ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2011.338.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 338

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

54. sējums
2011. gada 21. decembris


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Papildinājums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 1007/2011 (2011. gada 27. septembris) par tekstilšķiedru nosaukumiem un par tekstilizstrādājumu šķiedru sastāva etiķetēšanu un marķēšanu saistībā ar tiem, un par Padomes Direktīvas 73/44/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 96/73/EK un 2008/121/EK atcelšanu (OV L 272, 18.10.2011., 1. lpp.)

1

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/99/ES (2011. gada 13. decembris) par Eiropas aizsardzības rīkojumu

2

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 1345/2011 (2011. gada 19. decembris), ar kuru īsteno Regulu (EK) Nr. 194/2008, ar ko atjauno un stiprina ierobežojošus pasākumus pret Birmu/Mjanmu

19

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1346/2011 (2011. gada 13. decembris), ar ko nosaka aizliegumu dalībvalsts karoga kuģiem, izņemot Dānijas un Īrijas karoga kuģiem, zvejot kaproīdas ES un starptautiskajos ūdeņos VI, VII un VIII zonā

20

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1347/2011 (2011. gada 13. decembris), ar ko nosaka aizliegumu Vācijas karoga kuģiem zvejot siļķes ES un starptautiskajos ūdeņos Vb, VIb un VIaN zonā

22

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1348/2011 (2011. gada 13. decembris), ar ko nosaka aizliegumu Apvienotās Karalistes karoga kuģiem zvejot kaproīdas ES un starptautiskajos ūdeņos VI, VII un VIII zonā

24

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1349/2011 (2011. gada 20. decembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 376/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus kopējus noteikumus, kas jāievēro, piemērojot importa un eksporta licenču un iepriekš noteiktas kompensācijas sertifikātu sistēmu lauksaimniecības produktiem

26

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1350/2011 (2011. gada 20. decembris), ar ko 2011./2012. tirdzniecības gadā uz laiku atliek muitas nodokļa piemērošanu noteiktu veidu labības ievedumiem

27

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1351/2011 (2011. gada 20. decembris), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 747/2001 attiecībā uz Savienības tarifa kvotu un salīdzināmo daudzumu piemērošanas apturēšanu atsevišķiem lauksaimniecības produktiem, kuru izcelsme ir Jordānas Rietumkrastā un Gazas joslā

29

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1352/2011 (2011. gada 20. decembris), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1236/2005 par tādu preču tirdzniecību, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai

31

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1353/2011 (2011. gada 20. decembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 883/2006, ar ko nosaka piemērošanas kārtību Padomes Regulai (EK) Nr. 1290/2005 attiecībā uz maksājumu aģentūru uzskaiti, izdevumu un ieņēmumu deklarācijām un izdevumu atmaksājumu nosacījumiem saistībā ar ELGF un ELFLA

35

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1354/2011 (2011. gada 20. decembris), ar ko atver Savienības ikgadējās aitu, kazu un aitas un kazas gaļas tarifu kvotas

36

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1355/2011 (2011. gada 20. decembris), ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 329/2007 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Korejas Tautas Demokrātisko Republiku

39

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1356/2011 (2011. gada 20. decembris), ar ko nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

48

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1357/2011 (2011. gada 20. decembris) par importa licenču izdošanu atbilstīgi pieteikumiem, kas iesniegti 2011. gada decembra pirmajās septiņās dienās, saskaņā ar tarifu kvotu augstākā labuma liellopu gaļai, kuru pārvalda ar Regulu (EK) Nr. 620/2009

50

 

*

Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 1358/2011 (2011. gada 14. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1745/2003 par obligāto rezervju piemērošanu (ECB/2003/9) (ECB/2011/26)

51

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums 2011/857/KĀDP (2011. gada 19. decembris), ar ko groza un pagarina Vienoto rīcību 2005/889/KĀDP par Eiropas Savienības Robežu palīdzības misijas izveidi Rafas šķērsošanas punktā (ES RPM Rafa)

52

 

*

Padomes Lēmums 2011/858/KĀDP (2011. gada 19. decembris), ar ko groza un pagarina Lēmumu 2010/784/KĀDP par Eiropas Savienības Policijas misiju palestīniešu teritorijās (EUPOL COPPS)

54

 

*

Padomes Lēmums 2011/859/KĀDP (2011. gada 19. decembris), ar kuru groza Lēmumu 2010/232/KĀDP, ar ko atjauno ierobežojošus pasākumus pret Birmu/Mjanmu

55

 

*

Padomes Lēmums 2011/860/KĀDP (2011. gada 19. decembris), ar ko groza Lēmumu 2010/800/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku

56

 

 

2011/861/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 19. decembris), ar ko piešķir īslaicīgu atkāpi no izcelsmes noteikumiem, kas izklāstīti Padomes Regulas (EK) Nr. 1528/2007 II pielikumā, lai ņemtu vērā Kenijas īpašo situāciju attiecībā uz tunzivju fileju (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 9269)

61

 

 

2011/862/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 19. decembris), ar ko apstiprina konkrētas grozītās dzīvnieku slimību un zoonožu izskaušanas un uzraudzības programmas 2011. gadam un groza Lēmumu 2010/712/ES attiecībā uz Savienības finansiālo ieguldījumu programmām, kas apstiprinātas ar minēto lēmumu (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 9478)

64

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

 

2011/2/ES

 

*

Lēmums Nr. 2/2011, kuru pieņēmusi Apvienotā Kopienas un Šveices Gaisa transporta komiteja, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas Nolīgumu par gaisa transportu (2011. gada 25. novembris), ar ko aizstāj pielikumu Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas Nolīgumam par gaisa transportu

70

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Leģislatīvi akti

REGULAS

21.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 338/1


PAPILDINĀJUMS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 1007/2011 (2011. gada 27. septembris) par tekstilšķiedru nosaukumiem un par tekstilizstrādājumu šķiedru sastāva etiķetēšanu un marķēšanu saistībā ar tiem, un par Padomes Direktīvas 73/44/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 96/73/EK un 2008/121/EK atcelšanu

(“Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 272, 2011. gada 18. oktobris, 1. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 27. septembra Regulai (ES) Nr. 1007/2011 ir pievienots šāds pielikums:

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DEKLARĀCIJA

Eiropas Parlaments un Padome apzinās, cik liela nozīme ir tam, lai patērētājiem tiktu sniegta precīza informācija, it īpaši tad, ja izstrādājumi marķēti ar izcelsmes norādi, lai nodrošinātu patērētājiem aizsardzību pret krāpnieciskiem, neprecīziem vai maldinošiem apgalvojumiem. Noderīgs līdzeklis šādas informācijas sniegšanai, ejot kopsolī ar tehnikas attīstību, varētu būt jauno tehnoloģiju izmantošana, piemēram, elektroniskais marķējums, tostarp radiofrekvenču identifikācija. Eiropas Parlaments un Padome aicina Komisiju, lai tā, izstrādājot šīs regulas 24. pantā prasīto ziņojumu, apsvērtu minēto līdzekļu ietekmi uz iespējamām jaunām etiķetēšanas prasībām, tostarp arī ar mērķi uzlabot izstrādājumu izsekojamību.


DIREKTĪVAS

21.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 338/2


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2011/99/ES

(2011. gada 13. decembris)

par Eiropas aizsardzības rīkojumu

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un it īpaši tā 82. panta 1. punkta a) un d) apakšpunktu,

ņemot vērā Beļģijas Karalistes, Bulgārijas Republikas, Igaunijas Republikas, Spānijas Karalistes, Francijas Republikas, Itālijas Republikas, Ungārijas Republikas, Polijas Republikas, Portugāles Republikas, Rumānijas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes iniciatīvu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (1),

tā kā:

(1)

Eiropas Savienība ir sev izvirzījusi mērķi uzturēt un attīstīt brīvības, drošības un tiesiskuma telpu.

(2)

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 82. panta 1. punktā ir noteikts, ka Savienības tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās pamatojas uz tiesas spriedumu un lēmumu savstarpējas atzīšanas principu.

(3)

Saskaņā ar “Stokholmas programmu – atvērta un droša Eiropa tās pilsoņu un viņu aizsardzības labā” (2) savstarpējai atzīšanai būtu jāattiecas uz visiem tiesas spriedumu un nolēmumu veidiem, kuri – atkarībā no tiesību sistēmas – var būt pieņemti krimināllietās vai administratīvās lietās. Tā arī aicina Komisiju un dalībvalstis izskatīt to, kā uzlabot tiesību aktus un praktiskus atbalsta pasākumus, lai aizsargātu cietušos. Programmā arī norādīts, ka noziegumos cietušajiem var piedāvāt īpašus aizsardzības pasākumus, kam vajadzētu būt spēkā visā Savienībā. Šī direktīva ir daļa no saskaņotu un vispusīgu pasākumu kopuma attiecībā uz cietušo tiesībām.

(4)

Eiropas Parlamenta 2009. gada 26. novembra rezolūcijā par vardarbības pret sievietēm izskaušanu dalībvalstis tiek aicinātas uzlabot savus valsts tiesību aktus un politiku, lai apkarotu visu veidu vardarbību pret sievietēm, un rīkoties, lai novērstu cēloņus vardarbībai pret sievietēm, tostarp izmantojot preventīvus pasākumus, un Savienība tiek aicināta nodrošināt tiesības uz palīdzību un atbalstu visiem vardarbībā cietušajiem. Eiropas Parlamenta 2010. gada 10. februāra rezolūcijā par vīriešu un sieviešu līdztiesību Eiropas Savienībā (2009) ir pausts atbalsts priekšlikumam ieviest Eiropas aizsardzības rīkojumu cietušajiem.

(5)

Padome 2011. gada 10. jūnija rezolūcijā par Ceļvedi cietušo tiesību un aizsardzības stiprināšanai, īpaši kriminālprocesā, norādīja, ka būtu jārīkojas Savienības līmenī, lai stiprinātu noziegumos cietušo tiesības un aizsardzību, un aicināja Komisiju šim nolūkam nākt klajā ar atbilstošiem priekšlikumiem. Šajā ziņā būtu jāizveido mehānisms, ar ko starp dalībvalstīm nodrošinātu savstarpēju atzīšanu lēmumiem par aizsardzības pasākumiem noziegumos cietušajiem. Saskaņā ar minēto rezolūciju šī direktīva, kas attiecas uz krimināllietās pieņemtu aizsardzības pasākumu savstarpēju atzīšanu, būtu jāpapildina ar atbilstošu mehānismu attiecībā uz pasākumiem, kas pieņemti civillietās.

(6)

Vienotā tiesiskuma telpā bez iekšējām robežām ir jānodrošina, lai aizsardzība, ko fiziskai personai nodrošina vienā dalībvalstī, saglabātos un turpinātos jebkurā citā dalībvalstī, uz kuru persona pārvietojas vai ir pārvietojusies. Tāpat būtu jānodrošina, ka Savienības pilsoņi, likumīgi izmantojot tiesības brīvi pārvietoties un dzīvot dalībvalstu teritorijā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību (LES) 3. panta 2. punktu un LESD 21. pantu, nezaudētu aizsardzību.

(7)

Lai sasniegtu šos mērķus, ar šo direktīvu būtu jāparedz noteikumi, ar kuriem aizsardzību, kas izriet no konkrētiem aizsardzības pasākumiem, kuri pieņemti saskaņā ar vienas dalībvalsts (“izdevējvalsts”) tiesību aktiem, var attiecināt uz citu dalībvalsti, kurā aizsargājamā persona nolemj dzīvot vai uzturēties (“izpildvalsts”).

(8)

Šajā direktīvā ir ņemtas vērā dalībvalstu atšķirīgās tiesību tradīcijas, kā arī tas, ka efektīvu aizsardzību var nodrošināt ar aizsardzības rīkojumiem, ko izdevusi iestāde, kas nav krimināltiesa. Šī direktīva nerada pienākumus mainīt valstu sistēmas aizsardzības pasākumu noteikšanai, nedz arī rada pienākumus ieviest vai grozīt krimināltiesību sistēmu Eiropas aizsardzības rīkojuma izpildei.

(9)

Šī direktīva attiecas uz aizsardzības pasākumiem, kuri jo īpaši paredzēti, lai personu aizsargātu pret citas personas noziedzīgu darbību, kas var jebkādā veidā apdraudēt minētās personas dzīvību vai fizisko, psiholoģisko un seksuālo neaizskaramību, piemēram, novēršot jebkādu uzmākšanos, kā arī minētās personas cieņu un brīvību, piemēram, novēršot nolaupīšanu, izsekošanu un citus netiešas piespiešanas veidus, un kuru mērķis ir novērst jaunas noziedzīgas darbības vai mazināt agrāk izdarītu noziedzīgu darbību sekas. Šīs aizsargājamās personas personīgās tiesības atbilst pamatvērtībām, ko atzīst un aizsargā visās dalībvalstīs. Tomēr dalībvalstīm nav pienākuma izdot Eiropas aizsardzības rīkojumu, pamatojoties uz tādu krimināltiesību pasākumu, kas nav īpaši paredzēts, lai aizsargātu personu, bet kas pirmkārt kalpo citiem mērķiem, piemēram, likumpārkāpēja sociālajai rehabilitācijai. Ir svarīgi uzsvērt, ka šī direktīva attiecas uz aizsardzības pasākumiem, kas paredzēti visu cietušo aizsardzībai, nevis tikai to personu aizsardzībai, kuras cietušas ar dzimumu saistītā vardarbībā, ņemot vērā ikviena attiecīgā nozieguma īpatnības.

(10)

Šī direktīva attiecas uz aizsardzības pasākumiem, kas noteikti krimināllietās, un tādēļ neaptver aizsardzības pasākumus, kas noteikti civillietās. Lai aizsardzības pasākums būtu izpildāms saskaņā ar šo direktīvu, noziedzīgam nodarījumam nav jābūt konstatētam ar galīgu nolēmumu. Tāpat nav svarīgs tās iestādes veids – krimināllietu, administratīvo lietu vai civillietu, kas noteikusi aizsardzības pasākumu. Šī direktīva neuzliek dalībvalstīm pienākumu grozīt savus valsts tiesību aktus, lai tās saistībā ar kriminālprocesu varētu noteikt aizsardzības pasākumus.

(11)

Ir iecerēts, ka šī direktīva attieksies uz aizsardzības pasākumiem, ko nosaka noziegumos cietušo vai iespējamu cietušo labā. Tādēļ šai direktīvai nevajadzētu attiekties uz pasākumiem, kas noteikti liecinieku aizsardzībai.

(12)

Ja aizsardzības pasākumu, kā tas definēts šajā direktīvā, nosaka, lai aizsargātu galvenās aizsargājamās personas radinieku, Eiropas aizsardzības rīkojumu var lūgt un izdot arī attiecībā uz minēto radinieku, ievērojot šajā direktīvā izklāstītos nosacījumus.

(13)

Ikviens lūgums par Eiropas aizsardzības rīkojuma izdošanu būtu jāizskata pietiekami ātri, ņemot vērā lietas konkrētos apstākļus, tostarp jautājuma steidzamību, aizsargājamās personas paredzamo ierašanās datumu izpildvalsts teritorijā un, ja iespējams, aizsargājamās personas apdraudējuma pakāpi.

(14)

Ja saskaņā ar šo direktīvu ir jāsniedz informācija aizsargājamajai personai vai personai, kas rada apdraudējumu, šī informācija attiecīgā gadījumā būtu jāsniedz arī attiecīgās personas aizbildnim vai aizgādnim, vai pārstāvim. Pienācīga uzmanība būtu jāpievērš arī tam, ka aizsargājamajai personai, personai, kas rada apdraudējumu, vai to aizbildņiem vai aizgādņiem, vai pārstāvjiem tiesvedībā ir jāsaņem šajā direktīvā noteiktā informācija minētajai personai saprotamā valodā.

(15)

Eiropas aizsardzības rīkojuma izdošanas un atzīšanas procedūrās kompetentajām iestādēm būtu jāpievērš pienācīga uzmanība cietušo, tostarp jo īpaši neaizsargātu personu, piemēram, nepilngadīgo vai personu ar invaliditāti, vajadzībām.

(16)

Piemērojot šo direktīvu, aizsardzības pasākumu var uzlikt, pamatojoties uz spriedumu Padomes Pamatlēmuma 2008/947/TI (2008. gada 27. novembris) par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu tādiem spriedumiem un probācijas lēmumiem, kuri paredzēti probācijas pasākumu un alternatīvu sankciju uzraudzībai (3), nozīmē vai pamatojoties uz lēmumu par uzraudzības pasākumiem Padomes Pamatlēmuma 2009/829/TI (2009. gada 23. oktobris), ar ko attiecībās starp Eiropas Savienības dalībvalstīm savstarpējas atzīšanas principu piemēro lēmumiem par uzraudzības pasākumiem kā alternatīvu pirmstiesas apcietinājumam (4), nozīmē. Ja lēmums izdevējvalstī ir noteikts, pamatojoties uz kādu no minētajiem pamatlēmumiem, tad izpildvalstī būtu atbilstoši jāievēro atzīšanas procedūra. Tam tomēr nevajadzētu liegt iespēju Eiropas aizsardzības rīkojumu nodot dalībvalstij, kas nav tā valsts, kura izpilda lēmumus, kuru pamatā ir minētie pamatlēmumi.

(17)

Saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6. pantu un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. panta otro daļu personai, kas rada apdraudējumu, vai nu procedūrā, kurā pieņem aizsardzības pasākumu, vai pirms Eiropas aizsardzības rīkojuma izdošanas būtu jāsniedz iespēja tikt uzklausītai un apstrīdēt aizsardzības pasākumu.

(18)

Lai izpildvalstī novērstu nozieguma izdarīšanu pret cietušo, minētajai valstij vajadzētu būt juridiskiem līdzekļiem atzīt lēmumu, kas par labu cietušajam iepriekš pieņemts izdevējvalstī, reizē novēršot vajadzību cietušajam izpildvalstī sākt jaunas procedūras vai atkārtoti sniegt pierādījumus – tā, it kā izdevējvalstī nebūtu pieņemts lēmums. Eiropas aizsardzības rīkojuma atzīšana izpildvalstī inter alia paredz, ka minētās valsts kompetentā iestāde, ievērojot šajā direktīvā izklāstītos ierobežojumus, pieņem izdevējvalstī noteiktu aizsardzības pasākumu pastāvēšanu un spēkā esību, atzīst Eiropas aizsardzības rīkojumā aprakstītos faktiskos apstākļus un piekrīt, ka aizsardzība būtu jānodrošina un jāturpina nodrošināt saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem.

(19)

Šajā direktīvā ir tādu aizliegumu vai ierobežojumu izsmeļošs saraksts, kuri, ja tos uzlikusi izdevējvalsts un ja tie iekļauti Eiropas aizsardzības rīkojumā, būtu jāatzīst un jāizpilda izpildvalstī, ievērojot šajā direktīvā izklāstītos ierobežojumus. Valsts līmenī var būt arī cita veida aizsardzības pasākumi, piemēram, personas, kas rada apdraudējumu, pienākums uzturēties noteiktā vietā, ja to paredz valsts tiesību akti. Šādus pasākumus izdevējvalstī var uzlikt saskaņā ar procedūru, kuras rezultātā nosaka kādu no aizsardzības pasākumiem, kas saskaņā ar šo direktīvu var būt Eiropas aizsardzības rīkojuma pamatā.

(20)

Tā kā kompetence noteikt un izpildīt aizsardzības pasākumus dalībvalstīs ir dažādu veidu iestādēm (civillietu, krimināllietu vai administratīvo lietu), ir lietderīgi šajā direktīvā paredzēt lielu elastību dalībvalstu savstarpējās sadarbības mehānismā. Tādēļ izpildvalsts kompetentajai iestādei nav visos gadījumos jāparedz tādi paši aizsardzības pasākumi kā tie, kas noteikti izdevējvalstī, un tai ir noteikta rīcības brīvība noteikt jebkādu pasākumu, ko tā saskaņā ar saviem valsts tiesību aktiem līdzīgā gadījumā uzskata par atbilstīgu un piemērotu, lai aizsargājamajai personai nodrošinātu nepārtrauktu aizsardzību, ņemot vērā aizsardzības pasākumu, kas noteikts izdevējvalstī, kā tas ir aprakstīts Eiropas aizsardzības rīkojumā.

(21)

Pie aizliegumiem vai ierobežojumiem, uz ko attiecas šī direktīva, cita starpā pieskaitāmi arī pasākumi, kas paredzēti, lai ierobežotu personisku vai attālinātu saziņu starp aizsargājamo personu un apdraudējuma radītāju, piemēram, nosakot konkrētus nosacījumus šādai saziņai vai uzliekot ierobežojumus saziņas saturam.

(22)

Izpildvalsts kompetentajai iestādei būtu jāinformē persona, kas rada apdraudējumu, izdevējvalsts kompetentā iestāde un aizsargājamā persona par visiem uz Eiropas aizsardzības rīkojuma pamata noteiktajiem pasākumiem. Informējot personu, kas rada apdraudējumu, pienācīgi būtu jāņem vērā aizsargājamās personas intereses – neatklāt minētās personas adresi vai citu kontaktinformāciju. Šādas ziņas nevajadzētu iekļaut attiecīgajā paziņojumā, ja vien adrese vai cita kontaktinformācija nav iekļauta aizliegumā vai ierobežojumā, kas kā izpildes pasākums uzlikts personai, kura rada apdraudējumu.

(23)

Ja izdevējvalsts kompetentā iestāde atsauc Eiropas aizsardzības rīkojumu, izpildvalsts kompetentajai iestādei būtu jāizbeidz pasākumi, ko tā ir noteikusi, lai izpildītu Eiropas aizsardzības rīkojumu, proti, izpildvalsts kompetentā iestāde var – patstāvīgi un saskaņā ar saviem valsts tiesību aktiem – noteikt jebkādu savos valsts tiesību aktos paredzētu aizsardzības pasākumu, lai aizsargātu attiecīgo personu.

(24)

Tā kā šī direktīva attiecas uz gadījumiem, kad aizsargājamā persona pārvietojas uz citu dalībvalsti, Eiropas aizsardzības rīkojuma izdošanai vai izpildei nevajadzētu aptvert tādas kompetences nodošanu izpildvalstij, kas saistīta ar pamatsodu, atliktu, alternatīvu vai nosacītu sodu vai papildsodu vai ar drošības pasākumiem, ko piemēro personai, kas rada apdraudējumu, ja pēdēja joprojām dzīvo valstī, kas ir noteikusi aizsardzības pasākumu.

(25)

Attiecīgā gadījumā saskaņā ar valstu tiesību aktiem un procedūrām vajadzētu būt iespējai izmantot elektroniskus līdzekļus, lai praksē īstenotu pasākumus, kas noteikti, piemērojot šo direktīvu.

(26)

Sadarbībā starp iestādēm, kas iesaistītas aizsargājamās personas aizsardzības nodrošināšanā, izpildvalsts kompetentajai iestādei būtu jāpaziņo izdevējvalsts kompetentajai iestādei visi to pasākumu pārkāpumi, kas izpildvalstī noteikti, lai izpildītu Eiropas aizsardzības rīkojumu. Šādiem paziņojumiem būtu jāļauj izdevējvalsts kompetentajai iestādei ātri lemt par atbilstošu rīcību attiecībā uz aizsardzības pasākumu, kas tās valstī uzlikts personai, kura rada apdraudējumu. Šāda rīcība attiecīgā gadījumā var aptvert ar brīvības atņemšanu saistīta pasākuma uzlikšanu, aizstājot sākotnēji pieņemtu, ar brīvības atņemšanu nesaistītu pasākumu, piemēram, kā alternatīvu preventīvai aizturēšanai vai kā nosacītas soda atlikšanas sekas. Tā kā ar šādu lēmumu nav paredzēts ex novo uzlikt sodu par jauna noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, tas izpildvalstij neliedz attiecīgā gadījumā uzlikt sodus gadījumā, ja ir pārkāpti Eiropas aizsardzības rīkojuma izpildei noteiktie pasākumi.

(27)

Ievērojot dalībvalstu atšķirīgās tiesību tradīcijas, gadījumos, kad izpildvalstī lietā, kas būtu līdzīga Eiropas aizsardzības rīkojumā aprakstītajiem faktiskajiem apstākļiem, nav pieejami nekādi aizsardzības pasākumi, izpildvalsts kompetentajai iestādei būtu par visiem tai zināmajiem Eiropas aizsardzības rīkojumā aprakstītā aizsardzības pasākuma pārkāpumiem jāziņo izdevējvalsts kompetentajai iestādei.

(28)

Lai nodrošinātu šīs direktīvas netraucētu piemērošanu katrā konkrētā gadījumā, izdevējvalsts un izpildvalsts kompetentajām iestādēm būtu sava kompetence jāīsteno saskaņā ar šīs direktīvas noteikumiem, ņemot vērā ne bis in idem principu.

(29)

Aizsargājamajai personai nebūtu jāliek segt tādas izmaksas, kas saistītas ar Eiropas aizsardzības rīkojuma atzīšanu, kas nav samērīgas ar izmaksām līdzīgā lietā attiecīgajā valstī. Īstenojot šo direktīvu, dalībvalstīm būtu jānodrošina, lai pēc Eiropas aizsardzības rīkojuma atzīšanas aizsargājamajai personai nav jāsāk jauna procedūra attiecīgajā valstī, lai no izpildvalsts kompetentās iestādes saņemtu lēmumu par jebkāda tāda pasākuma noteikšanu, kuru līdzīgā lietā būtu iespējams piemērot saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem, lai nodrošinātu aizsargājamās personas aizsardzību.

(30)

Paturot prātā savstarpējas atzīšanas principu, kas ir šīs direktīvas pamatā, dalībvalstīm būtu jāveicina pēc iespējas plašāka tieša saziņa starp kompetentajām iestādēm, kad tās piemēro šo direktīvu.

(31)

Neskarot tiesu neatkarību un atšķirības tiesu iestāžu sistēmu organizācijā Savienībā, dalībvalstīm būtu jāapsver iespēja noteikt prasību tiem, kas ir atbildīgi par Eiropas aizsardzības rīkojuma izdošanas vai atzīšanas procedūrās iesaistīto tiesnešu, prokuroru, policijas un tiesu iestāžu darbinieku apmācību, saistībā ar šīs direktīvas mērķiem nodrošināt atbilstošu apmācību.

(32)

Lai atvieglotu šīs direktīvas piemērošanas novērtējumu, dalībvalstīm būtu Komisijai jāsniedz attiecīgas ziņas par valsts procedūru piemērošanu saistībā ar Eiropas aizsardzības rīkojumu, informējot vismaz par lūgto, izdoto un/vai atzīto Eiropas aizsardzības rīkojumu skaitu. Šajā sakarā būtu noderīgas arī cita veida ziņas, piemēram, par attiecīgiem noziegumu veidiem.

(33)

Šai direktīvai vajadzētu veicināt apdraudēto personu aizsardzību, tādējādi papildinot, bet neietekmējot instrumentus, kas jau ir noteikti šajā jomā, piemēram, Pamatlēmumu 2008/947/TI un Pamatlēmumu 2009/829/TI.

(34)

Ja uz lēmumu par aizsardzības pasākumu attiecas Padomes Regula (EK) Nr. 44/2001 (2000. gada 22. decembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (5), Padomes Regula (EK) Nr. 2201/2003 (2003. gada 27. novembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību (6) vai 1996. gada Hāgas konvencija par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, atzīšanu, izpildi un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem (7), tad minētā lēmuma atzīšana un izpilde būtu jāveic saskaņā ar attiecīgā juridiskā instrumenta noteikumiem.

(35)

Dalībvalstīm un Komisijai attiecīgos gadījumos informācija par Eiropas aizsardzības rīkojumu būtu jāiekļauj pašreizējās izglītošanas un informētības palielināšanas kampaņās par noziegumos cietušo aizsardzību.

(36)

Personas dati, ko apstrādā, īstenojot šo direktīvu, būtu jāaizsargā saskaņā ar Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI (2008. gada 27. novembris) par tādu personas datu aizsardzību, ko apstrādā, policijas un tiesu iestādēm sadarbojoties krimināllietās (8), un principiem, kas noteikti Eiropas Padomes 1981. gada Konvencijā par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz automātisku personas datu apstrādi.

(37)

Šajā direktīvā būtu jāievēro pamattiesības, kas garantētas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā un Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā, saskaņā ar LES 6. pantu.

(38)

Īstenojot šo direktīvu, dalībvalstis tiek aicinātas ņemt vērā 1979. gada Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijā par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu paredzētās tiesības un principus.

(39)

Ņemot vērā to, ka šīs direktīvas mērķi, proti, aizsargāt apdraudētas personas, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka šā mērķa mēroga un seku dēļ minēto mērķi var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar LES 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā direktīvā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

(40)

Saskaņā ar 3. pantu 21. protokolā par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju saistībā ar brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, Apvienotā Karaliste ir paziņojusi, ka tā vēlas piedalīties šīs direktīvas pieņemšanā un piemērošanā.

(41)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu 21. protokolā par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju saistībā ar brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, un neskarot minētā protokola 4. pantu, Īrija nepiedalās šīs direktīvas pieņemšanā, un Īrijai šī direktīva nav saistoša un nav jāpiemēro.

(42)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu 22. protokolā par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, Dānija nepiedalās šīs direktīvas pieņemšanā, un Dānijai šī direktīva nav saistoša un nav jāpiemēro,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Mērķis

Ar šo direktīvu tiek izklāstīti noteikumi, kas tiesu vai līdzvērtīgām iestādēm dalībvalstī, kurā ir noteikts aizsardzības pasākums, lai aizsargātu personu no citas personas noziedzīgas darbības, kas var apdraudēt viņas dzīvību, fizisko vai psiholoģisko neaizskaramību, cieņu, personas brīvību vai seksuālo neaizskaramību, ļauj izdot Eiropas aizsardzības rīkojumu, lai citas dalībvalsts kompetenta iestāde minētās citas dalībvalsts teritorijā varētu turpināt personas aizsardzību, ja saskaņā ar izdevējvalsts valsts tiesību aktiem ir veikta noziedzīga darbība vai iespējama noziedzīga darbība.

