ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2011.252.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 252

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

54. sējums
2011. gada 28. septembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

 

2011/637/ES

 

*

Padomes Lēmums (2011. gada 26. septembris), ar kuru groza un pagarina piemērošanas termiņu Lēmumam 2007/641/EK par apspriežu pabeigšanu ar Fidži Republiku saskaņā ar ĀKK un EK partnerattiecību nolīguma 96. pantu un Attīstības sadarbības instrumenta 37. pantu

1

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 960/2011 (2011. gada 26. septembris), ar ko 158. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Al-Qaida tīklu

8

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 961/2011 (2011. gada 27. septembris), ar kuru pēc avārijas Fukusimas atomelektrostacijā paredz īpašus noteikumus, kas reglamentē Japānas izcelsmes pārtikas un barības importu un pārtikas un barības sūtījumus no Japānas, un ar kuru atceļ Regulu (ES) Nr. 297/2011 ( 1 )

10

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 962/2011 (2011. gada 27. septembris), ar ko nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

16

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 963/2011 (2011. gada 27. septembris), ar ko nosaka piešķīruma koeficientus, lai izdotu importa licences, par kurām pieteikumi iesniegti no 2011. gada 8. līdz 14. septembrim un kuras paredzētas cukura nozares produktu importam atbilstīgi dažām tarifa kvotām, un ar ko pārtrauc šādu licenču pieteikumu iesniegšanu

18

 

 

LĒMUMI

 

 

2011/638/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2011. gada 26. septembris) par līmeņatzīmēm, ko izmanto, lai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/87/EK 3.e pantu gaisakuģu operatoriem bez maksas piešķirtu siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotas ( 1 )

20

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Regulā (ES) Nr. 15/2011 (2011. gada 10. janvāris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2074/2005 attiecībā uz atzītām testēšanas metodēm jūras biotoksīnu noteikšanai dzīvās gliemenēs (OV L 6, 11.1.2011.)

22

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

28.9.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 252/1


PADOMES LĒMUMS

(2011. gada 26. septembris),

ar kuru groza un pagarina piemērošanas termiņu Lēmumam 2007/641/EK par apspriežu pabeigšanu ar Fidži Republiku saskaņā ar ĀKK un EK partnerattiecību nolīguma 96. pantu un Attīstības sadarbības instrumenta 37. pantu

(2011/637/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 217. pantu,

ņemot vērā Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, kas parakstīts 2000. gada 23. jūnijā Kotonū (1), kas pēdējo reizi grozīts Vagadugu 2010. gada 22. jūnijā (2) (“ĀKK un ES partnerattiecību nolīgums”), un jo īpaši tā 96. pantu,

ņemot vērā Iekšējo nolīgumu starp dalībvalstu valdību pārstāvjiem Padomes sanāksmē par pasākumiem, kas jāveic, un procedūrām, kas jāievēro, lai īstenotu ĀKK un EK partnerattiecību nolīgumu (3), un jo īpaši tā 3. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1905/2006 (2006. gada 18. decembris), ar ko izveido finanšu instrumentu sadarbībai attīstības jomā (“Attīstības sadarbības instruments”) (4), un jo īpaši tās 37. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padomes Lēmums 2007/641/EK (5) tika pieņemts, lai īstenotu atbilstīgus pasākumus, ņemot vērā ĀKK un ES partnerattiecību nolīguma 9. pantā norādīto svarīgāko elementu un Attīstības sadarbības instrumenta 3. pantā norādīto vērtību pārkāpumu.

(2)

Minēto pasākumu piemērošanas termiņš tika pagarināts ar Padomes Lēmumu 2009/735/EK (6) un pēc tam ar Padomes Lēmumu 2010/208/ES (7) un Padomes Lēmumu 2010/589/ES (8), kā arī ar Padomes Lēmumu 2011/219/ES (9), jo Fidži Republikai ne tikai vēl jāīsteno tās svarīgās apņemšanās attiecībā uz ĀKK un ES partnerattiecību nolīguma svarīgākajiem elementiem un Attīstības sadarbības instrumentu, kurām Fidži piekrita 2007. gada aprīlī notikušo apspriežu gaitā, bet vairāku apņemšanos sakarā ir notikuši arī nozīmīgi regresīvi pavērsieni.

(3)

Lēmuma 2007/641/EK termiņš beidzas 2011. gada 30. septembrī. Ir lietderīgi pagarināt šā lēmuma piemērošanas termiņu un attiecīgi atjaunināt atbilstīgo pasākumu saturu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2007/641/EK ar šo groza šādi:

1)

lēmuma 3. panta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Tas ir spēkā līdz 2012. gada 30. septembrim. To regulāri pārskata vismaz reizi sešos mēnešos.”;

2)

pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikumu.

2. pants

Vēstuli šā lēmuma pielikumā adresē Fidži Republikai.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2011. gada 26. septembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

M. KOROLEC


(1)  OV L 317, 15.12.2000., 3. lpp.

(2)  OV L 287, 4.11.2010., 3. lpp.

(3)  OV L 317, 15.12.2000., 376. lpp.

(4)  OV L 378, 27.12.2006., 41. lpp.

(5)  OV L 260, 5.10.2007., 15. lpp.

(6)  OV L 262, 6.10.2009., 43. lpp.

(7)  OV L 89, 9.4.2010., 7. lpp.

(8)  OV L 260, 2.10.2010., 10. lpp.

(9)  OV L 93, 7.4.2011., 2. lpp.


PIELIKUMS

Viņa Ekselencei Ratu Epeli NAILATIKAU

Fidži Republikas prezidentam

Suva

Fidži Republika

Ekselence!

Eiropas Savienība (ES) piešķir lielu nozīmi ĀKK un ES partnerattiecību nolīguma 9. panta un Attīstības sadarbības instrumenta 3. panta noteikumiem. ĀKK un ES partnerattiecības ir balstītas uz cilvēktiesību un demokrātijas principu ievērošanu un tiesiskumu, kas ir ĀKK un ES partnerattiecību nolīguma svarīgākie elementi un ir mūsu attiecību pamatā.

