ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2011.259.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 259

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

54. sējums
2011. gada 4. oktobris


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 954/2011 (2011. gada 14. septembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā ( 1 )

1

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 955/2011 (2011. gada 14. septembris), ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1541/98 par izcelsmes apliecinājumu dažām tekstilprecēm, kas iekļautas kombinētās nomenklatūras XI iedaļā un ir laistas brīvā apgrozībā Kopienā, kā arī par šāda apliecinājuma akceptēšanas nosacījumiem, un groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3030/93 par kopīgiem noteikumiem konkrētu tekstilizstrādājumu importam no trešām valstīm

5

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

 

2011/634/ES

 

*

Padomes Lēmums (2011. gada 17. maijs) par to, lai parakstītu Eiropas Savienības vārdā un piemērotu provizoriski 2010. gada Starptautisko kakao nolīgumu

7

2010. gada Starptautiskais kakao nolīgums

8

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Leģislatīvi akti

REGULAS

4.10.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 259/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 954/2011

(2011. gada 14. septembris),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 114. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (2),

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 2006/2004 (3) izklāstīti nosacījumi, kurus ievērojot dalībvalstu kompetentās iestādes, kas norādītas kā atbildīgas par patērētāju interešu aizsardzības aktu īstenošanu, sadarbojas cita ar citu un ar Komisiju, lai nodrošinātu minēto tiesību aktu ievērošanu un iekšējā tirgus netraucētu darbību, kā arī lai stiprinātu patērētāju ekonomisko interešu aizsardzību.

(2)

Regulas (EK) Nr. 2006/2004 3. panta a) punktā noteikts, ka “patērētāju interešu aizsardzības akti” ir direktīvas, kā tās transponētas dalībvalstu iekšējā tiesību sistēmā, un regulas, kas uzskaitītas minētās regulas pielikumā (“pielikums”).

(3)

Pēc Regulas (EK) Nr. 2006/2004 stāšanās spēkā vairāki no pielikumā minētajiem leģislatīvajiem aktiem ir atcelti un ir pieņemti jauni tiesību akti.

(4)

Direktīva 84/450/EEK (4) ir atcelta un aizstāta ar Direktīvu 2006/114/EK (5). Tāpēc pielikumā būtu jāsvītro atsauce uz Direktīvu 84/450/EEK un jāaizstāj ar atsauci uz konkrētiem Direktīvas 2006/114/EK pantiem, kuru mērķis ir patērētāju interešu aizsardzība.

(5)

Lai gan Direktīva 87/102/EEK (6) ir atcelta un aizstāta ar Direktīvu 2008/48/EK (7), Direktīva 2008/48/EK tieši neparedz, ka atsauces uz atcelto Direktīvu 87/102/EEK uzskatāmas par atsaucēm uz Direktīvu 2008/48/EK. Juridiskās noteiktības labad pielikumā iekļautā atsauce uz Direktīvu 87/102/EEK tādēļ būtu jāaizstāj ar atsauci uz Direktīvu 2008/48/EK.

(6)

Direktīva 89/552/EEK (8) ir atcelta un aizstāta ar Direktīvu 2010/13/ES (9). Saskaņā ar Direktīvas 2010/13/ES 34. panta otro daļu atsauces uz Direktīvu 89/552/EEK uzskatāmas par atsaucēm uz Direktīvu 2010/13/ES. Tomēr skaidrības labad pielikumā minētā atsauce uz Direktīvu 89/552/EEK būtu jāaizstāj ar atsauci uz attiecīgajiem Direktīvas 2010/13/ES pantiem.

(7)

Direktīva 93/13/EEK (10) nav grozīta ar Lēmumu 2002/995/EK (11). Tādēļ pielikumā būtu jāsvītro atsauce uz minēto lēmumu.

(8)

Direktīva 94/47/EK (12) ir atcelta un aizstāta ar Direktīvu 2008/122/EK (13). Saskaņā ar Direktīvas 2008/122/EK 18. panta otro daļu atsauces uz Direktīvu 94/47/EK uzskatāmas par atsaucēm uz Direktīvu 2008/122/EK. Tomēr skaidrības labad pielikumā minētā atsauce uz Direktīvu 94/47/EK būtu jāaizstāj ar atsauci uz Direktīvu 2008/122/EK.

(9)

Ar Direktīvu 97/55/EK (14) ir grozīta atceltā Direktīva 84/450/EEK. Tādēļ pielikumā būtu jāsvītro atsauce uz Direktīvu 97/55/EK.

(10)

Pielikums būtu atbilstīgi jāgroza.

(11)

Ir jānovērtē Regulas (EK) Nr. 2006/2004 efektivitāte un darbības mehānismi un rūpīgi jāizvērtē iespēja pielikumā iekļaut papildu tiesību aktus, kuri aizsargā patērētāju intereses, gatavojoties iespējamai minētās regulas pārskatīšanai, kuras mērķis ir nodrošināt valsts iestādēm, kas atbild par tiesību aktu īstenošanu, labākus līdzekļus tādu pārkāpumu efektīvai atklāšanai, izmeklēšanai un pārtraukšanai vai aizliegšanai, kuri kaitē patērētāju kopīgām interesēm pārrobežu situācijās. Tādēļ pēc iespējas ātrāk un jebkurā gadījumā līdz 2014. gada beigām Komisijai būtu jāiesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojums, vajadzības gadījumā pievienojot tiesību akta priekšlikumu,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 2006/2004 ar šo groza šādi:

1)

iekļauj šādu pantu:

“21.a pants

Pārskatīšana

Līdz 2014. gada 31. decembrim Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu, kurā novērtē šīs regulas efektivitāti un darbības mehānismus un rūpīgi izvērtē iespēju pielikumā iekļaut papildu tiesību aktus, kuri aizsargā patērētāju intereses. Šo ziņojumu izstrādā, pamatojoties uz ārējo novērtējumu un plašām apspriedēm ar visām ieinteresētajām personām, un vajadzības gadījumā tam pievieno tiesību akta priekšlikumu.”;

2)

pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2011. gada 14. septembrī

Eiropas Parlamenta vārdā

priekšsēdētājs

J. BUZEK

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

M. DOWGIELEWICZ


(1)  OV C 218, 23.7.2011., 69. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2011. gada 5. jūlija nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2011. gada 27. jūlija lēmums.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 2006/2004 (2004. gada 27. oktobris) par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā (“Regula par sadarbību patērētāju tiesību aizsardzības jomā”) (OV L 364, 9.12.2004., 1. lpp.).

(4)  Padomes Direktīva 84/450/EEK (1984. gada 10. septembris) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz maldinošu reklāmu (OV L 250, 19.9.1984., 17. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/114/EK (2006. gada 12. decembris) par maldinošu un salīdzinošu reklāmu (OV L 376, 27.12.2006., 21. lpp.).

(6)  Padomes Direktīva 87/102/EEK (1986. gada 22. decembris) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz patēriņa kredītu (OV L 42, 12.2.1987., 48. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/48/EK (2008. gada 23. aprīlis) par patēriņa kredītlīgumiem un ar ko atceļ Direktīvu 87/102/EEK (OV L 133, 22.5.2008., 66. lpp.).

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 89/552/EEK (1989. gada 3. oktobris) par dažu audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšanas noteikumu koordinēšanu, kas ietverti dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos (Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīva) (OV L 298, 17.10.1989., 23. lpp.).

(9)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/13/ES (2010. gada 10. marts) par to, lai koordinētu dažus dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos paredzētus noteikumus par audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšanu (Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīva) (OV L 95, 15.4.2010., 1. lpp.).

(10)  Padomes Direktīva 93/13/EEK (1993. gada 5. aprīlis) par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos (OV L 95, 21.4.1993., 29. lpp.).

(11)  Komisijas Lēmums 2002/995/EK (2002. gada 9. decembris), ar ko paredz pagaidu aizsardzības pasākumus attiecībā uz dzīvnieku valsts produktu importu pašpatēriņam (OV L 353, 30.12.2002., 1. lpp.).

(12)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 94/47/EK (1994. gada 26. oktobris) par pircēju aizsardzību attiecībā uz dažiem aspektiem līgumos, saskaņā ar kuriem pērk tiesības uz laiku izmantot nekustamo īpašumu (OV L 280, 29.10.1994., 83. lpp.).

(13)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/122/EK (2009. gada 14. janvāris) par patērētāju aizsardzību attiecībā uz dažiem aspektiem, kas saistīti ar daļlaika lietojuma tiesībām, ilgtermiņa brīvdienu produktiem, tālākpārdošanas un apmaiņas līgumiem (OV L 33, 3.2.2009., 10. lpp.).

(14)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 97/55/EK (1997. gada 6. oktobris), ar ko groza Direktīvu 84/450/EEK par maldinošu reklāmu, lai tajā iekļautu salīdzinošo reklāmu (OV L 290, 23.10.1997., 18. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 2006/2004 pielikumu groza šādi:

1)

pirmo zemsvītras piezīmi aizstāj ar šādu:

“(1)

Šā saraksta 6., 8. un 13. direktīva ietver īpašus noteikumus.”;

2)

pielikuma 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/114/EK (2006. gada 12. decembris) par maldinošu un salīdzinošu reklāmu (OV L 376, 27.12.2006., 21. lpp.): 1. pants, 2. panta c) punkts un 4. līdz 8. pants.”;

3)

pielikuma 3. un 4. punktu aizstāj ar šādiem:

“3.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/48/EK (2008. gada 23. aprīlis) par patēriņa kredītlīgumiem un ar ko atceļ Direktīvu 87/102/EEK (OV L 133, 22.5.2008., 66. lpp.).

4.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/13/ES (2010. gada 10. marts) par to, lai koordinētu dažus dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos paredzētus noteikumus par audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšanu (Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīva) (OV L 95, 15.4.2010., 1. lpp.): 9., 10., 11. pants un 19. līdz 26. pants.”;

4)

pielikuma 6. un 7. punktu aizstāj ar šādiem:

“6.

Padomes Direktīva 93/13/EEK (1993. gada 5. aprīlis) par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos (OV L 95, 21.4.1993., 29. lpp.).

7.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/122/EK (2009. gada 14. janvāris) par patērētāju aizsardzību attiecībā uz dažiem aspektiem, kas saistīti ar daļlaika lietojuma tiesībām, ilgtermiņa brīvdienu produktiem, tālākpārdošanas un apmaiņas līgumiem (OV L 33, 3.2.2009., 10. lpp.).”;

5)

pielikuma 9. punktu svītro.


4.10.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 259/5


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 955/2011

(2011. gada 14. septembris),

ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1541/98 par izcelsmes apliecinājumu dažām tekstilprecēm, kas iekļautas kombinētās nomenklatūras XI iedaļā un ir laistas brīvā apgrozībā Kopienā, kā arī par šāda apliecinājuma akceptēšanas nosacījumiem, un groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3030/93 par kopīgiem noteikumiem konkrētu tekstilizstrādājumu importam no trešām valstīm

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 207. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (1),

tā kā:

(1)

Padomes Regulā (EK) Nr. 1541/98 (2) paredzēti noteikumi par izcelsmes apliecinājumu atsevišķiem tekstilizstrādājumiem, kuru izcelsme ir trešās valstīs, ar kurām Savienība ir noslēgusi divpusējus nolīgumus, protokolus vai citādas vienošanās, un tekstilizstrādājumiem, kuriem Savienība ir ieviesusi uzraudzības sistēmu, lai novērotu ražojumu importa tendences, vai piemēro īpašus drošības pasākumus.

(2)

Pēc Regulas (EK) Nr. 1541/98 pieņemšanas ir notikušas vairākas lielas pārmaiņas. Importa pasākumu, ko Savienība piemēroja kombinētās nomenklatūras XI iedaļas tekstilizstrādājumiem, skaits un ietekme pakāpeniski ir samazinājušies, un tagad tie kļuvuši mazsvarīgi; tas attiecas gan uz aptvertajām kombinētās nomenklatūras pozīcijām, gan attiecīgajām valstīm.

(3)

Padomes Regulas (EEK) Nr. 2913/92 (1992. gada 12. oktobris ) par Kopienas muitas kodeksa izveidi (3) 26. pantā ir noteikts, ka muitas dienesti nopietnu šaubu gadījumā var pieprasīt papildu izcelsmes apliecinājumu.

(4)

Visos gadījumos importēto produktu izcelsmes valsts ir jānorāda vienotā administratīvā dokumenta 34. ailē, ko aizpilda saskaņā ar Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2454/93 (1993. gada 2. jūlijs), ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas muitas kodeksa izveidi (4), 37. pielikuma skaidrojumiem par vienoto administratīvo dokumentu. Uz šo norādi attiecas parastās pārbaudes procedūras, kas ietver iespēju muitas dienestiem katrā atsevišķā gadījumā, ja nepieciešams, pieprasīt papildu pierādījumus.

(5)

Pienākums sistemātiski sniegt papildu izcelsmes apliecinājumu attiecībā uz 1. apsvērumā minētajiem tekstilizstrādājumiem ir kļuvis neproporcionāls attiecībā pret tā mērķi – papildināt atsevišķus importa pasākumus, kuri tikpat kā vairs netiek piemēroti. Tādējādi šis pienākums uzliek nevajadzīgu slogu uzņēmējiem.

(6)

Tā kā konkrētos tekstilizstrādājumus var importēt bez kādiem ierobežojumiem un pastāv 4. apsvērumā minētās iespējas muitas dienestiem pieprasīt papildu informāciju, it sevišķi tad, ja rodas šaubas par importēto produktu izcelsmi, vairs nav nepieciešams paturēt spēkā papildu administratīvās prasības, ko nosaka Regula (EK) Nr. 1541/98.

(7)

Tādēļ Regula (EK) Nr. 1541/98 būtu jāatceļ.

(8)

Attiecīgi būtu jāgroza Padomes Regula (EEK) Nr. 3030/93 (5), kas nosaka, ka atsevišķos gadījumos var akceptēt izcelsmes apliecinājumu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1541/98,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1541/98 ar šo atceļ.

