ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2011.289.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 289

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

54. sējums
2011. gada 8. novembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1116/2011 (2011. gada 31. oktobris), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2368/2002 par Kimberli procesa sertifikācijas sistēmas īstenošanu starptautiskajā tirdzniecībā ar neapstrādātiem dimantiem

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1117/2011 (2011. gada 31. oktobris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Lough Neagh Eel (AĢIN))

6

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1118/2011 (2011. gada 31. oktobris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Coppa di Parma (AĢIN))

8

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1119/2011 (2011. gada 31. oktobris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Brovada (ACVN))

10

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1120/2011 (2011. gada 31. oktobris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Carciofo Brindisino (AĢIN))

12

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1121/2011 (2011. gada 31. oktobris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Native Shetland Wool (ACVN))

14

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1122/2011 (2011. gada 31. oktobris), ar ko nosaka aizliegumu Nīderlandes karoga kuģiem zvejot jūrasvelnus Norvēģijas ūdeņos IV zonā

16

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1123/2011 (2011. gada 31. oktobris), ar ko nosaka aizliegumu Spānijas karoga kuģiem zvejot mencas I un IIb zonā

18

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1124/2011 (2011. gada 31. oktobris), ar ko nosaka aizliegumu Spānijas karoga kuģiem zvejot jūrasvelnus VIIIc, IX un X zonā un ES ūdeņos CECAF 34.1.1. zonā

20

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1125/2011 (2011. gada 31. oktobris), ar ko nosaka aizliegumu Spānijas karoga kuģiem zvejot parasto jūrasmēli VIIIa un VIIIb zonā

22

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1126/2011 (2011. gada 7. novembris), ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1120/2009 III pielikumu attiecībā uz Padomes Regulā (EK) Nr. 73/2009 paredzētā īpašā atbalsta finansējuma summām

24

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1127/2011 (2011. gada 7. novembris) par darbīgās vielas 2-naftiloksietiķskābes neapstiprināšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū ( 1 )

26

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1128/2011 (2011. gada 7. novembris), ar ko nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

28

 

 

LĒMUMI

 

 

2011/724/ES

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (2011. gada 25. oktobris) par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Vācijas pieteikums EGF/2011/003 DE/Arnsberga un Diseldorfa – automobiļu rūpniecība)

30

 

 

2011/725/ES

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (2011. gada 25. oktobris) par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Dānijas pieteikums EGF/2010/017 DK/Midtjylland Machinery)

31

 

 

2011/726/ES

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (2011. gada 25. oktobris) par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Portugāles pieteikums EGF/2010/026 PT/Rohde)

32

 

 

2011/727/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 7. novembris), ar ko nosaka Savienības finansiālo ieguldījumu to izdevumu segšanā, kuri radušies Dānijai, īstenojot putnu gripas apkarošanas ārkārtas pasākumus 2010. gadā (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 7850)

33

 

 

2011/728/ES

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (2011. gada 31. oktobris), ar ko groza Lēmumu ECB/2010/15 par EFSF aizdevumu dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, pārvaldīšanu, kā arī Lēmumu ECB/2010/31 par kontu atvēršanu tādu maksājumu apstrādei, kas saistīti ar EFSF aizdevumiem dalībvalstīm, kuru valūta ir euro (ECB/2011/16)

35

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

8.11.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 289/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1116/2011

(2011. gada 31. oktobris),

ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2368/2002 par Kimberli procesa sertifikācijas sistēmas īstenošanu starptautiskajā tirdzniecībā ar neapstrādātiem dimantiem

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 2368/2002 par Kimberli procesa sertifikācijas sistēmas īstenošanu starptautiskajā tirdzniecībā ar neapstrādātiem dimantiem (1) un jo īpaši tās 20. pantu,

tā kā:

(1)

Jeruzalemes pilnsapulcē 2010. gada novembrī Kimberli procesa dalībnieki ar pilnsapulces lēmumu provizoriski apstiprināja Svazilendas pievienošanu Kimberli procesa dalībnieku sarakstam, kas bija jāapstiprina ar Kimberli procesa priekšsēdētāja paziņojumu, tiklīdz tiktu atrisināti atsevišķi neatrisinātie jautājumi.

(2)

Ar 2011. gada 30. maija paziņojumu Kimberli procesa priekšsēdētājs apstiprināja, ka Svazilenda tagad ir atzīta par Kimberli procesa dalībnieci.

(3)

Attiecīgi jāgroza Regulas (EK) Nr. 2368/2002 II pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 2368/2002 II pielikumu aizstāj ar tekstu, kas izklāstīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 31. oktobrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietniece

Catherine ASHTON


(1)  OV L 358, 31.12.2002., 28. lpp.


PIELIKUMS

"II PIELIKUMS

Kimberli procesa sertifikācijas sistēmas dalībnieku un to norādīto kompetento iestāžu saraksts, kā minēts 2., 3., 8., 9., 12., 17., 18., 19. un 20. pantā

ANGOLA

Ministry of Geology and Mines

Rua Hochi Min

C.P # 1260

Luanda

Angola

ARMĒNIJA

Department of Gemstones and Jewellery

Ministry of Trade and Economic Development

M. Mkrtchyan 5

Yerevan

Armenia

AUSTRĀLIJA

Department of Foreign Affairs and Trade

Trade Development Division

R.G. Casey Building

John McEwen Crescent

Barton ACT 0221

Australia

BANGLADEŠA

Export Promotion Bureau

TCB Bhaban

1, Karwan Bazaar

Dhaka

Bangladesh

BALTKRIEVIJA

Ministry of Finance

Department for Precious Metals and Precious Stones

Sovetskaja Str., 7

220010 Minsk

Republic of Belarus

BOTSVĀNA

Ministry of Minerals, Energy & Water Resources

PI Bag 0018

Gaborone

Botswana

BRAZĪLIJA

Ministry of Mines and Energy

Esplanada dos Ministérios - Bloco “U” – 4o andar

70065 - 900 Brasilia - DF

Brazil

KANĀDA

 

International:

Department of Foreign Affairs and International Trade

Peace Building and Human Security Division

Lester B Pearson Tower B - Room: B4-120

125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2

Canada

 

General Enquiries:

Kimberley Process Office

Minerals and Metals Sector (MMS)

Natural Resources Canada (NRCan)

580 Booth Street, 9th floor

Ottawa, Ontario

Canada K1A 0E4

CENTRĀLĀFRIKAS REPUBLIKA

Secrétariat Permanent du Processus de Kimberley

BP 26

Bangui

Central African Republic

ĶĪNAS TAUTAS REPUBLIKA

Department of Inspection and Quarantine Clearance

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)

9 Madiandonglu

Haidian District, Beijing 100088

People’s Republic of China

HONKONGA, Ķīnas Tautas Republikas īpašās pārvaldes apgabals

Department of Trade and Industry

Hong Kong Special Administrative Region

Peoples Republic of China

Room 703, Trade and Industry Tower

700 Nathan Road

Kowloon

Hong Kong

China

KONGO DEMOKRĀTISKĀ REPUBLIKA

Centre d’Evaluation, d’Expertise et de Certification (CEEC)

17th floor, BCDC Tower

30th June Avenue

Kinshasa

Democratic Republic of Congo

KONGO REPUBLIKA

Bureau d’expertise, d’évaluation et de certification (BEEC)

Ministère des Mines, des Industries Minières et de la Géologie

BP 2474

Brazzaville

Republic of Congo

HORVĀTIJA

Ministry of Economy, Labour and Entrepreneurship of the Republic of Croatia

Ulica grada Vukovara 78

10000 Zagreb

Croatia

EIROPAS KOPIENA

European Commission

DG External Relations/A/2

170, rue de la Loi

B-1049 Brussels

Belgium

GANA

Precious Minerals Marketing Company (Ltd.)

