ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2011.227.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 227

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

54. sējums
2011. gada 2. septembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 871/2011 (2011. gada 26. augusts), ar ko izbeidz termiņbeigu pārskatīšanu un daļēju starpposma pārskatīšanu attiecībā uz antidempinga pasākumiem, kurus piemēro konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes lējumu importam, un ar ko atceļ minētos pasākumus

1

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 872/2011 (2011. gada 1. septembris), ar ko īsteno 16. panta 2. punktu Regulā (ES) Nr. 204/2011 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

3

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 873/2011 (2011. gada 27. jūlijs) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

5

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 874/2011 (2011. gada 31. augusts) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

7

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 875/2011 (2011. gada 31. augusts) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

9

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 876/2011 (2011. gada 1. septembris), ar ko 157. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Al-Qaida tīklu

11

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 877/2011 (2011. gada 1. septembris), ar ko nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

13

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums 2011/521/KĀDP (2011. gada 1. septembris), ar ko īsteno Lēmumu 2011/137/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

15

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

2.9.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 227/1


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 871/2011

(2011. gada 26. augusts),

ar ko izbeidz termiņbeigu pārskatīšanu un daļēju starpposma pārskatīšanu attiecībā uz antidempinga pasākumiem, kurus piemēro konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes lējumu importam, un ar ko atceļ minētos pasākumus

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 1225/2009 (2009. gada 30. novembris) par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (1) (“pamatregula”), un jo īpaši tās 9. pantu un 11. panta 2., 3., 5. un 6. punktu,

ņemot vērā priekšlikumu, ko Eiropas Komisija (“Komisija”) iesniedza pēc apspriešanās ar Padomdevēju komiteju,

tā kā:

1.   PROCEDŪRA

1.1.   Spēkā esošie pasākumi

(1)

Pēc antidempinga izmeklēšanas, kas tika veikta saskaņā ar pamatregulas 5. punktu, Padome ar Regulu (EK) Nr. 1212/2005 (2) konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes lējumu importam noteica galīgu antidempinga maksājumu. Minētajā regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 500/2009 (3).

(2)

Atsevišķās maksājumu likmes svārstījās no 0 % līdz 37,9 % atkarībā no attiecīgā ražojuma ražotāja, un atlikusī maksājumu likme tika noteikta 47,8 % apjomā.

1.2.   Pārskatīšanas pieprasījumi

(3)

Pēc paziņojuma publicēšanas par dažu antidempinga pasākumu, ko piemēro konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes lējumu importam, gaidāmajām piemērošanas beigām (4) Komisija 2010. gada 25. martā saņēma pārskatīšanas pieprasījumu saskaņā ar pamatregulas 11. panta 3. punktu un 2010. gada 29. aprīlī vēl vienu pārskatīšanas pieprasījumu saskaņā ar pamatregulas 11. panta 2. punktu.

(4)

Pieprasījumu saskaņā ar pamatregulas 11. panta 2. punktu iesniedza uzņēmums Eurofonte septiņu savu locekļu vārdā un uzņēmums Fundiciones de Odena (“pieprasījuma iesniedzēji”), rīkojoties to ražotāju vārdā, kuri ražo nozīmīgu daļu, šajā gadījumā vairāk nekā 25 %, no konkrētu lējumu produkcijas Savienībā.

(5)

Pieprasījumā bija pirmšķietami pierādījumi, ka, pārtraucot pasākumus, dempings un kaitējums Savienības ražošanas nozarei, iespējams, turpināsies vai atkārtosies.

(6)

Pieprasījumu saskaņā ar pamatregulas 11. panta 3. punktu iesniedza Shandong Lulong Group Co. Ltd., kas ir ražotājs eksportētājs Ķīnas Tautas Republikā. Pieprasījums attiecās tikai uz tā dempinga pārbaudi, kas saistīts ar Shandong Lulong Group Co. Ltd.

