ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2011.267.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 267

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

54. sējums
2011. gada 12. oktobris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 1002/2011 (2011. gada 10. oktobris), ar kuru īsteno 12. panta 1. punktu Regulā (ES) Nr. 359/2011 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Irānā

1

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1003/2011 (2011. gada 11. oktobris), ar ko nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

7

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1004/2011 (2011. gada 11. oktobris), ar ko groza ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 971/2011 2011./12. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

9

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1005/2011 (2011. gada 11. oktobris), ar ko paredz eksporta licenču pieteikumiem piemērojamo piešķīruma koeficientu sieriem, kuri atbilstīgi dažām VVTT kvotām 2012. gadā eksportējami uz Amerikas Savienotajām Valstīm

11

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums 2011/670/KĀDP (2011. gada 10. oktobris), ar ko īsteno Lēmumu 2011/235/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Irānā

13

 

 

2011/671/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 11. oktobris), ar ko dalībvalstīm atļauj pagarināt pagaidu atļaujas, kuras piešķirtas jaunām darbīgajām vielām benalaksilam-M, gamma-cihalotrīnam un valifenalātam (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 7092)  ( 1 )

19

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

12.10.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 267/1


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1002/2011

(2011. gada 10. oktobris),

ar kuru īsteno 12. panta 1. punktu Regulā (ES) Nr. 359/2011 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Irānā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 359/2011 (2011. gada 12. aprīlis) par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Irānā (1), un jo īpaši tās 12. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Padome 2011. gada 12. aprīlī pieņēma Regulu (ES) Nr. 359/2011.

(2)

Ņemot vērā nepārtrauktos cilvēktiesību pārkāpumus Irānā, Regulas (ES) Nr. 359/2011 I pielikumā minēto personu, vienību un struktūru saraksts, uz kurām attiecina ierobežojošos pasākumus, būtu jāpapildina ar jaunām personām,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 359/2011 I pielikumā iekļauto sarakstu papildina ar šīs regulas pielikumā uzskaitītajām personām.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2011. gada 10. oktobrī

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

C. ASHTON


(1)  OV L 100, 14.4.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

1. pantā minēto personu saraksts

Personas

 

Uzvārds, vārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Iekļaušanas datums

1.

ABBASZADEH-MESHKINI, Mahmoud

 

Politiskais direktors Iekšlietu ministrijā.

Kā Likuma par politisko partiju un grupu darbību 10. pantā paredzētās komitejas vadītājs viņš ir atbildīgs par demonstrāciju un cita veida politisko pasākumu atļaušanu un politisko partiju reģistrāciju.

2010. gadā viņš apturēja darbību divām ar Mousavi saistītām reformatoriskām politiskajām partijām – Islāma Irānas līdzdalības frontei un Islāma revolūcijas modžahedu organizācijai.

Kopš 2009. gada viņš ir pastāvīgi un konsekventi atteicis atļaut jebkādas nevalstiskās pulcēšanās, tādējādi liedzot konstitucionālās tiesības paust protestu un izraisot daudzas miermīlīgu demonstrantu aizturēšanas, kas ir pretrunā tiesībām uz pulcēšanās brīvību.

2009. gadā viņš arī opozīcijai nedeva atļauju rīkot sēru ceremoniju, lai pieminētu cilvēkus, kas tika nogalināti protestos saistībā ar prezidenta vēlēšanām.

10.10.2011

2.

AKBARSHAHI Ali-Reza

 

Teherānas policijas priekšnieks.

Viņam pakļautie policijas spēki ir atbildīgi par ārpustiesas vardarbību pret aizdomās turētām personām aizturēšanas un pirmstiesas ieslodzījuma laikā, kā organizācijai Human Rights Watch (HRW) ziņojuši tie, kas bijuši liecinieki apspiešanai laikā pēc vēlēšanām.

Teherānas policija bija iesaistīta iebrukumos Teherānas universitātes kopmītnēs 2009. gada jūnijā, kad, kā norāda Irānas Majlis komisija, policija un Basiji ievainoja vairāk nekā 100 studentu.

10.10.2011

3.

AKHARIAN Hassan

 

Radjaishahr cietuma (Karadžā) 1. bloka uzraugs.

Vairāki bijušie ieslodzītie viņu apsūdz spīdzināšanas izmantošanā, kā arī par pavēlēm, kas ieslodzītajiem liedza saņemt ārsta palīdzību. Kā teikts kāda Radjaishahr cietuma ieslodzītā liecībā, visi uzraugi viņu ļoti situši, kas Akharian bijis labi zināms.

Ir arī ziņots par vismaz viena ieslodzītā (Mohsen Beikvand) nāvi laikā, kad Akharian bija uzraugs.

10.10.2011

4.

AVAEE Seyyed Ali-Reza (pazīstams arī kā: AVAEE Seyyed Alireza)

 

Teherānas tiesu iestāžu priekšsēdētājs.

Kā Teherānas tiesu iestāžu priekšsēdētājs viņš ir bijis atbildīgs par cilvēktiesību pārkāpumiem, patvaļīgām aizturēšanām, tiesību liegšanu ieslodzītajiem un nāvessodu skaita pieaugumu.

10.10.2011

5.

BANESHI Jaber

 

Šīrāzas prokurors.

Viņš ir atbildīgs par pārmērīgu un aizvien plašāku nāvessoda izmantošanu, jo ir piespriedis desmitiem nāvessodu. Bija prokurors laikā, kad 2008. gadā izskatīja spridzināšanas lietu Šīrāzā, kuru režīms izmantoja, lai piespriestu nāvessodu vairākiem režīma oponentiem.

10.10.2011

6.

FIRUZABADI Maj-Gen Dr Seyyed Hasan (pazīstams arī kā: FIRUZABADI Maj-Gen Dr Seyed Hassan; FIROUZABADI Maj-Gen Dr Seyyed Hasan; FIROUZABADI Maj-Gen Dr Seyed Hassan)

Dzimšanas vieta: Machhad (Mešeda).

Dzimšanas datums: 3.2.1951

Irānas Apvienoto bruņoto spēku Štāba priekšnieks.

Arī Augstākās nacionālās drošības padomes (SNSC) loceklis. Augstākais militārais komandieris, kas atbildīgs par visu militāro vienību un politisko nostādņu vadību, ieskaitot Islāma revolucionāro gvardi (IRGC) un policiju. Viņam pakļautie spēki veica miermīlīgu protestētāju brutālu apspiešanu, kā arī masveida aizturēšanas.

10.10.2011

7.

GANJI Mostafa Barzegar

 

Kumas ģenerālprokurors.

