ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2011.329.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 329

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

54. sējums
2011. gada 13. decembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1292/2011 (2011. gada 9. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 718/2007, ar kuru īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 1085/2006, ar ko izveido Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA)

1

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1293/2011 (2011. gada 9. decembris), ar ko nosaka aizliegumu ES dalībvalsts karoga kuģiem zvejot zivis Norvēģijas ūdeņos IV zonā

3

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1294/2011 (2011. gada 12. decembris), ar ko nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

5

 

 

LĒMUMI

 

 

2011/827/ES

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (2011. gada 30. novembris), ar ko groza Īstenošanas lēmumu 2011/77/ES par Savienības finanšu palīdzības piešķiršanu Īrijai

7

 

 

2011/828/ES

 

*

Padomes Lēmums (2011. gada 5. decembris), ar ko ieceļ sešus Reģionu komitejas locekļus un sešus locekļu aizstājējus no Nīderlandes

9

 

 

2011/829/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 8. decembris) par grozījumiem Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 9030)  ( 1 )

10

 

 

2011/830/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 9. decembris) par saņēmējvalstīm, kas no 2012. gada 1. janvāra var izmantot Padomes Regulā (EK) Nr. 732/2008 paredzēto īpašo ilgtspējīgas attīstības un labas pārvaldības veicināšanas režīmu (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 9044)

19

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

13.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 329/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1292/2011

(2011. gada 9. decembris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 718/2007, ar kuru īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 1085/2006, ar ko izveido Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 17. jūlija Regulu (EK) Nr. 1085/2006, ar ko izveido Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA) (1) (“IPA regula”), un jo īpaši tās 3. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2007. gada 12. jūnija Regulā (EK) Nr. 718/2007, ar kuru īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 1085/2006, ar ko izveido Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA) (2), ir paredzēti sīki izstrādāti noteikumi par IPA regulas īstenošanu.

(2)

Regulas (EK) Nr. 718/2007 noteikumi par darbības izmaksu attiecināmību būtu jāsaskaņo ar pamatnolīgumiem, kas noslēgti ar starptautiskām organizācijām.

(3)

Īpašajos noteikumos par pārrobežu komponentu iekļautā atkāpes klauzula par attiecināmiem izdevumiem darbības izmaksu jomā būtu jāsaskaņo ar pārejas palīdzības un iestāžu veidošanas komponenta atkāpes klauzulu.

(4)

Saistībā ar īpašajiem noteikumiem par cilvēkresursu attīstības un lauku attīstības komponentiem Regulas (EK) Nr. 718/2007 160. un 188. pantā ir paredzēti nosacījumi iepriekšēja finansējuma piešķiršanai cilvēkresursu attīstības un lauku attīstības komponentiem. Ņemot vērā šo noteikumu īstenošanas gaitā gūto pieredzi, iepriekšējs finansējums, ko Komisija maksā tām valstīm, kuras finansējumu saņem cilvēkresursu attīstības un lauku attīstības komponentu ietvaros, būtu jāpalielina un šie noteikumi būtu jāsaskaņo ar noteikumiem par iepriekšēju finansējumu reģionālās attīstības komponenta jomā.

(5)

Šajā regulā paredzētie noteikumi atbilst IPA komitejas viedoklim,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 718/2007 groza šādi:

1)

regulas 34. panta 3. punkta e) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“e)

darbības izmaksas, ja vien pamatnolīgumos ar starptautiskām organizācijām nav paredzēts citādi;”;

2)

regulas 89. panta 3. punktam pievieno šādu daļu:

“Darbības izmaksas, tostarp īres izmaksas, kas īpaši saistītas ar darbības līdzfinansēšanas periodu, katrā atsevišķā gadījumā var uzskatīt par atbilstīgām.”;

3)

regulas 160. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   Papildus 42. panta noteikumiem iepriekšējs finansējums veido 30 % no Eiropas Savienības ieguldījuma par attiecīgās programmas pēdējiem trim gadiem, un to veic, tiklīdz ir izpildīti 42. panta 1. punkta nosacījumi. Vajadzības gadījumā, ņemot vērā budžeta saistību pieejamību, iepriekšēju finansējumu var veikt divos maksājumos.”;

4)

regulas 160. panta 4. punktu svītro;

5)

regulas 188. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Šā komponenta mērķiem iepriekšējs finansējums var būt 30 % no Eiropas Savienības ieguldījuma par attiecīgās programmas pēdējiem trim gadiem. Atkarībā no budžeta apropriāciju pieejamības iepriekšēju finansējumu var veikt divos vai vairākos maksājumos.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 9. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 210, 31.7.2006., 82. lpp.

(2)  OV L 170, 29.6.2007., 1. lpp.


13.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 329/3


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1293/2011

(2011. gada 9. decembris),

ar ko nosaka aizliegumu ES dalībvalsts karoga kuģiem zvejot zivis Norvēģijas ūdeņos IV zonā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 20. novembra Regulu (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem (1), un jo īpaši tās 36. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 2011. gada 18. janvāra Regulā (ES) Nr. 57/2011, ar ko 2011. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas ES ūdeņos un – attiecībā uz ES kuģiem – konkrētos ūdeņos, kas nav ES ūdeņi (2), ir noteiktas kvotas 2011. gadam.

(2)

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju šīs regulas pielikumā minēto dalībvalstu karoga kuģi vai kuģi, kas reģistrēti šajās dalībvalstīs, ar nozveju no pielikumā norādītā krājuma ir pilnībā apguvuši 2011. gadam iedalīto kvotu.

(3)

Tāpēc jāaizliedz ar šo krājumu saistītas zvejas darbības,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kvotas pilnīga apguve

Nozvejas kvotu 2011. gadam, kura šīs regulas pielikumā minētajām dalībvalstīm iedalīta pielikumā norādītajam krājumam, uzskata par pilnībā apgūtu no pielikumā noteiktās dienas.