Diamond House,

Kinbu Road,

P.O. Box M. 108

Accra

Ghana

GVINEJA

Ministry of Mines and Geology

BP 2696

Conakry

Guinea

GAJĀNA

Geology and Mines Commission

P O Box 1028

Upper Brickdam

Stabroek

Georgetown

Guyana

INDIJA

The Gem & Jewellery Export Promotion Council

Diamond Plaza, 5th Floor 391-A

Mumbai 400 004

India

INDONĒZIJA

Directorate-General of Foreign Trade

Ministry of Trade

JI M.I. Ridwan Rais No. 5

Blok I Iantai 4

Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110

Jakarta

Indonesia

IZRAĒLA

Ministry of Industry, Trade and Labor

Office of the Diamond Controller

3 Jabotinsky Road

Ramat Gan 52520

Israel

JAPĀNA

United Nations Policy Division

Foreign Policy Bureau

Ministry of Foreign Affairs

2-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku

100-8919 Tokyo, Japan

Japan

KOREJAS REPUBLIKA

Export Control Policy Division

Ministry of Knowledge Economy

Government Complex

Jungang-dong 1, Gwacheon-si

Gyeonggi-do 427-723

Seoul

Korea

LAOSAS TAUTAS DEMOKRĀTISKĀ REPUBLIKA

Department of Import and Export

Ministry of Industry and Commerce

Vientiane

Laos

LIBĀNA

Ministry of Economy and Trade

Lazariah Building

Down Town

Beirut

Lebanon

LESOTO

Department of Mines and Geology

P.O. Box 750

Maseru 100

Lesotho

LIBĒRIJA

Government Diamond Office

Ministry of Lands, Mines and Energy

Capitol Hill

P.O. Box 10-9024

1000 Monrovia 10

Liberia

MALAIZIJA

Ministry of International Trade and Industry

Trade Cooperation and Industry Coordination Section

Blok 10

Komplek Kerajaan Jalan Duta

50622 Kuala Lumpur

Malaysia

MEKSIKA

Secretaría de Economía

Dirección General de Política Comercial

Alfonso Reyes No. 30, Colonia Hipodromo Condesa, Piso 16.

Delegación Cuactemoc, Código Postal: 06140 México, D.F.

Mexico

MAURĪCIJA

Import Division

Ministry of Industry, Small & Medium Enterprises, Commerce & Cooperatives

4th Floor, Anglo Mauritius Building

Intendance Street

Port Louis

Mauritius

NAMĪBIJA

Diamond Commission

Ministry of Mines and Energy

Private Bag 13297

Windhoek

Namibia

JAUNZĒLANDE

 

Certificate Issuing authority:

Middle East and Africa Division

Ministry of Foreign Affairs and Trade

Private Bag 18 901

Wellington

New Zealand

 

Import and Export Authority:

New Zealand Customs Service

PO Box 2218

Wellington

New Zealand

NORVĒĢIJA

Section for Public International Law

Department for Legal Affairs

Royal Ministry of Foreign Affairs

P.O. Box 8114

0032 Oslo

Norway

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

Gokhran of Russia

14, 1812 Goda St.

121170 Moscow

Russia

SJERRALEONE

Ministry of Mineral Resources

Gold and Diamond Office (GDO)

Youyi Building

Brookfields

Freetown

Sierra Leone

SINGAPŪRA

Ministry of Trade and Industry

100 High Street

#0901, The Treasury,

Singapore 179434

DIENVIDĀFRIKA

South African Diamond and Precious Metals Regulator

SA Diamond Centre

240 Commissioner Street

Johannesburg 2000

South Africa

ŠRILANKA

National Gem and Jewellery Authority

25, Galleface Terrace

Colombo 03

Sri Lanka

SVAZILENDA

Office for the Commissioner of Mines

Ministry of Natural Resources and Energy

Mining department

Lilunga House (3rd floor, Wing B)

Somhlolo Road

PO Box 9,

Mbabane H100

Swaziland

ŠVEICE

State Secretariat for Economic Affairs (SECO)

Task Force Sanctions

Effingerstrasse 27

3003 Berne

Switzerland

TAIVĀNAS, PENHU, KINMENAS UN MACU ATSEVIŠĶĀ MUITAS TERITORIJA

Export/Import Administration Division

Bureau of Foreign Trade

Ministry of Economic Affairs

1, Hu Kou Street

Taipei, 100

Taiwan

TANZĀNIJA

Commission for Minerals

Ministry of Energy and Minerals

PO Box 2000

Dar es Salaam

Tanzania

TAIZEME

Department of Foreign Trade

Ministry of Commerce

44/100 Nonthaburi 1 Road

Muang District, Nonthaburi 11000

Thailand

TOGO

Ministry of Mine, Energy and Water

Head Office of Mines and Geology

B.P. 356

216, Avenue Sarakawa

Lomé

Togo

TURCIJA

Foreign Exchange Department

Undersecretariat of Treasury

T.C. Bașbakanlık Hazine

Müsteșarlığı İnönü Bulvarı No:36

06510 Emek - Ankara

Turkey

Import and Export Authority:

Istanbul Gold Exchange

Rıhtım Cad. No:81

34425 Karaköy – İstanbul

Turkey

UKRAINA

Ministry of Finance

State Gemological Center

Degtyarivska St. 38-44

Kiev 04119

Ukraine

APVIENOTIE ARĀBU EMIRĀTI

U.A.E Kimberley Process Office

Dubai Multi Commodities Center

Dubai Airport Free Zone

Emirates Security Building

Block B, 2nd Floor, Office # 20

Dubai

United Arab Emirates

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

United States Kimberley Process Authority

11 West 47 Street 11th floor

New York, NY 10036

United States of America

U.S. Department of State

Room 4843 EB/ESC

2201 C Street, NW

Washington D.C. 20520

United States of America

VJETNAMA

Ministry of Industry and Trade

Import Export Management Department

54 Hai Ba Trung

Hanoi

Vietnam

ZIMBABVE

Principal Minerals Development Office

Ministry of Mines and Mining Development

Private Bag 7709, Causeway

Harare

Zimbabwe”


8.11.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 289/6


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1117/2011

(2011. gada 31. oktobris)

par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Lough Neagh Eel (AĢIN))

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. marta Regulu (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību (1) un jo īpaši tās 7. panta 4. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 6. panta 2. punkta pirmo daļu Apvienotās Karalistes iesniegtais pieteikums reģistrēt nosaukumu Lough Neagh Eel ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (2).

