ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2012.020.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 20

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

55. sējums
2012. gada 24. janvāris


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

BUDŽETS

 

 

2012/30/ES, Euratom

 

*

Eiropas Savienības 2011. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 6 pieņemšana galīgajā variantā

1

Summas izteiktas EUR, ja vien nav norādīts citādi.

Jebkādi ieņēmumi saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punktu, kas ir iekļauti ieņēmumu pārskata 5. un 6. sadaļā, var būt par pamatu papildu apropriāciju piešķiršanai tām pozīcijām, kurās bija ietverti sākotnējie izdevumi, kuri bija atbilstošo ieņēmumu pamatā.

Izpildes rādītāji attiecas uz visām piešķirtajām apropriācijām, tostarp budžeta apropriācijām, papildu apropriācijām un īpašiem mērķiem iezīmētiem ieņēmumiem.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Leģislatīvi akti

BUDŽETS

24.1.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 20/1


Eiropas Savienības 2011. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 6

PIEŅEMŠANA GALĪGAJĀ VARIANTĀ

(2012/30/ES, Euratom)

EIROPAS PARLAMENTA PRIEKŠSĒDĒTĀJS,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 314. panta 4. punkta a) apakšpunktu un 9. punktu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 106.a pantu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (1),

ņemot vērā Eiropas Savienības 2011. finanšu gada vispārējo budžetu, ko galīgajā variantā pieņēma 2010. gada 15. decembrī (2),

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (3),

ņemot vērā 2011. finanšu gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 6 projektu, ko Komisija sagatavoja 2011. gada 18. oktobrī,

ņemot vērā 2011. gada 30. novembrī pieņemto Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 6/2011 projektu,

ņemot vērā Parlamenta 2011. gada 1. decembra rezolūciju par Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 6/2011 projektu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta Reglamenta 75.b un 75.e pantu,

PAZIŅO.

Vienīgais pants

Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantā noteiktā procedūra ir izpildīta, un Eiropas Savienības 2011. finanšu gada budžeta grozījums Nr. 6 ir pieņemts galīgajā variantā.

Briselē, 2011. gada 1. decembrī

Priekšsēdētājs

J. BUZEK


(1)  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(2)  OV L 68, 15.3.2011.

(3)  OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.


EIROPAS SAVIENĪBAS 2011. FINANŠU GADA BUDŽETA GROZĪJUMA Nr. 6 PIEŅEMŠANA GALĪGAJĀ VARIANTĀ

SATURS

VISPĀRĒJS IEŅĒMUMU DOKUMENTS

A. Ievads un vispārējā budžeta finansējums

B. Vispārējs ieņēmumu dokuments pa budžeta pozīcijām

— Ieņēmumi

— 1. sadaļa: Pašu resursi

— 3. sadaļa: Pārpalikumi, atlikumi un korekcijas

— 6. sadaļa: Iemaksas un atmaksājumi Savienības/Kopienas līgumos un programmās

— 7. sadaļa: Procenti par novēlotiem maksājumiem un soda naudas

IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS PA IEDAĻĀM

III iedaļa: Komisija

— Ieņēmumi

— 6. sadaļa: Iemaksas un kompensācijas Savienības/Kopienas līgumos un programmās

— 7. sadaļa: Procenti par novēlotiem maksājumiem un soda naudas

— Izdevumi

— 01. sadaļa: Ekonomika un finanses

— 04. sadaļa: Nodarbinātība un sociālās lietas

— 05. sadaļa: Lauksaimniecība un lauku attīstība

— 07. sadaļa: Vide un klimata politika

— 08. sadaļa: Zinātniskā pētniecība

— 09. sadaļa: Informācijas sabiedrība un plašsaziņas līdzekļi

— 11. sadaļa: Jūrlietas un zivsaimniecība

— 14. sadaļa: Nodokļu politika un muitas savienība

— 15. sadaļa: Izglītība un kultūra

— 17. sadaļa: Veselība un patērētāju aizsardzība

— 19. sadaļa: Ārējās attiecības

— 21. sadaļa: Attīstība un attiecības ar Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna reģiona (ĀKK) valstīm


 

A. IEVADS UN VISPĀRĒJĀ BUDŽETA FINANSĒJUMS

VISPĀRĒJĀ BUDŽETA FINANSĒJUMS

Apropriācijas, kuras 2011. finanšu gadā paredzētas saskaņā ar 1. pantu Padomes 2007. gada 7. jūnija Lēmumā 2007/436/EK, Euratom, par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu

IZDEVUMI

Apraksts

Budžets 2011 (1)

2010. gada budžets (2)

Izmaiņas (%)

1.

Ilgtspējīga izaugsme

53 629 039 384

47 647 241 763

12,55

2.

Dabas resursu saglabāšana un apsaimniekošana

55 983 918 184

58 135 640 809

–3,70

3.

Pilsonība, brīvība, drošība un tiesiskums

1 700 103 331

1 477 871 910

15,04

4.

ES nozīme pasaules līmenī

7 242 528 574

7 787 695 183

–7,00 

5.

Administrācija

8 171 544 289

7 907 468 861

3,34

Kopējie izdevumi  (3)

126 727 133 762

122 955 918 526

+3,07


IEŅĒMUMI

Apraksts

Budžets 2011 (4)

2010. gada budžets (5)

Izmaiņas (%)

Dažādi ieņēmumi (4.–9. sadaļa)

2 083 368 232

1 432 338 606

+45,45

Pieejamais pārpalikums no iepriekšējā finanšu gada (3 0. nodaļa, 3 0 0. pants)

4 539 394 283

2 253 591 199

+ 101,43

Pašu resursu atlikums, kas radies, atmaksājot atlikumu no Garantiju fonda ārējiem darījumiem (3 0. nodaļa, 3 0 2. pants)

p. m.

p. m.

Pašu resursu atlikums, kas uzkrāts no iepriekšējo gadu pašu resursiem, kuru pamatā ir PVN un NKP/NKI (3 1. un 3 2. nodaļa)

1 814 882 000

p. m.

Kopējie 3. līdz 9. sadaļas ieņēmumi

8 437 644 515

3 685 929 805

+ 128,91

Muitas nodokļu un cukura nodevu neto summa (1 1. un 1 2. nodaļa)

16 667 000 000

15 719 200 000

+6,03

PVN pašu resursi ar vienoto likmi (1. un 2. tabula, 1 3. nodaļa)

14 125 977 050

13 277 325 100

+6,39

Atlikums, ko finansē no papildu resursiem (NKI pašu resursi, 3. tabula, 1 4. nodaļa)

87 496 512 197

90 273 463 621

–3,08

Apropriācijas, ko finansē no Lēmuma 2007/436/EK, Euratom 2. pantā minētajiem pašu resursiem (6)

118 289 489 247

119 269 988 721

–0,82

Kopējie ieņēmumi  (7)

126 727 133 762

122 955 918 526

+3,07


1. TABULA

Saskaņotā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksimuma aprēķināšana atbilstoši Lēmuma 2007/436/EK, Euratom 2. panta 1. punkta b) apakšpunktam

Dalībvalsts

1 % no PVN bāzes, kurai nav noteikta nepārsniedzamā likme

1 % no nacionālā kopienākuma

Nepārsniedzamā likme (%)

1 % no nacionālā kopienākuma, kas reizināts ar nepārsniedzamo likmi

1 % no nepārsniedzamās PVN resursu bāzes (8)

Dalībvalstis, kurām ir noteikta nepārsniedzamā PVN resursu bāze

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Beļģija

1 627 587 000

3 698 643 000

50

1 849 321 500

1 627 587 000

 

Bulgārija

169 013 000

370 007 000

50

185 003 500

169 013 000

 

Čehija

652 877 000

1 391 854 000

50

695 927 000

652 877 000

 

Dānija

963 769 000

2 458 026 000

50

1 229 013 000

963 769 000

 

Vācija

11 026 155 000

26 119 640 000

50

13 059 820 000

11 026 155 000

 

Igaunija

71 993 000

146 742 000

50

73 371 000

71 993 000

 

Īrija

649 089 000

1 266 969 000

50

633 484 500

633 484 500

Īrija

Grieķija

1 019 460 000

2 175 890 000

50

1 087 945 000

1 019 460 000

 

Spānija

5 258 235 000

10 542 672 000

50

5 271 336 000

5 258 235 000

 

Francija

9 324 427 000

20 331 649 000

50

10 165 824 500

9 324 427 000

 

Itālija

5 759 061 000

15 753 884 000

50

7 876 942 000

5 759 061 000

 

Kipra

147 063 000

179 320 000

50

89 660 000

89 660 000

Kipra

Latvija

61 563 000

186 604 000

50

93 302 000

61 563 000

 

Lietuva

118 148 000

290 314 000

50

145 157 000

118 148 000

 

Luksemburga

217 935 000

316 518 000

50

158 259 000

158 259 000

Luksemburga

Ungārija

421 920 000

978 454 000

50

489 227 000

421 920 000

 

Malta

44 136 000

60 993 000

50

30 496 500

30 496 500

Malta

Nīderlande

2 767 210 000

6 121 794 000

50

3 060 897 000

2 767 210 000

 

Austrija

1 315 726 000

2 927 120 000

50

1 463 560 000

1 315 726 000

 

Polija

1 810 016 000

3 689 995 000

50

1 844 997 500

1 810 016 000

 

Portugāle

860 113 000

1 644 805 000

50

822 402 500

822 402 500

Portugāle

Rumānija

460 410 000

1 248 095 000

50

624 047 500

460 410 000

 

Slovēnija

181 241 000

361 860 000

50

180 930 000

180 930 000

Slovēnija

Slovākija

214 596 000

687 119 000

50

343 559 500

214 596 000

 

Somija

839 952 000

1 929 744 000

50

964 872 000

839 952 000

 

Zviedrija

1 674 991 000

3 932 868 000

50

1 966 434 000

1 674 991 000

 

Apvienotā Karaliste

8 417 725 000

18 044 543 000

50

9 022 271 500

8 417 725 000

 

Kopā

56 074 411 000

126 856 122 000

 

63 428 061 000

55 890 066 500

 


2. TABULA

PVN pašu resursu sadalījums atbilstoši Lēmuma 2007/436/EK, Euratom 2. panta 1. punkta b) apakšpunktam (1 3. nodaļa)

Dalībvalsts

1 % no nepārsniedzamās PVN likmes bāzes

PVN pašu resursu vienotā likme (9) (%)

PVN pašu resursi ar vienotu likmi

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Beļģija

1 627 587 000

0,3000

488 276 100

Bulgārija

169 013 000

0,3000

50 703 900

Čehija

652 877 000

0,3000

195 863 100

Dānija

963 769 000

0,3000

289 130 700

Vācija

11 026 155 000

0,1500

1 653 923 250

Igaunija

71 993 000

0,3000

21 597 900

Īrija

633 484 500

0,3000

190 045 350

Grieķija

1 019 460 000

0,3000

305 838 000

Spānija

5 258 235 000

0,3000

1 577 470 500

Francija

9 324 427 000

0,3000

2 797 328 100

Itālija

5 759 061 000

0,3000

1 727 718 300

Kipra

89 660 000

0,3000

26 898 000

Latvija

61 563 000

0,3000

18 468 900

Lietuva

118 148 000

0,3000

35 444 400

Luksemburga

158 259 000

0,3000

47 477 700

Ungārija

421 920 000

0,3000

126 576 000

Malta

30 496 500

0,3000

9 148 950

Nīderlande

2 767 210 000

0,1000

276 721 000

Austrija

1 315 726 000

0,2250

296 038 350

Polija

1 810 016 000

0,3000

543 004 800

Portugāle

822 402 500

0,3000

246 720 750

Rumānija

460 410 000

0,3000

138 123 000

Slovēnija

180 930 000

0,3000

54 279 000

Slovākija

214 596 000

0,3000

64 378 800

Somija

839 952 000

0,3000

251 985 600

Zviedrija

1 674 991 000

0,1000

167 499 100

Apvienotā Karaliste

8 417 725 000

0,3000

2 525 317 500

Kopā

55 890 066 500

 

14 125 977 050


3. TABULA

Vienotas likmes un nacionālā kopienākuma resursu sadalījuma noteikšana atbilstoši Lēmuma 2007/436/EK, Euratom 2. panta 1. punkta c) apakšpunktam (1 4. nodaļa)

Dalībvalsts

1 % no nacionālā kopienākuma

Vienotā papildu bāzes likme, pašu resursi

Papildu bāze, pašu resursi ar vienotu likmi

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Beļģija

3 698 643 000

 

2 551 066 178

Bulgārija

370 007 000

 

255 205 042

Čehija

1 391 854 000

 

960 003 889

Dānija

2 458 026 000

 

1 695 375 032

Vācija

26 119 640 000

 

18 015 507 359

Igaunija

146 742 000

 

101 212 405

Īrija

1 266 969 000

 

873 866 920

Grieķija

2 175 890 000

 

1 500 777 282

Spānija

10 542 672 000

 

7 271 600 414

Francija

20 331 649 000

 

14 023 354 543

Itālija

15 753 884 000

 

10 865 931 276

Kipra

179 320 000

 

123 682 439

Latvija

186 604 000

0,6897303 (10)

128 706 435

Lietuva

290 314 000

 

200 238 365

Luksemburga

316 518 000

 

218 312 058

Ungārija

978 454 000

 

674 869 380

Malta

60 993 000

 

42 068 721

Nīderlande

6 121 794 000

 

4 222 386 866

Austrija

2 927 120 000

 

2 018 923 381

Polija

3 689 995 000

 

2 545 101 391

Portugāle

1 644 805 000

 

1 134 471 861

Rumānija

1 248 095 000

 

860 848 950

Slovēnija

361 860 000

 

249 585 810

Slovākija

687 119 000

 

473 926 800

Somija

1 929 744 000

 

1 331 002 925

Zviedrija

3 932 868 000

 

2 712 618 260

Apvienotā Karaliste

18 044 543 000

 

12 445 868 215

Kopā

126 856 122 000

 

87 496 512 197


4. TABULA

Nīderlandei un Zviedrijai piemērotā NKI bruto iemaksas samazinājuma aprēķināšana un tā finansējums atbilstoši Lēmuma 2007/436/EK, Euratom 2. panta 5. punktam (1 6. nodaļa)

Dalībvalsts

Bruto samazinājums

NKI bāzes procentuālā daļa

Bruto samazinājumam piemērotā NKI skala

Nīderlandei un Zviedrijai piemērotā samazinājuma finansējums

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (3)

Beļģija

 

2,92

24 197 489

24 197 489

Bulgārija

 

0,29

2 420 682

2 420 682

Čehija

 

1,10

9 105 873

9 105 873

Dānija

 

1,94

16 081 048

16 081 048

Vācija

 

20,59

170 881 511

170 881 511

Igaunija

 

0,12

960 025

960 025

Īrija

 

1,00

8 288 842

8 288 842

Grieķija

 

1,72

14 235 241

14 235 241

Spānija

 

8,31

68 972 916

68 972 916

Francija

 

16,03

133 014 961

133 014 961

Itālija

 

12,42

103 066 026

103 066 026

Kipra

 

0,14

1 173 158

1 173 158

Latvija

 

0,15

1 220 812

1 220 812

Lietuva

 

0,23

1 899 310

1 899 310

Luksemburga

 

0,25

2 070 743

2 070 743

Ungārija

 

0,77

6 401 302

6 401 302

Malta

 

0,05

399 032

399 032

Nīderlande

– 665 039 963

4,83

40 050 378

– 624 989 585

Austrija

 

2,31

19 149 984

19 149 984

Polija

 

2,91

24 140 912

24 140 912

Portugāle

 

1,30

10 760 744

10 760 744

Rumānija

 

0,98

8 165 364

8 165 364

Slovēnija

 

0,29

2 367 383

2 367 383

Slovākija

 

0,54

4 495 312

4 495 312

Somija

 

1,52

12 624 890

12 624 890

Zviedrija

– 164 885 941

3,10

25 729 850

– 139 156 091

Apvienotā Karaliste

 

14,22

118 052 116

118 052 116

Kopā

– 829 925 904

100,00

829 925 904

0

ES IKP cenu deflators, EUR (2010. gada pavasara ekonomikas prognoze):

a) 2004. gads ES-25 = 107,4023 / b) 2006. gads ES-25 = 112,1509 / c) 2006. gads ES-27 = 112,4894 / d) 2011. gads ES-27 = 118,4172

Vienreizēja summa Nīderlandei: 2011. gada cenās:

EUR 605 000 000 × [(b/a) × (d/c)] = EUR 665 039 963

Vienreizēja summa Zviedrijai: 2011. gada cenās:

EUR 150 000 000 × [(b/a) × (d/c)] = EUR 164 885 941


5.1. TABULA

Apvienotās Karalistes budžeta nelīdzsvarotības korekcija 2010. gadam atbilstoši Lēmuma 2007/436/EK, Euratom, 4. pantam (1 5. nodaļa)

Apraksts

Koeficients (11) (%)

Summa

1.

Apvienotās Karalistes daļa (%) no kopējās neierobežotās PVN bāzes

15,0995

 

2.

Apvienotās Karalistes daļa (%) kopējos iedalītajos izdevumos, kas koriģēti, ņemot vērā paplašināšanās izdevumus

7,7390

 

3.

(1) – (2)

7,3605

 

4.

Kopējie iedalītie izdevumi

 

111 581 136 089

5.

Ar paplašināšanos saistītie izdevumi (12) = (5a +  5b)

 

23 885 731 392

5.a

Pirmspievienošanās izdevumi

 

2 978 639 088

5.b

Ar 4. panta 1. punkta g) apakšpunktu saistītie izdevumi

 

20 907 092 304

6.

Kopējie iedalītie izdevumi, kas koriģēti, ņemot vērā paplašināšanās izdevumus = (4) – (5)

 

87 695 404 697

7.

Apvienotās Karalistes korektīvais sākotnējais apjoms = (3) × (6) × 0,66

 

4 260 193 166

8.

Apvienotās Karalistes priekšrocības (13)

 

388 810 830

9.

Apvienotās Karalistes pamatkorekcija = (7) – (8)

 

3 871 382 336

10.

Neplānotie ieguvumi no tradicionālajiem pašu resursiem (14)

 

29 810 676

11.

Korekcija Apvienotajai Karalistei = (9) – (10)

 

3 841 571 660

Saskaņā ar Lēmuma 2007/436/EK, Euratom 4. panta 2. punktu laika posmā no 2007. līdz 2013. gadam Apvienotās Karalistes papildu iemaksas, kas rodas iedalīto izdevumu ar paplašināšanos saistīto izdevumu samazinājuma rezultātā atbilstīgi 1. punkta g) apakšpunktam, nepārsniedz EUR 10 500 000 000 2004. gada cenās. Attiecīgie skaitļi ir atspoguļoti turpmāk dotajā tabulā.

