ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2011.265.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 265

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

54. sējums
2011. gada 11. oktobris


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/77/ES (2011. gada 27. septembris), ar ko groza Direktīvu 2006/116/EK par autortiesību un dažu blakustiesību aizsardzības termiņiem

1

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 999/2011 (2011. gada 10. oktobris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Baltkrieviju

6

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 1000/2011 (2011. gada 10. oktobris), ar ko īsteno 8.a panta 1. punktu Regulā (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Baltkrieviju

8

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1001/2011 (2011. gada 10. oktobris), ar ko nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

15

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums 2011/666/KĀDP (2011. gada 10. oktobris), ar kuru groza Lēmumu 2010/639/KĀDP, ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret Baltkrieviju

17

 

 

2011/667/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2011. gada 10. oktobris) par kārtību, kādā koordinēti piemērojami piespiedu izpildes noteikumi attiecībā uz mobilajiem satelītsakaru pakalpojumiem (MSP) atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmuma Nr. 626/2008/EK 9. panta 3. punktam (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 7001)  ( 1 )

25

 

 

IETEIKUMI

 

 

2011/668/ES

 

*

Padomes Ieteikums (2011. gada 15. februāris) attiecībā uz Komisijas atbrīvošanu no atbildības par Eiropas Attīstības fonda (devītais EAF) darbību īstenošanu 2009. finanšu gadā

28

 

 

2011/669/ES

 

*

Padomes Ieteikums (2011. gada 4. oktobris) par Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļa iecelšanu amatā

29

 

 

Labojumi

 

*

Labojums dalībvalstu valdību pārstāvju 2010. gada 18. novembra Lēmumā 2010/703/ES, ar ko ieceļ amatā Vispārējās tiesas tiesnesi (OV L 306, 23.11.2010.)

30

 

*

Labojums Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju 2010. gada 25. februāra Lēmumā 2010/762/ES, ar ko nosaka Eiropas Patvēruma atbalsta biroja mītnesvietu (OV L 324, 9.12.2010.)

30

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Leģislatīvi akti

DIREKTĪVAS

11.10.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 265/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2011/77/ES

(2011. gada 27. septembris),

ar ko groza Direktīvu 2006/116/EK par autortiesību un dažu blakustiesību aizsardzības termiņiem

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 53. panta 1. punktu, 62. pantu un 114. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (2),

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/116/EK (3) izpildītāju un fonogrammu producentu tiesību aizsardzības termiņš ir 50 gadi.

(2)

Izpildītāju gadījumā šis laikposms sākas izpildījuma brīdī, vai arī, ja izpildījuma fiksācija šajā periodā ir likumīgi publicēta vai likumīgi publiskota 50 gadu laikā pēc izpildījuma, laikposms sākas dienā, kad tā pirmoreiz publicēta vai pirmoreiz publiskota, atkarībā no tā, kas noticis vispirms.

(3)

Attiecībā uz fonogrammu producentiem šis laikposms sākas ar fonogrammas fiksāciju vai ar tās likumīgu publicēšanu 50 gadu laikā pēc fiksācijas, vai arī, ja fonogramma netiek šādi publicēta, no tās likumīgas publiskošanas 50 gadu laikā pēc fiksācijas.

(4)

Izpildītāju radošā devuma sabiedriski atzītais nozīmīgums būtu jāatspoguļo ar tādu aizsardzības līmeni, lai atzītu viņu radošo un māksliniecisko ieguldījumu.

(5)

Izpildītāji parasti uzsāk karjeru jaunībā, un pašreizējais 50 gadu aizsardzības termiņš, ko piemēro izpildījumu fiksācijām, bieži vien nenodrošina šo darbu aizsardzību izpildītāju visas dzīves garumā. Tāpēc daži izpildītāji saskaras ar ienākumu trūkumu mūža nogalē. Turklāt bieži vien izpildītāji nevar izmantot savas tiesības, lai novērstu vai ierobežotu aizskarošu viņu darbu izmantošanu viņu dzīves laikā.

(6)

Izpildītājiem vajadzētu būt iespējai vismaz dzīves laikā gūt ieņēmumus no izņēmuma tiesībām uz reproducēšanu un publiskošanu, kā tas noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2001/29/EK (2001. gada 22. maijs) par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā (4), taisnīgu atlīdzību par reproducēšanu personiskai lietošanai minētās direktīvas izpratnē, kā arī ieņēmumus no izņēmuma tiesībām uz izplatīšanu un iznomāšanu atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2006/115/EK (2006. gada 12. decembris) par nomas tiesībām un patapinājuma tiesībām, un dažām blakustiesībām intelektuālā īpašumā jomā (5).

(7)

Tādēļ aizsardzības termiņš izpildījumu fiksācijām un fonogrammām būtu jāpagarina līdz 70 gadiem pēc attiecīgā notikuma.

(8)

Izpildītājam būtu jāatgūst izpildījuma fiksācijas tiesības, ja fonogrammas producents nepiedāvā pārdošanā tādas fonogrammas eksemplāru pietiekamu daudzumu Starptautiskās Konvencijas par izpildītāju, fonogrammu producentu un raidorganizāciju tiesību aizsardzību izpratnē, kura, ja netiktu pagarināts termiņš, būtu neaizsargāts darbs, vai arī producents nepietiekami fonogrammu publisko. Šādai iespējai vajadzētu būt pieejamai, kad ir beidzies pieņemams laikposms, kas fonogrammas producentam atvēlēts, lai veiktu šīs abas izmantošanas darbības. Tādēļ fonogrammas producentam uz fonogrammu noteikto tiesību termiņam būtu jābeidzas, lai izvairītos no situācijas, kurā vienlaikus spēkā ir šīs tiesības un tās izpildītāja tiesības uz izpildījuma fiksāciju, kuras vairs nav nodotas tālāk vai piešķirtas fonogrammas producentam.

(9)

Stājoties līgumattiecībās ar fonogrammu producentu, izpildītājiem parasti nākas nodot fonogrammas producentam sava izņēmuma tiesības saistībā ar izpildījuma fiksācijas reproducēšanu, izplatīšanu, iznomāšanu un pieejamības nodrošināšanu. Pretī daži izpildītāji saņem autoratlīdzības avansu un maksājumus saņem tikai tad, kad fonogrammas producents ir atguvis izdevumus par sākotnējo avansu un veicis jebkādus līgumā noteiktos atskaitījumus. Citi izpildītāji nodod tālāk vai piešķir savas izņēmuma tiesības, saņemot par to vienreizēju atlīdzību (maksājumu, ko neveic atkārtoti). Tas jo īpaši notiek to izpildītāju gadījumā, kuri veido attiecīgā darba fonu un netiek iekļauti darbinieku sarakstā (“mazpazīstami izpildītāji”), taču dažreiz arī darbinieku sarakstā iekļauto izpildītāju (“slaveni izpildītāji”) gadījumā.

(10)

Lai nodrošinātu, ka izpildītāji, kuri nodevuši tālāk vai piešķīruši izņēmuma tiesības fonogrammu producentiem, gūtu labumu no termiņa pagarināšanas, būtu jāievieš vairāki papildu pasākumi.

(11)

Pirmajam papildu pasākumam vajadzētu būt uzlikt fonogrammu producentiem pienākumu vismaz reizi gadā atlikt summu, kas atbilst 20 % no ieņēmumiem, kuri izriet no izņēmuma tiesībām izplatīt, reproducēt un publiskot fonogrammas. “Ieņēmumi” ir ieņēmumi, ko fonogrammas producents guvis pirms izmaksu atskaitīšanas.

(12)

Šādas summas būtu jāparedz tikai tam, lai veiktu maksājumus izpildītājiem, kuru izpildījums ir fiksēts fonogrammā un kuri ir nodevuši tālāk vai piešķīruši izņēmuma tiesības fonogrammas producentam, pretī saņemot par to vienreizēju maksājumu. Šādi atliktās summas vismaz reizi gadā individuāli būtu jāizmaksā mazpazīstamiem izpildītājiem. Šādas izmaksas veikšana būtu jāuztic autortiesību aģentūrām, un var piemērot valsts noteikumus par nedalāmiem ieņēmumiem. Lai novērstu nesamērīgu slogu šo ieņēmumu iekasēšanā un pārvaldīšanā, dalībvalstīm vajadzētu varēt noteikt, cik lielā mērā maksāšanas pienākums attiecas uz mikrouzņēmumiem, ja šādi maksājumi nebūtu lietderīgi attiecībā pret izmaksām, ko rada šādu ieņēmumu iekasēšana un pārvaldīšana.

(13)

Tomēr ar Direktīvas 2006/115/EK 5. pantu izpildītājiem jau ir piešķirtas neatsaucamas tiesības uz taisnīgu atlīdzību par iznomāšanu, tostarp par fonogrammu iznomāšanu. Tāpat, uzsākot līgumattiecības, izpildītāji parasti nenodod fonogrammu producentiem savas tiesības pieprasīt vienreizēju taisnīgu atlīdzību par raidīšanu un publiskošanu saskaņā ar Direktīvas 2006/115/EK 8. panta 2. punktu un taisnīgu atlīdzību par reproducēšanu personiskai lietošanai saskaņā ar Direktīvas 2001/29/EK 5. panta 2. punkta b) apakšpunktu. Tādēļ, aprēķinot kopējo summu, kas fonogrammas producentam jāatvēl papildu atlīdzības maksājumiem, nebūtu jāņem vērā ieņēmumi, kurus fonogrammas producents guvis no fonogrammu iznomāšanas, no vienreizējās taisnīgās atlīdzības par raidīšanu un publiskošanu vai no taisnīgas atlīdzības, kas saņemta par kopēšanu privātām vajadzībām.

(14)

Otrajam papildu pasākumam, lai atkārtoti līdzsvarotu līgumus, ar kuriem mūzikas izpildītāji uz autoratlīdzības pamata nodod tālāk savas izņēmuma tiesības fonogrammas producentam, vajadzētu būt “pilnīgai atjaunošanai” attiecībā uz tiem izpildītājiem, kuri savas iepriekš minētās izņēmuma tiesības pret autoratlīdzību vai atlīdzību ir piešķīruši fonogrammu producentiem. Lai izpildītāji pilnībā gūtu labumu no pagarinātā aizsardzības termiņa, dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka saskaņā ar vienošanos starp fonogrammu producentiem un izpildītājiem pagarinātajā termiņā izpildītājiem tiek maksāta autoratlīdzība vai atlīdzības likme, ko neietekmē avansa maksājumi vai līgumā noteiktie atskaitījumi.

(15)

Juridiskās noteiktības labad būtu jāparedz, ka, ja līgumā nav skaidras norādes par pretējo, tie līgumi par izpildījuma fiksācijas tiesību nodošanu vai piešķiršanu, kas noslēgti pirms dienas, kad dalībvalstīm jāpieņem šo direktīvu īstenojošie pasākumi, paliek spēkā arī pagarinātajā termiņā.

