ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2011.279.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 279

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

54. sējums
2011. gada 26. oktobris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1078/2011 (2011. gada 25. oktobris) par darbīgās vielas propanila neapstiprināšanu, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū ( 1 )

1

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1079/2011 (2011. gada 25. oktobris), ar ko nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

3

 

 

PAMATNOSTĀDNES

 

 

2011/704/ES

 

*

Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (2011. gada 14. oktobris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2007/2 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2) (ECB/2011/15)

5

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

26.10.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 279/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1078/2011

(2011. gada 25. oktobris)

par darbīgās vielas propanila neapstiprināšanu, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 13. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 80. panta 1. punkta c) apakšpunktu attiecībā uz apstiprinājuma procedūru un nosacījumiem darbīgajām vielām, par kurām iesniegtie pieteikumi atzīti par pilnīgiem atbilstoši 16. pantam Komisijas 2008. gada 17. janvāra Regulā (EK) Nr. 33/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus Padomes Direktīvas 91/414/EEK piemērošanai attiecībā uz parasto un paātrināto procedūru to darbīgo vielu novērtēšanai, kas veidoja darba programmas daļu, kura minēta šīs direktīvas 8. panta 2. punktā, bet nav iekļautas I pielikumā (2), piemēro Padomes Direktīvu 91/414/EEK (3). Propanils ir darbīgā viela, par kuru iesniegtais pieteikums saskaņā ar minēto regulu atzīts par pilnīgu.

(2)

Komisijas Regulās (EK) Nr. 451/2000 (4) un (EK) Nr. 1490/2002 (5) paredzēti sīki izstrādāti noteikumi par Direktīvas 91/414/EEK 8. panta 2. punktā minētās darba programmas otrā un trešā posma īstenošanu un izveidoti to darbīgo vielu saraksti, kuras jānovērtē attiecībā uz to iespējamo iekļaušanu Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā. Minētajos sarakstos ir propanils.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1490/2002 11.f pantu un 12. panta 1. punkta a) apakšpunktu un 2. punkta b) apakšpunktu tika pieņemts Komisijas 2008. gada 30. septembra Lēmums 2008/769/EK par propanila neiekļaušanu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā un tādu augu aizsardzības līdzekļu atļauju atsaukšanu, kuros ir minētā viela (6).

(4)

Saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 6. panta 2. punktu sākotnējais ziņotājs (turpmāk “pieteikuma iesniedzējs”) iesniedza jaunu pieteikumu, kurā lūdza piemērot paātrināto procedūru, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 33/2008 14.–19. pantā.

(5)

Pieteikumu iesniedza Itālijai, kura ar Regulu (EK) Nr. 1490/2002 bija izraudzīta par ziņotājdalībvalsti. Tika ievērots paātrinātās procedūras termiņš. Darbīgās vielas specifikācija un atļautie lietošanas veidi ir tādi paši, kā izklāstīts Lēmumā 2008/769/EK. Minētais pieteikums atbilst arī visām pārējām Regulas (EK) Nr. 33/2008 15. pantā noteiktajām pamatprasībām un procedūras prasībām.

(6)

Itālija izvērtēja pieteikuma iesniedzēja iesniegtos papildu datus un sagatavoja papildu ziņojumu. Tā 2010. gada 26. februārī minēto ziņojumu nosūtīja Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (turpmāk “Iestāde”) un Komisijai. Iestāde papildu ziņojumu nosūtīja pārējām dalībvalstīm un pieteikuma iesniedzējam, lai tie varētu izteikt viedokli, un saņemtos viedokļus nosūtīja Komisijai. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 33/2008 20. panta 1. punktu un pēc Komisijas pieprasījuma Iestāde 2011. gada 23. februārī iesniedza Komisijai secinājumu par propanila riska novērtējumu (7). Novērtējuma ziņojuma projektu, papildu ziņojumu un Iestādes secinājumu dalībvalstis un Komisija izskatīja Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgajā komitejā, un 2011. gada 27. septembrī šie dokumenti tika pabeigti kā Komisijas pārskata ziņojums par propanilu.