Apvienotās Karalistes korekcija 2007.–2012. gadā

Starpība – sākotnējais apjoms pret EUR 10,5 miljardu robežu

(2007. gada PRL pret 2000. gada PRL), EUR

Starpība patreizējās cenas

Starpība nemainīgās 2004. gada cenas

(A)

Apvienotās Karalistes 2007. gada korekcija

0

0

(B)

Apvienotās Karalistes 2008. gada korekcija

– 301 636 064

– 279 914 923

(C)

Apvienotās Karalistes 2009. gada korekcija

–1 350 053 160

–1 271 666 250

(D)

Apvienotās Karalistes 2010. gada korekcija

–2 083 537 505

–1 918 060 737

(E)

Apvienotās Karalistes 2011. gada korekcija

n.p.

n.p.

(F)

Apvienotās Karalistes 2012. gada korekcija

n.p.

n.p.

(G)

Starpību summa = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F)

–3 735 226 728

–3 469 641 910


5.2. TABULA

Apvienotās Karalistes budžeta nelīdzsvarotības korekcija 2007. gadam atbilstoši Lēmuma 2007/436/EK, Euratom 4. pantam (3 5. nodaļa)

Apraksts

Koeficients (15) (%)

Summa

1.

Apvienotās Karalistes daļa (%) no kopējās neierobežotās PVN bāzes

17,4496

 

2.

Apvienotās Karalistes daļa (%) kopējos iedalītajos izdevumos, kas koriģēti, ņemot vērā paplašināšanās izdevumus

7,2384

 

3.

(1) – (2)

10,2111

 

4.

Kopējie iedalītie izdevumi

 

105 275 791 730

5.

Ar paplašināšanos saistītie izdevumi (16) = (5a + 5b)

 

2 930 808 042

5.a

Pirmspievienošanās izdevumi

 

2 930 808 042

5.b

Ar 4. panta 1. punkta g) apakšpunktu saistītie izdevumi

 

0

6.

Kopējie iedalītie izdevumi, kas koriģēti, ņemot vērā paplašināšanās izdevumus = (4) – (5)

 

102 344 983 688

7.

Apvienotās Karalistes korektīvais sākotnējais apjoms = (3) × (6) × 0,66

 

6 897 392 491

8.

Apvienotās Karalistes priekšrocības (17)

 

67 188 488

9.

Apvienotās Karalistes pamatkorekcija = (7) – (8)

 

6 830 204 004

10.

Neparedzētie ieņēmumi no tradcionāliem pašu resursiem (18)

 

–46 980 802

11.

Korekcija Apvienotajai Karalistei = (9) – (10)

 

6 877 184 806


5.3. TABULA

Budžeta nelīdzsvarotības korekcijas Apvienotajai Karalistei 2006. gadam saskaņā ar 4. pantu Padomes Lēmumā 2000/597/EK, Euratom (3 5. nodaļa)

Apraksts

Koeficients (19) (%)

Summa

1.

Apvienotās Karalistes daļa (%) no kopējās neierobežotās PVN bāzes

17,2771

 

2.

Apvienotās Karalistes daļa (%) kopējos iedalītajos izdevumos, kas koriģēti, ņemot vērā paplašināšanās izdevumus

8,6928

 

3.

(1) – (2)

8,5843

 

4.

Kopējie iedalītie izdevumi

 

97 195 051 529

5.

Pirmspievienošanās izdevumi (PPI)

 

1 837 296 087

6.

Kopējie iedalītie izdevumi, kas koriģēti, ņemot vērā pirmspievienošanās izdevumus = (4) – (5)

 

95 357 755 442

7.

Apvienotās Karalistes korektīvais sākotnējais apjoms = (3) × (6) × 0,66

 

5 402 613 496

8.

Apvienotās Karalistes priekšrocības (20)

 

215 286 076

9.

Apvienotās Karalistes pamatkorekcija = (7) – (8)

 

5 187 327 420

10.

Neparedzētie ieņēmumi no tradcionāliem pašu resursiem (21)

 

–9 196 589

11.

Korekcija Apvienotajai Karalistei = (9) – (10)

 

5 196 524 008


6.1. TABULA

Aprēķināts finansējums 2010. gada korekcijai attiecībā uz Apvienoto Karalisti – EUR 3 841 571 660 (1 5. nodaļa)

Dalībvalsts

Samazinātas NKI bāzes procentuālā daļa

Daļas bez Apvienotās Karalistes

Daļas bez Vācijas, Nīderlandes, Austrijas, Zviedrijas un Apvienotās Karalistes

Trīs ceturtdaļas no 2. ailē minētās Vācijas, Nīderlandes, Austrijas un Zviedrijas daļas

4. aile sadalīta saskaņā ar 3. ailē minēto

Finansēšanas skala

Korekcijai piemērotā finansēšanas skala

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Beļģija

2,92

3,40

5,31

 

1,43

4,83

185 512 958

Bulgārija

0,29

0,34

0,53

 

0,14

0,48

18 558 453

Čehija

1,10

1,28

2,00

 

0,54

1,82

69 811 267

Dānija

1,94

2,26

3,53

 

0,95

3,21

123 287 291

Vācija

20,59

24,00

0,00

–18,00

0,00

6,00

230 537 205

Igaunija

0,12

0,13

0,21

 

0,06

0,19

7 360 143

Īrija

1,00

1,16

1,82

 

0,49

1,65

63 547 406

Grieķija

1,72

2,00

3,12

 

0,84

2,84

109 136 186

Spānija

8,31

9,69

15,12

 

4,08

13,76

528 789 146

Francija

16,03

18,69

29,17

 

7,86

26,55

1 019 775 186

Itālija

12,42

14,48

22,60

 

6,09

20,57

790 168 077

Kipra

0,14

0,16

0,26

 

0,07

0,23

8 994 159

Latvija

0,15

0,17

0,27

 

0,07

0,24

9 359 503

Lietuva

0,23

0,27

0,42

 

0,11

0,38

14 561 289

Luksemburga

0,25

0,29

0,45

 

0,12

0,41

15 875 604

Ungārija

0,77

0,90

1,40

 

0,38

1,28

49 076 349

Malta

0,05

0,06

0,09

 

0,02

0,08

3 059 228

Nīderlande

4,83

5,63

0,00

–4,22

0,00

1,41

54 032 187

Austrija

2,31

2,69

0,00

–2,02

0,00

0,67

25 835 351

Polija

2,91

3,39

5,29

 

1,43

4,82

185 079 200

Portugāle

1,30

1,51

2,36

 

0,64

2,15

82 498 538

Rumānija

0,98

1,15

1,79

 

0,48

1,63

62 600 742

Slovēnija

0,29

0,33

0,52

 

0,14

0,47

18 149 824

Slovākija

0,54

0,63

0,99

 

0,27

0,90

34 463 850

Somija

1,52

1,77

2,77

 

0,75

2,52

96 790 233

Zviedrija

3,10

3,61

0,00

–2,71

0,00

0,90

34 712 285

Apvienotā Karaliste

14,22

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

Kopā

100,00

100,00

100,00

–26,95

26,95

100,00

3 841 571 660

Aprēķini tiek veikti līdz 15 zīmēm aiz komata.

6.2. TABULA

Apvienotās Karalistes 2007. gada galīgās korekcijas finansējums (3 5. nodaļa)

Dalībvalsts

Summa

 

(1)

Beļģija

706 907

Bulgārija

535 312

Čehija

6 744 356

Dānija

–5 289 141

Vācija

– 870 891

Igaunija

– 989 889

Īrija

–6 610 915

Grieķija

–10 394 252

Spānija

–14 463 921

Francija

–4 098 541

Itālija

–32 446 645

Kipra

–71 604

Latvija

153 180

Lietuva

108 301

Luksemburga

– 114 511

Ungārija

757 788

Malta

11 085

Nīderlande

– 683 089

Austrija

– 640 297

Polija

14 123 243

Portugāle

3 156 918

Rumānija

7 742 255

Slovēnija

657 143

Slovākija

3 867 642

Somija

–4 997 969

Zviedrija

98 758

Apvienotā Karaliste

43 008 777

Kopā

0


6.3. TABULA

Apvienotās Karalistes 2006. gada galīgās korekcijas finansējums (3 5. nodaļa)

Dalībvalsts

Summa

 

(1)

Beļģija

–8 755 549

Bulgārija

– 741 523

Čehija

–3 073 164

Dānija

–5 928 694

Vācija

–11 377 531

Igaunija

– 375 342

Īrija

–4 203 153

Grieķija

–5 690 088

Spānija

–26 632 223

Francija

–49 761 580

Itālija

–39 816 491

Kipra

– 393 976

Latvija

– 532 301

Lietuva

– 715 807

Luksemburga

– 771 356

Ungārija

–2 426 193

Malta

– 137 272

Nīderlande

–2 637 055

Austrija

–1 218 391

Polija

–7 766 880

Portugāle

–4 055 856

Rumānija

–3 137 843

Slovēnija

– 877 883

Slovākija

–1 383 091

Somija

–4 673 150

Zviedrija

–1 563 025

Apvienotā Karaliste

188 645 417

Kopā

0


7. TABULA

Vispārējā budžeta finansējuma kopsavilkums (22) pēc pašu resursu veida un pa dalībvalstīm

Dalībvalsts

Tradicionālie pašu resursi (TPR)

PVN un NKI pašu resursi, ieskaitot korekcijas

Kopējie pašu resursi (23)

Neto cukura nozares nodevas (75 %)

Neto muitas nodokļi (75 %)

Neto tradicionālie pašu resursi kopā (75 %)

Iekasēšanas izmaksas (25 % no bruto TPR) p. m.

PVN pašu resursi

NKI pašu resursi

Nīderlandei un Zviedrijai piemērotais samazinājums

Apvienotās Karalistes korekcija

Kopā “valstu iemaksas”

Daļa kopējās “valstu iemaksās” (%)

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) = (5) + (6) + (7) + (8)

(10)

(11) = (3) + (9)

Beļģija

6 600 000

1 507 642 260

1 514 242 260

504 747 420

488 276 100

2 551 066 178

24 197 489

177 464 316

3 241 004 083

3,19

4 755 246 343

Bulgārija

400 000

45 406 418

45 806 418

15 268 806

50 703 900

255 205 042

2 420 682

18 352 242

326 681 866

0,32

372 488 284

Čehija

3 400 000

191 135 846

194 535 846

64 845 282

195 863 100

960 003 889

9 105 873

73 482 459

1 238 455 321

1,22

1 432 991 167

Dānija

3 400 000

299 756 949

303 156 949

101 052 316

289 130 700

1 695 375 032

16 081 048

112 069 456

2 112 656 236

2,08

2 415 813 185

Vācija

26 300 000

3 328 560 834

3 354 860 834

1 118 286 941

1 653 923 250

18 015 507 359

170 881 511

218 288 783

20 058 600 903

19,74

23 413 461 737

Igaunija

0

19 766 244

19 766 244

6 588 748

21 597 900

101 212 405

960 025

5 994 912

129 765 242

0,13

149 531 486

Īrija

0

176 031 452

176 031 452

58 677 151

190 045 350

873 866 920

8 288 842

52 733 338

1 124 934 450

1,11

1 300 965 902

Grieķija

1 400 000

192 814 112

194 214 112

64 738 038

305 838 000

1 500 777 282

14 235 241

93 051 846

1 913 902 369

1,88

2 108 116 481

Spānija

4 700 000

1 182 245 136

1 186 945 136

395 648 379

1 577 470 500

7 271 600 414

68 972 916

487 693 002

9 405 736 832

9,26

10 592 681 968

Francija

30 900 000

1 450 021 795

1 480 921 795

493 640 598

2 797 328 100

14 023 354 543

133 014 961

965 915 065

17 919 612 669

17,63

19 400 534 464

Itālija

4 700 000

1 893 363 721

1 898 063 721

632 687 907

1 727 718 300

10 865 931 276

103 066 026

717 904 941

13 414 620 543

13,20

15 312 684 264

Kipra

0

26 199 596

26 199 596

8 733 199

26 898 000

123 682 439

1 173 158

8 528 579

160 282 176

0,16

186 481 772

Latvija

0

18 274 452

18 274 452

6 091 484

18 468 900

128 706 435

1 220 812

8 980 382

157 376 529

0,15

175 650 981

Lietuva

800 000

38 693 354

39 493 354

13 164 452

35 444 400

200 238 365

1 899 310

13 953 783

251 535 858

0,25

291 029 212

Luksemburga

0

13 705 839

13 705 839

4 568 613

47 477 700

218 312 058

2 070 743

14 989 737

282 850 238

0,28

296 556 077

Ungārija

2 000 000

97 525 900

99 525 900

33 175 300

126 576 000

674 869 380

6 401 302

47 407 944

855 254 626

0,84

954 780 526

Malta

0

10 535 781

10 535 781

3 511 927

9 148 950

42 068 721

399 032

2 933 041

54 549 744

0,05

65 085 525

Nīderlande

7 300 000

1 779 241 635

1 786 541 635

595 513 878

276 721 000

4 222 386 866

– 624 989 585

50 712 043

3 924 830 324

3,86

5 711 371 959

Austrija

3 200 000

160 367 637

163 567 637

54 522 546

296 038 350

2 018 923 381

19 149 984

23 976 663

2 358 088 378

2,32

2 521 656 015

Polija

12 800 000

332 949 320

345 749 320

115 249 774

543 004 800

2 545 101 391

24 140 912

191 435 563

3 303 682 666

3,25

3 649 431 986

Portugāle

200 000

128 853 531

129 053 531

43 017 844

246 720 750

1 134 471 861

10 760 744

81 599 600

1 473 552 955

1,45

1 602 606 486

Rumānija

1 000 000

103 120 120

104 120 120

34 706 707

138 123 000

860 848 950

8 165 364

67 205 154

1 074 342 468

1,06

1 178 462 588

Slovēnija

0

66 571 217

66 571 217

22 190 406

54 279 000

249 585 810

2 367 383

17 929 084

324 161 277

0,32

390 732 494

Slovākija

1 400 000

105 823 993

107 223 993

35 741 331

64 378 800

473 926 800

4 495 312

36 948 401

579 749 313

0,57

686 973 306

Somija

800 000

141 720 237

142 520 237

47 506 746

251 985 600

1 331 002 925

12 624 890

87 119 114

1 682 732 529

1,66

1 825 252 766

Zviedrija

2 600 000

456 395 106

458 995 106

152 998 369

167 499 100

2 712 618 260

– 139 156 091

33 248 018

2 774 209 287

2,73

3 233 204 393

Apvienotā Karaliste

9 500 000

2 776 877 515

2 786 377 515

928 792 505

2 525 317 500

12 445 868 215

118 052 116

–3 609 917 466

11 479 320 365

11,30

14 265 697 880

Kopā

123 400 000

16 543 600 000

16 667 000 000

5 555 666 667

14 125 977 050

87 496 512 197

0

0

101 622 489 247

100,00

118 289 489 247

B. VISPĀRĒJS IEŅĒMUMU DOKUMENTS PA BUDŽETA POZĪCIJĀM

IEŅĒMUMI

Sadaļa

Pozīcija

2011. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 6/2011

Jaunā summa

1

PAŠU RESURSI

120 566 371 247

–2 276 882 000

118 289 489 247

3

PĀRPALIKUMI, ATLIKUMI UN KOREKCIJAS

4 539 394 283

1 814 882 000

6 354 276 283

4

IEŅĒMUMI NO PERSONĀM, KAS SAISTĪTAS AR IESTĀDĒM UN CITĀM SAVIENĪBAS STRUKTŪRĀM

1 180 425 515

 

1 180 425 515

5

UZKRĀTIE IEŅĒMUMI NO IESTĀŽU ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS

57 294 000

 

57 294 000

6

IEMAKSAS UN ATMAKSĀJUMI SAVIENĪBAS/KOPIENAS LĪGUMOS UN PROGRAMMĀS

30 000 000

52 000 000

82 000 000

7

PROCENTI PAR NOVĒLOTIEM MAKSĀJUMIEM UN SODA NAUDAS

123 000 000

610 000 000

733 000 000

8

AIZŅĒMUMU UN AIZDEVUMU OPERĀCIJAS

438 717

 

438 717

9

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

30 210 000

 

30 210 000

 

Kopā

126 527 133 762

200 000 000

126 727 133 762

1. SADAĻA

PAŠU RESURSI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2011. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 6/2011

Jaunā summa

1 1

MAKSĀJUMI UN CITAS NODEVAS, KAS PAREDZĒTAS CUKURA TIRGU KOPĪGĀS ORGANIZĀCIJAS SISTĒMĀ (LĒMUMA 2007/436/EK, EURATOM 2. PANTA 1. PUNKTA a) APAKŠPUNKTS)

123 400 000

 

123 400 000

1 2

MUITAS NODOKĻI UN CITAS NODEVAS, KAS MINĒTAS LĒMUMA 2007/436/EK, EURATOM 2. PANTA 1. PUNKTA a) APAKŠPUNKTĀ

17 743 600 000

–1 200 000 000

16 543 600 000

1 3

PAŠU RESURSI NO PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS NODOKĻA ATBILSTOŠI LĒMUMA 2007/436/EK, EURATOM 2. PANTA 1. PUNKTA b) APAKŠPUNKTAM

14 125 977 050

 

14 125 977 050

1 4

PAŠU RESURSI, KURU PAMATĀ IR NACIONĀLAIS KOPIENĀKUMS SASKAŅĀ AR LĒMUMA 2007/436/EK, EURATOM 2. PANTA 1. PUNKTA c) APAKŠPUNKTU

88 573 394 197

–1 076 882 000

87 496 512 197

1 5

BUDŽETA NELĪDZSVAROTĪBAS KOREKCIJA

0

 

0

1 6

NĪDERLANDEI UN ZVIEDRIJAI PIEŠĶIRTAIS BRUTO SAMAZINĀJUMS IKGADĒJĀM NKI IEMAKSĀM

0

 

0

 

1. sadaļa – Kopā

120 566 371 247

–2 276 882 000

118 289 489 247

1 2. NODAĻA — MUITAS NODOKĻI UN CITAS NODEVAS, KAS MINĒTAS LĒMUMA 2007/436/EK, EURATOM 2. PANTA 1. PUNKTA A) APAKŠPUNKTĀ

Sadaļa

Nodaļa

Pants

Postenis

Pozīcija

2011. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 6/2011

Jaunā summa

1 2

MUITAS NODOKĻI UN CITAS NODEVAS, KAS MINĒTAS LĒMUMA 2007/436/EK, EURATOM 2. PANTA 1. PUNKTA a) APAKŠPUNKTĀ

1 2 0

Muitas nodokļi un citas nodevas, kas minētas Lēmuma 2007/436/EK, Euratom 2. panta 1. punkta a) apakšpunktā

17 743 600 000

–1 200 000 000

16 543 600 000

 

1 2. nodaļa – Kopā

17 743 600 000

–1 200 000 000

16 543 600 000

1 2 0.
Muitas nodokļi un citas nodevas, kas minētas Lēmuma 2007/436/EK, Euratom 2. panta 1. punkta a) apakšpunktā

2011. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 6/2011

Jaunā summa

17 743 600 000

–1 200 000 000

16 543 600 000

Piezīmes

Muitas nodokļu kā pašu resursu apropriācija kopējo izdevumu finansēšanai ir loģiskas sekas preču brīvai apritei Savienībā. Šis pants var iekļaut nodevas, piemaksas, papildu vai kompensācijas summas, papildu summas vai faktorus, kopējā muitas tarifa nodokļus un citus nodokļus, kurus noteikušas vai noteiks Eiropas Savienības iestādes attiecībā uz tirdzniecību ar trešām valstīm, un muitas nodokļus izstrādājumiem saskaņā ar spēku zaudējušo Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dibināšanas līgumu.