(2)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 7. pantu, tāpēc šis nosaukums ir jāreģistrē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šīs regulas pielikumā minēto nosaukumu ieraksta reģistrā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 31. oktobrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

Komisijas loceklis

Dacian CIOLOȘ


(1)  OV L 93, 31.3.2006., 12. lpp.

(2)  OV C 47, 15.2.2011., 12. lpp.


PIELIKUMS

Līguma I pielikumā uzskaitītie lauksaimniecības produkti, kas paredzēti lietošanai pārtikā:

1.7. grupa.   Svaigas zivis, gliemji un vēžveidīgie un to izstrādājumi

APVIENOTĀ KARALISTE

Lough Neagh Eel (AĢIN)


8.11.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 289/8


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1118/2011

(2011. gada 31. oktobris)

par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Coppa di Parma (AĢIN))

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. marta Regulu (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību (1) un jo īpaši tās 7. panta 4. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 6. panta 2. punkta pirmo daļu Itālijas iesniegtais pieteikums reģistrēt nosaukumu Coppa di Parma ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (2).

(2)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 7. pantu, tāpēc šis nosaukums ir jāreģistrē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šīs regulas pielikumā minēto nosaukumu ieraksta reģistrā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 31. oktobrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

Komisijas loceklis

Dacian CIOLOȘ


(1)  OV L 93, 31.3.2006., 12. lpp.

(2)  OV C 37, 5.2.2011., 24. lpp.


PIELIKUMS

Līguma I pielikumā uzskaitītie lauksaimniecības produkti, kas paredzēti lietošanai pārtikā:

1.2. grupa.   Gaļas produkti (termiski apstrādāti, sālīti, kūpināti u. c.)

ITĀLIJA

Coppa di Parma (AĢIN)


8.11.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 289/10


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1119/2011

(2011. gada 31. oktobris)

par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Brovada (ACVN))

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. marta Regulu (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību (1) un jo īpaši tās 7. panta 4. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 6. panta 2. punkta pirmo daļu Itālijas iesniegtais pieteikums reģistrēt nosaukumu Brovada ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (2).

(2)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 7. pantu, tāpēc šis nosaukums ir jāreģistrē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šīs regulas pielikumā minēto nosaukumu ieraksta reģistrā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 31. oktobrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

Komisijas loceklis

Dacian CIOLOȘ


(1)  OV L 93, 31.3.2006., 12. lpp.

(2)  OV C 35, 4.2.2011., 19. lpp.


PIELIKUMS

Līguma I pielikumā uzskaitītie lauksaimniecības produkti, kas paredzēti lietošanai pārtikā:

1.6. grupa.   Svaigi vai pārstrādāti augļi, dārzeņi un labība

ITĀLIJA

Brovada (ACVN)


8.11.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 289/12


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1120/2011

(2011. gada 31. oktobris)

par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Carciofo Brindisino (AĢIN))

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. marta Regulu (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību (1) un jo īpaši tās 7. panta 4. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 6. panta 2. punkta pirmo daļu Itālijas iesniegtais pieteikums reģistrēt nosaukumu Carciofo Brindisino ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (2).

(2)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 7. pantu, tāpēc šis nosaukums ir jāreģistrē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šīs regulas pielikumā minēto nosaukumu ieraksta reģistrā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 31. oktobrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

Komisijas loceklis

Dacian CIOLOȘ


(1)  OV L 93, 31.3.2006., 12. lpp.

(2)  OV C 29, 29.1.2011., 27. lpp.


PIELIKUMS

Līguma I pielikumā uzskaitītie lauksaimniecības produkti, kas paredzēti lietošanai pārtikā:

1.6. grupa.   Svaigi vai pārstrādāti augļi, dārzeņi un labība

ITĀLIJA

Carciofo Brindisino (AĢIN)


8.11.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 289/14


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1121/2011

(2011. gada 31. oktobris)

par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Native Shetland Wool (ACVN))

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. marta Regulu (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību (1) un jo īpaši tās 7. panta 4. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 6. panta 2. punkta pirmo daļu Apvienotās Karalistes iesniegtais pieteikums reģistrēt nosaukumu Native Shetland Wool ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (2).

(2)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 7. pantu, tāpēc šis nosaukums ir jāreģistrē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šīs regulas pielikumā minēto nosaukumu ieraksta reģistrā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 31. oktobrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

Komisijas loceklis

Dacian CIOLOȘ


(1)  OV L 93, 31.3.2006., 12. lpp.

(2)  OV C 45, 12.2.2011., 21. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 510/2006 II pielikumā uzskaitītie lauksaimniecības produkti:

3.6. grupa.   Vilna

APVIENOTĀ KARALISTE

Native Shetland Wool (ACVN)


8.11.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 289/16


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1122/2011

(2011. gada 31. oktobris),

ar ko nosaka aizliegumu Nīderlandes karoga kuģiem zvejot jūrasvelnus Norvēģijas ūdeņos IV zonā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 20. novembra Regulu (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem (1), un jo īpaši tās 36. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 2011. gada 18. janvāra Regulā (ES) Nr. 57/2011, ar ko 2011. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas ES ūdeņos un – attiecībā uz ES kuģiem – konkrētos ūdeņos, kas nav ES ūdeņi (2), ir noteiktas kvotas 2011. gadam.

(2)

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju šīs regulas pielikumā minētās dalībvalsts karoga kuģi vai kuģi, kas reģistrēti šajā dalībvalstī, ar nozveju no pielikumā norādītā krājuma ir pilnībā apguvuši 2011. gadam iedalīto kvotu.

(3)

Tāpēc jāaizliedz ar šo krājumu saistītas zvejas darbības,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kvotas pilnīga apguve

Nozvejas kvotu 2011. gadam, kura šīs regulas pielikumā minētajai dalībvalstij iedalīta pielikumā norādītajam krājumam, uzskata par pilnībā apgūtu no minētajā pielikumā noteiktās dienas.