Viņš ir atbildīgs par desmitiem pārkāpēju patvaļīgu aizturēšanu un vardarbīgu izturēšanos pret tiem Kumā. Viņš ir līdzvainīgs nopietnos pārkāpumos pret tiesībām uz taisnīgu tiesu, tādējādi veicinot nāvessoda pārmērīgu un arvien pieaugošu izmantošanu, kā rezultātā kopš gada sākuma ir krasi palielinājies izpildīto nāvessodu skaits.

10.10.2011

8.

HABIBI Mohammad Reza

 

Isfahānas prokurora vietnieks.

Līdzvainīgs tiesas procesos, kuros apsūdzētajiem liegta taisnīga tiesa, piemēram lietā pret Abdollah Fathi, ko sodīja ar nāvi 2011. gada maijā pēc tam, kad tiesas laikā 2010. gada martā Habibi neņēma vēra viņa tiesības tikt uzklausītam un garīgās veselības problēmas.

Tādēļ viņš ir līdzvainīgs nopietnos pārkāpumos pret tiesībām uz taisnīgu tiesu, veicinot nāvessoda pārmērīgu un arvien pieaugošu izmantošanu, kā rezultātā kopš gada sākuma ir krasi palielinājies izpildīto nāvessodu skaits.

10.10.2011

9.

HEJAZI Mohammad

Dzimšanas vieta: Ispahan (Isfahāna).

Dzimšanas datums: 1956

IRGC Teherānas Sarollah Corps priekšnieks, bijušais Basij spēku priekšnieks.

Sarollah Corps bija viens no galvenajiem spēkiem apspiešanā laikā pēc vēlēšanām.

Mohammad HEJAZI bija autors vēstulei, ko 2009. gada 26. jūnijā nosūtīja Veselības ministrijai un ar ko aizliedza izpaust dokumentus vai medicīniskas ziņas par personām, kuras ievainotas vai ievietotas slimnīcā notikumos pēc vēlēšanām, tādējādi slēpjot izdarīto.

10.10.2011

10.

HEYDARI Nabiollah

 

Irānas Lidostu policijas iestādes priekšnieks.

Kopš 2009. gada jūnija viņam bijusi svarīga loma, Imama Homeinī starptautiskajā lidostā aizturot Irānas protestētājus, kuri mēģināja izbraukt no valsts pēc tam, kad bija sākusies apspiešana, – tostarp arī starptautiskajā sektorā.

10.10.2011

11.

JAVANI Yadollah

 

IRGC Politiskā biroja vadītājs.

Viņš bija viena no pirmajām augstajām amatpersonām, kas pieprasīja arestēt Moussavi, Karroubi un Khatami. Tiek ziņots, ka viņš atbalstījis vardarbības un nežēlīgas nopratināšanas taktikas izmantošanu pret protestētājiem, kas piedalījušies notikumos pēc vēlēšanām (attaisnojot atzīšanās, ko ierakstījuši TV kanāli), tostarp dodot rīkojumu par ārpustiesas nežēlīgu izturēšanos pret disidentiem ar publikācijām, ko izplata tādām organizācijām kā IRGC un Basij.

10.10.2011

12.

JAZAYERI Massoud

 

Irānas Apvienoto bruņoto spēku Štāba priekšnieka vietnieks, kas atbildīgs par kultūras lietām (jeb par Valsts Aizsardzības spēku publikāciju galveno pārvaldi).

Viņš kā Štāba priekšnieka vietnieks aktīvi piedalījās apspiešanā. Kādā Kayhan intervijā viņš brīdināja, ka daudzi protestētāji gan Irānā, gan ārpus tās ir identificēti un ka pienāks laiks, kad ar tiem tiks galā. Viņš atklāti aicināja piemērot represijas pret ārvalstu masu mediju punktiem un pret Irānas opozīciju. 2010. gadā viņš prasīja, lai valdība pieņem bargākus likumus pret tiem Irānas iedzīvotājiem, kas sadarbojas ar ārvalstu mediju avotiem.

10.10.2011

13.

JOKAR Mohammad Saleh

 

Studentu Basij spēku komandieris.

Pildot savus pienākumus, viņš aktīvi piedalījās protestu apspiešanā skolās un universitātēs, kā arī aktīvistu un žurnālistu nelikumīgā aizturēšanā.

10.10.2011

14.

KAMALIAN Behrouz

Dzimšanas vieta: Teherāna

Dzimšanas datums: 1983

Ar IRGC saistītās kibergrupas "Ashiyaneh" vadītājs.

Behrouz Kamalian izveidotā "Ashiyaneh" Digital Security ir atbildīga par kibernētiskajiem apspiešanas pasākumiem, kas vērsti pret valstī esošajiem oponentiem un reformistiem, kā arī ārvalstu iestādēm. Revolucionārās gvardes kiberaizsardzības grupas tīmekļa vietnē 2009. gada 21. jūnijā tika ievietoti cilvēku sejas attēli, kas esot uzņemti demonstrācijās pēc vēlēšanām. Pievienots aicinājums irāņiem "atpazīt dumpiniekus".

10.10.2011

15.

KHALILOLLAHI Moussa (pazīstams arī kā KHALILOLLAHI Mousa)

 

Tebrīzas prokurors.

Viņš ir iesaistīts Sakineh Mohammadi-Ashtiani lietā un vairākkārt iebilda pret viņa atbrīvošanu, kā arī ir līdzatbildīgs par to, ka tiek smagi pārkāptas tiesības uz atbilstīgu lietas procesu.

10.10.2011

16.

MAHSOULI Sadeq (pazīstams arī kā MAHSULI Sadeq)

Dzimšanas vieta: Oroumieh (Urmija) (Irāna)

Dzimšanas datums: 1959/60

Bijušais iekšlietu ministrs līdz 2009. gada augustam.

Mahsouli kā iekšlietu ministra pakļautībā bija visi policijas spēki, iekšlietu ministrijas drošības aģenti un aģenti civildrēbēs. Viņa pakļautībā esošie spēki bija atbildīgi par uzbrukumiem Teherānas universitātes kopmītnēs 2009. gada 14. jūnijā un studentu spīdzināšanu ministrijas pagrabos (bēdīgi slavenais 4. pagrabstāvs). Pret citiem protestētājiem tika vērsta nežēlīga varmācība Kahrizak ieslodzījuma centrā, ko veica Mahsouli pakļautībā esošā policija.

10.10.2011

17.

MALEKI Mojtaba

 

Kermānšāhas prokurors.

Atbildīgs par piespriesto nāvessodu dramatisko pieaugumu, tostarp par septiņu personu pakāršanu 2010. gada 3. janvārī Kermānšāhas centrālajā cietumā pēc tiesneša Maleki apsūdzības. Viņš ir attiecīgi atbildīgs par nāvessoda pārmērīgu un pieaugošu izmantošanu.