(16)

Dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai noteikt, ka konkrētus minēto līgumu noteikumus, kas paredz regulāri maksājamu atlīdzību, ir iespējams mainīt atkārtotu sarunu gaitā par labu izpildītājiem. Dalībvalstīs vajadzētu būt spēkā procedūrām, ko piemēro gadījumos, kad atkārtotas sarunas ir nerezultatīvas.

(17)

Šai direktīvai nebūtu jāietekmē dalībvalstu noteikumus un nolīgumus, kas ir saskaņā ar tās noteikumiem, piemēram, kolektīvus nolīgumus, ko dalībvalstīs noslēgušas izpildītājus pārstāvošas organizācijas un producentus pārstāvošas organizācijas.

(18)

Dažās dalībvalstīs attiecībā uz muzikālām kompozīcijām ar vārdiem noteikts vienots aizsardzības termiņš, ko aprēķina pēc tam, kad miris pēdējais pārējos līdzautorus pārdzīvojušais autors, savukārt citās dalībvalstīs mūzikai un tekstam piemēro atšķirīgus termiņus. Vairākums muzikālo kompozīciju ar vārdiem ir vairāku autoru kopdarbs. Piemēram, opera bieži vien ir libretista un komponista kopdarbs. Turklāt tādos mūzikas žanros kā džezs, roks un popmūzika radošā procesa pamatā nereti ir vairāku autoru sadarbība.

(19)

Līdz ar to aizsardzības termiņa saskaņošana attiecībā uz muzikālajām kompozīcijām ar vārdiem, kuru teksts un mūzika radīti kopīgai izmantošanai, ir nepilnīga, radot šķēršļus preču un pakalpojumu, piemēram, pārrobežu kolektīvā pārvaldījuma pakalpojumu, brīvai apritei. Lai nodrošinātu šādu šķēršļu novēršanu, visiem šādiem aizsargātiem darbiem vajadzētu būt vienādam saskaņotam aizsardzības termiņam visās dalībvalstīs dienā, līdz kurai dalībvalstīm jātransponē šī direktīva.

(20)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Direktīva 2006/116/EK.

(21)

Ņemot vērā to, ka papildu pasākumu mērķus nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, jo valsts pasākumi šajā jomā izraisītu konkurences traucējumus vai arī ietekmētu fonogrammu producentu izņēmuma tiesību jomu, kuras ir noteiktas Savienības tiesību aktos, un to, ka šos mērķus var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā direktīvā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai.

(22)

Saskaņā ar 34. punktu Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu (6) dalībvalstīm tiek ieteikts izstrādāt tabulas gan pašu lietošanai, gan arī Savienības vajadzībām, kurās cik vien iespējams parādīta atbilsme starp šo direktīvu un transponēšanas pasākumiem, un darīt tās pieejamas sabiedrībai,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Grozījumi Direktīvā 2006/116/EK

Direktīvu 2006/116/EK groza šādi:

1)

direktīvas 1. pantam pievieno šādu punktu:

“7.   Muzikālu kompozīciju ar vārdiem aizsardzības termiņš beidzas 70 gadus pēc tam, kad mirusi pēdējā no turpmāk minētajām personām, neatkarīgi no tā, vai šī persona atzīta vai nav atzīta par līdzautoru – teksta autors vai mūzikas komponists, ja šie abi devumi tika īpaši sacerēti attiecīgajai muzikālajai kompozīcijai ar vārdiem.”;

2)

direktīvas 3. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktā otro teikumu aizstāj ar šādu tekstu:

“Tomēr,

ja šajā laikposmā izpildījuma fiksācija citādā veidā nekā fonogrammā tiek likumīgi publicēta vai likumīgi publiskota, tiesību termiņš beidzas 50 gadus pēc dienas, kad tā pirmoreiz šādi publicēta vai publiskota, atkarībā no tā, kas noticis vispirms,

ja šajā laikposmā izpildījuma fiksācija fonogrammā tiek likumīgi publicēta vai likumīgi publiskota, tiesību termiņš beidzas 70 gadus pēc dienas, kad tā pirmoreiz šādi publicēta vai publiskota, atkarībā no tā, kas noticis vispirms.”;

b)

panta 2. punkta otrajā un trešajā teikumā skaitli “50” aizstāj ar skaitli “70”;

c)

iekļauj šādus punktus:

“2.a   Ja 50 gadus pēc tam, kad fonogramma ir likumīgi publicēta, vai, ja tā nav publicēta, 50 gadus pēc tam, kad tā ir likumīgi publiskota, fonogrammas producents nepiedāvā nopirkt fonogrammas kopijas pietiekamā daudzumā vai nenodrošina tās pieejamību sabiedrībai pa vadiem vai bezvadu līdzekļiem tā, ka sabiedrības locekļi var tai piekļūt individuāli izvēlētā vietā un laikā, izpildītājs var izbeigt līgumu, saskaņā ar kuru izpildītājs savas izpildījuma fiksācijas tiesības ir nodevis vai piešķīris fonogrammas producentam (turpmāk “nodošanas vai piešķiršanas līgums”). Tiesības izbeigt nodošanas vai piešķiršanas līgumu var izmantot, ja producents gada laikā pēc tam, kad izpildītājs viņam ir paziņojis par nodomu izbeigt nodošanas vai piešķiršanas līgumu saskaņā ar iepriekšējā teikumā noteikto kārtību, neveic abas iepriekšējā teikumā minētās izmantošanas darbības. Izpildītājs nevar atteikties no šīm tiesībām izbeigt līgumu. Ja fonogrammas fiksācijā ietverti vairāku izpildītāju izpildījumi, viņi var izbeigt nodošanas vai piešķiršanas līgumus saskaņā ar spēkā esošajiem valsts tiesību aktiem. Ja nodošanas vai piešķiršanas līgums tiek izbeigts saskaņā ar šo punktu, fonogrammas producenta tiesības uz fonogrammu beidzas.

2.b   Ja nodošanas vai piešķiršanas līgumā izpildītājam ir noteiktas tiesības pieprasīt vienreizēju atlīdzību, izpildītājam ir tiesības saņemt ikgadēju papildu atlīdzību no fonogrammas producenta par katru pilno gadu, sākot no nākamā gada pēc 50. gada, kad fonogramma ir likumīgi publicēta, vai, ja tā nav publicēta, pēc 50. gada, kad tā ir likumīgi publiskota. Izpildītājs nevar atteikties no tiesībām gūt šādu ikgadēju papildu atlīdzību.

2.c   Kopējā summa, kas fonogrammas producentam jāatvēl 2.b punktā minētās ikgadējās papildu atlīdzības maksājumiem, atbilst 20 % no ieņēmumiem, kurus fonogrammas producents gadā pirms minētās atlīdzības izmaksāšanas guvis, reproducējot, izplatot un nodrošinot pieejamību attiecīgajām fonogrammām, pēc 50. gada, kad fonogramma ir likumīgi publicēta, vai, ja tā nav publicēta, pēc 50. gada, kad tā ir likumīgi publiskota.

Dalībvalstis nodrošina, ka fonogrammu producentiem pēc pieprasījuma jāsniedz izpildītājiem, kam ir tiesības uz 2.b minēto ikgadējo papildu atlīdzību, visa informācija, kāda var būt nepieciešama, lai nodrošinātu šādas atlīdzības izmaksu.

2.d   Dalībvalstis nodrošina, ka autortiesību aģentūras administrē tiesības gūt 2.b punktā minēto ikgadējo papildu atlīdzību.

2.e   Ja izpildītājam ir tiesības saņemt regulārus maksājumus, no izpildītājam veiktajiem maksājumiem neatskaita ne avansa maksājumus, ne līgumā noteiktos atskaitījumus pēc 50. gada, kad fonogramma ir likumīgi publicēta, vai, ja tā nav publicēta, pēc 50. gada, kad tā ir likumīgi publiskota.”;

3)

direktīvas 10. pantam pievieno šādus punktus:

“5.   Direktīvas 3. panta 1. līdz 2.e punktu tās 2011. gada 31. oktobrī spēkā esošajā redakcijā turpina piemērot attiecībā uz tām izpildījumu fiksācijām un fonogrammām, saistībā ar kurām izpildītājs un fonogrammas producents 2013. gada gada 1. novembrī joprojām ir aizsargāts saskaņā ar minētajām tiesību normām tās 2011. gada 30. oktobrī spēkā esošajā redakcijā, kā arī attiecībā uz tām izpildījumu fiksācijām un fonogrammām, kuras ir radušās pēc minētās dienas.

6.   Direktīvas 1. panta 7. punktu piemēro muzikālajām kompozīcijām ar vārdiem, kurām vismaz mūzika vai dzeja ir aizsargāta vismaz vienā dalībvalstī 2013. gada 1. novembrī, un muzikālajām kompozīcijām ar vārdiem, kas radušās pēc šā datuma.

Šā punkta pirmā daļa neskar nevienu izmantošanas darbību, kas veikta pirms 2013. gada 1. novembra. Dalībvalstis pieņem vajadzīgos noteikumus, lai jo īpaši aizsargātu trešo personu iegūtas tiesības.”;

4)

iekļauj šādu pantu:

“10.a pants

Pārejas pasākumi

1.   Ja nav skaidri noteiktu norāžu par pretējo, uzskata, ka pirms 2013. gada 1. novembra noslēgts nodošanas vai piešķiršanas līgums turpina radīt tiesiskas sekas arī pēc tam, kad izpildītājs vairs nebūtu aizsargāts atbilstīgi 3. panta 1. punktam 2011. gada 30. oktobrī spēkā esošajā redakcijā.

2.   Dalībvalstis var noteikt, ka nodošanas vai piešķiršanas līgumus, kas izpildītājam dod tiesības saņemt regulārus maksājumus un kas ir noslēgti pirms 2013. gada 1. novembra, var grozīt pēc 50. gada, kopš fonogramma ir likumīgi publicēta, vai, ja tā nav publicēta, pēc 50. gada, kopš tā ir likumīgi publiskota.”

2. pants

Transponēšana

1.   Dalībvalstīs līdz 2013. gada 1. novembrim stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis nekavējoties informē par tiem Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem minētos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka to, kā izdarīt šādas atsauces.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Ziņošana

1.   Komisija līdz 2016. gada 1. novembrim iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai ziņojumu par šīs direktīvas piemērošanu, ņemot vērā digitālā tirgus attīstību, kam vajadzības gadījumā pievienoti atbilstīgi priekšlikumi par turpmāku Direktīvas 2006/116/EK grozīšanu.

