ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2012.016.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 16

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

55. sējums
2012. gada 19. janvāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 36/2012 (2012. gada 18. janvāris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 442/2011

1

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 37/2012 (2012. gada 18. janvāris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

33

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 38/2012 (2012. gada 18. janvāris), ar ko nosaka piešķīruma koeficientu, kurš jāpiemēro importa licenču pieteikumiem, kas iesniegti laikposmā no 2012. gada 6. janvāra līdz 13. janvārim saskaņā ar III apakškvotu atbilstīgi tarifa kvotai parastajiem kviešiem, izņemot augstas kvalitātes parastos kviešus, kura atvērta ar Regulu (EK) Nr. 1067/2008

35

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 39/2012 (2012. gada 18. janvāris) par importa licenču izdošanu atbilstīgi pieteikumiem, kas iesniegti 2012. gada janvāra pirmajās septiņās dienās, saskaņā ar tarifu kvotu augstākā labuma liellopu gaļai, kuru pārvalda ar Regulu (EK) Nr. 620/2009

37

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 40/2012 (2012. gada 18. janvāris) par ķiploku importa licenču izdošanu apakšperiodā no 2012. gada 1. marta līdz 2012. gada 31. maijam

38

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 41/2012 (2012. gada 18. janvāris), ar ko pārtrauc importa licenču pieteikumu iesniegšanu cukura nozares produktiem atbilstīgi dažām tarifa kvotām

40

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 42/2012 (2012. gada 18. janvāris) par mājputnu gaļas importa licenču izdošanu un importēšanas tiesību piešķiršanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2012. gada janvāra pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotām, kuras atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 616/2007

42

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

19.1.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 16/1


PADOMES REGULA (ES) Nr. 36/2012

(2012. gada 18. janvāris)

par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 442/2011

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 215. pantu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2011/782/KĀDP (2011. gada 1. decembris) par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju (1),

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas kopīgo priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2011. gada 9. maijā pieņēma Regulu (ES) Nr. 442/2011 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā (2).

(2)

Padome paplašināja pret Sīriju vērsto pasākumu darbības jomu ar Padomes regulām 2011. gada 2. septembrī, 23. septembrī, 13. oktobrī un 14. novembrī (3), kā arī, izdarot grozījumus un papildinājumus skarto personu un vienību sarakstā ar tām sekojošām Padomes īstenošanas regulām (4). Turpmāki pasākumi, kas nav Savienības tiesību aktu darbības jomā, ir noteikti attiecīgajos Padomes KĀDP lēmumos (5).

(3)

Ņemot vērā turpināto brutālo apspiešanu un cilvēktiesību pārkāpumus, ko veic Sīrijas valdība, Padomes Lēmumā 2011/782/KĀDP tiek paredzēti papildu pasākumi, proti, aizliegums eksportēt telekomunikāciju uzraudzības aprīkojumu Sīrijas režīma vajadzībām, aizliegums piedalīties noteiktos infrastruktūras projektos un veikt ieguldījumus šādos projektos, un papildu ierobežojumi līdzekļu pārvedumiem un finanšu pakalpojumu sniegšanai.

(4)

Būtu jāprecizē, ka nepieciešamo dokumentu iesniegšana un nosūtīšana bankai, lai tos visbeidzot nodotu kādai sarakstā neiekļautai personai, vienībai vai struktūrai nolūkā panākt, lai tiktu veikti maksājumi, kas atļauti 20. pantā, nav uzskatāma par darbībām, ar ko līdzekļus dara pieejamus 14. panta nozīmē.

(5)

Ņemot vērā Sīrijas politiskās situācijas nopietnību un lai nodrošinātu atbilstību procesam, ar ko groza un pārskata Lēmuma 2011/273/KĀDP pielikumu, pilnvaras grozīt sarakstu šīs regulas II un IIa pielikumā būtu jāīsteno Padomei.

(6)

Procedūrā, ar ko groza sarakstus šīs regulas II un IIa pielikumā, būtu jāparedz, ka tajos minētajām fiziskajām vai juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām norāda pamatojumu iekļaušanai sarakstā, lai tām dotu iespēju iesniegt apsvērumus. Ja tiek iesniegti apsvērumi vai jauni būtiski pierādījumi, Padomei būtu jāpārskata savs lēmums, ņemot vērā minētos apsvērumus, un par to jāinformē attiecīgā persona, vienība vai struktūra.

(7)

Lai īstenotu šo regulu un lai radītu iespējami lielāku tiesisko noteiktību Savienībā, atklātībai jādara zināmi vārdi, uzvārdi un nosaukumi, un cita atbilstīga informācija par fiziskām un juridiskām personām, vienībām un struktūrām, kuru līdzekļi un saimnieciskie resursi saskaņā ar šo regulu ir jāiesaldē. Jebkurai personas datu apstrādei būtu jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (6) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (7).

(8)

Šie pasākumi ir Līguma par Eiropas Savienības darbību piemērošanas jomā, tādēļ, jo īpaši lai nodrošinātu to, ka uzņēmēji visās dalībvalstīs tos piemēro vienādi, ir nepieciešamas Savienības līmeņa reglamentējošas darbības šo pasākumu īstenošanai.

(9)

Ņemot vērā ieviesto grozījumu apjomu kopā ar dažādajiem pasākumiem, kas jau ir pieņemti attiecībā uz Sīriju, ir lietderīgi konsolidēt visus pasākumus jaunā regulā, ar kuru atceļ un aizstāj Regulu (ES) Nr. 442/2011.

(10)

Lai nodrošinātu šajā regulā paredzēto pasākumu efektivitāti, šai regulai būtu jāstājas spēkā nekavējoties,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I   NODAĻA

DEFINĪCIJAS

1. pants

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a)

finanšu iestādes vai kredītiestādes "filiāle" ir uzņēmējdarbības vieta, kas ir kādas finanšu iestādes vai kredītiestādes juridiski atkarīga daļa un kas tieši veic visus vai dažus finanšu iestādēm vai kredītiestādēm raksturīgus darījumus;

b)

"starpnieku pakalpojumi" ir:

i)

darījumu apspriešana vai organizēšana, lai veiktu preču un tehnoloģiju iegādi, tirdzniecību vai piegādi no vienas trešās valsts uz citu trešo valsti; vai

ii)

trešās valstīs esošu preču un tehnoloģiju pārdošana vai iegāde, lai tās nodotu citai trešai valstij;

c)

"līgums vai darījums" ir jebkurš darījums neatkarīgi no tā veida un piemērojamiem tiesību aktiem, kas ietver vienu vai vairākus līgumus, kas noslēgti starp tām pašām vai dažādām pusēm, vai līdzīgas saistības, ko uzņēmušās tās pašas vai dažādas puses; šajā nolūkā "līgums" ietver visu veidu juridiski neatkarīgas vai atkarīgas garantijas vai galvojuma, jo īpaši finanšu garantijas vai galvojumus un kredītus, un jebkuru attiecīgu noteikumu, kas rodas saskaņā vai saistībā ar šo darījumu;

d)

"kredītiestāde" ir kredītiestāde, kā tā definēta 4. panta 1. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2006/48/EK (2006. gada 14. jūnijs) par kredītiestāžu darbības sākšanu un veikšanu (8), tostarp tās filiāles Savienībā vai ārpus tās teritorijas;

e)

"jēlnafta un naftas produkti" ir IV pielikumā uzskaitītie produkti;

f)

"saimnieciskie resursi" ir jebkāda veida materiāli vai nemateriāli, kustami vai nekustami aktīvi, kas nav līdzekļi, bet kurus var izmantot, lai iegūtu līdzekļus, preces vai pakalpojumus;

g)

"finanšu iestāde" ir

i)

uzņēmums, kas nav kredītiestāde un kas realizē vienu vai vairākas darbības, kas ietvertas Direktīvas 2006/48/EK I pielikuma 2.-12. punktā un 14. un 15. punktā, tostarp darbības, ko veic valūtas maiņas punkti (bureaux de change);

ii)

apdrošināšanas sabiedrība, kas pienācīgi saņēmusi atļauju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/83/EK (2002. gada 5. novembris) par dzīvības apdrošināšanu (9), ja tā veic darbības, uz kurām attiecas minētā direktīva;

iii)

ieguldījumu sabiedrība, kā tā definēta 4. panta 1. punkta 1) apakšpunktā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2004/39/EK (2004. gada 21. aprīlis), kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem (10);

iv)

kolektīvo ieguldījumu uzņēmums, kas tirgojas ar tā daļām vai akcijām; vai

v)

apdrošināšanas starpnieki Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/92/EK (2002. gada 9. decembris) par apdrošināšanas starpniecību (11) 2. panta 5. punkta nozīmē, izņemot starpniekus, kas norādīti minētās direktīvas 2. panta 7. punktā, ja tie veic dzīvības apdrošināšanu vai kāda cita veida apdrošināšanu uzkrājumu veidošanas nolūkā,

tostarp tās filiāles Savienības teritorijā vai ārpus tās;

h)

"saimniecisko resursu iesaldēšana" ir aizliegums to izmantošanai, lai iegūtu līdzekļus, preces vai pakalpojumus jebkādā veidā, tostarp, bet ne tikai, tos pārdodot, iznomājot vai ieķīlājot;

i)

"līdzekļu iesaldēšana" ir liegums veikt jebkādu līdzekļu kustību, pārvedumus, grozījumus, izmantošanu, piekļūt tiem vai veikt tādas darbības ar līdzekļiem, kuru rezultātā jebkādā veidā mainītos to apjoms, summa, atrašanās vieta, īpašnieks, valdītājs, raksturīgās iezīmes vai galamērķis vai rastos citas pārmaiņas, kas ļautu izmantot līdzekļus, tostarp veikt vērtspapīru portfeļa pārvaldību;

j)

"līdzekļi" ir jebkāda veida finanšu aktīvi un ieguvumi, tostarp, bet ne tikai:

i)

skaidra nauda, čeki, prasījumi skaidrā naudā, pārvedu vekseļi, maksājumu uzdevumi un citi maksājumu instrumenti;

ii)

noguldījumi finanšu iestādēs vai citās iestādēs, kontu atlikumi, parādi un parādu saistības;

iii)

publiski vai privāti tirgojami vērtspapīri un parāda instrumenti, tostarp akcijas un daļas, vērtspapīru apliecības, obligācijas, parādzīmes, galvojumi, ķīlu zīmes un atvasināto finanšu instrumentu līgumi;

iv)

procenti, dividendes vai citi ienākumi no aktīviem vai to uzkrātās vai radītās vērtības;

v)

kredīti, tiesības uz ieskaitu, garantijas, saistību izpildes garantijas vai citas finanšu saistības;

vi)

akreditīvi, konosamenti, pavadzīmes;

vii)

dokumenti, kas apliecina dalību fondos vai finanšu līdzekļu piederību;

k)

"preces" ietver priekšmetus, materiālus un iekārtas;

l)

"apdrošināšana" ir apņemšanās vai saistības, kas paredz pienākumu vienai vai vairākām fiziskām vai juridiskām personām, kuras saņēmušas maksājumu, riska iestāšanās gadījumā nodrošināt vienai vai vairākām citām personām kompensāciju vai labumu, kā nosaka minētā apņemšanās vai saistības;

m)

"pārapdrošināšana" ir darbība, ko veic pārapdrošināšanas uzņēmums, pieņemot cedētos riskus no apdrošināšanas uzņēmuma, cita pārapdrošināšanas uzņēmuma, vai – Lloyd's apdrošināšanas asociācijas gadījumā – darbība, kas nozīmē Lloyd's dalībnieka cedēto risku pieņemšanu, ko veic apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas uzņēmums, kas nav Lloyd's apdrošināšanas asociācijas loceklis;

n)

"Sīrijas kredītiestāde vai finanšu iestāde" ir:

i)

jebkura kredītiestāde vai finanšu iestāde, kuras domicils ir Sīrijā, tostarp arī Sīrijas Centrālā banka;

ii)

jebkura kredītiestādes vai finanšu iestādes, kuras domicils ir Sīrijā, filiāle un meitasuzņēmums, ja uz to attiecas 35. panta darbības joma;

iii)

jebkura kredītiestādes vai finanšu iestādes, kuras domicils ir Sīrijā, filiāle un meitasuzņēmums, ja uz to neattiecas 35. panta darbības joma;

iv)

jebkura kredītiestāde vai finanšu iestāde, kuras domicils nav Sīrijā, bet kuru kontrolē viena vai vairākas personas, kuru domicils ir Sīrijā;

o)

"Sīrijas persona, vienība vai struktūra" ir:

i)

Sīrijas valsts vai jebkura tās valsts iestāde;

ii)

fiziska persona, kas atrodas Sīrijā vai kuras mītnesvieta ir Sīrija;

iii)

juridiska persona, vienība vai struktūra, kuras juridiskā adrese ir Sīrijā;

iv)

juridiska persona, vienība vai struktūra Sīrijā vai ārpus tās, kas tieši vai netieši pieder vai ko tieši vai netieši kontrolē viena vai vairākas no iepriekš minētajām personām vai struktūrām;

p)

"tehniskā palīdzība" ir jebkāds tehnisks atbalsts saistībā ar remontu, izstrādi, ražošanu, montāžu, testēšanu, tehnisko apkopi, vai jebkādu citu tehnisku pakalpojumu, un šāda palīdzība var būt instrukcijas, padomi, apmācība, darba gaitā gūto zināšanu vai prasmju nodošana vai konsultāciju pakalpojumi, tostarp palīdzība mutiskā veidā;

q)

"Savienības teritorija" ir dalībvalstu teritorija, kurā piemēro Līgumu saskaņā ar Līgumā paredzētajiem nosacījumiem, tostarp dalībvalstu gaisa telpa.

II   NODAĻA

EKSPORTA UN IMPORTA IEROBEŽOJUMI

2. pants

1.   Aizliegts:

a)

tieši vai netieši jebkurai personai, vienībai vai struktūrai Sīrijā vai izmantošanai Sīrijā pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt I pielikumā norādīto aprīkojumu, ko iespējams izmantot iekšējām represijām, neatkarīgi no tā, vai šā aprīkojuma izcelsme ir Savienībā vai ārpus tās;

b)

apzināti un tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis vai rezultāts ir a) apakšpunktā minēto aizliegumu apiešana.

2.   Panta 1. punktu nepiemēro aizsargtērpiem, tostarp pretšķembu vestēm un aizsargķiverēm, ko Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) personāls, Savienības vai tās dalībvalstu personāls, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji vai humānās palīdzības un attīstības programmu darbinieki un ar tiem saistītās personas izved uz Sīriju vienīgi savām personīgām vajadzībām.

3.   Atkāpjoties no 1. punkta, III pielikumā norādītās dalībvalstu kompetentās iestādes ar nosacījumiem, ko tās uzskata par atbilstīgiem, var atļaut pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt aprīkojumu, ko iespējams izmantot iekšējām represijām, ja tās konstatē, ka šādu aprīkojumu paredzēts izmantot vienīgi humānās palīdzības vai aizsardzības vajadzībām.

3. pants

1.   Aizliegts:

a)

tieši vai netieši jebkurai personai, vienībai vai struktūrai Sīrijā vai izmantošanai Sīrijā sniegt tehnisku palīdzību saistībā ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā (12) ("Kopējais militāro preču saraksts)" iekļautajām precēm un tehnoloģijām, kā arī saistībā ar minētajā sarakstā iekļauto preču piegādi, ražošanu, tehnisko apkopi un izmantošanu;

b)

tieši vai netieši jebkurai personai, vienībai vai struktūrai Sīrijā vai izmantošanai Sīrijā sniegt tehnisku palīdzību vai starpnieku pakalpojumus saistībā ar I pielikumā norādīto aprīkojumu, ko iespējams izmantot iekšējām represijām;

c)

tieši vai netieši jebkurai personai, vienībai vai struktūrai Sīrijā vai izmantošanai Sīrijā piešķirt finansējumu vai finanšu palīdzību saistībā ar Kopējā militāro preču sarakstā vai I pielikumā iekļautajām precēm un tehnoloģijām, tostarp it sevišķi dotācijas, aizdevumus un eksporta kredītu apdrošināšanu jebkādai šo preču vai tehnoloģiju pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportam vai jebkādai attiecīgas tehniskas palīdzības sniegšanai;

d)

apzināti un tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis vai rezultāts ir a) līdz c) apakšpunktā minēto aizliegumu apiešana.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, tajā minētos aizliegumus nepiemēro tehniskās palīdzības, finansējuma un finanšu palīdzības sniegšanai saistībā ar:

tehnisko palīdzību, kura paredzēta vienīgi Apvienoto Nāciju Organizācijas Karaspēka atvilkšanas novērotāju spēku (UNDOF) atbalstam;

tādu militāro ekipējumu, kas nav nāvējošs, vai ekipējumu, ko varētu izmantot iekšējām represijām, un kas paredzēts vienīgi humānām vai aizsardzības vajadzībām vai ANO un Savienības iestāžu veidošanas programmām, vai Savienības un ANO krīzes pārvarēšanas operācijām; vai

kaujai neparedzētiem transportlīdzekļiem, kuri aprīkoti ar materiāliem, lai nodrošinātu ballistisko aizsardzību un kuri paredzēti vienīgi tam, lai tos aizsardzības nolūkā izmantotu ES un tās dalībvalstu personāls Sīrijā,

ar nosacījumu, ka minēto palīdzības sniegšanu vispirms ir apstiprinājusi dalībvalsts kompetentā iestāde, kas norādīta III pielikumā minētajās tīmekļa vietnēs.