1.3.   Pārskatīšanu sākšana

(7)

Komisija attiecīgi pēc apspriešanās ar Padomdevēju komiteju Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēja paziņojumu par pārskatīšanas sākšanu (5) attiecībā uz antidempinga pasākumiem, kas piemērojami konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes lējumu, kurus patlaban klasificē ar KN kodiem 7325 10 50, 7325 10 92, ex 7325 10 99 (Taric kods 7325109910) un ex 7325 99 10 (Taric kods 7325991010), importam.

(8)

Par termiņbeigu pārskatīšanas izmeklēšanas sākšanu Komisija oficiāli informēja ražotājus eksportētājus, attiecīgos importētājus, Ķīnas Tautas Republikas pārstāvjus, reprezentatīvos lietotājus un Savienības ražotājus. Ieinteresētajām personām paziņojumā par procedūras sākšanu norādītajā termiņā bija dota iespēja rakstiski paziņot savu viedokli un lūgt, lai tās tiktu uzklausītas.

(9)

Komisija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēja arī paziņojumu par daļējas starpposma pārskatīšanas sākšanu attiecībā uz 7. apsvērumā minētajiem antidempinga pasākumiem (6), kura attiecās tikai uz tā dempinga pārbaudi, kas saistīts ar Shandong Lulong Group Co. Ltd.

2.   TERMIŅBEIGU PĀRSKATĪŠANAS PIEPRASĪJUMA ATSAUKŠANA

(10)

Pieteikuma iesniedzēji ar 2011. gada 9. jūnija vēstuli Komisijai oficiāli atsauca savu pieprasījumu. Vēstulē pieprasījuma iesniedzēji norādīja, ka, ņemot vērā attiecīgo ekonomikas rādītāju nestabilitāti, nevar izslēgt kaitējumu izraisošu dempingu nākotnē. Viņi uzskata, ka šādos apstākļos Ķīnas importa pieplūdums varētu apdraudēt Savienības ražošanas nozares dzīvotspēju, un tādēļ pieprasījuma iesniedzējiem šķiet, ka Komisijai vajadzētu aktīvi uzraudzīt attiecīgā ražojuma importu un būt gatavai īsā termiņā uzsākt jaunu procedūru.

(11)

Komisija atzīst, ka lējumu tirgus pēdējā gada laikā ir piedzīvojis ievērojamas pārmaiņas, īpaši sakarā ar neseno ekonomikas krīzi, kurai ir bijusi ievērojama ietekme uz būvniecības nozari, un rezultātā ir bijis jāsamazina publiskos tēriņus infrastruktūras projektiem. Tas ir izraisījis vispārēju pieprasījuma samazināšanos, tostarp pēc konkrētu lējumu importa. Tā kā nav skaidrs, kā tirgus attīstīsies īstermiņā un vidējā termiņā, nevar pilnīgi izslēgt kaitējumu izraisoša dempinga atkārtošanos. Tādēļ tiek uzskatīts par lietderīgu uzraudzīt attiecīgā Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes ražojuma importu. Uzraudzības periodam nevajadzētu pārsniegt 24 mēnešus no paziņojuma publicēšanas par pašreizējās procedūras izbeigšanu. Tāpat Komisija arī neizslēdz iespēju, ka tiek sākta jauna izmeklēšana par to pašu ražojumu, ja tiek sniegti pierādījumi par kaitējumu izraisošu dempingu, atbilstīgi pamatregulas prasībām.

(12)

Saskaņā ar pamatregulas 9. panta 1. punktu un 11. panta 2. punktu procedūru var izbeigt, ja pārskatīšanas pieprasījums ir atsaukts, izņemot gadījumus, kad šāda izbeigšana nebūtu Savienības interesēs.

(13)

Tika uzskatīts, ka šī procedūra būtu jāizbeidz, jo izmeklēšanā netika atklāti apsvērumi, kas liecinātu, ka tās izbeigšana nav Savienības interesēs. Ieinteresētajām personām tika sniegta attiecīga informācija un dota iespēja iesniegt komentārus. Tomēr netika saņemti nekādi komentāri, kas dotu pamatu nonākt pie cita secinājuma.

(14)

Tādēļ tika secināts, ka antidempinga termiņbeigu pārskatīšanas procedūra attiecībā uz konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes lējumu importu būtu jāizbeidz un spēkā esošie pasākumi būtu jāatceļ.

