējā krāsvielu satura

Formula2 640 pie 460–462 nm cikloheksānā

Apraksts

Tumši violeti kristāli ar metālisku spīdumu vai kristālisks pulveris

Identifikācija

Spektrometrija

Maksimums cikloheksānā pie 460–462 nm

Tīrība

Sulfātpelni

Ne vairāk kā 0,1 %

Papildu krāsvielas

Karotinoīdi, kas nav β-apo-8′-karotenāls:

ne vairāk kā 3 % no visām krāsvielām

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 161 b LUTEĪNS

Sinonīmi

Jauktie karotinoīdi; ksantofili

Definīcija

Luteīnu iegūst n ar šķīdinātāju ekstrakciju o augu pārtikas materiāla, zāles, lucernas un Tagetes erecta. Pamatkrāsvielas sastāv no karotinoīdiem, no kuriem galvenie ir luteīns un tā taukskābju esteri. Satur arī mainīgus daudzumus citu karotinoīdu. Luteīns var saturēt eļļas, taukus un sveķus, kas dabiski atrodas izejmateriālā.

Ekstrakcijā drīkst izmantot tikai šādus šķīdinātājus: metanolu, etanolu, propān-2-olu, heksānu, acetonu, metiletilketonu un oglekļa dioksīdu

Krāsu indeksa numurs

 

Einecs

204-840-0

Ķīmiskais nosaukums

3,3′-dihidroksi-d-karotīns

Ķīmiskā formula

C40H56O2

Molekulmasa

568,88

Pamatviela

Kopējais krāsvielu saturs ne mazāk kā 4 % (aprēķināts kā luteīns)

Formula2 550 pie ≈ 445 nm hloroformā/etanolā (10 + 90) vai heksānā/metanolā/acetonā (80 + 10 + 10)

Apraksts

Tumšs, dzeltenīgi brūns šķidrums

Identifikācija

Spektrometrija

Maksimums hloroformā/etanolā (1:9) pie ≈ 445 nm

Tīrība

Šķīdinātāju atliekas

Acetons

Ne vairāk kā 50 mg/kg, atsevišķi vai kopā

Metiletilketons

Metanols

Etanols

Propān-2-ols

Heksāns

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 161g KANTAKSANTĪNS

Sinonīmi

CI Pārtikas oranžais 8

Definīcija

Šīs specifikācijas attiecas galvenokārt uz kantaksantīna all-trans-izomēriem kopā ar nelieliem citu karotinoīdu daudzumiem. Ir pagatavotas atšķaidītas un stabilizētas kantaksantīna formas, kas ietver kantaksantīna šķīdumus vai suspensijas pārtikas taukos vai eļļās, emulsijas un ūdenī dispersējamus pulverus. Šiem preparātiem var būt dažādas cis/trans izomēru attiecības

Krāsu indeksa numurs

40850

Einecs

208-187-2

Ķīmiskais nosaukums

β-karotīn-4,4′-dions; kantaksantīns; 4,4′-dioksi-β-karotīns

Ķīmiskā formula

C40H52O2

Molekulmasa

564,86

Pamatviela

Ne mazāk kā 96 % no kopējā krāsvielu satura (izteikts kā kantaksantīns)

Formula

2 200

pie ≈ 485 nm hloroformā

pie 468–472 nm cikloheksānā

pie 464–467 nm petrolēterī

Apraksts

Tumši violeti kristāli vai kristālisks pulveris

Identifikācija

Spektrometrija

Maksimums hloroformā pie ≈ 485 nm

Maksimums cikloheksānā pie 468–472 nm

Maksimums petrolēterī pie 464–467 nm

Tīrība

Sulfātpelni

Ne vairāk kā 0,1 %

Papildu krāsvielas

Karetinoīdi, kas nav kantaksantīns: ne vairāk kā 5 % no visām krāsvielām

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 162 BIEŠU SARKANAIS, BETANĪNS

Sinonīmi

Biešu sakņu sarkanais

Definīcija

Biešu sarkano iegūst no sarkano biešu (Beta vulgaris L. var. rubra) saknēm, izspiežot sasmalcinātas bietes, kā izspiež sulu, vai ar sasmalcinātu biešu sakņu ūdens ekstrakciju un sekojošu aktīvās sastāvdaļas bagātināšanu. Krāsviela sastāv no dažādiem pigmentiem, kas visi pieder betalaina klasei. Krāsvielas pamatā ir betacianīni (sarkanie), no kuriem betanīns veido 75–95 %. Var saturēt nelielus betaksantīnu (dzelteni) un betalainu noārdīšanās produktu (gaiši brūni) daudzumus

Sula vai ekstrakts bez krāsvielām satur cukurus, sāļus un/vai olbaltumvielas, kas parasti atrodas sarkanajās bietēs. Šķīdumu var koncentrēt un dažus produktus attīrīt, lai atdalītu vairumu cukuru, sāļu un olbaltumvielu

Krāsu indeksa numurs

 

Einecs

231-628-5

Ķīmiskais nosaukums

(S-(R′,R′)-4-(2-(2-karboksi-5(β-D-glikopiranoziloksi)-2,3-dihidro-6-hidroksi-1H-indol-1-il)etenil)-2,3-dihidro-2,6-piridīndikarbonskābe; 1-(2-(2,6-dikarboksi-1,2,3,4-tetrahidro-4-piridilidēn)etilidēn)-5-β-D-glikopiranoziloksi)-6-hidroksiindol-2-karboksilāts

Ķīmiskā formula

Betanīns: C24H26N2O13

Molekulmasa

550,48

Pamatviela

Sarkanās krāsvielas saturs ne mazāk kā 0,4 % (izteikts kā betanīns)

Formula1 120 pie ≈ 535 nm ūdens šķīdumā ar pH 5

Apraksts

Sarkans vai tumši sarkans šķidrums, pasta, pulveris vai cieta viela

Identifikācija

Spektrometrija

Maksimums ūdenī (pH 5) pie ≈ 535 nm

Tīrība

Nitrāts

Ne vairāk kā 2 g nitrāta anjonu gramā sarkanas krāsas (aprēķināts pēc pamatvielas)

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 163 ANTOCIANĪNI

Sinonīmi

 

Definīcija

Antocianīnus iegūst no pārtikas dārzeņiem un augļiem, macerējot vai ekstrahējot ar sulfītētu ūdeni, skābinātu ūdeni, oglekļa dioksīdu, metanolu vai metanolu, pēc tam vajadzības gadījumā koncentrējot un/vai attīrot. Iegūto prodeuktu var pārveidot pulverī rūpnieciskās žāvēšanas procesā. Antocianīni satur kopīgus komponentus ar izejmateriālu, kā antocianīnus, organiskās skābes, tannīnus, cukurus, minerālvielas u. c., bet ne obligāti tādās pašās attiecībās, kā tās atrodamas izejmateriālos. Macerācijas procesa rezultātā etanoli var būt dabīgi sastopami. Krāsojumu dod antocianīns. Produktus pārdod pēc to krāsas stipruma, ko nosaka pēc pamatvielas. Krāsas saturu neizsaka ar kvantitatīvām vienībām.

Krāsu indeksa numurs

 

Einecs

208-438-6 (cianidīns); 205-125-6 (peonidīns); 208-437-0 (delfinidīns); 211-403-8 (malvidīns); 205-127-7 (pelargonidīns); 215-849-4 (petunidīns)

Ķīmiskais nosaukums

3,3′,4′,5,7-Pentahidroksiflavīlija hlorīds (cianidīns)

3,4′,5,7-tetrahidroksi-3′-metoksiflavīlija hlorīds (peonidīns)

3,4′,5,7-tetrahidroksi-3′,5′-dimetoksiflavīlija hlorīds (malvidīns)

3,5,7-trihidroksi-2-(3,4,5-trihidroksifenil)-1-benzopirīlija hlorīds (delfinidīns)

3,3′,4′,5,7-pentahidroksi-5′-metoksiflavīlija hlorīds (petunidīns)

3,5,7-trihidroksi-2-(4-hidroksifenil)-1-benzopirīlija hlorīds (pelargonidīns)

Ķīmiskā formula

Cianidīns: C15H11O6Cl

Peonidīns: C16H13O6Cl

Malvidīns: C17H15O7Cl

Delfinidīns: C15H11O7Cl

Petunidīns: C16H13O7Cl

Pelargonidīns: C15H11O5Cl

Molekulmasa

Cianidīns: 322,6

Peonidīns: 336,7

Malvidīns: 366,7

Delfinidīns: 340,6

Petunidīns: 352,7

Pelargonidīns: 306,7

Pamatviela

Formula

300 pie 515–535 nm tīram pigmentam (pH 3,0)

Apraksts

Purpura sarkans šķidrums, pasta vai pulveris ar vieglu raksturīgu aromātu

Identifikācija

Spektrometrija

Maksimums metanolā ar 0,01 % konc. HCl

Cianidīns: 535 nm

Peonidīns: 532 nm

Malvidīns: 542 nm

Delfinidīns: 546 nm

Petunidīns: 543 nm

Pelargonidīns: 530 nm

Tīrība

Šķīdinātāju atliekas

Metanols

Ne vairāk kā 50 mg/kg

Etanols

Ne vairāk kā 200 mg/kg

Sēra dioksīds

Ne vairāk kā 1 000 mg/kg uz pigmenta procentu

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Šīs krāsvielas alumīnija lakas drīkst izmantot.

E 170 KALCIJA KARBONĀTS

Sinonīmi

CI baltais pigments 18; krīts

Definīcija

Kalcija karbonātu iegūst no kaļķakmens, vai izgulsnējot kalcija jonus ar karbonāta joniem

Krāsu indeksa numurs

77220

Einecs

Kalcija karbonāts: 207-439-9

Kaļķakmens: 215-279-6

Ķīmiskais nosaukums

Kalcija karbonāts

Ķīmiskā formula

CaCO3

Molekulmasa

100,1

Pamatviela

Ne mazāk kā 98 % bezūdens vielā

Apraksts

Balts kristālisks vai amorfs pulveris bez aromāta un bez garšas

Identifikācija

Šķīdība

Praktiski nešķīst ūdenī un spirtā. Putojot izzūd atšķaidītā etiķskābē, atšķaidītā sālsskābē un atšķaidītā slāpekļskābē, un šķīdumi, kas rodas, pēc vārīšanas dod pozitīvu kalcija testu

Tīrība

Žāvēšanas zudumi

Ne vairāk kā 2,0 % (200 °C, 4 h)

Skābē nešķīstošas vielas

Ne vairāk kā 0,2 %

Magnija un sārmu metālu sāļi

Ne vairāk kā 1 %

Fluorīds

Ne vairāk kā 50 mg/kg

Antimons (kā Sb)

Ne vairāk kā 100 mg/kg, atsevišķi vai kopā

Varš (kā Cu)

Hroms (kā Cr)

Cinks (kā Zn)

Bārijs (kā Ba)

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 171 TITĀNA DIOKSĪDS

Sinonīmi

CI baltais pigments 6

Definīcija

Titāna dioksīda pamatsastāvdaļa ir tīrs atanāza un/vai rutila titāna dioksīds, kam produkta tehnoloģisko īpašību uzlabošanai nelielā daudzumā var būt alumīnija oksīda un/vai silīcija dioksīda pārklājums.

Titāna dioksīda pigmenta anatāza grādus var iegūt tikai sulfāta procesā, kas kā blakusproduktu rada lielu daudzumu sērskābes. Titāna dioksīda rutila grādus parasti iegūst hlorīda procesā.