2. pants

Regulas (EEK) Nr. 3030/93 1. panta 6. punkta pirmajā daļā svītro otro teikumu.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2011. gada 14. septembrī

Eiropas Parlamenta vārdā

priekšsēdētājs

J. BUZEK

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

M. DOWGIELEWICZ


(1)  Eiropas Parlamenta 2011. gada 7. jūnija nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2011. gada 27. jūlija lēmums.

(2)  OV L 202, 18.7.1998., 11. lpp.

(3)  OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.

(4)  OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.

(5)  OV L 275, 8.11.1993., 1. lpp.


II Neleģislatīvi akti

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

4.10.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 259/7


PADOMES LĒMUMS

(2011. gada 17. maijs)

par to, lai parakstītu Eiropas Savienības vārdā un piemērotu provizoriski 2010. gada Starptautisko kakao nolīgumu

(2011/634/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 207. panta 3. un 4. punktu saistībā ar 218. panta 5. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Nolīguma sarunu konference, kas ir izveidota ANO Tirdzniecības un attīstības konferences paspārnē, 2010. gada 25. jūnijā apstiprināja 2010. gada Starptautiskā kakao nolīguma (“nolīgums”) tekstu.

(2)

Tika panākta vienošanās par šo nolīgumu, lai ar to aizstātu 2001. gada Starptautisko vienošanos par kakao (“2001. gada nolīgums”), kas tika pagarināta līdz 2012. gada 30. septembrim. Savienība ir 2001. gada nolīguma puse, un tāpēc tās interesēs ir parakstīt un noslēgt nolīgumu, kas aizstāj iepriekšējo nolīgumu.

(3)

Nolīgums ir pieejams parakstīšanai no 2010. gada 1. oktobra līdz 2012. gada 30. septembrim, un ratifikācijas, pieņemšanas un apstiprināšanas dokumentus var deponēt tai pašā laikposmā.

(4)

Nolīguma mērķi ir attiecināmi uz kopējo tirdzniecības politiku.

(5)

Nolīgumu būtu jāparaksta un jāpiemēro provizoriski, kamēr nav pabeigtas procedūras tā noslēgšanai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo tiek dotas pilnvaras Eiropas Savienības vārdā parakstīt 2010. gada Starptautisko kakao nolīgumu (“nolīgums”), ņemot vērā minētā nolīguma noslēgšanu.

Nolīguma teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots iecelt personu vai personas, kas ir tiesīgas parakstīt nolīgumu Savienības vārdā.

3. pants

Nolīgumu piemēro provizoriski (1), kamēr nav pabeigtas tā noslēgšanas procedūras.

4. pants

Savienība paziņo Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram par savu nodomu piemērot nolīgumu provizoriski saskaņā ar tā 56. pantu.

5. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2011. gada 17. maijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

FAZEKAS S.


(1)  Dienu, no kuras nolīgumu piemēro provizoriski, Padomes Ģenerālsekretariāts publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.


TULKOJUMS

2010. GADA STARPTAUTISKAIS KAKAO NOLĪGUMS

PREAMBULA

ŠĀ NOLĪGUMA PUSES,

a)

ATZĪSTOT kakao nozares ieguldījumu nabadzības mazināšanā un starptautiski saskaņotu attīstības mērķu, jo īpaši Tūkstošgades attīstības mērķu (TAM), sasniegšanā;

b)

ATZĪSTOT kakao un tā tirdzniecības nozīmi jaunattīstības valstu ekonomikā kā to iedzīvotāju ienākumu avotus un atzīstot kakao tirdzniecības būtisko ieguldījumu šo valstu eksporta ieņēmumos un ekonomiskās un sociālās attīstības programmās;

c)

ATZĪSTOT kakao nozares nozīmi miljoniem cilvēku iztikas līdzekļu iegūšanā, jo īpaši jaunattīstības valstīs, kur kakao ražošana ir mazo ražotāju galvenais tiešais ieņēmumu avots;

d)

ATZĪSTOT, ka cieša starptautiska sadarbība ar kakao saistītos jautājumos un pastāvīgs dialogs starp visām kakao vērtību ķēdē iesaistītajām personām var sekmēt ilgtspējīgu pasaules kakao ekonomikas attīstību;

e)

ATZĪSTOT stratēģisko partnerattiecību starp eksportētājiem locekļiem un importētājiem locekļiem nozīmi, lai izveidotu ilgtspējīgu kakao ekonomiku;

f)

ATZĪSTOT nepieciešamību nodrošināt starptautiskā kakao tirgus pārredzamību ražotāju un patērētāju savstarpējās interesēs;

g)

ATZĪSTOT iepriekšējo 1972., 1975., 1980., 1986., 1993. un 2001. gada Starptautisko vienošanos par kakao ieguldījumu pasaules kakao ekonomikas attīstībā,

IR VIENOJUŠĀS ŠĀDI.

I   NODAĻA

MĒRĶI

1. pants

Mērķi

Lai stiprinātu vispasaules kakao nozari, veicinātu tās ilgtspējīgu attīstību un palielinātu ieguvumus visām ieinteresētajām personām, septītās Starptautiskās vienošanās par kakao mērķi ir šādi:

a)

veicināt starptautisku sadarbību pasaules kakao ekonomikā;

b)

nodrošināt atbilstīgu vidi, lai starp valdībām un ar privāto sektoru apspriestu visus ar kakao saistītos jautājumus;

c)

dot ieguldījumu dalībvalstu valsts kakao ekonomikas stiprināšanā, sagatavojot, izstrādājot un novērtējot atbilstīgus projektus, ko iesniedz attiecīgajās iestādēs finansēšanai un īstenošanai, un piesaistot finansējumu projektiem, kas nodrošina ieguvumus locekļiem un pasaules kakao ekonomikai;

d)

censties panākt pamatotas cenas, kas rada taisnīgus ieguvumus ražotājiem un patērētājiem kakao vērtību ķēdē, un dot ieguldījumu pasaules kakao ekonomikas līdzsvarotā attīstībā visu locekļu interesēs;

e)

veicināt ilgtspējīgu kakao ekonomiku no ekonomikas, sociālā un vides viedokļa;

f)

sekmēt zinātnisko izpēti un tās atzinumu piemērošanu, pateicoties tādu apmācības un informācijas programmu veicināšanai, kas ļauj nodot locekļiem ar kakao saistītās tehnoloģijas;

g)

veicināt pasaules kakao ekonomikas, jo īpaši kakao tirdzniecības, pārredzamību, apkopojot, analizējot un izplatot attiecīgu statistiku un veicot atbilstīgus pētījumus, kā arī veicinot tirdzniecības šķēršļu novēršanu;

h)

veicināt un sekmēt šokolādes un kakao produktu patēriņu, lai palielinātu kakao pieprasījumu, popularizējot kakao īpašības, tostarp ieguvumus veselībai, un cieši sadarbojoties ar privāto sektoru;

i)

mudināt locekļus uzlabot kakao kvalitāti un īstenot atbilstīgas pārtikas drošības procedūras kakao nozarē;

j)

mudināt locekļus izstrādāt un īstenot stratēģijas, kas ļauj stiprināt vietējo kopienu un mazo ražotāju spēju gūt labumu no kakao ražošanas un tādējādi veicina nabadzības samazināšanu;

k)

atvieglot piekļuvi informācijai par finanšu instrumentiem un pakalpojumiem, kurus var izmantot kakao ražotāji, jo īpaši par piekļuvi kredītiem un risku pārvaldības metodēm.

II   NODAĻA

DEFINĪCIJAS

2. pants

Definīcijas

Šajā nolīgumā:

1)

kakao ir kakao pupiņas un kakao produkti;

2)

smalkais (“smalkais” vai “aromatizētais”) kakao ir kakao, ko atzīst tā vienreizējā aromāta un krāsas dēļ un ko ražo valstīs, kas norādītas šā nolīguma C pielikumā;

3)

kakao produkti ir produkti, kas gatavoti vienīgi no kakao pupiņām, piemēram, kakao masa, kakao sviests, nesaldināts kakao pulveris, kakao rausis un kakao drupatas;

4)

šokolāde un šokolādes produkti ir produkti, kas gatavoti no kakao pupiņām atbilstīgi Pārtikas kodeksa (Codex Alimentarius) standartam attiecībā uz šokolādi un šokolādes produktiem;

5)

kakao pupiņu krājumi ir visas sausās kakao pupiņas, kuras var identificēt kakao gada pēdējā dienā (30. septembrī) neatkarīgi no atrašanās vietas, īpašumtiesībām vai paredzētās izmantošanas;

6)

kakao gads ir divpadsmit mēnešu laikposms no 1. oktobra līdz 30. septembrim ieskaitot;

7)

Organizācija ir 3. pantā minētā Starptautiskā Kakao organizācija;

8)

Padome ir 6. pantā minētā Starptautiskā Kakao padome;

9)

Līgumslēdzēja puse ir valdība, Eiropas Savienība vai starpvaldību organizācija, kā noteikts 4. pantā, kura ir piekritusi būt uz laiku vai pastāvīgi saistīta ar šo nolīgumu;

10)

loceklis ir Līgumslēdzēja puse, kā definēts iepriekš;

11)

importētājvalsts vai importētājs loceklis ir attiecīgi valsts vai loceklis, kura kakao imports, kas izteikts kakao pupiņās, pārsniedz eksportu;

12)

eksportētājvalsts vai eksportētājs loceklis ir attiecīgi valsts vai loceklis, kura kakao eksports, kas izteikts pupiņās, pārsniedz tā importu. Tomēr kakao ražotājvalsts, kuras kakao imports, kas izteikts pupiņās, pārsniedz tās eksportu, bet kuras ražošana pārsniedz tās importu vai iekšējo kakao patēriņu (1), var pēc izvēles būt par eksportētāju locekli;

13)

kakao eksports ir viss kakao, kas tiek izvests no valsts muitas teritorijas, un kakao imports ir viss kakao, kas tiek ievests valsts muitas teritorijā, ar noteikumu, ka šajās definīcijās muitas teritorija, ja gadījumā loceklis aptver vairāk nekā vienu muitas teritoriju, tiek uzskatīta par šā locekļa kopējo muitas teritoriju;

14)

ilgtspējīga kakao ekonomika ir integrēta vērtību ķēde, kurā visas ieinteresētās personas izstrādā un veicina atbilstīgu politiku, lai sasniegtu tādus ražošanas, pārstrādes un patēriņa līmeņus, kas ir ekonomiski dzīvotspējīgi, videi droši un sociāli atbildīgi pašreizējo un nākamo paaudžu interesēs ar mērķi uzlabot ražīgumu un rentabilitāti kakao vērtību ķēdē attiecībā uz visām ieinteresētajām personām, jo īpaši mazajiem ražotājiem;

15)

privātais sektors ir visas privātā sektora struktūras, kuras galvenokārt darbojas kakao nozarē. Tas ietver lauksaimniekus, tirgotājus, pārstrādātājus, ražotājus, zinātniskās izpētes institūtus. Saskaņā ar šo nolīgumu privātais sektors ietver arī valsts uzņēmumus, aģentūras un iestādes, kas atsevišķās valstīs pilda tās funkcijas, ko citās valstīs veic privātās struktūras;

16)

indikatīvā cena ir kakao starptautiskās cenas rādītājs, ko izmanto saskaņā ar šo vienošanos un aprēķina atbilstīgi 33. panta noteikumiem;

17)

īpašās aizņēmuma tiesības (SDR) ir Starptautiskā Valūtas fonda īpašās aizņēmuma tiesības;

18)

tonna ir 1 000 kilogramu jeb 2 204,6 mārciņas, un viena mārciņa ir 453,597 grami;

19)

vienkāršs balsu vairākums ir balsu vairākums, ko nodod eksportētāji locekļi, un balsu vairākums, ko nodod importētāji locekļi, šos balsu vairākumus skaitot atsevišķi;

20)

kvalificētais balsu vairākums ir divas trešdaļas balsu, ko nodod eksportētāji locekļi, un divas trešdaļas balsu, ko nodod importētāji locekļi, šīs divas trešdaļas balsu skaitot atsevišķi, ar nosacījumu, ka piedalās vismaz pieci eksportētāji locekļi un vairākums importētāju locekļu;

21)

stāšanās spēkā, izņemot tad, ja nav noteikts citādi, ir diena, kurā šī vienošanās stājas spēkā uz laiku vai pastāvīgi.

III   NODAĻA

STARPTAUTISKĀ KAKAO ORGANIZĀCIJA (ICCO)

3. pants

Starptautiskās Kakao organizācijas galvenā mītne un struktūra

1.   Starptautiskā Kakao organizācija, kas izveidota saskaņā ar 1972. gada Starptautisko vienošanos par kakao, turpina pastāvēt; tā nodrošina šā nolīguma noteikumu īstenošanu un uzrauga tā piemērošanu.

2.   Organizācijas galvenā mītne vienmēr atrodas kādas dalībvalsts teritorijā.

3.   Organizācijas galvenā mītne atrodas Londonā, ja vien Padome nenolemj citādi.

4.   Organizācijas darbību nodrošina:

a)

Starptautiskā Kakao padome, kas ir Organizācijas augstākā iestāde;

b)

Padomes palīgstruktūras, kas ietver Pārvaldes un finanšu komiteju, Ekonomikas komiteju, Pasaules kakao ekonomikas padomdevēja komisiju un jebkuru citu komiteju, ko izveidojusi Padome; un

c)

sekretariāts.

4. pants

Organizācijas locekļi

1.   Katra Līgumslēdzēja puse ir Organizācijas locekle.

2.   Ir divas Organizācijas locekļu kategorijas, proti:

a)

eksportētāji locekļi;

b)

importētāji locekļi.

3.   Loceklis var mainīt savu kategoriju atbilstīgi Padomes paredzētajiem nosacījumiem.

4.   Divas vai vairākas Līgumslēdzējas puses, iesniedzot Padomei un depozitāram atbilstīgu paziņojumu, kas stāsies spēkā dienā, kuru norāda attiecīgās Līgumslēdzējas puses saskaņā ar Padomes pieņemtajiem nosacījumiem, var paziņot, ka tās piedalās Organizācijā kā locekļu grupa.