(15)

Tāpat tika secināts, ka būtu jāizbeidz arī daļējā starpposma pārskatīšana, kura attiecas tikai uz tā dempinga pārbaudi, kas saistīts ar Shandong Lulong Group Co. Ltd.,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo tiek izbeigta termiņbeigu pārskatīšana un daļēja starpposma pārskatīšana attiecībā uz antidempinga pasākumiem, kurus piemēro, importējot Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes nekaļama čuguna un lodveida grafīta čuguna (kaļamā čuguna) lējumus, ko izmanto, lai nosegtu un/vai piekļūtu virszemes vai pazemes sistēmām, un to daļas, un minētais ir vai nav apstrādāts, pārklāts, krāsots vai aprīkots ar citiem materiāliem, izņemot ugunsdzēsības hidrantus, un ko patlaban klasificē ar KN kodiem 7325 10 50, 7325 10 92, ex 7325 10 99 (Taric kods 7325109910) un ex 7325 99 10 (Taric kods 7325991010), un minētie pasākumi tiek atcelti.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 26. augustā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

M. DOWGIELEWICZ


(1)  OV L 343, 22.12.2009., 51. lpp.

(2)  OV L 199, 29.7.2005., 1. lpp.

(3)  OV L 151, 16.6.2009., 6. lpp.

(4)  OV C 72, 20.3.2010.,11. lpp.

(5)  OV C 203, 27.7.2010., 2. lpp.

(6)  OV C 324, 1.12.2010., 21. lpp.


2.9.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 227/3


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 872/2011

(2011. gada 1. septembris),

ar ko īsteno 16. panta 2. punktu Regulā (ES) Nr. 204/2011 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 204/2011 (2011. gada 2. marts) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā (1) un jo īpaši tās 16. panta 2. punktu,

tā kā ņemot vērā situācijas attīstību Lībijā, būtu jāgroza Regulas (ES) Nr. 204/2011 III pielikumā iekļautais to fizisko un juridisko personu, vienību un struktūru saraksts, uz kurām attiecina ierobežojošos pasākumus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

No saraksta, kas iekļauts Regulas (ES) Nr. 204/2011 III pielikumā, svītro ierakstu attiecībā uz šīs regulas pielikumā minētajām vienībām.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 1. septembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

M. DOWGIELEWICZ


(1)  OV L 58, 3.3.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Regulas 1. pantā minētās vienības

2.

Economic and Social Development Fund (ESDF) (Ekonomikas un sociālās attīstības fonds)

8.

National Commercial Bank (Valsts komercbanka)

9.

Gumhouria Bank (Gumhouria banka)

10.

Sahara Bank (Sahara banka)

11.

Azzawia (Azawiya) Refining (Azzawia (Azawiya) rafinērija)

12.

Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company (RASCO) (Ras Lanuf naftas un gāzes pārstrādes uzņēmums)

13.

Brega

14.

Sirte Oil Company (Sirte naftas uzņēmums)

15.

Waha Oil Company (Waha naftas uzņēmums)

17.

Tamoil Africa Holdings Limited (arī Oil Libya Holding Company)

23.

First Gulf Libyan Bank (First Gulf Libyan banka)

25.

National Oil Wells and Drilling and Workover Company (arī National Oil Wells Chemical and Drilling and Workover Equipment Co.; arī National Oil Wells Drilling And Workover Equipment Co.) (Valsts naftas atradņu un urbumu un ieguves uzņēmums)

26.

North African Geophysical Exploration Company (arī NAGECO; arī North African Geophysical Exploration) (Ziemeļāfrikas ģeofizikālās izpētes uzņēmums)

27.

National Oil Fields and Terminals Catering Company (Valsts naftas atradņu un terminālu apgādes uzņēmums)

28.

Mabruk Oil Operations

30.

Harouge Oil Operations (arī Harouge; arī Veba Oil Libya GMBH)

31.

Jawaby Property Investment Limited

32.

Tekxel Limited

39.