ES Padome 2006. gada 11. decembrī nosodīja militāro apvērsumu Fidži Republikā (Fidži).

Saskaņā ar ĀKK un ES partnerattiecību nolīguma 96. pantu un ņemot vērā to, ka 2006. gada 5. decembra militārais apvērsums ir tā 9. pantā uzskaitīto svarīgāko elementu neievērošana, ES aicināja Fidži uz apspriedēm, lai, kā paredzēts ĀKK un ES partnerattiecību nolīgumā, rūpīgi izanalizētu situāciju un nepieciešamības gadījumā veiktu pasākumus tās labošanai.

Minēto apspriežu oficiālā daļa sākās Briselē 2007. gada 18. aprīlī. ES bija gandarīta, ka tajā laikā pagaidu valdība apstiprināja vairākas svarīgas apņemšanās attiecībā uz cilvēktiesībām un pamatbrīvībām, demokrātijas principu ievērošanu un tiesiskumu, kā tas atzīmēts turpmāk, un ierosināja pozitīvus pasākumus attiecībā uz to īstenošanu.

Diemžēl kopš tā laika ir bijuši vairāki regresīvi notikumi, jo īpaši 2009. gada aprīlī, kas nozīmē, ka Fidži tādējādi nav izpildījusi vairākas apņemšanās. Tas īpaši attiecas uz Konstitūcijas atcelšanu, ļoti lielo kavēšanos ar parlamenta vēlēšanu organizēšanu un uz cilvēktiesību pārkāpumiem. Lai gan apņemšanos īstenošana ir ievērojami aizkavējusies, šo apņemšanos lielākā daļa ir ārkārtīgi svarīgas Fidži pašreizējā situācijā un tāpēc pievienotas šai vēstulei. Tā kā Fidži ir vienpusēji nolēmusi nepildīt vairākas svarīgas apņemšanās, tā ir zaudējusi attīstības līdzekļus.

Tomēr partnerattiecību garā, kas ir ĀKK un ES partnerattiecību nolīguma stūrakmens, ES pauž savu gatavību sākt jaunas oficiālas apspriedes, tiklīdz ir pamatotas izredzes šādu apspriežu pozitīvam noslēgumam. Pagaidu premjerministrs 2009. gada 1. jūlijā iesniedza reformu un demokrātiskas valsts iekārtas atjaunošanas plānu. ES ir gatava sākt dialogu par šo plānu un apsvērt, vai tas var kalpot par pamatu jaunām apspriedēm. Tādējādi ES ir nolēmusi pagarināt esošos atbilstīgos pasākumus pret Fidži, lai radītu iespējas jaunām apspriedēm. Lai gan daži no atbilstīgajiem pasākumiem tagad ir novecojuši, ir secināts, ka tā vietā, lai atjauninātu tos vienpusēji, ES dod priekšroku papildus izpētīt iespējas jaunām apspriedēm ar Fidži. Tādējādi ir īpaši svarīgi, lai pagaidu valdība apņemas risināt plašu vietējo politisko dialogu un nodrošināt elastību attiecībā uz plāna termiņu. Lai gan ES savā nostājā vadās un vienmēr vadīsies pēc ĀKK un ES partnerattiecību nolīguma svarīgākajiem elementiem un tā pamatprincipiem, īpaši attiecībā uz dialoga nozīmīgo lomu un savstarpēju saistību izpildi, tiek uzsvērts, ka no ES puses nav iepriekšēju secinājumu par turpmāko apspriežu iznākumu.

Ja jauno apspriežu rezultātā būs panāktas būtiskas Fidži apņemšanās, ES apņemas veikt šo atbilstošo pasākumu drīzu, pozitīvu pārskatīšanu. Un otrādi, ja situācija Fidži neuzlabojas, tad Fidži arī turpmāk zaudēs attīstības līdzekļus. Tas nozīmē, ka progresa novērtējums par atgriešanos pie konstitucionālas valsts iekārtas būs galvenais faktors, kas ietekmēs ES turpmākos lēmumus par papildu pasākumiem attiecībā uz Cukura protokola valstīm un Fidži Valsts indikatīvo programmu 10. Eiropas attīstības fonda (EAF) ietvaros.

ES aicina Fidži līdz jauno apspriežu sākšanai turpināt uzlaboto politisko dialogu un padarīt to intensīvāku.

Atbilstīgie pasākumi ir šādi:

var turpināt humāno palīdzību un tiešu atbalstu pilsoniskai sabiedrībai un neaizsargātām iedzīvotāju grupām,

var turpināt notiekošos sadarbības pasākumus, jo īpaši saskaņā ar 8. un 9. EAF,

var īstenot sadarbības pasākumus, kas palīdzētu atjaunot demokrātiju un uzlabot pārvaldību, izņemot ļoti ārkārtējos apstākļos,

var veikt 2006. gadā paredzēto cukura reformas papildu pasākumu īstenošanu. Finansēšanas nolīgumu Fidži tehniskā līmenī parakstīja 2007. gada 19. jūnijā. Tiek atzīmēts, ka finansēšanas nolīgumā ietverta atlikšanas klauzula,

var veikt daudzgadu indikatīvās programmas sagatavošanu un iespējamo parakstīšanu 2011.–2013. gadam paredzētiem cukura reformas papildu pasākumiem,