4. pants

1.   Ir aizliegts tieši vai netieši pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt V pielikumā noteikto aprīkojumu, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru izcelsme ir Savienībā vai ārpus tās, jebkurai personai, vienībai vai struktūrai Sīrijā vai lietošanai Sīrijā, ja vien attiecīgās dalībvalsts kompetentā iestāde, kas noteikta III pielikumā minētajās tīmekļa vietnēs, nav devusi iepriekšēju atļauju.

2.   Dalībvalstu kompetentās iestādes, kuras noteiktas III pielikumā minētajās tīmekļa vietnēs, nepiešķir atļauju, pamatojoties uz 1. punktu, ja tām ir pamatoti iemesli pieņemt, ka attiecīgo aprīkojumu, tehnoloģijas vai programmatūru izmantos Sīrijas režīms vai to izmantos režīma vārdā, lai pārraudzītu un pārtvertu interneta un telefona sakarus Sīrijā.

3.   Regulas V pielikumā iekļauj tikai aprīkojumu, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru var izmantot interneta vai telefona sakaru uzraudzībai vai pārtveršanai.

4.   Attiecīgās dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par jebkuru atļauju, ko tā piešķir saskaņā ar šo pantu, četrās nedēļās pēc atļaujas piešķiršanas.

5. pants

1.   Aizliegts:

a)

tieši vai netieši sniegt personai, vienībai vai struktūrai Sīrijā vai izmantošanai Sīrijā tehnisku palīdzību vai starpniecības pakalpojumus, kas saistīti ar V pielikumā noteikto aprīkojumu, tehnoloģiju un programmatūru vai saistīti ar V pielikumā noteiktā aprīkojuma un tehnoloģiju piegādi, izgatavošanu, uzturēšanu un izmantošanu vai V pielikumā minētās programmatūras piegādi, uzstādīšanu, darbību vai aktualizēšanu;

b)

personai, vienībai vai struktūrai Sīrijā vai izmantošanai Sīrijā tieši vai netieši piešķirt finansējumu vai finanšu palīdzību saistībā ar V pielikumā noteiktajām iekārtām, tehnoloģiju un programmatūru;

c)

sniegt jebkāda veida telekomunikāciju vai interneta pārrraudzības vai pārtveršanas pakalpojumus Sīrijas valstij, tās valdībai, tās valsts struktūrām, uzņēmumiem un aģentūrām vai jebkurai personai vai vienībai, kas rīkojas to vārdā vai to vadībā, vai sniegt minētos pakalpojumus tieši vai netieši par labu minētajām personām; un

d)

apzināti un tīši piedalīties jebkādā darbībā, kuras mērķis vai sekas ir apiet a), b) vai c) apakšpunktā minētos aizliegumus;

ja vien attiecīgās dalībvalsts kompetentā iestāde, kas noteikta III pielikumā minētajās tīmekļa vietnēs, nav iepriekš piešķīrusi atļauju, pamatojoties uz 4. panta 2. punktu.

2.   Panta 1. punkta c) apakšpunktā "telekomunikāciju vai interneta pārraudzības vai pārtveršanas pakalpojumi" ir pakalpojumi, ar kuriem, jo īpaši izmantojot V pielikumā noteikto aprīkojumu, tehnoloģijas vai programmatūru, nodrošina piekļuvi personas ienākošām un izejošām telekomunikācijām un ar zvaniem saistītiem datiem un nodod tos tālāk, lai panāktu to ieguvi, atšifrēšanu, ierakstīšanu, apstrādi, analīzi un uzglabāšanu, vai veiktu jebkādu citu saistītu darbību.

6. pants

Aizliegts:

a)

Savienībā importēt jēlnaftu un naftas produktus, ja to:

i)

izcelsmes valsts ir Sīrija; vai

ii)

ja tie ir eksportēti no Sīrijas;

b)

iepirkt jēlnaftu vai naftas produktus, kas atrodas Sīrijā vai kuru izcelsmes valsts ir Sīrija;

c)

transportēt jēlnaftu vai naftas produktus, ja to izcelsmes valsts ir Sīrija vai ja tie no Sīrijas tiek eksportēti uz kādu citu valsti;

d)

tieši vai netieši sniegt finansējumu vai finanšu palīdzību, tostarp atvasinātus finanšu instrumentus, kā arī apdrošināšanu un pārapdrošināšanu, saistībā ar a), b) un c) punktā noteiktajiem aizliegumiem; un

e)

apzināti un tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis vai sekas ir tieši vai netieši apiet a), b), c) vai d) apakšpunktā minētos aizliegumus.

7. pants

Aizliegumi, kas noteikti 6. pantā, neattiecas uz:

a)

to saistību izpildi laikposmā līdz 2011. gada 15. novembrim, kuras izriet no līguma, kas noslēgts pirms 2011. gada 2. septembra, ar nosacījumu, ka fiziskā vai juridiskā persona, vienība vai struktūra, kas vēlas īstenot attiecīgās saistības, par konkrēto darbību vai darījumu ir vismaz septiņas darbdienas iepriekš paziņojusi uzņēmējdarbības vietas dalībvalsts kompetentajai iestādei, kas minēta III pielikumā norādītajās tīmekļa vietnēs; vai

b)

jēlnaftas vai naftas produktu iepirkumiem, ja šie produkti no Sīrijas eksportēti pirms 2011. gada 2. septembra vai ja eksports saskaņā ar a) punktu tika veikts laikposmā līdz 2011. gada 15. novembrim.

8. pants

1.   Ir aizliegts tieši vai netieši pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt VI pielikumā uzskaitītās iekārtas vai tehnoloģijas jebkurai Sīrijas personai, vienībai vai struktūrai vai izmantošanai Sīrijā.

2.   Regulas VI pielikumā ir iekļautas svarīgākās iekārtas un tehnoloģijas šādām Sīrijas naftas un gāzes rūpniecības nozarēm:

a)

jēlnaftas un dabasgāzes izpēte;

b)

jēlnaftas un dabasgāzes ražošana;

c)

rafinēšana;

d)

dabasgāzes sašķidrināšana.

3.   Rregulas VI pielikumā neiekļauj priekšmetus, kas iekļauti Kopējā militāro preču sarakstā.

9. pants

Aizliegts:

a)

tieši vai netieši jebkurai Sīrijas personai, vienībai vai struktūrai sniegt tehnisku palīdzību vai starpnieku pakalpojumus saistībā ar VI pielikumā uzskaitītajām iekārtām un tehnoloģijām vai saistībā ar V pielikumā uzskaitīto preču piegādi, ražošanu, uzturēšanu un izmantošanu;

b)

tieši vai netieši piešķirt finansējumu vai finanšu palīdzību saistībā ar VI pielikumā uzskaitītajām iekārtām un tehnoloģijām jebkurai Sīrijas personai, vienībai vai struktūrai; un

c)

apzināti un tīši piedalīties jebkādā darbībā, kuras mērķis vai sekas ir a) vai b) punktā minēto aizliegumu apiešana.

10. pants

1.   Aizliegumi, kas noteikti 8. un 9. pantā, neattiecas uz to saistību izpildi, kuras paredzētas līgumā, kas noslēgts vai kura slēgšanas tiesības tika piešķirtas pirms 2012. gada 19. janvāris, pie nosacījuma, ka persona vai vienība, kura vēlas atsaukties uz šo pantu, vismaz 21 kalendāro dienu iepriekš ir paziņojusi III pielikumā minētajai kompetentajai iestādei tajā dalībvalstī, kurā atrodas tās uzņēmējdarbības vieta.

2.   Šā panta nolūkos līguma slēgšanas tiesības personai vai vienībai ir "piešķirtas", ja pēc formālas iepirkuma procedūras pabeigšanas līgumslēdzējai pusei ir nosūtīts skaidri noteikts rakstisks apstiprinājums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu šai personai.

11. pants

Ir aizliegts tieši vai netieši pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt Sīrijas Centrālai bankai jaunas Sīrijas valūtā denominētas banknotes un monētas, kas tiek drukātas vai kaltas Savienībā.

III   NODAĻA

IEROBEŽOJUMI DALĪBAI INFRASTRUKTŪRAS PROJEKTOS

12. pants

1.   Aizliegts:

a)

pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt aprīkojumu vai tehnoloģijas lietošanai jaunu spēkstaciju būvniecībā vai uzstādīšanā Sīrijā, kuras paredzētas elektroenerģijas ražošanai, kā uzskaitīts VII pielikumā;

b)

tieši vai netieši sniegt finanšu vai tehnisku palīdzību saistībā ar jebkādu projektu, kas minēts a) apakšpunktā.

2.   Šo aizliegumu nepiemēro tādas saistības izpildei, kura paredzēta līgumā vai vienošanās, kas noslēgts pirms 2012. gada 19. janvāris, pie nosacījuma, ka persona vai vienība, kura vēlas atsaukties uz šo pantu, vismaz 21 kalendāro dienu iepriekš ir paziņojusi III pielikumā minētajai kompetentajai iestādei tajā dalībvalstī, kurā atrodas tās uzņēmējdarbības vieta.

IV   NODAĻA

IEROBEŽOJUMI DAŽU UZŅĒMUMU FINANSĒŠANAI

13. pants

1.   Ir aizliegts:

a)

jebkurai 2. punktā minētai Sīrijas personai, vienībai vai struktūrai piešķirt jebkādu finanšu aizdevumu vai kredītu;

b)

iegūt vai palielināt līdzdalību uzņēmumā attiecībā uz jebkuru 2. punktā minēto Sīrijas personu, vienību vai struktūru;

c)

izveidot kopuzņēmumu ar jebkuru 2. punktā minēto Sīrijas personu, vienību vai struktūru;

d)

apzināti un tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis vai sekas ir a), b) un c) punktā minēto aizliegumu apiešana.

2.   Aizliegumus, kas minēti 1. punktā, piemēro visām Sīrijas personām, vienībām vai struktūrām, kuras nodarbojas:

a)

ar jēlnaftas izpēti, ieguvi vai rafinēšanu; vai

b)

jaunu spēkstaciju, kas paredzētas elektroenerģijas ražošanai, būvniecību vai uzstādīšanu.

3.   Vienīgi 2. punkta nolūkā piemēro šādas definīcijas:

a)

"jēlnaftas izpēte" ietver jēlnaftas un krājumu izpēti, novērtēšanu un apsaimniekošanu, kā arī ģeoloģisko pakalpojumu sniegšanu saistībā ar šādiem krājumiem;

b)

"jēlnaftas rafinēšana" ir jēlnaftas pārstrāde, kondicionēšana vai sagatavošana degvielu pārdošanai gala patēriņam.

4.   Panta 1. punktā noteiktie aizliegumi:

a)

neskar saistības izpildi, kura izriet no līguma vai vienošanās saistībā ar:

i)

jēlnaftas izpēti, ieguvi vai rafinēšanu, kas noslēgta pirms 2011. gada 23. septembra;

ii)

jaunu spēkstaciju, kas paredzētas elektroenerģijas ražošanai, būvniecību vai uzstādīšanu, kas noslēgti pirms 2012. gada 19. janvāris.

b)

neliedz paplašināt līdzdalību saistībā ar:

i)

jēlnaftas izpēti, ražošanu vai rafinēšanu, ja šāda līdzdalības paplašināšana ir saistība, kura noteikta vienošanās, kas noslēgta pirms 2011. gada 23. septembra;

ii)

jaunu spēkstaciju, kas paredzētas elektroenerģijas ražošanai, būvniecību vai uzstādīšanu, ja šāda līdzdalības paplašināšana ir saistība, kura noteikta vienošanās, kas noslēgta pirms 2012. gada 19. janvāris.

V   NODAĻA

LĪDZEKĻU UN SAIMNIECISKO RESURSU IESALDĒŠANA

14. pants

1.   Iesaldē visus līdzekļus un saimnieciskos resursus, kas ir II un IIa pielikumā uzskaitīto fizisko vai juridisko personu, vienību un struktūru īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē.

2.   Ne līdzekļus, ne arī saimnieciskos resursus nedara tieši vai netieši pieejamus II un IIa pielikumā uzskaitītajām fiziskajām vai juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām ne arī par labu tām.

3.   Aizliegta apzināta un tīša līdzdalība darbībās, kuru mērķis vai sekas ir tieša vai netieša 1. un 2. punktā minēto pasākumu apiešana.

15. pants

1.   Regulas II un IIa pielikumā iekļauj šādu informāciju:

a)

II pielikumā iekļauj fizisko vai juridisko personu, vienību un struktūru sarakstu, kuras saskaņā Lēmuma 2011/782/KĀDP 19. panta 1. punktu Padome ir identificējusi kā personas vai vienības, kas atbildīgas par varmācīgām represijām pret Sīrijas civiliedzīvotājiem, personas un vienības, kuras gūst labumu no režīma atbalstīšanas, un ar tām saistītas fiziskas vai juridiskas personas un vienības, un kurām nepiemēro šīs regulas 21. pantu;

b)

IIa pielikumā iekļauj vienību sarakstu, kuras saskaņā Lēmuma 2011/782/KĀDP 19. panta 1. punktu Padome ir identificējusi kā vienības, kas ir saistītas ar personām vai vienībām, kuras ir atbildīgas par varmācīgām represijām pret Sīrijas civiliedzīvotājiem, vai personām un vienībām, kas gūst labumu no režīma atbalstīšanas, un kurām piemēro šīs regulas 21. pantu.

2.   Regulas II un IIa pielikumā norāda pamatojumu, kādēļ attiecīgās personas, vienības un struktūras ir iekļautas pielikumā.

3.   Regulas II un IIa pielikumā iekļauj arī informāciju, kas vajadzīga attiecīgo fizisko vai juridisko personu, vienību un struktūru identificēšanai, ja šāda informācija ir pieejama. Attiecībā uz fiziskajām personām šāda informācija var ietvert vārdus, tostarp pieņemtos vārdus, dzimšanas datumu un vietu, valstspiederību, pases un personas apliecības numuru, dzimumu, adresi, ja tā zināma, kā arī darbības jomu vai profesiju. Attiecībā uz juridiskām personām, vienībām un struktūrām šāda informācija var būt nosaukumi, reģistrācijas vieta un datums, reģistrācijas numurs un uzņēmējdarbības vieta.

16. pants

Atkāpjoties no 14. panta, III pielikumā uzskaitītajās tīmekļa vietnēs norādītās dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut konkrētu iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu vai darīt konkrētus iesaldētos līdzekļus vai saimnieciskos resursus pieejamus ar nosacījumiem, ko tās uzskata par atbilstīgiem, ja tās ir konstatējušas, ka līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir:

a)

vajadzīgi, lai segtu II un IIa pielikumā minēto personu un viņu apgādājamo ģimenes locekļu pamatvajadzības, tostarp maksājumus par pārtikas produktiem, īri vai hipotēku, zālēm un ārstēšanu, nodokļu, apdrošināšanas prēmiju un komunālo pakalpojumu maksājumus;

b)

paredzēti vienīgi samērīgai samaksai par kvalificētu darbu un atlīdzībai par izdevumiem saistībā ar juridiskiem pakalpojumiem;

c)

paredzēti vienīgi, lai segtu komisijas maksu vai apkalpošanas maksu par iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu pastāvīgu parastu turēšanu vai pārvaldību;

d)

nepieciešami ārkārtas izdevumiem ar noteikumu, ka attiecīgā kompetentā iestāde pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm un Komisijai vismaz divas nedēļas pirms atļaujas piešķiršanas ir sniegusi pamatojumu, kāpēc tā uzskata, ka būtu jāpiešķir īpaša atļauja;

e)

ir paredzēti, lai veiktu maksājumus diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības vai tādas starptautiskas organizācijas kontā, kurai ir starptautiskajās tiesībās noteikta imunitāte, vai lai veiktu maksājumus no šādas pārstāvniecības vai organizācijas konta – tādā mērā, kādā šie maksājumi ir paredzēti izmantošanai šīs diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības vai starptautiskās organizācijas oficiālajiem mērķiem;

f)

nepieciešami humāniem mērķiem, piemēram, lai sniegtu humāno palīdzību vai atvieglotu tās sniegšanu, lai piegādātu materiālus un krājumus būtisku civiliedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, tostarp pārtiku un lauksaimniecības izejvielas tās ražošanai, medikamentus, vai cilvēku evakuācijai no Sīrijas.

Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par jebkuru atļauju, kas piešķirta saskaņā ar šo pantu, četrās nedēļās no atļaujas piešķiršanas.

17. pants

Atkāpjoties no 14. panta, III pielikumā uzskaitītajās tīmekļa vietnēs norādītās dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut konkrētu iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu vai darīt konkrētus iesaldētos līdzekļus vai saimnieciskos resursus pieejamus ar tādiem nosacījumiem, ko tās uzskata par atbilstīgiem, ja tās ir konstatējušas, ka šādu līdzekļu vai saimniecisko resursu sniegšana ir nepieciešama Sīrijas civiliedzīvotāju svarīgām enerģijas vajadzībām, nepieciešami ar noteikumu, ka attiecīgā kompetentā iestāde pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm un Komisijai vismaz četras nedēļas pirms atļaujas piešķiršanas par katru piegādes kontraktu ir sniegusi pamatojumu, kāpēc tā uzskata, ka būtu jāpiešķir īpaša atļauja.

18. pants

Atkāpjoties no 14. panta, III pielikumā norādītās dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut atsevišķu iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

a)

uz konkrētajiem līdzekļiem vai saimnieciskajiem resursiem attiecas tiesas noteikts, administratīvs vai šķīrējtiesas noteikts apgrūtinājums, kas noteikts pirms dienas, kad 14. pantā minētā persona, vienība vai struktūra tika iekļauta II vai IIa pielikumā, vai uz tiem attiecas tiesas, administratīvas tiesas vai šķīrējtiesas spriedums, kas pieņemts pirms minētās dienas;

b)

konkrētos līdzekļus vai saimnieciskos resursus izmantos vienīgi tam, lai apmierinātu prasījumus, kas izriet no minētā apgrūtinājuma vai ko atzīst par spēkā esošiem ar šādu spriedumu, tajās robežās, kas paredzētas piemērojamajos tiesību aktos un noteikumos, kuri reglamentē šādu prasījumu iesniedzēju tiesības;

c)

apgrūtinājums vai spriedums nav pieņemts par labu kādai no personām, organizācijām vai struktūrām, kas uzskaitītas II vai IIa pielikumā; un

d)

apgrūtinājuma vai sprieduma atzīšana nav pretrunā attiecīgās dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai.

Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par visām atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar šo pantu.

19. pants

1.   Rregulas 14. panta 2. punktu nepiemēro šādiem iesaldēto kontu papildinājumiem:

a)

procentu ienākumiem vai citiem ieņēmumiem no minētajiem kontiem; vai

b)

maksājumiem, kas veicami saskaņā ar līgumiem, vienošanām un saistībām, ko noslēdza vai kas radās pirms dienas, kad uz minēto kontu attiecināja šo regulu,

ja visi minētie procenti, citi ienākumi un maksājumi tiek iesaldēti saskaņā ar 14. panta 1. punktu.

2.   Regulas 14. panta 2. punkts neliedz finanšu iestādēm vai kredītiestādēm Savienībā kreditēt iesaldētos kontus, saņemot līdzekļus, ko ieskaita sarakstā iekļauto fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru kontā, ja visus minētos kontu papildinājumus arī iesaldē. Finanšu iestāde vai kredītiestāde par katru šādu darījumu nekavējoties informē attiecīgo kompetento iestādi.

20. pants

Atkāpjoties no 14. panta un ar nosacījumu, ka II un IIa pielikumā uzskaitītai personai, vienībai vai struktūrai ir jāveic maksājums saskaņā ar līgumu vai vienošanos, ko attiecīgā persona, vienība vai struktūra noslēgusi, vai saskaņā ar saistībām, kas minētajai personai, vienībai vai struktūrai radušās pirms dienas, kad ir norādīta attiecīgā persona, vienība vai struktūra, dalībvalstu kompetentās iestādes, kuras uzskaitītas III pielikumā minētajās tīmekļa vietnēs, ar nosacījumiem, ko tās uzskata par piemērotiem, var atļaut atbrīvot atsevišķus iesaldētos līdzekļus vai saimnieciskos resursus, ja šo maksājumu tiešā vai netiešā veidā nesaņem persona vai vienība, kas minēta 14. pantā.

21. pants

Atkāpjoties no 14. panta 1. punkta, vienība, kas uzskaitīta IIa pielikumā, var divus mēnešus no datuma, kad tā tika iekļauta sarakstā, veikt maksājumu no iesaldētajiem līdzekļiem vai saimnieciskajiem resursiem, ko šī vienība saņēmusi pēc datuma, kurā tā tika norādīta sarakstā, ja:

a)

šāds maksājums ir jāveic saskaņā ar tirdzniecības līgumu; un

b)

attiecīgās dalībvalsts kompetentā iestāde ir konstatējusi, ka maksājumu tieši vai netieši nesaņems II pielikumā vai IIa pielikumā uzskaitīta persona vai vienība.

22. pants

Līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana vai atteikšanās līdzekļus vai saimnieciskos resursus darīt pieejamus, ja tā veikta labticīgi, pamatojot ar to, ka šāda rīcība ir saskaņā ar šo regulu, nerada nekādu atbildību fiziskām vai juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kas to veic, vai to vadītājiem vai darbiniekiem, ja vien nav pierādīts, ka līdzekļi un saimnieciskie resursi iesaldēti vai aizturēti nolaidības dēļ.

VI   NODAĻA

FINANŠU PAKALPOJUMU IEROBEŽOJUMI

23. pants

Eiropas Investīciju bankai (EIB):

a)

ir aizliegts veikt jebkādas izmaksas vai maksājumus saskaņā ar jau esošajiem aizdevuma līgumiem, kas noslēgti starp Sīrijas valsti vai jebkuru Sīrijas valsts iestādi un EIB, vai saistībā ar tiem; un

b)

ir jāaptur visi spēkā esošie tehniskās palīdzības pakalpojumu līgumi saistībā ar projektiem, ko paredzēts izpildīt Sīrijā un ko finansē saskaņā ar a) punktā minētajiem aizdevuma līgumiem, un kas sniegtu tiešu vai netiešu labumu Sīrijas valstij vai kādai tās valsts iestādei.

24. pants

Aizliegts:

a)

tieši vai netieši pārdot vai pirkt valsts vai valsts garantētas parādzīmes, kas emitētas pēc šīs 2012. gada 19. janvāris, no kāda vai kādam no turpmāk minētajiem:

i)

Sīrijas valsts vai tās valdības un tās valsts struktūrām, uzņēmumiem un aģentūrām;

ii)

Sīrijas kredītiestādēm vai finanšu iestādēm;

iii)

fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras, kas rīkojas i) vai ii) apakšpunktā minēto juridiskas personas, vienības vai struktūras vārdā vai to uzdevumā;

iv)

juridiskas personas, vienības vai struktūras, kura pieder i), ii) vai iii) apakšpunktā minētai personai, vienībai vai struktūrai vai kuru tā kontrolē;

b)

sniegt a) punktā minētai personai, vienībai vai struktūrai starpnieku pakalpojumus attiecībā uz valsts vai valsts garantētām parādzīmēm, kas emitētas pēc 2012. gada 19. janvāris;

c)

palīdzēt a) punktā minētai personai, vienībai vai struktūrai emitēt valsts vai valsts garantētas parādzīmes, sniedzot starpnieku pakalpojumus, reklamējot vai sniedzot jebkurus citus pakalpojumus saistībā ar šādām parādzīmēm.

25. pants

1.   Kredītiestādēm un finanšu iestādēm, uz kurām attiecas 35. panta darbības joma, ir aizliegts:

a)

atvērt jaunu bankas kontu Sīrijas kredītiestādē vai finanšu iestādē;

b)

veidot jaunas banku korespondentattiecības ar Sīrijas kredītiestādi vai finanšu iestādi;

c)

atvērt jaunu pārstāvniecību Sīrijā vai izveidot jaunu filiāli vai meitasuzņēmumu Sīrijā;

d)

veidot jaunu kopuzņēmumu ar Sīrijas kredītiestādi vai finanšu iestādi.

2.   Aizliegts:

a)

atļaut atvērt pārstāvniecību vai izveidot Sīrijas kredītiestādes vai finanšu iestādes filiāli vai meitasuzņēmumu Savienībā;

b)

noslēgt līgumus Sīrijas kredītiestādes vai finanšu institūcijas vārdā vai par labu tai, lai atvērtu pārstāvniecību vai izveidotu Sīrijas kredītiestādes vai finanšu iestādes filiāli vai meitasuzņēmumu Savienībā;

c)

piešķirt Sīrijas kredītiestādes vai finanšu iestādes pārstāvniecībai, filiālei vai meitasuzņēmumam atļauju kredītiestādes vai finanšu iestādes darbības sākšanai un veikšanai vai jebkādas citas uzņēmējdarbības veikšanai, kam nepieciešama iepriekšēja atļauja, ja pārstāvniecība, filiāle vai meitasuzņēmums nedarbojās pirms 2012. gada 19. janvāris;

d)

Sīrijas kredītiestādei vai finanšu iestādei iegūt vai palielināt līdzdalību vai iegūt cita veida īpašumtiesības kredītiestādē vai finanšu iestādē, uz kuru attiecas 35. panta darbības joma.

26. pants

1.   Aizliegts:

a)

sniegt apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas pakalpojumus:

i)

Sīrijas valstij, tās valdībai, tās valsts iestādēm, uzņēmumiem vai aģentūrām; vai

ii)

fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas rīkojas i) apakšpunktā minētās juridiskās personas, vienības vai struktūras vārdā vai tās uzdevumā;

b)

apzināti un tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis vai sekas ir a) punktā minēto aizliegumu apiešana.

2.   Panta 1. punkta a) apakšpunktu nepiemēro obligātās vai trešās personas apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanai Sīrijas personām, vienībām vai struktūrām, kas atrodas Savienībā, vai apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanai Sīrijas diplomātiskajām vai konsulārajām pārstāvniecībām Savienībā.

3.   Panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) punktu nepiemēro apdrošināšanas, tostarp veselības un ceļojuma apdrošināšanas, pakalpojumu sniegšanai privātpersonām, kas rīkojas privātā statusā un ar to saistītajai pārapdrošināšanai.

Panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) punkts neliedz sniegt apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas pakalpojumus tāda kuģa, gaisa kuģa vai transportlīdzekļa īpašniekam, ko nofraktējusi 1. punkta a) apakšpunkta i) punktā minēta persona, vienība vai struktūra, kura nav uzskaitīta II vai IIa pielikumā.

Panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) punkta nolūkā neuzskata, ka persona, vienība vai struktūra rīkojas pēc 1. punkta a) apakšpunkta i) punktā minētas personas, vienības vai struktūras norādījumiem, ja minētos norādījumus sniedz tāda kuģa vai gaisa kuģa uzņemšanai piestātnēs, iekraušanai, izkraušanai vai drošai caurbraukšanai, kas Sīrijas teritoriālajos ūdeņos vai gaisa telpā atrodas uz laiku.

4.   Šis pants aizliedz pagarināt vai atjaunot apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas līgumus, kas noslēgti pirms 2012. gada 19. janvāris (izņemot, ja pastāv iepriekšēja apdrošinātāja vai pārapdrošinātāja līgumsaistība pieņemt polises pagarinājumu vai atjaunojumu), bet, neskarot 14. panta 2. punktu, neaizliedz ievērot nolīgumus, kas noslēgti līdz minētajai dienai.

VII   NODAĻA

VISPĀRĒJI NOTEIKUMI UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

27. pants

Nekādi prasījumi saistībā ar līgumu vai darījumu, kura izpildi tieši vai netieši, kopumā vai daļēji ietekmējuši pasākumi, ko uzliek šī regula, tostarp kompensācijas vai zaudējumu atlīdzības prasījumi vai citi šāda veida prasījumi, piemēram, ieskaits, līgumsodi vai prasījumi saistībā ar garantijām, prasījumi par obligācijas termiņa pagarināšanu vai samaksu, finanšu garantijām, ieskaitot prasījumus, kas izriet no akreditīviem un līdzīgiem instrumentiem, nebūtu jāizpilda par labu Sīrijas valdībai, tās valsts struktūrām, uzņēmumiem un aģentūrām, vai jebkurai personai vai vienībai, kas rīkojas ar tās starpniecību vai tās labā.

28. pants

Šajā regulā noteiktie aizliegumi nerada nekādu atbildību attiecīgajai fiziskām vai juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, ja tās nezināja un ja tai nebija vērā ņemamu iemeslu uzskatīt, ka to rīcība būtu pretrunā attiecīgajam aizliegumam.

29. pants

1.   Neskarot piemērojamos noteikumus par ziņojumu sniegšanu, konfidencialitāti un dienesta noslēpumu, fiziskās un juridiskās personas, vienības un struktūras:

a)

nekavējoties sniedz kompetentajai iestādei, kas norādīta III pielikumā minētajās tīmekļa vietnēs, tajā dalībvalstī, kuras rezidenti tās ir vai kurā tās atrodas, kā arī – tieši vai ar dalībvalstu starpniecību – Komisijai visu informāciju, kas veicinātu šīs regulas ievērošanu, piemēram, informāciju par kontiem un summām, kas iesaldētas saskaņā ar 14. pantu; un

b)

sadarbojas ar minēto kompetento iestādi saistībā ar jebkādu šīs informācijas pārbaudi.

2.   Visu informāciju, ko sniedz vai saņem saskaņā ar šo pantu, izmanto vienīgi nolūkiem, kuriem tā sniegta vai saņemta.

30. pants

Dalībvalstis un Komisija nekavējoties informē cita citu par pasākumiem, ko veic saskaņā ar šo regulu, un sniedz cita citai to rīcībā esošo attiecīgo informāciju saistībā ar šo regulu, jo īpaši ziņas par pārkāpumiem un izpildes problēmām, un valstu tiesu pasludinātajiem spriedumiem.

31. pants

Komisija ir pilnvarota grozīt III pielikumu, pamatojoties uz dalībvalstu sniegto informāciju.

32. pants

1.   Ja Padome nolemj uz fizisku vai juridisku personu, vienību vai struktūru attiecināt 14. pantā minētos pasākumus, tā attiecīgi groza II vai IIa pielikumu.

2.   Padome savu lēmumu, tostarp pamatojumu iekļaušanai sarakstā, paziņo attiecīgajai 1. punktā minētajai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai tieši, ja adrese ir zināma, vai publicējot paziņojumu, dodot šai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai iespēju iesniegt savus apsvērumus.

3.   Ja tiek iesniegti apsvērumi vai jauni būtiski pierādījumi, Padome pārskata savu lēmumu un par to informē attiecīgo personu, vienību vai struktūru.

4.   Regulas II un IIa pielikumā iekļautos sarakstus pārskata regulāri un vismaz reizi 12 mēnešos.

33. pants

1.   Dalībvalstis pieņem noteikumus par sankcijām, kas piemērojamas par šīs regulas pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu minēto noteikumu izpildi. Paredzētajām sankcijām jābūt iedarbīgām, samērīgām un atturošām.

2.   Dalībvalstis minētos noteikumus paziņo Komisijai tūlīt pēc 2012. gada 19. janvāris, kā arī paziņo tai par jebkādiem turpmākiem grozījumiem.

34. pants

Gadījumos, kad šajā regulā ir paredzēts ziņot Komisijai, sniegt tai informāciju vai citādi sazināties ar to, minētajai saziņai izmanto III pielikumā norādīto adresi un citu kontaktinformāciju.

35. pants

Šo regulu piemēro:

a)

Savienības teritorijā, tostarp tās gaisa telpā;

b)

jebkruā dalībvalstu jurisdikcijā esošā gaisa kuģī vai kuģī;

c)

attiecībā uz visām personām Savienības teritorijā vai ārpus tās, kuras ir kādas dalībvalsts valstspiederīgie;

d)

visām juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kuras reģistrētas vai dibinātas saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem;

e)

visām juridiskām personām, vienībām vai struktūrām saistībā ar jebkādiem darījumiem, kas pilnībā vai daļēji veikti Savienībā.

36. pants

Ar šo atceļ Regulu (ES) Nr. 442/2011.

37. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 18. janvārī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

N. WAMMEN


(1)  OV L 319, 2.12.2011., 56. lpp.

(2)  OV L 121, 10.5.2011., 1. lpp.