Mediterranean Oil Services Company (arī Mediterranean Sea Oil Services Company)

40.

Mediterranean Oil Services GMBH (arī MED OIL OFFICE DUESSELDORF vai MEDOIL)

41.

Libyan Arab Airlines

43.

Tripoles (Tripoli) ostas iestāde

44.

Homsas (Al Khoms) ostas iestāde

45.

Bregas (Brega) ostas iestāde

46.

Rāslānūfas (Ras Lanuf) ostas iestāde

47.

Zāvijas (Zawia) ostas iestāde

48.

Zuvāras (Zuwara) ostas iestāde

49.

Al-Sharara Oil Services Company (arī Al Sharara, Al-shahara oil service company, Sharara Oil Service Company, Sharara, Al-Sharara al-Dhahabiya Oil Service Company)


2.9.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 227/5


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 873/2011

(2011. gada 27. jūlijs)

par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (1) un jo īpaši tās 9. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu Regulai (EEK) Nr. 2658/87 pievienotās kombinētās nomenklatūras vienveidīgu piemērošanu, ir jāpieņem noteikumi par šīs regulas pielikumā minēto preču klasifikāciju.

(2)

Regulā (EEK) Nr. 2658/87 ir izklāstīti vispārīgie kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumi. Minētie noteikumi attiecas arī uz jebkuru citu nomenklatūru, kas pilnīgi vai daļēji balstās uz KN vai pievieno tai papildu apakšnodaļas un ir izveidota ar īpašiem Savienības noteikumiem, lai piemērotu tarifu vai citus pasākumus, kas saistīti ar preču tirdzniecību.

(3)

Šīs regulas pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces saskaņā ar minētajiem vispārīgajiem noteikumiem jāklasificē saskaņā ar minētās tabulas 2. ailē norādīto KN kodu atbilstīgi 3. ailē noteiktajam pamatojumam.

(4)

Ir lietderīgi noteikt, ka, ievērojot Eiropas Savienībā spēkā esošos noteikumus par divkāršas pārbaudes sistēmām un tekstilizstrādājumu preventīvo un retrospektīvo uzraudzību, tos importējot Eiropas Savienībā, saistošo izziņu par tarifu, ko attiecībā uz preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā izdevušas dalībvalstu muitas iestādes, bet kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, šīs izziņas turētājs var turpināt izmantot 60 dienas saskaņā ar 12. panta 6. punktu Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulā (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (2).

(5)

Muitas kodeksa komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces kombinētajā nomenklatūrā klasificē ar tabulas 2. ailē norādīto KN kodu.

2. pants

Ievērojot Eiropas Savienībā spēkā esošos noteikumus par divkāršas pārbaudes sistēmām un tekstilizstrādājumu preventīvo un retrospektīvo uzraudzību, tos importējot Eiropas Savienībā, saistošo izziņu par tarifu, ko izdevušas dalībvalstu muitas iestādes, bet kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2913/92 12. panta 6. punktu var turpināt izmantot 60 dienas.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 27. jūlijā

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

Komisijas loceklis

Algirdas ŠEMETA


(1)  OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.

(2)  OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.


PIELIKUMS

Preču apraksts

Klasifikācija

(KN kods)

Pamatojums

(1)

(2)

(3)

Salikta prece, kas sastāv no porainas plastmasas (poliuretāna) sūkļa (11,5 cm × 8,2 cm × 1,1 cm) un poliestera trikotāžas drānas, ar ko sūklis apvilkts.

Drāna ir izgatavota no kopā saadītas teksturētas poliestera dzijas un ar alumīniju pārklātas poliestera šķiedras (tās izgatavošanā izmanto metalizāciju ar tvaiku). Sūklis ir pilnībā ieslēgts drānā.

(tīrīšanas lupatiņa)

(Skatīt fotoattēlus Nr. 656 A un 656 B) (1)

6307 10 10

Klasifikācija noteikta, ievērojot 1., 3.b un 6. vispārīgo kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumu, XI sadaļas 7.e piezīmi, 63. nodaļas 1. piezīmi un KN kodu 6307, 6307 10 un 6307 10 10 formulējumu.