10. EAF paredzētā Valsts stratēģijas dokumenta un Valsts indikatīvās programmas noformēšana, parakstīšana tehniskajā līmenī un īstenošana ar indikatīvu finanšu dotāciju, kā arī motivēšanas finansējuma iespējamā piešķiršana līdz 25 % apjomā no šīs summas būs atkarīga no tā, kā tiks īstenotas apņemšanās attiecībā uz cilvēktiesībām un tiesiskumu, jo īpaši tas, vai pagaidu valdība atbalsta Konstitūciju, vai tiek pilnībā ievērota tiesu iestāžu neatkarība un vai iespējami drīz tiks atcelti Valsts ārkārtējā stāvokļa noteikumi, kurus atkārtoti ieviesa 2007. gada 6. septembrī, vai visi iespējamie cilvēktiesību pārkāpumi tiks izmeklēti vai izskatīti atbilstīgi Fidži tiesību aktos noteiktajām dažādajām procedūrām un tajos paredzētajās instancēs un vai pagaidu valdība dara visu iespējamo, lai novērstu to, ka drošības aģentūras izdod paziņojumus iebiedēšanas nolūkā,

piešķīrums cukura nozarei 2007. gadā bija nulle,

piešķīrums cukura nozarei 2008. gadā bija atkarīgs no vēlēšanu ticamas un savlaicīgas sagatavošanas pierādījumiem saskaņā ar saskaņoto apņemšanos, jo īpaši attiecībā uz tautas skaitīšanu, vēlēšanu iecirkņu atkārtotu noteikšanu un vēlēšanu reformu saskaņā ar Konstitūciju, kā arī no tādu pasākumu veikšanas, kas nodrošina vēlēšanu biroja funkcionēšanu, tostarp vēlēšanu uzrauga iecelšanu līdz 2007. gada 30. septembrim saskaņā ar Konstitūciju. Piešķīrums cukura nozarei par 2008. gadu tika zaudēts 2009. gada 31. decembrī,

2009. gada piešķīrums cukura nozarei tika atcelts 2009. gada maijā, jo pagaidu valdība nolēma aizkavēt vispārējo vēlēšanu rīkošanu līdz 2014. gada septembrim,

2010. gada piešķīrums tika atcelts pirms 2010. gada 1. maija, jo demokrātijas procesa turpināšanā nebija nekāda progresa; tomēr, ņemot vērā kritisko situāciju cukura nozarē, daļu no piešķīruma rezervēja tiešai palīdzībai iedzīvotājiem, kuri nepastarpināti ir atkarīgi no cukura ražošanas, lai mazinātu negatīvās sociālās sekas. Šos līdzekļus centrāli pārvalda ES delegācija Suvā, un tie netiek virzīti caur valdību,

orientējošā piešķīruma pieejamība saskaņā ar 2011.–2013. gadā paredzēto daudzgadu indikatīvo programmu par papildu pasākumiem bijušajām Cukura protokola valstīm būs atkarīga no apspriežu procesā panāktās vienošanās; ja šāda vienošanās netiks panākta, tad, piešķirot līdzekļus no šā piešķīruma, tiks ņemti vērā tikai pasākumi sociālo seku mazināšanai,

varētu apsvērt konkrētu atbalstu, kas paredzēts galveno apņemšanos sagatavošanai un īstenošanai, jo īpaši – lai atbalstītu vēlēšanu sagatavošanu un/vai norisi,

netiek ietekmēta reģionālā sadarbība un Fidži dalība tajā.

Apņemšanās tiks uzraudzītas saskaņā ar šīs vēstules pielikumā izklāstītajiem noteikumiem par regulāru dialogu, efektīvu sadarbību ar novērtēšanas un uzraudzības misijām un ziņojumu sniegšanu.

Turklāt ES sagaida, ka, īstenojot Ievērojamu cilvēku grupas ieteikumus, kuriem foruma ārlietu ministri piekrituši savā sanāksmē Vanuatu 2007. gada 16. martā, Fidži pilnībā sadarbosies ar Klusā okeāna salu forumu.

ES turpinās cieši sekot situācijai Fidži. Saskaņā ar ĀKK un ES partnerattiecību nolīguma 8. pantu ar Fidži notiks pastiprināts politiskais dialogs, lai nodrošinātu cilvēktiesību ievērošanu, demokrātijas atjaunošanu un tiesiskuma ievērošanu, līdz abas puses secinās, ka pastiprinātais dialogs ir kalpojis šim mērķim.

Ja pagaidu valdības apņemšanos īstenošana palēninās, tiek pārtraukta vai apdraudēta, ES saglabā tiesības pielāgot atbilstīgos pasākumus.

ES uzsver, ka Fidži privilēģijas sadarbībā ar ES ir atkarīgas no ĀKK un ES partnerattiecību nolīguma svarīgāko elementu un Attīstības sadarbības instrumentā noteikto principu ievērošanas. Lai pārliecinātu ES, ka pagaidu valdība ir pilnībā gatava īstenot apņemšanās, ir svarīgi panākt drīzu un būtisku progresu saskaņoto apņemšanos izpildē.

Ar cieņu,

Briselē,

Eiropas Savienības Padomes vārdā

Eiropas Komisijas vārdā

PIELIKUMA PIELIKUMS

AR FIDŽI REPUBLIKU SASKAŅOTĀS APŅEMŠANĀS

A.   Demokrātisku principu ievērošana

Apņemšanās Nr. 1

Brīvas un taisnīgas parlamenta vēlēšanas notiek 24 mēnešu laikā kopš 2007. gada 1. marta atbilstīgi konstatējumiem novērtējumā, kas ir jāveic neatkarīgiem revidentiem, kurus iecēlis Klusā okeāna salu foruma sekretariāts. Vēlēšanu sagatavošana un norise tiks kopīgi uzraudzīta, pielāgota un pārskatīta pēc nepieciešamības, pamatojoties uz savstarpēji saskaņotiem kritērijiem. Tas jo īpaši nozīmē, ka:

līdz 2007. gada 30. jūnijam pagaidu valdība pieņems grafiku, kurā norādīti datumi dažādo pasākumu pabeigšanai, kuri ir jāveic, lai sagatavotos jaunajām parlamenta vēlēšanām,

grafikā nosaka tautas skaitīšanas laiku, vēlēšanu iecirkņu atkārtotu noteikšanu un vēlēšanu reformu,

vēlēšanu iecirkņu noteikšanu un vēlēšanu reformu veiks saskaņā ar Konstitūciju,

tiks veikti pasākumi, lai nodrošinātu vēlēšanu biroja funkcionēšanu, tostarp vēlēšanu uzrauga iecelšanu līdz 2007. gada 30. septembrim saskaņā ar Konstitūciju,

viceprezidenta iecelšana tiks veikta saskaņā ar Konstitūciju.

Apņemšanās Nr. 2

Pagaidu valdība, pieņemot galvenās likumdošanas, finanšu un citas politikas iniciatīvas un izmaiņas, ņems vērā apspriedes ar pilsonisko sabiedrību un citām attiecīgajām ieinteresētajām personām.

