ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2011.319.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 319

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

54. sējums
2011. gada 2. decembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

 

2011/780/ES

 

*

Padomes Lēmums (2011. gada 28. novembris) par nostāju, kas Eiropas Savienībai jāieņem EEZ Apvienotajā komitejā attiecībā uz grozījumu EEZ līguma XIII pielikumā (Transports)

1

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 1244/2011 (2011. gada 1. decembris), ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 442/2011 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā

8

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 1245/2011 (2011. gada 1. decembris), ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 961/2010, ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret Irānu

11

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1246/2011 (2011. gada 29. novembris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Mantecados de Estepa (AĢIN))

32

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1247/2011 (2011. gada 29. novembris) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

34

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1248/2011 (2011. gada 29. novembris) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

37

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1249/2011 (2011. gada 29. novembris) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

39

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1250/2011 (2011. gada 29. novembris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Πατάτα Νάξου (Patata Naxou) (AĢIN))

41

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1251/2011 (2011. gada 30. novembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/17/EK, 2004/18/EK un 2009/81/EK attiecībā uz to piemērošanas robežvērtībām līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrās ( 1 )

43

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1252/2011 (2011. gada 30. novembris), ar ko nosaka aizliegumu Nīderlandes karoga kuģiem zvejot jūrasvelnus VII zonā

45

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1253/2011 (2011. gada 1. decembris), ar ko groza Regulas (EK) Nr. 2305/2003, (EK) Nr. 969/2006, (EK) Nr. 1067/2008 un (EK) Nr. 1064/2009 par Savienības importa tarifu kvotu atvēršanu un pārvaldīšanu attiecībā uz labību, kas importēta no trešām valstīm

47

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1254/2011 (2011. gada 1. decembris), ar ko nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

49

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums 2011/781/KĀDP (2011. gada 1. decembris) par Eiropas Savienības Policijas misiju (EUPM) Bosnijā un Hercegovinā (BiH)

51

 

*

Padomes Lēmums 2011/782/KĀDP (2011. gada 1. decembris) par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju un ar ko atceļ Lēmumu 2011/273/KĀDP

56

 

*

Padomes Lēmums 2011/783/KĀDP (2011. gada 1. decembris), ar kuru groza Lēmumu 2010/413/KĀDP, ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret Irānu

71

 

 

2011/784/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2011. gada 25. augusts) par valsts atbalstu C 39/09 (ex N 385/09) – Latvija – Publiskais finansējums ostas infrastruktūrai Ventspils ostā (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 6043)  ( 1 )

92

 

 

2011/785/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 28. novembris), ar kuru groza Lēmumu 2008/911/EK, ar ko izveido tradicionālajās augu izcelsmes zālēs lietojamo augu izcelsmes vielu, preparātu un to kombināciju sarakstu (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 7382)  ( 1 )

102

 

 

2011/786/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2011. gada 29. novembris) par drošuma prasībām, kas jāievēro Eiropas standartos par divriteņiem, mazu bērnu divriteņiem un divriteņu bagāžniekiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/95/EK ( 1 )

106

 

 

2011/787/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 29. novembris), ar ko dalībvalstīm uz laiku atļauj veikt ārkārtas pasākumus pret Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. izplatīšanos attiecībā uz Ēģipti (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 8618)

112

 

 

2011/788/ES

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (2011. gada 3. novembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2010/23 par dalībvalstu, kuru valūta ir euro, nacionālo centrālo banku monetāro ienākumu sadali (ECB/2011/18)

116

 

 

2011/789/ES

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (2011. gada 16. novembris), ar ko nosaka detalizētus noteikumus un procedūras atbilstības kritēriju ieviešanai attiecībā uz centrālo vērtspapīru depozitāriju piekļuvi TARGET2 vērtspapīriem pakalpojumiem (ECB/2011/20)

117

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

2.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 319/1


PADOMES LĒMUMS

(2011. gada 28. novembris)

par nostāju, kas Eiropas Savienībai jāieņem EEZ Apvienotajā komitejā attiecībā uz grozījumu EEZ līguma XIII pielikumā (Transports)

(2011/780/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 100. panta 2. punktu saistībā ar 218. panta 9. punktu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 2894/94 (1994. gada 28. novembris) par to, kā īstenot Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (1), un jo īpaši tā 1. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu (turpmāk “līgums”) XIII pielikumā ir paredzēti īpaši nosacījumi un noteikumi transporta jomā.

(2)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 216/2008 (2008. gada 20. februāris) par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 91/670/EEK, Regulu (EK) Nr. 1592/2002 un Direktīvu 2004/36/EK (2), galvenais mērķis ir panākt un saglabāt vienādi augstu civilās aviācijas lidojumu drošības līmeni Savienībā.

(3)

Eiropas Aviācijas drošības aģentūras darbība var ietekmēt civilās aviācijas lidojumu drošības līmeni Eiropas Ekonomikas zonā.

(4)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 216/2008 būtu jāiekļauj līgumā, lai EBTA valstis pilnībā varētu piedalīties Eiropas Aviācijas drošības aģentūrā.

(5)

Regula (EK) Nr. 1592/2002 (3), kas ir iekļauta līgumā, tiek atcelta ar Regulu (EK) Nr. 216/2008, un tādējādi Regula (EK) Nr. 1592/2002 būtu jāatceļ saistībā ar līgumu.

(6)

Būtu attiecīgi jāgroza līguma XIII pielikums.

(7)

Tāpēc Savienībai EEZ Apvienotajā komitejā būtu jāieņem nostāja, kas izklāstīta pievienotajā lēmuma projektā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Nostāja, kas Eiropas Savienībai jāieņem EEZ Apvienotajā komitejā attiecībā uz paredzēto grozījumu līguma XIII pielikumā (Transports), pamatojas uz EEZ Apvienotās komitejas lēmuma projektu, kas pievienots šim lēmumam.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2011. gada 28. novembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

K. SZUMILAS


(1)  OV L 305, 30.11.1994., 6. lpp.

(2)  OV L 79, 19.3.2008., 1. lpp.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1592/2002 (2002. gada 15. jūlijs) par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi (OV L 240, 7.9.2002., 1. lpp.).


PROJEKTS

EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS Nr. …/2011

(… gada …),

ar ko groza EEZ līguma XIII pielikumu (Transports)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu, kurā grozījumi izdarīti ar Protokolu, ar ko pielāgo Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu, (turpmāk “līgums”), un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

Līguma XIII pielikums tika grozīts ar EEZ Apvienotās komitejas … Lēmumu Nr. …/… (1).

(2)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 216/2008 (2008. gada 20. februāris) par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 91/670/EEK, Regulu (EK) Nr. 1592/2002 un Direktīvu 2004/36/EK (2), galvenais mērķis ir panākt un saglabāt vienādi augstu civilās aviācijas lidojumu drošības līmeni Savienībā.

(3)

Eiropas Aviācijas drošības aģentūras darbība var ietekmēt civilās aviācijas lidojumu drošības līmeni Eiropas Ekonomikas zonā.

(4)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 216/2008 būtu jāiekļauj līgumā, lai EBTA valstis pilnībā varētu piedalīties Eiropas Aviācijas drošības aģentūrā.

(5)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1592/2002 (3), kas ir iekļauta līgumā, tiek atcelta ar Regulu (EK) Nr. 216/2008, un tādējādi Regula (EK) Nr. 1592/2002 būtu jāatceļ saistībā ar līgumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Līguma XIII pielikumu groza, kā norādīts šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Regulas (EK) Nr. 216/2008 teksti islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentiski.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā …, ja EEZ Apvienotajai komitejai ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar Līguma 103. panta 1. punktu (4).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, …

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētājs

EEZ Apvienotās komitejas sekretāri


(1)  OV L …

(2)  OV L 79, 19.3.2008., 1. lpp.

(3)  OV L 240, 7.9.2002., 1. lpp.

(4)  [Konstitucionālās prasības nav norādītas.] [Konstitucionālās prasības ir norādītas.]

EBTA valstu deklarācija par EEZ Apvienotās komitejas Lēmumu Nr. …, ar ko Līgumā iekļauj Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 216/2008 (2008. gada 20. februāris) par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 91/670/EEK, Regulu (EK) Nr. 1592/2002 un Direktīvu 2004/36/EK

“Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 216/2008 cita starpā attiecas uz pilnvarām uzlikt naudas sodus un periodiskus kavējuma maksājumus aviācijas drošības jomā. Šīs regulas iekļaušana neskar institucionālus risinājumus attiecībā uz turpmākiem aktiem, ar kuriem piešķir sankciju piemērošanas pilnvaras.”

PIELIKUMS

EEZ Apvienotās komitejas Lēmumam Nr. …

Līguma XIII pielikumu groza šādi:

1)

pielikuma 66.a punktam (Padomes Direktīva (EEK) Nr. 3922/91) un 66.r punktam (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/36/EK) pievieno šādu ievilkumu:

“—

32008 R 0216: Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 20. februāra Regula (EK) Nr. 216/2008 (OV L 79, 19.3.2008., 1. lpp.).”;

2)

pielikuma 68.a punktam (Padomes Direktīva 91/670/EEK) pievieno šādu tekstu:

“, kurā grozījumi izdarīti ar:

32008 R 0216: Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 216/2008 (OV L 79, 19.3.2008., 1. lpp.).”;

3)

pielikuma 66.n punkta (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1592/2002) tekstu aizstāj ar šādu tekstu:

32008 R 0216: Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 216/2008 (2008. gada 20. februāris) par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 91/670/EEK, Regulu (EK) Nr. 1592/2002 un Direktīvu 2004/36/EK (OV L 79, 19.3.2008., 1. lpp.).

Regulas noteikumus šā līguma vajadzībām pielāgo šādi:

a)

ja vien turpmāk tekstā nav noteikts citādi un neatkarīgi no Līguma 1. protokola noteikumiem ar minētajā regulā lietoto jēdzienu “dalībvalsts(-is)” papildus tā nozīmei minētajā regulā saprot arī EBTA valstis. Piemēro 1. protokola 11. punktu;

b)

attiecībā uz EBTA valstīm Aģentūra, cik un kad tas ir lietderīgi, palīdz EBTA Uzraudzības iestādei vai, attiecīgā gadījumā, Pastāvīgajai komitejai veikt to attiecīgos uzdevumus. Aģentūra un EBTA Uzraudzības iestāde vai, attiecīgā gadījumā, Pastāvīgā komiteja vajadzības gadījumā sadarbojas un apmainās ar informāciju;

c)

nevienu punktu šajā regulā nevar interpretēt kā tādu, kas Aģentūrai dod tiesības rīkoties EBTA valstu vārdā saskaņā ar starptautiskiem līgumiem citiem mērķiem, kā tikai palīdzēt to saistību izpildē saskaņā ar šādiem līgumiem;

d)

regulas 12. pantu groza šādi:

i)

aiz vārda “Kopienu” 1. punktā iekļauj vārdus “vai EBTA valsti”;

ii)

panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“Ja Savienība ar trešo valsti apspriež nolīguma slēgšanu, kurā dalībvalstij vai Aģentūrai ir paredzētas tiesības izdot sertifikātus, balstoties uz sertifikātu, ko izdevušas šīs trešās valsts aeronavigācijas iestādes, tā cenšas par labu EBTA valstīm no šīs trešās valsts panākt tāda paša nolīguma slēgšanas piedāvājumu. EBTA valstis, savukārt, cenšas ar trešajām valstīm noslēgt nolīgumus, kuri atbilst ar Savienības noslēgtajiem nolīgumiem.”;

e)

regulas 14. panta 7. punktam pievieno šādu daļu:

“Neskarot EEZ līguma 1. protokola 4. punkta d) apakšpunktu, ja Komisija un EBTA Uzraudzības iestāde apmainās ar informāciju par lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar šo punktu, Komisija nodod informāciju, kas saņemta no EBTA Uzraudzības iestādes, ES dalībvalstīm un EBTA Uzraudzības iestāde nodod informāciju, kas saņemta no Komisijas, EBTA valstīm.”;

f)

regulas 15. pantam pievieno šādu punktu:

“5.   Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1049/2001 (2001. gada 30. maijs) par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem šīs regulas piemērošanas nolūkā piemēro arī visiem Aģentūras dokumentiem attiecībā uz EBTA valstīm.”;

g)

regulas 17. panta 2. punkta b) apakšpunktam pievieno šādu teikumu:

“Aģentūra palīdz arī EBTA Uzraudzības iestādei un sniedz tai tādu pašu atbalstu, ja šādi pasākumi un uzdevumi saskaņā ar Līgumu ir iestādes kompetencē.”;

h)

regulas 17. panta 2. punkta e) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“savas kompetences jomās veic funkcijas un uzdevumus, kas līgumslēdzējām pusēm uzticēti piemērojamās starptautiskās konvencijās, jo īpaši Čikāgas konvencijā. EBTA valstu aviācijas iestādes šādas funkcijas un uzdevumus veic tikai, ja tas paredzēts šajā regulā.”;

i)

regulas 20. panta pirmo teikumu aizstāj ar šādu teikumu:

“Attiecībā uz 4. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā minētajiem ražojumiem, daļām un ierīcēm Aģentūra, ja iespējams un kā noteikts Čikāgas konvencijā vai tās pielikumos, veic konstruētājas valsts, ražotājvalsts vai reģistrācijas valsts funkcijas un uzdevumus, ja tie attiecas uz konstrukcijas apstiprināšanu. EBTA valstu aviācijas iestādes šādas funkcijas un uzdevumus veic tikai, ja tie šīm iestādēm ir uzticēti saskaņā ar šo pantu.”;

j)

regulas 24. pantu groza šādi:

i)

panta 1. punktam pievieno šādu teikumu:

“Aģentūra ziņo EBTA Uzraudzības iestādei par standartizācijas inspekcijām EBTA valstī.”;

ii)

panta 4. punktam pievieno šādu teikumu:

“Attiecībā uz EBTA valstīm EBTA Uzraudzības iestāde apspriežas ar Aģentūru.”;

k)

regulas 25. panta 1. punktam pievieno šādu teikumu:

“Pilnvaras uzlikt naudas sodus un periodiskus kavējuma maksājumus personām un uzņēmumiem, kam Aģentūra izsniegusi sertifikātu, piešķir EBTA Uzraudzības iestādei tajos gadījumos, kad šādas personas vai uzņēmumi veic uzņēmējdarbību EBTA valstī.”;

l)

attiecībā uz EBTA valstīm 25. panta 4. punktā vārdus “Eiropas Kopienu Tiesai” aizstāj ar vārdiem “EBTA Tiesai” un vārdu “Komisija” aizstāj ar vārdiem “EBTA Uzraudzības iestāde”;

m)

regulas 29. pantam pievieno šādu punktu:

“4.   Atkāpjoties no Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 12. panta 2. punkta a) apakšpunkta, EBTA valstu valstspiederīgos, kuriem ir visas pilsoņa tiesības, var nodarbināt saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar Aģentūras izpilddirektoru.”;

n)

regulas 30. pantam pievieno šādu teikumu:

“EBTA valstis attiecībā uz Aģentūru un tās darbiniekiem piemēro Protokolu par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā, kā arī piemērojamos noteikumus, kas pieņemti saskaņā ar minēto protokolu.”;

o)

regulas 32. panta 1. punktā aiz vārdiem “Kopienas oficiālajās valodās” iekļauj šādu vārdkopu:

“, kā arī islandiešu un norvēģu valodā,”;

p)

pēc 33. panta 2. punkta c) apakšpunkta iekļauj šādu apakšpunktu:

“ca)

gada pārskata ziņojumu un Aģentūras darba programmu atbilstoši, attiecīgi, b) un c) apakšpunktam nosūta EBTA Uzraudzības iestādei.”;

q)

regulas 34. pantam pievieno šādu punktu:

“4.   EBTA valstis neierobežoti piedalās valdes darbā, un tām valdē ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā ES dalībvalstīm, izņemot balsstiesības.”;

r)

regulas 41. pantam pievieno šādu punktu:

“6.   EBTA valstu valstspiederīgajiem ir tiesības būt par Apelācijas padomes locekli un priekšsēdētāju. Sagatavojot 3. punktā minēto personu sarakstu, Komisija apsver arī piemērotu EBTA valstu valstspiederīgo iekļaušanu sarakstā.”;

s)

regulas 54. panta 1. punkta beigās pievieno šādu teikumu:

“Attiecībā uz EBTA valstīm Aģentūra palīdz EBTA Uzraudzības iestādei minēto uzdevumu izpildē.”;

t)

regulas 58. panta 3. punkta pirmajā teikumā aiz vārdiem “314. pantā” pievieno šādu vārdkopu:

“, kā arī islandiešu vai norvēģu valodā”;

u)

regulas 59. pantam pievieno šādu punktu:

“12.   EBTA valstis piedalās 1. punkta a) apakšpunktā minētajā Kopienas finanšu iemaksā. Šim nolūkam mutatis mutandis piemēro 82. panta 1. punkta a) apakšpunktā un Līguma 32. protokolā noteiktās procedūras.”;

v)

regulas 65. pantam pievieno šādus punktus:

“8.   EBTA valstis neierobežoti piedalās saskaņā ar 1. punktu izveidotās komitejas darbā, un tām tajā ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā ES dalībvalstīm, izņemot balsstiesības.

9.   Ja Komisija un komiteja nevar vienoties, lēmumu strīdīgajā jautājumā var pieņemt Padome, EBTA valstis var ierosināt jautājumu izskatīt EEZ Apvienotajā komitejā saskaņā ar Līguma 5. pantu.”;

w)

iepriekš izklāstītos pielāgojumus gadījumos, kad tie ir piemērojami un ja vien nav noteikts citādi, piemēro mutatis mutandis arī citiem Savienības tiesību aktiem, ar kuriem piešķir pilnvaras Aģentūrai un kuri ir iekļauti šajā līgumā.”


REGULAS

2.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 319/8


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1244/2011

(2011. gada 1. decembris),

ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 442/2011 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 442/2011 (2011. gada 9. maijs) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā (1) un jo īpaši tās 14. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Padome 2011. gada 9. maijā pieņēma Padomes Regulu (ES) Nr. 442/2011 par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju.

(2)

Ņemot vērā situācijas nopietnību Sīrijā un saskaņā ar Padomes Lēmumu 2011/782/KĀDP (2011. gada 1. decembris) par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju (2), Regulas (ES) Nr. 442/2011 II pielikumā iekļautais personu, vienību un struktūru saraksts, uz kurām attiecina ierobežojošos pasākumus, būtu jāpapildina ar jaunām personām un vienībām,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šīs regulas pielikumā uzskaitītās personas un vienības pievieno sarakstam, kas iekļauts Regulas (ES) Nr. 442/2011 II pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 1. decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

C. ASHTON


(1)  OV L 121, 10.5.2011., 1. lpp.

(2)  Sk. šā Oficiālā Vēstneša 56. lpp.


PIELIKUMS

Regulas 1. pantā minētās personas un vienības

A.   Personas

 

Vārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

1.

Mohammad Al-Jleilati

dzimis 1945. gadā Damaskā

Finanšu ministrs; atbildīgs par Sīrijas ekonomiku.

1.12.2011

2.

Dr. Mohammad Nidal Al-Shaar

dzimis 1956. gadā Aleppo

Ekonomikas un tirdzniecības ministrs; atbildīgs par Sīrijas ekonomiku.

1.12.2011

3.

Ģenerālleitnants Fahid Al-Jassim

 

Štāba priekšnieks, militārpersona; tieši iesaistīts vardarbībā Homsā.

1.12.2011

4.

Ģenerālmajors Ibrahim Al-Hassan

 

Štāba priekšnieka vietnieks, militārpersona; tieši iesaistīts vardarbībā Homsā.

1.12.2011

5.

Brigadieris Khalil Zghraybih

 

14. divīzija. Militārpersona; tieši iesaistīts vardarbībā Homsā.

1.12.2011

6.

Brigadieris Ali Barakat

 

Republikas gvardes divīzijas 103. brigāde. Militārpersona; tieši iesaistīts vardarbībā Homsā.

1.12.2011

7.

Brigadieris Talal Makhluf

 

Republikas gvardes divīzijas 103. brigāde. Militārpersona; tieši iesaistīts vardarbībā Homsā.

1.12.2011

8.

Brigadieris Nazih Hassun

 

Sīrijas Gaisa spēku izlūkdienests. Militārpersona; tieši iesaistīts vardarbībā Homsā.

1.12.2011

9.

Kapteinis Maan Jdiid

 

Prezidenta gvarde. Militārpersona; tieši iesaistīts vardarbībā Homsā.

1.12.2011

10.

Muahmamd Al-Shaar

 

Politiskās drošības divīzija. Militārpersona; tieši iesaistīts vardarbībā Homsā.

1.12.2011

11.

Khald Al-Taweel

 

Politiskās drošības divīzija. Militārpersona; tieši iesaistīts vardarbībā Homsā.

1.12.2011

12.

Ghiath Fayad

 

Politiskās drošības divīzija. Militārpersona; tieši iesaistīts vardarbībā Homsā.

1.12.2011


B.   Vienības

 

Nosaukums

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

1.

Cham Press TV

Al Qudsi building, 2nd Floor - Baramkeh - Damas

Tālr.: +963 - 11- 2260805

Fakss: +963 - 11 - 2260806

e-pasts: mail@champress.com

Tīmekļa vietne: www.champress.net

Televīzijas kanāls, kas piedalās dezinformācijas kampaņās un aicina uz vardarbību pret demonstrantiem.

1.12.2011

2.

Al Watan

Al Watan Newspaper - Damascus – Duty Free Zone

Tālr.: 00963 11 2137400

Fakss: 00963 11 2139928

Preses izdevums, kas piedalās dezinformācijas kampaņās un aicina uz vardarbību pret demonstrantiem.

1.12.2011

3.

Sīrijas izglītības un pētījumu centrs (CERS) (pazīstams arī kā CERS, Centre d’Etude et de Recherche Scientifique; pazīstams arī kā SSRC, Scientific Studies and Research Center; pazīstams arī kā Centre de Recherche de Kaboun)

Barzeh Street, PO Box 4470, Damas

Palīdz Sīrijas armijai iegādāties materiālus, kas tiek tieši izmantoti protestētāju novērošanā un represijās.

1.12.2011

4.

Business Lab

Maysat Square Al Rasafi Street Bldg. 9, PO Box 7155, Damas

Tālr.: 963112725499;

Fakss: 963112725399

Fasādes uzņēmums, kas tiek izmantots, lai CERS varētu iegādāties paaugstināta riska materiālus.

1.12.2011

5.

Industrial Solutions

Baghdad Street 5, PO Box 6394, Damascus

Tālr./fakss: 963114471080

Fasādes uzņēmums, kas tiek izmantots, lai CERS varētu iegādāties paaugstināta riska materiālus.

1.12.2011

6.

Mechanical Construction Factory (MCF)

P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damas

Fasādes uzņēmums, kas tiek izmantots, lai CERS varētu iegādāties paaugstināta riska materiālus.

1.12.2011

7.

Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries

Kaboon Street, P.O.Box 5966, Damas

Tālr.: +963-11-5111352

Fakss: +963-11-5110117

Fasādes uzņēmums, kas tiek izmantots, lai CERS varētu iegādāties paaugstināta riska materiālus.

1.12.2011

8.

Handasieh – Organization for Engineering Industries

P.O.Box 5966,Abou Bakr Al Seddeq Str. Damas un PO BOX 2849 Al Moutanabi Street, Damas un PO BOX 21120 Baramkeh, Damas

Tālr.: 963112121816 – 963112121834 – 963112214650 – 963112212743 - 963115110117

Fasādes uzņēmums, kas tiek izmantots, lai CERS varētu iegādāties paaugstināta riska materiālus.

1.12.2011

9.

Syria Trading Oil Company (Sytrol)

Prime Minister Building, 17 Street Nissan, Damascus, Sīrija

Valsts īpašumā esošs uzņēmums, kas pilnībā atbildīgs par visu naftas eksportu no Sīrijas. Finansiāli atbalsta režīmu.

1.12.2011

10.

General Petroleum Corporation (GPC)

New Sham- Building of Syrian Oil Company, PO Box 60694, Damascus, Sīrija BOX: 60694

Tālr.: 963113141635

Fakss: 963113141634

e-pasts: info@gpc-sy.com

Valsts īpašumā esošs naftas uzņēmums. Finansiāli atbalsta režīmu.

1.12.2011

11.

Al Furat Petroleum Company

Dummar - New Sham - Western Dummer 1st. Island -Property 2299- AFPC Building P.O. Box 7660 Damascus – Sīrija

Tālr.: 00963-11- (6183333), 00963-11- (31913333)

Fakss: 00963-11- (6184444), 00963-11- (31914444)

afpc@afpc.net.sy

Kopuzņēmums, kurā 50 % pieder GPC. Finansiāli atbalsta režīmu.

1.12.2011


2.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 319/11


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1245/2011

(2011. gada 1. decembris),

ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 961/2010, ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret Irānu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 961/2010 (2010. gada 25. oktobris), ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret Irānu (1), un jo īpaši tās 36. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Padome 2010. gada 25. oktobrī pieņēma Regulu (ES) Nr. 961/2010 par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu.

(2)

Padome ir pilnībā pārskatījusi Regulas (ES) Nr. 961/2010 VIII pielikumā iekļauto personu, vienību un struktūru sarakstu, uz kurām attiecas minētās regulas 16. panta 2. punkts. To darot, Padome ņēma vērā attiecīgo personu, vienību un struktūru iesniegtos apsvērumus.

(3)

Padome secināja, ka attiecībā uz Regulas (ES) Nr. 961/2010 VIII pielikumā uzskaitītajām personām, vienībām un struktūrām būtu jāturpina attiecināt īpaši ierobežojoši pasākumi, kas paredzēti minētajā regulā.

(4)

Padome ir arī secinājusi, ka būtu jāgroza ieraksti attiecībā uz dažām vienībām, kas iekļautas Regulas (ES) Nr. 961/2010 VIII pielikumā.

(5)

Turklāt, ņemot vērā Eiropadomes 2011. gada 23. oktobrī paustās nerimtīgās bažas par Irānas kodolprogrammu un raķešu programmu paplašināšanu un saskaņā ar Padomes Lēmumu 2011/783/KĀDP (2011. gada 1. decembris), ar kuru groza Lēmumu 2010/413/KĀDP, ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret Irānu (2), Regulas (ES) Nr. 961/2010 VIII pielikumā iekļautais personu, vienību un struktūru saraksts, uz kurām attiecina ierobežojošus pasākumus, būtu jāpapildina ar jaunām personām un vienībām.

(6)

Attiecīgi būtu jāatjaunina to personu, vienību un struktūru saraksts, kuras ir minētas Regulas (ES) Nr. 961/2010 16. panta 2. punktā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 961/2010 VIII pielikumu groza, kā noteikts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 1. decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

C. ASHTON


(1)  OV L 281, 27.10.2010., 1. lpp.

(2)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 71 lappusi.


PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 961/2010 VIII pielikumu groza šādi:

1)

regulas VIII pielikumā iekļauto sarakstu papildina ar šādām personām un vienībām:

I.   Personas un vienības, kas iesaistītas ar kodolenerģiju vai ballistiskajām raķetēm saistītās darbībās

A.   Personas

 

Vārds, uzvārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Iekļaušanas datums

1.

Dr Ahmad AZIZI

 

Priekšsēdētāja vietnieks un rīkotājdirektorsMelli Bank PLC, kuru ES ir iekļāvusi sarakstā.

1.12.2011

2.

Davoud BABAEI

 

Pašreizējais drošības nodaļas vadītājs Aizsardzības ministrijas Bruņoto spēku loģistikas pētniecības institūtā Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND), ko vada ANO sarakstā iekļautais Mohsen Fakhrizadeh. SAEA ir apzinājusi SPND saistībā ar bažām par iespējamajiem militārajiem elementiem Irānas kodolprogrammā, attiecībā uz kuru Irāna atsakās sadarboties. Kā drošības dienesta vadītājs Babaei atbild par to, lai SAEA neuzzinātu nekādu informāciju.

1.12.2011

3.

Hassan BAHADORI

 

ES sarakstā iekļautās Arian Bank izpilddirektors

1.12.2011

4.

Sayed Shamsuddin BORBORUDI

 

Vadītāja vietnieks Irānas Atomenerģijas organizācijā, kura minēta ANO sarakstā un kurā šī persona ir pakļauta ANO sarakstā minētajam Feridun Abbasi Davani. Vismaz kopš 2002. gada viņš ir iesaistīts Irānas kodolprogrammā, tostarp kā AMAD bijušais iepirkuma un loģistikas vadītājs, kur viņš bija atbildīgs par tādu fasādes uzņēmumu kā Kimia Madan izmantošanu, lai iepirktu aprīkojumu un materiālus Irānas kodolieroču programmai.

1.12.2011

5.

Dr Peyman Noori BROJERDI

 

ES sarakstā iekļautās Bank Rehaf valdes priekšsēdētājs un direktors.

1.12.2011

6.

Kamran DANESHJOO (a.k.a. DANESHJOU)

 

Zinātnes, pētniecības un tehnoloģiju ministrs kopš 2009. gada vēlēšanām Irāna nespēja SAEA sniegt paskaidrojumu par viņa nozīmi saistībā ar pētījumiem par raķešu kaujas galviņu attīstību. Tā ir tikai daļa no Irānas nesadarbošanās ar SAEA izmeklēšanā par "iespējamiem pētījumiem", kas liek domāt par Irānas kodolprogrammas militāro aspektu, - tajā ietverts aizliegums piekļūt attiecīgiem ar atsevišķām personām saistītiem dokumentiem. Papildus ministra amatam Daneshjoo prezidenta Ahmadenijad vārdā ir iesaistīts arī "pasīvās aizsardzības" darbībās. ES jau ir iekļāvusi sarakstā The Passive Defence Organisation.

1.12.2011

7.