Atsevišķus titāna dioksīda rutila grādus iegūst, par paraugu pamata plākšņveida struktūrai izmantojot vizlu (jeb kālija alumīnija silikātu). Vizlas virsmu pārklāj ar titāna dioksīdu, izmantojot specializētu patentētu procesu.

Titāna dioksīda rutilas plākšņveida formu ražo, pakļaujot ar titāna dioksīdu (rutilu) pārklātu vizlas perlamutra pigmentu ekstrahējošai šķīdināšanai skābē, pēc tam ekstrahējošai šķīdināšanai sārmā. Šajā procesā tiek atdalīta visa vizla, un iegūtais produkts ir titāna dioksīda rutila plākšņveida forma.

Krāsu indeksa numurs

77891

Einecs

236-675-5

Ķīmiskais nosaukums

Titāna dioksīds

Ķīmiskā formula

TiO2

Molekulmasa

79,88

Pamatviela

No alumīnija oksīda un silīcija dioksīda attīrītā veidā ne mazāk par 99 %

Apraksts

Balts bezkrāsas vai nedaudz krāsots pulveris

Identifikācija

Šķīdība

Nešķīst ūdenī un organiskajos šķīdinātājos. Lēni šķīst fluorūdeņražskābē un karstā koncentrētā sērskābē.

Tīrība

Žāvēšanas zudumi

Ne vairāk kā 0,5 % (105 °C, 3 h)

Karsēšanas zudumi

Ne vairāk kā 1,0 % pēc attīrīšanas no gaistošām vielām (800 °C)

Alumīnija oksīds un/vai silīcija dioksīds

Kopā ne vairāk kā 2,0 %

0,5 N HCl šķīstošas vielas

No alumīnija oksīda un silīcija dioksīda attīrītā veidā ne mazāk par 0,5 %, bet produktiem, kas satur alumīnija oksīdu un/vai silīcija dioksīdu, ne vairāk par 1,5 % veidā, kādā tos pārdod.

Ūdenī šķīstoša viela

Ne vairāk kā 0,5 %

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg pēc ekstrahēšanas ar 0,5 N HCl

Antimons

Ne vairāk kā 2 mg/kg pēc ekstrahēšanas ar 0,5 N HCl

Arsēns

Ne vairāk kā 1 mg/kg pēc ekstrahēšanas ar 0,5 N HCl

Svins

Ne vairāk kā 10 mg/kg pēc ekstrahēšanas ar 0,5 N HCl

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg pēc ekstrahēšanas ar 0,5 N HCl

E 172 DZELZS OKSĪDI UN DZELZS HIDROKSĪDI

Sinonīmi

Dzelzs oksīda dzeltenais: CI dzeltenais pigments 42 un 43

Dzelzs oksīda sarkanais: CI sarkanais pigments 101 un 102

Dzelzs oksīda melnais: CI melnais pigments 11

Definīcija

Dzelzs oksīdi un dzelzs hidroksīdi ir sintētiski produkti un sastāv no bezūdens un/vai hidratētiem dzelzs oksīdiem. Krāsu diapazons aptver dzelteno, sarkano, brūno un melno. Dzelzs oksīdi, kuru kvalitāte atbilst lietošanai pārtikā, atšķiras no tehnikā lietojamiem dzelzs oksīdiem galvenokārt ar samērā zemiem citu metālu piesārņojuma līmeņiem. To panāk, izvēloties un kontrolējot dzelzs iegūšanas avotu un/vai ķīmiskās attīrīšanas pakāpi ražošanas procesā

Krāsu indeksa numurs

Dzelzs oksīda dzeltenais:

77492

Dzelzs oksīda sarkanais:

77491

Dzelzs oksīda melnais:

77499

EINECS

Dzelzs oksīda dzeltenais:

257-098-5

Dzelzs oksīda sarkanais:

215-168-2

Dzelzs oksīda melnais:

235-442-5

Ķīmiskais nosaukums

Dzelzs oksīda dzeltenais: hidratēts dzelzs oksīds, hidratēts dzelzs (III) oksīds

Dzelzs oksīda sarkanais: bezūdens dzelzs oksīds, bezūdens dzelzs (III) oksīds

Dzelzs oksīda melnais: jauktais dzelzs oksīds, dzelzs (II, III) oksīds

Ķīmiskā formula

Dzelzs oksīda dzeltenais:

FeO(OH) · H2O

Dzelzs oksīda sarkanais:

Fe2O3

Dzelzs oksīda melnais:

FeO.Fe2O3

Molekulmasa

88,85:

FeO(OH)

159,70:

Fe2O3

231,55:

FeO.Fe2O3

Pamatviela

Satur dzelzi (izteiktu kā dzelzs) ne mazāk kā 60 % (dzeltenā) un ne mazāk kā 68 % (sarkanā un melnā)

Apraksts

Pulveris; dzeltenas, sarkanas, brūnas vai melnas nokrāsas

Identifikācija

Šķīdība

Nešķīst ūdenī un organiskos šķīdinātājos

Šķīst koncentrētās minerālskābēs

Tīrība

Ūdenī šķīstoša viela

Ne vairāk kā 1,0 %

pēc pilnīgas izšķīšanas

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Hroms

Ne vairāk kā 100 mg/kg

Varš

Ne vairāk kā 50 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 10 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Niķelis

Ne vairāk kā 200 mg/kg

Cinks

Ne vairāk kā 100 mg/kg

E 173 ALUMĪNIJS

Sinonīmi

CI metāla pigments

Definīcija

Alumīnija pulveris sastāv no sīki sasmalcinātiem alumīnija gabaliņiem. Sasmalcināšanu var izdarīt pārtikas augu eļļu un/vai pārtikas piedevām atbilstošas kvalitātes taukskābju klātbūtnē vai bez tās. Tas nesatur citas vielas, izņemot pārtikas augu eļļas, un/vai pārtikas piedevām atbilstošas kvalitātes taukskābes

Krāsu indeksa numurs

77000

Einecs

231-072-3

Ķīmiskais nosaukums

Alumīnijs

Ķīmiskā formula

Al

Atomsvars

26,98

Pamatviela

Ne mazāk kā 99 % (aprēķināts kā Al bez eļļas)

Apraksts

Sudrabaini-pelēks pulveris vai nelielas plāksnītes

Identifikācija

Šķīdība

Nešķīst ūdenī un organiskos šķīdinātājos. Šķīst atšķaidītā sālsskābē.

Alumīnija tests

Paraugs, kas izšķīst atšķaidītā sālsskābē, iztur testu

Tīrība

Žāvēšanas zudumi

Ne vairāk kā 0,5 % (105 °C, līdz konstantam svaram)

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 10 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 174 SUDRABS

Sinonīmi

Argentum

Definīcija

Krāsu indeksa numurs

77820

Einecs

231-131-3

Ķīmiskais nosaukums

Silver

Ķīmiskā formula

Ag

Atomsvars

107,87

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 99,5 % Ag

Apraksts

Sudraba krāsas pulveris vai nelielas plāksnītes

Identifikācija

 

Tīrība

 

E 175 ZELTS

Sinonīmi

Metāla pigments 3; Aurum

Definīcija

Krāsu indeksa numurs

77480

Einecs

231-165-9

Ķīmiskais nosaukums

Gold

Ķīmiskā formula

Au

Atomsvars

197,0

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 90 % Au

Apraksts

Zelta krāsas pulveris vai nelielas plāksnītes

Identifikācija

 

Tīrība

Sudrabs

Ne vairāk kā 7 %

pēc pilnīgas izšķīšanas

Varš

Ne vairāk kā 4 %

E 180 LITOLRUBĪNS BK

Sinonīmi

CI Sarkanais pigments 57; rubīnpigments; karmīns 6B

Definīcija

Litolrubīns BK sastāv galvenokārt no kalcija 3-hidroksi-4-(4-metil-2-sulfonatofenilazo)-2-naftalīnkarboksilāta un papildu krāsvielām kopā ar ūdeni, kalcija hlorīdu un/vai kalcija sulfātu kā galvenajiem bezkrāsas komponentiem

Krāsu indeksa numurs

15850:1

Einecs

226-109-5

Ķīmiskais nosaukums

Kalcija 3-hidroksi-4-(4-metil-2-sulfonatofenilazo)-2-naftalīn-karboksilāts

Ķīmiskā formula

C18H12CaN2O6S

Molekulmasa

424,45

Pamatviela

Kopējais krāsvielu saturs ne mazāk kā 90 %

Formula 200 pie ≈ 442 nm dimetilformamīdā

Apraksts

Sarkans pulveris

Identifikācija

Spektrometrija

Maksimums dimetilformamīdā pie ≈ 442 nm

Tīrība

Papildu krāsvielas

Ne vairāk kā 0,5 %

Citi organiski savienojumi, kas nav krāsvielas:

 

2-amino-5-metilbenzolsulfo-skābes kalcija sāls

Ne vairāk kā 0,2 %

3-hidroksi-2-naftalīn-karbonskābes kalcija sāls

Ne vairāk kā 0,4 %

Nesulfurēti pirmējie aromātiskie amīni

Ne vairāk kā 0,01 % (aprēķināti kā anilīns)

Ar ēteri ekstrahējama viela

Ne vairāk kā 0,2 % (no šķīduma ar pH 7)

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Šīs krāsvielas alumīnija lakas drīkst izmantot.

E 200 SORBĪNSKĀBE

Sinonīmi

 

Definīcija

Einecs

203-768-7

Ķīmiskais nosaukums

Sorbīnskābe; trans, trans-2,4-heksadiēnskābe

Ķīmiskā formula

C6H8O2

Molekulmasa

112,12

Pamatviela

Ne mazāk kā 99 % bezūdens vielā

Apraksts

Bezkrāsas adatveida kristāli vai balts plūstošs pulveris ar vāju raksturīgu aromātu, kas nemaina krāsu, karsējot 90 minūtes 105 °C temperatūrā

Identifikācija

Kušanas intervāls

133 °C–135 °C, pēc žāvēšanas 4 stundas vakuumeksikatorā ar sērskābi

Spektrometrija

Absorbcijas maksimums propān-2-ola šķīdumam (1/4 000 000) pie 254 ± 2 nm

Dubultsaišu tests

Iztur testu

Šķīdība

Nedaudz šķīst ūdenī, šķīst etanolā

Tīrība

Ūdens saturs

Ne vairāk kā 0,5 % (Karla Fišera metode)

Sulfātpelni

Ne vairāk kā 0,2 %

Aldehīdi

Ne vairāk kā 0,1 % (kā formaldehīds)

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 202 KĀLIJA SORBĀTS

Sinonīmi

 

Definīcija

Einecs

246-376-1

Ķīmiskais nosaukums

Kālija sorbāts; kālija (E,E)-2,4-heksadienāts; trans, trans-2,4-heksadiēnskābes kālija sāls

Ķīmiskā formula

C6H7O2K

Molekulmasa

150,22

Pamatviela

Ne mazāk kā 99 % žāvētā vielā

Apraksts

Balts kristālisks pulveris, kas nemaina krāsu, karsējot 90 minūtes 105 °C temperatūrā

Identifikācija

Sorbīnskābes kušanas intervāls

Kušanas intervāls 133 °C–135 °C nepārkristalizētai sorbīnskābei, kas izdalīta paskābinot, pēc žāvēšanas vakuumeksikatorā ar sērskābi

Kālija tests

Iztur testu

Dubultsaišu tests

Iztur testu

Tīrība

Žāvēšanas zudumi

Ne vairāk kā 1,0 % (105 °C, 3 h)

Skābums vai bāziskums

Ne vairāk kā ap 1,0 % (kā sorbīnskābe vai K2CO3)

Aldehīdi

Ne vairāk kā 0,1 %, aprēķināti kā formaldehīds

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 203 KALCIJA SORBĀTS

Sinonīmi

 