2. pants

Aizliegumi

Ar šīs regulas pielikumā norādīto krājumu saistītas zvejas darbības, kuras veic pielikumā minētās dalībvalsts karoga kuģi vai kuģi, kas reģistrēti šajā dalībvalstī, ir aizliegtas no minētajā pielikumā noteiktās dienas. Konkrēti, pēc minētās dienas ir aizliegts paturēt uz kuģa, pārvietot, pārkraut citā kuģī vai izkraut zivis, ko minētie kuģi nozvejojuši no šā krājuma.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 31. oktobrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektore

Lowri EVANS


(1)  OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.

(2)  OV L 24, 27.1.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Nr.

61/T&Q

Dalībvalsts

Nīderlande

Krājums

ANF/04-N.

Suga

Jūrasvelni (Lophiidae)

Zona

Norvēģijas ūdeņi IV zonā

Datums

10.10.2011.


8.11.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 289/18


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1123/2011

(2011. gada 31. oktobris),

ar ko nosaka aizliegumu Spānijas karoga kuģiem zvejot mencas I un IIb zonā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 20. novembra Regulu (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem (1), un jo īpaši tās 36. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 2011. gada 18. janvāra Regulā (ES) Nr. 57/2011, ar ko 2011. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas ES ūdeņos un – attiecībā uz ES kuģiem – konkrētos ūdeņos, kas nav ES ūdeņi (2), ir noteiktas kvotas 2011. gadam.

(2)

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju šīs regulas pielikumā minētās dalībvalsts karoga kuģi vai kuģi, kas reģistrēti šajā dalībvalstī, ar nozveju no pielikumā norādītā krājuma ir pilnībā apguvuši 2011. gadam iedalīto kvotu.

(3)

Tāpēc jāaizliedz ar šo krājumu saistītas zvejas darbības,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kvotas pilnīga apguve

Nozvejas kvotu 2011. gadam, kura šīs regulas pielikumā minētajai dalībvalstij iedalīta pielikumā norādītajam krājumam, uzskata par pilnībā apgūtu no minētajā pielikumā noteiktās dienas.

2. pants

Aizliegumi

Ar šīs regulas pielikumā norādīto krājumu saistītas zvejas darbības, kuras veic pielikumā minētās dalībvalsts karoga kuģi vai kuģi, kas reģistrēti šajā dalībvalstī, ir aizliegtas no minētajā pielikumā noteiktās dienas. Konkrēti, pēc minētās dienas ir aizliegts paturēt uz kuģa, pārvietot, pārkraut citā kuģī vai izkraut zivis, ko minētie kuģi nozvejojuši no šā krājuma.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 31. oktobrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektore

Lowri EVANS


(1)  OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.

(2)  OV L 24, 27.1.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Nr.

64/T&Q

Dalībvalsts

Spānija

Krājums

COD/1/2B.

Suga

Menca (Gadus morhua)

Zona

I un IIb

Datums

26.9.2011.


8.11.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 289/20


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1124/2011

(2011. gada 31. oktobris),

ar ko nosaka aizliegumu Spānijas karoga kuģiem zvejot jūrasvelnus VIIIc, IX un X zonā un ES ūdeņos CECAF 34.1.1. zonā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 20. novembra Regulu (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem (1), un jo īpaši tās 36. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 2011. gada 18. janvāra Regulā (ES) Nr. 57/2011, ar ko 2011. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas ES ūdeņos un – attiecībā uz ES kuģiem – konkrētos ūdeņos, kas nav ES ūdeņi (2), ir noteiktas kvotas 2011. gadam.

(2)

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju šīs regulas pielikumā minētās dalībvalsts karoga kuģi vai kuģi, kas reģistrēti šajā dalībvalstī, ar nozveju no pielikumā norādītā krājuma ir pilnībā apguvuši 2011. gadam iedalīto kvotu.

(3)

Tāpēc jāaizliedz ar šo krājumu saistītas zvejas darbības,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kvotas pilnīga apguve

Nozvejas kvotu 2011. gadam, kura šīs regulas pielikumā minētajai dalībvalstij iedalīta pielikumā norādītajam krājumam, uzskata par pilnībā apgūtu no minētajā pielikumā noteiktās dienas.

2. pants

Aizliegumi

Ar šīs regulas pielikumā norādīto krājumu saistītas zvejas darbības, kuras veic pielikumā minētās dalībvalsts karoga kuģi vai kuģi, kas reģistrēti šajā dalībvalstī, ir aizliegtas no minētajā pielikumā noteiktās dienas. Konkrēti, pēc minētās dienas ir aizliegts paturēt uz kuģa, pārvietot, pārkraut citā kuģī vai izkraut zivis, ko minētie kuģi nozvejojuši no šā krājuma.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 31. oktobrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektore

Lowri EVANS


(1)  OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.

(2)  OV L 24, 27.1.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Nr.

63/T&Q

Dalībvalsts

Spānija

Krājums

ANF/8C3411

Suga

Jūrasvelni (Lophiidae)

Zona

VIIIc, IX un X zona; ES ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

Datums

28.9.2011.


8.11.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 289/22


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1125/2011

(2011. gada 31. oktobris),

ar ko nosaka aizliegumu Spānijas karoga kuģiem zvejot parasto jūrasmēli VIIIa un VIIIb zonā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 20. novembra Regulu (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem (1), un jo īpaši tās 36. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 2011. gada 18. janvāra Regulā (ES) Nr. 57/2011, ar ko 2011. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas ES ūdeņos un – attiecībā uz ES kuģiem – konkrētos ūdeņos, kas nav ES ūdeņi (2), ir noteiktas kvotas 2011. gadam.

(2)

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju šīs regulas pielikumā minētās dalībvalsts karoga kuģi vai kuģi, kas reģistrēti šajā dalībvalstī, ar nozveju no pielikumā norādītā krājuma ir pilnībā apguvuši 2011. gadam iedalīto kvotu.

(3)

Tāpēc jāaizliedz ar šo krājumu saistītas zvejas darbības,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kvotas pilnīga apguve

Nozvejas kvotu 2011. gadam, kura šīs regulas pielikumā minētajai dalībvalstij iedalīta pielikumā norādītajam krājumam, uzskata par pilnībā apgūtu no minētajā pielikumā noteiktās dienas.

2. pants

Aizliegumi

Ar šīs regulas pielikumā norādīto krājumu saistītas zvejas darbības, kuras veic pielikumā minētās dalībvalsts karoga kuģi vai kuģi, kas reģistrēti šajā dalībvalstī, ir aizliegtas no minētajā pielikumā noteiktās dienas. Konkrēti, pēc minētās dienas ir aizliegts paturēt uz kuģa, pārvietot, pārkraut citā kuģī vai izkraut zivis, ko minētie kuģi nozvejojuši no šā krājuma.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 31. oktobrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektore

Lowri EVANS


(1)  OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.

(2)  OV L 24, 27.1.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Nr.

62/T&Q

Dalībvalsts

Spānija

Krājums

SOL/8AB.

