ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2011.345.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 345

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

54. sējums
2011. gada 29. decembris


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 1386/2011 (2011. gada 19. decembris), ar ko uz laiku atliek kopējā muitas tarifa autonomo nodokļu piemērošanu dažu rūpniecības ražojumu importam Kanāriju salās

1

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Padomes Direktīva 2011/96/ES (2011. gada 30. novembris) par kopējo sistēmu nodokļu uzlikšanai, ko piemēro mātesuzņēmumiem un meitasuzņēmumiem, kuri atrodas dažādās dalībvalstīs

8

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums Nr. 895/2011/ES (2011. gada 19. decembris), ar ko Lēmumu 2002/546/EK groza attiecībā uz tā piemērošanas termiņu

17

 

*

Padomes Lēmums Nr. 896/2011/ES (2011. gada 19. decembris), ar ko Lēmumu 2007/659/EK groza attiecībā uz tā piemērošanas termiņu un gada kvotu, kam piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi

18

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1387/2011 (2011. gada 14. decembris) par labojumu franču, itāļu, poļu, portugāļu, slovāku, somu, spāņu un ungāru valodas versijā Regulai (EK) Nr. 951/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 318/2006 saistībā ar tirdzniecību ar trešām valstīm cukura nozarē

20

 

 

LĒMUMI

 

 

2011/897/ES

 

*

Eiropadomes Lēmums (2011. gada 19. decembris) par Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļa iecelšanu

21

 

 

2011/898/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 21. decembris), ar ko groza Lēmumu 2009/852/EK par pārejas pasākumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulām (EK) Nr. 852/2004 un (EK) Nr. 853/2004 attiecībā uz prasībām neatbilstīga svaigpiena pārstrādi konkrētos piena pārstrādes uzņēmumos Rumānijā un strukturālajām prasībām šādiem uzņēmumiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 9562)  ( 1 )

22

 

 

2011/899/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 21. decembris), ar ko groza Lēmumu 2009/861/EK par pārejas pasākumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 853/2004 attiecībā uz prasībām neatbilstoša svaigpiena pārstrādi konkrētos piena pārstrādes uzņēmumos Bulgārijā (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 9568)  ( 1 )

28

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas 2011. gada 21. oktobra Regulā (ES) Nr. 1149/2011, ar ko izdara grozījumus Regulā (EK) Nr. 2042/2003 par gaisa kuģu un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (OV L 298, 16.11.2011.)

35

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Leģislatīvi akti

REGULAS

29.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 345/1


PADOMES REGULA (ES) Nr. 1386/2011

(2011. gada 19. decembris),

ar ko uz laiku atliek kopējā muitas tarifa autonomo nodokļu piemērošanu dažu rūpniecības ražojumu importam Kanāriju salās

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 349. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc tiesību akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (2),

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 704/2002 (2002. gada 25. marts) par kopējā muitas tarifa autonomo likmju atsevišķu rūpniecības ražojumu ievešanai pagaidu atcelšanu un Kopienas tarifa autonomo kvotu atklāšanu dažu zvejniecības produktu ievešanai un šo kvotu pārvaldību Kanāriju salās (3) kopējā muitas tarifa nodokļu pagaidu atcelšanas termiņš konkrētām kapitālieguldījumu precēm, kas paredzētas tirdzniecībai vai rūpnieciskai izmantošanai, beigsies 2011. gada 31. decembrī.

(2)

2010. gada septembrī Spānijas valdība Kanāriju salu valdības vārdā lūdza pagarināt režīmu, kas paredz autonomo kopējā muitas tarifa nodokļu atcelšanu attiecībā uz dažiem rūpniecības ražojumiem saskaņā ar Līguma 349. pantu. Minēto iestāžu lūguma pamatojums bija tāds, ka šo salu attālinātības dēļ ekonomikas dalībniekiem nākas saskarties ar nopietnām grūtībām ekonomikā un uzņēmējdarbībā, kas nelabvēlīgi ietekmē demogrāfiskās tendences, nodarbinātību un sociālekonomisko attīstību.

(3)

Kanāriju salu rūpniecību, kā arī celtniecības nozari ir smagi skārusi nesenā ekonomikas krīze. Aktivitātes samazināšanās celtniecībā negatīvi ietekmējusi visas palīgnozares, kas no tās ir atkarīgas. Nelabvēlīgi finansiālie nosacījumi ir nopietni ietekmējuši daudzas uzņēmējdarbības jomas. Turklāt straujš bezdarba līmeņa pieaugums Spānijā ietekmējis iekšzemes pieprasījuma, tostarp pieprasījuma pēc rūpniecības ražojumiem, samazināšanos.

(4)

Bezdarba līmenis Kanāriju salās pēdējos desmit gados pastāvīgi pārsniedz valsts vidējo radītāju Spānijā, un kopš 2009. gada Kanāriju salās ir reģistrēts augstākais bezdarba līmenis visā valstī (Eurostat: Reģionālā statistika - Bezdarba līmenis NUTS 2 reģionos no 1999. līdz 2009. gadam). Turklāt vairāk nekā puse no Kanāriju salu rūpnieciskajiem ražojumiem tiek patērēta turpat, kas ir īpaši nopietna problēma pieprasījuma krišanās dēļ.

(5)

Tādēļ ir lietderīgi uz 10 gadiem pilnībā pagarināt režīmu, kas paredz kopējā muitas tarifa atcelšanu attiecībā uz dažām precēm, kuras minētas Regulas (EK) Nr. 704/2002 II un III pielikumā, lai sniegtu ilgtermiņa perspektīvu ieguldītājiem un ļautu ekonomikas dalībniekiem sasniegt tādu rūpniecisko un komerciālo darbību līmeni, kas stabilizētu Kanāriju salu ekonomisko un sociālo vidi.

(6)

Turklāt šajā pašā kontekstā Spānijas iestādes ir lūgušas atcelt kopējā muitas tarifa nodokļus trim jauniem ražojumiem, kas klasificēti ar KN kodiem 3902 10, 3903 11 un 3906 10. Šis lūgums tika pieņemts, jo šāda atcelšana stiprinātu Kanāriju salu tautsaimniecību.

(7)

Lai nodrošinātu, ka tikai tie ekonomikas dalībnieki, kuri atrodas Kanāriju salu teritorijā, var gūt priekšrocības no minētajiem tarifa pasākumiem, nodokļu atcelšanai vajadzētu būt atkarīgai no ražojumu galapatēriņa saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2913/92 (1992. gada 12. oktobris) par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (4) un Komisijas Regulu (EEK) Nr. 2454/93 (1993. gada 2. jūlijs), ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (5).

(8)

Tirdzniecības plūsmas novirzes gadījumā un lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs regulas īstenošanai, īstenošanas pilnvaras būtu jānodod Komisijai, kas ļautu tai uz laiku apturēt nodokļu atcelšanu. Šīs pilnvaras būtu jāīsteno atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (6).

(9)

Kombinētās nomenklatūras grozījumi nedrīkst izraisīt nekādas būtiskas izmaiņas attiecībā uz nodokļu atcelšanas būtību. Tādēļ Komisijai vajadzētu būt pilnvarotai pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu, lai veiktu nepieciešamos grozījumus un tehniskus pielāgojumus to preču sarakstā, uz kurām attiecas nodokļu atcelšana. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina savlaicīga un atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana Padomei.

(10)

Lai nodrošinātu Regulā (EK) Nr. 704/2002 noteikto pasākumu nepārtrauktību, šajā regulā paredzētie pasākumi ir jāpiemēro no 2012. gada 1. janvāra,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

No 2012. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim pilnībā ir atcelti kopējā muitas tarifa nodokļi, ko piemēro, importējot Kanāriju salās kapitālieguldījumu preces komerciālai vai rūpnieciskai izmantošanai, kas klasificētas ar I pielikumā uzskaitītajiem KN kodiem.

Šīs preces izmanto saskaņā ar atbilstīgajiem Regulas (EEK) Nr. 2913/92 un Regulas (EEK) Nr. 2454/93 noteikumiem vismaz 24 mēnešus pēc tam, kad Kanāriju salu teritorijā esošie ekonomikas dalībnieki tās laiduši brīvā apgrozībā.

2. pants

No 2012. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim pilnībā ir atcelti kopējā muitas tarifa nodokļi, ko piemēro tādu izejmateriālu, sastāvdaļu un komponentu importam Kanāriju salās, kurus izmanto rūpnieciskai pārveidošanai vai tehniskajai apkopei Kanāriju salās un kurus klasificē ar II pielikumā uzskaitītajiem KN kodiem.

3. pants

Uz nodokļu atcelšanu, kas minēta 1. un 2. pantā, attiecas nosacījums par galapatēriņu saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2913/92 21. un 82. pantu un pārbaudes, kas noteiktas Regulas (EEK) Nr. 2454/93 291. līdz 300. pantā.

4. pants

1.   Ja Komisijai ir pamats domāt, ka nodokļu atcelšana, ko paredz šī regula, ir izraisījusi tirdzniecības novirzes attiecībā uz konkrētu ražojumu, tā var pieņemt īstenošanas aktus, apturot nodokļu atcelšanu uz laiku, kas nepārsniedz 12 mēnešus. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 8. pantā minēto pārbaudes procedūru.

Ievedmuitu ražojumiem, attiecībā uz kuriem nodokļu atcelšana uz laiku ir apturēta, nodrošina ar galvojumu, un šāda galvojuma došana ir nosacījums attiecīgo ražojumu laišanai brīvā apgrozībā Kanāriju salās.

2.   Ja Padome saskaņā ar Līgumā noteikto procedūru 12 mēnešu laikposmā nolemj, ka atcelšana būtu noteikti jāaptur, noteikti iekasē to nodokļu summu, kas ir nodrošināta ar galvojumu.

3.   Ja 12 mēnešu laikposmā netiek pieņemts galīgais lēmums saskaņā ar 2. punktu, galvojumus atbrīvo.

5. pants

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētus aktus saskaņā ar 6. pantu attiecībā uz grozījumiem un tehniskiem pielāgojumiem I un II pielikumā, kas ir vajadzīgi grozījumu dēļ kombinētajā nomenklatūrā.

6. pants

1.   Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.   Pilnvaras pieņemt 5. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no 2012. gada 1. janvāra.

3.   Padome jebkurā laikā var atsaukt 5. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Lēmums neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.   Tiklīdz tā pieņem deleģēto aktu, Komisija par to paziņo Padomei.

5.   Saskaņā ar 5. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Padomei, Padome nav izteikusi iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām Padome ir informējusi Komisiju par savu lēmumu neizteikt iebildumus.

7. pants

Eiropas Parlamentu informē par Komisijas pieņemtajiem deleģētajiem aktiem, jebkādiem iebildumiem, kas izteikti par šiem aktiem, vai par to, ka Padome ir atsaukusi pilnvaru deleģēšanu.

8. pants

1.   Komisijai palīdz Muitas kodeksa komiteja, kas izveidota ar Regulas (EEK) Nr. 2913/92 247.a panta 1. punktu. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

9. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2012. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 19. decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

M. KOROLEC


(1)  2011. gada 15. novembra atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  2011. gada 22. septembra atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(3)  OV L 111, 26.4.2002., 1. lpp.

(4)  OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.

(5)  OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.

(6)  OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.