Skaitļi doti bez iekasēšanas izmaksām.

Juridiskais pamats

Padomes 2007. gada 7. jūnija Lēmums 2007/436/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu (OV L 163, 23.6.2007., 17. lpp.) un jo īpaši tā 2. panta 1. punkta a) apakšpunkts.

Dalībvalsts

2011. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 6/2011

Jaunā summa

Beļģija

1 617 000 000

– 109 357 740

1 507 642 260

Bulgārija

48 700 000

–3 293 582

45 406 418

Čehija

205 000 000

–13 864 154

191 135 846

Dānija

321 500 000

–21 743 051

299 756 949

Vācija

3 570 000 000

– 241 439 166

3 328 560 834

Igaunija

21 200 000

–1 433 756

19 766 244

Īrija

188 800 000

–12 768 548

176 031 452

Grieķija

206 800 000

–13 985 888

192 814 112

Spānija

1 268 000 000

–85 754 864

1 182 245 136

Francija

1 555 200 000

– 105 178 205

1 450 021 795

Itālija

2 030 700 000

– 137 336 279

1 893 363 721

Kipra

28 100 000

–1 900 404

26 199 596

Latvija

19 600 000

–1 325 548

18 274 452

Lietuva

41 500 000

–2 806 646

38 693 354

Luksemburga

14 700 000

– 994 161

13 705 839

Ungārija

104 600 000

–7 074 100

97 525 900

Malta

11 300 000

– 764 219

10 535 781

Nīderlande

1 908 300 000

– 129 058 365

1 779 241 635

Austrija

172 000 000

–11 632 363

160 367 637

Polija

357 100 000

–24 150 680

332 949 320

Portugāle

138 200 000

–9 346 469

128 853 531

Rumānija

110 600 000

–7 479 880

103 120 120

Slovēnija

71 400 000

–4 828 783

66 571 217

Slovākija

113 500 000

–7 676 007

105 823 993

Somija

152 000 000

–10 279 763

141 720 237

Zviedrija

489 500 000

–33 104 894

456 395 106

Apvienotā Karaliste

2 978 300 000

– 201 422 485

2 776 877 515

1 2 0. pants – kopā

17 743 600 000

–1 200 000 000

16 543 600 000

1 4. NODAĻA — PAŠU RESURSI, KURU PAMATĀ IR NACIONĀLAIS KOPIENĀKUMS SASKAŅĀ AR LĒMUMA 2007/436/EK, EURATOM 2. PANTA 1. PUNKTA C) APAKŠPUNKTU

Sadaļa

Nodaļa

Pants

Postenis

Pozīcija

2011. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 6/2011

Jaunā summa

1 4

PAŠU RESURSI, KURU PAMATĀ IR NACIONĀLAIS KOPIENĀKUMS SASKAŅĀ AR LĒMUMA 2007/436/EK, EURATOM 2. PANTA 1. PUNKTA c) APAKŠPUNKTU

1 4 0

Pašu resursi, kuru pamatā ir nacionālais kopienākums saskaņā ar Lēmuma 2007/436/EK, Euratom 2. panta 1. punkta c) apakšpunktu

88 573 394 197

–1 076 882 000

87 496 512 197

 

1 4. nodaļa – Kopā

88 573 394 197

–1 076 882 000

87 496 512 197

1 4 0.
Pašu resursi, kuru pamatā ir nacionālais kopienākums saskaņā ar Lēmuma 2007/436/EK, Euratom 2. panta 1. punkta c) apakšpunktu

2011. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 6/2011

Jaunā summa

88 573 394 197

–1 076 882 000

87 496 512 197

Piezīmes

NKI resursi ir “papildu” resursi, kas nodrošina ieņēmumus, ko izmanto, lai segtu izdevumus, kas pārsniedz summu, ko veido tradicionālie pašu resursi, PVN maksājumi un citi ieņēmumi jebkurā noteiktā gadā. Tādējādi NKI resursu izmantošana vienmēr nodrošina Eiropas Savienības vispārējā budžeta iepriekšēju līdzsvarotību.

NKI pieprasījuma likmi nosaka atbilstoši papildu ieņēmumiem, kas nepieciešami, lai finansētu budžeta izdevumus, ko nesedz citi resursi (PVN maksājumi, tradicionālie pašu resursi un citi ieņēmumi). Tādējādi pieprasījuma likmi piemēro katras dalībvalsts NKI.

Likme, ko piemēro dalībvalstu nacionālajam kopienākumam, šajā gadā ir 0,6897 %.

Juridiskais pamats

Padomes 2007. gada 7. jūnija Lēmums 2007/436/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu (OV L 163, 23.6.2007., 17. lpp.) un jo īpaši tā 2. panta 1. punkta c) apakšpunkts.

Dalībvalsts

2011. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 6/2011

Jaunā summa

Beļģija

2 582 463 970

–31 397 792

2 551 066 178

Bulgārija

258 346 033

–3 140 991

255 205 042

Čehija

971 819 342

–11 815 453

960 003 889

Dānija

1 716 241 222

–20 866 190

1 695 375 032

Vācija

18 237 237 068

– 221 729 709

18 015 507 359

Igaunija

102 458 098

–1 245 693

101 212 405

Īrija

884 622 223

–10 755 303

873 866 920

Grieķija

1 519 248 418

–18 471 136

1 500 777 282

Spānija

7 361 097 188

–89 496 774

7 271 600 414

Francija

14 195 949 972

– 172 595 429

14 023 354 543

Itālija

10 999 666 044

– 133 734 768

10 865 931 276

Kipra

125 204 687

–1 522 248

123 682 439

Latvija

130 290 516

–1 584 081

128 706 435

Lietuva

202 702 841

–2 464 476

200 238 365

Luksemburga

220 998 980

–2 686 922

218 312 058

Ungārija

683 175 478

–8 306 098

674 869 380

Malta

42 586 490

– 517 769

42 068 721

Nīderlande

4 274 354 793

–51 967 927

4 222 386 866

Austrija

2 043 771 712

–24 848 331

2 018 923 381

Polija

2 576 425 769

–31 324 378

2 545 101 391

Portugāle

1 148 434 615

–13 962 754

1 134 471 861

Rumānija

871 444 032

–10 595 082

860 848 950

Slovēnija

252 657 640

–3 071 830

249 585 810

Slovākija

479 759 755

–5 832 955

473 926 800

Somija

1 347 384 528

–16 381 603

1 331 002 925

Zviedrija

2 746 004 388

–33 386 128

2 712 618 260

Apvienotā Karaliste

12 599 048 395

– 153 180 180

12 445 868 215

1 4 0. pants – Kopā

88 573 394 197

–1 076 882 000

87 496 512 197

3. SADAĻA

PĀRPALIKUMI, ATLIKUMI UN KOREKCIJAS

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2011. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 6/2011

Jaunā summa

3 0

PIEEJAMAIS PĀRPALIKUMS NO IEPRIEKŠĒJĀ FINANŠU GADA

4 539 394 283

 

4 539 394 283

3 1

ATLIKUMI UN ATLIKUMU KOREKCIJA, PAMATOJOTIES UZ IEPRIEKŠĒJO FINANŠU GADU PVN, KAS IZRIET NO REGULAS (EK, EURATOM) Nr. 1150/2000 10. PANTA 4., 5. UN 8. PUNKTA PIEMĒROŠANAS

p.m.

673 159 000

673 159 000

3 2

ATLIKUMI UN ATLIKUMU KOREKCIJA IEPRIEKŠĒJIEM FINANŠU GADIEM, PAMATOJOTIES UZ NACIONĀLO KOPIENĀKUMU/KOPPRODUKTU, KAS IZRIET NO REGULAS (EK, EURATOM) Nr. 1150/2000 10. PANTA 6., 7. UN 8. PUNKTA PIEMĒROŠANAS

p.m.

1 141 723 000

1 141 723 000

3 4

KOREKCIJAS, KAS IR SAISTĪTAS AR DAŽU DALĪBVALSTU NEPIEDALĪŠANOS DAŽĀS BRĪVĪBAS, DROŠĪBAS UN TIESISKUMA POLITIKAS JOMĀS

p.m.

 

p.m.

3 5

APVIENOTĀS KARALISTES BUDŽETA NELĪDZSVAROTĪBAS KOREKCIJAS FINANSĒJUMA GALĪGĀ APRĒĶINA REZULTĀTS

0

 

0

3 6

APVIENOTĀS KARALISTES BUDŽETA NELĪDZSVAROTĪBAS KOREKCIJAS FINANSĒJUMA STARPPOSMA ATJAUNINĀTĀ APRĒĶINA REZULTĀTS

p.m.

 

p.m.

3 7

KOREKCIJA SAISTĪBĀ AR LĒMUMA 2007/436/EK, EURATOM ĪSTENOŠANU

 

 

3. sadaļa – Kopā

4 539 394 283

1 814 882 000

6 354 276 283

3 1. NODAĻA — ATLIKUMI UN ATLIKUMU KOREKCIJA, PAMATOJOTIES UZ IEPRIEKŠĒJO FINANŠU GADU PVN, KAS IZRIET NO REGULAS (EK, EURATOM) NR. 1150/2000 10. PANTA 4., 5. UN 8. PUNKTA PIEMĒROŠANAS

Sadaļa

Nodaļa

Pants

Postenis

Pozīcija

2011. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 6/2011

Jaunā summa

3 1

ATLIKUMI UN ATLIKUMU KOREKCIJA, PAMATOJOTIES UZ IEPRIEKŠĒJO FINANŠU GADU PVN, KAS IZRIET NO REGULAS (EK, EURATOM) Nr. 1150/2000 10. PANTA 4., 5. UN 8. PUNKTA PIEMĒROŠANAS

3 1 0

Regulas (EK, Euratom) Nr. 1150/2000 10. panta 4., 5. un 8. punkta piemērošana 1995. gadam un turpmākajiem finanšu gadiem

3 1 0 3

Regulas (EK, Euratom) Nr. 1150/2000 10. panta 4., 5. un 8. punkta piemērošana 1995. gadam un turpmākajiem gadiem

p.m.

673 159 000

673 159 000

 

3 1 0. pants – Starpsumma

p.m.

673 159 000

673 159 000

 

3 1. nodaļa – Kopā

p.m.

673 159 000

673 159 000

3 1 0.
Regulas (EK, Euratom) Nr. 1150/2000 10. panta 4., 5. un 8. punkta piemērošana 1995. gadam un turpmākajiem finanšu gadiem

3 1 0 3.
Regulas (EK, Euratom) Nr. 1150/2000 10. panta 4., 5. un 8. punkta piemērošana 1995. gadam un turpmākajiem gadiem

2011. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 6/2011

Jaunā summa

p.m.

673 159 000

673 159 000

Piezīmes

Saskaņā ar Regulas (EEK, Euratom) Nr. 1553/89 7. panta 1. punktu dalībvalstis līdz 31. jūlijam par iepriekšējo kalendāro gadu nosūta Komisijai pārskatu par kopējo PVN resursu bāzi.

Katru dalībvalsti debitē ar summu, ko aprēķina saskaņā ar Eiropas Savienības noteikumiem, ņemot vērā pārskatu, un kreditē ar 12 maksājumiem, kas faktiski veikti iepriekšējā finanšu gadā. Komisija aprēķina atlikumu un savlaicīgi informē dalībvalstis, lai tās varētu ierakstīt atlikumu Regulas (EK, Euratom) Nr. 1150/2000 9. panta 1. punktā minētajā Komisijas kontā tā paša gada decembra pirmajā darbdienā.

Jebkuras korekcijas iepriekš minētajos pārskatos, kas rodas, piemērojot Komisijas kontroles mehānismu saskaņā ar Regulas (EEK, Euratom) Nr. 1553/89 9. pantu, un/vai jebkuras iepriekšējo finanšu gadu NKI izmaiņas, kas ietekmē PVN bāzes maksimālā apjoma ierobežojumu, izraisīs PVN atlikumu korekcijas.

Juridiskais pamats

Padomes 1989. gada 29. maija Regula (EEK, Euratom) Nr. 1553/89 par galīgajiem vienotajiem pasākumiem, lai iekasētu pašu resursus, ko veido pievienotās vērtības nodokļi (OV L 155, 7.6.1989., 9. lpp.).

Padomes 2000. gada 22. maija Regula (EK, Euratom) Nr. 1150/2000, ar ko īsteno Lēmumu 2007/436/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu (OV L 130, 31.5.2000., 1. lpp.), un jo īpaši tās 10. panta 4., 5. un 8. punkts.

Dalībvalsts

2011. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 6/2011

Jaunā summa

Beļģija

p. m.

28 248 000

28 248 000

Bulgārija

p. m.

492 000

492 000

Čehija

p. m.

7 670 000

7 670 000

Dānija

p. m.

2 075 000

2 075 000

Vācija

p. m.

16 721 000

16 721 000

Igaunija

p. m.

1 256 000

1 256 000

Īrija

p. m.

3 469 000

3 469 000

Grieķija

p. m.

–27 208 000

–27 208 000

Spānija

p. m.

386 936 000

386 936 000

Francija

p. m.

119 302 000

119 302 000

Itālija

p. m.

83 866 000

83 866 000

Kipra

p. m.

67 000

67 000

Latvija

p. m.

–2 630 000

–2 630 000

Lietuva

p. m.

–7 591 000

–7 591 000

Luksemburga

p. m.

– 808 000

– 808 000

Ungārija

p. m.

–10 819 000

–10 819 000

Malta

p. m.

306 000

306 000

Nīderlande

p. m.

13 623 000

13 623 000

Austrija

p. m.

4 800 000

4 800 000

Polija

p. m.

–2 181 000

–2 181 000

Portugāle

p. m.

10 613 000

10 613 000

Rumānija

p. m.

–48 000

–48 000

Slovēnija

p. m.

451 000

451 000

Slovākija

p. m.

–4 424 000

–4 424 000

Somija

p. m.

14 757 000

14 757 000

Zviedrija

p. m.

6 459 000

6 459 000

Apvienotā Karaliste

p. m.

27 757 000

27 757 000

3 1 0 3. postenis – kopā

p. m.

673 159 000

673 159 000

3 2. NODAĻA — ATLIKUMI UN ATLIKUMU KOREKCIJA IEPRIEKŠĒJIEM FINANŠU GADIEM, PAMATOJOTIES UZ NACIONĀLO KOPIENĀKUMU/KOPPRODUKTU, KAS IZRIET NO REGULAS (EK, EURATOM) NR. 1150/2000 10. PANTA 6., 7. UN 8. PUNKTA PIEMĒROŠANAS

Sadaļa

Nodaļa

Pants

Postenis

Pozīcija

2011. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 6/2011

Jaunā summa

3 2

ATLIKUMI UN ATLIKUMU KOREKCIJA IEPRIEKŠĒJIEM FINANŠU GADIEM, PAMATOJOTIES UZ NACIONĀLO KOPIENĀKUMU/KOPPRODUKTU, KAS IZRIET NO REGULAS (EK, EURATOM) Nr. 1150/2000 10. PANTA 6., 7. UN 8. PUNKTA PIEMĒROŠANAS

3 2 0

Regulas (EK, Euratom) Nr. 1150/2000 10. panta 6., 7. un 8. punkta piemērošana 1995. gadam un turpmākajiem finanšu gadiem

3 2 0 3

Regulas (EK, Euratom) Nr. 1150/2000 10. panta 6., 7. un 8. punkta piemērošana 1995. gadam un turpmākajiem finanšu gadiem

p.m.

1 141 723 000

1 141 723 000

 

3 2 0. pants – Starpsumma

p.m.

1 141 723 000

1 141 723 000

 

3 2. nodaļa – Kopā

p.m.

1 141 723 000

1 141 723 000

3 2 0.
Regulas (EK, Euratom) Nr. 1150/2000 10. panta 6., 7. un 8. punkta piemērošana 1995. gadam un turpmākajiem finanšu gadiem

3 2 0 3.
Regulas (EK, Euratom) Nr. 1150/2000 10. panta 6., 7. un 8. punkta piemērošana 1995. gadam un turpmākajiem finanšu gadiem

2011. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 6/2011

Jaunā summa

p.m.

1 141 723 000

1 141 723 000

Piezīmes

Pamatojoties uz rādītājiem par iepriekšējā gada nacionālo kopienākumu kopsummu un tā sastāvdaļām, ko dalībvalstis iesniedz saskaņā ar Regulas (EK, Euratom) Nr. 1287/2003 2. panta 2. punktu, katru dalībvalsti debitē ar summu, ko aprēķina saskaņā ar Eiropas Savienības noteikumiem, un kreditē ar 12 maksājumiem, kas veikti iepriekšējā finanšu gadā.

Komisija aprēķina atlikumu un savlaicīgi informē dalībvalstis, lai tās varētu ierakstīt atlikumu Regulas (EK, Euratom) Nr. 1150/2000 9. panta 1. punktā minētajā kontā tā paša gada decembra pirmajā darbdienā.

Saskaņā ar Regulas (EK, Euratom) Nr. 1287/2003 2. panta 2. punktu jebkuras iepriekšējo finanšu gadu nacionālā kopprodukta un nacionālā kopienākuma izmaiņas, uz kurām attiecas 4. un 5. pants, paredz pielāgojumu katras attiecīgās dalībvalsts atlikumā atbilstoši Regulas (EK, Euratom) Nr. 1150/2000 10. panta 7. punktam.

Juridiskais pamats

Padomes 2000. gada 22. maija Regula (EK, Euratom) Nr. 1150/2000, ar ko īsteno Lēmumu 2007/436/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu (OV L 130, 31.5.2000., 1. lpp.), un jo īpaši tās 10. panta 6., 7. un 8. punkts.