Suga

Parastā jūrasmēle (Solea solea)

Zona

VIIIa un VIIIb

Datums

28.9.2011.


8.11.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 289/24


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1126/2011

(2011. gada 7. novembris),

ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1120/2009 III pielikumu attiecībā uz Padomes Regulā (EK) Nr. 73/2009 paredzētā īpašā atbalsta finansējuma summām

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 19. janvāra Regulu (EK) Nr. 73/2009, ar ko paredz kopējus noteikumus tiešā atbalsta shēmām saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, kā arī groza Regulas (EK) Nr. 1290/2005, (EK) Nr. 247/2006, (EK) Nr. 378/2007 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1782/2003 (1), un jo īpaši tās 69. panta 7. punkta ceturto daļu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar 49. panta 2. punktu Komisijas 2009. gada 29. oktobra Regulā (EK) Nr. 1120/2009, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot vienotā maksājuma shēmu, kura paredzēta III sadaļā Padomes Regulā (EK) Nr. 73/2009, ar ko paredz kopējus noteikumus tiešā atbalsta shēmām saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem (2), dalībvalstis no 2010. gada līdz katra attiecīgā kalendārā gada 1. augustam var lūgt Regulas (EK) Nr. 73/2009 69. panta 6. punkta a) apakšpunktā minētās summas pārskatīšanu, ja par pirmo attiecīgo finanšu gadu iegūtā summa Regulas (EK) Nr. 73/2009 69. panta 7. punkta pirmajā daļā norādīto aprēķinu rezultātā vairāk nekā par 20 % atšķiras no Regulas (EK) Nr. 1120/2009 III pielikumā noteiktās summas.

(2)

Dānija, Somija un Slovēnija iesniedza Komisijai pieprasījumu, lai, sākot no 2012. gada, tiktu pārskatītas Regulas (EK) Nr. 73/2009 69. panta 6. punkta a) apakšpunktā minētās summas.

(3)

Pēc Dānijas, Somijas un Slovēnijas iesniegtajiem pieprasījumiem Komisija veica vajadzīgo aprēķinu, lai pārbaudītu, vai 2010. finanšu gadā summas atšķirība ir bijusi lielāka par Regulas (EK) Nr. 1120/2009 49. panta 2. punktā noteiktajiem 20 %. Regulas (EK) Nr. 73/2009 69. panta 7. punkta a) apakšpunkta piemērošanai Komisija, nosakot Regulas (EK) Nr. 73/2009 IV pielikumā norādītos neto maksimālos apjomus, izmantoja Dānijai, Somijai un Slovēnijai aplēsto modulācijas vidējo likmi.

(4)

Saskaņā ar šo aprēķinu Dānijas, Somijas un Slovēnijas gadījumā summa, kas iegūta, piemērojot Regulas (EK) Nr. 73/2009 69. panta 7. punkta pirmajā daļā noteikto aprēķina metodi, 2010. finanšu gadam attiecīgi par 47 %, 29 % un 47 % atšķiras no Regulas (EK) Nr. 1120/2009 III pielikumā noteiktās summas.

(5)

Tāpēc summa, kas Regulas (EK) Nr. 1120/2009 III pielikumā noteikta Dānijai, Somijai un Slovēnijai, būtu jāpārskata. Šādi pārskatītās summas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1120/2009 49. panta 2. punkta otro daļu būtu jāpiemēro no 2012. kalendārā gada.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Tiešo maksājumu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1120/2009 III pielikumu groza šādi:

a)

ierakstu, kas attiecas uz Dāniju, aizstāj ar šādu:

“Dānija

23,25”

b)

ierakstu, kas attiecas uz Somiju, aizstāj ar šādu:

“Somija

6,19”

c)

ierakstu, kas attiecas uz Slovēniju, aizstāj ar šādu:

“Slovēnija

3,52”

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2012. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 7. novembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 130, 31.1.2009., 16. lpp.

(2)  OV L 316, 2.12.2009., 1. lpp.


8.11.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 289/26


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1127/2011

(2011. gada 7. novembris)

par darbīgās vielas 2-naftiloksietiķskābes neapstiprināšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 13. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 80. panta 1. punkta c) apakšpunktu attiecībā uz apstiprinājuma procedūru un nosacījumiem darbīgajām vielām, par kurām iesniegtie pieteikumi atzīti par pilnīgiem atbilstoši 16. pantam Komisijas 2008. gada 17. janvāra Regulā (EK) Nr. 33/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus Padomes Direktīvas 91/414/EEK piemērošanai attiecībā uz parasto un paātrināto procedūru to darbīgo vielu novērtēšanai, kas veidoja darba programmas daļu, kura minēta šīs direktīvas 8. panta 2. punktā, bet nav iekļautas I pielikumā (2), piemēro Padomes Direktīvu 91/414/EEK (3). Viena no darbīgajām vielām, par kuru iesniegtie pieteikumi saskaņā ar minēto regulu atzīti par pilnīgiem, ir 2-naftiloksietiķskābe.

(2)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 1112/2002 (4) un Regulā (EK) Nr. 2229/2004 (5) paredzēti sīki izstrādāti noteikumi Direktīvas 91/414/EEK 8. panta 2. punktā minētās darba programmas ceturtā posma īstenošanai un izveidots to darbīgo vielu saraksts, kuras jānovērtē attiecībā uz to iespējamo iekļaušanu Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā. Minētajā sarakstā ir 2-naftiloksietiķskābe.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2229/2004 24.f pantu un 25. panta 1. punkta a) apakšpunktu un 2. punkta b) apakšpunktu pieņēma Komisijas 2009. gada 26. janvāra Lēmumu 2009/65/EK par 2-naftiloksietiķskābes neiekļaušanu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā un tādu augu aizsardzības līdzekļu atļauju atsaukšanu, kuros ir minētā viela (6).

(4)

Saskaņā ar 6. panta 2. punktu Direktīvā 91/414/EEK sākotnējais ziņotājs (turpmāk – “pieteikuma iesniedzējs”) iesniedza jaunu pieteikumu, kurā lūdza piemērot paātrināto procedūru, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 33/2008 14.–19. pantā.

(5)

Pieteikumu iesniedza Itālijai, kura aizstāj Franciju, kas ar Regulu (EK) Nr. 2229/2004 sākotnēji bija izraudzīta par ziņotāju dalībvalsti. Tika ievērots paātrinātās procedūras termiņš. Darbīgās vielas specifikācija un atļautie lietošanas veidi ir tādi paši kā tie, kas izklāstīti Lēmumā 2009/65/EK. Minētais pieteikums atbilst arī visām pārējām Regulas (EK) Nr. 33/2008 15. pantā noteiktajām pamatprasībām un procedūras prasībām.