(7)

Balstoties uz jaunajiem datiem, ko iesniedza pieteikuma iesniedzējs un kas iekļauti papildu ziņojumā, varēja noteikt pieņemamo lietotāja saskarsmes līmeni. Tomēr šīs darbīgās vielas novērtēšanas gaitā konstatēja vēl vairākas problēmas. Proti, nebija iespējama lietotāja saskarsmes ticama novērtēšana, jo trūka datu par metabolīta 3,4-DCA toksicitāti, kas varētu būt augstāka par pamatsavienojuma toksicitāti. Turklāt ar pētījumiem pamatotajam lietojumam uz rīsiem nevarēja ierosināt maksimālos atlieku līmeņus, jo iesniegtie izmēģinājumi netika veikti saderībā ar attiecīgu labu lauksaimniecības praksi. Tika konstatēts, ka liels risks rodas putniem un zīdītājiem, bet, balstoties uz pieteikuma iesniedzēja sniegtajiem datiem, no augsta riska nevar izslēgt ūdens organismus un blakussugu posmkājus. Bez tam ir iespējama pārnese atmosfērā lielā attālumā.

(8)

Komisija aicināja pieteikuma iesniedzēju izteikt viedokli par iestādes secinājumu. Turklāt saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 33/2008 21. panta 1. punktu Komisija aicināja pieteikuma iesniedzēju iesniegt apsvērumus par pārskata ziņojuma projektu. Pieteikuma iesniedzējs pauda viedokli, un tas tika rūpīgi izskatīts.

(9)

Tomēr, neraugoties uz pieteikuma iesniedzēja izvirzītajiem argumentiem, 7. apsvērumā minētās bažas novērst nevarēja. Līdz ar to nav pierādīts, ka ieteiktajos lietošanas apstākļos augu aizsardzības līdzekļi, kuru sastāvā ir propanils, kopumā atbilst Direktīvas 91/414/EEK 5. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā noteiktajām prasībām.

(10)

Tāpēc propanilu nevajadzētu apstiprināt saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 13. panta 2. punktu.

(11)

Skaidrības labad būtu jāatceļ Lēmums 2008/769/EK.

(12)

Šī regula neskar iespēju iesniegt citus pieteikumus attiecībā uz propanilu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 7. pantu.

(13)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Darbīgās vielas neapstiprināšana

Darbīgo vielu propanilu neapstiprina.

2. pants

Atcelšana

Lēmumu 2008/769/EK atceļ.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 25. oktobrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.

(2)  OV L 15, 18.1.2008., 5. lpp.

(3)  OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.

(4)  OV L 55, 29.2.2000., 25. lpp.

(5)  OV L 224, 21.8.2002., 23. lpp.

(6)  OV L 263, 2.10.2008., 14. lpp.

(7)  Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde; Secinājums par speciālistu veikto pesticīdu riska novērtējumu attiecībā uz darbīgo vielu propanilu. EFSA Journal 2011; 9(3):2085 (63. lpp.). doi:10.2903/j.efsa.2011.2085. Pieejams tiešsaistē: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm


26.10.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 279/3


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1079/2011

(2011. gada 25. oktobris),

ar ko nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas minētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2011. gada 26 oktobrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 25. oktobrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

AL

57,4

MA

48,8

MK

52,3

ZZ

52,8

0707 00 05

AL

45,6

MK

62,2

TR

151,2

ZZ

86,3

0709 90 70

AR

33,4

TR

132,0

ZZ

82,7

0805 50 10

AR

62,5

TR

69,8

ZA

78,3

ZZ

70,2

0806 10 10

BR

217,5

CL

71,4

TR

144,1

ZA

67,9

ZZ

125,2

0808 10 80

AR

61,9

BR

86,4

CA

106,3

CL

90,0

CN

82,6

NZ

113,1

US

99,9

ZA

107,1

ZZ

93,4

0808 20 50

CN

53,4

TR

126,5

ZZ

90,0


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


PAMATNOSTĀDNES

26.10.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 279/5


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE

(2011. gada 14. oktobris),

ar ko groza Pamatnostādni ECB/2007/2 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2)

(ECB/2011/15)

(2011/704/ES)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 127. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 3.1. pantu, kā arī 17., 18. un 22. pantu,

tā kā:

(1)

Eiropas Centrālās bankas (ECB) Padome pieņēma 2007. gada 26. aprīļa Pamatnostādni ECB/2007/2 Eiropas automatizētā reālā laika bruto norēķinu sistēma (TARGET2) (1), kas reglamentē TARGET2, kam raksturīga vienota tehniskā platforma – Vienotā platforma (Single Shared Platform, SSP);

(2)

Pamatnostādne ECB/2007/2 jāgroza, lai: a) ņemtu vērā vajadzību iekļaut “piesardzības apsvērumus” tajos kritērijos, uz kuru pamata var noraidīt pieteikumu dalībai TARGET2 un var bloķēt, ierobežot vai izbeigt dalībnieka dalību TARGET2 vai tā piekļuvi dienas kredītam, un b) atspoguļotu jaunās prasības TARGET2 dalībniekiem, kas saistītas ar administratīvajiem un ierobežojošajiem pasākumiem, kuri tika ieviesti saskaņā ar Līguma 75. un 215. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO PAMATNOSTĀDNI.