5.   Saskaņā ar šo vienošanos ikviena norāde uz “valdību” vai “valdībām” ir attiecināma arī uz Eiropas Savienību un jebkuru starpvaldību organizāciju, kurai ir līdzīgas pilnvaras attiecībā uz starptautisku nolīgumu sarunām, nolīgumu slēgšanu un piemērošanu, īpaši attiecībā uz izejvielu nolīgumiem. Tādēļ saskaņā ar šo nolīgumu ikvienu atsauci uz parakstīšanu, ratificēšanu, pieņemšanu vai apstiprināšanu, vai uz paziņojumu par pagaidu piemērošanu vai pievienošanos šādu starpvaldību organizāciju gadījumā attiecina arī uz šo starpvaldību organizāciju veikto parakstīšanu, ratifikāciju, pieņemšanu vai apstiprināšanu, vai uz paziņojumu par pagaidu piemērošanu vai pievienošanos.

6.   Balsojot par jautājumiem, kas ir to kompetencē, šīm starpvaldību organizācijām ir tāds balsu skaits, kāds atbilst to dalībvalstu kopējam balsu skaitam saskaņā ar 10. pantu. Šādos gadījumos šo starpvaldību organizāciju dalībvalstis neīsteno savas individuālās balsstiesības.

5. pants

Privilēģijas un imunitāte

1.   Organizācija ir tiesību subjekts. Tostarp tai ir tiesības slēgt līgumus, iegādāties un pārdot kustamu un nekustamu īpašumu un sākt tiesas procesus.

2.   Organizācijas, tās izpilddirektora, personāla un ekspertu, kā arī locekļu pārstāvju statusu, privilēģijas un imunitāti, kamēr tie atrodas uzņēmējas valsts teritorijā, lai pildītu savas funkcijas, reglamentē mītnes nolīgums, kas noslēgts starp uzņēmēju valsti un Starptautisko Kakao padomi.

3.   Šā panta 2. punktā minētais mītnes nolīgums ir neatkarīgs no šā nolīguma. Tomēr to pārtrauc:

a)

atbilstīgi noteikumiem, kas paredzēti iepriekš minētajā mītnes nolīgumā;

b)

ja Organizācijas mītni pārvieto no uzņēmējas valsts teritorijas; vai

c)

ja Organizācija beidz pastāvēt.

4.   Organizācija ar vienu vai vairākiem locekļiem var noslēgt nolīgumus, kas jāapstiprina Padomei, attiecībā uz tādām privilēģijām un imunitāti, kas nepieciešamas šā nolīguma efektīvai darbībai.

IV   NODAĻA

STARPTAUTISKĀ KAKAO PADOME

6. pants

Starptautiskās Kakao padomes sastāvs

1.   Starptautiskā Kakao padome sastāv no visiem Organizācijas locekļiem.

2.   Katru locekli Padomes sanāksmēs pārstāv pienācīgi akreditēti pārstāvji.

7. pants

Padomes pilnvaras un funkcijas

1.   Padomei ir visas pilnvaras, un tā īsteno vai nodrošina visu to funkciju veikšanu, kas nepieciešamas, lai izpildītu noteikumus saskaņā ar šo nolīgumu.

2.   Padomei nav pilnvaru, un locekļi to nepilnvaro, uzņemties pienākumus ārpus šā nolīguma piemērošanas jomas, jo īpaši tai nav pilnvaru aizņemties naudu. Īstenojot savas pilnvaras slēgt līgumus, Padome savos līgumos iekļauj šā noteikuma un 23. panta nosacījumus, lai darītu tos zināmus pārējām Līgumslēdzējām pusēm, kas slēdz līgumus ar Padomi, tomēr, ja šie nosacījumi netiek iekļauti, līgums netiek atzīts par spēkā neesošu un Padome nav pārkāpusi savas pilnvaras.

3.   Padome pieņem tādus noteikumus, kas ir nepieciešami, lai izpildītu šā nolīguma noteikumus, un kas ir ar tiem saskaņā, tostarp Padomes un tās komiteju reglamentus un Organizācijas finanšu un personāla noteikumus. Padome savā reglamentā var paredzēt kārtību, kādā tā var pieņemt lēmumus īpašos jautājumos bez sanāksmes sasaukšanas.

4.   Padome veic uzskaiti, kas nepieciešama tās funkciju izpildei saskaņā ar šo nolīgumu, un pārējo uzskaiti, ko tā uzskata par atbilstīgu.

5.   Padome vajadzības gadījumā var izveidot jebkādas darba grupas, kas palīdzētu tai veikt savus pienākumus.

8. pants

Padomes priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks

1.   Padome katrā kakao gadā ievēl priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku, kuriem Organizācija atlīdzību nemaksā.

2.   Gan priekšsēdētāju, gan priekšsēdētāja vietnieku ievēl no eksportētāju locekļu pārstāvju vidus vai no importētāju locekļu pārstāvju vidus. Šie amati mainās katrā kakao gadā starp abām kategorijām.

3.   Priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka vienlaicīgā pagaidu prombūtnē vai vienas vai abu amatpersonu pastāvīgā prombūtnē Padome vajadzības gadījumā var ievēlēt jaunas amatpersonas attiecīgi no eksportētāju locekļu pārstāvju vidus vai no importētāju locekļu pārstāvju vidus, pastāvīgi vai uz laiku atkarībā no situācijas.

4.   Ne priekšsēdētājs, ne kāda cita amatpersona, kura vada Padomes sanāksmi, nebalso. Viņa delegācijas loceklis var īstenot tā locekļa balsstiesības, kuru viņš pārstāv.

9. pants

Padomes sesijas

1.   Parasti Padome tiekas vienā kārtējā sesijā katrā kakao pusgadā.

2.   Padome tiekas ārkārtas sesijā, ja Padome tā nolemj vai to lūdz:

a)

pieci locekļi;

b)

vismaz divi locekļi ar vismaz 200 balsīm;

c)

izpilddirektors, piemērojot 22. un 59. pantu.

3.   Paziņojumu par sesiju izsniedz vismaz 30 kalendārās dienas iepriekš, izņemot ārkārtas gadījumus, kad paziņojumu izsniedz vismaz 15 dienas iepriekš.

4.   Parasti sesijas notiek Organizācijas galvenajā mītnē, ja vien Padome nenolemj citādi. Ja pēc kāda locekļa uzaicinājuma Padome tiekas citur, nevis Organizācijas galvenajā mītnē, šis loceklis saskaņā ar Organizācijas administratīvajiem noteikumiem sedz radušās papildu izmaksas.

10. pants

Balsošana

1.   Eksportētājiem locekļiem kopā ir 1 000 balsis, un importētājiem locekļiem kopā ir 1 000 balsis. Šīs balsis ir sadalītas starp locekļu kategorijām, tas ir, attiecīgi eksportētājiem locekļiem un importētājiem locekļiem saskaņā ar šā panta turpmākajiem punktiem.

2.   Katrā kakao gadā eksportētāju locekļu balsis sadala šādi – katram eksportētājam loceklim ir piecas pamatbalsis. Atlikušās balsis sadala visiem eksportētājiem locekļiem proporcionāli to attiecīgajam kakao eksporta vidējam daudzumam iepriekšējos trijos kakao gados, par ko Organizācija ir publicējusi datus savā pēdējā Kakao statistikas ceturkšņa biļetena izdevumā. Tādēļ eksportu aprēķina, saskaitot kakao pupiņu neto eksportu un kakao produktu neto eksportu, ko pārrēķina pupiņu ekvivalentā, izmantojot pārrēķināšanas koeficientus, kas norādīti 34. pantā.

3.   Katrā kakao gadā importētāju locekļu balsis sadala starp visiem importētājiem locekļiem proporcionāli to attiecīgajam kakao importa vidējam daudzumam iepriekšējos trijos kakao gados, par ko Organizācija ir publicējusi datus savā pēdējā Kakao statistikas ceturkšņa biļetena izdevumā. Tādēļ importu aprēķina, saskaitot kakao pupiņu neto importu un kakao produktu bruto importu, ko pārrēķina kakao pupiņu ekvivalentā, izmantojot pārrēķināšanas koeficientus, kas norādīti 34. pantā. Nevienam loceklim nav mazāk par piecām balsīm. Tādējādi to dalībvalstu balsstiesības, kuru balsu skaits ir lielāks nekā minimālais balsu skaits, pārdala starp locekļiem, kuru balsu skaits ir mazāks nekā minimālais balsu skaits.

4.   Ja kāda iemesla dēļ rastos grūtības noteikt vai atjaunināt balsu aprēķināšanas statistikas bāzi saskaņā ar šā panta 2. un 3. punkta noteikumiem, Padome var pieņemt lēmumu par citu statistikas bāzi balsu aprēķināšanai.

5.   Nevienam loceklim, izņemot locekļus, kas minēti 4. panta 4. un 5. punktā, nav vairāk kā 400 balsu. Balsis, kas pārsniedz šo skaitu, veicot aprēķinus saskaņā ar šā panta 2., 3. un 4. punktu, pārdala pārējiem locekļiem, pamatojoties uz šiem punktiem.

6.   Ja dalība Organizācijā mainās vai kāda locekļa balsstiesības tiek apturētas vai atjaunotas, piemērojot kādu šīs vienošanās noteikumu, Padome nodrošina balsu atkārtotu sadalīšanu saskaņā ar šo pantu. Eiropas Savienībai vai jebkurai starpvaldību organizācijai, kas definēta 4. pantā, ir balsis kā vienam loceklim saskaņā ar šā panta 2. vai 3. punktā minēto procedūru.

7.   Nav pieļaujams balsu sadalījums daļās.

11. pants

Padomes balsošanas procedūra

1.   Katram loceklim ir tiesības nodot tam piederošo balsu skaitu, un locekļiem nav tiesību sadalīt savas balsis. Tomēr loceklis drīkst nodot šīs balsis atšķirīgi no visām tām balsīm, kuras tas ir pilnvarots nodot saskaņā ar šā panta 2. punktu.

2.   Iesniedzot rakstisku paziņojumu Padomes priekšsēdētājam, ikviens eksportētājs loceklis var pilnvarot citu eksportētāju locekli, un ikviens importētājs loceklis var pilnvarot citu importētāju locekli pārstāvēt tā intereses un nodot tā balsis jebkurā Padomes sanāksmē. Šajā gadījumā nepiemēro 10. panta 5. punktā noteikto ierobežojumu.

3.   Loceklis, kuru cits loceklis pilnvarojis nodot balsis, kas pieder pilnvarotājam loceklim saskaņā ar 10. pantu, nodod šīs balsis saskaņā ar pilnvarotāja locekļa norādījumiem.

12. pants

Padomes lēmumi

1.   Pieņemot visus lēmumus un sniedzot visus ieteikumus, Padome cenšas panākt vienprātību. Ja vienprātību nevar panākt, Padome lēmumus pieņem un ieteikumus sniedz, izmantojot kvalificētā vairākuma balsojumu saskaņā ar šādām procedūrām:

a)

ja kvalificētā vairākuma balsojumā vajadzīgais balsu vairākums nav iegūts vairāk nekā trīs eksportētāju locekļu vai vairāk nekā trīs importētāju locekļu negatīvā balsojuma dēļ, priekšlikumu uzskata par noraidītu;

b)

ja kvalificētā vairākuma balsojumā vajadzīgais balsu vairākums nav iegūts trīs vai mazāk eksportētāju locekļu vai trīs vai mazāk importētāju locekļu negatīvā balsojuma dēļ, priekšlikumu vēlreiz novirza balsošanai pēc 48 stundām; un

c)

ja kvalificētā vairākuma balsojumā vairākums netiek sasniegts atkārtoti, priekšlikumu uzskata par noraidītu.

2.   Iegūstot vajadzīgo balsu skaitu, lai pieņemtu visus Padomes lēmumus vai ieteikumus, to locekļu balsis, kuri atturas no balsošanas, netiek ņemtas vērā.

3.   Locekļi apņemas, ka visi Padomes lēmumi ir tiem saistoši saskaņā ar šā nolīguma noteikumiem.

13. pants

Sadarbība ar citām organizācijām

1.   Padome veic visus nepieciešamos pasākumus, lai konsultētos vai sadarbotos ar Apvienoto Nāciju Organizāciju un tās iestādēm, jo īpaši ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Tirdzniecības un attīstības konferenci un ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas un lauksaimniecības organizāciju, kā arī citām attiecīgajām Apvienoto Nāciju Organizācijas specializētajām iestādēm un starpvaldību organizācijām.

2.   Ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Tirdzniecības un attīstības konferences īpašo nozīmi starptautiskajā izejvielu tirdzniecībā, Padome pēc vajadzības informē šo organizāciju par savām darbībām un darba programmām.

3.   Padome var arī veikt visus atbilstīgos pasākumus, lai uzturētu efektīvus sakarus ar starptautiskajām kakao ražotāju, tirgotāju un izgatavotāju organizācijām.

4.   Padome attiecībā uz kakao ražošanas un patēriņa politiku savā darbā iesaista starptautiskās finanšu iestādes un citas puses, kurām ir interese pasaules kakao ekonomikā.

5.   Padome var nolemt sadarboties ar citiem kakao jomā kompetentiem ekspertiem.

14. pants

Novērotāju uzaicināšana un pielaišana

1.   Padome var uzaicināt ikvienu valsti, kas nav locekle, piedalīties savās sanāksmēs kā novērotāju.

2.   Padome var arī uzaicināt piedalīties savās sanāksmēs kā novērotāju ikvienu 13. pantā minēto organizāciju.

3.   Padome var arī uzaicināt kā novērotājas nevalstiskās organizācijas, kurām ir vajadzīgā pieredze kakao nozarē.

4.   Padome attiecībā uz katru savu sesiju lemj par novērotāju piedalīšanos, tostarp, pēc vajadzības, par tādu nevalstisko organizāciju piedalīšanos, kurām ir vajadzīgā pieredze kakao nozarē saskaņā ar Organizācijas administratīvo noteikumu nosacījumiem.