Definīcija

Einecs

231-321-6

Ķīmiskais nosaukums

Kalcija sorbāts; trans, trans-2,4-heksadiēnskābes kalcija sāls

Ķīmiskā formula

C12H14O4Ca

Molekulmasa

262,32

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 98 % žāvētā vielā

Apraksts

Smalks, balts kristālisks pulveris, kas nemaina krāsu, karsējot 90 minūtes 105 °C temperatūrā

Identifikācija

Sorbīnskābes kušanas intervāls

Kušanas intervāls 133 °C–135 °C nepārkristalizētai sorbīnskābei, kas izdalīta paskābinot, pēc žāvēšanas vakuumeksikatorā ar sērskābi

Kalcija tests

Iztur testu

Dubultsaišu tests

Iztur testu

Tīrība

Žāvēšanas zudumi

Ne vairāk kā 2,0 % (noteikti pēc žāvēšanas četras stundas vakuumeksikatorā ar sērskābi)

Aldehīdi

Ne vairāk kā 0,1 % (kā formaldehīds)

Fluorīds

Ne vairāk kā 10 mg/kg

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 210 BENZOSKĀBE

Sinonīmi

 

Definīcija

Einecs

200-618-2

Ķīmiskais nosaukums

Benzoskābe; benzolkarbonskābe; fenilkarbonskābe

Ķīmiskā formula

C7H6O2

Molekulmasa

122,12

Pamatviela

Ne mazāk kā 99,5 % bezūdens vielā

Apraksts

Balts kristālisks pulveris

Identifikācija

Kušanas intervāls

121,5 °C–123,5 °C

Sublimācijas tests

Iztur testu

Benzoāta tests

Iztur testu

pH

Aptuveni 4 (ūdens šķīdumam)

Tīrība

Žāvēšanas zudumi

Ne vairāk kā 0,5 % (3 h virs sērskābes)

Sulfātpelni

Ne vairāk kā 0,05 %

Hlorēti organiskie savienojumi

Ne vairāk kā 0,07 % aprēķināti kā hlorīds, atbilst 0,3 % aprēķinātiem kā monohlorbenzoskābe

Viegli oksidējošās vielas

Pie 100 ml ūdens pielej 1,5 ml sērskābes, uzkarsē līdz viršanai un piepilina 0,1 N KMnO4, līdz sārta krāsa saglabājas 30 sekundes. Uzkarsētajā šķīdumā izšķīdina 1 g parauga (ar precizitāti līdz mg) un titrē ar 0,1 N KMnO4, līdz sārta krāsa parādās un saglabājas 15 sekundes. Nepieciešams ne vairāk kā 0,5 ml

Viegli karbonizējamas vielas

Auksts 0,5 g benzoskābes šķīdums 5 ml 94,5–95,5 % sērskābē nedrīkst uzrādīt stiprāku krāsojumu, kā tas ir norādīts šķīdumam, kas satur 0,2 ml kobalta hlorīda TSC (10), 0,3 ml dzelzs trihlorīda TSC (11), 0,1 ml vara sulfāta TSC (12) un 4,4 ml ūdens

Policikliskās skābes

Frakcionēti paskābinot neitralizētu benzoskābes šķīdumu, kušanas temperatūra pirmajām nogulsnēm nedrīkst atšķirties no benzoskābes kušanas temperatūras

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 211 NĀTRIJA BENZOĀTS

Sinonīmi

 

Definīcija

Einecs

208-534-8

Ķīmiskais nosaukums

Nātrija benzoāts; benzolkarbonskābes nātrija sāls; fenilkarbonskābes nātrija sāls

Ķīmiskā formula

C7H5O2Na

Molekulmasa

144,11

Pamatviela

Ne mazāk kā 99 % C7H5O2Na, pēc žāvēšanas 4 stundas 105 °C temperatūrā

Apraksts

Balts kristālisks pulveris vai granulas gandrīz bez aromāta

Identifikācija

Šķīdība

Labi šķīst ūdenī, mēreni šķīst etanolā

Benzoskābes kušanas intervāls

Kušanas intervāls 121,5 °C–123,5 °C nepārkristalizētai benzoskābei, kas izdalīta paskābinot, pēc žāvēšanas vakuumeksikatorā ar sērskābi

Benzoāta tests

Iztur testu

Nātrija tests

Iztur testu

Tīrība

Žāvēšanas zudumi

Ne vairāk kā 1,5 % (105 °C, 4 h)

Viegli oksidējošās vielas

Pie 100 ml ūdens pielej 1,5 ml sērskābes, uzkarsē līdz viršanai un piepilina 0,1 N KMnO4, līdz sārta krāsa saglabājas 30 sekundes. Uzkarsētajā šķīdumā izšķīdina 1 g parauga (ar precizitāti līdz mg) un titrē ar 0,1 N KMnO4, līdz sārta krāsa parādās un saglabājas 15 sekundes. Nepieciešams ne vairāk kā 0,5 ml

Policikliskās skābes

Frakcionēti paskābinot neitralizētu nātrija benzoāta šķīdumu, kušanas temperatūra pirmajām nogulsnēm nedrīkst atšķirties no benzoskābes kušanas temperatūras

Hlorēti organiskie savienojumi

Ne vairāk kā 0,06 % aprēķināti kā hlorīds, atbilst 0,25 % aprēķinātiem kā monohlorbenzoskābe

Skābums vai bāziskums

Nevajag vairāk kā 0,25 ml 0,1 N NaOH vai 0,1 N HCl, lai neitralizētu 1 g nātrija benzoāta fenolftaleīna klātbūtnē

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 212 KĀLIJA BENZOĀTS

Sinonīmi

 

Definīcija

Einecs

209-481-3

Ķīmiskais nosaukums

Kālija benzoāts; benzolkarbonskābes kālija sāls; fenilkarbonskābes kālija sāls

Ķīmiskā formula

C7H5KO2·3H2O

Molekulmasa

214,27

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 99 % C7H5KO2, pēc žāvēšanas 105 °C temperatūrā līdz konstantam svaram

Apraksts

Balts kristālisks pulveris

Identifikācija

Benzoskābes kušanas intervāls

Kušanas intervāls 121,5 °C–123,5 °C nepārkristalizētai benzoskābei, kas izdalīta paskābinot, pēc žāvēšanas vakuumeksikatorā ar sērskābi

Benzoāta tests

Iztur testu

Kālija tests

Iztur testu

Tīrība

Žāvēšanas zudumi

Ne vairāk kā 26,5 % (105 °C, 4 h)

Hlorēti organiskie savienojumi

Ne vairāk kā 0,06 % aprēķināti kā hlorīds, atbilst 0,25 % aprēķinātiem kā monohlorbenzoskābe

Viegli oksidējošās vielas

Pie 100 ml ūdens pielej 1,5 ml sērskābes, uzkarsē līdz viršanai un piepilina 0,1 N KMnO4, līdz sārta krāsa saglabājas 30 sekundes. Uzkarsētajā šķīdumā izšķīdina 1 g parauga (ar precizitāti līdz mg) un titrē ar 0,1 N KMnO4, līdz sārta krāsa parādās un saglabājas 15 sekundes. Nepieciešams ne vairāk kā 0,5 ml

Viegli karbonizējamas vielas

Auksts 0,5 g benzoskābes šķīdums 5 ml 94,5 % līdz 95,5 % sērskābē nedrīkst uzrādīt stiprāku krāsojumu, kā tas ir norādīts šķīdumam, kas satur 0,2 ml kobalta hlorīda TSC, 0,3 ml dzelzs trihlorīda TSC, 0,1 ml vara sulfāta TSC un 4,4 ml ūdens

Policikliskās skābes

Frakcionēti paskābinot neitralizētu kālija benzoāta šķīdumu, kušanas intervāls pirmajām nogulsnēm nedrīkst atšķirties no benzoskābes kušanas intervāla

Skābums vai bāziskums

Lai neitralizētu 1 g kālija benzoāta fenolftaleīna klātbūtnē, nevajag vairāk kā 0,25 ml 0,1 N NaOH vai 0,1 N HCl

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 213 KALCIJA BENZOĀTS

Sinonīmi

Monokalcija benzoāts

Definīcija

Einecs

218-235-4

Ķīmiskais nosaukums

Kalcija benzoāts; kalcija dibenzoāts

Ķīmiskā formula

Bezūdens viela:

C14H10O4Ca

Monohidrāts:

C14H10O4Ca·H2O

Trihidrāts:

C14H10O4Ca·3H2O

Molekulmasa

Bezūdens viela:

282,31

Monohidrāts:

300,32

Trihidrāts:

336,36

Pamatviela

Ne mazāk kā 99 %, pēc žāvēšanas 105 °C temperatūrā

Apraksts

Balti vai bezkrāsas kristāli vai balts pulveris

Identifikācija

Benzoskābes kušanas intervāls

Kušanas intervāls 121,5 °C–123,5 °C nepārkristalizētai benzoskābei, kas izdalīta paskābinot, pēc žāvēšanas vakuumeksikatorā ar sērskābi

Benzoāta tests

Iztur testu

Kalcija tests

Iztur testu

Tīrība

Žāvēšanas zudumi

Ne vairāk kā 17,5 % (105 °C, līdz konstantam svaram)

Ūdenī nešķīstoša viela

Ne vairāk kā 0,3 %

Hlorēti organiskie savienojumi

Ne vairāk kā 0,06 % aprēķināti kā hlorīds, atbilst 0,25 % aprēķinātiem kā monohlorbenzoskābe

Viegli oksidējošās vielas

Pie 100 ml ūdens pielej 1,5 ml sērskābes, uzkarsē līdz viršanai un piepilina 0,1 N KMnO4, līdz sārta krāsa saglabājas 30 sekundes. Uzkarsētajā šķīdumā izšķīdina 1 g parauga (ar precizitāti līdz mg) un titrē ar 0,1 N KMnO4, līdz sārta krāsa parādās un saglabājas 15 sekundes. Nepieciešams ne vairāk kā 0,5 ml

Viegli karbonizējamas vielas

Auksts 0,5 g benzoskābes šķīdums 5 ml 94,5 % līdz 95,5 % sērskābē nedrīkst uzrādīt stiprāku krāsojumu, kā tas ir norādīts šķīdumam, kas satur 0,2 ml kobalta hlorīda TSC, 0,3 ml dzelzs trihlorīda TSC, 0,1 ml vara sulfāta TSC un 4,4 ml ūdens

Policikliskās skābes

Frakcionēti paskābinot neitralizētu kalcija benzoāta šķīdumu, kušanas intervāls pirmajām nogulsnēm nedrīkst atšķirties no benzoskābes kušanas intervāla

Skābums vai bāziskums

Lai neitralizētu 1 g kalcija benzoāta fenolftaleīna klātbūtnē, nevajag vairāk kā 0,25 ml 0,1 N NaOH vai 0,1 N HCl

Fluorīds

Ne vairāk kā 10 mg/kg

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 214 ETIL-p-HIDROKSIBENZOĀTS

Sinonīmi

Etilparabens; etil- p-oksibenzoāts

Definīcija

Einecs

204-399-4

Ķīmiskais nosaukums

Etil-p-hidroksibenzoāts; p-hidroksibenzoskābes etilesteris

Ķīmiskā formula

C9H10O3

Molekulmasa

166,8

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 99,5 %, pēc žāvēšanas 2 stundas 80 °C temperatūrā