2. pants

Definīcijas

Šajā direktīvā tiek piemērotas šādas definīcijas:

1)

“Eiropas aizsardzības rīkojums” ir dalībvalsts tiesas iestādes vai līdzvērtīgas iestādes pieņemts lēmums saistībā ar aizsardzības pasākumu, pamatojoties uz kuru citas dalībvalsts tiesa vai līdzvērtīga iestāde saskaņā ar saviem valsts tiesību aktiem paredz attiecīgu pasākumu vai pasākumus, lai turpinātu aizsargājamās personas aizsardzību;

2)

“aizsardzības pasākums” ir lēmums, ko izdevējvalsts krimināllietās pieņem saskaņā ar saviem valsts tiesību aktiem un procedūrām un ar kuru personai, kas rada apdraudējumu, piemēro vienu vai vairākus 5. pantā minētos aizliegumus vai ierobežojumus, lai aizsargājamo personu aizsargātu no noziedzīgas darbības, kas var apdraudēt viņas dzīvību, fizisko vai psiholoģisko neaizskaramību, cieņu, personas brīvību vai seksuālo neaizskaramību;

3)

“aizsargājamā persona” ir fiziska persona, ko aizsargā ar izdevējvalstī noteiktu aizsardzības pasākumu;

4)

“persona, kas rada apdraudējumu” ir fiziska persona, kam ir uzlikts viens vai vairāki 5. pantā minētie aizliegumi vai ierobežojumi;

5)

“izdevējvalsts” ir dalībvalsts, kurā ir noteikts aizsardzības pasākums, kas ir pamatā Eiropas aizsardzības rīkojuma izdošanai;

6)

“izpildvalsts” ir dalībvalsts, kurai ir pārsūtīts Eiropas aizsardzības rīkojums, lai to atzītu;

7)

“uzraudzītājvalsts” ir dalībvalsts, kurai ir nodots spriedums Pamatlēmuma 2008/947/TI 2. panta nozīmē vai lēmums par uzraudzības pasākumiem Pamatlēmuma 2009/829/TI 4. panta nozīmē.

3. pants

Kompetento iestāžu norīkošana

1.   Katra dalībvalsts informē Komisiju, kura tiesu vai līdzvērtīga iestāde vai iestādes saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem ir kompetentas izdot Eiropas aizsardzības rīkojumu un atzīt šādu rīkojumu saskaņā ar šo direktīvu gadījumos, kad attiecīgā dalībvalsts ir izdevējvalsts vai izpildvalsts.

2.   Komisija saņemto informāciju dara pieejamu visām dalībvalstīm. Dalībvalstis informē Komisiju par jebkādām izmaiņām attiecībā uz 1. punktā minēto informāciju.

4. pants

Centrālās iestādes iesaiste

1.   Katra dalībvalsts var norīkot centrālo iestādi vai, ja tās tiesību sistēma to paredz, vairākas centrālās iestādes, kas palīdz kompetentajām iestādēm.

2.   Dalībvalsts var noteikt, ka tās centrālā iestāde vai iestādes ir atbildīgas par Eiropas aizsardzības rīkojuma administratīvu pārsūtīšanu un saņemšanu, kā arī par visu citu ar to saistītu oficiālu saraksti, ja tas ir vajadzīgs dalībvalsts tiesu sistēmas organizācijas dēļ. Tādējādi visu kompetento iestāžu savstarpējo saziņu, apspriešanos, informācijas apmaiņu, pieprasījumu un paziņojumu nosūtīšanu pēc vajadzības var veikt ar attiecīgās dalībvalsts norīkotās centrālās iestādes vai iestāžu palīdzību.

3.   Dalībvalstis, kas vēlas izmantot šajā pantā minētās iespējas, Komisijai dara zināmu informāciju, kas attiecas uz norīkoto centrālo iestādi vai iestādēm. Šīs norādes ir saistošas visām izdevējvalsts iestādēm.

5. pants

Saskaņā ar valsts tiesību aktiem noteikta aizsardzības pasākuma pastāvēšanas nepieciešamība

Eiropas aizsardzības rīkojumu var izdot tikai tad, ja aizsardzības pasākums ir iepriekš bijis noteikts izdevējvalstī, piemērojot personai, kas rada apdraudējumu, vienu vai vairākus šādus aizliegumus vai ierobežojumus:

a)

aizliegums apmeklēt konkrētus apvidus, vietas vai noteiktas teritorijas, kur dzīvo vai ko apmeklē aizsargājamā persona;

b)

aizliegums vai noteikumi attiecībā uz jebkāda veida saziņu ar aizsargājamo personu, tostarp izmantojot tālruni, elektronisku vai parastu pastu, faksu vai jebkādus citus līdzekļus; vai

c)

aizliegums vai noteikumi attiecībā uz tuvošanos aizsargājamai personai tuvāk par noteiktu attālumu.

6. pants

Eiropas aizsardzības rīkojuma izdošana

1.   Eiropas aizsardzības rīkojumu var izdot, ja aizsargājamā persona nolemj dzīvot vai jau dzīvo citā dalībvalstī vai ja aizsargājamā persona nolemj uzturēties vai jau uzturas citā dalībvalstī. Lemjot par Eiropas aizsardzības rīkojuma izdošanu, izdevējvalsts kompetentā iestāde ņem vērā inter alia laikposma vai laikposmu ilgumu, kādos aizsargājamā persona ir paredzējusi uzturēties izpildvalstī, un aizsardzības vajadzības nopietnību.

2.   Izdevējvalsts tiesu iestāde vai līdzvērtīga iestāde var izdot Eiropas aizsardzības rīkojumu tikai pēc aizsargājamās personas lūguma un pēc tam, kad ir pārliecinājusies, ka aizsardzības pasākums atbilst visām 5. pantā izklāstītajām prasībām.

3.   Aizsargājamā persona lūgumu izdot Eiropas aizsardzības rīkojumu var iesniegt izdevējvalsts kompetentajai iestādei vai izpildvalsts kompetentajai iestādei. Ja šādu lūgumu iesniedz izpildvalstī, tās kompetentā iestāde cik iespējams drīz pārsūta šo lūgumu izdevējvalsts kompetentajai iestādei.

4.   Pirms izdod Eiropas aizsardzības rīkojumu, personai, kas rada apdraudējumu, dod tiesības tikt uzklausītai un tiesības apstrīdēt aizsardzības pasākumu, ja minētajai personai šīs tiesības nebija dotas procedūrā, kuras rezultātā tika noteikts aizsardzības pasākums.

5.   Ja kompetentā iestāde nosaka aizsardzības pasākumu, kurā ir viens vai vairāki 5. pantā minētie aizliegumi vai ierobežojumi, tā saskaņā ar procedūrām, ko paredz tās valsts tiesību akti, jebkādā atbilstošā veidā informē aizsargājamo personu par iespēju lūgt Eiropas aizsardzības rīkojumu, gadījumā ja minētā persona nolemj izbraukt uz citu dalībvalstī, kā arī par šāda lūguma pamatnosacījumiem. Iestāde iesaka aizsargājamajai personai iesniegt iesniegumu, pirms tā atstāj izdevējvalsts teritoriju.

6.   Ja aizsargājamajai personai ir aizbildnis vai aizgādnis, vai pārstāvis, minētais aizbildnis vai aizgādnis, vai pārstāvis var iesniegt 2. un 3. punktā minēto lūgumu aizsargājamās personas vārdā.

7.   Ja lūgumu izdot Eiropas aizsardzības rīkojumu noraida, izdevējvalsts kompetentā iestāde informē aizsargājamo personu par jebkādiem tās valsts tiesību aktos noteiktajiem pieejamajiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, kurus var piemērot, lai apstrīdētu šādu lēmumu.

7. pants

Eiropas aizsardzības rīkojuma veidlapa un saturs

Eiropas aizsardzības rīkojumu izdod saskaņā ar šīs direktīvas I pielikumā paredzēto veidlapu. Tajā iekļauj jo īpaši šādu informāciju:

a)

aizsargājamās personas identitāti un valstspiederību, kā arī aizbildņa vai aizgādņa, vai pārstāvja identitāti un valstspiederību, ja aizsargājamā persona ir nepilngadīga vai rīcībnespējīga;

b)

datumu, no kura aizsargājamā persona ir iecerējusi dzīvot vai uzturēties izpildvalstī, un uzturēšanās laikposmu vai laikposmus, ja tie ir zināmi;

c)

izdevējvalsts kompetentās iestādes nosaukumu, adresi, tālruņa un faksa numuru un e-pasta adresi;

d)

norādi (piemēram, ar numuru un datumu) uz tiesību aktu, kurā ir noteikts aizsardzības pasākums, uz kura pamata izdots Eiropas aizsardzības rīkojums;

e)

to faktu un apstākļu kopsavilkumu, pamatojoties uz kuriem ir noteikts aizsardzības pasākums izdevējvalstī;

f)

Eiropas aizsardzības rīkojumā paredzētā aizsardzības pasākumā uzliktos aizliegumus vai ierobežojumus personai, kas rada apdraudējumu, to ilgumu, kā arī norādes uz aizliegumu vai ierobežojumu pārkāpuma gadījumā piemērojamo sodu, ja tāds paredzēts;

g)

aizsargājamajai personai vai personai, kas rada apdraudējumu, aizsardzības pasākuma izpildei nodotas tehniskas ierīces – ja tāda ir nodota – lietojumu;

h)

personas, kas rada apdraudējumu, identitāti un valstspiederību, kā arī minētās personas kontaktinformāciju;

i)

to, vai aizsargājamajai personai un/vai personai, kas rada apdraudējumu, izdevējvalstī ir piešķirta bezmaksas juridiskā palīdzība, ja šāda informācija izdevējvalsts kompetentajai iestādei ir zināma bez papildu ziņu ievākšanas;

j)

vajadzības gadījumā – tādu citu apstākļu aprakstu, kas varētu ietekmēt aizsargājamās personas apdraudējuma izvērtējumu;

k)

attiecīgā gadījumā – skaidru norādi, ka spriedums Pamatlēmuma 2008/947/TI 2. panta nozīmē vai lēmums par uzraudzības pasākumiem Pamatlēmuma 2009/829/TI 4. panta nozīmē jau ir pārsūtīts uzraudzītājvalstij, ja tā nav Eiropas aizsardzības rīkojuma izpildvalsts, un norādi, kura iestāde minētajā valstī ir kompetenta izpildīt šādu spriedumu vai lēmumu.

8. pants

Pārsūtīšanas procedūra

1.   Ja izdevējvalsts kompetentā iestāde pārsūta Eiropas aizsardzības rīkojumu izpildvalsts kompetentajai iestādei, tā to dara, izmantojot jebkurus līdzekļus, ar ko var nodrošināt rakstisku apstiprinājumu, tā lai izpildvalsts kompetentā iestāde varētu pārliecināties par tā autentiskumu. Visa oficiālā saziņa arī notiek tieši starp minētajām kompetentajām iestādēm.

2.   Ja izpildvalsts vai izdevējvalsts kompetentā iestāde nav zināma otras valsts kompetentajai iestādei, lai iegūtu vajadzīgo informāciju, pēdējā iestāde veic visus atbilstīgos pieprasījumus, tostarp ar Padomes Lēmumā 2008/976/TI (2008. gada 16. decembris) par Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu (9) minētā Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunktu, Eurojust valsts pārstāvja vai savas valsts Eurojust koordinācijas sistēmas starpniecību.

3.   Ja izpildvalsts iestāde, kas saņem Eiropas aizsardzības rīkojumu, nav kompetenta to atzīt, minētā iestāde ex officio pārsūta Eiropas aizsardzības rīkojumu kompetentajai iestādei un nekavējoties attiecīgi informē izdevējvalsts kompetento iestādi, izmantojot jebkurus līdzekļus, ar ko var nodrošināt rakstisku apstiprinājumu.

9. pants

Pasākumi izpildvalstī

1.   Izpildvalsts kompetentā iestāde, saņēmusi saskaņā ar 8. pantu pārsūtītu Eiropas aizsardzības rīkojumu, bez liekas kavēšanās atzīst minēto rīkojumu un pieņem lēmumu noteikt jebkurus pasākumus, kas līdzīgā lietā būtu pieejami saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem, lai nodrošinātu aizsargājamās personas aizsardzību, ja vien tā nenolemj izmantot kādu no 10. pantā minētajiem rīkojuma neatzīšanas pamatojumiem. Izpildvalsts saskaņā ar tās tiesību aktiem var piemērot krimināltiesiskus, administratīvus vai civiltiesiskus pasākumus.

2.   Pasākums, kuru izpildvalsts kompetentā iestāde noteikusi saskaņā ar 1. punktu, kā arī jebkurš cits pasākums, kurš pieņemts, pamatojoties uz attiecīgu lēmumu, kas minēts 11. pantā, pēc iespējas lielākā mērā atbilst izdevējvalsts noteiktajam aizsardzības pasākumam.

3.   Izpildvalsts kompetentā iestāde informē personu, kas rada apdraudējumu, izdevējvalsts kompetento iestādi un aizsargājamo personu par visiem pasākumiem, kas noteikti saskaņā ar 1. punktu, kā arī par iespējamām juridiskajām sekām par šāda pasākuma pārkāpumu, kā noteikts valsts tiesību aktos un saskaņā ar 11. panta 2. punktu. Personai, kas rada apdraudējumu, neatklāj informāciju par aizsargājamās personas dzīvesvietas adresi vai citu kontaktinformāciju, izņemot gadījumus, kad šāda informācija ir nepieciešama, lai īstenotu pasākumu, kas pieņemts, piemērojot 1. punkta noteikumus.

4.   Ja izpildvalsts kompetentā iestāde uzskata, ka informācija, ko saskaņā ar 7. pantu pārsūta ar Eiropas aizsardzības rīkojumu, nav pilnīga, tā nekavējoties informē izdevējvalsts kompetento iestādi, izmantojot jebkurus līdzekļus, ar ko var nodrošināt rakstisku apstiprinājumu, nosakot saprātīgu termiņu sniegt trūkstošo informāciju.

10. pants

Eiropas aizsardzības rīkojuma neatzīšanas pamati

1.   Izpildvalsts kompetentā iestāde var atteikties atzīt Eiropas aizsardzības rīkojumu šādos gadījumos:

a)

Eiropas aizsardzības rīkojums nav pilnīgs, vai arī trūkstošā informācija nav sniegta izpildvalsts kompetentās iestādes noteiktajā termiņā;

b)

nav izpildītas 5. pantā paredzētās prasības;

c)

aizsardzības pasākums attiecas uz darbību, ko izpildvalsts tiesību aktos neuzskata par noziedzīgu nodarījumu;

d)

aizsardzība izriet no tāda soda vai pasākuma izpildes, uz ko saskaņā ar izpildvalsts tiesību aktiem attiecas amnestija un kas ir saistīts ar darbību vai rīcību, kura saskaņā ar minētajiem tiesību aktiem ir tās kompetencē;

e)

saskaņā ar izpildvalsts tiesību aktiem personai, kas rada apdraudējumu, ir piešķirta imunitāte, kas neļauj noteikt aizsardzības pasākumus, pamatojoties uz Eiropas aizsardzības rīkojumu;

f)

personas, kas rada apdraudējumu, saukšanai pie kriminālatbildības par darbību vai rīcību, saistībā ar kuru ir noteikts aizsardzības pasākums, saskaņā ar izpildvalsts tiesību aktiem ir iestājies noilgums, ja saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem attiecīgā darbība vai rīcība ir tās kompetencē;

g)

Eiropas aizsardzības rīkojuma atzīšana būtu pretrunā ne bis in idem principam;

h)

saskaņā ar izpildvalsts tiesību aktiem personu, kas rada apdraudējumu, minētās personas vecuma dēļ nevar saukt pie kriminālatbildības par darbību vai rīcību, saistībā ar kuru ir noteikts aizsardzības pasākums;

i)

aizsardzības pasākums attiecas uz noziedzīgu nodarījumu, kuru saskaņā ar izpildvalsts tiesību aktiem uzskata par tādu, kas pilnībā izdarīts tās teritorijā, vai arī tādu, kura lielākā vai būtiskākā daļa ir izdarīta tās teritorijā.

2.   Ja izpildvalsts kompetentā iestāde atsakās atzīt Eiropas aizsardzības rīkojumu, atsaucoties uz kādu no 1. punktā minētajiem pamatiem, tā:

a)

bez liekas kavēšanās informē izdevējvalsti un aizsargājamo personu par šo atteikumu un tā pamatojumu;

b)

vajadzības gadījumā informē aizsargājamo personu par iespēju saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem lūgt noteikt aizsardzības pasākumu;

c)

informē aizsargājamo personu par tās valsts tiesību aktos noteiktiem piemērojamiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, kas ir pieejami, lai apstrīdētu šādu lēmumu.

11. pants

Piemērojamie tiesību akti un kompetence izpildvalstī

1.   Pēc Eiropas aizsardzības rīkojuma atzīšanas izpildvalsts ir tiesīga noteikt un īstenot pasākumus attiecīgajā valstī. Izpildvalsts tiesību akti ir piemērojami attiecībā uz 9. panta 1. punktā paredzētā lēmuma pieņemšanu un īstenošanu, tostarp uz noteikumiem par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem attiecībā uz izpildvalstī saistībā ar Eiropas aizsardzības rīkojumu pieņemtiem lēmumiem.

2.   Viena vai vairāku pēc Eiropas aizsardzības rīkojuma atzīšanas izpildvalsts paredzētu pasākumu pārkāpuma gadījumā izpildvalsts kompetentā iestāde saskaņā ar 1. punktu ir tiesīga:

a)

pārkāpuma rezultātā, ja minētais pārkāpums saskaņā ar izpildvalsts tiesību aktiem ir noziedzīgs nodarījums, uzlikt kriminālsodus un paredzēt jebkādu citu pasākumu;

b)

saistībā ar pārkāpumu pieņemt jebkādus lēmumus, kas nav krimināltiesiski;

c)

veikt steidzamus un provizoriskus pasākumus, lai izbeigtu pārkāpumu, vajadzības gadījumā – līdz tiek pieņemts turpmāks izdevējvalsts lēmums.

3.   Ja izpildvalstī nav pieejams nekāds pasākums, ko attiecīgajā valstī varētu veikt līdzīgā gadījumā, izpildvalsts kompetentā iestāde izdevējvalsts kompetentajai iestādei paziņo par jebkādiem pārkāpumiem attiecībā uz Eiropas aizsardzības rīkojumā aprakstīto aizsardzības pasākumu, kas tai zināmi.

12. pants

Ziņojumi pārkāpumu gadījumos

Izpildvalsts kompetentā iestāde ziņo izdevējvalsts vai uzraudzītājvalsts kompetentajai iestādei par visiem uz Eiropas aizsardzības rīkojuma pamata noteiktā pasākuma vai pasākumu pārkāpumiem. Ziņojumiem izmanto II pielikumā paredzēto standarta veidlapu.

13. pants

Kompetence izdevējvalstī

1.   Izdevējvalsts kompetentajai iestādei ir ekskluzīvas tiesības pieņemt lēmumus, kas attiecas uz:

a)

aizsardzības pasākuma un tādējādi Eiropas aizsardzības rīkojuma atjaunināšanu, pārskatīšanu, grozīšanu, atcelšanu un atsaukšanu;

b)

ar brīvības atņemšanu saistīta pasākuma uzlikšanu, atceļot aizsardzības pasākumu, ar noteikumu, ka aizsardzības pasākums piemērots, pamatojoties uz spriedumu Pamatlēmuma 2008/947/TI 2. panta nozīmē vai pamatojoties uz lēmumu par uzraudzības pasākumiem Pamatlēmuma 2009/829/TI 4. panta nozīmē.

2.   Saskaņā ar 1. punktu pieņemtiem lēmumiem piemēro izdevējvalsts tiesību aktus.

3.   Ja spriedums Pamatlēmuma 2008/947/TI 2. panta nozīmē vai lēmums par uzraudzības pasākumiem Pamatlēmuma 2009/829/TI 4. panta nozīmē jau ir nodots citai dalībvalstij vai tas tiek nodots pēc tam, kad ir izdots Eiropas aizsardzības rīkojums, turpmākus lēmumus, kā tas paredzēts minētajos pamatlēmumos, pieņem saskaņā ar minēto pamatlēmumu attiecīgajiem noteikumiem.

4.   Ja aizsardzības pasākums ir paredzēts ar spriedumu Pamatlēmuma 2008/947/TI 2. panta nozīmē, kas ir nodots citai dalībvalstij vai kas tiek nodots pēc tam, kad ir izdots Eiropas aizsardzības rīkojums, un ja uzraudzītājvalsts kompetentā iestāde ir pieņēmusi turpmākus lēmumus, ar kuriem skar aizsardzības pasākumā iekļautus pienākumus vai rīkojumus saskaņā ar minētā pamatlēmuma 14. pantu, izdevējvalsts kompetentā iestāde nekavējoties attiecīgi atjaunina, pārskata, groza, atceļ vai atsauc Eiropas aizsardzības rīkojumu.

5.   Izdevējvalsts kompetentā iestāde nekavējoties informē izpildvalsts kompetento iestādi par visiem saskaņā ar 1. vai 4. punktu pieņemtiem lēmumiem.

6.   Ja izdevējvalsts kompetentā iestāde atceļ vai atsauc Eiropas aizsardzības rīkojumu saskaņā ar 1. punkta a) apakšpunktu vai 4. punktu, izpildvalsts kompetentā iestāde izbeidz saskaņā ar 9. panta 1. punktu noteiktos pasākumus, līdzko izdevējvalsts kompetentā iestāde to ir pienācīgi paziņojusi.

7.   Ja izdevējvalsts kompetentā iestāde groza Eiropas aizsardzības rīkojumu saskaņā ar 1. punkta a) apakšpunktu vai 4. punktu, izpildvalsts kompetentā iestāde vajadzības gadījumā:

a)

groza pasākumus, kas noteikti, pamatojoties uz Eiropas aizsardzības rīkojumu, rīkojoties saskaņā ar 9. pantu; vai

b)

atsakās īstenot grozīto aizliegumu vai ierobežojumu, ja tas neatbilst 5. pantā minēto aizliegumu vai ierobežojumu veidiem vai ja informācija, ko saskaņā ar 7. pantu pārsūta ar Eiropas aizsardzības rīkojumu, nav pilnīga vai trūkstošā informācija nav sniegta termiņā, ko izpildvalsts kompetentā iestāde noteikusi saskaņā ar 9. panta 4. punktu.

14. pants

Pamatojoties uz Eiropas aizsardzības rīkojumu noteiktu pasākumu izbeigšanas iemesli

1.   Izpildvalsts kompetentā iestāde var izbeigt pasākumus, kas noteikti, izpildot Eiropas aizsardzības rīkojumu:

a)

ja ir skaidras norādes, ka aizsargājamā persona nedzīvo vai neuzturas izpildvalsts teritorijā vai ir galīgi atstājusi minēto teritoriju;

b)

ja saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem ir beidzies ilgākais pieļaujamais Eiropas aizsardzības rīkojuma izpildei noteikto pasākumu termiņš;

c)

gadījumā, kas minēts 13. panta 7. punkta b) apakšpunktā; vai

d)

ja spriedums Pamatlēmuma 2008/947/TI 2. panta nozīmē vai lēmums par uzraudzības pasākumiem Pamatlēmuma 2009/829/TI 4. panta nozīmē ir nodots izpildvalstij pēc Eiropas aizsardzības rīkojuma atzīšanas.

2.   Izpildvalsts kompetentā iestāde tūlīt informē izdevējvalsts kompetento iestādi un, ja iespējams, aizsargājamo personu par šādu lēmumu.

3.   Pirms izbeigt pasākumus saskaņā ar 1. punkta b) apakšpunktu, izpildvalsts kompetentā iestāde var aicināt izdevējvalsts kompetento iestādi informēt, vai ar Eiropas aizsardzības rīkojumu paredzētā aizsardzība joprojām ir vajadzīga, ņemot vērā attiecīgās lietas apstākļus. Izdevējvalsts kompetentā iestāde nekavējoties atbild uz šādu aicinājumu.

15. pants

Eiropas aizsardzības rīkojuma atzīšanas prioritāte

Eiropas aizsardzības rīkojumu atzīst, ievērojot tādu pašu prioritāti, kāda būtu piemērojama attiecībā uz līdzīgu lietu valstī, ņemot vērā jebkādus konkrētos lietas apstākļus, tostarp jautājuma steidzamību, aizsargājamās personas paredzamo ierašanās datumu izpildvalsts teritorijā un, ja iespējams, aizsargājamās personas apdraudējuma pakāpi.

16. pants

Kompetento iestāžu savstarpēja apspriešanās

Vajadzības gadījumā izdevējvalsts kompetentā iestāde un izpildvalsts kompetentā iestāde var savā starpā apspriesties, lai veicinātu netraucētu un efektīvu šīs direktīvas piemērošanu.

17. pants

Valodas

1.   Izdevējvalsts kompetentā iestāde Eiropas aizsardzības rīkojumu tulko izpildvalsts oficiālajā valodā vai vienā no tās oficiālajām valodām.

2.   Izpildvalsts kompetentā iestāde 12. pantā minēto veidlapu tulko izdevējvalsts oficiālajā valodā vai vienā no tās oficiālajām valodām.

3.   Katra dalībvalsts, vai nu pieņemot šo direktīvu, vai vēlāk deklarācijā, ko tā deponē Komisijā, var norādīt, ka tā pieņems tulkojumu vienā vai vairākās citās Savienības oficiālajās valodās.

18. pants

Izmaksas

Izmaksas, kas rodas saistībā ar šīs direktīvas piemērošanu, saskaņā ar saviem valsts tiesību aktiem sedz izpildvalsts, izņemot izmaksas, kas radušās tikai un vienīgi izdevējvalsts teritorijā.

19. pants

Saistība ar citiem nolīgumiem un vienošanām

1.   Dalībvalstis var arī turpmāk piemērot divpusējus vai daudzpusējus nolīgumus vai vienošanās, kas ir spēkā šīs direktīvas spēkā stāšanās brīdī, ciktāl tie ļauj papildināt vai izvērst šīs direktīvas mērķus un palīdz vēl vairāk vienkāršot vai atvieglot aizsardzības pasākumu procedūras.

2.   Dalībvalstis pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā var slēgt divpusējus vai daudzpusējus nolīgumus vai vienošanās, ciktāl tie ļauj papildināt vai izvērst šīs direktīvas mērķus un palīdz vēl vairāk vienkāršot vai atvieglot aizsardzības pasākumu procedūras.

3.   Dalībvalstis līdz 2012. gada 11. aprīlim dara Komisijai zināmus spēkā esošos 1. punktā minētos nolīgumus un vienošanās, ko tās vēlas piemērot arī turpmāk. Dalībvalstis Komisiju informē arī par visiem jauniem nolīgumiem vai vienošanām, kas minētas 2. punktā, trīs mēnešos pēc to parakstīšanas.

20. pants

Saistība ar citiem instrumentiem

1.   Šī direktīva neietekmē Regulas (EK) Nr. 44/2001, Regulas (EK) Nr. 2201/2003, Hāgas 1996. gada Konvencijas par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, atzīšanu, izpildi un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem un Hāgas 1980. gada Konvencijas par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem piemērošanu.

2.   Šī direktīva neietekmē Pamatlēmuma 2008/947/TI un Pamatlēmuma 2009/829/TI piemērošanu.

21. pants

Īstenošana

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības līdz 2015. gada 11. janvārim. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara zināmus Komisijai to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

22. pants

Datu vākšana

Lai atvieglotu šīs direktīvas piemērošanas novērtējumu, dalībvalstis dara zināmu Komisijai attiecīgu informāciju par valsts procedūru piemērošanu attiecībā uz Eiropas aizsardzības rīkojumu, informējot vismaz par lūgto, izdoto un/vai atzīto Eiropas aizsardzības rīkojumu skaitu.

23. pants

Pārskatīšana

Līdz 2016. gada 11. janvārim Komisija iesniedz pārskatu Eiropas Parlamentam un Padomei par šīs direktīvas piemērošanu. Vajadzības gadījumā minētajam pārskatam pievieno tiesību aktu priekšlikumus.

24. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

25. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm saskaņā ar Līgumiem.

Strasbūrā, 2011. gada 13. decembrī

Eiropas Parlamenta vārdā

priekšsēdētājs

J. BUZEK

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

M. SZPUNAR


(1)  Eiropas Parlamenta 2010. gada 14. decembra nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2011. gada 24. novembra nostāja pirmajā lasījumā (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta). Eiropas Parlamenta 2011. gada 13. decembra nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta).

(2)  OV C 115, 4.5.2010., 1. lpp.

(3)  OV L 337, 16.12.2008., 102. lpp.

(4)  OV L 294, 11.11.2009., 20. lpp.

(5)  OV L 12, 16.1.2001., 1. lpp.

(6)  OV L 338, 23.12.2003., 1. lpp.

(7)  OV L 48, 21.2.2003., 3. lpp.

(8)  OV L 350, 30.12.2008., 60. lpp.

(9)  OV L 348, 24.12.2008., 130. lpp.


I PIELIKUMS

EIROPAS AIZSARDZĪBAS RĪKOJUMS,

kas minēts 7. pantā

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVĀ 2011/99/ES (2011. GADA 13. DECEMBRIS) PAR EIROPAS AIZSARDZĪBAS RĪKOJUMU

Šajā veidlapā ietvertā informācija jāapstrādā, ievērojot atbilstošu konfidencialitāti

Image

Image

Image

Image


II PIELIKUMS

VEIDLAPA,

kas minēta 12. pantā

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVĀ 2011/99/ES (2011. GADA 13. DECEMBRIS) PAR EIROPAS AIZSARDZĪBAS RĪKOJUMU

ZIŅOJUMS PAR PĀRKĀPUMU ATTIECĪBĀ UZ PASĀKUMU, KAS NOTEIKTS UZ EIROPAS AIZSARDZĪBAS RĪKOJUMA PAMATA

Šajā veidlapā ietvertā informācija jāapstrādā, ievērojot atbilstošu konfidencialitāti

Image

Image


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

21.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 338/19


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1345/2011

(2011. gada 19. decembris),

ar kuru īsteno Regulu (EK) Nr. 194/2008, ar ko atjauno un stiprina ierobežojošus pasākumus pret Birmu/Mjanmu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 194/2008 (2008. gada 25. februāris), ar ko atjauno un stiprina ierobežojošus pasākumus pret Birmu/Mjanmu (1), un jo īpaši tās 18. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Padome 2008. gada 25. februārī pieņēma Regulu (EK) Nr. 194/2008, ar ko atjauno un stiprina ierobežojošus pasākumus pret Birmu/Mjanmu.

(2)

Saskaņā ar Padomes Lēmumu 2011/859/KĀDP (2011. gada 19. decembris), ar kuru groza Lēmumu 2010/232/KĀDP, ar ko atjauno ierobežojošus pasākumus pret Birmu/Mjanmu (2), būtu jāatjaunina informācija saistībā ar vienu vienību, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 194/2008 V pielikuma sarakstā.

(3)

Attiecīgi būtu jāatjaunina Regulas (EK) Nr. 194/2008 V pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 194/2008 V pielikumā ierakstu attiecībā uz Mayar (H.K) Ltd aizstāj ar šādu ierakstu:

Mayar India Ltd (Yangon Branch)

37, Rm (703/4), Level (7), Alanpya Pagoda Rd., La Pyayt Wun Plaza, Dagon, Yangon.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 19. decembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M. KOROLEC


(1)  OV L 66, 10.3.2008., 1. lpp.

(2)  Sk. šā Oficiālā Vēstneša 55 lapp.


21.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 338/20


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1346/2011

(2011. gada 13. decembris),

ar ko nosaka aizliegumu dalībvalsts karoga kuģiem, izņemot Dānijas un Īrijas karoga kuģiem, zvejot kaproīdas ES un starptautiskajos ūdeņos VI, VII un VIII zonā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 20. novembra Regulu (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem (1), un jo īpaši tās 36. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 2011. gada 18. janvāra Regulā (ES) Nr. 57/2011, ar ko 2011. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas ES ūdeņos un – attiecībā uz ES kuģiem – konkrētos ūdeņos, kas nav ES ūdeņi (2), ir noteiktas kvotas 2011. gadam.