Dr Abdolnaser HEMMATI

 

ES sarakstā iekļautāš Sina bankas vadītājs un izpilddirektors.

1.12.2011

8.

Milad JAFARI

dzimšanas datums 20.9.74

Irānas valstspiederīgais, kas piegādā preces, galvenokārt metālu, ANO sarakstā iekļautajiem SHIG fasādes uzņēmumiem. Piegādāja preces SHIG laikposmā no 2010. gada janvāra līdz novembrim. Pēc 2010. gada novembra par dažām precēm maksājumi tika veikti ES sarakstā iekļautās Export Development Bank of Iran (EDBI) centrālajā filiālē Teherānā.

1.12.2011

9.

Dr Mohammad JAHROMI

 

ES sarakstā iekļautās Bank Saderat priekšsēdētājs un rīkotājdirektors.

1.12.2011

10.

Ali KARIMIAN

 

Irānas valstspiederīgais, kas piegādā preces, galvenokārt oglekļa šķiedru, ANO sarakstā iekļautajiem fasādes uzņēmumiem SHIG un SBIG.

1.12.2011

11.

Majid KHANSARI

 

ANO sarakstā iekļautās Kalaye Electric Company rīkotājdirektors.

1.12.2011

12.

Mahmoud Reza KHAVARI

 

ES sarakstā iekļautās Bank Melli valdes priekšsēdētājs un rīkotājdirektors.

1.12.2011

13.

Mohammad Reza MESKARIAN

 

Izpilddirektors ES sarakstā iekļautajā Persia International Bank Londonā.

1.12.2011

14.

Mohammad MOHAMMADI

 

MATSA rīkotājdirektors.

1.12.2011

15.

Dr M H MOHEBIAN

 

ES sarakstā iekļautās Post Bank rīkotājdirektors.

1.12.2011

16.

Mohammad Sadegh NASERI

 

Fizikas pētniecības institūta (agrāk - Lietišķās fizikas institūts (Institute of Applied Physics)) vadītājs.

1.12.2011

17.

Mohammad Reza REZVANIANZADEH

 

ES sarakstā iekļautās Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH) rīkotājdirektors. Viņš ir arī AEOI amatpersona. Viņš pārrauga un ierosina tāda slepeni veicama darba iepirkuma konkursus uzņēmumiem, kas vajadzīgi Fuel Manufacturing Plant (FMP), Zirconium Powder Plant (ZPP) un Uranium Conversion Facility (UCF).

1.12.2011

18.

A SEDGHI

 

ES sarakstā iekļautās Melli Bank PLCC priekšsēdētājs un direktors bez izpildvaras.

1.12.2011

19.

Hamid SOLTANI

 

ES sarakstā iekļautās Management Company for Nuclear Power Plant Construction (MASNA) rīkotājdirektors.

1.12.2011

20.

Bahman VALIKI

 

ES sarakstā iekļautās Export Development Bank of Iran valdes priekšsēdētājs un rīkotājdirektors.

1.12.2011

21.

Javad AL YASIN

 

Pētniecības centra (Research Centre for Explosion and Impact) (zināms arī kā METFAZ) vadītājs.

1.12.2011

22.

S ZAVVAR

 

ES sarakstā iekļautās Persia International Bank ģenerāldirektora vietas izpildītājs Dubajā.

1.12.2011


B.   Vienības

 

Nosaukums

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Iekļaušanas datums

23.

Aria Nikan, (a.k.a. Pergas Aria Movalled Ltd)

Suite 1, 59 Azadi Ali North Sohrevardi Avenue, Tehran, 1576935561

Zināms, ka viņš veic iepirkumus ES sarakstā iekļautā uzņēmuma Iran Centrifuge Technology Company (TESA) Commercial Department vajadzībām. Tie ir centušies iepirkt materiālus, kuriem piemēro ierobežojošus pasākumus, tostarp ražojumus no ES, ko izmanto Irānas kodolprogrammā.

1.12.2011

24.

Bargh Azaraksh; (a.k.a Barghe Azerakhsh Sakht)

Nr. 599, Stage 3, Ata Al Malek Blvd, Emam Khomeini Street, Esfahan.

Uzņēmums, ar ko noslēgts līgums par elektrības un cauruļu ievilkšanu urāna bagātināšanas vietās Natanzā (Natanz) un Kumā/Fordovā (Qom/Fordow). Tā atbildībā bija 2010. gadā Natanzā izprojektēt, iepirkt un uzstādīt elektrisku kontroles aprīkojumu.

1.12.2011

25.

Behineh Trading Co

Teherāna, Irāna

Iesaistīts munīcijas piegādē no Irānas caur Nigēriju uz trešo valsti.

1.12.2011

26.

Eyvaz Technic

Nr. 3, Building 3, Shahid Hamid Sadigh Alley, Shariati Street, Tehran, Irāna

Ražo vakuumiekārtas, ko izmantoja piegādēs urāna bagātināšanas vietās Natanzā un Kumā/Fordovā. 2011. gadā piegādāja spiediena pārveidotājus ANO sarakstā minētajam uzņēmumam Kalaye Electric Company.

1.12.2011

27.

Fatsa

Nr. 84, Street 20, North Amir Abad, Tehran

Irānas urāna pārstrādes un kodoldegvielas ražošanas uzņēmums (Uranium Processing and Nuclear Fuel Production Company). ANO sarakstā iekļautās Atomic Energy Organisation of Iran kontrolē.

1.12.2011

28.

Ghani Sazi Uranium Company (a.k.a. Iran Uranium Enrichment Company)

3, Qarqavol Close, 20th Street, Tehran

Pakļauts ANO sarakstā iekļautajam TAMAS. Tai ir ražošanas līgumi ar ANO sarakstā iekļauto Kalaye Electric Company un ES sarakstā iekļauto TESA.

1.12.2011

29.

Iran Pooya (a.k.a. Iran Pouya)

 

Valdības uzņēmums, kas vadīja lielāko alumīnija ieguvi Irānā un piegādāja materiālu, ko paredzēts izmantot IR-1 un IR-2 centrifūgu apvalkiem. Lielākais centrifūgu alumīnija cilindru ražotājs, kura klienti ir ANO sarakstā iekļautais AEOI un ES sarakstā iekļautais TESA.

1.12.2011

30.

Iranian Offshore Engineering & Construction Co (IOEC)

18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Tehran 19395-5999

Enerģētikas nozares firma, kas iesaisīta urāna bagātināšanas vietas Kumā/Fordovā (Qom/Fordow) celtniecībā. Uz to attiecas UK, Itālijas un Spānijas eksporta aizliegums.

1.12.2011

31.

Karanir (a.k.a. Moaser, a.k.a. Tajhiz Sanat)

1139/1 Unit 104 Gol Building, Gol Alley, North Side of Sae, Vali Asr Avenue. PO Box 19395-6439, Téhéran.

Piedalās tāda aprīkojuma un materiāla iepirkumā, ko var tieši izmantot Irānas kodolprogrammā.

1.12.2011

32.

Khala Afarin Pars

Unit 5, 2nd Floor, No75, Mehran Afrand St, Sattarkhan St, Téhéran.

Piedalās tāda aprīkojuma un materiāla iepirkumā, ko var tieši izmantot Irānas kodolprogrammā.

1.12.2011

33.

MACPAR Makina San Ve Tic

Istasyon MH, Sehitler cad, Guldeniz Sit, Number 79/2, Tuzla 34930, Istanbul

Uzņēmumu vada Milad Jafari, kurš, izmantojot fasādes uzņēmumus, ir piegādājis preces, galvenokārt metālu, ANO sarakstā iekļautajai Shahid Hemmat Industries Group (SHIG).

1.12.2011

34.

MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company)

90, Fathi Shaghaghi Street, Tehran, Irāna.

Irānas uzņēmums, ar kuru ANO sarakstā iekļautais uzņēmums Kalaye Electric Company noslēdzis līgumu par projektēšanas un inženiertehniskiem pakalpojumiem visā kodoldegvielas ciklā. Kā jaunākais bija aprīkojuma iepirkums Natanzas urāna bagātināšanas vietai.

1.12.2011

35.

Mobin Sanjesh (alias FITCO)

Entrée 3, no 11 rue 12, Alley Miremad, Abbas Abad, Téhéran.

Piedalās tāda aprīkojuma un materiāla iepirkumā, ko var tieši izmantot Irānas kodolprogrammā.

1.12.2011

36.

Multimat lc ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi

 

Uzņēmumu vada Milad Jafari, kurš, izmantojot fasādes uzņēmumus, ir piegādājis preces, galvenokārt metālu, ANO sarakstā iekļautajam uzņēmumam Shahid Hemmat Industries Group (SHIG).

1.12.2011

37.

Research Centre for Explosion and Impact (a.k.a. METFAZ)

44, 180th Street West, Tehran, 16539-75751

Pakļauts ES saraksta iekļautajai Malek Ashtar University, pārrauga darbības, kas saistītas ar iespējamiem militāriem elementiem Irānas kodolprogrammā, attiecībā uz kuru Irāna nesadarbojas ar SAEA.

1.12.2011

38.

Saman Nasb Zayendeh Rood; Saman Nasbzainde Rood

Unit 7, 3rd Floor Mehdi Building, Kahorz Blvd, Esfahan, Irāna

Būvuzņēmējs, kas ir uzstādījis cauruļvadus un saistītu atbalsta aprīkojumu urāna bagātināšanas vietā Natanzā. Tas it īpaši nodarbojas ar centrifūgu cauruļvadiem.

1.12.2011

39.

Saman Tose'e Asia (SATA)

 

Inženierpakalpojumu uzņēmums, kas iesaistīts virknes lielu rūpniecisku projektu, tostarp Irānas urāna bagātināšanas programmas, atbalstīšanā, tostarp veic nesaskaņotu darbu urāna bagātināšanas vietā Kumā/Fordovā.

1.12.2011

40.

Samen Industries

2nd km of Khalaj Road End of Seyyedi St., P.O.Box 91735-549, 91735Mashhad, Irāna, Tālr.:

Segvārds Khorasan Mettalurgy Industries (minēts ANO DPR 1803 (2008), Ammunition Industries Group (AMIG) filiāle)

1.12.2011

41.

SOREH (Nuclear Fuel Reactor Company)

61 Shahid Abthani Street – Karegar e Shomali, Téhéran; Persian Gulf Boulevard, KM 20 SW, Ispahan.

Irānas atomenerģijas organizācijas (AEOI) filiāle, ko minējusi ANO.

1.12.2011

42.

STEP Standart Teknik Parca San ve TIC A.S.

79/2 Tuzla, 34940, Istanbul, Turcija

Uzņēmumu vada Milad Jafari, kurš, izmantojot fasādes uzņēmumus, ir piegādājis preces, galvenokārt metālu, ANO sarakstā minētajam uzņēmumam Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG).

1.12.2011

43.

SURENA (a.k.a. Sakhd Va Rah-An-Da-Zi)

 

Uzņēmums, kas būvē atomelektrostacijas un nodod tās ekspluatācijā. Tas atrodas ANO sarakstā iekļautā uzņēmuma Novin Energy Company kontrolē.

1.12.2011

44.

TABA (Iran Cutting Tools Manufacturing company - Taba Towlid Abzar Boreshi Iran)

12 Ferdowsi, Avenue Sakhaee, avenue 30 Tir (sud), nr 66 – Téhéran

Tas pieder ES sarakstā iekļautajai TESA vai ir tā kontrolē. Piedalās tāda aprīkojuma un materiāla ražošanā, ko var tieši piemērot Irānas kodolprogrammā.

1.12.2011

45.

Test Tafsir

No 11, Tawhid 6 Street, Moj Street, Darya Blvd, Shahrak Gharb, Tehran, Irāna

Uzņēmums ražo un ir piegādājis īpašus UF6 konteinerus urāna bagātināšanas vietām Natanzā un Kumā/Fordovā.

1.12.2011

46.

Tosse Silooha (a.k.a. Tosseh Jahad E Silo)

 

Piedalās Irānas kodolprogrammā Natanz, de Qom u d’Arak vietās.

1.12.2011

47.

Yarsanat (a.k.a. Yar Sanat, a.k.a. Yarestan Vacuumi)

No. 101, West Zardosht Street, 3rd Floor, 14157 Téhéran; No. 139 Hoveyzeh Street, 15337, Téhéran.

ANO sarakstā minētā uzņēmuma Kalaye Electric Company iepirkuma uzņēmums. Piedalās tāda aprīkojuma un materiāla iepirkumā, ko var tieši izmantot Irānas kodolprogrammā. Tā ir mēģinājusi iepirkt vakuumiekārtas un spiediena pārveidotājus.

1.12.2011

48.

Oil Turbo Compressor Company (OTC)

Nr. 12 Saee Alley Vali E Asr Street, Teheran, Irāna

Saistīts ar ES sarakstā iekļauto Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (a.k.a. Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG).-

1.12.2011

II.   Islāma revolucionāro gvardu korpuss (Islamic Revoluationary Guard Corps - IRGC)

A.   Personas

 

Vārds, uzvārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Iekļaušanas datums

49.

Azim AGHAJANI (raksta arī kā ADHAJANI)

 

IRGC loceklis, kas iesaistīts munīcijas piegādē no Irānas caur Nigēriju uz trešo valsti.

1.12.2011

50.

Abolghassem Mozaffari SHAMS

 

Khatam al-Anbiya būvdarbu galvenā biroja komandieris.

1.12.2011

51.

Ali Akbar TABATABAEI (alias Sayed Akbar TAHMAESEBI)

 

IRGC loceklis, kas iesaistīts munīcijas piegādē no Irānas caur Nigēriju uz trešo valsti.

1.12.2011


B.   Vienības

 

Nosaukums

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Iekļaušanas datums

52.

Yas Air

Mehrabad Airport, Tehran

ANO un ES sarakstos minētās IRGC Pars Aviation Service Company jauns nosaukums. 2011. gadā Yas Air Cargo Airlines lidmašīna, kas lidoja no Irānas uz Sīriju, Turcijā tika pārbaudīta un tajā atrada parastos ieročus.

1.12.2011

III.   Irānas Islāma Republikas kuģniecības uzņēmums (Islamic Republic of Iran Shipping LinesIRISL)

A.   Personas

 

Vārds, uzvārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Iekļaušanas datums

53.

Ghasem NABIPOUR (a.k.a. M T Khabbazi NABIPOUR)

dzimšanas datums: 16/01/1956, irānis

Direktors un akionārs uzņēmumā Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company (uzņēmuma Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company (a.k.a. Soroush Saramin Asatir Ship Management Company) (SSA SMC) jaunais nosaukums), kas minēts Eiropas Savienības sarakstos, – atbild par IRISL kuģu tehnisko apkopi. NABIPOUR ir IRISL kuģu pārvaldības direktors.

1.12.2011

54.

Naser BATENI

dzimšanas datums: 16/12/1962, irānis

Bijušais IRISL juridiskais direktors, Hanseatic Trade and Trust Shipping Company (HTTS) direktors - minējusi Eiropas Savienība. Fiktīvas organzācijas NHL Basic Limited direktors.

1.12.2011

55.

Mansour ESLAMI

dzimšanas datums: 31/01/1965, irānis

Direktors uzņēmumš IRISL Malta Limited, alias Royal Med Shipping Company, ko minējusi Eiropas Savienība.

1.12.2011

56.

Mahamad TALAI

dzimšanas datums: 04/06/1953, irānis

Irisl vadības darbinieks Eiropā, izpilddirektors HTTS - minējusi Eiropas Savienība -, de Darya Capital Administration Gmbh - minējusi Eiropas Savienība. Vairāku tādu fiktīvu uzņēmumu administrators, kas pieder IRISL vai tā filiālēm, vai ir tā kontrolē.

1.12.2011

57.

Mohammad Moghaddami FARD

Dzimšanas datums 1956, gada 19. jūlijs,

pases Nr.: N10623175 (Irāna), izdota 2007. gada 27. martā; derīguma termiņš līdz 2012. gada 26. martam.

F: IRISL reģionālais direktors Apvienotajos Arābu Emirātos, Eiropas Savienības sarakstā iekļautās Pacific Shipping direktors, direktors Eiropas Savienības sarakstā iekļautajai Great Ocean Shipping Company, alias Oasis Freight Agency. 2010. gadā izveidoja Crystal Shipping FZE, kā daļu no centieniem apiet ierobežojošos pasākumus, ko ES piemērojusi IRISL.

1.12.2011

58.

Kapteinis Alireza GHEZELAYAGH

 

Izpilddirektors ES sarakstā iekļautajam uzņēmumam Lead Maritime, kas darbojas HDSL vārdā Singapūrā. Papildus tam - izpilddirektors ES sarakstā iekļautajam Asia Marine Network, kas ir IRISL reģionālais birojs Singapūrā.

1.12.2011

59.

Gholam Hossein GOLPARVAR

dzimšanas datums: 23/01/1957, irānis

Bijušais IRISL komercdirektors, Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company direktora vietnieks un akcionārs, Sapid Shipping Company izpiddirektors un akcionārs (tā ir filiāle IRISL, ko Eiropas Savienība iekļāvusi sarakstā), direktora vietnieks un akcionārs ES sarakstā iekļautajam uzņēmumam HDSL, direkcijas loceklis ES sarakstā iekļautajam uzņēmumam Irano-Hind Shipping Company .

1.12.2011

60.

Hassan Jalil ZADEH

dzimšanas datums: 06/01/1959, irānis

Direktors un akcionārs ES sarakstā iekļautajam uzņēmumam Hafiz Darya Shipping Lines (HDSL). Reģistrēts kā vairāku IRISL fiktīvu uzņēmumu akcionārs.

1.12.2011

61.

Mohammad Hadi PAJAND

dzimšanas datums: 25/05/1950, irānis

Bijušais IRISL finanšu direktors, bijušais direktors ES sarakstā iekļautajam uzņēmumam Irinvestship limited, Fairway Shipping direktors, kas ir pārņēmis Irinvestship limited darbības. Administrators IRISL fiktīvās organizācijās, proti, ES sarakstā iekļautajai Lancellin Shipping Company un Acena Shipping Company.

1.12.2011

62.

Ahmad SARKANDI

dzimšanas datums: 30/09/1953, irānis

IRISL finanšu direktors kopš 2011. gada. Izpilddirektors vairākās ES sarakstā iekļautā uzņēmuma IRISL filiālēs, atbild par vairāku fiktīvu uzņēmumu izveidi, kurās viņš joprojām ir reģistrēts kā direktors un akcionārs.

1.12.2011

63.

Seyed Alaeddin SADAT RASOOL

dzimšanas datums: 23/07/1965, irānis

IRISL grupas juridiskā direktora vietnieks, Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company juridiskais direktors.

1.12.2011

64.

Ahmad TAFAZOLY

Dzimšanas datums: 1956. gada 27. maijs, dzimšanas vieta: Bojnord, Irāna,

Pase: R10748186 (Irāna) izdota 2007. gada 22. janvārī; derīguma termiņš līdz 2012. gada 22. janvārim.

Direktors ES sarakstā iekļautajam uzņēmumam IRISL China Shipping Company, alias Santelines (a.k.a.or Santexlines), alias Rice Shipping, alias E-sail Shipping.

1.12.2011


B.   Vienības

 

Nosaukums

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Iekļaušanas datums

65.

E-Sail a.k.a.E-Sail Shipping Company a.k.a. Rice Shipping

Suite 1501, Shanghai Zhong Rong Plaza, 1088 Pudong South Road, Shanghai, Ķīna

Santexlines, alias IRISL China Shipping Company Limited jauni nosaukumi - iekļauti ES saraksā. Darbojas IRISL interesēs. Darbojas ES saraksta iekļauta uzņēmuma SAPID vārdā Ķīnā, fraktē IRISL kuģus uz citām firmām.

1.12.2011

66.

IRISL Maritime Training Institute

No 115, Ghaem Magham Farahani St. P.O. Box 15896-53313, Téhéran, Irāna

Vienība, kas pieder IRISL, vai ir tā kontrolē.

1.12.2011

67.

Kara Shipping and Chartering Gmbh (KSC)

Schottweg 7, 22087 Hambourg, Vācija

ES sarakstā iekļautā uzņēmuma HTTS fiktīvs uzņēmums.

1.12.2011

68.

Khaybar Company

16th Kilometre Old Karaj Road Téhéran / Irāna - Indekss: 13861-15383

IRISL filiāle, kas atbild par kuģu piegādi pa daļām.

1.12.2011

69.

Kish Shipping Line Manning Company

Sanaei Street Kish Island Irāna.

IRISL filiāle, kas atbild par apkalpes pieņemšanu darbā un par personāla vadību.

1.12.2011

70.

Boustead Shipping Agencies Sdn Bhd

Suite P1.01, Level 1 Menara Trend, Intan Millennium Square, 68, Jalan Batai Laut 4, Taman Intan, 41300 Klang, Selangor, Malaizija

Uzņēmums, kas darbojas IRISL vārdā. Boustead Shipping Agencies ir īstenojis darbības, ko sācis IRISL vai vienības, kas pieder IRISL vai ir tā kontrolē.

1.12.2011

71.

Diamond Shipping Services (DSS)

5 Saint Catharine Sq., El Mansheya El Soghra, Alexandrie, Ēģipte

Uzņēmums, kas rīkojas IRISL vārdā. Diamond Shipping Services ir īstenojis darbības, ko sācis IRISL vai vienības, kas pieder IRISL vai ir tā kontrolē.

1.12.2011

72.

Good Luck Shipping Company

P.O. BOX 5562, Dubai

Uzņēmums, kas rīkojas IRISL vārdā. Good Luck Shipping Company izveidoja, aizstājot ES sarakstā iekļauto uzņēmumu Oasis Freight Company alias Great Ocean Shipping Services, kas ar tiesas lēmumu tiek likvidēta. Good Luck Shipping ir izdevis viltotus transporta dokumentus par labu IRISL un vienībām, kas pieder IRISL vai ir tā kontrolē. Apvienotajos Arābu Emirātos darbojas ES sarakstā iekļauto uzņēmumu HDSL un Sapid vārdā. Sankciju rezultātā to izveidoja 2011. gada jūnijā, lai aizstātu Great Ocean Shipping Services un Pacific Shipping.

1.12.2011

73.

Ocean Express Agencies Private Limited

Ocean Express Agencies - Ground Floor, KDLB Building, 58 West Wharf Road - Karachi - 74000, Sindh, Pakistāna

Uzņēmums, kas rīkojas IRISL vārdā. Lai apietu sankcijas, Ocean Express Agencies Private Limited ir izmantojis transporta dokumentus, ko izmantojis IRISL un vienības, kas pieder IRISL vai ir tā kontrolē.

1.12.2011

74.

OTS Steinweg Agency

Steinweg - OTS, Iskele Meydani, Alb. Faik Sozdener Cad., No:11 D:8 Kat:4 Kadikoy - 34710 Istanbul

Uzņēmums, kas rīkojas IRISL vārdā. OTS Steinweg Agency ir veicis darījumus IRISL un vienību, kas pieder IRISL vai ir tā kontrolē, labā, ir piedalījies tādu fiktīvu uzņēmumu veidošanā, kas pieder IRISL vai ir tā kontrolē, ir piedalījies kuģu iegādē IRISL, vienību, kas pieder IRISL vai ir tā kontrolē, labā.

1.12.2011

75.

Universal Transportation Limitation Utl

21/30 Thai Wah Tower 1, South Sathorn Road, Bangkok 10120 Taizeme

Uzņēmums, kas rīkojas IRISL vārdā. Universal Transportation Limited (UTL) ir izdevis viltotus transporta dokumentus tāda fiktīva uzņēmuma vārdā, kas pieder IRISL vai ir tā kontrolē, ir veicis darbības IRISL labā.

1.12.2011

76.

Walship SA

Cité Les Sources 400 logts, Promotion, Sikh cage B no3 - 16005 Bir Mourad Rais, Alžīrija

Uzņēmums, kas rīkojas IRISL vārdā. Walship SA ir veicis darbības IRISL vārdā tā klientu labā, ir izdevis transporta dokumentus un rēķinus IRISL fiktīva uzņēmuma vārdā, meklējis klientus, kas, rīkojoties savā vārdā, varētu uzņemties saistības par labu IRISL vai par labu IRISL īpašumā vai kontrolē esošām vienībām.

1.12.2011

77.

Acena Shipping Company Limited

Adrese: 284 Makarios III avenue, Fortuna Court, 3105 Limassol

IMO Nr.: 9213399; 9193185

Acena Shipping Company Limited ir fiktīvs uzņēmums, kas pieder IRISL, vai ir tā kontrolē. Tas ir reģistrēts īpašnieks vienam no IRISL vai IRISL filiālei piederošiem kuģiem.

1.12.2011

78.

Alpha Kara Navigation Limited

171, Old Bakery Street, La Valette – Reģistrācijas numurs C 39359

Alpha Kara Navigation Limited ir fiktīvs uzņēmums, kas pieder IRISL, vai ir tā kontrolē. ES sarakstā iekļautā Darya Capital Administration GMBH filiāle. Tas ir reģistrētais īpašnieks vienam no IRISL piederošiem kuģiem vai IRISL filiālei.

1.12.2011

79.

Alpha Kara Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Reģistrācijas numurs C 38079

Alpha Nari Navigation Limited ir fiktīvs uzņēmums, kas pieder IRISL, vai ir tā kontrolē. Tas ir reģistrētais īpašnieks vienam no IRISL vai IRISL filiālei piederošiem kuģiem.

1.12.2011

80.

Aspasis Marine Corporation

Adrese: 107 Falcon House, DoubaïInvestment Park, Po Box 361025 Doubaï

Aspasis Marine Corporation ir fiktīvs uzņēmums, kas pieder IRISL, vai ir tā kontrolē. Tas ir reģistrētais īpašnieks vienam no IRISL vai IRISL filiālei piederošiem kuģiem.

1.12.2011

81.

Atlantic Intermodal

 

Tas pieder IRISL aģentam Pacific Shipping. Sniedza finansiālu atbalstu konfiscētajiem IRISL kuģiem un iegādājās jaunus kuģu konteinerus.

1.12.2011

82.

Avrasya Container Shipping Lines

 

Fiktīvs uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē.

1.12.2011

83.

Azores Shipping Company alias Azores Shipping FZE LLC

PO Box 5232, Fujairah, UAE; Al Mana Road, Al Sharaf Building, Bur Doubaï, Doubaï

To kontrolē Moghddami Fard. Sniedz pakalpojumus IRISL filiālei, ES sarakstā iekļautajam uzņēmumam Valfajre Shipping Company. Fiktīvs uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder kuģis, kas ir IRISL īpašumā vai kontrolē. Moghddami Fard ir uzņēmuma direktors.

1.12.2011

84.

Beta Kara Navigation Ltd

Adrese: 171, Old Bakery Street, La Valette

Reģistrācijas numurs C 39354

Beta Kara Navigation Ltd ir fiktīvs uzņēmums, kas pieder IRISL vai ir tā kontrolē. Tas ir reģistrēts īpašnieks vairākiem IRISL vai IRISL filiālei piederošiem kuģiem.

1.12.2011

85.

Bis Maritime Limited

IMO Nr.: 0099501

Bis Maritime Limited ir fiktīvs IRISL uzņēmums, kas atrodas Barbade. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem. Gholam Hossein Golparvar ir uzņēmuma administrators.

1.12.2011

86.

Brait Holding SA

Reģistrēts 2011. gada augustā Maršala salās, Nr. 46270.

Fiktīvs IRISL uzņēmums. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

87.

Bright Jyoti Shipping

 

Fiktīvs IRISL uzņēmums. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

88.

Bright Ship FZC

Saif zone, Doubaï

Fiktīvs IRISL uzņēmums, ko izmanto, lai iegādātos kuģi, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei, un lai nosūtītu līdzekļus IRISL labā.

1.12.2011

89.

Bright-Nord GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Vācija

Tas pieder IRISL vai to kontrolē IRISL, vai arī tas rīkojas IRISL interesēs.

1.12.2011

90.

CF Sharp Shipping Agencies Pte Ltd

15 New Bridge Road, Rocha House, Singapūra 059385

Fiktīvs uzņēmums, kas pieder IRISL, vai ir tā kontrolē.

1.12.2011

91.

Chaplet Shipping Limited

Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta Nr.

Fiktīvs IRISL uzņēmums. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

92.

Cosy-East GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Vācija

Tas pieder IRISL vai to kontrolē IRISL, vai arī tas rīkojas IRISL interesēs.

1.12.2011

93.

Crystal Shipping FZE

Dubai, AAE

Tas pieder IRISL aģentam Pacific Shipping. Moghddami Fard to izveidoja 2010. gadā kā daļu no centieniem apiet sankcijas, ko ES piemērojusi uzņēmumam IRISL. 2010. gadā to izmantoja, lai nosūtītu līdzekļus konfiscētu IRISL kuģu atbrīvošanai un lai maskētu IRISL dalību.

1.12.2011

94.

Damalis Marine Corporation

 

Fiktīvs IRISL uzņēmums. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

95.

Beta Kara Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, La Valette

Reģistrācijas numurs C 39357

Fiktīvs IRISL uzņēmums. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

96.

Delta Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Reģistrācijas numurs C 38077

Fiktīvs IRISL uzņēmums. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

97.

Elbrus Ltd

Manning House - 21 Bucks Road - Douglas - Menas Sala - IM1 3DA

Kontrolakciju sabiedrība, kas pieder IRISL vai ir tā kontrolē un kurā apvienoti fiktīvie IRISL uzņēmumi, kuri atrodas Menas salā.

1.12.2011

98.

Elcho Holding Ltd

Reģistrēts 2011. gada augustā Maršala salās, Nr. 46041.

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas reģistrēts Menas salā un kas pieder IRISL vai IRISL filiālei, vai ir to kontrolē.

1.12.2011

99.

Elegant Target Development Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Honkonga

Kuģa IMO Nr.: 8320195

Tas pieder IRISL vai to kontrolē IRISL, vai arī tas rīkojas IRISL interesēs. Fiktīvs IRISL uzņēmums. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

100.