(3)  Padomes Regulas (ES) Nr. 878/2011 (OV L 228, 3.9.2011., 1. lpp.), (ES) Nr. 950/2011 (OV L 247, 24.9.2011., 3. lpp.), (ES) Nr. 1011/2011 (OV L 269, 14.10.2011., 18. lpp.), (ES) Nr. 1150/2011 (OV L 296, 15.11.2011., 1. lpp.).

(4)  Padomes Īstenošanas regulas (ES) Nr. 504/2011 (OV L 136, 24.5.2011., 45. lpp.), (ES) Nr. 611/2011 (OV L 164, 24.6.2011., 1. lpp.), (ES) Nr. 755/2011 (OV L 199, 2.8.2011., 33. lpp.), (ES) Nr. 843/2011 (OV L 218, 24.8.2011., 1. lpp.), (ES) Nr. 1151/2011 (OV L 296, 15.11.2011., 3. lpp.).

(5)  Padomes Īstenošanas lēmums 2011/302/KĀDP (OV L 136, 24.5.2011., 91. lpp.), Padomes Īstenošanas lēmums 2011/367/KĀDP (OV L 164, 24.6.2011., 14. lpp.), Padomes Īstenošanas lemums 2011/488/KĀDP (OV L 199, 2.8.2011., 74. lpp.), Padomes Īstenošanas lēmums 2011/515/KĀDP (OV L 218, 24.8.2011., 20. lpp.), Padomes Lēmums 2011/522/KĀDP (OV L 228, 3.9.2011., 16. lpp.), Padomes Lēmums 2011/628/KĀDP (OV L 247, 24.9.2011., 17. lpp.), Padomes Lēmums 2011/684/KĀDP (OV L 269, 14.10.2011., 33. lpp.), Padomes Lēmums 2011/735/KĀDP (OV L 296, 15.11.2011., 53. lpp.), Padomes Īstenošanas lēmums 2011/736/KĀDP (OV L 296, 15.11.2011., 55. lpp.).

(6)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.

(7)  OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.

(8)  OV L 177, 30.6.2006., 1. lpp.

(9)  OV L 345, 19.12.2002., 1. lpp.

(10)  OV L 145, 30.4.2004., 1. lpp.

(11)  OV L 9, 15.1.2003., 3. lpp.

(12)  OV C 86, 18.3.2011., 1. lpp.


I PIELIKUMS

TĀDA APRĪKOJUMA SARAKSTS, KO VARĒTU IZMANTOT IEKŠĒJĀM REPRESIJĀM, KĀ MINĒTS 2. UN 3. PANTĀ

1.

Šādi šaujamieroči, munīcija un piederumi:

1.1.

šaujamieroči, kas nav iekļauti Kopējā militāro preču saraksta pozīcijās ML 1 un ML 2;

1.2.

munīcija, kas speciāli izstrādāta 1.1. punktā minētajiem šaujamieročiem, un īpaši izstrādātas detaļas;

1.3.

tēmekļi, kas nav iekļauti Kopējā militāro preču sarakstā.

2.

Bumbas un granātas, kas nav iekļautas Kopējā militāro preču sarakstā.

3.

Šādi transportlīdzekļi:

3.1.

transportlīdzekļi ar uzstādītiem ūdensmetējiem, kas īpaši izstrādāti vai pielāgoti masu nekārtību novēršanai;

3.2.

transportlīdzekļi, kas speciāli izstrādāti vai pārveidoti, lai tos varētu turēt zem sprieguma, neļaujot uz tiem kāpt;

3.3.

transportlīdzekļi, kas īpaši izstrādāti vai pārveidoti, lai nojauktu barikādes, tostarp celtniecības iekārtas, kam uzstādīta aizsardzība pret lodēm;

3.4.

transportlīdzekļi, kas īpaši izstrādāti ieslodzīto un/vai aizturēto pārvadāšanai;

3.5.

transportlīdzekļi, kas īpaši izstrādāti, lai izvietotu pārvietojamas barjeras;

3.6.

komponenti transportlīdzekļiem, kas norādīti 3.1. līdz 3.5. punktā un speciāli izstrādāti masu nekārtību novēršanai.

1. piezīme:

šo punktu nepiemēro transportlīdzekļiem, kuri speciāli izstrādāti ugunsdzēsības vajadzībām.

2. piezīme:

Punkta 3.5. punkta nozīmē termins "transportlīdzekļi" ietver arī piekabes.

4.

Sprāgstvielas un šāds ar tām saistīts aprīkojums:

4.1.

iekārtas un ierīces, kas īpaši paredzētas sprādzienu izraisīšanai ar elektriskiem vai neelektriskiem līdzekļiem, tostarp palaides sistēmas, detonatori, aizdedzinātāji, detonatora pastiprinātāji un detonējošās auklas, kā arī īpaši tādām iekārtām un ierīcēm paredzētas detaļas, izņemot iekārtas un ierīces, kas speciāli paredzētas īpašiem komerciāliem lietojumiem un kuras ar sprāgstvielu iedarbina vai darbina citas iekārtas vai ierīces, kas nav paredzētas sprādzienu izraisīšanai (piemēram, automašīnu gaisa spilvenu sūkņus, elektriskā pārsprieguma novadītājus ugunsdzēsībā izmantojamu ūdens smidzinātāju mehānismos);

4.2.

lineāri griezējlādiņi, kas nav iekļauti Kopējā militāro preču sarakstā;

4.3.

šādas citas sprāgstvielas, kas nav iekļautas Kopējā militāro preču sarakstā, un ar tām saistītas vielas:

a)

amatols;

b)

nitroceluloze (kas satur vairāk nekā 12,5 % slāpekļa);

c)

nitroglikols;

d)

pentaeritrīta tetranitrāts (PETN);

e)

pikrilhlorīds;

f)

2,4,6-trinitrotoluēns (TNT).

5.

Šāds aizsardzības ekipējums, kas nav iekļauts Kopējā militāro preču saraksta ML 13 pozīcijā:

5.1.

bruņuvestes, kas aizsargā pret lodēm un/vai dūrieniem;

5.2.

bruņucepures, kas aizsargā pret lodēm un/vai šķembām, policistu ķiveres, policistu vairogi un bruņu vairogi.

Piezīme. Šo punktu nepiemēro:

ekipējumam, kas īpaši izstrādāts sporta nodarbībām;

ekipējumam, kas īpaši izstrādāts darba drošības prasībām.

6.

Šaujamieroču lietošanas mācību simulatori, izņemot tos, kuri iekļauti Kopējā militāro preču saraksta ML 14 pozīcijā, un tiem īpaši izstrādāta programmatūra.

7.

Attēlu veidošanas iekārtas redzamībai tumsā un siltuma starojuma un attēlu pastiprinātāju lampas, kuras nav iekļautas Kopējā militāro preču sarakstā.

8.

Žilešveida dzeloņstieples.

9.

Militāri naži, kaujas naži un durkļi, kuru asmens garums pārsniedz 10 cm.

10.

Šajā sarakstā norādīto preču ražošanai īpaši izstrādātas iekārtas.

11.

Īpaša tehnoloģija šajā sarakstā norādīto preču izstrādei, ražošanai vai lietošanai.


II PIELIKUMS

REGULAS 14. PANTĀ UN 15. PANTA 1. PUNKTĀ A) APAKŠPUNKTA MINĒTO FIZISKO UN JURIDISKO PERSONU, VIENĪBU VAI STRUKTŪRU SARAKSTS

A.   Personas

 

Nosaukums

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Iekļaušanas datums

1.

Bashar Al-Assad

Dzimis 1965. gada 11. septembrī Damaskā, diplomātiskā pase Nr. D1903

Republikas prezidents; persona, kas atļauj un pārrauga vardarbību pret demonstrāciju dalībniekiem.

23.5.2011.

2.

Maher (pazīstams arī kā Mahir) Al-Assad

Dzimis 1967. gada 8. decembrī, diplomātiskā pase Nr. 4138

Armijas 4. bruņotās divīzijas komandieris, Ba'ath centrālās pavēlniecības loceklis, nozīmīga persona Republikas gvardē, prezidenta Bashar Al-Assad brālis; galvenā persona, kas pārrauga vardarbību pret demonstrāciju dalībniekiem.

09.5.2011.

3.

Ali Mamluk (pazīstams arī kā Mamlouk)

Dzimis 1946. gada 19. februārī Damaskā, diplomātiskās pases Nr. 983

Sīrijas Vispārējās izlūkošanas direktorāta (GID) vadītājs; iesaistīts vardarbībā pret demonstrāciju dalībniekiem.

09.5.2011.

4.

Muhammad Ibrahim Al-Sha'ar (pazīstams arī kā Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

 

Iekšlietu ministrs; iesaistīts vardarbībā pret demonstrāciju dalībniekiem.

09.5.2011.

5.

Atej (pazīstams arī kā Atef, Atif) Najib

 

Bijušais Politiskās drošības direktorāta vadītājs Dara'a; prezidenta Bashar Al-Assad brālēns; iesaistīts vardarbībā pret demonstrāciju dalībniekiem.

09.5.2011.

6.

Hafiz Makhluf (pazīstams arī kā Hafez Makhlouf)

Dzimis 1971. gada 2. aprīlī Damaskā; diplomātiskā pase Nr. 2246

Pulkvedis un nodaļas vadītājs Vispārējās izlūkošanas direktorāta Damaskas struktūrvienībā; prezidenta Bashar Al-Assad brālēns; Mahir Al-Assad tuvu stāvoša persona; iesaistīts vardarbībā pret demonstrāciju dalībniekiem.

09.5.2011.

7.

Muhammad Dib Zaytun (pazīstams arī kā Mohammed Dib Zeitoun)

Dzimis 1951. gada 20. maijā Damaskā; diplomātiskā pase Nr. D000001300

Politiskās drošības direktorāta vadītājs; iesaistīts vardarbībā pret demonstrāciju dalībniekiem.

09.5.2011.

8.

Amjad Al-Abbas

 

Atbildīgais par politisko drošību Banyas, iesaistīts vardarbībā pret demonstrāciju dalībniekiem Baida.

09.5.2011.

9.

Rami Makhlouf

Dzimis 1969. gada 10. jūlijā Damaskā, pases Nr. 454224

Sīrijas uzņēmējs; ar Maher Al-Assad saistīta persona; prezidenta Bashar Al-Assad brālēns; finansē režīmu, tādējādi ļaujot veikt represijas pret demonstrāciju dalībniekiem.

09.5.2011.

10.

Abd Al-Fatah Qudsiyah

Dzimis 1953. gadā Hamā; diplomātiskā pase Nr. D0005788

Sīrijas Militārā izlūkdienesta vadītājs (SMI); iesaistīts vardarbībā pret civiliedzīvotājiem.

09.5.2011.

11.

Jamil Hassan

 

Sīrijas Gaisa spēku izlūkdienesta vadītājs; iesaistīts vardarbībā pret civiliedzīvotājiem.

09.5.2011.

12.

Rustum Ghazali

Dzimis 1953. gada 3. maijā, dzimšanas vieta: Dara'a; diplomātiskā pase Nr. D000000887

Sīrijas Militārā izlūkdienesta Damaskas lauku teritorijas struktūrvienības vadītājs; iesaistīts vardarbībā pret civiliedzīvotājiem.

09.5.2011.

13.

Fawwaz Al-Assad

Dzimis 1962. gada 18. jūnijā, dzimšanas vieta: Kerdala; pase Nr. 88238

Shabiha kaujinieku rindās iesaistīts vardarbībā pret civiliedzīvotājiem.

09.5.2011.

14.

Munzir Al-Assad

Dzimis 1961. gada 1. martā, dzimšanas vieta: Latakia; pase Nr. 86449 un Nr. 842781

Shabiha kaujinieku rindās iesaistīts vardarbībā pret civiliedzīvotājiem.

09.5.2011.

15.

Asif Shawkat

Dzimis 1950. gada 15. janvārī, dzimšanas vieta: Al-Madehleh, Tartus

Drošības un izlūkošanas štāba vadītāja vietnieks, iesaistīts vardarbībā pret civiliedzīvotājiem.

23.5.2011.

16.

Hisham Ikhtiyar

Dzimis 1941. gadā

Sīrijas valsts drošības dienesta vadītājs; iesaistīts vardarbībā pret civiliedzīvotājiem.

23.5.2011.

17.

Faruq Al Shar'

Dzimis 1938. gada 10. decembrī

Sīrijas viceprezidents, iesaistīts vardarbībā pret civiliedzīvotājiem.

23.5.2011.

18.

Muhammad Nasif Khayrbik

Dzimis 1937. gada 10. aprīlī (vai 1937. gada 20. maijā) Hamā, diplomātiskā pase Nr. 0002250

Sīrijas viceprezidenta palīgs valsts drošības jautājumos, iesaistīts vardarbībā pret civiliedzīvotājiem.

23.5.2011.

19.

Mohamed Hamcho

Dzimis 1966. gada 20. maijā; pase Nr. 002954347

Mahir Al-Assad svainis; uzņēmējs un vairāku ārvalstu uzņēmumu vietējais aģents; finansē režīmu, tādējādi ļaujot veikt represijas pret demonstrāciju dalībniekiem.

23.5.2011.

20.

Iyad (pazīstams arī kā Eyad) Makhlouf

Dzimis 1973. gada 21. janvārī Damaskā, pase Nr. N001820740

Rami Makhloufbrālis un Vispārējas izlūkošanas direktorāta virsnieks, kas iesaistīts vardarbībā pret civiliedzīvotājiem.

23.5.2011.

21.

Bassam Al Hassan

 

Prezidenta padomdevējs stratēģijas jautājumos; iesaistīts vardarbībā pret civiliedzīvotājiem.

23.5.2011.

22.

Dawud Rajiha

 

Bruņoto spēku štāba vadītājs, kas atbildīgs par militāro darbību vardarbībā pret mierīgiem protestētājiem.

23.5.2011.

23.

Ihab (pazīstams arī kā Ehab, Iehab) Makhlouf

Dzimis 1973. gada 21. janvārī Damaskā; pase Nr. N002848852

SyriaTel priekšsēdētāja vietnieks un atbildīgs par Rami Makhlouf uzņēmumu ASV; finansē režīmu, tādējādi ļaujot veikt vardarbību pret demonstrāciju dalībniekiem.

23.5.2011.

24.

Zoulhima Chaliche (Dhu al-Himma Shalish)

Dzimis 1951. vai 1946. gadā, dzimšanas vieta: Kerdaha

Prezidenta apsardzes vadītājs; iesaistīts vardarbībā pret demonstrāciju dalībniekiem; prezidenta Bachar Al-Assad pirmās pakāpes brālēns

23.6.2011.

25.

Riyad Chaliche (Riyad Shalish)

 

Military Housing Establishment direktors; finansē režīmu; prezidenta Bachar Al-Assad brālēns.

23.6.2011.

26.

Brigādes komandieris Mohammad Ali Jafari (pazīstams arī kā Ja'fari, Aziz; arī Jafari, Ali; arī Jafari ,Mohammad Ali; arī Ja'fari, Mohammad Ali, arī Jafari-Najafabadi, Mohammad Ali)

Dzimis1957. gada 1. septembrī, dzimšanas vieta: Yazd, Irāna

Irānas revolucionāro gvardu korpusa ģenerālis, iesaistīts ekipējuma un atbalsta sniegšanā Sīrijas režīmam protestu apspiešanai Sīrijā.

23.6.2011.

27.

Ģenerālmajors Qasem Soleimani (pazīstams arī kā Qasim Soleimany)

 

Irānas Revolucionāro gvardu korpusa komandieris, IRGCQods; iesaistīts ekipējuma un atbalsta sniegšanā Sīrijas režīmam protestu apspiešanai Sīrijā.

23.6.2011.

28.

Hossein Taeb; (pazīstams arī kā Taeb, Hassan; arī Taeb, Hosein; arī Taeb, Hossein; arī Taeb, Hussayn; arī Hojjatoleslam Hossein Ta'eb)

Dzimis 1963. gadā Teherānā, Irānā

Irānas Revolucionāro gvardu korpusa komandiera vietnieks izlūkošanas jautājumos; iesaistīts ekipējuma un atbalsta sniegšanā Sīrijas režīmam protestu apspiešanai Sīrijā.

23.6.2011.

29.

Khalid Qaddur

 

Maher Al-Assad uzņēmējdarbības partneris; finansē režīmu.

23.6.2011.

30.

Ra'if Al-Quwatli (pazīstams arī kā Ri'af Al-Quwatli)

 

Maher Al-Assad uzņēmējdarbības partneris; finansē režīmu.

23.6.2011.

31.

Mohammad Mufleh

 

Sīrijas Militārā izlūkdiesta nodaļa vadītājs Hamā, iesaistīts demonstrāciju apspiešanā.

1.8.2011.

32.

