ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2011.327.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 327

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

54. sējums
2011. gada 9. decembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

 

2011/818/ES

 

*

Padomes Lēmums (2011. gada 8. novembris) par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Norvēģijas Karalisti par lauksaimniecības produktu papildu tirdzniecības atvieglojumiem, kas piešķirami, pamatojoties uz 19. pantu Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu

1

Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Norvēģijas Karalisti par lauksaimniecības produktu papildu tirdzniecības atvieglojumiem, kas piešķirami, pamatojoties uz 19. pantu Līgumā par Eiropas Ekonomikas zonu

2

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1276/2011 (2011. gada 8. decembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikumu par apstrādi, ar kuru iznīcina dzīvotspējīgus parazītus zivsaimniecības produktos, kas paredzēti lietošanai pārtikā ( 1 )

39

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1277/2011 (2011. gada 8. decembris), ar kuru groza I pielikumu Regulai (EK) Nr. 669/2009, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 882/2004 saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas, kas nav dzīvnieku izcelsmes barība un pārtika, pastiprinātu importa oficiālo kontroli ( 1 )

42

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1278/2011 (2011. gada 8. decembris), ar ko apstiprina darbīgo vielu bitertanolu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu un Komisijas Lēmumu 2008/934/EK ( 1 )

49

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1279/2011 (2011. gada 8. decembris), ar ko nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

56

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1280/2011 (2011. gada 8. decembris), ar ko groza ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 971/2011 2011./12. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

58

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1281/2011 (2011. gada 8. decembris) par minimālā muitas nodokļa noteikšanu pirmajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas uzsākta ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1239/2011

60

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums 2011/819/KĀDP (2011. gada 8. decembris), ar ko ieceļ Eiropas Savienības īpašo pārstāvi Āfrikas ragā

62

 

 

2011/820/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 7. decembris), ar ko groza Padomes Direktīvu 2002/56/EK attiecībā uz 21. panta 3. punktā noteikto datumu, līdz kuram dalībvalstīm ir atļauts pagarināt spēkā esības termiņu lēmumiem par trešo valstu izcelsmes sēklas kartupeļu līdzvērtību (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 8929)  ( 1 )

66

 

 

2011/821/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 7. decembris), ar ko Kaboverde saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/106/EK tiek atzīta attiecībā uz jūrnieku apmācības un sertificēšanas sistēmām (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 8998)  ( 1 )

67

 

 

2011/822/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 7. decembris), ar ko Bangladeša saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/106/EK tiek atzīta attiecībā uz jūrnieku apmācības un sertificēšanas sistēmām (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 8999)  ( 1 )

68

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

9.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 327/1


PADOMES LĒMUMS

(2011. gada 8. novembris)

par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Norvēģijas Karalisti par lauksaimniecības produktu papildu tirdzniecības atvieglojumiem, kas piešķirami, pamatojoties uz 19. pantu Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu

(2011/818/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 207. panta 4. punkta pirmo daļu saistībā ar 218. panta 6. punkta a) apakšpunktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu,

tā kā:

(1)

Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu 19. pantā paredzēts, ka Puses apņemas turpināt centienus panākt lauksaimniecības produktu tirdzniecības savstarpēju pakāpenisku liberalizāciju.

(2)

Saskaņā ar Padomes Lēmumu 2010/676/ES (1)2011. gada 15. aprīlī tika parakstīts Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Norvēģijas Karalisti par lauksaimniecības produktu papildu tirdzniecības atvieglojumiem, kas piešķirami, pamatojoties uz 19. pantu Līgumā par Eiropas Ekonomikas zonu (“nolīgums”), ņemot vērā tā noslēgšanu.

(3)

Nolīgums būtu jāapstiprina,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Savienības vārdā tiek apstiprināts Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Norvēģijas Karalisti par papildu tirdzniecības atvieglojumiem lauksaimniecības produktiem, kas piešķirami, pamatojoties uz 19. pantu Līgumā par Eiropas Ekonomikas zonu (“nolīgums”).

Nolīguma teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Padomes priekšsēdētājs norīko personu, kas ir pilnvarota Savienības vārdā deponēt Nolīgumā paredzēto apstiprinājuma instrumentu, lai paustu Savienības piekrišanu uzņemties nolīguma saistības (2).

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2011. gada 8. novembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  OV L 292, 10.11.2010., 1. lpp.

(2)  Nolīguma spēkā stāšanās datumu Padomes Ģenerālsekretariāts publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.


NOLĪGUMS

vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Norvēģijas Karalisti par lauksaimniecības produktu papildu tirdzniecības atvieglojumiem, kas piešķirami, pamatojoties uz 19. pantu Līgumā par Eiropas Ekonomikas zonu

Godātais kungs!

Man ir tas gods atsaukties uz Eiropas Savienības un Norvēģijas Karalistes sarunām par lauksaimniecības produktu divpusējo tirdzniecību, kuras tika pabeigtas 2010. gada 28. janvārī.

Jaunā Eiropas Komisijas un Norvēģijas sarunu kārta par lauksaimniecības produktu tirdzniecību tika uzsākta, pamatojoties uz 19. pantu Līgumā par Eiropas Ekonomikas zonu (EEZ līgums), lai preferenciāli, abpusēji un savstarpēji izdevīgi veicinātu lauksaimniecības produktu tirdzniecības pakāpenisku liberalizāciju starp Eiropas Savienību un Norvēģiju (Puses). Sarunas notika saskaņoti, pienācīgi ņemot vērā Pušu attiecīgo lauksaimniecības politikas jomu un apstākļu attīstību, tostarp divpusējās tirdzniecības attīstību, kā arī tirdzniecības nosacījumus ar citiem tirdzniecības partneriem visā pasaulē.

Ar šo apstiprinu, ka sarunu rezultāti bija šādi.

1.

Norvēģija apņemas piešķirt beznodokļu piekļuvi produktiem, kuru izcelsme ir Eiropas Savienībā un kuri uzskaitīti I pielikumā.

2.

Norvēģija apņemas noteikt tarifu kvotas produktiem, kuru izcelsme ir Eiropas Savienībā un kuri uzskaitīti II pielikumā.

3.

Norvēģija apņemas samazināt ievedmuitu produktiem, kuru izcelsme ir Eiropas Savienībā un kuri uzskaitīti III pielikumā.

4.

Eiropas Savienība apņemas piešķirt beznodokļu piekļuvi produktiem, kuru izcelsme ir Norvēģijā un kuri uzskaitīti IV pielikumā.

5.

Eiropas Savienība apņemas noteikt tarifu kvotas produktiem, kuru izcelsme ir Norvēģijā un kuri uzskaitīti V pielikumā.

6.

Šā nolīguma I līdz V pielikumā izklāstītie tarifu kodi attiecas uz kodiem, kas no 2009. gada 1. janvāra tiek piemēroti Pušu teritorijās.

7.

Ja vien tiek īstenots nākamais PTO Lauksaimniecības nolīgums ar saistībām par jaunām vislielākās labvēlības režīma tarifu kvotām, divpusējās tarifu kvotas Norvēģijā par 600 tonnām cūkgaļas, 800 tonnām mājputnu gaļas un 900 tonnām liellopu gaļas, kā paredzēts II pielikumā, pakāpeniski beigs piemērot saskaņā ar tiem pašiem pasākumiem, kādus veica, ieviešot PTO kvotas, kas attiecas uz tiem pašiem produktiem.

8.

Puses vienojas iespējami drīz konsolidēt visas divpusējās koncesijas (pašreizējās un tās, kas paredzētas šajā vēstuļu apmaiņā) jaunā vēstuļu apmaiņā, kas aizstās pašreizējos divpusējos lauksaimniecības nolīgumus.

9.

Izcelsmes noteikumi, ar kuriem tiek īstenotas I līdz V pielikumā minētās koncesijas, izklāstīti 1992. gada 2. maija vēstuļu apmaiņas IV pielikumā. Tomēr 1992. gada 2. maija vēstuļu apmaiņas IV pielikuma papildinājuma vietā jāpiemēro EEZ līguma II pielikuma 4. protokols.

10.

Puses veiks pasākumus, lai nodrošinātu, ka to savstarpēji piešķirtās priekšrocības neapdraud citi ierobežojoši importa pasākumi.

11.

Puses vienojas veikt nepieciešamos pasākumus, lai garantētu to, ka tarifu kvotu pārvaldība nodrošina importa regulāru veikšanu un ka faktiski tiek importēts saskaņotais daudzums.

12.

Puses vienojas, ka centīsies veicināt produktu ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi tirdzniecību. Puses vienojas iesaistīties turpmākās divpusējās sarunās, lai labāk izprastu to attiecīgos tiesību aktus un reģistrācijas procedūras, lai identificētu paņēmienus attiecīgo ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzības uzlabošanai to teritorijās, un izskatīs iespēju šādā nolūkā vienoties par divpusēju nolīgumu.

13.

Puses vienojas regulāri apmainīties ar informāciju par tirgotajiem produktiem, tarifu kvotu pārvaldību, cenu noteikšanu un jebkuru noderīgu informāciju par saviem attiecīgajiem vietējiem tirgiem un šo sarunu rezultātu īstenošanu.

14.

Apspriedes rīko pēc jebkuras Puses pieprasījuma par visiem jautājumiem, kas ir saistīti ar šo sarunu rezultātu īstenošanu. Šo rezultātu īstenošanas grūtību gadījumā apspriedes veiks pēc iespējas ātrāk, lai pieņemtu atbilstīgus novēršanas pasākumus.

15.

Puses norāda, ka Norvēģijas muitas iestādes paredz pārskatīt Norvēģijas muitas tarifu 6. nodaļas struktūru. Ja šī pārskatīšana ietekmēs divpusējos atvieglojumus, tiks veikta apspriešanās ar Eiropas Komisiju. Puses vienojas, ka tas būs tehnisks uzdevums.

16.

Puses atkārtoti apstiprina savu apņemšanos saskaņā ar EEZ līguma 19. pantu turpināt centienus, lai panāktu lauksaimniecības produktu tirdzniecības pakāpenisku liberalizāciju. Saistībā ar to Puses vienojas divos gados veikt lauksaimniecības produktu tirdzniecības nosacījumu jaunu pārskatīšanu, lai izpētītu iespējamās koncesijas.

17.

Attiecībā uz pašreizējām tarifu kvotām 4 500 tonnu apmērā, kuras piemēro siera importēšanai Norvēģijā, Puses vienojās, ka tarifu kvotu pašreizējā pārvaldība, kas pamatojoties uz vēsturiskām tiesībām un jaunpienācēja principu, no 2014. gada ir jāaizstāj ar pārvaldības sistēmu, kas nav izsole, bet licencēšanas sistēma vai “rindas kārtības” sistēma. Šādas sistēmas nosacījumi būtu jāparedz Norvēģijas iestādēm pēc apspriešanās ar Eiropas Komisiju, tiecoties panākt savstarpēju izpratni, lai nodrošinātu, ka tarifu kvotas tiek pārvaldītas tā, ka nodrošina importa regulāru veikšanu un ka faktiski tiek importēts saskaņotais daudzums. Ir jāatceļ pašreizējā pārvaldība, pamatojoties uz sieru sarakstu, kā norādīts 1983. gada 11. aprīļa vēstuļu apmaiņā.

Puses vienojas, ka uz jaunās tarifu kvotas pārvaldību 2 700 tonnu apmērā, kuru piemēro siera importēšanai Norvēģijā, attieksies izsoles sistēma. Izsoles pārvaldība tiks pārskatīta, kā noteikts šā punkta iepriekšējā daļā. Jo īpaši tiks novērtēta kvotu izmantošana un izsoles maksas.

Visu veidu sieriem piemēro tarifu kvotu 7 200 tonnu apmērā siera importēšanai Eiropas Savienībā un Norvēģijā.

18.

ES turpmākas paplašināšanās gadījumā Puses novērtēs ietekmi uz divpusējo tirdzniecību, lai divpusējās priekšrocības piemērotu tādā veidā, lai var turpināt iepriekš pastāvošās preferenciālās tirdzniecības plūsmas starp Norvēģiju un valstīm, kas pievienojas.

Šis nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā stājas spēkā tā mēneša pirmajā dienā, kas ir otrais mēnesis pēc pēdējā apstiprināšanas instrumenta deponēšanas dienas.

Man ir tas gods apstiprināt, ka Eiropas Savienība piekrīt šīs vēstules saturam.

Būšu pateicīgs, ja apstiprināsiet, ka Jūsu valdība piekrīt šīs vēstules saturam.

Lūdzu, pieņemiet manus visdziļākās cieņas apliecinājumus!

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Utferdiget i Brussel, den

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Гια την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

For Den europeiske union

Image

I PIELIKUMS

Beznodokļu piekļuve Eiropas Savienības izcelsmes produktu importēšanai Norvēģijā

Norvēģijas muitas tarifs

Apraksts

1. nodaļa:   

Dzīvi dzīvnieki

0106

Citi dzīvi dzīvnieki

0106.39.10

baloži

2. nodaļa:   

Gaļa un ēdami gaļas subprodukti

0208

Citāda svaiga, atdzesēta vai saldēta gaļa un gaļas subprodukti

0208.90.60

varžu kājiņas

5. nodaļa:   

Dzīvnieku izcelsmes produkti, kas citur nav minēti un iekļauti

0511

Dzīvnieku izcelsmes produkti, kas citur nav minēti vai ietverti; pārtikā nelietojami beigti 1. vai 3. nodaļā minētie dzīvnieki

0511.99.21

asins pulveris, kas nav domāts lietošanai pārtikā, izņemot izmantošanai lopbarībā

0511.99.40

gaļa un asinis, izņemot izmantošanai lopbarībā

6. nodaļa:   

Veģetējoši koki un citi augi; sīpoli, saknes un tamlīdzīgas augu daļas; griezti ziedi un dekoratīvi zaļumi

0601

Sīpoli, gumi, bumbuļveida sakneņi, bumbuļsīpoli, saknes ar lapu rozetēm un sakneņi veģetatīvā miera stāvoklī, veģetējoši vai ziedos; cigoriņu augi un saknes, izņemot pozīcijā 1212 minētās saknes

0601.10 01

sīpoli un gumi, ko izmanto dārzkopībā

0601.10 02

bumbuļveida sakneņi, bumbuļsīpoli, saknes ar lapu rozetēm un sakneņi, ko izmanto dārzkopībā

0601.10 09

citādi

0601.20 00

sīpoli, gumi, bumbuļveida sakneņi, bumbuļsīpoli, saknes ar lapu rozetēm un sakneņi, veģetējoši vai ziedos; cigoriņu augi un saknes

0602

Citi veģetējoši augi (ieskaitot to saknes), spraudeņi un potzari; micēlijs

0602.10.10

zaļu augu neapsakņoti spraudeņi vai in vitro no 15. decembra līdz 30. aprīlim, ko izmanto dārzkopībā

0602.10.22

Saintpaulia, Scaevola, un Streptocarpus neapsakņoti spraudeņi vai in vitro, ko izmanto dārzkopībā

0602.10.23

Dendranthema x grandiflora un Chrysanthemum x morifolium neapsakņoti spraudeņi vai in vitro, no 1. aprīļa līdz 15. oktobrim, ko izmanto dārzkopībā

0602.10.91

citādi neapsakņoti spraudeņi, izņemot neapsakņotus spraudeņus vai in vitro, ko izmanto dārzkopībā

0602.10.92

potzari

0602.20.00

koki, krūmi un krūmveidīgie, arī potēti, kas ražo pārtikas augļus un riekstus

0602.30.11

istabas acālijas (Azalea indica, Rhododendron simsii, Rhododendron indicum), potētas vai nepotētas, ziedos

0602.30.12

istabas acālijas (Azalea indica, Rhododendron simsii, Rhododendron indicum), potētas vai nepotētas, kas nav ziedos, no 15. novembra līdz 23. decembrim

0602.30.90

rododendri un acālijas, potētas vai nepotētas, izņemot istabas acālijas (Azalea indica, Rhododendron simsii, Rhododendron indicum)

0602.90.20

stādi

0602.90.30

buksis (Buxus), Dracaena, Camellia, Araucaria, akvifolija (Ilex), lauri (Laurus) Kalmia, Magnolia, palma (Palmae), burvju lazda (Hamamelis), Aucuba, Peris, ugunsērkšķis (Pyracantha) un Stranvaesia, kuru saknes ir kopā ar zemes piku, vai citā barotnē

0602.90.41

koki un krūmi, izņemot iepriekš minētos, kuru saknes ir kopā ar zemes piku, vai citā barotnē

0602.90.42

daudzgadīgi augi, kuru saknes ir kopā ar zemes piku, vai citā barotnē

0602.90.50

zaļi augi podiņos, no 15. decembra līdz 30. aprīlim, arī importēti kā daļa no jauktu augu grupām, kuru saknes ir kopā ar zemes piku, vai citā barotnē

0602.90.80

citādi augi, kuru saknes nav kopā ar zemes piku, vai citā barotnē

0604

Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem noderīgas svaigas, kaltētas, krāsotas, balinātas, piesūcinātas vai citādi apstrādātas lapas, lapoti zari un citas augu daļas bez ziediem un ziedpumpuriem, stiebrzāles, sūnas un ķērpji

0604.10.00

sūnas un ķērpji

0604.91.91

svaigas Maidenhair papardes (Adianthum) un Asparagus no 1. novembra līdz 31. maijam

0604.91.92

svaigas Ziemassvētku egles

0604.91.99

pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem noderīgas svaigas lapas, lapoti zari un citas augu daļas bez ziediem vai ziedpumpuriem, un stiebrzāles, izņemot Maidenhair papardi (Adianthum), Asparagus un Ziemassvētku egles

0604.99.00

pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem noderīgas lapas, lapoti zari un citas augu daļas bez ziediem vai ziedpumpuriem un stiebrzāles, izņemot svaigas

7. nodaļa:   

Ēdami dārzeņi un atsevišķas saknes un bumbuļi

0703

Sīpoli, šalotes, ķiploki, puravi un citi sīpolu dārzeņi, svaigi vai atdzesēti

ex 0703.90.01

puravi, svaigi vai atdzesēti, no 20. februāra līdz 31. maijam

0704

Galviņkāposti, ziedkāposti, kolrābji, lapu kāposti un tamlīdzīgi pārtikas kāpostaugi, svaigi vai atdzesēti

0704.10.50

brokoļi, svaigi vai atdzesēti

0704.90.60

Ķīnas kāposti, svaigi vai atdzesēti

0704.90.94

Savojas kāposti, svaigi vai atdzesēti, no 1. jūlija līdz 30. novembrim

0704.90.96

virziņkāposti, svaigi vai atdzesēti, no 1. augusta līdz 30. novembrim

0705

Dārza salāti (Lactuca sativa) un cigoriņi (Cichorium spp.), svaigi vai atdzesēti

0705 29 11

endīvija, svaiga vai atdzesēta, no 1. aprīļa līdz 30. novembrim

0705 29 19

cigoriņi, izņemot lapu cigoriņus, un endīvija, svaigi vai atdzesēti, no 1. aprīļa līdz 30. novembrim

0708

Pākšu dārzeņi, lobīti vai nelobīti, svaigi vai atdzesēti

0708.90.00

pākšu dārzeņi, izņemot pupiņas vai zirņus, svaigi vai atdzesēti

0709

Citi svaigi vai atdzesēti dārzeņi

ex 0709.40.20

selerijas, izņemot sakņu selerijas, svaigas vai atdzesētas, no 15. decembra līdz 31. maijam

0709.70.10

spināti, Jaunzēlandes spināti un dārza balodenes, svaigi vai atdzesēti, no 1. maija līdz 30. septembrim

0710

Saldēti dārzeņi (termiski neapstrādāti vai apstrādāti, tvaicējot vai vārot ūdenī)

0710.30.00

spināti, Jaunzēlandes spināti un dārza balodenes, saldēti

0710.80.10

sparģeļi un artišoki, saldēti

0710.80.40

sēnes, saldētas

0710.80.94

brokoļi, saldēti

0712

Kaltēti dārzeņi, veseli, sagriezti gabaliņos vai šķēlītēs, sasmalcināti vai pulverī, bet tālāk neapstrādāti

0712.20.00

sīpoli, kaltēti

0712.31.00

atmatenes, kaltētas

0712.32.00

ausaines (Auricularia spp.), kaltētas

0712.33.00

receklenes (Tremella spp.), kaltētas

0712.39.01

trifeles, kaltētas

0712.39.09

citādas kaltētas sēnes, izņemot atmatenes

0713

Kaltēti lobīti pākšu dārzeņi, arī mizoti vai šķelti (1)

0713.31.00

zeltainās pupiņas (Vigna mungo (L.), Hepper vai Vigna radiata (L.) Wilczek), kaltētas un lobītas

0713.32.00

šķautņainās pupiņas (Phaseolus jeb Vigna angularis), kaltētas un lobītas

0713.33.00

kāršu pupiņas, ieskaitot baltās pupiņas (Phaseolus vulgaris), kaltētas un lobītas

0713.39.00

kaltētas un lobītas pupiņas, izņemot (Vigna mungo (L.) Heeper, Vigna radiata (L.) Wilczek), šķautņainās pupiņas (Phaseolus jeb Vigna angularis) vai kāršu pupiņas, ieskaitot baltās pupiņas (Phaseolus vulgaris)

0713.90.00

kaltēti un lobīti pākšu dārzeņi, izņemot zirņus, aunazirņus, pupiņas, lēcas, cūku pupas un lauku pupas

0714

Manioks, niedru maranta, saleps, topinambūri, batātes un tamlīdzīgas saknes un bumbuļi ar augstu cietes vai inulīna saturu, svaigi, atdzesēti, saldēti vai kaltēti, arī šķēlītēs vai zirnīšos; sāgo palmas serdes

0714.10.90

manioks, izņemot izmantošanai lopbarībā

0714.20.90

batātes, izņemot izmantošanai lopbarībā

8. nodaļa:   

Ēdami augļi un rieksti; citrusaugļu un meloņu mizas

0802

Citādi rieksti, svaigi vai kaltēti, arī lobīti vai mizoti

0802.40.00

ēdamie kastaņi (Castanea spp.), svaigi vai kaltēti

0802.50.00

pistācijas, svaigas vai kaltētas

0802.60.00

makadāmiju rieksti, svaigi vai kaltēti

0802.90.10

pekanrieksti, svaigi vai kaltēti

0802.90.99

citādi rieksti, izņemot mandeles, lazdu riekstus, valriekstus, kastaņus, pistācijas, makadāmiju riekstus, pekanriekstus un pīniju riekstus, svaigi vai kaltēti

0804

Dateles, vīģes, ananasi, avokado, gvajaves, mango un mangostāni, svaigi vai žāvēti

0804.10.00

dateles, svaigas vai žāvētas

0804.20.10

vīģes, svaigas

0804.50.01

gvajaves, svaigas vai žāvētas

0804.50.02

mango, svaigi vai žāvēti

0804.50.03

mangostāni, svaigi vai žāvēti

0805

Citrusaugļi, svaigi vai žāvēti

0805.40.90

greipfrūti, ieskaitot pomelo, izņemot izmantošanai lopbarībā, svaigi vai žāvēti

0805.90.90

citrusaugļi, svaigi vai žāvēti, izņemot apelsīnus, mandarīnus (arī tanžerīnus un sakumas), klementīnus, vilkingus un tamlīdzīgus citrusaugļu hibrīdus, greipfrūtus, ieskaitot pomelo, citronus un laimus

0807

Svaigas melones (ieskaitot arbūzus) un papaijas

0807.20.00

papaijas, svaigas

0808

Svaigi āboli, bumbieri un cidonijas

0808.20.60

cidonijas, svaigas

0809

Svaigas aprikozes, ķirši, persiki (ieskaitot nektarīnus), plūmes un ērkšķu plūmes

0809.40.60

ērkšķu plūmes, svaigas

0810

Citi svaigi augļi un ogas

0810.20.91

kazenes, svaigas

0810.20.99

zīdkoka ogas un kazeņavenes, svaigas

0810.40.90

dzērvenes, mellenes un citas melleņu (Vaccinium) un dzērveņu (Oxycoccus) ģints ogas, svaigas, izņemot brūklenes

0810.60.00

duriāni, svaigi

0810.90.90

citādi svaigi augļi, izņemot zemenes, avenes, kazenes, zīdkoka ogas, kazeņavenes, dzērvenes, mellenes un citādas Vaccinium ģints ogas, kivi, duriānus, lācenes, ērkšķogas, upenes, baltās un sarkanās jāņogas

0811

Saldēti augļi un rieksti, termiski neapstrādāti vai termiski apstrādāti, tvaicējot vai vārot ūdenī, arī ar cukura vai citu saldinātāju piedevu

0811.90.01

brūklenes, saldētas

0811.90.02

lācenes, saldētas

0811.90.04

mellenes, saldētas

0903

Mate

0903.00.00

mate

0909

Parastā anīsa, zvaigžņotā anīsa, fenheļa, koriandra, kumīna vai ķimeņu sēklas

0909.10.00

anīsa vai anīsa koka sēklas

0909.20.00

koriandra sēklas

0909.30.00

kumīna sēklas

0909.40.00

pļavas ķimeņu sēklas

0909.50.10

fenhelis

0909.50.20

kadiķogas

0910

Ingvers, safrāns, kurkuma, mārsils, lauru lapas, karijs un citas garšvielas

0910.30.00

kurkuma

0910.91.00

maisījumi, kas minēti šīs nodaļas 1. piezīmes b) apakšpunktā

0910.99.90

citādas garšvielas, izņemot safrānu, kurkumu, maisījumus, kas minēti šīs nodaļas 1. piezīmes b) apakšpunktā, lauru ogas, lauru lapas, selerijas un timiāna sēklas

10. nodaļa:   

Graudaugu produkti

1008

Griķi, sāre un miežabrāļi; citādi graudaugu produkti

1008.30.90

miežabrāļi, izņemot izmantošanai lopbarībā

11. nodaļa:   