I PIELIKUMS

Tirdzniecībai vai rūpnieciskai izmantošanai paredzētās kapitālieguldījumu preces, kas klasificētas ar šādiem KN kodiem  (1)

4011 20

8450 20

8522 90 80

9006 53 80

4011 30

8450 90

8523 21

9006 59

4011 61

8469 00 91

 

9007 10

4011 62

8472

8523 29 39

9007 20

4011 63

 

8523 29 90

9008 50

4011 69

 

8523 49 99

 

4011 92

 

8523 51 99

 

4011 93

8473

8523 59 99

 

4011 94

 

8523 80 99

 

4011 99

8501

8525 50

9010 10

5608

 

8525 80 11

9010 50

6403 40

 

8525 80 19

9011

6403 51 05

 

8526

 

6403 59 05

 

 

 

6403 91 05

 

 

 

6403 99 05

 

 

9012

8415

 

 

 

 

 

 

9030 10

 

 

8701

 

 

 

 

9030 31

 

 

 

9030 33

 

 

8702

9106

 

 

8704 21 31

9107

8418 30 80

 

8704 21 39

9207

8418 40 80

 

8704 21 91

 

8418 50

 

8704 21 99

9506 91 90

8418 61

 

8704 22

9507 10

8418 69

 

8704 23

9507 20 90

8418 91

 

8704 31 31

9507 30

8418 99

 

8704 31 39

 

8427

 

8704 31 91

 

8431 20

 

8704 31 99

 

8443 31

 

 

 

 

 

8704 32

 

8443 32

8518 40 30

8704 90

 

8443 39 10

 

 

 

8443 39 39

8518 90

8705

 

 

8519 20

9006 10

 

8450 11 90

8519 81 51

 

 

8450 12

8521 10 95

9006 30

 

8450 19

8522 90 49

9006 52

 


(1)  Noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 1006/2011 (2011. gada 27. septembris), ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 282, 28.10.2011., 1. lpp.).


II PIELIKUMS

Lauksaimniecības vajadzībām, rūpnieciskai pārveidošanai vai tehniskai apkopei izmantotie izejmateriāli, sastāvdaļas un komponenti, kas klasificēti ar šādiem KN kodiem  (1)

3901

 

5501

 

3902 10

 

5502

 

3903 11

 

5503

8706

3904 10

 

5504

8707

3906 10

 

5505

8708

4407 21

 

 

8714

 

 

5506

 

4407 22

 

5507

 

 

5108

5508 10 10

 

4407 25

5110

5508 20 10

 

 

5111

5509

 

 

 

5510

 

4407 26

 

5512

 

 

 

5513

 

 

 

5514

9002 90

4407 29

 

5515

9006 91

 

 

5516

9007 91

 

 

6001

9007 92

 

 

6002

9008 90

 

5112

 

9010 90

 

 

6217 90

9104

4407 99

 

6305

9108

4410

 

 

9109

4412

 

 

 

 

5205

 

 

 

5208

 

9110

 

5209

 

 

 

5210

 

 

 

5212

6309

 

 

5401 10 12

6406

 

 

5401 10 14

7601

9111

 

5401 20 10

 

9112

 

5402

8529 10 80

9114

 

5403

8529 10 95

 

 

5404 11

8529 90

 

 

5404 90

 

 

 

5407

 

 

 

5408

 

 


(1)  Noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 1006/2011 (2011. gada 27. septembris), ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 282, 28.10.2011., 1. lpp.).


DIREKTĪVAS

29.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 345/8


PADOMES DIREKTĪVA 2011/96/ES

(2011. gada 30. novembris)

par kopējo sistēmu nodokļu uzlikšanai, ko piemēro mātesuzņēmumiem un meitasuzņēmumiem, kuri atrodas dažādās dalībvalstīs

(pārstrādāta versija)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 115. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (2),

saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1)

Padomes Direktīva 90/435/EEK (1990. gada 23. jūlijs) par kopēju nodokļu sistēmu, ko piemēro mātesuzņēmumiem un meitasuzņēmumiem, kas atrodas dažādās dalībvalstīs (3), ir vairākkārt būtiski grozīta (4). Ņemot vērā jaunos grozījumus, skaidrības dēļ minētā direktīva būtu jāpārstrādā.

(2)

Ņemot vērā Tiesas 2008. gada 6. maija spriedumu lietā C-133/06 (5), tiek uzskatīts par nepieciešamu pārstrādāt Direktīvas 90/435/EEK 4. panta 3. punkta otrās daļas tekstu, lai precizētu, ka tajā minētos noteikumus pieņem Padome, rīkojoties saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību. Ir arī lietderīgi atjaunināt minētās direktīvas pielikumus.

(3)

Šīs direktīvas nolūks ir dividendes un pārējo peļņas sadali, ko meitasuzņēmumi maksā saviem mātesuzņēmumiem, atbrīvot no nodokļa, kas ieturams izcelsmes vietā, un novērst nodokļu dubultu uzlikšanu šādiem ienākumiem mātesuzņēmuma līmenī.

(4)

Dažādu dalībvalstu uzņēmējsabiedrību grupēšana var būt vajadzīga, lai Savienībā radītu nosacījumus, kas ir analogi atsevišķas valsts iekšējā tirgus nosacījumiem, un tādējādi nodrošinātu šāda iekšējā tirgus efektīvu funkcionēšanu. Ierobežojumiem, grūtībām vai traucējumiem, ko rada, inter alia, dalībvalstu nodokļu noteikumi, nevajadzētu attiekties uz šādām operācijām. Šā iemesla dēļ attiecībā uz dažādu dalībvalstu uzņēmējsabiedrību grupēšanu ir jāparedz nodokļu noteikumi, kas no konkurences viedokļa ir neitrāli, lai uzņēmumi varētu piemēroties iekšējā tirgus prasībām, celt ražīgumu un uzlabot starptautisko konkurētspēju.

(5)

Šāda grupēšana var izraisīt mātesuzņēmumu un meitasuzņēmumu grupu veidošanos.

(6)

Pirms Direktīvas 90/435/EEK stāšanās spēkā nodokļu noteikumi, kas reglamentē attiecības starp dažādu dalībvalstu mātesuzņēmumiem un meitasuzņēmumiem, dažādās dalībvalstīs ievērojami atšķīrās un parasti bija neizdevīgāki nekā tie noteikumi, ko piemēro vienas un tās pašas dalībvalsts mātesuzņēmumiem un meitasuzņēmumiem. Šā iemesla dēļ dažādu dalībvalstu uzņēmējsabiedrību sadarbība bija nelabvēlīgākā stāvoklī salīdzinājumā ar vienas dalībvalsts uzņēmējsabiedrību sadarbību. Minētais trūkums bija jānovērš, ieviešot kopēju sistēmu, kas atvieglinātu uzņēmējsabiedrību grupēšanos Savienībā.

(7)

Gadījumā, ja mātesuzņēmums saņem sadalītu peļņu, jo tas ir asociēts ar meitasuzņēmumu, mātesuzņēmuma dalībvalstij vai nu jāatturas uzlikt nodokļus šai peļņai, vai arī jāuzliek nodokļi šādai peļņai, vienlaikus ļaujot mātesuzņēmumam no maksājamā nodokļa summas atskaitīt to uzņēmumu ienākuma nodokļa daļu, ko samaksājis ar minēto peļņu saistītais meitasuzņēmums.

(8)

Turklāt, lai nodrošinātu fiskālu neitralitāti, peļņai, ko meitasuzņēmums sadala mātesuzņēmumam, ir jāpiešķir atbrīvojums no nodokļa, kas ieturams izcelsmes vietā.

(9)

Ar peļņas sadales maksājumiem mātesuzņēmuma pastāvīgajam uzņēmumam un ar minēto maksājumu saņemšanu mātesuzņēmuma pastāvīgajā uzņēmumā būtu jārīkojas tāpat, kā tas notiek starp meitasuzņēmumu un mātesuzņēmumu. Tam būtu jāattiecas uz gadījumiem, kad mātesuzņēmums un tā meitasuzņēmums atrodas vienā dalībvalstī un pastāvīgais uzņēmums ir citā dalībvalstī. No otras puses, izskatās, ka gadījumos, kad pastāvīgais uzņēmums un meitasuzņēmums atrodas vienā dalībvalstī, var rīkoties, pamatojoties uz attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem, neskarot Līguma principu piemērošanu.

(10)

Attiecībā uz rīcību ar pastāvīgajiem uzņēmumiem dalībvalstīm saskaņā ar Līguma principiem un ņemot vērā starptautiski pieņemtos nodokļu noteikumus var nākties paredzēt nosacījumus un juridiskus instrumentus, lai aizsargātu valsts nodokļu ieņēmumus un novērstu valsts tiesību aktu apiešanu.

(11)

Ja korporatīvās grupas ir organizētas uzņēmējsabiedrību ķēdēs un peļņu mātesuzņēmumam sadala caur meitasuzņēmumu ķēdi, nodokļu dubultā uzlikšana būtu jānovērš ar atbrīvojumu vai nodokļu kredītu. Nodokļu kredīta gadījumā mātesuzņēmumam būtu jāvar atskaitīt visus nodokļus, ko samaksājuši ķēdes meitasuzņēmumi, ar nosacījumu, ka ir izpildītas šajā direktīvā izklāstītās prasības.

(12)

Šī direktīva nedrīkstētu iespaidot dalībvalstu pienākumus attiecībā uz termiņiem, kad tām II pielikuma B daļā minētās direktīvas jātransponē savos tiesību aktos,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

1.   Ikviena dalībvalsts piemēro šo direktīvu:

a)

sadalītai peļņai, ko minētās dalībvalsts uzņēmējsabiedrības saņem no saviem meitasuzņēmumiem citās dalībvalstīs;

b)

sadalītai peļņai, ko minētās dalībvalsts uzņēmējsabiedrības sadala citu dalībvalstu uzņēmējsabiedrībām, kuru meitasuzņēmumi tās ir;

c)

sadalītai peļņai, ko saņēmuši minētajā dalībvalstī esošie citu dalībvalstu uzņēmējsabiedrību pastāvīgie uzņēmumi un ko izmaksājuši uzņēmējsabiedrību meitasuzņēmumi dalībvalstī, kas nav pastāvīgā uzņēmuma atrašanās dalībvalsts;

d)

sadalītai peļņai no minētās dalībvalsts uzņēmējsabiedrībām tās pašas dalībvalsts uzņēmējsabiedrību, kuras meitasuzņēmumi tās ir, pastāvīgajiem uzņēmumiem, kas atrodas citā dalībvalstī.

2.   Šī direktīva neliedz piemērot valstu noteikumus vai arī starptautiskos līgumos paredzētus noteikumus, kas vajadzīgi, lai novērstu krāpšanu vai stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu.