2. pants

Aizliegumi

Ar šīs regulas pielikumā norādīto krājumu saistītas zvejas darbības, kuras veic pielikumā minēto dalībvalstu karoga kuģi vai kuģi, kas reģistrēti šajās dalībvalstīs, ir aizliegtas no minētajā pielikumā noteiktās dienas. Konkrēti, pēc minētās dienas ir aizliegts paturēt uz kuģa, pārvietot, pārkraut citā kuģī vai izkraut zivis, ko minētie kuģi nozvejojuši no šā krājuma.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 9. decembrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektore

Lowri EVANS


(1)  OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.

(2)  OV L 24, 27.1.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Nr.

81/T&Q

Dalībvalsts

Eiropas Savienība – visas dalībvalstis

Krājums

I/F/04-N.

Suga

Rūpnieciskās zivis

Zona

Norvēģijas ūdeņi IV zonā

Datums

29.11.2011.


13.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 329/5


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1294/2011

(2011. gada 12. decembris),

ar ko nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas minētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2011. gada 13. decembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 12. decembrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

AL

59,7

MA

61,1

TN

80,5

TR

99,6

ZZ

75,2

0707 00 05

EG

170,1

TR

163,9

ZZ

167,0

0709 90 70

MA

40,8

TR

146,0

ZZ

93,4

0805 10 20

AR

38,9

BR

41,5

TR

51,8

ZA

55,2

ZZ

46,9

0805 20 10

MA

70,2

ZZ

70,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

77,0

TR

78,2

ZZ

77,6

0805 50 10

TR

57,8

ZZ

57,8

0808 10 80

CA

109,9

CL

90,0

CN

71,1

US

118,2

ZA

80,2

ZZ

93,9

0808 20 50

CN

54,2

ZZ

54,2


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


LĒMUMI

13.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 329/7


PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2011. gada 30. novembris),

ar ko groza Īstenošanas lēmumu 2011/77/ES par Savienības finanšu palīdzības piešķiršanu Īrijai

(2011/827/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 407/2010 (2010. gada 11. maijs), ar ko izveido Eiropas finanšu stabilizācijas mehānismu (1), un jo īpaši tās 3. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Pamatojoties uz Īrijas lūgumu, Padome tai piešķīra finanšu palīdzību (Īstenošanas lēmums 2011/77/ES (2)), lai atbalstītu spēcīgu ekonomikas un finanšu reformu programmu, kuras mērķis ir atjaunot uzticību, ļaut ekonomikā atjaunot ilgtspējīgu izaugsmi un nodrošināt finansiālo stabilitāti Īrijā, eurozonā un Savienībā.

(2)

Saskaņā ar Īstenošanas lēmuma 2011/77/ES 3. panta 9. punktu Komisija kopā ar Starptautisko Valūtas fondu un sadarbībā ar Eiropas Centrālo Banku (ECB) veica ceturto pārskatīšanu attiecībā uz Īrijas iestāžu progresu to pasākumu īstenošanā, par kuriem bija vienošanās, kā arī attiecībā uz minēto pasākumu efektivitāti un ekonomisko un sociālo ietekmi.

(3)

Tā kā ir veikti papildu pasīvu pārvaldības pasākumi un ir gūti ieņēmumi, realizējot ar subordinētā parāda instrumentiem saistītos cenu fiksēšanas līgumus, Bank of Ireland atlikušā vajadzīgā kapitāla prasība ir samazinājusies no EUR 500 miljoniem līdz EUR 350 miljoniem.

(4)

Īrijas iestādes ir lūgušas uz 2012. gada otrā ceturkšņa beigām pārcelt termiņu tiesību aktu sagatavošanai kredītapvienību nozares regulējuma nostiprināšanai, lai varētu īstenot plašu apspriešanos ar ieinteresētajām personām. Šajā laikā iestādes novērsīs trūkumus visnestabilākajās kredītapvienībās, vienlaikus aizsargājot noguldījumus, lai nodrošinātu finansiālo stabilitāti.

(5)

Lai īstenotu plašu apspriešanos ar ieinteresētajām personām, Īrijas iestādes ir lūgušas uz 2012. gada pirmā ceturkšņa beigām pārcelt termiņu iecerēto fiskālās atbildības tiesību aktu sagatavošanai, ar kuriem varēs stāties spēkā Stabilitātes un izaugsmes pakta nesenie uzlabojumi.

(6)

Ņemot vērā šo attīstību un apsvērumus, Īstenošanas lēmums 2011/77/ES būtu jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Īstenošanas lēmuma 2011/77/ES 3. pantu groza šādi:

1)

panta 7. punkta g) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“g)

rekapitalizē pašmāju bankas līdz 2011. gada jūlija beigām (ņemot vērā atbilstošas korekcijas gaidāmajai aktīvu pārdošanai un pasīvu pārvaldības pasākumiem Irish Life & Permanent un Bank of Ireland gadījumā) saskaņā ar 2011. gada piesardzīga likviditātes novērtējuma pārskata (PLAR) un piesardzīga kapitāla novērtējuma pārskata (PCAR) konstatējumiem, ko Īrijas Centrālā banka publiskoja 2011. gada 31. martā. Lai nodrošinātu turpmāku “sloga sadali”, Bank of Ireland rekapitalizācijas noslēguma posmu EUR 0,35 miljardu apmērā pabeidz līdz 2011. gada beigām un visus turpmākus Irish Life & Permanent rekapitalizācijas pasākumus pabeidz pēc apdrošināšanas sektora pārdošanas;”;

2)

panta 7. punkta e) un p) apakšpunktu svītro;

3)

panta 8. punktam pievieno šādus apakšpunktus:

“d)

iesniedz tiesību aktus Oireachtas, lai palīdzētu kredītapvienībām, nostiprinot tiesisko regulējumu, tostarp efektīvākas pārvaldības un uzraudzības prasības;

e)

pieņem pasākumus, kas nostiprina ticamu budžeta stratēģiju un stiprina budžeta pamatnostādnes. Īrija pieņem un īsteno fiskālo noteikumu, ka visi papildu neplānotie ieņēmumi 2011.–2015. gadā tiks novirzīti budžeta deficīta un parāda samazināšanai. Īrija ievieš fiskālās atbildības likumprojektu, kurā ietverti noteikumi vidējā termiņa budžeta pamatnostādnēm ar daudzgadu saistošiem izdevumu maksimālajiem apjomiem katrā jomā un fiskālie noteikumi, un nodrošina fiskālo jautājumu konsultatīvās padomes neatkarību. To veic, ņemot vērā pārskatītās ekonomikas pārvaldības reformas Savienības līmenī un izmantojot par pamatu jau notiekošās reformas.”