Epsilon Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Reģistrācijas numurs C 38082

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē.

1.12.2011

101.

Eta Nari Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, La Valette

Reģistrācijas numurs C 38067

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē.

1.12.2011

102.

Eternal Expert Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Honkonga

Fiktīvs IRISL uzņēmums. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

103.

Fairway Shipping

83 Victoria Street, London, SW1H OHW

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē. Haji Pajand ir Fairway Shipping direktors.

1.12.2011

104.

Fasirus Marine Corporation

 

Fiktīvs IRISL uzņēmums Barbade Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

105.

Galliot Maritime Incorporation

 

Fiktīvs IRISL uzņēmums Barbade Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

106.

Gamma Kara Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, La Valette

Reģistrācijas numurs C 39355

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

107.

Giant King Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Honkonga

Kuģa IMO Nr.: 8309593

Tas pieder IRISL vai to kontrolē IRISL, vai arī tas rīkojas IRISL interesēs.

Fiktīvs IRISL uzņēmums. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

108.

Golden Charter Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Honkonga

Kuģa IMO Nr.: 8309610

Tas pieder IRISL vai to kontrolē IRISL, vai arī tas rīkojas IRISL interesēs.

Fiktīvs IRISL uzņēmums. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

109.

Golden Summit Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Honkonga

Kuģa IMO Nr.: 8309622

Tas pieder IRISL vai to kontrolē IRISL, vai arī tas rīkojas IRISL interesēs.

Fiktīvs IRISL uzņēmums. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

110.

Golden Wagon Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Honkonga

IMO Nr.: 8309634

Tas pieder IRISL vai to kontrolē IRISL, vai arī tas rīkojas IRISL interesēs.

Fiktīvs IRISL uzņēmums. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

111.

Grand Trinity Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Honkonga

Kuģa IMO Nr.: 8309658

Tas pieder IRISL vai to kontrolē IRISL, vai arī tas rīkojas IRISL interesēs.

Fiktīvs IRISL uzņēmums. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

112.

Great Equity Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Honkonga

Kuģa IMO Nr.: 8320121

Tas pieder IRISL vai to kontrolē IRISL, vai arī tas rīkojas IRISL interesēs.

Fiktīvs IRISL uzņēmums. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

113.

Great Ocean Shipping Services (GOSS)

Suite 404, 4th Floor, Block B-1 PO Box 3671, Ajman Free

Trade Zone, Ajman, AAE

Šo uzņēmumu izmantoja, lai Apvienotajos Arābu Emirātos izveidotu IRISL, tostarp "Good Luck Shipping". Tā rīkotājdirektors ir Moghddami Fard.

1.12.2011

114.

Great Prospect International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Honkonga

Kuģa IMO Nr.: 8309646

Tas pieder IRISL vai to kontrolē IRISL, vai arī tas rīkojas IRISL interesēs.

Fiktīvs IRISL uzņēmums. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

115.

Great-West GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Vācija

Tas pieder IRISL vai to kontrolē IRISL, vai arī tas rīkojas IRISL interesēs.

1.12.2011

116.

Happy-Süd GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Vācija

Tas pieder IRISL vai to kontrolē IRISL, vai arī tas rīkojas IRISL interesēs.

1.12.2011

117.

Harvest Supreme Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Honkonga

Kuģa IMO Nr.: 8320183

Tas pieder IRISL vai to kontrolē IRISL, vai arī tas rīkojas IRISL interesēs.

Fiktīvs IRISL uzņēmums. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

118.

Harzaru Shipping

Kuģa IMO Nr.: 7027899

Fiktīvs IRISL uzņēmums. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

119.

Heliotrope Shipping Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Reģistrācijas Nr. C 45613

Kuģa IMO Nr.: 9270646

Fiktīvs IRISL uzņēmums. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

120.

Helix Shipping Limited

Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Reģistrācijas Nr. C 45618

Kuģa IMO Nr.: 9346548

Fiktīvs IRISL uzņēmums. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

121.

Hong Tu Logistics Private Limited

149 Rochor Road 01 - 26 Fu Lu Shou Complex, Singapūra 188425

Fiktīvs IRISL uzņēmums. Fiktīvs uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei, vai ir to kontrolē.

1.12.2011

122.

Ifold Shipping Company Limited

Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Reģistrācijas Nr. C 38190

IMO Nr.: 9386500

Fiktīvs IRISL uzņēmums. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

123.

Indus Maritime Incorporation

47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama

IMO Nr.: 9283007

Fiktīvs IRISL uzņēmums Panamā. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

124.

Iota Nari Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Reģistrācijas numurs C 38076

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

125.

ISIM Amin Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette - Reģistrācijas Nr. C 40069

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

126.

ISIM Atr Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette - Reģistrācijas Nr. C 34477

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

127.

ISIM Olive Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette - Reģistrācijas Nr. C 34479

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

128.

ISIM SAT Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette - Reģistrācijas Nr. C 34476

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

129.

ISIM Sea Chariot Ltd

147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette - Reģistrācijas Nr. C 45153

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

130.

ISIM Sea Chariot Ltd

147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette - Reģistrācijas Nr. C 45152

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

131.

ISIM Sinin Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette - Reģistrācijas Nr. C 41660

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

132.

ISIM Taj Mahal Ltd

147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette - Reģistrācijas Nr. C 37437

Kuģa IMO Nr.: 9274941

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

133.

ISIM Tour Company Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette - Reģistrācijas Nr. C 34478

Kuģa IMO Nr.: 9364112

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

134.

Jackman Shipping Company

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta Nr. C 38183

Kuģa IMO Nr.: 9387786

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

135.

Kalan Kish Shipping Company Ltd

 

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

136.

Kappa Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Reģistrācijas numurs C 38066.

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

137.

Kaveri Maritime Incorporation

Panama

Reģistrācijas Nr. 5586832

IMO Nr.: 9284154

Fiktīvs IRISL uzņēmums Panamā, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē.

1.12.2011

138.

Kaveri Shipping Llc

 

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē.

1.12.2011

139.

Key Charter Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Honkonga

Tas pieder IRISL vai to kontrolē IRISL, vai arī tas rīkojas IRISL interesēs.

1.12.2011

140.

King Prosper Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Honkonga

Kuģa IMO Nr.: 8320169

Tas pieder IRISL vai to kontrolē IRISL, vai arī tas rīkojas IRISL interesēs.

Fiktīvs IRISL uzņēmums. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

141.

Kingswood Shipping Company Limited

171, Old Bakery Street, La Valette

IMO Nr.: 9387798

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

142.

Lambda Nari Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Reģistrācijas numurs C 38064

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

143.

Lancing Shipping Company limited

Adrese: 143/1 Tower Road, Sliema - Nr. C 38181

Kuģa IMO Nr.: 9387803

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

144.

Magna Carta Limited

 

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē.

1.12.2011

145.

Malship Shipping Agency

Reģistrācijas Nr. 43447

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē.

1.12.2011

146.

Master Supreme International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Honkonga

Kuģa IMO Nr.: 8320133

Tas pieder IRISL vai to kontrolē IRISL, vai arī tas rīkojas IRISL interesēs.

Fiktīvs IRISL uzņēmums. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

147.

Melodious Maritime Incorporation

47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama

IMO Nr.: 9284142

Fiktīvs IRISL uzņēmums. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

148.

Metro Supreme International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Honkonga

Kuģa IMO Nr.: 8309672

Tas pieder IRISL vai to kontrolē IRISL, vai arī tas rīkojas IRISL interesēs.

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē.

1.12.2011

149.

Midhurst Shipping Company Limited (Malta)

SPC, kas pieder Hassan Djalilzaden – Reģistrācijas Nr. C38182

Kuģa IMO Nr.: 9387815

Fiktīvs IRISL uzņēmums. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

150.

Modality Ltd

Nr.: C 49549

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē.

1.12.2011

151.

Modern Elegant Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Honkonga

Kuģa IMO Nr.: 8309701

Tas pieder IRISL vai to kontrolē IRISL, vai arī tas rīkojas IRISL interesēs.

Fiktīvs IRISL uzņēmums. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

152.

Morison Menon Chartered Accountant

204 Tower A2, Gulf Towers, Doubaï, PoBox 5562 un 8835 (Sharjah)

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē.

1.12.2011

153.

Mount Everest Maritime Incorporation

Reģistrācijas Nr. 5586846

IMO Nr.: 9283019

Fiktīvs IRISL uzņēmums. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

154.

Narmada Shipping

Aghadir Building, room 306, Doubaï, AAE

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē.

1.12.2011

155.

Newhaven Shipping Company Limited

Kuģa IMO Nr.: 9405930

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

156.

NHL Basic Ltd.

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Vācija

Tas pieder IRISL vai to kontrolē IRISL, vai arī tas rīkojas IRISL interesēs.

1.12.2011

157.

NHL Nordland GmbH

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Vācija

Tas pieder IRISL vai to kontrolē IRISL, vai arī tas rīkojas IRISL interesēs.

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē.

1.12.2011

158.

Oxted Shipping Company Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Reģistrācijas Nr. C 38783

Kuģa IMO Nr.: 9405942

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

159.

Pacific Shipping

206 Sharaf Building, Al Mina Road, Dubai 113740, AAE

IRISL vārdā darbojas Tuvajos Austrumos. Tā rīkotājdirektors ir Mohammad Moghaddami Fard. 2010. gada oktobrī tas bija iesaistīts seguzņēmumu izveidē; jauno uzņēmumu nosaukumus paredzēts izmantot izkraušanas dokumentos, lai apietu sankcijas. Tas joprojām ir iesaistīts IRISL kuģu braucienu grafiku plānošanā.

1.12.2011

160.

Petworth Shipping Company Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Reģistrācijas Nr. C 38781

Kuģa IMO Nr.: 9405954

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

161.

Prosper Basic GmbH

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Vācija

Tas pieder IRISL vai to kontrolē IRISL, vai arī tas rīkojas IRISL interesēs.

1.12.2011

162.

Prosper Metro Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Honkonga

Kuģa IMO Nr.: 8320145

Tas pieder IRISL vai to kontrolē IRISL, vai arī tas rīkojas IRISL interesēs.

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

163.

Reigate Shipping Companylimited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Reģistrācijas Nr. C 38782

Kuģa IMO Nr.: 9405978

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

164.

Rishi Maritime Incorporation

Reģistrācijas Nr. 5586850

Fiktīvs IRISL uzņēmums Panamā, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

165.

Seibow Logistics Limited (alias Seibow Limited)

111 Futura Plaza, How Ming Street, Kwun Tong, Honkonga

Reģistrācijas Nr. 92630

Fiktīvs IRISL uzņēmums Honkongā, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē.

1.12.2011

166.

Shine Star Limited

 

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē.

1.12.2011

167.

Silver Universe International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Honkonga

Kuģa IMO Nr.: 8320157

Tas pieder IRISL vai to kontrolē IRISL, vai arī tas rīkojas IRISL interesēs.

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

168.

Sinose Maritime

200 Middle Road 14-03/04, Prime Centre, Singapūrā 188980

Tas ir IRISL birojs Singapūrā un darbojas kā īpašs Asia Marine Network aģents. HDSL interesēs darbojas Singapūrā.

1.12.2011

169.

Sparkle Brilliant Development Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Honkonga

Kuģa IMO Nr.: 8320171

Tas pieder IRISL vai to kontrolē IRISL, vai arī tas rīkojas IRISL interesēs.

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem

1.12.2011

170.

Statira Maritime Incorporation

 

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

171.

Syracuse S.L.

Kuģa IMO Nr.: 9541887

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

172.

Tamalaris Consolidated Ltd

P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, Britu Virdžīnu salas

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē.

1.12.2011

173.

TEU Feeder Limited

143/1 Tower Road, Sliema - Reģistrācijas Nr. C 38181

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

174.

Theta Nari Navigation

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Reģistrācijas numurs C 38070

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

175.

Top Glacier Company Limited

 

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē.

1.12.2011

176.

Top Prestige Trading Limited

 

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē.

1.12.2011

177.

Tulip Shipping Inc

 

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē.

1.12.2011

178.

Western Surge Shipping Companylimited (Kipra)

 

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

179.

Wise Ling Shipping Company Limited

 

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

180.

Zeta Neri Navigation

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Reģistrācijas numurs C 38069

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē.

1.12.2011

2)

turpmāk norādīto vienību ierakstus aizstāj ar turpmāk izklāstītajiem ierakstiem:

I.   Personas un vienības, kas iesaistītas ar kodolenerģiju vai ballistiskajām raķetēm saistītās darbībās

B.   Vienības

Nosaukums

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Iekļaušanas datums

Pearl Energy Company Ltd

Level 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Labuan 87000, Malaizija

Pearl Energy Company Ltd. ir meitasuzņēmums, kas pilnībā pieder First East Export Bank (FEEB), kuru 2010. gada jūnijā ANO iekļāva sarakstā ar Drošības padomes rezolūciju 1929. FEEB izveidoja Pearl Energy Company, lai veiktu ekonomikas pētījumus attiecībā uz vairākām globālām nozarēm.

23.05.2011

Safa Nicu, pazīstams arī kā ‧Safa Nicu Sepahan‧, ‧Safanco Company‧, ‧Safa Nicu Afghanistan Company‧, ‧Safa Al-Noor Company‧ un ‧Safa Nicu Ltd Company‧.

Safa Nicu Building, Danesh Lane, 2nd Moshtagh Street, Esfahan, Irāna

No 38, Third floor, Molla Sadra Street, Vanak Square, Tehran, Irāna

No 313, Farvardin Street, Golestan Zone, Ahvaz, Irāna

PO Box 106900, Abu Dhabi, Apvienotie Arābu Emirāti

No 233, Lane 15, Vazir Akbar Khan Zone, Kabul, Afganistāna

No 137, First floor, Building No. 16, Jebel Ali, Apvienotie Arābu Emirāti

Sakaru uzņēmums, kas piegādāja ekipējumu Fordow (Kuma) iekārtai, kuru būvē, par to neinformējot SAEA.

23.05.2011

Onerbank ZAO (pazīstama arī kā Onerbank ZAT, Eftekhar Bank, Honor Bank, Honorbank)

Ulitsa Klary Tsetkin 51-1, 220004, Minsk, Baltkrievija

Banka, kas atrodas Baltkrievijā un pieder Bank Refah Kargaran, Bank Saderat un Bank Toseeh Saderat Iran.

23.05.2011

III.   Irānas Islāma Republikas kuģniecības uzņēmumi (IRISL)

B.   vienības

Nosaukums

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Iekļaušanas datums

Irānas Islāma Republikas kuģniecības uzņēmums (Islamic Republic of Iran Shipping Lines – IRISL, tostarp visas filiāles) un meitasuzņēmumi:

No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box 19395-1311. Tehran. Irāna; No. 37,. Corner of 7th Narenjestan, Sayad Shirazi Square, After Noboyand Square, Pasdaran Ave., Tehran, Irāna

IRISL IMO Nr.:

9051624; 9465849; 7632826; 7632814; 9465760; 8107581; 9226944; 7620550; 9465863; 9226956; 7375363; 9465758; 9270696; 9193214; 8107579; 9193197; 8108559; 8105284; 9465746; 9346524; 9465851; 8112990

IRISL ir bijis iesaistīts ar militārām vajadzībām saistītu kravu pārvadāšanā, tostarp aizliegtu kravu pārvadāšanā no Irānas. Trīs šādi gadījumi ir saistīti ar nepārprotamiem pārkāpumiem, par ko tika ziņots ANO Drošības padomes Irānas sankciju komitejai. IRISL saistība ar ieroču izplatīšanu bija tik skaidra, ANO DP ar ANO DPR 1803 un 1929 aicināja valstis pārbaudīt IRISL kuģus, ja pastāv pamatots iemesls uzskatīt, ka tie pārvadā aizliegtas preces.

26.7.2010

Bushehr Shipping Company Limited (Teherāna)

143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta; c/o Hafiz Darya Shipping Company, Ehteshamiyeh Square 60, Neyestani 7, Pasdaran, Tehran, Irāna

IMO Nr. 9270658

Tas pieder IRISL vai to kontrolē IRISL.

26.7.2010

South Way Shipping Agency Co Ltd, pazīstams arī kā Hoopad Darya Shipping Agent

No. 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Tehran, Irāna

To kontrolē IRISL un tas darbojas IRISL vārdā Irānas ostās, uzraugot tādus darbus kā iekraušana un izkraušana.

26.7.2010

Irano Misr Shipping Company, pazīstams arī kā Nefertiti Shipping

No 41, 3rd Floor, Corner of 6th Alley, Sunaei Street, Karim Khan Zand Ave, Tehran; 265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Irāna; 8 Mehrshad Street, Sadaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Irāna

Rīkojas IRISL interesēs pie Suecas kanāla, Aleksandrijā un Portsaīdā. 51 % pieder IRISL.

26.7.2010

IRISL Marine Services and Engineering Company, pazīstams arī kā Qeshm Ramouz Gostar

Sarbandar Gas Station PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Irāna; Karim Khan Zand Ave, Iran Shahr Shomai, No 221, Tehran, Irāna; No 221, Northern Iranshahr Street, Karim Khan Ave, Tehran, Irāna

Qesm Ramouz Gostar: No.86, Khalij-E-Fars Complex, Imam Gholi Khan Blvd, Qeshm Island, Iran ou 86 2nd Floor Khajie Fars, Commercial Complex, Emam Gholi Khan Avenue, Qeshm, Irāna.

Tas pieder IRISL. Nodrošina degvielu, tvertnes, ūdeni, krāsu, smēreļļu un ķīmiskas vielas, kas vajadzīgas IRISL kuģiem. Uzņēmums arī nodrošina kuģu apkopes darbu uzraudzību, kā arī telpas un pakalpojumus apkalpes locekļiem. IRISL meitasuzņēmumi ir izmantojuši ASV dolāru bankas kontus, kas ar segvārdiem reģistrēti Eiropā un Tuvajos Austrumos, lai sekmētu līdzekļu ikdienas pārskaitījumus. IRISL ir veicinājis ANO DPR 1747 noteikumu atkārtotus pārkāpumus.

26.7.2010

Soroush Saramin Asatir (SSA), pazīstams arī kā Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company, pazīstams arī kā Rabbaran Omid Darya Ship Management Company alias Sealeaders

No 14 (alt. 5) Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Tehran, Irāna

Rīkojas IRISL interesēs. Kuģu pārvaldības kompānija ar mītni Teherānā, darbojas kā daudzu SAPID kuģu tehniskais pārvaldnieks.

26.7.2010

First Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vācija; uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. HRB94311 (Vācija), izsniegta 2005. gada 21. jūlijā

Tas pieder IRISL vai to kontrolē IRISL.

23.05.2011

First Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vācija; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O.Box 19395-1311, Tehran, Irāna; uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. HRA102601 (Vācija), izsniegta 2005. gada 19. septembrī, e-pasta adrese smd@irisl.net; tīmekļa vietne www.irisl.net; Tālrunis: 00982120100488; Fakss: 00982120100486

IMO Nr. 9349576

Tas pieder IRISL vai to kontrolē IRISL.

23.05.2011

Second Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vācija; Uzņēmuma reģistrācijas apliecība HRB94312 (Vācija), izsniegta 2005. gada 21. jūlijā

Tas pieder IRISL vai to kontrolē IRISL.

23.05.2011

Second Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vācija; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Irāna; Uzņēmuma reģistrācijas apliecība HRA102502 (Vācija), izsniegta 2005. gada 24. augustā; e-pasta adrese info@hdslines.com; tīmekļa vietne www.hdslines.com; Tālrunis: 00982126100733; Fakss: 00982120100734

IMO Nr.: 9349588.

Tas pieder IRISL vai to kontrolē IRISL.

23.05.2011

Third Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vācija; Uzņēmuma reģistrācijas apliecība HRB94313 (Vācija), izsniegta 2005. gada 21. jūlijā

Tas pieder IRISL vai to kontrolē IRISL.

23.05.2011

Third Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vācija; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O.Box 19395-1311, Tehran, Irāna; Uzņēmuma reģistrācijas apliecība HRA102520 (Vācija), izsniegta 2005. gada 29. augustā e-pasta adrese smd@irisl.net; tīmekļa vietne www.irisl.net; Tālrunis: 00982120100488; Fakss: 00982120100486

IMO Nr.:

Tas pieder IRISL vai to kontrolē IRISL.

23.05.2011

Fifth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vācija; Uzņēmuma reģistrācijas apliecība HRB94315 (Vācija), izsniegta 2005. gada 21. jūlijā

Tas pieder IRISL vai to kontrolē IRISL.

23.05.2011

Fifth Ocean GMBH & CO. KG

c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Irāna; Schottweg 5, Hamburg 22087, Vācija; Uzņēmuma reģistrācijas apliecība HRA102599 (Vācija), izsniegta 2005. gada 19. septembrī; e-pasta adrese info@hdslines.com; tīmekļa vietne www.hdslines.com; Tālrunis: 00494070383392; Tālrunis: 00982126100733; Fakss: 00982120100734

IMO Nr.: 9349667

Tas pieder IRISL vai to kontrolē IRISL.

23.05.2011

Sixth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vācija; uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. HRB94316 (Vācija), izsniegta 2005. gada 21. jūlijā

Tas pieder IRISL vai to kontrolē IRISL.

23.05.2011

Sixth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vācija; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Irāna; Uzņēmuma reģistrācijas apliecība HRA102501 (Vācija), izsniegta 2005. gada 24. augustā; e-pasta adrese info@hdslines.com; tīmekļa vietne www.hdslines.com; Tālrunis: 00982126100733; Fakss: 00982120100734

IMO Nr.: 9349679

Tas pieder IRISL vai to kontrolē IRISL.

23.05.2011

Seventh Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vācija; Uzņēmuma reģistrācijas apliecība HRA102599 (Vācija), izsniegta 2005. gada 19. septembrī;

Tas pieder IRISL vai to kontrolē IRISL.

23.05.2011

Seventh Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vācija; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O.Box 19395-1311, Tehran, Irāna; Uzņēmuma reģistrācijas apliecība HRA102655 (Vācija), izsniegta 2005. gada 26. septembrī; e-pasta adrese smd@irisl.net; tīmekļa vietne www.irisl.net; Tālrunis: 00982120100488; Fakss: 00982120100486

IMO Nr.: 9165786

Tas pieder IRISL vai to kontrolē IRISL.

23.05.2011

Eighth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vācija; Uzņēmuma reģistrācijas apliecība HRB94633 (Vācija), izsniegta 2005. gada 24. augustā

Tas pieder IRISL vai to kontrolē IRISL.

23.05.2011

Eighth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O.Box 19395-1311, Tehran, Irāna; Schottweg 5, Hamburg 22087, Vācija; uzņēmuma reģistrācijas apliecība HRA102533 (Vācija), izsniegta 2005. gada 1. septembrī; e-pasta adrese smd@irisl.net; tīmekļa vietne www.irisl.net; Tālrunis: 00982120100488; Fakss: 00982120100486

IMO Nr.: 9165803

Tas pieder IRISL vai to kontrolē IRISL.

23.05.2011

Ninth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vācija; uzņēmuma reģistrācijas apliecība HRB94698 (Vācija), izsniegta 2005. gada 9. septembrī

Tas pieder IRISL vai to kontrolē IRISL.

23.05.2011

Ninth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vācija; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O.Box 19395-1311, Tehran, Irāna; Uzņēmuma reģistrācijas apliecība HRA102565 (Vācija), izsniegta 2005. gada 15. septembrī; e-pasta adrese smd@irisl.net; tīmekļa vietne www.irisl.net; Tālrunis: 00982120100488; Fakss: 00982120100486

IMO Nr.: 9165798

Tas pieder IRISL vai to kontrolē IRISL.

23.05.2011

Tenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vācija;

Tas pieder IRISL vai to kontrolē IRISL.

23.05.2011

Tenth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O.Box 19395-1311, Tehran, Irāna; Schottweg 5, Hamburg 22087, Vācija; Uzņēmuma reģistrācijas apliecība HRA102679 (Vācija), izsniegta 2005. gada 27. septembrī; e-pasta adrese smd@irisl.net; tīmekļa vietne www.irisl.net; Tālrunis: 00982120100488; Fakss: 00982120100486

IMO Nr.: 9165815

Tas pieder IRISL vai to kontrolē IRISL.

23.05.2011

Eleventh Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vācija; Uzņēmuma reģistrācijas apliecība HRB94632 (Vācija), izsniegta 2005. gada 24. augustā

Tas pieder IRISL vai to kontrolē IRISL.

23.05.2011

Eleventh Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O.Box 19395-1311, Tehran, Irāna; Schottweg 5, Hamburg 22087, Vācija; Uzņēmuma reģistrācijas apliecība HRA102544 (Vācija), izsniegta 2005. gada 9. septembrī; e-pasta adrese smd@irisl.net; tīmekļa vietne www.irisl.net; Tālrunis: 004940302930; Tālrunis: 00982120100488; Fakss: 00982120100486

IMO Nr.: 9209324

Tas pieder IRISL vai to kontrolē IRISL.

23.05.2011

Thirteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vācija;

Tas pieder IRISL vai to kontrolē IRISL.

23.05.2011

Thirteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vācija; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O.Box 19395-1311, Tehran, Irāna; Uzņēmuma reģistrācijas apliecība HRA104149 (Vācija), izsniegta 2006. gada 10. jūlijā e-pasta adrese smd@irisl.net; tīmekļa vietne www.irisl.net; Tālrunis: 00982120100488; Fakss: 00982120100486

IMO Nr.: 9328900

Tas pieder IRISL vai to kontrolē IRISL.

23.05.2011

Fifteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vācija;

Tas pieder IRISL vai to kontrolē IRISL.

23.05.2011

Fifteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vācija; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O.Box 19395-1311, Tehran, Irāna; Uzņēmuma reģistrācijas apliecība HRA104175 (Vācija), izsniegta 2006. gada 12. jūlijā; e-pasta adrese smd@irisl.net; tīmekļa vietne www.irisl.net; Tālrunis: 00982120100488; Fakss: 00982120100486

IMO Nr.: 9346536

Tas pieder IRISL vai to kontrolē IRISL.

23.05.2011

Insight World Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkonga

IMO Nr.: 8309634; 9165827

Insight World Ltd ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder Loweswater Ltd, kura kuģus ekspluatē Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL un kurus tā ekspluatēja.

23.05.2011

Kingdom New Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkonga

IMO Nr.: 8309622; 9165839

Kingdom New Ltd ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder Loweswater Ltd, kura kuģus ekspluatē Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL un kurus tā ekspluatēja.

23.05.2011

Logistic Smart Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkonga

IMO Nr.: 9209336

Logistic Smart Ltd ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder Loweswater Ltd, kura kuģus ekspluatē Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL un kurus tā ekspluatēja.

23.05.2011

Neuman Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkonga

IMO Nr.: 8309646; 9167253

Neuman Ltd ir uzņēmums, kas atrodas Honkongā pieder Loweswater Ltd, kura kuģus ekspluatē Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL un kurus tā ekspluatēja.

23.05.2011

New Desire LTD

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkonga

IMO Nr.: 8320183; 9167277

New Desire LTD ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder Loweswater Ltd, kura kuģus ekspluatē Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL un kurus tā ekspluatēja.

23.05.2011

Advance Novel

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkonga

IMO Nr.: 8320195

Advance Novel ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder Mill Dene Ltd, kura kuģus ekspluatē Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL un kurus tā ekspluatēja.

23.05.2011

Alpha Effort Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkonga

IMO Nr.: 8309608

Alpha Effort Ltd ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder Mill Dene Ltd, kura kuģus ekspluatē Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL un kurus tā ekspluatēja.

23.05.2011

Best Precise Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkonga

IMO Nr.: 8309593; 9051650

Best Precise Ltd ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder Mill Dene Ltd, kura kuģus ekspluatē Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL un kurus tā ekspluatēja.

23.05.2011

Concept Giant Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkonga

IMO Nr.: 8309658; 9051648

Concept Giant Ltd ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder Mill Dene Ltd, kura kuģus ekspluatē Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL un kurus tā ekspluatēja.

23.05.2011

Great Method Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkonga

IMO Nr.: 8309610; 9051636

Great Method Ltd ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder Mill Dene Ltd, kura kuģus ekspluatē Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL un kurus tā ekspluatēja.

23.05.2011

Smart Day Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkonga

IMO Nr.: 8309701

Smart Day Holdings Ltd ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder Shallon Ltd, kura kuģus ekspluatē Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL un kurus tā ekspluatēja.

23.05.2011

Trade Treasure

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkonga

IMO Nr.: 8320157

Trade Treasure ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder Shallon Ltd, kura kuģus ekspluatē Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL un kurus tā ekspluatēja.

23.05.2011

True Honour Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkonga

IMO Nr.: 8320171

TrueHonour Holdings Ltd ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder Shallon Ltd, kura kuģus ekspluatē Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL un kurus tā ekspluatēja.

23.05.2011

New Synergy Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkonga

IMO Nr.: 8309696; 9167291

New Synergy Ltd ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder Springthorpe Limited, kura kuģus ekspluatē Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL un kurus tā ekspluatēja.

23.05.2011

Partner Century Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkonga

IMO Nr.: 8309684

Partner Century Ltd ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder Springthorpe Limited, kura kuģus ekspluatē Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL un kurus tā ekspluatēja.

23.05.2011

Sackville Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkonga

IMO Nr.: 8320169; 9167265

Sackville Holdings Ltd ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder Springthorpe Limited, kura kuģus ekspluatē Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL un kurus tā ekspluatēja.

23.05.2011

Sino Access Holdings

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkonga

IMO Nr.: 8309672

Sino Access Holdings ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder Springthorpe Limited, kura kuģus ekspluatē Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL un kurus tā ekspluatēja.

23.05.2011

Kerman Shipping Company Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta. C37423, reģistrēts Maltā 2005. gadā

IMO Nr.: 9209350

Kerman Shipping Company Ltd ir IRISL meitasuzņēmums, kas pilnībā pieder IRISL. Tam ir tāda pati adrese Maltā kā Woking Shipping Investments Ltd un tam piederošiem uzņēmumiem.