2. pants

Šajā direktīvā piemēro šādas definīcijas:

a)

“dalībvalsts uzņēmējsabiedrība” ir ikviena uzņēmējsabiedrība:

i)

kas pastāv kādā no formām, kuras uzskaitītas I pielikuma A daļā;

ii)

ko saskaņā ar kādas dalībvalsts nodokļu likumiem nodokļu vajadzībām uzskata par minētās dalībvalsts rezidentu un ko saskaņā ar noteikumiem līgumā par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu, kas noslēgts ar kādu trešo valsti, nodokļu vajadzībām neuzskata par tādas valsts rezidentu, kura neatrodas Savienībā;

iii)

uz ko turklāt bez izvēles tiesībām vai tiesībām saņemt atbrīvojumu attiecas kāds no nodokļiem, kas uzskaitīti I pielikuma B daļā, vai jebkurš cits nodoklis, ar ko var aizstāt kādu no minētajiem nodokļiem;

b)

“pastāvīgais uzņēmums” ir pastāvīga uzņēmējdarbības vieta, kas atrodas dalībvalstī, caur kuru pilnībā vai daļēji veic citas dalībvalsts uzņēmējsabiedrības uzņēmējdarbību, ciktāl minētās uzņēmējdarbības vietas peļņai uzliek nodokļus tās atrašanās dalībvalstī saskaņā ar attiecīgo divpusējo nodokļu nolīgumu vai, ja tāda nolīguma nav, saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

3. pants

1.   Šajā direktīvā:

a)

mātesuzņēmuma statusu attiecina:

i)

vismaz uz dalībvalsts uzņēmējsabiedrību, kas atbilst 2. pantā izklāstītajiem nosacījumiem un kam pieder vismaz 10 % kapitāla daļu citas dalībvalsts uzņēmējsabiedrībā, kura atbilst tiem pašiem nosacījumiem;

ii)

ievērojot tos pašus nosacījumus, uz dalībvalsts uzņēmējsabiedrību, kam pieder vismaz 10 % kapitāla daļu tās pašas dalībvalsts uzņēmējsabiedrībā, kura pilnībā vai daļēji pieder pirmās uzņēmējsabiedrības pastāvīgajam uzņēmumam, kas atrodas citā dalībvalstī;

b)

“meitasuzņēmums” ir uzņēmējsabiedrība, kuras kapitālā ir iekļauta a) apakšpunktā minētā kapitāla daļa.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstīm ir izvēles tiesības:

a)

noslēdzot divpusēju nolīgumu, kapitāla daļu kritēriju aizstāt ar balsstiesību kritēriju;

b)

nepiemērot šo direktīvu minētās dalībvalsts uzņēmējsabiedrībām, kas vismaz divus gadus nepārtraukti nesaglabā kapitāla daļu, kuras dēļ tās var uzskatīt par mātesuzņēmumiem, vai tām uzņēmējsabiedrībām, kurās citas dalībvalsts uzņēmējsabiedrības nesaglabā šādu kapitāla daļu nepārtraukti vismaz divus gadus.

4. pants

1.   Ja mātesuzņēmums vai tā pastāvīgais uzņēmums, pamatojoties uz mātesuzņēmuma asociāciju ar savu meitasuzņēmumu, saņem sadalīto peļņu, mātesuzņēmuma dalībvalsts un tā pastāvīgā uzņēmuma dalībvalsts, izņemot gadījumu, ja meitasuzņēmums ir likvidēts:

a)

atturas šādai peļņai uzlikt nodokļus; vai

b)

uzliek šādai peļņai nodokļus, atļaujot mātesuzņēmumam un pastāvīgajam uzņēmumam – līdz atbilstošā maksājamā nodokļa summas robežai – atskaitīt no maksājamās nodokļa summas to uzņēmumu ienākuma nodokļa daļu, kas saistīta ar minēto peļņu un ko samaksājis meitasuzņēmums un jebkurš zemākā līmeņa meitasuzņēmums, ar nosacījumu, ka katrā līmenī uzņēmējsabiedrība un tās zemākā līmeņa meitasuzņēmums atbilst 2. pantā minētajām definīcijām un atbilst 3. pantā noteiktajām prasībām.

2.   Nekas šajā direktīvā nekavē mātesuzņēmuma dalībvalsti uzskatīt meitasuzņēmumu par fiskāli pārredzamu, pamatojoties uz attiecīgās dalībvalsts novērtējumu par minētā meitasuzņēmuma juridiskajām iezīmēm, kas izriet no tiesību aktiem, saskaņā ar kuriem meitasuzņēmums ir izveidots, un tātad uzlikt mātesuzņēmumam nodokļus par tā meitasuzņēmuma peļņas daļu, kad minētā peļņa rodas. Tādā gadījumā mātesuzņēmuma dalībvalsts atturas uzlikt nodokļus meitasuzņēmuma sadalītajai peļņai.

Vērtējot mātesuzņēmuma daļu meitasuzņēmuma peļņā, kad tā rodas, mātesuzņēmuma dalībvalsts minēto peļņu atbrīvo no nodokļiem vai arī atļauj mātesuzņēmumam – līdz atbilstošā maksājamā nodokļa summas robežai – atskaitīt no maksājamās nodokļa summas to uzņēmumu ienākuma nodokļa daļu, kas attiecas uz mātesuzņēmuma peļņas daļu un ko samaksājis tā meitasuzņēmums un jebkurš zemāka līmeņa meitasuzņēmums, ar nosacījumu, ka katrā līmenī uzņēmējsabiedrība un tās zemākā līmeņa meitasuzņēmums atbilst 2. pantā minētajām definīcijām un atbilst un 3. pantā noteiktajām prasībām.

3.   Katra dalībvalsts saglabā izvēles tiesības paredzēt, ka no mātesuzņēmuma pelņas, kam uzliek nodokļus, nevar atskaitīt maksājumus, kuri attiecas uz kapitāla daļu un zaudējumiem, ko rada meitasuzņēmuma peļņas sadalīšana.

Ja vadības izmaksas, kas attiecas uz kapitāla daļu, šādā gadījumā ir noteiktas kā izmaksas ar vienotu likmi, noteiktā summa nevar pārsniegt 5 % no meitasuzņēmuma sadalītās peļņas.

4.   Šā panta 1. un 2. punktu piemēro līdz dienai, kad faktiski stājas spēkā kopējā sistēma nodokļu uzlikšanai uzņēmējsabiedrībām.

5.   Saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru un pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu un Ekonomikas un sociālo lietu komiteju Padome attiecīgā laikā vienprātīgi pieņem noteikumus, ko piemēro no dienas, kad faktiski stājas spēkā kopējā sistēma nodokļu uzlikšanai uzņēmējsabiedrībām.

5. pants

Peļņu, ko meitasuzņēmums sadala mātesuzņēmumam, atbrīvo no nodokļa, kas ieturams izcelsmes vietā.

6. pants

Mātesuzņēmuma dalībvalsts nodokli, kas ieturams izcelsmes vietā, nevar uzlikt peļņai, ko šāda uzņēmējsabiedrība saņem no meitasuzņēmuma.

7. pants

1.   Termins “nodoklis, kas ieturams izcelsmes vietā” šajā direktīvā neattiecas uz uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājumu vai priekšapmaksu (précompte) meitasuzņēmuma dalībvalstij, ko veic saistībā ar peļņas sadalīšanu tā mātesuzņēmumam.

2.   Šī direktīva neskar to, ka piemēro valstu noteikumus vai līgumos ietvertus noteikumus, kas paredzēti, lai novērstu vai samazinātu nodokļu dubulto uzlikšanu dividendēm, jo īpaši noteikumus saistībā ar nodokļu kredītu izmaksu dividenžu saņēmējiem.

8. pants

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas ir vajadzīgi, lai no 2012. gada 18. janvāra izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem minētos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarāmas šādas atsauces.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva, kopā ar minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

9. pants

Direktīvu 90/435/EEK, kas grozīta ar II pielikuma A daļā minētajiem aktiem, atceļ, neskarot dalībvalstu pienākumus attiecībā uz termiņiem II pielikuma B daļā minēto direktīvu transponēšanai savos tiesību aktos.

Atsauces uz atcelto direktīvu uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu III pielikumā.

10. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

11. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2011. gada 30. novembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  Atzinums sniegts 2011. gada 4. maijā (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  OV C 107, 6.4.2011., 73. lpp.

(3)  OV L 225, 20.8.1990., 6. lpp.

(4)  Skatīt II pielikuma A daļu.

(5)  Eiropas Tiesas ziņojumi 2008, I-03189. lappuse.


I PIELIKUMS

A   DAĻA

Direktīvas 2. panta a) punkta i) apakšpunktā minēto uzņēmējsabiedrību saraksts

a)

Uzņēmējsabiedrības, kas inkorporētas saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2157/2001 (2001. gada 8. oktobris) par Eiropas uzņēmējsabiedrības (SE) statūtiem (1) un Padomes Direktīvu 2001/86/EK (2001. gada 8. oktobris), ar ko papildina Eiropas uzņēmējsabiedrības statūtus darbinieku iesaistīšanas jomā (2), un kooperatīvās sabiedrības, kas inkorporētas saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1435/2003 (2003. gada 22. jūlijs) par Eiropas Kooperatīvās sabiedrības (SCE) statūtiem (3) un Padomes Direktīvu 2003/72/EK (2003. gada 22. jūlijs), ar ko papildina Eiropas Kooperatīvās sabiedrības statūtus darbinieku iesaistīšanas jomā (4);

b)

uzņēmējsabiedrības, kuru nosaukumi atbilstīgi Beļģijas tiesību aktiem ir “société anonyme” / “naamloze vennootschap”, “société en commandite par actions” / “commanditaire vennootschap op aandelen”, “société privée à responsabilité limitée” / “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, “société coopérative à responsabilité limitée” / “coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, “société coopérative à responsabilité illimitée” / “coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid”, “société en nom collectif” / “vennootschap onder firma”, “société en commandite simple” / “gewone commanditaire vennootschap”, publiski uzņēmumi, kas ir pieņēmuši vienu no iepriekšminētajām juridiskajām formām, un citas uzņēmējsabiedrības, kas izveidotas atbilstīgi Beļģijas tiesību aktiem un uz ko attiecas Beļģijas uzņēmumu ienākuma nodoklis;

c)

uzņēmējsabiedrības, kuru nosaukumi atbilstīgi Bulgārijas tiesību aktiem ir “събирателно дружество”, “командитно дружество”, “дружество с ограничена отговорност”, “акционерно дружество”, “командитно дружество с акции”, “неперсонифицирано дружество”, “кооперации”, “кооперативни съюзи”, “държавни предприятия”, kas izveidotas saskaņā ar Bulgārijas tiesību aktiem un veic komercdarbību;

d)

uzņēmējsabiedrības, kuru nosaukumi atbilstīgi Čehijas Republikas tiesību aktiem ir “akciová společnost”, “společnost s ručením omezeným”;

e)

uzņēmējsabiedrības, kuru nosaukumi atbilstīgi Dānijas tiesību aktiem ir “aktieselskab” un “anpartsselskab”. Citas uzņēmējsabiedrības, uz ko attiecas nodokļi saskaņā ar Uzņēmumu ienākuma nodokļa aktu, ciktāl to ar nodokļiem apliekamie ienākumi ir aprēķināti un tiem uzlikti nodokļi saskaņā ar vispārējiem nodokļu tiesību aktu noteikumiem, ko piemēro “aktieselskaber”;

f)

uzņēmējsabiedrības, kuru nosaukumi atbilstīgi Vācijas tiesību aktiem ir “Aktiengesellschaft”, “Kommanditgesellschaft auf Aktien”, “Gesellschaft mit beschränkter Haftung”, “Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit”, “Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft”, “Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts”, un citas uzņēmējsabiedrības, kas izveidotas atbilstīgi Vācijas tiesību aktiem un uz ko attiecas Vācijas uzņēmumu ienākuma nodoklis;

g)

uzņēmējsabiedrības, kuru nosaukumi atbilstīgi Igaunijas tiesību aktiem ir “täisühing”, “usaldusühing”, “osaühing”, “aktsiaselts”, “tulundusühistu”;

h)

uzņēmējsabiedrības, kas inkorporētas vai pastāv saskaņā ar Īrijas tiesību aktiem, struktūras, kas reģistrētas saskaņā ar Industrial and Provident Societies Act (Rūpnieciskās un sociālās nodrošināšanas sabiedrību aktu), būvniecības sabiedrības, kas inkorporētas saskaņā ar Building Societies Acts (Būvniecības sabiedrību aktiem), un trasta krājbankas 1989. gada Trustee Savings Banks Act (Trasta krājbanku akta) nozīmē;