(2)

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju šīs regulas pielikumā minētās dalībvalsts karoga kuģi vai kuģi, kas reģistrēti šajā dalībvalstī, ar nozveju no pielikumā norādītā krājuma ir pilnībā apguvuši 2011. gadam iedalīto kvotu.

(3)

Tāpēc jāaizliedz ar šo krājumu saistītas zvejas darbības,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kvotas pilnīga apguve

Nozvejas kvotu 2011. gadam, kura šīs regulas pielikumā minētajai dalībvalstij iedalīta pielikumā norādītajam krājumam, uzskata par pilnībā apgūtu no minētajā pielikumā noteiktās dienas.

2. pants

Aizliegumi

Ar šīs regulas pielikumā norādīto krājumu saistītas zvejas darbības, kuras veic pielikumā minētās dalībvalsts karoga kuģi vai kuģi, kas reģistrēti šajā dalībvalstī, ir aizliegtas no minētajā pielikumā noteiktās dienas. Konkrēti, pēc minētās dienas ir aizliegts paturēt uz kuģa, pārvietot, pārkraut citā kuģī vai izkraut zivis, ko minētie kuģi nozvejojuši no šā krājuma.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 13. decembrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektore

Lowri EVANS


(1)  OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.

(2)  OV L 24, 27.1.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Nr.

23/T&Q

Dalībvalsts

Visas dalībvalstis, izņemot Dāniju un Īriju

Krājums

BOR/678-

Suga

Kaproīdas (Caproidae)

Zona

ES un starptautiskie ūdeņi VI, VII un VIII zonā

Datums

29.11.2011.


21.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 338/22


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1347/2011

(2011. gada 13. decembris),

ar ko nosaka aizliegumu Vācijas karoga kuģiem zvejot siļķes ES un starptautiskajos ūdeņos Vb, VIb un VIaN zonā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 20. novembra Regulu (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem (1), un jo īpaši tās 36. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 2011. gada 18. janvāra Regulā (ES) Nr. 57/2011, ar ko 2011. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas ES ūdeņos un — attiecībā uz ES kuģiem — konkrētos ūdeņos, kas nav ES ūdeņi (2), ir noteiktas kvotas 2011. gadam.

(2)

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju šīs regulas pielikumā minētās dalībvalsts karoga kuģi vai kuģi, kas reģistrēti šajā dalībvalstī, ar nozveju no pielikumā norādītā krājuma ir pilnībā apguvuši 2011. gadam iedalīto kvotu.

(3)

Tāpēc jāaizliedz ar šo krājumu saistītas zvejas darbības,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kvotas pilnīga apguve

Nozvejas kvotu 2011. gadam, kura šīs regulas pielikumā minētajai dalībvalstij iedalīta pielikumā norādītajam krājumam, uzskata par pilnībā apgūtu no minētajā pielikumā noteiktās dienas.

2. pants

Aizliegumi

Ar šīs regulas pielikumā norādīto krājumu saistītas zvejas darbības, kuras veic pielikumā minētās dalībvalsts karoga kuģi vai kuģi, kas reģistrēti šajā dalībvalstī, ir aizliegtas no minētajā pielikumā noteiktās dienas. Konkrēti, pēc minētās dienas ir aizliegts paturēt uz kuģa, pārvietot, pārkraut citā kuģī vai izkraut zivis, ko minētie kuģi nozvejojuši no šā krājuma.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 13. decembrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektore

Lowri EVANS


(1)  OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.

(2)  OV L 24, 27.1.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Nr.

85/T&Q

Dalībvalsts

Vācija

Krājums

HER/5B6ANB

Suga

Siļķe (Clupea harengus)

Zona

ES un starptautiskie ūdeņi Vb, VIb un VIaN zonā

Datums

26.11.2011.


21.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 338/24


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1348/2011

(2011. gada 13. decembris),

ar ko nosaka aizliegumu Apvienotās Karalistes karoga kuģiem zvejot kaproīdas ES un starptautiskajos ūdeņos VI, VII un VIII zonā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 20. novembra Regulu (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem (1), un jo īpaši tās 36. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 2011. gada 18. janvāra Regulā (ES) Nr. 57/2011, ar ko 2011. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas ES ūdeņos un — attiecībā uz ES kuģiem — konkrētos ūdeņos, kas nav ES ūdeņi (2), ir noteiktas kvotas 2011. gadam.

(2)

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju šīs regulas pielikumā minētās dalībvalsts karoga kuģi vai kuģi, kas reģistrēti šajā dalībvalstī, ar nozveju no pielikumā norādītā krājuma ir pilnībā apguvuši 2011. gadam iedalīto kvotu.

(3)

Tāpēc jāaizliedz ar šo krājumu saistītas zvejas darbības,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kvotas pilnīga apguve

Nozvejas kvotu 2011. gadam, kura šīs regulas pielikumā minētajai dalībvalstij iedalīta pielikumā norādītajam krājumam, uzskata par pilnībā apgūtu no minētajā pielikumā noteiktās dienas.

2. pants

Aizliegumi

Ar šīs regulas pielikumā norādīto krājumu saistītas zvejas darbības, kuras veic pielikumā minētās dalībvalsts karoga kuģi vai kuģi, kas reģistrēti šajā dalībvalstī, ir aizliegtas no minētajā pielikumā noteiktās dienas. Konkrēti, pēc minētās dienas ir aizliegts paturēt uz kuģa, pārvietot, pārkraut citā kuģī vai izkraut zivis, ko minētie kuģi nozvejojuši no šā krājuma.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 13. decembrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektore

Lowri EVANS


(1)  OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.

(2)  OV L 24, 27.1.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Nr.

83/T&Q

Dalībvalsts

Apvienotā Karaliste/GBR

Krājums

BOR/678-

Suga

Kaproīdas (Caproidae)

Zona

ES un starptautiskie ūdeņi VI, VII un VIII zonā

Datums

13.11.2011.


21.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 338/26


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1349/2011

(2011. gada 20. decembris),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 376/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus kopējus noteikumus, kas jāievēro, piemērojot importa un eksporta licenču un iepriekš noteiktas kompensācijas sertifikātu sistēmu lauksaimniecības produktiem

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 134. pantu saistībā ar tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 130. pantu importa pārvaldības vajadzībām Komisija ir pilnvarota noteikt, kuru produktu importēšanai ir jāuzrāda importa atļauja. Novērtējot atļauju sistēmas nepieciešamību, Komisija ņem vērā piemērotus tirgus pārvaldības instrumentus, jo sevišķi importa uzraudzības instrumentus.

(2)

Komisijas Regulas (EK) Nr. 376/2008 (2) 1. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) punktā saistībā ar tās II pielikuma I daļas I punktu ir noteikts, ka ir jābūt licencei, lai importētu “svaigus banānus, ko importē saskaņā ar kopējā muitas tarifa likmi”, kuri atbilst KN kodam 0803 00 19.

(3)

Pašlaik efektīvu importa uzraudzību iespējams nodrošināt ar citiem līdzekļiem. Lai veiktu vienkāršošanu un mazinātu administratīvo slogu dalībvalstīm un uzņēmējiem, būtu jāatceļ prasība pēc importa licences banāniem. Komisijas 2005. gada 9. decembra Regulas (EK) Nr. 2014/2005 par atļaujām, kas saistītas ar režīmu, Kopienā ievedot banānus, kurus laiž brīvā apgrozībā, piemērojot kopējā muitas tarifa nodokļu likmi (3), 1. panta 3. punktā licenču derīgumu ierobežo izdošanas gads. Tāpēc ir piemēroti no 2012. gada 1. janvāra atcelt pienākumu iegūt importa licences.

(4)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Regula (EK) Nr. 376/2008.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 376/2008 II pielikuma I daļā tiek svītrots I punkts “Banāni (Regulas (EK) Nr. 1234/2007 I pielikuma XI daļa)”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2012. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 20. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 114, 26.4.2008., 3. lpp.

(3)  OV L 324, 10.12.2005., 3. lpp.


21.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 338/27


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1350/2011

(2011. gada 20. decembris),

ar ko 2011./2012. tirdzniecības gadā uz laiku atliek muitas nodokļa piemērošanu noteiktu veidu labības ievedumiem

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 187. pantu saistībā ar tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Lai veicinātu Kopienas tirgus apgādi ar labību 2011./2012. tirdzniecības gada pirmajos mēnešos, ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 633/2011 (2) uz laiku līdz 2011. gada 31. decembrim tiek atlikta muitas nodokļa piemērošana tām importa tarifa kvotām zemas un vidējas kvalitātes parastajiem kviešiem un lopbarības miežiem, kuras tika atvērtas attiecīgi ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1067/2008 (3) un Komisijas Regulu (EK) Nr. 2305/2003 (4).

(2)

Atbilstoši norišu prognozēm Eiropas Savienības labības tirgū līdz 2011./2012. tirdzniecības gada beigām var pieņemt, ka, ievērojot labības krājumu niecīgos apjomus un Komisijas pašreizējās aplēses attiecībā uz daudzumiem, kas būs faktiski pieejami no 2011. gada ražas, cenas saglabāsies nemainīgas. Lai būtu vienkāršāk uzturēt importa plūsmu, kas palīdz saglabāt līdzsvaru Savienības tirgū, tiek uzskatīts par vajadzīgu nodrošināt labības importa politikas nepārtrauktību, uz laiku līdz 2012. gada 30. jūnijam saglabājot muitas nodokļa piemērošanas atlikšanu par 2011./2012. tirdzniecības gadu tām importa tarifa kvotām, uz kurām patlaban attiecas šis pasākums.

(3)

Tomēr nevajadzētu radīt sarežģījumus uzņēmējiem, kuri jau sākuši veikt konkrēto labības piegādi ar mērķi importēt šo labību Savienībā. Tādēļ attiecībā uz visiem produktiem, kuru piegāde ar tiešo galamērķi Savienībā ir sākusies vēlākais 2012. gada 30. jūnijā, ir jāņem vērā piegādes termiņi un jāļauj tirgus dalībniekiem nogādāt un laist brīvā apgrozībā to labību, uz kuru attiecas šajā regulā paredzētie noteikumi par muitas nodokļa piemērošanas atlikšanu. Turklāt būtu arī jānosaka, kāds pierādījums jāiesniedz, lai apliecinātu piegādi ar tiešo galamērķi Savienībā, kā arī datumu, kad minētā piegāde sākusies.

(4)

Lai nodrošinātu efektīvu importa licenču izdošanas procedūras pārvaldību no 2012. gada 1. janvāra, šai regulai būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(5)

Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Attiecībā uz visiem ievedumiem, ko veic atbilstīgi tām tarifa kvotām ar pazeminātu nodokļa likmi, kuras atklātas ar Regulu (EK) Nr. 1067/2008 un Regulu (EK) Nr. 2305/2003, par 2011./2012. tirdzniecības gadu atliek ievedmuitas nodokļa piemērošanu produktiem ar KN kodu 1001 99 00, izņemot augstākā labuma produktus, kā definēts Komisijas Regulas (EK) Nr. 642/2010 (5) II pielikumā, un produktiem ar KN kodu 1003.

2.   Ja šā panta 1. punktā minēto labības produktu piegādes tiešais galamērķis ir Savienība un ja piegādāšana sākusies vēlākais 2012. gada 30. jūnijā, tad, attiecīgos produktus laižot brīvā apgrozībā, šīs regulas noteikumi par muitas nodokļa piemērošanas atlikšanu paliek spēkā.

Pierādījumu par piegādi ar tiešo galamērķi Savienībā un par šīs piegādes sākuma datumu kompetentajām iestādēm iesniedz, pamatojoties uz pārvadājuma dokumenta oriģinālu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2012. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 30. jūnijam.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 20. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 170, 30.6.2011., 19. lpp.

(3)  OV L 290, 31.10.2008., 3. lpp.

(4)  OV L 342, 30.12.2003., 7. lpp.

(5)  OV L 187, 21.7.2010., 5. lpp.


21.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 338/29


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1351/2011

(2011. gada 20. decembris),

ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 747/2001 attiecībā uz Savienības tarifa kvotu un salīdzināmo daudzumu piemērošanas apturēšanu atsevišķiem lauksaimniecības produktiem, kuru izcelsme ir Jordānas Rietumkrastā un Gazas joslā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2001. gada 9. aprīļa Regulu (EK) Nr. 747/2001, kas nosaka Kopienas tarifa kvotu un salīdzināmo daudzumu administrēšanu attiecībā uz produktiem, par kuriem atbilstīgi nolīgumiem ar atsevišķām Vidusjūras reģiona valstīm var pretendēt uz atvieglojumiem, un atceļ Regulu (EK) Nr. 1981/94 un (EK) Nr. 934/95 (1), un jo īpaši tās 5. panta 1. punkta b) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Ir noslēgts Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību, no vienas puses, un Jordānas Rietumkrasta un Gazas joslas Palestīniešu pašpārvaldi, no otras puses, par savstarpējiem liberalizācijas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem un zivīm un zivsaimniecības produktiem un par izmaiņām Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumā, ar kuru izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Palestīnas Atbrīvošanas organizāciju par labu Jordānas Rietumkrasta un Gazas joslas Palestīniešu pašpārvaldei, no otras puses (“nolīgums”) (2). Nolīgums apstiprināts Savienības vārdā ar Padomes Lēmumu 2011/824/ES (3).

(2)

Nolīgums paredz, ka desmit gadus no tā spēkā stāšanās dienas paplašina tarifa koncesijas, ko piemēro neierobežotam daudzumam produktu, kurus importē Eiropas Savienībā un kuru izcelsme ir Jordānas Rietumkrastā un Gazas joslā. Turklāt nolīgumā paredzēts arī iespējamais pagarinājums paplašinātajām tarifa koncesijām atkarībā no turpmākās ekonomikas attīstības Jordānijas Rietumkrastā un Gazas joslā.

(3)

Nolīgums paredz turpmāku liberalizāciju tirdzniecībā ar lauksaimniecības produktiem, pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem, zivīm un zivsaimniecības produktiem, tāpēc nolīguma piemērošanas laikposmā ir nepieciešams apturēt Regulas (EK) Nr. 747/2001 VIII pielikumā noteikto tarifa kvotu un salīdzināmo daudzumu piemērošanu produktiem, kuru izcelsme ir Jordānas Rietumkrastā un Gazas joslā.

(4)

Padomes 1987. gada 21. decembra Regula (EEK) Nr. 4088/87, ar ko paredz nosacījumus atvieglotu muitas nodokļu piemērošanai attiecībā uz noteiktu ziedu importu, kuru izcelsme ir Izraēlā, Jordānijā, Jordānas Rietumkrastā un Gazas joslā, Kiprā un Marokā (4), tika atcelta ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1234/2007 (5).

(5)

Komisijas 1988. gada 17. marta Regula (EEK) Nr. 700/88, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus Kopienas importa režīma piemērošanai noteiktiem puķkopības produktiem, kuru izcelsme ir Kiprā, Izraēlā, Jordānā, Marokā, kā arī Rietumkrastā un Gazas sektorā (6), tika atcelta ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1227/2006 (7).

(6)

Šo atcelšanu rezultātā 2. pants Regulā (EK) Nr. 747/2001, kas paredz tarifa koncesiju nepiemērojamību svaigi grieztiem ziediem un ziedu pumpuriem, ja Regulā (EEK) Nr. 4088/87 paredzētie cenu nosacījumi nav ņemti vērā, ir kļuvis lieks, un tāpēc ir jāsvītro.

(7)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Regula (EK) Nr. 747/2001.

(8)

Nolīgums stājas spēkā 2012. gada 1. janvārī, tāpēc šī regula jāpiemēro no minētā datuma.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 747/2001 groza šādi:

1)

pievieno šādu 1.a pantu:

“1.a pants

Tarifa kvotu un salīdzināmo daudzumu piemērošanas apturēšana atsevišķiem lauksaimniecības produktiem, kuru izcelsme ir Jordānas Rietumkrastā un Gazas joslā

VIII pielikumā noteikto tarifa kvotu un salīdzināmo daudzumu piemērošanu attiecībā uz produktiem, kuru izcelsme ir Jordānas Rietumkrastā un Gazas joslā, aptur uz laikposmu desmit gadu garumā, sākot no 2012. gada 1. janvāra.

Tomēr atkarībā no turpmākās ekonomikas attīstības Rietumkrastā un Gazas joslā ir iespējams vēlākais vienu gadu pirms desmit gadu laikposma beigām izskatīt iespējamo papildu pagarinājumu, kā noteikts nolīgumā vēstuļu apmaiņas veidā, kas Savienības vārdā apstiprināts ar Padomes Lēmumu 2011/824/ES (8).

2)

svītro 2. pantu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2012. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 20. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 109, 19.4.2001., 2. lpp.

(2)  OV L 328, 10.12.2011., 5. lpp.

(3)  OV L 328, 10.12.2011., 2. lpp.

(4)  OV L 382, 31.12.1987., 22. lpp.

(5)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(6)  OV L 72, 18.3.1988., 16. lpp.

(7)  OV L 222, 15.8.2006., 4. lpp.

(8)  OV L 328, 10.12.2011., 2. lpp.”;


21.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 338/31


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1352/2011

(2011. gada 20. decembris),

ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1236/2005 par tādu preču tirdzniecību, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2005. gada 27. jūnija Regulu (EK) Nr. 1236/2005 par tādu preču tirdzniecību, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai (1), un jo īpaši tās 12. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 1236/2005 tiek aizliegts tādu preču eksports, kurām nav cita praktiska izmantojuma, kā vien nāvessoda izpildei, spīdzināšanai un citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai, kā arī tiek kontrolēts tādu atsevišķu preču eksports, ko varētu izmantot šādam nolūkam. Regulā tiek ievērotas pamattiesības un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas principi, jo īpaši cilvēka cieņas respektēšana un aizsardzība, tiesības uz dzīvību, kā arī spīdzināšanas un necilvēcīgas un pazemojošas rīcības vai sodīšanas aizliegums.

(2)

Dažos nesenos gadījumos uz trešām valstīm eksportēti medikamenti tika novirzīti un izmantoti nāvessoda izpildei, tostarp, injicējot nāvējošu devu. Savienība nekādā gadījumā neatbalsta nāvessodu un cenšas panākt tā vispārēju atcelšanu. Eksportētāji iebilda, ka viņi pret pašu gribu tiek asociēti ar tādu produktu izmantošanu, ko tie izstrādājuši medicīniskai lietošanai.

(3)

Tāpēc ir nepieciešams papildināt to preču sarakstu, uz kurām attiecas tirdzniecības ierobežojumi, lai novērstu atsevišķu medikamentu izmantošanu nāvessoda izpildei un lai nodrošinātu, ka uz visiem medikamentu eksportētājiem Savienībā attiecas vienoti nosacījumi šajā jomā. Attiecīgie medikamenti tika izstrādāti cita starpā kā anestēzijas un nomierinošie līdzekļi, tāpēc to eksportu nevajadzētu aizliegt pilnībā.

(4)

Turklāt ir nepieciešams paplašināt elektriskā šoka jostu tirdzniecības aizlieguma darbības jomu, attiecinot to uz līdzīgām uz cilvēka ķermeņa uzvelkamām ierīcēm, piemēram, elektriskā šoka piedurknēm un aprocēm, kam ir tāda pati ietekme kā elektriskā šoka jostām.

(5)

Ir nepieciešams aizliegt nūju ar dzelkšņiem tirdzniecību, kas nav atļauts līdzeklis tiesībaizsardzības nodrošināšanai. Lai gan dzelkšņi var radīt lielas sāpes vai ciešanas, masu nekārtību novēršanai vai pašaizsardzībai nūjas ar dzelkšņiem nav efektīvākas par parastajām nūjām, un dzelkšņu radītās sāpes un ciešanas ir nežēlīgas un nav obligāti nepieciešamas masu nekārtību novēršanai vai pašaizsardzībai.

(6)

Pēc Regulas (EK) Nr. 1236/2005 pieņemšanas mainījās Kombinētās nomenklatūras (KN) atsevišķu daļu numerācija, tāpēc atbilstoši būtu jāatjaunina attiecīgie KN kodi.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Kopīgo eksporta noteikumu komitejas atzinumu.

(8)

Lai nodrošinātu šajā regulā paredzēto pasākumu efektivitāti, šai regulai ir jāstājas spēkā nekavējoties,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1236/2005 II un III pielikumu aizstāj attiecīgi ar I un II pielikuma tekstiem.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Tā neattiecas uz produktiem, kas uzskaitīti III pielikuma 4.1. punktā un par kuriem pirms regulas spēkā stāšanās tika iesniegta eksporta deklarācija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama dalībvalstīs saskaņā ar Līgumiem.

Briselē, 2011. gada 20. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 200, 30.7.2005., 1. lpp.


I PIELIKUMS

“II PIELIKUMS

Regulas 3. un 4. pantā minēto preču saraksts

Ievada piezīme

“KN kodi” šajā pielikumā attiecas uz kodiem, kas noteikti I pielikuma otrajā daļā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un Kopējo muitas tarifu (1).

Ja pirms KN koda ir norāde “ex”, uz Regulas (EK) Nr. 1236/2005 darbības jomā esošajām precēm KN kods attiecas tikai daļēji un tās nosaka, pamatojoties gan uz šajā pielikumā sniegto aprakstu, gan uz KN koda darbības jomu.

Piezīme. Sarakstā nav ietvertas tehniskas medicīnas preces

KN kods

Apraksts

1.   Šādas preces, kas ir konstruētas ar nolūku izpildīt cilvēkiem nāvessodu:

ex 4421 90 98

ex 8208 90 00

1.1.

Karātavas un giljotīnas.

ex 8543 70 90

ex 9401 79 00

ex 9401 80 00

ex 9402 10 00

ex 9402 90 00

1.2.

Elektriskie krēsli, kas paredzēti nāvessodu izpildīšanai cilvēkiem.

ex 9406 00 38

ex 9406 00 80

1.3.

Hermētiskas kameras, gatavotas, piemēram, no tērauda un stikla, konstruētas ar nolūku izpildīt cilvēkiem nāvessodu, izmantojot nāvējošu gāzi vai vielu.

ex 8413 81 00

ex 9018 90 50

ex 9018 90 60

ex 9018 90 84

1.4.

Automātiskas zāļu injekcijas sistēmas, kas konstruētas ar nolūku izpildīt cilvēkiem nāvessodu ar nāvējošu ķīmisku vielu.

2.   Šādas preces, kas paredzētas cilvēku savaldīšanai:

ex 8543 70 90

2.1.

Elektriskā šoka jostas, ko paredzēts uzvilkt uz aizturētās personas ķermeņa, piemēram, jostas, piedurknes un aproces, kas paredzētas cilvēku savaldīšanai ar elektrisko šoku, kuru bezslodzes spriegums pārsniedz 10 000 V.

3.   Šādas pārnēsājamas ierīces, kas, iespējams, paredzētas masu nekārtību novēršanai:

ex 9304 00 00

3.1.

Nūjas vai steki, kas gatavoti no metāla vai cita materiāla un kas klāti ar metāla dzelkšņiem.


(1)  OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.”


II PIELIKUMS

“III PIELIKUMS

Regulas 5. pantā minēto preču saraksts

Ievada piezīme

“KN kodi” šajā pielikumā attiecas uz kodiem, kas noteikti I pielikuma otrajā daļā Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un Kopējo muitas tarifu.

Ja pirms KN koda ir norāde “ex”, uz Regulas (EK) Nr. 1236/2005 darbības jomā esošajām precēm KN kods attiecas tikai daļēji un tās nosaka, pamatojoties gan uz šajā pielikumā sniegto aprakstu, gan uz KN koda darbības jomu.

KN kods

Apraksts

1.   Šādas preces, kas paredzētas cilvēku savaldīšanai:

ex 9401 61 00

ex 9401 69 00

ex 9401 71 00

ex 9401 79 00

ex 9401 80 00

ex 9402 90 00

ex 9403 20 20

ex 9403 20 80

ex 9403 50 00

ex 9403 70 00

ex 9403 81 00

ex 9403 89 00

1.1.

Savaldīšanas krēsli un siekstas (važu dēļi).

Piezīme.

Šis punkts neattiecas uz savaldīšanas krēsliem, kas konstruēti cilvēkiem, kuriem ir kustību traucējumi.

ex 7326 90 98

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

1.2.

Kāju dzelži, ķēdes, važas un atsevišķas aproces vai važu aproces.

Piezīme.

Šis punkts neattiecas uz “parastiem roku dzelžiem”. Parastie roku dzelži ir roku dzelži, kuru kopējais izmērs, ieskaitot ķēdi, ko mēra no vienas ārējās aproces malas līdz otras aproces ārējai malai, aizslēgtā stāvoklī ir starp 150 un 280 mm un kuri nav pārveidoti tā, lai radītu fiziskas sāpes vai ciešanas.

ex 7326 90 98

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

1.3.

Īkšķu dzelži un īkšķu skrūves, ieskaitot robainus īkšķu dzelžus.

2.   Šādas pārnēsājamas ierīces, kas paredzētas masu nekārtību novēršanai vai pašaizsardzībai:

ex 8543 70 90

ex 9304 00 00

2.1.

Pārnēsājamas elektriskā šoka ierīces, ietverot, bet neaprobežojoties ar elektriskā šoka zižļiem, elektriskā šoka vairogiem, apdullinošiem šaujamieročiem un elektriskā šoka šautras šaujamieročiem, kuru bezslodzes spriegums ir vienāds ar 10 000 V vai pārsniedz to.

1.

Šis punkts neattiecas uz elektriskā šoka jostām un citām ierīcēm, kas aprakstītas II pielikuma 2.1. punktā.

2.

Šis punkts neattiecas uz individuālām elektriskā šoka ierīcēm, ja lietotājs tās izmanto pašaizsardzībai.

3.   Pārnēsājamas ierīces, lai izsmidzinātu masu nekārtību novēršanai vai pašaizsardzībai paredzētas vielas un līdzīgas vielas, proti:

ex 8424 20 00

ex 9304 00 00

3.1.

Konstruētas vai pārveidotas pārnēsājamas ierīces, kas paredzētas masu nekārtību novēršanai vai pašaizsardzībai un kas izmanto vai izsmidzina paralizējošas vielas.

Piezīme.

Šis punkts neattiecas uz individuālām pārnēsājamām ierīcēm, pat ja tajās ir ķīmiska viela, ja lietotājs tos izmanto pašaizsardzībai.

ex 2924 29 98

3.2.

Pelargonskābes vanilinamīds (PAVA) (CAS RN 2444–46–4).

ex 2939 99 00

3.3.

Oleoresin capsicum (OC) (CAS RN 8023–77–6).

4.   Šādi produkti, kas var tikt izmantoti nolūkā izpildīt cilvēkiem nāvessodu, veicot nāvējošu injekciju:

ex 2933 53 90

[a) līdz c)]

ex 2933 59 95

[d) un e)]

4.1.

Ātras un vidējas iedarbības barbiturātu grupas anestēzijas vielas, tostarp, bet ne tikai:

a)

amobarbitāls (CAS RN 57-43-2

b)

amobarbitāla nātrija sāls (CAS RN 64-43-7)

c)

pentobarbitāls (CAS RN 76-74-4)

d)

pentobarbitāla nātrija sāls (CAS 57-33-0)

e)

sekobarbitāls (CAS RN 76-73-3)

f)

sekobarbitāla nātrija sāls (CAS RN 309-43-3)

g)

tiopentāls (CAS RN 76-75-5)

h)

tiopentāla nātrija sāls (CAS RN 71-73-8), dēvēts arī par tiopentona nātriju

Piezīme:

Šis punkts attiecas arī uz produktiem, kas satur kādu no anestēzijas vielām, kuras minētas punktā “Ātras un vidējas iedarbības barbiturātu grupas anestēzijas vielas”.”


21.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 338/35


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1353/2011

(2011. gada 20. decembris),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 883/2006, ar ko nosaka piemērošanas kārtību Padomes Regulai (EK) Nr. 1290/2005 attiecībā uz maksājumu aģentūru uzskaiti, izdevumu un ieņēmumu deklarācijām un izdevumu atmaksājumu nosacījumiem saistībā ar ELGF un ELFLA

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2005. gada 21. jūnija Regulu (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu (1) un jo īpaši tās 42. pantu,

tā kā:

(1)

Ar 70. panta [4.c punktu] Padomes 2005. gada 20. septembra Regulā (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (2) noteikts, ka ELFLA ieguldījuma likmi var palielināt līdz 95 % dalībvalstīm, kuras sastopas ar nopietnām grūtībām saistībā ar to finansiālo stabilitāti.

(2)

Lai ļautu dalībvalstīm pēc iespējas drīzāk gūt labumu no palielinātās līdzfinansējuma likmes, būtu jāpielāgo noteikumi par Savienības ieguldījuma aprēķināšanu ELFLA grāmatojumu kontekstā, kā noteikts Komisijas Regulā (EK) Nr. 883/2006 (3), nosakot to tūlītēju stāšanos spēkā.

(3)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 883/2006.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības fondu komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 883/2006 17. panta 1. punktu papildina ar šādu daļu:

“Atkāpjoties no pirmās daļas, tām lauku attīstības programmām, kas grozītas saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1698/2005 70. panta [4.c punktu], Savienības ieguldījumu tā perioda laikā, kurā tiek piemērota minētās regulas 70. panta [4.c punktā] norādītā atkāpe, aprēķina, pamatojoties uz finansējuma plānu, kas ir spēkā atsauces perioda pēdējā dienā. Pēdējam atsauces periodam, kad tiek piemērota Regulas (EK) Nr. 1698/2005 70. panta [4.c punktā] norādītā atkāpe, 16. pantā minētajā izdevumu deklarācijā izdevumus, kas radušies pirms un pēc atkāpes piemērošanas beigām, norāda atsevišķi. Savienības ieguldījumu, kas jāizmaksā, ievērojot šos atsauces apakšperiodus, aprēķina, pamatojoties uz finansējuma plānu, kas ir spēkā katrā atsauces apakšperiodā.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 20. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 209, 11.8.2005., 1. lpp.

(2)  OV L 277, 21.10.2005., 1. lpp.

(3)  OV L 171, 23.6.2006., 1. lpp.


21.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 338/36


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1354/2011

(2011. gada 20. decembris),

ar ko atver Savienības ikgadējās aitu, kazu un aitas un kazas gaļas tarifu kvotas

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (1), un jo īpaši tās 144. panta 1. punktu un 148. pantu saistībā ar 4. pantu,

tā kā:

(1)

Būtu jāatver aitu, kazu un aitas un kazas gaļas tarifu kvotas, ko Savienība piemēros no 2012. gada. Nodokļi un daudzumi būtu jānosaka saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem nolīgumiem, kas ir spēkā 2012. gadā. Pēc sarunām, kuru rezultātā tika noslēgts Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Jaunzēlandi saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXIV panta 6. punktu un XXVIII pantu attiecībā uz koncesiju grozīšanu Bulgārijas Republikas un Rumānijas saistību sarakstos, tām pievienojoties Eiropas Savienībai (2), Savienība apņēmās palielināt Jaunzēlandei noteikto gada apjomu par 400 tonnām un iekļaut savā sarakstā erga omnes aitas un kazas gaļas gada importa tarifu kvotu, kas atbilst 200 tonnām kautsvara ekvivalenta.