23.05.2011

Shere Shipping Company Limited

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta.

IMO Nr.: 9305192

Shere Shipping Company Limited ir pilnīgā kontrolē esošs meitasuzņēmums uzņēmumam Woking Shipping Investments Ltd, kas pieder uzņēmumam IRISL.

23.05.2011

Tongham Shipping Co. Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta.

IMO Nr.: 9305219

Tongham Shipping Co. Ltd ir pilnīgā kontrolē esošs meitasuzņēmums uzņēmumam Woking Shipping Investments Ltd, kas pieder uzņēmumam IRISL.

23.05.2011

Uppercourt Shipping Company Limited

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta.

IMO Nr.: 9305207

Uppercourt Shipping Company Limited ir pilnīgā kontrolē esošs meitasuzņēmums uzņēmumam Woking Shipping Investments Ltd, kas pieder uzņēmumam IRISL.

23.05.2011

Vobster Shipping Company

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta.

IMO Nr.: 9305221

Vobster Shipping Company ir pilnīgā kontrolē esošs meitasuzņēmums uzņēmumam Woking Shipping Investments Ltd, kas pieder uzņēmumam IRISL.

23.05.2011

Lancelin Shipping Company Ltd

Fortuna Court, Block B, 284 Archiepiskopou Makariou C' Avenue, 2nd Floor, 3105 Limassol, Kipra. Uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. C133993 (Kipra), izsniegta 2002. gadā

IMO Nr.: 9213387

Lancelin Shipping Company Ltd pilnībā pieder IRISL. Lancelin Shipping vadītājs ir Ahmad Sarkandi.

23.05.2011

Horsham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Menas sala; Horsham Shipping Company Ltd uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. 111999C

IMO Nr.: 9323833

Horsham Shipping Company Ltd ir IRISL aizsegsabiedrība un atrodas Menas salā. Tā 100 % pieder IRISL, un tā ir IRISL vai ar IRISL saistītam uzņēmumam piederoša kuģa reģistrēts īpašnieks. Sabiedrības direktors ir Ahmad Sarkandi.

23.05.2011


2.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 319/32


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1246/2011

(2011. gada 29. novembris)

par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Mantecados de Estepa (AĢIN))

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. marta Regulu (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību (1) un jo īpaši tās 7. panta 4. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 6. panta 2. punkta pirmo daļu Spānijas iesniegtais pieteikums reģistrēt nosaukumu Mantecados de Estepa ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (2).

(2)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 7. pantu, tāpēc šis nosaukums ir jāreģistrē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šīs regulas pielikumā minēto nosaukumu ieraksta reģistrā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 29. novembrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

Komisijas loceklis

Dacian CIOLOȘ


(1)  OV L 93, 31.3.2006., 12. lpp.

(2)  OV C 32, 1.2.2011., 22. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 510/2006 I pielikumā uzskaitītie pārtikas produkti:

2.4. grupa.   Maize, mīklas izstrādājumi, kūkas, konditorejas izstrādājumi, cepumi un citi maizes un konditorejas izstrādājumi

SPĀNIJA

Mantecados de Estepa (AĢIN)


2.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 319/34


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1247/2011

(2011. gada 29. novembris)

par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (1) un jo īpaši tās 9. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu Regulai (EEK) Nr. 2658/87 pievienotās kombinētās nomenklatūras vienveidīgu piemērošanu, ir jāpieņem noteikumi par šīs regulas pielikumā minēto preču klasifikāciju.

(2)

Regulā (EEK) Nr. 2658/87 ir izklāstīti vispārīgie kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumi. Minētie noteikumi attiecas arī uz jebkuru citu nomenklatūru, kas pilnīgi vai daļēji balstās uz KN vai pievieno tai papildu apakšnodaļas un ir izveidota ar īpašiem Savienības noteikumiem, lai piemērotu tarifu vai citus pasākumus, kas saistīti ar preču tirdzniecību

(3)

Šīs regulas pielikuma tabulas 1. slejā aprakstītās preces saskaņā ar minētajiem vispārīgajiem noteikumiem jāklasificē saskaņā ar minētās tabulas 2. slejā norādīto KN kodu atbilstīgi 3. slejā noteiktajam pamatojumam.

(4)

Ir lietderīgi noteikt, ka saistošo izziņu par tarifu, ko attiecībā uz preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā izdevušas dalībvalstu muitas iestādes, bet kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, izziņas turētājs var turpināt izmantot trīs mēnešus saskaņā ar 12. panta 6. punktu Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulā (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (2).

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikuma tabulas 1. slejā aprakstītās preces kombinētajā nomenklatūrā klasificē ar tabulas 2. slejā norādīto KN kodu.

2. pants

Saistošo izziņu par tarifu, ko izdevušas dalībvalstu muitas iestādes, bet kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2913/92 12. panta 6. punktu var turpināt izmantot trīs mēnešus.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 29. novembrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

Komisijas loceklis

Algirdas ŠEMETA


(1)  OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.

(2)  OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.


PIELIKUMS

Preču apraksts

Klasifikācija

(KN kods)

Pamatojums

(1)

(2)

(3)

1.

Izstrādājums ir modulis atsevišķā korpusā, kura izmēri ir apmēram 11 × 7 × 5 cm (t. s. “analogās ievades modulis”).

Modulis sastāv no divām iespiedshēmu platēm, kas sastāv no ievades saskarnes ar četriem kanāliem, analogciparu pārveidotāja, procesora un maģistrāles saskarnes savienošanai ar programmējamiem loģiskiem kontrolleriem (PLC). Moduļa ieejas sprieguma diapazons ir no 0 līdz 10 V DC.

Modulis no dažādām ārējām ierīcēm saņem analogo signālu, kas ir, piemēram, temperatūras, ātruma, plūsmas vai svara mērījumi.

Modulis pārveido un apstrādā šos signālus pirms nosūtīšanas uz PLC.

8538 90 99

Klasifikācija noteikta, ievērojot 1. un 6. vispārīgo kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumu, XVI sadaļas 2.b piezīmi un KN kodu 8538, 8538 90 un 8538 90 99 formulējumu.

Tā kā modulis ir saskarne starp ārējām ierīcēm un ciparu kontroles aparātiem, kas minēti pozīcijā 8537, klasifikācija pozīcijā 8471 kā ievades ierīce nav iespējama.

Tā kā modulis saņem, pārveido, apstrādā un sūta elektriskos signālus uz PLC, klasifikācija pozīcijā 8536 kā slēdzis vai relejs pieslēgšanai elektriskajām ķēdēm nav iespējama.

Tā kā modulis pats nekontrolē ārējās ierīces, bet ir tikai saskarne starp minētajām ierīcēm un PLC, klasifikācija pozīcijā 8537 kā elektriskais kontroles aparāts nav iespējama.

Tā kā analogciparu pārveidošana ir tikai starpprocess, klasifikācija pozīcijā 8543 kā elektriskās mašīnas un aparāti ar īpašām funkcijām, kas nav minēti vai iekļauti citur 85. nodaļā, nav iespējama.

Tā kā moduli paredzēts izmantot, lai saņemtu, pārveidotu un apstrādātu signālus, kas ir mērījumi, kuri saņemti no ārējām ierīcēm, un nosūtītu tos PLC, modulis ir būtisks to PLC darbībai, kas minēti pozīcijā 8537.

Tāpēc izstrādājums ir klasificējams pozīcijā 8538 kā detaļas aparātiem, kas minēti pozīcijā 8535 līdz 8537.

2.

Izstrādājums ir modulis atsevišķā korpusā, kura izmēri ir apmēram 11 × 7 × 5 cm (t. s. “diskrētās izvades modulis”).

Modulis sastāv no iespiedshēmu plates, kas sastāv no maģistrāles saskarnes savienošanai ar programmējamiem loģiskiem kontrolleriem (PLC), procesora, ciparanalogu pārveidotāja un izvades saskarnes ar astoņiem savienojuma punktiem.

Izvades savienojuma punkti ir elektromagnētiskā tipa releji ar izejas spriegumu diapazonā no 0 līdz 250 V AC un slodzes strāvu uz punkta līdz 0,17 A.

Modulis procesē un pārveido diskrētu signālu, kas ir “ieslēgt/izslēgt” signāls (piemēram, 1/0 vai pareizs/nepareizs), pirms to nosūta uz dažādām ārējām ierīcēm, piemēram, kontaktoriem, relejiem un indikatora lampām.

8538 90 99

Klasifikācija noteikta, ievērojot 1. un 6. vispārīgo kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumu, XVI sadaļas 2.b piezīmi un KN kodu 8538, 8538 90 un 8538 90 99 formulējumu.

Tā kā modulis ir saskarne starp ārējām ierīcēm un ciparvadības aparātiem, kas minēti pozīcijā 8537, klasifikācija pozīcijā 8471 kā izvades ierīce nav iespējama.

Tā kā modulis saņem, pārveido, apstrādā un sūta elektriskos signālus ārējām ierīcēm, klasifikācija pozīcijā 8536 kā slēdzis vai relejs pieslēgšanai elektriskajām ķēdēm nav iespējama.

Izvades savienojuma punkti (ko veido elektromagnētiskie releji) ir tikai daļa no moduļa, kas bez savienojuma punktiem vēl sastāv no maģistrāles saskarnes, procesora un ciparanalogu pārveidotāja. Turklāt modulis pats nevada ārējās ierīces, bet tikai ir saskarne starp PLC un minētajām ierīcēm. Tāpēc klasifikācija pozīcijā 8537 kā elektrisks kontroles aparāts nav iespējama.

Tā kā ciparanalogu pārveidošana ir tikai starpprocess, klasifikācija pozīcijā 8543 kā elektriskās mašīnas un aparāti ar īpašām funkcijām, kas nav minēti vai iekļauti citur 85. nodaļā, nav iespējama.

Tā kā moduli paredzēts izmantot, lai saņemtu, apstrādātu un pārveidotu signālus, kas ir “ieslēgt/izslēgt” signāli, kuri saņemti no PLC, un nosūtītu tos ārējām ierīcēm, modulis ir būtisks to PLC darbībai, kas minēti pozīcijā 8537.

Tāpēc šis izstrādājums ir klasificējams pozīcijā 8538 kā detaļas aparātiem, kas minēti pozīcijā 8535 līdz 8537.


2.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 319/37


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1248/2011

(2011. gada 29. novembris)

par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (1) un jo īpaši tās 9. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu Regulai (EEK) Nr. 2658/87 pievienotās kombinētās nomenklatūras vienveidīgu piemērošanu, ir jāpieņem noteikumi par šīs regulas pielikumā minēto preču klasifikāciju.

(2)

Regulā (EEK) Nr. 2658/87 ir izklāstīti vispārīgie kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumi. Minētie noteikumi attiecas arī uz jebkuru citu nomenklatūru, kas pilnīgi vai daļēji balstās uz KN vai pievieno tai papildu apakšnodaļas un ir izveidota ar īpašiem Savienības noteikumiem, lai piemērotu tarifu vai citus pasākumus, kas saistīti ar preču tirdzniecību

(3)

Šīs regulas pielikuma tabulas 1. slejā aprakstītās preces saskaņā ar minētajiem vispārīgajiem noteikumiem jāklasificē saskaņā ar minētās tabulas 2. slejā norādīto KN kodu atbilstīgi 3. slejā noteiktajam pamatojumam.

(4)

Ir lietderīgi noteikt, ka saistošo izziņu par tarifu, ko attiecībā uz preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā izdevušas dalībvalstu muitas iestādes, bet kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, izziņas turētājs var turpināt izmantot trīs mēnešus saskaņā ar 12. panta 6. punktu Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulā (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (2).

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikuma tabulas 1. slejā aprakstītās preces kombinētajā nomenklatūrā klasificē ar tabulas 2. slejā norādīto KN kodu.

2. pants

Saistošo izziņu par tarifu, ko izdevušas dalībvalstu muitas iestādes, bet kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2913/92 12. panta 6. punktu var turpināt izmantot trīs mēnešus.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 29. novembrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

Komisijas loceklis

Algirdas ŠEMETA


(1)  OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.

(2)  OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.


PIELIKUMS

Preču apraksts

Klasifikācija

(KN kods)

Pamatojums

(1)

(2)

(3)

Iekārta lietošanai liftā, tās izmēri ir aptuveni 83 × 70 × 30 cm, tās svars ir 418 kg (tā sauktā “bezpārnesumu vilces iekārta”), un tā sastāv no:

magnētelektriskā sinhromotora ar jaudu 3,4 kW,

skriemeļa uz motora vārpstas,

bremzēšanas sistēmas,

signālu ģeneratora kabeļu pareizā novietojuma noteikšanai (drošības uzraudzības sistēma).

Iekārtu uzstāda lifta šahtā lifta kabīnes pacelšanai un nolaišanai.

8425 31 00

Klasifikācija noteikta, ievērojot 1. un 6. vispārīgo kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumu, XVI sadaļas 2.a piezīmi un KN kodu 8425 un 8425 31 00 formulējumu.

Iekārta sastāv no elektromotora un skriemeļa uz motora vārpstas. Ņemot vērā tās īpašības, tā jāuzskata par vinču, kas minēta pozīcijā 8425.

Bremžu sistēmas klātbūtne vai kabeļa vai siksnas trūkums neizslēdz iekārtas klasificēšanu kā vinču (sk. arī HS klasifikācijas atzinumu 8425.31/1). Drošības uzraudzības sistēmas klātbūtne nemaina vinčas īpašības.

Tāpēc klasificēšana pie lifta daļām pozīcijā 8431 nav iespējama.

Tāpēc iekārta ir klasificējama ar KN kodu 8425 31 00 kā vinča, kas darbināma ar elektromotoru.


2.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 319/39


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1249/2011

(2011. gada 29. novembris)

par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (1) un jo īpaši tās 9. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu Regulai (EEK) Nr. 2658/87 pievienotās kombinētās nomenklatūras vienveidīgu piemērošanu, ir jāpieņem noteikumi par šīs regulas pielikumā minēto preču klasifikāciju.

(2)

Regulā (EEK) Nr. 2658/87 ir izklāstīti vispārīgie kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumi. Minētie noteikumi attiecas arī uz jebkuru citu nomenklatūru, kas pilnīgi vai daļēji balstās uz KN vai pievieno tai papildu apakšnodaļas un ir izveidota ar īpašiem Savienības noteikumiem, lai piemērotu tarifu vai citus pasākumus, kas saistīti ar preču tirdzniecību.

(3)

Šīs regulas pielikuma tabulas 1. slejā aprakstītās preces saskaņā ar minētajiem vispārīgajiem noteikumiem jāklasificē saskaņā ar minētās tabulas 2. slejā norādīto KN kodu atbilstīgi 3. slejā noteiktajam pamatojumam.

(4)

Ir lietderīgi noteikt, ka saistošo izziņu par tarifu, ko attiecībā uz preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā izdevušas dalībvalstu muitas iestādes, bet kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, izziņas turētājs var turpināt izmantot trīs mēnešus saskaņā ar 12. panta 6. punktu Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulā (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (2).

(5)

Muitas kodeksa komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikuma tabulas 1. slejā aprakstītās preces kombinētajā nomenklatūrā klasificē ar tabulas 2. slejā norādīto KN kodu.

2. pants

Saistošo izziņu par tarifu, ko izdevušas dalībvalstu muitas iestādes, bet kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2913/92 12. panta 6. punktu var turpināt izmantot trīs mēnešus.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 29. novembrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

Komisijas loceklis

Algirdas ŠEMETA


(1)  OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.

(2)  OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.


PIELIKUMS

Preču apraksts

Klasifikācija

(KN kods)

Pamatojums

(1)

(2)

(3)

Pārvietojama ar akumulatoru darbināma ierīce videotveršanai un ierakstīšanai, kuras izmēri ir aptuveni 10 × 5,5 × 2 cm (t. s. kabatas izmēra videoierakstītājs) un kura sastāv no:

kameras objektīva un digitālās tālummaiņas,

mikrofona,

skaļruņa,

LCD ekrāna, kura diagonālais izmērs ir aptuveni 5 cm (2 collas),

mikroprocesora,

2 GB lielas atmiņas, kā arī

USB un AV saskarnēm.

Ar ierīci iespējams tikai tvert un ierakstīt no attēlu sekvencēm veidotus MPEG4-AVI formāta videofailus. Videoieraksta ar 640 × 480 pikseļu lielu izšķirtspēju ieraksta ātrums ir 30 kadri sekundē, maksimālais ilgums – divas stundas.

Aparāta ierakstītās videosekvences var caur USB saskarni pārnest uz automātiskās datu apstrādes (ADA) iekārtu, nemainot videofailu formātu, vai caur AV saskarni – uz digitālo videoierakstītāju, monitoru vai uz televizoru.

Uz ierīci, izmantojot USB saskarni, videofailus var pārnest no ADA iekārtas.

8525 80 99

Klasifikāciju nosaka pēc kombinētās nomenklatūras 1. un 6. vispārīgā interpretācijas noteikuma un KN kodu 8525, 8525 80 un 8525 80 99 apraksta.

Ar ierīci var tikai ierakstīt video, tāpēc to nav iespējams klasificēt kā digitālo kameru ar KN kodu 8525 80 30. Ņemot vērā tās īpašības, ierīce ir videokamera.

Tā kā ar ierīci var ierakstīt videofailus, kuru avots nav iebūvētā televīzijas kamera, tad to nav iespējams klasificēt ar KN kodu 8525 80 91 kā videokameru, ar kuru var ierakstīt tikai skaņu un ar televīzijas kameru uzņemtus attēlus.

Tāpēc tā jāklasificē ar KN kodu 8525 80 99 kā cita videokamera.


2.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 319/41


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1250/2011

(2011. gada 29. novembris)

par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Πατάτα Νάξου (Patata Naxou) (AĢIN))

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. marta Regulu (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību (1) un jo īpaši tās 7. panta 4. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 6. panta 2. punkta pirmo daļu Grieķijas iesniegtais pieteikums reģistrēt nosaukumu Πατάτα Νάξου (Patata Naxou) ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (2).

(2)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 7. pantu, tāpēc šis nosaukums ir jāreģistrē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šīs regulas pielikumā minēto nosaukumu ieraksta reģistrā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 29. novembrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

Komisijas loceklis

Dacian CIOLOȘ


(1)  OV L 93, 31.3.2006., 12. lpp.

(2)  OV C 91, 23.3.2011., 15. lpp.


PIELIKUMS

Līguma I pielikumā uzskaitītie lauksaimniecības produkti, kas paredzēti lietošanai pārtikā:

1.6. grupa.   Svaigi vai pārstrādāti augļi, dārzeņi un labība

GRIEĶIJA

Πατάτα Νάξου (Patata Naxou) (AĢIN)


2.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 319/43


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1251/2011

(2011. gada 30. novembris),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/17/EK, 2004/18/EK un 2009/81/EK attiecībā uz to piemērošanas robežvērtībām līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrās

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Direktīvu 2004/17/EK, ar ko koordinē iepirkuma procedūras, kuras piemēro subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs (1), un jo īpaši tās 69. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Direktīvu 2004/18/EK par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru (2), un jo īpaši tās 78. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīvu 2009/81/EK, ar kuru koordinē procedūras attiecībā uz to, kā līgumslēdzējas iestādes vai subjekti, kas darbojas drošības un aizsardzības jomā, piešķir noteiktu būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumu slēgšanas tiesības, un ar kuru groza Direktīvas 2004/17/EK un 2004/18/EK (3), un jo īpaši tās 68. pantu,

tā kā:

(1)

Padome ar 1994. gada 22. decembra Lēmumu 94/800/EK par daudzpusējo sarunu Urugvajas kārtā (no 1986. gada līdz 1994. gadam) panākto nolīgumu slēgšanu Eiropas Kopienas vārdā jautājumos, kas ir tās kompetencē (4), noslēdza Nolīgumu par valsts iepirkumu (turpmāk tekstā “Nolīgums”). Nolīgumu piemēro visiem iepirkumu līgumiem, kuru vērtība sasniedz vai pārsniedz summas (turpmāk tekstā “robežvērtības”), kas ir paredzētas Nolīgumā un noteiktas kā īpašas aizņēmumtiesības.

(2)

Viens no Direktīvu 2004/17/EK un 2004/18/EK mērķiem ir ļaut līgumslēdzējiem un līgumslēdzējām iestādēm, kas piemēro minētās direktīvas, vienlaikus ievērot Nolīgumā paredzētās saistības. Lai to panāktu, būtu jāsaskaņo minētajās direktīvās paredzētās robežvērtības publisko iepirkumu līgumiem, uz kuriem attiecas arī Nolīgums, lai nodrošinātu to atbilstību Nolīgumā noteikto robežvērtību euro ekvivalentiem, kas noapaļoti līdz tuvākajam tūkstotim.

(3)

Konsekvences labad ir lietderīgi saskaņot arī tās robežvērtības Direktīvās 2004/17/EK un 2004/18/EK, kuras nav ietvertas Nolīgumā. Tajā pašā laikā robežvērtības, kas noteiktas Direktīvā 2009/81/EK, jāsaskaņo ar pārskatītajām robežvērtībām, kas noteiktas Direktīvas 2004/17/EK 16. pantā.

(4)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Direktīvas 2004/17/EK, 2004/18/EK un 2009/81/EK,

(5)

Šajā regulā paredzētie pasakumi ir saskaņā ar Publiskā iepirkuma padomdevējas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Direktīvu 2004/17/EK groza šādi:

1)

direktīvas 16. pantu groza šādi:

a)

minētā panta a) punktā summu “EUR 387 000” aizstāj ar summu “EUR 400 000”;

b)

minētā panta b) punktā summu “EUR 4 845 000” aizstāj ar summu “EUR 5 000 000”;

2)

direktīvas 61. pantu groza šādi:

a)

minētā panta 1. punktā summu “EUR 387 000” aizstāj ar summu “EUR 400 000”;

b)

minētā panta 2. punktā summu “EUR 387 000” aizstāj ar summu “EUR 400 000”.

2. pants

Direktīvu 2004/18/EK groza šādi:

1)

direktīvas 7. pantu groza šādi:

a)

minētā panta a) punktā summu “EUR 125 000” aizstāj ar summu “EUR 130 000”;

b)

minētā panta b) punktā summu “EUR 193 000” aizstāj ar summu “EUR 200 000”;

c)

minētā panta c) punktā summu “EUR 4 845 000” aizstāj ar summu “EUR 5 000 000”;

2)

direktīvas 8. panta pirmo daļu groza šādi:

a)

minētās daļas a) punktā summu “EUR 4 845 000” aizstāj ar summu “EUR 5 000 000”;

b)

minētās daļas b) punktā summu “EUR 193 000” aizstāj ar summu “EUR 200 000”;

3)

direktīvas 56. pantā summu “EUR 4 845 000” aizstāj ar summu “EUR 5 000 000”;

4)

direktīvas 63. panta 1. punkta pirmajā daļā summu “EUR 4 845 000” aizstāj ar summu “EUR 5 000 000”;

5)

direktīvas 67. panta 1. punktu groza šādi:

a)

minētā punkta a) apakšpunktā summu “EUR 125 000” aizstāj ar summu “EUR 130 000”;

b)

minētā punkta b) apakšpunktā summu “EUR 193 000” aizstāj ar summu “EUR 200 000”;

c)

minētā punktta c) apakšpunktā summu “EUR 193 000” aizstāj ar summu “EUR 200 000”.

3. pants

Direktīvas 2009/81/EK 8. pantu groza šādi:

1)

minētā panta a) punktā summu “EUR 387 000” aizstāj ar summu “EUR 400 000”;

2)

minētā panta b) punktā summu “EUR 4 845 000” aizstāj ar summu “EUR 5 000 000”.

4. pants

Šī regula stājas spēkā 2012. gada 1. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 30. novembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 134, 30.4.2004., 1. lpp.

(2)  OV L 134, 30.4.2004., 114. lpp.

(3)  OV L 216, 20.8.2009., 76. lpp.

(4)  OV L 336, 23.12.1994., 1. lpp.


2.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 319/45


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1252/2011

(2011. gada 30. novembris),

ar ko nosaka aizliegumu Nīderlandes karoga kuģiem zvejot jūrasvelnus VII zonā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 20. novembra Regulu (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem (1), un jo īpaši tās 36. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 2011. gada 18. janvāra Regulā (ES) Nr. 57/2011, ar ko 2011. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas ES ūdeņos un – attiecībā uz ES kuģiem – konkrētos ūdeņos, kas nav ES ūdeņi (2), ir noteiktas kvotas 2011. gadam.

(2)

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju šīs regulas pielikumā minētās dalībvalsts karoga kuģi vai kuģi, kas reģistrēti šajā dalībvalstī, ar nozveju no pielikumā norādītā krājuma ir pilnībā apguvuši 2011. gadam iedalīto kvotu.

(3)

Tāpēc jāaizliedz ar šo krājumu saistītas zvejas darbības,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kvotas pilnīga apguve

Nozvejas kvotu 2011. gadam, kura šīs regulas pielikumā minētajai dalībvalstij iedalīta pielikumā norādītajam krājumam, uzskata par pilnībā apgūtu no minētajā pielikumā noteiktās dienas.

2. pants

Aizliegumi

Ar šīs regulas pielikumā norādīto krājumu saistītas zvejas darbības, kuras veic pielikumā minētās dalībvalsts karoga kuģi vai kuģi, kas reģistrēti šajā dalībvalstī, ir aizliegtas no minētajā pielikumā noteiktās dienas. Konkrēti, pēc minētās dienas ir aizliegts paturēt uz kuģa, pārvietot, pārkraut citā kuģī vai izkraut zivis, ko minētie kuģi nozvejojuši no šā krājuma.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 30. novembrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektore

Lowri EVANS


(1)  OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.

(2)  OV L 24, 27.1.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Nr.

76/T&Q

Dalībvalsts

Nīderlande

Krājums

ANF/07.

Suga

Jūrasvelni (Lophiidae)

Zona

VII

Datums

11.11.2011.


2.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 319/47


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1253/2011

(2011. gada 1. decembris),

ar ko groza Regulas (EK) Nr. 2305/2003, (EK) Nr. 969/2006, (EK) Nr. 1067/2008 un (EK) Nr. 1064/2009 par Savienības importa tarifu kvotu atvēršanu un pārvaldīšanu attiecībā uz labību, kas importēta no trešām valstīm

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (“Vienotā TKO regula”) (1), un jo īpaši tās 144. panta 1. punktu saistībā ar tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Ar 1. pantu Komisijas 2003. gada 29. decembra Regulā (EK) Nr. 2305/2003, ar ko atklāj un nosaka Kopienas tarifu kvotu pārvaldīšanu miežu importam no trešajām valstīm (2), atver gada importa tarifa kvotu 306 215 tonnām miežu ar KN kodu 1003 00.

(2)

Ar 1. pantu Komisijas 2006. gada 29. jūnija Regulā (EK) Nr. 969/2006 par Kopienas tarifa kvotas atvēršanu un pārvaldīšanu attiecībā uz trešo valstu izcelsmes kukurūzas ievedumiem (3) atver gada importa tarifa kvotu 242 074 tonnām kukurūzas ar KN kodu 1005 10 90 un KN kodu 1005 90 00.

(3)

Ar 2. pantu Komisijas 2008. gada 30. oktobra Regulā (EK) Nr. 1067/2008 par Kopienas tarifa kvotas atklāšanu un pārvaldīšanu parastajiem kviešiem, izņemot augstākā labuma parastos kviešus, no trešām valstīm un izņēmumiem no Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 (4) atver gada importa tarifa kvotu 2 989 240 tonnām parasto kviešu ar KN kodu 1001 90 99 citas, nevis augstākās kvalitātes kviešiem.

(4)

Ar 1. pantu Komisijas 2009. gada 4. novembra Regulā (EK) Nr. 1064/2009, ar ko atver Kopienas importa tarifa kvotu trešo valstu izcelsmes iesala miežiem un paredz tās pārvaldību (5), atver gada importa tarifa kvotu 50 000 tonnām iesala miežu ar KN kodu 1003 00, kuri paredzēti tāda alus ražošanai, ko iztur mucās ar dižskābarža skaidām.

(5)

Vienošanās starp Eiropas Savienību un Argentīnas Republiku vēstuļu apmaiņas formā par muitas tarifiem, kas noteikti XXIV panta 6. punktā un XXVIII pantā 1994. gada Vispārējā vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT), attiecībā uz Bulgārijas Republikas un Rumānijas saistību sarakstā iekļauto koncesiju grozījumiem sakarā ar to iestāšanos Eiropas Savienībā (6) (turpmāk “Vienošanās”), ko apstiprināja ar Padomes Lēmumu 2011/769/ES (7), konkrēti paredz attiecīgajām Savienības tarifu kvotām pievienot 122 790 tonnu parasto kviešu (vidējas un zemas kvalitātes), 890 tonnu miežu, 890 tonnu iesala miežu, kā arī 35 914 tonnu kukurūzas.

(6)

Komisijas 2011. gada 27. septembra Īstenošanas regulā (ES) Nr. 1006/2011, ar kuru groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (8), paredzēts, ka no 2012. gada 1. janvāra KN kodi attiecībā uz labību būs grozīti.

(7)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regulas (EK) Nr. 2305/2003, (EK) Nr. 969/2006, (EK) Nr. 1067/2008 un (EK) Nr. 1064/2009.

(8)

Lai nodrošinātu kvotu efektīvu administratīvu pārvaldību, būtu jānosaka, ka šī regula piemērojama ar 2012. gada 1. janvāri.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 2305/2003 1. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Ar šo atklāj importa tarifa kvotu 307 105 tonnām miežu ar KN kodu 1003 (kārtas nr. 09.4126).”