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Īrijai.

3. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2011. gada 30. novembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  OV L 118, 12.5.2010., 1. lpp.

(2)  OV L 30, 4.2.2011., 34. lpp.


13.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 329/9


PADOMES LĒMUMS

(2011. gada 5. decembris),

ar ko ieceļ sešus Reģionu komitejas locekļus un sešus locekļu aizstājējus no Nīderlandes

(2011/828/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 305. pantu,

ņemot vērā Nīderlandes valdības priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2009. gada 22. decembrī un 2010. gada 18. janvārī pieņēma attiecīgi Lēmumu 2009/1014/ES (1) un Lēmumu 2010/29/ES (2), ar ko laikposmam no 2010. gada 26. janvāra līdz 2015. gada 25. janvārim ieceļ Reģionu komitejas locekļus un to aizstājējus,

(2)

Pēc Sipke SWIERSTRA kunga, Léon FRISSEN kunga, Rinske KRUISINGA kundzes, Dick BUURSINK kunga, Karla PEIJS kundzes un Lenie DWARSHUIS-VAN DE BEEK kundzes pilnvaru termiņa beigām ir atbrīvojušās sešas Reģionu komitejas locekļu vietas. Pēc René VAN DIESSEN kunga, Sjoerd GALEMA kunga, Martin JAGER kunga un Joop BINNEKAMP kunga pilnvaru termiņa beigām ir atbrīvojušās četras locekļu aizstājēju vietas. Pēc W. B. H. J. VAN DE DONK kunga un Co VERDAAS kunga iecelšanas par Reģionu komitejas locekļiem atbrīvosies divas Reģionu komitejas locekļu aizstājēju vietas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo uz atlikušo pilnvaru laiku, proti, līdz 2015. gada 25. janvārim, Reģionu komitejā tiek iecelti:

a)

par komitejas locekļiem:

A. E. (Anne) BLIEK-DE JONG kundze, gedeputeerde (izpildu padomes locekle), Flevolandes province,

dr. J. C. (Co) VERDAAS kungs, gedeputeerde (izpildu padomes loceklis), Gelderlandes province,

mr. P. G. (Piet) DE VEY MESTDAGH kungs, gedeputeerde (izpildu padomes loceklis), Groningenas province,

prof. dr. W. B. H. J. (Wim) VAN DE DONK kungs, Commissaris van de Koningin (karalienes komisārs), Ziemeļbrabantes province,

W. H. (Hester) MAIJ kundze, gedeputeerde (izpildu padomes locekle), Overijselas province,

drs. R. E. (Ralph) DE VRIES kungs, gedeputeerde (izpildu padomes loceklis), Utrehtas province;

kā arī

b)

par locekļu aizstājējiem:

H. (Henk) BRINK kungs, gedeputeerde (izpildu padomes loceklis), Drentes province,

S. A. E. (Sietske) POEPJES kundze, gedeputeerde (izpildu padomes locekle), Frīzlandes province,

drs. Th. J. F. M. (Theo) BOVENS kungs, Commissaris van de Koningin (karalienes komisārs), Limburgas province,

drs. E. M. (Elvira) SWEET kundze, gedeputeerde (izpildu padomes locekle), Ziemeļholandes province,

drs. B. J. (Ben) DE REU kungs, gedeputeerde (izpildu padomes loceklis), Zēlandes province,

mr. drs. R. A. M. (Rogier) VAN DER SANDE kungs, gedeputeerde (izpildu padomes loceklis), Dienvidholandes province.

2. pants

Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2011. gada 5. decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

W. PAWLAK


(1)  OV L 348, 29.12.2009., 22. lpp.

(2)  OV L 12, 19.1.2010., 11. lpp.


13.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 329/10


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2011. gada 8. decembris)

par grozījumiem Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

(izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 9030)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2011/829/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Lēmumu Nr. 676/2002/EK par normatīvo bāzi radiofrekvenču spektra politikai Eiropas Kopienā (Radiofrekvenču spektra lēmums) (1) un jo īpaši tā 4. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Lēmumu 2006/771/EK (2) tiek harmonizēti tehniskie nosacījumi radiofrekvenču spektra izmantošanai plašam maza darbības attāluma ierīču klāstam, tostarp tādiem lietojumiem kā signalizācijas ierīces, lokālo sakaru aprīkojums, durvju atvēršanas ierīces, implantējamās medicīniskās ierīces un intelektiskās transporta sistēmas. Maza darbības attāluma ierīce parasti ir plaša patēriņa tirgus prece un/vai pārnēsājams izstrādājums, kuru var vienkārši izvest un izmantot ārvalstīs; tāpēc atšķirības radiofrekvenču spektra piekļuves nosacījumos aizkavē to brīvu kustību, palielina to ražošanas izmaksas un rada kaitīgu traucējumu risku citām radiosakaru lietotnēm un dienestiem.

(2)

Tomēr, strauji mainoties tehnoloģijām un sabiedrības vajadzībām, maza darbības attāluma ierīcēm var rasties jauni lietojuma veidi. Tāpēc radiofrekvenču spektra harmonizācijas nosacījumi būtu regulāri jāatjaunina.

(3)

Komisija saskaņā ar Lēmuma Nr. 676/2002/EK 4. panta 2. punktu 2006. gada 5. jūlijā Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konferencei (CEPT) piešķīra pastāvīgu pilnvarojumu atjaunināt Lēmuma 2006/771/EK pielikumu, ņemot vērā tehnoloģiju un tirgus attīstību maza darbības attāluma ierīču jomā.

(4)

Ar Komisijas Lēmumiem 2008/432/EK (3), 2009/381/EK (4) un 2010/368/ES (5) jau ir grozīti harmonizētie tehniskie nosacījumi maza darbības attāluma ierīcēm, kas ietverti Lēmumā 2006/771/EK, aizstājot attiecīgā lēmuma pielikumu.