i)

uzņēmējsabiedrības, kuru nosaukumi atbilstīgi Grieķijas tiesību aktiem ir “ανώνυμη εταιρεία”, “εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)”, un citas uzņēmējsabiedrības, kas izveidotas atbilstīgi Grieķijas tiesību aktiem un uz ko attiecas Grieķijas uzņēmumu ienākuma nodoklis;

j)

uzņēmējsabiedrības, kuru nosaukumi atbilstīgi Spānijas tiesību aktiem ir “sociedad anónima”, “sociedad comanditaria por acciones”, “sociedad de responsabilidad limitada”, publisko tiesību subjekti, kas darbojas saskaņā ar privāttiesībām. Citas uzņēmējsabiedrības, kas izveidotas atbilstīgi Spānijas tiesību aktiem un uz ko attiecas Spānijas uzņēmumu ienākuma nodoklis (“Impuesto sobre Sociedades”);

k)

uzņēmējsabiedrības, kuru nosaukumi atbilstīgi Francijas tiesību aktiem ir “société anonyme”, “société en commandite par actions”, “société à responsabilité limitée”, “sociétés par actions simplifiées”, “sociétés d’assurances mutuelles”, “caisses d’épargne et de prévoyance”, “sociétés civiles”, uz ko automātiski attiecas uzņēmumu ienākuma nodoklis, “coopératives”, “unions de coopératives”, rūpniecības un tirdzniecības publiskās iestādes un uzņēmumi un citas uzņēmējsabiedrības, kas izveidotas atbilstīgi Francijas tiesību aktiem un uz ko attiecas Francijas uzņēmumu ienākuma nodoklis;

l)

uzņēmējsabiedrības, kuru nosaukumi atbilstīgi Itālijas tiesību aktiem ir “società per azioni”, “società in accomandita per azioni”, “società a responsabilità limitata”, “società cooperative”, “società di mutua assicurazione”, un privātas vai valsts struktūras, kuru darbība ir pilnīgi vai galvenokārt komerciāla;

m)

atbilstīgi Kipras tiesību aktiem “εταιρείες”, kā definēts attiecīgos tiesību aktos par ienākuma nodokļiem;

n)

uzņēmējsabiedrības, kuru nosaukumi atbilstīgi Latvijas tiesību aktiem ir “akciju sabiedrība”, “sabiedrība ar ierobežotu atbildību”;

o)

uzņēmējsabiedrības, kas inkorporētas saskaņā ar Lietuvas tiesību aktiem;

p)

uzņēmējsabiedrības, kuru nosaukumi atbilstīgi Luksemburgas tiesību aktiem ir “société anonyme”, “société en commandite par actions”, “société à responsabilité limitée”, “société coopérative”, “société coopérative organisée comme une société anonyme”, “association d’assurances mutuelles”, “association d’épargne-pension”, “entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l’Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public”, un citas uzņēmējsabiedrības, kas izveidotas atbilstīgi Luksemburgas tiesību aktiem un uz ko attiecas Luksemburgas uzņēmumu ienākuma nodoklis;

q)

uzņēmējsabiedrības, kuru nosaukumi atbilstīgi Ungārijas tiesību aktiem ir “közkereseti társaság”, “betéti társaság”, “közös vállalat”, “korlátolt felelősségű társaság”, “részvénytársaság”, “egyesülés”, “szövetkezet”;

r)

uzņēmējsabiedrības, kuru nosaukumi atbilstīgi Maltas tiesību aktiem ir “Kumpaniji ta’ Responsabilita’ Limitata”, “Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f’azzjonijiet”;

s)

uzņēmējsabiedrības, kuru nosaukumi atbilstīgi Nīderlandes tiesību aktiem ir “naamloze vennootschap”, “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, “open commanditaire vennootschap”, “coöperatie”, “onderlinge waarborgmaatschappij”, “fonds voor gemene rekening”, “vereniging op coöperatieve grondslag”, “vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt”, un citas uzņēmējsabiedrības, kas izveidotas atbilstīgi Nīderlandes tiesību aktiem un uz ko attiecas Nīderlandes uzņēmuma peļņas nodoklis;

t)

uzņēmējsabiedrības, kuru nosaukumi atbilstīgi Austrijas tiesību aktiem ir “Aktiengesellschaft”, “Gesellschaft mit beschränkter Haftung”, “Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit”, “Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft”, “Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts”, “Sparkassen”, un citas uzņēmējsabiedrības, kas izveidotas atbilstīgi Austrijas tiesību aktiem un uz ko attiecas Austrijas uzņēmuma peļņas nodoklis;

u)

uzņēmējsabiedrības, kuru nosaukumi atbilstīgi Polijas tiesību aktiem ir “spółka akcyjna”, “spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”;

v)

komercsabiedrības vai saskaņā ar civiltiesībām izveidotas komercsabiedrības, kooperatīvi un valsts uzņēmumi, kas ir inkorporēti saskaņā ar Portugāles tiesību aktiem;

w)

uzņēmējsabiedrības, kuru nosaukumi atbilstīgi Rumānijas tiesību aktiem ir “societăți pe acțiuni”, “societăți în comandită pe acțiuni”, “societăți cu răspundere limitată”;

x)

uzņēmējsabiedrības, kuru nosaukumi atbilstīgi Slovēnijas tiesību aktiem ir “delniška družba”, “komanditna družba”, “družba z omejeno odgovornostjo”;

y)

uzņēmējsabiedrības, kuru nosaukumi atbilstīgi Slovākijas tiesību aktiem ir “akciová spoločnosť”, “spoločnosť s ručením obmedzeným”, “komanditná spoločnosť”;

z)

uzņēmējsabiedrības, kuru nosaukumi atbilstīgi Somijas tiesību aktiem ir “osakeyhtiö”/“aktiebolag”, “osuuskunta”/“andelslag”, “säästöpankki”/“sparbank” un “vakuutusyhtiö”/“försäkringsbolag”;

aa)

uzņēmējsabiedrības, kuru nosaukumi atbilstīgi Zviedrijas tiesību aktiem ir “aktiebolag”, “försäkringsaktiebolag”, “ekonomiska föreningar”, “sparbanker”, “ömsesidiga försäkringsbolag”, “försäkringsföreningar”;

ab)

uzņēmējsabiedrības, kas inkorporētas saskaņā ar Apvienotās Karalistes tiesību aktiem.

B   DAĻA

Direktīvas 2. panta a) punkta iii) apakšpunktā minēto nodokļu saraksts

impôt des sociétés/vennootschapsbelasting Beļģijā,

корпоративен данък Bulgārijā,

daň z příjmů právnických osob Čehijas Republikā,

selskabsskat Dānijā,

Körperschaftssteuer Vācijā,

tulumaks Igaunijā,

corporation tax Īrijā,

φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα Grieķijā,

impuesto sobre sociedades Spānijā,

impôt sur les sociétés Francijā,

imposta sul reddito delle società Itālijā,

φόρος εισοδήματος Kiprā,

uzņēmumu ienākuma nodoklis Latvijā,

pelno mokestis Lietuvā,

impôt sur le revenu des collectivités Luksemburgā,

társasági adó, osztalékadó Ungārijā,

taxxa fuq l-income Maltā,

vennootschapsbelasting Nīderlandē,

Körperschaftssteuer Austrijā,

podatek dochodowy od osób prawnych Polijā,

imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas Portugālē,

impozit pe profit Rumānijā,

davek od dobička pravnih oseb Slovēnijā,

daň z príjmov právnickżch osôb Slovākijā,

yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund Somijā,

statlig inkomstskatt Zviedrijā,

corporation tax Apvienotajā Karalistē.


(1)  OV L 294, 10.11.2001., 1. lpp.

(2)  OV L 294, 10.11.2001., 22. lpp.

(3)  OV L 207, 18.8.2003., 1. lpp.

(4)  OV L 207, 18.8.2003., 25. lpp.


II PIELIKUMS

A   DAĻA

Atceltā direktīva ar turpmāko grozījumu sarakstu

(minēts 9. pantā)

Padomes Direktīva 90/435/EEK

(OV L 225, 20.8.1990., 6. lpp.)

 

1994. gada Pievienošanās akta I pielikuma XI.B.I.3. punkts

(OV C 241, 29.8.1994., 196. lpp.)

 

Padomes Direktīva 2003/123/EK

(OV L 7, 13.1.2004., 41. lpp.)

 

2003. gada Pievienošanās akta II pielikuma 9.8. punkts

(OV L 236, 23.9.2003., 555. lpp.)

 

Padomes Direktīva 2006/98/EK

(OV L 363, 20.12.2006., 129. lpp.)

tikai pielikuma 7. punkts

B   DAĻA

Termiņu uzskaitījums transponēšanai valstu tiesību aktos

(kā minēts 9. pantā)

Direktīva

Transponēšanas termiņš

90/435/EEK

1991. gada 31. decembris

2003/123/EK

2005. gada 1. janvāris

2006/98/EK

2007. gada 1. janvāris


III PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Direktīva 90/435/EEK

Šī direktīva

1. panta 1. punkta pirmais līdz ceturtais ievilkums

1. panta 1. punkta a) līdz d) apakšpunkts

1. panta 2. punkts

1. panta 2. punkts

2. panta 1. punkta ievaddaļas pirmā daļa

2. panta ievaddaļa

2. panta 1. punkta ievaddaļas otrā daļa

2. panta a) punkta ievaddaļa

2. panta 1. punkta a) apakšpunkts

2. panta a) punkta i) apakšpunkts

2. panta 1. punkta b) apakšpunkts

2. panta a) punkta ii) apakšpunkts

2. panta 1. punkta c) apakšpunkta pirmās un otrās daļas ievaddaļa

2. panta a) punkta iii) apakšpunkts

2. panta 1. punkta c) apakšpunkta pirmās daļas pirmais līdz divdesmit septītais ievilkums

I pielikuma B daļas pirmais līdz divdesmit septītais ievilkums

2. panta 2. punkts

2. panta b) punkts

3. panta 1. punkta ievaddaļa

3. panta 1. punkta ievaddaļa

3. panta 1. punkta a) apakšpunkta pirmās daļas ievaddaļa

3. panta 1. punkta a) apakšpunkta ievaddaļa

3. panta 1. punkta a) apakšpunkta pirmās daļas nobeiguma vārdi

3. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) punkts

3. panta 1. punkta a) apakšpunkta otrā daļa

3. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) punkts

3. panta 1. punkta a) apakšpunkta trešā daļa

3. panta 1. punkta a) apakšpunkta ceturtā daļa

3. panta 1. punkta b) apakšpunkts

3. panta 1. punkta b) apakšpunkts

3. panta 2. punkta pirmais un otrais ievilkums

3. panta 2. punkta a) un b) apakšpunkts

4. panta 1. punkta pirmais un otrais ievilkums

4. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkts

4. panta 1.a punkts

4. panta 2. punkts

4. panta 2. punkta pirmais teikums

4. panta 3. punkta pirmā daļa

4. panta 2. punkta otrais teikums

4. panta 3. punkta otrā daļa

4. panta 3. punkta pirmā daļa

4. panta 4. punkts

4. panta 3. punkta otrā daļa

4. panta 5. punkts

5., 6. un 7. pants

5., 6. un 7. pants

8. panta 1. punkts

8. panta 2. punkts

8. pants

9. pants

10. pants

9. pants

11. pants

Pielikums

I pielikuma A daļa

II pielikums

III pielikums


LĒMUMI

29.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 345/17


PADOMES LĒMUMS Nr. 895/2011/ES

(2011. gada 19. decembris),

ar ko Lēmumu 2002/546/EK groza attiecībā uz tā piemērošanas termiņu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 349. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1)

Ar Padomes Lēmumu 2002/546/EK (2) Spānijai ir atļauts līdz 2011. gada 31. decembrim dažiem ražojumiem, ko ražo Kanāriju salās, noteikt atbrīvojumus no nodokļa, kas pazīstams kā “Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías en las islas Canarias” (turpmāk “AIEM nodoklis”), vai tā samazinājumus. Minētā lēmuma pielikumā ir sniegts to ražojumu saraksts, kuriem var piemērot atbrīvojumus no AIEM nodokļa vai tā samazinājumus. Vietējā ražojuma un pārējiem ražojumiem piemērojamā nodokļa starpība atkarībā no ražojuma veida nedrīkst pārsniegt attiecīgi 5, 15 vai 25 %.