Miltrūpniecības produkti; iesals; cietes; inulīns; kviešu lipeklis

1104

Citādi apstrādāti labības graudi, piemēram, atsēnaloti, placināti, pārslas, grūbas, šķelti vai drupināti; graudaugu dīgļi, veseli, placināti, pārslās vai malti (izņemot labības miltus, un lobītus un pilnībā vai daļēji noslīpētus rīsus un šķeltus rīsus)

1104.29.02

citādi apstrādāti griķu graudi, izņemot placinātus vai pārslās, izņemot izmantošanai lopbarībā

1104.29.04

citādi apstrādāti sāres graudi, izņemot placinātus vai pārslās, izņemot izmantošanai lopbarībā

1106

Pozīcijas 0713 kaltēto pākšu dārzeņu, pozīcijas 0714 sāgo palmas serdes un sakņu vai bumbuļu, vai 8. nodaļā minēto produktu milti, rupja maluma milti un pulveris

1106.10.90

pozīcijā 0713 minēto kaltēto pākšu dārzeņu milti, rupja maluma milti un pulveris, izņemot izmantošanai lopbarībā

1106.30.90

8. nodaļā iekļauto kaltēto pākšu dārzeņu milti, rupja maluma milti un pulveris, izņemot izmantošanai lopbarībā

1108

Cietes; inulīns

1108.11.90

kviešu ciete, kas nesatur kartupeļu cieti, izņemot izmantošanai lopbarībā

1108.12.90

kukurūzas ciete, kas nesatur kartupeļu cieti, izņemot izmantošanai lopbarībā

1108.14.90

manioka ciete, kas nesatur kartupeļu cieti, izņemot izmantošanai lopbarībā

1108.19.10

veļas ciete

1108.19.90

citādas cietes, izņemot kviešu cieti, kukurūzas cieti, kartupeļu cieti, manioka cieti un veļas cieti, kas nesatur kartupeļu cieti, izņemot izmantošanai lopbarībā

1108.20.90

inulīns, izņemot izmantošanai lopbarībā

1109

Kviešu lipeklis, arī kaltēts

1109.00.90

kviešu inulīns, izņemot izmantošanai lopbarībā

12. nodaļa:   

Eļļas augu sēklas un eļļas augu augļi; dažādi graudi, sēklas un augļi; augi rūpnieciskām vajadzībām un ārstniecības augi; salmi un rupjā barība

1207

Citu eļļas augu sēklas un augļi, arī sasmalcināti

1207.50.90

sinepju sēklas, izņemot izmantošanai lopbarībā

1209

Sēklas, augļi un sporas sējai

1209.10.00

cukurbiešu sēklas

1209.91.10

gurķu, puķkāpostu, burkānu, sīpolu, šalotes, puravu, pētersīļu, endīvijas un salātu sēklas

1209.91.91

kāpostu sēklas

1209.91.99

citādu dārzeņu sēklas, izņemot gurķu, puķkāpostu, burkānu, sīpolu, šalotes, puravu, pētersīļu, endīvijas un kāpostu sēklas

1210

Apiņu rogas, svaigas vai žāvētas, arī maltas, pulverī vai granulās; lupulīns

1210.10.00

apiņu rogas, kas nav smalcinātas, ne arī pulverī vai granulās

1210.20.01

apiņu rogas, sasmalcinātas, pulverī vai granulās

1210.20.02

lupulīns

13. nodaļa:   

Šellaka; sveķi un citas augu sulas un ekstrakti

1302

Opijs, vaniļas oleosveķi un citi no augu produktiem iegūti recinātāji un biezinātāji, arī modificēti

1302.11.00

opijs

1302.19.09

citādas augu sulas un ekstrakti, izņemot augu izcelsmes ekstraktu maisījumus dzērienu vai pārtikas produktu izgatavošanai, izņemot, Quassia amara, mannas, pyrethrum sulas un ekstraktus, vai augu sakņu, kas satur rotenonu, sulas vai ekstraktus; vaniļas oleosveķi

15. nodaļa:   

Dzīvnieku un augu tauki un eļļas un to šķelšanās produkti; gatavi pārtikas tauki; dzīvnieku vai augu vaski

1502

Liellopu, aitu vai kazu tauki, izņemot pozīcijā 1503 minētos

1502.00.90

liellopu, aitu vai kazu tauki, izņemot pozīcijā 1503 minētos, izņemot izmantošanai lopbarībā

1503

Tauku stearīns, tauku eļļa, oleostearīns, oleoeļļa un taleļļa, neemulģēta, nesajaukta un citādi nesagatavota

1503.00.00

tauku stearīns, tauku eļļa, oleostearīns, oleoeļļa un taleļļa, neemulģēta, nesajaukta un citādi nesagatavota

1504

Zivju vai jūras zīdītāju tauki un eļļas un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām:

1504.10.20

zivju aknu eļļas, izņemot izmantošanai lopbarībā, cietās frakcijas

1504.20.40

zivju aknu eļļas un tauki, un to frakcijas, izņemot izmantošanai lopbarībā, cietās frakcijas

1504.20.99

zivju eļļas un tauki, un to frakcijas, izņemot izmantošanai lopbarībā un izņemot cietās frakcijas

1504.30.21

jūras zīdītāju tauki un to frakcijas, izņemot izmantošanai lopbarībā

1505

Vilnas tauki un taukvielas, ko iegūst no tiem

1505.00.00

vilnas tauki un taukvielas, ko iegūst no tiem (ieskaitot lanolīnu)

1506

Citādi dzīvnieku tauki un eļļas un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

1506.00.21

kaulu tauki, kaulu eļļa un liellopu kāju kaulu eļļa, izņemot izmantošanai lopbarībā

1506.00.30

citādi dzīvnieku tauki un eļļas un to frakcijas, izņemot kaulu taukus, kaulu eļļu un liellopu kāju kaulu eļļu, cietās frakcijas, izņemot izmantošanai lopbarībā

1506.00.99

citādi dzīvnieku tauki un eļļas un to frakcijas, izņemot kaulu taukus, kaulu eļļu un liellopu kāju kaulu eļļu, cietās frakcijas, izņemot izmantošanai lopbarībā

1507

Sojas pupu eļļa un tās frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

1507.90.90

sojas pupu eļļa un tās frakcijas, izņemot neapstrādātu eļļu, izņemot izmantošanai lopbarībā

1508

Zemesriekstu eļļa un tās frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

1508.10.90

neapstrādāta zemesriekstu eļļa un tās frakcijas, izņemot izmantošanai lopbarībā

1508.90.90

zemesriekstu eļļa un tās frakcijas, izņemot neapstrādātu eļļu, izņemot izmantošanai lopbarībā

1511

Palmu eļļa un tās frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

1511.90.20

palmu eļļa un tās frakcijas, izņemot neapstrādātu eļļu, cietās frakcijas, izņemot izmantošanai lopbarībā

1512

Saulespuķu eļļa, saflora eļļa vai kokvilnas eļļa un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

1512.11.90

neapstrādāta saulespuķu vai saflora eļļa, izņemot izmantošanai lopbarībā

1512.19.90

saulespuķu eļļa vai saflora eļļa un to frakcijas, izņemot neapstrādātu eļļu, izņemot izmantošanai lopbarībā

1512.21.90

neapstrādāta kokvilnas eļļa, izņemot izmantošanai lopbarībā

1512.29.20

kokvilnas eļļa un tās frakcijas, izņemot neapstrādātu eļļu, cietās frakcijas, izņemot izmantošanai lopbarībā

1512.29.99

kokvilnas eļļa un tās frakcijas, izņemot neapstrādātu eļļu un cietās frakcijas, izņemot izmantošanai lopbarībā

1513

Kokosriekstu (kopras) eļļa, palmu kodolu eļļa vai babasū eļļa un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez izmaiņām to ķīmiskajā sastāvā

1513.11.90

neapstrādāta kokosriekstu (kopras) eļļa un tās frakcijas, izņemot izmantošanai lopbarībā

1513.19.20

kokosriekstu (kopras) eļļa un tās frakcijas, izņemot neapstrādātu eļļu, izņemot izmantošanai lopbarībā

1513.19.99

kokosriekstu (kopras) eļļa un tās frakcijas, izņemot neapstrādātu eļļu un cietās frakcijas, izņemot izmantošanai lopbarībā

1513.21.90

neapstrādāta palmu kodolu eļļa vai babasū eļļa un to frakcijas, izņemot izmantošanai lopbarībā

1513.29.20

palmu kodolu eļļa vai babasū eļļa un to frakcijas, izņemot neapstrādātu eļļu, cietās frakcijas, izņemot izmantošanai lopbarībā

1513.29.99

palmu kodolu eļļa vai babasū eļļa un tās frakcijas, izņemot neapstrādātu eļļu un cietās frakcijas, izņemot izmantošanai lopbarībā

1514

Rapšu, ripšu vai sinepju eļļa un to frakcijas, rafinētas vai nerafīnētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

1514.19.90

rapšu eļļa vai ripšu eļļa ar zemu erukskābes saturu un to frakcijas, izņemot neapstrādātu eļļu, izņemot izmantošanai lopbarībā

1514.99.90

citāda rapšu eļļa, ripšu eļļa vai sinepju eļļa un to frakcijas, izņemot rapšu eļļu vai ripšu eļļu ar zemu erukskābes saturu un tās frakcijas, kā arī izņemot neapstrādātu eļļu, izņemot izmantošanai lopbarībā

1515

Citādas negaistošās augu eļļas un tauki (ieskaitot jojobas eļļu) un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

1515.11.90

neapstrādāta linsēklu eļļa un tās frakcijas, izņemot izmantošanai lopbarībā

1515.19.90

linsēklu eļļa un tās frakcijas, izņemot neapstrādātu eļļu, izņemot izmantošanai lopbarībā

1515.21.90

neapstrādāta kukurūzas eļļa un tās frakcijas, izņemot izmantošanai lopbarībā

1515.29.90

kukurūzas eļļa un tās frakcijas, izņemot neapstrādātu eļļu, izņemot izmantošanai lopbarībā

1515.50.20

neapstrādāta sezama eļļa un tās frakcijas, izņemot izmantošanai lopbarībā

1515.50.99

sezama eļļa un tās frakcijas, izņemot neapstrādātu eļļu, izņemot izmantošanai lopbarībā

1515.90.70

neapstrādāta jojobas eļļa un tās frakcijas, izņemot izmantošanai lopbarībā

1515.90.80

jojobas eļļa un tās frakcijas, izņemot neapstrādātu eļļu, cietās frakcijas, izņemot izmantošanai lopbarībā

1515.90.99

jojobas eļļa un tās frakcijas, izņemot neapstrādātu eļļu un cietās frakcijas, izņemot izmantošanai lopbarībā

1516

Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to frakcijas, daļēji vai pilnīgi hidrogenētas, esterificētas, pāresterificētas vai elaidinētas, rafinētas vai nerafinētas, bet tālāk neapstrādātas

1516.10.20

dzīvnieku tauki un eļļas un to frakcijas, izņemot izmantošanai lopbarībā, kas iegūti tieši no zivīm vai jūras zīdītājiem

1516.10.99

dzīvnieku tauki un eļļas un to frakcijas, izņemot izmantošanai lopbarībā, kas iegūti tieši no zivīm vai jūras zīdītājiem

1516.20.99

augu tauki un eļļas un to frakcijas, izņemot izmantošanai lopbarībā, izņemot hidrogenētu rīcineļļu

1517

Margarīns; pārtikas maisījumi vai pārstrādes produkti, kuri iegūti no dzīvnieku vai augu taukiem vai eļļām, vai dažādu šajā nodaļā uzskaitīto tauku vai eļļu frakcijām, kas nav pārtikas tauki un eļļas vai to frakcijas, kuras iekļautas pozīcijā 1516

1517.90.21

augu eļļas pārtikas maisījumi, šķidrumu veidā, izņemot izmantošanai lopbarībā

1517.90.98

pārtikas maisījumi vai pārstrādes produkti, kuri iegūti no dzīvnieku vai augu taukiem vai eļļām, vai dažādu šajā nodaļā uzskaitīto tauku vai eļļu frakcijām, kas nav pārtikas tauki un eļļas vai to frakcijas, kuras iekļautas 1516 pozīcijā, izņemot pārtikas maisījumus šķidrā veidā vai augu eļļas, izņemot pārtikas maisījumus šķidrā veidā, kuri iegūti no dzīvnieku taukiem vai augu eļļām un kas sastāv tieši no augu eļļām, izņemot pārtikas maisījumus vai pārstrādes produktus, ko izmanto veidņu eļļām, izņemot tos, kas satur vairāk nekā 10 % piena taukus, izņemot izmantošanai lopbarībā

1518

Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to frakcijas, kausētas, oksidētas, dehidrētas, sulfurētas, caurpūstas, polimerizētas ar siltumu vakuumā vai inertā gāzē vai ķīmiski pārveidotas ar kādu citu ķīmisku paņēmienu, izņemot pozīcijas 1516 izstrādājumus; dzīvnieku vai augu tauku un eļļu vai šās nodaļas dažādo tauku un eļļu frakciju nepārtikas maisījumi vai izstrādājumi, kas citur nav minēti un iekļauti

1518.00.31

sikatīvu saturoša eļļa, izņemot izmantošanai lopbarībā

1518.00.41

linsēklu eļļa, karsēta, izņemot izmantošanai lopbarībā

1518.00.99

dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to frakcijas, kausētas, oksidētas, dehidrētas, sulfurētas, caurpūstas, polimerizētas ar siltumu vakuumā vai inertā gāzē vai ķīmiski pārveidotas ar kādu citu paņēmienu, izņemot pozīcijas 1516 izstrādājumus; dzīvnieku vai augu tauku un eļļu vai šās nodaļas dažādo tauku un eļļu frakciju nepārtikas maisījumi vai izstrādājumi, kas citu nav minēti un iekļauti, izņemot tunga eļļu un tamlīdzīgas koku eļļas, oitisiku eļļu, sikatīvu saturošu eļļa, karsētu linsēklu eļļu un linoksīnu, izņemot izmantošanai lopbarībā

16. nodaļa:   

Gaļas, zivju un vēžveidīgo, mīkstmiešu vai citu ūdens bezmugurkaulnieku izstrādājumi

1602

Citādi gatavi izstrādājumi vai konservi no gaļas, subproduktiem vai asinīm (izņemot desas un tamlīdzīgus izstrādājumus, un gaļas ekstraktus un sulas)

1602.20.01

zosu vai pīļu aknas

1603

Gaļas, zivju vai vēžveidīgo, molusku un citu ūdens bezmugurkaulnieku ekstrakti un sulas

1603.00.10

vaļu gaļa

1603.00.20

zivju vai vēžveidīgo, mīkstmiešu vai citu ūdens bezmugurkaulnieku ekstrakti un sulas

17. nodaļa:   

Cukurs un cukura konditorejas izstrādājumi

1701

Cukurniedru vai cukurbiešu cukurs un ķīmiski tīra saharoze cietā veidā

1701.11.90

cukurniedru cukurs bez aromatizētāju vai krāsvielu piedevām, izņemot izmantošanai lopbarībā

1701.12.90

biešu cukurs bez aromatizētāju vai krāsvielu piedevām, izņemot izmantošanai lopbarībā

1701.91.90

citāds cukurniedru vai biešu cukurs un ķīmiski tīra saharoze, izņemot jēlcukuru, bez aromatizētājiem vai krāsvielu piedevām, izņemot izmantošanai lopbarībā

1701.99.91

citāds cukurniedru vai biešu cukurs, izņemot jēlcukuru, un ķīmiski tīra saharoze bez aromatizētājiem vai krāsvielu piedevām, izņemot izmantošanai lopbarībā, graudos vai pulverveidā

1701.99.95

citāds cukurniedru vai biešu cukurs, izņemot jēlcukuru, un ķīmiski tīra saharoze, kas nav graudos vai pulverveida, bez aromatizētājiem vai krāsvielu piedevām, izņemot izmantošanai lopbarībā, mazumtirdzniecībai paredzētā iesaiņojumā, kas nepārsniedz 24 kg

1701.99.99

citāds cukurniedru vai biešu cukurs, izņemot jēlcukuru, un ķīmiski tīra saharoze, kas nav graudos vai pulverveida, bez aromatizētājiem vai krāsvielu piedevām, izņemot izmantošanai lopbarībā, nefasēts mazumtirdzniecībai paredzētā iesaiņojumā

1702

Citādi cukuri, ieskaitot ķīmiski tīru laktozi, maltozi, glikozi un fruktozi, cietā veidā; cukura sīrupi bez aromatizētāju vai krāsvielu piedevām; mākslīgais medus, arī maisījumā ar dabisko medu, grauzdēts cukurs

1702.90.40

grauzdēts cukurs, arī iekrāsots, izņemot izmantošanai lopbarībā

20. nodaļa:   

Dārzeņu, augļu, riekstu vai citu augu daļu izstrādājumi

2003

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavotas vai konservētas sēnes un trifeles

2003.20.00

trifeles, sagatavotas vai konservētas bez etiķa vai etiķskābes

2003.90.09

sēnes, kas nav Agaricus ģints sēnes, sagatavotas vai konservētas, bet ne etiķī vai etiķskābē, kas nav kultivētas

2005

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti, nesaldēti citi dārzeņi, izņemot pozīcijā 2006 minētos

2005.40.03

zirņi (Pisum sativum), sagatavoti vai konservēti bez etiķa vai etiķskābes, nesasaldēti, izņemot pozīcijā 2006 minētos produktus, izņemot izmantošanai lopbarībā

2005.91.00

bambusa dzinumi, sagatavoti vai konservēti bez etiķa vai etiķskābes, nesaldēti

2006

Dārzeņi, augļi, rieksti, augļu mizas un citādas augu daļas, konservētas cukurā (žāvētas, iecukurotas vai glazētas)

2006.00.10

ingvers, konservēts cukurā (žāvēts, iecukurots vai glazēts)

2008

Augļi, rieksti un citas ēdamas augu daļas, kas citur nav minētas un iekļautas, sagatavotas vai konservētas ar citu paņēmienu, arī ar cukura vai citu saldinātāju vai spirta piedevu

2008.19.00

rieksti un citas sēklas, izņemot maltus riekstus, arī maisījumos

ex 2008.92.09

augļu un riekstu maisījumi, kuri nesatur sastāvdaļas, kas minētas citās nodaļās, izņemot 8. nodaļu

2008.99.02

plūmes, citādi sagatavotas vai konservētas

2009

Augļu sulas (ietverot vīnogu misu) un dārzeņu sulas, neraudzētas un bez spirta piedevas, arī ar cukura vai cita saldinātāja piedevu

2009.11.19

apelsīnu sula, saldēta, ar cukura piedevu vai citu saldinātāju, kuras Briksa vērtība nepārsniedz 67

2009.11.99

apelsīnu sula, saldēta, bez cukura piedevas vai cita saldinātāja, izņemot konteinerus, kuru svars (kopā ar saturu) ir 3 kg vai vairāk, koncentrēta, kuras Briksa vērtība nepārsniedz 67

2009.19.19

apelsīnu sula, nesaldēta, ar cukura piedevu vai citu saldinātāju, kuras Briksa vērtība pārsniedz 67

2009.19.99

apelsīnu sula, nesaldēta, bez cukura piedevas vai cita saldinātāja, izņemot konteinerus, kuru svars (kopā ar saturu) ir 3 kg vai vairāk, koncentrēta, kuras Briksa vērtība pārsniedz 67

2009.31.91

citu viena veida citrusu augļu sula, ar cukura piedevu, izņemot apelsīnu un greipfrūtu, kuras Briksa vērtība nepārsniedz 20, izņemot konteineros, kuru svars (ar saturu) ir 3 kg vai vairāk

2009.39.91

citu viena veida citrusu augļu sula, ar cukura piedevu, izņemot apelsīnu un greipfrūtu, kuras Briksa vērtība pārsniedz 20, izņemot konteineros, kuru svars (ar saturu) ir 3 kg vai vairāk

2009.41.90

ananāsu sula, kuras Briksa vērtība nepārsniedz 20, izņemot konteineros, kuru svars (kopā ar saturu) ir 3 kg vai vairāk

2009.49.90

ananasu sula, kuras Briksa vērtība pārsniedz 20, izņemot konteineros, kuru svars (kopā ar saturu) ir 3 kg vai vairāk

2009.80.94

persiku sula vai aprikozu sula

21. nodaļa:   

Dažādi pārtikas produkti

2106

Pārtikas izstrādājumi, kas nav minēti vai iekļauti citur

2106.90.31

aromatizēti vai iekrāsoti cukura sīrupi

23. nodaļa:   

Pārtikas rūpniecības atliekas un atkritumi; gatava lopbarība

2301

Milti, rupja maluma milti un granulas no gaļas vai gaļas subproduktiem, zivīm vai vēžveidīgajiem, mīkstmiešiem vai citiem ūdens bezmugurkaulniekiem, nederīgas pārtikai; dradži (grības)

2301.20.10

zivju un vēžveidīgo, mīkstmiešu vai citu ūdens bezmugurkaulnieku milti, rupja maluma milti un granulas izmantošanai lopbarībā

2309

Izstrādājumi, kas izmantojami dzīvnieku barībā

2309.10.11

suņu barība, safasēta mazumtirdzniecībai, kas satur sauszemes dzīvnieku gaļu vai gaļas subproduktus, hermētiskos konteineros

2309.10.12

kaķu barība, safasēta mazumtirdzniecībai, kas satur sauszemes dzīvnieku gaļu vai gaļas subproduktus, hermētiskos konteineros

2309.90.11

lolojumdzīvnieku barība, kas satur sauszemes dzīvnieku gaļu vai gaļas subproduktus, hermētiskos konteineros

II PIELIKUMS

Tarifu kvotas produktu importēšanai Norvēģijā, kuru izcelsme ir Eiropas Savienībā

Norvēģijas muitas tarifs

Produktu apraksts

Konsolidētas tarifu kvotas

(daudzums gadā tonnās)

No kurām papildkvotas

Nodokļa likme kvotas robežās (NOK/kg)

0201/0202

Liellopu gaļa

900 (2)

900

0

0201 10 00

liellopu liemeņi un pusliemeņi

0201 20 01

rekonstruējamā liemeņa ceturtdaļas, t. i., tā paša dzīvnieka priekšējās ceturtdaļas un pakaļējās ceturtdaļas, kas uzrādītas tajā pašā laikā

0201 20 02

citādas priekšējās ceturtdaļas

0201 20 03

citādas pakaļējās ceturtdaļas

0201 20 04

tā dēvētie “Pistola” izcirtņi

0202 10 00

liemeņi un pusliemeņi

0202 20 01

rekonstruētās liemeņa ceturtdaļas, t. i., tā paša dzīvnieka priekšējās ceturtdaļas un pakaļējās ceturtdaļas, kas uzrādītas tajā pašā laikā

0202 20 02

citādas priekšējās ceturtdaļas

0202 20 03

citādas pakaļējās ceturtdaļas

0202 20 04

tā dēvētie “Pistola” izcirtņi

0203

Cūkgaļa

600 (2)

600

0

0203 11 10

svaiga vai atdzesēta cūkgaļa, mājas cūku liemeņi un pusliemeņi

0203 21 10

saldēta cūkgaļa, mājas cūku liemeņi un pusliemeņi

0206 41 00

cūkas aknas, saldētas

350

100

5

0207

Pozīcijas 0105 mājputnu gaļa un subprodukti, svaigi, atdzesēti vai saldēti

800 (2)

800

0

0207 11 00

nesadalītas vistas, svaigas vai atdzesētas

0207 12 00

nesadalītas vistas, saldētas

0207 24 00

tītari, nesadalīti, svaigi vai atdzesēti

0207 25 00

tītari, nesadalīti, saldēti

ex 0207 35 00

pīļu krūtiņas

100

100

30

0210 11 00 (3)

šķiņķi, pleči un to izcirtņi, ar kauliem

400

200

0

0406

siers un biezpiens

7 200 (4)

2 700

0

0511 99 11/0511 99 21

asins pulveris, nelietojams pārtikā

350

50

0

0701 90 22

jaunie kartupeļi, no 1. aprīļa līdz 14. maijam

2 500

2 500

0

0705 11 12/11 19

ledussalāti, no 1. marta līdz 31. maijam

400 (5)

400

0

0811 10 01/0811 10 09

zemenes, nevārītas vai vārītas ūdenī, vai tvaicētas, saldētas

2 200 (6)  (7)

300

0

1001 10 00

cietie kvieši

5 000 (8)

5 000

0

ex 1002 00 00

hibrīda rudens rudzi

1 000 (9)

1 000

0

1005 90 10

kukurūza, kas paredzēta barībai

10 000

10 000

0

1103 13 10

kukurūzas putraimi un rupja maluma milti, kas paredzēti barībai

10 000

10 000

0

1209 23 00

auzeņu sēklas

400 (10)

345

0

1209 24 00

pļavas skarenes (Poa pratensis L.) sēklas

200 (10)

100

0

1601 00 00

desas

400

200

0

1602 49 10

speķa kraukšķi

350

100

0

1602 50 01

frikadeles

200

50

0

2009 71 00/2009 79 00

ābolu sula, arī koncentrēta

3 300 (6)

1 000

0

2005 20 91

kartupeļi, daļēji apstrādāti uzkodu ražošanai

3 000 (5)

3 000

0

2009 80 10/2009 80 20

upeņu sula

150 (6)

150

0

ex 2009 80 99

melleņu koncentrāts

200 (6)

200

0

III PIELIKUMS

Tarifu samazinājumi Eiropas Savienības izcelsmes produktu importēšanai Norvēģijā

Norvēģijas muitas tarifs

Produktu apraksts

Jaunais un procentuālais nodoklis

Jaunais īpašais nodoklis

(NOK/kg)

0209 00 00

Cūku tauki

 

10,50

0602 10 21

begonijas, visas šķirnes

10 %

 

0602 10 24

pelargonijas

15 %

 

0602 90 62

papardes

15 %

 

0602 90 67

begonijas, visas šķirnes

30 %

 

0603 11 20

rozes (no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim)