Padomes 2003. gada 15. jūlija Regula (EK, Euratom) Nr. 1287/2003 par to, kā saskaņot nacionālo kopienākumu tirgus cenās (OV L 181, 19.7.2003., 1. lpp.).

Dalībvalsts

2011. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 6/2011

Jaunā summa

Beļģija

p. m.

75 091 000

75 091 000

Bulgārija

p. m.

18 780 000

18 780 000

Čehija

p. m.

193 523 000

193 523 000

Dānija

p. m.

8 750 000

8 750 000

Vācija

p. m.

– 413 112 000

– 413 112 000

Igaunija

p. m.

5 607 000

5 607 000

Īrija

p. m.

12 642 000

12 642 000

Grieķija

p. m.

– 125 366 000

– 125 366 000

Spānija

p. m.

80 168 000

80 168 000

Francija

p. m.

5 653 000

5 653 000

Itālija

p. m.

832 542 000

832 542 000

Kipra

p. m.

– 259 000

– 259 000

Latvija

p. m.

4 298 000

4 298 000

Lietuva

p. m.

13 405 000

13 405 000

Luksemburga

p. m.

–3 302 000

–3 302 000

Ungārija

p. m.

–12 955 000

–12 955 000

Malta

p. m.

1 449 000

1 449 000

Nīderlande

p. m.

–7 047 000

–7 047 000

Austrija

p. m.

130 157 000

130 157 000

Polija

p. m.

8 593 000

8 593 000

Portugāle

p. m.

52 802 000

52 802 000

Rumānija

p. m.

36 444 000

36 444 000

Slovēnija

p. m.

2 221 000

2 221 000

Slovākija

p. m.

796 000

796 000

Somija

p. m.

104 522 000

104 522 000

Zviedrija

p. m.

101 843 000

101 843 000

Apvienotā Karaliste

p. m.

14 478 000

14 478 000

3 2 0 3. postenis – kopā

p. m.

1 141 723 000

1 141 723 000

6. SADAĻA

IEMAKSAS UN ATMAKSĀJUMI SAVIENĪBAS/KOPIENAS LĪGUMOS UN PROGRAMMĀS

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2011. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 6/2011

Jaunā summa

6 0

IEMAKSAS SAVIENĪBAS/KOPIENAS PROGRAMMĀS

p.m.

 

p.m.

6 1

DAŽĀDU IZDEVUMU ATMAKSĀJUMS

p.m.

 

p.m.

6 2

IEŅĒMUMI NO PAKALPOJUMIEM, KAS SNIEGTI PAR SAMAKSU

p.m.

 

p.m.

6 3

IEMAKSAS SASKAŅĀ AR ĪPAŠIEM NOLĪGUMIEM

p.m.

 

p.m.

6 5

FINANŠU KOREKCIJAS

p.m.

 

p.m.

6 6

CITAS IEMAKSAS UN KOMPENSĀCIJAS

30 000 000

52 000 000

82 000 000

6 7

IEŅĒMUMI SAISTĪBĀ AR EIROPAS LAUKSAIMNIECĪBAS GARANTIJU FONDU UN EIROPAS LAUKSAIMNIECĪBAS FONDU LAUKU ATTĪSTĪBAI

p.m.

 

p.m.

6 8

PAGAIDU RESTRUKTURIZĀCIJAS MAKSĀJUMI

p.m.

 

p.m.

 

6. sadaļa – Kopā

30 000 000

52 000 000

82 000 000

6 6. NODAĻA — CITAS IEMAKSAS UN KOMPENSĀCIJAS

Sadaļa

Nodaļa

Pants

Postenis

Pozīcija

2011. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 6/2011

Jaunā summa

6 6

CITAS IEMAKSAS UN KOMPENSĀCIJAS

6 6 0

Citas iemaksas un kompensācijas

6 6 0 0

Citas piešķirtās iemaksas un kompensācijas – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

 

p.m.

6 6 0 1

Citas nepiešķirtās iemaksas un kompensācijas

30 000 000

52 000 000

82 000 000

 

6 6 0. pants – Starpsumma

30 000 000

52 000 000

82 000 000

 

6 6. nodaļa – Kopā

30 000 000

52 000 000

82 000 000

6 6 0.
Citas iemaksas un kompensācijas

6 6 0 1.
Citas nepiešķirtās iemaksas un kompensācijas

2011. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 6/2011

Jaunā summa

30 000 000

52 000 000

82 000 000

Piezīmes

Šajā postenī paredzēts iekļaut visus ieņēmumus, kas nav iekļauti citviet 6. sadaļā un nav izmantoti saskaņā ar Finanšu regulas 18. pantu.

Parlaments

 

p. m.

Komisija

 

82 000 000

 

Kopā

82 000 000

7. SADAĻA

PROCENTI PAR NOVĒLOTIEM MAKSĀJUMIEM UN SODA NAUDAS

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2011. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 6/2011

Jaunā summa

7 0

PROCENTI PAR NOVĒLOTIEM MAKSĀJUMIEM

23 000 000

175 000 000

198 000 000

7 1

SODA NAUDAS

100 000 000

435 000 000

535 000 000

7 2

NOGULDĪJUMU PROCENTI UN SODA NAUDAS

p.m.

 

p.m.

 

7. sadaļa – Kopā

123 000 000

610 000 000

733 000 000

7 0. NODAĻA — PROCENTI PAR NOVĒLOTIEM MAKSĀJUMIEM

Sadaļ

Nodaļa

Pants

Postenis

Pozīcija

2011. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 6/2011

Jaunā summa

7 0

PROCENTI PAR NOVĒLOTIEM MAKSĀJUMIEM

7 0 0

Procenti par novēlotiem maksājumiem

7 0 0 0

Procenti, kas pienākas par novēlotiem maksājumiem kontos dalībvalstu Valsts kasēs

5 000 000

170 000 000

175 000 000

7 0 0 1

Citi procenti par novēlotiem maksājumiem

3 000 000

 

3 000 000

 

7 0 0. pants – Starpsumma

8 000 000

170 000 000

178 000 000

7 0 1

Kavējuma procenti un citi soda naudu procenti

15 000 000

5 000 000

20 000 000

 

7 0. nodaļa – Kopā

23 000 000

175 000 000

198 000 000

7 0 0.
Procenti par novēlotiem maksājumiem

7 0 0 0.
Procenti, kas pienākas par novēlotiem maksājumiem kontos dalībvalstu Valsts kasēs

2011. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 6/2011

Jaunā summa

5 000 000

170 000 000

175 000 000

Piezīmes

Ja jebkāda iemesla dēļ dalībvalsts nokavē maksājumu Komisijas vārdā atvērtajā kontā, kas minēts Regulas (EK, Euratom) Nr. 1150/2000 9. panta 1. punktā, attiecīgā dalībvalsts maksā procentus.

Attiecībā uz dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, procentu likme līdzinās Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā publicētajai likmei, ko Eiropas Centrālā banka piemērojusi refinansēšanas operācijām pirmajā tā mēneša dienā, kurā ir maksājuma termiņš, palielinot likmi par diviem procentu punktiem. Par katru kavējuma mēnesi šo likmi palielina par 0,25 procentu punktiem. Paaugstinātā likme tiek piemērota visam kavējuma periodam.

Attiecībā uz dalībvalstīm, kuru valūta nav euro, procentu likme līdzinās likmei, ko dalībvalstu centrālās bankas pirmajā attiecīgā mēneša dienā piemērojušas galvenajām refinansēšanas operācijām, palielinot likmi par diviem procentu punktiem, vai – dalībvalstīm, kurām centrālās bankas likme nav pieejama, – vislīdzvērtīgākajai likmei, kas dalībvalsts naudas tirgū piemērota pirmajā attiecīgā mēneša dienā, palielinot likmi par diviem procentu punktiem. Par katru kavējuma mēnesi šo likmi palielina par 0,25 procentu punktiem. Paaugstinātā likme tiek piemērota visam kavējuma periodam.

Procentu likme tiek piemērota visiem pašu resursu ierakstiem, kas uzskaitīti saskaņā ar Regulas (EK, Euratom) Nr. 1150/2000 10. pantu.

Padome

 

p. m.

Komisija

 

175 000 000

Eiropas Ārējās darbības dienests

 

p. m.

 

Kopā

175 000 000

Juridiskais pamats

Padomes 2000. gada 22. maija Regula (EK, Euratom) Nr. 1150/2000, ar ko īsteno Lēmumu 2007/436/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu (OV L 130, 31.5.2000., 1. lpp.).

Padomes 2002. gada 25. jūnija Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.), un jo īpaši tās 71. panta 4. punkts.

7 0 1.
Kavējuma procenti un citi soda naudu procenti

2011. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 6/2011

Jaunā summa

15 000 000

5 000 000

20 000 000

Piezīmes

Šajā pantā paredzēts saņemt uzkrātos procentus speciālajā bankas kontā soda naudas procentiem un kavējuma procentiem par novēlotajiem maksājumiem.

Juridiskais pamats

Padomes 2002. gada 25. jūnija Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.), un jo īpaši tās 71. panta 4. punkts.

Padomes 2002. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1/2003 par to konkurences noteikumu īstenošanu, kas noteikti Līguma 81. un 82. pantā (OV L 1, 4.1.2003., 1. lpp.).

Komisijas 2002. gada 23. decembra Regula (EK, Euratom) Nr. 2342/2002, ar ko paredz īstenošanas kārtību Padomes Regulai (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (OV L 357, 31.12.2002., 1. lpp.), un jo īpaši tās 86. pants.

Padomes 2004. gada 20. janvāra Regula (EK) Nr. 139/2004 par kontroli pār uzņēmumu koncentrāciju (OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.), un jo īpaši tās 14. un 15. pants.

7 1. NODAĻA — SODA NAUDAS

Sadaļ

Nodaļa

Pant

Postenis

Pozīcija

2011. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 6/2011

Jaunā summa

7 1

SODA NAUDAS

7 1 0

Soda naudas, periodiski soda maksājumi un citi līgumsodi

100 000 000

435 000 000

535 000 000

7 1 2

Soda maksājumi un vienreizējas summas, kas uzliktas dalībvalstij par to, ka tā neievēro Eiropas Savienības Tiesas lēmumu par Līgumā paredzētu saistību nepildīšanu

p.m.

 

p.m.

 

7 1. nodaļa – Kopā

100 000 000

435 000 000

535 000 000

7 1 0.
Soda naudas, periodiski soda maksājumi un citi līgumsodi

2011. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 6/2011

Jaunā summa

100 000 000

435 000 000

535 000 000

Piezīmes

Komisija var piemērot soda naudas, periodiskus soda maksājumus un citus maksājumus uzņēmumiem un uzņēmumu asociācijām, kas neievēro aizliegumus vai nepilda saistības saskaņā ar turpmāk minētajām regulām vai Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. un 102. pantu.

Soda naudas parasti maksā trīs mēnešu laikā no Komisijas lēmuma paziņošanas. Tomēr Komisija neiekasē atmaksājamo summu, ja uzņēmums ir iesniedzis pārsūdzību Eiropas Savienības Tiesā; uzņēmumam jāpieņem, ka procenti tiks maksāti par parādu pēc pēdējās maksājuma dienas, un jāiesniedz Komisijai bankas garantija par summu, kas vienāda ar parāda pamatsummu un procentiem vai papildu atskaitījumiem līdz pēdējai maksājuma dienai.

Juridiskais pamats

Padomes 2002. gada 25. jūnija Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.).

Padomes 2002. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1/2003 par to konkurences noteikumu īstenošanu, kas noteikti Līguma 81. un 82. pantā (OV L 1, 4.1.2003., 1. lpp.).

Komisijas 2002. gada 23. decembra Regula (EK, Euratom) Nr. 2342/2002, ar ko paredz īstenošanas kārtību Padomes Regulai (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (OV L 357, 31.12.2002., 1. lpp.).

Padomes 2004. gada 20. janvāra Regula (EK) Nr. 139/2004 par kontroli pār uzņēmumu koncentrāciju (OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.), un jo īpaši tās 14. un 15. pants.

IEDAĻA III

KOMISIJA

IEŅĒMUMI

Sadaļa

Pozīcija

2011. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 6/2011

Jaunā summa

4

IEŅĒMUMI NO PERSONĀM, KAS SAISTĪTAS AR EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀDĒM UN ORGANIZĀCIJĀM

890 812 767

 

890 812 767

5

IEŅĒMUMI, KAS UZKRĀJUŠIES NO IESTĀDES ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS

55 700 000

 

55 700 000

6

IEMAKSAS UN KOMPENSĀCIJAS SAVIENĪBAS/KOPIENAS LĪGUMOS UN PROGRAMMĀS

30 000 000

52 000 000

82 000 000

7

PROCENTI PAR NOVĒLOTIEM MAKSĀJUMIEM UN SODA NAUDAS

123 000 000

610 000 000

733 000 000

8

AIZŅĒMUMU UN AIZDEVUMU OPERĀCIJAS

438 717

 

438 717

9

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

30 000 000

 

30 000 000

 

Kopā

1 129 951 484

662 000 000

1 791 951 484

6. SADAĻA

IEMAKSAS UN KOMPENSĀCIJAS SAVIENĪBAS/KOPIENAS LĪGUMOS UN PROGRAMMĀS

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2011. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 6/2011

Jaunā summa

6 0

IEMAKSAS SAVIENĪBAS/KOPIENAS PROGRAMMĀS

p.m.

 

p.m.

6 1

DAŽĀDU IZDEVUMU ATMAKSĀJUMS

p.m.

 

p.m.

6 2

IEŅĒMUMI NO PAKALPOJUMIEM, KAS SNIEGTI PAR SAMAKSU

p.m.

 

p.m.

6 3

IEMAKSAS SASKAŅĀ AR ĪPAŠIEM NOLĪGUMIEM

p.m.

 

p.m.

6 5

FINANŠU KOREKCIJAS

p.m.

 

p.m.

6 6

CITAS IEMAKSAS UN KOMPENSĀCIJU MAKSĀJUMI

30 000 000

52 000 000

82 000 000

6 7

IEŅĒMUMI ATTIECĪBĀ UZ EIROPAS LAUKSAIMNIECĪBAS GARANTIJU FONDU UN EIROPAS LAUKSAIMNIECĪBAS FONDU LAUKU ATTĪSTĪBAI

p.m.

 

p.m.

6 8

PAGAIDU RESTRUKTURIZĀCIJAS SUMMAS

p.m.

 

p.m.

 

6. sadaļa – Kopā

30 000 000

52 000 000

82 000 000

6 6. NODAĻA — CITAS IEMAKSAS UN KOMPENSĀCIJU MAKSĀJUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pants

Postenis

Pozīcija

2011. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 6/2011

Jaunā summa

6 6

CITAS IEMAKSAS UN KOMPENSĀCIJU MAKSĀJUMI

6 6 0

Citas iemaksas un kompensāciju maksājumi

6 6 0 0

Citas iemaksas un piešķirtās kompensācijas – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

 

p.m.

6 6 0 1

Citas neparedzētās iemaksas un kompensāciju maksājumi

30 000 000

52 000 000

82 000 000

 

6 6 0. pants – Starpsumma

30 000 000

52 000 000

82 000 000

 

6 6. nodaļa – Kopā

30 000 000

52 000 000

82 000 000

6 6 0.
Citas iemaksas un kompensāciju maksājumi

6 6 0 1.
Citas neparedzētās iemaksas un kompensāciju maksājumi

2011. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 6/2011

Jaunā summa

30 000 000

52 000 000

82 000 000

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. pantu šis postenis paredzēts, lai pielāgotu visus ieņēmumus, kas nav paredzēti 6. sadaļas citās daļās, lai nodrošinātu papildu līdzekļu apropriācijas šo piešķirto ieņēmumu finansēšanai.

7. SADAĻA

PROCENTI PAR NOVĒLOTIEM MAKSĀJUMIEM UN SODA NAUDAS

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2011. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 6/2011

Jaunā summa

7 0

PROCENTI PAR NOVĒLOTIEM MAKSĀJUMIEM

23 000 000

175 000 000

198 000 000

7 1

SODA NAUDAS

100 000 000

435 000 000

535 000 000

7 2

NOGULDĪJUMU PROCENTI UN SODA NAUDAS

p.m.

 

p.m.

 

7. sadaļa – Kopā

123 000 000

610 000 000

733 000 000

7 0. NODAĻA — PROCENTI PAR NOVĒLOTIEM MAKSĀJUMIEM

Sadaļa

Nodaļa

Pants

Postenis

Pozīcija

2011. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 6/2011

Jaunā summa

7 0

PROCENTI PAR NOVĒLOTIEM MAKSĀJUMIEM

7 0 0

Procenti par novēlotiem maksājumiem

7 0 0 0

Procenti, kas pienākas par novēlotiem maksājumiem kontos dalībvalstu valsts kasēs

5 000 000

170 000 000

175 000 000

7 0 0 1

Citi procenti par novēlotiem maksājumiem

3 000 000

 

3 000 000

 

7 0 0. pants – Starpsumma

8 000 000

170 000 000

178 000 000

7 0 1

Procenti par novēlotiem maksājumiem un citi soda naudu procenti

15 000 000

5 000 000

20 000 000

 

7 0. nodaļa – Kopā

23 000 000

175 000 000

198 000 000

7 0 0.
Procenti par novēlotiem maksājumiem

7 0 0 0.
Procenti, kas pienākas par novēlotiem maksājumiem kontos dalībvalstu valsts kasēs

2011. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 6/2011

Jaunā summa

5 000 000

170 000 000

175 000 000

Piezīmes

Ja dalībvalsts novēloti veic maksājumu Komisijas vārdā atvērtajā kontā, kas minēts 2000. gada 22. maija Regulas (EK, Euratom) Nr. 1150/2000 9. panta 1. punktā, attiecīgajai dalībvalstij jāmaksā procenti.

Attiecībā uz dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, procentu likme atbilst Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā publicētajai likmei, ko Eiropas Centrālā banka piemērojusi refinansēšanas operācijām pirmajā tā mēneša dienā, kurā ir maksājuma termiņš, palielinot to par diviem procentu punktiem. Par katru kavējuma mēnesi šo likmi palielina par 0,25 procentu punktiem. Paaugstinātā likme tiek piemērota visam kavējuma periodam.

Attiecībā uz dalībvalstīm, kuru valūta nav euro, procentu likme atbilst likmei, ko to centrālās bankas piemērojušas galvenajām refinansēšanas operācijām, palielinot to par diviem procentu punktiem, vai – dalībvalstīm, kurām centrālās bankas likme nav pieejama, – vislīdzvērtīgākā likme, kas dalībvalsts naudas tirgū piemērota pirmajā attiecīgā mēneša dienā, palielinot to par diviem procentu punktiem. Par katru kavējuma mēnesi šo likmi palielina par 0,25 procentu punktiem. Paaugstinātā likme tiek piemērota visam kavējuma periodam.