(6)

Itālija izvērtēja pieteikuma iesniedzēja iesniegtos papildu datus un sagatavoja papildu ziņojumu. Tā 2010. gada 21. maijā minēto ziņojumu nosūtīja Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (turpmāk “iestāde”) un Komisijai. Iestāde papildu ziņojumu nosūtīja pārējām dalībvalstīm un pieteikuma iesniedzējam, lai tie varētu izteikt piezīmes, un saņemtās piezīmes nosūtīja Komisijai. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 33/2008 20. panta 1. punktu un pēc Komisijas pieprasījuma iestāde 2011. gada 28. aprīlī iesniedza Komisijai secinājumu par 2-naftiloksietiķskābes riska novērtējumu (7). Dalībvalstis un Komisija pārskatīja novērtējuma ziņojuma projektu, papildu ziņojumu un iestādes secinājumu Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgajā komitejā, un 2011. gada 27. septembrī tas tika pabeigts kā Komisijas pārskata ziņojums par 2-naftiloksietiķskābi.

(7)

Pamatojoties uz pieteikuma iesniedzēja iesniegtajiem jaunajiem datiem, kas iekļauti papildu ziņojumā, var noteikt pieļaujamo dienas devu. Tomēr šīs darbīgās vielas novērtēšanas laikā radās bažas par vairākiem citiem aspektiem. Proti, nebija iespējams veikt novērtējumu par ietekmi uz patērētāju, jo trūka vajadzīgās informācijas par iedarbību uz mājlopiem, augu metabolismu, atlieku pārbaudēm, apstrādes pētījumiem un augu atlieku definīciju. Turklāt trūka informācijas, kas ļautu novērtēt bišu, slieku un augsnes makroorganismu apdraudējumu.

(8)

Komisija aicināja pieteikuma iesniedzēju sniegt piezīmes par iestādes secinājumu. Turklāt saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 33/2008 21. panta 1. punktu Komisija aicināja pieteikuma iesniedzēju sniegt piezīmes par pārskata ziņojuma projektu. Pieteikuma iesniedzējs sniedza piezīmes, un tās tika rūpīgi izskatītas.

(9)

Tomēr, neraugoties uz pieteikuma iesniedzēja sniegtajiem argumentiem, nevarēja novērst 7. apsvērumā minētās bažas. Līdz ar to nav pierādīts, ka ieteiktajos lietošanas apstākļos augu aizsardzības līdzekļi, kuru sastāvā ir 2-naftiloksietiķskābe, kopumā atbilst Direktīvas 91/414/EEK 5. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā noteiktajām prasībām.

(10)

Tādēļ 2-naftiloksietiķskābi nevajadzētu apstiprināt saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 13. panta 2. punktu.

(11)

Skaidrības labad būtu jāatceļ Lēmums 2009/65/EK.

(12)

Šī regula neierobežo iespēju iesniegt citus pieteikumus attiecībā uz 2-naftiloksietiķskābi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 7. pantu.

(13)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Darbīgās vielas neapstiprināšana

Darbīgo vielu 2-naftiloksietiķskābi neapstiprina.

2. pants

Atcelšana

Lēmumu 2009/65/EK atceļ.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 7. novembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.

(2)  OV L 15, 18.1.2008., 5. lpp.

(3)  OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.

(4)  OV L 168, 27.6.2002., 14. lpp.

(5)  OV L 379, 24.12.2004., 13. lpp.

(6)  OV L 23, 27.1.2009., 33. lpp.

(7)  Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 2-naphthyloxyacetic acid. EFSA Journal 2011; 9(5):2152 (52 lpp.). doi:10.2903/j.efsa.2011.2152. Pieejams tiešsaistē: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.


8.11.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 289/28


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1128/2011

(2011. gada 7. novembris),

ar ko nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas minētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2011. gada 8. novembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 7. novembrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

AL

61,3

MA

47,5

MK

61,4

TR

85,9

ZZ

64,0

0707 00 05

AL

62,0

EG

161,4

TR

138,1

ZZ

120,5

0709 90 70

MA

69,6

TR

108,8

ZZ

89,2

0805 20 10

MA

70,7

ZA

130,9

ZZ

100,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

54,5

HR

32,0

IL

76,2

MA

79,7

TR

77,1

UY

69,9

ZZ

64,9

0805 50 10

AR

58,5

BO

59,5

TR

53,6

ZA

36,5

ZZ

52,0

0806 10 10

BR

249,3

CL

73,3

EC

65,7

LB

291,0

TR

140,7

US

249,8

ZA

80,8

ZZ

164,4

0808 10 80

CA

145,0

CL

90,0

CN

86,4

MK

41,0

NZ

127,6

ZA

82,8

ZZ

95,5

0808 20 50

CN

44,1

TR

133,1

ZZ

88,6


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


LĒMUMI

8.11.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 289/30


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

(2011. gada 25. oktobris)

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Vācijas pieteikums EGF/2011/003 DE/Arnsberga un Diseldorfa – automobiļu rūpniecība)

(2011/724/ES)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (1) un jo īpaši tā 28. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izveidi (2) un jo īpaši tās 12. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds (EGF) ir izveidots, lai sniegtu papildu atbalstu darbiniekiem, kuri atlaisti no darba tādēļ, ka globalizācijas dēļ ir notikušas lielas strukturālas izmaiņas pasaules tirdzniecības sistēmā, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū.

(2)

Attiecībā uz pieteikumiem, kas iesniegti, sākot ar 2009. gada 1. maiju, EGF darbības joma tika paplašināta, tajā iekļaujot atbalstu darbiniekiem, kuru atlaišana ir tieši saistīta ar pasaules finanšu un ekonomikas krīzi.

(3)

Saskaņā ar 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu EGF līdzekļus var izmantot, nepārsniedzot ikgadējo maksimālo apjomu EUR 500 miljonu apmērā.

(4)

Vācija 2011. gada 9. februārī iesniedza pieteikumu izmantot EGF attiecībā uz atlaišanas gadījumiem piecos uzņēmumos, kas darbojas NACE 2. redakcijas 29. nodaļas (“Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana”) nozarē un atrodas NUTS II reģionos Arnsbergā (DEA5) un Diseldorfā (DEA1), un līdz 2011. gada 28. aprīlim iesniedza papildu informāciju. Šis pieteikums atbilst Regulas (EK) Nr. 1927/2006 10. panta prasībām par finansiālo ieguldījumu noteikšanu. Tādēļ Komisija ierosina izmantot summu EUR 4 347 868 apmērā.

(5)

EGF tādējādi ir jāizmanto, lai sniegtu finansiālu ieguldījumu saistībā ar Vācijas iesniegto pieteikumu,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Eiropas Savienības 2011. finanšu gada vispārējā budžetā izmanto Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu, lai piešķirtu EUR 4 347 868 saistību un maksājumu apropriācijās.

2. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Strasbūrā, 2011. gada 25. oktobrī

Eiropas Parlamenta vārdā

priekšsēdētājs

J. BUZEK

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

M. DOWGIELEWICZ


(1)  OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.