150 %

 

0603 14 20

krizantēmas (no 16. marta līdz 14. decembrim)

150 %

 

0603 19 10

dažādu puķu pušķi, t. i., no puķēm, kas klasificētas saskaņā ar preču kodiem 0603 1110 līdz 0603 14 20, bet kuros šie ziedi nav pārsvarā (tomēr, augi, kas klasificēti saskaņā ar preču kodiem 0603 1921 līdz 0603 1998 joprojām tiek klasificēti atbilstoši attiecīgajiem kodiem)

150 %

 

0603 19 92

tulpes (no 1. jūnija līdz 30. aprīlim)

150 %

 

0603 19 93

lilijas

150 %

 

0603 19 94

argirantēmas (no 1. maija līdz 31. oktobrim)

150 %

 

0603 19 95

ģipsenes

150 %

 

0603 19 96

alstromērijas

150 %

 

ex 0707 00 90

kornišoni (no 1. janvāra līdz 30. jūnijam)

 

1,60

2008 99 01

āboli

 

5,75

2009 80 91

aveņu sula

 

14,50

2009 80 92

zemeņu sula

 

14,50

IV PIELIKUMS

Beznodokļu piekļuve Norvēģijas izcelsmes produktu importēšanai Eiropas Savienībā

KN kodi

Apraksts

2. nodaļa:   

Gaļa un ēdami gaļas subprodukti

0208

Citāda svaiga, atdzesēta vai saldēta gaļa un gaļas subprodukti

0208 90 70

varžu kājiņas

5. nodaļa:   

Dzīvnieku izcelsmes produkti, kas citur nav minēti un iekļauti

0511

Dzīvnieku izcelsmes produkti, kas citur nav minēti vai iekļauti; pārtikā nelietojami beigti 1. vai 3. nodaļā minētie dzīvnieki

0511 99 39

dzīvnieku izcelsmes produkti, kas citur nav minēti vai ietverti; pārtikā nelietojami beigti 1. vai 3. nodaļā minētie dzīvnieki; izņemot buļļu spermu; izņemot zivju vai vēžveidīgo, mīkstmiešu vai citu ūdens bezmugurkaulnieku produktus, beigtus 3. nodaļā minētos dzīvniekus; izņemot cīpslas vai stiegras, jēlādu atgriezumus un tamlīdzīgus atkritumus; izņemot dzīvnieku izcelsmes dabiskos sūkļus; izņemot neapstrādātus

6. nodaļa:   

Veģetējoši koki un citi augi; sīpoli, saknes un tamlīdzīgas augu daļas; griezti ziedi un dekoratīvi zaļumi

0601

Sīpoli, gumi, bumbuļveida sakneņi, bumbuļsīpoli, saknes ar lapu rozetēm un sakneņi veģetatīvā miera stāvoklī, veģetējoši vai ziedos; cigoriņu augi un saknes, izņemot pozīcijā 1212 minētās saknes

0601 10 10

hiacinšu

0601 10 20

narcišu

0601 10 30

tulpju

0601 10 40

gladiolu

0601 10 90

citādi sīpoli, gumi, bumbuļveida sakneņi, bumbuļsīpoli, vainagi un sakneņi, neizdīguši

0601 20 30

orhideju, hiacinšu, narcišu un tulpju

0601 20 90

citādi sīpoli, gumi, bumbuļveida sakneņi, bumbuļsīpoli, saknes ar lapu rozetēm un sakneņi, veģetējoši vai ziedos

0602

Citi veģetējoši augi (ieskaitot to saknes), spraudeņi un potzari; micēlijs

0602 90 10

micēlijs

0602 90 41

meža koki

0602 90 50

citādas āra kultūras

0602 90 91

ziedoši augi ar ziedpumpuriem vai ziediem, izņemot kaktusus

0602 90 99

citādi

0604

Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem noderīgas svaigas, kaltētas, krāsotas, balinātas, piesūcinātas vai citādi apstrādātas lapas, lapoti zari un citas augu daļas bez ziediem un ziedpumpuriem, stiebrzāles, sūnas un ķērpji

0604 10 90

sūnas un ķērpji, izņemot briežu ķērpi

0604 91 20

Ziemassvētku eglītes

0604 91 40

skujkoku zari

0604 99 90

pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem noderīgas svaigas lapas, lapoti zari un citas augu daļas bez ziediem un ziedpumpuriem, stiebrzāles (izņemot Ziemassvētku eglītes un skujkoku zarus)

7. nodaļa:   

Ēdami dārzeņi un atsevišķas saknes un bumbuļi

0703

Sīpoli, šalotes, ķiploki, puravi un citi sīpolu dārzeņi, svaigi vai atdzesēti

0703 90 00

puravi un citi sīpolu dārzeņi

0704

Galviņkāposti, ziedkāposti, kolrābji, lapu kāposti un tamlīdzīgi pārtikas kāpostaugi, svaigi vai atdzesēti

ex 0704 10 00

brokoļi, svaigi vai atdzesēti

0704 90 10

baltie galviņkāposti un sarkanie galviņkāposti

0704 90 90

kolrābji, lapu kāposti un tamlīdzīgi pārtikas kāpostaugi, svaigi vai atdzesēti (izņemot puķkāpostus, brokoļus, Briseles kāpostus, baltie galviņkāpostus un sarkanos galviņkāpostus)

0705

Dārza salāti (Lactuca sativa) un cigoriņi (Cichorium spp.), svaigi vai atdzesēti

0705 29 00

citādi cigoriņi, izņemot lapu cigoriņus

0708

Pākšu dārzeņi, lobīti vai nelobīti, svaigi vai atdzesēti

0708 90 00

citādi pākšu dārzeņi, izņemot zirņus un pupiņas

0709

Citi svaigi vai atdzesēti dārzeņi

0709 40 00

selerijas, izņemot sakņu selerijas

0709 70 00

spināti, Jaunzēlandes spināti un dārza balodenes

0710

Saldēti dārzeņi (termiski neapstrādāti vai apstrādāti, tvaicējot vai vārot ūdenī)

071030.00

spināti, Jaunzēlandes spināti un dārza balodenes (termiski neapstrādāti vai apstrādāti, tvaicējot vai vārot ūdenī), saldēti

0710 80 61

atmatenes

0710 80 69

citādas sēnes

0710 80 80

artišoki

0710 80 85

sparģeļi

ex 0710 80 95

brokoļi, saldēti

0712

Kaltēti dārzeņi, veseli, sagriezti gabaliņos vai šķēlītēs, sasmalcināti vai pulverī, bet tālāk neapstrādāti

0712 20 00

sīpoli

0712 31 00

atmatenes

0712 32 00

ausaines (Auricularia spp.)

0712 33 00

receklenes (Tremella spp.)

0712 39 00

trifeles un citādas kaltētas sēnes, izņemot Agaricus ģints sēnes

0713

Kaltēti lobīti pākšu dārzeņi, arī mizoti vai šķelti

0713 50 00

rupjsēklu (cūku) pupas (Vicia faba var. major) un sīksēklu un vidējrupjsēklu (lauka) pupas (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor)

0713.9000

kaltēti un lobīti pākšu dārzeņi, arī mizoti vai šķelti (izņemot zirņus, aunazirņus, pupiņas, lēcas, cūku pupas un lauka pupas)

0714

Manioks, niedru maranta, saleps, topinambūri, batātes un tamlīdzīgas saknes un gumi ar augstu cietes vai inulīna saturu, svaigi, dzesināti, saldēti vai kaltēti, arī šķēlēs vai granulās, sāgo palmu serdes;

0714 10 91

manioks, lietošanai pārtikā, tiešajā iepakojumā ar tīro svaru līdz 28 kg, svaigi un veseli vai mizoti un saldēti, arī šķēlītēs

0714 10 98

manioks, citādi

0714 20 10

batātes, svaigas, nesadalītas, paredzētas lietošanai pārtikā

0714 20 90

batātes, citādas

8. nodaļa:   

Ēdami augļi un rieksti; citrusaugļu un meloņu mizas

0802

Citādi rieksti, svaigi vai kaltēti, arī lobīti vai mizoti

0802 40 00

ēdamie kastaņi (Castanea spp.)

0802 50 00

pistācijas

0802 60 00

makadāmiju rieksti

0802 90 50

pīniju rieksti

0802 90 85

citādi rieksti, izņemot mandeles, lazdu riekstus, valriekstus, kastaņus, pistācijas, makadāmiju riekstus, pekanriekstus un pīniju riekstus

0804

Dateles, vīģes, ananasi, avokado, gvajaves, mango un mangostāni, svaigi vai žāvēti

0804 10 00

dateles

0804 20 10

svaigas vīģes

0805

Citrusaugļi, svaigi vai žāvēti

0805 40 00

greipfrūti, ieskaitot pomelo

0805 90 00

citrusaugļi, izņemot apelsīnus, mandarīnus (arī tanžerīnus un sakumas), klementīnus, vilkingus un tamlīdzīgus citrusaugļu hibrīdus, greipfrūtus, ieskaitot pomelo, citronus un laimus

0806

Vīnogas, svaigas vai žāvētas

0806 10 10 (11)

galda vīnogas

0806 10 90

citādas svaigas vīnogas

0808

Svaigi āboli, bumbieri un cidonijas

0808 20 90

cidonijas

0809

Svaigas aprikozes, ķirši, persiki (ieskaitot nektarīnus), plūmes un ērkšķu plūmes

0809 40 90

ērkšķu plūmes

0810

Citi svaigi augļi un ogas

0810 20 90

kazenes, zīdkoka ogas un kazeņavenes

0810 40 30

Vaccinium ģints ogas, mellenes (Vaccinium myrtillus)

0810 40 50

lielogu dzērvenes (Vaccinium macrocarpon) un krūmmellenes (Vaccinium corymbosum)

0810 40 90

dzērvenes, mellenes un citādas Vaccinium ģints ogas, izņemot brūklenes (Vaccinium vitis-idaea), mellenes (Vaccinium myrtillus), lielogu dzērvenes (Vaccinium macrocarpon) un krūmmellenes (Vaccinium corymbosum)

0810 60 00

duriāni

0810 90 50

upenes

0810 90 60

sarkanās jāņogas

0810 90 70

svaigas baltās jāņogas un ērkšķogas

0810 90 95

svaigi ēdami augļi (izņemot riekstus, banānus, dateles, vīģes, ananāsus, avokado, gvajaves, mango un mangustānus, papaijas, tamarindus, kešjukoku augļus, ličī, džekfrūtus, sapodillas, pasifloru augļus, karambolas, pitahajas, citruaugļus, vīnogas un melones)

0811

Saldēti augļi un rieksti, termiski neapstrādāti vai termiski apstrādāti, tvaicējot vai vārot ūdenī, arī ar cukura vai citu saldinātāju piedevu

0811 90 95

brūklenes, lācenes, mellenes, saldētas

9. nodaļa:   

Kafija, tēja, mate un garšvielas

0904

Piper ģints pipari; kaltēti vai grūsti, vai malti Capsicum ģints vai Pimenta ģints piparu augļi

0904 12 00

grūsti vai malti Piper ģints pipari

0904 20 10

dārzeņpipari, negrūsti un nemalti

0904 20 90

Capsicum ģints vai pimenta ģints dārzeņi, grūsti vai malti

0905

Vaniļa

0905 00 00

vaniļa

0907

Krustnagliņas (veseli augļi, ziedi un stublāji)

0907 00 00

krustnagliņas (veseli augļi, ziedi un stublāji)

0910

Ingvers, safrāns, kurkuma, mārsils, lauru lapas, karijs un citas garšvielas

0910 20 90

safrāns, grūsts vai malts

0910 91 90

saberzti vai malti dažāda veida garšvielu maisījumi

0910 99 33

mazais mārsils “thymus serpyllum” (izņemot grūstu vai maltu)

0910 99 39

timiāns (izņemot grūstus vai maltus un mazo mārsilu)

0910 99 50

lauru lapas

0910 99 99

garšvielas, grūstas vai maltas (izņemot Piper ģints piparus, Capsicum ģints vai Pimenta ģints piparu augļus, vaniļu, kanēli, kanēļkoka ziedus, krustnagliņas (veseli augļi, stublāji), muskatriekstu, muskatriekstu mizas, kardamonu, anīsa sēklas, zvaigžņoto anīsu, fenheli, koriandru, kumīnu, ķimenes, fenheļa sēklas, ingveru, safrānu, kurkumu, timiānu, lauru lapas, kariju un grieķu trigonellas sēklas un dažādu garšvielu maisījumus

11. nodaļa:   

Miltrūpniecības produkti; iesals; cietes; inulīns; kviešu lipeklis

1104

Citādi apstrādāti labības graudi, piemēram, atsēnaloti, placināti, pārslās, grūbas, šķelti vai drupināti; graudaugu dīgļi, veseli, placināti, pārslās vai malti (izņemot labības miltus, un lobītus un pilnībā vai daļēji noslīpētus rīsus un šķeltus rīsus

1104 29 01

atsēnaloti (izlobīti vai spraukti) miežu graudi

1104 29 03

ar atdalītu sēklapvalku, šķelti vai drupināti miežu graudi (putraimi)

1104 29 05

miežu grūbas

1104 29 07

miežu graudi, tikai drupināti

1104 29 09

miežu graudi (izņemot atsēnalotus (izlobītus vai sprauktus) un šķeltus vai drupinātus (putraimus), grūbas vai tikai drupinātus)

1104 29 11

atsēnaloti (izlobīti vai spraukti) kviešu graudi

1104 29 18

atsēnaloti (izlobīti vai spraukti) labības graudi (izņemot miežus, auzas, kukurūzu, rīsus vai kviešus)

1104 29 30

labības graudu grūbas (izņemot miežus, auzas, kukurūzu vai rīsus)

1104 29 51

kviešu graudi, tikai drupināti

1104 29 55

rudzu graudi, tikai drupināti

1104 29 59

labības graudi, tikai drupināti (izņemot miežus, auzas, kukurūzu, kviešus vai rudzus)

1104 29 81

kviešu graudi (izņemot atsēnalotus (izlobītus vai sprauktus) un šķeltus vai drupinātus, grūbas vai tikai drupinātus)

1104 29 85

rudzu graudi (izņemot atsēnalotus (izlobītus vai sprauktus) un šķeltus vai drupinātus, grūbas vai tikai drupinātus)

1104 29 89

labības graudi (izņemot miežu, auzu, kukurūzas, kviešu un rudzu, atsēnalotus (izlobītus vai sprauktus) un šķeltus vai drupinātus, grūbas vai tikai drupinātus)

1106

Pozīcijas 0713 kaltēto pākšu dārzeņu, pozīcijas 0714 sāgo palmas serdes un sakņu vai bumbuļu, vai 8. nodaļā minēto produktu milti, rupja maluma milti un pulveris

1106 10 00

pozīcijā 0713 minēto zirņu, pupiņu, lēcu un citādu kaltēto lobīto pākšu dārzeņu milti, rupja maluma milti un pulveris

1106 30 10

banānu milti, rupja maluma milti un pulveris

1106 30 90

8. nodaļā minēto ēdamo augļu un riekstu milti, rupja maluma milti un pulveris; citrusaugļu un ķirbjaugu mizas (izņemot banānu)

1108

Cietes; inulīns

1108 11 00

kviešu ciete

1108 12 00

kukurūzas ciete

1108 14 00

manioka ciete

1108 19 10

rīsu ciete

1108 19 90

ciete (izņemot kviešu, kukurūzas, kartupeļu, manioka un rīsu)

1108 20 00

inulīns

1109

Kviešu lipeklis, arī kaltēts

1109 00 00

kviešu lipeklis, arī kaltēts

12. nodaļa:   

Eļļas augu sēklas un eļļas augu augļi; dažādi graudi, sēklas un augļi; augi rūpnieciskām vajadzībām un ārstniecības augi; salmi un rupjā barība

1209

Sēklas, augļi un sporas sējai

1209 10 00

cukurbiešu sēklas

1209 91 10

kolrābju sēklas (Brassica oleracea, var. Caulorapa un Gongylodes L.) sējai

1209 91 30

galda jeb sarkano biešu (Beta vulgaris var. Conditiva) sēklas, sējai

1209 91 90

dārzeņu sēklas, sējai (izņemot Brassica oleracea, var. Caulorapa un Gongylodes L.)

1210

Apiņu rogas, svaigas vai žāvētas, arī maltas, pulverī vai granulās; lupulīns

1210 10 00

apiņu rogas, svaigas vai žāvētas (izņemot maltas, pulverī vai granulās)

1210 20 10

apiņu rogas, maltas, pulverveidā vai granulās, ar augstāku lupulīna saturu; lupulīns

1210 20 90

apiņu rogas, maltas, pulverveidā vai granulās (izņemot ar augstāku lupulīna saturu)

13. nodaļa:   

Šellaka; sveķi un citas augu sulas un ekstrakti

1302

Opijs, vaniļas oleosveķi un citi no augu produktiem iegūti recinātāji un biezinātāji, arī modificēti

1302 19 05

vaniļas oleosveķi

15. nodaļa:   

Dzīvnieku un augu tauki un eļļas un to šķelšanās produkti; gatavi pārtikas tauki; dzīvnieku vai augu vaski

1502

Liellopu, aitu vai kazu tauki, izņemot pozīcijā 1503 minētos

1502 00 90

liellopu, aitu vai kazu tauki, izņemot rūpnieciskām vajadzībām, tauku stearīnu, tauku eļļu, oleostearīnu, oleoeļļu un taleļļu, neemulģētu, nesajauktu un citādi nesagatavotu

1503

Tauku stearīns, tauku eļļa, oleostearīns, oleoeļļa un taleļļa, neemulģēta, nesajaukta un citādi nesagatavota

1503 00 19

tauku stearīns un oleostearīns, izņemot rūpnieciskām vajadzībām un emulģētu, sajauktu vai citādi sagatavotu

1503 00 90

taleļļa, oleoeļļa un tauku eļļa, izņemot emulģētu, sajauktu vai citādi sagatavotu, un taleļļu rūpnieciskām vajadzībām

1504

Zivju vai jūras zīdītāju tauki un eļļas un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

1504 10 10

zivju aknu eļļas un to frakcijas ar A vitamīna saturu 2 500 SV/g vai mazāk, rafinētas vai nerafinētas, izņemot ar ķīmiskā sastāva izmaiņām

1504 10 99

zivju tauki un eļļas un šķidrās frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, izņemot ar ķīmiskā sastāva izmaiņām un aknu eļļas

1505

Vilnas tauki un taukvielas, ko iegūst no tiem

1505 00 10

neapstrādāti vilnas tauki

1507

Sojas pupu eļļa un tās frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

1507 10 10

neapstrādāta sojas pupu eļļa, attīrīta vai neattīrīta no līmvielām, tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

1507 10 90

neapstrādāta sojas pupu eļļa, attīrīta vai neattīrīta no līmvielām, izņemot tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām

1507 90 10

sojas pupu eļļa un tās frakcijas, rafinēta vai nerafinēta, tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām, izņemot ar ķīmiskā sastāva izmaiņām, neapstrādātu vai pārtikas produktu ražošanai

1507 90 90

sojas pupu eļļa un tās frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, izņemot tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām, ar ķīmiskā sastāva izmaiņām vai neapstrādātu

1508

Zemesriekstu eļļa un tās frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

1508 10 90

neapstrādāta zemesriekstu eļļa, izņemot tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām

1508 90 10

zemesriekstu eļļa un tās frakcijas, rafinēta vai nerafinēta, rūpnieciskām vajadzībām, izņemot ar ķīmiskā sastāva izmaiņām, neapstrādātu vai pārtikas produktu ražošanai

1508 90 90

zemesriekstu eļļa un tās frakcijas, rafinēta vai nerafinēta, izņemot ar ķīmiskā sastāva izmaiņām, tehniskā vai rūpnieciskām vajadzībām

1509

Olīveļļa un tās frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

1509 10 10

neapstrādāta spīdīgā olīveļļa, kas iegūta no olīvām tikai ar mehāniskiem vai citiem fizikāliem paņēmieniem apstākļos, kas neizraisa eļļas pasliktināšanos

1509 10 90

neapstrādāta olīveļļa, kas iegūta no olīvām tikai ar mehāniskiem vai citiem fizikāliem paņēmieniem apstākļos, kas neizraisa eļļas pasliktināšanos, izņemot neapstrādātu spīdīgo olīveļļu

1509 90 00

olīveļļa un tās frakcijas, kas iegūta no olīvām tikai ar mehāniskiem vai citiem fizikāliem paņēmieniem apstākļos, kas neizraisa eļļas pasliktināšanos, izņemot neapstrādātu spīdīgo olīveļļu vai ar ķīmiskām izmaiņām

1510

Citādas eļļas un to frakcijas, kas iegūtas tikai no olīvām, arī rafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām, ieskaitot šo eļļu vai frakciju maisījumus ar eļļām vai frakcijām, kas minētas pozīcijā 1509

1510 00 10

neapstrādātas eļļas

1510 00 90

citādas

1511

Palmu eļļa un tās frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

1511 10 90

neapstrādāta palmu eļļa, izņemot tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām

1511 90 11

palmu eļļas cietās frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām, iepakojumā, kura svars ir 1 kg vai mazāks

1511 90 19

palmu eļļas cietās frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām, iepakojumā, kura svars pārsniedz 1 kg, vai citādi iepakota

1511 90 91

palmu eļļa un tās šķidrās frakcijas, rafinēta vai nerafinēta, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām, rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu vai neapstrādātu

1511 90 99

palmu eļļa un tās šķidrās frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām, izņemot rūpnieciskām vajadzībām vai neapstrādātu

1512

Saulespuķu eļļa, saflora eļļa vai kokvilnas eļļa un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

1512 11 10

neapstrādāta saulespuķu eļļa vai saflora eļļa, tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

1512 11 91

neapstrādāta saulespuķu eļļa, izņemot tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām

1512 11 99

neapstrādāta saflora eļļa, izņemot tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām

1512 19 10

saulespuķu vai saflora eļļa un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām, tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām, izņemot neapstrādātu vai pārtikas produktu ražošanai

1512 19 90

saulespuķu vai saflora eļļa un to frakcijas, rafinēta vai nerafinēta, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām, izņemot tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām vai neapstrādātu

1512 21 10

neapstrādāta kokvilnas eļļa, tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

1512 21 90

neapstrādāta kokvilnas eļļa, izņemot tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām

1512 29 10

kokvilnas eļļa un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām, tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām, izņemot neapstrādātu vai pārtikas produktu ražošanai

1512 29 90

kokvilnas eļļa un tās frakcijas, rafinēta vai nerafinēta, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām, izņemot tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām vai neapstrādātu

1513

Kokosriekstu (kopras) eļļa, palmu kodolu eļļa vai babasū eļļa un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez izmaiņām to ķīmiskajā sastāvā

1513 11 10

neapstrādāta kokosriekstu eļļa, tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

1513 11 91

neapstrādāta koksriekstu eļļa, tiešajā iepakojumā, kura svars ir 1 kg vai mazāks, izņemot tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām

1513 11 99

neapstrādāta kokosriekstu eļļa, tiešajā iepakojumā, kura svars pārsniedz 1 kg, izņemot tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām

1513 19 11

kokosriekstu eļļas cietās frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām, tiešajā iepakojumā, kura svars ir 1 kg vai mazāks

1513 19 19

kokosriekstu eļļas cietās frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām, tiešajā iepakojumā, kura svars pārsniedz 1 kg

1513 19 30

kokosriekstu eļļa un tās šķidrās frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām, tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu vai neapstrādātu

1513 19 91

kokosriekstu eļļa un tās šķidrās frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām, tiešajā iepakojumā, kura svars ir 1 kg vai mazāks, izņemot rūpnieciskām vajadzībām vai neapstrādātu

1513 19 99

kokosriekstu eļļa un tās šķidrās frakcijas, rafinēta vai nerafinēta, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām, tiešajā iepakojumā, kura svars pārsniedz 1 kg, vai citādi iepakotu, izņemot tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām vai neapstrādātu

1513 21 10

neapstrādāta palmu kodolu eļļa, un babasū eļļa tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

1513 21 30

neapstrādāta palmu kodolu eļļa un babasū eļļa, tiešajā iepakojumā, kura svars ir 1 kg vai mazāks, izņemot tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām

1513 21 90

neapstrādāta palmu kodolu eļļa un babasū eļļa, tiešajā iepakojumā ar tīro svaru, kas pārsniedz 1 kg, vai citādi iepakota, izņemot eļļas tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām

1513 29 11

palmu kodolu eļļas un babasū eļļas cietās frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām, tiešajā iepakojumā, kura svars ir 1 kg vai mazāks

1513 29 19

palmu kodolu eļļas un babasū eļļas cietās frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām, iepakojumā, kura svars pārsniedz 1 kg, vai citādi iepakota

1513 29 30

palmu kodolu eļļa un babasū eļļa un to šķidrās frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām, tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu vai neapstrādātu

1513 29 50

palmu kodolu eļļa un babasū eļļa un to šķidrās frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām, tiešajā iepakojumā, kura svars ir 1 kg vai mazāks, izņemot tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām vai neapstrādātu

1513 29 90

palmu kodolu eļļa un babasū eļļa un to šķidrās frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām, tiešajā iepakojumā, kura svars pārsniedz 1 kg, vai citādi iepakotas, izņemot tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām vai neapstrādātu

1514

Rapšu, ripšu vai sinepju eļļa un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

1514 11 10

rapšu eļļa vai ripšu eļļa ar zemu erukskābes saturu, negaistoša eļļa, kuras erukskābes saturs nepārsniedz 2 %, neapstrādāta, tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

1514 11 90

rapšu eļļa vai ripšu eļļa ar zemu erukskābes saturu, negaistoša eļļa, kuras erukskābes saturs nepārsniedz 2 %, neapstrādāta, izņemot tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām

1514 19 10

rapšu eļļa vai ripšu eļļa ar zemu erukskābes saturu, negaistoša eļļa, kuras erukskābes saturs nepārsniedz 2 % un to frakcijas, rafinēta vai nerafinēta, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām, tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu vai neapstrādātu

1514 19 90

rapšu eļļa vai ripšu eļļa ar zemu erukskābes saturu, negaistoša eļļa, kuras erukskābes saturs nepārsniedz 2 % un to frakcijas, rafinēta vai nerafinēta, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām, tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām vai neapstrādātu

1514 91 10

rapšu eļļa vai ripšu eļļa ar augstu erukskābes saturu, negaistoša eļļa, kuras erukskābes saturs ir 2 % vai to pārsniedz, un sinepju eļļa, neapstrādāta, tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

1514 91 90

rapšu eļļa vai ripšu eļļa ar augstu erukskābes saturu, negaistoša eļļa, kuras erukskābes saturs ir 2 % vai to pārsniedz, un sinepju eļļa, neapstrādāta, izņemot tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām

1514 99 10

rapšu eļļa vai ripšu eļļa ar augstu erukskābes saturu, negaistoša eļļa, kuras erukskābes saturs ir 2 % vai to pārsniedz, un sinepju eļļa un to frakcijas, rafinēta vai nerafinēta, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām, tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

1514 99 90

rapšu eļļa vai ripšu eļļa ar augstu erukskābes saturu, negaistoša eļļa, kuras erukskābes saturs ir 2 %, vai to pārsniedz, un sinepju eļļa un to frakcijas, rafinēta vai nerafinēta, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām, izņemot tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām vai neapstrādātu

1515

Citādas negaistošās augu eļļas un tauki (ieskaitot jojobas eļļu) un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

1515 11 00

neapstrādāta linsēklu eļļa

1515 19 10

linsēklu eļļa un tās frakcijas, rafinēta vai nerafinēta, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām, tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām, izņemot neapstrādātu vai pārtikas produktu ražošanai

1515 19 90

linsēklu eļļa un tās frakcijas, rafinēta vai nerafinēta, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām, izņemot tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām vai neapstrādātu

1515 21 10

neapstrādāta kukurūzas eļļa, tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

1515 21 90

neapstrādāta kukurūzas eļļa, izņemot tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām

1515 29 10

kukurūzas eļļa un tās frakcijas, rafinēta vai nerafinēta, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām, rūpnieciskām vajadzībām, izņemot neapstrādātu vai pārtikas produktu ražošanai

1515 29 90

kukurūzas eļļa un tās frakcijas, rafinēta vai nerafinēta, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām, izņemot rūpnieciskām vajadzībām vai neapstrādātu

1515 30 90

rīcineļļa un tās frakcijas, rafinēta vai nerafinēta, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām, izņemot aminoundenskābes ražošanai, lai izmantotu sintētisko tekstilšķiedru vai plastmasu ražošanā

1515 50 11

neapstrādāta sezama eļļa, tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

1515 50 19

neapstrādāta sezama eļļa, izņemot tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām

1515 50 91

sezama eļļa un tās frakcijas, rafinēta vai nerafinēta, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām, tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām, izņemot neapstrādātu

1515 50 99

sezama eļļa un tās frakcijas, rafinēta vai nerafinēta, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām, izņemot tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām vai neapstrādātu

1515 90 29

neapstrādāta tabakas sēklu eļļa, izņemot tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām

1515 90 39

tabakas sēklu eļļa un tās frakcijas, rafinēta vai nerafinēta, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām, izņemot tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām vai neapstrādātu

1515 90 40

neapstrādāti negaistoši augu tauki un eļļas un to frakcijas, tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu, sojas pupu eļļu, zemesriekstu eļļu, olīvu eļļu, palmu eļļu, saulespuķu eļļu, saflora eļļu, kokvilnas eļļu, kokosriekstu eļļu, palmu kodolu eļļu, babasū eļļu, rapšu eļļu, ripšu eļļu un sinepju eļļu, linsēklu eļļu, kukurūzas eļļu, rīcineļļu, tunga eļļu, sezama eļļu, jojobas eļļu, oitisiku eļļu, miršu vasku un Japānas vasku un tabakas sēklu eļļu

1515 90 51

neapstrādāti negaistoši augu tauki un eļļas, tiešajā iepakojumā, kura svars ir 1 kg vai mazāks, izņemot tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām un sojas pupu eļļu, zemesriekstu eļļu, olīvu eļļu, palmu eļļu, saulespuķu eļļu, saflora eļļu, kokvilnas eļļu, kokosriekstu eļļu, palmu kodolu eļļu, babasū eļļu, rapšu eļļu, ripšu eļļu un sinepju eļļu, linsēklu eļļu, kukurūzas eļļu, rīcineļļu, tunga eļļu, sezama eļļu, jojobas eļļu, oitisiku eļļu, miršu vasku un Japānas vasku un tabakas sēklu eļļu

1515 90 59

neapstrādāti negaistoši augu tauki un eļļas, tiešajā iepakojumā, kura svars pārsniedz 1 kg, vai neapstrādātus, šķidrumus, izņemot tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām; sojas pupu eļļu, zemesriekstu eļļu, olīvu eļļu, palmu eļļu, saulespuķu eļļu, saflora eļļu, kokvilnas eļļu, kokosriekstu eļļu, palmu kodolu eļļu, babasū eļļu, rubsen rapšu eļļu, sinepju eļļu, kukurūzas dīgļu eļļu,, rīcineļļu, tunga eļļu, sezama eļļu, jojobas eļļu vai oitisiku eļļu, miršu vasku un Japānas vasku un tabakas sēklu eļļu

1515 90 60

augu tauki un eļļas un to frakcijas, rafinēta vai nerafinēta, tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām, izņemot ar ķīmiskā sastāva izmaiņām, tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu; neapstrādātus taukus un eļļas; sojas pupu eļļu, zemesriekstu eļļu, olīvu eļļu, palmu eļļu, saulespuķu eļļu, saflora eļļu, kokvilnas eļļu,, kokosriekstu eļļu, palmu kodolu eļļu, babasū eļļu, rubsen rapšu eļļu, sinepju eļļu, linsēklu eļļu, kukurūzas dīgļu eļļu, rīcineļļu, tunga eļļu, sezama eļļu, jojobas eļļu vai oitisiku eļļu, miršu vasku un Japānas vasku un tabakas sēklu eļļu

1515 90 91

augu tauku un eļļu cietās negaistošās frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām, tiešajā iepakojumā, kura svars ir 1 kg vai mazāks, kas nav minētas citur, izņemot tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām un neapstrādātus taukus un eļļas

1515 90 99

augu tauku un eļļu cietās negaistošās frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām, tiešajā iepakojumā, kura svars pārsniedz 1 kg, kas nav minētas citur, izņemot tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām un neapstrādātus taukus un eļļas

1516

Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to frakcijas, daļēji vai pilnīgi hidrogenētas, esterificētas, pāresterificētas vai elaidinētas, rafinētas vai nerafinētas, bet tālāk neapstrādātas

1516 10 10

dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to frakcijas, daļēji vai pilnīgi hidrogenētas, esterificētas, pāresterificētas vai elaidinētas, rafinētas vai nerafinētas, bet tālāk neapstrādātas, tiešajā iepakojumā, kura svars ir 1 kg vai mazāks

1516 10 90

dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to frakcijas, daļēji vai pilnīgi hidrogenētas, esterificētas, pāresterificētas vai elaidinētas, rafinētas vai nerafinētas, bet tālāk neapstrādātas, tiešajā iepakojumā, kura svars pārsniedz 1 kg, vai citādi iepakotas

1516 20 91

dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to frakcijas, daļēji vai pilnīgi hidrogenētas, esterificētas, pāresterificētas vai elaidinētas, rafinētas vai nerafinētas, bet tālāk neapstrādātas, tiešajā iepakojumā, kura svars ir 1 kg vai mazāks, izņemot hidrogenētu rīcineļļu, t. s. “opālvasku” un tālāk apstrādātas

1516 20 95

rapšu eļļa, ripšu eļļa, linsēklu eļļa, saulespuķu eļļa, illipiju eļļa, sviestkoka eļļa, makoru sēklu eļļa, andirobu riekstu eļļa vai babasū eļļa un to frakcijas, pilnīgi vai daļēji hidrogenētas, esterificētas, pāresterificētas vai elaidinētas, rafinētas vai nerafinētas, tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām, tiešajā iepakojumā ar tīro svaru, kas pārsniedz 1 kg, vai citādi sagatavotas, izņemot pārtikas produktu ražošanu

1516 20 96

zemesriekstu eļļa, kokvilnas eļļa, sojas pupu eļļa vai saulespuķu eļļa un to frakcijas, izņemot tās, kuras iekļautas pozīcijā 1516 20 95; citādas eļļas un to frakcijas, kas satur mazāk par 50 % no svara brīvās taukskābes, tiešajā iepakojumā ar tīro svaru, kas pārsniedz 1 kg, vai citādi sagatavotas, izņemot palmu kodolu eļļu, illipiju eļļu, kokosriekstu (kopras) eļļu, rapšu eļļu vai kopojas eļļu un eļļas, kas iekļautas pozīcijā 1516 20 95

1516 20 98

dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to frakcijas, daļēji vai pilnīgi hidrogenētas, esterificētas, pāresterificētas vai elaidinētas, rafinētas vai nerafinētas, bet tālāk neapstrādātas, tiešajā iepakojumā, kura svars pārsniedz 1 kg vai citādā veidā, izņemot hidrogenētu rīcineļļu un eļļas, kas iekļautas pozīcijā 1516 20 95 un 1516 20 96

1517

Margarīns; pārtikas maisījumi vai pārstrādes produkti, kuri iegūti no dzīvnieku vai augu taukiem vai eļļām, vai dažādu šajā nodaļā uzskaitīto tauku vai eļļu frakcijām, kas nav pārtikas tauki un eļļas vai to frakcijas, kuras iekļautas pozīcijā 1516

1517 90 91

šķidras, jauktas negaistošas pārtikas augu eļļas, un to frakcijas ar piena tauku saturu 10 % vai mazāk, izņemot pilnībā vai daļēji hidrogenētas, esterificētas, pāresterificētas vai elaidinētas, rafinētas vai nerafinētas, bet tālāk neapstrādātas eļļas un olīveļļas maisījumus

1517 90 99

dzīvnieku vai augu tauku vai eļļu pārtikas maisījumi vai pārstrādes produkti, kuri iegūti no dzīvnieku vai augu taukiem vai eļļām, un dažādu tauku vai eļļu pārtikā lietojamas frakcijas ar piena tauku saturu 10 % vai mazāk, izņemot negaistošas augu eļļas, šķidras, jauktas, pārtikas maisījumus vai pārstrādes produktus, ko izmanto veidņu eļļām un margarīnu cietā veidā

1518

Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to frakcijas, kausētas, oksidētas, dehidrētas, sulfurētas, caurpūstas, polimerizētas ar siltumu vakuumā vai inertā gāzē vai ķīmiski pārveidotas ar kādu citu paņēmienu, izņemot pozīcijas 1516 izstrādājumus; dzīvnieku vai augu tauku un eļļu vai šīs nodaļas dažādo tauku un eļļu frakciju nepārtikas maisījumi vai izstrādājusi, kas citur nav minēti un iekļauti

1518 00 31

šķidras, jauktas negaistošas neapstrādātas nepārtikas augu eļļas, kas nav minētas citur, tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

1518 00 39

šķidras, jauktas negaistošas nepārtikas augu eļļas, kas nav minētas citur, tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām, izņemot neapstrādātas eļļas un pārtikas produktu ražošanu

1518 00 91

dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to frakcijas, kausētas, oksidētas, dehidrētas, sulfurētas, caurpūstas, polimerizētas ar siltumu vakuumā vai inertā gāzē vai ķīmiski pārveidotas ar kādu citu paņēmienu, izņemot pozīcijas 1516 izstrādājumus

1518 00 95

dzīvnieku vai dzīvnieku un augu tauku un eļļu vai to frakciju nepārtikas maisījumi vai izstrādājumi

1518 00 99

citādas

16. nodaļa:   

Gaļas, zivju un vēžveidīgo, molusku vai citu ūdens bezmugurkaulnieku izstrādājumi

1602

Sagatavota vai konservēta gaļa, gaļas subprodukti vai asinis, izņemot desas un līdzīgus izstrādājumus, un gaļas ekstraktus un sulas

1602 20 10

zosu vai pīļu aknas

1603

Gaļas, zivju, vēžveidīgo, molusku un citu ūdens bezmugurkaulnieku ekstrakti un sulas

1603 00 10

gaļas, zivju, vēžveidīgo, molusku un citu ūdens bezmugurkaulnieku ekstrakti un sulas, tiešajā iepakojumā, kura svars ir 1 kg vai mazāks

20. nodaļa:   

Dārzeņu, augļu, riekstu vai citu augu daļu izstrādājumi

2003

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavotas vai konservētas sēnes un trifeles

2003 20 00

trifeles, sagatavotas vai konservētas bez etiķa vai etiķskābes

2003 90 00

citādas sēnes, kas nav Agaricus ģints sēnes, sagatavotas vai konservētas, bet ne etiķī vai etiķskābē

2005

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti, nesaldēti citi dārzeņi, izņemot pozīcijā 2006 minētos

2005 40 00

zirņi (Pisum sativum), sagatavoti vai konservēti bez etiķa vai etiķskābes, nesaldēti, izņemot izmantošanai lopbarībā

2005 91 00

bambusa dzinumi, sagatavoti vai konservēti bez etiķa vai etiķskābes, nesasaldēti

2008

Augļi, rieksti un citas ēdamas augu daļas, kas citur nav minētas un iekļautas, sagatavotas vai konservētas ar citu paņēmienu, arī ar cukura vai citu saldinātāju vai spirta piedevu

2008 19 11

kokosrieksti, Indijas rieksti, Brazīlijas rieksti, beteļrieksti, kolu rieksti un makadāmiju rieksti, arī maisījumi, kuros ir gvajaves, mango, mangostāni, papaijas, tamarindi, kešjukoku augļi, ličī, džekfrūti, sapodillas, pasifloru augļi, karambola un pitahajas, kokosrieksti, Indijas rieksti, Brazīlijas rieksti, beteļrieksti, kolu rieksti un makadāmiju rieksti, kas pēc svara satur 50 % vai vairāk tropu augļu un riekstu, tiešajā iepakojumā ar tīro svaru, kas pārsniedz 1 kg, izņemot konservētus ar cukuru

2008 19 13

grauzdētas mandeles un pistācijas, tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru, kas pārsniedz 1 kg

2008 19 19

rieksti un citas sēklas, arī maisījumi, sagatavoti vai konservēti, tiešajā iepakojumā, ar svaru, kas pārsniedz 1 kg, izņemot sagatavotus vai konservētus ar etiķi, konservētus ar cukuru, bet ne sīrupā, ievārījumos, augļu želejās, marmelādēs, augļu biezeņos un augļu pastās, termiski apstrādātas, zemesriekstus, grauzdētas mandeles un pistācijas, kokosriekstus, Indijas riekstus, Brazīlijas riekstus, beteļriekstus, kolu riekstus un makadāmiju riekstus un to maisījumus, kas pēc svara satur 50 % vai vairāk tropu augļu un riekstu

2008 19 91

kokosrieksti, Indijas rieksti, Brazīlijas rieksti, beteļrieksti, kolu rieksti un makadāmiju rieksti, arī maisījumi, kuros ir gvajaves, mango, mangostāni, papaijas, tamarindi, kešjukoku augļi, ličī, džekfrūti, sapodillas, pasifloru augļi, karambola, pitahajas, kokosrieksti, Indijas rieksti, Brazīlijas rieksti, beteļrieksti, kolu rieksti un makadāmiju rieksti, kas pēc svara satur 50 % vai vairāk tropu augļu un riekstu, sagatavoti vai konservēti, tiešajā iepakojumā, kura svars ir 1 kg vai mazāks, kas nav iekļauti citur

2008 19 93

grauzdētas mandeles un pistācijas, tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru 1 kg vai mazāk

2008 19 95

grauzdēti rieksti, tiešajā iepakojumā ar tīro svaru 1 kg vai mazāk, izņemot zemesriekstus, mandeles, pistācijas, kokosriekstus, Indijas riekstus, Brazīlijas riekstus, beteļriekstus, kolu riekstus un makadāmiju riekstus

2008 19 99

rieksti un citas sēklas, arī maisījumi, sagatavoti vai konservēti, tiešajā iepakojumā, ar svaru 1 kg vai mazāk, izņemot sagatavotus vai konservētus ar etiķi, konservētus ar cukuru, bet ne sīrupā, ievārījumos, augļu želejās, marmelādēs, augļu biezeņos un augļu pastās, termiski apstrādātas, zemesriekstus, grauzdētus riekstus un kokosriekstus, Indijas riekstus, Brazīlijas riekstus, beteļriekstus, kolu riekstus un makadāmiju riekstus un to maisījumus, kas pēc svara satur 50 % vai vairāk tropu augļu un riekstu

2008 92 12

gvajavu, mango, mangostānu, papaiju, tamarindu, kešjukoku augļu, ličī, džekfrūtu, sapodillu, pasifloru augļu, karambolu pitahaju maisījumi, ieskaitot maisījumus, kas pēc svara satur 50 % vai vairāk šo augļu un kokosriekstu, Indijas riekstu, Brazīlijas riekstu, beteļriekstu, kolu riekstu un makadāmiju riekstu, sagatavoti vai konservēti, ar spirta piedevu, kuru cukura saturs pārsniedz 9 % no svara, un ar faktisko spirta masas koncentrāciju 11,85 % vai mazāk

2008 92 14

augļu un citu pārtikā izmantojumu augu daļu maisījumi, sagatavoti vai konservēti, ar spirta piedevu, kuru cukura saturs pārsniedz 9 % no svara un ar faktisko spirta masas koncentrāciju 11,85 % vai mazāk, izņemot riekstu, tropu augļu un tropu augļu/riekstu maisījumus, kas norādīti 20. nodaļas 7. un 8. papildpiezīmē, kas pēc tīrā svara satur 50 % vai vairāk šo augļu un riekstu, zemesriekstus un citas sēklas

2008 92 16

gvajavu, mango, mangostānu, papaiju, tamarindu, kešjukoku augļu, ličī, džekfrūtu, sapodillu, pasifloru augļu, karambolu un pitahaju maisījumi, ieskaitot maisījumus, kas pēc svara satur 50 % vai vairāk tropu augļu un kokosriekstu, Indijas riekstu, Brazīlijas riekstu, beteļriekstu, kolu riekstu un makadāmiju riekstu,, sagatavoti vai konservēti, ar spirta piedevu, kuru cukura saturs pārsniedz 9 % no svara, un ar faktisko spirta masas koncentrāciju, kas pārsniedz 11,85 %

2008 92 18

augļu un citu pārtikā izmantojumu augu daļu maisījumi, sagatavoti vai konservēti, ar spirta piedevu, kuru cukura saturs pārsniedz 9 % no svara un ar faktisko spirta masas koncentrāciju, kas pārsniedz 11,85 %, izņemot riekstu, tropu augļu un tropu augļu/riekstu maisījumus, kas norādīti 20. nodaļas 7. un 8. papildpiezīmē, kas pēc svara satur 50 % vai vairāk šo augļu un riekstu, zemesriekstus un citas sēklas

2008 92 32

gvajavu, mango, mangostānu, papaiju, tamarindu, kešjukoku augļu, ličī, džekfrūtu, sapodillu, pasifloru augļu, karambolu pitahaju maisījumi, ieskaitot maisījumus, kas pēc svara satur 50 % vai vairāk šo augļu un kokosriekstu, Indijas riekstu, Brazīlijas riekstu, beteļriekstu, kolu riekstu un makadāmiju riekstu, sagatavoti vai konservēti, ar spirta piedevu, un ar faktisko spirta masas koncentrāciju 11,85 % vai mazāk, izņemot, kuru cukura saturs pārsniedz 9 % no svara

2008 92 34

augļu un citu pārtikā izmantojumu augu daļu maisījumi, sagatavoti vai konservēti, ar spirta piedevu, un ar faktisko spirta masas koncentrāciju 11,85 % vai mazāk, izņemot ar cukura saturu, kas pārsniedz 9 % no svara, un riekstu, tropu augļu un tropu augļu/riekstu maisījumus, kas norādīti 20. nodaļas 7. un 8. papildpiezīmē, kas pēc svara satur 50 % vai vairāk šo augļu un riekstu, zemesriekstus un citas sēklas

2008 92 36

gvajavu, mango, mangostānu, papaiju, tamarindu, kešjukoku augļu, ličī, džekfrūtu, sapodillu, pasifloru augļu, karambolu pitahaju maisījumi, ieskaitot maisījumus, kas pēc svara satur 50 % vai vairāk šo augļu un kokosriekstu, Indijas riekstu, Brazīlijas riekstu, beteļriekstu, kolu riekstu un makadāmiju riekstu, sagatavoti vai konservēti, ar spirta piedevu, un ar faktisko spirta masas koncentrāciju, kas pārsniedz 11,85 %, izņemot, kuru cukura saturs pārsniedz 9 % no svara

2008 92 38

augļu un citu pārtikā izmantojumu augu daļu maisījumi, sagatavoti vai konservēti, ar spirta piedevu, ar faktisko spirta masas koncentrāciju, kas pārsniedz 11,85 %, izņemot ar cukura saturu, kas pārsniedz 9 % no svara, un riekstu, tropu augļu un tropu augļu/riekstu maisījumus, kas norādīti 20. nodaļas 7. un 8. papildpiezīmē, kas pēc svara satur 50 % vai vairāk šo augļu un riekstu, zemesriekstus un citas sēklas

2008 92 51

gvajavu, mango, mangostānu, papaiju, tamarindu, kešjukoku augļu, ličī, džekfrūtu, sapodillu, pasifloru augļu, karambolu pitajas maisījumi, ieskaitot maisījumus, kas pēc svara satur 50 % vai vairāk šo augļu un kokosriekstu, Indijas riekstu, Brazīlijas riekstu, kolu riekstu un makadāmiju riekstu, sagatavoti vai konservēti, bez spirta piedevas, ar cukura piedevu, tiešajā iepakojumā ar tīro svaru, kas pārsniedz 1 kg

2008 92 59

augļu un citu pārtikā izmantojumu augu daļu maisījumi, sagatavoti vai konservēti, bez spirta piedevas, ar cukura piedevu, tiešajā iepakojumā ar tīro svaru, kas pārsniedz 1 kg, izņemot tropu augļu un tropu augļu un riekstu maisījumus, kas norādīti 20. nodaļas 7. un 8. papildpiezīmē, kas pēc svara satur 50 % vai vairāk šo augļu un riekstu, zemesriekstus un citas sēklas, un Müsli veida izstrādājumi uz neapgrauzdētu graudu pārslu bāzes, kas norādītas pozīcijā 1904 20 10

2008 92 72

gvajavu, mango, mangostānu, papaiju, tamarindu, kešjukoku augļu, ličī, džekfrūtu, sapodillu, pasifloru augļu, karambolu pitahaju maisījumi, ieskaitot maisījumus, kas pēc svara satur 50 % vai vairāk šo augļu un kokosriekstu, Indijas riekstu, Brazīlijas riekstu,, beteļriekstu, kolu riekstu un makadāmiju riekstu, sagatavoti vai konservēti, bez spirta piedevas, ar cukura piedevu, kuros nevienu augļu nav vairāk par 50 % augļu kopējā svara, tiešajā iepakojumā ar tīro svaru1 kg vai mazāk

2008 92 74

augļu maisījumi, kuros nevienu augļu nav vairāk par 50 % no augļu kopējā svara, sagatavoti vai konservēti, bez spirta piedevas, ar cukura piedevu, tiešajā iepakojumā ar tīro svaru 1 kg vai mazāk, izņemot riekstu, tropu augļu maisījumus un tropu augļu un riekstu maisījumus, kas norādīti 20. nodaļas 7. un 8. papildpiezīmē, kas pēc svara satur 50 % vai vairāk šo augļu un riekstu, zemesriekstus un citas sēklas, un Müsli veida izstrādājumi uz neapgrauzdētu graudu pārslu bāzes, kas norādītas pozīcijā 1904 20 10

2008 92 76

gvajavu, mango, mangostānu, papaiju, tamarindu, kešjukoku augļu, ličī, džekfrūtu, sapodillu, pasifloru augļu, karambolu pitahaju maisījumi, ieskaitot maisījumus, kas pēc svara satur 50 % vai vairāk šo augļu un kokosriekstu, Indijas riekstu, Brazīlijas riekstu, beteļriekstu, kolu riekstu un makadāmiju riekstu, sagatavoti vai konservēti, bez spirta piedevas, ar cukura piedevu, tiešajā iepakojumā ar tīro svaru1 kg vai mazāk, izņemot maisījumus, kuros nevienu augļu nav vairāk par 50 % no augļu kopējā svara

2008 92 78

augļu un citu pārtikā izmantojumu augu daļu maisījumi, sagatavoti vai konservēti, bez spirta piedevas, ar cukura piedevu, tiešajā iepakojumā ar tīro svaru 1 kg vai mazāk, izņemot riekstu, tropu augļu un tropu augļu un riekstu maisījumus, kas norādīti 20. nodaļas 7. un 8. papildpiezīmē, kas pēc svara satur 50 % vai vairāk šo augļu un riekstu, zemesriekstus un citas sēklas, maisījumus, kuros nevienu augļu nav vairāk par 50 % no augļu kopējā svara, un Müsli veida izstrādājumi uz neapgrauzdētu graudu pārslu bāzes, kas norādītas pozīcijā 1904 20 10