Izstrādājums ir salikta prece VIN 3.b nozīmē, jo sūklis ir piestiprināts drānai tādā veidā, lai veidotu praktiski nedalāmu veselumu. (Sk. arī harmonizētās sistēmas skaidrojumu par VIN 3.b (IX).)

Lupatiņa ir tekstilizstrādājums, kas ir gatavs izstrādājums XI nodaļas 7.e piezīmes izpratnē, jo trikotāžas drāna ir līmēta. Turklāt sūklis ir ievietots gatavajā tekstilizstrādājumā, kas padara preci par gatavu izstrādājumu. Tāpēc uz izstrādājumu attiecas 63. nodaļas I apakšnodaļa saskaņā ar 63. nodaļas 1. piezīmi.

Gan trikotāžas drānai, gan sūklim piemīt tādu izstrādājumu objektīvās pazīmes, kas paredzēti tīrīšanai ar ūdeni un mazgāšanas līdzekļiem. Tomēr tieši raupjā trikotāžas drānas virspuse nosaka izstrādājuma pamatīpašību VIN 3.b izpratnē, jo izstrādājuma raupjās virsmas dēļ to paredzēts izmantot iežuvušu traipu notīrīšanai no gludām virsmām. Sūklis tikai uzlabo drānas ūdens un mazgāšanas līdzekļa uzsūkšanas spēju. Tādējādi saliktās preces pamatīpašības nosaka tekstilmateriāls.

Tāpēc izstrādājums klasificējams ar KN kodu 6307 10 10 kā tīrīšanas lupatiņa no trikotāžas.


Image

Image

656 A

656 B


(1)  Fotoattēls pievienots tikai informācijai.


2.9.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 227/7


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 874/2011

(2011. gada 31. augusts)

par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (1) un jo īpaši tās 9. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu Regulai (EEK) Nr. 2658/87 pievienotās kombinētās nomenklatūras vienveidīgu piemērošanu, ir jāpieņem noteikumi par šīs regulas pielikumā minēto preču klasifikāciju.

(2)

Regulā (EEK) Nr. 2658/87 ir izklāstīti vispārīgie kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumi. Minētie noteikumi attiecas arī uz jebkuru citu nomenklatūru, kas pilnīgi vai daļēji balstās uz KN vai pievieno tai papildu apakšnodaļas un ir izveidota ar īpašiem Savienības noteikumiem, lai piemērotu tarifu vai citus pasākumus, kas saistīti ar preču tirdzniecību

(3)

Šīs regulas pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces saskaņā ar minētajiem vispārīgajiem noteikumiem jāklasificē saskaņā ar minētās tabulas 2. ailē norādīto KN kodu atbilstīgi 3. ailē noteiktajam pamatojumam

(4)

Ir lietderīgi paredzēt, ka saistošo izziņu par tarifu, ko attiecībā uz preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā izdevušas dalībvalstu muitas iestādes, bet kas neatbilst šās regulas noteikumiem, šās izziņas turētājs var turpināt izmantot trīs mēnešus saskaņā ar 12. panta 6. punktu Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulā (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (2).

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces kombinētajā nomenklatūrā klasificē ar tabulas 2. ailē norādīto KN kodu.

2. pants

Saistošo izziņu par tarifu, ko izdevušas dalībvalstu muitas iestādes, bet kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2913/92 12. panta 6. punktu var turpināt izmantot trīs mēnešus.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 31. augustā

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

Komisijas loceklis

Algirdas ŠEMETA


(1)  OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.

(2)  OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.


PIELIKUMS

Preču apraksts

Klasifikācija

(KN kods)

Pamatojums

(1)

(2)

(3)

Neapstrādāts propoliss, neiepakots, brūnos neregulāras formas gabalos. Produkts galvenokārt sastāv no šādām sastāvdaļām (masas %):

augu sveķi un augu balzami

55

vaski

30

ēteriskās eļļas

8 līdz 10

ziedputekšņi

5

Šie materiāli, kurus ievākušas bites, tiek pārveidoti ar to siekalu fermentiem.