Šo procentu likmi piemēro visiem ierakstiem par pašu resursiem, kas uzskaitīti Regulas (EK, Euratom) 1150/2000 10. pantā.

Juridiskais pamats

Padomes 2000. gada 22. maija Regula (EK, Euratom) Nr. 1150/2000, ar ko īsteno Lēmumu 2007/436/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu (OV L 130, 31.5.2000., 1. lpp.).

Padomes 2002. gada 25. jūnija Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.), un jo īpaši tās 71. panta 4. punkts.

7 0 1.
Procenti par novēlotiem maksājumiem un citi soda naudu procenti

2011. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 6/2011

Jaunā summa

15 000 000

5 000 000

20 000 000

Piezīmes

Šajā pantā ir paredzēts iegrāmatot īpašā bankas kontā uzkrātos soda naudu procentus un procentus par novēlotiem soda naudas maksājumiem

Juridiskais pamats

Padomes 2002. gada 25. jūnija Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.), un jo īpaši tās 71. panta 4. punkts.

Padomes 2002. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1/2003 par to konkurences noteikumu īstenošanu, kas noteikti Līguma 81. un 82. pantā (OV L 1, 4.1.2003., 1. lpp.).

Komisijas 2002. gada 23. decembra Regula (EK, Euratom) Nr. 2342/2002, ar ko paredz īstenošanas kārtību Padomes Regulai (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (OV L 357, 31.12.2002., 1. lpp.), un jo īpaši tās 86. pants.

Padomes 2004. gada 20. janvāra Regula (EK) Nr. 139/2004 par kontroli pār uzņēmumu koncentrāciju (EK Apvienošanās regula) (OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.) un jo īpaši tās 14. un 15. pants.

7 1. NODAĻA — SODA NAUDAS

Sadaļa

Nodaļa

Pants

Postenis

Pozīcija

2011. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 6/2011

Jaunā summa

7 1

SODA NAUDAS

7 1 0

Soda naudas, periodiski soda maksājumi un citi līgumsodi

100 000 000

435 000 000

535 000 000

7 1 2

Soda maksājumi un vienreizējas summas, kas uzliktas dalībvalstij par to, ka tā neievēro Eiropas Savienības Tiesas lēmumu par Līgumā paredzētu saistību nepildīšanu

p.m.

 

p.m.

 

7 1. nodaļa – Kopā

100 000 000

435 000 000

535 000 000

7 1 0.
Soda naudas, periodiski soda maksājumi un citi līgumsodi

2011. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 6/2011

Jaunā summa

100 000 000

435 000 000

535 000 000

Piezīmes

Komisija uzņēmumiem un uzņēmumu apvienībām var uzlikt soda naudas, periodiskus soda maksājumus un citus līgumsodus par to, ka tās neievēro aizliegumus vai nepilda savas saistības saskaņā ar turpmāk minētajām regulām, kā arī 101. un 102. pantu Līgumā par Eiropas Savienības darbību.

Parasti soda naudas jāsamaksā trīs mēnešu laikā pēc Komisijas lēmuma paziņošanas. Tomēr Komisija neiekasēs pienākošos summu, ja uzņēmums būs iesniedzis pārsūdzību Eiropas Savienības Tiesā; uzņēmumam jāņem vērā, ka pēc galīgā maksājuma termiņa beigām būs jāmaksā parāda procenti, kā arī līdz galīgajai maksājuma dienai Komisijai jāsniedz bankas garantija, kas sedz gan pamatsummu, gan procentus vai uzrēķinus.

Juridiskais pamats

Padomes 2002. gada 25. jūnija Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.).

Padomes 2002. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1/2003 par to konkurences noteikumu īstenošanu, kas noteikti Līguma 81. un 82. pantā (OV L 1, 4.1.2003., 1. lpp.).

Komisijas 2002. gada 23. decembra Regula (EK, Euratom) Nr. 2342/2002, ar ko paredz īstenošanas kārtību Padomes Regulai (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (OV L 357, 31.12.2002., 1. lpp.).

Padomes 2004. gada 20. janvāra Regula (EK) Nr. 139/2004 par kontroli pār uzņēmumu koncentrāciju (EK Apvienošanās regula) (OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.) un jo īpaši tās 14. un 15. pants.

IZDEVUMI

Sadaļa

Pozīcija

2011. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 6/2011

Jaunā summa

Saistības

Maksājums

Saistības

Maksājums

Saistības

Maksājums

01

EKONOMIKA UN FINANSES

524 283 196

341 387 137

– 104 325 091

 

419 958 105

341 387 137

 

40 01 40

40 929

40 929

 

 

40 929

40 929

 

 

524 324 125

341 428 066

 

 

419 999 034

341 428 066

02

UZŅĒMĒJDARBĪBA

1 055 561 122

1 209 465 022

 

 

1 055 561 122

1 209 465 022

 

40 01 40

52 772

52 772

 

 

52 772

52 772

 

 

1 055 613 894

1 209 517 794

 

 

1 055 613 894

1 209 517 794

03

KONKURENCE

93 403 671

93 403 671

 

 

93 403 671

93 403 671

 

40 01 40

56 917

56 917

 

 

56 917

56 917

 

 

93 460 588

93 460 588

 

 

93 460 588

93 460 588

04

NODARBINĀTĪBA UN SOCIĀLĀS LIETAS

11 398 325 662

9 213 443 236

3 250 000

453 000 000

11 401 575 662

9 666 443 236

 

40 01 40, 40 02 41

44 335

44 335

 

 

44 335

44 335

 

 

11 398 369 997

9 213 487 571

 

 

11 401 619 997

9 666 487 571

05

LAUKSAIMNIECĪBA UN LAUKU ATTĪSTĪBA

57 292 184 763

55 269 004 060

–75 977

– 395 000 000

57 292 108 786

54 874 004 060

 

40 01 40, 40 02 40

74 532

74 532

 

 

74 532

74 532

 

 

57 292 259 295

55 269 078 592

 

 

57 292 183 318

54 874 078 592

06

MOBILITĀTE UN TRANSPORTS

1 546 683 351

1 141 803 775

 

 

1 546 683 351

1 141 803 775

 

40 01 40

25 609

25 609

 

 

25 609

25 609

 

 

1 546 708 960

1 141 829 384

 

 

1 546 708 960

1 141 829 384

07

VIDE UN KLIMATA POLITIKA

470 550 540

390 290 122

– 174 118

 

470 376 422

390 290 122

 

40 01 40, 40 02 41

44 853

44 853

 

 

44 853

44 853

 

 

470 595 393

390 334 975

 

 

470 421 275

390 334 975

08

ZINĀTNISKĀ PĒTNIECĪBA

5 334 630 545

4 117 083 880

 

82 000 000

5 334 630 545

4 199 083 880

 

40 01 40

6 884

6 884

 

 

6 884

6 884

 

 

5 334 637 429

4 117 090 764

 

 

5 334 637 429

4 199 090 764

09

INFORMĀCIJAS SABIEDRĪBA UN PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻI

1 538 552 441

1 334 275 234

 

60 000 000

1 538 552 441

1 394 275 234

 

40 01 40, 40 02 41

29 384

29 384

 

 

29 384

29 384

 

 

1 538 581 825

1 334 304 618

 

 

1 538 581 825

1 394 304 618

10

TIEŠĀ PĒTNIECĪBA

394 978 000

396 209 233

 

 

394 978 000

396 209 233

11

JŪRLIETAS UN ZIVSAIMNIECĪBA

948 592 229

719 026 792

p.m.

p.m.

948 592 229

719 026 792

 

40 01 40, 40 02 41

52 021 983

52 021 983

23 140 000

 

75 161 983

52 021 983

 

 

1 000 614 212

771 048 775

23 140 000

 

1 023 754 212

771 048 775

12

IEKŠĒJAIS TIRGUS

94 868 629

93 358 064

 

 

94 868 629

93 358 064

 

40 01 40, 40 02 41

35 305

35 305

 

 

35 305

35 305

 

 

94 903 934

93 393 369

 

 

94 903 934

93 393 369

13

REĢIONĀLĀ POLITIKA

40 584 774 912

33 519 147 680

 

 

40 584 774 912

33 519 147 680

 

40 01 40

43 816

43 816

 

 

43 816

43 816

 

 

40 584 818 728

33 519 191 496

 

 

40 584 818 728

33 519 191 496

14

NODOKĻU POLITIKA UN MUITAS SAVIENĪBA

142 229 539

114 783 765

– 129 471

 

142 100 068

114 783 765

 

40 01 40

32 492

32 492

 

 

32 492

32 492

 

 

142 262 031

114 816 257

 

 

142 132 560

114 816 257

15

IZGLĪTĪBA UN KULTŪRA

2 428 691 266

1 996 401 080

–6 326 400

 

2 422 364 866

1 996 401 080

 

40 01 40

38 857

38 857

 

 

38 857

38 857

 

 

2 428 730 123

1 996 439 937

 

 

2 422 403 723

1 996 439 937

16

KOMUNIKĀCIJA

273 374 552

253 374 552

 

 

273 374 552

253 374 552

 

40 01 40

46 111

46 111

 

 

46 111

46 111

 

 

273 420 663

253 420 663

 

 

273 420 663

253 420 663

17

VESELĪBA UN PATĒRĒTĀJU AIZSARDZĪBA

692 021 626

596 046 062

–23 140 000

 

668 881 626

596 046 062

 

40 01 40

57 583

57 583

 

 

57 583

57 583

 

 

692 079 209

596 103 645

 

 

668 939 209

596 103 645

18

BRĪVĪBAS, DROŠĪBAS UN TIESISKUMA TELPA

1 234 986 291

915 630 180

 

 

1 234 986 291

915 630 180

 

40 01 40, 40 02 41

16 479 335

13 005 028

 

 

16 479 335

13 005 028

 

 

1 251 465 626

928 635 208

 

 

1 251 465 626

928 635 208

19

ĀRĒJĀS ATTIECĪBAS

4 270 665 587

3 378 255 172

100 000 000

 

4 370 665 587

3 378 255 172

 

40 01 40, 40 02 41

44 005 106

6 441 836

 

 

44 005 106

6 441 836

 

 

4 314 670 693

3 384 697 008

 

 

4 414 670 693

3 384 697 008

20

TIRDZNIECĪBA

105 067 905

104 422 321

 

 

105 067 905

104 422 321

 

40 01 40

34 787

34 787

 

 

34 787

34 787

 

 

105 102 692

104 457 108

 

 

105 102 692

104 457 108

21

ATTĪSTĪBA UN ATTIECĪBAS AR ĀFRIKAS, KARĪBU JŪRAS UN KLUSĀ OKEĀNA REĢIONA (ĀKK) VALSTĪM

1 433 111 933

1 392 926 690

54 031 057

28 565 370

1 487 142 990

1 421 492 060

 

40 01 40, 40 02 41

109 058 175

86 736 049

–43 000 000

–28 565 370

66 058 175

58 170 679

 

 

1 542 170 108

1 479 662 739

11 031 057

 

1 553 201 165

1 479 662 739

22

PAPLAŠINĀŠANĀS

1 123 357 217

1 012 513 363

 

 

1 123 357 217

1 012 513 363

 

40 01 40

17 764

17 764

 

 

17 764

17 764

 

 

1 123 374 981

1 012 531 127

 

 

1 123 374 981

1 012 531 127

23

HUMĀNĀ PALĪDZĪBA

878 195 432

838 516 019

 

 

878 195 432

838 516 019

 

40 01 40

14 878

14 878

 

 

14 878

14 878

 

 

878 210 310

838 530 897

 

 

878 210 310

838 530 897

24

KRĀPŠANAS APKAROŠANA

81 749 000

74 805 171

 

 

81 749 000

74 805 171

25

KOMISIJAS POLITIKAS KOORDINĀCIJA UN JURIDISKĀS KONSULTĀCIJAS

190 812 414

190 812 414

 

 

190 812 414

190 812 414

 

40 01 40

565 027

565 027

 

 

565 027

565 027

 

 

191 377 441

191 377 441

 

 

191 377 441

191 377 441

26

KOMISIJAS ADMINISTRĀCIJA

1 018 708 135

1 017 153 328

 

 

1 018 708 135

1 017 153 328

 

40 01 40, 40 02 41

78 381

78 381

 

 

78 381

78 381

 

 

1 018 786 516

1 017 231 709

 

 

1 018 786 516

1 017 231 709

27

BUDŽETS

69 440 094

69 440 094

 

 

69 440 094

69 440 094

 

40 01 40

30 939

30 939

 

 

30 939

30 939

 

 

69 471 033

69 471 033

 

 

69 471 033

69 471 033

28

REVĪZIJA

11 399 202

11 399 202

 

 

11 399 202

11 399 202

 

40 01 40

7 105

7 105

 

 

7 105

7 105

 

 

11 406 307

11 406 307

 

 

11 406 307

11 406 307

29

STATISTIKA

145 143 085

124 373 319

 

 

145 143 085

124 373 319

 

40 01 40

47 443

47 443

 

 

47 443

47 443

 

 

145 190 528

124 420 762

 

 

145 190 528

124 420 762

30

PENSIJAS UN AR TĀM SAISTĪTI IZDEVUMI

1 278 009 000

1 278 009 000

 

 

1 278 009 000

1 278 009 000

31

VALODU DIENESTI

392 908 762

392 908 762

 

 

392 908 762

392 908 762

 

40 01 40

236 399

236 399

 

 

236 399

236 399

 

 

393 145 161

393 145 161

 

 

393 145 161

393 145 161

32

ENERĢĒTIKA

699 617 012

1 239 252 266

 

 

699 617 012

1 239 252 266

 

40 01 40, 40 02 41

41 299

41 299

 

 

41 299

41 299

 

 

699 658 311

1 239 293 565

 

 

699 658 311

1 239 293 565

40

REZERVES

977 129 000

259 909 297

 

 

977 129 000

259 909 297

 

Kopā

138 500 737 113

122 938 920 666

23 110 000

228 565 370

138 523 847 113

123 167 486 036

 

40 01 40, 40 02 40, 40 02 41

223 269 000

159 909 297

–19 860 000

– -28 565 370

203 409 000

131 343 927

 

 

138 724 006 113

123 098 829 963

3 250 000

200 000 000

138 727 256 113

123 298 829 963

01. SADAĻA

EKONOMIKA UN FINANSES

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

FS

2011. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 6/2011

Jaunā summa

Saistības

Maksājums

Saistības

Maksājums

Saistības

Maksājums

01 01

POLITIKAS JOMAS “EKONOMIKA UN FINANSES” ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

5

66 574 059

66 574 059

 

 

66 574 059

66 574 059

 

40 01 40

 

40 929

40 929

 

 

40 929

40 929

 

 

 

66 614 988

66 614 988

 

 

66 614 988

66 614 988

01 02

EKONOMIKAS UN MONETĀRĀ SAVIENĪBA

 

14 500 000

14 713 074

 

 

14 500 000

14 713 074

01 03

STARPTAUTISKĀ EKONOMIKA UN FINANSES

4

139 329 137

92 654 634

– 104 325 091

 

35 004 046

92 654 634

01 04

FINANŠU OPERĀCIJAS UN INSTRUMENTI

 

303 880 000

167 445 370

 

 

303 880 000

167 445 370

 

01. sadaļa – Kopā

 

524 283 196

341 387 137

– 104 325 091

 

419 958 105

341 387 137

 

40 01 40

 

40 929

40 929

 

 

40 929

40 929

 

 

 

524 324 125

341 428 066

 

 

419 999 034

341 428 066

01 03. NODAĻA — STARPTAUTISKĀ EKONOMIKA UN FINANSES

Sadaļa

Nodaļa

Pants

Postenis

Pozīcija

FS

2011. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 6/2011

Jaunā summa

Saistības

Maksājums

Saistības

Maksājums

Saistības

Maksājums

01 03

STARPTAUTISKĀ EKONOMIKA UN FINANSES

01 03 01

Līdzdalība starptautisko finanšu institūciju kapitālā

01 03 01 01

Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka – Parakstītā kapitāla samaksātās daļas

4

34 460 570

4 101 987

 

 

34 460 570

4 101 987

01 03 01 02

Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka – Parakstītā kapitāla pieprasāmā daļa

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

01 03 01. pants – Starpsumma

 

34 460 570

4 101 987

 

 

34 460 570

4 101 987

01 03 02

Makroekonomiskā palīdzība

4

104 868 567

88 552 647

– 104 325 091

 

543 476

88 552 647

 

01 03. nodaļa – Kopā

 

139 329 137

92 654 634

– 104 325 091

 

35 004 046

92 654 634

01 03 02.
Makroekonomiskā palīdzība

2011. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 6/2011

Jaunā summa

Saistības

Maksājums

Saistības

Maksājums

Saistības

Maksājums

104 868 567

88 552 647

– 104 325 091

 

543 476

88 552 647

Piezīmes

Šīs ārkārtas palīdzības mērķis ir mazināt finansiālus ierobežojumus dažām trešām valstīm, kurās pastāv ar maksājumu bilances deficītu un/vai būtisku budžeta nelīdzsvarotību saistītas makroekonomiskas problēmas.

Tas ir tieši saistīts ar makroekonomiskās stabilitātes un strukturālo pielāgojumu pasākumu īstenošanu valstīs, kuras saņem palīdzību. Savienības rīcība vispārīgi papildina Starptautiskā Valūtas fonda darbību, kas saskaņota ar citiem divpusējiem līdzekļu devējiem.

Komisija divas reizes gadā informē budžeta lēmējiestādi par makroekonomisko stāvokli saņēmējvalstīs un ik gadu sniedz plašus ziņojumus par šīs palīdzības īstenošanu.

Šajā pantā iekļautās apropriācijas izlietos arī tam, lai sniegtu finansiālu atbalstu to Gruzijas apgabalu atjaunošanai, kuri cietuši konfliktā ar Krieviju. Par pasākumu galveno mērķi būtu jāizvirza valsts makroekonomiskā stabilizācija. Par finansiālā atbalsta kopējo apjomu 2008. gadā lēma starptautisko līdzekļu devēju konferencē.

Juridiskais pamats

Padomes 2006. gada 30. novembra Lēmums 2006/880/EK par Kopienas ārkārtas finanšu palīdzības sniegšanu Kosovai (OV L 339, 6.12.2006., 36. lpp.).

Padomes 2007. gada 10. decembra Lēmums 2007/860/EK, ar ko piešķir makrofinansiālo palīdzību Libānai (OV L 337, 21.12.2007., 111. lpp.).

Padomes 2009. gada 30. novembra Lēmums 2009/889/EK, ar ko piešķir makrofinansiālo palīdzību Gruzijai (OV L 320, 5.12.2009., 1. lpp.).

Padomes 2009. gada 30. novembra Lēmums 2009/890/EK, ar ko piešķir makrofinansiālo palīdzību Armēnijai (OV L 320, 5.12.2009., 3. lpp.).