(2)

Ir pamatoti pagarināt Lēmuma 2002/546/EK piemērošanas termiņu par diviem gadiem, jo galvenie elementi, kas ir ar minēto lēmumu piešķirtās atļaujas pamatā, nav mainījušies. Šajā sakarā Komisija 2008. gada 28. augusta ziņojumā Padomei par īpašas kārtības piemērošanu attiecībā uz Kanāriju salās piemērojamo AIEM nodokli ir apstiprinājusi, ka AIEM nodoklis darbojas apmierinoši un ka nav vajadzīgi nekādi grozījumi Lēmumā 2002/546/EK.

(3)

Turklāt ziņojumā, ko Komisija saņēma no Spānijas iestādēm, ir apstiprināts, ka ir saglabājušies nelabvēlīgie faktori, kas bija pamatā atļaujai piemērot pilnīgu atbrīvojumu no AIEM nodokļa vai tā samazinājumu attiecībā uz vairākiem Kanāriju salās ražotiem ražojumiem.

(4)

Lēmums 2002/546/EK būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2002/546/EK 1. panta 1. punkta pirmajā teikumā vārdkopu “2011. gada 31. decembris” aizstāj ar vārdkopu “2013. gada 31. decembris”.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts Spānijas Karalistei.

Briselē, 2011. gada 19. decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

M. KOROLEC


(1)  2011. gada 1. decembra atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  OV L 179, 9.7.2002., 22. lpp.


29.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 345/18


PADOMES LĒMUMS Nr. 896/2011/ES

(2011. gada 19. decembris),

ar ko Lēmumu 2007/659/EK groza attiecībā uz tā piemērošanas termiņu un gada kvotu, kam piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 349. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1)

Ar Padomes Lēmumu 2007/659/EK (2007. gada 9. oktobris), ar kuru Francijai atļauj piemērot samazinātu akcīzes nodokļa likmi aizjūras departamentos ražotam “tradicionālajam” rumam (2), Francijai ir atļauts tās kontinentālajā teritorijā tirgotajam “tradicionālajam” rumam, kas ražots Francijas aizjūras departamentos, piemērot samazinātu akcīzes nodokļa likmi, kas var būt zemāka par minimālo akcīzes nodokļa likmi, kura alkoholam paredzēta Padomes Direktīvā 92/84/EEK (1992. gada 19. oktobris) par spirta un alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa likmju saskaņošanu (3), bet kas nedrīkst būt zemāka par 50 % no valsts parastās akcīzes nodokļa likmes alkoholam. “Tradicionālais” rums, kam piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi, tagad ir definēts II pielikuma 1. punkta f) apakšpunktā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 110/2008 (2008. gada 15. janvāris) par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību (4). Samazinātā akcīzes nodokļa likme ir noteikta ikgadējai kvotai, kuras apjoms ir 108 000 hektolitru tīra spirta. Šīs atkāpes termiņš beidzas 2012. gada 31. decembrī.

(2)

Lai Lēmuma 2007/659/EK noteikumus pielāgotu Līguma par Eiropas Savienības darbību 349. pantam, kā arī paturot prātā to, ka “tradicionālais” rums tiek ražots tikai Gvadelupā, Francijas Gviānā, Martinikā un Reinjonā, šajā lēmumā, ar ko tiek izdarīti grozījumi, atsauce būtu jāizdara tikai uz šiem četriem visattālākajiem reģioniem.

(3)

Francijas iestādes 2010. gada 29. jūnijā Komisijai iesniedza Lēmuma 2007/659/EK 4. pantā minēto ziņojumu. Ziņojums ietver divus lūgumus. Pirmkārt, Francijas iestādes lūdz palielināt ikgadējās kvotas apjomu no 108 000 hektolitriem līdz 125 000 hektolitriem tīra spirta, lai pielāgotu kvotu, ņemot vērā Savienības ruma tirgus attīstības tendences. Otrkārt, tās lūdz par vienu gadu, proti, līdz 2013. gada 31. decembrim, pagarināt Lēmuma 2007/659/EK piemērošanas termiņu, lai šā laikposma beigas sakristu ar tā valsts atbalsta lēmuma piemērošanas termiņa beigām, kuru Komisija saistībā ar šo pašu jautājumu pieņēma 2007. gada 27. jūnijā (5) (turpmāk “lēmums par valsts atbalstu”).

(4)

No Francijas iestāžu iesniegtās informācijas izriet, ka kopš Lēmuma 2007/659/EK pieņemšanas “tradicionālā” ruma daudzums, kas tirdzniecībā nonāk ar samazinātu akcīzes nodokļa likmi, ir pieaudzis no 96 100 hektolitriem tīra spirta 2007. gadā līdz 105 700 hektolitriem tīra spirta 2010. gadā, proti, par 3,2 % gadā. Ja šis pieaugums turpināsies ar tādu pašu dinamiku, tirdzniecībā piedāvātā “tradicionālā” ruma daudzumiem vajadzētu būt aptuveni 109 100 hektolitriem tīra spirta 2011. gadā, 112 600 hektolitriem tīra spirta 2012. gadā un 116 200 hektolitriem tīra spirta 2013. gadā, tādējādi pārsniedzot ar Lēmumu 2007/659/EK paredzēto kvotu – 108 000 hektolitru tīra spirta.

(5)

Lēmuma 2007/659/EK 9. apsvērumā uzsvērts - ņemot vērā to, ka ir jāatbalsta aizjūras departamentu “tradicionālā” ruma konkurētspēja kontinentālās Francijas tirgū, lai saglabātu cukurniedru–cukura–ruma nozares darbību šajos departamentos, būtu jāpārskata daudzumi aizjūras departamentu “tradicionālajam” rumam, kam piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi, pārdodot tos šajā tirgū. Lai nodrošinātu nepārtrauktību, ar Lēmumu 2007/659/EK noteiktā 108 000 hektolitru tīra spirta kvota tādēļ būtu jāpalielina līdz 120 000 hektolitriem tīra spirta - tostarp attiecībā uz 2011. gada kvotu, ņemot vērā šim gadam prognozēto ruma daudzumu pieaugumu. Kvotas palielināšana līdz šādam daudzumam ļautu to pielāgot, un tirgū piedāvātā ruma ikgadējā daudzuma pieaugums tad būtu 4,3 % jeb nedaudz vairāk kā konstatētais 3,2 % pieaugums 2007.–2010. gadā.

(6)

Tāpat ir nepieciešams Lēmuma 2007/659/EK piemērošanas laikposmu pagarināt par vienu gadu, lai šā laikposma beigas sakristu ar lēmuma par valsts atbalstu piemērošanas termiņa beigām.

(7)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Lēmums 2007/659/EK,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Lēmumu 2007/659/EK groza šādi:

1)

nosaukumu aizstāj ar šādu:

2)

lēmuma 1. pantu aizstāj ar šādu:

“1. pants

Atkāpjoties no Līguma par Eiropas Savienības darbību 110. panta, Francijai ir atļauts savā kontinentālajā teritorijā Gvadelupā, Francijas Gviānā, Martinikā un Reinjonā ražotajam “tradicionālajam” rumam turpināt piemērot akcīzes nodokļa likmi, kas ir zemāka par parasto likmi alkoholam, kura noteikta Direktīvas 92/84/EEK 3. pantā.”;

3)

lēmuma 2. pantu aizstāj ar šādu:

“2. pants

Šā lēmuma 1. pantā noteiktā atkāpe attiecas tikai uz tādu rumu, kurš definēts II pielikuma 1. punkta f) apakšpunktā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 110/2008 (2008. gada 15. janvāris) par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību (6) un kurš ražots Gvadelupā, Francijas Gviānā, Martinikā un Reinjonā no ražošanas vietā ievāktām cukurniedrēm, kurā gaistošo vielu daudzums (izņemot etilspirtu un metilspirtu) ir 225 grami vai vairāk uz hektolitru 100 % spirta un faktiskā spirta tilpumkoncentrācija ir 40 % vai vairāk.

4)

lēmuma 3. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Samazinātā akcīzes nodokļa likme, kas piemērojama 2. pantā minētajam produktam, ir noteikta ikgadējai kvotai, kuras apjoms ir 108 000 hl tīra spirta, laikposmam līdz 2010. gada 31. decembrim. Laikposmam no 2011. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim šī ikgadējā kvota ir noteikta 120 000 hl apmērā.”;

5)

lēmuma 5. pantā vārdkopu “2012. gada 31. decembrī” aizstāj ar vārdkopu “2013. gada 31. decembrī”.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts Francijas Republikai.

Briselē, 2011. gada 19. decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

M. KOROLEC


(1)  2011. gada 1. decembra atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  OV L 270, 13.10.2007., 12. lpp.

(3)  OV L 316, 31.10.1992., 29. lpp.

(4)  OV L 39, 13.2.2008., 16. lpp.

(5)  OV C 15, 22.1.2008., 1. lpp.

(6)  OV L 39, 13.2.2008., 16. lpp.”;


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

29.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 345/20


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1387/2011

(2011. gada 14. decembris)

par labojumu franču, itāļu, poļu, portugāļu, slovāku, somu, spāņu un ungāru valodas versijā Regulai (EK) Nr. 951/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 318/2006 saistībā ar tirdzniecību ar trešām valstīm cukura nozarē

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un īpaši tās 85. pantu un 161. panta 3. punktu saistībā ar 4. pantu,

tā kā:

(1)

Pēc tam, kad Komisijas Regula (EK) Nr. 951/2006 (2) tika grozīta ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1055/2009 (3), tika atklāts, ka Regulas (EK) Nr. 951/2006 franču, itāļu, poļu, portugāļu, slovāku, somu, spāņu un ungāru valodas versijās ir kļūda 7.b panta 3. punktā attiecībā uz eksporta licences pieteikumu iesniegšanas sākuma datumu.

(2)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 951/2006 būtu attiecīgi jālabo.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Attiecas tikai uz franču, itāļu, poļu, portugāļu, slovāku, somu, spāņu un ungāru valodas versijām.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 14. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp.

(3)  OV L 290, 6.11.2009., 64. lpp.


LĒMUMI

29.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 345/21


EIROPADOMES LĒMUMS

(2011. gada 19. decembris)

par Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļa iecelšanu

(2011/897/ES)

EIROPADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 283. panta 2. punktu,

ņemot vērā Protokolu par Eiropas Centrālo banku sistēmas statūtiem un Eiropas Centrālās bankas statūtiem un jo īpaši tā 11.2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Savienības Padomes ieteikumu (1),

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (2),

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas Padomes atzinumu (3),

tā kā:

(1)

Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētājs Mario DRAGHI kungs ar 2011. gada 10. novembra vēstuli paziņoja par Lorenzo BINI SMAGHI kunga lēmumu 2011. gada 31. decembra beigās atkāpties no Valdes locekļa amata. Līdz ar to ir jāieceļ jauns Eiropas Centrālās bankas Valdes loceklis.