10.10.2011

18.

OMIDI Mehrdad

 

Irānas policijas datornoziegumu nodaļas vadītājs.

Viņš ir atbildīgs par tūkstošiem izmeklēšanas lietu un apsūdzību pret reformistiem un politiskajiem oponentiem, kuri izmanto internetu. Viņš ir tādējādi atbildīgs par to, ka organizē smagus cilvēktiesību pārkāpumus, apspiežot personas, kas aizstāv savas likumīgās tiesības, tostarp vārda brīvību.

10.10.2011

19.

SALARKIA Mahmoud

 

Teherānas ģenerālprokurora vietnieks cietumu lietās.

Tieši atbildīgs par daudziem nevainīgu, miermīlīgu protestētāju un aktīvistu apcietināšanas orderiem. Daudzi cilvēktiesību aizstāvju ziņojumi liecina, ka gandrīz visi apcietinātie pēc viņa rīkojuma tiek turēti bez sakariem, bez piekļuves savam advokātam vai ģimenei, un dažādus laikposmus bez apsūdzības, bieži apstākļos, kas līdzinās piespiedu pazušanai. Bieži viņu ģimenes nav informētas par apcietināšanu.

10.10.2011

20.

SOURI Hojatollah

 

Kā Evinas cietuma vadītājs viņš ir atbildīgs par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem, kas notiek viņa cietumā, piemēram, piekaušanu, psiholoģisku vardarbību un dzimumvardarbību.

Saskaņā ar dažādu avotu sniegtu ticamu informāciju spīdzināšana ir izplatīta prakse Evinas cietumā. Cietuma 209. nodaļā tiek turēti daudzi aktīvisti par viņu miermīlīgajām darbībām, protestējot pret esošo valdību.

10.10.2011

21.

TALA Hossein (pazīstams arī kā TALA Hosseyn)

Irānas tabakas uzņēmuma vadītājs

Teherānas provinces ģenerālgubernatora vietnieks ("Farmandar") līdz 2010. gada septembrim, īpaši atbildīgs par policijas spēku iejaukšanos un tādējādi par represijām pret demonstrantiem.

Viņš 2010. gada decembrī saņēma balvu par ieguldījumu pēc vēlēšanām notikušajās represijās.

10.10.2011

22.

TAMADDON Morteza (pazīstams arī kā TAMADON Morteza)

Dzimšanas vieta: Shahr Kord-Ispahan (Šahrekorda, Isfahāna).

Dzimšanas datums: 1959

Teherānas provinces IRGC ģenerālgubernators, Teherānas provinces Valsts drošības padomes vadītājs.

Kā gubernatoram un Teherānas provinces Valsts drošības padomes vadītājam viņam ir vispārēja atbildība par visām represijas darbībām, tostarp politisko protestu apspiešanu kopš 2009. gada jūnija. Ir zināms, ka viņš bija personīgi iesaistīts opozīcijas līderu Karroubi un Moussavi mocīšanā.

10.10.2011

23.

ZEBHI Hossein

 

Irānas ģenerālprokurora vietnieks.

Viņš ir atbildīgs par vairākām tiesas lietām, kas saistītas ar pēc vēlēšanām notikušajiem protestiem.

10.10.2011

24.

BAHRAMI Mohammad-Kazem

 

Bruņoto spēku tiesu izpildvaras vadītājs.

Viņš ir iesaistīts miermīlīgo demonstrantu apspiešanā.

10.10.2011

25.

HAJMOHAMMADI Aziz

 

Bijušais Evinas tiesas pirmās nodaļas tiesnesis, pēc tam Teherānas provinces krimināltiesas 71. nodaļas tiesnesis.

Viņš vadīja vairākus tiesas procesus pret demonstrantiem, arī Abdol-Reza Ghanbari, pasniedzēju, ko apcietināja 2010. gada janvārī un kuram piesprieda nāvessodu par politisko darbību. Evinas cietumā nesen tika izveidota Evinas Pirmās instances tiesa, kuras izveidošanu Jafari Dolatabadi aizstāvēja 2010. gada martā. Šajā cietumā daži apsūdzētie ir ieslodzīti atsevišķi, pret viņiem izturas slikti un viņus piespiež sniegt nepatiesas liecības.

10.10.2011

26.

BAGHERI Mohammad-Bagher

 

Dienvidhorasānas provinces tiesu pārvaldes priekšsēdētāja vietnieks.

Viņš 2011. gada jūnijā atbalstīja laikposmā no 2010. gada marta līdz 2011. gada martam 140 personām piespriesto augstāko soda mēru; turklāt tajā pašā laikposmā Dienvidhorasānas provincē slepeni notika apmēram simts nāvessodu izpildes, neinformējot ne ģimenes, ne advokātus.

Turklāt viņš ir līdzatbildīgs par to, ka smagi tiek pārkāptas tiesības uz atbilstīgu lietas procesu, tādējādi sekmējot nāvessoda pārmērīgu un pieaugošu izmantošanu.

10.10.2011

27.

BAKHTIARI Seyyed Morteza

Dzimšanas vieta: Mashad (Mešheda) (Irāna)

Dzimšanas datums: 1952

Tieslietu ministrs, bijušais Isfahānas ģenerālgubernators un Valsts cietumu organizācijas direktors (līdz 2004. gada jūnijam).

Pildot tieslietu ministra pienākumus, viņam ir izšķiroša loma irāņu emigrantu iebiedēšanā un terorizēšanā, paziņojot, ka ir izveidota īpaša tiesa, kas konkrēti nodarbosies ar irāņiem, kuri dzīvo ārpus valsts. Teherānas prokurors ir panācis to, ka divas pirmās instances un apelāciju tiesas nodaļas un vairākas miertiesnešu tiesu nodaļas tiks pilnvarotas nodarboties ar emigrējošo irāņu lietām.

10.10.2011

28.

HOSSEINI Dr Mohammad (pazīstams arī kā HOSSEYNI, Dr Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed and Sayyid)

Dzimšanas vieta: Rafsanjan (Rafsandžāna), Kerman (Kermāna)

Dzimšanas datums: 1961

Kultūras un islāmiskās vadības ministrs kopš 2009. gada septembra.

Kā bijušais IRGC loceklis viņš ir iesaistīts žurnālistu apspiešanā.

10.10.2011

29.

MOSLEHI Heydar (pazīstams arī kā MOSLEHI Heidar; MOSLEHI Haidar)

Dzimšanas vieta: Isfahan (Isfahāna) (Irāna)

Dzimšanas datums: 1956

Izlūkošanas ministrs. Izlūkošanas ministrija viņa vadībā plašā apjomā turpina protestētāju un disidentu patvaļīgas aizturēšanas un vajāšanas.