04. SADAĻA

NODARBINĀTĪBA UN SOCIĀLĀS LIETAS

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

FS

2011. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 6/2011

Jaunā summa

Saistības

Maksājums

Saistības

Maksājums

Saistības

Maksājums

04 01

POLITIKAS JOMAS “NODARBINĀTĪBA UN SOCIĀLĀS LIETAS” ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

 

95 925 690

95 925 690

 

 

95 925 690

95 925 690

 

40 01 40

 

44 335

44 335

 

 

44 335

44 335

 

 

 

95 970 025

95 970 025

 

 

95 970 025

95 970 025

04 02

EIROPAS SOCIĀLAIS FONDS

1

10 963 813 972

8 743 950 522

3 250 000

453 000 000

10 967 063 972

9 196 950 522

04 03

STRĀDĀT EIROPĀ – SOCIĀLAIS DIALOGS UN MOBILITĀTE

1

79 130 000

64 266 181

 

 

79 130 000

64 266 181

04 04

NODARBINĀTĪBA, SOCIĀLĀ SOLIDARITĀTE UN DZIMUMU LĪDZTIESĪBA

 

157 056 000

151 704 616

 

 

157 056 000

151 704 616

04 05

EIROPAS PIELĀGOŠANĀS FONDS GLOBALIZĀCIJAI (EGF)

1

p.m.

97 608 950

 

 

p.m.

97 608 950

04 06

PIRMSPIEVIENOŠANĀS PALĪDZĪBAS INSTRUMENTS (IPA) – CILVĒKRESURSU ATTĪSTĪBA

4

102 400 000

59 987 277

 

 

102 400 000

59 987 277

 

04. sadaļa – Kopā

 

11 398 325 662

9 213 443 236

3 250 000

453 000 000

11 401 575 662

9 666 443 236

 

40 01 40, 40 02 41

 

44 335

44 335

 

 

44 335

44 335

 

 

 

11 398 369 997

9 213 487 571

 

 

11 401 619 997

9 666 487 571

04 02. NODAĻA — EIROPAS SOCIĀLAIS FONDS

Sadaļa

Nodaļa

Pants

Postenis

Pozīcija

FS

2011. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 6/2011

Jaunā summa

Saistības

Maksājums

Saistības

Maksājums

Saistības

Maksājums

04 02

EIROPAS SOCIĀLAIS FONDS

04 02 01

Eiropas Sociālā fonda (ESF) izpilde – 1. mērķis (2000.–2006. gads)

1.2

p.m.

550 800 000

 

 

p.m.

550 800 000

04 02 02

Īpaša programma mieram un saskaņai Ziemeļīrijā un Īrijas robežapgabalos (2000.–2006. gads)

1.2

p.m.

9 700 000

 

 

p.m.

9 700 000

04 02 03

Eiropas Sociālā fonda (ESF) pabeigšana – 1. mērķis (līdz 2000. gadam)

1.2

p.m.

2 000 000

 

 

p.m.

2 000 000

04 02 04

Eiropas Sociālā fonda (ESF) pabeigšana – 2. mērķis (2000.–2006. gads)

1.2

p.m.

48 000 000

 

 

p.m.

48 000 000

04 02 05

Eiropas Sociālā fonda (ESF) pabeigšana – 2. mērķis (līdz 2000. gadam)

1.2

p.m.

1 000 000

 

 

p.m.

1 000 000

04 02 06

Eiropas Sociālā fonda (ESF) pabeigšana – 3. mērķis (2000.–2006. gads)

1.2

p.m.

360 299 039

 

 

p.m.

360 299 039

04 02 07

Eiropas Sociālā fonda (ESF) pabeigšana – 3. mērķis (līdz 2000. gadam)

1.2

p.m.

2 000 000

 

 

p.m.

2 000 000

04 02 08

“Equal” pabeigšana (2000.–2006. gads)

1.2

p.m.

72 000 000

 

 

p.m.

72 000 000

04 02 09

Kopienas iepriekšējo iniciatīvu programmu pabeigšana (līdz 2000. gadam)

1.2

p.m.

1 000 000

 

 

p.m.

1 000 000

04 02 10

Eiropas Sociālā fonda (ESF) pabeigšana – Tehniskā palīdzība un jauninājumi (2000.–2006. gads)

1.2

p.m.

 

 

p.m.

04 02 11

Eiropas Sociālā fonda (ESF) pabeigšana – Tehniskā palīdzība un jauninājumi (līdz 2000. gadam)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 17

Eiropas Sociālais fonds (ESF) – Konverģence

1.2

7 748 847 361

5 430 000 000

 

226 350 000

7 748 847 361

5 656 350 000

04 02 18

Eiropas Sociālais fonds (ESF) – Peace

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 19

Eiropas Sociālais fonds (ESF) – Reģionālā konkurētspēja un nodarbinātība

1.2

3 204 966 611

2 259 651 483

 

226 350 000

3 204 966 611

2 486 001 483

04 02 20

Eiropas Sociālais fonds (ESF) – Operatīvā tehniskā palīdzība (2007.–2013. gads)

1.2

10 000 000

7 500 000

3 250 000

300 000

13 250 000

7 800 000

 

04 02. nodaļa – Kopā

 

10 963 813 972

8 743 950 522

3 250 000

453 000 000

10 967 063 972

9 196 950 522

Piezīmes

Regulas (EK) Nr. 1260/1999 39. pants nosaka finanšu grozījumus, par kuriem visi ieņēmumi iekļauti 6 5 0 0. postenī ieņēmumu dokumentā. Šos ieņēmumus var izmantot, lai nodrošinātu papildu līdzekļu apropriāciju saskaņā ar Finanšu regulas 18. pantu, īpašos gadījumos, kur tie nepieciešami agrāk pieņemtu, atceltu vai samazinātu korekciju riska segšanai.

Regula (EK) Nr. 1083/2006 paredz finanšu korekcijas 2007.–2013. gadam.

Regula (EK) Nr. 1260/1999 nosaka maksājumu atmaksas nosacījumus kontā, kas neveicina ieguldījumu samazināšanu no struktūrfondiem attiecīgajā procesā. Visi ienākumi, kas radušies no maksājumu atmaksas kontā, iekļauti 6 1 5 7. postenī ieņēmumu dokumentā, tiks izmantoti, lai nodrošinātu papildu līdzekļu apropriāciju saskaņā ar Finanšu regulas 18. un 157. pantu.

Regula (EK) Nr. 1083/2006 paredz finanšu korekcijas 2007.–2013. gadam.

Īpašā miera un izlīguma programma turpinās saskaņā ar iepriekš minētajiem Eiropadomes 1999. gada 24. un 25. marta Berlīnes sanāksmes lēmumiem, lai nodrošinātu EUR 500 000 000 jaunajam spēkā esošajam programmas periodam. Pilnībā ir jāievēro komplementaritāte. Komisijai par šo pasākumu ir jāiesniedz gada atskaite Eiropas Parlamentam.

Pasākumi cīņai pret krāpniecību tiek finansēti saskaņā ar 24 02 01. pantu.

Juridiskais pamats

Eiropas Kopienas dibināšanas līgums un jo īpaši tā 158., 159. un 161. pants, Līgums par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 174., 175. un 177. pants.

Padomes 1999. gada 21. jūnija Regula (EK) Nr. 1260/1999, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par struktūrfondiem (OV L 161, 26.6.1999., 1. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. jūlija Regula (EK) Nr. 1081/2006 par Eiropas Sociālo fondu (OV L 210, 31.7.2006., 12. lpp.).

Padomes 2006. gada 11. jūlija Regula (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu (EK) Nr. 1260/1999 (OV L 210, 31.7.2006., 25. lpp.).

Atsauces dokumenti

Eiropadomes 1999. gada 24. un 25. marta Berlīnes sanāksmes secinājumi.

Eiropadomes 2005. gada 16. un 17. decembra Briseles sanāksmes secinājumi.

04 02 17.
Eiropas Sociālais fonds (ESF) – Konverģence

2011. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 6/2011

Jaunā summa

Saistības

Maksājums

Saistības

Maksājums

Saistības

Maksājums

7 748 847 361

5 430 000 000

 

226 350 000

7 748 847 361

5 656 350 000

Piezīmes

Darbība, ko Savienība veic saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 174. pantu, paredzēta, lai stiprinātu paplašinātās Savienības ekonomikas un sociālo kohēziju ar mērķi veicināt Savienības saskaņotu, līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību. Darbību veic, izmantojot kohēzijas politikas fondu, Eiropas Investīciju bankas (EIB) un citu esošu finanšu instrumentu atbalstu. Tās mērķis ir samazināt ekonomikas, sociālās un teritoriālās atšķirības, kas jo īpaši ir radušās valstīs un apgabalos, kuros attīstība atpaliek, paātrināt ekonomikas un sociālo pārstrukturēšanu un risināt ar iedzīvotāju novecošanos saistītus jautājumus.

Saskaņā ar kohēzijas politikas fondiem veiktā darbība valsts un reģionālā līmenī ietver Savienības prioritātes attiecībā uz ilgtspējīgu attīstību, stiprinot izaugsmi, konkurētspēju un nodarbinātību, sociālo iekļautību, kā arī aizsargājot un uzlabojot vides kvalitāti.

Konverģences mērķis ir paredzēts, lai paātrinātu mazāk attīstīto dalībvalstu un reģionu konverģenci, uzlabojot izaugsmes un nodarbinātības apstākļus, palielinot un uzlabojot kvalitāti ieguldījumiem fiziskajā kapitālā un cilvēkkapitālā, veicinot jauninājumu un zināšanu sabiedrības attīstību, pielāgošanos ekonomikas un sociālajām pārmaiņām, vides aizsardzību un uzlabošanu, kā arī efektīvu pārvaldību. Šis mērķis ir kohēzijas politikas fondu prioritāte. No kohēzijas politikas fondu līdzekļiem finansētajos pasākumos ievēro sieviešu un vīriešu iespēju vienlīdzību.

– Daļa šīs apropriācijas nodrošina atbalstu uzlabojumiem bērnu aprūpē, lai sniegtu bērniem iespēju dzīvot ģimenei līdzīgos apstākļos. Šis atbalsts ietver:

nevalstisko organizāciju un pašvaldības iestāžu sadarbību un tām nodrošinātu tehnisko palīdzību, cita starpā palīdzot tām noteikt, kuri projekti atbilst Savienības finansējuma piešķiršanas kritērijiem,

labākās prakses apzināšanu un apmaiņu ar to, kā arī šādas prakses plašāku pielietošanu, arī pamatīgu uzraudzību, raugoties no bērna viedokļa.

Daļa šīs apropriācijas paredzēta, lai finansētu ilgtspējīgus un videi draudzīgus pasākumus (t. s. jaunais zaļais kurss), kas nodrošina attīstības prasību saskaņošanu ekonomikas, sociālajā un vides jomā, kā arī Eiropas reģionu atveseļošanos pēc ekonomikas un finanšu krīzes.

Juridiskais pamats

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. jūlija Regula (EK) Nr. 1081/2006 par Eiropas Sociālo fondu (OV L 210, 31.7.2006., 12. lpp.).

Padomes 2006. gada 11. jūlija Regula (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu (OV L 210, 31.7.2006., 25. lpp.).

04 02 19.
Eiropas Sociālais fonds (ESF) – Reģionālā konkurētspēja un nodarbinātība

2011. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 6/2011

Jaunā summa

Saistības

Maksājums

Saistības

Maksājums

Saistības

Maksājums

3 204 966 611

2 259 651 483

 

226 350 000

3 204 966 611

2 486 001 483

Piezīmes

Darbība, ko Savienība veic saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 174. pantu, paredzēta, lai stiprinātu paplašinātās Savienības ekonomikas un sociālo kohēziju ar mērķi veicināt Savienības saskaņotu, līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību. Darbību veic, izmantojot kohēzijas politikas fondu, Eiropas Investīciju bankas (EIB) un citu esošu finanšu instrumentu atbalstu. Tās mērķis ir samazināt ekonomikas, sociālās un teritoriālās atšķirības, kas jo īpaši ir radušās valstīs un apgabalos, kuros attīstība atpaliek, paātrināt ekonomikas un sociālo pārstrukturēšanu un risināt ar iedzīvotāju novecošanos saistītus jautājumus.

Saskaņā ar kohēzijas politikas fondiem veiktā darbība valsts un reģionālā līmenī ietver Savienības prioritātes attiecībā uz ilgtspējīgu attīstību, stiprinot izaugsmi, konkurētspēju un nodarbinātību, sociālo iekļautību, kā arī aizsargājot un uzlabojot vides kvalitāti.

Reģionālās konkurētspējas un nodarbinātības mērķis papildus mazāk attīstītiem reģioniem ir paredzēts, lai stiprinātu reģionu konkurētspēju un pievilcību, kā arī nodarbinātību, paredzot ekonomikas un sociālās pārmaiņas, tostarp tās, kas saistās ar tirdzniecības atvēršanu, palielinot un uzlabojot ieguldījumu cilvēkkapitālā kvalitāti, jauninājumus un veicinot zināšanu sabiedrību, uzņēmējdarbību, aizsargājot un uzlabojot vidi, un uzlabojot piekļuvi, darba ņēmēju un uzņēmumu pielāgošanos, kā arī attīstot iekļaujošus darba tirgus. No kohēzijas politikas fondu līdzekļiem finansētajos pasākumos ievēro sieviešu un vīriešu iespēju vienlīdzību.

Daļa šīs apropriācijas paredzēta, lai finansētu ilgtspējīgus un videi draudzīgus pasākumus (t. s. jaunais zaļais kurss), kas nodrošina attīstības prasību saskaņošanu ekonomikas, sociālajā un vides jomā, kā arī Eiropas reģionu atveseļošanos pēc ekonomikas un finanšu krīzes.

Juridiskais pamats

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. jūlija Regula (EK) Nr. 1081/2006 par Eiropas Sociālo fondu (OV L 210, 31.7.2006., 12. lpp.).

Padomes 2006. gada 11. jūlija Regula (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu (OV L 210, 31.7.2006., 25. lpp.).

04 02 20.
Eiropas Sociālais fonds (ESF) – Operatīvā tehniskā palīdzība (2007.–2013. gads)

2011. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 6/2011

Jaunā summa

Saistības

Maksājums

Saistības

Maksājums

Saistības

Maksājums

10 000 000

7 500 000

3 250 000

300 000

13 250 000

7 800 000

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu tehnisko palīdzību, kas noteikta Regulas (EK) Nr. 1083/2006 45. un 46. pantā un Regulas (EK) Nr. 1081/2006 9. pantā.

Tehniskajā palīdzībā ietilpst sagatavošanas, uzraudzības, vērtēšanas, pārraudzības un vadības pasākumi, kas nepieciešami, lai Komisija ieviestu ESF. Apropriāciju jo īpaši var izmantot šādu mērķu sasniegšanai:

atbalsta izmaksas (prezentāciju izdevumi, apmācības, sanāksmes, komandējumi),

informācijas un publicēšanas izdevumi,

informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju izdevumi,

tehniskās palīdzības pasākumos iekļauti izdevumi, lai invalīdiem nodrošinātu pieejamību,

augsta līmeņa grupas izdevumi, lai nodrošinātu tādu horizontālo principu īstenošanu kā sieviešu un vīriešu līdztiesība, pieejamība invalīdiem un ilgtspējīga attīstība,

pakalpojumu sniegšanas līgumi, novērtēšanas pētījumi (tostarp ex post novērtēšana 2000.–2006. gadam) un pētījumi,

dotācijas.

Tehniskā palīdzība ir arī pieredzes apmaiņa, informācijas kampaņas, semināri, sakaru dibināšana un profesionālapskate, kas paredzēta labas prakses noteikšanai un izplatīšanai un savstarpējas mācīšanās, starptautiskas un starpreģionu sadarbības veicināšanai ar mērķi izvērst politisko dimensiju un ESF ieguldījumu ar nodarbinātību un sociālo integrāciju saistīto Savienības mērķu sasniegšanā.

Juridiskais pamats

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. jūlija Regula (EK) Nr. 1081/2006 par Eiropas Sociālo fondu (OV L 210, 31.7.2006., 12. lpp.).

Padomes 2006. gada 11. jūlija Regula (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu (OV L 210, 31.7.2006., 25. lpp.).

05. SADAĻA

LAUKSAIMNIECĪBA UN LAUKU ATTĪSTĪBA

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

FS

2011. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 6/2011

Jaunā summa

Saistības

Maksājums

Saistības

Maksājums

Saistības

Maksājums

05 01

POLITIKAS JOMAS “LAUKSAIMNIECĪBA UN LAUKU ATTĪSTĪBA” ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

 

133 430 679

133 430 679

 

 

133 430 679

133 430 679

 

40 01 40

 

74 532

74 532

 

 

74 532

74 532

 

 

 

133 505 211

133 505 211

 

 

133 505 211

133 505 211

05 02

INTERVENCES PASĀKUMI LAUKSAIMNIECĪBAS TIRGOS

2

2 969 410 000

2 966 742 495

 

 

2 969 410 000

2 966 742 495

05 03

TIEŠIE ATBALSTI

2

39 771 100 000

39 771 100 000

 

 

39 771 100 000

39 771 100 000

05 04

LAUKU ATTĪSTĪBA

2

14 432 151 552

12 558 160 388

 

– 395 000 000

14 432 151 552

12 163 160 388

05 05

PIRMSPIEVIENOŠANĀS PASĀKUMI LAUKSAIMNIECĪBAS UN LAUKU ATTĪSTĪBAS JOMĀ

4

215 000 000

71 318 207

 

 

215 000 000

71 318 207

05 06

POLITIKAS JOMAS “LAUKSAIMNIECĪBA UN LAUKU ATTĪSTĪBA” STARPTAUTISKIE ASPEKTI

4

6 360 000

6 055 858

–75 977

 

6 284 023

6 055 858

05 07

LAUKSAIMNIECĪBAS IZDEVUMU REVĪZIJA

2

– 262 500 000

– 262 500 000

 

 

– 262 500 000

– 262 500 000

05 08

POLITIKAS JOMAS “LAUKSAIMNIECĪBA UN LAUKU ATTĪSTĪBA” POLITIKAS STRATĒĢIJA UN KOORDINĀCIJA

2

27 232 532

24 696 433

 

 

27 232 532

24 696 433

 

05. sadaļa – Kopā

 

57 292 184 763

55 269 004 060

–75 977

– 395 000 000

57 292 108 786

54 874 004 060

 

40 01 40, 40 02 40

 

74 532

74 532

 

 

74 532

74 532

 

 

 

57 292 259 295

55 269 078 592

 

 

57 292 183 318

54 874 078 592

05 04. NODAĻA — LAUKU ATTĪSTĪBA

Sadaļa

Nodaļa

Pants

Postenis

Pozīcija

FS

2011. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 6/2011

Jaunā summa

Saistības

Maksājums

Saistības

Maksājums

Saistības

Maksājums

05 04

LAUKU ATTĪSTĪBA

05 04 01

ELVGF Garantiju nodaļas finansētā lauku attīstība – 2000.–2006. gada plānošanas periods

05 04 01 14

ELVGF Garantiju nodaļas finansētā lauku attīstība – 2000.–2006. gada plānošanas periods

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

05 04 01. pants – Starpsumma

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02

ELVGF Virzības nodaļas finansētā lauku attīstība – Iepriekšējo programmu pabeigšana

05 04 02 01

Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Virzības nodaļas darbības beigšana – 1. mērķa reģioni (2000.–2006. gads)

2

p.m.