Ģenerālmajors Tawfiq Younes

 

Vispārējās izlūkošanas direktorāta Iekšējās drošības departamenta vadītājs; iesaistīts vardarbībā pret civiliedzīvotājiem.

1.8.2011.

33.

Mohammed Makhlouf (pazīstams arī kā Abu Rami)

Dzimis 1932. gada 19. oktobrī, dzimšanas vieta: Latakia, Sīrija

Bashar un Mahir al-Assad tuvs līdzgaitnieks un tēvocis no mātes puses. Rami, Ihab un Iyad Makhlouf uzņēmējdarbības partneris un tēvs.

1.8.2011.

34.

Ayman Jabir

Dzimšanas vieta: Latakia

Mahir al-Assad partneris Shabiha bruņotajā grupējumā. Tieši iesaistīts represijās un vardarbībā pret civiliedzīvotājiem un Shabiha bruņoto grupējumu koordinēšanā.

1.8.2011.

35.

Ģenerālis Ali Habib Mahmoud

Dzimis 1939. gadā, dzimšanas vieta: Tartous. Aizsardzības ministra amatā iecelts 2009. gada 3. jūnijā

Aizsardzības ministrs. Atbildīgs par Sīrijas bruņoto spēku vadību un operācijām, iesaistīts represijās un vardarbībā pret civiliedzīvotājiem.

1.8.2011.

36.

Hayel Al-Assad

 

Maher Al-Assad palīgs, Armijas 4. divīzijas militārās policijas vienības vadītājs, iesaistīts represiju veikšanā.

23.8.2011.

37.

Ali Al-Salim

 

Sīrijas Aizsardzības ministrijas sagādes biroja direktors; caur šo biroju tiek iegūts viss Sīrijas armijas bruņojums.

23.8.2011.

38.

Nizar Al-Assad

(Image)

Prezidenta Bashar Al-Assad brālēns; iepriekš vadīja uzņēmumu Nizar Oilfield Supplies

Valdības amatpersonām ļoti tuvu stāvoša persona. Finansē Shabiha kaujiniekus Latakijas reģionā.

23.8.2011.

39.

Brigādes ģenerālis Rafiq Shahadah

 

Sīrijas Militārā izlūkdienesta 293. nodaļas (Iekšlietas) vadītājs Damaskā. Tieši iesaistīts represijās un vardarbībā pret civiliedzīvotājiem Damaskā. Prezidenta Bashar Al-Assad padomnieks stratēģiskos un militāras izlūkošanas jautājumos.

23.8.2011.

40.

Brigādes ģenerālis Jamea Jamea (Jami Jami)

 

Sīrijas militārā izlūkdienesta nodaļas vadītājs Dayr az-Zor. Tieši iesaistīts represijās un vardarbībā pret civiliedzīvotājiem Dayr az-Zor un Alboukamal.

23.8.2011.

41.

Hassan Bin-Ali Al-Turkmani

Dzimis 1935. gadā, dzimšanas vieta: Aleppo

Ministra vietnieks, bijušais aizsardzības ministrs, prezidenta Bashar Al-Assad īpašais sūtnis.

23.8.2011.

42.

Muhammad Said Bukhaytan

 

Arābu sociālistiskās partijas Ba'ath reģionālā sekretāra palīgs kopš 2005. gada, 2000.–2005. gadā reģionālās Ba'ath partijas nacionālās drošības direktors. Bijušais Hamas gubernators (1998.–2000. gadā). Prezidenta Bashar Al-Assad un Maher Al-Assad tuvs līdzgaitnieks. Viens no galvenajiem režīma lēmumu pieņēmējiem attiecībā uz civiliedzīvotāju represijām.

23.8.2011.

43.

Ali Douba

 

Atbildīgs par slepkavībām Hamā 1980. gadā, ir ataicināts atpakaļ uz Damasku kā prezidenta Bashar Al-Assad īpašais padomnieks.

23.8.2011.

44.

Brigādes ģenerālis Nawful Al-Husayn

 

Sīrijas militārā izlūkdienesta Idlibas nodaļas vadītājs. Tieši iesaistīts represijās un vardarbībā pret civiliedzīvotājiem Idlibas provincē.

23.8.2011.

45.

Brigadieris Husam Sukkar

 

Prezidenta padomnieks drošības lietās. Prezidenta padomnieks saistībā ar drošības dienestu veiktajām represijām un vardarbību pret civiliedzīvotājiem.

23.8.2011.

46.

Brigādes ģenerālis Muhammed Zamrini

 

Sīrijas militārā izlūkdienesta nodaļas vadītājs Homsā. Tieši iesaistīts represijās un vardarbībā pret civiliedzīvotājiem Homsā.

23.8.2011.

47.

Ģenerālleitnants Munir Adanov (Adnuf)

 

Ģenerālštāba vadītāja vietnieks (Sīrijas Armijas operācijas un apmācība). Tieši iesaistīts represijās un vardarbībā pret civiliedzīvotājiem Sīrijā.

23.8.2011.

48.

Brigādes ģenerālis Ghassan Khalil

 

Vispārējās izlūkošanas direktorāta Informācijas nodaļas vadītājs. Tieši iesaistīts represijās un vardarbībā pret civiliedzīvotājiem Sīrijā.

23.8.2011.

49.

Mohammed Jabir

Dzimšanas vieta: Latakia

Shabiha kaujinieks. Maher Al-Assad līdzgaitnieks saistībā ar Shabiha kaujiniekiem. Tieši iesaistīts represijās un vardarbībā pret civiliedzīvotājiem un Shabiha bruņoto grupējumu koordinēšanā.

23.8.2011.

50.

Samir Hassan

 

Maher Al-Assad tuvs uzņēmējdarbības partneris. Ir zināms, ka viņš finansiāli atbalsta Sīrijas režīmu.

23.8.2011.

51.

Fares Chehabi (Fares Shihabi)

 

Alepo Rūpniecības palātas priekšsēdētājs. Sniedz finansiālu atbalstu Sīrijas režīmam.

2.09.2011.

52.

Emad Ghraiwati

Dzimis 1959. gada martā, Damaskā, Sīrijā

Damaskas Rūpniecības palātas priekšsēdētājs (Zuhair Ghraiwati Sons). Sniedz finansiālu atbalstu Sīrijas režīmam.

2.9.2011.

53.

Tarif Akhras

Dzimis 1949. gadā, dzimšanas vieta: Homs, Sīrija

Akhras Group dibinātājs (izejvielas, tirdzniecība, apstrāde un loģistika), Homsa. Sniedz finansiālu atbalstu Sīrijas režīmam.

2.9.2011.

54.

Issam Anbouba

Dzimis 1949. gadā, dzimšanas vieta: Latakia, Sīrija

Issam Anbouba Est (agrorūpniecība) priekšsēdētājs. Nodrošina finansiālu atbalstu Sīrijas režīmam.

2.9.2011.

55.

Tayseer Qala Awwad

Dzimis 1943. gadā Damaskā

Tieslietu ministrs. Saistīts ar Sīrijas režīmu, tostarp atbalstījis tā politiku un praksi veikt patvaļīgus arestus un aizturēšanas.

23.9.2011.

56.

Dr. Adnan Hassan Mahmoud

Dzimis 1966. gadā, dzimšanas vieta: Tartous

Informācijas ministrs. Saistīts ar Sīrijas režīmu, tostarp atbalstījis un veicinājis tā informācijas politiku.

23.9.2011.

57.

Ģenerālmajors Jumah Al-Ahmad

 

Īpašo spēku komandieris. Atbildīgs par vardarbību pret protestētājiem visā Sīrijā.

14.11.2011.

58.

Pulkvedis Lu'ai al-Ali

 

Sīrijas Militārā izlūkdienesta Dara'a nodaļas vadītājs. Atbildīgs par vardarbību pret protestētājiem Dara'a.

14.11.2011.

59.

Ģenerālleitnants Ali Abdullah Ayyub

 

Ģenerālštāba vadītāja vietnieks (personāls un cilvēkresursi). Atbildīgs par vardarbību pret protestētājiem visā Sīrijā.

14.11.2011.

60.

Ģenerālleitnants Jasim al-Furayj

 

Ģenerālštāba vadītājs. Atbildīgs par vardarbību pret protestētājiem visā Sīrijā.

14.11.2011.

61.

Ģenerālis Aous (Aws) Aslan

Dzimis 1958. gadā

Republikas gvardes bataljona vadītājs. Maher Al-Assad un prezidentam Al-Assad tuvu stāvoša persona. Iesaistīts represijās pret civiliedzīvotājiem visā Sīrijā.

14.11.2011.

62.

Ģenerālis Ghassan Belal

 

4. divīzijas rezerves štāba ģenerālis. Maher Al-Assad padomnieks un drošības operāciju koordinators. Atbildīgs par represijām pret civiliedzīvotājiem visā Sīrijā.

14.11.2011.

63.

Abdullah Berri

 

Berri ģimenes bruņotā grupējuma vadītājs. Atbildīgs par valdības pusē esošo bruņoto grupējumu veiktajām vardarbīgajām represijām pret Aleppo civiliedzīvotājiem.

14.11.2011.

64.

George Chaoui

 

Sīrijas elektronisko spēku dalībnieks. Iesaistīts vardarbīgās represijās un mudināšanā uz vardarbību pret civiliedzīvotājiem visā Sīrijā.

14.11.2011.

65.

Ģenerālmajors Zuhair Hamad

 

Vispārīgā izlūkošanas direktorāta vadītāja vietnieks. Atbildīgs par vardarbības izmantošanu visā Sīrijā un par protestētāju iebiedēšanu un spīdzināšanu.

14.11.2011.

66.

Amar Ismael

 

Civilpersona – Sīrijas elektronisko spēku dalībnieks (teritoriālais armijas izlūkošanas dienests). Iesaistīts vardarbīgās represijās un mudināšanā uz vardarbību pret civiliedzīvotājiem visā Sīrijā.

14.11.2011.

67.

Mujahed Ismail

 

Sīrijas elektronisko spēku dalībnieks. Iesaistīts vardarbīgās represijās un mudināšanā uz vardarbību pret civiliedzīvotājiem visā Sīrijā.

14.11.2011.

68.

Saqr Khayr Bek

 

Iekšlietu ministra vietnieks. Atbildīgs par vardarbību pret civiliedzīvotājiem visā Sīrijā.

14.11.2011.

69.

Ģenerālmajors Nazih

 

Vispārējās izlūkošanas direktorāta direktora vietnieks. Atbildīgs par vardarbības pielietošanu visā Sīrijā un par protestētāju iebiedēšanu un spīdzināšanu.

14.11.2011.

70.

Kifah Moulhem

 

Bataljona komandieris 4. divīzijā. Atbildīgs par represijām pret civiliedzīvotājiem Deir el-Zor.

14.11.2011.

71.

Ģenerālmajors Wajih Mahmud

 

18. bruņotās divīzijas komandieris. Atbildīgs par vardarbības pielietošanu pret protestētājiem Homsā.

14.11.2011.

72.

Bassam Sabbagh

Dzimis 1959. gada 24. augustā Damaskā. Adrese: Kasaa, Anwar al Attar Street, al Midani building, Damaska. Sīrijas pase Nr. 004326765, izdota 2008. gada 2. novembrī, derīga līdz 2014. gada novembrim.

Parīzes advokātu kolēģijas biedrs.

Juridiskā biroja Head of Sabbagh & Associates (Damaskā) vadītājs. Rami Makhlouf un Khaldoun Makhlouf juridiskais un finanšu padomnieks, pārvalda viņu darījumus. Saistīts ar Bashar al-Assad nekustamā īpašuma projekta finansēšanā Latakijā. Sniedz finansiālu atbalstu režīmam.

14.11.2011.

73.

Ģenerālleitnants Mustafa Tlass

 

Ģenerālštāba vadītāja vietnieks (loģistika un piegādes). Atbildīgs par vardarbību pret protestētājiem visā Sīrijā.

14.11.2011.

74.

Ģenerālmajors Fu'ad Tawil

 

Sīrijas gaisa spēku izlūkdienesta vadītāja vietnieks. Atbildīgs par vardarbības pielietošanu visā Sīrijā un par protestētāju iebiedēšanu un spīdzināšanu.

14.11.2011.

75.

Mohammad Al-Jleilati

Dzimis 1945. gadā Damaskā

Finanšu ministrs Atbildīgs par Sīrijas ekonomiku.

1.12.2011.

76.

Dr. Mohammad Nidal Al-Shaar

Dzimis 1956. gadā, dzimšanas vieta: Aleppo

Ekonomikas un tirdzniecības ministrs Atbildīgs par Sīrijas ekonomiku.

1.12.2011.

77.

Ģenerālleitnants Fahid Al-Jassim

 

Štāba priekšnieks. Militāra amatpersona, iesaistīts vardarbībā Homsā.

1.12.2011.

78.

Ģenerālmajors Ibrahim Al-Hassan

 

Štāba priekšnieka vietnieks. Militāra amatpersona, iesaistīts vardarbībā Homsā.

1.12.2011.

79.

Brigadieris Khalil Zghraybih

 

14. divīzija. Militāra amatpersona, iesaistīts vardarbībā Homsā.

1.12.2011.

80.

Brigadieris Ali Barakat

 

Republikas Gvardu divīzijas 103. brigāde. Militāra amatpersona, kas iesaistīta vardarbībā Homsā.

1.12.2011.

81.

Brigadieris Talal Makhluf

 

Republikas Gvardu divīzijas 103. brigāde. Militāra amatpersona, kas iesaistīta vardarbībā Homsā.

1.12.2011.

82.

Brigadieris Nazih Hassun

 

Sīrijas gaisa spēku izlūkdienests. Militāra amatpersona, kas iesaistīta vardarbībā Homsā.

1.12.2011.

83.

Kapteinis Maan Jdiid

 

Prezidenta gvarde. Militāra amatpersona, iesaistīts vardarbībā Homsā.

1.12.2011.

84.

Muahmamd Al-Shaar

 

Politiskās drošības nodaļa. Militāra amatpersona, iesaistīts vardarbībā Homsā.

1.12.2011.

85.

Khald Al-Taweel

 

Politiskās drošības nodaļa. Militāra amatpersona, iesaistīts vardarbībā Homsā.

1.12.2011.

86.

Ghiath Fayad

 

Politiskās drošības nodaļa. Militāra amatpersona, iesaistīts vardarbībā Homsā.

1.12.2011.


B.   Vienības

 

Nosaukums

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Iekļaušanas datums

1.

Bena Properties

 

Atrodas Rami Makhlouf kontrolē; finansē režīmu.

23.6.2011.

2.

Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (pazīstama arī kā Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)

P.O. Box 108, Damascus

Tālr.: 963 112110059 / 963 112110043

Fakss: 963 933333149

Atrodas Rami Makhlouf kontrolē; finansē režīmu.

23.6.2011.

3.

Hamcho International (Hamsho International Group)

Baghdad Street, P.O. Box 8254, Damascus

Tālr.: 963 112316675

Fakss: 963 112318875

Vietne: www.hamshointl.com

E-pasts: info@hamshointl.com and hamshogroup@yahoo.com

Atrodas Mohamed Hamcho vai Hamsho kontrolē; finansē režīmu.

23.6.2011.

4.

Military Housing Establishment (pazīstama arī kā MILIHOUSE)

 

Valsts pasūtījuma celtniecības darbu sabiedrība, atrodas Riyad Shalish un Aizsardzības ministrijas kontrolē; finansē režīmu.

23.6.2011.

5.

Politiskās drošības direktorāts

 

Sīrijas valdības dienests, kas tieši iesaistīts represijās.

23.8.2011.

6.

Vispārējās izlūkošanas direktorāts

 

Sīrijas valdības dienests, kas tieši iesaistīts represijās.

23.8.2011.

7.

Militārās izlūkošanas direktorāts

 

Sīrijas valdības dienests, kas tieši iesaistīts represijās.

23.8.2011.

8.

Gaisa spēku izlūkdienests

 

Sīrijas valdības dienests, kas tieši iesaistīts represijās.

23.8.2011.

9.

IRGC Qods Force (Quds Force)

Teherāna, Irāna

Qods (vai Quds) spēki ir Irānas Islama revolucionāro gvardu korpusa (IRGC) specializēti kaujinieki. Qods spēki ir iesaistīti aprīkojuma un atbalsta nodrošināšanā, lai palīdzētu Sīrijas režīmam apspiest protestus Sīrijā. IRGC Qods spēki ir snieguši tehnisku palīdzību, aprīkojumu un atbalstu Sīrijas drošības dienestiem, lai apspiestu civiliedzīvotāju protesta kustības.

23.8.2011.

10.

Mada Transport

Cham Holding meitasuzņēmums (Sehanya Dara'a Highway, PO BOX 9525,

Tālr.: 00 963 11 99 62)

Saimnieciska vienība, kas finansē režīmu.