B.   Tiesiskums

Apņemšanās Nr. 1

Pagaidu valdība darīs visu iespējamo, lai novērstu drošības aģentūru paziņojumus iebiedēšanas nolūkā.

Apņemšanās Nr. 2

Pagaidu valdība atbalsta 1997. gada Konstitūciju un garantē konstitucionālu iestāžu, piemēram, Fidži Cilvēktiesību komisijas, Valsts dienesta komisijas un Konstitucionālo iestāžu komisijas, normālu un neatkarīgu funkcionēšanu. Tiks saglabāta Lielās virsaišu padomes būtiska neatkarība un funkcionēšana.

Apņemšanās Nr. 3

Tiek pilnībā ievērota tiesu iestāžu neatkarība, tās var brīvi darboties, un visas attiecīgās personas ievēro to nolēmumus, jo īpaši:

pagaidu valdība apņemas līdz 2007. gada 15. jūlijam iecelt tribunālu saskaņā ar Konstitūcijas 138. panta 3. punktu,

tiesnešu iecelšanu un/vai atlaišanu turpmāk veic, stingri ievērojot konstitucionālus noteikumus un procedūras noteikumus,

karaspēks, policija un pagaidu valdība nekādā veidā neiejauksies tiesu darbībā, tostarp pilnībā respektēs juridiskās profesijas.

Apņemšanās Nr. 4

Visi kriminālprocesi saistībā ar korupciju notiek ar atbilstīgu tiesas kanālu starpniecību, un jebkuras citas iestādes, kuras tiktu izveidotas, lai izmeklētu iespējamus korupcijas gadījumus, darbosies saskaņā ar Konstitūciju.

C.   Cilvēktiesības un pamatbrīvības

Apņemšanās Nr. 1

Pagaidu valdība veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai veicinātu visu iespējamo cilvēktiesību pārkāpumu izmeklēšanu vai izskatīšanu atbilstīgi Fidži tiesību aktos noteiktajām dažādajām procedūrām un tajos paredzētajās instancēs.

Apņemšanās Nr. 2

Ja nepastāvēs draudi valsts drošībai, sabiedriskai kārtībai un drošībai, pagaidu valdība 2007. gada maijā atcels Valsts ārkārtējā stāvokļa noteikumus.

Apņemšanās Nr. 3

Pagaidu valdība ir apņēmusies nodrošināt, lai Fidži Cilvēktiesību komisija funkcionētu pilnīgi neatkarīgi un saskaņā ar Konstitūciju.

Apņemšanās Nr. 4

Tiek pilnībā ievērota izpausmes brīvība un plašsaziņas līdzekļu brīvība visos tās veidos, kā paredzēts Konstitūcijā.

D.   Turpmākie pasākumi attiecībā uz apņemšanos

Apņemšanās Nr. 1

Pagaidu valdība apņemas uzturēt regulāru dialogu, lai varētu pārbaudīt panākto progresu, un nodrošina ES un Eiropas Komisijas iestādēm/pārstāvjiem pilnīgu piekļuvi informācijai par visiem jautājumiem attiecībā uz cilvēktiesībām, demokrātijas un tiesiskuma atjaunošanu Fidži miermīlīgā ceļā.

Apņemšanās Nr. 2

Pagaidu valdība pilnībā sadarbojas ar visām ES misijām progresa novērtēšanai un uzraudzībai.

Apņemšanās Nr. 3

Pagaidu valdība, sākot no 2007. gada 30. jūnija, reizi trijos mēnešos nosūta progresa ziņojumus par Kotonū nolīguma svarīgākajiem elementiem un apņemšanos.

Tiek atzīmēts, ka atsevišķus jautājumus var efektīvi risināt tikai ar pragmatisku pieeju, kas atzīst faktisko situāciju un ir vērsta uz nākotni.


REGULAS

28.9.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 252/8


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 960/2011

(2011. gada 26. septembris),

ar ko 158. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Al-Qaida tīklu

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 27. maija Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Al-Qaida tīklu (1), un jo īpaši tās 7. panta 1. punkta a) apakšpunktu un 7.a panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumā uzskaitītas personas, grupas un organizācijas, uz kurām saskaņā ar minēto regulu attiecas līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana.

(2)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Sankciju komiteja 2011. gada 15. septembrī nolēma papildināt ar divām fiziskām personām to personu, grupu un organizāciju sarakstu, uz kurām jāattiecina līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana.

(3)

Tāpēc attiecīgi būtu jāatjaunina Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikums.

(4)

Lai nodrošinātu šajā regulā paredzēto pasākumu efektivitāti, šai regulai būtu jāstājas spēkā nekavējoties,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad tā publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 26. septembrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

Ārpolitikas instrumentu dienesta vadītājs


(1)  OV L 139, 29.5.2002., 9. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumu groza šādi:

Pozīcijā “Fiziskas personas” pievieno šādus ierakstus:

(a)

Hassan Muhammad Abu Bakr Qayed (alias a) Hasan Muhammad Abu Bakr Qa'id, b) Al-Husain Muhammad Abu Bakr Qayid, c) Muhammad Hassan Qayed, d) Mohammad Hassan Abu Bakar, e) Hasan Qa'id, f) Muhammad Hasan al-Libi, g) Abu Yahya al-Libi, h) Abu Yahya, i) Sheikh Yahya, j) Abu Yahya Yunis al Sahrawi, k) Abu Yunus Rashid, l) al-Rashid, m) Abu al-Widdan, n) Younes Al-Sahrawi, o) Younes Al-Sahraoui). Adrese: Wadi 'Ataba, Lībija (iepriekšējā atrašanās vieta 2004. gadā). Dzimšanas datums: a) 1963. gads, b) 1969. gads. Dzimšanas vieta: Marzaq, Lībijas Arābu Džamahīrija. Pilsonība: Lībijas. Pases Nr.: 681819/88 (Lībijas pase). Valsts personas kods.: 5617/87 (Lībijas valsts personas kods). Cita informācija: a) Al-Qaida augstākā ranga vadītājs, kurš, sākot no 2010. gada beigām, bija atbildīgs par citu Al-Qaida augstākā ranga amatpersonu pārraudzību; b) kopš 2010. gada Al-Qaida komandieris Pakistānā un finansiālās palīdzības sniedzējs Al-Qaida kaujiniekiem Afganistānā, c) bijis arī Al-Qaida augstākā līmeņa stratēģis un lauka komandieris Afganistānā, kā arī instruktors Al-Qaida treniņnometnē; d) mātes vārds ir Al-Zahra Amr Al-Khouri (a.k.a. al Zahra’ ‘Umar). 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 15.9.2011.”