568 790 562

 

 

p.m.

568 790 562

05 04 02 02

Īpašās programmas mieram un saskaņai Ziemeļīrijā un Īrijas robežapgabalos pabeigšana (2000.–2006. gads)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 03

Iepriekšējo programmu pabeigšana 1. un 6. mērķa reģionos (līdz 2000. gadam)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 04

Iepriekšējo programmu pabeigšana 5.b mērķa reģionos (līdz 2000. gadam)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 05

Iepriekšējo programmu pabeigšana ārpus 1. mērķa reģioniem (līdz 2000. gadam)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 06

Iniciatīvas Leader pabeigšana (2000.–2006. gads)

2

p.m.

77 775 316

 

 

p.m.

77 775 316

05 04 02 07

Iepriekšējo Kopienas iniciatīvu pabeigšana (līdz 2000. gadam)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 08

Iepriekšējo novatorisko pasākumu pabeigšana (līdz 2000. gadam)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 09

Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Virzības nodaļas darbības beigšana – Operatīva tehniskā palīdzība (2000.–2006. gads)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

05 04 02. pants – Starpsumma

 

p.m.

646 565 878

 

 

p.m.

646 565 878

05 04 03

Citi pasākumi

05 04 03 02

Augu un dzīvnieku ģenētiskie resursi – Iepriekšējo pasākumu pabeigšana

2

p.m.

1 944 383

 

 

p.m.

1 944 383

 

05 04 03. pants – Starpsumma

 

p.m.

1 944 383

 

 

p.m.

1 944 383

05 04 04

ELVGF Garantiju nodaļas pārejas programma lauku attīstības finansēšanai jaunajās dalībvalstīs – Programmu pabeigšana (2004.–2006. gads)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 05

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētā lauku attīstība (2007.–2013. gads)

05 04 05 01

Lauku attīstības programmas

2

14 408 211 311

11 900 560 364

 

– 395 000 000

14 408 211 311

11 505 560 364

05 04 05 02

Operatīvā tehniskā palīdzība

2

22 440 241

8 339 763

 

 

22 440 241

8 339 763

05 04 05 03

Izmēģinājuma projekts – Apmaiņas programma jaunajiem lauksaimniekiem

2

1 500 000

750 000

 

 

1 500 000

750 000

 

05 04 05. pants – Starpsumma

 

14 432 151 552

11 909 650 127

 

– 395 000 000

14 432 151 552

11 514 650 127

 

05 04. nodaļa – Kopā

 

14 432 151 552

12 558 160 388

 

– 395 000 000

14 432 151 552

12 163 160 388

05 04 05.
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētā lauku attīstība (2007.–2013. gads)

Piezīmes

Visi ieņēmumi, kas ietverti vispārējā ieņēmumu dokumenta 6 7 1. pantā, var ļaut piešķirt papildu apropriācijas saistībā ar jebkuru šā panta pozīciju atbilstīgi Finanšu regulas 18. pantam.

Juridiskais pamats

Padomes 2005. gada 21. jūnija Regula (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu (OV L 209, 11.8.2005., 1. lpp.).

Padomes 2005. gada 20. septembra Regula (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (OV L 277, 21.10.2005., 1. lpp.).

Padomes 2007. gada 27. marta Regula (EK) Nr. 378/2007, ar ko paredz noteikumus par brīvprātīgu modulāciju tiešajiem maksājumiem, kuri noteikti Regulā (EK) Nr. 1782/2003 (OV L 95, 5.4.2007., 1. lpp.).

Padomes 2009. gada 19. janvāra Regula (EK) Nr. 73/2009, ar ko paredz kopējus noteikumus tiešā atbalsta shēmām saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem (OV L 30, 31.1.2009., 16. lpp.).

05 04 05 01.
Lauku attīstības programmas

2011. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 6/2011

Jaunā summa

Saistības

Maksājums

Saistības

Maksājums

Saistības

Maksājums

14 408 211 311

11 900 560 364

 

– 395 000 000

14 408 211 311

11 505 560 364

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu finansējumu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) ietvertajām lauku attīstības programmām 2007. līdz 2013. gadam.

No kopējām saistību apropriācijām šajā postenī EUR 2 095 300 000 liela summa veidojas no obligātās modulācijas saskaņā ar 9. panta 1. punktu Regulā (EK) Nr. 73/2009. Savukārt EUR 374 900 000 veido brīvprātīga modulācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 378/2007. Pasākumus lauku attīstībai saskaņā ar visām asīm vērtēs pēc sīkāk izstrādātiem lauksaimniecības sistēmu un ražošanas metožu darbības rādītājiem, lai reaģētu uz problēmām, kas saistītas ar klimata pārmaiņām, ūdens resursu aizsardzību, bioloģisko daudzveidību un atjaunojamiem enerģijas avotiem. Dalībvalstīm jāziņo par to, kā jaunie uzdevumi tiek ņemti vērā, īstenojot lauku attīstības pasākumus, tostarp piena ražošanas nozarē.

Juridiskais pamats

Padomes 2005. gada 21. jūnija Regula (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu (OV L 209, 11.8.2005., 1. lpp.).

Padomes 2005. gada 20. septembra Regula (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (OV L 277, 21.10.2005., 1. lpp.).

Padomes 2007. gada 27. marta Regula (EK) Nr. 378/2007, ar ko paredz noteikumus par brīvprātīgu modulāciju tiešajiem maksājumiem, kuri noteikti Regulā (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem (OV L 95, 5.4.2007., 1. lpp.).

Padomes 2009. gada 19. janvāra Regula (EK) Nr. 73/2009, ar ko paredz kopējus noteikumus tiešā atbalsta shēmām saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem (OV L 30, 31.1.2009., 16. lpp.).

05 04 05 02.
Operatīvā tehniskā palīdzība

2011. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 6/2011

Jaunā summa

Saistības

Maksājums

Saistības

Maksājums

Saistības

Maksājums

22 440 241

8 339 763

 

 

22 440 241

8 339 763

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu tehniskās palīdzības izdevumus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1698/2005 66. panta 1. punktu, un jo īpaši Eiropas Lauku attīstības tīkla izdevumus.

Juridiskais pamats

Padomes 2005. gada 21. jūnija Regula (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu (OV L 209, 11.8.2005., 1. lpp.).

Padomes 2005. gada 20. septembra Regula (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (OV L 277, 21.10.2005., 1. lpp.).

05 04 05 03.
Izmēģinājuma projekts – Apmaiņas programma jaunajiem lauksaimniekiem

2011. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 6/2011

Jaunā summa

Saistības

Maksājums

Saistības

Maksājums

Saistības

Maksājums

1 500 000

750 000

 

 

1 500 000

750 000

Piezīmes

Jauns postenis

Ar šo izmēģinājuma projektu ir iecerēts izveidot programmai “Erasmus” līdzīgu apmaiņas programmu, kas būtu paredzēta jaunajiem lauksaimniekiem un dotu iespēju pārrobežu apmaiņai ar paraugpraksi saimniecību vadīšanā, it īpaši ņemot vērā Eiropas lauksaimniecības problēmas, tā veicinot Eiropas lauku rajonu attīstību.

Šī programma sniegtu jaunajiem lauksaimniekiem nenovērtējamu iespēju, uzturoties saimniecībās, kas atrodas kādā citā dalībvalstī, pašiem iepazīt to, cik Savienībā reālais stāvoklis lauksaimniecībā ir atšķirīgs. Pateicoties savstarpējai zināšanu un pieredzes apmaiņai, Eiropas jaunie lauksaimnieki spētu veiksmīgāk apmierināt Eiropas patērētāju prasības, veicināt nodrošinātību ar pārtiku un risināt citas Eiropas lauksaimniecībai aktuālas problēmas, piemēram, saistībā ar atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu, bioloģiskās daudzveidības izzušanu un oglekļa uzglabāšanu.

Juridiskais pamats

Izmēģinājuma projekts atbilstīgi 49. panta 6. punktam Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.).

05 06. NODAĻA — POLITIKAS JOMAS “LAUKSAIMNIECĪBA UN LAUKU ATTĪSTĪBA” STARPTAUTISKIE ASPEKTI

Sadaļa

Nodaļa

Pants

Postenis

Pozīcija

FS

2011. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 6/2011

Jaunā summa

Saistības

Maksājums

Saistības

Maksājums

Saistības

Maksājums

05 06

POLITIKAS JOMAS “LAUKSAIMNIECĪBA UN LAUKU ATTĪSTĪBA” STARPTAUTISKIE ASPEKTI

05 06 01

Starptautiskie nolīgumi par lauksaimniecību

4

6 360 000

6 055 858

–75 977

 

6 284 023

6 055 858

 

05 06. nodaļa – Kopā

 

6 360 000

6 055 858

–75 977

 

6 284 023

6 055 858

05 06 01.
Starptautiskie nolīgumi par lauksaimniecību

2011. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 6/2011

Jaunā summa

Saistības

Maksājums

Saistības

Maksājums

Saistības

Maksājums

6 360 000

6 055 858

–75 977

 

6 284 023

6 055 858

Piezīmes

Ar šo apropriāciju paredzēts segt Savienības ieguldījumus turpmāk minētajos starptautiskajos nolīgumos.

Juridiskais pamats

Padomes 1992. gada 13. novembra Lēmums 92/580/EEK par 1992. gada Starptautiskā cukura līguma parakstīšanu un noslēgšanu (OV L 379, 23.12.1992., 15. lpp.).

Padomes 1995. gada 19. decembra Lēmums 96/88/EK, ar ko Eiropas Kopiena apstiprina Graudu tirdzniecības konvenciju un Pārtikas atbalsta konvenciju, kas veido 1995. gada Starptautisko līgumu par graudiem (OV L 21, 27.1.1996., 47. lpp.).

Padomes 2000. gada 13. jūnija Lēmums 2000/421/EK par 1999. gada Pārtikas atbalsta konvencijas noslēgšanu Kopienas vārdā (OV L 163, 4.7.2000., 37. lpp.).

Padomes 2005. gada 14. novembra Lēmums 2005/800/EK par 2005. gada Starptautiskā nolīguma par olīveļļu un galda olīvām noslēgšanu (OV L 302, 19.11.2005., 47. lpp.).

07. SADAĻA

VIDE UN KLIMATA POLITIKA

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

FS

2011. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 6/2011

Jaunā summa

Saistības

Maksājums

Saistības

Maksājums

Saistības

Maksājums

07 01

POLITIKAS JOMAS “VIDE UN KLIMATA POLITIKA” ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

 

93 845 213

93 845 213

 

 

93 845 213

93 845 213

 

40 01 40

 

44 853

44 853

 

 

44 853

44 853

 

 

 

93 890 066

93 890 066

 

 

93 890 066

93 890 066

07 02

GLOBĀLI VIDES JAUTĀJUMI

4

3 150 000

3 785 230

 

 

3 150 000

3 785 230

07 03

SAVIENĪBAS VIDES POLITIKAS UN TIESĪBU AKTU IZSTRĀDE UN ĪSTENOŠANA

2

349 105 327

274 350 327

 

 

349 105 327

274 350 327

07 11

GLOBĀLIE KLIMATA POLITIKAS PASĀKUMI

4

850 000

809 352

– 174 118

 

675 882

809 352

07 12

SAVIENĪBAS POLITIKAS UN TIESĪBU AKTU ĪSTENOŠANA KLIMATA POLITIKAS JOMĀ

2

17 600 000

15 000 000

 

 

17 600 000

15 000 000

07 13

KLIMATA OPTIMIZĀCIJA UN INOVĀCIJA

2

6 000 000

2 500 000

 

 

6 000 000

2 500 000

 

07. sadaļa – Kopā

 

470 550 540

390 290 122

– 174 118

 

470 376 422

390 290 122

 

40 01 40, 40 02 41

 

44 853

44 853

 

 

44 853

44 853

 

 

 

470 595 393

390 334 975

 

 

470 421 275

390 334 975

07 11. NODAĻA — GLOBĀLIE KLIMATA POLITIKAS PASĀKUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pants

Postenis

Pozīcija

FS

2011. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 6/2011

Jaunā summa

Saistības

Maksājums

Saistības

Maksājums

Saistības

Maksājums

07 11

GLOBĀLIE KLIMATA POLITIKAS PASĀKUMI

07 11 01

Ieguldījums daudzpusējos un starptautiskos nolīgumos klimata jomā

4

850 000

809 352

– 174 118

 

675 882

809 352

 

07 11. nodaļa – Kopā

 

850 000

809 352

– 174 118

 

675 882

809 352

07 11 01.
Ieguldījums daudzpusējos un starptautiskos nolīgumos klimata jomā

2011. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 6/2011

Jaunā summa

Saistības

Maksājums

Saistības

Maksājums

Saistības

Maksājums

850 000

809 352

– 174 118

 

675 882

809 352

Piezīmes

Līdzšinējais 07 02 01. pants (daļēji)

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu obligātus un brīvprātīgus ieguldījumus starptautiskās konvencijās, protokolos un nolīgumos, kuros Savienība ir viena no pusēm, un sagatavošanās darbiem nākotnes starptautiskajiem nolīgumiem, kas saistīti ar Savienību.

Juridiskais pamats

Padomes 1988. gada 14. oktobra Lēmums 88/540/EEK par Vīnes Konvenciju ozona slāņa aizsardzībai un Monreālas protokolu par vielām, kas noārda ozona slāni (OV L 297, 31.10.1988., 8. lpp.).

Padomes 1993. gada 15. decembra Lēmums 94/69/EK, kas attiecas uz ANO Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām un tās noslēgšanu (OV L 33, 7.2.1994., 11. lpp.).

Padomes 2002. gada 25. aprīļa Lēmums 2002/358/EK par ANO vispārējai konvencijai par klimata pārmaiņām pievienotā Kioto protokola apstiprināšanu Eiropas Kopienas vārdā un no tā izrietošo saistību kopīgu izpildi (OV L 130, 15.5.2002., 1. lpp.).

08. SADAĻA

ZINĀTNISKĀ PĒTNIECĪBA

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

FS

2011. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 6/2011

Jaunā summa

Saistības

Maksājums

Saistības

Maksājums

Saistības

Maksājums

08 01

POLITIKAS JOMAS “ZINĀTNISKĀ PĒTNIECĪBA” ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

 

333 124 545

333 124 545

 

 

333 124 545

333 124 545

 

40 01 40

 

6 884

6 884

 

 

6 884

6 884

 

 

 

333 131 429

333 131 429

 

 

333 131 429

333 131 429

08 02

SADARBĪBA – VESELĪBA

1

830 789 000

465 567 921

 

 

830 789 000

465 567 921

08 03

SADARBĪBA – PĀRTIKA, LAUKSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA, UN BIOTEHNOLOĢIJA

1

267 892 000

181 125 393

 

 

267 892 000

181 125 393

08 04

SADARBĪBA – NANOZINĀTNES, NANOTEHNOLOĢIJAS, MATERIĀLI UN JAUNAS RAŽOŠANAS TEHNOLOĢIJAS

1

452 444 000

262 572 880

 

82 000 000

452 444 000

344 572 880

08 05

SADARBĪBA – ENERĢĒTIKA

1

157 410 000

114 947 049

 

 

157 410 000

114 947 049

08 06

SADARBĪBA – VIDE (TOSTARP KLIMATA PĀRMAIŅAS)

1

252 505 000

236 420 332

 

 

252 505 000

236 420 332

08 07

SADARBĪBA – TRANSPORTS (TOSTARP AERONAUTIKA)

1

414 351 000

428 450 080

 

 

414 351 000

428 450 080

08 08

SADARBĪBA – SOCIĀLEKONOMISKĀS ZINĀTNES UN HUMANITĀRĀS ZINĀTNES

1

84 366 000

61 891 635

 

 

84 366 000

61 891 635

08 09

SADARBĪBA – RISKA DALĪŠANAS FINANŠU MEHĀNISMS (RSFF)

1

200 000 000

190 435 799

 

 

200 000 000

190 435 799

08 10

IDEJAS

1

1 298 731 000

714 134 248

 

 

1 298 731 000

714 134 248

08 12

IESPĒJAS – PĒTNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRAS

1

156 304 000

200 909 768

 

 

156 304 000

200 909 768

08 13

IESPĒJAS – PĒTNIECĪBA MAZO UN VIDĒJO UZŅĒMUMU (MVU) VAJADZĪBĀM

1

223 099 000

173 296 578

 

 

223 099 000

173 296 578

08 14

IESPĒJAS – ZINĀŠANU REĢIONI

1

18 856 000

16 192 756

 

 

18 856 000

16 192 756

08 15

IESPĒJAS – PĒTNIECĪBAS POTENCIĀLS

1

63 802 000

51 589 058

 

 

63 802 000

51 589 058

08 16

IESPĒJAS – ZINĀTNE SABIEDRĪBĀ

1

44 798 000

30 469 728

 

 

44 798 000

30 469 728

08 17

IESPĒJAS – STARPTAUTISKĀS SADARBĪBAS PASĀKUMI

1

28 265 000

19 043 580

 

 

28 265 000

19 043 580

08 18

IESPĒJAS – RISKA DALĪŠANAS FINANŠU MEHĀNISMS (RSFF)

1

50 000 000

47 608 950

 

 

50 000 000

47 608 950

08 19

IESPĒJAS – ATBALSTS SASKAŅOTAI PĒTNIECĪBAS POLITIKAS IZSTRĀDEI

1

9 804 000

5 713 074

 

 

9 804 000

5 713 074

08 20

IESPĒJAS – KODOLSINTĒZES ENERĢIJA

1

396 090 000

235 092 994

 

 

396 090 000

235 092 994

08 21

EURATOM – KODOLA SKALDĪŠANA UN AIZSARDZĪBA PRET RADIĀCIJU

1

52 000 000

24 280 564

 

 

52 000 000

24 280 564

08 22

IEPRIEKŠĒJO PAMATPROGRAMMU PABEIGŠANA UN CITAS DARBĪBAS

1

p.m.