Apraksts

Sīki bezkrāsaini kristāli vai balts kristālisks pulveris gandrīz bez aromāta

Identifikācija

Kušanas intervāls

115 °C–118 °C

p-hidroksibenzoāta tests

Kušanas intervāls 213 °C–217 °C nepārkristalizētai p-hidroksibenzoskābei, kas izdalīta paskābinot, pēc žāvēšanas vakuumeksikatorā ar sērskābi

Alkohola tests

Iztur testu

Tīrība

Žāvēšanas zudumi

Ne vairāk kā 0,5 % (80 °C, 2 h)

Sulfātpelni

Ne vairāk kā 0,05 %

p-hidroksibenzoskābe un salicilskābe

Ne vairāk kā 0,35 % (kā p-hidroksibenzoskābe)

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 215 NĀTRIJA ETIL-p-HIDROKSIBENZOĀTS

Sinonīmi

 

Definīcija

Einecs

252-487-6

Ķīmiskais nosaukums

Nātrija etil-p-hidroksibenzoāts; p-hidroksibenzoskābes etilestera nātrija savienojums

Ķīmiskā formula

C9H9O3Na

Molekulmasa

188,8

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 83 % p-hidroksibenzoskābes etilestera (bezūdens vielā)

Apraksts

Balts, kristālisks, higroskopisks pulveris

Identifikācija

Kušanas intervāls

115 °C–118 °C pēc žāvēšanas vakuumeksikatorā ar sērskābi

p-hidroksibenzoāta tests

Kušanas intervāls p-hidroksibenzoskābei, izdalītai no parauga, 213 °C–217 °C

Nātrija tests

Iztur testu

pH

9,9–10,3 (0,1 % ūdens šķīdums)

Tīrība

Žāvēšanas zudumi

Ne vairāk kā 5 %, pēc žāvēšanas vakuumeksikatorā ar sērskābi

Sulfātpelni

37–39 %

p-hidroksibenzoskābe un salicilskābe

Ne vairāk kā 0,35 % (kā p-hidroksibenzoskābe)

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 218 METIL-p-HIDROKSIBENZOĀTS

Sinonīmi

Metilparabens; metil-p-oksibenzoāts

Definīcija

Einecs

243-171-5

Ķīmiskais nosaukums

Metil-p-hidroksibenzoāts; p-hidroksibenzoskābes metilesteris

Ķīmiskā formula

C8H8O3

Molekulmasa

152,15

Pamatviela

Ne mazāk kā 99 %, pēc žāvēšanas 2 stundas 80 °C temperatūrā

Apraksts

Sīki bezkrāsas kristāli vai balts kristālisks pulveris gandrīz bez aromāta

Identifikācija

Kušanas intervāls

125 °C–128 °C

p-hidroksibenzoāta tests

Kušanas intervāls p-hidroksibenzoskābei, izdalītai no parauga, 213 °C–217 °C, pēc žāvēšanas 2 stundas 80 °C temperatūrā

Tīrība

Žāvēšanas zudumi

Ne vairāk kā 0,5 % (80 °C, 2 h)

Sulfātpelni

Ne vairāk kā 0,05 %

p-hidroksibenzoskābe un salicilskābe

Ne vairāk kā 0,35 % (kā p-hidroksibenzoskābe)

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 219 NĀTRIJA METIL-p-HIDROKSIBENZOĀTS

Sinonīmi

 

Definīcija

Einecs

 

Ķīmiskais nosaukums

Nātrija metil-p-hidroksibenzoāts; p-hidroksibenzoskābes metilestera nātrija savienojums

Ķīmiskā formula

C8H7O3Na

Molekulmasa

174,15

Pamatviela

Ne mazāk kā 99,5 % bezūdens vielā

Apraksts

Balts higroskopisks pulveris

Identifikācija

Kušanas intervāls

Kušanas intervāls baltajām nogulsnēm, kas rodas, paskābinot ar sālsskābi metil-p-hidroksibenzoāta nātrija atvasinājuma 10 % (w/v) ūdens šķīdumu (kā indikatoru lietojot lakmusa papīru), pēc mazgāšanas ar ūdeni un žāvēšanas 2 stundas 80 °C temperatūrā 125 °C–128 °C

Nātrija tests

Iztur testu

pH

9,7–10,3 (0,1 % šķīdumam ūdenī, kas nesatur oglekļa dioksīdu)

Tīrība

Ūdens saturs

Ne vairāk kā 5 % (Karla Fišera metode)

Sulfātpelni

40–44,5 % (bezūdens vielā)

p-hidroksibenzoskābe un salicilskābe

Ne vairāk kā 0,35 % (kā p-hidroksibenzoskābe)

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 220 SĒRA DIOKSĪDS

Sinonīmi

 

Definīcija

Einecs

231-195-2

Ķīmiskais nosaukums

Sēra dioksīds; sērskābes anhidrīds

Ķīmiskā formula

SO2

Molekulmasa

64,07

Pamatviela

Ne mazāk kā 99 %

Apraksts

Bezkrāsaina, nedegoša gāze ar stipri kodīgu, smacējošu aromātu

Identifikācija

Sēra savienojumu tests

Iztur testu

Tīrība

Ūdens saturs

Ne vairāk kā 0,05 % (Karla Fišera metode)

Negaistošs atlikums

Ne vairāk kā 0,01 %

Sēra trioksīds

Ne vairāk kā 0,1 %

Selēns

Ne vairāk kā 10 mg/kg

Citas gāzes, kas parasti nav gaisā

Nesatur

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 221 NĀTRIJA SULFĪTS

Sinonīmi

 

Definīcija

Einecs

231-821-4

Ķīmiskais nosaukums

Nātrija sulfīts (bezūdens viela vai heptahidrāts)

Ķīmiskā formula

Bezūdens viela:

Na2SO3

Heptahidrāts:

Na2SO37H2O

Molekulmasa

Bezūdens viela:

126,04

Heptahidrāts:

252,16

Pamatviela

Bezūdens viela:

ne mazāk kā 95 % Na2SO3 un ne mazāk kā 48 % SO2

Heptahidrāts:

ne mazāk kā 48 % Na2SO3 un ne mazāk kā 24 % SO2

Apraksts

Balts kristālisks pulveris vai bezkrāsas kristāli

Identifikācija

Sulfīta tests

Iztur testu

Nātrija tests

Iztur testu

pH

8,5–11,5 (bezūdens: 10 % šķīdums; heptahidrāts: 20 % šķīdums)

Tīrība

Tiosulfāts

Ne vairāk kā 0,1 %, rēķinot pēc SO2 satura

Dzelzs

Ne vairāk kā 10 mg/kg, rēķinot pēc SO2 satura

Selēns

Ne vairāk kā 5 mg/kg, rēķinot pēc SO2 satura

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 222 NĀTRIJA BISULFĪTS

Sinonīmi

 

Definīcija

Einecs

231-921-4

Ķīmiskais nosaukums

Nātrija bisulfīts; nātrija hidrogēnsulfīts

Ķīmiskā formula

NaHSO3 (ūdens šķīdumā)

Molekulmasa

104,06

Pamatviela

Ne mazāk kā 32 % (w/w) NaHSO3

Apraksts

Dzidrs bezkrāsas līdz dzeltens šķīdums

Identifikācija

Sulfīta tests

Iztur testu

Nātrija tests

Iztur testu

pH

2,5–5,5 (10 % ūdens šķīdums)

Tīrība

Dzelzs

Ne vairāk kā 10 mg/kg Na2SO3, rēķinot pēc SO2 satura

Selēns

Ne vairāk kā 5 mg/kg, rēķinot pēc SO2 satura

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 223 NĀTRIJA METABISULFĪTS

Sinonīmi

Pirosulfīts; nātrija pirosulfīts

Definīcija

Einecs

231-673-0

Ķīmiskais nosaukums

Nātrija disulfīts; dinātrija pentaoksodisulfāts

Ķīmiskā formula

Na2S2O5

Molekulmasa

190,11

Pamatviela

Ne mazāk kā 95 % Na2S2O un ne mazāk kā 64 % SO2

Apraksts

Balti kristāli vai kristālisks pulveris

Identifikācija

Sulfīta tests

Iztur testu

Nātrija tests

Iztur testu

pH

4,0–5,5 (10 % ūdens šķīdums)

Tīrība

Tiosulfāts

Ne vairāk kā 0,1 %, rēķinot pēc SO2 satura

Dzelzs

Ne vairāk kā 10 mg/kg, rēķinot pēc SO2 satura

Selēns

Ne vairāk kā 5 mg/kg, rēķinot pēc SO2 satura

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 224 KĀLIJA METABISULFĪTS

Sinonīmi

Kālija pirosulfīts

Definīcija

Einecs

240-795-3

Ķīmiskais nosaukums

Kālija disulfīts; kālija pentaoksodisulfāts

Ķīmiskā formula

K2S2O5

Molekulmasa

222,33

Pamatviela

Ne mazāk kā 90 % K2S2O5 un ne mazāk kā 51,8 % SO, atlikums sastāv gandrīz tikai no kālija sulfāta

Apraksts

Bezkrāsaini kristāli vai balts kristālisks pulveris

Identifikācija

Sulfīta tests

Iztur testu

Kālija tests

Iztur testu

Tīrība

Tiosulfāts

Ne vairāk kā 0,1 %, rēķinot pēc SO2 satura

Dzelzs

Ne vairāk kā 10 mg/kg, rēķinot pēc SO2 satura

Selēns

Ne vairāk kā 5 mg/kg, rēķinot pēc SO2 satura

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 226 KALCIJA SULFĪTS

Sinonīmi

 

Definīcija

Einecs

218-235-4

Ķīmiskais nosaukums

Kalcija sulfīts

Ķīmiskā formula

CaSO3·2H2O

Molekulmasa

156,17

Pamatviela

Ne mazāk kā 95 % CaSO3·2H2O un ne mazāk kā 39 % SO2

Apraksts

Balti kristāli vai balts kristālisks pulveris

Identifikācija

Sulfīta tests

Iztur testu

Kalcija tests

Iztur testu

Tīrība

Dzelzs

Ne vairāk kā 10 mg/kg, rēķinot pēc SO2 satura

Selēns

Ne vairāk kā 5 mg/kg, rēķinot pēc SO2 satura

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 227 KALCIJA BISULFĪTS

Sinonīmi

 

Definīcija

Einecs

237-423-7

Ķīmiskais nosaukums

Kalcija bisulfīts; kalcija hidrogēnsulfīts

Ķīmiskā formula

Ca(HSO3)2

Molekulmasa

202,22

Pamatviela

6–8 % (w/v) sēra dioksīda un 2,5–3,5 % (w/v) kalcija dioksīda, kas atbilst 10–14 % (w/v) kalcija bisulfīta [Ca(HSO3)2]

Apraksts

Dzidrs zaļgani dzeltens ūdens šķīdums ar izteiktu sēra dioksīda smaku

Identifikācija

Sulfīta tests

Iztur testu

Kalcija tests

Iztur testu

Tīrība

Dzelzs

Ne vairāk kā 10 mg/kg, rēķinot pēc SO2 satura

Selēns

Ne vairāk kā 5 mg/kg, rēķinot pēc SO2 satura

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 228 KĀLIJA BISULFĪTS

Sinonīmi

 

Definīcija

Einecs

231-870-1

Ķīmiskais nosaukums

Kālija bisulfīts; kālija hidrogēnsulfīts

Ķīmiskā formula

KHSO3 (ūdens šķīdumā)

Molekulmasa

120,17

Pamatviela

Ne mazāk kā 280 g KHSO3 litrā (vai 150 g SO2 litrā)