(2)  OV L 406, 30.12.2006., 1. lpp.


8.11.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 289/31


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

(2011. gada 25. oktobris)

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Dānijas pieteikums EGF/2010/017 DK/Midtjylland Machinery)

(2011/725/ES)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (1) un jo īpaši tā 28. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izveidi (2) un jo īpaši tās 12. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds (EGF) ir izveidots, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kuri atlaisti no darba tādēļ, ka globalizācijas dēļ ir notikušas lielas strukturālas izmaiņas pasaules tirdzniecības sistēmā, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū.

(2)

Attiecībā uz pieteikumiem, kas iesniegti, sākot ar 2009. gada 1. maiju, EGF darbības joma tika paplašināta, tajā iekļaujot atbalstu darba ņēmējiem, kuru atlaišana ir tieši saistīta ar pasaules finanšu un ekonomikas krīzi.

(3)

Saskaņā ar 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu EGF līdzekļus var izmantot, nepārsniedzot ikgadējo maksimālo apjomu EUR 500 miljonu apmērā.

(4)

Dānija 2010. gada 11. maijā iesniedza EGF izmantošanas pieteikumu saistībā ar darbinieku skaita samazināšanu sešos uzņēmumos, kuri darbojas NACE 2. redakcijas 28. nodaļas nozarē (“Iekārtu un mehānismu ražošana”) NUTS II reģionā Vidusjitlandē (DK04), un vēlāk tam pievienoja papildu informāciju, ko iesniedza līdz 2011. gada 21. martam. Šis pieteikums atbilst Regulas (EK) Nr. 1927/2006 10. pantā izklāstītajām prasībām par finansiālo ieguldījumu noteikšanu. Tādēļ Komisija ierosina izmantot summu EUR 3 944 606 apmērā.

(5)

Tātad EGF līdzekļi būtu jāizmanto, lai sniegtu finansiālu ieguldījumu saistībā ar Dānijas iesniegto pieteikumu,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Eiropas Savienības 2011. finanšu gada vispārējā budžetā izmanto Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu, lai piešķirtu EUR 3 944 606 saistību un maksājumu apropriācijās.

2. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Strasbūrā, 2011. gada 25. oktobrī

Eiropas Parlamenta vārdā

priekšsēdētājs

J. BUZEK

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

M. DOWGIELEWICZ


(1)  OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.

(2)  OV L 406, 30.12.2006., 1. lpp.


8.11.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 289/32


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

(2011. gada 25. oktobris)

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Portugāles pieteikums EGF/2010/026 PT/Rohde)

(2011/726/ES)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (1) un jo īpaši tā 28. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izveidi (2) un jo īpaši tās 12. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds (EGF) ir izveidots, lai sniegtu papildu atbalstu darbiniekiem, kuri atlaisti no darba tādēļ, ka globalizācijas dēļ ir notikušas lielas strukturālas izmaiņas pasaules tirdzniecības sistēmā, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū.

(2)

Attiecībā uz pieteikumiem, kas iesniegti, sākot ar 2009. gada 1. maiju, EGF darbības joma tika paplašināta, tajā iekļaujot atbalstu darbiniekiem, kuru atlaišana ir tieši saistīta ar pasaules finanšu un ekonomikas krīzi.

(3)

Saskaņā ar 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu EGF līdzekļus var izmantot, nepārsniedzot ikgadējo maksimālo apjomu EUR 500 miljonu apmērā.

(4)

Portugāle 2010. gada 26. novembrī iesniedza pieteikumu par EGF izmantošanu attiecībā uz darbinieku atlaišanu uzņēmumā Rohde, un 2011. gada 19. maijā tā iesniedza papildu informāciju. Šis pieteikums atbilst Regulas (EK) Nr. 1927/2006 10. pantā izklāstītajām prasībām par finansiālo ieguldījumu noteikšanu. Tādēļ Komisija ierosina izmantot summu EUR 1 449 500 apmērā.

(5)

Tādēļ EGF būtu jāizmanto, lai sniegtu finansiālu ieguldījumu saistībā ar Portugāles iesniegto pieteikumu,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Eiropas Savienības 2011. finanšu gada vispārējā budžetā izmanto Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu, lai piešķirtu EUR 1 449 500 saistību un maksājumu apropriācijās.

2. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Strasbūrā, 2011. gada 25. oktobrī

Eiropas Parlamenta vārdā

priekšsēdētājs

J. BUZEK

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

M. DOWGIELEWICZ


(1)  OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.

(2)  OV L 406, 30.12.2006., 1. lpp.


8.11.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 289/33


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2011. gada 7. novembris),

ar ko nosaka Savienības finansiālo ieguldījumu to izdevumu segšanā, kuri radušies Dānijai, īstenojot putnu gripas apkarošanas ārkārtas pasākumus 2010. gadā

(izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 7850)

(Autentisks ir tikai teksts dāņu valodā)

(2011/727/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 25. maija Lēmumu 2009/470/EK par izdevumiem veterinārijas jomā (1) un jo īpaši tā 4. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Finanšu regulas 75. pantu un Īstenošanas kārtības 90. panta 1. punktu pirms izdevumu saistību uzņemšanās no Savienības budžeta jāpieņem finansēšanas lēmums, kurā izklāstītas būtiskās sastāvdaļas ar izdevumiem saistītajai darbībai un kuru pieņem iestāde vai institūcijas, kam iestāde ir deleģējusi šīs pilnvaras.

(2)

Lēmumā 2009/470/EK ir noteiktas procedūras, kas reglamentē Savienības finansiālo ieguldījumu īpašos veterināros pasākumos, tostarp ārkārtas pasākumos. Lai pēc iespējas drīz izskaustu putnu gripu, Savienībai būtu jāsniedz finansiālais atbalsts dalībvalstīm attiecināmo izdevumu segšanai. Minētā lēmuma 4. panta 3. punkta pirmajā un otrajā ievilkumā ir noteikumi par procentiem, kas jāpiemēro dalībvalstu izdevumiem.

(3)

Komisijas 2005. gada 28. februāra Regulas (EK) Nr. 349/2005, ar ko paredz noteikumus Kopienas finansējuma piešķiršanai ārkārtas pasākumiem un cīņai pret noteiktām dzīvnieku slimībām atbilstīgi Padomes Lēmumam 90/424/EEK (2), 3. pantā paredzēti noteikumi par izdevumiem, uz kuriem attiecas Savienības finansiālais atbalsts.

(4)

Savienības finansiālais ieguldījums ārkārtas pasākumiem putnu gripas apkarošanai Dānijā 2010. gadā tika piešķirts ar Komisijas 2011. gada 31. marta Īstenošanas lēmumu 2011/204/ES par Savienības finansiālo ieguldījumu ārkārtas pasākumiem putnu gripas apkarošanai Dānijā un Nīderlandē 2010. gadā (3).