15. pants

Kvorums

1.   Padomes katras sesijas atklāšanas sēdes kvorumu veido, klātesot vismaz pieciem eksportētājiem locekļiem un importētāju locekļu vairākumam, ja šiem locekļiem katrā kategorijā kopā ir vismaz divas trešdaļas no locekļu kopējā balsu skaita šajā kategorijā.

2.   Ja kvoruma nav saskaņā ar šā panta 1. punktu sesijas atklāšanas sēdes noteiktajā dienā, nākamajā dienā un visā sesijas laikā, atklāšanas sēdes kvorumu nodrošina, klātesot eksportētājiem un importētājiem locekļiem ar vienkāršu balsu vairākumu katrā kategorijā.

3.   Sesiju atklāšanas sanāksmēm sekojošajās sanāksmēs, ievērojot šā panta 1. punktu, kvorums ir tāds, kā noteikts šā panta 2. punktā.

4.   Ikviena locekļa pārstāvība saskaņā ar 11. panta 2. punktu tiek uzskatīta par klātbūtni.

V   NODAĻA

ORGANIZĀCIJAS SEKRETARIĀTS

16. pants

Organizācijas izpilddirektors un personāls

1.   Sekretariāts ietver izpilddirektoru un personālu.

2.   Padome ieceļ izpilddirektoru uz laiku, kas nav ilgāks par šo nolīgumu un tā iespējamiem pagarinājumiem. Kandidātu izvēles noteikumus un izpilddirektora iecelšanas nosacījumus nosaka Padome.

3.   Izpilddirektors ir Organizācijas augstākā amatpersona un ir atbildīgs Padomes priekšā par šā nolīguma pārvaldību un darbību saskaņā ar Padomes lēmumiem.

4.   Organizācijas personāls ir atbildīgs izpilddirektora priekšā.

5.   Izpilddirektors ieceļ personālu saskaņā ar noteikumiem, kas jāparedz Padomei. Izstrādājot šos noteikumus, Padome ņem vērā tos noteikumus, kas attiecas uz līdzīgu starpvaldību organizāciju personālu. Personālu pēc iespējas ieceļ no eksportētāju locekļu un importētāju locekļu vidus.

6.   Ne izpilddirektoram, ne personālam nav finansiālas intereses kakao ražošanā, kakao tirdzniecībā, kakao pārvadāšanā vai kakao reklamēšanā.

7.   Pildot savus pienākumus, izpilddirektors un personāls neprasa un nesaņem norādījumus no locekļiem vai no citām iestādēm ārpus Organizācijas. Tie atturas veikt tādas darbības, kas varētu ietekmēt starptautisko amatpersonu stāvokli, kas ir atbildīgas vienīgi Organizācijas priekšā. Katrs loceklis apņemas respektēt izpilddirektora un personāla pienākumu īpaši starptautisko raksturu un neietekmēt tos pienākumu izpildē.

8.   Organizācijas izpilddirektors vai personāls neatklāj informāciju par šā nolīguma darbību vai pārvaldību, izņemot gadījumus, kad Padome to atļauj vai tas ir nepieciešams pienākumu efektīvai izpildei saskaņā ar šo nolīgumu.

17. pants

Darba programma

1.   Padomes pirmajā sesijā pēc nolīguma stāšanās spēkā izpilddirektors iesniedz Padomei izskatīšanai un apstiprināšanai piecu gadu stratēģisko plānu. Vienu gadu pirms piecu gadu stratēģiskā plāna beigām izpilddirektors iesniedz Padomei jauna piecu gadu stratēģiskā plāna projektu.

2.   Kakao gada pēdējā sesijā Padome pēc Ekonomikas komitejas ieteikuma apstiprina Organizācijas darba programmu, kuru nākamajam gadam sagatavo izpilddirektors. Darba programma ietver projektus, iniciatīvas un darbības, kas jāveic Organizācijai. Darba programmu īsteno izpilddirektors.

3.   Ekonomikas komiteja savā kakao gada pēdējā sanāksmē izvērtē kārtējā gada darba programmas izpildi, pamatojoties uz izpilddirektora ziņojumu. Ekonomikas komiteja iesniedz savus secinājumus Padomei.

18. pants

Gada ziņojums

Padome publicē gada ziņojumu.

VI   NODAĻA

PĀRVALDES UN FINANŠU KOMITEJA

19. pants

Pārvaldes un finanšu komitejas izveide

1.   Ar šo izveido Pārvaldes un finanšu komiteju. Komiteja:

a)

uzrauga administratīvā budžeta sagatavošanu, kurš jāiesniedz Padomei apstiprināšanai, pamatojoties uz izpilddirektora iesniegto budžeta projektu;

b)

veic jebkurus citus Padomes uzticētos pārvaldes un finanšu uzdevumus, kas ietver ieņēmumu un izdevumu uzraudzību un jautājumus, kas saistīti ar Organizācijas pārvaldi.

2.   Pārvaldes un finanšu komiteja sniedz savus ieteikumus Padomei par iepriekš minētajiem jautājumiem.

3.   Padome pieņem Pārvaldes un finanšu komitejas reglamentu.

20. pants

Pārvaldes un finanšu komitejas sastāvs

1.   Pārvaldes un finanšu komiteja sastāv no sešiem eksportētājiem locekļiem un sešiem importētājiem locekļiem, kas darbojas rotācijas kārtībā.

2.   Katrs Pārvaldes un finanšu komitejas loceklis izvirza pārstāvi un, ja viņš to vēlas, vienu vai vairākus aizstājējus. Katras kategorijas locekļus ievēl Padome, pamatojoties uz 10. pantā paredzēto balsu sadalījumu. Viņu pilnvaras ilgst divus gadus, un tās var pagarināt.

3.   Pārvaldes un finanšu komiteja no savu pārstāvju vidus uz diviem gadiem ievēl priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku. Priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka pienākumus pārmaiņus veic eksportētāji locekļi un importētāji locekļi.

21. pants

Pārvaldes un finanšu komitejas sanāksmes

1.   Pārvaldes un finanšu komitejas sanāksmēs kā novērotāji var piedalīties visi Organizācijas locekļi.

2.   Pārvaldes un finanšu komiteja parasti tiekas Organizācijas galvenajā mītnē, ja vien tā nenolemj citādi. Ja pēc kāda locekļa uzaicinājuma Pārvaldes un finanšu komiteja tiekas citur, nevis Organizācijas galvenajā mītnē, šis loceklis saskaņā ar Organizācijas administratīvajiem noteikumiem sedz radušās papildu izmaksas.

3.   Parasti Pārvaldes un finanšu komiteja tiekas divas reizes gadā un ziņo Padomei par savu darbu.

VII   NODAĻA

FINANSĒJUMS

22. pants

Finansējums

1.   Šā nolīguma pārvaldībai veic administratīvo uzskaiti. Izdevumus, kas nepieciešami šā nolīguma pārvaldībai, iekļauj administratīvajā kontā un sedz no locekļu ikgadējām iemaksām, kuras noteiktas saskaņā ar 24. pantu. Ja tomēr loceklis prasa īpašus pakalpojumus, Padome var pieņemt lēmumu apstiprināt šo lūgumu un prasa šim loceklim par šiem pakalpojumiem maksāt.

2.   Padome var izveidot atsevišķus kontus īpašiem mērķiem, kurus tā var noteikt saskaņā ar pašreizējā nolīguma mērķiem. Šos kontus finansē no locekļu vai citu iestāžu brīvprātīgiem ziedojumiem.

3.   Organizācijas finanšu gads ir tāds pats kā kakao gads.

4.   Izdevumus, kas saistīti ar delegāciju piedalīšanos Padomē, Pārvaldes un finanšu komitejā, Ekonomikas komitejā un jebkurā citā komitejā, ko izveidojusi Padome vai Pārvaldes un finanšu komiteja un Ekonomikas komiteja, sedz attiecīgie locekļi.

5.   Ja Organizācijas finansiālais stāvoklis ir vai varētu būt nepietiekams, lai finansētu atlikušā kakao gada izdevumus, izpilddirektors sasauc īpašu Padomes sesiju 15 dienu laikā, ja vien Padome nav jau paredzējusi sanāksmi 30 kalendāro dienu laikā.

23. pants

Locekļu pienākumi

Locekļa pienākumi pret Padomi un citiem locekļiem nepārsniedz tos pienākumus, kas attiecībā uz maksājumiem ir īpaši paredzēti saskaņā ar šo nolīgumu. Tiek uzskatīts, ka trešās personas, kas veic darījumus ar Padomi, zina par šā nolīguma noteikumiem attiecībā uz Padomes pilnvarām un locekļu pienākumiem, jo īpaši 7. panta 2. punktu un šā panta pirmo teikumu.

24. pants

Administratīvā budžeta pieņemšana un ieguldījumu novērtēšana

1.   Katra finanšu gada otrajā pusē Padome apstiprina Organizācijas administratīvo budžetu nākamajam finanšu gadam un novērtē katra locekļa ieguldījumu šajā budžetā.

2.   Katra locekļa iemaksa administratīvajā budžetā katram finanšu gadam ir proporcionāla tā balsu skaitam šā finanšu gada administratīvā budžeta apstiprināšanas laikā attiecībā pret visu locekļu kopējo balsu skaitu. Lai noteiktu iemaksas, katra locekļa balsu skaitu aprēķina, neņemot vērā jebkura locekļa balsstiesību apturēšanu un jebkādu no tā izrietošo balsu atkārtotu sadalījumu.

3.   Katra locekļa sākotnējo dalības maksu, pievienojoties Organizācijai pēc šā nolīguma stāšanās spēkā, Padome vērtē, pamatojoties uz šim loceklim piešķirtā balsu skaita un atlikušo laikposmu kārtējā finanšu gadā, turpretī pārējiem locekļiem noteiktās iemaksas kārtējam finanšu gadam netiek mainītas.

4.   Ja šis nolīgums stājas spēkā pirms pirmā pilnā finanšu gada sākuma, Padome savā pirmajā sesijā apstiprina administratīvo budžetu attiecībā uz laikposmu līdz pirmā pilnā finanšu gada sākumam.

25. pants

Iemaksas administratīvajā budžetā

1.   Iemaksas administratīvajā budžetā katram finanšu gadam maksā brīvi konvertējamās valūtās, tās ir atbrīvotas no ārvalsts valūtas ierobežojumiem un tās maksā šā finanšu gada pirmajā dienā. Iemaksas attiecībā uz finanšu gadu, kurā locekļi pievienojas Organizācijai, tie maksā dienā, kad tie kļūst par locekļiem.

2.   Iemaksas administratīvajā budžetā, kas apstiprinātas saskaņā ar 24. panta 4. punktu, iemaksā trīs mēnešu laikā pēc iemaksas lieluma noteikšanas dienas.

3.   Ja četrus mēnešus pēc finanšu gada sākuma vai, attiecībā uz jaunu locekli, trīs mēnešus pēc tam, kad Padome ir noteikusi iemaksas lielumu, loceklis nav veicis iemaksas administratīvajā budžetā pilnā apjomā, izpilddirektors prasa, lai loceklis veic maksājumu pēc iespējas ātrāk. Ja divus mēnešus pēc izpilddirektora lūguma šis loceklis vēl nav veicis savas iemaksas, šā locekļa balsstiesības Padomē, Pārvaldes un finanšu komitejā un Ekonomikas komitejā tiek apturētas līdz tam brīdim, kad šis loceklis veic maksājumu pilnā apjomā.

4.   Loceklim, kura balsstiesības ir apturētas saskaņā ar šā panta 3. punktu, neatņem citas tiesības vai neatbrīvo no citiem pienākumiem saskaņā ar šo nolīgumu, ja vien Padome nenolemj citādi. Viņam ir jāveic iemaksa un jāpilda visas pārējās finanšu saistības, kas izriet no šā nolīguma.

5.   Padome izskata jebkura locekļa dalības jautājumu, ja viņš nav veicis savas iemaksas divus gadus, un tā var pieņemt lēmumu par šā locekļa dalības tiesību pārtraukšanu un/vai iemaksas lieluma noteikšanas pārtraukšanu budžeta nolūkiem. Attiecīgajam loceklim saglabājas saistības pildīt citus finanšu pienākumus saskaņā ar šo nolīgumu. Samaksājot nokavētos maksājumus, šis loceklis atgūst dalības tiesības. Locekļu veiktie nokavētie maksājumi vispirms tiek ieskaitīti šajos kavējuma maksājumos, nevis kārtējās iemaksās.

26. pants

Revīzija un pārskatu publicēšana

1.   Iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc katra finanšu gada beigām, revidē Organizācijas pabeigtā finanšu gada kontu pārskatu un šā finanšu gada bilanci saskaņā ar 22. pantā minētajiem kontiem. Revīziju veic atzīta statusa neatkarīgs revidents, ko ievēl Padome kārtējā finanšu gadā.

2.   Atzīta statusa neatkarīga revidenta iecelšanas nosacījumus, kā arī revīzijas nodomus un mērķus nosaka Organizācijas finanšu noteikumos. Organizācijas kontu revidēto pārskatu un revidēto bilanci iesniedz Padomei apstiprināšanai tās nākamajā kārtējā sesijā.