Apraksts

Dzidrs bezkrāsas ūdens šķīdums

Identifikācija

Sulfīta tests

Iztur testu

Kālija tests

Iztur testu

Tīrība

Dzelzs

Ne vairāk kā 10 mg/kg, rēķinot pēc SO2 satura

Selēns

Ne vairāk kā 5 mg/kg, rēķinot pēc SO2 satura

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 234 NIZĪNS

Sinonīmi

 

Definīcija

Nizīns sastāv no vairākiem radniecīgiem polipeptīdiem, ko iegūst no Lactococcus lactis subsp. lactis celmiem

Einecs

215-807-5

Ķīmiskais nosaukums

 

Ķīmiskā formula

C143H230N42O37S7

Molekulmasa

3 354,12

Pamatviela

Nizīna koncentrāts satur ne mazāk kā 900 vienības nizīna vienā mg sausā vājpiena un ne mazāk kā 50 % nātrija hlorīda maisījumā

Apraksts

Balts pulveris

Identifikācija

 

Tīrība

Žāvēšanas zudumi

Ne vairāk kā 3 % (102 °C–103 °C, līdz konstantam svaram)

Arsēns

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 235 NATAMICĪNS

Sinonīmi

Pimaricīns

Definīcija

Natamicīns ir poliēnu makrolīdu grupas fungicīds, ko producē Streptomyces natalensis celmi vai citas atbilstošas sugas

Einecs

231-683-5

Ķīmiskais nosaukums

22-(3-amino-3,6- dideoksi- β-D- mannopiranosiloksi)-1,3,26-trihidroksi-12-metil-10-okso-6,11,28-trioksatriciklo[22.3.1.05,7]oktakoza-8,14,16,18,20-pentēn-25-karbonskābes stereoizomērs

Ķīmiskā formula

C33H47O13N

Molekulmasa

665,74

Pamatviela

Ne mazāk kā 95 % žāvētā vielā

Apraksts

Balts līdz krēmkrāsas kristālisks pulveris

Identifikācija

Krāsas reakcijas

Pievienojot dažus kristālus natamicīna uz pilienu plates:

 

pilienam koncentrētas sālsskābes, parādās zila krāsa,

 

pilienam koncentrētas fosforskābes, parādās zaļa krāsa, kas pēc dažām minūtēm mainās uz bāli sarkanu

Spektrometrija

Absorbcijas maksimums 0,0005 % (w/v) 1 % metanola šķīdumam etiķskābē ir aptuveni pie 290 nm, 303 nm un 318 nm, “plecs” aptuveni pie 280 nm un absorbcijas minimumi ir aptuveni pie 250 nm, 295,5 nm un 311 nm

pH

5,5–7,5 (1 % (w/v) šķīdums iepriekš neitralizētā 20 daļu dimetilformamīda un 80 daļu ūdens maisījumā)

Īpatnējā griešana

[α]D 20 + 250° līdz + 295° (1 % (w/v) ledus etiķskābes šķīdumā 20 °C temperatūrā, attiecinot uz žāvētu vielu)

Tīrība

Žāvēšanas zudumi

Ne vairāk kā 8 % (vakuumā virs P2O5, 60 °C temperatūrā līdz konstantam svaram)

Sulfātpelni

Ne vairāk kā 0,5 %

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Mikrobioloģiskie kritēriji

Kopējais mikroorganismu daudzums

Ne vairāk kā 100 kolonijas/g

E 239 HEKSAMETILĒNTETRAMĪNS

Sinonīmi

Heksamīns; metēnamīns

Definīcija

Einecs

202-905-8

Ķīmiskais nosaukums

1,3,5,7-tetraazatriciklo-[3.3.1.13,7]-dekāns; heksametilēntetramīns

Ķīmiskā formula

C6H12N4

Molekulmasa

140,19

Pamatviela

Ne mazāk kā 99 % bezūdens vielā

Apraksts

Bezkrāsas vai balts kristālisks pulveris

Identifikācija

Formaldehīda tests

Iztur testu

Amonija tests

Iztur testu

Sublimācijas temperatūra:

Aptuveni 260 °C

Tīrība

Žāvēšanas zudumi

Ne vairāk kā 0,5 % (divas stundas 105 °C temperatūrā vakuumā virs P2O5)

Sulfātpelni

Ne vairāk kā 0,05 %

Sulfāti

Ne vairāk kā 0,005 %, izteikti kā SO4

Hlorīdi

Ne vairāk kā 0,005 %, izteikti kā Cl

Amonija sāļi

Nav konstatējami

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 242 DIMETILDIKARBONĀTS

Sinonīmi

DMDC; dimetilpirokarbonāts

Definīcija

Einecs

224-859-8

Ķīmiskais nosaukums

Dimetildikarbonāts; piroogļskābes dimetilesteris

Ķīmiskā formula

C4H6O5

Molekulmasa

134,09

Pamatviela

Ne mazāk kā 99,8 %

Apraksts

Bezkrāsas šķidrums, sadalās ūdens šķīdumā. Kairinošs ādai un acīm. Toksisks ieelpojot un apēdot

Identifikācija

Sadalīšanās

Pēc izšķīdināšanas pozitīvi CO2 un metanola testi

Kušanas temperatūra

17 °C

Vārīšanās temperatūra

172 °C (ar sadalīšanos)

Blīvums 20 °C

Aptuveni 1,25 g/ cm3

Infrasarkanās absorbcijas spektrs

Maksimums pie 1 156 un 1 832 cm–1

Tīrība

Dimetilkarbonāts

Ne vairāk kā 0,2 %

Chlorine, total

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 249 KĀLIJA NITRĪTS

Sinonīmi

 

Definīcija

Einecs

231-832-4

Ķīmiskais nosaukums

Kālija nitrīts

Ķīmiskā formula

KNO2

Molekulmasa

85,11

Pamatviela

Ne mazāk kā 95 % bezūdens vielā (14)

Apraksts

Baltas vai dzeltenīgas šķīstošas granulas

Identifikācija

Nitrīta tests

Iztur testu

Kālija tests

Iztur testu

pH

6,0 līdz 9,0 (5 % šķīdums)

Tīrība

Žāvēšanas zudumi

Ne vairāk kā 3 % (4 h virs silikagela)

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 250 NĀTRIJA NITRĪTS

Sinonīmi

 

Definīcija

Einecs

231-555-9

Ķīmiskais nosaukums

Nātrija nitrīts

Ķīmiskā formula

NaNO2

Molekulmasa

69,00

Pamatviela

Ne mazāk kā 97 % bezūdens vielā (15)

Apraksts

Balts kristālisks pulveris vai dzeltenīgi gabaliņi

Identifikācija

Nitrīta tests

Iztur testu

Nātrija tests

Iztur testu

Tīrība

Žāvēšanas zudumi

Ne vairāk kā 0,25 % (4 h virs silikagela)

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 251 NĀTRIJA NITRĀTS

I.   CIETS NĀTRIJA NITRĀTS

Sinonīmi

Čīles salpetris; kubiskais vai sodas salpetris

Definīcija

Einecs

231-554-3

Ķīmiskais nosaukums

Nātrija nitrāts

Ķīmiskā formula

NaNO3

Molekulmasa

85,00

Pamatviela

Ne mazāk kā 99 % bezūdens vielā

Apraksts

Balts, kristālisks, nedaudz higroskopisks pulveris

Identifikācija

Nitrāta tests

Iztur testu

Nātrija tests

Iztur testu

pH

5,5–8,3 (5 % šķīdums)

Tīrība

Žāvēšanas zudumi

Ne vairāk kā 2 % (105 °C, 4 h)

Nitrīti

Ne vairāk kā 30 mg/kg NaNO2 izteiksmē

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

II.

ŠĶIDRAIS NĀTRIJA NITRĀTS

Sinonīmi

 

Definīcija

Šķidrais nātrija nitrāts ir nātrija nitrāta ūdens šķīdums, kas tieši rodas ķīmiskajā reakcijā starp nātrija hidroksīdu un slāpekļskābi stehiometriskos daudzumos bez kristalizācijas pēc reakcijas. Pareizi nosakot vai marķējot, standartizētās formās, kas gatavotas no šķidrā nātrija nitrāta, kurš atbilst šīm specifikācijām, var būt lieka slāpekļskābe

Einecs

231-554-3

Ķīmiskais nosaukums

Nātrija nitrāts

Ķīmiskā formula

NaNO3

Molekulmasa

85,00

Pamatviela

No 33,5 % līdz 40,0 % NaNO3

Apraksts

Dzidrs bezkrāsains šķidrums

Identifikācija

Nitrāta tests

Iztur testu

Nātrija tests

Iztur testu

pH

1,5–3,5

Tīrība

Brīva slāpekļskābe

Ne vairāk kā 0,01 %

Nitrīti

Ne vairāk kā 10 mg/kg (kā NaNO2)

Arsēns

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Dzīvsudrabs

Not more than 0,3 mg/kg

Šī specifikācija attiecas uz 35 % ūdens šķīdumu

E 252 KĀLIJA NITRĀTS

Sinonīmi

Čīles salpetris; kubiskais vai sodas salpetris

Definīcija

Einecs

231-818-8

Ķīmiskais nosaukums

Kālija nitrāts

Ķīmiskā formula

KNO3

Molekulmasa

101,11

Pamatviela

Ne mazāk kā 99 % bezūdens vielā

Apraksts

Balts kristālisks pulveris vai caurspīdīgas prizmas ar atvēsinošu, sāļu, sīvu garšu

Identifikācija

Nitrāta tests

Iztur testu

Kālija tests

Iztur testu

pH

4,5–8,5 (5 % šķīdums)

Tīrība

Žāvēšanas zudumi

Ne vairāk kā 1 % (105 °C, 4 h)

Nitrīti

Ne vairāk kā 20 mg/kg (kā KNO2)

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 260 ETIĶSKĀBE

Sinonīmi

 

Definīcija

Einecs

200-580-7

Ķīmiskais nosaukums

Etiķskābe; etānskābe

Ķīmiskā formula

C2H4O2

Molekulmasa

60,05

Pamatviela

Ne mazāk kā 99,8 %

Apraksts

Dzidrs bezkrāsas šķidrums ar raksturīgu asu aromātu

Identifikācija

Vārīšanās temperatūra

118 °C pie 760 mm spiediena (dzīvsudraba)

Relatīvais blīvums

Aptuveni 1049

Acetāta tests

Pozitīvs acetāta tests vienam no trim šķīdumiem

Sacietēšanas temperatūra

Ne zemāka kā 14,5 °C

Tīrība

Negaistošs atlikums

Ne vairāk kā 100 mg/kg

Skudrskābe, formiāti un citas oksidējošās vielas

Ne vairāk kā 1 000 mg/kg (kā skudrskābe)

Viegli oksidējošās vielas

Traukā ar stikla aizbāzni izšķīdina 2 ml parauga 10 ml ūdens un pielej 0,1 ml 0,1 N kālija permanganāta. Sārtā krāsa nemainās uz brūnu 30 minūtes

Arsēns

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 0,5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 261 KĀLIJA ACETĀTS

Sinonīmi

 

Definīcija

Einecs

204-822-2

Ķīmiskais nosaukums

Kālija acetāts

Ķīmiskā formula

C2H3O2K

Molekulmasa

98,14

Pamatviela

Ne mazāk kā 99 % bezūdens vielā

Apraksts

Šķīstoši bezkrāsas kristāli vai balts kristālisks pulveris bez smaržas vai ar vāju etiķa aromātu

Identifikācija

pH

7,5–9,0 (5 % ūdens šķīdums)

Acetāta tests

Iztur testu

Kālija tests

Iztur testu

Tīrība

Žāvēšanas zudumi

Ne vairāk kā 8 % (150 °C, 2 h)

Skudrskābe, formiāti un citas oksidējošās vielas

Ne vairāk kā 1 000 mg/kg (kā skudrskābe)