(b)

Abd Al-Rahman Ould Muhammad Al- Husayn Ould Muhammad Salim (alias a) Abdarrahmane ould Mohamed el Houcein ould Mohamed Salem, b) Yunis al-Mauritani, c) Younis al-Mauritani, d) Sheikh Yunis al-Mauritani, e) Shaykh Yunis the Mauritanian, f) Salih the Mauritanian, g) Mohamed Salem, h) Youssef Ould Abdel Jelil, i) El Hadj Ould Abdel Ghader, j) Abdel Khader, k) Abou Souleimane, l) Chingheity). Dzimšanas datums: aptuveni 1981. gads. Dzimšanas vieta: Saūda Arābija. Pilsonība: Mauritānijas. Cita informācija: a) Pakistānā bāzēts Al-Qaida augstākā ranga vadītājs, saistīts arī ar Al-Qaida organizāciju islāma Magrebas valstīs; b) viņu meklē Mauritānijas iestādes. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 15.9.2011.”


28.9.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 252/10


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 961/2011

(2011. gada 27. septembris),

ar kuru pēc avārijas Fukusimas atomelektrostacijā paredz īpašus noteikumus, kas reglamentē Japānas izcelsmes pārtikas un barības importu un pārtikas un barības sūtījumus no Japānas, un ar kuru atceļ Regulu (ES) Nr. 297/2011

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regulu (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (1), un jo īpaši tās 53. panta 1. punkta b) apakšpunkta ii) daļu,

tā kā:

(1)

Lai aizsargātu sabiedrības veselību, dzīvnieku veselību vai vidi gadījumā, kad attiecīgu risku nevar apmierinoši novērst ar pasākumiem, ko veic atsevišķas dalībvalstis, Regulas (EK) Nr. 178/2002 53. pantā paredzēta iespēja pieņemt atbilstošus Savienības ārkārtas pasākumus attiecībā uz pārtiku un barību, kas importēta no trešās valsts.

(2)

Pēc avārijas Fukusimas atomelektrostacijā 2011. gada 11. martā Komisija saņēma informāciju, ka radionuklīdu līmenis konkrētā Japānas izcelsmes pārtikā, piemēram, pienā un spinātos, pārsniedz Japānā piemērojamos darbības līmeņus attiecībā uz pārtiku. Šāds piesārņojums var apdraudēt sabiedrības veselību un dzīvnieku veselību Savienībā, un tāpēc tika pieņemta Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 297/2011, ar ko pēc avārijas Fukusimas atomelektrostacijā paredz īpašus nosacījumus, kuri reglamentē Japānas izcelsmes pārtikas un barības importu un pārtikas un barības sūtījumus no Japānas (2).

(3)

Lai ņemtu vērā situācijas izmaiņas, Regula (ES) Nr. 297/2011 ir vairākas reizes grozīta. Grozījumi attiecās uz to, ka tiek pieņemti maksimālie radioaktivitātes līmeņi, ko piemēro attiecībā uz barību un pārtiku, kuras izcelsme ir Japānā, un par to, ka zonai, kam piemēro konkrētus ierobežojumus, pievieno prefektūras, kurās konstatētais piesārņojuma līmenis pārsniedz maksimālo, un prefektūras no šās ierobežojumu zonas izslēdz, ja plašā pārraudzībā gūti dati apliecinājuši, ka radioaktīvais piesārņojums tās nav būtiski skāris.

(4)

Kopš 2011. gada jūlija vidus Japānas varas iestādes informējušas Komisiju par augstu cēzija līmeni, kas konstatēts vairākās Japānas prefektūrās audzēto liellopu gaļā. Tā kā liellopu gaļas imports no Japānas uz ES ir aizliegts nevis radioaktivitātes, bet citu ar dzīvnieku veselību un sabiedrības veselību saistītu apsvērumu dēļ, šie konstatējumi Eiropas patērētājus neietekmē. Turklāt nesen atklājies, ka radioaktivitātes līmenis pārsniedz maksimālo vēl citos pārtikas produktos. Šie konstatējumi un tas, ka piesārņotajā zonā audzē un novāc jaunas/atšķirīgas lauksaimniecības/dārzkopības kultūras, apliecina, ka spēkā esošās normas ir lietderīgi saglabāt spēkā vēl pēc 2011. gada 30. septembra. Tādēļ ir lietderīgi šo regulu turpināt īstenot līdz 2011. gada 31. decembrim, nevis līdz 2011. gada 30. septembrim, kā sākumā bija paredzēts. Princips par regulas īstenošanas ikmēneša pārskatīšanu tiek saglabāts.

(5)

Ņemot vērā, ka Regula (ES) Nr. 297/2011 īsā laika periodā ir vairākas reizes grozīta, Regulu (ES) Nr. 297/2011 ir lietderīgi aizstāt ar jaunu regulu.

(6)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Darbības joma

Šī regula attiecas uz tādu barību un pārtikas produktiem Regulas (Euratom) Nr. 3954/87 (3) 1. panta 2. punkta nozīmē, kuru izcelsme ir Japānā vai kuri sūtīti no Japānas, izņemot produktus, kas izvesti no Japānas pirms 2011. gada 28. marta, un produktus, kas novākti un/vai pārstrādāti pirms 2011. gada 11. marta.