2008 92 92

gvajavu, mango, mangostānu, papaiju, tamarindu, kešjukoku augļu, ličī, džekfrūtu, sapodillu, pasifloru augļu, karambolu un pitahaju maisījumi, ieskaitot maisījumus, kas pēc svara satur 50 % vai vairāk šo augļu un kokosriekstu, Indijas riekstu, Brazīlijas riekstu, beteļriekstu, kolu riekstu un makadāmiju riekstu, sagatavoti vai konservēti, bez spirta piedevas vai bez cukura piedevas, tiešajā iepakojumā ar tīro svaru, kas pārsniedz 5 kg

2008 92 93

augļu un citu pārtikā izmantojumu augu daļu maisījumi, sagatavoti vai konservēti, bez spirta piedevas vai bez cukura piedevas, tiešajā iepakojumā ar tīro svaru 5 kg vai vairāk, kas nav minēti citur, izņemot riekstu, tropu augļu un tropu augļu un riekstu maisījumus, kas norādīti 20. nodaļas 7. un 8. papildpiezīmē, kas pēc svara satur 50 % vai vairāk šo augļu un riekstu, zemesriekstus un citas sēklas, maisījumus, un Müsli veida izstrādājumi uz neapgrauzdētu graudu pārslu bāzes, kas norādītas pozīcijā 1904 20 10

2008 92 94

gvajavu, mango, mangostānu, papaiju, tamarindu, kešjukoku augļu, ličī, džekfrūtu, sapodillu, pasifloru augļu, karambolu pitahaju maisījumi, ieskaitot maisījumus, kas pēc svara satur 50 % vai vairāk šo augļu un kokosriekstu, Indijas riekstu, Brazīlijas riekstu, beteļriekstu, kolu riekstu un makadāmiju riekstu, sagatavoti vai konservēti, bez spirta piedevas vai bez cukura piedevas, tiešajā iepakojumā ar tīro svaru, kas pārsniedz 4,5 kg, bet mazāks par 5 kg

2008 92 96

augļu vai citu ēdamu augu daļu maisījumi, sagatavoti vai konservēti, bez spirta piedevas vai bez cukura piedevas, tiešajā iepakojumā ar tīro svaru, kas pārsniedz 4,5 kg, bet mazāks par 5 kg, kas nav minēti citur, izņemot riekstu, tropu augļu maisījumus un tropu augļu un riekstu maisījumus, kas norādīti 20. nodaļas 7. un 8. papildpiezīmē, kas pēc svara satur 50 % vai vairāk šo augļu un riekstu, zemesriekstus un citas sēklas, un Müsli veida izstrādājumi uz neapgrauzdētu graudu pārslu bāzes, kas norādītas pozīcijā 1904 20 10

2008 92 97

gvajavu, mango, mangostānu, papaiju, tamarindu, kešjukoku augļu, ličī, džekfrūtu, sapodillu, pasifloru augļu, karambolu pitahaju maisījumi, ieskaitot maisījumus, kas pēc svara satur 50 % vai vairāk šo augļu un kokosriekstu, Indijas riekstu, Brazīlijas riekstu, beteļriekstu, kolu riekstu un makadāmiju riekstu, sagatavoti vai konservēti, bez spirta piedevas vai bez cukura pie devas, tiešajā iepakojumā ar tīros svaru, kas mazāks par 4,5 kg

2008 92 98

augļu un citu pārtikā izmantojumu augu daļu maisījumi, sagatavoti vai konservēti, bez spirta piedevas vai bez cukura piedevas, tiešajā iepakojumā ar tīro svaru, kas mazāks par 4,5 kg, kas nav minēti citur, izņemot riekstu, tropu augļu maisījumus, kas norādīti 20. nodaļas 7. papildpiezīmē, un Müsli veida izstrādājumi uz neapgrauzdētu graudu pārslu bāzes, kas norādītas pozīcijā 1904 20 10

2008 99 45

sagatavotas vai konservētas plūmes, bez spirta piedevas, ar cukura piedevu, tiešajā iesaiņojumā ar tīro svaru, kas pārsniedz 1 kg

2008 99 67

augļu un citu pārtikā izmantojumu augu daļu maisījumi, sagatavoti vai konservēti, bez spirta piedevas, ar cukura piedevu, tiešajā iepakojumā ar tīro svaru 1 kg vai mazāk, izņemot ar cukuru konservētus, bet ne sīrupā, ievārījumos, augļu želejās, marmelādēs, augļu biezeņus un pastas, sagatavoti vai konservēti, un riekstus, zemesriekstus un citas sēklas, ananāsus, citrusaugļus, bumbierus, aprikozes, ķiršus, persikus, zemenes, ingveru, pasifloras augļus, gvajaves, mango, mangostānus, papaijas, tamarindus, kešjukoku augļus, ličī, džekfrūtus, sapodillas, karambolas un pitahajas

2008 99 72

sagatavotas vai konservētas plūmes, bez spirta vai cukura piedevas, tiešajā iesaiņojumā ar tīro svaru 5 kg vai vairāk

2008 99 78

sagatavotas vai konservētas plūmes, bez spirta vai cukura piedevas, tiešajā iesaiņojumā ar tīro svaru, kas nepārsniedz 5 kg

2009

Augļu sulas (ietverot vīnogu misu) un dārzeņu sulas, neraudzētas un bez spirta piedevas, arī ar cukura vai cita saldinātāja piedevu

2009 11 91

saldēta apelsīnu sula, nefermentēta, kuras Briksa vērtība ir 67 vai mazāka 20 °C, kuras vērtība ir EUR 30 vai mazāka par 100 kg tīrā svara, kuras cukura piedeva pārsniedz 30 % no svara, izņemot ar spirta piedevu

2009 11 99

saldēta apelsīnu sula, nefermentēta, kuras Briksa vērtība ir 67 vai mazāka 20 °C, bez vai ar cukura piedevu vai citādu saldinātāju, izņemot ar spirta piedevu, kuras vērtība ir EUR 30 vai mazāka par 100 kg tīrā svara un cukura piedeva pārsniedz 30 % no svara

2009 19 11

apelsīnu sula, nefermentēta, kuras Briksa vērtība pārsniedz 67 20 °C temperatūrā, kuras vērtība ir EUR 30 vai mazāka par 100 kg tīrā svara, ar vai bez cukura piedevu vai citādu saldinātāju, izņemot ar spirta piedevu vai saldētu

2009 19 19

apelsīnu sula, nefermentēta, kuras Briksa vērtība pārsniedz 67 20 °C temperatūrā, kuras vērtība pārsniedz EUR 30 par 100 kg tīrā svara, ar cukura vai citādu saldinātāju piedevu vai bez tās, izņemot ar spirta piedevu vai saldētu)

2009 31 11

vienu citrusaugļu sula, nefermentēta, kuras Briksa vērtība ir 20 vai mazāka 20 °C temperatūrā, kuras vērtība pārsniedz EUR 30 par 100 kg tīrā svara, ar cukura piedevu, izņemot ar spirta piedevu, maisījumus, apelsīnu sulu un greipfrūtu sulu

2009 31 51

citronu sula, nefermentēta, kuras Briksa vērtība ir 20 vai mazāka 20 °C temperatūrā, kuras vērtība ir EUR 30 vai mazāka par 100 kg tīrā svara, ar cukura piedevu, izņemot ar spirta piedevu

2009 31 91

vienu citrusaugļu sula, nefermentēta, kuras Briksa vērtība ir 20 vai mazāka 20 °C temperatūrā, kuras vērtība ir EUR 30 vai mazāka par 100 kg tīrā svara, ar cukura piedevu, izņemot ar spirta piedevu, maisījumus, citronu sulu, apelsīnu sulu un greipfrūtu sulu

2009 39 91

vienu citrusaugļu sula, nefermentēta, kuras Briksa vērtība pārsniedz 20, bet nepārsniedz 67 20 °C temperatūrā, kuras vērtība ir EUR 30 vai mazāka par 100 kg tīrā svara, un cukura piedeva pārsniedz 30 %, izņemot ar spirta piedevu, maisījumus, citronu sulu un greipfrūtu sulu

2009 41 10

ananāsu sula, nefermentēta, kuras Briksa vērtība ir 20 vai mazāka 20 °C temperatūrā, kuras vērtība pārsniedz EUR 30 par 100 kg tīrā svara, ar cukura piedevu, izņemot ar spirta piedevu

2009 41 91

ananāsu sula, nefermentēta, kuras Briksa vērtība ir 20 vai mazāka 20 °C temperatūrā, kuras vērtība ir EUR 30 vai mazāka par 100 kg tīrā svara, ar cukura piedevu, izņemot ar spirta piedevu

2009 41 99

ananāsu sula, nefermentēta, kuras Briksa vērtība ir 20 vai mazāka 20 °C temperatūrā, izņemot ar cukura piedevu vai ar spirta piedevu

2009 80 11

bumbieru sula, nefermentēta, kuras Briksa vērtība pārsniedz 67 20 °C temperatūrā, kuras vērtība ir EUR 22 vai mazāka par 100 kg tīrā svara, ar vai bez cukura piedevas vai citāda saldinātāja, izņemot ar spirta piedevu

2009 80 19

bumbieru sula, nefermentēta, kuras Briksa vērtība pārsniedz 67 20 °C temperatūrā, kuras vērtība pārsniedz EUR 22 par 100 kg tīrā svara, ar vai bez cukura piedevas vai citāda saldinātāja, izņemot ar spirta piedevu

2009 80 34

gvajavu, mango, mangostānu, papaiju, tamarindu, kešjukoku augļu, ličī, džekfrūtu, sapodillu, pasifloru augļu, karambolu vai pitajas sula, nefermentēta, bez spirta piedevas, ar vai bez cukura piedevas vai citāda saldinātāja, kuras Briksa vērtība pārsniedz 67 20 °C temperatūrā, kuras vērtība ir EUR 30 vai mazāka par 100 kg tīrā svara, izņemot maisījumus

2009 80 35

augļu vai dārzeņu sula, nefermentēta, bez spirta piedevas, ar vai bez cukura piedevas vai citāda saldinātāja, kuras Briksa vērtība pārsniedz 67 20 °C temperatūrā, kuras vērtība ir EUR 30 vai mazāka par 100 kg tīrā svara, izņemot citrusaugļu, pasifloras augļu maisījumus un sulas, mango, mangostānus, papaijas, džekfrūtus, gvajaves, tamarindus, kešjukoku augļus, ličī, sapodillas, karambolas vai pitahas, ananāsus, tomātus, vīnogas, ābolus un bumbierus

2009 80 36

gvajavu, mango, mangostānu, papaiju, tamarindu, kešjukoku augļu, ličī, džekfrūtu, sapodillu, pasifloru augļu, karambolu vai pitajas sula, nefermentēta, ar vai bez cukura piedevas vai citāda saldinātāja, kuras Briksa vērtība pārsniedz 67 20 °C temperatūrā, kuras vērtība pārsniedz EUR 30 par 100 kg tīrā svara, izņemot ar spirta piedevu un maisījumus

2009 80 38

augļu vai dārzeņu sula, nefermentēta, ar vai bez cukura piedevas vai citāda saldinātāja, kuras Briksa vērtība pārsniedz 67 20 °C temperatūrā, kuras vērtība pārsniedz EUR 30 par 100 kg tīrā svara, izņemot citrusaugļu, gvajavu, mango, mangostānu maisījumus un sulas, papaiju, tamarindu, kešjukoku augļu, ličī, džekfrūtu, sapodillu, pasifloras augļu, karambolu, pitahu, ananāsu, tomātu, vīnogu sulas, arī vīnogu misu, ābolu sulu un bumbieru sulu

2009 80 50

bumbieru sula, nefermentēta, kuras Briksa vērtība ir 67 vai mazāka 20 °C temperatūrā, kuras vērtība pārsniedz EUR 18 par 100 kg tīrā svara, ar cukura piedevu, izņemot ar spirta piedevu

2009 80 61

bumbieru sula, nefermentēta, kuras Briksa vērtība ir 67 vai mazāka 20 °C temperatūrā, kuras vērtība ir EUR 18 vai mazāka par 100 kg tīrā svara, un cukura piedeva pārsniedz 30 % no svara, izņemot ar spirta piedevu

2009 80 63

bumbieru sula, nefermentēta, kuras Briksa vērtība ir 67 vai mazāka 20 °C temperatūrā, kuras vērtība ir EUR 18 vai mazāka par 100 kg tīrā svara, un cukura piedeva ir 30 % vai mazāka no svara, izņemot ar spirta piedevu

2009 80 69

bumbieru sula, nefermentēta, kuras Briksa vērtība ir 67 vai mazāka 20 °C tempratūrā, izņemot ar cukura piedevu vai ar spirta piedevu

2009 80 71

ķiršu sula, nefermentēta, kuras Briksa vērtība ir 67 vai mazāka 20 °C temperatūrā, kuras vērtība pārsniedz EUR 30 par 100 kg tīrā svara, ar cukura piedevu, izņemot ar spirta piedevu

2009 80 73

gvajavu, mango, mangostānu, papaiju, tamarindu, kešjukoku augļu, ličī, džekfrūtu, sapodillu, pasifloru augļu, karambolu vai pitajas sula, nefermentēta, kuras Briksa vērtība ir 67 vai mazāka 20 °C temperatūrā, kuras vērtība pārsniedz EUR 30 par 100 kg tīrā svara, ar cukura piedevu, izņemot maisījumus vai ar spirta piedevu

2009 80 79

augļu vai dārzeņu sula, nefermentēta, kuras Briksa vērtība ir 67 vai mazāka 20 °C temperatūrā, kuras vērtība pārsniedz EUR 30 par 100 kg tīrā svara, ar cukura piedevu, izņemot maisījumus, vai ar spirta piedevu un ar citrusaugļu sulu, gvajavu, mango, mangostānu, papaiju, tamarindu, kešjūkoku augļu, ličī, džekfrūtu, sapodillu, pasifloras augļu, karambolu, pitahu, ananāsu sulu, tomātu sulu, vīnogu sulu, arī vīnogu misu, ābolu sulu, bumbieru sulu un ķiršu sulu

2009 80 85

gvajavu, mango, mangostānu, papaiju, tamarindu, kešjukoku augļu, ličī, džekfrūtu, sapodillu, pasifloru augļu, karambolu vai pitajas sula, nefermentēta, kuras Briksa vērtība ir 67 vai mazāka 20 °C temperatūrā, kuras vērtība ir EUR 30 vai mazāka par 100 kg tīrā svara, ar cukura piedevu, kas pārsniedz 30 %, izņemot maisījumus vai ar spirta piedevu

2009 80 86

augļu vai dārzeņu sula, nefermentēta, kuras Briksa vērtība ir 67 vai mazāka 20 °C temperatūrā, kuras vērtība ir EUR 30 vai mazāka par 100 kg tīrā svara, un cukura piedevu, kas pārsniedz 30 %, izņemot maisījumus, vai ar spirta piedevu un citrusaugļu sulu, gvajavu, mango, mangostānu, papaiju, tamarindu, kešjūkoku augļu, ličī, džekfrūtu, sapodillu, pasifloras augļu, karambolu, pitahu, ananāsu sulu, tomātu sulu, vīnogu sulu, arī vīnogu misu, ābolu sulu un bumbieru sulu

2009 80 88

gvajavu, mango, mangostānu, papaiju, tamarindu, kešjukoku augļu, ličī, džekfrūtu, sapodillu, pasifloru augļu, karambolu vai pitajas sula, nefermentēta, kuras Briksa vērtība ir 67 vai mazāka 20 °C temperatūrā, kuras vērtība ir EUR 30 vai mazāka par 100 kg tīrā svara, ar cukura piedevu 30 % vai mazāk, izņemot maisījumus vai ar spirta piedevu

2009 80 89

augļu vai dārzeņu sula, nefermentēta, kuras Briksa vērtība ir 67 vai mazāka 20 °C temperatūrā, kuras vērtība ir EUR 30 vai mazāka par 100 kg tīrā svara, un cukura piedevu, kas pārsniedz 30 %, izņemot maisījumus, vai ar spirta piedevu un citrusaugļu sulu, gvajavu, mango, mangostānu, papaiju, tamarindu sulu, kešjūkoku augļu, ličī, džekfrūtu, sapodillu, pasifloras augļu, karambolu, pitahu, ananāsu sulu, tomātu sulu, vīnogu sulu, arī vīnogu misu, ābolu sulu un bumbieru sulu

2009 80 95

lielogu dzērveņu Vaccinium Macrocarpum sula, nefermentēta, kuras Briksa vērtība ir 67 vai mazāka 20 °C temperatūrā, izņemot ar cukura piedevu vai ar spirta piedevu

2009 80 96

ķiršu sula, nefermentēta, kuras Briksa vērtība ir 67 vai mazāka 20 °C temperatūrā, izņemot ar cukura piedevu vai ar spirta piedevu

2009 80 97

gvajavu, mango, mangostānu, papaiju, tamarindu, kešjukoku augļu, ličī, džekfrūtu, sapodillu, pasifloru augļu, karambolu vai pitajas sula, nefermentēta, kuras Briksa vērtība ir 67 vai mazāka 20 °C temperatūrā, izņemot ar cukura piedevu vai ar spirta piedevu

2009 80 99

augļu vai dārzeņu sula, nefermentēta, kuras Briksa vērtība ir 67 vai mazāka 20 °C temperatūrā, izņemot ar cukura piedevu vai ar spirta piedevu, maisījumus un citrusaugļu, gvajavu, mango, mangostānu, papaiju, tamarindu, kešjūkoku augļu, ličī, džekfrūtu sulu, kešjūkoku augļu, ličī, džekfrūtu, sapodillu, pasifloras augļu, karambolu, pitahu, ananāsu sulu, tomātu sulu, vīnogu sulu, arī nenorūgušu vīnogu vīnu, ābolu sulu, bumbieru sulu un ķiršu sulu, un Vaccinium Macrocarpon sugas augļu sulas

V PIELIKUMS

Tarifu kvotas Norvēģijas izcelsmes produktu importēšanai Eiropas Savienībā

KN kodi

Produkta apraksts

Konsolidētas tarifu kvotas

(daudzums gadā tonnās)

No kurām papildkvotas

Nodokļa likme kvotas robežās

(EUR/kg)

0406

siers un biezpiens

7 200 (12)

3 200

0

0810 20 10

svaigas avenes

400

400

0

2005 20 20

kartupeļi plānās šķēlītēs, apcepti, arī sālīti vai aromatizēti, hermētiskā tarā, derīgi tūlītējam patēriņam

200

200

0

0809 20 05

0809 20 95

ķirši, svaigi (13)

900

0

0

2309 10 13

2309 10 15

2309 10 19

2309 10 33

2309 10 39

2309 10 51

2309 10 53

2309 10 59

2309 10 70

2309 10 90

suņu vai kaķu barība, safasēta mazumtirdzniecībai

13 000

13 000

0

Godātais kungs!

Man ir tas gods apstiprināt, ka esmu saņēmis Jūsu šodienas vēstuli, kuras teksts ir šāds:

“Man ir tas gods atsaukties uz Eiropas Savienības un Norvēģijas Karalistes sarunām par lauksaimniecības produktu divpusējo tirdzniecību, kuras tika pabeigtas 2010. gada 28. janvārī.

Jaunā Eiropas Komisijas un Norvēģijas sarunu kārta par lauksaimniecības produktu tirdzniecību tika uzsākta, pamatojoties uz 19. pantu Līgumā par Eiropas Ekonomikas zonu (EEZ līgums), lai preferenciāli, abpusēji un savstarpēji izdevīgi veicinātu lauksaimniecības produktu tirdzniecības pakāpenisku liberalizāciju starp Eiropas Savienību un Norvēģiju (Puses). Sarunas notika saskaņoti, pienācīgi ņemot vērā Pušu attiecīgo lauksaimniecības politikas jomu un apstākļu attīstību, tostarp divpusējās tirdzniecības attīstību, kā arī tirdzniecības nosacījumus ar citiem tirdzniecības partneriem visā pasaulē.

Ar šo apstiprinu, ka sarunu rezultāti bija šādi.

1.

Norvēģija apņemas piešķirt beznodokļu piekļuvi produktiem, kuru izcelsme ir Eiropas Savienībā un kuri uzskaitīti I pielikumā.

2.

Norvēģija apņemas noteikt tarifu kvotas produktiem, kuru izcelsme ir Eiropas Savienībā un kuri uzskaitīti II pielikumā.

3.

Norvēģija apņemas samazināt ievedmuitu produktiem, kuru izcelsme ir Eiropas Savienībā un kuri uzskaitīti III pielikumā.

4.

Eiropas Savienība apņemas piešķirt beznodokļu piekļuvi produktiem, kuru izcelsme ir Norvēģijā un kuri uzskaitīti IV pielikumā.

5.

Eiropas Savienība apņemas noteikt tarifu kvotas produktiem, kuru izcelsme ir Norvēģijā un kuri uzskaitīti V pielikumā.

6.

Šā nolīguma I līdz V pielikumā izklāstītie tarifu kodi attiecas uz kodiem, kas no 2009. gada 1. janvāra tiek piemēroti Pušu teritorijās.

7.

Ja vien tiek īstenots nākamais PTO Lauksaimniecības nolīgums ar saistībām par jaunām vislielākās labvēlības režīma tarifu kvotām, divpusējās tarifu kvotas Norvēģijā par 600 tonnām cūkgaļas, 800 tonnām mājputnu gaļas un 900 tonnām liellopu gaļas, kā paredzēts II pielikumā, pakāpeniski beigs piemērot saskaņā ar tiem pašiem pasākumiem, kādus veica, ieviešot PTO kvotas, kas attiecas uz tiem pašiem produktiem.

8.

Puses vienojas iespējami drīz konsolidēt visas divpusējās koncesijas (pašreizējās un tās, kas paredzētas šajā vēstuļu apmaiņā) jaunā vēstuļu apmaiņā, kas aizstās pašreizējos divpusējos lauksaimniecības nolīgumus.

9.

Izcelsmes noteikumi, ar kuriem tiek īstenotas I līdz V pielikumā minētās koncesijas, izklāstīti 1992. gada 2. maija vēstuļu apmaiņas IV pielikumā. Tomēr 1992. gada 2. maija vēstuļu apmaiņas IV pielikuma papildinājuma vietā jāpiemēro EEZ līguma II pielikuma 4. protokols.

10.

Puses veiks pasākumus, lai nodrošinātu, ka to savstarpēji piešķirtās priekšrocības neapdraud citi ierobežojoši importa pasākumi.

11.

Puses vienojas veikt nepieciešamos pasākumus, lai garantētu to, ka tarifu kvotu pārvaldība nodrošina importa regulāru veikšanu un ka faktiski tiek importēts saskaņotais daudzums.

12.

Puses vienojas, ka centīsies veicināt produktu ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi tirdzniecību. Puses vienojas iesaistīties turpmākās divpusējās sarunās, lai labāk izprastu to attiecīgos tiesību aktus un reģistrācijas procedūras, lai identificētu paņēmienus attiecīgo ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzības uzlabošanai to teritorijās, un izskatīs iespēju šādā nolūkā vienoties par divpusēju nolīgumu.

13.

Puses vienojas regulāri apmainīties ar informāciju par tirgotajiem produktiem, tarifu kvotu pārvaldību, cenu noteikšanu un jebkuru noderīgu informāciju par saviem attiecīgajiem vietējiem tirgiem un šo sarunu rezultātu īstenošanu.

14.

Apspriedes rīko pēc jebkuras Puses pieprasījuma par visiem jautājumiem, kas ir saistīti ar šo sarunu rezultātu īstenošanu. Šo rezultātu īstenošanas grūtību gadījumā apspriedes veiks pēc iespējas ātrāk, lai pieņemtu atbilstīgus novēršanas pasākumus.

15.

Puses norāda, ka Norvēģijas muitas iestādes paredz pārskatīt Norvēģijas muitas tarifu 6. nodaļas struktūru. Ja šī pārskatīšana ietekmēs divpusējos atvieglojumus, tiks veikta apspriešanās ar Eiropas Komisiju. Puses vienojas, ka tas būs tehnisks uzdevums.

16.

Puses atkārtoti apstiprina savu apņemšanos saskaņā ar EEZ līguma 19. pantu turpināt centienus, lai panāktu lauksaimniecības produktu tirdzniecības pakāpenisku liberalizāciju. Saistībā ar to Puses vienojas divos gados veikt lauksaimniecības produktu tirdzniecības nosacījumu jaunu pārskatīšanu, lai izpētītu iespējamās koncesijas.

17.

Attiecībā uz pašreizējām tarifu kvotām 4 500 tonnu apmērā, kuras piemēro siera importēšanai Norvēģijā, Puses vienojās, ka tarifu kvotu pašreizējā pārvaldība, kas pamatojas uz vēsturiskām tiesībām un jaunpienācēja principu, no 2014. gada ir jāaizstāj ar pārvaldības sistēmu, kas nav izsole, bet licencēšanas sistēma vai “rindas kārtības” sistēma. Šādas sistēmas nosacījumi būtu jāparedz Norvēģijas iestādēm pēc apspriešanās ar Eiropas Komisiju, tiecoties panākt savstarpēju izpratni, lai nodrošinātu, ka tarifu kvotas tiek pārvaldītas tā, ka nodrošina importa regulāru veikšanu un ka faktiski tiek importēts saskaņotais daudzums. Ir jāatceļ pašreizējā pārvaldība, pamatojoties uz sieru sarakstu, kā norādīts 1983. gada 11. aprīļa vēstuļu apmaiņā.

Attiecībā uz Puses vienojas, ka uz jaunās tarifu kvotas pārvaldību 2 700 tonnu apmērā, kuru piemēro siera importēšanai Norvēģijā, attieksies izsoles sistēma. Izsoles pārvaldība tiks pārskatīta, kā noteikts šā punkta iepriekšējā daļā. Jo īpaši tiks novērtēta kvotu izmantošana un izsoles maksas.

Visu veidu sieriem piemēro tarifu kvotu 7 200 tonnu apmērā siera importēšanai Eiropas Savienībā un Norvēģijā.

18.

ES turpmākas paplašināšanās gadījumā Puses novērtēs ietekmi uz divpusējo tirdzniecību, lai divpusējās priekšrocības piemērotu tādā veidā, lai var turpināt iepriekš pastāvošās preferenciālās tirdzniecības plūsmas starp Norvēģiju un valstīm, kas pievienojas.