3.   Revidēto kontu un bilances kopsavilkumu publicē.

VIII   NODAĻA

EKONOMIKAS KOMITEJA

27. pants

Ekonomikas komitejas izveide

1.   Izveido Ekonomikas komiteju. Ekonomikas komiteja:

a)

izvērtē statistikas datus par kakao un kakao ražošanas, patēriņa, krājumu, smalcināšanas, starptautiskās tirdzniecības un cenu statistiskās analīzes datus;

b)

izvērtē tirgus tendenču un tādu citu faktoru analīzi, kas ietekmē šīs tendences, jo īpaši kakao piedāvājumu un pieprasījumu, tostarp kakao sviesta aizstājēju izmantošanas ietekmi uz kakao patēriņu un starptautisko tirdzniecību;

c)

analizē informāciju par kakao un kakao produktu tirgus pieejamību ražotājvalstīs un patērētājvalstīs, tostarp informāciju par tarifu un beztarifu šķēršļiem, kā arī darbības, ko veic locekļi, lai mazinātu tirdzniecības šķēršļus;

d)

izvērtē un iesaka Padomei projektus, kurus finansēt paredzējis Kopējais izejvielu fonds (CFC) un citas organizācijas, kas sniedz palīdzību;

e)

izvērtē jautājumus par kakao ekonomikas ilgtspējīgas attīstības ekonomiskajiem aspektiem;

f)

izvērtē Organizācijas gada darba programmu, vajadzības gadījumā sadarbojoties ar Pārvaldes un finanšu komiteju;

g)

gatavo starptautiskas konferences un seminārus saistībā ar kakao pēc Padomes pieprasījuma;

h)

izskata visus pārējos Padomes apstiprinātos jautājumus.

2.   Ekonomikas komiteja sniedz Padomei savus ieteikumus par iepriekš minētajiem jautājumiem.

3.   Padome apstiprina Ekonomikas komitejas reglamentu.

28. pants

Ekonomikas komitejas sastāvs

1.   Ekonomikas komitejā var piedalīties visi Organizācijas locekļi.

2.   Ekonomikas komitejas locekļi uz diviem gadiem ievēl priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku. Priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka pienākumus pārmaiņus veic eksportētāji locekļi un importētāji locekļi.

29. pants

Ekonomikas komitejas sanāksmes

1.   Parasti Ekonomikas komiteja tiekas Organizācijas galvenajā mītnē, ja vien tā nenolemj citādi. Ja pēc kāda locekļa uzaicinājuma Ekonomikas komiteja tiekas citur, nevis Organizācijas galvenajā mītnē, šis loceklis saskaņā ar Organizācijas administratīvajiem noteikumiem sedz radušās papildu izmaksas.

2.   Parasti Ekonomikas komiteja tiekas divas reizes gadā vienlaikus ar Padomes sesijām. Ekonomikas komiteja ziņo Padomei par savu darbu.

IX   NODAĻA

TIRGUS PĀRREDZAMĪBA

30. pants

Tirgus informācija un pārredzamība

1.   Organizācija darbojas kā vispasaules informācijas centrs, lai efektīvi savāktu, saskaņotu, apmainītos un izplatītu statistikas datus un pētījumus visās ar kakao un kakao produktiem saistītās jomās. Šajā sakarā Organizācija:

a)

pastāvīgi atjauno statistikas datus par kakao un kakao produktu ražošanu, smalcināšanu, patēriņu, eksportu, reeksportu, importu, cenām un krājumiem;

b)

pēc vajadzības pieprasa tehnisko informāciju par kakao audzēšanu, tirdzniecību, pārvadāšanu, pārstrādi, izmantošanu un patēriņu.

2.   Padome var pieprasīt locekļiem sniegt tādu informāciju par kakao, kādu tā uzskata par nepieciešamu tās darbā, kas ietver informāciju par valdības politiku, nodokļiem, kā arī par valsts standartiem, noteikumiem un tiesību aktiem, kas piemērojami attiecībā uz kakao.

3.   Lai veicinātu tirgus pārredzamību, locekļi, ciktāl iespējams un pieņemamā termiņā, sniedz izpilddirektoram attiecīgu tik sīki izstrādātu un ticamu statistiku, cik tas praktiski iespējams.

4.   Ja loceklis nesniedz vai tam ir grūtības pieņemamā termiņā sniegt Padomes pieprasītos statistikas datus Organizācijas efektīvai darbībai, Padome var prasīt attiecīgajam loceklim sniegt paskaidrojumus par prasības neizpildīšanas iemeslu. Ja atzīst, ka šajā jautājumā vajadzīga palīdzība, Padome var piedāvāt nepieciešamo atbalstu, lai pārvarētu pastāvošās grūtības.

5.   Padome piemērotā laikā, bet ne retāk kā divas reizes kakao gadā, publicē kakao pupiņu ražošanas un smalcināšanas prognozes. Padome var izmantot attiecīgu informāciju no citiem avotiem, lai uzraudzītu tirgus attīstību un novērtētu pašreizējo un iespējamo kakao ražošanas un patēriņa līmeņus. Tomēr Padome nevar publicēt nekādus datus, kas varētu atklāt informāciju par to fizisko personu vai komercstruktūru darbību, kuri ražo, pārstrādā vai izplata kakao.

31. pants

Krājumi

1.   Lai nodrošinātu lielāku tirgus pārredzamību attiecībā uz pasaules kakao krājumu apjoma novērtēšanu, ikviens loceklis katru gadu vēlākais līdz maijam iesniedz izpilddirektoram informāciju par kakao pupiņu un kakao produktu krājumu līmeni savā valstī atbilstīgi 30. panta 3. punktam.

2.   Izpilddirektors veic nepieciešamos pasākumus, lai savā darbā nodrošinātu aktīvu sadarbību ar privāto sektoru, vienlaikus garantējot komerciālu konfidencialitāti attiecībā uz iesniegto informāciju.

3.   Pamatojoties uz šo informāciju, izpilddirektors iesniedz Ekonomikas komitejai gada ziņojumu par situāciju attiecībā uz pasaules kakao pupiņu un kakao produktu krājumiem.

32. pants

Kakao aizstājēji

1.   Locekļi atzīst, ka aizstājēju lietošanai var būt negatīva ietekme uz kakao patēriņa paplašināšanu un ilgtspējīgas kakao ekonomikas attīstību. Šajā sakarā locekļi pilnībā ņem vērā kompetentu starptautisku iestāžu ieteikumus un lēmumus, jo īpaši Codex Alimentarius noteikumus.

2.   Izpilddirektors periodiski ziņo Ekonomikas komitejai par situācijas attīstību. Pamatojoties uz šiem ziņojumiem, Ekonomikas komiteja novērtē situāciju un, ja nepieciešams, sniedz ieteikumus Padomei attiecīgu lēmumu pieņemšanai.

33. pants

Indikatīvā cena

1.   Šā nolīguma nolūkos un jo īpaši kakao tirgus attīstības kontrolei izpilddirektors aprēķina un publicē kakao pupiņu SKO indikatīvo cenu. Šo cenu izsaka ASV dolāros par tonnu, euro par tonnu, sterliņu mārciņās par tonnu un īpašajās aizņēmuma tiesībās (SDR) par tonnu.

2.   SKO indikatīvā cena ir vidējais lielums, ko ņem no kakao pupiņu ikdienas kotācijas tuvākajos trijos aktīvos nākotnes darījumu kontraktu tirdzniecības mēnešos Londonas finanšu instrumentu biržā (NYSE Liffe) un Ņujorkas tirgū (ICE Futures US), kad Londonas tirgus ir slēgts. Londonas cenas konvertē ASV dolāros par tonnu, izmantojot pašreizējo sešu mēnešu valūtas nākotnes kursu Londonā slēgšanas laikā. Londonas un Ņujorkas cenu vidējo lielumu, kas izteikts ASV dolāros, konvertē euro un sterliņu mārciņās, kā arī SDR ekvivalentā pēc Starptautiskā Valūtas fonda publicētā attiecīgā dienas oficiālā ASV dolāra/SDR maiņas kursa. Padome pieņem lēmumu par aprēķināšanas metodi, ko izmantos, ja kotācijas ir pieejamas tikai vienā no šiem diviem kakao tirgiem vai ja Londonā valūtas maiņas tirgus ir slēgts. Pāreja uz nākamo trīs mēnešu laikposmu notiek tā mēneša piecpadsmitajā datumā, kas ir tieši pirms tuvākā aktīvā līguma izbeigšanas termiņa.

3.   Padome var pieņemt lēmumu par citu SKO indikatīvās cenas aprēķināšanas metodi, ja tā uzskata, ka šī metode ir piemērotāka nekā šajā pantā noteiktā metode.

34. pants

Pārrēķina koeficienti

1.   Lai noteiktu kakao produktu pupiņu ekvivalentu, pārrēķina koeficienti ir šādi: kakao sviests – 1,33; kakao rausis un pulveris – 1,18; kakao masa un drupatas – 1,25. Ja nepieciešams, Padome var noteikt, ka citi produkti, kas satur kakao, ir kakao produkti. Pārrēķina koeficientus kakao produktiem, kuriem pārrēķina koeficienti nav paredzēti šajā punktā, nosaka Padome.

2.   Padome var pārskatīt šā panta 1. punktā noteiktos pārrēķina koeficientus.

35. pants

Zinātniskā izpēte un attīstība

Padome veicina un sekmē zinātnisko izpēti un attīstību kakao ražošanas, pārvadāšanas, pārstrādes, tirdzniecības un patēriņa jomā, kā arī šajā jomā iegūto rezultātu izplatīšanu un praktisku piemērošanu. Šajā nolūkā Organizācija var sadarboties ar starptautiskām organizācijām, pētniecības iestādēm un privāto sektoru.

X   NODAĻA

TIRGUS ATTĪSTĪBA

36. pants

Tirgus analīze

1.   Ekonomikas komiteja analizē attīstības tendences un perspektīvas kakao ražošanas un patēriņa sektoros, kā arī krājumu un cenu attīstību, un savlaicīgi identificē tirgus nestabilitāti.

2.   Pirmajā sesijā, sākoties jaunam kakao gadam, Ekonomikas komiteja izvērtē pasaules ražošanas un patēriņa gada prognozes nākamajiem pieciem kakao gadiem. Iesniegtās prognozes izskata un pārskata, ja nepieciešams, katru gadu.

3.   Ekonomikas komiteja iesniedz detalizētus ziņojumus katrā kārtējā Padomes sesijā. Padome, pamatojoties uz šiem ziņojumiem, pārskata vispārējo situāciju, jo īpaši novērtējot vispasaules piedāvājuma un pieprasījuma apriti. Padome, pamatojoties uz šo novērtējumu, var sniegt ieteikumus locekļiem.

4.   Pamatojoties uz šīm prognozēm un lai atjaunotu tirgus stabilitāti vidējā termiņā vai ilgtermiņā, eksportētāji locekļi var apņemties koordinēt savu valstu ražošanas politiku.

37. pants

Patēriņa veicināšana

1.   Locekļi apņemas veicināt šokolādes patēriņu un kakao produktu izmantošanu, uzlabot produktu kvalitāti un paplašināt kakao tirgu, tostarp eksportētājvalstīs. Katrs loceklis ir atbildīgs par līdzekļiem un metodēm, ko tas izmanto šim nolūkam.

2.   Visi locekļi cenšas novērst un būtiski samazināt vietējos šķēršļus kakao patēriņa paplašināšanai. Šajā sakarā locekļi regulāri sniedz izpilddirektoram informāciju par atbilstīgajiem valsts noteikumiem un pasākumiem, kā arī citu informāciju par kakao patēriņu, kas ietver informāciju par valsts nodokļiem un muitas tarifiem.

3.   Ekonomikas komiteja sagatavo Organizācijas veicināšanas darbību programmu, kas var ietvert informēšanas kampaņu sākšanu, pētniecību, kapacitātes stiprināšanu un pētījumu par kakao ražošanu un patēriņu īstenošanu. Lai īstenotu savu darbību, Organizācija sadarbojas ar privāto sektoru.

4.   Veicināšanas darbības ir ietvertas Organizācijas gada darba programmā, un tās var finansēt no līdzekļiem, kurus sniedz locekļi, tie, kas nav Organizācijas locekļi, citas organizācijas un privātais sektors.

38. pants

Pētījumi, pārskati un ziņojumi

1.   Lai atbalstītu locekļus, Padome veicina pētījumu, pārskatu, tehnisko ziņojumu un citu attiecīgu dokumentu, kas saistīti ar kakao ražošanas un izplatīšanas ekonomiku, sagatavošanu. Tie attiecas uz tendencēm un prognozēm, valdības pasākumu ietekmi uz kakao ražošanu un patēriņu eksportētājvalstīs un importētājvalstīs, kakao vērtību ķēdes analīzi, finanšu un citu risku pārvaldības pieejām, aspektiem, kas saistīti ar kakao nozares ilgtspējas jautājumiem, iespējām kakao patēriņa paplašināšanai tradicionāliem un jauniem izmantošanas veidiem, saikni starp kakao un veselību, kā arī šīs vienošanās piemērošanas ietekmi uz kakao eksportētājiem un importētājiem, jo īpaši saistībā ar tirdzniecību.

2.   Padome var arī mudināt veikt pētījumus, kas varētu sniegt ieguldījumu tirgus pārredzamības uzlabošanā un sekmēt pasaules kakao ekonomikas līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību.

3.   Lai īstenotu šā panta 1. un 2. punkta noteikumus, Padome pēc Ekonomikas komitejas ieteikuma var apstiprināt pētījumu, pārskatu un ziņojumu sarakstu, kas ir jāietver gada darba programmā saskaņā ar šā nolīguma 17. panta noteikumiem. Šīs darbības var finansēt no administratīvā budžeta līdzekļiem vai citiem avotiem.

XI   NODAĻA

SMALKAIS (“SMALKAIS” VAI “AROMATIZĒTAIS”) KAKAO

39. pants

Smalkais (“smalkais” vai “aromatizētais”) kakao

1.   Pirmajā sesijā pēc šā nolīguma stāšanās spēkā Padome pārskata šā nolīguma C pielikumu un, ja nepieciešams, izskata to, nosakot attiecību, kādā tajā ietvertās valstis vienīgi vai daļēji ražo un eksportē smalko (“smalko” vai “aromatizēto”) kakao. Pēc tam Padome var jebkurā šā nolīguma darbības laikā pārskatīt C pielikumu un, ja nepieciešams, grozīt to. Vajadzības gadījumā Padome lūdz ekspertu atzinumu šajā jautājumā. Šajos gadījumos ekspertu grupas sastāvā būtu jānodrošina līdzsvars starp ekspertiem no patērētājvalstīm un ekspertiem no ražotājvalstīm. Padome pieņem lēmumu par ekspertu grupas sastāvu un procedūrām, kas jāievēro.