Produktu izmanto farmācijas produktu un pārtikas piedevu ražošanā.

0410 00 00

Klasifikācija noteikta, ievērojot 1. un 6. vispārīgo kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumu un KN kodu 0410 00 00 formulējumu.

Klasifikācija 13. nodaļā ir izslēgta, jo produkts satur sastāvdaļas, kas iegūtas dzīvnieku darbības rezultātā.

Tāpēc, ņemot vērā tā īpašības, produkts ir klasificējams pozīcijā 0410 kā ēdams, dzīvnieku izcelsmes produkts, kas citur nav minēts un iekļauts.


2.9.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 227/9


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 875/2011

(2011. gada 31. augusts)

par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (1) un jo īpaši tās 9. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu Regulai (EEK) Nr. 2658/87 pievienotās kombinētās nomenklatūras vienveidīgu piemērošanu, ir jāpieņem noteikumi par šīs regulas pielikumā minēto preču klasifikāciju.

(2)

Regulā (EEK) Nr. 2658/87 ir izklāstīti vispārīgie kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumi. Minētie noteikumi attiecas arī uz jebkuru citu nomenklatūru, kas pilnīgi vai daļēji balstās uz KN vai pievieno tai papildu apakšnodaļas un ir izveidota ar īpašiem Savienības noteikumiem, lai piemērotu tarifu vai citus pasākumus, kas saistīti ar preču tirdzniecību

(3)

Šīs regulas pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces saskaņā ar minētajiem vispārīgajiem noteikumiem jāklasificē saskaņā ar minētās tabulas 2. ailē norādīto KN kodu atbilstīgi 3. ailē noteiktajam pamatojumam

(4)

Ir lietderīgi noteikt, ka saistošo izziņu par tarifu, ko attiecībā uz preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā izdevušas dalībvalstu muitas iestādes, bet kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, izziņas turētājs var turpināt izmantot trīs mēnešus saskaņā ar 12. panta 6. punktu Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulā (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (2).

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces kombinētajā nomenklatūrā klasificē ar tabulas 2. ailē norādīto KN kodu.

2. pants

Saistošo izziņu par tarifu, ko izdevušas dalībvalstu muitas iestādes, bet kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2913/92 12. panta 6. punktu var turpināt izmantot trīs mēnešus.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 31. augustā

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

Komisijas loceklis

Algirdas ŠEMETA


(1)  OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.

(2)  OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.


PIELIKUMS

Preču apraksts

Klasifikācija

KN kods

Pamatojums

(1)

(2)

(3)

Zemūdens apvalks digitālajām fotokamerām, izgatavots galvenokārt no plastmasas 39. nodaļas 1. piezīmes nozīmē.

Izstrādājums sastāv no divām caurspīdīgām pusēm, kas ir aprīkotas ar manuāli darbināmām spiedpogām, vadības vai darbināšanas pogām no metāla un rāmjiem ar plastmasas skavām. To var aprīkot arī ar pretapžilbes ekrānu, stiprinājumu un papildu rokturi.

Ūdensnecaurlaidīgā apvalka priekšpusē ir dobums objektīva ievietošanai, kas sastāv no stikla lodziņa un metāla ietvara ar iekšēju vītni papildu objektīvam. Aizmugurē ir polsterēta atvere kameras skatu meklētājam.

Izstrādājums ir domāts, lai tajā ievietotu veselu digitālo fotokameru un to būtu iespējams lietot mitrā vai putekļainā vidē.

(Sk. 1. un 2. attēlu.) (1)

3926 90 97

Klasifikācija noteikta, ievērojot 1., 3.b) un 6. vispārīgo kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumu, 39. nodaļas 1. piezīmi un KN kodu 3926, 3926 90 un 3926 90 97 formulējumu.

Klasificēšana pozīcijā 4202 pie fotosomām nav iespējama. Fotosomas ir ietvertas pozīcijā 4202. Taču zemūdens apvalks nav tikai konteiners digitālo fotokameru glabāšanai, bet izstrādājums ar savu funkciju. Tā kā izstrādājumam ir spiedpogas un pogas vadībai vai darbināšanai, tas nav uzskatāms par konteineru.