2. pants

Regulu (EK) Nr. 969/2006 groza šādi:

1)

1. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Ar šo atver importa tarifa kvotu 277 988 tonnām kukurūzas ar KN kodu 1005 10 90 un 1005 90 00 (kārtas nr. 09.4131).”;

2)

regulas 2. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Kvotu iedala divos pusgada apakšperiodos pa 138 994 tonnām katrā, aptverot šādus laika posmus:

a)

1. apakšperiods: no 1. janvāra līdz 30. jūnijam;

b)

2. apakšperiods: no 1. jūlija līdz 31. decembrim.”

3. pants

Regulu (EK) Nr. 1067/2008 groza šādi:

1)

regulas 1. panta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1234/2007 135. panta un 136. panta 1. punkta, ievedmuitas nodokli parastajiem kviešiem ar KN kodu 1001 99 00, izņemot augstākā labuma parastos kviešus, kas definēti Komisijas Regulas (EK) Nr. 642/2010 (9) II pielikumā, nosaka uz šīs regulas atklātās kvotas pamata.

2)

regulas 2. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Katru gadu 1. janvārī atver tarifa kvotu 3 112 030 tonnām mīksto kviešu ar KN kodu 1001 99 00, izņemot augstas kvalitātes mīkstos kviešus.”;

3)

regulas 3. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Kopējo ievešanas tarifa kvotu iedala četrās apakškvotās:

I apakškvota (kārtas numurs 09.4123): 572 000 tonnu Amerikas Savienotajām Valstīm,

II apakškvota (kārtas numurs 09.4124): 38 853 tonnas Kanādai,

III apakškvota (kārtas numurs 09.4125): 2 378 387 tonnas pārējām trešām valstīm,

IV apakškvota (kārtas numurs 09.4133): 122 790 tonnu visām trešām valstīm.”;

4)

regulas 4. panta 2. punkta pirmo ievilkumu aizstāj ar šādu:

“—

I, II un III apakškvotai – kopējo daudzumu, kas attiecīgajā gadā paredzēts attiecīgajai apakškvotai,”.

4. pants

Regulas (EK) Nr. 1064/2009 1. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Ar šo regulu atver importa tarifa kvotu 50 890 tonnām iesala miežu, uz kuriem attiecas KN kods 1003 un kuri paredzēti tāda alus ražošanai, ko iztur mucās ar dižskābarža skaidām. Šīs kvotas kārtas numurs ir 09.0076.”

5. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2012. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 1. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 342, 30.12.2003., 7. lpp.

(3)  OV L 176, 30.6.2006., 44. lpp.

(4)  OV L 290, 31.10.2008., 3. lpp.

(5)  OV L 291, 7.11.2009., 14. lpp.

(6)  OV L 317, 30.11.2011., 11. lpp.

(7)  OV L 317, 30.11.2011., 10. lpp.

(8)  OV L 282, 28.10.2011., 1. lpp.

(9)  OV L 187, 21.7.2010., 5. lpp.”;


2.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 319/49


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1254/2011

(2011. gada 1. decembris),

ar ko nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas minētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2011. gada 2. decembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 1. decembrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

AL

62,0

IL

98,1

MA

39,4

MK

68,6

TN

143,0

TR

85,0

ZZ

82,7

0707 00 05

EG

193,3

TR

92,8

ZZ

143,1

0709 90 70

MA

35,4

TR

131,7

ZZ

83,6

0805 20 10

MA

74,6

ZZ

74,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

34,1

IL

79,1

TR

84,0

UY

71,0

ZZ

67,1

0805 50 10

TR

62,9

ZZ

62,9

0808 10 80

CA

120,5

CL

90,0

CN

74,9

MK

36,4

US

107,2

ZA

180,1

ZZ

101,5

0808 20 50

CN

59,0

TR

133,1

ZZ

96,1


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


LĒMUMI

2.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 319/51


PADOMES LĒMUMS 2011/781/KĀDP

(2011. gada 1. decembris)

par Eiropas Savienības Policijas misiju (EUPM) Bosnijā un Hercegovinā (BiH)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 28. pantu, 42. panta 4. punktu un 43. panta 2. punktu,

ņemot vērā priekšlikumu, ko iesniegusi Savienības Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos,

tā kā:

(1)

Padome 2009. gada 8. decembrī pieņēma Lēmumu 2009/906/KĀDP (1) par Eiropas Savienības Policijas misiju (EUPM) Bosnijā un Hercegovinā (BiH). Minētais lēmums zaudē spēku 2011. gada 31. decembrī.

(2)

EUPM būtu jāturpina līdz 2012. gada 30. jūnijam.

(3)

EUPM vadības un kontroles struktūrai nevajadzētu ietekmēt misijas vadītāja līgumsaistības ar Komisiju, īstenojot EUPM budžetu.

(4)

EUPM vajadzībām būtu jāaktivizē Informācijas analīzes un sakaru centrs.

(5)

EUPM īstenos situācijā, kas var pasliktināties un varētu traucēt sasniegt Savienības ārējās darbības mērķus, kuri ir izklāstīti Līguma par Eiropas Savienību (LES) 21. pantā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Misija

1.   Bosnijā un Hercegovinā (BiH) izvērsto Eiropas Savienības Policijas misiju (EUPM), kas ir izveidota ar Vienoto rīcību 2002/210/KĀDP (2), turpina laikposmā no 2012. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 30. jūnijam.

2.   EUPM darbojas saskaņā ar 2. pantā izklāstīto pamatuzdevumu un veic 3. pantā izklāstītos svarīgākos uzdevumus.

2. pants

Pamatuzdevums

EUPM – kā daļa no plašākas tiesiskuma pieejas BiH un visā reģionā – atbalsta attiecīgas BiH tiesībaizsardzības iestādes un krimināltiesību sistēmu, tām apkarojot organizēto noziedzību un korupciju, stiprinot policijas un prokuratūras sadarbību un sekmējot reģionālo un starptautisko sadarbību.

EUPM sniedz operatīvus ieteikumus Eiropas Savienības īpašajam pārstāvim (ESĪP), palīdzot viņam pildīt uzdevumus. Ar savu darbu un izmantojot kontaktus visā BiH, EUPM dod ieguldījumu plašākos centienos nodrošināt, lai Savienība būtu pilnīgi informēta par Bosnijas un Hercegovinas notikumiem.

Lai beigtu misiju, EUPM sagatavo pārējo galveno uzdevumu nodošanu ESĪP birojam.

EUPM atbalsta kopējās drošības un aizsardzības politikas (KDAP) noliktavu pagaidu režīmu, kamēr tiek izveidots pastāvīgais noliktavu režīms.

3. pants

Svarīgākie misijas uzdevumi

Lai EUPM īstenotu tai uzticētos mērķus, svarīgākie misijas uzdevumi ir šādi:

1)

sniegt stratēģiskus ieteikumus tiesībaizsardzības iestādēm un politiskām iestādēm BiH attiecībā uz organizētās noziedzības un korupcijas apkarošanu;

2)

veicināt un sekmēt koordinācijas un sadarbības mehānismus gan vertikāli, gan horizontāli starp attiecīgajām tiesībaizsardzības iestādēm, īpašu uzmanību pievēršot valsts mēroga tiesībaizsardzības iestādēm;

3)

nodrošināt EUPM uzdevumu sekmīgu nodošanu ESĪP birojam;

4)

veicināt Savienības un dalībvalstu pasākumu koordināciju tiesiskuma jomā.

4. pants

Misijas struktūra

1.   EUPM ir šādi elementi:

a)

galvenais štābs atrodas Sarajevā, un tajā ir misijas vadītājs, kā arī saskaņā ar operācijas plānu (OPLAN) paredzētais personāls;

b)

četri vietējie biroji atrodas Sarajevā, Banjalukā, Mostarā un Tuzlā.

2.   Uz minētajiem elementiem attiecas sīkāk izstrādāti OPLAN paredzēti mehānismi.

5. pants

Civilais operāciju komandieris

1.   Civilās plānošanas un īstenošanas centra direktors ir EUPM civilais operāciju komandieris.

2.   Civilais operāciju komandieris īsteno stratēģisku EUPM vadību un kontroli Politikas un drošības komitejas (PDK) politiskā kontrolē saskaņā ar tās stratēģiskajām norādēm un Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos (AP) vispārējā vadībā.

3.   Civilais operāciju komandieris nodrošina Padomes un PDK lēmumu pienācīgu un efektīvu īstenošanu, tostarp vajadzības gadījumā dodot stratēģiskus norādījumus misijas vadītājam un sniedzot viņam ieteikumus un tehnisku atbalstu.

4.   Norīkotais personāls turpina darboties norīkotājas valsts iestāžu vai attiecīgas Savienības iestādes pilnīgā pakļautībā. Valstu iestādes nodod sava personāla, grupu un vienību darbības kontroli civilajam operāciju komandierim.

5.   Civilajam operāciju komandierim ir vispārēja atbildība par to, lai nodrošinātu, ka Savienības pienākums rūpēties par personālu tiek pienācīgi izpildīts.

6.   Vajadzības gadījumā civilais operāciju komandieris un ESĪP savstarpēji apspriežas.

6. pants

Misijas vadītājs

1.   Misijas vadītājs ir atbildīgs par EUPM vadību un kontroli operācijas vietā un to īsteno.

2.   Misijas vadītājs pēc civilā operāciju komandiera norādījumiem īsteno nosūtītāju valstu personāla, grupu un vienību vadību un kontroli, kā arī atbild par administratīviem un apgādes jautājumiem, arī par EUPM rīcībā nodotiem aktīviem, līdzekļiem un informāciju.

3.   Misijas vadītājs dod norādes visam EUPM personālam, lai uz vietas efektīvi īstenotu EUPM, uzņemoties tās darba koordināciju un ikdienas vadību saskaņā ar stratēģiskiem civilā operāciju komandiera norādījumiem.

4.   Misijas vadītājs ir atbildīgs par EUPM budžeta izpildi. Šajā nolūkā misijas vadītājs slēdz līgumu ar Komisiju.

5.   Misijas vadītājs ir atbildīgs par personāla disciplināru kontroli. Norīkoto darbinieku disciplināro uzraudzību īsteno attiecīgā valsts vai Savienības iestāde.

6.   Misijas vadītājs pārstāv EUPM operāciju teritorijā un nodrošina tās pienācīgu pamanāmību.

7.   Misijas vadītājs attiecīgā gadījumā saskaņo rīcību ar citiem Savienības darbību veicējiem, kas darbojas uz vietas. Neskarot komandķēdi, misijas vadītājs uz vietas saņem politiskas norādes no ESĪP.

7. pants

EUPM personāls

1.   EUPM personāla skaits un kompetence atbilst 2. pantā izklāstītajam pamatuzdevumam, 3. pantā izklāstītajiem svarīgākajiem misijas uzdevumiem un 4. pantā izklāstītajai struktūrai.

2.   EUPM personālu galvenokārt norīko dalībvalstis vai Savienības iestādes. Katra dalībvalsts vai Savienības iestāde sedz ar tās norīkotajiem darbiniekiem saistītās izmaksas, arī ceļa izdevumus uz dislokācijas vietu un no tās, algas, medicīniskās aprūpes izdevumus un pabalstus, izņemot attiecīgas dienasnaudas, kā arī piemaksas par grūtībām un risku.

3.   Vajadzības gadījumā EUPM uz līguma pamata var pieņemt darbā arī starptautisku civilu personālu un vietēju personālu, ja vajadzīgos uzdevumus nevar veikt dalībvalstu norīkots personāls. Izņēmuma kārtā un pienācīgi pamatotos gadījumos, ja no dalībvalstīm nav pieteikušies kvalificēti darbinieki, attiecīgā gadījumā uz līguma pamata var pieņemt darbā iesaistītu trešo valstu valstspiederīgos.

4.   Personāls ievēro īpašus misijai paredzētus obligātos operatīvos drošības standartus un misijas drošības plānu, kas atbilst Savienības drošības politikai uz vietas. Ciktāl tas attiecas uz tādas klasificētas ES informācijas aizsardzību, kuru personālam uztic pienākumu izpildes gaitā, viss personāls ievēro drošības principus un obligātos standartus, kas paredzēti Padomes Lēmumā 2011/292/ES (2011. gada 31. marts) par drošības noteikumiem ES klasificētas informācijas aizsardzībai (3).

8. pant

Misijas un EUPM personāla statuss

1.   Veic vajadzīgos pasākumus, lai EUPM darbības laikā spēku nezaudētu 2002. gada 4. oktobra Nolīgums starp Savienību un BiH par EUPM darbību BiH.

2.   Valsts vai Savienības iestāde, kas ir norīkojusi kādu personāla locekli, ir atbildīga par sūdzību izskatīšanu saistībā ar norīkojumu, ja sūdzību iesniedz personāla loceklis vai ir saņemta sūdzība par viņu. Attiecīgā valsts vai Savienības iestāde ir atbildīga par lietas ierosināšanu pret norīkoto personu.

3.   Nodarbinātības nosacījumus un starptautiskā un vietējā civilā personāla tiesības un pienākumus nosaka līgumos, ko misijas vadītājs noslēdz ar personāla locekļiem.

9. pants

Komandķēde

1.   EUPM kā krīzes pārvarēšanas operācijas struktūrai ir vienota komandķēde.

2.   Padomes un AP uzdevumā PDK politiski kontrolē EUPM un nosaka tās stratēģisko virzību.

3.   Civilais operāciju komandieris PDK politiskā kontrolē un saskaņā ar tās stratēģiskām norādēm, un AP vadībā ir stratēģisks EUPM komandieris un tādā statusā dod norādes misijas vadītājam, kā arī viņu konsultē un tehniski atbalsta.

4.   Civilais operāciju komandieris ar AP starpniecību sniedz ziņojumus Padomei.

5.   Misijas vadītājs operācijas vietā vada un kontrolē EUPM un darbojas civilā operāciju komandiera tiešā pakļautībā.

10. pants

Politiska kontrole un stratēģiska vadība

1.   Padomes un AP vārdā PDK politiski kontrolē un stratēģiski vada EUPM. Ar šo Padome pilnvaro PDK šajā sakarā pieņemt attiecīgus lēmumus saskaņā ar LES 38. panta trešo daļu. Šis pilnvarojums ietver tiesības pēc AP priekšlikuma iecelt amatā misijas vadītāju un grozīt operācijas koncepciju (CONOPS) un OPLAN. Padome patur tiesības pieņemt lēmumus par EUPM mērķiem un darbības izbeigšanu.

2.   PDK regulāri sniedz ziņojumus Padomei.

3.   PDK regulāri un pēc vajadzības saņem civilā operāciju komandiera un misijas vadītāja ziņojumus par jautājumiem, kas ir viņu kompetencē.

11. pants

Trešo valstu dalība

1.   Neskarot Savienības lēmumu pieņemšanas patstāvību un vienoto organizatorisko sistēmu, trešās valstis var uzaicināt piedalīties EUPM, ja tās sedz ar savu norīkoto personālu saistītas izmaksas, arī algas, visu risku apdrošināšanu, dienasnaudas un ceļa izdevumus uz BiH un no tās, kā arī vajadzības gadījumā piedalās EUPM darbības izmaksu segšanā.

2.   Trešām valstīm, kas piedalās EUPM, operāciju ikdienas vadībā ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā dalībvalstīm.

3.   Ar šo Padome pilnvaro PDK pieņemt attiecīgus lēmumus par dalības piedāvājumu pieņemšanu un izveidot Palīdzības sniedzēju komiteju.

4.   Sīki izstrādātus mehānismus attiecībā uz trešo valstu dalību paredz nolīgumos, ko noslēdz saskaņā ar LES 37. pantu un Līguma par Eiropas Savienības darbību 218. pantu. AP var risināt sarunas par tādiem nolīgumiem. Ja Savienība ar kādu trešo valsti noslēdz nolīgumu, kurā paredz sistēmu attiecīgās trešās valsts dalībai Savienības krīzes pārvarēšanas operācijās, tādu nolīgumu piemēro saistībā ar EUPM.

12. pants

Finanšu mehānismi

1.   Finanšu atsauces summa, kas paredzēta ar EUPM saistīto izdevumu segšanai laikposmā no 2012. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 30. jūnijam, ir EUR 5 250 000.

2.   Visus izdevumus pārvalda saskaņā ar procedūrām un noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam. Saskaņā ar Finanšu regulu misijas vadītājs var slēgt tehniskus nolīgumus ar dalībvalstīm, iesaistītām trešām valstīm un citiem starptautiskiem dalībniekiem par EUPM ekipējuma, pakalpojumu un telpu nodrošināšanu. Misijas vadītājs ir atbildīgs par noliktavas pārvaldību, kurā glabājas izmantojamās iekārtas, kas var tikt izmantotas arī steidzamām vajadzībām sakarā ar KDAP dislocēšanu. Piegādes konkursos var piedalīties iesaistīto trešo valstu un uzņēmējvalsts valstspiederīgie.

3.   Misijas vadītājs ir Komisijas pārraudzībā un sniedz tai pilnīgu pārskatu par darbībām, ko viņš veic saistībā ar savu līgumu.

4.   Paredzot finanšu noteikumus, jāņem vērā EUPM operatīvās vajadzības, tostarp ekipējuma un vienību savietojamība.

5.   Ar EUPM saistītie izdevumi ir atbilstīgi no 2012. gada 1. janvāra.

13. pants

Drošība

1.   Saskaņojot darbības ar Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) Drošības direktorātu, civilais operāciju komandieris vada misijas vadītāja veikto EUPM drošības pasākumu plānošanu un nodrošina to pienācīgu un efektīvu īstenošanu saskaņā ar 5. un 9. pantu.

2.   Misijas vadītājs ir atbildīgs par EUPM drošību un EUPM piemēroto obligāto drošības prasību ievērošanu saskaņā ar Savienības politiku par tāda personāla drošību, ko izvieto ārpus Savienības, lai veiktu operācijas saskaņā ar LES V sadaļu un instrumentiem, kas to papildina.

3.   Misijas vadītājam palīdz vecākā misijas drošības amatpersona (SMSO), kas ir pakļauta misijas vadītājam un kam ir ciešas darba attiecības ar EĀDD Drošības direktorātu.

4.   Misijas vadītājs, apspriežoties ar EĀDD Drošības direktorātu, četros vietējos birojos ieceļ drošības ierēdņus, kas SMSO pakļautībā ir atbildīgi par attiecīgo EUPM elementu visu drošības aspektu ikdienas vadību.

5.   Pirms savu pienākumu izpildes sākšanas EUPM personāls saskaņā ar OPLAN pabeidz obligātas drošības apmācības. Tāpat personālam uz vietas regulāri rīko zināšanu nostiprināšanas mācības, ko organizē SMSO.

14. pants

Koordinācija

1.   Neskarot komandķēdi, misijas vadītājs cieši koordinē darbības ar Savienības delegāciju BiH, nodrošinot konsekventas Savienības darbības BiH atbalstam.

2.   Misijas vadītājs cieši koordinē darbības ar Savienības pārstāvniecību vadītājiem BiH.

3.   Misijas vadītājs sadarbojas ar citiem starptautiskiem dalībniekiem Bosnijā un Hercegovinā, jo īpaši ar Eiropas Drošības un sadarbības organizāciju, Eiropas Padomi un Starptautisko Kriminālizmeklēšanas apmācību palīdzības programmu.

15. pants

Klasificētas informācijas izpaušana

1.   AP, ievērojot Lēmumu 2011/292/ES, attiecīgos gadījumos un saskaņā ar EUPM vajadzībām ir pilnvarots nodot ar šo lēmumu saistītām trešām valstīm klasificētu ES informāciju un EUPM vajadzībām izstrādātus dokumentus ar slepenības pakāpi līdz “RESTREINT UE”.

2.   AP ir arī pilnvarots – ja rodas īpašas un steidzamas operatīvas vajadzības – saskaņā ar Lēmumu 2011/292/ES nodot uzņēmējvalstij klasificētu ES informāciju un EUPM vajadzībām izstrādātus dokumentus ar slepenības pakāpi līdz “RESTREINT UE”. Visos pārējos gadījumos tādu informāciju un dokumentus uzņēmējvalstij nodod saskaņā ar procedūrām, kas atbilst līmenim, kādā uzņēmējvalsts sadarbojas ar Savienību.

3.   AP ir pilnvarots ar šo lēmumu saistītām trešām valstīm nodot neklasificētus ES dokumentus, kas ir saistīti ar Padomes apspriedēm attiecībā uz EUPM un uz ko saskaņā ar Padomes reglamenta (4) 6. panta 1. punktu attiecas pienākums glabāt dienesta noslēpumu.

16. pants

Informācijas analīzes un sakaru centrs

EUPM vajadzībām aktivizē Informācijas analīzes un sakaru centru.

17. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

To piemēro no 2012. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 30. jūnijam.

Briselē, 2011. gada 1. decembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

C. ASHTON


(1)  OV L 322, 9.12.2009., 22. lpp.

(2)  OV L 70, 13.3.2002., 1. lpp.

(3)  OV L 141, 27.5.2011., 17. lpp.

(4)  Padomes Lēmums 2009/937/ES (2009. gada 1. decembris), ar ko pieņem Padomes reglamentu (OV L 325, 11.12.2009., 35. lpp.).


2.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 319/56


PADOMES LĒMUMS 2011/782/KĀDP

(2011. gada 1. decembris)

par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju un ar ko atceļ Lēmumu 2011/273/KĀDP

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

tā kā:

(1)

Padome 2011. gada 9. maijā ir pieņēmusi Lēmumu 2011/273/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju (1).

(2)

Eiropadome 2011. gada 23. oktobrī ir noteikusi, ka Savienība piemēros turpmākus pasākumus pret Sīrijas režīmu, kamēr vien turpināsies represijas pret civiliedzīvotājiem.

(3)

Ņemot vērā situācijas nopietnību Sīrijā, Padome uzskata, ka ir jāpiemēro papildu ierobežojoši pasākumi.

(4)

Turklāt Lēmuma 2011/273/KĀDP I pielikumā iekļautais personu un vienību saraksts, uz kurām attiecina ierobežojošos pasākumus, būtu jāpapildina ar jaunām personām un vienībām.

(5)

Skaidrības labad ar Lēmumu 2011/273/KĀDP noteiktie pasākumi un papildu pasākumi būtu jāiekļauj vienā tiesību aktā.

(6)

Tādēļ Lēmums 2011/273/KĀDP būtu jāatceļ.

(7)

Dažu pasākumu īstenošanai ir vajadzīga Savienības papildu rīcība.

(8)

Lai nodrošinātu, ka šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir efektīvi, tam būtu jāstājas spēkā tā pieņemšanas dienā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1.   NODAĻA

EKSPORTA UN IMPORTA IEROBEŽOJUMI

1. pants

1.   Dalībvalstu valstspiederīgajiem vai no dalībvalstu teritorijas, vai izmantojot kuģus, kuri kuģo ar dalībvalstu karogu, vai dalībvalstu gaisa kuģus, ir aizliegts Sīrijai pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt bruņojumu un ar to saistītus visu veidu materiālus, tostarp ieročus un munīciju, militāros transportlīdzekļus un ekipējumu, paramilitāro ekipējumu un visa minētā rezerves daļas, kā arī tādu ekipējumu, ko iespējams izmantot iekšējām represijām, neatkarīgi no tā, vai šādu ieroču, saistīto materiālu un ekipējuma izcelsme ir dalībvalstu teritorijā.

2.   Ir aizliegts:

a)

tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Sīrijā vai izmantošanai Sīrijā sniegt tehnisku palīdzību, starpnieka pakalpojumus vai citus pakalpojumus, kas saistīti ar 1. punktā minētajiem priekšmetiem vai ar šādu priekšmetu piegādi, ražošanu, tehnisko apkopi un izmantošanu;

b)

tieši vai netieši sniegt jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Sīrijā vai izmantošanai Sīrijā finansējumu vai finanšu palīdzību, kas saistīta ar 1. punktā minētajiem priekšmetiem, tostarp īpaši dotācijas, aizdevumus un eksporta kredītu apdrošināšanu minēto priekšmetu pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportam, vai saistītas tehniskas palīdzības, starpnieku pakalpojumu vai citu pakalpojumu sniegšanai.

2. pants

1.   Lēmuma 1. pantu nepiemēro:

a)

piegādēm un tehniskajai palīdzībai, kura paredzēta vienīgi Apvienoto Nāciju Organizācijas Atbrīvošanas novērošanas spēku (UNDOF) atbalstam vai lietošanai;

b)

lai pārdotu, piegādātu, nodotu vai eksportētu militāro ekipējumu, kas nav nāvējošs, vai ekipējumu, ko varētu izmantot iekšējām represijām, un kurš paredzēts vienīgi humānām vai aizsardzības vajadzībām vai Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) un Eiropas Savienības iestāžu izveidošanas programmām, vai Savienības un ANO krīzes pārvarēšanas operācijām;

c)

lai pārdotu, piegādātu, nodotu vai eksportētu transportlīdzekļus, kas nav paredzēti militāriem mērķiem un kas ir izgatavoti no ballistiskas aizsardzības materiāliem, vai kuros ir uzstādīti šādi materiāli, nolūkā vienīgi nodrošināt Sīrijā izvietotā Eiropas Savienības un tās dalībvalstu personāla aizsardzību;

d)

tehniskās palīdzības, starpnieku pakalpojumu un citu pakalpojumu sniegšanai, kas saistīti ar šādu ekipējumu vai šādām programmām un darbībām;

e)

lai sniegtu finansējumu vai finanšu palīdzību saistībā ar šādu ekipējumu vai šādām programmām un operācijām;

ar nosacījumu, ka šādam eksportam un palīdzībai iepriekš piekritusi attiecīgā kompetentā iestāde.

2.   Lēmuma 1. pants neattiecas uz aizsargapģērbu, tostarp bruņuvestēm un militārām aizsargķiverēm, ko ANO personāls, Eiropas Savienības vai tās dalībvalstu personāls, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji, humānās palīdzības un attīstības darbinieki, kā arī ar to saistītais personāls uz laiku eksportē uz Sīrijas tikai personīgām vajadzībām.

3. pants

Aizliegts pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt aprīkojumu vai programmatūru, kas pirmām kārtām paredzēta, lai Sīrijas režīms vai tā vārdā varētu uzraudzīt vai pārtvert interneta un telefonsakarus Sīrijas mobilajos vai fiksētajos tīklos, kā arī aizliegts sniegt palīdzību, lai šādu aprīkojumu vai programmatūru instalētu, darbinātu vai atjauninātu.

Savienība veic vajadzīgos pasākumus, lai noteiktu atbilstīgos elementus, uz kuriem jāattiecas šim pantam.

4. pants

1.   Aizliegts no Sīrijas pirkt, importēt un transportēt jēlnaftas un naftas produktus.

2.   Ir aizliegts tieši vai netieši sniegt finansējumu vai finanšu palīdzību, tostarp atvasinātus finanšu instrumentus, kā arī apdrošināšanu un pārapdrošināšanu, kas saistīti ar 1. punktā minētajiem aizliegumiem.

5. pants

Šā lēmuma 4. pantā minētie aizliegumi neskar tādu saistību izpildi līdz 2011. gada 15. novembrim, kuras paredzētas līgumos, kas noslēgti pirms 2011. gada 2. septembra.

6. pants

1.   Dalībvalstu valstspiederīgajiem vai no dalībvalstu teritorijām, vai arī izmantojot dalībvalstu jurisdikcijā esošus kuģus vai gaisa kuģus, ir aizliegts pārdot, piegādāt vai nodot būtiski svarīgas iekārtas vai tehnoloģijas – neatkarīgi no to izcelsmes – šādām turpmāk uzskaitītajām svarīgākajām naftas un dabasgāzes rūpniecības nozarēm Sīrijā vai arī Sīrijas uzņēmumiem vai Sīrijas īpašumā esošiem uzņēmumiem, kuri darbojas minētajās nozarēs ārpus Sīrijas:

a)

pārstrāde;

b)

sašķidrināta dabasgāze;

c)

izpēte;

d)

ražošana.

Savienība veic vajadzīgos pasākumus, lai noteiktu priekšmetus, uz kuriem attiecas šis punkts.

2.   Ir aizliegts uzņēmumiem Sīrijā, kas darbojas 1. punktā uzskaitītajās Sīrijas svarīgākajās naftas un gāzes nozarēs, vai arī Sīrijas uzņēmumiem vai Sīrijas īpašumā esošiem uzņēmumiem, kuri darbojas minētajās nozarēs ārpus Sīrijas, sniegt:

a)

tehnisku palīdzību vai apmācību un citus pakalpojumus, kas saistīti ar būtiski svarīgām iekārtām un tehnoloģijām, kā minēts 1. punktā;

b)

finansējumu vai finansiālu atbalstu, lai pārdotu, piegādātu, nodotu vai eksportētu būtiski svarīgākās iekārtas vai tehnoloģijas, kā noteikts 1. punktā, vai lai sniegtu ar to saistītu tehnisku palīdzību vai apmācību.

7. pants

1.   Šā lēmuma 6. panta 1. punktā minētie aizliegumi neskar tādu saistību izpildi, kas attiecas uz preču piegādi, kas paredzēta līgumos, kuri noslēgti līdz 2011. gada 1. decembrim.

2.   Šā lēmuma 6. pantā minētie aizliegumi neskar tādu saistību izpildi, kas izriet no līgumiem, kuri vai noslēgti līdz 2011. gada 1. decembrim, un kas attiecas uz ieguldījumiem, kurus pirms minētā datuma Sīrijā ir veikuši uzņēmumi, kas veic uzņēmējdarbību dalībvalstīs.

8. pants

Denominētu Sīrijas naudaszīmju piegāde Sīrijas Centrālajai banka ir aizliegta.