2.   Ekonomikas komiteja sniedz Organizācijai priekšlikumus, lai izstrādātu un piemērotu statistikas sistēmu par smalkā (“smalkā” vai “aromatizētā”) kakao ražošanu un tirdzniecību.

3.   Pievēršot pienācīgu vērību smalkā (“smalkā” vai “aromatizētā”) kakao nozīmei, locekļi vajadzības gadījumā izskata un apstiprina projektus attiecībā uz smalko (“smalko” vai “aromatizēto”) kakao saskaņā ar 37. un 43. panta noteikumiem.

XII   NODAĻA

PROJEKTI

40. pants

Projekti

1.   Locekļi var iesniegt priekšlikumus projektiem, kas sniedz ieguldījumu šā nolīguma mērķu sasniegšanā un prioritārajās darba jomās, kuras noteiktas 17. panta 1. punktā paredzētajā piecu gadu stratēģiskajā plānā.

2.   Ekonomikas komiteja izvērtē projektu priekšlikumus un sniedz ieteikumus Padomei saskaņā ar tādiem projektu iesniegšanas, novērtēšanas, apstiprināšanas, prioritāšu noteikšanas un finansēšanas mehānismiem un procedūrām, kādus tos noteikusi Padome. Padome nepieciešamības gadījumā var noteikt mehānismus un procedūras projektu īstenošanai un uzraudzībai, kā arī to rezultātu plašākai izplatīšanai.

3.   Katrā Ekonomikas komitejas sanāksmē izpilddirektors ziņo par visu Padomes apstiprināto projektu statusu, arī to projektu statusu, kuriem vēl nav finansējuma, kuri tiek īstenoti vai ir pabeigti. Padomei iesniedz kopsavilkumu saskaņā ar 27. panta 2. punktu.

4.   Projektu izpildes gaitā Organizācija parasti nodrošina pārraudzības iestādes funkciju. Organizācijas vispārējās izmaksas, kas attiecas uz projektu sagatavošanu, vadību, pārraudzību un novērtēšanu, ietver minēto projektu kopējās izmaksās. Šīs vispārējās izmaksas nepārsniedz 10 % no katra projekta kopējiem izdevumiem.

41. pants

Attiecības ar Kopējo izejvielu fondu un citiem daudzpusējiem un divpusējiem līdzekļu devējiem

1.   Organizācija pilnībā izmanto Kopējā izejvielu fonda iespējas, lai palīdzētu sagatavot un finansēt projektus, kuri ir kakao ekonomikas interesēs.

2.   Organizācija sadarbojas ar citām starptautiskām organizācijām, kā arī ar daudzpusējo un divpusējo līdzekļu devēju iestādēm, lai, ja nepieciešams, iegūtu finansējumu programmām un projektiem, kuri ir kakao ekonomikas interesēs.

3.   Organizācija nekādā gadījumā neuzņemas finansiālas saistības attiecībā uz projektiem ne savā vārdā, ne tās locekļu vārdā. Neviens Organizācijas loceklis savas dalības Organizācijā dēļ nav atbildīgs par saistībām, kas rodas, citiem locekļiem vai struktūrām aizņemoties vai aizdodot līdzekļus saistībā ar šiem projektiem.

XIII   NODAĻA

ILGTSPĒJĪGA ATTĪSTĪBA

42. pants

Dzīves līmenis un darba apstākļi

Locekļi rūpējas, lai uzlabotu dzīves līmeni un darba apstākļus kakao nozarē nodarbinātajiem iedzīvotājiem, ņemot vērā starptautiski atzītus principus un piemērojamos SDO standartus. Turklāt locekļi vienojas, ka darba normas neizmantos protekcionistiskas tirdzniecības nolūkos.

43. pants

Ilgtspējīga kakao ekonomika

1.   Locekļi dara visu iespējamo, lai panāktu ilgtspējīgu kakao ekonomiku, ņemot vērā ilgtspējīgas ekonomikas principus un mērķus, kas iekļauti 1992. gadā Riodežaneiro pieņemtajā Vides un attīstības deklarācijā un programmā “Agenda 21”, 2000. gadā Ņujorkā pieņemtajā ANO Tūkstošgades deklarācijā un ziņojumā, ko pieņēma 2002. gadā Johannesburgā notikušajā Pasaules augstākā līmeņa sanāksmē par ilgtspējīgu attīstību, kā arī 2002. gadā pieņemtajā Monterejas konsensā par finansējumu attīstībai un ministru paziņojumā par Dohas Attīstības programmu, kuru pieņēma 2001. gadā.

2.   Organizācija palīdz locekļiem pēc šo locekļu pieprasījuma sasniegt to ilgtspējīgas kakao ekonomikas attīstības mērķus saskaņā ar 1. panta e) apakšpunktu un 2. panta 14. punktu.

3.   Organizācija, ja nepieciešams, ir kontaktpunkts pastāvīgam dialogam starp iesaistītajām personām, lai veicinātu ilgtspējīgas kakao ekonomikas attīstību.

4.   Organizācija veicina sadarbību starp locekļiem, izmantojot darbības, kas dod ieguldījumu ilgtspējīgā kakao ekonomikā.

5.   Padome apstiprina un izvērtē programmas un projektus, kas saistīti ar ilgtspējīgu kakao ekonomiku saskaņā ar šā panta 1. punktu.

6.   Organizācija meklē daudzpusēju un vienpusēju līdzekļu devēju palīdzību un atbalstu tādu programmu, projektu un darbību īstenošanai, kuru mērķis ir izveidot ilgtspējīgu kakao ekonomiku.

XIV   NODAĻA

PASAULES KAKAO EKONOMIKAS PADOMDEVĒJA KOMISIJA

44. pants

Pasaules kakao ekonomikas padomdevējas komisijas izveide

1.   Izveido Pasaules kakao ekonomikas padomdevēju komisiju (turpmāk “Komisija”), lai veicinātu privātā sektora ekspertu aktīvu līdzdalību Organizācijas darbā un sekmētu neatkarīgu dialogu starp ekspertiem no valsts un privātā sektora.

2.   Komisija ir padomdevēja iestāde, kas sniedz ieteikumus Padomei par jautājumiem, kas ir kakao nozares vispārējās un stratēģiskās interesēs, jo īpaši saistībā ar:

a)

piedāvājuma un pieprasījuma strukturālu un ilgtermiņa novērtējumu;

b)

līdzekļiem, kas stiprinātu kakao audzētāju pozīciju, lai palielinātu viņu ienākumus;

c)

priekšlikumiem, kas sekmē kakao ražošanu, tirdzniecību un ilgtspējīgu izmantošanu;

d)

ilgtspējīgas kakao ekonomikas attīstību;

e)

patēriņa veicināšanas noteikumu un ietvaru izstrādi; un

f)

visiem citiem jautājumiem, kas saistīti ar kakao un šo nolīgumu.

3.   Komisija palīdz Padomei apkopot informāciju par ražošanu, patēriņu un krājumiem.

4.   Komisija iesniedz Padomei izskatīšanai savus ieteikumus par iepriekš minētajiem jautājumiem.

5.   Komisija var izveidot īpašas darba grupas, lai palīdzētu pildīt savas pilnvaras, ar noteikumu, ka to darba izmaksas nerada budžeta saistības Organizācijai.

6.   Tās izveides laikā Komisija izstrādā savus noteikumus un iesaka tos pieņemšanai Padomē.

45. pants

Pasaules kakao ekonomikas padomdevējas komisijas sastāvs

1.   Pasaules kakao ekonomikas padomdevēja komisija sastāv no kakao ekonomikas visu sektoru ekspertiem, proti:

a)

tirdzniecības un rūpniecības asociācijām;

b)

valsts un reģionālajām kakao ražotāju organizācijām gan no valsts, gan privātā sektora;

c)

valsts kakao eksporta organizācijām un lauksaimnieku asociācijām;

d)

kakao zinātniskās pētniecības institūtiem; un

e)

citām privātā sektora asociācijām vai iestādēm, kurām ir interese kakao ekonomikā.

2.   Šie eksperti darbojas kā privātpersonas vai attiecīgo asociāciju vārdā.

3.   Komisija sastāv no astoņiem ekspertiem no eksportētājvalstīm un astoņiem ekspertiem no importētājvalstīm, kā noteikts šā panta 1. punktā. Šos ekspertus ieceļ Padome reizi divos kakao gados. Komisijas locekļi var iecelt vienu vai vairākus padomniekus un aizstājējus, kuru iecelšana ir jāapstiprina Padomei. Ievērojot Komisijas pieredzi, Padome var palielināt Komisijas locekļu skaitu.

4.   Komisijas priekšsēdētāju izvēlas no Komisijas locekļu vidus. Priekšsēdētāju izvēlas reizi divos kakao gados pārmaiņus no eksportētājvalstīm un importētājvalstīm.

46. pants

Pasaules kakao ekonomikas padomdevējas komisijas sanāksmes

1.   Parasti Pasaules kakao ekonomikas padomdevēja komisija tiekas Organizācijas galvenajā mītnē, ja vien Padome nenolemj citādi. Ja pēc kāda locekļa uzaicinājuma Padomdevēja komisija tiekas citur, nevis Organizācijas galvenajā mītnē, minētais loceklis saskaņā ar Organizācijas administratīvajiem noteikumiem sedz radušās papildu izmaksas.

2.   Parasti Komisija tiekas divas reizes gadā vienlaikus ar Padomes kārtējām sesijām. Komisija regulāri ziņo Padomei par savu darbu.

3.   Pasaules kakao ekonomikas padomdevējas komisijas sanāksmēs kā novērotāji var piedalīties visi Organizācijas locekļi.

4.   Komisija var arī uzaicināt piedalīties tās darbā un sanāksmēs konkrētā jomā vadošos ekspertus un kompetentas personas no privātā vai valsts sektora, tostarp kompetentas nevalstiskas organizācijas, kurām ir vajadzīgā pieredze dažādās kakao nozares jomās.

XV   NODAĻA

ATBRĪVOJUMS NO PIENĀKUMIEM UN DIFERENCĒTIE UN KORIĢĒJOŠIE PASĀKUMI

47. pants

Atbrīvojums no pienākumiem ārkārtējos apstākļos

1.   Padome var atbrīvot locekli no pienākuma, pamatojoties uz izņēmuma vai ārkārtējiem apstākļiem, force majeure vai starptautiskām saistībām saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Hartu par teritorijām, kuras pārvalda aizgādnības sistēmā.

2.   Piešķirot loceklim atbrīvojumu saskaņā ar šā panta 1. punktu, Padome skaidri norāda noteikumus un laikposmu, uz kādu loceklis ir atbrīvots no pienākumiem, un iemeslus, kādēļ atbrīvojums ir piešķirts.

3.   Atkāpjoties no iepriekšējiem šā panta noteikumiem, Padome nepiešķir atbrīvojumu loceklim attiecībā uz pienākumu veikt iemaksas saskaņā ar 25. pantu vai sekām, ja iemaksas nav veiktas.

4.   Balsu sadalījuma aprēķinu tam eksportētājam loceklim, attiecībā uz kuru Padome ir atzinusi force majeure gadījumu, nosaka viņa eksporta reālais apjoms gadā, kurā force majeure iestājās, un attiecīgi nākamajos trīs gados pēc force majeure.

48. pants

Diferencētie un koriģējošie pasākumi

Jaunattīstības importētājas dalībvalstis un mazāk attīstītās dalībvalstis, kuru intereses nelabvēlīgi ietekmē saskaņā ar šo nolīgumu veiktie pasākumi, var pieprasīt Padomei atbilstīgus diferencētos un koriģējošos pasākumus. Padome apsver šo atbilstīgo pasākumu veikšanu, ievērojot Apvienoto Nāciju Organizācijas Tirdzniecības un attīstības konferences pieņemtās 93. (IV) rezolūcijas noteikumus.

XVI   NODAĻA

APSPRIEDES, DOMSTARPĪBAS UN SŪDZĪBAS

49. pants

Apspriedes

Katrs loceklis pilnībā un pienācīgi ņem vērā jebkādus iebildumus, ko tam iesniedz cits loceklis par šīs vienošanās interpretāciju vai piemērošanu, un piešķir atbilstīgu iespēju apspriesties. Šādu apspriežu laikā pēc vienas puses lūguma un ar otras puses piekrišanu izpilddirektors nosaka atbilstīgu samierināšanās procedūru. Organizācija nesedz šīs procedūras izmaksas. Ja šīs procedūras rezultātā panāk risinājumu, par to ziņo izpilddirektoram. Ja risinājumu nepanāk, pēc vienas puses lūguma jautājumu var nodot Padomei saskaņā ar 50. pantu.

50. pants

Domstarpības

1.   Jebkuras domstarpības par šā nolīguma interpretāciju vai piemērošanu, kuras nevar izšķirt domstarpībās iesaistītās puses, pēc jebkuras domstarpībās iesaistītās puses lūguma nodod Padomei lēmuma pieņemšanai.

2.   Ja domstarpības ir nodotas Padomei saskaņā ar šā panta 1. punktu un tās ir apspriestas, locekļi, kuriem kopā ir ne mazāk kā viena trešdaļa no kopējā balsu skaita, vai jebkuri pieci locekļi var prasīt Padomei pirms tās lēmuma pieņemšanas uzklausīt atbilstīgi šā panta 3. punktam izveidotās ad hoc padomdevējas grupas viedokli domstarpību jautājumā.

3.

a)

Ja vien Padome nenolemj citādi, ad hoc padomdevēja grupa sastāv no:

i)

eksportētāju locekļu izvirzītām divām personām, kur vienai personai ir plaša pieredze līdzīgos domstarpību jautājumos un otrai personai ir kvalificēta jurista reputācija un pieredze;

ii)

importētāju locekļu izvirzītām divām personām, kur vienai personai ir plaša pieredze līdzīgos domstarpību jautājumos un otrai personai ir kvalificēta jurista reputācija un pieredze;

iii)

priekšsēdētāja, kuru vienprātīgi ievēlējušas četras personas, kas noteiktas saskaņā ar iepriekš minētajiem i) un ii) punktiem vai, ja šīs personas nevar vienoties, Padomes priekšsēdētājs.

b)

Locekļu valstu valstspiederīgie var darboties ad hoc padomdevējā grupā.

c)

Ad hoc padomdevējā grupā ieceltās personas rīkojas privātpersonas statusā un nesaņem norādījumus no nevienas valdības.

d)

Organizācija sedz ad hoc padomdevējas grupas izmaksas.