(2)

Eiropadome vēlas iecelt Benoît COEURÉ kungu, kurš, pēc tās ieskatiem, atbilst visām Līguma 283. panta 2. punktā izklāstītajām prasībām,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Benoît COEURÉ kungs tiek iecelts par Eiropas Centrālās bankas Valdes locekli uz astoņu gadu pilnvaru laiku, sākot no 2012. gada 1. janvāra.

2. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2011. gada 19. decembrī

Eiropadomes vārdā

priekšsēdētājs

H. VAN ROMPUY


(1)  Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.

(2)  Atzinums sniegts 2011. gada 14. decembrī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(3)  Atzinums sniegts 2011. gada 8. decembrī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).


29.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 345/22


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2011. gada 21. decembris),

ar ko groza Lēmumu 2009/852/EK par pārejas pasākumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulām (EK) Nr. 852/2004 un (EK) Nr. 853/2004 attiecībā uz prasībām neatbilstīga svaigpiena pārstrādi konkrētos piena pārstrādes uzņēmumos Rumānijā un strukturālajām prasībām šādiem uzņēmumiem

(izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 9562)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2011/898/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu (1) un jo īpaši tās 12. panta otro daļu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku, (2) un jo īpaši tās 9. pantu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 852/2004 paredzēti tādi vispārēji noteikumi pārtikas apritē iesaistītiem tirgus dalībniekiem attiecībā uz pārtikas produktu higiēnu, kuru pamatā cita starpā ir riska analīzes un kritisko kontrolpunktu noteikšanas principi. Regulā noteikts, ka pārtikas apritē iesaistītiem tirgus dalībniekiem jāievēro konkrētas procedūras, kas ir balstītas uz minētajiem principiem.

(2)

Regula (EK) Nr. 853/2004 paredz īpašus noteikumus pārtikas apritē iesaistītiem tirgus dalībniekiem attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtikas higiēnu un papildina Regulas (EK) Nr. 852/2004 noteikumus. Regulā (EK) Nr. 852/2004 ietvertas strukturālās prasības piena pārstrādes uzņēmumiem, un Regulā (EK) Nr. 853/2004 ietvertas gan strukturālās prasības šādiem uzņēmumiem, gan higiēnas prasības svaigpienam un piena produktiem.

(3)

Komisijas Lēmuma 2009/852/EK (3) 2. pantā noteikts, ka atsevišķas strukturālās prasības, kas minētas Regulā (EK) Nr. 852/2004 un Regulā (EK) Nr. 853/2004, līdz 2011. gada 31. decembrim nav piemērojamas Rumānijas piena pārstrādes uzņēmumiem, kas uzskaitīti minētā lēmuma I pielikumā.

(4)

Tāpat Lēmumā 2009/852/EK noteikts, ka, atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 853/2004 prasībām, tā II pielikumā uzskaitītie piena pārstrādes uzņēmumi līdz 2011. gada 31. decembrim var pārstrādāt atbilstīgu un neatbilstīgu pienu ar nosacījumu, ka šādu pārstrādi veic atsevišķās ražošanas līnijās.

(5)

Turklāt Lēmumā 2009/852/EK noteikts, ka III pielikumā uzskaitītie piena pārstrādes uzņēmumi līdz 2011. gada 31. decembrim var pārstrādāt atbilstīgu un neatbilstīgu pienu kopējās ražošanas līnijās.

(6)

Rumānija 2011. gada septembrī informēja Komisiju, ka visi piena pārstrādes uzņēmumi, kas šobrīd uzskaitīti Lēmuma 2009/852/EK I pielikumā, no 2012. gada janvāra atbildīs Regulās (EK) Nr. 852/2004 un (EK) Nr. 853/2004 minētajām strukturālajām prasībām. Tā rezultātā būtu jāsvītro Lēmuma 2009/852/EK 2. pants.

(7)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Lēmuma 2009/852/EK II un III pielikums.

(8)

Turklāt Rumānija ir informējusi Komisiju, ka kopš Lēmuma 2009/852/EK stāšanās spēkā ievērojami palielinājies Regulas (EK) Nr. 853/2004 prasībām atbilstīgā svaigpiena īpatsvars, kas nogādāts piena pārstrādes uzņēmumos minētajā dalībvalstī. Rumānija ir izveidojusi arī rīcības plānu, kas paredzēts tam, lai nodrošinātu atbilstību ES tiesību aktiem, aptverot visu piena ražošanas ķēdi minētajā dalībvalstī.

(9)

Tomēr Rumānijas saskaņā ar Lēmuma 2009/852/EK 6. pantu iesniegtais ziņojums un Rumānijas iestāžu sniegtā informācija Pastāvīgajai pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejai 2011. gada 17. oktobrī liecina, ka situācija Rumānijas piena nozarē joprojām neatbilst Regulas (EK) Nr. 853/2004 prasībām.

(10)

Ņemot vērā pašreizējo situāciju un izvairoties traucēt Rumānijas iestāžu veiktajiem pasākumiem, ir lietderīgi pagarināt termiņu, kurā paredzēts piemērot Lēmumā 2009/852/EK noteiktos pasākumus.

(11)

Rumānijai būtu jāturpina veikt uzlabojumus, lai nodrošinātu, ka Lēmuma 2009/852/EK II un III pielikumā uzskaitītajos uzņēmumos pārstrādātais svaigpiens atbilst Regulas (EK) Nr. 853/2004 prasībām.

(12)

Jo īpaši Rumānijai būtu jāturpina pārraudzīt situāciju un regulāri jāiesniedz ziņojumi Komisijai par uzlabojumiem, kas panākti, lai nodrošinātu atbilstību minētajām prasībām. Ņemot vērā minēto ziņojumu secinājumus, būtu jāveic attiecīgi pasākumi.

(13)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Lēmums 2009/852/EK.

(14)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2009/852/EK groza šādi:

1)

lēmuma 2. pantu svītro;

2)

lēmuma 3. pantā datumu “līdz 2011. gada 31. decembrim” aizstāj ar datumu “līdz 2013. gada 31. decembrim”;

3)

lēmuma 4. pantā datumu “līdz 2011. gada 31. decembrim” aizstāj ar datumu “līdz 2013. gada 31. decembrim”;

4)

lēmuma 6. pantu aizstāj ar šādu:

“6. pants

1.   Rumānija sniedz Komisijai ikgadējus ziņojumus par uzlabojumiem, kas panākti, lai nodrošinātu atbilstību Regulas (EK) Nr. 853/2004 prasībām, attiecībā uz:

a)

ražošanas saimniecībām, kurās ražo neatbilstīgu pienu;

b)

neatbilstīga piena savākšanas un transportēšanas sistēmām.

Pirmais ikgadējais ziņojums jāiesniedz Komisijai vēlākais līdz 2012. gada 31. decembrim, un otrais ikgadējais ziņojums – vēlākais līdz 2013. gada 31. oktobrim.

Ziņojumus iesniedz, izmantojot IV pielikumā paredzēto veidlapu.

2.   Komisija rūpīgi pārrauga uzlabojumus, kas panākti, lai attiecībā uz svaigpienu, kurš tiek pārstrādāts II un III pielikumā uzskaitītajos uzņēmumos, nodrošinātu atbilstību Regulas (EK) Nr. 853/2004 prasībām.

Ja Komisija, ņemot vērā Rumānijas iesniegtos ziņojumus, uzskata par maz iespējamu, ka līdz 2013. gada 31. decembrim tiks nodrošināta atbilstība prasībām, tā ierosina atbilstīgus pasākumus, lai situāciju uzlabotu.”;

5)

lēmuma 7. pantā datumu “līdz 2011. gada 31. decembrim” aizstāj ar datumu “līdz 2013. gada 31. decembrim”;

6)

lēmuma I, II un III pielikumu groza saskaņā ar šā lēmuma pielikumu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2011. gada 21. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

John DALLI


(1)  OV L 139, 30.4.2004., 1. lpp.

(2)  OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp.

(3)  OV L 312, 27.11.2009., 59. lpp.


PIELIKUMS

Lēmuma 2009/852/EK I, II un III pielikumu groza šādi:

1)

lēmuma I pielikumu svītro;

2)

lēmuma II un III pielikumu aizstāj ar šādiem:

II PIELIKUMS

UZŅĒMUMU SARAKSTS, KĀ MINĒTS LĒMUMA 3. PANTĀ

Nr.

Veterinārā apstiprinājuma nr.

Uzņēmuma nosaukums

Adrese (pilsēta/ciems/reģions)

1

L35

SC DANONE PDPA ROMANIA SRL

București, 032451

2

MM 1795

SC CALITATEA SRL

Tăuții Măgherăuș, județul Maramureș, 437349

III PIELIKUMS

UZŅĒMUMU SARAKSTS, KĀ MINĒTS LĒMUMA 4. PANTĀ

Nr.

Veterinārā apstiprinājuma nr.

Uzņēmuma nosaukums

Adrese (pilsēta/ciems/reģions)