2.   Komisija līdz 2012. gada 1. janvārim iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai ziņojumu, izvērtējot iespējamo vajadzību pagarināt tiesību aizsardzības termiņu izpildītājiem un producentiem audiovizuālajā jomā. Vajadzības gadījumā Komisija iesniedz priekšlikumu par turpmāku Direktīvas 2006/116/EK grozīšanu.

4. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Strasbūrā, 2011. gada 27. septembrī

Eiropas Parlamenta vārdā

priekšsēdētājs

J. BUZEK

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

M. DOWGIELEWICZ


(1)  OV C 182, 4.8.2009., 36. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2009. gada 23. aprīļa nostāja (OV C 184 E, 8.7.2010., 331. lpp.) un Padomes 2011. gada 12. septembra lēmums.

(3)  OV L 372, 27.12.2006., 12. lpp.

(4)  OV L 167, 22.6.2001., 10. lpp.

(5)  OV L 376, 27.12.2006., 28. lpp.

(6)  OV C 321, 31.12.2003., 1. lpp.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

11.10.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 265/6


PADOMES REGULA (ES) Nr. 999/2011

(2011. gada 10. oktobris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Baltkrieviju

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 215. pantu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2011/666/KĀDP (2011. gada 10. oktobris), ar ko groza Padomes Lēmumu 2010/639/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Baltkrieviju (1),

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas kopīgo priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padomes Regulā (EK) Nr. 765/2006 (2006. gada 18. maijs) (2) paredzēta prezidenta Lukašenko un dažu Baltkrievijas amatpersonu līdzekļu iesaldēšana.

(2)

Ar Regulu (ES) Nr. 588/2011 (2011. gada 20. jūnijs) (3) Padome pievienoja jaunus vārdus to personu sarakstam, uz kurām attiecas līdzekļu iesaldēšana. Šie jaunie vārdi ietvēra vienības.

(3)

Ar Lēmumu 2011/666/KĀDP Padome noteikca, ka būtu jāparedz izņēmums saistībā ar līdzekļu iesaldēšanu, lai nodrošinātu, ka ES uzņēmumiem nav liegta iespēja atgūt līdzekļus, ko sarakstā iekļautās vienības tiem ir parādā saskaņā ar līgumiem, kuri stājušies spēkā pirms šo vienību iekļaušanas sarakstā.

(4)

Šis pasākums ir Līguma piemērošanas jomā, un tā īstenošanai ir nepieciešamas Savienības līmeņa regulatīvas darbības, jo īpaši lai nodrošinātu to, ka uzņēmēji visās dalībvalstīs to piemēro vienādi.

(5)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 765/2006 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulā (EK) Nr. 765/2006 iekļauj šādu pantu:

“4.a pants

Atkāpjoties no 2. panta 1. punkta, ja I vai IA pielikumā uzskaitītai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai ir jāveic maksājums saskaņā ar līgumu vai vienošanos, ko attiecīgā fiziskā vai juridiskā persona, vienība vai struktūra noslēgusi, vai saskaņā ar saistībām, kas attiecīgajai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai radušās pirms dienas, kad minētā persona, vienība vai struktūra tika iekļauta sarakstā, dalībvalstu kompetentās iestādes, kas norādītas II pielikumā iekļautajās tīmekļa vietnēs, ar nosacījumiem, ko tās uzskata par atbilstīgiem, var atļaut atbrīvot konkrētus iesaldētos līdzekļus vai saimnieciskos resursus, ja:

i)

attiecīgā kompetentā iestāde ir konstatējusi, ka maksājumu neveic tieši vai netieši personai, vienībai vai struktūrai, kas iekļauta I vai IA pielikumā, vai šādas personas labā; un

ii)

attiecīgā dalībvalsts par minēto konstatējumu un nodomu piešķirt atļauju ir paziņojusi pārējām dalībvalstīm un Komisijai vismaz divas nedēļas pirms atļaujas piešķiršanas.”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2011. gada 10. oktobrī

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

C. ASHTON


(1)  Sk. šā Oficiālā Vēstnesā 17. lpp.

(2)  OV L 134, 20.5.2006., 1. lpp.

(3)  OV L 161, 21.6.2011., 1. lpp.


11.10.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 265/8


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1000/2011

(2011. gada 10. oktobris),

ar ko īsteno 8.a panta 1. punktu Regulā (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Baltkrieviju

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 765/2006 (2006. gada 18. maijs) par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Baltkrieviju (1) amatpersonām un jo īpaši tās 8.a panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Padome 2006. gada 18. maijā pieņēma Regulu (EK) Nr. 765/2006.

(2)

Ņemot vērā situācijas nopietnību Baltkrievijā, Regulas (EK) Nr. 765/2006 IA pielikumā iekļautais to fizisko un juridisko personu, vienību un struktūru saraksts, uz kurām attiecina ierobežojošos pasākumus, būtu jāpapildina ar jaunām personām.

(3)

Turklāt būtu jāatjaunina informācija par dažām personām un vienību, kas ir iekļautas minētās regulas IA pielikuma sarakstā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šīs regulas I pielikumā uzskaitītās personas pievieno sarakstam, kas iekļauts Regulas (EK) Nr. 765/2006 IA pielikumā.

2. pants

Regulas Nr. 765/2006 IA pielikumā ierakstus par turpmāk norādītajām personām un vienību aizstāj ar atbilstīgajiem ierakstiem, kas izklāstīti šīs regulas II pielikumā:

1)

Mazouka Siarhei;

2)

Bazanau, Aliaksandr Viktaravich;

3)

Peftiev Vladimir;

4)

Ipatau, Vadzim Dzmitryevich;

5)

Bushnaia, Natallia Uladzimirauna;

6)

Bushchyk, Vasil Vasilievich;

7)

Katsuba, Sviatlana Piatrouna;

8)

Kisialiova, Nadzeia Mikalaeuna;

9)

Padaliak, Eduard Vasilievich;

10)

Rakhmanava, Maryna Iurievna;

11)

Shchurok, Ivan Antonavich;

12)

Sport-pāri;

13)

Shadryna, Hanna Stanislavauna.

3. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2011. gada 10. oktobrī

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

C. ASHTON


(1)  OV L 134, 20.5.2006., 1. lpp.


I PIELIKUMS

Regulas 1. pantā minētās personas

 

Vārds un uzvārds

angļu valodas transkripcijā no baltkrievu valodas un krievu valodas

Vārds un uzvārds

(baltkrievu valodā)

Vārds un uzvārds

(krievu valodā)

Dzimšanas vieta un datums

Amats

1.

Kamisarau, Valery Mikalayevich

Komissarov, Valeri Nikolaevich

Камiсараў Валерый Мiкалаевiч

Комиссаров Валерий Николаевич

 

Minskas pilsētas tiesas tiesnesis. Viņš noraidīja (kā tiesnesis) prasības pārsūdzēt spriedumus attiecībā uz politiskiem un pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem Dmitri Dashkevich, Eduard Lobov, Aleksandr Otroshchenkov, Dmitri Novik, Aleksandr Molchanov. Šie tiesas procesi nepārprotami pārkāpa kriminālprocesa kodeksu.

2.

Stsiapurka, Uladzimir Mikhailavich

Stepurko, Vladimir Mikhailovich

Сцяпурка Уладзiмiр Мiхайлавiч

Степурко Владимир Михайлович

 

Minskas pilsētas tiesas tiesnesis. Viņš noraidīja (kā tiesnesis) prasības pārsūdzēt spriedumus attiecībā uz politiskiem un pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem Irina Khalip, Sergei Martselev, Pavel Severinets, Dmitri Bondarenko, Dmitri Doronin, Sergei Kazakov, Vladimir Loban, Vitali Matsukevich, Evgeni Sekret un Oleg Fedorkevich. Šie tiesas procesi nepārprotami pārkāpa kriminālprocesa kodeksu.

3.

Khrypach, Siarhei Fiodaravich

Khripach, Sergei Fiodorovich

Хрыпач Сяргей Фёдаравiч

Хрипач Сергей Федорович

 

Minskas pilsētas tiesas tiesnesis. Viņš noraidīja (kā tiesnesis) prasības pārsūdzēt spriedumus attiecībā uz bijušiem prezidenta amata kandidātiem Andrei Sannikov, Nikolai Statkevich, Dmitri Uss, Vladimir Nekliaev, politiskiem un pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem Andrei Dmitriev, Ilia Vasilevich, Fiodor Mirzayanov, Oleg Gnedchik, Vladimir Yeriomenok, Andrei Pozniak, Aleksandr Klaskovski, Aleksandr Kviatkevich, Artiom Gribkov, Dmitri Bulanov un (kā tiesas piesēdētājs) Dmitri Dashkevich, Eduard Lobov, Aleksandr Otroshchenkov, Dmitri Novik, Aleksandr Molchanov Šie tiesas procesi nepārprotami pārkāpa kriminālprocesa kodeksu.

4.

Nazaranka, Vasil Andreyevich

Nazarenko, Vasili Andreevich

Назаранка Васiль Андрэевiч

Назаренко Василий Андреевич

 

Minskas pilsētas tiesas tiesnesis. Viņš noraidīja (kā tiesnesis) prasības pārsūdzēt spriedumus attiecībā uz politiskiem un pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem Vasili Parfenkov un (kā tiesas piesēdētājs) Dmitri Dashkevich, Eduard Lobov. Šie tiesas procesi nepārprotami pārkāpa kriminālprocesa kodeksu.

5.

Kamarouskaya, Volha Paulauna

Komarovskaia, Olga Pavlovna

Камароўская Вольга Паўлаўна

Комаровская Ольга Павловна

 

Minskas pilsētas tiesas tiesnese. Viņa noraidīja (kā tiesas piesēdētāja) prasības pārsūdzēt spriedumus attiecībā uz bijušo prezidenta amata kandidātu Andrei Sannikov, politiskiem un pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem Irina Khalip, Sergei Martselev, Pavel Severinets, Aleksandr Otroshchenkov, Dmitri Novik, Aleksandr Molchanov, Ilia Vasilevich, Fiodor Mirzayanov, Oleg Gnedchik, Vladimir Yeriomenok, Dmitri Doronin, Sergei Kazakov, Vladimir Loban, Vitali Matsukevich, Evgeni Sekret and Oleg Fedorkevich. Šie tiesas procesi nepārprotami pārkāpa kriminālprocesa kodeksu.

6.

Zaitsava, Viktoryia Henadzeuna

Zaitseva, Viktoria Gennadievna

Зайцава Вiкторыя Генадзеўна

Зайцева Виктория Геннадьевна

 

Minskas pilsētas tiesas tiesnese. Viņa noraidīja (kā tiesas piesēdētāja) prasības pārsūdzēt spriedumus attiecībā uz bijušo prezidenta amata kandidātu Andrei Sannikov, politiskiem un pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem Ilia Vasilevich, Fiodor Mirzayanov, Oleg Gnedchik un Vladimir Yeriomenok. Šis tiesas process nepārprotami pārkāpa kriminālprocesa kodeksu.