4.   Ad hoc padomdevējas grupas pamatotu atzinumu iesniedz Padomē, kura, ņemot vērā visu attiecīgo informāciju, pieņem lēmumu attiecībā uz domstarpībām.

51. pants

Padomes rīcība sūdzības gadījumā

1.   Jebkuru sūdzību par to, ka kāds loceklis nav izpildījis savus pienākumus saskaņā ar šo nolīgumu, pēc sūdzības iesniedzēja locekļa lūguma nodod Padomei, kura to izskata un pieņem lēmumu šajā jautājumā.

2.   Padomes atzinumu, ka loceklis nav izpildījis savus pienākumus saskaņā ar šo nolīgumu, pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu un norāda pārkāpuma būtību.

3.   Ja Padome sūdzības rezultātā vai citādi konstatē, ka loceklis nav izpildījis savus pienākumus saskaņā ar šo nolīgumu, neskarot citus pasākumus, kas īpaši noteikti šā nolīguma citos pantos, ietverot 60. pantu, tā var:

a)

apturēt šā locekļa balsstiesības Padomē; un

b)

ja tā uzskata par nepieciešamu, apturēt citas šā locekļa tiesības, jo īpaši tiesības pretendēt vai ieņemt amatu Padomē vai kādā no tās komitejām, līdz tas nav izpildījis savus pienākumus.

4.   Loceklis, kura balsstiesības apturētas saskaņā ar šā panta 3. punktu, saglabā atbildību par savām finanšu un citām saistībām saskaņā ar šo nolīgumu.

XVII   NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

52. pants

Depozitārs

Ar šo Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāru ieceļ par šā nolīguma depozitāru.

53. pants

Parakstīšana

Šo nolīgumu var parakstīt 2001. gada Starptautiskās vienošanās par kakao Līgumslēdzējas puses, kā arī valdības, kas uzaicinātas uz Apvienoto Nāciju Organizācijas 2010. gada kakao konferenci, Apvienoto Nāciju Organizācijas galvenajā mītnē laikā no 2010. gada 1. oktobra līdz 2012. gada 30. septembrim ieskaitot. Padome, kas izveidota saskaņā ar 2001. gada Starptautisko vienošanos par kakao, vai Padome, kas izveidota saskaņā ar šo nolīgumu, tomēr var vienu reizi pagarināt šā nolīguma parakstīšanas termiņu. Padome nekavējoties informē depozitāru par šādu pagarinājumu.

54. pants

Ratificēšana, pieņemšana un apstiprināšana

1.   Parakstītājas valdības šo nolīgumu ratificē, pieņem vai apstiprina saskaņā ar savu konstitucionālo procedūru. Ratifikācijas, pieņemšanas vai apstiprināšanas dokumentus iesniedz depozitāram.

2.   Katra Līgumslēdzēja puse, kura deponē ratifikācijas, pieņemšanas vai apstiprināšanas dokumentus, šīs deponēšanas laikā vai iespējami drīz pēc šī datuma norāda ģenerālsekretāram, vai tā ir eksportētāja vai importētāja locekle.

55. pants

Pievienošanās

1.   Šim nolīgumam var pievienoties jebkuras valsts valdība, kurai ir tiesības to parakstīt.

2.   Padome nosaka, saskaņā ar kuriem šā nolīguma pielikumiem kandidātvalsts uzskatāma par iekļautu sarakstā, ja šī valsts nav uzskaitīta nevienā no šiem pielikumiem.

3.   Pievienošanos veic, deponējot pievienošanās dokumentus depozitāram.

56. pants

Paziņojums par provizorisku piemērošanu

1.   Parakstītāja valdība, kura paredz ratificēt, pieņemt vai apstiprināt šo vienošanos, vai valdība, kura paredz tai pievienoties, bet kura vēl nevar deponēt savus dokumentus, var jebkurā laikā paziņot depozitāram, ka saskaņā ar tās konstitucionālo procedūru un/vai valsts normatīvajiem aktiem tā piemēros šo nolīgumu vai nu provizoriski, ja tas stājas spēkā saskaņā ar 57. pantu, vai, ja tas jau ir spēkā, no konkrēta datuma. Katra valdība, kura sniedz šādu paziņojumu, šajā brīdī vai iespējami drīz pēc paziņojuma iesniegšanas dara zināmu ģenerālsekretāram, vai tā ir eksportētāja locekle vai importētāja locekle.

2.   Valdība, kura saskaņā ar šā panta 1. punktu ir paziņojusi, ka šo nolīgumu piemēros vai nu tad, kad tā stāsies spēkā, vai noteiktā datumā, no šā brīža ir pagaidu locekle. Tā ir pagaidu locekle līdz savu ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās dokumentu deponēšanas dienai.

57. pants

Stāšanās spēkā

1.   Šis nolīgums galīgi stājas spēkā 2012. gada 1. oktobrī vai vēlāk, ja līdz minētajai dienai valdības, kas pārstāv vismaz piecas eksportētājvalstis, kas atbild vismaz par 80 % no A pielikumā uzskaitīto valstu kopējā eksporta apjoma, un valdības, kas pārstāv importētājvalstis, kurām pieder vismaz 60 % no B pielikumā noteiktā kopējā importa apjoma, ir deponējušas savus ratifikācijas, pieņemšanas vai pievienošanās dokumentus depozitāram. Tāpat tas galīgi stājas spēkā tad, ja tas ir stājies spēkā provizoriski un iepriekš minētās procentuālās prasības ir izpildītas, deponējot ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās dokumentus.

2.   Šis nolīgums stājas spēkā provizoriski 2011. gada 1. janvārī, ja līdz minētajai dienai valdības, kas pārstāv vismaz piecas eksportētājvalstis, kas atbild vismaz par 80 % no A pielikumā uzskaitīto valstu kopējā eksporta apjoma, un valdības, kas pārstāv importētājvalstis, kurām pieder vismaz 60 % no B pielikumā noteiktā kopējā importa apjoma, ir deponējušas savus ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās dokumentus vai ir paziņojušas depozitāram, ka tās piemēros šo nolīgumu provizoriski, kad tas stāsies spēkā. Šīs valdības ir pagaidu locekles.

3.   Ja spēkā stāšanās prasības saskaņā ar šā panta 1. vai 2. punktu nav izpildītas līdz 2011. gada 1. septembrim, Apvienoto Nāciju Organizācijas Tirdzniecības un attīstības konferences ģenerālsekretārs pēc iespējas ātrāk sasauc to valdību sanāksmi, kuras ir deponējušas ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās dokumentus vai ir paziņojušas depozitāram, ka tās piemēros šo nolīgumu provizoriski. Šīs valdības savstarpēji var pilnībā vai daļēji pieņemt lēmumu, vai nolīgums galīgi vai provizoriski stāsies spēkā tajā dienā, ko tās noteiks, vai veikt jebkādus citus pasākumus, kurus tās uzskata par nepieciešamiem.

4.   Attiecībā uz valdību, kuras vārdā ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās dokuments vai paziņojums par provizorisku piemērošanu tiek deponēts pēc šā nolīguma stāšanās spēkā saskaņā ar šā panta 1., 2. vai 3. punktu, un attiecībā uz paziņojumu par provizorisku piemērošanu saskaņā ar 56. panta 1. punkta noteikumiem šis dokuments vai paziņojums stājas spēkā deponēšanas dienā.

58. pants

Rezerves

Attiecībā uz šā nolīguma noteikumiem nevar iesniegt atrunas.

59. pants

Atteikšanās

1.   Jebkurā laikā pēc šā nolīguma stāšanās spēkā ikviens loceklis var izstāties no šā nolīguma, iesniedzot depozitāram rakstisku paziņojumu par izstāšanos. Loceklis nekavējoties informē Padomi par savu lēmumu.

2.   Izstāšanās stājas spēkā 90 dienas pēc tam, kad depozitārs ir saņēmis paziņojumu. Ja izstāšanās dēļ šā nolīguma locekļu skaits kļūst mazāks nekā 57. panta 1. punkta prasībās noteiktais, lai nolīgums stātos spēkā, Padome tiekas ārkārtas sesijā, lai izvērtētu situāciju un pieņemtu attiecīgus lēmumus.

60. pants

Izslēgšana

Ja Padome saskaņā ar 51. panta 3. punktu konstatē, ka kāds loceklis nav izpildījis savus pienākumus saskaņā ar šo nolīgumu, un turklāt nolemj, ka šāds pārkāpums būtiski traucē šā nolīguma darbību, tā var izslēgt locekli no Organizācijas. Padome nekavējoties paziņo depozitāram par šādu izslēgšanu. Deviņdesmit dienas pēc Padomes lēmuma pieņemšanas šis loceklis vairs nav Organizācijas loceklis.

61. pants

Norēķini ar locekļiem, kuri ir izstājušies vai izslēgti

Padome nosaka norēķinus ar locekli, kurš ir izstājies vai izslēgts. Organizācija patur summas, ko jau ir samaksājis loceklis, kurš ir izstājies vai izslēgts, un šis loceklis turpina maksāt summas, ko tas ir parādā Organizācijai, kad izstāšanās vai izslēgšana stājas spēkā. Tomēr tādas Līgumslēdzējas puses gadījumā, kura nevar pieņemt kādus grozījumus un pārtrauc dalību šajā nolīgumā saskaņā ar 63. panta 2. punkta noteikumiem, Padome var noteikt tādus norēķinus, kurus tā uzskata par taisnīgiem.

62. pants

Darbības termiņš, pagarināšana un izbeigšana

1.   Šis nolīgums paliek spēkā līdz desmitā pilnā kakao gada beigām pēc tā stāšanās spēkā, ja vien netiek pagarināts saskaņā ar šā panta 4. punktu vai izbeigts agrāk saskaņā ar šā panta 5. punktu.

2.   Piecus gadus pēc šā nolīguma stāšanās spēkā Padome to pārskata un pieņem attiecīgus lēmumus.

3.   Kamēr šis nolīgums ir spēkā, Padome var pieņemt lēmumu to pārskatīt, lai pārskatītais nolīgums stātos spēkā šā panta 1. punktā minētā desmitā kakao gada beigās vai jebkura pagarinājuma laikposma beigās, par kuru ir nolēmusi Padome saskaņā ar šā panta 4. punktu.

4.   Padome var pilnībā vai daļēji pagarināt šo nolīgumu uz diviem laikposmiem, katrs no kuriem nepārsniedz divus kakao gadus. Padome paziņo depozitāram par šādu pagarinājumu.

5.   Padome jebkurā brīdī var pieņemt lēmumu par šā nolīguma izbeigšanu, šī izbeigšana stājas spēkā Padomes noteiktajā datumā ar noteikumu, ka locekļu pienākumi saskaņā ar 25. pantu turpinās, līdz ir nokārtotas finanšu saistības attiecībā uz šā nolīguma darbību. Padome paziņo depozitāram par šādu lēmumu.

6.   Neatkarīgi no šā nolīguma izbeigšanas veida Padome turpina pastāvēt tik ilgi, cik nepieciešams, lai veiktu Organizācijas likvidāciju, nokārtotu rēķinus un pārdotu aktīvus. Padomei šajā laikposmā ir nepieciešamās pilnvaras visu administratīvo un finanšu jautājumu risināšanai.

7.   Neatkarīgi no 59. panta 2. punkta noteikumiem loceklis, kas nevēlas piedalīties šajā nolīgumā, kas pagarināts saskaņā ar šo pantu, informē par to depozitāru un Padomi. Šis loceklis pārtrauc savu dalību šajā nolīgumā, sākoties pagarinājuma laikposmam.

63. pants

Grozījumi

1.   Padome var ieteikt Līgumslēdzējām pusēm šā nolīguma grozījumus. Grozījumi stājas spēkā 100 dienas pēc tam, kad depozitārs ir saņēmis apstiprinājuma ziņojumus no Līgumslēdzējām pusēm, kas pārstāv vismaz 75 % no eksportētājiem locekļiem, kuriem ir vismaz 85 % no eksportētāju balsīm, un no Līgumslēdzējām pusēm, kas pārstāv vismaz 75 % no importētājiem locekļiem, kuriem ir vismaz 85 % no importētāju balsīm, vai kādā vēlākā termiņā, ja Padome tā ir noteikusi. Padome var noteikt termiņu, līdz kuram Līgumslēdzējas puses paziņo depozitāram par grozījumu pieņemšanu, un, ja grozījumi nav stājušies spēkā līdz šim termiņam, tos uzskata par noraidītiem.

2.   Ikviens loceklis, kura vārdā grozījumu pieņemšanas paziņojums nav iesniegts līdz šo grozījumu spēkā stāšanās dienai, no šā datuma pārtrauc savu dalību šajā nolīgumā, ja vien Padome nepieņem lēmumu pagarināt pieņemšanas termiņu šim loceklim, lai tas varētu veikt savas iekšējās procedūras. Grozījumi šim loceklim nav saistoši, pirms tas nav paziņojis par to pieņemšanu.

3.   Tūlīt pēc grozījumu ieteikuma saņemšanas Padome nosūta depozitāram grozījumu teksta kopiju. Padome sniedz depozitāram informāciju, kas nepieciešama, lai noteiktu, vai saņemto paziņojumu par pieņemšanu skaits ir pietiekams, lai grozījumi stātos spēkā.

XVIII   NODAĻA

PAPILDU UN PĀREJAS NOTEIKUMI

64. pants

Īpašais rezervju fonds

1.   Īpašo rezervju fondu uztur tikai tādēļ, lai segtu Organizācijas iespējamās likvidācijas izdevumus. Padome pieņem lēmumu par to, kā izmantos procentus, ko nopelna šis fonds.