Izlūkošanas ministrija turpina vadīt Evinas cietuma 209. nodaļu, kurā tiek turēti daudzi aktīvisti par viņu miermīlīgajām darbībām, protestējot pret esošo valdību. Pratinātāji no Izlūkošanas ministrijas 209. nodaļā ieslodzītos piekāva un pakļāva psiholoģiskai un dzimumvardarbībai. Kā izlūkdienesta ministrs Moslehi ir atbildīgs par notiekošajiem pārkāpumiem.

10.10.2011


12.10.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 267/7


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1003/2011

(2011. gada 11. oktobris),

ar ko nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas minētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2011. gada 12. oktobrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 11. oktobrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

AL

58,3

EC

36,3

MA

52,9

MK

58,0

ZZ

51,4

0707 00 05

AL

65,0

MK

64,2

TR

120,0

ZZ

83,1

0709 90 70

TR

119,5

ZZ

119,5

0805 50 10

AR

67,7

BR

38,2

CL

60,5

TR

64,9

UY

57,5

ZA

83,4

ZZ

62,0

0806 10 10

BR

246,3

CL

79,6

MK

85,4

PE

228,3

TR

113,9

US

275,5

ZA

65,0

ZZ

156,3

0808 10 80

CL

83,9

CN

80,0

NZ

120,9

ZA

84,9

ZZ

92,4

0808 20 50

CL

85,4

CN

42,4

TR

107,9

ZA

60,3

ZZ

74,0


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


12.10.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 267/9


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1004/2011

(2011. gada 11. oktobris),

ar ko groza ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 971/2011 2011./12. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 30. jūnija Regulu (EK) Nr. 951/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 318/2006 saistībā ar tirdzniecību ar trešām valstīm cukura nozarē (2), un jo īpaši tās 36. panta 2. punkta otrās daļas otro teikumu,

tā kā:

(1)

Reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas 2011./12. tirdzniecības gadā piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un dažu veidu sīrupam, tika noteikti ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 971/2011 (3). Šajās cenās un nodokļos jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 998/2011 (4).

(2)

Saskaņā ar datiem, kas patlaban ir Komisijas rīcībā, minētās summas ir jāgroza atbilstīgi Regulā (EK) Nr. 951/2006 paredzētajiem noteikumiem un kārtībai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar Regulu (EK) Nr. 951/2006 2011./12. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas piemērojami Īstenošanas regulas (ES) Nr. 971/2011 36. pantā minētajiem produktiem, tiek grozīti un ir sniegti šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2011. gada 12. oktobrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 11. oktobrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp.

(3)  OV L 254, 30.9.2011., 12. lpp.

(4)  OV L 264, 8.10.2011., 30. lpp.


PIELIKUMS

Grozītās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas no 2011. gada 12. oktobra piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un produktiem ar KN kodu 1702 90 95

(EUR)

KN kods

Reprezentatīvā cena par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

Papildu ievedmuitas nodoklis par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

1701 11 10 (1)

47,89

0,00

1701 11 90 (1)

47,89

0,54

1701 12 10 (1)

47,89

0,00

1701 12 90 (1)

47,89

0,24

1701 91 00 (2)

49,18

2,72

1701 99 10 (2)

49,18

0,00

1701 99 90 (2)

49,18

0,00

1702 90 95 (3)

0,49

0,22


(1)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Regulas (EK) Nr. 1234/2007 IV pielikuma III punktā.

(2)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Regulas (EK) Nr. 1234/2007 IV pielikuma II punktā.

(3)  Aprēķins uz 1 % saharozes satura.


12.10.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 267/11


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1005/2011

(2011. gada 11. oktobris),

ar ko paredz eksporta licenču pieteikumiem piemērojamo piešķīruma koeficientu sieriem, kuri atbilstīgi dažām VVTT kvotām 2012. gadā eksportējami uz Amerikas Savienotajām Valstīm

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2009. gada 27. novembra Regulu (EK) Nr. 1187/2009, ar ko nosaka īpašus sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1234/2007 attiecībā uz piena un piena produktu eksporta licencēm un eksporta kompensācijām (2), un jo īpaši tās 23. panta 1. punkta pirmo daļu un 3. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 789/2011 (3) atklāj eksporta licenču piešķiršanas procedūru attiecībā uz sieriem, kuri atbilstīgi dažām VVTT kvotām, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1187/2009 21. pantā, 2012. gadā eksportējami uz Amerikas Savienotajām Valstīm.

(2)

Eksporta licenču pieteikumi par dažām produktu grupām un dažām kvotām pārsniedz 2012. kvotu gadā pieejamos daudzumus. Tāpēc ir lietderīgi noteikt piešķīruma koeficientus.

(3)

Attiecībā uz produktu grupām un kvotām, par kurām iesniegtie pieteikumi nepārsniedz pieejamos daudzumus ir lietderīgi paredzēt, ka atlikušos daudzumus piešķir proporcionāli pieprasītajiem daudzumiem. Ir arī jāparedz nosacījums, ka papildu daudzumus piešķir, ja kompetentajai iestādei ir paziņots, kādu daudzumu attiecīgais uzņēmējs pieņem, kā arī ja ieinteresētie uzņēmēji iemaksā nodrošinājumu.

(4)

Ievērojot termiņu, kas paredzēts šo koeficientu noteikšanas procedūras īstenošanai saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 789/2011 4. pantu, ir lietderīgi šo regulu piemērot pēc iespējas drīzāk,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 789/2011 iesniegtos eksporta licenču pieteikumus attiecībā uz produktu grupām un kvotām, kuru apzīmējumi šīs regulas pielikuma 3. slejā ir “16-Tokija”, “16-”, “17-”, “18-”, “20-” un “21-Urugvaja” un “22-Tokija”, pieņem, ja ir piemēroti piešķīruma koeficienti, kas norādīti šā pielikuma 5. slejā.

2. pants

Saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 789/2011 iesniegtos eksporta licenču pieteikumus attiecībā uz produktu grupām un kvotām, kuru apzīmējumi šīs regulas pielikuma 3. slejā ir “22-” un “25-Urugvaja” un “25-Tokija”, pieņem par pieprasītajiem daudzumiem.

Eksporta licences par papildu daudzumiem, kas sadalīti, izmantojot pielikuma 6. slejā norādītos piešķīruma koeficientus, var izdot pēc tam, kad vienas nedēļas laikā pēc šīs regulas publicēšanas uzņēmējs tos pieņēmis, un ar nosacījumu, ka ir iemaksāts prasītais nodrošinājums.

3. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 11. oktobrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 318, 4.12.2009., 1. lpp.

(3)  OV L 203, 6.8.2011., 26. lpp.


PIELIKUMS

Grupas nosaukums saskaņā ar 4. nodaļas papildu piezīmēm Amerikas Savienoto Valstu saskaņotajā tarifu plānā

Grupas apzīmējums un kvota

2012. gadā pieejamais daudzums

(tonnās)

Piešķīruma koeficients, kas paredzēts saskaņā ar 1. pantu

Piešķīruma koeficients, kas paredzēts saskaņā ar 2. pantu

Piezīmes numurs

Grupa

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

16

Bez konkrēta nosaukuma

16-Tokija

908,877

0,2717243

 

16-Urugvaja

3 446,000

0,1769757

 

17

Zilais siers (Blue Mould)

17-Urugvaja

350,000

0,0925926

 

18

Čedaras siers

18-Urugvaja

1 050,000

0,4929577

 

20

Edamas/Gaudas siers

20-Urugvaja

1 100,000

0,1834862

 

21

Itālijas tipa siers

21-Urugvaja

2 025,000

0,1359973

 

22

Šveices vai Ementāles siers bez acojuma

22-Tokija

393,006

0,8675629

 

22-Urugvaja

380,000

 

6,3333333

25

Šveices vai Ementāles siers ar acojumu

25-Tokija

4 003,172

 

1,8816320

25-Urugvaja

2 420,000

 

3,0344828


LĒMUMI

12.10.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 267/13


PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS 2011/670/KĀDP

(2011. gada 10. oktobris),

ar ko īsteno Lēmumu 2011/235/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Irānā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 31. panta 2. punktu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2011/235/KĀDP (2011. gada 12. aprīlis) par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Irānā (1), un jo īpaši tā 3. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Padome 2011. gada 12. aprīlī pieņēma Lēmumu 2011/235/KĀDP.

(2)

Ņemot vērā nepārtrauktos cilvēktiesību pārkāpumus Irānā, Lēmuma 2011/235/KĀDP pielikumā minēto personu un vienību saraksts, uz kurām attiecina ierobežojošos pasākumus, būtu jāpapildina ar jaunām personām,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Šā lēmuma pielikumā minētās personas pievieno sarakstam, kas iekļauts Lēmuma 2011/235/KĀDP pielikumā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Luksemburgā, 2011. gada 10. oktobrī

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

C. ASHTON


(1)  OV L 100, 14.4.2011., 51. lpp.


PIELIKUMS

Lēmuma 1. pantā minēto personu saraksts

Personas

 

Uzvārds, vārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Iekļaušanas datums

1.

ABBASZADEH-MESHKINI, Mahmoud

 

Politiskais direktors Iekšlietu ministrijā.

Kā Likuma par politisko partiju un grupu darbību 10. pantā paredzētās komitejas vadītājs viņš ir atbildīgs par demonstrāciju un cita veida politisko pasākumu atļaušanu un politisko partiju reģistrāciju.

2010. gadā viņš apturēja darbību divām ar Mousavi saistītām reformatoriskām politiskajām partijām – Islāma Irānas līdzdalības frontei un Islāma revolūcijas modžahedu organizācijai.

Kopš 2009. gada viņš ir pastāvīgi un konsekventi atteicis atļaut jebkādas nevalstiskās pulcēšanās, tādējādi liedzot konstitucionālās tiesības paust protestu un izraisot daudzas miermīlīgu demonstrantu aizturēšanas, kas ir pretrunā tiesībām uz pulcēšanās brīvību.

2009. gadā viņš arī opozīcijai nedeva atļauju rīkot sēru ceremoniju, lai pieminētu cilvēkus, kas tika nogalināti protestos saistībā ar prezidenta vēlēšanām.

10.10.2011

2.

AKBARSHAHI Ali-Reza

 

Teherānas policijas priekšnieks.

Viņam pakļautie policijas spēki ir atbildīgi par ārpustiesas vardarbību pret aizdomās turētām personām aizturēšanas un pirmstiesas ieslodzījuma laikā, kā organizācijai Human Rights Watch (HRW) ziņojuši tie, kas bijuši liecinieki apspiešanai laikā pēc vēlēšanām.

Teherānas policija bija iesaistīta iebrukumos Teherānas universitātes kopmītnēs 2009. gada jūnijā, kad, kā norāda Irānas Majlis komisija, policija un Basiji ievainoja vairāk nekā 100 studentu.

10.10.2011

3.

AKHARIAN Hassan

 

Radjaishahr cietuma (Karadžā) 1. bloka uzraugs.

Vairāki bijušie ieslodzītie viņu apsūdz spīdzināšanas izmantošanā, kā arī par pavēlēm, kas ieslodzītajiem liedza saņemt ārsta palīdzību. Kā teikts kāda Radjaishahr cietuma ieslodzītā liecībā, visi uzraugi viņu ļoti situši, kas Akharian bijis labi zināms.

Ir arī ziņots par vismaz viena ieslodzītā (Mohsen Beikvand) nāvi laikā, kad Akharian bija uzraugs.

10.10.2011

4.

AVAEE Seyyed Ali-Reza (pazīstams arī kā: AVAEE Seyyed Alireza)

 

Teherānas tiesu iestāžu priekšsēdētājs.

Kā Teherānas tiesu iestāžu priekšsēdētājs viņš ir bijis atbildīgs par cilvēktiesību pārkāpumiem, patvaļīgām aizturēšanām, tiesību liegšanu ieslodzītajiem un nāvessodu skaita pieaugumu.

10.10.2011

5.

BANESHI Jaber

 

Šīrāzas prokurors.

Viņš ir atbildīgs par pārmērīgu un aizvien plašāku nāvessoda izmantošanu, jo ir piespriedis desmitiem nāvessodu. Bija prokurors laikā, kad 2008. gadā izskatīja spridzināšanas lietu Šīrāzā, kuru režīms izmantoja, lai piespriestu nāvessodu vairākiem režīma oponentiem.

10.10.2011

6.

FIRUZABADI Maj-Gen Dr Seyyed Hasan (pazīstams arī kā: FIRUZABADI Maj-Gen Dr Seyed Hassan; FIROUZABADI Maj-Gen Dr Seyyed Hasan; FIROUZABADI Maj-Gen Dr Seyed Hassan)

Dzimšanas vieta: Machhad (Mešheda).

Dzimšanas datums: 3.2.1951

Irānas Apvienoto bruņoto spēku Štāba priekšnieks.