(2)

Padomes 2003. gada 18. februāra Regulā (EK) Nr. 312/2003 par Eiropas Nolīgumā par asociācijas izveidi starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Čīles Republiku, no otras puses, paredzēto tarifa noteikumu īstenošanu attiecībā uz Kopienu (3) ir paredzēts, ka no 2003. gada 1. februāra produktiem ar kodu 0204 atver papildu divpusēju tarifu kvotu 2 000 tonnu apmērā, kuru katru gadu palielina par 10 % no sākotnējā daudzuma. Tāpēc GATT/PTO Čīles tarifu kvota katru gadu tiek palielināta par 200 tonnām, un abas kvotas būtu jāturpina pārvaldīt tādā pašā veidā.

(3)

Ar Komisijas 2010. gada 21. decembra Regulu (ES) Nr. 1245/2010, ar ko 2011. gadam atver aitu, kazu un aitas un kazas gaļas Savienības tarifu kvotas (4), ir atvērtas Savienības tarifu kvotas 2011. gadam saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem nolīgumiem, kas ir spēkā 2011. gadā. Minētās tarifu kvotas būtu jāsaglabā un jāatver katru gadu, vienlaikus ņemot vērā noteikumus, kas paredzēti iepriekš minētajos nolīgumos ar Jaunzēlandi un Čīli. Regula (ES) Nr. 1245/2010 2011. gada beigās kļūst lieka, un tāpēc tā būtu jāatceļ. Turklāt šī regula būtu jāpiemēro ilgāk nekā vienu gadu, un, sasaucoties ar vienkāršošanas mērķi, ar to būtu jānovērš vajadzība katru gadu pieņemt regulu.

(4)

Imports, uz kuru attiecas šī regula, būtu jāpārvalda pa kalendārajiem gadiem.

(5)

Lai nodrošinātu Savienības tarifu kvotu pareizu darbību, ir jānosaka kautsvara ekvivalents.

(6)

Atkāpjoties no Komisijas 1995. gada 26. jūnija Regulas (EK) Nr. 1439/95, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EEK) Nr. 3013/89 piemērošanai attiecībā uz produktu importu un eksportu aitas gaļas un kazas gaļas nozarē (5), aitas un kazas gaļas produktu tarifu kvotas būtu jāpārvalda saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 144. panta 2. punkta a) apakšpunktu. Tas jādara saskaņā ar 308.a, 308.b pantu un 308.c panta 1. punktu Komisijas 1993. gada 2. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (6).

(7)

Atbilstīgi šai regulai atvērtās tarifu kvotas sākotnēji nebūtu jāuzskata par kritiskām kvotām Regulas (EEK) Nr. 2454/93 308.c panta nozīmē, ja tās pārvalda, ievērojot rindas kārtību. Tāpēc būtu jāatļauj muitas dienestiem atcelt prasību par nodrošinājumu attiecībā uz precēm, kuras saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2454/93 308.c panta 1. punktu un 248. panta 4. punktu sākotnēji importē, izmantojot minētās tarifu kvotas.

(8)

Būtu jāprecizē, kāds produktu izcelsmes apliecinājums tirgus dalībniekiem jāiesniedz, lai varētu izmantot tarifu kvotas rindas kārtībā.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo regulu no 2012. gada 1. janvāra atver aitu, kazu un aitas un kazas gaļas Savienības gada importa tarifu kvotas.

2. pants

Muitas nodokļi, kas piemērojami produktiem saskaņā ar 1. pantā minētajām tarifu kvotām, KN kodi, izcelsmes valstis, gada apjoms un kārtas numuri ir norādīti pielikumā.

3. pants

1.   Atbilstīgi 1. pantā minētajām tarifu kvotām importējamo produktu daudzumi, izteikti kautsvara ekvivalentā, ir noteikti pielikumā.

2.   Lai aprēķinātu 1. punktā minētos daudzumus “kautsvara ekvivalentā”, aitu un kazu produktu tīrsvaru reizina ar šādiem koeficientiem:

a)

dzīviem dzīvniekiem: 0,47;

b)

atkaulotai jēra gaļai un atkaulotai kazlēna gaļai: 1,67;

c)

atkaulotai aitas gaļai un atkaulotai kazas gaļai, izņemot kazlēna gaļu, un jebkuram to maisījumam: 1,81;

d)

neatkaulotiem produktiem: 1,00.

“Kazlēns” ir kaza, kas jaunāka par vienu gadu.

4. pants

Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1439/95 II sadaļas A un B daļas, šīs regulas pielikumā norādītās tarifu kvotas pārvalda rindas kārtībā saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2454/93 308.a, 308.b pantu un 308.c panta 1. punktu. Importa licences netiek prasītas.

5. pants

1.   Lai izmantotu pielikumā noteiktās tarifu kvotas, Savienības muitas dienestiem uzrāda derīgu attiecīgās trešās valsts kompetentās iestādes izdotu izcelsmes apliecinājumu kopā ar muitas deklarāciju par attiecīgo preču laišanu brīvā apgrozībā.

To produktu izcelsmi, uz kuriem attiecas tarifu kvotas, kas neizriet no preferences tarifu nolīgumiem, nosaka saskaņā ar Savienībā spēkā esošajiem noteikumiem.

2.   Izcelsmes apliecinājums, kas minēts 1. punktā, ir šāds:

a)

ja tarifu kvota ir daļa no preferences tarifu nolīguma, tas ir minētajā nolīgumā noteiktais izcelsmes apliecinājums;

b)

ja piemēro citas tarifu kvotas, tas ir apliecinājums, kas sagatavots saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2454/93 47. pantu, un šādi dati papildus minētajā pantā paredzētajiem elementiem:

KN kods (vismaz pirmie četri cipari),

attiecīgās tarifu kvotas kārtas numurs vai numuri,

kopējais tīrsvars katrai šīs regulas 3. panta 2. punktā paredzētajai koeficienta kategorijai;

c)

ja uz attiecīgās valsts tarifu kvotām attiecas a) un b) apakšpunkts un ja tās ir apvienotas, tas ir a) apakšpunktā minētais apliecinājums.

Ja b) apakšpunktā minēto izcelsmes apliecinājumu uzrāda kā apliecinošu dokumentu tikai vienai deklarācijai par laišanu brīvā apgrozībā, tajā var būt vairāki kārtas numuri. Visos pārējos gadījumos tajā ir tikai viens kārtas numurs.

6. pants

Regulu (ES) Nr. 1245/2010 atceļ.

7. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2012. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 20. decembrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

Komisijas loceklis

Dacian CIOLOȘ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 317, 30.11.2011., 2. lpp.

(3)  OV L 46, 20.2.2003., 1. lpp.

(4)  OV L 338, 22.12.2010., 37. lpp.

(5)  OV L 143, 27.6.1995., 7. lpp.

(6)  OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.


PIELIKUMS

AITAS GAĻA UN KAZAS GAĻA (kautsvara ekvivalenta tonnās (t)) SAVIENĪBAS GADA TARIFU KVOTAS NO 2012. GADA

KN kods

Procentuālais nodoklis

%

Specifiskais nodoklis

EUR/100 kg

Kārtas numurs rindas kārtībā

Izcelsme

Gada apjoms kautsvara ekvivalenta tonnās

Dzīvi dzīvnieki

(koeficients = 0,47)

Atkaulota jēra gaļa (1)

(koeficients = 1,67)

Atkaulota aitas gaļa (2)

(koeficients = 1,81)

Neatkaulota gaļa un liemeņi

(koeficients = 1,00)

0204

Nulle

Nulle

09.2101

09.2102

09.2011

Argentīna

23 000

09.2105

09.2106

09.2012

Austrālija

19 186

09.2109

09.2110

09.2013

Jaunzēlande

228 254

09.2111

09.2112

09.2014

Urugvaja

5 800

09.2115

09.2116

09.1922

Čīle (3)

6 800

09.2121

09.2122

09.0781

Norvēģija

300

09.2125

09.2126

09.0693

Grenlande

100

09.2129

09.2130

09.0690

Fēru salas

20

09.2131

09.2132

09.0227

Turcija

200

09.2171

09.2175

09.2015

Citi (4)

200

09.2178

09.2179

09.2016

Erga omnes  (5)

200

0204, 0210 99 21, 0210 99 29, 0210 99 60

Nulle

Nulle

09.2119

09.2120

09.0790

Islande

1 850

0104 10 30

0104 10 80

0104 20 90

10 %

Nulle

09.2181

09.2019

Erga omnes  (5)

92


(1)  Un kazlēna gaļa.

(2)  Un kazas gaļa, izņemot kazlēna gaļu.

(3)  Čīles tarifu kvotu palielina par 200 t gadā.

(4)  “Citi” ir visi PTO dalībnieki, izņemot Argentīnu, Austrāliju, Jaunzēlandi, Urugvaju, Čīli, Grenlandi un Islandi.

(5)  “Erga omnes” attiecas uz visām izcelsmes valstīm, ieskaitot valstis, kas minētas šajā tabulā.


21.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 338/39


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1355/2011

(2011. gada 20. decembris),

ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 329/2007 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Korejas Tautas Demokrātisko Republiku

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 329/2007 (1), un jo īpaši tās 13. panta 1. punkta e) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 329/2007 V pielikumā ir uzskaitītas personas, vienības un struktūras, uz kurām pēc Padomes norādījuma saskaņā ar minēto regulu attiecas līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana.

(2)

Padome 2011. gada 19. decembrī nolēma grozīt to personu, vienību un struktūru sarakstu, kurām piemēro līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšanu. Tādēļ V pielikums būtu jāatjaunina.

(3)

Lai nodrošinātu šajā regulā paredzēto pasākumu efektivitāti, šai regulai jāstājas spēkā nekavējoties,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 329/2007 V pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad tā publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 20. decembrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

Ārpolitikas instrumentu dienesta vadītājs


(1)  OV L 88, 29.3.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

“V PIELIKUMS

6. panta 2. punktā minēto personu, vienību un struktūru saraksts

A.   6. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētās fiziskās personas

#

Vārds, uzvārds (un iespējamie pseidonīmi)

Personas informācija

Pamatojums

1.

CHANG Song-taek (arī JANG Song-Taek)

Dzimšanas datums:

2.2.1946. vai 6.2.1946. vai 23.2.1946. (Ziemeļu Hamgyong province)

Pases Nr. (2006. gadā): PS 736420617

Valsts aizsardzības komisijas loceklis. Korejas Darbaļaužu partijas administrācijas nodaļas vadītājs.

2.

CHON Chi Bu

 

Atomenerģijas galvenā biroja loceklis, bijušais Njonbjonas objekta tehniskais direktors.

3.

CHU Kyu-Chang (arī JU Kyu-Chang)

Dzimšanas datums: laikā starp 1928. un 1933. g.

Aizsardzības rūpniecības departamenta (ballistisko raķešu programma) vadītāja pirmais vietnieks, Korejas Darbaļaužu partija, Valsts aizsardzības komisijas loceklis.

4.

HYON Chol-hae

Dzimšanas gads: 1934. g. (Mandžūrija, Ķīna)

Tautas bruņoto spēku Vispārīgās politikas departamenta vadītāja vietnieks (Kim Jong-Il militārais padomnieks).

5.

JON Pyong-ho

Dzimšanas gads: 1926.g.

Korejas Darbaļaužu partijas Centrālās komitejas sekretārs, Centrālās komitejas Militāro piegāžu rūpniecības departamenta vadītājs, kurš kontrolē Centrālās komitejas Otro ekonomikas komiteju, Valsts aizsardzības komisijas loceklis.

6.

Ģenerālleitnants KIM Yong Chol

(arī Kim Yong-Chol; Kim Young-Chol; Kim Young-Cheol; Kim Young-Chul)

Dzimšanas gads: 1946.g.

(Pyongan-Pukto, Ziemeļkoreja)

Reconnaissance General Bureau (RGB) komandieris.

7.

KIM Yong-chun (arī Young-chun)

Dzimšanas datums: 4.3.1935.

Pases Nr.: 554410660

Valsts aizsardzības komisijas priekšsēdētāja vietnieks, Tautas bruņoto spēku ministrs, Kim Jong-Il īpašais padomnieks kodolstratēģijas jautājumos.

8.

O Kuk-Ryol

Dzimšanas gads: 1931.g.

(Jilin province, Ķīna)

Valsts aizsardzības komisijas priekšsēdētāja vietnieks, kurš pārrauga jaunāko tehnoloģiju iepirkumus ārvalstīs kodolprogrammas un ballistisko raķešu programmas vajadzībām.

9.

PAEK Se-bong

Dzimšanas gads: 1946.g.

Korejas Darbaļaužu partijas Centrālās komitejas Otrās ekonomikas komitejas priekšsēdētājs (atbildīgs par ballistisko raķešu programmu). Valsts aizsardzības komisijas loceklis.

10.

PAK Jae-gyong (arī Chae-Kyong)

Dzimšanas gads: 1933.g.

Pases Nr.: 554410661

Tautas bruņoto spēku Vispārīgās politikas departamenta vadītāja vietnieks un Tautas bruņoto spēku Loģistikas biroja vadītāja vietnieks (Kim Jong-Il militārais padomnieks).

11.

PAK To-Chun

Dzimšanas datums: 9.3.1944.

(Jagang, Rangrim)

Valsts drošības padomes loceklis. Atbildīgs par ieroču rūpniecību un saskaņā ar sniegto informāciju viņš ir kodolenerģijas biroja vadītājs. Šī iestāde pieņem lēmumus saistībā ar KTDR kodolprogrammu un pārvadājumu programmu.

12.

PYON Yong Rip (arī Yong-Nip)

Dzimšanas datums: 20.9.1929.

Pases Nr.: 645310121 (izdota 13.9.2005.)

Zinātņu akadēmijas priekšsēdētājs, kurš ir iesaistīts bioloģiskos pētījumos saistībā ar masu iznīcināšanas ieročiem.

13.

RYOM Yong

 

Atomenerģētikas galvenā biroja vadītājs (organizācija, kas iekļauta Apvienoto Nāciju Organizācijas sarakstā), atbildīgs par starptautiskajiem sakariem.

14.

SO Sang-kuk

Dzimšanas datums: laikā starp 1932. un 1938. g.

Kim Il Sung universitātes Kodolfizikas departamenta vadītājs.


B.   Regulas 6. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētās juridiskās personas, vienības un struktūras

 

Nosaukums (un iespējamie pseidonīmi)

Papildinformācija

Pamatojums

1.

Green Pine Associated Corporation (arī Chongsong Yonhap; Ch’o’ngsong Yo’nhap; Saengpil Associated Company; General Precious Metal Complex (GPM); Myong Dae Company; Twin Dragon Trading (TDT))

c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pyongyang/Nungrado, Pyongyang

Ch’o’ngsong Yo’nhap ir noteikta sankciju piemērošanai par ieroču vai ar tiem saistīto materiālu eksportu no Ziemeļkorejas. Green Pine specializējas jūras militāro kuģu un bruņojuma, piemēram, zemūdeņu, militāro kuģu un raķešu sistēmu, ražošanā un ir eksportējusi torpēdas un tehnisko palīdzību Irānas uzņēmumiem, kas saistīti ar aizsardzības jomu. Green Pine ir atbildīgs par aptuveni pusi no Ziemeļkorejas ieroču un ar tiem saistīto materiālu eksporta un ir pārņēmis daudzas KOMID darbības kopš tā iekļaušanas ANO DP sarakstā.

2.

Hesong Trading Corporation

Atrašanās vieta: Pyongyang

Darbību kontrolē Korea Mining Development Corporation (KOMID) (organizācija, kas 2009. gada 24. aprīlī iekļauta Apvienoto Nāciju Organizācijas sarakstā); galvenais ieroču tirgotājs un galvenais tādu preču un iekārtu eksportētājs, kas saistītas ar ballistiskajām raķetēm un parastajiem ieročiem.

Hesong Trading Corporation ir iesaistīts piegādēs, kuras iespējams tiek veiktas ballistisko raķešu programmas vajadzībām.

3.

Korea Complex Equipment Import Corporation

Atrašanās vieta: Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang

Darbību kontrolē Korea Ryonbong General Corporation (organizācija, kas 2009. gada 24. aprīlī iekļauta Apvienoto Nāciju Organizācijas sarakstā); aizsardzības konglomerāts, kas specializējas iepirkumos KTDR aizsardzības nozarēm un atbalsta sniegšanā minētās valsts pārdošanas darījumiem, kas saistīti ar militāro jomu.

4.

Korea Heungjin Trading Company

Atrašanās vieta: Pyongyang

Pyongyang bāzēta struktūra, kuru tirdzniecības mērķiem izmanto Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) (KOMID2009. gada 24. aprīlī tika iekļauta Apvienoto Nāciju Organizācijas sarakstā). Korea Heungjin Trading Company arī tiek turēta aizdomās par iesaistīšanos ar raķetēm saistītu preču piegādāšanā Irānas Shahid Hemmat Industrial Group.

5.

Korea International Chemical Joint Venture Company

(arī Choson International Chemicals Joint Operation Company; (arī Chosun International Chemicals Joint Operation Company; International Chemical Joint Venture Corporation)

Atrašanās vieta: Hamhung, Hamgyong dienvidu province; Man gyongdae-kuyok, Pyongyang; Mangyungdae-gu, Pyongyang

Darbību kontrolē Korea Ryonbong General Corporation (organizācija, kas 2009. gada 24. aprīlī iekļauta Apvienoto Nāciju Organizācijas sarakstā); aizsardzības konglomerāts, kas specializējas iepirkumos KTDR aizsardzības nozarēm un atbalsta sniegšanā minētās valsts pārdošanas darījumiem, kas saistīti ar militāro jomu.

6.

Korea Kwangsong Trading Corporation

Atrašanās vieta: Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang

Darbību kontrolē Korea Ryonbong General Corporation (organizācija, kas 2009. gada 24. aprīlī iekļauta Apvienoto Nāciju Organizācijas sarakstā); aizsardzības konglomerāts, kas specializējas iepirkumos KTDR aizsardzības nozarēm un atbalsta sniegšanā minētās valsts pārdošanas darījumiem, kas saistīti ar militāro jomu.

7.

Korea Pugang mining and Machinery Corporation ltd

 

Korea Ryongbong General Corporation filiāle (organizācija, kas 2009. gada 24. aprīlī iekļauta Apvienoto Nāciju Organizācijas sarakstā); pārvalda rūpnīcas, kurās ražo alumīnija pulveri, ko var izmantot raķetēs.

8.

Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation

(arī Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company; Korea Ryenha Machinery J/V Corporation; Ryonha Machinery Joint Venture Corporation)

Atrašanās vieta: Central District, Pyongyang; Mangungdae-gu, Pyongyang; Mangyongdae District, Pyongyang

Darbību kontrolē Korea Ryonbong General Corporation (organizācija, kas 2009. gada 24. aprīlī iekļauta Apvienoto Nāciju Organizācijas sarakstā); aizsardzības konglomerāts, kas specializējas iepirkumos KTDR aizsardzības nozarēm un atbalsta sniegšanā minētās valsts pārdošanas darījumiem, kas saistīti ar militāro jomu.

Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation ražotnes nesen tikušas modernizētas un daļēji paredzētas kodolenerģijas ražošanai nepieciešamo materiālu apstrādei.

9.

Korea Taesong Trading Company

Atrašanās vieta: Pyongyang

Pyongyang bāzēta struktūra, kuru tirdzniecības mērķiem izmanto Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) (KOMID2009. gada 24. aprīlī tika iekļauta Apvienoto Nāciju Organizācijas sarakstā). Korea Taesong Trading Company ir rīkojusies KOMID vārdā darījumos ar Sīriju.

10.

Munīcijas rūpniecības departaments

(arī Militāro piegāžu rūpniecības departaments)

Atrašanās vieta: Pyongyang

Atbildīgs par Ziemeļkorejas militārās rūpniecības, tostarp Otrās ekonomikas komitejas (SEC) un KOMID darbības uzraudzību. Tas ietver Ziemeļkorejas ballistisko raķešu programmas un kodolprogrammas attīstības uzraudzību.

Vēl nesen Munīcijas rūpniecības departamentu vadīja Jon Pyong Ho; pamatojoties uz pieejamo informāciju, bijušais Munīcijas rūpniecības departamenta (MID) pirmais direktora vietnieks Chu Kyu-ch’ang (Ju Gyu-chang) ir pašreizējais MID, kuru publiski sauc par Mašīnbūves rūpniecības departamentu, direktors. Chu vispārēji uzraudzīja Ziemeļkorejas raķešu attīstības programmu, tostarp 2009. gada 5. aprīļaTaepo Dong-2 (TD-2) raķetes palaišanu un neveiksmīgu 2006. gada jūlija TD-2 palaišanu.

11.

Korean Ryengwang Trading Corporation

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, Ziemeļkoreja

Korea Ryongbong General Corporation filiāle (organizācija, kas 2009. gada 24. aprīlī iekļauta Apvienoto Nāciju Organizācijas sarakstā).

12.

Reconnaissance General Bureau (RGB)

(arī Chongch’al Ch’ongguk; RGB; KPA Unit 586)

Atrašanās vieta: Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, Ziemeļkoreja; Nungrado, Pyongyang, Ziemeļkoreja

The Reconnaissance General Bureau (RGB) ir Ziemeļkorejas pirmā izlūkošanas organizācija, kas tika izveidota 2009. gada sākumā, apvienojot esošās Korejas Darbaļaužu partijas, Vadības departamenta un „35. biroja” un Korejas Tautas armijas Reconnaissance Bureau izlūkošanas organizācijas. Tā ir Aizsardzības ministrijas tiešā pakļautībā un ir primāri atbildīga par militāro izlūkdienestu apkopošanu. RGB pārdod parastos ieročus un kontrolē Ziemeļkorejas parasto ieroču uzņēmumu Green Pine Associated Corporation (Green Pine).

13.

Otrā ekonomikas komiteja un Otrā dabaszinātņu akadēmija

 

Otrā ekonomikas komiteja ir iesaistīta galvenajās Ziemeļkorejas raķešu programmas jomās. Tā ir atbildīga par Ziemeļkorejas ballistisko raķešu ražošanas pārraudzību. Tā arī vada KOMID darbību (KOMID2009. gada 24. aprīlī tika iekļauta Apvienoto Nāciju Organizācijas sarakstā). Otrā ekonomikas komiteja ir valsts līmeņa organizācija, kas atbild par Ziemeļkorejas modernāko ieroču sistēmu, tostarp raķešu un, iespējams, arī kodolieroču, pētniecību un izstrādi. Tā izmanto vairākas pakļautās organizācijas, tostarp Korea Tangun Trading Corporation, tehnoloģijas, iekārtu un informācijas iegūšanai no ārvalstīm Ziemeļkorejas raķešu un, iespējams, kodolieroču programmu vajadzībām.

14.

Sobaeku United Corp. (arī Sobaeksu United Corp.)

 

Valsts sabiedrība, kas iesaistīta slepenos pētījumos vai paaugstināta riska ražojumu un iekārtu iepirkumos. Tās īpašumā ir vairākas dabīga grafīta atradnes, kuras ar izejvielām apgādā divas pārstrādes rūpnīcas, kuras cita starpā ražo grafīta blokus, ko var izmantot raķetēs.

15.

Tosong Technology Trading Corporation

Atrašanās vieta: Pyongyang

Darbību kontrolē Korea Mining Development Corporation (KOMID) (organizācija, kas 2009. gada 24. aprīlī iekļauta Apvienoto Nāciju Organizācijas sarakstā); galvenais ieroču tirgotājs un galvenais tādu preču un iekārtu eksportētājs, kas saistītas ar ballistiskajām raķetēm un parastajiem ieročiem.

16.

Njonbjonas Kodolpētījumu centrs

 

Pētniecības centrs, kas piedalījās militārām vajadzībām piemērota plutonija ražošanā. Centrs ir pakļauts Atomenerģētikas galvenajam birojam (organizācijai, kas 2009. gada 16. jūlijā iekļauta Apvienoto Nāciju Organizācijas sarakstā).


C.   Regulas 6. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētās fiziskās personas

#

Vārds, uzvārds (un iespējamie pseidonīmi)

Personas informācija

Pamatojums

1.

JON Il-chun

Dzimšanas datums: 24.8.1941.

KIM Tong-un 2010. gada februārī tika atlaists no direktora amata „39. birojā”, kas cita starpā ir atbildīgs par preču iegādi ar KTDR diplomātisko pārstāvniecību starpniecību, apejot sankcijas. Viņu aizstāja JON Il-chun. Tiek apgalvots, ka JON Il-chun ir viena no vadošajām personām Valsts attīstības bankā.

2.

KIM Tong-un

 

Ieroču izplatīšanas finansēšanā iesaistītā Darbaļaužu partijas Centrālās komitejas „39. biroja” bijušais direktors.

3.

KIM Tong-Myo'ng

(arī Kim Chin-so'k)

Dzimšanas gads: 1964.g.

Valstspiederība: Ziemeļkoreja

Kim Tong-Myo'ng darbojas Tanchon Commercial Bank vārdā (organizācija, kas 2009. gada 24. aprīlī iekļauta Apvienoto Nāciju Organizācijas sarakstā).

Kim Dong Myong vismaz sākot no 2002. gada strādājis dažādos amatos Tanchon un pašlaik viņš ir Tanchon priekšsēdētājs. Viņš arī piedalījies Amroggang (kas pieder Tanchon Commercial Bank vai atrodas tās kontrolē) darījumu vadīšanā, izmantojot pieņemto vārdu Kim Chin-so'k.


D.   Regulas 6. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētās juridiskās personas, vienības vai struktūras

#

Vārds, uzvārds (un iespējamie pseidonīmi)

Personas informācija

Pamatojums

1.

Amroggang Development Banking Corporation

(arī Amroggang Development Bank; Amnokkang Development Bank)

Adrese: Tongan-dong, Pyongyang

Organizācija, kas pieder Tanchon Commercial Bank vai atrodas tās kontrolē (organizācija, kas 2009. gada 24. aprīlī iekļauta Apvienoto Nāciju Organizācijas sarakstā).

Amroggang Development Banking Corporation dibināta 2006. gadā un to pārvalda Tanchon Commercial Bank amatpersonas, Tanchon Commercial Bank piedalās KOMID (organizācija, kas 2009. gada 24. aprīlī iekļauta Apvienoto Nāciju Organizācijas sarakstā) ballistisko raķešu pārdošanas finansēšanā un bijusi arī iesaistīta darījumos starp KOMID un Irānas Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) saistībā ar ballistiskajām raķetēm.

2.

Bank of East Land

(arī Dongbang Bank; Tongbang U’nhaeng; Tongbang Bank)

Adrese: PO Box 32, BEL Building, Jonseung-Dung, Moranbong District, Pyongyang

Ziemeļkorejas finanšu iestāde, kas veicina ar ieročiem saistītus darījumus un sniedz cita veida atbalstu izraudzītam ieroču ražotājam un eksportētājam Green Pine Associated Corporation (Green Pine). Bank of East Land ir aktīvi sadarbojusies ar Green Pine līdzekļu pārskaitīšanā, apejot sankcijas.

Bank of East Land 2007. un 2008. gadā veicināja darījumus, kuros bija iesaistīti Green Pine uz izraudzītas Irānas finanšu iestādes, tostarp Bank Melli un Bank Sepah. Bank of East Land arī veicinājusi finanšu darījumus Ziemeļkorejas Reconnaissance General Bureau (RGB) ieroču programmas labā.

3.

Korea Daesong Bank

(arī Choson Taesong Unhaeng; Taesong Bank)

Adrese: Segori-dong, Gyongheung St., Potonggang District, Pyongyang

Tel.: 850 2 381 8221

Tel.: 850 2 18111 ext. 8221

Fakss: 850 2 381 4576

Ziemeļkorejas finanšu iestāde, kas ir tieši pakļauta „39. birojam” un ir iesaistīta Ziemeļkorejas ieroču izplatīšanas finansēšanas projektu sekmēšanā.

4.

Korea Daesong General Trading Corporation

(arī Daesong Trading; Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Corporation)

Adrese: Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Pyongyang

Tel.: 850 2 18111 ext. 8204/8208

Tel.: 850 2 381 8208/4188

Fakss: 850 2 381 4431/4432

Uzņēmums, kas ir pakļauts „39. birojam” un tiek izmantots, lai veicinātu ārvalstu darījumus „39. biroja” vārdā.

„39. biroja” direktors Kim Ton-un ir iekļauts Padomes Regulas (EK) Nr. 329/2007 V pielikumā.

5.

Korea Kwangson Banking Corp. (KKBC)

(arī Korea Kwangson Banking Corp; KKBC)

Adrese: Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Pyongyang

Atrodas Korea Ryonbong General Corporation (organizācija, kas 2009. gada 24. aprīlī iekļauta Apvienoto Nāciju Organizācijas sarakstā) pakļautībā, darbojas tās vārdā vai tās vadībā, pieder Korea Ryonbong General Corporation vai atrodas tās kontrolē.

Sniedz finanšu pakalpojumus Tanchon Commercial Bank (organizācija, kas 2009. gada 24. aprīlī iekļauta Apvienoto Nāciju Organizācijas sarakstā) un Korea Hyoksin Trading Corporation (organizācija, kas 2009. gada 16. jūlijā iekļauta Apvienoto Nāciju Organizācijas sarakstā).

Kopš 2008. gada Tanchon Commercial Bank izmanto KKBC, lai atvieglotu līdzekļu pārskaitīšanu, iespējams, vairāku miljonu dolāru apmērā, tostarp ar Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) (organizācija, kas 2009. gada 24. aprīlī iekļauta Apvienoto Nāciju Organizācijas sarakstā) saistītu līdzekļu pārskaitīšanu no Birmas uz Ķīnu 2009. gadā.

Turklāt Hyoksin, kurš pēc ANO sniegtā informācijas piedalās masu iznīcināšanas ieroču izstrādē, izmantojis KKBC saistībā ar divējādi lietojamu iekārtu iegādi 2008. gadā. KKBC ir vismaz viena aizjūras filiāle Dandong, Ķīnā.

6.

Korejas Darbaļaužu partijas „39. birojs”

(arī Office #39; Office No. 39; Bureau 39; Central Committee; Third Floor Division 39.)