2.   Īpašo rezervju fondu, ko Padome izveidoja saskaņā ar 1993. gada Starptautisko vienošanos par kakao, nodod šim nolīgumam 1. punktā noteiktajam nolūkam.

3.   Loceklis, kas nav 1993. gada un 2001. gada Starptautisko vienošanos par kakao loceklis, bet kļūst par šā nolīguma locekli, veic iemaksas īpašajā rezervju fondā. Padome izvērtē šā locekļa iemaksas, pamatojoties uz šim loceklim piederošo balsu skaitu.

65. pants

Citi papildu un pārejas noteikumi

1.   Uzskata, ka ar šo nolīgumu aizstāj 2001. gada Starptautisko vienošanos par kakao.

2.   Visas darbības, ko veica Organizācija vai tās struktūras vai ko veica to vārdā saskaņā ar 2001. gada Starptautisko vienošanos par kakao un kuras ir spēkā dienā, kad šis nolīgums stājas spēkā, un kuru noteikumi neparedz darbības termiņa izbeigšanos šajā dienā, paliek spēkā, ja vien tās nemaina saskaņā ar šā nolīguma noteikumiem.

Ženēvā, 2010. gadā 25. jūnijā, šā nolīguma teksts ir vienlīdz autentisks angļu, arābu, franču, krievu, ķīniešu un spāņu valodā.


(1)  Aprēķināts kā sasmalcinātas kakao pupiņas, kam pieskaitīts kakao produktu un šokolādes, un šokolādes produktu neto imports pupiņu ekvivalentā.

A PIELIKUMS

Kakao eksporta (a) aprēķināšana 57. pantā (Stāšanās spēkā)

Valsts (b)

2005/2006

2006/2007

2007/2008

Vidējais rādītājs trīs gadu laikposmā

2005/2006–2007/2008

(tonnas)

(daļa)

Kotdivuāra

m

1 349 639

1 200 154

1 191 377

1 247 057

38,75 %

Gana

m

648 687

702 784

673 403

674 958

20,98 %

Indonēzija

 

592 960

520 479

465 863

526 434

16,36 %

Nigērija

m

207 215

207 075

232 715

215 668

6,70 %

Kamerūna

m

169 214

162 770

178 844

170 276

5,29 %

Ekvadora

m

108 678

110 308

115 264

111 417

3,46 %

Togo

m

73 064

77 764

110 952

87 260

2,71 %

Papua-Jaungvineja

m

50 840

47 285

51 588

49 904

1,55 %

Dominikānas Republika

m

31 629

42 999

34 106

36 245

1,13 %

Gvineja

 

18 880

17 620

17 070

17 857

0,55 %

Peru

 

15 414

11 931

11 178

12 841

0,40 %

Brazīlija

m

57 518

10 558

–32 512

11 855

0,37 %

Venecuēlas Bolivāra Republika

m

11 488

12 540

4 688

9 572

0,30 %

Sjerraleone

 

4 736

8 910

14 838

9 495

0,30 %

Uganda

 

8 270

8 880

8 450

8 533

0,27 %

Tanzānijas Savienotā Republika

 

6 930

4 370

3 210

4 837

0,15 %

Zālamana salas

 

4 378

4 075

4 426

4 293

0,13 %

Haiti

 

3 460

3 900

4 660

4 007

0,12 %

Madagaskara

 

2 960

3 593

3 609

3 387

0,11 %

Santome un Prinsipi

 

2 250

2 650

1 500

2 133

0,07 %

Libērija

 

650

1 640

3 930

2 073

0,06 %

Ekvatoriālā Gvineja

 

1 870

2 260

1 990

2 040

0,06 %

Vanuatu

 

1 790

1 450

1 260

1 500

0,05 %

Nikaragva

 

892

750

1 128

923

0,03 %

Kongo Demokrātiskā Republika

 

900

870

930

900

0,03 %

Hondurasa

 

1 230

806

– 100

645

0,02 %

Kongo

 

90

300

1 400

597

0,02 %

Panama

 

391

280

193

288

0,01 %

Vjetnama

 

240

70

460

257

0,01 %

Grenāda

 

80

218

343

214

0,01 %

Gabona

m

160

99

160

140

Trinidāda un Tobāgo

m

193

195

–15

124

Beliza

 

60

30

20

37

Dominika

 

60

20

0

27

Fidži

 

20

10

10

13

Kopā (c)

3 376 836

3 169 643

3 106 938

3 217 806

100,00 %

(a)

Trīs gadu vidējais rādītājs, kakao pupiņu neto eksports no 2005./2006. gada līdz 2007./2008. gadam plus kakao produktu neto eksports, kas pārrēķināts pupiņu ekvivalentā, izmantojot šādus pārrēķina koeficientus: kakao sviests – 1,33; kakao rausis un pulveris – 1,18; kakao masa – 1,25.

(b)

Saraksts, kas noteikts valstīm, kuras individuāli eksportēja kakao trīs gadu laikposmā no 2005./2006. gada līdz 2007./2008. gadam, pamatojoties uz informāciju, kura pieejama SKO sekretariātam.

(c)

Noapaļošanas dēļ kopējais daudzums var atšķirties no sastāvdaļu summas.

m

2001. gada Starptautiskās vienošanās par kakao loceklis 2009. gada 9. novembrī.

nulles, neliela vērtība vai mazāka par izmantoto vienību.

Avots: Starptautiskā Kakao organizācija, Kakao statistikas ceturkšņa biļetens, XXXV sējums, Nr. 3, 2008./2009. kakao gads.

B PIELIKUMS

Kakao importa (a) aprēķināšana 57. pantā (Stāšanās spēkā)

Valsts (b)

2005/2006

2006/2007

2007/2008

Vidējais rādītājs trīs gadu laikposmā

2005/2006–2006/2007

(tonnas)

(daļa)

Eiropas Savienība:

m

2 484 235

2 698 016

2 686 041

2 622 764

53,24 %

Austrija

 

20 119

26 576

24 609

23 768

0,48 %

Beļģija/Luksemburga

 

199 058

224 761

218 852

214 224

4,35 %

Bulgārija

 

12 770

14 968

12 474

13 404

0,27 %

Kipra

 

282

257

277

272

0,01 %

Čehijas Republika

 

12 762

14 880

16 907

14 850

0,30 %

Dānija

 

15 232

15 493

17 033

15 919

0,32 %

Igaunija

 

37 141

14 986

–1 880

16 749

0,34 %

Somija

 

10 954

10 609

11 311

10 958

0,22 %

Francija

 

388 153

421 822

379 239

396 405

8,05 %

Vācija

 

487 696

558 357

548 279

531 444

10,79 %

Grieķija

 

16 451

17 012

17 014

16 826

0,34 %

Ungārija

 

10 564

10 814

10 496

10 625

0,22 %

Īrija

 

22 172

19 383

17 218

19 591

0,40 %

Itālija

 

126 949

142 128

156 277

141 785

2,88 %

Latvija

 

2 286

2 540

2 434

2 420

0,05 %

Lietuva

 

5 396

4 326

4 522

4 748

0,10 %

Malta

 

34

46

81

54

Nīderlande

 

581 459

653 451

681 693

638 868

12,97 %

Polija

 

103 382

108 275

113 175

108 277

2,20 %

Portugāle

 

3 643

4 179

3 926

3 916

0,08 %

Rumānija

 

11 791

13 337

12 494

12 541

0,25 %

Slovākijas Republika

 

15 282

16 200

13 592

15 025

0,30 %

Slovēnija

 

1 802

2 353

2 185

2 113

0,04 %

Spānija

 

150 239

153 367

172 619

158 742

3,22 %

Zviedrija

 

15 761

13 517

14 579

14 619

0,30 %

Apvienotā Karaliste

 

232 857

234 379

236 635

234 624

4,76 %

Amerikas Savienotās Valstis

 

822 314

686 939

648 711

719 321

14,60 %

Malaizija (c)

m

290 623

327 825

341 462

319 970

6,49 %

Krievijas Federācija

m

163 637

176 700

197 720

179 352

3,64 %

Kanāda

 

159 783

135 164

136 967

143 971

2,92 %

Japāna

 

112 823

145 512

88 403

115 579

2,35 %

Singapūra

 

88 536

110 130

113 145

103 937

2,11 %

Ķīna

 

77 942

72 532

101 671

84 048

1,71 %

Šveice

m

74 272

81 135

90 411

81 939

1,66 %

Turcija

 

73 112

84 262

87 921

81 765

1,66 %

Ukraina

 

63 408

74 344

86 741

74 831

1,52 %

Austrālija

 

52 950

55 133

52 202

53 428

1,08 %

Argentīna

 

33 793

38 793

39 531

37 372

0,76 %

Taizeme

 

26 737

31 246

29 432

29 138

0,59 %

Filipīnas

 

18 549

21 260

21 906

20 572

0,42 %

Meksika (c)

 

19 229

15 434

25 049

19 904

0,40 %

Korejas Republika

 

17 079

24 454

15 972

19 168

0,39 %

Dienvidāfrika

 

15 056

17 605

16 651

16 437

0,33 %

Irānas Islāma Republika

 

10 666

14 920

22 056

15 881

0,32 %

Kolumbija (c)

 

16 828

19 306

9 806

15 313

0,31 %

Čīle

 

13 518

15 287

15 338

14 714

0,30 %

Indija

 

9 410

10 632

17 475

12 506

0,25 %

Izraēla

 

11 437

11 908

13 721

12 355

0,25 %

Jaunzēlande

 

11 372

12 388

11 821

11 860

0,24 %

Serbija

 

10 864

11 640

12 505

11 670

0,24 %

Norvēģija

 

10 694

11 512

12 238

11 481

0,23 %

Ēģipte

 

6 026

10 085

14 036

10 049

0,20 %

Alžīrija

 

9 062

7 475

12 631

9 723

0,20 %

Horvātija

 

8 846

8 904

8 974

8 908

0,18 %

Sīrijas Arābu Republika

 

7 334

7 229

8 056

7 540

0,15 %

Tunisija

 

6 019

7 596

8 167

7 261

0,15 %

Kazahstāna

 

6 653

7 848

7 154

7 218

0,15 %

Saūda Arābija

 

6 680

6 259

6 772

6 570

0,13 %

Baltkrievija

 

8 343

3 867

5 961

6 057

0,12 %

Maroka

 

4 407

4 699

5 071

4 726

0,10 %

Pakistāna

 

2 123

2 974

2 501

2 533

0,05 %

Kostarika

 

1 965

3 948

1 644

2 519

0,05 %

Urugvaja

 

2 367

2 206

2 737

2 437

0,05 %

Libāna

 

2 059

2 905

2 028

2 331

0,05 %

Gvatemala

 

1 251

2 207

1 995

1 818

0,04 %

Bolīvija (c)

 

1 282

1 624

1 927

1 611

0,03 %

Šrilanka

 

1 472

1 648

1 706

1 609

0,03 %

Salvadora

 

1 248

1 357

1 422

1 342

0,03 %

Azerbaidžāna

 

569

2 068

1 376

1 338

0,03 %

Jordānija

 

1 263

1 203

1 339

1 268

0,03 %

Kenija

 

1 073

1 254

1 385

1 237

0,03 %

Uzbekistāna

 

684

1 228

1 605

1 172

0,02 %

Honkonga (Ķīna)

 

2 018

870

613

1 167

0,02 %

Moldova

 

700

1 043

1 298

1 014

0,02 %

Islande

 

863

1 045

1 061

990

0,02 %

Bijusī Dienvidslāvijas Republika Maķedonija

 

628

961

1 065

885

0,02 %

Bosnija un Hercegovina

 

841

832

947

873

0,02 %

Kuba (c)

 

2 162

– 170

107

700

0,01 %

Kuveita

 

427

684

631

581

0,01 %

Senegāla

 

248

685

767

567

0,01 %

Lībijas Arābu Džamahīrija

 

224

814

248

429

0,01 %

Paragvaja

 

128

214

248

197

Albānija

 

170

217

196

194

Jamaika (c)

 

479

–67

89

167

Omāna

 

176

118

118

137

Zambija

 

95

60

118

91

Zimbabve

 

111

86

62

86

Sentlūsija (c)

 

26

20

25

24

Samoa

 

48

15

0

21

Sentvinsenta un Grenadīnas

 

6

0

0

2

Kopā (d)

4 778 943

5 000 088

5 000 976

4 926 669

100,00 %

(a)

Trīs gadu vidējais rādītājs, kakao pupiņu neto imports no 2005./2006. gada līdz 2007./2008. gadam plus kakao produktu bruto imports, kas pārrēķināts pupiņu ekvivalentā, izmantojot šādus pārrēķina koeficientus: kakao sviests – 1,33; kakao rausis un pulveris – 1,18; kakao masa – 1,25.

(b)

Saraksts, kas noteikts valstīm, kuras individuāli eksportēja kakao trīs gadu laikposmā no 2005./2006. gada līdz 2007./2008. gadam, pamatojoties uz informāciju, kura pieejama SKO sekretariātam.

(c)

Valsti var uzskatīt arī par eksportētājvalsti.

(d)

Noapaļošanas dēļ kopējais daudzums var atšķirties no sastāvdaļu summas.

m

2001. gada Starptautiskās vienošanās par kakao loceklis 2009. gada 9. novembrī.

nulles, neliela vērtība vai mazāka par izmantoto vienību.

Avots: Starptautiskā Kakao organizācija, Kakao statistikas ceturkšņa biļetens, XXXV sējums, Nr. 3, 2008./2009. kakao gads.

C PIELIKUMS

Ražotājvalstis, kas vienīgi vai daļēji eksportē smalko (“smalko” vai “aromatizēto”) kakao

 

Kolumbija

 

Kostarika

 

Dominika

 

Dominikānas Republika

 

Ekvadora

 

Grenāda

 

Indonēzija

 

Jamaika

 

Madagaskara

 

Papua-Jaungvineja

 

Peru

 

Sentlūsija

 

Santome un Prinsipi

 

Trinidāda un Tobāgo

 

Venecuēlas Bolivāra Republika