(5)

Dānija 2011. gada 26. maijā iesniedza oficiālu kompensācijas pieprasījumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 349/2005 7. panta 1. un 2. punktu.

(6)

Savienības finansiālais ieguldījums jāizmaksā ar nosacījumu, ka plānotie pasākumi ir faktiski veikti un ka attiecīgās iestādes noteiktajā termiņā ir iesniegušas visu vajadzīgo informāciju. Komisijas novērojumi, attiecināmo izdevumu aprēķina metode un galīgie secinājumi Dānijas iestādēm tika paziņoti 2011. gada 14. jūnija e-pasta vēstulē. Dānija piekrita 2011. gada 14. jūnija e-pasta vēstulē.

(7)

Dānijas iestādes ir pilnībā izpildījušas Lēmuma 2009/470/EK 3. panta 4. punktā un Regulas (EK) Nr. 349/2005 7. pantā paredzētās tehniskās un administratīvās prasības.

(8)

Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, būtu jānosaka Savienības finansiālā atbalsta kopējā summa, kas paredzēta to attiecināmo izdevumu segšanai, kuri radušies, izskaužot putnu gripu Dānijā 2010. gadā.

(9)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Savienības finansiālā ieguldījuma summu, kas paredzēta tādu izdevumu segšanai, kuri saistīti ar putnu gripas izskaušanu Dānijā 2010. gadā, nosaka EUR 183 858,72 apmērā.

2. pants

Šis lēmums ir finansēšanas lēmums Finanšu regulas 75. panta nozīmē, un tas ir adresēts Dānijas Karalistei.

Briselē, 2011. gada 7. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

John DALLI


(1)  OV L 155, 18.6.2009., 30. lpp.

(2)  OV L 55, 1.3.2005., 12. lpp.

(3)  OV L 86, 1.4.2011., 73. lpp.


8.11.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 289/35


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS

(2011. gada 31. oktobris),

ar ko groza Lēmumu ECB/2010/15 par EFSF aizdevumu dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, pārvaldīšanu, kā arī Lēmumu ECB/2010/31 par kontu atvēršanu tādu maksājumu apstrādei, kas saistīti ar EFSF aizdevumiem dalībvalstīm, kuru valūta ir euro

(ECB/2011/16)

(2011/728/ES)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS VALDE,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 17. pantu un 21. pantu,

tā kā:

(1)

2010. gada 21. septembra Lēmums ECB/2010/15 par EFSF aizdevumu dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, pārvaldīšanu (1) nosaka noteikumus European Financial Stability Facility (EFSF) naudas konta atvēršanai Eiropas Centrālajā bankā (ECB), lai nodrošinātu aizdevuma līgumu (turpmāk – “Aizdevuma līgumi”) darbību saskaņā ar EFSF Pamatlīgumu, kas stājās spēkā 2010. gada 4. augustā (turpmāk – “EFSF Pamatlīgums”).

(2)

2010. gada 20. decembra Lēmums ECB/2010/31 par kontu atvēršanu tādu maksājumu apstrādei, kas saistīti ar EFSF aizdevumiem dalībvalstīm, kuru valūta ir euro (2), nosaka noteikumus attiecīgās aizņēmējas dalībvalsts nacionālās centrālās bankas naudas konta atvēršanai ECB, lai nodrošinātu Aizdevuma līgumu darbību saskaņā ar EFSF Pamatlīgumu.

(3)

EFSF Pamatlīgums grozīts ar Papildu līgumu, kas stājās spēkā 2011. gada 18. oktobrī. Ar grozīto EFSF Pamatlīgumu izveidoti papildu instrumenti, ko EFSF var izmantot finansiāla atbalsta sniegšanai. Saskaņā ar grozītā EFSF Pamatlīguma preambulas 2. punktu un 2. panta 1. punktu EFSF var nodrošināt aizdevumu sniegšanu, preventīvo pasākumu iespējas, iespējas finansēt euro zonas dalībvalsts finanšu iestāžu rekapitalizāciju (izmantojot aizdevumus šādu dalībvalstu valdībām, t. sk. valstīs, kurās netiek īstenota korekciju programma), iespējas obligāciju pirkšanai sekundārajos tirgos vai iespējas obligāciju pirkšanai primārajos tirgos (visus šos instrumentus uzskatot par “finanšu palīdzību”), ko īsteno ar finanšu palīdzības līgumu palīdzību (turpmāk – “Finanšu palīdzības līgumi”). Aizdevuma līgumi turpina pastāvēt arī pēc grozītā EFSF Pamatlīguma stāšanās spēkā.

(4)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Lēmums ECB/2010/15 un Lēmums ECB/2010/31,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu ECB/2010/15 groza šādi:

1)

ar šādu pantu aizstāj 2. pantu:

“2. pants

Maksājumu saņemšana naudas kontā

ECB maksājumus EFSF naudas kontā vai maksājumus no šā konta pieņem tikai tad, ja maksājumi notiek saistībā ar Aizdevuma līgumiem vai Finanšu palīdzības līgumiem.”;

2)

ar šādu pantu aizstāj 4. pantu:

“4. pants

Atlikums naudas kontā

Pēc tam, kad izdarīti maksājumi saistībā ar Aizdevuma līgumiem vai Finanšu palīdzības līgumiem, EFSF naudas kontā nav kredīta atlikuma, kā arī nekādus līdzekļus nepārved uz šo naudas kontu pirms dienas, kurā jāveic maksājumi saistībā ar Aizdevuma līgumiem vai Finanšu palīdzības līgumiem. EFSF naudas kontā nekad nav debeta atlikuma. Tādēļ no EFSF naudas konta neveic maksājumus, kas pārsniedz šā konta kredīta atlikumu.”

2. pants

Lēmumu ECB/2010/31 groza šādi:

1)

ar šādu pantu aizstāj 1. pantu:

“1. pants

Naudas kontu atvēršana

ECB pēc aizņēmējas dalībvalsts NCB lūguma var atvērt attiecīgās NCB naudas kontu tādu maksājumu apstrādei, kas saistīti ar Aizdevuma līgumu vai Finanšu palīdzības līgumu (turpmāk – “NCB naudas konts”).”;

2)

ar šādu pantu aizstāj 2. pantu:

“2. pants

Maksājumu saņemšana naudas kontā

NCB naudas kontu lieto tikai tādu maksājumu apstrādei, kas saistīti ar Aizdevuma līgumu vai Finanšu palīdzības līgumu.”

3. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā 2011. gada 2. novembrī.

Frankfurtē pie Mainas, 2011. gada 31. oktobrī

ECB prezidents

Jean-Claude TRICHET


(1)  OV L 253, 28.9.2010., 58. lpp.

(2)  OV L 10, 14.1.2011., 7. lpp.