IEROBEŽOJUMI DAŽU UZŅĒMUMU FINANSĒŠANAI

9. pants

Ir aizliegts:

a)

piešķirt jebkādus finansiālus aizdevumus vai kredītus uzņēmumiem Sīrijā, kuri ir iesaistīti Sīrijas naftas rūpniecības izpētes, ražošanas vai pārstrādes nozarēs, vai arī Sīrijas uzņēmumiem vai Sīrijas īpašumā esošiem uzņēmumiem, kuri minētajās nozarēs ir iesaistīti ārpus Sīrijas;

b)

piešķirt jebkādus finansiālus aizdevumus vai kredītus uzņēmumiem Sīrijā, kuri iesaistīti jaunu spēkstaciju celtniecībā elektrības ražošanai Sīrijā;

c)

iegūt vai palielināt līdzdalību tādos uzņēmumos Sīrijā, kuri iesaistīti Sīrijas naftas rūpniecības izpētes, ražošanas vai pārstrādes nozarēs, vai arī Sīrijas uzņēmumos vai Sīrijas īpašumā esošos uzņēmumos, kuri minētajās nozarēs ir iesaistīti ārpus Sīrijas, tostarp pilnībā iegūt savā īpašumā šādus uzņēmumus vai iegādāties ar līdzdalību saistītas akcijas, kapitāla daļas vai vērtspapīrus;

d)

iegūt vai palielināt līdzdalību tādos uzņēmumos Sīrijā, kuri iesaistīti jaunu spēkstaciju celtniecībā elektrības ražošanai Sīrijā, tostarp pilnībā iegūt savā īpašumā šādus uzņēmumus vai iegādāties ar līdzdalību saistītas akcijas, kapitāla daļas vai vērtspapīrus;

e)

veidot jebkādus kopuzņēmumus ar uzņēmumiem Sīrijā, kuri iesaistīti Sīrijas naftas rūpniecības izpētes, ražošanas vai pārstrādes nozarēs, un ar jebkādiem to kontrolē esošiem meitasuzņēmumiem vai filiālēm;

f)

veidot jebkādus kopuzņēmumus ar uzņēmumiem Sīrijā, kuri iesaistīti jaunu spēkstaciju celtniecībā elektrības ražošanai Sīrijā, un ar jebkādiem to kontrolē esošiem meitasuzņēmumiem vai filiālēm.

10. pants

1.   Lēmuma 9. panta a) un c) apakšpunktā minētie aizliegumi:

i)

neskar tādu saistību izpildi, kas izriet no līgumiem vai nolīgumiem, kas noslēgti pirms 2011. gada 23. septembra;

ii)

neliedz paplašināt līdzdalību, ja saistības paplašināt līdzdalību izriet no nolīguma, kas noslēgts pirms 2011. gada 23. septembra.

2.   Lēmuma 9. panta b) un d) apakšpunktā minētie aizliegumi:

i)

neskar tādu saistību izpildi, kas izriet no līgumiem vai nolīgumiem, kas noslēgti pirms 2011. gada 1. decembra;

ii)

neliedz paplašināt līdzdalību, ja saistības paplašināt līdzdalību izriet no nolīguma, kas noslēgts pirms 2011. gada 1. decembra.

IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ INFRASTRUKTŪRAS PROJEKTIEM

11. pants

1.   Ir aizliegta tieša vai netieša līdzdalība jaunu spēkstaciju celtniecībā elektrības ražošanai Sīrijā.

2.   Aizliegts sniegt tehnisku palīdzību, finansējumu vai finansiālu palīdzību jaunu spēkstaciju celtniecībai elektrības ražošanai Sīrijā.

3.   Šā panta 1. un 2. punktā minētais aizliegums neskar tādu saistību izpildi, kas izriet no līgumiem vai nolīgumiem, kas noslēgti pirms 2011. gada 1. decembra.

IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ FINANSIĀLU ATBALSTU TIRDZNIECĪBAI

12. pants

1.   Dalībvalstis atturas uzņemties jaunas īstermiņa vai vidēja termiņa saistības attiecībā uz publisku un privātu finansiālu atbalstu tirdzniecībai ar Sīriju, tostarp atturas no eksporta kredītu, garantiju vai apdrošināšanas piešķiršanas saviem valstspiederīgajiem vai vienībām, kas iesaistītas šādā tirdzniecībā, lai samazinātu to esošos apmērus, jo īpaši lai izvairītos no jebkāda finansiāla atbalsta, kas sekmē vardarbīgas represijas pret civiliedzīvotājiem Sīrijā. Dalībvalstis neuzņemas jaunas ilgtermiņa saistības par publisku un privātu finansiālu atbalstu tirdzniecībai ar Sīriju.

2.   Šā panta 1. punkts neskar saistības, kas noteiktas pirms 2011. gada 1. decembra.

3.   Šā panta 1. punkts neattiecas uz tirdzniecību ar pārtiku, kā arī lauksaimniecības, medicīnas vai citos humānos nolūkos.

2.   NODAĻA

FINANŠU NOZARE

13. pants

Dalībvalstis neuzņemas jaunas saistības attiecībā uz dotācijām, finansiālu palīdzību vai koncesiju aizdevumiem Sīrijas valdībai, tostarp piedaloties starptautiskās finanšu iestādēs, izņemot gadījumus, kad tas tiek darīts humāniem un attīstības mērķiem.

14. pants

Ir aizliegts:

a)

Eiropas Investīciju bankai (EIB) veikt izmaksas vai maksājumus saskaņā ar spēkā esošajiem aizdevuma līgumiem, kas noslēgti starp Sīriju un EIB, vai saistībā ar tiem;

b)

EIB turpināt jebkādus spēkā esošos tehniskās palīdzības pakalpojumu līgumus attiecībā uz suverēniem projektiem, kas atrodas Sīrijā.

15. pants

Ir aizliegts Sīrijas valdībai, tās valsts struktūrām, uzņēmumiem un aģentūrām, Sīrijas Centrālajai bankai vai bankām, kuru domicils ir Sīrijā, vai minēto banku filiālēm un meitasuzņēmumiem, kuras ir dalībvalstu jurisdikcijā vai ārpus tās, vai finanšu vienībām, kuru domicils nav Sīrijā un kuras nav dalībvalstu jurisdikcijā, bet kuras kontrolē personas un vienības, kuru domicils ir Sīrijā, kā arī personām un vienībām, kas rīkojas to vārdā vai to vadībā, vai vienībām, kuras ir to īpašumā vai kontrolē, tieši vai netieši pārdot, no tām pirkt, sniegt tām starpniecības pakalpojumus vai palīdzēt emitēt Sīrijas valsts vai valsts garantētas parādzīmes, kas ir emitētas pēc 2011. gada 1. decembra.

16. pants

1.   Dalībvalstu teritorijā ir aizliegts atvērt jaunas Sīrijas banku filiāles, meitasuzņēmumus vai pārstāvju birojus, kā arī Sīrijas bankām, tostarp arī Sīrijas Centrālajai bankai, tās filiālēm un meitasuzņēmumiem, un finanšu vienībām, kuru domicils nav Sīrijā, bet kuras kontrolē personas vai vienības, kuru domicils ir Sīrijā, ir aizliegts veidot jaunus kopuzņēmumus vai pārņemt īpašumtiesības, vai veidot jaunas banku korespondentattiecības ar dalībvalstu jurisdikcijā esošām bankām.

2.   Dalībvalstu teritorijā vai jurisdikcijā esošām finanšu iestādēm ir aizliegts atvērt pārstāvju birojus, meitasuzņēmumus vai bankas kontus Sīrijā.

17. pants

1.   Ir aizliegts sniegt apdrošināšanas un pārapdrošināšanas pakalpojumus Sīrijas valdībai, tās valsts struktūrām, uzņēmumiem un aģentūrām vai jebkādām personām un vienībām, kas rīkojas to vārdā vai to vadībā, vai vienībām, kuras ir to īpašumā vai kontrolē, tostarp ar nelikumīgiem līdzekļiem iegūtā īpašumā vai kontrolē.

2.   Šā panta 1. punktu nepiemēro, sniedzot

a)

veselības vai ceļojuma apdrošināšanas pakalpojumus fiziskām personām;

b)

obligātās vai trešās personas apdrošināšanas pakalpojumus Sīrijas personām, vienībām vai struktūrām, kas atrodas Savienībā;

c)

apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas pakalpojumus tāda kuģa, gaisa kuģa vai transportlīdzekļa īpašniekam, kuru iznomājusi Sīrijas persona, vienība vai struktūra, kas nav iekļauta I vai II pielikuma sarakstā.

3.   NODAĻA

IECEĻOŠANAS IEROBEŽOJUMI

18. pants

1.   Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai liegtu I pielikumā uzskaitītajām personām, kas atbildīgas par vardarbīgām represijām pret Sīrijas civiliedzīvotājiem, personām, kas gūst labumu no režīma vai atbalsta to, un ar tām saistītām personām ieceļot to teritorijā vai šķērsot to.

2.   Šā panta 1. punkts neliek dalībvalstij aizliegt saviem valstspiederīgajiem ieceļot tās teritorijā.

3.   Šā panta 1. punkts neskar gadījumus, kad dalībvalstij ir jāievēro starptautiskos tiesību aktos paredzētas saistības, proti:

a)

tā ir starptautiskas starpvaldību organizācijas uzņēmējvalsts;

b)

tā ir ANO sasauktas vai tās aizgādībā rīkotas starptautiskas konferences uzņēmējvalsts;

c)

saskaņā ar daudzpusēju nolīgumu, ar ko piešķir privilēģijas un imunitāti; vai

d)

saskaņā ar 1929. gada Samierināšanās Līgumu (Laterāna Pakts), ko noslēdza Svētais Krēsls (Vatikāna Pilsētvalsts) un Itālija.

4.   Šā panta 3. punktu uzskata par piemērojamu arī gadījumos, kad kāda dalībvalsts ir Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) uzņēmējvalsts.

5.   Padome tiek pienācīgi informēta par visiem gadījumiem, kad dalībvalsts pieļauj izņēmumu saskaņā ar 3. vai 4. punktu.

6.   Dalībvalstis, piemērojot 1. punktā noteiktos pasākumus, var izdarīt izņēmumus, ja ceļošana ir attaisnojama steidzamu humānu iemeslu dēļ vai to pamato dalība starpvaldību sanāksmēs, tostarp tādās, kuras atbalsta Savienība vai kuras rīko dalībvalsts, kas ir EDSO prezidentvalsts, un kurās tiek risināts politisks dialogs, ar ko tieši atbalsta demokrātiju, cilvēktiesības un tiesiskumu Sīrijā.

7.   Dalībvalsts, kas vēlas izdarīt 6. punktā minētos izņēmumus, to rakstiski paziņo Padomei. Izņēmumu uzskata par piešķirtu, ja vien viens vai vairāki Padomes locekļi rakstiski neiebilst pret šādu rīcību divu darba dienu laikā no brīža, kad saņemts paziņojums par ierosināto izņēmumu. Ja viens vai vairāki Padomes locekļi iebilst, Padome ar kvalificētu balsu vairākumu var pieņemt lēmumu piešķirt ierosināto izņēmumu.

8.   Ja, ievērojot 3.līdz 7. punktu dalībvalsts atļauj I pielikumā uzskaitītajām personām ieceļot tās teritorijā vai to šķērsot, atļauju var izmantot tikai tādam nolūkam, kādā tā ir piešķirta, un tikai tās personas, uz kurām tā attiecas.

4.   NODAĻA

LĪDZEKĻU UN SAIMNIECISKO RESURSU IESALDĒŠANA

19. pants

1.   Tiek iesaldēti visi līdzekļi un saimnieciskie resursi, kas ir I un II pielikumā uzskaitīto un par vardarbīgām represijām pret Sīrijas civiliedzīvotājiem atbildīgo personu īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē, kā arī visi līdzekļi un saimnieciskie resursi, kas ir tādu pielikumā uzskaitīto personu un vienību un ar tām saistīto personu un vienību īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē, kuras gūst labumu no režīma vai atbalsta to.

2.   Nekādi līdzekļi vai saimnieciskie resursi nav tieši vai netieši pieejami I un II pielikumā uzskaitītajām fiziskajām vai juridiskajām personām vai vienībām, un tās no tiem negūst labumu.

3.   Dalībvalsts kompetentā iestāde var atļaut dažu iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu vai arī darīt tos pieejamus ar tādiem nosacījumiem, kādus tā uzskata par atbilstīgiem, ja tā ir konstatējusi, ka attiecīgie līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir:

a)

vajadzīgi, lai segtu I un II pielikumā uzskaitīto personu un to apgādājamo ģimenes locekļu pamatvajadzības, tostarp maksājumus par pārtikas produktiem, īri vai hipotēku, zālēm un medicīnisko aprūpi, nodokļu, apdrošināšanas prēmiju un komunālo pakalpojumu maksājumus;

b)

paredzēti vienīgi samērīgai samaksai par kvalificētu darbu un atlīdzībai par izdevumiem, kas saistīti ar juridiskiem pakalpojumiem;

c)

paredzēti vienīgi komisijas maksai vai apkalpošanas maksai par iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu parastu turēšanu vai pārvaldību; vai

d)

ir nepieciešami ārkārtas izdevumu segšanai, ja kompetentā iestāde vismaz divas nedēļas pirms atļaujas piešķiršanas ir citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm un Komisijai sniegusi pamatojumu, kāpēc tā uzskata, ka būtu jāpiešķir īpaša atļauja;

e)

nepieciešami humāniem mērķiem, piemēram, palīdzības sniegšanai vai palīdzības sniegšanas atvieglošanai, tostarp medicīnas preču un iekārtu, pārtikas, humānās palīdzības darbinieku un ar to saistītās palīdzības nodrošināšanai vai evakuācijai no Sīrijas;

f)

ir paredzēti, lai veiktu maksājumus diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības vai tādas starptautiskas organizācijas kontā, kurai saskaņā ar starptautiskajām tiesībām ir noteikta imunitāte, vai lai veiktu maksājumus no šādas pārstāvniecības vai organizācijas konta – tādā mērā, kādā šādi maksājumi ir paredzēti izmantošanai šīs diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības vai starptautiskās organizācijas oficiālajiem mērķiem.

Dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par jebkuru atļauju, ko tā piešķir saskaņā ar šo punktu.

4.   Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut atsevišķu iesaldētu līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

uz līdzekļiem vai saimnieciskajiem resursiem attiecas apgrūtinājums, kas tiesā, administratīvajā tiesā vai šķīrējtiesā ir noteikts pirms dienas, kad šā panta 1. punktā minētā fiziskā vai juridiskā persona vai vienība tika iekļauta I un II pielikumā, vai uz tām attiecas tiesas, administratīvās tiesas vai šķīrējtiesas spriedums, kas pieņemts pirms minētās dienas;

b)

līdzekļus vai saimnieciskos resursus izmantos tikai, lai apmierinātu prasījumus, kas izriet no šāda apgrūtinājuma vai ko atzīst par spēkā esošiem ar šādu spriedumu, tādās robežās, kas paredzētas piemērojamajos normatīvajos aktos, kuri reglamentē šādu prasījumu iesniedzēju tiesības;

c)

apgrūtinājums vai spriedums nav pieņemts par labu kādai no fiziskajām vai juridiskajām personām vai vienībām, kas uzskaitītas I vai II pielikumā; un

d)

apgrūtinājuma vai tiesas sprieduma atzīšana nav pretrunā attiecīgās dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai.

Dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par jebkuru atļauju, ko tā piešķir saskaņā ar šo punktu.

5.   Saskaņā ar 1. punktu sarakstā iekļautai personai vai vienībai nav liegts veikt maksājumus, kas izriet no līguma, kurš stājies spēkā pirms šīs personas vai vienības iekļaušanas sarakstā, ar noteikumu, ka attiecīgā dalībvalsts ir noskaidrojusi, ka šo maksājumu tieši vai netieši nesaņems kāda persona vai vienība, kura ir minēta 1. punktā.

6.   Panta 1. punkts neliedz II pielikumā iekļautai vienībai divos mēnešos no tās iekļaušanas sarakstā veikt maksājumus, izmantojot iesaldētos līdzekļus vai saimnieciskos resursus, ko šāda vienība ir saņēmusi pēc tās iekļaušanas sarakstā, ja šādi maksājumi ir paredzēti līgumā saistībā ar tirdzniecības finansēšanu, ar noteikumu, ka attiecīgā dalībvalsts ir noskaidrojusi, ka šo maksājumu tieši vai netieši nesaņems kāda persona vai vienība, kura ir minēta 1. punktā.

7.   Šā panta 2. punktu nepiemēro iesaldētu kontu papildināšanai:

a)

procentu ienākumiem vai citiem ieņēmumiem no minētajiem kontiem; vai

b)

maksājumiem, kas paredzēti līgumos, nolīgumos vai saistībās, kas noslēgtas vai radušās pirms dienas, kad uz minētajiem kontiem tika attiecināts šis lēmums,

ar noteikumu, ka uz šādiem procentiem, citiem ienākumiem un maksājumiem arī turpmāk attiecina 1. punktu.

5.   NODAĻA

VISPĀRĒJI UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

20. pants

Tādu sarakstā iekļautu personu un vienību, kas uzskaitītas I un II pielikumā, vai citu Sīrijas personu vai vienību, tostarp Sīrijas valdības, valsts struktūru, uzņēmumu un aģentūru vai tādu personu vai vienību, kas iesniedz prasību šādas personas vai vienības vārdā vai rīkojas to labā, prasības netiek apmierinātas, tostarp prasības par kompensāciju, atlīdzināšanu vai citas šāda veida prasības, piemēram, ieskaitu, naudas sodu vai garantijas nodrošinātu prasību, prasību pagarināt vai izpildīt galvojumu, finanšu garantiju, tostarp prasības, kas izriet no kredītvēstulēm un līdzīgiem instrumentiem, kas saistīti ar kādu līgumu vai darījumu, ko tieši vai netieši, pilnībā vai daļēji skāruši pasākumi, kas noteikti šajā lēmumā.

21. pants

1.   Pēc priekšlikuma, kas saņemts no dalībvalsts vai Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos, Padome izstrādā un groza I un II pielikumā iekļautos sarakstus.

2.   Padome savu lēmumu par sarakstu, tostarp tā pamatojumu, paziņo attiecīgajai personai vai vienībai tieši, ja adrese ir zināma, vai publicējot paziņojumu, tādējādi dodot šādai personai vai vienībai iespēju paust savus apsvērumus.

3.   Ja ir iesniegti apsvērumi vai ja ir iesniegti jauni, būtiski pierādījumi, Padome pārskata savu lēmumu un par to informē attiecīgo personu vai vienību.

22. pants

1.   I un II pielikumā norāda pamatojumu attiecīgo personu un vienību iekļaušanai sarakstā.

2.   I un II pielikumā iekļauj arī vajadzīgo informāciju attiecīgo personu vai vienību identificēšanai, ja tāda ir pieejama. Attiecībā uz personām šāda informācija var ietvert vārdu un uzvārdu, tostarp pieņemtus vārdus, dzimšanas datumu un vietu, valstspiederību, pases un personas apliecības numuru, dzimumu, adresi, ja tā zināma, un darbības jomu vai profesiju. Attiecībā uz vienībām šāda informācija var ietvert nosaukumus, reģistrācijas vietu un datumu, reģistrācijas numuru un darījumdarbības veikšanas vietu.

23. pants

Aizliegts apzināti vai tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis vai sekas ir apiet šajā lēmumā notiektos aizliegumus.

24. pants

Lai šajā lēmumā minēto pasākumu ietekme būtu pēc iespējas lielāka, Savienība aicina trešās valstis pieņemt ierobežojošus pasākumus, kas ir līdzīgi šajā lēmumā iekļautajiem.

25. pants

Šo lēmumu piemēro 12 mēnešus. To pastāvīgi pārskata. To pēc vajadzības atjaunina vai groza, ja Padome uzskata, ka tā mērķi nav sasniegti.

26. pants

Ar šo Lēmums 2011/273/KĀDP tiek atcelts.

27. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2011. gada 1. decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

C. ASHTON


(1)  OV L 121, 10.5.2011., 11. lpp.


I PIELIKUMS

18. un 19. pantā minēto personu un vienību saraksts

A.   Personas

 

Vārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

1.

Bashar Al-Assad

dzimis 1965. gada 11. septembrī Damaskā;

diplomātiskā pase Nr. D1903

Republikas prezidents; persona, kas atļauj un pārrauga vardarbību pret demonstrāciju dalībniekiem.

23.05.2011

2.

Maher (pazīstams arī kā Mahir) Al-Assad

dzimis 1967. gada 8. decembrī

diplomātiskā pase Nr. 4138

Armijas 4. bruņotās divīzijas komandieris, Baath centrālās pavēlniecības loceklis, nozīmīga persona Republikas Gvardē; prezidenta Bashar Al-Assad brālis; galvenais represiju veicējs pret demonstrāciju dalībniekiem.

09.05.2011

3.

Ali Mamluk (pazīstams arī kā Mamlouk)

dzimis 1946. gada 19. februārī Damaskā;

diplomātiskā pase Nr. 983

Sīrijas Vispārējās izlūkošanas direktorāta (GID) vadītājs; iesaistīts vardarbībā pret demonstrāciju dalībniekiem.

09.05.2011

4.

Muhammad Ibrahim Al-Sha’ar (pazīstams arī kā Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

 

Iekšlietu ministrs; iesaistīts vardarbībā pret demonstrāciju dalībniekiem.

09.05.2011

5.

Atej (pazīstams arī kā Atef, Atif) Najib

 

Bijušais Politiskās drošības direktorāta vadītājs Deraa; prezidenta Bashar Al-Assad brālēns; iesaistīts vardarbībā pret demonstrāciju dalībniekiem.

09.05.2011

6.

Hafiz Makhluf (pazīstams arī kā Hafez Makhlouf)

dzimis 1971. gada 2. aprīlī Damaskā;

diplomātiskā pase Nr. 2246

Pulkvedis un Vispārējās izlūkošanas direktorāta Damaskas nodaļas struktūrvienības vadītājs; prezidenta Bashar Al-Assad brālēns; Maher Al-Assad tuva persona; iesaistīts vardarbībā pret demonstrāciju dalībniekiem.

09.05.2011

7.

Muhammad Dib Zaytun (pazīstams arī kā Mohammed Dib Zeitoun)

dzimis 1951. gada 20. maijā Damaskā;

diplomātiskā pase Nr. D000001300

Politiskās drošības direktorāta vadītājs; iesaistīts vardarbībā pret demonstrāciju dalībniekiem.

09.05.2011

8.

Amjad Al-Abbas

 

Atbildīgais par politisko drošību Banyas, iesaistīts vardarbībā pret demonstrāciju dalībniekiem Baida.

09.05.2011

9.

Rami Makhlouf

dzimis 1969. gada 10. jūlijā Damaskā;

pases Nr. 454224

Sīrijas uzņēmējs; ar Maher Al-Assad saistīta persona; prezidenta Bashar Al-Assad brālēns; nodrošina finansējumu režīmam, pieļaujot vardarbību pret demonstrāciju dalībniekiem.

09.05.2011

10.

Abd Al-Fatah Qudsiyah

dzimis 1953. gadā Hama;

diplomātiskā pase Nr. D0005788

Sīrijas Militārā izlūkdienesta vadītājs (SMI); iesaistīts vardarbībā pret civiliedzīvotājiem.

09.05.2011

11.

Jamil Hassan

 

Sīrijas Gaisa spēku izlūkdienesta vadītājs; iesaistīts vardarbībā pret civiliedzīvotājiem.

09.05.2011

12.

Rustum Ghazali

dzimis 1953. gada 3. maijāDara'a;

diplomātiskā pase Nr. D000000887

Sīrijas Militārā izlūkdienesta vadītājs, Damaskas lauku filiāle; iesaistīts vardarbībā pret civiliedzīvotājiem.

09.05.2011

13.

Bashar Al-Assad

dzimis 1962. gada 18. jūnijāKerdala;

pase Nr. 88238

Shabiha kaujinieku rindās iesaistīts vardarbībā pret civiliedzīvotājiem.

09.05.2011

14.

Munzir Al-Assad

dzimis 1961. gada 1. martāLattakia;

pase Nr. 86449 un Nr. 842781

Shabiha kaujinieku rindās iesaistīts vardarbībā pret civiliedzīvotājiem.

09.05.2011

15.

Asif Shawkat

dzimis 1950. gada 15. janvārīAl-Madehleh, Tartus

Drošības un izlūkošanas štāba vadītāja vietnieks; iesaistīts vardarbībā pret civiliedzīvotājiem.

23.05.2011

16.

Hisham Ikhtiyar

Dzimis 1941. gadā

Sīrijas Valsts drošības dienesta vadītājs; iesaistīts vardarbībā pret civiliedzīvotājiem

23.05.2011

17.

Faruq Al Shar’

dzimis 1938. gada 10. decembrī

Sīrijas viceprezidents; iesaistīts vardarbībā pret civiliedzīvotājiem.

23.05.2011

18.

Muhammad Nasif Khayrbik

dzimis 1937. gada 10. aprīlī, (iespējams 1937. gada 20. maijā), dzimšanas vieta Hama,

diplomātiskās pases Nr. 0002250

Sīrijas viceprezidenta palīgs valsts drošības jautājumos; iesaistīts vardarbībā pret civiliedzīvotājiem.

23.05.2011

19.

Mohamed Hamcho

dzimis 1966. gada 20. maijā;

pases Nr. 002954347

Mahir Al-Assad svainis; uzņēmējs un vairāku ārvalstu uzņēmumu vietējais aģents; nodrošina finansējumu režīmam, pieļaujot vardarbību pret demonstrāciju dalībniekiem.

23.05.2011

20.

Iyad (pazīstams arī kā Eyad) Makhlouf

dzimis 1973. gada 21. janvārī Damaskā;

pases Nr. N001820740

Rami Makhlouf brālis un Politiskās drošības direktorāta darbinieks, kas iesaistīts vardarbībā pret civiliedzīvotājiem

23.05.2011

21.

Bassam Al Hassan

 

prezidenta padomdevējs stratēģijas jautājumos; iesaistīts vardarbībā pret civiliedzīvotājiem.

23.05.2011

22.

Dawud Rajiha

 

bruņoto spēku štāba vadītājs, kas atbildīgs par militāru iesaistīšanos vardarbībā pret miermīlīgiem protestētājiem.

23.05.2011

23.

Ihab (pazīstams arī kā Ehab, Iehab) Makhlouf

dzimis 1973. gada 21. janvārī Damaskā;

pases Nr. N002848852

SyriaTel priekšsēdētāja vietnieks un atbildīgais par Rami Makhlouf uzņēmumu ASV; nodrošina finansējumu režīmam, pieļaujot vardarbību pret demonstrāciju dalībniekiem.

23.05.2011

24.

Zoulhima Chaliche (Dhu al-Himma Shalish)

Dzimis 1951. vai 1946. gadā, Kerdaha.

Prezidenta drošības dienesta vadītājs; iesaistīts vardarbībā pret demonstrāciju dalībniekiem; prezidenta Bashar Al-Assad brālēns;

23.6.2011

25.

Riyad Chaliche (Riyad Shalish)

 

Military Housing Establishment direktors; finansē režīmu; prezidenta Bashar Al-Assad brālēns;

23.6.2011

26.

Brigādes komandieris Mohammad Ali Jafari (pazīstams arī kā Ja'fari, Aziz; arī Jafari, Ali; arī Jafari, Mohammad Ali; arī Ja'fari, Mohammad Ali; arī Jafari-Najafabadi, Mohammad Ali)

Dzimšanas datums – 1957. gada 1. septembris; dzimšanas vieta – Yazd, Irāna

Irānas Revolucionāro gvardu korpusa ģenerālis, iesaistīts ekipējuma un atbalsta sniegšanā Sīrijas režīmam protestu apspiešanai Sīrijā.

23.6.2011

27.

Ģenerālmajors Qasem Soleimani (pazīstams arī kā Qasim Soleimany)

 

Irānas Revolucionāro gvardu korpusa komandieris, IRGC - Qods; iesaistīts ekipējuma un atbalsta sniegšanā Sīrijas režīmam protestu apspiešanai Sīrijā.

23.6.2011

28.

Hossein Taeb (pazīstams arī kā Taeb, Hassan; pazīstams arī kā Taeb, Hosein; pazīstams arī kā TAEB, Hossein; pazīstams arī kā Taeb, Hussayn; pazīstams arī kā Hojjatoleslam Hossein Ta'eb)

Dzimis 1963. gadā; dzimšanas vieta – Teherāna, Irāna.

Irānas Revolucionāro gvardu korpusa komandiera vietnieks izlūkošanas jautājumos; iesaistīts ekipējuma un atbalsta sniegšanā Sīrijas režīmam protestu apspiešanai Sīrijā.

23.6.2011

29.

Khalid Qaddur

 

Maher Al-Assad uzņēmējdarbības partneris; finansē režīmu.

23.6.2011

30.

Ra'if Al-Quwatli (pazīstams arī kā Ri'af Al-Quwatli)

 

Maher Al-Assad uzņēmējdarbības partneris; finansē režīmu.

23.6.2011

31.

Mr Mohammad Mufleh

 

Sīrijas Militārā izlūkdienesta vadītājs Hamā, iesaistīts demonstrāciju apspiešanā.

1.8.2011

32.

Ģenerālmajors Tawfiq Younes

 

Vispārējās izlūkošanas direktorāta Iekšējās drošības departamenta vadītājs; iesaistīts vardarbībā pret civiliedzīvotājiem.

1.8.2011

33.

Mr Mohammed Makhlouf (pazīstams arī kā Abu Rami)

Dzimis Latakia, Sīrijā, 19.10.1932.

Bashar un Mahir al-Assad tuvs līdzgaitnieks un tēvocis no mātes puses. Rami, Ihab un Iyad Makhlouf uzņēmējdarbības partneris un tēvs.

1.8.2011

34.

Ayman Jabir

Dzimis Latakia

Mahir al-Assad partneris Shabiha bruņotajā grupējumā. Tieši iesaistīts represijās un vardarbībā pret civiliedzīvotājiem un Shabiha bruņoto grupējumu koordinēšanā.

1.8.2011

35.

Ģenerālis Ali Habib Mahmoud

Dzimis 1939. gadā Tartous.

2009. gada 3. jūnijā iecelts aizsardzības ministra amatā.