1

AB 641

SC BIOMILK SRL

Lopadea Nouă, județul Alba, 517395

2

AB 3386

SC LACTATE C.H. SRL

Sânmiclăuș, județul Alba, 517761

3

BH 4020

SC MOISI SERV COM SRL

Borșa, nr. 8, județul Bihor, 417431

4

L136

SC CAMPAEI PREST SRL

Hidișeul de Sus, județul Bihor, 417277

5

L72

SC LACTOMUNTEAN SRL

Teaca, județul Bistrița-Năsăud, 427345

6

L78

SC ROMFULDA PROD SRL

Beclean, județul Bistrița-Năsăud, 425100

7

L107

SC BENDEAR CRIS PROD COM SRL

Șieu Măgheruș, județul Bistrița-Năsăud, 427295

8

L110

SC LECH LACTO SRL

Lechința, județul Bistrița-Năsăud, 427105

9

BN 2399

SC CARMO-LACT PROD SRL

Monor, județul Bistrița-Năsăud, 427175

10

BN 2120

SC ELIEZER SRL

Lunca Ilvei, județul Bistrița-Năsăud, 427125

11

L3

SC ABY IMPEX SRL

Șendriceni, județul Botoșani, 717380

12

L116

SC RAM SRL

Ibănești, județul Botoșani, 717215

13

L140

S.C. CARMOLACT SRL

Ucea, județul Brasov, 507235

14

L154

S.C. CAS SRL

Braila, județul Braila, 810224

15

L148

S.C. LACTAS SRL

Ianca, județul Braila, 815200

16

CL 0044

SC IANIS DIM SRL

Lehliu Gară, județul Călărași, 915300

17

L129

SC BONAS IMPORT EXPORT SRL

Dezmir, județul Cluj, 407039

18

L84

SC PICOLACT PRODCOM SRL

Iclod, județul Cluj, 407335

19

L149

S.C. COMLACT SRL

Corusu, județul Cluj, 407056

20

L43

SC LACTOCORV SRL

Ion Corvin, județul Constanța, 907150

21

L40

SC ABY IMPEX SRL

Ovidiu, județul Constanța, 905900

22

L41

SC ELDA MEC SRL

Topraisar, județul Constanța, 907210

23

L87

SC NICULESCU PROD SRL

Cumpăna, județul Constanța, 907105

24

L118

SC ASSLA KAR SRL

Medgidia, județul Constanța, 905600

25

L130

SC MUNTINA PROD SRL

Constanța, județul Constanța, 900735

26

CT 225

SC MIH PROD SRL

Cobadin, județul Constanța, 907065

27

CT 256

SC IAN PROD SRL

Târgușor, județul Constanța, 90727

28

CT 258

SC BINCO LACT SRL

Săcele, județul Constanța, 907260

29

CT 30

SC EASTERN EUROPEAN FOODS SRL

Mihail Kogălniceanu, județul Constanța, 907195

30

CT 15

SC NIC COSTI TRADE SRL

Dorobanțu, județul Constanța, 907211

31

CT 12203

SC LACTO GENIMICO SRL

Hârșova, județul Constanța, 905400

32

L82

SC TOTALLACT GROUP SA

Dragodana, județul Dâmbovița, 137200

33

DJ 80

SC DUVADI PROD COM SRL

Breasta, județul Dolj, 207115

34

DJ 730

SC LACTIDO SA

Breasta, județul Dolj, 200378

35

L91

SC COSMILACT SRL

Schela, județul Galați, 807265

36

GR 5610

SC LACTIDO SA

Giurgiu, județul Giurgiu, 080556

37

GJ 231

SC SEKAM PROD SRL

Novaci, județul Gorj, 215300

38

L49

SC ARTEGO SA

Tg. Jiu, Gorj, 210257

39

L65

SC KARPATEN MILK

Suseni, județul Harghita, 537305

40

L124

SC PRIMULACT SRL

Miercurea Ciuc, județul Harghita, 530242

41

HR 119

SC BOMILACT SRL

Mădăraș, județul Harghita, 537071

42

HR 625

SC LACTIS SRL

Odorheiu Secuiesc, județul Harghita, 535600

43

HR 213

SC PAULACT SA

Mărtiniș, județul Harghita, 537175

44

L99

SC VALIZVI PROD COM SRL

Gârbovi, județul Ialomița, 927120

45

IS 1540

SC PROMILCH SRL

Podu Iloaiei, județul Iași, 707365

46

L18

S.C. EUROCHEESE SRL

Jilava, județul Ilfov, 077120

47

L47

SC OBLAZA SRL

Bârsana, județul Maramureș, 437035

48

L85

SC AVI-SEB IMPEX SRL

Copalnic Mănăștur, județul Maramureș, 437103

49

L86

SC ZEA SRL

Boiu Mare, județul Maramureș, 437060

50

L16

SC ROXAR PROD COM SRL

Cernești, județul Maramureș, 437085

51

L135

SC MULTILACT SRL

Baia Mare, județul Maramureș, 430015

52

MM 793

SC WROMSAL SRL

Satulung, județul Maramureș, 437270

53

MM 6325

SC ONY SRL

Larga, județul Maramureș, 437317

54

L54

SC RODLACTA SRL

Fărăgău, județul Mureș, 547225

55

L108

SC LACTEX REGHIN SRL

Solovăstru, județul Mureș, 547571

56

L121

SC MIRDATOD PROD SRL

Ibănești, județul Mureș, 547325

57

MS 483

SC HELIANTUS PROD

Reghin, județul Mureș, 545300

58

MS 5554

SC GLOBIVET PHARM SRL

Batoș, județul Mureș, 547085

59

NT 900

SC COMPLEX AGROALIMENTAR SRL

Bicaz, județul Neamț, 615100

60

L96

SC PROD A.B.C. COMPANY SRL

Grumăzești, județul Neamț, 617235

61

L101

SC 1 DECEMBRIE SRL

Târgu Neamț, județul Neamț, 615235

62

L106

SC RAPANU SR. COM SRL

Petricani, județul Neamț, 617315

63

L6

SC LACTA HAN PROD SRL

Urecheni, județul Neamt, 617490

64

L123

SC PROCOM PASCAL SRL

Păstrăveni, județul Neamț, 617300

65

L100

SC ALTO IMPEX SRL

Provița de Jos, județul Prahova, 107477

66

L88

SC AGROMEC CRASNA SA

Crasna, județul Sălaj, 457085

67

L89

SC OVINEX SRL

Sărmășag, județul Sălaj, 457330

68

L71

SC LACTO SIBIANA SA

Șura Mică, județul Sibiu, 557270

69

SM 4189

SC PRIMALACT SRL

Satu Mare, județul Satu Mare, 440089

70

L5

SC NIRO SERV COM SRL

Gura Humorului, județul Suceava, 725300

71

L36

SC PROLACT PROD COM SRL

Vicovu de Sus, județul Suceava, 727610

72

L81

SC RARAUL SA

Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava, 727100

73

SV 1085

SC BUCOVINA SA FALTICENI

Fălticeni, județul Suceava, 725200

74

SV 1562

SC BUCOVINA SA SUCEAVA

Suceava, județul Suceava, 720290

75

SV 1888

SC TOCAR PROD SRL

Frătăuții Vechi, județul Suceava, 727255

76

SV 4909

SC ZADA PROD SRL

Horodnic de Jos, județul Suceava, 727301

77

SV 6159

SC ECOLACT SRL

Milișăuți, județul Suceava, 727360

78

TR 27

SC VIOLACT SRL

Putineiu, județul Teleorman, 147285

79

TR 81

SC BIG FAMILY SRL

Videle, județul Teleorman, 145300

80

TR 239

SC COMALACT SRL

Nanov, județul Teleorman, 147215

81

L80

SC INDUSTRIAL MARIAN SRL

Drănceni, județul Vaslui, 737220

82

VN 231

SC VRANLACT SA

Focșani, județul Vrancea, 620122


29.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 345/28


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2011. gada 21. decembris),

ar ko groza Lēmumu 2009/861/EK par pārejas pasākumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 853/2004 attiecībā uz prasībām neatbilstoša svaigpiena pārstrādi konkrētos piena pārstrādes uzņēmumos Bulgārijā

(izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 9568)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2011/899/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (1), un jo īpaši tās 9. pantu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 853/2004 ir paredzēti īpaši noteikumi pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtikas higiēnu. Minētajos noteikumos ir ietvertas higiēnas prasības svaigpienam un piena produktiem.

(2)

Komisijas Lēmums 2009/861/EK (2) piena pārstrādes uzņēmumiem Bulgārijā, kuri uzskaitīti minētajā lēmumā, paredz dažas atkāpes no prasībām, kas noteiktas Regulas (EK) 853/2004 III pielikuma IX sadaļas I nodaļas II un III apakšnodaļā. Minēto lēmumu piemēro līdz 2011. gada 31. decembrim.

(3)

Tādēļ daži piena pārstrādes uzņēmumi, kas uzskaitīti Lēmuma 2009/861/EK I pielikumā, piemērojot izņēmumu Regulas (EK) Nr. 853/2004 attiecīgajiem noteikumiem, drīkst pārstrādāt prasībām atbilstošu un neatbilstošu pienu ar nosacījumu, ka prasībām atbilstošu un neatbilstošu pienu pārstrādā atsevišķās ražošanas līnijās. Turklāt konkrēti piena pārstrādes uzņēmumi, kas ir uzskaitīti minētā lēmuma II pielikumā, drīkst pārstrādāt prasībām neatbilstošu pienu, to nenošķirot atsevišķās ražošanas līnijās.

(4)

Bulgārija ir informējusi Komisiju, ka kopš Lēmuma 2009/861/EK stāšanās spēkā Regulas (EK) Nr. 853/2004 prasībām atbilstoša svaigpiena īpatsvars, kas nogādāts piena pārstrādes uzņēmumos minētajā dalībvalstī, ievērojami palielinājies. Bulgārija ir izveidojusi arī rīcības plānu, kas paredzēts tam, lai nodrošinātu atbilstību ES tiesību aktiem, aptverot visu ražošanas ķēdi minētajā dalībvalstī.

(5)

Tomēr Bulgārijas saskaņā ar Lēmuma 2009/861/EK 5. pantu iesniegtais ziņojums un Bulgārijas iestāžu sniegtā informācija Pastāvīgajai pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejai 2011. gada 17. oktobrī liecina, ka situācija Bulgārijas piena nozarē joprojām neatbilst Regulas (EK) Nr. 853/2004 prasībām.

(6)

Ņemot vērā pašreizējo situāciju un netraucējot Bulgārijas iestāžu veiktajiem pasākumiem, ir lietderīgi pagarināt termiņu, kurā paredzēts piemērot Lēmumā 2009/861/EK noteiktos pasākumus.

(7)

Bulgārijai būtu jāturpina veikt uzlabojumus, lai nodrošinātu, ka Lēmuma 2009/861/EK pielikumos uzskaitītajos uzņēmumos pārstrādātais svaigpiens atbilst Regulas (EK) Nr. 853/2004 prasībām.

(8)

Jo īpaši Bulgārijai būtu jāturpina pārraudzīt situāciju un regulāri jāiesniedz ziņojumi Komisijai par uzlabojumiem, kas panākti, lai nodrošinātu atbilstību minētajām prasībām. Ņemot vērā minēto ziņojumu secinājumus, būtu jāveic piemēroti pasākumi.

(9)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Lēmums 2009/861/EK.

(10)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2009/861/EK groza šādi:

1)

lēmuma 2. pantā datumu “līdz 2011. gada 31. decembrim” aizstāj ar datumu “līdz 2013. gada 31. decembrim”;

2)

lēmuma 3. pantā datumu “līdz 2011. gada 31. decembrim” aizstāj ar datumu “līdz 2013. gada 31. decembrim”;

3)

lēmuma 5. pantu aizstāj ar šādu:

“5. pants

1.   Bulgārija iesniedz Komisijai ikgadējus ziņojumus par uzlabojumiem, kas panākti, lai nodrošinātu atbilstību Regulas (EK) Nr. 853/2004 prasībām, attiecībā uz:

a)

ražošanas saimniecībām, kurās ražo prasībām neatbilstošu pienu;

b)

prasībām neatbilstoša piena savākšanas un transportēšanas sistēmām.

Pirmais ikgadējais ziņojums Komisijai jāiesniedz vēlākais līdz 2012. gada 31. decembrim, un otrais ikgadējais ziņojums – vēlākais līdz 2013. gada 31. oktobrim.

Ziņojumus iesniedz, izmantojot III pielikumā paredzēto veidlapu.

2.   Komisija rūpīgi pārrauga uzlabojumus, kas panākti, lai attiecībā uz svaigpienu, kurš tiek pārstrādāts I un II pielikumā uzskaitītajos uzņēmumos, nodrošinātu atbilstību Regulas (EK) Nr. 853/2004 prasībām.

Ja Komisija, ņemot vērā Bulgārijas iesniegtos ziņojumus, uzskata par maz iespējamu, ka līdz 2013. gada 31. decembrim tiks nodrošināta atbilstība prasībām, tā ierosina attiecīgus pasākumus, lai situāciju uzlabotu.”;

4)

lēmuma 6. pantā datumu “līdz 2011. gada 31. decembrim” aizstāj ar datumu “līdz 2013. gada 31. decembrim”;

5)

lēmuma I un II pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikuma tekstu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2011. gada 21. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

John DALLI


(1)  OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp.

(2)  OV L 314, 1.12.2009., 83. lpp.


PIELIKUMS

I PIELIKUMS

To piena pārstrādes uzņēmumu saraksts, kuriem ir atļauts pārstrādāt prasībām atbilstošu un prasībām neatbilstošu pienu saskaņā ar 2. pantu

Nr.

Veterinārais Nr.