2.9.2011.

11.

Cham Investment Group

Cham Holding meitasuzņēmums (Sehanya Dara'a Highway, PO Box 9525,

Tālr.: 00 963 11 99 62)

Saimnieciska vienība, kas finansē režīmu.

2.9.2011.

12.

Real Estate Bank

Insurance Bldg- Yousef Al-Azmeh Square, Damascus P.O. Box: 2337 Damascus Syrian Arab Republic

Tālr.: (+963) 11 2456777 un 2218602

Fakss: (+963) 11 2237938 un 2211186

bankas e-pasts: Publicrelations@reb.sy,

vietne: www.reb.sy

Valsts īpašumā esoša banka, kas finansiāli atbalsta režīmu.

2.9.2011.

13.

Addounia TV (pazīstama arī kā Dounia TV)

Tālr.: +963-11-5667274, +963-11-5667271,

Fakss: +963-11-5667272,

vietne: http://www.addounia.tv

Addounia TV ir kūdījusi uz vardarbību pret Sīrijas civiliedzīvotājiem.

23.9.2011.

14.

Cham Holding

Cham Holding Building Daraa Highway - Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Syria P.O Box 9525

Tālr.: +963 (11) 9962 +963 (11) 668 14000 +963 (11) 673 1044

Fakss: +963 (11) 673 1274

E-pasts: info@chamholding.sy;

vietne: www.chamholding.sy

Atrodas Rami Makhlouf kontrolē; Sīrijas lielākā ieguldījumu sabiedrība, kas gūst labumu no režīma un atbalsta to.

23.9.2011.

15.

El-Tel Co. (El-Tel Middle East Company)

Adrese: Dair Ali Jordan Highway, P.O.Box 13052, Damascus – Syria

Tālr.: +963-11-2212345

Fakss: +963-11-44694450

e-pasts: sales@eltelme.com;

vietne: www.eltelme.com

Telekomunikāciju ierīču ražošana un piegāde armijas vajadzībām.

23.9.2011.

16.

Ramak Constructions Co.

Adrese: Dara'a Highway, Damascus, Syria

Tālr.: +963-11-6858111

Mob.: +963-933-240231

Militāru kazarmu, robežpunktu kazarmu un citu ēku būvniecība armijas vajadzībām.

23.9.2011.

17.

Souruh Company (pazīstama arī kā SOROH Al Cham Company)

Adrese: Adra Free Zone Area Damascus – Syria

Tālr.: +963-11-5327266

Mob.: +963-933-526812 +963-932-878282

Fakss: +963-11-5316396

e-pasts: sorohco@gmail.com;

vietne: http://sites.google.com/site/sorohco

Investīcijas vietējos militārās rūpniecības projektos, ieroču detaļu un saistītu priekšmetu ražošana. 100 % uzņēmuma pieder Rami Makhlouf.

23.9.2011.

18.

Syriatel

Thawra Street, Ste Building 6th Floor, BP 2900

Tālr.: +963 11 61 26 270

Faksa Nr.: +963 11 23 73 97 19

E-pasts: info@syriatel.com.sy;

Vietne: http://syriatel.sy/

Atrodas Rami Makhlouf kontrolē; nodrošina finansiālu atbalstu režīmam - saskaņā ar licences līgumu 50 % ienākumu tā maksā valdībai.

23.9.2011.

19.

Cham Press TV

Al Qudsi building, 2nd Floor - Baramkeh - Damascus

Tālr.: +963 - 11- 2260805

Fakss: +963 - 11 - 2260806

e-pasts: mail@champress.com

vietne: www.champress.net

Televīzijas kanāls, kas piedalās dezinformācijas kampaņās un kūda uz vardarbību pret demonstrantiem.

1.12.2011.

20.

Al Watan

Al Watan Newspaper - Damascus – Duty Free Zone

Tālr.: 00963 11 2137400

Fakss: 00963 11 2139928

Preses izdevums, kas piedalās dezinformācijas kampaņās un kūda uz vardarbību pret demonstrantiem.

1.12.2011.

21.

Centre d'études et de recherches syrien (CERS) (CERS, Centre d'Etude et de Recherche Scientifique; SSRC, Scientific Studies and Research Center; Centre de Recherche de Kaboun

Barzeh Street, PO Box 4470, Damascus

Palīdz Sīrijas armijai iegādāties aprīkojumu, kas tieši tiek izmantots demonstrantu novērošanai un represijām pret demonstrantiem.

1.12.2011.

22.

Business Lab

Maysat Square, Al Rasafi Street Bldg. 9, PO Box 7155, Damascus

Tālr.: 963112725499

Fakss: 963112725399

Fasādes uzņēmums, ko CERS izmanto sensitīva aprīkojuma iegādei.

1.12.2011.

23.

Industrial Solutions

Baghdad Street 5, PO Box 6394, Damascus

Tālr./fakss: 963114471080

Fasādes uzņēmums, ko CERS izmanto sensitīva aprīkojuma iegadei.

1.12.2011.

24.

Mechanical Construction Factory (MCF)

P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damascus

Fasādes uzņēmums, ko CERS izmanto sensitīva aprīkojuma iegādei.

1.12.2011.

25.

Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries

Kaboon Street, P.O.Box 5966, Damascus

Tālr.:+963-11-5111352

Fakss: +963-11-5110117

Fasādes uzņēmums, ko CERS izmanto sensitīva aprīkojuma iegādei.

1.12.2011.

26.

Handasieh – Organization for Engineering Industries

P.O.Box 5966,Abou Bakr Al- Seddeq St., Damascus

un P.O Box 2849 Al-Moutanabi Street, Damascus

un P.O Box 21120 Baramkeh, Damascus

Tālr.: 963112121816 – 963112121834 – 963112214650 – 963112212743 - 963115110117

Fasādes uzņēmums, ko CERS izmanto sensitīva aprīkojuma iegādei.

1.12.2011.

27.

Syria Trading Oil Company (Sytrol)

Prime Minister Building, 17 Street Nissan, Damascus, Syria.

Valsts īpašumā esošs uzņēmums, kas atbildīgs par visu naftas eksportu no Sīrijas. Sniedz finansiālu atbalstu režīmam.

1.12.2011.

28.

General Petroleum Corporation (GPC)

New Sham - Building of Syrian Oil Company, PO Box 60694, Damascus, Syria

Tālr.: 963113141635

Fakss: 963113141634

e-pasts: info@gpc-sy.com

Valsts īpašumā esošs naftas uzņēmums. Sniedz finansiālu atbalstu režīmam.

1.12.2011.

29.

Al Furat Petroleum Company

Dummar - New Sham - Western Dummer 1st. Island -Property 2299- AFPC Building

P.O. Box 7660 Damascus – Syria.

Tālr.: 00963-11- (6183333), 00963-11- (31913333)

Fakss: 00963-11- (6184444), 00963-11- (31914444)

afpc@afpc.net.sy

Kopuzņēmums, kurā 50 % pieder GPC. Sniedz finansiālu atbalstu režīmam.

1.12.2011.

IIa PIELIKUMS

14. PANTĀ UN 15. PANTA 1. PUNKTA B) APAKŠPUNKTĀ MINĒTO VIENĪBU VAI STRUKTŪRU SARAKSTS

Vienības

 

Nosaukums

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Iekļaušanas datums

1.

Commercial Bank of Syria

Damaskas filiāle, P.O. Box 2231, Moawiya St., Damascus, Syria;- P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damaska, Sīrija;

Alepo filiāle, P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Alepo, Sīrija; SWIFT/BIC CMSY SY DA; visiem birojiem pasaulē [NPWMD]

vietne: http://cbs-bank.sy/En-index.php

Tālr.: +963 11 2218890

Fakss: +963 11 2216975

vispārīgā vadība: dir.cbs@mail.sy

Valsts īpašumā esoša banka, kas finansiāli atbalsta režīmu.

13.10.2011


III PIELIKUMS

DALĪBVALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS UN ADRESE PAZIŅOJUMU NOSŪTĪŠANAI EIROPAS KOMISIJAI

A.

Kompetentās iestādes katrā dalībvalstī

 

BEĻĢIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULGĀRIJA

http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519

 

ČEHIJA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

DĀNIJA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

VĀCIJA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

IGAUNIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

ĪRIJA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

 

GRIEĶIJA

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

 

SPĀNIJA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

 

FRANCIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

ITĀLIJA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

 

KIPRA

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LIETUVA

http://www.urm.lt/sanctions

 

LUKSEMBURGA

http://www.mae.lu/sanctions

 

UNGĀRIJA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

NĪDERLANDE

http://www.minbuza.nl/sancties

 

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

 

POLIJA

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGĀLE

http://www.min-nestrangeiros.pt

 

RUMĀNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

 

SLOVĒNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVĀKIJA

http://www.foreign.gov.sk

 

SOMIJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

ZVIEDRIJA

http://www.ud.se/sanktioner

 

APVIENOTĀ KARALISTE

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.

Adrese saziņai ar Eiropas Komisiju:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgium

E-pasts: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tālr.: +(32 2) 295 55 85


IV PIELIKUMS

REGULAS 6. PANTĀ MINĒTO „JĒLNAFTAS UN NAFTAS PRODUKTU“ SARAKSTS

HS kods

Apraksts

2709 00

Neapstrādātas naftas eļļas un no bitumenminerāliem iegūtas eļļas.

2710

Naftas eļļas un no bitumenminerāliem iegūtas eļļas, izņemot neapstrādātas eļļas; citur neminēti un neiekļauti pārstrādes produkti, kas satur 70 % no svara vai vairāk naftas eļļas vai no bitumenminerāliem iegūtas eļļas, ja šīs eļļas ir pārstrādes produktu pamatsastāvdaļas; eļļas atkritumi (izņemot to, ka Sīrijā KN koda 2710 19 21 petrolejas/reaktīvo dzinēju degvielas iegāde nav aizliegta ar nosacījumu, ka tā ir paredzēta un tiek izmantota tikai, lai turpinātu tā gaisa kuģa lidojumu, kurā degviela ir iekrauta).

2712

Vazelīns; parafīns, mikrokristāliskais naftas vasks, jēlparafīns, ozokerīts, lignītvasks, kūdras vasks, citādi minerālvaski un tamlīdzīgi produkti, kas iegūti sintēzē vai citos procesos, iekrāsoti vai nekrāsoti.

2713

Naftas kokss, naftas bitumens un citādas naftas eļļu vai no bitumenminerāliem iegūtu eļļu pārstrādes atliekas.

2714

Dabiskais bitums un asfalts; bitumena vai naftas slāneklis un darvas smilts; asfaltīti un asfalta ieži.

2715 00 00

Bitumena maisījumi uz dabiskā asfalta, dabiskā bituma, naftas bitumena, minerāldarvu vai minerāldarvu piķa bāzes (piemēram, bitumena mastikas, asfalta/bitumena lakas).


V PIELIKUMS

REGULAS 4. PANTĀ MINĒTAIS APRĪKOJUMS, TEHNOLOĢIJAS UN PROGRAMMATŪRA

Vispārēja piezīme

Neatkarīgi no šā pielikuma satura to nepiemēro:

a)

aprīkojumam, tehnoloģijām vai programmatūrai, kas izklāstītas Padomes Regulas (EK) 428/2009 (1) I pielikumā vai Kopējā militāro preču sarakstā; vai

b)

programmatūrai, kas izstrādāta tā, lai lietotājs to varētu pats instalēt bez turpmākas būtiskas piegādātāja palīdzības un kas ir brīvi pieejama iedzīvotājiem, jo to bez ierobežojumiem var iegādāties mazumtirdzniecībā kādā no šiem veidiem:

i)

klātienē tirdzniecības vietā;

ii)

pasūtot pa pastu;

iii)

noslēdzot darījumu ar elektroniskiem līdzekļiem; vai

iv)

pasūtot pa tālruni; vai

c)

publiski pieejamai programmatūrai.

Kategorijas A, B, C, D un E attiecas uz Regulā (EK) Nr. 428/2009 minētajām kategorijām.

Regulas 4. pantā minētais "aprīkojums, tehnoloģijas un programmatūra" ir:

A.

Aprīkojumu saraksts

tīkla pakešu padziļinātas pārbaudes aprīkojums,

tīkla pārtveršanas aprīkojums, tostarp pārtveršanas pārvaldības aprīkojums (IMS – Interception Management Equipment) un saglabāto datu posmu izlūkošanas aprīkojums (Data Retention Link Intelligence equipment),

radiofrekvences uzraudzības aprīkojums,

tīkla un satelītu bloķēšanas aprīkojums,

tālvadības inficēšanas aprīkojums,

runas atpazīšanas/apstrādes aprīkojums,

IMSI  (2)/MSISDN  (3)/IMEI  (4)/TMSI  (5), pārtveršanas un pārraudzības aprīkojums,

Taktiskas SMS  (6)/GSM  (7)/GPS  (8)/GPRS  (9)/UMTS  (10)/CDMA  (11)/PSTN  (12) pārtveršanas un pārraudzības aprīkojums,

DHCP  (13)/SMTP  (14)/GTP  (15) informācijas pārtveršanas un pārraudzības aprīkojums,

tēlu atpazīšanas un tēlu profilēšanas aprīkojums,

attāluma kriminālistikas aprīkojums,

semantiskās apstrādes programmu aprīkojums,

WEP un WPA kodu uzlaušanas aprīkojums,

patentētā un standarta IP balss pārraides protokola pārtveršanas aprīkojums

B.

Neizmantots

C.

Neizmantots

D.

Iepriekš noteiktā aprīkojuma "izstrādes", "ražošanas" vai "izmantošanas""programmatūra".

E.

Iepriekš A. punktā noteiktā aprīkojuma "izstrādes", "ražošanas" vai "izmantošanas""tehnoloģijas".

Šajās kategorijās iekļautais aprīkojums, tehnoloģijas un programmatūra ietilpst šā pielikuma darbības jomā tikai tiktāl, ciktāl tas atbilst vispārējam raksturojumam – “interneta, telefona un satelītsakaru pārtveršanas un pārraudzības sistēmas”.

Šajā pielikumā ar terminu “pārraudzība” saprot telefonsarunu vai tīkla datu ieguvi, atšifrēšanu, reģistrēšanu, apstrādi, analīzi un arhivēšanu.


(1)  Padomes Regula (EK) Nr. 428/2009 (2009. gada 5. maijs), ar ko izveido Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei (OV L 134, 29.5.2009., 1. lpp.).

(2)   IMSI – starptautiskā mobilā abonenta identitāte (International Mobile Subscriber Identity). Tas ir katras mobilā telefona ierīces unikāls identifikācijas kods, kas ietverts SIM kartē un ar kuru GSM un UMTS tīklos var identificēt šādas SIM kartes.

(3)   MSISDN – mobilā abonementa integrēto pakalpojumu cipartīkla numurs (Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number). Tas ir numurs, ar kuru atsevišķi identificē GSM vai UMTS mobilā tīkla abonentu. Paskaidrojot, tas ir mobilā telefona SIM kartes telefona numurs, un tādēļ ar to identificē mobilo sakaru abonentu, kā arī IMSI, izņemot pāradresētos zvanus, ko saņēmis abonents.

(4)   IMEI – starptautiskā mobilā aprīkojuma identitāte (International Mobile Equipment Identity). Numurs, parasti konkrēts, ar ko identificē GSM, WCDMA un IDEN mobilos telefonus, kā arī dažus satelīttelefonus. Parasti tas ir nodrukāts telefona akumulatora nodalījuma iekšpusē. Pārtveršana (pieslēgpārtveršana) var būt precizēta ar IMEI numuru, kā arī IMSI un MSISDN.

(5)   IMSI – pagaidu mobilā abonenta identitāte (Temporary Mobile Subscriber Identity). Identitātes dati, kas visbiežāk tiek nosūtīti starp mobilo ierīci un tīklu.

(6)   SMS – īsziņu sistēma (Short Message System).

(7)   GSM – globālā mobilo sakaru sistēma (Global System for Mobile Communications).

(8)   GPS – globālā pozicionēšanas sistēma (Global Positioning System).

(9)   GPRS – vispārējais pakešu radiopakalpojums (General Package Radio Service).

(10)   UMTS – universālā mobilo telesakaru sistēma (Universal Mobile Telecommunication System).

(11)   CDMA – platjoslas koddales daudzpiekļuve (Code Division Multiple Access).

(12)   PSTN – publiskais komutējamais telefonu tīkls (Public Switch Telephone Networks).

(13)   DHCP – dinamiskā resursdatora konfigurācijas protokols (Dinamyc Host Configuration Protocol).

(14)   SMTP – vienkāršais pasta pārsūtīšanas protokols (Simple Mail Transfer Protocol).

(15)   GTP GPRS tunelēšanas protokols (GPRS Tunneling Protocol).