Aizsardzības ministrs. Atbildīgs par Sīrijas Bruņoto spēku vadību un operācijām, iesaistīts represijās un vardarbībā pret civiliedzīvotājiem.

1.8.2011

36.

Hayel Al-Assad

 

Maher Al-Assad palīgs, Armijas 4. divīzijas militārās policijas vienības vadītājs, iesaistīts represiju veikšanā.

23.8.2011

37.

Ali Al-Salim

 

Sīrijas Aizsardzības ministrijas sagādes biroja direktors; caur šo biroju tiek iegūts viss Sīrijas armijas bruņojums.

23.8.2011

38.

Nizar Al-Assad (

Image

)

Bashar Al-Assad brālēns; agrāk bijis uzņēmuma "Nizar Oilfield Supplies" vadītājs.

Valdības amatpersonām ļoti tuvu stāvoša persona. Finansē Shabiha kaujiniekus Latakijas reģionā.

23.8.2011

39.

Brigādes ģenerālis Rafiq SHAHADAH

 

Sīrijas Militārā izlūkdienesta 293. nodaļas (Iekšlietas) vadītājs Damaskā. Tieši iesaistīts represijās un vardarbībā pret civiliedzīvotājiem Damaskā. Prezidenta Bashar Al-Assad padomnieks stratēģiskos un militāras izlūkošanas jautājumos.

23.8.2011

40.

Brigādes ģenerālis Jamea Jamea (Jami Jami)

 

Sīrijas Militārā izlūkdienesta nodaļas vadītājs Deir ez Zorā. Tieši iesaistīts represijās un vardarbībā pret civiliedzīvotājiem Deir ez Zorā un Alboukamalā.

23.8.2011

41.

Hassan Bin-Ali Al-Turkmani

Dzimis 1935. gadā Aleppo

Ministra vietnieks, bijušais aizsardzības ministrs, prezidenta Bashar Al-Assad īpašais sūtnis.

23.8.2011

42.

Muhammad Said Bukhaytan

 

Arābu sociālistiskās partijas Baath reģionālā sekretāra palīgs kopš 2005. gada, 2000.–2005. gadā reģionālās Baath partijas nacionālās drošības direktors. Bijušais Hamas gubernators (1998.–2000. gadā). Prezidenta Bashar Al-Assad un Maher Al-Assad tuvs līdzgaitnieks. Viens no galvenajiem režīma lēmumu pieņēmējiem attiecībā uz civiliedzīvotāju represijām.

23.8.2011

43.

Ali Douba

 

Atbildīgs par slepkavībām Hamā 1980. gadā, ir ataicināts atpakaļ uz Damasku kā prezidenta Bashar Al-Assad īpašais padomnieks.

23.8.2011

44.

Brigādes ģenerālis Nawful Al-Husayn

 

Sīrijas Militārā izlūkdienesta Idlibas nodaļas vadītājs. Tieši iesaistīts represijās un vardarbībā pret civiliedzīvotājiem Idlibas provincē.

23.8.2011

45.

Brigadieris Husam Sukkar

 

Prezidenta padomnieks drošības lietās. Prezidenta padomnieks saistībā ar drošības dienestu veiktajām represijām un vardarbību pret civiliedzīvotājiem.

23.8.2011

46.

Brigādes ģenerālis Muhammed Zamrini

 

Sīrijas Militārā izlūkdienesta nodaļas vadītājs Homsā. Tieši iesaistīts represijās un vardarbībā pret civiliedzīvotājiem Homsā.

23.8.2011

47.

Ģenerālleitnants Munir Adanov (Adnuf)

 

Sīrijas Armijas Operāciju un apmācību ģenerālštāba vadītāja vietnieks. Tieši iesaistīts represijās un vardarbībā pret civiliedzīvotājiem Sīrijā.

23.8.2011

48.

Brigādes ģenerālis Ghassan Khalil

 

Vispārējās izlūkošanas direktorāta informācijas nodaļas vadītājs. Tieši iesaistīts represijās un vardarbībā pret civiliedzīvotājiem Sīrijā.

23.8.2011

49.

Mohammed Jabir

Dzimis Latakia.

Shabiha kaujinieks. Mahir al-Assad līdzgaitnieks Shabiha bruņotajā grupējumā. Tieši iesaistīts represijās un vardarbībā pret civiliedzīvotājiem un Shabiha bruņoto grupējumu koordinēšanā.

23.8.2011

50.

Samir Hassan

 

Maher Al-Assad tuvs uzņēmējdarbības partneris. Ir zināms, ka viņš ekonomiski atbalsta Sīrijas režīmu.

23.8.2011

51.

Fares Chehabi (Fares Shihabi)

 

Alepo Rūpniecības palātas priekšsēdētājs. Sniedz ekonomisku atbalstu Sīrijas režīmam.

2.09.2011

52.

Emad Ghraiwati

Dzimis1959. gada martā; dzimšanas vieta: Damaska, Sīrija

Damaskas Rūpniecības palātas (Zuhair Ghraiwati Sons) priekšsēdētājs. Sniedz ekonomisku atbalstu Sīrijas režīmam.

2.9.2011

53.

Tarif Akhras

Dzimis 1949. gadā; dzimšanas vieta: Homsa, Sīrija

Akhras Group dibinātājs (darbības virzieni ir izejvielas, tirdzniecība, apstrāde un loģistika), Homsa. Sniedz ekonomisku atbalstu Sīrijas režīmam.

2.9.2011

54.

Issam Anbouba

Dzimis 1949. gadā; Dzimšanas vieta: Latakija, Sīrija

Issam Anbouba Est. priekšsēdētājs agrorūpniecības jautājumos. Sniedz ekonomisku atbalstu Sīrijas režīmam;

2.9.2011

55.

Tayseer Qala Awwad

Dzimis 1943. gadā; Dzimšanas vieta: Damaska

Tieslietu ministrs. Saistīts ar Sīrijas režīmu, tostarp atbalstījis tā politiku un praksi veikt patvaļīgus arestus un aizturēšanas.

23.09.2011

56.

Dr. Adnan Hassan Mahmoud

Dzimis 1966. gadā; Dzimšanas vieta: Tartūsa

Informācijas ministrs. Saistīts ar Sīrijas režīmu, tostarp atbalstījis un veicinājis tā informācijas politiku.

23.09.2011

57.

Ģenerālmajors Jumah Al-Ahmad

 

Īpašo spēku komandieris. Atbildīgs par vardarbības pielietošanu pret protestētājiem visā Sīrijā.

14.11.2011

58.

Pulkvedis Lu'ai al-Ali

 

Sīrijas Militārā izlūkdienesta vadītājs, Dera'a nodaļa. Atbildīgs par vardarbības pielietošanu pret protestētājiem Dera'a.

14.11.2011

59.

Ģenerālleitnants Ali Abdullah Ayyub

 

Ģenerālštāba vadītāja vietnieks (personāls un darbaspēks). Atbildīgs par vardarbības pielietošanu pret protestētājiem visā Sīrijā.

14.11.2011

60.

Ģenerālleitnants Jasim al-Furayj

 

Ģenerālštāba vadītājs. Atbildīgs par vardarbības pielietošanu pret protestētājiem visā Sīrijā.

14.11.2011

61.

Ģenerālis Aous (Aws) ASLAN

Dzimis 1958. gadā

Republikas gvardes bataljona vadītājs. Maher al-ASSAD un prezidenta al-ASSAD līdzgaitnieks. Iesaistīts vardarbībā pret civiliedzīvotājiem Sīrijā.

14.11.2011

62.

Ģenerālis Ghassan Belal

 

4. divīzijas rezerves štāba ģenerālis. Maher al-ASSAD padomnieks un drošības operāciju koordinators. Atbildīgs par vardarbību pret civiliedzīvotājiem visā Sīrijā.

14.11.2011

63.

Abdullah Berri

 

Berri ģimenes bruņotā grupējuma vadītājs. Atbildīgs par valdības atbalstītāju militāro grupējumu veiktajām vardarbīgajām represijām pret Alepo civiliedzīvotājiem.

14.11.2011

64.

George Chaoui

 

Sīrijas elektronisko spēku dalībnieks. Iesaistīts vardarbīgās represijās un mudināšanā uz vardarbību pret civiliedzīvotājiem visā Sīrijā.

14.11.2011

65.

Ģenerālmajors Zuhair Hamad

 

Vispārējās izlūkošanas direktorāta vadītāja vietnieks. Atbildīgs par vardarbības pielietošanu visā Sīrijā un par protestētāju iebiedēšanu un spīdzināšanu.

14.11.2011

66.

Amar Ismael

 

Sīrijas elektronisko spēku civilais vadītājs (teritoriālās armijas izlūkošanas dienests). Iesaistīts vardarbīgās represijās un mudināšanā uz vardarbību pret civiliedzīvotājiem visā Sīrijā.

14.11.2011

67.

Mujahed Ismail

 

Sīrijas elektronisko spēku dalībnieks. Iesaistīts vardarbīgās represijās un mudināšanā uz vardarbību pret civiliedzīvotājiem visā Sīrijā.

14.11.2011

68.

Saqr Khayr Bek

 

Iekšlietu ministrijas vietnieks. Atbildīgs par vardarbības pielietošanu pret civiliedzīvotājiem Sīrijā.

14.11.2011

69.

Ģenerālmajors Nazih

 

Vispārējās izlūkošanas direktorāta direktora vietnieks. Atbildīgs par vardarbības pielietošanu visā Sīrijā un par protestētāju iebiedēšanu un spīdzināšanu.

14.11.2011

70.

Kifah Moulhem

 

Bataljona komandieris 4. divīzijā. Atbildīgs par vardarbību, kas Deïr el-Zor vērsta pret civiliedzīvotājiem.

14.11.2011

71.

Ģenerālmajors Wajih Mahmud

 

18. bruņotās divīzijas komandieris. Atbildīgs par vardarbības pielietošanu pret protestētājiem Homsā.

14.11.2011

72.

Bassam Sabbagh

Dzimis 1959. gada 24. augustā Damaskā.

Adrese: Kasaa, Anwar al Attar Street, al Midani building, Damaska.

Sīrijas pase Nr. 004326765, izdota 2008. gada 2. novembrī, derīga līdz 2014. gada novembrim.

Parīzes advokatūras loceklis. Sabbagh & Associates juridiskā biroja (Damaska) vadītājs. Rami Makhlouf un Khaldoun Makhlouf juridiskais un finanšu padomnieks, pārvalda viņu darījumus. Saistīts ar Bachar al-Assad nekustamā īpašuma projekta finansēšanā Latakijā. Režīmam sniedz finansiālu atbalstu.

14.11.2011

73.

Ģenerālleitnants Mustafa Tlass

 

Ģenerālštāba vadītāja vietnieks (loģistika un piegāde). Atbildīgs par vardarbības pielietošanu pret protestētājiem visā Sīrijā.

14.11.2011

74.

Ģenerālmajors Fu’ad Tawil

 

Sīrijas Gaisa spēku izlūkdienesta vadītāja vietnieks. Atbildīgs par vardarbības pielietošanu visā Sīrijā un par protestētāju iebiedēšanu un spīdzināšanu.

14.11.2011

75.

Mohammad Al-Jleilati

Dzimis 1945. gadā Damaskā

Finanšu ministrs. Atbildīgs par Sīrijas ekonomiku.

1.12.2011

76.

Dr. Mohammad Nidal Al-Shaar

Dzimis 1956. gadā Aleppo

Ekonomikas un tirdzniecības ministrs. Atbildīgs par Sīrijas ekonomiku.

1.12.2011

77.

Ģenerālleitnants Fahid Al-Jassim

 

Štāba priekšnieks. Militāra amatpersona, iesaistīts vardarbībā Homsā.

1.12.2011

78.

Ģenerālmajors Ibrahim Al-Hassan

 

Štāba priekšnieka vietnieks. Militāra amatpersona, iesaistīts vardarbībā Homsā.

1.12.2011

79.

Brigadieris Khalil Zghraybih

 

14. divīzija. Militāra amatpersona, iesaistīts vardarbībā Homsā.

1.12.2011

80.

Brigadieris Ali Barakat

 

Republikas Gvardu divīzijas 103. brigāde. Militāra amatpersona, iesaistīts vardarbībā Homsā.

1.12.2011

81.

Brigadieris Talal Makhluf

 

Republikas Gvardu divīzijas 103. brigāde. Militāra amatpersona, iesaistīts vardarbībā Homsā.

1.12.2011

82.

Brigadieris Nazih Hassun

 

Sīrijas Gaisa spēku izlūkdienests. Militāra amatpersona, iesaistīts vardarbībā Homsā.

1.12.2011

83.

Kapteinis Maan Jdiid

 

Prezidenta gvarde. Militāra amatpersona, iesaistīts vardarbībā Homsā.

1.12.2011

84.

Muahmamd Al-Shaar

 

Politiskās drošības nodaļa. Militāra amatpersona, iesaistīts vardarbībā Homsā.

1.12.2011

85.

Khald Al-Taweel

 

Politiskās drošības nodaļa. Militāra amatpersona, iesaistīts vardarbībā Homsā.

1.12.2011

86.

Ghiath Fayad

 

Politiskās drošības nodaļa. Militāra amatpersona, iesaistīts vardarbībā Homsā.

1.12.2011


B.   Vienības

 

Nosaukums

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

1.

Bena Properties

 

Atrodas Rami Makhlouf kontrolē; finansē režīmu.

23.6.2011

2.

Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (pazīstama arī kā Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)

P.O. Box 108, Damascus

Tālr.: 963 112110059 / 963 112110043

Fakss: 963 933333149

Atrodas Rami Makhlouf kontrolē; finansē režīmu.

23.6.2011

3.

Hamcho International (pazīstama arī kā Hamsho International Group)

Baghdad Street, P.O. Box 8254, Damascus

Tālr.: 963 112316675

Fakss: 963 112318875

Tīmekļa vietne: www.hamshointl.com

e-pasts: info@hamshointl.com et hamshogroup@yahoo.com

Atrodas Mohamed Hamcho jeb Hamsho kontrolē; finansē režīmu.

23.6.2011

4.

Military Housing Establishment (pazīstama arī kā MILIHOUSE)

 

Valsts pasūtījuma celtniecības darbu sabiedrība, atrodas Riyad Shalish un Aizsardzības ministrijas kontrolē; finansē režīmu.

23.6.2011

5.

Politiskās drošības direktorāts

 

Sīrijas valdības dienests, kas tieši iesaistīts represijās.

23.8.2011

6.

Vispārējās izlūkošanas direktorāts

 

Sīrijas valdības dienests, kas tieši iesaistīts represijās.

23.8.2011

7.

Militārās izlūkošanas direktorāts

 

Sīrijas valdības dienests, kas tieši iesaistīts represijās.

23.8.2011

8.

Gaisa spēku izlūkošanas aģentūra

 

Sīrijas valdības dienests, kas tieši iesaistīts represijās.

23.8.2011

9.

IRGC Qods spēki (pazīstami arī kā Quds spēki)

Teherāna, Irāna

Qods (jeb Quds) spēki ir Irānas Islāma revolucionāro gvardu korpusa (IRGC) specializēti kaujinieki. Qods spēki ir iesaistīti aprīkojuma un atbalsta nodrošināšanā, lai palīdzētu Sīrijas režīmam apspiest protestus Sīrijā. IRGC Qods spēki ir snieguši tehnisku palīdzību, aprīkojumu un atbalstu Sīrijas drošības dienestiem, lai apspiestu civiliedzīvotāju protesta kustības.

23.8.2011

10.

Mada Transport

Cham Holding filiāle (Sehanya Daraa Highway, PO Box 9525 Tālr.: 00 963 11 99 62)

Saimnieciska vienība, kas finansē režīmu.

2.09.2011

11.

Cham Investment Group

Cham Holding filiāle (Sehanya daraa Highway, PO Box 9525 Tālr.: 00 963 11 99 62)

Saimnieciska vienība, kas finansē režīmu.

2.09.2011

12.

Real Estate Bank

Insurance Bldg- Yousef Al-azmeh sqr. Damascus P.O. Box: 2337 Damascus Syrian Arab Republic

Tālr.: (+963) 11 2456777 un 2218602

Fakss: (+963) 11 2237938 un 2211186;

bankas e-pasts: Publicrelations@reb.sy,

Tīmekļa vietne: www.reb.sy

Valsts īpašumā esoša banka, kas finansiāli atbalsta režīmu.

2.09.2011

13.

Addounia TV (pazīstama arī kā Dounia TV)

Tālruņi: +963-11-5667274, +963-11-5667271,

Fakss: +963-11-5667272

Tīmekļa vietne: http://www.addounia.tv

Addounia TV ir kūdījusi uz vardarbību pret Sīrijas civiliedzīvotājiem.

23.09.2011

14.

Cham Holding

Cham Holding Building Daraa Highway - Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Syria P.O Box 9525

Tālr.: +963 (11) 9962 +963 (11) 668 14000 +963 (11) 673 1044

Fakss: +963 (11) 673 1274

e-pasts: info@chamholding.sy

www.chamholding.sy

Atrodas Rami Makhlouf kontrolē; Sīrijas lielākā ieguldījumu sabiedrība, kas gūst labumu no režīma un atbalsta to.

23.09.2011

15.

El-Tel Co. (pazīstama arī kā El-Tel Middle East Company)

Adrese: Dair Ali Jordan Highway, P.O.Box 13052, Damascus – Syria

Tālr.: +963-11-2212345

Fakss: +963-11-44694450

e-pasts: sales@eltelme.com

Tīmekļa vietne: www.eltelme.com

Telekomunikāciju ierīču ražošana un piegāde armijas vajadzībām.

23.09.2011

16.

Ramak Constructions Co.

Adrese: Daa'ra Highway, Damascus, Syria

Tālr.: +963-11-6858111

Mobilais tālr.: +963-933-240231

Militāru kazarmu, robežpunktu kazarmu un citu ēku būvniecība armijas vajadzībām.

23.09.2011

17.

Souruh Company (pazīstama arī kā SOROH Al Cham Company)

Adrese: Adra Free Zone Area Damascus – Syria

Tālr.: +963-11-5327266

Mobilais tālr.: +963-933-526812 +963-932-878282

Fakss: +963-11-5316396

e-pasts: sorohco@gmail.com

Tīmekļa vietne: http://sites.google.com/site/sorohco

Investīcijas vietējos militārās rūpniecības projektos, ieroču daļu un saistītu priekšmetu ražošana. 100 % uzņēmuma pieder Rami Makhlouf.

23.09.2011

18.

Syriatel

Thawra Street, Ste Building 6ème étage, BP 2900

Tālr.: +963 11 61 26 270

Fax: +963 11 23 73 97 19

e-pasts: info@syriatel.com.sy;

Tīmekļa vietne: http://syriatel.sy/

Atrodas Rami Makhlouf kontrolē; sniedz finansiālu atbalstu režīmam - saskaņā ar licences līgumu 50 % ienākumu tā maksā valdībai.

23.09.2011

19.

Cham Press TV

Al Qudsi building, 2nd Floor - Baramkeh - Damas

Tālr.: +963 - 11- 2260805

Fakss: +963 - 11 - 2260806

e-pasts: mail@champress.com

Tīmekļa vietne: www.champress.net

Televīzijas kanāls, kas piedalās dezinformācijas kampaņās un aicina uz vardarbību pret demonstrantiem.

1.12.2011

20.

Al Watan

Al Watan Newspaper - Damascus – Duty Free Zone

Tālr.: 00963 11 2137400

Fakss: 00963 11 2139928

Preses izdevums, kas piedalās dezinformācijas kampaņās un aicina uz vardarbību pret demonstrantiem.

1.12.2011

21.

Sīrijas izglītības un pētījumu centrs (CERS) (pazīstams arī kā CERS, Centre d’Etude et de Recherche Scientifique; pazīstams arī kā SSRC, Scientific Studies and Research Center; pazīstams arī kā Centre de Recherche de Kaboun)

Barzeh Street, PO Box 4470, Damas

Palīdz Sīrijas armijai iegādāties materiālus, kas tiek tieši izmantoti protestētāju novērošanā un represijās.

1.12.2011

22.

Business Lab

Maysat Square Al Rasafi Street Bldg. 9, PO Box 7155, Damas

Tālr.: 963112725499;

Fakss: 963112725399

Fasādes uzņēmums, kas tiek izmantots, lai CERS varētu iegādāties paaugstināta riska materiālus.

1.12.2011

23.

Industrial Solutions

Baghdad Street 5, PO Box 6394, Damascus

Tālr./fakss: 963114471080

Fasādes uzņēmums, kas tiek izmantots, lai CERS varētu iegādāties paaugstināta riska materiālus.

1.12.2011

24.

Mechanical Construction Factory (MCF)

P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damas

Fasādes uzņēmums, kas tiek izmantots, lai CERS varētu iegādāties paaugstināta riska materiālus.

1.12.2011

25.

Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries

Kaboon Street, P.O.Box 5966, Damas

Tālr.: +963-11-5111352

Fakss: +963-11-5110117

Fasādes uzņēmums, kas tiek izmantots, lai CERS varētu iegādāties paaugstināta riska materiālus.

1.12.2011

26.

Handasieh – Organization for Engineering Industries

P.O.Box 5966,Abou Bakr Al Seddeq Str. Damas un PO BOX 2849 Al Moutanabi Street, Damas un PO BOX 21120 Baramkeh, Damas

Tālr.: 963112121816 – 963112121834 – 963112214650 – 963112212743 - 963115110117

Fasādes uzņēmums, kas tiek izmantots, lai CERS varētu iegādāties paaugstināta riska materiālus.

1.12.2011

27.

Syria Trading Oil Company (Sytrol)

Prime Minister Building, 17 Street Nissan, Damascus, Sīrija

Valsts īpašumā esošs uzņēmums, kas pilnībā atbildīgs par visu naftas eksportu no Sīrijas. Finansiāli atbalsta režīmu.

1.12.2011

28.

General Petroleum Corporation (GPC)

New Sham- Building of Syrian Oil Company, PO Box 60694, Damascus, Sīrija BOX: 60694

Tālr.: 963113141635

Fakss: 963113141634

e-pasts: info@gpc-sy.com

Valsts īpašumā esošs naftas uzņēmums. Finansiāli atbalsta režīmu.

1.12.2011

29.

Al Furat Petroleum Company

Dummar - New Sham - Western Dummer 1st. Island -Property 2299- AFPC Building P.O. Box 7660 Damascus – Sīrija

Tālr.: 00963-11- (6183333), 00963-11- (31913333)

Fakss: 00963-11- (6184444), 00963-11- (31914444)

afpc@afpc.net.sy

Kopuzņēmums, kurā 50 % pieder GPC. Finansiāli atbalsta režīmu.

1.12.2011


II PIELIKUMS

19. panta 1. punktā minēto vienību saraksts

Vienības

 

Nosaukums

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

1.

Sīrijas Komercbanka

Damascus Branch, P.O. Box 2231, Moawiya St., Damascus, Syria ;- P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damascus, Syria;

Aleppo Branch, P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Aleppo, Syria; SWIFT/BIC CMSY SY DA; visi biroji pasaulē [NPWMD] Tīmekļa vietne: http://cbs-bank.sy/En-index.php

Tālr.: +963 11 2218890

Fakss: +963 11 2216975

vispārējā vadība: dir.cbs@mail.sy

Valsts īpašumā esoša banka, kas finansiāli atbalsta režīmu.

13.10.2011


2.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 319/71


PADOMES LĒMUMS 2011/783/KĀDP

(2011. gada 1. decembris),

ar kuru groza Lēmumu 2010/413/KĀDP, ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret Irānu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2010/413/KĀDP (2010. gada 26. jūlijs), ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret Irānu (1), un jo īpaši tā 23. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Padome 2010. gada 26. jūlijā pieņēma Lēmumu 2010/413/KĀDP, ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret Irānu.

(2)

Padome ir pilnībā pārskatījusi Lēmuma 2010/413/KĀDP II pielikumā iekļauto personu un vienību sarakstu, uz kurām attiecina minētā lēmuma 19. panta 1. punkta b) apakšpunktu un 20. panta 1. punkta b) apakšpunktu. To darot, Padome ņēma vērā attiecīgo personu un vienību iesniegtos apsvērumus.

(3)

Padome secināja, ka uz Lēmuma 2010/413/KĀDP II pielikumā uzskaitītajām personām un vienībām būtu jāturpina attiecināt īpaši ierobežojoši pasākumi, kas paredzēti minētajā lēmumā.

(4)

Padome ir arī secinājusi, ka būtu jāgroza ieraksti attiecībā uz dažām vienībām, kas iekļautas Lēmuma 2010/413/KĀDP II pielikumā.

(5)

Turklāt, ņemot vērā Eiropadomes 2011. gada 23. oktobrī paustās nerimtīgās bažas par Irānas kodolprogrammu un raķešu programmu paplašināšanu, Lēmuma 2010/413/KĀDP II pielikumā iekļautais personu un vienību saraksts, uz kurām attiecina ierobežojošus pasākumus, būtu jāpapildina ar jaunām personām un vienībām.

(6)

Attiecīgi būtu jāatjaunina to personu un vienību saraksts, kuras ir minētas Lēmuma 2010/413/KĀDP 19. panta 1. punkta b) apakšpunktā un 20. panta 1. punkta b) apakšpunktā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2010/413/EK II pielikumu groza, kā noteikts šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2011. gada 1. decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

C. ASHTON


(1)  OV L 195, 27.7.2010., 39. lpp.


PIELIKUMS

Lēmuma 2010/413/KĀDP II pielikumu groza šādi:

1)

lēmuma II pielikumā iekļauto sarakstu papildina ar šādām personām un vienībām:

I.   Personas un vienības, kas iesaistītas ar kodolenerģiju vai ballistiskajām raķetēm saistītās darbībās

A.   Personas

 

Vārds, uzvārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Iekļaušanas datums

1.

Dr Ahmad AZIZI

 

Priekšsēdētāja vietnieks un rīkotājdirektorsMelli Bank PLC, kuru ES ir iekļāvusi sarakstā.

1.12.2011

2.

Davoud BABAEI

 

Pašreizējais drošības nodaļas vadītājs Aizsardzības ministrijas Bruņoto spēku loģistikas pētniecības institūtā Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND), ko vada ANO sarakstā iekļautais Mohsen Fakhrizadeh. SAEA ir apzinājusi SPND saistībā ar bažām par iespējamajiem militārajiem elementiem Irānas kodolprogrammā, attiecībā uz kuru Irāna atsakās sadarboties. Kā drošības dienesta vadītājs Babaei atbild par to, lai SAEA neuzzinātu nekādu informāciju.

1.12.2011

3.

Hassan BAHADORI

 

ES sarakstā iekļautās Arian Bank izpilddirektors

1.12.2011

4.

Sayed Shamsuddin BORBORUDI

 

Vadītāja vietnieks Irānas Atomenerģijas organizācijā, kura minēta ANO sarakstā un kurā šī persona ir pakļauta ANO sarakstā minētajam Feridun Abbasi Davani. Vismaz kopš 2002. gada viņš ir iesaistīts Irānas kodolprogrammā, tostarp kā AMAD bijušais iepirkuma un loģistikas vadītājs, kur viņš bija atbildīgs par tādu fasādes uzņēmumu kā Kimia Madan izmantošanu, lai iepirktu aprīkojumu un materiālus Irānas kodolieroču programmai.

1.12.2011

5.

Dr Peyman Noori BROJERDI

 

ES sarakstā iekļautās Bank Rehaf valdes priekšsēdētājs un direktors.

1.12.2011

6.

Kamran DANESHJOO (a.k.a. DANESHJOU)

 

Zinātnes, pētniecības un tehnoloģiju ministrs kopš 2009. gada vēlēšanām Irāna nespēja SAEA sniegt paskaidrojumu par viņa nozīmi saistībā ar pētījumiem par raķešu kaujas galviņu attīstību. Tā ir tikai daļa no Irānas nesadarbošanās ar SAEA izmeklēšanā par "iespējamiem pētījumiem", kas liek domāt par Irānas kodolprogrammas militāro aspektu, - tajā ietverts aizliegums piekļūt attiecīgiem ar atsevišķām personām saistītiem dokumentiem. Papildus ministra amatam Daneshjoo prezidenta Ahmadenijad vārdā ir iesaistīts arī "pasīvās aizsardzības" darbībās. ES jau ir iekļāvusi sarakstā The Passive Defence Organisation.

1.12.2011

7.

Dr Abdolnaser HEMMATI

 

ES sarakstā iekļautāš Sina bankas vadītājs un izpilddirektors.

1.12.2011

8.

Milad JAFARI

dzimšanas datums 20.9.74

Irānas valstspiederīgais, kas piegādā preces, galvenokārt metālu, ANO sarakstā iekļautajiem SHIG fasādes uzņēmumiem. Piegādāja preces SHIG laikposmā no 2010. gada janvāra līdz novembrim. Pēc 2010. gada novembra par dažām precēm maksājumi tika veikti ES sarakstā iekļautās Export Development Bank of Iran (EDBI) centrālajā filiālē Teherānā.

1.12.2011

9.

Dr Mohammad JAHROMI

 

ES sarakstā iekļautās Bank Saderat priekšsēdētājs un rīkotājdirektors.

1.12.2011

10.

Ali KARIMIAN

 

Irānas valstspiederīgais, kas piegādā preces, galvenokārt oglekļa šķiedru, ANO sarakstā iekļautajiem fasādes uzņēmumiem SHIG un SBIG.

1.12.2011

11.

Majid KHANSARI

 

ANO sarakstā iekļautās Kalaye Electric Company rīkotājdirektors.

1.12.2011

12.

Mahmoud Reza KHAVARI

 

ES sarakstā iekļautās Bank Melli valdes priekšsēdētājs un rīkotājdirektors.

1.12.2011

13.

Mohammad Reza MESKARIAN

 

Izpilddirektors ES sarakstā iekļautajā Persia International Bank Londonā.