Arī Augstākās nacionālās drošības padomes (SNSC) loceklis. Augstākais militārais komandieris, kas atbildīgs par visu militāro vienību un politisko nostādņu vadību, ieskaitot Islāma revolucionāro gvardi (IRGC) un policiju. Viņam pakļautie spēki veica miermīlīgu protestētāju brutālu apspiešanu, kā arī masveida aizturēšanas.

10.10.2011

7.

GANJI Mostafa Barzegar

 

Kumas ģenerālprokurors.

Viņš ir atbildīgs par desmitiem pārkāpēju patvaļīgu aizturēšanu un vardarbīgu izturēšanos pret tiem Kumā. Viņš ir līdzvainīgs nopietnos pārkāpumos pret tiesībām uz taisnīgu tiesu, tādējādi veicinot nāvessoda pārmērīgu un arvien pieaugošu izmantošanu, kā rezultātā kopš gada sākuma ir krasi palielinājies izpildīto nāvessodu skaits.

10.10.2011

8.

HABIBI Mohammad Reza

 

Isfahānas prokurora vietnieks.

Līdzvainīgs tiesas procesos, kuros apsūdzētajiem liegta taisnīga tiesa, piemēram lietā pret Abdollah Fathi, ko sodīja ar nāvi 2011. gada maijā pēc tam, kad tiesas laikā 2010. gada martā Habibi neņēma vēra viņa tiesības tikt uzklausītam un garīgās veselības problēmas.

Tādēļ viņš ir līdzvainīgs nopietnos pārkāpumos pret tiesībām uz taisnīgu tiesu, veicinot nāvessoda pārmērīgu un arvien pieaugošu izmantošanu, kā rezultātā kopš gada sākuma ir krasi palielinājies izpildīto nāvessodu skaits.

10.10.2011

9.

HEJAZI Mohammad

Dzimšanas vieta: Ispahan (Isfahāna)

Dzimšanas datums: 1956

IRGC Teherānas Sarollah Corps priekšnieks, bijušais Basij spēku priekšnieks.

Sarollah Corps bija viens no galvenajiem spēkiem apspiešanā laikā pēc vēlēšanām.

Mohammad HEJAZI bija autors vēstulei, ko 2009. gada 26. jūnijā nosūtīja Veselības ministrijai un ar ko aizliedza izpaust dokumentus vai medicīniskas ziņas par personām, kuras ievainotas vai ievietotas slimnīcā notikumos pēc vēlēšanām, tādējādi slēpjot izdarīto.

10.10.2011

10.

HEYDARI Nabiollah

 

Irānas Lidostu policijas iestādes priekšnieks.

Kopš 2009. gada jūnija viņam bijusi svarīga loma, Imama Homeinī starptautiskajā lidostā aizturot Irānas protestētājus, kuri mēģināja izbraukt no valsts pēc tam, kad bija sākusies apspiešana, – tostarp arī starptautiskajā sektorā.

10.10.2011

11.

JAVANI Yadollah

 

IRGC Politiskā biroja vadītājs.

Viņš bija viena no pirmajām augstajām amatpersonām, kas pieprasīja arestēt Moussavi, Karroubi un Khatami. Tiek ziņots, ka viņš atbalstījis vardarbības un nežēlīgas nopratināšanas taktikas izmantošanu pret protestētājiem, kas piedalījušies notikumos pēc vēlēšanām (attaisnojot atzīšanās, ko ierakstījuši TV kanāli), tostarp dodot rīkojumu par ārpustiesas nežēlīgu izturēšanos pret disidentiem ar publikācijām, ko izplata tādām organizācijām kā IRGC un Basij.

10.10.2011

12.

JAZAYERI Massoud

 

Irānas Apvienoto bruņoto spēku Štāba priekšnieka vietnieks, kas atbildīgs par kultūras lietām (jeb par Valsts Aizsardzības spēku publikāciju galveno pārvaldi).

Viņš kā Štāba priekšnieka vietnieks aktīvi piedalījās apspiešanā. Kādā Kayhan intervijā viņš brīdināja, ka daudzi protestētāji gan Irānā, gan ārpus tās ir identificēti un ka pienāks laiks, kad ar tiem tiks galā. Viņš atklāti aicināja piemērot represijas pret ārvalstu masu mediju punktiem un pret Irānas opozīciju. 2010. gadā viņš prasīja, lai valdība pieņem bargākus likumus pret tiem Irānas iedzīvotājiem, kas sadarbojas ar ārvalstu mediju avotiem.

10.10.2011

13.

JOKAR Mohammad Saleh

 

Studentu Basij spēku komandieris.

Pildot savus pienākumus, viņš aktīvi piedalījās protestu apspiešanā skolās un universitātēs, kā arī aktīvistu un žurnālistu nelikumīgā aizturēšanā.

10.10.2011

14.

KAMALIAN Behrouz

Dzimšanas vieta: Teherāna

Dzimšanas datums: 1983

Ar IRGC saistītās kibergrupas "Ashiyaneh" vadītājs.

Behrouz Kamalian izveidotā "Ashiyaneh" Digital Security ir atbildīga par kibernētiskajiem apspiešanas pasākumiem, kas vērsti pret valstī esošajiem oponentiem un reformistiem, kā arī ārvalstu iestādēm. Revolucionārās gvardes kiberaizsardzības grupas tīmekļa vietnē 2009. gada 21. jūnijā tika ievietoti cilvēku sejas attēli, kas esot uzņemti demonstrācijās pēc vēlēšanām. Pievienots aicinājums irāņiem "atpazīt dumpiniekus".

10.10.2011

15.

KHALILOLLAHI Moussa (pazīstams arī kā KHALILOLLAHI Mousa)

 

Tebrīzas prokurors.

Viņš ir iesaistīts Sakineh Mohammadi-Ashtiani lietā un vairākkārt iebilda pret viņa atbrīvošanu, kā arī ir līdzatbildīgs par to, ka tiek smagi pārkāptas tiesības uz atbilstīgu lietas procesu.

10.10.2011

16.

MAHSOULI Sadeq (pazīstams arī kā MAHSULI Sadeq)

Dzimšanas vieta: Oroumieh (Urmija) (Irāna)

Dzimšanas datums: 1959/60

Bijušais iekšlietu ministrs līdz 2009. gada augustam.

Mahsouli kā iekšlietu ministra pakļautībā bija visi policijas spēki, iekšlietu ministrijas drošības aģenti un aģenti civildrēbēs. Viņa pakļautībā esošie spēki bija atbildīgi par uzbrukumiem Teherānas universitātes kopmītnēs 2009. gada 14. jūnijā un studentu spīdzināšanu ministrijas pagrabos (bēdīgi slavenais 4. pagrabstāvs). Pret citiem protestētājiem tika vērsta nežēlīga varmācība Kahrizak ieslodzījuma centrā, ko veica Mahsouli pakļautībā esošā policija.