Šis nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā stājas spēkā tā mēneša pirmajā dienā, kas ir otrais mēnesis pēc pēdējā apstiprināšanas instrumenta deponēšanas dienas.”

Man ir tas gods apstiprināt, ka Norvēģijas valdība piekrīt Jūsu vēstules saturam.

Lūdzu, pieņemiet manus visdziļākās cieņas apliecinājumus!

Utferdiget i Brussel, den

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image

For Kongeriket Norge

За Кралство Норвегия

Por el Reino de Noruega

Za Norské království

For Kongeriget Norge

Für das Königreich Norwegen

Norra Kuningriigi nimel

Гια τо Βασίλειо της Νορβηγίας

For the Kingdom of Norway

Pour le Royaume de Norvège

Per il Regno di Norvegia

Norvēģijas Karalistes vārdā

Norvegijos Karalystės vardu

A Norvég Királyság részéről

Ghar- Renju tan-Norveġja

Voor het Koninkrijk Noorwegen

W imieniu Królestwa Norwegii

Pelo Reino da Noruega

Pentru Regatul Norvegiei

Za Nórske kráľovstvo

Za Kraljevino Norveško

Norjan kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Norge

Image


(1)  Šos produktus importē bez muitas nodokļa. Tomēr Norvēģija patur tiesības ieviest muitas nodokli, ja produkti tiek importēti izmantošanai lopbarībā.

(2)  Ja vien tiek īstenots nākamais PTO Lauksaimniecības nolīgums ar saistībām par jaunām vislielākās labvēlības režīma tarifu kvotām, divpusējās tarifu kvotas Norvēģijā pakāpeniski izbeigs saskaņā ar tiem pašiem pasākumiem, kādus veica ieviešot PTO kvotu, kas attiecas uz tiem pašiem produktiem.

(3)  Kvotas palielinājums atbilst tarifa kodam 02 10 1100 sākotnējās koncesijas laikā 2003. gadā.

(4)  Vairs nebūs ierobežojumu attiecībā uz to sieru veidiem, kurus var importēt Norvēģijā.

(5)  Norvēģija patur tiesības izmantot galapatērētāja kritēriju: pārstrādes rūpniecība.

(6)  Norvēģija patur tiesības izmantot galapatērētāja kritēriju: augļu un dārzeņu konservēšanas rūpniecība.

(7)  Pašreizējo kvotu apvienošana.

(8)  Galapatērētāja kritērijs: pastas ražošana.

(9)  Norvēģija patur tiesības izmantot galapatērētāja kritēriju: sēja.

(10)  Norvēģija patur tiesības izmantot galapatērētāja kritēriju: Tikai izmantošanai zālienā.

(11)  Saglabāta ievešanas cenas sistēma.

(12)  Visu veidu sieriem piemēro tarifu kvotu 7 200 tonnu apmērā siera importēšanai Eiropas Savienībā

(13)  Kvotas periods no 16. jūlija līdz 31. augustam tiek pagarināts no 16. jūlija līdz 15. septembrim


REGULAS

9.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 327/39


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1276/2011

(2011. gada 8. decembris),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikumu par apstrādi, ar kuru iznīcina dzīvotspējīgus parazītus zivsaimniecības produktos, kas paredzēti lietošanai pārtikā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (1), un jo īpaši tās 10. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 853/2004 ir paredzēti īpaši dzīvnieku izcelsmes pārtikas higiēnas noteikumi pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem. Minētajā regulā cita starpā noteikts, ka pārtikas apritē iesaistītie tirgus dalībnieki Eiropas Savienības tirgū dzīvnieku izcelsmes produktus drīkst laist vienīgi tad, ja tie ir sagatavoti un apstrādāti tikai tādos uzņēmumos, kuri atbilst šīs regulas III pielikuma attiecīgajām prasībām.

(2)

Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikuma VIII sadaļas III nodaļas D daļā paredzēts, ka pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem jānodrošina, lai noteiktus zivsaimniecības produktus, tostarp tos, ko paredzēts patērēt jēlus vai gandrīz jēlus, apstrādātu, tos sasaldējot un iznīcinot dzīvotspējīgus parazītus, kuri var radīt risku patērētāju veselībai.

(3)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde 2010. gada aprīlī pieņēma zinātnisku atzinumu par parazītu riska vērtēšanu attiecībā uz zivsaimniecības produktiem (2) (EFSA atzinums). Atzinumā ir iekļauta informācija par gadījumiem, kad zivsaimniecības produkti var radīt risku veselībai attiecībā uz dzīvotspējīgu parazītu klātbūtni. EFSA atzinumā ir analizēta arī šādu parazītu iznīcināšanai zivsaimniecības produktos paredzētu dažādu apstrādes veidu iedarbība.

(4)

EFSA atzinumā gan norādīts, ka attiecībā uz visām savvaļā nozvejotām jūras un saldūdens zivīm jāņem vērā risks tām saturēt dzīvotspējīgus parazītus, kas, ja šos produktus lieto uzturā jēlus vai gandrīz jēlus, apdraud cilvēku veselību, tomēr, ja epidemioloģiskie dati liecina, ka zvejas vietas nerada draudus veselībai attiecībā uz parazītu klātbūtni, kompetentā iestāde var pieņemt valsts pasākumus, kas attiecībā uz savvaļas nozvejā iegūtajiem zvejas produktiem pieprasīto apstrādi ar sasaldēšanu ļauj apstiprināt izņēmumu. Par šiem valsts pasākumiem būtu jāpaziņo Komisijai.

(5)

EFSA atzinumā secināts, ka, ja saimniecībās audzētus lašus audzē peldošos sprostos vai uz sauszemes iekārtotos baseinos un baro ar barības maisījumiem, kuru saturā dzīvu parazītu klātbūtne ir maz iespējama, risks inficēties ar Anisakis kāpuriem ir niecīgs, ja vien audzēšanas prakse nemainās. Lai gan atzinumā secināts, ka par citām saimniecībās audzētām zivīm pietiekami kontroles dati nav pieejami, EFSA ir izstrādājusi kritērijus, kas ļauj izvērtēt, kuros gadījumos akvakultūras produkti no akvakultūras uzņēmumiem nerada draudus veselībai attiecībā uz parazītu klātbūtni.

(6)

Tādēļ, ja vien audzēšanā ievēro tās pašas procedūras, kuru pamatā ir minētie kritēriji, var uzskatīt, ka ne vien lasim, bet arī citiem saimniecībās audzētiem akvakultūras produktiem risks attiecībā uz parazītiem, kas var apdraudēt patērētāju veselību, ir niecīgs. Tādējādi attiecībā uz prasību par sasaldēšanu izņēmumu var attiecināt arī uz šādiem saimniecībās audzētiem akvakultūras produktiem, vienlaikus joprojām augstā līmenī nodrošinot veselības aizsardzību.

(7)

Tādēļ ir lietderīgi grozīt Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikuma VIII sadaļas III nodaļas D daļā izklāstītās prasības, lai ņemtu vērā dažus EFSA atzinumā iekļautos jaunos zinātniskos ieteikumus un gūto praktisko pieredzi.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 8. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp.

(2)  EFSA Journal 2010; 8(4):1543.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikuma VIII sadaļas III nodaļas D daļu aizstāj ar šādu:

“D.   PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ PARAZĪTIEM

1.

Pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū šādus no zivīm vai galvkāju gliemjiem iegūtus zivsaimniecības produktus:

a)

zivsaimniecības produktus, ko paredzēts patērēt jēlus; vai

b)

marinētus, sālītus un jebkādā citā veidā apstrādātus zivsaimniecības produktus, ja to apstrāde nav pietiekama dzīvotspējīgā parazīta iznīcināšanai,

ir jānodrošina izejvielas vai gatavā produkta apstrāde, to sasaldējot, lai iznīcinātu dzīvotspējīgus parazītus, kas var apdraudēt patērētāju veselību.

2.

Pret visiem parazītiem, izņemot trematodes, produkts jāapstrādā, to sasaldējot un tā temperatūru viscaur pazeminot vismaz līdz:

a)

– 20 °C ne mazāk kā 24 stundas; vai

b)

– 35 °C ne mazāk kā 15 stundas.

3.

Pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem 1. punktā izklāstītā apstrāde ar sasaldēšanu nav jāveic šādiem zivsaimniecības produktiem:

a)

kam ir veikta termiska apstrāde, ar kuru iznīcina dzīvotspējīgos parazītus, vai kam tādu ir paredzēts veikt pirms patērēšanas; pret visiem parazītiem, izņemot trematodes, produktu vismaz vienu minūti karsē, temperatūrai tā iekšienē esot vismaz 60 °C;

b)

kas sasaldēti ir glabāti pietiekami ilgu laiku, lai dzīvotspējīgie parazīti būtu iznīkuši;

c)

kas ir nozvejoti savvaļā ar nosacījumu, ka:

i)

ir pieejami epidemioloģiskie dati, kuri liecina, ka izcelsmes zvejas vieta nav drauds veselībai attiecībā uz parazītu klātbūtni; un

ii)

to atļauj kompetentā iestāde;

d)

kas ir iegūti zivju audzēšanā, audzēti no embrijiem un baroti tikai ar barību, kurā veselību apdraudošu dzīvotspējīgu parazītu klātbūtne nav iespējama, turklāt ir ievērota viena no šādām prasībām:

i)

tie audzēti tikai vidē, kas ir brīva no dzīvotspējīgiem parazītiem; vai

ii)

pārtikas apritē iesaistītais tirgus dalībnieks, izmantojot kompetentās iestādes apstiprinātas procedūras, pārbauda, vai akvakultūras produkti nerada draudus veselībai attiecībā uz dzīvotspējīgu parazītu klātbūtni.

4.

a)

Ja vien 1. punktā minētos zivsaimniecības produktus nepiegādā galapatērētājam, tie tirgū jālaiž, pievienojot dokumentu, kuru izsniedzis pārtikas apritē iesaistītais tirgus dalībnieks, kas veicis apstrādi ar sasaldēšanu, un kurā norādīts, kāda veida apstrāde ar sasaldēšanu produktiem veikta;

b)

pirms laist tirgū 3. punkta c) un d) apakšpunktā minētos zivsaimniecības produktus, kam nav veikta apstrāde ar sasaldēšanu vai ko pirms patērēšanas nav paredzēts apstrādāt, iznīcinot dzīvotspējīgus parazītus, kuri rada draudus veselībai, pārtikas apritē iesaistītajam tirgus dalībniekam jāgarantē, ka zivsaimniecības produkti ir cēlušies no zvejas vietas vai zivaudzētavas, kas atbilst vienā no šiem punktiem minētajiem īpašajiem nosacījumiem. Šo noteikumu var izpildīt, norādot informāciju tirdzniecības dokumentā vai jebkādā citā informatīvā materiālā, kas pievienots zivsaimniecības produktiem.”


9.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 327/42


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1277/2011

(2011. gada 8. decembris),

ar kuru groza I pielikumu Regulai (EK) Nr. 669/2009, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 882/2004 saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas, kas nav dzīvnieku izcelsmes barība un pārtika, pastiprinātu importa oficiālo kontroli

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem (1), un jo īpaši tās 15. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 669/2009 (2) iekļauti noteikumi par pastiprinātu oficiālo kontroli, kas jāpiemēro, importējot tās I pielikumā uzskaitīto (“saraksts”) barību un pārtiku, kas nav dzīvnieku izcelsmes barība un pārtika, ievešanas vietās Regulas (EK) Nr. 882/2004 I pielikumā minētajās teritorijās.

(2)

Regulas (EK) Nr. 669/2009 2. pantā noteikts, ka sarakstu regulāri, ne retāk kā reizi ceturksnī, pārskata, ņemot vērā vismaz tos informācijas avotus, kas minēti pantā.

(3)

Kā liecina pārtikas incidentu biežums un nozīmīgums ātrās brīdināšanas sistēmā pārtikas un barības jomā (RASFF), konstatējumi, kas gūti, Pārtikas un veterinārajam birojam apmeklējot trešās valstis, kā arī tie ceturkšņa ziņojumi par pārtikas un barības sūtījumiem, kas nav dzīvnieku izcelsmes pārtika un barība, kurus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 669/2009 15. pantu Komisijai iesniegušas dalībvalstis, minētais saraksts būtu jāgroza.

(4)

Konkrēti saraksts būtu jāgroza, svītrojot ierakstus par precēm, par kurām informācijas avoti norāda, ka kopumā tās pienācīgi atbilst attiecīgajām Savienības tiesību aktos noteiktajām nekaitīguma prasībām, un kurām tāpēc pastiprināta oficiālā kontrole vairs nav pamatota.

(5)

Turklāt saraksts būtu jāgroza, samazinot oficiālās kontroles biežumu precēm, par kurām informācijas avoti norāda vispārēju aizvien lielāku atbilstību attiecīgajām Savienības tiesību aktos noteiktajām prasībām un kurām tāpēc pastiprināta oficiālā kontrole vairs nav pamatota.

(6)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza ieraksti sarakstā attiecībā uz konkrētu importu no Argentīnas, Dominikānas Republikas, Ēģiptes un Indijas.

(7)

Savienības tiesību aktu skaidrības labad sarakstā ir arī jāizdara precizējumi ierakstos par svaigu piparu importu no Taizemes un barības piedevām un premiksiem no Indijas un jākonkretizē no Dominikānas Republikas, Ēģiptes un Taizemes importētu piparu veids.

(8)

Saraksta grozījumi, kas saistīti ar preču svītrošanu un kontroles biežuma samazināšanu, būtu jāpiemēro iespējami drīz, jo sākotnējās bažas par nekaitīgumu ir novērstas. Tādējādi šie grozījumi būtu jāpiemēro no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

(9)

Ņemot vērā, cik daudz grozījumu jāizdara Regulas (EK) Nr. 669/2009 I pielikumā, ir lietderīgi to aizstāt ar šīs regulas pielikuma tekstu.

(10)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Regula (EK) Nr. 669/2009.

(11)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 669/2009 I pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2012. gada 1. janvāra.

Tomēr no šīs regulas spēkā stāšanās dienas piemēro grozījumus šādos Regulas (EK) Nr. 669/2009 I pielikuma ierakstos:

a)

dzēš šādus ierakstus:

i)

zemesrieksti (nelobīti vai lobīti), zemesriekstu sviests un zemesrieksti, citādi sagatavoti vai konservēti, (pārtika un barība) no Argentīnas;

ii)

trauku ķirbis (pārtika) no Dominikānas Republikas;

iii)

zaļās pupiņas (pārtika) no Ēģiptes;

b)

samazina fiziskās kontroles un identitātes kontroles biežumu kaltētām garšvielām (pārtika) no Indijas.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 8. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp.

(2)  OV L 194, 25.7.2009., 11. lpp.


PIELIKUMS

“I PIELIKUMS

A.   Barība un pārtika, kas nav dzīvnieku izcelsmes un kuru izraudzītajā ievešanas vietā pārbauda pastiprinātā oficiālā kontrolē

Barība un pārtika

(paredzētais izmantojums)

KN kods (1)

Izcelsmes valsts

Risks

Fiziskās kontroles un identitātes kontroles biežums

(%)

Lazdu rieksti

(nelobīti vai lobīti)

0802 21 00; 0802 22 00

Azerbaidžāna (AZ)

Aflatoksīni

10

(Barība un pārtika)

Zemesrieksti, nelobīti

1202 41 00

Brazīlija (BR)

Aflatoksīni

10

Zemesrieksti, lobīti

1202 42 00

Zemesriekstu sviests

2008 11 10

Zemesrieksti, citādi sagatavoti vai konservēti

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Barība un pārtika)

 

Kaltētas nūdeles

ex 1902

Ķīna (CN)

Alumīnijs

10

(Pārtika)

Pampelmūzes

ex 0805 40 00

Ķīna (CN)

Pesticīdu atliekas, kas analizētas pēc multimetodes pesticīdu atlieku noteikšanai, kas balstās uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (11)

20

(Pārtika – svaiga)

Tējas lapas (melnā un zaļā)

0902

Ķīna (CN)

Pesticīdu atliekas, kas analizētas pēc multimetodes pesticīdu atlieku noteikšanai, kas balstās uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (10)

10

(Pārtika)

Sparģeļpupiņas

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00; ex 0710 22 00

Dominikānas Republika (DO)

Pesticīdu atliekas, kas analizētas pēc multimetodes pesticīdu atlieku noteikšanai, kas balstās uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (3)

50

Balzambumbieris

(Momordica charantia)

ex 0709 99 90; ex 0710 80 95

Pipari (saldie un citi)

(Capsicum spp.)

0709 60 10; ex 0709 60 99; 0710 80 51; ex 0710 80 59

Baklažāni

0709 30 00; ex 0710 80 95

(Pārtika – svaigi, dzesēti vai saldēti dārzeņi)

 

Apelsīni (svaigi vai žāvēti)

0805 10 20; 0805 10 80

Ēģipte (EG)

Pesticīdu atliekas, kas analizētas pēc multimetodes pesticīdu atlieku noteikšanai, kas balstās uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (7)

10

Persiki (izņemot nektarīnus)

0809 30 90

Granātāboli

ex 0810 90 75

Zemenes

0810 10 00

(Pārtika – svaigi augļi un dārzeņi)

 

Pipari (saldie un citi) Capsicum spp.)

0709 60 10; ex 0709 60 99; 0710 80 51; ex 0710 80 59

Ēģipte (EG)

Pesticīdu atliekas, kas analizētas pēc multimetodes pesticīdu atlieku noteikšanai, kas balstās uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (12)

10

(Pārtika – svaiga, dzesēta vai saldēta)

Zemesrieksti, nelobīti

1202 41 00

Gana (GH)

Aflatoksīni

50

Zemesrieksti, lobīti

1202 42 00

Zemesriekstu sviests

2008 11 10

(Barība un pārtika)

 

Karija lapas (Bergera/Murraya koenigii)

ex 1211 90 85

Indija (IN)

Pesticīdu atliekas, kas analizētas pēc multimetodes pesticīdu atlieku noteikšanai, kas balstās uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (5)

10

(Pārtika – svaigi garšaugi)

Capsicum annuum, veseli

0904 21 10

Indija (IN)

Aflatoksīni

20

Capsicum annuum, grūsti vai malti

ex 0904 22 00

Karijs (čilli izstrādājumi)

0910 91 05

Muskatrieksts

(Myristica fragrans)

0908 11 00, 0908 12 00

Muskatriekstu mizas

(Myristica fragrans)

0908 21 00, 0908 22 00

Ingvers

(Zingiber officinale)

0910 11 00, 0910 12 00

Curcuma longa garā kurkuma

0910 30 00

(Pārtika – kaltētas garšvielas)  (13)

 

Zemesrieksti, nelobīti

1202 41 00

Indija (IN)

Aflatoksīni

20

Zemesrieksti, lobīti

1202 42 00

Zemesriekstu sviests

2008 11 10

Zemesrieksti, citādi sagatavoti vai konservēti

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Barība un pārtika)

 

Barības piedevas un premiksi

ex 2309; 2917 19 90; ex 2817 00 00; ex 2820 90 10; ex 2820 90 90; ex 2821 10 00; ex 2825 50 00; ex 2833 21 00; ex 2833 25 00; ex 2833 29 20; ex 2833 29 80; ex 2835; ex 2836; ex 2839; 2936

Indija (IN)

Kadmijs un svins

10

(Barība)

Okras jeb bāmijas

ex 0709 99 90

Indija (IN)

Pesticīdu atliekas, kas analizētas pēc multimetodes pesticīdu atlieku noteikšanai, kas balstās uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (2)

10

(Pārtika – svaiga)

Arbūzu (egusi, Citrullus lanatus) sēklas un no tām iegūtie produkti

ex 1207 99 96; ex 1106 30 90; ex 2008 99 99

Nigērija (NG)

Aflatoksīni

50

(Pārtika)

Capsicum annuum, veseli

0904 21 10

Peru (PE)

Aflatoksīni un ohratoksīns A

10

Capsicum annuum, grūsti vai malti

ex 0904 22 00

(Pārtika – kaltētas garšvielas)

 

Pipari (izņemot saldos) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

Taizeme (TH)

Pesticīdu atliekas, kas analizētas pēc multimetodes pesticīdu atlieku noteikšanai, kas balstās uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (9)

10

(Pārtika – svaiga)

Koriandra lapas

ex 0709 99 90

Taizeme (TH)

Salmonella (6)

10

Baziliks (svētais, saldais)

ex 1211 90 85

Piparmētra

ex 1211 90 85

(Pārtika – svaigi garšaugi)

 

Koriandra lapas

ex 0709 99 90

Taizeme (TH)

Pesticīdu atliekas, kas analizētas pēc multimetodes pesticīdu atlieku noteikšanai, kas balstās uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (4)

20

Baziliks (svētais, saldais)

ex 1211 90 85

(Pārtika – svaigi garšaugi)

 

Sparģeļpupiņas

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00; ex 0710 22 00

Taizeme (TH)

Pesticīdu atliekas, kas analizētas pēc multimetodes pesticīdu atlieku noteikšanai, kas balstās uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (4)

50

Baklažāni

0709 30 00; ex 0710 80 95

Krustziežu dārzeņi

0704; ex 0710 80 95

(Pārtika – svaigi, dzesēti vai saldēti dārzeņi)

 

Saldie pipari (Capsicum annuum)

0709 60 10; 0710 80 51

Turcija (TR)

Pesticīdu atliekas, kas analizētas pēc multimetodes pesticīdu atlieku noteikšanai, kas balstās uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (8)

10

Tomāti

0702 00 00; 0710 80 70

(Pārtika – svaigi, dzesēti vai saldēti dārzeņi)

 

Žāvētas vīnogas

0806 20

Uzbekistāna (UZ)

Ohratoksīns A

50

(Pārtika)

Zemesrieksti, nelobīti

1202 41 00

Dienvidāfrika (ZA)

Aflatoksīni

10

Zemesrieksti, lobīti

1202 42 00

Zemesriekstu sviests

2008 11 10

Zemesrieksti, citādi sagatavoti vai konservēti

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Barība un pārtika)

 

Capsicum annuum, grūsti vai malti:

ex 0904 22 00

Visas trešās valstis

Krāsvielas Sudan

10

Karijs (čilli izstrādājumi)

0910 91 05

Curcuma longa (garā kurkuma)

0910 30 00

(Pārtika – kaltētas garšvielas)

 

Sarkano palmu eļļa

ex 1511 10 90

 

 

 

(Pārtika)

B.   Definīcijas

Šajā pielikumā “krāsvielas Sudan” ir šādas ķīmiskās vielas:

i)

Sudan I (CAS numurs 842-07-9);

ii)

Sudan II (CAS numurs 3118-97-6);

iii)

Sudan III (CAS numurs 85-86-9);

iv)

Scarlet Red; vai Sudan IV (CAS numurs 85-83-6)”.


(1)  Ja jāpārbauda tikai daži ar kādu KN kodu klasificēti produkti un preču nomenklatūrā šim kodam nav atsevišķas apakšnodaļas, tad šo KN kodu marķē ar “ex” (piemēram, ex 1006 30: attiecas tikai uz basmati rīsiem, kas paredzēti tiešam patēriņam cilvēku uzturā).

(2)  Konkrēti šādu vielu atliekas: acefāts, metamidofoss, triazofoss, endosulfāns, monokrotofoss.

(3)  Konkrēti šādu vielu atliekas: amitrazs, acefāts, aldikarbs, benomils, karbendazims, hlorfenapirs, hlorpirifoss, CS2 (ditiokarbamāti), diafentiurons, diazinons, dihlorvoss, dikofols, dimetoāts, endosulfāns, fenamidons, imidakloprīds, malations, metamidofoss, metiokarbs, metomils, monokrotofoss, ometoāts, oksamils, profenofoss, propikonazols, tiabendazols, tiakloprīds.

(4)  Konkrēti šādu vielu atliekas: acefāts, karbarils, karbendazims, karbofurāns, hlorpirifoss, hlorpirifosmetils, dimetoāts, etions, malations, metalaksils, metamidofoss, metomils, monokrotofoss, ometoāts, profenofoss, protiofoss, hinalfoss, triadimefons, triazofoss, dikrotofoss, EPN, triforīns.

(5)  Konkrēti šādu vielu atliekas: triazofoss, oksidemetonmetils, hlorpirifoss, acetamiprīds, tiametoksams, klotianidīns, metamidofoss, acefāts, propargīts, monokrotofoss.

(6)  Atsauces metode EN/ISO 6579 vai metode, kas validēta attiecībā pret to, kā minēts Komisijas Regulas (EK) Nr. 2073/2005 (OV L 338, 22.12.2005., 1. lpp.) 5. pantā.

(7)  Konkrēti šādu vielu atliekas: karbendazims, ciflutrīns, ciprodinils, diazinons, dimetoāts, etions, fenitrotions, fenpropatrīns, fludioksonils, heksaflumurons, lambda-cihalotrīns, metiokarbs, metomils, ometoāts, oksamils, fentoāts, tiofanātmetils.

(8)  Konkrēti šādu vielu atliekas: metomils, oksamils, karbendazims, klofentezīns, diafentiurons, dimetoāts, formetanāts, malations, procimidons, tetradifons, tiofanātmetils.

(9)  Konkrēti šādu vielu atliekas: karbofurāns, metomils, ometoāts, dimetoāts, triazofoss, malations, profenofoss, protiofoss,etions karbendazīms, triforīns, procimidons, formetanāts.

(10)  Konkrēti šādu vielu atliekas: buprofezīns, imidakloprīds, fenvalerāts un esfenvalerāts (RS un SR izomēru summa), profenofoss, trifluralīns, triazofoss, triadimefons un triadimenols (triadimefona un triadimenola summa), cipermetrīns (cipermetrīns, ieskaitot pārējo komponentu izomēru maisījumus (izomēru summa)).

(11)  Konkrēti šādu vielu atliekas: triazofoss, triadimefons un triadimenols (triadimefona un triadimenola summa), parationmetils, fentoāts.