7.

Unukevich, Tamara Vasileuna

Vnukevich, Tamara Vasilievna

Унукевiч Тамара Васiлеўна

Внукевич Тамара Васильевна

 

Minskas pilsētas tiesas tiesnese. Viņa noraidīja (kā tiesas piesēdētāja) prasības pārsūdzēt spriedumus attiecībā uz politiskiem un pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem Irina Khalip, Sergei Martselev, Pavel Severinets. Šis tiesas process nepārprotami pārkāpa kriminālprocesa kodeksu.

8.

Krot, Ihar Uladzimiravich

Krot, Igor Vladimirovich

Крот Iгар Уладзiмiравiч

Крот Игорь Владимирович

 

Minskas pilsētas tiesas tiesnesis. Viņš noraidīja (kā tiesas piesēdētājs) prasību pārsūdzēt spriedumu attiecībā uz politisko aktīvistu Vasili Parfenkov. Šis tiesas process nepārprotami pārkāpa kriminālprocesa kodeksu.

9.

Khrobastau, Uladzimir Ivanavich

Khrobostov, Vladimir Ivanovich

Хробастаў Уладзiмiр Iванавiч

Хробостов Владимир Иванович

 

Minskas pilsētas tiesas tiesnesis. Viņš noraidīja (kā tiesas piesēdētājs) prasību pārsūdzēt spriedumu attiecībā uz politisko aktīvistu Vasili Parfenkov. Šis tiesas process nepārprotami pārkāpa kriminālprocesa kodeksu.

10.

Ihnatovich-Mishneva, Liudmila

Ignatovich-Mishneva, Liudmila

Iгнатовiч-Мiшнева Людмiла

Игнатович-Мишнева Людмила

 

Minskas pilsētas tiesas prokurore, kas nodarbojas ar noraidījumu prasībai pārsūdzēt spriedumu attiecībā uz Molodoi Front (Jaunā fronte) aktīvistiem Dmitri Dashkevich un Eduard Lobov. Šis tiesas process nepārprotami pārkāpa kriminālprocesa kodeksu.

11.

Yarmalitski, Siarhei Uladzimiravich

Ermolitski, Sergei Vladimirovich

(Yermolitski, Sergei Vladimirovich)

Ярмалiцкi Сяргей Уладзiмiравiч

Ермолицкий Сергей Владимирович

 

Shklov ieslodzījuma nometnes direktors. Viņš ir atbildīgs par necilvēcīgo izturēšanos pret ieslodzītajiem, kā arī par bijušā prezidenta amata kandidāta Nikolai Statkevich, kurš tika ieslodzīts sakarā ar 2010. gada 19. decembra notikumiem, un citu ieslodzīto vajāšanu.

12.

Kavaliou, Aliaksandr Mikhailavich

Kovalev, Aleksandr Mikhailovich

Кавалёў Аляксандр Мiхайлавiч

Ковалёв Александр Михайлович

 

Gorki ieslodzījuma nometnes direktors. Viņš ir atbildīgs par necilvēcīgo izturēšanos pret ieslodzītajiem, jo īpaši par to, ka tika vajāts un spīdzināts pilsoniskās sabiedrības aktīvists Dmitri Dashkevich, kurš tika ieslodzīts sakarā ar 2010. gada 19. decembra vēlēšanām, kā arī par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju..

13.

Paluyan, Uladzimir Mikalayevich

Paluyan, Vladimir Nikolaevich

Палуян Уладзiмiр Мiкалаевiч

Полуян Владимир Николаевич

Hrodna apgabala Karelichi rajona ciemats Nekrashevichi 1961

Nodokļu un nodevu ministrs. Pārrauga nodokļu iestādes, kas atbalsta krimināllietu pret Byalyatski, kā aizbildinājumu izmantojot nodokļu nemaksāšanu. Byalyatski aktīvi aizstāvēja un sniedza palīdzību tiem, kas cieta no represijām sakarā ar 2010. gada 19. decembra vēlēšanām, kā arī no represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

14.

Kornau, Uladzimir Uladzimiravich

Kornov, Vladimir Vladimirovich

Корнаў Уладзiмiр Уладзiмiравiч

Корнов Владимир Владимирович

 

Minskas pilsētas tiesas tiesnesis, kas pilnvaroja Byalyatski advokātu pārsūdzības noraidījumu. Byalyatski aktīvi aizstāvēja un sniedza palīdzību tiem, kas cieta no represijām sakarā ar 2010. gada 19. decembra vēlēšanām, kā arī no represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

15.

Shastakou Maksim Aleksandrauvich

(Shastakou Maksim Aleksandravich, Shastakou Maxim Aleksandrauvich, Shastakou Maxim Aleksandravich, Shastakou Maxsim Aleksandrauvich, Shastakou Maxsim Aleksandrauvich)

Shestakov, Maksim Aleksandrovich

Шастакоў Максiм Александравiч

Шестаков Максим Александрович

 

Prokurors, kas iesniedza lietu pret Byalyatski Minskas Pervomaiski rajona tiesā pēc tam, kad Byalyatski iesniedza tiesai prasību par savu aizturēšanu. Byalyatski aktīvi aizstāvēja un sniedza palīdzību tiem, kas cieta no represijām sakarā ar 2010. gada 19. decembra vēlēšanām, kā arī no represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

16.

Herasimovich Volha Ivanavna

(Herasimovich Volha Ivanovna)

Gerasimovich Olga Ivanovna

Герасiмовiч Вольга Иванаўна

(Герасiмовiч Вольга Иваноўна)

Герасимович Ольга Ивановна

 

Prokurors, kas iesniedza lietu pret Byalyatski Minskas pilsētas tiesā pēc tam, kad Byalyatski iesniedza tiesai prasību par savu aizturēšanu. Byalyatski aktīvi aizstāvēja un sniedza palīdzību tiem, kas cieta no represijām sakarā ar 2010. gada 19. decembra vēlēšanām, kā arī no represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.


II PIELIKUMS

Regulas 2. pantā minētās personas un vienība

 

Vārds,

uzvārds baltkrievu valodas transkripcijā,

krievu valodas transkripcijā

Vārds, uzvārds baltkrievu valodā

Vārds, uzvārds krievu valodā

Dzimšanas vieta un datums

Amats

1.

Mazouka, Kiryl Viktaravich

Mazovka, Kirill Viktorovich

Мазоўка Кiрыл Вiктаравiч

Мазовка Кирилл Викторович

 

Prokurors Dashkevich-Lobov lietā. Dmitri Dashkevich un Eduard LobovMolodoi Front (Jaunā Fronte) aktīvisti, kuriem tika piespriests vairākus gadus ilgs cietumsods par “huligānismu”. Viņu cietumsoda īstais iemesls bija tas, ka viņi aktīvi piedalījās 2010. decembra vēlēšanu kampaņā, atbastot vienu no opozīcijas kandidātiem.

2.

Bazanau, Aliaksandr Viktaravich

Bazanov, Aleksandr Viktorovich

Базанаў Аляскандр Вiктаравiч

Базанов Александр Викторович

Kazakhstāna, 26.11.1962.

Prezidenta informācijas un analītiskā centra direktors

3.

Peftiev Vladimir

Peftiev Vladimir Pavlovich

Пефцiеў Уладзiмiр Паўлавiч

Пефтиев Владимир Павлович

1957. gada 1. jūlijā Berdjanskā, Zaporožjes apgabalā, Ukrainā; pašreizējās pases Nr. MP2405942

Persona, kas saistīta ar Aliaksandr Lukashenka, Viktar Lukashenka un Dzmitry Lukashenka. Sniedz konsultācijas ekonomikas jomā prezidentam Lukashenka un ir Lukashenka režīma galvenais sponsors. Vairākuma akcionārs un Beltechexport akcionāru padomes priekšsēdētājs; Beltechexport ir viens no lielākajiem aizsardzības nozares preču eksporta/importa uzņēmumiem Baltkrievijā.

4.

Ipatau, Vadzim Dzmitryevich

Ipatov, Vadim Dmitrievich

Iпатаў Вадзiм Дзмiтрыевiч

ИПАТОВ Вадим Дмитриевич

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja vietnieks (CEC). Kā Centrālās vēlēšanu komisijas loceklim viņam ir kopīga atbildība par starptautisko vēlēšanu standartu pārkāpumiem prezidenta vēlēšanās 2010. gada 19. decembrī.

5.

Bushnaia, Natallia Uladzimirauna (Bushnaya, Natallia Uladzimirauna)

Bushnaia, Natalia Vladimirovna (Bushnaya, Natalya Vladimirovna)

Бушная Наталля Уладзiмiраўна

Бушная, Наталья Владимировна

1953. gadā Mogiļevā

CEC loceklis. Kā Centrālās vēlēšanu komisijas loceklim viņam ir kopīga atbildība par starptautisko vēlēšanu standartu pārkāpumiem prezidenta vēlēšanās 2010. gada 19. decembrī.

6.

Bushchyk, Vasil Vasilievich

Bushchik, Vasili Vasilievich

Бушчык Васiль Васiльевiч

Бущик, Василий Васильевич

 

CEC loceklis. Kā Centrālās vēlēšanu komisijas loceklim viņam ir kopīga atbildība par starptautisko vēlēšanu standartu pārkāpumiem prezidenta vēlēšanās 2010. gada 19. decembrī.

7.

Katsuba, Sviatlana Piatrouna

Katsubo, Svetlana Petrovna

Кацуба Святлана Пятроўна

Кацубо, Светлана Петровна

 

CEC loceklis. Kā Centrālās vēlēšanu komisijas loceklim viņam ir kopīga atbildība par starptautisko vēlēšanu standartu pārkāpumiem prezidenta vēlēšanās 2010. gada 19. decembrī.

8.

Kisialiova, Nadzeia Mikalaeuna (Kisyaliova, Nadzeya Mikalaeuna)

Kiseleva, Nadezhda Nikolaevna

Кiсялёва Надзея Мiкалаеўна

Киселева, Надежда Николаевна

 

CEC loceklis. Kā Centrālās vēlēšanu komisijas loceklim viņam ir kopīga atbildība par starptautisko vēlēšanu standartu pārkāpumiem prezidenta vēlēšanās 2010. gada 19. decembrī.

9.

Padaliak, Eduard Vasilievich (Padalyak, Eduard Vasilyevich)

Podoliak, Eduard Vasilievich (Podolyak, Eduard Vasilyevich)

Падаляк Эдуард Васiльевiч

Подоляк, Эдуард Васильевич

 

CEC loceklis. Kā Centrālās vēlēšanu komisijas loceklim viņam ir kopīga atbildība par starptautisko vēlēšanu standartu pārkāpumiem prezidenta vēlēšanās 2010. gada 19. decembrī.