10.10.2011

17.

MALEKI Mojtaba

 

Kermānšāhas prokurors.

Atbildīgs par piespriesto nāvessodu dramatisko pieaugumu, tostarp par septiņu personu pakāršanu 2010. gada 3. janvārī Kermānšāhas centrālajā cietumā pēc tiesneša Maleki apsūdzības. Viņš ir attiecīgi atbildīgs par nāvessoda pārmērīgu un pieaugošu izmantošanu.

10.10.2011

18.

OMIDI Mehrdad

 

Irānas policijas datornoziegumu nodaļas vadītājs.

Viņš ir atbildīgs par tūkstošiem izmeklēšanas lietu un apsūdzību pret reformistiem un politiskajiem oponentiem, kuri izmanto internetu. Viņš ir tādējādi atbildīgs par to, ka organizē smagus cilvēktiesību pārkāpumus, apspiežot personas, kas aizstāv savas likumīgās tiesības, tostarp vārda brīvību.

10.10.2011

19.

SALARKIA Mahmoud

 

Teherānas ģenerālprokurora vietnieks cietumu lietās.

Tieši atbildīgs par daudziem nevainīgu, miermīlīgu protestētāju un aktīvistu apcietināšanas orderiem. Daudzi cilvēktiesību aizstāvju ziņojumi liecina, ka gandrīz visi apcietinātie pēc viņa rīkojuma tiek turēti bez sakariem, bez piekļuves savam advokātam vai ģimenei, un dažādus laikposmus bez apsūdzības, bieži apstākļos, kas līdzinās piespiedu pazušanai. Bieži viņu ģimenes nav informētas par apcietināšanu.

10.10.2011

20.

SOURI Hojatollah

 

Kā Evinas cietuma vadītājs viņš ir atbildīgs par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem, kas notiek viņa cietumā, piemēram, piekaušanu, psiholoģisku vardarbību un dzimumvardarbību.

Saskaņā ar dažādu avotu sniegtu ticamu informāciju spīdzināšana ir izplatīta prakse Evinas cietumā. Cietuma 209. nodaļā tiek turēti daudzi aktīvisti par viņu miermīlīgajām darbībām, protestējot pret esošo valdību.

10.10.2011

21.

TALA Hossein (pazīstams arī kā TALA Hosseyn)

Irānas tabakas uzņēmuma vadītājs

Teherānas provinces ģenerālgubernatora vietnieks ("Farmandar") līdz 2010. gada septembrim, īpaši atbildīgs par policijas spēku iejaukšanos un tādējādi par represijām pret demonstrantiem.

Viņš 2010. gada decembrī saņēma balvu par ieguldījumu pēc vēlēšanām notikušajās represijās.

10.10.2011

22.

TAMADDON Morteza (pazīstams arī kā TAMADON Morteza)

Dzimšanas vieta: Shahr Kord-Ispahan (Šahrekorda, Isfahāna)

Dzimšanas datums: 1959

Teherānas provinces IRGC ģenerālgubernators, Teherānas provinces Valsts drošības padomes vadītājs.

Kā gubernatoram un Teherānas provinces Valsts drošības padomes vadītājam viņam ir vispārēja atbildība par visām represijas darbībām, tostarp politisko protestu apspiešanu kopš 2009. gada jūnija. Ir zināms, ka viņš bija personīgi iesaistīts opozīcijas līderu Karroubi un Moussavi mocīšanā.

10.10.2011

23.

ZEBHI Hossein

 

Irānas ģenerālprokurora vietnieks.

Viņš ir atbildīgs par vairākām tiesas lietām, kas saistītas ar pēc vēlēšanām notikušajiem protestiem.

10.10.2011

24.

BAHRAMI Mohammad-Kazem

 

Bruņoto spēku tiesu izpildvaras vadītājs.

Viņš ir iesaistīts miermīlīgo demonstrantu apspiešanā.

10.10.2011

25.

HAJMOHAMMADI Aziz

 

Bijušais Evinas tiesas pirmās nodaļas tiesnesis, pēc tam Teherānas provinces krimināltiesas 71. nodaļas tiesnesis.

Viņš vadīja vairākus tiesas procesus pret demonstrantiem, arī Abdol-Reza Ghanbari, pasniedzēju, ko apcietināja 2010. gada janvārī un kuram piesprieda nāvessodu par politisko darbību. Evinas cietumā nesen tika izveidota Evinas Pirmās instances tiesa, kuras izveidošanu Jafari Dolatabadi aizstāvēja 2010. gada martā. Šajā cietumā daži apsūdzētie ir ieslodzīti atsevišķi, pret viņiem izturas slikti un viņus piespiež sniegt nepatiesas liecības.

10.10.2011

26.

BAGHERI Mohammad-Bagher

 

Dienvidhorasānas provinces tiesu pārvaldes priekšsēdētāja vietnieks.

Viņš 2011. gada jūnijā atbalstīja laikposmā no 2010. gada marta līdz 2011. gada martam 140 personām piespriesto augstāko soda mēru; turklāt tajā pašā laikposmā Dienvidhorasānas provincē slepeni notika apmēram simts nāvessodu izpildes, neinformējot ne ģimenes, ne advokātus.

Turklāt viņš ir līdzatbildīgs par to, ka smagi tiek pārkāptas tiesības uz atbilstīgu lietas procesu, tādējādi sekmējot nāvessoda pārmērīgu un pieaugošu izmantošanu.

10.10.2011

27.

BAKHTIARI Seyyed Morteza

Dzimšanas vieta: Mashad (Mešheda) (Irāna)

Dzimšanas datums: 1952

Tieslietu ministrs, bijušais Isfahānas ģenerālgubernators un Valsts cietumu organizācijas direktors (līdz 2004. gada jūnijam).

Pildot tieslietu ministra pienākumus, viņam ir izšķiroša loma irāņu emigrantu iebiedēšanā un terorizēšanā, paziņojot, ka ir izveidota īpaša tiesa, kas konkrēti nodarbosies ar irāņiem, kuri dzīvo ārpus valsts. Teherānas prokurors ir panācis to, ka divas pirmās instances un apelāciju tiesas nodaļas un vairākas miertiesnešu tiesu nodaļas tiks pilnvarotas nodarboties ar emigrējošo irāņu lietām.

10.10.2011

28.

HOSSEINI Dr Mohammad (pazīstams arī kā HOSSEYNI, Dr Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed and Sayyid)

Dzimšanas vieta: Rafsanjan (Rafsandžāna), Kerman (Kermāna)

Dzimšanas datums: 1961

Kultūras un islāmiskās vadības ministrs kopš 2009. gada septembra.