(12)  Konkrēti šādu vielu atliekas: karbofurāns (summa), hlorpirifoss, cipermetrīns (summa), ciprokonazols, dikofols (summa), difenokonazols, dinotefurāns, etions, flusilazols, folpets, prohlorāzs, profenofoss, propikonazols, tiofanāta-metils un triforīns.

(13)  Laika posmā no šā tiesību akta spēkā stāšanās dienas līdz tā piemērošanas sākuma dienai (2012. gada 1. janvārī) jāizmanto šādi KN kodi:

Capsicum annuum, veseli 0904 20 10

Capsicum annuum, grūsti vai maltiex 0904 20 90

Muskatrieksts (Myristica fragrans): 0908 10 00

Muskatriekstu mizas (Myristica fragrans): 0908 20 00

Ingvers (Zingiber officinale): 0910 10 00


9.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 327/49


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1278/2011

(2011. gada 8. decembris),

ar ko apstiprina darbīgo vielu bitertanolu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu un Komisijas Lēmumu 2008/934/EK

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 13. panta 2. punktu un 78. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Attiecībā uz apstiprinājuma procedūru un nosacījumiem darbīgajām vielām, par kurām iesniegtie pieteikumi pilnībā atbilst 16. pantam Komisijas 2008. gada 17. janvāra Regulā (EK) Nr. 33/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus Padomes Direktīvas 91/414/EEK (2) piemērošanai attiecībā uz parasto un paātrināto procedūru to darbīgo vielu novērtēšanai, kas veidoja darba programmas daļu, kura minēta šīs direktīvas 8. panta 2. punktā, bet nav iekļautas tās I pielikumā (3), saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 80. panta 1. punkta c) apakšpunktu piemēro Padomes Direktīvu 91/414/EEK. Bitertanols ir darbīga viela, par kuru iesniegtais pieteikums saskaņā ar minēto regulu atzīts par pilnīgu.

(2)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 451/2000 (4) un Regulā (EK) Nr. 1490/2002 (5) paredzēti sīki izstrādāti noteikumi par to, kā īstenot Direktīvas 91/414/EEK 8. panta 2. punktā minētās darba programmas otro un trešo posmu, un sniegts to darbīgo vielu saraksts, kuras jānovērtē attiecībā uz to iespējamo iekļaušanu Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā. Bitertanols ir minētajā sarakstā.

(3)

Saskaņā ar 3. panta 2. punktu Komisijas 2007. gada 20. septembra Regulā (EK) Nr. 1095/2007, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1490/2002, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus, kā īstenot trešo posmu darba programmā, kura minēta Padomes Direktīvas 91/414/EEK 8. panta 2. punktā, un Regulu (EK) Nr. 2229/2004, ar ko nosaka turpmākus sīki izstrādātus noteikumus, kā īstenot ceturto posmu darba programmā, kura minēta Padomes Direktīvas 91/414/EEK (6) 8. panta 2. punktā, iesniedzējs divu mēnešu laikā no attiecīgās regulas spēkā stāšanās dienas atsauca atbalstu attiecīgās darbīgās vielas iekļaušanai Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā. Līdz ar to attiecībā uz bitertanola neiekļaušanu minētajā direktīvā tika pieņemts Komisijas 2008. gada 5. decembra Lēmums 2008/934/EK par dažu darbīgo vielu neiekļaušanu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā un tādu augu aizsardzības līdzekļu atļauju atsaukšanu, kuros ir minētās vielas (7).

(4)

Saskaņā ar 6. panta 2. punktu Direktīvā 91/414/EEK sākotnējais iesniedzējs (turpmāk “pieteikuma iesniedzējs”) iesniedza jaunu pieteikumu, kurā lūdza piemērot paātrināto procedūru, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 33/2008 14.–19. pantā.

(5)

Pieteikumu iesniedza Apvienotajai Karalistei, kura Regulā (EK) Nr. 1490/2002 izraudzīta par ziņotāju dalībvalsti. Tika ievērots paātrinātās procedūras termiņš. Darbīgās vielas specifikācija un atļautie lietošanas veidi ir tādi paši kā tie, uz kuriem attiecas Lēmums 2008/934/EK. Minētais pieteikums atbilst arī visām pārējām Regulas (EK) Nr. 33/2008 15. pantā noteiktajām pamatprasībām un procedūras prasībām.

(6)

Apvienotā Karaliste izvērtēja pieteikuma iesniedzēja iesniegtos papildu datus un sagatavoja papildu ziņojumu. Tā 2009. gada 29. novembrī minēto ziņojumu nosūtīja Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (turpmāk “Iestāde”) un Komisijai. Iestāde papildu ziņojumu nosūtīja pārējām dalībvalstīm un pieteikuma iesniedzējam, lai tie varētu izteikt komentārus, un saņemtos komentārus nosūtīja Komisijai. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 33/2008 20. panta 1. punktu un pēc Komisijas pieprasījuma iestāde 2010. gada 6. oktobrī iesniedza Komisijai secinājumu par bitertanolu (8). Dalībvalstis un Komisija izskatīja novērtējuma ziņojuma projektu, papildu ziņojumu un Iestādes secinājumu Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgajā komitejā, un 2011. gada 11. oktobrī tie tika pabeigti kā Komisijas pārskata ziņojums par bitertanolu.

(7)

Dažādās pārbaudēs tika noskaidrots, ka bitertanolu saturošus augu aizsardzības līdzekļus var uzskatīt par tādiem, kas kopumā atbilst Direktīvas 91/414/EEK 5. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā noteiktajām prasībām, jo īpaši attiecībā uz lietošanas veidiem, kas tika pārbaudīti un sīki izklāstīti Komisijas pārskata ziņojumā. Tādēļ ir lietderīgi apstiprināt bitertanolu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009.

(8)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 13. panta 2. punktu saistībā ar tās 6. pantu un ņemot vērā jaunākās zinātnes un tehnikas atziņas, tomēr ir iekļaujami vairāki nosacījumi un ierobežojumi.

(9)

Neatkarīgi no secinājuma, ka bitertanols būtu jāapstiprina, ir lietderīgi pieprasīt papildu apstiprinošu informāciju.

(10)

Tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 (9) šo aktīvo vielu ir ierosināts klasificēt kā “reproduktīvajai sistēmai toksisku 1.B kategorijas vielu”, tika paustas bažas par aktīvās vielas bīstamību. Dati un informācija par minētās aktīvās vielas bīstamību būs atkārtoti jāizvērtē. Turklāt būtu jāņem vērā pieaugošā izpratne par vajadzību nodrošināt augstu cilvēku un dzīvnieku veselības aizsardzības līmeni un ilgtspējīgu vidi. Tāpēc uzskata, ka varētu būt lietderīgi ierobežot apstiprināšanas periodu līdz trīsarpus gadiem. Šo periodu uzskata par īsāko termiņu, kurā pieteikuma iesniedzējam saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 noteikumiem ir iespēja iesniegt atjaunošanas pieteikumu.

(11)

Pirms apstiprināšanas būtu jāatvēl pietiekami ilgs laikposms, lai dalībvalstis un ieinteresētās personas varētu sagatavoties no apstiprinājuma izrietošo jauno prasību izpildei.

(12)

Neatkarīgi no pienākumiem, kas noteikti Regulā (EK) Nr. 1107/2009 un izriet no apstiprinājuma, ņemot vērā konkrēto situāciju, kura radusies pārejā no Direktīvas 91/414/EEK piemērošanas uz Regulas (EK) Nr. 1107/2009 piemērošanu, tomēr būtu jāparedz turpmāk minētais. Pēc apstiprināšanas dalībvalstīm būtu jāatvēl seši mēneši atļauju pārskatīšanai attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur bitertanolu. Dalībvalstīm līdzšinējās atļaujas attiecīgi būtu jāgroza, jāaizstāj vai jāatsauc. Atkāpjoties no iepriekš minētā termiņa, būtu jāparedz ilgāks laikposms, kurā iesniegt un novērtēt visu atjaunināto pilno III pielikuma dokumentāciju, kas paredzēta Direktīvā 91/414/EEK un attiecas uz katru paredzēto lietojuma veidu katram augu aizsardzības līdzeklim saskaņā ar vienotajiem principiem. Ņemot vērā bitertanola bīstamās īpašības, laikposmam, kurā dalībvalstis pārbauda, vai augu aizsardzības līdzekļi, kas satur bitertanolu kā vienīgo aktīvo vielu vai apvienojumā ar citām atļautām aktīvajām vielām, atbilst Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punkta noteikumiem, nevajadzētu pārsniegt trīsarpus gadus.

(13)

Kā liecina pieredze, kas gūta direktīvas 91/414/EEK I pielikumā iekļaujot aktīvās vielas, kuras novērtētas saskaņā ar Komisijas 1992. gada 11. decembra Regulu (EEK) Nr. 3600/92, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus tās darba programmas pirmā posma īstenošanai, kas minēta 8. panta 2. punktā Padomes Direktīvā 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (10), var rasties grūtības, interpretējot pašreizējo atļauju turētāju pienākumus attiecībā uz piekļuvi datiem. Lai izvairītos no turpmākiem sarežģījumiem, varētu būt jāprecizē dalībvalstu pienākumi, galvenokārt pienākums pārbaudīt, vai atļaujas turētājam ir piekļuve dokumentācijai, kas atbilst minētās direktīvas II pielikuma prasībām. Tomēr šāds precizējums, salīdzinot ar līdz šim pieņemtajām direktīvām par grozījumiem minētās direktīvas I pielikumā vai regulās, ar ko apstiprina darbīgās vielas, neparedz jaunus pienākumus dalībvalstīm vai atļauju turētājiem.

(14)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 13. panta 4. punktu būtu attiecīgi jāgroza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 (11) pielikums.

(15)

Lēmumā 2008/934/EK paredzēts bitertanolu minētajā pielikumā neiekļaut un līdz 2011. gada 31. decembrim atsaukt tādu augu aizsardzības līdzekļu atļaujas, kas minēto vielu satur. Minētā lēmuma pielikumā ir jāsvītro rinda par bitertanolu. Tāpēc ir lietderīgi attiecīgi grozīt Lēmumu 2008/934/EK.

(16)

Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja nav sniegusi atzinumu. Īstenošanas akts tika uzskatīts par nepieciešamu, un priekšsēdētājs pārsūdzības komitejai iesniedza šī akta projektu turpmākai apspriešanai. Pārsūdzības komiteja nav sniegusi atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Darbīgās vielas apstiprināšana

Darbīgo vielu bitertanolu, kā norādīts I pielikumā, apstiprina, ievērojot minētajā pielikumā paredzētos nosacījumus.

2. pants

Augu aizsardzības līdzekļu atkārtota novērtēšana

1.   Dalībvalstis saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009 attiecīgā gadījumā līdz 2012. gada 30. jūnijam groza vai atsauc spēkā esošās atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur darbīgo vielu bitertanolu.

Tās līdz minētajai dienai īpaši pārbauda, vai ir izpildīti šīs regulas I pielikuma nosacījumi, izņemot tos, kas norādīti attiecīgā pielikuma īpašo noteikumu slejas B daļā, un vai atļaujas turētājam saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 13. panta 1.–4. punkta nosacījumiem un Regulas (EK) Nr. 1107/2009 62. pantu ir tāda dokumentācija vai piekļuve tādai dokumentācijai, kas atbilst minētās Direktīvas II pielikuma prasībām.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, katru atļauto augu aizsardzības līdzekli, kas satur bitertanolu kā vienīgo darbīgo vielu vai vienu no vairākām darbīgajām vielām, dalībvalstis atkārtoti novērtē saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā noteiktajiem vienotajiem principiem, pamatojoties uz dokumentāciju, kas atbilst Direktīvas 91/414/EEK III pielikuma prasībām, un ņemot vērā šīs regulas I pielikuma īpašo noteikumu slejas B daļu. Pamatojoties uz minēto novērtējumu, tās nosaka, vai līdzeklis atbilst Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 1. punktā izklāstītajiem nosacījumiem.

Pēc tam, kad noteikšana pabeigta, dalībvalstis vajadzības gadījumā līdz 2014. gada 30. jūnijam groza vai atsauc atļauju.

3. pants

Grozījumi Īstenošanas regulā (ES) Nr. 540/2011

Īstenošanas regulas (EK) Nr. 540/2011 pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas II pielikumu.

4. pants

Grozījumi Lēmumā 2008/934/EK

Lēmuma 2008/934/EK pielikumā svītro rindu par bitertanolu.

5. pants

Stāšanās spēkā un piemērošanas diena

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2012. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 8. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.

(2)  OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.

(3)  OV L 15, 18.1.2008., 5. lpp.

(4)  OV L 55, 29.2.2000., 25. lpp.

(5)  OV L 224, 21.8.2002., 23. lpp.

(6)  OV L 246, 21.9.2007., 19. lpp.

(7)  OV L 333, 11.12.2008., 11. lpp.

(8)  Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance bitertanol. EFSA Journal 2010; 8(10):1850. 8(10):1850 (63 lpp.). doi:10.2903/j.efsa.2010.1850. Pieejams tiešsaistē: www.efsa.europa.eu

(9)  OV L 353, 31.12.2008., 109. lpp.

(10)  OV L 366, 15.12.1992., 10. lpp.

(11)  OV L 153, 11.6.2011., 1. lpp.


I PIELIKUMS

Parastais nosaukums, identifikācijas numuri

IUPAC nosaukums

Tīrība (1)

Apstiprināšanas datums

Apstiprināšanas termiņa beigas

Īpaši noteikumi

Bitertanols

CAS Nr. 55179-31-2

CIPAC Nr. 386

(1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(bifenil-4-iloksi)-3,3-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butān-2-ols ((1RS,2RS)- un (1RS,2SR)-izomēra attiecība 20:80)

≥ 970 g/kg (A ≥ 80, B ≤ 20)

RS + SR 80–90 %

RR + SS 10–20 %

2012. gada 1. janvāris

2015. gada 30. jūnijs

A   DAĻA

Var atļaut lietot tikai kā fungicīdu sēklu apstrādei.

Dalībvalstis nodrošina, lai atļaujās būtu norādīts, ka sēklu apsmidzināšanu veic tikai profesionālās sēklu apstrādes telpās un ka šajās telpās jāizmanto iespējami labākā tehnika, lai nepieļautu putekļu mākoņu izplatību, uzglabājot, pārvadājot vai apstrādājot sēklas.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par bitertanolu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2011. gada 11. oktobrī pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Vispārējā novērtēšanā dalībvalstis:

a)

īpašu uzmanību pievērš operatoru un strādnieku apdraudējumam, kā arī nodrošina, lai lietošanas noteikumos būtu paredzēts, ka attiecīgā gadījumā jāizmanto pienācīgi individuālās aizsardzības līdzekļi;

b)

īpašu uzmanību pievērš tam, kā patērētājus ietekmē pārtika, kurā ir triazola metabolītu atvasinājumu (TDM) atliekas;

c)

īpašu uzmanību pievērš putnu un zīdītāju apdraudējumam.

Lietošanas nosacījumos attiecīgā gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz apstiprinošu informāciju par:

1)

piemaisījumu, ko konfidencialitātes dēļ dēvē par BUE 1662, toksikoloģisko ietekmi un 3-hlorfenoksi savienojumu;

2)

graudēdāju putnu akūtu un īslaicīgu apdraudējumu;

3)

graudēdāju zīdītāju ilglaicīgu apdraudējumu;

4)

triazola metabolītu atvasinājumu (TDM) atliekām galvenajās kultūrās, rotācijas kultūrās un dzīvnieku izcelsmes produktos;

5)

izomēru mainīgās attiecības tehniskajos līdzekļos un izomēru maisījuma pastiprinātas noārdīšanās un/vai pārveidošanās iespējamo ietekmi uz darbinieku apdraudējuma novērtējumu, patērētāju apdraudējuma novērtējumu un vides apdraudējuma novērtējumu.

Pieteikuma iesniedzējs 1. punktā minēto informāciju dalībvalstīm, Komisijai un Iestādei iesniedz līdz 2012. gada 30. jūnijam, 2., 3. un 4. punktā minēto informāciju – līdz 2013. gada 31. decembrim, savukārt 5. punktā minēto informāciju – divus gadus pēc konkrētu norādījumu pieņemšanas.


(1)  Sīkāka informācija par darbīgās vielas identitāti un specifikāciju ir sniegta pārskata ziņojumā.


II PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma B daļā pievieno šādu ierakstu:

Numurs

Parastais nosaukums, identifikācijas numuri

IUPAC nosaukums

Tīrība (1)

Apstiprināšanas datums

Apstiprināšanas termiņa beigas

Īpaši noteikumi

“21

Bitertanols

CAS Nr. 55179-31-2

CIPAC Nr. 386

(1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(bifenil-4-iloksi)-3,3-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butān-2-ols ((1RS,2RS)- un (1RS,2SR)-izomēra attiecība 20:80)

≥ 970 g/kg (A ≥ 80, B ≤ 20)

RS + SR 80–90 %

RR + SS 10–20 %

2012. gada 1. janvāris

2015. gada 30. jūnijs

A   DAĻA

Var atļaut lietot tikai kā fungicīdu sēklu apstrādei.

Dalībvalstis nodrošina, lai atļaujās būtu norādīts, ka sēklu apsmidzināšanu veic tikai profesionālās sēklu apstrādes telpās un ka šajās telpās jāizmanto iespējami labākā tehnika, lai nepieļautu putekļu mākoņu izplatību, uzglabājot, pārvadājot vai apstrādājot sēklas.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par bitertanolu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2011. gada 11. oktobrī pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Vispārējā novērtēšanā dalībvalstis:

a)

īpašu uzmanību pievērš operatoru un strādnieku apdraudējumam, kā arī nodrošina, lai lietošanas noteikumos būtu paredzēts, ka attiecīgā gadījumā jāizmanto pienācīgi individuālās aizsardzības līdzekļi;

b)

pievērš īpašu uzmanību tam, kā patērētājus ietekmē pārtika, kurā ir triazola metabolītu atvasinājumu (TDM) atliekas;

c)

īpašu uzmanību pievērš putnu un zīdītāju apdraudējumam.

Lietošanas nosacījumos attiecīgā gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz apstiprinošu informāciju par:

1)

piemaisījumu, ko konfidencialitātes dēļ dēvē par BUE 1662, toksikoloģisko ietekmi un 3-hlorfenoksi savienojumu;

2)

graudēdāju putnu akūtu un īslaicīgu apdraudējumu;

3)

graudēdāju zīdītāju ilglaicīgu apdraudējumu;

4)

triazola metabolītu atvasinājumu (TDM) atliekām galvenajās kultūrās, rotācijas kultūrās un dzīvnieku izcelsmes produktos;

5)

izomēru mainīgās attiecības tehniskajos līdzekļos un izomēru maisījuma pastiprinātas noārdīšanās un/vai pārveidošanās iespējamo ietekmi uz darbinieku apdraudējuma novērtējumu, patērētāju apdraudējuma novērtējumu un vides apdraudējuma novērtējumu.

Pieteikuma iesniedzējs 1. punktā minēto informāciju dalībvalstīm, Komisijai un Iestādei iesniedz līdz 2012. gada 30. jūnijam, 2., 3. un 4. punktā minēto informāciju – līdz 2013. gada 31. decembrim, savukārt 5. punktā minēto informāciju – divu gadus pēc konkrētu norādījumu pieņemšanas.”


(1)  Sīkāka informācija par darbīgās vielas identitāti un specifikāciju ir sniegta pārskata ziņojumā.


9.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 327/56


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1279/2011

(2011. gada 8. decembris),

ar ko nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas minētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2011. gada 9. decembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 8. decembrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

AL

64,0

MA

59,8

TN

95,6

TR

87,5

ZZ

76,7

0707 00 05

EG

170,1

TR

114,5

ZZ

142,3

0709 90 70

MA

40,2

TR

133,7

ZZ

87,0

0805 10 20

AR

37,1

BR

41,5

MA

56,6

TR

48,7

UY

42,5

ZA

53,4

ZZ

46,6

0805 20 10

MA

69,5

ZZ

69,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

32,0

IL

76,9

JM

129,1

TR

75,2

ZZ

78,3

0805 50 10

TR

57,8

ZZ

57,8

0808 10 80

CA

125,8

CL

90,0

CN

71,1

US

127,0

ZA

180,1

ZZ

118,8

0808 20 50

CN

48,8

TR

133,1

ZZ

91,0


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


9.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 327/58


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1280/2011

(2011. gada 8. decembris),

ar ko groza ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 971/2011 2011./12. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 30. jūnija Regulu (EK) Nr. 951/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 318/2006 saistībā ar tirdzniecību ar trešām valstīm cukura nozarē (2), un jo īpaši tās 36. panta 2. punkta otrās daļas otro teikumu,

tā kā:

(1)

Reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas 2011./12. tirdzniecības gadā piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un dažu veidu sīrupam, tika noteikti ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 971/2011 (3). Šajās cenās un nodokļos jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1269/2011 (4).

(2)

Saskaņā ar datiem, kas patlaban ir Komisijas rīcībā, minētās summas ir jāgroza atbilstīgi Regulā (EK) Nr. 951/2006 paredzētajiem noteikumiem un kārtībai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar Regulu (EK) Nr. 951/2006 2011./12. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas piemērojami Īstenošanas regulas (ES) Nr. 971/2011 36. pantā minētajiem produktiem, tiek grozīti un ir sniegti šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2011. gada 9. decembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 8. decembrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp.

(3)  OV L 254, 30.9.2011., 12. lpp.

(4)  OV L 324, 7.12.2011., 25. lpp.


PIELIKUMS

Grozītās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas no 2011. gada 9. decembra piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un produktiem ar KN kodu 1702 90 95

(EUR)

KN kods

Reprezentatīvā cena par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

Papildu ievedmuitas nodoklis par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

1701 11 10 (1)

39,86

0,00

1701 11 90 (1)

39,86

2,95

1701 12 10 (1)

39,86

0,00

1701 12 90 (1)

39,86

2,65

1701 91 00 (2)

45,89

3,70

1701 99 10 (2)

45,89

0,57

1701 99 90 (2)

45,89

0,57

1702 90 95 (3)

0,46

0,24


(1)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Regulas (EK) Nr. 1234/2007 IV pielikuma III punktā.

(2)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Regulas (EK) Nr. 1234/2007 IV pielikuma II punktā.

(3)  Aprēķins uz 1 % saharozes satura.


9.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 327/60


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1281/2011

(2011. gada 8. decembris)

par minimālā muitas nodokļa noteikšanu pirmajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas uzsākta ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1239/2011

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 187. pantu saistībā ar tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1239/2011 (2) tika izsludināts pastāvīgs konkurss 2011./2012. tirdzniecības gadam attiecībā uz cukura ar KN kodu 1701 importu, kuram piemēro pazemināto muitas nodokli.

(2)

Atbilstīgi Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1239/2011 6. pantam Komisijai jāpieņem lēmums par to vai noteikt minimālo muitas nodokli attiecīgajam astoņciparu KN kodam, vai arī nenoteikt, ņemot vērā konkrētajā konkursa kārtā saņemtos piedāvājumus.

(3)

Ņemot vērā piedāvājumus, kas saņemti pirmajā konkursa kārtā, minimālais muitas nodoklis būtu jānosaka tikai dažiem astoņciparu kodiem, kuri attiecas uz cukuru ar KN kodu 1701, bet pārējiem astoņciparu kodiem, kuri attiecas uz cukuru ar minēto KN kodu, minimālais muitas nodoklis nebūtu jānosaka.

(4)

Lai nekavējoties dotu signālu tirgum un nodrošinātu šā pasākuma efektīvu pārvaldību, šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(5)

Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Attiecībā uz pirmo konkursa kārtu, kura paredzēta saskaņā ar Īstenošanas regulā (ES) Nr. 1239/2011 izsludināto konkursa procedūru un kuras iesniegšanas termiņš beidzās 2011. gada 7. decembrī, minimālais muitas nodoklis ir vai nav noteikts astoņciparu kodiem, kas attiecas uz cukuru ar KN kodu 1701, atbilstīgi šīs regulas pielikumam.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 8. decembrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 318, 1.12.2011., 4. lpp.


PIELIKUMS

Minimālais muitas nodoklis

(EUR par tonnu)

Astoņciparu KN kods

Minimālais muitas nodoklis

1

2

1701 11 10

252,50

1701 11 90

1701 12 10

X

1701 12 90

X

1701 91 00

X

1701 99 10

1701 99 90

X

(—)

minimālais muitas nodoklis nav noteikts (visi piedāvājumi noraidīti)

(X)

nav iesniegts neviens piedāvājums


LĒMUMI

9.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 327/62


PADOMES LĒMUMS 2011/819/KĀDP

(2011. gada 8. decembris),

ar ko ieceļ Eiropas Savienības īpašo pārstāvi Āfrikas ragā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 28. pantu, 31. panta 2. punktu un 33. pantu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Savienībai ir reģiona mērogā jāreaģē uz sarežģītajām un savstarpēji saistītajām problēmām Āfrikas raga reģionā.

(2)

Alexander RONDOS kungs būtu jāieceļ par Eiropas Savienības īpašo pārstāvi (ESĪP) Āfrikas ragā laikposmam no 2012. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 30. jūnijam.

(3)

ESĪP īstenos savas pilnvaras situācijā, kas var pasliktināties un varētu kavēt Līguma 21. pantā izklāstīto Savienības ārējās darbības mērķu sasniegšanu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Eiropas Savienības īpašais pārstāvis

Ar šo Alexander RONDOS kungs tiek iecelts par Eiropas Savienības īpašo pārstāvi (ESĪP) Āfrikas ragā laikposmam no 2012. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 30. jūnijam. ESĪP pilnvaras var tikt pagarinātas vai izbeigtas ātrāk, ja Padome pēc Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos (AP) priekšlikuma pieņem šādu lēmumu.