1.12.2011

14.

Mohammad MOHAMMADI

 

MATSA rīkotājdirektors.

1.12.2011

15.

Dr M H MOHEBIAN

 

ES sarakstā iekļautās Post Bank rīkotājdirektors.

1.12.2011

16.

Mohammad Sadegh NASERI

 

Fizikas pētniecības institūta (agrāk - Lietišķās fizikas institūts (Institute of Applied Physics)) vadītājs.

1.12.2011

17.

Mohammad Reza REZVANIANZADEH

 

ES sarakstā iekļautās Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH) rīkotājdirektors. Viņš ir arī AEOI amatpersona. Viņš pārrauga un ierosina tāda slepeni veicama darba iepirkuma konkursus uzņēmumiem, kas vajadzīgi Fuel Manufacturing Plant (FMP), Zirconium Powder Plant (ZPP) un Uranium Conversion Facility (UCF).

1.12.2011

18.

A SEDGHI

 

ES sarakstā iekļautās Melli Bank PLCC priekšsēdētājs un direktors bez izpildvaras.

1.12.2011

19.

Hamid SOLTANI

 

ES sarakstā iekļautās Management Company for Nuclear Power Plant Construction (MASNA) rīkotājdirektors.

1.12.2011

20.

Bahman VALIKI

 

ES sarakstā iekļautās Export Development Bank of Iran valdes priekšsēdētājs un rīkotājdirektors.

1.12.2011

21.

Javad AL YASIN

 

Pētniecības centra (Research Centre for Explosion and Impact) (zināms arī kā METFAZ) vadītājs.

1.12.2011

22.

S ZAVVAR

 

ES sarakstā iekļautās Persia International Bank ģenerāldirektora vietas izpildītājs Dubajā.

1.12.2011


B.   Vienības

 

Nosaukums

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Iekļaušanas datums

23.

Aria Nikan, (a.k.a. Pergas Aria Movalled Ltd)

Suite 1, 59 Azadi Ali North Sohrevardi Avenue, Tehran, 1576935561

Zināms, ka viņš veic iepirkumus ES sarakstā iekļautā uzņēmuma Iran Centrifuge Technology Company (TESA) Commercial Department vajadzībām. Tie ir centušies iepirkt materiālus, kuriem piemēro ierobežojošus pasākumus, tostarp ražojumus no ES, ko izmanto Irānas kodolprogrammā.

1.12.2011

24.

Bargh Azaraksh; (a.k.a Barghe Azerakhsh Sakht)

Nr. 599, Stage 3, Ata Al Malek Blvd, Emam Khomeini Street, Esfahan.

Uzņēmums, ar ko noslēgts līgums par elektrības un cauruļu ievilkšanu urāna bagātināšanas vietās Natanzā (Natanz) un Kumā/Fordovā (Qom/Fordow). Tā atbildībā bija 2010. gadā Natanzā izprojektēt, iepirkt un uzstādīt elektrisku kontroles aprīkojumu.

1.12.2011

25.

Behineh Trading Co

Teherāna, Irāna

Iesaistīts munīcijas piegādē no Irānas caur Nigēriju uz trešo valsti.

1.12.2011

26.

Eyvaz Technic

Nr. 3, Building 3, Shahid Hamid Sadigh Alley, Shariati Street, Tehran, Irāna

Ražo vakuumiekārtas, ko izmantoja piegādēs urāna bagātināšanas vietās Natanzā un Kumā/Fordovā. 2011. gadā piegādāja spiediena pārveidotājus ANO sarakstā minētajam uzņēmumam Kalaye Electric Company.

1.12.2011

27.

Fatsa

Nr. 84, Street 20, North Amir Abad, Tehran

Irānas urāna pārstrādes un kodoldegvielas ražošanas uzņēmums (Uranium Processing and Nuclear Fuel Production Company). ANO sarakstā iekļautās Atomic Energy Organisation of Iran kontrolē.

1.12.2011

28.

Ghani Sazi Uranium Company (a.k.a. Iran Uranium Enrichment Company)

3, Qarqavol Close, 20th Street, Tehran

Pakļauts ANO sarakstā iekļautajam TAMAS. Tai ir ražošanas līgumi ar ANO sarakstā iekļauto Kalaye Electric Company un ES sarakstā iekļauto TESA.

1.12.2011

29.

Iran Pooya (a.k.a. Iran Pouya)

 

Valdības uzņēmums, kas vadīja lielāko alumīnija ieguvi Irānā un piegādāja materiālu, ko paredzēts izmantot IR-1 un IR-2 centrifūgu apvalkiem. Lielākais centrifūgu alumīnija cilindru ražotājs, kura klienti ir ANO sarakstā iekļautais AEOI un ES sarakstā iekļautais TESA.

1.12.2011

30.

Iranian Offshore Engineering & Construction Co (IOEC)

18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Tehran 19395-5999

Enerģētikas nozares firma, kas iesaisīta urāna bagātināšanas vietas Kumā/Fordovā (Qom/Fordow) celtniecībā. Uz to attiecas UK, Itālijas un Spānijas eksporta aizliegums.

1.12.2011

31.

Karanir (a.k.a. Moaser, a.k.a. Tajhiz Sanat)

1139/1 Unit 104 Gol Building, Gol Alley, North Side of Sae, Vali Asr Avenue. PO Box 19395-6439, Téhéran.

Piedalās tāda aprīkojuma un materiāla iepirkumā, ko var tieši izmantot Irānas kodolprogrammā.

1.12.2011

32.

Khala Afarin Pars

Unit 5, 2nd Floor, No75, Mehran Afrand St, Sattarkhan St, Téhéran.

Piedalās tāda aprīkojuma un materiāla iepirkumā, ko var tieši izmantot Irānas kodolprogrammā.

1.12.2011

33.

MACPAR Makina San Ve Tic

Istasyon MH, Sehitler cad, Guldeniz Sit, Number 79/2, Tuzla 34930, Istanbul

Uzņēmumu vada Milad Jafari, kurš, izmantojot fasādes uzņēmumus, ir piegādājis preces, galvenokārt metālu, ANO sarakstā iekļautajai Shahid Hemmat Industries Group (SHIG).

1.12.2011

34.

MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company)

90, Fathi Shaghaghi Street, Tehran, Irāna.

Irānas uzņēmums, ar kuru ANO sarakstā iekļautais uzņēmums Kalaye Electric Company noslēdzis līgumu par projektēšanas un inženiertehniskiem pakalpojumiem visā kodoldegvielas ciklā. Kā jaunākais bija aprīkojuma iepirkums Natanzas urāna bagātināšanas vietai.

1.12.2011

35.

Mobin Sanjesh (alias FITCO)

Entrée 3, no 11 rue 12, Alley Miremad, Abbas Abad, Téhéran.

Piedalās tāda aprīkojuma un materiāla iepirkumā, ko var tieši izmantot Irānas kodolprogrammā.

1.12.2011

36.

Multimat lc ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi

 

Uzņēmumu vada Milad Jafari, kurš, izmantojot fasādes uzņēmumus, ir piegādājis preces, galvenokārt metālu, ANO sarakstā iekļautajam uzņēmumam Shahid Hemmat Industries Group (SHIG).

1.12.2011

37.

Research Centre for Explosion and Impact (a.k.a. METFAZ)

44, 180th Street West, Tehran, 16539-75751

Pakļauts ES saraksta iekļautajai Malek Ashtar University, pārrauga darbības, kas saistītas ar iespējamiem militāriem elementiem Irānas kodolprogrammā, attiecībā uz kuru Irāna nesadarbojas ar SAEA.

1.12.2011

38.

Saman Nasb Zayendeh Rood; Saman Nasbzainde Rood

Unit 7, 3rd Floor Mehdi Building, Kahorz Blvd, Esfahan, Irāna

Būvuzņēmējs, kas ir uzstādījis cauruļvadus un saistītu atbalsta aprīkojumu urāna bagātināšanas vietā Natanzā. Tas it īpaši nodarbojas ar centrifūgu cauruļvadiem.

1.12.2011

39.

Saman Tose'e Asia (SATA)

 

Inženierpakalpojumu uzņēmums, kas iesaistīts virknes lielu rūpniecisku projektu, tostarp Irānas urāna bagātināšanas programmas, atbalstīšanā, tostarp veic nesaskaņotu darbu urāna bagātināšanas vietā Kumā/Fordovā.

1.12.2011

40.

Samen Industries

2nd km of Khalaj Road End of Seyyedi St., P.O.Box 91735-549, 91735Mashhad, Irāna, Tālr.:

Segvārds Khorasan Mettalurgy Industries (minēts ANO DPR 1803 (2008), Ammunition Industries Group (AMIG) filiāle)

1.12.2011

41.

SOREH (Nuclear Fuel Reactor Company)

61 Shahid Abthani Street – Karegar e Shomali, Téhéran; Persian Gulf Boulevard, KM 20 SW, Ispahan.

Irānas atomenerģijas organizācijas (AEOI) filiāle, ko minējusi ANO.

1.12.2011

42.

STEP Standart Teknik Parca San ve TIC A.S.

79/2 Tuzla, 34940, Istanbul, Turcija

Uzņēmumu vada Milad Jafari, kurš, izmantojot fasādes uzņēmumus, ir piegādājis preces, galvenokārt metālu, ANO sarakstā minētajam uzņēmumam Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG).

1.12.2011

43.

SURENA (a.k.a. Sakhd Va Rah-An-Da-Zi)

 

Uzņēmums, kas būvē atomelektrostacijas un nodod tās ekspluatācijā. Tas atrodas ANO sarakstā iekļautā uzņēmuma Novin Energy Company kontrolē.

1.12.2011

44.

TABA (Iran Cutting Tools Manufacturing company - Taba Towlid Abzar Boreshi Iran)

12 Ferdowsi, Avenue Sakhaee, avenue 30 Tir (sud), nr 66 – Téhéran

Tas pieder ES sarakstā iekļautajai TESA vai ir tā kontrolē. Piedalās tāda aprīkojuma un materiāla ražošanā, ko var tieši piemērot Irānas kodolprogrammā.

1.12.2011

45.

Test Tafsir

No 11, Tawhid 6 Street, Moj Street, Darya Blvd, Shahrak Gharb, Tehran, Irāna

Uzņēmums ražo un ir piegādājis īpašus UF6 konteinerus urāna bagātināšanas vietām Natanzā un Kumā/Fordovā.

1.12.2011

46.

Tosse Silooha (a.k.a. Tosseh Jahad E Silo)

 

Piedalās Irānas kodolprogrammā Natanz, de Qom u d’Arak vietās.

1.12.2011

47.

Yarsanat (a.k.a. Yar Sanat, a.k.a. Yarestan Vacuumi)

No. 101, West Zardosht Street, 3rd Floor, 14157 Téhéran; No. 139 Hoveyzeh Street, 15337, Téhéran.

ANO sarakstā minētā uzņēmuma Kalaye Electric Company iepirkuma uzņēmums. Piedalās tāda aprīkojuma un materiāla iepirkumā, ko var tieši izmantot Irānas kodolprogrammā. Tā ir mēģinājusi iepirkt vakuumiekārtas un spiediena pārveidotājus.

1.12.2011

48.

Oil Turbo Compressor Company (OTC)

Nr. 12 Saee Alley Vali E Asr Street, Teheran, Irāna

Saistīts ar ES sarakstā iekļauto Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (a.k.a. Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG).-

1.12.2011

II.   Islāma revolucionāro gvardu korpuss (Islamic Revoluationary Guard Corps - IRGC)

A.   Personas

 

Vārds, uzvārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Iekļaušanas datums

49.

Azim AGHAJANI (raksta arī kā ADHAJANI)

 

IRGC loceklis, kas iesaistīts munīcijas piegādē no Irānas caur Nigēriju uz trešo valsti.

1.12.2011

50.

Abolghassem Mozaffari SHAMS

 

Khatam al-Anbiya būvdarbu galvenā biroja komandieris.

1.12.2011

51.

Ali Akbar TABATABAEI (alias Sayed Akbar TAHMAESEBI)

 

IRGC loceklis, kas iesaistīts munīcijas piegādē no Irānas caur Nigēriju uz trešo valsti.

1.12.2011


B.   Vienības

 

Nosaukums

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Iekļaušanas datums

52.

Yas Air

Mehrabad Airport, Tehran

ANO un ES sarakstos minētās IRGC Pars Aviation Service Company jauns nosaukums. 2011. gadā Yas Air Cargo Airlines lidmašīna, kas lidoja no Irānas uz Sīriju, Turcijā tika pārbaudīta un tajā atrada parastos ieročus.

1.12.2011

III.   Irānas Islāma Republikas kuģniecības uzņēmums (Islamic Republic of Iran Shipping LinesIRISL)

A.   Personas

 

Vārds, uzvārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Iekļaušanas datums

53.

Ghasem NABIPOUR (a.k.a. M T Khabbazi NABIPOUR)

dzimšanas datums: 16/01/1956, irānis

Direktors un akionārs uzņēmumā Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company (uzņēmuma Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company (a.k.a. Soroush Saramin Asatir Ship Management Company) (SSA SMC) jaunais nosaukums), kas minēts Eiropas Savienības sarakstos, – atbild par IRISL kuģu tehnisko apkopi. NABIPOUR ir IRISL kuģu pārvaldības direktors.

1.12.2011

54.

Naser BATENI

dzimšanas datums: 16/12/1962, irānis

Bijušais IRISL juridiskais direktors, Hanseatic Trade and Trust Shipping Company (HTTS) direktors - minējusi Eiropas Savienība. Fiktīvas organzācijas NHL Basic Limited direktors.

1.12.2011

55.

Mansour ESLAMI

dzimšanas datums: 31/01/1965, irānis

Direktors uzņēmumš IRISL Malta Limited, alias Royal Med Shipping Company, ko minējusi Eiropas Savienība.

1.12.2011

56.

Mahamad TALAI

dzimšanas datums: 04/06/1953, irānis

Irisl vadības darbinieks Eiropā, izpilddirektors HTTS - minējusi Eiropas Savienība -, de Darya Capital Administration Gmbh - minējusi Eiropas Savienība. Vairāku tādu fiktīvu uzņēmumu administrators, kas pieder IRISL vai tā filiālēm, vai ir tā kontrolē.

1.12.2011

57.

Mohammad Moghaddami FARD

Dzimšanas datums 1956, gada 19. jūlijs,

pases Nr.: N10623175 (Irāna), izdota 2007. gada 27. martā; derīguma termiņš līdz 2012. gada 26. martam.

F: IRISL reģionālais direktors Apvienotajos Arābu Emirātos, Eiropas Savienības sarakstā iekļautās Pacific Shipping direktors, direktors Eiropas Savienības sarakstā iekļautajai Great Ocean Shipping Company, alias Oasis Freight Agency. 2010. gadā izveidoja Crystal Shipping FZE, kā daļu no centieniem apiet ierobežojošos pasākumus, ko ES piemērojusi IRISL.

1.12.2011

58.

Kapteinis Alireza GHEZELAYAGH

 

Izpilddirektors ES sarakstā iekļautajam uzņēmumam Lead Maritime, kas darbojas HDSL vārdā Singapūrā. Papildus tam - izpilddirektors ES sarakstā iekļautajam Asia Marine Network, kas ir IRISL reģionālais birojs Singapūrā.

1.12.2011

59.

Gholam Hossein GOLPARVAR

dzimšanas datums: 23/01/1957, irānis

Bijušais IRISL komercdirektors, Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company direktora vietnieks un akcionārs, Sapid Shipping Company izpiddirektors un akcionārs (tā ir filiāle IRISL, ko Eiropas Savienība iekļāvusi sarakstā), direktora vietnieks un akcionārs ES sarakstā iekļautajam uzņēmumam HDSL, direkcijas loceklis ES sarakstā iekļautajam uzņēmumam Irano-Hind Shipping Company .

1.12.2011

60.

Hassan Jalil ZADEH

dzimšanas datums: 06/01/1959, irānis

Direktors un akcionārs ES sarakstā iekļautajam uzņēmumam Hafiz Darya Shipping Lines (HDSL). Reģistrēts kā vairāku IRISL fiktīvu uzņēmumu akcionārs.

1.12.2011

61.

Mohammad Hadi PAJAND

dzimšanas datums: 25/05/1950, irānis

Bijušais IRISL finanšu direktors, bijušais direktors ES sarakstā iekļautajam uzņēmumam Irinvestship limited, Fairway Shipping direktors, kas ir pārņēmis Irinvestship limited darbības. Administrators IRISL fiktīvās organizācijās, proti, ES sarakstā iekļautajai Lancellin Shipping Company un Acena Shipping Company.

1.12.2011

62.

Ahmad SARKANDI

dzimšanas datums: 30/09/1953, irānis

IRISL finanšu direktors kopš 2011. gada. Izpilddirektors vairākās ES sarakstā iekļautā uzņēmuma IRISL filiālēs, atbild par vairāku fiktīvu uzņēmumu izveidi, kurās viņš joprojām ir reģistrēts kā direktors un akcionārs.

1.12.2011

63.

Seyed Alaeddin SADAT RASOOL

dzimšanas datums: 23/07/1965, irānis

IRISL grupas juridiskā direktora vietnieks, Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company juridiskais direktors.

1.12.2011

64.

Ahmad TAFAZOLY

Dzimšanas datums: 1956. gada 27. maijs, dzimšanas vieta: Bojnord, Irāna,

Pase: R10748186 (Irāna) izdota 2007. gada 22. janvārī; derīguma termiņš līdz 2012. gada 22. janvārim.

Direktors ES sarakstā iekļautajam uzņēmumam IRISL China Shipping Company, alias Santelines (a.k.a.or Santexlines), alias Rice Shipping, alias E-sail Shipping.

1.12.2011


B.   Vienības

 

Nosaukums

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Iekļaušanas datums

65.

E-Sail a.k.a.E-Sail Shipping Company a.k.a. Rice Shipping

Suite 1501, Shanghai Zhong Rong Plaza, 1088 Pudong South Road, Shanghai, Ķīna

Santexlines, alias IRISL China Shipping Company Limited jauni nosaukumi - iekļauti ES saraksā. Darbojas IRISL interesēs. Darbojas ES saraksta iekļauta uzņēmuma SAPID vārdā Ķīnā, fraktē IRISL kuģus uz citām firmām.

1.12.2011

66.

IRISL Maritime Training Institute

No 115, Ghaem Magham Farahani St. P.O. Box 15896-53313, Téhéran, Irāna

Vienība, kas pieder IRISL, vai ir tā kontrolē.

1.12.2011

67.

Kara Shipping and Chartering Gmbh (KSC)

Schottweg 7, 22087 Hambourg, Vācija

ES sarakstā iekļautā uzņēmuma HTTS fiktīvs uzņēmums.

1.12.2011

68.

Khaybar Company

16th Kilometre Old Karaj Road Téhéran / Irāna - Indekss: 13861-15383

IRISL filiāle, kas atbild par kuģu piegādi pa daļām.

1.12.2011

69.

Kish Shipping Line Manning Company

Sanaei Street Kish Island Irāna.

IRISL filiāle, kas atbild par apkalpes pieņemšanu darbā un par personāla vadību.

1.12.2011

70.

Boustead Shipping Agencies Sdn Bhd

Suite P1.01, Level 1 Menara Trend, Intan Millennium Square, 68, Jalan Batai Laut 4, Taman Intan, 41300 Klang, Selangor, Malaizija

Uzņēmums, kas darbojas IRISL vārdā. Boustead Shipping Agencies ir īstenojis darbības, ko sācis IRISL vai vienības, kas pieder IRISL vai ir tā kontrolē.

1.12.2011

71.

Diamond Shipping Services (DSS)

5 Saint Catharine Sq., El Mansheya El Soghra, Alexandrie, Ēģipte

Uzņēmums, kas rīkojas IRISL vārdā. Diamond Shipping Services ir īstenojis darbības, ko sācis IRISL vai vienības, kas pieder IRISL vai ir tā kontrolē.

1.12.2011

72.

Good Luck Shipping Company

P.O. BOX 5562, Dubai

Uzņēmums, kas rīkojas IRISL vārdā. Good Luck Shipping Company izveidoja, aizstājot ES sarakstā iekļauto uzņēmumu Oasis Freight Company alias Great Ocean Shipping Services, kas ar tiesas lēmumu tiek likvidēta. Good Luck Shipping ir izdevis viltotus transporta dokumentus par labu IRISL un vienībām, kas pieder IRISL vai ir tā kontrolē. Apvienotajos Arābu Emirātos darbojas ES sarakstā iekļauto uzņēmumu HDSL un Sapid vārdā. Sankciju rezultātā to izveidoja 2011. gada jūnijā, lai aizstātu Great Ocean Shipping Services un Pacific Shipping.

1.12.2011

73.

Ocean Express Agencies Private Limited

Ocean Express Agencies - Ground Floor, KDLB Building, 58 West Wharf Road - Karachi - 74000, Sindh, Pakistāna

Uzņēmums, kas rīkojas IRISL vārdā. Lai apietu sankcijas, Ocean Express Agencies Private Limited ir izmantojis transporta dokumentus, ko izmantojis IRISL un vienības, kas pieder IRISL vai ir tā kontrolē.

1.12.2011

74.

OTS Steinweg Agency

Steinweg - OTS, Iskele Meydani, Alb. Faik Sozdener Cad., No:11 D:8 Kat:4 Kadikoy - 34710 Istanbul

Uzņēmums, kas rīkojas IRISL vārdā. OTS Steinweg Agency ir veicis darījumus IRISL un vienību, kas pieder IRISL vai ir tā kontrolē, labā, ir piedalījies tādu fiktīvu uzņēmumu veidošanā, kas pieder IRISL vai ir tā kontrolē, ir piedalījies kuģu iegādē IRISL, vienību, kas pieder IRISL vai ir tā kontrolē, labā.

1.12.2011

75.

Universal Transportation Limitation Utl

21/30 Thai Wah Tower 1, South Sathorn Road, Bangkok 10120 Taizeme

Uzņēmums, kas rīkojas IRISL vārdā. Universal Transportation Limited (UTL) ir izdevis viltotus transporta dokumentus tāda fiktīva uzņēmuma vārdā, kas pieder IRISL vai ir tā kontrolē, ir veicis darbības IRISL labā.

1.12.2011

76.

Walship SA

Cité Les Sources 400 logts, Promotion, Sikh cage B no3 - 16005 Bir Mourad Rais, Alžīrija

Uzņēmums, kas rīkojas IRISL vārdā. Walship SA ir veicis darbības IRISL vārdā tā klientu labā, ir izdevis transporta dokumentus un rēķinus IRISL fiktīva uzņēmuma vārdā, meklējis klientus, kas, rīkojoties savā vārdā, varētu uzņemties saistības par labu IRISL vai par labu IRISL īpašumā vai kontrolē esošām vienībām.

1.12.2011

77.

Acena Shipping Company Limited

Adrese: 284 Makarios III avenue, Fortuna Court, 3105 Limassol

IMO Nr.: 9213399; 9193185

Acena Shipping Company Limited ir fiktīvs uzņēmums, kas pieder IRISL, vai ir tā kontrolē. Tas ir reģistrēts īpašnieks vienam no IRISL vai IRISL filiālei piederošiem kuģiem.

1.12.2011

78.

Alpha Kara Navigation Limited

171, Old Bakery Street, La Valette – Reģistrācijas numurs C 39359

Alpha Kara Navigation Limited ir fiktīvs uzņēmums, kas pieder IRISL, vai ir tā kontrolē. ES sarakstā iekļautā Darya Capital Administration GMBH filiāle. Tas ir reģistrētais īpašnieks vienam no IRISL piederošiem kuģiem vai IRISL filiālei.

1.12.2011

79.

Alpha Kara Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Reģistrācijas numurs C 38079

Alpha Nari Navigation Limited ir fiktīvs uzņēmums, kas pieder IRISL, vai ir tā kontrolē. Tas ir reģistrētais īpašnieks vienam no IRISL vai IRISL filiālei piederošiem kuģiem.

1.12.2011

80.

Aspasis Marine Corporation

Adrese: 107 Falcon House, DoubaïInvestment Park, Po Box 361025 Doubaï

Aspasis Marine Corporation ir fiktīvs uzņēmums, kas pieder IRISL, vai ir tā kontrolē. Tas ir reģistrētais īpašnieks vienam no IRISL vai IRISL filiālei piederošiem kuģiem.

1.12.2011

81.

Atlantic Intermodal

 

Tas pieder IRISL aģentam Pacific Shipping. Sniedza finansiālu atbalstu konfiscētajiem IRISL kuģiem un iegādājās jaunus kuģu konteinerus.

1.12.2011

82.

Avrasya Container Shipping Lines

 

Fiktīvs uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē.

1.12.2011

83.

Azores Shipping Company alias Azores Shipping FZE LLC

PO Box 5232, Fujairah, UAE; Al Mana Road, Al Sharaf Building, Bur Doubaï, Doubaï

To kontrolē Moghddami Fard. Sniedz pakalpojumus IRISL filiālei, ES sarakstā iekļautajam uzņēmumam Valfajre Shipping Company. Fiktīvs uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder kuģis, kas ir IRISL īpašumā vai kontrolē. Moghddami Fard ir uzņēmuma direktors.

1.12.2011

84.

Beta Kara Navigation Ltd

Adrese: 171, Old Bakery Street, La Valette

Reģistrācijas numurs C 39354

Beta Kara Navigation Ltd ir fiktīvs uzņēmums, kas pieder IRISL vai ir tā kontrolē. Tas ir reģistrēts īpašnieks vairākiem IRISL vai IRISL filiālei piederošiem kuģiem.

1.12.2011

85.

Bis Maritime Limited

IMO Nr.: 0099501

Bis Maritime Limited ir fiktīvs IRISL uzņēmums, kas atrodas Barbade. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem. Gholam Hossein Golparvar ir uzņēmuma administrators.

1.12.2011

86.

Brait Holding SA

Reģistrēts 2011. gada augustā Maršala salās, Nr. 46270.

Fiktīvs IRISL uzņēmums. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

87.

Bright Jyoti Shipping

 

Fiktīvs IRISL uzņēmums. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

88.

Bright Ship FZC

Saif zone, Doubaï

Fiktīvs IRISL uzņēmums, ko izmanto, lai iegādātos kuģi, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei, un lai nosūtītu līdzekļus IRISL labā.

1.12.2011

89.

Bright-Nord GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Vācija

Tas pieder IRISL vai to kontrolē IRISL, vai arī tas rīkojas IRISL interesēs.

1.12.2011

90.

CF Sharp Shipping Agencies Pte Ltd

15 New Bridge Road, Rocha House, Singapūra 059385

Fiktīvs uzņēmums, kas pieder IRISL, vai ir tā kontrolē.

1.12.2011

91.

Chaplet Shipping Limited

Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta Nr.

Fiktīvs IRISL uzņēmums. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

92.

Cosy-East GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Vācija

Tas pieder IRISL vai to kontrolē IRISL, vai arī tas rīkojas IRISL interesēs.

1.12.2011

93.

Crystal Shipping FZE

Dubai, AAE

Tas pieder IRISL aģentam Pacific Shipping. Moghddami Fard to izveidoja 2010. gadā kā daļu no centieniem apiet sankcijas, ko ES piemērojusi uzņēmumam IRISL. 2010. gadā to izmantoja, lai nosūtītu līdzekļus konfiscētu IRISL kuģu atbrīvošanai un lai maskētu IRISL dalību.

1.12.2011

94.

Damalis Marine Corporation

 

Fiktīvs IRISL uzņēmums. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

95.

Beta Kara Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, La Valette

Reģistrācijas numurs C 39357

Fiktīvs IRISL uzņēmums. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

96.

Delta Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Reģistrācijas numurs C 38077

Fiktīvs IRISL uzņēmums. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

97.

Elbrus Ltd

Manning House - 21 Bucks Road - Douglas - Menas Sala - IM1 3DA

Kontrolakciju sabiedrība, kas pieder IRISL vai ir tā kontrolē un kurā apvienoti fiktīvie IRISL uzņēmumi, kuri atrodas Menas salā.

1.12.2011

98.

Elcho Holding Ltd

Reģistrēts 2011. gada augustā Maršala salās, Nr. 46041.

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas reģistrēts Menas salā un kas pieder IRISL vai IRISL filiālei, vai ir to kontrolē.

1.12.2011

99.

Elegant Target Development Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Honkonga

Kuģa IMO Nr.: 8320195

Tas pieder IRISL vai to kontrolē IRISL, vai arī tas rīkojas IRISL interesēs. Fiktīvs IRISL uzņēmums. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

100.

Epsilon Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Reģistrācijas numurs C 38082

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē.

1.12.2011

101.

Eta Nari Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, La Valette

Reģistrācijas numurs C 38067

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē.

1.12.2011

102.

Eternal Expert Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Honkonga

Fiktīvs IRISL uzņēmums. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

103.

Fairway Shipping

83 Victoria Street, London, SW1H OHW

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē. Haji Pajand ir Fairway Shipping direktors.

1.12.2011

104.

Fasirus Marine Corporation

 

Fiktīvs IRISL uzņēmums Barbade Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

105.

Galliot Maritime Incorporation

 

Fiktīvs IRISL uzņēmums Barbade Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

106.

Gamma Kara Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, La Valette

Reģistrācijas numurs C 39355

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

107.

Giant King Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Honkonga

Kuģa IMO Nr.: 8309593

Tas pieder IRISL vai to kontrolē IRISL, vai arī tas rīkojas IRISL interesēs.

Fiktīvs IRISL uzņēmums. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

108.

Golden Charter Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Honkonga

Kuģa IMO Nr.: 8309610

Tas pieder IRISL vai to kontrolē IRISL, vai arī tas rīkojas IRISL interesēs.

Fiktīvs IRISL uzņēmums. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

109.

Golden Summit Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Honkonga

Kuģa IMO Nr.: 8309622

Tas pieder IRISL vai to kontrolē IRISL, vai arī tas rīkojas IRISL interesēs.

Fiktīvs IRISL uzņēmums. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011