Kā bijušais IRGC loceklis viņš ir iesaistīts žurnālistu apspiešanā.

10.10.2011

29.

MOSLEHI Heydar (pazīstams arī kā MOSLEHI Heidar; MOSLEHI Haidar)

Dzimšanas vieta: Isfahan (Isfahāna) (Irāna)

Dzimšanas datums: 1956

Izlūkošanas ministrs.

Izlūkošanas ministrija viņa vadībā plašā apjomā turpina protestētāju un disidentu patvaļīgas aizturēšanas un vajāšanas. Izlūkošanas ministrija turpina vadīt Evinas cietuma 209. nodaļu, kurā tiek turēti daudzi aktīvisti par viņu miermīlīgajām darbībām, protestējot pret esošo valdību. Pratinātāji no Izlūkošanas ministrijas 209. nodaļā ieslodzītos piekāva un pakļāva psiholoģiskai un dzimumvardarbībai. Kā izlūkdienesta ministrs Moslehi ir atbildīgs par notiekošajiem pārkāpumiem.

10.10.2011


12.10.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 267/19


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2011. gada 11. oktobris),

ar ko dalībvalstīm atļauj pagarināt pagaidu atļaujas, kuras piešķirtas jaunām darbīgajām vielām benalaksilam-M, gamma-cihalotrīnam un valifenalātam

(izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 7092)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2011/671/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (1) un jo īpaši tās 8. panta 1. punkta ceturto daļu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (2), un jo īpaši tās 80. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 80. panta 1. punkta a) apakšpunktu Direktīvu 91/414/EEK turpina piemērot darbīgajām vielām, par kurām pirms 2011. gada 14. jūnija tika pieņemts lēmums saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 6. panta 3. punktu.

(2)

Portugāle 2002. gada februārī saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 6. panta 2. punktu saņēma pieteikumu no ISAGRO IT iekļaut darbīgo vielu benalaksilu-M Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā. Ar Komisijas Lēmumu 2003/35/EK (3) tika apstiprināts, ka dokumentācija ir pilnīga un principā to var uzskatīt par atbilstošu minētās direktīvas II un III pielikumā noteiktajām prasībām par datiem un informāciju.

(3)

Apvienotā Karaliste 2001. gada augustā saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 6. panta 2. punktu no Pytech Chemicals GmbH saņēma pieteikumu iekļaut darbīgo vielu gamma-cihalotrīnu Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā. Ar Komisijas Lēmumu 2004/686/EK (4) tika apstiprināts, ka dokumentācija ir pilnīga un principā to var uzskatīt par atbilstošu minētās direktīvas II un III pielikumā noteiktajām prasībām par datiem un informāciju.

(4)

Ungārija 2005. gada septembrī saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 6. panta 2. punktu saņēma pieteikumu no ISAGRO SpA iekļaut darbīgo vielu valifenalātu, kas agrāk saukta par valifenalu, Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā. Ar Komisijas Lēmumu 2006/586/EK (5) tika apstiprināts, ka dokumentācija ir pilnīga un principā to var uzskatīt par atbilstošu minētās direktīvas II un III pielikumā noteiktajām prasībām par datiem un informāciju.

(5)

Apstiprinājums par to, ka dokumentācija ir pilnīga, bija nepieciešams, lai dokumentus varētu rūpīgi pārbaudīt un lai dalībvalstis uz laikposmu līdz trim gadiem varētu piešķirt pagaidu atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, kuru sastāvā ir attiecīgās darbīgās vielas, atbilstoši Direktīvas 91/414/EEK 8. panta 1. punkta nosacījumiem un jo īpaši nosacījumiem par darbīgo vielu un augu aizsardzības līdzekļu detalizētu novērtējumu, ņemot vērā minētajā direktīvā noteiktās prasības.

(6)

Saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 6. panta 2. un 4. punkta noteikumiem tika novērtēts, kā minētās darbīgās vielas ietekmē cilvēku veselību un vidi, ja tās izmanto pieteikuma iesniedzēju ierosinātajos veidos. Ziņotājas dalībvalstis Komisijai 2003. gada 21. novembrī iesniedza novērtējuma ziņojuma projektu par benalaksilu-M, 2008. gada 25. janvārī par gamma-cihalotrīnu un 2008. gada 19. februārī – par valifenalātu.

(7)

Pēc tam, kad ziņotājas dalībvalstis bija iesniegušas novērtējuma ziņojumu projektus, konstatēja, ka no pieteikumu iesniedzējiem jāpieprasa papildu informācija un ziņotājām dalībvalstīm šī informācija jāpārbauda un jāiesniedz novērtējums. Tāpēc dokumentācijas pārbaude joprojām turpinās un šo novērtēšanu nebūs iespējams pabeigt termiņā, kas paredzēts Direktīvā 91/414/EEK, to lasot kopā ar Komisijas Lēmumu 2009/579/EK (6) (par benalaksilu-M) un Komisijas Lēmumu 2009/865/EK (7) (par gamma-cihalotrīnu).

(8)

Pagaidām novērtējumā nav norādīts, ka būtu iemesls tūlītējām bažām, tādēļ saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 8. panta noteikumiem dalībvalstīm būtu jādod iespēja par 24 mēnešiem pagarināt pagaidu atļaujas, kuras izsniegtas augu aizsardzības līdzekļiem, kuri satur attiecīgās darbīgās vielas, lai varētu turpināt dokumentācijas pārbaudi. Paredzams, ka novērtēšanas un lēmuma pieņemšanas process attiecībā uz lēmumu par benalaksila-M, gamma-cihalotrīna un valifenalāta iespējamu apstiprināšanu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 13. panta 2. punktu tiks pabeigts 24 mēnešu laikā.

(9)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Dalībvalstis uz laikposmu, kas beidzas vēlākais 2013. gada 31. oktobrī, var pagarināt to augu aizsardzības līdzekļu pagaidu atļauju termiņu, kuri satur benalaksilu-M, gamma-cihalotrīnu vai valifenalātu.

2. pants

Šis lēmums ir spēkā līdz 2013. gada 31. oktobrim.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2011. gada 11. oktobrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

John DALLI


(1)  OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.

(2)  OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.

(3)  OV L 11, 16.1.2003., 52. lpp.

(4)  OV L 313, 12.10.2004., 21. lpp.

(5)  OV L 236, 31.8.2006., 31. lpp.

(6)  OV L 198, 30.7.2009., 80. lpp.

(7)  OV L 314, 1.12.2009., 100. lpp.