2. pants

Apliecinājums

1.   Uz visiem tādu produktu sūtījumiem, kas minēti 1. pantā, attiecas šajā regulā paredzētie nosacījumi.

2.   Tādu produktu sūtījumus, kas minēti 1. pantā, bet kas neietilpst darbības jomā, ko reglamentē Padomes 1997. gada 18. decembra Direktīva 97/78/EK, ar ko nosaka principus, kuri reglamentē veterināro pārbaužu organizēšanu attiecībā uz produktiem, ko ieved Kopienā no trešām valstīm (4), ieved Savienībā caur izraudzīto ievešanas vietu (turpmāk — “izraudzītā ievešanas vieta”) Komisijas Regulas (EK) Nr. 669/2009 3. b panta nozīmē (5).

3.   Katram 1. pantā minēto produktu sūtījumam pievieno deklarāciju, kurā apliecināts, ka:

a)

produkts ir novākts un/vai pārstrādāts pirms 2011. gada 11. marta vai

b)

produkta izcelsme ir prefektūrā un tas nosūtīts no prefektūras, kas nav Fukusima, Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Nagano, Jamanasi, Saitama, Tokija, Čiba, Kanagava un Šizuka, vai

c)

produkts ir nosūtīts no Fukusimas, Gunmas, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Nagano, Jamanasi, Saitamas, Tokijas, Čibas, Kanagavas vai Šizukas prefektūras, bet tā izcelsme nav šajās prefektūrās un tranzīta laikā to nav skārusi radioaktivitāte, vai

d)

ja produktu izcelsme ir Fukusimas, Gunmas, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Nagano, Jamanasi, Saitamas, Tokijas, Čibas, Kanagavas un Šizukas prefektūrā, radionuklīdu joda-131, cēzija-134 un cēzija-137 līmenis produktos nepārsniedz šīs regulas II pielikumā noteiktos maksimālos līmeņus.

4.   Šī panta 3. punkta d) apakšpunkts attiecas arī uz šeit minēto prefektūru piekrastes ūdeņos nozvejotiem vai ievāktiem produktiem, un to piemēro neatkarīgi no šo produktu izkraušanas vietas.

5.   Šī panta 3. punktā minēto deklarāciju izstrādā saskaņā ar I pielikumā sniegto paraugu. To paraksta Japānas kompetentās iestādes pilnvarots pārstāvis. Deklarācijai par 3. punkta d) apakšpunktā minētajiem produktiem pievieno analīžu protokolu, kurā ietilpst paraugošanas un analīžu rezultāti.

3. pants

Identifikācija

Katru tādu produktu sūtījumu, kas minēti 1. pantā, identificē ar kodu, ko norāda 2. panta 3. punktā minētajā deklarācijā, 2. panta 5. punktā minētajā analīžu protokolā, veterinārajā sertifikātā un jebkurā citā tirdzniecības dokumentā, kas pievienots sūtījumam.

4. pants

Iepriekšēja paziņošana

Par katra tādu produktu sūtījuma saņemšanu, kas minēti 1. pantā, barības un pārtikas apritē iesaistītie uzņēmēji vai to pārstāvji robežkontroles punkta vai izraudzītās ievešanas vietas kompetentajām iestādēm paziņo vismaz divas dienas pirms sūtījuma faktiskās saņemšanas.

5. pants

Oficiālās pārbaudes

1.   Robežkontroles punkta vai izraudzītās ievešanas vietas kompetentās iestādes veic:

a)

dokumentu un identitātes pārbaudes visiem tādu produktu sūtījumiem, kas minēti 1. pantā, un

b)

fiziskas pārbaudes, tostarp laboratorijas analīzes par joda-131, cēzija-134 un cēzija-137 klātbūtni, vismaz:

10 % tādu produktu sūtījumu, kas minēti 2. panta 3. punkta d) apakšpunktā un

20 % tādu produktu sūtījumu, kas minēti 2. panta 3. punkta b) un c) apakšpunktā.

2.   Sūtījumi paliek oficiālā uzraudzībā ne vairāk kā 5 darba dienas, līdz ir pieejami laboratorijas analīžu rezultāti.

3.   Sūtījumus brīvā apgrozībā laiž ar nosacījumu, ka barības un pārtikas apritē iesaistītie uzņēmēji vai to pārstāvji muitas iestādēm uzrāda deklarāciju, kas minēta 2. panta 3. punktā un ko pienācīgi vizējusi robežkontroles punkta vai izraudzītās ievešanas vietas kompetentā iestāde, un kas apliecina, ka 1. punktā minētās oficiālās pārbaudes ir veiktas un ka fizisko pārbaužu rezultāti, ja šādas pārbaudes veiktas, ir bijuši labvēlīgi.

6. pants

Izmaksas

Visas izmaksas, kas rodas, veicot 5. panta 1. punktā un 5. panta 2. punktā minētās oficiālās pārbaudes un īstenojot visus pasākumus saistībā ar neatbilstību, sedz barības un pārtikas apritē iesaistītais uzņēmējs.

7. pants

Neatbilstoši produkti

Tirgū nelaiž tādu barību un pārtiku, kuras izcelsme ir Japānā vai kura ir nosūtīta no Japānas un kura neatbilst II pielikumā minētajiem maksimālajiem līmeņiem. Šādu neatbilstošu barību un pārtiku vai nu iznīcina, ievērojot drošības noteikumus, vai nosūta atpakaļ uz izcelsmes valsti.

8. pants

Ziņojumi

Dalībvalstis, izmantojot ātrās brīdināšanas sistēmu pārtikas un barības jomā (RASFF) un Eiropas Savienības steidzamas radioloģijas informācijas apmaiņas dienestu (ECURIE), Komisiju reizi mēnesī informē par visiem iegūtajiem analīžu rezultātiem.

9. pants

Atcelšana

Regulu (ES) Nr. 297/2011 atceļ.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

10. pants

Stāšanās spēkā un piemērošanas termiņš

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no spēkā stāšanās dienas līdz 2011. gada 31. decembrim. Šo regulu katru mēnesi pārskata, ņemot vērā piesārņojuma situācijas pārmaiņas.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 27. septembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.

(2)  OV L 80, 26.3.2011., 5. lpp.

(3)  OV L 371, 30.12.1987., 11. lpp.

(4)  OV L 24, 30.1.1998., 9. lpp.