(5)

Ziņojumā, kas 2011. gada martā iesniegts atbilstīgi iepriekš minētajam pilnvarojumam (6), CEPT ieteica Komisijai izdarīt grozījumus attiecībā uz vairākiem tehniskiem aspektiem Lēmuma 2006/771/EK pielikumā.

(6)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Lēmuma 2006/771/EK pielikums.

(7)

Lai efektīvi izmantotu radiofrekvenču spektru un izvairītos no kaitīgiem traucējumiem, iekārtām, ko ekspluatē saskaņā ar šajā lēmumā izklāstītajiem nosacījumiem, būtu jāatbilst arī prasībām Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 9. marta Direktīvā 1999/5/EK par radioiekārtām un telekomunikāciju termināla iekārtām un to atbilstības savstarpējo atzīšanu (7); minēto atbilstību pierāda, izpildot harmonizētu standartu prasības vai veicot alternatīvas atbilstības novērtēšanas procedūras.

(8)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Radiofrekvenču spektra komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2006/771/EK pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikuma tekstu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2011. gada 8. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietniece

Neelie KROES


(1)  OV L 108, 24.4.2002., 1. lpp.

(2)  OV L 312, 11.11.2006., 66. lpp.

(3)  OV L 151, 11.6.2008., 49. lpp.

(4)  OV L 119, 14.5.2009., 32. lpp.

(5)  OV L 166, 1.7.2010., 33. lpp.

(6)  CEPT 38. ziņojums, RSCOM 11.–17.

(7)  OV L 91, 7.4.1999., 10. lpp.


PIELIKUMS

“PIELIKUMS

Harmonizētas frekvenču joslas un tehniskie parametri maza darbības attāluma ierīcēm

Maza darbības attāluma ierīces veids

Frekvenču josla (1)

Pārraides jaudas robežvērtība/lauka intensitātes robežvērtība/jaudas blīvuma robežvērtība (2)

Papildu parametri (kanālu sakārtojuma un/vai kanāla piekļuves un aizņemšanas noteikumi) (3)

Citi izmantošanas ierobežojumi (4)

Īstenošanas termiņš

Dažāda izmantojuma (nespecifiskas) maza darbības attāluma ierīces (5)

6 765–6 795 kHz

42 dΒμΑ/m 10 m attālumā

 

 

2008. gada 1. oktobris

13,553–13,567 MHz

42 dΒμΑ/m 10 m attālumā

 

 

2008. gada 1. oktobris

26,957–27,283 MHz

10 mW efektīvā izstarotā jauda (e.r.p.), kas atbilst 42 dΒμΑ/m 10 m attālumā

 

Izņemot videolietojumus

2007. gada 1. jūnijs

40,660–40,700 MHz

10 mW e.r.p.

 

Izņemot videolietojumus

2007. gada 1. jūnijs

433,050–434,040 (6) MHz

1 mW e.r.p.

un jaudas blīvums - 13 dBm/10 kHz modulācijai ar joslas platumu, kas lielāks par 250 kHz

Balss lietojumus atļauts izmantot ar progresīviem traucējumu mazināšanas paņēmieniem

Izņemot audio un videolietojumus

2010. gada 1. novembris

10 mW e.r.p.

Darbības cikla robežvērtība (7): 10 %

Izņemot analogos audiolietojumus, kas nav balss lietojumi. Izņemot analogos videolietojumus

2010. gada 1. novembris

433,050–434,040 (6) MHz

1 mW e.r.p.

un jaudas blīvums - 13 dBm/10 kHz modulācijai ar joslas platumu, kas lielāks par 250 kHz

Balss lietojumus atļauts izmantot ar progresīviem traucējumu mazināšanas paņēmieniem

Izņemot audio un videolietojumus

2010. gada 1. novembris

10 mW e.r.p.

Darbības cikla robežvērtība (7): 10 %

Izņemot analogos audiolietojumus, kas nav balss lietojumi. Izņemot analogos videolietojumus

2010. gada 1. novembris

Darbības cikla robežvērtība (7): 100 %, attālumam starp kanāliem nepārsniedzot 25 kHz.

Balss lietojumus atļauts izmantot ar progresīviem traucējumu mazināšanas paņēmieniem

Izņemot audio un videolietojumus

2010. gada 1. novembris

Dažāda izmantojuma (nespecifiskas) maza darbības attāluma ierīces (turp.)

863,000–865,000 MHz

25 mW e.r.p.

Lai piekļūtu radiofrekvenču spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos. Kā alternatīvu var izmantot arī 0,1 % lielu darbības cikla robežvērtību (7)

Izņemot analogos audiolietojumus, kas nav balss lietojumi. Izņemot analogos videolietojumus

2010. gada 1. novembris

865,000–868,000 MHz

25 mW e.r.p.

Lai piekļūtu radiofrekvenču spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos. Kā alternatīvu var izmantot arī 1 % lielu darbības cikla robežvērtību (7)

Izņemot analogos audiolietojumus, kas nav balss lietojumi. Izņemot analogos videolietojumus

2010. gada 1. novembris

868,000–868,600 MHz

25 mW e.r.p.

Lai piekļūtu radiofrekvenču spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos. Kā alternatīvu var izmantot arī 1 % lielu darbības cikla robežvērtību (7)

Izņemot analogos videolietojumus

2010. gada 1. novembris

868,700–869,200 MHz

25 mW e.r.p.

Lai piekļūtu radiofrekvenču spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos. Kā alternatīvu var izmantot arī 0,1 % lielu darbības cikla robežvērtību (7)

Izņemot analogos videolietojumus

2010. gada 1. novembris

869,400–869,650 (6) MHz

500 mW e.r.p.

Lai piekļūtu radiofrekvenču spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos. Kā alternatīvu var izmantot arī 10 % lielu darbības cikla robežvērtību (7).

Attālumam starp kanāliem jābūt 25 kHz, izņemot gadījumus, kad visu joslu var izmantot arī kā vienu kopēju kanālu ātrdarbīgai datu pārraidei

Izņemot analogos videolietojumus

2010. gada 1. novembris

25 mW e.r.p.