10.

Rakhmanava, Maryna Iurievna

Rakhmanova, Marina Iurievna

Рахманава Марына Юр’еўна

Рахманова, Марина Юрьевна

 

CEC loceklis. Kā Centrālās vēlēšanu komisijas loceklim viņam ir kopīga atbildība par starptautisko vēlēšanu standartu pārkāpumiem prezidenta vēlēšanās 2010. gada 19. decembrī.

11.

Shchurok, Ivan Antonavich

Shchurok, Ivan Antonovich

Шчурок Iван Антонавiч

Щурок, Иван Антонович

 

CEC loceklis. Kā Centrālās vēlēšanu komisijas loceklim viņam ir kopīga atbildība par starptautisko vēlēšanu standartu pārkāpumiem prezidenta vēlēšanās 2010. gada 19. decembrī.

12.

Sport-Pari

 

“ЗАО Спорт- пари” (оператор республиканской лотереи)

 

Vienību kontrolē Peftiev Vladimir kopā ar Lukashenka, Dzmitry Aliaksandravich, jo pēdējais minētais kontrolē prezidenta sporta klubu, kurš ir obligātās, valsts akciju kontrolpaketes turētājs Sport Pari.

13.

Shadryna, Hanna Stanislavauna

Shadrina, Anna Stanislavovna

Шадрына Ганна Станiславаўна

Шадрина Анна Станиславовна

 

Laikraksta “Sovietskaia Belarus” bijusī galvenā redaktora vietniece


11.10.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 265/15


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1001/2011

(2011. gada 10. oktobris),

ar ko nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas minētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2011. gada 11. oktobrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 10. oktobrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

AL

58,3

EC

36,3

MA

56,6

MK

58,0

ZZ

52,3

0707 00 05

AL

65,0

EG

98,1

MK

64,2

TR

126,8

ZZ

88,5

0709 90 70

TR

118,8

ZZ

118,8

0805 50 10

AR

70,6

BR

41,3

CL

60,5

TR

62,3

UY

56,8

ZA

67,7

ZZ

59,9

0806 10 10

BR

245,7

CL

79,6

MK

85,4

PE

228,3

TR

111,5

US

275,5

ZA

65,0

ZZ

155,9

0808 10 80

CL

81,3

CN

86,4

NZ

116,4

US

114,5

ZA

77,6

ZZ

95,2

0808 20 50

CN

54,5

TR

107,9

ZA

60,3

ZZ

74,2


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


LĒMUMI

11.10.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 265/17


PADOMES LĒMUMS 2011/666/KĀDP

(2011. gada 10. oktobris),

ar kuru groza Lēmumu 2010/639/KĀDP, ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret Baltkrieviju

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

tā kā:

(1)

Padome 2010. gada 25. oktobrī pieņēma Lēmumu 2010/639/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret dažām Baltkrievijas amatpersonām (1).

(2)

Pamatojoties uz Lēmuma 2010/639/KĀDP pārskatīšanu, ierobežojošie pasākumi būtu jāpagarina līdz 2012. gada 31. oktobrim.

(3)

Ņemot vērā situācijas nopietnību Baltkrievijā, Lēmuma 2010/639/KĀDP IIIA pielikumā minēto personu un vienību saraksts, uz kurām attiecina ierobežojošos pasākumus, būtu jāpapildina ar jaunām personām.

(4)

Turklāt būtu jāatjaunina informācija par dažām personām un vienību, kas ir iekļautas minētā Lēmuma IIIA pielikuma sarakstā,

(5)

Lai nodrošinātu to, ka ES uzņēmumiem nav liegta iespēja atgūt līdzekļus, ko sarakstā iekļautās vienības tiem ir parādā saskaņā ar līgumiem, kuri noslēgti pirms minēto vienību iekļaušanas sarakstā, Lēmumā 2010/639/KĀDP ir jāiekļauj atkāpe attiecībā uz līdzekļu iesaldēšanu.

(6)

Lēmums 2010/639/KĀDP būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Lēmumu 2010/639/KĀDP groza šādi:

1.

Lēmuma 3. pantam pievieno šādu punktu:

“3.   Šā lēmuma 2. panta 1. punkts neliedz sarakstā iekļautai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai veikt maksājumus saskaņā ar līgumu, kas noslēgts pirms šīs fiziskās vai juridiskās personas, vienības vai struktūras iekļaušanas sarakstā, ja attiecīgā dalībvalsts ir secinājusi, ka maksājumu tieši vai netieši nesaņem 2. panta 1. punktā minēta fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra.”.

2.

Lēmuma 7. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Šo lēmumu piemēro līdz 2012. gada 31. oktobrim. To pastāvīgi pārskata. Lēmumu var atjaunināt vai vajadzības gadījumā izdarīt tajā grozījumus, ja Padome uzskata, ka tā mērķi nav sasniegti.”.

2. pants

Lēmuma 2010/639/KĀDP IIIA pielikumā iekļauto sarakstu papildina ar šā lēmuma I pielikumā uzskaitītajām personām.

3. pants

Lēmuma 2010/639/KĀDP IIIA pielikumā ierakstus attiecībā uz turpmāk norādītajām personām un vienību aizstāj ar ierakstiem, kas izklāstīti šā lēmuma II pielikumā:

1)

Mazouka Siarhei;

2)

Bazanau, Aliaksandr Viktaravich;

3)

Peftiev Vladimir;

4)

Ipatau, Vadzim Dzmitryevich;

5)

Bushnaia, Natallia Uladzimirauna;

6)

Bushchyk, Vasil Vasilievich;

7)

Katsuba, Sviatlana Piatrouna;

8)

Kisialiova, Nadzeia Mikalaeuna;

9)

Padaliak, Eduard Vasilievich;

10)

Rakhmanava, Maryna Iurievna;

11)

Shchurok, Ivan Antonavich;

12)

Sport-pāri;

13)

Shadryna, Hanna Stanislavauna.

4. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Luksemburgā, 2011. gada 10. oktobrī

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

C. ASHTON


(1)  OV L 280, 26.10.2010., 18. lpp.


I PIELIKUMS

Lēmuma 2. pantā minētās personas

 

Vārds un uzvārds

angļu valodas transkripcijā no baltkrievu valodas un krievu valodas

Vārds un uzvārds

(baltkrievu valodā)

Vārds un uzvārds

(krievu valodā)

Dzimšanas vieta un datums

Amats

1.

Kamisarau, Valery Mikalayevich

Komissarov, Valeri Nikolaevich

Камiсараў Валерый Мiкалаевiч

Комиссаров Валерий Николаевич

 

Minskas pilsētas tiesas tiesnesis. Viņš noraidīja (kā tiesnesis) prasības pārsūdzēt spriedumus attiecībā uz politiskiem un pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem Dmitri Dashkevich, Eduard Lobov, Aleksandr Otroshchenkov, Dmitri Novik, Aleksandr Molchanov. Šie tiesas procesi nepārprotami pārkāpa kriminālprocesa kodeksu.

2.

Stsiapurka, Uladzimir Mikhailavich

Stepurko, Vladimir Mikhailovich

Сцяпурка Уладзiмiр Мiхайлавiч

Степурко Владимир Михайлович

 

Minskas pilsētas tiesas tiesnesis. Viņš noraidīja (kā tiesnesis) prasības pārsūdzēt spriedumus attiecībā uz politiskiem un pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem Irina Khalip, Sergei Martselev, Pavel Severinets, Dmitri Bondarenko, Dmitri Doronin, Sergei Kazakov, Vladimir Loban, Vitali Matsukevich, Evgeni Sekret un Oleg Fedorkevich. Šie tiesas procesi nepārprotami pārkāpa kriminālprocesa kodeksu.

3.

Khrypach, Siarhei Fiodaravich

Khripach, Sergei Fiodorovich

Хрыпач Сяргей Фёдаравiч

Хрипач Сергей Федорович

 

Minskas pilsētas tiesas tiesnesis. Viņš noraidīja (kā tiesnesis) prasības pārsūdzēt spriedumus attiecībā uz bijušiem prezidenta amata kandidātiem Andrei Sannikov, Nikolai Statkevich, Dmitri Uss, Vladimir Nekliaev, politiskiem un pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem Andrei Dmitriev, Ilia Vasilevich, Fiodor Mirzayanov, Oleg Gnedchik, Vladimir Yeriomenok, Andrei Pozniak, Aleksandr Klaskovski, Aleksandr Kviatkevich, Artiom Gribkov, Dmitri Bulanov un (kā tiesas piesēdētājs) Dmitri Dashkevich, Eduard Lobov, Aleksandr Otroshchenkov, Dmitri Novik, Aleksandr Molchanov Šie tiesas procesi nepārprotami pārkāpa kriminālprocesa kodeksu.

4.

Nazaranka, Vasil Andreyevich

Nazarenko, Vasili Andreevich

Назаранка Васiль Андрэевiч

Назаренко Василий Андреевич

 

Minskas pilsētas tiesas tiesnesis. Viņš noraidīja (kā tiesnesis) prasības pārsūdzēt spriedumus attiecībā uz politiskiem un pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem Vasili Parfenkov un (kā tiesas piesēdētājs) Dmitri Dashkevich, Eduard Lobov. Šie tiesas procesi nepārprotami pārkāpa kriminālprocesa kodeksu.

5.

Kamarouskaya, Volha Paulauna

Komarovskaia, Olga Pavlovna

Камароўская Вольга Паўлаўна

Комаровская Ольга Павловна

 

Minskas pilsētas tiesas tiesnese. Viņa noraidīja (kā tiesas piesēdētāja) prasības pārsūdzēt spriedumus attiecībā uz bijušo prezidenta amata kandidātu Andrei Sannikov, politiskiem un pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem Irina Khalip, Sergei Martselev, Pavel Severinets, Aleksandr Otroshchenkov, Dmitri Novik, Aleksandr Molchanov, Ilia Vasilevich, Fiodor Mirzayanov, Oleg Gnedchik, Vladimir Yeriomenok, Dmitri Doronin, Sergei Kazakov, Vladimir Loban, Vitali Matsukevich, Evgeni Sekret un Oleg Fedorkevich. Šie tiesas procesi nepārprotami pārkāpa kriminālprocesa kodeksu.

6.

Zaitsava, Viktoryia Henadzeuna

Zaitseva, Viktoria Gennadievna

Зайцава Вiкторыя Генадзеўна

Зайцева Виктория Геннадьевна

 

Minskas pilsētas tiesas tiesnese. Viņa noraidīja (kā tiesas piesēdētāja) prasības pārsūdzēt spriedumus attiecībā uz bijušo prezidenta amata kandidātu Andrei Sannikov, politiskiem un pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem Ilia Vasilevich, Fiodor Mirzayanov, Oleg Gnedchik un Vladimir Yeriomenok. Šis tiesas process nepārprotami pārkāpa kriminālprocesa kodeksu.