1. pants

Grozījumi Pamatnostādnē ECB/2007/2

1.   Pamatnostādnes ECB/2007/2 2. pantā “pārejas perioda” definīciju aizstāj ar šādu definīciju:

“–

pārejas periods (transition period) attiecībā uz katru Eurosistēmas CB ir četru gadu periods, kas sākas brīdī, kas Eurosistēmas CB pāriet uz SSP, ja vien ECB Padome attiecībā uz kādu iespēju vai pakalpojumu katrā konkrētā gadījumā nav nolēmusi citādi,”.

2.   Pamatnostādnes ECB/2007/2 II, III un V pielikumu groza saskaņā ar šīs pamatnostādnes pielikumu.

2. pants

Stāšanās spēkā

Šī Pamatnostādne stājas spēkā divas dienas pēc tās apstiprināšanas. To piemēro no 2011. gada 21. novembra.

3. pants

Adresāti un īstenošanas pasākumi

1.   Šī pamatnostādne ir adresēta visām Eurosistēmas centrālajām bankām.

2.   Iesaistītās nacionālās centrālās bankas līdz 2011. gada 21. oktobrim nosūta ECB dokumentus, ar kuru palīdzību tās gatavojas nodrošināt atbilstību šai pamatnostādnei.

Frankfurtē pie Mainas, 2011. gada 14. oktobrī

ECB Padomes vārdā

ECB priekšsēdētājs

Jean-Claude TRICHET


(1)  OV L 237, 8.9.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

1.

II pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 1. pantā terminu “saņēmējs” un “maksātājs” definīcijas aizstāj ar šādām:

“—

saņēmējs (payee), izņemot šī pielikuma 39. pantu, ir TARGET2 dalībnieks, kura MM konts tiks kreditēts, izpildot maksājuma rīkojumu,”

“—

maksātājs (payer), izņemot šī pielikuma 39. pantu, ir TARGET2 dalībnieks, kura MM konts tiks debetēts, izpildot maksājuma rīkojumu,”;

b)

pielikuma 8. panta 4. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)

[iekļaut CB nosaukumu] vērtējumā šāda dalība apdraudētu vispārējo TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti] vai jebkuras citas TARGET2 komponentsistēmas stabilitāti un drošību vai [iekļaut CB nosaukumu] to uzdevumu izpildi, kas noteikti [iekļaut attiecīgo nacionālo tiesību aktu] un Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtos, vai radītu risku piesardzības apsvērumu dēļ.”;

c)

pielikuma 34. panta 2. punkta e) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“e)

iestājas jebkurš ar dalībnieku saistīts gadījums, kas [iekļaut CB nosaukumu] vērtējumā varētu apdraudēt vispārējo TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti] vai jebkuras citas TARGET2 komponentsistēmas stabilitāti un drošību, vai kas varētu apdraudēt [iekļaut CB nosaukumu] to uzdevumu izpildi, kas noteikti [atsaukties uz attiecīgo nacionālo tiesību aktu] un Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtos, vai kas radītu risku piesardzības apsvērumu dēļ, un/vai”;

d)

pielikuma 39. pantu groza šādi:

i)

virsrakstu “Datu aizsardzība, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana un saistītie jautājumi” aizstāj ar “Datu aizsardzība, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana, administratīvie vai ierobežojošie pasākumi un saistītie jautājumi”;

ii)

pievieno šādu 3. punktu:

“3.   Dalībnieki, rīkojoties kā maksātāja vai saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēji, ievēro visas prasības, kas izriet no administratīvajiem vai ierobežojošajiem pasākumiem, kuri noteikti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 75. vai 215. pantu, t. sk. attiecībā uz paziņošanu un/vai kompetentās iestādes piekrišanas saņemšanu darījumu apstrādei. Turklāt:

a)

ja [iekļaut CB nosaukumu] ir maksājumu pakalpojumu sniedzējs dalībniekam, kas ir maksātājs:

i)

dalībnieks veic prasīto paziņošanu vai saņem piekrišanu tās centrālās bankas vārdā, kurai tiek prasīts veikt paziņošanu vai saņemt piekrišanu, un iesniedz [iekļaut CB nosaukumu] pierādījumus par paziņojuma sniegšanu vai piekrišanas saņemšanu;