VI PIELIKUMS

REGULAS 8. PANTĀ MINĒTO GALVENO IEKĀRTU UN TEHNOLOĢIJU SARAKSTS

Vispārīgas piezīmes

1.

Šajā pielikumā paredzētais aizliegums attiecas arī uz precēm (tostarp iekārtām), kuras eksportēt nav aizliegts, ja tajās ir viena vai vairākas aizliegtas sastāvdaļas, ja aizliegtā sastāvdaļa vai sastāvdaļas ir preču pamatsastāvdaļa un ja tās var tikt demontētas vai izmantotas citiem mērķiem.

N.B.:

Izvērtējot, vai aizliegto sastāvdaļu vai sastāvdaļas var uzskatīt par pamatsastāvdaļām, jāņem vērā tādi faktori kā daudzums, vērtība, ietvertā zinātība (knowhow) un citi īpaši apstākļi, pēc kuriem varētu noteikt, vai aizliegtās sastāvdaļas uzskatāmas par preču pamatsastāvdaļām.

2.

Šajā pielikumā norādītās preces ietver gan jaunas, gan lietotas preces.

3.

"Vienpēdiņās" rakstītu terminu definīcijas dotas tehniskajās piezīmēs par attiecīgo preci.

4.

"Pēdiņās" rakstītu terminu definīcijas ir dotas Regulas (EK) Nr. 428/2009 I pielikumā.

Vispārīga piezīme par tehnoloģijām (GTN)

1.

"Tehnoloģija", kura "vajadzīga" aizliegto preču "izstrādei", "ražošanai" vai "lietošanai", ir aizliegta arī gadījumos, kad to lieto precēm, kuras nav aizliegtas.

2.

Aizliegumu neattiecina uz minētajām "tehnoloģijām" tādā apjomā, kas noteikti vajadzīgs to preču uzstādīšanai, lietošanai, apkopei (pārbaudei) un remontam, uz kurām neattiecas aizliegums, vai tādām precēm, kuras atļauts eksportēt saskaņā ar šo regulu.

3.

"Tehnoloģijas" nodošanas aizliegums neattiecas uz "atklātībā pieejamu" informāciju, "fundamentāliem zinātnes pētījumiem" vai minimāli nepieciešamo informāciju, kas vajadzīga patentu pieteikšanai.

Jēlnaftas un dabasgāzes izpēte un ieguve

1.A   Iekārtas

1.

Ģeofiziskās izpētes iekārtas, transportlīdzekļi, kuģi un lidaparāti, kas īpaši paredzēti vai pielāgoti, lai iegūtu datus naftas un gāzes izpētei, un šim nolūkam īpaši paredzētas sastāvdaļas.

2.

Sensori, kas īpaši paredzēti vertikālu aku apkalpošanai naftas un gāzes akās, tostarp sensori, ko izmanto mērījumiem urbšanas laikā, un ar tiem saistītas iekārtas, kas īpaši paredzētas, lai iegūtu un uzglabātu šādu sensoru sniegtos datus.

3.

Urbšanas iekārtas, kas īpaši paredzētas iežu veidojumu urbšanai naftas, gāzes un citu dabīgas izcelsmes ogļūdeņražu materiālu izpētei vai ieguvei.

4.

Urbju svārpsti, urbšanas caurules, urbju uzmavas, centratori un citas iekārtas, kas īpaši paredzētas izmantošanai naftas un dabasgāzes aku urbšanas iekārtās vai kopā ar tām.

5.

Urbuma ieejas, ‧noplūdes novēršanas ierīces‧, akas armatūras (‧Christmas tree‧) vai ieguves armatūras un šīm iekārtām īpaši paredzētas sastāvdaļas, kas atbilst ‧API un ISO specifikācijām‧ izmantošanai naftas un dabas gāzes urbumos.

Tehniskas piezīmes.

a.

‧Noplūdes novēršanas ierīce‧ ir iekārta, ko parasti izmanto urbšanas laikā uz zemes (ja urbšana notiek zem ūdens, tad – uz gultnes), lai novērstu nekontrolētu naftas un/vai gāzes noplūdi no akas;

b.

‧Akas armatūra (Christmas tree)‧ vai ieguves armatūra ir ierīce, ko parasti lieto, lai kontrolētu šķidrumu plūsmu no akas, kad tā ir pabeigta un naftas un/vai dabasgāzes ieguve ir sākusies;

c.

Šajā punktā ‧API un ISO specifikācijas‧ attiecas uz Amerikas Naftas institūta specifikācijām 6A, 16A, 17D un 11IW un/vai Starptautiskās Standartizācijas organizācijas specifikācijām 10423 un 13533 – noplūdes novēršanas ierīces, urbumu ieejas un akas armatūras (Christmas trees) izmantošanai naftas un/vai dabasgāzes akās.

6.

Jēlnaftas un dabasgāzes urbšanas un ieguves platformas.

7.

Kuģi un liellaivas ar urbšanas un/vai naftas pārstrādes iekārtām, ko izmanto naftas, gāzes un citu dabīgas izcelsmes viegli uzliesmojošu materiālu ieguvei.

8.

Šķidro/gāzveida naftas produktu separatori, kas atbilst API specifikācijai 12J, īpaši paredzēti, lai apstrādātu no urbuma iegūto naftu vai dabasgāzi, atdalītu šķidros naftas produktus no ūdens un gāzes.

9.

Gāzes kompresori ar nominālo spiedienu 40 bāru (PN 40 un/vai ANSI 300) vai lielāku un ar nosūkšanas jaudu 300 000 Nm3/h vai lielāku dabasgāzes sākotnējai pārstrādei un pārvadei, izņemot kompresorus saspiestas dabasgāzes uzpildes stacijām, un tiem īpaši izstrādātas sastāvdaļas.

10.

Zemūdens ražošanas kontroles iekārtas un to sastāvdaļas, kas atbilst ‧API un ISO specifikācijām‧, izmantošanai naftas un gāzes urbumos.

Tehniska piezīme.

Šajā punktā ‧API un ISO specifikācijas‧ attiecas uz Amerikas Naftas institūta specifikācijām 17 F un/vai Starptautiskās Standartizācijas organiziācijas specifikācijām 13268 – zemūdens ražošanas kontroles iekārtas.

11.

Sūkņi, parasti ar lielu tilpumu un/vai augstu spiedienu (kas pārsniedz 0,3 m3 minūtē un/vai 40 bāru), kas īpaši paredzēti urbšanas duļķu un/vai cementa sūknēšanai naftas un gāzes urbumos.

1.B   Testēšanas un pārbaužu iekārtas

1.

Iekārtas, kas īpaši paredzētas urbšanas duļķu, šahtu cementu un citu īpaši izmantošanai naftas un gāzes urbumos paredzētu un/vai sagatavotu materiālu paraugu ņemšanai, testēšanai un analīzei.

2.

Iekārtas, kas īpaši paredzētas paraugu ņemšanai, testēšanai un analīzei attiecībā uz iežu paraugu īpašībām, šķidrumu vai gāzes paraugiem un citiem materiāliem, kas iegūti no naftas un/vai dabasgāzes urbuma vai nu urbšanas laikā, vai pēc tās, vai arī no saistītām sākotnējās pārstrādes iekārtām.

3.

Iekārtas, kas īpaši paredzētas, lai vāktu un interpretētu informāciju par naftas un/vai dabas gāzes urbuma fizisko un mehānisko stāvokli, un noteiktu iežu un rezervuāra veidojuma in situ īpašības.

1.C   Materiāli

1.

Urbšanas duļķes, urbšanas duļķu piejaukumi un to komponenti, kas ir īpaši sagatavoti, lai stabilizētu naftas un dabasgāzes urbumus urbšanas laikā, nogādātu urbšanas blakusproduktus virszemē un eļļotu un dzesētu urbšanas iekārtas akā.

2.

Cementi un citi materiāli, kas atbilst ‧API un ISO specifikācijām‧ lietošanai naftas un dabas gāzes šahtās.

Tehniska piezīme.

‧API un ISO specifikācijas‧ attiecas uz Amerikas Naftas institūta specifikāciju 10A vai Starptautiskās Standartizācijas organizācijas specifikāciju 10426 – cementi un citi materiāli, kas īpaši sagatavoti lietošanai naftas un dabasgāzes šahtu cementēšanā.

3.

Korozijas inhibitori, emulģēšanas vielas, pretputu vielas un citas ķīmiskas vielas, kas īpaši sagatavotas lietošanai urbšanā un no naftas un/vai dabasgāzes urbuma iegūto naftas produktu sākotnējā pārstrādē.

1.D   Programmatūra

1.

"Programmatūra", kas īpaši paredzēta, lai vāktu un interpretētu datus, kas iegūti no seismiskiem, elektromagnētiskiem, magnētiskiem vai gravitācijas pētījumiem naftas vai dabasgāzes ieguves iespēju noteikšanai.

2.

"Programmatūra", kas īpaši paredzēta urbšanas un apstrādes laikā iegūtās informācijas glabāšanai, analīzei un interpretācijai, lai novērtētu naftas un dabasgāzes rezervuāru raksturlielumus un tajos notiekošos procesus.

3.

"Programmatūra", kas īpaši paredzēta "izmantošanai" naftas ieguves un pārstrādes iekārtās vai šādu iekārtu īpašās apakšvienībās.

1.E   Tehnoloģija

1.

"Tehnoloģija", kas "nepieciešama" 1.A.01 – 1.A11 minēto iekārtu "izstrādei", "ražošanai" un "lietošanai".

Jēlnaftas rafinēšana un dabasgāzes sašķidrināšana

2.A   Iekārtas

1.

Siltummaiņi, kā arī tiem īpaši paredzētas sastāvdaļas:

a.

plāksnīšu siltummaiņi, kuru virsmas/tilpuma attiecība pārsniedz 500 m2/m3 un kas īpaši paredzēti dabasgāzes iepriekšējai atdzesēšanai;

b.

spirālveida siltummaiņi, kas īpaši paredzēti dabasgāzes sašķidrināšanai vai atdzesēšanai.

2.

Kriogēnie sūkņi, kas paredzēti vielu transportēšanai temperatūrā, kas ir zemāka par – 120 °C un kuru transportēšanas kapacitāte ir lielāka par 500 m3/h, kā arī tiem īpaši paredzētas sastāvdaļas.

3.

Coldbox‧ un ‧coldbox‧ iekārtas, kas nav norādītas 2.A punkta 1. apakšpunktā.

Tehniska piezīme.

‧Coldbox‧ iekārtas attiecas uz īpašām SDG ražotnēm paredzētām konstrukcijām, ko izmanto sašķidrināšanas procesā. ‧Coldbox‧ apvieno sitummaiņus, caurules, citus rīkus un termiskos izolatorus. Temperatūra ‧coldbox‧ iekšienē ir aptuveni – 120 °C (dabas gāzes kondensācijas apstākļi). ‧Coldbox‧ funkcija ir iepriekš aprakstīto iekārtu termiskā izolācija.

4.

Kuģu piestātņu iekārtas, kas paredzētas sašķidrinātām gāzēm, kuru temperatūra ir zemāka par – 120 °C, un tām īpaši paredzētas sastāvdaļas.

5.

Elastīga un cieta pārvades līnija, kuras diametrs ir lielāks par 50 mm, materiālu transportēšanai temperatūrā, kas zemāka par – 120 °C.

6.

Jūras kuģi, kas īpaši paredzēti SDG transportēšanai.

7.

Elektrostatiskais atsāļotājs, kas īpaši paredzēts, lai no jēlnaftas atdalītu tādus piemaisījumus kā sāļi, cietās vielas un ūdens, un tam īpaši paredzētas sastāvdaļas.

8.

Visa veida krekinga iekārtas, tostarp ogļūdeņražu krekinga iekārtas un koksēšanas iekārtas, kas īpaši paredzētas vakuuma gāzeļļu vai vakuuma nosēdumu pārveidei, un tām īpaši paredzētas sastāvdaļas.

9.

Hidrēšanas iekārtas, kas paredzētas benzīna, dīzeļdegvielas frakciju un petrolejas desulfurizācijai, un tam īpaši paredzētas sastāvdaļas.

10.

Katalītiskā riforminga iekārtas, kas īpaši paredzētas desulfurizēta benzīna pārveidošanai par benzīnu ar augstu oktānskaitli, un tam īpaši paredzētas sastāvdaļas.

11.

Pārstrādes vienības C5-C6 frakciju izomerizācijai, kā arī pārstrādes vienības vieglo olefīnu alkilēšanai, lai uzlabotu ogļūdeņraža frakciju oktānskaitli.

12.

Sūkņi, kas īpaši paredzēti jēlnaftas un degvielu transportēšanai un kuru kapacitāte ir 50 m3/h vai vairāk, kā arī tam īpaši paredzētas sastāvdaļas.

13.

Caurules ar ārējo diametru 0,2 m vai vairāk, kas veidotas no jebkura no šiem materiāliem:

a.

nerūsējošais tērauds, no kura masas 23 % vai vairāk ir hroma piejaukums;

b.

nerūsējošais tērauds un niķeļa sakausējumi, kuru ‧punktkorozijas izturības rādītājs‧ (pitting resistance equivalent) ir lielāks par 33.

Tehniska piezīme.

‧Punktkorozijas izturības rādītājs‧ (PRE) raksturo nerūsējošā tērauda un niķeļa sakausējumu izturību pret punktkoroziju vai plaisu koroziju. Nerūšējošā tērauda un niķeļa sakausējumu izturību pret punktkoroziju galvenokārt nosaka to sastāvs, galvenokārt: hroms, molibdēns un slāpeklis. PRE aprēķina pēc šādas formulas:

PRE = Cr + 3,3 % Mo + 30 % N

14.

Pigs‧ (cauruļu tīrīšanas ierīces) un tām īpaši paredzētas sastāvdaļas.

Tehniska piezīme.

‧Pig‧ (cauruļu tīrīšanas ierīci) izmanto cauruļvadu tīrīšanai vai pārbaudei no iekšpuses (korozijas stāvoklis vai plaisu veidošanās) un tā virzās uz priekšu, pateicoties produkta radītajam spiedienam cauruļvadā.

15.

Pig (cauruļu tīrīšanas ierīces) palaidējus un uztvērējus ierīces ievietošanai un izņemšanai.

16.

Šādas jēlnaftas un degvielu glabāšanas tvertnes, kuru tilpums ir lielāks par 1 000 m3 (1 000 000 litriem), un tām īpaši paredzētas sastāvdaļas:

a.

tvertnes ar nekustīgu jumtu;

b.

tvertnes ar peldošo jumtu.

17.

Zemūdens elastīgās caurules, kas īpaši paredzētas ogļūdeņražu un injekcijas šķidrumu, ūdens vai gāzes transportēšanai, kuru diametrs ir lielāks par 50 mm.

18.

Augsta spiediena elastīgās caurules virsūdens un zemūdens pielietojumam.

19.

Izomerācijas iekārtas, kas īpaši paredzētas augsta oktānskaitļa benzīna ieguvei, izmantojot vieglos ogļūdeņražus, un tām īpaši paredzētas sastāvdaļas.

2.B   Testēšanas un pārbaužu iekārtas

1.

Iekārtas, kas īpaši paredzētas jēlnaftas un degvielu kvalitātes (īpašību) testēšanai un analīzei.

2.

Saskarnes kontroles sistēmas, kas īpaši paredzētas atsāļošanas procesa kontrolei un optimizācijai.

2.C   Materiāli

1.

Dietilēnglikols (CAS 111-46-6), trietilēnglikols (CAS 112-27-6)

2.

N-metilpirolidons (CAS 872-50-4), sulfolāns (CAS 126-33-0)

3.

Dabīgas vai sintētiskas izcelsmes ceolīti, kas īpaši paredzēti šķidrajam katalītiskajam krekingam vai gāzu, tostarp dabasgāzes, attīrīšanai un/vai dehidratēšanai.

4.

Šādi krekinga un ogļūdeņražu pārveidošanas katalizatori:

a.

atsevišķi metāli (platīna grupa) uz alumīnija oksīda vai ceolīta nesējiem, kas īpaši paredzēti katalītiskajam riformingam;

b.

metālu sajaukumi (platīns kopā ar citiem cēlmetāliem) uz alumīnija oksīda vai ceolīta nesējiem, kas īpaši paredzēti katalītiskajam riformingam;

c.

kobalta un niķela katalizatori ar molibdēna piedevām uz alumīnija oksīda vai ceolīta nesējiem, kas īpaši paredzēti katalītiskajam desulfurizācijas procesam;

d.

pallādija, niķela, hroma un volframa katalizatori uz alumīnija oksīda vai ceolīta nesējiem, kas īpaši paredzēti katalītiskajam hidrokrekinga procesam.

5.