Adrese: Second KWP Government Building (Korean: Ch’o’ngsa), Chungso’ng, Urban Tower (Korean’Dong), Chung Ward, Pyongyang; Chung-Guyok (Central District), Sosong Street, Kyongrim-Dong, Pyongyang; Changgwang Street, Pyongyang

Korejas Darbaļaužu partijas „39. birojs” veic nelikumīgas saimnieciskās darbības, lai atbalstītu Ziemeļkorejas valdību. Tam ir filiāles visā valstī, kuras piesaista un pārvalda līdzekļus un ir atbildīgas par ārvalstu valūtas iegūšanu Ziemeļkorejas Darbaļaužu partijas augstākās vadības vajadzībām, veicot nelikumīgas darbības, piemēram, narkotisko vielu izplatīšanu. „39. birojs” kontrolē vairākas organizācijas Ziemeļkorejā un ārvalstīs, ar kuru palīdzību tas veic vairākas nelikumīgas darbības, tostarp narkotisko vielu ražošanu, kontrabandu un izplatīšanu. Tas ir iesaistīts arī mēģinājumā iepirkt un nogādāt Ziemeļkorejā luksusa preces.

„39. birojs” ir viena no svarīgākajām organizācijām, kas veic valūtas un preču iepirkumus. Tiek uzskatīts, ka organizācija ir tiešā KIM Jong-il pakļautībā; tā kontrolē vairākus tirdzniecības uzņēmumus, no kuriem daži veic nelikumīgas darbības, tostarp Daesong General Bureau, kurš ietilpst Daesong grupā, kas ir lielākā uzņēmumu grupa valstī. Saskaņā ar dažiem avotiem „39. birojam” ir pārstāvniecības Romā, Pekinā, Bangkokā, Singapūrā, Honkongā un Dubajā. „39. birojs” pastāvīgi maina publiski pieejamo nosaukumu un veidolu. JON Il-chun, „39. biroja” direktors, jau ir iekļauts ANO sankciju sarakstā.

„39. birojs”Sangwon, Pyongan dienvidu provincē ražoja metamfetamīnu un bija arī iesaistīts metamfetamīna piegādāšanā maza mēroga Ziemeļkorejas kontrabandistiem, kuri to izplatīja caur Ķīnu un Dienvidkoreju. „39. birojs” pārvalda arī magoņu laukus Hamkyo’ng ziemeļu provincē un Pyongan ziemeļu provincē un ražo opiju un heroīnu Hamhu’ng un Nachin.

2009. gadā „39. birojs” bija iesaistīts neveiksmīgā mēģinājumā iegādāties un caur Ķīnu uz Ziemeļkoreju eksportēt divas Itālijā ražotas luksusa jahtas, kuru vērtība ir vairāk nekā 15 miljoni dolāru. Mēģinājumu eksportēt jahtas, kuras bija paredzētas Kim Jong-il vajdzībām, apturēja Itālijas iestādes, jo tika pārkāptas ANO sankcijas pret Ziemeļkoreju, kuras noteiktas ar ANO Drošības padomes rezolūciju 1718, kurā dalībvalstīmīpaši pieprasīts novērst luksusa preču piegādi, pārdošanu un nodošanu Ziemeļkorejai.

Iepriekš „39. birojs” izmantoja Banco Delta Asia nelikumīgu ienākumu legalizēšanai. Finanšu departaments 2005. gadā saskaņā ar Likuma USA PATRIOT 311.iedaļu Banco Delta Asia atzina par “galveno nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas uzņēmumu”, jo tas radīja nevēlamu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un citu finanšu noziegumu risku.”


21.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 338/48


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1356/2011

(2011. gada 20. decembris),

ar ko nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas minētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2011. gada 21. decembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 20. decembrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

AL

61,8

MA

67,1

TN

88,5

TR

107,8

ZZ

81,3

0707 00 05

JO

182,1

TR

149,7

ZZ

165,9

0709 90 70

MA

37,8

TR

140,3

ZZ

89,1

0805 10 20

AR

41,5

BR

39,7

CL

30,5

MA

53,2

TR

67,2

ZA

48,3

ZZ

46,7

0805 20 10

MA

87,3

TR

79,7

ZZ

83,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

75,8

MA

64,3

TR

78,1

ZZ

72,7

0805 50 10

AR

52,9

TR

52,4

ZZ

52,7

0808 10 80

CA

112,8

US

108,5

ZA

121,8

ZZ

114,4

0808 20 50

CN

80,4

ZZ

80,4


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


21.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 338/50


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1357/2011

(2011. gada 20. decembris)

par importa licenču izdošanu atbilstīgi pieteikumiem, kas iesniegti 2011. gada decembra pirmajās septiņās dienās, saskaņā ar tarifu kvotu augstākā labuma liellopu gaļai, kuru pārvalda ar Regulu (EK) Nr. 620/2009

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 31. augusta Regulu (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu (2), un jo īpaši tās 7. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2009. gada 13. jūlija Regulā (EK) Nr. 620/2009, ar ko paredz importa tarifa kvotu pārvaldību augstas kvalitātes liellopu gaļai (3), ir izklāstīti sīki izstrādāti noteikumi importa licenču iesniegšanai un izdošanai.

(2)

Regulas (EK) Nr. 1301/2006 7. panta 2. punktā paredzēts, ka gadījumos, kad licenču pieteikumos pieprasītie daudzumi pārsniedz attiecīgajā kvotas periodā pieejamos daudzumus, jānosaka piešķīruma koeficienti attiecībā uz katrā licences pieteikumā norādītajiem daudzumiem. Daudzumi, kas pieprasīti importa licenču pieteikumos, kuri laikposmā no 2011. gada 1. decembra līdz 7. decembrim iesniegti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 620/2009 3. pantu, pārsniedz pieejamos daudzumus. Tādējādi jānosaka, par kādu apjomu var izdot importa licences, nosakot piešķīruma koeficientu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Importa licenču pieteikumiem, uz kuriem attiecas kvota ar kārtas numuru 09.4449 un kuri iesniegti laikposmā no 2011. gada 1. decembra līdz 7. decembrim saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 620/2009 3. pantu, piemēro piešķīruma koeficientu 0,401722 % apmērā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 20. decembrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp.

(3)  OV L 182, 15.7.2009., 25. lpp.


21.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 338/51


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS REGULA (ES) Nr. 1358/2011

(2011. gada 14. decembris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1745/2003 par obligāto rezervju piemērošanu (ECB/2003/9)

(ECB/2011/26)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un īpaši tā 127. panta 2. punkta pirmo ievilkumu,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus (turpmāk – “ECBS Statūti”) un īpaši to 19.1. pantu,

tā kā:

(1)

ECBS Statūtu 19.1. pants nosaka, ka monetārās politikas mērķu īstenošanai Eiropas Centrālā banka (ECB) var pieprasīt dalībvalstu kredītiestādēm kontos ECB un valstu centrālajās bankās turēt obligātas rezerves un ka ECB Padome var noteikt to, kā aprēķināt un noteikt obligāto rezervju vajadzīgo apjomu.

(2)

Eiropas Centrālās bankas 2003. gada 12. septembra Regula (EK) Nr. 1745/2003 par obligāto rezervju piemērošanu (ECB/2003/9) (1) nosaka, t. sk., iestāžu kategorijas, uz kurām attiecas rezervju prasības, un rezervju rādītājus, ko piemēro noteiktām saistību kategorijām.

(3)

2011. gada 8. decembrī ECB Padome nolēma veikt papildu pastiprinātā kreditēšanas atbalsta pasākumus, lai veicinātu banku kreditēšanu un likviditāti euro zonas naudas tirgū. Ņemot vērā to, ka situācijas ietekmēšanai naudas tirgū ECB obligāto rezervju sistēma nav jāpiemēro tādā pašā apmērā kā parastos apstākļos, lai uzlabotu likviditātes nodrošināšanu Eurosistēmas monetārās politikas operāciju darījuma partneriem, rezerves rādītājs jāsamazina uz 1 %. Tādēļ jāgroza Regula (EK) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījums Regulā (EK) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9)

Regulas (EK) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) 4. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Visām pārējām rezervju bāzē iekļautajām saistībām piemēro 1 % rezervju rādītāju.”

2. pants

Stāšanās spēkā

1.   Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.   Šīs regulas 1. pantu piemēro no izpildes perioda, kas sākas 2012. gada 18. janvārī.

Frankfurtē pie Mainas, 2011. gada 14. decembrī

ECB Padomes vārdā

ECB priekšsēdētājs

Mario DRAGHI


(1)  OV L 250, 2.10.2003., 10. lpp.


LĒMUMI

21.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 338/52


PADOMES LĒMUMS 2011/857/KĀDP

(2011. gada 19. decembris),

ar ko groza un pagarina Vienoto rīcību 2005/889/KĀDP par Eiropas Savienības Robežu palīdzības misijas izveidi Rafas šķērsošanas punktā (ES RPM Rafa)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 28. pantu, 42. panta 4. punktu un 43. panta 2. punktu,

ņemot vērā priekšlikumu, ko iesniegusi Savienības Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos,

tā kā:

(1)

Padome 2005. gada 12. decembrī pieņēma Vienoto rīcību 2005/889/KĀDP par Eiropas Savienības Robežu palīdzības misijas izveidi Rafas šķērsošanas punktā (ES RPM Rafa) (1).

(2)

Padome 2011. gada 26. maijā pieņēma Lēmumu 2011/312/KĀDP (2), ar ko groza Vienoto rīcību 2005/889/KĀDP, to pagarinot līdz 2011. gada 31. decembrim.

(3)

Politikas un drošības komiteja (PDK) 2011. gada 8. novembrī ieteica tehnisku iemeslu dēļ ES RPM Rafa pagarināt vēl uz 6 mēnešiem.

(4)

ES RPM Rafa uz pašreizējo pilnvaru pamata būtu vēlreiz jāpagarina uz laikposmu no 2012. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 30. jūnijam.

(5)

Tāpat ir jānosaka finanšu atsauces summa, kas paredzēta, lai segtu ar ES RPM Rafa saistītos izdevumus laikposmā no 2012. gada 1. janvārim līdz 2012. gada 30. jūnijam.

(6)

ES RPM Rafa tiks īstenota situācijā, kas var pasliktināties un varētu kavēt Līguma par Eiropas Savienību 21. pantā noteikto Savienības ārējās darbības mērķu sasniegšanu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Vienoto rīcību 2005/889/KĀDP groza šādi:

1)

vienotās rīcības 12. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“12. pants

Drošība

1.   Saskaņojot darbības ar Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) Drošības direktorātu, civilais operācijas komandieris vada misijas vadītāja veikto ES RPM Rafa drošības pasākumu plānošanu un nodrošina to pienācīgu un efektīvu īstenošanu saskaņā ar 5. un 9. pantu.

2.   Misijas vadītājs ir atbildīgs par ES RPM Rafa drošību un par to, ka tiek nodrošināta atbilstība minimālajām drošības prasībām, ko piemēro ES RPM Rafa, atbilstīgi Savienības politikai par tā personāla drošību, ko izvieto ārpus Savienības, lai veiktu operācijas saskaņā ar Līguma V sadaļu un to papildinošiem instrumentiem.

3.   Misijas vadītājam palīdz vecākā misijas drošības amatpersona (SMSO), kas ir pakļauta misijas vadītājam un kam ir ciešas darba attiecības ar EĀDD Drošības direktorātu.

4.   ES RPM Rafa personāls pirms pienākumu izpildes sākšanas saskaņā ar OPLAN apmeklē obligātas drošības apmācības. Tāpat personālam nodrošina regulāras prasmes nostiprinošas mācības uz vietas, un to organizē SMSO.”;

2)

vienotās rīcības 13. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Finanšu atsauces summa ar ES RPM Rafa saistīto izdevumu segšanai laikposmā no 2005. gada 25. novembra līdz 2011. gada 31. decembrim ir EUR 21 570 000.

Finanšu atsauces summa ar ES RPM Rafa saistīto izdevumu segšanai laikposmā no 2012. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 30. jūnijam ir EUR 970 000.”;

3)

vienotās rīcības 16. panta otro daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Tā zaudē spēku 2012. gada 30. jūnijā.”.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

To piemēro no 2012. gada 1. janvāra.

Briselē, 2011. gada 19. decembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M. DOWGIELEWICZ


(1)  OV L 327, 14.12.2005., 28. lpp.

(2)  OV L 140, 27.5.2011., 55. lpp.


21.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 338/54


PADOMES LĒMUMS 2011/858/KĀDP

(2011. gada 19. decembris),

ar ko groza un pagarina Lēmumu 2010/784/KĀDP par Eiropas Savienības Policijas misiju palestīniešu teritorijās (EUPOL COPPS)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 28. pantu, 42. panta 4. punktu un 43. panta 2. punktu,

ņemot vērā priekšlikumu, ko iesniegusi Savienības Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos,

tā kā:

(1)

Padome 2005. gada 14. novembrī pieņēma Vienoto rīcību 2005/797/KĀDP (1) par Eiropas Savienības policijas misiju palestīniešu teritorijās (EUPOL COPPS), kuru pēdējo reizi pagarināja ar Padomes Lēmumu 2009/955/KĀDP (2) un kuras darbības termiņš beidzās 2010. gada 31. decembrī.

(2)

Padome 2010. gada 17. decembrī pieņēma Lēmumu 2010/784/KĀDP (3), ar kuru no 2011. gada 1. janvāra tika turpināta Eiropas Savienības Policijas misija palestīniešu teritorijās un kuras darbības termiņš beidzas 2011. gada 31. decembrī.

(3)

Politikas un drošības komiteja (PDK) 2011. gada 8. novembrī ieteica tehnisku iemeslu dēļ vēl uz sešiem mēnešiem pagarināt EUPOL COPPS.

(4)

EUPOL COPPS uz pašreizējo pilnvaru pamata būtu jāpagarina uz laiku no 2012. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 30. jūnijam.

(5)

Ir arī jānosaka finanšu atsauces summa, kas paredzēta, lai segtu ar EUPOL COPPS saistītos izdevumus laikposmā no 2012. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 30. jūnijam.

(6)

EUPOL COPPS tiks īstenota situācijā, kas var pasliktināties un varētu kavēt Līguma par Eiropas Savienību 21. pantā noteikto Savienības ārējās darbības mērķu sasniegšanu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2010/784/KĀDP groza šādi:

1)

lēmuma 12. pantu aizstāj ar šādu:

“12. pants

Drošība

1.   Civilais operācijas komandieris saziņā ar Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) Drošības direktorātu vada misijas vadītāja veikto EUPOL COPPS drošības pasākumu plānošanu un nodrošina to pienācīgu un efektīvu īstenošanu saskaņā ar 5., 6. un 9. pantu.

2.   Misijas vadītājs ir atbildīgs par EUPOL COPPS drošību un par to, lai tiktu nodrošināta atbilstība minimālajām drošības prasībām, ko piemēro EUPOL COPPS, ievērojot Savienības politiku par tāda personāla drošību, ko izvieto ārpus Savienības, lai veiktu operācijas saskaņā ar Līguma V sadaļu un to papildinošiem instrumentiem.

3.   Misijas vadītājam palīdz vecākā misijas drošības amatpersona (SMSO), kas ir pakļauta misijas vadītājam un kam ir ciešas darba attiecības ar EĀDD Drošības direktorātu.

4.   EUPOL COPPS personāls pirms pienākumu izpildes sākšanas apmeklē obligātas drošības apmācības saskaņā ar OPLAN. Tāpat personālam nodrošina regulāras prasmes nostiprinošas mācības uz vietas, kuras organizē SMSO.”;

2)

lēmuma 13. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Finanšu atsauces summa, kas paredzēta, lai segtu ar EUPOL COPPS saistītos izdevumus laikposmā no 2011. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 31. decembrim, ir EUR 8 250 000.

Finanšu atsauces summa, kas paredzēta, lai segtu ar EUPOL COPPS saistītos izdevumus laikposmā no 2012. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 30. jūnijam, ir EUR 4 750 000.”;

3)

lēmuma 16. panta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Tas zaudē spēku 2012. gada 30. jūnijā.”.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

To piemēro no 2012. gada 1. janvāra.

Briselē, 2011. gada 31. decembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M. DOWGIELEWICZ


(1)  OV L 300, 17.11.2005., 65. lpp.

(2)  OV L 330, 16.12.2009., 76. lpp.

(3)  OV L 335, 18.12.2010., 60. lpp.


21.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 338/55


PADOMES LĒMUMS 2011/859/KĀDP

(2011. gada 19. decembris),

ar kuru groza Lēmumu 2010/232/KĀDP, ar ko atjauno ierobežojošus pasākumus pret Birmu/Mjanmu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2010/232/KĀDP (2010. gada 26. aprīlis), ar ko atjauno ierobežojošus pasākumus pret Birmu/Mjanmu (1), un jo īpaši tā 14. pantu,

tā kā:

(1)

Padome 2010. gada 26. aprīlī pieņēma Lēmumu 2010/232/KĀDP, ar ko atjauno ierobežojošus pasākumus pret Birmu/Mjanmu.

(2)

Būtu jāatjaunina informācija par vienu vienību, kas minēta Lēmuma 2010/232/KĀDP I pielikumā iekļautajā sarakstā.

(3)

Būtu attiecīgi jāgroza Lēmuma 2010/232/KĀDP I pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2010/232/KĀDP I pielikumā ierakstu attiecībā uz Mayar (H.K) Ltd aizstāj ar šādu:

Mayar India Ltd (Yangon Branch)

37, Rm (703/4), Level (7), Alanpya Pagoda Rd, La Pyayt Wun Plaza, Dagon, Yangon”.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2011. gada 19. decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

M. KOROLEC


(1)  OV L 105, 27.4.2010., 22. lpp.


21.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 338/56


PADOMES LĒMUMS 2011/860/KĀDP

(2011. gada 19. decembris),

ar ko groza Lēmumu 2010/800/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2010/800/KĀDP (2010. gada 22. decembris) par ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku (1) un jo īpaši tā 9. panta 2. punktu un 12. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Padome 2010. gada 22. decembrī pieņēma Lēmumu, ar ko groza Lēmumu 2010/800/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku.

(2)

Padome ir pilnībā pārskatījusi Lēmuma 2010/800/KĀDP II un III pielikumā iekļauto personu un vienību sarakstu, kurām piemēro minētā lēmuma 4. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktu un 5. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktu.

(3)

Padome secināja, ka uz Lēmuma 2010/800/KĀDP II un III pielikumā uzskaitītajām personām un vienībām būtu jāturpina attiecināt īpašus ierobežojošus pasākumus, kas paredzēti minētajā lēmumā.

(4)

Padome ir arī secinājusi, ka būtu jāgroza ieraksti attiecībā uz vienu vienību, kas iekļauta Lēmuma 2010/800/KĀDP II pielikumā.

(5)

Turklāt Padome ir nolēmusi, ka būtu jāiekļauj papildu personas un vienības Lēmuma 2010/800/KĀDP II un III pielikumā dotajos to personu un vienību sarakstos, kurām piemēroti ierobežojoši pasākumi.

(6)

Attiecīgi būtu jāatjaunina to personu un vienību saraksts, kuras ir minētas Lēmuma 2010/800/KĀDP II un III pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2010/800/KĀDP II un III pielikumu groza tā, kā norādīts šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2011. gada 19. decembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M. KOROLEC


(1)  OV L 341, 23.12.2010., 32. lpp.


PIELIKUMS

Lēmumu 2010/800/KĀDP groza šādi:

1)

II pielikumu groza šādi:

a)

A. punktu papildina ar šādām personām un B. punktu papildina ar šādām vienībām:

A.   Lēmuma 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā un 5. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto personu saraksts

 

Vārds, uzvārds

(un iespējamie pieņemtie vārdi)

Identifikācijas informācija

Pamatojums

1.

Ģenerālleitnants Kim Yong Chol

(arī – Kim Yong-Chol; Kim Young-Chol; Kim Young-Cheol; Kim Young-Chul)

Dzimšanas datums: 1946

Dzimšanas vieta: Pyongan-Pukto, Ziemeļkoreja

Kim Yong Chol ir Galvenā izlūkošanas biroja komandieris.

2.

Pak To-Chun

Dzimšanas datums: 1944. gada 9. marts

Dzimšanas vieta: Jagang, Rangrim

Valsts drošības padomes loceklis.

Atbildīgs par ieroču rūpniecības nozari. Ir saņemta informācija, ka viņš vada Atomenerģijas biroju. Minētajam birojam ir izšķiroša nozīme saistībā ar KTDR kodolprogrammu un raķešu palaišanas programmu.

B.   Lēmuma 5. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētās vienības

 

Nosaukums

(un citi iespējamie nosaukumi)

Identifikācijas informācija

Pamatojums

1.

Hesong Trading Corporation

Phenjana, KTDR

Atrodas Korea Mining Development Corporation (KOMID) (ar ANO DP Rezolūciju Nr. 1718 izveidotā Sankciju komiteja to iekļāva sarakstā 2009. gada aprīlī) kontrolē: galvenais ieroču tirgotājs un preču un iekārtu, kas saistītas ar ballistiskajām raķetēm un parastajiem ieročiem, galvenais eksportētājs.

Iesaistīts tādu preču piegādē, kuras potenciāli var izmantot ballistisko raķešu programmas vajadzībām.

2.

Tosong Technology Trading Corporation

Phenjana, KTDR

Atrodas Korea Mining Development Corporation (KOMID) (ar ANO DP Rezolūciju Nr. 1718 izveidotā Sankciju komiteja to iekļāva sarakstā 2009. gada aprīlī) kontrolē: galvenais ieroču tirgotājs un preču un iekārtu, kas saistītas ar ballistiskajām raķetēm un parastajiem ieročiem, galvenais eksportētājs.

3.

Korea Complex Equipment Import Corporation

Rakwon-dong, Pothonggang rajons, Phenjana, KTDR

Atrodas Korea Ryonbong General Corporation (ar ANO DP Rezolūciju Nr. 1718 izveidotā Sankciju komiteja to iekļāva sarakstā 2009. gada aprīlī) kontrolē: aizsardzības konglomerāts, kas specializējas KTDR aizsardzības nozares uzņēmumiem paredzētu preču iegādē un atbalsta sniegšanā minētās valsts pārdošanas darījumiem, kas saistīti ar militāro jomu.

4.

Korea International Chemical Joint Venture Company

arī – Choson International Chemicals Joint Operation Company; Chosun International Chemicals Joint Operation Company; International Chemical Joint Venture Corporation)

Hamhina, Dienvidu Hamgyong province, KTDR; Man gyongdae-kuyok, Phenjana, KTDR; Mangyungdae-gu, Phenjana, KTDR

Atrodas Korea Ryonbong General Corporation (ar ANO DP Rezolūciju Nr. 1718 izveidotā Sankciju komiteja to iekļāva sarakstā 2009. gada aprīlī) kontrolē: aizsardzības konglomerāts, kas specializējas KTDR aizsardzības nozares uzņēmumiem paredzētu preču iegādē un atbalsta sniegšanā minētās valsts pārdošanas darījumiem, kas saistīti ar militāro jomu.

5.

Korea Kwangsong Trading Corporation

Rakwon-dong, Pothonggang rajons, Phenjana, KTDR

Atrodas Korea Ryonbong General Corporation (ar ANO DP Rezolūciju Nr. 1718 izveidotā Sankciju komiteja to iekļāva sarakstā 2009. gada aprīlī) kontrolē: aizsardzības konglomerāts, kas specializējas KTDR aizsardzības nozares uzņēmumiem paredzētu preču iegādē un atbalsta sniegšanā minētās valsts pārdošanas darījumiem, kas saistīti ar militāro jomu.

6.

Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation

(arī – Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company; Korea Ryenha Machinery J/V Corporation; Ryonha Machinery Joint Venture Corporation)

Centrālais rajons, Phenjana, KTDR; Mangungdae-gu, Phenjana, KTDR; Mangyongdae rajons, Phenjana, KTDR

Atrodas Korea Ryonbong General Corporation (ar ANO DP Rezolūciju Nr. 1718 izveidotā Sankciju komiteja to iekļāva sarakstā 2009. gada aprīlī) kontrolē: aizsardzības konglomerāts, kas specializējas KTDR aizsardzības nozares uzņēmumiem paredzētu preču iegādē un atbalsta sniegšanā minētās valsts pārdošanas darījumiem, kas saistīti ar militāro jomu.

Nesen ir veikta ražotņu modernizācija, un tās daļēji ir paredzētas tādu materiālu apstrādei, kas saistīti ar kodolmateriālu ražošanu.

7.

Munīcijas rūpniecības departaments

(arī – Militāro piegāžu rūpniecības departaments)

Phenjana, KTDR

Atbildīgs par Ziemeļkorejas militārās rūpniecības nozares uzņēmumu darbības uzraudzību, tostarp Otrās ekonomikas komitejas un KOMID darbības uzraudzību. Departaments uzrauga arī Ziemeļkorejas ballistisko raķešu programmas un kodolprogrammas izstrādi.

Līdz šim departamentu vadīja Jon Pyong Ho. Informācija liecina, ka šobrīd Munīcijas rūpniecības departamenta, kurš publiski tiek dēvēts par Mašīnbūves rūpniecības departamentu, direktors ir bijušais Munīcijas rūpniecības departamenta direktora pirmais vietnieks Chu Kyu-ch’ang (Ju Gyu-chang). Chu bija atbildīgs par Ziemeļkorejas raķešu izstrādes vispārējo uzraudzību, tostarp viņš pārraudzīja raķetes Taepo Dong-2 (TD-2) palaišanu 2009. gada 5. aprīlī un raķetes TD-2 neveiksmīgo palaišanu 2006. gada jūlijā.

8.

Galvenais izlūkošanas birojs

(arī – Chongch’al Ch’ongguk; RGB; KPA Unit 586)

Hyongjesan-Guyok, Phenjana, Ziemeļkoreja; Nungrado, Phenjana, Ziemeļkoreja

Galvenais izlūkošanas birojs ir Ziemeļkorejas galvenā izlūkošanas iestāde, kas tika izveidota 2009. gada sākumā, apvienojot esošās izlūkošanas iestādes, kuras darbojās Korejas Darbaļaužu partijas, Operāciju departamenta, "35. biroja" un Korejas Tautas armijas Izlūkošanas biroja pakļautībā. Birojs atrodas Aizsardzības ministrijas tiešā pakļautībā un ir galvenokārt atbildīgs par militāra rakstura izlūkdatu vākšanu. Galvenais izlūkošanas birojs nodarbojas ar parasto ieroču tirdzniecību, un tā kontrolē atrodas ar parastajiem ieročiem saistītais Ziemeļkorejas uzņēmums Green Pine Associated Corporation (Green Pine), kuru ES ir iekļāvusi sarakstā.

b)

B. punktā ierakstu Green Pine Associated Corporation aizstāj ar šādu ierakstu:

 

Nosaukums

Identifikācijas informācija

Pamatojums

1.

Green Pine Associated Corporation (arī – Chongsong Yonhap; Ch’o’ngsong Yo’nhap; Saengpil Associated Company; General Precious Metal Complex (GPM); Myong Dae Company; Twin Dragon Trading (TDT))

c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pyongyang/Nungrado, Pyongyang

Ch’o’ngsong Yo’nhap ir pakļauta sankcijām saistībā ar ieroču un ar tiem saistītu materiālu eksportēšanu no Ziemeļkorejas. Green Pine specializācija ir jūras spēku iekārtu un ieroču, piemēram, zemūdeņu, militāro kuģu un raķešu sistēmu ražošana, un tā ir eksportējusi torpēdas un tehnisko palīdzību ar aizsardzību saistītiem Irānas uzņēmumiem. Green Pine ir atbildīga par apmēram pusi no visiem Ziemeļkorejas eksportētajiem ieročiem un ar tiem saistītajiem materiāliem, un ir pārņēmusi daudzas no KOMID darbībām pēc tam, kad ANO DP KOMID iekļāva sarakstā.

2)

III pielikuma A. punktu papildina ar šādām personām un B. punktu papildina ar šādām vienībām:

A.   Lēmuma 4. panta 1. punkta c) apakšpunktā un 5. panta 1. punkta c) apakšpunktā minēto personu saraksts

 

Vārds, uzvārds

(un iespējamie pieņemtie vārdi)

Identifikācijas informācija

Pamatojums

1.

Kim Tong-Myo'ng

(arī – Kim Chin-so'k)

Dzimšanas datums: 1964; valstspiederība: ziemeļkorejietis

Kim Tong-Myo'ng rīkojas Tanchon Commercial Bank vārdā (ar Rezolūciju Nr. 1718 izveidotā Sankciju komiteja banku iekļāva sarakstā 2009. gada aprīlī).

Vismaz kopš 2002. gada Kim Dong Myong bankā ir ieņēmis vairākus amatus. Šobrīd viņš ir Tanchon Commercial Bank prezidents. Izmantojot pieņemto vārdu Kim Chin-so'k, viņam ir bijusi svarīga loma Amroggang (atrodas Tanchon Commercial Bank īpašumā vai kontrolē) lietu pārvaldīšanā.

B.   Lēmuma 5. panta 1. punkta c) apakšpunktā minēto vienību saraksts

 

Nosaukums

(un citi iespējamie nosaukumi)

Identifikācijas informācija

Pamatojums

1.

Korea Kwangson Banking Corp. (KKBC)

(arī – Korea Kwangson Banking Corp; KKBC)

Jungson-dong, Sungri Street, Centrālais rajons, Phenjana, KTDR

Vienība, kura atrodas Korea Ryonbong General Corporation (ar ANO DP Rezolūciju Nr. 1718 izveidotā Sankciju komiteja to iekļāva sarakstā 2009. gada aprīlī) īpašumā vai kontrolē un kura rīkojas Korea Ryonbong General Corporation vārdā vai pēc tā rīkojuma.

Sniedz finansiālu atbalstu Tanchon Commercial Bank (ar ANO DP Rezolūciju Nr. 1718 izveidotā Sankciju komiteja to iekļāva sarakstā 2009. gada aprīlī) un Korea Hyoksin Trading Corporation (ar ANO DP Rezolūciju Nr. 1718 izveidotā Sankciju komiteja to iekļāva sarakstā 2009. gada jūlijā) darbībai.

Kopš 2008. gada Tanchon izmanto KKBC, lai atvieglotu līdzekļu pārvedumus (ļoti iespējams, miljoniem dolāru apmērā), tostarp līdzekļu pārvedumus, kas 2009. gadā tika veikti no Birmas uz Ķīnu un kas bija saistīti ar Korea Mining Development Corporation (KOMID) (ar ANO DP Rezolūciju Nr. 1718 izveidotā Sankciju komiteja to iekļāva sarakstā 2009. gada aprīlī).

Turklāt Hyoksin, kas saskaņā ar ANO sniegto informāciju ir iesaistīts masu iznīcināšanas ieroču izstrādē, 2008. gadā mēģināja izmantot KKBC saistībā ar divējāda lietojuma iekārtu iegādi. KKBC ir vismaz viena filiāle ārvalstīs, proti, Daņdunā, Ķīnā.

2.

Amroggang Development Banking Corporation

(arī – Amroggang Development Bank; Amnokkang Development Bank)

Tongan-dong, Phenjana, KTDR.