ii)

dalībnieks neievada kredīta pārveduma rīkojumu TARGET2, kamēr tas nav saņēmis apstiprinājumu no [iekļaut CB nosaukumu], ka saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs sniedzis prasīto paziņojumu vai saņēmis piekrišanu, vai tas izdarīts tā vārdā;

b)

ja [iekļaut CB nosaukumu] ir maksājumu pakalpojumu sniedzējs dalībniekam, kas ir saņēmējs, dalībnieks veic prasīto paziņošanu vai saņem piekrišanu tās centrālās bankas vārdā, kurai tiek prasīts veikt paziņošanu vai saņemt piekrišanu, un iesniedz [iekļaut CB nosaukumu] pierādījumus par paziņojuma sniegšanu vai piekrišanas saņemšanu.

Šajā punktā terminiem “maksājumu pakalpojumu sniedzējs”, “maksātājs” un “saņēmējs” ir tāda nozīme, kāda tiem noteikta piemērojamos administratīvajos vai ierobežojošajos pasākumos.”

2.

III pielikumu groza šādi:

a)

“saistību neizpildes gadījuma” definīcijas h) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“h)

ja bloķēta vai izbeigta iestādes piedalīšanās citā TARGET2 komponentsistēmā un/vai papildsistēmā;”;

b)

virsrakstu “Dienas kredīta apturēšana vai izbeigšana” aizstāj ar “Dienas kredīta bloķēšana, ierobežošana vai izbeigšana”;

c)

pielikuma 12. punktu aizstāj ar šādu:

“12.

a)

Iesaistītās NCB bloķē vai izbeidz pieeju dienas kredītam, ja iestājas viens no šādiem saistību neizpildes gadījumiem:

i)

attiecīgās iestādes konta iesaistītajā NCB darbība bloķēta vai tas slēgts;

ii)

attiecīgā iestāde pārtrauc pildīt jebkuru šajā pielikumā minēto nosacījumu dienas kredīta saņemšanai;

iii)

tiesu iestāde vai cita kompetenta iestāde pieņem lēmumu sākt iestādes maksātnespējas procesu vai nozīmēt iestādes likvidatoru vai līdzīgu amatpersonu, vai sākt citu līdzīgu procedūru;

iv)

uz iestādi attiecas līdzekļu iesaldēšana un/vai citi Savienības noteikti pasākumi, kas ierobežo iestādes spēju rīkoties ar saviem līdzekļiem;

b)

iesaistītās NCB var bloķēt vai izbeigt piekļuvi dienas kredītam, ja kāda NCB bloķē vai izbeidz dalībnieka dalību TARGET2 saskaņā ar II pielikuma 34. panta 2. punkta b)–e) apakšpunktu, vai iestājies saistību neizpildes gadījums (kas nav viens no 34. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētajiem);

c)

ja Eurosistēma nolemj bloķēt, ierobežot vai izbeigt dalībnieka piekļuvi monetārās politikas instrumentiem, balstoties uz piesardzības apsvērumiem, vai citu iemeslu dēļ saskaņā ar Pamatnostādnes ECB/2000/7 I pielikuma 2.4. sadaļu, iesaistītās NCB šo lēmumu attiecībā uz piekļuvi dienas kredītam īsteno saskaņā ar attiecīgās NCB piemērotajiem līgumu vai normatīvo aktu noteikumiem;

d)

Iesaistītās NCB var nolemt bloķēt, ierobežot vai izbeigt dalībnieka piekļuvi dienas kredītam, ja tiek uzskatīts, ka dalībnieks rada risku piesardzības apsvērumu dēļ. Šādos gadījumos iesaistītā NCB nekavējoties par to rakstiski paziņo ECB un pārējām iesaistītajām NCB, un pievienotajām CB. Ja vajadzīgs, ECB Padome lemj par veikto pasākumu vienotu īstenošanu visās TARGET2 komponentsistēmās.”;

d)

pielikuma 13. punktu aizstāj ar šādu:

“13.

Ja iesaistītā NCB nolemj bloķēt, ierobežot vai izbeigt Eurosistēmas monetārās politikas darījuma partnera piekļuvi dienas kredītam, šāds lēmums nav spēkā bez ECB apstiprinājuma.”

3.

V pielikuma 4. panta 16. punkta b) apakšpunktā vārdus “IA papildinājumā” aizstāj ar vārdiem “IV papildinājumā” un vārdus “V pielikuma” aizstāj ar vārdiem “II pielikuma”.