(5)  OV L 194, 25.7.2009., 11. lpp.


I PIELIKUMS

Image

Image


II PIELIKUMS

Maksimālie līmeņi pārtikai  (1) (Bq/kg)

 

Zīdaiņu un mazu bērnu pārtika

Piens un piena produkti

Cita pārtika, izņemot šķidru pārtiku

Šķidra pārtika

Summa stroncija izotopiem, jo īpaši Sr-90

75

125

750

125

Summa joda izotopiem, jo īpaši I-131

100 (2)

300 (2)

2 000

300 (2)

Summa alfa starus emitējošiem plutonija un transplutonija elementu izotopiem, jo īpaši Pu-239, Am-241

1

1 (2)

10 (2)

1 (2)

Summa visiem pārējiem nuklīdiem, kuru pussabrukšanas periods ir ilgāks par 10 dienām, proti, Cs-134 un Cs-137, izņemot C-14 un H-3

200 (2)

200 (2)

500 (2)

200 (2)

Maksimālie līmeņi barībai  (3) (Bq/kg)

 

Barība

Cs-134 un Cs-137 summa

500 (4)

Summa joda izotopiem, jo īpaši I-131

2 000 (5)


(1)  Koncentrētiem vai žāvētiem produktiem piemērojamo līmeni aprēķina, pamatojoties uz atjaunotu, patēriņam gatavu produktu.

(2)  Lai nodrošinātu atbilstību Japānā pašlaik piemērotajiem darbības līmeņiem, šis vērtības pagaidu kārtā aizstāj vērtības, kas noteiktas Padomes Regulā (Euratom) Nr. 3954/87.

(3)  Maksimālais līmenis attiecas uz barību, kuras mitruma saturs ir 12 %.

(4)  Lai nodrošinātu atbilstību Japānā pašlaik piemērotajiem darbības līmeņiem, šī vērtība pagaidu kārtā aizstāj vērtību, kas noteikta Komisijas Regulā (Euratom) Nr. 770/90.

(5)  Šī vērtība ir noteikta pagaidu kārtā, un tā ir tāda pati kā pārtikai, līdz tiks veikts novērtējums par faktoriem, kas ietekmē joda pārvietošanos no barības uz pārtiku.


28.9.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 252/16


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 962/2011

(2011. gada 27. septembris),

ar ko nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas minētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2011. gada 28. septembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 27. septembrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

AR

25,3

EC

25,3

MK

52,7

ZZ

34,4

0707 00 05

MK

44,0

TR

107,2

ZZ

75,6

0709 90 70

TR

121,6

ZZ

121,6

0805 50 10

AR

72,7

CL

69,1

TR

68,8

UY

67,6

ZA

78,4

ZZ

71,3

0806 10 10

CL

69,0

IL

136,9

MK

82,2

TR

102,0

ZA

63,5

ZZ

90,7

0808 10 80

BZ

86,4

CL

142,0

NZ

95,3

US

90,6

ZA

101,7

ZZ

103,2

0808 20 50

AR

47,4

CN

68,0

TR

120,5

ZA

61,3

ZZ

74,3

0809 30

TR

166,1

ZZ

166,1


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


28.9.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 252/18


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 963/2011

(2011. gada 27. septembris),

ar ko nosaka piešķīruma koeficientus, lai izdotu importa licences, par kurām pieteikumi iesniegti no 2011. gada 8. līdz 14. septembrim un kuras paredzētas cukura nozares produktu importam atbilstīgi dažām tarifa kvotām, un ar ko pārtrauc šādu licenču pieteikumu iesniegšanu

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 31. augusta Regulu (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu (2), un jo īpaši tās 7. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas 2009. gada 25. septembra Regulu (EK) Nr. 891/2009, ar ko atver dažas Kopienas tarifa kvotas cukura nozarē un paredz to pārvaldību (3), un jo īpaši tās 5. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Daudzumi, uz kuriem attiecas importa licenču pieteikumi, kas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 891/2009 iesniegti kompetentajām iestādēm no 2011. gada 8. līdz 14. septembrim, pārsniedz daudzumu, kas pieejams atbilstīgi kārtas numuram 09.4320.

(2)

Daudzumi, uz kuriem attiecas importa licenču pieteikumi, kas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 891/2009 iesniegti kompetentajām iestādēm no 2011. gada 8. līdz 14. septembrim, ir vienādi ar daudzumu, kas pieejams atbilstīgi kārtas numuram 09.4317.

(3)

Tāpēc saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1301/2006 jānosaka piešķīruma koeficients licencēm, kas izdodamas attiecībā uz kārtas numuru 09.4320.

(4)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 891/2009 līdz tirdzniecības gada beigām jāpārtrauc turpmāka licenču pieteikumu iesniegšana attiecībā uz licencēm ar kārtas numuriem 09.4317 un 09.4320

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 891/2009 no 2011. gada 8. līdz 14. septembrim iesniegtajos importa licenču pieteikumos norādītos daudzumus reizina ar šīs regulas pielikumā norādītajiem piešķīruma koeficientiem.

2.   Turpmāku pielikumā norādītajiem kārtas numuriem atbilstošu licenču pieteikumu iesniegšanu pārtrauc līdz 2011./2012. tirdzniecības gada beigām.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 27. septembrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp.

(3)  OV L 254, 26.9.2009., 82. lpp.


PIELIKUMS

CXL koncesiju cukurs

2011./2012. tirdzniecības gads

No 8.9.2011. līdz 14.9.2011. iesniegtie pieteikumi

Kārtas Nr.

Valsts

Piešķīruma koeficients

(%)

Turpmākie pieteikumi

09.4317

Austrālija

 (1)

Pārtraukti

09.4318

Brazīlija

 

09.4319

Kuba

 

09.4320

Citas trešās valstis

4,761909

Pārtraukti

09.4321

Indija

 

Nepiemēro, jo Komisijai nav iesniegts neviens licences pieteikums.


Balkānu cukurs

2011./2012. tirdzniecības gads

No 8.9.2011. līdz 14.9.2011. iesniegtie pieteikumi

Kārtas Nr.