Benzīna piedevas, kas īpaši veidotas, lai palielinātu benzīna oktānskaitli.

Piezīme.

Šis ieraksts attiecas arī uz etil-terc-butilēteri (ETBE) (CAS Nr.: 637-92-3) un metil-terc-butilēteri(MTBE) (CAS 1634-04-4).

2.D   Programmatūra

1.

"Programmatūra", kas īpaši paredzēta "izmantošanai" SDG ražotnēs vai šādu ražotņu īpašās apakšvienībās.

2.

"Programmatūra", kas īpaši paredzēta naftas pārstrādes rūpnīcu (tostarp to apakšvienību) "izstrādei","izgatavošanai" vai "izmantošanai".

2.E   Tehnoloģija

1.

"Tehnoloģija" neapstrādātas dabasgāzes kondicionēšanai un attīrīšanai (dehidratizācijai, saldināšanai, piejaukumu atdalīšanai).

2.

Tehnoloģija dabasgāzes sašķidrināšanai, tostarp "tehnoloģija", kas nepieciešama SDG ražotņu "izstrādei", "būvei" vai "ekspluatācijai".

3.

"Tehnoloģija" sašķidrinātas dabasgāzes pārvadāšanai.

4.

"Tehnoloģija", kas "nepieciešama" sašķidrinātas dabasgāzes transportēšanai speciāli paredzētu jūras kuģu "izstrādei", "būvei" un "ekspluatācijai".

5.

"Tehnoloģija" jēlnaftas un degvielu glabāšanai.

6.

"Tehnoloģija", kas "nepieciešama" pārstrādes rūpnīcas "izstrādei", "būvei" vai "ekspluatācijai", piemēram:

6.1.

"Tehnoloģija" vieglā olefīna pārveidošanai par benzīnu;

6.2.

Katalītiskā riforminga un izomerizācijas tehnoloģija;

6.3.

Katalītiskā un termālā krekinga tehnoloģija.


VII PIELIKUMS

Regulas 12. pantā minētais aprīkojums un tehnoloģijas

8406 81

ūdens tvaika turbīnas, kuru jauda pārsniedz 40 MW

8411 82

gāzturbīnas, kuru jauda pārsniedz 5 000 kW

ex 8501

visi elektromotori un ģeneratori, kuru jauda pārsniedz 3 MW vai 5 000 kW.


19.1.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 16/33


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 37/2012

(2012. gada 18. janvāris),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem.

(2)

Standarta importa vērtību aprēķina katru darbdienu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. panta 1. punktu, ņemot vērā mainīgos dienas datus. Tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 18. janvārī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta importa vērtība

0702 00 00

IL

134,3

MA

66,0

TN

80,7

TR

118,4

ZZ

99,9

0707 00 05

JO

229,9

TR

138,7

ZZ

184,3

0709 91 00

EG

82,2

MA

82,2

ZZ

82,2

0709 93 10

MA

132,1

TR

133,4

ZZ

132,8

0805 10 20

AR

41,5

BR

41,5

EG

53,7

MA

53,6

TR

64,1

ZA

42,6

ZZ

49,5

0805 20 10

MA

72,3

ZZ

72,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

57,2

IL

83,4

JM

134,7

KR

92,8

MA

57,9

TR

85,4

ZZ

85,2

0805 50 10

AR

45,3

EG

69,9

TR

55,3

UY

45,3

ZZ

54,0

0808 10 80

AR

78,5

CA

124,6

CL

82,5

CN

86,6

MK

29,3

US

149,0

ZA

93,2

ZZ

92,0

0808 30 90

CN

42,5

TR

116,3

US

143,6

ZZ

100,8


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “cita izcelsme”.


19.1.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 16/35


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 38/2012

(2012. gada 18. janvāris),

ar ko nosaka piešķīruma koeficientu, kurš jāpiemēro importa licenču pieteikumiem, kas iesniegti laikposmā no 2012. gada 6. janvāra līdz 13. janvārim saskaņā ar III apakškvotu atbilstīgi tarifa kvotai parastajiem kviešiem, izņemot augstas kvalitātes parastos kviešus, kura atvērta ar Regulu (EK) Nr. 1067/2008

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 31. augusta Regulu (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu (2), un jo īpaši tās 7. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1067/2008 (3) tika atvērta ikgadēja importa tarifa kvota 3 112 030 tonnu apmērā parastajiem kviešiem, izņemot augstas kvalitātes parastos kviešus. Šī kvota ir sadalīta četrās apakškvotās.

(2)

Ar Regulas (EK) Nr. 1067/2008 3. panta 3. punktu III apakškvotu (ar kārtas numuru 09.4125) iedala četrās ceturkšņa daļās, no kurām 1. apakšperiodā katrā pa 594 597 tonnām, laikposmam no 2012. gada 1. janvāra līdz 31. martam.

(3)

Ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1324/2011 (4) 2012. gadam paredz atkāpi no Regulas (EK) Nr. 1067/2008 3. panta 3. punkta, apvienojot III apakškvotas (kārtas numurs 09.4125) 1. un 2. apakšperiodu, un 1. apakšperiodam, kas ilgst no 2012. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam, nosaka 1 189 194 tonnu lielu daudzumu.

(4)

No paziņojuma, kas izdarīts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1067/2008 4. panta 3. punktu, izriet, ka pieteikumi, kuri saskaņā ar minētās regulas 4. panta 1. punkta otro daļu iesniegti laikposmā no 2012. gada 6. janvāra pulksten 13.00 līdz 2012. gada 13. janvārim pulksten 13.00 (Briseles laiks), attiecas uz daudzumiem, kas pārsniedz pieejamos daudzumus. Tāpēc ir jānosaka, par kādu apjomu importa licences var izdot, nosakot piešķīruma koeficientu, ko piemēro pieprasītajiem daudzumiem.

(5)

Tāpat jāpārtrauc izdot importa licences par kārtējo kvotas apakšperiodu saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1067/2008 minēto III apakškvotu.

(6)

Lai nodrošinātu importa licenču izdošanas procedūras efektīvu pārvaldību, šai regulai jāstājas spēkā nekavējoties pēc tās publicēšanas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Par visiem importa licenču pieteikumiem, kas attiecas uz Regulas (EK) Nr. 1067/2008 3. panta 1. punktā minēto III apakškvotu un kas iesniegti laikposmā no 2012. gada 6. janvāra pulksten 13.00 līdz 2012. gada 13. janvārim pulksten 13.00 (Briseles laiks), izdod licenci par pieprasītajiem daudzumiem, piemērojot tiem piešķīruma koeficientu 65,561415 % apmērā.

2.   Aptur importa licenču izdošanu par kārtējo kvotas apakšperiodu attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1067/2008 3. panta 1. punktā minētās III apakškvotas daudzumiem, kas pieprasīti no 2012. gada 13. janvāra pulksten 13.00 (Briseles laiks).

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 18. janvārī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp.

(3)  OV L 290, 31.10.2008., 3. lpp.

(4)  OV L 335, 17.12.2011., 65. lpp.


19.1.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 16/37


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 39/2012

(2012. gada 18. janvāris)

par importa licenču izdošanu atbilstīgi pieteikumiem, kas iesniegti 2012. gada janvāra pirmajās septiņās dienās, saskaņā ar tarifu kvotu augstākā labuma liellopu gaļai, kuru pārvalda ar Regulu (EK) Nr. 620/2009

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 31. augusta Regulu (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu (2), un jo īpaši tās 7. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2009. gada 13. jūlija Regulā (EK) Nr. 620/2009, ar ko paredz importa tarifa kvotu pārvaldību augstas kvalitātes liellopu gaļai (3), ir izklāstīti sīki izstrādāti noteikumi importa licenču iesniegšanai un izdošanai.

(2)

Regulas (EK) Nr. 1301/2006 7. panta 2. punktā paredzēts, ka gadījumos, kad licenču pieteikumos pieprasītie daudzumi pārsniedz attiecīgajā kvotas periodā pieejamos daudzumus, jānosaka piešķīruma koeficienti attiecībā uz katrā licences pieteikumā norādītajiem daudzumiem. Daudzumi, kas pieprasīti importa licenču pieteikumos, kuri laikposmā no 2012. gada 1. janvāra līdz 7. janvārim iesniegti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 620/2009 3. pantu, pārsniedz pieejamos daudzumus. Tādējādi jānosaka, par kādu apjomu var izdot importa licences, nosakot piešķīruma koeficientu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Importa licenču pieteikumiem, uz kuriem attiecas kvota ar kārtas numuru 09.4449 un kuri iesniegti laikposmā no 2012. gada 1. janvāra līdz 7. janvārim saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 620/2009 3. pantu, piemēro piešķīruma koeficientu 0,395364 % apmērā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 18. janvārī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp.

(3)  OV L 182, 15.7.2009., 25. lpp.


19.1.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 16/38


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 40/2012

(2012. gada 18. janvāris)

par ķiploku importa licenču izdošanu apakšperiodā no 2012. gada 1. marta līdz 2012. gada 31. maijam

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 31. augusta Regulu (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu (2), un jo īpaši tās 7. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 341/2007 (3) atver tarifu kvotas un nosaka to administrēšanu, kā arī ievieš importa licenču un izcelsmes sertifikātu sistēmu attiecībā uz ķiplokiem un citiem lauksaimniecības produktiem, kurus importē no trešām valstīm.

(2)

Produktu daudzumi, par kuriem tradicionālie importētāji un jaunie importētāji atbilstoši Regulas (EK) Nr. 341/2007 10. panta 1. punktam ir iesnieguši pieteikumus “A” licencēm 2012. gada janvāra pirmajās septiņās dienās, pārsniedz to produktu pieejamos daudzumus, kuru izcelsme ir Ķīna, Argentīna un visas citas trešās valstis, izņemot Ķīnu un Argentīnu.

(3)

Tāpēc saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1301/2006 7. panta 2. punktu ir jānosaka, kādā apjomā var apmierināt pieteikumus “A” licenču saņemšanai, kas nosūtīti Komisijai līdz 2012. gada 14. janvārim, piemērojot Regulas (EK) Nr. 341/2007 12. pantu.

(4)

Lai nodrošinātu efektīvu importa licenču izdošanas procedūras pārvaldību, šai regulai jāstājas spēkā tūlīt pēc tās publicēšanas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

“A” importa licenču pieteikumus, kuri saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 341/2007 10. panta 1. punktu iesniegti 2012. gada janvāra pirmajās septiņās dienās un nosūtīti Komisijai līdz 2012. gada 14. janvārim, apmierina atbilstoši pieprasīto daudzumu procentuālajai daļai, kas norādīta šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 18. janvārī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp.

(3)  OV L 90, 30.3.2007., 12. lpp.


PIELIKUMS

Izcelsme

Kārtas Nr.

Piešķīruma koeficients

Argentīna

Tradicionālie importētāji

09.4104

100 %

Jaunie importētāji

09.4099

1,219456 %

Ķīna

Tradicionālie importētāji

09.4105

41,003539 %

Jaunie importētāji

09.4100

0,365686 %

Citas trešās valstis

Tradicionālie importētāji

09.4106

100 %

Jaunie importētāji

09.4102

3,905585 %


19.1.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 16/40


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 41/2012

(2012. gada 18. janvāris),

ar ko pārtrauc importa licenču pieteikumu iesniegšanu cukura nozares produktiem atbilstīgi dažām tarifa kvotām

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2009. gada 25. septembra Regulu (EK) Nr. 891/2009, ar ko atver dažas Kopienas tarifu kvotas cukura nozarē un paredz to pārvaldību (2), un jo īpaši tās 5. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Daudzumi, uz kuriem attiecas importa licenču pieteikumi, kas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 891/2009 iesniegti kompetentajām iestādēm no 2012. gada 1. līdz 7. janvārim, ir vienādi ar daudzumu, kas pieejams atbilstīgi kārtas numuram 09.4318, 09.4319 un 09.4321.

(2)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 891/2009 līdz tirdzniecības gada beigām jāpārtrauc turpmāka licenču pieteikumu iesniegšana attiecībā uz kārtas numuru 09.4318, 09.4319 un 09.4321,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Turpmāku pielikumā norādītajiem kārtas numuriem atbilstošu licenču pieteikumu iesniegšanu pārtrauc līdz 2011./2012. tirdzniecības gada beigām.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 18. janvārī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 254, 26.9.2009., 82. lpp.


PIELIKUMS

CXL koncesiju cukurs

2011./2012. tirdzniecības gads

No 1.1.2012. līdz 7.1.2012. iesniegtie pieteikumi

Kārtas Nr.

Valsts

Piešķīruma koeficients

(%)

Turpmākie pieteikumi

09.4317

Austrālija

Pārtraukti

09.4318

Brazīlija

 (1)

Pārtraukti

09.4319

Kuba

 (1)

Pārtraukti

09.4320

Citas trešās valstis

Pārtraukti

09.4321

Indija

 (1)

Pārtraukti

“—”

:

Nepiemēro, jo Komisijai nav iesniegts neviens licences pieteikums.


Balkānu cukurs

2011./2012. tirdzniecības gads

No 1.1.2012. līdz 7.1.2012. iesniegtie pieteikumi

Kārtas Nr.

Valsts

Piešķīruma koeficients

(%)

Turpmākie pieteikumi

09.4324

Albānija

 

09.4325

Bosnija un Hercegovina

 (2)

 

09.4326

Serbija

 (2)

 

09.4327

Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika

 

09.4328

Horvātija

 (2)

 

“—”

:

Nepiemēro, jo Komisijai nav iesniegts neviens licences pieteikums.


Īpašais importa un rūpnieciskais importa cukurs

2011./2012. tirdzniecības gads

No 1.1.2012. līdz 7.1.2012. iesniegtie pieteikumi

Kārtas Nr.

Veids

Piešķīruma koeficients

(%)

Turpmākie pieteikumi

09.4380

Īpašais

 

09.4390

Rūpnieciskais

 

“—”

:

Nepiemēro: Komisijai nav iesniegts neviens licences pieteikums.


(1)  Nepiemēro: pieteikumos norādītie daudzumi nepārsniedz pieejamos daudzumus un tiek piešķirti pilnā apjomā.

(2)  Nepiemēro: pieteikumos norādītie daudzumi nepārsniedz pieejamos daudzumus un tiek piešķirti pilnā apjomā.


19.1.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 16/42


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 42/2012

(2012. gada 18. janvāris)

par mājputnu gaļas importa licenču izdošanu un importēšanas tiesību piešķiršanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2012. gada janvāra pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotām, kuras atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 616/2007

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 31. augusta Regulu (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu (2), un jo īpaši tās 7. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 616/2007 (3) ir atvērtas tarifa kvotas Brazīlijas, Taizemes un citu trešo valstu izcelsmes mājputnu gaļas importēšanai.

(2)

Daudzumi, kas minēti importa licenču pieteikumos, kuri 2012. gada janvāra pirmajās septiņās dienās attiecībā uz 1., 2., 4., 6., 7. un 8. grupu iesniegti par apakšperiodu no 2012. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam, dažām kvotām pārsniedz pieejamos daudzumus. Tāpēc ir jānosaka, par kādu apjomu importa licences var izdot, nosakot piešķīruma koeficientu, ko piemēro prasītajiem daudzumiem.

(3)

Daudzumi, kas minēti importēšanas tiesību pieteikumos, kuri 2012. gada janvāra pirmajās septiņās dienās attiecībā uz 5. grupu iesniegti par apakšperiodu no 2012. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam, pārsniedz pieejamos daudzumus. Tāpēc ir jānosaka, par kādu apjomu ievešanas tiesības var piešķirt, paredzot piešķīruma koeficientu, ko piemēros pieprasītajiem daudzumiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Importa licenču pieteikumiem, kas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 616/2007 attiecībā uz 1., 2., 4., 6., 7. un 8. grupu iesniegti par apakšperiodu no 2012. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam, piemēro šīs regulas pielikumā norādīto piešķīruma koeficientu.

2.   Importēšanas tiesību pieteikumiem, kuri saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 616/2007 attiecībā uz 5. grupu iesniegti par apakšperiodu no 2012. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam, piemēro šīs regulas pielikumā norādīto piešķīruma koeficientu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2012. gada 19. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 18. janvārī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā –

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp.

(3)  OV L 142, 5.6.2007., 3. lpp.


PIELIKUMS

Grupas Nr.

Kārtas Nr.

Piešķīruma koeficients importa licenču pieteikumiem, kas iesniegti par apakšperiodu no 1.4.2012. līdz 30.6.2012.

(%)

1

09.4211

0,555946

6

09.4216

0,817945


Grupas Nr.

Kārtas Nr.

Piešķīruma koeficients importa licenču pieteikumiem, kas iesniegti par apakšperiodu no 1.4.2012. līdz 30.6.2012.

(%)

5

09.4215

1,220003