Uzņēmuma nosaukums

Pilsētas/ielas vai ciema/reģiona nosaukums

1

BG 0412010

“Bi Si Si Handel” OOD

gr. Elena

ul. “Treti mart” 19

2

BG 0612027

“Mlechen ray – 2” EOOD

gr. Vratsa

kv. “Bistrets”

3

BG 0612043

ET “Zorov- 91 -Dimitar Zorov”

gr. Vratsa

Mestnost “Parshevitsa”

4

BG 2012020

“Yotovi” OOD

gr. Sliven

Kv. “Rechitsa”

5

BG 2512020

“Mizia-Milk” OOD

gr. Targovishte

Industrialna zona

6

BG 2112001

“Rodopeya – Belev” EOOD

gr. Smolyan,

Ul. “Trakya” 20

7

BG 1212001

“S i S – 7” EOOD

gr. Montana

“Vrachansko shose” 1

8

BG 2812003

“Balgarski yogurt” OOD

s. Veselinovo,

obl. Yambolska

II PIELIKUMS

To piena pārstrādes uzņēmumu saraksts, kuriem ir atļauts pārstrādāt prasībām neatbilstošu pienu saskaņā ar 3. pantu

Nr.

Veterinārais Nr.

Uzņēmuma nosaukums

Pilsētas/ielas vai ciema/reģiona nosaukums

1

BG 2412037

“Stelimeks” EOOD

s. Asen

2

0912015

“Anmar” OOD

s. Padina

obsht. Ardino

3

0912016

OOD “Persenski”

s. Zhaltusha

obsht. Ardino

4

1012014

ET”Georgi Gushterov DR”

s. Yahinovo

5

1012018

“Evro miyt end milk” EOOD

gr. Kocherinovo

obsht. Kocherinovo

6

1112004

“Matev-Mlekoprodukt” OOD

s. Goran

7

1112017

ET “Rima-Rumen Borisov”

s. Vrabevo

8

1312023

“Inter-D” OOD

s. Kozarsko

9

1612049

“Alpina –Milk” EOOD

s. Zhelyazno

10

1612064

OOD “Ikay”

s. Zhitnitsa

obsht. Kaloyanovo

11

2112008

MK “Rodopa milk”

s. Smilyan

obsht. Smolyan

12

2412039

“Penchev” EOOD

gr. Chirpan

“Septemvriytsi” 58

13

2512021

“Keya-Komers-03” EOOD

s. Svetlen

14

0112014

ET “Veles-Kostadin Velev”

gr. Razlog

ul. “Golak” 14

15

2312041

“Danim-D.Stoyanov” EOOD

gr. Elin Pelin

m-st Mansarovo

16

2712010

“Kamadzhiev-milk” EOOD

s. Kriva reka

obsht. N.Kozlevo

17

0712001

“Ben Invest” OOD

s. Kostenkovtsi

obsht. Gabrovo

18

1512012

ET “Ahmed Tatarla”

s. Dragash voyvoda,

obsht. Nikopol

19

2212027

“Ekobalkan” OOD

gr. Sofia

bul “Evropa” 138

20

2312030

ET “Favorit- D.Grigorov”

s. Aldomirovtsi

21

2312031

ET “Belite kamani”

s. Dragotintsi

22

BG 1512033

ET “Voynov-Ventsislav Hristakiev”

s. Milkovitsa

obsht. Gulyantsi

23

BG 1512029

“Lavena” OOD

s. Dolni Dębnik

obl. Pleven

24

BG 1612028

ET “Slavka Todorova”

s. Trud

obsht. Maritsa

25

BG 1612051

ET “Radev-Radko Radev”

s. Kurtovo Konare

obl. Plovdiv

26

BG 1612066

“Lakti ko” OOD

s. Bogdanitza

27

BG 2112029

ET “Karamfil Kasakliev”

gr. Dospat

28

BG 0912004

“Rodopchanka” OOD

s. Byal izvor

obsht. Ardino

29

0112003

ET “Vekir”

s. Godlevo

30

0112013

ET “Ivan Kondev”

gr. Razlog

Stopanski dvor

31

0212037

“Megakomers” OOD

s. Lyulyakovo

obsht. Ruen

32

0512003

SD “LAF-Velizarov i sie”

s. Dabravka

obsht. Belogradchik

33

0612035

OOD “Nivego”

s. Chiren

34

0612041

ET “Ekoprodukt-Megiya- Bogorodka Dobrilova”

gr. Vratsa

ul. “Ilinden” 3

35

0612042

ET “Mlechen puls - 95 - Tsvetelina Tomova”

gr. Krivodol

ul. “Vasil Levski”

36

1012008

“Kentavar” OOD

s. Konyavo

obsht. Kyustendil

37

1212022

“Milkkomm” EOOD

gr. Lom

ul. “Al.Stamboliyski” 149

38

1212031

“ADL” OOD

s. Vladimirovo

obsht. Boychinovtsi

39

1512006

“Mandra” OOD

s. Obnova

obsht. Levski

40

1512008

ET “Petar Tonovski-Viola”

gr. Koynare

ul. “Hr.Botev” 14

41

1512010

ET “Militsa Lazarova-90”

gr. Slavyanovo,

ul. “Asen Zlatarev” 2

42

1612024

SD “Kostovi – EMK”

gr. Saedinenie

ul. “L.Karavelov” 5

43

1612043

ET “Dimitar Bikov”

s. Karnare

obsht. “Sopot”

44

1712046

ET “Stem-Tezdzhan Ali”

gr. Razgrad

ul. “Knyaz Boris” 23

45

2012012

ET “Olimp-P.Gurtsov”

gr. Sliven

m-t “Matsulka”

46

2112003

“Milk- inzhenering” OOD

gr. Smolyan

ul. “Chervena skala” 21

47

2112027

“Keri” OOD

s. Borino,

obsht. Borino

48

2312023

“Mogila” OOD

gr. Godech,

ul. “Ruse” 4

49

2512018

“Biomak” EOOD

gr. Omurtag

ul. “Rodopi” 2

50

2712013

“Ekselans” OOD

s. Osmar,

obsht. V. Preslav

51

2812018

ET “Bulmilk-Nikolay Nikolov”

s. General Inzovo,

obl. Yambolska

52

2812010

ET “Mladost-2-Yanko Yanev”

gr. Yambol,

ul. “Yambolen” 13

53

BG 1012020

ET “Petar Mitov-Universal”

s. Gorna Grashtitsa

obsht. Kyustendil

54

BG 1112016

Mandra “IPZHZ”

gr. Troyan

ul. “V.Levski” 281

55

BG 1712042

ET “Madar”

s. Terter

56

BG 2612042

“Bulmilk” OOD

s. Konush

obl. Haskovska

57

BG 0912011

ET “Alada-Mohamed Banashak”

s. Byal izvor

obsht. Ardino

58

1112026

“ABLAMILK” EOOD

gr. Lukovit,

ul. “Yordan Yovkov” 13

59

1312005

“Ravnogor” OOD

s. Ravnogor

60

1712010

“Bulagrotreyd-chastna kompaniya” EOOD

s. Yuper

Industrialen kvartal

61

1712013

ET “Deniz”

s. Ezerche

62

2012011

ET “Ivan Gardev 52”

gr. Kermen

ul. “Hadzhi Dimitar” 2

63

2012024

ET “Denyo Kalchev 53”

gr. Sliven

ul. “Samuilovsko shose” 17

64

2112015

OOD “Rozhen Milk”

s. Davidkovo,

obsht. Banite

65

2112026

ET “Vladimir Karamitev”

s. Varbina

obsht. Madan

66

2312007

ET “Agropromilk”

gr. Ihtiman,

ul. “P.Slaveikov” 19

67

BG 1812008

“Vesi” OOD

s. Novo selo

68

BG 2512003

“Si Vi Es” OOD

gr. Omurtag

Promishlena zona

69

BG 2612034

ET “Eliksir-Petko Petev”

s. Gorski izvor

70

BG 1812003

“Sirma Prista” AD

gr. Ruse

bul. “3-ti mart” 51

71

BG 2512001

“Mladost -2002” OOD

gr. Targovishte

bul.”29-ti yanuari” 7

72

0812030

“FAMA” AD

gr. Dobrich

bul. “Dobrudzha” 2

73

0912003

“Koveg-mlechni produkti” OOD

gr. Kardzhali

Promishlena zona

74

1412015

ET “Boycho Videnov - Elbokada 2000”

s. Stefanovo

obsht. Radomir

75

1712017

“Diva 02” OOD

gr. Isperih

ul. “An.Kanchev”

76

1712037

ET “Ali Isliamov”

s. Yasenovets

77

1712043

“Maxima milk” OOD

s. Samuil

78

1812005

“DAV - Viktor Simonov” EOOD

gr. Vetovo

ul. “Han Kubrat” 52

79

2012010

“Saray” OOD

s. Mokren

80

2012032

“Kiveks” OOD

s.Kovachite

81

2012036

“Minchevi” OOD

s. Korten

82

2212009

“Serdika -94” OOD

gr. Sofia

kv. Zheleznitza

83

2312028

ET “Sisi Lyubomir Semkov”

s. Anton

84

2312033

“Balkan spetsial” OOD

s. Gorna Malina

85

2312039

EOOD “Laktoni”

s. Ravno pole,

obl. Sofiyska

86

2412040

“Inikom” OOD

gr. Galabovo

ul. “G.S.Rakovski” 11

87

2512011

ET “Sevi 2000- Sevie Ibryamova”

s. Krepcha

obsht. Opaka

88

2612015

ET “Detelina 39”

s. Brod

89

2812002

“Arachievi” OOD

s. Kirilovo,

obl. Yambolska’

90

BG 1612021

ET “Deni-Denislav Dimitrov-Ilias Islamov”

s. Briagovo

obsht. Gulyantsi

91

BG 2012019

“Hemus-Milk komers” OOD

gr. Sliven

Promishlena zona Zapad

92

2012008

“Raftis” EOOD

s. Byala

93

2112023

ET “Iliyan Isakov”

s. Trigrad

obsht. Devin

94

2312020

“MAH 2003” EOOD

gr. Etropole

bul. “Al.Stamboliyski” 21

95

2712005

“Nadezhda” OOD

s. Kliment


Labojumi

29.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 345/35


Labojums Komisijas 2011. gada 21. oktobra Regulā (ES) Nr. 1149/2011, ar ko izdara grozījumus Regulā (EK) Nr. 2042/2003 par gaisa kuģu un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 298, 2011. gada 16. novembris )

5. lappusē, pielikuma 2. punkta 1) apakšpunktā, satura rādītājā:

tekstu:

“IV papildinājums –

Nosacījumi tāda personāla izmantošanai, kas nav ieguvis kvalifikāciju atbilstoši 145.A.30. iedaļas j) punkta 1. un 2. apakšpunktam”

lasīt šādi:

“IV papildinājums –

Nosacījumi tāda personāla izmantošanai, kas nav ieguvis kvalifikāciju atbilstoši III pielikumam (66. daļai), kurš minēts 145.A.30. iedaļas j) punkta 1. un 2. apakšpunktā”.

6. lappusē, pielikuma 2. punkta 6) apakšpunktā:

tekstu:

“6)

IV papildinājumu 145. daļai groza šādi:

Nosacījumi tāda personāla izmantošanai, kas nav ieguvis kvalifikāciju atbilstoši 145.A.30. iedaļas j) punkta 1. un 2. apakšpunktam” ”

lasīt šādi:

“6)

IV papildinājumu 145. daļai groza šādi:

Nosacījumi tāda personāla izmantošanai, kas nav ieguvis kvalifikāciju atbilstoši III pielikumam (66. daļai), kurš minēts 145.A.30. iedaļas j) punkta 1. un 2. apakšpunktā” ”.