7.

Unukevich, Tamara Vasileuna

Vnukevich, Tamara Vasilievna

Унукевiч Тамара Васiлеўна

Внукевич Тамара Васильевна

 

Minskas pilsētas tiesas tiesnese. Viņa noraidīja (kā tiesas piesēdētāja) prasības pārsūdzēt spriedumus attiecībā uz politiskiem un pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem Irina Khalip, Sergei Martselev, Pavel Severinets. Šis tiesas process nepārprotami pārkāpa kriminālprocesa kodeksu.

8.

Krot, Ihar Uladzimiravich

Krot, Igor Vladimirovich

Крот Iгар Уладзiмiравiч

Крот Игорь Владимирович

 

Minskas pilsētas tiesas tiesnesis. Viņš noraidīja (kā tiesas piesēdētājs) prasību pārsūdzēt spriedumu attiecībā uz politisko aktīvistu Vasili Parfenkov. Šis tiesas process nepārprotami pārkāpa kriminālprocesa kodeksu.

9.

Khrobastau, Uladzimir Ivanavich

Khrobostov, Vladimir Ivanovich

Хробастаў Уладзiмiр Iванавiч

Хробостов Владимир Иванович

 

Minskas pilsētas tiesas tiesnesis. Viņš noraidīja (kā tiesas piesēdētājs) prasību pārsūdzēt spriedumu attiecībā uz politisko aktīvistu Vasili Parfenkov. Šis tiesas process nepārprotami pārkāpa kriminālprocesa kodeksu.

10.

Ihnatovich-Mishneva, Liudmila

Ignatovich-Mishneva, Liudmila

Iгнатовiч-Мiшнева Людмiла

Игнатович-Мишнева Людмила

 

Minskas pilsētas tiesas prokurore, kas nodarbojas ar noraidījumu prasībai pārsūdzēt spriedumu attiecībā uz Molodoi Front (Jaunā fronte) aktīvistiem Dmitri Dashkevich un Eduard Lobov. Šis tiesas process nepārprotami pārkāpa kriminālprocesa kodeksu.

11.

Yarmalitski, Siarhei Uladzimiravich

Ermolitski, Sergei Vladimirovich

(Yermolitski, Sergei Vladimirovich)

Ярмалiцкi Сяргей Уладзiмiравiч

Ермолицкий Сергей Владимирович

 

Shklov ieslodzījuma nometnes direktors. Viņš ir atbildīgs par necilvēcīgo izturēšanos pret ieslodzītajiem, kā arī par bijušā prezidenta amata kandidāta Nikolai Statkevich, kurš tika ieslodzīts sakarā ar 2010. gada 19. decembra notikumiem, un citu ieslodzīto vajāšanu.

12.

Kavaliou, Aliaksandr Mikhailavich

Kovalev, Aleksandr Mikhailovich

Кавалёў Аляксандр Мiхайлавiч

Ковалёв Александр Михайлович

 

Gorki ieslodzījuma nometnes direktors. Viņš ir atbildīgs par necilvēcīgo izturēšanos pret ieslodzītajiem, jo īpaši par to, ka tika vajāts un spīdzināts pilsoniskās sabiedrības aktīvists Dmitri Dashkevich, kurš tika ieslodzīts sakarā ar 2010. gada 19. decembra vēlēšanām, kā arī par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

13.

Paluyan, Uladzimir Mikalayevich

Paluyan, Vladimir Nikolaevich

Палуян Уладзiмiр Мiкалаевiч

Полуян Владимир Николаевич

Hrodna apgabala Karelichi rajona ciemats Nekrashevichi

1961

Nodokļu un nodevu ministrs. Pārrauga nodokļu iestādes, kas atbalsta krimināllietu pret Byalyatski, kā aizbildinājumu izmantojot nodokļu nemaksāšanu. Byalyatski aktīvi aizstāvēja un sniedza palīdzību tiem, kas cieta no represijām sakarā ar 2010. gada 19. decembra vēlēšanām, kā arī no represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

14.

Kornau, Uladzimir Uladzimiravich

Kornov, Vladimir Vladimirovich

Корнаў Уладзiмiр Уладзiмiравiч

Корнов Владимир Владимирович

 

Minskas pilsētas tiesas tiesnesis, kas pilnvaroja Byalyatski advokātu pārsūdzības noraidījumu. Byalyatski aktīvi aizstāvēja un sniedza palīdzību tiem, kas cieta no represijām sakarā ar 2010. gada 19. decembra vēlēšanām, kā arī no represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

15.

Shastakou Maksim Aleksandrauvich

(Shastakou Maksim Aleksandravich, Shastakou Maxim Aleksandrauvich, Shastakou Maxim Aleksandravich, Shastakou Maxsim Aleksandrauvich, Shastakou Maxsim Aleksandrauvich)

Shestakov, Maksim Aleksandrovich

Шастакоў Максiм Александравiч

Шестаков Максим Александрович

 

Prokurors, kas iesniedza lietu pret Byalyatski Minskas Pervomaiski rajona tiesā pēc tam, kad Byalyatski iesniedza tiesai prasību par savu aizturēšanu. Byalyatski aktīvi aizstāvēja un sniedza palīdzību tiem, kas cieta no represijām sakarā ar 2010. gada 19. decembra vēlēšanām, kā arī no represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

16.

Herasimovich Volha Ivanavna

(Herasimovich Volha Ivanovna)

Gerasimovich Olga Ivanovna

Герасiмовiч Вольга Иванаўна

(Герасiмовiч Вольга Иваноўна)

Герасимович Ольга Ивановна

 

Prokurors, kas iesniedza lietu pret Byalyatski Minskas pilsētas tiesā pēc tam, kad Byalyatski iesniedza tiesai prasību par savu aizturēšanu. Byalyatski aktīvi aizstāvēja un sniedza palīdzību tiem, kas cieta no represijām sakarā ar 2010. gada 19. decembra vēlēšanām, kā arī no represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.


II PIELIKUMS

Lēmuma 3. pantā minētās personas un vienība

 

Vārds,

uzvārds baltkrievu transkripcijā,

krievu transkripcijā

Vārds, uzvārds baltkrievu valodā

Vārds, uzvārds krievu valodā

Dzimšanas vieta un datums

Amats

1.

Mazouka, Kiryl Viktaravich

Mazovka, Kirill Viktorovich

Мазоўка Кiрыл Вiктаравiч

Мазовка Кирилл Викторович

 

Prokurors Dashkevich-Lobov lietā. Dmitri Dashkevich un Eduard LobovMolodoi Front (Jaunā Fronte) aktīvisti, kuriem tika piespriests vairākus gadus ilgs cietumsods par “huligānismu”. Viņu cietumsoda īstais iemesls bija tas, ka viņi aktīvi piedalījās 2010. decembra vēlēšanu kampaņā, atbastot vienu no opozīcijas kandidātiem.

2.

Bazanau, Aliaksandr Viktaravich

Bazanov, Aleksandr Viktorovich

Базанаў Аляскандр Вiктаравiч

Базанов Александр Викторович

Kazahstānā, 26.11.1962.

Prezidenta informācijas un analītiskā centra direktors

3.

Peftiev Vladimir

Peftiev Vladimir Pavlovich

Пефцiеў Уладзiмiр Паўлавiч

Пефтиев Владимир Павлович

1957. gada 1. jūlijā Berdjanskā, Zaporožjes apgabalā, Ukrainā, pašreizējās pases Nr. MP2405942

Persona, kas saistīta ar Aliaksandr Lukashenka, Viktar Lukashenka un Dzmitry Lukashenka. Sniedz konsultācijas ekonomikas jomā prezidentam Lukashenka un ir Lukashenka režīma galvenais sponsors. Vairākuma akcionārs un Beltechexport akcionāru padomes priekšsēdētājs; Beltechexport ir viens no lielākajiem aizsardzības preču eksporta/importa uzņēmumiem Baltkrievijā.

4.

Ipatau, Vadzim Dzmitryevich

Ipatov, Vadim Dmitrievich

Iпатаў Вадзiм Дзмiтрыевiч

Ипатов Вадим Дмитриевич

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja vietnieks (CEC). Kā Centrālās vēlēšanu komisijas loceklim viņam ir kopīga atbildība par starptautisko vēlēšanu standartu pārkāpumiem prezidenta vēlēšanās 2010. gada 19. decembrī.

5.

Bushnaia, Natallia Uladzimirauna (Bushnaya, Natallia Uladzimirauna)

Bushnaia, Natalia Vladimirovna (Bushnaya, Natalya Vladimirovna)

Бушная Наталля Уладзiмiраўна

Бушная, Наталья Владимировна

1953. gadā Mogiļevā

CEC loceklis. Kā Centrālās vēlēšanu komisijas loceklim viņam ir kopīga atbildība par starptautisko vēlēšanu standartu pārkāpumiem prezidenta vēlēšanās 2010. gada 19. decembrī.

6.

Bushchyk, Vasil Vasilievich

Bushchik, Vasili Vasilievich

Бушчык Васiль Васiльевiч

Бущик, Василий Васильевич

 

CEC loceklis. Kā Centrālās vēlēšanu komisijas loceklim viņam ir kopīga atbildība par starptautisko vēlēšanu standartu pārkāpumiem prezidenta vēlēšanās 2010. gada 19. decembrī.

7.

Katsuba, Sviatlana Piatrouna

Katsubo, Svetlana Petrovna

Кацуба Святлана Пятроўна

Кацубо, Светлана Петровна

 

CEC loceklis. Kā Centrālās vēlēšanu komisijas loceklim viņam ir kopīga atbildība par starptautisko vēlēšanu standartu pārkāpumiem prezidenta vēlēšanās 2010. gada 19. decembrī.

8.

Kisialiova, Nadzeia Mikalaeuna (Kisyaliova, Nadzeya Mikalaeuna)

Kiseleva, Nadezhda Nikolaevna

Кiсялёва Надзея Мiкалаеўна

Киселева, Надежда Николаевна

 

CEC loceklis. Kā Centrālās vēlēšanu komisijas loceklim viņam ir kopīga atbildība par starptautisko vēlēšanu standartu pārkāpumiem prezidenta vēlēšanās 2010. gada 19. decembrī.

9.

Padaliak, Eduard Vasilievich (Padalyak, Eduard Vasilyevich)

Podoliak, Eduard Vasilievich (Podolyak, Eduard Vasilyevich)

Падаляк Эдуард Васiльевiч

Подоляк, Эдуард Васильевич

 

CEC loceklis. Kā Centrālās vēlēšanu komisijas loceklim viņam ir kopīga atbildība par starptautisko vēlēšanu standartu pārkāpumiem prezidenta vēlēšanās 2010. gada 19. decembrī.

10.