Atrodas Tanchon Commercial Bank (ar ANO DP Rezolūciju Nr. 1718 izveidotā Sankciju komiteja to iekļāva sarakstā 2009. gada aprīlī) īpašumā vai kontrolē.2006. gadā izveidoto Amroggang pārvalda Tanchon amatpersonas. Tanchon ir saistīta ar KOMID (ar ANO DP Rezolūciju Nr. 1718 izveidotā Sankciju komiteja to iekļāva sarakstā 2009. gada aprīlī) veiktās ballistisko raķešu tirdzniecības finansēšanu, kā arī ir bijusi iesaistīta ar ballistiskajām raķetēm saistītos darījumos, ko KOMID veica ar Irānā esošo Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG).

3.

Bank of East Land

(arī – Dongbang Bank; Tongbang U’nhaeng; Tongbang Bank)

PO Box 32, BEL Building, Jonseung-Dung, Moranbong rajons, Phenjana, Ziemeļkoreja

Ziemeļkorejas finanšu iestāde Bank of East Land (arī – Dongbang Bank) atvieglo sarakstā iekļautā ieroču ražotāja un eksportētāja Green Pine Associated Corporation (Green Pine) darījumus, kas saistīti ar ieročiem, kā arī sniedz tam citu atbalstu. Bank of East Land ir aktīvi sadarbojusies ar Green Pine, lai līdzekļi tiktu pārskaitīti veidā, kas ļauj izvairīties no sankcijām.

2007. un 2008. gadā Bank of East Land atviegloja darījumus, kuros bija iesaistīts Green Pine un sarakstā iekļautas Irānas finanšu iestādes, tostarp Bank Melli un Bank Sepah. Bank of East Land ir arī atvieglojusi finanšu darījumus Ziemeļkorejas Galvenā izlūkošanas biroja ieroču programmas interesēs.

4.

Korejas Darbaļaužu partijas "39. birojs"

(arī – "birojs #39"; "birojs Nr. 39"; 39. birojs, Centrālā komiteja; "trešā stāva 39. nodaļa")

Korejas Darbaļaužu partijas otrā valdības ēka (korejiešu valodā: Ch’o’ngsa), Chungso’ng, Urban Tower (Korean’Dong), Chung Ward, Phenjana, Ziemeļkoreja; Chung-Guyok (Centrālais rajons), Sosong Street, Kyongrim-Dong, Phenjana, Ziemeļkoreja; Changgwang Street, Phenjana, Ziemeļkoreja

Korejas Darbaļaužu partijas "39. birojs" ir iesaistīts nelikumīgā saimnieciskā darbībā ar mērķi atbalstīt Ziemeļkorejas valdību. Birojam ir filiāles visā valstī, kas vāc un pārvalda līdzekļus, un tas ir atbildīgs par to, lai Ziemeļkorejas Korejas Darbaļaužu partijas augstākā līmeņa vadītāju vajadzībām tiktu iegūta ārvalstu valūta, šajā sakarā veicot nelegālas darbības, piemēram, narkotiku kontrabandu. "39. birojs" gan pašā Ziemeļkorejā, gan ārvalstīs kontrolē vairākas vienības, ar kuru starpniecību tas īsteno daudzas nelikumīgas darbības, tostarp narkotiku ražošanu, kontrabandu un izplatīšanu. "39. birojs" ir arī bijis iesaistīts mēģinājumā iepirkt luksuspreces un nogādāt tās Ziemeļkorejā.

"39. birojs" ir viena no svarīgākajām organizācijām, kurai ir uzticēts uzdevums iegādāties valūtu un preces. Tiek apgalvots, ka birojs atrodas KIM Jong-il tiešā pakļautībā.

Birojs kontrolē vairākus tirdzniecības uzņēmumus, no kuriem daži veic nelegālas darbības, piemēram, Daesong General Bureau, kas ietilpst valstī lielākās uzņēmumu grupas –Daesong Group – sastāvā. Saskaņā ar dažu avotu sniegto informāciju "39. birojs" uztur pārstāvniecības birojus Romā, Pekinā, Bangkokā, Singapūrā, Honkongā un Dubaijā. Saskarsmē ar ārpasauli "39. birojs" regulāri maina nosaukumu un veidolu. "39. biroja" direktors JON il-chun jau ir iekļauts ES sankciju sarakstā.

"39. birojs" bija iesaistīts metamfetamīna ražošanā Sangwon, kas atrodas Dienvidu Pyongan provincē, kā arī metamfetamīna piegādē Ziemeļkorejas maza mēroga kontrabandas darbību veicējiem, kuri to tālāk izplatīja caur Ķīnas un Dienvidkorejas teritoriju. "39. birojs" arī pārvalda magoņu fermas Ziemeļu Hamkyo’ng provincē un Ziemeļu Pyongan provincē, kā arī nodarbojas ar opija un heroīna ražošanu Hamhinā un Načinā.

2009. gadā "39. birojs" bija iesaistīts neveiksmīgā mēģinājumā iegādāties un caur Ķīnas teritoriju Ziemeļkorejā ievest divas Itālijā ražotas luksusa jahtas, kuru vērtība pārsniedza 15 miljonus ASV dolāru. Kim Jong-il paredzēto jahtu izvešanas mēģinājums, ko novērsa Itālijas iestādes, bija Apvienoto Nāciju Organizācijas sankciju pārkāpums, kuras tā atbilstīgi ANO DP Rezolūcijai Nr. 1718 bija noteikusi pret Ziemeļkoreju un kurās dalībvalstīm ir īpaši noteikta prasība novērst Ziemeļkorejai paredzētu luksuspreču piegādi, tirdzniecību vai pārsūtīšanu.

Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai "39. birojs" agrāk izmantoja Banco Delta Asia. 2005. gada septembrī Valsts kases departaments norādīja, ka atbilstīgi ASV likuma PATRIOT Act 311. sadaļai Banco Delta Asia"rada lielas bažas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju", jo attiecībā uz to pastāv nepieņemams risks, kas saistīts ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un citiem finanšu noziegumiem.


21.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 338/61


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2011. gada 19. decembris),

ar ko piešķir īslaicīgu atkāpi no izcelsmes noteikumiem, kas izklāstīti Padomes Regulas (EK) Nr. 1528/2007 II pielikumā, lai ņemtu vērā Kenijas īpašo situāciju attiecībā uz tunzivju fileju

(izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 9269)

(2011/861/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1528/2007, ar ko dažu tādu valstu izcelsmes izstrādājumiem, kuras ietilpst Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstu grupā, piemēro režīmu, kas paredzēts nolīgumos, ar ko izveido ekonomisko partnerattiecību nolīgumus vai kuru rezultātā notiek to izveide (1), un jo īpaši tās II pielikuma 36. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Kenija 2011. gada 16. februārī saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1528/2007 II pielikuma 36. pantu pieprasīja uz gadu piešķirt atkāpi no izcelsmes noteikumiem, kas paredzēti minētajā pielikumā. 2011. gada 20. septembrī Kenija iesniedza papildu informāciju attiecībā uz minēto pieprasījumu. Pieprasījums ir par kopējo daudzumu – 2 000 tonnām – tunzivju fileju (HS pozīcija 1604). Pieprasījums tika iesniegts, jo ir samazinājusies noteiktas izcelsmes neapstrādātu tunzivju nozveja un piegāde, kā arī pirātisma problēmas dēļ.

(2)

Saskaņā ar Kenijas iesniegto informāciju noteiktas izcelsmes neapstrādātu tunzivju nozveja ir neierasti zema, pat salīdzinājumā ar parastajām sezonālajām svārstībām, un tas ir izraisījis tunzivju fileju ražošanas samazinājumu. Turklāt Kenija ir norādījusi uz risku, ko rada pirātisms neapstrādātu tunzivju piegādes laikā. Šādā sarežģītā situācijā Kenija noteiktu laiku nevar ievērot izcelsmes noteikumus, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 1528/2007 II pielikumā.

(3)

Lai nodrošinātu nepārtrauktu importu no ĀKK valstīm uz Savienību, kā arī netraucētu pāreju no ĀKK un EK partnerattiecību nolīguma uz nolīgumu, ar kuru izveido sistēmu pagaidu ekonomisko partnerattiecību nolīgumam (Austrumāfrikas valstu kopienas – AĀK un ES pagaidu partnerattiecību nolīgums), būtu jāpiešķir jauna atkāpe ar atpakaļejošu spēku no 2011. gada 1. janvāra.

(4)

Ņemot vērā attiecīgos importa daudzumus, īslaicīga atkāpe no izcelsmes noteikumiem, kuri izklāstīti Regulas (EK) Nr. 1528/2007 II pielikumā, neradītu būtisku kaitējumu Kopienas nozarei, ja tiek izpildīti konkrēti nosacījumi attiecībā uz daudzumiem, uzraudzību un ilgumu.

(5)

Tāpēc ir pamatoti piešķirt pagaidu atkāpi atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1528/2007 II pielikuma 36. panta 1. punkta a) apakšpunktam.

(6)

Kenija saņems automātisku atkāpi no izcelsmes noteikumiem attiecībā uz tunzivju filejām (HS pozīcija 1604) saskaņā ar 41. panta 8. punktu izcelsmes protokolā, kas pievienots AĀK un ES pagaidu partnerattiecību nolīgumam, no dienas, kad minētais nolīgums stājas spēkā vai to piemēro provizoriski.

(7)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1528/2007 4. panta 2. punktu izcelsmes noteikumus, kas izklāstīti minētās regulas II pielikumā, un atkāpes no minētajiem noteikumiem aizstāj AĀK un EK pagaidu partnerattiecību nolīguma noteikumi, kuru stāšanās spēkā vai provizoriska piemērošana ir paredzēta 2012. gadā. Tādēļ atkāpe būtu jāatļauj līdz 2011. gada 31. decembrim. Lai gan atkāpe 2011. gadā vēl jāpiešķir, vispārējā situācija, tostarp stāvoklis saistībā ar AĀK un ES pagaidu partnerattiecību nolīguma ratifikāciju, tiks atkārtoti izvērtēta 2012. gadā.

(8)

Saskaņā ar 41. panta 8. punktu izcelsmes protokolā, kas pievienots AĀK un EK pagaidu partnerattiecību nolīgumam, automātiskas atkāpes no izcelsmes noteikumiem maksimālais apjoms gada kvotai valstīm, kas parakstījušas AĀK un ES pagaidu partnerattiecību nolīgumu (Kenija, Uganda, Tanzānija, Ruanda, Burundi), ir 2 000 tonnas tunzivju fileju. Kenija ir vienīgā reģiona valsts, kas patlaban eksportē tunzivju filejas uz Savienību. Tāpēc ir lietderīgi piešķirt Kenijai atkāpi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1528/2007 II pielikuma 36. pantu attiecībā uz 2 000 tonnām tunzivju fileju, daudzumu, kas nepārsniedz pilnu gada kvotu, kas piešķirta AĀK reģionam saskaņā ar AĀK un ES pagaidu partnerattiecību nolīgumu.

(9)

Attiecīgi Kenijai būtu jāpiešķir atkāpe uz vienu gadu par 2 000 tonnām tunzivju fileju.

(10)

Komisijas 1993. gada 2. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (2), ir paredzēti tarifu kvotu pārvaldības noteikumi. Lai nodrošinātu efektīvu pārvaldību, ko ciešā sadarbībā veic Kenijas iestādes, dalībvalstu muitas iestādes un Komisija, šie noteikumi mutatis mutandis būtu jāpiemēro daudzumiem, kas importēti saskaņā ar atkāpi, kura piešķirta ar šo lēmumu.

(11)

Lai varētu efektīvāk uzraudzīt, kā šī atkāpe tiek izmantota, Kenijas iestādēm būtu regulāri jāiesniedz Komisijai dati par izdotajiem preču pārvadājumu sertifikātiem EUR.1.

(12)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1528/2007 II pielikuma un saskaņā ar tā 36. panta 1. punkta a) apakšpunktu, tunzivju filejas (HS pozīcija 1604), kuras ražotas no nenoteiktas izcelsmes izejvielām, jāuzskata par Kenijas izcelsmes ražojumiem saskaņā ar šā lēmuma 2. līdz 6. panta noteikumiem.

2. pants

Lēmuma 1. pantā paredzētā atkāpe attiecas uz pielikumā norādītajiem izstrādājumiem un daudzumiem, kuri deklarēti brīvai apritei Savienībā no Kenijas laikposmā no 2011. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 31. decembrim.

3. pants

Šā lēmuma pielikumā noteiktos daudzumus pārvalda saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2454/93 308.a, 308.b un 308.c pantu.

4. pants

Kenijas muitas iestādes veic vajadzīgos pasākumus, lai kvantitatīvi pārbaudītu 1. pantā minēto izstrādājumu eksportu.

Visiem preču pārvadājumu sertifikātiem EUR.1, ko tās izdod saistībā ar minētajiem izstrādājumiem, jābūt atsaucei uz šo lēmumu.

Kenijas kompetentās iestādes reizi ceturksnī nosūta Komisijai paziņojumus par daudzumiem, par kuriem saskaņā ar šo lēmumu izdoti preču pārvadājumu sertifikāti EUR.1, un šo sertifikātu kārtas numurus.

5. pants

Saskaņā ar šo lēmumu izdoto EUR.1 preču pārvadājumu sertifikātu 7. ailē ir šāds ieraksts:

“Derogation — Implementing Decision 2011/861/EU”.

6. pants

Šo lēmumu piemēro no 2011. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 31. decembrim.

7. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2011. gada 19. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Algirdas ŠEMETA


(1)  OV L 348, 31.12.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.


PIELIKUMS

Kārtas Nr.

KN kods

Preču apraksts

Laikposms

Daudzumi

09.1667

1604 14 16

Tunzivju filejas

No 1.1.2011. līdz 31.12.2011.

2 000 tonnas


21.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 338/64


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2011. gada 19. decembris),

ar ko apstiprina konkrētas grozītās dzīvnieku slimību un zoonožu izskaušanas un uzraudzības programmas 2011. gadam un groza Lēmumu 2010/712/ES attiecībā uz Savienības finansiālo ieguldījumu programmām, kas apstiprinātas ar minēto lēmumu

(izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 9478)

(2011/862/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 25. maija Lēmumu 2009/470/EK par izdevumiem veterinārijas jomā (1) un jo īpaši tā 27. panta 5. un 6. punktu un 28. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Lēmumā 2009/470/EK paredzētas procedūras, ar ko reglamentē Savienības finansiālo ieguldījumu programmām, kas paredzētas dzīvnieku slimību un zoonožu izskaušanai, kontrolei un uzraudzībai.

(2)

Komisijas 2008. gada 25. aprīļa Lēmumā 2008/341/EK, ar ko nosaka, kādiem Kopienas kritērijiem atbilst valsts programmas par atsevišķu dzīvnieku slimību un zoonožu apkarošanu, kontroli un uzraudzību (2), paredzēts, ka programmām, kuras dalībvalstis iesniedz Komisijai Lēmuma 2008/341/EK lēmuma pielikumā uzskatīto dzīvnieku slimību un zoonožu izskaušanai, kontrolei un uzraudzībai, ir jāatbilst vismaz minētā lēmuma pielikumā noteiktajiem kritērijiem, lai šīs programmas varētu apstiprināt kā pasākumus saskaņā ar Lēmuma 2009/470/EK 27. panta 1. punktu.

(3)

Komisijas 2010. gada 23. novembra Lēmumā 2010/712/ES, ar ko apstiprina tās gada un daudzgadu programmas un Savienības finansiālo ieguldījumu konkrētu dzīvnieku slimību un zoonožu izskaušanai, kontrolei un uzraudzībai, ko dalībvalstis iesniegušas 2011. gadam un turpmākajiem gadiem (3), apstiprinātas konkrētas valstu programmas un noteikta Savienības finansiālā ieguldījuma likme un maksimālais apmērs katrai programmai, ko iesniegušas dalībvalstis.

(4)

Komisija ir izvērtējusi dalībvalstu iesniegtos ziņojumus par minēto programmu faktiskajiem izdevumiem. Minētā izvērtējuma rezultāti liecina, ka atsevišķas dalībvalstis neizmantos visus tām piešķirtos līdzekļus 2011. gadam, savukārt citas piešķirto summu pārtērēs.

(5)

Dažas dalībvalstis ir informējušas Komisiju, ka pašreizējā finansiālajā situācijā ir vajadzīgs papildu atbalsts kompensācijām nokauto dzīvnieku īpašniekiem un citiem pasākumiem, kuri tiek finansēti 50 % apmērā, lai nodrošinātu ES līdzfinansēto veterināro programmu nepārtrauktību, tādējādi arī turpmāk saglabājot pozitīvas tendences attiecībā uz dažādām slimībām.

(6)

Ņemot vērā veterināro situāciju un līdzekļu pieejamību no kārtējā finanšu gada resursiem, Komisija izskatīja pieprasījumus palielināt finansējuma apjomu un uzskatīja par lietderīgu piešķirt pastiprinātu atbalstu attiecināmajiem pasākumiem, ko finansē 50 % apmērā, palielinot finansējuma apjomu līdz 60 %.

(7)

Tādēļ Savienības ieguldījums jāpielāgo attiecībā uz vairākām valstu programmām. Ir lietderīgi pārdalīt finansējumu no valstu programmām, kas visus piešķirtos līdzekļus neizmanto, un nodot tos tām programmām, attiecībā uz kurām paredzams, ka piešķirtā summa tiks pārtērēta. Pārdale būtu jāveic, pamatojoties uz jaunāko informāciju par attiecīgo dalībvalstu faktiskajiem izdevumiem.

(8)

Turklāt Portugāle ir iesniegusi grozītu programma govju brucelozes izskaušanai, Latvija ir iesniegusi grozītu salmonelozes kontroles programmu, Rumānija un Slovākija ir iesniegušas grozītas programmas klasiskā cūku mēra kontrolei un uzraudzībai, Dānija ir iesniegusi grozītu putnu gripas apsekošanas programmu attiecībā uz mājputniem un savvaļas putniem, Beļģija, Čehijas Republika, Dānija, Vācija, Igaunija, Īrija, Spānija, Francija, Itālija, Kipra, Latvija, Luksemburga, Ungārija, Nīderlande, Austrija, Polija, Portugāle, Slovēnija, Slovākija, Somija, Zviedrija un Apvienotā Karaliste ir iesniegušas transmisīvās sūkļveida encefalopātijas (TSE), govju sūkļveida encefalopātijas (GSE) un skrepi slimības grozītās programmas un Rumānija, Slovēnija un Somija ir iesniegušas grozītās programmas trakumsērgas izskaušanai.

(9)

Komisija ir izvērtējusi šīs grozītās programmas gan no veterinārā, gan finansiālā viedokļa. Tās tika atzītas par atbilstošām attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem veterinārijas jomā un jo īpaši Lēmuma 2008/341/EK pielikumā noteiktajiem kritērijiem. Tādēļ grozītās programmas būtu jāapstiprina.

(10)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Lēmums 2010/712/ES.

(11)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Portugāles iesniegtās grozītās liellopu brucelozes izskaušanas programmas apstiprinājums

Ar šo laika posmam no 2011. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim apstiprina Portugāles 2011. gada 12. aprīlī iesniegto grozīto liellopu brucelozes izskaušanas programmu.

2. pants

Beļģijas un Latvijas iesniegto grozīto salmonelozes (zoonozi izraisošas salmonellas) kontroles Gallus gallus vaislas, dējējputnu un broileru saimēs un tītaru saimēs (Meleagris gallopavo) programmu apstiprinājums

Ar šo laika posmam no 2011. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim apstiprina šādas grozītās programmas atsevišķu zoonozi izraisošu salmonellu kontrolei Gallus gallus vaislas, dējējputnu un broileru saimēs un tītaru saimēs (Meleagris gallopavo):

a)

Beļģijas 2011. gada 26. jūlijā iesniegtā programma;

b)

Latvijas 2011. gada 8. martā iesniegtā programma.

3. pants

Rumānijas un Slovākijas iesniegto grozīto klasiskā cūku mēra programmu apstiprinājums

Ar šo laika posmam no 2011. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim apstiprina šādas grozītās klasiskā cūku mēra kontroles un uzraudzības programmas:

a)

Rumānijas 2011. gada 7. oktobrī iesniegtā programma;

b)

Slovākijas 2011. gada 21. novembrī iesniegtā programma.

4. pants

Dānijas iesniegtās grozītās mājputnu un savvaļas putnu gripas apsekošanas programmas apstiprinājums

Ar šo laika posmam no 2011. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim apstiprina Dānijas 2011. gada 4. martā iesniegto grozīto mājputnu un savvaļas putnu gripas apsekošanas programmu.

5. pants

Dažu dalībvalstu iesniegto grozīto transmisīvās sūkļveida encefalopātijas (TSE), govju sūkļveida encefalopātijas (GSE) un skrepi slimības programmu apstiprinājums

Ar šo laika posmam no 2011. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim apstiprina šādas grozītās transmisīvās sūkļveida encefalopātijas (TSE) uzraudzības un govju sūkļveida encefalopātijas (GSE) un skrepi slimības izskaušanas programmas:

a)

Beļģijas 2011. gada 15. jūnijā iesniegtā programma;

b)

Čehijas Republikas 2011. gada 17. jūnijā iesniegtā programma;

c)

Dānijas 2011. gada 8. jūnijā iesniegtā programma;

d)

Vācijas 2011. gada 14. jūnijā iesniegtā programma;

e)

Igaunijas 2011. gada 27. jūnijā iesniegtā programma;

f)

Īrijas 2011. gada 29. jūnijā iesniegtā programma;

g)

Spānijas 2011. gada 1. jūlijā iesniegtā programma;

h)

Francijas 2011. gada 13. jūlijā iesniegtā programma;

i)

Itālijas 2011. gada 22. jūnijā iesniegtā programma;

j)

Kipras 2011. gada 30. jūnijā iesniegtā programma;

k)

Latvijas 2011. gada 28. jūnijā iesniegtā programma;

l)

Luksemburgas 2011. gada 24. jūnijā iesniegtā programma;

m)

Ungārijas 2011. gada 29. jūnijā iesniegtā programma;

n)

Nīderlandes 2011. gada 30. jūnijā iesniegtā programma;

o)

Austrijas 2011. gada 29. jūnijā iesniegtā programma;

p)

Polijas 2011. gada 28. jūnijā iesniegtā programma;

q)

Portugāles 2011. gada 29. jūnijā iesniegtā programma;

r)

Slovēnijas 2011. gada 8. jūnijā iesniegtā programma;

s)

Slovākijas 2011. gada 30. jūnijā iesniegtā programma;

t)

Somijas 2011. gada 22. jūnijā iesniegtā programma;

u)

Zviedrijas 2011. gada 20. jūnijā iesniegtā programma;

v)

Apvienotās Karalistes 2011. gada 28. jūnijā iesniegtā programma.

6. pants

Rumānijas un Somijas iesniegto trakumsērgas grozīto programmu apstiprinājums

Ar šo laika posmam no 2011. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim apstiprina šādas trakumsērgas grozītās programmas:

a)

Rumānijas 2011. gada 23. septembrī iesniegtā programma;

b)

Somijas 2011. gada 15. septembrī iesniegtā programma.

7. pants

Slovēnijas iesniegtās trakumsērgas grozītās daudzgadu programmas apstiprinājums

Ar šo laika posmam no 2011. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 31. decembrim apstiprina Slovēnijas 2011. gada 16. septembrī iesniegto trakumsērgas grozīto daudzgadu programmu.

8. pants

Lēmuma 2010/712/ES grozījumi

Lēmumu 2010/712/ES groza šādi:

1)

lēmuma 1. pantu groza šādi:

a)

panta 2. punkta b) apakšpunktā “50 %” aizstāj ar “60 %”;

b)

panta 2. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)

nepārsniedz šādu summu:

i)

EUR 4 600 000 Spānijai;

ii)

EUR 3 000 000 Itālijai;

iii)

EUR 90 000 Kiprai,

iv)

EUR 1 040 000 Portugālei;

v)

EUR 1 350 000 Apvienotajai Karalistei.”;

c)

panta 3. punkta a) līdz d) apakšpunktu aizstāj ar šādiem:

“a)

:

rozbengāla testam

:

EUR 0,24 par testu;

b)

:

SAT testam

:

EUR 0,24 par testu;

c)

:

komplementa saistīšanas testam

:

EUR 0,48 par testu;

d)

:

ELISA testam

:

EUR 1,2 par testu;”;

2)

lēmuma 2. pantu groza šādi:

a)

panta 2. punkta b) apakšpunktā “50 %” aizstāj ar “60 %”;

b)

panta 2. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)

nepārsniedz šādu summu:

i)

EUR 16 000 000 Īrijai;

ii)

EUR 18 500 000 Spānijai;

iii)

EUR 5 500 000 Itālijai;

iv)

EUR 1 440 000 Portugālei;

v)

EUR 26 500 000 Apvienotajai Karalistei.”;

c)

panta 3. punkta a) un b) apakšpunktu aizstāj ar šādiem:

“a)

:

tuberkulīna testam

:

EUR 2,4 par testu;

b)

:

gamma-interferona testam

:

EUR 6 par testu;”;

3)

lēmuma 3. pantu groza šādi:

a)

panta 2. punkta b) apakšpunktā “50 %” aizstāj ar “60 %”;

b)

panta 2. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)

nepārsniedz šādu summu:

i)

EUR 160 000 Grieķijai,

ii)

EUR 9 200 000 Spānijai;

iii)

EUR 4 200 000 Itālijai;

iv)

EUR 85 000 Kiprai,

v)

EUR 2 260 000 Portugālei.”;

c)

panta 3. punkta a) un b) apakšpunktu aizstāj ar šādiem:

“a)

:

rozbengāla testam

:

EUR 0,24 par testu;

b)

:

komplementa saistīšanas testam

:

EUR 0,48 par testu;”;

4)

lēmuma 4. pantu groza šādi:

a)

panta 2. punkta b) apakšpunktā “50 %” aizstāj ar “60 %”;

b)

panta 2. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)

nepārsniedz šādu summu:

i)

EUR 420 000 Beļģijai;

ii)

EUR 10 000 Bulgārijai,

iii)

EUR 1 700 000 Čehijas Republikai;

iv)

EUR 0 Dānijai;

v)

EUR 400 000 Vācijai;

vi)

EUR 10 000 Igaunijai;

vii)

EUR 10 000 Īrijai;

viii)

EUR 100 000 Grieķijai,

ix)

EUR 5 200 000 Spānijai;

x)

EUR 3 000 000 Francijai;

xi)

EUR 300 000 Itālijai;

xii)

EUR 20 000 Latvijai;

xiii)

EUR 5 000 Lietuvai,

xiv)

EUR 60 000 Ungārijai;

xv)

EUR 10 000 Maltai,

xvi)

EUR 50 000 Nīderlandei;

xvii)

EUR 160 000 Austrijai;

xviii)

EUR 50 000 Polijai;

xix)

EUR 1 650 000 Portugālei;

xx)

EUR 100 000 Rumānijai,

xxi)

EUR 50 000 Slovēnijai;

xxii)

EUR 60 000 Slovākijai,

xxiii)

EUR 20 000 Somijai;

xxiv)

EUR 20 000 Zviedrijai.”;

c)

panta 3. punkta a) līdz f) apakšpunktu aizstāj ar šādiem:

“a)

:

ELISA testam

:

EUR 3 par testu;

b)

:

PCR testam

:

EUR 12 par testu;

c)

:

monovalentu vakcīnu iegādei

:

EUR 0,36 par devu;

d)

:

bivalentu vakcīnu iegādei

:

EUR 0,54 par devu;

e)

:

liellopu vakcinācijai

:

EUR 1,80 par liellopu neatkarīgi no izmantoto vakcīnu devu skaita un veida;

f)

:

aitu un kazu vakcinācijai

:

EUR 0,90 par aitu vai kazu neatkarīgi no izmantoto vakcīnu devu skaita un veida.”;

5)

lēmuma 5. pantu groza šādi:

a)

panta 2. punkta b) apakšpunktā “50 %” aizstāj ar “60 %”;

b)

panta 2. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)

nepārsniedz šādu summu:

i)

EUR 1 200 000 Beļģijai;

ii)

EUR 25 000 Bulgārijai,

iii)

EUR 2 100 000 Čehijas Republikai;

iv)

EUR 340 000 Dānijai;

v)

EUR 1 000 000 Vācijai;

vi)

EUR 40 000 Igaunijai;

vii)

EUR 120 000 Īrijai;

viii)

EUR 1 000 000 Grieķijai,

ix)

EUR 1 300 000 Spānijai;

x)

EUR 660 000 Francijai;

xi)

EUR 1 700 000 Itālijai;

xii)

EUR 150 000 Kiprai,

xiii)

EUR 1 650 000 Latvijai;

xiv)

EUR 20 000 Luksemburgai;

xv)

EUR 2 400 000 Ungārijai;

xvi)

EUR 150 000 Maltai,

xvii)

EUR 3 900 000 Nīderlandei;

xviii)

EUR 1 200 000 Austrijai;

xix)

EUR 4 800 000 Polijai;

xx)

EUR 65 000 Portugālei;

xxi)

EUR 500 000 Rumānijai,

xxii)

EUR 120 000 Slovēnijai;

xxiii)

EUR 600 000 Slovākijai;

xxiv)

EUR 75 000 Apvienotajai Karalistei.”;

c)

panta 3. punkta a) līdz e) apakšpunktu aizstāj ar šādiem:

“a)

:

bakterioloģiskajam testam (kultūra/izolēšana)

:

EUR 8,4 par testu;

b)

:

vakcīnu iegādei

:

EUR 0,06 par devu;

c)

:

attiecīgo salmonellas spp. izolātu serotipēšanai

:

EUR 24 par testu;

d)

:

bakterioloģiskajam testam, lai pārbaudītu dezinfekcijas efektivitāti mājputnu mītnēs pēc salmonellas pozitīvu saimju skaitliskā apjoma samazināšanas

:

EUR 6 par testu;

e)

:

testam, lai konstatētu pretmikrobu vielu klātbūtni vai baktēriju vairošanās inhibējošu ietekmi to putnu saimju audos, kuras testētas attiecībā uz salmonellu

:

EUR 6 par testu;”;

6)

lēmuma 6. pantu groza šādi:

a)

panta 2. punkta b) apakšpunktā “50 %” aizstāj ar “60 %”;

b)

panta 2. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)

nepārsniedz šādu summu:

i)

EUR 120 000 Bulgārijai,

ii)

EUR 1 600 000 Vācijai;

iii)

EUR 240 000 Francijai;

iv)

EUR 160 000 Itālijai;

v)

EUR 700 000 Ungārijai;

vi)

EUR 700 000 Rumānijai;

vii)

EUR 30 000 Slovēnijai;

viii)

EUR 300 000 Slovākijai.”;

c)

panta 3. punktā “EUR 2,5” aizstāj ar “EUR 3”;

7)

lēmuma 8. pantu groza šādi:

a)

panta 2. punkta b) apakšpunktā “50 %” aizstāj ar “60 %”;

b)

panta 2. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)

nepārsniedz šādu summu:

i)

EUR 90 000 Beļģijai;

ii)

EUR 25 000 Bulgārijai,

iii)

EUR 70 000 Čehijas Republikai;

iv)

EUR 80 000 Dānijai;

v)

EUR 300 000 Vācijai;

vi)