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 262 (i) NĀTRIJA ACETĀTS

Sinonīmi

 

Definīcija

Einecs

204-823-8

Ķīmiskais nosaukums

Nātrija acetāts

Ķīmiskā formula

C2H3NaO2·nH2O (n = 0 vair 3)

Molekulmasa

Bezūdens viela:

82,03

Trihidrāts:

136,08

Pamatviela

Satur (bezūdens un trihidrāta formā) ne mazāk kā 98,5 % (bezūdens vielā)

Apraksts

Bezūdens viela:

balts, graudains, higroskopisks pulveris bez aromāta

Trihidrāts:

caurspīdīgi bezkrāsas kristāli vai graudains kristālisks pulveris bez aromāta vai ar vāju etiķa aromātu. Kristalizējas siltā, sausā atmosfērā

Identifikācija

pH

8,0–9,5 (1 % ūdens šķīdums)

Acetāta tests

Iztur testu

Nātrija tests

Iztur testu

Tīrība

Žāvēšanas zudumi

Bezūdens viela:

Ne vairāk kā 2 % (120 °C, 4 h)

Trihidrāts:

36–42 % (120 °C, 4 h)

Skudrskābe, formiāti un citas oksidējošās vielas

Ne vairāk kā 1 000 mg/kg (kā skudrskābe)

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 262 (ii) NĀTRIJA DIACETĀTS

Sinonīmi

 

Definīcija

Nātrija diacetāts ir nātrija acetāta un etiķskābes molekulārsavienojums

Einecs

204-814-9

Ķīmiskais nosaukums

Nātrija hidrogendiacetāts

Ķīmiskā formula

C4H7NaO4·nH2O (n = 0 vai 3)

Molekulmasa

142,09 (bezūdens)

Pamatviela

Satur 39–41 % brīvas etiķskābes un 58–60 % nātrija acetāta

Apraksts

Balta, cieta, higroskopiska kristāliska viela ar etiķa aromātu

Identifikācija

pH

4,5–5,0 (10 % ūdens šķīdums)

Acetāta tests

Iztur testu

Nātrija tests

Iztur testu

Tīrība

Ūdens saturs

Ne vairāk kā 2 % (Karla Fišera metode)

Skudrskābe, formiāti un citas oksidējošās vielas

Ne vairāk kā 1 000 mg/kg (kā skudrskābe)

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 263 KALCIJA ACETĀTS

Sinonīmi

 

Definīcija

Einecs

200-540-9

Ķīmiskais nosaukums

Kalcija acetāts

Ķīmiskā formula

Bezūdens viela:

C4H6O4Ca

Monohidrāts:

C4H6O4Ca·H2O

Molekulmasa

Bezūdens viela:

158,17

Monohidrāts:

176,18

Pamatviela

Ne mazāk kā 98 % bezūdens vielā

Apraksts

Bezūdens kalcija acetāts ir balta, cieta, higroskopiska, kristāliska, apjomīga viela ar viegli rūgtu garšu. Var būt vājš etiķskābes aromāts. Monohidrāts var būt adatu, granulu vai pulvera veidā

Identifikācija

pH

6,0–9,0 (10 % ūdens šķīdums)

Acetāta tests

Iztur testu

Kalcija tests

Iztur testu

Tīrība

Žāvēšanas zudumi

Monohidrātam ne vairāk kā 11 % (155 °C, līdz konstantam svaram)

Ūdenī nešķīstoša viela

Ne vairāk kā 0,3 %

Skudrskābe, formiāti un citas oksidējošās vielas

Ne vairāk kā 1 000 mg/kg (kā skudrskābe)

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 270 PIENSKĀBE

Sinonīmi

 

Definīcija

Sastāv no pienskābes (C3H6O3) un pienskābes laktāta (C6H10O5) maisījuma. Iegūst cukuru pienskābajā rūgšanā vai sintezējot.

Pienskābe ir higroskopiska, un koncentrējot vārot, tā kondensējas, veidojot pienskābes laktātu, kas atšķaidot un karsējot hidrolizējas līdz pienskābei

Einecs

200-018-0

Ķīmiskais nosaukums

Pienskābe; 2-hidroksipropionskābe; 1-hidroksietān-1-karbonskābe

Ķīmiskā formula

C3H6O3

Molekulmasa

90,08

Pamatviela

Ne mazāk kā 76 %

Apraksts

Bezkrāsas vai dzeltenīgs sīrupveida šķidrums gandrīz bez aromāta

Identifikācija

Laktāta tests

Iztur testu

Tīrība

Sulfātpelni

Ne vairāk kā 0,1 %

Hlorīds

Ne vairāk kā 0,2 %

Sulfāts

Ne vairāk kā 0,25 %

Dzelzs

Ne vairāk kā 10 mg/kg

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Piezīme. Šī specifikācija attiecas uz 80 % ūdens šķīdumu; vājākiem ūdens šķīdumiem vērtības jāpārrēķina atbilstoši to pienskābes saturam

E 280 PROPIONSKĀBE

Sinonīmi

 

Definīcija

Einecs

201-176-3

Ķīmiskais nosaukums

Propionskābe; propānskābe

Ķīmiskā formula

C3H6O2

Molekulmasa

74,08

Pamatviela

Ne mazāk kā 99,5 %

Apraksts

Bezkrāsas vai viegli dzeltenīgs eļļains šķidrums ar nedaudz asu aromātu

Identifikācija

Kušanas temperatūra

– 22 °C

Distilācijas intervāls

138,5 °C–142,5 °C

Tīrība

Negaistošs atlikums

Ne vairāk kā 0,01 %, žāvējot līdz konstantai masai 140 °C temperatūrā

Aldehīdi

Ne vairāk kā 0,1 % (kā formaldehīds)

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 281 NĀTRIJA PROPIONĀTS

Sinonīmi

 

Definīcija

Einecs

205-290-4

Ķīmiskais nosaukums

Nātrija propionāts; nātrija propanoāts

Ķīmiskā formula

C3H5O2Na

Molekulmasa

96,06

Pamatviela

Ne mazāk kā 99 % pēc žāvēšanas 2 stundas 105 °C temperatūrā

Apraksts

Balts, kristālisks, higroskopisks pulveris vai smalks balts pulveris

Identifikācija

Propionāta tests

Iztur testu

Nātrija tests

Iztur testu

pH

7,5–10,5 (10 % ūdens šķīdums)

Tīrība

Žāvēšanas zudumi

Ne vairāk kā 4 % (105 °C, 2 h)

Ūdenī nešķīstoša viela

Ne vairāk kā 0,1 %

Dzelzs

Ne vairāk kā 50 mg/kg

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 282 KALCIJA PROPIONĀTS

Sinonīmi

 

Definīcija

Einecs

223-795-8

Ķīmiskais nosaukums

Kalcija propionāts

Ķīmiskā formula

C6H10O4Ca

Molekulmasa

186,22

Pamatviela

Ne mazāk kā 99 % pēc žāvēšanas 2 stundas 105 °C temperatūrā

Apraksts

Balts kristālisks pulveris

Identifikācija

Propionāta tests

Iztur testu

Kalcija tests

Iztur testu

pH

6,0–9,0 (10 % ūdens šķīdums)

Tīrība

Žāvēšanas zudumi

Ne vairāk kā 4 % (105 °C, 2 h)

Ūdenī nešķīstoša viela

Ne vairāk kā 0,3 %

Dzelzs

Ne vairāk kā 50 mg/kg

Fluorīds

Ne vairāk kā 10 mg/kg

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 283 KĀLIJA PROPIONĀTS

Sinonīmi

 

Definīcija

Einecs

206-323-5

Ķīmiskais nosaukums

Kālija propionāts; kālija propanoāts

Ķīmiskā formula

C3H5KO2

Molekulmasa

112,17

Pamatviela

Ne mazāk kā 99 % pēc žāvēšanas 2 stundas 105 °C temperatūrā

Apraksts

Balts kristālisks pulveris

Identifikācija

Propionāta tests

Iztur testu

Kālija tests

Iztur testu

Tīrība

Žāvēšanas zudumi

Ne vairāk kā 4 % (105 °C, 2 h)

Ūdenī nešķīstoša viela

Ne vairāk kā 0,1 %

Dzelzs

Ne vairāk kā 30 mg/kg

Fluorīds

Ne vairāk kā 10 mg/kg

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 284 BORSKĀBE

Sinonīmi

Borakskābe; ortoborskābe; borofaks

Definīcija

Einecs

233-139-2

Ķīmiskais nosaukums

 

Ķīmiskā formula

H3BO3

Molekulmasa

61,84

Pamatviela

Ne mazāk kā 99,5 %

Apraksts

Caurspīdīgi bezkrāsas kristāli vai baltas granulas vai pulveris bez aromāta; viegli taukains (taustot); dabā atrodams kā minerāls sasolīts

Identifikācija

Kušanas temperatūra

Aptuveni 171 °C

Degšanas tests

Deg ar koši zaļu liesmu

pH

3,8–4,8 (3,3 % ūdens šķīdums)

Tīrība

Peroksīdi

Pievienojot KI šķīdumu, krāsojums neparādās

Arsēns

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 285 NĀTRIJA TETRABORĀTS (BORAKS)

Sinonīmi

Nātrija borāts

Definīcija

Einecs

215-540-4

Ķīmiskais nosaukums

Nātrija tetraborāts; nātrija biborāts; nātrija piroborāts; bezūdens tetraborāts

Ķīmiskā formula

Na2B4O7

Na2B4O7·10H2O

Molekulmasa

201,27

Pamatviela

 

Apraksts

Pulveris vai stiklveidīgas plāksnītes, gaisā kļūst gaismnecaurlaidīgas; lēni šķīst ūdenī

Identifikācija

Kušanas intervāls

171 °C–175 °C (sadaloties)

Tīrība

Peroksīdi

Pievienojot KI šķīdumu, krāsojums neparādās

Arsēns

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 290 OGLEKĻA DIOKSĪDS

Sinonīmi

Ogļskābā gāze; sausais ledus (cietā forma); ogļskābes anhidrīds

Definīcija

Einecs

204-696-9

Ķīmiskais nosaukums

Oglekļa dioksīds

Ķīmiskā formula

CO2

Molekulmasa

44,01

Pamatviela

Ne mazāk kā 99 % v/v gāzveida viela

Apraksts

Bezkrāsas gāze ar nedaudz asu aromātu normālos vides apstākļos. Komerciāli oglekļa dioksīdu pārsūta un apstrādā šķidrā veidā cilindros vai liela apjoma uzglabāšanas sistēmās ar paaugstinātu spiedienu, vai presētā formā “sausais ledus”. Cietā forma (sausais ledus) parasti satur pievienotas saistvielas, piemēram, propilēnglikolu vai minerāleļļas

Identifikācija

Nogulšņu veidošanās

Parauga gāzes plūsmu izlaižot cauri bārija hidroksīda šķīdumam, veidojas baltas nogulsnes, kas izšķīst atšķaidītā etiķskābē, izdalot gāzes burbulīšus

Tīrība

Skābums

Titrējot metiloranža klātbūtnē 50 ml svaigi vārīta ūdens, caur kuru izburbuļoti 915 ml ogļskābās gāzes, ūdens nedrīkst uzrādīt vairāk skābes, kā to uzrāda 50 ml svaigi vārīta ūdens, kam pievienots 1 ml 0,01 N sālsskābes

Reducējošas vielas, fosfīns un sērūdeņradis

915 ml gāzes, kas izburbuļota caur 25 ml amonjakāla sudraba nitrāta reaģenta, kam pievienoti 3 ml amonjaka, nedrīkst šo šķīdumu saduļķot vai padarīt melnu