Rakhmanava, Maryna Iurievna

Rakhmanova, Marina Iurievna

Рахманава Марына Юр’еўна

Рахманова, Марина Юрьевна

 

CEC loceklis. Kā Centrālās vēlēšanu komisijas loceklim viņam ir kopīga atbildība par starptautisko vēlēšanu standartu pārkāpumiem prezidenta vēlēšanās 2010. gada 19. decembrī.

11.

Shchurok, Ivan Antonavich

Shchurok, Ivan Antonovich

Шчурок Iван Антонавiч

Щурок, Иван Антонович

 

CEC loceklis. Kā Centrālās vēlēšanu komisijas loceklim viņam ir kopīga atbildība par starptautisko vēlēšanu standartu pārkāpumiem prezidenta vēlēšanās 2010. gada 19. decembrī.

12.

Sport-Pari

 

“ЗАО Спорт- пари” (оператор республиканской лотереи)

 

Vienību kontrolē Peftiev Vladimir kopā ar Lukashenka, Dzmitry Aliaksandravich, jo viņš kontrolē prezidenta sporta klubu, kuram ir obligāta, valsts akciju kontrolpakete Sport Pari.

13.

Shadryna, Hanna Stanislavauna

Shadrina, Anna Stanislavovna

Шадрына Ганна Станiславаўна

Шадрина Анна Станиславовна

 

Laikraksta “Sovietskaia Belarus” bijusī galvenā redaktora vietniece


11.10.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 265/25


KOMISIJAS LĒMUMS

(2011. gada 10. oktobris)

par kārtību, kādā koordinēti piemērojami piespiedu izpildes noteikumi attiecībā uz mobilajiem satelītsakaru pakalpojumiem (MSP) atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmuma Nr. 626/2008/EK 9. panta 3. punktam

(izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 7001)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2011/667/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 30. jūnija Lēmumu Nr. 626/2008/EK par sistēmu atlasi mobilo satelītsakaru pakalpojumu (MSP) nodrošināšanai un atļauju piešķiršanu šīm sistēmām (1) un jo īpaši tā 9. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Lēmuma Nr. 626/2008/EK mērķis ir atvieglināt konkurences virzīta MSP iekšējā tirgus izveidi visā Savienībā un nodrošināt, lai pakāpeniski visās dalībvalstīs pārklājumu nodrošinātu operatori, kuri ir izraudzīti sniegt šos pakalpojumus.

(2)

Konkrēti, ar to tiek izveidota procedūra tādu mobilo satelītsakaru sistēmu operatoru kopīgai atlasei, kuras izmanto 2 GHz frekvenču joslu, kas ietver radiofrekvenču spektru 1 980–2 010 MHz sakariem “zeme–izplatījums” un 2 170–2 200 MHz sakariem “izplatījums–zeme”.

(3)

Komisijas 2009. gada 13. maija Lēmumā 2009/449/EK par operatoru atlasi Eiropas sistēmām, kas nodrošina mobilo satelītsakaru pakalpojumus (MSP) (2), uzskaitīti izraudzītie operatori un atbilstošās frekvences.

(4)

Saskaņā ar Lēmuma Nr. 626/2008/EK 7. panta 1. punktu dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka izraudzītajiem pieteikuma iesniedzējiem ir tiesības izmantot konkrēto radiofrekvenci, kas norādīta Lēmumā 2009/449/EK, un tiesības ekspluatēt mobilo satelītsistēmu atbilstīgi termiņiem un pārklājuma zonām, ko izraudzītie pieteikuma iesniedzēji ir apņēmušies ievērot.

(5)

Uz tiesībām izmantot konkrēto radiofrekvenci un ekspluatēt mobilo satelītsistēmu attiecas kopīgi nosacījumi, kas izklāstīti Lēmuma Nr. 626/2008/EK 7. panta 2. punktā. It sevišķi izraudzītajiem operatoriem ir jāizmanto piešķirtais radiofrekvenču spektrs MSP nodrošināšanai, līdz 2011. gada 13. maijam jāizpilda sestais līdz devītais starpposma uzdevums, kas izklāstīts minētā lēmuma pielikumā, un jāievēro visas saistības, ko tie uzņēmušies ar pieteikumu.

(6)

Šo kopīgo nosacījumu ievērošanas uzraudzība un piespiedu izpilde būtu veicama valsts līmenī, un tajā jāietilpst galīgajam vērtējumam par katru kopīgo nosacījumu pārkāpumu.

(7)

Valstu izpildes noteikumiem par piespiedu izpildi būtu jābūt saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, it sevišķi ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīvas 2002/20/EK par elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu atļaušanu (3) 10. pantu.

(8)

Lēmuma Nr. 626/2008/EK 7. panta 2. punktā izklāstīto kopīgo nosacījumu pārrobežu raksturs prasa, lai Savienības līmenī tiktu koordinētas valstu procedūras, kuru rezultātā dalībvalstīs notiek piespiedu izpilde. Nekonsekvence dalībvalstu piespiedu izpildes procedūru piemērošanā, it sevišķi attiecībā uz izmeklēšanu, laika grafikiem un pieņemto pasākumu raksturu, izraisītu piespiedu izpildes pasākumu sadrumstalotību, kas būtu pretrunā MSP būtībai, kurai raksturīgs visu Eiropu aptverošs mērogs.

(9)

Šim lēmumam nebūtu jāattiecas uz tikai valstij raksturīgiem nosacījumiem un piespiedu izpildes pasākumiem, kas attiecas uz nosacījumiem, kuri nav Lēmuma Nr. 626/2008/EK 7. panta 2. punktā minētie kopīgie nosacījumi. Ņemot vērā, ka specifiski nosacījumi saistībā ar zemes komponentiem, kas papildina mobilās satelītsistēmas, pēc būtības ir raksturīgi tieši dalībvalstij, šā lēmuma darbības jomā nebūtu iekļaujama Lēmuma Nr. 626/2008/EK 8. panta 3. punktā minēto kopīgo nosacījumu piespiedu izpilde.

(10)

Lai nodrošinātu atbilstību kopīgajiem nosacījumiem, kas iekļauti vispārējā atļaujā, un/vai tiesībām izmantot piešķirtās frekvences, piespiedu izpildes pasākumus atbilstīgi Direktīvas 2002/20/EK 10. pantam var pieņemt dalībvalstis, kuras izraudzītajiem operatoriem ir devušas atļauju.

(11)

Direktīvas 2002/20/EK 10. pantā noteikta pakāpeniska pieeja piespiedu izpildei, paredzot pirmo fāzi, kurā tiek izmeklēts varbūtējais pārkāpums un attiecīgā gadījumā tiek pieņemti pasākumi atbilstības nodrošināšanai. Saskaņā ar Direktīvas 2002/20/EK 10. panta 3. punktu ar šādiem pasākumiem nosaka pamatotu laikposmu, lai operators varētu izpildīt pasākumu. Vispār, nosakot pamatotu laikposmu izpildei, būtu jāņem vērā satelītsakaru nozares, attiecīgā pārkāpuma un paredzētā koriģējošā pasākuma īpatnības. Konkrēti, ja kāda kopīgā nosacījuma izpildei būtu nepieciešams palaist pavadoni, pieņemtie pasākumi var būt ceļvedis, kurā iekļauti starppasākumi un attiecīgi termiņi. Otrajā fāzē, kuras pamats ir nespēja novērst smagus un atkārtotus pārkāpumus, var notikt lietošanas tiesību atņemšana.

(12)

Šim lēmumam nebūtu jāskar dalībvalstu attiecīgo iestāžu pilnvaras pieņemt pagaidu pasākumus, ievērojot Direktīvas 2002/20/EK 10. panta 6. punktā noteiktos nosacījumus.

(13)

Paziņošana Komisijai par atļauju devēju dalībvalstu konstatējumiem saskaņā ar šo lēmumu neskar iespēju jebkurai no dalībvalstīm iesniegt rakstveida piezīmes par Sakaru komitejā apspriesto.

(14)

Lēmuma Nr. 626/2008/EK 7. panta 2. punktā noteiktie kopīgie nosacījumi ir daļa no valsts tiesiskā regulējuma attiecībā uz pilnvaroto operatoru darbību, taču atbilstības uzraudzībai katrā dalībvalstī, it sevišķi katra varbūtējā pārkāpuma pamatā esošo faktu analīzei, ir vajadzīgs, lai būtu zināmas visas faktu detaļas, kurām ir pārrobežu raksturs un sekas, un var būt vajadzīga informācija par pakalpojuma sniegšanu citās dalībvalstīs. Daloties dažādu valsts kompetento iestāžu konstatējumos un pilnvaroto operatoru paustajos viedokļos, varētu labāk panākt konsekventāku un efektīvāku piespiedu izpildi visā Savienībā. Turklāt koordinētam piespiedu izpildes grafikam būtu jāpaaugstina tiesiskā noteiktība attiecīgo pilnvaroto operatoru interesēs.

(15)

Saskaņā ar Direktīvas 2002/20/EK 10. panta 5. punktu var lemt par aizliegumu sniegt pakalpojumus un tiesību izmantot konkrēto radiofrekvenci apturēšanu vai atņemšanu smagu vai atkārtotu pārkāpumu gadījumos, ja nav sekmējušies pasākumi, kuru mērķis bijis pamatotā laikposmā nodrošināt atbilstību. Konkrētajā MSP sniegšanas gadījumā lēmumam atņemt vai apturēt lietošanas tiesības ir attiecīgas pārrobežu sekas. Bez tam atkarībā no katras valsts procedūrām var būt vajadzīgi pasākumi, kuru rezultātā var notikt galīga tiesību atņemšana, piemēram, tiesību apturēšana. Tādēļ atņemšanas vai apturēšanas pasākumi būtu jāpieņem tikai pēc dalībvalstu viedokļu paušanas un apspriešanas Sakaru komitejā.

(16)

Šā lēmuma mērķi, proti, precizēt kārtību, kādā visā Eiropas Savienībā koordinēti tiek piemēroti piespiedu izpildes noteikumi attiecībā uz kopīgajiem nosacījumiem, kuri saistīti ar atļauju sniegt MSP pakalpojumus un/vai tiesībām izmantot izraudzītās frekvences, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs un rīcības mēroga vai iedarbības dēļ šos mērķus labāk var sasniegt Savienības līmenī, tāpēc Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šis lēmums nepārsniedz minētā mērķa sasniegšanai nepieciešamo.

(17)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Sakaru komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Priekšmets, mērķis un darbības joma

1.   Šajā lēmumā precizēta kārtība, kādā koordinēti piemērojami dalībvalstu noteikumi par piespiedu izpildi, kas piemērojami pilnvarotam mobilo satelītsakaru sistēmu operatoram gadījumā, ja notiek tā atļaujai piesaistīto kopīgo nosacījumu varbūtējs pārkāpums.