Klasificēšana pozīcijā 8529 nav iespējama, jo, lai gan izstrādājums ir fotokameras piederums, tas nav uzskatāms par digitālās fotokameras detaļu, jo nav būtisks digitālās fotokameras funkcionēšanai.

Klasificēšana pozīcijā 9006 vai 9007 atbilstīgi 90. nodaļas 2.b) piezīmei arī nav iespējama, jo šīs pozīcijas ietver tradicionālos fotoaparātus un kinokameras, nevis digitālās kameras.

Izstrādājums sastāv no dažādiem materiāliem un tādēļ ir klasificējams pēc tā materiāla, kas tam piešķir pamatīpašības, piemērojot 3.b) vispārīgo noteikumu.

Tā kā pamatīpašības izstrādājumam piešķir plastmasa, tas ir klasificējams pozīcijā 3926 pie citādiem plastmasas izstrādājumiem ar KN kodu 3926 90 97.


Image

Image

1. attēls

2. attēls


(1)  Fotoattēli pievienoti tikai informācijai.


2.9.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 227/11


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 876/2011

(2011. gada 1. septembris),

ar ko 157. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Al-Qaida tīklu

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vēra Padomes 2002. gada 27. maija Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Al-Qaida tīklu (1), un jo īpaši tās 7. panta 1. punkta a) apakšpunktu, 7.a panta 1. punktu un 7.a panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumā uzskaitītas personas, grupas un organizācijas, uz kurām saskaņā ar minēto regulu attiecas līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana.

(2)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Sankciju komiteja 2011. gada 19. augustā nolēma svītrot vienu fizisku personu no to personu, grupu un organizāciju saraksta, uz kurām jāattiecina līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana. Tā 2011. gada 22. augustā nolēma šim sarakstam pievienot vienu fizisku personu.

(3)

Tāpēc attiecīgi būtu jāatjaunina Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikums.

(4)

Lai nodrošinātu šajā regulā paredzēto pasākumu efektivitāti, šai regulai būtu jāstājas spēkā nekavējoties,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad tā publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 1. septembrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

Ārpolitikas instrumentu dienesta vadītājs


(1)  OV L 139, 29.5.2002., 9. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumu groza šādi:

(1)

Sadaļā “Fiziskās personas“ pievieno šādu ierakstu:

Mati ur-Rehman (alias a) Mati-ur Rehman, b) Mati ur Rehman, c) Matiur Rahman, d) Matiur Rehman, e) Matti al-Rehman, f) Abdul Samad, g) Samad Sial, h) Abdul Samad Sial). Dzimšanas datums: aptuveni 1977. gads. Valstspiederība: Pakistānas. Cita informācija: Mati ur-Rehman ir Lashkar i Jhangvi galvenais operatīvais komandieris. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 22.8.2011.”

(2)

Sadaļā “Fiziskās personas” dzēš šādu ierakstu:

Abdul Latif Saleh (alias a) Abdul Latif A.A. Saleh, b) Abdyl Latif Saleh, c) Abd al-Latif Saleh, d) Abdul Latif A.A. Saleh Abu Hussein, e) Abd al-Latif Salih, f) Abu Amir). Tituls: Dr. Adrese: pēdējā zināmā pastāvīgās uzturēšanās vieta ir Apvienotie Arābu Emirāti. Dzimšanas datums: 5.3.1957. Dzimšanas vieta: Bagdāde, Irāka. Valstspiederība: a) Jordānijas, b) Albānijas (kopš 1992. gada). Pases Nr.: a) D366 871 (Jordānijas pase), b) 314772 (Albānijas pase, kas izdota 8.3.1993.), c) 0334695 (Albānijas pase, kas izdota 1.12.1995.). Cita informācija: izraidīts no Albānijas 1999. gadā.”