Oglekļa monoksīds

Ne vairāk kā 10 μl/l

Eļļas saturs

Ne vairāk kā 5 mg/kg

E 296 ĀBOLSKĀBE

Sinonīmi

Ābolskābe

Definīcija

Einecs

230-022-8, 210-514-9, 202-601-5

Ķīmiskais nosaukums

Hidroksibutāndiskābe; hidroksidzintarskābe

Ķīmiskā formula

C4H6O5

Molekulmasa

134,09

Pamatviela

Ne mazāk kā 99,0 %

Apraksts

Balts vai gandrīz balts kristālisks pulveris vai granulas

Identifikācija

Kušanas intervāls

127 °C–132 °C

Malāta tests

Iztur testu

Tīrība

Sulfātpelni

Ne vairāk kā 0,1 %

Fumārskābe

Ne vairāk kā 1,0 %

Maleīnskābe

Ne vairāk kā 0,05 %

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 297 FUMĀRSKĀBE

Sinonīmi

 

Definīcija

Einecs

203-743-0

Ķīmiskais nosaukums

Trans-butāndiskābe; trans-1, 2-etilēn-dikarboksiskābe

Ķīmiskā formula

C4H4O4

Molekulmasa

116,07

Pamatviela

Ne mazāk kā 99,0 % bezūdens viela

Apraksts

Balts kristālisks pulveris vai granulas

Identifikācija

Kušanas intervāls

286 °C–302 °C (slēgts kapilārs, strauja sildīšana)

Dubultsaišu tests

Iztur testu

1,2-dikarboksiskābes tests

Iztur testu

pH

3,0–3,2 (0,05 % šķīdums pie 25 °C)

Tīrība

Žāvēšanas zudumi

Ne vairāk kā 0,5 % (120 °C, 4 h)

Sulfātpelni

Ne vairāk kā 0,1 %

Maleīnskābe

Ne vairāk kā 0,1 %

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 300 ASKORBĪNSKĀBE, L-ASKORBĪNSKĀBE

Sinonīmi

L-ksilo-askorbīnskābe; L(+)-askorbīnskābe

Definīcija

Einecs

200-066-2

Ķīmiskais nosaukums

L-askorbīnskābe; askorbīnskābe; 2,3-didehidro-L-treo-heksono-1,4-laktons; 3-keto-L-gulofuranolacetons

Ķīmiskā formula

C6H8O6

Molekulmasa

176,13

Pamatviela

pēc žāvēšanas 24 stundas vakuumeksikatorā ar sērskābi satur ne mazāk kā 99 % C6H8O6

Apraksts

Balta līdz gaiši dzeltens kristālisks pulveris bez aromāta

Kušanas intervāls

189 °C–193 °C (sadaloties)

Identifikācija

Askorbīnskābes tests

Iztur testu

pH

2,4–2,8 (2 % ūdens šķīdumā)

Īpatnējā griešana

[α]D 20 starp + 20,5° un + 21,5° (10 % w/v ūdens šķīdumā)

Tīrība

Žāvēšanas zudumi

Ne vairāk kā 0,4 % (24 h vakuumā virs sērskābes)

Sulfātpelni

Ne vairāk kā 0,1 %

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 301 NĀTRIJA ASKORBĀTS

Sinonīmi

Nātrija L-askorbāts; L-askorbīnskābes mononātrija sāls

Definīcija

Einecs

205-126-1

Ķīmiskais nosaukums

Nātrija askorbāts; nātrija L-askorbāts; 2,3-didehidro-L-treo-heksono-1,4-laktona nātrija enolāts; 3-keto-L-gulofuranolaktona nātrija enolāts

Ķīmiskā formula

C6H7O6Na

Molekulmasa

198,11

Pamatviela

Nātrija askorbāts pēc žāvēšanas 24 stundas vakuumeksikatorā ar sērskābi satur ne mazāk kā 99 % C6H7O6Na

Apraksts

Balts vai gandrīz balts, kristālisks pulveris bez aromāta, kas kļūst tumšāks gaismas ietekmē

Identifikācija

Askorbāta tests

Iztur testu

Nātrija tests

Iztur testu

pH

6,5–8,0 (10 % ūdens šķīdumā)

Īpatnējā griešana

[α]D 20 starp + 103° un + 106° (10 % w/v ūdens šķīdumā)

Tīrība

Žāvēšanas zudumi

Ne vairāk kā 0,25 % (24 stundas vakuumā virs sērskābes)

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 302 KALCIJA ASKORBĀTS

Sinonīmi

Kalcija askorbāta dihidrāts

Definīcija

Einecs

227-261-5

Ķīmiskais nosaukums

Kalcija askorbāta dihidrāts; 2,3-didehidro-L-treo-heksono-1,4-laktona dihidrāta kalcija sāls

Ķīmiskā formula

C12H14O12Ca·2H2O

Molekulmasa

426,35

Pamatviela

Ne mazāk kā 98 % (bez gaistošām vielām)

Apraksts

Balts līdz gaiši pelēcīgi dzeltens kristālisks pulveris bez aromāta

Identifikācija

Askorbāta tests

Iztur testu

Kalcija tests

Iztur testu

pH

6,0–7,5 (10 % ūdens šķīdumā)

Īpatnējā griešana

[α]D 20 starp + 95° un + 97° (5 % w/v ūdens šķīdumā)

Tīrība

Fluorīds

Ne vairāk kā 10 mg/kg (kā fluors)

Gaistošas vielas

Ne vairāk kā 0,3 % pēc 24 stundu žāvēšanas istabas temperatūrā vakuumeksikatorā ar sērskābi vai fosfora pentoksīdu

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 304 (i) ASKORBILPALMITĀTS

Sinonīmi

L-askorbilpalmitāts

Definīcija

Einecs

205-305-4

Ķīmiskais nosaukums

Askorbilpalmitāts; L-askorbilpalmitāts; 2,3-didehidro-L-treo-heksono-1,4-lakton-6-palmitāts; 6-palmitoil-3-keto-L-gulofuranolaktons

Ķīmiskā formula

C22H38O7

Molekulmasa

414,55

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 98 % žāvētā vielā

Apraksts

Balts vai dzeltenīgi balts pulveris ar citrusaugu aromātu

Identifikācija

Kušanas intervāls

107 °C–117 °C

Īpatnējā griešana

[α]D 20 starp + 21° un + 24° (5 % w/v metanola šķīdumā)

Tīrība

Žāvēšanas zudumi

Ne vairāk kā 2,0 % (vakuuma krāsnī, 56 °C–60 °C, 1 h)

Sulfātpelni

Ne vairāk kā 0,1 %

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 304 (ii) ASKORBILSTEARĀTS

Sinonīmi

 

Definīcija

Einecs

246-944-9

Ķīmiskais nosaukums

Askorbilstearāts; L-askorbilstearāts; 2,3-didehidro-L-treo-heksono-1,4-lakton-6-stearāts; 6-stearoil-3-keto-L-gulofuranolaktons

Ķīmiskā formula

C24H42O7

Molekulmasa

442,6

Pamatviela

Ne mazāk kā 98 %

Apraksts

Balts vai dzeltenīgi balts pulveris ar citrusaugu aromātu

Identifikācija

Kušanas temperatūra

Apmēram 116 °C

Tīrība

Žāvēšanas zudumi

Ne vairāk kā 2,0 % (vakuuma krāsnī, 56 °C–60 °C, 1 h)

Sulfātpelni

Ne vairāk kā 0,1 %

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 306 TOKOFEROLA EKSTRAKTS

Sinonīmi

 

Definīcija

Produktu iegūst, destilējot ar ūdens tvaiku vakuumā pārtikas augu eļļu produktus, kas satur koncentrētus tokoferolus un tokotrienolus.

Satur d-α-, d-β, d-γ- un d-δ-tokoferolus

Einecs

 

Ķīmiskais nosaukums

 

Ķīmiskā formula

 

Molekulmasa

430,71 (d-α-tokoferols)

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 34 % dažādu tokoferolu

Apraksts

Brūngani sarkana līdz sarkana, dzidra, viskoza eļļa ar maigu, raksturīgu aromātu un garšu. Var saturēt mikrokristāliskas formas vaskveida daļiņas

Identifikācija

Piemērota gāzu šķidrumu hromatogrāfijas metode

 

Īpatnējā griešana

[α]D 20 ne mazāka kā +20°

Šķīdība

Nešķīst ūdenī. Šķīst etanolā. Viegli sajaucas ar ēteri

Tīrība

Sulfātpelni

Ne vairāk kā 0,1 %

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 307 ALFA-TOKOFEROLS

Sinonīmi

dl-α-tokoferols; (all rac)-α-tokoferols

Definīcija

Einecs

233-466-0

Ķīmiskais nosaukums

DL-5,7,8-trimetiltokols; DL-2,5,7,8-tetrametil-2-(4′,8′,12′-trimetiltridecil)-6-hromanols

Ķīmiskā formula

C29H50O2

Molekulmasa

430,71

Pamatviela

Ne mazāk kā 96 %

Apraksts

Gaiši dzeltenas līdz dzintarkrāsas dzidra, viskoza eļļa, gandrīz bez smaržas, gaisā vai gaismā oksidējas un pakāpeniski kļūst tumšāka

Identifikācija

Šķīdība

Nešķīst ūdenī, brīvi šķīst etanolā, sajaucas ar ēteri

Spektrofotometrija

Absorbcijas maksimums absolūtā etanolā aptuveni 292 nm

Īpatnējā griešana

[α]D 25 0° ± 0,05° (1/10 šķīdums hloroformā)

Tīrība

Refrakcijas koeficients

[n]D 20 1,503–1,507

Īpatnējā absorbcija etanolā

Formula (292 nm) 71–76

(0,01 g 200 ml absolūtā etanola)

Sulfātpelni

Ne vairāk kā 0,1 %

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

E 308 GAMMA-TOKOFEROLS

Sinonīmi

dl-γ-tokoferols

Definīcija

Einecs

231-523-4

Ķīmiskais nosaukums

2,7,8-trimetil-2-(4’,8’,12’-trimetiltridecil)-6-hromanols

Ķīmiskā formula

C28H48O2

Molekulmasa

416,69

Pamatviela

Ne mazāk kā 97 %

Apraksts

Bāli dzeltena, dzidra, viskoza eļļa, kas gaisā vai gaismā oksidējas un kļūst tumša

Identifikācija

Spektrometrija

Absorbcijas maksimums absolūtā etanolā aptuveni pie 298 nm un 257 nm

Tīrība

Īpatnējā absorbcija etanolā

Formula (298 nm) starp 91 un 97

Formula (257 nm) starp 5,0 un 8,0

Refrakcijas koeficients

[n]D 20 1,503–1,507

Sulfātpelni

Ne vairāk kā 0,1 %

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 309 DELTA-TOKOFEROLS

Sinonīmi

 

Definīcija

Einecs

204-299-0

Ķīmiskais nosaukums

2,8-dimetil-2-(4’,8’,12’-trimetiltridecil)-6-hromanols

Ķīmiskā formula

C27H46O2

Molekulmasa

402,7

Pamatviela

Ne mazāk kā 97 %

Apraksts

Bāli dzeltenīga vai oranža, dzidra, viskoza eļļa, kas gaisā vai gaismā oksidējas un kļūst tumša

Identifikācija

Spektrometrija

Absorbcijas maksimums absolūtā etanolā aptuveni pie 298 nm un 257 nm

Tīrība

Īpatnējā absorbcija etanolā

Formula (298 nm) starp 89 un 95

Formula (257 nm) starp 3,0 un 6,0

Refrakcijas koeficients

[n]D 20 1,500–1,504

Sulfātpelni

Ne vairāk kā 0,1 %

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 310 PROPILGALLĀTS

Sinonīmi

 