Lai piekļūtu radiofrekvenču spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos. Kā alternatīvu var izmantot arī 0,1 % lielu darbības cikla robežvērtību (7)

Izņemot analogos audiolietojumus, kas nav balss lietojumi. Izņemot analogos videolietojumus

2010. gada 1. novembris

Dažāda izmantojuma (nespecifiskas) maza darbības attāluma ierīces (turp.)

869,700–870,000 (6) MHz

5 mW e.r.p.

Balss lietojumus atļauts izmantot ar progresīviem traucējumu mazināšanas paņēmieniem

Izņemot audio un videolietojumus

2007. gada 1. jūnijs

25 mW e.r.p.

Lai piekļūtu radiofrekvenču spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos. Kā alternatīvu var izmantot arī 1 % lielu darbības cikla robežvērtību (7)

Izņemot analogos audiolietojumus, kas nav balss lietojumi. Izņemot analogos videolietojumus

2010. gada 1. novembris

2 400–2 483,5 MHz

10 mW ekvivalentā izotropi izstarotā jauda (e.i.r.p.)

 

 

2007. gada 1. jūnijs

5 725–5 875 MHz

25 mW e.i.r.p.

 

 

2007. gada 1. jūnijs

24,150–24,250 GHz

100 mW e.i.r.p.

 

 

2008. gada 1. oktobris

61,0–61,5 GHz

100 mW e.i.r.p.

 

 

2008. gada 1. oktobris

122–123 GHz

100 mW e.i.r.p.

 

 

2012. gada 1. jūnijs

244–246 GHz

100 mW e.i.r.p.

 

 

2012. gada 1. jūnijs

Platjoslas datu pārraides sistēmas

2 400–2 483,5 MHz

100 mW e.i.r.p.

un 100 mW/100 kHz e.i.r.p. blīvums, ja izmanto frekvences lēkāšanas modulāciju; 10 mW/MHz e.i.r.p. blīvums, ja izmanto citu veidu modulāciju

Lai piekļūtu radiofrekvenču spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos

 

2009. gada 1. novembris

57,0–66,0 GHz

40 dBm e.i.r.p.

un 13 dBm/MHz e.i.r.p. blīvums

Lai piekļūtu radiofrekvenču spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos

Izņemot fiksētas ārpustelpu instalācijas

2010. gada 1. novembris

Signalizācijas sistēmas

868,600–868,700 MHz

10 mW e.r.p.

Attālums starp kanāliem: 25 kHz

Visu frekvenču joslu var izmantot arī kā vienu kopēju kanālu ātrdarbīgai datu pārraidei

Darbības cikla robežvērtība (7): 1,0 %

 

2008. gada 1. oktobris

869,250–869,300 MHz

10 mW e.r.p.

Attālums starp kanāliem: 25 kHz

Darbības cikla robežvērtība (7): 0,1 %

 

2007. gada 1. jūnijs

869,300–869,400 MHz

10 mW e.r.p.

Attālums starp kanāliem: 25 kHz

Darbības cikla robežvērtība (7): 1,0 %

 

2008. gada 1. oktobris

869,650–869,700 MHz

25 mW e.r.p.

Attālums starp kanāliem: 25 kHz

Darbības cikla robežvērtība (7): 10 %

 

2007. gada 1. jūnijs

Sociālās trauksmes ierīces (8)

869,200–869,250 MHz

10 mW e.r.p.

Attālums starp kanāliem: 25 kHz

Darbības cikla robežvērtība (7): 0,1 %

 

2007. gada 1. jūnijs

Induktīvas ierīces (9)

9,000–59,750 kHz

72 dΒμΑ/m 10 m attālumā

 

 

2010. gada 1. novembris

59,750–60,250 kHz

42 dΒμΑ/m 10 m attālumā

 

 

2007. gada 1. jūnijs

60,250–74,750 kHz

72 dΒμΑ/m 10 m attālumā

 

 

2012. gada 1. jūnijs

74,750–75,250 kHz

42 dΒμΑ/m 10 m attālumā

 

 

2012. gada 1. jūnijs

75,250–77,250 kHz

72 dΒμΑ/m 10 m attālumā

 

 

2012. gada 1. jūnijs

77,250–77,750 kHz

42 dΒμΑ/m 10 m attālumā

 

 

2012. gada 1. jūnijs

77,750–90 kHz

72 dΒμΑ/m 10 m attālumā

 

 

2012. gada 1. jūnijs

90–119 kHz

42 dΒμΑ/m 10 m attālumā

 

 

2012. gada 1. jūnijs

119–128,6 kHz

66 dΒμΑ/m 10 m attālumā

 

 

2012. gada 1. jūnijs

128,6–129,6 kHz

42 dΒμΑ/m 10 m attālumā

 

 

2012. gada 1. jūnijs

129,6–135 kHz

66 dΒμΑ/m 10 m attālumā

 

 

2012. gada 1. jūnijs

135–140 kHz

42 dΒμΑ/m 10 m attālumā

 

 

2012. gada 1. jūnijs

140–148,5 kHz

37,7 dΒμΑ/m 10 m attālumā

 

 

2008. gada 1. oktobris

148,5–5 000 kHz

Konkrētām turpmāk norādītajām frekvenču joslām nosaka lielāku lauka intensitāti un papildu izmantošanas ierobežojumus

– 15 dBμA/m 10 m attālumā jebkurā 10 kHz platā joslā

Turklāt kopējā lauka intensitāte ir – 5 dΒμΑ/m 10 m attālumā sistēmām, kuras darbojas joslās, kas platākas par 10 kHz

 

 

2008. gada 1. oktobris

Induktīvas ierīces (turp.)