2.9.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 227/13


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 877/2011

(2011. gada 1. septembris),

ar ko nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas minētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2011. gada 2. septembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 1. septembrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0707 00 05

TR

121,5

ZZ

121,5

0709 90 70

TR

120,5

ZZ

120,5

0805 50 10

AR

70,8

CL

81,4

PY

39,4

TR

65,0

UY

81,8

ZA

84,4

ZZ

70,5

0806 10 10

EG

155,4

IL

80,3

MA

175,6

TR

126,3

ZZ

134,4

0808 10 80

AR

118,9

CL

100,7

CN

50,3

NZ

106,6

US

142,8

ZA

89,2

ZZ

101,4

0808 20 50

AR

132,0

CI

48,9

CN

42,6

NZ

91,3

TR

127,0

ZA

73,2

ZZ

85,8

0809 30

TR

130,4

ZZ

130,4

0809 40 05

BA

41,6

ZZ

41,6


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


LĒMUMI

2.9.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 227/15


PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS 2011/521/KĀDP

(2011. gada 1. septembris),

ar ko īsteno Lēmumu 2011/137/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 31. panta 2. punktu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2011/137/KĀDP (2011. gada 28. februāris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā (1) un jo īpaši tā 8. panta 2. punktu,

tā kā ņemot vērā situācijas attīstību Lībijā, būtu jāgroza Lēmuma 2011/137/KĀDP IV pielikumā iekļautais to personu un vienību saraksts, uz kurām attiecina ierobežojošus pasākumus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

No saraksta, kas iekļauts Lēmuma 2011/137/KĀDP IV pielikumā, svītro ierakstus attiecībā uz šā lēmuma pielikumā minētajām vienībām.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2011. gada 1. septembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

M. DOWGIELEWICZ


(1)  OV L 58, 3.3.2011., 53. lpp.


PIELIKUMS

Lēmuma 1. pantā minētās vienības

2.

Economic and Social Development Fund (ESDF) (Ekonomikas un sociālās attīstības fonds)

8.

National Commercial Bank (Valsts komercbanka)

9.

Gumhouria Bank (Gumhouria banka)

10.

Sahara Bank (Sahara banka)

11.

Azzawia (Azawiya) Refining (Azzawia (Azawiya) rafinērija)

12.

Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company (RASCO) (Ras Lanuf naftas un gāzes pārstrādes uzņēmums)

13.

Brega

14.

Sirte Oil Company (Sirte naftas uzņēmums)

15.

Waha Oil Company (Waha naftas uzņēmums)

17.

Tamoil Africa Holdings Limited (arī Oil Libya Holding Company)

23.

First Gulf Libyan Bank (First Gulf Libyan banka)

25.

National Oil Wells and Drilling and Workover Company (arī National Oil Wells Chemical and Drilling and Workover Equipment Co.; arī National Oil Wells Drilling And Workover Equipment Co.) (Valsts naftas atradņu un urbumu un ieguves uzņēmums)

26.

North African Geophysical Exploration Company (arī NAGECO; arī North African Geophysical Exploration) (Ziemeļāfrikas ģeofizikālās izpētes uzņēmums)

27.

National Oil Fields and Terminals Catering Company (Valsts naftas atradņu un terminālu apgādes uzņēmums)

28.

Mabruk Oil Operations

30.

Harouge Oil Operations (arī Harouge; arī Veba Oil Libya GMBH)

31.

Jawaby Property Investment Limited

32.

Tekxel Limited

39.

Mediterranean Oil Services Company (arī Mediterranean Sea Oil Services Company)

40.

Mediterranean Oil Services GMBH (arī MED OIL OFFICE DUESSELDORF vai MEDOIL)

41.

Libyan Arab Airlines

43.

Tripoles (Tripoli) ostas iestāde

44.

Homsas (Al Khoms) ostas iestāde

45.

Bregas (Brega) ostas iestāde

46.

Rāslānūfas (Ras Lanuf) ostas iestāde

47.

Zāvijas (Zawia) ostas iestāde

48.

Zuvāras (Zuwara) ostas iestāde

49.

Al-Sharara Oil Services Company (arī Al Sharara, Al-shahara oil service company, Sharara Oil Service Company, Sharara, Al-Sharara al-Dhahabiya Oil Service Company)