EUR 10 000 Igaunijai;

vii)

EUR 75 000 Īrijai;

viii)

EUR 50 000 Grieķijai,

ix)

EUR 150 000 Spānijai;

x)

EUR 150 000 Francijai;

xi)

EUR 1 000 000 Itālijai;

xii)

EUR 20 000 Kiprai,

xiii)

EUR 45 000 Latvijai;

xiv)

EUR 10 000 Lietuvai,

xv)

EUR 10 000 Luksemburgai;

xvi)

EUR 360 000 Ungārijai;

xvii)

EUR 20 000 Maltai,

xviii)

EUR 360 000 Nīderlandei;

xix)

EUR 60 000 Austrijai;

xx)

EUR 100 000 Polijai;

xxi)

EUR 45 000 Portugālei;

xxii)

EUR 180 000 Rumānijai,

xxiii)

EUR 50 000 Slovēnijai;

xxiv)

EUR 15 000 Slovākijai;

xxv)

EUR 25 000 Somijai;

xxvi)

EUR 50 000 Zviedrijai;

xxvii)

EUR 160 000 Apvienotajai Karalistei.”;

c)

panta 3. punkta a) līdz e) apakšpunktu aizstāj ar šādiem:

“a)

:

ELISA testam

:

EUR 2,4 par testu;

b)

:

agara gēla imūndifūzijas testam

:

EUR 1,44 par testu;

c)

:

HI testam H5/H7 pārbaudei

:

EUR 14,40 par testu;

d)

:

vīrusa izolācijas testam

:

EUR 48 par testu;

e)

:

PCR testam

:

EUR 24 par testu.”;

8)

lēmuma 9. pantu groza šādi:

a)

panta 2. punkta c) apakšpunktā “50 %” aizstāj ar “60 %”;

b)

panta 2. punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“d)

nepārsniedz šādu summu:

i)

EUR 1 900 000 Beļģijai;

ii)

EUR 330 000 Bulgārijai;

iii)

EUR 1 030 000 Čehijas Republikai;

iv)

EUR 1 370 000 Dānijai;

v)

EUR 7 750 000 Vācijai;

vi)

EUR 330 000 Igaunijai;

vii)

EUR 4 000 000 Īrijai;

viii)

EUR 2 000 000 Grieķijai,

ix)

EUR 6 650 000 Spānijai;

x)

EUR 18 850 000 Francijai;

xi)

EUR 6 000 000 Itālijai;

xii)

EUR 1 700 000 Kiprai;

xiii)

EUR 320 000 Latvijai;

xiv)

EUR 720 000 Lietuvai;

xv)

EUR 125 000 Luksemburgai;

xvi)

EUR 1 180 000 Ungārijai;

xvii)

EUR 25 000 Maltai;

xviii)

EUR 3 530 000 Nīderlandei;

xix)

EUR 1 800 000 Austrijai;

xx)

EUR 3 440 000 Polijai;

xxi)

EUR 1 800 000 Portugālei;

xxii)

EUR 1 000 000 Rumānijai,

xxiii)

EUR 250 000 Slovēnijai;

xxiv)

EUR 550 000 Slovākijai;

xxv)

EUR 580 000 Somijai;

xxvi)

EUR 850 000 Zviedrijai;

xxvii)

EUR 6 500 000 Apvienotajai Karalistei.”;

c)

panta 3. punkta d) apakšpunktā “EUR 10” aizstāj ar “EUR 12”;

9)

lēmuma 10. panta 2. punkta c) apakšpunktu groza šādi:

a)

apakšpunkta i) punktā “EUR 1 800 000” aizstāj ar “EUR 850 000”;

b)

apakšpunkta ii) punktā “EUR 620 000” aizstāj ar “EUR 570 000”;

c)

apakšpunkta iv) punktā “EUR 7 110 000” aizstāj ar “EUR 8 110 000”;

d)

apakšpunkta v) punktā “EUR 5 000 000” aizstāj ar “EUR 2 100 000”;

e)

apakšpunkta vii) punktā “EUR 200 000” aizstāj ar “EUR 290 000”;

10)

lēmuma 10. panta 4. punktā vārdus “2. un 3. punkta” aizstāj ar “2. punkta a) apakšpunkta, 2. punkta b) apakšpunkta un 3. punkta”;

11)

lēmuma 11. panta 5. punkta c) apakšpunktu groza šādi:

a)

apakšpunkta i) punktā “EUR 2 250 000” aizstāj ar “EUR 1 600 000”;

b)

apakšpunkta ii) punktā “EUR 1 800 000” aizstāj ar “EUR 1 500 000”;

c)

apakšpunkta v) punktā “EUR 740 000” aizstāj ar “EUR 850 000”;

12)

lēmuma 11. panta 7. punktā vārdus “5. un 6. punkta” aizstāj ar “5. punkta a) apakšpunkta, 5. punkta b) apakšpunkta un 6. punkta”.

9. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2011. gada 19. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

John DALLI


(1)  OV L 155, 18.6.2009., 30. lpp.

(2)  OV L 115, 29.4.2008., 44. lpp.

(3)  OV L 309, 25.11.2010., 18. lpp.


TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

21.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 338/70


LĒMUMS Nr. 2/2011, KURU PIEŅĒMUSI APVIENOTĀ KOPIENAS UN ŠVEICES GAISA TRANSPORTA KOMITEJA, KAS IZVEIDOTA SASKAŅĀ AR EIROPAS KOPIENAS UN ŠVEICES KONFEDERĀCIJAS NOLĪGUMU PAR GAISA TRANSPORTU

(2011. gada 25. novembris),

ar ko aizstāj pielikumu Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas Nolīgumam par gaisa transportu

(2011/2/ES)

KOPIENAS UN ŠVEICES GAISA TRANSPORTA KOMITEJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas Nolīgumu par gaisa transportu, turpmāk “nolīgums”, un jo īpaši tā 23. panta 4. punktu,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

Vienīgais pants

Šā lēmuma pielikums aizstāj nolīguma pielikumu no 2012. gada 1. februāra.

Briselē, 2011. gada 25. novembrī

Apvienotās komitejas vārdā –

Eiropas Savienības delegācijas vadītājs

Matthew BALDWIN

Šveices delegācijas vadītājs

Peter MÜLLER


PIELIKUMS

Šajā nolīgumā:

saskaņā ar Lisabonas līgumu, kas stājās spēkā 2009. gada 1. decembrī, Eiropas Savienība aizstāj Eiropas Kopienu un ir tās pēctece;

kur vien šajā pielikumā norādītajos tiesību aktos ir atsauces uz Eiropas Kopienas (aizstāta ar Eiropas Savienību) dalībvalstīm vai prasība par saistību ar tām, šajā nolīgumā atsauce jāsaprot kā vienlīdz piemērojama Šveicei vai kā prasība par saistību ar Šveici;

nolīguma 4., 15., 18., 27. un 35. pantā atsauces uz Padomes Regulu (EEK) Nr. 2407/92 un Regulu (EEK) Nr. 2408/92 saprot kā atsauces uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1008/2008;

neskarot šā nolīguma 15. pantu, ar terminu “Kopienas gaisa pārvadātājs”, kas minēts uzskaitītajās Kopienas direktīvās un regulās, apzīmē gaisa pārvadātāju, kurš saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1008/2008 noteikumiem ir licencēts un kura galvenā uzņēmējdarbības vieta un juridiskā adrese (ja tāda ir) ir Šveicē. Atsauci uz Regulu (EEK) Nr. 2407/92 saprot kā atsauci uz Regulu (EK) Nr. 1008/2008;

jebkuru atsauci uz Līguma 81. un 82. pantu vai Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. un 102. pantu turpmākajos dokumentos saprot kā atsauci uz šā nolīguma 8. un 9. pantu.

1.   Aviācijas liberalizācija un citi civilās aviācijas noteikumi

Nr. 1008/2008

Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 24. septembra Regula par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā

Nr. 2000/79

Padomes 2000. gada 27. novembra Direktīva par Eiropas Nolīgumu par civilās aviācijas mobilo darba ņēmēju darba laika organizēšanu, kas noslēgts starp Eiropas Aviokompāniju asociāciju (AEA), Eiropas Transporta darbinieku federāciju (ETF), Eiropas Lidotāju asociāciju (ECA), Eiropas Reģionālo aviokompāniju asociāciju (ERA) un Starptautisko aviosabiedrību asociāciju (IACA)

Nr. 93/104

Padomes 1993. gada 23. novembra Direktīva par dažiem darba laika organizācijas aspektiem, kurā grozījumi izdarīti ar:

Direktīvu 2000/34/EK

Nr. 437/2003

Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 27. februāra Regula par statistikas pārskatiem attiecībā uz pasažieru, kravu un pasta gaisa pārvadājumiem

Nr. 1358/2003

Komisijas 2003. gada 31. jūlija Regula, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 437/2003 par statistikas pārskatiem attiecībā uz pasažieru, kravu un pasta gaisa pārvadājumiem un ar ko groza tās I un II pielikumu

Nr. 785/2004

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Regula par apdrošināšanas prasībām, kas attiecas uz gaisa pārvadātājiem un gaisa kuģu ekspluatantiem, kurā grozījumi izdarīti ar:

Komisijas Regulu (ES) Nr. 285/2010

Nr. 95/93

Padomes 1993. gada 18. janvāra Regula par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz laika nišu piešķiršanu Kopienas lidostās (1.–12. pants), kurā grozījumi izdarīti ar:

Regulu (EK) Nr. 793/2004

Nr. 2009/12

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 11. marta Direktīva par lidostas maksām (Šveicei jāpiemēro no 2011. gada 1. jūlija)

Nr. 96/67

Padomes 1996. gada 15. oktobra Direktīva par pieeju lidlauka sniegto pakalpojumu tirgum Kopienas lidostās

(1.–9., 11.–23. un 25. pants)

Nr. 80/2009

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 14. janvāra Regula par rīcības kodeksu datorizētām rezervēšanas sistēmām un par Padomes Regulas (EEK) Nr. 2299/89 atcelšanu

2.   Konkurences noteikumi

Nr. 3975/87

Padomes 1987. gada 14. decembra Regula par procedūru konkurences noteikumu piemērošanai attiecībā uz uzņēmumiem gaisa transporta nozarē (6. panta 3. punkts), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar:

Padomes Regulu (EK) Nr. 1/2003 (1.–13. un 15.–45. pants)

Nr. 1/2003

Padomes 2002. gada 16. decembra Regula par to konkurences noteikumu īstenošanu, kas noteikti Līguma 81. un 82. pantā (1.–13. pants, 15.–45. pants)

(Ciktāl šī regula attiecas uz šā nolīguma piemērošanas jomu. Minētās regulas iekļaušana nolīguma pielikumā neietekmē atbilstoši nolīgumam ieviesto pienākumu sadalījumu)

Regula (EEK) Nr. 17/62 tika atcelta ar Regulu (EK) Nr. 1/2003, izņemot tās 8. panta 3. punktu, ko turpina piemērot attiecībā uz lēmumiem, kas pieņemti atbilstoši Līguma 81. panta 3. punktam pirms šīs regulas piemērošanas dienas, līdz minēto lēmumu termiņu beigām.

Nr. 773/2004

Komisijas 2004. gada 7. aprīļa Regula par lietas izskatīšanu saskaņā ar EK līguma 81. un 82. pantu, ko vada Komisija, kurā grozījumi izdarīti ar:

Komisijas Regulu (EK) Nr. 1792/2006

Komisijas Regulu (EK) Nr. 622/2008

Nr. 139/2004

Padomes 2004. gada 20. janvāra Regula par kontroli pār uzņēmumu koncentrāciju (EK Apvienošanās regula)

(1.–18. pants, 19. panta 1.–2. punkts un 20.–23. pants)

Attiecībā uz Apvienošanās regulas 4. panta 5. punktu starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju piemēro šādus nosacījumus:

(1)

saistībā ar Regulas (EK) Nr. 139/2004 3. pantā definēto koncentrāciju, kas nav Kopienas mēroga koncentrācija minētās regulas 1. panta nozīmē un ko var izskatīt saskaņā ar vismaz trīs EK dalībvalstu un Šveices Konfederācijas konkurences jomas tiesību aktiem, minētās regulas 4. panta 2. punktā norādītās personas vai uzņēmumi pirms koncentrācijas paziņošanas kompetentajām iestādēm var informēt EK Komisiju, iesniedzot pamatotu iesniegumu, ka koncentrācija jāpārbauda Komisijai;

(2)

saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 139/2004 4. panta 5. punktu un saskaņā ar iepriekšējo punktu Eiropas Komisija visus iesniegumus nekavējoties nosūta Šveices Konfederācijai;

(3)

ja Šveices Konfederācija izteikusi pretenzijas attiecībā uz prasību nodot lietu izskatīšanai, kompetentā Šveices konkurences iestāde saglabā savas pilnvaras un saskaņā ar šo punktu lieta paliek Šveices Konfederācijai.

Attiecībā uz termiņiem, kas minēti Apvienošanās regulas 4. panta 4. un 5. punktā, 9. panta 2. un 6. punktā un 22. panta 2. punktā:

(1)

saskaņā ar 4. panta 4. un 5. punktu, 9. panta 2. un 6. punktu un 22. panta 2. punktu Eiropas Komisija visus attiecīgos dokumentus nekavējoties nosūta kompetentajai Šveices konkurences iestādei;

(2)

Regulas (EK) Nr. 139/2004 4. panta 4. un 5. punktā, 9. panta 2. un 6. punktā un 22. panta 2. punktā noteikto termiņu attiecībā uz Šveices Konfederāciju rēķina no dienas, kad kompetentā Šveices konkurences iestāde saņem attiecīgos dokumentus.

Nr. 802/2004

Komisijas 2004. gada 7. aprīļa Regula, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 par kontroli pār uzņēmumu koncentrāciju (1.–24. pants), kurā grozījumi izdarīti ar:

Komisijas Regulu (EK) Nr. 1792/2006

Komisijas Regulu (EK) Nr. 1033/2008

Nr. 2006/111

Komisijas 2006. gada 16. novembra Direktīva par dalībvalstu un publisku uzņēmumu finansiālo attiecību pārredzamību, kā arī par dažu uzņēmumu finanšu pārredzamību

Nr. 487/2009

Padomes 2009. gada 25. maija Regula par Līguma 81. panta 3. punkta piemērošanu dažām nolīgumu un saskaņotu darbību kategorijām gaisa transporta nozarē.

3.   Aviācijas drošums

Nr. 216/2008

Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 20. februāra Regula par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 91/670/EEK, Regulu (EK) Nr. 1592/2002 un Direktīvu 2004/36/EK, kurā grozījumi izdarīti ar:

Komisijas Regulu (EK) Nr. 690/2009,

Regulu (EK) Nr. 1108/2009

Aģentūrai arī Šveicē ir pilnvaras, kas tai piešķirtas saskaņā ar regulas noteikumiem.

Komisijai arī Šveicē ir pilnvaras, kas tai piešķirtas saskaņā ar regulas 11. panta 2. punktu, 14. panta 5. un 7. punktu, 24. panta 5. punktu, 25. panta 1. punktu, 38. panta 3. punkta i) apakšpunktu, 39. panta 1. punktu, 40. panta 3. punktu, 41. panta 3. un 5. punktu, 42. panta 4. punktu, 54. panta 1. punktu un 61. panta 3. punktu.

Neskarot horizontālos pielāgojumus, kas paredzēti Nolīguma starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par gaisa transportu pielikuma otrajā ievilkumā, atsauces uz “dalībvalstīm” regulas 65. pantā vai Lēmuma 1999/468/EK noteikumos, kuri minēti minētajā pantā, neuzskata par tādām, ko attiecina uz Šveici.

Nekas šajā regulā nesniedz EASA pilnvaras rīkoties Šveices vārdā saistībā ar starptautiskiem nolīgumiem citos nolūkos, kas nav palīdzība saistību pildīšanā saskaņā ar šādiem nolīgumiem.

Regulas tekstu nolīguma vajadzībām pielāgo šādi:

a)

regulas 12. pantu groza šādi:

i)

panta 1. punktā aiz vārda “Kopienu” iekļauj vārdus “vai Šveici”;

ii)

panta 2. punkta a) apakšpunktā aiz vārda “Kopiena” iekļauj vārdus “vai Šveice”;

iii)

panta 2. punktā svītro b) un c) apakšpunktu;

iv)

pantu papildina ar šādu punktu:

“3.   Ja Kopiena ar trešo valsti risina sarunas par tāda nolīguma noslēgšanu, kurā paredzēts, ka dalībvalsts vai Aģentūra var izsniegt sertifikātus, pamatojoties uz attiecīgās trešās valsts aeronavigācijas iestāžu izsniegtiem sertifikātiem, tā centīsies panākt, ka arī Šveice piedāvā noslēgt tādu pašu nolīgumu ar attiecīgo trešo valsti. Šveice savukārt centīsies ar trešām valstīm noslēgt nolīgumus, kuri atbilst nolīgumiem, kas noslēgti ar Kopienu.”;

b)

regulas 29. pantu papildina ar šādu punktu:

“4.   Atkāpjoties no Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 12. panta 2. punkta a) apakšpunkta, Šveices valsts piederīgos, kam ir visas pilsoņu tiesības, var pieņemt darbā Aģentūras izpilddirektors, noslēdzot ar viņiem līgumu.”;

c)

regulas 30. pantu papildina ar šādu daļu:

“Šveice attiecībā uz Aģentūru piemēro Protokolu par Eiropas Savienības privilēģijām un imunitāti, kas izklāstīts šā pielikuma A pielikumā, saskaņā ar A pielikuma papildinājumu.”;

d)

regulas 37. pantu papildina ar šādu daļu:

“Šveice pilnībā piedalās valdē, kur tai ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā Eiropas Savienības dalībvalstīm, izņemot balsstiesības.”;

e)

regulas 59. pantu papildina ar šādu punktu:

“12.   Šveice piedalās 1. punkta b) apakšpunktā minētajā finansiālajā ieguldījumā, kura apjomu aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

S (0,2/100) + S [1 – (a + b) 0,2/100] c/C

kur:

S

=

Aģentūras budžeta daļa, ko nesedz 1. punkta c) un d) apakšpunktā minētās maksas un atlīdzība,

a

=

asociēto valstu skaits,

b

=

ES dalībvalstu skaits,

c

=

Šveices ieguldījums ICAO budžetā,

C

=

ES dalībvalstu un asociēto valstu kopējais ieguldījums ICAO budžetā.”;

f)

regulas 61. pantu papildina ar šādu daļu:

“Noteikumi par Kopienas finanšu kontroli Šveicē attiecībā uz personām, kas piedalās Aģentūras darbībā, ir izklāstīti šā pielikuma B pielikumā.”;

g)

regulas II pielikumu paplašina, lai tajā iekļautu turpmāk minētos gaisa kuģus kā ražojumus, uz kuriem attiecas 2. panta 3. punkta a) apakšpunkta ii) punkts Komisijas 2003. gada 24. septembra Regulā (EK) Nr. 1702/2003, ar ko paredz īstenošanas noteikumus par sertifikāciju attiecībā uz gaisa kuģu un ar tiem saistīto ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīgumu un atbilstību vides aizsardzības prasībām, kā arī projektēšanas un ražošanas organizāciju sertifikāciju (1):

 

gaisa kuģis - [HB IDJ] – tips CL600-2B19,

 

gaisa kuģis – [HB-IKR, HB-IMY, HB-IWY] – tips Gulfstream G-IV,

 

gaisa kuģis – [HB-IMJ, HB-IVZ, HB-JES] – tips Gulfstream G-V,

 

gaisa kuģis – [HB-XJF, HB-ZCW, HB-ZDF] – tips MD900.

Nr. 1108/2009

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regula, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 216/2008 lidlauku, gaisa satiksmes pārvaldības un aeronavigācijas pakalpojumu jomā un atceļ Direktīvu 2006/23/EK

Nr. 91/670

Padomes 1991. gada 16. decembra Direktīva par personāla licenču savstarpēju pieņemšanu amata pienākumu pildīšanai civilajā aviācijā

(1.–8. pants)

Nr. 3922/91

Padomes 1991. gada 16. decembra Regula par tehnisko prasību un administratīvo procedūru saskaņošanu civilās aviācijas jomā (1.–3. pants, 4. panta 2. punkts, 5.–11. pants un 13. pants), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar:

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1899/2006,

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1900/2006,

Komisijas Regulu (EK) Nr. 8/2008,

Komisijas Regulu (EK) Nr. 859/2008

Nr. 996/2010

Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 20. oktobra Regula par nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanu un novēršanu civilajā aviācijā un ar ko atceļ Direktīvu 94/56/EK

Nr. 2004/36

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīva par Kopienas lidostas izmantojošo trešo valstu gaisa kuģu drošību (1.–9. un 11.–14. pants), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar:

Komisijas Direktīvu 2008/49/EK

Nr. 351/2008

Komisijas 2008. gada 16. aprīļa Regula, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/36/EK attiecībā uz prioritātes piešķiršanu Kopienas lidostas izmantojošo gaisa kuģu perona pārbaužu veikšanā

Nr. 768/2006

Komisijas 2006. gada 19. maija Regula, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/36/EK par informācijas vākšanu un apmaiņu attiecībā uz to gaisa kuģu drošību, kuri izmanto Kopienas lidostas, un informācijas sistēmu pārvaldību

Nr. 2003/42

Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 13. jūnija Direktīva attiecībā uz ziņošanu par notikumiem civilajā aviācijā (1.–12. pants)

Nr. 1321/2007

Komisijas 2007. gada 12. novembra Regula (, ar kuru nosaka īstenošanas noteikumus attiecībā uz to, kā centrālajā repozitārijā integrējama informācija par notikumiem civilajā aviācijā, kuras apmaiņu veic saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/42/EK

Nr. 1330/2007

Komisijas 2007. gada 24. septembra Regula, ar kuru nosaka īstenošanas noteikumus attiecībā uz to, kā ieinteresētajām personām izplatāma Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/42/EK 7. panta 2. punktā minētā informācija par notikumiem civilajā aviācijā

Nr. 736/2006

Komisijas 2006. gada 16. maija Regula par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras standartizācijas pārbaužu darba metodēm

Nr. 1702/2003

Komisijas 2003. gada 24. septembra Regula, ar ko paredz īstenošanas noteikumus par sertifikāciju attiecībā uz gaisa kuģu un ar tiem saistīto ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīgumu un atbilstību vides aizsardzības prasībām, kā arī projektēšanas un ražošanas organizāciju sertifikāciju, kurā grozījumi izdarīti ar:

Komisijas Regulu (EK) Nr. 335/2007,

Komisijas Regulu (EK) Nr. 381/2005,

Komisijas Regulu (EK) Nr. 375/2007,

Komisijas Regulu (EK) Nr. 706/2006,

Komisijas Regulu (EK) Nr. 287/2008,

Komisijas Regulu (EK) Nr. 1057/2008,

Komisijas Regulu (EK) Nr. 1194/2009

Šā nolīguma nolūkā minētās regulas noteikumus lasa ar šādu pielāgojumu:

regulas 2. pantu groza šādi:

3., 4., 6., 8., 10., 11., 13. un 14. punktā datumu “2003. gada 28. septembris” aizstāj ar vārdiem “diena, kad stājas spēkā Kopienas un Šveices Gaisa transporta komitejas lēmums, ar kuru Regulu (EK) Nr. 216/2008 iekļauj nolīguma pielikumā”.

Nr. 2042/2003

Komisijas 2003. gada 20. novembra Regula par gaisa kuģu un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu, kurā grozījumi izdarīti ar:

Komisijas Regulu (EK) Nr. 707/2006,

Komisijas Regulu (EK) Nr. 376/2007,

Komisijas Regulu (EK) Nr. 1056/2008,

Komisijas Regulu (ES) Nr. 127/2010,

Komisijas Regulu (ES) Nr. 962/2010.

Nr. 104/2004

Komisijas 2004. gada 22. janvāra Regula, ar ko nosaka Eiropas Aviācijas drošības aģentūras Apelācijas padomes izveidošanu un sastāvu

Nr. 593/2007

Komisijas 2007. gada 31. maija Regula par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras iekasētām maksām un atlīdzību, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar:

Komisijas Regulu (EK) Nr. 1356/2008

Nr. 2111/2005

Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 14. decembra Regula par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi un gaisa transporta pasažieru informēšanu par apkalpojošā gaisa pārvadātāja identitāti un par Direktīvas 2004/36/EK 9. panta atcelšanu

Nr. 473/2006

Komisijas 2006. gada 22. marta Regula, ar kuru nosaka īstenošanas noteikumus darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas sarakstam, kas minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005 II nodaļā

Nr. 474/2006

Komisijas 2006. gada 22. marta Regula par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi, kas minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005 II nodaļā, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar:

Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1197/2011 (2)

4.   Aviācijas drošība

Nr. 300/2008

Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 11. marta Regula par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2320/2002

Nr. 272/2009

Komisijas 2009. gada 2. aprīļa Regula, ar ko papildina vispārējos civilās aviācijas drošības pamatstandartus, kas izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 300/2008 pielikumā, un kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar:

Komisijas Regulu (ES) Nr. 297/2010

Komisijas Regulu (ES) Nr. 720/2011

Nr. 1254/2009

Komisijas 2009. gada 18. decembra Regula, ar ko nosaka kritērijus, lai ļautu dalībvalstīm atkāpties no kopējiem pamatstandartiem civilās aviācijas drošības jomā un pieņemt alternatīvus drošības pasākumus

Nr. 18/2010

Komisijas 2010. gada 8. janvāra Regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 300/2008 attiecībā uz kvalitātes kontroles valsts programmu specifikācijām civilās aviācijas drošības jomā

Nr. 72/2010

Komisijas 2010. gada 26. janvāra Regula, ar ko nosaka procedūras Komisijas pārbaužu veikšanai civilās aviācijas drošības jomā

Nr. 185/2010

Komisijas 2010. gada 4. aprīļa Regula, ar ko nosaka pasākumus kopēju pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā, kurā grozījumi izdarīti ar:

Komisijas Regulu (ES) Nr. 357/2010,

Komisijas Regulu (ES) Nr. 358/2010,

Komisijas Regulu (ES) Nr. 573/2010,

Komisijas Regulu (ES) Nr. 983/2010,

Komisijas Regulu (ES) Nr. 334/2011

Nr. 2010/774

Komisijas 2010. gada 13. aprīļa Lēmums, ar ko nosaka sīki izstrādātus pasākumus tādu kopīgu pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā, kuros ir Regulas (EK) Nr. 300/2008 18. panta a) punktā minētā informācija, un kurā grozījumi izdarīti ar:

Komisijas Lēmumu 2010/2604/ES,

Komisijas Lēmumu 2010/3572/ES,

Komisijas Lēmumu 2010/9139/ES.

5.   Gaisa satiksmes pārvaldība

Nr. 549/2004

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 10. marta Regula, ar ko nosaka pamatu Eiropas vienotās gaisa telpas izveidošanai (pamatregula), kurā grozījumi izdarīti ar:

Regulu (EK) Nr. 1070/2009

Komisijai Šveicē ir pilnvaras, kas tai piešķirtas saskaņā ar 6., 8., 10., 11. un 12. pantu.

Regulas 10. pantu groza šādi:

 

panta 2. punktā vārdus “Kopienas līmenī” aizstāj ar vārdiem “Kopienas līmenī, iesaistot Šveici”.

 

Neskarot horizontālos pielāgojumus, kas paredzēti Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas Nolīguma par gaisa transportu pielikuma otrajā ievilkumā, atsauces uz “dalībvalstīm” Regulas (EK) Nr. 549/2004 5. pantā vai Lēmuma 1999/468/EK noteikumos, kas minēti minētajā pantā, neuzskata par attiecināmām uz Šveici.

Nr. 550/2004

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 10. marta Regula par aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanu vienotajā Eiropas gaisa telpā (Pakalpojumu sniegšanas regula), kurā grozījumi izdarīti ar:

Regulu (EK) Nr. 1070/2009

Komisijai Šveicē ir pilnvaras, kas tai piešķirtas saskaņā ar 9.a, 9.b, 15.a, 16. un 17. pantu.

Regulas noteikumus nolīguma vajadzībām groza šādi:

a)

regulas 3. pantu groza šādi:

panta 2. punktā aiz vārda “Kopienā” iekļauj vārdus “un Šveicē”;

b)

regulas 7. pantu groza šādi:

panta 1. punktā un 6. punktā aiz vārda “Kopienā” iekļauj vārdus “un Šveicē”;

c)

regulas 8. pantu groza šādi:

panta 1. punktā aiz vārda “Kopienā” iekļauj vārdus “un Šveicē”;

d)

regulas 10. pantu groza šādi:

panta 1. punktā aiz vārda “Kopienā” iekļauj vārdus “un Šveicē”;

e)

regulas 16. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Komisija lēmumu adresē dalībvalstīm un par to informē pakalpojumu sniedzēju, ciktāl šāda informācija uz to juridiski attiecas.”

Nr. 551/2004

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 10. marta Regula par gaisa telpas organizāciju un izmantošanu vienotajā Eiropas gaisa telpā (Gaisa telpas regula), kurā grozījumi izdarīti ar:

Regulu (EK) Nr. 1070/2009

Komisijai Šveicē ir pilnvaras, kas tai piešķirtas saskaņā ar 3.a, 6. un 10. pantu.

Nr. 552/2004

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 10. marta Regula par Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības tīkla savietojamību (Savietojamības regula), kurā grozījumi izdarīti ar:

Regulu (EK) Nr. 1070/2009

Komisijai Šveicē ir pilnvaras, kas tai piešķirtas saskaņā ar 4. un 7. pantu, un 10. panta 3. punktu.

Regulas noteikumus nolīguma vajadzībām groza šādi:

a)

regulas 5. pantu groza šādi:

panta 2. punktā aiz vārda “Kopienā” iekļauj vārdus “vai Šveicē”;

b)

regulas 7. pantu groza šādi:

panta 4. punktā aiz vārda “Kopienā” iekļauj vārdus “vai Šveicē”;

c)

regulas III pielikumu groza šādi:

pielikuma 3. punkta otrajā un pēdējā ievilkumā aiz vārda “Kopienā” iekļauj vārdus “vai Šveicē”.

Nr. 2096/2005

Komisijas 2005. gada 20. decembra Regula, ar kuru paredz kopīgas prasības aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanai, kurā grozījumi izdarīti ar:

Komisijas Regulu (EK) Nr. 1315/2007,

Komisijas Regulu (EK) Nr. 482/2008,

Komisijas Regulu (EK) Nr. 668/2008,

Komisijas Regulu (ES) Nr. 691/2010.

Komisijai Šveicē ir pilnvaras, kas tai piešķirtas saskaņā ar 9. pantu.