400–600 kHz

– 8 dΒμΑ/m 10 m attālumā

 

Šie izmantošanas nosacījumi attiecas vienīgi uz RFID  (10)

2008. gada 1. oktobris

3 155–3 400 kHz

13,5 dΒμΑ/m 10 m attālumā

 

 

2008. gada 1. oktobris

5 000–30 000 kHz

Konkrētām turpmāk norādītajām frekvenču joslām nosaka lielāku lauka intensitāti un papildu izmantošanas ierobežojumus

– 20 dBμA/m 10 m attālumā jebkurā 10 kHz platā joslā

Turklāt kopējā lauka intensitāte ir – 5 dΒμΑ/m 10 m attālumā sistēmām, kuras darbojas joslās, kas platākas par 10 kHz

 

 

2008. gada 1. oktobris

6 765–6 795 kHz

42 dΒμΑ/m 10 m attālumā

 

 

2007. gada 1. jūnijs

7 400–8 800 kHz

9 dΒμΑ/m 10 m attālumā

 

 

2008. gada 1. oktobris

10 200–11 000 kHz

9 dΒμΑ/m 10 m attālumā

 

 

2008. gada 1. oktobris

13 553–13 567 kHz

42 dΒμΑ/m 10 m attālumā

 

 

2007. gada 1. jūnijs

60 dΒμΑ/m 10 m attālumā

 

Šie izmantošanas nosacījumi attiecas vienīgi uz RFID  (10) un EAS  (11)

2008. gada 1. oktobris

26 957–27 283 kHz

42 dΒμΑ/m 10 m attālumā

 

 

2008. gada 1. oktobris

Aktīvas implantējamas medicīniskas ierīces (12)

9–315 kHz

30 dBμA/m 10m attālumā

Darbības cikla robežvērtība (7): 10 %

 

2008. gada 1. oktobris

30,0–37,5 MHz

1 mW e.r.p.

Darbības cikla robežvērtība (7): 10 %

Šie izmantošanas nosacījumi attiecas vienīgi uz asinsspiediena mērīšanai paredzētiem medicīniskiem membrānas implantiem ar īpaši zemu jaudu

2010. gada 1. novembris

402–405 MHz

25 μW e.r.p.

Attālums starp kanāliem: 25 kHz

Atsevišķi raidītāji var apvienot blakusesošus kanālus joslas platuma palielināšanai līdz 300 kHz.

Lai piekļūtu radiofrekvenču spektram vai mazinātu traucējumus, tostarp joslas platumā, kas lielāks par 300 kHz, var izmantot citus tehniskus paņēmienus, ja panāktais rezultāts ir vismaz līdzvērtīgs rezultātam, kas iegūts ar tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos, nodrošinot saderību ar citiem lietotājiem un it sevišķi ar meteoroloģiskajām radiozondēm

 

2009. gada 1. novembris

Aktīvas implantējamas medicīniskas ierīces un ar tām saistītas perifērās ierīces (13)

401–402 MHz

25 μW e.r.p.

Attālums starp kanāliem: 25 kHz.

Atsevišķi raidītāji var apvienot blakusesošus kanālus joslas platuma palielināšanai līdz 100 kHz.

Lai piekļūtu radiofrekvenču spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos. Kā alternatīvu var izmantot arī 0,1 % lielu darbības cikla robežvērtību (7)

 

2010. gada 1. novembris

405–406 MHz

25 μW e.r.p.

Attālums starp kanāliem: 25 kHz.

Atsevišķi raidītāji var apvienot blakusesošus kanālus joslas platuma palielināšanai līdz 100 kHz.

Lai piekļūtu radiofrekvenču spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos. Kā alternatīvu var izmantot arī 0,1 % lielu darbības cikla robežvērtību (7)

 

2010. gada 1. novembris

Dzīvniekiem implantējamas ierīces (14)

315–600 kHz

– 5 dΒμΑ/m 10 m attālumā

Darbības cikla robežvērtība (7): 10 %

 

2010. gada 1. novembris

12,5–20,0 MHz

7 dΒμΑ/m 10 m attālumā 10 kHz joslā

Darbības cikla robežvērtība (7): 10 %

Šie izmantošanas nosacījumi attiecas vienīgi uz lietojumiem telpās

2010. gada 1. novembris

Mazjaudas FM raidītāji (15)

87,5–108,0 MHz

50 nW e.r.p.

Kanālu solis nepārsniedz 200 kHz

 

2010. gada 1. novembris

Bezvadu audiolietojumi (16)

863–865 MHz

10 mW e.r.p.

 

 

2010. gada 1. novembris

Radionoteikšanas lietojumi (17)

2 400–2 483,5 MHz

25 mW e.i.r.p.

 

 

2009. gada 1. novembris

17,1–17,3 GHz

26 dBm e.i.r.p.

Lai piekļūtu radiofrekvenču spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos

Šie izmantošanas nosacījumi attiecas vienīgi uz sistēmām, kas izvietotas uz zemes

2009. gada 1. novembris

Tvertnes līmeņa zondēšanas radars (18)

4,5–7,0 GHz

24 dBm e.i.r.p. (19)

 

 

2009. gada 1. novembris

8,5–10,6 GHz

30 dBm e.i.r.p. (19)

 

 

2009. gada 1. novembris

24,05–27,0 GHz

43 dBm e.i.r.p. (19)

 

 

2009. gada 1. novembris

57,0–64,0 GHz

43 dBm e.i.r.p. (19)

 

 

2009. gada 1. novembris

75,0–85,0 GHz

43 dBm e.i.r. (19) lpp.

 

 

2009. gada 1. novembris

Modeļu vadība (20)

26 990–27 000 kHz

100 mW e.r.p.

 

 

2009. gada 1. novembris

27 040–27 050 kHz

100 mW e.r.p.

 

 

2009. gada 1. novembris

27 090–27 100 kHz

100 mW e.r.p.

 

 

2009. gada 1. novembris

27 140–27 150 kHz

100 mW e.r.p.

 

 

2009. gada 1. novembris

27 190–27 200 kHz

100 mW e.r.p.

 

 

2009. gada 1. novembris

Radiofrekvenču identifikācija (RFID)

2 446–2 454 MHz

500 mW e.i.r.p.

 

 

2012. gada 1. jūnijs

Autotransporta un satiksmes telemātika

24,050–24,075 GHz

100 mW e.i.r.p.

 

 

2012. gada 1. jūnijs

24,075–24,150 GHz

0,1 mW e.i.r.p.

 

 

2012. gada 1. jūnijs

24,075–24,150 GHz

100 mW e.i.r.p.

Lai piekļūtu radiofrekvenču spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos

Aiztures laika robežvērtības un frekvences modulācijas diapazonu piemēro tā, kā noteikts harmonizētajos standartos

Šie izmantošanas nosacījumi attiecas vienīgi uz transportlīdzekļu radariem

2012. gada 1. jūnijs

24,150–24,250 GHz

100 mW e.i.r.p.