2.   Ņemot vērā MSP pārrobežu raksturu, ar Sakaru komitejas palīdzību īstenotajai koordinācijai sevišķi jātiecas veicināt vienotu izpratni par faktiem, kas ir katra varbūtēja pārkāpuma pamatā, un tā smagumu, lai rezultātā visā Eiropas Savienībā varētu konsekventi piemērot valstu piespiedu izpildes noteikumus, ieskaitot veicamo pasākumu koordinētu grafiku, it sevišķi, ja pārkāpumi pēc rakstura ir līdzīgi.

3.   Šis lēmums neattiecas uz piespiedu izpildes pasākumiem attiecībā uz nosacījumiem, kuri nav Lēmuma Nr. 626/2008/EK 7. panta 2. punktā minētie kopīgie nosacījumi.

2. pants

Definīcijas

1.   Šajā lēmumā piemēro Lēmumā Nr. 626/2008/EK noteiktās definīcijas.

2.   Piemērojamas arī šādas definīcijas:

“pilnvarots operators” ir atbilstīgi Lēmumam 2009/449/EK izraudzīts operators, kam saskaņā ar vispārēju atļauju vai individuālām lietošanas tiesībām ir piešķirtas tiesības izmantot konkrētās radiofrekvences, kas noteiktas Lēmumā 2009/449/EK, un/vai tiesības ekspluatēt mobilo satelītsakaru sistēmu,

“kopīgie nosacījumi” ir kopīgie nosacījumi, kuri attiecas uz pilnvarota operatora tiesībām saskaņā ar Lēmuma Nr. 626/2008/EK 7. panta 2. punktu,

“atļaujas devēja dalībvalsts” ir dalībvalsts, kas pilnvarotajiem operatoriem saskaņā ar vispārēju atļauju vai individuālām lietošanas tiesībām ir piešķīrusi tiesības izmantot konkrētās radiofrekvences, kas noteiktas Lēmumā 2009/449/EK, un/vai tiesības ekspluatēt mobilo satelītsakaru sistēmu.

3. pants

Kopīgo nosacījumu piespiedu izpildes koordinācija

1.   Ja atļaujas devēja dalībvalsts konstatē, ka pilnvarotais operators neatbilst vienam vai vairākiem kopīgajiem nosacījumiem, un par konstatēto informē minēto operatoru atbilstīgi Direktīvas 2002/20/EK 10. panta 2. punktam, tā vienlaikus informē Komisiju, kas savukārt informē pārējās dalībvalstis.

2.   Kad Komisija ir dalībvalstīm nodevusi 1. punktā minēto informāciju, pārējās atļaujas devējas dalībvalstis izmeklē, vai ir attiecīgo kopīgo nosacījumu pārkāpums to jurisdikcijā, un dod attiecīgajam pilnvarotajam operatoram iespēju paust savus uzskatus.

3.   Piecu mēnešu laikā pēc tam, kad Komisija ir nodevusi dalībvalstīm 1. punktā minēto informāciju, atļaujas devējas dalībvalstis Komisijai dara zināmu kopsavilkumu par saviem konstatējumiem un attiecīgā pilnvarotā operatora iesniegtajiem uzskatiem, un tā informē visas pārējās dalībvalstis. Astoņu mēnešu laikā pēc tam, kad Komisija ir nodevusi dalībvalstīm 1. punktā minēto informāciju, Komisija sasauc Sakaru komitejas sanāksmi, lai izskatītu varbūtējo pārkāpumu un attiecīgā gadījumā pārspriestu piemērotus pasākumus, kuru mērķis ir atbilstības nodrošināšana saskaņā ar 1. panta 2. punktā minētajiem mērķiem.

4.   Dalībvalstis atturas no galīga lēmuma par varbūtējo pārkāpumu, kamēr nav notikusi 3. punktā minētā Sakaru komitejas sanāksme.

5.   Pēc 3. punktā minētās Sakaru komitejas sanāksmes katra atļaujas devēja dalībvalsts, kura ir attiecīgajam pilnvarotajam operatoram darījusi zināmu par saviem konstatējumiem atbilstīgi Direktīvas 2002/20/EK 10. panta 2. punktam un secina, ka ir pārkāpts viens vai vairāki no kopīgajiem nosacījumiem, veic piemērotus, samērīgus pasākumus, ieskaitot finansiālu sodu uzlikšanu, kuru mērķis ir nodrošināt attiecīgā pilnvarotā operatora atbilstību kopīgajiem nosacījumiem, taču neatņem un, ja tas praktizējams saskaņā ar valsts tiesību aktiem, neaptur nekādas atļaujas vai lietošanas tiesības, kuras saņēmis attiecīgais operators.

6.   Ja kopīgie nosacījumi pārkāpti smagi vai atkārtoti, atļaujas devēja dalībvalsts, kurai pēc 5. punktā minēto pasākumu pieņemšanas ir nodoms pieņemt lēmumu atņemt atļauju atbilstīgi Direktīvas 2002/20/EK 10. panta 5. punktam, par savu nodomu informē Komisiju un iesniedz kopsavilkumu par pasākumiem, kurus attiecīgais pilnvarotais operators veicis, lai panāktu atbilstību piespiedu izpildes pasākumiem. Komisija šo informāciju dara zināmu pārējām dalībvalstīm.

7.   Trīs mēnešu laikā pēc tam, kad Komisija nodevusi dalībvalstīm 6. punktā minēto informāciju, tiek sasaukta Sakaru komitejas sanāksme, kuras mērķis ir koordinēt atļauju atņemšanu saskaņā ar 1. panta 2. punktā minētajiem mērķiem. Šajā laikā visas atļaujas devējas dalībvalstis atturas no lēmumiem, kuru rezultātā tiek atņemta vai, ja tas tiek praktizēts saskaņā ar valsts tiesību aktiem, apturēta kāda atļauja vai lietošanas tiesības, kas ir attiecīgajam pilnvarotajam operatoram.

8.   Pēc 7. punktā minētās Sakaru komitejas sanāksmes atļaujas devējas dalībvalstis drīkst pieņemt piemērotus lēmumus, kuru nolūks ir atņemt atļauju, kas piešķirta attiecīgajam pilnvarotajam operatoram.

9.   Ar katru piespiedu izpildes lēmumu, kas minēts 5.–8. punktā, un iemesliem, ar ko tas pamatots, attiecīgo pilnvaroto operatoru iepazīstina vienas nedēļas laikā pēc tā pieņemšanas, un par to ziņo Komisijai, kas informē pārējās dalībvalstis.

4. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2011. gada 10. oktobrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietniece

Neelie KROES


(1)  OV L 172, 2.7.2008., 15. lpp.

(2)  OV L 149, 12.6.2009., 65. lpp.

(3)  OV L 108, 24.4.2002., 21. lpp.


IETEIKUMI

11.10.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 265/28


PADOMES IETEIKUMS

(2011. gada 15. februāris)

attiecībā uz Komisijas atbrīvošanu no atbildības par Eiropas Attīstības fonda (devītais EAF) darbību īstenošanu 2009. finanšu gadā

(2011/668/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, kas parakstīts Kotonū 2000. gada 23. jūnijā (1) un grozīts ar Luksemburgā 2005. gada 25. jūnijā (2) parakstīto nolīgumu,

ņemot vērā Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju Iekšējo nolīgumu par Kopienas atbalsta finansēšanu un administrēšanu saskaņā ar Finanšu protokolu pie Partnerattiecību nolīguma starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstīm un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, kas parakstīts Kotonū (Beninā) 2000. gada 23. jūnijā, un finansiālas palīdzības piešķiršanu aizjūras zemēm un teritorijām, kam piemēro EK līguma ceturto daļu (3) (“Iekšējais nolīgums”), ar ko izveido, cita starpā, devīto Eiropas Attīstības fondu (devītais EAF), un jo īpaši tā 32. panta 3. punktu,

ņemot vērā Finanšu regulu (2003. gada 27. marts), ko piemēro 9. Eiropas Attīstības fondam (4), un jo īpaši tās 96. līdz 103. pantu,

izskatījusi ieņēmumu un izdevumu pārskatu un bilanci saistībā ar devītā EAF darbībām laikposmā līdz 2009. gada 31. decembrim un Revīzijas palātas Gada pārskatu par darbībām, ko finansē no astotā, devītā un desmitā Eiropas Attīstības fonda (EAF) (5), attiecībā uz 2009. finanšu gadu kopā ar minētajā gada pārskatā iekļautajām Komisijas atbildēm,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Iekšējā nolīguma 32. panta 3. punktu Eiropas Parlaments pēc Padomes ieteikuma atbrīvo Komisiju no atbildības par devītā EAF finanšu pārvaldību.

(2)

Devītā EAF darbības 2009. finanšu gadā Komisija ir kopumā īstenojusi apmierinoši,

AR ŠO IESAKA Eiropas Parlamentam atbrīvot Komisiju no atbildības par devītā EAF darbību īstenošanu 2009. finanšu gadā.

Briselē, 2011. gada 15. februārī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

MATOLCSY Gy.


(1)  OV L 317, 15.12.2000., 3. lpp.

(2)  OV L 287, 28.10.2005., 4. lpp.

(3)  OV L 317, 15.12.2000., 355. lpp.

(4)  OV L 83, 1.4.2003., 1. lpp.

(5)  OV C 303, 9.11.2010., 243. lpp.


11.10.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 265/29


PADOMES IETEIKUMS

(2011. gada 4. oktobris)

par Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļa iecelšanu amatā

(2011/669/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 283. panta 2. punktu,

ņemot vērā Protokolu par Eiropas Centrālo banku sistēmas statūtiem un Eiropas Centrālās bankas statūtiem un jo īpaši tā 11.2. punktu,

AR ŠO IESAKA EIROPADOMEI:

Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļa amatā uz astoņu gadu pilnvaru laiku iecelt Jörg ASMUSSEN kungu.

Luksemburgā, 2011. gada 4. oktobrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

J. VINCENT-ROSTOWSKI


Labojumi

11.10.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 265/30


Labojums dalībvalstu valdību pārstāvju 2010. gada 18. novembra Lēmumā 2010/703/ES, ar ko ieceļ amatā Vispārējās tiesas tiesnesi

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 306, 2010. gada 23. novembris )

76. lappusē, parakstā:

tekstu:

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J. DE RUYT”

lasīt šādi:

Priekšsēdētājs

J. DE RUYT”.


11.10.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 265/30


Labojums Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju 2010. gada 25. februāra Lēmumā 2010/762/ES, ar ko nosaka Eiropas Patvēruma atbalsta biroja mītnesvietu

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 324, 2010. gada 9. decembris )

47. lappusē, parakstā:

tekstu:

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

A. PÉREZ RUBALCABA”

lasīt šādi:

Priekšsēdētājs

A. PÉREZ RUBALCABA”