Nr. 2150/2005

Komisijas 2005. gada 23. decembra Regula, ar ko nosaka kopīgus noteikumus gaisa telpas elastīgai izmantošanai

Nr. 1033/2006

Komisijas 2006. gada 4. jūlija Regula, ar ko nosaka prasības attiecībā uz lidojuma plānu sastādīšanas procedūrām lidojuma sagatavošanas fāzē vienotajā Eiropas gaisa telpā, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar:

Komisijas Regulu (ES) Nr. 929/2010

Nr. 1032/2006

Komisijas 2006. gada 6. jūlija Regula, ar ko nosaka prasības lidojuma datu apmaiņas automātiskajām sistēmām, lai paziņotu, koordinētu un nodotu lidojumus starp gaisa satiksmes vadības vienībām, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar:

Komisijas Regulu (EK) Nr. 30/2009

Nr. 1794/2006

Komisijas 2006. gada 6. decembra Regula, ar ko nosaka kopēju tarifikācijas sistēmu aeronavigācijas pakalpojumiem (Šveicei jāpiemēro no attiecīgā Šveices tiesību akta spēkā stāšanās dienas, bet vēlākais no 2012. gada 1. janvāra), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar:

Komisijas Regulu (ES) Nr. 1191/2010

Nr. 2006/23

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. aprīļa Direktīva par Kopienas gaisa satiksmes vadības dispečera licenci

Nr. 730/2006

Komisijas 2006. gada 11. maija Regula par gaisa telpas klasifikāciju un lidojumu, kurus veic saskaņā ar vizuālo lidojumu noteikumiem, piekļuvi virs 195. lidojuma līmeņa

Nr. 219/2007

Padomes 2007. gada 27. februāra Regula, ar ko izveido Kopuzņēmumu, lai izstrādātu jaunas paaudzes Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības sistēmu (SESAR); regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar:

Padomes Regulu (EK) Nr. 1361/2008

Nr. 633/2007

Komisijas 2007. gada 7. jūnija Regula, ar ko nosaka prasības attiecībā uz to, kā piemērot lidojuma ziņojumu nodošanas protokolu, ko izmanto lidojumu paziņošanai, koordinēšanai un nodošanai starp gaisa satiksmes vadības struktūrvienībām, regulā grozījumi izdarīti ar:

Padomes Regulu (EK) Nr. 283/2011

Nr. 1265/2007

Komisijas 2007. gada 26. oktobra Regula, ar ko nosaka prasības attālumam starp “gaiss–zeme” balss sakaru kanāliem Eiropas vienotajā gaisa telpā

Nr. 29/2009

Komisijas 2009. gada 16. janvāra Regula, ar ko nosaka prasības datu pārraides pakalpojumu sniegšanai Eiropas vienotajā gaisa telpā

Nr. 262/2009

Komisijas 2009. gada 30. marta Regula, ar ko nosaka prasības S režīma pieprasītāja kodu koordinētai piešķiršanai un izmantošanai Eiropas vienotajā gaisa telpā

Nr. 73/2010

Komisijas 2010. gada 26. janvāra Regula, ar ko nosaka prasības attiecībā uz aeronavigācijas datu un aeronavigācijas informācijas kvalitāti vienotajā Eiropas gaisa telpā

Nr. 255/2010

Komisijas 2010. gada 25. marta Regula, ar ko nosaka kopējus gaisa satiksmes plūsmas pārvaldības noteikumus

Nr. 691/2010

Komisijas 2010. gada 29. jūlija Regula, ar ko nosaka aeronavigācijas pakalpojumu un tīkla funkciju darbības uzlabošanas sistēmu un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2096/2005, ar kuru paredz kopīgas prasības aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanai

Koriģējoši pasākumi, kurus Komisija pieņem saskaņā ar minētās regulas 14. panta 3. punktu, kļūst obligāti Šveicei pēc tam, kad tos apstiprina ar Apvienotās komitejas lēmumu.

Nr. 2010/5134

Komisijas 2010. gada 29. jūlija lēmums par Eiropas vienotās gaisa telpas darbības izvērtēšanas iestādes noteikšanu

Nr. 2010/5110

Komisijas 2010. gada 12. augusta lēmums par funkcionālo gaisa telpas bloku sistēmas koordinatora iecelšanu saistībā ar Eiropas vienoto gaisa telpu

Nr. 176/2011

Komisijas 2011. gada 24. februāra Regula par informāciju, kas jāsniedz pirms funkcionālo gaisa telpas bloku izveidošanas un pārveidošanas

Nr. 2011/121

Komisijas 2011. gada 21. februāra Lēmums, ar ko Eiropas Savienībā nosaka darbības uzlabošanas mērķus un brīdinājuma robežvērtības aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanai 2012. līdz 2014. gadā

6.   Vide un trokšņa piesārņojums

Nr. 2002/30

Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 26. marta Direktīva par noteikumiem un procedūrām attiecībā uz tādu ekspluatācijas ierobežojumu ieviešanu Kopienas lidostās, kas saistīti ar troksni (1.–12. un 14.–18. pants)

(Piemēro I pielikuma grozījumus, kas izriet no Akta par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem Līgumos, kas ir Eiropas Savienības pamatā, II pielikuma 8. nodaļas (Transporta politika) G iedaļas (Gaisa transports) 2. punkta.)

Nr. 89/629

Padomes 1989. gada 4. decembra Direktīva par civilo zemskaņas reaktīvo lidmašīnu trokšņa emisijas ierobežošanu

(1.–8. pants)

Nr. 2006/93/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Direktīva par to lidaparātu ekspluatācijas regulēšanu, uz kuriem attiecas Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 16. pielikuma otrā izdevuma (1988.) 1. sējuma 3. nodaļas II daļa

7.   Patērētāju aizsardzība

Nr. 90/314

Padomes 1990. gada 13. jūnija Direktīva par kompleksiem ceļojumiem, kompleksām brīvdienām un kompleksām ekskursijām

(1.–10. pants)

Nr. 93/13

Padomes 1993. gada 5. aprīļa Direktīva par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos

(1.–11. pants)

Nr. 2027/97

Padomes 1997. gada 9. oktobra Regula par gaisa pārvadātāju atbildību nelaimes gadījumos (1.–8. pants), kurā grozījumi izdarīti ar:

Regulu (EK) Nr. 889/2002

Nr. 261/2004

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 11. februāra Regula, ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91

(1.–18. pants)

Nr. 1107/2006

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. jūlija Regula par invalīdu un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām tiesībām, ceļojot ar gaisa transportu

8.   Pārējie

Nr. 2003/96

Padomes 2003. gada 27. oktobra Direktīva, kas pārkārto Kopienas noteikumus par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai

(14. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 14. panta 2. punkts)

9.   Pielikumi

A

:

Protokols par Eiropas Savienības privilēģijām un imunitāti

B

:

Noteikumi par Eiropas Savienības finanšu kontroli Šveicē attiecībā uz personām, kas piedalās EASA darbībā


(1)  OV L 243, 27.9.2003., 6. lpp.

(2)  Šo regulu piemēro Šveicē, kamēr vien tā ir spēkā ES.

A PIELIKUMS

PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ

AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES,

ŅEMOT VĒRĀ to, ka saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 343. pantu un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumā, saīsinājumā – “EAEK”, 191. pantu Eiropas Savienībai un EAEK dalībvalstīs ir privilēģijas un imunitāte, kas vajadzīga, lai pildītu to uzdevumus,

IR VIENOJUŠĀS par šādiem noteikumiem, ko pievieno Līgumam par Eiropas Savienību, Līgumam par Eiropas Savienības darbību un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumam:

I   NODAĻA

EIROPAS SAVIENĪBAS ĪPAŠUMS, LĪDZEKĻI, AKTĪVI UN DARBĪBAS

1. pants

Savienības telpas un ēkas ir neaizskaramas. Tajās nevar izdarīt kratīšanu, tās nevar rekvizēt, konfiscēt vai ekspropriēt. Uz Savienības īpašumu un aktīviem bez Tiesas atļaujas nevar attiecināt nekādus administratīvus vai juridiskus piespiedu pasākumus.

2. pants

Savienības arhīvi ir neaizskarami.

3. pants

Savienība, tās aktīvi, ieņēmumi un citi īpašumi ir atbrīvoti no visiem tiešajiem nodokļiem.

Ja vien tas iespējams, dalībvalstu valdības veic attiecīgus pasākumus, lai atlaistu vai atlīdzinātu netiešo nodokļu vai tirdzniecības nodokļu summas, kas iekļautas kustama vai nekustama īpašuma cenā, ja Savienība savai dienesta lietošanai izdara lielus pirkumus, kuru cenā ietilpst šādi nodokļi. Šos noteikumus tomēr nepiemēro tā, lai to darbība Savienībā izkropļotu konkurenci

Nekādus izņēmumus neparedz attiecībā uz nodokļiem un nodevām, kas ir maksājami par sabiedriskiem pakalpojumiem.

4. pants

Savienība ir atbrīvota no visiem muitas nodokļiem, importa un eksporta aizliegumiem un ierobežojumiem attiecībā uz oficiālai lietošanai paredzētu priekšmetu importu un eksportu; tajā valstī, kur šādi priekšmeti ievesti, tos var atsavināt par atlīdzību vai bez atlīdzības tikai saskaņā ar nosacījumiem, ko apstiprinājusi attiecīgās valsts valdība.

Savienība ir atbrīvota arī no visiem muitas nodokļiem un visiem importa un eksporta aizliegumiem un ierobežojumiem attiecībā uz tās publikācijām.

II   NODAĻA

SAZIŅA UN CEĻOŠANAS ATĻAUJAS

5. pants

Katrā dalībvalstī Savienības iestāžu oficiālai saziņai un visu dokumentu sūtījumiem ir tāds pats statuss, kādu attiecīgā valsts piešķir diplomātiskām pārstāvniecībām.

Savienības iestāžu oficiālo korespondenci un citu oficiālu saziņu necenzē.

6. pants

Savienības iestāžu locekļiem un darbiniekiem šo iestāžu vadītāji var izsniegt ceļošanas atļaujas Padome ar vienkāršu balsu vairākumu noteiktā formā, ko dalībvalstu iestādes atzīst par derīgiem ceļošanas dokumentiem. Šīs ceļošanas atļaujas izdod ierēdņiem un pārējiem darbiniekiem saskaņā ar nosacījumiem, kas ietverti Savienības Civildienesta noteikumos un Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtībā.

Komisija var noslēgt nolīgumus par to, lai šīs ceļošanas atļaujas atzītu par derīgiem ceļošanas dokumentiem trešo valstu teritorijā.

III   NODAĻA

EIROPAS PARLAMENTA LOCEKĻI

7. pants

Eiropas Parlamenta locekļiem, kas dodas uz Eiropas Parlamenta sanāksmes vietu vai prom no tās, nepiemēro nekādus administratīvus vai citādus brīvas pārvietošanās ierobežojumus.

Eiropas Parlamenta locekļiem attiecībā uz muitām un valūtas kontroli:

a)

viņu valstu valdības piešķir tādas pašas iespējas kā augstākajiem ierēdņiem, kas dodas uz ārzemēm pildīt īslaicīgus oficiālus uzdevumus;

b)

citu dalībvalstu valdības piešķir tādas pašas iespējas kā ārvalstu valdību pārstāvjiem, kas pilda īslaicīgus oficiālus uzdevumus.

8. pants

Attiecībā uz Eiropas Parlamenta locekļiem nevar veikt izmeklēšanas darbības, viņus nevar aizturēt vai uzsākt tiesvedību sakarā ar viedokli, ko viņi pauduši, vai balsojumu, ko viņi veikuši, pildot pienākumus.

9. pants

Eiropas Parlamenta sesijās tā locekļiem ir:

a)

savā valstī – imunitāte, ko piešķir attiecīgās valsts parlamenta locekļiem;

b)

visās citās dalībvalstīs – imunitāte attiecībā uz aizturēšanu un tiesvedību.

Imunitāte tāpat attiecas uz Eiropas Parlamenta locekļiem, kamēr viņi dodas uz Eiropas Parlamenta sanāksmes vietu un prom no tās.

Ja Eiropas Parlamenta locekli aiztur pārkāpuma izdarīšanas laikā, viņš nevar atsaukties uz imunitāti, un tā neliedz Eiropas Parlamentam izmantot tiesības kādam no tā locekļiem atņemt imunitāti.

IV   NODAĻA

DALĪBVALSTU PĀRSTĀVJI, KAS PIEDALĀS EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU DARBĀ

10. pants

Dalībvalstu pārstāvjiem, kas piedalās Savienības iestāžu darbā, viņu padomdevējiem un tehniskiem ekspertiem, veicot pienākumus, kā arī dodoties uz sanāksmes vietu un atgriežoties no tās, ir parastās privilēģijas, imunitāte un atvieglojumi.

Šis pants attiecas arī uz Savienības padomdevēju struktūru locekļiem.

V   NODAĻA

EIROPAS SAVIENĪBAS IERĒDŅI UN PĀRĒJIE DARBINIEKI

11. pants

Neatkarīgi no pilsonības Savienības ierēdņiem un pārējiem darbiniekiem visās dalībvalstīs

a)

saskaņā ar Līgumu noteikumiem, kas, no vienas puses, attiecas uz ierēdņu un pārējo darbinieku atbildību attiecībā pret Savienību un, no otras puses, uz Eiropas Savienības Tiesas jurisdikciju strīdos starp Savienību un tās ierēdņiem un pārējiem darbiniekiem, ir imunitāte pret tiesvedību saistībā ar darbībām, ko viņi veikuši, pildot amata pienākumus, tostarp viņu teikto vai rakstīto. Šī imunitāte saglabājas arī tad, kad viņi beiguši pildīt amata pienākumus;

b)

uz viņiem, kā arī viņu laulātajiem un apgādājamiem ģimenes locekļiem neattiecas imigrācijas ierobežojumi vai ārvalstnieku reģistrācijas formalitātes;

c)

attiecībā uz naudas vai valūtas maiņas noteikumiem viņiem piešķir tādus pašus atvieglojumus, kādus parasti piešķir starptautisku organizāciju amatpersonām;

d)

viņiem ir tiesības, pirmo reizi stājoties amatā, bez muitas nodokļiem attiecīgā valstī ievest savas mēbeles un sadzīves priekšmetus un tiesības bez muitas nodokļiem izvest savas mēbeles un sadzīves priekšmetus atpakaļ, beidzot pildīt pienākumus attiecīgajā valstī, jebkurā gadījumā ievērojot nosacījumus, ko par vajadzīgiem atzinusi tās valsts valdība, kurā šīs tiesības īsteno;

e)

viņiem ir tiesības personiskai lietošanai bez muitas nodokļiem ievest automašīnu, kas iegādāta iepriekšējā dzīves vietā vai arī valstī, kuras pilsoņi viņi ir, saskaņā ar noteikumiem, kas ir spēkā attiecīgās valsts vietējā tirgū, kā arī to izvest atpakaļ, nemaksājot muitas nodokļus, jebkurā gadījumā ievērojot nosacījumus, ko attiecīgās valsts valdība uzskata par vajadzīgiem.

12. pants

Savienības ierēdņi un pārējie darbinieki maksā Savienībai nodokļus no algas un citas atlīdzības, ko tiem maksā Savienība, saskaņā ar nosacījumiem un Eiropas Parlamenta un Padome noteiktu procedūru, pieņemot regulas atbilstīgi parastajai likumdošanas procedūrai un pēc apspriešanās ar attiecīgajām iestādēm.

Viņi ir atbrīvoti no valstu nodokļiem no algas un citas atlīdzības, ko viņiem maksā Savienība.

13. pants

Piemērojot ienākumu nodokli, īpašuma nodokli un mantojuma nodokli, kā arī piemērojot starp Savienības dalībvalstīm noslēgtās konvencijas par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu, Savienības ierēdņiem un pārējiem darbiniekiem, kas tikai tādēļ, lai veiktu savus pienākumus Savienības dienestā, apmetas uz dzīvi tādā dalībvalstī, kas nav valsts, kurā viņiem bijuši jāmaksā nodokļi, stājoties Savienības dienestā, gan valsts, kurā viņi faktiski dzīvo, gan valsts, kurā viņiem bijuši jāmaksā nodokļi, pieņem, ka to pastāvīgā dzīvesvieta ir valstī, kurai viņiem bijuši jāmaksā nodokļi, ja tā ir Savienības dalībvalsts. Šis noteikums attiecas arī uz laulāto, ja vien viņš nav atsevišķi iesaistījies algotā darbā, un uz apgādājamiem bērniem, kas ir šajā pantā minēto personu aprūpē.

Kustams īpašums, kas pieder šā panta pirmajā daļā minētajām personām un atrodas tajā valstī, kurā tās uzturas, ir atbrīvots no šīs valsts mantojuma nodokļiem; lai aprēķinātu šādu nodokli, pieņem, ka šāds īpašums nodokļu uzlikšanas nolūkos atrodas valstī, kurai viņiem bijuši jāmaksā nodokļi, ievērojot trešo valstu tiesības, kā arī, iespējams, starptautiskas konvencijas attiecībā uz nodokļu dubulto uzlikšanu.

Piemērojot šo pantu, neņem vērā pastāvīgu dzīvesvietu, kas iegūta vienīgi tādēļ, lai pildītu pienākumus citās starptautiskās organizācijās.

14. pants

Eiropas Parlaments un Padome, pieņemot regulas saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru, pēc apspriešanās ar attiecīgajām iestādēm nosaka Savienības ierēdņu un pārējo darbinieku sociālā nodrošinājuma sistēmu.

15. pants

Eiropas Parlaments un Padome, pieņemot regulas saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru, pēc apspriešanās ar attiecīgajām iestādēm nosaka to Savienības ierēdņu un pārējo darbinieku kategorijas, uz kurām pilnībā vai daļēji attiecas 11. pants, 12. panta otrā daļa un 13. pants.

Šādās kategorijās iekļautu ierēdņu un pārējo darbinieku vārdus, amata pakāpes un adreses periodiski dara zināmus dalībvalstu valdībām.

VI   NODAĻA

EIROPAS SAVIENĪBĀ AKREDITĒTO TREŠO VALSTU PĀRSTĀVNIECĪBU PRIVILĒĢIJAS UN IMUNITĀTE

16. pants

Dalībvalsts, kurā ir Savienības mītne, Savienībā akreditēto trešo valstu pārstāvniecībām piešķir parasto diplomātisko imunitāti un privilēģijas.

VII   NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

17. pants

Privilēģijas, imunitāti un atvieglojumus Savienības ierēdņiem un pārējiem darbiniekiem piešķir vienīgi Savienības interesēs.

Jebkurai Savienības iestādei ir jāatņem ierēdnim vai darbiniekam piešķirtā imunitāte, ja šī iestāde uzskata, ka šādas imunitātes atņemšana nav pretrunā ar Savienības interesēm.

18. pants

Lai piemērotu šo protokolu, Savienības iestādes sadarbojas ar attiecīgo dalībvalstu atbildīgajām iestādēm.

19. pants

Šā protokola 11. līdz 14. pants un 17. pants attiecas uz Komisijas locekļiem.

20. pants

Šā Protokola 11. līdz 14. pants un 17. pants attiecas uz Eiropas Savienības Tiesas tiesnešiem, ģenerāladvokātiem, sekretāriem un referentu palīgiem, neskarot 3. panta noteikumus Protokolā par Eiropas Savienības Tiesas Statūtiem, kas saistīti ar tiesnešu un ģenerāladvokātu imunitāti pret tiesvedību.

21. pants

Šis Protokols attiecas arī uz Eiropas Investīciju banku, tās struktūru locekļiem, tās personālu un uz dalībvalstu pārstāvjiem, kas piedalās tās darbā, neskarot Protokolu par bankas statūtiem.

Eiropas Investīciju banka turklāt, to veidojot un palielinot tās kapitālu, ir atbrīvota no jebkādiem nodokļiem vai līdzīgiem maksājumiem, kā arī no dažādām formalitātēm, kas var būt ar to saistītas valstī, kurā banka atrodas. Arī bankas darbības izbeigšanas vai bankas likvidācijas gadījumā tai neuzliek nekādus maksājumus. Visbeidzot, bankai un tās struktūru darbībām, kas notiek saskaņā ar Statūtiem, neuzliek nekādus apgrozījuma nodokļus.

22. pants

Šis protokols attiecas arī uz Eiropas Centrālo banku, tās struktūru locekļiem un personālu, neskarot noteikumus, kas ietverti Protokolā par Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtiem.

Eiropas Centrālā banka turklāt ir atbrīvota no jebkādiem nodokļiem vai līdzīgiem maksājumiem gadījumā, ja palielinās tās kapitāls, un no dažādām formalitātēm, kas ar to var būt saistītas valstī, kurā ir Bankas mītne. Bankas un tās iestāžu darbībām, kas veiktas saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtiem, neuzliek nekādus apgrozījuma nodokļus.

Papildinājums

PROTOKOLA PAR EIROPAS SAVIENĪBAS PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI PIEMĒROŠANAS KĀRTĪBA ŠVEICĒ

1.   Piemērošanas attiecinājums uz Šveici

Visas Protokolā par Eiropas Savienības privilēģijām un imunitāti (turpmāk “protokols”) minētās atsauces uz dalībvalstīm jāsaprot kā attiecināmas arī uz Šveici, ja vien turpmāk izklāstītajos noteikumos nav paredzēts citādi.

2.   Aģentūras atbrīvojums no netiešajiem nodokļiem (tostarp PVN)

Preces un pakalpojumi, ko eksportē no Šveices, nav apliekami ar Šveices pievienotās vērtības nodokli (PVN). Ja Aģentūrai preces piegādā un pakalpojumus sniedz Šveicē oficiālai izmantošanai, saskaņā ar protokola 3. panta otro daļu atbrīvojumu no PVN piešķir kā kompensāciju. Atbrīvojumu no PVN piešķir, ja faktiskā preču un pakalpojumu iepirkuma cena, kas minēta faktūrrēķinā vai līdzvērtīgā dokumentā, kopā ir vismaz 100 Šveices franku (ar nodokli).

Lai saņemtu PVN kompensāciju, Federālās nodokļu administrācijas PVN galvenajā nodaļā jāiesniedz veidlapas, kas Šveicē paredzētas šim nolūkam. Parasti kompensācijas pieteikumus izskata trīs mēnešu laikā no dienas, kad tie iesniegti kopā ar nepieciešamajiem apliecinošajiem dokumentiem.

3.   Piemērošanas kārtība noteikumiem, kas attiecas uz Aģentūras personālu

Saistībā ar protokola 12. panta otro daļu Šveice atbilstīgi valsts tiesību aktu principiem Aģentūras ierēdņus un pārējos darbiniekus Padomes Regulas (Euratom, EOTK, EEK) Nr. 549/69 (1) 2. panta nozīmē atbrīvo no federālajiem, kantonu un komunālajiem nodokļiem attiecībā uz Eiropas Savienības maksāto algu, darba samaksu un citu atalgojumu, uz ko attiecas iekšējais nodoklis par labu Eiropas Savienībai.

Protokola 13. panta piemērošanai Šveici neuzskata par dalībvalsti iepriekš izklāstītā 1. punkta nozīmē.

Aģentūras ierēdņiem un pārējiem darbiniekiem un to ģimenes locekļiem, kuri ir Kopienas ierēdņiem un pārējiem darbiniekiem piemērojamās sociālās nodrošināšanas maksājumu sistēmas dalībnieki, nav obligāti jābūt Šveices sociālās nodrošināšanas sistēmas dalībniekiem.

Eiropas Savienības Tiesai ir ekskluzīva jurisdikcija visos jautājumos, kas saistīti ar Aģentūras vai Komisijas un tās personāla attiecībām saistībā ar Padomes Regulas (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 259/68 (2) piemērošanu un citiem Kopienas tiesību aktu noteikumiem, kuros izklāstīti darba apstākļi.


(1)  Padomes 1969. gada 25. marta Regula (Euratom, EOTK, EEK) Nr. 549/69, ar ko nosaka Eiropas Kopienu ierēdņu un citu darbinieku kategorijas, uz kurām attiecas Protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Kopienās 12. pants, 13. panta otrā daļa un 14. pants (OV L 74, 27.3.1969., 1. lpp.). Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1749/2002 (OV L 264, 2.10.2002., 13. lpp.).

(2)  Padomes 1968. gada 29. februāra Regula (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 259/68, ar ko apstiprina Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību un ievieš īpašus pasākumus, kas uz laiku attiecināmi uz Komisijas amatpersonām (Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība) (OV L 56, 4.3.1968., 1. lpp.). Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2104/2005 (OV L 337, 22.12.2005., 7. lpp.).

B PIELIKUMS

FINANŠU KONTROLE SAISTĪBĀ AR ŠVEICES DALĪBU EIROPAS AVIĀCIJAS DROŠĪBAS AĢENTŪRAS DARBĪBĀ

1. pants

Tieša saziņa

Aģentūra un Komisija tieši sazinās ar visām personām vai struktūrām, kas dibinātas Šveicē un piedalās Aģentūras darbībā kā līgumslēdzēji, Aģentūras programmu dalībnieki, maksājumu saņēmēji no Aģentūras vai Komisijas budžeta vai apakšuzņēmēji. Šādas personas var tieši nosūtīt Komisijai un Aģentūrai visu attiecīgo informāciju un dokumentus, kas jāiesniedz, pamatojoties uz šajā lēmumā minētajiem instrumentiem un noslēgtajiem līgumiem vai nolīgumiem, kā arī uz lēmumiem, kuri pieņemti saskaņā ar tiem.

2. pants

Pārbaudes

1.   Saskaņā ar Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (1), un Aģentūras valdes 2003. gada 26. martā pieņemtajiem finanšu noteikumiem, Komisijas 2002. gada 23. decembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (2), un citiem šajā lēmumā minētajiem instrumentiem ar Šveicē dibinātiem saņēmējiem noslēgtajos līgumos vai nolīgumos un pieņemtajos lēmumos var paredzēt, ka saņēmēju un to apakšuzņēmēju telpās Aģentūras un Komisijas ierēdņi vai citas Aģentūras un Komisijas pilnvarotas personas jebkurā laikā var veikt zinātnisku, finanšu, tehnoloģisku vai cita veida revīziju.

2.   Aģentūras un Komisijas ierēdņi un citas Aģentūras un Komisijas pilnvarotas personas var attiecīgi piekļūt vietām, darbiem un dokumentiem, kā arī visai informācijai, kas vajadzīga šādu revīziju veikšanai, tostarp elektroniskā formātā. Šīs piekļuves tiesības skaidri norāda līgumos vai nolīgumos, ko noslēdz šajā lēmumā minēto instrumentu īstenošanai.

3.   Eiropas Revīzijas palātai ir tādas pašas tiesības kā Komisijai.

4.   Revīzijas var veikt piecu gadu laikā pēc šā lēmuma darbības termiņa beigām vai saskaņā ar noslēgto līgumu vai nolīgumu un pieņemto lēmumu noteikumiem.

5.   Par Šveices teritorijā veicamām revīzijām iepriekš informē Šveices Federālo revīzijas biroju. Šī informācija nav juridisks nosacījums šādu revīziju veikšanai.

3. pants

Pārbaudes uz vietas

1.   Saskaņā ar šo līgumu Komisija (OLAF) ir pilnvarota veikt pārbaudes un kontroli uz vietas Šveices teritorijā atbilstīgi noteikumiem, kas izklāstīti Padomes 1996. gada 11. novembra Regulā (Euratom, EK) Nr. 2185/96 par pārbaudēm un apskatēm uz vietas, ko Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu un citām nelikumībām (3).

2.   Pārbaudes un kontroli uz vietas Komisija sagatavo un veic ciešā sadarbībā ar Šveices Federālo revīzijas biroju vai citām kompetentām Šveices Federālā revīzijas biroja norādītām Šveices iestādēm, kas laikus informējamas par pārbaužu un kontroles priekšmetu, mērķi un tiesisko pamatu, lai tās varētu sniegt vajadzīgo palīdzību. Šai nolūkā kompetento Šveices iestāžu ierēdņi var piedalīties pārbaudēs un kontrolē uz vietas.

3.   Ja attiecīgās Šveices iestādes vēlas, tad tās var veikt pārbaudes un kontroli uz vietas kopā ar Komisiju.

4.   Ja programmas dalībnieki pretojas pārbaudēm vai kontrolei uz vietas, Šveices iestādes, rīkojoties saskaņā ar valsts tiesību aktiem, sniedz Komisijas inspektoriem vajadzīgo palīdzību, lai tie varētu izpildīt savu pienākumu veikt pārbaudes vai kontroli uz vietas.

5.   Komisija iespējami drīz paziņo Šveices Federālajam revīzijas birojam par jebkuru faktu vai aizdomām par pārkāpumu, ko tā atklājusi, veicot pārbaudes un kontroli uz vietas. Jebkurā gadījumā Komisijai jāinformē iepriekšminētā iestāde par šādu pārbaužu un kontroles iznākumu.

4. pants

Informācija un konsultācijas

1.   Šā pielikuma pienācīgas īstenošanas nolūkā Šveices un Kopienas kompetentās iestādes regulāri apmainās ar informāciju un pēc vienas puses pieprasījuma rīko konsultācijas.

2.   Kompetentās Šveices iestādes bez kavēšanās informē Aģentūru un Komisiju par jebkuru faktu vai aizdomām par pārkāpumu, ko tās atklājušas saistībā ar tādu līgumu vai nolīgumu noslēgšanu un īstenošanu, kuri noslēgti, piemērojot šajā lēmumā minētos instrumentus.

5. pants

Konfidencialitāte

Uz paziņoto vai jebkādā citā veidā iegūto informāciju saskaņā ar šo pielikumu attiecas pienākums glabāt dienesta noslēpumu, un tā aizsargājama tāpat, kā līdzīgu informāciju aizsargā Šveices tiesību akti un attiecīgie Kopienas iestādēm piemērojamie noteikumi. Šādu informāciju var izpaust tikai tām personām Kopienas iestādēs, dalībvalstīs vai Šveicē, kurām tā ir jāzina amata pienākumu veikšanai, un to var izmantot tikai tam, lai nodrošinātu līgumslēdzēju pušu finansiālo interešu efektīvu aizsardzību.

6. pants

Administratīvie pasākumi un sodi

Neskarot Šveices krimināltiesību piemērošanu, Aģentūra vai Komisija var piemērot administratīvos pasākumus un sodus saskaņā ar Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 un Komisijas 2002. gada 23. decembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2342/2002, un Padomes 1995. gada 18. decembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2988/95 par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību (4).

7. pants

Atgūšana un izpilde

Šveicē ir izpildāmi Aģentūras vai Komisijas lēmumi, kas pieņemti šā lēmuma darbības jomā un uzliek finansiālas saistības personām, kuras nav valstis.

Izpildes rīkojumu, neveicot citu kontroli kā vien tiesību akta autentiskuma pārbaudi, izdod Šveices valdības norādīta iestāde, kura par to informē Aģentūru vai Komisiju. Izpilde notiek saskaņā ar Šveices noteiktu kārtību. Izpildes lēmuma likumību pārbauda Eiropas Savienības Tiesa.

Eiropas Savienības Tiesas spriedumi saskaņā ar šķīrējklauzulu izpildāmi ar tādiem pašiem noteikumiem.


(1)  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(2)  OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(3)  OV L 292, 15.11.1996., 2. lpp.

(4)  OV L 312, 23.12.1995., 1. lpp.