 

 

2012. gada 1. jūnijs

63–64 GHz

40 dBm e.i.r.p.

 

Šie izmantošanas nosacījumi attiecas vienīgi uz transportlīdzekļa– transportlīdzekļa, transportlīdzekļa– infrastruktūras un infrastruktūras–transportlīdzekļa sistēmām

2012. gada 1. jūnijs

76,0–77,0 GHz

55 dBm maksimālā e.i.r.p. un

50 dBm vidējā e.i.r.p., un

23,5 dBm vidējā e.i.r.p. impulsa radariem

 

Šie izmantošanas nosacījumi attiecas vienīgi uz zemes sistēmām transportlīdzekļiem un infrastruktūrai

2010. gada 1. novembris


(1)  Dalībvalstīm jāatļauj izmantot frekvenču blakusjoslas no šās tabulas kā vienotu frekvenču joslu, ja tiek izpildīti katras frekvenču blakusjoslas specifiskie nosacījumi.

(2)  Dalībvalstīm jāatļauj izmantot radiofrekvenču spektru līdz šajā tabulā norādītajai pārraides jaudas, lauka intensitātes vai jaudas blīvuma vērtībai. Saskaņā ar Lēmuma 2006/771/EK 3. panta 3. punktu tās drīkst pieņemt mazāk ierobežojošus nosacījumus, t. i., atļaut izmantot radiofrekvenču spektru ar lielāku pārraides jaudu, lauka intensitāti vai jaudas blīvumu.

(3)  Dalībvalstis drīkst noteikt tikai minētos “papildu parametrus (kanālu sakārtojuma un/vai kanālu piekļuves un aizņemšanas noteikumus)” un nedrīkst papildus noteikt citus parametrus vai prasības attiecībā uz piekļuvi radiofrekvenču spektram un traucējumu mazināšanu. Mazāk ierobežojoši nosacījumi Lēmuma 2006/771/EK 3. panta 3. punkta izpratnē nozīmē to, ka dalībvalstis drīkst pilnībā atteikties no attiecīgajā ailē norādītajiem “papildu parametriem (kanālu izmantošanas un/vai kanālu piekļuves un aizņemšanas noteikumiem)” vai atļaut lielākas vērtības.

(4)  Dalībvalstis drīkst noteikt tikai minētos “citus izmantošanas ierobežojumus” un nedrīkst noteikt papildu izmantošanas ierobežojumus. Tā kā drīkst pieņemt mazāk ierobežojošus nosacījumus Lēmuma 2006/771/EK 3. panta 3. punkta izpratnē, tad dalībvalstis var atteikties no viena vai visiem minētajiem ierobežojumiem.

(5)  Šī kategorija ir pieejama jebkuram lietojuma veidam, kas atbilst tehniskajiem nosacījumiem (parasti lietojumi ir telemetrija, tālvadības ierīces, trauksmes signalizācijas ierīces, datu pārraides ierīces kopumā vai līdzīgs lietojums).

(6)  Šajā frekvenču joslā dalībvalstīm jādod iespēja izmantot visus alternatīvos izmantošanas nosacījumu kopumus.

(7)  Darbības cikls ir iekārtas aktīvas raidīšanas laika procentuālā daļa no vienas stundas. Mazāk ierobežojoši nosacījumi Lēmuma 2006/771/EK 3. panta 3. punkta izpratnē nozīmē to, ka dalībvalstis drīkst atļaut lielāku “darbības cikla” vērtību.

(8)  Sociālās trauksmes ierīces izmanto, lai nepieciešamības gadījumā sniegtu palīdzību vecākiem cilvēkiem vai invalīdiem.

(9)  Šajā kategorijā ietilpst, piemēram, automobiļu imobilizatori, dzīvnieku identifikācijas ierīces, trauksmes signalizācijas sistēmas, kabeļu meklētāji, atkritumu apsaimniekošanas sistēmas, personas identifikācijas ierīces, balss bezvadu pārraides ierīces, piekļuves kontroles ierīces, attāluma noteikšanas sensori, pretaizbraukšanas sistēmas, tostarp pretaizbraukšanas radiofrekvenču indukcijas sistēmas, datu pārraide uz rokā turamām ierīcēm, preču automātiskas identificēšanas ierīces, bezvadu kontroles sistēmas un automātiskās ceļa barjeras.

(10)  Šajā kategorijā ietilpst induktīvas ierīces, ko izmanto radiofrekvenču identifikācijai (RFID).

(11)  Šajā kategorijā ietilpst induktīvas ierīces, ko izmanto elektroniskai priekšmetu uzraudzībai (EAS).

(12)  Šajā kategorijā ietilpst radiokomponenti aktīvās implantējamās medicīniskās ierīcēs, kas definētas Padomes 1990. gada 20. jūnija Direktīvā 90/385/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz aktīvām implantējamām medicīnas ierīcēm (OV L 189, 20.7.1990., 17. lpp.).

(13)  Šajā kategorijā ietilpst sistēmas, kas īpaši konstruētas, lai nodrošinātu bezbalss digitālos sakarus starp 19. zemsvītras piezīmē definētajām aktīvajām implantējamām medicīniskām ierīcēm un/vai uz cilvēka ķermeņa valkājamām un citādām ārīgām ierīcēm, kuras izmanto pacienta laikneatkarīgo fizioloģisko datu pārraidīšanai.

(14)  Šajā kategorijā ietilpst raidītājierīces, kuras tiek ievietotas dzīvnieka ķermenī, lai veiktu diagnostikas funkcijas un/vai terapiju.

(15)  Šajā kategorijā ietilpst lietojumi, kas savieno individuālās audioierīces, ieskaitot mobilos tālruņus, kā arī automobiļu vai mājas izklaides sistēmas.