Definīcija

Einecs

204-498-2

Ķīmiskais nosaukums

Propilgallāts; Gallusskābes propilesteris; 3,4,5-trihidroksibenzoskābes n-propilesteris

Ķīmiskā formula

C10H12O5

Molekulmasa

212,20

Pamatviela

Ne mazāk kā 98 % bezūdens vielā

Apraksts

Balta līdz krēmīgi balta kristāliska, cieta viela bez aromāta

Identifikācija

Šķīdība

Vāji šķīst ūdenī, brīvi šķīst etanolā, ēterī un propān-1,2-diolā

Kušanas intervāls

146 °C–150 °C (pēc 4 stundu žāvēšanas 110 °C temperatūrā)

Tīrība

Žāvēšanas zudumi

Ne vairāk kā 0,5% (110 °C, 4 h)

Sulfātpelni

Ne vairāk kā 0,1 %

Brīva skābe

Ne vairāk kā 0,5 % (kā gallusskābe)

Hlorēti organiskie savienojumi

Ne vairāk kā 100 mg/kg (kā C1)

Īpatnējā absorbcija etanolā

Formula

(275 nm) ne mazāk kā 485 un ne vairāk par 520

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 311 OKTILGALLĀTS

Sinonīmi

 

Definīcija

Einecs

213-853-0

Ķīmiskais nosaukums

Oktilgallāts; gallusskābes oktilesteris; 3,4,5-trihidroksibenzoskābes n-oktilesteris

Ķīmiskā formula

C15H22O5

Molekulmasa

282,34

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 98 %, pēc 6 stundu žāvēšanas 90 °C temperatūrā

Apraksts

Balta līdz krēmīgi balta cieta viela bez aromāta

Identifikācija

Šķīdība

Nešķīst ūdenī, brīvi šķīst etanolā, ēterī un propān-1,2-diolā

Kušanas intervāls

99 °C–102 °C, pēc 6 stundu žāvēšanas 90 °C temperatūrā

Tīrība

Žāvēšanas zudumi

Ne vairāk kā 0,5 % (90 °C, 6 h)

Sulfātpelni

Ne vairāk kā 0,05 %

Brīva skābe

Ne vairāk kā 0,5 % (kā gallusskābe)

Hlorēti organiskie savienojumi

Ne vairāk kā 100 mg/kg (kā C1)

Īpatnējā absorbcija etanolā

Formula

(275 nm) ne mazāk kā 375 un ne vairāk par 390

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 312 DODECILGALLĀTS

Sinonīmi

Laurilgallāts

Definīcija

Einecs

214-620-6

Ķīmiskais nosaukums

Dodecilgallāts; 3,4,5-trihidroksibenzoskābes n-dodecil- (vai lauril-) esteris; gallusskābes dodecilesteris

Ķīmiskā formula

C19H30O5

Molekulmasa

338,45

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 98 %, pēc 6 stundu žāvēšanas 90 °C temperatūrā

Apraksts

Balta līdz krēmīgi balta cieta viela bez aromāta

Identifikācija

Šķīdība

Nešķīst ūdenī, brīvi šķīst etanolā un ēterī

Kušanas intervāls

95 °C–98 °C, pēc 6 stundu žāvēšanas 90 °C temperatūrā

Tīrība

Žāvēšanas zudumi

Ne vairāk kā 0,5 % (90 °C, 6 h)

Sulfātpelni

Ne vairāk kā 0,05 %

Brīva skābe

Ne vairāk kā 0,5 % (kā gallusskābe)

Hlorēti organiskie savienojumi

Ne vairāk kā 100 mg/kg (kā C1)

Īpatnējā absorbcija etanolā

Formula

(275 nm) ne mazāk kā 300 un ne vairāk par 325

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 315 ERITROBĪNSKĀBE

Sinonīmi

Izoaskorbīnskābe; D-araboaskorbīnskābe

Definīcija

Einecs

201-928-0

Ķīmiskais nosaukums

D-Eritro-heks-2-ēnskābes γ-laktons; izoaskorbīnskābe; D-izoaskorbīnskābe

Ķīmiskā formula

C6H8O6

Molekulmasa

176,13

Pamatviela

Ne mazāk kā 98 % bezūdens vielā

Apraksts

Balta līdz gaiši dzeltena kristāliska, cieta viela, kas gaismā pakāpeniski kļūst tumšāka

Identifikācija

Kušanas intervāls

Aptuveni 164 °C līdz 172 °C, sadaloties

Askorbīnskābes tests/krāsas reakcija

Iztur testu

Īpatnējā griešana

[α]D 25 (10 % w/v ūdens šķīdumā) no – 16,5° līdz – 18,0°

Tīrība

Žāvēšanas zudumi

Ne vairāk kā 0,4 % pēc trīs stundu žāvēšanas pazeminātā spiedienā uz silikagela

Sulfātpelni

Ne vairāk kā 0,3 %

Oksalāts

Pie 1 g parauga šķīduma 10 ml ūdens pievieno divus pilienus ledus etiķskābes un 5 ml 10 % kalcija acetāta šķīduma. Šķīdumam jāpaliek dzidram

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

E 316 NĀTRIJA ERITORBĀTS

Sinonīmi

Nātrija izoaskorbāts

Definīcija

Einecs

228-973-9

Ķīmiskais nosaukums

Nātrija izoaskorbāts; nātrija D-izoaskorbīnskābe; 2,3-didehidro-D-eritro-heksono-1,4-laktona nātrija sāls; 3-keto-D-gulofurānolaktona nātrija enolāta monohidrāts

Ķīmiskā formula

C6H7O6Na·H2O

Molekulmasa

216,13

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 98 % pēc 24 stundu žāvēšanas vakuumeksikatorā ar sērskābi, izteikta kā monohidrāts

Apraksts

Balta kristāliska, cieta viela

Identifikācija

Šķīdība

Labi šķīst ūdenī, mazliet šķīst etanolā

Askorbīnskābes tests/krāsas reakcija

Iztur testu

Nātrija tests

Iztur testu

pH

5,5–8,0 (10 % ūdens šķīdums)

Īpatnējā griešana

[α]D 25 (10 % w/v ūdens šķīdumā) starp + 95° un + 98°

Tīrība

Žāvēšanas zudumi

Ne vairāk kā 0,25 % pēc žāvēšanas (24 stundas vakuumā virs sērskābes)

Oksalāts

Pie 1 g parauga šķīduma 10 ml ūdens pievieno divus pilienus ledus etiķskābes un 5 ml 10 % kalcija acetāta šķīduma. Šķīdumam jāpaliek dzidram

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 319 TERC-BUTILHIDROHINONS (TBHQ)

Sinonīmi

TBHQ

Definīcija

Einecs

217-752-2

Ķīmiskais nosaukums

Terc-Butil-1,4-benzdiols; 2-(1,1-Dimetiletil)-1,4-benzdiols

Ķīmiskā formula

C10H14O2

Molekulmasa

166,22

Pamatviela

Ne mazāk kā 99 % C10H14O2

Apraksts

Balta kristāliska, cieta viela ar raksturīgu aromātu

Identifikācija

Šķīdība

Praktiski nešķīst ūdenī; šķīst etanolā

Kušanas temperatūra

Vismaz 126,5° C

Fenoli

Aptuveni 5 mg parauga izšķīdina 10 ml metanola un pievieno 10,5 ml dimetilamīna šķīduma (1:4). Šķīdums krāsojas sarkanā vai rozā krāsā

Tīrība

Terc-butil-p-benzhinons

Ne vairāk kā 0,2 %

2,5-di-terc-butilhidrohinons

Ne vairāk kā 0,2 %

Hidroksihinons

Ne vairāk kā 0,1 %

Toluols

Ne vairāk kā 25 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

E 320 BUTILHIDROKSIANIZOLS (BHA)

Sinonīmi

BHA

Definīcija

Einecs

246-563-8

Ķīmiskais nosaukums

Trešējais 3-butil-4-hidroksianizols; trešējā 2-butil-4-hidroksianizola un trešējā 3-butil-4-hidroksianizola maisījums

Ķīmiskā formula

C11H16O2

Molekulmasa

180,25

Pamatviela

Ne mazāk kā 98,5 % C11H16O2 un ne mazāk kā 85 % 3-trešējā-butil-4-hidroksianizola izomēra

Apraksts

Baltas vai gaiši dzeltenas pārslas vai vaskaina cieta viela ar vieglu aromātisku smaržu

Identifikācija

Šķīdība

Nešķīst ūdenī, neierobežoti šķīst metanolā

Kušanas intervāls

Starp 48 °C un 63 °C

Krāsas reakcija

Iztur fenola grupu testu

Tīrība

Sulfātpelni

Ne vairāk kā 0,05 % pēc kalcinēšanas pie 800 ± 25 °C

Fenolu piemaisījumi

Ne vairāk kā 0,5 %

Īpatnējā absorbcija

Formula (290 nm) ne mazāk kā 190 un ne vairāk par 210

Formula (228 nm) ne mazāk kā 326 un ne vairāk par 345

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 321 BUTILHIDROKSITOLUOLS (BHT)

Sinonīmi

BHT

Definīcija

Einecs

204-881-4

Ķīmiskais nosaukums

2,6-Diterc-butil-p-krezols; 4-metil-2,6-diterc-butilfenols

Ķīmiskā formula

C15H24O

Molekulmasa

220,36

Pamatviela

Ne mazāk kā 99 %

Apraksts

Balta kristāliska vai plākšņveida cieta viela bez aromāta vai nedaudz aromātiska

Identifikācija

Šķīdība

Nešķīst ūdenī un propān-1,2-diolā

Neierobežoti šķīst etanolā

Kušanas temperatūra

Pie 70° C

Spektrometrija

Intervālā no 230 līdz 320 nm (2 cm slānim 1/100 000 absolūtā etanola) absorbcijas maksimums tikai pie 278 nm

Tīrība

Sulfātpelni

Ne vairāk kā 0,005 %

Fenolu piemaisījumi

Ne vairāk kā 0,5 %

Īpatnējā absorbcija etanolā

Formula

(278 nm) ne mazāk kā 81 un ne vairāk par 88

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 322 LECITĪNI

Sinonīmi

Fosfatīdi; fosfolipīdi

Definīcija

Lecitīni ir fosfatīdu maisījumi vai frakcijas, iegūtas no augu vai dzīvnieku valsts pārtikas produktiem ar fizikālām metodēm; tie ietver arī hidrolizētus produktus, kas iegūti, izmantojot nekaitīgus un piemērotus fermentus. Gala produkti nedrīkst uzrādīt nekādas fermentu aktivitātes atlieku zīmes.

Lecitīnus ūdens vidē var atkrāsot ar ūdeņraža peroksīdu. Šī oksidēšana nedrīkst ķīmiski modificēt lecitīnu fosfatīdus.

Einecs

232-307-2

Ķīmiskais nosaukums

 

Ķīmiskā formula

 

Molekulmasa

 

Pamatviela

Lecitīni: ne mazāk kā 60 % no acetonā nešķīstošajām vielām

Hidrolizēti lecitīni: ne mazāk kā 56,0 % no acetonā nešķīstošajām vielām

Apraksts

Lecitīni: brūns šķidrums vai viskoza pusšķidra viela vai pulveris

Hidrolizēti lecitīni: gaiši brūns līdz brūns viskozs šķidrums vai pasta

Identifikācija

Holīna tests

Iztur testu

Fosfora tests

Iztur testu

Taukskābju tests

</