324 216 948

 

 

p.m.

324 216 948

08 23

OGĻU UN TĒRAUDA PĒTNIECĪBAS FONDA PĒTNIECĪBAS PROGRAMMA

1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

08. sadaļa – Kopā

 

5 334 630 545

4 117 083 880

 

82 000 000

5 334 630 545

4 199 083 880

 

40 01 40

 

6 884

6 884

 

 

6 884

6 884

 

 

 

5 334 637 429

4 117 090 764

 

 

5 334 637 429

4 199 090 764

Piezīmes

Šīs piezīmes attiecas uz visām budžeta pozīcijām šajā sadaļā (izņemot 08 22. nodaļu).

Šīs apropriācijas izmantos atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulai (EK) Nr. 1906/2006, ar ko paredz noteikumus uzņēmumu, pētniecības centru un universitāšu līdzdalībai Septītās pamatprogrammas darbībās un pētījumu rezultātu izplatīšanai (2007. līdz 2013. gads) (OV L 391, 30.12.2006., 1. lpp.), un Padomes 2006. gada 19. decembra Regulai (Euratom) Nr. 1908/2006, ar ko paredz noteikumus uzņēmumu, pētniecības centru un universitāšu līdzdalībai Eiropas Atomenerģijas kopienas Septītās pamatprogrammas darbībās un pētījumu rezultātu izplatīšanai (2007. līdz 2011. gads) (OV L 400, 30.12.2006., 1. lpp.).

Visām šīs sadaļas apropriācijām jāpiemēro tā pati mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) definīcija kā tā, kas lietota horizontālajās MVU īpašajās programmās saskaņā ar to pašu pamatprogrammu. Definīcija ir šāda: “MVU ir tāda juridiska persona, kas izveidota saskaņā ar Komisijas Ieteikumā 2003/361/EK noteikto MVU definīciju un kas nav pētniecības centrs, pētniecības institūts, pētniecības iestāde, kas izpilda pasūtījumus, vai konsultāciju firma.” Visi pētniecības pasākumi, ko īsteno atbilstīgi Septītajai pamatprogrammai, tiks veikti saskaņā ar ētikas pamatprincipiem (saskaņā ar 6. panta 1. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Lēmumā Nr. 1982/2006/EK par Eiropas Kopienas Septīto pamatprogrammu pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu pasākumiem (2007. līdz 2013. gads) (OV L 412, 30.12.2006., 1. lpp.)), tostarp saskaņā ar dzīvnieku labturības prasībām. Tajā galvenokārt ietilpst Līguma par Eiropas Savienību 6. panta un Eiropas Savienības Pamattiesību hartā noteiktie principi. Īpaši ņems vērā to, ka jāpieliek pūles, lai palielinātu sieviešu līdzdalību un lomu zinātnes un pētniecības jomā.

Attiecībā uz šiem pantiem un posteņiem ir arī tādu augsta līmeņa Eiropai nozīmīgu zinātnisko un tehnisko sanāksmju, konferenču, darbsemināru un semināru izmaksas, kuras organizē Komisija, augsta līmeņa zinātniskās un tehniskās analīzes un novērtēšanas finansēšana, kuras tiek veiktas Savienības interesēs, lai rastu jaunas pētījumu jomas, kuras piemērotas Savienības darbībām, ar nosacījumu, ka tās ir Eiropas Pētniecības telpā, un pasākumus, lai novērotu un izplatītu programmu rezultātus, ieskaitot līdzekļus no iepriekšējām programmām.

Šīs apropriācijas sedz arī administratīvās izmaksas, ieskaitot izmaksas par darbiniekiem atbilstoši Civildienesta noteikumiem un citiem darbiniekiem, izmaksas par informāciju, publikācijām, administratīvām un tehniskām darbībām un dažas citas iekšējās infrastruktūras izmaksas, kas ir saistītas ar tā pasākuma mērķu sasniegšanu, kurā tās veido neatņemamu daļu, ieskaitot pasākumus un iniciatīvas, kas nepieciešamas, lai sagatavotu un uzraudzītu Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības stratēģiju.

Ieņēmumus, kas gūti, pamatojoties uz Eiropas Atomenerģijas kopienas un Šveices sadarbības nolīgumiem vai daudzpusējo Eiropas Kodolenerģētikas attīstības nolīgumu (EFDA), iekļaus ieņēmumu pārskata 6 0 1 1. un 6 0 1 2. postenī, un tie var veicnāt papildu apropriāciju piešķiršanu saskaņā ar Finanšu regulas 18. pantu.

Attiecībā uz dažiem šiem projektiem trešām valstīm vai trešo valstu institūtiem ir paredzēta iespēja piedalīties Eiropas sadarbībā zinātniskās un tehniskās pētniecības jomā. Finanšu iemaksas iekļaus ieņēmumu pārskata 6 0 1 3. un 6 0 1 5. postenī, un tās var veicināt papildu apropriāciju piešķiršanu saskaņā ar Finanšu regulas 18. pantu.

Ieņēmumus no to valstu iemaksām, kuras piedalās Eiropas sadarbībā zinātniskās un tehniskās pētniecības jomā, iekļaus ieņēmumu dokumenta 6 0 1 6. postenī, un tās var būt par iemeslu papildu apropriācijām, kas ir pieejamas saskaņā ar Finanšu regulas 18. pantu.

Jebkuri ieņēmumi no kandidātvalstu un attiecīgā gadījumā no Rietumbalkānu potenciālo kandidātvalstu iemaksām par piedalīšanos Savienības/Kopienas programmās, kuri iekļauti ieņēmumu pārskata 6 0 3 1. postenī, var veicināt papildu apropriāciju piešķiršanu saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta d) apakšpunktu.

Jebkurus ieņēmumus no pieaicināto struktūru iemaksām Savienības/Kopienas darbībās iekļauj ieņēmumu pārskata 6 0 3 3. postenī, un tie var veicināt papildu apropriāciju piešķiršanu saskaņā ar Finanšu regulas 18. pantu.

Papildu apropriācijas darīs pieejamas saskaņā ar 08 22 04. pantu.

Lai sasniegtu izvirzīto mērķi šo apropriāciju finansētajos projektos iesaistīt 15 % mazo un vidējo uzņēmumu (MVU), kā noteikts Lēmumā Nr. 1982/2006/EK, ir vajadzīga konkrētāka rīcība. MVU īpašo programmu atbilstošajiem projektiem, ja tie atbilst attiecīgajām (tematiskajām) prasībām, jābūt tiesīgiem saņemt finansējumu no tematiskās programmas.

08 04. NODAĻA — SADARBĪBA – NANOZINĀTNES, NANOTEHNOLOĢIJAS, MATERIĀLI UN JAUNAS RAŽOŠANAS TEHNOLOĢIJAS

Sadaļa

Nodaļa

Pants

Postenis

Pozīcija

FS

2011. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 6/2011

Jaunā summa

Saistības

Maksājums

Saistības

Maksājums

Saistības

Maksājums

08 04

SADARBĪBA – NANOZINĀTNES, NANOTEHNOLOĢIJAS, MATERIĀLI UN JAUNAS RAŽOŠANAS TEHNOLOĢIJAS

08 04 01

Sadarbība – Nanozinātnes, nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas tehnoloģijas

1.1

442 234 000

257 088 329

 

82 000 000

442 234 000

339 088 329

08 04 02

Sadarbība – Nanozinātnes, nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas tehnoloģijas – Kopuzņēmums kurināmā elementu un ūdeņraža jomā

1.1

10 210 000

5 484 551

 

 

10 210 000

5 484 551

 

08 04. nodaļa – Kopā

 

452 444 000

262 572 880

 

82 000 000

452 444 000

344 572 880

08 04 01.
Sadarbība – Nanozinātnes, nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas tehnoloģijas

2011. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 6/2011

Jaunā summa

Saistības

Maksājums

Saistības

Maksājums

Saistības

Maksājums

442 234 000

257 088 329

 

82 000 000

442 234 000

339 088 329

Piezīmes

Šajā jomā veikto pasākumu nolūks ir palīdzēt sasniegt tādu spēju kritisko daudzumu, kas vajadzīgs, lai attīstītu un izmantotu vadošās tehnoloģijas izstrādājumos, kuru pamatā ir zinātnes atziņas, pakalpojumos un ražošanas procesos nākamajos gados, kas balstīti uz zināšanām un inteliģenci, jo īpaši tādēļ, lai panāktu lielāku ekoloģisko efektivitāti un bīstamu vielu samazināšanu vidē.

Ņemot vērā, ka pašlaik tikai 5–10 % no visām ar nanopētniecību saistītajām darbībām tiek veiktas, lai novērtētu ietekmi uz vidi un ietekmi uz veselību, šīm konkrētajām darbībām ir jāparedz pietiekami daudz apropriāciju.

Šajā pantā ietilpst arī izdevumi par Komisijas organizētām augsta zinātniskā un tehnoloģiskā līmeņa sanāksmēm, konferencēm, semināriem un simpozijiem par aktuāliem jautājumiem, īpašu programmu mācību, subsidēšanas, pārraudzības un uzraudzības finansējums, kā arī IMS sekretariāta finansējums, augsta zinātniskā un tehnoloģiskā līmeņa analīzes un izvērtējuma procedūras, kā arī iepriekšējo pamatprogrammu sakarā īstenotās darbības.

Iemaksas no EBTA valstīm saskaņā ar Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu un jo īpaši ar tā 82. pantu un pievienoto 32. protokolu jāpieskaita šajā pantā iekļauto apropriāciju summai. Informācijai – šīs summas izriet no EBTA valstu iemaksām, kuras iekļautas ieņēmumu pārskata 6 3 0. pantā un kuras veido piešķirtos ieņēmumus saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta d) apakšpunktu; tās izmanto atbilstīgām apropriācijām un īstenošanai atbilstīgi pielikumam “Eiropas Ekonomikas zona”, kas pievienots šai daļai šīs iedaļas izdevumu pārskatā un ir neatņemama vispārējā budžeta sastāvdaļa.

Juridiskais pamats

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Lēmums Nr. 1982/2006/EK par Eiropas Kopienas Septīto pamatprogrammu pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu pasākumiem (2007. līdz 2013. gads) (OV L 412, 30.12.2006., 1. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1906/2006, ar ko paredz noteikumus uzņēmumu, pētniecības centru un universitāšu līdzdalībai Septītās pamatprogrammas darbībās un pētījumu rezultātu izplatīšanai (2007. līdz 2013. gads) (OV L 391, 30.12.2006., 1. lpp.).

Padomes 2006. gada 19. decembra Lēmums 2006/971/EK par īpašo programmu “Sadarbība”, ar ko īsteno Eiropas Kopienas Septīto pamatprogrammu pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un demonstrāciju pasākumiem (2007–2013) (OV L 400, 30.12.2006., 86. lpp.).

09. SADAĻA

INFORMĀCIJAS SABIEDRĪBA UN PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

FS

2011. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 6/2011

Jaunā summa

Saistības

Maksājums

Saistības

Maksājums

Saistības

Maksājums

09 01

POLITIKAS JOMAS “INFORMĀCIJAS SABIEDRĪBA UN PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻI” ADMINISTRATĪVĀS PĀRVALDĪBAS IZDEVUMI

 

127 060 941

127 060 941

 

 

127 060 941

127 060 941

 

40 01 40

 

29 384

29 384

 

 

29 384

29 384

 

 

 

127 090 325

127 090 325

 

 

127 090 325

127 090 325

09 02

DIGITALIZĀCIJAS PROGRAMMAS TIESISKĀ BĀZE

 

31 116 500

24 540 045

 

 

31 116 500

24 540 045

09 03

IKT IEVIEŠANA

1

119 120 000

115 285 305

 

 

119 120 000

115 285 305

09 04

SADARBĪBA – INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS (IKT)

1

1 170 285 000

974 075 401

 

60 000 000

1 170 285 000

1 034 075 401

09 05

IESPĒJAS – PĒTNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRAS

1

90 970 000

93 313 542

 

 

90 970 000

93 313 542

 

09. sadaļa – Kopā

 

1 538 552 441

1 334 275 234

 

60 000 000

1 538 552 441

1 394 275 234

 

40 01 40, 40 02 41

 

29 384

29 384

 

 

29 384

29 384

 

 

 

1 538 581 825

1 334 304 618

 

 

1 538 581 825

1 394 304 618

09 04. NODAĻA — SADARBĪBA – INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS (IKT)

Sadaļa

Nodaļa

Pants

Postenis

Pozīcija

FS

2011. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 6/2011

Jaunā summa

Saistības

Maksājums

Saistības

Maksājums

Saistības

Maksājums

09 04

SADARBĪBA – INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS (IKT)

09 04 01

Atbalsts sadarbībai pētniecības jomā saistībā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām (IKT – Sadarbība)

09 04 01 01

Atbalsts sadarbībai pētniecības jomā saistībā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām (IKT – Sadarbība)

1.1

1 081 288 900

852 200 203

 

60 000 000

1 081 288 900

912 200 203

09 04 01 02

Sadarbība – Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas – Kopuzņēmums Artemis

1.1

43 000 000

38 087 160

 

 

43 000 000

38 087 160

09 04 01 03

Sadarbība – Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas – Atbalsta izdevumi kopuzņēmumam Artemis

1.1

1 500 000

1 428 268

 

 

1 500 000

1 428 268

09 04 01 04

Sadarbība – Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas – Kopuzņēmums ENIAC

1.1

43 000 000

19 043 580

 

 

43 000 000

19 043 580

09 04 01 05

Sadarbība – Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas – Atbalsta izdevumi kopuzņēmumam ENIAC

1.1

1 496 100

1 424 555

 

 

1 496 100

1 424 555

 

09 04 01. pants – Starpsumma

 

1 170 285 000

912 183 766

 

60 000 000

1 170 285 000

972 183 766

09 04 02

Apropriācijas, kas uzkrātas no (ārpus Eiropas Ekonomikas zonas) trešo personu iemaksām zinātniskajai izpētei un tehnoloģiju attīstībai

1.1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

09 04 03

Iepriekšējo Eiropas Kopienas pamatprogrammu pabeigšana (līdz 2007. gadam)

1.1

61 891 635

 

 

61 891 635

 

09 04. nodaļa – Kopā

 

1 170 285 000

974 075 401

 

60 000 000

1 170 285 000

1 034 075 401

09 04 01.
Atbalsts sadarbībai pētniecības jomā saistībā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām (IKT – Sadarbība)

09 04 01 01.
Atbalsts sadarbībai pētniecības jomā saistībā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām (IKT – Sadarbība)

2011. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 6/2011

Jaunā summa

Saistības

Maksājums

Saistības

Maksājums

Saistības

Maksājums

1 081 288 900

852 200 203

 

60 000 000

1 081 288 900

912 200 203

Piezīmes

Mērķis Eiropas Kopienas Septītās pamatprogrammas pasākumiem pētniecības, tehnoloģijas attīstības un demonstrējumu jomā laikposmā no 2007. gada līdz 2013. gadam un īpašās programmas “Sadarbība” tēmai “Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas” ir uzlabot Eiropas nozares konkurētspēju un sekmēt IKT turpmākās attīstības vadīšanu un veidošanu Eiropā, lai atbilstu sabiedrības un ekonomikas vajadzībām.

Darbības stiprinās Eiropas zinātnes un tehnoloģiju bāzi un nodrošinās tās vadošo pozīciju pasaulē IKT jomā, palīdzēs virzīt un veicināt jauninājumus, izmantojot IKT, un nodrošinās, ka IKT attīstība īsā laikposmā sniedz priekšrocības Eiropas valstu iedzīvotājiem, uzņēmumiem, tautsaimniecības nozarēm un valdībām.

IKT tēmas prioritāte ir stratēģiskā pētniecība galvenajās tehnoloģiju jomās, tajā nodrošināta tehnoloģiju pilnīga integrācija un paredzētas zināšanas un līdzekļi, lai attīstītu plašu novatorisku IKT lietojumu spektru.

Ar šiem pasākumiem pastiprinās rūpniecisko un tehnoloģisko progresu IKT jomā un uzlabos svarīgu IKT intensīvo nozaru konkurētspēju – gan ar novatoriskiem, augstvērtīgiem IKT produktiem un pakalpojumiem, gan ar jauniem vai uzlabotiem organizatoriskajiem procesiem uzņēmējdarbībā un pārvaldē. Ar šo tēmu atbalsta arī citas Savienības politikas jomas, mobilizējot IKT sabiedrisko un sabiedrības prasību izpildei.

Pasākumi attiecas uz sadarbību, tīklu veidošanas pasākumiem un valstu programmu koordinēšanas ierosmēm. Šajā pantā iekļautas arī izmaksas par neatkarīgo ekspertu piedalīšanos priekšlikumu novērtēšanā un projektu pārskatīšanā, izmaksas par pasākumiem, konferencēm, darba semināriem un semināriem Eiropas interesēs, kurus organizē Komisija, izmaksas par pētījumiem, analīzēm un novērtējumiem, īpašu programmu un pamatprogrammu uzraudzību un novērtēšanu, kā arī izmaksas par pasākumiem, lai veiktu novērojumus un izplatītu programmu rezultātus, ieskaitot pasākumus saistībā ar iepriekšējām pamatprogrammām.

Šajā postenī iekļauto apropriāciju summai jāpieskaita maksājumi no EBTA valstīm saskaņā ar Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu un jo īpaši ar tā 82. pantu un pievienoto 32. protokolu. Informācijai – šīs summas izriet no EBTA valstu iemaksām, kuras ieskaitītas ieņēmumu dokumenta 6 3 0. pantā un kuras veido piešķirtos ieņēmumus saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta d) apakšpunktu; tās izmanto atbilstīgām apropriācijām un īstenošanai atbilstīgi pielikumam “Eiropas Ekonomikas zona”, kas pievienots šai daļai šīs iedaļas izdevumu pārskatā un ir neatņemama vispārējā budžeta sastāvdaļa.

Juridiskais pamats

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Lēmums Nr. 1982/2006/EK par Eiropas Kopienas Septīto pamatprogrammu pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu pasākumiem (2007. līdz 2013. gads) (OV L 412, 30.12.2006., 1. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1906/2006, ar ko paredz noteikumus uzņēmumu, pētniecības centru un universitāšu līdzdalībai Septītās pamatprogrammas darbībās un pētījumu rezultātu izplatīšanai (2007. līdz 2013. gads) (OV L 391, 30.12.2006., 1. lpp.).

Padomes 2006. gada 19. decembra Lēmums 2006/971/EK par īpašo programmu “Sadarbība”, ar ko īsteno Eiropas Kopienas Septīto pamatprogrammu pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un demonstrāciju pasākumiem (2007–2013) (OV L 400, 30.12.2006., 86. lpp.).

09 04 01 02.
Sadarbība – Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas – Kopuzņēmums