Valsts

Piešķīruma koeficients

(%)

Turpmākie pieteikumi

09.4324

Albānija

 

09.4325

Bosnija un Hercegovina

 

09.4326

Serbija

 (2)

 

09.4327

Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika

 

09.4328

Horvātija

 (2)

 

Nepiemēro, jo Komisijai nav iesniegts neviens licences pieteikums.


Īpašais importa un rūpnieciskais importa cukurs

2011./2012. tirdzniecības gads

No 8.9.2011. līdz 14.9.2011. iesniegtie pieteikumi

Kārtas Nr.

Veids

Piešķīruma koeficients

(%)

Turpmākie pieteikumi

09.4380

Īpašais

 

09.4390

Rūpnieciskais

 (3)

 

Nepiemēro, jo Komisijai nav iesniegts neviens licences pieteikums.


(1)  Nepiemēro: pieteikumos norādītie daudzumi nepārsniedz pieejamos daudzumus un tiek piešķirti pilnā apjomā.

(2)  Nepiemēro: pieteikumos norādītie daudzumi nepārsniedz pieejamos daudzumus un tiek piešķirti pilnā apjomā.

(3)  Nepiemēro: pieteikumos norādītie daudzumi nepārsniedz pieejamos daudzumus un tiek piešķirti pilnā apjomā.


LĒMUMI

28.9.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 252/20


KOMISIJAS LĒMUMS

(2011. gada 26. septembris)

par līmeņatzīmēm, ko izmanto, lai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/87/EK 3.e pantu gaisakuģu operatoriem bez maksas piešķirtu siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotas

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2011/638/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 13. oktobra Direktīvu 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK (1), un jo īpaši tās 3.e panta 3. punkta e) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Ir jānosaka līmeņatzīmes, kas izmantojamas, sadalot bezmaksas kvotas gaisakuģu operatoriem tirdzniecības periodā no 2012. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 31. decembrim, kā norādīts Direktīvas 2003/87/EK 3.c panta 1. punktā, un tirdzniecības periodā no 2013. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim, kā norādīts minētās direktīvas 13. panta 1. punktā saistībā ar 3.c panta 2. punktu.

(2)

Kvotas atbilstoši šīm līmeņatzīmēm jānosaka līdz 2020. gadam, ja vien atbilstoši Direktīvas 2003/87/EK 25.a pantam pieņemtajos dokumentos nav paredzēta prasība veikt attiecīgus grozījumus.

(3)

Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ) līmeņatzīmes ir jāpiemēro kopš tā brīža, kad ar EEZ Apvienotās komitejas 2011. gada 1. aprīļa Lēmumu Nr. 6/2011, ar ko groza EEZ līguma XX pielikumu (Vide) (2), EEZ līgumā ir iekļauta Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīva 2008/101/EK, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, lai aviācijas darbības iekļautu Kopienas siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā (3).

(4)

Tādējādi līmeņatzīmes jānosaka, pamatojoties uz EEZ bezmaksas kvotu daudzumu, kas noteikts EEZ Apvienotās komitejas 2011. gada 20. jūlija Lēmumā Nr. 93/2011, ar ko groza EEZ līguma XX pielikumu (Vide) (4).

(5)

Līmeņatzīmes jāaprēķina, tirdzniecības periodā no 2012. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 31. decembrim un no 2013. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim piemērojamo EEZ kvotu skaitu dalot ar to tonnkilometru summu, kura minēta pieteikumos, kas iesniegti Komisijai saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 3.e panta 2. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Neskarot Direktīvas 2003/87/EK 25.a pantu, līmeņatzīme, kas izmantojama, sadalot bezmaksas kvotas gaisakuģu operatoriem laikposmā no 2012. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 31. decembrim atbilstoši direktīvas 3.e panta 1. punktam, ir 0,000679695907431681 kvotas uz tonnkilometru.

2.   Neskarot Direktīvas 2003/87/EK 25.a pantu, līmeņatzīme, kas izmantojama, sadalot bezmaksas kvotas gaisakuģu operatoriem laikposmā no 2013. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim atbilstoši direktīvas 3.e panta 1. punktam, ir 0,000642186914222035 kvotas uz tonnkilometru.

2. pants

Aprēķinus saistībā ar to kvotu skaitu, kas piešķiramas atbilstoši 1. pantā noteiktajai līmeņatzīmei, noapaļo līdz tuvākajai kvotai.

3. pants

Šīs lēmums stājas spēkā trešajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2011. gada 26. septembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 275, 25.10.2003., 32. lpp.

(2)  OV L 93, 7.4.2011., 35. lpp.

(3)  OV L 8, 13.1.2009., 3. lpp.

(4)  Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.


Labojumi

28.9.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 252/22


Labojums Komisijas Regulā (ES) Nr. 15/2011 (2011. gada 10. janvāris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2074/2005 attiecībā uz atzītām testēšanas metodēm jūras biotoksīnu noteikšanai dzīvās gliemenēs

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 6, 2011. gada 11. janvāris )

1)

3. lappusē 6. apsvērumā:

tekstu:

“starplaboratoriju procesā”

lasīt šādi:

“laboratorijā”;

2)

5. lappusē pielikumā Regulas (EK) Nr. 2074/2005 III pielikuma III nodaļas A daļas 4. punkta b) apakšpunktā:

tekstu:

“tās atbilst EU-RL noteiktajiem metodes veiktspējas kritērijiem. Šādām metodēm jābūt apstiprinātām starplaboratoriju procesā un sekmīgi testētām saskaņā ar kvalifikācijas testa programmu. EU-RL atbalsta pasākumus, kas vērsti uz metodes starplaboratoriju apstiprināšanu, lai darītu iespējamu oficiālu standartizāciju;”

lasīt šādi:

“tās atbilst EU-RL noteiktajiem metodes veiktspējas kritērijiem. Šādām metodēm jābūt apstiprinātām laboratorijā un sekmīgi testētām saskaņā ar kvalifikācijas testa programmu. EU-RL atbalsta pasākumus, kas vērsti uz metodes starplaboratoriju apstiprināšanu, lai darītu iespējamu oficiālu standartizāciju;”.