(16)  Lietojumi bezvadu audiosistēmām, tostarp: bezvadu mikrofoni; bezvadu skaļruņi; bezvadu austiņas; bezvadu austiņas izmantošanai ar pārnēsājamām ierīcēm, piemēram, ar pārnēsājamiem kompaktdisku atskaņotājiem, kasešu magnetolām vai radioaparātiem; bezvadu austiņas izmantošanai transportlīdzeklī, piemēram, ar radio vai mobilo tālruni u. c.; ausī ievietojamas austiņas un bezvadu mikrofoni, ko izmanto koncertos vai citos skatuves iestudējumos.

(17)  Šajā kategorijā ietilpst lietojumi objekta atrašanās vietas, ātruma un/vai citu raksturlielumu noteikšanai vai lietojumi, ko izmanto informācijas iegūšanai saistībā ar šiem parametriem.

(18)  Tvertnes līmeņa zondēšanas radari (TLPR) ir īpašs radionoteikšanas lietojuma veids, ko izmanto, lai mērītu līmeni tvertnē, un uzstāda metāla vai dzelzsbetona tvertnēs vai līdzīgā aprīkojumā, kas izgatavots no materiāla ar salīdzināmiem vājinājuma rādītājiem. Tvertne ir paredzēta vielas uzglabāšanai.

(19)  Maksimālā jauda attiecas uz slēgtas tvertnes iekšieni un atbilst spektrālajam blīvumam - 41,3 dBm/MHz e.i.r.p. ārpus 500 litru kontroltvertnes.

(20)  Šajā kategorijā ietilpst lietojumi, ko izmanto, lai vadītu modeļu (galvenokārt miniatūru transportlīdzekļu atveidu) kustību gaisā, uz zemes, virs ūdens virsmas vai zem tās.”


13.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 329/19


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2011. gada 9. decembris)

par saņēmējvalstīm, kas no 2012. gada 1. janvāra var izmantot Padomes Regulā (EK) Nr. 732/2008 paredzēto īpašo ilgtspējīgas attīstības un labas pārvaldības veicināšanas režīmu

(izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 9044)

(2011/830/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

Ņemot vērā Padomes 2008. gada 22. jūlija Regulu (EK) Nr. 732/2008 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu laikposmā no 2009. gada 1. janvāra un par grozījumiem Regulās (EK) Nr. 552/97, Nr. 1933/2006 un Komisijas Regulās (EK) Nr. 1100/2006 un Nr. 964/2007 (1), un jo īpaši tās 10. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 512/2011 (2) tika pagarināts Regulas (EK) Nr. 732/2008 piemērošanas termiņš līdz tai dienai, kura ir agrāk: līdz 2013. gada 31. decembrim vai līdz dienai, kas noteikta pēctecīgajā regulā.

(2)

Jaunattīstības valstīm, kuras atbilst 8. un 9. pantā noteiktajiem kritērijiem, Regula (EK) Nr. 732/2008 paredz piešķirt īpašo veicināšanas režīmu ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai.

(3)

Ikvienai jaunattīstības valstij, kas vēlējās no 2012. gada 1. janvāra izmantot īpašo veicināšanas režīmu, līdz 2011. gada 31. oktobrim bija jāiesniedz attiecīgs pieprasījums, kam pievienota aptveroša informācija par attiecīgu konvenciju ratificēšanu, par tiesību aktiem un pasākumiem, kuru mērķis ir faktiski īstenot konvenciju noteikumus, kā arī par tās apņemšanos pieņemt un pilnībā ievērot novērošanas un pārskata mehānismu, kas paredzēts attiecīgajās konvencijās. Lai piešķirtu īpašo veicināšanas režīmu, pieprasījuma iesniedzējai valstij jābūt arī Regulas (EK) Nr. 732/2008 8. panta 2. punktā definētajai mazāk aizsargātai valstij.

(4)

Komisija līdz 2011. gada 31. oktobrim saņēma pieprasījumu no Kaboverdes Republikas (turpmāk – Kaboverde), kas no 2012. gada 1. janvāra vēlējās izmantot īpašo veicināšanas režīmu ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai.

(5)

Pieprasījums tika izvērtēts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 732/2008 10. panta 1. punkta noteikumiem.

(6)

Izvērtējumā tika konstatēts, ka Kaboverde atbilst visām nepieciešamajām Regulas (EK) Nr. 732/2008 8. un 9. panta prasībām. Tādējādi no 2012. gada 1. janvāra līdz dienai, kura ir agrāk – 2013. gada 31. decembrim vai dienai, kas noteikta pēctecīgajā regulā, – būtu jāpiešķir Kaboverdei īpašais veicināšanas režīms.

(7)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 732/2008 10. panta 3. punktu par šo lēmumu jāinformē Kaboverde.

(8)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Vispārējo preferenču komiteja.

(9)

Šis lēmums neietekmē saņēmējvalsts statusu šajā režīmā nevienai valstij, kas uzskaitīta Komisijas 2008. gada 9. decembra Lēmumā 2008/938/EK par to valstu sarakstu, kurām piešķirams īpašais veicināšanas režīms ilgtspējīgai attīstībai un labia pārvaldībai, kā paredzēts Padomes Regulā (EK) Nr. 732/2008 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu laikposmā no 2009. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 31. decembrim (3), kas grozīts ar Lēmumu 2009/454/EK (4), un Komisijas 2010. gada 9. jūnija Lēmumā 2010/318/ES par saņēmējvalstīm, kurām laikposmā no 2010. gada 1. jūlija līdz 2011. gada 31. decembrim piešķirams īpašais veicināšanas režīms ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai, kā paredzēts Padomes Regulā (EK) Nr. 732/2008 (5),

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Kaboverdes Republika izmanto Regulas (EK) Nr. 732/2008 paredzēto īpašo veicināšanas režīmu ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai no 2012. gada 1. janvāra līdz tai dienai, kura ir agrāk: 2013. gada 31. decembrim vai līdz dienai, kas noteikta pēctecīgajā regulā.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Kaboverdes Republikai.

Briselē, 2011. gada 9. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Karel DE GUCHT


(1)  OV L 211, 6.8.2008., 1. lpp.

(2)  OV L 145, 31.5.2011., 28. lpp.

(3)  OV L 334, 12.12.2008., 90. lpp.

(4)  OV L 149, 12.6.2009., 78. lpp.

(5)  OV L 142, 10.6.2010., 10. lpp.