ESĪP pilnvaru nolūkā Āfrikas rags tiek definēts kā reģions, kurā ietilpst Džibutijas Republika, Eritrejas Valsts, Etiopijas Federatīvā Demokrātiskā Republika, Kenijas Republika, Somālija, Sudānas Republika, Dienvidsudānas Republika un Ugandas Republika. Attiecībā uz aspektiem, kuriem ir plašākas sekas reģionā, tostarp attiecībā uz pirātismu, ESĪP attiecīgajā gadījumā sadarbojas arī ar valstīm un reģionālām vienībām ārpus Āfrikas raga reģiona.

Ņemot vērā to, ka savstarpēji saistītajām problēmām, ar kurām saskaras reģions, ir vajadzīga reģionāla pieeja, ESĪP Āfrikas ragā darbojas, pastāvīgi apspriežoties ar ESĪP Sudānā un Dienvidsudānā, kuri arī turpmāk saglabā galveno atbildību attiecībā uz minētajām divām valstīm.

2. pants

Politikas mērķi

1.   ESĪP pilnvaru pamatā ir Eiropas Savienības (“ES” vai “Savienība”) politikas mērķi attiecībā uz Āfrikas ragu, lai aktīvi piedalītos reģiona un starptautiskajos centienos reģionā panākt ilgstošu mieru, drošību un attīstību. ESĪP turklāt cenšas uzlabot Āfrikas ragā noritošās ES daudzpusīgās darbības kvalitāti, intensitāti un ietekmi.

2.   Sākotnēja prioritāte tiek noteikta Somālijai un konflikta reģionālajām dimensijām, kā arī pirātismam, kas sakņojas Somālijas nestabilitātē.

3.   Attiecībā uz Somāliju ES politikas mērķi ir – ar saskaņotu un efektīvu visu savu instrumentu izmantošanu panākt Somālijas un tās tautas atgriešanos pie miera un labklājības. Šajā nolūkā ES atbalsta Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) nozīmi ticama un iekļaujoša Somālijas vadīta politiskā procesa veicināšanā un kopā ar reģionāliem un starptautiskiem partneriem turpinās aktīvi palīdzēt īstenot Džibutijas miera nolīgumu un tā režīmu pēc pārejas perioda.

4.   Attiecībā uz pirātismu ESĪP uzdevums ir veicināt saskanīgas, efektīvas un līdzsvarotas ES pieejas Somālijas izcelsmes pirātismam izstrādi un īstenošanu, kura ietvertu visus ES darbības aspektus, jo īpaši politikas, drošības un attīstības jomās, un attiecībā uz pirātisma jautājumiem kļūt par galveno ES pārstāvi sarunās ar starptautisko kopienu, tostarp ar austrumu un dienvidu Āfrikas un Indijas okeāna (ADĀ/IO) reģionu.

3. pants

Pilnvaras

1.   Lai sasniegtu ES politikas mērķus attiecībā uz Āfrikas ragu, ESĪP ir pilnvarots:

a)

sadarboties ar visām attiecīgajām ieinteresētajām personām reģionā, valstu valdībās, pastāvošajās reģionālajās iestādēs, starptautiskās un reģionālās organizācijās, pilsoniskajā sabiedrībā un diasporā, lai tuvinātu ES mērķu sasniegšanu, un palīdzēt reģionā panākt labāku Savienības nozīmes izpratni;

b)

pārstāvēt Savienību attiecīgajos starptautiskajos forumos un nodrošināt, lai ES atbalsts krīzes pārvarēšanā un novēršanā būtu pamanāms;

c)

sekmēt un atbalstīt efektīvu politisku sadarbību un ekonomisku integrāciju reģionā, izmantojot ES partnerattiecības ar Āfrikas Savienību (ĀS) un apakšreģionālām organizācijām;

d)

palīdzēt īstenot ES politiku attiecībā uz Āfrikas ragu, cieši sadarbojoties ar Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD), Savienības delegācijām reģionā un Komisiju;

e)

attiecībā uz Somāliju un ciešā sadarbībā ar attiecīgiem reģionāliem un starptautiskiem partneriem aktīvi iesaistīties darbībās un iniciatīvās, kuru mērķis ir panākt, lai tiktu īstenots Džibutijas miera nolīgums un tajā paredzētais režīms pēc pārejas perioda, un ar kurām tiek atbalstīta iestāžu veidošana, tiesiskums un spējīgu pārvaldības struktūru izveide visos līmeņos, tiek uzlabota drošība, tiek veicināts taisnīgums, valsts izlīgums un cilvēktiesību ievērošana; ar kurām tiek uzlabota humānās palīdzības piekļuve Somālijas dienvidu un centrālajai daļai, izmantojot piemērotus aizstāvības pasākumus attiecībā uz starptautisko humanitāro tiesību ievērošanu un saglabājot atbilstību humanitārajiem principiem – humānismam, neitralitātei, objektivitātei un neatkarībai;

f)

turpināt ciešu un aktīvu sadarbību ar Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāra (ANO ģenerālsekretāra) īpašo pārstāvi Somālijā, piedalīties Starptautiskās Somālijas jautājumu kontaktgrupas un citu attiecīgu forumu darbā un veicināt saskaņotu un saskanīgu starptautisko pieeju Somālijai, tostarp izmantojot Eiropas Savienības militāro misiju, lai palīdzētu Somālijas drošības spēku apmācībā (EUTM Somalia), operāciju EUNAVFOR Atalanta un ES turpmāku atbalstu Āfrikas Savienības misijai Somālijā (AMISOM), un to darīt ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm;

g)

vērīgi sekot Somālijas krīzes reģionālajai dimensijai, tostarp terorismam, ieroču kontrabandai, bēgļu un migrācijas plūsmām, kā arī drošībai uz jūras, pirātismam un ar to saistītām finanšu plūsmām;

h)

attiecībā uz pirātismu pārraudzīt visas ES darbības EĀDD, Komisijā un dalībvalstīs un uzturēt regulāru augsta līmeņa politisku saziņu ar reģiona valstīm, kuras ir skāris Somālijas izcelsmes pirātisms, ar reģionālām organizācijām, ar ANO Somālijas piekrastes pirātisma jautājumu kontaktgrupu, ar ANO un citiem galvenajiem dalībniekiem, lai nodrošinātu saskanīgu un visaptverošu pieeju pirātismam un lai nodrošinātu ES izšķirošu nozīmi starptautiskajos centienos apkarot pirātismu. Tas aptver ES aktīvu atbalstu reģiona jūras spēku izveidei un pirātu tiesāšanai, kā arī nodrošinājumu tam, ka pirātisma pamatcēloņiem Somālijā tiek meklēts pienācīgs risinājums. Tas aptver arī turpmāku atbalstu ADĀ/IO reģionam tā pirātisma apkarošanas stratēģijas un rīcības plāna īstenošanā, kā arī Džibuti rīcības kodeksa īstenošanā;

i)

sekot politiskajām norisēm reģionā un sniegt ieguldījumu ES politikas izstrādē attiecībā uz reģionu, tostarp attiecībā uz Etiopijas un Eritrejas robežjautājumu un Alžīras nolīguma īstenošanu, uz Nīlas baseina iniciatīvu un citām reģiona bažām, kas ietekmē tā drošību, stabilitāti, labklājību, tostarp attiecībā uz problēmu, kā nodrošināt atbildīgas valdības vai kā rīkoties vardarbības uzliesmojumu vai politiska sabrukuma gadījumā;

j)

vērīgi sekot pārrobežu problēmām, kas skar Āfrikas ragu, tostarp visām humanitāro krīžu izraisītām sekām politikas un drošības jomā;

k)

sekmēt to, lai Āfrikas ragā tiktu īstenota ES cilvēktiesību politika, tostarp ES Cilvēktiesību pamatnostādnes, jo īpaši ES Pamatnostādnes par bērniem un bruņotiem konfliktiem, kā arī par vardarbību pret sievietēm un meitenēm un par visu veidu pret viņām vērstas diskriminācijas apkarošanu, un ES politika attiecībā uz sievietēm, mieru un drošību, tostarp novērojot un ziņojot par norisēm, kā arī izstrādājot ieteikumus šajā sakarā.

2.   Īstenojot savas pilnvaras, ESĪP inter alia:

a)

konsultē un ziņo par ES nostāju noteikšanu starptautiskos forumos, lai aktīvi veicinātu ES visaptverošo politisko pieeju Āfrikas ragam;

b)

pārrauga visas Savienības darbības un cieši sadarbojas ar visām attiecīgajām Savienības delegācijām.

4. pants

Pilnvaru īstenošana

1.   ESĪP AP pakļautībā atbild par pilnvaru īstenošanu.

2.   Politikas un drošības komiteja (PDK) uztur privileģētus sakarus ar ESĪP un ir galvenais ESĪP kontaktpunkts saziņai ar Padomi. PDK saskaņā ar pilnvarām, neskarot AP pilnvaras, sniedz ESĪP stratēģiskas norādes un politisku virzību.

3.   ESĪP strādā ciešā sadarbībā ar EĀDD.

5. pants

Finansējums

1.   ESĪP pilnvaru īstenošanas izdevumiem paredzētā finanšu atsauces summa laikposmam no 2012. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 30. jūnijam ir EUR 670 000.

2.   Izdevumus pārvalda saskaņā ar procedūrām un noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam.

3.   Izdevumus pārvalda saskaņā ar ESĪP un Komisijas noslēgtu līgumu. ESĪP sniedz Komisijai pārskatu par visiem izdevumiem.

6. pants

Komandas izveide un sastāvs

1.   ESĪP saskaņā ar savām pilnvarām un atbilstīgajiem piešķirtajiem finanšu līdzekļiem ir atbildīgs par komandas izveidi. Komandā iekļauj personas, kam, kā pilnvarās paredzēts, ir īpašas zināšanas konkrētos politikas un drošības jautājumos. ESĪP operatīvi informē Padomi un Komisiju par komandas sastāvu.

2.   Dalībvalstis, Savienības iestādes un EĀDD var ierosināt darbinieku norīkošanu darbā pie ESĪP. Atalgojumu personālam, ko kāda dalībvalsts vai Savienības iestāde, vai EĀDD norīko darbā pie ESĪP, maksā attiecīgā dalībvalsts, Savienības iestāde vai EĀDD. Darbā pie ESĪP var nosūtīt arī ekspertus, ko dalībvalstis norīkojušas darbā Savienības iestādēs vai EĀDD. Starptautiskajiem personāla līgumdarbiniekiem ir kādas dalībvalsts valstspiederība.

3.   Viss norīkotais personāls turpina būt nosūtītājas dalībvalsts vai Savienības iestādes, vai EĀDD administratīvā pakļautībā, un tas veic savus pienākumus un rīkojas ESĪP pilnvaru interesēs.

7. pants

ESĪP un ESĪP personāla privilēģijas un imunitāte

Par privilēģijām, imunitāti un citām garantijām, kas ESĪP un ESĪP personālam ir vajadzīgas misijas veikšanai un tās sekmīgai norisei, attiecīgi vienojas ar uzņēmēju valsti/valstīm. Šajā nolūkā dalībvalstis un Komisija sniedz visu vajadzīgo atbalstu.

8. pants

ES klasificētas informācijas drošība

ESĪP un ESĪP komandas personāls ievēro drošības principus un minimuma standartus, kas noteikti ar Padomes Lēmumu 2011/292/ES (2011. gada 31. marts) par drošības noteikumiem ES klasificētas informācijas aizsardzībai (1).

9. pants

Piekļuve informācijai un materiāltehniskais atbalsts

1.   Dalībvalstis, Komisija, EĀDD un Padomes Ģenerālsekretariāts nodrošina, lai ESĪP varētu piekļūt visai attiecīgajai informācijai.

2.   Savienības delegācijas un/vai dalībvalstis attiecīgos gadījumos nodrošina materiāltehnisko atbalstu reģionā.

10. pants

Drošība

Saskaņā ar ES politiku par tāda personāla drošību, kas izvietots ārpus Savienības, lai veiktu operatīvas darbības saskaņā ar Līguma V sadaļu, ESĪP saskaņā ar savām pilnvarām un drošības situāciju ģeogrāfiskajā teritorijā, par ko viņš ir atbildīgs, veic visus praktiski iespējamos pasākumus visa viņa tiešā pakļautībā esošā personāla drošībai, jo īpaši:

a)

izveidojot misijai paredzētu drošības plānu, kurā ietverti misijai paredzēti fiziski, organizatoriski un procesuāli drošības pasākumi, regulējot personāla drošu pārvietošanos uz misijas teritoriju un minētajā teritorijā, kā arī rīcību drošības negadījumos un nosakot misijas ārkārtas rīcības plānu un evakuācijas plānu;

b)

nodrošinot, ka visam ārpus Savienības izvietotajam personālam ir augsta riska apdrošināšana atbilstīgi apstākļiem misijas teritorijā;

c)

nodrošinot, lai visi ESĪP komandas locekļi, ko izvieto ārpus Savienības, tostarp uz vietas nolīgtie darbinieki, pirms vai pēc ierašanās misijas teritorijā būtu piedalījušies atbilstīgā drošības apmācībā, kuras pamatā ir riska izvērtējuma pakāpe, kas piešķirta misijas teritorijai;

d)

nodrošinot, ka tiek īstenoti visi saskaņotie ieteikumi, kas sniegti pēc regulāra drošības izvērtējuma, un – saistībā ar starpposma ziņojumiem un pārskata ziņojumu par pilnvaru īstenošanu – rakstiski ziņojot Padomei, AP un Komisijai par šo ieteikumu īstenošanu un citiem drošības jautājumiem.

11. pants

Ziņošana

1.   ESĪP regulāri sniedz mutiskus un rakstiskus ziņojumus AP un PDK. Vajadzības gadījumā ESĪP ziņojumus sniedz arī Padomes darba grupām. Rakstiskus ziņojumus regulāri izsūta, izmantojot COREU tīklu. Pēc AP un PDK ieteikuma ESĪP var sniegt ziņojumus arī Ārlietu padomei.

2.   ESĪP ziņo par to, kā vislabāk īstenot tādas Savienības iniciatīvas kā Savienības ieguldījumu reformās, un, saskaņojot ar Savienības delegācijām reģionā, ziņojumos ietver attiecīgo Savienības attīstības projektu politiskos aspektus.

12. pants

Koordinācija

1.   ESĪP veicina Savienības politikas vispārēju koordināciju un palīdz Savienības delegācijām nodrošināt to, lai visi Savienības instrumenti attiecīgajā jomā tiktu saskaņoti izmantoti ES politisko mērķu sasniegšanai. ESĪP darbības ir saskaņotas ar Savienības delegāciju un Komisijas darbībām, kā arī darbībām, ko reģionā veic citi ESĪP, it īpaši ar tām, ko veic ESĪP Sudānā un Dienvidsudānā un ESĪP ĀS. ESĪP regulāri sniedz ziņojumus dalībvalstu pārstāvniecībām un Savienības delegācijām reģionā.

2.   Misijas norises vietā ESĪP uztur ciešu saikni ar Savienības delegāciju vadītājiem un dalībvalstu pārstāvniecību vadītājiem. Viņi dara visu iespējamo, lai palīdzētu ESĪP īstenot pilnvaras. ESĪP ciešā saziņā ar attiecīgajām Savienības delegācijām sniedz politiskas vadlīnijas uz vietas EUNAVFOR Atalanta spēku komandierim un EUTM Somalia misijas komandierim. ESĪP un ES operāciju komandieris vajadzības gadījumos savstarpēji apspriežas.

3.   ESĪP cieši sadarbojas ar iesaistīto valstu iestādēm, ANO, ĀS, Starpvaldību iestādi attīstības jautājumos (IGAD), ar citām valstu, reģionālām un starptautiskām ieinteresētajām personām, kā arī ar pilsonisko sabiedrību reģionā.

13. pants

Pārskats

Šā lēmuma īstenošanu un tā saderību ar citām Savienības darbībām reģionā regulāri pārskata. ESĪP pilnvaru termiņa beigās iesniedz Padomei, AP un Komisijai visaptverošu pilnvaru īstenošanas pārskata ziņojumu.

14. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2011. gada 8. decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

M. DOWGIELEWICZ


(1)  OV L 141, 27.5.2011., 17. lpp.


9.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 327/66


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2011. gada 7. decembris),

ar ko groza Padomes Direktīvu 2002/56/EK attiecībā uz 21. panta 3. punktā noteikto datumu, līdz kuram dalībvalstīm ir atļauts pagarināt spēkā esības termiņu lēmumiem par trešo valstu izcelsmes sēklas kartupeļu līdzvērtību

(izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 8929)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2011/820/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 13. jūnija Direktīvu 2002/56/EK par sēklas kartupeļu tirdzniecību (1) un jo īpaši tās 21. panta 3. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 2002/56/EK noteikts, ka no konkrētiem datumiem dalībvalstis pašas vairs nedrīkst noteikt, ka trešās valstīs novāktie sēklas kartupeļi ir līdzvērtīgi sēklas kartupeļiem, kuri novākti Savienībā, un atbilst minētajai direktīvai.

(2)

Taču darbs, kura mērķis bija izveidot Savienības līdzvērtības sistēmu attiecībā uz visu attiecīgo trešo valstu sēklas kartupeļiem, vēl nebija pabeigts, tāpēc dalībvalstīm ar Direktīvu 2002/56/EK tika atļauts pagarināt līdz 2011. gada 31. martam spēkā esības termiņu jau pieņemtajiem lēmumiem par līdzvērtību attiecībā uz sēklas kartupeļiem no konkrētām trešām valstīm, uz kurām neattiecas Savienības līdzvērtības sistēma. Šo datumu izraudzījās, ņemot vērā, kad beidzas periods, kurā sēklas kartupeļi tiek laisti tirgū.

(3)

Darbs aizvien vēl nav pabeigts, un jauna tirdzniecības sezona sāksies 2011. gada beigās, tāpēc jāļauj dalībvalstīm pagarināt spēkā esības termiņu valsts lēmumiem par līdzvērtību.

(4)

Tāpēc Direktīva 2002/56/EK būtu attiecīgi jāgroza.

(5)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības, dārzkopības un mežsaimniecības sēklu un pavairojamā materiāla pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Direktīvas 2002/56/EK 21. panta 3. punkta pirmajā daļā tekstu “līdz 2011. gada 31. martam” aizstāj ar tekstu “līdz 2014. gada 31. martam”.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2011. gada 7. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

John DALLI


(1)  OV L 193, 20.7.2002., 60. lpp.


9.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 327/67


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2011. gada 7. decembris),

ar ko Kaboverde saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/106/EK tiek atzīta attiecībā uz jūrnieku apmācības un sertificēšanas sistēmām

(izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 8998)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2011/821/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīvu 2008/106/EK par jūrnieku minimālo sagatavotības līmeni (1) un jo īpaši tās 19. panta 3. punkta pirmo daļu,

ņemot vērā Kipras 2005. gada 13. maija pieprasījumu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Direktīvu 2008/106/EK dalībvalstis var nolemt atbalstīt trešo valstu izdotos attiecīgos jūrnieku sertifikātus, ja attiecīgo trešo valsti atzīst Komisija. Minētajām trešām valstīm ir jāatbilst visām prasībām Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (SJO) 1978. gada Konvencijā par jūrnieku sagatavotības, sertificēšanas un sardzes pildīšanas standartiem (STCW konvencija) (2), kura pārskatīta 1995. gadā.

(2)

Ar 2005. gada 13. maija un 2005. gada 1. decembra vēstuli Kipra iesniedza pieprasījumu atzīt Kaboverdi. Pēc minētā pieprasījuma Komisija novērtēja Kaboverdes apmācības un sertifikācijas sistēmas, lai pārbaudītu, vai Kaboverde ievēro visas STCW konvencijas prasības un vai ir veikti attiecīgi pasākumi, lai novērstu krāpšanu saistībā ar sertifikātiem. Novērtējuma pamatā bija Eiropas Jūras drošības aģentūras ekspertu 2006. gada jūnijā veiktās inspekcijas rezultāti. Inspekcijas gaitā tika konstatēti atsevišķi trūkumi apmācības un sertificēšanas sistēmās.

(3)

Komisija nodeva dalībvalstīm ziņojumu ar novērtējuma rezultātiem.

(4)

Ar 2009. gada 2. februāra, 2009. gada 8. decembra un 2010. gada 17. septembra vēstulēm Komisija pieprasīja Kaboverdei sniegt pierādījumus, ka konstatētie trūkumi ir novērsti.

(5)

2009. gada 23. aprīļa, 2010. gada 19. janvāra, 2010. gada 4. decembra, 2011. gada 25. februāra, 2011. gada 10. marta un 2011. gada 25. maija vēstulēs Kaboverdes iestādes sniedza pieprasīto informāciju un pierādījumus par atbilstošu un pietiekami koriģējošu pasākumu īstenošanu, lai novērstu atbilstības novērtēšanas laikā konstatētos trūkumus.

(6)

Vēl joprojām esošie trūkumi ir saistīti, no vienas puses, ar to, ka trūkst atsevišķa mācību aprīkojuma Kaboverdes galvenajā jūrniecības izglītības un apmācības iestādē, un, no otras puses, ar dažu kursu saturu saistībā ar STCW kodeksa A-III/2. iedaļu. Tāpēc Kaboverdes iestādes tiek aicinātas šajā sakarā veikt turpmāku koriģējošu darbību. Tomēr šie trūkumi neliek apšaubīt Kaboverdes jūrnieku izglītības, apmācības un sertificēšanas sistēmas kopējo atbilstības līmeni STCW konvencijai.

(7)

Atbilstības novērtēšanas rezultāti un Kaboverdes iesniegtās informācijas izvērtējums liecina, ka Kaboverde atbilst visām STCW konvencijas prasībām un ir veikusi piemērotus pasākumus, lai novērstu ar sertifikātiem saistītu krāpšanu.

(8)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Direktīvas 2008/106/EK 19. panta izpildes vajadzībām Kaboverde tiek atzīta attiecībā uz jūrnieku apmācības un sertificēšanas sistēmām.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2011. gada 7. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Siim KALLAS


(1)  OV L 323, 3.12.2008., 33. lpp.

(2)  Pieņēmusi Starptautiskā Jūrniecības organizācija.


9.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 327/68


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2011. gada 7. decembris),

ar ko Bangladeša saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/106/EK tiek atzīta attiecībā uz jūrnieku apmācības un sertificēšanas sistēmām

(izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 8999)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2011/822/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīvu 2008/106/EK par jūrnieku minimālo sagatavotības līmeni (1) un jo īpaši tās 19. panta 3. punkta pirmo daļu,

ņemot vērā Kipras 2007. gada 26. jūlija, Itālijas 2007. gada 24. decembra un Beļģijas 2008. gada 25. jūnija pieprasījumu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Direktīvu 2008/106/EK dalībvalstis var nolemt atbalstīt trešu valstu izdotos attiecīgos jūrnieku sertifikātus, ja attiecīgo trešo valsti atzīst Komisija. Minētajām trešām valstīm ir jāatbilst visām prasībām Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (SJO) 1978. gada Konvencijā par jūrnieku sagatavotības, sertificēšanas un sardzes pildīšanas standartiem (STCW konvencija) (2), kura pārskatīta 1995. gadā.

(2)

Pieprasījumu par Bangladešas atzīšanu savās vēstulēs ir iesniegusi Kipra 2007. gada 26. jūlijā, Itālija 2007. gada 24. decembrī un Beļģija 2008. gada 25. jūnijā. Pēc minētajiem pieprasījumiem Komisija novērtēja Bangladešas apmācības un sertifikācijas sistēmas, lai pārbaudītu, vai Bangladeša ievēro STCW konvencijas prasības un vai ir veikti attiecīgi pasākumi, lai novērstu krāpšanu saistībā ar sertifikātiem. Novērtējuma pamatā bija Eiropas Jūras drošības aģentūras ekspertu 2008. gada februārī veiktās inspekcijas rezultāti. Inspekcijas gaitā tika konstatēti atsevišķi trūkumi apmācības un sertificēšanas sistēmās.

(3)

Komisija nodeva dalībvalstīm ziņojumu ar novērtējuma rezultātiem.

(4)

Ar 2009. gada 26. marta, 2009. gada 9. decembra un 2010. gada 28. septembra vēstuli Komisija pieprasīja Bangladešai sniegt pierādījumus, ka konstatētie trūkumi ir novērsti.

(5)

2009. gada 29. marta, 2009. gada 21. maija, 2009. gada 12. jūlija, 2010. gada 4. janvāra, 2011. gada 27. februāra un 2011. gada 14. marta vēstulē Bangladešas iestādes sniedza pieprasīto informāciju un pierādījumus par atbilstošu un pietiekami koriģējošu pasākumu īstenošanu, lai novērstu atbilstības novērtēšanas laikā konstatētos trūkumus.

(6)

Vēl joprojām esošie trūkumi ir saistīti, no vienas puses, ar to, ka trūkst atsevišķa mācību aprīkojuma vienā no Bangladešas jūrniecības izglītības un apmācības iestādēm, un, no otras puses, ar apmācību sagatavošanas kursiem saistībā ar STCW kodeksa A-II/1 iedaļu. Tāpēc Bangladešas iestādes tiek aicinātas šajā sakarībā veikt turpmāku koriģējošu darbību. Tomēr šie trūkumi neliek apšaubīt Bangladešas jūrnieku izglītības, apmācības un sertificēšanas sistēmas kopējo atbilstības līmeni STCW konvencijai.

(7)

Atbilstības novērtēšanas rezultāti un Bangladešas iesniegtās informācijas izvērtējums liecina, ka Bangladeša atbilst visām STCW konvencijas prasībām un ir veikusi piemērotus pasākumus, lai novērstu ar sertifikātiem saistītu krāpšanu.

(8)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Direktīvas 2008/106/EK 19. panta izpildes vajadzībām Bangladeša tiek atzīta attiecībā uz jūrnieku apmācības un sertificēšanas sistēmām.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2011. gada 7. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Siim KALLAS


(1)  OV L 323, 3.12.2008., 33. lpp.

(2)  Pieņēmusi Starptautiskā Jūrniecības organizācija.